Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
 Σύμβαση της ΔΟΕ για την αναγκαστική εργασία: κοινωνική πολιτική ***
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke
 Ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων ***II
 Εμπόριο προϊόντων φώκιας ***I
 Κλωνοποίηση ζώων που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς ***I
 Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014)
 Ακροάσεις των Επιτρόπων: διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014
 Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία στις τρίτες χώρες
 Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ: καθιέρωση ελέγχων βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ
 Οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη
 Έρευνα και καινοτομία στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης
 Προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
 Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης
 Συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water)
Κείμενα (983 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου