Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο
Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Bettina Michelle Jacobsen
 Άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου ***I
 Άμυνα κατά της ζημιογόνου τιμολόγησης των πλοίων ***I
 Χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας ***
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 – Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2014
 Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4/2015: κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Πλημμύρες στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Ιταλία
 Παροχή ολοκληρωμένης πολυτροπικής έκδοσης εισιτηρίων στην Ευρώπη
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015: Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 – Αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων
 Επανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τον γαλακτοκομικό τομέα
 Ο εξωτερικός αντίκτυπος της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα
 Ο τομέας των οπωροκηπευτικών από την μεταρρύθμιση του 2007 έως σήμερα

Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Bettina Michelle Jacobsen
PDF 387kWORD 62k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον διορισμό της Bettina Michelle Jakobsen ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0122/2015 – 2015/0803(NLE))
P8_TA(2015)0239A8-0198/2015

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0122/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0198/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων της υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 17 Ιουνίου 2015, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί η Bettina Michelle Jakobsen μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


Άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου ***I
PDF 393kWORD 66k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που καθορίζει ενωσιακές διαδικασίες στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής για να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (κωδικοποίηση) (COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – 2014/0174(COD))
P8_TA(2015)0240A8-0203/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0049),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0041/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση των νομοθετικών κειμένων(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0203/2015),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουλίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που καθορίζει ενωσιακές διαδικασίες στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής για να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (κωδικοποιημένο κείμενο)

P8_TC1-COD(2014)0174


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2015/1843.)

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Άμυνα κατά της ζημιογόνου τιμολόγησης των πλοίων ***I
PDF 390kWORD 63k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά της ζημιογόνου τιμολόγησης των πλοίων (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD))
P8_TA(2015)0241A8-0202/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0605),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0171/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση των νομοθετικών κειμένων(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0202/2015),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουλίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά της ζημιογόνου τιμολόγησης των πλοίων (κωδικοποιημένο κείμενο)

P8_TC1-COD(2014)0280


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/1035.)

(1) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας ***
PDF 379kWORD 63k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση, από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δήλωσης για τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων σε ενωσιακά ύδατα σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας (05420/2015 – C8-0043/2015 – 2015/0001(NLE))
P8_TA(2015)0242A8-0195/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση, από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσης σχετικά με τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας (05420/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δήλωσης για τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων σε ενωσιακά ύδατα σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας (05420/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 43 παράγραφος 2 και 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0043/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0195/2015),

1.  εγκρίνει την έκδοση της δήλωσης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 – Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2014
PDF 395kWORD 76k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 – εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2014 (09765/2015 – C8-0161/2015 – 2015/2077(BUD))
P8_TA(2015)0243A8-0219/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που εκδόθηκε οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2015, που εκδόθηκε οριστικά στις 28 Απριλίου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(5),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(6),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(7),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 15 Απριλίου 2015 (COM(2015)0160),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 19 Ιουνίου 2015 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (09765/2015),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0219/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015 αποσκοπεί να εγγράψει στον προϋπολογισμό 2015 το πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2014 που ανέρχεται σε 1 435 εκατομμύρια EUR·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια στοιχεία του εν λόγω πλεονάσματος είναι ένα θετικό αποτέλεσμα στα έσοδα ύψους 1 183 εκατομμυρίων EUR, ένα μη δαπανηθέν ποσό στα έξοδα ύψους 142 εκατομμυρίων EUR, και διαφορές συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους 110 εκατομμυρίων EUR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από πλευράς εσόδων, τα δύο κύρια στοιχεία είναι τόκοι υπερημερίας και πρόστιμα (634 εκατομμύρια EUR) και ένα θετικό αποτέλεσμα στους ιδίους πόρους (479 εκατομμύρια EUR)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από πλευράς δαπανών, η υστέρηση στην απορρόφηση των πιστώσεων για το τμήμα III είναι ιδιαίτερα χαμηλή με μεταφορές στο επόμενο έτος ύψους 29 εκατομμυρίων EUR για το 2014 και 6 εκατομμυρίων EUR για το 2013, αλλά αυξήθηκε για τα άλλα τμήματα σε 101 εκατομμύρια EUR·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολύ χαμηλή υστέρηση στην απορρόφηση των πιστώσεων για το τμήμα III υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη έλλειψη πιστώσεων πληρωμών που θα παραμείνει βασική πρόκληση στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2015·

1.  σημειώνει ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, αφορά αποκλειστικά την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος που προέκυψε το 2014, δηλαδή ποσού 1 435 εκατομμυρίων EUR, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού και με τη θέση που διατύπωσε σχετικά το Συμβούλιο·

2.  υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό 2015, το Συμβούλιο επέμεινε να μετατοπιστούν οι πληρωμές οι σχετιζόμενες με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF) στα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 5/2014 και αριθ. 7/2014 προς τον προϋπολογισμό του 2015, για συνολικό ποσό 126,7 εκατομμυρίων EUR·

3.  θεωρεί ότι, δεδομένου του πλεονάσματος όπως παρουσιάστηκε στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015, αυτά τα δύο σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών του 2014, που καλύπτουν συνολικά επτά περιπτώσεις EUSF, θα μπορούσαν εύκολα να έχουν πληρωθεί από τον προϋπολογισμό του 2014·

4.  εκφράζει γενικά τη δυσαρέσκειά του για μια τάση του Συμβουλίου να μην τηρεί τις δεσμεύσεις του προς χώρες σε έκτακτη ανάγκη οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις για κινητοποίηση του EUSF, με το να μην κινητοποιεί τους πρόσθετους πόρους όπως προβλέπεται από τους ειδικούς μηχανισμούς, αλλά παίρνοντας χρήματα από τα υφιστάμενα προγράμματα· επιδοκιμάζει ωστόσο το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν ακολούθησε την τακτική αυτή για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015·

5.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή υπέβαλε μαζί με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015 και άλλο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού, αριθ. 4/2015, που συνδέεται με την κινητοποίηση του EUSF για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία για συνολικό ποσό 66,5 εκατομμυρίων EUR·

6.  υπενθυμίζει ότι η έγκριση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015 θα μειώσει το μερίδιο των βασιζόμενων στο ΑΕΕ συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά 1 435 εκατομμύρια EUR και, συνεπώς, θα αντισταθμίσει με το παραπάνω τη συνεισφορά τους για τη χρηματοδότηση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015· τονίζει επομένως ότι οι δύο φάκελοι υπόκεινται σε κοινό χρονοδιάγραμμα έγκρισης, δεδομένου ότι συνδέονται στενά από πολιτική άποψη·

7.  υπογραμμίζει ότι είναι πρόθυμο να εγκρίνει και τα δύο σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015 και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015, το συντομότερο δυνατόν, όπως τα υπέβαλε η Επιτροπή·

8.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(3)ΕΕ L 190 της 17.7.2015.
(4)ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(5) ΕΕ L 103 της 22.4.2015, σ. 1.
(6) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(7) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.


Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4/2015: κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία
PDF 396kWORD 78k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύει την πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία (09767/2015 – C8-0162/2015 – 2015/2078(BUD))
P8_TA(2015)0244A8-0220/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που εκδόθηκε οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2015, που εκδόθηκε οριστικά στις 28 Απριλίου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(4) (κανονισμός ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(5),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(6),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(7),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 15 Απριλίου 2015 (COM(2015)0161),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (πλημμύρες στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία), την οποία ενέκρινε η Επιτροπή στις 15 Απριλίου 2015 (COM(2015)0162),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 19 Ιουνίου 2015 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημερομηνία (09767/2015),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0220/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015 αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF) για ποσό 66 505 850 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών σε σχέση με δύο πλημμύρες στη Ρουμανία την άνοιξη και το καλοκαίρι 2014, όσον αφορά τις οποίες οι αιτήσεις για βοήθεια ανέρχονται συνολικά σε 8 495 950 EUR, πλημμύρες στη Βουλγαρία τον Ιούλιο/Αύγουστο 2014, όσον αφορά τις οποίες οι αιτήσεις για βοήθεια ανέρχονται συνολικά σε 1 983 600 EUR και πλημμύρες στην Ιταλία τον Οκτώβριο/Νοέμβριο 2014, όσον αφορά τις οποίες οι αιτήσεις για βοήθεια ανέρχονται συνολικά σε 56 026 300 EUR·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015 είναι να εγγράψει επίσημα τη δημοσιονομική αυτή προσαρμογή στον προϋπολογισμό του 2015·

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, και τη θέση του Συμβουλίου επ’ αυτού·

2.  τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να αποδεσμευθεί οικονομική βοήθεια μέσω του EUSF προς τις χώρες που επλήγησαν από αυτές τις φυσικές καταστροφές, λαμβάνοντας υπόψη ότι το EUSF δείχνει αλληλεγγύη προς τους κατοίκους περιοχών που πλήττονται από καταστροφές·

3.  υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό 2015, το Συμβούλιο επέμεινε να μετατοπιστούν οι πληρωμές οι σχετιζόμενες με την κινητοποίηση του EUSF στα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 5/2014 και αριθ. 7/2014 στον προϋπολογισμό του 2015 για συνολικό ποσό 126,7 εκατομμυρίων EUR·

4.  θεωρεί ότι δεδομένου του πλεονάσματος όπως παρουσιάστηκε στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015, αυτά τα δύο σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών του 2014, που καλύπτουν συνολικά επτά περιπτώσεις EUSF, θα μπορούσαν εύκολα να είχαν πληρωθεί από τον προϋπολογισμό του 2014, λαμβάνοντας υπόψη ότι το EUSF έχει στόχο να διευκολύνει την ταχεία, αποτελεσματική και ευέλικτη ανταπόκριση στις επείγουσες αυτές καταστάσεις·

5.  εκφράζει γενικά τη δυσαρέσκειά του για μια τάση του Συμβουλίου να μην τηρεί τις δεσμεύσεις του προς χώρες που έχουν υποστεί μεγάλη καταστροφή πληρώντας, ως εκ τούτου, τις προϋποθέσεις για την κινητοποίηση του EUSF με το να μην κινητοποιεί πρόσθετους πόρους όπως προβλέπεται από τους ειδικούς μηχανισμούς, αλλά παίρνοντας χρήματα από άλλα προγράμματα· επιδοκιμάζει ωστόσο το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν ακολούθησε την τακτική αυτή για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015·

6.  τονίζει ιδιαίτερα ότι η παρούσα κρίσιμη κατάσταση όσον αφορά τις πληρωμές αποκλείει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν άλλες πηγές χρηματοδότησης εκτός από εκείνη που προτείνει η Επιτροπή όπως περιγράφεται στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015· υπενθυμίζει ότι το EUSF είναι ειδικός μηχανισμός για τον οποίο οι αντίστοιχες πιστώσεις πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό εκτός των αντιστοίχων ανωτάτων ορίων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου·

7.  υπενθυμίζει ότι η έγκριση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015 θα μειώσει το μερίδιο των βασιζόμενων στο ΑΕΕ συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά 1 435 εκατομμύρια EUR και, συνεπώς, θα αντισταθμίσει με το παραπάνω τη συνεισφορά τους για τη χρηματοδότηση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015· τονίζει επομένως ότι οι δύο φάκελοι υπόκεινται σε κοινό χρονοδιάγραμμα έγκρισης, δεδομένου ότι συνδέονται στενά από πολιτική άποψη·

8.  υπογραμμίζει ότι είναι πρόθυμο να εγκρίνει και τα δύο σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών το συντομότερο δυνατόν όπως τα υπέβαλε η Επιτροπή·

9.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(3) ΕΕ L 190 της 17.7.2015.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(5) ΕΕ L 103 της 22.4.2015, σ. 1.
(6) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(7) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.


Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Πλημμύρες στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Ιταλία
PDF 395kWORD 68k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (πλημμύρες στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία) (COM(2015)0162 – C8-0094/2015 – 2015/2079(BUD))
P8_TA(2015)0245A8-0211/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0162 – C8-0094/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 10,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 11,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0211/2015),

1.  εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (πλημμύρες στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/1180.)

(1) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


Παροχή ολοκληρωμένης πολυτροπικής έκδοσης εισιτηρίων στην Ευρώπη
PDF 420kWORD 105k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την παροχή ολοκληρωμένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων για τις πολυτροπικές μετακινήσεις στην Ευρώπη (2014/2244(INI))
P8_TA(2015)0246A8-0183/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών τους με άλλους τρόπους μεταφοράς(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 454/2011 της Επιτροπής σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Τηλεπληροφορικές εφαρμογές για επιβατικές υπηρεσίες» του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(3),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο που υπέβαλε η Επιτροπή «Σχέδιο δράσης για την εξάπλωση των ευφυών συστημάτων μεταφοράς στην Ευρώπη» (CΟΜ(2008)0886),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής του 2011 με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τον οδικό χάρτη για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών(4),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας σχετικά με τη δημιουργία υπηρεσιών ενωσιακού επιπέδου για την παροχή πληροφοριών, τον προγραμματισμό και την έκδοση εισιτηρίων στον τομέα των πολυτροπικών μετακινήσεων» (SWD(2014)0194),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα (COM(2009)0490),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0183/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες, δεν έχει επιτευχθεί ακόμα ο στόχος που έθεσε η πρωτοβουλία 22 της Λευκής Βίβλου του 2011(5), όσον αφορά την υλοποίηση απρόσκοπτων πολυτροπικών ταξιδίων από πόρτα σε πόρτα μέσω ευφυών συστημάτων για διαλειτουργικό και πολυτροπικό προγραμματισμό, συστημάτων διαδικτυακών κρατήσεων και έξυπνης έκδοσης εισιτηρίων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι ταξιδιώτες εξακολουθούν να προτιμούν τις ιδιωτικές μεταφορές, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, επειδή η δημιουργία υπηρεσιών προγραμματισμού μετακινήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ δεν θα είναι από μόνη της αρκετή για να βελτιωθεί η ολοκλήρωση των διάφορων τρόπων μεταφοράς, κάθε μεμονωμένος τρόπος μεταφοράς απαιτεί αυξημένη αποδοτικότητα, βιώσιμο και φιλικότερο περιβάλλον για τον χρήστη και ότι σε αυτό θα συμβάλλουν σημαντικά, μεταξύ άλλων, η έγκριση της τέταρτης δέσμης για τους σιδηροδρόμους, στο μέτρο που αυτό θα εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση στις υποδομές, μεταξύ άλλων για τις μικρότερες επιχειρήσεις, τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, η έγκριση του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών καθώς και η υλοποίηση των έργων προτεραιότητας των ΔΕΔ-Μ και του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή ορίζει το ολοκληρωμένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων ως μία συνδυασμένη χρήση διαφόρων μέσων μεταφοράς με ένα ενιαίο εισιτήριο, ο ορισμός αυτός δεν γίνεται πάντοτε αποδεκτός από τις επιχειρήσεις και ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών αποσκοπούν στην παροχή διατροπικών εισιτηρίων και μόνον, πράγμα το οποίο παρεμποδίζει περαιτέρω εξελίξεις στον σχετικό τομέα·

1.  επισημαίνει ότι η παροχή πληροφοριών για τις πολυτροπικές μετακινήσεις σε επίπεδο ΕΕ και οι υπηρεσίες προγραμματισμού και έκδοσης εισιτηρίων, ιδίως για μεγάλες αποστάσεις, συνιστούν μια απάντηση σε ουσιαστικές προκλήσεις του τομέα των ευρωπαϊκών μεταφορών, όπως η βιωσιμότητα, η πολυτροπικότητα, η βελτίωση της ασφάλειας όλων των τρόπων μεταφοράς, η αποδοτικότητα και η επάρκεια, η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και η εργασιακή κινητικότητα, και ότι, για τον λόγο αυτόν, είναι εξίσου επωφελείς για την κοινωνία, την οικονομία, το περιβάλλον, την κοινωνική συνοχή και την τουριστική βιομηχανία·

2.  τονίζει ότι παροχή πληροφοριών για τις πολυτροπικές μετακινήσεις σε επίπεδο ΕΕ και οι υπηρεσίες προγραμματισμού και έκδοσης εισιτηρίων παρέχουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, δυνατότητες καινοτομίας και συνεπώς συμβάλλουν σημαντικά σε μια παγκόσμια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ενιαία αγορά καθώς και στην ολοκλήρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών·

3.  υπογραμμίζει ότι η ατομική κινητικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των βασικών ελευθεριών και ότι οι καταναλωτές πρέπει συνεπώς να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε λεπτομερείς, ακριβείς και αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με χρονοδιαγράμματα και συνδέσεις που αφορούν πολυτροπικά και διασυνοριακά δίκτυα απρόσκοπτων μεταφορών από πόρτα σε πόρτα, με υψηλά πρότυπα άνεσης, καθώς και να πραγματοποιούν τις απαραίτητες κρατήσεις και πληρωμές ηλεκτρονικά· επιδοκιμάζει την ύπαρξη κινήτρων με τα οποία ενθαρρύνονται οι ταξιδιώτες να συνδυάζουν διάφορους διαθέσιμους τρόπους μεταφοράς· επισημαίνει ότι στα περισσότερα κράτη μέλη εξακολουθεί να μην υπάρχει η δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων για εθνικές και διασυνοριακές μετακινήσεις εντός της ΕΕ μέσω διαδικτυακών εφαρμογών ή εφαρμογών κινητών τηλεφώνων· φρονεί ότι ο γεωγραφικός αποκλεισμός δεν θα πρέπει να επιτρέπεται·

4.  τονίζει ότι είναι σημαντικό για τους χρήστες να μπορούν να διαθέτουν ενιαίο εισιτήριο για μία πολυτροπική μετακίνηση και θεωρεί ότι η δυνατότητα για δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση σε δεδομένα πολυτροπικών μεταφορών και ταξιδιών και, ως εκ τούτου, η παροχή λεπτομερών, εύκολα προσβάσιμων, αντικειμενικών και αξιόπιστων πληροφοριών πραγματικού χρόνου για τους ταξιδιώτες, αποτελούν προϋπόθεση για το ολοκληρωμένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίου και υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα σχετικά μέτρα είναι δίκαια, πρέπει πρωτίστως να συνοδεύονται με εσωτερίκευση των εξωτερικών δαπανών για όλους τους τρόπους μεταφοράς και με πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των διαφόρων τρόπων μεταφοράς·

5.  επισημαίνει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνουν διαφανείς πληροφορίες ως προς την τιμολόγηση· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι τα συστήματα κρατήσεων και πληρωμών θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς τη συνολική τιμή του εισιτηρίου για κάθε επιλεγμένη διαδρομή, συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικών στοιχείων, όπως φόροι και χρεώσεις· τονίζει με έμφαση τη σπουδαιότητα που έχουν οι καινοτόμες πλατφόρμες που βασίζονται στις τεχνολογίες των πληροφοριών, με τις οποίες μειώνονται συνολικά τα τέλη κράτησης και αγοράς και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υφίστανται ποικίλες δυνατότητες πληρωμής για την αγορά εισιτηρίων ταξιδίου· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για τον περιορισμό των τελών κατά τη χρήση πιστωτικών καρτών ή άλλων εύλογων μορφών πληρωμής για δημόσιες υπηρεσίες μεταφορών·

6.  τονίζει ότι η έλλειψη συμβατότητας και συνοχής στη διαστρωμάτωση των δεδομένων, η διαφοροποίηση και η απουσία διαλειτουργικότητας των μορφότυπων δεδομένων και των πρωτοκόλλων ανταλλαγής δεδομένων αποδυναμώνουν την ύπαρξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών παροχής πληροφοριών, προγραμματισμού και έκδοσης εισιτηρίων στον τομέα των πολυτροπικών μετακινήσεων στην ΕΕ και δημιουργούν πρόσθετο κόστος· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα ρυθμιστικά μέτρα θα είναι συμβατά με τις ταχείες εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών και δεν θα δημιουργούν περιττές επιβαρύνσεις·

7.  επικροτεί τις προσπάθειες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία υπηρεσιών προγραμματισμού μετακινήσεων, σε συνδυασμό με τα απαιτούμενα ανοιχτά πρότυπα και τις απαιτούμενες ανοιχτές διεπαφές, αλλά παρατηρεί επίσης ότι αυτές οι υπηρεσίες συχνά είναι περιορισμένες στο περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και σπάνια είναι πολυτροπικές, για τον λόγο αυτόν, ζητεί –ως πρώτο βήμα– από τους παρόχους υπηρεσιών μεταφορών και τους παρόχους υπηρεσιών προγραμματισμού των μετακινήσεων να βασιστούν στις υφιστάμενες συνέργειες και να επικεντρωθούν περισσότερο στη διάθεση πολυτροπικών, διασυνοριακών υπηρεσιών προγραμματισμού με ειδικές ρυθμίσεις για την έκδοση εισιτηρίων, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη γλώσσα στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες, λαμβανομένης υπόψη της χρήσης μειονοτικών γλωσσών, και συνδέοντας τις τοπικές με τις υπεραστικές μεταφορές –συμπεριλαμβανομένου του «πρώτου και του τελευταίου χιλιομέτρου», για παράδειγμα, μέσω της αναβάθμισης των διαφορετικών συστημάτων για την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητάς τους και της δυνατότητας επικοινωνίας μεταξύ τους· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ ως πιλοτικό έργο για τον εντοπισμό των επιβατικών ροών και του δυναμικού των υπηρεσιών πληροφοριών, προγραμματισμού και έκδοσης εισιτηρίων στον τομέα των πολυτροπικών μετακινήσεων·

8.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια βάση δεδομένων ορθών πρακτικών όσον αφορά τα έργα που έχουν υλοποιηθεί σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο πάνω στα οποία θα βασιστεί η υλοποίηση των εν λόγω έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

9.  υπογραμμίζει ότι η εύκολη και απλουστευμένη διαδικασία αγοράς μέσω των ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων στις πολυτροπικές μετακινήσεις θα προσελκύσει περισσότερους επιβάτες στα δημόσια μέσα μεταφοράς, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ικανοποίησή τους καθώς και συγκεκριμένα οφέλη για τις επιχειρήσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς·

10.  καλεί την Επιτροπή να λάβει, σε συνάρτηση με το ολοκληρωμένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων για τις πολυτροπικές μετακινήσεις, τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σαφές πλαίσιο το οποίο θα στηρίζει και θα διευκολύνει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι αρμόδιες αρχές, τις συμφωνίες που έχουν ήδη συνάψει καθώς και τον καινοτόμο χαρακτήρα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και, σε περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί μέχρι το 2020 σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη δημιουργία ολοκληρωμένων και διαλειτουργικών συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων στις διασυνοριακές πολυτροπικές μετακινήσεις, καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί καθώς και τις οικειοθελείς πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί και να θεσπίσει νομοθετικά μέτρα εισάγοντας ελάχιστους κανόνες και ένα χρονοδιάγραμμα·

11.  υπογραμμίζει τον ενεργό ρόλο και την ευθύνη των τοπικών και περιφερειακών αρχών όσον αφορά την αρχή και το τέλος του ταξιδιού («πρώτο και τελευταίο χιλιόμετρο»)· θεωρεί, συνεπώς, ουσιώδους σημασίας τη συμμετοχή των εν λόγω αρχών στη θέσπιση επιμέρους ρυθμίσεων αλλά και στην εποπτεία της εφαρμογής τους, καθώς και στη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος στο σύνολό του· λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σημεία, καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών:

   να δημιουργήσουν μέχρι το αργότερο το 2020, σε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους του τομέα των μεταφορών, επικαιροποιημένα εθνικά συστήματα πληροφοριών για δρομολόγια και ναύλους, βάσει ανοιχτών διεπαφών που θα συνδέουν τα ταξιδιωτικά δεδομένα για τις περιφερειακές και τοπικές αστικές δημόσιες συγκοινωνίες που εκτελούνται από ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, και να συνεχίσουν να επικαιροποιούν τακτικά τα εν λόγω συστήματα·
   να μεριμνήσουν ώστε να εφοδιαστούν, το αργότερο έως το 2020, όλα τα μεταφορικά μέσα των τοπικών δημόσιων επιβατικών συγκοινωνιών με έξυπνα συστήματα μετάδοσης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη θέση του μεταφορικού οχήματος και να συμπεριληφθεί αυτό ως όρος στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών·
   να προβλέψουν, το αργότερο έως το 2024, βάσει ανοιχτών διεπαφών, τη δημιουργία επικαιροποιημένων εθνικών συστημάτων πληροφοριών για δρομολόγια και ναύλους, με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια των επιχειρήσεων δημοσίων μεταφορών τα οποία θα πρέπει να δικτυωθούν σε διασυνοριακή βάση και να καταστούν προσβάσιμα στους φορείς λειτουργίας, στους παρόχους υπηρεσιών προγραμματισμού ταξιδίων και στους καταναλωτές·

12.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι μια δίκαιη, ανοιχτή και ισότιμη πρόσβαση όλων των παρόχων υπηρεσιών πληροφόρησης, προγραμματισμού και έκδοσης εισιτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, σε πλήρη πολυτροπικά δεδομένα πραγματικού χρόνου μεταφορών και ταξιδιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση υπηρεσιών πολυτροπικών μετακινήσεων, πληροφοριών, προγραμματισμού και έκδοσης εισιτηρίων σε ολόκληρη την ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που θα υποχρεώνει τον εκάστοτε πάροχο να διαθέτει υπό δίκαιους και ισότιμους όρους όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την προσφορά ευρύτερων υπηρεσιών, καθώς και για να έχουν οι ταξιδιώτες τη δυνατότητα ουσιαστικής, προσβάσιμης και οικονομικά προσιτής επιλογής της πιο βιώσιμης, οικονομικά συμφέρουσας και ταχύτερης σύνδεσης, χωρίς να διακυβεύονται εν προκειμένω τα οικονομικά συμφέροντα των εμπλεκομένων παρόχων υπηρεσιών·

13.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ, είναι καθήκον της Επιτροπής να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τον ενδεχόμενο κίνδυνο μονοπώλησης πληροφοριών από παρόχους πολυτροπικών πληροφοριών και εισιτηρίων· προσθέτει ότι η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι το μερίδιο που διατίθεται για την αποζημίωση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων δεν θα επιβαρύνει υπέρμετρα τις εταιρείες που μεταφέρουν επιβάτες·

14.  συνιστά μετ’ επιτάσεως τη δημιουργία μίας πλατφόρμας διαλόγου, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εκπρόσωποι του τομέα των μεταφορών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ανάπτυξη εφαρμόσιμων λύσεων για τη σταδιακή καθιέρωση σε επίπεδο ΕΕ διαλειτουργικών ηλεκτρονικών συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό κύκλο του ταξιδιού, από τον προγραμματισμό μέχρι την αγορά των εισιτηρίων, καθώς και την αντιμετώπιση των προβλημάτων κατανομής των εσόδων από την πώληση εισιτηρίων και της κατανομής των επιβαρύνσεων σε περιπτώσεις διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών· φρονεί ότι αυτές οι λύσεις θα πρέπει να αναπτυχθούν με γνώμονα την αγορά χωρίς να επιβαρύνουν τους φορείς εκμετάλλευσης και τους επιβάτες με δυσανάλογο κόστος· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά, μέσω της συγχρηματοδότησης από την ΕΕ, συνέργειες στον συγκεκριμένο τομέα μεταξύ των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών και μεταφορών·

15.  επισημαίνει ότι τα δικαιώματα των ευρωπαίων επιβατών περιορίζονται στον βαθμό που ισχύουν μεμονωμένα σε κάθε σύμβαση μεταφοράς, όταν όμως ένα ταξίδι έχει πολλά διασυνοριακά σκέλη ή περιλαμβάνει διάφορους τρόπους μεταφοράς, η προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών δεν εξασφαλίζεται με τον συνήθη τρόπο και καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί στο αίτημα του Κοινοβουλίου, που διατυπώνεται στο ψήφισμά του για τον οδικό χάρτη του 2011(6), για έναν χάρτη των δικαιωμάτων των επιβατών που θα καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς, υποβάλλοντας ανάλογη πρόταση έως το τέλος του 2017, η οποία θα περιλαμβάνει χωριστή ενότητα για τις πολυτροπικές μετακινήσεις και θα διασφαλίζει σαφή και διαφανή προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών κατά τις πολυτροπικές μεταφορές και στην οποία θα λαμβάνεται υπόψη η ιδιομορφία του εκάστοτε τρόπου μεταφοράς και το ολοκληρωμένο σύστημα έκδοσης πολυτροπικών εισιτηρίων·

16.  υπογραμμίζει ότι η ισότιμη και χωρίς φραγμούς πρόσβαση όλων των ατόμων στα μέσα μεταφοράς είναι αποφασιστικής σημασίας για την κοινωνική κινητικότητα, ιδίως δε για τα ευάλωτα άτομα, λαμβανομένων επίσης υπόψη των δημογραφικών αλλαγών στην Ευρώπη και ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία ή με περιορισμένη κινητικότητα καθώς και στις ειδικές απαιτήσεις των ηλικιωμένων όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες πριν από το ταξίδι και κατά τη διάρκειά του, τις επιλογές έκδοσης εισιτηρίων και τα συστήματα κράτησης και πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας κράτησης χώρων για αναπηρικά αμαξίδια· επικροτεί τον χάρτη πορείας της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας καθώς και τη δυνατότητα ανάληψης νομοθετικής δράσης ούτως ώστε να αρθούν οι οικονομικοί και κοινωνικοί φραγμοί που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες· προτρέπει την Επιτροπή, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, να αντιμετωπίσει τους φραγμούς στις μεταφορές·

17.  τονίζει τη σημασία που έχει η εξασφάλιση διαφορετικών προτύπων τιμολόγησης και δυνατοτήτων πληρωμής (επιδόματα, μειώσεις κλπ.) προκειμένου να λαμβάνεται μέριμνα ώστε ορισμένες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, συνταξιούχοι, φοιτητές, πολυμελείς οικογένειες, άτομα χαμηλού εισοδήματος και άλλες μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες) να μπορούν να επωφεληθούν από τα πολυτροπικά συστήματα έκδοσης εισιτηρίων στην ΕΕ·

18.  σημειώνει ότι τα συστήματα πληροφοριών για τις πολυτροπικές μετακινήσεις πρέπει να είναι φιλικά προς τον χρήστη και, κατά συνέπεια, να συμπληρώνονται από επικαιροποιημένο χάρτη και γεωγραφικά στοιχεία·

19.  ζητεί να συνεχιστεί η στήριξη των καινοτόμων λύσεων που προωθούν οι φορείς και όχι μόνο να διατηρηθούν αλλά και να επεκταθούν εν προκειμένω οι αντίστοιχες δυνατότητες ενωσιακής χρηματοδότησης, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα καινοτομίας Shift2Rail 4 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», σε συνδυασμό με τα διαρθρωτικά ταμεία· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αξιοποιήσει δεόντως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για τον σκοπό αυτό·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει έναν εύκολα προσβάσιμο κατάλογο με τακτική αξιολόγηση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ για τη «διατροπική ολοκληρωμένη έκδοση εισιτηρίων»·

21.  υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο του παγκοσμίου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) και ιδίως του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος πλοήγησης Galileo για τη συγκέντρωση δυναμικών δεδομένων, μέσω των οποίων μπορούν να ενημερώνονται οι ταξιδιώτες τόσο πριν από την έναρξη του ταξιδιού όσο και κατά τη διάρκειά του για ενδεχόμενα προβλήματα, καθώς και για εναλλακτικές δυνατότητες μετακίνησης· τονίζει ότι τα οφέλη των δορυφορικών συστημάτων πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από επαρκείς διατάξεις προστασίας των δεδομένων·

22.  επισημαίνει την ανάγκη να μειωθεί η συμφόρηση και η ατμοσφαιρική ρύπανση στις αστικές περιοχές, και ζητεί να δημιουργηθούν κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τη χρήση βιώσιμων μορφών μεταφοράς σε ολόκληρη την Ευρώπη, εντάσσοντας στις υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και προγραμματισμού μετακινήσεων και πληροφορίες για διάφορες υπηρεσίες κινητικότητας, όπως είναι, π.χ., ο συνεπιβατισμός, η από κοινού χρήση αυτοκινήτων, τα συστήματα ανταποκρίσεων, οι υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων, οι ποδηλατόδρομοι και οι πεζόδρομοι·

23.  χαιρετίζει την αυξανόμενη διαθεσιμότητα ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων στις πόλεις και άλλες αστικές περιοχές, όπως οι καθολικές τεχνολογίες ψηφιακών «ευφυών καρτών» που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διάφορους τρόπους μεταφοράς καθώς και για διασυνοριακά ταξίδια, υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι τεχνικές λύσεις θα πρέπει να επαφίενται στην αγορά και να μην επιβάλλονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

24.  σημειώνει ότι οι σταθερά καλές δικτυακές συνδέσεις αποτελούν μία από τις προϋποθέσεις δημιουργίας ενός έξυπνου συστήματος φιλικού προς τον επιβάτη και ικανού να παρέχει δυναμικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κατάσταση της κυκλοφορίας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στη διευκόλυνση, την ενθάρρυνση και τη στήριξη της ευρείας διαθεσιμότητας δωρεάν ή χαμηλού κόστους ψηφιακών υποδομών υψηλής ταχύτητας, σε όλα τα μέσα μεταφοράς και όλα τα σημεία μετεπιβίβασης, μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», του ΕΤΣΕ και άλλων συναφών πηγών χρηματοδότησης·

25.  υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας των δεδομένων, ζητεί με έμφαση τη συμμόρφωση με την οδηγία 95/46/ΕΚ και ζητεί σαφείς διατάξεις για τη χρήση και τη διαβίβαση δεδομένων, ιδίως δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των οποίων η επεξεργασία και η χρήση πρέπει να γίνεται μόνο αφού καταστούν ανώνυμα και με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της έκδοσης εισιτηρίων πολυτροπικών μετακινήσεων· επισημαίνει ότι η αγορά και η πληρωμή εισιτηρίων μέσω εφαρμογών κινητών τηλεφώνων και διαδικτυακών εφαρμογών θα πρέπει να διατίθενται χωρίς απαίτηση εγγραφής στο σύστημα·

26.  τονίζει τη σημασία που έχει ο προγραμματισμός των ταξιδίων, η πρόσβαση σε πολυτροπική ενημέρωση και η έκδοση εισιτηρίων με σαφή και διαφανή τρόπο, όπως μέσω ψηφιακών και επιγραμμικών πλατφορμών, καθώς και την ανάγκη που υπάρχει για βελτίωση της πρόσβασης στα δημόσια μέσα μεταφοράς κατά τις μετακινήσεις στην ΕΕ και για την προώθηση του εκσυγχρονισμού των βιώσιμων μεταφορικών υπηρεσιών με στόχο την προσέλκυση τουριστών από την ΕΕ και από τρίτες χώρες, δεδομένου ότι, κατ’ αυτό τον τρόπο, διευκολύνεται ολόκληρη η διαδικασία προγραμματισμού των ταξιδίων· τονίζει επίσης τις δυνητικά ευνοϊκές συνέπειες ενός ολοκληρωμένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων όσον αφορά τη βελτίωση της σύνδεσης όλων των περιφερειών και ιδίως των πιο απόμακρων, όπως οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες·

27.  τονίζει την ανάγκη για περισσότερη και καλύτερη προώθηση και προβολή των άνω των εκατό υπηρεσιών προγραμματισμού πολυτροπικών μετακινήσεων που διατίθενται ήδη σε πόλεις, περιφέρειες και σε εθνικό επίπεδο στην ΕΕ, και ζητεί επίσης να καταβληθούν προσπάθειες για την προώθηση της διασύνδεσης αυτών των υπηρεσιών·

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 1.
(2) ΕΕ L 123 της 12.5.2011, σ. 11.
(3) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(4) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 72.
(5) «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144).
(6) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τον οδικό χάρτη για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών (ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 72.).


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015: Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)
PDF 394kWORD 79k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή το οποίο συνοδεύει την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 (09876/2015 – C8-0172/2015 – 2015/2011(BUD))
P8_TA(2015)0247A8-0221/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που εκδόθηκε οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2015 ο οποίος εγκρίθηκε οριστικά στις 28 Απριλίου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(4) (κανονισμός ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(5),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 13 Ιανουαρίου 2015 (COM(2015)0011),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου 2015 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (09876/2015 – C8-0172/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων(7),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0221/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015 είναι να μεταφέρει τις αναγκαίες αλλαγές στην ονοματολογία του προϋπολογισμού σύμφωνα με τη νομοθετική συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ανακατανομή 1 360 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 10 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων της ΕΕ το 2015 ανακατανέμεται συνολικό ποσό σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 1 350 εκατομμυρίων EUR από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (790 εκατομμύρια EUR), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» (70 εκατομμύρια EUR) και το ITER (490 εκατομμύρια EUR)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή σκοπεύει να αντισταθμίσει τη μείωση των πιστώσεων του ITER με αντίστοιχη αύξηση κατά την περίοδο 2018-2020·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών με πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών ύψους 10 εκατομμυρίων EUR αντίστοιχα, πραγματοποιείται ολοσχερώς με ανακατανομή πόρων από το ITER (άρθρο 08 04 01 02 του προϋπολογισμού)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι πρόσθετες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών που προορίζονται για την εκτέλεση του ΕΤΣΕ πραγματοποιούνται ολοσχερώς με ανακατανομή πόρων, με αποτέλεσμα να παραμένουν ανέπαφες οι συνολικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2015·

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, και τη θέση του Συμβουλίου επ’ αυτού·

2.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι μια γρήγορη συμφωνία για το ΕΤΣΕ έγινε δυνατή χάρη στην αποφασιστικότητα όλων των θεσμών να εξασφαλίσουν την έναρξη λειτουργίας του το ταχύτερο δυνατό· θεωρεί λυπηρή, ωστόσο, την αρνητική επίπτωση στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και στη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», παρότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων είναι καλύτερο από ό,τι η αρχική πρόταση της Επιτροπής·

3.  τονίζει εκ νέου τον ρόλο του προϋπολογισμού της Ένωσης στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της συγκέντρωσης πόρων και της εξασφάλισης σημαντικού βαθμού συνεργειών μεταξύ των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και του ΕΤΣΕ, με παράλληλη ενίσχυση της πολλαπλασιαστικής επίδρασης των συνεισφορών της Ένωσης· υποστηρίζει την κινητοποίηση πρόσθετων πηγών ιδιωτικών και δημόσιων πόρων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε στόχους ευρωπαϊκής διάστασης, ιδίως μέσω της αντιμετώπισης διασυνοριακών προκλήσεων σε τομείς όπως η ενέργεια, το περιβάλλον και οι υποδομές μεταφορών·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ένα πρόσθετο ποσό ύψους 1 000 εκατομμυρίων EUR, σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, θα διατεθεί μέσω του συνολικού περιθωρίου του ΠΔΠ για αναλήψεις υποχρεώσεων, προερχόμενο από τα εναπομείναντα διαθέσιμα περιθώρια των προϋπολογισμών 2014 και 2015, περιορίζοντας έτσι την ανακατανομή πόρων από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» · υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού ΠΔΠ, οι πόροι από το συνολικό περιθώριο του ΠΔΠ για αναλήψεις υποχρεώσεων θα γίνουν διαθέσιμοι από το 2016 και μετά·

5.  εκφράζει, ωστόσο, σε γενικές γραμμές αποδοκιμασία για την ανακατανομή πόρων από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» , δεδομένου ότι πρόκειται για ουσιώδη προγράμματα για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη· για τον λόγο αυτό, σκοπεύει να αποκαταστήσει αυτές τις ανακατανομές πόρων κατά τις προσεχείς ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού·

6.  επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και τις μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση του ρόλου και του στόχου του προϋπολογισμού της Ένωσης, οι οποίοι συνίστανται στην τόνωση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης και στην επιδίωξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι βασικά προγράμματα του τομέα 1α «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση»·

7.  επιβεβαιώνει την προθυμία του να εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο, ακολουθώντας τη νομοθετική συμφωνία για το ΕΤΣΕ, δεδομένου του ενδιαφέροντός του για την ταχύτερη δυνατή έναρξη λειτουργίας του ΕΤΣΕ·

8.  εγκρίνει, κατά συνέπεια, τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(3) ΕΕ L 190 της 17.7.2015.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(5) ΕΕ L 103 της 22.4.2015, σ. 1.
(6) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(7) ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 – Αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων
PDF 410kWORD 85k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 - Αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων (09768/2015 – C8-0163/2015 – 2015/2121(BUD))
P8_TA(2015)0248A8-0212/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2015, που εκδόθηκε οριστικά στις 28 Απριλίου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(4) (κανονισμός ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(5),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 13 Μαΐου 2015 (COM(2015)0241),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 19 Ιουνίου 2015 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (09768/2015 – C8-0163/2015),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο(7)​,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2015 με τίτλο «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση» (COM(2015)0240),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0212/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015 είναι η ενίσχυση των πόρων της Ένωσης ούτως ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί τις ροές μεταναστών και προσφύγων μετά τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και την αύξηση των διαστάσεων των μεταναστευτικών ροών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων αυξήθηκαν σε 75 722 000 EUR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των πιστώσεων πληρωμών σε 69 652 000 EUR προήλθε εξ ολοκλήρου από ανακατανομή των πιστώσεων στο πρόγραμμα Galileo, οπότε το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2015 παρέμεινε αμετάβλητο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση που προτάθηκε για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) ανέρχεται συνολικά σε 26,8 εκατομμύρια EUR τόσο σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών, τα οποία προέρχονται εν μέρει από πρόσθετες πιστώσεις μέσω του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015 και εν μέρει από ανακατανομή πιστώσεων εντός του Κεφαλαίου 18 02 (Εσωτερική ασφάλεια) λόγω του κλεισίματος παλαιών υποθέσεων δυνάμει του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική επιβάρυνση που σχετίζεται με την βοήθεια έκτακτης ανάγκης αφορά μέχρι στιγμής κυρίως τους εθνικούς προϋπολογισμούς των νότιων παράκτιων κρατών της Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπό το φως των μεσοπρόθεσμων μακροοικονομικών προβλέψεων και των δυσμενών δημογραφικών τάσεων που επικρατούν στην Ένωση και τις γειτονικές περιοχές, και ειδικότερα στη Δυτική και Κεντρική Αφρική, η αύξηση της μετανάστευσης στην Ευρώπη δεν μπορεί να θεωρηθεί προσωρινό φαινόμενο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015 αυξάνει επίσης το επίπεδο στελέχωσης 3 οργανισμών, προβλέποντας συγκεκριμένα 16 πρόσθετες θέσεις για το FRONTEX, 4 θέσεις για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και 3 θέσεις για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν οι μεταναστευτικές ροές δεν αντιμετωπισθούν ουσιαστικά και έγκαιρα, ενδέχεται να επιφέρουν σημαντικό κόστος σε άλλους τομείς πολιτικής·

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, και της θέσης του Συμβουλίου επ’ αυτού·

2.  επιδοκιμάζει την προθυμία όλων των θεσμικών οργάνων να αυξήσουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού που έχουν σχέση με τη μετανάστευση και το άσυλο, δεδομένης της προφανούς και επείγουσας ανάγκης·

3.  υπενθυμίζει ότι στην πρώτη του ανάγνωση του προϋπολογισμού του 2015 τον Οκτώβριο του 2014, το Κοινοβούλιο είχε ήδη ζητήσει να αυξηθούν σημαντικά οι πιστώσεις σε αυτές τις γραμμές του προϋπολογισμού και να προβλεφθεί πρόσθετο προσωπικό για τους σχετικούς οργανισμούς·

4.  εκφράζει ωστόσο τη δυσαρέσκειά του για το περιορισμένο ύψος των αυξήσεων που προτάθηκαν στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015, οι οποίες δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες, δεδομένου ότι η κρίση στη Μεσόγειο συνεχίζεται και κατά πάσα πιθανότητα θα επιδεινωθεί, ότι υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερος κίνδυνος αύξησης των προσφύγων από την Ουκρανία και ότι πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστούν οι γενικότερες προκλήσεις στο θέμα της μετανάστευσης· υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη για αυστηρό έλεγχο του προορισμού των εν λόγω κονδυλίων και, κατά συνέπεια, για μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και ανάθεσης υπεργολαβιών, με ταυτόχρονη συνεκτίμηση των διαφόρων ερευνών που αφορούν μια σειρά περιπτώσεων κατάχρησης που ανακαλύφθηκαν σε κράτη μέλη·

5.  εκφράζει αποδοκιμασία για τις διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των κρατών μελών στο Συμβούλιο γύρω από την πρόταση της Επιτροπής που περιέχεται στο «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση»· υπενθυμίζει ότι, λόγω της φύσεως του φαινομένου της μετανάστευσης, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορεί να αντιμετωπισθεί πιο αποτελεσματικά σε επίπεδο Ένωσης·

6.  θεωρεί ότι οι σχετικοί οργανισμοί δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε μείωση ή αναδιάταξη του προσωπικού· θεωρεί ότι οι οργανισμοί αυτοί πρέπει να διαθέτουν το προσωπικό τους κατά τον αρμόζοντα τρόπο αποσκοπώντας στο να ανταποκριθούν στις αυξημένες αρμοδιότητές τους·

7.  τονίζει ότι, δεδομένων του μεγάλου αριθμού αφίξεων στις νότιες ακτές της Ένωσης, του αυξημένου ρόλου που καλείται να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) στη διαχείριση του ασύλου και του σαφούς αιτήματος για στήριξη των συνθηκών υποδοχής πρώτης γραμμής, η πρόταση να αυξηθεί το προσωπικό της EASO μόνο κατά 4 άτομα είναι σαφώς ανεπαρκής· ζητεί ως εκ τούτου επαρκή στελέχωση και επαρκή προϋπολογισμό για την EASO το 2016, ούτως ώστε η υπηρεσία να έχει τη δυνατότητα να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της και να φέρει σε πέρας τις επιχειρήσεις της·

8.  πιστεύει ότι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος και τα επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από τα μέτρα που παρουσιάσθηκαν ως μέρος του προγράμματος δράσης της ΕΕ για τη μετανάστευση και του προγράμματος δράσης της ΕΕ για την ασφάλεια όσον αφορά την Ευρωπόλ θα πρέπει να αποτιμηθούν λεπτομερώς από την Επιτροπή για να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο η δυνατότητα να προσαρμόσουν δεόντως τις ανάγκες της Ευρωπόλ σε προϋπολογισμό και προσωπικό· τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπόλ στη διασυνοριακή παροχή στήριξης στα κράτη μέλη και στην ανταλλαγή πληροφοριών· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί επαρκής προϋπολογισμός και επαρκές επίπεδο στελέχωσης για την Ευρωπόλ το 2016, ούτως ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της και να φέρει σε πέρας τις επιχειρήσεις της·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, όσο το δυνατόν ακριβέστερη αξιολόγηση των αναγκών του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης έως το 2020· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για επαρκή αύξηση και, κατά περίπτωση, για προσαρμοσμένη κατανομή της χρηματοδότησης μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και μεθόδων εφαρμογής του Ταμείου, μετά από την αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών·

10.  εκφράζει την πρόθεσή του να τροποποιήσει την ονοματολογία του προϋπολογισμού του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης προς όφελος της διαφάνειας και του καλύτερου ελέγχου της κατανομής των ετήσιων πιστώσεων μεταξύ των προγραμμάτων και των μέσων εφαρμογής του ταμείου, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014(8)·

11.  σημειώνει ακόμη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015 δεν προβλέπει πρόσθετες συνολικές πιστώσεις πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2015, αλλά παραπέμπει για άλλη μια φορά στην ανακατανομή ήδη υπαρχόντων πόρων·

12.  επιμένει ότι η ανακατανομή από το πρόγραμμα Galileo πρέπει να αντισταθμιστεί δεόντως στον προϋπολογισμό του 2016·

13.  επιβεβαιώνει εντούτοις ότι είναι πρόθυμο να εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015 το συντομότερο δυνατόν όπως το υπέβαλε η Επιτροπή, λόγω του κατεπείγοντος της κατάστασης·

14.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(3) ΕΕ L 190 της 17.7.2015.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(5) ΕΕ L 103 της 22.4.2015, σ. 1.
(6) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0176.
(8) α.β.γ.Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014, το ποσό των συνολικών πόρων που διατίθενται για το Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το διάστημα 2014 - 2020 ανέρχεται σε 3 137 εκατομμύρια EUR. Το ποσό αυτό διατίθεται ως εξής:2 392 εκατομμύρια EUR για τα εθνικά προγράμματα (άρθρο 19)·360 εκατομμύρια EUR για τις ειδικές δράσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ (άρθρο 16), τα προγράμματα επανεγκατάστασης (άρθρο 17), τις μεταφορές (άρθρο 18)·385 εκατομμύρια EUR για τις δράσεις της Ένωσης (άρθρο 20), την βοήθεια έκτακτης ανάγκης (άρθρο 21), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (άρθρο 22) και την τεχνική βοήθεια (άρθρο 23).Η σημερινή ονοματολογία του προϋπολογισμού δεν ανταποκρίνεται με κανέναν τρόπο σε αυτήν την κατανομή.


Επανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τον γαλακτοκομικό τομέα
PDF 528kWORD 162k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τις προοπτικές του γαλακτοκομικού τομέα της ΕΕ - επανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα (2014/2146(INI))
P8_TA(2015)0249A8-0187/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 261/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007(2)·

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων και την εφαρμογή των διατάξεων της «δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος» (COM(2014)0354),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τις «προοπτικές για τις αγροτικές αγορές και το σχετικό εισόδημα για την περίοδο 2014-2024»·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς και των επακόλουθων όρων όσον αφορά την ομαλή σταδιακή κατάργηση του συστήματος ποσοστώσεων γάλακτος - δεύτερη έκθεση για την «ομαλή προσγείωση» (COM(2012)0741),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη διατήρηση της παραγωγής γάλακτος στις ορεινές περιοχές, στις μειονεκτικές περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές μετά τη λήξη των ποσοστώσεων γάλακτος(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την έλλειψη πρωτεϊνών στην ΕΕ: ποία η λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα;(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την κρίση στον τομέα παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών (ΑθΕΠ) στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων από επιχείρηση σε επιχείρηση (COM(2014)0472),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2006(6), με τον οποίο θεσπίζονται ειδικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας υπέρ των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων(7),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (COM(2015)0010),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον του γαλακτοκομικού τομέα»,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης εντός της ΕΕ που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στις 23 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0187/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «δέσμη μέτρων για τον τομέα του γάλακτος» τέθηκε σε εφαρμογή στις 3 Οκτωβρίου 2012 και θα ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όπως αποφασίσθηκε κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση της ΚΓΠ του 2003, οι γαλακτοκομικές ποσοστώσεις παύουν να ισχύουν στις 31 Μαρτίου 2015·

Γ.  δεδομένων της σημασίας και του επίκαιρου χαρακτήρα των μέτρων που περιλαμβάνονται στο ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη διατήρηση της παραγωγής γάλακτος στις ορεινές περιοχές, στις μειονεκτικές περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές μετά τη λήξη των ποσοστώσεων γάλακτος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων είναι διαρκώς περισσότερο ευμετάβλητη, με την υψηλότερη τιμή από καταγραφής των δεδομένων να σημειώνεται τον Ιανουάριο 2014 και με σημαντικές πτώσεις στις τιμές να παρατηρούνται στο υπόλοιπο του έτους 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κτηνοτροφία και τα προϊόντα εισροής που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή γαλακτοκομικών είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα στις προκλήσεις της μεταβλητότητας με αποτέλεσμα οι τιμές παραγωγού να είναι χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη γεωργία ως πηγή τροφίμων υψηλής ποιότητας μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν οι τιμές που εισπράττουν οι γεωργοί επαρκούν για να καλύψουν όλα τα έξοδα μιας βιώσιμης παραγωγής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρωσική απαγόρευση στα ευρωπαϊκά γαλακτοκομικά προϊόντα από τον Αύγουστο 2014 είχε αρνητικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, αποδεικνύοντας την ανάγκη να είναι κανείς προετοιμασμένος για την εφαρμογή σχετικών με την αντιμετώπιση κρίσεων μέτρων, ανεξαρτήτως της φύσης τους, καθώς και τη σημασία που έχει η διασφάλιση πολλαπλών αγορών για τις εξαγωγές των προϊόντων της ΕΕ, ιδιαιτέρως διότι η παγκόσμια ζήτηση γαλακτοκομικών προϊόντων προβλέπεται να αυξηθεί, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση σταθερής και φερέγγυας εσωτερικής αγοράς·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «δέσμη μέτρων για τον τομέα του γάλακτος» εισήγαγε την δυνατότητα να θεσπίζουν τα κράτη μέλη υποχρεωτικές συμβάσεις για να βοηθούν τους παραγωγούς και τους μεταποιητές στον σχεδιασμό των ποσοτήτων που παράγουν και για να ενισχύουν τη διάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασμού, δεδομένου ότι παύουν να ισχύουν οι ποσοστώσεις γάλακτος, και λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγα κράτη μέλη έχουν κάνει χρήση αυτού του προνομίου μέχρι τούδε·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «δέσμη μέτρων για τον τομέα του γάλακτος» υποχρέωσε τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τις οργανώσεις των παραγωγών και των ενώσεών τους και τον ζωτικό ρόλο που συνεχίζουν να διαδραματίζουν οι συνεταιρισμοί, έχοντας κατά νου ότι πρέπει να βελτιωθεί η συγκέντρωση της προσφοράς ώστε να αυξηθεί η διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Παρατηρητήριο της Αγοράς Γάλακτος θεσπίστηκε τον Απρίλιο 2014 με σκοπό να βελτιωθεί η παρακολούθηση του γαλακτοκομικού τομέα τόσο για την Επιτροπή όσο και για τον κλάδο και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ο ρόλος του ώστε να δημιουργηθεί εντός του τομέα ένας αποτελεσματικός μηχανισμός προειδοποίησης κρίσεων για γαλακτοπαραγωγικές μονάδες ποικίλων μεγεθών, σε διάφορες γεωγραφικές θέσεις και με διαφορετικές μεθόδους παραγωγής και διανομής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο δίχτυ ασφαλείας είναι υπέρμετρα χαμηλό για να παρέχει προστασία στην περίπτωση πτώσης της τιμής του γάλακτος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους κύριους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) είναι η ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη από οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής άποψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο προϋποθέτει ότι η γεωργία θα συνεχίσει να είναι παραγωγική και βιώσιμη στις μειονεκτικές, τις εξόχως απόκεντρες, τις απομακρυσμένες ή τις ορεινές περιοχές

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τέλος των ποσοστώσεων θα έχει τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ιδίως στις Αζόρες, όπου η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελεί την κύρια οικονομική δραστηριότητα αντιπροσωπεύοντας περίπου το 46% της οικονομίας της περιοχής·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για μεγάλο αριθμό γαλακτοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων σε μειονεκτικές, εξόχως απόκεντρες, νησιωτικές, απομακρυσμένες ή ορεινές περιοχές το κόστος παραγωγής, συλλογής και εμπορίας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων εκτός της περιοχής παραγωγής τους είναι πολύ υψηλότερο από ό,τι σε άλλες περιοχές και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορούν να αξιοποιήσουν στον ίδιο βαθμό τις δυνατότητες ανάπτυξης που προκύπτουν από την κατάργηση των ποσοστώσεων εξ αιτίας των φυσικών μειονεκτημάτων που χαρακτηρίζουν αυτές τις περιοχές· για τους ως άνω λόγους αυτοί οι αγρότες ενδέχεται να απειληθούν από υψηλότερη συγκέντρωση παραγωγών στις περισσότερο εύρωστες οικονομικά περιοχές εντός της ΕΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποχρεωτικές δηλώσεις σχετικά με τις παραδόσεις ποσοτήτων γάλακτος θα εφαρμόζονται από 1ης Απριλίου 2015·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανανέωση των γενεών, ο εκσυγχρονισμός και οι επενδύσεις είναι στοιχεία ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού γαλακτοκομικού τομέα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γάλα, ειδικότερα δε τα προϊόντα με την ένδειξη «προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης» (ΠΟΠ), «προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης» (ΠΓΕ) και «εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν» (ΕΠΙΠ) που παράγονται σε ολόκληρη την ΕΕ συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία του τομέα της βιομηχανίας τροφίμων της ΕΕ και την ευημερία των οικονομιών της υπαίθρου όπου κυριαρχούν οι μικρές και μεσαίου μεγέθους οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και όπου πρέπει να διατηρηθεί η εκτατική παραγωγή γάλακτος, παρέχει την πρώτη ύλη για μεγάλο αριθμό μεταποιητών στον ιδιωτικό και τον συνεργατικό τομέα, διατηρεί μία ποικίλης μορφής ευρωπαϊκή κληρονομία στον αγροτικό τομέα των ειδών διατροφής και διαδραματίζει βασικό ρόλο στην εδαφική και περιβαλλοντική όψη της Ευρώπης, όπως επίσης και στην κοινωνική σφαίρα, με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς όπως είναι ο τουρισμός·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν επιβληθεί στους γεωργούς και τους παραγωγούς γάλακτος υψηλά πρόστιμα για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος κατά τα δύο τελευταία έτη της ποσόστωσης·

1.  υπενθυμίζει ότι η «δέσμη μέτρων για τον τομέα του γάλακτος» αποσκοπεί σε έναν βιώσιμο, αειφόρο και ανταγωνιστικό γαλακτοκομικό τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ με μηχανισμούς ικανούς να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις και να παρέχουν εύλογες αποδοχές στους παραγωγούς· τονίζει ότι τα θέματα που εντοπίζονται στη «δέσμη μέτρων για τον τομέα του γάλακτος» παραμένουν εμπόδιο στην δημιουργία μιας βιώσιμης, ανταγωνιστικής και δίκαιης αγοράς γάλακτος και στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς εισοδήματος για τους αγρότες·

2.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η κτηνοτροφία για γαλακτοκομικά προϊόντα όσον αφορά τη διαχείριση του εδάφους, την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές και την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη πολλών ευρωπαϊκών αγροτικών περιοχών·

3.  τονίζει ότι οι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων, ειδικότερα οι παραγωγοί μικρών εκμεταλλεύσεων, είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι στις εισοδηματικές αυξομειώσεις και τους κινδύνους που δημιουργούν το υψηλό κόστος του κεφαλαίου, ο αλλοιώσιμος χαρακτήρας της παραγωγής, το ευμετάβλητο των τιμών των γαλακτοκομικών προϊόντων και των συντελεστών παραγωγής και της ενέργειας και τονίζει ότι η βιώσιμη απόκτηση των προς το ζην από την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων είναι μία διαρκής πρόκληση, καθόσον τα έξοδα παραγωγής συχνά προσεγγίζουν ή υπερβαίνουν τις τιμές παραγωγού·

4.  υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί έχουν να επωμισθούν υψηλό κόστος λόγω της τιμής των συντελεστών παραγωγής, όπως είναι οι ζωοτροφές, και ότι ως αποτέλεσμα των αυστηρών ευρωπαϊκών ρυθμιστικών διατάξεων σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων μειώνεται η ανταγωνιστικότητά τους σε σύγκριση με εκείνη των παραγωγών άλλων χωρών·

Αντίκτυπος από το ρωσικό εμπάργκο και η σημερινή κρίση στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων

5.  παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει τα αίτια της κρίσης και το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για την πρόληψη κρίσεων στο μέλλον, όπως υποδεικνύεται στα άρθρα 219, 221 και 222 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων·

6.  παροτρύνει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει με περαιτέρω στοχοθετημένα μέτρα στο επίπεδο της αγοράς την κρίση που πλήττει σήμερα τις εσωτερικές αγορές γαλακτοκομικών προϊόντων ως αποτέλεσμα της προς τα κάτω πίεσης της τιμής που προέρχεται από την έλλειψη κατάλληλων μέσων πρόληψης των κρίσεων, την πτώση της ζήτησης παγκοσμίως, την αστάθεια των τιμών παγκοσμίως και το ρωσικό εμπάργκο, ενώ αναγνωρίζει ότι τα πρώτα βήματα που έχουν γίνει μέχρι τούδε προς αντιμετώπιση του αντικτύπου του ρωσικού εμπάργκο·

7.  επισημαίνει ότι το πλεόνασμα των γαλακτοκομικών προϊόντων από ορισμένα κράτη μέλη που διατηρούν κατά παράδοση εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία δημιουργεί σημαντικές ανισορροπίες στις εγχώριες αγορές τους, οδηγώντας σε απότομη μείωση των τιμών και καθιστώντας τους τοπικούς παραγωγούς μη ανταγωνιστικούς· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να αναλύσει τη νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και να αναλάβει δράση κατά προτεραιότητα·

8.  υπενθυμίζει ότι η κρίση του γαλακτοκομικού τομέα το 2009 επήλθε υπό καθεστώς ποσοστώσεων και λόγω της δυσλειτουργίας της αλυσίδας αξίας των γαλακτοκομικών προϊόντων με αποτέλεσμα την άσκηση προς τα κάτω πίεσης επί της τιμής που καταβάλλεται στους παραγωγούς· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η με καθυστέρηση απόκριση στην κρίση ανάγκασε πολλούς παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, εκφράζει δεν ανησυχία σχετικά με την ικανότητα της Επιτροπής να αντιδρά γρήγορα και αποτελεσματικά στις κρίσεις της αγοράς· τονίζει ότι η πτώση των τιμών στην πηγή που υπέστησαν οι κτηνοτρόφοι δεν αποτυπώθηκε στις τιμές κατανάλωσης, γεγονός που αποδεικνύει τη μείζονα ανισορροπία μεταξύ των διαφόρων συντελεστών στην αλυσίδα εφοδιασμού γαλακτοκομικών προϊόντων·

9.  εκφράζει τη λύπη του, διότι το αίτημα του Κοινοβουλίου που αποσκοπούσε στην περίπτωση σοβαρών κρίσεων στην παροχή ενισχύσεων προς τους παραγωγούς οι οποίοι θα προέβαιναν σε εκούσια μείωση της παραγωγής τους έχει απορριφθεί από το Συμβούλιο· υπογραμμίζει τη σημασία της επανέναρξης της συζήτησης σχετικά με αυτό το εργαλείο διαχείρισης κρίσεων·

10.  υπογραμμίζει ότι η κατάργηση των ποσοστώσεων ενέχει τον κίνδυνο να φέρει περαιτέρω συγκέντρωση της παραγωγής γάλακτος προς όφελος των μεγαλύτερων γαλακτοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων και εις βάρος των μικρότερων εκμεταλλεύσεων, χωρίς να εγγυάται αποτελεσματικότητα ή εισόδημα·

Προκλήσεις και ευκαιρίες για τον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων

11.  σημειώνει ότι οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές για τον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων τόσο στις εγχώριες όσο και στις παγκόσμιες αγορές παραμένουν ρευστές με τη ζήτηση να παρουσιάζει διακυμάνσεις, αλλά παράλληλα τονίζει ότι ως βασικό μέρος του κλάδου γεωργικών προϊόντων διατροφής το τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων έχει σημαντικά περιθώρια μακροπρόθεσμης αύξησης και δημιουργίας θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, στοιχείο που θα πρέπει επίσης να αποτελέσει στόχο δυνάμει του νέου Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη·

12.  τονίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης της έρευνας και καινοτομίας για να μπορέσουν όλοι οι παραγωγοί και οι μεταποιητές του τομέα να προσαρμόσουν τα εργαλεία και τις τεχνικές παραγωγής τους ανταποκρινόμενοι στις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προσδοκίες·

13.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της ανανέωσης των γενεών για το μέλλον του τομέα του γάλακτος και τις σημαντικές ευκαιρίες που υπάρχουν για νέους κτηνοτρόφους στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων·

14.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω των ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), μέσω των οποίων να επιτευχθεί η αναμόρφωση στον γαλακτοκομικό κλάδο· θεωρεί ότι η χρηματοδοτική στήριξη, όπως είναι τα εγγυητικά, ανανεώσιμα και επενδυτικά κεφάλαια, είναι ουσιώδους σημασίας, παράλληλα με πόρους που καθιστά διαθέσιμους η ΕΤΕπ, με σκοπό να υπάρξει παρέμβαση στο επίπεδο των διαρθρωτικών ταμείων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ειδικότερα παρέμβαση που να συνάδει με την ανάπτυξη της υπαίθρου· τούτο θα επέτρεπε την επίτευξη πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος όσον αφορά την ανάπτυξη και το εισόδημα, καθώς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων σε πίστωση· χαιρετίζει επ' αυτού τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που παρέχονται στους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων από το νέο ταμείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το οποίο προσφέρει χαμηλότερα επιτόκια για να διευκολύνει τις επενδύσεις και τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παράλληλα προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης στους νέους παραγωγούς για να αναπτύξουν την επιχείρησή τους· πέραν τούτων τονίζει τη συμπληρωματική φύση της χρηματοδότησης μέσω του ΕΤΣΕ, που θα βοηθήσει την ανάπτυξη του τομέα του γάλακτος προσελκύοντας ιδιωτικό κεφάλαιο με σκοπό την εξασφάλιση λογοδοσίας για τις δαπάνες και αυξημένης αποτελεσματικότητας των επενδύσεων·

15.  σημειώνει ότι η μεγάλου βαθμού αστάθεια της τιμής και οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις, στοιχεία που είναι ασύμβατα με μείζονες επενδύσεις σε ζωικό κεφάλαιο και την εγκατάσταση νέων παραγωγών, αποτελούν τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας γαλακτοκομικών προϊόντων· παροτρύνει την Επιτροπή κατά συνέπεια να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για την άμβλυνση των κινδύνων που δημιουργεί η αυξημένη έκθεση στην παγκόσμια αγορά, να παρακολουθεί περισσότερο εκ του σύνεγγυς την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των προϊόντων γάλακτος και να καταρτίσει σχέδιο δράσης για να δείξει με ποίον τρόπο προτίθεται να μετριάσει τους εν λόγω κινδύνους·

Διατήρηση βιώσιμου τομέα γαλακτοκομικών προϊόντων στις μειονεκτούσες, ορεινές, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές

16.  δεσμεύεται στο να διατηρηθεί η παραγωγή γάλακτος, καθόσον η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων συνιστά σημαντική κοινωνικοοικονομική συνεισφορά στη γεωργική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της υπαίθρου σε ολόκληρη την ΕΕ, τονίζει δε την ιδιαίτερη σημασία που έχει στις μειονεκτικές, ορεινές, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου ενίοτε είναι η μοναδική μορφή δυνατής αγροτικής δραστηριότητας· προσθέτει ότι για τις εν λόγω περιοχές ο τομέας μεριμνά για την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή, την εξασφάλιση εισοδήματος για πολλές οικογένειες, την οργάνωση, κάλυψη και προστασία του εδάφους και τη διατήρηση πολιτιστικών και παραδοσιακών πρακτικών, δεδομένου δε ότι η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων έχει διαμορφώσει το πολιτιστικό τοπίο επί αιώνες σε αυτές τις περιοχές δημιουργεί σημαντική βάση για τον τουρισμό· τονίζει ότι σε αυτές τις περιοχές το να εγκαταλειφθεί η παραγωγή γάλακτος ισούται με το να εγκαταλειφθεί η αγροτική δραστηριότητα·

17.  τονίζει ότι έχει ουσιώδη σημασία να δημιουργηθεί ένας μεταβατικός μηχανισμός στις εξόχως απόκεντρες περιοχές μεταξύ της κατάργησης των ποσοστώσεων και της ελευθέρωσης των αγορών που να καθιστά δυνατή την προστασία των αγροτών και του τομέα στις εν λόγω περιοχές·

18.  ζητεί τα μέτρα από το δίχτυ ασφαλείας να ενεργοποιούνται ως ειδικοί δείκτες για τις δραστηριότητες και επιχειρήσεις του γαλακτοκομικού τομέα στις ορεινές περιοχές δεδομένης της διαφοράς στην παραγωγή ανάμεσα στις ορεινές περιοχές γαλακτοκομικών προϊόντων και άλλες εδαφικές περιοχές·

19.  εκφράζει απογοήτευση λόγω των χαμηλών επιπέδων εκτέλεσης των μέτρων της «δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος» στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις ορεινές, νησιωτικές και μειονεκτούσες περιοχές, υπογραμμίζει δε ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι μονάδες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων ως βιώσιμες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις σε όλα τα εδάφη της Ένωσης· θεωρεί επ' αυτού ότι αυτές οι περιοχές πρέπει να είναι αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής και θέμα ειδικών μελετών της Επιτροπής και των κρατών μελών και ότι πρέπει κανείς να ενθαρρύνεται να χρησιμοποιεί βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού δίδοντας προτίμηση στην τοπική παραγωγή στις συγκεκριμένες περιπτώσεις με σκοπό να εξασφαλίζεται η συνέχιση της παραγωγής στις εν λόγω περιοχές και να αποφεύγεται η εγκατάλειψη του τομέα· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη περαιτέρω να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τα καθεστώτα διανομής γάλακτος στα σχολεία, προωθώντας τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και καθιστώντας ούτως δυνατή τη διανομή της παραγωγής στις ως άνω περιοχές· τονίζει ότι σε αυτές τις περιοχές το κόστος παραγωγής είναι συστηματικά πλησίον της τιμής παραγωγού ή και το υπερβαίνει, θεωρεί δε ότι οι ισχύουσες αβεβαιότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι ιδιαιτέρως επιζήμιες για τις περιοχές, οι οποίες έχουν τους ισχυρότερους φραγμούς και μειωμένες δυνατότητες για οικονομίες κλίμακας· υπενθυμίζει ότι οι αγρότες στις εν λόγω περιοχές εξαρτώνται άμεσα και αποκλειστικά από μικρό αριθμό προμηθευτών για τις εισροές τους και αγοραστών για τη γεωργική παραγωγή τους λόγω της γεωγραφικής απομόνωσής τους· τονίζει ότι η στήριξη για τη δημιουργία και τις δραστηριότητες οργανώσεων παραγωγών θα πρέπει να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις πραγματικότητες αυτών των περιοχών· τονίζει ότι είναι αναγκαία η εκτέλεση φιλόδοξων πολιτικών για τη στήριξη αυτών των περιοχών με τη βοήθεια πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης, του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και της προώθησης και προσαρμογής των ενισχύσεων της ΚΓΠ, όπως επιτρέπεται στην πλέον πρόσφατη αναμόρφωσή της· καλεί την Επιτροπή συνεπώς να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα για να καταστεί δυνατή η διατήρηση της παραγωγής γάλακτος στις εν λόγω περιοχές· παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων σε αυτές τις περιοχές και να αξιολογεί τον οικονομικό αντίκτυπο από την κατάργηση των ποσοστώσεων στις γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις· πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η παροχή επιπρόσθετων πόρων στο πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI) ώστε να βοηθηθούν οι παραγωγοί γάλακτος να προσαρμοσθούν στις επιπτώσεις από την απορρύθμιση των αγορών και να τους δοθεί η δυνατότητα να διατηρήσουν μια βιώσιμη και ανταγωνιστική δραστηριότητα παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων σε σύγκριση με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο·

20.  τονίζει τη σημασία της χρήσης της προαιρετικής ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τον εν λόγω χαρακτηρισμό μέσω προώθησης των πωλήσεων·

21.  τονίζει τη σημασία των αυτοχθόνων ορεινών βοοειδών για την παραγωγή γάλακτος στις ορεινές περιοχές· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα προς ενίσχυση της προαγωγής των ορεινών βοοειδών·

Αστάθεια των τιμών και η κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος

22.  είναι της γνώμης ότι η πολιτική της ΕΕ στον γαλακτοκομικό κλάδο μετά τη λήξη των ποσοστώσεων γάλακτος πρέπει να περιλαμβάνει μέσα προς αξιοποίηση των δυνατοτήτων επέκτασης για την οικονομία της ΕΕ με σκοπό να καταστεί η παραγωγή γάλακτος ελκυστική δραστηριότητα για τους αγρότες και εκτιμά ότι οιαδήποτε μελλοντικά μέτρα πρέπει να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και σταθερότητά της για να διευκολύνεται η βιώσιμη ανάπτυξη και καινοτομία στον αγροτικό τομέα και η ποιότητα της ζωής στις περιοχές της υπαίθρου·

23.  λαμβάνει γνώση της απόφασης να επεκταθεί σε μία τριετία η πληρωμή των τελευταίων ποσών που επιβαρύνουν τους παραγωγούς δυνάμει του καθεστώτος των ποσοστώσεων, σημειώνει όμως ότι ο τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων έχασε σημαντικούς πόρους το τελευταίο έτος ισχύος των ποσοστώσεων ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της υπερεισφοράς και συνιστά ως εκ τούτου τα εν λόγω έσοδα να παραμείνουν εντός του προϋπολογισμού της ΚΓΠ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γαλακτοκομικού τομέα·

24.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα ή περισσότερα μέσα ρύθμισης για την πρόληψη και την αποτελεσματική διαχείριση νέων κρίσεων στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, ιδίως με τη διευκόλυνση της οργάνωσης της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων από την άποψη της διαχείρισης της προσφοράς· προτρέπει την Επιτροπή να διεξαγάγει επίσημο διάλογο με όλους τους ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων του γαλακτοκομικού τομέα για να το επιτύχει·

25.  θεωρεί ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντονότερος ανταγωνισμός ως μέσο για την εξασφάλιση εδαφικής ισορροπίας και περισσότερο ισορροπημένων αποδοχών για τους παραγωγούς εντός της αλυσίδας αξίας των γαλακτοκομικών προϊόντων·

Υλοποίηση της «δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος»

26.  τονίζει ότι η εφαρμογή της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο· εκφράζει εντούτοις την απογοήτευσή του για τα χαμηλά επίπεδα εκτέλεσης των υποχρεωτικών συμβάσεων και συνεπώς προτρέπει αυτές οι συμβάσεις να επεκταθούν σε όλα τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε λεπτομερή ανάλυση των εμποδίων που τίθενται στην υλοποίηση της δέσμης μέτρων για το γάλα και των μέτρων που θα εξασφαλίσουν τη βέλτιστη χρήση των μέσων που τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών·

27.  εκφράζει τη λύπη του διότι η δέσμη μέτρων για τον τομέα του γάλακτος δεν θεωρήθηκε προτεραιότητα στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015, ζητεί δε από την Επιτροπή να εγγράψει επειγόντως αυτήν την προτεραιότητα·

28.  εκφράζει τη λύπη του, διότι δεν καθίσταται σαφές από την έκθεση το εάν η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη με την υλοποίηση του νέου ρυθμιστικού εργαλείου και διότι η Επιτροπή δεν παρέχει αριθμητικά δεδομένα για το πόσες νέες οργανώσεις παραγωγών, πόσα συμμετέχοντα κράτη μέλη ή πόσες συλλογικές διαπραγματεύσεις αναμένονται· σημειώνει ότι ούτε οι συνέπειες των νέων εργαλείων επί των τιμών του γάλακτος καθίστανται σαφείς· ζητεί εν προκειμένω επακριβή κατάλογο των συνεπειών στις τιμές του γάλακτος και ακριβή καταγραφή των συμμετεχουσών οργανώσεων παραγωγών·

29.  συνιστά να εγκρίνει η Επιτροπή σαφείς στόχους όσον αφορά τις οργανώσεις παραγωγών, τις συμβάσεις και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις·

30.  υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός (EΕ) αριθ. 1308/2013 προβλέπει ότι «προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της παραγωγής και ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων, θα πρέπει να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς τους έναντι των μεταποιητών, κάτι που θα έχει ως συνέπεια τη δικαιότερη κατανομή της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού»·

31.  σημειώνει ότι το πρότυπο των συμβάσεων δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί όπως προβλεπόταν, διότι η θέση των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων στην αγορά παραμένει ασθενής, δεν υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές στις συμβάσεις και οι συνεταιρισμοί αποκλείονται από αυτές·

32.  τονίζει ότι η ενίσχυση και η βελτίωση των συμβατικών σχέσεων μέσω της επέκτασής τους για να περιλαμβάνουν ολόκληρο τον κλάδο και ειδικότερα τη μεγάλης κλίμακας διανομή, βοηθούν την εξασφάλιση επί ίσοις όροις κατανομής των εσόδων κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, καθιστώντας δυνατή την προσθήκη περισσότερης αξίας και εδραιώνει την ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων να λαμβάνουν υπόψη τους την κατάσταση της αγοράς και να αντιδρούν καταλλήλως· τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης κινδύνου ως αναπόσπαστου μέρους του προγράμματος γεωργικών σπουδών, με σκοπό να μπορούν οι γεωργοί να αντιμετωπίζουν την αστάθεια και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα διαθέσιμα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου·

33.  τονίζει τον κίνδυνο ο κλάδος σε κάποιο κράτος μέλος να επιβάλει καταχρηστικές ρήτρες στις συμβάσεις ώστε να ακυρώνουν τον στόχο της σταθερότητας των παραδόσεων, στοιχείου απαραίτητου για να εξασφαλίζεται η διαρκής βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων·

34.  σημειώνει ότι ο τομέας θα μπορούσε περαιτέρω να διερευνήσει τις δυνατότητες που παρέχουν οι μακρύτερης διάρκειας συμβάσεις για ολοκληρωμένες αλυσίδες εφοδιασμού, οι προθεσμιακές συμβάσεις, οι συμβάσεις σταθερού περιθωρίου και η ευχέρεια «κλειδώματος» της τιμής του γάλακτος που να αντικατοπτρίζει το κόστος παραγωγής για μία ορισμένη χρονική περίοδο· πιστεύει ότι πρέπει να διατίθεται η δυνατότητα επιλογής της χρήσης νέων μηχανισμών στις συμβατικές σχέσεις και ότι πρέπει επίσης να διατίθενται μέσα διαμεσολάβησης όσον αφορά τις συμβάσεις·

Ρόλος των οργανώσεων παραγωγών

35.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις τους στην αύξηση της διαπραγματευτικής ισχύος και της επιρροής που έχουν οι παραγωγοί στην αλυσίδα εφοδιασμού, και επίσης στην έρευνα και καινοτομία, εκφράζει δε τη λύπη του διότι οι κινήσεις για τη σύσταση οργανώσεων παραγωγών υπήρξαν περιορισμένες, ειδικότερα στα νέα κράτη μέλη· θεωρεί ότι οι κανόνες για την αναγνώριση των οργανώσεων των παραγωγών θα πρέπει να ενισχυθούν για να αυξηθεί αποτελεσματικότερα η επιρροή των παραγωγών στη διαπραγμάτευση των συμβάσεων· τονίζει ότι οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να τύχουν οικονομικής ενίσχυσης δυνάμει του Πυλώνα ΙΙ και παροτρύνει τη δημιουργία περισσοτέρων κινήτρων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, επί παραδείγματι μέσω της διάθεσης περισσοτέρων πληροφοριών και της μείωσης του διοικητικού άχθους στους ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων που επιθυμούν να ιδρύσουν οργανώσεις παραγωγών και να προσχωρήσουν σε αυτές και να συμμετέχουν κατά ποικίλους τρόπους στις δραστηριότητές τους και να πραγματοποιούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες μεταξύ των παραγωγών με θέμα τις οργανώσεις παραγωγών ως εργαλείο που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των ανισορροπιών στην αλυσίδα εφοδιασμού· θεωρεί απαραίτητη την αύξηση των δυνατοτήτων ρύθμισης και οργάνωσης της αγοράς από τις οργανώσεις παραγωγών·

36.  υποστηρίζει ότι είναι ανάγκη να βελτιωθούν οι διατάξεις της «δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος» με σκοπό κυρίως την ίδρυση οργανώσεων παραγωγών με περισσότερη ικανότητα διαχείρισης και διαπραγμάτευσης στην αγορά·

37.  σημειώνει ότι η δημιουργία οργανώσεων παραγωγών θα μπορούσε να προωθηθεί μέσω της παροχής προορατικής πολιτικής στήριξης για να ενθαρρυνθούν οι κτηνοτρόφοι να θεωρούν τις εν λόγω οργανώσεις ως αρμόζοντα μέσα·

38.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών και ο διάλογος με τους παραγωγούς και τις οργανώσεις παραγωγών για να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τους τις εξελίξεις της αγοράς και να προλαμβάνουν την εκδήλωση κρίσεων·

39.  εμμένει στο ότι είναι αναγκαίο οι οργανώσεις παραγωγών να είναι επαρκούς μεγέθους και να έχουν νομικό δεσμό με την παραγωγή των κτηνοτρόφων εταίρων τους, καθόσον οι οργανώσεις παραγωγών με απλώς αντιπροσωπευτικό ρόλο δεν έχουν πραγματική ικανότητα να εξασφαλίζουν την τήρηση των όρων ποιότητας και ποσότητας που εμπεριέχονται στις συμβάσεις και δεν έχουν ενδιαφέρον να αναλάβουν ρόλο σοβαρού διαπραγματευτή για τον κλάδο·

40.  ζητεί να υποστηριχθεί περισσότερο η δημιουργία ανεξάρτητων οργανώσεων παραγωγών μέσω ευρύτερων μηχανισμών πληροφόρησης και να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες διαχείρισης, ώστε να ενθαρρύνονται οι κτηνοτρόφοι να θεωρούν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες αποτελεσματικά εργαλεία στα οποία και να συμμετέχουν·

41.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τα διεπαγγελματικά μέσα διαχείρισης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών·

42.  υπογραμμίζει τον ρόλο των συνεταιρισμών στην παροχή μακρόπνοης σταθερότητας για τα μέλη τους· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

43.  σημειώνει τη σημασία που έχει η ίδρυση διακλαδικών οργανώσεων για την εξασφάλιση διαφάνειας και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

44.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή την σημασία της διαφάνειας καθ' όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού για να μπορεί ο τομέας να ενθαρρύνει τους εμπλεκόμενους φορείς να ανταποκρίνονται στα μηνύματα της αγοράς· σημειώνει την αυξημένη σημασία που έχουν οι ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες για την αγορά που έχει περάσει στην μετά τις ποσοστώσεις εποχή·

Ενίσχυση του Παρατηρητηρίου της Αγοράς Γάλακτος

45.  χαιρετίζει την ίδρυση του Παρατηρητηρίου της Αγοράς Γάλακτος και τονίζει τη σημασία του για την διάδοση και ανάλυση των δεδομένων της αγοράς και ζητεί να διευρυνθεί ο ρόλος του Παρατηρητηρίου· συνιστά να ορισθεί ένας δείκτης της αγοράς που να περιλαμβάνει τις τάσεις όσον αφορά τις τιμολογήσεις προϊόντων, τις τιμές του γάλακτος και τα κόστη παραγωγής· συνιστά να λάβει η Επιτροπή τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το Παρατηρητήριο της Αγοράς Γάλακτος έχει τη δυνατότητα αφενός να παράγει ακριβή δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και αφετέρου να διατυπώνει νωρίτερα και συχνότερα προειδοποιήσεις, προβλέψεις κρίσεων και συνιστώμενες δράσεις επί τη βάσει ανάλυσης της αγοράς και εργαλείων πρόβλεψης προς την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς οποτεδήποτε ο δείκτης αγοράς πέφτει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο και όταν το απαιτεί η κατάσταση της αγοράς· θεωρεί ότι οι πληροφορίες που παρέχει το Παρατηρητήριο της Αγοράς Γάλακτος θα πρέπει να αφορούν επικαιροποιήσεις σχετικά με τις τάσεις της αγοράς και των τιμών, δεδομένα σχετικά με το κόστος παραγωγής και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της παραγωγής βοείου κρέατος και γάλακτος, την κατανάλωση, την κατάσταση των αποθεμάτων, τις τιμές και τις ανταλλαγές εισαγόμενου ή εξαγόμενου γάλακτος σε ευρωπαϊκό επίπεδο· σημειώνει ότι είναι εξίσου χρήσιμο να ενταχθεί στις πληροφορίες αυτές η παρακολούθηση του κόστους παραγωγής και των διεθνών αγορών για να προσδιορίζονται οιεσδήποτε τάσεις και να αξιοποιούνται ευκαιρίες για εξαγωγές· τονίζει ότι τα δεδομένα θα πρέπει να είναι χαρακτηρίζονται από εύκολη πρόσβαση και να είναι εύχρηστα για όλους τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων·

46.  υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι το να διαβιβάζονται οι σχετικές πληροφορίες από τα κράτη μέλη προς το Παρατηρητήριο και το να δημοσιοποιεί το Παρατηρητήριο τα μηνιαία δεδομένα που λαμβάνει εγκαίρως και προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων και συνιστά να εξετάσει η Επιτροπή το ενδεχόμενο επιπρόσθετων μέσων για να εξασφαλίζεται η έγκαιρη παραλαβή αυτών των πληροφοριών· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους κανόνες για τη διαβίβαση των δεδομένων από τα κράτη μέλη για να εξασφαλίζεται ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι συγκρίσιμες στο ευρωπαϊκό επίπεδο·

47.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πλήρως εξοπλισμένες χωριστές δομές για την απόκτηση δεδομένων για όλους τους τομείς της γεωργίας·

Μέτρα ΚΓΠ και ο τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων

48.  σημειώνει ότι δυνάμει του Πυλώνα Ι η προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη αποτελεί εργαλείο που διατίθεται για να συνδράμει τον τομέα των γαλακτοκομικών, ενώ δυνάμει του Πυλώνα ΙΙ οι παραγωγοί μπορούν να προσφύγουν σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών για να στηρίξουν επιχειρηματικές αποφάσεις και την ορθή οικονομική διαχείριση - εάν κρίνεται αναγκαίο τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέτρα ασφαλίσεων, όπως είναι το εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος, και μπορούν επίσης να προσδιορίσουν την ομαδοποίηση και τη στοχοθέτηση μέτρων της αγροτικής ανάπτυξης με υψηλότερο επίπεδο βοήθειας στον τομέα

49.  καλεί τον τομέα να μελετήσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης περαιτέρω ασφαλιστικών εργαλείων όταν η αγορά είναι ισχυρή, για να περιορίζεται η αστάθεια των τιμών του γάλακτος και κατά τρόπο ώστε να μην στερούνται εισόδημα οι ευρωπαϊκές γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να μελετηθεί η δυνατότητα ένταξης εργαλείων που να αποσκοπούν στη διαχείριση κινδύνων, όπως είναι τα προγράμματα που βασίζονται στην προστασία περιθωρίων, στον Πυλώνα I της ΚΓΠ·

50.  τονίζει ότι κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 αριθμός κρατών μελών επέλεξαν μια αργή και ελλιπή διεργασία εσωτερικής σύγκλισης, ευνοώντας για μία εισέτι φορά την κτηνοτροφία στα πεδινά όπου οι συνθήκες εργασίας είναι καλές·

51.  υποστηρίζει ότι είναι αναγκαίο να επανεξεταστούν οι απαιτήσεις για την ενεργοποίηση του μηχανισμού σταθεροποίησης εισοδήματος που προβλέπεται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, καθόσον θεωρεί ότι η απαίτηση απωλειών 30 % για την πρόσβαση στην κοινοτική ενίσχυση ΕΕ είναι υπερβολική·

Οι δυνατότητες του γαλακτοκομικού τομέα της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά

52.  επισημαίνει ότι η παγκόσμια ζήτηση για γαλακτοκομικά προϊόντα προβλέπεται να αυξάνει κατά 2% ετησίως, στοιχείο που προσφέρει ευκαιρίες για προϊόντα προέλευσης ΕΕ, τονίζει όμως ότι αυτές οι δυνατότητες εξαγωγών πρέπει να εξισορροπηθούν από μία σταθερή εσωτερική αγορά, διότι αυτή αντιπροσωπεύει άνω του 90 % της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ευρώπη· σημειώνει εντούτοις ότι στην αγορά αυξάνεται η κυριαρχία από τα αποξηραμένα προϊόντα·

53.  επισημαίνει ότι η ΕΕ παραμένει ο πρώτος εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων στον κόσμο και ότι η αύξηση της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων προς εξαγωγή εξαρτάται από τις εισαγωγές ζωοτροφών και χορτονομών·

54.  υπογραμμίζει ότι διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις μπορεί να αντιπροσωπεύουν στρατηγικές ευκαιρίες για τον γαλακτοκομικό τομέα της ΕΕ, σε σχέση δε με αυτό καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί περισσότερο με το άνοιγμα νέων αγορών σε τρίτες χώρες και με την άρση των εμπορικών φραγμών και παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τις ανησυχίες σχετικά με την 'προστατευόμενη ονομασία προέλευσης', την 'προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη' και το 'εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν' κατά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την επιφύλαξη της διατήρησης και βελτίωσης των ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας στην παραγωγή και την προσφορά προϊόντων στους καταναλωτές·

55.  τονίζει ότι εξακολουθεί αμείωτη η ανάγκη εξεύρεσης και ανάπτυξης νέων αγορών, αύξησης του μεριδίου της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά, διασφάλισης πρόσβασης επί όσοις όροις για τους εξαγωγείς της ΕΕ και τόνωσης της αύξησης των βιώσιμων εξαγωγών· καλεί την Επιτροπή επ' αυτού να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να συμμετέχει περισσότερο ενεργά στον προσδιορισμό των νέων αγορών για τις εξαγωγές· είναι της γνώμης ότι οι μελλοντικές δυνατότητες πρέπει να διερευνηθούν χάρις στη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων με τις τρίτες χώρες και την επίτευξη δυναμισμού στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, τονίζει δε πόσο σημαντικό είναι να έχει κανείς επίγνωση των καταναλωτικών τάσεων σε αυτές τις αγορές για να έχει την ικανότητα έγκαιρης απόκρισης σε μελλοντικές αλλαγές·

56.  σημειώνει πέραν τούτων ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από μικρό αριθμό ισχυρών παγκόσμιων εξαγωγέων (όπως η Νέα Ζηλανδία, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία) οι οποίοι είχαν παραδοσιακά πρόσβαση στις ασιατικές αγορές και ασκούν καθοριστική επιρροή στις τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά·

Συστήματα προώθησης και ποιότητας

57.  επισημαίνει ότι ο τομέας των γαλακτοκομικών θα μπορούσε να ωφεληθεί από διευρυμένες πρωτοβουλίες προαγωγής στις εγχώριες αγορές και σε αγορές τρίτων χωρών στο πλαίσιο νέων μέτρων προώθησης και προτρέπει τους παραγωγούς να συμμετάσχουν στις νέες εκστρατείες μετά τη θέση σε ισχύ της νέας νομοθεσίας για την προώθηση προϊόντων το 2016 λαμβάνοντας υπόψη ότι στη νομοθεσία αυτή σχεδιάζεται αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ·

58.  τονίζει ότι το μεγαλύτερο δυναμικό του κλάδου για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας δεν έγκειται μόνον στα προϊόντα που δεν τυγχάνουν επεξεργασίας και θεωρεί ότι πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως όλες οι ερευνητικές δράσεις για να αναπτυχθούν καινοτόμα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής αξίας, όπως είναι τα φαρμακευτικά προϊόντα θρέψεως και τα προϊόντα για τη θρέψη νηπίων, ηλικιωμένων και αθλητών·

59.  επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη Γεωργική Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» μπορεί να στηρίξει καινοτόμα έργα συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα και υψηλή παραγωγικότητα του γαλακτοκομικό τομέα για να ανταποκρίνεται στην παγκόσμια ζήτηση για γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής αξίας·

60.  τονίζει ότι έχει σημασία να στηριχθεί το καθεστώς ενίσχυσης της διανομής γάλακτος στα σχολεία, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των οργανώσεων παραγωγών και δίδοντας προτεραιότητα στα τοπικά γαλακτοκομικά προϊόντα και τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, με στόχο την προώθηση υγιεινών συνηθειών διατροφής μεταξύ των Ευρωπαίων καταναλωτών·

61.  σημειώνει ότι ο κλάδος δεν έχει μέχρι τούδε δραστηριοποιηθεί σε σχέση με τα συστήματα 'προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης', 'προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης' και 'εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων' κατά τρόπο συστηματικό και ισορροπημένο σε όλα τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να απλουστεύσει για τους μικρούς παραγωγούς και τις μικρές επιχειρήσεις την πρόσβαση σε αυτά τα συστήματα και τα διοικητικά προαπαιτούμενα για έγκριση, να μειώσει τον διοικητικό φόρτο που σχετίζεται με τη διεργασία αίτησης διατηρώντας τα ως τα ποιοτικά σημεία αναφοράς για τα ευρωπαϊκά προϊόντα που δεν θα τίθενται εν αμφιβόλω στις αγορές εξαγωγών της ΕΕ και να αναλάβει στοχοθετημένη προώθηση δραστηριοτήτων εμπορίας γι' αυτά τα προϊόντα·

62.  καλεί την Επιτροπή να απλουστεύσει τους κανόνες που αφορούν τη ρύθμιση της προσφοράς τυριών 'προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης' ή 'προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης', ιδιαιτέρως όσον αφορά τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την έγκριση των εν λόγω συστημάτων·

63.  προτρέπει την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει το ταχύτερο δυνατό την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, σε σχέση με τη διενέργεια ανάλυσης αντικτύπου της εφαρμογής της υποχρεωτικής αναγραφής της χώρας καταγωγής ή του σημείου προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα· εκφράζει τη λύπη του διότι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ δεν έχει ακόμα εκπονήσει τη συγκεκριμένη έκθεση η οποία θα έπρεπε να είχε υποβληθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2014·

Διαχείριση κινδύνου στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων

64.  επισημαίνει ότι τα υφιστάμενα μέτρα για «δίχτυ ασφαλείας», όπως είναι η κρατική παρέμβαση και η ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση, δεν αποτελούν επαρκή εργαλεία για να αντιμετωπιστεί ούτε μια συνεχιζόμενη αστάθεια ούτε μια κρίση στον τομέα του γάλακτος· προσθέτει ότι οι τιμές παρέμβασης είναι υπέρμετρα χαμηλές, δεν έχουν πλέον σχέση με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές ως προς τη διασφάλιση επαρκών και σταθερών τιμών παραγωγού μακρόπνοα·

65.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δυνάμει του άρθρου 219 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 υποχρέωσή της όχι μόνον να αντιμετωπίζει μία πραγματική διατάραξη της αγοράς αλλά και να λαμβάνει άμεσα μέτρα για να προλαμβάνει τη διατάραξη της αγοράς, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις όπου η λήψη μέτρων θα απέτρεπε την υλοποίηση των απειλών διατάραξης της αγοράς ή τη μετατροπή τους σε σοβαρότερη ή παρατεταμένη κρίση, ή όταν η καθυστέρηση της λήψης αμέσων μέτρων θα απειλούσε να προκαλέσει ή να επιδεινώσει τη διατάραξη ή θα συνεπαγόταν αύξηση του εύρους των μέτρων που θα απαιτούντο αργότερα για την αντιμετώπιση της απειλής ή της διατάραξης ή θα έβλαπτε τις συνθήκες της παραγωγής ή της αγοράς·

66.  καλεί την Επιτροπή να εργασθεί από κοινού με τους εμπλεκόμενους φορείς του τομέα και να εφαρμόσει διατάξεις σχετικά με το δίχτυ ασφαλείας που να ανταποκρίνονται καλύτερα και να είναι περισσότερο ρεαλιστικές βασιζόμενες στις συστάσεις από το Παρατηρητήριο της Αγοράς Γάλακτος, διατάξεις που να παρέχουν ασφάλεια σε περιόδους κρίσης στη διάρκεια των οποίων παρατηρείται ταυτόχρονα σημαντική μείωση των τιμών γάλακτος και σημαντική αύξηση των τιμών των φυσικών προϊόντων προκαλώντας σοβαρό αντίκτυπο στο περιθώριο κέρδους των γεωργών· ζητεί να επικαιροποιηθεί η παρέμβαση για να αντικατοπτρίζει το κόστος της παραγωγής και να προσαρμοσθεί στις αλλαγές που επέρχονται στην αγορά·

67.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει διατάξεις για το δίχτυ ασφαλείας που να ανταποκρίνονται καλύτερα και να είναι περισσότερο ρεαλιστικές, ζητεί δε η τιμή παρέμβασης να αντικατοπτρίζει καλύτερα το πραγματικό κόστος της παραγωγής και τις πραγματικές τιμές της αγοράς και να προσαρμόζεται στις αλλαγές της αγοράς· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να προσαρμόσει άμεσα τις τιμές παρέμβασης· επιπλέον αναγνωρίζει ότι οι επιστροφές κατά την εξαγωγή θα πρέπει να αποκατασταθούν προσωρινά στην περίπτωση μιας κρίσης της αγοράς βάσει αντικειμενικών κριτηρίων·

68.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων με σκοπό τον ορισμό δεικτών για το κόστος παραγωγής που να λαμβάνουν υπόψη το κόστος της ενέργειας, των λιπασμάτων, των ζωοτροφών, των μισθών, των ενοικίων και άλλων σημαντικών εισροών, και να αναθεωρήσει αναλόγως τις τιμές αναφοράς· καλεί επίσης την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων για τον ορισμό ενός δείκτη αγοράς που να καταγράφει τις τάσεις όσον αφορά τις τιμολογήσεις, τις τιμές του γάλακτος και το κόστος παραγωγής·

