Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Σύμβαση της ΔΟΕ για την αναγκαστική εργασία: κοινωνική πολιτική ***
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke
 Ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων ***II
 Εμπόριο προϊόντων φώκιας ***I
 Κλωνοποίηση ζώων που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς ***I
 Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014)
 Ακροάσεις των Επιτρόπων: διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014
 Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία στις τρίτες χώρες
 Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ: καθιέρωση ελέγχων βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ
 Οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη
 Έρευνα και καινοτομία στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης
 Προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
 Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης
 Συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water)

Σύμβαση της ΔΟΕ για την αναγκαστική εργασία: κοινωνική πολιτική ***
PDF 377kWORD 61k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρωτόκολλο του 2014 στη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, του 1930, περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας σχετικά με τα θέματα που αφορούν την κοινωνική πολιτική (06732/2015 – C8-0079/2015 – 2014/0259(NLE))
P8_TA(2015)0281A8-0243/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06732/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0079/2015),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο του 2014 στη Σύμβαση για την αναγκαστική εργασία, του 1930, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0243/2015),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


Αίτηση άρσης της ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke
PDF 411kWORD 70k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke (2015/2102(IMM))
P8_TA(2015)0282A8-0229/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke, που διαβίβασε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, στις 13 Μαρτίου 2015 σε συνάρτηση με την εκκρεμούσα ποινική διαδικασία που κινήθηκε από τον αρχηγό της δημοτικής αστυνομίας του Piotrków Trybunalski στις 9 Μαρτίου 2015 (υπόθεση αριθ. SM.0.4151-F.2454/16769/2014) και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 15 Απριλίου 2015,

–  έχοντας ακούσει τον κ. Korwin-Mikke, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας και τα άρθρα 7β παράγραφος 1 και 7γ παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 10β του πολωνικού νόμου της 9ης Μαΐου 1996 σχετικά με την άσκηση της εντολής του βουλευτή και γερουσιαστή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0229/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας διαβίβασε αίτηση του αρχηγού της δημοτικής αστυνομίας του Piotrków Trybunalski για τη χορήγηση άδειας προκειμένου ο τελευταίος να ενεργήσει κατά του Janusz Korwin-Mikke, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για παράβαση του άρθρου 92α του νόμου της 20ής Μαΐου 1971 για τη θέσπιση Κώδικα περί πταισμάτων, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας της 20ής Ιουνίου 1997· λαμβάνοντας, ειδικότερα, υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα αφορά υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, ο βουλευτής δεν διώκεται ποινικά χωρίς άδεια της Δίαιτας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρμόδιο να αποφασίσει σχετικά με άρση της ασυλίας σε μία συγκεκριμένη υπόθεση είναι αποκλειστικά το Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο μπορεί, στο πλαίσιο της απόφασής του να άρει ή μη την ασυλία του βουλευτή, να λάβει δεόντως υπόψη την άποψη του βουλευτή(2)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα δεν τελεί σε άμεση ή προφανή συνάρτηση με την άσκηση των καθηκόντων του Korwin-Mikke υπό την ιδιότητά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε συνιστά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην παρούσα υπόθεση, το Κοινοβούλιο δεν διαπίστωσε την ύπαρξη fumus persecutionis, ήτοι μιας αρκούντως σοβαρής και βάσιμης υπόνοιας ότι η διαδικασία κινήθηκε με σκοπό να θιγεί η πολιτική δράση του συγκεκριμένου βουλευτή,

1.  αποφασίζει να άρει την βουλευτική ασυλία του Janusz Korwin-Mikke·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Πολωνίας και στον Janusz Korwin-Mikke.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C 200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Υπόθεση T-345/05 Mote κατά Κοινοβουλίου (βλέπε ανωτέρω), σκέψη 28.


Ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων ***II
PDF 384kWORD 63k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))
P8_TA(2015)0283A8-0234/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (08257/3/2015 – C8-0159/2015),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0796),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0234/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 94 της 31.3.2014, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 15.4.2014, P7_TA(2014)0344.


Εμπόριο προϊόντων φώκιας ***I
PDF 391kWORD 65k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 περί εμπορίου προϊόντων φώκιας (COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD))
P8_TA(2015)0284A8-0186/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0045),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0037/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 30ής Ιουνίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0186/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 8 Σεπτεμβρίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εμπορίου προϊόντων φώκιας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 737/2010 της Επιτροπής

P8_TC1-COD(2015)0028


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2015/1775.)

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Κλωνοποίηση ζώων που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς ***I
PDF 591kWORD 136k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κλωνοποίηση των βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και ιπποειδών που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς (COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD))
P8_TA(2015)0285A8-0216/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0892),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0002/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά τη θέσπιση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα νέα τρόφιμα, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0216/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 8 Σεπτεμβρίου 2015 εν όψει της έγκρισης οδηγίας κανονισμού (EE) 2015/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κλωνοποίηση των βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και ιπποειδών ζώων που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς [Τροπολογία 1. Το πρώτο μέρος της τροπολογίας αυτής, δηλαδή η αλλαγή από οδηγία σε κανονισμό αφορά στο σύνολο του κειμένου.]

P8_TC1-COD(2013)0433


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(-1) Κατά την εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης και λαμβανομένης υπόψη της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και προστασίας των καταναλωτών, καθώς και υψηλό επίπεδο διαβίωσης των ζώων και προστασίας του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να εφαρμόζεται πάντα η αρχή της προφύλαξης όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5). [Τροπολογία 2]

(1)  Η κλωνοποίηση ζώων δεν συνάδει με την οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου(6), η οποία θεσπίζει γενικά ελάχιστα πρότυπα για την καλή μεταχείριση των ζώων που εκτρέφονται για γεωργικούς σκοπούς. Η εν λόγω οδηγία 98/58/ΕΚ καλεί τα κράτη μέλη να αποφεύγουν την πρόκληση περιττού πόνου, ταλαιπωρίας ή βλάβης στα εκτρεφόμενα ζώα, και πιο συγκεκριμένα, αναφέρει στο σημείο 20 του παραρτήματός της ότι «δεν πρέπει να εφαρμόζονται φυσικές ή τεχνητές μέθοδοι εκτροφής οι οποίες προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν ταλαιπωρία ή βλάβη σε οποιοδήποτε ζώο». Εάν η κλωνοποίηση προκαλεί περιττό πόνο, ταλαιπωρία ή τραυματισμό, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα σε εθνικό επίπεδο για την αποφυγή αυτού του ενδεχόμενου. Οι διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις όσον αφορά την κλωνοποίηση των ζώων ή τη χρησιμοποίηση προϊόντων που προέρχονται από κλωνοποίηση των ζώων, θα μπορούσαν να προκαλέσουν στρεβλώσεις στην αγορά. Επομένως, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται οι ίδιες προϋποθέσεις σε όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και τη διανομή ζώντων ζώων και προϊόντων που προέρχονται από ζώα σε ολόκληρη την Ένωση. [Τροπολογία 3]

(2)  Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) με την γνωμοδότησή της του 2008(7) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει δυσμενής επίδραση στην υγεία και την ευεξία σημαντικού ποσοστού κλώνων, με συχνά σοβαρές και θανατηφόρες συνέπειες. Συγκεκριμένα, η EFSA επιβεβαίωσε ότι οι παρένθετες μητέρες που χρησιμοποιούνται στην κλωνοποίηση υποφέρουν ιδιαίτερα από δυσλειτουργίες του πλακούντα, οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση του αριθμού των αποβολών(8), με σοβαρές ενδεχομένως επιπτώσεις στην υγεία τους. Αυτό, μεταξύ άλλων, συνηγορεί υπέρ της χαμηλής αποτελεσματικότητας της συγκεκριμένης τεχνικής (6-15 % για τα βοοειδή και 6 % για τα χοιροειδή) και της ανάγκης να εμφυτεύονται κλωνοποιημένα έμβρυα σε περισσότερες μητέρες προκειμένου να ληφθεί ένας κλώνος. Επιπλέον, οι ανωμαλίες που εμφανίζουν οι κλώνοι και οι ασυνήθιστα μεγάλοι γόνοι έχουν ως αποτέλεσμα δύσκολους τοκετούς και θανάτους νεογνών. Η τεχνική της κλωνοποίησης χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά θνησιμότητας σε όλα τα στάδια ανάπτυξης(9). [Τροπολογία 4]

(2α)  Όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, η EFSA τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναγνωρισθεί ότι είναι περιορισμένη η βάση δεδομένων και, στη γνωμοδότησή της του 2008 σχετικά με την κλωνοποίηση των ζώων, καταλήγει ότι αβεβαιότητες στην αξιολόγηση κινδύνου ανακύπτουν διότι είναι περιορισμένος ο αριθμός των μελετών που υφίστανται, διότι είναι μικρά τα μεγέθη των δειγμάτων που έχουν διερευνηθεί και διότι απουσιάζει εν γένει εκείνη η ομοιόμορφη προσέγγιση που θα επέτρεπε την ικανοποιητική επεξεργασία όλων των ζητημάτων που ενδιαφέρουν την παρούσα γνωμοδότηση. Για παράδειγμα, η EFSA έχει δηλώσει ότι υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανοσολογική ικανότητα των κλώνων και προτείνει στην προαναφερθείσα γνωμοδότησή της ότι, εφόσον προκύψουν στοιχεία που παραπέμπουν σε μειωμένη ανοσολογική ικανότητα των κλώνων, τότε θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο, και εάν ναι σε ποιο βαθμό, είναι δυνατόν η κατανάλωση κρέατος και γάλακτος που προέρχονται από κλώνους ή από απογόνους αυτών να γίνει αιτία για μεγαλύτερη έκθεση του ανθρώπου σε μεταδοτικούς παράγοντες. [Τροπολογία 5]

(2β)  Όσον αφορά ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον, η EFSA έχει διατυπώσει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία είναι περιορισμένα και, όσον αφορά τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στη γενετική ποικιλομορφία, εφιστά την προσοχή στο ενδεχόμενο εμμέσων συνεπειών λόγω υπερβολικής χρήσης ενός περιορισμένου αριθμού ζώων στα προγράμματα αναπαραγωγής, καθώς και στο ότι η αυξημένη ομοιογένεια ενός γενοτύπου στους κόλπους ενός ζωικού πληθυσμού μπορεί να αυξήσει την ευπάθεια του εν λόγω πληθυσμού σε λοιμώξεις και άλλους κινδύνους. [Τροπολογία 6]

(2γ)  Η Ευρωπαϊκή ομάδα για τη δεοντολογία της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών εξέφρασε στην ειδική έκθεσή της για την κλωνοποίηση του 2008(10) αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον η κλωνοποίηση των ζώων για την παραγωγή τροφίμων μπορεί να δικαιολογηθεί, δεδομένης της σημερινής κατάστασης όσον αφορά τον πόνο και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι παρένθετες μητέρες και τα κλωνοποιημένα ζώα. [Τροπολογία 7]

(2δ)  Ένας από τους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής της Ένωσης, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), είναι να αυξάνει την παραγωγικότητα της γεωργίας με την ανάπτυξη της τεχνικής προόδου και με την εξασφάλιση της ορθολογικής αναπτύξεως της γεωργικής παραγωγής. Ο στόχος αυτός έχει ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση της παραγωγής και όσον αφορά την ορθολογική ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής, συνεπάγεται τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των παραγόντων της παραγωγής, ήτοι της κατάλληλης παραγωγής για σκοπούς εμπορικής προώθησης που λαμβάνει υπόψη το συμφέρον των καταναλωτών. [Τροπολογία 8]

(2ε)  Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(11), το άρθρο 43 ΣΛΕΕ συνιστά την κατάλληλη νομική βάση για κάθε νομοθετική ρύθμιση περί της παραγωγής ή της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ΣΛΕΕ, που συμβάλλει στην πραγματοποίηση ενός ή περισσότερων από τους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής που καθορίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ. Ακόμη και στην περίπτωση που παρόμοια νομοθετική ρύθμιση θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε στόχους διαφορετικούς από εκείνους της κοινής γεωργικής πολιτικής, οι οποίοι, ελλείψει συγκεκριμένων διατάξεων, θα επιδιώκονταν βάσει του άρθρου 114 ΣΛΕΕ, είναι δυνατό να ενέχει την εναρμόνιση των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα αυτό χωρίς να είναι απαραίτητη η εφαρμογή του άρθρου 114. Επιπλέον, τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής μπορεί να επηρεάζουν και την εισαγωγή των σχετικών προϊόντων. [Τροπολογία 9]

(2στ)  Όπως προκύπτει με σαφήνεια και κατ’ εξακολούθηση από καταναλωτικές έρευνες, οι πολίτες της Ένωσης στην πλειοψηφία τους δεν εγκρίνουν την κλωνοποίηση για γεωργικούς σκοπούς λόγω των ανησυχιών τους, μεταξύ άλλων, σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων και γενικότερων ηθικών προβληματισμών(12). Η κλωνοποίηση για γεωργικούς σκοπούς θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια την είσοδο κλωνοποιημένων ζώων ή απογόνων τους στην τροφική αλυσίδα. Οι καταναλωτές τάσσονται αναφανδόν κατά της κατανάλωσης τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα ή από τους απογόνους τους. [Τροπολογία 10]

(2ζ)  Η κλωνοποίηση ζώων για την παραγωγή τροφίμων θέτει σε κίνδυνο τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου, το οποίο βασίζεται στην ποιότητα των προϊόντων, στην ασφάλεια των τροφίμων, στην υγεία των καταναλωτών, σε αυστηρούς κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και στη χρήση θεμιτών από περιβαλλοντική άποψη μεθόδων. [Τροπολογία 11]

(3)  Με βάση τους στόχους της ενωσιακής κοινής γεωργικής πολιτικής, τα αποτελέσματα των πρόσφατων επιστημονικών αξιολογήσεων της EFSA και βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών μελετών, τις απαιτήσεις για την καλή διαβίωση (μεταχείριση) των ζώων που ορίζονται στο άρθρο 13 της Συνθήκης ΣΛΕΕ και τις ανησυχίες των πολιτών, είναι συνετό να απαγορευθεί προσωρινά η χρήση ενδεδειγμένη η απαγόρευση της κλωνοποίησης σε συγκεκριμένα είδη ζώων με στόχο τη ζωική παραγωγή για γεωργικούς σκοπούς και της διάθεσης στην αγορά ζώων και προϊόντων που προέρχονται από τη χρήση της τεχνικής της κλωνοποίησης. [Τροπολογία 12]

(3α)  Οι κλώνοι ζώων παράγονται όχι για να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή κρέατος ή γάλακτος αλλά μάλλον για να χρησιμοποιηθεί το αναπαραγωγικό υλικό τους για σκοπούς αναπαραγωγής. Οι απόγονοι κλώνων ζώων που είναι αποτέλεσμα εγγενούς αναπαραγωγής είναι τα ζώα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων. Μολονότι οι ανησυχίες περί καλής διαβίωσης των ζώων δεν είναι ενδεχομένως αυτονόητες στην περίπτωση απογόνων κλωνοποιημένων ζώων εφόσον αυτοί γεννιούνται μέσω συμβατικής εγγενούς αναπαραγωγής, εντούτοις και μόνο η ύπαρξη απογόνου προϋποθέτει την ύπαρξη κλωνοποιημένου ζώου προγόνου, γεγονός που συνεπάγεται σοβαρές ανησυχίες περί καλής διαβίωσης των ζώων αλλά και προβληματισμούς ηθικής φύσης. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής οποιωνδήποτε μέτρων επιδιώκουν να δώσουν απάντηση στις ανησυχίες περί καλής διαβίωσης των ζώων και στις αντιλήψεις των καταναλωτών περί κλωνοποίησης οφείλει να καλύπτει αναπαραγωγικό υλικό κλωνοποιημένων ζώων και απογόνων κλωνοποιημένων ζώων και προϊόντα προερχόμενα από απογόνους κλωνοποιημένων ζώων. [Τροπολογία 13]

(4)  Επί του παρόντος, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή και ιπποειδή είναι πιθανόν να υποστούν κλωνοποίηση για γεωργικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να περιορίζεται στη χρήση της κλωνοποίησης για γεωργικούς σκοπούς στα εν λόγω πέντε είδη. [Τροπολογία 14]

(4α)  Σε ό,τι αφορά την εμπορία των γεωργικών προϊόντων, δεδομένης της απαγόρευσης χρήσης της κλωνοποίησης και με στόχο να υπάρξει ανταπόκριση στους προβληματισμούς των καταναλωτών που σχετίζονται ιδίως με την ευημερία των ζώων, την έλλειψη επαρκών επιστημονικών μελετών και τις γενικές ηθικές ανησυχίες, είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι τα τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα ή απογόνους τους δεν εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. Η λήψη λιγότερο περιοριστικών μέτρων, όπως η σήμανση των τροφίμων, δεν θα απαντούσε πλήρως στις ανησυχίες των πολιτών, διότι θα εξακολουθούσε να επιτρέπεται η εμπορία τροφίμων παραγόμενων με μια τεχνική που προκαλεί πόνους στα ζώα. [Τροπολογία 15]

(4β)  Η χρήση κλωνοποίησης στη ζωική παραγωγή για γεωργικούς σκοπούς ήδη αποτελεί πραγματικότητα σε ορισμένες τρίτες χώρες. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002, τα τρόφιμα που εισάγονται από τρίτες χώρες για διάθεση στην αγορά εντός της Ένωσης πρέπει να πληρούν τις συναφείς προδιαγραφές της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα ή τις προϋποθέσεις που αναγνωρίζονται από την Ένωση τουλάχιστον ως ισοδύναμες με τις εν λόγω προδιαγραφές. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να αποφεύγεται το ενδεχόμενο εισαγωγής στην Ένωση από τρίτες χώρες τροφίμων προερχόμενων από κλώνους ζώων ή από τους απογόνους των ζώων αυτών. Η Επιτροπή θα πρέπει να συμπληρώσει ή να προτείνει τροποποίηση της σχετικής ζωοτεχνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την υγεία των ζώων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα πιστοποιητικά εισαγωγής που συνοδεύουν τα ζώα, το αναπαραγωγικό υλικό, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές ζωικής προέλευσης αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω ζώα ούτε είναι, ούτε έχουν παραχθεί από κλωνοποιημένα ζώα ή από απογόνους κλωνοποιημένων ζώων. [Τροπολογία 16]

(4γ)  Κλωνοποιημένα ζώα, κλωνοποιημένα έμβρυα, απόγονοι κλωνοποιημένων ζώων, αναπαραγωγικό υλικό κλωνοποιημένων ζώων και απογόνων αυτών, καθώς και τρόφιμα και ζωοτροφές που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και απογόνους αυτών δεν μπορούν να θεωρηθούν προϊόντα ζώων, εμβρύων, αναπαραγωγικού υλικού, τροφίμων και ζωοτροφών που δεν προέρχονται από χρήση της τεχνικής της κλωνοποίησης κατά την έννοια του άρθρου ΙΙΙ.4 της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT). Επιπλέον, η απαγόρευση της κλωνοποίησης ζώων, της διάθεσης στην αγορά και της εισαγωγής κλωνοποιημένων ζώων και κλωνοποιημένων εμβρύων, απογόνων κλωνοποιημένων ζώων, αναπαραγωγικού υλικού κλωνοποιημένων ζώων και των απογόνων τους καθώς και τροφίμων και ζωοτροφών που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους συνιστά μέτρο που είναι αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας ηθικής και της υγείας των ζώων κατά την έννοια του άρθρου XX της GATT. [Τροπολογία 17]

(4δ)  Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, δεν θα ευνοήσουν την έγκριση πρακτικών που μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην υγεία των καταναλωτών, των αγροτών, του περιβάλλοντος ή την καλή διαβίωση των ζώων. [Τροπολογία 18]

(4ε)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού μπορεί να υπονομευθεί εάν είναι αδύνατο να εντοπιστούν τα τρόφιμα που έχουν παραχθεί από κλώνους ζώων ή από τους απογόνους των ζώων αυτών. Επομένως, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης και προκειμένου να επιβληθούν οι απαγορεύσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, είναι απαραίτητο να καθιερωθούν, σε διαβούλευση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, συστήματα ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο Ένωσης. Τέτοια συστήματα μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα σε αρμόδιες αρχές και οικονομικούς παράγοντες να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τους κλώνους ζώων, τους απογόνους κλώνων και το αναπαραγωγικό υλικό κλώνων ζώων και των απογόνων αυτών, καθώς και σχετικά με τρόφιμα που παράγονται από κλώνους ζώων ή από τους απογόνους αυτών. Η Επιτροπή οφείλει επομένως να καταβάλει προσπάθειες ώστε να αποσπάσει σχετικές δεσμεύσεις από τους εμπορικούς εταίρους της Ένωσης στην επικράτεια των οποίων διενεργείται κλωνοποίηση για γεωργικούς σκοπούς, στο πλαίσιο των εν εξελίξει και των μελλοντικών εμπορικών διαπραγματεύσεων, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο. [Τροπολογία 19]

(4στ)  Με την έκθεσή της του 2010 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Επιτροπή δηλώνει ότι είναι ενδεδειγμένη η λήψη μέτρων για τη καθιέρωση της ιχνηλασιμότητας των εισαγωγών σπέρματος και εμβρύων προκειμένου να συσταθούν τράπεζες δεδομένων για τους απογόνους στην Ένωση. Η Επιτροπή οφείλει συνεπώς να ενεργήσει αναλόγως. [Τροπολογία 20]

(4ζ)  Σε συνάρτηση με την εφαρμογή της απαγόρευσης της κλωνοποίησης βάσει του παρόντος κανονισμού, πρέπει να εγκριθούν και να εφαρμοστούν από την Επιτροπή στοχοθετημένα μέτρα προώθησης του εμπορίου για την στήριξη της παραγωγής κρέατος και της ζωοτεχνίας υψηλής ποιότητας στην Ένωση. [Τροπολογία 21]

(5)  Αναμένεται ότι θα αυξηθούν οι γνώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της κλωνοποίησης στην καλή μεταχείριση των ζώων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής. Η τεχνική της κλωνοποίησης είναι πιθανόν να βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου. Κατά συνέπεια, η απαγόρευση έχει μόνο προσωρινή ισχύ. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, με βάση την πείρα που θα έχει αποκτηθεί από τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της του, την πρόοδο που θα έχει συντελεστεί σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο, την εξέλιξη των αντιλήψεων των καταναλωτών καθώς και τις διεθνείς εξελίξεις, ιδίως δε τις ροές εμπορικών συναλλαγών και τις εμπορικές σχέσεις της Ένωσης. [Τροπολογία 22]

(5α)  Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, η πλειοψηφία των ευρωπαίων δεν θεωρούν ότι η κλωνοποίηση ζώων στην παραγωγή τροφίμων είναι ασφαλής για την υγεία τη δική τους και της οικογένειάς του. Επιπλέον, όσον αφορά την κλωνοποίηση ζώων, οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη έχουν μάλλον εκφράσει σαφή προτίμηση υπέρ της λήψης αποφάσεων με κατεξοχήν ηθικά και δεοντολογικά κριτήρια παρά βάσει επιστημονικών αποδείξεων. Ως εκ τούτου και πριν την επανεξέταση αυτής της νομοθεσίας, η Επιτροπή οφείλει να διενεργήσει επίσημη έρευνα της ΕΕ προκειμένου να ληφθούν εκ νέου υπόψη οι αντιλήψεις των καταναλωτών. [Τροπολογία 23]

(5β)  Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων για συστήματα ιχνηλασιμότητας των κλώνων ζώων, των απογόνων τους και αναπαραγωγικού υλικού των κλώνων και των απογόνων τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. [Τροπολογία 24]

(6)  Η παρούσα οδηγία Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως συγκεκριμένα την επιχειρηματική ελευθερία και την ελευθερία της επιστήμης. Η παρούσα οδηγία Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές. [Τροπολογία 25]

(6α)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως να επιτευχθεί καλύτερα, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών του, σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο προαναφερθέν άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού, [Τροπολογία 26]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τα εξής:

α)  την κλωνοποίηση ζώων στην Ένωση·

β)  τη διάθεση κλωνοποιημένων εμβρύων και κλωνοποιημένων ζώων στην αγορά και τις εισαγωγές κλωνοποιημένων ζώων, κλωνοποιημένων εμβρύων, απογόνων κλωνοποιημένων ζώων, αναπαραγωγικού υλικού κλωνοποιημένων ζώων και των απογόνων αυτών, και τροφίμων και ζωοτροφών που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους. [Τροπολογία 27]

Εφαρμόζεται σε βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή και ιπποειδή («τα ζώα») σε όλα τα είδη ζώων που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς. [Τροπολογία 28]

Άρθρο 1α

Στόχος

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να αντιμετωπισθούν οι ανησυχίες που αφορούν την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και οι αντιλήψεις και ηθικοί προβληματισμοί των καταναλωτών όσον αφορά την τεχνική της κλωνοποίησης. [Τροπολογία 29]

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)  «ζώα που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς» («τα ζώα»): ζώα που εκτρέφονται και αναπαράγονται για την παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών, μαλλιού, δέρματος ή γούνας ή για άλλους γεωργικούς σκοπούς. Ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει τα ζώα που εκτρέφονται και αναπαράγονται αποκλειστικά για άλλους σκοπούς, όπως η έρευνα, η παραγωγή φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών συσκευών, και η διατήρηση σπάνιων φυλών ή ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση, καθώς και οι αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και σπάνιων φυλών που αναγνωρίζονται ως τέτοιες από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όταν δεν υφίστανται εναλλακτικές μέθοδοι· [Τροπολογία 30]

β)  «κλωνοποίηση»: η αγενής αναπαραγωγή ζώων με βάση τεχνική με σκοπό να δημιουργηθούν, μέσω της χρήσης, μεταξύ άλλων, τεχνικής στο πλαίσιο της οποίας ο πυρήνας του κυττάρου ενός μεμονωμένου ζώου μεταφέρεται σε ωάριο από το οποίο έχει αφαιρεθεί ο πυρήνας, με σκοπό να δημιουργηθούν γενετικώς πανομοιότυπα μεμονωμένα έμβρυα («κλωνοποιημένα έμβρυα»), τα οποία, στη συνέχεια, μπορούν να εμφυτεύονται σε παρένθετες μητέρες, προκειμένου να παραχθούν πληθυσμοί γενετικώς πανομοιότυπων ζώων («κλωνοποιημένα ζώα»)· [Τροπολογία 31]

βα)  «απόγονοι κλωνοποιημένων ζώων»: ζώα, πλην κλωνοποιημένων ζώων, των οποίων τουλάχιστον ο ένας από τους γονείς είναι κλωνοποιημένο ζώο· [Τροπολογία 32]

ββ)  «αναπαραγωγικό υλικό»: το σπέρμα, τα ωοκύτταρα και τα έμβρυα που συλλέγονται ή παράγονται από τα ζώα με σκοπό την αναπαραγωγή· [Τροπολογία 33]

βγ)  «ιχνηλασιμότητα»: η δυνατότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης τροφίμων, ζωοτροφών, ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων ή ουσιών που πρόκειται ή αναμένεται να ενσωματωθούν σε τρόφιμα ή σε ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τους· [Τροπολογία 34]

γ)  «διάθεση στην αγορά»: η διάθεση ζώου ή προϊόντος στην εσωτερική αγορά για πρώτη φορά·

γα)  «τρόφιμα»: τα τρόφιμα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. [Τροπολογία 35]

Άρθρο 3

Προσωρινή Απαγόρευση [Τροπολογία 36]

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν προσωρινά Ισχύει απαγόρευση για: [Τροπολογία 37]

α)  την κλωνοποίηση ζώων·

β)  τη διάθεση κλωνοποιημένων ζώων και κλωνοποιημένων εμβρύων στην αγορά και τις εισαγωγές κλωνοποιημένων ζώων, κλωνοποιημένων εμβρύων, απογόνων κλωνοποιημένων ζώων, αναπαραγωγικού υλικού κλωνοποιημένων ζώων και των απογόνων αυτών, και τροφίμων και ζωοτροφών που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους. [Τροπολογία 38]

Άρθρο 3α

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή ζώων από τρίτες χώρες εκτός εάν τα πιστοποιητικά εισαγωγής που τα συνοδεύουν καταδεικνύουν ότι δεν πρόκειται για κλωνοποιημένα ζώα ή για απογόνους κλωνοποιημένων ζώων.

Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή αναπαραγωγικού υλικού και τροφίμων και ζωοτροφών ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες εκτός εάν τα πιστοποιητικά εισαγωγής που τα συνοδεύουν δείχνουν ότι δεν προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα ή από απογόνους κλωνοποιημένων ζώων.

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα πιστοποιητικά εισαγωγής που συνοδεύουν ζώα, αναπαραγωγικό υλικό, τρόφιμα και ζωοτροφές ζωικής προέλευσης αποδεικνύουν ότι τούτα είναι ή προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα ή από απογόνους τους, η Επιτροπή εγκρίνει συγκεκριμένους όρους εισαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 48 ή το άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13) μέχρι τις ...(14) και υποχρεούται, εφόσον είναι σκόπιμο, να καταθέσει πρόταση τροποποίησης οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας στο πεδίο της υγείας των ζώων ή στο πεδίο των ζωοτεχνικών και γενεαλογικών όρων για το εμπόριο και τις εισαγωγές. [Τροπολογία 39]

Άρθρο 3β

Ιχνηλασιμότητα

Προκειμένου να παρέχονται στις αρμόδιες αρχές και στους οικονομικούς παράγοντες οι πληροφορίες που χρειάζονται για την εφαρμογή του άρθρου 3 στοιχείο β), θεσπίζονται συστήματα ιχνηλασιμότητας για:

α)  τα κλωνοποιημένα ζώα·

β)  τους απογόνους κλωνοποιημένων ζώων·

γ)  το αναπαραγωγικό υλικό κλωνοποιημένων ζώων και τους απογόνους των ζώων αυτών.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 4α για να θεσπίσει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την αναγραφή των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και γ) στα πιστοποιητικά που προβλέπονται στη νομοθεσία περί υγείας των ζώων και ζωοτεχνίας ή στα πιστοποιητικά που συντάσσονται από την Επιτροπή για τους σκοπούς αυτούς. Οι ανωτέρω πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση εκδίδονται έως τις …(15). [Τροπολογία 40]

Άρθρο 4

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές, και αποτρεπτικές και εξασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις [ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας], έως τις ...(16) και κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση κάθε επακόλουθη τροποποίηση που τις επηρεάζει αυτών. [Τροπολογία 41]

Άρθρο 4α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3α αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από …(17). Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερα εννέα μήνες πριν από το τέλος της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3α εξουσιοδότηση είναι δυνατό να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 3α τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 42]

Άρθρο 5

Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

1.  Έως τις [ημερομηνία = 5 έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας] ...(18), τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την πείρα που έχουν αποκτήσει κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 43]

2.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη:

α)  τις εκθέσεις που έχουν υποβάλει τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1·

β)  την όλη τη διαθέσιμη τεκμηριωμένη επιστημονική και τεχνική πρόοδο, ιδίως όσον αφορά τις πτυχές της κλωνοποίησης που αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς τη δημιουργία αξιόπιστων συστημάτων ιχνηλασιμότητας για τους κλώνους και τους απογόνους κλώνων· [Τροπολογία 44]

βα)  την εξέλιξη των αντιλήψεων των καταναλωτών περί κλωνοποίησης· [Τροπολογία 45]

γ)  τις διεθνείς εξελίξεις·

γα)  ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά με τη δημόσια υγεία και καλή διαβίωση των ζώων· [Τροπολογία 46]

γβ)  ηθικά ζητήματα που συνδέονται με την κλωνοποίηση των ζώων. [Τροπολογία 47]

2α.  Η Επιτροπή δημοσιοποιεί την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2. [Τροπολογία 48]

2β.  Η Επιτροπή ξεκινά, μέσω επίσημης έρευνας της ΕΕ, δημόσια διαβούλευση με σκοπό να αξιολογήσει οποιεσδήποτε νέες τάσεις ως προς τις αντιλήψεις των καταναλωτών περί τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα. [Τροπολογία 49]

Άρθρο 6

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις [ημερομηνία = 12 μήνες μετά τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. [Τροπολογία 50]

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις ...(19). [Τροπολογία 52]

Άρθρο 8

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. [Τροπολογία 53]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. [Τροπολογία 54]

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2010)0266.
(2) ΕΕ C 311 της 12.9.2014, σ. 73.
(3) ΕΕ C 311 της 12.9.2014, σ. 73.
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015.
(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).
(6) Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία (ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23).
(7) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/sc_op_ej767_animal_cloning_en.pdf.
(8) Γνώμη της επιστημονικής επιτροπής για την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα ζώα που είναι προϊόν κλωνοποίησης μέσω της τεχνικής μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων (SCNT), καθώς και από τους γόνους τους και τα προϊόντα που προέρχονται από τα ζώα αυτά http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01
(9) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf.
(10) Δεοντολογικές πτυχές της κλωνοποίησης ζώων με σκοπό την παραγωγή τροφίμων, 16 Ιανουαρίου 2008: http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf.
(11) Απόφαση του Δικαστηρίου της 23ης Φεβρουαρίου 1988, Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας κατά Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C-68/86, EU:C:1988:85, Απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Νοεμβρίου 1989, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C-11/88, EU:C:1989:310, Απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Νοεμβρίου 1989, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C-131/87, EU:C:1989:581.
(12) Βλ. π.χ. εκθέσεις της σειράς Ευρωβαρόμετρο του 2008 και 2010: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf και http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf
(13) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (EE L 165 της 30.4.2004, σ. 1).
(14) 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(15) 6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(16) 1 έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(17) Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(18) 6 έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(19) 1 έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.


Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014)
PDF 731kWORD 387k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) (2014/2254(INI))
P8_TA(2015)0286A8-0230/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το προοίμιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), συγκεκριμένα το δεύτερο εδάφιο και τα εδάφια τέσσερα έως επτά,

–  έχοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη το άρθρο 2, το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 παράγραφος 3, και τα άρθρα 6, 7 και 9 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως την παράγραφο 7 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000 («ο Χάρτης»), που θεσπίσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007, στο Στρασβούργο, και τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τον Δεκέμβριο του 2009,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1948,

–  έχοντας υπόψη τις συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και τη νομολογία των οργάνων που έχουν συσταθεί δυνάμει των συνθηκών του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που εγκρίθηκε στην Νέα Υόρκη στις 13 Δεκεμβρίου 2006 και κυρώθηκε από την ΕΕ στις 23 Δεκεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που εγκρίθηκε στη Νέα Υόρκη στις 20 Νοεμβρίου 1989,

–  έχοντας υπόψη τα παρακάτω Γενικά Σχόλια της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού: αριθ. 7 (2005) σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού στην προσχολική ηλικία, αριθ. 9 (2006) σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία, αριθ. 10 (2007) σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών στο πλαίσιο του δικαστικού συστήματος για ανηλίκους, αριθ. 12 (2009) σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού για ακρόαση, αριθ. 13 (2011) σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού να είναι απαλλαγμένο από κάθε μορφή βίας, αριθ. 14 (2013) σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το υπέρτατο συμφέρον του,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(1) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων»(2), καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΑΔ), τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις συμβάσεις, τις συστάσεις, τα ψηφίσματα και τις εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, της Επιτροπής Υπουργών, του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Cephas Lumina, Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, για τις επιπτώσεις του εξωτερικού χρέους και άλλες συναφείς διεθνείς χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις των κρατών σχετικά με την πλήρη άσκηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και δη των οικονομικών, κοινωνικών και μορφωτικών δικαιωμάτων (Παράρτημα, Αποστολή στην Ελλάδα, UN A/HRC/25/50/Add.1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2013, με τίτλο «διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και ο αντίκτυπός της στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ της 26ης Ιουνίου 2014 με το οποίο ζητείται η δημιουργία ανοικτής διακυβερνητικής ομάδας εργασίας που θα είναι αρμόδια για «την ανάπτυξη ενός νομικά δεσμευτικού διεθνούς μέσου με σκοπό τη ρύθμιση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δραστηριοτήτων των διεθνικών και άλλων επιχειρήσεων»,

–  έχοντας υπόψη τις στρατηγικές κατευθύνσεις για τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 27 Ιουνίου 2014,

–  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)·

–  έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, όπως αναθεωρήθηκε το 1996, και τη νομολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2013 για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη(4),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη οδηγιών σχετικά με τα δικονομικά δικαιώματα υπεράσπισης στην ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου(6),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 25 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(7),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τον σεβασμό του κράτους δικαίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(11),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου(12),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(13)·

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2008)0229),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη νομολογία των εθνικών συνταγματικών δικαστηρίων, η οποία παραπέμπει μεταξύ άλλων στον Χάρτη για την ερμηνεία του εθνικού δικαίου,

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη νέα Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες παρουσίασε ο πρόεδρος Juncker στο Κοινοβούλιο στις 15 Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (COM(2012)0011),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (COM(2012)0010),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων (2012–2016) (COM(2012)0286), ιδίως τις διατάξεις για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης κατευθυντηρίων γραμμών για τα συστήματα προστασίας των παιδιών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2013/112/ΕΕ της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»(14),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και διαφυλικά πρόσωπα (ΛΟΑΔΔ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020 (COM(2011)0173) και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2011,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βήματα προόδου στην υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά» (COM(2013)0454),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ (COM(2014)0038),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των Ρομά(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου(16),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για την ισότητα των φύλων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους(17),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τα προγράμματα κράτησης και ανάκρισης που εφαρμόζει η CIA,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ(18),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως τελευταία το ψήφισμά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2012)(19),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τη μετανάστευση, και δη το τελευταίο ψήφισμα της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων και τις πολιτικές κατά των διακρίσεων σε μια διευρυμένη Ευρώπη(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού(22),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με το Πρόγραμμα παρακολουθήσεων της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA), τους οργανισμούς παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και την επίπτωσή τους στο ιδιωτικό απόρρητο των πολιτών της ΕΕ(23), στο οποίο το Κοινοβούλιο ανέθετε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να διενεργήσει εκτενή έρευνα για αυτό το θέμα, και το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και στην διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων(24),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA(25),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση και τη γλωσσική πολυμορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση(26),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2014 που ζητά την αίτηση για έκδοση γνώμης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της Συμφωνίας μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαβίβαση και επεξεργασία δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών(27),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012(28) και της 10ης Οκτωβρίου 2013(29) σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για το κέντρο κράτησης του Γκουαντάναμο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με τον Χάρτη της ΕΕ: πρότυπες ρυθμίσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ(30),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 2/2013 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΑΔ),·

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8ης Απριλίου 2014 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 και C/594/12 (Digital Rights Ireland και Seitlinger e.a), που ακυρώνει την οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση του Frans Timmermans ενώπιον του Κοινοβουλίου, στις 7 Οκτωβρίου 2014 και την παρουσία του στην συνεδρίασή του στις 11 Φεβρουαρίου 2015,

–   έχοντας υπόψη την ακρόαση του Δημήτρη Αβραμόπουλου ενώπιον του Κοινοβουλίου, στις 30 Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια διάσκεψη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) της 10ης Νοεμβρίου 2014 με θέμα «Τα θεμελιώδη δικαιώματα και η μετανάστευση στην ΕΕ», και ιδιαίτερα το έγγραφο FRA Focus με τίτλο «Legal entry channels to the EU for persons in need of international protection: a toolbox» (Νόμιμοι δίαυλοι εισόδου στην ΕΕ για τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας: εργαλειοθήκη),

–  έχοντας υπόψη τις δραστηριότητες, τις ετήσιες εκθέσεις και τις μελέτες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) και του FRA, καθώς και τις μεγάλης κλίμακας έρευνες του FRA σχετικά με τις διακρίσεις και τα εγκλήματα μίσους κατά Εβραίων στα κράτη μέλη της ΕΕ, σχετικά με τη βία κατά των γυναικών στην ΕΕ και σχετικά με τις διακρίσεις, τη βία και την παρενόχληση που υφίστανται τα άτομα ΛΟΑΔ,

–   έχοντας υπόψη τη συμβολή των ΜΚΟ που συμμετέχουν στην Πλατφόρμα θεμελιωδών δικαιωμάτων του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις και τις μελέτες μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις σχετικές εκθέσεις που ζήτησε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, και ιδίως τη μελέτη του Θεματικού Τμήματος Γ σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες του σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα στα κράτη μέλη της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές που αφορούν το καθεστώς των εθνικών φορέων για την προάσπιση και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (αρχές του Παρισιού), που επισυνάπτονται στο ψήφισμα αριθ. 48/134 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2012)(31),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2010)0573) και τις επιχειρησιακές οδηγίες για τη συνεκτίμηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις εκτιμήσεις αντικτύπου της Επιτροπής (SEC(2011)0567),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου (COM(2014)0158) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 με τίτλο «Διασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2013 για την εφαρμογή του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2014)0224) και τα σχετικά έγγραφα εργασίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για το 2013 σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ – Πολίτες της ΕΕ: τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας (COM(2013)0269),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Πλαισίου της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά (COM(2014)0209) και τη σύσταση του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα για την ένταξη των Ρομά στα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της Επιτροπής των Δικαιωμάτων των Γυναικών και της Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0230/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα κατασκευάστηκε εν μέρει για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να επαναληφθούν οι δραματικές συνέπειες του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, των διώξεων και της καταστολής που άσκησε το ναζιστικό καθεστώς, και για να αποφευχθούν οι οπισθοδρομήσεις και οι υπαναχωρήσεις σε θέματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου μέσα από την προάσπιση, τον σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, της δημοκρατίας, των αξιών και των αρχών όπως διατυπώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στα διεθνή μέσα που αφορούν τα δικαιώματα του ανθρώπου (Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, Διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, κ.ά.) αποτελούν δεσμευτικές υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών της και πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο τού ευρωπαϊκού οικοδομήματος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα αυτά πρέπει να εξασφαλίζονται σε κάθε άτομο που ζει στην επικράτεια της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από κακομεταχείριση και πράξεις βίας από την πλευρά των δημόσιων αρχών, όποιο κι αν είναι το εδαφικό επίπεδο δικαιοδοσίας τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, η Ένωση βασίζεται στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, αξίες κοινές στα κράτη μέλη και τις οποίες πρέπει να σέβεται η ΕΕ όπως και κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος, σε όλες τους τις πολιτικές, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 της ΣΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να εγγυάται την εφαρμογή των Συνθηκών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΣΕΕ, η ΕΕ έχει την ευθύνη να στηρίξει και να επιβάλει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του προσανατολισμού των δράσεών της, ανεξάρτητα από τις αρμοδιότητές της στον σχετικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης να πράξουν το ίδιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση των Συνθηκών της ΕΕ είναι αναγκαία για την ενίσχυση της προστασίας της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το προοίμιο της ΣΕΕ, τα κράτη μέλη έχουν επιβεβαιώσει την προσήλωσή τους στα κοινωνικά δικαιώματα, όπως ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 151 της ΣΛΕΕ περιέχει επίσης ρητή αναφορά στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη·

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενσωματώθηκε πλήρως στις Συνθήκες, και συνεπώς είναι έκτοτε νομικά δεσμευτικός για τα θεσμικά όργανα, τους φορείς και τους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και για τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναπτυχθεί, να προαχθεί και να ενισχυθεί μια πραγματική «νοοτροπία σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων» εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αλλά και εντός των κρατών μελών, ιδίως όταν τα τελευταία εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης τόσο στο εσωτερικό τους όσο και στις σχέσεις τους με τις τρίτες χώρες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 2 και 3 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν το δικαίωμα στη ζωή και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει την απαγόρευση οιασδήποτε απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 8, 9, 10, 19 και 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και η νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ αναγνωρίζουν τη σημασία των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας έτσι ότι αυτά τα δικαιώματα και, ειδικότερα τα δικαιώματα του συνδικαλίζεσθαι, της απεργίας, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, πρέπει να προστατεύονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και τα υπόλοιπα θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει την Ένωση να «σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία», ενώ το άρθρο 21 απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω γλώσσας ή/και ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 33 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγυάται την προστασία της οικογένειας σε νομικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 37 και 38 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αναγνωρίζουν το δικαίωμα της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος το οποίο συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη των ενωσιακών πολιτικών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποβαθμίζουν το επίπεδο των εγγυήσεων που παρέχουν τα συντάγματά τους όσον αφορά ορισμένα δικαιώματα με το πρόσχημα ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες πράξεις του δικαίου της ΕΕ παρέχουν χαμηλότερο επίπεδο προστασίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζεται ότι οι εθνικές αρχές (δικαστικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου και διοικητικές αρχές) αποτελούν βασικούς παράγοντες για την πραγμάτωση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που προβλέπεται στον τίτλο V της ΣΛΕΕ, επιτάσσει πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τόσο από την ΕΕ, όσο και από κάθε κράτος μέλος·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο άνθρωπος, πολίτης ή κάτοικος βρίσκεται στο επίκεντρο της ΕΕ και ότι τα ατομικά, αστικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα που προβλέπονται στον Χάρτη δεν αποσκοπούν αποκλειστικά στην προστασία των ευρωπαίων πολιτών και κατοίκων από ενδεχόμενες παρεμβάσεις, κακοποιήσεις και πράξεις βίας, αλλά αποτελούν τις προϋποθέσεις για την πλήρη και αρμονική πραγμάτωση του ανθρώπου·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής φιλελεύθερης δημοκρατίας και μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ που απορρέει από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις όλων των κρατών μελών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρόπος εφαρμογής του κράτους δικαίου σε εθνικό επίπεδο διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διασφάλιση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και των νομικών τους συστημάτων, ως εκ τούτου, είναι καίριας σημασίας για την υλοποίηση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που προβλέπεται στον τίτλο V της ΣΛΕΕ·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί προϋπόθεση για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην ΕΕ, καθώς αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την τήρηση όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες και από το διεθνές δίκαιο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμμετέχουν σε μια παγκόσμια διαδικασία προς νέους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης οι οποίοι θυμίζουν ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι οικουμενικά, αδιαίρετα και αναφαίρετα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή αυτών των αξιών και αρχών πρέπει επίσης να υπόκειται σε αποτελεσματικό έλεγχο όσον αφορά την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της κατάρτισης νομοθετικών προτάσεων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διανύει περίοδο σοβαρής οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, ο αντίκτυπος της οποίας, σε συνδυασμό με ορισμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων δραστικών περικοπών στους προϋπολογισμούς, που εφαρμόσθηκαν για την αντιμετώπισή της σε ορισμένα κράτη μέλη, επηρεάζει αρνητικά τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών της ΕΕ - αυξάνοντας την ανεργία, τα επίπεδα φτώχειας, τις ανισότητες και τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας, και περιορίζοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες και την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών- και κατ' επέκταση την ευημερία των πολιτών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο σχεδόν των αναφορών που λαμβάνει το Κοινοβούλιο για εικαζόμενες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στον Χάρτη άπτονται θεμάτων όπως η ιθαγένεια, οι τέσσερις ελευθερίες, η απασχόληση, οι οικονομικές περιστάσεις, η προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, τα συστήματα δικαιοσύνης, το δικαίωμα ψήφου και δημοκρατικής συμμετοχής, η διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η αναπηρία, τα δικαιώματα των παιδιών, η πρόσβαση στην εκπαίδευση ή τα γλωσσικά δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις αναφορές αυτές θέτουν θέματα σε σχέση με την υγεία και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και τις υπηρεσίες υγείας, αλλά και σε σχέση με το δικαίωμα στην εργασία, ως άμεση συνέπεια της οικονομικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές αποτελούν συνήθως τους πιο έγκαιρους δείκτες της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη μέλη·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ λειτουργεί βάσει της παραδοχής και της κοινής πεποίθησης ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά προβλέπονται στην ΕΣΑΔ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία ή η διαβίωση σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικής περιθωριοποίησης έχει σημαντικές επιπτώσεις στην πρόσβαση και άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης της πρόσβασης στις βασικές υπηρεσίες, ιδίως τις κοινωνικές, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο έδαφος της ΕΕ, ορισμένες πολιτικές και μέτρα κατά της τρομοκρατίας είναι πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μέριμνα για τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών και την ενίσχυση της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν καθήκον να προστατεύσουν τους ευρωπαίους πολίτες, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και ελευθεριών κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας πρέπει να επικρατήσουν σε αυτόν τον τομέα ώστε να μην παραβιάζονται οι ατομικές ελευθερίες από την εφαρμογή δράσεων πολιτικής·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χάνονται χιλιάδες ζωές στη Μεσόγειο με πρωτοφανή τρόπο, γεγονός που γεμίζει με τεράστια ευθύνη την ΕΕ ώστε να αναλάβει δράση για να σώσει ζωές, να σταματήσει τους λαθρέμπορους, να παράσχει νόμιμους διαύλους για τους μετανάστες και να συνδράμει και να προστατεύσει τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες·

Λ.  υπενθυμίζει ότι περίπου 3 500 μετανάστες πέθαναν ή φέρονται ως αγνοούμενοι το 2014 στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό νεκρών και αγνοούμενων σε 30 000 τα τελευταία είκοσι χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταναστευτική οδός προς την Ευρώπη έχει γίνει, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, η πιο επικίνδυνη οδός για τους μετανάστες·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 1000 αιτήσεις για άσυλο ετησίως συνδέονται άμεσα με τον ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα ασύλου διασφαλίζεται από τη Σύμβαση για τους πρόσφυγες (Σύμβαση της Γενεύης) του 1951 καθώς και από το πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκδηλώσεις ακραίου εθνικισμού, ρατσισμού, ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας δεν έχουν εξαλειφθεί ακόμη από τις κοινότητές μας· ότι, απεναντίας, ιδίως μετά τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις, φαίνεται να αυξάνονται σε πολλά κράτη μέλη, επηρεάζοντας τις παραδοσιακές μειονότητες, αλλά και τις νέες εθνικές μειονοτικές κοινότητες·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, «κάθε ευρωπαϊκό κράτος το οποίο σέβεται τις αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 και δεσμεύεται να τις προάγει, μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Ένωσης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την προσχώρηση στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποχρεώσεις που υπέχουν οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες βάσει των κριτηρίων της Κοπεγχάγης αποτελούν όχι μόνο βασικές προενταξιακές απαιτήσεις, αλλά, δυνάμει του άρθρου 2 της ΣΕΕ, πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν και μετά την ένταξη μιας χώρας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπό το πρίσμα αυτό, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να υπόκεινται σε συνεχείς αξιολογήσεις προκειμένου να διαπιστώνεται η διαρκής συμμόρφωσή τους με τις βασικές αξίες του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου που ισχύουν στην ΕΕ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ανάγκη δημιουργίας ενός σταδιακού και διορθωτικού μηχανισμού ώστε να καλύπτεται το κενό μεταξύ του πολιτικού διαλόγου και της «θεμελιώδους επιλογής» του άρθρου 7 της ΣΕΕ και να δοθεί μια απάντηση στο «δίλημμα της Κοπεγχάγης» στο πλαίσιο των ισχυουσών Συνθηκών·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει σαφών και κοινών σημείων αναφοράς, η αμφισβήτηση της κατάστασης όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα σε ένα κράτος μέλος τίθεται διαρκώς εν αμφιβόλω αυτή η ίδια υπό το φως πολιτικών και θεσμικών προβληματισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι με αθέμιτη σύμπραξη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, διότι δεν υφίστανται δεσμευτικές διαδικασίες, παρατηρείται μόνιμη αδράνεια σε υπερβολικά πολλές περιπτώσεις και δεν γίνονται σεβαστές οι Συνθήκες και οι ευρωπαϊκές αξίες·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα υποβολής αναφορών έχει δημιουργήσει έναν στενό δεσμό μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών έχει θεσπίσει μια νέα άμεση σύνδεση μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ των δικαιωμάτων των πολιτών περιλαμβάνεται το δικαίωμα υποβολής αναφοράς ως μέσο υπεράσπισης των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 44 του Χάρτη και στο άρθρο 227 της ΣΛΕΕ·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν ακόμα αντικείμενο πολλών διακρίσεων στην Ένωση και, πολύ συχνά, πέφτουν θύματα σεξουαλικών, κυρίως, επιθέσεων και βιαιοπραγιών·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί την πιο διαδεδομένη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ και στον υπόλοιπο κόσμο, η οποία πλήττει όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανεξάρτητα από την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το εισόδημα, την κοινωνική θέση και τη χώρα καταγωγής ή διαμονής, ενώ αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην επίτευξη ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ευρήματα έρευνας την οποία διεξήγαγε το 2014 ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι γυναίκες που είναι θύματα βίας δεν υποβάλλουν, στην πλειονότητά τους, καταγγελία στην αστυνομία·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα (ΣΑΥΔ) συνιστούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας(32)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση αμβλώσεων που σώζουν ζωές συνιστά σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία και η σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και των θεμελιωδών αρχών του δικαίου και της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα οι γυναίκες είναι περισσότερο ευάλωτες σε τέτοιους κινδύνους επειδή υπάρχει αυξημένη οικονομική ανασφάλεια και μεγαλύτερος κίνδυνος ανεργίας και φτώχειας·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ευρωπαϊκή νομοθεσία λείπει η σαφής καταγραφή της βίας σε βάρος των γυναικών ως μορφή διακρίσεων λόγω φύλου, ότι η έννοια αυτή είναι παρούσα σε τρία μόνο εθνικά νομικά συστήματα (Ισπανία, Σουηδία, Γερμανία), με αποτέλεσμα να μην θεωρείται ουσιαστικό θέμα ισότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη υιοθετούν μια ad hoc προσέγγιση για τον ορισμό της βίας κατά των γυναικών και της βίας λόγω φύλου, με ορισμούς που ποικίλουν κατά πολύ στις εθνικές νομοθεσίες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να συγκριθούν τα δεδομένα·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν απαλλαγεί από τη μάστιγα του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων, τον οποίο, σύμφωνα με αναφορές, τον έχουν υποστεί 500 000 άτομα μέσα στην Ένωση ενώ ευρίσκονται σε κίνδυνο 180 000 επιπλέον·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλαπλές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων εξακολουθούν να διαπράττονται στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της, όπως αποδεικνύεται για παράδειγμα από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όπως επισημαίνεται στις εκθέσεις της Επιτροπής, του FRA, των ΜΚΟ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών, όπως παραβιάσεις του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας έκφρασης οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, θεσμικές διακρίσεις κατά ατόμων ΛΟΑΔΔ μέσω απαγορεύσεων γάμου και νομοθεσίας εναντίον της προπαγάνδας, καθώς και τα εναπομείναντα υψηλά επίπεδα διακρίσεων και εγκλημάτων μίσους λόγω ρατσισμού, ξενοφοβίας, θρησκευτικής μισαλλοδοξίας ή προκατάληψης κατά της αναπηρίας, του γενετήσιου προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου ενός προσώπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιδράσεις της Επιτροπής, του Συμβουλίου και των κρατών μελών δεν είναι ανάλογες της σοβαρότητας και του ποσοστού επανεμφάνισης των παραβιάσεων που διαπιστώνονται·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνίες στις οποίες εφαρμόζονται και διασφαλίζονται απόλυτα τα θεμελιώδη δικαιώματα έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά, η μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα στην Ευρώπη, εξακολουθούν να πέφτουν θύματα σοβαρών διακρίσεων, ρατσιστικών επιθέσεων, ρητορικής του μίσους, φτώχειας και αποκλεισμού·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή εξωτερική δράση βασίζεται στις ίδιες αρχές που θεμελιώνουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη της ΕΕ, δηλαδή τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, όχι όμως και στις εσωτερικές πολιτικές της, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρισμούς περί ύπαρξης διαφορετικών μέτρων και σταθμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαγωγή από την Ένωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από σταθερή και συστηματική εσωτερική πολιτική παρακολούθησης του σεβασμού των εν λόγω δικαιωμάτων στο ίδιο το έδαφος της Ένωσης·

ΜΗ.  υπενθυμίζει ότι οι διατάξεις στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να τηρούν τις αρχές της σκοπιμότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, μεταξύ άλλων και κατά τις διαπραγματεύσεις και τη σύναψη διεθνών συμφωνιών, όπως το έχουν υπογραμμίσει η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ της 6ης Απριλίου 2014 που ακυρώνει την οδηγία 2006/24/ΕΚ καθώς και οι γνώμες του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής καθώς και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατοχυρώνονται από τον Χάρτη και, ως εκ τούτου, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τεχνολογίες μπορεί να έχουν επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα και, ιδίως, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαζική πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχει αυξήσει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες διάπραξης πράξεων επιβλαβών για τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των γυναικών, π.χ. μέσω της διαδικτυακής σεξουαλικής παρενόχλησης·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία εξέλιξη του ψηφιακού κόσμου (συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης χρήσης του διαδικτύου, των εφαρμογών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) απαιτεί αυξημένη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας προκειμένου να διασφαλίζεται το απόρρητο και η προστασία τους·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ισότητα των ευκαιριών πρέπει να διασφαλίζονται σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές και γλωσσικές μειονότητες·

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ΠΟΥ, τουλάχιστον 850 παιδιά κάτω των 15 ετών πεθαίνουν ετησίως στην Ευρώπη λόγω κακομεταχείρισης·

ΝΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με μια έρευνα του FRA για τις διακρίσεις και τα εγκλήματα μίσους κατά των ΛΟΑΔΜ, εκτός των διακρίσεων και των βιαιοπραγιών των οποίων πέφτουν θύματα, περίπου τα μισά άτομα ΛΟΑΔΜ που ερωτήθηκαν «εκτιμούν πως ένας προσβλητικός τρόπος έκφρασης για τα άτομα ΛΟΑΔΜ είναι κάτι διαδεδομένο στον πολιτικό κόσμο στη χώρα κατοικίας τους»·

ΝΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα ΛΟΑΔΜ πέφτουν θύματα θεσμικών διακρίσεων είτε λόγω της απαγόρευσης ενώσεων αστικού χαρακτήρα είτε λόγω της ύπαρξης νόμων που απαγορεύουν τη δήλωση της σεξουαλικής προτίμησης·

ΝΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρίες πέφτουν θύματα πολλών διακρίσεων οι οποίες αποτελούν εμπόδιο για την πλήρη άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους·

ΝΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τα άτομα με αναπηρία το ποσοστό φτώχειας είναι 70 % υψηλότερο από τον μέσο όρο, μεταξύ άλλων λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στην απασχόληση·

ΝΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοσμικός χαρακτήρας και η ουδετερότητα του κράτους είναι οι καλύτεροι θεματοφύλακες της μη διάκρισης έναντι των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων που είναι παρούσες στους κόλπους του κράτους·

Ξ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του Τύπου και η ελευθερία δράσης των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, όπως των ΜΚΟ, συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο για την δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία αυτή έχει τεθεί σε κίνδυνο λόγω της έγκρισης νόμων ή άμεσων ενεργειών των αρχών σε πολλά κράτη μέλη·

ΞΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι οι ηλικιωμένοι έχουν δικαίωμα «να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή»·

ΞΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η επιβολή στους δράστες αδικημάτων ποινών αντίστοιχων της βαρύτητας των διαπραχθέντων εγκλημάτων συνιστά σε κάθε περίπτωση αποτρεπτικό παράγοντα για όσους παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, ο κύριος στόχος δεν παύει να είναι η πρόληψη (με παρεμβάσεις στον χώρο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού) και δευτερευόντως η εκ των υστέρων παρέμβαση·

ΞΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα εξειδικευμένων φορέων, όπως των εθνικών φορέων για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των φορέων για την ισότητα, είναι σημαντική για την παροχή βοήθειας στους πολίτες με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους στον βαθμό που τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία·

ΞΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές καθώς και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος μέλος κατοικίας αναγνωρίζεται στα άρθρα 39 και 40 του Χάρτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση του δικαιώματος κινητικότητας δεν πρέπει να εμποδίζει το εν λόγω δικαίωμα·

ΞΕ.  καταδικάζει τις ανεπαρκείς αντιδράσεις της Επιτροπής και των κρατών μελών έναντι των πρακτικών μαζικής κατασκοπείας του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο του προγράμματος NSA-Prism, οι οποίες αποκαλύφθηκαν από τον Edward Snowden και αφορούν μεταξύ άλλων και ευρωπαϊκά κράτη, όσον αφορά την τήρηση των κανόνων προστασίας των ευρωπαίων πολιτών ή των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στην επικράτειά τους·

1.  θεωρεί ότι είναι αναγκαία η εξασφάλιση του πλήρους σεβασμού των κοινών ευρωπαϊκών αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην εθνική νομοθεσία, στις δημόσιες πολιτικές και στην εφαρμογή αυτών, παράλληλα με την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε όλη η νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων οικονομικής και δημοσιονομικής προσαρμογής, να εφαρμόζεται σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (άρθρο 151 ΣΛΕΕ)·

3.  υπενθυμίζει την υποχρέωση προσχώρησης της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως υπαγορεύεται από το άρθρο 6 της ΣΕΕ· λαμβάνει υπό σημείωση τη γνωμοδότηση 2/2013 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταρτίσουν τις απαραίτητες πράξεις προκειμένου να διασφαλιστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση η τήρηση της υποχρέωσης αυτής που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες· θεωρεί ότι αυτό πρέπει να γίνει με πλήρη διαφάνεια εφόσον θα προσφέρει έναν πρόσθετο μηχανισμό προκειμένου να ενισχυθεί ο πραγματικός σεβασμός και η προστασία των ατόμων έναντι των παραβιάσεων των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και να αυξηθεί η ευθύνη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διορισμό ενός Α' Αντιπροέδρου της Επιτροπής με αρμοδιότητες σχετικές με τον σεβασμό του κράτους δικαίου και του Χάρτη, και επισημαίνει την δέσμευσή του για την ορθή εκτέλεση του υφισταμένου πλαισίου· προσδοκά την έγκριση στο άμεσο μέλλον μιας εσωτερικής στρατηγικής για τα θεμελιώδη δικαιώματα, σε στενή συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα και κατόπιν διαβούλευσης με ευρεία αντιπροσωπεία της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερομένων μερών· θεωρεί ότι αυτή η στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται στα άρθρα 2, 6 και 7 της ΣΕΕ και να συνάδει με τις αρχές και τους στόχους που περιλαμβάνονται στα άρθρα 8 και 10 της ΣΛΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την επίκληση του άρθρου 7 της ΣΕΕ εναντίον των κρατών μελών που ευθύνονται για παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ως μέτρου επιβολής κυρώσεων και αποτροπής·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αξιοποιηθούν πλήρως οι υφιστάμενοι μηχανισμοί ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασμός, η προστασία και η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αξιών της Ένωσης που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· τονίζει ότι εν προκειμένω όλα τα μέσα που προβλέπονται επί του παρόντος στις Συνθήκες πρέπει να εφαρμοστούν και να υλοποιηθούν επειγόντως·

6.  τονίζει ότι πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι υφιστάμενοι μηχανισμοί, με την πραγματοποίηση αντικειμενικών αξιολογήσεων και τη διεξαγωγή ερευνών καθώς και την έναρξη διαδικασιών επί παραβάσει σε περίπτωση καλά στοιχειοθετημένης υπόθεσης·

7.  υπογραμμίζει την ανάγκη πιθανών αλλαγών στις Συνθήκες με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις Συνθήκες της ΕΕ·

8.  σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, το οποίο συνιστά μια πρώτη προσπάθεια κάλυψης των υφιστάμενων ελλείψεων στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αρχών του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη· επισημαίνει την πρόθεση της Επιτροπής να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε κάθε στάδιο· θεωρεί, ωστόσο, ότι το προτεινόμενο πλαίσιο ίσως να μην αποτελεί επαρκές ή αποτελεσματικό μέσο αποτροπής όταν πρόκειται για πρόληψη και επίλυση θεμάτων παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων σε κράτη μέλη, εφόσον η Επιτροπή έχει παρουσιάσει αυτό το πλαίσιο υπό μορφή μη δεσμευτικής ανακοίνωσης που δεν διευκρινίζει το πότε πρέπει να ενεργοποιηθεί το πλαίσιο·

9.  καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή και να βελτιώσει περαιτέρω το εν λόγω πλαίσιο προκειμένου:

   α) να το εντάξει στην εσωτερική στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς το κράτος δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της·
   β) να αξιοποιήσει καλύτερα την εμπειρογνωμοσύνη του Συμβουλίου της Ευρώπης και να δημιουργήσει ένα επίσημο μέσο συνεργασίας σε ζητήματα που άπτονται του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·
   γ) να προσδιορίσει με σαφείς όρους τα κριτήρια εφαρμογής του και να διασφαλίσει ότι η προδραστική και διαφανής εφαρμογή του θα αποτρέψει επιτυχώς την υλοποίηση των παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων· και συγκεκριμένα, να προσδιορίσει τα κριτήρια «σαφούς κινδύνου παραβίασης» και «σοβαρής και διαρκούς παραβίασης», αξιοποιώντας μεταξύ άλλων τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· να εξετάσει το ενδεχόμενο διατύπωσης των κριτηρίων αυτών κατά τέτοιον τρόπο ώστε οποιαδήποτε παραβίαση να ενεργοποιεί αυτόματα το πλαίσιο·
   δ) να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει σε περίπτωση που ο FRA εντοπίζει συστημικές ή σοβαρές παραβιάσεις του άρθρου 2 της ΣΕΕ, οι οποίες μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν και σε οικονομικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 260 της ΣΛΕΕ·
   ε) να εξασφαλίσει την αυτόματη ενεργοποίηση της διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ, σε περίπτωση που η διαδικασία σε τρία στάδια η οποία προβλέπεται από το πλαίσιο αποτύχει να επιλύσει το θέμα, να προσδιορίσει ποια δικαιώματα των κρατών μελών, τα οποία απορρέουν από την εφαρμογή των Συνθηκών, εκτός των δικαιωμάτων ψήφου στο Συμβούλιο, μπορούν να ανακληθούν, προκειμένου να διερευνήσει τη δυνατότητα επιβολής περαιτέρω κυρώσεων που θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία του πλαισίου με τήρηση του ευρωπαϊκού δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·
   στ) να ορίζει ρητώς ότι όλες οι νομοθετικές προτάσεις, πολιτικές και δράσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και του τομέα των εξωτερικών σχέσεων καθώς και όλα τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ μέτρα, πρέπει να συμμορφώνονται με τον Χάρτη, και να υποβάλλονται -σε προσεκτική ανάλυση αντικτύπου όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, τόσο εκ των προτέρων όσο και εκ των υστέρων, και επίσης να προβλέπει ένα προδραστικό σχέδιο δράσης που θα εξασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των υφισταμένων προτύπων και θα προσδιορίζει τους τομείς στους οποίους απαιτούνται μεταρρυθμίσεις· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι η εξωτερική και ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη του FRA θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατά την εκπόνηση νομοθεσίας και διαμόρφωσης πολιτικών·
   ζ) να αναπτύξει, σε συνεργασία με τον FRA και με εθνικούς φορείς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη μέλη, καθώς και με τη συμβολή της ευρύτερης δυνατής αντιπροσώπευσης της κοινωνίας των πολιτών, μια τράπεζα δεδομένων που θα συλλέγει και θα δημοσιεύει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ και στα μεμονωμένα κράτη μέλη·

10.  παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ως άνω αναφερόμενη εσωτερική στρατηγική θα συνοδεύεται από ένα σαφή και λεπτομερή νέο μηχανισμό, που θα βασίζεται εξ' ολοκλήρου σε διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία και θα ενσωματώνει όλες τις αξίες που προστατεύονται από το άρθρο 2 της ΣΕΕ, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνοχή με το Στρατηγικό Πλαίσιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία που ήδη εφαρμόζεται στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και θα καθιστά τα ευρωπαϊκά όργανα και τα κράτη μέλη υπόλογα για τις δράσεις τους και τις παραλείψεις τους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· πιστεύει ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να επιτρέψει την παρακολούθηση της συμμόρφωσης όλων των κρατών μελών της ΕΕ σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και θα παρέχει συστηματικό και θεσμοποιημένο διάλογο σε περίπτωση παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη· θεωρεί ότι προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι διατάξεις των Συνθηκών, η Επιτροπή πρέπει:

   α) να θεσπίσει πίνακα αποτελεσμάτων με βάση κοινούς και αντικειμενικούς δείκτες βάσει των οποίων θα αποτιμώνται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα· οι δείκτες αυτοί πρέπει να αντικατοπτρίζουν τόσο τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης με τα οποία οφείλουν να συμμορφώνονται οι χώρες που προσχωρούν στην ΕΕ, όσο και τις αξίες και τα δικαιώματα που ορίζονται στο άρθρο 2 των Συνθηκών και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και να εκπονηθούν βάσει υφισταμένων προτύπων· η Επιτροπή θα πρέπει, εν προκειμένω, να εξετάσει το ενδεχόμενο διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για να καλύψει την περιοδική ανά κράτος αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου·
   β) να διασφαλίσει διαρκή παρακολούθηση που θα βασίζεται στον καθιερωμένο πίνακα αποτελεσμάτων και ένα σύστημα ετήσιων αξιολογήσεων ανά χώρα, που θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, σχετικά με τη συμμόρφωση με το κράτος δικαίου και την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα βασίζεται σε στοιχεία που θα παρέχονται από τον FRA, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Επιτροπή της Βενετίας, καθώς και από ΜΚΟ·
   γ) να προτείνει, εν προκειμένω, αναθεώρηση του κανονισμού FRA προκειμένου να παραχωρήσει ευρύτερες εξουσίες στον FRA και μεγαλύτερους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, ούτως ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση στα κράτη μέλη και να δημοσιεύει ετήσια έκθεση παρακολούθησης που θα περιέχει λεπτομερή αξιολόγηση της επίδοσης κάθε κράτους μέλους·
   δ) να εκδίδει επίσημη προειδοποίηση εάν, με βάση τον καθιερωμένο πίνακα αποτελεσμάτων και την ως άνω αναφερόμενη ετήσια έκθεση παρακολούθησης, οι δείκτες δείχνουν ότι κράτη μέλη παραβιάζουν το κράτος δικαίου ή θεμελιώδη δικαιώματα· αυτή η επίσημη προειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται συστηματικά από την έναρξη θεσμοθετημένου διαλόγου στον οποίο θα συμμετέχουν, εκτός από την Επιτροπή και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος- το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το κοινοβούλιο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους·
   ε) να συμβάλει στην βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ των οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων·

11.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο πρόκειται να διεξαγάγει συζητήσεις σχετικά με το κράτος δικαίου· θεωρεί, ωστόσο, ότι οι συζητήσεις αυτές δεν αντιπροσωπεύουν τον αποτελεσματικότερο τρόπο επίλυσης περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο ούτε ενημερώθηκε σχετικά ούτε συμμετέχει στη διοργάνωση των συζητήσεων αυτών· καλεί το Συμβούλιο να στηρίξει τις συζητήσεις του στα αποτελέσματα των ετήσιων και ειδικών εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της κοινωνίας των πολιτών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και άλλων εμπλεκόμενων μερών, θεσμικών ή μη·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πραγματοποιούν έρευνες όταν καταγγέλλονται παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται από τον Χάρτη και να δίνουν συνέχεια σε αυτές τις καταγγελίες, εφόσον επιβεβαιώνονται· παροτρύνει ειδικά την Επιτροπή να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι κράτος μέλος παραβιάζει αυτά τα δικαιώματα·

13.  καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην προετοιμασία της προσχώρησης της Ένωσης στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, που υπεγράφη στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961 και αναθεωρήθηκε στο Στρασβούργο στις 3 Μαΐου 1996·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν και να ενισχύσουν τους εθνικούς φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με τις αρχές του Παρισιού, προκειμένου να διασφαλίσουν την ανεξάρτητη προώθηση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο·

15.  ζητεί να δοθούν εγγυήσεις για καλύτερο συντονισμό και συνοχή μεταξύ των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του FRA και του EIGE·

16.  εκφράζει τον προβληματισμό του για τις ανησυχητικές εξελίξεις που παρατηρούνται όσον αφορά τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ, κυρίως στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου, των διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας, ιδίως σε βάρος ορισμένων πληθυσμών, καθώς και τις επιθέσεις που πραγματοποιούνται ή τις πιέσεις που ασκούνται κατά των ΜΚΟ που υπερασπίζονται τα δικαιώματα αυτών των ομάδων και πληθυσμών· διαπιστώνει την απροθυμία των κρατών μελών να επιβάλλουν τον σεβασμό αυτών των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τους Ρομά, τις γυναίκες, τους ΛΟΑΔΜ, τους αιτούντες άσυλο, τους μετανάστες και άλλους ευάλωτους πληθυσμούς·

17.  καλεί το Συμβούλιο να βρει κοινό έδαφος όσον αφορά το ακριβές περιεχόμενο των αρχών και προτύπων που πηγάζουν από το κράτος δικαίου και διαφέρουν σε εθνικό επίπεδο, και να εξετάσει τον υφιστάμενο ορισμό του κράτους δικαίου από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως σημείο αφετηρίας της συζήτησης, συμπεριλαμβάνοντας: τη νομιμότητα, που υποδηλώνει διαφανή, υπεύθυνη, δημοκρατική και πλουραλιστική διαδικασία θέσπισης νόμων· την ασφάλεια δικαίου· την απαγόρευση της αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας· ανεξάρτητα και αμερόληπτα δικαστήρια· αποτελεσματικό δικαστικό έλεγχο καθώς και σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων· και ισότητα ενώπιον του νόμου·

18.  υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί προϋπόθεση για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ότι τα μέτρα ασφάλειας δεν θα πρέπει να τα θέτουν σε κίνδυνο, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Χάρτη· υπενθυμίζει επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Χάρτη, όλοι έχουν το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια·

19.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι αρχές όπως ορίζονται συγκριμένα στις Συνθήκες, στον Χάρτη και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ενσωματώνονται εξαρχής στις πολιτικές και στα μέτρα εσωτερικής ασφάλειας, όπως προτείνεται στο έγγραφο προσανατολισμού του FRA με τίτλο «Ενσωμάτωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο θεματολόγιο για την ασφάλεια»· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν μέτρα κοινωνικής ένταξης και απαγόρευσης των διακρίσεων στις μελλοντικές στρατηγικές εσωτερικής ασφάλειας·

20.  καλεί την Επιτροπή, με την υποστήριξη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), να ενισχύσει τις δράσεις και τα προγράμματα ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα· τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να αποσκοπούν στη δημιουργία συνοχής και εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των κοινωνικών εταίρων και να προωθούν τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των εθνικών θεσμικών οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των εθνικών υπηρεσιών για την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων·

21.  τονίζει ότι ο ρόλος της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών δεν περιορίζεται στη διασφάλιση ότι η νομοθεσία μεταφέρεται από τα κράτη μέλη, αλλά επεκτείνεται και στην πλήρη και ορθή εφαρμογή των νόμων, ιδίως με σκοπό να προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών· εκφράζει τη λύπη του για τον ουσιαστικό περιορισμό του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη λόγω της υπερβολικά περιοριστικής ερμηνείας του άρθρου του 51, το οποίο ερμηνεύεται ως εάν εμπόδιζε τον Χάρτη να καλύψει την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας· θεωρεί ότι αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματά τους· υπενθυμίζει ότι οι προσδοκίες των πολιτών υπερβαίνουν την αυστηρή ερμηνεία του Χάρτη και στόχος θα πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη διασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων· και, ως εκ τούτου, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι όταν η Επιτροπή απαντά στις αναφορές που καταγγέλλουν παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ισχυρίζεται ότι δεν είναι αρμόδια για τα συγκεκριμένα θέματα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την καθιέρωση μηχανισμού παρακολούθησης, συστηματικής αξιολόγησης και έκδοσης συστάσεων για την ενίσχυση της συνολικής συμμόρφωσης προς τις θεμελιώδεις αξίες στα κράτη μέλη·

22.  υπενθυμίζει την καίρια σημασία της έγκαιρης και ορθής μεταφοράς και εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ, ιδίως όταν αυτή επηρεάζει και αναπτύσσει τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Ελευθερία και Ασφάλεια

Ελευθερία της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης

23.  υπενθυμίζει ότι οι ελευθερίες της έκφρασης, της πληροφόρησης και των μέσων ενημέρωσης αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για τη διασφάλιση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· καταδικάζει σθεναρά τη βία, τις πιέσεις ή τις απειλές κατά δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, ακόμη και σε σχέση με την αποκάλυψη των πηγών τους και πληροφοριών για παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων από κυβερνήσεις και κράτη· καλεί τα κράτη μέλη να απέχουν από την εφαρμογή μέτρων για την επιβολή φραγμών στις ελευθερίες αυτές· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αναθεωρήσει και τροποποιήσει την οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες προς την κατεύθυνση που κατέδειξε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά της 22ας Μαΐου 2013·

24.  τονίζει ότι τα δημόσια, ανεξάρτητα, ελεύθερα και διάφορα πολυφωνικά, ηλεκτρονικά και μη ηλεκτρονικά, μέσα ενημέρωσης καθώς και οι δημοσιογράφοι, αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας· πιστεύει ότι η ιδιοκτησία και διοίκηση των μέσων ενημέρωσης δεν πρέπει να έχει συγκεντρωτικό χαρακτήρα· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι η διαφάνεια της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης είναι κρίσιμης σημασίας για την παρακολούθηση των επενδύσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την παρεχόμενη ενημέρωση· ζητεί την ανάπτυξη κατάλληλων και δίκαιων οικονομικών κανόνων προκειμένου να εξασφαλισθεί επίσης η πολυφωνία των ηλεκτρονικών μέσων· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για να εξασφαλίσει ότι όλα τα μέσα ενημέρωσης συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα περί ανεξαρτησίας και ποιότητας·

25.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των κατασταλτικών μέτρων σε ορισμένα κράτη μέλη σε βάρος κοινωνικών κινημάτων και διαδηλώσεων, του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας έκφρασης, ιδίως όσον αφορά τη δυσανάλογη χρήση βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, καθώς και για τις αριθμητικά περιορισμένες αστυνομικές και δικαστικές έρευνες για το εν λόγω θέμα· ζητεί από τα κράτη μέλη να προστατεύσουν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και να μην θεσπίζουν μέτρα που αμφισβητούν, ή ακόμα και ποινικοποιούν, την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα της διαδήλωσης, της απεργίας, του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της ελευθερίας της έκφρασης· εκφράζει βαθιά ανησυχία για την εθνική νομοθεσία σε αρκετά κράτη μέλη, η οποία επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα σε δημόσιους χώρους και περιορίζει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αντιμετωπίζει τις σοβαρές παρεμβάσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα που προκαλεί η εθνική νομοθεσία η οποία επιβάλλει περιορισμούς στους δημόσιους χώρους για λόγους ασφάλειας·

26.  σημειώνει ότι τα κρούσματα τρομοκρατίας έχουν οδηγήσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντατικοποιήσουν τα μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης· παροτρύνει την ΕΕ και τις εθνικές αρχές να εγκρίνουν τέτοια μέτρα με πλήρη σεβασμό των αρχών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ιδίως του δικαιώματος της νομικής υπεράσπισης, του τεκμηρίου αθωότητας. του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και του δικαιώματος της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αξιολογούν με απόλυτη διαφάνεια τη συμμόρφωση κάθε εθνικού σχεδίου ή πρότασης κανονιστικής και νομοθετικής πράξης στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας με το άρθρο 2 της ΣΕΕ και τον Χάρτη·

27.  αναγνωρίζει ότι η ευρεία διάδοση του διακρατικού εγκλήματος και της τρομοκρατίας στον κυβερνοχώρο δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις και προβληματισμούς για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο επιγραμμικό περιβάλλον· κρίνει καίριας σημασίας για την ΕΕ την ανάπτυξη υπερσύγχρονης εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμόρφωση με τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη·

28.  επικροτεί την έκθεση της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τα προγράμματα κράτησης και ανάκρισης της CIA· παροτρύνει τα κράτη μέλη να μην ανέχονται πράξεις βασανιστηρίων ή άλλες μορφές απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης στην επικράτειά τους· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη λογοδοσία για παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της μεταφοράς και παράνομης κράτησης κρατουμένων σε ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA· παροτρύνει τα κράτη μέλη να προβούν σε ανοικτές και διαφανείς έρευνες για την εξακρίβωση της αλήθειας σχετικά με την χρησιμοποίησή του εδάφους τους και του εναέριου χώρου τους και να προσφέρουν την πλήρη συνεργασία τους στην έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό, το οποίο έχει πρόσφατα επανέλθει, και την παρακολούθησή του· ζητεί την προστασία όσων αποκαλύπτουν τέτοιου είδους παραβιάσεις, όπως είναι οι δημοσιογράφοι και οι πληροφοριοδότες·

29.  εκφράζει την ανησυχία του για τις επανειλημμένες καταγγελίες περί παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, και ειδικότερα της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών και τρίτων χωρών που επιτρέπουν την διατήρηση δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ευρωπαίων πολιτών και την πρόσβαση σε αυτές· καταδικάζει απερίφραστα τις δραστηριότητες μαζικής παρακολούθησης που αποκαλύφθηκε ότι λαμβάνουν χώρα από το 2013 και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εν λόγω δραστηριότητες συνεχίζονται· ζητεί να δοθούν διευκρινίσεις για τις εν λόγω δραστηριότητες και ιδίως για την υφιστάμενη εμπλοκή ορισμένων κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις και τις συστάσεις του Κοινοβουλίου όπως αναφέρονται στο ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες των οικείων υπηρεσιών πληροφοριών συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ότι υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό και δικαστικό έλεγχο·

30.  εκφράζει την ανησυχία του για τη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη η οποία επιτρέπει τη μαζική παρακολούθηση και επαναλαμβάνει την ανάγκη για μέσα ασφάλειας τα οποία είναι στοχοθετημένα, αυστηρώς αναγκαία και αναλογικά σε μια δημοκρατική κοινωνία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη για την έγκριση ενός συστήματος προστασίας των καταγγελλόντων·

31.  εκφράζει τη λύπη του για τις ελλιπείς γνώσεις των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής και τους μηχανισμούς έννομης προστασίας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων στην τήρηση των δικαιωμάτων αυτών και την ευαισθητοποίηση σε σχέση με αυτά· θεωρεί αναγκαίο να εξοικειωθούν οι πολίτες, και ιδίως τα παιδιά, με το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και στον κυβερνοχώρο, και να γνωρίζουν τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένοι· καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ιδίως στα σχολεία· υπογραμμίζει ότι, λόγω των ταχέων τεχνολογικών εξελίξεων και των αυξανόμενων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια της επεξεργασίας και της αποθήκευσης· υπογραμμίζει ότι μολονότι το δικαίωμα στη λήθη δεν είναι απόλυτο και θα πρέπει να σταθμίζεται έναντι άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, πρέπει να δίδεται στα άτομα το δικαίωμα διόρθωσης των επιγραμμικών προσωπικών δεδομένων τους· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις δυσκολίες της πλειονότητας των χρηστών του διαδικτύου να επιβάλουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους στον ψηφιακό κόσμο· καλεί το Συμβούλιο να επιτύχει ταχεία πρόοδο όσον αφορά τη δέσμη μέτρων περί προστασίας των δεδομένων ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ·

32.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών τους λειτουργούν με νόμιμο τρόπο και σε πλήρη συμμόρφωση προς τις Συνθήκες και τον Χάρτη· καλεί ως προς τούτο τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η εθνική νομοθεσία θα επιτρέπει τη συλλογή και ανάλυση προσωπικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων μεταδεδομένων) μόνο με τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου προσώπου ή κατόπιν δικαστικής εντολής η οποία χορηγείται με βάση εύλογες υποψίες για συμμετοχή του στόχου σε εγκληματικές δραστηριότητες·

33.  τονίζει ότι η παράνομη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων πρέπει να τιμωρείται με τον ίδιο τρόπο με την παραβίαση του παραδοσιακού απόρρητου της αλληλογραφίας· εμμένει ότι πρέπει να απαγορεύεται αυστηρά η δημιουργία «κερκόπορτας» ή άλλων τεχνικών για την αποδυνάμωση ή παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας ή την εκμετάλλευση των υφιστάμενων αδυναμιών τους·

34.  καταδικάζει τις πιέσεις που ασκούνται τόσο από τους δημόσιους όσο και από τους ιδιωτικούς φορείς στις ιδιωτικές επιχειρήσεις προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν τους χρήστες του διαδικτύου, να ελέγχουν τα διαδικτυακά περιεχόμενα ή να θέτουν εν αμφιβόλω την αρχή της ουδετερότητας του δικτύου·

35.  τονίζει ότι η διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας αποτελεί βασικό ζήτημα για την ΕΕ, καθώς η αυξανόμενη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών ενέχει νέες απειλές κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον κυβερνοχώρο, η προστασία των οποίων θα πρέπει να ενισχυθεί διασφαλίζοντας ότι αυτά προωθούνται και προστατεύονται επιγραμμικά με τον ίδιο τρόπο και στην ίδια έκταση όπως στον μη επιγραμμικό κόσμο·

36.  παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί εντατικά την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ στο πεδίο αυτό, και θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις του ποινικού δικαίου στην πράξη μέσω αποτελεσματικής διερεύνησης και δίωξης προκειμένου να διασφαλισθεί ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των θυμάτων·

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν τη μεγαλύτερη δυνατή επαγρύπνηση όσον αφορά τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν ορισμένες νέες τεχνολογίες, όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και ιδίως στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

38.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της εκπαίδευσης στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης καθώς και της αύξησης της μισαλλοδοξίας και του εξτρεμισμού μεταξύ των νέων·

39.  εκφράζει τη λύπη του για τα περιστατικά διακρίσεων ή ακόμη και βίας σε βάρος μειονοτικών ομάδων, όπως οι μετανάστες, οι Ρομά, οι ΛΟΑΔΜ ή τα άτομα με αναπηρίες, για τα οποία ευθύνονται οι αστυνομικές δυνάμεις ορισμένων κρατών μελών· καλεί τα κράτη μέλη να διερευνούν και να τιμωρούν τέτοια περιστατικά· θεωρεί ότι οι αστυνομικές δυνάμεις πρέπει να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένες και καταρτισμένες σε θέματα διακρίσεων και βίας με θύματα τις εν λόγω μειονοτικές ομάδες· καλεί τα κράτη μέλη να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των ομάδων αυτών στις αστυνομικές δυνάμεις και να τις ενθαρρύνουν να καταγγέλλουν τέτοιου είδους περιστατικά· καλεί επίσης τις αρχές των κρατών μελών να καταπολεμήσουν τον μεροληπτικό χαρακτηρισμό ατόμων βάσει της εθνοτικής καταγωγής από ορισμένες αστυνομικές δυνάμεις·

Ελευθερία θρησκείας και συνείδησης

40.  παραπέμπει στο άρθρο 10 του Χάρτη, το οποίο προστατεύει την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων της επιλογής του ατόμου και της ελευθερίας μεταβολής θρησκεύματος ή πεποιθήσεων· θεωρεί ότι αυτό καλύπτει επίσης την ελευθερία των μη πιστών· καταδικάζει κάθε μορφή διάκρισης ή μισαλλοδοξίας και ζητεί την απαγόρευση κάθε μορφής διάκρισης για τους λόγους αυτούς· καταδικάζει, εν προκειμένω, τα πρόσφατα κρούσματα διακρίσεων και αντισημιτικής και αντιισλαμικής βίας· καλεί τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων των περιφερειακών αρχών, να προστατεύσουν με όλα τα διαθέσιμα μέσα την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων και να προαγάγουν την ανεκτικότητα·και τον διαπολιτισμικό διάλογο μέσω αποτελεσματικής χάραξης πολιτικής και ενίσχυσης πολιτικών κατά των διακρίσεων, όπου κρίνεται απαραίτητο· υπενθυμίζει τη σημασία ενός ουδέτερου κοσμικού κράτους για την πρόληψη των διακρίσεων σε βάρος των θρησκευτικών κοινοτήτων ή των κοινοτήτων άθεων και αγνωστικιστών, και την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης όλων των θρησκειών και πεποιθήσεων· εκφράζει την ανησυχία του για την εφαρμογή νόμων περί βλασφημίας και προσβολής της θρησκείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ελευθερία της έκφρασης, και παροτρύνει τα κράτη μέλη να τους καταργήσουν· καταδικάζει σθεναρά τις επιθέσεις στους χώρους θρησκευτικής λατρείας και παροτρύνει τα κράτη μέλη να μην αφήνουν τα εν λόγω αδικήματα ατιμώρητα·

41.  απευθύνει έκκληση για σεβασμό της ελευθερίας του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, όπου πάνω από 500 θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης·

42.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αύξηση του αντισημιτισμού στην Ευρώπη και τη γενίκευση των απόψεων που υποτιμούν ή αρνούνται το Ολοκαύτωμα· διαπιστώνει με ανησυχία ότι πολλά μέλη της εβραϊκής κοινότητας σκοπεύουν να εγκαταλείψουν την Ευρώπη λόγω της επιδείνωσης του κλίματος αντισημιτισμού αλλά και των διακρίσεων και των πράξεων βίας κατά της εβραϊκής κοινότητας·

43.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αύξηση των διαδηλώσεων κατά του Ισλάμ, για τις επιθέσεις σε τζαμιά και για την γενικευμένη τάση να συνδέεται το Ισλάμ με τον θρησκευτικό φανατισμό μιας πολύ μικρής μειονότητας· καταδικάζει τις διακρίσεις και τις πράξεις βίας σε βάρος της μουσουλμανικής κοινότητας· καλεί τα κράτη μέλη να καταδικάζουν συστηματικά τα εν λόγω φαινόμενα και να επιδεικνύουν μηδενική ανοχή ως προς αυτά·

Ισότητα και απαγόρευση των διακρίσεων·

44.  εκφράζει την απόλυτη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει ακόμα την πρόταση οδηγίας του 2008 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έθεσε την οδηγία αυτή σε προτεραιότητα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο για μια όσο το δυνατόν ταχύτερη έγκριση της πρότασης·

45.  υπενθυμίζει ότι η πολυφωνία, η απαγόρευση των διακρίσεων και η ανοχή συγκαταλέγονται μεταξύ των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ· θεωρεί ότι μόνο οι πολιτικές που αποσκοπούν στην προώθηση τόσο της τυπικής όσο και της ουσιαστικής ισότητας και στην καταπολέμηση κάθε είδους μεροληπτικής συμπεριφοράς και διακρίσεων μπορούν να προάγουν μια κοινωνία με συνοχή, εξαλείφοντας κάθε μορφή προκατάληψης που είναι επιζήμια για την κοινωνική ένταξη· εκφράζει την δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα στην ΕΕ εξακολουθούν να υφίστανται περιπτώσεις διακρίσεων, περιθωριοποίησης ακόμη και βίας και κακοποίησης για λόγους, συγκεκριμένα, φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή προσωπικών πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

46.  εκτιμά ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προστασία της πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής πολυμορφίας, και να προωθήσουν μέτρα για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων, των δικαιωμάτων του παιδιού, των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, και των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ καθώς και των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τις πολλαπλές διακρίσεις στις πολιτικές για την ισότητα·

47.  καταδικάζει όλες τις μορφές άσκησης βίας και διακρίσεων που διαπράττονται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των σχετικών περιστατικών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν συγκεκριμένες πολιτικές δεσμεύσεις για την καταπολέμηση του ρατσισμού οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένου του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας, της αφρικανοφοβίας και του αντιαθιγγανισμού·

48.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναγνωρίσουν ότι χρειάζονται αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με την ισότητα για τον υπολογισμό των διακρίσεων, διαχωρισμένα σε κατηγορίες με βάση τους λόγους εισαγωγής διακρίσεων, προκειμένου να ενημερώνονται οι χαράσσοντες πολιτική, να αξιολογείται η εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων και να βελτιωθεί η επιβολή της· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει συνεπή πρότυπα συλλογής δεδομένων σχετικά με την ισότητα, που θα βασίζονται στον αυτοπροσδιορισμό, στα ενωσιακά πρότυπα προστασίας δεδομένων και στις διαβουλεύσεις με τις αντίστοιχες κοινότητες· καλεί τα κράτη μέλη να συλλέγουν δεδομένα για όλους τους λόγους διακρίσεων·

49.  απευθύνει έκκληση προς την ΕΕ για την έγκριση οδηγίας που θα καταδικάζει την εισαγωγή διακρίσεων βάσει φύλου και θα καταπολεμά τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα στον τομέα της εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης·

Προστασία των Μειονοτήτων

50.  ζητεί μεγαλύτερη συνοχή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της προστασίας των μειονοτήτων· είναι πεπεισμένο ότι όλα τα κράτη μέλη καθώς και οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες πρέπει να δεσμεύονται από τις ίδιες αρχές και τα ίδια κριτήρια ούτως ώστε να αποφεύγονται τα διαφορετικά μέτρα και σταθμά· ζητεί, ως εκ τούτου, τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την παρακολούθηση και την εξασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων μειονοτήτων κάθε είδους τόσο στις υποψήφιες για ένταξη χώρες όσο και στα κράτη μέλη της ΕΕ·

51.  υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελεί χώρο στον οποίο υπερισχύει ο σεβασμός για την εθνοτική, πολιτισμική και γλωσσική διαφορετικότητα· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας της ΕΕ για τις εθνικές, εθνοτικές και γλωσσικές μειονότητες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση μεταχείρισή τους, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά διεθνή νομικά πρότυπα και τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές, και καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ουσιαστική ισότητα αυτών των μειονοτήτων, ιδίως σε θέματα γλώσσας, εκπαίδευσης και πολιτισμού· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμα να κυρώσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την Σύμβαση-πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη εφαρμογής των αρχών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ·

52.  καταδικάζει κάθε είδους διακρίσεων λόγω χρήσης γλώσσας και καλεί εκείνα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμα να κυρώσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οποιαδήποτε δυσανάλογα διοικητικά ή νομοθετικά εμπόδια που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη γλωσσική πολυμορφία σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο·

53.  υπογραμμίζει ότι οι αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας ενώπιον του νόμου και της απαγόρευσης των διακρίσεων για οποιονδήποτε λόγο αποτελούν θεμέλια του κράτους δικαίου· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση όλων των μορφών διακρίσεων και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του υφισταμένου νομικού πλαισίου της ΕΕ·

Κατάσταση των Ρομά

54.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την αυξανόμενη τάση διάδοσης εχθρικών αισθημάτων έναντι των Ρομά και την ανησυχία του για την κατάστασή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και για τα πολυάριθμα κρούσματα διώξεων, βίας, στιγματισμού, διακρίσεων και παράνομων απελάσεων, που αντιβαίνουν στα θεμελιώδη δικαιώματα και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να αναλαμβάνει δράση κατά των κρατών μελών που επιτρέπουν τις θεσμοθετημένες διακρίσεις και τον διαχωρισμό· καλεί τα κράτη μέλη για μία ακόμη φορά να εφαρμόσουν αποτελεσματικά στρατηγικές για την ενθάρρυνση της πραγματικής ενσωμάτωσης, να λάβουν τα κατάλληλα και ενισχυμένα μέτρα για την προώθηση της ένταξης, ιδιαίτερα στους τομείς της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της στέγασης και της υγειονομικής περίθαλψης, και να καταπολεμήσουν την βία, την ρητορική μίσους και τις διακρίσεις σε βάρος των Ρομά, σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη της 9ης Δεκεμβρίου 2013·

55.  τονίζει τη σημασία της εφαρμογής κατάλληλων εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες πολιτικές στις οποίες θα συμμετέχουν σε ένα συνεχή διάλογο οι τοπικές αρχές, μη κυβερνητικοί φορείς και οι κοινότητες των Ρομά· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την παρακολούθηση και τον καλύτερο συντονισμό κατά την υλοποίησή τους· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργασθούν με εκπροσώπους των Ρομά στην διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων που επηρεάζουν τις κοινότητές τους, χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους, μεταξύ των οποίων και πόρους της ΕΕ, ελέγχοντας παράλληλα αυστηρά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ρομά, περιλαμβανομένης της ελευθερίας κυκλοφορίας, σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών·

56.  εκφράζει τη λύπη του για τις διακρίσεις σε βάρος των Ρομά στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα και στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά Ρομά, είναι ολοένα περισσότερο ευάλωτοι σε πολλές και ταυτόχρονες παραβιάσεις των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει τη σημασία της προστασίας και προώθησης της ίσης πρόσβασης σε όλα τα δικαιώματα για τα παιδιά Ρομά·

57.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τις απαραίτητες νομοθετικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τη στείρωση και να αποζημιώσουν οικονομικά τα θύματα των εξαναγκαστικών στειρώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε γυναίκες Ρομά και σε γυναίκες με νοητική αναπηρία, σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Βία κατά των γυναικών και ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών

58.  παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να πατάξουν και να ασκήσουν διώξεις για κάθε μορφή βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών· ειδικότερα, ζητά από τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα φαινόμενα της ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης σε όλες τις μορφές της συμπεριλαμβανομένης εκείνης των προσφύγων και των παιδιών μεταναστών, καθώς και το φαινόμενο του πρώιμου ή καταναγκαστικού γάμου·

59.  εκφράζει την ανησυχία του για την έκταση της βίας και τις μορφές που έχει λάβει κατά των γυναικών στην ΕΕ, όπως καταγράφηκαν στην έρευνα του FRA σε επίπεδο ΕΕ, η οποία κατέδειξε ότι μία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει σωματική και/ή σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών, και ότι, στην περίοδο ενός έτους, περίπου 3,7 εκατομμύρια γυναίκες στην ΕΕ βιώνουν σεξουαλική βία· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν την ισχύουσα νομοθεσία και να διατηρήσουν το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών υψηλά στην ημερήσια διάταξή τους, διότι η βία λόγω φύλου δεν θα πρέπει να γίνεται ανεκτή· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην επικύρωση και να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν τη διαδικασία προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· υπογραμμίζει ότι η άμεση προσχώρηση όλων των κρατών μελών στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής και στην προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης εντός και εκτός διαδικτύου·

60.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν δίκτυα κέντρων που θα παρέχουν στήριξη και καταφύγιο στις γυναίκες που είναι θύματα εμπορίας και πορνείας, εξασφαλίζοντάς τους ψυχολογική, ιατρική, κοινωνική και νομική υποστήριξη, και θα τις συνδράμουν στην αναζήτηση σταθερής απασχόλησης με συναφή δικαιώματα·

61.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη διατήρηση των πρακτικών ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων, οι οποίες συνιστούν σοβαρή μορφή βίας κατά των γυναικών και ανεπίτρεπτη προσβολή του δικαιώματός τους στη σωματική ακεραιότητα· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επιδείξουν άκρα επαγρύπνηση έναντι των πρακτικών αυτών εντός των συνόρων τους, και να τις τερματίσουν το ταχύτερο δυνατό· καλεί ειδικότερα τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια σταθερή και αποτρεπτική προσέγγιση, εκπαιδεύοντας τους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με μετανάστες και ασκώντας διώξεις και τιμωρώντας κατά τρόπο αποτελεσματικό και συστηματικό όσους διαπράττουν ακρωτηριασμούς των γεννητικών οργάνων, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή ως προς το θέμα αυτό· εμμένει στην άποψη ότι η ως άνω προσέγγιση θα πρέπει να συμβαδίζει εκ παραλλήλου με εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερομένων ομάδων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα του ασύλου, τα θύματα ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων θεωρούνται ευάλωτα άτομα και ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων περιλαμβάνεται μεταξύ των κριτηρίων τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την χορήγηση ασύλου·

62.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνέχιση της συλλογής δεδομένων για την εξάπλωση και τη φύση της βίας κατά των γυναικών ως βάση για δυναμικές πολιτικές πρόληψης της βίας και κάλυψης των αναγκών των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της εφαρμογής της οδηγίας της ΕΕ για τα θύματα (2012/29/ΕΕ) και της διοργάνωσης εκστρατειών ευαισθητοποίησης κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης· θεωρεί ότι η συλλογή των δεδομένων πρέπει να στηριχτεί στην πρώτη έρευνα σε επίπεδο ΕΕ που πραγματοποίησε ο FRA, καθώς και στη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένης της Eurostat), του FRA και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων· επαναλαμβάνει το αίτημα προς την Επιτροπή, το οποίο διατύπωσε στο ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, για την υποβολή πρότασης για μια πράξη θέσπισης μέτρων σχετικά με την προώθηση και την υποστήριξη της δράσης των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανόμενου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· καλεί επίσης την Επιτροπή να ορίσει το 2016 ως έτος καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

63.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να πατάξουν και να διώξουν κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθετική πρωτοβουλία για την απαγόρευση της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ·

64.  ζητεί από την Επιτροπή να φροντίσει για την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου προκειμένου να προαχθεί μια νοοτροπία σεβασμού και ανεκτικότητας για την αντιμετώπιση των διακρίσεων κάθε είδους εις βάρος των γυναικών· καλεί επιπλέον τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την εφαρμογή εθνικών στρατηγικών για τον σεβασμό και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών· τονίζει τον ρόλο της Ένωσης στην ευαισθητοποίηση για τις βέλτιστες πρακτικές σε αυτό το θέμα και την προώθησή τους, δεδομένου ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που είναι απαραίτητο για την άσκηση άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

65.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του λόγω της ελλιπούς εκπροσώπησης των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στις επιχειρήσεις και στα διοικητικά τους συμβούλια, στον επιστημονικό τομέα και στον χώρο της πολιτικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο (μεγάλες επιχειρήσεις, εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές), αλλά κυρίως σε τοπικό επίπεδο· απευθύνει έκκληση για υποστήριξη των γυναικών στην επαγγελματική τους εξέλιξη και στις προσπάθειές τους να αποκτήσουν διευθυντικές θέσεις και ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόλις το 17.8% των μελών των διοικητικών συμβουλίων των μεγαλύτερων εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών στην ΕΕ·

66.  ζητεί την απεμπλοκή της οδηγίας για την άδεια μητρότητας σε επίπεδο Συμβουλίου, καθώς η εν λόγω οδηγία θα καταστήσει δυνατή την ουσιαστική και πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και την επίτευξη εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ·

67.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ότι αυτό το δεδομένο δεν αντανακλάται στην αγορά εργασίας, ειδικά σε ανώτατα κλιμάκια λήψης αποφάσεων· ζητά ως εκ τούτου από τα κράτη μέλη να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για να εξασφαλίσουν την ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας και να συνδράμουν τις γυναίκες να μετακινηθούν σε ανώτερες θέσεις στελεχών, και ιδιαίτερα να καταλήξουν το ταχύτερο δυνατό σε συμφωνία για την πρόταση οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το εισόδημα των γυναικών στην ΕΕ για εργασία ίσης αξίας παραμένει κατά μέσο όρο χαμηλότερο κατά 16 % από εκείνο των ανδρών· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να συνεχίσει το έργο της για διασφάλιση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στις αμοιβές σύμφωνα με το άρθρο 157 της ΣΛΕΕ, τις συντάξεις και τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών θέσεων· θεωρεί ότι η δράση αυτή θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας και στη διασφάλιση της πλήρους αξιοποίησης όλων των διαθεσίμων ταλέντων στην Ευρώπη· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλότερο εκείνου των ανδρών και τονίζει ότι η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών πρέπει να είναι ένα συστατικό του αγώνα κατά της φτώχειας·

68.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την αρχή της ισότητας μεταξύ των φύλων· καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε παρόμοια αξιολόγηση της εθνικής νομοθεσίας τους·

69.  αναγνωρίζει ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα και ουσιώδη στοιχεία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας των φύλων και της αυτοδιάθεσης· παροτρύνει την Επιτροπή να περιλάβει τα ΣΑΥΔ ως βασικά ανθρώπινα δικαιώματα στην επόμενη στρατηγική της ΕΕ για την υγεία, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνοχή ανάμεσα στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως της ζήτησε το Κοινοβούλιο στις 10 Μαρτίου 2015·

70.  αναγνωρίζει ότι η άρνηση της έκτρωσης για τη σωτηρία μιας ανθρώπινης ζωής συνιστά σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

71.  καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, να αναγνωρίσουν το δικαίωμα πρόσβασης σε ασφαλή και σύγχρονα μέσα αντισύλληψης και στη σεξουαλική εκπαίδευση στα σχολεία· προτρέπει την Επιτροπή να συμπληρώσει τις υφιστάμενες εθνικές πολιτικές για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, μεριμνώντας παράλληλα για την πλήρη ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Δικαιώματα των παιδιών

72.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας και κακομεταχείρισης με θύματα τα παιδιά· καλεί τα κράτη μέλη, ως συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των παιδιών από όλες τις μορφές σωματικής και ψυχολογικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, των καταναγκαστικών γάμων, της παιδικής εργασίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης·

73.  καταδικάζει απερίφραστα τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και ιδίως το αυξανόμενο φαινόμενο της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο· παροτρύνει την Ένωση και τα κράτη μέλη να ενώσουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των σοβαρών αυτών παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού και να λάβουν δεόντως υπόψη τις συστάσεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο(33)· απευθύνει νέα έκκληση προς τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμα, να ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας· καλεί επίσης την Ένωση και τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμα, να επικυρώσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών ενάντια στη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση·

74.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, και να ενισχύσουν τη νομική ικανότητα, τις τεχνικές δυνατότητες και τους οικονομικούς πόρους των αρχών επιβολής του νόμου, προκειμένου να αυξηθεί η συνεργασία, μεταξύ άλλων με την Ευρωπόλ, με στόχο την αποτελεσματικότερη διερεύνηση και εξάρθρωση δικτύων δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων εις βάρος παιδιών, δίδοντας ταυτόχρονα προτεραιότητα στα δικαιώματα και στην ασφάλεια των θιγόμενων παιδιών·

75.  εμμένει στον ρόλο των επαγγελματιών που ασχολούνται με παιδιά, όπως δάσκαλοι, διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους και παιδίατροι, όσον αφορά τον εντοπισμό ενδείξεων σωματικής και ψυχολογικής βίας σε βάρος παιδιών, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού εκφοβισμού· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση των επαγγελματιών αυτών στο συγκεκριμένο θέμα· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τηλεφωνικές γραμμές μέσω των οποίων τα παιδιά θα μπορούν να καταγγέλλουν περιστατικά κακομεταχείρισης, σεξουαλικής βίας, εκφοβισμού ή παρενόχλησης·

76.  θεωρεί ότι τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών στο διαδίκτυο πρέπει να προστατεύονται δεόντως και ότι τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται με τρόπο φιλικό προς αυτά σχετικά με τους κινδύνους και τις συνέπειες της χρησιμοποίησης των προσωπικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο· καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ιδίως στα σχολεία· τονίζει ότι η κατάρτιση προφίλ παιδιών στο διαδίκτυο θα πρέπει να απαγορεύεται·

77.  καταδικάζει τις διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής εις βάρος των παιδιών και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν κοινή δράση για την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των παιδιών· καλεί, ιδίως, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν ρητή προτεραιότητα στα παιδιά κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των περιφερειακών πολιτικών και των πολιτικών συνοχής·

78.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλα τα παιδιά, είτε είναι ύποπτοι, δράστες ή θύματα είτε διάδικοι σε δικαστική διαδικασία· επιβεβαιώνει τη σημασία της ενίσχυσης των δικονομικών εγγυήσεων για τα παιδιά στις ποινικές διαδικασίες, ιδίως στο πλαίσιο των εν εξελίξει συζητήσεων για την έγκριση οδηγίας σχετικά με ειδικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών·

79.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των διασυνοριακών υποθέσεων απαγωγών παιδιών από γονείς· υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία του ρόλου του Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεθνή απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς· υπογραμμίζει τη σημασία μιας κοινής ενωσιακής προσέγγισης για την εξεύρεση των αγνοούμενων παιδιών στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις αγνοούμενων παιδιών και να δημιουργήσουν ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές για την αναζήτηση αγνοούμενων παιδιών·

80.  υπενθυμίζει ότι, σε όλες τις πολιτικές και τα μέτρα που αφορούν τα παιδιά, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Χάρτη· υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση κατοχυρώνεται στον Χάρτη και ότι η εκπαίδευση έχει καθοριστική σημασία τόσο για την ευημερία όσο και για την προσωπική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και για το μέλλον της κοινωνίας· θεωρεί ότι η μόρφωση των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν τα παιδιά αυτά να απαλλαγούν από τη φτώχεια· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ποιοτική εκπαίδευση όλων των ατόμων·

81.  τονίζει ότι θα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των παιδιών των πολιτών της ΕΕ, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός της Ένωσης και ζητεί, κατά συνέπεια, την ενίσχυση της συνεργασίας με τα αρμόδια θεσμικά όργανα για την καλή διαβίωση των παιδιών σε σκανδιναβικές χώρες εκτός της ΕΕ· θεωρεί ότι όλοι οι εταίροι της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των μελών του ΕΟΧ) θα πρέπει να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Χάγης του 1996 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία σε θέματα γονικής μέριμνας και μέτρων προστασίας των παιδιών·

82.  αναγνωρίζει ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση είχε σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην ενάσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών και στην ευημερία των παιδιών· καλεί τα κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της σύστασης της Επιτροπής με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας», μέσω ολοκληρωμένων στρατηγικών για την υποστήριξη της πρόσβασης σε επαρκείς πόρους, την παροχή πρόσβασης σε προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες, και την προώθηση της συμμετοχής των παιδιών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τα επηρεάζουν· καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα για την παρακολούθηση της εφαρμογής της σύστασης·

83.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα φιλόδοξο και περιεκτικό σύστημα που θα διαδεχθεί το θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού το 2015· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών σε όλη τη νομοθεσία, τις πολιτικές και τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και με την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ για τα δικαιώματα των παιδιών· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η εντολή και οι πόροι του συντονιστή για τα δικαιώματα του παιδιού λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τη δέσμευση της ΕΕ για συστηματική και αποτελεσματική ενσωμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού στις δράσεις της· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας των παιδιών που έχουν αναγγελθεί·

84.  επικροτεί την τάση προς την ποινικοποίηση των καταναγκαστικών γάμων που παρατηρείται στα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν επαγρύπνηση και να μεριμνούν για την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με παιδιά, όπως δάσκαλοι και διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους, με σκοπό τον εντοπισμό παιδιών που κινδυνεύουν να σταλούν πίσω στις χώρες καταγωγής τους για να συνάψουν καταναγκαστικό γάμο·

Δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ

85.  καταδικάζει απερίφραστα τις διακρίσεις κάθε μορφής και τις βιαιότητες που διαπράττονται στο έδαφος της ΕΕ εις βάρος των ΛΟΑΔΜ (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, διεμφυλικοί και μεσοφυλικοί), τις οποίες τροφοδοτούν νομοθετήματα και πολιτικές που περιορίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων αυτών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν νόμους και πολιτικές για την αντιμετώπιση της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να προωθήσει σχέδιο δράσης ή στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ για την ισότητα με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, όπως έχει επανειλημμένως ζητήσει το Κοινοβούλιο και έχει υποσχεθεί η επίτροπος Jourová κατά τις ακροάσεις της Επιτροπής· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου· τονίζει ωστόσο ότι η ολοκληρωμένη αυτή πολιτική πρέπει να σέβεται τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οργανισμών της και των κρατών μελών της·

86.  πιστεύει ότι είναι πιθανότερο να διασφαλισθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν πρόσβαση σε νομικούς θεσμούς όπως η συγκατοίκηση, η καταγεγραμμένη συμβίωση ή ο γάμος· χαιρετίζει το γεγονός ότι 19 κράτη μέλη προσφέρουν σήμερα αυτές τις δυνατότητες και καλεί τα άλλα κράτη μέλη να σκεφθούν να πράξουν το ίδιο· επαναλαμβάνει, επιπλέον, την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει φιλόδοξη πρόταση κανονισμού για να εξασφαλισθεί η αμοιβαία αναγνώριση όλων των ληξιαρχικών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένης της νομικής αναγνώρισης του φύλου, των γάμων και των συμφώνων συμβίωσης) και των συνεπειών τους, προκειμένου να μειωθούν τα νομικά και διοικητικά εμπόδια που δημιουργούν διακρίσεις για τους πολίτες που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία·

87.  καλεί τα κράτη μέλη να επαγρυπνούν και να επιβάλλουν κυρώσεις για τις προσβολές και τον στιγματισμό που υφίστανται οι ΛΟΑΔΜ στη δημόσια σφαίρα από ασκούντες δημόσιο λειτούργημα·

88.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις οργανώσεις των εργοδοτών στις προσπάθειές τους να υιοθετήσουν πολιτικές διαφορετικότητας και μη διακρίσεων, με έμφαση στους ΛΟΑΔΜ·

89.  θεωρεί ότι οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να διευκολύνουν τις διαδικασίες που επιτρέπουν στα άτομα τα οποία έχουν κάνει αλλαγή φύλου να επιδιώκουν την αναγνώριση του νέου τους φύλου στα επίσημα έγγραφα· καταδικάζει εκ νέου κάθε διαδικασία νομικής αναγνώρισης που καθιστά υποχρεωτική τη στείρωση των διεμφυλικών ατόμων·

90.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα διεμφυλικά άτομα εξακολουθούν να θεωρούνται ψυχικά άρρωστα στην πλειονότητα των κρατών μελών και τους ζητεί να επανεξετάσουν τους εθνικούς καταλόγους ψυχικής υγείας, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι όλα τα διεμφυλικά άτομα θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη από ιατρική άποψη περίθαλψη·

91.  επικροτεί την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Επιτροπή προτρέποντας για τον αποχαρακτηρισμό των διεμφυλικών ατόμων ως ασθενών στην αναθεώρηση της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες προκειμένου να μην αποτελέσει η έμφυλη διαφοροποίηση στην παιδική ηλικία νέα διάγνωση στη διεθνή ταξινόμηση των νόσων·

92.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι εγχειρίσεις «κανονικοποίησης» των γεννητικών οργάνων σε μεσοφυλικά βρέφη είναι ευρέως διαδεδομένες, παρόλο που δεν είναι αναγκαίες από ιατρική άποψη· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον νόμο της Μάλτας περί ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου του Απριλίου του 2015, ο οποίος απαγορεύει τέτοιες εγχειρίσεις σε μεσοφυλικά βρέφη και ενισχύει την αρχή του αυτοπροσδιορισμού για τα μεσοφυλικά άτομα, και καλεί τα άλλα κράτη να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Μάλτας·

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

93.  καταδικάζει τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό που εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη και σήμερα τα άτομα με αναπηρία· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να υλοποιήσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία και, αντίστοιχα, να παρακολουθούν και να εφαρμόζουν τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να αναλάβει τη νομοθετική πρωτοβουλία μιας «πράξης για την προσβασιμότητα», με τη μορφή ενός οριζόντιου μέσου που θα είναι σε θέση να προωθήσει την προστασία των ατόμων με αναπηρία και να διασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΕΕ είναι συνεπείς προς τον σκοπό αυτό· επίσης καλεί την Επιτροπή να μεγιστοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ της στρατηγικής της ΕΕ για την αναπηρία, των διατάξεων της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκειμένου να διασφαλισθεί η ουσιαστική ενάσκηση και η αποτελεσματική επιβολή των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων, μέσω μέτρων εναρμόνισης και εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου και της πολιτιστικής και πολιτικής παρέμβασης·

94.  παροτρύνει την Επιτροπή να καθοδηγήσει τα κράτη μέλη για τη βέλτιστη χρήση των ευρωπαϊκών ταμείων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της ΕΕ δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία καθώς και να στηρίξει και να συνεργασθεί στενά με ΜΚΟ και οργανώσεις για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της Σύμβασης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση και την κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, και να παράσχουν στήριξη σε συνθήκες αυτόνομης διαβίωσης των ατόμων αυτών και σε προγράμματα αποϊδρυματοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 26 του Χάρτη·

95.  τονίζει την ανάγκη να γίνει σεβαστό το δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία σε εκλογές· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να συμπεριλάβει αξιολόγηση της συμβατότητας με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στην έκθεσή της για την εφαρμογή των οδηγιών του Συμβουλίου 93/109/ΕΚ και 94/80/ΕΚ, οι οποίες προβλέπουν το δικαίωμα ψήφου και της υποβολής υποψηφιότητας στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις δημοτικές εκλογές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλά άτομα με αναπηρία στην ΕΕ που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας χάνουν επίσης το δικαίωμα ψήφου· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν την εθνική τους νομοθεσία προκειμένου μην αφαιρούν συστηματικά το δικαίωμα ψήφου από τα άτομα με αναπηρία που στερούνται της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας, αλλά, αντιθέτως, να αξιολογούν την κάθε περίπτωση χωριστά και να προβλέπουν την παροχή βοήθειας στα άτομα με αναπηρία στο πλαίσιο των διαδικασιών ψηφοφορίας·

96.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη συμβατότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με τις απαιτήσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να αξιολογεί μέσω εκτίμησης του αντίκτυπου κάθε μελλοντική πρόταση σχετικά με την εν λόγω σύμβαση·

97.  καταδικάζει την προσφυγή σε μορφές σωματικού και φαρμακολογικού εξαναγκασμού των ατόμων με ψυχικές αναπηρίες και καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές κοινωνικής ένταξης·

98.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να συναντούν εμπόδια κατά την πρόσβασή τους στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης· θεωρεί ότι τα εν λόγω εμπόδια περιορίζουν τη συμμετοχή τους στην κοινωνία και συνιστούν παραβίαση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν μεταξύ άλλων από την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες σχετικά με την προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την ταχύτερη δυνατή έγκριση νομοθετικής πράξης·

99.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τα άτομα με αναπηρία, μεταξύ άλλων μέσων των οργανώσεων εκπροσώπησής τους, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στα αντίστοιχα πεδία αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της CPRD·

100.  καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν την σαφή και ευρεία δημοσιοποίηση των ευκαιριών συμμετοχής στις διαδικασίες διαβούλευσης χρησιμοποιώντας προσβάσιμα μέσα επικοινωνίας, την παροχή υλικού σε άλλη μορφή, όπως σε γραφή Μπράιγ ή σε ευανάγνωστη μορφή, και την προσβασιμότητα σε δημόσιες ακροάσεις και συνεδριάσεις όπου συζητούνται οι προτεινόμενοι νόμοι και οι πολιτικές·

101.  καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει τη συλλογή δεδομένων για την αναπηρία μέσω κοινωνικών μελετών της ΕΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 31 της CPRD· τονίζει ότι η εν λόγω συλλογή δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιεί μεθοδολογίες που συμπεριλαμβάνουν όλα τα άτομα με αναπηρία, μεταξύ αυτών και εκείνα με πιο βαριές αναπηρίες και εκείνα που ζουν σε ιδρύματα·

Διακρίσεις λόγω ηλικίας

102.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλοί ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν διακρίσεις και παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους καθημερινά, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε επαρκές εισόδημα, απασχόληση, υγειονομική περίθαλψη και σε αναγκαία αγαθά και υπηρεσίες· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 25 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, διακηρύσσει το δικαίωμα των ηλικιωμένων προσώπων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγική για τη δημογραφική αλλαγή, ώστε να θέσει σε εφαρμογή το άρθρο 25 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

103.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η κακομεταχείριση, η παραμέληση και η κακοποίηση ηλικιωμένων είναι ευρέως διαδεδομένες στα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα ώστε να καταπολεμηθούν οι εις βάρος των ηλικιωμένων καταχρηστικές συμπεριφορές και όλες οι μορφές βίας και να προωθηθεί η ανεξαρτησία τους μέσα από την παροχή στήριξης για την ανακαίνιση και την προσβασιμότητα των κατοικιών· υπενθυμίζει ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες ζουν πιο συχνά κάτω από το όριο της φτώχειας λόγω των μισθολογικών και, αργότερα, συνταξιοδοτικών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών·

104.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ενσωμάτωση των νεότερων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, ιδίως αυτών που επηρεάζονται από την οικονομική κρίση, μεταξύ άλλων με τη διοργάνωση και παροχή κατάρτισης για την κοινωνική πρόοδο των νέων·

105.  ζητεί τον σεβασμό της αξιοπρέπειας στο τέλος της ζωής, διασφαλίζοντας ιδίως την αναγνώριση και τον σεβασμό των βουλήσεων που εκφράζονται στις διαθήκες ζωής·

106.  εκφράζει την ανησυχία του διότι οι περικοπές των κρατών μελών όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες και τις συντάξεις συμβάλλουν σημαντικά στο φαινόμενο της φτώχειας στην τρίτη ηλικία, μειώνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των ηλικιωμένων, επιδεινώνοντας τις συνθήκες διαβίωσής τους, προκαλώντας ανισότητες όσον αφορά την οικονομική προσιτότητα των υπηρεσιών και αυξάνοντας τον αριθμό των ηλικιωμένων με εισόδημα που μόλις υπερβαίνει το όριο της φτώχειας·

Εγκλήματα μίσους και ρητορική του μίσους

107.  εκφράζει τη λύπη του για τα περιστατικά ρητορικής του μίσους και εγκλημάτων μίσους που υποκινούνται από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη θρησκευτική μισαλλοδοξία ή από προκαταλήψεις έναντι της αναπηρίας, του γενετήσιου προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου, τα οποία λαμβάνουν χώρα στην ΕΕ σε καθημερινή βάση· ζητεί από τα κράτη μέλη να προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και να προωθήσουν την κατανόηση, την αποδοχή και την ανεκτικότητα μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων στην επικράτειά τους· ζητεί από την ΕΕ, στο πλαίσιο του καθορισμού ευρωπαϊκών πολιτικών κατά των διακρίσεων και στον τομέα της δικαιοσύνης, να θέσει ως προτεραιότητα την πάταξη των εγκλημάτων μίσους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον αγώνα κατά των εγκλημάτων μίσους και των στάσεων και συμπεριφορών που συνιστούν διακρίσεις αναπτύσσοντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους, της βίας λόγω προκατάληψης και των διακρίσεων·

108.  ανησυχεί για την αυξανόμενη χρήση ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μια απλή διαδικασία που θα επιτρέπει στους πολίτες να καταγγέλλουν τα περιεχόμενα μίσους που εντοπίζουν στο διαδίκτυο·

109.  εκφράζει την ανησυχία του σε σχέση με τις έρευνες και τις καταδίκες για εγκλήματα μίσους στα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να ενθαρρύνουν την καταγγελία τέτοιων εγκλημάτων, διασφαλίζοντας και την αναγκαία προστασία, καθώς τα πορίσματα του FRA από τις μεγάλης κλίμακας έρευνές του καταδεικνύουν με συνέπεια ότι τα θύματα εγκληματικών πράξεων διστάζουν να μιλήσουν και να καταγγείλουν τα περιστατικά στην αστυνομία·

110.  εκφράζει την ανησυχία του διότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει σωστά τις διατάξεις της απόφασης πλαισίου 2008/913/ΔΕΥ και καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως και να εφαρμόσουν τα πρότυπα της ΕΕ καθώς και να διασφαλίσουν την επιβολή της εθνικής νομοθεσίας που τιμωρεί τα εγκλήματα μίσους κάθε μορφής, την υποκίνηση στο μίσος και την παρενόχληση, αλλά και κινητοποιεί συστηματικά τις διαδικασίες δίωξης αυτών των ποινικών αδικημάτων· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την ορθή μεταφορά της απόφασης πλαισίου και να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν το έχουν πράξει· ζητεί περαιτέρω επανεξέταση της απόφασης πλαισίου προκειμένου να καλύπτει πλήρως κάθε μορφή εγκλήματος μίσους και εγκλημάτων που διαπράχθηκαν λόγω προκατάληψης ή διάκρισης, και να ορίζει με σαφήνεια συνεπή πρότυπα διερεύνησης και δίωξης·

111.  ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει στήριξη σε προγράμματα κατάρτισης για τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές καθώς και για τους συναφείς φορείς της ΕΕ όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση τόσο των πρακτικών που συνιστούν διακρίσεις όσο και των εγκλημάτων μίσους· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διερεύνηση και τη δίωξη κατάλληλα εργαλεία και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση αφενός να προσδιορίζουν και να αντιμετωπίζουν τα αδικήματα για τα οποία ισχύει η απόφαση πλαίσιο, και αφετέρου να αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν με τα θύματα·

112.  παρατηρεί με ανησυχία την άνοδο πολιτικών κομμάτων που βασίζουν τα πολιτικά τους προγράμματα στον αποκλεισμό για λόγους εθνοτικής προέλευσης, σεξουαλικού προσανατολισμού ή για θρησκευτικούς λόγους·

113.  ανησυχεί έντονα για την αυξανόμενη γενίκευση των ρατσιστικών και ξενοφοβικών πράξεων και της αντίστοιχης ρητορικής μέσα από την ολοένα πιο έντονη δημόσια παρουσία στον δημόσιο βίο των ρατσιστικών και ξενοφοβικών ομάδων, από τις οποίες ορισμένες έχουν αποκτήσει ή επιδιώκουν να αποκτήσουν το καθεστώς του πολιτικού κόμματος·

114.  εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του για την άνοδο πολιτικών κομμάτων που εκμεταλλεύονται την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση για να δικαιολογήσουν τα ρατσιστικά, ξενοφοβικά και ισλαμοφοβικά τους μηνύματα·

115.  καταδικάζει σθεναρά τις πρακτικές εκφοβισμού και διώξεων κατά των μειονοτήτων, ιδίως κατά των Ρομά και των μεταναστών, από παραστρατιωτικές ομάδες, ορισμένες από τις οποίες συνδέονται άμεσα με πολιτικό κόμμα· καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν εκτός νόμου και να τιμωρούν τέτοιες πρακτικές·

Άστεγοι

116.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αριθμό των ατόμων που έχουν χάσει την κατοικία τους ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης· εκτιμά ότι οι άστεγοι πρέπει να παραμείνουν ενταγμένοι στην κοινωνία, ότι πρέπει να δοθεί αγώνας κατά της απομόνωσης και της περιθωριοποίησής τους· καλεί, επί του προκειμένου, τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν φιλόδοξες πολιτικές με σκοπό την παροχή βοήθειας προς αυτά τα άτομα· τονίζει ότι οι άστεγοι είναι ευάλωτα άτομα, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να αποφεύγουν να τους στιγματίζουν ως εγκληματίες· ζητεί από τα κράτη μέλη να καταργήσουν κάθε νόμο ή πολιτική που τους παρουσιάζει ως τέτοιους· καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν εθνικές στρατηγικές με στόχο την καταπολέμηση του φαινομένου των αστέγων στην επικράτειά τους· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην αποστολή τους να καταπολεμήσουν το φαινόμενο των αστέγων διευκολύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη συλλογή συγκεκριμένων στοιχείων· ζητεί από τη Επιτροπή να παρακολουθήσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη μέλη που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της έλλειψης στέγης· υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα στεγαστικής βοήθειας για τους φτωχότερους στην κοινωνία κατοχυρώνεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Δικαιώματα των μεταναστών και των αιτούντων διεθνή προστασία

117.  καταδικάζει το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός αιτούντων άσυλο και μεταναστών που προσπαθούν να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν να πεθαίνουν στη Μεσόγειο, και στηλιτεύει τον ρόλο των παράνομων διακινητών και λαθρεμπόρων, που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών· επισημαίνει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν δραστικά και υποχρεωτικά μέτρα για να αποτραπούν περαιτέρω τραγωδίες στην θάλασσα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμπεριλάβουν την αλληλεγγύη και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στον πυρήνα των μεταναστευτικών πολιτικών της ΕΕ, και συγκεκριμένα:

   τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε κάθε πτυχή των πολιτικών της ΕΕ για τη μετανάστευση, και πραγματοποίησης διεξοδικής αξιολόγησης του αντικτύπου που έχουν στα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών όλα τα μέτρα και οι μηχανισμοί σχετικά με την μετανάστευση, το άσυλο και τον έλεγχο των συνόρων· καλεί, συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη να σεβασθούν τα δικαιώματα των ευάλωτων μεταναστών·
   υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ που θα ενισχύσει την συνοχή των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να θέτουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών στο επίκεντρο κάθε συμφωνίας διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών επανεισδοχής, των εταιρικών σχέσεων για την κινητικότητα και των συμφωνιών τεχνικής συνεργασίας·
   υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις διεθνείς υποχρεώσεις τους να παρέχουν βοήθεια σε άτομα που κινδυνεύουν στη θάλασσα·
   καλεί τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν ή να αναθεωρήσουν οιαδήποτε νομοθεσία τιμωρεί τα άτομα που συνδράμουν τους μετανάστες που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα·
   υπογραμμίζει το θεμελιώδες δικαίωμα στην αναζήτηση ασύλου ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ανοίξουν και να διαθέσουν επαρκείς πόρους για τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων και νέων νόμιμων και ασφαλών διαύλων εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αιτούντες άσυλο ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις προσπάθειες παράτυπης εισόδου και να καταπολεμηθούν τα κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης που αποκομίζουν κέρδος θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές μεταναστών και από την σεξουαλική και εργασιακή τους εκμετάλλευση·
   καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμετέχουν σε προγράμματα απανεγκατάστασης της ΕΕ, και ενθαρρύνει την χρήση θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους·
   παροτρύνει τα κράτη μέλη να εγγυηθούν αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ασύλου, με ιδιαίτερη προσοχή σε ευάλωτα άτομα και στον περιορισμό του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού των αιτούντων άσυλο· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του Κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ), και ιδίως της οδηγίας 2013/32/ΕΕ, με ιδιαίτερη προσοχή στους αιτούντες άσυλο για τους οποίους απαιτούνται ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις·
   ζητεί την θέσπιση ενός αποτελεσματικού και εναρμονισμένου συστήματος χορήγησης ασύλου της ΕΕ για την δίκαιη κατανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών μελών·
   εκφράζει τη λύπη του για τα καταγγελθέντα περιστατικά βίαιης απώθησης στα σύνορα της ΕΕ· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους να σέβονται την αρχή της μη επαναπροώθησης όπως αναγνωρίζεται από την Σύμβαση της Γενεύης και από το ΕΔΑΔ και της απαγόρευσης των ομαδικών απελάσεων δυνάμει του άρθρου 19 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την Επιτροπή, τους οργανισμούς της και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την συμμόρφωση με αυτές και άλλες διεθνείς και ενωσιακές υποχρεώσεις·

118.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν την απαραίτητη νομοθεσία για να εφαρμοσθεί η αρχή της αλληλεγγύης όπως αναφέρεται στο άρθρο 80 της ΣΛΕΕ·

119.  καταδικάζει σθεναρά την προστασία της ασφάλειας στα σύνορα της ΕΕ που μερικές φορές φτάνει μέχρι του σημείου να ανεγείρονται τείχη και συρματοπλέγματα, καθώς και την έλλειψη νόμιμων οδών εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα πολλοί αιτούντες άσυλο και μετανάστες να υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μεθόδους ολοένα και πιο επικίνδυνες, παραδομένοι στα χέρια των διακινητών και των δουλεμπόρων·

120.  ζητεί η διεξαγωγή ελέγχων στα σύνορα να γίνεται με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, και τονίζει την ανάγκη δημοκρατικού ελέγχου των επιχειρήσεων της Frontex από το Κοινοβούλιο·

121.  ζητεί την αναστολή όλων των δραστηριοτήτων που έχουν πιστοποιηθεί ότι παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα δυνάμει του δικαίου της ΕΕ ή της εντολής του Frontex·

122.  υπογραμμίζει τον αρνητικό αντίκτυπο του κανονισμού του Δουβλίνου στην ουσιαστική πρόσβαση σε διεθνή προστασία, ελλείψει ενός πραγματικού Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, υπό το πρίσμα, ειδικότερα, της νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ και της ΕΣΑΔ· καταδικάζει αφενός το γεγονός ότι η αναθεώρηση του κανονισμού δεν κατέληξε στην κατάργηση αυτού του κανονισμού ούτε, τουλάχιστον, στην κατάργηση της επιστροφής στην πρώτη χώρα εισόδου στην ΕΕ, και αφετέρου την μη ανάληψη δράσης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη προς εξεύρεση πιθανής εναλλακτικής που να βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών·

123.  καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους·

124.  καταδικάζει την αδιάκριτη προσφυγή στην παράνομη κράτηση παράτυπων μεταναστών, περιλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο, των ασυνόδευτων ανηλίκων και των ανιθαγενών· καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της οδηγίας για τον επαναπατρισμό, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού του δικαιώματος της αξιοπρέπειας και της αρχής του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού, καθώς και στην διεθνή και ενωσιακή νομοθεσία· υπενθυμίζει ότι η κράτηση μεταναστών πρέπει να αποτελεί μέτρο έσχατης λύσης και παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν εναλλακτικά μέτρα· καταδικάζει τις άθλιες συνθήκες κράτησης σε μερικά κράτη μέλη και παροτρύνει την Επιτροπή να επιλύσει το θέμα το ταχύτερο δυνατό· επαναλαμβάνει την ανάγκη να διασφαλιστεί η άσκηση του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής των παράτυπων μεταναστών στις περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων τους

125.  ζητά από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ενημέρωσης και της διαφάνειας σε σχέση με την κράτηση των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο σε πολλά κράτη μέλη, και καλεί επειγόντως την Επιτροπή να προτείνει αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 ούτως ώστε τα στατιστικά στοιχεία για τη λειτουργία των συστημάτων και των εγκαταστάσεων κράτησης να συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού·

126.  υπογραμμίζει τη σημασία του δημοκρατικού ελέγχου για κάθε μορφή στέρησης της ελευθερίας δυνάμει των νόμων περί μετανάστευσης και ασύλου· καλεί τους ευρωβουλευτές και τους εθνικούς βουλευτές να επισκέπτονται συχνά τα κέντρα υποδοχής και κράτησης μεταναστών και αιτούντων άσυλο, και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΚΟ και των δημοσιογράφων στα εν λόγω κέντρα·

127.  ζητεί μεγαλύτερο έλεγχο της λειτουργίας των κέντρων υποδοχής και κράτησης μεταναστών, καθώς και της μεταχείρισής τους στα εν λόγω κέντρα και των διαδικασιών χορήγησης ασύλου που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη. Εφιστά την προσοχή στις διαδικασίες «ταχείας απέλασης» και στα βίαια περιστατικά που σημειώνονται σε διάφορες «προβληματικές» ζώνες της νότιας Ευρώπης, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση δρομολόγηση πολιτικού διάλογου από την Επιτροπή στο πλαίσιο περιφρούρησης του κράτους δικαίου με τα κράτη που εφαρμόζουν τις εν λόγω πρακτικές·

128.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν συγκεκριμένα μέτρα και βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της κοινωνικής ένταξης, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ένταξης των μεταναστών στην κοινωνία· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι είναι ουσιώδους σημασίας η καταπολέμηση των αρνητικών στερεοτύπων και της παραπληροφόρησης σχετικά με τους μετανάστες μέσω της ανάπτυξης αντεπιχειρημάτων, πρωτίστως στα σχολεία και με στόχο τους νέους, ώστε να ενισχυθεί ο θετικός αντίκτυπος της μετανάστευσης·

129.  θεωρεί ότι τα παιδιά μετανάστες είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, ιδίως όταν είναι ασυνόδευτα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη δέσμη του ΚΕΣΑ (κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου) προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ· επικροτεί την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-648/11, στην οποία αναφέρεται ότι το υπεύθυνο κράτος μέλος για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη από ασυνόδευτο ανήλικο είναι το κράτος στο οποίο ευρίσκεται ο ανήλικος μετά την υποβολή σε αυτό αίτησης ασύλου· υπενθυμίζει ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι πρωτίστως παιδιά και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, κινητήριος αρχή των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η προστασία των παιδιών και όχι οι μεταναστευτικές πολιτικές·

130.  ζητεί να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο δαπανήθηκαν πόροι που διατέθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για εσωτερικές υποθέσεις, ιδίως δε οι πόροι που χορηγήθηκαν για την υποδοχή αιτούντων άσυλο· καλεί την ΕΕ να λάβει μέτρα όταν διαπιστώνεται ότι οι εν λόγω πόροι χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που δεν συνάδουν με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

131.  ζητεί να παρέχεται συνδρομή στα κράτη μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, ώστε να βοηθηθούν για την αποκατάσταση των συστημικών κενών όσον αφορά τις συνθήκες υποδοχής και τις διαδικασίες ασύλου που έχουν επιδεινωθεί από την αύξηση του αριθμού των αιτούντων άσυλο·

132.  ζητεί από την ΕΕ να διασφαλίσει τη λογοδοσία των υπαλλήλων της για τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχουν διαπράξει· ειδικότερα, ζητεί να διασφαλίσει την έναρξη έρευνας για καταγγελίες επί παραβάσεων που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο των συντονισμένων επιχειρήσεων του οργανισμού Frontex και να λάβει κατάλληλα μέτρα, πειθαρχικά ή άλλου τύπου, εναντίον εκείνων που έχουν διαπράξει τέτοιες παραβάσεις· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, τη δημιουργία μηχανισμού προσφυγής στο εσωτερικό του Frontex, όπως ζήτησε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής στην έρευνά του OI/5/2012/BEH-MHZ, και τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων των ερευνών που πραγματοποιούνται μετά από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί επίσης την αναστολή των καθηκόντων του οργανισμού όταν, στο πλαίσιο αυτών των καθηκόντων, διαπράττονται παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1168/2011·

133.  καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων·

134.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αποτελεσματική πρόσβαση των γυναικών που υφίστανται διώξεις λόγω φύλου στη διεθνή προστασία· καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, ιδίως όσον αφορά την άμεση χορήγηση αυτόνομης άδειας διαμονής στα μέλη της οικογένειας που εισέρχονται σε κράτος μέλος για λόγους οικογενειακής επανένωσης, σε περίπτωση ιδιαιτέρως δυσχερών περιπτώσεων όπως η ενδοοικογενειακή βία·

135.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα του ασύλου, τα θύματα ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων θεωρούνται ευάλωτα άτομα και ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων περιλαμβάνεται μεταξύ των κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση αίτησης ασύλου· καλεί τα κράτη μέλη να εκπαιδεύσουν τους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με τους μετανάστες στον εντοπισμό των γυναικών και των κοριτσιών που ενδέχεται να υποστούν ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων στη χώρα καταγωγής τους·

136.  επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή των Ευρωπαίων πολιτών και των οικογενειών τους, που περιλαμβάνεται στις Συνθήκες και διασφαλίζεται από την οδηγία 2004/38/ΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία, αποτελεί ένα από τα πλέον συγκεκριμένα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών· καταδικάζει κάθε απόπειρα που αποσκοπεί στην αναθεώρηση αυτού του κεκτημένου, και συγκεκριμένα την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων Σένγκεν εκτός του συνοριακού κώδικα Σένγκεν, και ζητεί κάθε παραβίαση των κανόνων να παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο· εκφράζει τις ανησυχίες του για την αυξανόμενη τάση ταχέων απελάσεων, κατά παράβαση του υφιστάμενου πλαισίου, πολιτών της ΕΕ από το κράτος μέλος κατοικίας τους, ως αποτέλεσμα της απώλειας της θέσης εργασίας και του εισοδήματός τους· θεωρεί ότι το γεγονός αυτό αντιβαίνει στο πνεύμα της ελεύθερης κυκλοφορίας·

Αλληλεγγύη στην οικονομική κρίση

137.  καταδικάζει τον τρόπο με τον οποίο η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και η κρίση του δημόσιου χρέους, παράλληλα με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν, έχουν επηρεάσει αρνητικά τα οικονομικά, αστικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα των ανθρώπων, με συχνή συνέπεια την αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας, και των επισφαλών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, καθώς επίσης τον αποκλεισμό και την απομόνωση, ιδίως στα κράτη μέλη στα οποία εγκρίθηκαν προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής, και υπογραμμίζει ότι σε πρόσφατο σημείωμα της Eurostat επισημαίνεται ότι σήμερα ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους πολίτες αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας και αποκλεισμού·

138.  επισημαίνει ότι η οικονομική κρίση και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπισή της έχουν επηρεάσει το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικές ανάγκες όπως η εκπαίδευση, η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη και η κοινωνική ασφάλεια, καθώς επίσης είχαν αρνητική επίδραση στην γενική κατάσταση της υγείας του πληθυσμού σε μερικά κράτη μέλη· τονίζει την ανάγκη σεβασμού του δικαιώματος προστασίας από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη· καλεί όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα στήριξης, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, με σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τους πολίτες τους και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού·

139.  τονίζει ότι τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη που προβαίνουν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κοινωνικά και οικονομικά τους συστήματα υπόκεινται σε κάθε περίσταση στην υποχρέωση σεβασμού του Χάρτη και των διεθνών τους υποχρεώσεων, και συνεπώς είναι υπόλογα για τις αποφάσεις που λαμβάνουν· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για εναρμόνιση των προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής με τους στόχους της ΕΕ που προβλέπονται στο άρθρο 151 της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της απασχόλησης και της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας· επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να διασφαλιστεί πλήρης δημοκρατικός έλεγχος, μέσω της ουσιαστικής συμμετοχής των κοινοβουλίων, των μέτρων που λαμβάνονται από τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κρίσης·

140.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τον αντίκτυπο των προταθέντων ή εφαρμοσθέντων μέτρων λιτότητας όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, με ένα ευαίσθητο ως προς το φύλο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη το δυσανάλογο αντίκτυπο των μέτρων λιτότητας στις γυναίκες· καλεί επίσης τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προβούν αμέσως σε διορθωτικές ενέργειες εκεί όπου τα μέτρα λιτότητας έχουν πλήξει τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα των γυναικών·

141.  καλεί τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τον αντίκτυπο που έχουν στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, τα μέτρα που προτείνονται ή εγκρίνονται για την αντιμετώπιση της κρίσης και να μεριμνήσουν για επανόρθωση, εάν κριθεί αναγκαίο, όταν παρατηρούνται υποχωρήσεις στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων ή παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, μεταξύ άλλων, των συμβάσεων και των συστάσεων της ΔΟΕ·

142.  ζητεί από τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της έγκρισης και της υλοποίησης διορθωτικών μέτρων και περικοπών στον προϋπολογισμό, να προβαίνουν σε μελέτη αντικτύπου επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να εγγυώνται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επαρκείς πόροι ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο για την ενάσκηση των αστικών οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις πλέον ευάλωτες και κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες·

143.  καλεί τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον τομέα της κοινωνικής ένταξης αποφέρουν όφελος, εφόσον επιτρέπουν να περιοριστεί το υψηλό κόστος των διακρίσεων και της ανισότητας· καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε κατάλληλες δημόσιες επενδύσεις για την στήριξη της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης και να διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και το δικαίωμα προσφυγής σε περίπτωση εισαγωγής διακρίσεων δεν διακυβεύονται από δραστικές περικοπές στη χρηματοδότηση των προϋπολογισμών των φορέων ισότητας· ζητεί από τα όργανα της ΕΕ και τους εθνικούς φορείς να μην υπονομεύουν την κοινωνική ένταξη με δημοσιονομικά μέτρα που επηρεάζουν την λειτουργία οργανώσεων οι οποίες έχουν υπόβαθρο την κοινότητα και εργάζονται για την ισότητα·

144.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλει πρόταση προσχώρησης στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, προκειμένου να διασφαλίσει αποτελεσματικά τα κοινωνικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επέκταση των κοινωνικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στον Χάρτη της ΕΕ σε άλλα κοινωνικά δικαιώματα που αναφέρονται στον αναθεωρημένο Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα σε εύλογη αποζημίωση, το δικαίωμα προστασίας από τη φτώχεια και από τον κοινωνικό αποκλεισμό·

Εγκληματικότητα και πάταξη της διαφθοράς

145.  υπογραμμίζει ότι το έγκλημα της διαφθοράς, ιδίως το οργανωμένο έγκλημα, αποτελεί σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και απειλή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου· υπογραμμίζει ότι η διαφθορά, δεδομένου ότι εκτρέπει δημόσια κονδύλια από τους στόχους κοινής ωφέλειας για τους οποίους προορίζονται, μειώνει το επίπεδο και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, ζημιώνοντας ως εκ τούτου σοβαρά την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών· παροτρύνει τα κράτη μέλη και τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αναπτύξουν αποτελεσματικά εργαλεία για την πρόληψη, την καταπολέμηση και την τιμωρία της διαφθοράς και του εγκλήματος και να συνεχίσουν να ελέγχουν τακτικά τη χρήση των δημόσιων κονδυλίων, είτε αυτά είναι ευρωπαϊκά είτε εθνικά· για τον σκοπό αυτό, καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα να διευκολύνουν άμεσα τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, παρέχοντας επαρκείς εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας·

146.  υπογραμμίζει ότι η διαφθορά αποτελεί σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα να αναπτύξουν αποτελεσματικά εργαλεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να ελέγχουν τακτικά τη χρήση των δημόσιων κονδυλίων, είτε αυτά είναι ευρωπαϊκά είτε εθνικά· υπογραμμίζει ότι η αύξηση της διαφάνειας και της πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα από πολίτες και δημοσιογράφους είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποκάλυψης και καταπολέμησης της διαφθοράς·

147.  παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς συνοδευόμενη από αποτελεσματικά μέσα· καλεί όλα τα κράτη μέλη και την ΕΕ να προσχωρήσουν στη Σύμπραξη για την ανοικτή διακυβέρνηση και να αναπτύξουν συγκεκριμένες στρατηγικές για την προώθηση της διαφάνειας, την ενίσχυση της υπευθυνότητας των πολιτών και την καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην έκθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς και στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν(34), και να ενισχύσουν την αστυνομική και δικαστική συνεργασία για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

148.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση κάθε λογής σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων, της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, των βασανιστηρίων και της καταναγκαστικής εργασίας, ιδίως όταν πρόκειται για τις γυναίκες και τα παιδιά·

149.  καλεί την Επιτροπή να προβλέψει αδικήματα για την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων που διαπράττονται από άτομα ή οργανωμένες εγκληματικές ομάδες και έχουν αντίκτυπο τόσο στα δικαιώματα των ανθρώπων- το δικαίωμα στην υγεία, τη ζωή και τη διαβίωση σε ένα υγιές περιβάλλον-, όσο και στην οικονομία και την αξιοποίηση των δημόσιων πόρων· παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον εφαρμόζεται όντως στην ΕΕ το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, στο πλαίσιο του δικαιώματος κάθε ατόμου στις σημερινές και στις μελλοντικές γενεές να ζει σε ένα περιβάλλον που θα συμβάλλει στην υγεία και την ευημερία του·

150.  προτείνει την εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού κώδικα για την πρόληψη της διαφθοράς και ενός διαφανούς συστήματος δεικτών για την έκταση της διαφθοράς στα κράτη μέλη και την πρόοδο που σημειώνεται κατά την εξάλειψη της διαφθοράς, καθώς και την εκπόνηση ετήσιας συγκριτικής έκθεσης σχετικά την κατάσταση αυτού του φαινομένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

151.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν τέρμα στον φορολογικό ανταγωνισμό και να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή στην ΕΕ, που αποδυναμώνουν την ικανότητα των κρατών μελών να αξιοποιούν στο έπακρο τους διαθέσιμους πόρους τους ώστε να επιτύχουν πλήρως την άσκηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων·

152.  καταδικάζει το αυξανόμενο φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα, σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπίσουν τη ζήτηση για εκμετάλλευση που ευνοεί την εμπορία σε όλες τις μορφές της·

Συνθήκες κράτησης στις φυλακές, και σε άλλους χώρους στέρησης της ελευθερίας

153.  υπενθυμίζει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των κρατουμένων πρέπει να διασφαλίζονται από τις εθνικές αρχές· καταδικάζει τις κακές συνθήκες κράτησης στις φυλακές και άλλων χώρων στέρησης της ελευθερίας πολλών κρατών μελών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα προβλήματα του υπερπληθυσμού των σωφρονιστικών καταστημάτων και της κακής συμπεριφοράς προς τους κρατουμένους· θεωρεί αναγκαίο να εγκρίνει η ΕΕ ένα εργαλείο που θα εγγυάται την υλοποίηση των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT) και των αποφάσεων του ΕΔΑΔ·

154.  υπενθυμίζει ότι η κατάχρηση των στερητικών της ελευθερίας μέτρων έχει ως αποτέλεσμα υπερπληθυσμό στις φυλακές ολόκληρης της Ευρώπης, γεγονός που παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων και υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση της δικαστικής συνεργασίας στην Ευρώπη· επιβεβαιώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν σε διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα να καταφεύγουν συχνότερα σε μέτρα αναστολής και κυρώσεις που προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις αντί της φυλάκισης, και να θέτουν ως τελικό στόχο μιας περιόδου κράτησης την κοινωνική επανένταξη· καλεί κατά συνέπεια τα κράτη μέλη να θεσπίσουν στρατηγικές που αποσκοπούν στην προώθηση της εκπαίδευσης και της εργασίας των ατόμων κατά τη διάρκεια της κράτησής τους·

155.  επαναλαμβάνει τις συστάσεις προς την Επιτροπή που περιλαμβάνονται στο ψήφισμά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης(35), κυρίως όσον αφορά την καθιέρωση του ελέγχου αναλογικότητας και την εξαίρεση που συνδέεται με θεμελιώδη δικαιώματα στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ή στα νομικά μέσα αμοιβαίας αναγνώρισης γενικότερα·

156.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι τρεις αποφάσεις πλαίσια για τη μεταφορά των καταδίκων, για τα μέτρα αναστολής και τις εναλλακτικές κυρώσεις, και για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Επιτήρησης, οι οποίες προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες μείωσης του υπερπληθυσμού στις φυλακές, εφαρμόστηκαν από μερικά μόνο κράτη μέλη·

157.  καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει τις επιπτώσεις των πολιτικών κράτησης και των συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης στα παιδιά· επισημαίνει ότι σε ολόκληρη την ΕΕ τα δικαιώματα των παιδιών θίγονται άμεσα στην περίπτωση παιδιών που ζουν σε κέντρα κράτησης μαζί με τους γονείς τους· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 800 000 παιδιά στην ΕΕ χωρίζονται από τους γονείς τους ετησίως λόγω φυλάκισης ενός από αυτούς, γεγονός που έχει αντίκτυπο στα δικαιώματα των παιδιών ποικιλοτρόπως·

Δικαιοσύνη

158.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης βασισμένου στην αμοιβαία αναγνώριση και τις νομικές διασφαλίσεις, που εναρμονίζει ως εκ τούτου τα διάφορα συστήματα δικαιοσύνης των κρατών μελών, ιδίως σε ποινικά θέματα, πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στο θεματολόγιο της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2020· θεωρεί ότι η αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη και του παράγωγου δικαίου της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι καίριας σημασίας για την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ορθή λειτουργία του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης·

159.  υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και σε ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα οποία είναι αποτελεσματικά μόνον όταν μπορούν να προβληθούν ενώπιον των δικαστηρίων, για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων δικαιοσύνης, αστικών και ποινικών και ότι παρέχονται εγγυήσεις για την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος·

160.  καλωσορίζει τη διαδικτυακή Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Δικαιοσύνη την οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή και η οποία παρέχει στους επαγγελματίες και το κοινό πληροφορίες για τα δικαστικά συστήματα, αποτελεί πρακτικό εργαλείο για τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, και διαθέτει ειδική ενότητα για τα θεμελιώδη δικαιώματα με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις δυνατότητες προσφυγής τους σε περίπτωση παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

161.  εκφράζει ικανοποίηση για τις ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την εναρμόνιση των διαδικαστικών εγγυήσεων σε ποινικές διαδικασίες των κρατών μελών καθώς και για τον ευεργετικό αντίκτυπό τους στους πολίτες· επαναλαμβάνει τη σημασία της έγκρισης νομοθεσίας της ΕΕ για τα δικονομικά δικαιώματα που θα συνάδει με το υψηλότερο επίπεδο προστασίας που κατοχυρώνεται στον Χάρτη, στις διεθνείς συνθήκες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο συνταγματικό δίκαιο των κρατών μελών·

162.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη πρόσβασης σε νομική συνδρομή σε πολλά κράτη μέλη και για το γεγονός ότι αυτό επηρεάζει το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη εκείνων που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους· θεωρεί ουσιώδους σημασίας να εγκρίνει η ΕΕ μια ισχυρή και περιεκτική οδηγία για την πρόσβαση σε νομική συνδρομή·

163.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα στήριξης και προστασίας των ατόμων που καταγγέλλουν παράνομες πράξεις·

Ιθαγένεια

164.  θεωρεί ότι η ενεργός και συμμετοχική ευρωπαϊκή ιθαγένεια πρέπει να ενθαρρυνθεί μέσω της πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες, με διαφάνεια, καλή διακυβέρνηση και διοίκηση, δημοκρατική συμμετοχή και εκπροσώπηση, και με λήψη των αποφάσεων όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες της Ένωσης· επιμένει στην ανάγκη διασφάλισης της πλήρους συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως την εγγυάται το άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία των αρχών της διαφάνειας και του διαλόγου· επισημαίνει ότι το δικαίωμα των πολιτών στην πρόσβαση σε έγγραφα που τηρούν οι δημόσιοι οργανισμοί κάνει πιο υπεύθυνους τους πολίτες και τους επιτρέπει να ελέγχουν και να αξιολογούν τις δημόσιες αρχές, καθώς και να τους ζητούν λογοδοσία· εκφράζει, εν προκειμένω, τη λύπη του για το αδιέξοδο στην αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, και επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αρχίσουν εκ νέου τις εργασίες τους λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του Κοινοβουλίου·

165.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τα συναφή δικαιώματα: τα δικαιώματα σε διπλωματική και προξενική προστασία, το δικαίωμα υποβολής αναφοράς, το δικαίωμα υποβολής καταγγελιών στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το δικαίωμα κατάθεσης πρωτοβουλιών πολιτών·

166.  επικροτεί την αποφασιστικότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή να διασφαλίσει χρηστή διοίκηση και διαφάνεια των θεσμικών και λοιπών οργάνων της Ένωσης·

167.  καταδικάζει το γεγονός ότι περισσότεροι από 15 εκατομμύρια υπήκοοι τρίτων χωρών και 500 000 απάτριδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέφτουν θύματα της μεροληπτικής άρνησης αναγνώρισης της ιθαγένειάς τους· απαιτεί τον σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος της ιθαγένειας από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, και καλεί ειδικότερα τα κράτη μέλη να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν πλήρως τη Σύμβαση για τη μείωση των περιπτώσεων των ανιθαγενών του 1961 καθώς και την Ευρωπαϊκή σύμβαση για την ιθαγένεια του 1997·

168.  υπενθυμίζει ότι η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματά τους είναι αναπόσπαστο τμήμα του δικαιώματος σε χρηστή διοίκηση, το οποίο περιλαμβάνεται στον Χάρτη· ζητά από τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στα πλέον μειονεκτούντα άτομα και να τους εξηγούν τα δικαιώματά τους καθώς και να τα στηρίζουν ώστε να γίνονται σεβαστά·

169.  ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες για την παγίωση του δικαιώματος της χρηστής διοίκησης, μετατρέποντας τον κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς της ΕΕ σε νομικά δεσμευτικό κανονισμό·

170.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν μέσω των πολιτικών τους ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα καθίστανται σεβαστά, διασφαλίζονται, προστατεύονται και αναπτύσσονται περαιτέρω εντός της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να ανανεώσουν τις προσπάθειές τους ώστε να αναγνωριστεί το δικαίωμα της αναφοράς και το δικαίωμα προσφυγής στον Διαμεσολαβητή ως μέσο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους·

171.  εκφράζει την ανησυχία του, βάσει των εκατοντάδων αναφορών που λαμβάνονται ετησίως, για τις ελλείψεις που παρουσιάζονται στην πραγματική εφαρμογή, τόσο όσον αφορά το γράμμα όσο και το πνεύμα, από τα κράτη μέλη των διατάξεων της νομοθεσίας της EE για το περιβάλλον, όπως της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της οδηγίας για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει στενότερη εποπτεία επί της ουσίας τέτοιων διαδικασιών, ιδίως όταν συγκεκριμένες περιπτώσεις αποτελούν αντικείμενο αναφορών·

172.  επαναλαμβάνει τη σημασία της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών (ΠΕΠ) ως νέου δικαιώματος των πολιτών που εισάγει η Συνθήκη της Λισαβόνας με στόχο την αύξηση της συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ· επισημαίνει τη σημασία της ΠΕΠ ως ισχυρού μέσου για την παροχή στους ευρωπαίους πολίτες του άμεσου δημοκρατικού δικαιώματος της συμβολής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, παράλληλα με το δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών να υποβάλλουν αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και το δικαίωμά τους να προσφεύγουν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή·

173.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον ρόλο των πρωτοβουλιών ευρωπαίων πολιτών (ΠΕΠ), υιοθετώντας μια προσέγγιση φιλική προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση όλων των ανεπαρκειών του εν λόγω μέσου στην επερχόμενη αναθεώρηση του κανονισμού (EE) αριθ. 211/2011, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τη χρήση της ΠΕΠ και των δυνατοτήτων της να επηρεάσει τη διαδικασία χάραξης πολιτικών της ΕΕ·

Θύματα εγκλήματος

174.  εκτιμά ότι η προστασία των θυμάτων εγκλήματος πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν δεόντως και χωρίς καθυστέρηση την οδηγία της ΕΕ για τα θύματα (2012/29/ΕΕ), ούτως ώστε να προλάβουν την προθεσμία της 16ης Νοεμβρίου 2015 για την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 28 της οδηγίας, τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με τη μεταφορά της, ιδίως σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα θύματα, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων εγκλημάτων που διαπράχθηκαν λόγω διακρίσεων, έχουν πρόσβαση στα δικαιώματά τους· θεωρεί ότι πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά για την προστασία των θυμάτων εγκλήματος· ότι θα πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και να εξασφαλίζονται αποτελεσματικά συστήματα παραπομπής και προγράμματα κατάρτισης για τους αστυνομικούς και τους ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα ώστε να δημιουργείται σχέση εμπιστοσύνης με τα θύματα, όπως έχει δείξει η έρευνα του FRA (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ) σχετικά με την υποστήριξη των θυμάτων· επικροτεί την έγκριση, το 2013, του κανονισμού για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις·

175.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων ύψιστης ποιότητας σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας της ΕΕ για τα θύματα (2012/29/ΕΕ) στο εθνικό δίκαιο και σχετικά με «τον τρόπο με τον οποίο τα θύματα» εγκληματικότητας, μεταξύ άλλων λόγω προκατάληψης ή διάκρισης, «έχουν πρόσβαση στα δικαιώματά» τους, όπως απαιτείται στο άρθρο 28 της οδηγίας·

176.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους τις δημογραφικές εξελίξεις και τις αλλαγές στο μέγεθος και τη σύνθεση των νοικοκυριών κατά τον σχεδιασμό των πολιτικών τους· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι κοινωνικές πολιτικές τους και οι πολιτικές απασχόλησης δεν εισάγουν διακρίσεις βάσει του μεγέθους και της σύνθεσης των νοικοκυριών·

177.  επισημαίνει το νομικό κενό όσον αφορά την πρόσβαση των πολιτών σε ένδικα μέσα όταν κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει, ή έχουν μεταφέρει με καθυστέρηση, τη νομοθεσία της ΕΕ που τους αφορά άμεσα· τονίζει την ανάγκη συντονισμού δράσεων σε όλα τα επίπεδα με σκοπό την προστασία και την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων με τη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών·

178.  τονίζει την ανάγκη να ισχυροποιηθεί η θεσμική διαφάνεια, η δημοκρατική λογοδοσία και η δεκτικότητα στην ΕΕ και παροτρύνει τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη:

   να εντείνουν τις προσπάθειές τους με στόχο την αναθεώρηση, χωρίς καθυστέρηση, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια και απλοποίηση των διαδικασιών για τη δημόσια πρόσβαση στις πληροφορίες και τα έγγραφα· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να επαναλάβει τη νομοθετική πρωτοβουλία μιας «πράξης για την προσβασιμότητα», με τη μορφή ενός οριζόντιου μέσου που θα είναι σε θέση να προωθήσει την προστασία των προσώπων με αναπηρία και να διασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ είναι συνεπείς προς τον σκοπό αυτό·
   να προβούν σε αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία των πολιτών (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011) κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της με την εφαρμογή τροποποιήσεων για την εξάλειψη τυχόν διοικητικών, οργανωτικών και οικονομικών εμποδίων εξαιτίας των οποίων δεν μπορούν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες να ασκήσουν πραγματικά τη δημοκρατική επιρροή τους στις πολιτικές της Ένωσης μέσω της πρωτοβουλίας των πολιτών, όπως προβλέπουν οι Συνθήκες· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει στην πρότασή της και τις αναγκαίες διατάξεις ώστε να σταματήσει ο αποκλεισμός ορισμένων ομάδων πολιτών όπως π.χ. των τυφλών και εκείνων που ζουν στο εξωτερικό, από την άσκηση του δικαιώματός τους να στηρίζουν πρωτοβουλίες πολιτών, εφόσον αυτός ο αποκλεισμός περιορίζει την ισότητα και τη δυνατότητα δραστηριοποίησης μεταξύ των πολιτών·
   να προβούν σε αναθεώρηση της οδηγίας 93/109/ΕΚ για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος να συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές στη χώρα διαμονής τους· ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες τους να ψηφίζουν στις ευρωπαϊκές εκλογές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμένουν εκτός ΕΕ, ιδίως με την έγκαιρη πραγματοποίηση μιας εκστρατείας ενημέρωσης·
   να δώσουν την κατάλληλη προσοχή στη διαρκώς πολυπληθέστερη κατηγορία ψηφοφόρων που αποκλείονται εντελώς όσον αφορά τις εθνικές εκλογές, διότι δεν μπορούν να ψηφίσουν ούτε στην πατρίδα τους ούτε στη χώρα που διαμένουν.

o
o   o

179.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0126.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0105.
(3) ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
(4) ΕΕ C 378 της 24.12.2013, σ. 1.
(5) Οδηγία 2010/64/ΕΕ της 20ής Οκτωβρίου 2010, οδηγία 2012/13/EΕ της 22ας Μαΐου 2012, οδηγία 2013/48/EΕ της 22ας Οκτωβρίου 2013.
(6) ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55.
(7) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
(8) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
(9) ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.
(10) ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.
(11) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(12) ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.
(13) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
(14) ΕΕ L 59 της 2.3.2013, σ. 5.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0594.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0062.
(17) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 101.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0387.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0173.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0105.
(21) ΕΕ C 124 E της 25.5.2006, σ. 405.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0070.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0322.
(24) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0230.
(25) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0031.
(26) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0350.
(27) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0058.
(28) ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 1.
(29) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0418.
(30) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0203.
(31) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0315.
(32) Πρόγραμμα δράσης Διεθνούς Διάσκεψης για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη (ICPD) § 7.2 και 7.3.
(33) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0070
(34) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0444.
(35) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0174.


Ακροάσεις των Επιτρόπων: διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014
PDF 418kWORD 85k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 για τις διαδικασίες και πρακτικές σχετικά με τις ακροάσεις των Επιτρόπων, διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014 (2015/2040(INI))
P8_TA(2015)0287A8-0197/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 17 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 246 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την αναθεώρηση της συμφωνίας πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 106 και 192 και του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας για τους Ευρωπαίους Επιτρόπους, ιδίως τα άρθρα 1.3 έως 1.6 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 52 και 118 και το Παράρτημα XVI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0197/2015),

λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Α.  οι ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων, που πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 1994, αποτελούν πλέον καθιερωμένη πρακτική, η οποία ενισχύει τη δημοκρατική νομιμότητα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρνει τα εν λόγω θεσμικά όργανα πιο κοντά στους ευρωπαίους πολίτες·

Β.  οι ακροάσεις είναι απαραίτητες επειδή επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο να διαθέτει τεκμηριωμένη γνώμη για την Επιτροπή όταν παρέχει ψήφο εμπιστοσύνης που επιτρέπει στην Επιτροπή να αναλάβει καθήκοντα·

Γ.  η διαδικασία ακρόασης παρέχει στο Κοινοβούλιο και στους πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να αξιολογήσουν την προσωπικότητα, τα προσόντα, την ετοιμότητα και τις προτεραιότητες του κάθε υποψηφίου, καθώς και τις γνώσεις του για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο·

Δ.  η διαδικασία ακρόασης αυξάνει τη διαφάνεια και ενισχύει τη δημοκρατική νομιμότητα της Επιτροπής στο σύνολό της·

Ε.  η ισότητα γυναικών και ανδρών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η απαίτηση πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Jean-Claude Juncker το 2014, οι κυβερνήσεις πρότειναν έναν αριθμό ανδρών υποψηφίων, ο οποίος ήταν πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αριθμό των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που προτάθηκαν προέρχονται κυρίως από κράτη μέλη με μικρότερο πληθυσμό και ότι τα μεγαλύτερα κράτη μέλη αγνόησαν σε μεγάλο βαθμό αυτή την απαίτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μόνη δίκαιη λύση είναι να ζητηθεί από κάθε κράτος μέλος να προτείνει δύο υποψηφίους, έναν άνδρα και μία γυναίκα, ούτως ώστε ο ορισθείς πρόεδρος να είναι σε θέση να προτείνει ένα Σώμα Επιτρόπων υψηλής ποιότητας που θα έχει ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών·

ΣΤ.  η διαδικασία ακρόασης, αν και έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της, μπορεί πάντοτε να βελτιωθεί, ιδίως μέσω περισσότερο ευέλικτων και δυναμικών ανταλλαγών μεταξύ του Επιτρόπου και των μελών της επιτροπής που είναι αρμόδια για την ακρόαση·

Ζ.  η ακρόαση του ορισθέντος αντιπροέδρου Frans Timmermans επισήμανε την ανάγκη να προσαρμοστούν οι διαδικασίες του Κοινοβουλίου για την περίπτωση που οι μελλοντικές Επιτροπές έχουν ειδικό καθεστώς για έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους·

H.  το άρθρο 3 παράγραφος 3 της ΣΕΕ ορίζει ότι «η Ένωση προάγει [...] την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών» και το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι «η ισότητα γυναικών και ανδρών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων στην απασχόληση, την εργασία και τις αποδοχές»·

1.  θεωρεί ότι οι δημόσιες ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους πολίτες της ΕΕ προκειμένου να αξιολογήσουν τις προτεραιότητες του κάθε υποψηφίου και την επαγγελματική του καταλληλότητα για τη θέση·

2.  θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμο να καθοριστεί προθεσμία εντός της οποίας όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να προτείνουν τους υποψηφίους τους, προκειμένου να διατίθεται επαρκής χρόνος ώστε ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής να προβεί στη κατανομή των χαρτοφυλακίων λαμβάνοντας υπόψη την εργασιακή πείρα και το ιστορικό του υποψηφίου, και το Κοινοβούλιο να πραγματοποιήσει τις ακροάσεις και τις αξιολογήσεις του, και καλεί τον Πρόεδρό του να διεξαγάγει συζητήσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα με σκοπό την επίτευξη του στόχου αυτού·

3.  θεωρεί επίσης ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να προτείνει δύο τουλάχιστον υποψηφίους –άνδρες και γυναίκες σε ισότιμη βάση– προς εξέταση από τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να πετύχει και η Ένωση, στο πλαίσιο των δικών της θεσμικών οργάνων, τους στόχους που έχει θέσει σχετικά με την ισότητα των φύλων·

4.  θεωρεί ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι έλεγχοι των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των ορισθέντων Επιτρόπων από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων· θεωρεί ότι, για τον σκοπό αυτό, οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα οικογενειακά συμφέροντα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1.6 του κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων· θεωρεί ότι η επιβεβαίωση από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων της απουσίας οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων, βάσει επί της ουσίας ανάλυσης των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων, συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή ακρόασης από την αρμόδια επιτροπή·

5.  υπενθυμίζει ότι αρμόδιες για τη διεξαγωγή των ακροάσεων είναι οι επιτροπές· θεωρεί, ωστόσο, ότι όταν ένας Αντιπρόεδρος της Επιτροπής έχει πρωτίστως οριζόντιες αρμοδιότητες, η ακρόαση θα μπορούσε κατ’ εξαίρεση να διεξάγεται υπό μια διαφορετική μορφή όπως μια συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων ή μια συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, υπό την προϋπόθεση η συνεδρίαση αυτή να παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διαλόγου και να περιλαμβάνει τις αντίστοιχες αρμόδιες επιτροπές επιτρέποντάς τους να ακούσουν τον Επίτροπό τους·

6.  θεωρεί ότι το γραπτό ερωτηματολόγιο που αποστέλλεται πριν από κάθε ακρόαση θα πρέπει να επιτρέπει 7 ερωτήσεις αντί για 5, αλλά ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν διάφορες υποερωτήσεις κάτω από κάθε ερώτηση·

7.  θεωρεί ότι θα ήταν καλύτερο να τίθενται περίπου 25 ερωτήσεις, αλλά να επιτρέπεται σε κάθε ερωτώντα να δευτερολογεί αμέσως, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και ο ανακριτικός χαρακτήρας των ακροάσεων·

8.  θεωρεί ότι οι διαδικασίες για την παρακολούθηση των απαντήσεων των ορισθέντων Επιτρόπων κατά τη διάρκεια των ακροάσεων θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση του ελέγχου και στην ενίσχυση της ευθύνης της Επιτροπής στο σύνολό της· ζητεί, επομένως, την περιοδική επανεξέταση των προτεραιοτήτων που αναφέρονται από τους ορισθέντες Επιτρόπους μετά την έναρξη της θητείας τους·

9.  θεωρεί ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές κατά τη συνεδρίαση αξιολόγησης των συντονιστών μετά τις ακροάσεις:

   εάν οι συντονιστές εγκρίνουν ομόφωνα τον υποψήφιο: εγκριτική επιστολή·
   εάν οι συντονιστές απορρίπτουν ομόφωνα τον υποψήφιο: απορριπτική επιστολή·
   εάν οι συντονιστές που αντιπροσωπεύουν μια σαφή πλειοψηφία εγκρίνουν τον υποψήφιο: επιστολή στην οποία αναφέρεται η έγκριση του υποψήφιου από μια ευρεία πλειοψηφία (οι μειοψηφίσαντες μπορούν να ζητήσουν να αναφερθεί ότι η ομάδα τους δεν συμμερίζεται την άποψη της πλειοψηφίας)·
   εάν δεν υπάρχει σαφής πλειοψηφία, ή εάν υπάρχει πλειοψηφία (αλλά όχι συναίνεση) κατά του υποψηφίου, και εάν οι συντονιστές το κρίνουν αναγκαίο:
   θα πρέπει καταρχάς να ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες μέσω περαιτέρω γραπτών ερωτήσεων·
   εάν οι συντονιστές εξακολουθούν να παραμένουν ανικανοποίητοι: θα μπορούν να ζητήσουν μια επιπλέον ακρόαση διάρκειας 1,5 ώρας, με την έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων·
   εάν εξακολουθεί να μην υπάρχει συναίνεση ή συντριπτική πλειοψηφία μεταξύ των συντονιστών: ψηφοφορία σε επίπεδο επιτροπής·
   η σαφής πλειοψηφία στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αποτελείται από συντονιστές που μαζί αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των μελών της επιτροπής·

10.  επισημαίνει ότι οι ακροάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2014 αποτέλεσαν αντικείμενο μεγαλύτερου ενδιαφέροντος από τα μέσα ενημέρωσης και από το ευρύ κοινό σε σύγκριση με προηγούμενες ακροάσεις, γεγονός που εν μέρει οφείλεται στην εξέλιξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης· πιστεύει ότι ο αντίκτυπος και η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι πιθανό να αυξηθεί στο μέλλον· θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική η συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ στη διαδικασία των ακροάσεων·

11.  πιστεύει ότι:

   θα πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος στον δικτυακό τόπο του Κοινοβουλίου όπου θα είναι διαθέσιμα τα βιογραφικά σημειώματα των ορισθέντων Επιτρόπων και οι απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις, πριν από τις δημόσιες ακροάσεις, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης·
   θα πρέπει να υπάρχει ειδικός και ορατός χώρος στον δικτυακό τόπο του Κοινοβουλίου όπου θα αναρτώνται οι αξιολογήσεις εντός διαστήματος 24 ωρών·
   θα πρέπει να αλλάξει ο κανόνας ώστε αναφέρεται σε διάστημα 24 ωρών μετά την αξιολόγηση, δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση ορισμένων αξιολογήσεων απαιτείται πρώτα διενέργεια άλλων διαδικασιών·

12.  θεωρεί ότι οριζόντια θέματα που επηρεάζουν τη σύνθεση, τη δομή και τις μεθόδους εργασίας της Επιτροπής στο σύνολό της και τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς από έναν μεμονωμένο ορισθέντα Επίτροπο, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του εκλεγέντος Προέδρου της Επιτροπής· θεωρεί ότι τα θέματα αυτά θα πρέπει να εξετάζονται σε συνεδριάσεις μεταξύ του εκλεγέντος Προέδρου και της Διάσκεψης των Προέδρων (σε μια συνεδρίαση πριν από την έναρξη της διαδικασίας ακρόασης και σε μια άλλη μετά τη λήξη της διαδικασίας ακρόασης)·

13.  θεωρεί ότι ο έλεγχος των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων πρέπει να παραμείνει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων· θεωρεί, ωστόσο, ότι το σημερινό πεδίο των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων είναι υπερβολικά περιορισμένο, και καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους σχετικούς κανόνες της το συντομότερο δυνατό· θεωρεί, συνεπώς, ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να εκπονήσει, τους προσεχείς μήνες, κατευθυντήριες γραμμές υπό μορφή σύστασης ή έκθεσης πρωτοβουλίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταρρύθμιση των διαδικασιών σχετικά με τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων· θεωρεί ότι οι δηλώσεις συμφερόντων και οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τα συντηρούμενα από αυτούς μέλη της οικογένειάς τους·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 285 Ε της 22.11.2006, σ. 137.
(2) ΕΕ C 70 Ε της 8.3.2012, σ. 98.
(3) ΕΕ C 51 Ε της 22.2.2013, σ. 152.


Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία στις τρίτες χώρες
PDF 471kWORD 152k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τεχνολογία: ο αντίκτυπος των συστημάτων παρείσφρησης και παρακολούθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες (2014/2232(INI))
P8_TA(2015)0288A8-0178/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, ιδίως το άρθρο 19 αυτού,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 12 Μαΐου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη τον τομεακό οδηγό ΤΠΕ σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), της 15ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Ελευθερία έκφρασης στο διαδίκτυο»(3) και την τακτική έκθεση του ειδικού εκπροσώπου του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στο Μόνιμο Συμβούλιο του ΟΑΣΕ, της 27ης Νοεμβρίου 2014(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών κατά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της 23ης Σεπτεμβρίου 2014 (A/69/397)(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 30ής Ιουνίου 2014, με τίτλο «Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα στην ψηφιακή εποχή»(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και της γνώμης (A/HRC/23/40), στην οποία αναλύονται οι επιπτώσεις της παρακολούθησης των επικοινωνιών από τα κράτη στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ιδιωτικότητας και της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 26ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με τη «Μαζική παρακολούθηση»(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και σχετικά με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων(8),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υπερεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις, της 21ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα: εφαρμογή του πλαισίου 'Προστασία, σεβασμός και αποκατάσταση' των Ηνωμένων Εθνών»(9),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις(10) και την ετήσια έκθεση του 2014 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις(11),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Σώματος του Οργανισμού Διαδικτύου για την Εκχώρηση Ονομάτων και Αριθμών για το 2013(12),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 12ης Φεβρουαρίου 2014, με τίτλο «Πολιτική και διακυβέρνηση του διαδικτύου: ο ρόλος της Ευρώπης στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διακυβέρνησης του διαδικτύου»(13),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της πολυσυμμετοχικής συνόδου NΕΤmundial που εγκρίθηκε στις 24 Απριλίου 2014(14),

–  έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της Προεδρίας του ένατου Φόρουμ Διακυβέρνησης του Διαδικτύου που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 2-5 Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποια από τα οποία συμπεριλαμβάνουν αποκλεισμό τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και εργαλείων παρακολούθησης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 599/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης(15),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης, της 16ης Απριλίου 2014(16),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις της 19ης συνόδου ολοµελείας του Διακανονισμού του Wassenaar σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών συμβατικών όπλων καθώς και ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3-4 Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 24ης Απριλίου 2014, με τίτλο «Η επανεξέταση της πολιτικής ελέγχου των εξαγωγών: εξασφάλιση ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο»(17),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2014 όσον αφορά την αναθεώρηση της πολιτικής ελέγχου των εξαγωγών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ελευθερία στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης στον κόσμο(19),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με επείγουσες περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, όπου εγείρονται ανησυχίες σχετικά με τις ψηφιακές ελευθερίες,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την 28η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα(22),

–  έχοντας υπόψη τη γραπτή δήλωση που υπέβαλε ο Edward Snowden τον Μάρτιο του 2014 στην Επιτροπή LIBE(23),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της ΕΕ σε αυτήν,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0178/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις και η πρόσβαση στο ανοικτού χαρακτήρα διαδίκτυο διαδραματίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο για την προώθηση και διασφάλιση του πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, με τη θετική επίδραση που ασκούν επεκτείνοντας το πεδίο της ελευθερίας της έκφρασης, την πρόσβαση σε πληροφορίες, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την ελευθερία του συνέρχεσθαι σε όλο τον κόσμο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τεχνολογικά συστήματα μπορεί να χρησιμοποιούνται καταχρηστικά ως εργαλεία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της λογοκρισίας, της παρακολούθησης, της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε συσκευές, της παρεμβολής, της υποκλοπής, της ανίχνευσης και του εντοπισμού πληροφοριών και ατόμων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες αυτές εκτελούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, περιλαμβανομένων κυβερνήσεων και φορέων επιβολής του νόμου, καθώς και από εγκληματικές οργανώσεις και τρομοκρατικά δίκτυα, με σκοπό την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο στο οποίο σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθορίζει, σε μεγάλο βαθμό, την επίδραση που μπορούν να έχουν ως εργαλείο προώθησης ή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας, ιδίως το λογισμικό, σπάνια είναι αποκλειστικής χρήσης και συνήθως είναι διπλής χρήσης όσον αφορά τις δυνατότητες παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ το λογισμικό είναι επίσης μια μορφή ομιλίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν καίρια εργαλεία που βοηθούν τους πολίτες στην οργάνωση κοινωνικών κινημάτων και διαμαρτυρίας σε διάφορες χώρες, ειδικά σε χώρες που βρίσκονται υπό αυταρχικά καθεστώτα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων του πλαισίου εφαρμογής των τεχνολογιών στα ανθρώπινα δικαιώματα καθορίζεται από τη δύναμη των εθνικών και περιφερειακών νομικών πλαισίων να ρυθμίσουν τη χρήση των τεχνολογιών και την ικανότητα των πολιτικών και δικαστικών θεσμών να επιβλέπουν την εν λόγω χρήση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψηφιακό πεδίο, οι ιδιωτικοί φορείς διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο σε όλους τους τομείς των κοινωνικών δραστηριοτήτων, αλλά ακόμη δεν υπάρχουν διασφαλίσεις ώστε να τους αποτρέπουν από το να επιβάλλουν υπερβολικούς περιορισμούς στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, οι ιδιωτικοί φορείς διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση της νομιμότητας του περιεχομένου και στην ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο καθώς και συστημάτων παρακολούθησης, πράγμα που μπορεί να έχει επιβλαβή αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλον τον κόσμο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο έχει φέρει την επανάσταση όσον αφορά τις δυνατότητες που προσφέρει για την ανταλλαγή όλων των ειδών δεδομένων, πληροφοριών και γνώσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρυπτογράφηση είναι σημαντική μέθοδος που βοηθά να είναι ασφαλείς οι επικοινωνίες και οι άνθρωποι που τις χρησιμοποιούν·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακυβέρνηση του διαδικτύου έχει ωφεληθεί από το πολυσυμμετοχικό μοντέλο λήψης αποφάσεων μια διαδικασία που διασφαλίζει ουσιαστική, χωρίς αποκλεισμούς και υπεύθυνη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, των κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, των τεχνικών και ακαδημαϊκών κοινοτήτων, του ιδιωτικού τομέα, και των χρηστών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν συστηματικά υπονομεύσει κρυπτογραφικά πρωτόκολλα προκειμένου να είναι σε θέση να υποκλέπτουν επικοινωνίες και στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA) έχει συγκεντρώσει έναν τεράστιο αριθμό των λεγόμενων «zero-day exploits», ήτοι τρωτά σημεία ασφαλείας ΤΠ που δεν είναι ακόμα γνωστά στο κοινό ή στον πωλητή του προϊόντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες αυτές υπονομεύουν τις παγκόσμιες προσπάθειες για βελτίωση της ασφάλειας ΤΠ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες που προσβάλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σύγκριση με τρέχουσες τις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις, η δικαστική και δημοκρατική εποπτεία καθώς και οι διασφαλίσεις είναι πολύ λιγότερο ανεπτυγμένες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που σχετίζονται με τις ΤΠΕ, καθώς και η παρακολούθηση του διαδικτύου, ενδέχεται να έχουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες παγκοσμίως, μεταξύ άλλων και στους πολίτες της ΕΕ όταν αυτοί κατοικούν ή ταξιδεύουν στο εξωτερικό, ιδίως όταν δεν υπάρχει μια νομική βάση που θεμελιώνεται στις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της δημοκρατικής και δικαστικής επίβλεψης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φίλτρα στο διαδίκτυο και η παρακολούθηση των επικοινωνιών υπονομεύουν την ικανότητα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να επωφελούνται από το διαδίκτυο και να γνωστοποιούν ευαίσθητες πληροφορίες, ενώ ταυτόχρονα παραβιάζουν σειρά άρθρων της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ) τα οποία εγγυώνται τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου στην ιδιωτικότητα και την ελευθερία έκφρασης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ασφάλεια και ελευθερία είναι αμφότερες απαραίτητες και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν η μία την άλλη, αλλά πρέπει να ενδυναμώνουν η μία την άλλη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μόνος τρόπος να αποτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά τις ψηφιακές ελευθερίες είναι να διασφαλίζονται οι ελευθερίες αυτές στην ίδια την ΕΕ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η έγκριση της δέσμης μέτρων για την προστασία των δεδομένων είναι κρίσιμης σημασίας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διακυβεύονται ευρεία κοινωνικά συμφέροντα -όπως η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων- που δεν πρέπει να προσδιορίζονται αποκλειστικά από την αγορά, και τα οποία απαιτούν ρύθμιση·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και η αποτελεσματική κοινοβουλευτική εποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών που χρησιμοποιούν τεχνολογία ψηφιακής παρακολούθησης αποτελούν σημαντικά στοιχεία διεθνούς συνεργασίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ έχουν σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς στον τομέα των ΤΠΕ, ιδίως, όσον αφορά την εξαγωγή τεχνολογίας παρακολούθησης, εντοπισμού, παρείσφρησης και επίβλεψης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή ελέγχων στις εξαγωγές δεν πρέπει να είναι επιζήμια για τη θεμιτή έρευνα σε θέματα ασφάλειας ΤΠ ή την ανάπτυξη εργαλείων ασφάλειας ΤΠ, όταν δεν υπάρχει εγκληματική πρόθεση·

1.  αναγνωρίζει ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμια και πρέπει να προστατεύονται παγκοσμίως, σε όλες τις διαστάσεις της έκφρασής τους· υπογραμμίζει ότι η παρακολούθηση των επικοινωνιών, καθαυτή, προσβάλλει τα δικαιώματα στην ιδιωτικότητα και την έκφραση, εάν πραγματοποιείται εκτός ενός κατάλληλου νομικού πλαισίου·

2.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των εξωτερικών ενεργειών και των εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ που σχετίζονται με τις ΤΠΕ·

3.  πιστεύει ότι η ενεργός συνενοχή ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ στη μαζική παρακολούθηση των πολιτών και στην κατασκοπεία πολιτικών ηγετών από την NSA, όπως αποκάλυψε ο Edward Snowden, έβλαψε σοβαρά την αξιοπιστία της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπονόμευσε παγκοσμίως την εμπιστοσύνη στα οφέλη των ΤΠΕ·

4.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και τους σχετικούς οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Europol και της Eurojust, τις δεσμεύσεις τους, δυνάμει του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, να μην ανταλλάσσουν δεδομένα που αφορούν μυστικές πληροφορίες τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτη χώρα, ούτε να χρησιμοποιούν πληροφορίες που απέκτησαν μετά από παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως μετά από παράνομη παρακολούθηση, εκτός της ΕΕ·

5.  τονίζει ότι ο αντίκτυπος των τεχνολογιών στη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει, κατά περίπτωση, να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ, με σκοπό να προωθηθεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και η καλή διακυβέρνηση αλλά και η ειρηνική επίλυση διαφορών·

6.  ζητεί την ενεργό ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών που βοηθούν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διευκολύνουν τα ψηφιακά δικαιώματα και ελευθερίες καθώς και την ασφάλεια των πολιτών και που προωθούν τις βέλτιστες πρακτικές και τα κατάλληλα νομοθετικά πλαίσια, ενώ συγχρόνως εγγυώνται την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· παροτρύνει ιδίως την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν την σε παγκόσμια κλίμακα χρήση και ανάπτυξη ανοιχτών προτύπων και ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα, καθώς και τεχνολογιών κρυπτογράφησης·

7.  καλεί την ΕΕ να στηρίξει περαιτέρω τους φορείς εκείνους που εργάζονται για την ενίσχυση των προτύπων προστασίας της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας στις ΤΠΕ σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων υλισμικού, λογισμικού και επικοινωνιών, καθώς και την ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού σε πλαίσια «ιδιωτικότητας μέσω σχεδιασμού»·

8.  ζητεί να δημιουργηθεί ταμείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τεχνολογίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου·

9.  παροτρύνει την ίδια την ΕΕ, και συγκεκριμένα την ΕΥΕΔ, να χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση στις επικοινωνίες της με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να αποφεύγει να τους θέτει σε κίνδυνο και να προστατεύει από παρακολούθηση τις δικές της επικοινωνίες με τους έξω·

10.  καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει λογισμικό ελεύθερου και ανοικτού κώδικα και να ενθαρρύνει άλλους φορείς να πράξουν το ίδιο, μιας και το εν λόγω λογισμικό παρέχει καλύτερα επίπεδα ασφάλειας και μεγαλύτερο σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11.  εφιστά την προσοχή στη σημασία ανάπτυξης των ΤΠΕ σε περιοχές συγκρούσεων με σκοπό την προώθηση δραστηριοτήτων οικοδόμησης της ειρήνης, ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής επικοινωνία ανάμεσα στα μέρη που εμπλέκονται στην ειρηνική επίλυση διαφορών·

12.  ζητεί την εφαρμογή όρων, σημείων αναφοράς και διαδικασιών υποβολής εκθέσεων ώστε να διασφαλίζεται ότι η οικονομική και τεχνική στήριξη της ΕΕ για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε τρίτες χώρες δεν χρησιμοποιείται κατά τρόπο που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα·

13.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεργαστούν στενά με τις κυβερνήσεις τρίτων χωρών και να στηρίξουν περαιτέρω, να εκπαιδεύσουν και να ενισχύσουν, μέσω των υφιστάμενων ευρωπαϊκών μηχανισμών στήριξης και μέσων πολιτικής, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητους δημοσιογράφους, στη χρήση των ΤΠΕ στις δραστηριότητές τους με ασφαλή τρόπο, καθώς και να προωθήσουν τον σεβασμό των σχετικών θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως την απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες στο διαδίκτυο, τά δικαιώματα της ιδιωτικότητας και της προστασίας δεδομένων, της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ελευθερίας του Τύπου και της δημοσίευσης στο διαδίκτυο·

14.  εφιστά την προσοχή στη δεινή θέση πληροφοριοδοτών και υποστηρικτών τους, περιλαμβανομένων και δημοσιογράφων, μετά τις αποκαλύψεις τους για καταχρηστικές πρακτικές παρακολούθησης σε τρίτες χώρες· πιστεύει ότι τα εν λόγω άτομα πρέπει να θεωρούνται υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι, συνεπώς, τους αξίζει προστασία από την ΕΕ, όπως απαιτούν οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν διεξοδικά τη δυνατότητα χορήγησης στους πληροφοριοδότες διεθνούς προστασίας από διώξεις·

15.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα μέτρα ασφαλείας, περιλαμβανομένων αντιτρομοκρατικών μέτρων, χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο ως πρόσχημα για παραβιάσεις του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα και τον αυστηρό περιορισμό των νόμιμων δραστηριοτήτων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και πολιτικών ακτιβιστών· επαναλαμβάνει τη βαθιά πίστη του ότι η εθνική ασφάλεια δεν μπορεί ποτέ να αποτελέσει δικαιολογία για προγράμματα μη στοχευμένης, μυστικής ή μαζικής παρακολούθησης· επιμένει ότι τέτοια μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται απολύτως σύμφωνα με τα πρότυπα του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων·

16.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να προωθήσουν τη δημοκρατική εποπτεία των υπηρεσιών ασφάλειας και πληροφοριών ,στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου τους με τρίτες χώρες, καθώς επίσης και στο πλαίσιο προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας· παροτρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα νομοθετικά όργανα τρίτων χωρών που επιδιώκουν την προώθηση ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας στις εγχώριες υπηρεσίες ασφάλειας· ζητεί να συμπεριληφθούν ειδικές δεσμεύσεις στο μελλοντικό σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό·

17.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν τις ψηφιακές ελευθερίες και την απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κάθε μορφή επικοινωνίας με τρίτες χώρες, περιλαμβανομένων των επικοινωνιών που αφορούν τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης, τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διπλωματικές επαφές·

18.  αναγνωρίζει ότι το διαδίκτυο αποτελεί πλέον όχι μόνο δημόσιο χώρο αλλά και αγορά, όπου η ελεύθερη ροή πληροφοριών και η πρόσβαση σε ΤΠΕ είναι απαραίτητες· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι η ψηφιακή ελευθερία και οι ελεύθερες συναλλαγές πρέπει να προωθούνται και να προστατεύονται ταυτόχρονα·

19.  ζητεί την εισαγωγή ρητρών σε όλες τις συμφωνίες με τρίτες χώρες, οι οποίες να αναφέρονται σαφώς στην ανάγκη προώθησης, διασφάλισης και σεβασμού των ψηφιακών ελευθεριών, της δικτυακής ουδετερότητας, της χωρίς λογοκρισία και απεριόριστης πρόσβασης στο διαδίκτυο, των δικαιωμάτων ιδιωτικότητας και της προστασίας των δεδομένων·

20.  ζητεί από την ΕΕ να αντιταχθεί στην ποινικοποίηση της χρήσης εργαλείων κρυπτογράφησης, παράκαμψης της λογοκρισίας και ιδιωτικότητας από τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αρνούμενη να περιορίσει τη χρήση κρυπτογράφησης εντός της ΕΕ, αλλά και να καταγγείλει τις κυβερνήσεις τρίτων χωρών που χρησιμοποιούν τις εν λόγω κατηγορίες κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

21.  ζητεί από την ΕΕ να αντιταχθεί στην ποινικοποίηση της χρήσης εργαλείων κρυπτογράφησης, παράκαμψης της λογοκρισίας και ιδιωτικότητας, αρνούμενη να περιορίσει τη χρήση κρυπτογράφησης εντός της ΕΕ, αλλά και αντιτασσόμενη στις κυβερνήσεις τρίτων χωρών που ποινικοποιούν τη χρήση των εν λόγω εργαλείων·

22.  τονίζει ότι, για να είναι αποτελεσματική η πολιτική της ΕΕ για την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, απαιτείται η ένταξη των ΤΠΕ στον κύριο κορμό των δραστηριοτήτων της και η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μέσω της παροχής βασικών τεχνολογικών υποδομών, της διευκόλυνσης της πρόσβασης στη γνώση και τις πληροφορίες για την προαγωγή της απόκτησης βασικών ψηφιακών γνώσεων, της προώθησης της χρήσης ανοικτών προτύπων σε έγγραφα, καθώς και της χρήσης, κατά περίπτωση, ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα, και της διασφάλισης ανοιχτού χαρακτήρα και διαφάνειας (ιδίως από τους δημόσιους θεσμούς) – συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της προστασίας των δεδομένων στον ψηφιακό χώρο σε ολόκληρο τον κόσμο – καθώς και μια καλύτερη κατανόηση των πιθανών κινδύνων και πλεονεκτημάτων των ΤΠΕ·

23.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την άρση των ψηφιακών φραγμών για τα πρόσωπα με αναπηρίες· θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό οι πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης και της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο να αποσκοπούν στην άμβλυνση του ψηφιακού χάσματος για τα πρόσωπα με αναπηρία και να προσφέρουν ένα ευρύτερο πλαίσιο δικαιωμάτων, όσον αφορά ιδίως την πρόσβαση στη γνώση, την ψηφιακή συμμετοχή, και την αξιοποίηση των νέων οικονομικών και κοινωνικών ευκαιριών που προσφέρει το διαδίκτυο·

24.  επισημαίνει ότι η νόμιμη ψηφιακή συλλογή και διάδοση αποδεικτικών στοιχείων περί παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να συμβάλει στην παγκόσμια καταπολέμηση της ατιμωρησίας και της τρομοκρατίας· θεωρεί ότι το εν λόγω υλικό πρέπει, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις βάσει του διεθνούς (ποινικού) δικαίου, να γίνεται αποδεκτό, ως αποδεικτικό στοιχείο σε δικαστικές διαδικασίες σε ευθυγράμμιση με διεθνείς, περιφερειακές και συνταγματικές διασφαλίσεις· συνιστά τη δημιουργία μηχανισμών στον τομέα του διεθνούς ποινικού δικαίου, με σκοπό την εισαγωγή διαδικασιών που θα επιτρέπουν την εξακρίβωση της γνησιότητας και τη συλλογή των εν λόγω στοιχείων ως αποδείξεων σε δικαστικές διαδικασίες·

25.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ορισμένες υπηρεσίες και τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών που αναπτύσσονται στην ΕΕ πωλούνται σε τρίτες χώρες και μπορούν να χρησιμοποιούνται στις εν λόγω χώρες από ιδιώτες, επιχειρήσεις και αρχές με τη συγκεκριμένη πρόθεση να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της λογοκρισίας, της μαζικής παρακολούθησης, της παρεμβολής, της υποκλοπής και της επίβλεψης, της ανίχνευσης και του εντοπισμού πολιτών και των δραστηριοτήτων τους σε δίκτυα (κινητής) τηλεφωνίας και στο διαδίκτυο· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ορισμένες εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ μπορούν να παρέχουν τεχνολογίες και υπηρεσίες ικανές να οδηγήσουν στις εν λόγω παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

26.  σημειώνει ότι οι απειλές για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, καθώς και οι απειλές προς τρίτες χώρες, προέρχονται συχνά από άτομα ή μικρές ομάδες που χρησιμοποιούν δίκτυα ψηφιακής επικοινωνίας για να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις, και ότι τα εργαλεία και οι τακτικές που απαιτούνται για την εξουδετέρωση αυτών των απειλών πρέπει να επανεξετάζονται και να ενημερώνονται διαρκώς·

27.  φρονεί ότι η μαζική παρακολούθηση που δεν δικαιολογείται από τον αυξημένο κίνδυνο μιας τρομοκρατικής απειλής ή επίθεσης αποτελεί παραβίαση των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και συνιστά, ως εκ τούτου, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

28.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να προάγουν τον πλήρη δημοκρατικό έλεγχο κατά τις επιχειρήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών σε τρίτες χώρες, να επαληθεύουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες λειτουργούν σεβόμενες πλήρως το κράτος δικαίου, καθώς και να υποχρεώνουν σε λογοδοσία τις υπηρεσίες και τα άτομα που ενεργούν με παράνομους τρόπους·

29.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της αυξημένης συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών (ακόμη και μέσω της χρήσης της ψηφιακής παρακολούθησης), να εξασφαλίζουν τον δημοκρατικό έλεγχο των εν λόγω υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων τους μέσω ενδεδειγμένης εσωτερικής, εκτελεστικής, δικαστικής και ανεξάρτητης κοινοβουλευτικής εποπτείας·

30.  τονίζει ότι πρέπει να ενσωματωθούν στη νομοθεσία της ΕΕ κάποιες αρχές κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και κριτήρια όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω του σχεδιασμού, τα οποία αποτελούν τεχνολογικές λύσεις και καινοτομίες που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), οι σχεδιαστές λογισμικού, οι κατασκευαστές υλισμκού, οι υπηρεσίες/μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι φορείς κινητής τηλεφωνίας κ.ά. λαμβάνουν υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα των τελικών χρηστών παγκοσμίως·

31.  παροτρύνει την ΕΕ να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια στη σχέση μεταξύ των φορέων κινητής τηλεφωνίας ή των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και των κυβερνήσεων, και να τη ζητήσει στο πλαίσιο των σχέσεων της με τρίτες χώρες, ζητώντας οι φορείς και οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου να δημοσιεύουν ετησίως λεπτομερείς εκθέσεις διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων για δράσεις που αιτήθηκαν οι αρχές, καθώς και για τους οικονομικούς δεσμούς ανάμεσα στις δημόσιες αρχές και τους φορείς/παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου·

32.  υπενθυμίζει στους επιχειρηματικούς παράγοντες την ευθύνη τους για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο το φάσμα των παγκόσμιων δραστηριοτήτων τους, ασχέτως του τόπου όπου είναι εγκαταστημένοι οι χρήστες τους και ανεξαρτήτως εάν το κράτος υποδοχής πληροί τις δικές του υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί τις εταιρείες ΤΠΕ, και ιδίως εκείνες που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ, να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω της χάραξης πολιτικών δέουσας επιμέλειας και διασφαλίσεων διαχείρισης κινδύνου και παρέχοντας αποτελεσματικά μέσα προσφυγής όταν οι δραστηριότητές τους έχουν δυσμενή επίπτωση στον τομέα της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή συμβάλλουν αρνητικά σε αυτόν·

33.  τονίζει την ανάγκη αποτελεσματικότερης εφαρμογής και παρακολούθησης των ενωσιακών κανονισμών και κυρώσεων που σχετίζονται με τις ΤΠΕ, περιλαμβανομένης της χρήσης πολυσυλλεκτικών μηχανισμών, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέρη, περιλαμβανομένων των κρατών μελών, συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και ότι διατηρούνται οι ίσοι όροι ανταγωνισμού·

34.  υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός για τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των επιτυχών πολιτικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της χρήσης τεχνολογιών ψηφιακής παρακολούθησης·

35.  χαιρετίζει την απόφαση του Διακανονισμού του Wassenaar του Δεκεμβρίου του 2013 για τον έλεγχο των εξαγωγών στους τομείς της παρακολούθησης, της επιβολής του νόμου και των εργαλείων συλλογής μυστικών πληροφοριών καθώς και των συστημάτων παρακολούθησης δικτύων· υπενθυμίζει την ακόμα πολύ ατελή φύση του καθεστώτος της ΕΕ σχετικά με τα είδη και την τεχνολογία διπλής χρήσης, δηλαδή του κανονισμού της ΕΕ για τα είδη διπλής χρήσης, όσον αφορά τον αποτελεσματικό και συστηματικό έλεγχο των εξαγωγών επιζήμιων τεχνολογιών ΤΠΕ σε μη δημοκρατικές χώρες·

36.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της επικείμενης επανεξέτασης και ανανέωσης της πολιτικής για τη διπλή χρήση, να υποβάλει εγκαίρως πρόταση για έξυπνες και αποτελεσματικές πολιτικές για τον περιορισμό και τη ρύθμιση της εμπορικής εξαγωγής υπηρεσιών που αφορούν την εφαρμογή και χρήση των αποκαλούμενων τεχνολογιών διπλής χρήσης, αντιμετωπίζοντας δυνάμει επιβλαβείς εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ σε τρίτες χώρες, όπως συμφωνήθηκε στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής τον Απρίλιο του 2014· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει αποτελεσματικές διασφαλίσεις για την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης στην έρευνα εξαιτίας των εν λόγω ελέγχων εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής έρευνας και της έρευνας ασφάλειας των ΤΠ·

37.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να μπορεί να παρέχει έγκαιρα στις εταιρείες που αμφιβάλλουν ως προς το εάν πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια εξαγωγής, ορθή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση σχετικά με τη νομιμότητα ή τις δυνάμει δυσμενείς επιπτώσεις των πιθανών συναλλαγών·

38.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά τις ΤΠΕ για να αποτραπούν οι δυσμενείς ενδεχομένως επιπτώσεις των εξαγωγών αυτών των τεχνολογιών ή άλλων υπηρεσιών σε τρίτες χώρες, όπου έννοιες όπως η «νόμιμη παρακολούθηση» δεν θεωρείται ότι έχουν την ίδια βαρύτητα με τις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή, για παράδειγμα, που έχουν χαμηλές επιδόσεις όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή όπου το κράτος δικαίου είναι ανύπαρκτο·

39.  επιβεβαιώνει ότι τα πρότυπα της ΕΕ, ιδίως ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, πρέπει να υπερισχύουν όταν αξιολογούνται περιστατικά όπου χρησιμοποιούνται τεχνολογίες διπλής χρήσης με τρόπους που ενδέχεται να περιορίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

40.  ζητεί τον σχεδιασμό πολιτικών για τη ρύθμιση των πωλήσεων των λεγόμενων «zero-day exploits» και των τρωτών σημείων ασφαλείας, ώστε να αποφευχθεί η χρήση τους για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ή για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συσκευές, ενέργειες που συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς αυτές οι ρυθμίσεις να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή και άλλως καλή τη πίστει έρευνα ασφάλειας·

41.  αποδοκιμάζει τη δραστήρια συνεργασία ορισμένων ευρωπαϊκών εταιρειών, καθώς και διεθνών εταιρειών, οι οποίες εμπορεύονται τεχνολογίες διπλής χρήσης, με δυνάμει επιζήμιες επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα ενόσω δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, με καθεστώτα που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

42.  καλεί την Επιτροπή να δηλώσει δημοσίως ότι αποκλείει τις εταιρείες που συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της ΕΕ, από τη χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη και από οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποστήριξη·

43.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τεχνολογικό εξοπλισμό, ειδικά σε χώρες με αναξιόπιστες πρακτικές σε αυτόν τον τομέα·

44.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποστηρίξουν ενεργά, στα φόρα διακυβέρνησης του διαδικτύου, το διαδίκτυο ανοιχτού χαρακτήρα, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων από πολλαπλούς φορείς, τη διαδικτυακή ουδετερότητα, τις ψηφιακές ελευθερίες και τις διασφαλίσεις προστασίας των δεδομένων στις τρίτες χώρες·

45.  καταδικάζει την αποδυνάμωση και την υπονόμευση των πρωτοκόλλων και προϊόντων κρυπτογράφησης, ιδίως από τις υπηρεσίες πληροφοριών που επιδιώκουν να υποκλέπτουν κρυπτογραφημένες επικοινωνίες·

46.  προειδοποιεί ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της επιβολής του νόμου μέσω εταιρειών διαδικτύου και παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου·

47.  ζητεί την αποσαφήνιση των κανόνων και προτύπων που χρησιμοποιούν οι ιδιωτικοί φορείς για να αναπτύξουν τα συστήματά τους·

48.  υπενθυμίζει τη σημασία της αξιολόγησης του πλαισίου μέσα στο οποίο χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες, ώστε να εκτιμάται πλήρως ο αντίκτυπός τους στα ανθρώπινα δικαιώματα·

49.  ζητεί ρητά την προώθηση εργαλείων που παρέχουν τη δυνατότητα ανώνυμης και/ή ψευδώνυμης χρήσης του διαδικτύου και αντιτίθεται στην μονομερή άποψη ότι τέτοια εργαλεία επιτρέπουν μάλλον εγκληματικές ενέργειες παρά ενισχύουν τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πέραν και εντός της ΕΕ·

50.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν ευφυείς και αποτελεσματικές πολιτικές που θα ρυθμίζουν τις εξαγωγές των τεχνολογιών διπλής χρήσης και θα αντιμετωπίζουν τις τυχόν επιζήμιες εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ σε διεθνές επίπεδο καθώς και στο πλαίσιο πολυμερών καθεστώτων ελέγχου εξαγωγών και άλλων διεθνών οργανισμών·

51.  υπογραμμίζει ότι οποιεσδήποτε κανονιστικές αλλαγές με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων εξαγωγής των άυλων μεταφορών τεχνολογίας δεν πρέπει να εμποδίζουν τη νόμιμη έρευνα ή την πρόσβαση σε πληροφορίες και την ανταλλαγή πληροφοριών, και ότι η λήψη οιωνδήποτε μέτρων, όπως η χρήση των Γενικών Αδειών Εξαγωγής της ΕΕ για την έρευνα περί διπλής χρήσης, δεν πρέπει να οδηγεί σε αποτρεπτικό αποτέλεσμα για τα φυσικά πρόσωπα και τις ΜΜΕ·

52.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι υπάρχουσες και οι μελλοντικές πολιτικές ελέγχου των εξαγωγών δεν περιορίζουν τις δραστηριότητες των νόμιμων ερευνητών ασφάλειας, και ότι οι έλεγχοι εξαγωγών εφαρμόζονται καλή τη πίστει και μόνο σε σαφώς καθορισμένες τεχνολογίες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για μαζική παρακολούθηση, λογοκρισία ή παρεμβολή, υποκλοπή ή επίβλεψη, ανίχνευση και εντοπισμό πολιτών και των δραστηριοτήτων τους σε δίκτυα (κινητής) τηλεφωνίας·

53.  υπενθυμίζει ότι οι ad hoc ασύρματες τεχνολογίες πλέγματος προσφέρουν πολλές δυνατότητες όσον αφορά την παροχή εφεδρικών δικτύων σε περιοχές όπου δεν διατίθεται διαδίκτυο ή έχει παρεμποδιστεί η πρόσβαση σε αυτό, και μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

54.  καλεί την Επιτροπή να ορίσει ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων ικανή να προβεί σε εκτίμηση επιπτώσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στα υφιστάμενα πρότυπα της ΕΕ για τις ΤΠΕ, με στόχο να διατυπωθούν συστάσεις για προσαρμογές που θα αυξήσουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όταν εξάγονται συστήματα·

55.  αναγνωρίζει ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις αποτελούν πρόκληση για τα νομικά συστήματα, στα οποία επιβάλλουν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες· τονίζει ότι είναι σημαντικό οι νομοθέτες να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα που άπτονται της ψηφιακής οικονομίας·

56.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών σε θέματα ασφάλειας, στον τομέα των ΤΠΕ στις τρίτες χώρες, ώστε να διασφαλιστεί η επικαιροποιημένη εμπειρογνωμοσύνη που θα οδηγήσει στο σχεδιασμό βιώσιμων πολιτικών για το μέλλον·

57.  επισημαίνει την ανάγκη να αποφεύγονται οι ακούσιες συνέπειες, όπως οι περιορισμοί ή ο αρνητικός αντίκτυπος στην επιστημονική και άλλων ειδών καλόπιστη έρευνα και ανάπτυξη, στην ανταλλαγή πληροφοριών και την πρόσβαση σε πληροφορίες, στην ανάπτυξη γνώσεων όσον αφορά την ασφάλεια ή στην εξαγωγή τεχνολογιών που βοηθούν στην απόκτηση των αναγκαίων ψηφιακών δεξιοτήτων και στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

58.  φρονεί ότι η συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων και των ιδιωτικών φορέων στον ψηφιακό τομέα παγκοσμίως, περιλαμβανομένου του φόρουμ διακυβέρνησης του διαδικτύου, απαιτεί διαφανείς ελέγχους και ισορροπίες και δεν πρέπει να οδηγεί στην υπονόμευση της δημοκρατικής και δικαστικής επίβλεψης·

59.  σημειώνει ότι η εθελοντική προσέγγιση δεν επαρκεί αλλά απαιτούνται δεσμευτικές ρυθμίσεις ώστε να παροτρύνονται οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν υπόψη το ιστορικό των χωρών όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν πουλήσουν τα προϊόντα τους εκεί, και να προβαίνουν σε εκτίμηση των επιπτώσεων των τεχνολογιών τους στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους επικριτές των κυβερνήσεων·

60.  φρονεί ότι οι εξαγωγές ιδιαίτερα ευαίσθητων αγαθών πρέπει να ελέγχονται προτού αυτά βγουν από την ΕΕ και ότι είναι αναγκαία η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβιάσεων·

61.  ζητεί να αναγνωρίζεται σε όλους τους ιδιώτες το δικαίωμα στην κρυπτογράφηση και να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν την κρυπτογράφηση· εκτιμά ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να αποτελούν υποχρέωση του τελικού χρήστη, ο οποίος πρέπει να διαθέτει τις ικανότητες για τη διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων·

62.  ζητεί την συστηματική εισαγωγή προτύπων κρυπτογράφησης «end to end» σε όλες τις υπηρεσίες επικοινωνιών, ώστε να καθίσταται δυσχερέστερη η ανάγνωση του περιεχομένου από τις κυβερνήσεις, τις μυστικές υπηρεσίες και τους φορείς παρακολούθησης·

63.  τονίζει την ειδική υποχρέωση των κρατικών μυστικών υπηρεσιών να εξασφαλίσουν εμπιστοσύνη και ζητεί να τεθεί τέλος στις μαζικές παρακολουθήσεις· πιστεύει ότι η παρακολούθηση των ευρωπαίων πολιτών από τις εγχώριες και τις αλλοδαπές μυστικές υπηρεσίες πρέπει να αντιμετωπιστεί και να σταματήσει·

64.  αντιτίθεται στην πώληση και διάδοση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας παρακολούθησης και των μέσων λογοκρισίας σε απολυταρχικά καθεστώτα, υπό τα οποία δεν υφίσταται κράτος δικαίου·

65.  ζητεί να επεκταθούν οι δυνατότητες διεθνούς προστασίας των καταγγελλόντων παρατυπίες και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν νομοθεσία για την προστασία τους·

66.  ζητεί τον ορισμό απεσταλμένου του ΟΗΕ για τις ψηφιακές ελευθερίες και την προστασία των δεδομένων, καθώς και να επεκταθεί το πεδίο αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η τεχνολογία να εξετάζεται και υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

67.  ζητεί να ληφθούν μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι η ιδιωτικότητα των ακτιβιστών, δημοσιογράφων και πολιτών θα προστατεύεται σε ολόκληρο τον κόσμο και ότι αυτοί θα μπορούν να δικτυώνονται μέσω του Διαδικτύου·

68.  επαναλαμβάνει ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ανθρώπινο δικαίωμα και ζητεί μέτρα για την εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος·

69.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας και στην ΕΥΕΔ.

(1) http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm
(2) http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf
(3) http://www.osce.org/fom/80723?download=true
(4) http://www.osce.org/fom/80723?download=true.
(5) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/19/PDF/N1454519.pdf?OpenElement.
(6) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/ A-HRC-27-37_en.doc.
(7) http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20150126-MassSurveillance-EN.pdf/df5aae25-6cfe-450a-92a6-e903af10b7a2.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0230.
(9) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf?v=13927 52313000/_/jcr:system/jcr:versionstorage/12/52/13/125213a0-e4bc-4a15-bb96-9930bb8fb6a1/1.3/jcr:frozennode
(10) http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
(11) http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2014091e.pdf?expires=1423160236&id=id&accname=ocid194994&checksum=D1FC664FBCEA28FC856AE63932715B3C
(12) https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2013-en.pdf
(13) COM(2014)0072.
(14) http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
(15) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 79.
(16) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 82.
(17) COM(2014)0244.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0470.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0274.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0079.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0033.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0076.
(23) http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201403/20140307ATT80674/ 20140307ATT80674EN.pdf


Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ: καθιέρωση ελέγχων βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ
PDF 422kWORD 110k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: καθιέρωση ελέγχων βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (2014/2234(INI))
P8_TA(2015)0289A8-0240/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη αριθ. 1/2012 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με ορισμένες προτάσεις κανονισμών που αφορούν την κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο 2014-2020,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 2/2004 του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με το πρότυπο του «ενιαίου ελέγχου» (single audit),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 16/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Απολογισμός του «ενιαίου ελέγχου» (single audit) και της χρησιμοποίησης από την Επιτροπή των εργασιών των εθνικών ελεγκτικών αρχών στον τομέα της συνοχής»,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2013 της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0240/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διάρκεια των δύο γύρων μεταρρυθμίσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) οι κανόνες έχουν καταστεί περισσότερο ανόμοιοι και πολυσύνθετοι·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυπλοκότεροι κανόνες έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερα σφάλματα επί τόπου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΓΠ, ενώ πρέπει επίσης να διασφαλίζονται η αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των εθνικών και περιφερειακών φορέων για την αποτελεσματική εφαρμογή της ΚΓΠ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο αποτελεσματική και αποδοτική μεταρρύθμιση της ΚΓΠ απαιτεί απλούστευση και λιγότερη γραφειοκρατία προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΓΠ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των ελέγχων και της παροχής συμβουλών στους ενδιαφερόμενους φορείς και τους γεωργούς εκτιμάται ότι ανέρχεται σήμερα στα 4 δισεκατομμύρια EUR ετησίως σε επίπεδο κρατών μελών, και είναι πιθανό να αυξηθεί, όπως και τα ποσοστά σφάλματος, με την εφαρμογή της τελευταίας μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, ιδίως με την καθιέρωση μέτρων οικολογικού προσανατολισμού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση του 2013 έχει οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τα στοιχεία που ζητούνται από τους γεωργούς για την υποβολή αιτήσεων και την αιτιολόγηση διεκδικήσεων, με νέες απαιτήσεις που κινδυνεύουν να έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερα ποσοστά σφάλματος στο αρχικό στάδιο εκμάθησης και προσαρμογής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να μην επιβαρύνονται οι φορείς εκμετάλλευσης με δυσανάλογο αριθμό επιθεωρήσεων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΓΠ, ενώ πρέπει επίσης να διασφαλίζονται η αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των εθνικών και περιφερειακών φορέων για την αποτελεσματική εφαρμογή της ΚΓΠ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγρότες παρακινούνται να παρέχουν υπηρεσίες, όπως είναι αυτές για τα τοπία της υπαίθρου, τη βιοποικιλότητα των καλλιεργουμένων εκτάσεων και τη σταθερότητα του κλίματος, μολονότι αυτές δεν έχουν αξία στην αγορά·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των ελέγχων και της παροχής συμβουλών στα ενδιαφερόμενα μέρη και στους γεωργούς στα κράτη μέλη μπορεί να υπολογιστεί σήμερα στα 4 δισεκατομμύρια EUR· τονίζει την ανάγκη ελαχιστοποίησης των ελέγχων και του γραφειοκρατικού τους φόρτου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έλεγχοι βάσει επιδόσεων μπορεί να αποτελέσουν χρήσιμη μεθοδολογία, ενώ η σταθερότητα και η προσέγγιση με στόχο την παροχή δυνατοτήτων από την πλευρά των διοικητικών φορέων είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης με τους τελικούς δικαιούχους· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι ένα ενιαίο σύστημα για όλες τις περιπτώσεις δεν μπορεί να επιβληθεί στις διαφορετικού τύπου και διαφορετικής κλίμακας γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικολογικά μέτρα που θέσπισε η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής αποσκοπούν στη βελτίωση της βιωσιμότητας της γεωργίας χάρις στο αποτέλεσμα διαφόρων μηχανισμών:

   της απλουστευμένης και περισσότερο στοχοθετημένης πολλαπλής συμμόρφωσης·
   της πράσινης άμεσης ενίσχυσης και των σε εθελοντική βάση μέτρων που είναι ευεργετικά για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος στην ανάπτυξη της υπαίθρου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης(1) έκρινε ότι ήταν αναγκαίο να διατυπώσει 51 επιφυλάξεις για ορισμένους οργανισμούς πληρωμών·

1.  συμμερίζεται την άποψη που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ότι «οι ρυθμίσεις για τις δαπάνες της κοινής γεωργικής πολιτικής για την περίοδο 2014-2020 εξακολουθούν να είναι πολύπλοκες»(2)∙ υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η πολυπλοκότητα της ΚΓΠ οφείλεται στην ποικιλομορφία της γεωργίας στην Ευρώπη, και ότι η απλοποίηση δεν πρέπει να οδηγήσει σε διάλυση των μέσων που έχουν υιοθετηθεί·

2.  ζητεί μια ΚΓΠ με λιγότερη γραφειοκρατία προκειμένου να περιοριστούν τα ποσοστά σφαλμάτων και να δημιουργηθούν μέσα που να επιτρέπουν τον διαχωρισμό μεταξύ σφάλματος και απάτης·

3.  ζητεί να γίνεται διάκριση, κατά την αξιοποίηση των πορισμάτων των ελέγχων και την πιθανή επιβολή κυρώσεων, μεταξύ ακούσιων παραλείψεων και περιπτώσεων απάτης, δεδομένου ότι οι παραλείψεις κατά κανόνα δεν προκαλούν οικονομική ζημία στον φορολογούμενο·

4.  ζητεί μια ΚΓΠ με λιγότερη γραφειοκρατία που να μπορεί να εφαρμοστεί και να ερμηνευτεί με σαφήνεια, προκειμένου να περιοριστεί το ποσοστό σφάλματος και να δημιουργηθούν μέσα που να επιτρέπουν τη διάκριση μεταξύ σφάλματος και απάτης, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι γεωργοί εξακολουθούν να είναι σε θέση να προβαίνουν στη ζωτικής σημασίας παραγωγή τροφίμων που βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής· θεωρεί ότι η διαρκής απλούστευση και ο εξορθολογισμός της ΚΓΠ αποτελούν βασικά στοιχεία για την προσέλκυση νέων αγροτών στη γεωργία και την αξιοποίησή αυτών και των δεξιοτήτων τους προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη του γεωργικού τομέα της ΕΕ στο μέλλον· αναμένει, εν προκειμένω, τη λήψη αυστηρών μέτρων στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της νομοθεσίας· χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να παρατείνει την προθεσμία για τις αιτήσεις άμεσων ενισχύσεων κατά ένα μήνα και τη θεωρεί ένα βήμα στην κατεύθυνση μείωσης του ποσοστού σφάλματος στην ΚΓΠ·

5.  υποστηρίζει σθεναρά ότι πρέπει να παρέχονται σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές τόσο στις εθνικές αρχές όσο και στους γεωργούς, προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό σφάλματος·

6.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για απλοποίηση της ΚΓΠ με άμεση εξέταση μέτρων που μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα, δεδομένου ότι αυτή θα αποφέρει οφέλη για τους γεωργούς, τους οργανισμούς πληρωμών, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους φορολογούμενους· ζητεί, επιπλέον, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης, να υποβληθούν προτάσεις για τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία, προς εξέταση για τη μεταρρύθμιση για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης·

7.  εκφράζει τον φόβο ότι το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος που καθορίζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα αυξηθεί στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής άμεσων πληρωμών κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι το επόμενο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης δεν αντιστοιχεί ακόμη σε μείωση του επιπέδου της περιττής πολυπλοκότητας αυτής της πολιτικής για τις διαχειριστικές αρχές ή τους δικαιούχους·

8.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν συχνά τονίσει την ανάγκη να επιτευχθεί ορθή ισορροπία ανάμεσα σε ολιγότερο διοικητικό άχθος και αποτελεσματικό χρηματοοικονομικό έλεγχο·

9.  σημειώνει ότι το κόστος των ελέγχων της κοινής γεωργικής πολιτικής ήδη ανέρχεται σε 4 δισεκατομμύρια EUR κατ’ έτος και ότι αφορά 50 εκατομμύρια πράξεις με προϋπολογισμό για τη γεωργία περίπου 58 δισεκατομμύρια EUR·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δίνει προτεραιότητα σε μια νέα διαδικασία απλούστευσης της ΚΓΠ και ότι θα προτείνει, κατ’ αρχάς, την απλοποίηση μιας σειράς κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων·

11.  τάσσεται αναφανδόν υπέρ της βελτίωσης της ποιότητας και της συνέπειας των επιθεωρήσεων παρά την αύξηση του αριθμού των ελέγχων στη γεωργία από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο·

12.  τονίζει, επίσης, ότι οι έλεγχοι αποτελούν εγγύηση ότι τα χρήματα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ που προορίζονται για τη χρηματοδότηση των μέσων της ΚΓΠ δαπανώνται σωστά·

13.  υπενθυμίζει ότι στόχος του συστήματος ενιαίου ελέγχου είναι να θεσπίσει ενιαία σειρά ελέγχων από τους τελικούς δικαιούχους έως τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

14.  θεωρεί ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι το σύστημα ενιαίου ελέγχου δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ και τα συστήματα ελέγχου που έχουν θεσπισθεί από τα κράτη μέλη δεν λειτουργούν αξιοποιώντας το πλήρες δυναμικό τους· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι είναι αρμόδια να παρέχουν το πρώτο επίπεδο ελέγχων ελαχιστοποιώντας το άχθος που συνεπάγονται για τους αγρότες και ότι υφίστανται εναλλακτικές δυνατότητες για τη θέσπιση ευελιξίας κατά τη διοργάνωση των ελέγχων·

15.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ως κατευθυντήρια γραμμή, να βρουν τρόπους για να βελτιστοποιήσουν και να συνδυάσουν τους ελέγχους που άπτονται της ΚΓΠ, έτσι ώστε οι δικαιούχοι να επιλέγονται, κατά το δυνατό, μόνο σε ένα γύρο ελέγχων σε ετήσια βάση·

16.  τονίζει ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2013:

   α) το πιθανότερο σφάλμα στο πεδίο των αμέσων ενισχύσεων θα ήταν κατά 1,1 % χαμηλότερο, και ούτως σχετικά πλησίον του ορίου σημαντικότητας του 2 %, εάν οι αρχές των κρατών μελών είχαν χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή του για να προλάβουν, να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα εν λόγω σφάλματα τουλάχιστον εν μέρει(3)·
   β) το πιθανότερο σφάλμα θα είχε μειωθεί στο 2 % στο πεδίο της αγροτικής ανάπτυξης εάν οι αρχές των κρατών μελών είχαν χρησιμοποιήσει όλες τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους για να προλάβουν, να εντοπίσουν και να διορθώσουν σφάλματα(4)·

17.  αποδοκιμάζει το ότι η Επιτροπή έπρεπε να διορθώσει προς τα άνω τα ποσοστά σφάλματος που κοινοποιήθηκαν από 42 από τους 68 οργανισμούς πληρωμών με εναπομένον ποσοστό σφάλματος άνω του 2 %, μολονότι σχεδόν όλοι οι οργανισμοί πληρωμών για τις άμεσες ενισχύσεις ήσαν διαπιστευμένοι και πιστοποιημένοι από πιστοποιούσες αρχές και παρά το γεγονός ότι 79 από τις 82 δηλώσεις αξιοπιστίας που διατύπωσαν οι οργανισμοί πληρωμών έλαβαν ανεπιφύλακτη γνώμη από τους οργανισμούς πιστοποίησης το 2013·

18.  αναμένει ότι η νέα αποστολή που ανατίθεται στους οργανισμούς πιστοποίησης από τους κανονισμούς (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 θα βελτιώσει την αξιοπιστία των δεδομένων που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη όσον αφορά τη διαχείριση των ταμείων γεωργίας της ΕΕ·

19.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τους οργανισμούς διαπίστευσης, προκειμένου να επαληθεύεται προσεκτικότερα η κατάρτιση στατιστικών εκθέσεων

20.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να συντάξει προτάσεις με σκοπό την επιβολή κυρώσεων για παροχή εσφαλμένων ή ανακριβών στοιχείων από τους οργανισμούς πληρωμών περιλαμβάνοντας τις εξής τρεις παραμέτρους, ήτοι τις στατιστικές επιθεωρήσεων, τις δηλώσεις των οργανισμών πληρωμών και το έργο που επιτελούν οι φορείς πιστοποίησης· ζητεί να έχει η Επιτροπή την εξουσία να αποσύρει τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών σε περιπτώσεις σοβαρών παραποιήσεων·

21.  αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως πλήρη χρήση της διαδικασίας της απλοποίησης της ΚΓΠ, ιδίως όσον αφορά τους επιβαρυντικούς και περίπλοκους κανονισμούς που διέπουν την πολλαπλή συμμόρφωση και οικολογική διάσταση, που, σε τελική ανάλυση, έχει επιπτώσεις στους αγρότες σε ολόκληρη την Ευρώπη·

22.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για απλοποίηση της ΚΓΠ μέσω της άμεσης εξέτασης μέτρων που μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα, δεδομένου ότι αυτό θα αποφέρει οφέλη στους γεωργούς, τους οργανισμούς πληρωμών, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους φορολογούμενους· ζητεί, επίσης, να υποβληθούν προτάσεις για την τροποποίηση της βασικής νομοθετικής πράξης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την απλούστευση της ΚΓΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων στον γεωργικό τομέα·

23.  τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης και της αυστηρότερης εφαρμογής του ενιαίου ελέγχου μέσω του συντονισμού των δραστηριοτήτων ελέγχου που διενεργούνται από τα διάφορα θεσμικά όργανα, και ζητεί να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος που προκύπτει από τους ελέγχους, ούτως ώστε οι γεωργοί να μη δέχονται χωριστές επισκέψεις από τους αρμόδιους φορείς και να μην υποβάλλονται σε υπερβολικούς ή πολλαπλούς ελέγχους από την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά το ίδιο έτος, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των ρυθμιστικών διατάξεων, κάτι που θα οδηγούσε σε περιορισμό του φόρτου για τους γεωργούς μέσω της μείωσης του αριθμού των επιθεωρήσεων· ζητεί να συγχωνευθούν τα καθήκοντα ελέγχου και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους οργανισμούς πιστοποίησης και άλλους φορείς των κρατών μελών· σημειώνει ότι οι συμβουλές που δίνονται τόσο από τις εθνικές αρχές όσο και από την Επιτροπή στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών προς τους γεωργούς σχετικά με την εφαρμογή της ΚΓΠ, συχνά έρχονται σε αντίθεση με τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, γεγονός που οδηγεί σε δυσανάλογα και μη αναμενόμενα πρόστιμα·

24.  τάσσεται υπέρ μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τους ελέγχους, στο πλαίσιο της οποίας όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι σε μία δεδομένη γεωργική εκμετάλλευση θα διενεργούνται, στο μέτρο του δυνατού, την ίδια χρονική στιγμή, προκειμένου να διατηρείται χαμηλός ο αριθμός των επιτόπιων επισκέψεων και να καταστεί δυνατή η μείωση του συνακόλουθου κόστους, από οικονομική άποψη και άποψη χρόνου, και του φόρτου για τη διοίκηση και τους γεωργούς, και να εξορθολογιστεί η διαδικασία ελέγχου·

25.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο κίνδυνος ακουσίων σφαλμάτων λόγω πολύπλοκων κανονιστικών διατάξεων βαρύνει τελικά τον δικαιούχο· ζητεί να στηρίζει αυτή την προσέγγιση μία εύλογη, αναλογική και αποτελεσματική πολιτική περί κυρώσεων, όπως είναι η αποφυγή επιβολής διπλής κύρωσης για το ίδιο σφάλμα δυνάμει τόσο του συστήματος πληρωμών όσο και της πολλαπλής συμμόρφωσης·

26.  θεωρεί ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση έργων, οι πληρωμές δεν θα πρέπει να διακόπτονται όταν εντοπίζονται ελάσσονα σφάλματα και/ή σφάλματα εκ παραδρομής·

27.  ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και το Ελεγκτικό Συνέδριο περαιτέρω ανάπτυξη στρατηγικών λογιστικού ελέγχου βάσει ανάλυσης κινδύνου στις οποίες να περιέχονται ως παράγοντες όλα τα σχετικά δεδομένα, περιλαμβανομένου του εκ των προτέρων προσδιορισμού των δεδομένων με τις καλύτερες/χειρότερες επιδόσεις ανά τομέα πολιτικής·

28.  τονίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν κριτήρια, προκειμένου να καθοριστεί ποια κράτη μέλη αναγνωρίζονται ως αυτά με την καλύτερη/χειρότερη επίδοση·

29.  υπενθυμίζει ότι ευρύ φάσμα κρατών μελών μπορούν να θεωρηθούν «κράτη με τις χειρότερες επιδόσεις» όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων της ΕΕ συναρτήσει του πεδίου πολιτικής·

30.  επιμένει ότι ο καθορισμός των επιδόσεων όσον αφορά τους ελέγχους θα πρέπει να βασίζεται σε κατάλογο ελέγχων και, κυρίως, να περιλαμβάνει την ποιότητα των ελέγχων και των διοικητικών συστημάτων των κρατών μελών, δηλαδή η αποδοτικότητα, η συνέπεια και η αξιοπιστία των αρχών διαχείρισης και πιστοποίησης·

31.  θεωρεί ότι τα κράτη με τις καλύτερες επιδόσεις σε έκαστο πεδίο πολιτικής θα πρέπει να ανταμείβονται με μείωση του αριθμού ενωσιακών ελέγχων·

32.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη και η διενέργεια ελέγχων βάσει επιδόσεων δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να γίνουν πηγή ενισχυμένης αβεβαιότητας όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού σε τρόφιμα στην ΕΕ·

33.  καλεί τα κράτη μέλη που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις να μοιραστούν την εμπειρία τους με τα κράτη μέλη με τις χειρότερες επιδόσεις·

34.  ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι διενεργούνται με τον ομαλότερο δυνατό τρόπο και την ελάχιστη δυνατή διαταραχή για τους γεωργούς·

35.  σημειώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, «τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο επιτόπιων ελέγχων που απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, το οποίο αυξάνουν όταν απαιτείται. Τα κράτη μέλη μπορούν να μειώνουν το ελάχιστο επίπεδο όταν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργούν σωστά και τα ποσοστά σφάλματος παραμένουν σε ανεκτό επίπεδο»·

36.  ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει το ανεκτό επίπεδο στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 59 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και να κινήσει διάλογο με το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επί του θέματος·

37.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, ως μεσο-μακροπρόθεσμο στόχο, περαιτέρω πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο τη μείωση του ποσοστού σφάλματος μέσω της πρόληψης λαθών στη φάση εφαρμογής· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σεβαστούν την ημερομηνία-στόχο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 122 παράγραφος 3 του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων, για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική συνοχή κατά την εφαρμογή, τη διαχείριση και τον έλεγχο ενός έργου· πιστεύει ότι η διαφάνεια και η προσβασιμότητα σε πλήρη στοιχεία είναι στοιχεία απαραίτητα για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε κατάχρησης· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτική τη δημοσίευση των εγγράφων που προβλέπονται από όλους τους δικαιούχους·

38.  θεωρεί ότι η πλήρης κάλυψη των αγροτικών περιοχών με ταχεία ευρυζωνική σύνδεση, σε συνδυασμό με σημαντική ευαισθητοποίηση και κατάρτιση όσον αφορά τη χρήση της, θα αποτελέσει απαραίτητο εργαλείο προκειμένου να δοθεί σε όλους τους γεωργούς η δυνατότητα να επωφεληθούν από τα τελευταία συστήματα αιτήσεων και διεκδικήσεων της ΚΓΠ·

39.  ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τον περιορισμό της πολυπλοκότητας των συστημάτων και των εντύπων υποβολής αιτήσεων για τους γεωργούς, και τάσσεται υπέρ της αυξημένης χρήσης της τεχνολογίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφεύγονται εκ των προτέρων τα σφάλματα στην υποβολή αιτήσεων, κάτι για το οποίο απαιτείται η εξασφάλιση ευρυζωνικής σύνδεσης για όλους τους δικαιούχους· ενθαρρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει πρόγραμμα παροχής βοήθειας για την εκπαίδευση γεωργών μεγαλύτερης ηλικίας· υπογραμμίζει τις ενισχυμένες επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα σε αγροτικές περιοχές και καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων· υπενθυμίζει ότι η αξιόπιστη εφαρμογή των τεχνολογιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, να χρηματοδοτήσουν ή να συγχρηματοδοτήσουν τέτοιου είδους τεχνολογία·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προγράμματα ψηφιοποίησης όσον αφορά τη σχέση μεταξύ δημοσίου και γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με στόχο την κατάρτιση «ενιαίου φακέλου ανά γεωργική εκμετάλλευση», που θα περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη και συγχρονισμένη διαχείριση των δεδομένων για τις καλλιέργειες· θεωρεί ότι η απλούστευση αυτή θα οδηγήσει στη συγκέντρωση στοιχείων τα οποία μέχρι τώρα τυγχάνουν χωριστής διαχείρισης (σχέδια καλλιεργειών, επιμέρους ασφαλιστικά σχέδια και ημερολόγια), καθότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να υποβάλλουν μία μόνο δήλωση, η οποία στη συνέχεια θα κοινοποιείται στις δημόσιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η αποδοτικότητα των ελέγχων που διενεργούν οι υπηρεσίες αυτές και, κατά συνέπεια, να περιοριστεί ο κίνδυνος σφαλμάτων κατά τις πληρωμές και να εξορθολογιστούν οι έλεγχοι·

41.  ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι κυβερνητικοί/περιφερειακοί φορείς που συμμετέχουν στην εφαρμογή της νέας ΚΓΠ επικοινωνούν μεταξύ τους και συνεργάζονται αποτελεσματικά προς όφελος των γεωργών που εφαρμόζουν την πολιτική επί τόπου·

42.  θεωρεί ότι είναι πολλά τα μακροπρόθεσμα πιθανά οφέλη της ανάπτυξης και της υιοθέτησης βιομηχανικών λύσεων με βάση το διαδίκτυο τόσο για την γεωργία όσο και τους ελέγχους, ιδίως όσον αφορά τις ολοκληρωμένες λύσεις για τους δικαιούχους και τους οργανισμούς πληρωμών· αναμένει ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο για τη συνέπεια, την αξιοπιστία και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των ελέγχων· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει και να εκτελέσει πιλοτικά σχέδια στον τομέα αυτό· υπενθυμίζει ότι η προσέγγιση αυτή εξαρτάται από τη δέσμευση των κρατών μελών να παρέχουν γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις σε αγροτικές περιοχές σε όλη την ΕΕ∙

43.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των κρατών μελών και των οργανώσεων των δικαιούχων, κατά τη χάραξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής που θα επιδιώξει την αντιμετώπιση της μη πολιτικών τρόπων διατήρησης της επιβάρυνσης στους δικαιούχους και τους επιθεωρητές από την περαιτέρω αύξησή της μετά τις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ και τις αλλαγές στις βασικές πράξεις·

44.  ζητεί από την Επιτροπή να τηρεί την αρχή της ελεγξιμότητας που ισχύει ήδη στην αγροτική ανάπτυξη κατά τη σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, πρότασης νομοθετικής πράξης που να σχετίζεται με περιοχή οικολογικής εστίασης·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα της μείωσης του ελαχίστου επιπέδου ελέγχων που προβλέπεται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 στην έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 110 του ιδίου κανονισμού σχετικά με την παρακολούθηση και αξιολόγηση της κοινής γεωργικής πολιτικής·

46.  ζητεί από την Επιτροπή να συντάξει ανακοίνωση σχετικά με τη δυνατότητα θέσπισης συστημάτων διαχείρισης βάσει επιδόσεων σε όλους τους τομείς της κοινής γεωργικής πολιτικής, ιδίως στο μέρος επενδύσεων της αγροτικής ανάπτυξης, για να κινήσει συζήτηση με όλους τους ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων με σκοπό την εισαγωγή αυτής της αρχής στη νομοθεσία της ΕΕ·

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) 2013 Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.
(2) Γνωμοδότηση αριθ. 1/2012 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με ορισμένες προτάσεις κανονισμών που αφορούν την κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο 2014-2020.
(3) Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2013, σημείο 3.8.
(4) Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2013, σημείο 4.8.


Οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη
PDF 504kWORD 122k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI))
P8_TA(2015)0290A8-0223/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα κριτήρια που καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2003 για τον ορισμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),

–  έχοντας υπόψη το «πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM(2012)0795),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2009, της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «Επισκόπηση ζητημάτων που αφορούν τις οικογενειακές επιχειρήσεις: έρευνα, μέτρα πολιτικής και υφιστάμενες μελέτες»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις: Μια “Small Business Act” για την Ευρώπη» (COM(2008)0394),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0223/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 17 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύει την ιδιοκτησία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις γενικά έχουν συμβάλει σημαντικά κατά το παρελθόν στην άνοδο της ευρωπαϊκής οικονομίας και διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, στη μείωση της ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων, και στην επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολυγενεακός χαρακτήρας των οικογενειακών επιχειρήσεων ενισχύει τη σταθερότητα της οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις διαδραματίζουν συνήθως κεφαλαιώδη ρόλο στην ανάπτυξη των περιφερειών από πλευράς απασχόλησης, μετάδοσης τεχνογνωσίας και περιφερειακής οργάνωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή πολιτικών προσανατολισμένων στις οικογενειακές επιχειρήσεις θα ενθάρρυνε την επιχειρηματικότητα και θα προσέφερε κίνητρα στις ευρωπαϊκές οικογένειες να ξεκινήσουν τις δικές τους οικογενειακές επιχειρήσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επετηρίδα οικογενειακών επιχειρήσεων της Ernst and Young, του 2014, το 85% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν το 60% των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν διάφορα μεγέθη, γεγονός που τους προκαλεί διάφορες δυσκολίες και προβλήματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι περισσότερες οικογενειακές επιχειρήσεις είναι ΜΜΕ, οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορεί να είναι μικρές, μεσαίες ή μεγάλες, εισηγμένες ή μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ευρέως εξισωθεί με τις ΜΜΕ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν επίσης πολύ μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που είναι οικογενειακές επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, μικρός αριθμός οικογενειακών επιχειρήσεων δημιουργεί μεγάλο μέρος του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση θέσεων εργασίας, και μάλιστα σε περίοδο κρίσης, στη δημιουργία και στην ανάπτυξη απασχόλησης και στην οικονομική επιτυχία της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν πλέον στον ορισμό των ΜΜΕ αλλά ούτε μπορούν να θεωρηθούν μεγάλοι όμιλοι, αφενός αποκλείονται από ορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης και αφετέρου δεν απαλλάσσονται από ορισμένες διοικητικές υποχρεώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο οδηγεί αναπόφευκτα σε περιττή γραφειοκρατία, η οποία συνεπάγεται σημαντική επιβάρυνση γενικά, ιδίως για τις οικογενειακές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός οικογενειακών επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες, γεγονός που σημαίνει ότι το μοντέλο της οικογενειακής επιχείρησης έχει διακρατική διάσταση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση φορολογία και το κληρονομικό δίκαιο είναι αρμοδιότητες των κρατών μελών, και ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα για την υποστήριξη των οικογενειακών επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση των προβληματισμών τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις θεωρείται πως διαθέτουν υψηλό βαθμό ακεραιότητας και αξίες που διέπουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, και εισάγουν υψηλά πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έναντι των υπαλλήλων τους και του περιβάλλοντος, καλλιεργώντας παράλληλα ευνοϊκό κλίμα για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις εγγυώνται συνήθως τη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων και σε ορισμένες περιπτώσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στους κοινωνικούς δεσμούς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές γεωργικές μονάδες είναι το συνηθέστερο επιχειρηματικό μοντέλο και συμβάλλουν σημαντικά στην πρόληψη της εγκατάλειψης της υπαίθρου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν τη μοναδική πηγή απασχόλησης στις περιφέρειες της Ευρώπης που υστερούν σε ανάπτυξη, ιδίως δε στις λιγότερο εκβιομηχανισμένες περιφέρειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές γεωργικές νομάδες μπορούν να προσφέρουν ένα μοντέλο επιτυχίας, διότι γενικά εφαρμόζουν στην πράξη την αρχή της περιβαλλοντικής-κοινωνικής κυκλικής οικονομίας, και διότι στο πλαίσιο αυτό οι γυναίκες που έχουν ηγετικές θέσεις δεν συμβάλλουν μόνο στην επιχειρηματικότητα, αλλά και σε ορισμένες επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις έχει ολοκληρωθεί εδώ και πάνω από μια πενταετία, και έκτοτε δεν έχει δρομολογηθεί καμία νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη έρευνας και δεδομένων σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών και δομών των οικογενειακών επιχειρήσεων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομικά δεσμευτικός, συγκεκριμένος, απλός και εναρμονισμένος ορισμός των «οικογενειακών επιχειρήσεων»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της έλλειψης ορισμού, δεν είναι δυνατή η συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων στα κράτη μέλη της ΕΕ, για την ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ιδιαίτερη κατάσταση, τις ανάγκες και τις οικονομικές επιδόσεις των οικογενειακών επιχειρήσεων· λαμβάνοντα υπόψη ότι αυτή η έλλειψη αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων μπορεί να σταθεί εμπόδιο στη λήψη πολιτικών αποφάσεων και να έχει ως συνέπεια να μην ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των οικογενειακών επιχειρήσεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις, πέρα από την οικονομική τους σημασία, διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο από κοινωνική άποψη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ ενώσεις ή άλλες δομές εκπροσώπησης συμφερόντων οι οποίες να καλύπτουν ειδικά τις ανάγκες των οικογενειακών επιχειρήσεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ για τόνωση της επιχειρηματικότητας και των νεοφυών επιχειρήσεων θα πρέπει να ενισχυθούν και να συμπληρωθούν με μεγαλύτερη έμφαση στη διευκόλυνση και την προώθηση της μακροπρόθεσμης επιβίωσης των οικογενειακών επιχειρήσεων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μοντέλο των οικογενειακών επιχειρήσεων παρουσιάζει ανομοιόμορφη κατανομή στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό μέρος των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ευρώπη έχουν διακρατικό χαρακτήρα και δραστηριοποιούνται σε διάφορα κράτη μέλη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στην ΕΕ έχουν, κατά μέσο όρο, 16% μικρότερο ωρομίσθιο συγκριτικά με τους άνδρες, ότι υπάρχουν ελάχιστες γυναίκες σε υψηλόβαθμες και ηγετικές θέσεις, και ότι εφαρμόζονται διαφορετικές εργασιακές πρακτικές και μισθολογικά συστήματα σε άνδρες και γυναίκες, πράγμα που δυσχεραίνει την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, την πλήρη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και την ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά ο ρόλος των γυναικών είναι αφανής ή εικονικός και ότι δεν αναγνωρίζεται επαρκώς η εργασιακή και η μισθολογική τους κατάσταση, πράγμα που έχει σοβαρές επιπτώσεις στις ασφαλιστικές τους εισφορές, στις συντάξεις και στις κοινωνικές τους παροχές, καθώς και σε επίπεδο αναγνώρισης των δεξιοτήτων τους, όπως φαίνεται από τα στοιχεία σχετικά με το χάσμα ως προς τις αμοιβές και τις συντάξεις των δύο φύλων(3)·

Σημασία για την οικονομία

1.  τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις τείνουν να επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη έναντι των εργαζομένων τους και διαχειρίζονται τους πόρους ενεργά και υπεύθυνα, κατά κανόνα δε υιοθετούν μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το οικονομικό μέλλον της επιχείρησης («έντιμος έμπορος», υπεύθυνος ιδιοκτήτης ή διαχειριστής), και συνεπώς έχουν σημαντική συμβολή στις τοπικές τους κοινότητες και στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, και δημιουργούν και διατηρούν θέσεις εργασίας·

2.  υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, είναι ισχυρά συνδεδεμένες με τον τόπο εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, δημιουργούν και διατηρούν θέσεις εργασίας σε αγροτικές ή λιγότερο ελκυστικές περιοχές, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της δημογραφικής γήρανσης και της συρρίκνωσης του πληθυσμού που πλήττει μεγάλα τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τις απαραίτητες οικονομικά αποδοτικές υποδομές, προκειμένου να εξασφαλιστούν η ανταγωνιστικότητα, η ανανέωση, η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτών, ιδίως των μικρότερων και των νεοφυών μονάδων, και να διευκολυνθεί η διατομεακή και διασυνοριακή συνεργασία, βοηθώντας ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να διεθνοποιηθούν·

3.  αναγνωρίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και, συνεπώς, ό,τι ωφελεί τη συνέχεια, την ανανέωση και την ανάπτυξη στον τομέα των οικογενειακών επιχειρήσεων ευνοεί τη συνέχεια, την ανανέωση και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας·

4.  επισημαίνει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις υψηλής ειδίκευσης, ειδικότερα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως προμηθευτές και φορείς καινοτομίας για μεγαλύτερες επιχειρήσεις και ότι, με τη μακρόπνοη και διαγενεακή προοπτική που υιοθετούν στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, παρέχουν υλική ασφάλεια στις επιχειρήσεις τις οποίες προμηθεύουν, συμβάλλοντας έτσι σε σημαντικό βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη·

5.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή το γεγονός ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι στην πλειονότητά τους ΜΜΕ(4) και ότι, κατά συνέπεια, επιβάλλεται να εφαρμοστεί η αρχή «Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα», έτσι ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα η ευρωπαϊκή νομοθεσία στις πραγματικότητες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών και να τους επιτρέψει να επωφεληθούν από χρηματοδοτικά προγράμματα και μείωση της γραφειοκρατίας·

6.  επισημαίνει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση μειονοτήτων και υποεκπροσωπούμενων ομάδων να συμμετέχουν στις τοπικές τους οικονομίες·

7.  επισημαίνει ότι το υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της οικογένειας καθιστά τις οικογενειακές επιχειρήσεις πολύ ευέλικτες και ικανές να προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές του οικολογικού-κοινωνικού περιβάλλοντος· παράλληλα, η δραστηριοποίησή τους σε εξειδικευμένες αγορές για μεγάλα χρονικά διαστήματα επιτρέπει στις οικογενειακές επιχειρήσεις να διαπρέπουν στον εντοπισμό νέων ευκαιριών και καινοτομίας·

Χρηματοδότηση

8.  επισημαίνει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις παρουσιάζουν συχνά σημαντικά υψηλότερο δείκτη ιδίου κεφαλαίου από ό,τι οι μη οικογενειακές επιχειρήσεις, καθώς και ότι ο εν λόγω υψηλός δείκτης ιδίου κεφαλαίου εξασφαλίζει την οικονομική σταθερότητα των επιχειρήσεων και της συνολικής οικονομίας, παρέχοντας, παράλληλα, περιθώρια για την πραγματοποίηση πρόσθετων επενδύσεων στην επιχείρηση, τα οποία δεν θα πρέπει να περιοριστούν περαιτέρω·

9.  καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών και δωρεών, το χρέος και τα ίδια κεφάλαια, και τη φορολογία των επιχειρήσεων στηρίζουν και δεν αποθαρρύνουν τη χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων, που έχει ζωτική σημασία για τις οικογενειακές επιχειρήσεις· υπενθυμίζει ότι η άμεση φορολογία και το κληρονομικό δίκαιο αποτελούν αρμοδιότητες των κρατών μελών· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη «στρέβλωση χρέους» στο πλαίσιο των φορολογικών καθεστώτων τους αξιολογώντας τις επιπτώσεις της στη διάρθρωση της χρηματοδότησης των εταιρειών και το επίπεδο των επενδύσεων, και για να εξασφαλιστεί ίση μεταχείριση των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τη χρηματοδότηση μέσω δανεισμού, ώστε να μην εμποδίζονται η διαδοχή της ιδιοκτησίας και οι μακροπρόθεσμες προοπτικές των οικογενειακών επιχειρήσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν οποιαδήποτε διάκριση δημιουργούν τα φορολογικά συστήματα σε βάρος της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω ιδίων κεφαλαίων στο πλαίσιο του θεμιτού ανταγωνισμού·

10.  υπογραμμίζει ότι η μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων έχει καταστεί βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των σταθερών χρηματοπιστωτικών δομών σε διεθνές επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι στο πλαίσιο της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών δεν προκύπτουν περιττές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις·

11.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την επέκταση των δικαιούχων όλων των υφιστάμενων μέσων για τις ΜΜΕ και/ή τους επιχειρηματίες, ιδίως του COSME, στις οικογενειακές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

12.  υπογραμμίζει ότι λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης και του δυσμενούς οικονομικού κύκλου, πολλές από τις λειτουργίες των οικογενειακών επιχειρήσεων υποχρηματοδοτούνται, και ότι είναι σημαντικό οι οικογενειακές επιχειρήσεις να έχουν ανοικτή και εύκολη πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης·

13.  επισημαίνει εν προκειμένω την ανάγκη προώθησης εναλλακτικών μορφών δανεισμού προς τις οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως οι πιστωτικές ενώσεις·

Προκλήσεις

14.  επισημαίνει ότι για το 35% των επιχειρήσεων που δεν επενδύουν σε αγορές του εξωτερικού, βασικός λόγος είναι η ελλιπής γνώση των ξένων αγορών και η έλλειψη πείρας σε σχέση με τη διεθνοποίηση· καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέτουν, ιδίως για τις μικρότερες οικογενειακές επιχειρήσεις, πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες διεθνοποίησης, μέσω της διαδικτυακής πύλης για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ και της ευρωπαϊκής πλατφόρμας συνεργασίας συνεργατικών σχηματισμών (ECCP), και να μεριμνούν για την καλύτερη ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων διεθνοποίησης μέσω του διαδικτύου· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης στις επιχειρήσεις που προτίθενται να επενδύσουν σε διεθνές επίπεδο, για παράδειγμα παρέχοντάς τους πληροφορίες ή εγγυήσεις εξαγωγικής πίστωσης, αίροντας τους φραγμούς στο εμπόριο και προωθώντας ειδική εκπαίδευση για την καλλιέργεια πνεύματος επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο οικογενειακής επιχείρησης·

15.  επισημαίνει ότι η αυξημένη διεθνοποίηση των οικογενειακών επιχειρήσεων παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για μεγέθυνση της οικονομίας και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν στις μικρότερες οικογενειακές επιχειρήσεις βοήθεια για την καλύτερη αξιοποίηση της ψηφιακής υποδομής·

16.  αναγνωρίζει ότι το φορολογικό, νομικό και διοικητικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι οικογενειακές επιχειρήσεις (και οι επιχειρήσεις που τις διαχειρίζονται οι ιδιοκτήτες τους) καθορίζεται από το συνδυαστικό αποτέλεσμα της εταιρικής νομοθεσίας και του ιδιωτικού δικαίου·

17.  επισημαίνει ότι το 87% των ιδιοκτητών οικογενειακών επιχειρήσεων θεωρεί ότι η διατήρηση του ελέγχου της επιχείρησης αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας(5)· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το «πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020»(6) της Επιτροπής, οι μεγαλύτερες προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει μια οικογενειακή επιχείρηση είναι η μεταβίβαση της κυριότητας της επιχείρησης και η μεταβίβαση της διαχείρισης από τη μία γενιά στην επόμενη·

18.  επισημαίνει ότι οι μικρές και μεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις έρχονται συνέχεια αντιμέτωπες με την ανάγκη για καινοτομία και προσέλκυση των κατάλληλων δεξιοτήτων και ταλέντων· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν στις μικρότερες οικογενειακές επιχειρήσεις κίνητρα ώστε να αναλαμβάνουν κινδύνους για την ανάπτυξη, και κίνητρα για να εφαρμόσουν προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού και για να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξωτερική γνώση·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν τις διοικητικές διαδικασίες και τα φορολογικά συστήματα, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι οικογενειακές επιχειρήσεις·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δραστηριοποιηθούν για την ανάπτυξη ψηφιακής επιχειρηματικότητας και ψηφιακών δεξιοτήτων προκειμένου οι οικογενειακές επιχειρήσεις να αξιοποιούν πλήρως τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το νομικό πλαίσιο για τις μεταβιβάσεις οικογενειακών επιχειρήσεων, και να δημιουργήσουν ειδικά χρηματοδοτικά μέσα για τις μεταβιβάσεις, ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα ρευστότητας, με στόχο να εξασφαλίζεται η συνέχεια των οικογενειακών επιχειρήσεων και να αποφεύγονται οι αναγκαστικές πωλήσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ειδική εκπαίδευση, προσανατολισμένη στις οικογενειακές επιχειρήσεις, για τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, τις δομές διακυβέρνησης, τις στρατηγικές ιδιοκτησίας και τη στρατηγική καινοτομίας, ιδίως σε χώρες όπου, για ιστορικούς λόγους, η έννοια της οικογενειακής επιχείρησης δεν είναι καθιερωμένη, που θα μπορούσε να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη επιτυχία τους, ιδίως όσον αφορά τη μεταβίβαση επιχειρήσεων·

22.  υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης σύνδεσης των οικογενειακών επιχειρήσεων με εκπαιδευτικές δραστηριότητες που τους παρέχουν συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις πλέον σύγχρονες ορθές πρακτικές διοίκησης επιχειρήσεων· τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις συμβάλλουν αποφασιστικά στην επιτυχία των μεταρρυθμίσεων στην επαγγελματική εκπαίδευση και στην αύξηση του αριθμού των θέσεων κατάρτισης· επισημαίνει πως όταν τα συστήματα επιχειρηματικής κατάρτισης λειτουργούν σωστά, μπορούν σε βάθος χρόνου να συμβάλουν στην καταπολέμηση της έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και της ανεργίας των νέων· επισημαίνει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης θα μπορούσαν να προσφέρουν στις οικογενειακές επιχειρήσεις το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για να επενδύουν σε θέσεις μαθητείας·

23.  επισημαίνει, επιπλέον, την ανάγκη για αντιμετώπιση άλλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως είναι οι δυσκολίες στην εύρεση και διατήρηση εργατικού δυναμικού με δεξιότητες, καθώς και τη σημασία της ενίσχυσης της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και της ειδικής κατάρτισης στη διοίκηση οικογενειακών επιχειρήσεων·

24.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν για τους μικροεπιχειρηματίες τα προγράμματα κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, τα οποία επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων να προσαρμόζουν τις επιχειρήσεις τους σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον που εξαρτάται από την αυξανόμενη παγκόσμια οικονομική ολοκλήρωση, την εμφάνιση νέων τεχνολογιών και την εστίαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και με οικολογικό χαρακτήρα·

25.  επισημαίνει ότι η προώθηση της επιχειρηματικότητας σε σχολεία και λοιπά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα έχει καίρια σημασία για την ανάπτυξη μιας περισσότερο επιχειρηματικής νοοτροπίας· επισημαίνει ακόμα ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τις οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως η ιδιοκτησία, η διαδοχή και η οικογενειακή διακυβέρνηση, καθώς και πιο γενικές πληροφορίες, όπως η σημασία της καινοτομίας ως μέσου για τον επαναπροσδιορισμό της επιχείρησης·

26.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την επίσημη και άτυπη, περιστασιακή και αόρατη εργασία που εκτελείται από μέλη των οικογενειών, και στις οικογενειακές επιχειρήσεις, και να δημιουργήσουν ένα σαφές νομικό πλαίσιο·

27.  τονίζει ότι η συμβολή των οικογενειακών επιχειρήσεων στην καινοτομία θα μπορούσε να ενισχυθεί με την προώθηση της συμμετοχής τους σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συνεργατικούς σχηματισμούς και με την ενθάρρυνση της συνεργασίας τους με ερευνητικά ιδρύματα·

Προοπτικές

28.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της βελτίωσης της νομοθεσίας, να πραγματοποιήσει ανάλυση της υφιστάμενης νομοθεσίας η οποία επηρεάζει τις οικογενειακές επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν προβλήματα και εμπόδια για την ανάπτυξη·

29.  καλεί την Επιτροπή να αναθέτει τακτικές και επαρκώς χρηματοδοτούμενες μελέτες που θα αναλύουν τη σημασία της κυριότητας για την επιτυχία και την επιβίωση των επιχειρήσεων, θα εξετάζουν τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις, και θα προτείνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη έναν στατιστικά αποδεκτό ορισμό της «οικογενειακής επιχείρησης» –σε συνεργασία με τη Eurostat– λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στα διάφορα κράτη μέλη· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα «ειδική ομάδα για τα δεδομένα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» προκειμένου να συγκεντρωθούν επαρκή δεδομένα, μεταξύ άλλων για τις οικογενειακές επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση της κατάστασης και των αναγκών των οικογενειακών επιχειρήσεων, καθώς και η σύγκριση των οικογενειακών επιχειρήσεων διαφορετικών μεγεθών με τις μη οικογενειακές, να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών, τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ, για παράδειγμα με τη δημιουργία ενός σημείου επαφής για τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Επιτροπή και με τη βέλτιστη αξιοποίηση προγραμμάτων όπως το «Erasmus για νέους επιχειρηματίες», και να προβλέψει περισσότερο στοχευμένη βοήθεια·

30.  καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει εκτίμηση αντικτύπου η οποία θα εξετάζει κατά πόσον είναι δυνατόν να επεκταθεί ο ευρωπαϊκός ορισμός των ΜΜΕ του 2003, ώστε να περιλάβει και ποιοτικά κριτήρια, πέρα από τα ποσοτικά, τα οποία να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την ιδιοκτησία της επιχείρησης, δεδομένων της αλληλεξάρτησης ιδιοκτησίας, ελέγχου και διαχείρισης, του γεγονότος ότι στις οικογενειακές επιχειρήσεις ο κίνδυνος και η ευθύνη φέρονται αποκλειστικά από την ίδια την οικογένεια, της κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης, και, γενικότερα, του προσωπικού χαρακτήρα της εταιρικής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διαχείριση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, και των συνεπειών που θα μπορούσε να έχει αυτό για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, π.χ. όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων αυτών·

31.  καλεί στο μεταξύ την Επιτροπή να διεξαγάγει, στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης των επιπτώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου, μελέτη σκοπιμότητας για μια «δοκιμή οικογενειακών επιχειρήσεων» (για πολιτικές που αφορούν, για παράδειγμα, την κυριότητα, τη δομή διακυβέρνησης ή την ιδιωτικότητα μιας επιχείρησης) κατά το πρότυπο της δοκιμής ΜΜΕ, και να την καθιερώσει το συντομότερο δυνατόν, αν από τη μελέτη επιβεβαιωθεί η σκοπιμότητά της, προκειμένου να μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων ο αντίκτυπος ορισμένων νομικών πράξεων στις οικογενειακές επιχειρήσεις, ώστε να μην επιβαρύνονται με περιττή γραφειοκρατία, με ιδιαίτερη έμφαση στις συνδυασμένες επιπτώσεις του εταιρικού και του ιδιωτικού δικαίου·

32.  επισημαίνει ότι οι διαφορές όσον αφορά π.χ. τη φορολογική νομοθεσία, τους κανονισμούς για τις ενισχύσεις ή την υλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε όμορες χώρες, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στις παραμεθόριες περιοχές για επιχειρήσεις, όπως οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη να εξετάζουν την προτεινόμενη εθνική νομοθεσία και την προτεινόμενη μέθοδο μεταφοράς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ώστε να διαπιστώνεται ο αντίκτυπός τους στους επιχειρηματίες, για παράδειγμα σε εκείνους που έχουν οικογενειακές επιχειρήσεις, στις παραμεθόριες περιοχές·

33.  καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει μόνιμη εσωτερική ομάδα εργασίας, και να καθορίσει τις αρμοδιότητές της, η οποία θα ασχολείται ειδικά με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των οικογενειακών επιχειρήσεων, θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των οργανώσεων οικογενειακών επιχειρήσεων στα κράτη μέλη, και θα διαδίδει κατευθυντήριες γραμμές και τυποποιημένα κείμενα και λύσεις για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, για την υπέρβαση των ειδικών προβλημάτων τους· καλεί επίσης την Επιτροπή να δημιουργήσει μονοαπευθυντικές θυρίδες εξυπηρέτησης για τις επιχειρήσεις, που να μπορούν να ενεργούν ως σημεία επαφής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τις ομάδες συμφερόντων των οικογενειακών επιχειρήσεων και να προσφέρουν βοήθεια σε ειδικά θέματα που σχετίζονται ειδικότερα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ·

34.  υπογραμμίζει τον επιχειρηματικό ρόλο των γυναικών στις οικογενειακές επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη για την παρουσία των γυναικών στις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, και να αξιολογήσει τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις για τη χειραφέτηση των γυναικών, την ισότητα ευκαιριών και την ισορροπία μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής· τονίζει την ανάγκη να προστατευθεί το δικαίωμα των γυναικών στην κληρονομιά στις οικογενειακές επιχειρήσεις, σε ισότιμη βάση με τους άνδρες, με την προώθηση μιας νοοτροπίας ισότητας δικαιωμάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών, που θα προωθεί τον επιχειρηματικό ρόλο των γυναικών στις οικογενειακές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων σε διευθυντικές θέσεις· υπογραμμίζει επίσης ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις νομικές διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση, τις συνταξιοδοτικές εισφορές και τα πρότυπα ασφαλών συνθηκών εργασίας·

35.  υπενθυμίζει για μια ακόμη φορά στα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές τη σημασία της επαρκούς παροχής υπηρεσιών ποιότητας σε προσιτό κόστος για τη φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων ατόμων, καθώς και της παροχής φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις ή άλλων αντισταθμίσεων, για να βοηθούνται οι άνδρες και γυναίκες που εργάζονται ως μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι ή στη διοίκηση οικογενειακών επιχειρήσεων να εξισορροπούν τις οικογενειακές και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις·

36.  υπογραμμίζει την ανάγκη για χωριστές και επαρκώς αμειβόμενες περιόδους μητρότητας και πατρότητας και γονικής άδειας, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων και των επιχειρηματιών·

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρεσβειρών Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καθοδήγησης για Γυναίκες Επιχειρηματίες προκειμένου να γίνουν ευρύτερα γνωστά·

38.  διαπιστώνει ότι οι οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι, λόγω της έγγειας ιδιοκτησίας, τους άρρηκτα συνδεδεμένες με τον τόπο εγκατάστασής τους· καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η συνέχεια αυτών των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων να μην υπονομευθεί από την υπέρμετρη γραφειοκρατία· εφιστά την προσοχή στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες στη διαχείριση οικογενειακών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, και καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μέτρα για την επιχειρηματική κατάρτιση και επιμόρφωση ειδικά για τις αγρότισσες, προκειμένου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η άμεση συμμετοχή των γυναικών στις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

39.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος σε ολόκληρη την ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των οικογενειακών επιχειρήσεων στην οικονομία της ΕΕ, και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που να ευνοεί την επιχειρηματική αριστεία·

40.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει επειγόντως ανακοίνωση σχετικά με τον ρόλο των οικογενειακών επιχειρήσεων, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μεγέθυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2020, να καταρτίσει οδικό χάρτη με τα μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν το οικονομικό περιβάλλον και την ανάπτυξη οικογενειακών επιχειρήσεων στην ΕΕ, να μεριμνήσει για την ευαισθητοποίηση στις ιδιαίτερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και το διεθνές προφίλ τους, και τις δυνατότητες που προφέρουν για τη δημιουργία απασχόλησης·

o
o   o

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0036.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0032.
(3) http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_el.pdf
(4) Τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Επισκόπηση για θέματα οικογενειακών επιχειρήσεων», Νοέμβριος 2009.
(5) European Family Business Barometer, Ιούνιος 2014.
(6) COM(2012)0795.


Έρευνα και καινοτομία στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης
PDF 529kWORD 167k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την αποδέσμευση του δυναμικού έρευνας και καινοτομίας στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης (2014/2240(INI))
P8_TA(2015)0291A8-0214/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2014, με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: Αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης» (COM(2014)0254),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/89/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για τη δημιουργία πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 – Ένωση καινοτομίας» (COM(2010)0546),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2007, με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2007)0575),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Λεμεσού, της 8ης Οκτωβρίου 2012, για μια θαλάσσια και ναυτιλιακή ατζέντα ανάπτυξης και απασχόλησης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2012, με τίτλο «Γαλάζια ανάπτυξη: ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας» (COM(2012)0494),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2013, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για μια θαλάσσια στρατηγική στην περιοχή του Ατλαντικού. Επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης» (COM(2013)0279),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 29ης Αυγούστου 2012, με τίτλο «Γνώσεις για τη θάλασσα το 2020 – από τη χαρτογράφηση του βυθού στις ωκεάνιες προβλέψεις» (COM(2012)0473),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Ιουλίου 2013, σχετικά με τη Γαλάζια Ανάπτυξη - Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, της ναυτιλίας και του τουρισμού στην ΕΕ(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τις γνώσεις για τη θάλασσα 2020: χαρτογράφηση του βυθού της θάλασσας για την προαγωγή της βιώσιμης αλιείας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με ειδικές δράσεις στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του ρόλου των γυναικών(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1292/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας(7),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1312/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ): η συνεισφορά του EIT σε μια πιο καινοτόμο Ευρώπη(8),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: Αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης»(9),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 3ης Δεκεμβρίου 2014, με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης»(10),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό» (COM(2014)0086),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, της 4ης Δεκεμβρίου 2014, με τίτλο «Ενίσχυση του τουρισμού μέσω της προώθησης της πολιτιστικής, φυσικής και θαλάσσιας κληρονομιάς της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη την τελική δήλωση που εγκρίθηκε στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Αλιείας (A8-0214/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της γαλάζιας οικονομίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας που συνδέονται με τις θάλασσες και τους ωκεανούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται παραδοσιακοί και αναδυόμενοι τομείς όπως οι ακόλουθοι: αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές, λιμάνια και διοικητική υποστήριξη, τουρισμός και ναυσιπλοΐα αναψυχής και κρουαζιέρες, ναυπήγηση και επισκευή πλοίων, θαλάσσια έργα και έργα για την προστασία των παράκτιων ζωνών, έρευνα και αξιοποίηση (υπεράκτιων) ορυκτών πόρων, αξιοποίηση της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και της ενέργειας των θαλασσών, βιοτεχνολογία, μεταξύ άλλων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας πρέπει να εστιάσει σε βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες να καλύπτουν τις ανάγκες των σημερινών και μελλοντικών γενιών και να δημιουργούν ευημερία για την κοινωνία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας απαιτείται ουσιαστική ενσωμάτωση των επιστημονικών γνώσεων, που αποτελούν τη βάση της έρευνας και της καινοτομίας, και ότι οι τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας που συνδέονται με τη γαλάζια οικονομία παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία και η διαφύλαξη του φυσικού θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση για τη διατήρηση, την υποστήριξη και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων της γαλάζιας οικονομίας, και επιπλέον ότι τα βιώσιμα θαλάσσια οικοσυστήματα αποτελούν προϋπόθεση για την εκμετάλλευση των πόρων των θαλασσών και ωκεανών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία και η βιωσιμότητα θα πρέπει να αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες της γαλάζιας οικονομίας για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη δεδομένων, πληροφοριών και γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και τη βιοποικιλότητά τους, και για τους τρόπους με τους οποίους αυτά αλληλεπιδρούν με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, και τις περιβαλλοντικές και σωρευτικές επιπτώσεις των εν λόγω δραστηριοτήτων, – είτε αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη είτε επίκεινται – και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής γνώση για τα στοιχεία αυτά αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των σχετικών πόρων και εμπόδιο στην καινοτομία και περιορίζει το πλήρες δυναμικό των θαλασσών και των ωκεανών στο πλαίσιο ενός ταχέως αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού που θα οδηγήσει στην ολοένα και μεγαλύτερη χρήση των θαλασσών και ωκεανών μας για σίτιση, χώρο, ενέργεια και ορυκτά, γεγονός που απαιτεί πιο συστηματική προσέγγιση για τη βιώσιμη χρήση τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θαλάσσια οικοσυστήματα αποτελούν εύθραυστες εστίες βιοποικιλότητας, οι οποίες είναι ευαίσθητες στις ανθρώπινες δραστηριότητες, και ότι καθίσταται ολοένα και σημαντικότερη η λήψη και η ανταλλαγή ακριβών πληροφοριών για την τοποθεσία και την έκταση των ειδών οικοτόπων προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή διαχείριση, η ανάπτυξη και η προστασία των ευαίσθητων περιοχών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπόδια στην επιτυχία της καινοτομίας στη γαλάζια οικονομία δεν προκαλούνται μόνο από το κενό επιστημονικών γνώσεων, το οποίο τα πανεπιστήμια, οι επιχειρήσεις και τα ερευνητικά ιδρύματα επιδιώκουν να καλύψουν μέσω της έρευνας αιχμής, αλλά οφείλονται επίσης και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό στη χρηματοδότηση τόσο με δημόσιους όσο και με ιδιωτικούς πόρους·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα αξιοποίησης των θαλάσσιων πόρων για την ανάπτυξη βιώσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ με τη μείωση της εξάρτησης των κρατών μελών από πηγές ενέργειας εκτός της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας θα μπορούσε να δώσει σημαντική ώθηση στη μεγέθυνση και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και στη δημιουργία απασχόλησης, ιδίως στις παράκτιες περιοχές, τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και στις νησιωτικές χώρες, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις ειδικές και ποικίλες ανάγκες και διαφορές κάθε γεωγραφικής περιοχής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία που συνδέονται με τις θάλασσες και τους ωκεανούς μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη στήριξη των στόχων της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, αντιμετωπίζοντας τις ασυμμετρίες και τις εντεινόμενες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και ενισχύοντας την παγκόσμια θέση της ΕΕ στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής και της γαλάζιας οικονομίας (για παράδειγμα μέσω εξαγωγής της περιβαλλοντικής τεχνολογίας), έχοντας υπόψη τη σημασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των οικογενειακών επιχειρήσεων στην καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις δραστηριότητες της γαλάζιας οικονομίας πρέπει να εξετάζονται διαφορετικά επαρκή επίπεδα αρμοδιότητας, συγκεκριμένα το διεθνές, το ευρωπαϊκό και εκείνο των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομεακές προτεραιότητες για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, ανάλογα, αφενός, με την αντίστοιχη ανάπτυξη των παραδοσιακών ή καθιερωμένων τομέων και, αφετέρου, με τους υφιστάμενους πόρους και το δυναμικό ανάπτυξης των αναδυόμενων τομέων σε κάθε κράτος μέλος·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμετάλλευση των ευκαιριών καινοτομίας στη γαλάζια οικονομία απαιτεί ειδικευμένο, εκπαιδευμένο και κατάλληλα καταρτισμένο εργατικό δυναμικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος υφίσταται κενό δεξιοτήτων το οποίο πρέπει να καλυφθεί·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοποίηση του δυναμικού της γαλάζιας οικονομίας δεν πρέπει να χρησιμεύσει ως πρόσχημα για να αναπαραχθούν στις θάλασσες και στους ωκεανούς μορφές μη βιώσιμης αξιοποίησης των πόρων για τις οποίες έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι βιώσιμες, και ότι η έρευνα στις θάλασσες και στους ωκεανούς πρέπει να υπακούει αυστηρά στην ανάγκη διασφάλισης μιας καλής διαχείρισης και διατήρησης των ίδιων των πόρων, διαφυλάσσοντας τις ισορροπίες των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και αποκαθιστώντας τα οικοσυστήματα που έχουν υποβαθμιστεί, παραδείγματος χάριν χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, ιδίως τις αυξανόμενες ποσότητες πλαστικών αποβλήτων, τα πλαστικοπαγή και τα πολύ μικρά διασπώμενα κομμάτια πλαστικού, και ανακυκλώνοντας τα απόβλητα χωρίς εξάντληση των πόρων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμα εργαλεία παράκτιας και θαλάσσιας περιβαλλοντικής διαχείρισης στηρίζονται στη χαρτογράφηση του βυθού της θάλασσας, μεταξύ αυτών ο σχεδιασμός μελετών παρακολούθησης μέσω του εντοπισμού περιοχών που θα μπορούσαν να στεγάσουν συγκεκριμένο οικότοπο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ή η παροχή πληροφοριών που συμβάλλουν στον εντοπισμό και τον σχεδιασμό υπεράκτιων έργων, όπως ανάπτυξη προβλητών και μαρίνων, έργα προστασίας των παράκτιων περιοχών, υπεράκτια αιολικά πάρκα και ανάκτηση γης, με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 190 της Συνθήκης της Λισαβόνας και τη δήλωση Ρίο+20, η αρχή της προφύλαξης και η οικοσυστημική προσέγγιση θα πρέπει να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων έχουν αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αναπτύσσει και προτείνει ένα σύνολο προγραμμάτων και κατευθύνσεων που συνιστούν ένα πλαίσιο για τις δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με τη γαλάζια οικονομία και την καινοτομία στη γαλάζια οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να κριθεί από την πρακτική του χρησιμότητα στη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών με στόχο την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη και η ανάπτυξη μιας νέας, βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας πρέπει να αποτελεί μέρος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής της Ένωσης για τη Μεσόγειο και ότι οι αφρικανικές χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, τα νησιωτικά κράτη της Ανατολικής Αφρικής στον Ινδικό Ωκεανό καθώς και τα νησιωτικά κράτη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με τις χώρες ΑΚΕ πρέπει να θεωρούνται εταίροι στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι απαραίτητα ενδιαφερόμενα μέρη στον διάλογο για το δυναμικό της γαλάζιας οικονομίας και την υλοποίησή της·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες περιοχές εμφανίζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν από τις άλλες περιοχές και καθορίζουν τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές τους δυνατότητες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ωκεανοί και οι θάλασσες της Ευρώπης διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, από τα βάθη του Ατλαντικού έξω από τις ακτές της Ιρλανδίας μέχρι τα βάθη του Εύξεινου Πόντου έξω από τις ακτές της Ρουμανίας, και από τις κρύες θάλασσας της Αρκτικής μέχρι τα ζεστά νερά της Μεσογείου·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το 5 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ, με 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 2,2 εκατομμύρια επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αντιπροσωπεύει το 40 % σχεδόν του πανευρωπαϊκού τουρισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο όλων των τουριστικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, απασχολώντας 3,2 εκατομμύρια εργαζομένους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα εκτιμάται ότι μεταξύ 3% και 5 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ προέρχεται από τον ευρύτερο τομέα της ναυτιλίας, στον οποίο απασχολούνται περίπου 5,6 εκατομμύρια άτομα και ο οποίος συνεισφέρει 495 δισεκατομμύρια ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα υπάρχει η πεποίθηση ότι ο αριθμός μορίων στη θάλασσα είναι σημαντικά υψηλότερος από τον αριθμό μορίων στην ξηρά και ότι τα εν λόγω μόρια προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για έρευνα στους τομείς της υγείας, των καλλυντικών και της βιοτεχνολογίας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής ως κινητήριας δύναμης των δραστηριοτήτων της γαλάζιας οικονομίας, ειδικά όσον αφορά την ολοκληρωμένη αντίδραση σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές θάλασσες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της προηγούμενης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), οι ομάδες ανάπτυξης της αλιείας αποδείχτηκαν πολύ χρήσιμο μέσο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και πλούτου καθώς και για την εδαφική και κοινωνική συνοχή, διαδραματίζοντας αποφασιστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξή τους·

1.  σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: Αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης»· επισημαίνει ότι η ανακοίνωση είναι περιορισμένου πεδίου και δεν καλύπτει όλους τους τομείς που συναποτελούν τη γαλάζια οικονομία· ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη και πιο περιεκτική προσέγγιση απέναντι στις προκλήσεις της καινοτομίας και της δημιουργίας απασχόλησης στο ποικίλο φάσμα των αλληλεπιδρώντων τομέων·

2.  υποστηρίζει ότι η γαλάζια οικονομία θα πρέπει να ορίζεται με ειδικούς και περιεκτικούς όρους που να καλύπτουν όλες τις τομεακές και διατομεακές δραστηριότητες οι οποίες έχουν σχέση με τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τα παράκτια οικοσυστήματα, τη συνδεδεμένη ενδοχώρα και τις παράκτιες περιοχές και στους οποίους θα περιλαμβάνονται επίσης οι άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες στήριξης· εφιστά την προσοχή στη διατομεακή σημασία της καινοτομίας σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, παραδοσιακές ή αναδυόμενες·

3.  υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρξει στρατηγικός σχεδιασμός των δραστηριοτήτων στη γαλάζια οικονομία, να καταρτιστούν άμεσες μέθοδοι χρηματοδότησης, να προσδιοριστούν προτεραιότητες και να εκπονηθεί σχέδιο δράσης προκειμένου να δοθεί ώθηση στον εν λόγω τομέα έως το 2020, το οποίο να περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένες ιδέες για μηχανισμούς συνεργασίας και επενδύσεις σε υποδομές·

4.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να διενεργήσουν ανάλυση και ποσοτικοποίηση της έκτασης των υφιστάμενων δραστηριοτήτων τους που σχετίζονται με τη γαλάζια οικονομία και ζητεί την ανάπτυξη στρατηγικής η οποία να συγκεντρώνει τις πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη θάλασσα· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει απογραφή των πολυάριθμων έργων που έχει χρηματοδοτήσει στο παρελθόν και σχετίζονταν με τη γαλάζια οικονομία και να εκπονήσει σφαιρική μελέτη για τη σημασία και τη βαρύτητα της γαλάζιας οικονομίας·

5.  υπογραμμίζει ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί βρίσκονται ήδη υπό σημαντική ανθρωπογενή πίεση και υφίστανται τις συναφείς επιπτώσεις (ρύπανση, περιβαλλοντική και κλιματική αλλαγή, υπερεκμετάλλευση των πόρων, υπεραλίευση κ.λπ.), αλλά ότι διατηρούν ακόμη σημαντικά αποθέματα οικοσυστήματος τα οποία δεν είναι προσβάσιμα και, για τον λόγο αυτό, είναι ανέπαφα· πιστεύει ότι η γαλάζια οικονομία θα πρέπει ως εκ τούτου να εξετάσει το ενδεχόμενο να προστατέψει, να αποκαταστήσει και να διατηρήσει τα οικοσυστήματα των θαλασσών και ωκεανών, τη βιοποικιλότητα, την ανθεκτικότητα και την παραγωγικότητα, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών που συνδέονται με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τη λειτουργία του οικοσυστήματος· πιστεύει ότι η αρχή της προφύλαξης και η οικοσυστημική προσέγγιση θα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της γαλάζιας οικονομίας·

6.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο των νέων τεχνολογιών για την πρόληψη της υποβάθμισης των θαλασσίων οικοσυστημάτων και υπογραμμίζει τους δεσμούς μεταξύ της γαλάζιας οικονομίας και της πράσινης οικονομίας, ιδίως όσον αφορά καινοτόμες μεθόδους για τον καθαρισμό των θαλασσών, περιλαμβανομένης της ανακύκλωσης των επιβλαβών για το περιβάλλον πλαστικών με αποδοτικό ως προς το κόστος τρόπο·

7.  επισημαίνει ότι η καλύτερη κατανόηση των θαλασσών και των ωκεανών, καθώς και του βυθού και της θαλάσσιας ζωής, παράλληλα με εκτιμήσεις περιβαλλοντικού αντικτύπου, θα επιτρέψουν τη βιώσιμη αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της επιστημονικής βάσης στην οποία στηρίζονται οι διάφορες θαλάσσιες πολιτικές της ΕΕ·

8.  καλεί την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη (μετά την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας επιστημονικής ανάλυσης και απογραφής), να υπολογίσει τις ανάγκες χρηματοδότησης της γαλάζιας οικονομίας (σε τομεακό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), με στόχο την υλοποίηση της βιώσιμης μεγέθυνσής της, του αναπτυξιακού δυναμικού της και δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αλιεία λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, τις ΜΜΕ και τις οικογενειακές επιχειρήσεις·

9.  υπογραμμίζει ότι η αειφόρος ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας επιτάσσει μεγαλύτερες επενδύσεις στη γνώση και στην έρευνα· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο που θα έχουν στα εθνικά προγράμματα έρευνας οι περικοπές των δημόσιων επενδύσεων στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας· είναι της άποψης ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη, προκειμένου να βελτιώσουν την κατανόηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του οικονομικού δυναμικού του, πρέπει να εξασφαλίσουν ουσιαστική χρηματοδότηση στο πλαίσιο ρυθμίσεων που θα παρέχουν εχέγγυα συνέχειας και προβλεψιμότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση και λειτουργία των ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων·

10.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη συλλογή περιοδικών, ενημερωμένων επιστημονικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των θαλάσσιων πληθυσμών τόσο εντός όσο και εκτός των υδάτων της ΕΕ σε συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς· επαναλαμβάνει τη διεπιστημονική φύση της θαλάσσιας και ναυτιλιακής έρευνας και τονίζει τη σημασία που έχει να υποστηριχτεί μια οριζόντια προσπάθεια που αφορά διάφορους τομείς και κλάδους της θαλάσσιας και ναυτιλιακής έρευνας·

11.  συνιστά επιμόνως να καθοριστούν σαφείς στόχοι και χρονοδιαγράμματα με σκοπό να καταστούν τα δεδομένα – που σχετίζονται είτε με τον θαλάσσιο βυθό είτε τη στήλη ύδατος και τους ζωντανούς πόρους – διαφανή, πιο προσιτά και πλήρως διαλειτουργικά και εναρμονισμένα· ζητεί να δοθούν στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τις θάλασσες και τους ωκεανούς, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πόροι δεν σπαταλούνται και τα έργα δεν επικαλύπτονται· πιστεύει ότι οι επενδύσεις σε έργα απόκτησης δεδομένων θα συμβάλει επίσης στην παραγωγικότητα και την αυξημένη καινοτομία·

12.  ζητεί τα αποτελέσματα της έρευνας που χρηματοδοτείται με δημόσια κονδύλια να αποτελούν δημόσια ιδιοκτησία για μη εμπορικές χρήσεις (διαφυλάσσοντας δεδομένα στρατηγικής σημασίας για τα κράτη μέλη), και η αρχή αυτή να είναι δεσμευτική για τους εταίρους στα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ· ζητεί την προώθηση της ανοιχτής πρόσβασης στα δεδομένα στα οποία στηρίζονται τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας· ζητεί τη θέσπιση στρατηγικής της ΕΕ με στόχο να ενθαρρυνθούν οι ιδιωτικές εταιρείες του ναυτιλιακού τομέα να ανταλλάσσουν μη ευαίσθητα από οικονομική άποψη δεδομένα για τους σκοπούς της έρευνας και προτρέπει την Επιτροπή να δημιουργήσει το συντομότερο πλατφόρμα ενημέρωσης για την έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

13.  ζητεί στο έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας (EMODnet) να συμπεριληφθεί ρητά, στο κεφάλαιο για τον αντίκτυπο στον άνθρωπο, η μελέτη των δεδομένων που σχετίζονται με τις σωρευτικές επιπτώσεις, τα θαλάσσια απορρίμματα, τον θαλάσσιο θόρυβο και τους διαλυτούς ενδοκρινικούς διαταράκτες·

14.  απορρίπτει τις περικοπές στον προϋπολογισμό του προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020» τις οποίες πρότεινε η Επιτροπή·

15.  προτρέπει την Επιτροπή να διενεργεί περιοδικές αξιολογήσεις σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος «Ορίζων 2020» στους τομείς που συνδέονται με τη γαλάζια οικονομία και να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματά τους· στηρίζει τη θέσπιση ειδικής εταιρικής σχέσης στον ναυτιλιακό κλάδο εντός του πλαισίου του προγράμματος «Ορίζων 2020» και ζητεί να συμπεριληφθεί η εν λόγω εταιρική σχέση στο πρόγραμμα εργασίας του «Ορίζων 2020» για την περίοδο 2016-2017· θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση της σύνδεσης μεταξύ της έρευνας και της βιομηχανίας όσον αφορά την ανάπτυξη νέων προϊόντων και διεργασιών, την μεγέθυνση της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

16.  επισημαίνει ότι στην ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας καίριο ρόλο πρέπει να διαδραματίσουν τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές αρχές και παροτρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει όλες τις μορφές συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειακών αρχών (αντιμετώπιση των σημερινών ελλείψεων στον τομέα αυτό), για παράδειγμα κοινές πρωτοβουλίες προγραμματισμού, ενώ ταυτόχρονα θα συμμετέχουν οι συνεργατικοί σχηματισμοί του τομέα της ναυτιλίας, ο τομέας της αλιείας και οι τοπικές κοινότητες· τονίζει τον ρόλο των μακροπεριφερειακών στρατηγικών ως έναν τρόπο για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και την αξιοποίηση κοινών ευκαιριών (π.χ. η στρατηγική για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου) και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να αξιοποιούν επιτυχή περιφερειακά ερευνητικά έργα (π.χ. BONUS)·

17.  ζητεί την καθιέρωση συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να υπάρξει καλύτερη στόχευση της χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμη μέσω ενωσιακών και εθνικών μέσων· τονίζει ότι, όσον αφορά τις προτεραιότητες, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ο άμεσος αντίκτυπος της χρηματοδότησης στη γαλάζια οικονομία και η άμεση τροφοδότησή της·

18.  υπογραμμίζει το ενδιαφέρον των κρατών μελών για την επέκταση της συνεργασίας με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου και καλεί τα κράτη μέλη να θεωρήσουν τη γαλάζια οικονομία ως πρόσθετο πεδίο συνεργασίας· ενθαρρύνει μορφές συνεργασίας με τρίτες χώρες (π.χ. Ένωση για τη Μεσόγειο, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου) και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη στήριξη για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας στους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ·

19.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ευνοϊκές κανονιστικές και νομικές συνθήκες για τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη γαλάζια οικονομία, και να προωθήσει ένα σαφές και σταθερό πλαίσιο στήριξης για την έρευνα, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις, το οποίο θα επιτρέψει αυξημένες επενδύσεις σε καινοτόμα έργα για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

20.  τονίζει ότι οι ωκεανοί και οι θάλασσες της Ευρώπης είναι πολύ διαφορετικοί και ότι επομένως είναι σημαντικό να μην υιοθετήσει η Επιτροπή μια προσέγγιση «ενιαίου τύπου»· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη προώθησης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης σε διάφορους τομείς της γαλάζιας οικονομίας, που να βασίζεται σε κοινές αρχές όπως η βιωσιμότητα, αναγνωρίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των διαφόρων περιφερειών και τις προτεραιότητες των διαφόρων κρατών μελών, και παρέχοντάς τους στήριξη ώστε να αναπτύξουν τις προτεραιότητες αυτές·

21.  καλεί την Επιτροπή και τους οργανισμούς της να στηρίξουν τα κράτη μέλη κατά τη χάραξη και υλοποίηση εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών για την ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας·

22.  εφιστά την προσοχή στην αρνητική ανάπτυξη και τη σαφή υποβάθμιση ορισμένων από τους πιο παραδοσιακούς τομείς της γαλάζιας οικονομίας (όπως η αλιεία, η ναυπήγηση και η επισκευή πλοίων), ιδίως σε περιοχές στις οποίες λειτουργούσαν ως πραγματική ραχοκοκαλιά της οικονομίας, ενισχύοντας τις ανάντη ή κατάντη οικονομικές δραστηριότητες, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και προωθώντας την ανάπτυξη· θεωρεί ότι όλες οι στρατηγικές της ΕΕ για τη γαλάζια οικονομία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις δραστηριότητες και τις περιφέρειες αυτές, να αναδεικνύουν το δυναμικό καινοτομίας και να αξιοποιούν την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία (π.χ. μετασκευή πλοίων) για την αναστροφή της προαναφερθείσας υποβάθμισης·

23.  τονίζει τη σημασία της έρευνας στον τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας και της ενισχυμένης συνεργασίας στους συγκεκριμένους τομείς μεταξύ των ερευνητών, των κρατών μελών και των περιφερειών για την κάλυψη του χάσματος μεταξύ των κρατών μελών και της γεωγραφικής συγκέντρωσης σε ορισμένες περιοχές καθώς και για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των παράκτιων περιοχών και της δημιουργίας νέων βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο·

24.  θεωρεί ότι η έλλειψη ειδικευμένων επαγγελματιών σε διάφορους κλάδους και τομείς δραστηριότητας – περιλαμβανομένων ερευνητών, μηχανικών, τεχνικών και εργατών – συνιστά ανυπέρβλητο εμπόδιο στην πλήρη εκδίπλωση του δυναμικού της γαλάζιας οικονομίας· τονίζει ότι η έλλειψη αυτή συνδέεται άρρηκτα με την αυξανόμενη αποποίηση των ευθυνών και αποεπένδυση από πλευράς των κρατών μελών στους τομείς της επιστήμης και της εκπαίδευσης, καθώς και με την απαξίωση των υφισταμένων επαγγελματιών, ειδικά σε εκείνα τα κράτη μέλη που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση και ζητεί συνεπώς την άμεση αντιστροφή των δύο αυτών τάσεων· παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να επενδύσουν σε μια φιλόδοξη κοινωνική διάσταση της γαλάζιας ανάπτυξης και στην παιδεία στον ναυτιλιακό τομέα, προκειμένου να προωθηθεί η κατάρτιση και η πρόσβαση των νέων στα ναυτικά επαγγέλματα· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τόσο την τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και την επαγγελματική κατάρτιση και τα προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης, και να επιδιώξουν να ενσωματώσουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα την οπτική της γαλάζιας οικονομίας·

25.  παροτρύνει τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές αρχές, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη βιομηχανία να συντονίσουν, να δημιουργήσουν συνέργειες και να προσδιορίσουν διατομεακά ζητήματα έρευνας στο πεδίο της γαλάζιας οικονομίας, προκειμένου να προωθηθεί η κατάρτιση και η πρόσβαση των νέων στα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη γαλάζια ανάπτυξη·

26.  θεωρεί ότι η ορθή ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας απαιτεί αξιοπρεπή επαγγέλματα που συνδέονται με αυτήν και δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης με δικαιώματα, μεταξύ άλλων δικαιώματα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στη θάλασσα, και συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων αυτών για να εξασφαλιστεί ότι ο τομέας παραμένει ελκυστικός· επιπλέον, θεωρεί ότι επειδή στη γαλάζια οικονομία κυριαρχούσαν παραδοσιακά, και εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να κυριαρχούν, οι άντρες, είναι πλέον σκόπιμο να αναγνωρίσει η ΕΕ ότι είναι η ιδανική στιγμή να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες να συμμετάσχουν στον εν λόγω οικονομικό τομέα· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας, καθώς και να ενθαρρύνουν και να ενισχύσουν την πραγματική συμμετοχή των γυναικών σε αυτήν·

27.  παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει τα δικαιώματα των εργαζομένων και να εξασφαλίσει ασφαλείς συνθήκες εργασίας σε όλους τους τομείς εντός της γαλάζιας οικονομίας, είτε υφιστάμενους είτε αναδυόμενους·

28.  καλεί την Επιτροπή να συλλέξει και να αναλύσει δεδομένα που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία στον τομέα της θάλασσας σε όλα τα επίπεδα (από νομικούς μέχρι μηχανικούς και διαχειριστές περιβάλλοντος, από εκπαιδευτές καταδύσεων μέχρι ναυτικούς και τεχνικούς) και να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω δεδομένα για να διερευνήσει ευκαιρίες απασχόλησης σε διάφορους τομείς - παραδοσιακούς, αναδυόμενους και σε εντελώς νέους που ενδέχεται να δημιουργηθούν·

29.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της γαλάζιας οικονομίας και να τα συγκεντρώσει σε μια ενιαία πλατφόρμα στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες· καλεί επίσης την Επιτροπή να προβλέψει κονδύλια για καινοτομία και γαλάζια ανάπτυξη με σκοπό να χρηματοδοτηθούν η βασική έρευνα, η Ε&Α, η επαγγελματική κατάρτιση, η δημιουργία θέσεων εργασίας, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ, οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, οι συνεταιρισμοί, η εκπαίδευση και μαθητεία, η μείωση της φτώχειας των παράκτιων ζωνών, η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας, οι μεταφορικές συνδέσεις, η ενεργειακή διασύνδεση, η ναυπήγηση και επισκευή πλοίων, η παράκτια πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, η προστασία του περιβάλλοντος και η εμπορική εκμετάλλευση των καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και διεργασιών·

30.  πιστεύει ότι οι επενδύσεις στη γαλάζια οικονομία θα πρέπει να επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στην οικολογική καινοτομία η οποία δεν εξαρτάται από πεπερασμένους πόρους, στην αποδοτικότητα της χρήσης πόρων, την κυκλική οικονομία, τη διατήρηση της φύσης, την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, και τη βιώσιμη χρήση των πόρων (εξασφαλίζοντας ότι τα ποσοστά χρήσης δεν θα υπερβαίνουν μακροπρόθεσμα τους συντελεστές φυσικής αναγέννησης)· ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τις αρχές αυτές στα υφιστάμενα ή στα μελλοντικά προγράμματα στήριξης·

31.  ζητεί να καταρτιστεί κατάλληλο χρηματοδοτικό πλαίσιο προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία, η αειφόρος ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας και η δημιουργία απασχόλησης, το οποίο θα συνδυάζει, θα συντονίζει και θα διευκολύνει την πρόσβαση στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα – διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Ταμείο Συνοχής), το πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας, την ενδεχόμενη δημιουργία μιας μελλοντικής κοινότητας της γνώσης και της καινοτομίας (ΚΓΚ) που θα εστιάζει στη γαλάζια οικονομία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και ούτω καθ’ εξής· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να υποστηριχθεί μια καλύτερη προσαρμογή των διαφόρων μέσων στις ανάγκες των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών – δημόσια ιδρύματα, τοπικές αρχές, επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ. – και ευρεία ενημέρωση για τις υφιστάμενες ευκαιρίες·

32.  εκφράζει εντόνως τη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις προγραμματισμού του ΕΤΘΑ σε ορισμένα κράτη μέλη·

33.  θεωρεί ότι οι δημόσιες επενδύσεις, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη, διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης και την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της γαλάζιας οικονομίας, χωρίς να παραγνωρίζει τον ρόλο των ιδιωτικών επενδύσεων· τονίζει ότι οι επενδύσεις στη γαλάζια οικονομία απαιτούν ένα μείγμα σημείων εστίασης των έργων που κυμαίνονται από έργα υποδομών μέχρι διάφορες, μικρής κλίμακας επενδύσεις σε ΜΜΕ, που χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση·

34.  τονίζει ότι οι χερσαίες βιομηχανίες που στηρίζουν την υπεράκτια γαλάζια οικονομία αποτελούν τον ζωτικής σημασίας σύνδεσμο για να διασφαλιστεί η θαλάσσια καινοτομία και καλεί την Επιτροπή να παράσχει μεγαλύτερη στήριξη στις εν λόγω χερσαίες βιομηχανίες·

35.  προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών στον τομέα της προώθησης στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, με γνώμονα τη δημιουργία και αξιοποίηση αλυσίδων αξίας συνδεόμενων με τις πολλές και ποικίλες δραστηριότητες της γαλάζιας οικονομίας· θεωρεί ότι η ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών ή μεγάλων συνεργατικών σχηματισμών συνεπάγεται ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παίξουν ενεργό ρόλο στην προώθηση συνεργειών εντός και μεταξύ των διαφόρων τομέων· θεωρεί ότι οι στρατηγικές θαλάσσιας έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης θα μπορούσαν να ξεκινήσουν δοκιμαστικά και, στη συνέχεια, να χρησιμεύσουν για την ευρύτερη γαλάζια οικονομία ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής·

36.  θεωρεί ότι η υλοποίηση στρατηγικών, σχεδίων και προγραμμάτων, καθώς και η εφαρμογή συγκεκριμένης εθνικής νομοθεσίας μπορούν να παρέχουν ένα ευνοϊκότερο πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας στα διάφορα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω στρατηγικές, τα σχέδια και τα προγράμματα, σε συνδυασμό με συγκεκριμένη εθνική νομοθεσία, θα πρέπει να συμβάλουν στην αρμονική και βιώσιμη αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος· τονίζει τη σημασία του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη και συντονισμένη ανάπτυξη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των σχετικών τομέων και με δίκαιο τρόπο, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών· υπενθυμίζει την οδηγία για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης·

37.  εφιστά την προσοχή στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δημόσιες εταιρείες ή οι εταιρείες που ανήκουν κατά πλειοψηφία στο κράτος, σε τομείς όπως η εμπορική ναυτιλία, η διαχείριση λιμένων, η ναυπηγική και τα έργα θαλάσσιας και παράκτιας προστασίας· απορρίπτει το όραμα που τείνει να επικεντρώνεται μόνο στον ιδιωτικό τομέα και πιστεύει ότι η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα μπορεί να αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη για την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας·

38.  πιστεύει ότι για να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας, θα πρέπει να επιδιωχθεί σε επίπεδο ΕΕ καλύτερος συγκερασμός και συντονισμός των προσπαθειών και των ικανοτήτων, με συνεκτικές και συνεπείς δράσεις· επισημαίνει την ανάγκη διάφοροι σχετικοί οργανισμοί και διάσπαρτες αρμοδιότητες που υπάρχουν ήδη να ενταχθούν σε υπάρχοντα οργανισμό με αρμοδιότητες στον τομέα της θάλασσας, ως τρόπο ενίσχυσης του συντονισμού, της συνεργασίας και της στήριξης των κρατών μελών για την ανάπτυξη και πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της γαλάζιας οικονομίας·

39.  θεωρεί ότι οι παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες θα πρέπει να έχουν πλήρη συμμετοχή σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας, δεδομένου ότι τούτο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του δυναμικού της όσον αφορά την καινοτομία, την απασχόληση, την ευημερία και την βιώσιμη ανάπτυξη· αναγνωρίζει τις δυνατότητες και την ανάγκη για καινοτόμες λύσεις σχετικά με την επέκταση των πλωτών πόλεων·

40.  αναγνωρίζει την ποικιλομορφία και ιδιομορφία των παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων και ζητεί να θεσπιστούν έκτακτα μέτρα προκειμένου να προωθηθεί αποτελεσματικά η ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας στις περιοχές αυτές, μετριάζοντας τους επενδυτικούς φραγμούς και δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης·

Τομεακή προσέγγιση

41.  ζητεί πιο ενεργή στήριξη του εκσυγχρονισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα της αλιείας και της επεξεργασίας των αλιευτικών προϊόντων, με στόχο τη δημιουργία υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στην αλιεία μικρής κλίμακας που θα επιδιώκει να καταστήσει τα αλιευτικά εργαλεία πιο επιλεκτικά, να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας, παράλληλα με την παροχή αποτελεσματικότερων τρόπων για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας· υπενθυμίζει ότι η χαρτογράφηση και η ταξινόμηση των οικοτόπων των πόρων έχουν μεγάλη σημασία για τη δημιουργία βιώσιμου, αειφόρου αλιευτικού τομέα με ορθή διαχείριση· τονίζει ότι τα επιστημονικά δεδομένα για την αλιεία που χρησιμεύουν ως βάση για τη λήψη πολιτικής απόφασης πρέπει να είναι πλήρως γνωστά στο κοινό·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να ενισχύσει τον ρόλο των ομάδων ανάπτυξης της αλιείας στο πλαίσιο της νέας ΚΑλΠ, παρέχοντας στις εν λόγω ομάδες περισσότερους πόρους για να μπορέσουν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους με σκοπό να αναπτύξουν τον ρόλο τους και να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ περιοχών·

43.  υποστηρίζει ότι πρέπει να εντοπιστούν και να προωθηθούν οι πολιτιστικοί και φυσικοί πόλοι έλξης επισκεπτών· τονίζει τον ρόλο των « απαγορευμένων» ζωνών προκειμένου να επιβιώσουν οι παρθένες περιοχές και να αναγεννηθούν περιοχές των οποίων ο βυθός έχει υποστεί υπερβολική εκμετάλλευση, συμβάλλοντας έτσι στη μελλοντική βιωσιμότητα των θαλασσών μας·

44.  θεωρεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας επιτάσσει ισχυρότερη στήριξη της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της καλλιέργειας νέων ειδών, ιδίως αυτόχθονων, τη διασφάλιση βιώσιμου εφοδιασμού σε τροφές, την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και τη μείωση των επιπτώσεων των χημικών ουσιών και της χρήσης φαρμάκων, καθώς και τη στήριξη του τομέα της ανάπτυξης νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η διαφοροποίηση της παραγωγής και της προσφοράς τροφίμων και η αναβάθμιση της ποιότητάς τους, με παράλληλη κατοχύρωση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής ασφάλειας· επισημαίνει ότι η ακριβής γνώση της βαθυμετρίας και της σύνθεσης του θαλάσσιου βυθού είναι βασική για την επιλογή των καταλληλότερων τοποθεσιών για την επέκταση της τοπικής βιομηχανίας υδατοκαλλιέργειας, για την εκτίμηση των δυνατοτήτων τους και για τη μοντελοποίηση της ρύπανσης που προκύπτει από τις δραστηριότητες της υδατοκαλλιέργειας·

45.  τάσσεται υπέρ της ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών και ευρύτερων κριτηρίων βιωσιμότητας στα πρότυπα παραγωγής και επισήμανσης, με σκοπό την επιβράβευση των υπεύθυνων παραγωγών και την παροχή στους καταναλωτές δυνατότητας επιλογής μετά από καλύτερη ενημέρωση καθώς ο τομέας αυτός αναπτύσσεται· ζητεί να θεσπιστούν κατάλληλες ρυθμίσεις σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια και μέτρα με σκοπό τον μετριασμό της αλλοίωσης της ποιότητας των υδάτων· ζητεί στήριξη για τη μετάβαση από τις συμβατικές μεθόδους παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στη βιολογική υδατοκαλλιέργεια·

46.  εκτιμά ότι η εμπορική και ποτάμια ναυτιλία, για λόγους που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή κατανάλωση και την τεχνική ευκολία της μετατροπής σε υγραέριο, σε σύγκριση με άλλους τρόπους μεταφοράς εμπορευμάτων, αποκτά ολοένα αυξανόμενο στρατηγικό χαρακτήρα· τάσσεται υπέρ της διάθεσης πόρων για τη στήριξη της καινοτομίας στον τομέα αυτό, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη διαφοροποίηση των πηγών πρωτογενούς ενέργειας και τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών·

47.  επαναλαμβάνει την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων σε σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές όσον αφορά τις βελτιώσεις στην απόδοση και την επιτάχυνση της απαλλαγής του τομέα από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και χρήση του υγραερίου, ως καθαρότερου μεταβατικού καυσίμου·

48.  τονίζει τη στρατηγική σημασία της ναυπήγησης και επισκευής πλοίων και τη διασύνδεσή τους με διάφορους άλλους τομείς – όπως η χαλυβουργία, η εμπορική ναυτιλία, η αλιεία και ο τουρισμός με κρουαζιερόπλοια· εκτιμά ότι η αξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας και του υψηλού βαθμού εξειδίκευσης, που μπορούν να μεταφράζονται σε αύξηση της προστιθέμενης αξίας, μπορούν να δημιουργήσουν περιβάλλοντα λιγότερο εκτεθειμένα στον διεθνή ανταγωνισμό, προσδοκώντας αντιστροφή της τάσης παρακμής που παρουσιάζει ο τομέας· υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προβλεφτεί ειδική στήριξη για την αναζωογόνηση και τον εκσυγχρονισμό της ναυπηγικής και των βιομηχανιών προϊόντων χάλυβα στην Ευρώπη, στις διάφορες μορφές τους·

49.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει πλήρως την πολιτική της για την ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία και υποστηρίζει σθεναρά τη χορήγηση ειδικών ενισχύσεων με στόχο την επανεκκίνηση και τον εκσυγχρονισμό της ναυπήγησης πλοίων στην Ευρώπη·

50.  εκτιμά ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη εστίαση στον ρόλο της θάλασσας στον τουρισμό και στη βιωσιμότητά του· σημειώνει ότι ο ευρωπαϊκός θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από τρίτες χώρες· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει τον πολιτιστικό της πλούτο για να προσφέρει βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού· θεωρεί ότι η πολιτιστική κληρονομιά και ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση περισσότερων καταναλωτών και επιχειρήσεων διαφοροποιώντας την τουριστική προσφορά· τονίζει τη θετική συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού στους στόχους της Ευρώπης για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας· ζητεί την παροχή αυξημένης στήριξης στις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα του τομέα του θαλάσσιου τουρισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι υφιστάμενες και οι νέες θέσεις εργασίας είναι βιώσιμες, υψηλής ποιότητας και διαρκούν όλο το χρόνο·

51.  τονίζει τη σημασία της προώθησης κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων μορφών τουρισμού που μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή προστιθεμένης αξίας για τις θαλάσσιες περιοχές·

52.  θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί η δέουσα σημασία στην υποθαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά εντός της γαλάζιας οικονομίας, δεδομένου, ιδιαίτερα, ότι η υποθαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να διδάξει τις σημερινές κοινωνίες σχετικά με την εκμετάλλευση της θάλασσας κατά το παρελθόν, και τις αντιδράσεις των ανθρώπων απέναντι, μεταξύ άλλων, στην κλιματική αλλαγή και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αλλά και δεδομένου ότι η υποθαλάσσια πολιτισμική κληρονομιά αποτελεί πηγή τουρισμού·

53.  τονίζει το γεγονός ότι, παρόλο που η ΕΕ εξακολουθεί να είναι παγκοσμίως πρωτοπόρος όσον αφορά τη γαλάζια οικονομία, ο διεθνής ανταγωνισμός στον τομέα αυτό είναι σκληρός και μόνο η διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη στον σύνθετο αυτό τομέα·

54.  εκτιμά ότι οι μελέτες για την υποβάθμιση των παράκτιων συστημάτων (ρύπανση και απώλεια βιοποικιλότητας), η αντοχή και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, η διάβρωση των ακτών, ο μετριασμός των αιτίων και τα θαλάσσια έργα για την προστασία της ακτογραμμής (περιλαμβανομένων των λύσεων που θα βασίζονται στη φύση, όπως πράσινες υποδομές) αποτελούν σημαντικούς τομείς της γαλάζιας οικονομίας, οι οποίοι τείνουν να αποκτούν αυξανόμενη σημασία με γνώμονα την κλιματική αλλαγή· ζητεί μεγαλύτερη στήριξη των τομέων αυτών από την ΕΕ και ευελιξία για περιοχές με διαφορετικό προφίλ ακτογραμμής και επαναλαμβανόμενες καταστροφές εξαιτίας της διάβρωσης των ακτών·

55.  εφιστά την προσοχή στο μεγάλο ενεργειακό δυναμικό των θαλασσών και των ωκεανών από την άποψη της αξιοποίησης των εγχώριων πόρων, της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και της συμβολής στους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους· τονίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές θαλάσσιας ενέργειας αποτελούν βιομηχανικό τομέα του μέλλοντος και επισημαίνει εν προκειμένω τη σημασία της ανάπτυξης καινοτόμων πηγών καθαρής ενέργειας και «γαλάζιων» ειδών ενέργειας, όπως η παλιρροϊκή, η κυματική ή η οσμωτική ενέργεια, που αναφέρονται επίσης από την Επιτροπή στην ανακοίνωση της 20ής Ιανουαρίου 2014 για τη γαλάζια ενέργεια· επισημαίνει ότι οι υποδομές υπεράκτιου δικτύου μεταξύ των κρατών μελών είναι μείζονος σημασίας· υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη και να μελετηθεί περαιτέρω το δυναμικό δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS)·

56.  τονίζει ότι η έρευνα και η εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων θαλασσών και ωκεανών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες όσον αφορά τη μεταφορά τεχνολογίας, κυρίως σε σχέση με την κατάρτιση εργαζομένων με ειδικές δεξιότητες και υψηλού επιπέδου προσόντα, πέρα από τα αυστηρά κριτήρια περιβαλλοντικής βιωσιμότητας· επισημαίνει το δυνητικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων αυτών στην απασχόληση και τις συναφείς δραστηριότητες, τόσο ανάντη όσο και κατάντη·

57.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο της νέας τεχνολογίας, για παράδειγμα στην καταπολέμηση της υποβάθμισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ή στη δέσμευση και αποθήκευση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία και η συνοδευτική υποδομής της για τη μεταφορά CO2 με ασφάλεια και αποδοτικό σε σχέση με το κόστος τρόπο μπορεί να εφαρμοστεί με οικονομικά βιώσιμο τρόπο·

58.  επισημαίνει ότι η βέλτιστη τοποθεσία ηλεκτρογεννητριών για την αξιοποίηση γαλάζιας ενέργειας, όπως ο αέρας, τα κύματα ή η ηλιακή ενέργεια, τα ρεύματα των ωκεανών, η ωσμωτική ισχύς και η μετατροπή θερμικής ενέργειας, μπορεί να εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων του βάθους των υδάτων, των συνθηκών του θαλάσσιου βυθού, των ωκεανογραφικών χαρακτηριστικών και της απόστασης από την ακτή· και ως εκ τούτου θεωρεί ότι η εναρμόνιση των δεδομένων που έχουν συλλεγεί στα διάφορα εθνικά προγράμματα σχετικά με τη βαθυμετρία, τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου βυθού ή τα κάθετα προφίλ των ωκεανών μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή τοποθεσίας και στις πολιτικές αδειοδότησης για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· τονίζει επίσης ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα σε λύσεις θαλάσσιας ενέργειας προκειμένου να αναπτυχθούν οικονομικά προσιτές, οικονομικά αποδοτικές και αποδοτικές ως προς τους πόρους λύσεις ενεργειακής τεχνολογίας·

59.  θεωρεί ότι η έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας επιτάσσουν σταθερή παρουσία των κρατών, ιδίως όσον αφορά την ενημέρωση, τον προσδιορισμό περιοχών όπου πρέπει να απαγορεύεται η εξόρυξη, την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την ανάλυση και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, και την άσκηση της κυριαρχίας τους· καλεί την Επιτροπή να προτείνει και να επικαιροποιήσει έναν ενδεικτικό κατάλογο θαλάσσιων δραστηριοτήτων (π.χ. υπεράκτια παραγωγή ενέργειας, εξόρυξη στον πυθμένα της θάλασσας, εκμετάλλευση άμμου και αμμοχάλικου στη θάλασσα κ.λπ.) οι οποίες απαιτούν προηγούμενη εκτίμηση περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων· ζητεί να δοθεί προσοχή στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση ορυκτών ως εναλλακτική λύση σε σχέση με εξορυκτικές δραστηριότητες βαθέων υδάτων και στις δυνατότητες που προσφέρουν οι δραστηριότητες αυτές για την ενσωμάτωση της επιστημονικής γνώσης και της ανάπτυξης και της μεταφοράς τεχνολογίας·

60.  τάσσεται υπέρ μιας συντονισμένης και ισχυρής συμμετοχής της ΕΕ στη Διεθνή Αρχή για τον Θαλάσσιο Βυθό προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματικό και προληπτικό περιβαλλοντικό κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων της έρευνας και εκμετάλλευσης της εξόρυξης στον πυθμένα της θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, καθώς και των κοινωνικών επιπτώσεων της εξόρυξης στον πυθμένα της θάλασσας και της βιοδιερεύνησης στις τοπικές κοινότητες, και προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια των δεδομένων·

61.  θεωρεί ότι η βιοτεχνολογία που συνδέεται με τις θάλασσες και τους ωκεανούς έχει πολλές και διαφορετικές πτυχές, οι οποίες στο σύνολό τους περικλείουν ένα τεράστιο δυναμικό από άποψη δημιουργίας και εφαρμογής νέων γνώσεων, διαδικασιών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (νέα υλικά, τρόφιμα, φαρμακευτικές ουσίες, κλπ.)· εφιστά την προσοχή στις ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης που συνδέονται με αυτόν τον τομέα, οι οποίες επιτάσσουν πλήρη ανάληψη ευθύνης από πλευράς κρατών, από κοινού με τον ιδιωτικό τομέα, παράλληλα με τη σημασία που έχει η διεθνής συνεργασία στον τομέα αυτό·

62.  τονίζει τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και θεωρεί ότι όλοι οι κοινωνικοί εταίροι που συμμετέχουν στη γαλάζια οικονομία θα πρέπει να εκπροσωπούνται· τονίζει τη σημασία των διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας εν γένει, περιλαμβανομένων των διαβουλεύσεων με την κοινωνία των πολιτών και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές·

63.  υποστηρίζει σθεναρά την πρωτοβουλία της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωσή της για την προώθηση μιας συμμαχίας δεξιοτήτων και ενός κέντρου γνώσεων και καινοτομίας για τη γαλάζια οικονομία·

64.  πιστεύει ότι πρέπει να θεσπιστεί δέσμη μέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα «Erika IV» με σκοπό την πρόληψη περαιτέρω πολύ σοβαρών θαλάσσιων καταστροφών· θεωρεί ότι η δέσμη αυτή θα πρέπει να αναγνωρίσει την οικολογική ζημία στα θαλάσσια ύδατα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία·

65.  επισημαίνει την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τη σημασία της θάλασσας ως οικονομικού, πολιτιστικού και κοινωνικού πόρου, και τον ρόλο της έρευνας και του διαλόγου μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών και πολιτών στην επίτευξη ολοκληρωμένης βιωσιμότητας·

66.  θεωρεί ότι οι θάλασσες και οι ακτές είναι πολύτιμοι πόροι και θα πρέπει να αποτελούν έναν από τους πυλώνες πολιτικής της ΕΕ για τη βιομηχανική αναγέννηση· τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αναζωογόνηση της γαλάζιας βιομηχανίας, στηρίζοντας παράλληλα τη συνεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, ιδίως στις περιφέρειες στις οποίες αυτή η δυνατότητα έχει περιοριστεί ως αποτέλεσμα των διαδικασιών παγκοσμιοποίησης·

67.  θεωρεί ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών θα μπορούσε να συμβάλει στην ταχεία και βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα·

o
o   o

68.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 135.
(2) ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0300.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0438.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0178.
(6) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104.
(7) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 174.
(8) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 892.
(9) ΕΕ C 12 της 15.1.2015, σ. 93.
(10) ΕΕ C 19 της 21.1.2015, σ. 24.


Προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
PDF 546kWORD 166k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (2015/2006(INI))
P8_TA(2015)0292A8-0239/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020»)(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση Εγγύησης για τη Νεολαία(4),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(5),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2011, με τίτλο «Νεολαία σε κίνηση – Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων»(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2009, για ένα ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)(7),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2013, με τίτλο «Συνεργασία για τους νέους της Ευρώπης – Πρόσκληση για δράση κατά της ανεργίας των νέων» (COM(2013)0447),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2013, με τίτλο «Πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020 – Επιστροφή του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη» (COM(2012)0795),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Ανασχεδιασμός των εκπαιδευτικών συστημάτων: επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα» (COM(2012)0669),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Εκπαίδευση και κατάρτιση σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη» (COM(2011)0902),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2015, με τίτλο «Επιχειρηματική εκπαίδευση: Πορεία προς την επιτυχία»,

–  έχοντας υπόψη τον οδηγό της Επιτροπής, του Μαρτίου 2013, για την Κοινωνική Ευρώπη, με τίτλο «Social Economy and Social Enterprises» («Κοινωνική οικονομία και κοινωνικές επιχειρήσεις») (ISBN: 978-92-79-26866-3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Απριλίου 2015, σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί για την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαΐου 2011, σχετικά με τη μάθηση κατά τα πρώτα έτη της ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Μαΐου 2010, σχετικά με βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει: εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010»(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την παροχή διά βίου μάθησης για γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία – Εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010»(14),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α8-0239/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο των στόχων της ΕΕ σε θέματα ανάπτυξης, απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης, η επιχειρηματικότητα των νέων πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής στρατηγικής για τη στήριξη της νεολαίας και τη μείωση της ανεργίας των νέων στην ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα πρέπει να εκλαμβάνεται υπό την ευρεία της έννοια ως η ικανότητα πρακτικής εφαρμογής των ιδεών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Φεβρουάριο 2015, ήταν άνεργοι 4,85 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι στην ΕΕ των 28, αριθμός απαράδεκτα υψηλός, και ότι παρά το γεγονός ότι η ανεργία των νέων βαίνει μειούμενη – σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2014 μειώθηκε κατά 494 000 άτομα – ο ρυθμός αυτός παραμένει υπερβολικά αργός·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη τους υψηλούς δείκτες της ανεργίας των νέων και το γεγονός ότι η δημοσιονομική εξυγίανση στα κράτη μέλη που πλήττονται κυρίως από την κρίση δεν θα πρέπει να υλοποιείται εις βάρος θέσεων εργασίας που αφορούν άτομα σε νεαρή ηλικία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της τόσο υψηλής ανεργίας των νέων, οι τελευταίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα και μεγαλύτερη φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, ιδίως όσοι προέρχονται από μειονεκτούσες και ευάλωτες ομάδες· αναγνωρίζει και επικροτεί, ωστόσο, το γεγονός ότι έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις για την επίσπευση της χορήγησης των κονδυλίων από την Πρωτοβουλία Απασχόληση των Νέων προς τα κράτη μέλη, ζητεί όμως την ανάληψη ακόμα ισχυρότερων δεσμεύσεων από την Επιτροπή για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας αποτελεί μία από τις αιτίες της ανεργίας των νέων και του μεγάλου αριθμού κενών θέσεων εργασίας στην ΕΕ και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, μεταξύ άλλων, μέσα από την ενίσχυση των νέων με τις βασικές ικανότητες, όπως το αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας, που απαιτούνται για την αποφασιστική συμμετοχή στη σημερινή οικονομία και κοινωνία που βασίζονται στη γνώση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των εμβληματικών πρωτοβουλιών της με τίτλο «Νέες δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης», «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», «Ένωση καινοτομίας», και «Νεολαία σε κίνηση», καθώς και μέσω στοχευμένης στήριξης σε γυναίκες επιχειρηματίες, μειονεκτούντα άτομα και άτομα με αναπηρία, η Ευρωπαϊκή Ένωση προάγει το πνεύμα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας, ευνοώντας την επιχειρηματική νοοτροπία και τις συναφείς γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που μπορούν να τονώσουν την έξυπνη, βιώσιμη και συμμετοχική ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα είναι σημαντικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, καθώς δημιουργεί νέες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας, ανοίγει νέες αγορές, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, βελτιώνει την παραγωγικότητα και την καινοτομία, ενισχύει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και παράγει πλούτο, και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι εξίσου προσβάσιμη σε όλους·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα, και ιδίως η κοινωνική επιχειρηματικότητα, αποτελεί σημαντικό μοχλό κοινωνικής συνοχής και βιωσιμότητας που μπορεί να δώσει ώθηση στην οικονομία και παράλληλα να μετριάσει τη στέρηση, τον κοινωνικό αποκλεισμό και άλλα κοινωνικά προβλήματα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), συνιστά τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ και τη σημαντικότερη και βασικότερη πηγή νέων θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επιχειρηματικό δυναμικό των γυναικών αποτελεί μια ανεκμετάλλευτη πηγή οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων εργασίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις κοινωνίες με κουλτούρα που εκτιμά και επιβραβεύει τις επιχειρηματικές ικανότητες και συμπεριφορές, όπως η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η πρωτοβουλία, η ανάληψη λελογισμένων κινδύνων, η ανεξάρτητη σκέψη και ο εντοπισμός των ευκαιριών, καθώς και τα ηγετικά προσόντα, ευνοείται η ροπή προς τη διαμόρφωση νέων λύσεων στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις μέσω της ένταξης στην εκπαίδευση γνωστικών παραμέτρων που συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη, μειώνοντας έτσι τους φραγμούς μεταξύ της επιχειρηματικής πείρας και της εκπαίδευσης· λαμβάνοντας, συνεπώς, υπόψη ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενσωματωθούν οι εν λόγω προσωπικές ικανότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα και να αποτελέσουν μέρος της καθημερινότητας σε όλα τα επίπεδα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι νεοσύστατες επιχειρήσεις (όλων των ειδών, περιλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων για προσωπικό κέρδος) δεν αναγνωρίζονται επαρκώς ούτε προτείνονται ως επιλογή σταδιοδρομίας, ενώ στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος παρέχεται ελάχιστη στήριξη στους επίδοξους επιχειρηματίες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και δυσκολίες όπως η έλλειψη πείρας, κατάλληλων δεξιοτήτων και πρόσβασης σε χρηματοδότηση και υποδομές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, οι επιχειρηματικές ικανότητες μπορούν να διδαχθούν και ότι η επιχειρηματική εκπαίδευση, εάν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί ορθά και είναι προσβάσιμη σε όλους, μπορεί να επηρεάσει θετικά τη ζωή των ανθρώπων, την απασχολησιμότητά τους, τα ποσοστά δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και επιβίωσης των επιχειρήσεων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων, η μέτρηση του αντικτύπου της επιχειρηματικής εκπαίδευσης πρέπει να γίνεται με κριτική προσέγγιση, και να βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία και δοκιμασμένα στατιστικά εργαλεία και τεχνικές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματική εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει μια κοινωνική διάσταση η οποία θα περιλαμβάνει τη διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με το δίκαιο εμπόριο, τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τα εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, όπως οι συνεταιρισμοί, με στόχο την επίτευξη μιας κοινωνικής, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματική νοοτροπία ενισχύει την απασχολησιμότητα των νέων, τους παρέχει ικανότητες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ζωή, και βοηθά στο να αποτραπεί η αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της πρόσβασης σε μηχανισμούς μικροχρηματοδότησης μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων αυτών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στο σύνολό τους είναι καίριας σημασίας για την προσωπική ανέλιξη κάθε ανθρώπου, και ως εκ τούτου πρέπει να είναι επαρκώς ευρείες ώστε να θέτουν τα θεμέλια για τη διά βίου ανάπτυξη και την εμβάθυνση των γνώσεων και για την απόκτηση εγκάρσιων δεξιοτήτων, καθώς και επαρκώς πρακτικές, ώστε να παρέχουν στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν μια πραγματική σταδιοδρομία και μια αξιόλογη επαγγελματική και προσωπική ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ του επιτυχούς συνδυασμού αυτών των δύο πτυχών εκπαίδευσης και της μείωσης του κινδύνου της ανεργίας των νέων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επιχειρηματικό πνεύμα και τις επιχειρηματικές δεξιότητες μπορούν να τα αποκτήσουν, να τα διδαχθούν και να τα αναπτύξουν όλοι οι άνθρωποι· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε είδος και βαθμίδα εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο παράθυρο ευκαιρίας για την ανάπτυξη ορισμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της γενικής απόκτησης βασικών ικανοτήτων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρηματικές δεξιότητες συνδέονται με άλλα σύνολα δεξιοτήτων, όπως οι δεξιότητες ΤΠΕ, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και οι χρηματοοικονομικές γνώσεις, τα οποία πρέπει να προωθηθούν·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι καίριας σημασίας για την παροχή κινήτρων και ευκαιριών στους νέους ώστε να ξεκινήσουν τα δικά τους επιχειρηματικά έργα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση, ως δημόσιο αγαθό, δεν πρέπει να προϋποθέτει κανενός είδους αποκλεισμό και πρέπει να είναι πλήρως ολοκληρωμένη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ίσης πρόσβασης σε εκπαιδευόμενους με διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι θα έχουν περισσότερα προσόντα για να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα σε διεθνική κλίμακα εάν έχουν επαρκή γνώση ξένων γλωσσών ·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη στις υποεκπροσωπούμενες και μειονεκτούσες ομάδες καθ᾽ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, μεταξύ άλλων μέσα από τη συμμετοχή των γονέων και των κοινοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα χρειάζονται και βοήθεια προκειμένου να ιδρύσουν, να διαχειριστούν ή να επεκτείνουν μια επιχείρηση ή εταιρεία·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι επωφελούνται από την εκπαίδευση και κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα, καθώς και από την πρακτική επιχειρηματική πείρα, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ταλέντων τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτούν αυτοπεποίθηση, και οι οποίες συνεισφέρουν στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την απασχολησιμότητα και την καινοτομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί μια αναξιοποίητη σε πολύ μεγάλο βαθμό επιλογή για πολλούς νέους με αναπηρίες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και περιεκτικές επιχειρήσεις συμμετέχουν ενεργά στην καινοτόμο βιώσιμη ανάπτυξη, προωθούν τη μεγαλύτερη συνοχή εντός της κοινωνίας και των τοπικών κοινοτήτων και μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους, μεταξύ άλλων για τους κοινωνικά ευάλωτους και τους πλέον απομακρυσμένους από την αγορά εργασίας·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι αρκετοί αυτοί που υλοποιούν τις ιδέες τους για τη σύσταση επιχείρησης, καθώς και ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι σε δυσανάλογο βαθμό ακόμη λιγότερες από τους άνδρες (κάτι που ισχύει ακόμη περισσότερο στις περιπτώσεις των γυναικών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και οι οποίες αντιμετωπίζουν διπλή διάκριση), και ότι, ενώ οι γυναίκες επιχειρηματίες έχουν κατά μέσο όρο ανώτερη μόρφωση από τους άνδρες συναδέλφους τους, δραστηριοποιούνται συχνότερα σε λιγότερο καινοτόμους τομείς με μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης και σε μικρότερες εταιρείες σε σύγκριση με τους άνδρες επιχειρηματίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναζητηθούν ενεργά τρόποι για την αντιμετώπιση των παραγόντων που αποτρέπουν τις γυναίκες να ακολουθήσουν ή να επωφεληθούν περισσότερο από τον δρόμο του επιχειρείν(15)·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βιοτεχνικά, βιομηχανικά και εμπορικά επιμελητήρια σε ορισμένα κράτη μέλη προσφέρουν στοχευμένα προγράμματα για την στήριξη της σύστασης επιχειρήσεων·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση εμπίπτουν ως επί το πλείστον στις εθνικές αρμοδιότητες και ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν αναπτύξει ακόμη μια εγκάρσια πολιτική ή στρατηγική προσέγγιση στην επιχειρηματική εκπαίδευση ή στα προγράμματα σπουδών και τις μεθόδους διδασκαλίας σε θέματα επιχειρηματικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι αρμόδιοι για τον σχεδιασμό της εκπαίδευσης στην Ευρώπη επαρκώς καταρτισμένοι όσον αφορά την επιχειρηματική εκπαίδευση, είτε μέσω της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης είτε μέσω της αρχικής τους κατάρτισης, γεγονός που θα μπορούσε να έχει ως αντίκτυπο τις ανεπαρκείς δυνατότητες ένταξης της επιχειρηματικότητας στα συστήματα εκπαίδευσης(16)·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζονται με επιχειρηματίες και να καθορίζουν από κοινού εκπαιδευτικούς στόχους, καθώς και να τους παρέχεται η σωστή στήριξη και οι πόροι ώστε να υλοποιούν στρατηγικές με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο και να προσαρμόζουν τις οικείες μεθόδους διδασκαλίας στις ανάγκες των ευάλωτων μαθητών τους·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες της μη τυπικής και άτυπης μάθησης συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν την τυπική μάθηση παρέχοντας ποικίλα είδη ενισχυτικής μαθησιακής πείρας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως προνομιακές πηγές απόκτησης και ανάπτυξης επιχειρηματικών ικανοτήτων·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άτυπη και η μη τυπική μάθηση μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη διατήρηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων, ιδίως μεταξύ περιθωριοποιημένων ομάδων·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες της μη τυπικής και άτυπης μάθησης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τους νέους ανθρώπους με λιγότερες ευκαιρίες, παρέχοντάς τους μια επιπλέον πηγή μάθησης και μια πιθανή οδό ένταξης στην τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διδασκαλία από έμπειρους επιχειρηματίες δημιουργεί θετική εικόνα για την επιχειρηματικότητα και διευκολύνει την πρόσβαση στην επιχειρηματικότητα·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, πρέπει να ενταχθεί στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των συμβούλων επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης εξελίσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς ως αντίδραση στις αλλαγές στην αγορά εργασίας·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα Erasmus+, που καλύπτει το διάστημα 2014-2020, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εργασίας των νέων σε όλη την Ευρώπη, και είναι ανοιχτό στις οργανώσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού σε όλους τους τομείς της διά βίου μάθησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα αυτό θα παράσχει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής πείρας και εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα ήδη διαδραματίζει έναν ρόλο στο πρόγραμμα Erasmus+, καθώς αποτελεί ένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα των δράσεων κινητικότητας·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντική η προώθηση και η ενθάρρυνση της κινητικότητας νέων επιχειρηματιών μέσω προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» (2009-2015), τα οποία επιτρέπουν σε νέους επιχειρηματίες να συμμετέχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και να μαθαίνουν από έμπειρους επιχειρηματίες που διαχειρίζονται μικρές επιχειρήσεις, παράλληλα με τη δημιουργία ευκαιριών για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στον τομέα της επιχειρηματικότητας· λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διάθεσης περισσότερων κονδυλίων σε τέτοια προγράμματα, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των νέων·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νεότερα άτομα δείχνουν προτίμηση για την αυτοαπασχόληση, και ότι το 45% των νέων από 15 έως 24 ετών δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι(17)·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματική κοινότητα θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της ανάπτυξης δράσεων εθελοντισμού με βάση τις δεξιότητες, συμπράξεων με εκπαιδευτικά ιδρύματα και συνεργασιών με τους φορείς χάραξης πολιτικής·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική συμβολή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως συνδικάτα, οργανώσεις εργοδοτών και άλλες κοινωνικές ομάδες), μεταξύ άλλων μέσω της πρωτοβουλίας Junior Achievement – Young Enterprise Europe (Επιτεύγματα Νέων – Επιχειρήσεις Νέων στην Ευρώπη), η οποία παρέχει άτυπη και διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα της επιχειρηματικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή αυτή πρέπει να τύχει καλύτερης αναγνώρισης, παρόλο που ενδέχεται να μην οδηγεί στην απόκτηση επίσημου πιστοποιημένου διπλώματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοια συμβολή προσφέρεται επίσης από επιχειρήσεις που παρέχουν κατάρτιση για τις ίδιες·

Έμφαση στις επιχειρηματικές ικανότητες και δεξιότητες

1.  αναγνωρίζει τον ρόλο της διά βίου μάθησης και της διεθνούς κινητικότητας ως βασικού μέτρου της απάντησης που πρέπει να δώσει η Ευρώπη στην παγκοσμιοποίηση και τη μετάβαση σε οικονομίες βασισμένες στη γνώση· σημειώνει, ειδικότερα, τη σημασία του «αισθήματος πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας» που συγκαταλέγεται στις οκτώ «Βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης – Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς», που χρειάζονται όλα τα άτομα για προσωπική ολοκλήρωση και ανέλιξη, ενεργή ευρωπαϊκή ιθαγένεια και συμμετοχή, κοινωνική ένταξη και απασχόληση·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες για τους νέους μέσω νομοθετικής δράσης που θα αποβλέπει στη διασφάλιση ποιοτικών πρακτικών ασκήσεων εστιαζόμενων στην ποιοτική μάθηση και τις ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας ως εργαλεία για την προώθηση της απασχολησιμότητας, όπως προτείνεται στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο ποιότητας για τις πρακτικές ασκήσεις·

3.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενός ευρέος και σαφούς ορισμού για τη βασική ικανότητα «αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας» που περιλαμβάνει την τόνωση μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας που θα χαρακτηρίζεται από προορατικότητα, δημιουργικότητα, καινοτομία και ανάληψη κινδύνου, καθώς και την ικανότητα σχεδιασμού και διαχείρισης έργων προκειμένου να επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι, ακόμη δε και την ιδέα ότι τα άτομα κατανοούν το πλαίσιο της εργασίας τους και μπορούν να αξιοποιούν ευκαιρίες, όταν αυτές εμφανίζονται, σε ό,τι αφορά τόσο την επιχειρηματικότητα όσο και την απασχόληση (στην τελευταία περίπτωση χρησιμοποιείται ο όρος «ενδοεταιρική επιχειρηματικότητα»)· πιστεύει στους κλάδους της δημιουργικής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον πολιτισμό, που μπορούν να αναδείξουν επιχειρηματικές ευκαιρίες ιδιαίτερα για τους νέους·

4.  υπενθυμίζει ότι οι βιομηχανίες της δημιουργικότητας συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον επιχειρηματικών κλάδων, καλλιεργώντας μεταβιβάσιμες δεξιότητες, όπως η δημιουργική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική εργασία και η επινοητικότητα·

5.  τονίζει την ανάγκη ευρείας προσέγγισης της επιχειρηματικότητας, ως συνόλου βασικών εγκάρσιων ικανοτήτων για προσωπικούς και επαγγελματικούς σκοπούς·

6.  τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων οργανωτικής παρακολούθησης και λογιστικού ελέγχου· ενθαρρύνει, συγκεκριμένα, την ανάπτυξη του κοινωνικού και περιβαλλοντικού ελέγχου, ως καινοτόμου εργαλείου παρακολούθησης·

7.  είναι πεπεισμένο ότι οι επιχειρηματικές ικανότητες και δεξιότητες και οι εγκάρσιες, διατομεακές και οι προσανατολισμένες προς την απασχόληση και την εργασία ικανότητες και δεξιότητες θα πρέπει να προωθηθούν, προκειμένου να αυξηθούν τα ποσοστά της νεανικής αυταποασχόλησης και να δοθεί στους εκπροσώπους της νέας γενιάς μια πραγματική ευκαιρία να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις και να βοηθήσουν τόσο τους εαυτούς τους όσο και την κοινωνία εν γένει·

8.  είναι πεπεισμένο ότι το επόμενο στάδιο είναι να προσδιοριστεί λεπτομερώς ο τρόπος περαιτέρω κατάλληλης εφαρμογής του πλαισίου βασικών ικανοτήτων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες για την επιχειρηματική ικανότητα, εντάσσοντας την επιχειρηματική γνώση, τις επιχειρηματικές δεξιότητες και την επιχειρηματική νοοτροπία στο μαθησιακό αποτέλεσμα κάθε ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης και μαθητείας·

9.  τονίζει ότι σε όλες βαθμίδες και τύπους εκπαίδευσης θα πρέπει να διδάσκονται πρακτικές επιχειρηματικές δεξιότητες και να ενισχύεται η παροχή κινήτρων, το πνεύμα πρωτοβουλίας και η ετοιμότητα, παράλληλα με ένα αίσθημα κοινωνικής ευθύνης· πιστεύει ότι θα πρέπει να ενταχθούν στα προγράμματα σχολικών σπουδών ενότητες που αφορούν βασικά θέματα χρηματοοικονομίας, οικονομικών και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από καθοδήγηση, επιτήρηση και προσανατολισμό σταδιοδρομίας για τους εκπαιδευόμενους, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων μαθητών, προκειμένου να αποτελέσουν τη βάση και να διευκολύνουν τους μαθητές στην κατανόηση της επιχειρηματικής διαδικασίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας· υπογραμμίζει τον ρόλο της άτυπης και ανεξάρτητης μάθησης, συμπεριλαμβανομένου του εθελοντισμού, καθώς παρέχει στους νέους επιχειρηματικό πνεύμα και επιχειρηματικές δεξιότητες·

10.  καλεί την Επιτροπή να δώσει έμφαση στη σημασία και τον ρόλο των διαφόρων μορφών κοινωνικής επιχειρηματικότητας, που αποτελούν συχνά ικανοποιητικό μέσο απόκτησης μιας πρώτης επιχειρηματικής εμπειρίας για νέους Ευρωπαίους·

11.  τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, περισσότερο συμμετοχικών και εστιασμένων στον εκπαιδευόμενο, ώστε να ενθαρρυνθεί η απόκτηση μιας σειράς εγκάρσιων ικανοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας·

12.  συνιστά να ενθαρρυνθεί η ένταξη της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρηματικών μοντέλων, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε έργα αποφοίτων·

13.  επισημαίνει ότι η προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της εκπαίδευσης μπορεί να πετύχει ουσιαστικά μόνον εάν συνεκτιμηθούν με ισορροπημένο τρόπο οικονομικές και κοινωνικές πτυχές στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών στρατηγικών·

14.  τονίζει ότι η κοινωνική ένταξη και η καταπολέμηση της φτώχειας μπορούν να στεφθούν από επιτυχία κυρίως μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία μπορεί να τονώσει την απασχόληση, και με τη δημιουργία μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας που να ευνοεί ουσιαστικά τα μειονεκτούντα άτομα·

15.  τονίζει ότι τα προγράμματα διττής εκπαίδευσης και σπουδών με παράλληλη εργασία σε επιχειρήσεις έχουν αποδειχτεί καίριας σημασίας για τη μετάδοση βασικών δεξιοτήτων των εταιρειών στα κράτη μέλη όπου εφαρμόζονται τέτοια προγράμματα·

16.  ενθαρρύνει την πλήρη συμμετοχή και ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, και ιδίως μεταξύ τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων, επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών και τη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης των νέων στα κράτη μέλη·

17.  τονίζει ότι η στενή σύνδεση της επιχειρηματικής και της σχολικής εκπαίδευσης αποτελεί επιτυχημένο πρότυπο, το οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί και να προωθηθεί σε ευρωπαϊκό και διασυνοριακό επίπεδο·

18.  ζητεί σύσφιξη της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα και τους κοινωνικούς εταίρους ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η ανάληψη κινδύνων και η νοοτροπία που ευνοεί την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία (π.χ. μέσω διαρθρωτικών δεσμεύσεων όπως δομών για την καινοτομία και την ανταλλαγή ιδεών)·

19.  είναι πεπεισμένο ότι η επιτυχημένη χρήση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων εξαρτάται ολοένα περισσότερο από την ταυτόχρονη ύπαρξη ικανοτήτων στον τομέα των μέσων και των ψηφιακών δεξιοτήτων, και ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε αυτή την αμοιβαία σχέση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αποκτήσουν όλοι οι νέοι ικανότητες ΤΠΕ και εγκάρσιες και επιχειρηματικές δεξιότητες, οι οποίες να τους επιτρέπουν να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του ψηφιακού κόσμου, προκειμένου να βοηθούνται στη δημιουργία νέων μορφών ανάπτυξης, μετάδοσης και προώθησης της επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε να καταστούν περισσότερο ικανοί να διεκδικούν θέσεις εργασίας, να γίνουν αυταπασχολούμενοι, να μάθουν να κατανοούν καλύτερα τη συμπεριφορά και τις ανάγκες των πιθανών εργοδοτών τους και να συμβάλλουν σε μια καινοτόμο και ανταγωνιστική ικανότητα οργάνωσης εργοδοτών·

20.  επισημαίνει ότι η επιχειρηματική ικανότητα πρέπει να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται διά βίου, μεταξύ άλλων μέσω της εργασιακής εμπειρίας και της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, και ότι θα πρέπει να ενισχυθεί και να υποστηριχθεί η επικύρωση, καθώς συμβάλλει στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας·

21.  αναγνωρίζει πως στην επιχειρηματική εκπαίδευση βασικό στοιχείο συνιστά η κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτικών, και ιδίως η επείγουσα ανάγκη για κατάρτιση υψηλής ποιότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η αυθεντικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν τους φραγμούς για τους νέους επιχειρηματίες με αναπηρίες παρέχοντας κατάρτιση στους παρόχους υπηρεσιών που είναι υπεύθυνοι, μεταξύ άλλων, για τη στήριξη ατόμων με αναπηρίες, και μέσω της προσαρμογής των χώρων στους οποίους παρέχεται στήριξη ώστε να είναι προσβάσιμοι σε άτομα με κινητικές δυσκολίες·

23.  σημειώνει ότι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα επιτρέψει την αύξηση του διαλόγου μεταξύ των νέων και θα ενθαρρύνει την καινοτομία·

24.  τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί το επιχειρηματικό πνεύμα στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με στήριξη και διευκόλυνση της σύστασης νέων εταιρειών από νέους ανθρώπους, με βάση την ακαδημαϊκή έρευνα (τεχνοβλαστών), με μείωση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η σύσταση τέτοιων εταιρειών και με τη δημιουργία ενός σαφούς και υποστηρικτικού κανονιστικού πλαισίου για τους επιχειρηματίες φοιτητές· θεωρεί ότι, σε αυτό το πλαίσιο, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια πρέπει να παρέχουν χρόνο και χώρο και να προσφέρουν αναγνώριση σε πρωτοβουλίες νέων, ώστε να τους μεταδώσουν την αυτοπεποίθηση που απαιτείται για την ανάληψη νέων έργων τα οποία ενδέχεται να φανούν χρήσιμα για τη δημιουργία ανεξάρτητων επιχειρήσεων· επικροτεί πρωτοβουλίες που επιβραβεύουν νέους για επιτυχημένα επιχειρηματικά σχέδια (π.χ. βραβείο για την καλύτερη φοιτητική επιχείρηση του έτους)· επισημαίνει περαιτέρω ότι είναι σημαντικό να παρέχουν οι εταιρείες στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν εσωτερικά την πρώτη τους άμεση εργασιακή εμπειρία· επαναλαμβάνει την ανάγκη προώθησης προγραμμάτων επισκέψεων σε εταιρείες και πρακτικής άσκησης με παρόμοιους στόχους, έτσι ώστε να προσφέρεται στους νέους μια επισκόπηση του κόσμου των επιχειρήσεων·

25.  επισημαίνει ότι η επιχειρηματική κοινότητα καλείται να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση, παρέχοντας μάθηση βασισμένη στην εμπειρία, η οποία συμπληρώνει τη θεωρητική εκπαίδευση των νέων·

26.  τονίζει τον καθοριστικό ρόλο ορισμένων ενώσεων νέων επιχειρηματιών που προάγουν την επιχειρηματικότητα των νέων, τους προσφέρουν την ευκαιρία να αναπτύξουν καινοτόμα σχέδια και να αποκτήσουν επιχειρηματική εμπειρία, και τους παρέχουν τα εργαλεία και την εμπιστοσύνη που χρειάζονται για να ξεκινήσουν την επιχειρηματική τους πορεία·

Ο ρόλος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ – συντονισμός, μεθοδολογία και χρηματοδοτικά μέσα

27.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους και με πλήρη σεβασμό προς την αρχή της επικουρικότητας, μεθοδολογική στήριξη και εργαλεία επιχειρηματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, περιλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, για τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα, και να ακολουθήσουν μια συντονισμένη προσέγγιση, η οποία θα καλεί τις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών να συνεργάζονται στενότερα με τις επιχειρήσεις, για τη διάδοση των βασικών παραγόντων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το ποσό στήριξης για νέους επιχειρηματίες στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων·

28.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εφαρμόσουν τη διάσταση του φύλου όσον αφορά τη μεθοδολογία, την επικοινωνία και τα χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να ενθαρρυνθεί η αύξηση της συμμετοχής των κοριτσιών και των νέων γυναικών στην επιχειρηματικότητα·

29.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει και να προωθήσει επιχειρηματικά προγράμματα πρακτικής άσκησης και ανταλλαγής, να δώσει στους νέους ευκαιρίες να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών·

30.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η συνεργασία, η βούληση για αυτοδημιουργία, ο σχεδιασμός, οι ηγετικές ικανότητες και η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και τα είδη εκπαίδευσης και κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επωφελείς για ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων και τομέων·

31.  καλεί την Επιτροπή να εστιάσει περαιτέρω στη βελτίωση της ανάπτυξης και της αξιολόγησης εγκάρσιων δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας και της ψηφιακής ικανότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, τονίζοντας παράλληλα ότι το πρόγραμμα αυτό δεν πρέπει να προσανατολίζεται μονομερώς σε στόχους απασχολησιμότητας και ότι το χαμηλό κατώφλι πρόσβασης σε επιχειρηματικές δραστηριότητες θα πρέπει να διατηρηθεί, ιδίως στο πεδίο της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μεταρρυθμίσεις στην εκπαιδευτική πολιτική των κρατών μελών, δημιουργώντας ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για τα κράτη μέλη και την ΕΕ στο θέμα αυτό·

32.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την παρακολούθηση των δεξιοτήτων ΤΠΕ, των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και των χρηματοοικονομικών γνώσεων· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει έρευνα διαχρονικού χαρακτήρα σε αυτόν τον τομέα·

33.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει συμπράξεις μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων μέσω της χρησιμοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και, κυρίως, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για να ενθαρρύνει τη μάθηση με βάση την εργασία σε επιχειρήσεις και να ενισχύσει τις επιχειρηματικές ικανότητες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο·

34.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρηματικής εκπαίδευσης, όπως το European Entrepreneurship Education NETwork (EE-HUB), το οποίο δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2015 και υποστηρίζεται από ευρωπαϊκές οργανώσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και από εθνικές εκπαιδευτικές αρχές, με σκοπό τη συγκέντρωση και την ανταλλαγή διάθεση βέλτιστων πρακτικών τις οποίες θα μοιράζονται εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικές οργανώσεις, ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης, επιχειρήσεις, αρχές και κοινωνικοί εταίροι·

35.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει συνεκτικό και αποτελεσματικό συντονισμό στον τομέα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της ΕΕ για τη διά βίου μάθηση, των σφαιρικών στρατηγικών της ΕΕ και του σχεδίου της Επιτροπής Juncker·

36.  προτείνει στην Επιτροπή να διατηρήσει την επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση ως έναν από τους στόχους ενός μελλοντικού προγράμματος Erasmus+ κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο (μετά το 2020) σε όλες τις δράσεις της, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας, που παράλληλα θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

   i) προσεκτική αξιολόγηση του αντικτύπου των υφιστάμενων μέτρων, προωθώντας την επιχειρηματικότητα μέσα από την εκπαίδευση και την κατάρτιση, και πιθανή προσαρμογή τους, δίδοντας παράλληλα ειδική προσοχή στις επιπτώσεις τους σε υποεκπροσωπούμενες και μειονεκτούσες ομάδες,
   ii) προώθηση καλύτερα καθορισμένων μαθησιακών περιεχομένων και αποτελεσμάτων της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης για όλους τους σπουδαστές – με θεωρητικές και πρακτικές ενότητες, καθώς και επιχειρηματικά έργα σπουδαστών,
   iii) στήριξη των αρχικών προσόντων των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών, των νέων εργαζομένων, των προγυμναστών και των αρμόδιων για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, και διαρκής επαγγελματική τους ανάπτυξη και ενδυνάμωση στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης,
   iv) προώθηση συμπράξεων μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, περιφερειακών και τοπικών αρχών και φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, με σκοπό τον σχεδιασμό κατάλληλων κύκλων μαθημάτων και την παροχή των απαιτούμενων πρακτικών εμπειριών και μοντέλων στους σπουδαστές,
   v) ανάπτυξη δεξιοτήτων σε επίπεδο επιχειρηματικών διεργασιών, χρηματοοικονομικών γνώσεων, γραμματισμού και δεξιοτήτων ΤΠΕ, δημιουργικής σκέψης, δημιουργικότητας, δημιουργικής αξιοποίησης, επίλυσης προβλημάτων και καινοτόμου πνεύματος, αυτοπεποίθησης, εμπιστοσύνης του κάθε ατόμου στις ιδέες του, προσαρμοστικότητας, καλλιέργειας ομαδικού πνεύματος, διαχείρισης έργων, εκτίμησης κινδύνων και ανάληψης κινδύνων, καθώς επίσης και ειδικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων και γνώσεων,
   vi) άρση όλων των φυσικών και ψηφιακών εμποδίων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, των οποίων η πλήρης ένταξη στην αγορά εργασίας μπορεί να αποβεί ζωτικής σημασίας για την προώθηση μιας βιώσιμης και συνεκτικής επιχειρηματικής κουλτούρας,
   vii) ανάδειξη της μη τυπικής και άτυπης μάθησης ως προνομιακού περιβάλλοντος για την απόκτηση επιχειρηματικών ικανοτήτων·

37.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει και να αντιμετωπίσει τους παράγοντες που αποτρέπουν τις γυναίκες από την επιλογή της επιχειρηματικότητας, και παράλληλα να προωθήσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και σε υπηρεσίες στήριξης για νέες γυναίκες επιχειρηματίες·

38.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει και να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

39.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την καλύτερη συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ, αφενός, των κρατών μελών που έχουν ήδη εντάξει την επιχειρηματική εκπαίδευση στα προγράμματα σπουδών τους και έχουν σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο στην προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων και, αφετέρου, των κρατών μελών που βρίσκονται ακόμα στην αρχή της εν λόγω διαδικασίας·

40.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει έως τα τέλη του 2017 μια «βέλτιστη πρακτική» για τη διάδοση της επιχειρηματικής ικανότητας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων στα κράτη μέλη, να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετική έκθεση και να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας κατά την αξιολόγηση των χρηματοδοτικών της διαδικασιών·

41.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επιχειρηματική εκπαίδευση ως έναν τρόπο ενίσχυσης των εγκάρσιων ικανοτήτων για καλύτερη διαχείριση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευόμενων·

42.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα συγκεκριμένα μέτρα που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων, να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα και να ενθαρρύνει και στηρίζει θεσμικά όργανα και οργανισμούς σε σχέση με την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τον μερισμό ιδεών, γνώσεων και πείρας και τη δημιουργία διατομεακών στρατηγικών εταιρικών σχέσεων· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν σημεία αναφοράς, πρότυπα και κοινά μέσα και έργα για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων·

43.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κανένα μέτρο που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και ότι οι νέοι οι οποίοι έχουν επιλέξει τον δρόμο της επιχειρηματικότητας μπορούν να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους οπουδήποτε επιθυμούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Ο ρόλος των κρατών μελών

44.  καλεί τα κράτη μέλη, καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, να προσπαθήσουν να προωθήσουν την ανάπτυξη κατάρτισης για την ίδρυση και διαχείριση νέων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών από εμπειρογνώμονες, των φυτωρίων και των επιταχυντών επιχειρήσεων, έργων κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, και όλων των φιλικών προς την επιχειρηματικότητα συνθηκών, που θα διευκολύνουν την ίδρυση νεοσύστατων επιχειρήσεων από τους νέους και την ταχεία ανάκαμψη στην περίπτωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ή αρχικής αποτυχίας, βοηθώντας κατ' αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία θετικής επιχειρηματικής νοοτροπίας, στην αποτροπή μιας αρνητικής εικόνας για την επιχειρηματική αποτυχία και στην ενθάρρυνση της νέας προσπάθειας, προσδίνοντας, επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή στην προσέγγιση των νέων από μειονεκτούσες ομάδες·

45.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι νέοι επιχειρηματίες μας έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση που απαιτείται και ότι έχουν στήριξη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας·

46.  καλεί τα κράτη μέλη, καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, να χρησιμοποιήσουν πλήρως τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, ιδίως δε του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προκειμένου να προωθήσουν την επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

47.  καλεί τα κράτη μέλη, μαζί με τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές, να αξιοποιήσουν όλους τους υφιστάμενους χρηματοδοτικούς πόρους σε επίπεδο ΕΕ, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, το πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες και το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME), να ενθαρρύνουν και να στηρίζουν πρωτοβουλίες που επιδιώκουν αποτελεσματικότερες και καλύτερα στοχευμένες σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και του κόσμου της εκπαίδευσης·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, να ενθαρρύνουν τις εγχώριες και τις διασυνοριακές συμπράξεις, και να στηρίξουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και το έργο των σχετικών δικτύων και υπηρεσιών ανάπτυξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·

49.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν ειδικές καινοτόμες μεθόδους για την εκπαίδευση εκπαιδευτών και συμβούλων στον τομέα της επιχειρηματικότητας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ενισχύουν και να ενθαρρύνουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες, και να εξετάσουν το ενδεχόμενο ένταξης της επιχειρηματικότητας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών·

50.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τα οικεία συστήματα αναγνώρισης και επικύρωσης ικανοτήτων που αποκτώνται στο πλαίσιο της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης ώστε να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για το 2018, με στόχο να δώσουν στα άτομα την ευκαιρία αναπροσανατολισμού και δεύτερης ευκαιρίας, καθώς και να τονώσουν την αυτοαναγνώριση και την περαιτέρω μάθηση·

51.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν, ως πτυχή της οικείας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τη συμμετοχή ιδιωτικών εταίρων στην επιχειρηματική εκπαίδευση, μέσω χρηματοδότησης ή παροχής κατάρτισης·

52.  καλεί τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τη γραφειοκρατία που αφορά την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων από νέους ανθρώπους και να εξετάσουν την λήψη μέτρων φοροελαφρύνσεων και μέτρων που να τους ενθαρρύνουν να αναπτύξουν τις δικές τους επιχειρηματικές ιδέες· τονίζει την ανάγκη θέσπισης δικλείδων ασφαλείας για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που αποτυγχάνουν·

53.  τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές δυσκολίες που πλήττουν τους νέους επιχειρηματίες, να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην πίστη και σε ειδικές επιχορηγήσεις, να μειωθούν οι υφιστάμενοι διοικητικοί φραγμοί, και να δημιουργηθεί ένα ρυθμιστικό περιβάλλον και να θεσπιστούν φορολογικά κίνητρα που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών των νέων επιχειρηματιών και προωθούν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ώστε να διευκολύνεται η εκκίνηση και σταθεροποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των νέων επιχειρηματιών·

54.  καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν προορατικότητα στη βελτίωση των ρυθμιστικών πλαισίων και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ και τις κοινωνικές επιχειρήσεις, και να προωθούν και να παρακολουθούν τις πρακτικές απασχόλησης αυτών των επιχειρήσεων· επισημαίνει ότι οι κοινωνικές και περιεκτικές επιχειρήσεις δημιουργούν βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των κοινοτήτων, και βοηθούν στην προώθηση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος και στη διασφάλιση κοινωνικής ανθεκτικότητας σε περιόδους κρίσης·

55.  ζητεί να αναλάβουν ενεργό ρόλο οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης όσον αφορά την παροχή βοήθειας και συμβουλών στις επιχειρήσεις, και κυρίως στους νέους επιχειρηματίες·

56.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να προσφέρουν σε καινοτόμους φοιτητές αυξημένη πρόσβαση σε προγράμματα υποτροφιών και μικροδανείων, καθώς και πλατφόρμες στήριξης, πληροφόρησης, καθοδήγησης, πολυκλαδικής βοήθειας και αξιολόγησης από ομοτίμους, προκειμένου να τους προσφέρουν τη δυνατότητα να ξεκινούν τις δικές τους επιχειρήσεις ή τα δικά τους έργα, όπως είναι εκείνα που λαμβάνουν στήριξη από τον άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας του EaSI καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση σε δάνεια και την αποπληρωμή δανείων, να προωθήσουν τη χρήση του πληθοπορισμού, να αναπτύσσουν εταιρικές σχέσεις μεταξύ της τοπικής οικονομίας, επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, να ενισχύουν τον ρόλο των επιχειρήσεων κατά την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, και να εδραιώνουν τις δράσεις Πιστοποίησης Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων (ENP) σε διάφορα επίπεδα σε σχολεία και πανεπιστήμια, ιδίως σε σύμπραξη με τις ΜΜΕ· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη δημιουργία εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων εντός των πανεπιστημίων, που θα αφορούν ειδικά τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους μελλοντοστρεφείς κλάδους σπουδών·

57.  καλεί τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν τις διαδικασίες νόμιμης διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που θα την υποστηρίζει και θα στέλνει σαφές μήνυμα στους νέους ότι τυχόν αποτυχία δεν θα έχει συνέπειες για όλη τους τη ζωή·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους νέους να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να πραγματοποιούν εντός του εκπαιδευτικού συστήματος μελέτες βάσει συγκεκριμένων έργων σε διεπιστημονικό επίπεδο και σε συνεργασία με εταιρείες·

59.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα ως θετική επιλογή σταδιοδρομίας στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού που παρέχεται στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, και να εξαλείψουν την αρνητική εικόνα που περιβάλλει την επιχειρηματικότητα ως επιλογή σταδιοδρομίας και η οποία κυριαρχεί σε ορισμένα κράτη μέλη·

60.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ενημέρωση όσον αφορά την αυτοαπασχόληση και τη σύσταση επιχειρήσεων για νέους με αναπηρίες μέσω δράσεων όπως η προώθηση της σταδιοδρομίας των ατόμων με αναπηρίες που είναι ήδη ενταγμένα στην αγορά εργασίας και η δημόσια αναγνώριση των επιχειρηματιών με αναπηρίες·

Επόμενα βήματα

61.  παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει συνέχεια και να αναπτύξει περαιτέρω την πρωτοβουλία «Επιχειρηματικότητα 360» (σχολεία και ΕΕΚ) και την πρωτοβουλία HEInnovate (τριτοβάθμια εκπαίδευση)·

62.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει μέτρα σχετικά με την επιχειρηματική εκπαίδευση στους δείκτες αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αρχής γενομένης από το 2016·

63.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση αξιολόγησης στο Κοινοβούλιο πριν από το τέλος της θητείας της σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και σχετικά με την απήχηση που είχε σε μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων·

64.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει συντονισμό και συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τη συστηματική αξιολόγηση των επιχειρηματικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, ώστε να καταστεί εφικτή η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων, για παράδειγμα μέσω της σύγκρισης διαφορετικών μοντέλων νεανικής επιχειρηματικότητας σε όλα τα κράτη μέλη καθώς και της σύγκρισης των χαρακτηριστικών των νέων επιχειρηματιών με βάση κοινωνικοδημογραφικές μεταβλητές, όπως η ηλικία, το φύλο και η εκπαίδευση·

65.  καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τη συνεργασία όσον αφορά τις πολιτικές σε όλη την ΕΕ και να ζητήσει από τα κράτη μέλη να συμμετέχουν σε ανταλλαγή καλών πρακτικών·

o
o   o

66.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και των χωρών του ΕΟΧ, καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) ΕΕ C 17 της 20.1.2015, σ. 2.
(2) ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 18.
(3) ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2.
(4) ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.
(6) ΕΕ C 199 της 7.7.2011, σ. 1.
(7) ΕΕ C 311 της 19.12.2009, σ. 1.
(8) ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0107.
(10) ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 56.
(11) ΕΕ C 165 E της 11.6.2013, σ. 7.
(12) ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 89.
(13) ΕΕ C 161 E της 31.5.2011, σ. 8.
(14) ΕΕ C 45 E της 23.2.2010, σ. 33.
(15) Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2013 (SWD(2014)0142), Έκδοση της Επιτροπής σχετικά με τα στατιστικά δεδομένα για τις γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη, Σεπτέμβριος 2014.
(16) Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του συμποσίου της Βουδαπέστης και της Κωνσταντινούπολης.
(17) Επιτροπή: Ευρωβαρόμετρο FL354 με τίτλο «Επιχειρηματικότητα στην ΕΕ και πέρα από αυτήν», 9 Ιανουαρίου 2013.


Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης
PDF 542kWORD 156k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη (2014/2149(INI))
P8_TA(2015)0293A8-0207/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—  έχοντας υπόψη το προοίμιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) στο οποίο ορίζεται ότι τα υπογράφοντα μέρη εμπνέονται «από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης», και το άρθρο 3 παράγραφος 3 ΣΕΕ,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

—  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε το άρθρο 22 αυτού,

—  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της UNESCO, η οποία υπεγράφη στις 20 Οκτωβρίου 2005, για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων,

—  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, αριθ. 1855/2006/ΕΚ και αριθ. 1041/2009/ΕΚ(1),

—  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου(2),

—  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(3),

—  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ(4),

—  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012(5),

—  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα(6),

—  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 13ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς για την κοινωνία (Σύμβαση του Φάρο)(7),

—  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2014 σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά ως στρατηγικό πόρο για μια βιώσιμη Ευρώπη(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη συμμετοχική διακυβέρνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς(9), και το πρόγραμμα εργασιών για τον πολιτισμό για την περίοδο 2015-2018(10) και το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς που αναφέρονται στα συμπεράσματα,

—  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής 2011/711/ΕΕ της 27ης Οκτωβρίου 2011 για την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη(11),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2014 με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2014 με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης» (COM(2014)0477),

—  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών του Νοεμβρίου 2014 επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης»,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

—  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού καθώς και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0207/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν κοινούς πόρους και κοινά αγαθά και αξίες που δεν μπορούν να υπόκεινται σε αποκλειστική χρήση, και των οποίων το πλήρες δυναμικό για τη βιώσιμη ανθρώπινη, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί πλήρως και αξιοποιηθεί κατάλληλα, τόσο σε επίπεδο στρατηγικών της ΕΕ όσο και όσον αφορά τους αναπτυξιακούς στόχους του ΟΗΕ για μετά το 2015·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολλαπλές επιπτώσεις του πολιτισμού στις κοινωνίες πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι από τη φύση της ετερογενής, εκφράζει την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και πλουραλισμό, και επηρεάζει την περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, τη γεωργία, τις θαλάσσιες υποθέσεις, το περιβάλλον, τον τουρισμό, την παιδεία, το ψηφιακό θεματολόγιο, τις εξωτερικές σχέσεις, την τελωνειακή συνεργασία και την έρευνα και την καινοτομία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση του πολιτισμού, της πολιτιστικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου ενεργεί ως καταλύτης για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, η προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, έχουν ως στόχο την προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι πολιτιστικής κληρονομιάς συνιστούν μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού που δημιουργούν αξία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην οικονομική ανάπτυξη, μέσω της προώθησης του τουρισμού, καθώς και στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν συχνά παραδείγματα καινοτόμων και βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων ικανών να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές και ερευνητικές ικανότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)·

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική κληρονομιά, τόσο η υλική όσο και η άυλη, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη δημιουργία, διαφύλαξη και προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και των ευρωπαϊκών αξιών και της εθνικής, περιφερειακής, τοπικής και ατομικής ταυτότητας, καθώς και της σύγχρονης ταυτότητας του λαού της Ευρώπης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές για τη διατήρηση, την συντήρηση και αποκατάσταση, και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την προσβασιμότητα σε αυτήν, αποτελούν πρωτίστως εθνικές περιφερειακές ή τοπικές αρμοδιότητες, αλλά και ότι η πολιτιστική κληρονομιά έχει επίσης σαφή ευρωπαϊκή διάσταση και αποτελεί άμεσα αντικείμενο αρκετών πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη γεωργία, το περιβάλλον, την έρευνα και την καινοτομία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 167 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η δράση της Ένωσης συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών σεβόμενη παράλληλα την εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους ενώ ταυτόχρονα «προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 167 της ΣΛΕΕ ορίζεται ότι η δράση της Ένωσης αποσκοπεί στη βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών, στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και, εφόσον απαιτείται, στην υποστήριξη και συμπλήρωση της δράσης τους στον τομέα της διατήρησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς ευρωπαϊκής σημασίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα εργασιών για τον πολιτισμό, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Νοεμβρίου 2014, περιλαμβάνει την έννοια της κληρονομιάς ως μία από τις τέσσερις προτεραιότητες για το έργο της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού για την περίοδο 2015 - 2018·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη δεδομένων κατανεμημένων ανά φύλο στον πολιτιστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι ένας παράγοντας απόκρυψης των υφιστάμενων διαφορών μεταξύ των φύλων και των προκλήσεων για τους φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων της ΕΕ σε τομείς που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά — όπως η τοπική και η περιφερειακή ανάπτυξη, η συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού, η έρευνα, η εκπαίδευση, η στήριξη των ΜΜΕ και η κοινωνία των πολιτών, καθώς και ο τουρισμός, — αν και διαθέσιμες, έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η πολιτιστική και τουριστική αξία των πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη ενός βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτιστική κληρονομιά / Europa Nostra Awards, προωθούν την αριστεία, εμπνέουν μέσω της «δύναμης του παραδείγματος» και δίνουν κίνητρα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη την Ευρώπη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης της Βενετίας για την Αποκατάσταση και Συντήρηση Μνημείων και Μνημειακών Συνόλων, η Σύμβαση της Γρανάδας για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης και η Σύμβαση της Βαλέτας για την Προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς προσδιορίζουν σαφώς τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αποκατάσταση αρχαιολογικών έργων(12)·

Ολοκληρωμένη προσέγγιση

1.  πιστεύει ότι έχει τεράστια σημασία να γίνει ορθή χρήση των διαθέσιμων πόρων για την υποστήριξη, την ενίσχυση και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς βάσει μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, συνεκτιμώντας ταυτόχρονα τις πολιτιστικές, οικονομικές, κοινωνικές, ιστορικές, εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές και επιστημονικές παραμέτρους·

2.  πιστεύει ότι, αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά, είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίτευξη του πολιτιστικού διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης· είναι πεπεισμένο ότι μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής, ενώ συγχρόνως θα συμβάλει στην πραγμάτωση των στόχων που έχουν τεθεί στην στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

3.  στο πλαίσιο της ανάπτυξης της νέας ολοκληρωμένης προσέγγισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, απευθύνει τις ακόλουθες συγκεκριμένες συστάσεις προς την Επιτροπή:

   α) να καθορίσει, σύμφωνα με τις τρέχουσες μεθόδους εργασίας της Επιτροπής για ευέλικτη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ τομέων, μια κοινή προσέγγιση στο πλαίσιο της Επιτροπής μέσω βελτιωμένης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, και να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της στενότερης αυτής συνεργασίας·
   β) να ανακοινώνει στους δυνητικούς δικαιούχους, με άμεσο και προσιτό τρόπο, όπως μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας ενημέρωσης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στην ΕΕ, τα ευρωπαϊκά κονδύλια χρηματοδότησης που διατίθενται για την πολιτιστική κληρονομιά·
   γ) να ορίσει, κατά προτίμηση για το 2018, ένα Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με επαρκή προϋπολογισμό και με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διάδοση και την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης μεταξύ των μελλοντικών γενεών σε σχέση με τις αξίες της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και την προστασία της, και να υποβάλει το σχέδιο προγράμματος για το Ευρωπαϊκό Έτος στο Κοινοβούλιο το αργότερο το 2016·
   δ) να αναγνωρίσει, στο πλαίσιο της πολιτικής και εγκάρσιας προσέγγισής της, την πολιτιστική κληρονομιά ως κινητή και ακίνητη, υλική και άυλη, καθώς και ως έναν μη ανανεώσιμο πόρο του οποίου η αυθεντικότητα πρέπει να διατηρηθεί·

4.  ζητεί να οριστεί ένα πλαίσιο πολιτικής για το ιστορικό περιβάλλον - γνωστό ως ακίνητη κληρονομιά - στο εγγύς μέλλον, που θα περιέχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς και τους ιστορικούς τόπους σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΣΛΕΕ·

5.  προωθεί τη δημιουργική σύγχρονη καινοτομία στην αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό με βάση τον σεβασμό τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλή ποιότητα και συνοχή·

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την πολιτιστική κληρονομιά

6.  σημειώνει τη δέσμευση της Ένωσης για τη διατήρηση και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω διαφόρων προγραμμάτων («Δημιουργική Ευρώπη», «Ορίζοντας 2020», «Erasmus +», «Η Ευρώπη για τους πολίτες»), χρηματοδότησης (τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία), και δράσεων όπως οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, οι ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς· προτείνει ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ και των κρατών μελών στην προώθηση της έρευνας·

7.  καλεί την Επιτροπή:

   α) να δημιουργήσει ενιαία πύλη της ΕΕ αφιερωμένη στην υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά στην οποία θα συγκεντρώνονται πληροφορίες από όλα τα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ για την πολιτιστική κληρονομιά και διαρθρωμένη γύρω από τρεις κύριες πτυχές: μια βάση δεδομένων των υλικών και άυλων πολιτιστικών αγαθών, στην οποία θα περιλαμβάνονται παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών διατήρησης και προώθησης με όλες τις σχετικές παραπομπές· δυνατότητες χρηματοδότησης όσον αφορά τη πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και τα σημαντικά δεδομένα όσον αφορά τη διατήρηση, όπως, για παράδειγμα, τα δεδομένα για το κλίμα και λεπτομέρειες των έργων αποκατάστασης που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί· και ειδήσεις και συνδέσμους σχετικά με τις εξελίξεις της πολιτικής, τις δράσεις και τις εκδηλώσεις στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς·
   β) να υποστηρίξει, με ειδική χρηματοδότηση, μελέτες, έρευνες και πιλοτικά μέτρα που αποσκοπούν ειδικά να αναλύσουν επιπτώσεις των διαδικασιών προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, να αναπτύξουν ειδικούς δείκτες και σημεία αναφοράς σε σχέση με την άμεση και έμμεση συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στις διαδικασίες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, και να υποστηρίξει άμεσα την πολιτιστική και κοινωνική καινοτομία που είναι ενσωματωμένη σε τοπικά περιβάλλοντα στα οποία η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να προωθήσει την ανάπτυξη και να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων·
   γ) να ενισχύσει την προσφάτως καθιερωθείσα αρχή της πολλαπλής χρηματοδότησης που επιτρέπει τη συμπληρωματική χρήση διαφόρων ευρωπαϊκών ταμείων στο πλαίσιο του ίδιου έργου μεγάλης κλίμακας·
   δ) να ενθαρρύνει συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·
   ε) να προσαρμόσει τις απαιτήσεις κατάρτισης χρονοδιαγραμμάτων για τη διαχείριση έργων για τα διαρθρωτικά ταμεία ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ειδικές απαιτήσεις των σχεδίων συντήρησης, αποκατάστασης και διατήρησης·
   στ) να αναθεωρήσει το ποσό αναφοράς των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με τα σχέδια πολιτιστικής κληρονομιάς που υποβάλλονται στο πλαίσιο της δράσης για υποδομές μικρής κλίμακας(13), ώστε να ανέλθει τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τα προγράμματα της UNESCO , δηλ. στα 10 εκατομμύρια ευρώ·

8.  επισημαίνει ότι το πνεύμα της αναθεώρησης του κανονισμού για το ΕΤΠΑ και, ειδικότερα, η αρχή της ολοκληρωμένης χρηματοδότησης μπορεί, σε ειδικές περιπτώσεις, επίσης να εκφραστεί στην πράξη με την στήριξη έργων μεγάλης κλίμακας· αναγνωρίζει, ωστόσο, την ανάγκη προώθησης και στήριξης πολιτιστικών πρωτοβουλιών μικρής κλίμακας οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ενδογενή ανάπτυξη και μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην προώθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης γενικότερα·

9.  προτρέπει την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία της επόμενης γενιάς για την πολιτιστική κληρονομιά ένα υποχρεωτικό σύστημα ελέγχου της ποιότητας το οποίο να ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου·

10.  τονίζει τον ρόλο των κρατών μελών στη διασφάλιση τόσο ενός υψηλού επιπέδου ικανοτήτων και επαγγελματικής τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων όσο και μιας επιχειρηματικής δομής που να είναι σε θέση να εξασφαλίσει την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, με παράλληλη χρήση κατάλληλων συστημάτων ελέγχου της ποιότητας, όπως απαιτείται από τους διεθνείς χάρτες·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα καινοτόμα μέτρα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και οι λύσεις ενεργειακής απόδοσης με χαμηλές επιπτώσεις για τα ιστορικά κτίρια θα αντιμετωπίζονται ως επιλέξιμες για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη κανονισμών πολιτικής για τη συνοχή κατά την περίοδο 2014-2020·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο παροχής πιθανών φορολογικών κινήτρων σε σχέση με έργα αποκατάστασης, διατήρησης και συντήρησης όπως μείωση του ΦΠΑ ή άλλων φόρων, δεδομένου ότι την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά διαχειρίζονται επίσης ιδιωτικοί φορείς·

13.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε απογραφή των βέλτιστων πρακτικών σε φορολογικές πολιτικές στην Ευρώπη και να συστήσει τις κατάλληλες στα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν αυτές τις συστάσεις και να προβούν σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή παροχή κινήτρων σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες στήριξης έργων υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και να μεγιστοποιηθεί η οικονομική ανάπτυξη και ο αντίκτυπος στη κοινωνική συνοχή στο σχετικό τοπικό περιβάλλον·

Νέα μοντέλα διακυβέρνησης

14.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Συμβουλίου να συντάξει κατευθυντήριες γραμμές για τα νέα μοντέλα συμμετοχικής διακυβέρνησης για τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς με την προώθηση της πτυχής «κοινό αγαθό» και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών σχεδίων·

15.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη νομικών μέσων που επιτρέπουν τη χρήση εναλλακτικών μοντέλων χρηματοδότησης και διαχείρισης, όπως η συμμετοχή των κοινοτήτων, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών καθώς και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά (διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση, ανάπτυξη και προώθηση)·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν πανευρωπαϊκό διάλογο μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, από κοινού με τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, τα δίκτυα των τουριστικών πρακτόρων, τις συμπράξεις μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και με τις ΜΚΟ·

17.  ενθαρρύνει όλα τα μέρη που συμμετέχουν στη διακυβέρνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ της βιώσιμης διατήρησης και της ανάπτυξης των οικονομικών και κοινωνικών δυνατοτήτων της πολιτιστικής κληρονομιάς·

18.  τονίζει το γεγονός ότι τα έργα του ΕΤΠΑ που σχετίζονται με την ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν ένα σαφές παράδειγμα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της αρχής της επικουρικότητας και συνιστούν σημαντικό στοιχείο των δαπανών του ΕΤΠΑ· τονίζει τη σημασία των διασυνοριακών πολιτιστικών έργων, τα οποία συμβάλλουν στη μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική συνοχή και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων στήριξης της χρηματοδότησης μέσω συμφωνιών σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

19.  τονίζει την ανάγκη για νέα μοντέλα διακυβέρνησης που να περιλαμβάνουν και ένα σύστημα ελέγχου της ποιότητας σε όλες τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς·

20.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εντείνουν τους ελέγχους των δαπανών για τις διάφορες συνιστώσες της πολιτιστικής κληρονομιάς και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που αναπτύσσεται στον τομέα αυτό·

21.  προτείνει οι ευρωπαϊκές νομοθετικές προτάσεις να συμπληρώνονται από μια αξιολόγηση των επιπτώσεων σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά και σε περίπτωση που η αξιολόγηση αποκαλύπτει αρνητικές επιπτώσεις, η πολιτιστική κληρονομιά να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της νομοθετικής πρότασης κατ' εξαίρεση·

Το οικονομικό και στρατηγικό δυναμικό της πολιτιστικής κληρονομιάς

22.  σημειώνει ότι η πολιτιστική κληρονομιά συμβάλλει στη δημιουργία καινοτόμων θέσεων εργασίας, προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών και μπορεί να αποτελέσει πηγή δημιουργικών ιδεών που τροφοδοτούν τη νέα οικονομία ενώ - με κατάλληλη διαχείριση - έχουν σχετικά περιορισμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον·

23.  αναγνωρίζει ότι η πολιτιστική κληρονομιά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε διάφορες από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όπως το ψηφιακό θεματολόγιο, η Ένωση καινοτομίας, η ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας και η βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης· ζητεί, ως εκ τούτου, στην ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», να υπάρξει μεγαλύτερη αναγνώριση του ρόλου της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ως στρατηγικού πόρου για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

24.  σημειώνει ότι ο τομέας της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει την ικανότητα να δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης· προτρέπει τα κράτη μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της κατάρτισης στους τομείς της διαχείρισης και της συντήρησης για εργαζόμενους και ερευνητές στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς· χαιρετίζει δε ιδιαίτερα τις μακροπρόθεσμες προοπτικές χρηματοδότησης δικτύων των ερευνητών, όπως στην περίπτωση των επιχορηγήσεων Marie Sklodowska Curie·

25.  τονίζει τη σημασία που έχουν για τον ευρωπαϊκό τουρισμό τα χαρακτηρισμένα από την UNESCO στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, τόσο τα υλικά όσο και τα άυλα, και τα στοιχεία φυσικής κληρονομιάς·

26.  υπογραμμίζει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη εστίαση στον πολιτιστικό τουρισμό στο πλαίσιο της ανάπτυξης μακροπεριφερειακών στρατηγικών σχεδιασμένων κατά τρόπο ώστε να καταστεί αυτός αναπόσπαστο στοιχείο του στρατηγικού πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας·

27.  καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τις «ήπιες μορφές ταξιδίου» (περπάτημα, ιππασία και εκδρομές με ποδήλατο), ως τρόπο για το άνοιγμα νέων ευκαιριών για πολιτιστικό τουρισμό και τουρισμό που βασίζεται στη φύση ·

28.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εργαστούν από κοινού με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές με απώτερο στόχο να μεγιστοποιηθεί η αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς στις κοινωνίες μας και η συμβολή της στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στην ΕΕ·

29.  επισημαίνει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός, που αντιπροσωπεύει το 40% του ευρωπαϊκού τουρισμού, αποτελεί βασικό οικονομικό κλάδο από την άποψη των δυνατοτήτων που προσφέρει για την ανάπτυξη και την απασχόληση, του οποίου η ανάπτυξη θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με τη χρήση νέων τεχνολογιών· υπογραμμίζει, ωστόσο, τη σημασία που έχει η διατήρηση της πολιτιστικής και της φυσικής κληρονομιάς με την ανάπτυξη βιώσιμων, λιγότερο επεμβατικών και υψηλότερης προστιθέμενης αξίας μορφών τουρισμού, όπου ο τουριστικός κλάδος εντάσσεται σε τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές·

30.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών που αφορούν τη διατήρηση, την αποκατάσταση, τη συντήρηση και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία έχει μέγιστη σημασία για την ευρωπαϊκή ταυτότητα· υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει μειωθεί δραστικά σε ορισμένα κράτη μέλη, ως συνέπεια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης· για το σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι επαρκή κεφάλαια και πρωτοβουλίες θα προορίζονται για την αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης·

31.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την αριστεία, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα με την υποστήριξη του έργου καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα·

32.  επιβεβαιώνει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να λάβει η πολιτιστική κληρονομιά τη σαφή θέση που της ανήκει στο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη της Επιτροπής·

33.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να βελτιωθεί το μεθοδολογικό πλαίσιο με σκοπό να υπάρξουν καλύτερες στατιστικές σχετικά με τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα σύνολο δεικτών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς και που θα ήταν ομοιόμορφοι για όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξουν, σε μεγαλύτερο βαθμό, πορίσματα ερευνών που να καλύπτουν όλες τις πτυχές της πολιτιστικής κληρονομιάς και να συνδέονται αυτά έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός σε αυτόν τον τομέα· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει το δυναμικό των «δεδομένων μεγάλης κλίμακας» όσον αφορά την άντληση περισσότερων γνώσεων από ερευνητικά προγράμματα· τονίζει ότι, προκειμένου να εκτιμηθεί η πραγματική και δυνητική οικονομική αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι απαραίτητη η πιο συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων·

34.  πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να κατηγοριοποιεί τις εταιρείες και τους φορείς που εμπλέκονται στις διάφορες πτυχές της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς ως να αποτελούν ιδιαίτερο τομέα, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους με προστιθέμενη αξία που θα διευκολύνουν την οικολογική και βιώσιμη διατήρηση·

35.  αναγνωρίζει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων, και τονίζει ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένας τομέας με δυνατότητες για περισσότερη και καλύτερη απασχόληση, στον οποίον μπορεί να ενισχυθεί η γεφύρωση μεταξύ εκπαίδευσης και επαγγελματικού βίου, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη ποιοτικών προγραμμάτων μαθητείας, περιόδων πρακτικής άσκησης και νεοφυών επιχειρήσεων σε ΜΜΕ και την κοινωνική οικονομία· ενθαρρύνει, προς τούτο, τα κράτη μέλη να αναπτύξουν νέες και καινοτόμες δυνατότητες χρηματοδότησης για την υποστήριξη της κατάρτισης και της εκπαίδευσης σε θέματα διαχείρισης και συντήρησης και της κινητικότητας των εργαζομένων και των ερευνητών στον τομέα αυτό·

36.  παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει κοινά προγράμματα πολιτιστικής κληρονομιάς και τουρισμού σε μια ολοκληρωμένη και επιστημονική βάση, προκειμένου να λειτουργήσουν ως σημείο αναφοράς και παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε στρατηγική κατάρτιση σχεδίων πολιτιστικής κληρονομιάς που μπορούν να οδηγήσουν σε συνολική περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, σε προγράμματα διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη βιώσιμη αγροτική και αστική αναγέννηση και στη διατήρηση και προαγωγή παραδοσιακών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν οικονομική και στατιστική έρευνα σχετικά με τις επιχειρήσεις, τους φορείς διαχείρισης και τις εξειδικευμένες επαγγελματικές δραστηριότητες στον τομέα της διατήρησης και προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ιδιαίτερη συμβολή τους όσον αφορά την παραγωγή και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

39.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να δημιουργηθούν, αναπτυχθούν και προωθηθούν ευκαιρίες κινητικότητας και ανταλλαγής εμπειριών για όσους εργάζονται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, εξασφαλίζοντας την πραγματική επαγγελματική αμοιβαιότητα, σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, μέσω του προσδιορισμού και της κοινής αποδοχής μεταξύ των κρατών μελών των επιπέδων των ελάχιστων δεξιοτήτων (ικανότητα και γνώση), ιδίως για το επάγγελμα του συντηρητή-επιμελητή· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για επέκταση των σχετικών προγραμμάτων ώστε να περιλάβουν την κινητικότητα των στελεχών και των εργαζομένων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ. υπευθύνους διαχείρισης φρουρίων και πύργων) με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να τονίσουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων της κληρονομιάς τους με την προώθηση μελετών για τον προσδιορισμό της πολιτιστικής και οικονομικής αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να μετατρέψουν το «κόστος» για τη διατήρησή της σε «επένδυση» στην αξία της·

41.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να ιδρύσει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), στο πλαίσιο του προσεχούς στρατηγικού του θεματολογίου για την καινοτομία, μια κοινότητα γνώσης και καινοτομίας (KIC) στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και των δημιουργικών κλάδων, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό άμεσα μια ολιστική θεώρηση της έρευνας και της καινοτομίας·

42.  επαναλαμβάνει τη σημασία της ένταξης στα σχολικά προγράμματα της εκπαίδευσης στον τομέα της τέχνης, της μουσικής, του θεάτρου και του κινηματογράφου, ως κομβικό στοιχείο για την ανάπτυξη της γνώσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της καλλιτεχνικής πρακτικής και έκφρασης και ήπιων δεξιοτήτων που προσανατολίζονται προς τη δημιουργικότητα και την καινοτομία·

43.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εισαγάγουν θέματα που άπτονται διαφόρων τομέων και σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά σε διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης·

44.  υπογραμμίζει το υπάρχον σημαντικό δυναμικό για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της συμμετοχικής προσέγγισης στον τομέα του τουρισμού, ιδίως για τις ΜΜΕ που ενεργοποιούνται στον τομέα αυτό αλλά και για νεοφυείς επιχειρήσεις, τον τομέα των μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων και άλλες οργανώσεις οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση, την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης· τονίζει ότι, πέρα από τα πολιτισμικά πλεονεκτήματα, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και οι υψηλού επιπέδου επαγγελματικές δεξιότητες, η ύπαρξη καλά καταρτισμένων στον συγκεκριμένο τομέα εμπειρογνωμόνων και η διαδικτυακή παρουσία συνιστούν βασικούς παράγοντες για την επιτυχία και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα· τονίζει ότι η έρευνα, η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες, ιδίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, συνιστούν παράγοντες ζωτικής σημασίας που φέρνουν την πολιτιστική κληρονομιά πιο κοντά στους πολίτες· θεωρεί επίσης ότι πρέπει να καταργηθούν οι περιττές επιβαρύνσεις για τις ΜΜΕ χάριν της ανταγωνιστικότητάς τους και να αναθεωρηθεί η νομοθεσία που έχει αρνητικές επιπτώσεις επί των ΜΜΕ του τουριστικού κλάδου·

Ευκαιρίες και προκλήσεις

45.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες που παρέχει η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αφενός ως εργαλείο για τη διαφύλαξη του παρελθόντος μας και αφετέρου ως πηγή ευκαιριών εκπαιδευτικής έρευνας, δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, καλύτερης κοινωνικής ένταξης, ευρύτερης πρόσβασης για άτομα με αναπηρία ή άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης· τονίζει ότι η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς απαιτεί μια συνεπή οικονομική προσπάθεια για τους μικρούς και μεσαίους ή απομονωμένους πολιτιστικούς φορείς, και ότι η επαρκής χρηματοδότηση είναι το κλειδί για να εξασφαλιστεί ένα ευρύτερο κοινό και η ευρύτερη διάδοση αυτής της κληρονομιάς· υπογραμμίζει ότι οι δυνατότητες που παρέχονται από τη ψηφιοποίηση και τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες δεν θα μπορούσαν ποτέ να αντικαταστήσουν την πρόσβαση στην πρωτότυπη πολιτιστική κληρονομιά ή στα συνδεδεμένα κοινωνικά οφέλη των παραδοσιακών μορφών συμμετοχής στον πολιτισμό, δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα να παραμεληθεί η συντήρηση των πρωτοτύπων ή να αγνοηθούν οι παραδοσιακοί τρόποι προώθησης του πολιτισμού, είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη ψηφιοποίηση·

46.  υποστηρίζει τη ψηφιακή καινοτομία στον τομέα της τέχνης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, και επισημαίνει ότι η χρήση ηλεκτρονικών υποδομών μπορεί να προσελκύσει νέο κοινό και να διασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση και αξιοποίηση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς· τονίζει τη σημασία των υφιστάμενων εργαλείων, όπως ο ιστότοπος Europeana και ενθαρρύνει την βελτίωση των κριτηρίων αναζήτησης αυτού του ιστότοπου ώστε να καταστεί φιλικότερος προς τον χρήστη·

47.  υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί το επίπεδο της ψηφιοποίησης, διαφύλαξης και ηλεκτρονικής διάθεσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής κληρονομιάς·

48.  τονίζει τη σημασία να αναπτυχθεί μια πραγματική δημοκρατική και συμμετοχική αφήγηση για την ευρωπαϊκή κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης αυτής που αφορά τις θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες· εφιστά την προσοχή στην παρουσία των τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς που ενσωματώνουν διαφορετικό ή αμφισβητούμενο παρελθόν, και τονίζει ότι οι διαδικασίες συμφιλίωσης δεν πρέπει να οδηγήσουν σε καταστολή της ιστορικής συνείδησης των κοινοτήτων· καλεί τα κράτη μέλη να προβληματιστούν σχετικά με την δεοντολογία και τις μεθόδους παρουσίασης της πολιτιστικής κληρονομιάς και να λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία των ερμηνειών·

49.  επιβεβαιώνει ότι η θρησκευτική κληρονομιά αποτελεί ένα άυλο μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς· τονίζει ότι η σημασία των τόπων, των πρακτικών και των αντικειμένων που συνδέονται με θρησκευτικές πρακτικές δεν θα πρέπει να αγνοηθεί στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, ή να υποβληθεί σε οποιαδήποτε μορφή διακριτικής μεταχείρισης·

50.  πιστεύει ότι η ιστορική θρησκευτική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων της αρχιτεκτονικής και της μουσικής, θα πρέπει να διατηρηθεί για την πολιτιστική της αξία, ανεξάρτητα από τη θρησκευτική της προέλευση·

51.  τονίζει τη σημασία του διαπολιτισμικού διαλόγου, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, και πιστεύει ότι η Ένωση θα πρέπει να προωθήσει τον διάλογο αυτό ως ένα κατάλληλο εργαλείο κατά του ριζοσπαστισμού ανεξάρτητα από την προέλευσή του·

52.  εφιστά την προσοχή στις ιδιαιτερότητες των εθνικών μειονοτήτων στα κράτη μέλη σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά· ζητεί, συνεπώς, να διατηρηθεί η πολιτιστική τους κληρονομιά και να προωθηθεί και να προστατευθεί η πολιτιστική πολυμορφία·

53.  τονίζει ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι πολιτιστικές διακρίσεις κατά των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων·

54.  τονίζει τη σημασία της υποστήριξης πολιτιστικών δραστηριοτήτων των κοινοτήτων των μεταναστών·

55.  επαναλαμβάνει τη σημαντική συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας καθώς και στην κοινωνική ενσωμάτωση μέσω του πολιτισμού·

56.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η βελτίωση της πρόσβασης σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς για τα άτομα με αναπηρία·

57.  επισημαίνει τη σημασία της διατήρησης των πολιτιστικών τοπίων και, ειδικότερα, της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία αντιπροσωπεύει ένα ζωντανό πολιτισμό και εμπνέει τις παραδοσιακές τέχνες, και καλεί την Επιτροπή να την συμπεριλάβει, σε μεγαλύτερο βαθμό, στα αντίστοιχα προγράμματα·

58.  τονίζει τη σημασία της γαστρονομικής κληρονομιάς, που πρέπει να προστατευθεί και να υποστηριχθεί· φρονεί ότι οι πόροι που διατίθενται σε αυτό το τομέα μπορούν να βελτιστοποιηθούν μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως είναι η κοινή γεωργική πολιτική και η πολιτική για την προστασία των καταναλωτών·

59.  επισημαίνει ότι η σχέση ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά και στον τουρισμό είναι αμοιβαία επωφελής, καθώς η πολιτιστική κληρονομία, αφενός, αποφέρει στον τουρισμό σημαντικά έσοδα ενώ ο τουρισμός, αφετέρου, ωφελεί τον πολιτισμό, ευνοώντας την ανάδειξη και διατήρηση των πολιτιστικών αγαθών και δημιουργώντας έσοδα για τη συντήρησή τους·

60.  τονίζει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός διαδραματίζει μείζονα ρόλο στη διαφύλαξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που περιλαμβάνει όχι μόνο τη φυσική κληρονομιά και τα φυσικά τοπία, αλλά και την άυλη κληρονομιά, όπως είναι οι γλώσσες, οι θρησκευτικές παραδόσεις και οι μαγειρικές παραδόσεις·

61.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να συνεργάζονται με σκοπό την εφαρμογή, σε όλα τα αντίστοιχα επίπεδα, των δράσεων που αποβλέπουν στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού τουρισμού και οι οποίες περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2010 που έχει ως τίτλο: «Η Ευρώπη, ο υπ’ αριθμόν 1 τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2010)0352

62.  επισημαίνει τη σημασία - υπό το πρίσμα των σοβαρών δημογραφικών και κοινωνικών αλλαγών - της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του σχεδιαζόμενου ευρωπαϊκού έτους πολιτιστικής κληρονομιάς, όσον αφορά την ταύτιση των πολιτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενίσχυση του αισθήματος της κοινότητας στο εσωτερικό της Ένωσης·

63.  είναι της γνώμης ότι, για τις επόμενες γενιές, ιδίως, η εκτίμηση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης δείχνει την κατεύθυνση και το πεδίο για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας, και αξιών όπως της συνύπαρξης και του αμοιβαίου σεβασμού, πέρα από τα σύνορα των κρατών μελών· ως εκ τούτου, συνιστά επίσης, μεταξύ άλλων, κατά τον σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι νεότερες γενιές·

64.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεγάλη επιτυχία που έχει ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης· ζητεί τη διασύνδεση αυτών των πόλεων στο πλαίσιο δικτύου που να επεκτείνει την εστίαση στις εν λόγω περιοχές, να καθιστά δυνατή την ανταλλαγή εμπειριών και ορθής πρακτικής, μεταξύ άλλων με σκοπό να παρασχεθεί βοήθεια στις νέες υποψήφιες πόλεις, και να διευκολύνει την οργάνωση εκδηλώσεων και ειδικών κυκλωμάτων·

65.  ενθαρρύνει τη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως εκπαιδευτικού εργαλείου για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων, προκειμένου να φέρει τους ανθρώπους που ζουν στην Ευρώπη πιο κοντά·

66.  εφιστά την προσοχή στις περιβαλλοντικές απειλές που θέτουν σε κίνδυνο σημαντικό αριθμό τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς εντός της ΕΕ και τονίζει ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης πίεσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές χρηματοδότησής τους για τις μεθόδους διατήρησης και αποκατάστασης της κληρονομιάς· συνιστά, επιπλέον, όπως τα κράτη μέλη και η ΕΕ προωθήσουν την έρευνα σε μεγαλύτερο βαθμό σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ άλλων, προκειμένου να διερευνηθούν λεπτομερέστερα οι πολλαπλές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για την πολιτιστική κληρονομιά και να αναπτυχθούν αντίμετρα·

67.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την πρωτοβουλία για τα «7 πλέον απειλούμενα», που δρομολογήθηκε από την Europa Nostra σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εντοπίζοντας νέα δείγματα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που διατρέχουν κίνδυνο, καταρτίζοντας σχέδια δράσης και αναζητώντας πιθανές πηγές χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας αυτής συνιστά τρόπο προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων για την αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς·

68.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει καλύτερα και να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την καταπολέμηση της λεηλασίας, του λαθρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης των περιουσιακών στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς εντός και εκτός της ΕΕ· ζητεί την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους·

69.  υπενθυμίζει τη σημασία της προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, όχι μόνο από τη φθορά του χρόνου, αλλά και από τους βανδαλισμούς και τις λεηλασίες· τονίζει ότι πολλοί αρχαιολογικοί χώροι εξακολουθούν να κινδυνεύουν από λεηλασίες από οργανωμένους αρχαιοκαπήλους, ιδίως σε υποθαλάσσιες τοποθεσίες όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση και η παρακολούθηση από τις αρχές· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για τον εντοπισμό και την ανάκτηση πολιτιστικών αγαθών και την πρόληψη της παράνομης διακίνησής τους·

70.  υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η πολιτιστική κληρονομιά στις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης μέσω του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας με τρίτες χώρες, και καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναθερμάνουν την πολιτιστική διπλωματία· επιπλέον, τονίζει τις δυνατότητες που διανοίγονται από διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα σε σχέση με τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, με τη συμμετοχή κρατών μελών ΕΕ και τρίτων χωρών·

71.  ζητεί ισχυρή δέσμευση από την πλευρά των κρατών μελών, της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας, για την πρόληψη, την προστασία, την τεκμηρίωση και την αποκατάσταση περιπτώσεων κατά τις οποίες η πολιτιστική κληρονομιά της ΕΕ ή τρίτων χωρών απειλείται σκόπιμα ή καταστρέφεται ως πράξη πολέμου και παραβίασης της πολιτιστικής και θρησκευτικής ταυτότητας, μέσω και της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς όπως η ICCROM, η ICBS (Διεθνής Επιτροπή της Κυανής Ασπίδας), πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, πολιτιστικά ιδρύματα και επαγγελματικές ενώσεις·

72.  ενθαρρύνει την έγκριση διεθνών συμφωνιών για την πρόληψη της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών· υπογραμμίζει την ανάγκη να προστατεύσει η ΕΕ, από κοινού με τον ΟΗΕ και την UNESCO, την πολιτιστική κληρονομιά που διατρέχει κίνδυνο και να καταπολεμήσει τη λεηλασία και καταστροφή πολιτιστικών αγαθών σε περιοχές συγκρούσεων·

73.  τονίζει το δυναμικό που απορρέει από την τεχνογνωσία που υπάρχει στην ΕΕ όσον αφορά τη διαφύλαξη των πολιτιστικών θησαυρών που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ως αποτέλεσμα της τρομοκρατίας και του πολέμου·

74.  υποστηρίζει τη δημιουργία διεθνικών προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού που αντικατοπτρίζουν τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή κληρονομιά· καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει μεγαλύτερη συνεργασία με τα κράτη μέλη και άλλους οργανισμούς που διαμορφώνουν τις πολιτικές του πολιτισμού και του τουρισμού, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) και η UNESCO, και να συνεχίσει τη συγχρηματοδότηση και την προώθηση δικτύων, διασυνοριακών περιφερειακών έργων και, σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών πολιτιστικών διαδρομών, οι οποίες αποτελούν το καλύτερο παράδειγμα διεθνικών πανευρωπαϊκών θεματικών έργων στον τομέα του τουρισμού·

o
o   o

75.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 221.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104.
(5) ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 1.
(6) ΕΕ L 175 της 27.6.2013, σ. 1.
(7) Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 13 Οκτωβρίου 2005· τέθηκε προς υπογραφή από τα κράτη μέλη στο Φάρο (Πορτογαλία) στις 27 Οκτωβρίου του ιδίου έτους· τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2011.
(8) ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 36.
(9) ΕΕ C 463 της 23.12.2014, σ. 1.
(10) ΕΕ C 463 της 23.12.2014, σ. 4.
(11) ΕΕ L 283 της 29.10.2011, σ. 39.
(12) Ο Χάρτης της Βενετίας εγκρίθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) το 1965· η Σύμβαση της Γρανάδας εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1985· η Σύμβαση της Βαλέτας εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1992.
(13) Βλέπε: Άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013.


Συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water)
PDF 582kWORD 194k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water) (2014/2239(INI))
P8_TA(2015)0294A8-0228/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης(1) (εφεξής «οδηγία για το πόσιμο νερό»),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων(2) (εφεξής «ΟΠΥ»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2012 με τίτλο «Προσχέδιο για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης» (COM(2012)0673),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών «Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα!» (COM(2014)0177) (στο εξής «η ανακοίνωση»),

–  έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην ΕΕ στην οποία εξετάζονται οι εκθέσεις των κρατών μελών για την περίοδο 2008-2010 δυνάμει της οδηγίας 98/83/ΕΚ (COM(2014)0363),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2014(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) με τίτλο «Το ευρωπαϊκό περιβάλλον -κατάσταση και προοπτικές το 2015» («The European environment – state and outlook 2015»),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 28ης Ιουλίου 2010 με τίτλο «Το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση»(6) και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 2013 με τίτλο «Το ανθρώπινο δικαίωμα στο πόσιμο νερό και την αποχέτευση»(7),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το ανθρώπινο δικαίωμα στο πόσιμο νερό και την αποχέτευση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα, ενόψει της απαραίτητης, συνολικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων στο ζήτημα των υδάτων(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0228/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το «Right2Water» είναι η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών η οποία ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών και που λαμβάνεται υπόψη από το Κοινοβούλιο, αφού έλαβε την υποστήριξη σχεδόν 1,9 εκατομμυρίου πολιτών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση περιλαμβάνει τις διαστάσεις της διαθεσιμότητας, της προσβασιμότητας, της αποδοχής, της προσιτότητας από οικονομική άποψη και της ποιότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης άσκηση του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και την αποχέτευση, το οποίο αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη και υποστηρίζεται από τα κράτη μέλη της ΕΕ, είναι απαραίτητη για τη διαβίωση και λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη διαχείριση των υδάτινων πόρων διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης των υδάτων και του παγκόσμιου φυσικού κεφαλαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδυασμένες επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της αλλαγής του κλίματος σημαίνουν ότι το σύνολο της περιοχής της Μεσογείου που ανήκει στην ΕΕ, και ορισμένες από τις περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης χαρακτηρίζονται ημιερημικές περιοχές όπου παρατηρείται λειψυδρία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος του 2015 σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος, οι απώλειες νερού από διαρροές στις σωληνώσεις στην Ευρώπη ανέρχονται επί του παρόντος σε ποσοστά από 10% έως 40%·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στο νερό έχει κρίσιμη σημασία για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εστίαση της αναπτυξιακής βοήθειας στη βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού και υποδομών αποχέτευσης αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο για την επίτευξη θεμελιωδών στόχων όσον αφορά την εξάλειψη της φτώχειας, καθώς και για την προώθηση της κοινωνικής ισότητας, της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας των τροφίμων και της οικονομικής ανάπτυξης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 748 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν σταθερή πρόσβαση σε πόσιμο νερό και ότι το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε βασικές υποδομές αποχέτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα, τίθεται σε κίνδυνο το δικαίωμα στην υγεία καθώς μεταδίδονται ασθένειες που προκαλούν δεινά και θάνατο και θέτουν σοβαρά εμπόδια στην ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 4 000 παιδιά πεθαίνουν καθημερινά από ασθένειες που μεταδίδονται μέσω του νερού ή λόγω έλλειψης επαρκούς νερού, υγιεινής και υποδομών αποχέτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πρόσβασης σε πόσιμο νερό προκαλεί τον θάνατο σε περισσότερα παιδιά από ό,τι το AIDS, η ελονοσία και η ευλογιά μαζί· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται, ωστόσο, μια σαφώς πτωτική τάση σε αυτούς τους αριθμούς και ότι η μείωσή τους μπορεί και πρέπει να επιταχυνθεί·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στο νερό έχει και μια διάσταση που σχετίζεται με την ασφάλεια και που απαιτεί τη βελτίωση της περιφερειακής συνεργασίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πρόσβασης σε νερό και σε υποδομές αποχέτευσης έχει συνέπειες για την υλοποίηση και άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις όσον αφορά το νερό επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες, δεδομένου ότι σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες είναι, κατά παράδοση, υπεύθυνες για τον εφοδιασμό με νερό οικιακής χρήσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται περισσότερο από την έλλειψη πρόσβασης σε κατάλληλες και αξιοπρεπείς υποδομές αποχέτευσης, η οποία συχνά περιορίζει την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες στις ασθένειες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο, τριάμισι εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από υδατογενείς ασθένειες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2013, δημιούργησε έναν μηχανισμό διεκπεραίωσης καταγγελιών που επιτρέπει σε μεμονωμένους ανθρώπους ή σε ομάδες να υποβάλλουν επίσημες καταγγελίες για παραβιάσεις του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και τις υποδομές αποχέτευσης, μεταξύ άλλων δικαιωμάτων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις αναδυόμενες οικονομίες, η ζήτηση για νερό αυξάνεται σε όλους τους τομείς, και ιδίως στους τομείς της ενέργειας και της γεωργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή, η αστικοποίηση και οι δημογραφικές εξελίξεις μπορεί να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για τη διαθεσιμότητα του νερού σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2025 τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού αναμένεται να ζουν σε χώρες που θα πλήττονται από λειψυδρία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός όσον αφορά τον τομέα της ύδρευσης, της αποχέτευσης και της υγιεινής («WASH»), καθώς το 25% της ετήσιας παγκόσμιας ανθρωπιστικής χρηματοδότησής της προορίζεται αποκλειστικά για την υποστήριξη αναπτυξιακών εταίρων στον τομέα αυτόν· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η Ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2012 σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή πόσιμου ύδατος και βασικών υποδομών αποχέτευσης στις υποσαχάριες χώρες επεσήμανε την ανάγκη για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας και της βιωσιμότητας των έργων που υποστηρίζονται από την ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης διακήρυξε ότι «η πρόσβαση στο νερό πρέπει να αναγνωρισθεί ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, δεδομένου ότι το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή στη γη και αποτελεί αγαθό που ανήκει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα»·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιωτικοποίηση βασικών υπηρεσιών στην υποσαχάρια Αφρική κατά τη δεκαετία του 1990 έχει, μεταξύ άλλων, παρεμποδίσει την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ) τόσο στον τομέα της ύδρευσης όσο και στον τομέα της αποχέτευσης, καθώς η επικέντρωση των επενδυτών στην ανάκτηση του κόστους έχει, μεταξύ άλλων, εντείνει τις ανισότητες στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών, σε βάρος νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το πρίσμα της αποτυχημένης εμπειρίας των επιχειρήσεων ιδιωτικοποίησης του νερού, η μεταβίβαση των υπηρεσιών ύδρευσης από ιδιωτικές εταιρείες σε τοπικές αρχές συνιστά αυξανόμενη τάση στον τομέα της ύδρευσης σε όλο τον κόσμο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή νερού αποτελεί φυσικό μονοπώλιο και τα έσοδα από τον κύκλο διαχείρισης των υδάτων πρέπει να καλύπτουν το κόστος και την προστασία των υπηρεσιών ύδρευσης καθώς και τη βελτίωσή της και πρέπει σε κάθε περίπτωση να παρέχονται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του δημόσιου συμφέροντος·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη επαρκούς νερού και αποχέτευσης έχει σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία και την κοινωνική ανάπτυξη, ιδίως για τα παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύπανση υδάτινων πόρων συνιστά σοβαρή αιτία διάρροιας, η οποία αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες και οδηγεί σε σοβαρές ασθένειες όπως χολέρα, σχιστοσωμίαση και τράχωμα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ορθή και αλληλέγγυα διαχείριση του κύκλου του νερού θα διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και τη σταθερότητα αυτού του πόρου με γνώμονα την κοινωνική, οικονομική και οικολογική χρηστικότητά του στις παρούσες συνθήκες της κλιματικής αλλαγής·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή και ότι το νερό είναι από τους πρώτους τομείς που επηρεάζεται από αυτήν·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών (ΕΠΠ) συστήθηκε ως μηχανισμός συμμετοχικής δημοκρατίας με σκοπό να ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων σε επίπεδο ΕΕ και την άμεση συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία επανασύνδεσης των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τους πολίτες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια οι έρευνες του Ευρωβαρόμετρου αποκαλύπτουν συνεχώς πολύ χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών έναντι της ΕΕ·

Η ΕΠΠ ως μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας

1.  είναι της άποψης ότι η ΕΠΠ είναι ένας μοναδικός δημοκρατικός μηχανισμός που έχει σημαντικές δυνατότητες να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών κοινωνικών κινημάτων και κινημάτων της κοινωνίας των πολιτών προάγοντας τη συμμετοχική δημοκρατία σε επίπεδο ΕΕ· πιστεύει, ωστόσο, ότι προκειμένου να καταστεί δυνατό να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο ο δημοκρατικός μηχανισμός, επιβάλλεται αξιολόγηση της παρελθούσας εμπειρίας και μεταρρύθμιση της πρωτοβουλίας των πολιτών, και ότι οι ενέργειες της Επιτροπής -οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, όπου αρμόζει, τη δυνατότητα εισαγωγής κατάλληλων στοιχείων σε νομοθετικές αναθεωρήσεις ή νέες νομοθετικές προτάσεις- πρέπει να αντανακλούν καλύτερα τα αιτήματα της ΕΠΠ όταν αυτές βρίσκονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και ιδίως όταν εκφράζουν ανησυχίες για θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου·

2.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει τη μέγιστη διαφάνεια στο στάδιο της δίμηνης ανάλυσης, ότι μια επιτυχής ΕΠΠ θα πρέπει να λαμβάνει επαρκή νομική στήριξη και συμβουλές από την Επιτροπή και να τυγχάνει κατάλληλης δημοσιοποίησης, και ότι οι πρωτεργάτες και οι υποστηρικτές θα πρέπει να διαθέτουν πλήρη και επίκαιρη ενημέρωση καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας της ΕΠΠ·

3.  εμμένει στην άποψη ότι η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει αποτελεσματικά τον κανονισμό σχετικά με την ΕΠΠ και να προχωρήσει στην εξάλειψη της πάσης φύσεως διοικητικής επιβάρυνσης που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την υποβολή ή την υποστήριξη μιας ΕΠΠ, και παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής ενός κοινού συστήματος καταχώρισης των ΕΠΠ για όλα τα κράτη μέλη·

4.  επικροτεί το γεγονός ότι η υποστήριξη σχεδόν 1,9 εκατομμυρίων πολιτών από όλα τα κράτη μέλη στην εν λόγω ΕΠΠ συγκλίνει με την απόφαση της Επιτροπής να εξαιρέσει τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης από την οδηγία για τις συμβάσεις παραχώρησης·

5.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει και να υποστηρίξει την εξαίρεση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης από την οδηγία για τις συμβάσεις παραχώρησης, όταν και αν αναθεωρηθεί η συγκεκριμένη οδηγία·

6.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η ανακοίνωση στερείται φιλοδοξίας, δεν απαντά στα συγκεκριμένα αιτήματα που διατυπώνονται στην ΕΠΠ και περιορίζεται στην επανάληψη υφιστάμενων δεσμεύσεων· τονίζει ότι η απάντηση που δόθηκε από την Επιτροπή στην ΕΠΠ Right2Water είναι ανεπαρκής, δεδομένου ότι δεν προσφέρει κάτι καινούριο και δεν εισάγει όλα τα μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων· ζητεί από την Επιτροπή, όσον αφορά αυτή τη συγκεκριμένη ΕΠΠ, να ηγηθεί σφαιρικής ενημερωτικής εκστρατείας σχετικά με τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί στον τομέα του νερού και τον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΠΠ «Right2Water»·

7.  θεωρεί ότι πολλές από τις αναφορές που σχετίζονται με την ποιότητα και τη διαχείριση των υδάτων προέρχονται από κράτη μέλη που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης σε επίπεδο ΕΕ που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2014, και τονίζει ότι ενδέχεται, ως εκ τούτου, να υπάρχει ανακολουθία μεταξύ του αποτελέσματος της δημόσιας διαβούλευσης και της κατάστασης την οποία επισημαίνουν οι αναφορές·

8.  ευελπιστεί ότι η Επιτροπή και ο αρμόδιος για θέματα βιωσιμότητας αντιπρόεδρος θα αναλάβουν σαφή πολιτική δέσμευση για να διασφαλίσουν την ανάληψη ενδεδειγμένης δράσης ως απάντηση στις ανησυχίες που εγείρει η παρούσα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών·

9.  επαναλαμβάνει τη δέσμευση της Επιτροπής Αναφορών να δίνει στους αναφέροντες τη δυνατότητα να εκφράζονται για θέματα που αφορούν θεμελιώδη δικαιώματα και υπενθυμίζει ότι οι αναφέροντες που υπέβαλαν την ΕΠΠ «Right2Water» έχουν δηλώσει ότι συμφωνούν να ανακηρυχθεί το νερό σε ανθρώπινο δικαίωμα που διασφαλίζεται σε επίπεδο ΕΕ·

10.  καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τον πρωταρχικό στόχο της ΕΠΠ «Right2Water», να καταθέσει νομοθετικές προτάσεις –και, εάν είναι σκόπιμο, αναθεώρηση της ΟΠΥ– που θα αναγνωρίζουν την καθολική πρόσβαση και το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό· τάσσεται ακόμη υπέρ της αναγνώρισης της οικουμενικής πρόσβασης στο πόσιμο νερό και στην αποχέτευση στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

11.  τονίζει ότι αν η Επιτροπή δεν λάβει υπόψη επιτυχημένες και με ευρεία στήριξη ΕΠΠ στο πλαίσιο του δημοκρατικού μηχανισμού που καθιερώθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η ΕΕ θα χάσει την αξιοπιστία της στα μάτια των πολιτών·

12.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει δραστηριότητες ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε ενωσιακό επίπεδο για να αντιμετωπίζεται το νερό ως δημόσιο αγαθό, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για να αποκτήσουν οι πολίτες πιο συνειδητοποιημένη στάση (εξοικονόμηση νερού), δραστηριότητες για την υπεύθυνη χάραξη πολιτικών διαχείρισης των φυσικών πόρων και τη στήριξη μιας δημόσιας, συμμετοχικής και διαφανούς διαχείρισης·

13.  θεωρεί αναγκαία τη χάραξη πολιτικών για τα ύδατα οι οποίες θα προάγουν την ορθολογική χρήση, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των υδάτινων πόρων, που είναι βασικά στοιχεία για μια ολοκληρωμένη διαχείριση· πιστεύει ότι τούτο θα οδηγήσει σε μείωση των δαπανών, σε εξοικονόμηση του φυσικού πόρου, σε ορθή περιβαλλοντική διαχείριση·

14.  καλεί την Επιτροπή να αποθαρρύνει τις πρακτικές σφετερισμού των υδάτων και της υδραυλικής ρωγμάτωσης και να προχωρήσει σε εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το θέμα αυτό·

Το δικαίωμα στην ύδρευση και την αποχέτευση

15.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον ΟΗΕ το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση προβλέπει την πρόσβαση όλων των πολιτών σε νερό για προσωπική και οικιακή χρήση, το οποίο πρέπει να είναι καλής ποιότητας, ασφαλές, προσιτό από πρακτική και οικονομική άποψη, επαρκές και αποδεκτό· επισημαίνει ότι ο ΟΗΕ σε μεταγενέστερη σύστασή του προβλέπει ότι τα κατά περίπτωση τιμολόγια ύδρευσης πρέπει να αντιστοιχούν, ως ανώτατο όριο, στο 3 % του οικογενειακού εισοδήματος·

16.  στηρίζει τον ρόλο του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για το ανθρώπινο δικαίωμα στο πόσιμο νερό και στην αποχέτευση και υπογραμμίζει τη σημασία του έργου του, καθώς και του έργου του προκατόχου του, για την αναγνώριση αυτού του δικαιώματος·

17.  καταδικάζει το γεγονός ότι στην ΕΕ των 28 εξακολουθούν να υπάρχουν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό, ενώ σχεδόν το 2% του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες αποχέτευσης, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Υδάτων (WWAP) και παροτρύνει, επομένως, την Επιτροπή να ενεργήσει αμέσως·

18.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη σημασία του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και την αποχέτευση, καθώς και να αναγνωρίσει ότι το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό και θεμελιώδη αξία για όλους τους πολίτες της ΕΕ, και όχι εμπόρευμα· εκφράζει την ανησυχία του διότι από το 2008, λόγω της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και των πολιτικών λιτότητας που έχουν αυξήσει τη φτώχεια στην Ευρώπη και τον αριθμό των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα, ολοένα και περισσότεροι πολίτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ύδρευσής τους και ότι η οικονομική προσιτότητα εξελίσσεται σε ζήτημα που προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία· απορρίπτει την κατάργηση και τη διακοπή της υδροδότησης και ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν άμεσα τέρμα σε αυτές τις καταστάσεις όταν οφείλονται σε κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος· επικροτεί το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη χρησιμοποιούνται «τράπεζες υδάτων» ή ελάχιστες ποσοστώσεις νερού, σε μια προσπάθεια να βοηθηθούν οι πλέον ευάλωτοι πολίτες με το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, ώστε να υπάρχει εγγύηση για το νερό ως απαράγραπτη συνιστώσα των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

19.  καλεί την Επιτροπή, δεδομένων των συνεπειών της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές στην εκπόνηση μελέτης για ζητήματα που αφορούν την ανεπαρκή ύδρευση, μεταξύ άλλων ζητήματα πρόσβασης και οικονομικής προσιτότητας· προτρέπει την Επιτροπή να υποστηρίξει και να διευκολύνει περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης υδάτων, ώστε να βοηθηθούν όσοι δραστηριοποιούνται σε λιγότερο ανεπτυγμένες και αγροτικές περιοχές, με σκοπό τη στήριξη της πρόσβασης σε καλής ποιότητας νερό για όλους τους πολίτες σε αυτές τις περιοχές·

20.  καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τις περιοχές όπου η έλλειψη νερού αποτελεί υπάρχον ή ενδεχόμενο πρόβλημα και να βοηθήσει τα εν λόγω κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις περιοχές, ιδίως στις αγροτικές περιφέρειες και στις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές, να αντιμετωπίσουν δεόντως το πρόβλημα·

21.  τονίζει ότι η εικαζόμενη ουδετερότητα της Επιτροπής όσον αφορά την ιδιοκτησία και τη διαχείριση των υδάτων έρχεται σε αντίθεση με τα προγράμματα ιδιωτικοποίησης που επιβάλλει η τρόικα σε ορισμένα κράτη μέλη·

22.  αναγνωρίζει ότι, όπως δηλώνεται στην ΟΠΥ, το νερό δεν είναι εμπόρευμα αλλά δημόσιο αγαθό ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια και υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι κανόνες της Συνθήκης απαιτούν να παραμένει ουδέτερη η ΕΕ σε σχέση με τις εθνικές αποφάσεις που διέπουν το καθεστώς ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων ύδρευσης, και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να προωθεί την ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων ύδρευσης στο πλαίσιο ενός προγράμματος οικονομικής προσαρμογής ή οποιασδήποτε άλλης ενωσιακής διαδικασίας συντονισμού οικονομικής πολιτικής· δεδομένου ότι πρόκειται για υπηρεσίες κοινής ωφελείας και έτσι εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο το δημόσιο συμφέρον, καλεί την Επιτροπή να εξαιρέσει μόνιμα την ύδρευση και την αποχέτευση από τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και από οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία, και να τις παρέχει σε προσιτές τιμές, και καλεί τόσο την Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η τεχνική, οικονομική και διοικητική διαχείρισή τους θα γίνεται με αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια·

23.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επανεξετάσουν εκ βάθρων τη διαχείριση των υδάτων δίνοντας έμφαση στην ενεργό συμμετοχή, η οποία νοείται ως μια διαφανής και ανοικτή διαδικασία λήψης αποφάσεων για τους πολίτες·

24.  αναγνωρίζει ότι στα ζητήματα ρύθμισης και ελέγχου είναι απαραίτητο να θωρακιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, προωθώντας δημόσια, διαφανή και συμμετοχικά πρότυπα διαχείρισης, στα οποία η αρχή που ασκεί τον δημόσιο έλεγχο θα έχει τη δυνατότητα σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις να παραχωρεί στοιχεία της διαχείρισης σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες, πάντα υπό αυστηρά ελεγχόμενους όρους και πάντα διασφαλίζοντας το δικαίωμα στον πόρο και σε επαρκή αποχέτευση·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν καθολική παροχή νερού σε προσιτές τιμές, υψηλή ποιότητα και δίκαιες συνθήκες εργασίας, με παράλληλη διασφάλιση του δημοκρατικού ελέγχου·

26.  καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν την προώθηση της εκπαίδευσης και εκστρατείες ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη διαφύλαξη και την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων, διασφαλίζοντας παράλληλα και την περαιτέρω συμμετοχή των πολιτών·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι δεν εφαρμόζονται διακρίσεις κατά την πρόσβαση σε υπηρεσίες ύδρευσης, εξασφαλίζοντας την παροχή τους σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων ομάδων χρηστών·

28.  καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις δημοτικές αρχές στην ΕΕ που δεν διαθέτουν το απαραίτητο κεφάλαιο, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην τεχνική βοήθεια, σε διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ και σε μακροπρόθεσμα δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, ιδίως για λόγους συντήρησης και ανανέωσης των υποδομών ύδρευσης ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή νερού υψηλής ποιότητας και να επεκταθούν οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης στις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, μεταξύ άλλων στους φτωχούς και τους κατοίκους των εξόχως απόκεντρων και απομακρυσμένων περιοχών· τονίζει τη σημασία της ανοιχτής, δημοκρατικής και συμμετοχικής διακυβέρνησης η οποία διασφαλίζει ότι οι αποδοτικότερες από πλευράς κόστους αποφάσεις σε σχέση με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων υλοποιούνται προς όφελος της κοινωνίας συνολικά· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν διαφάνεια των οικονομικών πόρων που δημιουργούνται μέσω του κύκλου διαχείρισης των υδάτων·

29.  αναγνωρίζει ότι οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης είναι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και ότι το νερό δεν είναι εμπόρευμα αλλά κοινό αγαθό, και κατά συνέπεια πρέπει να παρέχονται σε προσιτές τιμές που σέβονται το δικαίωμα του λαού σε ελάχιστη ποιότητα νερού και προβλέπουν την επιβολή προοδευτικών τελών· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την εφαρμογή ενός δίκαιου, ίσου, διαφανούς και επαρκούς τιμολογίου που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας ανεξάρτητα από τους πόρους των πολιτών·

30.  σημειώνει ότι το νερό πρέπει να λογίζεται ως οικολογικό και κοινωνικό κεφάλαιο και όχι ως απλό στοιχείο παραγωγής·

31.  υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στο νερό είναι απαραίτητη για τη γεωργία, προκειμένου να υλοποιηθεί το δικαίωμα σε επαρκή τροφή·

32.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει σθεναρά τις προσπάθειες των κρατών μελών για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση υποδομών που παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και παροχής πόσιμου νερού·

33.  θεωρεί ότι η οδηγία για το πόσιμο νερό έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη διαθεσιμότητα πόσιμου νερού υψηλής ποιότητας σε όλες τις χώρες της ΕΕ και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν αποφασιστικές δράσεις ώστε να αποκομίσουν τα περιβαλλοντικά και υγειονομικά οφέλη από την ενθάρρυνση της κατανάλωσης νερού από τη βρύση·

34.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την ευθύνη που φέρουν για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία της ΕΕ για το πόσιμο νερό και όλη τη συναφή νομοθεσία· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι θα πρέπει να καθορίσουν τις προτεραιότητες ως προς τις δαπάνες τους και να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες για χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ στον τομέα των υδάτων που προβλέπονται στη νέα περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού (2014-2020), ιδίως μέσω μιας επενδυτικής προτεραιότητας που θα επικεντρώνεται ειδικά στη διαχείριση των υδάτων·

35.  υπενθυμίζει τα συμπεράσματα της ειδικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την ενσωμάτωση των στόχων της πολιτικής υδάτων της ΕΕ στην κοινή γεωργική πολιτική, στην οποία αναφέρεται ότι «τα μέσα που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στο πλαίσιο της ΚΓΠ για την αντιμετώπιση των σχετικών με τα ύδατα ζητημάτων δεν έχουν κατορθώσει μέχρι στιγμής να επιτύχουν επαρκή πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίτευξης των φιλόδοξων στόχων πολιτικής που τέθηκαν σε σχέση με τα ύδατα»· θεωρεί ότι η περαιτέρω ενσωμάτωση της πολιτικής υδάτων σε άλλες πολιτικές, όπως οι σχετικές με την γεωργία, έχει καίρια σημασία για να βελτιωθεί η ποιότητα των υδάτων στην Ευρώπη·

36.  υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής της ΟΠΥ, της οδηγίας για τα υπόγεια ύδατα, της οδηγίας για το πόσιμο νερό και της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, και θεωρεί απαραίτητο να συντονιστεί καλύτερα η εφαρμογή τους με την εφαρμογή των οδηγιών για το θαλάσσιο περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και την προστασία από τις πλημμύρες· εκφράζει την ανησυχία του επειδή τα μέσα τομεακής πολιτικής της Ένωσης δεν συμβάλλουν επαρκώς στην επίτευξη των ποιοτικών περιβαλλοντικών προτύπων για τις ουσίες προτεραιότητας ούτε και στην επίτευξη του στόχου της σταδιακής εξάλειψης των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 16 παράγραφος 6 της ΟΠΥ· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη ότι η διαχείριση του νερού πρέπει να ενσωματωθεί ως εγκάρσιο στοιχείο κατά την επεξεργασία της νομοθεσίας που αφορά άλλες ουσιώδεις πτυχές του συγκεκριμένου πόρου, όπως η ενέργεια, η γεωργία, η αλιεία, ο τουρισμός κ.λπ., έτσι ώστε να προλαμβάνεται η ρύπανση, για παράδειγμα από παράνομους και ανεξέλεγκτους, επικίνδυνους χώρους διάθεσης αποβλήτων ή δραστηριότητες εξόρυξης ή έρευνας για κοιτάσματα πετρελαίου· υπενθυμίζει ότι για την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) καθορίζονται κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης με βάση τους υφιστάμενους νόμους της ΕΕ που ισχύουν για τους αγρότες, καθώς και κανόνες για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που αφορούν, μεταξύ άλλων, και το νερό· υπενθυμίζει ότι οι αγρότες πρέπει να τηρούν αυτούς τους κανόνες για να λαμβάνουν στο ακέραιο τις ενισχύσεις της ΚΓΠ·

37.  ζητεί από τα κράτη μέλη:

   να επιβάλουν την υποχρέωση στους φορείς εκμετάλλευσης υδάτων να αναφέρουν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού στον λογαριασμό ύδρευσης·
   να καταρτίζουν πολεοδομικά σχέδια σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων·
   να αυξήσουν τους ελέγχους και να παρακολουθούν τους ρύπους, και να προγραμματίζουν άμεσες δράσεις με στόχο την απομάκρυνση και τον καθαρισμό των τοξικών ουσιών·
   να λάβουν μέτρα για τη μείωση των σημαντικών διαρροών από αγωγούς στην Ευρώπη, και να ανανεώσουν τα ανεπαρκή δίκτυα υδροδότησης·

38.  θεωρεί αναγκαίο να καταρτιστεί σειρά προτεραιότητας ή ιεραρχική κλίμακα για τη βιώσιμη χρήση των υδάτων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχετικές αναλύσεις και προτάσεις·

39.  επισημαίνει ότι το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό υιοθετήθηκε από τα κράτη μέλη που στήριξαν τη Διακήρυξη του ΟΗΕ και ότι υποστηρίζεται από μεγάλο αριθμό πολιτών και επιχειρήσεων της ΕΕ·

40.  τονίζει ότι η υποστήριξη της ΕΠΠ «Right2Water» και των στόχων της επιβεβαιώνεται και από τον μεγάλο αριθμό πολιτών που έχουν προβάλει ανοιχτά το ζήτημα του νερού, της ιδιοκτησίας και της παροχής του σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ελλάδα, η Φινλανδία, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο, η Ιταλία και η Ιρλανδία·

41.  σημειώνει ότι, από το 1988, η Επιτροπή Αναφορών έχει λάβει σημαντικό αριθμό αναφορών από πολίτες της ΕΕ οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία τους για την παροχή και την ποιότητα του νερού και για τη διαχείριση των λυμάτων· εφιστά την προσοχή σε διάφορους αρνητικούς παράγοντες που επικρίνουν οι αναφέροντες – όπως είναι οι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων, η αδυναμία των αρχών να ελέγξουν αποτελεσματικά την ποιότητα των υδάτων και οι παράτυπες ή παράνομες γεωργικές και βιομηχανικές πρακτικές – που ευθύνονται για την κακή ποιότητα των υδάτων και επηρεάζουν, κατά συνέπεια, το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων και των ζώων· θεωρεί ότι οι αναφορές αυτές είναι δηλωτικές του πραγματικού ενδιαφέροντος που τρέφουν οι πολίτες για την ορθή επιβολή και την περαιτέρω ανάπτυξη της ενωσιακής νομοθεσίας για τα ύδατα·

42.  παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες και τις προειδοποιήσεις που διατυπώνουν οι πολίτες σε αυτές τις αναφορές και να ανταποκριθεί σε αυτές, κυρίως με δεδομένο την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος της εξάντλησης των υδάτινων πόρων λόγω της κατασπατάλησης των πόρων και της κλιματικής αλλαγής, όσο υπάρχει ακόμη χρόνος να προληφθεί η ρύπανση και η κακοδιαχείριση· εκφράζει την ανησυχία του για τον σημαντικό αριθμό διαδικασιών επί παραβάσει που αφορούν την ποιότητα και τη διαχείριση των υδάτων·

43.  καλεί τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν επειγόντως τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών δεδομένου ότι αποτελούν βασικά στοιχεία για την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, και να τα υλοποιήσουν δεόντως, σεβόμενα πλήρως τα υπερισχύοντα οικολογικά κριτήρια· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν όλο και πιο συχνά καταστροφικές πλημμύρες, οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στον τοπικό πληθυσμό· επισημαίνει ότι τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών στο πλαίσιο της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας στο πλαίσιο της οδηγίας για τις πλημμύρες, αποτελούν σημαντική ευκαιρία για την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των μέσων αυτών και συμβάλλουν στην παροχή ασφαλούς νερού σε επαρκείς ποσότητες, με παράλληλη μείωση του κινδύνου πλημμύρας· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει έναν κεντρικό δικτυακό τόπο για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, προκειμένου να διευκολύνεται η επισκόπηση της ποιότητας και της διαχείρισης των υδάτων·

Υπηρεσίες ύδρευσης και εσωτερική αγορά

44.  σημειώνει ότι σε χώρες της ΕΕ, μεταξύ άλλων στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, τη Γερμανία και την Ιταλία, η ενδεχόμενη ή υπαρκτή απώλεια του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών ύδρευσης έχει αναδειχθεί σε ζήτημα που προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους πολίτες· υπενθυμίζει ότι η επιλογή του τρόπου διαχείρισης των υδάτων βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πρωτόκολλο αριθ. 26 για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, το οποίο επισημαίνει την ιδιαίτερη σημασία των δημόσιων υπηρεσιών για την κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης είναι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και έχουν ως γενική αποστολή να εξασφαλίζουν ότι παρέχεται στο σύνολο του πληθυσμού νερό υψηλής ποιότητας σε κοινωνικά αποδεκτές τιμές και να ελαχιστροποιούν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αποβλήτων·

45.  τονίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η Επιτροπή πρέπει να παραμένει ουδέτερη σε σχέση με τις αποφάσεις των κρατών μελών που αφορούν την ιδιοκτησία των υπηρεσιών ύδρευσης και δεν πρέπει να προωθεί την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης είτε μέσω της νομοθεσίας είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο·

46.  υπενθυμίζει ότι η επιλογή της επαναφοράς των υπηρεσιών ύδρευσης σε δημοτικό έλεγχο πρέπει να εξακολουθήσει να εξασφαλίζεται στο μέλλον χωρίς κανέναν περιορισμό και μπορεί να παραμένει υπό τοπική διαχείριση εάν αυτό επιλέξει η αρμόδια δημόσια αρχή· υπενθυμίζει ότι το νερό είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και ότι θα πρέπει να είναι πρακτικά και οικονομικά προσιτό για όλους· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν καθήκον να διασφαλίσουν ότι το νερό εξασφαλίζεται για όλους, ανεξάρτητα από φορέα εκμετάλλευσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν ασφαλές πόσιμο νερό και βελτιωμένες υπηρεσίες αποχέτευσης·

47.  τονίζει ότι ο ειδικός χαρακτήρας των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως η παραγωγή, η διανομή και η επεξεργασία, καθιστούν επιτακτική την αφαίρεσή τους από οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία διαπραγματεύεται ή εξετάζει η ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να προβλέψει μια νομικά δεσμευτική εξαίρεση για τις υπηρεσίες ύδρευσης στις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (ΤΤΙΡ) και τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)· τονίζει ότι όλες οι μελλοντικές εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες πρέπει να περιλαμβάνουν ρήτρες για την πραγματική πρόσβαση στο πόσιμο νερό για τον πληθυσμό της τρίτης χώρας που αφορά η εκάστοτε συμφωνία, σύμφωνα με την από μακρού δέσμευση της Ένωσης στη βιώσιμη ανάπτυξη και τα δικαιώματα του ανθρώπου, και ότι η πραγματική πρόσβαση στο πόσιμο νερό για τον πληθυσμό της τρίτης χώρας που αφορά η εκάστοτε συμφωνία πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου·

48.  υπενθυμίζει τον σημαντικό αριθμό αναφορών που αντιτίθενται στο να περιληφθούν στις διαπραγματεύσεις για την TTIP βασικές δημόσιες υπηρεσίες όπως το νερό και η αποχέτευση· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη λογοδοσία των προμηθευτών νερού·

49.  καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει ως παράγοντας διευκόλυνσης της συνεργασίας μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης υδάτων μέσα από την ανταλλαγή βέλτιστων ρυθμιστικών και άλλων πρακτικών και πρωτοβουλιών, αμοιβαίας μάθησης και κοινής εμπειρίας, και υποστηρίζοντας εθελοντικά εγχειρήματα συγκριτικής αξιολόγησης· χαιρετίζει την έκκληση της ανακοίνωσης της Επιτροπής για αυξημένει διαφάνεια στον τομέα των υδάτων και αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής, επισημαίνοντας παράλληλα ότι κάθε εγχείρημα συγκριτικής αξιολόγησης πρέπει να έχει εθελοντικό χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές διαφορές στις υπηρεσίες ύδρευσης και τις περιφερειακές και τοπικές ιδιαιτερότητες ανά την Ευρώπη· παρατηρεί περαιτέρω ότι κάθε τέτοιο εγχείρημα που θα περιλαμβάνει μόνο οικονομικούς δείκτες δεν πρέπει να θεωρηθεί ισοδύναμο με μέτρα διαφάνειας και ότι πρέπει να συμπεριληφθούν άλλα κριτήρια καίρια για τους πολίτες, όπως η ποιότητα του νερού, μέτρα για την άμβλυνση των προβλημάτων οικονομικής προσιτότητας, πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό του πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε επαρκή ύδρευση και τα επίπεδα δημόσιας συμμετοχής στη διαχείριση των υδάτων, κατά τρόπο κατανοητό τόσο στους πολίτες όσο και στις ρυθμιστικές αρχές·

50.  τονίζει τη σημασία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά την εξασφάλιση δίκαιου και ανοιχτού ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, τη διευκόλυνση της ταχύτερης εφαρμογής καινοτόμων λύσεων και τεχνικής προόδου, την προώθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών ύδρευσης, και τη διασφάλιση της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει πρωτοβουλίες για ρυθμιστική συνεργασία στην ΕΕ, προκειμένου να επιταχυνθεί η συγκριτική αξιολόγηση, η αμοιβαία μάθηση και η ανταλλαγή βέλτιστων ρυθμιστικών πρακτικών·

51.  πιστεύει ότι θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση των ευρωπαϊκών έργων και προγραμμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης από άποψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να διαμορφωθούν κατάλληλες πολιτικές, κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικές· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ένα σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης (ποιότητα νερού, οικονομική προσιτότητα, βιωσιμότητα, κάλυψη, κλπ.) προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε ολόκληρη την ΕΕ και ως μέσο ενίσχυσης του ρόλου των πολιτών·

52.  υπενθυμίζει ότι οι συμβάσεις παραχώρησης που αφορούν τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης διέπονται από τις αρχές της Συνθήκης και πρέπει να ανατίθενται σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων·

53.  τονίζει ότι η παραγωγή, η διανομή και η επεξεργασία του νερού και οι υπηρεσίες αποχέτευσης πρέπει να παραμείνουν εκτός της οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης και εκτός οποιασδήποτε μελλοντικής αναθεώρησης αυτής·

54.  υπενθυμίζει ότι η οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά αντιμετώπισε την ισχυρή αντίδραση της κοινωνίας των πολιτών σε πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως είναι οι υπηρεσίες διανομής και παροχής νερού, καθώς και η διαχείριση των λυμάτων·

55.  επισημαίνει τη σημασία των συμπράξεων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και μεταξύ φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε μη κερδοσκοπική βάση μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης υδάτων και επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει για πρώτη φορά στην ανακοίνωσή της τη σημασία των συμπράξεων μεταξύ φορέων του δημοσίου·

56.  επικροτεί τις επιτυχείς προσπάθειες ορισμένων δήμων να ενισχύσουν τη δημόσια συμμετοχή στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και την προστασία των υδάτινων πόρων και υπενθυμίζει ότι τα τοπικά θεσμικά όργανα παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων·

57.  καλεί την Επιτροπή των Περιφερειών να συμμετάσχει πιο ενεργά στην εν λόγω ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών, προκειμένου να ενθαρρύνει τις περιφερειακές αρχές να εμπλακούν περισσότερο στο ζήτημα·

58.  υπενθυμίζει την υποχρέωση να διασφαλίζεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε πληροφορίες όσον αφορά περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και η συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση του Aarhus· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές τους να σέβονται τις αρχές και τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση του Aarhus· υπενθυμίζει ότι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να ενεργήσει προδραστικά διοργανώνοντας εκστρατεία για την ενημέρωση των ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά τα επιτεύγματα της εν λόγω Σύμβασης του Aarhus στον τομέα της διαφάνειας και τα αποτελεσματικά μέσα που έχουν οι πολίτες στη διάθεσή τους, και να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις που αφορούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει κριτήρια διαφάνειας, λογοδοσίας και συμμετοχής ως μέσο για τη βελτίωση των επιδόσεων, της βιωσιμότητας και της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών ύδρευσης·

59.  παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να κινηθούν προς την κατεύθυνση μιας πραγματικής κοινωνικής συμφωνίας για το νερό, με στόχο να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα, τη σταθερότητα και την ασφαλή διαχείριση του πόρου, εφαρμόζοντας κυρίως πολιτικές όπως η θέσπιση ταμείων αλληλεγγύης ή άλλους μηχανισμούς κοινωνικής δράσης στον τομέα της ύδρευσης για να στηρίξουν άτομα που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης προκειμένου να κατοχυρωθεί η πτυχή της ασφάλειας του εφοδιασμού και να μην διακυβευθεί το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό· ενθαρρύνει επίσης όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μηχανισμούς κοινωνικής δράσης όπως αυτοί που υπάρχουν ήδη σε ορισμένες χώρες της ΕΕ και διασφαλίζουν την παροχή πόσιμου νερού στους πολίτες που βρίσκονται σε πραγματική επισφαλή κατάσταση·

60.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οργανώσει φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το κοινωνικό σκέλος της πολιτικής για τα ύδατα·

61.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η άρνηση παροχής νερού και αποχέτευσης σε μειονεκτούσες και ευάλωτες κοινότητες χρησιμοποιείται ως μέσο καταναγκασμού σε ορισμένα κράτη μέλη· επαναλαμβάνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, το κλείσιμο των δημόσιων γεωτρήσεων από τις αρχές κατέστησε δύσκολη την πρόσβαση των πλέον ευάλωτων ομάδων στην ύδρευση·

62.  σημειώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας και επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι έχοντες ανάγκη θα έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτό νερό καλής ποιότητας·

63.  καλεί κάθε κράτος μέλος να διορίσει διαμεσολαβητή υπηρεσιών ύδρευσης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ζητήματα που αφορούν το νερό, όπως καταγγελίες και προτάσεις για την ποιότητα και την πρόσβαση στις υπηρεσίες ύδρευσης, θα διεκπεραιώνονται από έναν ανεξάρτητο φορέα·

64.  προτρέπει τις επιχειρήσεις ύδρευσης να επανεπενδύουν τα οικονομικά τους έσοδα που προέρχονται από τον κύκλο διαχείρισης των υδάτων στη διατήρηση και βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης και στην προστασία των υδάτινων πόρων· υπενθυμίζει ότι η αρχή της κάλυψης του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης περιλαμβάνει το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος των πόρων, με σεβασμό αφενός των αρχών της δικαιοσύνης, της διαφάνειας και του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και αφετέρου των υποχρεώσεων των κρατών μελών να εφαρμόζουν την υποχρέωση κάλυψης κόστους κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο εφόσον τούτο δεν θέτει σε κίνδυνο τους σκοπούς και την επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ· συνιστά να σταματήσουν πρακτικές κατά τις οποίες οικονομικοί πόροι εκτρέπονται από τον τομέα της ύδρευσης για να χρηματοδοτηθούν άλλες πολιτικές, μεταξύ άλλων όταν στους λογαριασμούς ύδατος προστίθενται τέλη παραχώρησης τα οποία δεν εισπράττονται για να επενδυθούν σε υποδομές ύδρευσης· υπενθυμίζει την ανησυχητική κατάσταση των υποδομών σε ορισμένα κράτη μέλη, όπου νερό σπαταλιέται εξαιτίας των ακατάλληλων και απαρχαιωμένων δικτύων διανομής και προτρέπει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις επενδύσεις στις υποδομές καθώς και σε άλλες υπηρεσίες ύδρευσης, ως βάση για την εξασφάλιση του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό στο μέλλον·

65.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και τη διαχείριση των υδάτων θα κοινοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες με τρόπο εύκολα προσβάσιμο και κατανοητό, καθώς και να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα ενημερώνονται πλήρως και θα συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις εγκαίρως σχετικά με όλα τα σχέδια διαχείρισης υδάτων· σημειώνει ακόμη ότι, στη δημόσια διαβούλευση που δρομολόγησε η Επιτροπή, το 80% των συμμετεχόντων έκρινε ότι η βελτίωση της διαφάνειας στο θέμα της παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων έχει ζωτική σημασία·

66.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά τη χρήση της άμεσης και έμμεσης χρηματοδότησης της ΕΕ για έργα διαχείρισης υδάτων και να διασφαλίζει ότι τα κονδύλια αυτά διοχετεύονται αποκλειστικά στα έργα για τα οποία προορίζονται, λαμβανομένου υπόψη ότι η πρόσβαση στο νερό έχει ζωτική σημασία για την άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ· καλεί προς τούτο το Ελεγκτικό Συνέδριο να ελέγχει προσεκτικά κατά πόσον εφαρμόζονται σωστά τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας·

67.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη την τρέχουσα έλλειψη επενδύσεων στην ισόρροπη διαχείριση των υδάτων, δεδομένου ότι το νερό είναι ένα από τα αγαθά που μοιράζονται οι πολίτες της ΕΕ·

68.  ζητεί, επομένως, αυξημένη διαφάνεια στους φορείς εκμετάλλευσης υδάτων, ιδίως μέσω της ανάπτυξης ενός κώδικα ιδιωτικής και δημόσιας διακυβέρνησης για τις επιχειρήσεις ύδρευσης στην ΕΕ· υποστηρίζει ότι ο εν λόγω κώδικας πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αποδοτικότητας και θα πρέπει πάντοτε να υπόκειται στις διατάξεις της ΟΠΥ στους τομείς του περιβάλλοντος, της οικονομίας, των υποδομών και της συμμετοχής του κοινού· ζητεί επίσης την ίδρυση ενός εθνικού ρυθμιστικού φορέα·

69.  ζητεί από την Επιτροπή να σέβεται την αρχή της επικουρικότητας και τις αρμοδιότητες στον τομέα των υδάτων τόσο σε επίπεδο αρμοδιοτήτων των διαφόρων βαθμίδων διακυβέρνησης όσο και τους τοπικούς συνδέσμους ύδρευσης που διαχειρίζονται την υπηρεσία ύδρευσης (πηγές νερού και διατήρησή τους)·

70.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως στα κράτη μέλη· ζητεί να διατεθούν χρηματοδοτικοί πόροι της Ένωσης κατά προτεραιότητα σε περιοχές όπου η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ δεν τηρείται, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την επεξεργασία των λυμάτων· σημειώνει ότι τα ποσοστά συμμόρφωσης έχουν αποδειχθεί υψηλότερα όπου γίνεται ανάκτηση κόστους και εφαρμόζεται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», και ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει την καταλληλότητα των υφιστάμενων μέσων, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος·

71.  επισημαίνει ότι ο τομέας των υπηρεσιών ύδρευσης έχει τεράστιες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης μέσω της περιβαλλοντικής ενσωμάτωσης και της τόνωσης της καινοτομίας με τη βοήθεια της μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ των τομέων, καθώς και μέσω της εφαρμογής της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στον πλήρη κύκλο διαχείρισης των υδάτων· ζητεί, ως εκ τούτου, να ληφθεί ιδίως υπόψη η προώθηση της βιώσιμης χρήσης του νερού ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας·

72.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων προκειμένου κυρίως να προστατευθούν οι ευαίσθητες δραστηριότητες και περιοχές· καλεί επίσης την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των υγειονομικών υπηρεσιών των διαφόρων κρατών μελών·

73.  προτρέπει την Επιτροπή, σε οποιαδήποτε αναθεώρηση της ΟΠΥ να μεριμνήσει ώστε οι ποσοτικές αξιολογήσεις των προβλημάτων οικονομικής προσιτότητας του νερού να καταστούν υποχρεωτική απαίτηση για τις εκθέσεις των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της ΟΠΥ·

74.  ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) για οποιαδήποτε ζητήματα οικονομικής προσιτότητας του νερού στα 28 κράτη μέλη·

75.  υπενθυμίζει ότι η ορθή διαχείριση των υδάτων αναδεικνύεται, από οικολογική και περιβαλλοντική άποψη, σε προτεραιότητα για τις επόμενες δεκαετίες, δεδομένου ότι εξυπηρετεί ανάγκες στον ενεργειακό και αγροτικό τομέα και υπακούει σε οικονομικές και κοινωνικές επιταγές·

Εσωτερίκευση του κόστους της ρύπανσης

76.  υπενθυμίζει ότι, μέσω των λογαριασμών ύδρευσης, οι πολίτες της ΕΕ επωμίζονται το κόστος του καθαρισμού και της επεξεργασίας των υδάτων και τονίζει ότι η εφαρμογή πολιτικών που θα συνδυάζουν και θα εξισορροπούν αποτελεσματικά τους στόχους της προστασίας των υδάτινων πόρων με την εξοικονόμηση δαπανών, όπως προσεγγίσεις «ελέγχου στην πηγή», είναι λύση αποτελεσματικότερη και προτιμότερη από οικονομική άποψη· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος του 2015 σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος, πάνω από το 40% των ποταμών και των παράκτιων υδάτων πλήττονται από τη διάχυτη ρύπανση που προκαλεί η γεωργία, ενώ το 20-25% αντιμετωπίζουν ρύπανση που προέρχεται από σημειακές πηγές όπως βιομηχανικές δομές, αποχετευτικά δίκτυα και δίκτυα διαχείρισης λυμάτων· υπογραμμίζει τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής της ΟΠΥ και της οδηγίας για το πόσιμο νερό, του καλύτερου συντονισμού όσον αφορά την εφαρμογή τους, της μεγαλύτερης συνέπειας κατά την κατάρτιση νομοθεσίας και της λήψης περισσότερο προορατικών μέτρων για την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και την αισθητή αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού σε όλους τους τομείς (βιομηχανίες, νοικοκυριά, γεωργία, δίκτυα διανομής) υπενθυμίζει ότι η εξασφάλιση βιώσιμης προστασίας φυσικών περιοχών, όπως τα οικοσυστήματα γλυκών υδάτων, είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη και καίρια για την παροχή πόσιμου νερού, ενώ μειώνει το κόστος για τους πολίτες και τους φορείς εκμετάλλευσης·

Η αναπτυξιακή και εξωτερική πολιτική της ΕΕ για το νερό

77.  τονίζει ότι οι αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να ενσωματώσουν πλήρως την καθολική πρόσβαση στην ύδρευση και την αποχέτευση μέσω της προώθησης συμπράξεων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων οι οποίες βασίζονται στην αλληλεγγύη μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης υδάτων και εργαζομένων σε διάφορες χώρες, και με την αξιοποίηση ενός φάσματος μηχανισμών από τις συμπράξεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών με μερισμό γνώσεων, έως και προγράμματα ανάπτυξης και συνεργασίας σε αυτό τον τομέα· επαναλαμβάνει ότι οι αναπτυξιακές πολιτικές των κρατών μελών θα πρέπει να αναγνωρίζουν το ανθρώπινο δικαίωμα στην πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση, και ότι μια προσέγγιση που βασίζεται στα δικαιώματα απαιτεί στήριξη στα νομοθετικά πλαίσια, χρηματοδότηση και ενίσχυση της φωνής της κοινωνίας των πολιτών, για να εφαρμοστούν αυτά τα δικαιώματα στην πράξη·

78.  επιβεβαιώνει ότι η πρόσβαση σε πόσιμο νερό σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα συνιστά βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και θεωρεί ότι οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν καθήκον να πραγματοποιήσουν την εν λόγω υποχρέωση·

79.  επισημαίνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και τις απαιτήσεις της, τη σημασία της τακτικής αξιολόγησης της ποιότητας, καθαρότητας και ασφάλειας του νερού και των υδάτινων πόρων εντός της ΕΕ, καθώς και εκτός των συνόρων αυτής·

80.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στη βοήθεια σε σχέση με την παροχή ασφαλούς πόσιμου νερού και αποχέτευσης κατά την κατανομή των πόρων της ΕΕ και τον προγραμματισμό της βοήθειας· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει κατάλληλη χρηματοδοτική στήριξη για τις δράσεις ανάπτυξης δυναμικού στον τομέα της ύδρευσης, με βάση και σε συνεργασία με υφιστάμενες διεθνείς πλατφόρμες και πρωτοβουλίες·

81.  επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στον τομέα της ύδρευσης, της αποχέτευσης και της υγιεινής (WASH) στις αναπτυσσόμενες χώρες, τόσο σε επίπεδο επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) όσο και σε επίπεδο εθνικών προϋπολογισμών· υπενθυμίζει ότι η διαχείριση των υδάτων αποτελεί συλλογική ευθύνη· υποστηρίζει την ευρύτητα πνεύματος όσον αφορά τους διαφορετικούς τρόπους παροχής βοήθειας, αλλά και την αυστηρή τήρηση των αρχών της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης, τη συνεκτικότητα της πολιτικής για την ανάπτυξη και την αταλάντευτη εστίαση στην εξάλειψη της φτώχειας και τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της ανάπτυξης· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην υλοποίηση των έργων σε αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και την αρχή της κοινοτικής ιδιοκτησίας·

82.  τονίζει ότι παρόλο που σημειώνεται πρόοδος για την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου της Χιλιετίας σχετικά με το ασφαλές πόσιμο νερό, 748 εκατομμύρια άνθρωποι στερούνται πρόσβασης σε βελτιωμένη παροχή νερού και εκτιμάται ότι τουλάχιστον 1,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι πίνουν νερό μολυσμένο από περιττώματα και ο στόχος της αποχέτευσης απέχει πολύ από την εκπλήρωσή του·

83.  υπενθυμίζει ότι η εξασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των υπόγειων υδάτων είναι απαραίτητη για τη μείωση της φτώχειας και την κοινή ευημερία, δεδομένου ότι τα υπόγεια ύδατα μπορούν να παράσχουν μια βελτιωμένη πηγή πόσιμου νερού για εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν σε φτωχές αστικές και αγροτικές περιοχές·

84.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει το νερό ως στοιχείο του Προγράμματος Δράσης για την Αλλαγή, παράλληλα με τη βιώσιμη γεωργία·

85.  πιστεύει ότι το νερό πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο των εργασιών που αφορούν την προετοιμασία δύο μεγάλων διεθνών γεγονότων του 2015, δηλαδή της συνόδου κορυφής για την ατζέντα μετά το 2015 και της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP21)· υποστηρίζει σθεναρά, στο πλαίσιο αυτό, τη συμπερίληψη φιλόδοξων και μακρόπνοων στόχων για την ύδρευση και την αποχέτευση, όπως ο 6ος στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) σχετικά με την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και των υποδομών αποχέτευσης για όλους έως το 2030, που πρέπει να εγκριθεί τον Σεπτέμβριο του 2015· επαναλαμβάνει ότι η εξάλειψη της φτώχειας μέσω της διαδικασίας μετά το 2015 είναι εφικτή μόνο εάν εξασφαλίσουμε την πρόσβαση όλων, παντού, σε καθαρό νερό, στοιχειώδη αποχέτευση και υγιεινή· τονίζει ότι η πραγματοποίηση όλων των ΣΒΑ απαιτεί την κινητοποίηση πολύ μεγαλύτερης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη από αυτήν που παρέχεται αυτή τη στιγμή, τόσο για τις ανεπτυγμένες όσο και για τις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί τη δημιουργία ενός παγκόσμιου μηχανισμού ελέγχου για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη καθολικής πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό, τη βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των υδάτινων πόρων, καθώς και την ενίσχυση της δίκαιης, συμμετοχικής και υπεύθυνης διαχείρισης των υδάτων σε όλες τις χώρες· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αυτή η βοήθεια δαπανάται αποτελεσματικά και ότι είναι καλύτερα στοχοθετημένη στον τομέα WASH υπό το πρίσμα του αναπτυξιακού θεματολογίου για μετά το 2015·

86.  υπογραμμίζει τον αυξημένο κίνδυνο λειψυδρίας λόγω της κλιματικής αλλαγής· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν, μεταξύ των θεμάτων της COP21, τη στρατηγική διαχείριση των υδάτινων πόρων και τα μακροπρόθεσμα σχέδια προσαρμογής, ώστε να ενσωματωθεί μια ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή προσέγγιση του ζητήματος των υδάτων στη μελλοντική παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα· τονίζει ότι οι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή υποδομές ύδρευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας· επαναλαμβάνει ότι χωρίς συνεχείς προσπάθειες για τον μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής καθώς και τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, η πρόοδος προς τους στόχους μείωσης της φτώχειας, τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές της διαστάσεις, μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο·

87.  σημειώνει με ανησυχία ότι η έλλειψη πρόσβασης σε νερό και αποχέτευση στον αναπτυσσόμενο κόσμο μπορεί να έχει δυσανάλογες επιπτώσεις στα κορίτσια και τις γυναίκες, ιδίως όταν είναι σε ηλικία σχολικής φοίτησης οπόταν τα ποσοστά συχνών απουσιών και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου έχουν συνδεθεί με την έλλειψη καθαρής, ασφαλούς και προσβάσιμης αποχέτευσης·

88.  ζητεί η κατανομή της χρηματοδότησης της Ένωσης και των κρατών μελών να αντανακλά τις συστάσεις του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με το ανθρώπινο δικαίωμα σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση, ιδίως όσον αφορά την προώθηση των υποδομών μικρής κλίμακας και τη διάθεση περισσότερων κεφαλαίων για λειτουργία και συντήρηση, δημιουργία δυναμικού και ευαισθητοποίηση του κοινού·

89.  επισημαίνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για το ανθρώπινο δικαίωμα σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση, οι άνθρωποι που ζουν γενικότερα σε φτωχογειτονιές πρέπει να πληρώνουν περισσότερα από ό,τι εκείνοι που ζουν σε νόμιμους οικισμούς για να δέχονται ανοργάνωτες και κακής ποιότητας υπηρεσίες· καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να δώσουν προτεραιότητα σε κονδύλια του προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών σε μειονεκτούντες και απομονωμένους ανθρώπους·

90.  υπενθυμίζει ότι, σε περίπτωση έλλειψης των πλέον πρόσφατων καινοτόμων τεχνολογιών καθαρισμού και εξοικονόμησης υδάτων, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η βέλτιστη ποσότητα νερού ανά άτομο είναι μεταξύ 100 και 200 λίτρων ημερησίως, ενώ σημειώνει ότι απαιτούνται 50 ως 100 λίτρα για να ικανοποιηθούν οι βασικές ανάγκες και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την υγεία· επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ο καθορισμός μιας ελάχιστης ποσόστωσης ανά άτομο είναι απαραίτητος για να ικανοποιηθούν οι βασικές ανάγκες των πληθυσμών σε νερό·

91.  τονίζει ότι η πρόσβαση σε νερό για την κάλυψη βασικών αναγκών θα πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, όπως υποστηρίζεται έμμεσα και άμεσα από το διεθνές δίκαιο, τις διακηρύξεις και την κρατική πρακτική·

92.  καλεί τις κυβερνήσεις, τους οργανισμούς διεθνούς βοήθειας, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις τοπικές κοινότητες να εργαστούν για την παροχή νερού σε όλους τους ανθρώπους με στόχο την κάλυψη των βασικών αναγκών τους και να εγγυηθούν ότι η πρόσβαση στο νερό συνιστά ανθρώπινο δικαίωμα·

93.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μια τιμολογιακή πολιτική που θα σέβεται το δικαίωμα των ατόμων στην ελάχιστη ποσότητα νερού ζωτικής σημασίας και θα καταπολεμά τη κατασπατάληση, προβλέποντας την επιβολή προοδευτικού τιμολογίου ανάλογα με την ποσότητα του νερού που καταναλώνεται·

94.  ενθαρρύνει τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ορθολογικής κατανάλωσης νερού, ώστε να αποφεύγεται η κατασπατάληση·

95.  επαινεί ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης υδάτων που διαθέτουν ένα ποσοστό του ετήσιου κύκλου εργασιών τους σε συμπράξεις του τομέα ύδρευσης σε αναπτυσσόμενες χώρες και προτρέπει τα κράτη μέλη και την ΕΕ να διαμορφώσουν το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη παρόμοιων συμπράξεων·

96.  ζητεί την αποτελεσματική παρακολούθηση των έργων που εκτελούνται με εξωτερική βοήθεια· τονίζει την ανάγκη παρακολούθησης των χρηματοδοτικών στρατηγικών και των προϋπολογισμών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντιμετώπιση των υφιστάμενων αποκλίσεων και ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στο νερό μέσω των διατιθέμενων κεφαλαίων, καθώς και να τηρηθούν οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά τη μη εισαγωγή διακρίσεων, την ισοτιμία και την πρόσβαση στην ενημέρωση και τη συμμετοχή·

97.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό των γηρασκόντων δικτύων πόσιμου νερού στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, εντάσσοντας αυτά τα έργα στον κατάλογο των έργων της Ένωσης· τονίζει τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που θα έχουν αυτά τα έργα ως προς τη δημιουργία μη μετεγκαταστάσιμων θέσεων απασχόλησης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην τόνωση της πράσινης οικονομίας στην Ευρώπη·

98.  προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων προκειμένου τα κράτη μέλη να διενεργήσουν διαγνωστικούς ελέγχους για την κατάσταση των δικτύων, οι οποίοι θα επιτρέψουν την έναρξη των εργασιών εκσυγχρονισμού και τον τερματισμό της σπατάλης·

99.  επιθυμεί να αυξηθεί η διαφάνεια για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με το νερό και την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων· ενθαρρύνει για τον σκοπό αυτό την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της με τα κράτη μέλη, προκειμένου να ανταλλάξουν εθνικές εμπειρίες σχετικά με την εφαρμογή συστημάτων πληροφόρησης για το νερό·

100.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον είναι σκόπιμο να επεκταθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι μηχανισμοί χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας για τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης·

101.  υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική και δίκαιη διαχείριση των υδάτινων πόρων εξαρτάται από την ικανότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών· ως εκ τούτου, καλεί την ΕΕ να στηρίξει περαιτέρω την ενίσχυση της διακυβέρνησης των υδάτινων πόρων και των υποδομών ύδρευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες, καλύπτοντας παράλληλα ιδίως τις ανάγκες των ευάλωτων αγροτικών πληθυσμών·

102.  υποστηρίζει την παγκόσμια πλατφόρμα αλληλεγγύης για το νερό (Global Water Solidarity Platform) που δρομολογήθηκε από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) προκειμένου να συμμετάσχουν οι τοπικές αρχές στην εξεύρεση λύσεων στις προκλήσεις που σχετίζονται με το νερό· επιδοκιμάζει επίσης την πρωτοβουλία «1% αλληλεγγύη για το νερό και την αποχέτευση» και τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι πολίτες και οι αρχές ορισμένων κρατών μελών για να υποστηρίξουν τα έργα στις αναπτυσσόμενες χώρες με κεφάλαια από τα τέλη κατανάλωσης· επισημαίνει ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες έχουν τεθεί σε εφαρμογή από πολλές επιχειρήσεις κοινής ωφελείας του τομέα ύδρευσης· επαναλαμβάνει την έκκληση που απηύθυνε προς την Επιτροπή να ενθαρρύνει τους διακανονισμούς αλληλεγγύης σε αυτόν και σε άλλους τομείς, για παράδειγμα μέσω της διάδοσης πληροφοριών ή της διευκόλυνσης των συμπράξεων και της ανταλλαγής εμπειριών, μεταξύ άλλων μέσω μιας ενδεχόμενης σύμπραξης της Επιτροπής και των κρατών μελών, με συμπληρωματική ενωσιακή χρηματοδότηση σε προγράμματα που υλοποιούνται μέσω αυτής της πρωτοβουλίας· ειδικότερα, ενθαρρύνει την προώθηση συμπράξεων μεταξύ δημοσίων φορέων στον τομέα των εγκαταστάσεων ύδρευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με την Παγκόσμια συμμαχία για τη σύμπραξη των φορέων ύδρευσης (Global Water Operators' Partnership Alliance (GWOPA)), που συντονίζεται από το πρόγραμμα του ΟΗΕ «UN Habitat»·

103.  ζητεί από την Επιτροπή να επαναφέρει το μέσο «Water Facility» που έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό για τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες ύδρευσης των αναπτυσσόμενων χωρών, προωθώντας δράσεις που ενισχύουν τις ικανότητες των τοπικών πληθυσμών·

104.  επικροτεί το γεγονός ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης εκδηλώνεται ισχυρή στήριξη προς το ψήφισμα του ΟΗΕ για την αναγνώριση της πρόσβασης σε καθαρό νερό και αποχέτευση ως ανθρώπινου δικαιώματος·

o
o   o

105.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32.
(2) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 65 της 11.3.2011, σ. 1.
(4) ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1.
(5) ΕΕ C 12 της 15.1.2015, σ. 33.
(6) A/RES/64/292.
(7) A/RES/68/157.
(8) ΕΕ C 9 E της 15.1.2010, σ. 33.
(9) ΕΕ C 349 E της 29.11.2013, σ. 9.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0059.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου