Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 8 септември 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Конвенция за принудителния труд на МОТ: социална политика ***
 Искане за снемане на имунитета на Януш Корвин-Мике
 Правилно прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси ***II
 Търговията с тюленови продукти ***I
 Клониране на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели ***I
 Положението с основните права в Европейския съюз (2013—2014 г.)
 Изслушванията на членовете на Комисията: поуки, извлечени от процеса през 2014 г.
 Правата на човека и технологиите в трети държави
 Защита на финансовите интереси на Европейския съюз: към контрол върху ОСП, основаващ се на резултатите
 Семейните предприятия в Европа
 Разгръщане на потенциала на изследователската и развойната дейност в рамките на синята икономика за създаване на работни места и растеж
 Насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение
 За интегриран подход към културното наследство на Европа
 Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ („Right2Water“)
Текстове
Окончателна версия (945 kb)
Правна информация - Политика за поверителност