69.  υπογραμμίζει ότι η σημερινή εμπειρία του ρωσικού εμπάργκο καταδεικνύει ότι είναι επιθυμητή η ύπαρξη κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες να έχουν συζητηθεί μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να αποτελούν οδηγό για την ενεργοποίηση των μέτρων·

70.  υπογραμμίζει την σημασία ύπαρξης ενός εργαλείου αντιμετώπισης κρίσεων που να ανταποκρίνεται καλύτερα και να είναι περισσότερο ρεαλιστικό, συνιστά δε η Επιτροπή μαζί με το Κοινοβούλιο ως συννομοθέτη να αναλάβει δράση με τον κλάδο σχετικά με τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν μέσα διαχείρισης κινδύνου, όπως είναι οι προθεσμιακές αγορές, για να αντλήσει η ΕΕ οφέλη από την αστάθεια του τομέα και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της· θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να μελετηθούν νέα μέσα σταθεροποίησης του εισοδήματος, όπως είναι οι ασφαλίσεις προσόδων ή ένα πρόγραμμα προστασίας περιθωρίων του γαλακτοκομικού τομέα·

71.  ζητεί από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους συμμετέχοντες στον γαλακτοκομικό τομέα να αναπτύξουν αποτελεσματικούς και αρμόζοντες μηχανισμούς για να αποτελούν εχέγγυα κατά των περιπτώσεων ξαφνικής και σημαντικής πτώσης της τιμής του γάλακτος·

Αθέμιτες πρακτικές εμπορίας στην αλυσίδα εφοδιασμού του τομέα γαλακτοκομικών προϊόντων

72.  τονίζει ότι οι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων, ιδίως οι μικροί παραγωγοί, είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι στις ανισορροπίες της αλυσίδας εφοδιασμού, ειδικότερα λόγω αυξομειώσεων στη ζήτηση, λόγω αύξησης του κόστους παραγωγής και λόγω μείωσης των τιμών παραγωγού, αλλά και στις οικονομικές προτεραιότητες εκάστου κράτους μέλους· εκτιμά ότι η πτωτική πίεση που ασκούν στις τιμές οι έμποροι λιανικής μέσω της σήμανσης των προϊόντων με το δικό τους σήμα και μέσω της επίμονης θεώρησης του γάλακτος σε υγρή μορφή ως είδους που πωλείται με ζημία υπονομεύει το έργο και τις επενδύσεις των παραγωγών του κλάδου και υποβαθμίζει το τελικό προϊόν για τον καταναλωτή· υποστηρίζει ότι είναι ανάγκη να θεσπιστούν κώδικες ορθών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού σε τρόφιμα· τονίζει την ανάγκη να εξευρεθούν μηχανισμοί που να προστατεύουν αποτελεσματικά του κτηνοτρόφους από την εκμετάλλευση από τη βιομηχανία και από τους διανομείς και την κυρίαρχη θέση αυτών στην αγορά λιανικής, ζητεί δε από την Επιτροπή να παρουσιάσει την πρότασή της σχετικά με τον περιορισμό των αθέμιτων πρακτικών εμπορίας όσο το δυνατόν ταχύτερα και να μελετήσει μία ειδική για τον κλάδο προσέγγιση του δίκαιου ανταγωνισμού και των αθέμιτων πρακτικών εμπορίας·

73.  φρονεί ότι οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές περιορίζουν σοβαρά τη δυνατότητα πραγματοποίησης επενδύσεων και προσαρμογής του κλάδου και ότι είναι αναγκαία η καταπολέμησή τους στο επίπεδο τόσο της ΕΕ όσο και των κρατών μελών·

74.  σημειώνει ότι οι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων θα βρεθούν σε ακόμη ασθενέστερη θέση, εάν δεν υπάρξει πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των κρίσεων, ενώ θα αυξηθεί η ισχύς της βιομηχανίας γάλακτος και των μεγάλων ομίλων τροφίμων·

75.  ζητεί την ευρύτερη συμμετοχή των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων και των οργανώσεών τους στους μηχανισμούς, τις ομάδες και τις πρωτοβουλίες διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού σε τρόφιμα·

o
o   o

76.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 38.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0577.
(4) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 58.
(5) ΕΕ C 224 E της 19.8.2010, σ. 20.
(6) ΕΕ L 42 της 14.2.2006, σ. 1.
(7) ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.


Ο εξωτερικός αντίκτυπος της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα
PDF 536kWORD 142k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον εξωτερικό αντίκτυπο της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε τρίτες χώρες (2014/2233(INI))
P8_TA(2015)0250A8-0182/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης,(1)

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕK(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕK(3),

–  έχοντας υπόψη τις αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου για την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις (COM(2011)0896), για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (COM(2011)0895), και για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (COM(2011)0897),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής με τίτλο «Κινητοποίηση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων για την ανάκαμψη και τη μακροπρόθεσμη διαρθρωτική αλλαγή: ανάπτυξη συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα» (COM(2009)0615), και με τίτλο «Ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες» (COM(2014)0263), «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020), «Εμπόριο, ανάπτυξη και παγκόσμιες υποθέσεις – Η εμπορική πολιτική ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕΕ» (COM(2010)0612), «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM(2012)0173) και «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-2014 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2011)0681),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μια νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020(4), της 6ης Φεβρουαρίου 2013 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη: προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και οδηγός προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη(5), και της 26ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΕΙΜ του 2010 προς την Επιτροπή με τίτλο «Διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ»,

–  έχοντας υπόψη την παράγραφο 5 της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491), έχοντας υπόψη τις αρχές για τη χειραφέτηση των γυναικών, που παρουσίασε ο ΟΗΕ τον Μάρτιο του 2010 οι οποίες αποτελούν κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 8ης Δεκεμβρίου 2009, καθώς και την παράγραφο 46 του τελικού εγγράφου της Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη (Ρίο+20),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του ΟΟΣΑ του Μαΐου 2012 σχετικά με τις αρχές της δημόσιας διακυβέρνησης των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα(7), τη σύμβαση του ΟΟΣΑ του 1997 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες επικαιροποιήθηκαν τον Μάιο του 2011(8),

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές συμβάσεις της ΔΟΕ ,

–  έχοντας υπόψη τον οδηγό για την προώθηση της ορθής διακυβέρνησης στις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη του 2008(9),

–  έχοντας υπόψη τον νομοθετικό οδηγό της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το διεθνές εμπορικό δίκαιο (UNCITRAL) σχετικά με τα έργα υποδομής με ιδιωτική χρηματοδότηση του 2001(10), και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διεθνές συμπόσιο της UNCITRAL για τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) που έλαβε χώρα στη Βιέννη στις 2 και 3 Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Αναπτυξιακού Οργανισμού των Άνδεων (CAF) του 2010 με τίτλο «Infraestructura pública y participación privada: conceptos y experiencias en América y España»,

–  έχοντας υπόψη τον ‘οδηγό αναφοράς για τις συμπράξεις του δημόσιου-ιδιωτικού τομέα: Έκδοση 2.0’ του Ιουλίου του 2014 που καταρτίστηκε από την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB), τη Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (IDB), τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας και τον συμβουλευτικό μηχανισμό δημόσιων-ιδιωτικών υποδομών (PPIAF)(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (Α8-0182/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνίες και οι οικονομικές δομές των χωρών και ο δυναμισμός αυτών επωφελούνται από συνθήκες που ευνοούν την αλληλεπίδραση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, μεταξύ άλλων μοντέλων, μέσω κοινών πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελούν μακροπρόθεσμο εργαλείο που χρησιμοποιείται στις κυβερνητικές πολιτικές σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δεν υπάρχει διεθνώς αναγνωρισμένος ορισμός και ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πράξη, με τον όρο ΣΔΙΤ θεωρείται ότι γίνεται αναφορά σε ένα ευρύ και ποικίλο φάσμα συνεργατικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων (κυβερνήσεις, υπηρεσίες και διεθνείς οργανισμοί, ή συνδυασμός αυτών) και ιδιωτικών φορέων (εταιρείες ή μη κερδοσκοπικοί φορείς) και συνεπάγονται συνήθως παροχή από τον ιδιωτικό τομέα υποδομών ή στοιχείων ενεργητικού που παραδοσιακά παρέχονται από τις κυβερνήσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΔΙΤ αποτελούν σοβαρό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας θέσεων εργασίας, τόσο στην ενιαία αγορά όσο και εκτός αυτής, και έχουν στρατηγικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, ιδίως των ενεργειακών, υδρευτικών, οδικών και ψηφιακών υποδομών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι ενωσιακές εταιρείες είναι καλά εξοπλισμένες ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν και να διαχειριστούν τέτοιου είδους σχήματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχήματα των ΣΔΙΠ μπορεί να έχουν ποικίλες μορφές, και ότι η νομοθεσία για την ενιαία αγορά ορίζει υψηλά διαδικαστικά πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η νομοθεσία αναθεωρήθηκε και ενοποιήθηκε στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/EΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, στην οδηγία 2014/23/EU σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης και στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις θεσμοθετημένες ΣΔΙT·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την παροχή βασικών υποδομών, αγαθών και υπηρεσιών χαρακτηρίζονται από τεχνική πολυπλοκότητα,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007 έπληξε σε μεγάλο βαθμό όλες τις ώριμες, τις αναδυόμενες και τις αναπτυσσόμενες χώρες και είχε αντίκτυπο στις δημοσιονομικές πολιτικές και στην πρόσβαση τόσο θεσμικών όσο και ιδιωτικών φορέων, και ειδικότερα ΜΜΕ, στα κεφάλαια που είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργων, με επιπτώσεις τόσο για την ανάπτυξη υποδομών και άλλων έργων έντασης κεφαλαίου όσο και για την παροχή βασικών υπηρεσιών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών που έχουν οξυνθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της κρίσης δημόσιου χρέους, ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις προσφεύγουν σε καινοτόμες λύσεις, όπως οι ΣΔΙΤ οι οποίες, όταν αναπτύσσονται με τον κατάλληλο τρόπο, μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση του κόστους, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών καθώς και στη διασφάλιση της έγκαιρης παροχής δημόσιων υποδομών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θετικές εμπειρίες από τις ΣΔΙΤ πηγάζουν από τη βελτιωμένη εκτέλεση των έργων, την καλή αναλογία οφέλους προς κόστος, τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης του κόστους, τα κίνητρα που παρέχονται για καινοτομία και έρευνα αλλά και από το περισσότερο ευέλικτο και εξειδικευμένο διαχειριστικό περιβάλλον·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθέρωση του εμπορίου και των επενδύσεων δεν αποτελούν αυτοσκοπούς αλλά εργαλεία που πρέπει να παράγουν πλούτο και να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του παγκόσμιου πληθυσμού και ότι υπάρχει, στο πλαίσιο αυτό, η δυνατότητα να αναπτυχθούν καινοτόμες πολιτικές πέραν των νέων μέσων, όπως τα νέα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και ένα δίκτυο συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών ωφέλιμων για τις κυβερνήσεις των τρίτων χωρών ώστε να διασφαλίζουν την πρόβλεψη υποδομών, αγαθών και υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, ενώ θα προβλέπουν ή θα προετοιμάζουν το έδαφος για περαιτέρω συμμετοχή των εταιρειών της ΕΕ σε επενδυτικά έργα στο εξωτερικό με τη σύμπραξη ιδιωτικών εταιρειών και δημόσιων φορέων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χαρακτηριστικό των ΣΔΙΤ είναι ο μεγάλος κύκλος ζωής, οποίος μερικές φορές διαρκεί από 10 έως 30 χρόνια, και ότι ο κύκλος ζωής των ΣΔΙΤ πρέπει να είναι ουσιαστικός και συνεπής προς τους επιδιωκόμενους στόχους όσον αφορά την παροχή εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών χωρίς τεχνητές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού ή δημιουργία υψηλότερου κόστους και άσκοπης επιβάρυνσης για τις δημόσιες διοικήσεις και τους φορολογούμενους πολίτες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ δεν πρέπει να ενθαρρύνει ούτε να αποτρέπει τις αποφάσεις κρατών να εφαρμόζουν ΣΔΙΤ αλλά ότι, μετά τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης, η ΕΕ οφείλει να διασφαλίζει την καλύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μεγάλων, μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών, στις αγορές δημόσιων συμβάσεων στη χώρα εταίρο, αποφέροντας προστιθέμενη αξία στην τοπική κοινότητα, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της συμμετοχής, της ευθύνης, της αποτελεσματικότητας και της πολιτικής συνοχής·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να υποτιμά τις κοινωνικές υποδομές και την κάλυψη που αυτές παρέχουν, όμως το σημαντικό κόστος που συνδέεται με την παροχή υποδομών, η θέση ορισμένων τομέων ως φυσικών μονοπωλίων ή η στρατηγική τους σημασία σημαίνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ανοιχτός ανταγωνισμός και η ιδιωτικοποίηση δεν αποτελούν την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή πολιτικής στις περιπτώσεις που πρέπει να επικρατούν τα δημόσια συμφέροντα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός των ΣΔΙΤ είναι συνεπώς ο συγκερασμός των καλύτερων στοιχείων των δύο κόσμων – της παροχής υπηρεσιών και υποδομών γενικού συμφέροντος, αλλά μέσω της ενισχυμένης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και όχι μέσω διαδικασιών ιδιωτικοποίησης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες έρχονται αντιμέτωπες με μια αναντιστοιχία μεταξύ του δυναμισμού των ιδιωτικών επιχειρήσεων και της έλλειψης αξιόπιστων δημόσιων υποδομών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοια χάσματα (που είναι εντυπωσιακά στην Ινδία ή τη Βραζιλία) έχουν υπονομεύσει τη δυνητική ανάπτυξη, περιορίζοντας τις ικανότητες εισαγωγών/εξαγωγών ή διαταράσσοντας τις γραμμές παραγωγής λόγω απουσίας επαρκών λιμενικών υποδομών, ελλείψεων των εσωτερικών μεταφορών (σιδηρόδρομοι, εμπορευματικές μεταφορές ή αυτοκινητόδρομοι) ή δυσλειτουργικών μονάδων παραγωγής και δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλίσεις αυτές έχουν επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην ευημερία των ανθρώπων (λόγω της έλλειψης δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΔΙΤ επιτρέπουν ολοκληρωμένες λύσεις στο πλαίσιο των οποίων ένας εταίρος ή μια κοινοπραξία παρέχει «κατασκευή» (οικοδομικές, μηχανολογικές και αρχιτεκτονικές υπηρεσίες), «χρηματοδότηση» (χορήγηση ιδιωτικών κεφαλαίων, τουλάχιστον για την προχρηματοδότηση ενός έργου) και «εκμετάλλευση» (υπηρεσίες συντήρησης, εποπτείας και διαχείρισης)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και διακυβερνητικοί οργανισμοί έχουν χρησιμοποιήσει ΣΔΙΤ για την παροχή βοήθειας προς λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέσω εταιρικών σχέσεων στο πεδίο της ανάπτυξης και της συνεργασίας: η Παγκόσμια Τράπεζα, περιφερειακές τράπεζες ανασυγκρότησης, ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), μεταξύ άλλων, έχουν χρησιμοποιήσει ΣΔΙΤ για την υλοποίηση δράσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τη γεωγραφική εστίαση, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής (με επικεφαλής τη Χιλή) διαθέτουν πείρα στη χρήση των ΣΔΙΤ· λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρες του ΟΟΣΑ (Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία και Ισπανία) διαθέτουν επίσης συναφή νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει το πλέον εξελιγμένο πρόγραμμα όσον αφορά τις ΣΔΙΤ (με το πρόγραμμα Private Finance Initiative να καλύπτει ποσοστό περίπου 20% των δημόσιων επενδύσεων)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ηγείται της αγοράς υποδομών μέσω ΣΔΙΤ, η οποία συγκεντρώνει ποσοστό άνω του 45% της ονομαστικής αξίας των ΣΔΙΤ·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ΣΔΙΤ έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, της διεύρυνσης, των διευρωπαϊκών δικτύων, των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών, της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», της Ε&Α (εργοστάσια του μέλλοντος, ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, πρωτοβουλία για τα πράσινα οχήματα, βιομηχανία βιώσιμης μεταποίησης, φωτονική, ρομποτική, υπολογιστική υψηλής απόδοσης και δίκτυα 5G), της ηλεκτρονικής μάθησης, ερευνητικών έργων σε συνεργασία με πανεπιστήμια και άλλων προγραμμάτων στο πεδίο της υγείας (όπως η πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Εμπειρογνωμοσύνης για τις ΣΔΙΤ έχουν εκτελέσει έργα στην ΕΕ, τη γειτονία της και πέραν αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει συμβάλει επίσης μέσω του Παγκόσμιου Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων σκοπεύει να στηρίξει αρκετές ΣΔΙΤ στην ΕΕ, στις οποίες μπορεί να συμμετάσχουν εταιρείες από εμπορικούς εταίρους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει διατηρήσει μέχρι σήμερα τις αγορές δημόσιων συμβάσεων ιδιαίτερα ανοιχτές στον διεθνή ανταγωνισμό, με κανόνες που αποσκοπούν στην ενίσχυση του δίκαιου και αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους διεθνείς επενδυτές· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι στην ΕΕ δεν υπάρχουν διακρίσεις λόγω αλλοδαπού καθεστώτος ιδιοκτησίας ή ελέγχου και ότι οι εταιρείες του εξωτερικού μπορούν να εγκαθίστανται σε οποιονδήποτε τόπο για να συμμετέχουν σε ΣΔΙT·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών της ΕΕ περιλαμβάνουν διατάξεις που προετοιμάζουν το έδαφος για την υποβολή προτάσεων από εταιρείες για συμμετοχή σε ΣΔΙΤ, μέσω πρόσβασης στην αγορά και προεγκατάστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταχείριση και οι δυνατότητες που παρέχονται όσον αφορά την Κορέα, την Κολομβία και το Περού, την Κεντρική Αμερική, τη Σιγκαπούρη και τον Καναδά (καθώς και το Βιετνάμ και την Ιαπωνία) ορίζονται με διαφορετικό και ειδικό τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρξει μια σχετικά ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με διαφορετικούς εταίρους· λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι ο στόχος πρέπει πάντα να είναι η συμβολή στη βιώσιμη τοπική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, η δημοκρατία και η χρηστή διακυβέρνηση, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προώθηση των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων προστασίας, περιλαμβανομένης της δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολυμερές επίπεδο, η Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) και η Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (GPA) θέτουν επίσης μια σειρά από δεσμεύσεις, ομοίως προς άλλα πολυμερή μέσα, όπως η συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, το περιβάλλον στην ΕΕ καθίσταται περισσότερο ανταγωνιστικό·

Ιστορικό

1.  τονίζει την ανάγκη προώθησης της δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες, μέσω καινοτόμων πολιτικών και νέων μέσων σχεδιασμένων για την ενθάρρυνση της δραστηριότητας των οικονομικών φορέων με σκοπό την εκ νέου δρομολόγηση της βιώσιμης ανάπτυξης, ακόμα και μέσω επενδύσεων εκτός της ενιαίας αγοράς· πιστεύει ότι οι ΣΔΙΤ θα μπορούσαν να αποτελέσουν - ως μια από πολλές επιλογές - μια δυνητική πηγή ανάπτυξης για τις ενωσιακές επιχειρήσεις και, ταυτόχρονα, να είναι ωφέλιμες για τις τρίτες χώρες εταίρους μας, καθώς οι ΣΔΙΤ θα μπορούσαν να παρέχουν υποδομές, αγαθά και υπηρεσίες γενικού συμφέροντος·

2.  υπενθυμίζει ότι οι ΣΔΙΤ θα πρέπει να παρέχουν υψηλή προστιθέμενη αξία σε πολίτες και καταναλωτές, να εξασφαλίζουν ποιοτικές υπηρεσίες ή/και αγαθά και να παρέχουν συγκεκριμένα ανταγωνιστικά και οικονομικά πλεονεκτήματα στις δημόσιες διοικήσεις, τόσο σε κρατικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφεύγοντας παράλληλα τη δημιουργία πρόσθετης επιβάρυνσης ή ζημίες για τον δημόσιο τομέα·

3.  παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει έναν ορισμό για τις ΣΔΙΤ που θα αναγνωρίζεται διεθνώς, εστιάζοντας στη μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ των δημόσιων φορέων υλοποίησης των έργων και των ιδιωτών επενδυτών ώστε να παρέχονται ποιοτικές και προσβάσιμες δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές, υπό όρους που θα προσδιορίζονται αναλυτικά στις συμβάσεις, οι οποίες θα αξιολογούνται εύκολα με τη βοήθεια δεικτών παρακολούθησης που θα διασφαλίζουν δίκαιες και επαρκείς αμοιβές εφόσον πληρούνται οι όροι των συμβάσεων·

4.  διαπιστώνει ότι τόσο οι ΜΜΕ όσο και οι μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν να παρέχουν τη μοναδική τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα, πείρα, ορθές πρακτικές καθώς και δίκτυα που περιλαμβάνουν και δημόσιες αρχές σε τρίτες χώρες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης, θεωρεί ότι οι ΜΜΕ θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν καλύτερα το δυναμικό τους εάν δημιουργήσουν δίκτυα και ασκήσουν τις δραστηριότητές τους σε παγκόσμιο επίπεδο και εισέλθουν σε αγορές εκτός Ευρώπης, μεταξύ άλλων και μέσω ΣΔΙΤ· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να προωθήσει και ενθαρρύνει τη διαμόρφωση κοινοπραξιών και άλλων μορφών συνεργασίας ανάμεσα στις μεγάλες επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση των ΜΜΕ στα σχέδια των ΣΔΙΤ·

5.  τονίζει ότι η ανάπτυξη των ΣΔΙΤ πρέπει να λαμβάνει ιδίως υπόψη, συγκεκριμένα, τις προκλήσεις των ευρωπαϊκών ΜΜΕ σε σχέση με τον ανταγωνισμό στις διεθνείς αγορές στο πλαίσιο ΣΔΙΤ, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης συγκεκριμένης, αμοιβαίας και δίκαιης πρόσβασης των ΜΜΕ, ιδίως στους τομείς των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, όπως ορίζεται στην οδηγία 2014/25/ΕΕ· επισημαίνει εν προκειμένω τη σημασία ειδικών κανόνων που θα επιτρέπουν τη συλλογική ή ομαδική υποβολή προσφορών από τις ΜΜΕ και τη χρήση ανοιχτών και διαφανών αλυσίδων υπεργολαβίας·

Προκλήσεις

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, η ΕΕ έχει μέχρι στιγμής διατηρήσει τις αγορές δημοσίων συμβάσεών της αρκετά ανοιχτές στον διεθνή ανταγωνισμό, ενώ οι ενωσιακές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ουσιαστικούς φραγμούς στο εξωτερικό· καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ θα περιέχουν μέσα για τις επιχειρήσεις μας, ειδικότερα για τις ΜΜΕ, ώστε να μπορούν αυτές να είναι ανταγωνιστικές στο εξωτερικό επί ίσοις όροις με τις ξένες εθνικές επιχειρήσεις· ζητεί επίσης έναν σαφή κανονισμό για και διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και τα κριτήρια ανάθεσης, και την άρση κάθε είδους αδικαιολόγητου εμπορικού φραγμού που δημιουργεί διακρίσεις στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, των υπηρεσιών ή των επενδύσεων, (όπως οι φορολογικές διακρίσεις, οι κανονιστικοί φραγμοί στην ίδρυση παραρτημάτων ή θυγατρικών, και οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε χρηματοδότη)· παροτρύνει επίσης τις χώρες εταίρους μας να εφαρμόσουν τις αρχές της ανοιχτής διακυβέρνησης προς εξασφάλιση της διαφάνειας και αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων, και να χρησιμοποιούν την πρακτική των ΣΔΙΤ με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τη σχέση κόστους-οφέλους και τη βιωσιμότητα των έργων, αλλά και τη χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα των δημόσιων αρχών να επιτηρούν την εκτέλεση των υπηρεσιών ή των υποδομών με γνώμονα το γενικό δημόσιο συμφέρον·

7.  αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις που συνδέονται με τις ΣΔΙΤ μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης, όπως η διαφάνεια και η σαφήνεια των κανόνων, στις περιπτώσεις που απασχολούν τα ακόλουθα βασικά ζητήματα: η ανάθεση, εκτέλεση και αξιολόγηση σχεδίων από τα αρχικά στάδια· η διαμόρφωση και ο προσδιορισμός του μοντέλου μεταβίβασης κινδύνων (συγκεκριμένα, η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη οικονομική αποδοτικότητα)· η συμμετοχή των παραγόντων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· η καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης· η οικονομική και τεχνική ικανότητα της αρμόδιας διοίκησης να σχεδιάζει και εποπτεύει επαρκώς την εκτέλεση των συμβάσεων· και η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου εντός ενός πλαισίου που θα εγγυάται την εκ μέρους των δημόσιων αρχών άσκηση της νόμιμης εξουσίας τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη ( που στην περίπτωση αυτή είναι ουσιαστικοί εταίροι) να προωθήσουν τις αρχές αυτές και τις σχετικές ορθές πρακτικές πέραν των συνόρων·

8.  υπενθυμίζει ότι οι ΣΔΙT χαρακτηρίζονται από την μεγάλη αξία και την τεχνική πολυπλοκότητά τους καθώς και από την μακροπρόθεσμη δέσμευση των μερών· σημειώνει ότι, κατά συνέπεια, απαιτούνται κατάλληλα επίπεδα ευελιξίας και διαδικαστικών εγγυήσεων, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται η διαφάνεια, η αμεροληψία και η ίση μεταχείριση·

9.  υπενθυμίζει ότι υπάρχουν διάφοροι εγγενείς κίνδυνοι στα έργα υποδομών (ιδίως σε εκείνα που σχετίζονται με τον τομέα των κατασκευών, του περιβάλλοντος, των τηλεπικοινωνιακών ή ενεργειακών δικτύων) και ότι η κυβέρνηση, μέσω των ΣΔΙΤ, μεταβιβάζει μέρος του κινδύνου στον ιδιώτη ανάδοχο, ούτως ώστε να μπορέσουν αμφότεροι να αξιοποιήσουν τα οφέλη αλλά και να μοιραστούν τους κινδύνους και τις ευθύνες των έργων αυτών· τονίζει ακόμα ότι ο δέων επιμερισμός του κινδύνου έχει ουσιώδη σημασία για τον περιορισμό του κόστους ενός έργου και τη διασφάλιση της επιτυχημένης υλοποίησης και της βιωσιμότητάς του·

10.  υπενθυμίζει ότι η παροχή υψηλής ποιότητας, προσβάσιμων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών στο κοινό, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, είναι ουσιαστική προϋπόθεση για να διασφαλισθεί η επιτυχημένη εφαρμογή και η βιωσιμότητα των ΣΔΙΤ· υπενθυμίζει ότι η σύνθετη επιλογή υποδειγμάτων και συμβάσεων έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη ενός έργου· προειδοποιεί ότι, σε ορισμένα στάδια, οι ΣΔΙΤ χρησιμοποιήθηκαν απλά για να επιτευχθεί ο στόχος της επίσημης συμμόρφωσης προς τους στόχους του δημόσιου ελλείμματος· επισημαίνει την ανάγκη για ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο που θα συνδυάζει πολιτική δέσμευση, χρηστή διακυβέρνηση και κατάλληλη βασική νομοθεσία και θα εγγυάται ότι οι ΣΔΙΤ παρέχουν καλύτερη ποιότητα και ευρεία κάλυψη των υπηρεσιών προς τους πολίτες· τονίζει σχετικά με το θέμα αυτό την σπουδαιότητα της επαρκούς αξιοποίησης του προφίλ και των περασμένων εμπειριών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων προκειμένου να καθορισθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που αυτές έχουν παράσχει και κατά πόσο έχουν επιδείξει εταιρική ευθύνη·

Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη

11.  τονίζει ότι οι πολιτικές εμπορίου, επένδυσης και ανάπτυξης της ΕΕ συνδέονται μεταξύ τους και ότι το άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας θεσπίζει την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη και ζητεί να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι της αναπτυξιακής συνεργασίας κατά την εφαρμογή των πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό οι πολιτικές της ΕΕ στον τομέα των επενδύσεων να είναι προσανατολισμένες σε χρηματοοικονομικές επιλογές που περιλαμβάνουν πραγματική εκτίμηση του κοινωνικού αντίκτυπου·

12.  τονίζει το αυξανόμενο δυναμικό των ΣΔΙΤ, ως μια επιλογή μεταξύ άλλων, για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και την κινητοποίηση μακροπρόθεσμων ιδιωτικών χρηματοδοτικών και εγχώριων πόρων με αναπτυξιακούς στόχους, δεδομένου ότι απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες - από άποψη υποδομών, παροχής ύδρευσης και ενέργειας - τις οποίες δεν θα μπορέσει να καλύψει μόνος του ο δημόσιος τομέας, και η πλειονότητα των οποίων θα επωφεληθεί από τον ιδιωτικό τομέα· θεωρεί ότι οι ΣΔΙΤ μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην καινοτομία των τεχνολογιών και των επιχειρηματικών προτύπων, και στη δημιουργία μηχανισμών λογοδοσίας για τον ιδιωτικό τομέα· επισημαίνει ωστόσο περιπτώσεις κατά τις οποίες η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε ΣΔΙΤ σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχει δώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα· σημειώνει ότι, κατά συνέπεια, χρειάζεται τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση των νομικών και θεσμικών πλαισίων εντός των οποίων αναπτύσσονται οι ΣΔΙΤ, και συγκεκριμένα σ' ό, τι αφορά την ικανότητα αξιολόγησης, προγραμματισμού και εποπτείας της εκτέλεσης τέτοιων έργων με σωστό τρόπο, και για να δίδεται η δυνατότητα επιλογής στους δημόσιους εταίρους να διεκδικούν αποζημίωση από ιδιωτικές επιχειρήσεις σε περίπτωση μη τήρησης της σύμβασης·

13.  σημειώνει ότι οι ΣΔΙΤ βρίσκονται ψηλά στην αναπτυξιακή ατζέντα και προωθούνται ολοένα και περισσότερο ως τρόπος άμβλυνσης του χάσματος χρηματοδότησης των υποδομών τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες·

14.  ενθαρρύνει την Επιτροπή, καθώς αυτή έχει εκφράσει την επιθυμία της να επεκτείνει σημαντικά τη χρήση του συνδυασμού επιχορηγήσεων στο μέλλον, να εφαρμόσει τις συστάσεις που έχουν διατυπωθεί στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη χρήση του συνδυασμού επιχορηγήσεων και να αξιολογήσει τον μηχανισμό συνδυασμού δανείων και επιχορηγήσεων, ιδίως σε ό, τι αφορά την ανάπτυξη και τη χρηματοδοτική προσθετικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία·

15.  καλεί τους φορείς της ΕΕ να ενθαρρύνουν τις εταιρείες της ΕΕ που συμμετέχουν σε ΣΔΙΤ σε τρίτες χώρες, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, να εργάζονται σύμφωνα με την αρχή της πολιτικής συνοχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές, ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη στόχοι αναπτυξιακής συνεργασίας· καλεί δε την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις βιώσιμες επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη αναπτυξιακούς στόχους και θέτοντας συγκεκριμένα σε προτεραιότητα τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των εγχώριων οικονομιών, και να προωθήσει έργα που θα εστιάζουν λ.χ. στην προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση της φτώχειας, την εκπαίδευση, στη διαχείριση των αποβλήτων ή τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

16.  επισημαίνει ότι, στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας, οι ΣΔΙΤ συμβάλλουν στην αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και στη στήριξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ και της συνοχής με άλλες πολιτικές· ζητεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή της Επιτροπής και την πραγματοποίηση επενδύσεων στις αναπτυξιακές ΣΔΙΤ, καθώς και την αξιοποίηση των ΣΔΙΤ για την ενίσχυση του περιορισμένου προϋπολογισμού που διαθέτει η Ένωση για την ανάπτυξη·

17.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις φαίνονται να είναι η κινητήρια δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης η οποία, στις αναπτυσσόμενες χώρες, υπολογίζεται για τα προσεχή έτη σε 5% περίπου· αναγνωρίζει ότι αυτές οι ιδιωτικές μπορούν να στηρίξουν τοπικές οικονομίες και επιχειρήσεις και να προσφέρουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας – και, κατά συνέπεια, οδηγούν στην εξάλειψη της φτώχειας– με την προϋπόθεση ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις διέπονται από κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο και συνδέονται με συγκεκριμένες στις οικονομίες των χωρών εταίρων, π.χ. με τη μεταφορά τεχνολογίας, τη δημιουργία ευκαιριών κατάρτισης για το τοπικό εργατικό δυναμικό κ.λπ. θεωρεί, υπ' αυτές τις περιστάσεις, ότι ΣΔΙΤ, μπορούν να ωφελήσουν τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, καθώς ο δυσανάλογος επιχειρηματικός κίνδυνος δεν παρέχει επαρκή κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις· τονίζει ότι οι ΣΔΙΤ, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής ατζέντας για μετά το 2015, θα πρέπει να επιδιώκουν τη μείωση της φτώχειας και άλλους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους και να είναι ευθυγραμμισμένες με τα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα των χωρών εταίρων·

18.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι ορθά διαρθρωμένες και αποτελεσματικά εφαρμοζόμενες ΣΔΙΤ μπορούν να προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων καινοτομία, μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη χρήση πόρων και διασφάλιση καλύτερης ποιότητας και ελέγχου· σημειώνει επίσης ότι οι ΣΔΙΤ σε αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να αξιολογούνται βάσει της ικανότητάς τους να αποδίδουν αναπτυξιακά αποτελέσματα και ότι είναι απαραίτητη η δίκαιη κατανομή του βάρους κινδύνου μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα· τονίζει ότι ΣΔΙΤ στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν επικεντρωθεί έως τώρα κατά κύριο λόγο στους τομείς της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, ενώ η ιδιωτική ανάληψη πρωτοβουλιών σε κοινωνική υποδομή εξακολουθεί να σπανίζει· ενθαρρύνει λοιπόν τις ΣΔΙΤ που έχουν ως πρωταρχικό στόχο την επίτευξη βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων·

19.  ζητεί αυξημένη παροχή τεχνικής βοήθειας στις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων – συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης του τοπικού προσωπικού και ανταλλαγής τεχνολογίας – προκειμένου ενισχυθεί η ικανότητά τους να διεκδικούν την ιδιοκτησία των ΣΔΙΤ και να αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί για τη διαχείριση των έργων ΣΔΙΤ, ήτοι βοηθώντας τις να εφαρμόσουν τραπεζικά συστήματα και φορολογικές διοικήσεις που θα διασφαλίσουν τη χρηματοοικονομική διακυβέρνηση καθώς και τη διαχείριση των δημόσιων και ιδιωτικών πόρων· επισημαίνει ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά το παρελθόν δείχνει ότι οι συμβάσεις ΣΔΙΤ που έχουν αποτελέσει αντικείμενο προβληματικής διαπραγμάτευσης μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να επιδεινώσουν το χρέος του κράτους και ζητεί να προβλεφθεί σταθερό κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την υπεύθυνη χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να παράσχει στις αναπτυσσόμενες χώρες τεχνική βοήθεια και συμβουλές σχετικά με τρόπους προετοιμασίας και εφαρμογής των προτύπων της ΕΕ στις αγορές τους·

20.  υποστηρίζει θερμά την αποτελεσματική και εκτενή διάδοση και εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ, και τονίζει την ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής και τα νομοθετικά μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα κενά που υπάρχουν στην αποτελεσματική υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΗΕ, ακόμα και όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη·

21.  τονίζει ότι οι αναπτυξιακές εταιρείες πρέπει να διασφαλίσουν ότι η δημόσια αναπτυξιακή χρηματοδότηση χρησιμοποιείται για να υποστηρίζει τοπικά οικονομικά δίκτυα σε αναπτυσσόμενες χώρες και δεν διοχετεύεται σε άλλες οδούς ώστε να προωθήσει ιδιωτικές εταιρείες και πολυεθνικές από τις χώρες χορηγούς· συγκεκριμένα, τονίζει ότι οι ΣΔΙΤ πρέπει να αποσκοπούν στη δημιουργία ικανοτήτων των εγχώριων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΜΜΜΕ)·

22.  υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει δέσμευση για την προώθηση της ισότητας των φύλων και για εξασφάλιση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις της· ζητεί η διάσταση του φύλου να ενσωματώνεται στον σχεδιασμό και την παράδοση ΣΔΙΤ, π.χ. χρησιμοποιώντας χωριστά ανά φύλο στοιχεία και αναλύσεις για στοχοθετημένες επενδύσεις και συμπεριλαμβάνοντας στις συμβάσεις βασικούς δείκτες επιδόσεων όσον αφορά τα οφέλη για τις γυναίκες· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθεί η στήριξη προς τις τοπικές ΜΜΕ, και ειδικότερα προς τις γυναίκες επιχειρηματίες, ώστε να μπορέσουν να κερδίσουν από την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα·

Δυνητικά εργαλεία που θα επιτρέψουν στις εταιρείες της ΕΕ να συμμετάσχουν σε ΣΔΙΤ σε τρίτες χώρες

23.  καλεί την Επιτροπή να εργαστεί με σκοπό την υλοποίηση δεσμεύσεων για την απόκτηση ουσιαστικής πρόσβασης στην αγορά σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και των διμερών διαπραγματεύσεων σε εξέλιξη με τρίτες χώρες, βάσει μιας θετικής προσέγγισης αμοιβαιότητας προς όφελος του διεθνούς ανταγωνισμού, με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι ασυμμετρίες μεταξύ ΕΕ και άλλων εμπορικών εταίρων ως προς τα επίπεδο ανοιχτού χαρακτήρα των αγορών δημόσιων συμβάσεων, ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί έτσι ώστε να εξαλείψει τους διοικητικούς, διαδικαστικούς και τεχνικούς φραγμούς που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις της ΕΕ να λαμβάνουν μέρος σε ξένες ΣΔΙΤ·

24.  καλεί την Επιτροπή, κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών εμπορίου και επενδύσεων με άλλες χώρες, να στηρίξει την εξάλειψη των φραγμών για την είσοδο εταιρειών από την ΕΕ, και συγκεκριμένα ΜΜΕ, σε ΣΔΙΤ στις χώρες αυτές και να στηρίξει την κινητικότητα των επαγγελματιών από την ΕΕ προς αυτά τα κράτη, ώστε αυτοί να μπορούν να ανταγωνίζονται ισότιμα με τις εγχώριες εταιρείες καθώς και με εταιρείες από τρίτες χώρες·

25.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις επιχειρήσεις της ΕΕ στο εξωτερικό και να συνάγει συμπεράσματα σχετικά με τις επιτυχημένες περιπτώσεις, τα πρότυπα και τις ορθές πρακτικές, με σκοπό την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών και να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας εικονικών κέντρων τεκμηρίωσης ή παρατηρητηρίων, για την καλύτερη πρόσβαση των ενωσιακών επιχειρήσεων, και ειδικότερα των ΜΜΕ, στην πληροφόρηση ως προς τις ευκαιρίες ΣΔΙΤ· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη δημιουργία εύχρηστων πλατφορμών και δικτύων προκειμένου να προωθηθεί ένας δομημένος διάλογος μεταξύ φορέων, και να παράσχει τεχνική στήριξη όσον αφορά το νομικό πλαίσιο και τις αναμενόμενες προκλήσεις· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών της Ένωσης και η υλοποίησή τους όσον αφορά την πρόσβαση των ενωσιακών εταιρειών σε ξένες ΣΔΙΤ· πιστεύει ότι η εν λόγω μελέτη θα μπορούσε να προσδιορίσει τις συγκεκριμένες επιπτώσεις στον τομέα των ΣΔΙΤ και να επιτρέψει να εντοπιστούν ενδεχομένως τα εμπόδια που δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμα·

26.  καλεί επίσης την Επιτροπή να προωθήσει τη χρήση σαφών και ολοκληρωμένων λογιστικών κανόνων σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό να μειωθεί η έλλειψη βεβαιότητας όσον αφορά τις ΣΔΙΤ προωθώντας παράλληλα υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές και τη βιωσιμότητα των έργων·

27.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι υποστηριζόμενοι από την ΕΕ φορείς, όπως ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο (EEN), μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση και να μοιράζονται πληροφορίες με ΜΜΕ σχετικά με τρόπους πρόσβασης σε ΣΔΙΤ σε κράτη εκτός της ΕΕ και προώθησης της συμμετοχής ΜΜΕ σε ΣΔΙΤ σε τρίτες χώρες·

28.  επισημαίνει ότι για να προσελκυσθούν διασυνοριακά κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα σε ΣΔΙΤ, έχει πολύ μεγάλη σημασία να παρέχονται επαρκείς διασφαλίσεις ότι οι εν λόγω μακροχρόνιες επενδύσεις θα επωφελούνται από ένα σαφές, σταθερό και ασφαλές περιβάλλον με χρηστή διακυβέρνηση, νομική ασφάλεια, διαφάνεια, ίση μεταχείριση χωρίς διακρίσεις και αποτελεσματική επίλυση των διαφορών· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση στα αρμόδια διεθνή φόρα, και στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει το αναγκαίο νομικό πλαίσιο στον εν λόγω τομέα και είναι διαφανές, δημοκρατικό και χωρίς αποκλεισμούς, αποτελεσματικό και οικονομικά προσιτό·

ΣΔΙΤ σε τρίτες χώρες: νέες θέσεις εργασίας και δυνατότητες ανάπτυξης για τις εταιρείες της ΕΕ

29.  είναι πεπεισμένο ότι η αυξημένη συμμετοχή των εταιρειών της ΕΕ σε μεγάλης κλίμακας διεθνείς ΣΔΙΤ θα μπορούσε να έχει σημαντικά οφέλη από την άποψη της δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, των τεχνολογικών ικανοτήτων και της ανάπτυξης καινοτομίας στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η μελέτη της Επιτροπής του 2010 σχετικά με τη διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ επισημαίνει τη θετική σύνδεση μεταξύ της διεθνοποίησης και της καινοτομίας από άποψη προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών·

30.  τονίζει ότι οι εργασίες στο πεδίο αυτό πρέπει να λαμβάνουν ιδίως υπόψη τις προκλήσεις των ευρωπαϊκών ΜΜΕ σε σχέση με τον ανταγωνισμό στις διεθνείς αγορές στο πλαίσιο των ΣΔΙΤ καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της ειδικής και δίκαιης πρόσβασης των ΜΜΕ· επισημαίνει εν προκειμένω τη σημασία ειδικών κανόνων που θα επιτρέπουν τη συλλογική ή ομαδική υποβολή προσφορών από τις ΜΜΕ και τη χρήση ανοιχτών και διαφανών αλυσίδων υπεργολαβίας· θεωρεί ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των ΜΜΕ είτε ως υπεργολάβων είτε στο πλαίσιο κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορές για τη σύναψη συμβάσεων·

31.  υπενθυμίζει τα επιτεύγματα στην ΕΕ από τη χρήση ΣΔΙΤ για την ανάπτυξη υποδομών καθώς και έργων στους καινοτόμους τομείς της τεχνολογίας, της έρευνας, της ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και σε άλλους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να εντοπίσει τα έργα που έχουν αποφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα στην ΕΕ και να προωθήσει τη συμμετοχή όλως των ειδών των εταιρειών της ΕΕ, και συγκεκριμένα των ΜΜΕ, σε τέτοιου είδους επιχειρήματα στο εξωτερικό·

o
o   o

32.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

(1) ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1.
(2) ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.
(3) ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243.
(4) ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 87.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0050.
(6) ΕΕ C 313 E της 20.12.2006, σ. 447.
(7) http://www.oecd.org/governance/budgeting/PPP-Recommendation.pdf.
(8) http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf.
(9) www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf.
(10) http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/pfip/guide/pfip-e.pdf.
(11) http://api.ning.com/files/Iumatxx-0jz3owSB05xZDkmWIE7GTVYA3cXwt4K4s3Uy0NtPPRgPWYO1lLrWaTUqybQeTXIeuSYUxbPFWlysuyNI5rL6b2Ms/PPPReferenceGuidev02Web.pdf.


Ο τομέας των οπωροκηπευτικών από την μεταρρύθμιση του 2007 έως σήμερα
PDF 481kWORD 158k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον τομέα των οπωροκηπευτικών μετά τη μεταρρύθμιση του 2007 (2014/2147(INI))
P8_TA(2015)0251A8-0170/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων για τις οργανώσεις παραγωγών, τα επιχειρησιακά ταμεία και τα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών μετά τη μεταρρύθμιση του 2007 (COM(2014)0112),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την προαναφερθείσα έκθεση της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με το μέλλον του τομέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη – στρατηγικές ανάπτυξης(2),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «The EU fruit and vegetables sector: Overview and post 2013 CAP perspective» («Ο τομέας των οπωροκηπευτικών στην ΕΕ: επισκόπηση και προοπτική της ΚΓΠ μετά το 2013»), η οποία εκπονήθηκε υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2011,

–  έχοντας υπόψη τις δύο μελέτες με τίτλο «Towards new rules for the EU’s fruit and vegetables sector» («Προς τη θέσπιση νέων κανόνων για τον τομέα των οπωροκηπευτικών της ΕΕ»), οι οποίες εκπονήθηκαν από την Assemblée des Régions Européennes Légumières et Horticoles (AREFLH) και το Πανεπιστήμιο του Wageningen, αντιστοίχως, για ένα σεμινάριο εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων από επιχείρηση σε επιχείρηση (COM(2014)0472),

–  έχοντας υπόψη τη συγκριτική ανάλυση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου βάσει του νομοσχεδίου των ΗΠΑ για τη γεωργία του 2014 και της ΚΓΠ της περιόδου 2014-2020 («Comparative analysis of risk management tools supported by 2014 U.S. Farm Bill and the CAP 2014-2020»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0170/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τη δεκαετία του '90, η πολιτική της Ένωσης για τον τομέα των οπωροκηπευτικών επικεντρώνεται στην ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων παραγωγών (ΟΠ)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση του 2007 αποσκοπούσε στην ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών (ΟΠ) με την παροχή ευρύτερου φάσματος μέσων προκειμένου να καταστεί δυνατή, μεταξύ άλλων, η πρόληψη και η διαχείριση των κινδύνων της αγοράς, καθώς επίσης να ενισχυθεί και να συγκεντρωθεί η προσφορά, να βελτιωθεί η ποιότητα και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, να προσαρμοστεί η προσφορά στις ανάγκες της αγοράς και να υποστηριχτεί τεχνικά η φιλοπεριβαλλοντική παραγωγή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις παραγωγών, σε σύγκριση με τις ιδιωτικές εμπορικές εταιρείες, υπόκεινται σε μια σειρά από περιορισμούς, όπως περιορισμοί στη χρήση επενδύσεων που σχετίζονται με τη διάρθρωση των εσόδων ή την ανάγκη πωλήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία η στήριξη του τομέα των οπωροκηπευτικών σε ολόκληρο το έδαφος της ΕΕ, δεδομένης της σπουδαιότητάς του τομέα σε επίπεδο προστιθέμενης αξίας και απασχόλησης, καθώς και λόγω των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει για την υγεία μέσω των υγιεινών και ισορροπημένων διατροφικών επιλογών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη προς τις ΟΠ και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (ΕΟΠ) αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, στη στήριξη της καινοτομίας, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη βελτίωση της διαπραγματευτικής θέσης των γεωργών και στην αποκατάσταση της ισορροπίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, με παράλληλη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στην παραγωγή και την εμπορία οπωροκηπευτικών και με τη δέουσα προσοχή στην κατάσταση των μεμονωμένων παραγωγών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν δημιουργηθεί κίνητρα για να ενθαρρυνθούν οι συγχωνεύσεις μεταξύ ΟΠ και ενώσεων ΟΠ (ΕΟΠ) και για διακρατική συνεργασία, προκειμένου να αυξηθεί η διαπραγματευτική ισχύς των OΠ στην αλυσίδα διανομής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε επίπεδο ΕΕ, η πλειονότητα των παραγωγών οπωροκηπευτικών είναι μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη του 2011 σχετικά με το καθεστώς των οπωροκηπευτικών, η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να υποστηριχθούν οι ΟΠ, διότι «η συλλογική δράση σε επίπεδο παραγωγών και ο αποτελεσματικός συντονισμός στο πλαίσιο της αλυσίδας φαίνεται ότι αποτελούν προϋποθέσεις για κάθε επιτυχημένη στρατηγική αντιμετώπισης της πτωτικής πορείας των σχετικών τιμών των παραγωγών»·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι OΠ και ΕΟΠ στον τομέα των οπωροκηπευτικών μπορούν να συστήσουν επιχειρησιακό ταμείο για τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών προγραμμάτων τα οποία εγκρίνονται από τα κράτη μέλη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταμεία αυτά χρηματοδοτούνται από εισφορές των μελών της ΟΠ ή από την ίδια την ΟΠ και λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από την ΕΕ, και ότι η συγχρηματοδότηση αυτή προάγει την προσήλωση των δικαιούχων και συμβάλλει στη σωστή αξιοποίηση της βοήθειας, ενώ έχει επίσης πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική στήριξη βάσει της προηγούμενης κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για τις επενδύσεις των νέων ΟΠ οπωροκηπευτικών, η οποία διακόπηκε με τη μεταρρύθμιση του 2013, είχε καίρια σημασία, ιδίως στα κράτη μέλη της κεντρικής, ανατολικής και νότιας Ευρώπης, στα υπερπόντια εδάφη και στα νησιά·

ΙΒ.  σημειώνοντας:

   α) την αύξηση του ποσοστού οργάνωσης, η οποία αποτυπώνεται στο μερίδιο της συνολικής αξίας της παραγωγής οπωροκηπευτικών της ΕΕ που διατέθηκαν στην αγορά από τις OΠ και τις ΕOΠ το 2010, που ήταν περίπου 43% (34% το 2004)·
   β) τη βελτιωμένη ελκυστικότητα των ΟΠ, την οποία υποδηλώνει το γεγονός ότι το συνολικό μερίδιο των παραγωγών οπωροκηπευτικών που είναι μέλη ΟΠ αυξήθηκε από 10,4% το 2004 σε 16,5% το 2010· και
   γ) την αυξημένη ελκυστικότητα των ΕOΠ, την οποία καταδεικνύει η ταχεία αύξηση του αριθμού των ΕOΠ, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση του αριθμού και του ποσοστού των OΠ που είναι μέλη ΕOΠ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά για την Ένωση στο σύνολό της αποτυπώνουν καταστάσεις με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών – ή ακόμη και αισθητά διαφορετικές καταστάσεις εντός του ιδίου κράτους μέλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστάσεις αυτές, που αντικατοπτρίζουν διαφορετικά σημεία εκκίνησης στην πορεία προς τη σύσταση ΟΠ, οφείλονται σε ιστορικούς παράγοντες που βασίζονται στην ισχυρή ή περιορισμένη βούληση των γεωργών να προβούν στη σύσταση ΟΠ, στη δομή των γεωργικών επιχειρήσεων, στις διαφορετικές συνθήκες στις αγορές και στους διοικητικούς φραγμούς, στην ανεπαρκή στήριξη που παρέχεται σήμερα και στο γεγονός ότι, σε πολλά κράτη μέλη, στον τομέα αυτό κυριαρχούν οι μικροί παραγωγοί·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις στρατηγικές επιλογές και την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους, που διενήργησε η Επιτροπή από τις 4 Ιουνίου έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2012, όσον αφορά την αναθεώρηση του καθεστώτος της ΕΕ για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, προκύπτει ότι ο κλάδος τάσσεται στην πλειοψηφία του υπέρ της συνέχισης του καθεστώτος με συγκεκριμένες, επιμέρους βελτιώσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες στις οποίες οι παραγωγοί πέτυχαν τα υψηλότερα επίπεδα ανταγωνιστικότητας, απόδοσης, διεθνοποίησης, ποιότητας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας είναι αυτές που έχουν τα υψηλότερα επίπεδα οργάνωσης της παραγωγής·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό οργάνωσης μεταξύ των παραγωγών παραμένει κατά μέσο όρο χαμηλό και σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ σε ορισμένα κράτη μέλη, μολονότι η γενική αυτή παραδοχή διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό εκσυγχρονισμού της παραγωγής και της εμπορίας της κάθε περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χαμηλός μέσος όρος οφείλεται εν μέρει στην αναστολή της λειτουργίας και της αναγνώρισης ΟΠ, η οποία δημιουργεί αβεβαιότητα μεταξύ των παραγωγών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η εθνική χρηματοδοτική συνδρομή (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013) συνιστά σημαντικό χρηματοπιστωτικό μέσο όσον αφορά τη συγκέντρωση της γραμμής παραγωγής, είναι απαραίτητη η αύξηση της αποτελεσματικότητάς της·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος που διαδραματίζουν οι οργανώσεις παραγωγών στο άνοιγμα νέων αγορών, στην προώθηση της κατανάλωσης ή στις επενδύσεις στην καινοτομία έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στο σύνολο του τομέα των οπωροκηπευτικών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των οπωροκηπευτικών στην ΕΕ αντιστοιχεί στο 18% της συνολικής αξίας της γεωργικής παραγωγής, χρησιμοποιεί μόνο το 3% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων και η αξία του υπερβαίνει τα 50 δισεκατομμύρια EUR·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκτιμώμενος κύκλος εργασιών της αλυσίδας εφοδιασμού οπωροκηπευτικών υπερβαίνει τα 120 δισεκατομμύρια EUR, με περίπου 550 000 εργαζομένους και ότι η εν λόγω αλυσίδα λειτουργεί ως οικονομικός πολλαπλασιαστής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τονώνοντας τόσο τη ζήτηση όσο και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε άλλους οικονομικούς τομείς·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική έκταση της ΕΕ με καλλιέργειες οπωροκηπευτικών μειώθηκε κατά 6% μεταξύ του 2003 και του 2010, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι γεωργοί έχουν στραφεί σε άλλες καλλιέργειες, ή, σε πολλές περιπτώσεις, ότι έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μελέτη της AREFLH του 2015, στη νότια Ευρώπη η μείωση ήταν μεγαλύτερη σε σύγκριση με τη βόρεια Ευρώπη·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος της παραγωγής οπωροκηπευτικών έχει επίσης μειωθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ η αξία του σε πραγματικές τιμές τείνει να παραμένει σταθερή, φθάνοντας τα 48,25 δισεκατομμύρια EUR το 2012, και ότι, ωστόσο, δεν κατέστη εφικτό οι τιμές στο αγρόκτημα να είναι ανάλογες του κόστους παραγωγής και της αμοιβής των εργαζομένων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έλλειμμα κατανάλωσης αποτελεί μείζον πρόβλημα για τους τομείς των οπωροκηπευτικών, δεδομένου ότι στη διάρκεια των τελευταίων ετών σημειώθηκε απώλεια παραγωγής· υπενθυμίζοντας ότι από στοιχεία του οργανισμού Freshfel Europe προκύπτει ότι η κατανάλωση φρέσκων οπωροκηπευτικών στην ΕΕ των 28 ανήλθε το 2012 σε 387 γραμμάρια ανά άτομο ημερησίως, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 8,7% σε σύγκριση με τον μέσο όρο για την περίοδο 2007-2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω μείωση φαίνεται να αντικατοπτρίζει, αφενός, μακροπρόθεσμες τάσεις για μεγαλύτερη κατανάλωση μεταποιημένων προϊόντων διατροφής και, αφετέρου, τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 22 εκατομμύρια υπέρβαρα παιδιά στην ΕΕ, ενώ οι έφηβοι καταναλώνουν κατά μέσο όρο μόνο 30% έως 50 % της συνιστώμενης ημερήσιας μερίδας οπωροκηπευτικών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά ελάχιστη ημερήσια πρόσληψη οπωροκηπευτικών 400 γραμμαρίων για την πρόληψη χρόνιων ασθενειών, όπως καρδιακές παθήσεις, καρκίνος, διαβήτης και παχυσαρκία, κυρίως παιδική παχυσαρκία· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο σε τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ τηρείται η σύσταση αυτή·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 η ΕΕ είχε εμπορικό έλλειμμα στα οπωροκηπευτικά, κυρίως λόγω του ότι εισάγει σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες φρούτων από αυτές που εξάγει, εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μελέτη της AREFLH του 2015, η αγορά της ΕΕ είναι σχετικά ανοιχτή σε εισαγωγές, ενώ οι ευρωπαϊκές εξαγωγές υπόκεινται σε σημαντικούς, δασμολογικούς και μη, φραγμούς από πλευράς των εμπορικών εταίρων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης των εξαγωγών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι οι εισαγωγές από τρίτες χώρες ανταγωνίζονται απευθείας παρόμοια προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ, στην καλλιέργειά τους δεν ισχύουν τα ίδια περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα καθώς και τα ίδια πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα των οπωροκηπευτικών εκδηλώνονται συχνά κρίσεις στην αγορά, διότι ακόμα και μικρά πλεονάσματα στην παραγωγή μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη πτώση στις τιμές παραγωγού· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οπωροκηπευτικά είναι ως επί το πλείστον ευπαθή προϊόντα και πρέπει, κατά συνέπεια, να πωλούνται γρήγορα, γεγονός που θέτει τους γεωργούς του τομέα σε διαρθρωτικά αδύναμη διαπραγματευτική θέση απέναντι στους μεγαλεμπόρους λιανικής πώλησης και τους μεταποιητές·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση που δημιουργήθηκε λόγω της ρωσικής απαγόρευσης είχε, και θα έχει στο μέλλον, σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στον τομέα των οπωροκηπευτικών, ενώ οι παραγωγοί του συγκεκριμένου τομέα είναι αυτοί που υπέστησαν ορισμένες από τις μεγαλύτερες απώλειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να τονισθεί πόση σημασία έχει η ύπαρξη ισχυρών ΟΠ οργανωμένων κατά τρόπο που να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν συλλογικά απροσδόκητες και αντίξοες καταστάσεις, με τη βοήθεια κατάλληλων κοινοτικών μέσων ανάλογων με τη σοβαρότητα της κάθε κρίσης ή, κατά περίπτωση, μέσω της ενεργοποίησης των έκτακτων μέτρων που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή της, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι, μετά τη μεταρρύθμιση του 2007, έχουν χρησιμοποιηθεί ελάχιστα τα μέσα πρόληψης κρίσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος για τα οπωροκηπευτικά και ότι τα εν λόγω μέσα αποδείχθηκαν ανεπαρκή για τον μετριασμό των επιπτώσεων σοβαρών κρίσεων, όπως η κρίση του E. coli ή η σημερινή κρίση λόγω της ρωσικής απαγόρευσης εισαγωγών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, εκτός της απόσυρσης από την αγορά, είναι διοικητικά δύσκολο να εφαρμοστούν τα μέσα αυτά, λόγω της ασάφειας των συναφών κανονισμών ως προς το θέμα αυτό·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, στο πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιούνται αρκετά τοπικά και εποχιακά οπωροκηπευτικά, έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και έχει αποδειχτεί επιτυχημένο·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα να είναι επιλέξιμη για χρηματοδοτική ενίσχυση από την ΕΕ η αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου και των τόκων των δανείων που συνάπτονται για τη χρηματοδότηση μέτρων πρόληψης και διαχείρισης των κρίσεων, αποτέλεσε, στον τομέα των επιχειρησιακών προγραμμάτων, σημαντικό μέσο για τη διαχείριση της αβεβαιότητας των αγορών·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή της, η Επιτροπή αναγνωρίζει την περιπλοκότητα των κανόνων και την έλλειψη νομικής ασφάλειας ως αδυναμίες του υφιστάμενου καθεστώτος για τα οπωροκηπευτικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος Hogan έχει δεσμευτεί να βελτιώσει το καθεστώς κατά το πρώτο έτος της θητείας του, με γνώμονα τις πολιτισμικές διαφορές και τις αντιθέσεις στις πραγματικότητες των αγορών μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών και την ανάγκη τόνωσης της ανταγωνιστικότητας και του δυναμικού καινοτομίας του τομέα·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη μελέτη του Πανεπιστημίου του Wageningen προκύπτει ότι οι αποκλίνουσες ερμηνείες στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ έχουν δημιουργήσει ανασφάλεια δικαίου στις εθνικές διοικήσεις και τις ΟΠ, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένο διοικητικό φόρτο και φόβο για την ανάληψη κινδύνων και δημιουργεί αντικίνητρα για τη σύσταση ΟΠ·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη σαφών και προβλέψιμων διαδικασιών ελέγχου είναι ουσιώδης για τη λειτουργία του καθεστώτος για τα οπωροκηπευτικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη των ελέγχων και ότι οι έλεγχοι παρακολούθησης δεν θα πρέπει να διενεργούνται πριν από την οριστική απόφαση της εκκαθάρισης λογαριασμών σχετικά με προηγούμενο έλεγχο, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη δεν χρειάζεται να κάνουν μεγαλύτερες διορθώσεις από τις αναγκαίες·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών έχει ήδη συνεκτιμηθεί μια σειρά στοιχείων που παρατίθενται στην ανακοίνωση της Επιτροπής και ότι το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να σταθεροποιηθεί·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναλογικότητα θα πρέπει να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη μείωση της ανασφάλειας δικαίου στο καθεστώς για τα οπωροκηπευτικά, διασφαλίζοντας ότι οι μεμονωμένοι παραβάτες δεν θα βλάπτουν τις ΟΠ ως σύνολο·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΟΠ συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον εντοπισμό και την κατάρτιση στελεχών διαχείρισης τα οποία να διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες για την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της γεωργικής επιχειρηματικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεσή της η Επιτροπή υποστηρίζει ότι είναι περιορισμένες οι δαπάνες των ΟΠ για κατάρτιση και συμβουλευτικές υπηρεσίες·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία γήρανση του αγροτικού πληθυσμού στην ΕΕ των 28 και το γεγονός ότι κατά μέσο όρο σε κάθε εννέα γεωργούς άνω των 55 ετών αντιστοιχεί μόνον ένας γεωργός κάτω των 35 ετών·

1.  επικροτεί την έκθεση της Επιτροπής, η οποία παρέχει μια ισόρροπη εικόνα της εξέλιξης που υπήρξε στο καθεστώς των οπωροκηπευτικών μετά τη μεταρρύθμιση του 2007, επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της βασικής οργανωτικής δομής του τομέα και εντοπίζει ζητήματα στα οποία έχει επιτευχθεί πρόοδος, όπως η αύξηση της συμμετοχής σε οργανώσεις παραγωγών, η οποία βελτιώνει τη θέση του τομέα των οπωροκηπευτικών στην τροφική αλυσίδα εφοδιασμού, ενώ ταυτόχρονα αναφέρεται στα προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται·

2.  φρονεί ότι η στήριξη πρέπει να αντισταθμίζει τις αρνητικές, υπό το πρίσμα της αγοράς, συνέπειες των περιορισμών που επιβάλλονται στις οργανώσεις παραγωγών·

3.  χαιρετίζει τα μέτρα του ενωσιακού καθεστώτος οπωροκηπευτικών που προορίζονται για την αύξηση του προσανατολισμού των καλλιεργητών της ΕΕ προς την αγορά, την ενθάρρυνση της καινοτομίας, την προώθηση των οπωροκηπευτικών, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των καλλιεργητών και τη βελτίωση της εμπορίας, της ποιότητας του προϊόντος και των περιβαλλοντικών πτυχών της παραγωγής, μέσω της παροχής στήριξης στις οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις ΟΠ και της αναγνώρισης διεπαγγελματικών οργανώσεων, και με την προώθηση επίσης της δημιουργίας πόλων συγκέντρωσης πόρων που θα δημιουργήσουν νέες ροές εσόδων, τα οποία θα διοχετευθούν σε νέες επενδύσεις·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η νέα ΚΓΠ διατηρεί το καθεστώς των οπωροκηπευτικών, ενώ αναγνωρίζει ότι τα υφιστάμενα μέσα δεν ήταν πάντοτε αποτελεσματικά, όπως παραδέχεται η Επιτροπή στο έγγραφο για τη δημόσια διαβούλευση με τίτλο «Επανεξέταση του καθεστώτος της ΕΕ για τον τομέα των οπωροκηπευτικών», και, ως εκ τούτου, υποστηρίζει τις εργασίες της ομάδας Newcastle που αποσκοπούν στη βελτίωση του καθεστώτος των οπωροκηπευτικών, το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ειδική φύση των νομικών διατάξεων που διέπουν τους συνεταιρισμούς στα κράτη μέλη, ώστε να μην περιορίζεται η δημιουργία νέων οργανώσεων παραγωγών, ενώ παράλληλα θα σέβεται το γεγονός ότι κάποιοι παραγωγοί ενδέχεται να επιλέξουν να παραμείνουν εκτός του συστήματος των οργανώσεων παραγωγών·

5.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών (ΑθΕΠ) στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, οι οποίες έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις αποδόσεις των παραγωγών, συμπιέζουν τα εισοδήματα και απειλούν τη βιωσιμότητα και τη διατηρησιμότητα του τομέα· εκτιμά ότι οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και οι πιέσεις που ασκούν οι μεγάλες αλυσίδες διανομής στους παραγωγούς, είτε αυτοί ανήκουν σε οργανώσεις είτε όχι, είναι το βασικό εμπόδιο στην εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς εισοδήματος για τους καλλιεργητές οπωροκηπευτικών· επισημαίνει ότι η θέση τους καθίσταται ακόμα πιο ευάλωτη όταν τα τρόφιμα που παράγουν είναι ευπαθή· εκτιμά ότι τα προαναφερθέντα προβλήματα, όπως η εγκατάλειψη της γης ή η γήρανση του πληθυσμού των ενεργών γεωργών, θα εκλείψουν μόνον όταν τα κέρδη από την παραγωγή είναι επαρκή ώστε να διασφαλίζεται το μέλλον του επαγγέλματος και να προσελκύεται ανθρώπινο δυναμικό νεαρής ηλικίας·

6.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει σαφείς ενωσιακούς κανόνες για τις αρχές των ορθών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ούτως ώστε να υπάρχει κοινή ερμηνεία των κανόνων για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·

7.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μέτρα που θα ευνοήσουν την ενεργητική εμπορική προώθηση των προϊόντων των οργανώσεων παραγωγών· θεωρεί ότι η ενεργητική εμπορική προώθηση συνιστά εναλλακτική επιλογή αντί των μεγάλων εταιρειών λιανικού εμπορίου και των αξιών που αυτές αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τα τρόφιμα, τη γεωργία και το περιβάλλον· θεωρεί ότι οι τιμές της ενεργητικής εμπορικής προώθησης διατηρούνται σε χαμηλότερα επίπεδα από τις τιμές των μεγάλων εταιρειών λιανικού εμπορίου λόγω, ακριβώς, της απουσίας μεσαζόντων και των εξόδων που σχετίζονται με την εφοδιαστική· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι η σμίκρυνση της αλυσίδας παραγωγής εξασφαλίζει δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες και επιτρέπει την καταπολέμηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών·

8.  σημειώνει ότι πολλά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα για την αντιμετώπιση των ΑθΕΠ και ζητεί συντονισμένη απάντηση σε επίπεδο ΕΕ ώστε να ενισχυθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς γεωργικών προϊόντων·

9.  υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης των ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας για τα νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα, προκειμένου να εξασφαλίζεται διαρκής υψηλή ποιότητα στην αλυσίδα παραγωγής προς όφελος του τελικού καταναλωτή·

10.  παρακινεί την Επιτροπή να διασαφηνίσει πώς προτίθεται να εφαρμόσει το άρθρο 209 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου ως προς τον τρόπο επίτευξης των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 39 της ΣΛΕΕ, με παράλληλη αυστηρή τήρηση του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ περί ανταγωνισμού·

11.  σημειώνει ότι ο βαθμός οργάνωσης του τομέα, όπως υπολογίζεται με βάση το μερίδιο της συνολικής αξίας της παραγωγής οπωροκηπευτικών που διατίθεται από τις ΟΠ στο εμπόριο, παρουσιάζει σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια στην Ένωση συνολικά, αλλά η αύξηση αυτή μπορεί να αποδοθεί μόνο σε ορισμένα κράτη μέλη·

12.  τονίζει ότι, παρά την εν λόγω αύξηση, ο βαθμός οργάνωσης μεταξύ των παραγωγών παραμένει κατά κανόνα χαμηλός, και σημαντικά κάτω από τον ενωσιακό μέσο όρο σε ορισμένα κράτη μέλη, και ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού έχει ζωτική σημασία για το μέλλον του καθεστώτος των οπωροκηπευτικών, προκειμένου, αν μη τι άλλο, να περιοριστούν οι σημαντικές περιφερειακές ανισορροπίες· τονίζει επιπλέον ότι για το χαμηλό αυτό επίπεδο οργάνωσης ευθύνεται, μεταξύ άλλων, η περιπλοκότητα των κανόνων για τις ΟΠ, η οποία έχει οδηγήσει στην αναστολή της λειτουργίας και της αναγνώρισης των ΟΠ σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την εν λόγω συρρίκνωση απλουστεύοντας τους κανόνες του καθεστώτος, ώστε η ένταξη στις ΟΠ να καταστεί περισσότερο ελκυστική·

13.  επισημαίνει την ανάγκη για βελτίωση του ποσοστού οργάνωσης του τομέα, λαμβανομένου υπόψη ότι είναι σαφώς υψηλότερο σε περιφέρειες στις οποίες η παραγωγή και η εμπορία είναι πιο εκσυγχρονισμένες και προσανατολισμένες στις εξαγωγές, ενώ είναι χαμηλότερο στις χώρες που δεν είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν επιχειρησιακά ταμεία για πολλά χρόνια·

14.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάπτυξης μέσων διαχείρισης κρίσεων, καθώς οι επιτυχείς πρωτοβουλίες ορισμένων ΟΠ σε αυτόν τον τομέα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια ώστε να μπορούν να αναπαραχθούν αλλού, όπου αυτό είναι εφικτό· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την εξοικείωση με αυτές τις πρωτοποριακές ΟΠ και την πρόσβαση στην τεχνογνωσία τους·

15.  υπενθυμίζει ότι οι ΟΠ είναι εργαλεία στην υπηρεσία των παραγωγών προκειμένου να τους βοηθήσουν να οργανωθούν συλλογικά στην αγορά για να υπερασπιστούν τα εισοδήματά τους και ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε ζώνες παραγωγής που στέλνουν τα προϊόντα τους σε ζώνες κατανάλωσης, αλλά ότι χρησιμοποιούνται ελάχιστα από ορισμένους παραγωγούς ή σε ορισμένες τοπικές ή εξειδικευμένες αγορές·

16.  υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί το συνολικό επίπεδο στήριξης προς τις ΟΠ και να δοθούν ισχυρότερα κίνητρα τόσο για τη συγχώνευση υφιστάμενων ΟΠ σε ΕΟΠ όσο και για τη δημιουργία νέων ΟΠ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα ζητεί παρακολούθηση των επενδύσεων σε ενισχύσεις που χορηγούνται για τη δημιουργία ΟΠ ώστε οι ενισχύσεις να επενδύονται πράγματι σε τομείς που βελτιώνουν το εισόδημα των παραγωγών-μελών·

17.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, το ποσοστό οργάνωσης σε ΟΠ είναι εξαιρετικά χαμηλό και συνιστά στα κράτη μέλη να θέσουν ως προτεραιότητα τη συνεχή προώθηση των ενώσεων παραγωγών· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών στα οποία η οργάνωση των παραγωγών είναι χαμηλή·

18.  καλεί την Επιτροπή εν προκειμένω να επαναφέρει την οικονομική στήριξη για τις επενδύσεις των νέων ΟΠ οπωροκηπευτικών· εκτιμά ότι, χωρίς αυτή τη στήριξη, είναι εξαιρετικά δύσκολο για τις εδραιωμένες οργανώσεις να λάβουν την κρατική αναγνώριση που απαιτείται για τη λειτουργία τους· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η στήριξη αποτελεί ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για τη δημιουργία οργανώσεων και την αύξηση του ποσοστού οργάνωσης·

19.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της απλοποίησης της ΚΓΠ, να ενισχύσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των οργανώσεων παραγωγών όσον αφορά τη συγκέντρωση του εφοδιασμού, σε σχέση κυρίως με τον κεντρικό εμπορικό ρόλο που διαδραματίζουν στην αλυσίδα εφοδιασμού με οπωροκηπευτικά·

20.  θεωρεί θεμελιώδους σημασίας την παροχή διευκολύνσεων στις ΟΠ που αποφασίζουν να δεχθούν νέα μέλη· υπογραμμίζει ότι οι ΟΠ μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία προώθησης της ηλικιακής ανανέωσης στον τομέα της γεωργίας·

21.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει την ταχεία και εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν, αφενός, τον τομέα των οπωροκηπευτικών και, αφετέρου, τις οργανώσεις παραγωγών και τις διεπαγγελματικές οργανώσεις, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

22.  εκφράζει εκ νέου τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι, επί του παρόντος, μόνον το 7,5% των γεωργών στην ΕΕ είναι κάτω των 35 ετών και θεωρεί ότι οι εύρυθμα λειτουργούσες ΟΠ που προσελκύουν νέους ανθρώπους μπορούν να συμβάλουν στην αντιστροφή της μη βιώσιμης αυτής δημογραφικής τάσης·

23.  διαπιστώνει την ανάγκη παροχής κινήτρων για τη βελτίωση του επιπέδου έρευνας και καινοτομίας των ΟΠ· θεωρεί ότι η αύξηση των καινοτομιών θα επιτρέψει στις ΟΠ να καταστούν πιο ανταγωνιστικές και να αντιμετωπίσουν τις καταστροφικές ασθένειες που πλήττουν την ευρωπαϊκή γεωργία·

24.  τονίζει ότι οι ΟΠ θα πρέπει να βοηθηθούν ώστε να αυξήσουν τις εξαγωγές τους και να συμμετάσχουν στην αναζήτηση νέων αγορών στο εξωτερικό·

25.  θεωρεί αναγκαίο να καταστούν ελκυστικότερες οι οργανώσεις παραγωγών με τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της στήριξης που παρέχεται στις ομάδες αυτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με βελτιώσεις στους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων·

26.  παροτρύνει την Επιτροπή, στην προσεχή αναθεώρηση της εκτελεστικής νομοθεσίας και ως μέρος του οικείου θεματολογίου απλούστευσης, να αυξήσει τη νομική ασφάλεια για τις εθνικές διοικήσεις, τις ΟΠ και τις ΕΟΠ και να μειώσει τον διοικητικό φόρτο που τους έχει επιβληθεί· τονίζει ότι η εν λόγω αναθεώρηση δεν θα πρέπει να αλλάξει τη βασική αρχιτεκτονική του καθεστώτος των οπωροκηπευτικών ή να έχει δυσμενείς συνέπειες στα συμφέροντα ή τα εισοδήματα των παραγωγών του τομέα·

27.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι κανόνες που διέπουν τις οργανώσεις παραγωγών επιδέχονται διάφορες ερμηνείες από τους ελεγκτές της Επιτροπής, γεγονός που δημιουργεί υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και μπορεί να εκθέσει τα κράτη μέλη στον κίνδυνο να μην τους χορηγηθεί χρηματοδότηση και να υποβληθούν σε δικαστικό έλεγχο· τονίζει επίσης ότι οι διαδικασίες ελέγχου και οι δημοσιονομικές διορθώσεις πρέπει να πραγματοποιούνται πιο έγκαιρα και εντός της συμφωνημένης χρονικής περιόδου ελέγχου·

28.  ζητεί από την Επιτροπή να μειώσει αισθητά την προθεσμία διενέργειας των ελέγχων συμμόρφωσης·

29.  ζητεί από την Επιτροπή, με γνώμονα, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου του συστήματος, να μεριμνήσει για τον εξορθολογισμό των ελέγχων και να εστιάσει στην παρακολούθηση της πραγματικής υλοποίησης κάθε δράσης ή μέτρου που εγκρίνεται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, καθώς και του συναφούς κόστους, προσδιορίζοντας με σαφήνεια τα στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο και τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή του·

30.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει την αρχή της αναλογικότητας στις κυρώσεις και να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση των ελέγχων εντός συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τις ΟΠ και τα μέλη τους·

31.  επισημαίνει ότι οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης για το καθεστώς ενισχύσεων και για την αιτιολόγηση των αιτήσεων είναι υπερβολικές και ασαφείς, προϋποθέτουν πολλαπλούς ελέγχους από μια σειρά διοικητικών φορέων που συχνά δεν είναι ούτε συνεπείς ούτε ακριβείς, γεγονός που οδηγεί στην εγκατάλειψη του καθεστώτος από ορισμένους τύπους συμμετεχόντων, και στην απόφαση ορισμένων ΟΠ να μην υποβάλλουν επιχειρησιακά προγράμματα· θεωρεί καθοριστικό, στο πλαίσιο αυτό, να αποσαφηνιστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αναγνώριση των ΟΠ, προκειμένου να εγγυάται την ασφάλεια δικαίου του καθεστώτος και να προλαμβάνει την αβεβαιότητα μεταξύ των παραγωγών·

32.  παροτρύνει την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους κανόνες που αφορούν τη δημιουργία διακρατικών ΟΠ (και ενώσεων ΟΠ) και ιδίως τους κανόνες σχετικά με την ευθύνη και την υποχρέωση αποζημίωσης, προκειμένου να δημιουργηθεί ασφάλεια δικαίου για τις εθνικές διοικήσεις και τις σχετικές ΟΠ·

33.  τάσσεται υπέρ της υποστήριξης της αποστολής των διεπαγγελματικών οργανώσεων, ιδίως στους τομείς γενικού χαρακτήρα της επικοινωνίας, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης του πολίτη-καταναλωτή, κυρίως στο θέμα των τροφίμων·

34.  υπογραμμίζει τον ρόλο των διεπαγγελματικών οργανώσεων όσον αφορά τη βελτίωση του εσωτερικού διαλόγου σε έναν κλάδο·

35.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες ΟΠ (περίπου το 18% του συνόλου των ΟΠ, με κύκλο εργασιών άνω των 20 εκατομμυρίων EUR) λαμβάνουν περίπου το 70% της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής·

36.  θεωρεί ότι η μείωση της περιπλοκότητας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους κανόνες δημιουργίας νέων ΟΠ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, πρέπει να αποτελέσει το πρώτο βήμα ώστε να καταστούν πιο ελκυστικές για τους γεωργούς, χωρίς να επέλθει απαξίωση της δομής των οργανώσεων παραγωγών η οποία θα πλήξει την ικανότητά τους να ενεργούν αποτελεσματικά στην αγορά· ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της ελκυστικότητας των ΟΠ, ιδίως σε κράτη μέλη με χαμηλό επίπεδο οργάνωσης·

37.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει προσεκτικά την αρχή της αναλογικότητας και να μη χρεώνει μεμονωμένα σφάλματα σε όλα τα μέλη μιας ΟΠ·

38.  θεωρεί ότι οιαδήποτε απλούστευση της διαδικασίας αναγνώρισης δεν θα πρέπει να υπονομεύει τους εθνικούς κανονισμούς που διασφαλίζουν την τήρηση των προδιαγραφών με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι οργανώσεις παραγωγών οπωροκηπευτικών, όπως οι προδιαγραφές που ισχύουν για τους συνεταιρισμούς·

39.  καλεί την Επιτροπή, κατά την επανεξέταση του καθεστώτος για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, να μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τις ΟΠ καταργώντας τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις που πραγματοποιούν οι εθνικές αρχές· επισημαίνει ότι συχνά οι εν λόγω αξιολογήσεις επαναλαμβάνουν τις ερωτήσεις που απευθύνονται στις εθνικές αρχές στο πλαίσιο της ετήσιας υποβολής εκθέσεων και δεν προσφέρουν κανένα εμφανές όφελος· καλεί επιπλέον την Επιτροπή, στο πλαίσιο του στόχου της να περιορίσει τη γραφειοκρατία, να μειώσει τον όγκο των πληροφοριών που ζητά από τις εθνικές αρχές και τις ΟΠ στις ετήσιες εκθέσεις και να εξασφαλίσει ότι συγκεντρώνονται μόνον τα στοιχεία τα οποία πράγματι χρησιμοποιεί για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του καθεστώτος·

40.  παροτρύνει την Επιτροπή να επανεξετάσει τον κατ᾽ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 499/2014 της 11ης Μαρτίου 2014, ο οποίος εισήγαγε πιο σύνθετους ελέγχους για τις ΟΠ, καθώς και δυσανάλογες κυρώσεις για τη μη τήρηση σύνθετων κριτηρίων αναγνώρισης· τονίζει την ανάγκη για αναλογικές κυρώσεις, εάν θέλουμε να ενθαρρύνουμε την ένταξη νέων καλλιεργητών στο καθεστώς και να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο να επανεξετάσουν τα υφιστάμενα μέλη το θέμα της συμμετοχής τους·

41.  θεωρεί ότι η ανταγωνιστικότητα των ΟΠ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαχείρισή τους· παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει υφιστάμενες δράσεις ή να θεσπίσει νέες, συμπεριλαμβανομένων μέτρων κατάρτισης και πρωτοβουλιών για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, που μπορούν να βελτιώσουν τη διαχείριση των ΟΠ και την ανταγωνιστική τους θέση στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και να διασφαλίσει έναν ενισχυμένο ρόλο για τις προσανατολισμένες στις αγορές συμπεριφορές των ΟΠ· επισημαίνει ότι οι ΟΠ πρέπει να τελούν υπό τη διαχείριση ατόμων με ικανότητες στην εμπορία και στην αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων στον τομέα της γεωργίας·

42.  συνιστά στην Επιτροπή να εστιάσει σε πρότυπα παραγωγής και διανομής ενταγμένα σε ΟΠ και καλεί τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να παράσχουν υλικοτεχνική υποστήριξη και στήριξη προς τους διαύλους διανομής των προϊόντων των ΟΠ στις περιφέρειες·

43.  καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να επιτρέψει στις οργανώσεις παραγωγών να εκπληρώσουν στο ακέραιο τον ρόλο τους ως μέσου βελτίωσης των εισοδημάτων των παραγωγών·

44.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης των διευκολύνσεων που προβλέπονται για τη χρηματοδότηση των μέτρων πρόληψης και διαχείρισης των κρίσεων (επιλεξιμότητα της αποπληρωμής του αρχικού κεφαλαίου και των τόκων των συναφθέντων δανείων για χρηματοδοτική ενίσχυση) καθώς και για την επίτευξη άλλων στόχων που επιδιώκουν τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων παραγωγών και οι ενώσεις τους·

45.  παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει δράσεις που θα περιλαμβάνουν τη μεταφορά διοικητικής και διαρθρωτικής τεχνογνωσίας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι ΟΠ, από τα κράτη μέλη με υψηλό επίπεδο ΟΠ προς τα κράτη μέλη με χαμηλό επίπεδο οργάνωσης παραγωγών σε ΟΠ·

46.  επισημαίνει ότι απαιτείται συνεχής και αυστηρή άσκηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών και ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης αυτών των πρακτικών για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της παρέμβασης στους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συνορεύουν με αυτά που καλλιεργούν τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών·

47.  θεωρεί ότι οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (ΕΟΠ) θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της διαπραγματευτικής ισχύος των γεωργών και παροτρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τα κίνητρα σύστασης ΕΟΠ, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να υποστηρίξει σε νομικό επίπεδο την ικανότητα δράσης τους και να παρέχει δυνατότητα συμμετοχής στις δράσεις τους σε παραγωγούς οι οποίοι δεν ανήκουν σε ΟΠ, με σκοπό να προβλεφθεί ένας σημαντικότερος ρόλος για τις εν λόγω ενώσεις στο μέλλον· υπογραμμίζει ότι οι ΕΟΠ είναι σε θέση όχι μόνο να συγκεντρωθούν και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά την προσφορά, αλλά και να βελτιώσουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα κατά τη διαχείριση της παρέμβασης, χάρη κυρίως στις συντονιστικές ενέργειες που καλούνται να αναπτύξουν στον επιχειρησιακό τομέα·

48.  θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθούν οι διεπαγγελματικές οργανώσεις ώστε να διασφαλιστεί καλύτερη οργάνωση του τομέα των οπωροκηπευτικών· εκτιμά ότι οι εν λόγω οργανώσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και στον επιμερισμό της προστιθέμενης αξίας μεταξύ των διαφόρων κρίκων της αλυσίδας, όπως επίσης στην ποιότητα, στη βιώσιμη αξιοποίηση της παραγωγής και στη διαχείριση της αγοράς και των κρίσεων·

49.  θεωρεί ότι οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (ΕΟΠ) θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και τη διαχείριση των βραχυπρόθεσμων κρίσεων· τονίζει τη σημασία της εθελοντικής συμμετοχής των παραγωγών που δεν ανήκουν σε ΟΠ, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της συλλογικής δράσης των παραγωγών·

50.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η δομή και η λειτουργία των ΟΠ και των ΕΟΠ θα βασίζεται στις αρχές της ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας, με στόχο την αύξηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και την καταπολέμηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και καιροσκοπικών συμπεριφορών·

51.  πιστεύει ακράδαντα ότι οι μέθοδοι παραγωγής των τρίτων χωρών για τις εξαγωγές προς την ΕΕ πρέπει να παρέχουν στους ευρωπαίους καταναλωτές τις ίδιες εγγυήσεις στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας των τροφίμων, της καλής διαβίωσης των ζώων, της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα όπως αυτά που απαιτούνται από τους παραγωγούς της ΕΕ· θεωρεί ότι αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ, στις συμφωνίες που συνάπτει με τρίτες χώρες, θα πρέπει να συμμορφώνεται προς ένα κριτήριο πραγματικής αμοιβαιότητας όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και την τήρηση των κανόνων παραγωγής που ισχύουν για τους παραγωγούς της ΕΕ·

52.  υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση των παραγωγών στις αγορές τρίτων χωρών· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για τη στήριξη των εξαγωγέων οπωροκηπευτικών, ώστε να αντεπεξέλθουν στον αυξανόμενο αριθμό μη δασμολογικών εμποδίων, όπως είναι τα φυτοϋγειονομικά πρότυπα ορισμένων τρίτων χωρών, που δυσχεραίνουν, ή ακόμα και καθιστούν αδύνατες, τις εξαγωγές της ΕΕ·

53.  εκτιμά ότι για να υπάρξει πιο δίκαιος ανταγωνισμός με τις εισαγωγές στην κοινοτική αγορά και να διασφαλίζεται αμοιβαιότητα στις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις, η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει το καθεστώς ελέγχου των εισαγωγών εξισώνοντάς το με το καθεστώς που εφαρμόζει η πλειονότητα των εμπορικών της εταίρων·

54.  επικροτεί τους νέους οριζόντιους κανονισμούς που θεσπίστηκαν πρόσφατα για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων, καθώς και τον στόχο της αύξησης των πόρων που προορίζονται για την αναζήτηση νέων αγορών, κυρίως σε τρίτες χώρες, και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη βελτίωση του μέσου της προώθησης τα επόμενα χρόνια·

55.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες στον τομέα των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες προκειμένου να επιτευχθεί η άρση των δασμολογικών και φυτοϋγειονομικών φραγμών που επιβάλλονται στα ευρωπαϊκά προϊόντα και να καταστεί έτσι εφικτό το άνοιγμα νέων αγορών για τα κοινοτικά οπωροκηπευτικά·

56.  παροτρύνει την Επιτροπή να εντοπίσει τα αίτια της ελάχιστης αξιοποίησης των μέσων πρόληψης και αντιμετώπισης των κρίσεων (ΠΔΚ) (μόλις 16% των ΟΠ έκαναν χρήση αυτού του πόρου, ποσοστό που μετά βίας ισοδυναμεί με το 2,8% της συνολικής βοήθειας), τα οποία υιοθετούνται μόνο για την αντιμετώπιση μικρών εποχιακών κρίσεων, και να εξετάσει τρόπους βελτίωσης της κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής και εμπειρίας μεταξύ των υφιστάμενων ΟΠ·

57.  ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιεί πάντα την «κοινοτική προτίμηση» ως πρώτο μέτρο διαχείρισης των κρίσεων, με στόχο την ενίσχυση και την προάσπιση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και της κατανάλωσης των ευρωπαϊκών προϊόντων· υποστηρίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ασχοληθεί ενεργά με τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, δεδομένου ότι είναι απολύτως αναγκαία για τη διασφάλιση της γεωργικής παραγωγής των ΟΠ·

58.  προτρέπει την Επιτροπή να διαμορφώσει έναν καλύτερα συντονισμένο μηχανισμό απόσυρσης προϊόντων σε καταστάσεις κρίσης, ώστε να μην μετεξελίσσονται οι κρίσεις της αγοράς σε σοβαρές και παρατεταμένες διαταραχές προκαλώντας σημαντική απώλεια εισοδήματος για τους παραγωγούς οπωροκηπευτικών·

59.  τονίζει ότι η χρήση του μηχανισμού απόσυρσης έχει αποδειχθεί ότι είναι περιορισμένη και εκτιμά ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα μέτρα διαχείρισης κρίσεων, μεταξύ άλλων μέσω: της αύξησης του ποσοστού της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής, της αναπροσαρμογής των τιμών απόσυρσης, της συνεκτίμησης του κόστους παραγωγής, της αύξησης των ποσοτήτων που μπορούν να αποσυρθούν και της βελτίωσης της στήριξης, σε επίπεδο μεταφοράς και συσκευασίας, για τη δωρεάν διανομή φρούτων και λαχανικών, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την προσαρμογή της ενίσχυσης στη μορφή και τη σοβαρότητα κάθε κρίσης·

60.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο συνεισφοράς της σε αμοιβαία κεφάλαια που θα είναι επιλέξιμα ως μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, ώστε να παρέχεται καλύτερη προστασία στους γεωργούς σε περίπτωση εκδήλωσης κρίσεων στην αγορά οι οποίες οδηγούν σε σημαντική πτώση του εισοδήματος, αλλά εκτιμά ότι τα κεφάλαια αυτά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προέρχονται από τη θέση του προϋπολογισμού που προορίζεται από την Επιτροπή για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη όταν η κρίση προκαλείται από προβλήματα που δεν είναι συναφή με τον κλάδο, όπως η ρωσική απαγόρευση εισαγωγών· πιστεύει ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να αναζητά άλλα κονδύλια του προϋπολογισμού και να τα διαθέτει για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στην αγορά οπωροκηπευτικών·

61.  φρονεί ότι οι παραγωγοί δεν πρέπει να επωμίζονται το κόστος κρίσεων που προκαλούνται από γεγονότα μη συναφή με τον γεωργικό κλάδο, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση που επιβλήθηκε από τη Ρωσία στις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει πλήξει σοβαρά πολλούς ευρωπαίους παραγωγούς οπωροκηπευτικών και έχει επιδεινώσει μάλιστα και άλλες κρίσεις της αγοράς, όπως είναι η κρίση του κλάδου των πυρηνόκαρπων· ζητεί παράταση των κοινοτικών μέτρων στήριξης, σε αυτές τις περιπτώσεις, έως ότου υπάρξει πλήρης ομαλοποίηση της κατάστασης στην αγορά·

62.  επισημαίνει ότι οι ΟΠ μπορούν, μέσα από τα επιχειρησιακά τους προγράμματα, να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και στη βελτίωση των προτύπων ασφάλειας των τροφίμων· επικροτεί τους περιβαλλοντικούς στόχους του καθεστώτος, ωστόσο καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει στις ΟΠ να προσαρμόσουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα ώστε να ανταποκρίνονται στον βαθμό ωριμότητάς τους και να κατευθύνουν τα κονδύλια τους σε ένα ευρύτερο φάσμα μέτρων με στόχο την αύξηση της συνολικής ανταγωνιστικότητας του τομέα· τονίζει ότι η απόδοση μεγαλύτερης έμφασης στα μέτρα που αφορούν την καινοτομία και την προστιθεμένη αξία μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στη βελτίωση των εισοδημάτων των παραγωγών και, ως εκ τούτου, να καταστήσει την ένταξη στις ΟΠ ελκυστικότερη·

63.  καλεί την Επιτροπή να τονώσει το καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων και γάλακτος στα σχολεία, συνεκτιμώντας τη σημασία της προώθησης της υγιούς και ισορροπημένης διατροφής από μικρή ηλικία, και να φέρει σε επαφή τους νέους καταναλωτές με τους τοπικούς παραγωγούς·

64.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων κοινοτικών κανονισμών για την προστασία των φυτών κατά της εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών από τρίτες χώρες· επισημαίνει ότι, λόγω της ανόδου των εμπορικών συναλλαγών, έχει αυξηθεί η παρουσία των οργανισμών αυτών στην ΕΕ, οι οποίοι συχνά έχουν καταστροφικά αποτελέσματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών·

65.  θεωρεί ότι οι οργανώσεις παραγωγών, όπως προβλέπεται και σε άλλους τομείς (ελαιοκαλλιέργειες), μπορούν να επιτελούν καθήκοντα διασφάλισης και συντονισμού της συμπληρωματικότητας και της συνοχής μεταξύ των διαφόρων καθεστώτων υποστήριξης της ΕΕ, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη διαφάνεια στο σύστημα και αποτρέποντας το ενδεχόμενο διπλής χρηματοδότησης·

66.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές ή κανόνες πολιτικής που θα διευκρινίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χορηγείται στις ΟΠ παρέκκλιση από το άρθρο 101 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ βάσει του άρθρου 222 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, σύμφωνα με το οποίο οι ΟΠ μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για τη σταθεροποίηση του οικείου τομέα σε περιόδους σοβαρής ανισορροπίας στις αγορές·

67.  τονίζει τη σημασία της ύπαρξης βραχειών αλυσίδων διανομής και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη τοπικών αγορών για τη διανομή οπωροκηπευτικών·

68.  καλεί την Επιτροπή να εντατικοποιήσει την έρευνα και την παρακολούθηση όσον αφορά τις απειλές που συνιστούν για την παραγωγή οπωροκηπευτικών στην ΕΕ χωροκατακτητικά είδη, όπως η Drosophila suzukii·

69.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις ακόλουθες αδυναμίες που εντοπίστηκαν στη χάραξη ορισμένων εθνικών στρατηγικών: υπερβολικά μεγάλος αριθμός στόχων, έλλειψη συγκεκριμένων προκαθορισμένων ζητουμένων για τους διάφορους στόχους και πολύ χαμηλός βαθμός χρήσης των μέσων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, κυρίως σε συνάρτηση με την ασφάλιση της συγκομιδής, την προώθηση και την επικοινωνία, και την απόσυρση προϊόντων, ως επί το πλείστον επειδή η χρηματοδότησή τους αποβαίνει εις βάρος άλλων διαρθρωτικών μέτρων και η ενίσχυση για τις αποσύρσεις είναι σε πολλές περιπτώσεις ανεπαρκής, αλλά και λόγω της σημαντικής γραφειοκρατικής επιβάρυνσης· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα μέσα αυτά μπορούν να αντιμετωπίσουν κρίσεις μόνο σε επιμέρους αγορές και δεν επαρκούν για τη διαχείριση κρίσεων μεγάλης κλίμακας, όπως είναι η τρέχουσα κρίση λόγω του εμπορικού αποκλεισμού της Ρωσίας·

70.  θεωρεί αναγκαία τη λήψη προληπτικών μέτρων που θα βοηθούν τις ΟΠ αφενός να κατανοούν και αφετέρου να υπολογίζουν και να εφαρμόζουν σωστά τους προκαθορισμένους δείκτες επιδόσεων, και τονίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις ο αριθμός δεικτών επιδόσεων είναι υπέρμετρος, με αποτέλεσμα η διαδικασία να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, τόσο για τις ΟΠ, όσο και για τη διοίκηση· πιστεύει ότι στο πλαίσιο αυτό θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να υπάρχουν λιγότεροι αλλά ουσιαστικότεροι δείκτες·

71.  πιστεύει ότι η υποστήριξη υγιεινότερων διατροφικών συνηθειών συνοδεύεται από καλύτερη κατανόηση της καλλιέργειας και των τρόπων παραγωγής των τροφίμων και, στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει τον στόχο της ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διάστασης των προγραμμάτων προώθησης της κατανάλωσης λαχανικών, φρούτων και γάλακτος στα σχολεία και ζητεί επίσης να εγκριθεί το συντομότερο ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το πρόγραμμα στήριξης για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της συμμετοχής των ΟΠ στο καθεστώς για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, ως τρόπου ενθάρρυνσης μιας βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού και της κατανάλωσης τοπικών και εποχιακών οπωροκηπευτικών από τα παιδιά·

72.  φρονεί ότι το σημαντικότερο στοιχείο κατά την εξέταση του κλάδου παραγωγής οπωροκηπευτικών είναι η εξέλιξη του εισοδήματος των γεωργών και ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με αυτό το ζήτημα ούτως ώστε να διευκρινιστεί εάν τα μέτρα που ελήφθησαν, όπως η ενίσχυση των ΟΠ, ήταν όντως αποτελεσματικά·

73.  ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει επειγόντως σχέδιο για την επαγγελματική ένταξη των νέων στον αγροτικό τομέα, προκειμένου να αποτραπεί η γήρανση του επαγγέλματος και η συνακόλουθη εγκατάλειψη της γης και της παραγωγής·

74.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0205.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου