Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 - Στρασβούργο
Σύναψη της τροποποίησης της Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο ***
 Συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας όσον αφορά τη συμμετοχή της Ισλανδίας στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο ***
 Προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση για αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων *
 Προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης *
 Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
 Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF για το 2014
 Κατάσταση στην Ουγγαρία
 Έκθεση προόδου του 2014 για την Τουρκία

Σύναψη της τροποποίησης της Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο ***
PDF 392kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος και την από κοινού εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων (10400/2014 – C8-0029/2015 – 2013/0376(NLE))
P8_TA(2015)0221A8-0167/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10400/2014),

–  έχοντας υπόψη την τροποποίηση στο πρωτόκολλο του Κιότο που εγκρίθηκε κατά την όγδοη συνεδρίαση της διάσκεψης των μερών που επέχει θέση συνόδου των μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο, η οποία διεξήχθη στην Ντόχα του Κατάρ τον Δεκέμβριο του 2012 (τροποποίηση της Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο),

—  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0029/2015),

—  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0167/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στα Ηνωμένα Έθνη.


Συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας όσον αφορά τη συμμετοχή της Ισλανδίας στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο ***
PDF 379kWORD 63k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Ισλανδίας αφετέρου σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και η Ισλανδία στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (10883/2014 – C8-0088/2015 – 2014/0151(NLE))
P8_TA(2015)0222A8-0166/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10883/2014),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Ισλανδίας αφετέρου σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και η Ισλανδία για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (10941/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0088/2015),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0166/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της Συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας.


Προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση για αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων *
PDF 378kWORD 61k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση της 29ης Μαΐου 2000, που καταρτίστηκε από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πρωτόκολλό της της 16ης Οκτωβρίου 2001 (COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))
P8_TA(2015)0223A8-0156/2015

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2014)0685),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5 της Πράξης Προσχώρησης της Κροατίας, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0275/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0156/2015),

1.  εγκρίνει τη σύσταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να παρεκκλίνει από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης *
PDF 377kWORD 61k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 26ης Μαΐου 1997 που καταρτίστηκε δυνάμει του άρθρου K.3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2014)0661 – C8-0274/2014 – 2014/0322(NLE))
P8_TA(2015)0224A8-0157/2015

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2014)0661),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5 της Πράξης Προσχώρησης της Κροατίας, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0274/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0157/2015),

1.  εγκρίνει τη σύσταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να παρεκκλίνει από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
PDF 444kWORD 130k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας (2015/2001(INI))
P8_TA(2015)0225A8-0162/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 13ης Δεκεμβρίου 2012 που περιλαμβάνουν τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ρωσίας(1), της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την πίεση που ασκείται από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους)(2), της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας(3), της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας(4) και της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και την κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και των ηγετών της G7 κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και τις σχέσεις με τη Ρωσία,

–  έχοντας υπόψη τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στο Μινσκ στις 5 και 19 Σεπτεμβρίου 2014 και στις 12 Φεβρουαρίου 2015(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής του NATO της 5ης Σεπτεμβρίου 2014 στην Ουαλία,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 27 Μαρτίου 2014(7) και από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 17 Φεβρουαρίου 2015(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0162/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ επί χρόνια καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να οικοδομήσει μια αμοιβαίως επωφελή στρατηγική εταιρική σχέση με τη Ρωσία βασισμένη σε κοινές αξίες και αρχές, όπως η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, καθώς και σε κοινά συμφέροντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει ανοιχτή σε μία τέτοια σχέση και στο διάλογο που οδηγεί σε αυτή, και ότι επιθυμεί να επιστρέψει σε σχέση συνεργασίας με τη Ρωσία, εφόσον οι ρωσικές αρχές τηρούν τις διεθνείς και νομικές υποχρεώσεις τους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αντίδραση και παρά την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας από τη Ρωσία το 2008, τη συνεχιζόμενη κατοχή των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι στη Νότια Οσετία, καθώς και τη μη εκπλήρωση από τη Ρωσία όλων των νομικών της υποχρεώσεων δυνάμει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του 2008, η ΕΕ επέλεξε ένα αυξημένο μοντέλο συνεργασίας ως μέσο για να συνεχισθεί η συμμετοχή της Ρωσίας, προς το αμοιβαίο συμφέρον αμφοτέρων των πλευρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντί να λάβει περιοριστικά μέτρα, δρομολογήθηκαν ή εμβαθύνθηκαν μία σειρά από πρωτοβουλίες για στενότερη συνεργασία – όπως οι κοινοί χώροι, η εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό, οι διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας και ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία – με την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, ενέργεια που καταδικάσθηκε σθεναρά από την ΕΕ και η οποία δεν θα αναγνωρισθεί, με την ανάληψη ένοπλης σύγκρουσης κατά της Ουκρανίας, με την άμεση και έμμεση συμμετοχή στρατιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας, και με τη σκόπιμη αποσταθεροποίηση αυτής της γειτονικής κυρίαρχης και ανεξάρτητης χώρας – έχει βλάψει σε βάθος τη σχέση της με την ΕΕ θέτοντας σε κίνδυνο τις βασικές αρχές της ασφάλειας της Ευρώπης με το να μη σέβεται τα σύνορα και να καταπατά τις διεθνείς της δεσμεύσεις, κυρίως στο πλαίσιο του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, του Μνημονίου της Βουδαπέστης, του Χάρτη των Παρισίων του 1990 για μια Νέα Ευρώπη και της διμερούς Συνθήκης Φιλίας, Συνεργασίας και Εταιρικής Σχέσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στην Κριμαία και την Ανατολική Ουκρανία έχει επιδεινωθεί σημαντικά, με έναν απολογισμό θανάτων που ανέρχεται σε χιλιάδες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε έναν αριθμό «παγωμένων συγκρούσεων» στον γειτονικό της χώρο – στην Υπερδνειστερία, την Νότια Οσετία, την Αμπχαζία και το Ναγκόρνο Καραμπάχ – γεγονός που συνιστά σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα των γειτονικών χωρών και στην προσέγγισή τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία έχει εγγράψει σε μαύρη λίστα 89 πολιτικούς της ΕΕ – μεταξύ αυτών και εν ενεργεία ή πρώην βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – και αξιωματούχους και δεν τους επιτρέπει την είσοδο στη Ρωσία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία – σε πείσμα του πνεύματος των σχέσεων καλής γειτονίας και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών κανόνων και προτύπων – έχει αναλάβει, στη βάση ενός δόγματος σύμφωνα με το οποίο θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να προστατεύει τους ρώσους συμπατριώτες στο εξωτερικό, σκόπιμες ενέργειες για την αποσταθεροποίηση των γειτόνων της διαμέσου παράνομων εμπορικών αποκλεισμών ή της σύναψης συνθηκών ολοκλήρωσης με αποσχιστικές και αυτονομιστικές περιοχές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίδραση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και στον υβριδικό πόλεμο που έχει δρομολογηθεί κατά της Ουκρανίας από τη Ρωσία, η ΕΕ έχει εγκρίνει μια σταδιακή σειρά περιοριστικών μέτρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοιες κυρώσεις έχουν υιοθετηθεί από μια σειρά άλλων χωρών σε αντίδραση στην επιθετικότητα της Ρωσίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναζητηθεί μακροπρόθεσμα μια εποικοδομητική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, προς το συμφέρον και των δύο πλευρών και με στόχο να αντιμετωπισθούν οι παγκόσμιες κοινές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του εξτρεμισμού και του οργανωμένου εγκλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία ΕΕ-Ρωσίας έχει θετικά αποτελέσματα σε ορισμένους τομείς όπως η Νότια Διάσταση και η διασυνοριακή συνεργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία συνέβαλε εποικοδομητικά στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με το Ιράν·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω στοχοθετημένα περιοριστικά μέτρα δεν στρέφονται κατά του ρωσικού λαού, αλλά κατά συγκεκριμένων ατόμων και επιχειρήσεων που συνδέονται με τη ρωσική ηγεσία και επωφελούνται άμεσα από την τρέχουσα αντιπαράθεση με την Ουκρανία, στον οικονομικό και στον αμυντικό τομέα, και αποσκοπούν να ενθαρρύνουν μια αλλαγή στην πολιτική της ρωσικής κυβέρνησης έναντι της κοινής γειτονίας καθώς και δράσεις στο πλαίσιο αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις που συνδέονται με την αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Ουκρανίας θα μπορούσαν να αρθούν μόλις η Ρωσία εφαρμόσει πλήρως τις διατάξεις των συμφωνιών του Μινσκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να ενισχυθούν σε περίπτωση που η Ρωσία επιλέξει να συνεχίσει να αποσταθεροποιεί άμεσα ή έμμεσα την Ουκρανία και να βλάπτει την εδαφική της ακεραιότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις που συνδέονται με την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας θα διατηρηθούν έως ότου η χερσόνησος επιστρέψει στην Ουκρανία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, και ως συμβαλλόμενο μέρος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έχει δεσμευθεί να τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει υποστηρίξει σθεναρά την προσχώρηση και συμμετοχή της Ρωσίας σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς και φόρα, όπως το G8, το G20 και ο ΠΟΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερίληψη της Ρωσίας σε αυτούς τους φορείς έχει δημιουργήσει εντάσεις, λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων των κανόνων από τη Ρωσία, π.χ. της μη συμμόρφωσής της με τα πρότυπα και τις υποχρεώσεις του ΠΟΕ (με την εισαγωγή μιας σειράς μέτρων που εισάγουν διακρίσεις κατά μεμονωμένων κρατών της ΕΕ και άλλων χωρών με τις οποίες γειτονεύει) και της αδυναμίας της να εφαρμόσει πάνω από χίλιες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να διασφαλίσει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είχαν κατάληξη ή δεν έφεραν συγκεκριμένα αποτελέσματα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου, ως μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, δεν σημαίνει απλώς σεβασμό για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, διασφάλιση ότι το δίκαιο επιβάλλεται και εφαρμόζεται δίκαια, καθώς και ανεξαρτησία και αμεροληψία του δικαστικού συστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες αυτές δεν διασφαλίζονται στη Ρωσία, όπου οι αρχές δεν τηρούν το κράτος δικαίου ούτε σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, και όπου τα πολιτικά δικαιώματα, οι ατομικές ελευθερίες και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης έχουν επιδεινωθεί κατά τα τελευταία χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα έχει εγκριθεί νομοθεσία με αμφίσημες διατάξεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επιβολή περαιτέρω περιορισμών στους παράγοντες της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη έγκριση του νόμου που ποινικοποιεί τη λεγόμενη «ομοφυλοφιλική προπαγάνδα» έχει οδηγήσει σε αύξηση της ομοφοβικής βίας και της βίας κατά των ΛΟΑΔΜ, καθώς και της ρητορικής μίσους, φαινόμενα τα οποία οι αρχές δεν έχουν αντιμετωπίσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, υπέστη σοβαρή υποβάθμιση στη χερσόνησο, και ότι η κοινότητα των Τατάρων στην Κριμαία επηρεάστηκε ιδιαίτερα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Alexey Navalny, εξέχων ηγέτης της αντιπολίτευσης, κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε επί τη βάσει χαλκευμένων στοιχείων και υπόκειται σε συνεχείς εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις, μεταξύ άλλων με τη φυλάκιση του αδελφού του· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κόμμα της Προόδου, του οποίου είναι πρόεδρος, εμποδίζεται να συμμετάσχει στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Nadia Savchenko, μέλος του Ουκρανικού Κοινοβουλίου, κρατείται παράνομα στη Ρωσία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δείκτης Αντίληψης για τη Διαφθορά κατατάσσει τη Ρωσική Ομοσπονδία στην 136η θέση μεταξύ 175 χωρών, με αποτέλεσμα η Ρωσία να προκαλεί σοβαρή ανησυχία όσον αφορά τη διεθνή διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στοιχεία που αποτελούν απειλή για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και την ακεραιότητά τους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εφαρμόζει ενεργά τον υβριδικό πόλεμο, καθιστώντας σκοπίμως δυσδιάκριτες τις γραμμές μεταξύ στρατιωτικών και παραστρατιωτικών δραστηριοτήτων και πολιτικού ακτιβισμού·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Δείκτης Ελευθερίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στη Ρωσική Ομοσπονδία για το 2014 την κατατάσσει στην 148η θέση από 180· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση των κρατικά ελεγχόμενων μέσων ενημέρωσης έχει διευρυνθεί σημαντικά και έχει αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωτοβουλίες και οι δραστηριότητες των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των πολιτικών αντιπάλων, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και των απλών πολιτών συχνά περιορίζονται ή εμποδίζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος έκφρασης ανεξάρτητων και πολυφωνικών απόψεων έχει περιοριστεί και βρίσκεται διαρκώς υπό απειλή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία περιλαμβάνει στους στόχους του το ζήτημα της πολυφωνίας των ρωσικών μέσων ενημέρωσης, και ότι καλείται, από κοινού με τους εταίρους του, να αναπτύξει νέες πρωτοβουλίες για τα μέσα ενημέρωσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεύθυνες ενέργειες ρωσικών μαχητικών αεριωθούμενων αεροσκαφών κοντά στον εναέριο χώρο των κρατών μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων της πολιτικής αεροπορίας και θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία διεξήγαγε προκλητικές στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας στην άμεση γειτονία της ΕΕ, ενώ δημοσιοποιήθηκαν και απειλές ρωσικών στρατιωτικών ή και πυρηνικών επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει αναστείλει τη συμμετοχή της στις διαπραγματεύσεις για τη Συνθήκη για Συμβατικές Ένοπλες Δυνάμεις στην Ευρώπη και έχει παραβιάσει τη Συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μέσου Βεληνεκούς·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενέργεια, η οποία διαδραματίζει κομβικό και στρατηγικό ρόλο στις σχέσεις ΕΕ- Ρωσίας, αποτελεί βασικό μέσο της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθεκτικότητα της ΕΕ στις εξωτερικές πιέσεις μπορεί να επιτευχθεί με τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και τη μείωση της εξάρτησης από τη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να έχει ενιαία φωνή και να επιδεικνύει ισχυρή εσωτερική αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά την ενεργειακή της ασφάλεια·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία έχει προωθήσει ενεργά την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο αυτό της οικονομικής ενοποίησης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ανταγωνισμός με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

1.  επαναλαμβάνει ότι η άμεση και έμμεση εμπλοκή της Ρωσίας στην ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία και η από μέρους της παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, από κοινού με την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας και τον οικονομικό εξαναγκασμό και την πολιτική αποσταθεροποίηση των ευρωπαίων γειτόνων της, αποτελούν σκόπιμη παραβίαση των δημοκρατικών αρχών και θεμελιωδών αξιών και του διεθνούς δικαίου· στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ δεν μπορεί να επανέλθει σε μια κατάσταση «διατήρησης των συνήθων πρακτικών» («business as usual»), και δεν έχει άλλη επιλογή από μια κριτική επαναξιολόγηση των σχέσεών της με τη Ρωσία, κάτι που περιλαμβάνει και την εκπόνηση, όσο το δυνατόν ταχύτερα, ενός, ήπιας μορφής, σχεδίου έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπιστούν οι επιθετικές και διχαστικές πολιτικές εκ μέρους της Ρωσίας, καθώς και ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τις μελλοντικές σχέσεις της με τη χώρα αυτή και με τους ανατολικοευρωπαίους εταίρους της· υπογραμμίζει ότι η επίλυση της σύγκρουσης στην Ανατολική Ουκρανία δεν μπορεί παρά να έχει πολιτικό χαρακτήρα·

2.  τονίζει ότι σε αυτό το σημείο η Ρωσία, λόγω των ενεργειών της στην Κριμαία και την Ανατολική Ουκρανία, δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ή να αντιμετωπίζεται ως «στρατηγικός εταίρος»· επισημαίνει ότι οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις πρέπει να θεμελιώνονται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, καθώς και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ο οποίος βασίζεται στη δημοκρατία, την κρατική κυριαρχία και την ελευθερία επιλογής της εσωτερικής συνταγματικής τάξης και του προσανατολισμού της εξωτερικής πολιτικής, στην εδαφική ακεραιότητα του κράτους και στον σεβασμό του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της διεθνούς διπλωματίας και του διεθνούς εμπορίου·

3.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι η Ρωσία κινείται πλέον ανοιχτά και δρα ως αντίπαλος για τη διεθνή δημοκρατική κοινότητα και τη διεθνή τάξη που βασίζεται στο δίκαιο, μεταξύ άλλων με το να επιδιώκει διά της βίας την επαναχάραξη των συνόρων στο εσωτερικό της Ευρώπης· εκφράζει την ανησυχία του για το αυξανόμενο κλίμα μίσους κατά ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μειονοτήτων και γειτονικών κρατών, καθώς και για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στη Ρωσία· καταδικάζει τον εκφοβισμό των επικριτικών φωνών μέσω βίας, δικών, φυλακίσεων και άλλων μέτρων που χρησιμοποιούνται από το κράτος·

4.  καταγγέλλει το αυθαίρετο μέτρο της απαγόρευσης σε πολιτικούς και αξιωματούχους της ΕΕ να εισέλθουν στο έδαφος της Ρωσίας, και τονίζει ότι η ρωσική ηγεσία καταστρατηγεί επανειλημμένως το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει τα οικουμενικά πρότυπα και εμποδίζει τη διαφάνεια· θεωρεί ότι η πράξη αυτή είναι αντιπαραγωγική και επιβλαβής για τους ήδη αδύναμους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας· τονίζει ότι οι στοχοποιημένοι πολιτικοί και αξιωματούχοι της ΕΕ θα πρέπει να ενημερωθούν για τα κίνητρα που οδήγησαν στην απαγόρευση εισόδου τους στο ρωσικό έδαφος και θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν κατά της απόφασης αυτής σε ανεξάρτητο δικαστήριο·

5.  είναι της άποψης ότι μακροπρόθεσμα είναι εφικτή και ευκταία, προς το αμοιβαίο όφελος, εποικοδομητική και προβλέψιμη σχέση μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες σχέσεις στους τομείς της πολιτικής, του εμπορίου, των μεταφορών και της ενέργειας, τις διαπροσωπικές επαφές, μεταξύ άλλων διαμέσου του Erasmus+ και των Κοινών Μέτρων(9), τη διασυνοριακή συνεργασία, την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και την τομεακή συνεργασίας, έχοντας κατά νου ότι οι αμοιβαίες κυρώσεις είναι βλαπτικές και για τις δύο οικονομίες, ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις και τα κοινά συμφέροντα στην παγκόσμια σκηνή, καθώς και ότι ο διχαστικός χαρακτήρας της αντίληψης περί ασφάλειας στην Ευρώπη μπορεί να ξεπεραστεί με ενισχυμένο διάλογο· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το θετικό αποτέλεσμα της συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας σε διάφορους τομείς, όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του εξτρεμισμού και του οργανωμένου εγκλήματος, η εταιρική σχέση για τη Βόρεια Διάσταση, οι πυρηνικές συνομιλίες με το Ιράν και η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή· καλεί τη Ρωσία να συμμετάσχει εποικοδομητικά στην εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση στη Συρία·

6.  υπογραμμίζει ότι οι σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας πρέπει στο εξής να βασίζονται στον σεβασμό του κράτους δικαίου και σε έναν διάλογο όπου η ΕΕ θα είναι έτοιμη να δρομολογήσει εκ νέου και να επανεκκινήσει τη συνεργασία με τις αρχές στη Μόσχα σε μια σειρά από ειδικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος· υπογραμμίζει ότι θα μπορούσε να εξετασθεί μια επανάληψη της συνεργασίας υπό τον όρο ότι η Ρωσία θα σεβασθεί την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, θα εφαρμόσει πλήρως τις συμφωνίες του Μινσκ (οι οποίες περιλαμβάνουν τον πλήρη έλεγχο των συνόρων από τις ουκρανικές αρχές, την άνευ όρων αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων και όπλων και τον άμεσο τερματισμό της παροχής βοήθειας σε ομάδες ανταρτών), και θα σταματήσει να διεξάγει αποσταθεροποιητικές στρατιωτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ασφαλείας στα σύνορα των κρατών μελών· τονίζει ότι ο ΟΑΣΕ έχει αποδειχθεί ένας φορέας ικανός να συμβάλει στην επίλυση κρίσεων· τονίζει ότι μια τέτοια δυνητικά ανανεωμένη συνεργασία δεν πρέπει να διεξάγεται εις βάρος των διεθνών αρχών, των ευρωπαϊκών αξιών, των προτύπων και των διεθνών δεσμεύσεων· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προσδιορίσει σαφώς τις προσδοκίες της από τη Ρωσία, ιδίως σε ό,τι αφορά τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των συμβατικών δεσμεύσεων και τη στάση της ως προβλέψιμου εταίρου, και τα μέτρα που θα λάβει μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2015, αν η Ρωσία δεν τιμήσει τις δεσμεύσεις της (ή πριν από την ημερομηνία αυτή εφόσον υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις επί τόπου), καθώς και την επανάληψη της συνεργασίας που θα ήταν έτοιμη να προσφέρει σε περίπτωση συμμόρφωσης· τονίζει ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

7.  επικροτεί την αλληλεγγύη και την ενότητα που επέδειξαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της παράνομης προσάρτησης της Ουκρανίας από τη Ρωσία και της άμεσης εμπλοκής της στον πόλεμο στην Ουκρανία, επιτρέποντας την έγκριση και περαιτέρω επέκταση μέτρων απάντησης και τη σύνδεσή τους με την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν ως απόλυτη προτεραιότητα τη διατήρηση της ενότητας αυτής και να απέχουν από διμερείς σχέσεις και συμφωνίες που θα μπορούσαν να βλάψουν την ενότητα αυτή ή να ερμηνευτούν κατά αυτόν τον τρόπο· επαναλαμβάνει ότι η ενότητα δράσης και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και με τις υποψήφιες χώρες είναι ουσιώδεις προκειμένου να εξασφαλισθεί η αξιοπιστία, η νομιμότητα και η αποτελεσματικότητα των πολιτικών της ΕΕ και η ικανότητά της να ανθίσταται σε εξωτερικές προκλήσεις και πιέσεις, παράλληλα με την ταυτόχρονη προώθηση μιας βαθύτερης και πιο συνεργατικής σχέσης με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

8.  υπογραμμίζει, σχετικά, ότι η εμβάθυνση της ολοκλήρωσης της ΕΕ και της συνεκτικότητας μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της αποτελεί βασικό στοιχείο μιας πιο συνεκτικής, αποτελεσματικής και επιτυχημένης εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, μεταξύ άλλων έναντι της Ρωσίας· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να συνεχίσουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποτελεσματική εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στον τομέα της λήψης αποφάσεων και, μαζί με τις υποψήφιες χώρες, να εργαστούν για την ενοποίηση των κοινών πολιτικών, ιδίως στον τομέα του εμπορίου, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και συναλλαγών, της μετανάστευσης, της ενέργειας, της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, των πληροφοριών και της κυβερνοασφάλειας·

9.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αξιοποιήσουν πλήρως τις διατάξεις και τα μέσα της Συνθήκης της Λισαβόνας, προκειμένου να ενισχύσουν τη μελλοντοστραφή και στρατηγική φύση της ευρωπαϊκής κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας· έχει επίσης τη σταθερή πεποίθηση ότι ο κεντρικός ρόλος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε πτυχή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να διασφαλισθεί σεβασμός και αξιοπιστία στο ρόλο της ως παγκόσμιου παράγοντα·

10.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η ενεργειακή πολιτική αποτελεί σημαντικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· υποστηρίζει, συνεπώς, σθεναρά την ταχεία δημιουργία μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης, ειδικότερα τη διασύνδεση των εθνικών ενεργειακών δικτύων προκειμένου να μειωθεί σημαντικά η εξάρτηση των επιμέρους κρατών μελών από εξωτερικούς προμηθευτές ενέργειας, ιδίως από τη Ρωσία· πιστεύει ακράδαντα ότι οι προκλήσεις και η ευάλωτη θέση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, και η έκθεση των επιμέρους κρατών μελών και υποψηφίων χωρών στη χρήση της ενέργειας ως πολιτικού και διπλωματικού διαπραγματευτικού όπλου μπορεί να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά μόνο μέσω της πλήρους εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για την ενέργεια, ιδίως δε μέσω της υλοποίησης της τρίτης ενεργειακής δέσμης μέτρων και της ολοκλήρωσης μιας ελεύθερης, διαφανούς, ολοκληρωμένης, συγχρονισμένης, ενεργειακά αποδοτικής – με κατάλληλη αναλογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – και ανθεκτικής ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας με διαφοροποιημένο εφοδιασμό, στην οποία η νομοθεσία για τον ανταγωνισμό πρέπει να εφαρμόζεται με σαφήνεια· καλεί την ΕΕ να παράσχει κατάλληλη στήριξη στα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας, τα οποία έχουν δεσμευτεί για την εφαρμογή του ενεργειακού κεκτημένου της ΕΕ, ώστε να ενισχυθούν οι διαπραγματευτικές τους θέσεις έναντι εξωτερικών προμηθευτών ενέργειας·

11.  τονίζει την ανάγκη και τη σημασία της αναστολής της συνεργασίας με τη Ρωσία στον τομέα της άμυνας λόγω της επιθετικής της στάσης, και καλεί τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες να απέχουν από τη λήψη οιωνδήποτε αποφάσεων οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ενιαία αυτή θέση· εκφράζει, ως εκ τούτου, την άποψη ότι, παρά τη διμερή φύση τους, οι συμφωνίες στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας με τη Ρωσία θα πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά σε επίπεδο ΕΕ, με σκοπό να καθοριστεί μια κατάλληλη και συνεπής προσέγγιση· σημειώνει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του NATO στο πλαίσιο αυτό·

12.  εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για τους συνεχώς αυξανόμενους περιορισμούς όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου, την αυστηροποίηση του ελέγχου των επιγραμμικών μέσων, τη χρήση εξαναγκασμού για τη μείωση της αμερόληπτης πληροφόρησης και τη διάβρωση των δημοσιογραφικών προτύπων στη Ρωσία καθώς και για το αυξανόμενο μονοπώλιο στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε ρωσόφωνα ακροατήρια στο εξωτερικό από τα ελεγχόμενα από το κράτος μέσα ενημέρωσης· καταδικάζει την απαγόρευση της μετάδοσης των τηλεοπτικών καναλιών των Ουκρανών και Τατάρων στην Κριμαία·

13.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για ανάπτυξη ενισχυμένων ικανοτήτων ανάλυσης και παρακολούθησης της ρωσικής προπαγάνδας, ιδιαίτερα στη ρωσική γλώσσα, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού και ταχείας και κατάλληλης αντίδρασης σε σκόπιμα μεροληπτικές πληροφορίες που διαδίδονται σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση επαρκή χρηματοδότηση για συγκεκριμένα έργα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ρωσικής προπαγάνδας και παραπληροφόρησης εντός της ΕΕ και στο εξωτερικό και στην παροχή αντικειμενικής ενημέρωσης στο γενικό κοινό των ανατολικών εταιρικών χωρών, καθώς και να αναπτύξει τα κατάλληλα μέσα στρατηγικής επικοινωνίας· επιδοκιμάζει, σχετικά, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2015, για ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των εκστρατειών παραπληροφόρησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επινοήσουν επίσης έναν συντονισμένο μηχανισμό για τη διαφάνεια, τη συλλογή, τον έλεγχο και την υποβολή εκθέσεων για την οικονομική, πολιτική ή τεχνική βοήθεια που παρέχεται από τη Ρωσία σε πολιτικά κόμματα και άλλες οργανώσεις εντός της ΕΕ, με σκοπό την αξιολόγηση της συμμετοχής της και της επιρροής της στην πολιτική ζωή και την κοινή γνώμη στην ΕΕ και στους ανατολικούς της εταίρους, και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα·

14.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την πρόσφατη τάση των κρατικά ελεγχόμενων ρωσικών μέσων ενημέρωσης να ξαναγράφουν και να επανερμηνεύουν ιστορικά γεγονότα του εικοστού αιώνα, όπως η υπογραφή του Συμφώνου Μολότοφ-Ρίμπεντροπ και των μυστικών του πρωτοκόλλων, καθώς και για την επιλεκτική χρήση της ιστορικής αφήγησης για την τρέχουσα πολιτική προπαγάνδα·

15.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία σχετικά με τις ολοένα εντατικότερες επαφές και τη συνεργασία, την οποία ανέχεται η ρωσική ηγεσία, μεταξύ ευρωπαϊκών λαϊκιστικών, φασιστικών και ακροδεξιών κομμάτων αφενός, και εθνικιστικών ομάδων της Ρωσίας αφετέρου· αναγνωρίζει ότι αυτό συνιστά κίνδυνο για τις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου στην ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναλάβουν δράση κατά αυτής της απειλής της ανάδυσης μιας «Εθνικιστικής Διεθνούς»·

16.  εκφράζει τη βαθειά ανησυχία για το γεγονός ότι η Ρωσία στηρίζει και χρηματοδοτεί ριζοσπαστικά και εξτρεμιστικά κόμματα στα κράτη μέλη της ΕΕ· θεωρεί ότι η πρόσφατη συνάντηση ακροδεξιών κομμάτων στην Αγία Πετρούπολη αποτελεί προσβολή στη μνήμη εκατομμυρίων Ρώσων που θυσίασαν τις ζωές τους για να σώσουν τον κόσμο από τον ναζισμό·

17.  καλεί την ΕΕ να παράσχει υποστήριξη σε σχέδια που αποσκοπούν στην προώθηση και ανάπτυξη υψηλών δημοσιογραφικών προτύπων, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, και αμερόληπτων και αξιόπιστων πληροφοριών στη Ρωσία, καθώς και στην αποδόμηση της προπαγάνδας εντός της ΕΕ και των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· καλεί την Επιτροπή να παράσχει επαρκή χρηματοδότηση σε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη εναλλακτικών ρωσόφωνων μέσων ενημέρωσης απέναντι στα κρατικά ελεγχόμενα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να αποκτήσει το ρωσόφωνο κοινό αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές ενημέρωσης·

18.  επαναλαμβάνει ότι ο άτεγκτος σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί κεντρική και θεμελιώδη αρχή της ΕΕ, και ζητεί την αυστηρή, ταχεία και άνευ όρων εφαρμογή του σε περίπτωση οιασδήποτε παραβίασης των κανόνων· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει με την ίδια αποφασιστικότητα την αρχή του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών κατά της Gazprom· θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να δώσουν ισχυρότερη έμφαση στην ανάγκη εποικοδομητικής προσέγγισης της Ρωσίας όσον αφορά τη συμμετοχή της στον ΠΟΕ και πλήρους συμμόρφωσής της με τις απορρέουσες δεσμεύσεις, μεταξύ άλλων με την άρση των αδικαιολόγητων εμπορικών περιορισμών και με την παροχή πρόσβασης άνευ διακρίσεων στην αγορά της·

19.  καλεί τη Ρωσία να συνεργασθεί πλήρως με τη διεθνή κοινότητα στη διερεύνηση της κατάρριψης της πτήσης MH17, και καταδικάζει κάθε προσπάθεια ή απόφαση χορήγησης αμνηστίας ή καθυστέρησης της δίωξης για όσους έχουν ταυτοποιηθεί ως υπεύθυνοι· καλεί εκ νέου τη Ρωσία να επιστρέψει αμέσως τα συντρίμμια και όλα τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους της Πολωνικής Κυβέρνησης που συνετρίβη στο Σμολένσκ· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εγείρουν τα αιτήματα αυτά σε κάθε διμερή επαφή με τις ρωσικές αρχές·

20.  καλεί την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να αναγνωρίσει την έκταση και τη σοβαρότητα του προβλήματος της βίας και της παρενόχλησης κατά των ΛΟΑΔΜ στη Ρωσία, και να δεσμευτεί ότι θα λάβει μέτρα για τον τερματισμό αυτών των παραβιάσεων και για την ανάκληση των διατάξεων του νόμου αριθ. 135-FZ της 29ης Ιουνίου 2013 (νόμος περί «ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας»), ο οποίος απαγορεύει τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τους ΛΟΑΔΜ· καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να θίξουν το θέμα της ομοφοβίας και της βίας κατά των ΛΟΑΔΜ και των ακτιβιστών στις συναντήσεις τους με τους Ρώσους αξιωματούχους, μεταξύ άλλων και στο υψηλότερο επίπεδο· καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ –σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, του Ιουνίου του 2013 – να προωθήσουν και να προστατεύσουν τη διασφάλιση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους ΛΟΑΔΜ, να συμβάλουν στην καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των ΛΟΑΔΜ αναζητώντας βοήθεια και επανόρθωση για τα θύματα της βίας αυτής και στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών και των κυβερνήσεων για την παρακολούθηση υποθέσεων βίας, καθώς και εκπαιδεύοντας το προσωπικό επιβολής του νόμου·

21.  έχοντας υπόψη ότι η δημιουργία μιας γνήσιας και ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών αποτελεί εμπλουτισμό της κοινωνίας, εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στην ελευθερία της έκφρασης, των δικαιωμάτων του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ - και του κράτους δικαίου στη Ρωσία και στην Κριμαία μετά την παράνομη προσάρτησή της· καταδικάζει έντονα τη συνεχιζόμενη βίαιη καταστολή των αντιδράσεων εκ μέρους της κυβέρνησης, μέσω της στοχοποίησης ανεξάρτητων ΜΚΟ διά του λεγόμενου «νόμου περί ξένων πρακτόρων», και τη συνεχόμενη και πολύμορφή καταστολή των ακτιβιστών, των πολιτικών αντιπάλων και των επικριτών του καθεστώτος· εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στις δολοφονίες των Anna Politkovskaya, Natalya Estemirova, Boris Nemtsov, Sergey Magnitsky, Alexander Litvinenko, και άλλων· ζητεί όλες οι δολοφονίες πολιτικών ακτιβιστών, δημοσιογράφων και καταγγελλόντων να διερευνηθούν δεόντως και με ανεξάρτητο τρόπο και να προσαχθούν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη, ως ένα δείγμα του ασυμβίβαστου αγώνα κατά της ατιμωρησίας, και να εξετασθεί το ενδεχόμενο λήψης στοχευμένων περιοριστικών μέτρων σε περίπτωση που οι διεξαγόμενες έρευνες δεν συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του στο Συμβούλιο να υλοποιήσει τη δέσμευσή του όσον αφορά την υπεράσπιση των αρχών αυτών, και να εγκρίνει, κατόπιν προτάσεως που θα πρέπει να υποβληθεί αμελλητί από την ΑΠ/ΥΕ, περιοριστικά μέτρα για τους υπαλλήλους που εμπλέκονται στην καλά τεκμηριωμένη υπόθεση Magnitsky· υπογραμμίζει ότι η υποχρέωση της Ρωσίας να συμμορφωθεί με τα πρότυπα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου απορρέει απευθείας από τη συμμετοχή της στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον ΟΑΣΕ·

22.  τονίζει τη σημασία που έχει η συνεχής πολιτική και οικονομική στήριξη ανεξάρτητων ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των διαχειριστών ιστολογίων, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, των τολμηρών ακαδημαϊκών και δημοσίων προσώπων, και των ΜΚΟ, με στόχο την προώθηση των δημοκρατικών αξιών, των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και στην κατεχόμενη Κριμαία· ζητεί από την Επιτροπή να προγραμματίσει μια πιο φιλόδοξη οικονομική συνδρομή προς τη ρωσική κοινωνία των πολιτών από τα υπάρχοντα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα· ενθαρρύνει την ΕΕ να προσεγγίσει ρώσους αξιωματούχους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που είναι διατεθειμένοι να αναπτύξουν ένα όραμα όσον αφορά τις πολιτικές και διπλωματικές σχέσεις με την ΕΕ με βάση την εταιρική σχέση και τη συνεργασία· υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθούν, όσο το δυνατόν περισσότερο, οι διαπροσωπικές επαφές και να διατηρηθεί, παρά την υφιστάμενη κατάσταση των σχέσεων, ισχυρός διάλογος και συνεργασία μεταξύ φοιτητών και ερευνητών από την ΕΕ και τη Ρωσία, μεταξύ των κοινωνιών των πολιτών και μεταξύ των τοπικών αρχών, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και τη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης·

23.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που διασφαλίζει την πλήρη διαφάνεια της οικονομικής ενίσχυσης της πολιτικής και της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων στην ΕΕ, σύμφωνα με τη σχετική σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε ό,τι αφορά, ιδίως, πολιτικούς ή οικονομικούς ενδιαφερόμενους φορείς εκτός της ΕΕ·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει στο παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0505.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0383.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0101.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0025.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0074.
(6) «Πρωτόκολλο σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της τριμερούς ομάδας επαφής», που υπογράφηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2014, και «Δέσμη μέτρων για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ», που εγκρίθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2015.
(7) Ψήφισμα ΓΣΗΕ Α/RES/68/262 σχετικά με την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.
(8) Ψήφισμα ΣΑΗΕ S/RES/2202(2015).
(9) Κοινά μέτρα για την κατάργηση των ταξιδιωτικών θεωρήσεων για τα ταξίδια μικρής διαρκείας για τους ρώσους υπηκόους και για τους υπηκόους της ΕΕ.


Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF για το 2014
PDF 405kWORD 90k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF για το 2014 (2015/2699(RSP))
P8_TA(2015)0226RC-B8-0539/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2013 όσον αφορά την ετήσια έκθεση για το 2011 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Καταπολέμηση της απάτης(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2015 όσον αφορά την ετήσια έκθεση για το 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Καταπολέμηση της απάτης(5),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2014 της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF (στο εξής «ΕΕπ»),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 4/2014 της ΕΕπ με τίτλο «Έλεγχος της διάρκειας των ερευνών που διενεργούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης»,

–  έχοντας υπόψη την απάντηση της OLAF στη γνωμοδότηση αριθ. 4/2014 της ΕΕπ,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 5/2014 της ΕΕπ με τίτλο «Η εξωτερική υποβολή εκθέσεων της OLAF σχετικά με τη διάρκεια των ερευνών»,

–  έχοντας υπόψη την απάντηση της OLAF στη γνωμοδότηση αριθ. 5/2014 της ΕΕπ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση αριθ. 1/2014 της ΕΕπ με τίτλο «Διασφάλιση της ερευνητικής ανεξαρτησίας της OLAF»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση αριθ. 2/2014 της ΕΕπ με τίτλο «Υλοποίηση από την OLAF των συστάσεων της Επιτροπής Εποπτείας»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση αριθ. 3/2014 της ΕΕπ με τίτλο «Άνοιγμα υποθέσεων στην OLAF το 2012»,

–  έχοντας υπόψη την απάντηση της OLAF στη γνωμοδότηση αριθ. 3/2014 της ΕΕπ,

–  έχοντας υπόψη το σημείωμα της ΕΕπ σχετικά με την ανάλυση της ΕΕπγια το σχέδιο των IPP της OLAF για το 2015,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΕΕπ του 2013,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 2/2013 της ΕΕπ με τίτλο «Θέσπιση μιας εσωτερικής διαδικασίας της OLAF για τις καταγγελίες»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 1/2014 της ΕΕπ με τίτλο «Θέσπιση μιας εσωτερικής διαδικασίας της OLAF για τις καταγγελίες»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 2/2014 της ΕΕπ με τίτλο «Επιλογή υποθέσεων στην OLAF»,

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της ΕΕπ σχετικά με τις διαδικασίες ερευνών στην OLAF,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της ΕΕπ του 2012,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της ΕΕπ με τίτλο «Αποστολή, αρμοδιότητες και στόχοι της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης - Μεσοπρόθεσμη στρατηγική (2014-2015)»,

–  έχοντας υπόψη τις ρυθμίσεις συνεργασίας της ΕΕπ με την OLAF,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF για το 2014 (O-000060/2015 – B8-0553/2015, O-000061/2015 – B8-0554/2015 και O-000066/2015 – B8-0555/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας (ΕΕπ) της OLAF για το 2014 παρατήρησε ότι την εποχή της αναδιοργάνωσης της OLAF (1 Φεβρουαρίου 2012), κινήθηκαν την ίδια ημέρα 423 διαδικασίες με μία και μόνη απόφαση του Γενικού Διευθυντή της OLAF (ΓΔ της OLAF)· ότι, με βάση την ανάλυσή της, η ΕΕπ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι (i) η OLAF δεν πραγματοποίησε καμιά επιβεβλημένη εκτίμηση των εισερχόμενων πληροφοριών για οποιαδήποτε από τις υποθέσεις που ανέλυσε η ΕΕπ, (ii) για την τεράστια πλειοψηφία των διαδικασιών δεν υπήρξε ούτε ίχνος οποιασδήποτε δραστηριότητας εκτίμησης, και (iii) ο ΓΔ OLAF κίνησε όλες τις εν λόγω διαδικασίες χωρίς να εξακριβώσει προηγουμένως την ύπαρξη επαρκώς σοβαρής υποψίας ότι συνέβη απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης – γεγονός που έρχεται σε αντίφαση με τη νομική απαίτηση που ίσχυε την εποχή εκείνη για την έναρξη έρευνας από την OLAF·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕπ, στις ανακοινώσεις της προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, έχει επισημάνει ότι παρά την σαφή υποχρέωση που εκτίθεται στο άρθρο 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, ο ΓΔ της OLAF δεν υπέβαλε έκθεση στην ΕΕπ το 2014 σχετικά με τις συστάσεις εκείνες της OLAF που δεν υλοποιήθηκαν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά το πρώτο μισό της θητείας της, η Επιτροπή Εποπτείας εξέδωσε 50 συστάσεις προς την OLAF, εκ των οποίων μόνο 8 έχουν εφαρμοστεί πλήρως, 6 έχουν εφαρμοστεί εν μέρει, μία εκκρεμεί και 20 δεν έχουν εφαρμοστεί, ενώ σε 15 περιπτώσεις η ΕΕπ δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την εφαρμογή λόγω ανεπαρκών πληροφοριών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕπ – στο σημείωμά της σχετικά με το σχέδιο Προτεραιοτήτων της Πολιτικής Έρευνών (IPP) της OLAF για το 2015 – παρατήρησε ότι η OLAF δεν είχε λάβει υπόψη τις τρεις συστάσεις που διατυπώνονται στη γνωμοδότηση αριθ. 1/2014 της ΕΕπ: (i) ο ΓΔ της OLAF δεν είχε εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των αρχών επιλογής που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 (αποτελεσματική χρήση των πόρων, αναλογικότητα, επικουρικότητα/προστιθέμενη αξία) και, αντί να αναθεωρήσει τους οικονομικούς δείκτες ώστε να τους προσαρμόσει στην πραγματικότητα των προγραμμάτων δαπανών, τους είχε καταργήσει εντελώς· (ii) τα σχέδια IPP για το 2015 φαίνονταν να λαμβάνουν υπόψη ορισμένα έγγραφα των ενδιαφερομένων κύκλων, αλλά δεν φαίνεται να είχε πραγματοποιηθεί κανένας διάλογος με τους ενδιαφερόμενους κύκλους σε σχέση με τους οικονομικούς δείκτες και την ενδεχόμενη επακολούθηση των υποθέσεων που παρουσιάζουν επαρκείς υποψίες απάτης αλλά που απορρίφθηκαν με βάση τις IPP ή τις αρχές επιλογής· (iii) ο ΓΔ της OLAF δεν είχε διαβιβάσει στην ΕΕπ εκτίμηση της εφαρμογής των προηγούμενων IPP ή σύνοψη της αναπληροφόρησης που εκφράστηκε από τους ενδιαφερόμενους κύκλους, παρά την προηγούμενη δέσμευση να το πράξει·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕπ έχει τονίσει επανειλημμένα την ανικανότητά της να εποπτεύει την ανεξαρτησία και τα ερευνητικά καθήκοντα της OLAF, την εφαρμογή διαδικαστικών εγγυήσεων και τη διάρκεια των ερευνών, εξαιτίας της έλλειψης πρόσβασης στις απαραίτητες πληροφορίες.

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕπ έχει αναφέρει ότι ο πυρήνας του προβλήματος όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του εποπτικού της ρόλου δεν είναι η κακή εφαρμογή των ρυθμίσεων συνεργασίας, αλλά η θεμελιώδης διαφορά απόψεων μεταξύ της ΕΕπ και του ΓΔ της OLAF σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο της ΕΕπ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο στα προαναφερθέντα ψηφίσματά του σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2011 και 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – καταπολέμηση της απάτης, ζήτησε βελτίωση της ικανότητας της ΕΕπ να εκπληρώνει το ρόλο της·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕπ έχει επανειλημμένα ζητήσει από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είτε να ενισχύσουν τις αρμοδιότητές της, και ειδικότερα το δικαίωμά της για πλήρη πρόσβαση στους φακέλους υποθέσεων της OLAF είτε να λάβουν άλλα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη λογοδοσία της OLAF·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μάρτιο του 2014 ο ΓΔ της OLAF δεσμεύτηκε να υποβάλει έκθεση στην ΕΕπ μια φορά το χρόνο σχετικά με τον αριθμό των καταγγελιών που έχουν ληφθεί, το έγκαιρο της διεκπεραίωσής τους και τον χαρακτηρισμό τους ως δικαιολογημένων ή όχι· ότι, παρά ταύτα, η ΕΕπ αναφέρει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 ενίσχυσε το ρόλο της ΕΕπ σε σχέση με την παρακολούθηση της διάρκειας των ερευνών της OLAF· ότι, παρά την τυπική συμμόρφωση της OLAF με την υποχρέωσή της να υποβάλει τακτικά αναφορά στην ΕΕπ για τις έρευνες που διαρκούν περισσότερο από 12 μήνες, η ΕΕπ, στη γνωμοδότησή της αριθ. 4/2014 με τίτλο «Έλεγχος της διάρκειας των ερευνών που διενεργούνται από την OLAF», κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πληροφορίες που της παρασχέθηκαν υπήρξαν ανεπαρκείς και δεν της έδωσαν τη δυνατότητα να παρακολουθεί ορθά και αποτελεσματικά τη διάρκεια των ερευνών της OLAF·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη γνωμοδότηση αριθ. 5/2014 με τίτλο «Εξωτερική υποβολή εκθέσεων από την OLAF όσον αφορά τη διάρκεια των ερευνών», η ΕΕπ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υποβολή εκθέσεων από την OLAF σχετικά με τη διάρκεια των ερευνών δεν είχε προσφέρει συνολική εικόνα των ερευνητικών επιδόσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η OLAF ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της ότι «οι έρευνες ολοκληρώνονται σε μικρότερο χρονικό διάστημα», η ΕΕπ συμπέρανε ότι η βελτίωση των αποτελεσμάτων των ερευνών της OLAF οφειλόταν στη θέσπιση νέων μεθόδων υπολογισμού·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεσή της αριθ. 1/2014 με τίτλο «Διασφάλιση της ανεξαρτησίας της OLAF», η ΕΕπ ζήτησε διευκρίνιση του ρόλου της OLAF στην εφαρμογή της πολιτικής καταπολέμησης της απάτης της Επιτροπής στον τομέα των τσιγάρων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί δύο συνεχή έτη η ΕΕπ έχει εκφράσει, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της, τις ανησυχίες της σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τη συμμετοχή της OLAF στις συνεδριάσεις του «Γραφείου Συμψηφισμού» της Επιτροπής και τον εγγενή κίνδυνο όσον αφορά την ερευνητική ανεξαρτησία της OLAF·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕπ έχει επισύρει την προσοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην ανάγκη να εφαρμοστούν οι απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 σχετικά με την ανεξάρτητη λειτουργία της Γραμματείας της ΕΕπ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕπ έχει εντοπίσει τέσσερις βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη λειτουργία της Γραμματείας: (i) πρόσληψη, αξιολόγηση και προαγωγή του προϊσταμένου της Γραμματείας με βάση τις αποφάσεις της ΕΕπ· (ii) αναβάθμιση του Προϊσταμένου της Γραμματείας σε ανώτερο στέλεχος· (iii) πρόσληψη, αξιολόγηση και προαγωγή του προσωπικού της Γραμματείας από τον Προϊστάμενό της· (iv) υπεξουσιοδότηση του Προϊσταμένου της Γραμματείας για την υλοποίηση του προϋπολογισμού της·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει εξετάσει τις απαντήσεις της OLAF στις εκθέσεις και τις γνωμοδοτήσεις της ΕΕπ που επιδόθηκαν στο Κοινοβούλιο·

1.  υπογραμμίζει με έμφαση την ευθύνη της OLAF να συμμορφωθεί με τις νομικές απαιτήσεις για την κίνηση διαδικασίας· υπενθυμίζει ότι, όσον αφορά τις 423 διαδικασίες που κινήθηκαν την ίδια ημέρα, μόνο το 8,4 % από εκείνες που έκλεισαν είχαν ως αποτέλεσμα συστάσεις· καλεί την ΕΕπ να παρακολουθεί σε τακτική βάση τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις·

2.  υπενθυμίζει το προαναφερθέν ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, και ζητεί επιμόνως από την OLAF να παρουσιάσει χωρίς περιττή καθυστέρηση αιτιολόγηση για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υλοποίησε τις συστάσεις της ΕΕπ·

3.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η ΕΕπ δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συμπέρασμα ως προς το αν εντοπίστηκαν σωστά οι IPP και κατά πόσον η εφαρμογή τους είχε θετικές ή αρνητικές συνέπειες για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς·

4.  εκφράζει τη λύπη του διότι η ΕΕπ δεν κατόρθωσε να εκπληρώσει στο ακέραιο την εντολή της· υπενθυμίζει τα προαναφερθέντα ψηφίσματά του σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2011 και 2013 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – καταπολέμηση της απάτης και ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να βελτιώσει την ικανότητα της ΕΕπ να εποπτεύει την ανεξαρτησία της OLAF, την ερευνητική λειτουργία της, την εφαρμογή διαδικαστικών εγγυήσεων και τη διάρκεια των ερευνών, χωρίς ωστόσο να τίθεται σε κίνδυνο η ανεξαρτησία της OLAF·

5.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της OLAF και της ΕΕπ καταρτίζοντας σχέδιο δράσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, με σκοπό να τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις συνεργασίας ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον εργασίας στο οποίο η ΕΕπ να μπορεί να φέρει σε πέρας την εντολή της· πιστεύει ότι οι τροποποιημένες ρυθμίσεις συνεργασίας πρέπει να αποσαφηνίζουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη το ρόλο της ΕΕπ· παρατηρεί ότι η γραμματεία του εποπτικού φορέα βρίσκεται υπό τον (διοικητικό) έλεγχο του εποπτικού φορέα·

6.  ζητεί την εκπλήρωση της δέσμευσης του ΓΔ της OLAF για παροχή πληροφοριών στην ΕΕπ σχετικά με τον αριθμό των καταγγελιών που ελήφθησαν, το έγκαιρο της διεκπεραίωσής τους και τον χαρακτηρισμό τους ως δικαιολογημένων ή όχι·

7.  παροτρύνει την OLAF να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις της να δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕπ να εκπληρώνει μια από τις βασικές λειτουργίες της όσον αφορά την εποπτεία της διάρκειας των ερευνών της OLAF·

8.  εκφράζει ωστόσο την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η OLAF και η ΕΕπ έχουν αρχίσει να συνεργάζονται με στόχο να βελτιωθεί η ενημέρωση που παρέχει η OLAF στην ΕΕπ και προκειμένου να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο των εκθέσεων σχετικά με έρευνες που διαρκούν περισσότερο από 12 μήνες·

9.  παρατηρεί ότι από τις 134 έρευνες στο τέλος του 2014, οι 13 (10 %) ανατέθηκαν στη μονάδα καπνού και παραποίησης/απομίμησης, ενώ 44 (33 %) στις μονάδες για τη γεωργία και τα διαρθρωτικά ταμεία, που αντιπροσώπευαν το 86 % των διακυβευόμενων οικονομικών συμφερόντων (1,9 δισεκ. EUR)· συνιστά κατά συνέπεια στην OLAF να επανεξετάσει τη διάθεση των πόρων της·

10.  εκφράζει ανησυχίες για τη διαφάνεια της συμμετοχής της OLAF στις συνεδριάσεις του «Γραφείου Συμψηφισμού» της Επιτροπής·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια και στην Επιτροπή Εποπτείας της OLAF.

(1) ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0118.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0287.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0318.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0062.


Κατάσταση στην Ουγγαρία
PDF 409kWORD 91k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (2015/2700(RSP))
P8_TA(2015)0227RC-B8-0532/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το προοίμιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), συγκεκριμένα τη δεύτερη παράγραφο του αιτιολογικού και την τέταρτη έως την έβδομη παράγραφο του αιτιολογικού,

–  έχοντας ιδίως υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση και τα άρθρα 6 και 7 της ΣΕΕ, καθώς και τα άρθρα της ΣΕΕ και της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που αφορούν τον σεβασμό, την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 7ης Δεκεμβρίου 2000, ο οποίος θεσπίσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007, στο Στρασβούργο, και τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τον Δεκέμβριο του 2009,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 1, 2 και 19 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 13 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, όσον αφορά την κατάργηση της θανατικής ποινής σε κάθε περίσταση,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΑΔ), τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις συμβάσεις, τις συστάσεις, τα ψηφίσματα και τις εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, της Επιτροπής Υπουργών, του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2012)(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012)(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου» (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 16ης Δεκεμβρίου 2014, μετά από την επίσκεψή του στην Ουγγαρία από 1 έως 4 Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τη διασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση με θέμα την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουγγαρία, την οποία διοργάνωσε στις 22 Ιανουαρίου 2015 η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβησαν το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατά τη συζήτηση που διεξήχθη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 11 Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με ένα πλαίσιο της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την ανταλλαγή απόψεων που διοργάνωσε στις 7 Μαΐου 2015 και εν συνεχεία της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 30ής Απριλίου 2015 η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων με θέμα τις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν για κράτος μέλος, μεταξύ άλλων ως προς τα δικαιώματα και την ιδιότητά του ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που αυτό αποφασίσει να επαναφέρει τη θανατική ποινή,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβησαν το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατά τη συζήτηση που διεξήχθη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 19 Μαΐου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (άρθρο 2 ΣΕΕ)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί προϋπόθεση για την προσχώρηση στην ΕΕ, ότι η ΕΕ διατηρεί αταλάντευτη θέση αρχής εναντίον της θανατικής ποινής και ότι η κατάργηση αυτής αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής της ΕΕ στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διασφαλίζεται το δικαίωμα ασύλου, τηρουμένων των κανόνων της Σύμβασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του πρωτοκόλλου αυτής, της 31ης Ιανουαρίου 1967, σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και σύμφωνα με τη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του ουγγρικού Συντάγματος· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ουγγαρία έχουν προκαλέσει ανησυχίες όσον αφορά την κατάσταση στη χώρα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Απριλίου 2015, μετά τα πρόσφατα γεγονότα στην Ουγγαρία, ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Viktor Orbán, προέβη σε δήλωση σχετικά με την ανάγκη δημόσιας συζήτησης σχετικά με τη θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Απριλίου 2015, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin Schulz εξέδωσε ανακοινωθέν Τύπου, σύμφωνα με το οποίο ο Viktor Orbán τον διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση της Ουγγαρίας αφενός δεν σχεδιάζει να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες για την επαναφορά της θανατικής ποινής και αφετέρου θα τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις Συνθήκες και τη νομοθεσία της Ευρώπης· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι ο Viktor Orbán επανέλαβε παρόμοιες απόψεις την 1η Μαΐου 2015 κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην δημόσια ουγγρική ραδιοφωνία, προσθέτοντας ότι η απόφαση για την επαναφορά της θανατικής ποινής πρέπει να εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, άποψη που σηματοδοτεί παρέκκλιση από τις διατάξεις των Συνθηκών της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάιο του 2015, η ουγγρική κυβέρνηση ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την μετανάστευση, έχοντας πραγματοποιήσει σειρά παρόμοιων διαβουλεύσεων και στο παρελθόν επί άλλων ζητημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια διαβούλευση μπορεί να αποτελεί σημαντικό και πολύτιμο εργαλείο που επιτρέπει στις κυβερνήσεις να χαράσσουν πολιτικές που μπορούν να βασίζονται στην λαϊκή υποστήριξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ερωτήσεις επικρίθηκαν για τον παραπλανητικό και ρητορικό χαρακτήρα τους και ότι επιδιώκουν να συνδέσουν, με άμεσο τρόπο, μεταναστευτικά φαινόμενα με απειλές κατά της ασφάλειας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων που πραγματοποιήθηκε στους κόλπους της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, οι πολιτικές ομάδες συμφώνησαν στην πλειοψηφία τους ότι η επαναφορά της θανατικής ποινής και οι ερωτήσεις που ετέθησαν στην δημόσια διαβούλευση ήταν απαράδεκτες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την δήλωσή της που παρουσιάστηκε στην συζήτηση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 19 Μαΐου 2015 σχετικά την κατάσταση στην Ουγγαρία, η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρίνισε ότι το Συμβούλιο δεν έχει συζητήσει την κατάσταση στην Ουγγαρία και, κατά συνέπεια, δεν έχει εγκρίνει οποιαδήποτε επίσημη θέση επί του ζητήματος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιεσδήποτε προσπάθειες αντιμετώπισης της τρέχουσας κατάστασης στην Ουγγαρία δεν πρέπει να στοχεύσουν συγκεκριμένο κράτος μέλος ή κυβέρνηση αλλά οφείλουν αντιθέτως να υλοποιήσουν την συλλογική υποχρέωση όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και δη της Επιτροπής που είναι ο θεματοφύλακας των Συνθηκών περί εξασφάλισης της εφαρμογής και της τήρησης των Συνθηκών και του Χάρτη σε ολόκληρη την Ένωση και σε όλα τα κράτη μέλη·

1.  εμμένει στην άποψη ότι η θανατική ποινή δεν συνάδει με τις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάνω στις οποίες έχει θεμελιωθεί η Ένωση, καθώς και στο ότι η επαναφορά της θανατικής ποινής από οποιοδήποτε κράτος μέλος θα αποτελέσει συνεπώς παραβίαση των Συνθηκών και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επιβεβαιώνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί ορόσημο στην διαμόρφωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη·

2.  υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε σοβαρή παραβίαση εκ μέρους κράτους μέλους των αξιών του άρθρου 2 της ΣΕΕ ενεργοποιεί τη διαδικασία του άρθρου 7·

3.  καταδικάζει τις επανειλημμένες δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Viktor Orbán, με τις οποίες τέθηκε θέμα ενδεχόμενης επαναφοράς της θανατικής ποινής στην Ουγγαρία, προσδίδοντας με τον τρόπο αυτό θεσμικό επίχρισμα και νέα πνοή σε μία ιδέα που συνιστά παραβίαση των αξιών επί των οποίων έχει θεμελιωθεί η Ένωση· επισημαίνει, συνεπώς, τη δήλωση του Viktor Orbán να μην επαναφέρει την θανατική ποινή στην Ουγγαρία, και υπογραμμίζει την ευθύνη που έχει ένας πρωθυπουργός ως αρχηγός κυβέρνησης να προάγει τις αξίες της ΕΕ και να ηγείται δίνοντας ο ίδιος το παράδειγμα·

4.  επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν το κυρίαρχο δικαίωμα να δρομολογούν πανεθνικές διαβουλεύσεις· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι οι διαβουλεύσεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν την ετοιμότητα των κυβερνήσεων να ασκούν υπεύθυνη διακυβέρνηση που στοχεύει στη διασφάλιση δημοκρατικών πολιτικών λύσεων και στον σεβασμό των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών·

5.  καταγγέλλει τη δημόσια διαβούλευση για τη μετανάστευση και τη σχετική πανεθνική εκστρατεία αφισοκόλλησης που εγκαινίασε η ουγγρική κυβέρνηση, και υπογραμμίζει ότι το περιεχόμενο και η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη διαβούλευση που δρομολογήθηκε στην Ουγγαρία, σχετικά με τη μετανάστευση και τη τρομοκρατία, είναι άκρως παραπλανητικά, μεροληπτικά και μη ισορροπημένα, ενώ συνδέουν, με άμεσο και μεροληπτικό τρόπο, τα μεταναστευτικά φαινόμενα με τις απειλές κατά της ασφάλειας· επισημαίνει ότι οι απαντήσεις στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο πρόκειται να συνοδεύονται από προσωπικά δεδομένα και να αποκαλύπτουν, κατά συνέπεια, τις πολιτικές πεποιθήσεις ενός ατόμου κατά παράβαση των κανόνων σχετικά με την προστασία των δεδομένων· ζητεί, ως εκ τούτου, να ακυρωθεί η διαβούλευση αυτή·

6.  εκφράζει τη λύπη του διότι κατά τη δημόσια διαβούλευση κατηγορούνται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι πολιτικές τους χωρίς να αναγνωρίζεται παράλληλα η ευθύνη των κρατών μελών στους εν λόγω τομείς· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη είναι πλήρως ενσωματωμένα στην νομοθετική διαδικασία της ΕΕ·

7.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν με εποικοδομητικό τρόπο στην εν εξελίξει συζήτηση σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση, το οποίο άπτεται εξίσου εσωτερικών, εξωτερικών και αναπτυξιακών πολιτικών που πρέπει να εφαρμοστούν στην ΕΕ·

8.  φρονεί ότι όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με το δίκαιο της ΕΕ κατά την νομοθετική και διοικητική τους πρακτική και θεωρεί ότι το σύνολο της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του πρωτογενούς δικαίου ενός κράτους μέλους ή μιας υποψήφιας χώρας, οφείλει να αντικατοπτρίζει και να συνάδει με τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες, δηλαδή τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

9.  εκφράζει τη λύπη του για την απουσία οποιασδήποτε αντίδρασης εκ μέρους του Συμβουλίου σε σχέση με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην Ουγγαρία και αποδοκιμάζει την έλλειψη αποφασιστικότητας που χαρακτηρίζει τα κράτη μέλη σε σχέση με τον σεβασμό για το κράτος δικαίου, όπως διευκρινίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Δεκεμβρίου 2014· προτρέπει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διοργανώσουν συζήτηση και να εγκρίνουν συμπεράσματα σε σχέση με την κατάσταση στην Ουγγαρία·

10.  παρατηρεί ότι αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν προκαλέσει ανησυχίες όσον αφορά τις αρχές του κράτους δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, γεγονότα τα οποία, αθροιζόμενα, συνιστούν ενδεχομένως μία αναδυόμενη συστημική απειλή εναντίον του κράτους δικαίου στο συγκεκριμένο κράτος μέλος·

11.  παροτρύνει την Επιτροπή να ενεργοποιήσει το πρώτο στάδιο του πλαισίου της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την καλεί, συνεπώς, να ξεκινήσει πάραυτα εμπεριστατωμένη διαδικασία εποπτείας όσον αφορά την κατάσταση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία, να αξιολογήσει το ενδεχόμενο σοβαρής συστημικής παραβίασης των θεμελίων αρχών της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ με έμφαση στον συνδυασμένο αντίκτυπο που μπορούν να έχουν ορισμένα μέτρα με τα οποία επιδεινώνεται η κατάσταση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και, τέλος, να εκτιμήσει κατά πόσον επίκειται συστημική απειλή εναντίον του κράτους δικαίου σε αυτό το κράτος μέλος η οποία ενδέχεται να εξελιχθεί σε σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης κατά την έννοια του άρθρου 7 της ΣΕΕ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση επί του θέματος προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από τον Σεπτέμβριο του 2015·

12.  καλεί την Επιτροπή να καταθέσει πρόταση για την θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για την δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ο οποίος θα λειτουργήσει ως εργαλείο συμμόρφωσης και επιβολής σε σχέση με τον Χάρτη και τις Συνθήκες, όπως υπεγράφησαν από όλα τα κράτη μέλη, βάσει κοινών και αντικειμενικών δεικτών, και να διενεργεί αμερόληπτη, ετήσια αξιολόγηση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη, αδιακρίτως και επί ίσης βάσης, μέσω του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σε συνδυασμό με τους κατάλληλους δεσμευτικούς και διορθωτικούς μηχανισμούς, προκειμένου να καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά και να καταστεί δυνατή η παροχή αυτόματης και σταδιακής απάντησης σε παραβιάσεις του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε επίπεδο κράτους μέλους· αναθέτει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να συμβάλει στην διαμόρφωση και στην εκπόνηση της εν λόγω πρότασης με τη μορφή νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας που θα έρθει προς έγκριση στα τέλη του έτους·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στον Πρόεδρο, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0315.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0173.


Έκθεση προόδου του 2014 για την Τουρκία
PDF 549kWORD 170k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την έκθεση προόδου της Επιτροπής, του 2014, για την Τουρκία (2014/2953(RSP))
P8_TA(2015)0228B8-0455/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής του 2014 για την Τουρκία (SWD(2014)0307),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 8ης Οκτωβρίου 2014, με τίτλο «Στρατηγική για τη διεύρυνση και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2014-15» (COM(2014)0700),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, ιδίως τα ψηφίσματα της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2009(1), της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2010(2), της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2011(3), της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2012(4), της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία(5), της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2013(6), της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες της Τουρκίας που προκαλούν εντάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου(7), και της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων(9),

–  έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο για την Τουρκία της 3ης Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/157/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Τουρκικής Δημοκρατίας(10) («εταιρική σχέση για την προσχώρηση»), καθώς και τις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου του 2001, του 2003 και του 2006 σχετικά με την εταιρική σχέση για την προσχώρηση,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2010, της 5ης Δεκεμβρίου 2011, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, της 25ης Ιουνίου 2013, της 24ης Οκτωβρίου 2014 και της 16ης Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 46 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τις οριστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) επί των διαφορών στις οποίες είναι διάδικοι,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, της 28ης Μαρτίου 2014, με τίτλο «Αξιολόγηση της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας όσον αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων (COM(2014)0646),

–  έχοντας υπόψη το έργο της Kati Piri ως μόνιμης εισηγήτριας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για την Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία άρχισαν στις 3 Οκτωβρίου 2005 και ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών αποτελεί την αφετηρία μιας μακρόχρονης και χωρίς προδιαγεγραμμένη λήξη διαδικασίας, η οποία βασίζεται σε δίκαιες και αυστηρές προϋποθέσεις και στη δέσμευση για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω διεύρυνση ως βασική πολιτική για την προαγωγή της ειρήνης, της δημοκρατίας, της ασφάλειας και της ευημερίας στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε υποψήφια χώρα θα κριθεί με βάση την αξία της και ότι, σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή δεν προβλέπει κάποια νέα προσχώρηση στην ΕΕ εντός της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει δεσμευθεί ως προς την τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, την υλοποίηση κατάλληλων και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, τη διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας και τη σταδιακή ευθυγράμμιση με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ευκαιρία για να ενισχύσει η Τουρκία τους θεσμούς της και να συνεχίσει τη διαδικασία εκδημοκρατισμού και εκσυγχρονισμού της·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάταξη της οργάνωσης Freedom House όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, η Τουρκία πλέον κατατάσσεται ως χώρα όπου η ελευθερία του Τύπου είναι ανύπαρκτη και όπου το Διαδίκτυο απολαύει μερικής μόνο ελευθερίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα το 2014 περιέλαβαν την Τουρκία στις χώρες στις οποίες η δημοσιογραφία δέχεται τις περισσότερες απειλές και σωματικές επιθέσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει το σημείο αναφοράς για τις μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης καθώς και η ικανότητα ενσωμάτωσης στην ΕΕ, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006, εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση για την προσχώρηση στην ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καίρια σημασία ένα περιβάλλον κράτους δικαίου κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, περιλαμβανομένων, ιδίως, του διαχωρισμού των εξουσιών, του αγώνα κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της ειρηνικής διαμαρτυρίας, της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, των δικαιωμάτων των γυναικών, της ελευθερίας θρησκείας, των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε (εθνικές) μειονότητες και της εξάλειψης των διακρίσεων εις βάρος ευάλωτων ομάδων όπως των Ρομά και των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων και των διεμφυλικών και μεσοφυλικών προσώπων (ΛΟΑΔΜ)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2014-15», η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία αποτελεί στρατηγικό εταίρο της ΕΕ όσον αφορά την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια και ότι η συνεργασία με την Τουρκία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής έχει καίρια σημασία· λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, στην ίδια ανακοίνωση, η Επιτροπή εκφράζει τις ανησυχίες της όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, το κράτος δικαίου, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και την ελευθερία έκφρασης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία συνεχίζει να μην εφαρμόζει, για ένατη συνεχή χρονιά, τις διατάξεις που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο πρωτόκολλό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση αυτή εξακολουθεί να έχει δυσμενέστατο αντίκτυπο στη διαδικασία διαπραγμάτευσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία, προκειμένου να ενισχύσει τη σταθερότητα και να προαγάγει τις σχέσεις καλής γειτονίας, πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την επίλυση των ανοικτών διμερών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών νομικών υποχρεώσεων και των διαφορών με τους άμεσους γείτονές της για τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα καθώς και για τον εναέριο χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τουρκικές αρχές δεν συμφώνησαν ως προς την επαναλειτουργία της ορθόδοξης ιερατικής σχολής στη νήσο Χάλκη (Heybeliada)·

Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας: περιγραφή της κατάστασης

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την έκθεση προόδου της Επιτροπής του 2014 για την Τουρκία και συμμερίζεται το συμπέρασμα της έκθεσης ότι η Τουρκία αποτελεί καίριο στρατηγικό εταίρο της ΕΕ και ότι οι ενεργές και αξιόπιστες ενταξιακές διαπραγματεύσεις παρέχουν το κατάλληλο πλαίσιο για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας· τονίζει ότι η διαδικασία μεταρρύθμισης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία προκειμένου η Τουρκία να αναπτύξει ένα ισχυρό πλουραλιστικό, δημοκρατικό σύστημα, με στέρεα θεσμικά όργανα, προς όφελος όλων των πολιτών της Τουρκίας και για τη σύσφιξη των σχέσεων με την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να επαναξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο έχουν διεξαχθεί οι διαπραγματεύσεις μέχρι σήμερα, εξετάζοντας πώς θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση και εντατικοποίηση των σχέσεων και της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας·

2.  υπογραμμίζει ότι μια ουσιαστική και λειτουργούσα σχέση, η οποία έχει ως βάση τον διάλογο, τη στενότερη συνεργασία, την αμοιβαία δέσμευση και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας – λαμβανομένων υπόψη της γεωγραφικής εγγύτητας, των ιστορικών δεσμών, της μεγάλης κοινότητας Τούρκων που ζουν στην ΕΕ, των στενών οικονομικών δεσμών και των κοινών στρατηγικών συμφερόντων – είναι προς όφελος και των δύο πλευρών· καλεί την Τουρκία να θέσει τη μεταρρυθμιστική διαδικασία στο επίκεντρο των επιλογών της εσωτερικής πολιτικής της· εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή ώστε να αποτελέσει κύριο μοχλό της διαδικασίας περαιτέρω εκδημοκρατισμού της Τουρκίας, με την προώθηση των οικουμενικών αξιών και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών προτύπων ως σημείων αναφοράς της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας και με τη στήριξη της Τουρκίας στην προσπάθειά της για την ανάπτυξη στέρεων δημοκρατικών θεσμών και αποτελεσματικής νομοθεσίας, που θα βασίζεται στον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και θα εκπροσωπεί και θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα όλων των τμημάτων της τουρκικής κοινωνίας·

3.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Τουρκίας να επιταχύνει τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων και την καλεί να δεσμευθεί απερίφραστα ότι θα σεβαστεί τις δημοκρατικές αξίες και αρχές, που αποτελούν τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υποστηρίζει τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προσπάθειές της για ενίσχυση της συνεργασίας με την Τουρκία, με βάση τα κοινά συμφέροντα και τις κοινές προκλήσεις· σημειώνει ότι τον Νοέμβριο του 2013 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο 22 (περιφερειακή πολιτική)·

4.  επιδοκιμάζει την εκλογή του πλέον αντιπροσωπευτικού και χωρίς αποκλεισμούς κοινοβουλίου στη σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, το οποίο αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της χώρας· επαινεί την ανθεκτικότητα της τουρκικής δημοκρατίας και του δημοκρατικού πνεύματος των πολιτών της, όπως αποδείχθηκε από το πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές και την εντυπωσιακή συμμετοχή εθελοντών της κοινωνίας των πολιτών κατά την ημέρα των εκλογών· καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να εργαστούν για την εδραίωση μιας σταθερής και χωρίς αποκλεισμούς κυβέρνησης με σκοπό την αναζωογόνηση της διαδικασίας εκδημοκρατισμού της Τουρκίας και του διαλόγου με την ΕΕ σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις·

5.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες στο θέμα των επαφών μεταξύ των λαών προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ· επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι προκειμένου να σφυρηλατηθούν στενότεροι δεσμοί μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας, θα πρέπει να σημειωθεί απτή πρόοδος ως προς την ελευθέρωση των θεωρήσεων, με βάση την εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζει ο χάρτης πορείας για την επίτευξη καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με την Τουρκία· τονίζει ότι στο μεσοδιάστημα η ΕΕ θα πρέπει να διευκολύνει την εξασφάλιση θεωρήσεων για τους επιχειρηματίες και ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν με ενεργό τρόπο τα προγράμματα ανταλλαγών φοιτητών και πανεπιστημιακών και οι ευκαιρίες πρόσβασης για την κοινωνία των πολιτών· εκτιμά ότι η ενίσχυση των ευκαιριών πρόσβασης στην ΕΕ θα εξασφαλίσει περαιτέρω στήριξη στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία·

Κράτος δικαίου και δημοκρατία

6.  σημειώνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν σε προηγούμενα έτη· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τα πολιτικά κόμματα και τις προεκλογικές εκστρατείες, το οποίο επιτρέπει πλέον τη διεξαγωγή εκλογικών εκστρατειών σε άλλες γλώσσες πλην της τουρκικής, νομιμοποιεί τη συμπροεδρία στα κόμματα και χαλαρώνει τους κανόνες που διέπουν την οργάνωση των πολιτικών κομμάτων σε τοπικό επίπεδο· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η μείωση του εκλογικού ορίου του 10%, η οποία θα εξασφάλιζε ευκαιρίες πολιτικής συμμετοχής σε όλες τις συνιστώσες της τουρκικής κοινωνίας·

