Indiċi 
Testi adottati
Il-Ħamis, 11 ta' Ġunju 2015 - Strasburgu
Sirja: is-sitwazzjoni f'Palmira u l-każ ta' Mazen Darwish
 Paragwaj: aspetti ġuridiċi relatati mat-tqala tat-tfal
 Is-sitwazzjoni fin-Nepal wara t-terremoti
 Is-sitwazzjoni militari strateġika fil-Baċir tal-Baħar l-Iswed wara l-annessjoni illegali tal-Krimea mir-Russja
 Revelazzjonijiet reċenti ta' każijiet ta' korruzzjoni fl-ogħla livelli tal-FIFA

Sirja: is-sitwazzjoni f'Palmira u l-każ ta' Mazen Darwish
PDF 286kWORD 100k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Ġunju 2015 dwar is-Sirja: is-sitwazzjoni f'Palmira u l-każ ta' Mazen Darwish (2015/2732(RSP))
P8_TA(2015)0229RC-B8-0575/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar is-Sirja, inkluża dik tat-30 ta' April 2015(1),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Frar 2015 bit-titolu "Elementi għal strateġija reġjonali tal-UE għas-Sirja u l-Iraq kif ukoll it-theddida tad-Da'esh",

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet u r-rapporti mis-Segretarju Ġenerali tan-NU u mill-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem dwar il-kunflitt fis-Sirja,

–  wara li kkunsidra r-rapporti tal-Kummissjoni Internazzjonali Indipendenti ta' Inkjesta dwar is-Sirja, stabbilita mill-Kunsill tan-Nazzjonijiet Uniti tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali adottat fis-17 ta' Lulju 1998, b'mod partikolari l-Artikolu 8(2)(b)(ix) tiegħu, li jiddikjara li l-attakki diretti b'mod intenzjonali kontra monumenti storiċi jikkostitwixxu delitt tal-gwerra,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-30 ta' April 2015 dwar il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 167 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), li jiddikjara li "l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom jikkultivaw il-koperazzjoni ma' pajjiżi terzi u mal-organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti fil-qasam tal-kultura",

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 116/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar l-esportazzjoni tal-oġġetti kulturali,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' netwerk informali ta' awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u l-kompetenza esperta fil-qasam ta' oġġetti kulturali (EU CULTNET) adottata mill-Kunsill fil-laqgħa tiegħu tal-25 u tas-26 ta' Ottubru 2012,

–  wara li kkunsidra t-Tieni Protokoll (1999) tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1954 għall-Protezzjoni tal-Proprjetà Kulturali fil-Każ ta' Kunflitt Armat,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, Federica Mogherini, tal-21 ta'Mejju 2015 dwar is-sitwazzjoni fil-Palmira; u wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni mill-Kelliem tar-Rappreżentant Għoli, Catherine Ashton tas-17 ta' Frar 2012 li tikkundanna l-arrest ta' Mazen Darwish, u tal-Istqarrija Lokali tal-UE tat-3 ta' April 2012 dwar id-detenzjoni kontinwa mingħajr kapi ta' akkuża tas-Sur Mazen Darwish u ta' seba' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem oħrajn,

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem adottati f'Ġunju 2004 u aġġornati fl-2008,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni Nru 2222 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU (2015),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi aktar minn 220 000 persuna, fil-parti l-kbira tagħhom nies ċivili, tilfu ħajjithom sa mill-bidu tal-kunflitt fis-Sirja fl-2011; billi r-reġim ta' Assad, l-IS/Da’esh, al-Nusra u l-partijiet l-oħra involuti fil-kunflitt wettqu ksur massiv u rikorrenti tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt umanitarju internazzjonali; billi l-parti l-kbira ta' dawn ir-reati s'issa għadhom ma ġewx ikkastigati;

B.  billi r-rikors għat-tortura, l-arresti tal-massa u l-qerda mifruxa ta' żoni popolati eskalaw drammatikament fix-xhur li għaddew; u billi numru kbir ta' Sirjani ġew spustati, fejn uħud minnhom ġew mġiegħla jitbiegħdu aktar mill-assistenza umanitarja li jenħtieġu;

C.  billi l-IS/Da'esh qatlu minn tal-inqas 400 persuna, inkluż nisa u tfal, f'Palmira, sa mill-qbid ta' din il-belt Sirjana antika u, skont l-Osservatorju Sirjan għad-Drittijiet tal-Bniedem, iġġustizzjaw mill-anqas 217-il persuna u żammew taħt arrest 600 persuna oħra, inkluż nisa u tfal fuq akkuża li kellhom kuntatt mal-forzi tar-reġim u li kienu qegħdin jaħbu membri tar-reġim fi djarhom;

D.  billi l-qbid tal-belt ta' Palmira kien segwit b'attakki mill-arju feroċi mill-forzi favur Assad li qatlu għexieren ta' ċittadini u wassal lil ħafna mill-abitanti tal-belt li kien għad fadal biex jaħarbu;

E.  billi wara offensiva ġdida f'April-Mejju 2015 l-IS/Da'esh ħatfu Ramadi fis-17 ta' Mejju 2015 u Palmira fil-21 ta' Mejju 2015, li wasslet biex 50 % tat-territorju Sirjan spiċċa taħt il-kontroll tagħhom; billi l-karattru transnazzjonali tal-hekk imsejjaħ Stat Iżlamiku, li għandu riżorsi finanzjarji sinifikanti u madwar 200 000 ġellied skont uħud mis-sorsi, joħloq theddida għar-reġjun usa'; billi eluf ta' persuni barranin, inklużi ċittadini tal-UE, huma stmati li qed jiġġieldu fi ħdan dawn il-gruppi armati; billi l-qawmien tal-IS/Da'esh aggrava l-kriżi umanitarja, partikolarment permezz ta' spostament massivta' nies ċivili;

F.  billi fil-5 ta' Ġunju 2015 il-membri tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU esprimew indinjazzjoni għal-livell għoli ta' vjolenza u għall-attakki kollha kontra n-nies ċivili fis-Sirja u kkundannaw l-attakki terroristiċi mwettqa mill-IS/Da'esh, al-Nusra u minn gruppi terroristiċi oħrajn li joperaw fil-pajjiż,

G.  billi Palmira tinsab bejn Damasku u l-belt tal-Lvant ta' Deir al-Zour u għandha bjar tal-gass u minjieri tal-fosfat importanti fil-viċinanza tagħha; billi l-qbid ta' Palmira kkoinċida mal-ħtif ta' Ramadi, fil-provinċja ta' Anbar tal-Iraq, mill-IS/Da’esh, iżda wkoll, ftit wara t-telfiet territorjali mill-Is/Da'esh madwar Tikrit;

H.  billi Palmira, li hi eqdem minn 2 000 sena, hi sit kulturali importanti u hi nkluża fil-Lista ta' Patrimonju Dinji tal-UNESCO; billi fil-21 ta' Mejju 2015, id-Direttur Ġenerali tal-UNESCO appella għat-tmiem immedjat tal-ostilitajiet fil-belt;

I.  billi Palmira hi simbolu tal-patrimonju kulturali għani tas-Sirja, u għandha fdalijiet monumentali ta' belt kbira, li kienet waħda miċ-ċentri kulturali fost l-iktar importanti tad-dinja antika; billi l-qtil tal-massa mill-IS/Da'esh u l-atti ta' qerda ta' patrimonju arkeoloġiku u kulturali, taħt ċerti ċirkostanzi huma meqjusa bħala reati kontra l-umanità u bħala forma ta' "tindif kulturali", u jikkostitwixxu għal delitt tal-gwerra skont l-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali; billi dawn l-attakki sistematiċi fuq il-patrimonju kulturali ġew deskritti bħala "tindif kulturali" mid-Direttur Ġenerali tal-UNESCO, Irina Bokova;

J.  billi l-IS/Da'esh qiegħed jattakka u jeqred il-patrimonju kulturali kemm tal-Iraq u kemm tas-Sirja bħala tattika tal-gwerra għall-firxa tat-terrur u tal-mibegħda; billi, kaġun tal-qbid ta' Palmira mill-IS/Da'esh, il-patrimonju storiku ta' din il-belt jinsab taħt theddida ta' qerda;

K.  billi fl-istrateġija reġjonali tal-UE għas-Sirja u l-Iraq u t-theddida tal-IS/Da'esh, li ġiet adottata mill-Kunsill Affarijiet Barranin fis-16 ta' Marzu 2015, l-UE tikkundanna bil-qawwa kontra l-qerda intenzjonata tal-patrimonju arkeoloġiku u kulturali, u jinnota li tali azzjonijiet jistgħu jikkostitwixxu delitt tal-gwerra skont it-tifsira tal-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI);

L.  billi l-UNESCO u s-sħab l-oħrajn nedew il-Proġett għall-Protezzjoni b'Urġenza tal-Patrimonju Sirjan għal perjodu ta' tliet snin, bil-għan li jiżguraw il-ħarsien b'urġenza tal-patrimonju kulturali;

M.  billi l-kummerċ illeċitu ta' oġġetti kulturali issa huwa t-tielet l-aktar kummerċ illegali sinifikanti, wara d-drogi u l-armi, billi dan il-kummerċ illeċitu huwa ddominat minn netwerks kriminali organizzati, u billi l-mekkaniżmi nazzjonali u internazzjonali attwali la huma mgħammra u lanqas mhuma sostnuti b'mod adegwat biex jittrattaw din il-kwistjoni; billi l-UE ħadet il-passi kollha xierqa skont ir-Riżoluzzjoni Nru 2199 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU (2015) biex tipprevjeni l-kummerċ illegali tal-proprjetà kulturali;

N.  billi mill-bidu tal-kunflitt Sirjan f'Marzu 2011, kien hemm ksur mifrux u serju tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari l-attakki mmirati intenzjonati, id-detenzjoni arbitrarja u l-għajbien ta' ġurnalisti indipendenti, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, ħaddiema umanitarji u persunal mediku, soġġetti għal theddid, vjolenza, arrest arbitrarju u għajbien fis-Sirja;

O.  billi Mazen Darwish, ġurnalist u attivist Sirjan u President taċ-Ċentru Sirjan għall-Midja u l-Libertà ta' Espressjoni spiċċa miżmum f'ħabs mill-2012, bħal kif ġralhom Hani Al-Zaitani u Hussain Ghrer, għall-ħidma tagħhom fil-ħarsien tal-libertà ta' espressjoni; billi ġie rrapportat li Mazen Darwish kien soġġett għal tortura ħarxa u trattament ħażin u li fis-6 ta' Mejju 2015 ittieħed f'post mhux magħruf; billi Mazen Darwish ingħata l-Premju UNESCO għal-Libertà tal-Istampa 2015, kif ukoll għotja oħra internazzjonali importanti, bħall-Preis der Lutherstädte – "Das unerschrockene Wort" 2015, il-Bruno-Kreisky-Preis für Verdienste um die Menschenrechte 2013, u l-Premju PEN-Pinter 2014; billi l-priġunerija kontinwa ta' Mazen Darwish, Hani Al-Zaitani u Hussain Ghrer hija evidenza ulterjuri tan-natura repressiva tar-reġim ta' Bashar al-Assad fis-Sirja;

P.  billi r-Riżoluzzjoni Nru 67/262 tal-15 ta' Mejju 2013 tal-Assemblea Ġeneral tan-NU talbet li l-awtoritajiet Sirjani jeħilsu b'mod immedjat il-persuni kollha miżmuma arbitrarjament, inklużi l-membri taċ-Ċentru Sirjan għall-Midja u l-Libertà ta' Espressjoni;

Q.  billi fid-19 ta' Frar 2015, il-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, Zeid Ra'ad Al Hussein, ħeġġeġ lill-awtoritajiet Sirjani jeħilsu lil dawk kollha miżmuma l-ħabs talli esprimew b'mod paċifiku l-fehmiet tagħhom, inkluż Mazen Darwish;

R.  billi mijiet ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem ġew soġġetti għal theddid, vjolenza, arrest arbitrarju u għajbien fis-Sirja; billi dan jinkludi l-avukata tad-drittijiet tal-bniedem u rebbieħa tal-Premju Sakharov tal-2011 Razan Zeitouneh, li nħatfet f'Duma fid-9 ta' Diċembru 2013;

1.  Jikkundanna bil-qawwa l-abbużi sistematiċi u mifruxa orribbli tad-drittijiet tal-bniedem, il-ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali mwettaq mir-reġim ta' al-Assad, minn terroristi li jappartjenu għall-IS/Da'esh u gruppi ġiħadisti oħra fis-Sirja, u s-sentenzi u l-akkużi kontra l-attivisti, il-bloggers u l-ġurnalisti politiċi, ċivili u tad-drittijiet tal-bniedem; itenni mill-ġdid il-kundanna assoluta tiegħu tat-tortura, il-bumbardamenti intensifikati u l-użu ta' bumbardamenti mill-ajru, inklużi l-bombi f'forma ta' bittija (barrel bombs), mill-Gvern Sirjan; jesprimi s-solidarjetà qawwija tiegħu mal-vittmi; jibqa' iddispjaċut profondament għal-livell ta' tbatija umana u t-telf ta' ħajja fil-kunflitt tas-Sirja, u huwa mħasseb ħafna dwar id-deterjorazzjoni tas-sitwazzjoni umanitarja u tas-sigurtà fis-Sirja;

2.  Jikkundanna l-qbid ta' Palmira mill-IS/Da'esh fil-21 ta' Mejju 2015 wara attakk li dam għaddej disat ijiem li sewa ħafna ħajjiet u l-fatt li sa issa qatel mill-inqas 217-il persuna fi u madwar il-belt u kompla jwettaq abbużi u atroċitajiet mifruxa fil-"kalifat" li pproklama fiż-żoni li jikkontrolla fis-Sirja u l-Iraq;

3.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar is-sitwazzjoni fis-sit ta' Palmira u l-eluf ta' residenti minn Palmira ġewwa l-belt, kif ukoll dwar dawk spostati minħabba l-avvanz tal-IS/Da'esh u għan-nisa u t-tfal f'Palmira, fejn innota t-tendenza tal-IS/Da'esh li jaħtfu, jisfruttaw u jabbużaw in-nisa u t-tfal band'oħra, inkluż bl-istupru, l-abbuż sesswali, iż-żwieġ sfurzat u r-reklutaġġ sfurzat tat-tfal;

4.  Iħeġġeġ lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lir-Rappreżentant Għoli jagħmlu disponibbli r-riżorsi finanzjarji u umani kollha meħtieġa sabiex jgħinu lir-rifuġjati;

5.  Jilqa' l-impenn li jiġu rduppjati l-isforzi kollettivi biex jingħeleb l-IS/Da'esh meħuda fil-laqgħa ministerjali tal-koalizzjoni internazzjonali kontra l-IS/Da'esh f'Pariġi fit-2 ta' Ġunju 2015; jistieden lill-koalizzjoni żżid l-isforzi biex timplimenta strateġija komuni, multidimensjonali u fit-tul biex iddgħajjef u eventwalment teqred l-IS/Da'esh; jisħaq il-ħtieġa li din l-istrateġija tkun akkumpanjata b'kooperazzjoni msaħħa mal-istati reġjonali kollha u l-atturi mhux statali kommessi għall-ġlieda kontra l-IS/Da'esh;

6.  Jibqa' konvint li la jista' jkun hemm riżoluzzjoni tal-kunflitti effikaċi u lanqas paċi sostenibbli fis-Sirja mingħajr ma tittieħed responsabilità għar-reati mwettqa min-naħat kollha waqt il-kunflitt;

7.  Jirrimarka li soluzzjoni sostenibbli għall-kriżi tas-Sirja tista' tinkiseb biss permezz ta' riżoluzzjoni politika inklużiva bbażata fuq il-Komunikat ta' Ġinevra tat-30 ta' Ġunju 2012 u appoġġjata mill-komunità internazzjonali; jistieden lill-Mibgħut Speċjali tan-NU Staffan de Mistura jaħdem mal-partijiet kollha lejn tranżizzjoni politika ġenwina li tissodisfa l-aspirazzjonijiet leġittimi tal-poplu Sirjan u b'mod indipendenti u demokratiku tippermettilhom jiddeterminaw il-futur tagħhom stess;

8.  Jesprimi tħassib serju għan-nuqqas serju ta' finanzjament għall-appelli tan-NU fl-2014, li wassal għas-sospensjoni temporanja tal-assistenza mill-Programm Dinji tal-Ikel lir-refuġjati Sirjani; iħeġġeġ, għaldaqstant, lill-komunità internazzjonali, biex iżżid il-finanzjament u l-assistenza tagħha b'rispons għall-appelli futuri;

9.  Jistieden lill-komunità internazzjonali żżid l-isforzi biex issib soluzzjoni ħalli ttaffi l-kriżi u ttemm il-gwerra fis-Sirja u tleħħen l-appoġġ tagħha għal dawk impenjati jiġġieldu lill-IS/Da'esh fis-Sirja u l-Iraq; jistieden lill-gvernijiet tar-reġjun jaħdmu flimkien, peress li kooperazzjoni mill-qrib dwar kwistjonijiet ta' sigurtà hija l-uniku mezz biex ikun hemm paċi u sigurtà fir-reġjun;

10.  Jistieden lill-komunità internazzjonali tagħmel dak kollu li huwa fis-setgħa tagħha biex tipproteġi l-popolazzjoni ċivili u tħares il-patrimonju kulturali uniku ta' Palmira, u jistieden lill-partijiet kollha għal twaqqif immedjat tal-ostilitajiet f'Palmira u biex jingħata passaġġ sikur liċ-ċivili kollha li qegħdin jaħarbu l-vjolenza;

11.  Jeżiġi l-waqfien immedjat tal-qerda tal-patrimonju kulturali tas-Sirja u l-Iraq, inklużi s-siti u l-oġġetti reliġjużi; jenfasizza li ma jistgħux jiġu tollerati tali atti mwettqa mill-IS/Da'esh jew individwi, gruppi, impriżi u entitajiet oħrajn, u jistieden ukoll għall-preservazzjoni tal-patrimonju kulturali tal-Iraq billi jiġu protetti l-proprjetà u s-siti kulturali u reliġjużi skont id-dritt umanitarju internazzjonali;

12.  Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jagħtu bidu għall-kampanji ta' sensibilizzazzjoni sabiex jiskoraġġixxu x-xiri u l-bejgħ illeċitu ta' oġġetti kulturali miż-żoni ta' kunflitt;

13.  Itenni mill-ġdid il-valur għoli tal-patrimonju kulturali għall-umanità kollha u għaldaqstant jikkunsidra li l-qerda tiegħu ma għandhiex tiġi meqjusa bħala delitt tal-gwerra li ma tistax tiddefendih;

14.  Jissottolinja l-ħtieġa għal sforzi konġunti mill-komunità internazzjonali biex tipprevjeni l-kummerċ illegali fil-proprjetà kulturali u t-traffikar illeċitu tal-artifatti kulturali, li jikkontribwixxu għall-iffinanzjar tal-IS/Da'esh;

15.  Japprova d-dikjarazzjonijiet magħmula mid-Direttur Ġenerali tal-UNESCO u l-miżuri speċjali kollha meħuda min-NU u l-UNESCO bil-ħsieb li tiġi mħarsa Palmira u kwalunkwe sit kulturali u storiku ieħor li jispiċċaw taħt theddida;

16.  Jistieden lis-Segretarju Ġenerali tan-NU jirreferi l-kwistjoni tal-ħarsien tas-siti kulturali kollha taħt theddida minn gruppi terroristiċi, inkluż l-IS/Da'esh, lill-Kunsill tas-Sigurtà, bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' riżoluzzjoni dwar is-suġġett;

17.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE jieħdu passi prattiċi, f'kooperazzjoni man-Nazzjonijiet Uniti, biex iħarsu s-siti kulturali, storiċi, reliġjużi u arkeoloġiċi li huma taħt theddida f'Palmira u l-Lvant Nofsani kollu kemm hu;

18.  Jilqa' u jissottolinja l-importanza kritika tax-xogħol tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili lokali u internazzjonali fid-dokumentazzjoni tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tal-evidenza ta' delitti tal-gwerra, tad-delitti kontra l-umanità u vjolazzjonijiet oħra; jesprimi l-ammirazzjoni u s-solidarjetà profonda tiegħu għall-attivisti kollha Sirjani li, mingħajr waqfien, ikomplu jimmonitorjaw, jiddokumentaw u jirrapportaw dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż tagħhom mifni bil-gwerra, b'riskju għall-ħajjithom stess;

19.  Huwa mħasseb serjament dwar id-degradazzjoni dejjem sejra għall-agħar tas-sitwazzjoni umanitarja u tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sirja u jenfasizza l-ħtieġa li tiġi rispettata l-libertà ta' espresssjoni u l-libertà tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem biex iwettqu xogħolhom, f'konformità mal-obbligi internazzjonali tas-Sirja; jirrimarka li kull individwu għandu dritt għal-libertà ta' opinjoni u ta' espressjoni, u li dan huwa dritt tal-bniedem fundamentali; jikkundanna l-vjolazzjonijiet kollha tal-libertajiet tal-istampa u l-atti kollha ta' vjolenza kontra ġurnalisti fis-Sirja;

20.  Jistieden lill-awtoritajiet Sirjani biex b'mod immedjat u inkondizzjonalment jeħilsu u jwaqqgħu l-akkużi kollha kontra Marzan Darwish u dawk kollha arrestati, ikkundannati u/jew li ngħataw sentenza biex b'mod paċifiku jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-liberta ta' espressjoni u ta' assoċjazzjoni, kif ukoll id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-attivisti tad-drittijiet politiċi kollha arbitrarjament imċaħħda mil-libertà tagħhom abbażi tal-attivitajiet tagħhom relatati mad-drittijiet tal-bniedem;

21.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Sirjani jiddivulgaw/jiżvelaw b'mod immedjat x'sar minnhom u fejn qegħdin it-tliet irġiel u jiżguraw li huma mħarsa minn tortura u trattament ħażin, jiġi permess lilhom kuntatt immedjat mal-familji u l-avukati tagħhom, u provduti b'kull attenzjoni medika li jeħtieġu;

22.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jirratifikaw il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Ħarsien tal-Persuni Kollha mill-Għajbien Sfurzat bħala kwistjoni ta' prijorità; jistieden lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-Istati Membri jippromwovu ratifikazzjoni universali u l-implimentazzjoni ta' dan l-istrument ewlieni tad-drittijiet tal-bniedem u biex jappoġġjaw il-ħidma tal-Kumitat tan-NU dwar l-Għajbien Sfurzat, stabbilit taħt din il-Konvenzjoni;

23.  Jagħti istruzzjonijiet lil-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-Mibgħut Speċjali tan-NU u tal-Lega Għarbija għas-Sirja, u lill-partijiet kollha involuti fil-kunflitt fis-Sirja.

(1) Testi Adottati, P8_TA(2015)0187.
(2) Testi Adottati, P8_TA(2015)0179.


Paragwaj: aspetti ġuridiċi relatati mat-tqala tat-tfal
PDF 278kWORD 90k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Ġunju 2015 dwar il-Paragwaj: aspetti ġuridiċi relatati mat-tqala tat-tfal (2015/2733(RSP))
P8_TA(2015)0230RC-B8-0547/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Qafas ta' Kooperazzjoni Interreġjonali konkluż fl-1999 bejn l-UE u l-Mercosur,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2015 dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2013 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1567/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 2003 dwar l-għajnuna għal strateġiji u azzjonijiet dwar ir-riproduttività u s-saħħa sesswali u d-drittijiet fil-pajjiżi li għadhom jiżviluppaw(2),

–  wara li kkunsidra l-Kodiċi Kriminali tal-Paragwaj (Liġi Nru 1160/97) tas-26 ta' Novembru 1997, b'mod partikolari l-Artikolu 109(4) tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-ħames Għan ta' Żvilupp tal-Millennju (it-titjib tas-saħħa materna),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, b'mod partikolari l-Artikolu 3 tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1979 dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda Kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza Domestika (Konvenzjoni ta' Istanbul),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-11 ta' Mejju 2015 mill-Grupp ta' Ħidma tan-NU dwar il-kwistjoni tad-diskriminazzjoni kontra n-nisa fil-liġi u fil-prattika,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura, li daħlet fis-seħħ fis-26 ta' Ġunju 1987,

–  wara li kkunsidra t-talba ta' Marzu 2015 mill-Kumitat għad-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali li l-Paragwaj jirrevedi u jemenda l-leġiżlazzjoni tiegħu dwar l-abort biex jiżgura l-kompatibilità tagħha ma' drittijiet oħra bħalma huma d-dritt għas-saħħa u d-dritt għall-ħajja,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi skont data reċenti tan-NU, 19 % tal-bniet tqal fil-Paragwaj huma minuri, żewġ każijiet ta' twelid kuljum huma lil bniet ta' taħt l-età ta' 14-il sena, u bniet ta' bejn l-10 u l-14-il sena jikkostitwixxu 2,13 % tal-imwiet matern; billi madwar 600 tifla tal-età ta' 14-il sena jew anqas toħroġ tqila kull sena fil-Paragwaj, pajjiż ta' 6,8 miljun ruħ, u billi r-rata tat-tqala fost it-tfal hija sa 10 darbiet ogħla minn dik ta' pajjiżi oħra fir-reġjun;

B.  billi fl-Amerika Latina r-riskju tal-mewt materna huwa erba' darbiet ogħla fost l-adolexxenti ta' taħt l-età ta' 16-il sena, u billi 65 % tal-każijiet ta' fistula ostetrika jokkorru fit-tqaliet tal-adolexxenti, b’konsegwenzi serji għall-ħajja tagħhom, inklużi problemi tas-saħħa severi u esklużjoni soċjali; billi t-tqala bikrija hija wkoll perikoluża għat-tarbija, b'rata ta' mortalità li hija 50 % ogħla mill-medja; billi sa 40 % tan-nisa fir-reġjun kienu vittmi ta' vjolenza sesswali, u billi 95 % tal-aborti li jitwettqu fl-Amerika Latina mhumiex sikuri;

C.  billi fil-21 ta' April 2015, tifla ta' 10 snin marret fl-isptar tal-maternità u tat-tfal ta' Trinidad (Trinidad Maternity and Children’s Hospital) f’Asunción u nstabet tqala ta' 21 ġimgħa; billi wara li t-tifla ġiet eżaminata d-direttur tal-isptar pubblikament irrikonoxxa li t-tqala tagħha kienet waħda ta' riskju għoli; billi r-raġel ta' omm it-tifla li kien maħrub ġie arrestat fid-9 ta' Mejju 2015 u huwa mixli bl-istupru tagħha; billi t-tifla kienet marret għand diversi ċentri mediċi minn Jannar 2015 'il quddiem tilmenta minn uġiegħ ta' stonku, iżda billi t-tqala ma ġietx ikkonfermata qabel il-21 ta' April;

D.  billi fit-28 ta' April 2015 omm it-tifla talbet it-tmiem volontarju tat-tqala ta' bintha minħabba l-età żgħira tagħha u l-livell għoli ta' riskju għal saħħitha u għal ħajjitha; billi omm it-tifla qed tinżamm taħt arrest talli naqset li tipproteġiha mill-abbuż sesswali li rriżulta fit-tqala; billi skont l-aħħar rapporti t-tifla ta' 10 snin ġiet mibgħuta f'ċentru tal-ommijiet żgħar u ġiet isseparata minn ommha stess;

E.  billi lura f'Jannar 2014 omm it-tifla kienet ressqet ilment dwar l-abbuż sesswali ta' bintha mir-raġel tagħha li ma kienx missier it-tifla, iżda billi l-prosekuturi ma ħadu l-ebda azzjoni, ma investigawx u ma pprovdew l-ebda miżura ta' protezzjoni peress li ma dehrilhomx li kienet f'riskju;

F.  billi dan il-każ huwa biss wieħed minn ħafna fil-Paragwaj u pajjiżi oħra tal-Amerika Latina; billi l-Paragwaj ikompli, għal raġunijiet ta' reliġjon, iċaħħad lit-tifla minn aċċess għal abort sikur u legali, u b'hekk qed jikser id-drittijiet tagħha għas-saħħa, għall-ħajja u għall-integrità fiżika u psikoloġika; billi t-tifla se tiffaċċja riskji psikoloġiċi u tas-saħħa jekk titwieled it-tarbija, minħabba l-età żgħira tagħha u ċ-ċirkostanti li rriżultaw fit-tqala; billi fis-7 ta' Mejju 2015 ġie stabbilit panel ta' esperti interdixxiplinari, iffurmat minn tliet professjonisti proposti minn organizzazzjonijiet lokali, tliet membri tal-Ministeru tas-Saħħa u tliet membri tal-Qorti Suprema, biex jissorvelja l-kundizzjoni tagħha;

G.  billi, skont l-Artikolu 109(4) tal-Kodiċi tas-Saħħa tal-Paragwaj, l-abort huwa pprojbit fil-każijiet kollha ħlief fejn it-tqala jkollha kumplikazzjonijiet li jheddu l-ħajja tal-mara jew tat-tifla, u mingħajr l-ebda eċċezzjoni oħra, inkluż f'każijiet ta' stupru, inċest jew fetu li ma jkunx vijabbli; billi l-awtoritajiet argumentaw li s-saħħa tat-tifla ma tinsabx f'riskju; billi din is-superstiti tal-istupru li għandha 10 snin qiegħda għaldaqstant tiġi mġiegħla tkompli bit-tqala mhux mixtieqa tagħha u biex twelled;

H.  billi esperti tan-NU wissew li d-deċiżjoni tal-awtoritajiet tal-Paragwaj qed tirriżulta fi vjolazzjonijiet gravi tad-dritt tat-tifla għall-ħajja, għas-saħħa u għall-integrità fiżika u mentali, u tad-dritt tagħha għall-edukazzjoni, u b'hekk qed iqiegħdu f'periklu l-opportunitajiet ekonomiċi u soċjali tagħha;

I.  billi, skont l-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, l-aħjar interessi tat-tfal għandhom dejjem ikunu kunsiderazzjoni primarja fl-azzjonijiet kollha li jikkonċernaw it-tfal, kemm jekk jittieħdu minn istituzzjonijiet tal-assistenza soċjali pubbliċi jew privati, qrati tal-ġustizzja, awtoritajiet amministrattivi jew korpi leġiżlattivi, u billi l-istati għandhom obbligu li jiżguraw aċċess għal abort sikur u legali meta l-ħajja ta' mara tqila tkun tinsab f'riskju;

J.  billi f'Marzu 2015 il-Kumitat tan-NU għad-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali talab lill-Paragwaj jirrevedi u jemenda l-leġiżlazzjoni tal-abort tiegħu biex jiżgura l-kompatibilità tagħha ma' drittijiet oħra bħalma huma d-dritt għas-saħħa u d-dritt għall-ħajja, billi l-vjolenza fiżika, sesswali u psikoloġika kontra n-nisa hija vjolazzjoni estensiva tad-drittijiet tal-bniedem;

K.  billi l-Paragwaj ipparteċipa b'mod attiv fid-59 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa, u billi l-partijiet kollha għandhom ikompu jippromwovu l-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Pekin tan-NU rigward, fost elementi oħra, l-aċċess għall-edukazzjoni u għas-saħħa bħala drittijiet bażiċi tal-bniedem, u d-drittijiet sesswali u riproduttivi;

L.  billi korpi li jissorveljaw it-trattati tan-NU, inklużi l-Kumitat tad-Drittijiet tal-Bniedem (HRC) u l-Kumitat għall-Eliminazzjoni tad-Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW), stiednu lil diversi stati tal-Amerika Latina jistabbilixxu eċċezzjonijiet għal-liġijiet restrittivi tal-abort f'każijiet fejn tqala tkun tippreżenta riskju għall-ħajja jew is-saħħa ta' mara, fejn ikun hemm indeboliment sever tal-fetu, u fejn it-tqala tkun ir-riżultat ta' stupru jew inċest;

M.  billi dan l-att inuman ħalla l-ġisem tat-tifla ta' 10 snin li ssemmiet aktar ’il fuq, li kienet tiżen biss 34 kg qabel it-tqala, f'periklu gravi; billi l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) identifikat il-perikli tat-tqala għall-bniet żgħar li ġisimhom ikun għadu ma żviluppax għalkollox; billi l-WHO tiddefinixxi s-saħħa bħala stat ta' benessri fiżiku, mentali u soċjali sħiħ u mhux sempliċement bħala n-nuqqas ta' mard jew diżabilità;

N.  billi l-Kumitat kontra t-Tortura sab li għadd ta' restrizzjonijiet fuq l-aċċess għas-servizzi tas-saħħa riproduttiva, flimkien mal-abbużi li jseħħu meta n-nisa jfittxu dawn is-servizzi, jistgħu jikkostitwixxu vjolazzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti oħra – li ġiet ratifikata mill-Paragwaj u mill-Istati Membri tal-UE kollha – għar-raġuni li huma jqiegħdu f'riskju s-saħħa u l-ħajja tan-nisa jew jistgħu b'xi mod ieħor jikkawżawlhom uġiegħ jew tbatija fiżiċi jew mentali severi;

O.  billi l-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet, kemm jekk tkun fiżika, sesswali jew psikoloġika, tibqa' l-aktar ksur mifrux tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja, li taffettwa l-livelli kollha tas-soċjetà, iżda hija wieħed mill-anqas reati rapportati;

1.  Jafferma mill-ġdid il-kundanna tiegħu tal-forom kollha ta' abbuż u vjolenza kontra n-nisa u l-bniet, speċjalment l-użu tal-vjolenza sesswali bħala arma tal-gwerra, u l-vjolenza domestika; jistieden lill-Paragwaj jiżgura li n-nisa u t-tfal ikollhom aċċess għal abort sikur u legali, għall-anqas, meta s-saħħa u l-ħajja tagħhom ikunu jinsabu f'periklu, fejn ikun hemm indeboliment sever tal-fetu u f'każijiet ta' stupru u inċest;

2.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar l-għadd kbir ta’' tqaliet tat-tfal fil-Paragwaj; iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Paragwaj jissodisfaw l-obbligi internazzjonali tagħhom u jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem billi jiżguraw li l-bniet kollha jkollhom aċċess għall-informazzjoni possibbli kollha u għas-servizzi mediċi kollha għall-immaniġġjar tat-tqaliet ta' riskju għoli li jirriżultaw minn stupru;

3.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Paragwaj imexxu investigazzjoni indipendenti u imparzjali tal-istupru msemmi hawn fuq u jressqu l-ħati quddiem il-ġustizzja; jistieden lill-awtoritajiet tal-Paragwaj jeħilsu lil omm it-tifla immedjatament; jilqa' l-proposta tal-membri tal-Kungress tal-Paragwaj biex is-sentenza massima ta' priġunerija għall-istupru ta' minuri tiżdied minn 10 snin għal 30 sena;

4.  Jinnota l-ħolqien ta' panel interdixxiplinari ta' esperti u jistenna li jwettaq valutazzjoni komprensiva tal-kundizzjoni tat-tifla u jiżgura r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem kollha tagħha, b'mod partikolari d-dritt għall-ħajja, id-dritt għas-saħħa u d-dritt għall-integrità fiżika u psikoloġika;

5.  Jaraha ħaġa ta' dispjaċir li l-ġisem tan-nisa u l-bniet, speċifikament fir-rigward tas-saħħa sesswali u tad-drittijiet riproduttivi tagħhom, għadhom jikkostitwixxu qasam ta' battalja ideoloġika, u jistieden lill-Paragwaj jirrikonoxxi d-drittijiet inaljenabbli tan-nisa u l-bniet għall-integrità tal-ġisem u għat-teħid ta' deċiżjonijiet awtonomu fir-rigward, inter alia, tad-dritt għall-aċċess għall-ippjanar tal-familja volontarju u għal abort sikur u legali; jemmen li l-projbizzjoni ġenerali tal-abort terapewtiku u l-abort tat-tqaliet li jirriżultaw mill-istupru u l-inċest, u t-tiċħid li tingħata kopertura tas-saħħa b'xejn f'każijiet ta' stupru, jammontaw għal tortura;

6.  Jirrikonoxxi li l-vjolenza ostetrika hija intersezzjoni bejn il-vjolenza istituzzjonali u l-vjolenza kontra n-nisa, li tikkostitwixxi ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem bħalma huwa d-dritt għall-ugwaljanza, għal-libertà mid-diskriminazzjoni, għall-informazzjoni, għall-integrità, għas-saħħa u għall-awtonomija riproduttiva, li l-konsegwenzi tagħhom huma ħlas degradanti u inuman, kumplikazzjonijiet tas-saħħa, problemi psikoloġiċi severi, trawma u saħansitra l-mewt;

7.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar il-gvernijiet li jagħlqu għajn waħda għall-każijiet inumani ta' tqala tat-tfal u l-abbuż sesswali tan-nisa, fi żmien meta waħda minn kull tliet nisa madwar id-dinja se tesperjenza l-vjolenza f'ħajjitha;

8.  Jenfasizza li l-ebda tifla ta' 10 snin ma hija lesta biex issir omm, u jenfasizza li l-bniet ikkonċernati jiġu mfakkra l-ħin kollu fil-vjolazzjoni li tkun twettqet kontrihom, ħaġa li tikkawża stress trawmatiku serju u ġġorr ir-riskju ta' problemi psikoloġiċi dejjiema;

9.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tħaffef il-ħidma tagħha fuq proposta lill-Parlament u lill-Kunsill bil-ħsieb li tagħmilha possibbli li l-UE tirratifika u timplimenta l-Konvenzjoni ta' Istanbul, sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn l-azzjoni interna u dik esterna tal-UE dwar il-vjolenza kontra t-tfal, in-nisa u l-bniet;

10.  Jistieden lill-Kunsill jinkludi l-kwestjoni tal-abort sikur u legali fil-Linji Gwida tal-UE dwar l-istupru u l-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-kooperazzjoni għall-iżvilupp Ewropea ssegwi approċċ li jkun ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem, b'enfasi partikolari fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u li jiġġieled lill-forom kollha ta' vjolenza sesswali kontra n-nisa u l-bniet; jenfasizza l-fatt li l-aċċess universali għas-saħħa, b'mod partikolari għas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet assoċjati, huwa dritt tal-bniedem fundamentali, u jenfasizza d-dritt tal-aċċess volontarju għas-servizzi tal-ippjanar tal-familja, inkluża kura sikura u legali relatata mal-abort, u l-ħtieġa ta' informazzjoni u edukazzjoni mmirati biex titnaqqas il-mortalità materna u tat-trabi u li jiġu eliminati l-forom kollha ta' vjolenza sessista, inkluża l-mutilazzjoni ġenitali femminili, iż-żwieġ tat-tfal, iż-żwieġ bikri u dak furzat, il-ġeneriċidju, l-isterilizzazzjoni furzata u l-istupru fiż-żwieġ;

11.  Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jiżviluppaw metodi ta' ġbir ta' data u indikaturi fir-rigward ta' dan il-fenomenu, u jħeġġeġ lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) jinkludi din il-kwestjoni fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-istrateġiji tal-pajjiżi dwar id-drittijiet tal-bniedem; barra minn hekk iħeġġeġ lis-SEAE jistabilixxi prattiki tajba għall-ġlieda kontra l-istupru u l-vjolenza sesswali kontra n-nisa u l-bniet f'pajjiżi terzi, bil-għan li jiġu indirizzati b’mod deċiżiv il-kawżi fundamentali ta' din il-problema; iħeġġeġ li l-provvediment tal-għajnuna umanitarja min-naħa tal-UE u l-Istati Membri tagħha m'għandhiex tkun soġġetta għal restrizzjonijiet imposti minn donaturi sħab oħra fir-rigward ta' kura medika neċessarja, inkluż l-aċċess għal aborti sikuri għan-nisa u l-bniet li jkunu vittmi ta' stupru jew inċest.

12.  Jitlob lill-Kapijiet ta' Stat jew Gvernijiet tal-UE-CELAC (Komunità ta' Stati tal-Amerika Latina u tal-Karibew), biex fit-tieni summit tagħhom, iżidu mal-kapitolu dwar il-vjolenza sessista fil-Pjan ta' Azzjoni 2013-2015 tal-UE-CELAC, li ġie adottat fl-ewwel summit tagħhom f'Santiago de Chile f'Jannar 2013, bil-ħsieb li jistabbilixxu kalendarju ta' azzjoni ċar u jimplimentaw miżuri maħsuba biex jiggarantixxu d-diliġenza dovuta fir-rigward tal-prevenzjoni u l-investigazzjoni tal-atti kollha ta' vjolenza kontra n-nisa u s-sanzjonijiet għal dawk l-atti u joffru kumpens adegwat lill-vittmi;

13.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Gvern u lill-Kungress tar-Repubblika tal-Paragwaj, lill-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-Parlasur, lill-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana u lis-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni tal-Istati Amerikani.

(1) Testi Adottati, P8_TA(2015)0076.
(2) ĠU L 224, 6.9.2003, p. 1.


Is-sitwazzjoni fin-Nepal wara t-terremoti
PDF 269kWORD 84k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Ġunju 2015 dwar is-sitwazzjoni fin-Nepal wara t-terrimoti (2015/2734(RSP))
P8_TA(2015)0231RC-B8-0580/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar in-Nepal,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tal-25 ta' April 2015 mill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, Federica Mogherini, il-Kummissarju għall-Iżvilupp, Neven Mimica, u l-Kummissarju għall-Għajnuna Umanitarja u r-Rispons għall-Kriżi, Christos Stylianides, dwar it-terremot fl-Asja, u dikjarazzjonijiet uffiċjali oħra,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-30 ta' April 2015 mill-President tad-Delegazzjoni tiegħu għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi fin-Nofsinhar tal-Asja dwar it-terremot fin-Nepal,

–  wara li kkunsidra ż-żjara fin-Nepal tad-Delegazzjoni tiegħu għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-Asja fl-okkażjoni tad-9 Laqgħa Interparlamentari tan-Nepal/PE li saret mit-8 sal-10 ta' April 2015,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tal-15 ta' Mejju 2015 dwar it-tisħiħ tal-għajnuna ta' emerġenza, ir-rijabilitazzjoni u r-rikostruzzjoni f'reazzjoni għall-effetti devastanti tat-terremot fin-Nepal,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR) tal-1966,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali tal-1966,

–  wara li kkunsidra l-inizjattivi tan-Nepal ta’ wara t-terremot bħall-Pjan Nazzjonali ta' Riabilitazzjoni u Rikostruzzjoni l-Valutazzjoni tal-Ħtiġijiet ta’ Wara d-Diżastru,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi s-sitwazzjoni umanitarja li taffettwa lin-Nepal u lir-reġjun tal-madwar, wara t-terremot devastanti tal-25 ta’ April 2015 u t-terremot sussegwenti tat-12 ta’ Mejju 2015 tibqa’ estremament gravi, b’aktar minn 8 800 ruħ irrapportati mejta u ħafna aktar midruba, u mill-inqas nofs miljun dar meqruda, 2.8 miljun persuna spostata u miljuni ta’ nies fil-bżonn ta’ għajnuna umanitarja urġenti;

B.  billi, barra minn hekk, madwar 1.7 miljun tifel u tifla ntlaqtu minn spostament, mewt ta’ wieħed jew iż-żewġ ġenituri, jew il-qerda ta’ djarhom jew skejjel; billi l-orfni huma f’riskju akbar li jmutu bil-ġuħ, mard, abbuż, negliġenza u t-traffikar; billi l-pulizija tan-Nepal rrappurtaw każijiet ta’ gruppi ta’ tfal li qed jittieħdu minn adulti li ma jiġux minnhom; billi projbizzjoni tal-ivvjaġġar għall-minuri mhux akkumpanjati ġiet imħabbra u l-adozzjonijiet internazzjonali ġew sospiżi;

C.  billi apparti telf terribbli ta’ ħajjiet u ħafna nies feruti, it-terremot għamel ħsara kbira lill-wirt kulturali, reliġjuż u storiku tal-pajjiż, inkluż erbgħa minn seba’ siti ta’ Patrimonju Internazzjonali u eluf ta’ monumenti, tempji u monasteri, li jirrappreżenta daqqa ta’ ħarta għall-identità nazzjonali kif ukoll jaffettwa sorsi indispensabbli ta’ dħul;

D.  billi aktar minn 500 uqigħ tal-art xott kbar ġew irrappurtati madwar reġjuni muntanjużi, ta’ spiss, jimblukkaw il-fluss ta’ xmajjar, b’riskju ta’ għargħar jew għargħar estrem glaċjali; billi r-riskji ta’ aktar uqigħ tal-art, għargħar u riskji li jinfaqgħu l-lagi huma kbar ħafna fid-dawl tal-wasla tal-istaġun tal-monsun;

E.  billi hemm tħassib serju dwar ir-riskju ta’ tifqigħ ta’ mard li jinxtered, b’mod partikolari f’żoni ffullati u f’żoni fejn is-sistemi tal-ilma, is-sanità u l-iġjene ġew interrotti;

F.  billi x-xita tal-monsun hija mistennija li tibda dalwaqt u se taffettwa b’mod sinifikanti l-isforzi ta' għajnu, b’mod partikolari fiż-żoni l-aktar imbiegħda;

G.  billi n-NU stmat li 1.4 miljun ruħ jeħtieġu għajnuna f’ikel minħabba l-ħsara kbira għall-għajxien ibbażat fuq l-agrikultura; billi l-istaġun tat-tħawwil jibda dan ix-xahar u madwar 236 000 ruħ jeħtieġu dħul agrikoli, inkluż ross u żerriegħa tal-ħaxix, u billi s-sitwazzjoni hija aggravata minħabba t-telf fuq skala kbira ta’ bhejjem; billi l-bdiewa li jitilfu l-istaġun tat-tħawwil ta’ din is-sena ma jkunux jistgħu jaħsdu qabel tmiem l-2016;

H.  billi l-Kummissarju Stylianides żar ż-żoni milquta flimkien mad-deputat Segretarju Ġenerali tan-NU Valerie Amos mit-30 ta’ April sat-2 ta’ Mejju 2015;

I.  billi l-UE u l-Istati Membri tagħha pprovdew assistenza finanzjarja sinifikanti b’reazzjoni, l-għoti immedjat ta’ EUR 6 miljun għal ħtiġijiet urġenti u nefqa totali s'issa ta’ EUR 22.6 miljun min-naħa tal-Kummissjoni, minbarra li offrew oġġetti ta’ għajnuna u timijiet ta’ tfittxija u salvataġġ permezz tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili;

J.  billi, madankollu, il-koordinatur umanitarju tan-NU ddikjara fl-4 ta’ Ġunju 2015 li fondi internazzjonali b’appoġġ għan-Nepal għadu mhux sodisfaċenti u li n-NU rċeviet biss USD 120 miljun mit-total ta’ USD 422 miljun mwiegħda;

K.  billi riċentement ġie inawgurat ċentru ta' għajnuna għal diżastri u ż-żona umanitarja li pprovdew razzjonijiet tal-ikel għal 200 000 persuna għal ġimagħtejn, appoġġati wkoll minn finanzjament tal-UE, operaw b’suċċess u huma eżempji tajba tad-direzzjoni li fiha l-gvern kien miexi qabel it-terremot;

L.  billi, madankollu, l-isforz ta’ għajnuna kien imxekkel minn infrastruttura limitata u mġarrfa, imma r-rotot ta’ provvista ġew stabbiliti permezz ta’ pajjiżi ġirien, b’mod partikolari l-Indja permezz tal-"Operazzjoni Ħbiberija" ('Operation Friendship');

M.  billi, għalkemm parzjalment solvuta, għad hemm il-problemi fir-rigward ta’ proċeduri doganali mtawla għall-provvisti umanitarji mibgħuta lejn in-Nepal minn donaturi uffiċjali u privati; billi skadiet eżenzjoni mid-dazju tal-importazzjoni ta’ 30 jum u ġiet sostitwita b’lista ta’ oġġetti kompletament jew parzjalment eżentati minn taxxi tal-importazzjoni, u bħala riżultat id-dazji fuq l-importazzjoni huma issa imposti fuq ċerti oġġetti ta’ għajnuna;

N.  billi eluf fi bżonn ta’ għajnuna wara t-terremoti qed jirriskjaw li jitħallew ifendu għal rashom fost sinjali inkwetanti li d-diskriminazzjoni bejn is-sessi, il-kasti u dik etnika qed ixxekklu l-isforzi ta’ għajnuna; billi aktar minn nofs il-Komunità Dalita tal-pajjiż għadha qed tistenna għall-kenn u r-razzjonijiet tal-ikel;

O.  billi l-istimi mill-Ministeru tal-Finanzi tan-Nepal qiegħdu l-ispiża tar-rikostruzzjoni għal madwar USD 10 biljun, li hija nofs il-PDG annwali tal-pajjiż;

P.  billi l-Gvern tan-Nepal ħabbar li ser jorganizza konferenza internazzjonali fil-25 ta’ Ġunju 2015 f’Kathmandu sabiex jiġi mmobilizzat appoġġ finanzjarju internazzjonali għar-rikostruzzjoni u r-rijabilitazzjoni tal-pajjiż;

Q.  billi n-Nepal, li hi fost l-ifqar pajjiżi fid-dinja, ħareġ biss reċentement u bil-mod minn gwerra ċivili ta’ 10 snin; billi, madankollu, il-gvern għamel sforzi f’dawn l-aħħar snin biex jipprepara għas-sitwazzjoni mistennija fil-każ ta’ terremot kbir;

1.  Jesprimi l-kondoljanzi tiegħu lil dawk kollha affettwati minn din it-traġedja terribbli, inklużi l-familji ta’ iktar minn 8 800 persuna li tilfu ħajjithom fin-Nepal, l-Indja, iċ-Ċina u l-Bangladexx;

2.  Ifaħħar l-isforzi tal-istituzzjonijiet u s-soċjetà tan-Nepal wara t-terremoti;

3.  Jilqa’ l-għajnuna rapida pprovduta mill-Kummissjoni u l-Istati Membri lin-Nepal u jistieden lill-komunità internazzjonali biex tkompli tgħin lill-Gvern tan-Nepal b'appoġġ umanitarju fuq perjodu qasir u bl-isforzi ta’ rkupru u ta’ riabilitazzjoni fuq perjodu twil, b’enfasi speċjali fuq is-settur agrikolu u żoni li diffiċli jintlaħqu, u li tonora l-impenji tagħha;

4.  Jenfasizza l-importanza tal-kura tas-saħħa ta’ emerġenza u tal-miżuri mmirati sabiex jevitaw it-tfaqqigħ ta' mard li jittieħed; jistieden lill-UE u lill-komunità internazzjonali biex jappoġġaw it-tiġdid ta’ faċilitajiet u servizzi tas-saħħa fil-pajjiż, b’mod partikolari f’żoni remoti, inkluż bil-konsenja ta’ tined u tagħmir mediku għal faċilitajiet tas-saħħa li saritilhom il-ħsara jew li nqerdu;

5.  Jistieden lill-Gvern tan-Nepal u lill-komunità internazzjonali biex jiżguraw li t-tfal li ġew separati mill-familji tagħhom jiġu riunifikati magħhom malajr kemm jista’ jkun u biex it-tfal jitqiegħdu fiċ-ċentru tal-intervent umanitarju; barra minn hekk, jitlob li tingħata attenzjoni speċjali lis-sitwazzjoni partikolarment vulnerabbli tat-tfal, inklużi l-bosta każijiet ta’ malnutrizzjoni u r-riskji ta’ abbuż u traffikar; jenfasizza l-importanza li wieħed iġib t-tfal lura lejn l-iskola;

6.  Huwa mħasseb dwar rapporti ta’ abbużi u intimidazzjoni tan-nisa u t-tfal fil-kampijiet improvviżati, u jistieden lill-Gvern tan-Nepal biex jieħu miżuri addizzjonali ħalli jiżgura s-sikurezza ta’ persuni vulnerabbli u l-investigazzjoni rapida ta’ tali rapporti;

7.  Jistieden lill-komunità internazzjonali biex tassisti lill-Gvern tan-Nepal fl-irkupru u r-restawr tal-wirt kulturali, reliġjuż u storiku li saritilhom il-ħsara;

8.  Jenfasizza li n-Nazzjonijiet Uniti tqis li żieda ta’ USD 298.2 miljun hija urġentement meħtieġa sabiex tipprovdi għajnuna umanitarja, b’mod partikolari fid-dawl tal-fatt li qed joqrob l-istaġun tal-monsun, u jitlob għal sforz globali mġedded biex jiġu indirizzati dawn il-ħtiġijiet ta’ finanzjament urġenti;

9.  Iħeġġeġ lill-Gvern tan-Nepal biex isolvi l-problemi li jifdal fir-rigward ta’ proċeduri doganali għall-provvisti umanitarji, biex ineħħi kwalunkwe hekk imsejħa “taxxa ta' għajnuna” milli tiġi imposta fuq provvisti umanitarji mill-pulizija lokali mal-fruntieri tan-Nepal, u biex jaħdem flimkien mal-aġenziji ta’ għajnuna sabiex jiġi żgurat li l-għajnuna tilħaq malajr il-postijiet fejn tkun meħtieġa;

10.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar rapporti ta’ diskriminazzjoni fit-tqassim tal-għajnuna umanitarja, u jistieden lill-Gvern tan-Nepal biex jiżgura li l-għajnuna tasal għand dawk li jinħtiġuha, indipendentement minn min huma u minn fejn tkun ġejja l-għajnuna; barra minn hekk, jistieden lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli tindirizza din il-kwistjoni fl-ogħla livell politiku possibbli fil-kuntatti tagħha man-Nepal;

11.  Ifaħħar lill-gvernijiet fir-reġjun, b’mod partikolari lill-Gvern tal-Indja, għall-assistenza tagħhom f’dan l-isforz ta’ għajnuna internazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-partijiet interessati internazzjonali sabiex ikomplu jaħdmu mal-Gvern tan-Nepal u gvernijiet oħra fir-reġjun fuq il-kwistjoni tat-titjib tat-tħejjija u r-reżiljenza fir-rigward tad-diżastri naturali, inkluż fir-rigward ta’ kodiċijiet ta’ bini, infrastruttura u pjanijiet ta’ emerġenza; jenfasizza li l-Pjan ta’ Riabilitazzjoni u ta’ Rikostruzzjoni Nazzjonali għandu jindirizza wkoll kwistjonijiet ewlenin oħra, inkluż il-ġlieda kontra l-faqar, il-ħarsien tal-ambjent u t-tibdil fil-klima;

12.  Jenfasizza li n-Nepal, bħala pajjiż ta’ wara kunflitt, jeħtieġ aktar sforzi domestiċi u appoġġ internazzjonali fit-tranżizzjoni tiegħu lejn id-demokrazija; jistieden lill-forzi politiċi tan-Nepal biex jaħdmu flimkien fi spirtu ta’ kooperazzjoni kostruttiva u ta' tiftix għall-kompromess bil-ħsieb li tiġi adottata kostituzzjoni ġdida, demokratika u inklużiva li tissodisfa l-aspirazzjonijiet tal-poplu tan-Nepal, bħala pass importanti fil-proċess ta’ paċi u kontribut sinifikanti għal irkupru rapidu u b'suċċess ta' wara d-diżastri; jilqa’, f’dan il-kuntest, il-ftehim li ntlaħaq fit-8 ta’ Ġunju 2015 bejn il-partiti politiċi ewlenin tan-Nepal;

13.  Jenfasizza li huwa ta' importanza kbira li jiġu organizzati elezzjonijiet lokali li jmisshom ilhom li seħħew, meta jitqies li sforzi ta' suċċess għar-rikostruzzjoni se jkunu jiddependu mill-kapaċitajiet amministrattivi tal-awtoritajiet lokali;

14.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Gvernijiet u l-Assemblea Kostitwenti tan-Nepal, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Assoċjazzjoni tal-Asja tan-Nofsinhar għall-Kooperazzjoni Reġjonali u lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.


Is-sitwazzjoni militari strateġika fil-Baċir tal-Baħar l-Iswed wara l-annessjoni illegali tal-Krimea mir-Russja
PDF 385kWORD 121k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Ġunju 2015 dwar is-sitwazzjoni militari strateġika fil-Baċir tal-Baħar l-Iswed wara l-annessjoni illegali tal-Krimea mir-Russja (2015/2036(INI))
P8_TA(2015)0232A8-0171/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Ukraina, b'mod partikolari dik tal-15 ta' Jannar 2015(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-12 ta' Settembru 2013 dwar id-Dimensjoni Marittima tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni(2), tat-12 ta' Settembru 2012 dwar ir-Rapport Annwali mill-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni(3), tat-3 ta' Lulju 2012 dwar l-aspetti kummerċjali tas-Sħubija tal-Lvant(4) u tal-14 ta' Diċembru 2011 dwar ir-rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Jannar 2011 dwar Strateġija tal-UE għall-Baħar l-Iswed(6),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-UE tas-17 ta' Marzu 2014, tal-21 ta' Marzu 2014 u tat-18 ta' Diċembru 2014,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill (Affarijiet Barranin) dwar l-Ukraina tas-17 ta' Novembru 2014 u tad-29 ta' Jannar 2015,

–  wara li kkunsidra l-aħħar dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin tad-9 ta' Frar 2015 u tas-16 ta' Marzu 2015,

–  wara li kkunsidra l-Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukraina, il-Moldova u l-Ġeorġja,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni preċedenti tiegħu dwar il-Federazzjoni Russa, b'riferiment partikolari għar-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2014 dwar l-invażjoni tal-Ukraina mir-Russja(7), tas-17 ta' April 2014 dwar il-pressjoni Russa fuq il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u, b'mod partikolari, id-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukraina(8) u tat-18 ta' Settembru 2014 dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina u s-sitwazzjoni attwali tar-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja(9),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-5 ta' Settembru 2014 tas-Summit tan-NATO f'Wales,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0171/2015),

A.  billi l-Baċir tal-Baħar l-Iswed huwa wieħed mill-aktar reġjuni strateġiċi tad-dinja u għandu importanza ewlenija għall-UE u għall-Istati Membri tagħha, b'mod partikolari biex jiżgura s-sigurtà u d-difiża tagħhom, kif ukoll għall-Politika tal-Viċinat tal-UE u għas-Sħubija tal-Lvant; billi l-importanza ta' kooperazzjoni msaħħa bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tar-reġjun kienet rikonoxxuta mis-Sinerġija tal-Baħar l-Iswed – il-politika reġjonali tal-UE varata fl-2008; billi l-kunflitti kollha eżistenti li ilhom għaddejjin żmien fir-Repubblika tal-Moldova (Transnistrija), il-Ġeorġja (Ossezja tan-Nofsinhar u Abkażja) u Nagorno-Karabakh jinsabu fil-Baċir tal-Baħar l-Iswed;

B.  billi l-Baċir tal-Baħar l-Iswed jirrappreżenta fruntiera esterna tal-Unjoni Ewropea importanti ħafna;

C.  billi l-Kunsill Ewropew ikkundanna bil-qawwa l-annessjoni min-naħa tal-Federazzjoni Russa tal-Krimea u ta' Sebastopli – bi ksur tal-Karta tan-NU, tal-Karta ta' Pariġi u tal-Att Finali ta' Ħelsinki tal-OSKE, u bi ksur tal-obbligi tar-Russja skont il-Memorandum ta' Budapest tal-1994 – u mhuwiex se jirrikonoxxi tali annessjoni; billi r-Russja aġixxiet biex tiddestabilizza s-sitwazzjoni fil-Lvant tal-Ukraina; billi b'konsegwenza ta' dan ġew imposti restrizzjonijiet fuq il-kummerċ bejn l-UE u l-Krimea;

D.  billi n-NATO kkundannat l-eskalazzjoni militari tal-Federazzjoni Russa fil-Krimea, l-annessjoni illegali u illeġittima tagħha fil-konfront tal-Krimea u d-destabilizzazzjoni kontinwa u intenzjonali tagħha fil-konfront tal-Lvant tal-Ukraina bi ksur tad-dritt internazzjonali;

E.  billi wara l-annessjoni illegali tal-Krimea l-bilanċ militari fil-Baċir tal-Baħar l-Iswed ġie alterat, peress li issa r-Russja qed tikkontrolla illegalment mijiet ta' kilometri tal-littoral tal-Krimea u l-ilmijiet tal-madwar li jagħtu fuq il-fruntieri marittimi tal-UE u tan-NATO; billi r-Russja żiedet l-azzjonijiet aggressivi fit-territorju Ukrain;

F.  billi qabel l-annessjoni illegali, il-forzi Russi tal-art u tal-ajru fil-Krimea kienu minimi u l-preokkupazzjoni primarja tagħhom kienet id-difiża ta' Sebastopli – il-bażi prinċipali tal-Flotta Russa tal-Baħar l-Iswed – u ta' żewġ bażijiet navali fil-qrib; billi l-annessjoni tal-Krimea dgħajfet serjament il-forzi armati tal-Ukraina, b'effetti b'mod partikolari fuq il-forzi navali tagħha li tagħhom il-truppi Russi assumew il-kontroll; billi permezz ta' żieda fil-preżenza militari tagħha fil-Krimea u fil-Baċir tal-Baħar l-Iswed wara l-annessjoni, ir-Russja għaddiet għall-ħolqien ta' forza militari offensiva konġunta magħmula mill-forzi navali u dawk tal-art u tal-ajru;

G.  billi wara l-annessjoni r-Russja ħaffet il-pass tal-espansjoni u tal-modernizzazzjoni tal-Flotta tal-Baħar l-Iswed; billi l-pjan ta' modernizzazzjoni tal-Flotta tal-Baħar l-Iswed huwa waħda mill-aktar partijiet ambizzjużi tal-programm tal-Istat Russu għall-akkwist tal-armi għall-perjodu 2011-2020; billi f'Diċembru 2014 il-Gvern Russu approva duttrina militari ġdida li tqis in-NATO bħala theddida ewlenija għas-sigurtà tar-Russja;

H.  billi fl-2007 r-Russja ssospendiet il-parteċipazzjoni tagħha fit-Trattat dwar il-Forzi Armati Konvenzjonali fl-Ewropa (CFE); billi fil-11 ta' Marzu 2015, ir-Russja waqqfet il-parteċipazzjoni tagħha fil-Grupp Konġunt Konsultattiv fi ħdan il-qafas tas-CFE u, bħala riżultat ta' dan, irtirat totalment mit-Trattat;

I.  billi t-Turkija hija pajjiż kandidat tal-UE, alleata tan-NATO, qawwa navali, protagonista attiva fil-politika barranija fir-reġjun u sieħeb ewlieni għall-UE, mhux l-anqas fi kwistjonijiet li jikkonċernaw is-sigurtà tal-enerġija u tal-fruntieri; billi l-pożizzjoni strateġika tat-Turkija hija wkoll ta' rilevanza għolja għat-theddida maġġuri l-oħra li qed iħabbtu wiċċhom magħha kemm in-NATO kif ukoll l-UE, l-awtproklamata Daesh (l-Istat Iżlamiku); billi t-Turkija tista' tiżvolġi rwol importanti fil-ġlieda kontra t-theddid fil-Baħar l-Iswed u d-Daesh; billi t-Turkija, minkejja li tqis l-annessjoni tal-Krimea bħala illegali, ma esprimietx pożizzjoni ċara dwar dan il-fatt u dwar il-konsegwenzi tiegħu; billi l-pożizzjonijiet diplomatiċi reċenti tat-Turkija, b'mod partikolari fir-rigward tal-kunflitti fil-qrib, ħallew lok għal ambigwità u ma kinux konsistenti mal-pożizzjonijiet tal-UE u tan-NATO; billi t-Turkija hija sieħeb strateġiku fil-qasam tas-sigurtà u għandha rwol importanti x'tiżvolġi fir-reġjun tal-Baħar l-Iswed, anki kif stabbilit mid-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Montreux tal-1936;

J.  billi r-reazzjoni tal-UE għall-aggressjoni tar-Russja fil-konfront tal-integrità territorjali tal-Ġeorġja fl-2008, kif ukoll il-ksur ta' tali integrità, setgħu ħeġġew lir-Russja taġixxi b'mod analogu fl-Ukraina; billi l-UE, in-NATO u l-Istati Uniti kkundannaw it-"trattati" ffirmati f'Novembru 2014 u f'Marzu 2015 rispettivament bejn ir-Russja u l-awtoritajiet separatisti tal-Abkażja u tal-Ossezja tan-Nofsinhar, u affermaw mill-ġdid l-appoġġ tagħhom għas-sovranità u għall-integrità territorjali tal-Ġeorġja; billi dawn it-"trattati" jiksru l-prinċipji fundamentali tad-dritt internazzjonali kif ukoll l-impenji internazzjonali tar-Russja, inklużi dawk meħuda fl-ambitu tal-Ftehim dwar il-Waqfien mill-Ġlied tat-12 ta' Awwissu 2008;

K.  billi mill-okkupazzjoni min-naħa tal-forzi Russi, l-Abkażja, ir-reġjun ta' Tskhinvali/Ossezja tan-Nofsinhar u, aktar reċentement, il-Krimea kienu teatri ta' abbużi tad-drittijiet tal-bniedem; billi fil-Krimea l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem qegħdin jolqtu lill-gruppi minoritarji u lill-oppożituri tal-okkupazzjoni Russa, partikolarment it-Tatari indiġeni tal-Krimea, l-attivisti pro-Ukraini u tas-soċjetà ċivili u l-persuni li jixtiequ jżommu ċ-ċittadinanza Ukraina tagħhom;

Bidla fil-panorama strateġika u tas-sigurtà tal-Baħar l-Iswed

1.  Jappoġġa bil-qawwa n-nonrikonoxximent tal-annessjoni min-naħa tar-Russja tal-Krimea; itenni l-impenn tiegħu favur l-indipendenza, is-sovranità u l-integrità territorjali tal-Ukraina, f'konformità mal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, partikolarment l-Artikolu 2 tagħha; jappoġġa bis-sħiħ il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew li l-UE mhijiex se tirrikonoxxi l-annessjoni illegali tal-Krimea u ta' Sebastopli; jenfasizza li l-annessjoni tikser ukoll it-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Sħubija tal-1997 bejn l-Ukraina u l-Federazzjoni Russa; jenfasizza l-bżonn li l-UE u l-Istati Membri tagħha jitkellmu b'vuċi waħda u magħquda dwar ir-relazzjonijiet tal-UE mar-Russja;

2.  Jinnota bi tħassib li l-annessjoni illegali tal-Krimea wasslet għal bidla mgħaġġla u sinifikanti fil-panorama strateġika tal-Baċir tal-Baħar l-Iswed u ż-żona ta' madwaru; iqis li l-azzjonijiet aggressivi min-naħa tar-Russja jirrappreżentaw ritorn lejn approċċ ostili bbażat fuq ir-rivalità bejn żewġ blokok; iwissi li billi okkupat il-peniżola kollha, ir-Russja kisbet żona importanti ħafna għall-varar ta' attakki li tħares kemm lejn il-Punent (il-Balkani, it-Transnistrija u l-bokok tad-Danubju), kemm lejn in-Nofsinhar (il-Mediterran tal-Lvant), fejn stabbiliet task force navali permanenti, u li l-annessjoni illegali tal-Krimea qiegħda toffri lir-Russja "Kaliningrad tan-Nofsinhar", stakkament ieħor direttament mal-fruntieri tan-NATO;

3.  Jemmen li l-bidla fil-panorama ġeostrateġika, is-sitwazzjoni militari f'evoluzzjoni fil-Baċir tal-Baħar l-Iswed u l-annessjoni furzata tal-Krimea min-naħa tar-Russja jikkostitwixxu sinjali ta' sfidi usa' u sistemiċi għall-arkitettura tas-sigurtà Ewropea ta' wara l-Gwerra l-Bierda bbażata fuq normi; jemmen li l-UE u l-Istati Membri tagħha jrid ikollhom risposta ta' sigurtà għal dawn l-isfidi u jerġgħu jikkunsidraw il-politika barranija u ta' sigurtà tagħhom fid-dawl ta' dawn, u tali risposta trid tkun riflessa f'reviżjoni tal-Istrateġija Ewropea ta' Sigurtà, fl-Istrateġija Ewropea għas-Sigurtà Marittima kif ukoll fl-Istrateġija tal-UE għall-Baħar l-Iswed; huwa mħasseb dwar il-pressjoni intensifikata Russa fuq il-fruntiera tal-Lvant tal-UE, inklużi r-Rumanija, il-Polonja u l-Istati Baltiċi, li tirrappreżenta riskju gravi;

4.  Jenfasizza li jkun opportun li l-UE ssaħħaħ ir-reżiljenza tagħha stess u tirrispondi għall-isfida ta' informazzjoni u ta' sigurtà tal-informazzjoni armati; jilqa' pożittivament id-deċiżjoni tal-Kunsill tad-19-20 ta' Marzu 2015 dwar it-tnedija ta' proġett li jikkuntrasta l-propaganda Russa u li jinkludi l-finanzjament ta' bosta stazzjonijiet televiżivi russofoni;

5.  Jinsab imħasseb ħafna dwar iż-żieda attwali fil-preżenza militari difensiva u offensiva tar-Russja fil-Baħar l-Iswed, u l-pjanijiet ta' espansjoni u modernizzazzjoni tal-Flotta Russa tal-Baħar l-Iswed, li jinvolvu ż-żieda ta' sitt sottomarini moderni ġodda li jaħdmu bid-diżil tat-tip Rostov-on-Don u sitt frejgati ġodda tat-tip Ammiral Grigorovich; ifakkar li l-pożizzjonament ta' attivitajiet offensivi tal-forza tal-ajru u t-titjib tal-infrastrutturi militari tal-Krimea se jsaħħu l-qagħda militari offensiva tar-Russja kif ukoll il-kapaċità tagħha li tipprojetta l-poter lil hinn mit-territorju tagħha;

6.  Josserva bi tħassib iż-żieda kontinwa fil-preżenza militari Russa fir-reġjuni okkupati tal-Abkażja u ta' Tskhinvali/Ossezja tan-Nofsinhar tal-Ġeorġja; josserva li din l-infrastruttura militari kemm ta' natura difensiva kif ukoll offensiva, bir-raġġ ta' azzjoni wiesa' tagħha, toħloq theddida gravi għar-reġjun tal-Baħar l-Iswed kollu kemm hu;

7.  Jinnota bi tħassib li r-Russja saħħet id-difiżi navali u tal-ajru tagħha fil-Baċir tal-Baħar l-Iswed, billi skjerat difiża navali ġdida bl-użu ta' missili għal kontra l-vapuri (li jkopru medda ta' 600 km, u li kapaċi jilħqu l-Bosforu) u billi żgurat li l-ajruplani tal-ġlied Russi jikkontrollaw madwar tliet kwarti tal-ispazju tal-ajru tal-Baċir tal-Baħar l-Iswed (billi prattikament kabbret bi tliet darbiet l-għadd ta' ajruporti fil-Krimea); jinnota, f'dan ir-rigward, li r-Russja saħħet il-kapaċitajiet tagħha kemm mil-lat strateġiku kif ukoll mil-lat tattiku: mil-lat strateġiku bombardieri fuq distanza twila, li kapaċi jġorru missili "cruise", u inġenji tal-ajru għar-rikonjizzjoni li joperaw qrib ix-xtut tal-Punent tal-Baħar l-Iswed, u li jistgħu jippenetraw sew fl-Ewropa Ċentrali; mil-lat tattiku, skjerat żewġ brigati tal-infanterija navali – potenzjalment appoġġati minn "helicopter carriers" tat-tip Mistral – li joħolqu theddida ta' żbark ta' potenzjal sinifikanti; jilqa' d-deċiżjoni ta' Franza li terġa tikkunsidra l-konsenja ta' vapuri ta' assalt anfibji tal-klassi Mistral lir-Russja u jilqa' n-negozjati ta' Franza biex b'mod mhux ekwivokabbli u b'mod aħħari tħassar din it-tranżazzjoni;

8.  Huwa mħasseb bil-kbir bid-dikjarazzjoni tal-President Putin li afferma li kien lest li jpoġġi f'allert il-forzi nukleari Russi matul l-okkupazzjoni tal-Krimea fil-każ li l-Punent kien se jintervjeni kontra l-annessjoni; huwa estremament inkwetat anki bid-dikjarazzjoni ta' theddid ta' uffiċjali għoljin Russi, skont min ir-Russja għandha d-dritt li tiskjera u żżomm armi nukleari fil-Krimea, fatt li jkun ikollu konsegwenzi globali; josserva bi tħassib li, f'Marzu 2015, ir-Russja stazzjonat fil-Krimea, matul taħriġ militari, għadd mhux dikjarat ta' bombardieri strateġiċi nukleari Tu-22M3; huwa mħasseb bid-duttrina militari Russa l-ġdida ta' Diċembru 2014 li tippermetti l-użu tal-armi nukleari kontra Stat li mhuwiex fil-pussess ta' tali armi;

9.  Jinnota li l-iskjerament potenzjali min-naħa tar-Russja ta' sistemi ta' armi b'kapaċità doppja fil-Krimea jixħet fid-dubju l-intenzjonijiet tajba tar-Russja f'dak li għandu x'jaqsam mal-ksib ta' progress fl-aġenda dwar id-diżarm nukleari multilaterali fir-rieżami li jmiss tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari, u dan jimmina l-isforzi li diġà saru f'dik id-direzzjoni;

10.  Iqis li t-titjiriet li għaddew ftit 'il fuq minn bastimenti tal-gwerra tan-NATO u pjattaformi ta' esplorazzjoni fil-Baħar l-Iswed imwettqa reċentement minn inġenji tal-ajru tal-ġlied Russi, huma sinjal ċar ta' pożizzjoni aktar aggressiva tar-Russja fil-Baċir tal-Baħar l-Iswed, u jwissi li jeżisti riskju akbar ta' eskalazzjoni; jitlob linji ta' komunikazzjoni diretti bejn il-forzi armati biex ikun evitat nuqqas ta' fehim traġiku b'konsegwenzi militari u ta' sigurtà ta' skala vasta;

11.  Jinsab imħasseb ħafna dwar is-sitwazzjoni estremament serja fil-Lvant tal-Ukraina – fejn il-gwerra qiegħda twassal għad-destabilizzazzjoni tal-Ukraina u tar-reġjun kollu – inkluż l-eventwali theddida tal-istabbiliment ta' kuritur fuq l-art li jgħaqqad it-territorju Russu mal-Krimea permezz ta' territorju kkontrollat mis-separatisti tul ix-xatt tal-Punent tal-Baħar Azov (Mariupol), bħala riżultat ta' dan l-Ukraina taf tkun kompletament imċaħħda minn żbokk fuq il-baħar; iħeġġeġ lill-Ukraina u lir-Repubblika tal-Moldova jieħdu miżuri biex jipprevjenu l-proviżjoni ta' armi u ta' fornimenti militari lir-reġjun tat-Transnistrija, kemm mill-art kif ukoll mill-ajru;

12.  Jikkundanna l-fatt li r-Russja qiegħda tipprovdi appoġġ dirett u indirett lill-gruppi separatisti fl-Ukraina, inkluż fil-forma ta' armi u ta' reklutaġġ, b'hekk tiġi ffaċilitata l-kontinwazzjoni ta' gwerra; huwa inkwetat bir-rapporti ta' delitti tal-gwerra kommessi fir-reġjun ikkontrollat mis-separatisti appoġġati mir-Russja, inkluż l-episodju li fih twaqqa' l-ajruplan ta' passiġġieri ċivili MH-17, li attwalment jinsab taħt investigazzjoni indipendenti u internazzjonali; iħeġġeġ lir-Russja tirtira minnufih il-forzi militari kollha tagħha mit-territorju Ukrain u taderixxi mal-Ftehimiet ta' Minsk; iħeġġeġ lir-Russja u lill-partijiet kollha involuti jużaw l-influwenza tagħhom biex iwaqqfu l-ostilitajiet u jipprevjenu li jiġu kommessi aktar delitti tal-gwerra u vittmi ġodda; itenni li l-ebda amnistija ma tista' tingħata għad-delitti tal-gwerra kommessi;

13.  Jiddispjċih li l-inizjattivi ta' kooperazzjoni reġjonali għas-sigurtà fil-Baħar l-Iswed BLACKSEAFOR u Black Sea Harmony, intiżi li juru lid-dinja esterna li l-pajjiżi tal-littoral jistgħu jassumu r-responsabilità primarja tas-sigurtà tagħhom filwaqt li jżommu l-potenzjal tagħhom li jagħtu ħajja ġdida lill-kooperazzjoni futura possibbli fost dawn l-Istati, attwalment jinsabu f'paraliżi;

Iż-żamma ta' pożizzjoni soda u l-komunikazzjoni mar-Russja

14.  Jenfasizza li r-relazzjoni mar-Russja, li hija attur prinċipali fix-xena internazzjonali, fuq medda twila ta' żmien għandha, ġeneralment, tkun kooperattiva aktar milli kunflittwali; huwa tal-fehma madankollu li, fuq terminu qasir u medju, minħabba n-nuqqas ta' fiduċja wara l-aħħar azzjonijiet li wettqet ir-Russja, kwalunkwe ssoktar tal-kooperazzjoni irid jissejjes, l-ewwel nett, fuq garanzija strateġika soda offruta min-NATO lill-membri tal-Lvant tagħha u, it-tieni nett, fuq bidla fil-politika Russa fil-konfront tal-Ukraina, partikolarment bl-implimentazzjoni sħiħa u inkundizzjonata tal-Ftehimiet ta' Minsk ta' Settembru 2014 u Frar 2015 (li japplikaw biss għall-kunflitt fl-Ukraina tal-Lvant) u fuq ir-radd lura tal-Krimea lill-Ukraina, b'hekk jerġa' jinġieb l-istatus quo ante u l-kontroll tal-awtoritajiet Ukraini fuq it-territorju tal-pajjiż fi ħdan fruntieri rikonoxxuti fuq livell internazzjonali;

15.  Jesprimi t-tama li l-ftehim ta' Minsk għall-waqfien mill-ġlied, li ntlaħaq fit-12 ta' Frar 2015, se jżomm u b'hekk jagħti ż-żmien għal soluzzjoni politika negozjata; huwa mħasseb bil-bosta indikazzjonijiet ta' ksur tal-ftehim min-naħa tar-Russja u tas-separatisti; jissottolinja li l-qafas ġuridiku internazzjonali attwali jrid ikun rispettat totalment;

16.  Iqis li fl-eventwalità li r-Russja ma timplimentax bis-sħiħ il-ftehimiet ta' waqfien mill-ġlied ta' Minsk u tkompli bid-destabilizzazzjoni tal-Ukraina tal-Lvant u bl-annessjoni illegali tal-Krimea, għandu jitkompla u jissaħħaħ ir-reġim ta' sanzjonijiet kif ukoll l-appoġġ biex l-Ukraina żżid il-kapaċitajiet ta' difiża tagħha; jisħaq fuq il-fatt li l-UE trid turi għaqda, solidarjetà u impenn hija u tissanzjona l-azzjonijiet Russi kontra n-normi applikabbli tad-dritt internazzjonali;

17.  Jistieden lill-Istati Membri tal-UE jibqgħu riżoluti u magħquda fl-impenn tagħhom biex japplikaw is-sanzjonijiet maqbula fil-konfront tar-Russja, anki billi jiffriżaw kull tip ta' kooperazzjoni militari u ta' difiża u jikkanċellaw il-kuntratti, pereżempju l-kunsinna ta' bastimenti ta' assalt anfibji Mistral lir-Russja; u jħares 'il quddiem lejn l-għeluq b'suċċess tan-negozjati biex dan il-kuntratt jitħassar;

Is-sigurtà tal-enerġija, marittima, tal-fruntieri u tal-bniedem fir-reġjun tal-Baħar l-Iswed

18.  Jilqa' l-implimentazzjoni tal-politika tal-enerġija tal-UE mmirata lejn il-promozzjoni tas-sigurtà tal-enerġija għall-Istati Membri kollha; iħeġġeġ lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa biex inaqqsu d-dipendenza enerġetika u jiżguraw is-sigurtà fl-attivitajiet ta' estrazzjoni u trasport ta' żejt u gass fir-reġjun tal-Baħar l-Iswed; jistieden lill-UE ssostni l-inizjattivi għad-diversifikazzjoni tar-riżorsi enerġetiċi tal-Baħar l-Iswed anki permezz ta' miżuri finanzjarji u ta' investimenti fl-ambitu ta' strateġija għall-indipendenza enerġetika; jistieden lill-Kummissjoni tissokta x-xogħol li jwassal għall-bini tal-pipeline tal-gass Nabucco; huwa tal-fehma li relazzjoni kostruttiva ta' fiduċja fost il-pajjiżi ġirien hija l-aħjar garanzija għall-provvista enerġetika tal-Istati Membri;

19.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-benefiċċji tal-attivitajiet ta' estrazzjoni u trasport ta' żejt u gass fil-Baħar l-Iswed jiddependu dejjem aktar mil-livell ta' militarizzazzjoni mqanqal mill-annessjoni illegali tal-Krimea mir-Russja u t-tisħiħ sussegwenti tal-kapaċitajiet tagħha f'din iż-żona; itenni li, fid-dawl tal-instabbiltà potenzjali u, b'mod partikolari, id-dipendenza tal-Ewropa mill-Baħar l-Iswed għat-tranżitu tal-provvisti enerġetiċi, l-UE għandha interess strateġiku li tiddisswadi lill-atturi reġjonali milli jadottaw politika tas-sogru kalkolat u li, f'dan is-sens, taf ikollha timmobilizza r-riżorsi navali u tal-ajru Ewropej fil-Baħar l-Iswed; jagħmel appell lill-Istati Membri bil-għan li jadottaw il-miżuri neċessarji biex jiggarantixxu s-sigurtà tal-attivitajiet ta' estrazzjoni u trasport ta' żejt u gass fir-reġjun tal-Baħar l-Iswed;

20.  Jissottolinja li l-kriżi attwali tolqot il-kooperazzjoni f'oqsma importanti oħra, bħall-ġestjoni u s-sigurtà tal-fruntieri (b'mod partikolari l-kontroll tal-migrazzjoni), it-traffikar u l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata;

21.  Jikkundanna l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem li sar minn mindu bdiet l-okkupazzjoni mill-forzi Russi, inklużi l-intimidazzjoni u l-għadd dejjem akbar ta' għajbien furzat(10), iċ-ċensura tal-libertà tal-kelma u l-persekuzzjoni tal-minoranzi, li jolqtu partikolarment il-minoranzi etniċi u nazzjonali; jikkundanna l-persekuzzjoni sistematika tat-Tatari nattivi tal-Krimea li ħadu sehem f'dimostrazzjonijiet favur is-sostenn tal-integrità territorjali tal-Ukraina; ifakkar fl-eluf ta' Tatari tal-Krimea li ħarbu mill-patrija tagħhom minħabba biża' ta' persekuzzjoni u fittxew rifuġju f'reġjuni oħrajn fl-Ukraina; jesprimilhom is-solidarjetà tiegħu u jitlob b'urġenza li s-sitwazzjoni tagħhom titjieb; jistieden lill-awtoritajiet Russi jtemmu minnufih l-vessazzjonijiet fil-konfront tal-organu eżekuttiv tat-Tatari tal-Krimea, il-Mejlis; jistieden lir-Russja tirrispetta totalment id-drittijiet tal-bniedem tal-popolazzjoni lokali tal-Krimea u jistieden lill-Ukraina, lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jżommu taħt għajnejhom ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fil-Krimea;

22.  Jitlob li jsiru investigazzjonijiet u li jitjieb l-aċċess għall-organizzazzjonijiet internazzjonali tal-monitoraġġ tad-drittijiet tal-bniedem għall-każijiet kollha ta' ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem fil-Krimea; jistieden lill-Gvern tal-Ukraina juża l-mezzi kollha għad-dispożizzjoni tiegħu biex jinvestiga u jressaq quddiem il-ġustizzja d-delitti tal-gwerra kommessi fit-territorju tiegħu; jistieden lill-komunità internazzjonali u lill-Qorti tal-Aja jibdew inkjesta dwar l-eventwali reati kommessi matul l-annessjoni illegali tal-Krimea u l-kunflitt fl-Ukraina tal-Lvant;

23.  Jiġbed l-attenzjoni fuq il-vulnerabbiltà ambjentali estrema tal-Baċir tal-Baħar l-Iswed; jissottolinja l-fatt li l-militarizzazzjoni dejjem ikbar tar-reġjun toħloq aktar riskju għal din l-ekosistema delikata, u jitlob it-twaqqif ta' mekkaniżmu effikaċi ta' prevenzjoni tal-inċidenti, b'sistema affidabbli għall-iskambju ta' informazzjoni f'każ ta' emerġenza bejn l-Istati kollha tal-littoral;

24.  Ifakkar li l-UE trid tibqa' magħquda u titkellem b'vuċi waħda rigward il-gwerra ibrida Russa fl-Ukraina; huwa konvint li l-għaqda hija kundizzjoni preliminari għal risposta effikaċi għat-theddid kollu għas-sigurtà u għall-isfidi politiċi kollha li ġejjin minn taħlita ta' azzjonijiet militari u mhux militari tar-Russja fl-Ukraina;

Ir-rwol tal-UE u tal-atturi internazzjonali

25.  Jenfasizza li r-reġjun tal-Baħar l-Iswed għandu jikkostitwixxi prijorità reali għall-UE; iqis li l-format attwali tas-Sinerġija tal-Baħar l-Iswed (BSS) huwa antikwat; jistieden għal darba oħra lill-Kummissjoni u lis-SEAE jfasslu, mill-aktar fis possibbli, strateġija komprensiva tal-UE għar-reġjun tal-Baħar l-Iswed; jisħaq fuq il-fatt li d-dispożizzjonijiet tal-Istrateġija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għandhom ukoll japplikaw fil-każ tal-Baħar l-Iswed; jagħmel appell għal rieżami tal-Istrateġija Ewropea ta' Sigurtà u jistenna li r-rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat, li tieħu kont tal-programmi rilevanti kollha li jirrigwardaw ir-reġjun, tissarraf f'aktar kooperazzjoni tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni mall-Istati sħab tal-littoral tal-Baħar l-Iswed;

26.  Jisħaq fuq il-fatt li, minkejja li l-BSS hija prattikament sospiża, il-kooperazzjoni effikaċi mal-Istati fil-Baċir tal-Baħar l-Iswed għandha tkompli; jilqa' b'sodisfazzjon il-missjonijiet tal-PSDK li għaddejjin bħalissa – il-Missjoni ta' Konsulenza tal-UE, il-Missjoni ta' Monitoraġġ tal-UE u l-Missjoni tal-UE ta' Assistenza fil-Fruntiera – bħala komponenti importanti tal-kontribut tal-UE biex issolvi l-kunflitti li ilhom għaddejjin żmien fir-reġjun; jilqa' pożittivament l-isforzi li għamlu l-Istati Membri biex itejbu l-kapaċitajiet militari tal-Istati tal-littoral tal-Baħar l-Iswed u b'hekk jiżdied il-potenzjal tagħha li jirrispondu għas-sitwazzjonijiet ta' kriżi fir-reġjun; iqis li l-UE għandha bżonn strateġija awdaċi u effikaċi, speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam mas-setturi tal-ekonomija, tad-difiża u tas-sigurtà, bil-għan li l-UE tissaħħaħ internament, taġġorna u ttejjeb l-istrumenti eżistenti u twessa' l-kapaċità tagħha ta' reazzjoni għall-iżviluppi fil-viċinat li għandhom riperkussjonijiet fuq is-sigurtà Ewropea;

27.  Jissottolinja l-importanza fundamentali tal-koordinament man-NATO, partikolarment mal-Istati tal-littoral tal-Baħar l-Iswed li huma membri tal-Alleanza, u mal-Istati Uniti, billi l-Baċir tal-Baħar l-Iswed jirrappreżenta komponent fundamentali tas-sigurtà Ewro-Atlantika; jissottolinja li l-modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet militari ta' dawk l-Istati tal-littoral tal-Baħar l-Iswed li huwa membri tal-UE u tan-NATO huma vitali biex tkun garantita s-sigurtà u l-istabbiltà fir-reġjun; jilqa' l-impenn tan-NATO li tappoġġa l-isforzi reġjonali tal-istati tal-littoral tal-Baħar l-Iswed maħsuba biex jiżguraw is-sigurtà u l-istabbiltà; jissottolinja l-bżonn ta' appoġġ min-naħa tal-UE u tan-NATO biex il-Baħar l-Iswed jinżamm spazju ekonomiku miftuħ; jistieden lill-OSKE tkabbar il-kamp ta' applikazzjoni tal-isforzi tagħha fir-rigward tas-sigurtà fil-Baħar l-Iswed; jistieden lill-UE ssostni preżenza msaħħa tal-OSKE u inizjattivi ġodda tal-Organizzazzjoni fir-reġjun intiżi li jtaffu s-sitwazzjoni tas-sigurtà;

28.  Ifakkar li, partikolarment fid-dawl tas-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-Baċir tal-Baħar l-Iswed, l-Istati Membri kollha tal-UE għandhom jibbenefikaw mill-istess livell ta' sigurtà, konformement mal-Artikolu 42(7) tat-TUE;

29.  Jilqa' favorevolment l-impenn min-naħa tal-Istati Membri tan-NATO fir-rigward tas-sigurtà kollettiva u, jekk neċessarju, jiġi attwat l-Artikolu 5 tat-Trattat ta' Washington; jilqa' pożittivament id-deċiżjoni tas-Summit tan-NATO f'Wales dwar il-miżuri ta' garanzija strateġika u l-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Prontezza, li huma elementi importanti għas-sigurtà tal-Istati Membri tan-NATO l-aktar milquta; jistieden lin-NATO tkompli tiżviluppa l-kapaċitajiet tagħha fil-qasam tad-difiża ċibernetika u missilistika, anki fir-reġjun tal-Baħar l-Iswed, u tiżviluppa pjanijiet ta' kontinġenza għall-iskoraġġiment u l-ġlieda kontra l-gwerer asimmetriċi u ibridi;

30.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ssostni lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom maħsuba biex jidentifikaw soluzzjonijiet ħalli jżidu l-baġit tagħhom għad-difiża sal-livell ta' 2 %; japprezza l-impenn li ħadu l-membri tan-NATO fl-okkażjoni tal-aħħar Summit tan-NATO fi Newport, biex jiżguraw li n-nefqa tagħhom għad-difiża tilħaq almenu 2 % tal-PDG sal-2024; jesprimi tħassib bil-fatt li wħub mill-alleati ħabbru l-intenzjoni tagħhom li jqaċċtu mill-ġdid in-nefqa għad-difiża; ifakkar, f'dan il-kuntest, l-Artikolu 3 tat-Trattat ta' Washington;

31.  Ifakkar li, minkejja l-applikazzjonijiet ta' adeżjoni tal-Ġeorġja u tal-Ukraina tal-2008 mal-Pjan ta' Azzjoni tan-NATO ma kinux ġew aċċettati, in-NATO, fl-okkażjoni tas-Summit ta' Bukarest, iddikjarat li l-Ġeorġja u l-Ukraina se jsiru membri tal-Alleanza; jikkonstata li, wara l-gwerra tal-2008 fil-Ġeorġja u l-annessjoni illegali tal-Krimea fl-2014, ir-Russja mmutilat mil-lat territorjali ż-żewġ pajjiżi, b'hekk għamlithom ineleġibbli għall-adeżjoni man-NATO; iqis li, minkejja ma tistax tiddefendihom direttament, in-NATO għandha obbligu morali li tgħin lill-kapaċità tal-Ġeorġja u tal-Ukraina biex jiddefendu lilhom infushom;

32.  Jenfasizza li n-NATO għandha tippreserva s-superjorità navali u tal-ajru ġenerali tagħha fil-Baċir tal-Baħar l-Iswed u żżomm il-kapaċità tagħha biex tissorvelja ż-żona;

o
o   o

33.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri tal-UE u lill-pajjiżi kollha tal-Baħar l-Iswed.

(1) Testi adottati, P8_TA(2015)0011.
(2) Testi adottati, P7_TA(2013)0380.
(3) ĠU C 353 E, 3.12.2013, p. 77.
(4) ĠU C 349 E, 29.11.2013, p. 38.
(5) ĠU C 168 E, 14.6.2013, p. 26.
(6) ĠU C 136 E, 11.5.2012, p. 81.
(7) Testi adottati, P7_TA(2014)0248.
(8) Testi adottati, P7_TA(2014)0457.
(9) Testi adottati, P8_TA(2014)0025.
(10) Fi ħdan it-tifsira tal- Artikolu 7(1)(i) tal-Istatut ta' Ruma (2002).


Revelazzjonijiet reċenti ta' każijiet ta' korruzzjoni fl-ogħla livelli tal-FIFA
PDF 287kWORD 101k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Ġunju 2015 dwar ir-rivelazzjonijiet reċenti ta' każijiet ta' korruzzjoni fl-ogħla livelli tal-FIFA (2015/2730(RSP))
P8_TA(2015)0233RC-B8-0548/2015

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Rapport tal-UE Kontra l-Korruzzjoni, maħruġ mill-Kummissjoni fit-3 ta' Frar 2014 (COM(2014)0038),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ġunju 2011 bit-titolu "Nissieltu kontra l-Korruzzjoni fl-UE" (COM(2011)0308),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu(1),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Jannar 2011 bit-titolu "L-Iżvilupp tad-Dimensjoni Ewropea fl-Isport" (COM(2011)0012),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta' Frar 2012 dwar id-dimensjoni Ewropea fl-isport(2),

–  wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni dwar l-Isport, tal-11 ta' Lulju 2007 (COM(2007)0391),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, imlaqqgħin fil-Kunsill, tal-21 ta' Mejju 2014 dwar Pjan ta' Ħidma tal-Unjoni Ewropea għall-Isport (2014-2017),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2013 dwar ix-xiri tal-logħob u l-korruzzjoni fl-isport(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa tat-23 ta' April 2015 dwar ir-riforma tal-governanza tal-futbol,

–  wara li kkunsidra l-programm il-ġdid dwar l-isport fl-ambitu ta' Erasmus+, b'mod partikolari l-objettiv tiegħu li jindirizza theddidiet transfruntiera għall-integrità tal-isport, bħad-doping, ix-xiri tal-logħob u l-vjolenza, kif ukoll kull tip ta' intolleranza u diskriminazzjoni, u li jippromwovi u jappoġġja l-governanza tajba fl-isport,

–  wara li kkunsidra l-''Programm ta’ Stokkolma – Ewropa miftuħa u sigura għas-servizz u l-protezzjoni taċ-ċittadini'',

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 2 tal-Istatut tal-FIFA, li jistabbilixxi fost l-oħrajn l-objettivi tal-FIFA li ġejjin: "il-promozzjoni tal-integrità, l-etika u l-fair play fil-prospettiva tal-prevenzjoni ta' kull metodu jew prattika, bħall-korruzzjoni, id-doping jew il-manipulazzjoni tal-logħob, li jistgħu jipperikolaw l-integrità tal-logħob, il-kompetizzjonijiet, il-plejers, l-uffiċjali u l-membri jew jagħtu lok għal abbuż tal-Association Football",

–  wara li kkunsidra r-rapport ta' Michael Garcia dwar il-proċess kontroversjali ta' aġġudikazzjoni tal-Kampjonati tat-Tazza tad-Dinja tal-2018 u l-2022, li l-FIFA qablet li tippubblikah f'Diċembru 2014,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 128(5) u 123(4) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A.  billi 14-il uffiċjal tal-FIFA, inkluż il-Viċi President tagħha, ġew arrestati nhar is-27 ta' Mejju 2015 mill-awtoritajiet Svizzeri fi Zurich; billi l-arresti saru fuq talba tad-Dipartiment tal-Ġustizzja tal-Istati Uniti abbażi ta' akkużi ta' ħasil tal-flus, intrigi ta' qerq, tixħim u frodi fl-ammont ta' aktar minn USD 150 miljun;

B.  billi l-awtoritajiet tal-Isvizzera u tal-Istati Uniti taw bidu wkoll għal investigazzjoni kriminali separata dwar il-modalitajiet tal-aġġudikazzjoni lir-Russja u lill-Qatar tal-Kampjonati tat-Tazza tad-Dinja tal-2018 u tal-2022 rispettivament;

C.  billi għal bosta snin il-FIFA operat bħala organizzazzjoni mingħajr l-obbligu li tagħti rendikont ta' għemilha lil xi ħadd, opaka u notorjament korrotta; billi l-arresti reċenti jikkonfermaw li l-frodi u l-korruzzjoni fil-FIFA huma sistematiċi, mifruxa u persistenti aktar milli jinvolvu każijiet iżolati ta' mġiba ħażina, kif iddikjara l-ex President tal-FIFA, Joseph Blatter;

D.  billi minkejja l-arresti u l-akkużi li saru fil-konfront tal-persunal eżekuttiv tal-FIFA u l-kriżi li kienet qed taħkem l-organizzazzjoni, Joseph Blatter ġie elett mill-ġdid fid-29 ta' Mejju 2015 bħala President tal-FIFA għall-ħames mandat; billi l-elezzjoni mill-ġdid ta' Joseph Blatter bħala president u d-deċiżjoni li ma jiġux ippubblikati r-riżultati tar-rapport Garcia dwar l-għażla tar-Russja u l-Qatar biex jospitaw it-Tazzi tad-Dinja tal-2018 u l-2022 rispettivament, juru li l-FIFA kienet qed taġixxi b'mod irresponsabbli u mingħajr l-obbligu li tagħti rendikont ta' għemilha u baqgħet mhux lesta tirriforma jew tagħmel il-bidliet meħtieġa biex ittejjeb il-governanza tal-futbol internazzjonali;

E.  billi r-riżenja ta' Joseph Blatter u l-arresti ta’ uffiċjali tal-FIFA ħolqu l-kundizzjonijiet għal riformi radikali fl-istrutturi u l-prattiki tal-FIFA biex titjieb b'urġenza l-governanza tagħha u tiġi miġġielda l-korruzzjoni fl-organizzazzjoni;

F.  billi l-integrità tal-organizzazzjonijiet sportivi hija ta' importanza kbira, peress li kemm l-isport professjonali u kemm dak tad-dilettanti jiżvolġu rwol fundamentali fil-promozzjoni globali tal-paċi, ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u s-solidarjetà, iġibu benefiċċji ekonomiċi u tas-saħħa lis-soċjetajiet u għandhom rwol essenzjali fl-għoti ta' importanza lill-valuri edukattivi u kulturali fundamentali kif ukoll fil-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali;

G.  billi l-Kummissarju Ewropew inkarigat mill-Edukazzjoni, il-Kultura, iż-Żgħażagħ u l-Isport Tibor Navracsics ikkundanna, fid-dikjarazzjoni tiegħu tat-3 ta' Ġunju 2015, l-aħħar żviluppi fi ħdan il-FIFA, u appella biex terġa' tinġieb il-fiduċja u tiġi stabbilita sistema soda ta' governanza tajba fi ħdan il-FIFA;

H.  billi l-Kummissjoni u l-Kunsill irrikonoxxew il-bżonn ta' sħubija bejn l-entitajiet ta' tmexxija tal-futbol u l-awtoritajiet pubbliċi għal finijiet ta' governanza tajba tal-logħba, li tirrispetta n-natura awtoregolatorja tal-isport professjonali u li wasslet għad-djalogu strutturat dwar l-isport;

I.  billi t-trasparenza, ir-responsabbiltà u d-demokrazija – fi kliem ieħor, il-governanza tajba – fl-organizzazzjonijiet sportivi jikkostitwixxu rekwiżiti preliminari għal tali reġim awtoregolatorju, u għall-moviment sportiv biex jimpedixxi u jiġġieled kontra l-frodi u l-korruzzjoni fl-isport b'mod effikaċi u f'livell strutturat;

J.  billi l-Parlament preċedentement appella lill-entitajiet ta' tmexxija tal-futbol jistabbilixxu aktar demokrazija, trasparenza, leġittimità u responsabbiltà (jiġifieri awditjar finanzjarju minn awtorità indipendenti inkarigata mill-awditjar) u governanza tajba, u talab lill-Kummissjoni tagħti gwida dwar kif tista' tiġi sostnuta l-awtoregolamentazzjoni leġittima u adegwata;

K.  billi l-korruzzjoni, jekk ma tiġix affrontata b'urġenza u b'mod adegwat, tista' tkompli timmina l-fiduċja fl-istituzzjonijiet sportivi u thedded l-integrità tal-isport kollu kemm hu;

L.  billi l-ġlieda kontra l-korruzzjoni tikkostitwixxi waħda mill-prijoritajiet tal-Programm ta' Stokkolma, li qiegħed jiggwida l-azzjonijiet tal-Kummissjoni fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni;

M.  billi l-isport jirrappreżenta wkoll settur kbir u li qed jespandi malajr tal-ekonomija tal-UE, u jikkontribwixxi b'mod sinifikanti għat-tkabbir u l-impjiegi, b'valur miżjud u effetti fuq l-impjiegi li jisbqu r-rati medji tat-tkabbir;

1.  Jikkundanna l-korruzzjoni sistematika u terribbli tal-FIFA u jiddikjara uffiċjalment il-fehma tiegħu li dawn l-allegazzjonijiet xejn ma kienu sorprendenti;

2.  Jistieden lill-organizzazzjonijiet sportivi, lill-Istati Membri u lill-UE jikkooperaw bis-sħiħ mal-investigazzjonijiet kollha li għaddejjin u dawk futuri dwar allegazzjonijiet ta’ prattiki korrotti fi ħdan il-FIFA;

3.  Jissottolinja l-importanza enormi tal-investigazzjoni mill-awtoritajiet ġuridiċi tal-Isvizzera u tal-Istati Uniti dwar id-deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tal-FIFA li jaġġudika l-Kampjonati tat-Tazza tad-Dinja tal-1998, l-2010, l-2018 u l-2022 lill-Franza, l-Afrika t'Isfel, ir-Russja u l-Qatar rispettivament;

4.  Jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat li l-investigazzjoni ta' segwitu dwar il-prattiki ta' korruzzjoni tal-passat fi ħdan il-FIFA tinkludi, fejn ikun ġustifikat, it-tneħħija ta' kull uffiċjal involut f'kondotta ħażina finanzjarja, u rieżami tad-deċiżjonijiet marbuta ma' attivitajiet korrotti jew kriminali; jappella biex l-UE timmonitorja mill-qrib dan il-proċess u tippermetti l-kundizzjonijiet meħtieġa biex issir investigazzjoni esterna imparzjali; jilqa' d-dikjarazzjoni mill-kap tal-Kumitat tal-Awditjar u l-Konformità tal-FIFA, li l-aġġudikazzjoni tal-Kampjonati tat-Tazza tad-Dinja tal-2018 u l-2022 tista' tiġi invalidata jekk ikun hemm evidenza li l-aġġudikazzjoni kienet ir-riżultat ta' attivitajiet korrotti;

5.  Jikkundanna l-fatt li għalkemm il-FIFA kienet qablet li tippubblika r-Rapport Garcia f'Diċembru 2014, din sa issa għadha ma ppubblikatux, u jappella sabiex tagħmel dan mingħajr dewmien;

6.  Ifakkar fl-importanza li jkun hemm regoli ċari u trasparenti għall-aġġudikazzjoni tal-Kampjonati tat-Tazza tad-Dinja, u li jiġi żgurat l-istabbiliment ta' mekkaniżmu adegwat ta' informazzjoni u ta' superviżjoni, b'mod li jiġi żgurat li din il-proċedura tiggarantixxi l-ugwaljanza bejn il-pajjiżi li jkunu qed iressqu l-offerti u deċiżjoni finali bbażata strettament fuq il-mertu tal-proġetti tagħhom;

7.  Jistieden lill-organizzazzjonijiet sportivi internazzjonali kollha jiżguraw li kwalunkwe pajjiż li joffri biex jospita avveniment sportiv importanti jintrabat, fl-attivitajiet kollha marbuta mal-organizzazzjoni u t-tmexxija tal-avveniment, li jirrispetta l-istandards internazzjonali rigward id-drittijiet fundamentali;

8.  Jesprimi tħassib dwar is-sitwazzjoni tal-ħaddiema migranti fl-infrastruttura tal-bini tal-Qatar għat-Tazza tad-Dinja tal-FIFA tal-2022, inklużi: is-sistema kafala, li tikkostitwixxi xogħol furzat, kundizzjonijiet tax-xogħol perikolużi, il-fatt li qed jiġu mġiegħla jaħdmu f'kundizzjonijiet ta' sħana estrema għal sitt ijiem fil-ġimgħa, u l-fatt li huma mġiegħla jgħixu f'kampijiet tax-xogħol iffollati u skwallidi; jistieden lill-Qatar biex jirratifika, jilleġiżla u jinfurza d-drittijiet tax-xogħol fundamentali u l-Konvenzjoni Internazzjonali tan-NU dwar il-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Ħaddiema Migranti Kollha u tal-Membri tal-Familji tagħhom;

9.  Jenfasizza li l-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus huma marbuta intrinsikament u għadd kbir ta’ Stati Membri ġew affettwati mix-xiri tal-logħob u reati finanzjarji oħra li ta’ spiss huma relatati ma’ organizzazzjonijiet kriminali li joperaw fuq skala internazzjonali;

10.  Ifaħħar il-ġurnaliżmu investigattiv li qajjem tħassib serju dwar korruzzjoni fi ħdan il-FIFA u fil-proċess tal-għażla tat-Tazza tad-Dinja; iħeġġeġ f'dan ir-rigward lill-organizzazzjonijiet sportivi kollha jistabbilixxu qafas regolatorju effettiv biex jiffaċilitaw u jipproteġu lill-informaturi;

11.  Jesprimi l-opinjoni kostanti tiegħu li l-korruzzjoni fi ħdan il-FIFA hija rampanti, sistemika u profonda, u jemmen li l-organizzazzjoni ppreġudikat serjament l-integrità tal-futbol dinji, b'impatt devastanti mill-ogħla skaluni tal-futbol professjonali sal-klabbs tad-dilettanti ż-żgħar;

12.  Jenfasizza bil-qawwa li l-futbol, bħala l-aktar sport popolari fid-dinja, m'għandux jittebba' b'din il-kultura ta' korruzzjoni, u li għandu jitħares mill-iżviluppi attwali fi ħdan il-FIFA aktar milli jiġi stigmatizzat minnhom;

13.  iItenni li l-futbol u l-isport inġenerali jħallu impatt pożittiv profond fuq il-ħajja ta' kuljum ta' miljuni ta' ċittadini, partikolarment iż-żgħażagħ;

14.  Jilqa' r-riżenja ta' Joseph Blatter minn President tal-FIFA, u l-investigazzjonijiet kriminali li għaddejjin bħalissa; iħeġġeġ lill-Kumitat Eżekuttiv tal-FIFA jimplimenta riformi strutturali bil-għan li jistabbilixxi trasparenza u responsabbiltà, u jiggarantixxi proċessi ta' teħid tad-deċiżjonijiet miftuħa, ibbilanċjati u demokratiċi fi ħdan l-assoċjazzjoni, inkluż proċess ta' elezzjoni għall-president il-ġdid u politika ta' tolleranza żero għall-korruzzjoni fl-isport;

15.  Jesprimi madankollu tħassib serju dwar il-fatt li l-kredibilità tal-FIFA, bħala l-korp regolatorju tal-futbol dinji, kif ukoll ir-riformi urġenti meħtieġa, ma jistgħux jibdew bis-serjetà qabel tinħatar tmexxija ġdida, u li dan skont ir-regolamenti tal-FIFA jista' ma jseħħx qabel disa' xhur oħra; jistieden għalhekk lill-FIFA tagħżel mexxej interim adegwat biex minn issa 'l quddiem jieħu post Joseph Blatter, u dan b'mod trasparenti u inklużiv;

16.  Ifakkar li l-governanza tajba fl-isport hija kundizzjoni preliminari għall-awtonomija u għall-awtoregolamentazzjoni tal-organizzazzjonijiet sportivi, f'konformità mal-prinċipji tat-trasparenza, ir-responsabbiltà u d-demokrazija, u jisħaq fuq il-bżonn ta' politika ta' tolleranza żero fir-rigward tal-korruzzjoni fl-isport; jenfasizza l-bżonn ta' rappreżentanza xierqa tal-partijiet interessati kollha fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, u jinnota li għandha tiġi adottata l-aħjar prattika minn organizzazzjonijiet sportivi oħra;

17.  Jitlob li jkun hemm impenn bla rażan mill-FIFA għal rieżami dettaljat tad-deċiżjonijiet tal-passat u tal-preżent u għal trasparenza sħiħa għall-ġejjieni, inkluż fir-rigward tar-rimunerazzjoni tal-livell maniġerjali eżekuttiv u superjuri, bil-ħsieb li jiġu stabbiliti proċeduri awtoregolatorji interni u mekkaniżmi effettivi ta' identifikazzjoni, investigazzjoni u ta' sanzjoni;

18.  Jemmen li dan ir-rieżami għandu jkopri l-istatuti, l-istruttura, il-kodiċi u l-politiki u l-prattiki operattivi tal-FIFA, l-introduzzjoni ta' limiti ta' żmien għall-mandati tal-membri tal-Kumitat Eżekuttiv, inkluż il-president, u ta' diliġenza dovuta indipendenti għalihom, flimkien ma' awditjar finanzjarju estern u kompletament indipendenti li jevalwa l-affidabilità tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji tagħha;

19.  Iħeġġeġ lill-FIFA timplimenta standards etiċi rigorużi u kodiċi ta' kondotta għal-livell maniġerjali u għall-Kumitat Eżekuttiv tagħha, li għandhom jiġu sorveljati minn entità ta' monitoraġġ indipendenti;

20.  Jitlob li l-korpi kollha ta' tmexxija tal-isport jikkommettu ruħhom favur prattiki ta' governanza tajba u żieda fit-trasparenza, sabiex inaqqsu r-riskju li wieħed jisfa vittma tal-korruzzjoni; jirrakkomanda f’dan ir-rigward rispett akbar tal-bilanċ bejn is-sessi fil-ħatra ta’ membri ta’ bordijiet u kumitati eżekuttivi tal-organizzazzjonijiet kollha, b’mod speċjali sabiex ifakkru li l-isport, u b’mod partikolari l-futbol, mhumiex biss prerogattiva magħluqa għall-irġiel; jemmen li dan it-tip ta' ftuħ ikun ifisser żieda fit-trasparenza;

21.  Jappella lill-isponsors u lix-xandara kollha b'kuntratt biex jeżiġu u jsostnu l-proċess ta' riforma fi ħdan il-FIFA billi joħorġu dikjarazzjonijiet pubbliċi kontra l-korruzzjoni fl-isport, u biex jagħtu segwitu għal kliemhom permezz ta' pressjoni kontinwa;

22.  Jitlob lill-UEFA u lill-assoċjazzjonijiet nazzjonali tal-futbol jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex jimplimentaw miżuri ta' riforma fundamentali fi ħdan il-FIFA, u b'mod partikolari r-rakkomandazzjonijiet stipulati f'din ir-riżoluzzjoni, kemm direttament u kemm permezz tar-rappreżentanti tagħhom fil-Kumitat Eżekuttiv tal-FIFA u l-assoċjazzjonijiet tal-futbol nazzjonali, sa tmiem l-2016;

23.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintensifikaw u jagħtu prijorità lill-ħidma u lill-azzjonijiet relatati mal-governanza tajba fi ħdan il-Pjan ta' Ħidma tal-UE għall-Isport, u jaċċertaw li l-assoċjazzjonijiet nazzjonali sportivi jkunu involuti bis-sħiħ fl-azzjoni mmirata lejn it-titjib fil-governanza fil-livell Ewropew u dak internazzjonali;

24.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, b'mod ikkoordinat mal-Istati Membri u f'kooperazzjoni mal-Interpol, il-Europol u l-Eurojust, tieħu l-miżuri kollha xierqa, fost l-oħrajn l-infurzar effettiv, sabiex tindirizza kwalunkwe indikazzjoni ta' korruzzjoni min-naħa tal-FIFA jew mill-uffiċjali tal-assoċjazzjonijiet tal-futbol nazzjonali fit-territorju tal-UE, u biex issaħħaħ il-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġijiet Ewropej permezz ta' timijiet konġunti tal-investigazzjoni u kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ta' prosekuzzjoni;

25.  Jenfasizza li, fid-dawl tan-natura transnazzjonali tal-korruzzjoni fl-isport, l-isforzi biex din tal-aħħar tkun miġġielda jeħtieġu aktar kooperazzjoni effikaċi fost il-partijiet interessati, fosthom l-awtoritajiet pubbliċi, l-aġenziji inkarigati mill-eżekuzzjoni tal-liġi, l-industrija sportiva, l-atleti u l-partitarji, u għandha tingħata enfasi anke lill-edukazzjoni u l-azzjoni preventiva f'dan il-qasam;

26.  Jilqa' l-programm tal-isport il-ġdid fl-ambitu ta' Erasmus+, li jappoġġja proġetti edukattivi transnazzjonali li jindirizzaw theddidiet transfruntieri għall-integrità u l-etika tal-isport, bħad-doping, ix-xiri tal-logħob u l-vjolenza, kif ukoll kull tip ta' intolleranza u diskriminazzjoni, u li jimmira li jippromwovi u jappoġġja l-governanza tajba fl-isport;

27.  Jistieden lill-Istati Membri u l-federazzjonijiet sportivi jinformaw u jedukaw lill-isportivi u lill-konsumaturi b'mod adegwat, sa minn età żgħira u fil-livelli kollha tal-isport, kemm fil-livell ta' dilettanti u kemm fil-livell professjonali; iħeġġeġ lill-organizzazzjonijiet sportivi jistabbilixxu u jibqgħu għaddejjin bi programmi edukattivi u ta' prevenzjoni persistenti li jinvolvu obbligi ċari għall-klabbs, il-legi u l-federazzjonijiet, b'mod partikolari fir-rigward ta' minorenni;

28.  Jilqa' l-ftehim reċenti b'rabta mar-Raba' Direttiva dwar il-Ħasil tal-Flus, u jappoġġja l-użu proattiv tal-mezzi kollha previsti mil-leġiżlazzjoni l-ġdida biex tiġi indirizzata din il-kwistjoni; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja b'mod konsistenti l-leġiżlazzjoni tal-UE kontra l-ħasil tal-flus biex tiżgura li din tkun biżżejjed biex tiġġieled il-korruzzjoni fl-isport u tiżgura l-iskrutinju ta' korpi governattivi sportivi reġistrati fl-UE u l-uffiċjali tagħhom;

29.  Jinsisti li l-ġlieda kontra l-korruzzjoni fir-rigward tal-governanza tal-FIFA tkun akkumpanjata wkoll minn impenji u miżuri ċari min-naħa tal-FIFA, l-UE, l-Istati Membri u partijiet interessati oħra kontra offiżi oħra li jaffettwaw l-organizzazzjonijiet sportivi, partikolarment ix-xiri tal-logħob, li spiss ikunu relatati ma' kriminalità organizzata li topera fuq livell internazzjonali;

30.  Jisħaq fuq il-bżonn li r-riformi futuri kollha fl-ambitu tal-isport professjonali, u b'mod partikolari fil-futbol, ikunu jinkludu provvedimenti sostanzjali li jħarsu d-drittijiet tal-atleti, tal-ħarrieġa u tat-timijiet; jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-importanza li tkun indirizzata s-sjieda ta' terzi tal-atleti fl-isport Ewropew;

31.  Jappoġġja l-appell tal-kampanja "New FIFA Now" għall-istabbiliment ta' Kummissjoni indipendenti u mhux governattiva ta' Riforma tal-FIFA, li tkun ssorveljata minn awtorità internazzjonali indipendenti;

32.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Association Football (FIFA), lill-Unjoni tal-Assoċjazzjonijiet Ewropej tal-Futbol (UEFA), lill-assoċjazzjonijiet nazzjonali tal-futbol, lill-Assoċjazzjoni tal-Legi Ewropej tal-Futbol Professjonali (EPFL), lill-Assoċjazzjoni tal-Klabbs Ewropej (ECA) u lill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Plejers Professjonisti tal-Futbol (FIFPRO).

(1) ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73.
(2) ĠU C 239 E, 20.8.2013, p. 46.
(3) Testi adottati, P7_TA(2013)0098.

Avviż legali - Politika tal-privatezza