Показалец 
Приети текстове
Вторник, 9 юни 2015 г. - Страсбург
Ставка на корекция на директните плащания за 2015 г. ***I
 Стратегията на ЕС за равенство между жените и мъжете за периода след 2015 г.
 Правата на интелектуална собственост в трети държави
 Права върху интелектуалната собственост: план за действие на ЕС

Ставка на корекция на директните плащания за 2015 г. ***I
PDF 469kWORD 64k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на предвидената в Регламент (ЕС) № 1306/2013 ставка на корекция на директните плащания за календарната 2015 г. (COM(2015)0141 – C8–0083/2015 – 2015/0070(COD))
P8_TA(2015)0217A8-0174/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0141),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението [C8‑0083/2015],

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 1 юни 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 и член 50, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0174/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 9 юни 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) .../2015 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на предвидената в Регламент (ЕС) № 1306/2013 ставка на корекция на директните плащания за календарната 2015 г.

P8_TC1-COD(2015)0070


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/1146.)

(1)Становище от 22.4.2015 г. (все още непубликувано в Официален вестник).


Стратегията на ЕС за равенство между жените и мъжете за периода след 2015 г.
PDF 717kWORD 215k
Резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2015 г. относно стратегията на ЕС за равенство между жените и мъжете за периода след 2015 г. (2014/2152(INI))
P8_TA(2015)0218A8-0163/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ),

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за преследване на търговията с хора и експлоатацията на чужда проституция от 1949 г.,

—  като взе предвид Пекинската декларация и платформа за действие, приети на Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., последващите документи за резултатите, приети на специалните сесии на ООН „Пекин + 5“ (2000 г.), „Пекин + 10“ (2005 г.) и „Пекин + 15“ (2010 г.), и документа за резултатите от конференцията за преразглеждане „Пекин + 20“,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1567/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно помощите за политиките и дейностите за репродуктивно и сексуално здраве и права в развиващите се страни(2),

—  като взе предвид Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета(3),

—  като взе предвид Директива 2011/99/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно европейската заповед за защита(4),

—  като взе предвид Директива 2011/36/EС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета(5),

—  като взе предвид Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета(6),

—  като взе предвид Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г. за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО(7),

—  като взе предвид Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена)(8),

—  като взе предвид Директива 92/85/EИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (Десета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)(9),

—  като взе предвид Директива 2004/113/EО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги(10) и съответното Решение на Съда на Европейския съюз от 1 март 2011 г. по делото Test-Achats (C-236/09)(11),

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенция от Истанбул),

—  като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011 – 2020 г.), приет от Европейския съвет през март 2011 г.(12),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2010 г., озаглавено „По-висока степен на ангажираност за постигането на равенство между жените и мъжете: Харта на жените“ (COM(2010)0078),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 септември 2010 г., озаглавено „Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010 – 2015 г.“ (COM(2010)0491),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 септември 2011 г., озаглавено „В подкрепа на растежа и създаването на работни места – програма за модернизиране на системите за висше образование в Европа“ (COM(2011)0567),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 16 септември 2013 г., озаглавен „Средносрочен преглед на напредъка на стратегията за равенство между жените и мъжете (2010 – 2015 г.)“ (SWD(2013)0339),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 8 март 2010 г., озаглавен „План за действие на ЕС относно равенството между половете и предоставянето на правомощия на жените в областта на развитието (2010 – 2015 г.)“ (SWD(2010)0265),

—  като взе предвид заключенията на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси от 19 и 20 юни 2014 г.,

—  като взе предвид проучването на Тематичен отдел В на Европейския парламент, озаглавено „Проучване относно оценката на стратегията за равенство между жените и мъжете за периода 2010—2015 г. като принос за постигането на целите на Пекинската платформа за действие“, публикувано през 2014 г.,

—  като взе предвид доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), озаглавен „Насилието над жени: проучване в рамките на ЕС. Основни резултати“, публикуван през март 2014 г.,

—  като взе предвид доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), озаглавен „Дискриминация и условия на живот на ромските жени в 11 държави — членки на ЕС“, публикуван през октомври 2014 г.,

—  като взе предвид доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), озаглавен „Транссексуалните лица в ЕС — сравнителен анализ на данните от проучването относно ЛГБТ лица в ЕС“, публикуван през декември 2014 г.,

—  като взе предвид своите резолюции от 15 юни 1995 г. относно Четвъртата световна конференция за жените в Пекин, озаглавена „Равенство, развитие и мир“(13), от 10 март 2005 г. относно действията, предприети след Четвъртата световна конференция за жените — Програма за действие, Пекин + 10,(14) и от 25 февруари 2010 г. относно Пекин + 15 — Програма за действие на ООН за равенство между половете(15),

—  като взе предвид своите резолюции от 10 февруари 2010 г. относно равенство между жените и мъжете в Европейския съюз — 2009 г.(16), от 8 март 2011 г. относно равенство между жените и мъжете в ЕС — 2010 г.(17), от 13 март 2012 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз — 2011 г.(18), както и от 10 март 2015 г. относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г.(19),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2013 г. относно прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност(20),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2013 г. относно премахване на стереотипите, свързани с пола, в ЕС(21),

—  като взе предвид своите резолюции от 17 юни 2010 г. относно аспекти, свързани с равенството между половете, в контекста на икономическата рецесия и финансовата криза(22) и от 12 март 2013 г. относно последиците от икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените(23),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 февруари 2013 г. относно 57-мата сесия на Комисията по статута на жените към ООН (КСЖ): изкореняване и предотвратяване на всички форми на насилие спрямо жени и момичета(24),

—  като взе предвид своята резолюция от 24 май 2012 г. с препоръки към Комисията относно прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност(25),

—  като взе предвид своята резолюция от 20 ноември 2013 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки(26),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 февруари 2014 г., съдържаща препоръки към Комисията относно борбата с насилието над жени(27),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 февруари 2014 г. относно Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2014 г.(28),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете, както и становището на комисията по заетост и социални въпроси (А8‑0163/2015),

А.  като има предвид, че правото на равно третиране е определящо основно право, признато в Договорите на Европейския съюз, което е дълбоко вкоренено в европейското общество и е от съществено значение за по-нататъшното развитие на това общество и следва да се прилага в законодателството, на практика, в съдебната практика и в реалния живот;

Б.  като има предвид, че ЕС направи някои важни стъпки в историческо отношение за укрепване на правата на жените и равенството между половете, но имаше забавяне на политическите действия и реформи за равенство между половете през последното десетилетие на равнище ЕС; като има предвид, че предишната стратегия на Комисията беше твърде слаба и не доведе до предприемане на достатъчно действия за установяване на равенство между половете; като има предвид, че една нова стратегия ще трябва да даде нов тласък и да породи конкретни действия за укрепване на правата на жените и насърчаване на равенството между половете;

В.  като има предвид, че съгласно предишната стратегия на Комисията бяха постигнати някои от поставените цели, но не беше постигнато пълно равенство между половете, докато често липсваха доказателства за взаимодействието между различните форми на дискриминация, точни цели и ефективни мерки за оценка, а интегрирането на принципа на равенство между половете продължи да се прилага само в ограничена степен;

Г.  като има предвид, че равенството между половете представлява основна ценност на ЕС, призната в Договорите и в Хартата на основните права, и че ЕС е поел специфичната задача да го интегрира във всички свои действия; като има предвид, че равенството между половете има съществено значение като стратегическа цел за постигането на общите цели на ЕС, като например целта за равнище на заетост в рамките на стратегията „Европа 2020“, и като ключов икономически актив за насърчаването на справедлив и приобщаващ икономически растеж; като има предвид, че намаляването на неравенството в професионален план не представлява просто цел по отношение на равното третиране, но и по отношение на ефикасността и гъвкавостта на пазара на труда;

Д.  като има предвид, че различията в образованието, заетостта и здравеопазването, както и дискриминацията между ромите и основната част от обществото остават съществени и че положението на жените от ромски произход в ЕС е още по-лошо поради множествена дискриминация, основана както на етническа принадлежност, така и на пол;

Е.  като има предвид, че икономическото и политическото положение в Европа може да се подобри и последиците от демографските промени да бъдат спрени само ако се използват талантите и потенциалът на всички жени и мъже;

Ж.  като има предвид, че не можем да останем обвързани с излишни и екологично неустойчиви икономически модели, основани на остаряло разпределение на работата между мъжете и жените, което е заменено от интеграцията на жените на пазара на труда; като има предвид, че имаме нужда от нов, социално устойчив модел, основан на знанието и иновациите, който да внедри цялата съвкупност от таланти на жените в производствената структура – включително като подложи под въпрос някои норми в промишлеността и факторите, които разпределят мъжете и жените към различни професии, да възстанови баланса на отговорностите между мъжете и жените в публичния и частния сектор и да хармонизира личния и професионалния живот на работниците от двата пола;

З.  като има предвид, че осигуряването на достъп до финансово приемливи и висококачествени грижи за деца и помощни услуги за възрастни хора и други зависими лица е от съществено значение за гарантиране на равното участие на мъжете и жените на пазара на труда, в образованието и обучението;

И.  като има предвид, че Пекинската платформа за действие отбелязва 20-ата си годишнина през тази година, като нейните цели и пълно прилагане са по-актуални от всякога;

Й.  като има предвид, че насилието над жени, независимо дали е физическо, сексуално или психологическо, представлява основна пречка пред равенството между жените и мъжете и продължава да бъде най-широкоразпространеното нарушение на правата на човека, засягащо всички равнища на обществото, но едно от най-рядко сигнализираните престъпления; като има предвид, че въпреки предприетите мерки за борба с него, според проучване на Агенцията на Европейския съюз за основните права, проведено през март 2014 г., 55% от жените са били подложени на една или повече форми на сексуален тормоз в своя живот и 33% от жените са били подложени на физическо и/или сексуално насилие от 15-годишна възраст; като има предвид, че животът без насилие е предпоставка за пълно участие в обществото и че трябва да бъдат въведени засилени мерки за борба с насилието над жени;

К.  като има предвид, че принудителната проституция е насилие, което особено засяга най-уязвимите, то е свързано главно с мрежите на организираната престъпност и трафика на хора и е пречка за равенството между жените и мъжете;

Л.  като има предвид, че поради традиционни структури и възпиращи фактори от данъчно естество жените са принудени да приемат статута на втори работещ член на домакинството, под формата на вертикална и хоризонтална сегрегация на пазара на труда, периоди на прекъсване в професионалната биография и неравнопоставеност на заплащането между половете, както и като има предвид, че освен това неплатеният труд, грижите за децата, за възрастни хора и други зависими лица и домакинската работа се осъществяват много по-често от жени, поради което на тях им остава по-малко време за полагане на платен труд, което на свой ред води до много по-малки пенсии, поради което съвместимостта на професионалния и семейния живот, в частност за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“, следва да продължава да бъде подкрепяна чрез практически мерки – процес, в който мъжете по-специално трябва да станат ангажирани в по-голяма степен;

М.  като има предвид, че равнището на заетост сред жените е 63% или 53,5%, ако заетостта се измерва в еквиваленти на пълно работно време(29); като има предвид, че средно разликата в заплащането между половете е 16,4%, а разликата в пенсиите – 39%; като има предвид, че участието на жените на пазара на труда невинаги се изразява във влияние, тъй като свързаните с власт и вземане на решения длъжности са предимно заемани от мъже, което ограничава възможността на жените за повече влияние и представлява демократичен дефицит при вземането на решения, като се има предвид, че жените съставляват половината от населението; като има предвид, че насърчаването на равенството между половете излиза извън рамките на забраната за дискриминация, основана на пола, и положителните действия в подкрепа на жените са доказали същественото си значение за пълноценното им интегриране на пазара на труда, за процеса на вземане на политически и икономически решения и за обществото като цяло; като има предвид, че изключването на жените от свързани с власт длъжности и от органи за вземане на решения има отрицателно въздействие върху способността им да оказват влияние както върху собственото си развитие и еманципация, така и върху развитието на обществото;

Н.  като има предвид, че квотите по пол и списъците с редуващи се по полов признак кандидати в процеса на вземане на политически решения се доказаха като най-ефективните инструменти за преодоляването на дискриминацията и на дисбаланса на половете във властта, както и за подобряването на демократичното представителство в органите за вземане на политически решения;

О.  като има предвид, че липсата на насърчаване на политики за равновесие между професионалния и личния живот, недостатъчното насърчаване на гъвкавото работно време, особено сред мъжете, и ниската степен на ползване на родителски отпуск и отпуск по бащинство представляват важни пречки за икономическата независимост на жените и за равното поделяне на семейните и домашните отговорности;

П.  като има предвид, че несъразмерно голяма част от бедните хора в Европа са жени, като това включва по-специално самотни майки, жени с увреждания, млади жени, възрастни жени, жени мигранти и жени от етническите малцинства, като те всички са засегнати от бедността и социалното изключване – положение, което е утежнено от икономическата криза и специфичните мерки за финансови ограничения, които не следва да оправдават намаляването на действията за постигане на равенство, както и от несигурността на работните места, заетостта на непълно работно време, ниските възнаграждения и пенсии, затруднения достъп до основни социални и здравни услуги, както и от факта, че преди всичко се съкращават работни места в публичния сектор и се премахват услуги в сектора на полагането на грижи, което придава още по-голяма важност на измерението на равенството между половете;

Р.  като има предвид, че жените в селските райони са засегнати в по-голяма степен от множествена дискриминация и от стереотипите, свързани с пола, отколкото жените в градските райони, и че равнището на заетост на жените в селските райони е много по-ниско от това на жените в градовете; като има предвид, че селските райони са засегнати от липсата на възможности за заетост с високо качество; като има предвид освен това, че много жени никога не участват в официалния пазар на труда и следователно не са регистрирани като безработни, нито са включени в статистическите данни за безработицата, което води до специфични финансови и правни проблеми във връзка с правото на отпуск по майчинство и отпуск по болест, придобиването на пенсионни права и достъпа до социална сигурност, както и до възникването на проблеми в случай на развод;

С.  като има предвид, че традиционните роли на половете и стереотипите все още оказват голямо влияние върху разделението на труда в домакинството, в образованието, в професионалното развитие, на работното място и в обществото като цяло;

Т.  като има предвид, че стереотипите, свързани с пола, и традиционните структури оказват отрицателно въздействие върху здравето и всеобщия достъп до сексуално и репродуктивно здравеопазване и свързаните с него права, които са основни права на човека и поради това никога не следва да бъдат ограничавани; като има предвид, че правото на контрол върху собственото тяло и на самоопределение е основна предпоставка за всеобщо равенство;

У.  като има предвид, че всяка шеста двойка в света изпитва някаква форма на репродуктивен проблем; като има предвид, че Комисията следва да представи нов сравнителен анализ на асистираната репродукция в ЕС, тъй като проучването от 2008 г. (SANCO/2008/C6/051), което тогава показа значителна неравенство в достъпа до лечение на безплодието, е загубило своята актуалност;

Ф.  като има предвид, че все още са налице образователни институции, които прилагат полова сегрегация, и учебните материали често съдържат стереотипи, които помагат да се затвърдят традиционните отделни роли, приписвани на момичетата и момчетата, което оказва отрицателно влияние върху техните избори; като има предвид, че тези ролеви модели допълнително се засилват особено чрез представянето и образа на жените, предавани от медиите, материалите, налични в интернет, и рекламите;

Х.  като има предвид, че днес транссексуалните лица често биват подлагани на дискриминация, тормоз и насилие в целия ЕС поради тяхната полова идентичност или тяхното изразяване на половата принадлежност;

Ц.  като има предвид, че ЕС носи отговорност и играе роля на образец за равенството между половете и правата на жените, които следва да се превърнат в основен въпрос в неговите външни действия; като има предвид, че равенството между половете, борбата с насилието, основано на пола, и предоставянето на правомощия на жените са от съществено значение за постигането на международните цели за развитие и за успеха на външната политика, политиката на сътрудничество за развитие и международната търговска политика на ЕС; като има предвид, че жените са не само по-уязвими спрямо последиците на енергетиката, околната среда и изменението на климата, но са и ефективни действащи лица по отношение на стратегиите за смекчаване и адаптиране, както и движеща сила за справедлив и устойчив модел на растеж;

Ч.  като има предвид, че институционалните механизми изграждат необходимата основа за постигането на равенството между половете; като има предвид, че равенството между половете трябва също така да се разглежда като важен хоризонтален аспект на всички области на политиките в ЕС и неговите държави членки, заедно с понятията за интегриране на принципа на равенство между половете, бюджетиране, съобразено с равенството между половете, и оценка на въздействието от гледна точка на равенството между половете;

Ш.  като има предвид, че разбивката на данните по пол е жизненоважен инструмент за постигане на истински напредък и ефикасно оценяване на резултатите;

Щ.  като има предвид, че през последните години движенията против равенството между половете се утвърдиха сред обществеността в редица държави членки, като се опитват да засилят традиционните роли на половете и оспорват съществуващи постижения в областта на равенството между половете;

АА.  като има предвид, че съществуващите предизвикателства и придобитият опит показват, че липсата на съгласувана политика между различните области е затруднявала постигането на равенство между половете в миналото и че е необходимо подходящо подпомагане от фондове и по-добра координация, по-добро разпространение и по-добро популяризиране на правата на жените, като се взема предвид разнородността на ситуациите;

Общи препоръки

1.  Призовава Комисията да изготви и приеме нова отделна стратегия за правата на жените и равенството между половете в Европа, насочена към създаването на равни възможности и основана върху приоритетните области на предишната стратегия с цел да се сложи край на всички форми на дискриминация, от които страдат жените на пазара на труда, по отношение на възнагражденията, пенсиите, вземането на решения, достъпа до стоки и услуги, съчетаването на семейния и професионалния живот, и на всички форми на насилие над жени и с цел да се премахнат дискриминационните структури и практики във връзка с пола; подчертава, че новата стратегия за правата на жените и равенството между половете трябва изцяло да вземе предвид многостранните и междусекторните форми на дискриминация, както е посочено в член 21 от Хартата на основните права, които имат общи основополагащи фактори, но засягат жените по различен начин, и да разработи специфични действия за укрепване на правата на различните групи жени, включително жените с увреждания, жените мигранти и жените от етнически малцинства, жените с ромски произход, по-възрастните жени, самотните майки и ЛГБТИ;

2.  Призовава Комисията също така да разработи мерки, насочени към премахване на дискриминацията срещу всички жени в тяхното многообразие в рамките на по-широка стратегия за борба с дискриминацията и отличителна и отделна пътна карта за ЛГБТИ; за тази цел настоятелно призовава Съвета във възможно най-кратки срокове да постигне обща позиция относно предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждания, възраст, пол или сексуална ориентация, която беше блокирана след приемането ѝ от Парламента през април 2009 г.;

3.  Изразява съжаление, че Стратегията за равенство между жените и мъжете за периода 2010—2015 г. не разглежда специално уврежданията, независимо от факта, че жените с увреждания често са в по-неблагоприятно положение в сравнение с мъжете с увреждания и са в по-голяма степен изложени на риск от бедност и социално изключване; следователно призовава Комисията да обърне внимание на потребностите на жените с увреждания с цел да се гарантира тяхното по-голямо участие на пазара на труда; в този смисъл също така изразява съжаление, че Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г. също не включва интегрирана перспектива за пола или отделна глава, посветена на политиките по въпросите на уврежданията, със специален акцент върху пола;

4.  Призовава Комисията да приобщи гражданското общество и социалните партньори по структуриран начин в развитието и постоянното оценяване на стратегията;

5.  Призовава държавите членки да укрепят и засилят пълноценното използване на колективното договаряне в частния и в публичния сектор като незаменим инструмент за регулиране на трудовите правоотношения, борба с дискриминацията по отношение на заплащането и насърчаване на равенството;

6.  Призовава Комисията, при оценяването на прилагането на Директива 2004/113/ЕО относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги, да вземе предвид случаите на дискриминация;

7.  Призовава Комисията да разясни ролята, която тя желае ЕС да играе в света и в работата с държавите членки, включително техните компетентни органи, във връзка с насърчаването на равенството между половете, във и извън границите на Съюза, и да следва тези цели както чрез концепцията за интегрирането на принципа на равенство между половете във всички области, така и чрез отделни целенасочени и конкретни действия; подчертава необходимостта да се интегрира принципът за равенство между половете и борбата с насилието, основано на пола, във външната политика, политиката на сътрудничество за развитие и международната търговска политика на ЕС и да се обезпечат необходимите финансови инструменти и човешки ресурси;

8.  Изразява още веднъж съжаление относно факта, че стратегията „Европа 2020“ не е включила в задоволителна степен принципа за равенство между половете, и следователно призовава Комисията и Съвета да гарантират, че равенството между половете е включено във всички програми, действия и инициативи, предприети в рамките на тази стратегия, и да въведат специфичен стълб за равенството между жените и мъжете в рамките на стратегията, да разгледат целите на бъдещата стратегия като аспект от Европейския семестър, както и да включат принципа за равенство между половете в специфичните за всяка държава препоръки и в годишния обзор на растежа;

9.  Призовава Комисията и държавите членки да събират, анализират и публикуват надеждни статистически данни, разбити по пол, и показатели за равенството между половете във всички области на политиките и на всички равнища на управление, въз основа на работата на Европейския институт за равенство между половете и Агенцията на Европейския съюз за основните права, така че да направят възможен анализа на проектирането и прилагането на стратегиите за равенство между половете в ЕС и държавите членки, да актуализират тези стратегии и да оценяват прилагането на включването на въпросите, свързани с равенството между половете, във всички съответни области на националните политики и политиките на Съюза, както и, когато е възможно, да правят допълнителна разбивка на тези данни въз основа на раса или етнически произход, религия или убеждения и увреждания с цел да се даде възможност за мултидисциплинарен анализ за всички области на политиките, като по този начин се документира множествената дискриминация, която търпят определени групи жени; насърчава Комисията и държавите членки да въведат извършването на оценки на въздействието, свързани с пола, на политиките на държавите членки, особено когато се представят предложения за трудови и пенсионни реформи;

10.  Призовава Комисията да изготви проект на стратегията под формата на практически план за действие с ясно определяне на отговорните заинтересовани страни, като гарантира, че той отчита в частност изложените по-долу конкретни предложения, обхващащи областите на насилието над жени, труда и времето, жените във властта и вземането на решения, финансовите ресурси, здравето, знанията, образованието и медиите, по-глобалната перспектива и институционалните механизми, както и интегрирането на принципа на равенството между половете; подчертава необходимостта да се въведат, когато е приложимо и при пълно зачитане на правомощията на ЕС, законодателни предложения с цел укрепване на правната рамка за равенството между половете;

Насилие срещу жени и насилие, основано на пола

11.  Призовава Комисията, както вече направи в своята резолюция от 25 февруари 2014 г. с препоръки за борба с насилието срещу жени, да представи правен акт, който гарантира съгласувана система за събиране на статистически данни, както и засилен подход на държавите членки към превенцията и преследването на всички форми на насилие срещу жени и момичета и насилие, основано на пола, и който улеснява достъпа до правосъдие;

12.  Призовава Комисията да включи в бъдещата стратегия определение за насилие, основано на пола, в съответствие с разпоредбите на Директива 2012/29/ЕС и да представи възможно най-скоро цялостна стратегия относно насилието срещу жени и момичета и насилието, основано на пола, която да съдържа обвързващ законодателен акт; призовава Съвета да задейства клаузата за преход, като приеме единодушно решение за добавяне на насилието, основано на пола, към областите на престъпност, посочени в член 83, параграф 1 от ДФЕС;

13.  Призовава Комисията да оцени възможността ЕС да се присъедини към Конвенцията от Истанбул и да започне тази процедура възможно най-скоро, както и да насърчава ратификацията на Конвенцията от Истанбул от държавите членки чрез новата стратегия и да работи активно за борба с насилието срещу жени и момичета; призовава държавите членки да подпишат и ратифицират Конвенцията от Истанбул възможно най-скоро;

14.  Отново призовава Комисията да обяви 2016 година за Европейска година за борба с насилието срещу жени и момичета, през която следва да се отдаде приоритет на насърчаването на задълбочени и ефективни стратегии за значително намаляване на насилието срещу жени и момичета;

15.  Призовава ЕС да подкрепи държавите членки в разработването на кампании и стратегии срещу ежедневния тормоз на жени на публични места и в процеса да предаде най-добрите практики на държавите членки;

16.  Счита за извънредно необходимо допълнителното наблюдение на транспонирането и прилагането на Директивата за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, на Регламента за взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела и на Директивата относно европейската заповед за защита до 2015 г. и след това;

17.  Призовава Комисията да включи кампании за „нулева толерантност“ в стратегията и да подкрепи държавите членки в повишаването на осведомеността на обществото относно проблема с насилието срещу жени и в насърчаването на ежегодни осведомителни кампании относно произхода на насилието и малтретирането и превенцията, достъпа до правосъдие и подкрепата за жертвите; подчертава значението на включването на цялото общество, и по-специално на мъжете и момчетата в борбата с насилието срещу жени; също така призовава Комисията да предприеме последващи действия във връзка с инициативите си в борбата срещу гениталното осакатяване на жени;

18.  Подчертава, че с цел провеждане на ефективна борба с насилието срещу жени и безнаказаността е необходима промяна в отношението към жените и момичетата в обществото, където жените твърде често се представят в подчинени роли, а насилието срещу тях твърде често се толерира или подценява; призовава Комисията да подкрепи държавите членки в действията им за превенция и борба с насилието в многото му форми и първопричини и за защита на малтретираните жени и да приеме специфични мерки за различните аспекти, в т.ч. по-голяма подкрепа за приютите за жени и за организациите, работещи в подкрепа на жените, жертви на насилие, основано на пола, и превантивни мерки, като например борба със свързаните с пола стереотипи и дискриминационните социално-културни нагласи още от най-ранна възраст, както и наказване на нападателите;

19.  Отбелязва, че феминизацията на бедността би могла да доведе до нарастване на трафика на жени, сексуалната експлоатация и принудителната проституция, както и до засилване на финансовата зависимост на жените; призовава Комисията и държавите членки да проучат причините, поради които жените се отдават на проституция, и начините за възпиране на търсенето; подчертава значението на програмите за изоставяне на проституцията;

20.  Изтъква значимостта на системното обучение на квалифициран персонал, полагащ грижи за жени, жертви на физическо, сексуално или психологическо насилие; счита, че това обучение е от съществено значение за предоставящите първична и вторична помощ, включително социалните служби за спешна намеса и медицинските органи, органите за гражданска защита и полицията;

21.  Призовава държавите членки да приложат изцяло Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и Комисията да оцени и наблюдава прилагането и да определи най-добрите практики, които държавите членки да споделят с оглед на приемането на нова стратегия за борба с трафика на хора след изтичането на срока на действие на текущата стратегия през 2016 г., която следва да включва принципа на равенството между половете и да отдава приоритет на правата на жертвите на трафик, със специален стълб относно трафика с цел сексуална експлоатация и със специален акцент върху новите методи за трафик, които се развиват, докато други по-утвърдени методи замират, както и да гарантира, че всички политики, бюджети и резултати на държавите членки в рамките на разработването на стратегията са прозрачни и достъпни;

22.  Призовава Комисията да подпомага държавите членки, като гарантира, че жертвите на преследване могат да се възползват от защитата, предоставяна от съществуващите мерки, като например Европейската заповед за защита, Регламента относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела, както и Директивата на ЕС за жертвите при преместване от една държава – членка на ЕС, в друга, и да обмисли по-нататъшни мерки за подобряване на защитата на жертвите на преследване, като се имат предвид цифрите, които показват, че 18% от жените в ЕС са били подложени на преследване след 15-годишната си възраст, а всяка пета жертва на преследване заявява, че неправомерното поведение е продължило две години или повече(30);

23.  Призовава Комисията да подпомага компетентните органи на държавите членки в изготвянето на техните програми за действие по отношение на равенството между половете и да отделя особено внимание на новите форми на насилие срещу жени и момичета, като например тормоза и преследването(31) в кибернетичното пространство, както и да прави текущи оценки; също така подчертава в тази връзка значението на тясното сътрудничество с гражданското общество с цел да се определят проблемните области на по-ранен етап и борбата срещу тях да е по-ефективна;

24.  Призовава Комисията да гарантира, че държавите членки позволяват пълното юридическо признаване на предпочитания от даден човек пол, включително промяната на собственото име, социалноосигурителния номер и други полови показатели в документите за самоличност;

25.  Призовава още веднъж Комисията възможно най-скоро да учреди Европейска обсерватория за насилието срещу жените, която да се помещава в Европейския институт за равенство между половете и да се ръководи от координатор на ЕС в сферата на насилието срещу жени и момичета;

Труд и време

26.  Призовава Комисията да обърне особено внимание в рамките на новата стратегия на различните начини за съвместяване на семейния и професионалния живот; в тази връзка изразява съжаление относно застоя на преговорите относно приемането на Директивата за отпуска по майчинство и потвърждава отново пълната готовност на Парламента за сътрудничество; в същото време призовава държавите членки да защитят свързаните с майчинството права, да предприемат мерки за предотвратяване на неправомерното уволнение на служителки по време на бременност и да защитят жените и мъжете, полагащи грижи за членове на семейството, от неправомерно уволнение;

27.  Обръща внимание на факта, че независимо от наличното финансиране от ЕС някои държави членки са наложили бюджетни съкращения, които засягат наличността, качеството и разходите за услуги, свързани с грижите за деца, като това на свой ред оказва отрицателно въздействие върху съвместяването на семейния и професионалния живот, което засяга предимно жените; призовава Комисията да следи осъществяването на целите от Барселона и да продължава да подкрепя държавите членки при създаването на висококачествени и финансово приемливи грижи за деца с разумно работно време и последователно да разработва нови цели в областта на структурите за грижи за деца; подчертава в тази връзка значението на увеличаването на наличността, качеството и достъпността на финансово приемливите услуги, свързани с грижите за деца, възрастни хора и хора, нуждаещи се от специални грижи, в т.ч. грижите за зависими лица и като се гарантира, че наличността на тези услуги е съвместима с пълното работно време за мъже и жени; отбелязва, че подобряването на възможностите за детски градини и центрове за дневни грижи зависи не само от публичните политики за създаване на инфраструктура, но също така и от предоставянето на стимули за работодателите да предлагат такива решения;

28.  Подчертава значението на гъвкавите форми на труд за съвместяването на професионалния и семейния живот за жените и за мъжете, при условие че работникът разполага с правото на избор, и възлага на Комисията да координира и да насърчава обмена на най-добри практики; в тази връзка подчертава необходимостта от кампании за повишаване на осведомеността относно равното разпределение на домакинската работа и работата по полагане на грижи, по-добри инвестиции в инфраструктура за грижи и насърчаване на участието на мъжете и въвеждането на отпуск по бащинство от поне 10 дни, както и на родителски отпуск, който да е на разположение на двамата родители, но при осигуряване на силни стимули за бащите, като родителски отпуск, който не подлежи на прехвърляне; подчертава, че равноправието по отношение на родителския отпуск е от полза за всички членове на семейството и може да действа като стимул за намаляване на дискриминацията, свързана с родителския отпуск;

29.  Призовава да се приемат необходимите мерки за насърчаване на по-високи равнища на заетост сред жените, като например финансово приемливи грижи и грижи за децата, подходящи схеми за отпуск по майчинство, бащинство и родителски отпуск и гъвкавост на работното време и място; подчертава значението на добрите и сигурни условия на труд, позволяващи както на жените, така и на мъжете да съвместяват професионалния и личния си живот, и призовава Комисията да координира и насърчава укрепването на трудовите права с цел по-голямо равенство между половете; подчертава, че подобряването на баланса между семейния, личния и професионалния живот е важен елемент за икономическото възстановяване, устойчивата демография и личното и социалното благосъстояние, и отбелязва, че равното участие на мъжете и жените на пазара на труда би могло значително да повиши икономическия потенциал на ЕС, като същевременно потвърждава неговия справедлив и приобщаващ характер; припомня, че според прогнози на ОИСР пълното сближаване на равнището на участие би довело до увеличаване на БВП на глава от населението с 12,4% до 2030 г.; подчертава, че макар работата на непълен работен ден, която в по-голямата си част се извършва от жени, да може да улесни съвместяването на семейния и професионалния живот, също толкова вярно е, че тя дава и по-малко възможности за професионална реализация, осигурява по-ниско възнаграждение и пенсии, не използва пълноценно човешките ресурси и следователно осигурява по-нисък икономически растеж и просперитет;

30.  Подчертава колко е важно да се призове Европейският институт за равенство между половете да събира подробни и разбити по полов признак данни относно разпределението на времето за домакинска работа и работа по полагане на грижи, както и относно свободното време с цел осъществяване на редовни оценки;

31.  Препоръчва, тъй като структурата и определението за семейство се променят с течение на времето, да се разшири обхватът на семейното и трудовото законодателство по отношение на семействата с един родител и семействата с родители, които са ЛГБТ;

32.  Призовава Комисията и държавите членки да насърчават гласа на жените в социалния диалог, както и тяхното представителство в профсъюзите във всички сектори;

33.  Призовава Комисията в контекста на стратегията да насърчава ратифицирането на Конвенция № 189 на Международната организация на труда от държавите членки, за да се засилят правата на лицата в Европа, заети в домакинството и с полагане на грижи;

34.  Призовава Комисията да подпомага компетентните органи на държавите членки в създаването на стимули за това работодателите да превръщат неофициалния труд в официална заетост; подчертава високото равнище на недекларирания труд, което може да се наблюдава най-вече в доминираните от жени сектори, като например работата в частните домакинства; призовава държавите членки да се борят с несигурните работни места и недекларираната заетост на жените, които допринасят за пълното дерегулиране на схемите за заплащане на жените, водейки до по-голяма бедност сред тях, особено на по-късен етап от живота, и се отразяват отрицателно както върху социалната сигурност на жените, така и върху равнищата на БВП на ЕС, както и да гарантират подходяща социална закрила за всички работници; призовава за бързото създаване на европейската платформа за по-добро предотвратяване и възпрепятстване на недекларирания труд;

35.  Подчертава, че феминизирането на бедността е резултат от редица фактори, включващи прекъсването на професионалното развитие на жените, разликата в заплащането на жените и мъжете (16,4%), разликата в пенсиите (39%), неравенството между половете по отношение на кариерното развитие, фактът, че жените често биват наемани на работа чрез нетипични договори (принудително непълно работно време, временна работа, договор „нула часа“), липсата на статут за съпругите и съпрузите, които помагат на самостоятелно заети лица, и бедността в домакинства, чиято глава на семейство са самотни майки; подчертава, че намаляването на бедността с 20 милиона души до 2020 г. може да бъде постигнато чрез политики за борба с бедността и дискриминацията, основани на интегрирането на принципа на равенство между половете, чрез програми за действие, които отделят особено внимание на жените в неравностойно положение и са подкрепени с действия, насочени към бедността сред жените, и чрез подобряването на условията на труд в секторите с ниски доходи, в които са заети предимно жени; подчертава, че многостранната дискриминация, с която жените се сблъскват въз основа на увреждане, расов и етнически произход, социално-икономически статус, полова идентичност и други фактори, допринася за феминизирането на бедността; подчертава значението на наблюдаването на свързаните с пола последици от данъчно облагане и работно време за жените и семействата;

36.  Очаква от Комисията да предприеме всички мерки, с които разполага, за да осигури изпълнението на всички аспекти на директивите на ЕС относно равното третиране на мъжете и жените, включително от страна на социалните партньори, договарящи колективните трудови договори, и да насърчава диалога със социалните партньори за обсъждане на такива теми като прозрачността на заплащането, условията на договорите на непълно работно време и срочните договори за жени, като също така насърчава участието на жените в „зелени“ и новаторски сектори; подчертава, че пенсиите са важен фактор за икономическата независимост на хората, които ги получават, и че разликите в пенсиите отразяват натрупаните загуби в резултат от професионално развитие на пазар на труда, на който действат свързани с пола предубеждения; призовава Комисията и държавите членки да предприемат подходящи мерки за намаляване на разликата в пенсиите на жените и мъжете, която е пряко следствие от разликата в заплащането между половете, и да оценят въздействието на пенсионните системи върху жените, като обърнат специално внимание на договорите на непълно работно време и на нестандартните договори;

37.  Подчертава значението на повишаването на осведомеността за понятието за съвместна собственост на равнище ЕС, за да се гарантира пълното признаване на правата на жените в селскостопанския сектор; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да дадат своя принос за насърчаването на стратегия, която ще доведе до създаване на работни места за жените в селските райони и, по подразбиране, до осигуряване на достойна пенсия за пенсионираните жени в ЕС, които живеят в несигурни условия, и изисква подкрепа за политическите усилия по засилване на ролята на жените в селското стопанство и за подходящото им представителство във всички политически, икономически и социални форуми на селскостопанския сектор;

38.  Призовава Комисията и държавите членки да вземат предвид социално-икономическите пречки, с които се сблъскват жените, намиращи се при специфични обстоятелства, например в селските райони, в доминираните от мъже сектори и когато са в напреднала възраст, както и жените с увреждания; подчертава, че жените продължават да изпитват по-голяма несигурност по отношение на заетостта от мъжете и че несигурността на работното място е нараснала в резултат от кризата, и изразява загриженост относно броя и процента на жените, които са засегнати от явлението „работещи бедни“; счита, че осигуряването на подкрепа за завръщането на жените на пазара на труда изисква многостранни политически решения, включващи учене през целия живот и действия за борба с несигурната заетост и насърчаване на заетостта посредством права и диференцирани практики за организация на труда; призовава Комисията и държавите членки да засилят принципа за равенството между половете във всички програми за създаване на работни места, създавайки висококачествени работни места в съответствие с Програмата за достоен труд на МОТ;

39.  Подчертава, че икономическият растеж и конкурентоспособността в ЕС зависят от преодоляването на несъответствието между постиженията на жените в областта на образованието (60% от завършилите висше образование в Европа са жени) и тяхното участие и позиции на пазара на труда; подчертава необходимостта от борба с всички форми на вертикална и хоризонтална сегрегация, тъй като посочената сегрегация ограничава заетостта на жените в рамките на някои сектори и ги изключва от най-високите нива на корпоративната йерархия; подчертава, че действащото законодателство, което съдържа положителни действия, по-специално в публичните сектори на някои държави членки, е повишило степента на равенство между половете при навлизането на пазара, но че то трябва да обхваща всички равнища на кариерно развитие;

Участие във вземането на решения и предприемачество сред жените

40.  Отбелязва, че до момента най-голямото увеличение на дела на жените в управителните съвети е отчетено в държавите, които вече са приели законодателство за задължителните квоти, и че в държавите членки, където не са приложени задължителни мерки, дружествата са все още далеч от постигането на приемлив баланс между половете; подчертава необходимостта да се подкрепят прозрачни процедури за назначаването на жени за членове без изпълнителни функции в управителните съвети на дружествата, регистрирани за борсова търговия; насърчава частния и публичния сектор да предвидят доброволни схеми за стимулиране на жените на ръководни позиции; призовава Комисията да включи в стратегията конкретни мерки за насърчаване на равното представителство на жените и мъжете на отговорни позиции и да подкрепи Съвета по време на преговорите за приемане на директивата за балансирано представителство на мъжете и жените в управителните съвети без изпълнителни функции; призова Съвета възможно най-скоро да излезе с единна позиция относно проекта на директива;

41.  Призовава Комисията да създаде стимули за държавите членки за постигане на по-балансирано представителство на жените и мъжете в общинските съвети, регионалните и националните парламенти и в Европейския парламент и в тази връзка подчертава значението на балансираните по пол избирателни списъци, които се оглавяват последователно от мъж и жена; подчертава значението на квотите за увеличаване на участието на жените във вземането на политически решения; призовава всички институции на ЕС да предприемат вътрешни мерки за увеличаване на равенството между половете в рамките на собствените си органи за вземане на решения, като предлагат едновременно по един кандидат от женски и мъжки пол за високите позиции в ЕС; счита, че равенството между половете следва да бъде поставено като изискване пред Комисията и че назначаването на нейните членове въз основа на равенството е важен показател за бъдещата дейност по въпросите на равенството между половете;

42.  Обръща внимание на липсата на баланс в участието на мъжете и жените във вземането на решения в областта на политиката, държавното управление и икономиката, както и на факта, че препятствията пред участието на жените могат да се обяснят с комбинация от дискриминация, основана на пола, и стереотипните поведения, които все още съществуват в сферата на икономическата дейност, политиката и обществото; изтъква, че жените представляват 60% от новите висшисти, но са недостатъчно представени в някои сектори, като например науката и научните изследвания; призовава Комисията и държавите членки да повишат осведомеността на жените относно възможностите за обучение в тази област и да гарантират на жените равни възможности с тези на мъжете да навлязат в професията и да направят професионална кариера; отбелязва, че като цяло професионалното развитие на жените е бавно; призовава държавите членки да предлагат насърчение и подкрепа на жените по отношение на успешното им професионално развитие, включително чрез положителни действия като изграждане на мрежи за професионални контакти и програми за наставничество на работното място, както и чрез създаване на подходящи условия и гарантиране на възможности наравно с мъжете на всяка възраст по отношение на обучението, професионалното развитие, придобиването на нови умения и преквалификацията; подчертава колко е важно политиките, насочени към равенство между жените и мъжете в сферата на заетостта, да признават потенциалната уязвимост на жените в най-добрите професии; подчертава по-специално, че Комисията следва да насърчава политиките за борба с тормоза на работното място(32);

43.  Подчертава факта, че жените представляват 52% от общото население в Европа, но едва една трета от самостоятелно заетите лица или от общия брой на начинаещите предприемачи в ЕС; подчертава значението на програмите за подпомагане на жените предприемачи и на жените, работещи в научните и академичните среди, и настоятелно призовава ЕС да им оказва по-конкретна подкрепа; призовава Комисията да анализира и да изготви предложения за начините, по които жените могат да бъдат убедени в предимствата от учредяването на предприятия; подчертава, че жените – потенциални предприемачи и работещи в научните и академичните среди, следва да бъдат запознати с програмите за подпомагане и възможностите за финансиране; насърчава държавите членки да поощряват мерки и действия за подпомагане и консултиране на жените, които решават да станат предприемачи, да насърчават предприемачеството сред жените, да улесняват и опростяват достъпа до финансиране и друга подкрепа и да премахнат административната тежест и други препятствия пред нововъзникващите предприятия, създадени от жени;

Финансови ресурси

44.  Отново обръща внимание на факта, че все още съществува разлика в заплащането на жените и мъжете, която не е намаляла през последните години; подчертава, че разликата в заплащането на жените и мъжете произтича от недостатъчното участие на жените на пазара на труда, от вертикалната и хоризонталната сегрегация и от факта, че секторите, в които работят предимно жени, често предлагат по-ниски заплати; призовава Комисията да наблюдава прилагането на Директива 2006/54/ЕО и да представи конкретни законодателни и незаконодателни мерки, които вземат предвид структурните различия в заплатите, с цел насърчаване на прозрачността по отношение на заплатите и прилагане на санкции, премахвайки по този начин разликата в заплащането на жените и мъжете, както и да представя годишни доклади за напредъка по този въпрос; насърчава държавите членки да признаят потенциала на най-новата директива за възлагане на обществени поръчки като инструмент за насърчаване и укрепване на политиката за отчитане на измерението на пола, като обмислят установяването, по целесъобразност, на изисквания въз основа на действащото законодателство на държавите членки относно равното третиране и равенството между половете като предварителни изисквания за договорите за обществени поръчки; призовава Комисията и държавите членки да проучат дали социалните клаузи в обществените поръчки биха могли да се използват като потенциален инструмент за укрепване на политиките за социално приобщаване; признава, че тази идея може да се развива само в контекста на зачитане на законодателството на ЕС в областта на конкуренцията;

45.  Призовава Комисията и държавите членки да вземат предвид демографските тенденции и промените в размера и състава на домакинствата при изготвянето на своите политики в областта на данъчното облагане, социалната сигурност и обществените услуги;

46.  Призовава Комисията да подкрепя държавите членки в борбата с бедността, която засяга преди всичко самотните майки и която беше допълнително изострена от кризата, като все по-често води до социално изключване;

47.  Призовава Комисията да подпомага държавите членки в използването във все по-голяма степен на Структурните фондове за инвестиции в обществени грижи за деца и възрастни хора като основна стратегия за увеличаване на участието на жените на пазара на труда;

48.  Отново изтъква, че в настоящия си вид Директива 2006/54/ЕО не е достатъчно ефективна за преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете и за постигане на равенство между половете в областта на заетостта и професиите; настоятелно призовава Комисията да преразгледа тази директива незабавно;

49.  Счита, че политиките и инструментите за борба с младежката безработица, като например програмата „Гаранция за младежта“ и инициативата за младежка заетост, следва да отговарят на специфичните нужди на младите мъже и жени с цел да им се даде възможност за навлизане на пазара на труда; посочва, че процентът на младите жени, никъде неработещи, неучещи и необучаващи се (NEET), е по-висок от този на младите мъже; призовава също така за събирането на разбити по полов признак данни в областта на младежката безработица, така че да могат да се разработят целенасочени, основаващи се на данни политики;

50.  Призовава Комисията да ориентира по-ясно сключения през 2014 г. инвестиционен пакет и гаранцията за младежта спрямо специфичната ситуация и специфичните потребности на момичетата и жените;

51.  Подчертава важността на обмена на най-добри практики и инициативи с цел противодействие на тенденцията на загуба на умения сред жените, развитие на техните умения или осигуряване на обучение, което ще им помогне да се върнат отново на пазара на труда след период, посветен изключително на грижата за деца или други зависими лица; също така подчертава важността на подобряването и улесняването на признаването на дипломи и квалификации, за да се предотврати недостатъчното използване на жените с добра квалификация, какъвто често е случаят с жените мигранти;

Здравеопазване

52.  Призовава Комисията да подкрепя държавите членки при осигуряването на висококачествени, целесъобразни от географска гледна точка и лесно достъпни услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права, на безопасния и законен аборт и на контрацептивите, както и на общото здравеопазване;

53.  Настоятелно призовава Комисията да включи сексуалното и репродуктивното здраве и права (СРЗП) в своята следваща стратегия на ЕС в областта на здравеопазването с цел да се гарантира равенството между жените и мъжете и да се допълнят националните политики за СРЗП;

54.  Призовава държавите членки да се съсредоточат върху профилактиката на болестите, предавани по полов път, и на методите за профилактика, както и върху профилактиката и научните изследвания с цел да се подобри ранното откриване на заболявания като формите на рак, характерни за жените (рак на гърдата, на шийката на матката и на яйчниците) чрез редовни гинекологични проверки и прегледи;

55.  Отново призовава Комисията и Световната здравна организация да премахнат разстройствата на половата идентичност от списъка на психическите и поведенческите разстройства и да следят те да бъдат класифицирани като непатологични при преговорите по единадесетата ревизия на Международната класификация на болестите (МКБ-11), както и да гарантират, че сексуалното различие в детството не се класифицира като патология;

56.  Като признава значението на сексуалните и репродуктивните права, призовава Комисията да създаде модели на най-добрите практики на образование по въпросите на секса и взаимоотношенията за младите хора в Европа;

57.  Изтъква, че Комисията трябва да извърши одит по отношение на пола, за да се гарантира, че здравните политики на ЕС и финансираните от ЕС научни изследвания се насочват във все по-голяма степен към здравния статус и диагностика на жените;

58.  Изтъква значението на кампаниите за повишаване на информираността относно свързани с пола симптоми на болести и относно традиционни роли и свързани с половете стереотипи, които оказват въздействие върху здравето, и призовава Комисията да оказва финансова подкрепа на научноизследователските програми в областта на пола;

59.  Призовава Комисията да насърчава държавите членки да повишават (медицинската) подкрепа за личната плодовитост и да се сложи край на дискриминацията по отношение на достъпа до лечение на безплодието и асистираната репродукция; в този контекст също така отбелязва значението на подкрепата за осиновяването;

60.  Призовава Комисията и държавите членки да предприемат действия за осъществяване на програми за сексуално образование в училищата и за осигуряване на консултации и достъп до противозачатъчни средства за младите хора;

Знания, образование и медии

61.  Призовава Комисията да създаде стимули за компетентно обучение по отношение на критичния подход към медиите в държавите членки, за да се насърчи поставянето под въпрос на стереотипи и структури, както и да се споделят примери за най-добри практики, така че да се направи преглед на начина, по който ролите са представени по стереотипен начин в учебните материали, използвани до този момент; призовава Комисията в тази връзка да оказва подкрепа за програми за повишаване на осведомеността относно стереотипите, сексизма и традиционните роли на половете в образованието и медиите, както и да провежда кампании за положителни женски и мъжки ролеви модели; подчертава в тази връзка, че борбата с тормоза и предразсъдъците спрямо ЛГБТИ лица в училищата, било то на ученици, родители или учители, следва да бъде част от усилията на ЕС за борба с половите стереотипи; в този контекст подчертава значението на педагогика за учителите, която отразява принципа на равенството между половете, така че учителите да могат да разяснят ползите от това равенство, както и от многообразието в обществото;

62.  Призовава държавите членки и по-специално органите за регулиране на медиите да разгледат мястото, което се предоставя — както в количествено, така и в качествено изражение — на жените, и да насърчават балансираното, нестереотипно изобразяване на жените по начин, който зачита достойнството на жените, техните разнообразни роли и тяхната идентичност, и да гарантират, че търговските аудиовизуални медии не съдържат дискриминация, основана на пола, или унизителни описания на жени, по-конкретно интернет медиите, които често са насочени към жените и момичетата; изтъква, че държавите членки следва също така да подобрят достъпа на жените до възможности за работа в медиите и, в частност, до позиции, свързани с вземане на решения; призовава Комисията да повиши осведомеността на държавите членки във връзка с необходимостта от това обществените медии да бъдат пример за подражание при представянето на многообразието; призовава Комисията и държавите членки да поемат по-твърд ангажимент за премахване на сексистките стереотипни представи, които медиите разпространяват, и насочва вниманието към важните мерки, включени в доклада на Парламента за премахване на стереотипните представи за пола, който беше приет през 2013 г.;

63.  Посочва решаващата роля, която образованието и предоставянето на правомощия играят в борбата с половите стереотипи и прекратяването на дискриминацията, основана на пола, и посочва положителното влияние за жените, както и за обществото и икономиката като цяло; подчертава, че е много важно тези ценности да се възприемат още в ранна възраст, както и да се провеждат кампании за повишаване на осведомеността на работните места и в медиите, които да подчертават ролята на мъжете за насърчаване на равенството, равномерното разпределение на семейните отговорности и постигането на баланс между професионалния и личния живот;

64.  Изтъква, че зачитането на принципа на равенство между половете следва да бъде критерий за всички културни, образователни и изследователски програми, финансирани от ЕС, и изисква Комисията да включи конкретна област за изследвания на пола в рамките на програмата „Хоризонт 2020“;

65.  Възлага на Комисията да извърши проучване относно въздействието в ежедневието на представянето на половете в широката общественост, медиите и образователните институции, като отдели специално внимание на тормоза в училище, подбуждането към омраза и насилието, основано на пола;

66.  Призовава Комисията да подкрепя кампании и инициативи за насърчаване на активното участие на гражданите в обществото, особено за жени и жени мигранти;

Глобалната перспектива

67.  Изисква от Комисията да гарантира, че европейското сътрудничество за развитие следва подход, основаващ се на правата на човека, по-специално на равенството между половете, обучението на жени, борбата с всякакви форми на насилие срещу жени и премахването на детския труд; подчертава, че всеобщият достъп до здравеопазване, в частност до сексуално и репродуктивно здраве и свързаните с това права, е основно право на човека и подчертава правото на доброволен достъп до услугите за семейно планиране, в това число грижи във връзка с безопасни и законни аборти, и информация и образование с цел намаляване на майчината и детската смъртност и премахване на всички форми на насилие, основано на пола, включително гениталното осакатяване на жени, детските, ранните и принудителните бракове, убийствата въз основа на пола, насилствената стерилизация и изнасилването в брака;

68.  Подчертава, че е абсолютно необходимо да се интегрират аспектите на пола във всички елементи на програмирането на безопасността на храните, тъй като жените извършват 80% от селскостопанските дейности в Африка;

69.  Призовава Комисията да се застъпи в политиката си за съседство и разширяване и в областта на сътрудничеството за развитие, в търговските и дипломатическите отношения, за въвеждането на стандарт, който дефинира правата на жените като право на човека и прави задължително тяхното зачитане, а също и да ги превърне в част от структурираните диалози при всички партньорства и двустранни преговори на ЕС; подчертава значението на сътрудничеството с широко участие на всички заинтересовани страни, по-специално на организациите за защита на правата на жените, организациите на гражданското общество и сдруженията на местните и регионалните правителства, в рамките на сътрудничеството за развитие; настоятелно призовава Комисията да признае, че поставянето на момичетата в челните редици на световното развитие осигурява рамка за гарантиране, че техните права на човека се зачитат, насърчават и изпълняват, и призовава за включване на „Декларацията на момичетата“ и нейните цели в центъра на стратегията за равенство между половете за периода след 2015 г.; изтъква значението на провеждането на информационни и осведомителни кампании в общностите, където се извършват нарушения на правата на човека въз основа на пола;

70.  Призовава Комисията да насърчи изработването от страна на държавите членки на план за действие въз основа на резолюции № 1325 и № 1820 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността; припомня на международната общност за необходимите гаранции за жените и момичетата, по-специално защитата срещу изнасилване, използвано като военно оръжие, и насилствена проституция; категорично осъжда продължаващото използване на сексуално насилие срещу жени като военно оръжие; подчертава, че е необходимо да се направи повече, за да се гарантира зачитането на международното право, защитата на жертвите и достъпа до медицинска и психологическа подкрепа за жени и момичета, станали жертви на посегателства по време на конфликти;

71.  Настоятелно призовава предоставянето на хуманитарна помощ от ЕС и от държавите членки да не бъде предмет на ограничения, наложени от други донори партньори по отношение на необходимото медицинско лечение, включително достъпа до безопасен аборт за жени и момичета, които са жертви на изнасилване по време на въоръжени конфликти;

72.  Подчертава значението на отчитащата въпросите на пола политика в областта на убежището и миграцията, на признаването на заплахата от генитално осакатяване като причина за търсене на убежище и на разработването на подходящи насоки, както и на координацията на примери за най-добри практики; подчертава в тази връзка необходимостта от индивидуално право на пребиваване, тъй като в противен случай се създава дисбаланс на силите, най-вече за жени мигранти, подлагани на домашно насилие; призовава Комисията да оцени и определи конкретни действия, които могат да гарантират, че правата на жените, търсещи убежище, са засилени и напълно зачитани в хода на процедурата за предоставяне на убежище;

73.  Призовава Комисията да събира свързани с пола данни с оглед на извършване на оценка на въздействието върху жените в областта на климата, околната среда и енергийната политика;

74.  Отбелязва, че макар да съществуват консултанти по въпросите на пола във военните и гражданските мисии за управление на кризи с участието на ЕС, броят на жените в операции и мисии на всички равнища на вземане на решения и в преговорите за мир и възстановяване трябва още да се увеличи; настоява, че за всяка мисия следва да има специална стратегия за правата на момичетата и жените и равенството между половете; счита освен това, че в следващия План за действие относно правата на човека на ЕСВД трябва да бъде включена специална глава за равенството между половете; в този контекст изтъква значението на непрекъснатото интензивно сътрудничество между комисията по правата на жените и равенството между половете и ЕСВД;

Институционални механизми и интегриране на принципа на равенство между половете

75.  Призовава Комисията да насърчава прилагането на интегрирането на принципа на равенство между половете, бюджетирането, съобразено с равенството между половете, и оценките на въздействието върху равенството между половете във всички области и за всяко законодателно предложение на всички равнища на управление, като по този начин гарантира постигането на конкретни цели в областта на равенството между половете; изисква от Сметната палата също да включи аспектите на пола при оценяването на изпълнението на бюджета на Съюза; изисква от държавите членки аналогично да въведат аспектите на пола в своите бюджети, за да се извърши анализ на правителствените програми и политики, на въздействието им върху разпределението на ресурсите и на приноса им за равенството между жените и мъжете;

76.  Наред с това призовава Комисията да насърчава сътрудничеството между държавите членки, организациите за защита на правата на жените и социалните партньори;

77.  Изтъква значението на адекватното финансиране на националните служби за равенство между половете и борба с дискриминацията; призовава Комисията да следи отблизо ефективността на националните органи и процедури за разглеждане на жалби в контекста на изпълнението на директивите в областта на равенството между половете; в тази връзка призовава също така Комисията да подкрепя чрез адекватна и предвидима финансова подкрепа изпълнението на Европейската харта за равнопоставеност на мъжете и жените в живота на местно ниво, както и приемствеността на НПО, в частност на организациите за защита на правата на жените и други организации, работещи по въпросите на равенството между половете; призовава в тази връзка също така за продължаване на финансовата подкрепа за програмата „Дафне“, както и да не се ограничава нейната видимост, за да могат по-специално организациите за защита на правата на жените по места в държавите членки да продължат да се борят с насилието срещу жени;

78.  Подчертава значението на партньорството между Комисията и Парламента и затова предлага членът на Комисията, отговарящ за правосъдието, правата на потребителите и равенството между половете, да представя пред комисията по правата на жените и равенството между половете в устна и писмена форма годишен доклад за напредъка по отношение на целите, определени в стратегията, от гледна точка както на Комисията, така и на държавите членки и при възприемане на специфичен подход на докладване за отделните държави, с конкретна информация относно всяка държава членка;

79.  Призовава Комисията да си сътрудничи с Парламента и Съвета и да свика годишна среща на високо равнище на ЕС за равенството между половете и правата на жените, за да се определи постигнатият напредък и да се поемат подновени ангажименти;

o
o   o

80.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 4.
(2) ОВ L 224, 6.9.2003 г., стр. 1.
(3) ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.
(4) ОВ L 338, 21.12.2011 г., стр. 2.
(5) ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1.
(6) ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1.
(7) ОВ L 68, 18.3.2010 г., стр. 13.
(8) ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
(9) ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 1.
(10) ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37
(11) ОВ C 130, 30.4.2011 г., стр. 4.
(12) Приложение към заключенията на Съвета от 7 март 2011 г.
(13) ОВ C 166, 3.7.1995 г., стр. 92.
(14) ОВ C 320 E, 15.12.2005 г., стр. 247.
(15) ОВ C 348 E, 21.12.2010 г., стр. 11.
(16) ОВ C 341E, 16.12.2010 г., стр. 35.
(17) OВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 65.
(18) OВ C 251 E, 31.8.2013 г., стр. 1.
(19) Приети текстове, P8_TA(2015)0050.
(20) Приети текстове, P7_TA(2013)0375.
(21) Приети текстове, P7_TA(2013)0074.
(22) ОВ C 236 E, 12.8.2011 г., стр. 79.
(23) Приети текстове, P7_TA(2013)0073.
(24) Приети текстове, P7_TA(2013)0045.
(25) OВ C 264 E, 13.9.2013 г., стр. 75.
(26) Приети текстове, P7_TA(2013)0488.
(27) Приети текстове, P7_TA(2014)0126.
(28) Приети текстове, P7_TA(2014)0128.
(29)Доклад на Комисията относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете през 2012 г. (SWD(2013)0171), стр. 8.
(30) Насилието срещу жени: проучване в рамките на ЕС. Основни резултати – доклад на Агенцията за основните права, стр. 83—84 и 92—93.
(31) Насилието срещу жени: проучване в рамките на ЕС. Основни резултати – доклад на Агенцията за основните права, стр. 87.
(32) Насилието срещу жени: проучване в рамките на ЕС. Основни резултати – доклад на Агенцията за основните права, стр. 96.


Правата на интелектуална собственост в трети държави
PDF 588kWORD 120k
Резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2015 г. относно стратегията за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост в трети държави (2014/2206(INI))
P8_TA(2015)0219A8-0161/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет от 1 юли 2014 г., озаглавено „Търговия, растеж и интелектуална собственост — Стратегия за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост в трети държави“ (COM(2014)0389),

—  като взе предвид стратегията на Комисията за прилагане на правата на интелектуална собственост в трети държави(1) и нейната независима оценка от ноември 2010 г.,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 11, параграф 1 и член 17, параграф 2 от нея,

—  като взе предвид стратегията „Европа 2020“ (COM(2010)2020),

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 21 март 2014 г.,

—  като взе предвид доклада за 2008 г. на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), озаглавен „Икономическото въздействие на фалшифицирането и пиратството“, в актуализирания му вид от 2009 г.,

—  като взе предвид доклада за 2009 г. на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), озаглавен „Пиратството на цифрово съдържание“,

—  като взе предвид съвместното проучване от 2013 г. на Европейското патентно ведомство и на Службата за хармонизация във вътрешния пазар, озаглавено „Отрасли, потребители на права на интелектуална собственост: принос към икономическите резултати и заетостта в Европейския съюз“,

—  като взе предвид работния документ на ОИСР за търговската политика от 2010 г., озаглавен „Принос на политиката за укрепването на правата на интелектуална собственост в развиващите се страни“,

—  като взе предвид проучването от 2013 г. на Световната търговска организация, Световната организация за интелектуална собственост и Световната здравна организация, озаглавено „Насърчаване на достъпа до медицински технологии и иновации“,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 3286/94 на Съвета от 22 декември 1994 г. за установяване на процедури на Общността в областта на общата търговска политика с оглед гарантиране упражняването от Общността на правата, които са ѝ предоставени съгласно правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на Световната търговска организация (СТО)(2) (Регламент за пречките за търговията),

—  като взе предвид Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 816/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. за предоставяне на принудителни лицензи за патенти, свързани с производството на фармацевтични продукти за износ в държавите с проблеми, в областта на общественото здраве(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 953/2003 на Съвета от 26 май 2003 г. за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета(7),

—  като взе предвид Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) и Декларацията от Доха относно споразумението ТРИПС и общественото здраве, приета от Конференцията на министрите на Световната търговска организация на 14 ноември 2001 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 12 юли 2007 г. относно споразумението ТРИПС и достъпа до лекарствени продукти(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2008 г. относно въздействието на подправянето на продукти върху международната търговия(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 септември 2010 г. относно усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар(10),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 31 юли 2014 г. относно прилагането на правата върху интелектуална собственост от митническите органи на ЕС – резултати на границите на ЕС‑2013 г.(11),

—  като взе предвид резолюцията на Съвета относно плана за действие на ЕС в областта на митниците за борба с нарушенията на правата върху интелектуална собственост за 2013—2017 г.(12),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 декември 2014 г.,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8‑0161/2015),

А.  като има предвид, че конкурентоспособността на ЕС се основава и във все по-голяма степен ще се основава на творчеството и иновациите, и като има предвид, че „интелигентният растеж“ — т.е. развитието на икономиката на основата на знанието и иновациите — е един от трите приоритета на стратегията „Европа 2020“;

Б.  като има предвид, че правата върху интелектуалната собственост (ПИС) допринасят за развиването на иновациите и творчеството, като има предвид, че тяхната закрила е ключов въпрос за конкурентоспособността на Европа, и като има предвид, че съответно ЕС се нуждае от по-амбициозна стратегия относно закрилата на правата върху интелектуалната собственост по отношение на търговските си партньори;

В.  като има предвид, че е от съществено значение да се насърчава засилването на връзките между образованието, стопанската дейност, научните изследвания и иновациите, както и интелектуалната собственост; като има предвид, че процедурите за борба с нарушенията на ПИС са скъпоструващи и отнемат време, особено за МСП, включително отделните носители на права;

Г.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки, като членове на Световната търговска организация, са обвързани със Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) и следователно са поели задължение за приемане и прилагане на минимални стандарти за ефективни мерки срещу всички нарушения на ПИС;

Д.  като има предвид, че разискването относно ПИС следва да се основава на компетентен размисъл относно натрупания опит, както и относно бъдещите технологични тенденции, като същевременно се поддържа съгласуваността между вътрешните и външните аспекти и като се разграничава между физическата и цифровата среда, по целесъобразност, като се отчитат опасенията на всички заинтересовани страни, включително МСП и организациите на потребителите, и като се цели осигуряването на пълна прозрачност на интересите и подходяща легитимност в стремежа към постигане на справедлив баланс между всички засегнати интереси;

Е.  като има предвид, че фалшифицирането вече не се ограничава до луксозните продукти, а включва и обичайно използвани стоки, като например играчки, лекарствени, козметични и хранителни продукти, които, ако бъдат фалшифицирани, могат да причинят травми или да породят сериозни рискове за здравето на потребителите;

Ж.  като има предвид, че през 2013 г. митническите органи в ЕС са задържали почти 36 милиона предмета, за които се подозира, че са в нарушение на правата върху интелектуалната собственост, като стойността на задържаните стоки надвишава 760 милиона евро;

З.  като има предвид, че 72% от всички задържани през 2013 г. стоки са свързани с малки партиди; като има предвид, че лекарствените продукти представляват за четвърта поредна година първата по големина категория, която отговаря на 19% от посочените задържания и 10% от всички задържани стоки;

И.  като има предвид, че е необходимо да се води борба с нарушенията на ПИС с цел: да се понижат рисковете, които те пораждат за здравето и безопасността на потребителите и за околната среда; да се защити създаването на стойност в ЕС и в трети държави; да се избегнат икономическите и социалните последствия за предприятията и творците от ЕС; както и да се предотвратят рисковете за културното многообразие в Европа и в трети държави; като има предвид, че борбата с организираната престъпност, която извлича печалби от търговията с фалшифицирани и пиратски стоки, изисква специфично внимание;

Й.  като има предвид, че всеобхватната правна рамка за ПИС следва да бъде съчетана с ефективно прилагане, с позоваване, когато е целесъобразно, на мерки за прилагане и санкции, като същевременно се гарантира, че мерките за упражняване на ПИС не натоварват ненужно законната търговия;

К.  като има предвид, че една от основните характеристики на закрилата на интелектуалната собственост е правилното прилагане на съществуващото законодателство и международни ангажименти, включително разпоредби относно санкции;

Общи забележки

1.  Оценява следвания от Комисията подход, по-специално що се отнася до призива за постигането на баланс между различните интереси;

2.  Счита, че разискването относно постигането на справедлив баланс между интересите на носителите на права и интересите на крайните ползватели има много аспекти и изключително сложен характер, с икономически интереси от всички страни; счита, че Комисията следва да проучи начините за провеждане на информирано и прозрачно обществено разискване относно закрилата и упражняването на интелектуалната собственост и какво означава това за потребителите; счита, че призивът за по-активно участие на заинтересованите страни в разискването относно ПИС трябва да бъде придружен от мерки за гарантиране на прозрачността и легитимността за всички участници; счита, че няма оценка на съобщението, в която се вземат предвид както стратегията от 2004 г. за упражняването на правата върху интелектуалната собственост в трети държави, така и отхвърлянето на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA);

3.  Подчертава, че не е достатъчно ясно с какви средства и с какви методи биха могли да бъдат постигнати резултатите, включени в съобщението, в частност що се отнася до това какви ресурси ще бъдат използвани и откъде те ще бъдат взети, като същевременно се отчитат ограничените ресурси, които са на разположение за целите на оказването на подкрепа на носителите на права от ЕС, които изнасят или които се установяват на трети пазари;

4.  Счита, че няма ясни указания за координация между вътрешните политики и външните политики по отношение на закрилата на ПИС, и подчертава значението на вътрешни подобрения във връзка с този въпрос; признава, че съгласуването между вътрешните и външните политики не отрича необходимостта от конкретно съобразен подход, който признава специфичните факти и обстоятелства, съществуващи на пазара на съответната трета държава;

5.  Подчертава, че закрилата на ПИС следва да се разглежда като първа стъпка – необходима, но недостатъчна – към установяването на достъп до пазара на дадена трета държава и че способността за ефективно упражняване на признати права върху интелектуалната собственост зависи от материалноправната закрила, включително ефективното прилагане и правните средства за защита в съответната държава;

6.  Подчертава, че търговското естество на много нарушения на ПИС, както и все по-голямото участие на организираната престъпност в тях се превърна във важен въпрос; изразява съжаление, че Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност (Конвенцията от Палермо) все още няма протокол за борба с фалшифицирането, и призовава Комисията и държавите членки значително да увеличат своите усилия с цел това да стане факт;

7.  Оценява и подкрепя целта за по-добра съгласуваност между закрилата и упражняването на ПИС и други политики, и между Комисията и държавите членки за постигането на тази цел; счита, че закрилата на ПИС и адекватните мерки за борба с нарушенията на ПИС могат да допринесат за борбата срещу организираната престъпност, изпирането на пари и отклонението от данъчно облагане, както и за развитието на справедлив и устойчив цифров пазар, който е насочен към бъдещето и благоприятства иновациите;

8.  Подкрепя Комисията в работата ѝ за определяне на географските приоритети, използвайки като отправна точка нейните шестмесечни доклади относно закрилата и упражняването на ПИС в трети държави;

9.  Счита, че стратегията не отчита в достатъчна степен разграничението между физическото фалшифициране на търговски марки и патенти, от една страна, и нарушенията на авторското право, от друга страна, по-специално в цифровата среда; отбелязва, че с все по-бързия темп на цифровизация въпросът със закрилата и упражняването на ПИС в цифровата среда ще придобие нарастваща важност по света;

10.  Счита, че стратегията следва да бъде по-добре адаптирана към цифровата среда и да включва силно сътрудничество с митническите органи и с органите за надзор на пазара, за да се осигури хоризонтална съгласуваност;

11.  Подчертава, че географските указания и тяхната защита са също толкова важни, колкото други видове интелектуална собственост, тъй като те гарантират, че продуктите могат да бъдат проследени до момента на потребление, и защитават ноу-хау на производителите;

12.  Счита, че Комисията следва да гарантира признаването и действителната защита на географските указания, когато води преговори за сключването на споразумения за свободна търговия с трети държави, по-специално по отношение на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ);

13.  Счита, че Споразумението ТРИПС следва да се прилага по балансиран и ефективен начин, когато е целесъобразно, и че всякаква гъвкавост в неговата формулировка следва изцяло да зачита основния принцип за недискриминационно третиране за всички области на технологиите, както е установено в член 27, параграф 1 от него; счита, че Декларацията от Доха също така следва да бъде взета предвид, като същевременно се подчертае, че засилената закрила и засиленото упражняване на правата върху интелектуалната собственост не само носят ползи за държавите от ЕС, но също така подпомагат развиващите се страни да изградят и разработят националните си рамки, необходими за насърчаване и закрила на иновациите и научните изследвания – въпрос, който придобива все по-голямо значение при придвижването на развиващите се страни нагоре по веригите за стойност в областта на международната търговия;

Прилагане и осведоменост на обществеността

14.  Подчертава необходимостта от информирано, балансирано и по-прозрачно обществено разискване относно прилагането, включващо всички заинтересовани страни и балансиращо всички частни и обществени интереси;

15.  Признава необходимостта от повишаване на осведомеността на потребителите относно имуществените вреди, вредата за иновациите и творчеството, както и, понякога, заплахата за здравето и безопасността, която възниква при закупуването на стоки, които нарушават ПИС, или при достъпа до такива стоки; посочва факта, че по-строгото прилагане само по себе си няма да реши съществуващите и бъдещите проблеми във връзка със закрилата и упражняването на правата върху интелектуалната собственост, но то следва да допълва повишаването на осведомеността на потребителите; изтъква ролята на стопанския сектор в това отношение;

16.  Счита за ясно, че трябва да се получи подкрепата на обществеността за закрилата на ПИС; в този контекст отбелязва работата на Службата за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM), която включва кампании за повишаване на осведомеността на гражданите относно въздействието на търговското измерение на нарушаването на правата върху интелектуалната собственост;

Интернет и ПИС

17.  Приветства меморандума за разбирателство, подписан на 4 май 2011 г., между носителите на права и интернет платформите в съвместно усилие за намаляване на продажбата на фалшифицирани стоки чрез платформите за електронна търговия; призовава Комисията и държавите членки да започнат структуриран диалог с онлайн платформите относно най-добрите начини за установяване на продажбата на фалшифицирани стоки и борбата с нея;

18.  Отбелязва, че проблемът с нарушенията на ПИС се увеличи през последните години в резултат на цифровизацията и нарастващия брой на цифровите платформи за продажба, където се продават и разпространяват фалшифицирани продукти в световен мащаб, без да се прилагат никакви ефективни средства за контрол; във връзка с това призовава за по-дълбок размисъл, насочен към приемането на по-ефективни инструменти за контрол на онлайн продажбата на физически продукти;

19.  Счита, че формулировката на стратегията по отношение на насърчаването на разумната защита на географските указания в интернет би трябвало да бъде по-конкретна, за да се поставят конкретни цели;

20.  Призовава Комисията да работи с Интернет корпорацията за присвоени имена и адреси (ICANN) и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) с цел установяване на механизъм за защита на географските указания в интернет;

21.  Счита, че следва да се извърши внимателна оценка на отговорностите на посредниците; във връзка с това би приветствал по-добре разработена стратегия, като същевременно признава, че този въпрос е предмет на отделно разискване;

Развитие и бързо развиващите се икономики

22.  Призовава Комисията да допринесе за създаването на среда, в която интересите на държавите членки и на трети държави се доближават и в която е налице реципрочен интерес за създаването на рамки за защита с високи стандарти, съчетани с ефективни средства за правна защита, за да се преодолеят пропуските във връзка със закрилата на ПИС; отбелязва необходимостта от внимателно разграничаване между обстоятелствата на различните „развиващи се страни“ и между съответните търговски въпроси, като се отчитат специфичните обстоятелства на отделните развиващи се страни;

23.  Приветства работата, извършена от Комисията в подкрепа, за всеки отделен случай, на развиващите се страни, които желаят да подобрят своите системи за ПИС, и призовава Комисията да продължи и задълбочи тези усилия, като продължи да осигурява подходяща техническа помощ под формата на програми за повишаване на осведомеността, правна помощ и обучение на служители при отчитане на равнището на развитие на всяка държава;

Достъп до лекарствени продукти

24.  Изразява съгласие с призива за широка ответна реакция на сложния и многоаспектен проблем за връзката между ПИС и всеобщия достъп до финансово достъпни лекарствени продукти, като подчертава в този контекст важността на съсредоточения върху пациентите подход към ПИС във фармацевтичния сектор;

25.  Призовава Комисията и държавите членки да продължат да осигуряват подкрепа за конструктивен диалог относно достъпа до лекарствени продукти, включващ всички съответни заинтересовани страни, и да намерят начини за улесняване на достъпа до лекарствени продукти за населението на най-бедните страни, което не може да получи най-доброто лечение, което понастоящем съществува;

26.  Счита, че макар че интересите и конкурентоспособността на фармацевтичните дружества от ЕС трябва да бъдат защитени чрез запазване на тяхната способност за иновации и предвид факта, че някои предприятия от ЕС предоставят достъп до лекарствени продукти чрез програми за подпомагане и намалени диференцирани цени, е необходимо цените на лекарствените продукти да бъдат достъпни за хората в страната, в която те се продават, което придава съществено значение на подкрепата за използването на гъвкавите разпоредби, предвидени в Споразумението ТРИПС и признати в Декларацията от Доха, като същевременно трябва да се вземат предвид нарушенията на пазара, причинени от препродажбата на лекарствени продукти в трети държави; призовава Комисията и държавите членки да продължат да полагат усилия с цел да гарантират, че мерките по границите, целящи да блокират вноса на фалшифицирани лекарствени продукти, не оказват отрицателно въздействие върху транзита на генерични лекарствени продукти;

27.  Подчертава, че дружествата следва да бъдат насърчавани към по-добро сътрудничество в своята конкурентна среда и към съвместна работа с публичните органи с цел гарантиране на по-голям и подобрен достъп до лекарствени продукти в държавите членки и в трети държави; призовава Комисията да разгледа оказването на подкрепа за иновативни механизми, като например патентни обединения за насърчаване на научните изследвания, като същевременно се гарантира генеричното производство;

28.  Счита, че Съюзът трябва да се ангажира с по-широкото разискване относно напредъка в здравеопазването в световен мащаб, включително относно стратегии за укрепване на здравните системи;

29.  Призовава Комисията да насърчава ранния износ на генерични и биоподобни лекарствени продукти, произведени в ЕС, веднага след отпадането на тяхната защита с патент, в трети държави;

Предоставяне на по-добри данни

30.  Счита, че някои от статистическите данни, цитирани в съобщението, са извлечени чрез използването на противоречива и вече критикувана методология и че статистическите данни трябва да бъдат подобрени, за да отразяват по по-добър начин актуалното положение по отношение на централното значение на ПИС, както и на тяхната закрила и упражняване, за икономиката на ЕС, не само за предоставяне на информация и подобряване на съществуващата политика, но и за оказване на допълнителна подкрепа на принципа за основаното на факти разработване на политики;

31.  Изразява съгласие с разсъжденията на Комисията за създаването на Европейска обсерватория за нарушенията на правата върху интелектуалната собственост и изисква за това да се предвидят конкретни средства;

32.  Посочва, че обсерваторията следва да бъде съставена по широкообхватен начин и да не дублира вече съществуващи органи;

33.  Призовава Комисията да работи за това, обсерваторията да запази своята независимост, за да се гарантира, че нейната работа не е застрашена от наличието на реални или предполагаеми отклонения;

Законодателство на ЕС и сътрудничество в рамките на ЕС

34.  Признава, че по-добри, подходящо хармонизирани вътрешни политики във връзка с ПИС биха могли да бъдат от полза в рамките на усилията за подобряване на стандарта на закрилата и упражняването на ПИС в световен мащаб;

35.  Призовава Комисията да работи с държавите членки с цел ратифициране на Договора на СОИС за правото в областта на търговските марки, Женевския акт към Хагското споразумение, Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация, както и други международни споразумения, свързани с правата върху интелектуалната собственост;

36.  Призовава Комисията да предприеме по-нататъшни стъпки в съответствие с резултатите от обществената консултация на Зелената книга, озаглавена „Максимално оползотворяване на произтичащото от традициите ноу-хау на Европа“ (COM(2014)0469), относно евентуалното приобщаване на неселскостопанските продукти към защитата от страна на Европейския съюз на географските указания;

Закрила и упражняване на ПИС в трети държави

37.  Подкрепя ангажимента на Комисията да отдаде приоритет на насърчаването на по-добра закрила на ПИС и тяхното упражняване в рамките на СТО и във всякакви други международни форуми, като по този начин да се отворят нови пазари за европейските износители и да се подобри съществуващият достъп до пазара;

38.  Отбелязва, че предоставянето на статут на пазарна икономика по отношение на инструментите за търговска защита зависи, наред с други критерии, от закрилата на ПИС в съответната държава;

39.  Призовава Комисията и държавите членки да утвърждават ПИС по-ефективно във всички съответни многостранни организации (СТО, Световната здравна организация и Световната организация за интелектуална собственост) и да работят за включването в системата на СТО на тези международни споразумения, свързани с ПИС, които все още не са част от нея, като например Договора на СОИС за правото в областта на търговските марки, Договора на СОИС за изпълненията и звукозаписите, Договора на СОИС за авторското право, Женевския акт към Хагското споразумение и Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация;

40.  Счита, че в преговорите за двустранни споразумения за свободна търговия следва да се обърне подходящо внимание на главите относно интелектуалната собственост и че преговарящите страни следва да признаят, че правото на свободна стопанска инициатива следва да е съобразено със зачитането на ПИС и спазването на съществуващите правни рамки; приветства извършената до момента работа от Комисията по успешното включване на главите относно закрилата и упражняването на ПИС в двустранните споразумения за свободна търговия;

41.  Счита, че ратифицирането на договорите на СОИС, изброени по-горе с цел включване в системата на СТО, следва да бъде включено в двустранните споразумения за свободна търговия, които Съюзът сключва;

42.  Подкрепя подхода на Комисията за създаване на работни групи и диалог по въпросите на интелектуалната собственост с приоритетни държави, с които не се провеждат всеобхватни преговори, с цел постигане и укрепване на конкретни ангажименти за закрилата и упражняването на ПИС; подчертава необходимостта ПИС да бъдат включени в дневния ред на политическите заседания на по-високо равнище, когато не е налице напредък на равнище диалог по въпросите на интелектуалната собственост и заседания между агенции;

43.  Изтъква, че сътрудничеството в областта на ПИС между Съюза и други регионални блокове следва да бъде засилвано винаги, когато това е възможно;

44.  Призовава Комисията да предвиди по-честото прибягване до съответни механизми за уреждане на спорове, включително до органа за уреждане на спорове в рамките на СТО, когато правата на стопанските субекти на Съюза, включително на всички носители на права на ПИС, са нарушени;

45.  Призовава Комисията да насърчава трети държави да предоставят реципрочно признаване на правото на практикуване на правни специалисти в областта на интелектуалната собственост;

46.  Призовава Комисията и държавите членки да засилят митническото сътрудничество в рамките на Съюза и с трети държави при конфискуването на фалшифицирани стоки и да опростят митническите процедури;

47.  Призовава Комисията и държавите членки да си сътрудничат по-тясно с трети държави по въпросите на авторското право и лицензирането;

48.  Изразява убеждение, че по-добрата закрила на правата върху интелектуалната собственост и ефективното прилагане на съответните правила в трети държави биха дали силен стимул на инвеститорите от Европейския съюз и от други част да инвестират, да споделят нови технологични умения и да модернизират съществуващите технологии;

Помощ в трети държави и географски акцент

49.  Отбелязва, че някои държави членки имат аташета по въпросите на интелектуалната собственост в рамките на своите делегация в определени държави от ключово значение; счита, че по-добрата координация и по-добрият обмен на информация между държавите членки биха могли да предоставят нови възможности за постигането на общи цели по отношение на закрилата на интелектуалната собственост в трети държави;

50.  Счита, че стопанските субекти от ЕС и потребителите в трети държави, в които нарушенията на ПИС са по-често срещани, следва да се ползват със специална защита, чрез разширяване на обхвата на информационното бюро за ПИС;

o
o   o

51.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ C 129, 26.5.2005 г., стр. 3.
(2) ОВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 71.
(3) ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45.
(4) ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 1.
(5) OВ L 135, 3.6.2003 г., стр. 5.
(6) ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.
(7) ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 15.
(8) ОВ C 175E, 10.7.2008 г., стр. 591.
(9) ОВ С 45Е, 23.2.2010 г., стр. 47.
(10) ОВ С 50 E, 21.2.2012 г., стр. 48.
(11) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2014_ipr_statistics_en.pdf.
(12) ОВ C 80, 19.3.2013 г., стр. 1.


Права върху интелектуалната собственост: план за действие на ЕС
PDF 612kWORD 146k
Резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2015 г. относно „Към обновен консенсус относно гарантиране на спазването на правата върху интелектуалната собственост: план за действие на ЕС“ (2014/2151(INI))
P8_TA(2015)0220A8-0169/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост(1) („Директива относно упражняването на ПИС“),

—  като взе предвид член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 386/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2012 г. за възлагане на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) на задачи, свързани с гарантирането на спазването на правата на интелектуална собственост, включително обединяването на представители на публичния и частния сектор в Европейска обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 12/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2008 на Съвета,

—  като взе предвид доклада, представен от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП) и Европейското патентно ведомство (ЕПВ) през септември 2013 г., озаглавен „Отрасли, потребители на права на интелектуална собственост: принос към икономическите постижения и заетостта в Европейския съюз“,

—  като взе предвид съобщението от Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета за регионите от 25 юни 2008 г., озаглавено „Мисли първо за малките!“ „Small Business Act“ за Европа“, (COM(2008)0394),

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет от 11 септември 2009 г., озаглавено „Усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар“ (COM(2009)0467),

—  като взе предвид доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 22 декември 2010 г., озаглавен „Прилагане на Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост“ (COM(2010)0779), и придружаващия го работен документ(3),

—  като взе предвид обобщението, направено от Комисията, във връзка с отговорите на обществената консултация, озаглавена „Защита на правата върху интелектуална собственост с гражданскоправни средства: обществената консултация относно ефикасността на производствата и осигуряването на достъп до мерки“ от юли 2013 г.(4),

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет от 1 юли 2014 г., озаглавено „Към обновен консенсус относно прилагането на правата върху интелектуалната собственост: план за действие на ЕС“ (COM(2014)0392),

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет от 1 юли 2014 г., озаглавено „Търговия, растеж и интелектуална собственост — Стратегия за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост в трети държави“ (COM(2014)0389),

—  като взе предвид плана на Комисията за създаване на единен цифров пазар в ЕС, както и резолюцията на Парламента от 20 април 2012 г. относно изграждането на конкурентоспособен единен цифров пазар(5),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 4—5 декември 2014 г. относно прилагането на правата върху интелектуалната собственост(6),

—  като взе предвид резолюцията на Съвета относно плана за действие на ЕС в областта на митниците за борба с нарушенията на правата върху интелектуална собственост за 2013—2017 г.(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 септември 2010 г. относно усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар(8),

—  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 24 март 2011 г. относно доклада относно прилагането на Директива 2004/48/ЕО,

—  като взе предвид член 27 от Всеобщата декларация за правата на човека, който гласи, че всеки човек има право на закрила на моралните и материалните си интереси, които са резултат от каквото и да е научно, литературно или художествено произведение, на което той е автор,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на комисията по култура и образование (A8‑0169/2015),

А.  като има предвид, че в член 118 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз се поставя специален акцент върху интелектуалната собственост;

Б.  като има предвид, че правата върху интелектуалната собственост са едни от движещите сили на новаторството и творчеството и ключов фактор за конкурентоспособността, заетостта и културното многообразие; като има предвид, че автентичността на продуктите не следва винаги да се обвързва с въпросите за безопасността и качеството на продуктите и че гарантирането на спазването на правата върху интелектуалната собственост играе значителна роля за гарантиране на здравето и безопасността на потребителите; като има предвид, че приходите от фалшифицирането обикновено се използват в рамките на сивата икономика и организираната престъпност;

В.  като има предвид, че ЕС е изправен пред голям брой нарушения на правата върху интелектуалната собственост, и като има предвид, че обемът и финансовото изражение на тези нарушения са обезпокоителни, както се посочва от Комисията в доклада ѝ за прилагането на Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (COM(2010)0779); като има предвид, че тези цифри също показват добавената стойност, която правата върху интелектуалната собственост (ПИС) имат за европейската икономика в условията на световна конкуренция;

Г.  като има предвид, че нарушенията на ПИС, включително фалшифицирането, обезсърчават растежа, създаването на работни места, новаторството и творчеството;

Д.  като има предвид, че нарушаването на ПИС причинява неимуществени и имуществени вреди на европейските предприятия и води до тежки икономически и данъчни загуби за държавите;

Е.  като има предвид, че подходящата защита на правата върху интелектуалната собственост е предпоставка за развиването на цифровата икономика и единния цифров пазар;

Ж.  като има предвид, че бързо нарастващото развитие на електронната търговия и на онлайн дейностите промени начина, по който следва да се разглежда гарантирането на спазването на ПИС в цифровата среда, особено тъй като дава нови възможности за извършване на нарушение, което се дължи не на последно място на новите социални поведенчески модели сред потребителите;

З.  като има предвид, че Парламентът отбелязва със загриженост посоченото в доклада на СХВП относно съществуването на известно равнище на толерантност сред значително малцинство от европейците по отношение на идеята, че нарушенията на ПИС биха могли да се считат за приемливи(9); като има предвид, че липсват подходящи познания в областта на социалното и културното значение на ПИС и на действията, които се считат за нарушения на ПИС, и липсва осведоменост, особено сред младите европейци, относно потенциалните последици от нарушенията на ПИС за икономиката и обществото на ЕС и за общата безопасност на гражданите; като има предвид, че е необходимо и възможно провеждането на подходящи информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността на потребителите;

И.  като има предвид, че усилията за борба срещу незаконната търговия с фалшифицирани стоки трябва да бъдат удвоени, и като има предвид, че никой не следва да се възползва от нарушенията на ПИС;

Й.  като има предвид, че правоприлагането е от основно значение, що се отнася до предвидимостта на законодателството, и като има предвид, че е от изключително значение да се намерят ефективни, пропорционални и възпиращи средства за гарантиране на трансграничното спазване на ПИС;

К.  като има предвид, че нарушенията на ПИС имат особено въздействие върху малките и средни предприятия (МСП), включително в областта на услугите между предприятията, и могат да доведат до загуба на пазари и до обявяване в несъстоятелност;

Л.  като има предвид, че отчитането на международните аспекти е от основно значение за гарантиране на спазването на ПИС, тъй като нарушаването на ПИС е световно явление;

М.  като има предвид, че нарушенията както онлайн, така и офлайн следва да се разгледат в политическите действия срещу нарушаването на ПИС;

1.  Приветства съобщението на Комисията от 1 юли 2014 г. относно представянето на план за действие за прилагане на правата върху интелектуалната собственост; подкрепя нейния подход във връзка с гарантиране на спазването на ПИС, основан на превантивни действия и на политически инструменти, които целят да лишат извършителите на нарушения с търговско измерение от приходите им и да затруднят предлагането на пазара на стоки, предмет на нарушение;

2.  Подчертава, че основната отговорност за гарантиране на спазването на ПИС се носи от публичните органи на държавите членки;

3.  Подчертава, че ключовата цел на плана за действие следва да бъде да се гарантира ефективната и основаваща се на конкретни доказателства защита на ПИС, която има ключова роля за стимулирането на новаторството, на творчеството, на конкурентоспособността, на растежа и на културното многообразие; отбелязва, че мерките, предприети с цел гарантиране на спазването на ПИС, следва да се основават на точни и надеждни данни;

4.  Подчертава, че в периодите на финансова криза, когато финансовата подкрепа за сектора на културата се съкращава значително, ПИС често са сред основните източници на доходи за отделните творци; поради това подчертава, че гарантирането на справедливо възнаграждение за творците следва да бъде ключов елемент от плана за действие на ЕС;

5.  Счита, че в интерес на новаторството, творчеството и конкурентоспособността е от решаващо значение мерките за закрила на ПИС да бъдат прозрачни и да се предоставя пълна информация на разположение на обществеността и на всички други заинтересовани лица;

6.  Признава, че гарантирането на спазването на ПИС е не само двигател за създаване на работни места и за растеж в целия Съюз, но е от основно значение за правилното функциониране на единния пазар — по-специално с оглед на фактори, като например дела на БВП на ЕС и заетостта, както и кръга от сектори, които имат полза от и използват ПИС — и играе ключова роля за стимулирането на новаторството, творчеството, конкурентоспособността и културното многообразие;

7.  Подчертава, че правата върху интелектуалната собственост са гаранти на творчеството, новаторството и конкурентоспособността, по-специално при индустриите, свързани с културата и творчеството, но също и при други промишлени сектори, както се подчертава в съобщението на Комисията, озаглавено „За възраждане на европейската промишленост“; призовава Комисията да продължава да взема предвид ПИС като фактор за конкурентоспособността на европейската икономика;

8.  Подчертава, че ПИС не са само авторски права, но и търговски марки и патенти, наред с другото, и че всички те са от жизненоважно значение за стойността на европейските стоки и услуги;

9.  Отбелязва, че според Комисията в секторите на културата и на творчеството, в които често е налице интензивно прилагане на ПИС, вече се създават 4,5% от БВП и се осигуряват до 8,5 милиона работни места в ЕС, като тези сектори не само са от основно значение за културното многообразие, но също така допринасят в съществена степен за социалното и икономическото развитие;

Ангажиране на всички участници във веригата на доставка — както онлайн, така и офлайн

10.  Счита, че всички участници във веригата на доставки трябва да играят роля в борбата срещу нарушаването на ПИС и следва да бъдат включени в този процес; подчертава, че както в онлайн, така и в офлайн среда следва да се разработи подход, който да включва всички участници; счита, че за да се увенчае това с успех, трябва да бъде постигнат баланс по отношение на основните права, тъй като мерките, които оказват въздействие върху основните права, не могат да бъдат предприети доброволно от търговските оператори, а се нуждаят от правно основание и съдебен надзор;

11.  Подчертава, че включването на участниците от онлайн средата в мерките за борба срещу нарушенията на ПИС трябва да е съобразено с принципите на Директива 2000/31/ЕО (Директивата за електронната търговия) и Хартата на основните права на Европейския съюз;

12.  Отбелязва, че фалшифицирани и нарушаващи ПИС материални стоки все повече се търгуват и продават на онлайн пазари, където органите на съответната държава членка имат ограничени възможности за контрол върху продажбите; подчертава необходимостта да се включат собствениците на пазарни платформи във всички усилия за гарантиране на спазването на ПИС, включително в усилията за премахване на фалшифицираните стоки и забрана за търговците на фалшифицирани стоки да продават от техните сайтове;

13.  Подчертава значението на това да се гарантира прилагането на надлежна проверка по цялата верига на доставки, включително цифровата верига на доставки и всички ключови участници и оператори в нейните рамки, като например творци, хора на изкуството и носители на права, продуценти, посредници, доставчици на интернет услуги, платформи за продажби онлайн, крайни ползватели и публични органи;

14.  Счита, че прилагането на надлежна проверка по цялата верига на доставки и засилването на надзора върху пазара, както и споделянето на информация между митническите органи би подобрило стопанската среда и би допринесло за предотвратяване на навлизането на пазара на стоки, предмет на нарушение; подчертава, че следва добре да се оцени съотношението между разходите и ползите и ефективността на всички качествени схеми за одит преди тяхното прилагане, както и че осигуряването на подкрепа за МСП следва да бъде важно съображение в това отношение;

15.  Освен това отбелязва предложенията за приобщаваща консултация със заинтересованите лица относно прилагането на надлежна проверка на ЕС по цялата верига на доставки, включително доставчиците на платежни услуги, с цел предотвратяване на нарушения на ПИС и изисква резултатите от консултациите и от доброволната схема на ЕС за надлежна проверка да бъдат представяни на Парламента не на всеки две години, а всяка година;

16.  Призовава Комисията да предприеме всички консултации със заинтересованите лица своевременно и по прозрачен начин и да гарантира, че резултатите от консултациите се анализират както в качествено, така и в количествено отношение и че се споделят със заинтересованите лица, включително с Парламента и другите институции на ЕС;

17.  Подчертава значението на секторните споразумения и на насоките за добри практики в борбата срещу нарушенията на ПИС; призовава операторите в сектора да обменят помежду си информация относно платформите, предоставящи достъп до съдържание, което нарушава ПИС, и да предприемат съгласувани и пропорционални мерки, като например уведомление и изтегляне от интернет, с цел намаляване на приходите от подобно съдържание и подобни платформи; отбелязва, че тези мерки не следва да включват блокирането на уебсайтове с извънсъдебни средства;

18.  Посочва, че платформите, предлагащи „файл хостинг“, са сред основните центрове, благоприятстващи нарушенията на ПИС, от които те непряко си осигуряват приходи чрез реклама и/или абонаменти;

19.  Приветства подхода за лишаване на извършителите на нарушения на ПИС от приходите им посредством споразумения между носителите на права и техните партньори; подкрепя изготвянето на меморандуми за разбирателство като незадължителни правни мерки за борба срещу фалшифицирането и пиратството и подкрепя идеята за допълнително разработване на такива мерки сред заинтересованите лица; препоръчва на Комисията във връзка с това да извърши проучване на начина, по който тези операции по фалшифицирането извършват кръстосано финансиране на своите дейности (продажба на фалшифицирани продукти и предоставяне на незаконно съдържание);

20.  Припомня, че от май 2011 г. съществува доброволен Меморандум за разбирателство относно продажбата на фалшифицирани стоки по интернет, и призовава Комисията да извърши оценка на резултатите от прилагането на този меморандум и да докладва на Парламента;

21.  Счита, че Комисията следва също така да разгледа ефективността на съществуващите инициативи и възможни бъдещи действия по отношение на ролята на посредниците за преодоляването на нарушаването на ПИС;

22.  Посочва, че по-специално в сектора на културата и творчеството следва да се насърчава сътрудничеството, в това число въз основа на саморегулиране, между носителите на права, авторите, операторите на платформи, посредниците и крайните потребители с цел установяване на нарушенията на ПИС на ранен етап; подчертава, че ефективността на подобно саморегулиране трябва да бъде оценена от Комисията в близко бъдеще и че могат да са необходими допълнителни законодателни мерки;

23.  Подчертава, че в сектора на културата и творчеството доставчиците на платежни услуги следва да бъдат включени в диалога с цел намаляване на печалбите вследствие на нарушения на ПИС в онлайн среда;

24.  Припомня участието на организираната престъпност в дейностите на международно равнище, свързани с нарушаване на ПИС, и колко е важно да се разработи координирано общоевропейско решение, да се засилят съществуващите мерки по одита, като същевременно се прилага принципът „следвай парите“, за да се защитят интересите на потребителите и да се гарантира интегритетът на веригата за доставки;

Осведоменост и информация за потребителите

25.  Приветства подхода на Комисията за разработване на целенасочени кампании за повишаване на осведомеността; счита, че е от съществено значение всички да разбират конкретните последици от нарушенията на ПИС за обществото като цяло и за потребителите и гражданите поотделно; счита, че потребителите следва да бъдат по-добре информирани за това какво съдържат ПИС и за това какво може или не може да бъде правено със защитени стоки и съдържание; призовава Комисията и държавите членки да продължават да развиват дейности за повишаване на осведомеността, насочени към специфични групи и съответните пазари;

26.  Препоръчва да бъде проведена по-широка информационна кампания относно Платформата на носителите на права върху интелектуалната собственост и правоприлагащите органи, така че носителите на права да изпълняват по-активна роля в защитата на своите права в целия Европейски съюз чрез базата данни за правоприлагане, интегрирана в сигурната мрежа на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“; призовава за по-нататъшна и по-бърза интеграция с полицейските органи и други митнически органи по целия свят, за да се гарантира по-добро гарантиране на спазването на ПИС;

27.  Подчертава необходимостта да се достигне, по-конкретно, до младото поколение чрез подходящи кампании за повишаване на осведомеността, като се има предвид, че според неотдавнашно проучване относно възприемането на интелектуалната собственост, това е именно поколението, което най-малко зачита ПИС;

28.  Подчертава значението на инициативите за оценка и наблюдение на развитието на познанието по отношение на разбирането и възприемането на интелектуалната собственост от страна на младежта, така че да се разберат по-добре нуждите на младежта и да се определят най-подходящите действия за предприемане;

29.  Приветства по-специално усилията на Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост, разположена в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП), с цел да се повиши осведомеността на потребителите относно ползите от избора на продукти, които зачитат ПИС, и да се улесни достъпът до тези продукти;

30.  В същото време счита, че потребителите следва да са в състояние по-добре да идентифицират офертите, нарушаващи ПИС, така че да могат да вземат решение да не предприемат дадена покупка; изразява съжаление поради факта, че планът за действие на Комисията не включва никакво действие, предназначено да подобри възможността на потребителите да идентифицират стоките и съдържанието, нарушаващи ПИС; призовава Комисията и държавите членки да обмислят по-задълбочено разработването на специфични инструменти и насоки, да проведат основано на доказателствата проучване и евентуално да разработят хармонизирана система за уведомяване/отстраняване на стоки и съдържание, нарушаващи ПИС, така че потребителите и предприятията да могат да предприемат действия, когато са подведени, по същия начин, по който те могат да предприемат действия за сигнализиране на нежелано съдържание, въз основа на натрупания от Комисията и от Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост опит, особено по отношение на споделянето на най-добри практики;

31.  Отбелязва, че системата за уведомяване и отстраняване, прилагана за всеки URL поотделно, по отношение на съдържание, което нарушава ПИС, съдържа практически ограничения с оглед на скоростта, с която въпросното съдържание може отново да бъде предоставено на разположение; поради това призовава операторите в този сектор да започнат да обмислят начини за повишаване на ефективността на системата за уведомяване и отстраняване в дългосрочен план;

32.  Посочва, че всички участници във веригата на доставки следва да си сътрудничат при разработването на информационни кампании, като предоставят информация на потребителите относно техните права и задължения, които същевременно могат лесно да получат достъп до творческо съдържание и да го използват;

33.  Счита, че може да се постигне по-голяма прозрачност и по-добра информация по ефективен начин само със съдействието на основните интернет участници, които предават съдържание, защитено от ПИС, и че поради това е желателно включването им в усилията за прозрачност и обмен на информация;

34.  Настоява, че е необходимо да се координират инициативите и кампаниите във всички държави членки с цел да се избегне дублирането на работа и да се осигури съгласуваност и ефективност;

35.  Изисква от органите на държавите членки да гарантират, че стоките, нарушаващи ПИС, които представляват риск по отношение на безопасността, се включват в уведомленията по линия на системата на Съюза за бърз обмен на информация (RAPEX), независимо дали стоките се продават законно или незаконно във въпросната държава членка;

Разработване на нови бизнес модели

36.  Счита, че в някои сектори липсата на осведоменост на потребителите относно законното предлагане и понякога трудно достъпните или скъпи доставки на стоки и съдържание, които не нарушават ПИС, могат да затруднят възпирането на потребителите от закупуване на незаконни стоки или от използване на незаконно съдържание; счита, че е необходимо да бъде постигнат допълнителен напредък в тази област, и отново отправя искане към Комисията и държавите членки да окажат по-силен натиск върху индустрията да разработи във всички държави членки законни оферти, които да са едновременно диверсифицирани и привлекателни, така че потребителите наистина да разполагат с всяка възможност за закупуване на законни стоки или за използване на законно съдържание;

37.  Подчертава необходимостта от по-цялостен подход, съсредоточен върху начините, по които може да се отговори на потребителското търсене чрез повишаване на достъпността и на потреблението на иновативни и законни продукти на достъпни цени, въз основа на бизнес модели, които са приспособени към интернет и дават възможност да се премахнат пречките, като изградят истински европейски цифров единен пазар и същевременно поддържат равновесието между правата на потребителите и защитата на изобретателите и творците;

38.  Счита също така, че един от начините за укрепване на ПИС би могъл да бъде разработването на иновативни бизнес модели; освен това подчертава, че усъвършенстването и постоянното приспособяване на такива модели към постиженията в областта на технологиите следва да бъде преразгледано за някои промишлени сектори;

Акцент върху МСП

39.  Подчертава значението на това да се усъвършенстват процедурите за гарантиране на спазването на ПИС с гражданскоправни средства за МСП и за отделните творци, тъй като те играят ключова роля в секторите на творчеството и на културата и често не са в състояние да гарантират спазването на техните права с оглед на сложността и на продължителността на тези процедури и на свързаните с тях разходи;

40.  Приветства заявеното намерение на Комисията да подкрепи МСП при гарантиране на спазването на техните ПИС чрез подобряване на достъпните начини за правна закрила с гражданскоправни средства с цел постигане на по-добри резултати в борбата срещу пазарните злоупотреби от страна на по-големите конкуренти, и по-специално с цел по-нататъшно оценяване на нуждите на МСП от бъдещи действия на ЕС;

41.  Приветства решението, изложено в съобщението на Комисията от 1 юли 2014 г. относно плана за действие на ЕС, и по-специално действие 4 от него, което има за цел подобряване на процедурите за гарантиране на спазването на ПИС с гражданскоправни средства за МСП, по-специално по отношение на дела с ниска цена на иска и евентуално предприемане на действия в тази област;

42.  Подчертава, че за МСП ясните и управляеми структури за осигуряване на спазването на техните ПИС са от първостепенно значение;

43.  Призовава Комисията да гарантира, че всички предприети мерки ще имат ограничено въздействие по отношение на тежестта и разходите, наложени на МСП; по-специално призовава Комисията да продължи да прави оценка на това как МСП биха могли да участват в качествени схеми за одит и да набележи какви конкретни мерки биха могли да бъдат предприети в подкрепа на МСП за тази цел;

44.  Настоява, че е необходимо да се вземат под внимание МСП при изготвянето на законодателните актове, и отново заявява, че принципът „Мисли първо за малките!“ следва да се прилага във всеки един момент;

45.  Подчертава значението на достъпа до правосъдие и на ефективността на съдебните производства, особено за МСП, и призовава за разработване на услуги по медиация и други схеми за алтернативно разрешаване на спорове между стопански субекти в областта на ПИС;

46.  Подчертава значението на извършването на редовен анализ на факторите, които в решаваща степен влияят на решенията на МСП относно това дали да ползват или да не ползват своите ПИС, така че да се установи къде биха могли да бъдат направени подобрения, независимо дали става въпрос за иновативните МСП или за МСП, срещащи затруднения, особено по отношение на упражняването на техните ПИС;

47.  Очаква да получи информация относно съществуващите национални инициативи, насочени към гражданскоправните средства за правоприлагане за МСП в областта на интелектуалната собственост до края на 2015 г.; приветства предстоящата Зелена книга относно необходимостта от бъдещи действия на Съюза въз основа на най-добрите практики, утвърдени във финансираните на национално равнище схеми за подпомагане на МСП при упражняване на техните права на интелектуална собственост;

Европейска обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост

48.  Изразява задоволство относно развитието на дейността на Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост като полезна основа за размисъл на лицата, отговорни за вземането на политически решения, и като инструмент за събиране и обмен на данни и информация относно всички форми на нарушения на ПИС;

49.  Подчертава, че задължението на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП) — да получава от промишлеността данни, документиращи нарушения на ПИС, и да генерира надеждни данни и анализ на действителното въздействие на нарушенията върху стопанските субекти — следва да бъде част от плана за действие в десет точки и от основата за по-нататъшни действия в различните сектори, които са най-силно засегнати; призовава Комисията във връзка с това да подобри базата данни на Инструмента в подкрепа на разузнавателните сведения в сферата на борбата с фалшифицирането (ACIST), разработена от СХВП, за да предоставя информация относно фалшификаторите и да гарантира, че възлагащите органи не купуват фалшифицирани продукти;

50.  Подчертава по-специално, че за да се постигне значимо гарантиране на спазването на ПИС, следва да бъде налична и достъпна пълната информация относно засегнатия вид ПИС (патент, търговска марка и авторски права, например), които са от значение във всяка отделна ситуация, статуса на действителност на тези права и самоличността на притежателите, включително под формата на метаданни в случай на цифрови файлове;

51.  Призовава Комисията да използва напълно събраните от Обсерваторията данни и резултатите от дейността на Обсерваторията, да изготви заключения по отношение на защитата на ПИС и да предложи решения за нейното подобряване, които да се използват от политиците; призовава Комисията да докладва редовно на Европейския парламент по този въпрос;

52.  Отбелязва, че обучението за развитие на секторното правоприлагане в областта на ПИС на национално равнище е от основно значение, както и ролята, която ще играе Обсерваторията при подпомагането на обучението на органите на държавите членки и при обмена на най-добри практики, по-конкретно чрез насърчаване на кампании, които са достъпни в цифрова среда и са с добро съотношение качество-цена, и чрез координиране на тези кампании със съответните агенции и органи;

Експертна група на Комисията по прилагане на правата на интелектуална собственост

53.  Приветства създаването от страна на Комисията на експертна група по прилагането на ПИС и призовава Комисията да гарантира, че Парламентът и по необходимост Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост са включени в по-голяма степен в работата на групата, и по-специално да гарантира, че към тях се отправя искане да изпратят експерти, които да присъстват на заседанията на групата;

Еволюция на нормативната уредба

54.  Приветства публикуването на доклада на Комисията за прилагането на Директивата относно упражняването на ПИС(10), като същевременно отбелязва, че могат да се направят само ограничен брой заключения в някои отношения поради късното транспониране на директивата от страна на някои държави членки; призовава Комисията да представи допълнителен анализ на въздействието на директивата, по-специално върху иновациите и развитието на информационното общество, както се изисква в член 18, параграф 1 от нея и както беше поискано от Парламента в неговата резолюция от 22 септември 2010 г., посочена по-горе; припомня обаче, че Комисията установи редица други аспекти на гарантиране на спазването на правата върху интелектуалната собственост, като например ролята на посредниците в борбата срещу нарушенията, които също биха могли да се окажат от полза в борбата срещу нарушенията;

55.  Взема под внимание доклада на Комисията, в който се посочва, че Директивата относно упражняването на ПИС в някои отношения не е в синхрон с цифровата ера и не е достатъчна за борбата срещу извършваните онлайн нарушения; призовава Комисията да представи подробна оценка на ограниченията на съществуващата нормативна уредба по отношение на онлайн дейностите и по целесъобразност да представи предложения за адаптиране на нормативната уредба на ЕС към интернет средата; подчертава, че такива предложения трябва да са предмет на подробна оценка на въздействието;

56.  Взема под внимание заключението, че различия в тълкуването на някои разпоредби на директивата водят до различия в прилагането ѝ в държавите членки, и призовава Комисията да предприеме мерки за преодоляване на проблемите, посочени в доклада, включително чрез по-нататъшно изясняване на директивата;

57.  Подновява своя призив за изготвяне на стратегия за ПИС, включително цялостна нормативна уредба за борба с нарушенията на ПИС, приспособена към онлайн средата, при пълно зачитане на основните права и свободи, справедлив съдебен процес, пропорционалност и защита на данните; счита, че е налице спешна необходимост от правна защита за новите произведения, тъй като това ще насърчи инвестициите и ще доведе до допълнителни иновации;

58.  Подчертава, че всяко свързано с ПИС законодателство трябва да отразява развитието на цифровата епоха, като отчита онлайн средата и различните средства за разпространение, гарантира балансиран подход, представляващ интересите на всички заинтересовани лица, и особено потребителите и тяхното право на достъп до съдържание, и същевременно насърчава хората на изкуството, творците и новаторството в Европа;

59.  Отново заявява, че е необходима модерна уредба в областта на авторските права, която е насочена към конкуренцията и е лесноразбираема за потребителите – уредба, която също така подпомага творчеството и новаторството, като гарантира безопасна, подходяща и сигурна среда за изобретателите и творците;

60.  Подчертава, че секторите на културата и творчеството на Европейския съюз са движеща сила за социално и икономическо развитие, както и за създаването на работни места в Европа, като същевременно припомня, че забележителен принос за икономическия растеж, иновациите и създаването на работни места в ЕС се дава също така от творци, дизайнери и институции, разчитащи на изключенията и ограниченията на авторското право; подчертава, че всяка законодателна инициатива за модернизиране на авторското право следва да се основава на независими доказателства относно въздействието върху растежа и създаването на работни места (особено по отношение на МСП в секторите на културата и творчеството), достъпа до знания и култура, както и потенциалните разходи и ползи;

Международните вериги на доставки и ролята на митниците и международното сътрудничество

61.  Настоява върху важната роля на митническите органи и на международното сътрудничество в митническата област за борбата срещу нарушаването на ПИС при трансграничната търговия и подчертава необходимостта от подкрепа и улесняване на дейността, извършвана от митниците, при взаимно сътрудничество, като се внесе яснота относно оперативните правила, по-специално за да може тази дейност да даде възможност за ефективно прилагане на проверки върху транзитните стоки на територията на ЕС;

62.  Призовава Комисията при изпълнение на плана за действие за гарантиране на спазването на ПИС да вземе под внимание свързани с него инициативи, по-специално плана за действие на ЕС в областта на митниците за борба срещу нарушенията на ПИС и стратегията за защита и гарантиране на спазването на ПИС в трети държави;

63.  Призовава за засилен надзор върху пазара, управление на риска и споделяне на информация между митническите органи по въпросите, повдигани в контекста на гарантиране на спазването на ПИС от страна на митниците, например във връзка със съхранението и унищожаването на стоки, нарушаващи ПИС;

64.  Подчертава значението на тясното сътрудничество и обмена на информация, както и на подходящото обучение на митническите органи, органите за надзор на пазара и съдебните органи;

Други въпроси

65.  Подчертава жизненоважната роля на публичните органи на всички равнища, включително местно, регионално и национално, чрез възлагането на обществени поръчки и чрез осъществяването на покупки и приветства желанието на Комисията да разработи, популяризира и публикува ръководство за най-добрите практики за избягване на закупуване на фалшифицирани продукти от страна на публични органи на всички равнища;

66.  Приветства предложената от Комисията Зелена книга за допитване до заинтересованите лица относно въздействието на възстановяването на дебитирани суми и свързаните с това схеми с цел справяне с нарушенията на ПИС с търговско измерение и извършване на оценка на необходимостта от предприемане на по-конкретни действия в тази област – както в онлайн, така и в офлайн контекст; счита, че въвеждането на право на възстановяване на дебитираните суми в целия ЕС за всички неумишлено закупени фалшифицирани стоки би могло да е от полза за потребителите и да насърчи търговците да проверяват стоките, преди да ги пуснат за продажба;

67.  Подкрепя акцента, поставен в плана за действие, върху значението на съвместната работа с държавите членки, обмена на информация и най-добри практики, както и координирането на дейности по трансграничното правоприлагане;

68.  Подчертава, че с цел да се стимулират новаторството и конкурентоспособността в основаните на знанието сектори в Съюза по начин, съвместим с ПИС, е необходимо да се насърчават отворените научни изследвания и обмена на знания, които също така са определени като ключови елементи на стратегиите „Глобална Европа“ и „Европа 2020“;

69.  Подчертава необходимостта от прецизни системи за откриване на нарушения, които водят до бързото преустановяване на дейностите, свързани с нарушения на ПИС с търговско измерение;

70.  Посочва, че доходът, който осигурява използването на ПИС, е важен източник на външно финансиране за изследователските проекти и поради това играе ролята на движеща сила за новаторството и развитието, както и за сътрудничеството между университетите и дружествата;

71.  Настоятелно призовава за бързото изпълнение на плана за действие, така че при необходимост нужните мерки за прилагане на ПИС, по-специално в сектора на културата и творчеството, да могат да бъдат адаптирани в близко бъдеще;

72.  Призовава Комисията да направи оценка на изпълнението на всяко от действията, включени в плана за действие, и да докладва за тях на Парламента не по-късно от юли 2016 г.;

o
o   o

73.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на парламентите и на правителствата на държавите членки.

(1) OВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45.
(2) OВ L 129, 16.5.2012 г., стр. 1.
(3) „Анализ на прилагането на Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост в държавите членки“ (SEC(2010)1589).
(4) http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/intellectual-property-rights/summary-of-responses_en.pdf.
(5) OВ C 258 E, 7.9.2013 г., стр. 64.
(6) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15321-2014-INIT/bg/pdf.
(7) ОВ C 80, 19.3.2013 г., стр. 1.
(8) OВ C 50 E, 21.2.2012 г., стр. 48.
(9) Вж. доклада на Службата за хармонизация във вътрешния пазар, озаглавен „Европейките граждани и интелектуалната собственост: възприемане, осведоменост и поведение“, от ноември 2013 г.
(10) COM(2010)0779.

Правна информация - Политика за поверителност