7.  τονίζει ότι ένα νέο σύνταγμα που θα βασίζεται σε διατάξεις για την προαγωγή μιας πλουραλιστικής και ανεκτικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς θα στήριζε τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων και θα εξασφάλιζε μια στέρεα βάση για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου· εξαίρει το έργο της επιτροπής συνταγματικής συνδιαλλαγής, η οποία κατέληξε σε συναίνεση σε σχέση με 60 συνταγματικές τροποποιήσεις προτού διαλυθεί· επαναλαμβάνει το αίτημά του να συνεχιστεί η διαδικασία μεταρρύθμισης του συντάγματος και υπογραμμίζει ότι ένα νέο σύνταγμα θα πρέπει να στηρίζεται στην ευρεία συναίνεση όλου του πολιτικού φάσματος και της κοινωνίας στο σύνολό της· παροτρύνει την Τουρκία να συμβουλεύεται την επιτροπή της Βενετίας στο πλαίσιο της διαδικασίας συνταγματικής μεταρρύθμισης·

8.  χαιρετίζει τη νέα στρατηγική που διαμόρφωσε η τουρκική κυβέρνηση για τη διοχέτευση όλων των νέων νομοθετημάτων μέσω του Υπουργείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, προκειμένου να αυξηθεί ο συντονιστικός ρόλος του υπουργείου και να προαχθεί η συμμόρφωση των νομοσχεδίων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, στενή διαβούλευση, όποτε είναι δυνατό, με την επιτροπή της Βενετίας και εντατικότερο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα νομοθεσία που βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας και για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να εξασφαλιστεί η συμβατότητα με το ενωσιακό κεκτημένο·

9.  τονίζει τη σημασία που έχει η κατάλληλη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας· συνιστά, συνεπώς, την ανάπτυξη μηχανισμών δομημένης διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών ως μέρους της νομοθετικής διαδικασίας και της διαδικασίας χάραξης πολιτικής καθώς και στο πλαίσιο της διαδικασίας εφαρμογής της νέας νομοθεσίας· επαινεί τη δυναμική κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται επειγόντως συνεκτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να κατοχυρωθεί η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ελευθερία έκφρασης, να επιτραπεί στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να λειτουργούν χωρίς περιορισμούς και να βελτιωθεί η πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση·

10.  στηρίζει σθεναρά και ενθαρρύνει τις προσπάθειες της τουρκικής κυβέρνησης και όλων των ενδιαφερόμενων μερών για συνολική και βιώσιμη ολοκλήρωση της ειρηνευτικής διαδικασίας με την κουρδική κοινότητα με βάση τις διαπραγματεύσεις με το PKK, οργάνωση που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, και για μια διαδικασία κοινωνικοοικονομικής και πολιτικής ένταξης της κουρδικής κοινότητας· υποστηρίζει ένθερμα την εξαγγελία του HDP για έκτακτο συνέδριο του PKK προκειμένου η οργάνωση να καταθέσει τα όπλα και να προωθήσει ως μέθοδο μια δημοκρατική πολιτική· απευθύνει θερμή παρότρυνση προς την κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα και να ενισχύσει τα κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά δικαιώματα και την ίση μεταχείριση των κουρδικής καταγωγής πολιτών· επικροτεί τον νόμο για να αποκτήσει ισχυρότερη νομική βάση η διαδικασία διακανονισμού, που εγκρίθηκε από τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση στις 11 Ιουνίου 2014 και ο οποίος περιλαμβάνει μέτρα για την εξάλειψη της τρομοκρατίας, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και την επανένταξη όσων εγκαταλείπουν το PKK και καταθέτουν τα όπλα, και προετοιμάζει την κοινή γνώμη για την επιστροφή πρώην μαχητών· εκτιμά ότι η επιτυχής επίλυση του κουρδικού ζητήματος έχει πρωταρχική σημασία και θα είχε ουσιαστική και θετική συμβολή στην ενίσχυση της δημοκρατίας, της ειρήνης, της σταθερότητας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία· ενθαρρύνει, συνεπώς, όλα τα πολιτικά κόμματα να υποστηρίξουν τη διαδικασία αυτή· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει τεχνική βοήθεια και να αφιερώσει πόρους που είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA), μεταξύ άλλων και σε προγράμματα κοινωνικοοικονομικής ένταξης και εκπαίδευσης στη νοτιοανατολική Τουρκία, ως μέσο για την ενίσχυση της εγκατάστασης των Κούρδων· σημειώνει ότι οι διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο 22 (περιφερειακή πολιτική) θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Τουρκία να διαμορφώσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα συνοχής για τις νοτιοανατολικές περιοχές της·

11.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση της τουρκικής κρατικής υπηρεσίας υδραυλικών έργων να συνεχίσει τα έργα στο φράγμα Ilisu, τα οποία θα έχουν καταστροφικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτικές συνέπειες· υπενθυμίζει ότι η συγκεκριμένη περιοχή κατοικείται κυρίως από Κούρδους και ότι το έργο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στον κουρδικό πληθυσμό και πολιτισμό·

12.  εκφράζει την ανησυχία του για τον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς για το 2014, που δημοσίευσε η Διεθνής Διαφάνεια στις 3 Δεκεμβρίου 2014, ο οποίος δείχνει ότι η αντίληψη της διαφθοράς στην Τουρκία σημείωσε έντονη άνοδο το τελευταίο έτος και κατατάσσει τώρα την Τουρκία στην 64η θέση του Δείκτη· θεωρεί εξαιρετικά λυπηρή την αντίδραση της τουρκικής κυβέρνησης και του τουρκικού κοινοβουλίου στις καταγγελίες για διαφθορά που έγιναν τον Δεκέμβριο του 2013, μεταξύ άλλων κατά πρώην κυβερνητικών στελεχών, καθώς και το γεγονός ότι δεν υπήρξε συνέχεια στις έρευνες για σοβαρότατη διαφθορά· εκφράζει την ανησυχία του για την ποινική δίωξη ερευνητών δημοσιογράφων μετά από υποθέσεις διαφθοράς· ζητεί να διεξαχθεί διαφανής και ανεξάρτητη έρευνα για τις καταγγελίες που έγιναν τον Δεκέμβριο του 2013· τονίζει την ανάγκη για ισχυρότερη πολιτική βούληση όσον αφορά την ανάπτυξη κατάλληλου νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία όχι μόνο διαβρώνει τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και την πίστη του λαού στη δημοκρατία, αλλά μπορεί επίσης να βλάψει την οικονομική ανάπτυξη και το ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα·

13.  εκφράζει την ανησυχία του με αφορμή τις πρόσφατες τροποποιήσεις στον νόμο για το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων και τις πολυάριθμες μεταθέσεις και αποπομπές δικαστών, εισαγγελέων και αστυνομικών που ακολούθησαν, οι οποίες προκαλούν βάσιμες υποψίες για την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την αποτελεσματικότητα του δικαστικού σώματος, για τον διαχωρισμό των εξουσιών και για τον σεβασμό της αρχής του κράτους δικαίου, στοιχεία που εξακολουθούν να αποτελούν τον πυρήνα των κριτηρίων της Κοπεγχάγης· εκφράζει την ανησυχία του για τις συχνές αλλαγές σε βασικά νομοθετήματα χωρίς την ενδεδειγμένη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη· επιδοκιμάζει την κατάργηση του άρθρου 10 του αντιτρομοκρατικού νόμου· ανησυχεί, ωστόσο, διότι οι εξαιρετικά ευρείς ορισμοί έχουν ως αποτέλεσμα να διατηρείται το υπερβολικά εκτεταμένο πεδίο εφαρμογής του νόμου και αφήνουν περιθώριο για ιδιαίτερα διασταλτικές ερμηνείες· υπενθυμίζει την ανάγκη για τροποποίηση του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα, ούτως ώστε να είναι δυνατή η δίωξη μόνον όσων είναι μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων ή συνεργάζονται με αυτές· ζητεί να εγκριθεί, σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, μια στρατηγική για τη δικαστική μεταρρύθμιση η οποία θα ευθυγραμμίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα· εκφράζει ικανοποίηση για το πρώτο βήμα προς τη μείωση του ανώτατου ορίου προφυλάκισης από 10 σε 5 έτη, τονίζει όμως με έμφαση ότι είναι αναγκαία περαιτέρω μείωση προκειμένου να αποφεύγεται η μετατροπή της προφυλάκισης σε ντε φάκτο ποινή· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η δημιουργία περιφερειακών εφετείων και η έγκριση όλων των συναφών μέτρων για τη διασφάλιση ορθών διαδικασιών· παροτρύνει την Τουρκία να συνεχίσει τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και να εξασφαλίσει δίκαιη και ουσιαστική πρόσβαση όλων των παιδιών στη δικαιοσύνη·

14.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον νόμο 6532 που τέθηκε σε ισχύ στις 26 Απριλίου 2014 και ο οποίος διευρύνει δραματικά τις εξουσίες της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών (MIT), υπονομεύοντας την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες δημόσιου ενδιαφέροντος, καθιστώντας το προσωπικό της υπηρεσίας στην ουσία απρόσβλητο έναντι δικαστικών διαδικασιών και παραβιάζοντας τους κανόνες για την ιδιωτικότητα, δεδομένου ότι εξασφαλίζει στην υπηρεσία αυτή, τη δυνατότητα να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση· εκτιμά ότι οι διατάξεις αυτές παραβιάζουν τις υποχρεώσεις της Τουρκίας σε σχέση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και την ίδια την εθνική της νομοθεσία·

15.  επικροτεί ορισμένες σημαντικές αποφάσεις που έλαβε το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας για την προστασία του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως της ελευθερίας έκφρασης, που αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα του συνταγματικού συστήματος· σημειώνει, επιπλέον, ότι οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου φανέρωσαν τον κακό χειρισμό των ερευνών και των δικαστικών διαδικασιών σε σχέση με τις υποθέσεις Εργκένεκον και Βαριοπούλα· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο συνεχίζει να δέχεται μεμονωμένα αιτήματα· εκφράζει την ανησυχία του για τις τροποποιήσεις στον ποινικό κώδικα, και ειδικότερα για τη χρήση του όρου «εύλογη υποψία», που ανοίγει τον δρόμο σε αυθαίρετες επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης· επισημαίνει ότι οι τροποποιήσεις αυτές εγκρίθηκαν χωρίς να ζητηθεί η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως είχε συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων·

16.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την έντονη πολιτική πόλωση στην Τουρκία· υπενθυμίζει ότι η πολυφωνία θα πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα κάθε δημοκρατικού καθεστώτος· ζητεί, επομένως, την προαγωγή του διαλόγου σε όλο το πολιτικό φάσμα της Τουρκίας· τονίζει ότι, όσον αφορά βασικές και μακροπρόθεσμες μεταρρυθμιστικές διαδικασίες, όπως ένα νέο Σύνταγμα και οι συζητήσεις για τη λύση του κουρδικού ζητήματος, ο διάλογος αυτός είναι απαραίτητος· καλεί το κυβερνητικό κόμμα και την αντιπολίτευση να επιδιώξουν τη συνεργασία και την επίτευξη συναίνεσης και να μεριμνήσουν για την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών

17.  χαιρετίζει την έγκριση, τον Μάρτιο του 2014, του σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραβιάσεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ως σημαντικό βήμα για την ευθυγράμμιση του νομικού πλαισίου της Τουρκίας με τη νομολογία του ΕΔΑΔ, και αναμένει από την κυβέρνηση να λάβει περαιτέρω μέτρα για την υλοποίηση των συστάσεών του· τονίζει ότι το γεγονός ότι η Τουρκία είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης την υποχρεώνει να τηρεί υψηλά πολιτικά και νομικά πρότυπα και ζητεί από την Τουρκία να συνεργαστεί πλήρως με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την επιτροπή της Βενετίας για τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων· υπενθυμίζει ότι η πρόοδος των διαπραγματεύσεων εξαρτάται από τον σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

18.  σημειώνει με ανησυχία ότι εξακολουθούν να εκκρεμούν οι περισσότερες έρευνες σχετικά με τα γεγονότα του Μαΐου και του Ιουνίου 2013 στο πάρκο Γκεζί και τις καταγγελίες για δυσανάλογη χρήση βίας και κακοποίηση από τις αστυνομικές δυνάμεις, και ότι ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά την ταυτοποίηση των φερομένων ως δραστών· υπογραμμίζει ότι, μετά τη λήψη σειράς καταγγελιών σχετικά με τη χρήση βίας από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο πάρκο Γκεζί, ο Διαμεσολαβητής εξέδωσε έκθεση στην οποία έκρινε ότι υπήρξε δυσανάλογη χρήση βίας· καλεί τις τουρκικές αρχές να καταβάλουν αποζημιώσεις σε όλα τα θύματα που ήταν ειρηνικοί διαδηλωτές ή δεν ήταν μεταξύ των διαδηλωτών, αλλά βρέθηκαν τυχαία στον τόπο των συμβάντων· ζητεί να ολοκληρωθεί ουσιαστική και αμερόληπτη διερεύνηση όλων των υποθέσεων εικαζόμενης κακοποίησης από κρατικούς υπαλλήλους και να παραπεμφθούν οι υπαίτιοι στη δικαιοσύνη· υπογραμμίζει την ανάγκη να εγκριθούν στη συνέχεια σαφείς κανόνες για τη χρήση βίας και τον ρόλο της αστυνομίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· απευθύνει θερμή παρότρυνση να αρθούν οι περιορισμοί στην ειρηνική συνάθροιση και τονίζει ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλοι νόμοι, όπως η αντιτρομοκρατική νομοθεσία, για να τίθενται εμπόδια στην άσκηση του δικαιώματος των πολιτών για ειρηνική διαμαρτυρία και ότι οι ειρηνικές διαδηλώσεις δεν θα πρέπει να αποτελούν αιτία σύλληψης· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να εξασφαλίσει κατάλληλους, αντικειμενικούς και διαφανείς ελέγχους και ισορροπίες σε σχέση με τις εξουσίες των υπηρεσιών επιβολής του νόμου· συνιστά στις τουρκικές αρχές να διαμορφώσουν έναν ανεξάρτητο και αποτελεσματικό μηχανισμό υποβολής καταγγελιών σε σχέση με την αστυνομία· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη δέσμη μέτρων για την εσωτερική ασφάλεια, τα οποία αντιβαίνουν στην αρχή της δικαστικής εποπτείας επί των δραστηριοτήτων της αστυνομίας και έχουν υπερβολικά εκτεταμένο πεδίο εφαρμογής·

19.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αναθεωρηθεί ο νόμος για το εθνικό ίδρυμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Τουρκίας, ώστε ο φορέας αυτός να γίνει ανεξάρτητος, να αποκτήσει την κατάλληλη χρηματοδότηση, να λογοδοτεί στους πολίτες και να εξασφαλίζεται η συμμετοχή σε αυτόν ομάδων της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις της έκθεσης που συνέταξε ο Διαμεσολαβητής, μεταξύ των οποίων και το αίτημα για σταδιακή και αναλογική χρήση βίας από την αστυνομία και μόνο ως έσχατο μέσο και υπό επιτήρηση· τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση του δικαιώματος πρωτοβουλίας του Διαμεσολαβητή, της ικανότητάς του να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και των εγγυήσεων για εξασφάλιση κατάλληλης συνέχειας στις αποφάσεις του·

20.  συγχαίρει την Τουρκία για την αναπτυσσόμενη κοινωνία των πολιτών Ρομά· ελπίζει ότι θα δοθούν στήριξη και χρόνος στις νέες οργανώσεις των Ρομά, προκειμένου να είναι σε θέση να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στις πρωτοβουλίες συνεργασίας για την εκπόνηση και την εφαρμογή μέτρων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο· συνιστά στην κυβέρνηση να συνδυάσει τα υφιστάμενα προγράμματα στέγασης με κοινωνικά και μακροπρόθεσμα θέματα, όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα γενικά σχέδια δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων, με τα οποία θα μπορούσε να ενισχυθεί η πρόσβαση των Ρομά στην αγορά εργασίας·

21.  προτρέπει την τουρκική κυβέρνηση να εξασφαλίσει την ελευθερία του Τύπου ως ζήτημα προτεραιότητας και να διαμορφώσει το κατάλληλο νομοθετικό περιβάλλον που θα εγγυάται την πολυφωνία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· καταδικάζει τις απόπειρες της τουρκικής κυβέρνησης να απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ιστοτόπους ή να τους κλείσει χωρίς εντολή δικαστηρίου, την περιοριστική προσέγγισή της στην ελευθερία έκφρασης και την πίεση που ασκεί στα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους, η οποία συχνά καταλήγει σε εκφοβισμό, απόλυση ή σύλληψη δημοσιογράφων και εκτεταμένη λογοκρισία· επισημαίνει ότι οι παραβιάσεις της ελευθερίας έκφρασης έχουν αυξηθεί μετά το σκάνδαλο διαφθοράς του Δεκεμβρίου 2013· θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση νομικού πλαισίου το οποίο θα εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια ως προς την ιδιοκτησία των ομίλων μέσων ενημέρωσης· επαναλαμβάνει τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ της ελευθερίας έκφρασης σε όλες τις μορφές της και καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τουρκία να συνεχίσει να παρακολουθεί τις δίκες δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

22.  καταδικάζει τις πρόσφατες επιδρομές της αστυνομίας και τη σύλληψη μιας σειράς δημοσιογράφων και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης στις 14 Δεκεμβρίου 2014· υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη ελεύθερου και πολυφωνικού Τύπου αποτελεί βασική αρχή κάθε δημοκρατικού καθεστώτος, όπως και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και η δικαστική ανεξαρτησία· τονίζει, συνεπώς, ότι είναι αναγκαίο, σε όλες τις περιπτώσεις i) να δίδονται διεξοδικές και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες εις βάρος των συλληφθέντων, ii) να δίδονται στους συλληφθέντες πλήρης πρόσβαση στα ενοχοποιητικά στοιχεία και πλήρη δικαιώματα υπεράσπισης και iii) να εξασφαλίζεται η κατάλληλη διαχείριση των υποθέσεων ώστε να μπορεί να ελέγχεται γρήγορα και πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας η αλήθεια των κατηγοριών· καλεί τις τουρκικές αρχές να επανεξετάσουν και να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις αυτές το συντομότερο και να συμμορφωθούν προς τα διεθνή πρότυπα δίκαιης δίκης στις υποθέσεις στις οποίες εμμένουν στη συνέχιση της δίωξης·

23.  τονίζει ότι οι πρόσφατες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης εναντίον της ελευθερίας του Τύπου και της πολυφωνίας είναι ασυμβίβαστες με τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και, κατά συνέπεια, αντιτίθενται στο πνεύμα της διαπραγματευτικής διαδικασίας·

24.  πιστεύει ότι, για να διατηρήσει την προσήλωσή της στο κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, η Τουρκία θα πρέπει επειγόντως να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις στα πεδία του δικαστικού συστήματος και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αφενός, και της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας, αφετέρου· πιστεύει ακόμη ότι η διατύπωση των επίσημων κριτηρίων αξιολόγησης για το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 (δικαστικό σύστημα και θεμελιώδη δικαιώματα) και 24 (δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια) αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση πραγματικά αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων και για να εξασφαλιστεί ότι η μεταρρυθμιστική διαδικασία στην Τουρκία θα διαμορφωθεί στη βάση των αξιών και των προτύπων της ΕΕ· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Συμβούλιο να ξεκινήσει, μόλις εκπληρωθούν τα καθορισθέντα κριτήρια, τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το δικαστικό σύστημα και τα θεμελιώδη δικαιώματα καθώς και σχετικά με τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια· καλεί την Τουρκία να συνεργαστεί όσο το δυνατόν περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει χωρίς καθυστέρηση τη συνέχιση του διαλόγου και της συνεργασίας με την Τουρκία στα πεδία που καλύπτονται από τα κεφάλαια 23 και 24, με στόχο να υπάρξει από κοινού κατανόηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων·

25.  επιδοκιμάζει την απόφαση να δοθεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση, μέσω του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) II, για τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις εσωτερικές υποθέσεις και την κοινωνία των πολιτών, για την περίοδο 2014-2020· επισημαίνει ότι η προαγωγή του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελούν βασικές αρχές για την προενταξιακή ενίσχυση· επαναλαμβάνει το συμπέρασμα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2014 για βελτίωση της συνοχής μεταξύ της χρηματοδοτικής στήριξης και της συνολικής προόδου που επιτυγχάνεται κατά την εφαρμογή της προενταξιακής στρατηγικής, περιλαμβανομένου του πλήρους σεβασμού του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών· καλεί, ακόμη, την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εκτέλεση του IPA ΙΙ σε όλες τις υποψήφιες χώρες και να αφιερώσει πόρους από το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) για την υποστήριξη της ελευθερίας έκφρασης, περιλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, των δικαιωμάτων που σχετίζονται με τον συνδικαλισμό και της ελευθερίας της σκέψης·

26.  σημειώνει το γεγονός ότι η Τουρκία συνέβαλε στο να τεθεί σε ισχύ, την 1η Αυγούστου 2014, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)· εκφράζει, ωστόσο, ανησυχία για το γεγονός ότι η βία κατά των γυναικών παραμένει πάντα σε υψηλά επίπεδα, αλλά και για τη μη εφαρμογή της προστατευτικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών· καλεί τις τουρκικές αρχές να δημιουργήσουν επαρκή καταφύγια για την προστασία των γυναικών και των ανηλίκων που πέφτουν θύματα βίας· συνιστά στην κυβέρνηση να προαγάγει την ισότητα των φύλων στο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, αστικό ή οιοδήποτε άλλο πεδίο· καλεί την τουρκική κυβέρνηση, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και συναφείς επιχειρηματικές ενώσεις, να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα των γυναικών και να περιορίσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την πρόσβασή τους σε οικονομικές δραστηριότητες, και προτρέπει, εν προκειμένω, την κυβέρνηση να θέσει ένα φιλόδοξο στόχο όσον αφορά τη δράση της υπέρ της πρόσβασης των γυναικών στην απασχόληση· επισημαίνει ότι το 2014 η Τουρκία κατατάχθηκε στην 125η θέση μεταξύ 142 χωρών στην έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το χάσμα όσον αφορά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών· θεωρεί εξαιρετικά λυπηρές τις παρατηρήσεις ορισμένων αξιωματούχων και εκπροσώπων της κυβέρνησης όσον αφορά τον ρόλο των γυναικών στην τουρκική κοινωνία και τονίζει πόσο σημαντική είναι η καταπολέμηση των στερεοτύπων και των κοινωνικών προκαταλήψεων εις βάρος των γυναικών·

27.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχισθεί η διαδικασία μεταρρυθμίσεων στον χώρο της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, με την εξασφάλιση, στις θρησκευτικές κοινότητες, της δυνατότητας να αποκτούν νομική προσωπικότητα, με την κατάργηση κάθε περιορισμού στην εκπαίδευση, τον διορισμό, τη νόμιμη διαμονή και τη διαδοχή του κλήρου, καθώς και με τη διασφάλιση της κατάλληλης εκτέλεσης όλων των συναφών αποφάσεων του ΕΔΑΔ και των συστάσεων της επιτροπής της Βενετίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να προωθηθεί ο διάλογος με την κοινότητα των Αλεβιτών και να δοθεί η κατάλληλη αναγνώριση στους οίκους Τζεμ ως χώρων λατρείας, καθώς και να επιτραπεί η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, να αρθούν όλα τα εμπόδια για την εύρυθμη λειτουργία της και να επιτραπεί η δημόσια χρήση του εκκλησιαστικού τίτλου του Οικουμενικού Πατριάρχη· καλεί τις αρμόδιες αρχές της Τουρκίας να διευθετήσουν όλα τα εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με την επιστροφή της γης που ανήκει στη μονή του Μορ Γκαμπριέλ και με άλλες διεκδικήσεις εκτάσεων εκ μέρους της Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η ενδεδειγμένη εφαρμογή των συστάσεων της επιτροπής της Βενετίας για την Ίμβρο και την Τένεδο όσον αφορά την προστασία της περιουσίας και των δικαιωμάτων στην εκπαίδευση· υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη σεβασμό, σύμφωνα με τις αξίες της ΕΕ, του δικαιώματος σε διαφορετικούς τρόπους ζωής, τόσο μη θρησκευτικούς όσο και με βάση μια συγκεκριμένη πίστη, και για διατήρηση του διαχωρισμού κράτους και θρησκείας· τονίζει τη σημασία που έχει η προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων· εκφράζει τη λύπη του διότι, μετά την προ διετίας κατάργηση του προηγούμενου νόμου και λόγω του υφισταμένου νομικού κενού, είναι αδύνατον για τα μη μουσουλμανικά φιλανθρωπικά ιδρύματα να εκλέξουν τα διοικητικά τους όργανα·

28.  τονίζει την ανάγκη να αναγνωρισθεί το δικαίωμα αντίρρησης στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για λόγους συνείδησης·

29.  καλεί την Τουρκία να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ και εκτιμά ότι η δημιουργία ειδικού φορέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων, της ρητορικής μίσους, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας θα οδηγούσε στην ενίσχυση των ατομικών δικαιωμάτων στην Τουρκία· καλεί την Τουρκία να θέσει σε ισχύ μια ολοκληρωμένη νομοθεσία κατά των διακρίσεων, η οποία θα περιλαμβάνει την απαγόρευση των διακρίσεων και των ρητορικών μίσους για λόγους εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου και ταυτότητας φύλου, και να περιλάβει την απαγόρευση των διακρίσεων αυτών σε ένα ενδεχόμενο νέο Σύνταγμα· εκφράζει την ανησυχία του για τις συχνές επιθέσεις εναντίον διεμφυλικών ατόμων και για την έλλειψη προστασίας των ΛΟΑΔΜ από βιαιοπραγίες· εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του διότι τα εγκλήματα μίσους εναντίον των ΛΟΑΔΜ συχνά είτε μένουν ατιμώρητα είτε οι ποινές των δραστών μειώνονται με το αιτιολογικό της αδικαιολόγητης πρόκλησης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την τουρκική κυβέρνηση να δώσει εντολή στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να σταματήσουν να χαρακτηρίζουν την ομοφυλοφιλία και την τρανσεξουαλικότητα ως «ψυχοσεξουαλικό» νόσημα·

30.  εκφράζει τη λύπη του για τον μεγάλο αριθμό θυμάτων στα δυστυχήματα των ορυχείων στη Σόμα και το Ερμενέκ· χαιρετίζει την κύρωση, από την Τουρκία, της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για την ασφάλεια και την υγεία στα ορυχεία, και ζητεί την ταχεία εφαρμογή της· τονίζει τη σημασία που έχει η αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε όλους τους κλάδους και καλεί τις τουρκικές αρχές να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στην παρακολούθηση θανατηφόρων ατυχημάτων στους χώρους εργασίας· φρονεί ότι ο ελεύθερος συνδικαλισμός, ο κοινωνικός διάλογος και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων έχουν ζωτική σημασία για την ανάπτυξη μιας ευημερούσας και πολυφωνικής κοινωνίας και υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στα πεδία της κοινωνικής πολιτικής και της απασχόλησης, στη βάση της κατάλληλης και έγκαιρης εφαρμογής των συμβάσεων της ΔΟΕ· σημειώνει τις νομοθετικές αδυναμίες όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων και των εργατικών σωματείων· τονίζει ότι τα δικαιώματα της οργάνωσης, της διεξαγωγής συλλογικών διαπραγματεύσεων και της απεργίας των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και των δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το ενωσιακό κεκτημένο και τα διεθνή πρότυπα· προτρέπει την τουρκική κυβέρνηση να εκπονήσει χάρτη πορείας για τη βελτίωση της νομοθεσίας και την ευθυγράμμισή της με τα πρότυπα της ΔΟΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εκπληρώσει η Τουρκία τα κριτήρια ανοίγματος του κεφαλαίου σχετικά με την κοινωνική πολιτική και την απασχόληση· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στην Τουρκία κατάλληλη τεχνική βοήθεια στο πεδίο της εργασιακής μεταρρύθμισης και να προωθήσει τα ενωσιακά πρότυπα·

31.  καλεί την Τουρκία να υιοθετήσει νομοθεσία σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων με μερική απασχόληση, για παράδειγμα, όσων σήμερα αντιμετωπίζουν ακατάλληλες συνθήκες, εργασιακή ανασφάλεια και προβλήματα όσον αφορά την ένταξή τους σε συνδικαλιστικές οργανώσεις· σημειώνει ότι οι τομείς της εξόρυξης και των κατασκευών αποτελούν τους πλέον επικίνδυνους κλάδους στην Τουρκία και ζητεί διαφανή διερεύνηση των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων·

32.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να θέσει τέλος στα σχέδιά της για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας στο Akkuyu· επισημαίνει ότι η επιλεγείσα τοποθεσία βρίσκεται σε έντονα σεισμογενή ζώνη, γεγονός που ενέχει σοβαρούς κινδύνους όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για τη Μεσόγειο· ζητεί, στο ίδιο πνεύμα, από την τουρκική κυβέρνηση να προσχωρήσει στη Σύμβαση του Έσπο, βάσει της οποίας τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να κοινοποιούν και να διαβουλεύονται μεταξύ τους για μεγάλα, υπό μελέτη, έργα, τα οποία αναμένεται ότι θα έχουν σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε διασυνοριακή κλίμακα· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, από την τουρκική κυβέρνηση να απευθυνθεί στις κυβερνήσεις των γειτονικών της χωρών, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, και να συνεργαστεί ή τουλάχιστον να διαβουλευτεί μαζί τους στο πλαίσιο οιασδήποτε μελλοντικής εξέλιξης στο έργο Akkuyu·

Κοινά συμφέροντα και προκλήσεις

33.  υπογραμμίζει τα σημαντικά οφέλη της Τελωνειακής Ένωσης (ΤΕ) μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας· υπενθυμίζει ότι, από την έναρξη της ΤΕ, το 1996, η αξία του διμερούς εμπορίου μεταξύ των δύο πλευρών τετραπλασιάστηκε, με παράλληλη σημαντική αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων της ΕΕ στην Τουρκία και βαθύτερη ενοποίηση μεταξύ τουρκικών και ευρωπαϊκών εταιρειών, προς όφελος και των δύο πλευρών· τονίζει ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αύξηση των θετικών επιδράσεων της ΤΕ είναι στενά συνδεδεμένη με την τήρηση των κανόνων και προδιαγραφών της ΤΕ και, ως εκ τούτου, εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τα αυξανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις εμπορικές συναλλαγές με την Τουρκία· σημειώνει την πρόσφατη αξιολόγηση της ΤΕ από την Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν ορισμένες μεταρρυθμίσεις για τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί τη στενή οικονομική συνεργασία και στο μέλλον· σημειώνει, ιδίως, την ανάγκη i) να επεκταθεί το πεδίο της ΤΕ και στα αγροτικά προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δημόσιες προμήθειες, ii) να διαμορφωθούν ευνοϊκές συνθήκες για τη συνέχιση της αύξησης των εμπορικών συναλλαγών, μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων για τη μετακίνηση των επιχειρηματιών και iii) να συνεχιστούν εντατικά οι διαβουλεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας για τον αντίκτυπο που έχουν για την Τουρκία οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που υπογράφει η ΕΕ με τρίτες χώρες·

34.  εκτιμά ότι ο πολιτικός διάλογος μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ πρέπει να συμπληρωθεί με τακτικό, διαρθρωμένο και υψηλού επιπέδου οικονομικό διάλογο για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αλληλεπίδραση μεταξύ της ορθής λειτουργίας του κράτους δικαίου και της οικονομικής ανάπτυξης· πιστεύει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί το οικονομικό, θεσμικό και νομικό πλαίσιο της Τουρκίας στον τομέα της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, και θεωρεί ότι αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην ευθυγράμμιση της Τουρκίας με το κεκτημένο· επισημαίνει ότι η οικονομική συνεργασία θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά εάν η Τουρκία συμμορφωθεί επαρκώς με τα ενωσιακά πρότυπα για τις δημόσιες προμήθειες, τον ανταγωνισμό καθώς και την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική·

35.  επιβεβαιώνει τη στήριξή του στη συμφωνία επανεισδοχής με την ΕΕ, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2014· προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο της Τουρκίας όσον αφορά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αποτελεσματικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν προκειμένου να εκπληρωθούν τα κριτήρια που ορίζει ο χάρτης πορείας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι ο διάλογος για την ελευθέρωση των θεωρήσεων συνιστά αξιοκρατική διαδικασία και ότι η Τουρκία οφείλει να εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον χάρτη πορείας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής όλων των διατάξεων της συμφωνίας επανεισδοχής· επαναλαμβάνει την υποχρέωση της Τουρκίας για πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή της συμφωνίας επανεισδοχής και την ελευθέρωση των θεωρήσεων έναντι όλων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της άνευ διακρίσεων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης πρόσβασης στο τουρκικό έδαφος για τους πολίτες όλων των κρατών μελών· καλεί την Τουρκία να εφαρμόσει πλήρως και αποτελεσματικά τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης παράτυπων μεταναστών με κατεύθυνση την ΕΕ και ζητεί να υπάρξει βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας της Τουρκίας με τα όμορα κράτη μέλη της ΕΕ στο θέμα αυτό· επικροτεί την έναρξη ισχύος του νόμου για τους αλλοδαπούς και τη διεθνή προστασία, καθώς και τη συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης για τη διαχείριση της μετανάστευσης, τον Απρίλιο του 2014, ως σημαντικά βήματα για την ευθυγράμμιση προς τα πρότυπα της ΕΕ σε σχέση με τη διεθνή προστασία των νόμιμων και παράτυπων μεταναστών· σημειώνει ότι πρέπει να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και όλων των κρατών μελών της ΕΕ που έχει ως ειδικό στόχο την ενισχυμένη διαχείριση των κοινών συνόρων με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη να ενισχύσει η Τουρκία περαιτέρω την ασφάλεια των συνόρων προκειμένου να πατάξει την παράτυπη μετανάστευση προς τις χώρες της ΕΕ·

36.  υπενθυμίζει τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας σε σχέση με την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και θεωρεί την Τουρκία σημαίνοντα εταίρο στον ενεργειακό τομέα· σημειώνει τα τρία σχέδια νότιου διαδρόμου για το φυσικό αέριο που εγκρίθηκαν στα τέλη του 2013, τα οποία θα βελτιώσουν την ασφάλεια του εφοδιασμού της Τουρκίας με φυσικό αέριο και την πρόσβαση στην ΕΕ, που αποτελεί την κύρια αγορά ενέργειας· πιστεύει ότι, σε ένα περιβάλλον διαρκώς ανταγωνιστικότερων αγορών ενέργειας και ανάγκης για διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και των οδών ενεργειακού εφοδιασμού, η Τουρκία, με το τεράστιο δυναμικό της σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και στις φιλοδοξίες της όσον αφορά τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· εκφράζει την ανησυχία του για τη σύσφιγξη της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα και, για τον λόγο αυτό, εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τα ενεργειακά θέματα·

37.  υπενθυμίζει τη στρατηγική θέση της Τουρκίας ως εταίρου της ΕΕ και μέλους του ΝΑΤΟ και, συνεπώς, την καθοριστική γεωπολιτική σημασία της και τη σπουδαιότητά της στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής που θα επιδιώκει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στις περιοχές της ανατολικής και της νότιας γειτονίας, με ιδιαίτερη αναφορά στη Συρία και το Ιράκ· επισημαίνει το γεγονός ότι οι σοβαρότατες εξελίξεις στην περιοχή και οι επιθέσεις που έγιναν σε ευρωπαϊκό έδαφος επιτάσσουν την εντατικοποίηση του διαλόγου και της συνεργασίας με την ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου ΕΕ-Τουρκίας· καλεί την Τουρκία να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στον διεθνή συνασπισμό κατά τρομοκρατικών ομάδων όπως το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε (ΙΚΙΛ)· καλεί την Τουρκία να εντείνει τα μέτρα για την πρόληψη της διοχέτευσης μαχητών, χρημάτων και εξοπλισμού στο ΙΚΙΛ και της διέλευσης άλλων εξτρεμιστικών ομάδων από το έδαφός της· τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί και να ενισχυθεί ο τακτικός διάλογος ΕΕ-Τουρκίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και να υλοποιηθούν συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις στο πλαίσιο των κοινών προσπαθειών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές της· καλεί την Τουρκία να διασφαλίσει ουσιαστικό έλεγχο στα σύνορά της και να συνεχίσει παράλληλα να παρέχει την απαιτούμενη συνδρομή μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πρόσφυγες που εισέρχονται από την πλευρά της Συρίας, και να κατοχυρώσει την ασφάλεια των θυμάτων του εμφυλίου πολέμου στη Συρία· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει συχνότερος διάλογος υψηλού επιπέδου και διαβούλευση μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές μας αλληλοσυμπληρώνονται και ότι η Τουρκία ευθυγραμμίζει σταδιακά την εξωτερική της πολιτική προς την πολιτική της ΕΕ·

38.  εκτιμά ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας θα πρέπει να καλείται να συμμετέχει σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών όποτε κρίνεται σκόπιμο· εκτιμά ότι απαιτείται ένα πλαίσιο για διαρθρωμένο διάλογο, συνεργασία και συντονισμό σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και άμυνας·

39.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η απειλή casus belli που διατύπωσε η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση κατά της Ελλάδας δεν έχει ακόμη αποσυρθεί, παρά το θετικό ιστορικό διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας·

40.  συγχαίρει την Τουρκία για τη συνεχιζόμενη βοήθειά της προς τους περίπου 1,6 εκατομμύρια πρόσφυγες από το Ιράκ και τη Συρία και για τη διατήρηση μιας πολιτικής ανοικτών συνόρων για ανθρωπιστικούς σκοπούς· εκφράζει την ικανοποίησή του για την οδηγία περί προσωρινής προστασίας, η οποία εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2014 και παρέχει ασφαλές νομικό καθεστώς στους πρόσφυγες και τους επιτρέπει να λαμβάνουν έγγραφα ταυτότητας και να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει τη χρηματοδοτική υποστήριξη για την ανθρωπιστική βοήθεια για τους σύρους και τους ιρακινούς πρόσφυγες στην Τουρκία· επισημαίνει ότι τα στρατόπεδα προσφύγων έχουν εξαντλήσει τα όρια χωρητικότητάς τους και ότι η ανάγκη εξασφάλισης καταλύματος ασκεί τεράστια πίεση στις ζωές των προσφύγων και στα εισοδήματά τους· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει ενεργά την κυβέρνηση της Τουρκίας στη θέσπιση μακροπρόθεσμων προγραμμάτων βοήθειας προς τους πρόσφυγες και στην προώθηση της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, την υγεία και τη (νόμιμη) απασχόληση· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο του ΙΡΑ ΙΙ και του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP), ώστε να υποστηριχθεί η παροχή της κατάλληλης βοήθειας προς τις τοπικές κοινότητες που επηρεάζονται από τη μαζική εισροή προσφύγων· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να διαθέσουν τόπους (προσωρινής) μετεγκατάστασης για τους πιο ευάλωτους από τους πρόσφυγες αυτούς, σε πνεύμα γνήσιου επιμερισμού των υποχρεώσεων·

41.  καλεί την Τουρκία να παράσχει, με την τεχνική και οικονομική υποστήριξη των εταίρων της, πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα ολοένα και περισσότερα παιδιά συριακής καταγωγής που διαμένουν στην επικράτειά της·

Οικοδόμηση καλών σχέσεων γειτονίας

42.  καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να θέσει τέρμα στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και των ελληνικών χωρικών υδάτων, καθώς και στις πτήσεις τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά·

43.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να κυρώσει, χωρίς άλλη καθυστέρηση, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), η οποία έχει υπογραφεί και κυρωθεί από την ΕΕ και τα 28 κράτη μέλη της, και υπογραμμίζει το έννομο δικαίωμα της Δημοκρατίας της Κύπρου να συνάπτει διμερείς συμφωνίες σε σχέση με την αποκλειστική οικονομική ζώνη της· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς την Τουρκία να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων που αφορούν την εξερεύνηση και εκμετάλλευση φυσικών πόρων, όταν ευθυγραμμίζονται με το κεκτημένο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο· καλεί την Τουρκία να αποφύγει κάθε ενέργεια που υπονομεύει τις σχέσεις καλής γειτονίας και τη διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος για την ειρηνική επίλυση των διμερών διαφορών·

44.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή εξακολουθεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στη διαδικασία διαπραγμάτευσης·

45.  επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει σθεναρά την επανένωση της Κύπρου, με βάση μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη διευθέτηση και για τις δύο κοινότητες, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις συναφείς αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις αξίες και τις αρχές στις οποίες εδράζεται η ΕΕ, για μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με ενιαία κυριαρχία, ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα και ενιαία ιθαγένεια, με πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο κοινοτήτων και ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες της· χαιρετίζει την ανακοίνωση του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ Espen Barth Eide σύμφωνα με την οποία οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων πρόκειται να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ το συντομότερο δυνατό, και εκφράζει τη δυναμική υποστήριξή του στις προσπάθειες που καταβάλλει ο Ειδικός Σύμβουλος του ΟΗΕ για την Κύπρο προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανάληψη των συνομιλιών· ευελπιστεί ότι το μήνυμα του νεοεκλεγέντος τουρκοκύπριου ηγέτη για επανένωση και συμφιλίωση θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων· καλεί την Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποστηρίξουν ενεργά τις διαπραγματεύσεις για την επανένωση και να κάνουν τα αναγκαία βήματα για την εξομάλυνση των σχέσεων με την Κύπρο· καλεί την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο και να μεταβιβάσει την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με την απόφαση 550 (1984) του ΣΑΗΕ· καλεί, παράλληλα, την Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα που θα οδηγήσει στην επιτυχή περάτωση των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την επανένωση και να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται με την ΕΕ με νόμιμο και αποδεκτό από όλους τρόπο·

46.  υπενθυμίζει τις σχετικές αποφάσεις του ΕΔΑΔ και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να σταματήσει αμέσως την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κύπριων πολιτών και να παύσει να τους παρεμποδίζει από το να απολαμβάνουν και να ασκούν τα δικαιώματά τους στην ιδιοκτησία, τη θρησκεία και άλλα ανθρώπινα δικαιώματα που απορρέουν από τη συνταγματική τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και το κοινοτικό κεκτημένο, καθώς και από τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της ΕΕ·

47.  καταδικάζει την πολιτική εποικισμού της Τουρκίας και καλεί την Τουρκία να απόσχει από την περαιτέρω εγκατάσταση τούρκων πολιτών στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, η οποία αντιβαίνει στη Σύμβαση της Γενεύης και στις αρχές του διεθνούς δικαίου· ζητεί από την Τουρκία να θέσει τέλος σε κάθε είδους ενέργεια που μεταβάλλει τη δημογραφική ισορροπία του νησιού και, ως εκ τούτου, συνιστά εμπόδιο σε μια μελλοντική λύση·

48.  καλεί την Τουρκία να επιτρέψει την πλήρη πρόσβαση της Επιτροπής Αγνοουμένων σε όλα τα σχετικά αρχεία και τις στρατιωτικές ζώνες στο βόρειο τμήμα της Κύπρου με σκοπό την εκταφή, καθώς και να παράσχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό των λειψάνων που έχουν μετακινηθεί· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο έργο της Επιτροπής Αγνοουμένων·

49.  παροτρύνει την Τουρκία και την Αρμενία να προχωρήσουν σε εξομάλυνση των σχέσεών τους με την κύρωση, χωρίς προϋποθέσεις, των πρωτοκόλλων για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων, με το άνοιγμα των συνόρων και με τη δυναμική βελτίωση των σχέσεών τους, με ιδιαίτερη αναφορά στη διασυνοριακή συνεργασία και την οικονομική ολοκλήρωση· επικροτεί τον συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας·

o
o   o

50.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τουρκικής Δημοκρατίας.

(1) ΕΕ C 341 E της 16.12.2010, σ. 59.
(2) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 98.
(3) ΕΕ C 257 E της 6.9.2013, σ. 38.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0184.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0277.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0235.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0052.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0014.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0094.
(10) ΕΕ L 51 της 26.2.2008, σ. 4.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου