Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο
Αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία
 Ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα ραδιενέργειας λόγω πυρηνικού ατυχήματος ***I
 Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών
 Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια
 Κατάσταση στην Υεμένη
 Προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και προοπτικές για πολιτική σταθερότητα
 Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας
 Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων
 Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED)
 Κατάσταση στο Μπουρούντι
 Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα
 Καμπότζη: σχέδια νόμου περί ΜΚΟ και συνδικαλιστικών οργανώσεων
 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), ιδίως η περίπτωση δύο κρατούμενων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των Yves Makwambala και Fred Bauma
 Μπαχρέιν, και ειδικότερα η περιπτώση του Ναμπίλ Ρατζάμπ
 Η κατάσταση δύο χριστιανών ιερέων στο Σουδάν

Αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία
PDF 544kWORD 161k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία (2014/2208(INI))
P8_TA(2015)0266A8-0215/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

‒  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια κυκλική οικονομία: πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη» (COM(2014)0398),

‒  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευκαιρίες αποδοτικής χρήσης των πόρων στον οικοδομικό τομέα» (COM(2014)0445),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πράσινο σχέδιο δράσης για τις ΜΜΕ: Να δοθεί η δυνατότητα στις ΜΜΕ να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε επιχειρηματικές δραστηριότητες» (COM(2014)0440),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή» (COM(2015)0080),

‒  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Οικοδόμηση ενιαίας αγοράς για πράσινα προϊόντα – Διευκόλυνση της καλύτερης πληροφόρησης σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων και των οργανισμών» (COM(2013)0196),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για την Ευρώπη (COM(2012)0060),

‒  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» (COM(2011)0571),

‒  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους – Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»» (COM(2011)0021),

‒  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Οικολογική καινοτομία – Απασχόληση και ανάπτυξη μέσω της περιβαλλοντικής πολιτικής(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά απόβλητα στο περιβάλλον(2),

‒  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Μαΐου 2012, σχετικά με μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους(3),

‒  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με μια αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη(4),

‒  έχοντας υπόψη το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον,

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη (2006) και την αναθεώρησή της το 2009,

‒  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της 28ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με την «Ενσωμάτωση ‘πράσινης’ διάστασης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τη στρατηγική Ευρώπη 2020 – Ενδιάμεση επανεξέταση»,

–   έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σχετικά με το ευρωπαϊκό περιβάλλον, την κατάσταση και τις προοπτικές του το 2015 («The European environment – state and outlook 2015»),

‒  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ),

‒  έχοντας υπόψη την έρευνα του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) σχετικά με τον σχεδιασμό ενός βιώσιμου χρηματοπιστωτικού συστήματος,

‒  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διεθνούς επιτροπής φυσικών πόρων του UNEP με τίτλο «Environmental Risks and Challenges of Anthropogenic Metals Flows and Cycles» (Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και προκλήσεις των ανθρωπογενών ροών και κύκλων μετάλλων) (2013),

‒  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διεθνούς επιτροπής φυσικών πόρων του UNEP με τίτλο «Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth» (Αποσύνδεση της χρήσης φυσικών πόρων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την οικονομική ανάπτυξη) (2011),

–  έχοντας υπόψη τη συλλογή υπογραφών «Stop Food Waste in Europe!» (να τεθεί τέρμα στη σπατάλη τροφίμων στην Ευρώπη)·

‒  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2014(5),

‒  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 12ης Φεβρουαρίου 2015(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0215/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη βιώσιμη χρήση των πόρων αποτελεί τη βασική αιτία διαφόρων περιβαλλοντικών κινδύνων, όπως η κλιματική αλλαγή, η απερήμωση, η αποδάσωση, η απώλεια βιοποικιλότητας και η αποδυνάμωση των υπηρεσιών οικοσυστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι για την παγκόσμια παραγωγή και την απορρόφηση των αποβλήτων η παγκόσμια οικονομία χρησιμοποιεί πόρους που αντιστοιχούν σε 1,5 πλανήτες σαν τη Γη, και ότι έως το 2030 αναμένεται να χρειάζονται δύο πλανήτες σαν τη Γη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη εξαρτάται από εισαγόμενους πόρους περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή στον κόσμο και ότι πολλοί πόροι πρόκειται να εξαντληθούν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης μπορεί να αυξηθεί σημαντικά μέσω της ενίσχυσης της προστιθέμενης αξίας των πόρων στην οικονομία και της προώθησης της βιώσιμης προμήθειας υλικών από ευρωπαϊκές πηγές· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, ως συμβολή στη διασφάλιση του εφοδιασμού με πρώτες ύλες, θα πρέπει να ενισχυθούν οι συμπράξεις καινοτομίας μεταξύ της βιομηχανίας και του τομέα διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και η έρευνα για την ανακυκλωσιμότητα των σημαντικών πρώτων υλών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία αποτελεί ουσιαστικά ζήτημα οικονομικού χαρακτήρα όσον αφορά την πρόσβαση σε πρώτες ύλες ή τη διαρκή διαθεσιμότητά τους, την επανεκβιομηχάνιση και την περαιτέρω ψηφιοποίηση της Ευρώπης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή ανασφάλεια και την έλλειψη πρώτων υλών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση σε μια κυκλική οικονομία μπορεί κατά συνέπεια να είναι πλήρως συμβατή με το θεματολόγιο της Επιτροπής για θέσεις απασχόλησης, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, και προσφέρει τη δυνατότητα για τη δημιουργία μιας αμοιβαία επωφελούς κατάστασης για όλους τους ενδιαφερόμενους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποδοτικότητα των πόρων πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη και να συνδέεται με ευρύτερες ανησυχίες για τη βιωσιμότητα, οι οποίες περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές, δεοντολογικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις·

E.  λαμβάνοντας υπόψη τον δεσμευτικό χαρακτήρα των στόχων και των τελικών δράσεων προτεραιότητας του έβδομου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα της οικειοθελούς προσέγγισης είναι συχνά αμφισβητήσιμη και η οικονομική της αποδοτικότητα είναι γενικά χαμηλή(7)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία προϋποθέτει συστημικές αλλαγές που επηρεάζουν όλους τους συντελεστές της αλυσίδας αξίας, όπως επίσης και σημαντικές καινοτομίες στην τεχνολογία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολό της·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες, οι μικρές επιχειρήσεις και οι δημόσιες αρχές σε τοπικό επίπεδο διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη διασφάλιση της αποδοτικότητας των πόρων και την προαγωγή της αποσύνδεσης της οικονομικής ανάπτυξης από την κατανάλωση πόρων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια λειτουργική κυκλική οικονομία χρειάζεται ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και ότι αυτές καθαυτές οι επιχειρήσεις αποτελούν φορείς προώθησης της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να τεθούν οι ΜΜΕ στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΕ για την αποδοτική χρήση των πόρων, καθώς οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων της ΕΕ και απασχολούν τα δύο τρίτα του εργατικού δυναμικού·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες, διασφαλίζει την πρόσβαση σε πρωτογενή υλικά, παρατείνει την παραγωγική τους χρήση (μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της επαναμεταποίησης, της ανακύκλωσης ή της χρήσης ως ανταλλακτικών), διασφαλίζει διαδικασίες ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας μόλις τα προϊόντα φθάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους και επιτρέπει επίσης την εκμετάλλευση όλων των υποπροϊόντων και των αποβλήτων ως πολύτιμων ροών πόρων για να παραταθεί η χρήση τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη και υπεύθυνη απόκτηση πρωτογενών πρώτων υλών έχει καθοριστική σημασία για να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα των πόρων και να εκπληρωθούν οι στόχοι της κυκλικής οικονομίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν αγορές για δευτερογενείς πρώτες ύλες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της αποδοτικότητας των πόρων και μια κυκλική οικονομία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει καλέσει επανειλημμένα την Επιτροπή να ορίσει δείκτες και στόχους για την αποδοτικότητα των πόρων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη των τοξικών χημικών ουσιών, για τις οποίες υφίστανται ήδη ή πρόκειται να αναπτυχθούν ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για τα χημικά προϊόντα, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην οικοδόμηση μιας κυκλικής οικονομίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία της Eurostat σχετικά με την επεξεργασία των αστικών αποβλήτων στην ΕΕ 28 καταδεικνύουν σαφώς ότι αφενός εξακολουθούν να μην υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά την πολιτική για τα απόβλητα και αφετέρου ότι η εφαρμογή και η επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσον όρο μόνο το 40% των στερεών αποβλήτων επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται, ενώ το υπόλοιπο καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής ή καύσης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων γεωργικής προέλευσης χρησιμοποιείται σημαντική ποσότητα πόρων, με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και την καλή διαβίωση των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξευρεθούν βιώσιμες λύσεις για να αντιμετωπιστεί από κάθε άποψη η μη αποδοτική χρήση των διατροφικών πόρων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση των περιβαλλοντικά επιζήμιων επιδοτήσεων, μεταξύ άλλων των άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων, θα μειώσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, θα συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και θα επιτρέψει τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία·

1.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια κυκλική οικονομία: πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη» (COM(2014)0398)· ενστερνίζεται την προσέγγιση της Επιτροπής στον σχεδιασμό και την καινοτομία για μια κυκλική οικονομία, με τη συγκρότηση πλαισίου πολιτικής για τη στήριξη της αποδοτικής χρήσης των πόρων καθώς και τον ορισμό στόχου για την αποδοτική χρήση των πόρων, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση, και τη χάραξη ειδικού πολιτικού πλαισίου που επιτρέπει στις ΜΜΕ να μετατρέπουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε περιβαλλοντικά βιώσιμες επιχειρηματικές ευκαιρίες· τονίζει ότι απαιτούνται νομοθετικά μέτρα για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, και καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια φιλόδοξη πρόταση για την κυκλική οικονομία έως το τέλος του 2015, όπως είχε ανακοινώσει στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2015·

2.  τονίζει ότι για την αντιμετώπιση της έλλειψης πόρων απαιτείται η μείωση της συνολικής εξόρυξης και χρήσης πόρων και η καθολική αποσύνδεση της ανάπτυξης από τη χρήση των φυσικών πόρων –μια συστημική αλλαγή που απαιτεί ανάλυση των αναγκαίων ενεργειών για την περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική βιωσιμότητα με ορίζοντα το 2050 και την άμεση ανάληψη δράσης·

3.  επισημαίνει ότι η παραγωγή και η κατανάλωση αποτελούν τομείς που πρέπει να ρυθμιστούν με τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η σύνδεση με τους ευρύτερους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

4.  υπενθυμίζει ότι, παρά τις βελτιώσεις που έχουν ήδη γίνει ως προς την αποδοτική χρήση των πόρων, η συνεχής αύξηση της παραγωγής έχει εξανεμίσει αυτά τα οφέλη αποδοτικότητας και η εξόρυξη πόρων εξακολουθεί να αυξάνεται ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο με αποτέλεσμα να υπάρχει επείγουσα ανάγκη για συνολική μείωση της εξόρυξης και χρήσης των πόρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της υποτροπής· καλεί την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλα μέτρα·

5.  υπενθυμίζει ότι το νερό, τόσο ως φυσικός πόρος που χρησιμοποιείται σε διαδικασίες παραγωγής όσο και ως δημόσιο αγαθό, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των αριθμητικών στοιχείων για την κατανάλωση πρώτων υλών, και να χρησιμοποιείται με αποδοτικό τρόπο·

6.  τονίζει ότι η βελτίωση της χρήσης των πόρων μέσω της βελτίωσης των απαιτήσεων σχεδιασμού και της θέσπισης νομοθεσίας περί αποβλήτων που θα διασφαλίζει υψηλότερη θέση στην ιεραρχία των αποβλήτων (ενθαρρύνοντας έτσι την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την προετοιμασία της επαναχρησιμοποίησης και την ανακύκλωση των αποβλήτων), θα μπορούσε να επιφέρει σημαντική καθαρή εξοικονόμηση πόρων για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, τις δημόσιες αρχές και τους καταναλωτές, που εκτιμάται σε 600 δισεκατομμύρια ευρώ, ή 8% του ετήσιου κύκλου εργασιών, με παράλληλη μείωση των συνολικών ετήσιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 2-4%· τονίζει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων κατά 30% έως το 2030 θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ κατά σχεδόν 1% και να δημιουργήσει δύο εκατομμύρια νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας(8)· υπενθυμίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων αποτελεί στόχο προτεραιότητας του 7ου προγράμματος περιβαλλοντικής δράσης, στο οποίο επισημαίνεται η ανάγκη τόνωσης της παραγωγής και της ζήτησης περιβαλλοντικά βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών από τους καταναλωτές μέσω πολιτικών που προάγουν τη διαθεσιμότητα, την προσιτή τιμή, τη λειτουργικότητα και την ελκυστικότητά τους·

7.  είναι πεπεισμένο ότι η βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων απαιτεί νομοθετικά και οικονομικά κίνητρα, την ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους και την περαιτέρω χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας, όπως επίσης αλλαγή σε κοινωνικό επίπεδο και στον τρόπο ζωής· επισημαίνει ότι χρειάζεται πληθώρα μέσων σε διάφορα πολιτικά επίπεδα, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της επικουρικότητας·

8.  πιστεύει ότι η εφαρμογή της πλήρως κυκλικής οικονομίας απαιτεί τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, περιφερειών, δήμων, τοπικών κοινοτήτων, ΜΜΕ, ΜΚΟ, εκπροσώπων της βιομηχανίας, συνδικαλιστικών οργανώσεων και πολιτών·

9.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την ανάπτυξη της δέσμης για την κυκλική οικονομία·

10.  τονίζει ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η κατανόηση και η συμμετοχή των πολιτών έχουν ζωτική σημασία για την επιτυχημένη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία· επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί η αναγκαία προσοχή και να διατεθούν οι απαραίτητοι πόροι για την εκπαίδευση και την ενημέρωση, για την προώθηση προτύπων βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής, καθώς και για την προβολή των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η μετάβαση σε μια κυκλική, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων οικονομία·

11.  επισημαίνει ότι η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία απαιτεί ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, και ότι η εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για «πράσινες» δεξιότητες·

12.  υπογραμμίζει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υφίστανται ήδη ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα προς όφελος της κυκλικής οικονομίας, τα οποία διατίθενται μεταξύ άλλων μέσω των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» και Life+, και ότι, αν τα εν λόγω μέσα αξιοποιηθούν δεόντως, θα συμβάλουν στην προώθηση της οικολογικής καινοτομίας και της βιομηχανικής οικολογίας στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ·

13.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων για την κυκλική οικονομία, ώστε να γίνουν επενδύσεις στη βιώσιμη οικονομία·

14.  τονίζει ότι η μετάβαση προς μια βιώσιμη και κυκλική οικονομία θα πρέπει να συνδυάζει φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους με ισχυρές κοινωνικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αξιοπρεπούς εργασίας, της υγείας και ασφαλών συνθηκών εργασίας (δηλαδή: εξασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι δεν εκτίθενται σε επιβλαβείς ουσίες στον χώρο εργασίας τους)·

15.  υπογραμμίζει την ανάγκη διαμόρφωσης ενός συνεκτικότερου νομικού πλαισίου για τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο του παραγωγικού κύκλου, από τη βιώσιμη άντληση μέχρι την ανάκτηση στο τέλος του κύκλου ζωής·

Δείκτες και στόχοι

16.  τονίζει ότι μέχρι το 2050 θα πρέπει η χρήση των πόρων της ΕΕ πρέπει να έχει καταστεί βιώσιμη, και ότι αυτό απαιτεί, μεταξύ άλλων, απόλυτη μείωση της κατανάλωσης πόρων σε βιώσιμα επίπεδα, με βάση αξιόπιστη μέτρηση της κατανάλωσης πόρων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, αυστηρή εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, υλοποίηση μιας κλιμακωτής χρήσης πόρων, ιδίως στη χρήση βιομάζας, υπεύθυνη και βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών, τη δημιουργία ενός κλειστού βρόχου μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων, αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός των ορίων ανανεωσιμότητάς τους, και σταδιακή εξάλειψη των τοξικών ουσιών, ιδίως όταν υπάρχουν ή πρόκειται να αναπτυχθούν ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί χημικών ουσιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη μη τοξικών κύκλων υλικών και να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών οικοσυστήματος·

17.  υπενθυμίζει ότι το 2012 το Κοινοβούλιο ζητούσε ήδη να οριστούν σαφείς, αξιόπιστοι και μετρήσιμοι δείκτες της οικονομικής δραστηριότητας που να λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα και την αποδοτικότητα των πόρων μέσα από το πρίσμα του κύκλου ζωής τους, καθώς επίσης να χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω δείκτες ως βάση νομοθετικών πρωτοβουλιών και συγκεκριμένων αριθμητικών στόχων μείωσης·

18.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει έως το τέλος του 2015 έναν βασικό δείκτη και μια σειρά επιμέρους δεικτών για την αποδοτική χρήση των πόρων, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών οικοσυστήματος· επισημαίνει ότι η χρήση των εν λόγω εναρμονισμένων δεικτών πρέπει να είναι νομικά δεσμευτική από το 2018, και ότι οι δείκτες θα πρέπει να μετρούν την κατανάλωση πόρων, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών και των εξαγωγών, σε επίπεδο ΕΕ, κρατών μελών και βιομηχανίας, και να λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών, με βάση τη μεθοδολογία του αποτυπώματος, μετρώντας κατ' ελάχιστο τη χρήση του εδάφους, των υδάτων και των υλικών, και τις εκπομπές άνθρακα·

19.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει, έως το τέλος του 2015, στόχο για την αύξηση κατά 30%, σε σχέση με το 2014, της αποδοτικότητας των πόρων σε επίπεδο ΕΕ έως το 2030, καθώς και μεμονωμένους στόχους για κάθε κράτος μέλος· τονίζει ότι, προκειμένου να μπορούν να υλοποιηθούν οι στόχοι για την αποδοτική χρήση των πόρων, πρέπει να βασίζονται σε δείκτες·

20.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μέσω διεθνών συμβάσεων τη χρήση δεικτών για την αποδοτική χρήση των πόρων, προκειμένου να υπάρχει συγκρισιμότητα μεταξύ οικονομικών κλάδων και οικονομιών και να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού, όπως επίσης για να στηριχτούν ο διάλογος και η συνεργασία με τρίτες χώρες·

21.  τονίζει ότι οι εν λόγω δείκτες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και σε όλες τις εκτιμήσεις αντικτύπου·

Πολιτική προϊόντων και οικολογική σχεδίαση

22.  τονίζει τη σημασία που έχει μια καλά μελετημένη πολιτική προϊόντων η οποία αυξάνει την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των προϊόντων, την ανθεκτικότητα, τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και την ανακυκλωσιμότητα· επισημαίνει ότι η ποσότητα πόρων που χρησιμοποιεί ένα προϊόν στη διάρκεια ζωής του, καθώς επίσης η επιδιορθωσιμότητα, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και η ανακυκλωσιμότητά του, καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό κατά τη φάση σχεδίασής του· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια προσέγγιση κύκλου ζωής στις πολιτικές για τα προϊόντα, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης εναρμονισμένων μεθοδολογιών για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών αποτυπωμάτων των προϊόντων·

23.  καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή, να υποβάλει φιλόδοξο πρόγραμμα εργασίας και να εφαρμόσει πλήρως και με αποφασιστικότητα τις απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης της ισχύουσας οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό με νέα και επικαιροποιημένα μέτρα εφαρμογής, ξεκινώντας με την άμεση έγκριση των μέτρων που έχουν ήδη καταρτιστεί·

24.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει την επανεξέταση της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό και της λοιπής νομοθεσίας σχετικά με την πολιτική για τα προϊόντα έως το τέλος του 2016, με βάση εκτίμηση επιπτώσεων, ενσωματώνοντας τις εξής σημαντικές αλλαγές: διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των απαιτήσεων οικολογικής σχεδίασης για την κάλυψη όλων των βασικών ομάδων προϊόντων, και όχι μόνο των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων· σταδιακή ενσωμάτωση όλων των σχετικών χαρακτηριστικών για την αποδοτικότητα των πόρων στις υποχρεωτικές απαιτήσεις του σχεδιασμού προϊόντων· καθιέρωση υποχρεωτικού «διαβατηρίου προϊόντος» με βάση τις εν λόγω απαιτήσεις· εφαρμογή διαδικασιών αυτοπαρακολούθησης και διενέργεια ανεξάρτητων ελέγχων με σκοπό την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τα εν λόγω πρότυπα· και καθορισμός οριζόντιων απαιτήσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διάρκεια, την επιδιορθωσιμότητα, τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και την ανακυκλωσιμότητα·

25.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, βάσει ανάλυσης κόστους-οφέλους, τη δυνατότητα καθορισμού ελάχιστων τιμών για τα ανακυκλωμένα υλικά που περιέχονται σε νέα προϊόντα, στο πλαίσιο της μελλοντικής αναθεώρησης της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό·

26.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μέτρα κατά της προγραμματισμένης απαξίωσης και να αναπτύξει περαιτέρω ένα σύνολο προτύπων για την κυκλική οικονομία, το οποίο να περιλαμβάνει την ανακαίνιση και την επισκευή, τη διευκόλυνση της αποσυναρμολόγησης, και την αποδοτική χρήση πρώτων υλών, ανανεώσιμων πόρων και ανακυκλωμένων υλικών στα προϊόντα·

27.  υπενθυμίζει ότι, κατά τον σχεδιασμό μιας επιτυχημένης κυκλικής οικονομίας, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν μεταξύ άλλων η διαθεσιμότητα τυποποιημένων και διαρθρωμένων συστατικών μερών, ο σχεδιασμός της αποσυναρμολόγησης, η σχεδίαση προϊόντων για μεγάλη διάρκεια, καθώς και οι αποδοτικές παραγωγικές διαδικασίες· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει σχετικές ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα θα έχουν διάρκεια και θα μπορούν να αναβαθμιστούν, να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακατασκευαστούν, να επιδιορθωθούν, να ανακυκλωθούν και τελικά να αποσυναρμολογηθούν προκειμένου να δημιουργήσουν νέους πόρους, καθώς και ότι τα μέρη των προϊόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες θα προσδιορίζονται με σαφήνεια στα εγχειρίδια χρήσης, για να διευκολύνεται ο διαχωρισμός τους πριν από την ανακύκλωση·

28.  επισημαίνει ότι είναι καθοριστικό να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο οι καταναλωτές και να αυξηθεί ο ενεργός ρόλος τους·

29.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει την επέκταση των ελάχιστων εγγυήσεων ανθεκτικών καταναλωτικών αγαθών, προκειμένου να επεκταθεί η αναμενόμενη διάρκεια ζωής των προϊόντων, και να διευκρινίσει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 1999/44/ΕΚ, οι πωλητές καταναλωτικών αγαθών θα πρέπει να εξετάζουν τα ελαττώματα που εμφανίζονται κατά τα πρώτα δύο έτη της νόμιμης εγγύησης και να χρεώνουν τους καταναλωτές μόνο αν το ελάττωμα έχει προκληθεί από ακατάλληλη χρήση·

30.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλα μέτρα για τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών προκειμένου να εξασφαλίζεται η επιδιορθωσιμότητα των προϊόντων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους·

31.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον ευρωπαϊκό οργανισμό χημικών προϊόντων (ECHA) να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την υποκατάσταση των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και τον περιορισμό των ουσιών που συνεπάγονται απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, στο πλαίσιο του κανονισμού REACH, μεταξύ άλλων ως μέσο εκπλήρωσης της απαίτησης του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον σχετικά με την ανάπτυξη μη τοξικών κύκλων υλικών, ώστε τα υλικά που ανακυκλώνονται να χρησιμοποιούνται ως σημαντική, αξιόπιστη πηγή πρώτων υλών για την Ένωση· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να άρει άμεσα τη μονομερή αναστολή της επεξεργασίας των συστάσεων του ECHA σε σχέση με τη συμπερίληψη των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία στο παράρτημα XIV του κανονισμού REACH, και να προχωρήσει άμεσα στη συμπερίληψη αυτών των ουσιών· τονίζει, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, ότι η πρόληψη έχει προτεραιότητα έναντι της ανακύκλωσης και ότι, αντίστοιχα, η ανακύκλωση δεν πρέπει να δικαιολογεί τη διαιώνιση της χρήσης επικίνδυνων παλαιών ουσιών·

32.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντικατάσταση επικίνδυνων ουσιών στο πλαίσιο της οδηγίας 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό προκειμένου να δημιουργηθούν μη τοξικοί κύκλοι υλικών·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των εισαγόμενων προϊόντων με τις απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης και πολιτικής των προϊόντων· καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επιτήρηση της αγοράς, να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στη νομοθετική διαδικασία για την αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με την εποπτεία της αγοράς· επισημαίνει ότι κάθε περαιτέρω καθυστέρηση θα έβλαπτε τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και των πολιτών·

Προς μηδενικά απόβλητα

34.  επισημαίνει την ανάλυση της Επιτροπής, η οποία δείχνει ότι η υιοθέτηση νέων στόχων για τα απόβλητα θα μπορούσε να δημιουργήσει 180 000 θέσεις εργασίας, να καταστήσει την Ευρώπη ανταγωνιστικότερη και να μειώσει τη ζήτηση για δαπανηρούς και σπάνιους πόρους(9)· εκφράζει την απογοήτευσή του για την απόσυρση της νομοθετικής πρότασης σχετικά με τα απόβλητα(10), αλλά θεωρεί την ανακοίνωση του Αντιπροέδρου Timmerman στη σύνοδο του Κοινοβουλίου τον Δεκέμβριο του 2014 ως ευκαιρία για μια νέα και πιο φιλόδοξη δέσμη για την κυκλική οικονομία·

35.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την ανακοινωθείσα πρόταση σχετικά με την επανεξέταση της νομοθεσίας περί αποβλήτων έως το τέλος του 2015, εφαρμόζοντας με συνέπεια την ιεράρχηση των αποβλήτων, και να συμπεριλάβει τα ακόλουθα σημεία:

   σαφείς και αδιαμφισβήτητους ορισμούς·
   ανάπτυξη μέτρων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων·
   καθορισμός δεσμευτικών στόχων όσον αφορά τη μείωση των αστικών, εμπορικών και βιομηχανικών αποβλήτων, με προθεσμία έως το 2025·
   καθορισμός σαφών ελάχιστων απαιτήσεων για διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών με στόχο την εξασφάλιση διαφάνειας και αποτελεσματικότητας όσον αφορά το κόστος των καθεστώτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού·
   έγκριση της αρχής «πληρωμή κατά την απόρριψη» όσον αφορά τα υπολειμματικά απόβλητα σε συνδυασμό με καθεστώτα χωριστής συλλογής με σκοπό την προώθηση ανακυκλώσιμων υλικών υψηλής ποιότητας· – καθιέρωση υποχρεωτικής χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων έως το 2020·
   αύξηση των στόχων ανακύκλωσης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση των αστικών στερεών αποβλήτων τουλάχιστον στο 70% και της ανακύκλωσης αποβλήτων από συσκευασίες στο 80% έως το 2030, βάσει αξιόπιστης μεθόδου υποβολής στοιχείων στο πλαίσιο της οποίας δεν θα είναι δυνατό τα απορριπτόμενα απόβλητα (αποτεφρωμένα ή θαμμένα) να αναφέρονται ως ανακυκλωμένα απόβλητα, και εφαρμογή της ίδιας εναρμονισμένης μεθόδου σε όλα τα κράτη μέλη με εξωτερική επαλήθευση των στατιστικών στοιχείων· υποχρέωση των ανακυκλωτών να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τις εισερχόμενες ποσότητες αποβλήτων στη μονάδα διαλογής, και σχετικά με τις εξερχόμενες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών από τις μονάδες διαλογής·
   αυστηρός περιορισμός της αποτέφρωσης, με ή χωρίς ανάκτηση ενέργειας, έως το 2020, σε μη ανακυκλώσιμα ή μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα·
   δεσμευτική, προοδευτική μείωση κάθε υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την ανακύκλωση, σε τρεις φάσεις (2020, 2025 και 2030), με απώτερο στόχο την απαγόρευση όλων των δραστηριοτήτων υγειονομικής ταφής, με εξαίρεση ορισμένα επικίνδυνα απόβλητα και κατάλοιπα αποβλήτων για τα οποία η υγειονομική ταφή είναι η καταλληλότερη από περιβαλλοντική άποψη επιλογή·
   παρότρυνση των κρατών μελών να προβούν στην επιβολή τελών στην υγειονομική ταφή και την αποτέφρωση·

36.  τονίζει την ανάγκη και την προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών στόχων όσον αφορά την πολιτική για τα απόβλητα, αφενός για την ασφάλεια δικαίου και τη μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα, και τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, και αφετέρου για τη διασφάλιση της προστασίας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος διαβίωσης όλων των πολιτών της ΕΕ·

37.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προαγάγει τους ίδιους στόχους για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος σε ολόκληρη την ΕΕ και να αποφευχθεί η υπονόμευση της ενιαίας αγοράς·

38.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη και ορθή υλοποίηση των στόχων της υφιστάμενης νομοθεσίας περί αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης ιδιαίτερα της υποχρέωσης για συστήματα χωριστής συλλογής αποβλήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των υφιστάμενων στόχων και τη θέσπιση μέτρων στήριξης των κρατών μελών στην εφαρμογή των κατάλληλων μέσων για την επίτευξη των στόχων εντός των προθεσμιών·

39.  τονίζει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή χρήση του διαθέσιμου δυναμικού διαχείρισης αποβλήτων στην ΕΕ, απαιτείται καλύτερος σχεδιασμός και ανταλλαγή πληροφοριών για την αποφυγή υπερβάλλουσας παραγωγικής ικανότητας·

40.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω τη σκοπιμότητα πρότασης σχετικά με τη θέσπιση κανονιστικού πλαισίου ενισχυμένης ανασκαφής χωματερών, ώστε να είναι δυνατή η ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών που περιέχονται σε υφιστάμενους χώρους υγειονομικής ταφής, και να εξετάσει την ανάπτυξη ενός καθεστώτος περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη βιομηχανία ανακύκλωσης·

41.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερους έλεγχους για να μην μεταφέρονται απόβλητα σε χώρες με περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα χαμηλότερα από εκείνα της ΕΕ·

42.  καλεί την Επιτροπή να καταβάλει, από κοινού με τα κράτη μέλη, περισσότερες προσπάθειες για την καταπολέμηση της παράνομης εξαγωγής αποβλήτων μετά την κατανάλωση·

43.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει, στο πλαίσιο της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα, ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τον καθορισμό των εθνικών προγραμμάτων πρόληψης, και να καθορίσει ένα σύνολο στόχων και δεικτών που θα καθιστούν εφικτή τη σύγκριση των αποτελεσμάτων στα επιμέρους κράτη μέλη·

44.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις συγκεκριμένες προκλήσεις στον τομέα των αποβλήτων και να αναλάβει δράση σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία (COM(2014)0398)· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την κινητοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ για την υποστήριξη της επίτευξης στόχων της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, όπως η χωριστή συλλογή και η ανάπτυξη υποδομών ανακύκλωσης·

45.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν στόχο για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων κατά 50% έως το 2025 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2014·

46.  τονίζει την ανάγκη διατύπωσης στόχων σχετικά με τη συλλογή και την ανακύκλωση συγκεκριμένων κρίσιμων μετάλλων δεδομένης της αυξανόμενης σπανιότητάς τους και για τη μείωση της εξάρτησης·

47.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει, μέχρι το τέλος του 2015, στόχους, μέτρα και μέσα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων, καθορίζοντας μεταξύ άλλων δεσμευτικό στόχο για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά 30% τουλάχιστον έως το 2025, στους τομείς της μεταποίησης, του λιανικού εμπορίου/διανομής, των υπηρεσιών εστίασης/φιλοξενίας και στα νοικοκυριά· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει στα κράτη μέλη τη δημιουργία συμβάσεων που να προβλέπουν ότι τα καταστήματα λιανικής του τομέα των τροφίμων θα διανέμουν τα απούλητα προϊόντα τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων σε σχέση με νέες νομοθετικές προτάσεις, να αποτιμά τον δυνητικό αντίκτυπό τους όσον αφορά τη σπατάλη τροφίμων·

Βιώσιμα κτίρια

48.  επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευκαιρίες αποδοτικής χρήσης των πόρων στον οικοδομικό τομέα» (COM(2014)0445)· θεωρεί ότι απαιτείται ειδική προσέγγιση για τον οικοδομικό τομέα, με βάση χάρτη πορείας και τους μακροπρόθεσμους στόχους του·

49.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει την πλήρη εφαρμογή των αρχών και απαιτήσεων της κυκλικής οικονομίας στον τομέα των κτιρίων και να αναπτύξει περαιτέρω το πλαίσιο πολιτικής για την αποδοτική χρήση των πόρων στα κτίρια – αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεικτών, προτύπων και μεθόδων, και απαιτήσεων ποιότητας όσον αφορά τη χρήση γης και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική, τη δομική μηχανική, την κατασκευή, τη συντήρηση, την προσαρμοσιμότητα, την ενεργειακή απόδοση, την ανακαίνιση και επαναχρησιμοποίηση, και την ανακύκλωση· επισημαίνει ότι οι δείκτες που αφορούν τα βιώσιμα κτίρια θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης τη δημιουργία «πράσινων» υποδομών, όπως οι «πράσινες» οροφές· τονίζει τη σημασία μιας ολιστικής θεώρησης του κτιριακού δυναμικού της Ευρώπης, με σαφείς και φιλόδοξους στόχους σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, και της χάραξης χαρτών πορείας για την υλοποίηση του οράματος αυτού·

50.  θεωρεί ότι η ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους και η ευημερία και οι κοινωνικές ανάγκες των χρηστών θα πρέπει να ενσωματωθούν στην εκτίμηση βιωσιμότητας των κτιρίων·

51.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, στο πλαίσιο των γενικών δεικτών για την αποδοτικότητα των πόρων, δείκτες αξιολόγησης της βιωσιμότητας των κτιρίων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, με τη χρήση υφιστάμενων προτύπων και μεθόδων και με βάση μια προσέγγιση βασισμένη στην περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα·

52.  ζητεί από την Επιτροπή να διαπιστώσει αν οι αρχές και τα πρότυπα της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας θα μπορούσαν να επεκταθούν σε όλα τα υλικά και τα μέρη κτιρίων, και να αναπτύξει ένα «διαβατήριο κτιρίων» που θα λαμβάνει υπόψη τη συνολική διάρκεια ζωής ενός κτιρίου·

53.  θεωρεί ότι καθώς έχει ήδη καλυφθεί το 90% του δομημένου περιβάλλοντος του 2050, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις και φορολογικά κίνητρα για τον τομέα της ανακαίνισης κτιρίων ώστε το ενεργειακό αποτύπωμα των κτιρίων να βελτιωθεί έως το 2050· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναπτύξει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων και να αναβαθμίσει τον ρόλο των εθνικών στρατηγικών ανακαίνισης που θεσπίστηκαν με την οδηγία 2012/27/ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση·

54.  καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη βελτίωση της ανακύκλωσης μέσω της ανάπτυξης υποδομών επιλεκτικής συλλογής και ανακύκλωσης στον κατασκευαστικό κλάδο·

55.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο της διενέργειας ελέγχων πριν από την κατεδάφιση (αξιολόγηση ενός κτιρίου πριν από την αποδόμηση ή την κατεδάφιση προκειμένου να περιγραφούν τα υλικά που υπάρχουν και να καθοριστεί ποια συστατικά θα μπορούσαν να διαχωριστούν για ανακύκλωση), καθώς και της επιτόπου διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών (από την επιτόπου διαλογή προκύπτουν συνήθως δευτερογενείς πρώτες ύλες με υψηλότερη καθαρότητα από τα προϊόντα ανακύκλωσης στη μονάδα κατεργασίας· η διαδικασία αυτή μπορεί να συμβάλει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών, π.χ. μέσω της επιτόπου σύνθλιψης/συμπαγοποίησης)·

56.  επισημαίνει ότι το σκυρόδεμα είναι ένα από τα πλέον χρησιμοποιούμενα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις δυνατότητες μεγαλύτερης ανακύκλωσης του σκυροδέματος στον κατασκευαστικό κλάδο, όπως συμβαίνει στη Γερμανία και την Ελβετία·

Αναπτυσσόμενες αγορές για δευτερογενείς πρώτες ύλες

57.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μέτρα για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των αγορών με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας δευτερογενών πρώτων υλών και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας βάσει της επαναχρησιμοποίησης δευτερογενών πρώτων υλών·

58.  θεωρεί ότι ένα μακροπρόθεσμο και προβλέψιμο πλαίσιο άσκησης πολιτικής θα συμβάλει στην τόνωση του επιπέδου επενδύσεων και δράσης που είναι αναγκαίο για να αναπτυχθούν πλήρως οικολογικότερες τεχνολογίες και να προωθηθούν βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις· τονίζει ότι οι δείκτες και οι στόχοι αποδοτικής χρήσης των πόρων που θα στηρίζονται σε αξιόπιστη συλλογή δεδομένων θα παρέχουν στα δημόσια και ιδιωτικά κέντρα λήψης αποφάσεων την αναγκαία καθοδήγηση για τον μετασχηματισμό της οικονομίας·

59.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθήσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη τη διαμόρφωση προγραμμάτων βιομηχανικής συμβίωσης που υποστηρίζουν τη δημιουργία βιομηχανικών συνεργιών για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση και βοηθούν τις επιχειρήσεις –ιδίως τις ΜΜΕ– να ανακαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο η ενέργεια, τα απόβλητα και τα υποπροϊόντα τους μπορούν να χρησιμεύσουν ως πόροι για άλλους· επισημαίνει παρόμοιες έννοιες, όπως η «από λίκνο σε λίκνο» και η βιομηχανική οικολογία·

Άλλα μέτρα

60.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων στις οποίες τα επαναχρησιμοποιούμενα, επισκευασμένα, ανακατασκευασμένα, ανακαινισμένα και λοιπά βιώσιμα και αποδοτικά ως προς τη χρήση των πόρων προϊόντα και λύσεις πρέπει να προτιμώνται ή, σε αντίθετη περίπτωση, να εφαρμόζεται η αρχή «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση»·

61.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα φορολογικό πλαίσιο που θα είναι σύμφωνο με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», δίνοντας έτσι τα σωστά σήματα για επενδύσεις στην αποδοτική χρήση των πόρων, τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών παραγωγής και την κατασκευή πιο επιδιορθώσιμων και μακροβιότερων προϊόντων· ζητεί από τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την επίτευξη προόδου στον συγκεκριμένο τομέα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου(11)·

62.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει και να προτείνει μέτρα φορολογικού χαρακτήρα, όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ για τα ανακυκλωμένα, επαναχρησιμοποιούμενα και ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα·

63.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το πράσινο σχέδιο δράσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

64.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πλαίσιο πολιτικής για τις θρεπτικές ύλες με σκοπό την ενίσχυση της ανακύκλωσης, την υποστήριξη της καινοτομίας, τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς και τη συνεκτίμηση της διάστασης της διατηρήσιμης χρήσης τους στη νομοθεσία της ΕΕ για τα λιπάσματα, τα τρόφιμα, τα ύδατα και τα απόβλητα·

65.  προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016 την ανακοίνωση για τα βιώσιμα τρόφιμα, η οποία έχει αναβληθεί επανειλημμένως από το 2013· υπογραμμίζει πως, δεδομένου ότι για την παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων χρησιμοποιείται σημαντική ποσότητα πόρων, η ανακοίνωση θα πρέπει να καλύπτει συνολικά την ανεπάρκεια πόρων στην αλυσίδα τροφίμων και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας βιώσιμης πολιτικής για τα τρόφιμα· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα αυξημένης χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον συσκευασιών στα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της σκοπιμότητας για προοδευτική αντικατάσταση των συσκευασιών τροφίμων με βιολογικά και βιοαποικοδομήσιμα υλικά, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα·

66.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια μόνιμη πλατφόρμα για την αποδοτική χρήση των πόρων, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, προκειμένου να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την εφαρμογή των τελευταίων ερευνητικών πορισμάτων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ανάδειξη μιας νέας βιομηχανικής σύνθεσης και νέων βιομηχανικών οικοσυστημάτων·

67.  καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει μια διατομεακή, κοινή μεταξύ των ΓΔ, ομάδα εργασίας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, με σκοπό την ενσωμάτωση των δεικτών αποδοτικής χρήσης των πόρων στα ολοκληρωμένα συστήματα υποβολής εκθέσεων και λογιστικής των επιχειρήσεων, σεβόμενη παράλληλα την εμπιστευτικότητα ορισμένων επιχειρηματικών πληροφοριών· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να ενσωματώσει την αποδοτική χρήση των πόρων και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και στις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών, μεταξύ άλλων, να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλισης για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και να ορίσει απαιτήσεις ενημέρωσης για τα επενδυτικά προϊόντα, με κατάλληλη αξιολόγηση αντικτύπου· πιστεύει ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή θα επωφεληθεί από τη συνεργασία με το UNEP σχετικά με τον σχεδιασμό ενός βιώσιμου χρηματοπιστωτικού συστήματος· ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τις ισχύουσες προαιρετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στα κράτη μέλη με σκοπό την ενδεχόμενη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

68.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις πολιτικές συστάσεις της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την αποδοτική χρήση των πόρων όσον αφορά την ανάπτυξη προτύπων βιώσιμου πορισμού για ύλες και εμπορεύματα προτεραιότητας, δεδομένου ότι η βιώσιμη και υπεύθυνη άντληση πρωτογενών πρώτων υλών έχουν ζωτική σημασία για την αποδοτική χρήση των πόρων και την επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την κοινή στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την υπεύθυνη προμήθεια μετάλλων και ορυκτών από ζώνες συγκρούσεων·

69.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τον ορισμό των «κρίσιμης σημασίας» πρώτων υλών, λαμβάνοντας περισσότερο υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τους κινδύνους που απορρέουν από την εξόρυξη και την επεξεργασία τους, καθώς και τις αντίστοιχες δυνατότητες υποκατάστασής τους από δευτερογενή υλικά·

70.  τονίζει ότι όλες οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), του «Ορίζων 2020», του Ταμείου Συνοχής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πρέπει να κινητοποιηθούν για την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά όλες τις επιζήμιες για το περιβάλλον επιδοτήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν την παραγωγή ενέργειας από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων με αποτέφρωση σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και των άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα·

71.  ζητεί, η χρηματοδότηση που χορηγείται από το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME), το πρόγραμμα Ορίζων 2020 και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία να επικεντρωθεί περισσότερο στην ανάπτυξη βιώσιμων, καινοτόμων και αποδοτικών ως προς τους πόρους λύσεων, νέων επιχειρηματικών μοντέλων (όπως συστήματα μίσθωσης ή υπηρεσιών προϊόντων) και τη βελτίωση της σχεδίασης των προϊόντων και της αποδοτικής χρήσης υλικών στα προϊόντα, και των διαδικασιών·

72.  υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η καινοτομία έχουν ζωτική σημασία για τη στήριξη της μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία στην Ευρώπη και ότι είναι αναγκαία, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», η συμβολή σε έργα έρευνας και καινοτομίας τα οποία μπορούν να καταδείξουν και να δοκιμάσουν στην πράξη την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της κυκλικής οικονομίας· τονίζει, παράλληλα, ότι με την υιοθέτηση μιας συστημικής προσέγγισης, τα έργα αυτά μπορούν να διευκολύνουν την κατάρτιση ενός κανονισμού που θα ενθαρρύνει την καινοτομία και θα εφαρμόζεται ευκολότερα, μέσω του εντοπισμού κανονιστικών αβεβαιοτήτων, εμποδίων και/ή ελλείψεων που μπορούν να εμποδίσουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων με βάση την αποδοτική χρήση των πόρων·

73.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν το ψηφιακό θεματολόγιο και η τεχνολογία της πληροφορίας, για την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία·

74.  επισημαίνει ότι η ΕΕ διαθέτει μια ανοικτή οικονομία, που πραγματοποιεί εισαγωγές και εξαγωγές σε μια παγκόσμια αγορά· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί, και σε διεθνές επίπεδο, το παγκόσμιο πρόβλημα της εξάντλησης των φυσικών πόρων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά το έργο της διεθνούς επιτροπής φυσικών πόρων στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNEP), η οποία διερευνά καίρια ζητήματα παγκοσμίου εμβέλειας σχετικά με τους πόρους και αναπτύσσει πρακτικές λύσεις στους τομείς της χάραξης πολιτικής, της βιομηχανίας και της κοινωνίας·

75.  καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα σε διεθνές επίπεδο για τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων·

76.  τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και της ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ, από την οποία πλήττονται περίπου 125 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες· παρατηρεί ότι η ενεργειακή απόδοση αξίζει να θεωρείται χωριστή πηγή ενέργειας, η προώθηση της οποίας συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της βιομηχανίας της ΕΕ, στην απασχόληση και στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας του πληθυσμού·

77.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον η ισχύουσα και η σχεδιαζόμενη νομοθεσία θέτουν εμπόδια στην κυκλική οικονομία, στα υπάρχοντα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα ή την ανάδειξη νέων, όπως η οικονομία της μίσθωσης ή η κοινόχρηστη/συνεργατική οικονομία, ή αν υπάρχουν εν προκειμένω οικονομικά ή θεσμικά εμπόδια· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την εν λόγω νομοθεσία και να αντιμετωπίζει τέτοια εμπόδια όπου απαιτείται· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τη σχετική νομοθεσία με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και της αποδοτικότητας των προϊόντων από πλευράς χρήσης των πόρων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, την ενίσχυση της συνεκτικότητας μεταξύ των υπαρχόντων μέσων και την ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού ρόλου·

78.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τις σχετικές πτυχές της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ σε σχέση με την κυκλική οικονομία, κυρίως για να διευκρινίσει την ισορροπία μεταξύ των κίνδυνων αθέμιτης σύμπραξης στην αγορά και της ανάγκης για εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των κατασκευαστών και των προμηθευτών τους·

79.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με όλα τα προαναφερθέντα μέτρα και να προτείνει τα επόμενα βήματα με χρονικό ορίζοντα το 2018·

o
o   o

80.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0584.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0016.
(3) ΕΕ C 264 E της 13.9.2013, σ. 59.
(4) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 21.
(5) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(6) ΕΕ C 140 της 28.4.2015, σ. 37.
(7) The OECD Environment Programme, «Voluntary approaches to environmental policy», 2003.
(8) Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς μια κυκλική οικονομία: πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη» (COM(2014)0398).
(9) Υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, που περιλαμβάνει σύνοψη της εκτίμησης αντικτύπου που συνοδεύει την πρόταση οδηγίας που τροποποιεί τις οδηγίες για τα απόβλητα (SWD(2014)0208).
(10) Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, 1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (COM(2014)0397).
(11) Budget Europe, 2015, Country-Specific Recommendations in Support of the European Semester Process, σελίδα 6, http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf.


Ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα ραδιενέργειας λόγω πυρηνικού ατυχήματος ***I
PDF 634kWORD 209k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες (COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(COD))
P8_TA(2015)0267A8-0176/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0943),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 31 και 32 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0045/2014),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3, το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0176/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 9 Ιουλίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες [Τροπολογία 1. Η παρούσα τροπολογία ισχύει για ολόκληρο το κείμενο]

P8_TC1-COD(2013)0451


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 31 και 32 το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) και το άρθρο 114, [Τροπολογία 2]

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία καταρτίστηκε κατόπιν γνωμοδότησης ομάδας προσώπων που επέλεξε η Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή μεταξύ ειδικών επιστημόνων των κρατών μελών(2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(4) Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5), [Τροπολογία 3]

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η οδηγία 96/29/Ευρατόμ 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου(6) καθορίζει βασικούς κανόνες βασικά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ιοντίζουσες ακτινοβολίες. [Τροπολογία 4]

(1α)  Σύμφωνα με το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), θα πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης. [Τροπολογία 5]

(2)  Μετά το ατύχημα του πυρηνικού σταθμού στο Τσερνομπίλ, στις 26 Απριλίου 1986, μεγάλες ποσότητες ραδιενεργών υλικών ελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα, μολύνοντας τρόφιμα και ζωοτροφές σε υψηλά για την υγεία σημαντικά επίπεδα, από την άποψη της υγείας, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και προκαλώντας έτσι θανατηφόρες ασθένειες και παθήσεις. Ακόμη και σήμερα συνεχίζει να παρατηρείται υψηλό επίπεδο ραδιενεργού μόλυνσης. Δεδομένου ότι το ραδιενεργό υλικό που εκλύθηκε έχει μολύνει τον αέρα, τα ύδατα, το έδαφος και τη βλάστηση, θεσπίστηκαν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι ορισμένα γεωργικά προϊόντα θα εισέρχονται εισήχθησαν στην Ένωση μόνο σύμφωνα με κοινές ρυθμίσεις οι οποίες προστατεύουν την υγεία διαδικασίες με στόχο την προστασία της υγείας του πληθυσμού, διατηρώντας συγχρόνως τον ενιαίο χαρακτήρα της αγοράς και εμποδίζοντας εκτροπές του εμπορίου. [Τροπολογία 6]

(2α)  Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο της τήρησης των επιπέδων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ιδίως μέσω της επιτήρησης των προτύπων ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών. Στο άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ προβλέπεται η λήψη κοινών μέτρων στον κτηνιατρικό τομέα, με άμεσο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Επιπλέον, το άρθρο 114 ΣΛΕΕ διασφαλίζει την προσήκουσα εναρμόνιση για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. [Τροπολογία 7]

(2β)  Είναι αποδεδειγμένο ότι οι υψηλές δόσεις ραδιενέργειας έχουν επιβλαβή και καταστροφικά αποτελέσματα στα κύτταρα του σώματος και μπορούν να προκαλέσουν καρκίνους. [Τροπολογία 8]

(2γ)  Είναι σημαντικό να οριστούν χαμηλά ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ραδιενεργού μόλυνσης στα τρόφιμα, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η μεγαλύτερη σωρευτική δόση που προκύπτει από τα μολυσμένα τρόφιμα τα οποία καταναλώνονται στη διάρκεια μιας μακράς χρονικής περιόδου. [Τροπολογία 9]

(3)  Ο κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 του Συμβουλίου(7), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 2218/89 του Συμβουλίου(8), καθορίζει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας που πρέπει να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις πυρηνικού ατυχήματος ή άλλου εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες που είναι πιθανό να προκαλέσει ή έχει προκαλέσει σημαντική ραδιενεργό μόλυνση των τροφίμων και των ζωοτροφών. Αυτά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις τελευταίες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες διεθνώς και θα πρέπει να επανεξετάζονται και να επικαιροποιούνται περιοδικά, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα. Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα των παραρτημάτων Ι έως ΙΙΙ αναθεωρήθηκαν και ορίστηκαν στη Διεθνή Επιτροπή για την Ακτινοπροστασία δημοσίευση 105. Βασίζονται ιδίως σε ένα επίπεδο αναφοράς 1 mSv κατά έτος αύξησης της ατομικής προσλαμβανόμενης δόσης και στην υπόθεση ότι ένα 10 τοις εκατό των τροφών που καταναλώνονται ετησίως είναι μολυσμένες. [Τροπολογία 10]

(4)  Μετά το ατύχημα στον πυρηνοηλεκτρικό σταθμό της Φουκουσίμα, στις 11 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι τα επίπεδα ραδιονουκλεϊδίων σε ορισμένα τρόφιμα καταγωγής Ιαπωνίας υπερέβαιναν τα επίπεδα δράσης των ανωτάτων ορίων που ισχύουν στην Ιαπωνία για τα τρόφιμα. Η μόλυνση αυτή ενδέχεται να αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων στην Ένωση και, ως εκ τούτου, θεσπίστηκαν μέτρα για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας, σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν μέτρα για την παρακολούθηση και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου να καταναλωθούν τρόφιμα από άλλες χώρες τα οποία έχουν επηρεαστεί από τις συνέπειες πυρηνικού ατυχήματος σε διαφορετική χώρα. [Τροπολογία 11]

(5)  Είναι ανάγκη να θεσπιστεί ένα σύστημα το οποίο, μετά από πυρηνικό ατύχημα ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες που είναι πιθανό να προκαλέσει ή έχει προκαλέσει σημαντική ραδιενεργό μόλυνση των τροφίμων και των ζωοτροφών, θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας Ένωση να καθορίζει μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης για την προστασία του πληθυσμού ραδιενέργειας για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας. [Τροπολογία 12]

(6)  Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης θα πρέπει να ισχύουν για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που κατάγονται από την Ένωση ή εισάγονται από τρίτες χώρες, ανάλογα με την τοποθεσία και τις συνθήκες του πυρηνικού ατυχήματος ή του έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της φυσικής και της σωρευτικής ακτινοβολίας, καθώς αυτή ανέρχεται στην τροφική αλυσίδα. θα πρέπει να πραγματοποιούνται περιοδικές αναθεωρήσεις των επιπέδων αυτών. [Τροπολογία 13]

(7)  Η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται για κάθε πυρηνικό ατύχημα ή περίπτωση ασυνήθιστα υψηλών επιπέδων ραδιενέργειας σύμφωνα με την απόφαση 87/600/Ευρατόμ του Συμβουλίου(9) ή βάσει της Σύμβασης ΔΟΑΕ, της 26ης Σεπτεμβρίου 1986, για την έγκαιρη γνωστοποίηση πυρηνικού ατυχήματος.

(8)  Για να ληφθούν υπόψη το ενδεχόμενο να ποικίλει σημαντικά η διατροφή των βρεφών κατά τους πρώτους έξι μήνες της ζωής τους και οι αβεβαιότητες όσον αφορά τον μεταβολισμό των βρεφών κατά τους επόμενους έξι μήνες της ζωής τους, ενδείκνυται να επεκταθεί η εφαρμογή των κατωτέρων μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για τρόφιμα προοριζόμενα για βρέφη σε ολόκληρο το πρώτο δωδεκάμηνο ζωής. Θα πρέπει επίσης να ισχύσουν χαμηλότερα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια για τα τρόφιμα, όσον αφορά τις εγκύους και τις θηλάζουσες γυναίκες. [Τροπολογία 14]

(9)  Στις διαδικασίες για τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων πρέπει να περιλαμβάνεται γνωμοδότηση από την ομάδα εμπειρογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 31 της Συνθήκης Ευρατόμ, ώστε Για να διευκολύνεται η προσαρμογή των μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων, ιδίως στην επιστημονική γνώση και στην τεχνική πρόοδο σε διεθνές επίπεδο, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια νέα πρόταση για την προσαρμογή των ανώτατων επιτρεπόμενων επιπέδων. [Τροπολογία 15]

(9α)  Για να διευκολυνθεί η προσαρμογή των μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων, πρέπει να καθιερωθούν διαδικασίες για την εξασφάλιση τακτικών γνωμοδοτήσεων από εμπειρογνώμονες. Η Επιτροπή πρέπει να συγκροτήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων βάσει επιστημονικών και δεοντολογικών κριτηρίων. Η Επιτροπή οφείλει να δημοσιοποιεί τη σύνθεση της ομάδας καθώς και τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της. Στο πλαίσιο προσαρμογής των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να ζητήσει την διατύπωση γνώμης από εμπειρογνώμονες διεθνών οργανισμών στον τομέα της ραδιοπροστασίας. [Τροπολογία 16]

(9β)  Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα πρέπει επίσης να εκτιμήσει τις σωρευτικές συνέπειες της ραδιενεργού μόλυνσης. [Τροπολογία 17]

(9γ)  Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας πρέπει να δημοσιεύονται και να αναθεωρούνται τακτικά για να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την πρόοδο της επιστήμης και την εμπειρογνωμοσύνη που είναι σήμερα διαθέσιμη διεθνώς, ώστε να αντικατοπτρίζουν την ανάγκη καθησύχασης του κοινού και να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του πληθυσμού, καθώς επίσης για να αποφεύγονται οι αποκλίσεις από τη διεθνή κανονιστική πρακτική. [Τροπολογία 18]

(10)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν διατίθενται στην αγορά της ΕΕ Ένωσης τρόφιμα και ζωοτροφές που υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα, η συμμόρφωση με αυτά τα επίπεδα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο κατάλληλων διεξοδικών ελέγχων από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις και να ενημερώνεται κατάλληλα το κοινό. [Τροπολογία 19]

(10α)  Οι κανόνες για την εξακρίβωση της τήρησης των μέτρων για την πρόληψη, εξάλειψη ή μείωση σε αποδεκτό επίπεδο των κινδύνων μόλυνσης για τους ανθρώπους ή τα ζώα, καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10). [Τροπολογία 20]

(11)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες προκειμένου να καθίστανται εφαρμοστέα τα προκαθορισμένα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11).

(12)  Για την έκδοση πράξεων που καθιστούν εφαρμοστέα τα προκαθορισμένα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης των τροφίμων και των ζωοτροφών θα πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία εξέτασης. Ωστόσο, είναι απαραίτητο σε κάθε πυρηνικό ατύχημα ή σε κάθε άλλη έκτακτη κατάσταση λόγω ραδιενέργειας να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι περιστάσεις και ειδικές συνθήκες κάθε ατυχήματος και, συνεπώς, να θεσπιστεί διαδικασία που να καθιστά δυνατή την ταχεία μείωση αυτών των προκαθορισμένων μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων και, αν είναι απαραίτητο, τον ορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για άλλα ραδιονουκλεΐδια (ιδίως για το τρίτιο), που εμπλέκονται στο ατύχημα, προκειμένου να εξασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας του πληθυσμού. Το μέτρο και τα ανώτατα επίπεδα πρέπει να ανακοινώνονται αμέσως στον πληθυσμό. [Τροπολογία 21]

(12α)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12). Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εκπρόσωποί τους στην εν λόγω επιτροπή διαθέτουν επαρκείς γνώσεις ακτινοπροστασίας. [Τροπολογία 22]

(13)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις όταν το επιβάλλουν λόγοι επιτακτικής ανάγκης, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που σχετίζονται με ορισμένες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από ακτινοβολίες που είναι πιθανόν να προκαλέσουν ή έχουν προκαλέσει σημαντική ραδιενεργό μόλυνση των τροφίμων και των ζωοτροφών,. Το μέτρο και τα ανώτατα επίπεδα πρέπει να ανακοινώνονται αμέσως στον πληθυσμό. [Τροπολογία 23]

(13α)  Η έγκριση των μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων του παρόντος κανονισμού πρέπει να βασίζεται στις πλέον αυστηρές απαιτήσεις προστασίας του πληθυσμού και δη αυτού του τμήματός του το οποίο είναι το πλέον ευπαθές, κυρίως τα παιδιά και τα άτομα τα οποία μπορούν να βρεθούν σε απομόνωση από απόψεως γεωγραφικής καταστάσεως ή τα οποία εφαρμόζουν την αυτοκατανάλωση. Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα πρέπει να είναι τα ίδια για όλον τον πληθυσμό και να βασίζονται στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. [Τροπολογία 24]

(13β)  Όταν τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές που προέρχονται από την Ένωση ή εισάγονται από τρίτες χώρες αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή για το περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει μέσω εκτελεστικών πράξεων πρόσθετα μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 για τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων. Εφόσον είναι δυνατόν, τα εφαρμοστέα επιτρεπτά ανώτατα όρια και τα πρόσθετα έκτακτα μέτρα θα ενσωματωθούν σε έναν μόνο εκτελεστικό κανονισμό. [Τροπολογία 25]

(13γ)  Κατά τη σύνταξη ή αναθεώρηση των εκτελεστικών πράξεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει κυρίως υπόψη τις ακόλουθες περιστάσεις: τον τόπο, τη φύση και την έκταση του πυρηνικού ατυχήματος ή άλλης περίπτωσης εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες· τη φύση και την έκταση της διοχέτευσης ουσιών από ακτινοβολίες στον αέρα και το έδαφος, καθώς και στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, είτε εντός ή εκτός της Ένωσης· τους κινδύνους της εντοπισθείσας ή ενδεχόμενης μόλυνσης τροφίμων και ζωοτροφών από ακτινοβολίες και τις δόσεις ακτινοβολίας που προκύπτουν· τον τύπο και την ποσότητα μολυσμένων τροφίμων και ζωοτροφών που μπορεί να διοχετευτούν στην αγορά της Ένωσης και τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για μολυσμένα τρόφιμα και ζωοτροφές σε τρίτες χώρες. [Τροπολογία 26]

(13δ)  Είναι απαραίτητο, κατά τη διάρκεια πυρηνικού ατυχήματος ή κατάστασης εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες, που είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων, να ενημερώνεται το κοινό για τα ισχύοντα επίπεδα, τόσο από την Επιτροπή όσο και από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, το κοινό πρέπει να ενημερώνεται για τρόφιμα και ζωοτροφές που είναι πιθανόν να παρουσιάζουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ραδιενέργειας. [Τροπολογία 27]

(13ε)  Η συμμόρφωση με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο κατάλληλων ελέγχων και να προβλέπονται κυρώσεις για τη σκόπιμη εξαγωγή, την εισαγωγή ή την διάθεση στο εμπόριο τροφίμων που έχουν ένα επίπεδο μόλυνσης πέραν των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων, [Τροπολογία 28]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στο παράρτημα Ι τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης των τροφίμων, στο παράρτημα ΙΙ τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης των τροφίμων ήσσονος σημασίας και στο παράρτημα III τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης των ζωοτροφών, που επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά ύστερα από πυρηνικό ατύχημα ή άλλο έκτακτο κίνδυνο από ακτινοβολίες που είναι πιθανό να προκαλέσει ή έχει προκαλέσει σημαντική ραδιενεργό μόλυνση των τροφίμων και των ζωοτροφών, και καθορίζει επίσης τις διαδικασίες για να καθίστανται εφαρμοστέα τα εν λόγω μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα. [Τροπολογία 54]

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «τρόφιμα»: ουσίες ή προϊόντα, είτε αυτά έχουν υποστεί πλήρη ή μερική επεξεργασία είτε όχι, τα οποία προορίζονται για βρώση από τον άνθρωπο ή αναμένεται ευλόγως ότι θα χρησιμεύσουν για τον σκοπό αυτό· περιλαμβάνονται ποτά, τσίχλες και οποιαδήποτε ουσία, συμπεριλαμβανομένου του νερού, η οποία ενσωματώνεται σκόπιμα στα τρόφιμα στη διάρκεια της παραγωγής, της παρασκευής ή της επεξεργασίας τους· στα «τρόφιμα» δεν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: που ανταποκρίνονται στον ορισμό του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002·

α)  ζωοτροφές,

β)  ζώντα ζώα, εκτός εάν παρασκευάζονται για διάθεση στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση,

γ)  φυτά πριν από τη συγκομιδή,

δ)  φαρμακευτικά προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13),

ε)  καλλυντικά κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14),

στ)  καπνός και προϊόντα καπνού κατά την έννοια της οδηγίας 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15),

ζ)  ναρκωτικές ή ψυχοτρόποι ουσίες κατά την έννοια της ενιαίας σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά, του 1961, και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις ψυχοτρόπες ουσίες, του 1971,

η)  κατάλοιπα και μολυσματικές προσμείξεις. [Τροπολογία 29]

2)  «τρόφιμα ήσσονος σημασίας»: τα τρόφιμα τα οποία έχουν ελάσσονα διαιτητική σημασία και στα οποία αναλογεί περιθωριακό μόνο ποσοστό της κατανάλωσης τροφίμων από τον πληθυσμό· [Τροπολογία 55]

3)  «ζωοτροφές»: οι ουσίες ή τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων, είτε έχουν υποστεί πλήρη ή μερική επεξεργασία είτε όχι, τα οποία προορίζονται για χορήγηση τροφής από το στόμα στα ζώα· όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002· [Τροπολογία 30]

4)  «διάθεση στην αγορά»: η κατοχή τροφίμων ή ζωοτροφών με σκοπό την πώληση, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς προς πώληση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μεταβίβασης, είτε δωρεάν είτε όχι, και η ίδια η πώληση, διανομή και άλλες μορφές μεταβίβασης επιχείρηση όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002· [Τροπολογία 31]

4α)  «υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές»: συσκευασίες και άλλα υλικά που προορίζονται να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα· [Τροπολογία 32]

4β)  «κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ακτινοβολιών»: ένα ασυνήθιστο συμβάν σε σχέση με πηγή ακτινοβολίας που απαιτεί άμεση παρέμβαση για τον περιορισμό ενδεχόμενων σοβαρών κινδύνων υγείας ή ασφάλειας ή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για την ποιότητα ζωής, τις περιουσίες ή το περιβάλλον ή συνιστά κίνδυνο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τέτοιου είδους αρνητικές συνέπειες. [Τροπολογία 33]

Άρθρο 2α

Οι πρακτικές που συνίστανται στην ανάμειξη τροφίμων που παρουσιάζουν συγκεντρώσεις ανώτερες των προβλεπόμενων από τους κανόνες σχετικά με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης των τροφίμων και με τρόφιμα που δεν είναι μολυσμένα ή είναι λίγο μολυσμένα, με σκοπό την επίτευξη προϊόντων συμμορφούμενων προς τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, απαγορεύονται. [Τροπολογία 34]

Άρθρο 3

1.  Η Επιτροπή, μόλις πληροφορηθεί επίσημα — συγκεκριμένα, είτε σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας σχετικά με την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες ή κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης του ΔΟΑΕ της 26ης Σεπτεμβρίου 1986 για την έγκαιρη γνωστοποίηση σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος — ατύχημα ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες, με στοιχεία που αποδεικνύουν από ακτινοβολίες, με στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ραδιενεργός μόλυνση των τροφίμων και των ζωοτροφών ενδέχεται να φθάσει ή έχει ήδη φθάσει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα, που μολύνει τρόφιμα και ζωοτροφές, εκδίδει, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις, εκτελεστικό κανονισμό που καθιστά εφαρμοστέα αυτά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα το ταχύτερο δυνατό, εκτελεστική πράξη που εκθέτει μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν εκείνα που εκτίθενται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού. Η εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. [Τροπολογία 35]

1α.  Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας δημοσιεύονται και αναθεωρούνται τακτικά για να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την πρόοδο της επιστήμης και την εμπειρογνωμοσύνη που είναι διαθέσιμη διεθνώς την κατάλληλη στιγμή, ώστε να αντικατοπτρίζουν την ανάγκη καθησύχασης του κοινού και να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του πληθυσμού, καθώς επίσης για να αποφεύγονται οι αποκλίσεις από τη διεθνή κανονιστική πρακτική. [Τροπολογία 36]

2.  Σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες που απαιτείται από επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης που συνδέονται με τις περιστάσεις του πυρηνικού ατυχήματος ή του εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες, η Επιτροπή εκδίδει άμεσα εφαρμοστέο εκτελεστικό κανονισμό εφαρμοστέα εκτελεστική πράξη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3. [Τροπολογία 37]

3.  Κατά την κατάρτιση του σχεδίου εκτελεστικής πράξης των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρεται αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου και κατά τις διαβουλεύσεις με την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 5, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τους βασικούς κανόνες που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30 και 31 της Συνθήκης Ευρατόμ της οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ, συμπεριλαμβανομένης της αρχής σύμφωνα με την οποία όλες οι εκθέσεις σε ραδιενέργεια πρέπει να περιορίζονται στο χαμηλότερο λογικά δυνατό επίπεδο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τόσο, κατά προτεραιότητα, η προστασία της δημόσιας υγείας όσο και να συνεκτιμώνται οι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες, ιδίως των πιο ευάλωτων τμημάτων της κοινωνίας. Κατά την κατάρτιση των λόγω πράξεων, η Επιτροπή επικουρείται από ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων της δημόσιας υγείας, που έχουν επιλεγεί με βάση τις γνώσεις και την εμπειρογνωσία τους στην ακτινολογική προστασία και την ασφάλεια των τροφίμων («ομάδα εμπειρογνωμόνων»). Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τη σύνθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων και τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της. [Τροπολογία 38]

3α.  Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 υιοθετούνται σύμφωνα με τη φύση και την έκταση των ακτινοβολιών και μπορεί να αναθεωρηθεί όσες φορές απαιτείται, ανάλογα με την εξέλιξη της ρύπανσης. Η Επιτροπή αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει την πρώτη επισκόπηση μέσα σε ένα μήνα το αργότερο μετά το πυρηνικό ατύχημα ή τον έκτακτο κίνδυνο από ακτινοβολίες, προκειμένου να τροποποιήσει, αν είναι αναγκαίο, τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας και τον κατάλογο των ραδιονουκλεϊδίων. [Τροπολογία 39]

Άρθρο 4

1.  Μόλις η Επιτροπή εκδώσει εκτελεστικό κανονισμό εκτελεστική πράξη που καθιστά εφαρμοστέα τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα, δεν διατίθενται στην αγορά τρόφιμα, ή ζωοτροφές που δεν συμμορφώνονται με τα εν λόγω μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα. [Τροπολογία 40]

Η Επιτροπή θεσπίζει καθεστώς πυρηνικής ευθύνης με σκοπό την αντιμετώπιση των ανησυχιών όλων των κρατών μελών που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από πυρηνικό ατύχημα. Το εν λόγω καθεστώς θα προβλέπει τη δέουσα αποζημίωση σε περίπτωση πυρηνικών ατυχημάτων. [Τροπολογία 41]

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα τρόφιμα, ή οι ζωοτροφές που εισάγονται από τρίτες χώρες θεωρείται ότι διατίθενται στην αγορά όταν αποτελούν αντικείμενο, στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, άλλης τελωνειακής διαδικασίας πλην της τελωνειακής διαμετακόμισης. [Τροπολογία 42]

Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τη συμμόρφωση προς τα μέγιστα επιτρεπτά όρια ραδιενέργειας εντός της επικράτειάς τους. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διατηρούν σύστημα επίσημων ελέγχων τροφίμων και ζωοτροφών, και λαμβάνουν άλλα ενδεδειγμένα μέτρα κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων ανακοινώσεων σχετικά με την ασφάλεια και τους κινδύνους των τροφίμων και των ζωοτροφών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. [Τροπολογία 43]

2.  Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και, ιδιαίτερα:

α)  τον προγραμματισμό των περιοδικών ελέγχων των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων στην εθνική του επικράτεια

β)  τις περιπτώσεις μη τήρησης των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων.

γ)  τον προσδιορισμό των αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες για τους ελέγχους.

Η Επιτροπή γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στα λοιπά κράτη μέλη το ταχύτερο δυνατό.

Οι περιπτώσεις μη τήρησης των μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων γνωστοποιούνται μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

Η Επιτροπή επιβάλλει κυρώσεις στα κράτη μέλη, τα οποία ενδεχομένως παραλείπουν να επιβάλουν κυρώσεις σε περίπτωση διάθεσης στο εμπόριο ή εξαγωγής τροφίμων ή ζωοτροφών με επίπεδα μόλυνσης που υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπτά. [Τροπολογία 44]

3.  Τα κράτη μέλη πληροφορούν το κοινό, ιδίως μέσω επιγραμμικής υπηρεσίας, σχετικά με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα, τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα. Το κοινό ενημερώνεται επίσης για τα τρόφιμα που θα μπορούσαν να συσσωρεύσουν υψηλότερες συγκεντρώσεις ραδιενέργειας, και ιδίως σχετικά με τον τύπο προϊόντος, την εμπορική ονομασία, την προέλευση και την ημερομηνία ανάλυσης. [Τροπολογία 45]

4.  Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που παρατίθενται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες της μερικής διάσπασης ραδιενεργών ισοτόπων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ζωής των διατηρημένων τροφίμων. Ανάλογα με τη μορφή μόλυνσης, π.χ. μόλυνση από ισότοπα ιωδίου, θα πρέπει να διεξάγεται επί μονίμου βάσεως έλεγχος ραδιενέργειας των διατηρημένων τροφίμων. [Τροπολογία 46]

5.  Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 Μαρτίου 2017, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την καταλληλότητα μηχανισμού για την αποζημίωση των αγροτών των οποίων η παραγωγή έχει μολυνθεί περισσότερο από τα ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας και δεν μπορεί να διοχετευθεί στην αγορά. Ο μηχανισμός αυτός βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η έκθεση, εφόσον απαιτείται, συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση τέτοιου κανονισμού. [Τροπολογία 47]

Άρθρο 4α

1.  Η Επιτροπή οφείλει να έχει υποβάλει, το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2017, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την καταλληλότητα των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενεργού μόλυνσης που ορίζονται στα παραρτήματα.

2.  Με την έκθεση αυτή καθίσταται δυνατό να διαπιστώνεται εάν τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης διασφαλίζουν την τήρηση του ορίου της ενεργού δόσης του 1 mSv/ετησίως για την έκθεση του κοινού και καταλήγουν σε δόσεις στον θυρεοειδή αρκετά κατώτερες της τιμής αναφοράς των 10 mGy που συνιστά η ΠΟΥ για τη χορήγηση αργού ιωδίου στις ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες.

3.  Η έκθεση εξετάζει τη δυνατότητα αναθεώρησης της ταξινόμησης των ραδιονουκλεϊδίων και ένταξης του τριτίου και του άνθρακα 14 στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού. Κατά την αξιολόγηση των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων, η έκθεση πρέπει να επικεντρώνεται στην προστασία των ευπαθέστερων πληθυσμιακών ομάδων, και ιδιαίτερα των παιδιών, και να εξετάζει τη σκοπιμότητα του καθορισμού μέγιστων επιτρεπόμενων ορίων για όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού στη βάση αυτή. [Τροπολογία 48]

Άρθρο 5

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 58 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16). Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. [Τροπολογία 49]

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ίδιου κανονισμού.

Άρθρο 6

Για να διασφαλιστεί ότι στα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα κατά τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού λαμβάνονται υπόψη τα εκάστοτε νέα ή πρόσθετα σημαντικά δεδομένα που καθίστανται διαθέσιμα, ιδίως οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις, η Επιτροπή προτείνει προσαρμογές παρουσιάζει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση που συνοδεύεται, εφόσον είναι αναγκαίο, από πρόταση προσαρμογής των εν λόγω παραρτημάτων και αναθεώρησης, αν είναι αναγκαίο, του καταλόγου των ραδιονουκλεϊδίων, μετά από διαβούλευση με την ομάδα εμπειρογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 31 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας άρθρο 3 παράγραφος 3. [Τροπολογία 50]

Άρθρο 6α

Σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος ή άλλης αιτίας εκτάκτου κινδύνου λόγω ακτινοβολιών που προκαλεί μόλυνση τροφίμων και ζωοτροφών, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αναλύοντας τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2. [Τροπολογία 51]

Άρθρο 7

Ο κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 2218/89 και οι κανονισμοί (Ευρατόμ) αριθ. 944/89(17) και αριθ. 770/90(18) της Επιτροπής καταργούνται.

Οι παραπομπές στους καταργούμενους κανονισμούς θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο παράρτημα V.

Άρθρο 8

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που πρέπει να εφαρμόζονται στα τρόφιμα είναι τα ακόλουθα:

Τρόφιμα (Bq/kg)(19)

 Βρεφικές τροφές(20)

Γαλακτοκομικά προϊόντα(21)

Άλλα τρόφιμα εκτός από τρόφιμα ήσσονος σημασίας(22)

Υγρά τρόφιμα(23)

Ισότοπα του στροντίου, ιδίως

Sr-90

75

125

750

125

Ισότοπα του ιωδίου, ιδίως I-131

150

500

2 000

500

Ισότοπα του πλουτωνίου και στοιχείων με μεγαλύτερο ατομικό αριθμό που εκπέμπουν σωματίδια α, ιδίως

Pu-239, Am-241

1

20

80

20

Όλα τα άλλα νουκλεΐδια με χρόνο υποδιπλασιασμού μεγαλύτερο από 10 ημέρες, ιδίως

Cs-134, Cs-137(24)

400

1 000

1 250

1 000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

1.  Κατάλογος τροφίμων ήσσονος σημασίας

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

0703 20 00

Σκόρδα (νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη)

0709 59 50 

Τρούφες (νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη)

0709 99 40

Κάππαρη (νωπή ή διατηρημένη με απλή ψύξη)

0711 90 70 

Κάππαρη (διατηρημένη προσωρινά, αλλά ακατάλληλη για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκεται)

ex 0712 39 00

Τρούφες (ξερές, έστω και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένες ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένες)

0714

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων. Εντεριώνη (ψίχα) του φοίνικα των Μολούκων (αρτόδενδρου)

0814 00 00

Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές, κατεψυγμένες, σε άλμη, σε θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, ή και αποξεραμένες

0903 00 00

Ματέ

0904

Πιπέρι του γένους Piper· πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη

0905 00 00

Βανίλια

0906

Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου

0907 00 00

Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι)

0908

Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμώμων και καρδαμώνων

0909

Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κορίανδρου, κύμινου ή αγριοκύμινου (κάρου)· σπέρματα κέδρου (αρκεύθου)

0910

Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά

1106 20 

Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της κλάσης 0714

1108 14 00

Άμυλα μανιόκας (cassave)

1210

Κώνοι λυκίσκου νωποί ή αποξεραμένοι, έστω και σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων· λουπουλίνη

1211

Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη

1301

Γομαλάκα· γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και ελαιορητίνες (π.χ. βάλσαμα),

1302

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά· πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις· αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα

1504

Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

1604 31 00 

Χαβιάρι

1604 32 00

Υποκατάστατα χαβιαριού

1801 00 00

Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα

1802 00 00

Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάου

1803

Πάστα κακάου (κακαόμαζα), αποβουτυρωμένη ή μη

2003 90 10

Τρούφες (παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ)

2006 00 

Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα (στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση)

2102

Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς)· άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης 3002)· σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες

2936

Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώματα), καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν βιταμίνες, αναμειγμένα ή μη μεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα

3301

Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία «πηγμένα» ή «απόλυτα»· ρητινοειδή· εκχυλίσματα ελαιορητινών· συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή εμπότιση· τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων· αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων

2.   Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που πρέπει να εφαρμόζονται στα τρόφιμα ήσσονος σημασίας τα οποία παρατίθενται στο σημείο 1 είναι τα ακόλουθα:

(Bq/kg)

Ισότοπα του στροντίου, ιδίως Sr-90

7500

Ισότοπα του ιωδίου, ιδίως I-131

20000

Ισότοπα του πλουτωνίου και στοιχείων με μεγαλύτερο ατομικό αριθμό που εκπέμπουν σωματίδια α, ιδίως Pu-239,

Am-241

800

Όλα τα άλλα νουκλεΐδια, με χρόνο υποδιπλασιασμού μεγαλύτερο από 10 ημέρες, ιδίως Cs-134 και Cs-137(25)

12500

[Τροπολογία 57]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για το καίσιο‑134 και το καίσιο-137 είναι τα ακόλουθα:

Ζωικά

Bq/kg(26), (27)

Χοίροι

1 250

Πουλερικά, αρνιά, μοσχάρια

2 500

Λοιπά

5 000

Παραρτημα IV

Καταργουμενοι κανονισμοι

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 του Συμβουλίου

ΕΕ L 371 της 30.12.1987, σ. 11.

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 2218/89 του Συμβουλίου

ΕΕ L 211 της 22.7.1989, σ. 1.

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 944/89 της Επιτροπής

(ΕΕ L 101 της 13.4.1989, σ. 17).

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 770/90 της Επιτροπής

(ΕΕ L 83 της 30.3.1990, σ. 78).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 944/89

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 770/90

Ο παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 2

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2

-

Άρθρο 3 παράγραφος 1

-

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4

-

Άρθρο 4

-

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 6

Άρθρο 5 παράγραφος 2

-

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 2

Παράρτημα ΙΙ σημείο 2

---

---

Άρθρο 1

---

Παράρτημα III

Άρθρο 5

Άρθρο 7

-

---

---

---

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Παράρτημα

Παράρτημα I

Παράρτημα

Παράρτημα ΙΙ σημείο 1

Παράρτημα

Παράρτημα III

---

---

---

Παράρτημα ΙV

---

---

---

Παράρτημα V

(1) ΕΕ C 226 της 16.7.2014, σ. 68.
(2) ΕΕ C της , σ. .
(3) ΕΕ C της , σ. .
(4) ΕΕ C της , σ. .
(5) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 [(δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και η θέση του Συμβουλίου της ...].
(6) Οδηγία 96/29/Ευρατόμ 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας προτύπων ασφαλείας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L 13 της 17.1.2014, σ. 1).
(7) Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1987 για τον καθορισμό των μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες (ΕΕ L 371 της 30.12.1987, σ. 11).
(8) Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 2218/89 του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1989 για την τροποποίηση του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 σχετικά με τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες (ΕΕ L 211 της 22.7.1989, σ. 1).
(9) Απόφαση 87/600/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1987 για τις κοινοτικές ρυθμίσεις σχετικά με την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες (ΕΕ L 371 της 30.12.1987, σ. 76).
(10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1).
(11) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(12) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).
(13) Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67).
(14) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τα καλλυντικά προϊόντα (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 59).
(15) Οδηγία 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού (ΕΕ L 194 της 18.7.2001, σ. 26).
(16) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).
(17) Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 944/89 της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 1989 για τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενεργού μόλυνσης στα τρόφιμα ήσσονος σημασίας ύστερα από πυρηνικό ατύχημα ή σε κάθε άλλη περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες (ΕΕ L 101 της 13.4.1989, σ. 17).
(18) Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 770/90 της Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 1990 περί του καθορισμού των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες (ΕΕ L 83 της 30.3.1990, σ. 78).
(19)Το επίπεδο που ισχύει για τα συμπυκνωμένα ή αποξηραμένα προϊόντα υπολογίζεται με βάση το έτοιμο για κατανάλωση ανασυσταθέν προϊόν. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατυπώσουν συστάσεις ως προς τις συνθήκες αραίωσης, ώστε να τηρούνται τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
(20)Ως βρεφικές τροφές  ορίζονται τα τρόφιμα που προορίζονται ειδικά για τη διατροφή βρεφών κατά τους πρώτους δώδεκα μήνες της ζωής τους, ανταποκρίνονται καθεαυτά στις ανάγκες διατροφής αυτής της κατηγορίας ανθρώπων και κυκλοφορούν στο λιανικό εμπόριο σε συσκευασίες με σαφή και ευδιάκριτη ένδειξη σε ετικέτα με μία από τις ακόλουθες ονομασίες: «παρασκευάσματα για βρέφη», «παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» «γάλα για βρέφη» και «γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας», σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 της οδηγίας 2006/141/ΕΚ.
(21)Ως γαλακτοκομικά προϊόντα ορίζονται τα προϊόντα που υπάγονται στους ακόλουθους κωδικούς ΣΟ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες μελλοντικές αναπροσαρμογές: 0401, 0402 (εκτός του 0402 29 11).
(22)Τα τρόφιμα ήσσονος σημασίας και τα αντίστοιχα επίπεδα που ισχύουν γι’ αυτά καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.
(23)Υγρά τρόφιμα όπως ορίζονται στην κλάση 2009 και στο κεφάλαιο 22 της συνδυασμένης ονοματολογίας. Οι τιμές υπολογίζονται με βάση την κατανάλωση τρεχούμενου νερού και οι ίδιες τιμές πρέπει να εφαρμόζονται στην παροχή πόσιμου νερού.
(24)Ο άνθρακας 14, το τρίτιο και το κάλιο 40 δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την ομάδα.
(25)Ο άνθρακας 14, το τρίτιο και το κάλιο 40 δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την ομάδα.
(26)Τα όρια αυτά αποσκοπούν να συμβάλουν στην τήρηση των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για τα τρόφιμα· δεν μπορούν καθεαυτά να εξασφαλίσουν την τήρηση αυτή σε οποιαδήποτε περίπτωση και δεν μειώνουν την υποχρέωση να ελέγχονται τα επίπεδα μόλυνσης στα ζωικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή.
(27)Τα επίπεδα αυτά ισχύουν για τις ζωοτροφές που είναι έτοιμες για κατανάλωση.


Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών
PDF 526kWORD 149k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την Οικοδόμηση μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών (2015/2634(RSP))
P8_TA(2015)0268B8-0655/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2015, με τίτλο «Οικοδόμηση μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών» (COM(2015)0063),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2014, με τίτλο «Οι μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ευρώπη» (COM(2014)0279),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επανεξέταση του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας (ΕΣΧΕ)(1),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις αξιολόγησης της Επιτροπής σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας (ΕΣΧΕ) (COM(2014)0509 σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) και COM(2014)0508 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ)),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας (COM(2014)0168),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με το Πράσινο Βιβλίο για την οικοδόμηση μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών (O-000075/2015 – B8-0564/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, τόνιζε «την ανάγκη να βελτιωθεί η πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές μέσω νέων πηγών χρηματοδότησης» και την ίδια στιγμή σημείωνε ότι «οι εμπορικές τράπεζες είναι πιθανόν να παραμείνουν βασική πηγή χρηματοδότησης και ότι έχει καίρια σημασία η δημιουργία από τα κράτη μέλη νέων πηγών που θα συμπληρώσουν τους ήδη υπάρχοντες μηχανισμούς και θα καλύψουν το κενό χρηματοδότησης ενώ θα προσφέρουν το κατάλληλο κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο που θα είναι προσανατολισμένο στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της, της 27ης του Μαρτίου 2014, με τίτλο «μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας», διερευνούσε τις δυνατότητες ανάληψης συγκεκριμένων δράσεων προκειμένου να υπάρξει διαφοροποίηση της χρηματοδότησης, ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις ΜΜΕ, π.χ. στους τομείς των μετοχών και των εταιρικών ομολόγων, απλή και διαφανής τιτλοποίηση, καλυμμένες ομολογίες και ιδιωτική τοποθέτηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker, πρώτη στρατηγική προτεραιότητα της Επιτροπής είναι «να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να τονωθούν οι επενδύσεις με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεπαρκώς ρυθμιζόμενες και ελεγχόμενες κεφαλαιαγορές ήταν ένας σημαντικός λόγος για το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οιαδήποτε νέα πρόταση, ιδίως όσον αφορά την τιτλοποίηση, πρέπει να αντικατοπτρίζει επαρκώς το γεγονός αυτό·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θέσπισαν μια σειρά από νομοθετικές πράξεις που αποσκοπούν στην πρόληψη της επανεμφάνισης μιας τέτοιας κρίσης και στη δημιουργία περιβάλλοντος χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, στοιχεία απαραίτητα για την πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ΕΚΑ), και όχι ως εμπόδιο σε αυτό·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του κατακερματισμού των κεφαλαιαγορών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του κόστους του κεφαλαίου με ταυτόχρονη βελτίωση της κατανομής, και θα μπορούσε επομένως να υποστηρίξει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, και τη δημιουργία θέσεων εργασίας εντός της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ και του ιδιωτικού τομέα αναπτύσσουν επί του παρόντος λύσεις ή προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών, για παράδειγμα, στον τομέα της απλής και διαφανούς τιτλοποίησης, της ιδιωτικής τοποθέτησης, της αυτοχρηματοδότησης, των ευρωπαϊκών καλυμμένων ομολογιών και των αρχικών δημοσίων προσφορών (ΑΔΠ)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τυχόν προηγούμενες ρυθμιστικές προσπάθειες (της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ), για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ΙΙ (MIFID II) / στον κανονισμό για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MIFIR)) πρέπει να συμπληρωθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω από μια ΕΚΑ·

Οικονομικό ιστορικό

1.  επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στην πραγματική οικονομία στην Ευρώπη έχουν σχετικά μειωθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες, παρά τη μεγάλη μεγέθυνση του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού τομέα κατά την ίδια περίοδο· επισημαίνει ότι η πραγματική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τράπεζες, γεγονός που καθιστά την οικονομία ευάλωτη στη σύσφιξη του τραπεζικού δανεισμού·

2.  επισημαίνει ότι η μαζική δημόσια παρέμβαση από την έναρξη της κρίσης, η οποία προκλήθηκε από την αποτυχία του χρηματοπιστωτικού τομέα, έχει οδηγήσει σε άφθονη ρευστότητα, χωρίς όμως αυτό να επιφέρει αύξηση της ζήτησης από την πραγματική οικονομία για χρηματοδότηση·

3.  επισημαίνει ότι, πριν από την κρίση, η Ευρώπη δεν είχε περιορισμένες διασυνοριακές ροές, αλλά αυτές ήταν συγκεντρωμένες στο διατραπεζικό δανεισμό και στο χρέος και συχνά διακρίνονταν από υψηλή μόχλευση των επενδυτών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση των κινδύνων εντός της εσωτερικής αγοράς·

4.  επισημαίνει ότι η αποκατάσταση της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα στην ΕΕ κατέστη προτεραιότητα έναντι της χρηματοδότησης των μακροπρόθεσμων επενδύσεων και της πραγματικής οικονομίας·

5.  επισημαίνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο απόθεμα αδρανούς κεφαλαίου που κατέχει ο ασφαλιστικός τομέας και το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου μέσω της επανεξέτασης των κεφαλαιακών απαιτήσεων για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιούνται από τον ασφαλιστικό κλάδο·

6.  επισημαίνει ότι, παρά τις ευκαιρίες που προσφέρονται από μια καλά σχεδιασμένη κεφαλαιαγορά της ΕΕ, δεν μπορεί να υπάρξει αποφυγή του γεγονότος ότι υπάρχουν σημαντικά εμπόδια και σε άλλους τομείς όπως η φορολογία, ιδίως πρακτικές που παρέχουν κίνητρα για τον δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια, την αφερεγγυότητα και το λογιστικό δίκαιο· πιστεύει ότι σε αυτούς τους τομείς η εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ δεν θα επιφέρει αυτόματα πρόσθετα οφέλη, και ότι, στο πλαίσιο αυτό, δεν υπάρχει ανάγκη για παράταση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) στην Ευρώπη·

7.  τονίζει ότι ο βαθμός της οικονομικής ολοκλήρωσης έχει μειωθεί από την κρίση, με τις τράπεζες και τους επενδυτές να επανακάμπτουν στις εγχώριες αγορές τους·

8.  τονίζει ότι η ζήτηση και η προσφορά μπορεί να ενθαρρυνθούν με τη δημιουργία εμπιστοσύνης στην πραγματική οικονομία μέσω σαφών δεσμεύσεων σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο Ένωσης για την προώθηση θετικού επενδυτικού περιβάλλοντος και ασφάλειας δικαίου για τους επενδυτές, με τη διατύπωση μακροπρόθεσμων στόχων για σταθεροποιητικό, ανταγωνιστικό και φιλικό προς την ανάπτυξη νομοθετικό πλαίσιο και με τη παροχή κινήτρων και με διαφοροποίηση των επενδύσεων σε υποδομές, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προγραμματίζουν σε βάθος χρόνου·

9.  αναγνωρίζει ότι το μέλλον της Ευρώπης συνδέεται με τη δυνατότητα που έχει για καινοτομία· θεωρεί ότι, εκτός από ένα φιλικό για την καινοτομία κανονιστικό πλαίσιο, η εύκολη, επαρκής και ποικίλη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση αποτελεί βασικό παράγοντα για τη δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης·

10.  επισημαίνει ότι η βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να βασίζεται σε ενίσχυση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, πράγμα που περιλαμβάνει την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σε όλα τα κράτη μέλη·

11.  επισημαίνει ότι οι ατελείς αγορές κεφαλαίου έχουν οδηγήσει σε κακή εκτίμηση του κινδύνου και την αποσύνδεση μεταξύ των επιδιωκόμενων αποδόσεων και των πραγματικών κινδύνων που διατρέχουν, γεγονός που έχει προκαλέσει τις αγορές να είναι δυσμενώς προκατειλημμένες έναντι οντοτήτων όπως οι ΜΜΕ· πιστεύει ότι ένας από τους στόχους της ΕΚΑ θα πρέπει να είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αγορών και η εξασφάλιση μια δίκαιης, επαρκούς και οικονομικά υγιούς σχέσης κινδύνου-απόδοσης στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ·

Μια πραγματικά ευρωπαϊκή προσέγγιση

12.  πιστεύει ότι, ενώ, για παράδειγμα, οι ΗΠΑ έχουν ανακάμψει ταχύτερα από την οικονομική κρίση σε σύγκριση με την ΕΕ, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στη μεγαλύτερη διαφοροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει μια πραγματικά δική της ΕΚΑ, που να μπορεί να αντλήσει εμπειρίες από άλλα μέρη του κόσμου, χωρίς απλά να τα αναπαράγει· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια λογική προσέγγιση για την αναγνώριση ίσων ή παρόμοιων προτύπων τρίτων χωρών, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών και των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών·

13.  πιστεύει ότι μια πραγματική ευρωπαϊκή προσέγγιση στις αγορές κεφαλαίων θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, ώστε η Ευρώπη να παραμείνει ελκυστική για τους ξένους επενδυτές, με την αποφυγή περιττών αποκλίσεων και αλληλεπικαλύψεων στη νομοθεσία·

14.  υπογραμμίζει ότι, ενώ η Ευρώπη εξοικονομεί περισσότερο από ό,τι οι ΗΠΑ όσον αφορά το ποσοστό του ΑΕΠ (20% και 17% αντίστοιχα), το επίπεδο των αποταμιεύσεων που διατηρούνται σε αμοιβαία κεφάλαια της ΕΕ ισοδυναμεί με το 50% του επιπέδου των ΗΠΑ και οι οικονομίες που τηρούνται στα συνταξιοδοτικά ταμεία είναι μόνο το 35%· επί πλέον επισημαίνει ότι οι αγορές μετοχών της ΕΕ, οι αγορές εταιρικών ομολόγων και τιτλοποίησης αντιπροσωπεύουν το 60%, 35% και 20% των επιπέδων των αμερικανών ομολόγων τους, αντίστοιχα·

15.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο η Επιτροπή να λάβει υπόψη τη διαφορετική οικονομική και πολιτισμική σύνθεση του τομέα των ΜΜΕ ανά κράτος μέλος, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ακούσιες συνέπειες που απορρέουν από την εφαρμογή της ΕΚΑ που ενδέχεται να επιτείνει τις υφιστάμενες ανισορροπίες όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση μεταξύ των κρατών μελών·

16.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ενίσχυση της διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης και των επενδύσεων σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μέσω μιας ΕΚΑ που θα βασίζεται στα χαρακτηριστικά και την αλληλεξάρτηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού τοπίου και του τοπίου των κεφαλαιαγορών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού μοντέλου για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, καθώς και την ανάγκη για την ανάπτυξη αξιόπιστων μη τραπεζικών πηγών χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και την συμπλήρωση αυτών με τρόπους που θα επιτρέπουν στους συμμετέχοντες στην αγορά να αντλήσουν δανεισμό, ίδια κεφάλαια και κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου απευθείας από την αγορά· σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν θα πρέπει να βασιστεί απαραίτητα αποκλειστικά σε αξιολογήσεις ομοτίμων με άλλες δικαιοδοσίες· εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι οι πολιτισμικές διαφορές δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και θα πρέπει να παρέχονται κατάλληλες απαντήσεις έτσι ώστε να υπάρχει υπέρβαση των διαφορών αυτών· πιστεύει, επίσης, ότι η Επιτροπή, στη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων στις κεφαλαιαγορές, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις·

17.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι η διαφορετικότητα μεταξύ των επιχειρηματικών μοντέλων και των χρηματοπιστωτικών αγορών των κρατών μελών μπορεί να είναι δυνάμεις άξιες προστασίας για το σύνολο της Ευρώπης·

18.  υπογραμμίζει ότι η έναρξη λειτουργίας της ΕΚΑ και η κείμενη νομοθεσία θα πρέπει να στοχεύουν στη λειτουργία των κεφαλαιαγορών σε ολόκληρη την ΕΕ, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης· υπογραμμίζει ότι, μετά την κρίση, έχουν ληφθεί μέτρα για την εποπτεία του τραπεζικού τομέα, τα οποία, προς το παρόν, δεν έχουν επεκταθεί στις κεφαλαιαγορές· υπογραμμίζει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χρηματοοικονομικών τομέων που καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη διαφορετικών λύσεων· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων σε παρόμοιες δραστηριότητες χρηματοδότησης και ότι βασικός στόχος για όλους τους τομείς θα πρέπει να είναι η βελτίωση της κατανομής των κεφαλαίων σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία και η καλύτερη αξιοποίηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων που σήμερα παραμένουν αδρανή·

19.  τονίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, πρέπει να υπάρξει υγιής και συνολικός απολογισμός, ο οποίος θα εξετάζει τη σωρευτική επίδραση στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές όλων τα νομοθετήματα που εγκρίθηκα τα τελευταία χρόνια· επισημαίνει ότι αυτό συνεπάγεται επίσης προσεκτική εξέταση του κατά πόσον οι αυστηρές κεφαλαιακές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα χρήζουν επανεξέτασης·

20.  επισημαίνει ότι οι πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση μιας ΕΚΑ δεν θα πρέπει να επανεφευρίσκουν τον τροχό, αλλά θα αναγνωρίζουν ότι η χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη θα πρέπει να βασίζεται σε καλά αναπτυγμένες, ιστορικά καθιερωμένες δομές, οι οποίες, παρά τα όριά τους, έχουν αποδειχθεί επιτυχείς και ανθεκτικές στην κρίση, και ότι η περαιτέρω διαφοροποίηση και ανάπτυξη νέων διαύλων θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στο να εξασφαλίσουν ότι οι διαφορετικοί τύποι επιχειρήσεων θα έχουν συμπληρωματική πρόσβαση στη χρηματοδότηση·

21.  σημειώνει ότι οι παραδοσιακοί δίαυλοι χρηματοδότησης μέσω των τραπεζών συχνά δεν είναι υποστηρικτικοί για τις καινοτόμες επιχειρήσεις και τα ΜΜΕ· τονίζει ότι η απουσία πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ανάπτυξη στην ΕΕ· τονίζει ότι, ενώ οι τραπεζικές πιστώσεις καθίστανται συνεχώς και πιο δύσκολες για τις ΜΜΕ, απαιτούνται εναλλακτικές λύσεις για την τραπεζική χρηματοδότηση, ιδίως με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τα επιχειρηματικά κεφάλαια, τα διομότιμα κεφάλαια, την ιδιωτική τοποθέτηση, την τιτλοποίηση δανείων προς τις ΜΜΕ καθώς και την προώθηση των πιστωτικών ενώσεων, αλλά και μέσω της ενοποίησης των κανόνων που αφορούν τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) σε όλη την ΕΕ·

22.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι μια πιο αποτελεσματική κατανομή των κεφαλαίων εντός της ΕΕ δεν είναι απαραίτητο πάντα να οδηγεί σε υψηλότερες διασυνοριακές ροές κεφαλαίων· υπενθυμίζει ότι η διόγκωση της φούσκας ακινήτων σε ορισμένα κράτη μέλη πριν από την κρίση ήταν, σε κάποιο βαθμό, τροφοδοτούμενη από την υπερβολική εισροή κεφαλαίων·

23.  τονίζει την ανάγκη να προσδιοριστούν οι υπάρχουσες οικονομικές δομές που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές και θα πρέπει, συνεπώς, να διατηρηθούν, καθώς και εκείνες που χρήζουν ουσιαστικής βελτίωσης· θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να προωθηθούν αποτελεσματικές δομές για τα τοπικά και αποκεντρωμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

24.  υπενθυμίζει την επιτυχία των πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ, όπως οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), που επέτρεψαν την αύξηση των επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ, που λειτουργούν ως διαβατήριο στα κράτη μέλη, με ενεργητικό περίπου 8 τρισεκατομμύρια ευρώ· θεωρεί ότι καλό παράδειγμα είναι επίσης και η οδηγία για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ)·

25.  χαιρετίζει την έγκριση του κανονισμού για τα ευρωπαϊκά μεσοπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ΕΜΕΚ)· θεωρεί ότι τα ΕΜΕΚ θα μπορούσαν να αναπαράγουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με τους ΟΣΕΚΑ, με την ενθάρρυνση της κατανομής των κεφαλαίων σε μακροπρόθεσμα σχέδια που έχουν ανάγκη από χρηματοδότηση, όπως στους τομείς των υποδομών και της ενέργειας, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τον τρόπο με τον οποίο τα έκτακτα επενδυτικά προγράμματα, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα μπορούσαν να συνδεθούν αποτελεσματικά με τα επίσημα ταμεία της ΕΕ· θεωρεί ότι οι θεσμικοί επενδυτές θα πρέπει να κληθούν να συμβάλουν στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές με κεφάλαια υπό την διαχείρισή τους· πιστεύει ότι οι θεσμικοί επενδυτές και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να εισέλθουν στην αγορά πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ΕΚΑ·

26.  υπενθυμίζει προηγούμενες εργασίες για την ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, όπως το σχέδιο δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (1999), η έκθεση Giovannini και η έκθεση de Larosière, και καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τις εκθέσεις αυτές στο σχέδιο δράσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών·

27.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει σε βάθος, ανά χώρα, την τρέχουσα κατάσταση στις κεφαλαιαγορές, να αξιολογήσει σε μια ολοκληρωμένη οικονομική ανάλυση το πού και σε ποιο βαθμό υπάρχουν εμπόδια σε ολόκληρη την ΕΕ για τις επενδύσεις μέσω των κεφαλαιαγορών, και να αναφέρει με ποια μέσα, συμπεριλαμβανομένων των μη νομοθετικών προσεγγίσεων και των προσεγγίσεων που βασίζονται στην αγορά, αυτά τα εμπόδια θα μπορούσαν να εξαλειφθούν ή να ελαχιστοποιηθούν· πιστεύει ότι η ανάλυση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία μιας ΕΚΑ· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία·

28.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τους διασυνοριακούς κινδύνους στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις κεφαλαιαγορές της ΕΕ που προκαλούνται από θεσμικές, νομικές και ρυθμιστικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, και να τις αντιμετωπίσει με αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να εξορθολογιστούν οι διασυνοριακές ροές κεφαλαίων και να μειωθεί η υφιστάμενη τάση μεροληψίας της έδρας μεταξύ των επενδυτών·

29.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει επίσης την πλευρά της προσφοράς, και ειδικότερα να αναλύσει και να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια για τα οποία οι ιδιώτες και οι θεσμικοί επενδυτές δεν είναι σε θέση να κινητοποιήσουν και να μετασχηματίσουν επαρκή κεφάλαια για την ενίσχυση των μεμονωμένων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην πραγματική οικονομία·

30.  προτείνει στην Επιτροπή να προωθήσει την οικονομική εκπαίδευση τόσο των επενδυτών όσο και των εταιρειών ως χρηστών των κεφαλαιαγορών, και να ενισχύσει τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των δεδομένων και της έρευνας στην ΕΕ με την τυποποίηση και τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα τόσο στις δύο εταιρείες όσο και τους επενδυτές να κατανοήσουν το συγκριτικό κόστος και τα οφέλη των διαφόρων υπηρεσιών που παρέχονται από τους συμμετέχοντες στις κεφαλαιαγορές ·

31.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους για τη μείωση των ασυμμετριών πληροφόρησης στις κεφαλαιαγορές για τις ΜΜΕ, αναζητώντας στην αγορά οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και τα εμπόδια για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά αυτή· υπογραμμίζει την ιδέα των ανεξάρτητων ευρωπαϊκών πιστωτικών οργανισμών που παρέχουν αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας που είναι επίσης αποδοτικές για μικρές επενδύσεις·

32.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας περί ενημερωτικού δελτίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες του ισχύοντος πλαισίου για το ενημερωτικό δελτίο· τονίζει τη σημασία της απλούστευσης των διαδικασιών με την αναλογική άρση του διοικητικού φόρτου για τους εκδότες και τις κατατάξεις των εταιρειών, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ και τις μεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρείες· πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμη η διερεύνηση τρόπων για την καλύτερη προσαρμογή στις απαιτήσεις ανάλογα με το είδος των περιουσιακών στοιχείων και/ή των επενδυτών και/ή εκδοτών· επισημαίνει ότι η διαφάνεια θα αυξηθεί και το κόστος των συναλλαγών θα μειωθεί εάν τυποποιηθούν και διατεθούν ψηφιακά οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται ·

33.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει περισσότερη σαφήνεια ως προς τον τρόπο αλληλεπίδρασης της ΑΚΕ με τους άλλους δύο πυλώνες του ευρωπαϊκού σχεδίου επενδύσεων, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών·

34.  τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης των πρωτοβουλιών στις κεφαλαιαγορές με άλλη ατζέντα πολιτικής, όπως η ανάπτυξη μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς και οι τρέχουσες μεταρρυθμίσεις στον τομέα του εταιρικού δικαίου και της εταιρικής διακυβέρνησης, με σκοπό την επίτευξη της συνοχής και της συνέπειας μεταξύ των διαφόρων ρυθμιστικών και μη - ρυθμιστικών πρωτοβουλιών και την, κατ’ αυτό τον τρόπο, μεγιστοποίηση των θετικών παρενεργειών των διαφόρων πολιτικών για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Δομικά στοιχεία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών

35.  είναι της άποψης ότι η ΕΚΑ θα πρέπει να υιοθετήσει μια βήμα προς βήμα προσέγγιση και ότι οι προτεραιότητές της θα πρέπει να είναι τρεις: πρώτον, να δοθούν κίνητρα για την αποτελεσματικότερη κατανομή των αποταμιεύσεων από την εμβάθυνση και τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και την παροχή περισσοτέρων επενδυτικών επιλογών, μεγαλύτερης διαφάνειας και διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου στους αποταμιευτές και τους επενδυτές· δεύτερον, να εξασφαλίσει μεγαλύτερο μετριασμό του κινδύνου με τη δημιουργία βαθύτερων διασυνοριακών αγορών, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στις δυσμενείς επιπτώσεις της σοβαρής χρηματοπιστωτικής κρίσης και την εξομάλυνση των επιπτώσεων του ιδιοσυγκρασιακού σοκ· τρίτον, εξασφάλιση ενός αποτελεσματικού συμπληρωματικού διαύλου για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας·

36.  καλεί την Επιτροπή, όπου χρειάζεται, να υποβάλει προτάσεις για την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και τις ελεγκτικές εταιρείες, ώστε να αυξηθεί και να συμπληρωθεί η προστασία των επενδυτών·

37.  υπογραμμίζει την αναγκαιότητα εξάλειψης των υφιστάμενων εμποδίων στη διασυνοριακή χρηματοδότηση, ιδίως για τις ΜΜΕ, προκειμένου να ενισχυθούν τα οφέλη της ΕΚΑ για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς·

38.  υπογραμμίζει ότι η βασική αρχή για την οικοδόμηση μιας ΕΚΑ, πρέπει να είναι η απόδοση μεγαλύτερης έμφασης στους τελικούς χρήστες των κεφαλαιαγορών, δηλαδή τις εταιρείες και τους επενδυτές, και η αναγνώριση της ύπαρξης αγορών για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να επικεντρωθούν στο να διασφαλίσουν ότι οι καφαλαιαγορές παρέχουν στις εταιρείες καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια και επενδυτές με ποικίλες, διαφανείς, προσιτές ευκαιρίες εξοικονόμησης·

39.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συνεπείς προτάσεις για να διασφαλίσει ότι η ΕΚΑ θα συμβαδίσει με μια σαφή στρατηγική για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος·

40.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των προτεραιοτήτων που αναφέρονται ανωτέρω, οι πρωτοβουλίες της ΕΚΑ θα πρέπει να αποσκοπούν στον περιορισμό της πολυπλοκότητας, με παράλληλη αύξηση της αποδοτικότητας και μείωση του κόστους της αλυσίδας διαμεσολάβησης μεταξύ των αποταμιευτών και των επενδύσεων, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση των τελικών χρηστών όσον αφορά την αλυσίδα διαμεσολάβησης και τη διάρθρωση του κόστους της, ενισχύοντας την προστασία των επενδυτών, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα της αλυσίδας διαμεσολάβησης με τους κατάλληλους κανόνες προληπτικής εποπτείας και διασφαλίζοντας ότι οι διαμεσολαβητές που αποτυγχάνουν θα αντικαθίσανται με την ελάχιστη δυνατή αναστάτωση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την πραγματική οικονομία·

41.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προβεί σε απολογισμό των συνολικών επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής ρύθμισης, ιδίως της νομοθεσίας της τελευταίας πενταετίας · τονίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι προαναφερθείσες προτεραιότητες κατά την εκτέλεση των αναθεωρήσεων των υφιστάμενων δημοσιονομικών κανονισμών·

42.  τονίζει ότι η τραπεζική χρηματοδότηση και ο διαμεσολαβητικός ρόλος των τραπεζών στις καφαλαιαγορές αποτελούν σημαντικούς στυλοβάτες της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων· τονίζει ότι η ΕΚΑ θα πρέπει να βασίζεται στη συμπλήρωση του θεμελιώδους ρόλου των τραπεζών, και όχι στον εκτοπισμό τους, καθώς η τραπεζική χρηματοδότηση θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει βασικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας· τονίζει τον σημαντικό ρόλο της τραπεζικής σχέσης στη χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης· υπενθυμίζει τη στρατηγική διάσταση της ύπαρξης ενός ισχυρού και διαφοροποιημένου ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τραπεζικό δανεισμό σε ολόκληρη την Ένωση, και την αντιμετώπιση των απαράδεκτων εμποδίων·

43.  υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να έχουν την ευρύτερη διαθέσιμη επιλογή όσον αφορά τις δομές χρηματοδότησης, έτσι ώστε να μπορούν οι ίδιες να προβαίνουν σε επιλογές χρηματοδότησης του διαφοροποιούμενου κόστους και των επιπέδων πολυπλοκότητας, συμπεριλαμβανομένης της στεγαστικής πίστης και της χρηματοδότησης βάσει τιτλοποίησης·

44.  υπογραμμίζει την αναγκαιότητα προώθησης ενός περιβάλλοντος όπου περισσότερες αποταμιεύσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα ρέουν προς οχήματα που θα επενδύουν στις καφαλαιαγορές, και όπου οι επενδυτές θα ενθαρρύνονται να τοποθετούν κεφάλαια πέρα από τα σύνορα των κρατών μελών· υπογραμμίζει την ανάγκη για επαρκείς εγγυήσεις, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των επενδύσεων στις κεφαλαιαγορές· τονίζει τη σημασία της διεύρυνσης της πρόσβασης στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση με στόχο τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις καφαλαιαγορές, ιδίως των μικροεπενδυτών· υπογραμμίζει, επίσης, ότι προς τις ΜΜΕ θα πρέπει να παρασχεθεί χρηματοοικονομική εκπαίδευση, διδάσκοντάς τες τρόπους αξιοποίησης των κεφαλαιαγορών·

45.  τονίζει ότι οι πρωτοβουλίες της ΕΚΑ θα δώσουν τη δυνατότητα στους οφειλέτες να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια από πηγές που βασίζονται στην αγορά, υποστηρίζοντας περισσότερο την ποικιλομορφία στις μορφές δανεισμού, όπως ομόλογα και εταιρικά ομόλογα, καθώς και έμμεσες μορφές χρηματοδότησης στις οποίες οι τράπεζες και οι αγορές συνεργάζονται·

46.  τονίζει τη σημασία της διευκόλυνσης μιας κατανοητής σύγκρισης των επενδυτικών επιλογών των δημοσιονομικών παραγόντων, ώστε να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική ΕΚΑ· ζητεί από την άποψη αυτή την ενίσχυση του κοινού πλαισίου για την εξασφάλιση της συγκρισιμότητας και της διαφάνειας μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως με την ορθή εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται προς τούο στην οδηγία MiFID, την οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (IMD) και τις δέσμες; Επενδυτικ΄νω προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές (PRIIPs)· τονίζει τη σημασία της νομοθετικής συνοχής γενικά και μεταξύ των παραπάνω νομοθετημάτων, ιδίως, προκειμένου να αποφευχθεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ και να εξασφαλιστούν υψηλότερα πρότυπα για την προστασία των επενδυτών σε όλες τις αγορές·

47.  πιστεύει ότι η ΕΚΑ θα πρέπει να δημιουργήσει ένα κατάλληλο κανονιστικό περιβάλλον που ενισχύει τη διασυνοριακή πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες που αναζητούν δομές πίστωσης, οιονεί ιδίων κεφαλαίων και ιδίων κεφαλαίων, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη των μη τραπεζικών μοντέλων χρηματοδότησης, περιλαμβανομένης της συμμετοχικής χρηματοδότησης και των δανείων που συνομολογούνται μεταξύ ιδιωτών· πιστεύει ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών θα πρέπει να είναι σε εθελοντική βάση για τις ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι οι κανόνες προστασίας των επενδυτών πρέπει να ισχύει εξ ίσου για όλα τα μοντέλα χρηματοδότησης, ανεξάρτητα από το αν εντάσσονται τα μοντέλα τραπεζικής ή μη τραπεζικής χρηματοδότησης· θεωρεί ότι ένα τέτοιο περιβάλλον θα απαιτήσει επίσης πιο συστημική ανθεκτικότητα και εποπτεία των συστημικών χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών εκτός του τραπεζικού τομέα·

48.  πιστεύει ότι η τυποποίηση ορισμένων χρηματοοικονομικών μέσων και η προσβασιμότητά τους σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο εργαλείο για να συμβάλει στην ενίσχυση της ρευστότητας, την ενίσχυση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, και θα επέτρεπε την ολοκληρωμένη επισκόπηση και εποπτεία των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, με τη δέουσα συνεκτίμηση των βέλτιστων πρακτικών των υφισταμένων προτύπων των κρατών μελών· υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης της δυνατότητας έκδοσης επί παραγγελία προσαρμοσμένων χρηματοπιστωτικών μέσων που θα ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες των εκδοτών και των μεμονωμένων επενδυτών·

49.  υπενθυμίζει ότι μια ιστορική επισκόπηση του Σχεδίου Δράσης για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες ζητεί να εξεταστούν τα δύο κενά που έχουν εμφανιστεί στον απόηχο της εφαρμογής του, η ανάγκη να εξεταστεί προσεκτικά η ειδική επίπτωση στη λειτουργία της ζώνης του ευρώ των μέτρων που σχεδιάζονται στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και η ανάγκη να βελτιωθεί η παράλληλη ολοκλήρωση της αγοράς και της εποπτείας· καλεί την Επιτροπή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου δράσης, να αντλήσει όλα τα αναγκαία διδάγματα από αυτό το προηγούμενο·

50.  τονίζει ότι τα νομοθετικά και εποπτικά πλαίσια θα πρέπει να διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην αποφυγή της υπερβολικής ανάληψης κινδύνων και της αστάθειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές· υπογραμμίζει ότι ένα ισχυρό σχέδιο ΕΚΑ πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρό έλεγχο τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό, συμπεριλαμβανομένων και επαρκών μακροπροληπτικών μέσων· πιστεύει ότι μεταξύ των πιθανών επιλογών, θα μπορούσε να αποδοθεί ισχυρότερος ρόλος στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για τη βελτίωση της εποπτικής σύγκλισης·

51.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τους κινδύνους της κεφαλαιαγοράς με βάση τη χρηματοδότηση μέσω πιστώσεων και τις σχετικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης της περιόδου 2007/2008, και για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανέκυψαν από αυτήν·

Προσεγγίζοντας τις κεφαλαιαγορές στις ΜΜΕ

52.  επισημαίνει ότι οι πιθανές αλλαγές ή προσθήκες στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές πρέπει να στοχεύει στην άρση των εμποδίων εισόδου στην αγορά για τους μικρούς και μεσαίους μεσολαβητές και στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να διασφαλίζει εποπτικά πρότυπα αναλόγως του κινδύνου·

53.  χαιρετίζει την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2014 (COM(2014)0213)· ειδικότερα, θεωρεί ότι η πρόταση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει όχημα για την υποστήριξη ελκυστικού περιβάλλοντος για τους μετόχους, μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της αλυσίδας επενδύσεων σε μετοχές· υπογραμμίζει ότι ένα υγιές και εφικτό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση, θα ενισχύσει την ΕΚΑ·

54.  επισημαίνει ότι η πολυπλοκότητα των κεφαλαιαγορών δεν πρέπει να καταλήγει στον αποκλεισμό των ΜΜΕ, οι οποίες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για πρόσβαση σε συμπληρωματική χρηματοδότηση, ιδίως στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν (ή αντιμετώπισαν) οικονομικές δυσκολίες· υπογραμμίζει ότι ένα θετικό περιβάλλον για την επιτυχή χρηματοδότηση των ΜΜΕ περιλαμβάνει την ανάγκη για φιλικές προς τις ΜΜΕ οικονομικές και ρυθμιστικές συνθήκες, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο· ειδικότερα, τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προσοχή σε ενδεχόμενη απλοποίηση των διαδικασιών για την πρόσβαση σε εισαγωγή στο χρηματιστήριο ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα κριτήρια για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και της επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων για εισαγωγή στο χρηματιστήριο παραμένουν· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τι άλλο θα μπορούσε να γίνει για να παρασχεθεί βοήθεια στις ΜΜΕ στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν επενδύσεις·

55.  υπενθυμίζει ότι η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση των ΜΜΕ είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τις επενδύσεις σε αυτή τη μορφή εταιρείας· ζητεί να υπάρξει μια σε βάθος μελέτη σχετικά με τους τρόπους και τα μέσα για τη βελτίωση της πρόσβασης των επενδυτών σε διαφανή και συγκρίσιμα στοιχεία για τις ΜΜΕ, περιορίζοντας ταυτόχρονα στο μέγιστο δυνατό βαθμό το πρόσθετο βάρος με το οποίο επιβαρύνονται οι εταιρείες·

56.  ενθαρρύνει μια διαφορετική και ελκυστική χρηματοδοτική βάση στις ευρωπαϊκές δημόσιες αγορές για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, με παράλληλη προώθηση της έννοιας της «προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις» στον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ που επηρεάζουν την ανάπτυξη των αναδυόμενων εταιρειών και την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ για τη μείωση των διοικητικών δαπανών καταχώρισης των επιχειρήσεων κατά 30-50%·

57.  πιστεύει ότι, δεδομένης της σημασίας των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πρέπει να αξιοποιηθούν καλύτερα οι υπάρχουσες ευκαιρίες μη τραπεζικής χρηματοδότησης όπως η ανάπτυξη εξειδικευμένων δευτερογενών αγορών (π.χ. αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ) και η απλή, διαφανής και τυποποιημένη τιτλοποίηση· χαιρετίζει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας βιώσιμης, διαφανούς αγοράς τιτλοποιήσεων, με την ανάπτυξη ειδικού κανονιστικού πλαισίου με ενιαίο ορισμό της υψηλής ποιότητας τιτλοποίησης, σε συνδυασμό με αποτελεσματικές μεθόδους για την παρακολούθηση, μέτρηση και διαχείριση των κινδύνων· τονίζει, ωστόσο, ότι οι ΜΜΕ αποτελούν μια εξαιρετικά ανομοιογενή ομάδα και ότι η τιτλοποίηση δεν είναι το μόνο διαθέσιμο μέσο· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων και να προβληματιστεί σχετικά με ένα ευρύ φάσμα επιλογών για τη βελτίωση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ·

58.  υποστηρίζει τις προτάσεις για την ενίσχυση των δυνατοτήτων για πρόσβαση σε δεδομένα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ· ταυτόχρονα, εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το κόστος των δεδομένων της αγοράς είναι μικρό σε σύγκριση με το συνολικό κόστος συναλλαγής·

59.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ικανότητα παρακολούθησης των ειδών, των ποσοτήτων και των τάσεων των δραστηριοτήτων της οιονεί τραπεζικής διαμεσολάβησης που πραγματοποιούνται εκτός του ρυθμισμένου τραπεζικού τομέα και εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων διασφάλισης ώστε να υπόκεινται στην αρχή «ίδιοι κίνδυνοι, ίδιοι κανόνες »·

60.  επισημαίνει ότι τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου προσφέρουν ενδιαφέρουσες εναλλακτικές λύσεις για χρηματοδότηση, ιδίως για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πρόσθετα μέσα, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε με τα ευρωπαϊκά ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου και τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι βασικές αδυναμίες της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων στην ΕΕ, όπως είναι η έλλειψη ενημέρωσης των επενδυτών· πιστεύει ότι η ανάπτυξη μιας ειδικής βάσης δεδομένων για τη συλλογή, σε εθελοντική βάση, πληροφοριών σχετικά με τις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την παροχή πληροφοριών προς τους επενδυτές, έτσι ώστε να διευρυνθεί τελικά το φάσμα των συμμετεχόντων στην αγορά και να ενισχυθούν περαιτέρω οι αγορές επιχειρηματικών κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών·

61.  επικροτεί τα μέτρα για τη στήριξη της ανάπτυξης των αγορών ιδιωτικών τοποθετήσεων μέσω τυποποιημένων εγγράφων και ορισμών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι δυνητικοί επενδυτές θα είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη αυτής της μορφής επένδυσης·

62.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη νέων προτάσεων αμοιβαίων κεφαλαίων στο πλαίσιο της ΕΚΑ δεν θα οδηγήσει σε κενά στη συνολική αξιολόγηση και διαχείριση των συστημικών και εξειδικευμένων κινδύνων·

63.  επιμένει στην ανάγκη, κατά την οικοδόμηση της ΕΚΑ, ενίσχυσης και βελτίωσης του συντονισμού της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο της Ομάδας G20, του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO), του Οργανισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και της Επιτροπή της Βασιλείας·

Δημιουργία ενός συνεκτικού κανονιστικού περιβάλλοντος της ΕΕ για τις κεφαλαιαγορές

64.  υπογραμμίζει περαιτέρω τη σημασία της χρηματοδότησης μέσω ιδίων κεφαλαίων που μπορούν να βοηθήσουν στην άμβλυνση των κινδύνων και τη μείωση των υπερβολικών επιπέδων χρέους και μόχλευσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν και να αντιμετωπίσουν την υπερβολικά επαχθή ρύθμιση για τη χρηματοδότηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων μέσω ιδίων κεφαλαίων· τονίζει τη σημασία της αντιμετώπισης της ανισορροπίας χρέους κεφαλαίων·

65.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η ετερογένεια των κανόνων περί αφερεγγυότητας περιπλέκει τη δημιουργία διασυνοριακών ομάδων στοιχείων ενεργητικού και, ως εκ τούτου, τη διαδικασία τιτλοποίησης· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής αφερεγγυότητας, στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη μιας εύρυθμης ΕΚΑ· απευθύνει έκκληση για τη δημιουργία ενός πλαισίου ανάκαμψης και εξυγίανσης των μη τραπεζικών ιδρυμάτων, ιδίως των κεντρικών αντισυμβαλλομένων (ΚΑΣ)·

66.  υπενθυμίζει τον ρόλο των συστημάτων πληρωμών και των συστημάτων διακανονισμού χρεογράφων για την αγορά τιτλοποίησης και απευθύνει έκκληση για τη δημιουργία ευρωπαϊκής υποδομής της αγοράς που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό, καθώς και για τη συντονισμένη και εναρμονισμένη παρακολούθηση των κρίσιμων υποδομών της αγοράς, ιδίως τη δυνατότητα δημιουργίας αποθετηρίου δεδομένων προς τιτλοποίηση, όπου θα εγγράφονται οι συμμετέχοντες σε κάθε τιτλοποίηση, θα παρακολουθείται η ομαδοποίηση των ανοιγμάτων και των ροών μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά, θα παρακολουθείται η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των πολιτικών πρωτοβουλιών και θα εντοπίζονται πιθανές αναδυόμενες φούσκες ενώ θα περιορίζονται οι ασυμμετρίες πληροφόρησης·

67.  τονίζει την ανάγκη, δεδομένου του ρόλου που διαδραματίζουν οι ΤΠΕ, για αντιμετώπιση της απειλής των κυβερνοεπιθέσεων και την αύξηση της ανθεκτικότητας ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε τέτοιου είδους επιθέσεις·

68.  παροτρύνει την Επιτροπή να αυξήσει τη συγκρισιμότητα και την ποιότητα των οικονομικών πληροφοριών εξετάζοντας το ισχύον πλαίσιο για τα λογιστικά πρότυπα, και με παγκόσμια προοπτική και σε σχέση με τα συντηρητικά πρότυπα αποτίμησης και την αναλογικότητα των απαιτήσεων· αντιλαμβάνεται ότι η πρόσφατα αναθεωρημένη ευρωπαϊκή λογιστική νομοθεσία πρέπει πρώτα να αξιολογηθεί στην πράξη·

69.  τονίζει την ανάγκη διενέργειας εκτίμησης των επιπτώσεων και της σχέσης κόστους - ωφέλειας κάθε συμπληρωματικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων· επισημαίνει ότι η νέα νομοθεσία δεν είναι πάντοτε η κατάλληλη πολιτική απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις και ότι θα πρέπει να εξεταστούν οι μη νομοθετικές και οι με βάση την αγορά προσεγγίσεις, καθώς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ήδη υφιστάμενες εθνικές λύσεις· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει την αναλογικότητα στη σχετική νομοθεσία, προκειμένου να ενισχυθούν τα θετικά αποτελέσματα για τις ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

70.  πιστεύει ότι τα δομικά στοιχεία για μια πλήρως λειτουργική ΕΚΑ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι το 2018· επαναλαμβάνει το αίτημα για ολοκληρωμένη ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ και των υφιστάμενων σε επίπεδο ΕΕ εμποδίων· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες της για το σχέδιο δράσης και να προωθήσει το συντομότερο δυνατόν νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις για την επίτευξη του στόχου μιας πλήρως ολοκληρωμένης ενιαίας αγοράς της ΕΕ στον τομέα των κεφαλαιαγορών μέχρι τα τέλη του 2018·

71.  σημειώνει ότι η ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος θα πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία για τη βελτίωση της απόδοσης και την αξία που αποδίδει ο κλάδος των κεφαλαιαγορών, στις επιχειρήσεις τους επενδυτές και την κοινωνία γενικότερα·

o
o   o

72.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0202.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0161.


Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια
PDF 532kWORD 150k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (2015/2697(RSP))
P8_TA(2015)0269B8-0676/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6, 7 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 4, 16, 20, 67, 68, 70-72, 75, 82-87 και 88 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 6, 7, 8, 10 παράγραφος 1, 11, 12, 21, 47-50, 52 και 53,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΑΔ), τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις συμβάσεις, τις συστάσεις, τα ψηφίσματα και τις εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, της Επιτροπής Υπουργών, του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2015 σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (COM(2015)0185),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2010)0573) και τις επιχειρησιακές οδηγίες για τη συνεκτίμηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εκτίμηση του αντίκτυπου των προτάσεων της Επιτροπής (SEC(2011)0567),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 και C-594/12, που ακύρωσε την οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων, και για την κατάργηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012)(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και σχετικά με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ(5),

–  έχοντας το ψήφισμά του, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας(6),

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση στην ολομέλειά του, στις 28 Απριλίου 2015, σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (O-000064/2015 – B8-0566/2015 και O-000065/2015 – B8-0567/2015),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές για την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης έχουν γίνει πιο περίπλοκες, υβριδικές, ασύμμετρες, μη συμβατικές και διεθνείς, εξελίσσονται με ταχύτητα και είναι δύσκολο να προβλεφθούν, υπερβαίνοντας έτσι τις δυνατότητες οποιουδήποτε μεμονωμένου κράτους μέλους και ότι, συνεπώς, απαιτούν, περισσότερο από ποτέ, μια συνεκτική, ολοκληρωμένη, πολυεπίπεδη και συντονισμένη αντίδραση από την ΕΕ συνολικά, που όμως θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ασφάλειας της ΕΕ αποτελεί κοινή ευθύνη που απαιτεί συντονισμένες ενέργειες προς την ίδια κατεύθυνση και από όλα τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, την κοινωνία των πολιτών και τις αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και ότι η πολιτική αυτή επιδιώκει κοινούς στόχους και βασίζεται στο κράτος δικαίου και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να επιτευχθούν τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα, η υλοποίηση αυτών των κοινών σκοπών και προτεραιοτήτων πρέπει να συνοδεύεται από έναν σαφή επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ του ενωσιακού και του εθνικού επιπέδου, στη βάση της αρχής της επικουρικότητας και με στενή και αποτελεσματική κοινοβουλευτική και δικαστική παρακολούθηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαίρεση για την εθνική ασφάλεια, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να επιτρέπεται στις εθνικές υπηρεσίες ασφάλειας να παραβιάζουν τα συμφέροντα -ακόμη και οικονομικά συμφέροντα- άλλων κρατών μελών, τα δικαιώματα των πολιτών και των κατοίκων τους και τους νόμους και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών γενικότερα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αποκομίσουμε τα διδάγματα από τις πολλαπλές παραβιάσεις ευρωπαϊκών και οικουμενικών κανόνων και αξιών στο πλαίσιο της συνεργασίας στην εσωτερική και την εξωτερική ασφάλεια, μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη είναι στόχοι που πρέπει να επιδιώκονται παράλληλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να κατοχυρωθούν η ελευθερία και η δικαιοσύνη, τα μέτρα ασφάλειας πρέπει να σέβονται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, και να υπόκεινται στη δέουσα δημοκρατική εποπτεία και λογοδοσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση της δικαιοσύνης και της πρόληψης δεν καλύπτεται επαρκώς στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις βασικές αιτίες της εγκληματικότητας, όπως η όξυνση της ανισότητας, της φτώχειας, της ρατσιστικής και ξενοφοβικής βίας και των εγκλημάτων μίσους, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά με μέτρα ασφάλειας, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής, όπου περιλαμβάνονται η βελτιωμένη πολιτική για την απασχόληση και η κοινωνική, η εκπαιδευτική, η πολιτιστική και η εξωτερική πολιτική·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πτυχή της πρόληψης στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια είναι ιδιαίτερα σημαντική, σε μια περίοδο αυξανόμενων οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων που υπονομεύουν την κοινωνική ειρήνη και την ουσιαστική εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δημόσιων ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση μέτρων εναλλακτικών στη φυλάκιση, αφενός, και μέτρων επανένταξης, αφετέρου, ιδίως όσον αφορά ήσσονος σημασίας αδικήματα, θα πρέπει να αποτελέσει ένα σημαντικό στοιχείο αυτών των πολιτικών πρόληψης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την εκπνοή της μεταβατικής περιόδου που προέβλεπε το πρωτόκολλο αριθ. 36 που προσαρτήθηκε στις Συνθήκες, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέκτησαν πλήρεις εξουσίες όσον αφορά τα νομικά μέσα του πρώην τρίτου πυλώνα, διευρύνοντας τη λογοδοσία από την άποψη της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σε σχέση με μέτρα που έχουν ληφθεί και έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έγκλημα στον κυβερνοχώρο και το έγκλημα που διευκολύνεται από τον κυβερνοχώρο επηρεάζουν την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ, την εσωτερική αγορά, την πνευματική ιδιοκτησία και την ευημερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, τα προγράμματα ρομπότ (botnets) ως μορφή εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, επηρεάζουν εκατομμύρια υπολογιστές και χιλιάδες στόχους ταυτόχρονα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα όρια μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας γίνονται όλο και πιο ασαφή, γεγονός που επιβάλλει στενότερη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, που θα αποσκοπεί σε μια σφαιρική και πολυδιάστατη προσέγγιση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην υποστήριξη και προστασία όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας και του εγκλήματος σε όλη την ΕΕ, ως καίριο στοιχείο του θεματολογίου για την ασφάλεια·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια, για την περίοδο 2015-2020, όπως αυτό προτείνεται από την Επιτροπή, και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί στο πλαίσιό του· πιστεύει ότι, με δεδομένες τις προκλήσεις που σήμερα αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η τρομοκρατία, ο βίαιος εξτρεμισμός, το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αποτελούν τις σοβαρότερες απειλές που απαιτούν συντονισμένες ενέργειες σε εθνικό, ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει ότι το θεματολόγιο θα πρέπει να είναι διαρθρωμένο κατά τρόπο ευέλικτο, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε ενδεχόμενες νέες προκλήσεις στο μέλλον·

2.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν οι βασικές αιτίες της εγκληματικότητας, μεταξύ των οποίων η ανισότητα, η φτώχεια και οι διακρίσεις· τονίζει ακόμη την ανάγκη εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων για εργαζόμενους στον κοινωνικό τομέα, τοπικούς και κρατικούς αστυνομικούς και δικαστικούς λειτουργούς, οι προϋπολογισμοί των οποίων έχουν περικοπεί σε ορισμένα κράτη μέλη·

3.  ζητεί να αναζητηθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των πολιτικών πρόληψης και των κατασταλτικών μέτρων, με στόχο τη διαφύλαξη της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης· τονίζει ότι τα μέτρα ασφάλειας θα πρέπει πάντοτε να εφαρμόζονται σε συμφωνία με τις αρχές του κράτους δικαίου και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή, κατά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια, να λάβει κατάλληλα υπόψη την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με την οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων (απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 και C-594/12), που επιβάλλει όλα τα μέσα να συμμορφώνονται με τις αρχές της αναλογικότητας, της αναγκαιότητας και της νομιμότητας και να περιλαμβάνουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις της λογοδοσίας και της δικαστικής προσφυγής· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει πλήρως την επίπτωση της απόφασης αυτής σε κάθε μέσο που περιλαμβάνει τη διατήρηση δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου·

4.  υπενθυμίζει ότι, για να είναι αξιόπιστος παράγοντας στην προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βασίζει τις πολιτικές της για την ασφάλεια, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και τις εταιρικές σχέσεις της με τρίτες χώρες στον τομέα της ασφάλειας, πάνω σε μια συνολική προσέγγιση που θα ενσωματώνει όλους τους παράγοντες οι οποίοι οδηγούν τους ανθρώπους σε πράξεις τρομοκρατίας ή στη συμμετοχή στο οργανωμένο έγκλημα και, συνεπώς, να εφαρμόσει οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που θα έχουν σχεδιαστεί με πλήρη σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα και θα υπόκεινται σε δικαστικό και δημοκρατικό έλεγχο και σε διεξοδικές αξιολογήσεις·

5.  εκφράζει ικανοποίηση για την επιλογή της Επιτροπής να βασίσει το θεματολόγιο στην αρχή της πλήρους συμμόρφωσης προς το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, που πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω της ορθής δικαστικής εποπτείας, στη διεύρυνση της διαφάνειας, λογοδοσίας και του δημοκρατικού ελέγχου, στην καλύτερη εφαρμογή και εκτέλεση των υπαρχόντων νομικών μέσων, σε μια πιο ενιαία διϋπηρεσιακή και διατομεακή προσέγγιση και σε μια στενότερη σύνδεση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής διάστασης της πολιτικής για την ασφάλεια· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν αυστηρά τις αρχές αυτές κατά την εφαρμογή του θεματολογίου· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα θέσει τις αρχές αυτές στο επίκεντρο της εποπτικής δραστηριότητάς του σε σχέση με την εφαρμογή του θεματολογίου·

6.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το θεματολόγιο εστιάζει συγκεκριμένα στα θεμελιώδη δικαιώματα, και ιδίως για τη δέσμευση της Επιτροπής να αξιολογεί αυστηρά κάθε μέτρο ασφάλειας που προτείνει, όχι μόνο για τον βαθμό στον οποίο το μέτρο επιτυγχάνει τους στόχους του αλλά και για το κατά πόσο σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα· υπογραμμίζει την ανάγκη να εντάξει η Επιτροπή στις εργασίες αξιολόγησης όλα τα σχετικά όργανα και οργανισμούς, και ιδίως τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, την Ευρωπόλ και τη Eurojust· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που είναι αναγκαία για αυτή την αξιολόγηση, ώστε το Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να ασκήσει αποτελεσματικά τον δημοκρατικό έλεγχο·

7.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την έντονη καταδίκη που εξέφρασε σε σχέση με μέτρα που οδηγούν στην ευρεία, συστηματική και αδιάκριτη συλλογή των προσωπικών δεδομένων αθώων ανθρώπων, ιδίως λόγω των δυνητικά σοβαρότατων συνεπειών της στο δικαίωμα σε δίκαια δίκη, στη μη εφαρμογή διακρίσεων, στην ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων, στην ελευθερία του τύπου, την ελευθερία σκέψης και την ελευθερία λόγου, καθώς και στις ελευθερίες του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, αλλά και λόγω του σημαντικού δυναμικού κατάχρησης των συλλεγόμενων πληροφοριών εναντίον πολιτικών αντιπάλων· εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά τη χρησιμότητα των μέτρων μαζικής παρακολούθησης, η οποία συχνά έχει υπερβολικά ευρύ πεδίο, με αποτέλεσμα να αντλεί πάρα πολλά λανθασμένα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα· προειδοποιεί για τον κίνδυνο που ενέχουν τα μέτρα μαζικής παρακολούθησης να συσκοτίζουν την ανάγκη επένδυσης σε ενδεχομένως φθηνότερα, αποτελεσματικότερα και λιγότερο παρεμβατικά μέτρα επιβολής του νόμου·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τον σεβασμό της αρχής της διαφύλαξης των βέλτιστων συμφερόντων των παιδιών σε ολόκληρη τη νομοθεσία που σχετίζεται με την ασφάλεια·

9.  σημειώνει ότι η ΕΕ δεν διαθέτει έναν συμφωνημένο ορισμό της «εθνικής ασφάλειας», γεγονός που δημιουργεί έναν απροσδιόριστο παράγοντα στα νομικά μέσα της ΕΕ που περιέχουν αναφορές στην «εθνική ασφάλεια»·

10.  πιστεύει ότι, για να αποκτήσουν οι πολίτες μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις πολιτικές για την ασφάλεια, τα θεσμικά όργανα και οργανισμοί, καθώς και τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον δημοκρατικό έλεγχο στη διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής της πολιτικής· εκφράζει ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάζει τακτικά στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του θεματολογίου· επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να οργανώνει τακτικές δραστηριότητες παρακολούθησης, σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, όσον αφορά την ορθή υλοποίηση και την πρόοδο του θεματολογίου· σημειώνει με ενδιαφέρον την πρόταση της Επιτροπής να συγκροτήσει ένα συμβουλευτικό φόρουμ της ΕΕ για την ασφάλεια· ζητεί το φόρουμ αυτό να εξασφαλίζει την ισορροπημένη εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων και αναμένει πως θα του αποσταλούν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το φόρουμ αυτό, ιδίως όσον αφορά τον ακριβή ρόλο του, το έργο, τη σύνθεση και τις εξουσίες του, καθώς και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων σε αυτό·

11.  τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η δημοκρατική και δικαστική εποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο, το Δικαστήριο και ο Διαμεσολαβητής δεν διαθέτουν επαρκείς εξουσίες ώστε να ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ασφάλεια·

12.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαμορφώσουν το ταχύτερο δυνατό έναν χάρτη πορείας - ή κάποιον παρόμοιο μηχανισμό - ώστε να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική και λειτουργική εφαρμογή του θεματολογίου, να τον υποβάλουν στο Κοινοβούλιο και να ξεκινήσουν την εφαρμογή του εντός των επόμενων έξι μηνών· πιστεύει ότι μια προσέγγιση του είδους «κύκλος πολιτικής της ΕΕ» (με εντοπισμό και αξιολόγηση των κοινών κινδύνων και ευάλωτων σημείων, ορισμό πολιτικών προτεραιοτήτων και ανάπτυξη στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, ουσιαστική εφαρμογή με σαφείς οδηγούς, χρονοδιαγράμματα και παραδοτέα, καθώς και αξιολογήσεις) θα μπορούσε να προσφέρει την αναγκαία συνοχή και συνέχεια στην εφαρμογή του θεματολογίου, εφόσον το Κοινοβούλιο συμμετάσχει πραγματικά στον ορισμό των πολιτικών προτεραιοτήτων και των στρατηγικών στόχων· αναμένει την περαιτέρω συζήτηση των θεμάτων αυτών με την Επιτροπή και τη μόνιμη επιτροπή επιχειρησιακής συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας (COSI)·

13.  εκφράζει ικανοποίηση για την υποκείμενη αρχή του θεματολογίου για την πλήρη εφαρμογή και υλοποίηση των υπαρχόντων μέσων στο πεδίο της ασφάλειας, πριν κατατεθούν προτάσεις για νέα μέτρα· επαναλαμβάνει την ανάγκη για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταλλαγή σχετικών στοιχείων και πληροφοριών, υπό τον όρο ότι εφαρμόζονται οι κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας· αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου, δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί μια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υπαρχόντων μέσων της ΕΕ –και υπό το πρίσμα των νέων απειλών για την ασφάλεια που αντιμετωπίζει η ΕΕ–, ούτε και των κενών που παραμένουν· πιστεύει ότι το έργο αυτό είναι αναγκαίο, ώστε να εξασφαλιστεί πως η πολιτική της ΕΕ για την ασφάλεια είναι αποτελεσματική, αναγκαία, αναλογική, συνεκτική και διεξοδική· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μια τέτοια λειτουργική αξιολόγηση των υπαρχόντων μέσων της ΕΕ, των πόρων και της χρηματοδότησης για το πεδίο της εσωτερικής ασφάλειας, ως μέτρο προτεραιότητας στο πλαίσιο του χάρτη πορείας για την υλοποίηση του θεματολογίου· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, να αξιολογήσουν πλήρως την εφαρμογή των μέτρων που έχουν υιοθετηθεί στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, κάνοντας χρήση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 70 της ΣΛΕΕ·

14.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή εστιάζει τη δραστηριότητά της στη διαχείριση των συνόρων, ως ουσιώδη πτυχή στην πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας· επισημαίνει ότι η ασφάλεια των συνόρων της ΕΕ θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω συστηματικών ελέγχων που υποστηρίζονται από υπάρχουσες βάσεις δεδομένων, όπως το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεσμεύτηκε να υποβάλει, μέχρι τις αρχές του 2016, αναθεωρημένη πρόταση σχετικά με τα ευφυή σύνορα·

15.  υποστηρίζει το αίτημα της Επιτροπής για μια πιο ενιαία διϋπηρεσιακή και διατομεακή προσέγγιση και τα προτεινόμενα μέτρα για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και για την αύξηση της επιχειρησιακής συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη και τους οργανισμούς της ΕΕ· επαναλαμβάνει το αίτημά του για μεγαλύτερη χρήση των υπαρχόντων μέσων και των βάσεων δεδομένων όπως οι SIS και ECRIS, καθώς και κοινών ερευνητικών ομάδων· καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την επιτάχυνση της σύναψης των εκκρεμουσών ρυθμίσεων συνεργασίας μεταξύ οργανισμών· σημειώνει ότι, δυστυχώς, δεν υπάρχουν αρκετά συγκεκριμένα μέτρα στο θεματολόγιο με στόχο την ενίσχυση της διάστασής του στο πεδίο της δικαιοσύνης· ζητεί την ολοκλήρωση και περαιτέρω ανάπτυξη όλων των πτυχών της δικαστικής συνεργασίας σε εγκληματικές υποθέσεις, περιλαμβανομένων της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων, των θυμάτων και των μαρτύρων, καθώς και της εφαρμογής των υπαρχόντων μέσων αμοιβαίας αναγνώρισης της ΕΕ·

16.  στηρίζει πλήρως την προτεραιότητα της Επιτροπής να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω αμοιβαία εμπιστοσύνη, να εκμεταλλευθούν πλήρως υφιστάμενα εργαλεία για ανταλλαγή πληροφοριών και να ενθαρρύνουν τη διασυνοριακή επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι αυτή η διασυνοριακή επιχειρησιακή συνεργασία, ιδιαιτέρως στις παραμεθόριες περιοχές·

17.  καλεί την Επιτροπή να καταθέσει ταχέως νομοθετική πρόταση που να τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)(7) για να εναρμονισθούν τα κριτήρια ειδοποίησης και να καταστούν υποχρεωτικές οι ειδοποιήσεις που αφορούν άτομα που έχουν καταδικασθεί ή είναι ύποπτα για τρομοκρατία·

18.  χαιρετίζει την ανακοίνωση από την Επιτροπή για αποτίμηση του πόσο αναγκαίο είναι και ποίες δυνατότητες προστιθέμενης αξίας παρέχει ένα Ευρωπαϊκό Ευρετηριακό Σύστημα Ποινικών Μητρώων (EPRIS) για να διευκολύνει τη διασυνοριακή πρόσβαση σε πληροφορίες που τηρούν τα κράτη μέλη στα ποινικά μητρώα και στηρίζει πλήρως τη δρομολόγηση δοκιμαστικού σχεδίου που σχεδιάζουν μία ομάδα κρατών για να θεσπισθούν μηχανισμοί για αυτοματοποιημένες διασυνοριακές αναζητήσεις στα ευρετήρια των κρατών μελών βάσει της παροχής «θετικής ή μη θετικής απάντησης (hit/no hit)»· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η διασυνοριακή πρόσβαση σε πληροφορίες, ιδιαιτέρως στις παραμεθόριες περιοχές·

19.  τονίζει τη σημασία των κοινών ομάδων έρευνας (JIT) για τη διερεύνηση ειδικών υποθέσεων διασυνοριακής φύσης και καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν αυτό το επιτυχημένο εργαλείο τακτικότερα· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει προτάσεις για νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει τη συγκρότηση ημιμονίμων ή μονίμων JIT προς αντιμετώπιση των συνεχών απειλών, ιδιαιτέρως στις παραμεθόριες περιοχές, απειλών όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών, η εμπορία ανθρώπων και οι συμμορίες μοτοσικλετιστών·

20.  εκφράζει τη λύπη του, διότι μηχανισμοί όπως είναι το πάγωμα και η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης δεν χρησιμοποιούνται ακόμη συστηματικά σε όλες τις κατάλληλες διασυνοριακές υποθέσεις και ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή επ' αυτού·

21.  τονίζει ότι ένα κενό δημοκρατικής και δικαστικής εποπτείας χαρακτηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών· εκφράζει ανησυχία όσον αφορά το ότι η δημοκρατική και δικαστική εποπτεία παρακωλύεται σοβαρά από τον κανόνα περί τρίτων όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα·

22.  σημειώνει ότι τα όρια μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας καθίστανται περισσότερο συγκεχυμένα και χαιρετίζει συνεπώς την προσήλωση της Επιτροπής στο να εξασφαλίζεται ότι η εσωτερική και η εξωτερική διάσταση της πολιτικής για την ασφάλεια συνιστούν δίπτυχο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε τακτική αποτίμηση του αντικτύπου του Θεματολογίου στη Στρατηγική Εξωτερικής Ασφαλείας της ΕΕ και αντιστρόφως, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις υποχρεώσεις σεβασμού και προώθησης των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών και αξιών, όπως διατυπώνονται στις διεθνείς συμβάσεις και διεθνείς συμφωνίες που έχουν επικυρώσει ή υπογράψει· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθούν περαιτέρω οι δεσμοί, οι συνεργίες και η εσωτερική συνοχή μεταξύ των δύο, ειδικά στην αντιμετώπιση των νέων, διατομεακών, υβριδικών απειλών που συναντά η Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα τηρούνται οι αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με όλες τις περαιτέρω δράσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της σύνδεσης μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής διάστασης της πολιτικής για την ασφάλεια και της συνεργασίας της με τρίτα κράτη στο πεδίο της ασφαλείας για να μπορεί το Κοινοβούλιο να ασκεί το δικαίωμά του για δημοκρατικό ενδελεχή έλεγχο από κοινού με τα κοινοβούλια των κρατών μελών·

23.  τονίζει τη σημασία και την επικαιρότητα της συνεχούς στρατηγικής αναθεώρησης της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής, που της ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013, και η οποία πρέπει να οδηγήσει στην έγκριση νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια· μια ευρεία στρατηγική που θα περιλαμβάνει θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας πρέπει να εντοπίζει και να περιγράφει τα συμφέροντα, τις προτεραιότητες και τους στόχους της ΕΕ, τις υπάρχουσες και τις εν εξελίξει απειλές, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς και τα όργανα και τα μέσα της ΕΕ να πετύχει όλα τα ανωτέρω·

24.  ζητεί να εγγράφονται πολύ αυστηρές ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες, ειδικά στη Βόρειο Αφρική και την περιοχή του Κόλπου όσον αφορά τη συνεργασία ασφαλείας· ζητεί η συνεργασία με μη δημοκρατικές χώρες με χαμηλές επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να επανεξετασθεί·

25.  τονίζει τη ζωτική σημασία που έχει η αντιμετώπιση των βασικών αιτίων που προκαλούν τις ένοπλες συρράξεις, τον εξτρεμισμό και τη φτώχεια στα τρίτα κράτη, διότι τα εν λόγω στοιχεία δημιουργούν προκλήσεις στο πεδίο της ασφαλείας για την ΕΕ· παροτρύνει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής /Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Σχέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για να στηρίζουν πλουραλιστικά, χωρίς αποκλεισμούς και ομαλής λειτουργίας κράτη που έχουν ισχυρή και βιώσιμη κοινωνία των πολιτών που είναι ικανή να παρέχει ελευθερία, ασφάλεια, δικαιοσύνη και απασχόληση στους πολίτες τους·

26.  παροτρύνει την ΑΕ/ΥΕ να παρουσιάσει σχέδιο κοινής θέσης σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών(8)·

27.  αναγνωρίζει την κατεπείγουσα έκκληση από την Επιτροπή να ολοκληρωθούν οι εργασίες σχετικά με την έγκριση της οδηγίας της ΕΕ για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR)· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να εργασθεί για να ολοκληρωθούν οι εργασίες έως τα τέλη του έτους· τονίζει ότι η οδηγία PNR θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα πρότυπα προστασίας των δεδομένων, περιλαμβανομένης της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου, ενώ παράλληλα θα παρέχει ένα αποτελεσματικό εργαλείο στο επίπεδο της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει αυτή τη διεργασία παρέχοντας οιαδήποτε σχετικά επιπρόσθετα στοιχεία για την αναγκαιότητα και αναλογικότητα μιας οδηγίας PNR της ΕΕ· ζητεί οιαδήποτε μελλοντική πρόταση που δημιουργεί νέα εργαλεία στο πεδίο της ασφαλείας, όπως η PNR, να περιλαμβάνει συστηματικά μηχανισμούς για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών·

28.  συμφωνεί με την Επιτροπή σχετικά με την κομβική σημασία που έχει η υποστήριξη δράσεων που σχετίζονται με την κατάρτιση, την έρευνα και καινοτομία και το σημαντικό έργο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) στο συγκεκριμένο πεδίο· θεωρεί ότι τα προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγών για τους λειτουργούς της επιβολής του νόμου είναι θεμελιώδους σημασίας για περαιτέρω ενθάρρυνση ενός ευρωπαϊκού πνεύματος επιβολής του νόμου και ορθών πρακτικών στο συγκεκριμένο πεδίο· πιστεύει ότι είναι απαραίτητες περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία που σχετίζονται με την ασφάλεια, μεταξύ άλλων στο πεδίο της πρόληψης·

29.  επισημαίνει ότι η ταχέως μεταβαλλόμενη κατάσταση ασφαλείας ζητεί μία ευέλικτη, ευπροσάρμοστη και με δυνατότητα αντίδρασης προσέγγιση, την ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων και την τακτική επανεξέταση των δράσεων προτεραιότητας που ορίζονται στο Θεματολόγιο· επισημαίνει εν προκειμένω ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 222 ΣΛΕΕ το οποίο απαιτεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προβαίνει σε τακτική αξιολόγηση των απειλών τις οποίες αντιμετωπίζει η Ένωση, μεταξύ άλλων αξιοποιώντας υφιστάμενες αποτιμήσεις απειλών στις οποίες έχουν προβεί κράτη μέλη και η Ευρωπόλ, και να υπάρξει ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με το αποτέλεσμά της και τη συνέχεια που της δίδεται·

Τρομοκρατία

30.  χαιρετίζει τα μέτρα που ορίζονται στο Θεματολόγιο προς καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εξουδετέρωση της απειλής που συνιστούν οι υπήκοοι και μόνιμοι κάτοικοι της ΕΕ που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για λόγους τρομοκρατίας («αλλοδαποί μαχητές») και πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης· σημειώνει τη νέα δομή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας που θα ιδρυθεί στους κόλπους της Ευρωπόλ και καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τον ακριβή του ρόλο, τα καθήκοντα, τις εξουσίες και την εποπτεία του, ιδιαιτέρως δεδομένης της ανάγκης να εξασφαλίζεται αρμόζουσα δημοκρατική και δικαστική εποπτεία στα κατάλληλα επίπεδα, μεταξύ άλλων με τη συνεχιζόμενη αναθεώρηση της εντολής της Ευρωπόλ· τονίζει ότι η αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών είναι ζωτικής σημασίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ότι θα πρέπει να διενεργείται επί περισσότερο διαρθρωμένης βάσεως·

31.  καταδικάζει οιαδήποτε ανάλυση οδηγεί στη σύγχυση μεταξύ τρομοκρατίας, ανασφάλειας, Ισλάμ και μεταναστών·

32.  υπενθυμίζει, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, στην Κοπεγχάγη, και στο Saint-Quentin-Fallavier, την επείγουσα ανάγκη για την ΕΕ να αξιολογήσει καλύτερα την απειλή για την ασφάλεια της ΕΕ και να εστιάσει τη δράση της στους τομείς άμεσων προτεραιοτήτων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας: ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων της ΕΕ, ενίσχυση των δυνατοτήτων αναφοράς σε διαδικτυακό περιεχόμενο, καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων, καθώς και επιτάχυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών·

33.  υπενθυμίζει τη ζωτική σημασία που έχει ο εντοπισμός και η διακοπή των χρηματοοικονομικών ροών, συμπεριλαμβανομένων και χρηματοοικονομικών ροών εκτός SWIFT, στην καταπολέμηση των τρομοκρατικών δικτύων και των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος· χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί δίκαιη και ισόρροπη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (TFTP)·

34.  υπογραμμίζει ότι η απειλή εγχώριας τρομοκρατίας στην ΕΕ φθάνει σε νέα, επικίνδυνα επίπεδα από τότε που ισλαμιστές φονταμενταλιστές επικράτησαν στην Συρία και το Ιράκ και ξεκίνησαν προπαγανδιστική εκστρατεία παγκόσμιας εμβέλειας για να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους τζιχαντιστές και να οργανώσουν επιθέσεις εντός των συνόρων της ΕΕ·

35.  τονίζει ότι η αντιμετώπιση των αλλοδαπών μαχητών και της τρομοκρατίας εν γένει απαιτεί πολυεπίπεδη προσέγγιση που εμπλέκει το να αντιμετωπίζονται περιεκτικά υποκείμενοι παράγοντες, όπως είναι η ριζοσπαστικοποίηση, να αναπτύσσεται κοινωνική συνοχή και μη εισαγωγή αποκλεισμών και να διευκολύνεται η επανένταξη μέσω προαγωγής της πολιτικής και θρησκευτικής ανεκτικότητας, να αναλύονται και να αντισταθμίζονται οι μέσω διαδικτύου προτροπές για την εκτέλεση τρομοκρατικών ενεργειών, να αποτρέπονται οι αναχωρήσεις για τη συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις, να αποτρέπεται και να τυγχάνει καταπολέμησης η στρατολόγηση και η συμμετοχή σε ένοπλες συγκρούσεις, να παρεμποδίζεται η χρηματοοικονομική ενίσχυση τρομοκρατικών οργανώσεων και ατόμων που σκοπεύουν να ενταχθούν σε αυτές, να εξασφαλίζεται η σταθερή νομική δίωξη, εάν συντρέχει λόγος, και να παρέχονται στις αρχές επιβολής του νόμου τα απαραίτητα εργαλεία για την επιτέλεση των καθηκόντων τους με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

36.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μαζί με τα κράτη μέλη πραγματική στρατηγική όσον αφορά τους Ευρωπαίους μαχητές – στοιχείο που επί του παρόντος λείπει από το Θεματολόγιο για την Ασφάλεια – και ειδικότερα εκείνους που επιστρέφουν από τις ζώνες εχθροπραξιών και επιθυμούν να εγκαταλείψουν τις τρομοκρατικές οργανώσεις που τους στρατολόγησαν και επιδεικνύουν θέληση να επανενταχθούν στην κοινωνία· θεωρεί ότι ειδική έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατάσταση των νέων Ευρωπαίων μαχητών·

37.  επαναλαμβάνει τη σταθερή απόφασή του να εξασφαλίσει λογοδοσία για μαζικές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων υπό τον μανδύα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ιδιαιτέρως στο πλαίσιο της μεταφοράς και παράνομης κράτησης ατόμων σε ευρωπαϊκές χώρες από την CIA μέσω ανοικτών και διαφανών διερευνήσεων· ζητεί την προστασία όσων αποκαλύπτουν παραβιάσεις αυτού του είδους, όπως είναι οι δημοσιογράφοι και οι καταγγέλτες·

Ριζοσπαστικοποίηση

38.  συμφωνεί ότι η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης θα πρέπει να συνιστά προτεραιότητα για την ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη περισσότερο συγκεκριμένων μέτρων στο Θεματολόγιο που να αντιμετωπίζουν τη ριζοσπαστικοποίηση στην Ευρώπη και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει κατεπείγουσα και περιεκτική δράση για να εντείνει μέτρα που να αποσκοπούν στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού, την πρόληψη της διάδοσης των εξτρεμιστικών ιδεολογιών και την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης και μη εισαγωγής διακρίσεων· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το Δίκτυο για την Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη Ριζοσπαστικοποίηση (RAN), όπου συγκεντρώνονται όλοι οι σχετικοί παράγοντες που εμπλέκονται σε πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης σε επίπεδο απλών μελών και να αποσαφηνίσει την εντολή, τα καθήκοντα και το πεδίο του νέου προτεινόμενου Κέντρου Αριστείας του RAN· συνιστά η δομή του να περιέχει επίσης τοπικούς και εθνικούς υπευθύνους λήψεως αποφάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται στην πράξη η υλοποίηση των συστάσεων που εκπονούν εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων· ζητεί τολμηρότερα μέτρα προς αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στο διαδίκτυο και της χρήσης ιστοτόπων στο διαδίκτυο ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη διάδοση ριζοσπαστικών ιδεολογιών στην Ευρώπη· χαιρετίζει τη δημιουργία Μονάδας Αναφοράς Διαδικτυακού Περιεχομένου («Internet Referral Unit») στην Ευρωπόλ για να παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη στον εντοπισμό και την αφαίρεση βίαιου εξτρεμιστικού περιεχομένου επιγραμμικά με τη συνεργασία του τομέα, καλεί δε την Επιτροπή να χορηγήσει τους επιπρόσθετους πόρους που απαιτούνται για τη λειτουργία της· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συγκεκριμένων μέτρων προς ενίσχυση του ρόλου του διαδικτύου ως εργαλείου ευαισθητοποίησης κατά της ριζοσπαστικοποίησης, ιδιαιτέρως για τη διάδοση αντεπιχειρημάτων επιγραμμικά κατά προορατικό τρόπο ώστε να αντικρούει την προπαγάνδα της τρομοκρατίας·

39.  επισημαίνει ότι μία επιτυχής πολιτική ασφαλείας πρέπει να επιλαμβάνεται των υποκειμένων παραγόντων του εξτρεμισμού, όπως είναι η ριζοσπαστικοποίηση, η μισαλλοδοξία και η εισαγωγή διακρίσεων, προάγοντας την πολιτική και θρησκευτική ανεκτικότητα, αναπτύσσοντας την κοινωνική συνοχή και μη εισαγωγή αποκλεισμών και διευκολύνοντας την επανένταξη·

40.  πιστεύει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν εκτενής έρευνα και συγκεκριμένα μέτρα με την οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη της Επιτροπής ώστε να προάγονται και να τίθενται στη διάθεση όλων των Ευρωπαίων πολιτών μέσω αποτελεσματικών διαύλων επικοινωνίας οι κοινές μας αξίες που είναι η πολυδεκτικότητα, ο πλουραλισμός, ο σεβασμός της ελευθερίας του λόγου και της συνείδησης, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματά μας εν γένει· θεωρεί ότι το Θεματολόγιο θα πρέπει επίσης να υπογραμμίζει την ανάγκη καταπολέμησης παρανοήσεων σχετικά με θρησκείες, ειδικότερα το Ισλάμ, οι οποίες δεν διαδραματίζουν αφ' εαυτών ρόλο στη ριζοσπαστικοποίηση και την τρομοκρατία·

41.  εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την πρόσφατη αύξηση των εγκλημάτων μίσους, μεταξύ άλλων και επιγραμμικά, εις βάρος Ευρωπαίων πολιτών· καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύουν τους πολίτες τους από μελλοντικές επιθέσεις και να προλαμβάνουν την υποκίνηση στο μίσος και οιαδήποτε πράξη μισαλλοδοξίας που βασίζεται στην καταγωγή, τις πεποιθήσεις ή το θρήσκευμα, μεταξύ άλλων μέσω εκπαιδευτικού έργου που να απευθύνεται στους νέους και της προαγωγής διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς·

Οργανωμένο έγκλημα

42.  συμφωνεί ότι η εμπορία ανθρώπων συνιστά φαινόμενο που είναι ανάγκη να τύχει αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης στο ευρωπαϊκό επίπεδο· απορρίπτει με έμφαση ωστόσο οιαδήποτε σύνδεση μεταξύ παράτυπης μετανάστευσης και τρομοκρατίας· επισημαίνει ότι η έλλειψη νομίμων οδών εισόδου στην ΕΕ προς αναζήτηση προστασίας προκαλεί σταθερή ζήτηση παράτυπων οδών, θέτοντας ούτως σε κίνδυνο τους ευάλωτους μετανάστες που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας·

43.  τονίζει τη σοβαρότητα του οργανωμένου εγκλήματος στο πεδίο της εμπορίας ανθρώπων· εφιστά προσοχή στους ακραίους βαθμούς βίας και θηριωδίας που ασκούν οι εγκληματίες σε αυτή την ιδιαιτέρως ευάλωτη ομάδα ανθρώπων· χαιρετίζει το υφιστάμενο πλαίσιο και συμφωνεί ότι υπάρχει ανάγκη για μία μετά το 2016 στρατηγική με τη συμμετοχή της Ευρωπόλ και της Eurojust με την ειδική γνώση που έχουν επί του θέματος·

44.  αναγνωρίζει ότι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος απαιτεί την ανάληψη ισχυρής ευρωπαϊκής δράσης· στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να επιληφθεί του θέματος· καλεί την Επιτροπή ειδικότερα να θεσπίσει ισχυρή συνεργασία στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, αλλά επίσης συνεργασία με τρίτες χώρες προς πρόληψη της διακίνησης λαθρομεταναστών με σκοπό να αποφεύγονται νέες τραγωδίες στη Μεσόγειο·

45.  επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στις εξελίξεις στο διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα όσον αφορά τη διακίνηση όπλων, την εμπορία ανθρώπων και την παραγωγή και πώληση παρανόμων ναρκωτικών· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Θεματολόγιο αναγνωρίζει τον δυναμικό χαρακτήρα του προβλήματος των ναρκωτικών, ειδικότερα τη σύνδεσή του με το οργανωμένο έγκλημα και την εξελισσόμενη απειλή καινοτομίας στην αγορά όσον αφορά την παραγωγή και πώληση τόσο νέων όσο και καθιερωμένων ναρκωτικών· τονίζει την ανάγκη ταχείας έγκρισης της προτεινόμενης δέσμης μέτρων σχετικά με νέες ψυχοδραστικές ουσίες, παροτρύνει δε το Συμβούλιο να σημειώσει πρόοδο εν προκειμένω·

46.  πιστεύει ότι εκτός των μηχανισμών της ΕΕ προς καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας ένα Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια θα πρέπει να περιλαμβάνει μηχανισμούς προστασίας για τα θύματα αυτών των σοβαρών εγκλημάτων για να αποφευχθεί η περαιτέρω θυματοποίηση· σημειώνει ότι η προστασία θυμάτων θα πρέπει να θεωρείται σημαντικό εργαλείο προς καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, καθόσον αποστέλλει σαφές μήνυμα ότι η κοινωνία δεν θα υποκύψει στη βία και θα διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή τα θύματα και την αξιοπρέπειά τους·

Έγκλημα στον κυβερνοχώρο

47.  τονίζει ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις και οργανωμένες εγκληματικές ομάδες χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο τον κυβερνοχώρο για να διευκολύνουν το πάσης μορφής έγκλημα και ότι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και το έγκλημα που διευκολύνεται από τον κυβερνοχώρο συνιστούν μείζονα απειλή για τους πολίτες της ΕΕ και την οικονομία της ΕΕ· σημειώνει ότι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο απαιτεί νέα προσέγγιση στην επιβολή του νόμου και τη δικαστική συνεργασία την ψηφιακή εποχή· επισημαίνει ότι νέες τεχνολογικές εξελίξεις αυξάνουν τον αντίκτυπο του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο ως προς την κλίμακα και την ταχύτητα και συνεπώς καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενδελεχή ανάλυση των εξουσιών που έχουν οι αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές αρχές και των νομικών και τεχνικών ικανοτήτων τους τόσο επιγραμμικά όσο και μη επιγραμμικά ώστε να μπορούν να επιλαμβάνονται του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο αποτελεσματικά, υπογραμμίζει όμως παράλληλα ότι όλα τα μέτρα επιβολής πρέπει να σέβονται αυστηρά τα θεμελιώδη δικαιώματα, να κρίνονται απαραίτητα και να είναι αναλογικά και να τηρούν το δίκαιο της ΕΕ και το εθνικό δίκαιο· καλεί συγκεκριμένα την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το δικαίωμα χρησιμοποίησης κρυπτογράφησης δεν θίγεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι, ενώ η υποκλοπή επικοινωνιών στο πλαίσιο αστυνομικών ερευνών ή δικαστικών διαδικασιών συνεχίζει πάντα να είναι δυνατή μετά από κατάλληλη δικαστική άδεια, τα κράτη μέλη δεν θα υλοποιήσουν μέτρα που παρεμβαίνουν στο δικαίωμα των προσώπων να χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στη Μονάδας Αναφοράς Διαδικτυακού Περιεχομένου της Ευρωπόλ τους πρόσθετους πόρους που απαιτούνται για τη λειτουργία της αντί να προβεί σε εσωτερική αναδιάταξη θέσεων εργασίας, περιλαμβανομένου του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά του Εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο (EC3) που δεν πρέπει να αφεθεί με ελλείψεις προσωπικού·

48.  υπογραμμίζει την ουσιαστική σημασία που έχουν η έρευνα και καινοτομία για να παρακολουθεί η ΕΕ τις αλλαγές που σημειώνονται στις ανάγκες ασφαλείας· τονίζει τη σημασία που έχει μία ανταγωνιστική βιομηχανία της ΕΕ στον τομέα της ασφαλείας για να συμβάλλει στην αυτονομία της ΕΕ στον τομέα της ασφαλείας· επαναλαμβάνει ότι ζητεί βελτίωση της αυτονομίας της ΕΕ στην ασφάλεια της τεχνολογίας της πληροφορίας και ότι χρειάζεται για ζωτικής σημασίας υποδομές και υπηρεσίες του δημοσίου να εξετάζονται εξοπλισμοί και υπηρεσίες ασφαλείας παραγωγής της ΕΕ·

49.  καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει σύμμετρη εκστρατεία συνειδητοποίησης και ετοιμότητας σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με το σοβαρό έγκλημα στον κυβερνοχώρο για να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα έναντι των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο·

50.  χαιρετίζει το έργο που επιτελεί το EC3 στην καταπολέμηση του σοβαρού διεθνικού εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και του εγκλήματος που διευκολύνεται από τον κυβερνοχώρο· υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει το EC3 υποστηρίζοντας τα κράτη μέλη ιδιαιτέρως στην καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών· επαναλαμβάνει τις ανακοινώσεις της Επιτροπής περί στελέχωσης του EC3 με τους απαραίτητους εμπειρογνώμονες και εφοδιασμού του με τον απαραίτητο προϋπολογισμό για να δοθεί ώθηση σε πεδία της ευρωπαϊκής συνεργασίας τα οποία δεν έχουν αντιμετωπισθεί από της ιδρύσεώς του το 2013·

51.  καλεί την Επιτροπή να αποτιμήσει πλήρως τα υφιστάμενα μέτρα για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο, να αξιολογήσει εάν για τον σκοπό αυτό απαιτούνται περαιτέρω νομοθετικά μέσα και να εξετάσει κατά πόσον η Ευρωπόλ διαθέτει επαρκή εμπειρογνωμοσύνη, πόρους και προσωπικό ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τέτοιας μορφής ειδεχθή εγκλήματα·

Χρηματοδότηση

52.  εκφράζει τη λύπη του διότι το σχέδιο προϋπολογισμού 2016 της Επιτροπής προβλέπει αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπόλ κατά μόλις 1,5 εκατ. EUR κατά προσέγγιση, το οποίο δεν παρέχει τους απαραίτητους πόρους για να συγκροτηθούν, όπως σχεδιάζεται στο Θεματολόγιο, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας και Μονάδα Αναφοράς Διαδικτυακού Περιεχομένου («Internet Referral Unit»)·

53.  χαιρετίζει τη δήλωση από τον Πρώτο Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Frans Timmermans στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Επιτροπή θα ευθυγραμμίσει τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους προς τις προτεραιότητες που ορίζονται στο Θεματολόγιο· τονίζει για μία ακόμη φορά εν προκειμένω πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλίζεται ότι στις σχετικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες της ΕΕ παρέχονται επαρκείς ανθρώπινοι και χρηματοδοτικοί πόροι για να επιτελούν τα τρέχοντα και τα μελλοντικά καθήκοντά τους δυνάμει του Θεματολογίου· προτίθεται να ελέγχει ενδελεχώς εκ του σύνεγγυς την εκτέλεση και να αποτιμήσει τις μελλοντικές ανάγκες του Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας τόσο στο επίπεδο της ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο·

o
o   o

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 93.
(2) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 45.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0173.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0230.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0102.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0032.
(7) ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 4.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0172.


Κατάσταση στην Υεμένη
PDF 422kWORD 102k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2015/2760(RSP))
P8_TA(2015)0270RC-B8-0680/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΕ/YE), Federica Mogherini, της 26ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της AE/YE Federica Mogherini και του αρμοδίου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση των Κρίσεων Επιτρόπου, Χρήστου Στυλιανίδη, της 1ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις συνέπειες των συγκρούσεων στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της AE/YE Federica Mogherini και του αρμοδίου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση των Κρίσεων Επιτρόπου, Χρήστου Στυλιανίδη, της 11ης Μαΐου 2015, σχετικά με την προταθείσα εκεχειρία στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της AE/YE Federica Mogherini και του αρμοδίου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση των Κρίσεων Επιτρόπου, Χρήστου Στυλιανίδη, της 3ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την κρίση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Απριλίου 2015 σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2014 (2011), 2051(2012), 2140(2014), 2201(2015) και 2216(2015),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 24ης Μαΐου 2015 των συμπροέδρων της 24ης κοινής συνόδου του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου – Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΣΠΚ-ΕΕ) και της υπουργικής συνόδου,

–  έχοντας υπόψη το δελτίο τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 25ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Ειρήνης και Εθνικής Σύμπραξης της 21ης Σεπτεμβρίου 2014, τα αποτελέσματα της Διάσκεψης Εθνικού Διαλόγου της 25ης Ιανουαρίου 2014, και την Πρωτοβουλία του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου της 21ης Νοεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή κρίση στην Υεμένη είναι απόρροια της αποτυχίας των διαδοχικών κυβερνήσεων να ανταποκριθούν στις θεμιτές προσδοκίες του λαού της Υεμένης για δημοκρατία, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, σταθερότητα και ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχία αυτή έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για το ξέσπασμα βίαιων συγκρούσεων με τη μη εγκαθίδρυση μιας κυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς και ενός δίκαιου επιμερισμού των εξουσιών, και τη συστηματική παράβλεψη πολλών φυλετικών εντάσεων στη χώρα, την εκτεταμένη ανασφάλεια και την οικονομική παράλυση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή σύγκρουση στην Υεμένη επεκτάθηκε σε 20 από τις 22 διοικητικές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα τελευταία ενοποιημένα στοιχεία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (WHO), στο διάστημα από 19 Μαρτίου έως 5 Μαΐου 2015, τουλάχιστον 1 439 άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ άλλοι 5 951 τραυματίσθηκαν, πολλοί εκ των οποίων άμαχοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 3 000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 10 000 τραυματίστηκαν από την έναρξη των εχθροπραξιών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη είναι μια από τις φτωχότερες χώρες της Μέσης Ανατολής, με υψηλά ποσοστά ανεργίας και αναλφαβητισμού, και με ελλείψεις στις βασικές υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αυτή τη στιγμή, 20 εκατομμύρια άτομα έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, μεταξύ των οποίων 9,4 εκατομμύρια παιδιά της Υεμένης, περισσότεροι από 250 000 πρόσφυγες και περίπου 335 000 εντός της χώρας εκτοπισθέντα άτομα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη σταθερότητα στην περιοχή, ιδιαίτερα στο Κέρας της Αφρικής, στην Ερυθρά Θάλασσα και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Μαρτίου 2015, ένας συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία, απαρτιζόμενος από το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Μαρόκο, το Κατάρ, το Σουδάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξαπέλυσε στρατιωτική επιχείρηση στην Υεμένη κατά των ανταρτών Χούδι, μετά από αίτημα του Προέδρου της Υεμένης Abd-Rabbu Mansour Hadi· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν υπάρξει καταγγελίες ότι ο συνασπισμός αυτός χρησιμοποιεί στην Υεμένη βόμβες θρυμματισμού, η χρήση των οποίων έχει απαγορευτεί σε διεθνές επίπεδο, και ότι επί του παρόντος ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ερευνά το θέμα αυτό·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν προκληθεί πολλά θύματα μεταξύ των αμάχων στην Υεμένη από τις ένοπλες ομάδες και συναφείς δυνάμεις των Χούδι, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αντιαεροπορικών πυρομαχικών που εκρήγνυται μετά την προσγείωση σε κατοικημένες περιοχές, σκοτώνοντας και ακρωτηριάζοντας αμάχους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι αεροπορικές επιθέσεις της υπό σαουδαραβική καθοδήγηση στρατιωτικής συμμαχίας στην Υεμένη έχουν δολοφονήσει αμάχους, κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, γεγονός το οποίο απαιτεί να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα για την πρόληψη ή ελαχιστοποίηση του αριθμού των θυμάτων μεταξύ των αμάχων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τις αεροπορικές επιθέσεις, η Σαουδική Αραβία έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό της Υεμένης που είχε δραματικές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό, με 22 εκατομμύρια ανθρώπους – το 80 % περίπου του πληθυσμού – να χρειάζονται επειγόντως τρόφιμα, νερό και ιατροφαρμακευτικό υλικό·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Ιουνίου 2015, εν όψει των ειρηνευτικών συνομιλιών, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Κι-Μούν ζήτησε νέα ανθρωπιστική ανακωχή για τουλάχιστον δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια του Ραμαζανίου, ώστε να είναι δυνατή η παροχή της αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας στους πολίτες της Υεμένης που την έχουν ανάγκη, αλλά δεν επετεύχθη συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Ιουνίου 2015, οι αντιμαχόμενες πλευρές της Υεμένης απέτυχαν στην επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης των εχθροπραξιών κατά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ Ismail Ould Cheikh Ahmed·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Ιουνίου 2015 περίπου 1 200 κρατούμενοι, συμπεριλαμβανομένων και υπόπτων για συνεργασία με την Αλ Κάιντα, απέδρασαν από τις κεντρικές φυλακές της πόλης Τάιζ· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 300 κρατούμενοι είχαν ήδη δραπετεύσει από μια άλλη φυλακή στην επαρχία του Hadramout τον Απρίλιο του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Υεμένη γίνονται τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως αυτές της 17ης Ιουνίου 2015 στη Σαναά, μεταξύ άλλων σε τρία τζαμιά, που είχαν ως αποτέλεσμα πολλούς νεκρούς και τραυματίες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Ιουλίου 2015, ο ΟΗΕ κήρυξε την Υεμένη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης επιπέδου τρία, το οποίο αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο της κλίμακας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του σχεδίου έκτακτης ανάγκης, ο ΟΗΕ θα προσπαθήσει να παράσχει βοήθεια στα 11,7 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι φημολογείται ότι το σύστημα υγείας διατρέχει κίνδυνο «άμεσης κατάρρευσης», με κλείσιμο τουλάχιστον 160 υγειονομικών εγκαταστάσεων, λόγω ανασφάλειας, έλλειψης καυσίμων και εφοδίων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 15,9 εκατομμύρια άνθρωποι στην Υεμένη έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας· ότι τα πιο ευαίσθητα παιδιά δεν θα έχουν πρόσβαση στην αναγκαία ιατρική φροντίδα ή στις αναγκαίες επισιτιστικές υπηρεσίες εξ αιτίας της εκτεταμένης ανασφάλειας που επικρατεί·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 9,9 εκατομμύρια παιδιά έχουν πληγεί σοβαρά από τη σύγκρουση, 279 παιδιά έχασαν τη ζωή τους και 402 τραυματίστηκαν από τον Μάρτιο του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 1,8 εκατομμύρια παιδιά έχουν χάσει την πρόσβαση στην εκπαίδευση λόγω του σχετιζόμενου με τις συγκρούσεις κλεισίματος των σχολείων και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να στρατολογηθούν ή να χρησιμοποιηθούν από ένοπλες ομάδες και να πέσουν θύματα άλλων μορφών κακοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, τα παιδιά αποτελούν έως και το ένα τρίτο του συνόλου των μαχητών στην Υεμένη, και ότι τουλάχιστον 140 από αυτά στρατολογήθηκαν μόνο από τις 26 Μαρτίου έως τις 24 Απριλίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιβεβαιωθεί η στρατολόγηση και χρησιμοποίηση 156 παιδιών σε ένοπλες ομάδες το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 ο αριθμός αυτός έχει ήδη διπλασιαστεί·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την UNICEF, περισσότερα από μισό εκατομμύριο παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών διατρέχουν κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρού υποσιτισμού οξείας μορφής, ενώ 1,2 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών διατρέχουν χαμηλότερο κίνδυνο οξέως υποσιτισμού – σχεδόν διπλάσια αύξηση από την έναρξη της κρίσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα υγείας βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, οι υπηρεσίες εμβολιασμού έχουν διακοπεί με αποτέλεσμα περίπου 2,6 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 15 ετών να κινδυνεύουν να προσβληθούν από ιλαρά και 2,5 εκατομμύρια παιδιά να κινδυνεύουν από διάρροια – μια δυνητικά θανατηφόρο ασθένεια που εξαπλώνεται ταχύτατα σε περιόδους συγκρούσεων και μετατοπίσεων πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των κρουσμάτων δάγκειου πυρετού αυξάνεται, οι χρόνιες ασθένειες μένουν χωρίς θεραπευτική αγωγή και το ζωτικής σημασίας ιατροφαρμακευτικό υλικό και προσωπικό δεν μπορεί να φτάσει στους ανθρώπους για τους οποίους προορίζονται·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καύσιμα εξαντλούνται στη χώρα με ταχύ ρυθμό, και ότι αυτό περιορίζει ήδη σε μεγάλο βαθμό τη διανομή της βοήθειας και θα οδηγήσει σύντομα σε απειλητική για τη ζωή λειψυδρία, δεδομένου ότι η Υεμένη που πλήττεται από ξηρασία εξαρτάται εξ ολοκλήρου από αντλίες βαθέων φρεάτων που λειτουργούν με καύσιμα για την παροχή νερού·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη πλήττεται επίσης άμεσα από την ανθρωπιστική κρίση στο Κέρας της Αφρικής, καθώς περισσότεροι από 250 000 πρόσφυγες, κυρίως από τη Σομαλία, έχουν εγκαταλειφθεί στη χώρα και ζουν σε επισφαλείς συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, η Υεμένη φιλοξενεί περίπου ένα εκατομμύριο Αιθίοπες μετανάστες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν μεταφέρει εκτός Υεμένης το περισσότερο διεθνές προσωπικό τους, λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας· ότι λίγες οργανώσεις είναι ακόμη σε θέση να λειτουργήσουν στην Υεμένη, οι δε δραστηριότητές τους υπόκεινται σε μεγάλους περιορισμούς·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (AQAP) μπορεί να αντλεί οφέλη από την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης της ασφάλειας στην Υεμένη, επεκτείνοντας την παρουσία της και αυξάνοντας τον αριθμό και την έκταση των τρομοκρατικών επιθέσεων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος (IS)/Da’esh έχει εγκαθιδρύσει την παρουσία του στην Υεμένη και έχει πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις σε σιιτικά τζαμιά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκατοντάδες άνθρωποι· λαμβάνοντας υπόψη ότι και η AQAP και το IS/Da’esh αναμένεται ότι θα εκμεταλλευτούν το κενό ασφαλείας της Υεμένης για να αυξήσουν τις ικανότητές τους και να σχεδιάσουν επιθέσεις κατά των δυνάμεων ασφαλείας της Υεμένης, των Χούδι και κάθε δυτικής παρουσίας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιμάκωση της ένοπλης σύγκρουσης είναι απειλή για την πολιτιστική κληρονομιά της Υεμένης· ότι στις 2 Ιουλίου 2015 η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς ενέγραψε δυο τοπία της Υεμένης στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς που κινδυνεύουν: την παλιά πόλη της Σαναά και την παλιά περιτειχισμένη πόλη της Σιμπάμ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ επέβαλε εμπάργκο όπλων και περαιτέρω κυρώσεις εις βάρος ενός αρχηγού των Χούδι καθώς και του γιου του πρώην Προέδρου Ali Abdullah Saleh· ότι δύο άλλα μέλη του κινήματος των Χούδι, καθώς και ο πρώην Πρόεδρος Ali Abdullah Saleh, υπόκεινται στα ίδια περιοριστικά μέτρα από τον Δεκέμβριο του 2014·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, η Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Επιτροπής (ECHO) διέθεσε 25 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη κοινοτήτων της χώρας που έχουν πληγεί από τον υποσιτισμό, τις συγκρούσεις και τον αναγκαστικό εκτοπισμό τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, η συνολική χρηματοδότηση της ΕΕ, από συνεισφορές των κρατών μελών και της Επιτροπής, για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη ανήλθε στα 100,8 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 33 εκατομμύρια προήλθαν από την ECHO·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεωρημένη έκκληση του ΟΗΕ για ανθρωπιστική βοήθεια ζητούσε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια αλλά μέχρι στιγμής μόνο το 10% έχει βρεθεί·

1.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την ταχέως επιδεινούμενη κατάσταση στο πολιτικό πεδίο, στο πεδίο της ασφάλειας και στο ανθρωπιστικό πεδίο στην Υεμένη· ζητεί επειγόντως από όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να σταματήσουν πάραυτα τη χρήση βίας· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· τονίζει ότι η ΕΕ επανεπιβεβαίωσε την ετοιμότητά της να συνεχίσει να παρέχει στήριξη στην Υεμένη και στους Υεμενίτες·

2.  επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει με σθένος την ενότητα, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Υεμένης, και τάσσεται στο πλευρό του λαού της Υεμένης·

3.  καταδικάζει τις μονομερείς αποσταθεροποιητικές ενέργειες των Χούδι και των πιστών στον πρώην Πρόεδρο Saleh στρατιωτικών μονάδων· καταδικάζει επίσης τις αεροπορικές επιδρομές του υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμού και τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στην Υεμένη, ενέργειες οι οποίες έχουν ήδη προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, έχουν αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Υεμένη, έχουν δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για την επέκταση των τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών οργανώσεων όπως το IS/Da’esh και η AQAP, και έχουν επιδεινώσει την ήδη κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση·

4.  καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην Υεμένη, ιδίως τους Χούδι, να εργαστούν για την επίλυση των διαφορών τους μέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων· καλεί όλους τους περιφερειακούς φορείς να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τα εμπλεκόμενα μέρη στην Υεμένη, ώστε να καταστεί δυνατή η αποκλιμάκωση της κρίσης και να αποφευχθεί περαιτέρω περιφερειακή αστάθεια· καλεί όλα τα μέρη να μην θέτουν ως στόχο βομβαρδισμών ή αεροπορικών επιθέσεων τοποθεσίες και κτίρια της πολιτιστικής κληρονομιάς και να μην τα χρησιμοποιούν για στρατιωτικούς σκοπούς·

5.  επικροτεί το ότι η ΕΕ επανέλαβε τη σταθερή της δέσμευση και την αποφασιστικότητά της να αντιμετωπίσει την απειλή από εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές ομάδες σαν την AQAP, και να τις εμποδίσει να εκμεταλλευθούν περαιτέρω την κατάσταση·

6.  καταδικάζει κάθε βία και κάθε απόπειρα ή απειλή χρήσης βίας προς εκφοβισμό όσων συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ· τονίζει ότι ο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ συμμετοχικός πολιτικός διάλογος πρέπει να είναι μια διεργασία υπό Υεμενίτικη ευθύνη, με σκοπό τη διευκόλυνση μιας συναινετικής πολιτικής λύσης στην κρίση της Υεμένης, σε συμφωνία με την Πρωτοβουλία του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και του Εκτελεστικού Μηχανισμού του, με τα συμπεράσματα της Διάσκεψης Εθνικού Διαλόγου, με τη Συμφωνία για την Ειρήνη και την Εθνική Σύμπραξη και με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

7.  καταδικάζει δριμύτατα τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έχει πραγματοποιήσει το IS/Da’esh σε σιιτικά τζαμιά στην Σαναά και Σααντά, που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν εκατοντάδες άνθρωποι, καθώς και την εξάπλωση της ακραίας σεχταριστικής ιδεολογίας στην οποία στηρίζονται οι εγκληματικές αυτές ενέργειες·

8.  ανησυχεί για την ικανότητα της AQAP να αντλεί οφέλη από την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης της ασφάλειας στην Υεμένη· καλεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση να επιδείξουν σταθερή δέσμευση και αποφασιστικότητα για την καταπολέμηση των εξτρεμιστικών και τρομοκρατικών ομάδων όπως το IS/Da’esh και η AQAP, ως θέμα ύψιστης προτεραιότητας·

9.  καταδικάζει τη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών από τα συγκρουόμενα μέρη·

10.  εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του προς τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Υεμένη, Ismail Ould Cheikh Ahmed, να μεσολαβήσουν στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών· υποστηρίζει τις προσπάθειες του Ομάν για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των Χούδι και των δυνάμεων που παρέμειναν πιστές στην κυβέρνηση της Υεμένης, ως πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση μιας πολιτικής λύσης μέσω διαπραγματεύσεων·

11.  τονίζει ότι μόνον μια πολιτική, χωρίς αποκλεισμούς και κατόπιν διαπραγματεύσεων λύση μπορεί να δοθεί στη σύγκρουση· παροτρύνει, ως εκ τούτου, όλα τα μέρη της Υεμένης να εργαστούν προς την κατεύθυνση της επίλυσης των διαφορών τους μέσω διαλόγου, συμβιβασμού και επιμερισμού των εξουσιών, με στόχο τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας για την αποκατάσταση της ειρήνης, την αποτροπή της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάρρευσης και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης·

12.  ζητεί μια ανακωχή για ανθρωπιστικούς λόγους προκειμένου να μπορέσει η βοήθεια που θα σώσει ζωές να παρασχεθεί κατεπειγόντως στους Υεμενίτες· καλεί όλα τα μέρη να διευκολύνουν την κατεπείγουσα παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην Υεμένη, καθώς και την ταχεία, ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση των ανθρωπιστικών φορέων στους ανθρώπους που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής βοήθειας, σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας· υπενθυμίζει, επίσης, ότι είναι συνεπώς απαραίτητο να διευκολυνθεί ή πρόσβαση εμπορικών πλοίων στην Υεμένη·

13.  καλεί όλα τα μέρη να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να μεριμνήσουν για την προστασία των αμάχων και να αποφεύγουν την απευθείας στόχευση μη στρατιωτικών υποδομών, και ιδίως νοσηλευτικών εγκαταστάσεων και συστημάτων ύδρευσης, να μη χρησιμοποιούν μη στρατιωτικά κτίρια για στρατιωτικούς σκοπούς, και να συνεργαστούν με τις οργανώσεις του ΟΗΕ και τις οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας για την παροχή βοήθειας σε όσους τη χρειάζονται·

14.  τονίζει την ανάγκη να αναληφθεί συντονισμένη ανθρωπιστική δράση υπό την ηγεσία του ΟΗΕ και παροτρύνει όλες τις χώρες να συνεισφέρουν στην κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών· καλεί τη διεθνή κοινότητα να συμβάλει στην αναθεωρημένη έκκληση του ΟΗΕ για ανθρωπιστική βοήθεια·

15.  ζητεί την ανεξάρτητη διεθνή διερεύνηση όλων των καταγγελλόμενων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

16.  επισημαίνει την πρόοδο που σημειώθηκε στην επιτροπή σύνταξης συντάγματος και ζητεί να συνταχθεί ένα ολοκληρωμένο και διαφανές σύνταγμα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις θεμιτές προσδοκίες του λαού της Υεμένης και θα αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα της Διάσκεψης Εθνικού Διαλόγου, καθώς και να διεξαχθεί δημοψήφισμα επί του σχεδίου του συντάγματος και έγκαιρες γενικές εκλογές, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης της Υεμένης και της κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας·

17.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία θρησκεύματος και πεποιθήσεων είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα, και καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας και διακρίσεων με βάση το θρήσκευμα και τις πεποιθήσεις στην Υεμένη· επαναλαμβάνει τη στήριξή του σε όλες τις πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση του διαλόγου και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ θρησκευτικών και λοιπών κοινοτήτων· καλεί όλες τις θρησκευτικές αρχές να προωθήσουν την ανοχή και να αναλάβουν πρωτοβουλίες εναντίον του μίσους, του σεχταρισμού και της βίαιης και εξτρεμιστικής ριζοσπαστικοποίησης·

18.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ, από κοινού με τα κράτη μέλη, επειγόντως, να στηρίξουν στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών ένα μεγάλο διεθνές σχέδιο για την εξασφάλιση της ύδρευσης της Υεμένης, δεδομένου ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να έχει αποφασιστική σημασία για να δοθεί στη δυνητική ειρηνευτική διαδικασία αίσιο τέλος και στον πληθυσμό η προοπτική ότι θα είναι σε θέση να βελτιώσει τη γεωργία, να εξασφαλίσει την τροφή του και να ανοικοδομήσει τη χώρα·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, και την κυβέρνηση της Υεμένης.


Προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και προοπτικές για πολιτική σταθερότητα
PDF 567kWORD 197k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τις προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και με τις προοπτικές για πολιτική σταθερότητα (2014/2229(INI))
P8_TA(2015)0271A8-0193/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, καθώς και τη θέση του της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την εν λόγω συμφωνία(1),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας της 12ης Δεκεμβρίου 2003 και τη δήλωση του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την ενίσχυση των ικανοτήτων,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 8ης Μαρτίου 2011 της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Επιτροπής σχετικά με μια εταιρική σχέση για δημοκρατία και κοινή ευημερία με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου (COM(2011)0200),

–  έχοντας υπόψη την εταιρική σχέση της Deauville που δρομολογήθηκε από την Ομάδα G8 στη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη Deauville την 21η Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 25ης Μαΐου 2011 της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Επιτροπής σχετικά με μία νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει (COM(2011)0303),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 6ης Φεβρουαρίου 2015 της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Επιτροπής με τίτλο «Στοιχεία για μια περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ καθώς επίσης και για την απειλή που συνιστά το ισλαμικό κράτος» (JOIN(2015)0002),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που εγκρίθηκε κατά την τρίτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου 2014, καθώς και το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 19 Ιανουαρίου 2015 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Γενικής Γραμματείας του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών (ΣΑΚ),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 30ής Αυγούστου 2014 για το Ιράκ και τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διεθνούς διάσκεψης για την ειρήνη και την ασφάλεια στο Ιράκ, που διεξήχθη στις 15 Σεπτεμβρίου 2014 στο Παρίσι,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 17ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία για τη Μέση Ανατολή,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με μια περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 9ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ έναντι του Ιράν(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με το εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής: η εμπορική και επενδυτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Μεσογειακό Νότο μετά τις επαναστάσεις της Αραβικής Άνοιξης(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, τις σχέσεις της με την ΕΕ και τον ρόλο της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης IS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και στη Συρία, ιδίως όσον αφορά το Ισλαμικό Κράτος(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και τη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από τo ISIS/Da’esh στη Μέση Ανατολή, ιδίως των Ασσυρίων(11),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης της 23ης Μαρτίου 2015 στις Βρυξέλλες ανάμεσα σε λίβυους εκπροσώπους δημοτικών αρχών, την οποία συγκάλεσε η Αποστολή Στήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη και την οποία φιλοξένησε η Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και των χωρών της Νότιας Μεσογείου που διοργανώθηκε από την Ισπανία, τη λετονική προεδρία και την ΕΕ για να συζητηθεί το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη στις 13 Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2139 (2014), 2165 (2014) και 2191 (2014) με τις οποίες εγκρίνεται η διασυνοριακή και διαμετωπική πρόσβαση του ΟΗΕ και των συνεργατών του για να παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία χωρίς κρατική έγκριση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0193/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις στη Συρία, το Ιράκ, την Υεμένη και τη Λιβύη και η αύξηση εντάσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής (ΜΑΒΑ) συνιστούν μείζονες αιτίες αποσταθεροποίησης της περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ των μετώπων της περιοχής του Σαχέλ και της Μέσης Ανατολής στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ότι αυτά τα μέτωπα ευρίσκονται κοντά στην ευαίσθητη περιοχή του Κέρατος της Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες από αυτή την κατάσταση για την ασφάλεια ολοκλήρου της περιοχής είναι καταστροφικές, διότι προκαλούν ζημία διαρκείας στην πολιτική και οικονομική ανάπτυξη, τις ζωτικής σημασίας υποδομές και τη δημογραφική συνοχή στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι τους οποίους συνεπάγονται αυτές οι εξελίξεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τους Ευρωπαίους πολίτες και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα είναι σοβαροί· λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό αριθμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων και των πράξεων τρομοκρατίας που διαπράττονται εις βάρος του άμαχου πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, ιδίως κατά εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, είναι σοβαρές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σοβαρή ανθρωπιστική κρίση την οποία προκαλούν οι συγκρούσεις αυτές οδηγεί σε μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών και δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τις κοινότητες που τους υποδέχονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρούνται συνεχείς δυσκολίες εξεύρεσης συνεκτικής στρατηγικής επίλυσης των συγκρούσεων και καθορισμού μιας εύλογης και αξιόπιστης βάσης για τη διοργάνωση διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς με τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να επανεξετασθεί η δράση της ΕΕ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής υπό το φως των συνεπειών των αραβικών εξεγέρσεων στις συγκεκριμένες χώρες, της νεοδημιουργηθείσα πολυσύνθετης κατάστασης και της επιτακτικής ανάγκης να καταπολεμηθεί το Ισλαμικό Κράτος και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να επιταχυνθεί η άσκηση πίεσης επί αυταρχικών καθεστώτων για τη θέσπιση πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταθεροποίηση της περιοχής δεν είναι μόνο θέμα ασφαλείας αλλά έχει και οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες που επιβάλλουν στην Ένωση και τα κράτη μέλη της να αναπτύξει στρατηγικές, παγκόσμιες και πολυσχιδείς πολιτικές και πλήρη συνεργασία με φορείς της περιοχής σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη κλίμακα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIL/Da’esh) έχει ξεκινήσει συστηματική εκστρατείες εθνοκάθαρσης στο Βόρειο Ιράκ και τη Συρία, όπου διαπράττει εγκλήματα πολέμου, μεταξύ άλλων με μαζικές συνοπτικές εκτελέσεις και απαγωγές, εις βάρος εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ έχει ήδη καταγγείλει προμελετημένους φόνους, εξαναγκασμό σε αλλαγή θρησκεύματος, απαγωγές, πώληση γυναικών, δουλεία γυναικών και παιδιών, επιστράτευση παιδιών για βόμβες αυτοκτονίας, σεξουαλική και σωματική βία και βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινότητες των χριστιανών, των Γιαζίντι, των Τουρκομάνων, των Σαμπάκ, των Γιαρσάν, των Σαβαίων και των σιιτών έχουν τεθεί στο στόχαστρο του Ισλαμικού Κράτους (ISIL/Da’esh), όπως και πολλοί άραβες και σουνίτες μουσουλμάνοι·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική ευρίσκονται σε κατάσταση γεωπολιτικής αναταραχής που κατά πάσα πιθανότητα θα φέρει βαθιές και απρόβλεπτες αλλαγές στις περιφερειακές ισορροπίες· λαμβάνοντας υπόψη την κλιμάκωση των κρίσεων και των συγκρούσεων, που έχει πολιτική, εθνοτική και θρησκευτική διάσταση, την άνοδο της ισχύος των παραστρατιωτικών ομάδων και την αδυναμία ή την κατάρρευση ορισμένων κρατών ή καθεστώτων στην περιοχή· έχοντας υπόψη τις παρεπόμενες πολλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής και η διεθνής κοινότητα έχουν κοινά συμφέροντα ασφαλείας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την υποστήριξη μιας πραγματικής δημοκρατικής μεταρρύθμισης χωρίς αποκλεισμούς στην περιοχή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλες συγκρούσεις στο Ιράκ και τη Συρία, όπως και η σύγκρουση στην Υεμένη και τη Λιβύη, επιδεινώνουν τις περιφερειακές και διεθνείς εντάσεις· λαμβάνοντας υπόψη την εκμετάλλευση του θρησκευτικού και του εθνοτικού στοιχείου προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της πολιτικής και της εξουσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο δημιουργεί κίνδυνο αντιπαράθεσης μεταξύ σουνιτών και σιιτών που υπερβαίνει τα άμεσα γεωγραφικά σύνορα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τυνησία συνιστά το πλέον αξιόλογο παράδειγμα εκδημοκρατισμού μετά τις αραβικές εξεγέρσεις, αλλά έχει υποστεί στις 18 Μαρτίου 2015 τρομοκρατική επίθεση την οποία διακήρυξε το ISIL/Da’esh, στοιχείο που υπενθυμίζει την ανάγκη για έντονη και συνεχή στήριξη προς τις χώρες της περιοχής, ειδικότερα προς την Τυνησία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2008 σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, η προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων θα πρέπει να είναι οι βασικές συνιστώσες του πολιτικού διαλόγου και του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της περιοχής της Mέσης Aνατολής και της Bόρειας Aφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή και η ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στη δημόσια, την πολιτική, την οικονομική και την πολιτιστική σφαίρα των χωρών της περιοχής της Mέσης Aνατολής και της Bόρειας Aφρικής έχει καθοριστική σημασία για την προώθηση της σταθερότητας, της ειρήνης και της οικονομικής ευημερίας μακροπρόθεσμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης αποτελεί καίριο παράγοντα για την προαγωγή του ρόλου τους σε όλους αυτούς τους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη χειραφέτηση των γυναικών στις χώρες της Mέσης Aνατολής και της Bόρειας Aφρικής·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιρροή που ασκούν τα κράτη μέλη στην περιοχή είναι πολύ άνιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροπρόθεσμη πολιτική και οικονομική σταθεροποίηση της περιοχής της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής συνιστά θεμελιώδη στρατηγική πρόκληση για την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση συνεπώς πρέπει να διαδραματίσει μείζονα ρόλο στην προώθηση της επίλυσης των συγκρούσεων και της δημοκρατικής διακυβέρνησης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρελθόν η βοήθεια της ΕΕ στις χώρες της Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής ήταν υπερβολικά κατακερματισμένη με υπέρμετρα βραδεία προσαρμογή στις πολιτικές και οικονομικές ανάγκες των συγκεκριμένων χωρών, υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτόν την ικανότητα της ΕΕ να διαδραματίσει μείζονα ρόλο στην περιοχή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρελθόν η βοήθεια της ΕΕ στις χώρες της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ιδίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, εφάρμοσε υπερβολικά συχνά την ίδια αδιαφοροποίητη στρατηγική προσέγγιση, χωρίς να προβαίνει επαρκώς σε διάκριση μεταξύ των ειδικών καταστάσεων των συγκεκριμένων χωρών και χωρίς να προσδιορίζει τους εταίρους από την κοινωνία των πολιτών που ήταν αναγκαίο να λάβουν στήριξη και βοήθεια για την απόκτηση ικανοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες εκδημοκρατισμού που έγιναν μετά τις εξεγέρσεις της «Αραβικής Άνοιξης» χρειάζεται να υποστηριχθούν ενεργά στη βάση μιας οργανωμένης, μακροπρόθεσμης προσέγγισης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναταραχές στην περιοχή της Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα της ΕΕ να προωθήσει τις δημοκρατικές και πολιτικές αξίες της· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι αναταραχές επηρεάζουν την ανάπτυξη των οικονομικών της σχέσεων με τις εν λόγω χώρες και θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχοντας υποχρεωθεί να λάβει μέτρα κατεπείγοντος ως απόκριση σε διαδοχικές κρίσεις στην περιοχή της Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής τις οποίες δεν είχε προβλέψει, η ΕΕ δεν στάθηκε ικανή να αναλύσει τα θεμελιώδη στοιχεία ούτε να αντιμετωπίσει το πολυσύνθετο της κατάστασης, τις προσδοκίες και τις προοπτικές των αραβικών εξεγέρσεων του 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι κυρίως δεν ανταποκρίθηκε στην ανάγκη μιας εξαιρετικά μακροπρόθεσμης στρατηγικής για να υποστηρίξει και να συνοδεύσει πραγματική μετάβαση στη δημοκρατία, οικονομική ανάπτυξη και πολιτική σταθερότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση την εντολή που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013 η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) δρομολόγησε μια μείζονα διεργασία στρατηγικού προβληματισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) δρομολόγησαν ευρεία διεργασία διαβούλευσης προς επανεξέταση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δομή της ΕΥΕΔ παρέχει τη δυνατότητα για πολιτική και στρατηγική ανάλυση κατά χώρα, η οποία θα πρέπει να συνιστά βασικό παράγοντα για τον σχεδιασμό της παροχής βοήθειας στις χώρες της περιοχής, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ΕΠΓ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορεί να ασκεί θετική επιρροή στις χώρες της Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής πρέπει να προσφέρει κάτι περισσότερο από την προοπτική της οικονομικής συνεργασίας, να προσφέρει ειδικότερα μια πολιτική και στρατηγική εταιρική σχέση μεγάλης κλίμακας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 26ης και 30ής Ιουνίου 2015 στην Τυνησία, το Κουβέιτ και την Υεμένη, για τις οποίες το Da’esh/ISIL έχει αναλάβει την ευθύνη, σκότωσαν 92 ανθρώπους και τραυμάτισαν μερικές εκατοντάδες άλλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι επιθέσεις τονίζουν για μία ακόμη φορά την ανάγκη να επιληφθεί κανείς αποτελεσματικά των προκλήσεων ασφαλείας και της έλλειψης πολιτικής σταθερότητας στην περιοχή·

Αντιμετώπιση των απειλών και της κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας

1.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιληφθούν των βαθύτερων αιτίων της ταχέως επιδεινούμενης κατάστασης σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής μέσω μιας ολιστικής και φιλόδοξης προσέγγισης· υποστηρίζει τη διεθνή εκστρατεία κατά του ISIL/Da’esh και χαιρετίζει τη δέσμευση που ανέλαβαν οι εταίροι του συνασπισμού να συνεργασθούν ακολουθώντας κοινή στρατηγική· χαιρετίζει ειδικότερα τη δράση των κρατών μελών της ΕΕ που συμμετέχουν στον διεθνή συνασπισμό κατά του ISIS είτε καταφέροντας στρατιωτικά πλήγματα είτε παρέχοντας υλικοτεχνική, οικονομική και ανθρωπιστική υποστήριξη· ζητεί ωστόσο μεγαλύτερη κινητοποίηση σε όλες τις σφαίρες και τονίζει την ανάγκη για καλύτερη διάρθρωση των δράσεων· σημειώνει ότι αυτές οι δράσεις θα μπορούσαν κάλλιστα να συντονίζονται υπό την αιγίδα της ΕΕ, εάν χρειάζεται ως μέρος επιχείρησης της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, για τον σκοπό δε αυτό καλεί την ΕΕ να αναπτύξει επαρκή επιχειρησιακή ικανότητα και να θεσπίσει πραγματική κοινή ευρωπαϊκή άμυνα· τονίζει ωστόσο ότι πρέπει να ευρεθεί μία εξατομικευμένη απόκριση, με βάση τις πολιτικές και διαπεριφερειακές διαφορές, στο θέμα της καταπολέμησης του ISIL/Da’esh, του Μετώπου al-Nusra και άλλων τρομοκρατικών ομάδων· καλεί την ΕΕ να αναλάβει τον ρόλο του κύριου παράγοντα διευκόλυνσης ενός περιφερειακού διαλόγου όπου θα συμμετέχουν όλοι οι περιφερειακοί ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων, ειδικότερα ο Σύνδεσμος Αραβικών Κρατών, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, η Τουρκία και το Ιράν· υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να επιληφθεί κανείς των θεμιτών αιτημάτων των κατά τόπους πληθυσμών, κυρίως όπως εκφράσθηκαν κατά τις αραβικές εξεγέρσεις το 2011, με σκοπό να εξασφαλισθεί μακρόπνοη σταθερότητα στην περιοχή· σημειώνει την πρόσφατη ανακοίνωση του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών για τη δημιουργία μόνιμης μονάδας ταχείας απόκρισης η οποία θα μάχεται κυρίως κατά του Ισλαμικού Κράτους και άλλων τρομοκρατικών ομάδων·

2.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας σταθερής πολιτικής παρουσίας της ΕΕ στο υψηλότερο επίπεδο για να εξασφαλίζεται ένας μακροπρόθεσμος στρατηγικός πολιτικός διάλογος και ένας γνήσιος κοινός διάλογος με τις χώρες της Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής σχετικά με τις ανάγκες τους για να επιτευχθεί περιφερειακή σταθερότητα· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μετατραπεί σε σημαντικό παράγοντα στη διεθνή σκηνή μόνον εάν μπορεί να ομιλεί με μία φωνή· ως εκ τούτου, καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει τάχιστα μια πραγματική κοινή εξωτερική πολιτική με στενό συντονισμό μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών δράσεων· καλεί, συνεπώς, την ΑΕ/ΥΕ να εργασθεί από κοινού με τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ένωσης ή σε αναγνωρισμένες από τους παράγοντες της περιοχής πολιτικές προσωπικότητες για να εξασφαλιστεί, υπό την εντολή της και για λογαριασμό της Ένωσης, ένας σταθερός διάλογος υψηλού επιπέδου με τις χώρες της περιοχής· υπενθυμίζει την ανάγκη να προσδιορισθούν χώρες βασικοί εταίροι επί των οποίων να επαφίεται κανείς για να εξασφαλίζει την πολιτική σταθερότητα και τη σταθερότητα ασφαλείας σε μακρόπνοη κλίμακα·

3.  τονίζει τη σημασία και την αναγκαιότητα της αποτελεσματικής εφαρμογής των ακόλουθων πρωτοβουλιών κατά τη διάρκεια του 2015: στήριξη των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων οικοδόμησης ικανοτήτων με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού, προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, αντιμετώπιση των υποκείμενων παραγόντων και των εν εξελίξει κρίσεων και ενίσχυση της εταιρικής σχέσης με βασικές χώρες, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου με τον Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών, τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας, την Αφρικανική Ένωση και άλλες σχετικές περιφερειακές δομές συντονισμού, όπως η ομάδα G5 στο Σαχέλ·

4.  εμμένει στο ότι η σταθερότητα και ασφάλεια της περιοχής της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής είναι θεμελιώδους σημασίας για την ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το ISIL/Da’esh και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις είχαν τις ρίζες τους στο Ιράκ και τη Συρία από πολλά έτη και στόχος τους είναι να αποκτήσουν επιρροή στην περιοχή· σημειώνει ότι οι νίκες που καταγράφει η ομάδα είναι αποτέλεσμα των σε επίπεδο θεσμών, δημοκρατίας και ασφάλειας κρίσεων στις εν λόγω χώρες και της διαπερατότητας των κοινών συνόρων που έχουν· τονίζει ότι η ικανότητα στρατολόγησης και επέκτασης του ISIL/Da’esh και του Μετώπου al-Nusra τροφοδοτούνται από την οικονομική, πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική κρίση που πλήττει την περιοχή· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτιμήσει από κοινού με τον αραβικό κόσμο τις βαθύτερες αιτίες της ριζοσπαστικοποίησης και να υιοθετήσει συνολική προσέγγιση βασιζόμενη στην ασφάλεια, την ικανότητα για δημοκρατική διακυβέρνηση και την πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, προσέγγιση στην οποία η μη εφαρμογή αποκλεισμών θα πρέπει να συνιστά κατευθυντήρια αρχή· πιστεύει ότι εάν δεν ευρεθεί πρακτική, βιώσιμη λύση σε αυτά τα προβλήματα, οιαδήποτε δράση προς εξουδετέρωση της απειλής που συνιστά το ISIL/Da’esh και άλλες τρομοκρατικές ομάδες θα συναντά μεγάλες και εμμένουσες δυσκολίες·

5.  σημειώνει την χορήγηση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ με τίτλο «Στοιχεία για μια περιφερειακή πολιτική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ καθώς και για την απειλή ISIL/Da’esh», εκ των οποίων 400 εκατομμύρια προορίζονται για την ανθρωπιστική βοήθεια· χαιρετίζει τις προσπάθειες προσαρμογής της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ στις ανάγκες συναρτήσει του φύλου και της ηλικίας· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην Ιορδανία και τον Λίβανο, δεδομένου ότι απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων σε σχέση με τον πληθυσμό τους· τονίζει πόσο σημαντικό είναι οι δύο αυτές χώρες να διευκολύνουν την ασφαλή διέλευση των προσφύγων στα εδάφη τους και να τηρούν την αρχή της μη επαναπροώθησης· υπενθυμίζει επίσης τις συνέπειες που έχει η κρίση των προσφύγων για την Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν του Ιράκ (KRG)· εκφράζει την ανησυχία του διότι τα στρατόπεδα προσφύγων, λόγω των συνθηκών ακραίας φτώχειας και στέρησης που επικρατούν εκεί, ενδέχεται να καταστούν εστίες ριζοσπαστικοποίησης· πιστεύει ότι μακρόπνοα συνιστούν παράγοντες αποσταθεροποίησης για τις αντίστοιχες χώρες υποδοχής και συνεπώς ζητεί να ευρεθούν μακροπρόθεσμες λύσεις που να βοηθούν τόσο τους πρόσφυγες όσο και τις χώρες υποδοχής· καλεί την ΕΕ να εργασθεί από κοινού με άλλους εταίρους, συγκεκριμένα την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και την UNICEF, προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που επανέρχονται στα στρατόπεδα προσφύγων και εντός της χώρας εκτοπισθέντων στο Ιράκ, την Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία, ιδίως σε σχέση με την έλλειψη σχολικής εκπαίδευσης για τους νέους και τα παιδιά· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα κονδύλια που προορίζονται για τους πληθυσμούς υποδοχής στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής και του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και στην ειρήνη (IcSP)· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αυξήσουν τις δεσμεύσεις τους σε σχέση με την κρίση των προσφύγων, ως προς την παροχή χρηματοδοτικών πόρων και την επανεγκατάσταση των προσφύγων που βρίσκονται στην πλέον επισφαλή θέση·

6.  σημειώνει τη συνεχόμενη αύξηση των αιτήσεων χορήγησης ασύλου από ανθρώπους από τη Συρία και το Ιράκ και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά την υποδοχή των αιτούντων άσυλο και την ταχεία αντιμετώπιση των εκκρεμουσών υποθέσεων που έχουν συσσωρευτεί·

7.  χαιρετίζει τη συμμετοχή ορισμένων κρατών της περιοχής της Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής στον διεθνή συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους· παροτρύνει τις κυβερνήσεις τους και τη διεθνή κοινότητα να πολλαπλασιάσουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για να εμποδίσουν τη χρηματοδότηση της διεθνούς τρομοκρατίας και των πολέμων στη Συρία και τη Λιβύη· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς όλες τις χώρες της περιοχής να αποτρέπουν την από μεμονωμένα άτομα και ιδιωτικές ή δημόσιες οντότητες χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων ή μεμονωμένων ατόμων ή εταιρειών που συνδέονται με τη συριακή κυβέρνηση και εμπίπτουν στο πεδίο των κυρώσεων από την ΕΕ, οι οποίες πρέπει να είναι επαρκώς αυστηρές· τις καλεί να συμμετάσχουν σε συστήματα περιφερειακής συνεργασίας για την παρακολούθηση των κινήσεων κεφαλαίων, θεσπίζοντας συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών (LAS), της Οργάνωσης Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· τονίζει την κατεπείγουσα ανάγκη εισαγωγής αποτελεσματικού συστήματος επιβολής κυρώσεων σε συντονισμό με τον LAS, την OIC και το GCC ώστε να τεθεί τέρμα στη χρηματοδότηση του ISIL/Da’esh από διεθνείς παράγοντες και την εμπορία πετρελαίου παράνομης παραγωγής από την τρομοκρατική οργάνωση· εν προκειμένω τονίζει επίσης την κατεπείγουσα ανάγκη για αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών στα σύνορα Τουρκίας, Ιράκ και Συρίας για να εμποδισθεί η πώληση παρανόμου πετρελαίου από το ISIL/Da’esh·

8.  υπογραμμίζει τη σημασία ενός μακρόπνοου στρατηγικού διαλόγου με τον ΣΑΚ, την Οργάνωση Ισλαμικής Συνεργασίας και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου· χαιρετίζει επ' αυτού τη δήλωση που εγκρίθηκε στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου 2014 και το μνημόνιο συνεννόησης του Ιανουαρίου 2015, ζητεί δε την πλήρη εφαρμογή τους· τονίζει ότι έχει ζωτική σημασία η διοργάνωση συχνών συνόδων κορυφής μεταξύ της ΕΕ και του ΣΑΚ, της Οργάνωσης Ισλαμικής Συνεργασίας και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου· τονίζει τον κεντρικό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζει ο ΣΑΚ στην επίλυση της κρίσης· πιστεύει ότι αυτές οι κρίσεις καταδεικνύουν την ανάγκη να μετατραπεί ο ΣΑΚ από τα μέλη του σε πραγματικό εκτελεστικό όργανο, ικανό να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις· σημειώνει τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ)· τονίζει ότι το ΣΣΚ θα μπορούσε να έχει μια θετική πολιτική επιρροή στη διαχείριση των κρίσεων και συγκρούσεων στις χώρες της Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής·

9.  τονίζει επίσης τη σημασία διεξαγωγής περιφερειακών διαλόγων με την Τουρκία και το Ιράν· χαιρετίζει την πρόσφατη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ EU3+3 και Ιράν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του τελευταίου, και ελπίζει αυτή να μετατραπεί σε τελική περιεκτική συμφωνία εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας· καλεί την ΑΕ/ΥΕ και τα κράτη μέλη στην περίπτωση τελικής συμφωνίας επί του θέματος των πυρηνικών να προβούν σε διαβουλεύσεις σε βάθος με το Ιράν και παράλληλα να εξασφαλίσουν τη δέσμευσή του για μη διάδοση έως ότου υπάρξει επιβεβαίωση από τους σχετικούς διεθνείς φορείς, περιλαμβανομένου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας (IAEA)· προς τούτο παροτρύνει την ΕΕ να επιδοθεί ενεργά στην προαγωγή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας· τονίζει την ανάγκη να ενταθεί η αντιτρομοκρατική συνεργασία με την Τουρκία· εμμένει στον μείζονος σημασίας ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Τουρκία ως μέλος του NATO στην καταπολέμηση του ISIL/Da’esh και τη σταθεροποίηση του Ιράκ και της Συρίας· καλεί την Τουρκία να αποσαφηνίσει ορισμένα αμφιλεγόμενα σημεία και να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της ως δυνάμεως σταθεροποίησης στην περιοχή ελέγχοντας αποτελεσματικά τα σύνορά της με τη Συρία και δραστηριοποιούμενη περισσότερο στην καταπολέμηση του Da’esh/ISIL σε συνεργασία με την ΕΕ·

10.  καλεί τις χώρες στην περιοχή να μην εξάγουν τρομοκρατία και όπλα στις γειτονικές τους χώρες διότι τούτο θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την κατάσταση εκεί·

11.  υπενθυμίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να επαναληφθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής για μία οριστική διευθέτηση της σύγκρουσης με βάση λύση που να παρέχει σε αμφότερες τις χώρες τη δυνατότητα να ζουν η μία δίπλα στην άλλη υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, στη βάση των συνόρων του 1967 και με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δύο κρατών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· εκφράζει έντονη ανησυχία για την ταχέως επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας· ανησυχεί σοβαρά λόγω της ισραηλινής πολιτικής εποικισμού στη Δυτική Όχθη· εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του όσον αφορά το αδιέξοδο στις συνομιλίες και τις αυξανόμενες εντάσεις ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους· ζητεί να καταβληθούν σοβαρές και αξιόπιστες προσπάθειες από αμφότερα τα μέρη, την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα για να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος· χαιρετίζει και υποστηρίζει την αποφασιστική στάση της Ύπατης Εκπροσώπου Mogherini προς ενίσχυση της δέσμευσης της ΕΕ στην ειρηνευτική διεργασία στη Μέση Ανατολή και επιβεβαίωση του ρόλου της ως παράγοντα διευκόλυνσης·· προτρέπει όλα τα μέρη να απόσχουν από παντός είδους δράση η οποία θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση με τη μορφή υποκίνησης, πρόκλησης, υπερβολικής χρήσης βίας ή αντιποίνων· επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στην αραβική ειρηνευτική πρωτοβουλία του 2002 και καλεί τις χώρες του ΣΑΚ και το Ισραήλ να την υλοποιήσουν· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε σκέψη σχετικά με την επανάληψη της ειρηνευτικής διαδικασίας και σχετικά με τον διοικητικό και πολιτικό έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας από την Παλαιστινιακή Αρχή, θα ωφεληθεί σημαντικά συμπεριλαμβάνοντας τον ΣΑΚ· τονίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Αίγυπτος στην επίτευξη μιας οριστικής κατάπαυσης του πυρός κατά τη σύγκρουση ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ το καλοκαίρι του 2014· καλεί τους διεθνείς χορηγούς να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν κατά τη Διάσκεψη του Καΐρου τον Οκτώβριο 2014·

12.  εκφράζει την αμέριστη υποστήριξή του για την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων από την ΕΕ στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) που θα αποβλέπει στην προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας των χωρών ΜΑΒΑ· αποδοκιμάζει το ότι οι αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ που υλοποιούνται στην περιοχή (EUBAM Λιβύη, EUPOL COPPS και EUBAM Rafah) είναι υπερβολικά μικρής κλίμακας και πολύ υποδεέστερες των προκλήσεων ασφαλείας στην περιοχή, ζητεί δε στρατηγική επανεκτίμηση αυτών των υλοποιήσεων· επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της δέσμευσής της υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου η ΕΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει μείζονα ρόλο παρέχοντας ειδική βοήθεια και κατάρτιση σε συγκεκριμένες δεξιότητες στο πεδίο της αναμόρφωσης του ποινικού δικαίου, τη μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας (SSR) και το πεδίο αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης (DDR), στην επιτήρηση των συνόρων, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και την πρόληψη της διακίνησης όπλων, ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων· ζητεί να επικεντρωθεί κανείς ιδιαίτερα στη Λιβύη· τονίζει τη σημασία που έχει ο διάλογος και η συνεργασία με τον ΣΑΚ και την Αφρικανική Ένωση ώστε οι χώρες εταίροι να αναπτύξουν δεξιότητες και να έχουν τους απαραίτητους στρατιωτικούς και ανθρωπίνους πόρους προς καταπολέμηση του εξτρεμισμού·

13.  αντιτίθεται κατηγορηματικά στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για εξωδικαστικές και εξωχώριες εκτελέσεις υπόπτων τρομοκρατίας και ζητεί την απαγόρευση της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών προς τον σκοπό αυτό·

14.  καλεί τις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να τηρούν την απαγόρευση των βασανιστηρίων όπως κατοχυρώνεται συγκεκριμένα στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης, την οποία έχει υπογράψει και κυρώσει η πλειονότητα των χωρών αυτών· επαναλαμβάνει ότι οι ομολογίες που λαμβάνονται με βασανιστήρια δεν έχουν ισχύ και καταδικάζει αυτήν την πρακτική·

15.  ανησυχεί ιδιαίτερα διότι οι διάφορες πολιτικές κρίσεις στην περιοχή έχουν μειώσει την ικανότητα των κρατών μελών στον τομέα της συγκέντρωσης πληροφοριών· υπενθυμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να προωθηθεί μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΜΑΒΑ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας εντός πλαισίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς δικαίου· ζητεί να υπάρξει συστηματική και αποτελεσματική συνεργασία αυτών των χωρών με την Ευρωπόλ και την Ιντερπόλ για να βοηθηθούν να αναπτύξουν τις απαραίτητες δομές και να αφιερώσουν πόρους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την αντιτρομοκρατική πολιτική και το οργανωμένο έγκλημα, περιλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων, χάρις στην υλοποίηση ολοκληρωμένων αμυντικών συστημάτων σχεδιασμένων κυρίως προς προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκάστου εμπλεκομένου, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν επαρκή εχέγγυα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει τον διάλογο 5+5, ο οποίος συμπληρώνει τη δράση της Ένωσης για τη Μεσόγειο και καθιστά δυνατό το έργο στον τομέα της συνεργασίας για την ασφάλεια· υπογραμμίζει την ανάγκη να καλυφθούν οι ελλείψεις που υπάρχουν ακόμη στη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού των ξένων μαχητών· καλεί τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσουν σε κοινή χρήση τους πόρους τους, να ενισχύσουν τους υπάρχοντες μηχανισμούς (Frontex, Eurosur) και να καθιερώσουν ένα ευρωπαϊκό σύστημα καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών (PNR), για να βελτιώσουν τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι η ενεργή συνεργασία ανάμεσα σε Υπουργούς Εξωτερικών και Εσωτερικών θα πρέπει να ενισχυθεί, ιδίως όσον αφορά τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών·

16.  υπενθυμίζει ότι είναι άμεση ανάγκη να βρεθεί πολιτική λύση στη σύγκρουση στη Συρία· φρονεί ότι μια βιώσιμη λύση απαιτεί επειγόντως μια πολιτική διεργασία με τη συμμετοχή όλων των μερών υπό την ηγεσία της Συρίας, η οποία θα οδηγήσει σε μετάβαση, βάσει του Ανακοινωθέντος της Γενεύης της 30ής Ιουνίου 2012 και σύμφωνα με τα συναφή ψηφίσματα του ΣΑΗΕ, με σκοπό να διατηρηθεί η ενότητα, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες του Συριακού Εθνικού Συνασπισμού για προσχώρηση νέων μελών σε αυτόν και συνεργασία με άλλες ομάδες της αντιπολίτευσης, μεταξύ άλλων και μέσω της πρόσφατης συνεργασίας με την Εθνική Επιτροπή Συντονισμού για τον καθορισμό του οράματος της αντιπολίτευσης σχετικά με την πολιτική μετάβαση· στηρίζει τις προσπάθειες του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ Staffan de Mistura για να τεθεί τέρμα στις ένοπλες συγκρούσεις και να δρομολογηθεί εκ νέου ο πολιτικός διάλογος· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρξουν διασφαλίσεις και παρέχεται στήριξη στη δημοκρατική συριακή αντιπολίτευση· υπενθυμίζει την αναγκαιότητα της λογοδοσίας για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα εγκλήματα πολέμου και τις κατάφωρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί από το καθεστώς του Μπασάρ Αλ-Ασσάντ στη διάρκεια της σύρραξης·

17.  ζητεί οιαδήποτε πρωτοβουλία προς παύση των μαχών στη Συρία να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων το οποίο ισχύει σε περιόδους πολέμου και ειρήνης, καθώς και του διεθνούς ποινικού δικαίου· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει την πίεση προς στο καθεστώς Ασσάντ για να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις 2139 (2014), 2165 (2014) και 2191 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να εντείνει τις προσπάθειές της με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, μεταξύ άλλων και στις ζώνες που ελέγχονται από τη μετριοπαθή αντιπολίτευση την οποία και να βοηθήσει στην ανάπτυξη ικανοτήτων· χαιρετίζει τις υποσχέσεις που δόθηκαν κατά την τρίτη διάσκεψη του Κουβέιτ και καλεί την ΕΕ και τους υπόλοιπους διεθνείς χορηγούς να τηρήσουν τις χρηματοδοτικές δεσμεύσεις τους για την αντιμετώπιση της κρίσης στη Συρία· στηρίζει τη σύσταση της Επιτροπής να ενθαρρυνθεί η αποκατάσταση μιας διοίκησης και δημοσίων υπηρεσιών στις κατεστραμμένες περιοχές της Συρίας και ζητεί επειγόντως να βοηθηθεί η ανοικοδόμηση της πόλης Κομπάνι·

18.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Συρία επί μία τετραετία· σημειώνει ότι η πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια έχει μειωθεί λόγω της εκούσιας παρεμπόδισης της παροχής βοήθειας, παρεμπόδισης που πρέπει να τερματιστεί πάραυτα· σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε περιοχές στις οποίες είναι δύσκολη ή αδύνατη η πρόσβαση για τις οργανώσεις βοήθειας έχει σχεδόν διπλασιαστεί·

19.  επισημαίνει ότι έχει τεκμηριωθεί η χρήση βιασμού κατά τη διάρκεια πολέμου εις βάρος γυναικών και κοριτσιών, κυρίως στη Συρία, το Ιράκ και σε εδάφη που ελέγχει το Da’esh· παροτρύνει να προσφέρεται στις γυναίκες και κορίτσια θύματα βιασμού στο πλαίσιο ένοπλης σύρραξης το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, περιλαμβανομένης της δυνατότητας άμβλωσης, σε εγκαταστάσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το κοινό άρθρο 3 των Συμβάσεων της Γενεύης, το οποίο εγγυάται πάσης φύσεως απαραίτητη ιατρική μέριμνα που χρειάζονται οι τραυματίες και ασθενείς άνευ ουδεμιάς δυσμενούς διακρίσεως·

20.  τονίζει την ανάγκη να προωθήσει η ιρακινή κυβέρνηση ένα σύστημα κατανομής πολιτικών αρμοδιοτήτων, εξουσίας και κερδών από το πετρέλαιο χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο να περιλαμβάνει όλες τις θρησκευτικές και εθνοτικές συνιστώσες της χώρας, και ειδικότερα τις σουνιτικές μειονότητες· ζητεί το εν λόγω σύστημα να αποτελέσει ουσιώδη προϋπόθεση για την εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ· καλεί την ιρακινή κυβέρνηση να παράσχει χωρίς καθυστέρηση προστασία για τις εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες, να αποτρέψει τις σιιτικές στρατιωτικές ομάδες από την άσκηση βίας κατά των σουνιτικών μειονοτήτων και να παράσχει στους πρόσφυγες που δραπέτευσαν από τον τρόμο του ISIS ασφαλή καταφύγια και την απαραίτητη βοήθεια· σημειώνει τη συμφωνία που επέτυχαν η Κυβέρνηση του Ιράκ και η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν του Ιράκ (KRG) , παροτρύνει την πλήρη υλοποίησή της και καλεί το Ιράκ να σεβασθεί πλήρως τα οικονομικά δικαιώματα της KRG όπως προβλέπεται στο σύνταγμα· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Βαγδάτης και Ερμπίλ, και ενθαρρύνει την ενίσχυσή της για την ασφάλεια και οικονομική ευημερία του Ιράκ και της περιοχής· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων της Ιρακινής Κυβέρνησης στο πολιτικό, διοικητικό και στρατιωτικό πεδίο, ιδίως για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που δημιουργούν η κοινωνικοοικονομική κρίση και η ανεπαρκής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

21.  είναι πεπεισμένο ότι για να επιτευχθεί μακράς διαρκείας ασφάλεια στις περιφέρειες που έχουν ήδη ελευθερωθεί από το ISIS ή άλλες τρομοκρατικές ομάδες είναι απαραίτητη η περαιτέρω σταθεροποίηση των περιοχών αυτών· επισημαίνει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, προγραμμάτων εκκαθάρισης ναρκοπεδίων και αστυνόμευσης·

22.  καταδικάζει απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση κατά του μουσείου Bardo στην Τύνιδα στις 18 Μαρτίου 2015, για την οποία την ευθύνη έχει αναλάβει το Ισλαμικό Κράτος· εκφράζει ανησυχία για την ικανότητα τρομοκρατικών δικτύων να προβαίνουν σε στρατολόγηση σε μία χώρα που έχει κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή του μετριοπαθούς ισλαμικού κόμματος Ennahda εκφράζει επίσης ανησυχία για τα διαπερατά σύνορα της Τυνησίας με τη Λιβύη, των οποίων γίνεται χρήση ιδίως για τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, χαιρετίζει δε την πλέον πρόσφατη συνεργασία ανάμεσα στην Τυνησία και την ΕΕ και τα κράτη μέλη της επί του θέματος· συνεχίζει να ανησυχεί λόγω της μαζικής εισροής λίβυων προσφύγων στην Τυνησία, στοιχείου που ασκεί ισχυρή πίεση στη σταθερότητα της χώρας, και χαιρετίζει την υποδοχή που έχει θέσει σε εφαρμογή η Τυνησία, η οποία καταγράφει τώρα πάνω από ένα εκατομμύριο λίβυους πρόσφυγες· τονίζει πόσο σημαντικό είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τυνησία να συνεχίσουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ασφάλειας, ιδίως με την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων ασφάλειας· θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας το να δοθεί περισσότερη στήριξη στο τυνησιακό ζήτημα με την ανάληψη περισσοτέρων δεσμεύσεων μεταξύ άλλων από οικονομική και επενδυτική άποψη, και τούτο για να στηριχθεί ο εύθραυστος εκδημοκρατισμός, με επίγνωση του ότι είναι προς το συμφέρον ολόκληρης της περιοχής, αλλά και της ΕΕ, το να έχει αίσια έκβαση το τυνησιακό πείραμα· παροτρύνει την Επιτροπή να υπογραμμίσει τη σημασία του εκδημοκρατισμού και να στείλει συμβολικό μήνυμα μετά τις αραβικές εξεγέρσεις διοργανώνοντας διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΜΑΒΑ στην Τύνιδα·

23.  εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του για την επιδείνωση της ασφάλειας και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λιβύη· εκφράζει έντονη ανησυχία για την επέκταση των τρομοκρατικών ομάδων στη χώρα, ιδίως του IS, οι οποίες επωφελούνται από το πολιτικό κενό και την κλιμάκωση της βίας· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η λήψη επειγόντων μέτρων προς περιορισμό και εκρίζωση της επιρροής τρομοκρατικών οργανώσεων στη επικράτεια της Λιβύης· είναι θορυβημένο από την ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στο νότο της χώρας, διότι χρησιμεύει ως πλατφόρμα για το οργανωμένο έγκλημα και τις ένοπλες ομάδες· τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η εδαφική ακεραιότητα και εθνική ενότητα της Λιβύης, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μόνον μέσω πολιτικής που περιλαμβάνει όλους τους καλών προθέσεων παράγοντες· επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τις υπό την καθοδήγηση των Ηνωμένων Εθνών συνομιλίες που διεξάγονται από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα Bernardino Léon με επιδίωξη μία κατόπιν διαπραγματεύσεων λύση που θα οδηγήσει στον σχηματισμό λιβικής κυβέρνησης ενότητας· χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν η Αλγερία και το Μαρόκο για να ευοδωθεί ο ενδολιβικός διάλογος· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ έχει ήδη δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να θεσπίσει περιοριστικά μέτρα εις βάρος εκείνων που υπονομεύουν τη διεργασία διαλόγου, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ 2174 (2014)· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη να παράσχει στήριξη στους θεσμούς της Λιβύης ευθύς μόλις επιτευχθεί πολιτική λύση και κατάπαυση του πυρός· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει στην προσπάθεια για μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας (SSR) και στο πεδίο αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης (DDR) στη Λιβύη ευθύς μόλις συσταθεί κυβέρνηση ενότητας και κατόπιν αιτήματός της· προειδοποιεί ωστόσο ότι σε περίπτωση αδιεξόδου των πολιτικών διαπραγματεύσεων και επιδείνωσης της ένοπλης σύγκρουσης, η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη να συνεισφέρει σε οιαδήποτε ειρηνευτική παρέμβαση που θα αποφασίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ·

24.  εκφράζει ανησυχία λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας στην Υεμένη· τονίζει ότι η πολιτική κρίση έχει μεταβληθεί σε κρίση ασφάλειας και ανθρωπιστική κρίση, η οποία αποσταθεροποιεί ολόκληρη την αραβική χερσόνησο και πέραν τούτου όλες τις χώρες ΜΑΒΑ· υποστηρίζει τα Ηνωμένα Έθνη στην προσπάθεια που καταβάλλουν για να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις· τονίζει ότι μόνο με ευρεία πολιτική συναίνεση μέσω ειρηνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των κύριων πολιτικών ομάδων, σε ένα κλίμα απαλλαγμένο από τον φόβο, μπορεί να εξευρεθεί βιώσιμη λύση για την τρέχουσα κρίση και να διατηρηθούν η ενότητα και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθήσουν τους άμαχους πληθυσμούς και να θέσουν τέρμα στη κρίση·

25.  καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών και του πληθυσμού στην Υεμένη, οι οποίες προκάλεσαν μεγάλον αριθμό θυμάτων και τη σοβαρή επιδείνωση της ήδη ολέθριας ανθρωπιστικής κατάστασης· καλεί την ΕΕ και τους διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες να μεσολαβήσουν για την άμεση κατάπαυση του πυρός και τον τερματισμό της βίας κατά των αμάχων· καλεί να διατεθούν επιπρόσθετοι πόροι σε συντονισμό με άλλους διεθνείς χορηγούς με σκοπό την αποτροπή της ανθρωπιστικής κρίσης και την παροχή της απαραίτητης βοήθειας σε εκείνους που την χρειάζονται·

26.  παροτρύνει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει στο διαρθρωτικό επίπεδο και σε συνεργασία με τις χώρες της περιοχής ΜΑΒΑ το πρόβλημα που τίθεται εκ του ότι νέοι φεύγουν από την ΕΕ για να πολεμήσουν στο πλευρό του ISIS/Da’esh και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων στη Συρία και το Ιράκ· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα αρμόζοντα μέτρα για να εμποδίζουν τους μαχητές να ταξιδεύουν από το έδαφός τους, σύμφωνα με την απόφαση 2170 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και να αναπτύξουν κοινή στρατηγική για τις υπηρεσίες ασφαλείας τους και τους οργανισμούς της ΕΕ όσον αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο των τζιχαντιστών· ζητεί να υπάρξει συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο για να αναλαμβάνεται η κατάλληλη νομική δράση εναντίον κάθε προσώπου για το οποίο που υπάρχει υποψία ότι ενέχεται σε τρομοκρατικές πράξεις και να αναλαμβάνονται άλλα προληπτικά μέτρα για να ανιχνεύει και να σταματά κανείς τη ριζοσπαστικοποίηση· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών τόσο μεταξύ τους όσο και με τα όργανα της ΕΕ·

27.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να σέβεται στην προσπάθειά της για καταπολέμηση της τρομοκρατίας η κυβέρνηση της Αιγύπτου τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες, να θέσει τέρμα στις συστηματικές συλλήψεις ειρηνικών διαδηλωτών και ακτιβιστών, και να τηρεί το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη· σημειώνει ότι θα επιδοκίμαζε την απαγόρευση της θανατικής ποινής, απαγόρευση η οποία θα απέβαινε προς όφελος των μελών πολιτικών και κοινωνικών οργανισμών που έχουν καταδικασθεί πρόσφατα·

28.  επιδοκιμάζει την προκαταρκτική συμφωνία για τη ροή του ποταμού Νείλου, την οποία σύναψαν η Αίγυπτος, το Σουδάν και η Αιθιοπία, στις 23 Μαρτίου 2015· τονίζει ότι η από κοινού συμφωνημένη χρήση των νερών του Νείλου είναι θεμελιώδους σημασίας για την ασφάλεια όλων των εμπλεκόμενων χωρών· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη να διευκολύνει τη διεξαγωγή περαιτέρω διαλόγου μεταξύ όλων των μερών, εάν κρίνεται ότι θα βοηθήσει τις διαπραγματεύσεις·

Ενίσχυση της παγκόσμιας στρατηγικής για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

29.  είναι πεπεισμένο ότι η έλλειψη δημοκρατίας είναι μία από τις θεμελιώδεις αιτίες πολιτικής αστάθειας στην περιοχή και ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών δημοκρατικών αρχών συνιστά το ισχυρότερο εχέγγυο μακρόπνοα κατά της χρόνιας αστάθειας στις χώρες της περιοχής ΜΑΒΑ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να μην βλέπουν την περιοχή ΜΑΒΑ μόνον μέσα από τον φακό των σε βραχυπρόθεσμη κλίμακα απειλών κατά της ασφαλείας και να παρέχουν ενεργό και βιώσιμη στήριξη στις φιλοδοξίες για δημοκρατία που έχουν οι κοινωνίες της περιοχής· τονίζει ότι είναι ανάγκη να αναληφθεί ισορροπημένη δράση στο πλαίσιο μιας ολιστικής και φιλόδοξης προσέγγισης για τη δημοκρατία για να επιτευχθεί σύζευξη της πολιτικής για την ασφάλεια με εκείνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συνιστά μία από τις προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να τονωθεί η μακρόπνοη σταθερότητα στην περιοχή ΜΑΒΑ χάρις στη συνέχιση της στήριξης από την ΕΕ προς την κοινωνία των πολιτών, συγκεκριμένα μέσω του Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Διευκόλυνσης για την Κοινωνία των Πολιτών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας καθώς και μέσω νέων εργαλείων υπέρ της δημοκρατίας, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία· καλεί τα κράτη μέλη, σε πνεύμα αλληλεγγύης και ανάληψης δέσμευσης, να παρέχουν επαρκή χρηματοδότηση στον προϋπολογισμό του Ταμείου, για να εξασφαλιστεί η πλέον ευέλικτη και αποτελεσματική στήριξη προς τους τοπικούς φορείς της δημοκρατικής αλλαγής στην περιοχή· καλεί την ΕΥΕΔ να εντείνει τις προσπάθειες διάδοσης και εξήγησης των ευρωπαϊκών αξιών, ιδίως μέσω τακτικών επαφών με τις αρχές και, παράλληλα, με τους εκπροσώπους των κοινωνιών των πολιτών·

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση από την ΑΕ/ΥΕ και την Επιτροπή μιας ευρείας διαβούλευσης για την αναθεώρηση της ΕΠΓ· καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια πιο αποτελεσματική και καινοτόμο πολιτική και στρατηγική διάσταση της ΕΠΓ· χαιρετίζει τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και των χωρών της Νοτίου Μεσογείου· υπενθυμίζει ότι η συνάντηση αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση υπουργών εξωτερικών σε επτά έτη· φρονεί ότι πρέπει οι υπουργοί να συνέρχονται ετησίως· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και να στηρίζουν τους δημοκρατικούς παράγοντες στην περιοχή ΜΑΒΑ, κυρίως στις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η παρούσα ισορροπία στην κατανομή πόρων για τη χρηματοδότηση από την ΕΠΓ· υπενθυμίζει ότι χώρες που σημειώνουν πρόοδο στη υλοποίηση αναμορφώσεων και ακολουθούν την ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να λάβουν αποφασιστική επιπρόσθετη στήριξη, με ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται στην Τυνησία, τονίζει δε την ανάγκη να ενθαρρύνονται τα δικαιώματα των γυναικών·

31.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θεσπίσουν ειδικό πρόγραμμα για τη στήριξη και αποκατάσταση των γυναικών και κοριτσιών που είναι θύματα σεξουαλικής βίας και δουλείας σε περιοχές συγκρούσεων της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής και ιδιαίτερα στη Συρία και το Ιράκ· ζητεί από τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής της Mέσης Aνατολής και της Bόρειας Aφρικής, τον OHΕ, την ΕΕ και τις ενδιαφερόμενες MKO να λαμβάνουν υπόψη τους την ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση των γυναικών και κοριτσιών προσφύγων και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν αποκοπεί από τις οικογένειές τους, να τους παρέχουν κατάλληλη προστασία και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για υποστήριξη όσων επέζησαν μετά από πράξεις σεξουαλικής βίας, θεσπίζοντας συγχρόνως κοινωνικές πολιτικές που θα τους επιτρέψουν να επανενταχθούν στην κοινωνία· καλεί τα μέρη που εμπλέκονται σε ένοπλες συγκρούσεις να σεβαστούν τις διατάξεις της απόφασης 1325 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να λάβουν μέτρα για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών, συγκεκριμένα από την σεξουαλική κακοποίηση, την λαθραία διακίνηση και το σεξουαλικό εμπόριο και να καταπολεμήσουν την ατιμωρησία των δραστών· παροτρύνει τις κυβερνήσεις των χωρών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία αποτελεί ισχυρό μέσο περιεκτικής αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων της ενδοοικογενειακής βίας και του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

32.  υπογραμμίζει τη δυνατότητα που προσφέρουν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με συμφωνίες σύνδεσης για την ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων· τονίζει ότι θα πρέπει να επιτευχθεί μία σύνδεση μεταξύ όλων των διαστάσεων της δράσης για να εμβαθύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις σχέσεις της κατά τρόπο περιεκτικό και συνεκτικό· τονίζει την ανάγκη να περιληφθούν στις συμφωνίες αυτές πραγματικά και απτά κίνητρα για τους εταίρους, για να καταστεί ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων περισσότερο ελκυστικός, περισσότερο αποτελεσματικός και σαφής για τους άμαχους πληθυσμούς·

33.  τονίζει ότι είναι απαραίτητη η στενότερη συνεργασία ΕΕ και των χωρών της ΜΑΒΑ βάσει αμοιβαίως αποδεκτών στόχων, οι οποίοι να βασίζονται σε κοινά συμφέροντα· υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα που θα έχει ο συντονισμός της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις χώρες ΜΑΒΑ με αυτήν που προέρχεται από τους άλλους διεθνείς δωρητές· καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει συστάσεις για τη βελτίωση αυτού του συντονισμού και τονίζει την ανάγκη συντονισμού της κατεπείγουσας βοήθειας με τη μακρόπνοη αναπτυξιακή βοήθεια·

34.  πιστεύει ακράδαντα ότι η ανάπτυξη της τοπικής δημοκρατίας και της αποτελεσματικής τοπικής διακυβέρνησης έχει ζωτική σημασία για τη σταθεροποίηση των χωρών της ΜΑΒΑ, και συνεπώς ζητεί τη θεσμική κατοχύρωση και την ανάπτυξη ικανοτήτων των ενώσεων των τοπικών και περιφερειακών αρχών στις χώρες ΜΑΒΑ·

35.  καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του δικαιώματος στην ελευθερία της θρησκείας ή πίστης στην περιοχή και επαναλαμβάνει τη σημασία που αποδίδει η ΕΕ σε αυτό το θέμα· τονίζει και πάλι ότι το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη αποτελεσματικής καταπολέμησης των πάσης μορφής διακρίσεων εις βάρος των θρησκευτικών μειονοτήτων· καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών της ΜΑΒΑ να προασπίσουν τη θρησκευτική πολυφωνία· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά την προώθηση της ενεργού προστασίας των θρησκευτικών μειονοτήτων και την εξασφάλιση καταφυγίων· επικροτεί την έγκριση στη διάρκεια του έτους αναφοράς 2013 των Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΕ για την Προαγωγή και την Προστασία της Ελευθερίας Θρησκευτικής Συνείδησης ή Πεποιθήσεων, καλεί δε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών, τόσο στα διεθνή και περιφερειακά φόρα όσο και στις διμερείς σχέσεις με τρίτες χώρες· ενθαρρύνει την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να διεξάγουν μόνιμο διάλογο με ΜΚΟ, θρησκευτικές ομάδες ή ομάδες πεποιθήσεων και θρησκευτικούς ηγέτες·

36.  είναι πεπεισμένο ότι η πολιτιστική συνεργασία και διπλωματία καθώς και η πανεπιστημιακή συνεργασία και ο θρησκευτικός διάλογος είναι ουσιώδους σημασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και πάσης μορφής ριζοσπαστισμού· τονίζει ότι τόσο για την Ευρώπη, όσο και για την περιοχή ΜΑΒΑ η εκπαίδευση και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης αποτελούν επίσης ανάχωμα κατά της ριζοσπαστικοποίησης και καλεί συνεπώς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν τις αναγκαίες επενδύσεις στον τομέα αυτόν· τονίζει ότι είναι υψίστης σημασίας η προώθηση των πολιτιστικών και πανεπιστημιακών ανταλλαγών, μεταξύ άλλων εκείνες με εκπροσώπους του Ισλάμ στις χώρες ΜΑΒΑ και με τις ισλαμικές κοινότητες στην Ευρώπη· παροτρύνει τα κράτη εταίρους να συμμετέχουν στα πολιτιστικά προγράμματα της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να αναδεχθεί την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ της δημιουργίας ενός φιλόδοξου ευρωμεσογειακού προγράμματος Erasmus, χωριστού από το πρόγραμμα Erasmus+· καλεί την Επιτροπή να δώσει αμέσως ιδιαίτερη προσοχή στα προγράμματα Erasmus+ που καταρτίστηκαν για τη Νότια Μεσόγειο· ενθαρρύνει το να περιλαμβάνουν τα προγράμματα ανταλλαγών άτομα από τις χώρες της ΜΑΒΑ που δεν ανήκουν στην ΕΠΓ·

37.  τονίζει την ανάγκη να υπάρξει μία αποτελεσματική κοινή ευρωπαϊκή απόκριση από όλα τα κράτη μέλη στην προπαγάνδας των τζιχαντιστών και τη ριζοσπαστικοποίηση που αναπτύσσεται εντός της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, απόκριση στην οποία θα συμμετέχουν οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρώπης και με την οποία θα συνεργάζονται κοινότητες των Ευρωπαίων πολιτών που έχουν ισχυρούς πολιτιστικούς δεσμούς με τις χώρες της ΜΑΒΑ· θεωρεί ότι αυτή η αντιπρόταση θα πρέπει να βασίζεται στην προαγωγή κοινών αξιών που απορρέουν από τον οικουμενικό χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να αντιστρατεύεται στην ιδέα μιας σύρραξης μεταξύ θρησκειών ή πολιτισμών· ζητεί να διορίζεται στην ΕΥΕΔ προσωπικό που ομιλεί τις γλώσσες της περιοχής ΜΑΒΑ για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας· τονίζει την ανάγκη να σταλεί θετικός μήνυμα συνοδευόμενο από συγκεκριμένα παραδείγματα όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών ΜΑΒΑ και τη συνεργασία με αυτές· τονίζει την ανάγκη να αναβαθμιστεί η προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στην περιοχή·

38.  τονίζει τις δυνατότητες για τον πολιτισμικό και τον διαθρησκευτικό διάλογο που παρέχει η ΕΠΓ· τονίζει τη σχέση που υφίσταται μεταξύ αφενός των ανταλλαγών και της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ΕΠΓ στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης και αφετέρου της οικοδόμησης και της ενδυνάμωσης μιας ανοικτής κοινωνίας των πολιτών, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της προώθησης των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

39.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένας απευθείας διάλογος με τις κοινωνίες των πολιτών των χωρών ΜΑΒΑ, για να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι προσδοκίες τους· εκφράζει την υποστήριξή του στη δημιουργία ενός συστήματος διαβούλευσης και τόνωσης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των νέων γενεών στο πλαίσιο της ΕΠΓ· τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της συμμετοχής των νέων των χωρών αυτών σε έναν διάλογο που θα βασίζεται σε μια ειλικρινή, άμεση και ισότιμη σχέση επί ίσοις όροις· υπενθυμίζει τη σημασία των αποστολών παρακολούθησης εκλογών και καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ΕΥΕΔ να τις αναπτύξουν σε όλες τις χώρες της περιοχής κατόπιν προσκλήσεως από τις κυβερνήσεις αυτών των χωρών όταν οι προοπτικές γνήσιων δημοκρατικών εκλογών είναι πραγματικές και να εξασφαλίζουν ότι οι αποστολές αυτές δεν καταλήγουν να νομιμοποιούν χειραγωγημένες διαδικασίες ενορχήστρωσης· ζητεί να δίδεται σε τακτική βάση συνέχεια στις συστάσεις που διατυπώνουν αυτές οι αποστολές·

40.  τονίζει την ανάγκη να διατρανωθεί ο κεντρικός ρόλος της Ένωσης για τη Μεσόγειο, η οποία ως μοναδικό φόρουμ για ένα διάλογο σχετικά με την εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των χωρών της Μεσογείου χρειάζεται να αναχθεί σε κινητήρια δύναμη για τις επενδύσεις σε μία βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής· επισημαίνει ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο θα πρέπει να μπορεί η ίδια να αντλεί τα κεφάλαια που είναι απαραίτητα για τα ως άνω σχέδια· προσυπογράφει την κατεύθυνση στην οποία στρέφονται οι συναντήσεις των υπουργών· ζητεί την ευρύτερη διάδοση των προγραμμάτων και της δράσης που απορρέουν από αυτές, περιλαμβανομένων των κοινών αποστολών παρακολούθησης της διεξαγωγής εκλογών και των κοινών αποστολών αξιολόγησης, καθώς και μεγαλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση· επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό είναι να αναζωογονηθεί Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση και να αναβιώσει η πολιτική φιλοδοξία της, με στόχο την αντιμετώπιση με πραγματικά αποδεκτό από αμφότερες τις πλευρές τρόπο των προκλήσεων που συνδέονται με την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής της Μεσογείου·

41.  εκφράζει βαθειά ανησυχία λόγω των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως εις βάρος των ευάλωτων ομάδων στις χώρες ΜΑΒΑ σε καταστάσεις συγκρούσεων· θεωρεί ότι τα παιδιά αποτελούν μία από τις πλέον ευάλωτες ομάδες και ως εκ τούτου επαναλαμβάνει την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την υλοποίηση της αναθεωρημένης στρατηγικής περί εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ σχετικά με τα Παιδιά στις Ένοπλες Συγκρούσεις· ενθαρρύνει την ΕΕ να εμβαθύνει περαιτέρω τη συνεργασία της με τον Ειδικό Εντεταλμένο του ΟΗΕ για τα Παιδιά που πλήττονται από Ένοπλες Συγκρούσεις, υποστηρίζοντας τα σχετικά σχέδια δράσης και τους μηχανισμούς παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων·

Εμβάθυνση της συνεργασίας για την οικονομική ανάπτυξη

42.  σημειώνει ότι η περιοχή ΜΑΒΑ πλήττεται ιδιαίτερα από τη φτώχεια και τις ανισότητες· είναι πεπεισμένο ότι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με ενίσχυση της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, είναι αυτό που χρειάζεται για την επίτευξη πολιτικής σταθερότητας· εκφράζει ανησυχία λόγω της κατάστασης των νέων και πιστεύει ότι είναι ουσιώδους σημασίας το να έχουν αξιοπρεπείς και θεμιτές προοπτικές για το μέλλον τους· τονίζει τη θεμελιώδη σημασία που έχει η καταπολέμηση της διαφθοράς στις χώρες ΜΑΒΑ, όχι μόνο για την προσέλκυση ευρωπαϊκών επενδύσεων και την επίτευξη δυνατότητας για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας· υπογραμμίζει τη σχέση μεταξύ διαφάνειας, κράτους δικαίου και αντιτρομοκρατικής πολιτικής, στοιχείων που χρειάζεται να αντιμετωπίζονται όλα από κοινού· καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντείνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς στις χώρες ΜΑΒΑ, η οποία θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

43.  θεωρεί ότι στον στρατηγικός διάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες ΜΑΒΑ θα πρέπει να δοθεί νέα ώθηση προς την κατεύθυνση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, η οποία να βοηθεί στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και να δημιουργεί θέσεις εργασίας και ευκαιρίες εκπαίδευσης κυρίως για τη νεολαία· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να διευκολυνθεί για τις χώρες ΜΑΒΑ η πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ, ενώ θα παρέχονται όλες οι απαραίτητες δικλείδες προστασίας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενθαρρυνθούν οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στις χώρες ΜΑΒΑ, περιλαμβανομένων και έργων στα πεδία της ενέργειας και των υποδομών, έχοντας στρατηγικό στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημοκρατικής λογοδοσίας·

44.  υπενθυμίζει ότι το 2015 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης, το οποίο αποσκοπεί να εμπνεύσει περισσότερους Ευρωπαίους να συμμετάσχουν στην εξάλειψη της φτώχειας παγκοσμίως, και το οποίο συμπίπτει με τα σχέδια της διεθνούς κοινότητας για συμφωνία επί ενός συνόλου Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης· καλεί τις αρχές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης των χωρών ΜΑΒΑ να αναγάγουν σε προτεραιότητα την επίτευξη αυτών των στόχων·

45.  τονίζει ότι ο ενισχυμένος διάλογος επί θεμάτων που σχετίζονται με την ενέργεια στη Μεσόγειο θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, να προωθήσει την περιφερειακή σταθερότητα και να εξασφαλίσει την ακεραιότητα του περιβάλλοντος· συνεπώς, προτείνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ στη διπλωματία του τομέα της ενέργειας στις χώρες ΜΑΒΑ, όπως σκιαγραφείται στην Ενεργειακή Ένωση· τονίζει τη σημασία, τόσο στρατηγική όσο και οικονομική, που έχει ο ενεργειακός εφοδιασμός των χωρών κείνται στη νότια γειτονιά της ΕΕ· χαιρετίζει την ίδρυση της ευρωμεσογειακής πλατφόρμας φυσικού αερίου και βεβαιώνει ότι είναι ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι ευρωμεσογειακές συνδέσεις στους τομείς του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού·

46.  υποστηρίζει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων πανεπιστημιακής και επαγγελματικής κατάρτισης στις χώρες ΜΑΒΑ, για να δημιουργηθεί ένα ευρύ απόθεμα επαγγελματικών δεξιοτήτων· σημειώνει ότι το πρόγραμμα κυκλικής κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει να επεκταθεί όσο είναι δυνατόν στις χώρες ΜΑΒΑ, μέσω ευέλικτων και εξελικτικών εργαλείων, όπως είναι οι συμπράξεις κινητικότητας·

47.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της σε όλα τα στάδια της οικονομικής ανάπτυξης των κρατών της περιοχής, με τη βοήθεια όλων των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της· υπενθυμίζει ότι τα εργαλεία αυτά κυμαίνονται από την ανθρωπιστική βοήθεια έως τις πλήρεις και εις βάθος συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και επιτρέπουν στην ΕΕ την κάλυψη μιας διεργασίας που ποικίλλει από την έξοδο από την κρίση έως την εγκαθίδρυση σταθερών θεσμών·

48.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι απαιτείται ελάχιστο διάστημα ενός έτους για την αποδέσμευση της μακροοικονομικής βοήθειας προς χώρες των οποίων η δημοσιονομική κατάσταση είναι πολύ ευάλωτη· παροτρύνει την ΕΕ να κινητοποιήσει ή να ανακατευθύνει πολύ γρήγορα τα απαραίτητα κονδύλια· προτρέπει να εφαρμοσθεί μία νέα διαδικαστική διάσταση για τη βοήθεια από την ΕΕ, τόσο όσον αφορά τη στήριξη μέσω των χρηματοδοτικών μέσων της εξωτερικής δράσης της ΕΕ όσο και στο επίπεδο της μακροοικονομικής βοήθειας· υπογραμμίζει στο πλαίσιο της μακροοικοινομικής βοήθειας ότι είναι αναγκαίο να αποτιμά επαρκώς η ΕΕ τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο και τον αντίκτυπο επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν τα μέτρα που ζητούν οι δικαιούχες χώρες για να εξασφαλίζεται ότι η βοήθεια αυτή δεν θα αποτελέσει παράγοντα αποσταθεροποίησης, για παράδειγμα υπονομεύοντας τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας· καλεί τους Άραβες χορηγούς κεφαλαίων να συντονίσουν τη βοήθειά τους στο πλαίσιο του ΣΑΚ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ), όσο είναι δυνατόν, με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

49.  καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) να συντονίσουν τις επενδυτικές στρατηγικές τους με την Ένωση για τη Μεσόγειο ώστε να δημιουργήσουν θετικές συνέργιες·

50.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει εταιρικές της σχέσεις με τις χώρες της περιοχής που δεν είναι άμεσοι γείτονές της· υποστηρίζει τη σύναψη σύμβασης για την εγκαθίδρυση ζώνης ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΣΣΚ, στο βαθμό όπου θα ήταν δυνατή η εξεύρεση αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας, η οποία θα συνιστούσε για την Ευρωπαϊκή Ένωση δυνατότητα ευρύτερης παρουσίας και περαιτέρω μόχλευσης στην περιοχή, ιδίως με την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για ένα νέο πρόγραμμα κοινής δράσης· υπενθυμίζει ότι μία συμφωνία αυτού του είδους μεταξύ του ΣΣΚ και την ΕΖΕΣ τέθηκε σε ισχύ την1η Ιουλίου 2014·

51.  ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τις συζητήσεις σχετικά με τη δρομολόγηση διαπραγματεύσεων για πλήρεις και εις βάθος συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με ορισμένες χώρες της περιοχής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την εταιρική σχέση της Deauville· επαναλαμβάνει ότι η ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων αποτελεί μέρος της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ειρήνης, της ευημερίας και της σταθερότητας·

52.  τονίζει ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση των χωρών ΜΑΒΑ θα επέτρεπε την ενίσχυση των πολιτικών δεσμών και θα ευνοούσε το εμπόριο και την ανάπτυξη· καλεί τις χώρες ΜΑΒΑ να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες και τις εισαγωγές τους· σημειώνει ότι στη μεγάλη του πλειονότητα το εμπόριο των χωρών ΜΑΒΑ διενεργείται με χώρες εκτός ΜΑΒΑ· εκφράζει τη λύπη του για το αδιέξοδο που αντιμετωπίζει η ΕΕ όσον αφορά την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλει κάθε προσπάθεια στο διπλωματικό, πολιτικό και χρηματοδοτικό επίπεδο για να βοηθήσει στην υλοποίηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης των χωρών του Μαγκρέμπ δυνάμει της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ ή των γεωγραφικά ευρύτερων συμφωνιών του Αγκαντίρ·

53.  χαιρετίζει τη στήριξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων προς την πρωτοβουλία για τον συντονισμό των επενδύσεων στην περιοχή της Νότιας Μεσογείου (AMICI)· τονίζει τη σημασία των πρωτοβουλιών που προάγουν τη συνεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

54.  τάσσεται υπέρ της περαιτέρω συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών, μεταξύ άλλων με τη στενότερη σύνδεση των δικτύων υποδομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών εταίρων, με σκοπό να διευκολυνθεί η κίνηση αγαθών και προσώπων·

o
o   o

55.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια όλων των κρατών μελών της ΕΕ, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών τους.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0023.
(2) ΕΕ C 247 E της 17.8.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 163.
(4) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 26.
(5) ΕΕ C 261 E της 10.9.2013, σ. 21.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0207.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0027.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0010.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0040.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0077.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0071.


Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας
PDF 561kWORD 180k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (2015/2002(INI))
P8_TA(2015)0272A8-0194/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 5, και τα άρθρα 8 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής και της Αντιπροέδρου/ Ύπατης Εκπροσώπου με τίτλο «Προς μία νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας», το οποίο δημοσιεύθηκε στις 4 Μαρτίου 2015(1),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Αντιπροέδρου/ Ύπατης Εκπροσώπου με τίτλο «Εταιρική σχέση με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία» (COM(2011)0200)(2), που δημοσιεύτηκε στις 8 Μαρτίου 2011, και την ανακοίνωσή της με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» (COM(2011)0303)(3), που δημοσιεύτηκε στις 25 Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 11ης Μαρτίου 2003 με τίτλο «Ευρύτερη Ευρώπη – Γειτονικές σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων με τους γείτονές μας στα ανατολικά και νότια σύνορά μας» (COM(2003)0104)(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας(5) και της 20ής Απριλίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και την προστασία ως προς την άσκηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 24ης Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και ειδικότερα τα ψηφίσματα της 20ής Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το νέο πλαίσιο σχέσεων με τους γείτονές μας στα ανατολικά και νότια σύνορα(6), της 20ής Απριλίου 2004 σχετικά με τη νέα πολιτική της ΕΕ για τις γειτονικές σχέσεις μετά τη διεύρυνση(7), της 19ης Ιανουαρίου 2006 για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας(8), της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας(9), της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας - Ανατολική Διάσταση(10), της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Νότια Διάσταση(11), της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας(12) και της 23ης Οκτωβρίου 2013 «σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας: προς την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης: Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκθέσεις του 2012»(13), και της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την αξιολόγηση και τον καθορισμό προτεραιοτήτων όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης(14),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ρίγας κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ, της 22ας Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας προβληματισμού υψηλού επιπέδου σχετικά με την ενεργειακή κοινότητα του μέλλοντος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0194/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) δημιουργήθηκε με σκοπό την σύσφιξη των σχέσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας και των εταιρικών σχέσεων της (ΕΕ) με τις γειτονικές χώρες ούτως ώστε να αναπτυχθεί ένας κοινός χώρος σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της ΣΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος παραμένει ο ίδιος·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή της γειτονίας τελεί επί του παρόντος υπό καθεστώς ανακατατάξεων λόγω του αυξανόμενου αριθμού μακροχρόνιων και νέων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, και ότι είναι λιγότερο σταθερή και πολύ λιγότερο ασφαλής και αντιμετωπίζει πολύ βαθύτερη οικονομική κρίση απ’ όσο όταν δρομολογήθηκε η ΕΠΓ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεωρημένη πολιτική θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία υποχρέωση λογοδοσίας και την κοινή προσήλωση στις αξίες και τις αρχές της ΕΕ συμπεριλαμβανομένων της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρώπινα δικαιώματα και της ύπαρξης αποτελεσματικών, υπόλογων και διαφανών δημόσιων οργάνων, και ότι αυτές οι αρχές και αξίες είναι προς όφελος τόσο των κοινωνιών των γειτονικών χωρών όσο και της ίδιας της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πρακτικές δυσκολίες και προκλήσεις, η ΕΕ οφείλει να συνεχίσει να προωθεί τη διαδικασία μετάβασης σε όλες τις χώρες, καθώς και τον εκδημοκρατισμό, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλα τμήματα της περιοχής της γειτονίας συνεχίζουν να επηρεάζονται από ένοπλες ή παγωμένες συγκρούσεις και κρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες εταίροι πρέπει να επιδιώκουν ειρηνική επίλυση των υφιστάμενων συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη συγκρούσεων, περιλαμβανομένων των παγωμένων και των παρατεταμένων συγκρούσεων, εμποδίζουν την οικονομική, κοινωνική και πολιτική αναμόρφωση καθώς και την περιφερειακή συνεργασία, σταθερότητα και ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο στην ειρηνική διευθέτηση των υφιστάμενων συγκρούσεων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις αυτές υπονομεύουν την ανάπτυξη μιας πραγματικής και αποτελεσματικής πολυμερούς διάστασης της ΕΠΓ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρήνη και η σταθερότητα είναι θεμελιώδη στοιχεία της ΕΠΓ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες εταίροι πρέπει να συμμορφώνονται με τις εν λόγω αρχές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ καταδικάζει ρητά κάθε μορφή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, του βιασμού, της δουλείας, των εγκλημάτων τιμής, των καταναγκαστικών γάμων, της παιδικής εργασίας και του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις στην περιοχή από το 2004, και κυρίως τα τελευταία χρόνια, έχουν καταδείξει ότι η ΕΠΓ δεν είναι σε θέση να ανταποκρίνεται δεόντως και εγκαίρως στις ταχέως μεταβαλλόμενες και δυσχερείς συνθήκες·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΠΓ παραμένει στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεξέταση της ΕΠΓ πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυσή της και ως γνώμονα την διατήρηση της προόδου στην πορεία προς μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ έχουν προσπαθήσει, από κοινού με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να αναδιαμορφώσουν την ΕΠΓ με τρόπο ώστε να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες της και να προσαρμοστεί στις μεταβληθείσες εθνικές και διεθνείς συνθήκες, ιδίως μετά την Αραβική Άνοιξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια αυτή αντικατοπτρίστηκε στον νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό της ΕΠΓ για την περίοδο 2014-2020 τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΜΓ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημερινές προκλήσεις που δημιουργεί η κρίση στην ανατολική Ουκρανία και η κατάληψη της Κριμαίας και το Da’esh θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αναθεώρηση του ΕΜΓ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανασφάλεια, η αστάθεια και οι δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στις γειτονικές χώρες μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις και να αναστρέψουν τις τάσεις εκδημοκρατισμού του παρελθόντος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την καθιέρωση της νέας προσέγγισης το 2011 και μετά οι πολιτικές εξελίξεις στις γειτονικές χώρες της έχουν καταδείξει ότι η ΕΕ χρειάζεται να επανεξετάσει περαιτέρω τις σχέσεις με τους γείτονές της, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που ισχύουν σε εξωτερικό και εσωτερικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις στη γειτονιά της και να προσαρμόσει τη στρατηγική της εξετάζοντας τα συμφέροντα και τις προτεραιότητές της και αποτιμώντας τα εργαλεία πολιτικής, τα κίνητρα και τους διαθέσιμους πόρους της καθώς και την ελκυστικότητα αυτών για τους εταίρους της·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αναθεώρηση της ΕΠΓ του 2011 αναφέρθηκε ότι η νέα προσέγγιση θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία ευθύνη και την κοινή δέσμευση για σεβασμό των οικουμενικών αξιών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην ειρηνική επίλυση των σημερινών συγκρούσεων, και ιδιαίτερα των παγωμένων ή παρατεταμένων συγκρούσεων, οι οποίες συνιστούν επί του παρόντος ανυπέρβλητο εμπόδιο για την πλήρη ανάπτυξη της ΕΠΓ, τόσο στα ανατολικά όσο και στα νότια, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας και η περιφερειακή συνεργασία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΠΓ αφορά διάφορες «γειτονιές», στις οποίες περιλαμβάνονται χώρες με διαφορετικά συμφέροντα, φιλοδοξίες και δυνατότητες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται διαφοροποιημένη προσέγγιση και εξατομικευμένες πολιτικές, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η γειτονιά της ΕΕ είναι σήμερα περισσότερο κατακερματισμένη από ποτέ, με τις χώρες να διαφέρουν μεταξύ τους από πολλές απόψεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες τους αναφορικά με την ΕΕ, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και το εξωτερικό περιβάλλον τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διμερείς σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της ΕΠΓ βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική χρήση της αρχής των αναλογικών κερδών είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διαμόρφωση και τη διαφοροποίηση των σχέσεων με τις χώρες εταίρους και ότι η ΕΕ πρέπει να «ανταμείβει» τις χώρες που κάνουν χρήση της ενισχυμένης συνεργασίας με την ΕΕ και επιτυγχάνουν πρόοδο όσον αφορά την τήρηση των ευρωπαϊκών αξιών, τόσο σε επίπεδο πόρων όσο και στο πλαίσιο άλλων κινήτρων της ΕΠΓ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γείτονες της ΕΕ πρέπει να μπορούν να καθορίζουν το μέλλον τους χωρίς να υφίστανται εξωτερικές πιέσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος που σημειώθηκε στην επίλυση των συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων μεταξύ των χωρών της ΕΠΓ θα πρέπει να θεωρείται κριτήριο που να αξιολογείται στις ετήσιες εκθέσεις προόδου·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας των κυρίαρχων κρατών αποτελεί θεμελιώδη αρχή όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των χωρών της ευρωπαϊκής γειτονίας ενώ η κατοχή του εδάφους μιας χώρας από μια άλλη δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι που διατίθενται στην ΕΕ για τις ενέργειές της ως «παγκόσμιου παράγοντα» έως το 2020 εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου ανέρχονται μόλις σε 6% του συνολικού προϋπολογισμού και καλύπτουν όλα τα σχετικά προγράμματα, περιλαμβανομένων της αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΠΓ έχει συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ενιαίας φωνής της ΕΕ σε ολόκληρη τη γειτονική περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή γειτονιά εναρμονίζοντας τις προσπάθειές τους και αυξάνοντας την αξιοπιστία της ΕΕ και την ικανότητά της να ενεργεί μιλώντας με ενιαία φωνή·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία διαβούλευσης την οποία εφαρμόζουν η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ θα πρέπει να είναι περιεκτική και χωρίς αποκλεισμούς, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα ζητηθεί η γνώμη όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να τονίζεται πόσο σημαντική είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην εν λόγω διαδικασία διαβούλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της προβολής και της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης στις χώρες εταίρους σχετικά με την ΕΠΓ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανατολικές και οι νότιες γειτονικές χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα, για την επιτυχή αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται μια ευέλικτη ΕΠΓ που θα προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και προκλήσεις της κάθε περιοχής·

1.  τονίζει τη σημασία, την αναγκαιότητα και τον επίκαιρο χαρακτήρα της επανεξέτασης της ΕΠΓ· τονίζει ότι η αναθεωρημένη ΕΠΓ θα πρέπει να μπορεί να παρέχει ταχεία, ευέλικτη και κατάλληλη απόκριση στην επιτόπια κατάσταση, προβάλλοντας επιπλέον ένα φιλόδοξο στρατηγικό όραμα για την ανάπτυξη σχέσεων με τις γειτονικές χώρες τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές πλαίσιο, σύμφωνα με τη δέσμευσή της για προώθηση των βασικών αξιών στις οποίες βασίζεται·

2.  τονίζει ότι η ΕΠΓ συνιστά ουσιαστικό μέρος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και πρέπει να παραμείνει ενιαία πολιτική· θεωρεί ότι η ΕΠΓ συνιστά τμήμα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, οι δυνατότητες και η μοναδικότητα της οποίας συνίστανται στο ευρύ φάσμα των μέσων που είναι διαθέσιμα για ανάπτυξη στους τομείς της διπλωματίας, της ασφάλειας, της άμυνας, της οικονομίας, του εμπορίου, της ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής δράσης· φρονεί ότι είναι ζωτικής σημασίας η θέσπιση αποτελεσματικής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και την εδραίωση της θέσης της σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι η ΕΠΓ πρέπει να δείχνει την πραγματική ηγετική ικανότητα της ΕΕ στη γειτονική περιοχή και στις σχέσεις με τους διεθνείς εταίρους μας·

3.  πιστεύει στη διαρκή αξία των αρχικών στόχων της ΕΠΓ για δημιουργία ενός χώρου ευημερίας, σταθερότητας, ασφάλειας και καλών σχέσεων γειτονίας, που θα βασίζεται στις κοινές αξίες και αρχές της Ένωσης, μέσω της παροχής υποστήριξης και κινήτρων για βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις γειτονικές χώρες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με δική τους ευθύνη και θα συμφωνηθούν μαζί τους, γεγονός που θα συμβάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας με την ΕΕ· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη συνεκτίμησης των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί, επιστροφής στα βασικά και επαναφοράς των στόχων αυτών στην κορυφή του θεματολογίου·

4.  υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της ΕΠΓ, ως πολιτικής που δημιουργεί σχέσεις πολλαπλών επιπέδων και ισχυρή αλληλεξάρτηση μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών χωρών - εταίρων της· υπογραμμίζει ότι η θεμελιώδης πρόκληση της ΕΠΓ συνίσταται στην επίτευξη απτών και συγκεκριμένων βελτιώσεων προς όφελος των πολιτών των χωρών εταίρων· θεωρεί ότι η ΕΠΓ πρέπει να καταστεί ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη και να έχει περισσότερο πολιτικό χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των θετικών στοιχείων της, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης μεγαλύτερης έμφασης στις εταιρικές σχέσεις με εταιρείες, στη διαφοροποίηση και στην προσέγγιση των αναλογικών κερδών·

5.  τονίζει ότι ο σεβασμός των οικουμενικών θεμελιωδών αξιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ισότητας και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στις οποίες βασίζεται η ΕΕ, πρέπει να παραμείνει στον πυρήνα της αναθεωρημένης πολιτικής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 των συμφωνιών σύνδεσης που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες· επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση του κράτους δικαίου και η στήριξη της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι προς το συμφέρον των χωρών εταίρων και ζητεί τη θέσπιση αυστηρότερων όρων όσον αφορά τον σεβασμό αυτών των θεμελιωδών αξιών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει τον ρόλο του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία·

6.  τονίζει ότι η ανανεωμένη πολιτική πρέπει να διαθέτει περισσότερο στρατηγικό χαρακτήρα, πιο συγκεκριμένη εστίαση, να είναι ευέλικτη και συνεκτική και να βασίζεται σε πολιτικά κίνητρα· καλεί την ΕΕ να καθορίσει ένα σαφές πολιτικό όραμα σχετικά με την ΕΠΓ, και να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις δικές της πολιτικές προτεραιότητες στις ανατολικές και νότιες γειτονικές χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες της κάθε περιοχής, καθώς και τις διαφορετικές επιδιώξεις και πολιτικές φιλοδοξίες τους· φρονεί ότι η ανατολική εταιρική σχέση και η εταιρική σχέση με τις χώρες της Μεσογείου έχουν καθοριστική σημασία· ζητεί τον διορισμό ειδικών εντεταλμένων για την Ανατολή και τον Νότο, με καθήκον τον πολιτικό συντονισμό της αναθεωρημένης πολιτικής και τη συμμετοχή τους σε όλες τις δράσεις που αναπτύσσει η ΕΕ στη γειτονική περιοχή·

7.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των κρατών μελών, της εμπειρογνωμοσύνης τους και των διμερών σχέσεών τους με τις χώρες της ΕΠΓ στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής ενωσιακής πολιτικής· τονίζει την ανάγκη κατάλληλου συντονισμού μεταξύ της ΑΕ/ΥΕ, του Επιτρόπου για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των Ειδικών Εντεταλμένων της ΕΕ ώστε να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών· φρονεί ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της ΕΠΓ·

8.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να αναπτύξει προτάσεις για συνεργασία με πρόθυμες χώρες της περιοχής της γειτονίας με βάση το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν περαιτέρω βήμα στην ευρωπαϊκή προοπτική τους, να βασίζονται στην ενίσχυση της ένταξης στον χώρο της ΕΕ όσον αφορά τις ελευθερίες και την πλήρη ολοκλήρωση στο εσωτερικό της κοινής αγοράς και να περιλαμβάνουν επίσης στενότερη συνεργασία στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)·

9.  παροτρύνει να ορισθούν βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες και στρατηγικοί στόχοι, έχοντας κατά νου ότι η ΕΠΓ θα πρέπει να αποσκοπεί στην υιοθέτηση διαφοροποιημένης προσέγγισης για την προώθηση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς μεταξύ των χωρών της ΕΠΓ και με αυτές· τονίζει ότι, κατά τον ορισμό της προσέγγισής της, η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει τόσο τα δικά της συμφέροντα και προτεραιότητες όσο και εκείνα των επί μέρους ενδιαφερόμενων χωρών και παράλληλα το επίπεδο ανάπτυξής τους, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των κοινωνιών, τις πολιτικές φιλοδοξίες και το γεωπολιτικό περιβάλλον·

10.  τονίζει ότι ο ενστερνισμός, η διαφάνεια, η αμοιβαία υποχρέωση λογοδοσίας και η αποφυγή του αποκλεισμού σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να αποτελέσουν βασικές πτυχές της νέας προσέγγισης, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη της ΕΠΓ θα γίνουν αισθητά σε όλα τα επίπεδα της κοινότητας και της κοινωνίας των ενδιαφερόμενων χωρών αντί να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες ομάδες·

11.  υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι, για την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού των χωρών εταίρων, ο πολιτικός διάλογος που κυριαρχεί σήμερα στον τομέα της ΕΠΓ πρέπει να αντικατασταθεί από έναν ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό διάλογο που να καλύπτει όλες τις πτυχές της πολιτικής, κοινωνικής, εθνοτικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας των χωρών εταίρων· υπογραμμίζει την αξία της προόδου που επιτεύχθηκε μέσω της εδαφική συνεργασίας με την απευθείας συμμετοχή των τοπικών αρχών·

12.  εκφράζει τη λύπη του για τους περιορισμένους πόρους που διατίθενται για τη συνεργασία της ΕΕ με τις γειτονικές χώρες - εταίρους της, ιδίως σε σύγκριση με τα σημαντικά υψηλότερα επίπεδα πόρων που επενδύονται στις χώρες της ΕΠΓ από ενδιαφερόμενα μέρη τρίτων χωρών· σημειώνει ότι με αυτόν τον τρόπο υπονομεύεται η ικανότητα της ΕΕ να προωθήσει και να εφαρμόσει πολιτικές που να συνάδουν με τα στρατηγικά της συμφέροντα στη γειτονιά της· υπογραμμίζει την ανάγκη εξορθολογισμού των παρεμβάσεων στήριξης και αύξησης των κονδυλίων προκειμένου να ανταμείψει και να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις χώρες εταίρους οι οποίες είναι πραγματικά προσηλωμένες στην επίτευξη προόδου όσον αφορά την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων, τον εκδημοκρατισμό και τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων·

13.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών λογοδοσίας και διαφάνειας στις χώρες εταίρους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχουν την ικανότητα να απορροφούν και να δαπανούν τα κονδύλια με αποτελεσματικό και ουσιαστικό τρόπο· καλεί, ως εκ τούτου την Επιτροπή να διασφαλίσει αποτελεσματικότερους μηχανισμούς παρακολούθησης και εποπτείας των δαπανών όσον αφορά την οικονομική στήριξη της ΕΕ προς τις χώρες της ΕΠΓ, μεταξύ άλλων μέσω της διενέργειας ελέγχου από την κοινωνία των πολιτών·

14.  καλεί την ΕΕ να βελτιώσει τον συντονισμό της με άλλους δωρητές και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ άλλων μέσω της πρωτοβουλίας AMICI, σύμφωνα με τη δέσμευσή της να καταστεί πιο συνεπής, σεβαστός και αποτελεσματικός διεθνής παράγοντας στην περιοχή, και τονίζει την ανάγκη για κοινό προγραμματισμό με τα κράτη μέλη και μεταξύ αυτών· υπογραμμίζει ότι η βελτίωση του συντονισμού με τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί μια κοινή, συνεκτική και αποτελεσματική προσέγγιση των βραχυπρόθεσμων και των μεσοπρόθεσμων στόχων της συνεργασίας της ΕΕ με τις γειτονικές χώρες και ζητεί την έναρξη συζήτησης με το Συμβούλιο σχετικά με αυτό το θέμα·

15.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες της ενισχυμένης δέσμευσης έναντι των γειτόνων της, με τη χορήγηση επαρκούς χρηματοδότησης· θεωρεί ότι η μεσοπρόθεσμη επανεξέταση των εξωτερικών χρηματοδοτικών μηχανισμών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αναθεωρημένη πολιτική, και ότι ο ΕΜΓ θα πρέπει συνεπώς να αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική η ΕΠΓ και να διασφαλίζει την προβλεψιμότητα και τη βιωσιμότητα της συνεργασίας της ΕΕ με τους εταίρους μας, καθώς και επαρκή επίπεδα διαδικαστικής ευελιξίας· επιπλέον, ζητεί να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή και συνέπεια μεταξύ των διαφόρων εξωτερικών χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ·

16.  υπογραμμίζει τον ρόλο διευκόλυνσης που διαδραματίζει εν προκειμένω το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία, συμπληρώνοντας τα μέσα της ΕΕ με μια νέα προσέγγιση η οποία είναι περισσότερο ευέλικτη, ευπροσάρμοστη, καλύπτει τα κενά και είναι οικονομικά αποδοτική· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερους πόρους για την ΕΠΓ·

17.  αναγνωρίζει ότι η στάση των γειτονικών χωρών έναντι της Ευρώπης και της ΕΕ έχει πραγματικό αντίκτυπο στη σύγκρουση, αλλά δεν αποδέχεται οποιαδήποτε συνενοχή όσον αφορά την καταστολή και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε γειτονικές χώρες η οποία απορρέει από εσφαλμένη, βραχυπρόθεσμη επιδίωξη σταθερότητας·

Προστιθέμενη αξία της δράσης σε επίπεδο ΕΕ

Αναδιαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας

18.  τονίζει την ανάγκη αναδιαμόρφωσης της ΕΠΓ για να οικοδομηθούν ισχυρές, στρατηγικές και διαρκείς εταιρικές σχέσεις με τις χώρες της ΕΠΓ που να βασίζονται στη διατήρηση των αξιών και των αρχών της ΕΕ και να συνάδουν με αυτές και στην προώθηση των αμοιβαίων συμφερόντων· ζητεί να βασίζονται οι τεχνικές πτυχές της πολιτικής σε ένα σαφές πολιτικό όραμα·

19.  σημειώνει ότι η ΕΠΓ θα πρέπει να χρησιμοποιεί δική της μεθοδολογία και δικά της εργαλεία, τα οποία θα πρέπει να αντιστοιχούν στο επίπεδο της φιλοδοξίας και στις ανάγκες και τους στόχους που επιδιώκουν να καλύψουν και να επιτύχουν οι χώρες της ΕΠΓ και η ΕΕ·

20.  καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει τη δράση της σε τομείς που έχουν προσδιορισθεί από κοινού με τους εταίρους της, με βάση τα κοινά συμφέροντα, στους οποίους μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος και καθολική προστιθέμενη αξία, και να επεκτείνει σταδιακά τη συνεργασία που βασίζεται στην πρόοδο και στις φιλοδοξίες, ιδίως για να συμβάλει στην οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων με έμφαση στις νέες γενιές· τονίζει ότι οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να συμβαδίζουν με τις πολιτικές και ότι η χρηστή διακυβέρνηση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια ανοικτή, υπόλογη και διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων βασιζόμενη στους δημοκρατικούς θεσμούς·

21.  τονίζει ότι οι πολιτικές διεύρυνσης και γειτονίας αποτελούν χωριστές πολιτικές με διαφορετικούς στόχους· επαναλαμβάνει ωστόσο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο της ΕΠΓ μπορούν, όπως οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, να υποβάλουν αίτηση για απόκτηση της ιδιότητας του μέλους εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τους όρους προσχώρησης δυνάμει του άρθρου 49 ΣΕΕ· αν και αναγνωρίζει την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στη μεταρρύθμιση και τον εκδημοκρατισμό και δεν προτίθεται να θέσει μη ρεαλιστικές προσδοκίες, φρονεί ότι η προοπτική προσχώρησης πρέπει να συνεχίζει να αποτελεί κίνητρο για όλες τις χώρες που είναι επιλέξιμες και έχουν αποδεδειγμένα εκφράσει ευρωπαϊκές προσδοκίες και φιλοδοξίες·

Στήριξη της δημοκρατίας, της δικαστικής μεταρρύθμισης, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και της οικοδόμησης θεσμικών ικανοτήτων

22.  θεωρεί ότι η στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, της οικοδόμησης κρατικών θεσμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών έχει καίρια σημασία για την ΕΠΓ· υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να υιοθετούνται στο πλαίσιο της ΕΠΓ πολιτικές που συμβάλλουν στη διακινδύνευση αυτών των βασικών αξιών· τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να προσφέρουν κίνητρα και τεχνογνωσία για την πραγματοποίηση και την υποστήριξη δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και την αντιμετώπιση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων·

23.  υπογραμμίζει τη διαρκή ανάγκη εστίασης στην ενίσχυση και την εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος, της καταπολέμησης της διαφθοράς, του σεβασμού της πολυμορφίας και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών ομάδων, των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, καθώς και των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες· τονίζει ότι η οικοδόμηση ικανοτήτων των εθνικών θεσμικών οργάνων, περιλαμβανομένων των εθνικών συνελεύσεων, παράλληλα με τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, των ομάδων και των πολιτικών κομμάτων που τάσσονται υπέρ της δημοκρατίας, θα τονώσουν τον πολιτικό διάλογο και τον πλουραλισμό·

24.  τονίζει ότι τα δικαιώματα των γυναικών, η ισότητα των φύλων και το δικαίωμα της προστασίας κατά των διακρίσεων συνιστούν θεμελιώδη δικαιώματα και βασικές αρχές της εξωτερικής δράσης της ΕΕ· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων, της ισότητας των φύλων και της οικονομικής και πολιτικής χειραφέτησης των γυναικών, ώστε να οικοδομηθούν ευημερούσες, σταθερές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες στη γειτονιά της ΕΕ·

25.  θεωρεί ότι η αναθεωρημένη ΕΠΓ θα πρέπει να ενισχύσει την προαγωγή των θεμελιωδών ελευθεριών στις χώρες της ΕΠΓ ενθαρρύνοντας την ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής συνάθροισης και την ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης ως δικαιώματα που διασφαλίζουν την άσκηση οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων·

26.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η κοινωνική διάσταση της ΕΠΓ μέσω της συνεργασίας με τους εταίρους για την καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού, της τόνωσης της απασχόλησης και της δίκαιης ανάπτυξης, της ενθάρρυνσης των υγιών εργασιακών σχέσεων και της προώθησης της εκπαίδευσης και της αξιοπρεπούς εργασίας και, ως εκ τούτου, και της αντιμετώπισης ορισμένων από τα βασικά αίτια της παράνομης μετανάστευσης·

27.  αναγνωρίζει τη σημασία του πολιτιστικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών της χωρών σε τομείς όπως η πρόληψη των συγκρούσεων και η εδραίωση της ειρήνης, η ανάπτυξη των βιομηχανιών της δημιουργίας, η ενίσχυση της ελευθερίας της έκφρασης, η στήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και η ενίσχυση του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου, μεταξύ άλλων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις εις βάρος των μειονοτικών και θρησκευτικών· ζητεί την ενίσχυση του πλαισίου πολιτισμικών σχέσεων ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη προγραμμάτων κινητικότητας, κατάρτισης και δημιουργίας ικανοτήτων, καθώς και των προγραμμάτων ανταλλαγής στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης·

28.  τονίζει ότι η προσέγγιση που βασίζεται στην «εταιρική σχέση με τις κοινωνίες» πρέπει να ενισχυθεί και να προωθηθεί· προτρέπει τους αρμόδιους να προσδιορίσουν τα κοινά συμφέροντα και τους κοινούς στόχους της πολιτικής σε συνεννόηση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη των διαφόρων κοινωνιών, και όχι μόνο με τις αρχές·

29.  τονίζει πόσο σημαντική είναι η δημιουργία μιας ακμάζουσας και ενεργού κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο των διαδικασιών μεταρρύθμισης και εκδημοκρατισμού, που θα περιλαμβάνει τους κοινωνικούς εταίρους και την επιχειρηματική κοινότητα· ζητεί να δοθεί περαιτέρω στήριξη στην κοινωνία των πολιτών, στις τοπικές ΜΜΕ και σε άλλους μη κρατικούς φορείς, καθώς αποτελούν την κινητήρια δύναμη της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας καθώς και να εντατικοποιηθεί ο διάλογος και η εταιρική σχέση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων και τομέων της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και των γειτονικών χωρών στο πλαίσιο της ΕΠΓ· υπογραμμίζει τη σημασία των ευρωπαϊκών εταιρειών και τον ρόλο τους στην προώθηση και τη διάδοση διεθνών επιχειρηματικών προτύπων, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

Διαφοροποίηση και υπαγωγή σε προϋποθέσεις

30.  ζητεί τη μετατροπή της ΕΠΓ σε ένα περισσότερο εξατομικευμένο και ευέλικτο πλαίσιο πολιτικής, ικανό να προσαρμόζεται στην ισχύουσα πολυμορφία των χωρών εταίρων καθώς και συνεπή εφαρμογή της «διαφοροποιημένης προσέγγισης»· υπογραμμίζει ότι η διαφοροποίηση θα πρέπει να ισχύει μεταξύ των χωρών της ΕΠΓ·

31.  τονίζει την ανάγκη επιβολής ουσιαστικών προϋποθέσεων σε σχέση με τις διεργασίες μεταρρύθμισης και υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής μιας πιο συνεκτικής προσέγγισης από την ΕΕ μεταξύ των θέσεών της και των προϋποθέσεων χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να υπονομεύει τις θεμελιώδεις αξίες και δικαιώματά της και θα πρέπει να αποφύγει τη δημιουργία δύο μέτρων και σταθμών· τονίζει ότι στις χώρες που σημειώνουν πρόοδο υλοποιώντας τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες δρομολογούν μακροπρόθεσμες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις και επιδιώκουν ισχυρότερη πολιτική συνεργασία με την ΕΕ θα πρέπει να δίδεται ουσιαστικότερη στήριξη και να παρέχονται ουσιαστικότερες δεσμεύσεις από την ΕΕ και ότι οι χώρες αυτές θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση τα ατομικά επιτεύγματά τους στις εν λόγω μεταρρυθμιστικές διαδικασίες· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εφαρμοστεί πλήρως η αρχή των αναλογικών κερδών··

32.  τονίζει ότι αν και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις συμφωνίες σύνδεσης, οι συμφωνίες αυτές δεν αποτελούν το τελικό στάδιο στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των γειτόνων της·

33.  θεωρεί ότι η ΕΕ θα έπρεπε να καλέσει τις μη συνδεδεμένες χώρες εταίρους να συμμετάσχουν σε τομεακή συνεργασία, μεταξύ άλλων χάρις στη δυνατότητα σύναψης νέων ή ενίσχυσης των ήδη υφιστάμενων τομεακών συμφωνιών όπως η Ενεργειακή Κοινότητα που να διευκολύνουν την ένταξη αυτών των χωρών σε ειδικά τομεακά τμήματα του ενιαίου χώρου των τεσσάρων βασικών ελευθεριών της ΕΕ·

34.  θεωρεί ότι, κατά την άσκηση της ΕΠΓ, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών των χωρών της ΕΠΓ·

Η διάσταση της ασφάλειας

35.  σημειώνει ότι η διαφύλαξη της ασφάλειας και της σταθερότητας αποτελούν βασικά μελήματα στην περιοχή της γειτονίας και ότι το περιβάλλον ασφάλειας παρουσιάζει οξεία επιδείνωση· ζητεί ένα ισχυρό στοιχείο ασφάλειας της ΕΠΓ, με επαρκή μέσα άσκησης πολιτικής που δυστυχώς δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των σημερινών μέσων διαχείρισης των κρίσεων που διαθέτει προκειμένου να δημιουργηθούν ικανότητες, οι οποίες θα διευρύνουν το φάσμα των παρεμβάσεών της στο πλαίσιο της διαχείρισης κρίσεων· τονίζει ότι η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ανάπτυξη είναι αλληλένδετες και ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ασφάλειας στην περιοχή και τα βασικά τους αίτια·

36.  σημειώνει ότι η σταθερότητα στην περιοχή Σαχέλ της Σαχάρας θα πρέπει να θεωρείται σημείο νευραλγικής σημασίας για την έλλειψη ασφάλειας της βόρειας και νότιας Αφρικής και ότι η αστάθεια στην περιοχή προκαλείται από την επικάλυψη των δικτύων διακίνησης όπλων, ναρκωτικών, ανθρώπων – με αποτέλεσμα την υπονόμευση της σταθερότητας στην Ευρώπη·

37.  ζητεί στενότερο συντονισμό μεταξύ της ΕΠΓ και των ευρύτερων δραστηριοτήτων της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), σε συνδυασμό με την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας και την αντιμετώπιση διαφόρων πτυχών της ασφάλειας των χωρών της ΕΠΓ και της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για συνοχή και πλήρη ευθυγράμμιση της επανεξέτασης της ΕΠΓ και της αναθεώρησης της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια·

38.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ευρύτερη πολιτική στρατηγική που θα εξασφαλίζει παράλληλα πλήρη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς δεσμεύσεις, όπως καθορίζονται στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975, η οποία να βασίζεται στον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών, το απαραβίαστο των συνόρων, τα ίσα δικαιώματα και την αυτοδιάθεση των λαών, καθώς και την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων· σημειώνει ότι ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ως ο μεγαλύτερος περιφερειακός οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο εν προκειμένω και πιστεύει ότι θα πρέπει να λάβει νέα ώθηση αναλαμβάνοντας ρόλο διαμεσολαβητή επί του θέματος· υποστηρίζει το δικαίωμα των εταίρων να πραγματοποιούν ανεξάρτητες και κυρίαρχες επιλογές στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, χωρίς να υφίστανται εξωτερικές πιέσεις και εξαναγκασμό·

39.  ζητεί η αναθεωρημένη πολιτική να στηρίζει τις χώρες εταίρους κατά την οικοδόμηση κατάλληλων κρατικών δομών για την αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας, όπως είναι η αποτελεσματική επιβολή του νόμου, η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα και οι υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του κυβερνοχώρου, που θα πρέπει να αναπτυχθούν με βάση τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να συνοδεύονται από τον δέοντα κοινοβουλευτικό έλεγχο· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας (ΜΤΑ) καθώς και σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις και σε καταστάσεις αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης· καλεί την ΕΕ να επικεντρωθεί στη δημιουργία ικανοτήτων για τον έλεγχο των συνόρων από τις χώρες εταίρους· αναγνωρίζει την συμβολή που προσφέρουν ορισμένες από τις εν λόγω χώρες· ενθαρρύνει τις γειτονικές χώρες να συμβάλλουν στις αποστολές της ΚΠΑΑ όποτε είναι αναγκαίο· καλεί την ΕΕ να προωθήσει τις κοινές πρωτοβουλίες των γειτονικών κρατών στον τομέα της ασφάλειας, ούτως ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες και να συμβάλουν θετικά στην ασφάλεια της περιοχής τους·

40.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για τις εξαγωγές όπλων, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει να χορηγούν άδεια εξαγωγής στρατιωτικής τεχνολογίας ή εξοπλισμού σε καμία γειτονική χώρα, εφόσον υπάρχει σαφής κίνδυνος η προς εξαγωγή στρατιωτική τεχνολογία ή ο εξοπλισμός να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή ή για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, να προκαλέσει ή να παρατείνει ένοπλες συγκρούσεις ή να επιτείνει υφιστάμενες εντάσεις ή συγκρούσεις στη χώρα τελικού προορισμού ή να εξαχθεί για τον σκοπό της επίθεσης εναντίον άλλης χώρας ή να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει διά της βίας εδαφικές διεκδικήσεις·

41.  τονίζει την ανάγκη για ενεργό προώθηση και υποβοήθηση της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων στην περιοχή και των μεταγενέστερων πολιτικών συμφιλίωσης, με τη χρήση διαφόρων εργαλείων και μηχανισμών, βάσει της προστιθέμενης αξίας που μπορεί αυτά να παράσχουν· πιστεύει ότι στα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι εργασίες των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ, προγράμματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αποκατάσταση του διαλόγου, διαμεσολάβηση με σκοπό την προώθηση των επαφών μεταξύ των λαών και αποστολές της ΚΠΑΑ· καλεί την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν καινοτόμα προγράμματα και προσεγγίσεις, όπως μεταξύ άλλων στρατηγικές για την ενημέρωση του κοινού και άτυπες διαβουλεύσεις, προκειμένου να υποστηριχθούν ο διάλογος και η συμφιλίωση· παρατηρεί εν προκειμένω ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης, δημιουργώντας στενά συνδεδεμένα δίκτυα πρόληψης με τις διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

42.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία των χωρών εταίρων· υποστηρίζει ότι η ΕΠΓ πρέπει να συμβάλει σε αυτές τις αρχές και να τις στηρίξει στην πράξη· τονίζει ότι οι παγωμένες ή παρατεταμένες συγκρούσεις εμποδίζουν την πλήρη ανάπτυξη της ΕΠΓ· εκφράζει τη λύπη του εν προκειμένω για το γεγονός ότι μετά τη δημιουργία της ανατολικής εταιρικής σχέσης δεν έχει επιτευχθεί καμία πρόοδος στη διευθέτηση των υφιστάμενων συγκρούσεων· υπενθυμίζει την άποψή του ότι η κατοχή εδάφους μιας χώρας εταίρου παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές και τους στόχους της ΕΠΓ· τονίζει την ανάγκη για άμεση ειρηνική διευθέτηση των παγωμένων συγκρούσεων με βάση τους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο και να καταστήσει σαφές ότι η εμβάθυνση των διμερών σχέσεων εξαρτάται από την ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της άσκησης βασιζόμενων σε αρχές πολιτικών προώθησης της λογοδοσία για όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και αποφυγής της εφαρμογής δύο μέτρων και σταθμών, ιδίως σε αυτό το πλαίσιο·

43.  παροτρύνει την ΕΕ να εφαρμόσει στην περίπτωση των περιφερειακών συγκρούσεων το πνεύμα και τα διδάγματα που απορρέουν από την ιστορική εμπειρία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, δεδομένου ότι τα διμερή ζητήματα πρέπει να διευθετούνται ειρηνικά και οι σχέσεις καλής γειτονίας και η περιφερειακή συνεργασία αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της ΕΠΓ· ζητεί εν προκειμένω τη συμμετοχή των πολιτών και τη δέσμευση δημόσιων φορέων για την ανάπτυξη οριζόντιων εταιρικών σχέσεων και έργων αδελφοποίησης με τους ομολόγους τους από την Ένωση, καθώς και τη συνεργασία με την κοινωνία και τη νεότερη γενιά, η οποία αποτελεί κινητήρια δύναμη αλλαγής·

Προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης

44.  τονίζει τη σημασία της περιφερειακής διάστασης της ΕΠΓ και την ανάγκη προώθησης και συμβολής στις περιφερειακές συνέργειες και στην περιφερειακή ολοκλήρωση μέσω προγραμμάτων περιφερειακής συνεργασίας· υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΠΓ είναι απαραίτητη για την επίτευξη ασφάλειας και ευημερίας στην ευρωπαϊκή γειτονιά·

45.  ζητεί στο πλαίσιο αυτό να συμπληρωθούν οι διμερείς σχέσεις της ΕΕ και των χωρών της ΕΠΓ με την πολυμερή διάσταση της ΕΠΓ μέσω της αύξησης του αριθμού των συναφών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση διασυνοριακών έργων, στην εντατικοποίηση προγραμμάτων μεταξύ των λαών, στην ανάπτυξη κινήτρων για περιφερειακή συνεργασία και στην περαιτέρω ενίσχυση του ενεργού διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών· θεωρεί ότι η μελλοντική ΕΠΓ πρέπει να αποτελέσει ένα περιφερειακό, ανοικτό βήμα συζήτησης για ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΠΓ·

46.  ζητεί να αξιολογούνται συστηματικά οι επιπτώσεις που έχουν στα ανθρώπινα δικαιώματα –μεταξύ άλλων και υπό το πρίσμα των δύο φύλων– τόσο οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών όσο και η οικονομική στήριξη που παρέχει η ΕΕ σε προγράμματα και έργα της ΕΠΓ·

47.  ζητεί η αναθεωρημένη πολιτική να ενισχύει τις υφιστάμενες πλατφόρμες συνεργασίας, ήτοι την Ένωση για τη Μεσόγειο και την Ανατολική Εταιρική Σχέση, για να στηριχθεί περαιτέρω η περιφερειακή ολοκλήρωση όταν οι προτεραιότητες που προσδιορίζονται από τους εταίρους είναι παρόμοιες για ένα συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής, να καλυφθούν ειδικά υποπεριφερειακά ζητήματα όπως η κινητικότητα, η ενέργεια και η ασφάλεια και να επιτευχθεί μεγαλύτερη προσέγγιση των εταίρων από την άποψη των οικονομικών προτύπων και της νομοθεσίας· πιστεύει ότι πρέπει να ενοποιηθούν και να αναπτυχθούν με πιο στρατηγικό τρόπο οι πολυμερείς δομές της ΕΠΓ·

48.  υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζουν οι πολυμερείς συνελεύσεις, όπως η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Ανατολικών Γειτόνων (Euronest ) και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο (PA-UfM), ως φόρα πολιτικού διαλόγου και εργαλεία προώθησης του ενστερνισμού της πολιτικής γειτονίας και ενθαρρύνει έντονα τις οργανώσεις αυτές να γίνουν πιο δραστήριες στο μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις και με αποτελεσματικό τρόπο·

49.  υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και των τακτικών διμερών διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων που πραγματοποιεί το ΕΚ με τους ομόλογους των γειτονικών χωρών, ως μέσο ανταλλαγής εμπειριών και αξιολόγησης της κατάστασης των σχέσεων των επιμέρους χωρών με την ΕΕ· ενθαρρύνει τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών να πραγματοποιούν τις διμερείς κοινοβουλευτικές τους συνεδριάσεις στο πλαίσιο της ΕΠΓ προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεκτική προσέγγιση·

50.  υπογραμμίζει τη σημασία της Διάσκεψης των Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (CORLEAP) και της Ευρωμεσογειακής Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης (ARLEM), οι οποίες επιτρέπουν στους τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους να αναπτύξουν διάλογο με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να επιδιώξουν οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνεργασία·

51.  τονίζει ότι η ανάπτυξη περιφερειακών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών όπως τα φόρα της κοινωνίας των πολιτών της ανατολικής εταιρικής σχέσης και παρόμοιων πρωτοβουλιών για τον Νότο ενισχύει τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων συμβάλλοντας στην ατζέντα του εκδημοκρατισμού και της οικονομικής μεταρρύθμισης των γειτονικών χωρών·

Γείτονες των γειτόνων

52.  τονίζει την ανάγκη οικοδόμησης ισχυρών εταιρικών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η ΕΠΓ θα αποτελεί μέρος της ευρύτερης εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και ότι θα αναγνωρίζονται οι λοιποί στρατηγικοί παράγοντες που ασκούν επιρροή στην περιοχή της γειτονίας – οι «γείτονες των γειτόνων»– καθώς και οι διεθνείς και περιφερειακές οργανώσεις, μεταξύ άλλων, μέσω της αντιμετώπισης ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και προβληματισμού, όπως η περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια, χάρη στα υφιστάμενα διμερή πλαίσια ή στον πολυμερή διάλογο εφόσον θεωρείται κατάλληλος και εφαρμόσιμος·

53.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάζει ρεαλιστικά τις διάφορες επιλογές πολιτικής τις οποίες έχουν οι εταίροι της και να εξετάζει τους τρόπους οικοδόμησης γεφυρών με τους γείτονές τους σε διάφορα επίπεδα, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης της εξωτερικής πολιτικής τρίτων χωρών στη γειτονιά της διασφαλίζοντας ότι εναπόκειται στην ΕΕ και στους κυρίαρχους εταίρους της να καθορίσουν τη μορφή που θα έχουν οι σχέσεις τους·

54.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι οι διατάξεις της σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών δεν αποτελούν εμπορική πρόκληση για τη Ρωσική Ομοσπονδία και ότι οι συμφωνίες σύνδεσης δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο που δυσχεραίνει την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων των ανατολικών εταίρων με οποιαδήποτε γειτονική τους χώρα·

55.  καλεί την ΕΕ να αναπτύξει αποτελεσματικούς μηχανισμούς στήριξης των χωρών εταίρων της ΕΠΓ που προσβλέπουν σε μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή ατζέντα και που, ως συνέπεια αυτής της επιλογής, υφίστανται αντίποινα, εμπορικές πιέσεις ή απροκάλυπτες στρατιωτικές επιθέσεις από τρίτες χώρες· επαναλαμβάνει ότι, παρόλο που η ΕΠΓ δεν στρέφεται εναντίον άλλου στρατιωτικού παράγοντα και απορρίπτει την έννοια του γεωπολιτικού ανταγωνισμού μηδενικού αθροίσματος στις γειτονικές χώρες, η ΕΕ πρέπει να παράσχει αξιόπιστες δεσμεύσεις και ισχυρή πολιτική στήριξη στις χώρες εταίρους που επιθυμούν να ευθυγραμμιστούν μαζί της σε μεγαλύτερο βαθμό·

56.  καλεί την ΕΕ να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη των περιφερειακών οργανώσεων στις οποίες ανήκουν οι γείτονές της, όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΑΣΕ, η Αφρικανική Ένωση, τα συναφή περιφερειακά γραφεία των Ηνωμένων Εθνών και ο Σύνδεσμος των Αραβικών Κρατών, καθώς και να συνεργαστεί ενεργά μαζί τους προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιφερειακές συγκρούσεις· υπενθυμίζει ότι οι οργανώσεις αυτές αποτελούν σημαντικά φόρα στα οποία είναι δυνατό να αναλαμβάνουν δέσμευση οι εταίροι για την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων, να αντιμετωπίζονται ανησυχίες που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και περιφερειακά ζητήματα –για τα οποία πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη– και να προωθείται ο εκδημοκρατισμός·

Στόχοι και εργαλεία πολιτικής

Μια διαφοροποιημένη προσφορά: τομείς προτεραιότητας

57.  καλεί την ΕΕ να διερευνήσει και να εντοπίσει από κοινού με τους εταίρους της προτεραιότητες για την επίτευξη ενισχυμένης συνεργασίας και ολοκλήρωσης σε διάφορα πεδία πολιτικής, όπως η οικονομική και ανθρώπινη ανάπτυξη, η πρόληψη συγκρούσεων και καταστροφών, οι υποδομές και η περιφερειακή ανάπτυξη, το περιβάλλον, οι πολιτικές εμπορικού ανταγωνισμού, οι ΜΜΕ, η μετανάστευση, η ασφάλεια, η ενέργεια και η ενεργειακή απόδοση, με στόχο τη δημιουργία ενός χώρου ευημερίας, σταθερότητας και καλής γειτονίας·

58.  φρονεί ότι ο στόχος της επίτευξης συνοχής των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ καθώς και η στενή και αυξανόμενη σύνδεση μεταξύ ορισμένων εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών προκλήσεων, θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στη νέα ΕΠΓ·

59.  θεωρεί ότι η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της μελλοντικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς, η στήριξη των μεταρρυθμίσεων για την ηλεκτρονική διοίκηση και τις διαφανείς κυβερνητικές συνιστά μέσο συμμετοχής των πολιτών·

60.  τονίζει τη σημασία της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, και στηρίζει την ενίσχυση της κινητικότητας στην περιοχή της γειτονίας σε ένα ασφαλές και αποτελεσματικά ελεγχόμενο περιβάλλον μέσω της διευκόλυνσης και της ελευθέρωσης της χορήγησης θεωρήσεων, συγκεκριμένα για τους σπουδαστές, τους νέους και τους ερευνητές· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να τονώσει περαιτέρω τις εταιρικές σχέσεις κινητικότητας στην περιοχή της γειτονίας και να αναπτύξει δυνατότητες για καθεστώτα κυκλικής μετανάστευσης που θα ανοίξουν ασφαλείς και νόμιμες διαδρομές για τους μετανάστες· καλεί την ΕΕ να προβεί σε σαφή διαχωρισμό μεταξύ των ατόμων που ζητούν άσυλο επειδή υφίστανται διώξεις και των παράνομων οικονομικών μεταναστών· καταδικάζει την εμπορία ανθρώπων, τα περισσότερα θύματα της οποίας είναι γυναίκες, τονίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους προκειμένου να την καταπολεμήσουν·

61.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προσοχή στην οπτική της ισότητας των φύλων όταν προωθεί προγράμματα επαγγελματικής και ακαδημαϊκής κατάρτισης, καθώς επίσης και στο πλαίσιο προγραμμάτων κυκλικής μετανάστευσης με τις γειτονικές χώρες προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στις οικονομίες τους·

62.  σημειώνει ότι η υψηλή ανεργία, ειδικά των νέων, ή έλλειψη ελεύθερης πρόσβασης στην πληροφόρηση, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια και η έλλειψη προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, σε συνδυασμό με τη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και κοινωνικοοικονομική ζωή, την κακή διαχείριση και τα υψηλά επίπεδα διαφθοράς, αποτελούν βασικά αίτια της αστάθειας, και απαιτούν ανάληψη δέσμευσης που θα υπερβαίνει τις σφαιρικές και εις βάθος συμφωνίες ζωνών ελευθέρων συναλλαγών· επισημαίνει ότι η απλή προοπτική σύναψης εμπορικών συμφωνιών και συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών δεν αποτελεί πλέον αρκετά αποτελεσματικό μοχλό για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης της ΕΕ με τις γειτονικές της χώρες, και ειδικότερα με τις χώρες της νότιας Μεσογείου· σημειώνει την έλλειψη περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των γειτονικών χωρών της ΕΕ και ζητεί την ανάληψη υποπεριφερειακών πρωτοβουλιών προκειμένου να αυξηθούν οι μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές·

63.  υπογραμμίζει τη σημασία της πραγματοποίησης επενδύσεων σε προγράμματα για τη νεολαία, τις γυναίκες και τους μελλοντικούς ηγέτες μέσω της πλήρους αξιοποίησης των ευκαιριών για υποτροφίες που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+» προκειμένου να ενθαρρύνονται οι ανταλλαγές σπουδαστών και καθηγητών μεταξύ των χωρών της ΕΠΓ και των κρατών μελών και με στόχο την εκπαίδευση μελλοντικών ηγετών από χώρες της ΕΠΓ και από τα κράτη μέλη, καθώς επίσης και τη σημασία της περαιτέρω προώθησης ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους στον τομέα αυτόν, όπως το Κολέγιο της Ευρώπης·

64.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει και να παράσχει στις χώρες της ΕΠΓ διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής, συνεργασίας και ένταξης στις πολιτικές, τα προγράμματα και τους οργανισμούς της ΕΕ, όπως η Ευρωπόλ, η FRONTEX και οι αρχές διαχείρισης των τελωνείων, στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, των οικονομικών και διασυνοριακών εγκλημάτων και στον τομέα της Ενεργειακής Κοινότητας, η οποία ως επιτυχής συμφωνία ολοκλήρωσης μπορεί να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στο πλαίσιο της ΕΠΓ· υπογραμμίζει τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και της στενότερης ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των γειτονικών χωρών της ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός στόχος του απρόσκοπτου ανεφοδιασμού με προσιτή, αειφόρο, αποδοτική και καθαρή ενέργεια· ζητεί να ανοίξει σταδιακά η Ενεργειακή Ένωση για τις χώρες της ΕΠΓ· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει τη σύμβαση της Βουδαπέστης για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο μεταξύ των χωρών της ΕΠΓ και να καλέσει τις χώρες της ΕΠΓ να προσχωρήσουν στη σύμβαση αν δεν το έχουν πράξει ακόμα·

65.  θεωρεί ότι θα πρέπει να δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, όπως το TAIEX και τα προγράμματα αδελφοποίησης, και ότι οι εταίροι θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε προγράμματα της ΕΕ όπως το Erasmus και το «Ορίζοντας 2020», δεδομένου ότι συμβάλλουν στην ανταλλαγή γνώσεων και τη θέσπιση δικτύων σε διάφορα επίπεδα και αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία ενός κοινού χώρου γειτονίας·

66.  φρονεί ότι η κοινοβουλευτική διάσταση της πολιτικής πρέπει να ενισχυθεί μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας τόσο των διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων και των μικτών κοινοβουλευτικών οργάνων που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο των συμφωνιών με την ΕΕ όσο και των κοινοβουλευτικών συνελεύσεων· επικροτεί εν προκειμένω τη νέα προσέγγιση που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο προς στήριξη της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας· υπογραμμίζει τον ρόλο των κοινοβουλίων στις χώρες της ΕΠΓ τα οποία διασφαλίζουν τη λογοδοσία των κυβερνήσεων και ενθαρρύνει την ενίσχυση του εποπτικού του ρόλου· ζητεί να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εφαρμογή της νέας ΕΠΓ και να ενημερώνεται και να καλείται να γνωμοδοτήσει σε τακτική βάση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουν οι χώρες εταίροι στην εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής· υποστηρίζει ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ομάδες στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και να αναλάβουν καίρια ευθύνη για την προώθηση μιας πολιτικής νοοτροπίας που θα βασίζεται σε αυτόνομους δημοκρατικούς θεσμούς, στο κράτος δικαίου, στην πολυκομματική δημοκρατία και στην πλήρη συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

67.  επισημαίνει ότι για να αποτελέσει η ΕΠΓ επιτυχημένη πολιτική θα πρέπει επίσης να εξασφαλισθεί ο ενστερνισμός της από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω της επέκτασης των εμβληματικών πρωτοβουλιών· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να ενισχύσει τον πολιτικό συντονισμό και τον από κοινού προγραμματισμό της χρηματοδοτικής βοήθειας και να διαθέσει μηχανισμούς για την προαγωγή της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των δομών της ΕΕ σχετικά με τις χώρες της ΕΠΓ καθώς και των διαβουλεύσεων μεταξύ των κρατών μελών, των δομών της ΕΕ και των γειτονικών χωρών· φρονεί ότι η χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια της ΕΕ πρέπει να εξαρτάται από την επιτυχή εκπλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων αναφοράς στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, με βάση τα οποία θα χορηγείται περαιτέρω στήριξη·

Αξιολόγηση και προβολή

68.  τονίζει ότι τα σχέδια δράσης, τα οποία καταρτίζονται σε στενή συνεργασία με τις αρχές των χωρών εταίρων και σε συνεννόηση με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, θα πρέπει να επικεντρώνονται σε περιορισμένο αριθμό ρεαλιστικών προτεραιοτήτων προς υλοποίηση και ότι η υλοποίησή τους θα πρέπει να αποτιμάται σε τακτική βάση ή όταν επιβάλλεται από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, με επιλογές πολιτικής που θα μπορούσαν να συμφωνούνται από κοινού· επισημαίνει τη σημασία της ανάπτυξης μιας διαδικασίας διαβούλευσης με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τον καθορισμό κριτηρίων αναφοράς·

69.  τονίζει ότι οι εκθέσεις προόδου θα πρέπει να εστιάζονται στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στα σχέδια δράσης και να αντικατοπτρίζουν το επίπεδο δέσμευσης της χώρας εταίρου· επαναλαμβάνει την έκκλησή του τα δεδομένα που περιέχονται στις εκθέσεις να τίθενται υπό το πρίσμα του εθνικού πλαισίου και να παρουσιάζονται με παραπομπή σε σχετικές τάσεις από τα προηγούμενα έτη· φρονεί ότι όλοι οι βασικοί ενδιαφερόμενοι παράγοντες των χωρών της ΕΠΓ, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, θα έπρεπε να συμμετέχουν και να πραγματοποιούν διαβουλεύσεις πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων προόδου· ζητεί τα βασικά έγγραφα, όπως οι εκθέσεις προόδου, να είναι άμεσα διαθέσιμα στους αντίστοιχους ιστότοπους των αντιπροσωπειών της ΕΕ και να μεταφράζονται στην τοπική γλώσσα· ζητεί από την ΕΕ να χρησιμοποιεί περισσότερο ποιοτικά μέσα για τη μέτρηση της προόδου στις χώρες εταίρους και να εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα συμμόρφωσης τα οποία θα συνδέονται με την πρόοδο που σημειώνουν οι εταίροι στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας·

70.  θεωρεί ότι η προβολή της βοήθειας που παρέχεται από την ΕΕ θα πρέπει να ενισχυθεί για να καθίστανται σαφή στον πληθυσμό των χωρών εταίρων και των κρατών μελών της ΕΕ τα οφέλη από τη στήριξη μέσω της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει έναν ειδικό μηχανισμό παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ στις γειτονικές της χώρες που θα είναι διαφορετικός από το μοντέλο που χρησιμοποιείται για τις τρίτες χώρες παγκοσμίως και θα διασφαλίζει την υψηλή προβολή της ΕΕ και της πολιτικής ατζέντας της, μεταξύ άλλων στόχων· υπογραμμίζει τη σημασία και την αναγκαιότητα ενός μηχανισμού που θα είναι σε θέση να διασφαλίζει τη διαφάνεια όσον αφορά τη χρηματοδοτική βοήθεια που χορηγείται από την ΕΕ·

71.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την ικανότητά της για καταπολέμηση των εκστρατειών παραπληροφόρησης και προπαγάνδας κατά της ΕΕ και των κρατών μελών της οι οποίες αποσκοπούν στην υπονόμευση της ενότητας και της αλληλεγγύης της ΕΕ· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την προβολή της ώστε να φαίνεται άμεσα η στήριξη που παρέχει στις χώρες εταίρους και η συνεργασία της με αυτές και σε αυτές· υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης αντικειμενικής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης ενημέρωσης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στις χώρες της ΕΠΓ, καθώς και την ανάγκη καταβολής προσπαθειών για να υπάρξει στρατηγική ενημέρωση στις γειτονικές της χώρες, μεταξύ άλλων και για τις αξίες και τους στόχους της μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένης, αποτελεσματικής και συστηματικής επικοινωνιακής στρατηγικής στο πλαίσιο της αναθεωρημένης πολιτικής·

72.  ζητεί από την ΕΕ να αυξήσει την παρουσία της στις χώρες εταίρους χρησιμοποιώντας περισσότερα διαδραστικά οπτικοακουστικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην αντίστοιχη τοπική γλώσσα ώστε να προσεγγίσει ολόκληρη την κοινωνία· καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί σαφή επικοινωνιακή στρατηγική για τις κοινωνίες των χωρών της ΕΠΓ, με την οποία θα εξηγούνται τα οφέλη των συμφωνιών σύνδεσης, καθώς και των σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA), ως μέσων εκσυγχρονισμού των πολιτικών συστημάτων και των οικονομιών τους·

o
o   o

73.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της ΕΠΓ, στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις της Euronest και της Ένωσης για τη Μεσόγειο, στον Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών, στην Αφρικανική Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον ΟΑΣΕ.

(1) JOIN(2015)0006 http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/consultation.pdf
(2) http://eeas.europa.eu/euromed/docs/com2011_200_en.pdf
(3) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0303:FIN:en:PDF
(4) http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com03_104_en.pdf
(5) Συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων της 18ης Φεβρουαρίου 2008 - http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/98818.pdf
(6) ΕΕ C 87 E της 7.4.2004, σ. 506.
(7) ΕΕ C 104 E της 30.4.2004, σ. 127.
(8) EE C 287 E της 24.11.2006, σ. 312.
(9) EE C 282 E της 6.11.2008, σ. 443.
(10) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 105.
(11) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 114.
(12) ΕΕ C 168 Ε της 14.6.2013, σ. 26.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0446.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0229.


Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων
PDF 529kWORD 147k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (2014/2256(INI))
P8_TA(2015)0273A8-0209/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 4, 26, 34, 114, 118 και 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 27 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του 1994 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της UNESCO της 20ής Οκτωβρίου 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11, 13, 14, 16, 17, 22 και 52 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 σχετικά με την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, και ιδίως τον έλεγχο τριών βημάτων,

–  έχοντας υπόψη τη συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) για την πνευματική ιδιοκτησία της 20ής Δεκεμβρίου 1996,

–  έχοντας υπόψη τη συνθήκη του WIPO για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα της 20ής Δεκεμβρίου 1996,

–  έχοντας υπόψη τη συνθήκη του WIPO για τις οπτικοακουστικές ερμηνείες και εκτελέσεις, που εγκρίθηκε από τη διπλωματική διάσκεψη του WIPO για την προστασία των οπτικοακουστικών ερμηνειών και εκτελέσεων στο Πεκίνο την 24η Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2013 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που εκπονήθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) και το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) και φέρει τον τίτλο «Τομείς εντάσεως δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας: συμβολή στα οικονομικά αποτελέσματα και στην απασχόληση στην ΕΕ» (Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in Europe),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε έντυπα για τυφλούς, άτομα με προβλήματα όρασης και λοιπά άτομα με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/116/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/77/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1993, περί συντονισμού ορισμένων κανόνων όσον αφορά το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλωδιακή αναμετάδοση(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας(9), η οποία τροποποιεί την οδηγία 92/100/ΕΟΚ του Συμβουλίου(10),

–  έχοντας υπό την οδηγία 2001/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης υπέρ του δημιουργού ενός πρωτότυπου έργου τέχνης(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με την προώθηση των ευρωπαϊκών τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας ως πηγών οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης(13),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με τη διαδικτυακή διανομή οπτικοακουστικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά(15),

–  έχοντας υπόψη τη δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ περί πνευματικής ιδιοκτησίας που διεξήχθη από την Επιτροπή μεταξύ 5 Δεκεμβρίου 2013 και 5 Μαρτίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με την αναφορά 0924/2011 του Dan Pescod, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών (EBU)/του Βασιλικού Εθνικού Ινστιτούτου Τυφλών (RNIB), σχετικά με την πρόσβαση τυφλών ατόμων σε βιβλία και άλλα έντυπα προϊόντα(16),

–  έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής για τη διαδικτυακή διανομή οπτικοακουστικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ευκαιρίες και προβλήματα στην πορεία προς την ενιαία ψηφιακή αγορά (COM(2011)0427),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Τα δικαιώματα δημιουργού στην οικονομία της γνώσης» (COM(2008)0466),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η ενιαία αγορά για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας: τόνωση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας για τη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης, θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας και έξοχων προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρώπη» (COM(2011)0287),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο συμφωνίας, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τις βασικές αρχές της ψηφιοποίησης και της διάθεση των αδιάθετων έργων, για τη βελτίωση της ψηφιοποίησης και της διάθεσης επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών για τις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες και άλλους παρόμοιους οργανισμούς,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0209/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ είναι καίριας σημασίας για την προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, της πολιτιστικής πολυμορφίας, της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της ενιαίας ψηφιακής αγοράς καθώς και για την πρόσβαση στη γνώση και τις πληροφορίες, παρέχοντας παράλληλα στους δημιουργούς λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων επαρκή αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων τους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ανάπτυξη και την πολυμορφία των πολιτισμών των κρατών μελών ιδίως μέσω της καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δημιουργίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας είχε ως στόχο την προσαρμογή της νομοθεσίας περί δικαιώματος δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων ώστε να αντανακλά τις τεχνολογικές εξελίξεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2001/29/ΕΚ εμπίπτει επίσης σε μια σειρά υποχρεώσεων της Ένωσης δυνάμει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της σύμβασης της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, της συνθήκης του WIPO για το δικαίωμα του δημιουργού και της συνθήκης του WIPO για τα θεάματα και τα φωνογραφήματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και τη διαδικτυακή προσβασιμότητα των πλούσιων συλλογών των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση από οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας στην Ευρώπη αποτελούν μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ και συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομία της Ένωσης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, απασχολούν πλέον των 7 εκατομμυρίων ατόμων και παράγουν περισσότερο από το 4,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του πολιτισμού εξακολούθησαν να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης των ετών 2008-2012·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2013, η κοινή μελέτη που εκπονήθηκε από το ΕΓΔΕ και το ΓΕΕΑ κατέδειξε ότι το 39% περίπου της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ, η αξία της οποίας αγγίζει σχεδόν τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, δημιουργείται από τομείς εντάσεως ΔΔΙ, οι οποίοι παρέχουν επιπλέον το 26% των άμεσων θέσεων εργασίας (ήτοι 56 εκατομμύρια) και το 9% των έμμεσων θέσεων εργασίας επί του συνόλου των θέσεων εργασίας της ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «ψηφιακή επανάσταση» εισήγαγε νέες τεχνικές και μέσα επικοινωνίας και κατέστησε δυνατή την εμφάνιση νέων μορφών έκφρασης οι οποίες, αν και θέτουν υπό αμφισβήτηση την τριμερή σχέση που παραδοσιακά συνδέει τον δημιουργό με το κοινό μέσω του επιχειρηματία, οδήγησαν στην ανάδυση μιας οικονομίας που βασίζεται στη γνώση, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και διευκολύνοντας την προώθηση του πολιτισμού και της καινοτομίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε πολιτική πρωτοβουλία σχετικά με την ενιαία ψηφιακή αγορά πρέπει να είναι σύμφωνη με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, και ιδίως με τα άρθρα 11, 13, 14, 16, 17 και 22·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα, δεδομένου ότι ορισμένες ευρωπαϊκές γλώσσες ομιλούνται σε πολλές χώρες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης καθώς και την ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης, και εγγυάται την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της πολιτισμικής και γλωσσικής ποικιλότητας, του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και στην πνευματική ιδιοκτησία, του δικαιώματος στην εκπαίδευση και την επιχειρηματική ελευθερία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και στην ψηφιακή εποχή πρέπει να ισχύει η απαίτηση του δημιουργού για προστασία των πνευματικών του έργων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξεταστούν μέτρα που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτιστικών ανταλλαγών και θα ενισχύσουν την ασφάλεια δικαίου στον τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφότου τέθηκε σε ισχύ η οδηγία 2001/29/ΕΚ, αναπτύχθηκαν πολυάριθμες επιγραμμικές δημιουργικές υπηρεσίες και οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση όσο ποτέ άλλοτε σε ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών και πολιτισμικών έργων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η πρόσβαση των χρηστών σε ένα ευρύ, διαφοροποιημένο και ποιοτικό πολιτιστικό περιεχόμενο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη την αρμονική και συστηματική ανάπτυξη της Europeana - της ψηφιακής βιβλιοθήκης η οποία δημιουργήθηκε το 2008 στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της ΕΕ και στην οποία διατίθενται έργα από βιβλιοθήκες των κρατών μελών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημιουργικά έργα αποτελούν μία εκ των κύριων πηγών τροφοδότησης της ψηφιακής οικονομίας και των παραγόντων του τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών, όπως οι μηχανές αναζήτησης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή οι πλατφόρμες με περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες, αλλά ότι το σύνολο σχεδόν της αξίας που δημιουργούν τα έργα μεταβιβάζεται σε αυτούς τους ψηφιακούς διαμεσολαβητές, οι οποίοι αρνούνται να αμείψουν τους δημιουργούς ή διαπραγματεύονται ιδιαίτερα χαμηλές αμοιβές·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2011/77/ΕΕ και η οδηγία 2006/116/ΕΚ εναρμόνισαν τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων για κάθε είδος έργου και κάθε συγγενικό δικαίωμα στα κράτη μέλη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καθήκον του νομοθέτη της Ένωσης είναι η προώθηση ενός σαφούς κανονιστικού πλαισίου για το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα, το οποίο να είναι κατανοητό από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και, εν τέλει, από τους πολίτες, διασφαλίζοντας ασφάλεια δικαίου·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την αυξανόμενη δύναμη ορισμένων διαμεσολαβητών στο διαδίκτυο, καθώς και τον αρνητικό αντίκτυπο αυτής της κατάστασης επί των δυνατοτήτων δημιουργίας των δημιουργών και επί της ανάπτυξης των προτεινόμενων υπηρεσιών από άλλους διανομείς δημιουργικών έργων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την κατάρτιση του νομικού πλαισίου για το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη παροχής κινήτρων για τη δημιουργία καινοτόμων βιομηχανικών και εμπορικών μοντέλων, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις της ΕΕ·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στην Ευρώπη αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής και κατέχει κεντρική θέση στην πολιτική της ατζέντα για την περίοδο 2014-2019·

1.  υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί το συγκεκριμένο μέσο που επιτρέπει τη διασφάλιση της αμοιβής των δημιουργών και τη χρηματοδότηση της δημιουργίας·

2.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να διεξαγάγει διαβούλευση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων φορέων, μεταξύ άλλων της κοινωνίας των πολιτών και του πολιτιστικού τομέα(17)·

3.  εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση της Επιτροπής να αναπτύξει περαιτέρω την ψηφιακή ατζέντα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που σχετίζονται με τα δικαιώματα του δημιουργού, κατά τη διάρκεια της εντολής της νέας Επιτροπής· εκφράζει ικανοποίηση για το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015, εφόσον η Επιτροπή υπόσχεται να υποβάλει δέσμη μέτρων για την ενιαία ψηφιακή αγορά η οποία θα περιλαμβάνει μια νομοθετική πρόταση με στόχο τον εκσυγχρονισμό των κανόνων σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού ώστε να ανταποκρίνονται στην ψηφιακή εποχή·

4.  υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προστατεύουν και προωθούν την ανάπτυξη και την εμπορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τη δημιουργία και εκμετάλλευση του δημιουργικού τους περιεχομένου, συντελώντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της καινοτομίας σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς στην ΕΕ·

5.  τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα του δικαιώματος του δημιουργού εξαρτάται από τα μέτρα επιβολής που έχουν θεσπιστεί για την προστασία του και ότι για να εξασφαλιστεί η ευημερία και η καινοτομία του δημιουργικού τομέα απαιτείται η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων αυτών στον τομέα των δικαιωμάτων του δημιουργού·

6.  υπενθυμίζει ότι η εδαφικότητα είναι σύμφυτη με την ύπαρξη των δικαιωμάτων του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι η αρχή αυτή δεν αντίκειται στη διασφάλιση της δυνατότητας μεταφοράς του περιεχομένου·

7.  υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ θα πρέπει να συνεχίσει να διασφαλίζει την αρχή της δίκαιης αμοιβής των δικαιούχων· ζητεί να επιβεβαιωθεί η αρχή της εδαφικότητας, η οποία επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος να διασφαλίζει αυτήν την αρχή στο πλαίσιο της πολιτιστικής πολιτικής του·

8.  επισημαίνει ότι, μετά την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, αυξήθηκε η προσφορά προς τους χρήστες έργων που διατίθενται νόμιμα· επισημαίνει επιπλέον ότι η διασυνοριακή πρόσβαση στην πληθώρα των χρήσεων που η τεχνολογική πρόοδος προσφέρει στους καταναλωτές ενδέχεται να απαιτήσει αποδεδειγμένες βελτιώσεις στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω επιγραμμικά η νόμιμη προσφορά ποικίλου πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου και να υπάρξει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή πολιτιστική δημιουργία·

9.  υπενθυμίζει ότι για γεωγραφικούς λόγους εμποδίζεται πολύ συχνά η πρόσβαση των καταναλωτών σε ορισμένες υπηρεσίες περιεχομένου, γεγονός που αντιβαίνει στον στόχο της υλοποίησης των τεσσάρων ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς, ο οποίος ορίζεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλες λύσεις που θα βελτιώσουν τη διασυνοριακή προσβασιμότητα των καταναλωτών στις υπηρεσίες και στο περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα δημιουργού·

10.  θεωρεί ότι, από την προσέγγιση της οδηγίας 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων, μπορούν να αντληθούν διδάγματα για άλλους τύπους περιεχομένου αν και τα ζητήματα που αφορούν τη φορητότητα και τις τεχνικές γεωγραφικής δέσμευσης (geo-blocking) μπορεί να μην επιλυθούν μέσω μιας συνολικής λύσης αλλά ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές διαφορετικές παρεμβάσεις, τόσο σε ρυθμιστικό επίπεδο όσο και με βάση την αγορά·

11.  τονίζει ότι η δημιουργική παραγωγή της ΕΕ συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον πλούσιων πόρων της και όσοι επιθυμούν να την απολαμβάνουν πρέπει να καταβάλλουν το ανάλογο τίμημα, ακόμη και όταν το προϊόν διατίθεται μόνο από άλλο κράτος μέλος·

12.  υπενθυμίζει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης πολυεδαφικών αδειών, όπως προβλέπει ιδίως η οδηγία 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση του δικαιώματος του δημιουργού, σε περίπτωση που οι φορείς μετάδοσης επιθυμούν να καλύψουν ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια·

13.  υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση, η παραγωγή και η συμπαραγωγή ταινιών και τηλεοπτικού περιεχομένου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αποκλειστικές εδαφικές άδειες, οι οποίες χορηγούνται στους τοπικούς διανομείς για διαφορετικές πλατφόρμες που ανταποκρίνονται στις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των διαφόρων ευρωπαϊκών αγορών· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι η συμβατική ελευθερία επιλογής της εδαφικής εμβέλειας και των διαφόρων πλατφορμών διανομής ενθαρρύνει τις επενδύσεις στις ταινίες και το τηλεοπτικό περιεχόμενο, καθώς και την πολιτιστική πολυμορφία· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι πριν από μια πρωτοβουλία εκσυγχρονισμού του δικαιώματος του δημιουργού θα πραγματοποιηθεί μια ευρεία εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με τις επιπτώσεις αυτής στην παραγωγή, τη χρηματοδότηση και τη διανομή ταινιών και τηλεοπτικού περιεχομένου, καθώς και στην πολιτιστική πολυμορφία·

14.  επισημαίνει ότι οι πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού του κλάδου δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την πρόσβαση πολιτιστικών μειονοτήτων που ζουν σε κράτη μέλη της ΕΕ σε υφιστάμενο περιεχόμενο ή υπηρεσίες στη γλώσσα τους, είτε παρέχονται δωρεάν είτε επί πληρωμή·

15.  στηρίζει τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της φορητότητας, εντός της ΕΕ, των επιγραμμικών υπηρεσιών περιεχομένου που έχει αποκτηθεί και διατεθεί νομίμως, με παράλληλο πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του δημιουργού και των συμφερόντων των δικαιούχων·

16.  υπενθυμίζει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές αγορές είναι εκ φύσεως ανομοιογενείς λόγω της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας· επισημαίνει ότι η ποικιλομορφία αυτή πρέπει να θεωρηθεί πλεονέκτημα μάλλον και όχι εμπόδιο για την ενιαία αγορά·

17.  σημειώνει πόσο σημαντικές είναι οι εδαφικές άδειες στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και ταινιών, η οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο σε συστήματα προαγοράς ή προχρηματοδότησης ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών·

18.  σημειώνει με ανησυχία τον πολλαπλασιασμό των παράνομων επιγραμμικών υπηρεσιών, την αύξηση της πειρατείας και, γενικότερα, τις παραβιάσεις της πνευματικής ιδιοκτησίας, κάτι που συνιστά σοβαρή απειλή για τις οικονομίες των κρατών μελών και τη δημιουργικότητα στην ΕΕ·

19.  τονίζει ότι κάθε μεταρρύθμιση του πλαισίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να βασίζεται σε υψηλό επίπεδο προστασίας, καθώς τα δικαιώματα έχουν καίρια σημασία για την πνευματική δημιουργία και παρέχουν μια σταθερή, σαφή και ευέλικτη νομική βάση, η οποία προάγει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη στον τομέα της δημιουργίας και του πολιτισμού, αίροντας παράλληλα τις νομικές αβεβαιότητες και τις ασυνέπειες που επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

20.  τονίζει ότι, παράλληλα με τη σημαντική επέκταση των δομών που λειτουργούν για την ψηφιακή ενιαία αγορά, πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν τη λειτουργία της αναλογικής ενιαίας αγοράς·

21.  υπενθυμίζει ότι οι βιομηχανίες υψηλής έντασης πνευματικών δικαιωμάτων απασχολούν πάνω από 7 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να μεριμνήσει, σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας, ώστε πριν από κάθε νομοθετική πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό του δικαιώματος του δημιουργού να πραγματοποιείται μια εκ των προτέρων αναλυτική εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με τις επιπτώσεις της στην ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και σχετικά με το κόστος και τα οφέλη που ενδεχομένως θα δημιουργήσει μια τέτοια πρωτοβουλία·

22.  υπογραμμίζει ότι κάθε μελλοντική αναθεώρηση του ενωσιακού δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να είναι στοχευμένη και να βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία, με σκοπό τη διασφάλιση συνεχούς ανάπτυξης των κλάδων της δημιουργίας στην Ευρώπη·

23.  αναγνωρίζει ότι οι εμπορικές δραστηριότητες που παραβιάζουν τα δικαιώματα του δημιουργού συνιστούν σοβαρή απειλή για τη λειτουργία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και για την ανάπτυξη της νόμιμης προσφοράς διαφοροποιημένου πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου στο διαδίκτυο·

24.  κρίνει απαραίτητη την ενίσχυση της θέσης των συγγραφέων και των δημιουργών και τη βελτίωση των αμοιβών τους σε σχέση με την ψηφιακή διανομή και την εκμετάλλευση των έργων τους·

Αποκλειστικά δικαιώματα

25.  αναγνωρίζει την ανάγκη παροχής έννομης προστασίας σε δημιουργούς και ερμηνευτές/εκτελεστές για το δημιουργικό και καλλιτεχνικό τους έργο· αναγνωρίζει το δημόσιο συμφέρον στη διάδοση του πολιτισμού και της γνώσης· αναγνωρίζει τον ρόλο των παραγωγών και εκδοτών όσον αφορά τη διάθεση των έργων στην αγορά, και την ανάγκη δίκαιης και κατάλληλης αμοιβής όλων των κατηγοριών δικαιούχων· ζητεί βελτιώσεις στη συμβατική θέση των δημιουργών και των ερμηνευτών/εκτελεστών σε σχέση με άλλους δικαιούχους και διαμεσολαβητές, προβλέποντας κυρίως μια εύλογη προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται από τον δημιουργό σε τρίτους, μετά το πέρας της οποίας τα δικαιώματα αυτά καταργούνται, καθώς οι συμβατικές ανταλλαγές χαρακτηρίζονται συχνά από ανισορροπία ισχύος μεταξύ των μερών· υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία της ελευθερίας των συμβάσεων·

26.  επισημαίνει ότι μια ανάλογη προστασία των πνευματικών έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού έχει και από πολιτιστική άποψη μεγάλη σημασία και ότι, βάσει του άρθρου 167 της ΣΛΕΕ, η Ένωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πολιτιστικές πτυχές στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της·

27.  υπογραμμίζει ότι οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές/εκτελεστές πρέπει να λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή τόσο στο ψηφιακό περιβάλλον όσο και στον αναλογικό κόσμο·

28.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κατάλληλα και στοχευμένα μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου, σύμφωνα με τον στόχο της Επιτροπής για βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις επιπτώσεις ενός ενιαίου ευρωπαϊκού τίτλου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην απασχόληση και στην καινοτομία, προς όφελος των δημιουργών και λοιπών δικαιούχων, καθώς και στην πρόσβαση των καταναλωτών στην περιφερειακή πολιτιστική πολυμορφία·

29.  υπενθυμίζει ότι τα αποκλειστικά δικαιώματα και η συμβατική ελευθερία αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία στο πλαίσιο του εύθραυστου οικοσυστήματος της δημιουργίας και της χρηματοδότησής του, καθώς επιτρέπουν την καλύτερη κατανομή των κινδύνων, διευκολύνουν τη συμμετοχή διαφόρων παραγόντων σε κοινά έργα προς όφελος ενός κοινού διαφοροποιημένου από πολιτιστική άποψη και ενισχύουν τα κίνητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην παραγωγή επαγγελματικού περιεχομένου·

30.  συνιστά στον νομοθέτη της ΕΕ, με σκοπό την προστασία του δημόσιου συμφέροντος αλλά προστατεύοντας συγχρόνως τις προσωπικές πληροφορίες, να εξετάσει με ποιον τρόπο θα μειώσει περαιτέρω τους φραγμούς για την επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών του δημοσίου τομέα· επισημαίνει ότι οι προσαρμογές αυτές της νομοθεσίας πρέπει να πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2013/37/ΕΕ, τις αρχές που διέπουν το δικαίωμα του δημιουργού καθώς και τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

31.  καλεί την Επιτροπή να προστατεύει αποτελεσματικά τα έργα που αποτελούν δημόσιο κτήμα, τα οποία, εξ ορισμού, δεν υπόκεινται σε προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει ότι κάθε ψηφιοποίηση έργου για το οποίο έχουν λήξει τα πνευματικά δικαιώματα και το οποίο δεν συνιστά νέο, διασκευασμένο έργο, παραμένει σε ελεύθερη χρήση· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο οι δικαιούχοι μπορούν να έχουν το δικαίωμα διάθεσης μέρους ή του συνόλου των έργων τους προς κοινή χρήση·

32.  καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει περαιτέρω τη διάρκεια της προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, επιτρέποντας περαιτέρω παράταση των προθεσμιών προστασίας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της Σύμβασης της Βέρνης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να οριστικοποιήσουν τη μεταφορά στην εθνική τους νομοθεσία και την εφαρμογή των οδηγιών 2006/116/ΕΚ και 2011/77/ΕΕ με ενοποιημένο τρόπο·

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

33.  καλεί τον νομοθέτη της ΕΕ να παραμείνει πιστός στον στόχο που δηλώνεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ ως προς την παροχή κατάλληλης προστασίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, καθώς συνιστά έναν από τους βασικούς τρόπους διασφάλισης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής δημιουργικότητας και της διατήρησης μιας δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών δικαιούχων και των χρηστών προστατευόμενων αντικειμένων, καθώς και μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών δικαιούχων· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι κάθε νομοθετική αλλαγή στον εν λόγω τομέα πρέπει να διασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στα έργα και στις υπηρεσίες που προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα κάθε μορφής·

34.  υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα συνιστούν το νομικό πλαίσιο για τον ευρωπαϊκό κλάδο του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, καθώς και για τον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας και τον τομέα που επωφελείται από τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς των δικαιωμάτων αυτών, και αποτελούν τη βάση για τη δραστηριότητά τους και την απασχόληση·

35.  επισημαίνει ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί πρέπει να εφαρμόζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη ο σκοπός για τον οποίο σχεδιάστηκαν καθώς και τα ιδιαίτερα σχετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ψηφιακού και αναλογικού περιβάλλοντος, ενώ θα πρέπει να διατηρείται η ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των δικαιούχων και των συμφερόντων του κοινού· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξετάσει εάν είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί μια σειρά υφισταμένων εξαιρέσεων και περιορισμών προκειμένου να προσαρμοστούν καλύτερα στο ψηφιακό περιβάλλον, λαμβανομένων υπόψη των συνεχών εξελίξεων στο ψηφιακό περιβάλλον και της ανάγκης για ανταγωνιστικότητα·

36.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό για τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να επικαλεσθούν εξαιρέσεις και περιορισμούς· επισημαίνει, στη συνάρτηση αυτή, τη σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές, η οποία θα διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης σε βιβλία και ζητεί την ταχεία επικύρωσή της χωρίς αυτή να προϋποθέτει την αναθεώρηση του ενωσιακού ρυθμιστικού πλαισίου· πιστεύει ότι η συνθήκη αυτή αποτελεί ένα θετικό βήμα προόδου, πολλά ωστόσο πρέπει ακόμη να γίνουν προκειμένου τα άτομα με διάφορες αναπηρίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο·

37.  επισημαίνει τη σημασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλομορφίας και σημειώνει ότι οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των εξαιρέσεων μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενόψει της ανάπτυξης διασυνοριακών δραστηριοτήτων και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της ΕΕ και μπορεί επίσης να προκαλέσει ανασφάλεια δικαίου για τους δημιουργούς και τους χρήστες· πιστεύει ότι η αύξηση των κοινών κανόνων μπορεί, συνεπώς, να ευνοήσει ορισμένες εξαιρέσεις και περιορισμούς· παρατηρεί, ωστόσο, ότι οι διαφορές μπορεί να είναι δικαιολογημένες προκειμένου τα κράτη μέλη να δύνανται να νομοθετούν σύμφωνα με τα συγκεκριμένα πολιτιστικά και οικονομικά συμφέροντά τους και με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας·

38.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την εφαρμογή ελάχιστων προτύπων σε όλες τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς και, επιπλέον, να διασφαλίσει την κατάλληλη εφαρμογή των εξαιρέσεων και των περιορισμών που αναφέρονται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ και την ισότιμη πρόσβαση στην πολιτιστική πολυμορφία διασυνοριακά εντός της εσωτερικής αγοράς και να βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου·

39.  κρίνει αναγκαία την ενίσχυση των εξαιρέσεων από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν ιδρύματα δημοσίου συμφέροντος, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία ή αρχεία, ούτως ώστε να ευνοηθεί η ευρεία πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά ακόμη και μέσω διαδικτυακών πλατφορμών·

40.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και, ιδίως, την καταπολέμηση των διακρίσεων ή την προστασία της ελευθερίας του Τύπου· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι εν λόγω εξαιρέσεις θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο δίκαιων αποζημιώσεων·

41.  υπενθυμίζει τη σημασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη στην Ένωση· υπογραμμίζει ότι η πλειοψηφία των ΜΜΕ στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας αξιοποιούν την ευελιξία των ρυθμίσεων για τα δικαιώματα του δημιουργού για να παράγουν, επενδύουν και διανέμουν έργα πολιτισμού και δημιουργίας, αλλά, ομοίως, και για να αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις που επιτρέπουν στους χρήστες την επιγραμμική πρόσβαση σε έργα τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις προτιμήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών αγορών·

42.  σημειώνει με ενδιαφέρον την ανάπτυξη νέων μορφών χρήσης των έργων στα ψηφιακά δίκτυα, ιδίως χρήσεων διασκευής, και τονίζει ότι πρέπει να εξεταστούν λύσεις με τις οποίες εναρμονίζεται η αποτελεσματική προστασία που εξασφαλίζει κατάλληλη αμοιβή και δίκαιη αποζημίωση για τους δημιουργούς με το δημόσιο συμφέρον για την πρόσβαση σε πολιτιστικά αγαθά και γνώση·

43.  τονίζει ότι, όπου ήδη ισχύουν εξαιρέσεις και περιορισμοί, οι νέες χρήσεις περιεχομένου τις οποίες καθιστά δυνατή η τεχνολογική πρόοδος ή οι νέες χρήσεις της τεχνολογίας θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις υφιστάμενες εξαιρέσεις ή τους υφιστάμενους περιορισμούς, υπό τον όρο ότι η νέα χρήση είναι παρόμοια προς την υφιστάμενη, με στόχο την αύξηση της ασφάλειας δικαίου – αυτό θα πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο τριών βημάτων· αναγνωρίζει ότι η εν λόγω ευλυγισία στην ερμηνεία των εξαιρέσεων και περιορισμών μπορεί να επιτρέπει την προσαρμογή των σχετικών εξαιρέσεων και περιορισμών σε διαφορετικές εθνικές συνθήκες και κοινωνικές ανάγκες·

44.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται η τεχνολογική ουδετερότητα και η μελλοντική συμβατότητα των εξαιρέσεων και των περιορισμών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις συνέπειες της σύγκλισης των μέσων, εξυπηρετώντας παράλληλα το δημόσιο συμφέρον προωθώντας κίνητρα για τη δημιουργία, χρηματοδότηση και διανομή νέων έργων και για τη διάθεση αυτών των έργων στο κοινό με νέους, καινοτόμους και ελκυστικούς τρόπους·

45.  προτείνει την επανεξέταση της ευθύνης των φορέων παροχής υπηρεσιών και των διαμεσολαβητών προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό καθεστώς και η ευθύνη τους όσον αφορά τα δικαιώματα δημιουργού, να διασφαλιστεί ότι ασκείται δέουσα επιμέλεια σε ολόκληρη τη διαδικασία της δημιουργίας και στην αλυσίδα προσφοράς, και να διασφαλιστεί δίκαιη αμοιβή των δημιουργών και των δικαιούχων εντός της ΕΕ·

46.  τονίζει ότι η ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς δεν είναι δυνατή χωρίς την ανάπτυξη των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας·

47.  τονίζει τη σημασία της εξαίρεσης όσον αφορά τις γελοιογραφίες, τις παρωδίες και τις μιμήσεις για τη δυναμικότητα του δημοκρατικού διαλόγου· πιστεύει ότι με την εξαίρεση αυτή θα επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των δημιουργών και των πρωτότυπων χαρακτήρων και της ελευθερίας της έκφρασης του χρήστη ενός προστατευόμενου έργου ο οποίος βασίζεται στην εξαίρεση για τις γελοιογραφίες, τις παρωδίες ή τις μιμήσεις·

48.  τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί ορθά η δυνατότητα εφαρμογής αυτόματων τεχνικών ανάλυσης για κείμενο και δεδομένα (π.χ. «εξόρυξη κειμένων και δεδομένων») για ερευνητικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι έχει αποκτηθεί άδεια ανάγνωσης του έργου·

49.  τονίζει ότι η ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς είναι στενά συνδεδεμένη και πρέπει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, πράγμα που αποτελεί τον μόνο τρόπο για να εξασφαλισθεί διαρκής ευημερία·

50.  σημειώνει ότι το δικαίωμα ιδιωτικής ιδιοκτησίας είναι ένα από τα θεμέλια της σύγχρονης κοινωνίας. σημειώνει επίσης ότι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε εκπαιδευτικά υλικά και πολιτιστικά αγαθά έχει καίρια σημασία για την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα νομοθετικά όργανα·

51.  ζητεί να θεσπιστούν εξαιρέσεις για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που θα πρέπει να καλύπτουν, πέρα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και διαπιστευμένες εκπαιδευτικές ή ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και επιγραμμικές και διασυνοριακές δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με εκπαιδευτικό φορέα ή ίδρυμα αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές ή τη νομοθεσία ή στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος·

52.  τονίζει ότι τυχόν νέες εξαιρέσεις ή περιορισμοί που θεσπίζονται στο νομικό σύστημα περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ πρέπει να είναι δεόντως δικαιολογημένοι με βάση ορθή και αντικειμενική οικονομική και νομική ανάλυση·

53.  αναγνωρίζει τη σημασία που έχουν οι βιβλιοθήκες όσον αφορά την πρόσβαση στη γνώση και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να θεσπίσει μια εξαίρεση με την οποία θα επιτρέπεται σε δημόσιες και ερευνητικές βιβλιοθήκες να δανείζουν νομίμως έργα στο κοινό σε ψηφιακή μορφή για ατομική χρήση και για περιορισμένη διάρκεια, μέσω του διαδικτύου ή των δικτύων βιβλιοθηκών, ούτως ώστε το καθήκον δημοσίου συμφέροντος που υπέχουν για τη διάδοση της γνώσης να μπορεί να υλοποιηθεί αποτελεσματικά και με σύγχρονο τρόπο· συνιστά να αποζημιώνονται δίκαια οι δημιουργοί για τον ηλεκτρονικό δανεισμό και στην ίδια έκταση που ισχύει για το δανεισμό βιβλίων σε φυσική μορφή, σύμφωνα με τους εθνικούς εδαφικούς περιορισμούς·

54.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να θεσπίσει μια εξαίρεση με την οποία βιβλιοθήκες θα μπορούν να ψηφιοποιούν περιεχόμενο με σκοπό την αναζήτηση, την ευρετηρίαση και την αρχειοθέτηση·

55.  τονίζει τη σημασία του να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα πολυάριθμων ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί από τον κλάδο του βιβλίου ώστε να εδραιωθούν δίκαια, ισορροπημένα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα·

56.  σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν εισαχθεί άδειες εκ του νόμου με σκοπό τη δημιουργία συστημάτων αποζημίωσης· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι πράξεις που είναι επιτρεπτές βάσει εξαίρεσης πρέπει να διατηρήσουν το χαρακτήρα αυτό· επισημαίνει ότι η αποζημίωση για την εφαρμογή εξαιρέσεων και περιορισμών πρέπει να εξετάζεται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες οι πράξεις που αποτελούν αντικείμενο εξαίρεσης ζημιώνουν το δικαιούχο· καλεί επιπλέον το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας να πραγματοποιήσει μια αμιγώς επιστημονική αξιολόγηση των μέτρων των εν λόγω κρατών μελών καθώς και των συνεπειών τους σε κάθε πληττόμενο δικαιούχο·

57.  επισημαίνει τη σημασία της εξαίρεσης για τη δημιουργία ιδιωτικών αντιγράφων που δεν μπορεί να περιοριστεί τεχνικά σε συνδυασμό με τη δίκαιη αποζημίωση των δημιουργών· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει, βάσει επιστημονικών στοιχείων, το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τα τέλη ιδιωτικών αντιγράφων(18) και τα αποτελέσματα της τελευταίας διαδικασίας μεσολάβησης που πραγματοποίησε η Επιτροπή(19), τη βιωσιμότητα των υφιστάμενων μέτρων για τη δίκαιη αποζημίωση των δικαιούχων σε συνάρτηση με αναπαραγωγές που πραγματοποιούν φυσικά πρόσωπα για ιδιωτική χρήση, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα διαφάνειας·

58.  παρατηρεί ότι τα τέλη για ιδιωτική αντιγραφή πρέπει να ρυθμίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες για το πραγματικό ύψος του τέλους, τους σκοπούς και τους τρόπους χρήσης του·

59.  τονίζει ότι τα ψηφιακά τέλη θα πρέπει να καταστούν πιο διαφανή και να βελτιστοποιηθούν για την προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων και των καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά·

60.  τονίζει πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση της σαφήνειας και της διαφάνειας του συστήματος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τους χρήστες των εν λόγω δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες και την επιβολή τελών για τα πνευματικά δικαιώματα, με σκοπό την προαγωγή της δημιουργικότητας, την περαιτέρω ανάπτυξη των διαδικτυακών πλατφορμών, και τη διασφάλιση ικανοποιητικής αμοιβής για τους δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων·

61.  επισημαίνει τη σημασία του άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ και τονίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή εξαιρέσεων ή περιορισμών και η πρόσβαση σε περιεχόμενο που δεν αποτελεί αντικείμενο προστασίας, βάσει του δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, δεν θα πρέπει να αναιρείται με συμβάσεις ή συμβατικούς όρους·

62.  καλεί τους διανομείς μετάδοσης να δημοσιεύουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα τεχνολογικά μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του περιεχομένου τους·

63.  τονίζει τη σημασία προώθησης μεγαλύτερης διαλειτουργικότητας ιδίως για το λογισμικό και τα τερματικά, δεδομένου ότι η έλλειψη διαλειτουργικότητας υπονομεύει την καινοτομία, περιορίζει τον ανταγωνισμό και βλάπτει τον καταναλωτή· θεωρεί ότι η έλλειψη διαλειτουργικότητας οδηγεί στο να δεσπόζει στην αγορά ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μία συγκεκριμένη υπηρεσία, κάτι το οποίο καταπνίγει τον ανταγωνισμό και περιορίζει τις επιλογές των καταναλωτών στην ΕΕ·

64.  επισημαίνει ότι ο ταχύς ρυθμός της τεχνολογικής ανάπτυξης στην ψηφιακή αγορά απαιτεί ένα τεχνολογικά ουδέτερο νομοθετικό πλαίσιο για τα δικαιώματα δημιουργού·

65.  αναγνωρίζει τον ρόλο της αναλογικής και αποτελεσματικής επιβολής όσον αφορά την υποστήριξη δημιουργών, δικαιούχων και καταναλωτών·

66.  ζητεί από την Επιτροπή και από τον νομοθέτη της ΕΕ να αναζητήσουν λύσεις για τη μετατόπιση της αξίας από το περιεχόμενο προς τις υπηρεσίες· εμμένει στην αναγκαιότητα προσαρμογής του ορισμού του καθεστώτος του μεσολαβητή εντός του υφιστάμενου ψηφιακού περιβάλλοντος·

67.  τονίζει ότι, πολλές φορές, οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν διάφορους περιορισμούς και ότι πολύ συχνά δεν γίνεται αναφορά στην έννοια των δικαιωμάτων των καταναλωτών στο πλαίσιο που αφορά τα δικαιώματα του δημιουργού· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της ισχύουσας νομοθεσίας περί δικαιωμάτων του δημιουργού από τη σκοπιά των καταναλωτών και να αναπτύξει μία δέσμη σαφών και ολοκληρωμένων δικαιωμάτων των καταναλωτών·

o
o   o

68.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10.
(2) ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 72.
(3) ΕΕ L 175 της 27.6.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ L 299 της 27.10.2012, σ. 5.
(5) ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 12.
(6) ΕΕ L 265 της 11.10.2011, σ. 1.
(7) ΕΕ L 248 της 6.10.1993, σ. 15.
(8) ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 45.
(9) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 28.
(10) ΕΕ L 346 της 27.11.1992, σ. 61.
(11) ΕΕ L 272 της 13.10.2001, σ. 32.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0179.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0368.
(14) ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 64.
(15) ΕΕ C 50 E της 21.2.2012, σ. 48.
(16) ΕΕ C 249 E της 30.8.2013, σ. 49.
(17) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ MARKT, έκθεση σχετικά με τις απαντήσεις στη δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση των κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ, Ιούλιος 2014.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0179.
(19) Βλ. τις συστάσεις του António Vitorino, της 31ης Ιανουαρίου 2013, που προκύπτουν από την τελευταία διαδικασία μεσολάβησης που διεξήχθη από την Επιτροπή σχετικά με την ιδιωτική αντιγραφή και τα τέλη φωτοαναπαραγωγής.


Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED)
PDF 667kWORD 117k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τη νέα προσέγγιση της ΕΕ στο ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας – αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ) από τη στιγμή της σύστασής του (2014/2231(INI))
P8_TA(2015)0274A8-0177/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6, 8 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 29ης Μαρτίου 2012 προς το Συμβούλιο σχετικά με τους πιθανούς τρόπους καθιέρωσης ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία («ΕΤΔ»)(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(3),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2013, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 23 Ιουνίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2013 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 236/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τον καθορισμό κοινών κανόνων και διαδικασιών για την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 235/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για την καθιέρωση χρηματοδοτικού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 2009 με θέμα «Στήριξη της δημοκρατικής διακυβέρνησης: προς ένα ενισχυμένο πλαίσιο ΕΕ»(7),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την υποστήριξη της δημοκρατίας στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2010 που περιέχουν την έκθεση προόδου 2010 και τον κατάλογο προτεινόμενων πιλοτικών χωρών(9),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2011 σχετικά την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας(10),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία(11),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία(12) και το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που εγκρίθηκε επίσης από το Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 2012(13),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ για την επίτευξη βιώσιμων αλλαγών σε μεταβατικές κοινωνίες(14),

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο διαβούλευσης «Προς μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας», το οποίο εκδόθηκε από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 Μαρτίου 2015 (JOIN(2015)0006),

–  έχοντας υπόψη την ανασκόπηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για το 2013(15),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει: επισκόπηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας» (COM(2011)0303),

–  έχοντας υπόψη την από 25 Νοεμβρίου 2011 επιστολή στήριξης υπέρ της θέσπισης του ΕΤΔ που απεστάλη στον τότε Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Jerzy Buzek, και την τότε Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΠ), Catherine Ashton,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Διοικητών της 3ης Δεκεμβρίου 2014 για την άρση των αρχικών γεωγραφικών περιορισμών του ΕΤΔ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0177/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση και στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού στο καθολικό και αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών συγκαταλέγονται μεταξύ των πρωταρχικών στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θεωρεί ότι η αρχή της ιδίας ευθύνης στις διαδικασίες οικοδόμησης της δημοκρατίας είναι ύψιστης σημασίας για την προώθηση μιας γνήσιας δημοκρατικής αντίληψης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη της ΕΕ ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις τελευταίες δεκαετίες μια διαδικασία δημοκρατικού μετασχηματισμού της κοινωνίας και απέκτησαν εκτενή πείρα στον εν λόγω τομέα, ο οποίος σχετίζεται με τις δραστηριότητες του ΕΤΔ, πείρα η οποία μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και πολιτικών για τη δράση του ΕΤΔ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης και τα γεγονότα στις χώρες της ανατολικής γειτονίας έδωσαν το έναυσμα για την αναμόρφωση των μέσων της πολιτικής της ΕΕ για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη στήριξη της δημοκρατίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες χώρες του κόσμου στις οποίες αναπτύσσει τη δράση του το ΕΤΔ, συρρικνώνεται το πεδίο θεμιτής δράσης της κοινωνίας των πολιτών και η εξωτερική χρηματοδότηση των οργανώσεών της εξαιτίας αυταρχικών καθεστώτων που χρησιμοποιούν όλο και πιο εξελιγμένα μέσα, όπως η νομοθεσία, για να περιορίσουν το έργο των ΜΚΟ και των φιλοδημοκρατικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιούχων του ΕΤΔ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια γειτονικές χώρες της ΕΕ αντιμετώπισαν μεγάλο αριθμό προκλήσεων στον τομέα της πολιτικής, της ασφάλειας και της οικονομίας, οι οποίες άσκησαν σοβαρή πίεση στις προσπάθειες εκδημοκρατισμού και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προώθησης της αντικειμενικής και ανεξάρτητης πληροφόρησης και της ενίσχυσης του περιβάλλοντος των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στις χώρες που εμπίπτουν στη γεωγραφική εντολή του ΕΤΔ, με τη διαφύλαξη της ελευθερίας του Τύπου και της ελευθερίας γνώμης και την καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικής και πολιτικής λογοκρισίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτές τις χώρες χρειάζεται επίσης να στηριχθούν οι προσπάθειες εκδημοκρατισμού, συμπεριλαμβανομένης της σταθεροποίησης του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσταση του ΕΤΔ συμπληρώνει, παράλληλα με άλλα προγράμματα της ΕΕ όπως το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (EIDHR) και η κοινωνία των πολιτών της ΕΠΓ, την παραδοσιακή προσέγγιση που εστίαζε στα κράτη με μια αναγκαία και πιο ισορροπημένη, μακροπρόθεσμη και εστιαζόμενη στην κοινωνία προοπτική, και με επίκεντρο τον άμεσο συγχρωτισμό με τα τοπικά και περιφερειακά κινήματα λαϊκής βάσης και δημοκρατικούς πολιτικούς φορείς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση του αντίκτυπου από τις δραστηριότητες βοήθειας στη δημοκρατία, όπως αυτές που διεξάγει το ΕΤΔ, παραμένει εκ φύσεως δύσκολο έργο, συγκεκριμένα λόγω της μη γραμμικής και μακρόπνοης φύσεως των πολιτικών μετασχηματισμών στις χώρες στόχους και του συχνά εμπιστευτικού χαρακτήρα των σχετικών δραστηριοτήτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και τα κοινωνικά μέσα έχουν καταστεί σημαντικά μέσα στον αγώνα για δημοκρατία και πρέπει επομένως να έχουν εξέχουσα θέση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ατζέντας βοήθειας στη δημοκρατία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως τις 30 Ιουνίου 2015, το ΕΤΔ είχε χρηματοδοτήσει 186 πρωτοβουλίες, συνολικού ύψους άνω των 5,2 εκατομμυρίων EUR για τη νότια γειτονία και πολύ πιο πάνω από 5,3 εκατομμύρια EUR για την ανατολική γειτονία··

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΔ τυγχάνει μιας μοναδικής μορφής συγχρηματοδότησης βάσει της οποίας οι πόροι του διοικητικού προϋπολογισμού του ΕΤΔ προέρχονται από την Επιτροπή, ενώ οι επί τόπου δραστηριότητες χρηματοδοτούνται μέσα από συνεισφορές από τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες·

Γενική αξιολόγηση

1.  εκφράζει ικανοποίηση για το μέχρι στιγμής ιστορικό του ΕΤΔ, δεδομένων των σημερινών προκλήσεων του διεθνούς περιβάλλοντος, και θεωρεί ότι το ΕΤΔ εκπληρώνει τον βασικό του στόχο που είναι η ενίσχυση και η ενθάρρυνση της οικοδόμησης βαθιάς και βιώσιμης δημοκρατίας στις χώρες που διανύουν μεταβατική περίοδο και στις κοινωνίες που αγωνίζονται για τον εκδημοκρατισμό, (16), μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης όσων δεν τυγχάνουν στήριξης, μέσω της καταπολέμησης της διαφθοράς, της προαγωγής του διαλόγου εντός ποικιλομορφίας και χωρίς βία, της ενθάρρυνσης της κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής, της προστασίας των ακτιβιστών και δημοσιογράφων που αγωνίζονται από τον τόπο τους για να διασφαλίσουν και να επιταχύνουν τον εκδημοκρατισμό, με τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη·

2.  αναγνωρίζει με ικανοποίηση ότι, παρά το μικρό χρονικό διάστημα δραστηριοποίησής του και τους περιορισμένους πόρους που διαθέτει, το ΕΤΔ εφαρμόζει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου και παρέχει πρόσθετη αξία στην υφιστάμενη ενωσιακή διαδικασία για τη στήριξη της δημοκρατίας μέσω ταχείας, ευέλικτης χρηματοδότησης από τη βάση προς την κορυφή, με γνώμονα τη ζήτηση, η οποία παρέχεται απευθείας στους δικαιούχους με οικονομικά συμφέροντα τρόπο χάρις στο χαμηλό διοικητικό φόρτο και τις απλές διαδικασίες που έχει θεσπίσει το συμβούλιό του ΕΤΔ·

3.  θεωρεί ότι το ΕΤΔ, ως μέσο για τη στήριξη της δημοκρατίας, έχει που συμβάλλει στη μείωση των κινδύνων τόσο σε πολιτικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο·

4.  τονίζει την πλήρη και διαρκή στήριξή του στις πολυσχιδείς προσπάθειες της ΕΕ να στηρίζει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικά κινήματα και ακτιβιστές ανά τον κόσμο· επαναλαμβάνει πως είναι σημαντικό να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη και συνεχίσει να εξασφαλισθεί η συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων του ΕΤΔ και των υφιστάμενων εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, ιδίως του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΝΙ), καθώς αυτά αποσκοπούν στην προαγωγή των δημοκρατικών αρχών και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στη γειτονία της ΕΕ·

5.  χαιρετίζει τη συνεπή δέσμευση του ΕΤΔ υπέρ της ελευθερίας έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, της ελευθερίας των ΜΜΕ, της οικοδόμησης και ενίσχυσης του κράτους δικαίου, της καταπολέμησης της διαφθοράς, του κοινωνικού και πολιτικού πλουραλισμού, μια δέσμευση με σκοπό την ανάπτυξη δημοκρατικών καθεστώτων τόσο στην ανατολική όσο και στη νότια γειτονία της ΕΕ·

6.  θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες του ΕΤΔ απέδειξαν τη μοναδική του ικανότητα να γεφυρώνει και να καλύπτει τα κενά στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες·

7.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν μία ολιστική προσέγγιση για να στηρίξουν την πολιτική μετάβαση και τον εκδημοκρατισμό στις τρίτες χώρες, η οποία θα περιλαμβάνει σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προαγωγή της δικαιοσύνης, διαφάνεια, λογοδοσία, συνδιαλλαγή, κράτος δικαίου και ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών φορέων·

Χρηματοδότηση

8.  καλεί τα ιδρυτικά μέρη του ΕΤΔ, και ειδικότερα όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Επιτροπή, να συνεισφέρουν ή να ενισχύσουν την εισφορά τους στο ΕΤΔ, τηρώντας τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει·

9.  υπενθυμίζει ότι, στις 26 Απριλίου 2015, οι ακόλουθες χώρες δεσμεύθηκαν να συνεισφέρουν στο ΕΤΔ και το έπραξαν: Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία και Τσεχική Δημοκρατία, ενώ τα υπόλοιπα 12 κράτη μέλη δεν το έχουν πράξει ακόμα.

10.  τονίζει ότι προκειμένου να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα του ΕΤΔ, είναι άκρως σημαντικό το να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη, επαρκής, σταθερή, διαφανής και προβλέψιμη χρηματοδότησή του·

11.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας καθώς και τον αρμόδιο για θέματα ευρωπαϊκής γειτονίας και διαπραγματεύσεων διεύρυνσης Επίτροπο να λάβουν υπόψη την προστιθέμενη αξία του ΕΤΔ στο πλαίσιο της νεοδρομολογηθείσας διαδικασίας αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και να μελετήσουν τρόπους για τη διασφάλιση βιώσιμης χρηματοδότησης προς το ΕΤΔ·

12.  καλεί το Βέλγιο να αξιολογήσει τουλάχιστον το ενδεχόμενο επιστροφής των φορολογικών εσόδων που προέρχονται από το ΕΤΔ, ή μέρους αυτών, και τους υπαλλήλους του υπό μορφή χρηματοδότησης προς τα έργα του ΕΤΔ· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΔ λειτουργεί ως ιδιωτικό ίδρυμα βάσει του βελγικού δικαίου·

13.  επιδοκιμάζει τις χρηματοδοτικές εισφορές από τα κράτη μέλη της Βόρειας, της Κεντρικής Ευρώπης και κάποια νότια κράτη μέλη· καλεί τα υπόλοιπα νότια κράτη μέλη, μερικά από τα οποία διατηρούν στενούς ιστορικούς, οικονομικούς ή πολιτισμικούς δεσμούς με τις περιοχές της νότιας γειτονίας, να κάνουν μια ιδιαίτερη προσπάθεια για να συνεισφέρουν στο ΕΤΔ μέσω χρηματοδότησης ή συμπαράστασης·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις χρηματοδοτικές συνεισφορές προς το ΕΤΔ εκ μέρους των εταίρων της ΕΕ, όπως η Ελβετία και ο Καναδάς· ενθαρρύνει και άλλα κράτη, και ιδίως τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, να στηρίξουν το ΕΤΔ·

15.  καλεί όλους τους χορηγούς του ΕΤΔ να διασφαλίσουν την πλήρη αυτονομία της εκτελεστικής επιτροπής του ΕΤΔ ως προς την επιλογή δικαιούχων με βάση τον προγραμματισμό που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο Διοικητών και ζητεί να σταματήσουν να ορίζουν οι χορηγοί σε ποιες συγκεκριμένες χώρες ή έργα θα διατεθούν τα κεφάλαια·

Δυναμικό ανθρώπινων πόρων

16.  ζητεί να ενισχυθεί το δυναμικό της γραμματείας του ΕΤΔ, ώστε αυτή να διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των νέων καθηκόντων της·

17.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν συνέχεια στο ενδιαφέρον που εκδήλωσαν για την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων τους στη γραμματεία του ΕΤΔ·

Επέκταση της γεωγραφικής εντολής του ΕΤΔ και διασφάλιση της ισορροπίας στην ανατολική και νότια γειτονία

18.  επικροτεί την άρση του αρχικού γεωγραφικού περιορισμού του ΕΤΔ, όπως αυτή αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοικητών της 3ης Δεκεμβρίου 2014·

19.  συγχαίρει το ΕΤΔ για τη διατήρηση της γεωγραφικής ισορροπίας όσον αφορά τη χρηματοδότηση έργων στις περιοχές της ανατολικής και της νότιας γειτονίας·

Επιχορηγήσεις και δικαιούχοι

20.  θεωρεί ζωτικής σημασίας το να εξασφαλισθεί βιώσιμη χρηματοδότηση για τους αποδέκτες του ΕΤΔ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα μέσω της ενίσχυσης των δεσμών συμπληρωματικότητας με άλλους διμερείς χορηγούς και τα άλλα ευρωπαϊκά εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα, και συγκεκριμένα το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (EIDHR), τα οποία θα μπορούσαν, κατά περίπτωση, να αναλάβουν τη μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική στήριξη των «ώριμων» δικαιούχων του ΕΤΔ, και προς τούτο:

   α) καλεί το ΕΤΔ και την Επιτροπή να συγκροτήσουν μια ομάδα επαφής με σκοπό να προσδιοριστούν οι καλύτεροι τρόποι για τη μετάβαση της χρηματοδοτικής στήριξης δικαιούχων του ΕΤΔ στο EIDHR· και
   β) καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να διατυπώσουν συγκεκριμένες προτάσεις για τη συγκρότηση μηχανισμών για προγραμματιστική διεπαφή και συνεργασία με το ΕΤΔ, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακρόπνοη συνοχή και βιωσιμότητα·

21.  καλεί το ΕΤΔ να δραστηριοποιηθεί περαιτέρω στις χώρες όπου οι δυνατότητες εξωτερικής στήριξης της κοινωνίας των πολιτών παρεμποδίζονται σημαντικά, ή η χρηματοδότηση παρέχεται μεροληπτικά μόνο σε συγκεκριμένες οργανώσεις και κοινωνίες των πολιτών· στηρίζει τις προσπάθειες του ΕΤΔ να διερευνήσει καινοτόμα μέσα για τη στήριξη παραγόντων αλλαγής, ιδίως σε δύσκολα πολιτικά περιβάλλοντα·

22.  προτρέπει επίσης μετ’ επιτάσεως το συμβούλιο του ΕΤΠ να συνεχίσει να στηρίζει τους δημοκρατικούς πολιτικούς ακτιβιστές και να παρέχει χρηματοδότηση σε πολιτικές διαδικασίες χωρίς αποκλεισμούς· πιστεύει ότι το ΕΤΔ πρέπει να στραφεί στη στήριξη της ανάδυσης και εδραίωσης πολιτικών κομμάτων με σαφή δέσμευση στις δημοκρατικές αρχές, σε συνεργασία, όπου είναι δυνατόν, με υπάρχοντα πολιτικά ιδρύματα·

23.  συγχαίρει για τις κατευθυντήριες γραμμές του ΕΤΔ αναφορικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση· τονίζει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να είναι ανάλογες προς το μέγεθος και το δυναμικό των ανθρώπινων πόρων του ΕΤΔ·

24.  ενθαρρύνει το ΕΤΔ να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες τεχνολογίες μέσω της παροχής τεχνολογικής στήριξης στις επιχορηγήσεις του·

25.  εκφράζει ικανοποίηση για τις επιχορηγήσεις του ΕΤΔ που παρασχέθηκαν σε παράγοντες της Ουκρανίας, πράγμα που αποτελεί καλό παράδειγμα άμεσης στήριξης των πολιτικών ακτιβιστών και των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών που στη συνέχεια καθίστανται δημοκρατικά εκλεγμένοι αντιπρόσωποι· χαιρετίζει τη στήριξη που προσφέρει το ΕΤΔ σε όλους τους δημοκρατικούς ακτιβιστές που έχουν δραστηριοποιηθεί στη γειτονία της ΕΕ, σκοπός της οποίας είναι η διατήρηση της ανάπτυξης σταθεροποιημένων δημοκρατικών καθεστώτων·

26.  επικροτεί την παροχή επιχορηγήσεων από το ΕΤΔ σε ακτιβιστές ορισμένων χωρών της νότιας γειτονίας, καθώς αναδεικνύουν την προστιθεμένη αξία του έργου του ΕΤΔ υπέρ της δημοκρατίας σε ιδιαίτερα εχθρικά περιβάλλοντα·

27.  ενθαρρύνει ένθερμα το ΕΤΔ να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε ομάδες που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό ή πολιτική περιθωριοποίηση, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα των γυναικών, τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών στα κοινά, εθνοτικές και γλωσσικές μειονότητες, ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, τις υπό δίωξη θρησκευτικές μειονότητες και ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται υπέρ θρησκευτικών κοινοτήτων, καθώς και κινήματα λαϊκής βάσης, ευάλωτα ή ανερχόμενα πολιτικά κινήματα, συνδικάτα, ιστολόγους και ακτιβιστές των μέσων ενημέρωσης·

28.  καλεί το ΕΤΔ να αναπτύξει, κατά περίπτωση, συνεργασία με ομάδες ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών που συνδέονται με θρησκευτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων και των διωκόμενων θρησκευτικών μειονοτήτων· υπενθυμίζει το γεγονός ότι η εκκλησία έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο κατά των κομμουνιστικών καθεστώτων καθώς και στις διαδικασίες δημοκρατικού μετασχηματισμού στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη·

29.  ενθαρρύνει το ΕΤΔ να εντείνει τη στήριξή του σε ανερχόμενους νέους ηγέτες και νεοεκλεγείσες γυναίκες, εκπροσώπους νέων ή μειονοτήτων σε χώρες υπό πολιτικό μετασχηματισμό·

30.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν χρηματοδοτική συνδρομή προς τη ρωσική κοινωνία των πολιτών και ΜΜΕ μέσω του ΕΤΔ· επισημαίνει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις όπως οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, η καταπίεση της αντιπολίτευσης και οι επιθετικές εκστρατείες παραπληροφόρησης από τα ΜΜΕ που ελέγχονται από το κράτος φαίνεται να εξυπηρετούν τον στόχο της εσκεμμένης δημιουργίας ακραίου εθνικιστικού πολιτικού κλίματος που χαρακτηρίζεται από αντιδημοκρατική ρητορική, καταστολή και άρθρωση μίσους·

Συνεργασία Κοινοβουλίου και ΕΤΔ

31.  χαιρετίζει την υποβολή της πρώτης ετήσιας έκθεσης του ΕΤΔ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του καταστατικού του ΕΤΔ· τονίζει πως είναι σημαντικό η έκθεση αυτή να υποβάλλεται σε ετήσια βάση, και υπογραμμίζει ότι είναι μεγάλη ευκαιρία η διενέργεια απολογισμού και η ανάπτυξη νέων συνεργειών·

32.  ζητεί την καθιέρωση αποτελεσματικών συνδέσμων μεταξύ του ΕΤΔ, της ομάδας στήριξης της δημοκρατίας και εκλογικού συντονισμού (ΟΣΔΕΣ) και των σχετικών κοινοβουλευτικών επιτροπών και μόνιμων αντιπροσωπειών· ενθαρρύνει τα μέλη του να στηρίζουν και να προωθούν το έργο του ΕΤΔ στις σχετικές παρεμβάσεις τους καθώς και στις επισκέψεις των αντιπροσωπειών του ΕΚ σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων και στις συναντήσεις με δικαιούχους·

33.  ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ του ΕΤΔ, των δικαιούχων του ΕΤΔ και του δικτύου του βραβείου Ζαχάρωφ·

34.  καλεί το ΕΤΔ να εμβαθύνει τη συνεργασία του με το Φόρουμ Νέων Ηγετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Συνοχή και συντονισμός πολιτικής

35.  παροτρύνει τόσο τα κράτη μέλη όσο και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν την ουσιαστική εσωτερική και εξωτερική συνοχή όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλονται υπέρ της δημοκρατίας και να αναγνωρίσουν τον ρόλο που διαδραματίζει το ΕΤΔ εν προκειμένω·

36.  ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις διπλωματικές αποστολές των κρατών μελών στις χώρες όπου το ΕΤΔ αναπτύσσει δράση να επισύρουν την προσοχή του ΕΤΔ σε δυνητικούς δικαιούχους και να ενημερώνουν τους εν λόγω δικαιούχους σχετικά με το ΕΤΔ· ως εκ τούτου ενθαρρύνει το προσωπικό του ΕΤΔ να συνδέεται στενά με το αρμόδιο διπλωματικό προσωπικό της ΕΕ και των κρατών μελών όσον αφορά τυχόν δικαιούχους που δεν μπορούν να λάβουν στήριξη από το ΕΤΔ, δείχνοντας αμοιβαίο σεβασμό για το ευαίσθητο των πληροφοριών και την ασφάλεια όλων των μερών·

37.  παροτρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις διπλωματικές αποστολές των κρατών μελών να αναπτύξουν δομημένη συνεργασία προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία χορήγησης θεώρησης για τους δικαιούχους του ΕΤΔ που καλούνται να έλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

38.  επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής να διαδώσουν στο προσωπικό τους πληροφορίες σχετικά με το ΕΤΔ, και συγκεκριμένα στις αντιπροσωπείες της ΕΕ·

39.  ζητεί τη διεξαγωγή τριμερούς συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοικητών του ΕΤΔ σε επίπεδο υπουργών, για να αναπτυχθεί προβληματισμός σχετικά με την ενωσιακή πολιτική στήριξης της δημοκρατίας και σχετικά με μελλοντικές στρατηγικές προτεραιότητες του ΕΤΔ·

Συνεργασία με άλλους παράγοντες στήριξης της δημοκρατίας

40.  καλεί το ΕΤΔ να συνεχίσει να συνεργάζεται με οργανισμούς που εδρεύουν στην Ευρώπη, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Διεθνές Ινστιτούτο Δημοκρατίας και Εκλογικής Βοήθειας (IDEA) και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), σύμφωνα με το καταστατικό του ΕΤΔ·

41.  καλεί το ΕΤΔ να ενισχύσει τη συνεργασία του με βασικούς παράγοντες και διεθνείς, περιφερειακούς και εθνικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δημοκρατικής βοήθειας, που είτε έχουν τη βάση τους στο εσωτερικό της ΕΕ είτε δραστηριοποιούνται στις χώρες όπου λειτουργεί το ΕΤΔ·

42.  ενθαρρύνει το ΕΤΔ να προσδιορίσει τις δυνατότητες συνεργασίας με διεθνείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου και του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και του Ιδρύματος Anna Lindh·

Περαιτέρω συστάσεις

43.  καλεί το ΕΤΔ να συνεχίσει να αναπτύσσει νέα καινοτόμα μέσα και τρόπους δημοκρατικής συνδρομής, ακόμα και για πολιτικούς παράγοντες ή ακτιβιστές, και να μοιράζεται βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων περιορισμών που επιβάλλουν αρκετές χώρες με απολυταρχικά καθεστώτα, ιδίως όσον αφορά τα νέα μέσα ενημέρωσης και τις πρωτοβουλίες βάσης στις εν λόγω χώρες· υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία της ανάπτυξης στρατηγικών σχεδιασμένων ιδιαιτέρως για κάθε χώρα·

44.  ζητεί να εξασφαλισθεί στη σύνθεση του Συμβουλίου Διοικητών του ΕΤΔ, στο όνομα του δημοκρατικού πνεύματος, η εκπροσώπηση πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει του συστήματος D' Hondt·

45.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα του ΕΤΔ έχουν καταστεί γνωστά στο κοινό, και θεωρεί ότι, εάν δοθεί περαιτέρω έμφαση στη μοναδικότητα και την προστιθεμένη αξία του ΕΤΔ και εάν προβάλλεται το θέμα αυτό σε τακτική βάση, θα ενισχυθεί η ικανότητά του ΕΣΤΔ ως προς τη συγκέντρωση πόρων·

o
o   o

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία.

(1) ΕΕ C 257 Ε της 6.9.2013, σ. 13.
(2) ΕΕ C 33 Ε της 5.2.2013, σ. 165.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0470.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0076.
(5) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 95.
(6) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 85.
(7) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209908%202009%20INIT
(8) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/111250.pdf
(9) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118433.pdf
(10) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/122917.pdf
(11) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126505.pdf
(12) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131171.pdf
(13) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
(14) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135130.pdf
(15) http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_en.pdf
(16) Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού του ΕΤΔ, το οποίο διατίθεται στην εξής διεύθυνση: https://www.democracyendowment.eu/about-eed/


Κατάσταση στο Μπουρούντι
PDF 436kWORD 107k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2723(RSP))
P8_TA(2015)0275RC-B8-0657/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 10ης Απριλίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της Αρούσα για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβησαν οι αρχηγοί κρατών της Κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής στις 31 Μαΐου 2015 στο Νταρ ες Σαλάμ της Τανζανίας,

–  έχοντας υπόψη την επείγουσα έκκληση πρώην αρχηγών του κράτους του Μπουρούντι, πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, η οποία διατυπώθηκε στις 28 Μαΐου 2015 στην Μπουζουμπούρα,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι που εγκρίθηκαν στην συνάντηση κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης, στις 13 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το Μπουρούντι, της 22ας Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος Federica Mogherini σχετικά με τη διακοπή της ενωσιακής αποστολής παρατήρησης εκλογών, στις 28 Μαΐου 2015 και τη δήλωση στην οποία προέβη η εκπρόσωπος της ΑΕ/ΎΕ σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι, στις 29 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της 14ης Ιουνίου 2015, να αναστείλει την αποστολή παρακολούθησης εκλογών της Συνέλευσης στο Μπουρούντι εξαιτίας της κατάστασης που επικρατούσε στη χώρα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ελευθερία της έκφρασης, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Ιουνίου 2014, στα οποία δεσμεύεται το Συμβούλιο να εντείνει τις προσπάθειές του όσον αφορά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση (ACDEG),

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 96 του Συντάγματος του Μπουρούντι και το άρθρο 7.3 της συμφωνίας της Αρούσα για την ειρήνη και τη συμφιλίωση ορίζουν πως ο Πρόεδρος μπορεί να έχει μόνο δυο θητείες· ότι ο Πρόεδρος Pierre Nkurunziza βρίσκεται στον προεδρικό θώκο από το 2005 και επανεξελέγη το 2010 μετά από εκλογές τις οποίες η αντιπολίτευση μποϊκοτάρισε έχοντας κατηγορήσει την κυβέρνηση για εκφοβισμό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Nkurunziza ανακοίνωσε στις 26 Απριλίου 2015 ότι θα επιδιώξει τρίτη θητεία και ότι δικαιούται να το πράξει διότι για την πρώτη θητεία του είχε διοριστεί από το κοινοβούλιο, βυθίζοντας έτσι τη χώρα σε αναταραχή και πυροδοτώντας ευρύτατες διαμαρτυρίες και ένα αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα τον Μάιο του 2015·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εν λόγω ανακοίνωση, συνελήφθησαν 17 αξιωματικοί στις 14 Μαΐου 2015 κατόπιν αποτυχημένης απόπειρας πραξικοπήματος του οποίου ηγήθηκε ο υποστράτηγος Godefroid Niyombare, ο οποίος και εγκατέλειψε τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι την επαύριον του πραξικοπήματος περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις βίαιες συγκρούσεις από επιθέσεις με χειροβομβίδες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο επιφανή στελέχη της ανεξάρτητης εθνικής επιτροπής εκλογών (CENI) έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και ότι το ίδιο έχουν πράξει υψηλόβαθμος δικαστικός του Συνταγματικού Δικαστηρίου, στον οποίο είχε ανατεθεί η εξέταση του νομίμου της τρίτης θητείας του Προέδρου, καθώς και ο Πρόεδρος της Κάτω Βουλής της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι τους ανέφεραν ότι δέχτηκαν απειλές κατά της σωματικής τους ακεραιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Ιουνίου 2015 ο Αντιπρόεδρος του Μπουρούντι Gervais Rufyikiri επίσης εγκατέλειψε τη χώρα αφού αμφισβήτησε το δικαίωμα εκλογής του Προέδρου σε τρίτη θητεία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία έχει χρησιμοποιήσει υπέρμετρη βία για την καταστολή των διαδηλώσεων, παρόλο που οι διαδηλώσεις είναι ειρηνικές και δεν παρουσιάζουν καμία προφανή απειλή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, 892 άτομα συνελήφθησαν λόγω της συμμετοχής τους σε διαμαρτυρίες μεταξύ της 26ης Απριλίου και της 12ης Μαΐου 2015 και 568 από τα άτομα αυτά αφέθηκαν ελεύθερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 280 κρατούμενοι προσήχθησαν στον εισαγγελέα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία έχει επεκταθεί από τη δράση των πολιτοφυλακών που συνδέονται με την εξουσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΚΟ και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδίκασαν τη διάβρωση της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων από την πολιτοφυλακή του CNDD-FDD (Εθνικού Συμβουλίου για την Προάσπιση της Δημοκρατίας - Δυνάμεων Προάσπισης της Δημοκρατίας)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη το μποϋκοτάζ των εκλογών από κόμματα της αντιπολίτευσης και φορείς της κοινωνίας των πολιτών για το οποίο μποϋκοτάζ επικαλούνται τη φατριαστική χρήση του κρατικού μηχανισμού και τις πράξεις βίας και εκφοβισμού της πολιτοφυλακής των νεολαίων (Imbonerakure) του CNDD-FDD, τη δυσπιστία έναντι της CENI (ανεξάρτητη εθνική επιτροπή εκλογών του Μπουρούντι) και τις κυβερνητικές πρακτικές που αποσκοπούν στην εισαγωγή αποκλεισμών στην εκλογική διαδικασία, μέσω της δημιουργίας προσκομμάτων στην εγγραφή των ψηφοφόρων και στον επανασχεδιασμό των εκλογικών διαμερισμάτων προς όφελος του κυβερνώντος κόμματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή ανάγκασε την Καθολική Εκκλησία του Μπουρούντι να αποσύρει τους ιερείς που είχε διαθέσει για να βοηθήσουν στη διοργάνωση των εκλογών, λέγοντας ότι «δεν μπορεί να στηρίξει εκλογές που είναι γεμάτες ελλείψεις»·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κυβερνών κόμμα του Μπουρούντι μποϊκοτάρει την επανέναρξη των συνομιλιών, υπό την αιγίδα του νέου διαμεσολαβητή του ΟΗΕ Abdoulaye Bathily και της ομάδας «διαμεσολάβησης» που αποτελείται από εκπροσώπους του ΟΗΕ, της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), της ΚΑΑ και της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ICGLR)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στην περιοχή ως εγγυητής των συμφωνιών της Αρούσα και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι διεθνείς οργανισμοί όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι εξαιρετικά σημαντικοί λόγω των ανεξάρτητων ερευνών που μπορούν να διεξαγάγουν για τις βιαιοπραγίες και τα εγκλήματα που διαπράττονται στο Μπουρούντι·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για αναβολή των εκλογών και παρά το μποϊκοτάρισμά τους από την κοινωνία των πολιτών και την αντιπολίτευση, οι κοινοβουλευτικές εκλογές έλαβαν χώρα στις 29 Ιουνίου 2015 και οι προεδρικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για τις 15 Ιουλίου 2015·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Ιουνίου 2015, η ΕΕ απέσυρε την αποστολή εκλογικών παρατηρητών της στο Μπουρούντι, εκτιμώντας ότι η διεξαγωγή κοινοβουλευτικών εκλογών χωρίς να υφίστανται οι ελάχιστες προϋποθέσεις αξιοπιστίας, διαφάνειας και δικαιοσύνης δεν μπορεί παρά να επιδεινώσει την κρίση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρητές του ΟΗΕ δήλωσαν πως η ψηφοφορία της 29ης Ιουνίου 2015 διεξήχθη «σε πλαίσια οξείας πολιτικής κρίσης και σε ατμόσφαιρα εκτεταμένου φόβου και εκφοβισμών σε περιοχές της χώρας» κι ως εκ τούτου κατέληγαν ότι «το κλίμα δεν ήταν ευνοϊκό για ελεύθερες, αξιόπιστες και συμμετοχικές εκλογές»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προεκλογική περίοδος εξακολουθεί να αμαυρώνεται από περιορισμούς στην λειτουργία των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, από υπέρμετρη χρήση βίας εναντίον διαδηλωτών, από κλίμα εκφοβισμού των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και από δυσπιστία έναντι των αρμόδιων για τη διεξαγωγή των εκλογών αρχών, γεγονός που ώθησε την ΕΕ να αποφασίσει τη διακοπή της αποστολής των εκλογικών παρατηρητών της·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής (ΕΑC) και η Αφρικανική Ένωση (AU) έχουν δηλώσει ότι δεν υφίστανται προς το παρόν ευνοϊκές συνθήκες για τη διεξαγωγή εκλογών και ότι είναι αδύνατο να δημιουργηθούν αυτές εντός του χρονοδιαγράμματος που καθορίζει το Σύνταγμα του Μπουρούντι·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), περίπου 127 000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Μπουρούντι για να καταφύγουν σε όμορες χώρες, γεγονός το οποίο δημιουργεί συνθήκες έκτακτων ανθρωπιστικών αναγκών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στη Ρουάντα και στην Τανζανία, όπου έχουν εμφανιστεί περιστατικά χολέρας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό αδιέξοδο στο Μπουρούντι και η επιδεινούμενη κατάσταση από άποψη ασφάλειας και οικονομίας έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τον πληθυσμό και δημιουργούν κινδύνους για ολόκληρη την περιοχή, δεδομένου ότι το Μπουρούντι αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση του μετά την λήξη του δωδεκαετούς εθνοτικού εμφυλίου πολέμου που είχε κοστίσει τη ζωή σε περίπου 300 000 ανθρώπους μέχρι το 2005·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν συνεχεία παλαιοτέρων ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα βάσει των παραπομπών τους στο άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού, εκπρόσωποι της ΕΕ έχουν επιμείνει στην ανάγκη συμμετοχής χωρίς περιορισμούς στην εκλογική διαδικασία όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, σε συνάρτηση με τον "οδικό χάρτη" για τις εκλογές και με τον κώδικα δεοντολογίας για εκλογικά θέματα (Code de bonne conduite en matière électorale

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναστείλει την εκταμίευση του εκκρεμούντος ποσού του 1,7 εκατ. EUR προς το Μπουρούντι για την υποστήριξη των εκλογών, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή δεν πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις αξιοπιστίας και εύρυθμης διεξαγωγής των εκλογών κατά τρόπο ειρηνικό, συμμετοχικό και διαφανή και μη παραβιάζοντα τις πολιτικές ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και το Βέλγιο έχει ανακοινώσει την διακοπή της εκλογικής βοήθειας, επιλέγοντας να παρακρατήσει το ήμισυ του ποσού των 4 εκατομμυρίων EUR που είχε δεσμεύσει για τις εκλογές και να υπαναχωρήσει από συμφωνία αστυνομικής συνεργασίας ύψους 5 εκατομμυρίων EUR συγχρηματοδοτούμενης από την Ολλανδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία ανέστειλε τη συνεργασία της με το Μπουρούντι στον τομέα της ασφαλείας ενώ η Γερμανία ανακοίνωσε την αναστολή όλων των διμερών συμφωνιών συνεργασίας στις οποίες εμπλέκεται η κυβέρνηση του Μπουρούντι·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα του Μπουρούντι και από διεθνείς και περιφερειακές συμφωνίες που έχουν κυρωθεί από το Μπουρούντι, ότι είναι ενσωματωμένη στην εθνική στρατηγική για τη χρηστή διακυβέρνηση και την πάταξη της διαφθοράς και ότι αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για ελεύθερες, δίκαιες, διαφανείς και ειρηνικές εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται, ωστόσο, ολοκληρωτική καταστολή των μέσων ενημέρωσης, καθώς από τα μέσα Μάιου έκλεισαν οι ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και υπήρξε μαζική φυγή δημοσιογράφων, ενώ όσοι παρέμειναν στο Μπουρούντι δέχονται συνεχώς απειλές·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συμβάλλει σημαντικά στον ετήσιο προϋπολογισμό του Μπουρούντι, το ήμισυ περίπου του οποίου προέρχεται από τη διεθνή βοήθεια, πρόσφατα δε ενέγραψε ποσό 432 εκατ. EUR για το Μπουρούντι, ένα από τα φτωχότερα κράτη στον κόσμο- μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης 2014-2020, μεταξύ άλλων ως βοήθεια για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και υπέρ της κοινωνίας των πολιτών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα κατάσταση έχει αντίκτυπο στην οικονομική και κοινωνική ζωή όλων των Μπουρουντιανών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα σχολεία και πανεπιστήμια είναι κλειστά λόγω των βίαιων διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα, Μπουζουμπούρα, το τοπικό νόμισμα έχει υποτιμηθεί, η ανεργία έχει αυξηθεί και τα φορολογικά έσοδα έχουν μειωθεί, καθώς έχουν κλείσει τα εμπορικά κέντρα και έχουν επιβραδυνθεί οι εμπορικές συναλλαγές με τις γειτονικές χώρες·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία όσον αφορά την επιδεινούμενη πολιτική και ανθρωπιστική κατάσταση στο Μπουρούντι και στην ευρύτερη περιοχή· ζητεί να δοθεί άμεσα τέλος στις βιαιοπραγίες και στα κρούσματα εκφοβισμού εναντίον πολιτικών αντιπάλων καθώς και τον άμεσο αφοπλισμό των προσκείμενων σε πολιτικά κόμματα ένοπλων νεολαιίστικων ομάδων· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τα θύματα της βίας και προς τους συγγενείς των νεκρών και ζητεί να υπάρξει άμεσα ανθρωπιστική συνδρομή προς όσους εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους·

2.  καταδικάζει την απόφαση της Κυβέρνησης του Μπουρούντι να προχωρήσει στις εκλογές παρά την κρίσιμη κατάσταση στα πολιτικά και στην ασφάλεια κι ενώ η προεκλογική διαδικασία έχει αμαυρωθεί από περιορισμούς στην λειτουργία των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, από υπέρμετρη χρήση βίας εναντίον διαδηλωτών, από κλίμα εκφοβισμού των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και από δυσπιστία έναντι των αρμόδιων εκλογικών αρχών· καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να αναβάλουν τις προγραμματισμένες για τις 15 Ιουλίου 2015 προεδρικές εκλογές μετά τις εκκλήσεις της Αφρικανικής Ένωσης και να συμπεριλάβουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στις προσπάθειες δημιουργίας ατμόσφαιρας ευνοϊκής για τη διεξαγωγή ειρηνικών, αξιόπιστων, ελεύθερων και έντιμων εκλογών·

3.  καλεί όλους όσους εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των φορέων που είναι αρμόδιοι για την οργάνωση των εκλογών και των υπηρεσιών ασφαλείας, να σεβαστούν τις δεσμεύσεις που προβλέπει η Συμφωνία της Αρούσα και υπενθυμίζει ότι η εν λόγω συμφωνία έδωσε τέλος στον εμφύλιο πόλεμο και αποτελεί το θεμέλιο του Συντάγματος του Μπουρούντι· υπογραμμίζει πόσο μεγάλη σημασία έχει να υπάρξει συναίνεση και συμφωνία επί του χρονοδιαγράμματος των εκλογών βάσει της τεχνικής αξιολόγησης που θα εκπονήσει ο ΟΗΕ·

4.  επισημαίνει εκ νέου ότι μόνο με διάλογο και συναινετικό πνεύμα, με συμμετοχή της κυβέρνησης του Μπουρούντι, της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών και σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας της Αρούσα και του Συντάγματος του Μπουρούντι, είναι δυνατόν να εξευρεθεί μία βιώσιμη πολιτική λύση που θα διαφυλάσσει την ασφάλεια και την δημοκρατία προς όφελος ολόκληρου του λαού του Μπουρούντι· απευθύνει έκκληση προς όλους τους παράγοντες της κοινωνίας του Μπουρούντι για επανέναρξη του διαλόγου επί όλων των σημείων αντιπαράθεσης· τάσσεται ως εκ τούτου υπέρ των προσπαθειών διαμεσολάβησης που καταβάλλουν η ΑΕ, η ΚΑΑ (EAC) και ο ΟΗΕ, και δηλώνει έτοιμο να υποστηρίξει την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την ΑΕ·

5.  εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του για τις σύντονες προσπάθειες στις οποίες επιδίδεται η ΚΑΑ (EAC) και επισημαίνει τη χρησιμότητα των μέτρων που συμφωνήθηκαν στις συναντήσεις κορυφής που πραγματοποιήθηκαν στο Νταρ ες Σαλάμ στις 13 και 31 Μαΐου 2015, όπως είναι η έκκληση για αναβολή των εκλογών και άμεση κατάπαυση των συγκρούσεων, ο αφοπλισμός των προσκείμενων σε πολιτικά κόμματα ομάδων νεολαίων, η έναρξη διαλόγου μεταξύ παραγόντων της κοινωνίας του Μπουρούντι, καθώς και η δέσμευση εκ μέρους των περιφερειακών παραγόντων να μην παρακολουθήσουν αμέτοχοι την ενδεχόμενη επιδείνωση της κατάστασης, μέτρα που διαμορφώνουν πλαίσιο επίλυσης της κρίσης σε πνεύμα πολιτικής συναίνεσης·

6.  υπενθυμίζει ότι η εταιρική σχέση της ΕΕ με το Μπουρούντι διέπεται από τη συμφωνία του Κοτονού και ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τους όρους της συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· παρατηρεί ότι το Μπουρούντι έχει επίσης υπογράψει και κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών και ότι, ως εκ τούτου, έχει την υποχρέωση να σέβεται τα οικουμενικά δικαιώματα του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας της έκφρασης· καλεί συνεπώς την κυβέρνηση του Μπουρούντι να επιτρέψει ένα γνήσιο και ανοικτό πολιτικό διάλογο που θα πραγματοποιηθεί χωρίς φόβο και απειλές και να απόσχει από κάθε καταχρηστική εκμετάλλευση της δύναμης της δικαστικής εξουσίας για τον αποκλεισμό πολιτικών αντιπάλων·

7.  έχει υπόψη του τον διάλογο που έχει λάβει χώρα μεταξύ ΕΕ και αρχών του Μπουρούντι σύμφωνα με το άρθρο 8 της συμφωνίας του Κοτονού· φρονεί εντούτοις ότι εξακολουθούν να σημειώνονται παραβιάσεις των ουσιωδών και θεμελιωδών διατάξεων της συμφωνίας του Κοτονού, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρώπινων και δημοκρατικών δικαιωμάτων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να εκκινήσει τις διαδικασίες του άρθρου 96 προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα·

8.  καλεί επίσης την Επιτροπή, στο ίδιο πλαίσιο, να επανεξετάσει τη βοήθεια της ΕΕ με σκοπό την αλλαγή προσανατολισμού της, την αύξηση της οικονομικής στήριξης προς την κοινωνία των πολιτών και την επικέντρωσή της στην ανθρωπιστική βοήθεια αντί της διοχέτευσής της στον κεντρικό προϋπολογισμό, χωρίς εντούτοις να παραβλέπει τον αξιέπαινο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων του Μπουρούντι στην ειρηνευτική αποστολή στη Σομαλία·

9.  συντάσσεται με το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 22ας Ιουνίου 2015 όσον αφορά την ανάθεση στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) της εκπόνησης καταλόγου στοχοθετημένων περιοριστικών μέτρων και απαγορεύσεων θεώρησης διαβατηρίων και ταξιδιών εις βάρος αυτουργών πράξεων βίας, καταστολής και σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και εις βάρος ατόμων που ενεργά αντιμάχονται οποιαδήποτε πολιτική λύση στο πλαίσιο που προτείνεται από την ΑΕ και την ΚΑΑ (EAC)· ζητεί επίσης από την ΑΕ/ΥΕ να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων όλων αυτών των ατόμων στα κράτη μέλη της ΕΕ·

10.  εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για τον αριθμό των θυμάτων και των περιστατικών σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν καταγγελθεί από την έναρξη της κρίσης και έπειτα, ιδίως δε για τις βιαιοπραγίες που αποδίδονται στα μέλη της Imbonerakure· γνωρίζει τις απειλές και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι πολιτικοί ακτιβιστές και οι δημοσιογράφοι, καθώς και τις αυθαίρετες συλλήψεις των στελεχών των κομμάτων της αντιπολίτευσης· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσων συνελήφθησαν επειδή άσκησαν το δικαίωμα τους της ειρηνικής συνάθροισης και έκφρασης·

11.  ζητεί να τερματιστούν άμεσα οι πράξεις βίας και εκφοβισμού των Imbonerakure· καλεί το CNDD-FDD να λάβει άμεσα μέτρα για τον αφοπλισμό της πολιτοφυλακής της νεολαίας του, για τον τερματισμό των απειλών και επιθέσεων εναντίον αντιφρονούντων από τα μέλη του, καθώς επίσης και για την προσαγωγή των αυτουργών αυτών των πράξεων ενώπιον της δικαιοσύνης· ζητεί να διεξαχθεί ανεξάρτητη διεθνής έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι το CNDD-FDD εξοπλίζει και εκπαιδεύει τα μέλη της πολιτικής του νεολαίας· παροτρύνει παρομοίως τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης να παρεμποδίσουν την άσκηση βίας εναντίον των αντιπάλων τους·

12.  επαναλαμβάνει ότι είναι αδιανόητο να παραμείνουν ατιμώρητοι οι αυτουργοί σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίσουν ατομικές κατηγορίες και να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης· εκτιμά ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας η άμεση ενεργοποίηση επί τόπου των ειδικών επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρατηρητών και των στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων, όπως ανακοινώθηκε από την AU·

13.  παρατηρεί ότι αποτυγχάνουν οι προσπάθειες ορισμένων να μετατρέψουν τις εξεγέρσεις σε εθνοτική σύρραξη και διαπιστώνει ότι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις στο Μπουρούντι δεν είναι ξεκάθαρα εθνοτικής προέλευσης· φρονεί ότι τούτο μαρτυρεί την επιτυχία των συμφωνιών της Αρούσα ως προς τη δημιουργία δίκαια κατανεμημένων από εθνοτική άποψη στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων· για το λόγο αυτό, ζητεί από την εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να παρακολουθεί στενά αυτά τα μέσα ενημέρωσης για υποκίνηση εθνικού μίσους, καθώς και τις ομιλίες των πολιτικών ηγετών·

14.  επαναλαμβάνει σχετικά πόσο σημαντική είναι η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας για εκλογικά θέματα και του υπό την αιγίδα του ΟΗΕ «οδικού χάρτη» για τις εκλογές που υπογράφτηκαν από πολιτικούς παράγοντες το 2013, και τάσσεται πλήρως υπέρ των προσπαθειών που καταβάλλουν ΟΗΕ και περιφερειακοί φορείς για να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της πολιτικής βίας·

15.  ζητεί την άμεση άρση των περιορισμών ως προς τα μέσα ενημέρωσης και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο· καταγγέλλει για μία ακόμη φορά την στοχοποίηση του Radio Publique Africaine που αποτελεί μία από τις κύριες πηγές ειδησεογραφικής ενημέρωσης της χώρας· εκτιμά ότι δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή νομότυπων εκλογών εφόσον δεν δίνεται η δυνατότητα στα μέσα ενημέρωσης να λειτουργήσουν χωρίς περιορισμούς και στους δημοσιογράφους να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς απειλές·

16.  επικροτεί τον ρόλο των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των αρχών των ομόρων χωρών που καλύπτουν τις ανάγκες των διωγμένων λόγω κρίσης και παρέχουν προστασία στους πρόσφυγες· επικροτεί την εξαγγελία της Επιτροπής περί παροχής επιπλέον ποσού 1,5 εκατομμυρίων EUR για τη βελτίωση της κατάστασης στον ανθρωπιστικό τομέα· προειδοποιεί εντούτοις ότι πρέπει να διπλασιαστούν επειγόντως οι πιστώσεις τόσο εκ μέρους της ΕΕ όσο και εκ μέρους των κρατών μελών, δεδομένων της συρροής μεγάλου αριθμού προσφύγων σε μία ήδη ευάλωτη περιοχή, των αναφερόμενων κρουσμάτων χολέρας και των ανησυχητικών αναφορών για σεξουαλική βία· επισημαίνει την μεγάλη σημασία που έχει η εκπόνηση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την παροχή όχι μόνο ιατρικής και διατροφικής αρωγής αλλά και στήριξης για την επανένταξη και την ψυχολογική αποκατάσταση όσων αναγκάστηκαν να φύγουν·

17.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν όλες τους τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδίου του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση του προβλήματος των προσφύγων από το Μπουρούντι, για το οποίο απαιτούνται 207 εκατομμύρια δολάρια μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015 προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στους προβλεπόμενους 200 000 Μπουρουντιανούς πρόσφυγες, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωση ήδη υφισταμένων κονδυλίων για την περιοχή·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, την κυβέρνηση του Μπουρούντι και τις κυβερνήσεις των χωρών της Περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, τις κυβερνήσεις της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Federica Mogherini, την Αφρικανική Ένωση, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τους συμπροέδρους της Μικτής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.


Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα
PDF 401kWORD 77k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα (2015/2747(RSP))
P8_TA(2015)0276RC-B8-0716/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 7ης Ιουλίου 2005(1) και της 15ης Ιανουαρίου 2009(2), σχετικά με τη Σρεμπρένιτσα,

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, οι οποίες αναγνωρίζουν το δικαίωμα του καθενός στη ζωή, την προσωπική ελευθερία και ασφάλεια, και στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 16 Ιουνίου 2008, και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 827 της 25ης Μαΐου 1993, 1551 της 9ης Ιουλίου 2004 και 1575 της 22ας Νοεμβρίου 2004,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 11η Ιουλίου 2015 σηματοδοτεί την 20ή επέτειο των πράξεων γενοκτονίας και εθνοκάθαρσης που διαπράχθηκαν στη Σρεμπρένιτσα και στα περίχωρά της κατά τη διάρκεια του Βοσνιακού Πολέμου, γεγονός που πρέπει να χρησιμεύει ως μια ακόμα υπόμνηση για τους κινδύνους που αντιπροσωπεύουν οι ακραίες μορφές εθνικισμού και μισαλλοδοξίας στην κοινωνία, που επιδεινώνονται περαιτέρω σε συνθήκες πολέμου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Ιουλίου 1995, η βοσνιακή πόλη της Σρεμπρένιτσα, η οποία είχε ανακηρυχθεί ασφαλής περιοχή με την απόφαση 819 της 16ης Απριλίου 1993 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταλήφθηκε από σερβοβοσνιακές δυνάμεις υπό την ηγεσία του στρατηγού Ράτκο Μλάντιτς, που ενεργούσαν υπό την εξουσία του τότε Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας (Republika Srpska) Ράντοβαν Κάρατζιτς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια πολλών ημερών σφαγής μετά την πτώση της Σρεμπρένιτσα, περισσότεροι από 8.000 μουσουλμάνοι, άνδρες και αγόρια, που είχαν αναζητήσει καταφύγιο σε αυτήν την περιοχή υπό την προστασία της Ομάδας Προστασίας των Ηνωμένων Εθνών (UNPROFOR), εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από σερβοβοσνιακές δυνάμεις υπό τις διαταγές του στρατηγού Μλάντιτς και από παραστρατιωτικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων άτακτων αστυνομικών μονάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 30 000 γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι απελάθηκαν δια της βίας στο πλαίσιο μαζικής κλίμακας εκστρατείας εθνοκάθαρσης και ότι το γεγονός αυτό αποτέλεσε το μεγαλύτερο έγκλημα πολέμου που διαπράχθηκε στην Ευρώπη μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τραγικά γεγονότα της Σρεμπρένιτσα άφησαν βαθιές συναισθηματικές πληγές στους επιζήσαντες και προκάλεσαν διαρκή εμπόδια στην πολιτική συμφιλίωση μεταξύ εθνοτικών ομάδων στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σφαγή της Σρεμπρένιτσα αναγνωρίστηκε ως γενοκτονία τόσο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ) στην απόφαση κατ' έφεση, Εισαγγελία κατά Radislav Krstić, υπόθεση αριθ.: IT-99-33 της 19 Απριλίου 2004, όσο και από το Διεθνές Δικαστήριο στην υπόθεση σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης για την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας (Βοσνία και Ερζεγοβίνη κατά Σερβίας και Μαυροβουνίου) της 27 Φεβρουαρίου 2007, σελ. 127, §297 (ΔΔ)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές παραβιάσεις των Συμβάσεων της Γενεύης από τα σερβοβοσνιακά στρατεύματα κατά του άμαχου πληθυσμού της Σρεμπρένιτσα, συμπεριλαμβανομένων απελάσεων χιλιάδων γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων και του βιασμού μεγάλου αριθμού γυναικών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ανακάλυψη και την εκταφή μαζικών και ατομικών τάφων, δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί τα σώματα περίπου 1200 ανδρών και αγοριών από την Σρεμπρένιτσα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1999 ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στην έκθεσή του για την πτώση της Σρεμπρένιτσα δήλωσε ότι ο ΟΗΕ δεν κατάφερε να εκτελέσει την εντολή του, ιδίως όσον αφορά την προστασία των λεγόμενων «ασφαλών περιοχών» και, ως εκ τούτου, είναι συνυπεύθυνος·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει οικοδομηθεί πάνω στην ειρηνική συνύπαρξη και στην ειλικρινή συνεργασία μεταξύ των μελών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα βασικά κίνητρα για την ευρωπαϊκή διαδικασία ολοκλήρωσης είναι η βούληση για πρόληψη της επανάληψης πολέμων και εγκλημάτων κατά του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην Ευρώπη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Ιανουαρίου 2015, το ΔΠΔΓ επιβεβαίωσε τις ποινές που είχαν απαγγελθεί κατά πέντε υψηλόβαθμων αξιωματικών του σερβοβοσνιακού στρατού οι οποίοι καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους στη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα του 1995· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από τους καταδικασθέντες αξιωματικούς τελούσαν υπό τις άμεσες διαταγές του πρώην αρχηγού του σερβοβοσνιακού στρατού Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος δικάζεται σήμερα από το ΔΠΔΓ για εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας·

1.  τιμά τη μνήμη όλων των θυμάτων της γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα και των ωμοτήτων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των πολέμων στην πρώην Γιουγκοσλαβία· εκφράζει τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων, πολλές από τις οποίες ζουν χωρίς τελική επιβεβαίωση της τύχης των συγγενών τους·

2.  καταδικάζει δριμύτατα τη γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα· δηλώνει επίσημα ότι τέτοια φρικτά εγκλήματα δεν πρέπει να συμβούν ποτέ ξανά και ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να αποτρέψει την επανάληψη παρόμοιων πράξεων· απορρίπτει οποιαδήποτε άρνηση, σχετικοποίηση ή παρερμηνεία της γενοκτονίας·

3.  υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη οι πολιτικοί εκπρόσωποι της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να αναγνωρίσουν το παρελθόν, έτσι ώστε να συνεργαστούν επιτυχώς για να φέρουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους πολίτες της χώρας· τονίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γειτονικές χώρες, οι θρησκευτικές αρχές, η κοινωνία των πολιτών, η τέχνη, ο πολιτισμός, τα μέσα ενημέρωσης και τα εκπαιδευτικά συστήματα σε αυτή την δύσκολη διαδικασία·

4.  υπογραμμίζει τη σημασία του έργου που έχει επιτελέσει το ΔΠΔΓ και την ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιταχυνθούν οι δίκες και οι εφέσεις και να τερματίζονται χωρίς περιττές καθυστερήσεις· επισημαίνει εν προκειμένω ότι πρέπει να δοθεί αυξημένη προσοχή στις εγχώριες δίκες για εγκλήματα πολέμου·

5.  επαναβεβαιώνει την προσήλωση της ΕΕ στην ευρωπαϊκή προοπτική και στην περαιτέρω ενταξιακή διαδικασία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων· πιστεύει ότι η περιφερειακή συνεργασία και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι ο καλύτερος τρόπος για την προώθηση της συμφιλίωσης και την υπέρβαση του μίσους και των διαιρέσεων·

6.  ζητεί επιμόνως την εκπόνηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων που προάγουν την κατανόηση των αιτιών παρόμοιων ωμοτήτων και αυξάνουν τη συνειδητοποίηση για την ανάγκη καλλιέργειας της ειρήνης και της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διαθρησκειακής ανεκτικότητας· εκφράζει τη στήριξή του σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως η Ένωση Μητέρων των θυλάκων της Σρεμπρένιτσα και της Ζέπα για τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν στην ευαισθητοποίηση και την οικοδόμηση ευρύτερης βάσης για τη συμφιλίωση όλων των πολιτών της χώρας·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο έχει την πρωταρχική ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, δεν κατάφερε να εγκρίνει ψήφισμα που να αποτίει φόρο τιμής στη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα· το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό, καθώς το Διεθνές Δικαστήριο, το κύριο δικαστικό σώμα των Ηνωμένων Εθνών, έχει κρίνει ότι τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Σρεμπρένιτσα ήταν γενοκτονία·

8.  επικροτεί την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, η οποία λήφθηκε ομόφωνα, να κηρυχθεί η 11η Ιουλίου Ημέρα Πένθους στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, καθώς και στις επιμέρους οντότητες της χώρας, και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

(1) ΕΕ C 157 E της 6.7.2006, σ. 468.
(2) ΕΕ C 46 E της 24.2.2010, σ. 111.


Καμπότζη: σχέδια νόμου περί ΜΚΟ και συνδικαλιστικών οργανώσεων
PDF 404kWORD 81k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τα νομοσχέδια της Καμπότζης για τις ΜΚΟ και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις (2015/2756(RSP))
P8_TA(2015)0277RC-B8-0689/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

—  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Καμπότζη,

—  έχοντας υπόψη την δήλωση της 22ας Ιουνίου 2015 του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με τα δικαιώματα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι,

—  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις, στην δεύτερη περιοδική έκθεση για την Καμπότζη, της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 27ης Απριλίου 2015,

—  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη, στις 15 Αυγούστου 2014,

—  έχοντας υπόψη τις διάφορες συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), ειδικότερα την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος (αριθ. 87) καθώς και τη σύμβαση περί οργανώσεως και συλλογικών διαπραγματεύσεων (αριθ. 98),

—  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

—  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966,

—  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Καμπότζης του 1997,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστήρια κοινωνία των πολιτών της Καμπότζης, – κυρίως ακτιβιστές που ασχολούνται – με ζητήματα δικαιωμάτων της γης, μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων, δημοσιογράφοι και μέλη των κομμάτων της αντιπολίτευσης – έχουν διαδραματίσει έναν σημαντικό διορθωτικό ρόλο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Ιουνίου 2015 η Κυβέρνηση της Καμπότζης ενέκρινε σχέδιο νόμου σχετικά με τις ενώσεις και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (LANGO)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο νόμου εστάλη για επανεξέταση στην εθνοσυνέλευση της Καμπότζης στις 16 Ιουνίου 2015·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Καμπότζης από απόψεως αναπτυξιακής βοήθειας, με μια νέα χορήγηση πόρων για την περίοδο 2014-2020, ύψους 410 εκατομμυρίων EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διεξάγονται από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) της Καμπότζης και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και ότι έχει αποστείλει παρατηρητές σε εθνικές και δημοτικές εκλογές ενώ ταυτόχρονα παρέχει υποστήριξη στην εκλογική διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Καμπότζη εξαρτάται ιδιαίτερα από την αναπτυξιακή βοήθεια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι έχει αναφέρει ότι η κοινωνία των πολιτών στην Καμπότζη έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύνταξης του LANGO·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές φημισμένες ΜΚΟ έχουν επισημαίνει ότι το LANGO ακολουθεί τις προηγούμενες προσπάθειες, οι οποίες αποσύρθηκαν αργότερα λόγω εγχώριων και διεθνών αντιδράσεων, να εκδώσει νόμο ο οποίος θα επιβάλει αδικαιολόγητους περιορισμούς στα δικαιώματα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ελεύθερης έκφρασης και θα δημιουργήσει νομικές βάσεις ώστε να κλείσει αυθαίρετα ή να απαγορευθεί η καταχώριση σε πολιτικά ανεπιθύμητες ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απασχολούν υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης θεσπίζεται από το άρθρο 41 του Συντάγματος της Καμπότζης και το δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής από το άρθρο 35 του Συντάγματος·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Καμπότζης, στο άρθρο 20 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο άρθρο 21 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα συμμετοχής στην άσκηση δημόσιας εξουσίας κατοχυρώνεται στο άρθρο 25 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, και ότι το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι που προστατεύεται από το άρθρο 22 του Συμφώνου αυτού, αποτελεί ουσιαστικό συμπλήρωμα και συχνά έναν τρόπο για τη συμμετοχή αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για τη λειτουργία της δημοκρατίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα αναμένεται να απολέσει 600 έως 700 εκατομμύρια δολάρια σε αναπτυξιακά έργα ετησίως, μόλις ο νόμος εγκριθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι το LANGO θα θέσει περιορισμούς στους προϋπολογισμούς, πράγμα το οποίο θα απειλήσει τη δυνατότητα των διεθνών ΜΚΟ να υλοποιούν οικονομικά αποδοτικά έργα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο νόμου που διέπει τα εργατικά συνδικάτα, θα παραβίαζε το δικαίωμα οργάνωσης και θα περιόριζε σοβαρά τα δικαιώματα των ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων συνδικαλιστικών ενώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο νόμου καθορίζει ένα αδικαιολόγητα υψηλό ελάχιστο όριο για τον αριθμό των εργαζομένων που πρέπει να προσχωρήσουν, πριν καταστεί δυνατή η δημιουργία μιας συνδικαλιστικής ένωσης (20%)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο νόμου παραχωρεί απόλυτη εξουσία στους αξιωματούχους του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά την έγκριση των απεργιών και την αναστολή της καταχώρισης των συνδικάτων για ασήμαντους λόγους και χωρίς την δέουσα διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο νόμου εξαιρεί τους εγχώριους εργαζόμενους από το δικαίωμα να συνδικαλιστούν, θέτει απαιτήσεις όσον αφορά το επίπεδο γραμματισμού για τους ηγέτες των συνδικαλιστικών οργανώσεων, γεγονός που αποτελεί διάκριση κατά των γυναικών και των αλλοδαπών, απαγορεύει τις επαφές με ΜΚΟ, και επιβάλει αναποτελεσματικά χαμηλά πρόστιμα σε εργοδότες που παραβιάζουν το εργατικό δίκαιο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη διαβούλευση του Μαΐου του 2014 στην οποία είχαν κληθεί να συμμετάσχουν οι τοπικές ομάδες για τα δικαιώματα εργασίας, οι αρχές της Καμπότζης δεν έχουν προβεί σε καμία δημόσια διαβούλευση σχετικά με μεταγενέστερα σχέδια του νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιοδικές ανακοινώσεις στα ΜΜΕ από τους αξιωματούχους της κυβερνήσεως ανέφεραν ότι ο νόμος για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις θα τεθεί σε ισχύ το 2015·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 5 000 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι καταχωρημένες στην Καμπότζη, παρέχοντας βοήθεια σε τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, υγειονομική περίθαλψη, η κοινωνία των πολιτών και η γεωργία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Ιουνίου 2015, ο πρωθυπουργός Hun Sen ανέφερε σε συνεδρίαση με τον πρεσβευτή της ΕΕ Jean-Francois Cautain, ότι η Εθνοσυνέλευση προγραμματίζει να προβεί σε διαβούλευση του σχεδίου νόμου για τις ΜΚΟ, και εξέφρασε την επιθυμία του να συμπεριλάβει την κοινωνία των πολιτών και αναπτυξιακούς εταίρους στη διαβούλευση αυτή·

1.  παροτρύνει την Κυβέρνηση της Καμπότζης να αποσύρει το σχέδιο LANGO·

2.  προτρέπει την Κυβέρνηση της Καμπότζης να αναγνωρίσει το νόμιμο και χρήσιμο ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών, οι συνδικαλιστικές ενώσεις και η αντιπολίτευση στην συνολική οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της Καμπότζης· υπενθυμίζει ότι η κοινωνία των πολιτών είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη οιασδήποτε χώρας· τονίζει ότι ο νόμος για τις ενώσεις και τις ΜΚΟ θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον που θα επιτρέψει στην κοινωνία των πολιτών να συνεχίζει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Καμπότζης·

3.  καλεί την Κυβέρνηση της Καμπότζης να αποσύρει το σχέδιο νόμου που διέπει τις συνδικαλιστικές ενώσεις ,να δημοσιοποιήσει το τρέχον σχέδιο νόμου και να προβεί σε διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες και μέλη των συνδικαλιστικών ενώσεων προκειμένου να το αναθεωρήσει, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και με τις συμβάσεις της ΔΟΕ, ειδικότερα με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος (αριθ. 87) και τη σύμβαση περί οργανώσεως και συλλογικών διαπραγματεύσεων (αριθ. 98) πριν το υποβάλει εκ νέου προς εξέταση·

4.  υιοθετεί τη δήλωση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ ότι η «παρόμοια νομοθεσία θα πρέπει να εγκριθεί μόνο μέσω μιας ολοκληρωμένης συμμετοχικής διαδικασίας, η οποία είναι αρκετά συνολική, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη δεσμεύονται από την ουσία της»·

5.  ζητεί να δοθεί στην κοινωνία των πολιτών και τον λαό της Καμπότζης επαρκής χρόνος για να προβεί σε επανεξέταση και διαβουλεύσεις για κάθε νομοθεσία, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διατυπώσουν παρατηρήσεις προς τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους, πριν ψηφιστεί η νομοθεσία·

6.  τονίζει ότι κάθε σχέδιο νομοθεσίας θα πρέπει να σέβεται τις διεθνώς αναγνωρισμένες ελευθερίες της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, τις οποίες η Καμπότζη έχει δεσμευτεί να ακολουθήσει με την επικύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, και ότι δεν θα πρέπει να επιβάλει αδικαιολόγητους περιορισμούς στην ικανότητα της κοινωνίας των πολιτών να λειτουργεί αποτελεσματικά και ελεύθερα·

7.  ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Καμπότζης να συνεχίσει να ενισχύει την δημοκρατία, το κράτος δικαίου, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, ιδίως την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι·

8.  καλεί την αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας να στηρίξει την έκκληση για απόσυρση του νομοσχεδίου LANGO και του σχεδίου νόμου που διέπει τα εργατικά συνδικάτα, και να θέσει το ζήτημα αυτό στην κυβέρνηση της Καμπότζης χωρίς καθυστέρηση·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στην κυβέρνηση και στην Εθνοσυνέλευση του Βασιλείου της Καμπότζης.


Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), ιδίως η περίπτωση δύο κρατούμενων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των Yves Makwambala και Fred Bauma
PDF 426kWORD 93k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), ιδίως την υπόθεση των δύο κρατούμενων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Yves Makwambala και Fred Bauma (2015/2757(RSP))
P8_TA(2015)0278RC-B8-0690/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και ιδίως το ψήφισμα της 12ης Σεπτεμβρίου 2013(1), καθώς και το ψήφισμα σχετικά με τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και ιδίως τη δήλωση της 21ης Ιανουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, και ιδίως τη δήλωση της 11ης Φεβρουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 22 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 22ας Ιανουαρίου 2015 των Διεθνών Απεσταλμένων στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν τύπου της 12 Φεβρουαρίου 2015 του Ειδικού Εισηγητή της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Ειδικού Εισηγητή της ΑΕ για τις φυλακές και τις συνθήκες κράτησης στην Αφρική, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά τα γεγονότα που συνδέονται με την τροποποίηση του Εκλογικού Νόμου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη την υπογραφείσα τον Ιούνιο 2000 Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη του 1948 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό επικύρωσε το 1982,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, και ιδίως τα άρθρα 22, 23, 24 και 25,

–  έχοντας υπόψη την έκκληση «Ελευθερία στους ακτιβιστές του Filimbi», την οποία απηύθυναν περισσότερες από 200 ομάδες που δραστηριοποιούνται για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 15 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 19ης και 21 Ιανουαρίου 2015, ξέσπασαν εκτεταμένες διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα σχετικά με ένα σχέδιο εκλογικού νόμου το οποίο θα επέτρεπε να παραταθεί η προεδρική θητεία, αντίθετα με τις συνταγματικές διατάξεις, και θα απαιτούσε να διεξαχθεί μια ενδεχομένως πολύ χρονοβόρα απογραφή πληθυσμού πριν πραγματοποιηθούν εθνικές εκλογές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις αρχές, 27 άτομα έχασαν τη ζωή τους στις διαδηλώσεις, αν και άλλες πηγές αναφέρουν 42 θανάτους, και ότι 350 άτομα συνελήφθησαν, ορισμένοι από τους οποίους εξακολουθούν να βρίσκονται στη φυλακή χωρίς να έχουν προσαχθεί σε δίκη, ή έπεσαν θύματα βίαιης εξαφάνισης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου 2015 η κυβέρνηση έκλεισε το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες μηνυμάτων κειμένου μέσω κινητών τηλεφώνων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τελικά ο εκλογικός νόμος τον οποίο ενέκρινε το Κοινοβούλιο δεν περιλάμβανε την αμφιλεγόμενη διάταξη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αμέσως μόλις άρχισαν οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, οι αρχές ξεκίνησαν την καταστολή εις βάρος ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι είχαν διαδηλώσει ειρηνικά κατά της διάταξης, μεταξύ των οποίων οι Christopher Ngoyi, Jean-Claude Muyambo, Vano Kiboko και Cyrille Dowe, οι οποίοι εξακολουθούν να κρατούνται κατά τα φαινόμενα για πολιτικούς λόγους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Μαρτίου 2015 η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ANR) της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ) συνέλαβε και έθεσε υπό κράτηση χωρίς κατηγορία περισσότερα από 30 άτομα κατά τις εναρκτήριες εκδηλώσεις του κινήματος νεολαίας Filimbi υπέρ της δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων διεθνείς συμμετέχοντες και ακτιβιστές, μουσικοί, επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι από την ΛΔΚ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι ακτιβιστές και οπαδοί αφέθηκαν ελεύθεροι, και οι αλλοδαποί απελάθηκαν από τη χώρα, αλλά ότι οι Yves Makwambala και Fred Bauma εξακολουθούν να κρατούνται στις φυλακές Makala στην Κινσάσα με τις κατηγορίες ότι ανήκουν σε οργάνωση που έχει συσταθεί με σκοπό τις επιθέσεις εναντίον προσώπων και περιουσίας, της συνωμοσίας κατά του αρχηγού του κράτους, και της απόπειρας καταστροφής ή μεταβολής του «συνταγματικού καθεστώτος» και της υποκίνησης σε ένοπλη εξέγερση κατά της κρατικής εξουσίας· ότι οι αρχές έχουν επίσης απαγγείλει στον Fred Bauma την κατηγορία της διατάραξης της ειρήνης, και στον Yves Makwambala τη δημόσια προσβολή του αρχηγού του κράτους, ενώ εκείνοι ασκούσαν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και του ειρηνικώς συνέρχεσθε και συνεταιρίζεσθαι·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κίνημα Filimbi δημιουργήθηκε ως ένα βήμα για να ενθαρρύνονται οι νέοι της ΛΔΚ να εκτελούν ειρηνικά και υπεύθυνα τα καθήκοντά τους ως πολίτες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2015 στη Γκόμα (στην ανατολική ΛΔΚ), οι αρχές συνέλαβαν και στη συνέχεια άφησαν ελεύθερους τουλάχιστον 15 ακτιβιστές του κινήματος νεολαίας LUCHA οι οποίοι διαδήλωναν ειρηνικά απαιτώντας την απελευθέρωση των συναδέλφων τους που κρατούνταν στην Κινσάσα· ότι τέσσερις από αυτούς τους ακτιβιστές αντιμετωπίζουν την κατηγορία της υποκίνησης ανυπακοής κατά της δημόσιας αρχής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Μαρτίου 2015, η Εθνοσυνέλευση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό συγκρότησε κοινοβουλευτική αποστολή πληροφόρησης για τη συλλογή πληροφοριών και την υποβολή έκθεσης σχετικά με τις συλλήψεις· ότι η αποστολή αυτή κατέληξε στην έκθεσή της στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι οι ηγέτες και οι συμμετέχοντες στο κίνημα Filimbi είχαν εμπλακεί σε ή σχεδίαζαν οποιαδήποτε τρομοκρατικά ή άλλα βίαια εγκλήματα, και ζήτησε πολιτική λύση για την άμεση απελευθέρωσή τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Ιουνίου 2015, 14 διεθνείς οργανώσει και 220 οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΛΔΚ απηύθυναν έκκληση για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των δύο ακτιβιστών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, ανακαλύφθηκε μαζικός τάφος με περίπου 421 πτώματα στο Maluku, περίπου 80 χλμ. από το κέντρο της Κινσάσα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναγνώρισε πρόσφατα ότι το δικαστικό σύστημα της ΛΔΚ βρίθει προβλημάτων, μεταξύ των οποίων οι πελατειακές σχέσεις, η αθέμιτη άσκηση επιρροής, η διαφθορά, η ατιμωρησία και η ανισοτιμία σε δικαστικές αποφάσεις·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του τύπου περιορίζεται από τις απειλές και τις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων, και ότι πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν κλείσει ή έχουν υποστεί παράνομη λογοκρισία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσεχείς εθνικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί για το Νοέμβριο του 2016, και ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες σχετικά με την οργάνωση και τη χρηματοδότησή τους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη ΛΔΚ σε σχέση με την πολιτική μετάβαση του 2003, τις εκλογές του 2006 και του 2011, την αναθεώρηση των συμβάσεων εξόρυξης, την αναστολή της συμμετοχής της ΛΔΚ, το 2013, στην πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών, καθώς και την κατάρτιση του εκλογικού νόμου του 2013 και της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίδραση της κυβέρνησης στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών είναι μια προσπάθεια να ταυτιστούν οι ακτιβιστές και οι οργανώσεις υπεράσπισης με την πολιτική αντιπολίτευση, προκειμένου να υπονομευτούν·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2014 η ΕΕ απέστειλε αποστολή εκλογικής επακολούθησης, η οποία επισήμανε την ανάγκη επικαιροποίησης των εκλογικών καταλόγων, την ανάγκη να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των υποψηφίων και την ανάγκη να ενισχυθεί η προστασία των δημόσιων ελευθεριών, το σύστημα επίλυσης εκλογικών διαφορών, καθώς και η καταπολέμηση της ατιμωρησίας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 για τη ΛΔΚ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με 620 εκατομμύρια ευρώ από το 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων δε σε μεταρρυθμίσεις του δικαστικού σώματος, της αστυνομίας και του στρατού·

1.  εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ζωών, την αυθαίρετη βία και τις συλλήψεις διαδηλωτών κατά τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου 2015, μαζί με την καταστολή των ακτιβιστών και των αντιφρονούντων, και ιδίως για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τις εναρκτήριες εκδηλώσεις του κινήματος Filimbi τον Μάρτιο του 2015·

2.  καλεί τις αρχές της ΛΔΚ να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων τους Yves Makwambala και Fred Bauma και να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εναντίον αυτών και εναντίον άλλων ηγετών του Filimbi, καθώς και εναντίον οποιωνδήποτε άλλων ακτιβιστών, κρατουμένων συνειδήσεως και πολιτικών αντιφρονούντων που έχουν αυθαιρέτως συλληφθεί και κρατούνται αποκλειστικά και μόνο λόγω των πολιτικών τους απόψεων ή επειδή συμμετείχαν σε ειρηνικές δραστηριότητες·

3.  υποστηρίζει τις εκκλήσεις της Εθνοσυνέλευσης της ΛΔΚ για ταχεία επίτευξη πολιτικής λύσης που θα επιτρέπει στα μέλη του Filimbi και άλλων ειρηνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να ασκούν την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, χωρίς τον φόβο παρακολούθησης ή δίωξης·

4.  καλεί τις αρχές να εξασφαλίσουν ότι οι κρατούμενοι δεν έχουν υποβληθεί και δεν υποβάλλονται σε οποιεσδήποτε πράξεις βασανιστηρίων ή κακομεταχείρισης, και να εγγυηθούν την πλήρη προστασία και την πρόσβαση στις οικογένειές τους και τους δικηγόρους τους·

5.  θεωρεί ότι το γεγονός ότι η ANR συνέλαβε κρατουμένους χωρίς να τους απαγγείλει κατηγορία για περισσότερες από 48 ώρες, χωρίς να τους επιτρέπει την πρόσβαση σε νομική συνδρομή και χωρίς να τους προσαγάγει ενώπιον αρμόδιας δικαστικής αρχής, συνιστά κατάφωρη παραβίαση δικαιωμάτων που διασφαλίζονται από το Σύνταγμα της ΛΔΚ·

6.  ζητεί να δρομολογηθεί πλήρης, ενδελεχής και διαφανής έρευνα από την κυβέρνηση της ΛΔΚ, από κοινού με διεθνείς εταίρους, για τα γεγονότα του Ιανουαρίου και Μαρτίου 2015, και για τυχόν παράνομες ενέργειες ή στέρηση δικαιωμάτων ή ελευθεριών που θα εντοπιστούν· επιμένει ότι οποιοσδήποτε αξιωματούχος είναι ύποπτος παραβίασης δικαιωμάτων ή ελευθεριών που διασφαλίζονται από εθνικά και διεθνή κείμενα πρέπει να προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης·

7.  ανησυχεί έντονα για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος του συνέρχεσθε ειρηνικά και του συνεταιρίζεσθαι και για τις αυξημένες παραβιάσεις των εν λόγω ελευθεριών από τις αρχές, δεδομένου ότι το κατάλληλο πολιτικό κλίμα είναι απαραίτητο για να στεφθεί με επιτυχία ο εκλογικός κύκλος στη ΛΔΚ κατά το επόμενο έτος·

8.  θεωρεί ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι οι παραβιάσεις αυτές στοχεύουν συγκεκριμένα τους ηγέτες της αντιπολίτευσης και των κινημάτων της νεολαίας·

9.  καλεί τις αρχές της ΛΔΚ να εξασφαλίσουν ότι οι εν λόγω ελευθερίες θα γίνουν αμέσως και άνευ όρων σεβαστές, ιδίως κατά την προεκλογική περίοδο, όπως κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα της ΛΔΚ και το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10.  υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός της πολιτικής πολυμορφίας και της αντιπολίτευσης, η ανοικτή και ειρηνική πολιτική ανταλλαγή απόψεων, καθώς και η πλήρης άσκηση της συνταγματικής ελευθερίας της έκφρασης, της ειρηνικής συνάθροισης, του συνεταιρίζεσθαι και της πληροφόρησης είναι απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστούν δημοκρατικές εκλογές που να είναι αξιόπιστες, χωρίς αποκλεισμούς ειρηνικές και έγκαιρες· επιμένει ότι παρόμοιες εγγυήσεις έχουν πρωταρχική σημασία στην ιδιαίτερα ασταθή περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και εξαρτώνται επίσης από την επιτυχή εφαρμογή της Συμφωνίας της Αντίς Αμπέμπα για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συνεργασία· υποστηρίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τις προσπάθειες των Διεθνών Απεσταλμένων για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών·

11.  προτρέπει το Κοινοβούλιο και τη Γερουσία της ΛΔΚ, καθώς και τον Πρόεδρο της ΛΔΚ κ. Joseph Kabila να εφαρμόσουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εδραίωση της δημοκρατίας και τη διασφάλιση της γνήσιας συμμετοχής στη διακυβέρνηση της χώρας όλων των πολιτικών δυνάμεων, της κοινωνίας των πολιτών και των δημοκρατικών κινημάτων που εκφράζουν τη βούληση του λαού της ΛΔΚ, με βάση συνταγματικούς και θεσμικούς κανόνες, καθώς και ελεύθερες και δίκαιες εκλογές·

12.  ενθαρρύνει την ανάπτυξη πλατφορμών όπως το Filimbi, που επιτρέπουν σε δημοκρατικές δυνάμεις να ακουστούν και ευνοεί τη συμμετοχή των νέων σε μια εκλογική διαδικασία από την οποία έχουν άδικα αποκλειστεί·

13.  υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΛΔΚ, βάσει της Συμφωνίας του Κοτονού, σχετικά με το σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που περιλαμβάνουν την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την καλή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια των πολιτικών αξιωμάτων· καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να εφαρμόσει τις διατάξεις αυτές σύμφωνα με τα άρθρα 11 στοιχείο β), 96 και 97 της συμφωνίας του Κοτονού και, ελλείψει αυτού, ζητεί από την Επιτροπή να κινήσει τη σχετική διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 96 της συμφωνίας του Κοτονού·

14.  επιμένει ότι η φύση και το ύψος της περαιτέρω στήριξης της ΕΕ για την εκλογική διαδικασία στην ΛΔΚ πρέπει να εξαρτηθούν από την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των συστάσεων της αποστολής παρατήρησης εκλογών της ΕΕ του 2011 και την αποστολή επακολούθησης του 2014, στην τήρηση του εκλογικού χρονοδιαγράμματος και την παρουσίαση αξιόπιστου προϋπολογισμού·

15.  καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να χρησιμοποιεί όλα τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα, όπως το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, για την υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών κινημάτων·

16.  παροτρύνει τις δικαστικές αρχές της ΛΔΚ να επιδείξουν την ανεξαρτησία τους από οποιαδήποτε πολιτική εκμετάλλευση και να εξασφαλίσουν την προστασία των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από νομικά μέσα, όπως είναι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη·

17.  καλεί τις αρχές της ΛΔΚ να σταματήσουν να ελαχιστοποιούν τη σημασία του μαζικού τάφου που βρέθηκε δίπλα στην Κινσάσα, και επαναλαμβάνει την έκκληση της ΕΕ και του ΟΗΕ για επείγουσα, διαφανή και αξιόπιστη έρευνα ώστε να καθησυχαστούν οι οικογένειες των αγνοουμένων και να τεθεί τέρμα στις διάφορες κατηγορίες·

18.  καταδικάζει το παράνομο κλείσιμο και την καταχρηστική λογοκρισία των μέσων ενημέρωσης, καθώς και την προσωρινή διακοπή των τηλεπικοινωνιών·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Αφρικανική Ένωση, τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο της ΛΔΚ, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0388.


Μπαχρέιν, και ειδικότερα η περιπτώση του Ναμπίλ Ρατζάμπ
PDF 425kWORD 94k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με το Μπαχρέιν, ειδικότερα δε την περίπτωση του Nabeel Rajab (2015/2758(RSP))
P8_TA(2015)0279RC-B8-0703/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπαχρέιν, ιδίως δε το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το Μπαχρέιν και ειδικότερα τις υποθέσεις των Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja και Ibrahim Sharif(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της ΑΕ/ΥΕ της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, της 17ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την καταδίκη του γενικού γραμματέα του al-Wefaq Ali Salman στο Μπαχρέιν,

–  έχοντας υπόψη το 24ο Κοινό Συμβούλιο ΕΕ-ΣΣΠΚ και την υπουργική σύνοδο που διεξήχθη στη Ντόχα του Κατάρ στις 24 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Υπουργών του Αραβικού Συνδέσμου, στη σύνοδό του στο Κάιρο την 1η Σεπτεμβρίου 2013, για την ίδρυση παναραβικού δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την από πλευράς κυβέρνησης του Μπαχρέιν υλοποίηση των συστάσεων του Φεβρουαρίου 2014 της ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής του Μπαχρέιν που η κυβέρνηση του Μπαχρέιν επικαιροποίησε τον Σεπτέμβριο του 2014,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966, τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τον Αραβικό Χάρτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, πράξεις στις οποίες το Μπαχρέιν είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο του 2004 και αναθεωρήθηκαν το 2008,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των περιπτώσεων των ανιθαγενών,

–  έχοντας υπόψη το νέο στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έχει ως σκοπό να τεθεί η προστασία και η παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο όλων των ενωσιακών πολιτικών, και το οποίο περιλαμβάνει ειδικό τμήμα σχετικά με την προστασία των υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο ειδικός εντεταλμένος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Σταύρος Λαμπρινίδης, επεσκέφθη το Μπαχρέιν στα τέλη Μαΐου του 2015,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 5 και 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαχρέιν έχει υποσχεθεί πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετά την δημοσίευση της έκθεσης της ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής του Μπαχρέιν (BICI) στις 23 Νοεμβρίου 2011 και την έκθεση παρακολούθησης στις 21 Νοεμβρίου 2012·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση του Συνηγόρου του Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών του Μπαχρέιν, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Φυλακισμένων και Κρατουμένων και της Μονάδας Ειδικών Ερευνών, αποτελούν ενθαρρυντικές εξελίξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα όργανα αυτά θα πρέπει να καταστούν πιο αμερόληπτα, ανεξάρτητα και διαφανή σε σχέση με τα κυβερνητικά όργανα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την εξέγερση που σημειώθηκε στις αρχές του 2011, οι αρχές του Μπαχρέιν έχουν εντείνει τη χρήση κατασταλτικών μέτρων κατά των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και την ειρηνική αντιπολίτευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Ιουνίου 2014, 47 κράτη, συμπεριλαμβανομένων και των 28 κρατών μελών της ΕΕ, υπέγραψαν κοινή δήλωση στην 26η Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ όπου σημειώνονταν σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην κοινή δήλωση ρητά επισημαίνονταν τομείς ανησυχίας, μεταξύ των οποίων οι βαριές ποινές που επιβάλλονταν για άσκηση των δικαιωμάτων στην ελευθερία της ειρηνικής συνάθροισης και του συνεταιρίζεσθαι, η έλλειψη επαρκών εγγυήσεων για δίκαιη δίκη, η καταστολή των διαδηλώσεων, η συνεχής παρενόχληση και η φυλάκιση των προσώπων που ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, η κακομεταχείριση και τα βασανιστήρια στα κρατητήρια, η αυθαίρετη στέρηση της ιθαγένειας χωρίς τη δέουσα διαδικασία και η ανεπαρκής λογοδοσία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Nabeel Rajab, υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρόεδρος του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μπαχρέιν (BCHR), Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH) και μέλος του τμήματος του Παρατηρητηρίου της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Μέση Ανατολή, καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση απλώς και μόνο λόγω της ειρηνικής άσκησης της ελευθερίας της έκφρασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Nabeel Rajab συνελήφθη την 1η Οκτωβρίου 2014, μετά την επίσκεψή του στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τις κατηγορίες της ανάρτησης μηνυμάτων στο Twitter για ομάδα συμπατριωτών του που φέρεται να συνεργάζεται με το IS/Daesh· λαμβάνοντας υπόψη ότι είχε κατηγορηθεί για προσβολή δημοσίου φορέα και του στρατού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2013, η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την Αυθαίρετη Κράτηση χαρακτήρισε την κράτηση του κ. Nabeel Rajab ως αυθαίρετη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Nabeel Rajab έχει εκτίσει πολλές ποινές φυλάκισης από τότε που συνεστήθη το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μπαχρέιν το 2002· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Nabeel Rajab αντιμετωπίζει περαιτέρω κατηγορίες που σχετίζονται με την ελευθερία της έκφρασής του και επί του παρόντος κινδυνεύει με φυλάκιση 10 ετών για δήθεν «προσβολή κρατικού οργάνου» και για «διασπορά φημών σε καιρό πολέμου»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως ο Nabeel Rajab, πολλοί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ο Naji Fateel, δανός υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο Adbulhadi Al-Khawaja, ο σουηδός πολιτικός ακτιβιστής Mohammad Habib Al-Muqdad και οι αποκαλούμενοι κρατούμενοι Μπαχρέιν 13, τελούν υπό κράτηση, υπόκεινται σε δικαστική παρενόχληση στο Μπαχρέιν, φυλακίστηκαν και εκτίουν μακροχρόνιες ή ισόβιες ποινές ως άμεσα αντίποινα για το έργο τους στον τομέα της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι από αυτούς υπόκεινται σε βία, κακομεταχείριση και σωματικά ή ψυχολογικά βασανιστήρια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την BCHR, περισσότεροι από 3 000 κρατούμενοι τελούν υπό αυθαίρετη κράτηση, πολλοί από αυτούς ως υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν φυλακιστεί και εκτίουν μακροχρόνιες ή ισόβιες ποινές ως άμεσα αντίποινα για τη δράση τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι από αυτούς υπόκεινται σε βία, κακομεταχείριση και σωματικά ή ψυχολογικά βασανιστήρια·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Ιουνίου 2015, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Μπαχρέιν al-Wefaq, Σεΐχης Ali al-Salman, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης στο πλαίσιο των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν το 2011, στο πλαίσιο των εξεγέρσεων της «Αραβικής Άνοιξης» στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με καταγγελίες, δεν επετράπη στους δικηγόρους του να παραστούν στο δικαστήριο για να παρουσιάσουν προφορικά επιχειρήματα και δεν είχαν καμία ουσιαστική δυνατότητα να λάβουν γνώση των στοιχείων της δικογραφίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών, τμήμα της οποίας είναι γνωστό ως Ειδικές Διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρότρυνε τις αρχές του Μπαχρέιν να απελευθερώσουν τον Σεΐχη Ali Salman·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2012, το Μπαχρέιν κάνει κατάχρηση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας για να ανακαλέσει αυθαίρετα τις υπηκοότητες των ακτιβιστών και μελών της αντιπολίτευσης, ως αντίποινα για τη διαφωνία τους, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον εννέα ανήλικων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διάφορες εκθέσεις, μόνο το 2015, από περισσότερους από 100 ακτιβιστές, διαδηλωτές και πολιτικοί είχε αφαιρεθεί η υπηκοότητα, καθιστώντας μεγάλο μέρος αυτών απάτριδες, κατά παράβαση της Σύμβασης του ΟΗΕ για την εξάλειψη της ανιθαγένειας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2011, έχει επεκταθεί η χρήση της θανατικής ποινής για τις υποθέσεις με πολιτικά κίνητρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τουλάχιστον 7 άτομα εξακολουθούν να είναι καταδικασμένα σε θανατική ποινή για πολιτικές υποθέσεις από το 2011 και τέσσερα από αυτά τα επτά άτομα καταδικάστηκαν σε θάνατο το 2015·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή του Μπαχρέιν (BICI) που θεσπίστηκε με βασιλικό διάταγμα για να διερευνήσει και να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Μπαχρέιν τον Φεβρουάριο του 2011, προέβη σε σειρά συστάσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην αναμόρφωση του νομικού συστήματος και του συστήματος επιβολής του νόμου, αλλά η κυβέρνηση έχει αποτύχει να εφαρμόσει πλήρως τις κεντρικές συστάσεις της Επιτροπής, ιδίως την απελευθέρωση των ηγετών των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας που καταδικάστηκαν για την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελευθερία της έκφρασης και της ειρηνικής συνάθροισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν σταματήσει οι συνομιλίες για τη συμφιλίωση - Εθνικός Διάλογος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες ομάδες εξακολουθούν να μην αντιπροσωπεύεται στο πολιτικό σύστημα και οι δυνάμεις ασφαλείας εξακολουθούν να παραμένουν ασύδοτες·

1.  απευθύνει έκκληση για την απόσυρση των κατηγοριών και την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών ακτιβιστών και άλλων ατόμων που κρατούνται και κατηγορούνται για υποτιθέμενες παραβιάσεις που σχετίζονται με τα δικαιώματα της έκφρασης, της ειρηνικής συνάθροισης και του συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένων των Nabeel Rajab, Σεΐχη Σαλμάν Αλή και «Μπαχρέιν 13»·

2.  αναγνωρίζει τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι αρχές του Μπαχρέιν όσον αφορά την υλοποίηση των συστάσεων της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής για το Μπαχρέιν (BICI) του 2011 και της παγκόσμιας περιοδικής εξέτασης του Μπαχρέιν στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών (UPR) καθώς και των συστάσεων άλλων μηχανισμών του ΟΗΕ, και την πρόσφατη απελευθέρωση ενός αριθμού κρατουμένων που κατηγορούνται για εγκλήματα που σχετίζονται με την πολιτική τους δέσμευση και έκφραση· καλεί επειγόντως την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να θέσει σε εφαρμογή άνευ αναβολής όλες τις συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση BICI και στο UPR, να θέσει τέρμα σε όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις του Μπαχρέιν στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την κατάχρηση των αντιτρομοκρατικών νόμων στο Μπαχρέιν με αποτέλεσμα να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω αφαίρεσης της ιθαγένειας·

4.  καταδικάζει την συνεχιζόμενη προσφυγή σε βασανιστήρια και άλλες μορφές απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας εναντίον κρατουμένων, ειρηνικών διαδηλωτών και μελών της αντιπολίτευσης από τις αρχές του Μπαχρέιν και καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων·

5.  προτρέπει την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να συνεργασθεί με τους ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ (συγκεκριμένα όσον αφορά τα βασανιστήρια, την ελευθερία του συνέρχεσθαι, την ανεξαρτησία των δικαστών και των δικηγόρων και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) και να τους γνωστοποιήσει ότι είναι ευπρόσδεκτοι σε μόνιμη βάση·

6.  σημειώνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση του Μπαχρέιν στον τομέα της μεταρρύθμισης του ποινικού κώδικα και των νομικών διαδικασιών και ζητεί να συνεχιστεί η διαδικασία αυτή· καλεί επειγόντως την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να διασφαλίσει ένα αμερόληπτο και δίκαιο δικαστικό σύστημα, παρέχοντας εγγυήσεις για δίκαιη δίκη και να εξασφαλίσει την αμεροληψία του Διαμεσολαβητή της, της Ειδικής Μονάδας Έρευνας και του Εθνικού Ινστιτούτου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

7.  ζητεί την άμεση κύρωση του προαιρετικού πρωτοκόλλου της Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων, του δεύτερου προαιρετικού πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ) που στοχεύει στην κατάργηση της θανατικής ποινής, της Σύμβασης για την Προστασία όλων από τις βίαιες εξαφανίσεις και της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Διακινουμένων Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους·

8.  καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να συνεχίσουν τον διάλογο εθνικής συναίνεσης με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς εθνικής συμφιλίωσης και την εξεύρεση βιώσιμων πολιτικών λύσεων για την εν λόγω κρίση· επισημαίνει ότι σε μια βιώσιμη πολιτική διαδικασία θα πρέπει να εκφράζεται ελεύθερα μια νόμιμη και ειρηνική κριτική· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, στις αρχές του Μπαχρέιν ότι το να προωθήσουν την συμμετοχή της σιιτικής πλειονότητας και των ειρηνικών πολιτικών της εκπροσώπων με βάση την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σεβασμό και δικαιοσύνη, θα πρέπει να αποτελέσει απαραίτητη συνισταμένη μιας οποιαδήποτε αξιόπιστης στρατηγικής εθνικής συμφιλίωσης και βιώσιμης μεταρρύθμισης·

9.  χαιρετίζει την πρόσφατη αποφυλάκιση του ηγέτη της αντιπολίτευσης Ibrahim Sharif τον Ιούνιο του 2015 κατόπιν βασιλικής αμνηστίας· κρίνει ότι η απόφαση αυτή είναι ευπρόσδεκτη και αποτελεί σημαντικό βήμα στην διαδικασία για την προώθηση της εμπιστοσύνης στο Μπαχρέιν·

10.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ να συνεχίσει να προβάλλει την σημασία της μεταρρύθμισης και της συμφιλίωσης σε όλες τις συνδιαλλαγές της με την κυβέρνηση του Μπαχρέιν· ενθαρρύνει με σθένος την σύσταση μιας ομάδας εργασίας ΕΕ-Μπαχρέιν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τονίζει ότι ένας διάλογος ΕΕ-Μπαχρέιν για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί να αντικαταστήσει έναν διεξοδικό διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης στο ίδιο το Μπαχρέιν·

11.  λαμβάνει υπό σημείωση τις συστάσεις που διατύπωσαν ο Διαμεσολαβητής, η Επιτροπή για τα δικαιώματα των φυλακισμένων και των κρατουμένων (PDRC), καθώς και το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NIHR), ειδικότερα όσον αφορά τα δικαιώματα των κρατουμένων και τις συνθήκες διαβίωσής τους στις φυλακές, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις εικαζόμενες πρακτικές κακής μεταχείρισης και βασανιστηρίων· προτρέπει τα ως άνω όργανα να συνεχίσουν το έργο τους με ανεξάρτητο, αμερόληπτο και διαφανή τρόπο και καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να εφαρμόσουν πλήρως τις ως άνω συστάσεις·

12.  απευθύνει έκκληση για μια ταχεία συλλογική προσπάθεια από πλευράς ΕΕ για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ και η Επιτροπή μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην απελευθέρωση των φυλακισμένων ακτιβιστών και των αντιρρησιών συνείδησης· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικότερα όσον αφορά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα βασανιστήρια, εκ μέρους της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Ριάντ και των πρεσβειών των κρατών μελών στο Μπαχρέιν, και να εκπονήσουν εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή τους·

13.  ζητεί να απαγορευθούν σε επίπεδο ΕΕ οι εξαγωγές δακρυγόνων αερίων και εξοπλισμού ελέγχου του πλήθους έως ότου διερευνηθεί η ανάρμοστη χρήση τους και έως ότου λογοδοτήσουν οι δράστες της εν λόγω ανάρμοστης χρήσης·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Βασιλείου του Μπαχρέϊν, καθώς και στα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0109.


Η κατάσταση δύο χριστιανών ιερέων στο Σουδάν
PDF 406kWORD 81k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση των δύο Χριστιανών ιερέων στο Σουδάν (2015/2766(RSP))
P8_TA(2015)0280RC-B8-0707/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας ειδικών επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 19ης Μαΐου 2014, που συντάχθηκε στο πλαίσιο των Ειδικών Διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948 και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία ή την πίστη,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού του 2000,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, του 2013,

–  έχοντας υπόψη το εθνικό σχέδιο του Σουδάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εγκρίθηκε το 2013 και βασίζεται στις αρχές της οικουμενικότητας και της ισότητας μεταξύ όλων,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συγκεκριμένα δε τα ψηφίσματα 62/149 της 18ης Δεκεμβρίου 2007, 63/168 της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 65/206 της 21ης Δεκεμβρίου 2010, 67/176 της 20ής Δεκεμβρίου 2012 και 3/69 της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με το ζήτημα ενός μορατόριουμ για την κατάργηση της θανατικής ποινής, με το οποίο καλούσε τις χώρες στις οποίες εξακολουθεί να υφίσταται η θανατική ποινή να εφαρμόσουν ένα δικαιοστάσιο θανατικών εκτελέσεων με σκοπό την κατάργησή της,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 135 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  έχοντας υπόψη ότι ο πάστωρ Michael Yat, της Ευαγγελικής Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας του Νότιου Σουδάν, συνελήφθη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών του Σουδάν (NISS) μετά το κήρυγμά του στο Βόρειο Χαρτούμ, στη Ευαγγελική Πρεσβυτεριανή Εκκλησία, κλάδο της Ευαγγελικής Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας, κατά την επίσκεψή του στο Σουδάν στις 21 Δεκεμβρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πάστωρ Yat Michael συνελήφθη αμέσως μετά το κήρυγμα κατά το οποίο λέγεται ότι καταδίκασε τη διαμφισβητούμενη πώληση εκκλησιαστικής γης και ιδιοκτησίας και τη μεταχείριση των Χριστιανών στο Σουδάν·

B.  έχοντας υπόψη ότι ο πάστωρ Yen Reith συνελήφθη στις 11 Ιανουαρίου 2015, αφού προηγουμένως είχε εγχειρίσει στην Υπηρεσία Θρησκευτικών Υποθέσεων του Σουδάν επιστολή με την οποία ζητούσε να πληροφορηθεί για τον πάστορα Michael και επιθυμούσε να μάθει περισσότερα για την σύλληψή του·

Γ.  έχοντας υπόψη ότι και οι δύο άνδρες εκρατούντο απομονωμένοι έως την 1η Μαρτίου 2015 και ότι στις 4 Μαΐου 2015, απαγγέλθηκαν και στους 2 πολλαπλές κατηγορίες σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα του Σουδάν του 1991, μεταξύ των οποίων: από κοινού διάπραξη εγκληματικών πράξεων (άρθρο 21), υπονόμευση της συνταγματικής τάξης (άρθρο 51), εξαπόλυση πολέμου κατά του κράτους (άρθρο 50), κατασκοπεία (άρθρο 53), παράνομη απόκτηση ή αποκάλυψη επίσημων εγγράφων (άρθρο 55), υποκίνηση σε μίσος (άρθρο 64), διατάραξη της ειρήνης (άρθρο 69) και βλασφημία (άρθρο 125)·

Δ.  έχοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες βάσει των άρθρων 50 και 53 του Ποινικού Κώδικα του Σουδάν τιμωρούνται με ποινή θανάτου, σε περίπτωση που οι κατηγορούμενοι κηρυχθούν ένοχοι·

E.  έχοντας υπόψη ότι την 1η Ιουλίου 2015 οι σουδανικές αρχές κατέστρεψαν τμήμα του συγκροτήματος της Ευαγγελικής Εκκλησίας του Μπάχρι· έχοντας υπόψη ότι ο δικηγόρος της εκκλησίας, Mohamed Mustafa, που είναι επίσης δικηγόρος των δύο συλληφθέντων ιερέων και ο πάστωρ Hafez της Ευαγγελικής Εκκλησίας του Μπάχρι παραπονέθηκαν ότι ο κυβερνητικός υπάλληλος κατέστρεφε λάθος τμήμα του συγκροτήματος· έχοντας υπόψη ότι συνελήφθησαν και οι δύο επειδή εμπόδιζαν δημόσιο υπάλληλο στην άσκηση των καθηκόντων του· έχοντας υπόψη ότι η επίσημη κυβέρνηση συνέχισε να καταστρέφει το λάθος τμήμα του συγκροτήματος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές κατά εκκλησιαστικών ηγετών, ο εκφοβισμός χριστιανικών κοινοτήτων και η καταστροφή εκκλησιαστικής περιουσίας συνεχίζονται με εντονότερο ρυθμό μετά την απόσχιση του Νότιου Σουδάν το 2011·

Ζ.  έχοντας υπόψη ότι 12 κορίτσια, μέλη της Χριστιανικής Κοινότητας από τα βουνά Νούμπα, συνελήφθησαν στις 25 Ιουνίου 2015, καθώς έφευγαν από τη Βαπτιστική Εκκλησία, με την κατηγορία ότι ήταν άσεμνα ενδεδυμένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο από τα κορίτσια αφέθηκαν ελεύθερα την επομένη, απαλλαγμένα από την κατηγορία, ενώ τα άλλα 10 υπό όρους·

Η.  έχοντας υπόψη ότι τα κορίτσια αυτά θα πρέπει να παρουσιαστούν στο δικαστήριο, κατηγορούμενα σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ποινικού Κώδικα του Σουδάν, το οποίο έχει ως εξής: «Όποιος διαπράττει σε δημόσιο χώρο άσεμνη πράξη ή πράξη αντίθετη προς τα χρηστά ήθη ή φέρει άσεμνο ιματισμό ή ανάρμοστο προς τα κοινά ήθη ή προσβάλλει τη δημόσια αιδώ, τιμωρείται είτε με μαστίγωση, η οποία μπορεί να μην υπερβαίνει τα σαράντα χτυπήματα, είτε με πρόστιμα, είτε και με τα δύο μαζί·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αφρικανικός Χάρτης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, τον οποίο το Σουδάν έχει υπογράψει, περιλαμβάνει το δικαίωμα στη ζωή και την απαγόρευση των βασανιστηρίων και της σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής τιμωρίας και μεταχείρισης, αλλά ότι η ποινή του θανάτου καθώς και ο ακρωτηριασμός, η μαστίγωση και άλλες μορφές σωματικής τιμωρίας εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στη χώρα για ορισμένα ποινικά αδικήματα·

Ι.  έχοντας υπόψη η κατάρτιση ενός οικουμενικού μορατόριουμ για τη θανατική ποινή με σκοπό την πλήρη κατάργησή της πρέπει να παραμείνει ένας από τους κύριους στόχους της διεθνούς κοινότητας, όπως επανέλαβε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 18 Δεκεμβρίου 2014·

1.  καλεί τις σουδανικές αρχές να άρουν όλες τις κατηγορίες κατά των ιερέων Michael Yat και Peter Yen Reith και ζητεί την άμεση και άνευ όρων ελευθέρωσή τους· καλεί εν τω μεταξύ την κυβέρνηση του Σουδάν να διασφαλίσει ότι έως την ελευθέρωσή τους οι δύο πάστορες δεν θα υποβάλλονται σε βασανιστήρια ή άλλη κακομεταχείριση και ότι θα προστατευθεί η σωματική και ψυχική τους ακεραιότητα·

2.  ζητεί από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Σουδάν να παρακολουθεί τις δικαστικές διαδικασίες και να παρέχει συνδρομή στους πάστορες· καλεί την ΕΕ να ηγηθεί τις αποκάλυψης και της καταδίκης των σοβαρών και εκτεταμένων παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της διεθνούς ανθρωπιστικής νομοθεσίας στη χώρα·

3.  υπενθυμίζει στις αρχές του Σουδάν τις υποχρεώσεις τους τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο για προστασία της ελευθερίας των θρησκειών και πεποιθήσεων· επιβεβαιώνει ότι η ελευθερία θρησκείας, συνειδήσεως ή πεποιθήσεων αποτελεί οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο πρέπει να προστατεύεται παντού και για όλους· καταδικάζει έντονα όλες τις μορφές βίας και εκβιασμού που παρεμποδίζουν την άσκηση του δικαιώματος να έχει ή να μην έχει ή να ασπαστεί κάποιος τη θρησκεία της επιλογής του, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης απειλών, σωματικής βίας ή ποινικών κυρώσεων για τον εξαναγκασμό πιστών ή άπιστων να απαρνηθούν τη θρησκεία τους ή να προσηλυτιστούν σε κάποια άλλη·

4.  καταδικάζει τη σύλληψη 12 κοριτσιών της Χριστιανικής κοινότητας· καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν να σταματήσει τις διώξεις κατά των 10 κοριτσιών τα οποία απομένει να απαλλαγούν της κατηγορίας για διάπραξη αδικήματος· καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν να επιτρέπει στους πολίτες να ενδύονται σύμφωνα με τα ήθη της ιδικής τους θρησκείας·

5.  καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν να καταργήσει κάθε νομοθεσία που επιφέρει διακρίσεις λόγω θρησκείας και να προστατέψει την ταυτότητα των μειονοτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων αυτών κάθε θρησκεύματος·

6.  καταδικάζει τις διώξεις εις βάρος Χριστιανών και την ανάμιξη σε εκκλησιαστικές υποθέσεις· ζητεί επίμονα από την κυβέρνηση του Σουδάν να παραιτηθεί κάθε τέτοιας δραστηριότητας· καλεί το Σουδάν να ανακαλέσει τους νόμους περί αποστασίας και να παύσει να κλείνει εκκλησίες και άλλους θρησκευτικούς χώρους·

7.  καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν να αναμορφώσει το νομοθετικό σύστημα της χώρας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να προστατεύονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες και να διασφαλίζεται η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ατόμων, ιδιαίτερα δε σε σχέση με τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, των μειονοτήτων και των μειονεκτουσών ομάδων·

8.  επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη θανατική ποινή σε κάθε περίπτωση και ότι είναι ανάγκη να εφαρμοστεί ένα οικουμενικό μορατόριουμ με σκοπό την κατάργησή της· καλεί, συνεπώς, την κυβέρνηση του Σουδάν, να καταργήσει τη θανατική ποινή, καθώς και την πρακτική της μαστίγωσης, που εξακολουθεί να ισχύει στη χώρα και να μετατρέψει τις υφιστάμενες θανατικές καταδίκες·

9.  Ανησυχεί ιδιαιτέρως για την εντεινόμενη καταστολή της δράσης των μελών της αντιπολίτευσης· αποκηρύσσει μετ’ επιτάσεως την απόφαση του δικαστηρίου του Oumdourman της 6ης Ιουλίου 2015 να καταδικάσει σε 20 μαστιγώσεις, με άμεση εφαρμογή, τον Mastour Ahmed Mohamed, αντιπρόεδρο του κόμματος του Κογκρέσου, καθώς και άλλα δύο μέλη της διοίκησής του· εκφράζει την υποστήριξή του για τις προσπάθειες που καταβάλλονται κυρίως από τον ΟΗΕ, την ΕΕ, την Αφρικανική Ένωση και την τρόικα (Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) για την επίτευξη μιας διαπραγματευτικής λύσης για την κατάσταση στο Σουδάν και υποστηρίζει τις προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών και των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την προώθηση μιας ειρηνευτικής διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Σουδάν, την Αφρικανική Ένωση, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τους συμπροέδρους της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου