Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης (ερμηνεία του άρθρου 130 παράγραφος 3 του Κανονισμού)
 Διακοπή ή λήξη της συνεδρίασης (ερμηνεία του άρθρου 191 του Κανονισμού)
 Ονομασία διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (έγκριση) ***
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου: αλιευτικές δυνατοτήτες και χρηματική αντιπαροχή (ψήφισμα)
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με το Πράσινο Ακρωτήριο: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (έγκριση) ***
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με το Πράσινο Ακρωτήριο: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (ψήφισμα)
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Μαδαγασκάρη: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή ***
 Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (έγκριση) ***
 Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ψήφισμα)
 Εξουσιοδότηση Αυστρίας, Βελγίου και Πολωνίας για κύρωση ή προσχώρηση στη Σύμβαση για τις συμβάσεις εμπορευματικών μεταφορών μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών (CMNI) ***
 Προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα *
 Αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ
 Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ
 Αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών
 Εφαρμογή της Λευκής βίβλου του 2011 για τις μεταφορές
 Σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο
 Ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης
 ΕΟX-Ελβετία: Εμπόδια όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς

Ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης (ερμηνεία του άρθρου 130 παράγραφος 3 του Κανονισμού)
PDF 369kWORD 62k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά τις ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης (ερμηνεία του άρθρου 130 παράγραφος 3 του Κανονισμού) (2015/2152(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την από 4 Σεπτεμβρίου 2015 επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 226 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να προσθέσει την κατωτέρω ερμηνεία στο άρθρο 130 παράγραφος 3 του Κανονισμού:

«Η έκφραση «κατ’ εξαίρεση» πρέπει να ερμηνευτεί ότι σημαίνει πως η επιπλέον ερώτηση αφορά ένα επείγον θέμα και ότι η υποβολή της ερώτησης αυτής δεν μπορεί να περιμένει τον επόμενο μήνα. Επιπλέον, ο αριθμός ερωτήσεων που κατατίθενται με βάση το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 πρέπει να είναι μικρότερος από το θεσπισμένο όριο των πέντε ερωτήσεων ανά μήνα. »

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Διακοπή ή λήξη της συνεδρίασης (ερμηνεία του άρθρου 191 του Κανονισμού)
PDF 370kWORD 63k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά τη διακοπή ή λήξη της συνεδρίασης (ερμηνεία του άρθρου 191 του Κανονισμού) (2015/2153(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την από 4 Σεπτεμβρίου 2015 επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 226 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να προσθέσει την κατωτέρω ερμηνεία στο άρθρο 191 του Κανονισμού:"«Εάν υποβληθεί αίτημα για διακοπή ή λήξη της συνεδρίασης, η διαδικασία ψηφοφορίας επί του αιτήματος πρέπει να δρομολογείται χωρίς περιττή καθυστέρηση. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα συνήθη μέσα ανακοίνωσης των ψηφοφοριών στην ολομέλεια και, σύμφωνα με την υφιστάμενη πρακτική, πρέπει να παρέχεται επαρκής χρόνος στους βουλευτές προκειμένου να μεταβούν στο Ημικύκλιο.Κατ’ αναλογία προς το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 152 παράγραφος 2, εάν έχει απορριφθεί ένα τέτοιο αίτημα, παρόμοιο αίτημα δεν είναι δυνατόν να κατατεθεί ξανά κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας. Σύμφωνα με την ερμηνεία που έχει δοθεί στο άρθρο 22 παράγραφος 1, ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να θέσει τέρμα στην υπέρμετρη χρήση αιτημάτων που υποβάλλονται βάσει αυτού του άρθρου.»"

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Ονομασία διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας
PDF 368kWORD 61k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την ονομασία διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας (2015/2842(RSO))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τον αριθμό των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών σε μικτές διακοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών σε κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας, και των πολυμερών κοινοβουλευτικών συνελεύσεων(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 212 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει ότι η αντιπροσωπεία του για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο μετονομάζεται σε «Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη»·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή για ενημέρωση.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2014)0217.


Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (έγκριση) ***
PDF 379kWORD 63k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE))
P8_TA(2015)0298A8-0233/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11667/2012),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (11671/2012),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0278/2014),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015(1), σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0233/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0299.


Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου: αλιευτικές δυνατοτήτες και χρηματική αντιπαροχή (ψήφισμα)
PDF 402kWORD 90k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE)2015/2119(INI))
P8_TA(2015)0299A8-0236/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11667/2012),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (11671/2012),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0278/2014),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2011 για τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για την εκ των υστέρων αξιολόγηση του πρωτοκόλλου εφαρμογής της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (Σύμβαση πλαίσιο FISH/2006/20, ειδική σύμβαση αριθ. 27, Σεπτέμβριος 2010),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015(2) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0236/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος του πρωτοκόλλου εν γένει είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕE και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου στον τομέα της αλιείας, προς όφελος και των δύο πλευρών, μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου σύμπραξης που θα επιτρέπει ταυτόχρονα την ανάπτυξη μιας βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και μια επίσης βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών της πόρων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου, αλλά θα επιτρέπει και στην EE να λαμβάνει ένα επαρκές μερίδιο από τα διαθέσιμα αλιευτικά πλεονάσματα που να ανταποκρίνεται στα συμφέροντα των στόλων της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας που συνάπτονται με τρίτες χώρες αποβαίνουν προς το αμοιβαίο συμφέρον της ΕΕ και των εν λόγω τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών πληθυσμών τους και της αλιείας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη συμφωνία στον τομέα της αλιείας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου ανάγεται στο 1980 και ότι από τότε, και έως τις 15 Ιουνίου 2012, οι στόλοι των κρατών μελών της ΕΟΚ/ΕΕ είχαν πρόσβαση σε αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα της Γουινέας Μπισάου μέσω των διαδοχικών πρωτοκόλλων εφαρμογής της συμφωνίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλιευτικές δυνατότητες που παρέχονται στους στόλους της ΕΕ με βάση το παρόν πρωτόκολλο έχουν ως εξής: 3 700 ΚΟΧ (κόροι ολικής χωρητικότητας) για μηχανότρατες-ψυγεία (γαρίδα) και 3 500 ΚΟΧ για μηχανότρατες-ψυγεία (βενθοπελαγικά είδη και κεφαλόποδα), 28 θυνναλιευτικά-ψυγεία και αλιευτικά με παραγάδια και 12 θυνναλιευτικά με καλάμι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιευτική συμφωνία ΕΕ-Γουινέας Μπισάου έχει μεγάλη σημασία και αποτελεί μία από τις ελάχιστες αλιευτικές συμφωνίες της ΕΕ που επιτρέπει την πρόσβαση σε μικτά αλιεύματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσά που δόθηκαν στη Γουινέα Μπισάου βάσει της συμφωνίας, μεταξύ άλλων ως αντιπαροχή για την πρόσβαση στα αλιεύματα, αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο του κρατικού προϋπολογισμού της Γουινέας Μπισάου· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι στο παρελθόν είχαν διακοπεί οι μεταφορές κονδυλίων στο πλαίσιο της τομεακής συνεργασίας λόγω κάποιων δυσχερειών απορρόφησης της ενίσχυσης από τη Γουινέα Μπισάου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες ελλείψεις στη Γουϊνέα Μπισάου σε θέματα κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης γενικότερα και στον τομέα της αλιείας ειδικότερα, σε σημαντικούς τομείς όπως, μεταξύ άλλων, η επαγγελματική κατάρτιση, η τομεακή διάρθρωση και η αναγνώριση του ρόλου της γυναίκας στον τομέα αυτό·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της τομεακής συνεργασίας δεν υπήρξαν εν γένει ικανοποιητικά· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι έχει καταγραφεί πρόοδος όσον αφορά την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εποπτεία της αλιείας, την ικανότητα υγειονομικής επιθεώρησης και τη συμμετοχή της Γουινέας Μπισάου στα περιφερειακά όργανα αλιείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτιώσεων όσον αφορά τη διασφάλιση ότι η συμφωνία συμβάλλει περισσότερο στην προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην τομεακή συνεργασία και στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα της αλιείας της Γουινέας Μπισάου, καθώς και των συναφών κλάδων και δραστηριοτήτων, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι αυξάνεται το ποσοστό της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από την αξιοποίηση των φυσικών πόρων της χώρας και το οποίο παραμένει στη Γουινέα Μπισάου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εφοπλιστές που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανική αλιεία μεταφέρουν ή εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους εκτός Γουινέας Μπισάου (π.χ. στο Ντακάρ ή στις Κανάριες Νήσους), με αποτέλεσμα η βιομηχανική αλιεία να αποφέρει στη χώρα μικρό οικονομικό όφελος, το οποίο περιορίζεται στη δημιουργία ορισμένων θέσεων εργασίας (148 ντόπιοι ως πλήρωμα, με βάση το προηγούμενο πρωτόκολλο)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 υπήρχε μόλις μία λειτουργική εγκατάσταση μεταποίησης των αλιευμάτων στη Γουινέα Μπισάου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη σχετική πρόοδο που σημειώθηκε πρόσφατα, το εμπόριο αλιευτικών προϊόντων με την ΕΕ συναντά εμπόδια λόγω της αδυναμίας τήρησης, από τη Γουινέα Μπισάου, των υγειονομικών μέτρων που απαιτεί η ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία στα ύδατα της Γουινέας Μπισάου αποτελεί παλαιό πρόβλημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 και το 2009, οι εθνικές αρχές εντόπισαν 58 σκάφη να αλιεύουν κατά παράβαση των κανόνων, 11 από τα οποία αλίευαν χωρίς άδεια ενώ 7 αλίευαν σε απαγορευμένες ζώνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και η Γουινέα Μπισάου σαφώς διαθέτει ορισμένα μέσα ελέγχου της αλιείας – που περιλαμβάνουν σώμα παρατηρητών και ταχέα σκάφη περιπολίας του λιμενικού – εξακολουθούν να υπάρχουν ανεπάρκειες στο σύστημα επιθεώρησης και ελέγχου της αλιείας στα χωρικά ύδατα της Γουινέας Μπισάου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κενά που έχουν εντοπιστεί στις γνώσεις σχετικά με τον αντίκτυπο της συμφωνίας στο θαλάσσιο οικοσύστημα και τη διασφάλιση ότι η πρόσβαση περιορίζεται στα πλεονασματικά αποθέματα που δεν μπορούν να αλιευτούν από τοπικούς αλιευτικούς στόλους, καθώς και τα κενά που οφείλονται στη έλλειψη επίκαιρων βιολογικών δεδομένων (ιδίως μετά την παύση δραστηριοτήτων των στόλων της ΕΕ στη Γουινέα Μπισάου το 2012), πρέπει να εκληφθούν ως αιτία ανησυχίας και να αντιμετωπιστούν το συντομότερο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια των διαδικασιών που αφορούν το πρωτόκολλο ή την ανανέωσή του·

1.  θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή είναι πολύ σημαντική τόσο για τη Γουινέα Μπισάου όσο και για τους στόλους της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στα ύδατα της Γουινέας Μπισάου· κρίνει, ως εκ τούτου, ανεπαρκή τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της τομεακής συνεργασίας και ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα – εγκαθιστώντας μηχανισμούς για την αύξηση της διαφάνειας, λογοδοσίας και συμμετοχής των δικαιούχων σε ιδιαίτερα μικρής κλίμακας παραδοσιακές αλιευτικές κοινότητες και, εάν χρειάζεται, προβαίνοντας, εφόσον χρειάζεται, σε αναθεώρηση και ενίσχυση της συνιστώσας της συμφωνίας που αφορά την τομεακή στήριξη, και αναζητώντας καλύτερους και διαφορετικούς τρόπους για την αύξηση της απορρόφησης της βοήθειας – προκειμένου να υπάρξει αντιστροφή της τάσης που παρατηρήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες·

2.  επαναλαμβάνει ότι η συμφωνία πρέπει να προάγει μια ουσιωδέστερα βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα αλιείας της Γουινέα Μπισάου, καθώς και των συναφών κλάδων και δραστηριοτήτων, και συγκεκριμένα της αλιείας μικρής κλίμακας που συμβάλλει τα μέγιστα στην επισιτιστική ασφάλεια και στα τοπικά μέσα διαβίωσης, η οποία θα αυξάνει την προστιθέμενη αξία που παραμένει στη Γουινέα Μπισάου, χάρη στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων της χώρας· αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά θεωρεί ότι απαιτούνται επίμονες και διαρκείς προσπάθειες προκειμένου να υπάρξουν αισθητά αποτελέσματα· πιστεύει ότι μεταξύ των τομέων που χρήζουν στήριξης, μεταξύ άλλων μέσω τεχνικής βοήθειας, θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται η οικοδόμηση θεσμικής ικανότητας, η κατάρτιση επαγγελματιών στον τομέα της αλιείας, οι συμπράξεις με την παραδοσιακή αλιεία μικρής κλίμακας και μεγαλύτερη εστίαση στις πολιτικές για την ισότητα των φύλων, με την αναγνώριση και την αξιοποίηση του ρόλου των γυναικών (διανομή και εμπορία των αλιευμάτων, συντήρηση, πρώτη μεταποίηση κλπ.)·

3.  θεωρεί ότι πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες απασχόλησης των ντόπιων ναυτών στα σκάφη της ΕΕ, οι οποίες προβλέπονται από το πρωτόκολλο·

4.  θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Γουινέας Μπισάου, μεταξύ άλλων μέσω βελτίωσης της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιτήρησης με εκτεταμένη χρήση συστήματος δορυφορικής παρακολούθησης των σκαφών, ημερολογίων αλιείας, επιθεωρητών καθώς και εφαρμογής των αποφάσεων από τις περιφερειακές οργανώσεις αλιείας·

5.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητη μια πιο αποτελεσματική διασύνδεση μεταξύ της τομεακής στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο της αλιευτικής συμφωνίας και των μέσων που διατίθενται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, κυρίως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)·

6.  καλεί την Επιτροπή, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, να εξακολουθήσει να βοηθά τις αρχές της Γουινέας Μπισάου ώστε να βελτιώσουν το σύστημα επιθεώρησης και ελέγχου της αλιείας στα ύδατα της Γουινέας Μπισάου, προκειμένου να εντατικοποιηθούν τα μέτρα καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας·

7.  υπογραμμίζει ότι συμφωνία αυτή περιέχει ρήτρα περί μη διακρίσεων· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, η Γουινέα Μπισάου έχει δημοσιοποιήσει τις αλιευτικές συμφωνίες που συνήψε με τρίτες χώρες και μπορεί κανείς να τις συμβουλευτεί· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη αυτών των συμφωνιών και αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ύδατα της Γουϊνέας Μπισάου·

8.  θεωρεί ευκταία τη βελτίωση του όγκου και της αξιοπιστίας των πληροφοριών σχετικά με όλα τα αλιεύματα (στοχοθετημένα και παρεμπίπτοντα) και, γενικότερα, την κατάσταση στον τομέα της συντήρησης των αλιευτικών πόρων, προκειμένου να είναι εφικτή μια ακριβέστερη μέτρηση του αντίκτυπου της συμφωνίας στο θαλάσσιο οικοσύστημα και τις αλιευτικές κοινότητες, καθώς πιστεύει ότι η Γουινέα Μπισάου θα πρέπει να βοηθηθεί ώστε να αναπτύξει τα δικά της μέσα για τη συλλογή των πληροφοριών αυτών· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μια πιο ομαλή και διαφανή λειτουργία των οργανισμών που παρακολουθούν την εφαρμογή της συμφωνίας, και συγκεκριμένα της μεικτής επιστημονικής επιτροπής·

9.  καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τα πρακτικά και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μεικτής επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 9 της συμφωνίας, το πολυετές τομεακό πρόγραμμα που αναφέρεται το άρθρο 3 του νέου πρωτοκόλλου και τα αποτελέσματα των σχετικών ετήσιων αξιολογήσεων, καθώς και τα πρακτικά και συμπεράσματα των συνεδριάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 του νέου πρωτοκόλλου· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να διευκολύνει τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, ως παρατηρητών, στις συνεδριάσεις της μεικτής επιτροπής και να προωθήσει τη συμμετοχή των αλιευτικών κοινοτήτων της Γουϊνέας Μπισάου· και να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου και πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ανανέωσή του, πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, χωρίς περιττούς περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση στην έκθεση αυτή·

10.  θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να επιδιώξει να συμπεριλάβει στο πολυετές τομεακό πρόγραμμα που προβλέπεται στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου στόχους που οδηγούν σε μια γνήσια ανάπτυξη της κατά τόπους αλιείας, ιδίως της αλιείας μικρής κλίμακας και της βιομηχανίας μεταποίησης ιχθύων, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης εκφορτώσεων στη Γουινέα Μπισάου, καθώς και άλλες οικονομικές δραστηριότητες και συμπράξεις στον τομέα της αλιείας·

11.  θεωρεί ότι η μεικτή επιτροπή που προβλέπεται από τη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης πρέπει να διασφαλίζει ότι η ακεραιότητα όλων των μηχανισμών που προβλέπει το παρόν πρωτόκολλο είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου του προβλήματος της διαφθοράς·

12.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, να ενημερώνουν άμεσα και διεξοδικά το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια των διαδικασιών που αφορούν το νέο πρωτόκολλο και την ανανέωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 218 παράγραφος 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου.

(1) EE C 72 E της 11.3.2014, σ. 21.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0298.


Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με το Πράσινο Ακρωτήριο: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (έγκριση) ***
PDF 379kWORD 63k
Νομοθετικό Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE))
P8_TA(2015)0300A8-0201/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15848/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (15849/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0003/2015),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0201/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0301.


Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με το Πράσινο Ακρωτήριο: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (ψήφισμα)
PDF 388kWORD 76k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE)2015/2100(INI))
P8_TA(2015)0301A8-0200/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15848/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (15849/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0003/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/948/ΕΕ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου(1),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015(2) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση και την ανάλυση του προηγούμενου πρωτοκόλλου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0200/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός στόχος του πρωτοκόλλου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο σύμπραξης για την διαμόρφωση μιας αειφόρου αλιευτικής πολιτικής και για την υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου, προς το συμφέρον και των δύο μερών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το πρωτόκολλο, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να εφαρμόσουν ένα μηχανισμό στενής παρακολούθησης προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός αυτός στηρίζεται ειδικότερα στην ανταλλαγή, ανά τρίμηνο, των στοιχείων που αφορούν τα αλιεύματα καρχαριών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότερα τα μέρη έχουν δεσμευθεί να τηρούν πλήρως όλες τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ICCAT όσο και η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) έχουν χαρακτηρίσει τα καρχαριοειδή ως υγιές απόθεμα, όπως επιβεβαιώθηκε στην επιστημονική συνεδρίαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών του Πρωτοκόλλου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος μηχανισμός παρακολούθησης, συνδεόμενος με όρια αλιευμάτων καρχαριών ύψους 30% και 40%, πέραν των οποίων δρομολογούνται πρόσθετα μέτρα, συνιστά οπωσδήποτε βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της τομεακής στήριξης καθυστερεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο υλοποίησης είναι ικανοποιητικό, αν και είναι βεβαίως δύσκολο να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος της ευρωπαϊκής τομεακής στήριξης σε αντιπαραβολή με άλλες δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων στήριξης δρομολογούμενων από άλλους αναπτυξιακούς εταίρους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να θεσπιστεί εύλογο πλαίσιο επέμβασης με σκοπό την καλύτερη καθοδήγηση και τυποποίηση των αξιολογήσεων του πρωτοκόλλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάτι τέτοιο πρέπει να υλοποιηθεί ιδίως σε σχέση με την τομεακή στήριξη·

1.  εκφράζει ικανοποίηση για τη σύναψη του νέου αυτού πρωτοκόλλου αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου, που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα μέτρα βιωσιμότητας της νέας κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), τόσο από περιβαλλοντική όσο και από κοινωνικοοικονομική άποψη·

2.  καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τα πρακτικά και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 9 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, καθώς και το πολυετές τομεακό πρόγραμμα που προβλέπεται στο άρθρο 3 του νέου πρωτοκόλλου·

3.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου και πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ανανέωσή του, πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του·

4.  επισημαίνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι υπήρξε μεγάλη αύξηση στην αλίευση καρχαριοειδών κατά τα τελευταία έτη του προηγούμενου πρωτοκόλλου· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η μεικτή επιτροπή σε απάντηση προς την επιστημονική μελέτη που θα εκπονηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του παραρτήματος του πρωτοκόλλου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η εκμετάλλευση των εν λόγω αλιευμάτων πραγματοποιείται με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται για τα στοιχεία που λαμβάνονται όσον αφορά τα αποθέματα καρχαριών·

5.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να ενημερώνουν άμεσα και διεξοδικά το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια των διαδικασιών που αφορούν το πρωτόκολλο και την ανανέωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 218 παράγραφος 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον τα σκάφη που αλιεύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω πρωτοκόλλου συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να κοινοποιεί στο Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση τις συμπληρωματικές διεθνείς συμφωνίες του Πράσινου Ακρωτηρίου, έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να παρακολουθεί όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες στην περιοχή, μεταξύ των οποίων εκείνες που ενδέχεται να είναι αντίθετες προς την ευρωπαϊκή αλιευτική πολιτική, όπως, για παράδειγμα, η αφαίρεση των πτερυγίων των καρχαριών·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου.

(1) ΕΕ L 369 της 24.12.2014, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0300.


Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Μαδαγασκάρη: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή ***
PDF 376kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (15225/2014 – C8–0002/2015 – 2014/0319(NLE))
P8_TA(2015)0302A8-0196/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15225/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου περί καθορισμού των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (15226/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0002/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0196/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης.


Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (έγκριση) ***
PDF 380kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (06040/2015 – C8-0077/2015 – 2015/0029(NLE))
P8_TA(2015)0303A8-0237/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06040/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (06041/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0077/2015),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015(1), σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0237/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0304.


Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ψήφισμα)
PDF 418kWORD 90k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (06040/2015 – C8-0077/2015 – 2015/0029(NLE)2015/2067(INI))
P8_TA(2015)0304A8-0238/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06040/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0077/2015),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την πρόοδο της Αναπτυξιακής Ατζέντας της Ντόχα και τις προετοιμασίες για την Ένατη Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με την περιφερειακή ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών υπηρεσιών για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες ΑΚΕ, σε συνεργασία με την ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Παγκόσμια εταιρική σχέση για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015»(3),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Ένατης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ που έλαβε χώρα στην Ινδονησία τον Δεκέμβριο του 2013 και τη συμφωνία που επετεύχθη για τη διευκόλυνση του εμπορίου(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Συμβουλίου του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), της 27ης Νοεμβρίου 2014(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ, του Φεβρουαρίου 2014, με τίτλο «Συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου – Πιθανές επιπτώσεις στο κόστος του εμπορίου»,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015(6), σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0238/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρμόδιες για τη διευκόλυνση του εμπορίου είναι ως επί το πλείστον οι εθνικές αρχές, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε πολλούς τομείς η πολυμερής συνεργασία μπορεί να αυξήσει το όφελος και να μειώσει το κόστος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου (Συμφωνία/TFA) πρέπει να επικυρωθεί από τα δύο τρίτα των μελών του ΠΟΕ για να τεθεί σε ισχύ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, καλεί τα μέλη του ΠΟΕ να διασφαλίσουν τη θέση της συμφωνίας σε ισχύ το συντομότερο δυνατό και κυρίως πριν από την Δέκατη Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ (MC10), η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Ναϊρόμπι·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποιες από τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία, δεν θα ζητήσουν τεχνική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό είναι θετικό, καθώς αποδεικνύει ότι η διαθέσιμη βοήθεια θα προσανατολιστεί στις χώρες που την έχουν περισσότερο ανάγκη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την επίτευξη συνοχής μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της (στον τομέα του εμπορίου, της συνεργασίας, της ανθρωπιστικής βοήθειας, κ.ά.) και ότι οι εν λόγω πολιτικές πρέπει να είναι εγκάρσιες και να αξιολογούνται βάσει μελετών αντίκτυπου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να προάγει δωρεάν, δίκαιο και ελεύθερο ανοικτό εμπόριο, το οποίο είναι ισορροπημένο και αμοιβαίως ωφέλιμο για όλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΕ αποτελεί το φυσικό πλαίσιο για τη συνέχιση και την εκ νέου επιβεβαίωση αυτών των αρχών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη είναι οι μεγαλύτεροι χορηγοί βοήθειας παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια για την εφαρμογή της Συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου (TFA) συνιστά ένα μέτρο που υπάγεται στην πρωτοβουλία «Βοήθεια για το Εμπόριο» και δεν θα πρέπει να επηρεάζει το μερίδιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) που προορίζεται για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ)·

1.  επιδοκιμάζει τα αποτελέσματα της Ένατης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ, η οποία έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2013 και στην οποία ολοκληρώθηκαν διαπραγματεύσεις μεταξύ των 160 μελών του ΠΟΕ επί της Συμφωνίας TFA· θεωρεί τη Συμφωνία TFA σημαντικό ορόσημο, καθώς αποτελεί την πρώτη πολυμερή συμφωνία μετά την ίδρυση του ΠΟΕ το 1995 και πρόκειται να αποτελέσει προσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών υπηρεσιών μεταξύ των 161 μελών του ΠΟΕ·

2.  τονίζει ότι η ΕΕ συνεχίζει να στηρίζει την πλήρη και πιστή εφαρμογή των αποφάσεων της δέσμης μέτρων του Μπαλί από όλα τα μέλη του ΠΟΕ, η οποία θα επιτρέψει την εστίαση της προσοχής στην επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα·

3.  αναγνωρίζει τα οφέλη που θα επιφέρει η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες, δεδομένης της συμβολής που θα προσφέρει στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και ιδίως για τις ΜΜΕ· τονίζει ειδικότερα ότι η συμφωνία θα πρέπει να μειώσει την ανασφάλεια σχετικά με τις συνθήκες εισόδου στην αγορά και το κόστος του εμπορίου κατά 12,5% έως 17,5% (σύμφωνα με εκτιμήσεις όπως αυτές του ΟΟΣΑ) εφόσον εφαρμοστεί πλήρως, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό στους καταναλωτές την πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα φτηνότερων προϊόντων και στις επιχειρήσεις την πρόσβαση σε νέες αγορές και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας και της μείωσης της γραφειοκρατίας και των παρεπόμενων εξόδων·

4.  τονίζει ότι η εφαρμογή της συμφωνίας, ιδίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες, θα οδηγήσει σε εναρμόνιση και απλούστευση των διαδικασιών που συνδέονται με το εμπόριο· υπογραμμίζει ότι η συμφωνία μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τη διάδοση της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών και ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών, οι εθνικές εμπορικές διαδικτυακές πύλες και τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης·

5.  ζητεί από όλα τα μέλη του ΠΟΕ να επιχειρήσουν χωρίς καθυστέρηση να βρουν μια λύση για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων του Μπαλί , σε όλες τις πτυχές της, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων που στρεβλώνουν το εμπόριο, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα για τη Δέκατη Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ·

6.  τονίζει τη σημασία αυτής της συμφωνίας από πλευράς ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη ότι εφαρμόζεται ειδική και διαφορετική μεταχείριση βάσει της οποίας οι ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να αποφασίζουν πότε θα εφαρμόζονται οι διάφορες προβλέψεις και για ποιες από αυτές θα ζητούν τεχνική βοήθεια·

7.  υπογραμμίζει ότι ο βαθμός και ο χρόνος εφαρμογής της συμφωνίας θα καθορίσουν τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτή· πιστεύει ότι η πλήρης και πιστή εφαρμογή, εφόσον συνεκτιμά τις προτεραιότητες και τα συμφέροντα των αναπτυσσομένων χωρών στο πλαίσιο της εφαρμογής του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα, θα ωφελήσει περισσότερο όλους τους υπογράφοντες

8.  υπογραμμίζει ότι η συμφωνία προβλέπει δεσμευτικές και μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές· ζητεί από όλα τα μέλη του ΠΟΕ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εφαρμοστούν τόσο οι δεσμευτικές διατάξεις όσο και οι κατευθυντήριες γραμμές, με στόχο τη μεγαλύτερη μείωση του κόστους του εμπορίου·

9.  υπογραμμίζει ότι ορισμένες απαιτήσεις που προβλέπονται στη συμφωνία, ειδικότερα όσον αφορά τη διαφάνεια και την αυτοματοποιημένη είσπραξη και πληρωμή δασμών, αποτελούν ενδεχομένως ισχυρά μέσα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στα σύνορα· ζητεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών και τονίζει ότι η ενίσχυση της διαφάνειας θα οδηγήσει σε υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την ενίσχυση του εμπορίου, ενώ επιπλέον θα διασφαλίσει τη διενέργεια πιο αποτελεσματικών ελέγχων·

10.  στηρίζει πλήρως την πρωτοβουλία της ΕΕ να προβλέψει χρηματοδότηση ύψους 400 εκατομμυρίων EUR που θα εκταμιευτεί κατά τη διάρκεια μιας πενταετούς περιόδου για την στήριξη μεταρρυθμίσεων διευκόλυνσης του εμπορίου και για έργα όπως η βελτίωση του τελωνειακού συστήματος των αναπτυσσόμενων και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών· υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση αυτή, η οποία θα παρέχεται κυρίως μέσω των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενδεικτικών Προγραμμάτων για την οικονομική ολοκλήρωση, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας της ΕΕ, «Βοήθεια για το Εμπόριο» (επιδοτήσεις ύψους 3,5 δισ. EUR το 2013), και ζητεί να ενημερώνονται τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη σχετικά με την χρηματοδότηση αυτή·

11.  τονίζει, ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση αυτή πρέπει να συντονιστεί πολύ καλά με τη χρηματοδότηση που προέρχεται από άλλους διεθνείς χορηγούς, όπως η ΔΗΕΕΑ, ο ΠΟΕ και η Παγκόσμια Τράπεζα· τονίζει ότι πρέπει να αποφευχθεί η επικάλυψη και η υπέρμετρη γραφειοκρατία για τις αιτούσες χώρες, καθώς θα μπορούσαν να αποτρέψουν όσους αναζητούν βοήθεια·

12.  ζητεί τη στενή συνεργασία με εξειδικευμένες οργανώσεις, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (ΠΟΤ), οι οποίες μπορούν να παράσχουν πολύτιμη έμπρακτη και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για κάθε περίπτωση χωριστά, διευκολύνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη και την ενίσχυση των ικανοτήτων στο εν λόγω πλαίσιο· τονίζει ότι οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ειδικότερα μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τις εμπορικές ευκαιρίες που δημιουργούνται από την TFA·

13.  υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι αντιπροσωπείες της ΕΕ ανά την υφήλιο, οι οποίες μπορούν να συνεργαστούν με τις αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες επί τόπου, και ζητεί τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των αντιπροσωπειών αυτών στην παροχή τεχνικής βοήθειας·

14.  καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει τις αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες στην εφαρμογή των δεσμεύσεών τους, με γνώμονα την ανάγκη ευελιξίας για την εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία· τονίζει ότι η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ικανοτήτων πρέπει να λαμβάνει ως βάση τους λήπτες και να βασίζεται σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των αναγκών·

15.  προτείνει τη στενή συνεργασία μεταξύ των διεθνών οργανώσεων και των εταίρων των αναπτυσσόμενων και λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών για την εφαρμογή των προβλέψεων της κατηγορίας Γ ώστε να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό·

16.  Αναγνωρίζει το μεγάλο χάσμα που εξακολουθεί να υφίσταται μεταξύ των συνοριακών διαδικασιών των ανεπτυγμένων χωρών αφενός και των αναπτυσσομένων αφετέρου, καθώς και ότι οι υποβαθμισμένες υποδομές, η αναποτελεσματική τελωνειακή διαχείριση, οι περιπτώσεις διαφθοράς και η υπερβολική γραφειοκρατία αποτελούν τροχοπέδη στο εμπόριο· αναγνωρίζει ότι η TFA και η διαδικασία ελευθέρωσης του εμπορίου αποβλέπουν στον ίδιο σκοπό της μείωσης του κόστους των εμπορικών συναλλαγών, ούτως ώστε να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα·

17.  υπενθυμίζει ότι για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες η διευκόλυνση του εμπορίου θα αποτελέσει την βασική πηγή κερδών στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα (DDA)· χαιρετίζει τις εκτενείς διατάξεις σχετικά με ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση για τις αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες· προτείνει η νέα προσέγγιση στο πλαίσιο της οποίας η ανάληψη δεσμεύσεων και το σχετικό χρονοδιάγραμμα αναπροσαρμόζονται στις ικανότητες των χωρών, να χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για μελλοντικές συμφωνίες·

18.  αναγνωρίζει ότι η εμπειρογνωμοσύνη του ιδιωτικού τομέα μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην προώθηση μέτρων διευκόλυνσης του εμπορίου και στην παροχή βοήθειας και υποστήριξης για την εφαρμογή της συμφωνίας στις αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνει υπό σημείωση την προγραμματισμένη πρωτοβουλία της USAID (Υπηρεσίας των ΗΠΑ για τη Διεθνή Ανάπτυξη) για έναν συνασπισμό δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για την επίτευξη του σκοπού αυτού· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και να διερευνήσει δυνατότητες για εταιρικές σχέσεις με τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες προς υποστήριξη της εφαρμογής της συμφωνίας·

19.  αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για τη διευκόλυνση του εμπορίου έχει ευρύτερα αναπτυξιακά οφέλη· λαμβάνει υπό σημείωση, στο πλαίσιο αυτό, το ρόλο κλειδί που μπορούν να διαδραματίζουν οι τελωνειακές υπηρεσίες ως προς τη διευκόλυνση της ταχείας διακίνησης αποστολών εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστροφών. τονίζει ότι στην επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να εφαρμόζονται απλοποιημένες διαδικασίες εκτελωνισμού με σκοπό την ταχύτερη παράδοση της βοήθειας και ότι, επιπλέον, θα έπρεπε να απαλλάσσεται από δασμούς και φόρους.

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ).

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0511.
(2) ΕΕ C 345 της 2.10.2014, σ. 28.
(3) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 5ης Φεβρουαρίου 2015 (COM(2015)0044).
(4) Η υπουργική δήλωση του Μπαλί (WT/MIN(13)/DEC)· Υπουργική απόφαση του Μπαλί σχετικά με τη συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου (WT/MIN(13)/36 ή WT/L/911 της 11ης Δεκεμβρίου 2013). https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balipackage_e.htm
(5) Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου WT/L/940, της 28ης Νοεμβρίου 2014.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0303.


Εξουσιοδότηση Αυστρίας, Βελγίου και Πολωνίας για κύρωση ή προσχώρηση στη Σύμβαση για τις συμβάσεις εμπορευματικών μεταφορών μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών (CMNI) ***
PDF 378kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 που αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται αντιστοίχως το Βασίλειο του Βελγίου και η Δημοκρατία της Πολωνίας να κυρώσουν τη Σύμβαση της Βουδαπέστης για τις συμβάσεις εμπορευματικών μεταφορών μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών (CMNI) και η Δημοκρατία της Αυστρίας να προσχωρήσει σε αυτήν (08223/2015 – C8-0173/2015 – 2014/0345(NLE))
P8_TA(2015)0305A8-0231/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08223/2015),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Βουδαπέστης για τις συμβάσεις εμπορευματικών μεταφορών μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών (08223/15/ADD1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0173/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0231/2015),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται αντιστοίχως το Βασίλειο του Βελγίου και η Δημοκρατία της Πολωνίας να κυρώσουν τη Σύμβαση της Βουδαπέστης για τις συμβάσεις εμπορευματικών μεταφορών μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών και η Δημοκρατία της Αυστρίας να προσχωρήσει σε αυτήν·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


Προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα *
PDF 638kWORD 244k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα (COM(2015)0286 – C8-0156/2015 – 2015/0125(NLE))
P8_TA(2015)0306A8-0245/2015

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2015)0286),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0156/2015),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Συμβουλίου της 30ής Ιουλίου 2015 με την οποία ενημερώνει το Κοινοβούλιο για τη γενική προσέγγισή του,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0245/2015),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)
Έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε το κεφάλαιο Ι και τα άρθρα 18 και 19,
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 3 και το άρθρο 80 της Συνθήκης τα μέτρα αλληλεγγύης που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι δεσμευτικά.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Τα προσωρινά μέτρα επείγουσας μετεγκατάστασης αποτελούν μόνο ένα μέρος της ολιστικής προσέγγισης στο φαινόμενο της μετανάστευσης όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2015 με τίτλο «Ένα Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση» και στην προσεχή έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι όλες οι διαστάσεις της ολιστικής προσέγγισης είναι σημαντικές και πρέπει να προωθούνται παράλληλα. Κατά τη συνεδρίασή του στις 25 και 26 Ιουνίου 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε, ειδικότερα, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη σημερινή κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τη δέσμευση για ενίσχυση της αλληλεγγύης και της ευθύνης, ως προς την προσωρινή και έκτακτη μετεγκατάσταση από την Ιταλία και την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη, σε διάστημα δύο ετών, 40 000 προσώπων με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν δεσμευτικές ποσοστώσεις για την κατανομή των προσώπων αυτών.
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθύμισε εκ νέου την ανάγκη η Ένωση να στηρίξει την αντίδρασή της στις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο στην αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών και να εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα αυτό έναντι των κρατών μελών που υποδέχονται τον υψηλότερο αριθμό προσφύγων και αιτούντων διεθνή προστασία είτε σε απόλυτους αριθμούς, είτε αναλογικά.
(5)  Στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθύμισε εκ νέου την ανάγκη η Ένωση να στηρίξει την αντίδρασή της στις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο στην αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών και να εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα αυτό έναντι των κρατών μελών που υποδέχονται τον υψηλότερο αριθμό προσφύγων και αιτούντων διεθνή προστασία είτε σε απόλυτους αριθμούς, είτε αναλογικά βάσει των κριτηρίων για τον καθορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε δεσμευτικές ποσοστώσεις για την κατανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ όλων των κρατών μελών.
__________________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31).
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Μεταξύ των κρατών μελών που γνώρισαν καταστάσεις ιδιαίτερης πίεσης και υπό το φως των πρόσφατων τραγικών γεγονότων στη Μεσόγειο, η Ιταλία και η Ελλάδα απέκτησαν ιδίως την εμπειρία της άνευ προηγουμένου εισροής κυμάτων μεταναστών, στους οποίους ανήκουν και οι αιτούντες διεθνή προστασία οι οποίοι έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, που φθάνουν στα εδάφη τους, ασκώντας τεράστια πίεση στα συστήματα μετανάστευσης και ασύλου τους.
(7)  Μεταξύ των κρατών μελών που γνώρισαν καταστάσεις ιδιαίτερης πίεσης και υπό το φως των πρόσφατων τραγικών γεγονότων στη Μεσόγειο, η Ιταλία και η Ελλάδα απέκτησαν ιδίως την εμπειρία της άνευ προηγουμένου εισροής κυμάτων μεταναστών, στους οποίους ανήκουν και οι αιτούντες διεθνή προστασία οι οποίοι έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, που φθάνουν στα εδάφη τους, ασκώντας τεράστια πίεση στα συστήματα μετανάστευσης και ασύλου τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται εμφανής ο αρνητικός αντίκτυπος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για την πρώτη χώρα εισόδου στην Ένωση, γεγονός που δυστυχώς δεν έχει ακόμη οδηγήσει στην αναστολή του εν λόγω κανονισμού ή τουλάχιστον στην αφαίρεση της αναφοράς της πρώτης χώρας εισόδου στην Ένωση. Ωστόσο, άλλα κράτη μέλη της Ένωσης γνωρίζουν επίσης μεγάλη αύξηση του αριθμού των αιτούντων άσυλο που υποδέχονται.
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7a)  Οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν μια αυξημένη μεταναστευτική πίεση βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα στα εξωτερικά θαλάσσια και χερσαία σύνορα της Ένωσης.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex), οι διαδρομές της Κεντρικής και της Ανατολικής Μεσογείου αποτέλεσαν τις κύριες περιοχές παράτυπης διέλευσης των συνόρων στην Ένωση το 2014. Πάνω από 170 000 μετανάστες έφτασαν παράτυπα το 2014 μόνο στην Ιταλία, αντιπροσωπεύοντας αύξηση της τάξης του 277% σε σύγκριση με το 2013. Σταθερή ήταν επίσης η αύξηση που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα, με περισσότερους από 50 000 παράτυπους μετανάστες να φθάνουν στη χώρα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 153% σε σύγκριση με το 2013. Τα στατιστικά στοιχεία για τους πρώτους μήνες του 2015 επιβεβαιώνουν αυτή τη σαφή τάση για την Ιταλία. Η Ελλάδα βρέθηκε εξάλλου αντιμέτωπη με απότομη αύξηση του αριθμού παράτυπων διελεύσεων των συνόρων μέσα στους πρώτους μήνες του 2015, που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 50% του συνολικού αριθμού των παράτυπων διελεύσεων των συνόρων κατά το 2014 (περίπου 28 000 κατά το πρώτο τετράμηνο του 2015 σε σύγκριση με συνολικό αριθμό σχεδόν 55 000 το 2014). Σημαντικό ποσοστό από το συνολικό αριθμό των παράτυπων μεταναστών που εντοπίστηκαν στις δύο αυτές περιοχές αποτελούν οι μετανάστες εθνικοτήτων που, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά αναγνώρισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (το 2014 οι Σύριοι και οι Ερυθραίοι, για τους οποίους το ποσοστό αναγνώρισης στην Ένωση υπερβαίνει το 75%, αντιπροσώπευαν πάνω από 40% των παράτυπων μεταναστών στην Ιταλία και πάνω από 50% στην Ελλάδα). Σύμφωνα με τη Eurostat, 30 505 Σύριοι διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται παράτυπα στην Ελλάδα το 2014, σε σύγκριση με 8 220 το 2013.
(8)  Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex), οι διαδρομές της Κεντρικής και της Ανατολικής Μεσογείου αποτέλεσαν τις κύριες περιοχές παράτυπης διέλευσης των συνόρων στην Ένωση το 2014. Πάνω από 170 000 μετανάστες έφτασαν παράτυπα το 2014 μόνο στην Ιταλία, αντιπροσωπεύοντας αύξηση της τάξης του 277% σε σύγκριση με το 2013· στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται περισσότερα από 26 100 παιδιά, από τα οποία περίπου 13 000 ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι, που αντιπροσωπεύουν το 7,6% του συνόλου των μεταναστών. Σταθερή ήταν επίσης η αύξηση που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα, με περισσότερους από 50 000 παράτυπους μετανάστες να φθάνουν στη χώρα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 153% σε σύγκριση με το 2013. Τα στατιστικά στοιχεία για τους πρώτους μήνες του 2015 επιβεβαιώνουν αυτή τη σαφή τάση για την Ιταλία. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2015 στην Ιταλία παρατηρήθηκε 5% αύξηση στις παράτυπες διελεύσεις συνόρων εν συγκρίσει προς την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η Ελλάδα βρέθηκε εξάλλου αντιμέτωπη με απότομη αύξηση του αριθμού παράτυπων διελεύσεων των συνόρων μέσα στους πρώτους μήνες του 2015, που αντιστοιχεί σε υπερεξαπλάσια αύξηση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους και σε περίπου κατά 140% αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος ως σύνολο (76 293 από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2015, σύμφωνα με τα δεδομένα του Frontex, σε σύγκριση με συνολικό αριθμό σχεδόν 55 000 το 2014). Σημαντικό ποσοστό από το συνολικό αριθμό των παράτυπων μεταναστών που εντοπίστηκαν στις δύο αυτές περιοχές αποτελούν οι μετανάστες εθνικοτήτων που, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά αναγνώρισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (το 2014 οι Σύριοι και οι Ερυθραίοι, για τους οποίους το ποσοστό αναγνώρισης στην Ένωση υπερβαίνει το 75%, αντιπροσώπευαν πάνω από 40% των παράτυπων μεταναστών στην Ιταλία και πάνω από 50% στην Ελλάδα· από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2015 οι Σύριοι και οι Ερυθραίοι αντιπροσώπευαν το 30% των αφίξεων στην Ιταλία και περίπου το 60% των αφίξεων στην Ελλάδα). Σύμφωνα με τη Eurostat, 30 505 Σύριοι διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται παράτυπα στην Ελλάδα το 2014, σε σύγκριση με 8 220 το 2013.
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Σύμφωνα με τα στοιχεία του Frontex, μια άλλη σημαντική μεταναστευτική διαδρομή στην Ένωση το 2014 ήταν η διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων με 43 357 περιπτώσεις παράτυπης διέλευσης των συνόρων. Ωστόσο, η πλειοψηφία των μεταναστών που χρησιμοποιούν τη βαλκανική διαδρομή δεν έχουν, εκ πρώτης όψεως, ανάγκη διεθνούς προστασίας, με το 51% των αφίξεων να αποτελείται μόνο από Κοσοβάρους.
(10)  Σύμφωνα με τα στοιχεία του Frontex, μια άλλη σημαντική μεταναστευτική διαδρομή στην Ένωση το 2014 ήταν η διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων με 43.357 περιπτώσεις παράτυπης διέλευσης των συνόρων. Ο αριθμός των περιπτώσεων παράτυπης διέλευσης των συνόρων αυξήθηκε δραματικά το 2015. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2015, 67 444 μετανάστες και πρόσφυγες ακολούθησαν τη διαδρομή μεταξύ των συνόρων της Τουρκίας με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία και των χερσαίων συνόρων της Ουγγαρίας. Ο αριθμός αυτός ισοδυναμεί με αύξηση κατά 962% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η διαδρομή χρησιμοποιείται πλέον όλο και περισσότερο και από πρόσωπα που προσπαθούν να αποφύγουν τους πολέμους και τους διωγμούς. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2015, 17 955 πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, 13 225 πρόσφυγες από τη Συρία, 3 021 πρόσφυγες από το Ιράκ και 196 πρόσφυγες από την Ερυθραία εισήλθαν στην Ένωση μέσω αυτής της οδού.
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ταχεία και πλήρης μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και ουσιαστική εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου από όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν κοινά ενωσιακά πρότυπα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης·
Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Εάν ένα άλλο κράτος μέλος, πλην της Ιταλίας ή της Ελλάδας, αντιμετωπίζει παρόμοια επείγουσα κατάσταση λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, το Συμβούλιο, μπορεί να εκδίδει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσωρινά μέτρα υπέρ του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την αναστολή των υποχρεώσεων του εν λόγω κράτους μέλους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.
(15)  Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη αστάθεια και τις συγκρούσεις στην άμεση γειτονία της Ένωσης και τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα των μεταναστευτικών ροών, εάν ένα άλλο κράτος μέλος, πλην της Ιταλίας ή της Ελλάδας, αντιμετωπίζει παρόμοια επείγουσα κατάσταση λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, το Συμβούλιο, μπορεί να εκδίδει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσωρινά μέτρα υπέρ του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την αναστολή των υποχρεώσεων του εν λόγω κράτους μέλους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.
Τροπολογία 11
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση συνεπάγονται την προσωρινή παρέκκλιση από το κριτήριο που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 και από τις διαδικαστικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων, που καθορίζονται στα άρθρα 21, 22 και 29 του εν λόγω κανονισμού.
(17)  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση συνεπάγονται την προσωρινή παρέκκλιση από το κριτήριο που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 και από τις διαδικαστικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων, που καθορίζονται στα άρθρα 21, 22 και 29 του εν λόγω κανονισμού. Τα μέτρα μετεγκατάστασης δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν πλήρως τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013, περιλαμβανομένου του να χρησιμοποιούν προορατικά και αποτελεσματικά όλα τα κριτήρια, όπως είναι επανένωση των οικογενειών, ειδική προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, και τη ρήτρα διακριτικής ευχέρειας για ανθρωπιστικούς λόγους.
____________________
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31).
Τροπολογία 12
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Έπρεπε να γίνει η επιλογή ποια θα είναι τα εφαρμοστέα κριτήρια κατά την έκδοση της απόφασης ποιοι και πόσοι αιτούντες θα μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα. Προβλέπεται ένα σαφές και πρακτικά εφαρμόσιμο σύστημα με βάση το κατώτατο όριο του μέσου ποσοστού των αποφάσεων για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας στις πρωτοβάθμιες διαδικασίες στο επίπεδο της Ένωσης, όπως ορίζονται από την Eurostat, επί του συνολικού αριθμού των αποφάσεων επί των αιτήσεων παροχής ασύλου για λόγους διεθνούς προστασίας που εκδίδονται στο επίπεδο της Ένωσης σε πρώτο βαθμό, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Το εν λόγω κατώτατο όριο πρέπει αφενός να εξασφαλίζει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ότι όλοι οι αιτούντες, οι οποίοι είναι πιθανότερο να έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, θα είναι σε θέση να απολαμβάνουν πλήρως και ταχέως τα δικαιώματα προστασίας τους στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης. Από την άλλη πλευρά θα αποτρέψει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τους αιτούντες που ενδέχεται να λάβουν αρνητική απόφαση στο θέμα της αίτησής τους, από τη μετεγκατάστασή τους σε κάποιο άλλο κράτος μέλος με αποτέλεσμα, επομένως, την αδικαιολόγητη παράταση της παραμονής τους στην Ένωση. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat για τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις που εκδόθηκαν το 2014, στην παρούσα απόφαση οφείλει να χρησιμοποιηθεί κατώτατο όριο ύψους 75%, το οποίο αντιστοιχεί για το εν λόγω έτος στις αποφάσεις που εκδόθηκαν όσον αφορά τις αιτήσεις για τους Σύριους και τους Ερυθραίους.
(18)  Έπρεπε να γίνει η επιλογή ποια θα είναι τα εφαρμοστέα κριτήρια κατά την έκδοση της απόφασης ποιοι και πόσοι αιτούντες θα μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα. Προβλέπεται ένα σαφές και πρακτικά εφαρμόσιμο σύστημα με βάση το κατώτατο όριο του μέσου ποσοστού των αποφάσεων για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας στις πρωτοβάθμιες διαδικασίες στο επίπεδο της Ένωσης, όπως ορίζονται από την Eurostat, επί του συνολικού αριθμού των αποφάσεων επί των αιτήσεων παροχής ασύλου για λόγους διεθνούς προστασίας που εκδίδονται στο επίπεδο της Ένωσης σε πρώτο βαθμό, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Το εν λόγω κατώτατο όριο πρέπει αφενός να εξασφαλίζει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ότι όλοι οι αιτούντες, οι οποίοι είναι πιθανότερο να έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, θα είναι σε θέση να απολαμβάνουν πλήρως και ταχέως τα δικαιώματα προστασίας τους στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης. Από την άλλη πλευρά θα αποτρέψει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τους αιτούντες που ενδέχεται να λάβουν αρνητική απόφαση στο θέμα της αίτησής τους, από τη μετεγκατάστασή τους σε κάποιο άλλο κράτος μέλος με αποτέλεσμα, επομένως, την αδικαιολόγητη παράταση της παραμονής τους στην Ένωση. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat για τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις που εκδόθηκαν το 2014, στην παρούσα απόφαση οφείλει να χρησιμοποιηθεί κατώτατο όριο ύψους 75%, το οποίο αντιστοιχεί για το εν λόγω έτος στις αποφάσεις που εκδόθηκαν όσον αφορά τις αιτήσεις για τους Σύριους και τους Ερυθραίους. Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των μεταναστευτικών ροών, η ομάδα στόχου των δικαιούχων μετεγκατάστασης θα πρέπει να αξιολογείται ανά τρίμηνο.
Τροπολογία 13
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Τα προσωρινά μέτρα έχουν ως στόχο να απαλλάξουν την Ιταλία και την Ελλάδα από σημαντικές πιέσεις στον χώρο του ασύλου ιδίως με τη μετεγκατάσταση σημαντικού αριθμού αιτούντων που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, οι οποίοι έφθασαν στο έδαφος της Ιταλίας και της Ελλάδας μετά την ημερομηνία κατά την οποία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση. Με βάση τον συνολικό αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει παράτυπα στην Ιταλία και την Ελλάδα το 2014 και τον αριθμό των προσώπων που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, συνολικά 40 000 αιτούντες που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας θα πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 40% του συνολικού αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, οι οποίοι έχουν εισέλθει παράτυπα στην Ιταλία και την Ελλάδα το 2014. Επομένως, το μέτρο μετεγκατάστασης που προτείνεται στην παρούσα απόφαση συνιστά δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, αφενός, και των άλλων κρατών μελών, αφετέρου. Με βάση τα ίδια συνολικά διαθέσιμα στοιχεία για το 2014 και κατά το πρώτο τετράμηνο του 2015 στην Ιταλία σε σύγκριση με την Ελλάδα, το 60% αυτών των αιτούντων θα πρέπει να μετεγκατασταθεί από την Ιταλία και το 40% από την Ελλάδα.
(19)  Τα προσωρινά μέτρα έκτακτης ανάγκης έχουν ως στόχο να θεσπίσουν ένα δίκαιο και ισότιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης, να απαλλάξουν την Ιταλία και την Ελλάδα από σημαντικές πιέσεις στον χώρο του ασύλου ιδίως με τη μετεγκατάσταση σημαντικού αριθμού αιτούντων που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, οι οποίοι έφθασαν στο έδαφος της Ιταλίας και της Ελλάδας μετά την ημερομηνία κατά την οποία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση. Με βάση τον συνολικό αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει παράτυπα στην Ιταλία και την Ελλάδα το 2014 και τον αριθμό των προσώπων που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, συνολικά 40 000 αιτούντες που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας θα πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 40% του συνολικού αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, οι οποίοι έχουν εισέλθει παράτυπα στην Ιταλία και την Ελλάδα το 2014. Επομένως, το μέτρο μετεγκατάστασης που προτείνεται στην παρούσα απόφαση συνιστά δίκαιη κατανομή της ευθύνης μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, αφενός, και των άλλων κρατών μελών, αφετέρου. Με βάση τα ίδια συνολικά διαθέσιμα στοιχεία για το 2014 και κατά το πρώτο τετράμηνο του 2015 στην Ιταλία σε σύγκριση με την Ελλάδα, το 60% αυτών των αιτούντων θα πρέπει να μετεγκατασταθεί από την Ιταλία και το 40% από την Ελλάδα. Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει το ποσοστό των προσώπων που πρόκειται να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα, με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, με σκοπό την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ροές προσφύγων. Ο μηχανισμός μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί λύση στη μακροπρόθεσμη πρόκληση της πίεσης για τη χορήγηση ασύλου στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, αλλά, μάλλον, μια δοκιμή ενόψει της επικείμενης νομοθετικής πρότασης σχετικά με ένα μόνιμο σύστημα μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης με βάση το άρθρο 78 παράγραφος 2 της Συνθήκης και συνεπώς περιορίζεται αρχικά σε ένα σύνολο 40 000 αιτούντων. Ωστόσο, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των τόπων μετεγκατάστασης προκειμένου να υπάρξει προσαρμογή στις ταχέως μεταβαλλόμενες ροές προσφύγων και τάσεις κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Κάθε πρόταση για μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να βασίζεται σε μια πιο ουσιαστική συνεισφορά των κρατών μελών στην αλληλεγγύη και στην κατανομή ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής αύξησης του αριθμού των διαθέσιμων τόπων μετεγκατάστασης προκειμένου να υπάρξει προσαρμογή στις ταχέως μεταβαλλόμενες μεταναστευτικές ροές και τάσεις. Θα πρέπει να βασίζεται σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων αιφνίδιων εισροών υπηκόων τρίτων χωρών και έκτακτης πίεσης για τη χορήγηση ασύλου, που θα προβλέπουν την ενεργοποίησή του βάσει διαφανών και αντικειμενικών δεικτών.
Τροπολογία 14
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)  Κατά την εκπόνηση του μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η Επιτροπή θα πρέπει να περιλάβει το έδαφος ενός κράτους μέλους ως κριτήριο για τον καθορισμό της κλείδας κατανομής των μεταναστών.
Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 παρέχει υποστήριξη σε ενέργειες κατανομής των βαρών που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των κρατών μελών και είναι ανοικτό σε νέες εξελίξεις πολιτικής στον τομέα αυτό. Το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 προβλέπει τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν δράσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά των αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο των εθνικών τους προγραμμάτων, ενώ το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 προβλέπει τη δυνατότητα κατ’ αποκοπή ποσού 6 000 ευρώ για τη μεταφορά των δικαιούχων διεθνούς προστασίας από άλλο κράτος μέλος.
(21)  Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου παρέχει υποστήριξη στη δίκαιη κατανομή των ενεργειών ευθύνης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των κρατών μελών και είναι ανοικτό σε νέες εξελίξεις πολιτικής στον τομέα αυτό. Το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 προβλέπει τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν δράσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά των αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο των εθνικών τους προγραμμάτων, ενώ το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 προβλέπει τη δυνατότητα κατ’ αποκοπή ποσού 6 000 ευρώ για τη μεταφορά των δικαιούχων διεθνούς προστασίας από άλλο κράτος μέλος.
______________
___________________
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 168).
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 168).
Τροπολογία 16
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
(21α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει τη δαπάνη του ποσού των 6 000 ευρώ για τη μετεγκατάσταση του κάθε αιτούντος.
Τροπολογία 17
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Όταν αποφασίζεται ποιοι αιτούντες που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας θα πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στους ευάλωτους αιτούντες κατά την έννοια του άρθρου 22 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10. Από την άποψη αυτή, πρωταρχικό μέλημα πρέπει να αποτελούν οι ειδικές ανάγκες των αιτούντων, στις οποίες συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων και η υγεία. Στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού πρέπει πάντα να δίνεται πρωταρχική σημασία.
(25)  Όταν αποφασίζεται ποιοι αιτούντες που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας θα πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στους ευάλωτους αιτούντες, - και μεταξύ αυτών, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους ασυνόδευτους ανήλικους - κατά την έννοια των άρθρων 21 και 22 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10. Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η συγκεκριμένη κατάσταση των ευάλωτων προσώπων, τα κράτη μέλη υποχρεούνται σύμφωνα με την οδηγία 2013/33/ΕΕ και την οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να προβαίνουν σε ατομική αξιολόγηση των ευάλωτων σημείων των ατόμων στο πλαίσιο της ειδικής υποδοχής τους και των διαδικαστικών αναγκών τους. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν ενεργά μέτρα για την αξιολόγηση των ατομικών αναγκών των αιτούντων άσυλο και δεν μπορούν να βασίζονται αποκλειστικά στον αυτοπροσδιορισμό τους για την αποτελεσματική διασφάλιση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Από την άποψη αυτή, πρωταρχικό μέλημα πρέπει να αποτελούν οι ειδικές ανάγκες των αιτούντων, στις οποίες συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων και η υγεία. Στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού πρέπει πάντα να δίνεται πρωταρχική σημασία σε όλες τις διαδικασίες που θεσπίζονται σε συνέχεια της παρούσας απόφασης και δεν θα πρέπει ποτέ να διακυβεύονται οι βασικές αρχές που καθιερώνονται με την απόφαση του Δικαστηρίου της 6ης Ιουνίου 2013 στην υπόθεση C-648/11.
______________
___________________
10 Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 96).
10 Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 96).
Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60).
Απόφαση του Δικαστηρίου της 6ης Ιουνίου 2013, MA και άλλοι, C-648/11, ECLI:EU:C:2013:367
Τροπολογία 18
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Επιπλέον, προκειμένου να αποφασισθεί ποιο συγκεκριμένο κράτος μέλος θα πρέπει να αποτελέσει το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης, πρέπει να λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη τα ιδιάζοντα προσόντα των ενδιαφερόμενων αιτούντων που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την ένταξή τους στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης, όπως οι γλωσσικές τους δεξιότητες. Στην περίπτωση των ιδιαίτερα ευάλωτων αιτούντων, θα πρέπει να αξιολογείται η ικανότητα του κράτους μέλους της μετεγκατάστασης να παρέχει επαρκή υποστήριξη σε αυτούς τους αιτούντες.
(26)  Επιπλέον, προκειμένου να αποφασισθεί ποιο συγκεκριμένο κράτος μέλος θα πρέπει να αποτελέσει το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης, πρέπει να λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη οι προτιμήσεις και τα ιδιάζοντα προσόντα των ενδιαφερόμενων αιτούντων που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την ένταξή τους στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης, όπως οι γλωσσικές τους δεξιότητες, οι συγγενικοί δεσμοί πέραν του ορισμού των μελών της οικογενείας στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013, οι κοινωνικές σχέσεις, οι πολιτισμικοί δεσμοί, προηγούμενη παραμονή σε κράτος μέλος, προηγούμενες σπουδές και προηγούμενη εμπειρία εργασίας με εταιρεία ή οργάνωση συγκεκριμένου κράτους μέλους καθώς και ειδικά προσόντα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν σημασία για την ένταξη των αιτούντων στην αγορά εργασίας του κράτους μέλους μετεγκατάστασης. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν την ουσιαστική αναγνώριση των διπλωμάτων, προσόντων και δεξιοτήτων των αιτούντων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να ενημερώνουν τους αιτούντες για τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας τους. Στην περίπτωση των ιδιαίτερα ευάλωτων αιτούντων, θα πρέπει να αξιολογείται η ικανότητα του κράτους μέλους της μετεγκατάστασης να παρέχει επαρκή υποστήριξη σε αυτούς τους αιτούντες. Οι αιτούντες δεν έχουν μεν δικαίωμα να επιλέγουν το κράτος μέλος μετεγκατάστασής τους, όμως οι ανάγκες τους, οι προτιμήσεις τους και τα ειδικά προσόντα τους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του δυνατού.
Τροπολογία 19
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)
(26α)  Με βάση τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από το πιλοτικό σχέδιο για τη μετεγκατάσταση από τη Μάλτα (EUREMA), οι προσδοκίες και οι προτιμήσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του δυνατού. Ως αρχικό βήμα, θα πρέπει να δίδεται στους αιτούντες η ευκαιρία να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους. Θα πρέπει να κατατάσσουν τα κράτη μέλη κατά σειρά προτιμήσεως και να στηρίζουν τις προτιμήσεις τους χρησιμοποιώντας στοιχεία όπως είναι συγγενικοί δεσμοί, κοινωνικοί δεσμοί και πολιτισμικοί δεσμοί, όπως γλωσσικές δεξιότητες, προηγούμενη παραμονή, προηγούμενες σπουδές και προηγούμενη εμπειρία εργασίας. Τούτο θα πρέπει να διεξαχθεί στη διάρκεια της αρχικής διαδικασίας. Ως δεύτερο βήμα, στα αντίστοιχα κράτη μέλη θα πρέπει να γνωστοποιηθούν οι προτιμήσεις των αιτούντων. Θα πρέπει κατόπιν να τους δίδεται η ευκαιρία να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για αιτούντες μεταξύ εκείνων των αιτούντων που είχαν εκφράσει προτίμηση για το οικείο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίξουν τις προτιμήσεις τους μέσω πτυχών όπως είναι οι συγγενικοί, οι κοινωνικοί και οι πολιτισμικοί δεσμοί. Αξιωματούχοι σύνδεσμοι τους οποίους ορίζουν τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη διαδικασία διεξάγοντας συνεντεύξεις με τους αντίστοιχους αιτούντες. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν επίσης την ευκαιρία να διαβουλεύονται με άλλους παράγοντες όπως είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM). Τέλος η Ιταλία και η Ελλάδα, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), θα πρέπει να αποφασίσουν να μετεγκαταστήσουν έκαστο των αιτούντων σε συγκεκριμένο κράτος μέλος λαμβάνοντας στο μέτρο του δυνατού υπόψη τις προτιμήσεις. Θα πρέπει να διεξαχθούν διαβουλεύσεις με την UNHCR σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές επανεγκατάστασης που έχει αναπτύξει, περιλαμβανομένων της διαχείρισης των προτιμήσεων και των ειδικών προσόντων.
Τροπολογία 20
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)
(26β)  Η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων που θεσπίζεται στο άρθρο 10 της Συνθήκης πρέπει να τηρείται πλήρως καθ' όλη τη διαδικασία της μετεγκατάστασης. Οι διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, εθνότητας, αναπηριών και θρησκείας αποτελούν σαφή παραβίαση της Συνθήκης.
Τροπολογία 21
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)   Οι νομικές και διαδικαστικές εγγυήσεις που θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 εξακολουθούν να ισχύουν για τους αιτούντες που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση. Οι αιτούντες θα πρέπει επιπλέον να ενημερώνονται για τη διαδικασία μετεγκατάστασης που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση και να τους κοινοποιείται η απόφαση μετεγκατάστασης. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο αιτών δεν έχει το δικαίωμα δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ να επιλέξει το κράτος μέλος που θα είναι υπεύθυνο για την αίτησή του, ο αιτών θα πρέπει να έχει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής κατά της απόφασης μετεγκατάστασης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013, αποκλειστικά προς τον σκοπό της διασφάλισης του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων του.
(28)   Οι νομικές και διαδικαστικές εγγυήσεις που θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 εξακολουθούν να ισχύουν για τους αιτούντες που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση. Οι αιτούντες θα πρέπει επιπλέον να ενημερώνονται για τη διαδικασία μετεγκατάστασης που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση και να τους κοινοποιείται η απόφαση μετεγκατάστασης. Ο αιτών θα πρέπει να έχει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής κατά της απόφασης μετεγκατάστασης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 και το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 22
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να αποφεύγονται οι δευτερογενείς μετακινήσεις των μετεγκατεστημένων προσώπων από το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης σε άλλα κράτη μέλη. Οι αιτούντες θα πρέπει ειδικότερα να ενημερώνονται για τις συνέπειες τυχόν περαιτέρω μετακίνησης εντός των κρατών μελών καθώς και για το γεγονός ότι, εάν το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης τους παρέχει διεθνή προστασία διαθέτουν, κατ’ αρχήν, μόνο τα δικαιώματα που συνδέονται με τη διεθνή προστασία στο εν λόγω κράτος μέλος.
(30)  Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να αποφεύγονται οι δευτερογενείς μετακινήσεις των μετεγκατεστημένων προσώπων από το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης σε άλλα κράτη μέλη. Το να λαμβάνονται όσο το δυνατό περισσότερο υπόψη οι προτιμήσεις των αιτούντων, περιλαμβανομένων των συγγενικών δεσμών πέραν των διατάξεων όσον αφορά την οικογένεια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, των κοινωνικών και πολιτισμικών δεσμών, αποτελεί απλό μέτρο για να αναπτύσσουν οι αιτούντες μία αίσθηση του ανήκειν στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης. Στους αιτούντες θα πρέπει να παρέχονται, σε γλώσσα που κατανοούν ή είναι θεμιτό να υποθέτει κανείς ότι κατανοούν, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό τους, στην δε περίπτωση όπου η προτίμησή τους δεν μπορεί να ληφθεί πλήρως υπόψη, οι λόγοι για τούτο. Προκειμένου να αποφεύγονται περαιτέρω δευτερογενείς μετακινήσεις, οι αιτούντες θα πρέπει να ενημερώνονται για τις συνέπειες τυχόν περαιτέρω μετακίνησης εντός των κρατών μελών όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 καθώς και για το γεγονός ότι, εάν το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης τους παρέχει διεθνή προστασία διαθέτουν, κατ’ αρχήν, μόνο τα δικαιώματα που συνδέονται με τη διεθνή προστασία στο εν λόγω κράτος μέλος.
Τροπολογία 23
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)
(30α)  Η συναίνεση των αιτούντων ή των δικαιούχων διεθνούς προστασίας για τη μετεγκατάσταση αποτελεί πάγια αρχή του παραγώγου δικαίου της Ένωσης, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 και, κατ' αναλογία, στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, ενώ βάσει του άρθρου 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης, αποκλίσεις από το δίκαιο της Ένωσης είναι δυνατές υπό πολύ περιορισμένους όρους. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ουσιαστική εφαρμογή του μηχανισμού μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης, ενώ η συναίνεση έχει ιδιαίτερη σημασία για την αποφυγή δευτερογενών μετακινήσεων και θα πρέπει συνεπώς, κατ' αρχήν, να απαιτείται πριν από τη μετεγκατάσταση. Εάν ένα πρόσωπο δεν συναινεί, δεν θα πρέπει, κατ' αρχήν, να μετεγκαθίσταται, αλλά θα πρέπει η ευκαιρία αυτή να προσφερθεί σε άλλο πρόσωπο.
_________________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο​ (ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11).
Τροπολογία 24
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1
Η παρούσα απόφαση θεσπίζει προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την επείγουσα κατάσταση που έχει προκληθεί λόγω της αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών στα εν λόγω κράτη μέλη.
Η παρούσα απόφαση θεσπίζει δεσμευτικά προσωρινά μέτρα έκτακτης ανάγκης στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την επείγουσα κατάσταση που έχει προκληθεί λόγω της αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων στα εν λόγω κράτη μέλη.
Τροπολογία 25
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  «αιτών»: ο υπήκοος τρίτης χώρας ή άπατρις ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας για την οποία δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση·
β)  «αιτών»: ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις που έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, για την οποία δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο θ) της οδηγίας 2011/95/ΕΕ·
Τροπολογία 26
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)   «μέλη της οικογένειας»: τα μέλη της οικογένειας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
δ)   «στενοί συγγενείς»: ο/η σύζυγος, τα τέκνα, οι γονείς, τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική επιμέλεια, οι παππούδες και τα εγγόνια·
(Οριζόντια τροπολογία. Εφαρμόζεται σε όλο το κείμενο της πρότασης της Επιτροπής).
Τροπολογία 27
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  «προτίμηση»: η προτίμηση που εκφράζει αιτών για κάποιο κράτος μέλος ή η προτίμηση που εκφράζει κράτος μέλος για κάποιον αιτούντα η οποία στηρίζεται σε στοιχεία όπως είναι οι συγγενικοί δεσμοί πέραν του ορισμού των μελών της οικογένειας όπως ορίζεται στο στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, οι κοινωνικοί δεσμοί όπως είναι οι δεσμοί με εθνοτικές και πολιτισμικές κοινότητες, και οι πολιτισμικοί δεσμοί με το προτιμώμενο κράτος μέλος όπως είναι γλωσσικές δεξιότητες, προηγούμενη παραμονή σε κράτος μέλος ή προηγούμενες σπουδές ή σχέσεις εργασίας με εταιρείες ή οργανώσεις του εν λόγω κράτους μέλους.
Τροπολογία 28
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Λόγω του μεταβαλλόμενου χαρακτήρα των μεταναστευτικών ροών, η ομάδα στόχου των δικαιούχων μετεγκατάστασης θα πρέπει να αξιολογείται ανά τρίμηνο.
Τροπολογία 47
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4
-1. Προκειμένου η Ιταλία και η Ελλάδα να ανακουφιστούν από τη σημαντική πίεση για τη χορήγηση ασύλου, αλλά και προκειμένου να λειτουργήσει ως μια σημαντική δοκιμή ενόψει της επικείμενης νομοθετικής πρότασης για ένα μόνιμο σύστημα μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης με βάση το άρθρο 78 παράγραφος 2 της Συνθήκης, ένας αρχικός συνολικός αριθμός 110 000 αιτούντων θα μετεγκατασταθεί από την Ιταλία και την Ελλάδα. Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης, εάν κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να υπάρξει προσαρμογή στις ταχέως μεταβαλλόμενες ροές προσφύγων και τάσεις κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της παρούσας απόφασης.
1.   24 000 αιτούντες πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία στο έδαφος των άλλων κρατών μελών, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.
1.   Αρχικά, 40 000 αιτούντες θα μετεγκατασταθούν από την Ιταλία στο έδαφος των άλλων κρατών μελών.
2.   16 000 αιτούντες πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ελλάδα στο έδαφος των άλλων κρατών μελών, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.
2.   Αρχικά, 70 000 αιτούντες θα μετεγκατασταθούν από την Ελλάδα στο έδαφος των άλλων κρατών μελών.
2α.  Εντός [έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης], η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει το αντίστοιχο ποσοστό των προσώπων που πρόκειται να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα με σκοπό την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ροές προσφύγων και με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του Frontex.
Τροπολογία 30
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 α (νέο)
Άρθρο 4α
Συναίνεση
Θα πρέπει, κατ' αρχήν, να απαιτείται η συναίνεση του αιτούντος για τη μετεγκατάστασή του.
Τροπολογία 31
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Η Ιταλία και η Ελλάδα, σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της παρούσας απόφασης, με τη βοήθεια της ΕΥΥΑ και, κατά περίπτωση, των αξιωματούχων συνδέσμων των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 8, εντοπίζουν τους μεμονωμένους αιτούντες που προορίζονται να μετεγκατασταθούν στα άλλα κράτη μέλη και κοινοποιούν στα σημεία επαφής των κρατών μελών και στην ΕΥΥΑ τον αριθμό των αιτούντων που μπορούν να μετεγκατασταθούν. Προτεραιότητα δίνεται για τον σκοπό αυτό σε ευάλωτους αιτούντες κατά την έννοια του άρθρου 22 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ.
2.  Η Ιταλία και η Ελλάδα, σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της παρούσας απόφασης, με τη βοήθεια της ΕΥΥΑ και άλλων σχετικών οργανισμών, εντοπίζουν τους μεμονωμένους αιτούντες που προορίζονται να μετεγκατασταθούν στα άλλα κράτη μέλη και κοινοποιούν στα σημεία επαφής των κρατών μελών και στην ΕΥΥΑ τον αριθμό των αιτούντων που μπορούν να μετεγκατασταθούν. Προτεραιότητα δίνεται για τον σκοπό αυτό σε ευάλωτους αιτούντες κατά την έννοια των άρθρων 21 και 22 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ, και ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στους ασυνόδευτους ανήλικους.
Τροπολογία 32
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
3.  Το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη υποδεικνύουν τον αριθμό των αιτούντων που μπορούν να μετεγκατασταθούν αμέσως στο έδαφός τους και παρέχουν κάθε άλλη σχετική πληροφορία, εντός των ορίων των αριθμητικών μεγεθών που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ, αντίστοιχα.
3.  Το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την υφιστάμενη ικανότητα υποδοχής μεταναστών και υποδεικνύουν τον αριθμό των αιτούντων που μπορούν να μετεγκατασταθούν αμέσως στο έδαφός τους και παρέχουν κάθε άλλη σχετική πληροφορία, εντός των ορίων των αριθμητικών μεγεθών που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ, αντίστοιχα.
Τροπολογία 33
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η Ιταλία και η Ελλάδα παρέχουν με τη βοήθεια της ΕΥΥΑ στους αιτούντες, σε γλώσσα που κατανοούν ή είναι θεμιτό να υποθέτει κανείς ότι κατανοούν, πληροφορίες σχετικά με τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη μετεγκατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι αιτούντες έχουν επίσης πρόσβαση σε πληροφορίες που παρέχουν άλλοι φορείς όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Κατά την αρχική επεξεργασία οι αιτούντες καλούνται να κατατάξουν τα κράτη μέλη κατά σειρά προτίμησης και να υποστηρίξουν την προτίμησή τους.
Τροπολογίες 34 και 48
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 5
5.  Οι αιτούντες, τα δακτυλικά αποτυπώματα των οποίων απαιτείται να ληφθούν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013, επιτρέπεται να μετεγκατασταθούν μόνο εφόσον έχουν ληφθεί τα δακτυλικά τους αποτυπώματα.
5.  Οι αιτούντες, τα δακτυλικά αποτυπώματα των οποίων απαιτείται να ληφθούν και να διαβιβαστούν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013, επιτρέπεται να μετεγκατασταθούν μόνο εφόσον έχουν ληφθεί τα δακτυλικά τους αποτυπώματα, και τούτο με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και χωρίς να γίνει χρήση βίας ή μέτρων κράτησης.
Τροπολογία 35
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 8
8.  Για την εφαρμογή όλων των πτυχών της διαδικασίας μετεγκατάστασης που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αποστείλουν στην Ιταλία και την Ελλάδα αξιωματούχους συνδέσμους.
Διαγράφεται
Τροπολογία 36
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4
4.  Όταν η απόφαση για τη μετεγκατάσταση του αιτούντα έχει ληφθεί και πριν από την πραγματική μεταφορά, η Ιταλία και η Ελλάδα γνωστοποιούν στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο την απόφαση μετεγκατάστασής του εγγράφως. Η απόφαση προσδιορίζει το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης.
4.  Όταν η απόφαση για τη μετεγκατάσταση του αιτούντα έχει ληφθεί και πριν από την πραγματική μεταφορά, η Ιταλία και η Ελλάδα, με τη βοήθεια της ΕΥΥΑ και άλλων παραγόντων όπως είναι αξιωματούχοι σύνδεσμοι, εάν διατίθενται, πληροφορεί το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σχετικά με το κράτος μέλος μετεγκατάστασης κατά τρόπο περιεκτικό και σε γλώσσα που ο αιτών κατανοεί ή είναι θεμιτό να υποθέτει κανείς ότι κατανοεί, ή, εάν οι προτιμήσεις του αιτούντα δεν λαμβάνονται υπόψη, σχετικά με τους λόγους για αυτή την απόφαση. Η Ιταλία και η Ελλάδα επίσης γνωστοποιούν στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο την απόφαση μετεγκατάστασής του εγγράφως. Η απόφαση προσδιορίζει το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης.
Τροπολογία 37
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  την αρχική επεξεργασία των αιτήσεων·
β)  την αρχική επεξεργασία των αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των ευάλωτων σημείων και των προτιμήσεων, με σκοπό τον προσδιορισμό των πιθανών υποψηφίων για μετεγκατάσταση, και τη διαλογή των αιτούντων, συμπεριλαμβανομένων της σαφούς ταυτοποίησής τους, της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και της καταχώρισης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας.
Τροπολογία 38
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  την εκτέλεση της μεταφοράς των αιτούντων στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης.
δ)  την εκτέλεση της μεταφοράς των αιτούντων στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης. Τα έξοδα μεταφοράς στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης δεν θα πρέπει να αποτελούν ένα επιπλέον βάρος για την Ελλάδα και την Ιταλία.
Τροπολογία 39
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Αν η Ιταλία ή η Ελλάδα δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει την παρούσα απόφαση για το συγκεκριμένο κράτος μέλος για χρονική περίοδο έως τριών μηνών. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει άπαξ να επεκτείνει αυτή την αναστολή για περαιτέρω περίοδο έως τριών μηνών.
2.  Αν η Ιταλία ή η Ελλάδα δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, αφού δώσει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του, να αναστείλει την παρούσα απόφαση για το συγκεκριμένο κράτος μέλος για χρονική περίοδο έως τριών μηνών. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει άπαξ να επεκτείνει αυτή την αναστολή για περαιτέρω περίοδο έως τριών μηνών.
Τροπολογία 40
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9
Σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης η οποία προκαλείται λόγω της αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών σε ένα κράτος μέλος μετεγκατάστασης, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να θεσπίσει προσωρινά μέτρα υπέρ του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την αναστολή των υποχρεώσεων του εν λόγω κράτους μέλους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.
Σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης η οποία προκαλείται λόγω της αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών σε ένα κράτος μέλος μετεγκατάστασης, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να θεσπίσει προσωρινά μέτρα υπέρ του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Τα μέτρα αυτά μπορούν επιπρόσθετα να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την αναστολή των υποχρεώσεων του εν λόγω κράτους μέλους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.
Τροπολογία 41
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11
Η Ιταλία και η Ελλάδα υποβάλλουν κάθε τρίμηνο έκθεση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, μεταξύ άλλων και για τους χάρτες πορείας που αναφέρονται στο άρθρο 8.
Η Ιταλία και η Ελλάδα υποβάλλουν κάθε τρίμηνο έκθεση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και την ορθή χρήση των χρηματοδοτικών πόρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο της απόφασης αυτής, μεταξύ άλλων και για τους χάρτες πορείας που αναφέρονται στο άρθρο 8.
Τροπολογία 42
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α
Αξιολόγηση
Έως τον Ιούλιο 2016 η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενδιάμεση αξιολόγηση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και, εάν είναι σκόπιμο, προτείνει τις απαραίτητες συστάσεις για μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης, περιλαμβάνοντάς τις στην προοπτική του ελέγχου καταλληλότητας του Δουβλίνου που έχει ανακοινωθεί.
Έως τις …* η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή όλες τις δέουσες πληροφορίες για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης εγκαίρως.
____________
* ΕΕ: να εγγραφεί η ημερομηνία: 30 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.
Τροπολογία 43
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράρτημα IIα

Διαδικασία Μετεγκατάστασης

Διαδικασία που προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής· υπογραμμίζονται οι επιπρόσθετες διαδικαστικές ενέργειες που έχει εισαγάγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1 – Αρχική επεξεργασία για πρόσωπα που επιδιώκουν διεθνή προστασία

—  Προσδιορισμός των προσώπων για τα οποία άλλο κράτος μέλος φέρει (ή θα πρέπει να φέρει) την ευθύνη δυνάμει του κανονισμού του Δουβλίνου

→ Μεταφορές βάσει Δουβλίνου

—  Προσδιορισμός ευάλωτων αιτούντων

—  Προσδιορισμός των στενών συγγενών για από κοινού μετεγκατάσταση

—  Προσδιορισμός των προτιμήσεων των αιτούντων για ορισμένα κράτη μέλη

2 – Επιλογή αιτούντων για μετεγκατάσταση

—  Η Ιταλία/Ελλάδα προσδιορίζουν τους αιτούντες που πρόκειται να μετεγκατασταθούν.

—  Γνωστοποιούν στα κράτη μέλη τον αριθμό θέσεων που απαιτούνται καθώς και τις προτιμήσεις των αιτούντων

3 –Συμμετοχή των κρατών μελών

—  Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Ιταλία/Ελλάδα τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων μετεγκατάστασης

—  Οι αξιωματούχοι σύνδεσμοι μπορούν να διενεργούν συνεντεύξεις με αιτούντες που εξέφρασαν προτίμηση για το κράτος μέλος τους

—  Τα κράτη μέλη υποδεικνύουν τις προτιμήσεις τους για αιτούντες

4 – Απόφαση μετεγκατάστασης

—  Η Ιταλία/Ελλάδα αποφασίζουν ποίος αιτών πρόκειται να μετεγκατασταθεί και σε ποίο κράτος μέλος λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των αιτούντων και των κρατών μελών

5 – Πληροφόρηση και συναίνεση

—  Οι αιτούντες λαμβάνουν περιεκτικές πληροφορίες σχετικά με το κράτος μέλος μετεγκατάστασής τους

—  Κατ' αρχήν, οι αιτούντες συναινούν στο να μετεγκατασταθούν στο εν λόγω κράτος μέλος

6 – Μεταφορά

Μεταφορά των αιτούντων στο κράτος μέλος μετεγκατάστασης εντός ενός μηνός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Δεδομένης της ανάγκης έγκρισης άμεσων μέτρων υπέρ των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης που χαρακτηρίζεται από ξαφνική εισροή πολιτών τρίτων χωρών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση το άρθρο 78 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή, για την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να αποδεχθεί το άρθρο 78 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ ως νομική βάση μόνο ως έκτακτο μέτρο, μετά το οποίο θα ακολουθήσει μια πλήρης νομοθετική πρόταση για να αντιμετωπιστούν διαρθρωτικά οιεσδήποτε μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Εμμένει στο ότι το άρθρο 78 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ το οποίο απαιτεί τη συνήθη νομοθετική διαδικασία για μέτρα για τον προσδιορισμό του ποιο κράτος μέλος είναι αρμόδιο να εξετάσει αίτηση διεθνούς προστασίας, από κοινού με το άρθρο 80 δεύτερη πρόταση ΣΛΕΕ, οι διατάξεις του οποίου υλοποιούν την αρχή της αλληλεγγύης όπως εκφράζεται στο άρθρο 80 πρώτη πρόταση, αποτελούν την ορθή νομική βάση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περαιτέρω υπογραμμίζει το γεγονός ότι η έγκριση αυτής της απόφασης πραγματοποιείται με την αυστηρή επιφύλαξη της δέσμης νομικών βάσεων που θα έχει στη διάθεσή του ο συννομοθέτης στο μέλλον, ιδιαίτερα όσον αφορά το άρθρο 78 από κοινού με το άρθρο 80 ΣΛΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με ένα σύστημα μόνιμης μετεγκατάστασης βάσει του άρθρου 78 παράγραφος 2 και του άρθρου 80 έως το τέλος του 2015, όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να συντάξει νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίας στην περίπτωση όπου η Επιτροπή δεν υποβάλει αυτή τη νομοθετική πρόταση εν ευθέτω χρόνω.


Αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ
PDF 603kWORD 136k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ (2014/2213(INI))
P8_TA(2015)0307A8-0218/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα τον τίτλο XVIII,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τις ειδικές διατάξεις για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Ιουνίου 2011, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη συνέχεια της Εδαφικής Ατζέντας και του Χάρτη της Λειψίας: Προς ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη χωροταξική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ – βασικά χαρακτηριστικά ενός αστικού θεματολογίου της ΕΕ (COM(2014)0490),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2014 σχετικά με το πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας (REFIT): Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές (COM(2014)0368),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2012, με τίτλο «Έξυπνες πόλεις και κοινότητες – Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας», (C(2012)4701),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 1998 με τίτλο «Αειφόρος αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: πλαίσιο δράσης» (COM(1998)0605),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 1997 με τίτλο «Προς ένα πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(1997)0197),

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – Προώθηση της ανάπτυξης και της καλής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ, Ιούλιος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Πόλεις του αύριο: επενδύοντας στην Ευρώπη», Βρυξέλλες, 17 και 18 Φεβρουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Ψηφιακό μέλλον – ταξίδι στα οράματα του 2050 και πολιτικές προκλήσεις, πόλεις, χωριά και κοινότητες», 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Πόλεις του αύριο: Προκλήσεις, οράματα, η πορεία μπροστά), Βρυξέλλες, Οκτώβριος 2011,

–  έχοντας υπόψη τη Υπουργική Δήλωση έναντι του Αστικού Θεματολογίου της ΕΕ, η οποία εγκρίθηκε κατά την άτυπη συνεδρίαση των αρμόδιων υπουργών της ΕΕ για ζητήματα εδαφικής συνοχής και αστικών θεμάτων, στις 10 Ιουνίου 2015 στη Ρίγα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν στις 19 Νοεμβρίου 2014 στις Βρυξέλλες σχετικά με την έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας που εγκρίθηκαν κατά το άτυπο συμβούλιο των αρμόδιων για ζητήματα πολιτικής συνοχής υπουργών στις 24 και 25 Απριλίου 2014 στην Αθήνα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της πολωνικής Προεδρίας για την εδαφική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ και τη μελλοντική πολιτική συνοχής, τα οποία εγκρίθηκαν κατά το άτυπο συμβούλιο των αρμόδιων για ζητήματα πολιτικής συνοχής, εδαφικής και αστικής ανάπτυξης της ΕΕ υπουργών, στις 24-25 Νοεμβρίου 2011 στο Πόζναν,

–  έχοντας υπόψη την εδαφική ατζέντα της ΕΕ για το 2020, όπως συμφωνήθηκε στο άτυπο συμβούλιο των αρμόδιων για ζητήματα χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης υπουργών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2011 στο Gödöllő,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Τολέδο, που εγκρίθηκε από το άτυπο συμβούλιο υπουργών για την αστική ανάπτυξη στο Τολέδο στις 22 Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη της Λειψίας για τις βιώσιμες ευρωπαϊκές πόλεις, που εγκρίθηκε από το άτυπο συμβούλιο υπουργών για την αστική ανάπτυξη στις 24-25 Μαΐου 2007 στη Λειψία,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 25ης Ιουνίου 2014, με θέμα «Προς ένα ολοκληρωμένο αστικό θεματολόγιο της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), της 23ης Απριλίου 2015, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ – βασικά χαρακτηριστικά ενός αστικού θεματολογίου της ΕΕ» (COM(2014)0490),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0218/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός(6) και το 72 % του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζούσε σε αστικές περιοχές(7), και μέχρι το έτος 2050, σχεδόν το 80 % του πληθυσμού της γης θα διαμένει σε αστικές περιοχές(8)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις λειτουργικές αστικές περιοχές της ΕΕ περιλαμβάνεται και μια ενιαία πολυκεντρική δομή, η οποία οικοδομείται γύρω από μεγάλες και μικρομεσαίες πόλεις και περιαστικές περιοχές και η οποία εκφεύγει των παραδοσιακών διοικητικών ορίων περιλαμβάνοντας διάφορα εδάφη που αντιμετωπίζουν κοινές οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλεις, οι κωμοπόλεις και οι λειτουργικές αστικές περιοχές, όπως οι μητροπολιτικές περιοχές, όχι μόνο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμμετοχική δημοκρατία, αλλά αποτελούν και τους βασικούς οικονομικούς πυλώνες και τις κινητήριες δυνάμεις της απασχόλησης για την ΕΕ, δεδομένου ότι η καινοτομία και οι νέες οικονομικές δραστηριότητες πηγάζουν συχνά από το αστικό περιβάλλον· λαμβάνοντας, συνεπώς, υπόψη ότι αποτελούν μείζον πλεονέκτημα για την ΕΕ στις σχέσεις της με άλλα μέρη του κόσμου, αλλά είναι συγχρόνως και οι βασικές περιοχές στις οποίες θα πρέπει να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην ανάπτυξη και την απασχόληση και στις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ο κοινωνικός αποκλεισμός (για παράδειγμα, νέοι χαμηλής κατάρτισης στην αγορά εργασίας), η έλλειψη προσβασιμότητας και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλεις, οι κωμοπόλεις και οι λειτουργικές αστικές περιοχές και περιφέρειες ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ· λαμβάνοντας, αφετέρου, υπόψη ότι διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την επίτευξη βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης και αυτάρκειας, καθώς και για την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών (όπως οι νέες μορφές οικονομικής δραστηριότητας) για την ενθάρρυνση της αστικής κινητικότητας και των ανταγωνιστικών και φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων μεταφορών, προωθώντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική και εδαφική συνοχή, την υγεία και την ασφάλεια·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός ορισμένων πόλεων γηράσκει και μειώνεται και οι ίδιες αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της έκτασης των υποδομών και των δημοσίων υπηρεσιών που προσφέρουν, ενώ ο πληθυσμός άλλων πόλεων αυξάνεται, γεγονός που εντείνει την πίεση στις υπάρχουσες υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες και επιδεινώνει άλλα προβλήματα, όπως την ανεργία (των νέων), τον κοινωνικό αποκλεισμό, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, την άναρχη δόμηση και τη ρύπανση στις πόλεις, στοιχεία που αυξάνουν σημαντικά το χρόνο μετακίνησης και μειώνουν την ποιότητα ζωής πολλών Ευρωπαίων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις και οι οποίες σχετίζονται με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή, τις μεταφορές και τη δημογραφική αλλαγή, μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με τη σύναψη εταιρικών σχέσεων μεταξύ των πόλεων και των γύρω περιοχών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια οι χώροι διασύνδεσης έχουν διευρυνθεί σημαντικά, ιδίως λόγω των εξελίξεων στους τομείς των μεταφορών και των επικοινωνιών, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη ανάπτυξης εργαλείων για την προώθηση της συνδεσιμότητας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρωτοβουλίες έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην αειφόρο ανάπτυξη των πόλεων και της αστικής πολιτικής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 70 % των ευρωπαϊκών πολιτικών και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εφαρμόζονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί μεγαλύτερη συνεκτικότητα σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ των διαφόρων πολιτικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων επιχορηγήσεων της ΕΕ, αξιοποιώντας πλήρως το κοινό στρατηγικό πλαίσιο (Τίτλος II, Κεφάλαιο I, άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 – κανονισμός για τον καθορισμό κοινών διατάξεων) και μέσω της βελτίωσης του πολιτικού συντονισμού με τους ενδιαφερομένους και τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς και μεταξύ αυτών, διότι η τομεακή προσέγγιση της πολιτικής της ΕΕ μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές και νομοθεσία που ενδέχεται να μην ευνοούν την ύπαρξη λειτουργικών αστικών περιοχών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1997 η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με ένα πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον στην ΕΕ(9), αλλά ότι ο ρόλος των ευρωπαϊκών πόλεων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ είναι ακόμη υπό συζήτηση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρελθόν, το Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής να παρουσιάσει ένα «πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον» ως πλαίσιο για τη μελλοντική αστική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικουρικότητα, όπως προσδιορίζεται στη ΣΛΕΕ, καθώς και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, που βασίζεται σε συντονισμένες ενέργειες της ΕΕ, των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών, και η αρχή της εταιρικής σχέσης, είναι ουσιώδη στοιχεία για την ορθή εφαρμογή όλων των πολιτικών της ΕΕ και ότι η διάθεση των πόρων και οι αρμοδιότητες των τοπικών και περιφερειακών αρχών θα πρέπει να ενισχυθούν αναλόγως·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013) ενισχύει την αστική διάσταση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) προβλέποντας τη διάθεση τουλάχιστον του 5 % της χρηματοδοτικής στήριξής τους σε ολοκληρωμένες ενέργειες για την αειφόρο αστική ανάπτυξη, με την ανάθεση διαχειριστικών καθηκόντων στις αρχές των πόλεων, ιδίως δε περισσότερων αρμοδιοτήτων για καθήκοντα τα οποία άπτονται τουλάχιστον της επιλογής των δραστηριοτήτων, με τη δημιουργία μέσων όπως οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις (ΟΕΕ) και η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (CLLD), με τη διάθεση ειδικού προϋπολογισμού για "καινοτόμες δράσεις" προκειμένου να δοκιμαστούν νέες λύσεις σε σχέση με την αειφόρο αστική ανάπτυξη, καθώς και με τη δημιουργία ενός δικτύου αστικής ανάπτυξης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης που προβλέπεται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) και ο ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τη συμμετοχή των αρχών των πόλεων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ από τα αρχικά στάδια·

Η αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ

1.  θεωρεί ότι οι πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να στηρίζουν τις κωμοπόλεις, τις πόλεις και τις λειτουργικές αστικές περιοχές και να τους επιτρέπουν να εκφράζουν και να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητές τους ως κινητήριων μοχλών της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της αειφόρου ανάπτυξης· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι αυτές οι κωμοπόλεις, οι πόλεις και οι λειτουργικές αστικές περιοχές πρέπει να συνδέονται στενότερα με το σύνολο του ευρωπαϊκού κύκλου χάραξης πολιτικής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή και, ενδεχομένως, από τα κράτη μέλη να προτείνουν τρόπους για την εισαγωγή ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης, μέσω της προσαρμογής των διαθέσιμων εργαλείων και σύμφωνα με το άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, δίνοντας στην τοπική αυτοδιοίκηση τη δυνατότητα να διαπιστώνει εάν έχουν ληφθεί υπόψη οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, επιτρέποντας τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στις διεργασίες πολιτικής από τα αρχικά στάδια, και καθιστώντας δυνατή την εφαρμογή στρατηγικών εδαφικής ανάπτυξης βάσει επαρκών στοιχείων και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της μελλοντικής νομοθεσίας·

Προς έναν ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον

3.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να εργαστεί για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για το αστικό περιβάλλον· υποστηρίζει την καθιέρωση αυτού του προγράμματος ως ενός συνεκτικού πλαισίου για τις πολιτικές της ΕΕ με αστική διάσταση, το οποίο θα πρέπει να στοχεύει στην καλύτερη σύνδεση των αστικών λύσεων με τις προκλήσεις της ΕΕ, στην καλύτερη προσαρμογή των τομεακών πολιτικών και των βαθμίδων διακυβέρνησης, στην καλύτερη στόχευση της χρηματοδότησης της ΕΕ προς τις σχετικές τοπικές αστικές προκλήσεις και στην καλύτερη εκτίμηση των εδαφικών επιπτώσεων των τομεακών πολιτικών· πιστεύει ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον θα πρέπει ειδικότερα να προωθήσει την ανάπτυξη λύσεων για τη διακυβέρνηση, οι οποίες θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προκλήσεις και τους στόχους της βιώσιμης, οικονομικής και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξης των κωμοπόλεων, των πόλεων και των λειτουργικών αστικών περιοχών στην Ευρώπη·

4.  αναγνωρίζει ότι, αν και δεν υπάρχει σαφής αρμοδιότητα της ΕΕ στην αστική ανάπτυξη, ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών της ΕΕ έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στις κωμοπόλεις, τις πόλεις και τις λειτουργικές αστικές περιοχές· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι καλά αναπτυγμένες και καθιερωμένες εθνικές και περιφερειακές αστικές πολιτικές αποτελούν προϋπόθεση για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον· θεωρεί ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να αποτελέσει μια στρατηγική για τις κωμοπόλεις, τις πόλεις και τις λειτουργικές αστικές περιοχές στην ΕΕ, που μακροπρόθεσμα θα εξελιχθεί σε μια πολιτική για το αστικό περιβάλλον σε επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αστική εδαφική ανάπτυξη θα πρέπει να βασίζεται στην ισορροπημένη εδαφική οργάνωση με μια πολυκεντρική αστική δομή, σύμφωνα με την Εδαφική Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020·

5.  φρονεί ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον πρέπει να αποτελέσει κοινή προσπάθεια της Επιτροπής, των κρατών μελών, των τοπικών αρχών και άλλων ενδιαφερομένων για τον εξορθολογισμό, τον συντονισμό και την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ που έχουν αστική διάσταση με τη βοήθεια μιας πρακτικής, ολοκληρωμένης και συντονισμένης αλλά παράλληλα και ευέλικτης προσέγγισης, η οποία πρέπει να υιοθετηθεί στο εσωτερικό των πόλεων, κωμοπόλεων και λειτουργικών αστικών περιοχών, και μαζί με αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές εδαφικές ιδιαιτερότητες, καθώς και με σεβασμό στη θεσμική αρχιτεκτονική του κάθε κράτους μέλους·

6.  πιστεύει ότι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τους γενικούς στόχους και τη γενική στρατηγική της ΕΕ, κυρίως την «Ευρώπη 2020», και με τους στόχους της εδαφικής συνοχής· τονίζει ότι η σημασία των διοικητικών ορίων φθίνει ολοένα και περισσότερο στην προσπάθεια αντιμετώπισης των αναπτυξιακών προκλήσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον πρέπει να είναι συμμετοχικό και να λαμβάνει σαφώς υπόψη την πολυμορφία των εδαφικών οντοτήτων στην ΕΕ και τις διασυνοριακές και αγροτικές-αστικές συνδέσεις, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών που παρέχουν οι λειτουργικές αστικές περιοχές στην ύπαιθρο που τις περιβάλλει·

7.  προτρέπει την Επιτροπή να δημοσιεύσει ανακοίνωση στην οποία να περιγράφονται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά του μελλοντικού ευρωπαϊκού προγράμματος για το αστικό περιβάλλον, με βάση το «αστικό κεκτημένο» και την εκτεταμένη διαβούλευση με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της·

Η ενσωμάτωση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την εδαφική ανάπτυξη στη χάραξη πολιτικής και τη νομοθεσία της ΕΕ

8.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόζει μια περισσότερο τοποκεντρική ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση όταν επεξεργάζεται νέες πολιτικές πρωτοβουλίες για τις αστικές περιοχές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή και να ενισχυθούν οι κωμοπόλεις, οι πόλεις και οι λειτουργικές αστικές περιοχές για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μεταξύ άλλων εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ για τη στήριξη έξυπνων και βιώσιμων σχεδίων σε ευρωπαϊκές πόλεις, τα οποία βοηθούν στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να καθιερώσει, ως γενικό κανόνα, μια εκτίμηση των εδαφικών επιπτώσεων όσον αφορά την αστική διάσταση, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρακτική σκοπιμότητα όλων των σχετικών πρωτοβουλιών πολιτικής της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, να είναι δεκτική στη συμπερίληψη στοιχείων από τις αποκεντρωμένες βαθμίδες διακυβέρνησης κατά την εκπόνηση εκτιμήσεων επιπτώσεων και νέων πολιτικών (προσέγγιση «από τη βάση προς την κορυφή») και να διασφαλίσει ότι όλες οι σχετικές τομεακές πολιτικές της ΕΕ θα καλύπτουν επαρκώς τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κωμοπόλεις, οι πόλεις και οι λειτουργικές αστικές περιοχές· καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει τις εν λόγω εκτιμήσεις των εδαφικών επιπτώσεων στα ακόλουθα στοιχεία: ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη, εδαφική ολοκλήρωση, πτυχές διακυβέρνησης, ρύθμισης, εφαρμογής σε τοπικό επίπεδο, και συνοχή με άλλους στόχους πολιτικής·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να συστηματοποιήσει και να αναλύσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τα κοινά εννοιολογικά πλαίσια («αστικό κεκτημένο»), προκειμένου να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις και ασυνέπειες και να δοθεί σαφής ορισμός της ολοκληρωμένης αειφόρου αστικής ανάπτυξης και, συνεπώς, να προσδιοριστούν οι κοινοί συνεκτικοί και διαφανείς στόχοι της ΕΕ στον τομέα αυτό·

11.  είναι πεπεισμένο ότι, προκειμένου οι αστικές περιοχές να μπορούν να αξιολογούνται ακριβέστερα, και όχι αποκλειστικά με τον δείκτη ΑΕγχΠ, είναι απαραίτητο να διατίθενται επαρκή στοιχεία· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι είναι απαραίτητο να συγκεντρώνει και να παρέχει η Eurostat λεπτομερέστερα δεδομένα σε τοπικό επίπεδο και να συνεχιστούν ο αστικός έλεγχος και οι έρευνες τέτοιου τύπου· καλεί, επίσης, την Επιτροπή να δημιουργήσει μέσα που θα μπορούν να καταγράφουν την πρόοδο και τον αντίκτυπο του ολοκληρωμένου προγράμματος για το αστικό περιβάλλον σε επίπεδο ΕΕ·

12.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να περιορίσει τη γραφειοκρατία που σχετίζεται με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο, καθώς και να εξασφαλίσει ότι σε κάθε μελλοντική κανονιστική ρύθμιση θα αναλύονται διεξοδικά οι συνέπειες της εφαρμογής της σε τοπικό επίπεδο·

Η αστική διάσταση των μέσων άσκησης πολιτικής και της χρηματοδότησης της ΕΕ

13.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ και τα χρηματοδοτικά της μέσα διαθέτουν περισσότερες δυνατότητες για τη στήριξη σύνθετων ολοκληρωμένων εδαφικών στρατηγικών για τις λειτουργικές αστικές περιοχές μέσω ενός κοινού στρατηγικού σχεδιασμού και κοινών κανόνων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση των διαθέσιμων νέων μέσων, όπως οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις και η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και των νέων ευέλικτων επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ), προκειμένου να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής ανάπτυξης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επεξεργαστούν ένα συνεκτικό σύνολο κατάλληλων δεικτών προκειμένου να εκτιμηθεί καλύτερα η αστική διάσταση των εφαρμοζόμενων δράσεων και πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία·

14.  επισημαίνει την ανάγκη να γίνει η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του δυναμικού των μακροπεριφερειακών στρατηγικών για την επιτυχή εφαρμογή της ολοκληρωμένης αστικής προσέγγισης· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει και να ενσωματώσει επαρκώς πτυχές του ευρωπαϊκού προγράμματος για το αστικό περιβάλλον και να τονίσει την αστική διάσταση στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα μοντέλο σχεδιασμού και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

15.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, μολονότι η νέα πολιτική συνοχής είναι νομικά δεσμευτική όσον αφορά τις πτυχές που συνδέονται με τις πόλεις, και κυρίως όσον αφορά τη συμμετοχή των πόλεων στο στάδιο του προγραμματισμού, η πραγματική συμμετοχή των εκπροσώπων των πόλεων και των αστικών περιοχών στη διαμόρφωση της πολιτικής είναι περιορισμένη, και πιστεύει ότι αυτό μπορεί να βελτιωθεί με τη συμμετοχή τους στις διεργασίες πολιτικής από τα αρχικά στάδια, για παράδειγμα μέσω διαβούλευσης, αξιολόγησης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης (λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον Κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την εταιρική σχέση (άρθρο 5.3 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)) όταν υλοποιούνται προγράμματα και έργα με χρηματοδότηση της ΕΕ, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη συμμετοχή των κωμοπόλεων, των κωμοπόλεων και των λειτουργικών αστικών περιοχών στην προετοιμασία, διαχείριση και διακυβέρνηση των προγραμμάτων, μεταξύ άλλων και σε διασυνοριακό επίπεδο·

16.  ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή των κωμοπόλεων και των πόλεων στα προγράμματα των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων· πιστεύει ότι τα αντλούμενα διδάγματα θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν μια σημαντική σύσταση πολιτικής για την ανάπτυξη πολιτικής συνοχής μετά το 2020· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να ελέγξει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος για το αστικό περιβάλλον σε τρία επιλεγμένα θεματικά πεδία που αντανακλούν τις προκλήσεις των αστικών περιοχών («πιλοτικά σχέδια για τα αστικά κέντρα»), ιδίως μέσω της εξασφάλισης του διατομεακού συντονισμού των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ, της άρσης των υφιστάμενων αλληλοεπικαλύψεων και της εφαρμογής του μοντέλου πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της διενέργειας εκτιμήσεων των εδαφικών επιπτώσεων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα στο θέμα αυτό·

17.  ζητεί καλύτερο συντονισμό και ενσωμάτωση των επενδυτικών πολιτικών της ΕΕ που έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν βιώσιμη, ολοκληρωμένη και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς αστική ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση του κανονιστικού πλαισίου για τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), των επιδοτούμενων προγραμμάτων της ΕΕ (όπως το LIFE, το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη κ.λπ.) και των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής, καθώς και των δημόσιων (εθνικών) επενδύσεων, του ιδιωτικού κεφαλαίου και των ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων με σκοπό να αποκτήσουν το μέγιστο αποτέλεσμα μόχλευσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων· υπογραμμίζει την ανάγκη για εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας όλων των επενδυτικών πολιτικών, ενίσχυση των συνεργιών και αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης και αλληλεπικάλυψης·

Ένα νέο μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης

18.  υπενθυμίζει ότι οι σημαντικότερες σύγχρονες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις εκφεύγουν των παραδοσιακών διοικητικών ορίων, ενώ η αυξανόμενη αναντιστοιχία μεταξύ διοικητικών και εδαφικών δομών (συνεργασία αστικών και περιαστικών περιοχών, αστική-αγροτική συνεργασία κ.λπ.) απαιτεί νέες μορφές ευέλικτης διακυβέρνησης, προκειμένου να συνεχιστεί η ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη λειτουργικών περιοχών·

19.  πιστεύει ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον θα πρέπει να βασίζεται σε μια νέα μέθοδο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της οποίας η συμμετοχή σε τοπικό επίπεδο θα είναι εντονότερη σε όλα τα στάδια του κύκλου της πολιτικής, με αποτέλεσμα οι πολιτικές να προσεγγίζουν περισσότερο την πραγματικότητα και να καθίστανται περισσότερο συνεπείς και να ανταποκρίνονται στις διαρκείς μεταμορφώσεις των λειτουργικών αστικών περιοχών· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι η Επιτροπή των Περιφερειών, ως όργανο που εκπροσωπεί τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, θα πρέπει να διαδραματίσει το δικό της ρόλο στη διαδικασία αυτή·

20.  προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει στοιχεία για ένα νέο μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, το οποίο θα βασίζεται σε εταιρικές σχέσεις και αυθεντική συνεργασία και θα μεταφέρει την πολυεπίπεδη συνεργασία πέραν των απλών διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ένα μοντέλο το οποίο θα συνδυάζει τυπικές κυβερνητικές δομές με άτυπες ευέλικτες δομές διακυβέρνησης που θα ανταποκρίνονται στις νέες πραγματικότητες της ψηφιοποιημένης κοινωνίας «των δικτύων», και το οποίο θα είναι ανάλογο του επιπέδου των προκλήσεων, ένα μοντέλο το οποίο θα βελτιώνει την πολυεπίπεδη συνεργασία, τόσο κάθετα όσο και οριζόντια, με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, φέρνοντας έτσι την κυβέρνηση πιο κοντά στους πολίτες και ενισχύοντας τη δημοκρατική νομιμοποίηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος· προτείνει να καταστεί αυτό το sui generis προσαρμοστικό μοντέλο η μέθοδος εργασίας του μελλοντικού ευρωπαϊκού προγράμματος για το αστικό περιβάλλον, αφού εγκριθεί από τους εταίρους και ύστερα από διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

Διαχείριση γνώσεων και ανταλλαγή δεδομένων

21.  θεωρεί ότι οι αστικές πλατφόρμες και τα αστικά δίκτυα (όπως το πρόγραμμα URBACT, το Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης) και άλλα προγράμματα με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των πόλεων (π.χ. Civitas, σύμφωνο των Δημάρχων, Mayors Adapt, πρωτοβουλία «Ευφυείς πόλεις και κοινότητες», πλαίσιο αναφοράς για τις Βιώσιμες Πόλεις και Managenergy) έχουν αποτελέσει εξαίρετη ευκαιρία για τη συμμετοχή τοπικών, περιφερειακών και διασυνοριακών φορέων στην αστική ανάπτυξη και για την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των φορέων· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει και να εξασφαλίσει τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των πλατφορμών αυτών, προκειμένου να έχουν οι τοπικοί φορείς τη δυνατότητα να τις κατανοήσουν καλύτερα και να συμμετάσχουν σε αυτές με αποτελεσματικότερο τρόπο·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων που παρέχονται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων και άλλων δραστηριοτήτων δικτύωσης μεταξύ των πόλεων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει μηχανισμούς για την καλύτερη κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των έργων μέσω των υπηρεσιών της και να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα ενσωματώνονται στις πολιτικές εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο·

23.  πιστεύει ότι, για τη χάραξη περισσότερο προσαρμοσμένων πολιτικών, η βάση δεδομένων Urban Audit πρέπει να επικαιροποιηθεί και να βελτιωθεί · ενθαρρύνει την Eurostat και την Επιτροπή να παρέχουν και να συγκεντρώνουν λεπτομερέστερα στοιχεία, τα οποία θα συλλέγονται κάθε φορά που εφαρμόζονται οι πολιτικές – σε πολλές περιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι η συλλογή δεδομένων ροής –μέτρηση των σχέσεων μεταξύ των πόλεων και των γύρω περιοχών τους, καθώς και στο εσωτερικό των λειτουργικών αστικών περιοχών– αποκτά επίσης ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση αυτών των σύνθετων λειτουργικών περιοχών και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώνει και να αναλύει τα δεδομένα αυτά και να τα μετατρέπει σε στοιχεία τεκμηρίωσης για την ανάπτυξη πολιτικών·

Υλοποίηση του μελλοντικού ευρωπαϊκού προγράμματος για το αστικό περιβάλλον

24.  πιστεύει ότι, προκειμένου να καταστεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον αποτελεσματικό μέσο, θα πρέπει να αποτελεί ένα κοινό και τακτικά ενημερωμένο εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο θα επικεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό προκλήσεων στο ευρύτερο πλαίσιο των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

25.  πιστεύει ακράδαντα ότι οι προκλήσεις αυτές πρέπει να ανταποκρίνονται στα ακόλουθα κριτήρια: 1) να συμφωνούν με το κοινό εννοιολογικό πλαίσιο· 2) να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για το αστικό περιβάλλον, με σημαντικό αντίκτυπο στις κωμοπόλεις, τις πόλεις και τις λειτουργικές αστικές περιοχές εντός και μεταξύ των κρατών μελών· 3) να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν μονομερώς από τα κράτη μέλη· 4) να προκύπτουν όταν η προσέγγιση της ΕΕ έχει σαφή προστιθέμενη αξία· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει εργασίες για τη χαρτογράφηση των προκλήσεων αυτών, αλλά και να εντοπίσει εναπομένοντες φραγμούς, κρούσματα έλλειψης συνοχής στις πολιτικές ή κενά ως προς τις ικανότητες και γνωστικά κενά, σε στενή συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως σε τοπικό επίπεδο·

26.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν υψηλότερο βαθμό διατομεακού συντονισμού των πολιτικών με αστική διάσταση σε όλες τις βαθμίδες διακυβέρνησης, επιτρέποντας την καλύτερη ενσωμάτωση της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης· καλεί τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (ΓΔ REGIO), η οποία είναι αρμόδια για τις αστικές πολιτικές της ΕΕ, σε στενή συνεργασία με την διϋπηρεσιακή ομάδα της Επιτροπής σχετικά με την «Αστική Ανάπτυξη», να ηγηθεί της διαδικασίας αυτής και να εξασφαλίσει ότι η αστική διάσταση λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις σχετικές νέες πρωτοβουλίες· καλεί τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ορίσει πολιτικό επικεφαλής εντός τού Σώματος των Επιτρόπων, προκειμένου να παρέχει στρατηγική κατεύθυνση στο πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον των ευρωπαϊκών πολιτικών και να υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με το πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον·

27.  ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει ειδικό συντονιστή της ΕΕ για αστικά θέματα, που θα στηρίζεται στις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες ή όργανα εντός της Επιτροπής και ο οποίος θα ελέγχει και θα αξιολογεί την πρακτική εφαρμογή του συγκεκριμένου συντονισμού σε οριζόντιο (συμμετοχή όλων των σχετικών τομέων πολιτικής) και κάθετο (συμμετοχή όλων των βαθμίδων διακυβέρνησης) επίπεδο· θεωρεί ότι ο ειδικός συντονιστής της ΕΕ για αστικά θέματα θα πρέπει, με τη βοήθεια της διυπηρεσιακής ομάδας της Επιτροπής για την «Αστική Ανάπτυξη», να καθιερώσει μία «ενιαία θυρίδα» για τις αστικές πολιτικές εντός της Επιτροπής και να διασφαλίσει την ορθή συλλογή, διαχείριση και διάδοση των δεδομένων σχετικά με τις αστικές πολιτικές εντός και μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, κατά τρόπον ώστε να καθιερωθεί ένας μηχανισμός αφύπνισης για έγκαιρη προειδοποίηση και συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών από τα αρχικά στάδια των διεργασιών πολιτικής που έχουν αντίκτυπο στις πόλεις, τις κωμοπόλεις και τις λειτουργικές αστικές περιοχές·

28.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει, παράλληλα με τη χρήση των υφιστάμενων δομών και π.χ. στο πλαίσιο του «πιλοτικού σχεδίου για τα αστικά κέντρα», ενιαία σημεία παροχής πληροφοριών στα κράτη μέλη σχετικά με την αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ (ενιαίες αστικές θυρίδες) προκειμένου να παρέχει πλήρη στοιχεία, ιδίως σχετικά με διάφορες πρωτοβουλίες, κατευθυντήριες γραμμές και δημοσιονομικές δυνατότητες της ΕΕ σε σχέση με την αστική ανάπτυξη·

29.  καλεί την Επιτροπή να διοργανώνει τακτικά συνόδους κορυφής για αστικά θέματα με βάση το φόρουμ «Πόλεις του αύριο», συγκεντρώνοντας ενδιαφερόμενους φορείς από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και από διάφορους τομείς· πιστεύει ότι αυτές οι σύνοδοι κορυφής θα προσφέρουν στις πόλεις μια πραγματική ευκαιρία να συμμετέχουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τους φορείς χάραξης πολιτικής από όλους τους σχετικούς τομείς των ασκούμενων πολιτικών και θα συμβάλουν στην αξιολόγηση των επιπτώσεων που προκαλούν οι πολιτικές της ΕΕ στις κωμοπόλεις, τις πόλεις και στις λειτουργικές αστικές περιοχές και στην εξεύρεση του καλύτερου δυνατού τρόπου με τον οποίο μπορούν να συμμετέχουν στις μελλοντικές πρωτοβουλίες·

30.  προτρέπει τα κράτη μέλη να συνεργάζονται πλήρως με τις πόλεις και τις λειτουργικές αστικές περιοχές και να επιδιώκουν την υποχρεωτική συμμετοχή τους στην ανάπτυξη και στον προγραμματισμό των στρατηγικών πολιτικών (όπως εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα, συμφωνίες εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακά προγράμματα)· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανταλλαγή εμπειριών τους σχετικά με τα εθνικά προγράμματα αστικής ανάπτυξης, η οποία ενισχύει τις δυνατότητες των πόλεων να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μέσω της διοργάνωσης τακτικών άτυπων συνεδριάσεων του Συμβουλίου των αρμόδιων υπουργών για την αστική ανάπτυξη·

Εξωτερική διάσταση του ευρωπαϊκού προγράμματος για το αστικό περιβάλλον

31.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πλήρως υπόψη τις τρέχουσες προπαρασκευαστικές εργασίες για το θεματολόγιο Habitat III και να εξασφαλίσουν ότι το μελλοντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον είναι πλήρως συμβατό και εναρμονισμένο με τους σκοπούς και τους στόχους της εν λόγω παγκόσμιας αστικής ατζέντας· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με την εξωτερική διάσταση του ευρωπαϊκού προγράμματος για το αστικό περιβάλλον και πιστεύει ότι το πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον θα μπορούσε να αποτελέσει τη συνεισφορά της ΕΕ στον διεθνή διάλογο για τη «Νέα ατζέντα για το αστικό περιβάλλον» των Ηνωμένων Εθνών και στη διάσκεψη Habitat ΙΙΙ για τη στέγαση και την αειφόρο αστική ανάπτυξη το 2016·

32.  πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφής, συνεπής και ανοιχτή συμμετοχή της ΕΕ και των κρατών μελών, μέσω διαβούλευσης και συμβολής των τοπικών και περιφερειακών αρχών, στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), σχετικά με την ανάπτυξη νέων προτύπων για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, με σεβασμό στις καθολικές κατευθυντήριες γραμμές των ΗΕ για την αστική ανάπτυξη και τη χωροταξία· τονίζει ότι τα νέα πρότυπα ISO θα πρέπει να θεωρούνται υποστηρικτικό και όχι κανονιστικό μέσο·

o
o   o

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
(4) ΕΕ C 390 E της 18.12.2012, σ. 10.
(5) ΕΕ C 184 E της 6.8.2009, σ. 95.
(6) Parag Khanna, Beyond City Limits, Foreign Policy, 6 Αυγούστου 2010.
(7) Eurostat - City Statistics, 2014.
(8) The Vertical Farm, www.verticalfarm.com.
(9) Ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 1997 με θέμα «Προς ένα πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(1997)0197).


Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ
PDF 563kWORD 188k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τις επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση (2014/2245(INI))
P8_TA(2015)0308A8-0173/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή με τίτλο «Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: Προώθηση της ανάπτυξης και της καλής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ», της 23ης Ιουλίου 2014 (εφεξής «έκτη έκθεση συνοχής»),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ειδικότερα τα άρθρα 4, 162, 174 έως 178 και 349,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (εφεξής «ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων»)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τις ειδικές διατάξεις για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (EΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8),

–  έχοντας υπόψη την «Εδαφική Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 - Προς μια Ευρώπη έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς, με ποικίλες περιφέρειες» όπως συμφωνήθηκε στην άτυπη σύνοδο Υπουργών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, η οποία διεξήχθη στις 19 Μαΐου 2011 στην πόλη Γκέντελε (Gödöllő) της Ουγγαρίας,

–  έχοντας υπόψη την όγδοη έκθεση προόδου της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή με τίτλο «Η περιφερειακή και αστική διάσταση της κρίσης», της 26ης Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιανουαρίου 2014, με θέμα «Ευφυής εξειδίκευση: δικτύωση κέντρων αριστείας για μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής»(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την ετοιμότητα των κρατών μελών της ΕΕ για μια αποτελεσματική και έγκαιρη έναρξη της νέας περιόδου προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική έκθεση του 2013 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών μέσω της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και των άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020(13),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Ένα πλαίσιο για τη νέα γενιά καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων – οι ενωσιακές πλατφόρμες ιδίων κεφαλαίων και χρέους» (COM(2011)0662),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Χρηματοπιστωτικά μέσα για τις ΜΜΕ συγχρηματοδοτηθέντα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» (ειδική έκθεση αριθ. 2/2012),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (Συνοχής) στις 19 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 3ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή(14),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – 'Έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη(15),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2015 (COM(2015)0116),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Ιανουαρίου 2015, με τίτλο «Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015» (COM(2015)0016),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - καταπολέμηση της απάτης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0173/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αδιαμφισβήτητος ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζει η ενωσιακή πολιτική συνοχής στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής των περιφερειών των κρατών μελών και την παροχή στήριξης στη δημιουργία θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αντιπροσωπεύει τη βασική επενδυτική πολιτική ενωσιακής κλίμακας στην πραγματική οικονομία και αποτελεί καθιερωμένο εργαλείο για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας στην ΕΕ, με προϋπολογισμό άνω των 350 δισεκατομμύριων EUR για την περίοδο έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η πολιτική συνοχής αποδεικνύεται βασικό εργαλείο για τη διατήρηση του επιπέδου των επενδύσεων σε διάφορα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μερικά κράτη μέλη αποτελεί την κύρια πηγή δημόσιων επενδύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απτός και ορατός χαρακτήρας των αποτελεσμάτων της πολιτικής συνοχής έχει επιβεβαιωθεί από πολλές διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το 2013 δείχνουν τη μακροχρόνια ανεργία στην Ένωση σε ιστορικά υψηλά επίπεδα της τάξης του 5,1% του εργατικού δυναμικού· ότι η μακροχρόνια ανεργία έχει σοβαρές για επιπτώσεις για τα άτομα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους και μπορεί να μετατραπεί σε διαρθρωτική, ιδίως σε απόκεντρες περιφέρειες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα σημειώθηκε πτώση της τάξης του 15% στις δημόσιες δαπάνες της Ένωσης σε πραγματικούς όρους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές περιφέρειες, ιδίως εκείνες που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις, δεν έχουν κατορθώσει να συμβάλουν επαρκώς στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και κυρίως του βασικού στόχου για επίτευξη ποσοστού απασχόλησης 75% έως το 2020, του στόχου για μείωση του αριθμού των φτωχών κατά 20 εκατομμύρια, καθώς και τον στόχο για περιορισμό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της έχουν εξελιχθεί με τον χρόνο, με γνώμονα τις νέες απειλές και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση, καθώς και ότι η ίδια η πολιτική συνοχής έχει συνδεθεί στενότερα με τη συνολική πολιτική ατζέντα της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι ο αρχικός ρόλος που είχε η πολιτική συνοχής – η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες και τις πλέον μειονεκτούσες περιφέρειες – πρέπει να ενδυναμωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ένα μέσο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και άλλων αναπτυξιακών στρατηγικών της ΕΕ αλλά πρέπει να θεωρείται και ως επενδυτική πολιτική στις περιφέρειες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκτη έκθεση συνοχής, η οικονομική κρίση είχε αρνητικό αντίκτυπο στη μακροπρόθεσμη τάση γεφύρωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και, παρόλο που διαπιστώθηκαν ορισμένες θετικές τάσεις, στην έναρξη της νέας περιόδου προγραμματισμού οι ανισότητες μεταξύ των διαφόρων ειδών περιφερειών εξακολουθούν να είναι μεγάλες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω της θεματικής συγκέντρωσης, οι πόροι που διατίθενται για την πολιτική συνοχής προορίζονται για έναν περιορισμένο αριθμό στρατηγικών στόχων με δυνατότητες ενίσχυσης της ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας, κοινωνικής ένταξης, περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χωρίς χρηστή διακυβέρνηση είναι αδύνατο να επιτευχθούν υψηλά ποσοστά ανάπτυξης και περιφερειακής οικονομικής σύγκλισης δεδομένης της ανάγκης για αποτελεσματικότερη συμμετοχή όλων των εταίρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και με γνώμονα την αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα αποτελούν στρατηγικά εργαλεία για την καθοδήγηση των επενδύσεων στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, όπως προβλέπεται στα άρθρα 14, 16 και 29 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, με ένα χρονοδιάγραμμα για την υποβολή και έγκρισή τους, σύμφωνα με το οποίο οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης θα έπρεπε να έχουν εγκριθεί έως το τέλος Αυγούστου 2014 και τα επιχειρησιακά προγράμματα έως το τέλος Ιανουαρίου 2015, το αργότερο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άτυπη σύνοδος υπουργών στο Γκέντελε (Gödöllő) της Ουγγαρίας το 2011 έχει ζητήσει από τις διαδοχικές προεδρίες του Συμβουλίου για τα έτη 2015 και 2016 να αξιολογήσουν και να εξετάσουν εάν η εδαφική ατζέντα της ΕΕ 2020 θα πρέπει να επανεξετασθεί, λαμβάνοντας υπόψη το πώς λειτουργεί στην πράξη, και κατόπιν να προωθήσουν ενδεχομένως την όποια επανεξέταση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 175 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη ασκούν και συντονίζουν την οικονομική τους πολιτική με σκοπό να επιτυγχάνουν τους στόχους της συνολικής αρμονικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και ότι το νέο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη αυτών των στόχων·

Επιτεύγματα και προκλήσεις της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013)

1.  υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί το κύριο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, στην τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής εξάρτησης, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020· υπογραμμίζει ότι, παρά τις δυσκολίες συγχρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες, οι επενδύσεις από την πολιτική συνοχής έχουν μετριάσει σημαντικά τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και έχουν παράσχει σταθερότητα σε περιφέρειες εξασφαλίζοντας τη ροή της χρηματοδότησης όταν οι σε εθνική και περιφερειακή κλίμακα δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν απότομα· υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής αντιστοιχούσε σε ποσοστό 21 % των δημοσίων επενδύσεων στην ΕΕ συνολικά και σε ποσοστό 57 % στις χώρες συνοχής·

2.  τονίζει ότι η πολιτική συνοχής έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελεί άμεση αντίδραση με ευέλικτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κενού επενδύσεων για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, για παράδειγμα μειώνοντας την εθνική συγχρηματοδότηση και προβαίνοντας σε πρόσθετες προκαταβολικές πληρωμές, καθώς και ανακατευθύνοντας 13% της συνολικής χρηματοδότησης (45 δισεκατομμύρια EUR) προς στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης με άμεσα αποτελέσματα· ως εκ τούτου, θεωρεί απαραίτητη τη διενέργεια μιας ουσιαστικής και ενδελεχούς ενδιάμεσης αναθεώρησης που θα επιτρέψει τον επαναπροσδιορισμό των στόχων και των ποσοστών συγχρηματοδότησης εφόσον αλλάξουν οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των κρατών μελών ή ορισμένων περιφερειών·

3.  υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει τον στόχο της προαγωγής της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών (άρθρο 3 ΣΕΕ)·

4.  επικροτεί την πρόσφατη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής με σκοπό την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, βάσει ενός συνεκτικού στρατηγικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020 με σαφείς στόχους και κίνητρα για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα· καλεί όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, και ιδίως τις κυριότερες αρχές, να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου για την πολιτική συνοχής, εστιάζοντας κυρίως στην επίτευξη καλύτερων επιδόσεων και αποτελεσμάτων· καλεί όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες να θεσπίσουν επαρκώς λειτουργικούς μηχανισμούς πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και συντονισμού για τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των προγραμμάτων και της στήριξης στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

5.  τονίζει ότι ένα σταθερό δημοσιονομικό και οικονομικό – καθώς και ρυθμιστικό, διοικητικό και θεσμικό – περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής αλλά δεν πρέπει να προδικάζει την επίτευξη των στόχων και των σκοπών· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αναστολή πληρωμών, που προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, θα μπορούσε να υπονομεύσει την ικανότητα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών να σχεδιάζουν αποτελεσματικά και να αξιοποιούν τους πόρους από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020· υπογραμμίζει ότι, για να επιτευχθούν τόσο οι στόχοι της συνοχής όσο και της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η πολιτική πρέπει να ευθυγραμμίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο με τις τομεακές πολιτικές και να επιτυγχάνονται συνέργειες με τα άλλα επενδυτικά προγράμματα της ΕΕ· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι σύμφωνα με το άρθρο 175 της ΣΛΕΕ όλες οι οικονομικές πολιτικές επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

6.  υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας προγραμματισμού, υλοποίησης και αξιολόγησης στα κράτη μέλη αποτελεί βασική προτεραιότητα για να επιτυγχάνονται έγκαιρα και επιτυχή αποτελέσματα στην πολιτική συνοχής·

7.  επισημαίνει ότι, παρά το ότι η πολιτική συνοχής έχει αμβλύνει τον αντίκτυπο της κρίσης, οι περιφερειακές ανισότητες παραμένουν μεγάλες, και ότι ο στόχος της πολιτικής συνοχής για μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων, με την παροχή ειδικής στήριξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, δεν έχει επιτευχθεί ακόμα παντού·

8.  επισημαίνει ότι, παρά την κρίση και το γεγονός ότι τα τοπικά δημοσιονομικά συστήματα δέχθηκαν μεγάλη πίεση, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές αναγκάστηκαν να συνεχίσουν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πολιτών για πιο προσβάσιμες δημόσιες υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας·

9.  τονίζει τη σημασία της αναβιομηχάνισης της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η βιομηχανική παραγωγή αντιπροσωπεύει μερίδιο τουλάχιστον 20% του ΑΕγχΠ των κρατών μελών της ΕΕ έως το 2020· υπενθυμίζει ως εκ τούτου τη μεγάλη σημασία της προληπτικής στήριξης και ενίσχυσης των αρχών της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της κανονιστικής αξιοπιστίας, με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης εντός της Ευρώπης·

Προβλήματα στην εφαρμογή και στις πληρωμές

10.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις σημαντικές διαρθρωτικές καθυστερήσεις στην εκκίνηση των περιόδων προγραμματισμού της πολιτικής συνοχής, που είναι απόρροια της καθυστέρησης στην έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της διαδικασίας μεταφοράς· επισημαίνει ότι η καθυστέρηση αυτή μπορεί να αυξήσει την πίεση στις πιστώσεις πληρωμών, ιδίως στα έτη 2017 και 2018 και έτσι να αυξήσει τις ανησυχίες για τη λυπηρή συσσώρευση πληρωμών σε εκκρεμότητα, που ανέρχονται σε περίπου 25 δισεκατομμύρια EUR για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 παρατηρεί ότι παρόλο που -εάν εξεταστεί σε ευρύτερο πλαίσιο- η κατάσταση στον τομέα της συνοχής είναι καλύτερη σε σύγκριση με την ανάπτυξη της υπαίθρου ή την αλιεία, η ανησυχία αυτή παραμένει δεδομένου ότι, για ορισμένα κράτη μέλη, μένει ακόμα να εγκριθεί μεγάλος αριθμός προγραμμάτων· τονίζει ότι αυτές οι καθυστερήσεις ενδέχεται να υπονομεύσουν την αξιοπιστία του προϋπολογισμού της ΕΕ και της πολιτικής συνοχής, την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητά της, συνιστώντας πρόκληση για την ικανότητα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών να ολοκληρώσουν την υλοποίηση της περιόδου 2007-2013 και να σχεδιάζουν αποτελεσματικά και να αξιοποιούν τους πόρους από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020· χαιρετίζει τις πρόσφατες προσπάθειες των κρατών μελών και της Επιτροπής σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει την έγκριση, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, όλων των υπόλοιπων επιχειρησιακών προγραμμάτων, δεδομένου ότι έχει ήδη εγκριθεί από το Κοινοβούλιο η αναθεώτηση του ΠΔΠ που είναι αναγκαία για τη χρήση των αναξιοποίητων πόρων του 2014, καθώς και το συνοδευτικό σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού·

11.  υπενθυμίζει ότι το πρόβλημα της συσσώρευσης ανεξόφλητων πληρωμών επηρεάζει την πολιτική συνοχής περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τομέα πολιτικής της ΕΕ, με ανεξόφλητους λογαριασμούς ύψους 24,8 δισεκατομμυρίων EUR στο τέλος του 2014 για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) κατά την περίοδο 2007-2013, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση 5,6 % σε σχέση με το 2013· προτρέπει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για την κάλυψη των εν λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών· υπογραμμίζει ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει πρωτίστως τους μικρότερους και πλέον ευάλωτους δικαιούχους της πολιτικής συνοχής, όπως οι ΜΜΕ, οι ΜΚΟ και οι σύλλογοι, δεδομένης της περιορισμένης ικανότητάς τους να προχρηματοδοτούν τις δαπάνες·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για τη μείωση του επιπέδου των ανεξόφλητων λογαριασμών, ιδίως στην πολιτική συνοχής, στο τέλος του έτους στο διαρθρωτικό επίπεδό του κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ, όπως ορίζεται στην κοινή δήλωση που συνοδεύει τη δημοσιονομική συμφωνία του 2015, και σημειώνει το έγγραφο της Επιτροπής «Στοιχεία σχεδίου για την επαναφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ σε βιώσιμη τροχιά», που του παραδόθηκε στις 23 Μαρτίου 2015· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευσή της να παρουσιάσει σχέδιο πληρωμών το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση πριν από την παρουσίαση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2016· επιπλέον, υπενθυμίζει σε όλα τα θεσμικά όργανα τη δέσμευσή τους να καταλήξουν σε συμφωνία και να μεριμνήσουν για την εφαρμογή ενός σχεδίου όπως αυτού του 2015 και μέχρι την ενδιάμεση αναθεώρηση του τρέχοντος ΠΔΠ·

13.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι με την προτεινόμενη αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ(16), που αφορά τη μεταφορά 11,2 δισεκατομμυρίων EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων για το σύνολο του τομέα 1β βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισμού ΠΔΠ, και με τη μεταφορά(17) 8,5 δισεκατομμυρίων EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων από το 2014 στο 2015 βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, αποφεύγεται η ακύρωση των εν λόγω πιστώσεων πληρωμών στον τομέα 1β, αλλά δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το υποκείμενο πρόβλημα των καθυστερήσεων στον προγραμματισμό, ούτε αλλάζει το γεγονός ότι η χρόνια καθυστέρηση της εφαρμογής και οι συστηματικά καθυστερημένες πληρωμές μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στους τελικούς δικαιούχους·

14.  υπογραμμίζει ότι η ως άνω συσσώρευση πληρωμών σε εκκρεμότητα από κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ του τομέα 1β είναι στην πραγματικότητα ο σημαντικότερος άμεσος παράγοντας που θέτει σε κίνδυνο την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή, τόσο την προηγούμενη όσο και, πιθανότατα, την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020· επαναλαμβάνει ότι ο αντίκτυπος αυτής της συσσώρευσης γίνεται έντονα αισθητός από τους αρμόδιους για την πολιτική συνοχής παράγοντες επιτόπου, μερικές φορές σε ακραίο βαθμό· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να καταρτίσει έναν χάρτη πορείας που να προβλέπει ειδικό χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένων, βήμα προς βήμα δράσεων πολιτικής, με την υποστήριξη ειδικών δημοσιονομικών μέσων, και τούτο για να μειωθεί και στη συνέχεια να εξαλειφθεί η συσσώρευση πληρωμών· ελπίζει ότι το Συμβούλιο θα συνειδητοποιήσει τελικά τη σοβαρότητα και μη βιωσιμότητα της κατάστασης και θα είναι έτοιμο να συμβάλει ενεργά για την εξεύρεση μόνιμης λύσης στο πρόβλημα· είναι πεπεισμένο ότι πρωταρχικός στόχος αυτών των δράσεων πρέπει να είναι η αισθητή μείωση αυτής της συσσώρευσης εντός του έτους 2015·

15.  τονίζει ότι είναι επιτακτικό το να αρχίσει η εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων ευθύς μόλις αυτά εγκριθούν, για να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα των επενδύσεων, να ενισχυθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας, να επιτευχθεί μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας και να υποστηριχθούν οι κλιματικοί και ενεργειακοί στόχοι της Ένωσης και ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επισπεύσουν την έγκρισή τους, χωρίς τούτο να βλάψει την ποιότητά τους· ζητεί από την Επιτροπή – ενώ θα δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη συνέχισης της καταπολέμησης της απάτης– να αναλύσει όλους τους δυνατούς τρόπους εξορθολογισμού των εσωτερικών της διαδικασιών για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες βάσει των δύο σεναρίων για την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην έναρξη της εφαρμογής·

16.  ζητεί από την Επιτροπή, δεδομένων των ανωτέρω στοιχείων: να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο τα μέτρα που εξετάζει για να διευκολύνει το ταχύτερο δυνατόν την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου ιδίως να αποφευχθούν αποδεσμεύσεις κονδυλίων το 2017, μαζί με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα· να εξηγήσει τον αντίκτυπο της καθυστέρησης πληρωμών στην έναρξη εφαρμογής των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων· και να προτείνει λύσεις για να περιορισθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ζημία· ζητεί περαιτέρω από την Επιτροπή στο πλαίσιο της έκθεσης για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων να αναλύσει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας η καθυστερημένη εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020, και να διατυπώσει συστάσεις με βάση τα διδάγματα που έχουν αντληθεί μέχρι τούδε·

17.  πιστεύει ότι το ΠΔΠ 2014-2020 που προέκυψε από την πρόταση τροποποίησης του κανονισμού ΠΔΠ που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της οποίας συσσωρεύονται μόνο στο οικονομικό έτος 2015 οι αδιάθετοι πόροι του 2014, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο να αποδεσμευτούν το 2018 τα προγράμματα που δεν εγκρίθηκαν το 2014 και, ως εκ τούτου, δεν ευνοεί την πλήρη αξιοποίηση των πόρων και την αποτελεσματική υποστήριξη των επενδύσεων της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση. καλεί την Επιτροπή, κατά την κατάρτιση της στρατηγικής έκθεσης του 2017 που προβλέπεται στο άρθρο 53 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, να προτείνει το συντομότερο δυνατό κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων νομοθετικού χαρακτήρα, ώστε να αποφευχθεί ο εν λόγω κίνδυνος αποδέσμευσης·

18.  ανησυχεί για τη χαμηλή απορρόφηση κονδυλίων την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 σε ορισμένα κράτη μέλη και προειδοποιεί ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι λόγοι που την προκάλεσαν προκειμένου να μην επαναληφθούν τα ίδια προβλήματα στην επόμενη περίοδο· υπογραμμίζει ότι η διοικητική ικανότητα είναι βασική για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή της πολιτικής συνοχής· τονίζει ότι η αστάθεια στον δημόσιο τομέα, σε συνδυασμό με τον ανεπαρκή συντονισμό των πολιτικών, μπορεί να υπονομεύσει την επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΔΕΤ και συνιστά απειλή για την αποτελεσματική διαχείριση των πολιτικών συνολικά·

19.  προτείνει ότι κατά την κατάρτιση της επόμενης περιόδου προγραμματισμού θα μπορούσαν οι ρυθμιστικές διατάξεις για τον προγραμματισμό να ενσωματωθούν χωριστά και πριν από τις δημοσιονομικές προτάσεις, αποσυνδέοντας έτσι τις συζητήσεις για το περιεχόμενο και τα χρήματα και παρέχοντας επαρκή χρόνο για τη διεξοδική προετοιμασία των προγραμμάτων· υπενθυμίζει πως παρόλο που οι ρυθμιστικές διατάξεις είναι πολύ αναλυτικές, δεν θα πρόσφεραν πλήρη διαβεβαίωση στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες και μπορεί να αποτελούν πηγή για διαφορετικές ερμηνείες· παρατηρεί ότι υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια για την απλοποίηση των ρυθμιστικών διατάξεων·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τις περιπτώσεις δημοσιονομικής διόρθωσης ή αναστολής πληρωμών, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση·

Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο των έξυπνων, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς επενδύσεων για την περίοδο 2014-2020

21.  επαναλαμβάνει τον αρχικό ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών, παρέχοντας ιδιαίτερη στήριξη στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· υπογραμμίζει ότι από τη φύση της και τον αρχικό της σχεδιασμό, όπως ορίζεται στη Συνθήκη, η πολιτική συνοχής προορίζεται να συμβάλλει στους στόχους της Ένωσης, ειδικότερα στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και τον θεμελιώδη στόχο της Συνθήκης για ενίσχυση της εδαφικής συνοχής·

22.  χαιρετίζει το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και την εν δυνάμει μόχλευση από αυτό· υπογραμμίζει ότι κύριος στόχος του ΕΤΣΕ πρέπει να είναι να εξασφαλιστεί οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να ωφελούνται όλες οι περιφέρειες της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η προσθετικότητα των πόρων του ΕΤΣΕ -και, κατά συνέπεια, η προσθετικότητα και η συνεργία μεταξύ αυτού και των ΕΔΕΤ- και, στο ίδιο πνεύμα, συνιστά στα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαμψη της Οικονομίας το 2008, ειδικότερα όσον αφορά τις έξυπνες επενδύσεις·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ενισχυμένο συντονισμό και συνεκτικότητα ανάμεσα σε όλες τις επενδυτικές και αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ, και ιδίως την πολιτική συνοχής, καθώς και μεταξύ των ΕΔΕΤ, άλλων ταμείων της ΕΕ και των εθνικών και περιφερειακών μηχανισμών χρηματοδότησης, ώστε να εξασφαλίζεται συμπληρωματικότητα και αυξημένες συνέργειες, να αποφεύγονται οι αλληλοκαλύψεις και η διπλή στήριξη και να εξασφαλίζεται υψηλή προστιθέμενη αξία της ενωσιακής χρηματοδότησης· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις συνέργειες στις επικείμενες εκθέσεις συνοχής· προτείνει η υλοποίηση του νέου επενδυτικού σχεδίου της ΕΕ να αξιοποιεί τις εμπειρίες των τριών κοινών πρωτοβουλιών JEREMIE, JESSICA και JASMINE, που επέφεραν αύξηση στην αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων από 1,2 δισεκατομμύρια EUR την περίοδο 2000-2006 σε 8,4 δισεκατομμύρια EUR την περίοδο 2007-2012· ζητεί να διενεργηθεί λεπτομερής και ενδελεχής ανάλυση σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ)·

24.  υπογραμμίζει ότι η νομοθεσία της πολιτικής συνοχής προβλέπει την εκτεταμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων, με σκοπό να διπλασιασθεί η συνεισφορά τους σε περίπου 25-30 δισεκατομμύρια EUR την περίοδο 2014-2020, χάρις στην επέκταση του θεματικού τους πεδίου και την παροχή μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες· υπογραμμίζει τον ρόλο των χρηματοδοτικών μέσων στην κινητοποίηση πρόσθετων δημόσιων ή ιδιωτικών κοινών επενδύσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αστοχίες της αγοράς, σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και με τις προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής· υποστηρίζει ειδικότερα την επιμερισμένου κινδύνου πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ και καλεί την Επιτροπή να καταβάλει πάσα προσπάθεια για να καταστήσει τα χρηματοδοτικά μέσα εύχρηστα και δελεαστικά για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, εξασφαλίζοντας έτσι τον διπλασιασμό των συνεισφορών σε χρηματοδοτικά μέσα και την εδραίωση του ότι οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων ενστερνίζονται αυτόν τον στόχο· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστούν η διαφάνεια, η λογοδοσία και ο έλεγχος για τα χρηματοδοτικά μέσα που περιλαμβάνουν χρήματα της ΕΕ·

25.  προειδοποιεί, ωστόσο, ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν θα πρέπει να υπονομεύει τη στρατηγική συνεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη προοπτική του προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής· τονίζει ότι ο αναπροσανατολισμός των διαρθρωτικών ταμείων θα ήταν αντιπαραγωγικός και δεν μπορεί, ως εκ τούτου, να γίνει αποδεκτός καθώς θα έθετε την αποτελεσματικότητά τους –και την ανάπτυξη των περιφερειών– σε κίνδυνο· επισημαίνει ότι οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις προς τα κράτη μέλη που έχουν συμφωνηθεί βάσει του τομέα 1β του ΠΔΠ 2014-2020 δεν μπορούν να τροποποιηθούν για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων· τονίζει ότι η αντικατάσταση των επιχορηγήσεων με δάνεια, ίδια κεφάλαια ή εγγυήσεις, ενώ έχει ορισμένα πλεονεκτήματα, πρέπει να εκτελεσθεί με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ανισότητες και την ποικιλομορφία των πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των περιφερειών σχετικά με τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων· επισημαίνει ότι οι περιφέρειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από τόνωση των επενδύσεων έχουν συχνά χαμηλές ικανότητες διοίκησης και απορρόφησης·

26.  προειδοποιεί ότι η ευελιξία που παρέχεται κατά την επιλογή έργων εντός του ΕΤΣΕ δημιουργεί τον κίνδυνο να κατευθύνονται οι επενδύσεις στα πιο ανεπτυγμένα κράτη μέλη, υπονομεύοντας την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τη σχέση μεταξύ ΕΤΣΕ και ΕΔΕΤ·

Αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και προσανατολισμός των επιδόσεων για την πολιτική συνοχής 2014-2020

27.  τονίζει τη σπουδαιότητα όλων των μέτρων που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, της απλούστευσης, της αποδοτικότητας και του προσανατολισμού της πολιτικής συνοχής στις επιδόσεις και στα αποτελέσματα, στοιχεία που θα διασφαλίσουν τη μετάβαση από τα κριτήρια απορρόφησης των κονδυλίων προς την ποιότητα των δαπανών και την υψηλή προστιθέμενη αξία των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων· προτείνει στο πλαίσιο αυτό να πραγματοποιηθούν τεχνικές προσαρμογές στους σχετικούς κανονισμούς ΕΔΕΤ·

28.  χαιρετίζει τη μεγαλύτερη θεματική συγκέντρωση της στήριξης επενδύσεων σε έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που αποβλέπουν στην προώθηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής εξάρτησης και τον περιορισμό της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και σε ενισχυμένη εστίαση στα αποτελέσματα και στη μετρησιμότητα όσον αφορά τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020, με στόχο την περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη συνοχή· διατηρεί ταυτόχρονα την απαίτηση για μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τις περιφέρειες, ανάλογα με τις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες, ειδικά στο πλαίσιο της δεινής κρίσης, έτσι ώστε να μειωθούν τα αναπτυξιακά χάσματα ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες της Ένωσης· ζητεί μια ουσιαστικά ολοκληρωμένη και εδαφική προσέγγιση για τη στόχευση προγραμμάτων και έργων που ανταποκρίνονται στις επιτόπου ανάγκες·

29.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν συνοχή μεταξύ των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και των επιχειρησιακών προγραμμάτων με σκοπό την επαρκή κάλυψη των ειδικών ανά χώρα συστάσεων και την ευθυγράμμιση με τις διαδικασίες οικονομικής διακυβέρνησης, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο πρώιμου επαναπρογραμματισμού·

30.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αρχική αντίθεση του Κοινοβουλίου και τονίζει την ευθύνη του για πλήρη συμμετοχή, έλεγχο και εποπτεία ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παράσχουν πλήρη, διαφανή και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τα κριτήρια και όλη τη διαδικασία που θα μπορούσε να επιφέρει ο επαναπρογραμματισμός και η αναστολή υποχρεώσεων ή πληρωμών των ΕΔΕΤ, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 15 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων· επισημαίνει ότι η απόφαση για αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων ή πληρωμών θα πρέπει να αποτελεί έσχατη λύση, εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι υπόλοιπες επιλογές και αφού έχουν εκτιμηθεί οι πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, καθώς η αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων ή των πληρωμών θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής συνολικά· θεωρεί ότι στόχος της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας πρέπει να είναι η επίτευξη περισσότερο βιώσιμης και αποτελεσματικής πολιτικής συνοχής και απορρίπτει την ιδέα να τιμωρούνται οι περιφέρειες, οι περιοχές ή/και οι πολίτες για μακροοικονομικές αποφάσεις που λαμβάνονται από τις εθνικές κυβερνήσεις· εφιστά την προσοχή στον σημαντικό διοικητικό φόρτο που ενδέχεται να προκαλέσει ο επαναπρογραμματισμός των ταμείων υπενθυμίζει ότι πρόταση επαναπρογραμματισμού που έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού απαιτεί προηγούμενη διαβούλευση με τη σχετική επιτροπή παρακολούθησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού·

31.  επισημαίνει ότι οι παρατυπίες πηγάζουν σε σημαντικό βαθμό από περίπλοκες απαιτήσεις και ρυθμίσεις· τονίζει ότι ο αριθμός των παρατυπιών κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων συνοχής θα μπορούσε να μειωθεί με την απλούστευση της διαχείρισης και των διαδικασιών, με ταχεία μεταφορά των προσφάτως εγκεκριμένων σχετικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, καθώς και με ενίσχυση των διοικητικών δυνατοτήτων, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· τονίζει, κατά συνέπεια, την ανάγκη για ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους κατά τις επαληθεύσεις που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίζεται η δέουσα χρήση των πιστώσεων του ΕΤΣΕ, καθώς και την ανάγκη προσπαθειών για βελτιστοποίηση και την περαιτέρω ευελιξία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, εστιάζοντας περισσότερο στην εκτίμηση των κινδύνων και την ορθή κατανομή των αρμοδιοτήτων όλων των αρχών, χωρίς παράλληλα να υπονομεύεται η θέσπιση διαδικασιών ενισχυμένου ελέγχου προκειμένου να προλαμβάνονται πιο αποτελεσματικά οι παρατυπίες και, κατά συνέπεια, να αποφεύγονται οι δημοσιονομικές διορθώσεις, καθώς και οι διακοπές και οι αναστολές των πληρωμών· ανησυχεί για τα χαμηλά ποσοστά εκταμίευσης χρηματοδοτικών μέσων προς τους δικαιούχους, δεδομένου ιδίως του στόχου να αυξηθεί η χρήση αυτών των μέσων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη, τις διαχειριστικές αρχές και τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που εργάζονται με αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα να κάνουν πλήρη χρήση της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται μέσω των χρηματοδοτικών μέσων -της τεχνικής συμβουλευτικής πλατφόρμας (FI-TAP) και της υπηρεσίας fi-compass·

Απασχόληση, ΜΜΕ, νεολαία και εκπαίδευση

32.  τονίζει ότι τα ΕΔΕΤ θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στην ανατροπή των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και ότι, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να διευκολυνθεί και να απλουστευθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση την οποία παρέχει ο πολυταμειακός προγραμματισμός, με αποτελεσματικότερο συντονισμό και μεγαλύτερη ευελιξία των ταμείων, που καθιστά δυνατή την καλύτερη εκμετάλλευση των συνεργιών ειδικότερα μεταξύ ΕΚΤ και ΕΤΠΑ· επισημαίνει ότι οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ δεν μπορούν να παραγάγουν βέλτιστα αποτελέσματα εάν δεν υπάρχουν οι σχετικές υποδομές και τα κατάλληλα όργανα· εφιστά την προσοχή στο ότι τα ΕΔΕΤ μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την κοινωνική ένταξη και θα πρέπει, επομένως, να κινητοποιηθούν για να βοηθήσουν στην ενσωμάτωση μειονεκτουσών και ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι Ρομά και τα άτομα με αναπηρία, καθώς και για να στηρίξουν τη μετάβαση από τις θεσμικές στις δημοτικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες·

33.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των μειονοτικών ομάδων σε ολόκληρη την Ένωση, δεδομένου ότι υπόκεινται σε κάθε είδους κοινωνικούς αποκλεισμούς και είναι, συνεπώς, πιθανότερο να πληγούν από τη διαρθρωτική ανεργία· εκτιμά ότι οποιοσδήποτε προγραμματισμός πολιτικής προς την κατεύθυνση της κοινωνικής συνοχής στην Ένωση οφείλει να λάβει υπόψη την ενσωμάτωση των μειονοτήτων·

34.  επισημαίνει τον βασικό ρόλο των ΜΜΕ στη δημιουργία θέσεων εργασίας και υπογραμμίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΜΜΕ όσον αφορά την προώθηση της έξυπνης ανάπτυξης και της ψηφιακής οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· ζητεί ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον που θα ενθαρρύνει τη σύσταση και λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων, ιδίως των επιχειρήσεων που δημιουργούνται από νέους και των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές· υπογραμμίζει τη σημασία της μείωσης των γραφειοκρατικών εμποδίων που επιβάλλονται στις ΜΜΕ και της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση, καθώς και την ανάγκη στήριξης προγραμμάτων και κύκλων κατάρτισης που προάγουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων·

35.  υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν μέχρι και το 99 % του επιχειρηματικού ιστού της ΕΕ και προσφέρουν το 80 % των θέσεων εργασίας στην ΕΕ·

36.  εκφράζει την ανησυχία του για το ιδιαίτερα χαμηλό όριο (5 εκατομμύρια EUR) που έχει θέσει η Επιτροπή για παροχή στήριξης από το ΕΤΠΑ σε μικρής κλίμακας πολιτιστικές υποδομές και υποδομές βιώσιμου τουρισμού, το οποίο επιπλέον ορίζεται ως συνολικές δαπάνες αντί για τις επιλέξιμες δαπάνες και τονίζει τον ισχυρό θετικό αντίκτυπο που μπορούν να έχουν αυτά τα έργα στην περιφερειακή ανάπτυξη, όσον αφορά τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο, την κοινωνική ένταξη και την ελκυστικότητα·

37.  συμφωνεί με την ανάλυση της Επιτροπής ότι πρέπει να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων ορισμένων κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά, αφενός, την οικονομική ανάπτυξη και, αφετέρου, την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και με γνώμονα έναν ουσιαστικό διάλογο με τους εταίρους και τους ενδιαφερόμενους φορείς· τονίζει ότι μια σαφής στρατηγική για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των κρατών μελών όσον αφορά τη διοικητική ικανότητα και την ποιότητα της δικαιοσύνης είναι καίριος παράγοντας για την υλοποίηση των εν λόγω προτεραιοτήτων·

38.  τονίζει τη σημασία του ΕΚΤ καθώς και του προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, τα οποία πρέπει να στηρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα βιώσιμα έργα δημιουργίας θέσεων εργασίας, για παράδειγμα υπό τη μορφή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών·

39.  προειδοποιεί ότι τα ανησυχητικά ποσοστά ανεργίας των νέων απειλούν να επιφέρουν την απώλεια μιας ολόκληρης γενιάς, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και την ανεργία· επιμένει ότι η προώθηση της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας πρέπει να παραμείνει κορυφαία προτεραιότητα, για την επίτευξη της οποίας είναι απολύτως απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή της ΕΕ και στην οποία η ολοκληρωμένη χρήση του ΕΚΤ, του ΕΤΠΑ, του Ταμείου Συνοχής και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)· θεωρεί ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί εν προκειμένω μια προσέγγιση περισσότερο προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, για να εξασφαλίζεται η πλέον αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, ώστε να τονωθεί η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, να αυξηθούν τα εισοδήματα και να ωφεληθεί ολόκληρη η οικονομία της ΕΕ· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό τον ζωτικό ρόλο του προγράμματος Εγγυήσεις για τη Νεολαία για την παροχή βοηθείας σε νέους κάτω των 25 ετών είτε να βρουν μια θέση εργασίας καλής ποιότητας ή να αποκτήσουν την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την εύρεση εργασίας· τονίζει ότι πρέπει να διατεθούν το συντομότερο δυνατόν οι απαραίτητοι πόροι ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και τα λοιπά μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΠΑΝ· πιστεύει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται σαφείς και κατανοητοί δείκτες επιπτώσεων, ώστε η συμβολή των ενωσιακών ταμείων στην ανάπτυξη και την απασχόληση να μπορεί να εκτιμηθεί σωστά

40.  επαναλαμβάνει ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να εξευρεθούν περαιτέρω τρόποι για τη βελτίωση των επιδόσεων στον τομέα της απασχόλησης των νέων καθώς, παρά την έγκριση του κανονισμού ΕΚΤ και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, τα εν λόγω αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά· υπογραμμίζει την πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει άμεση στήριξη για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας·

41.  τονίζει ότι, εξαιτίας των αλλαγών στα πρότυπα παραγωγής και της γήρανσης του πληθυσμού, ο ρόλος του ΕΚΤ, και των επενδύσεων στην προσαρμογή των δεξιοτήτων των εργαζομένων, έχει αυξηθεί σημαντικά· πιστεύει ακράδαντα ότι, στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις εθνικές προσεγγίσεις των κρατών μελών· ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι οι διαθέσιμοι πόροι θα χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικά και αποδοτικά με στόχο να διασφαλίζεται η απασχολησιμότητα των εργαζομένων, η ισότητα των φύλων και η κοινωνική ένταξη· υπογραμμίζει, ταυτόχρονα, ότι χρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ προγράμματα κατάρτισης πρέπει επίσης να προσαρμοστούν στις ανάγκες των επιχειρηματιών και των διευθυντικών στελεχών προκειμένου να διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, κυρίως των ΜΜΕ, που δημιουργούν την πλειοψηφία των θέσεων εργασίας στην Ένωση·

42.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεχίζουν να εργάζονται, ιδίως, για την βελτίωση και εδραίωση της πλατφόρμας των ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), δεδομένου ότι αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο διευκόλυνσης της κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρώπη, και δη της διασυνοριακής, μέσω της βελτίωσης των γνώσεων των εργαζομένων για την ενωσιακή αγορά εργασίας, της ενημέρωσής τους σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης και της πλαισίωσής τους κατά την αναζήτηση εργασίας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν και να υποστηρίξουν τα διασυνοριακά δίκτυα της EURES, μεταξύ άλλων ως αναγνώριση του γεγονότος ότι οι μεθοριακοί εργαζόμενοι είναι οι πρώτοι που έρχονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που δημιουργεί η προσαρμογή και η αναγνώριση των τυπικών επαγγελματικών προσόντων· σημειώνει ότι, μέσω της συνένωσης δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, κοινωνικών εταίρων, τοπικών και περιφερειακών αρχών καθώς και άλλων ιδιωτικών φορέων, τα δίκτυα αυτά ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την διασυνοριακή κινητικότητα·

43.  επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να αξιοποιείται η συνδρομή των νέων τεχνολογιών στην προσπάθεια δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας· συντάσσεται με την άποψη ότι η Επιτροπή οφείλει να συνδέσει την μείωση της ανεργίας με τα μέσα του Ψηφιακού Θεματολογίου και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

44.  σημειώνει ότι στην Ένωση το επίπεδο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου παραμένει αυξημένο και ότι το πρόβλημα αυτό έχει αντίκτυπο στο ποσοστό ανεργίας των νέων· τονίζει ότι το πρόβλημα αυτό είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί μέσω της χρησιμοποίησης του ΕΚΤ προκειμένου να εκσυγχρονιστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα προγράμματα διδασκαλίας·

45.  τονίζει ότι, χωρίς αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των συντελεστών της αγοράς εργασίας, θα είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων πτυχιούχων στην ΕΕ· τονίζει, ειδικότερα, ότι η διδασκαλία των γνώσεων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται στην αγορά εργασίας συντέλεσε στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των νέων και στη μείωση των κοινωνικών διαφορών·

46.  υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της δημιουργίας θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκή κονδύλια προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία των γυναικών· συντάσσεται με την άποψη ότι οι γυναίκες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την τεχνολογική πρόοδο προκειμένου να αποκτήσουν πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας και καλεί την Επιτροπή να επενδύσει σε αυτό το θέμα·

47.  επιβεβαιώνει την ανάγκη δημιουργίας υποδομών φύλαξης για μικρά παιδιά, προκειμένου να ενισχυθεί η παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασίας, και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να στηρίξει καινοτόμα προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση· επισημαίνει ότι οι επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί αυξάνουν τις πιθανότητες των γυναικών να λαμβάνουν ενεργό μέρος στην οικονομική ζωή και στην αγορά εργασίας·

48.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους σχετικά με την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, να λάβουν υπόψη τις ανάγκες των γυναικών που επιστρέφουν από άδεια μητρότητας, να δώσουν κίνητρα στους εργοδότες να προσλαμβάνουν γυναίκες μετά την άδεια μητρότητας, να διευκολύνουν ρυθμίσεις για ευέλικτα εργασιακά ωράρια και να προωθήσουν πρόσθετα προγράμματα εκπαίδευσης (διά βίου μάθησης) που θα δίνουν στις γυναίκες τη δυνατότητα να επανέλθουν ομαλά στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία·

Διακυβέρνηση της πολιτικής

49.  επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να εφαρμόζεται στο πνεύμα μιας δεόντως λειτουργικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό ώστε να ανταποκρίνεται στα αιτήματα του κοινού και των επιχειρήσεων, και με διαφανείς και καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις, στοιχεία που είναι ζωτικής σημασίας για την τόνωση του αντικτύπου της πολιτικής· τονίζει επ' αυτού ότι ανεξαρτήτως της σπουδαιότητας των αποφάσεων που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές συχνά έχουν πρωταρχική διοικητική ευθύνη για τις δημόσιες επενδύσεις, και ότι η πολιτική συνοχής είναι εργαλείο ζωτικής σημασίας που επιτρέπει σε αυτές τις αρχές να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ΕΕ· επαναλαμβάνει την ανάγκη ευρείας εφαρμογής της αρχής εταιρικής σχέσης, όπως αναλύεται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων και στον κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την εταιρική σχέση·

50.  συνιστά να χρησιμοποιηθούν οι πόροι και οι γνώσεις από την πολιτική συνοχής για να ενισχυθεί σημαντικά η διοικητική ικανότητα των δημόσιων αρχών, ειδικά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω της ευρύτερης χρήσης των νέων τεχνολογιών και της προώθησης εξορθολογισμένων διαδικασιών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η ικανότητά τους να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στο κοινό,· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει μορφές διοικητικής υποστήριξης σε βασικά θέματα όπως η θέση στόχων για πρωτοβουλίες, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους μέσω κατάλληλων δεικτών και ο καθορισμός των επόμενων μέτρων που πρέπει να ληφθούν για να καθιερωθεί μια διοικητική φιλοσοφία που να βασίζεται στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση σε όλη την ΕΕ· θεωρεί σημαντικό να εξασφαλιστεί η παροχή βοήθειας στις τοπικές και περιφερειακές αρχές σχετικά με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση των πόρων και των επενδύσεων, και σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να αναδειχθούν σε σημαντικό εργαλείο της δημόσιας διοίκησης για την προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας·

51.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έκτη έκθεση συνοχής δεν περιλαμβάνει ενδελεχή αξιολόγηση των επιτευγμάτων του μηχανισμού τεχνικής βοήθειας JASPERS, ο οποίος την περίοδο 2007-2013 παρείχε στα κράτη μέλη την απαιτούμενη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για την προετοιμασία σημαντικών έργων υψηλής ποιότητας που θα συγχρηματοδοτούνταν με κονδύλια της ΕΕ· χαιρετίζει την έναρξη της πλατφόρμας δικτύωσης JASPERS για δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων το 2013 και τη δημιουργία του κέντρου δικτύωσης και ικανοτήτων για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης από ειδικούς το 2014 στο πλαίσιο της προετοιμασίας των έργων της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020· χαιρετίζει τη δημιουργία ενός κέντρου ικανοτήτων για την ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων σχετικά με τα ΕΔΕΤ το οποίο θα συμβάλει στη βελτίωση των ικανοτήτων όλων των αρχών των κρατών μελών που συμμετέχουν στη διαχείριση και υλοποίηση των ΕΔΕΤ·

52.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δίνει ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή στον ρόλο της διακυβέρνησης και συμφωνεί ότι η χρηστή διακυβέρνηση και οι δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας διαφθοράς, έχουν καίρια σημασία για ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον· ζητεί να υπάρξουν υψηλές φιλοδοξίες ώστε οι δαπάνες της πολιτικής συνοχής να καταστούν λιγότερο επιρρεπείς σε δόλια χρήση και να εφαρμόζονται αυστηρά τα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης·

53.  είναι πεπεισμένο ότι ο κώδικας δεοντολογίας σχετικά με την εταιρική σχέση θα ενισχύσει τη συμμετοχή στις περιφέρειες σε όλα τα στάδια, σε μορφή και περιεχόμενο, και πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως καθώς θα έχει θεμελιώδη ρόλο στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων από την πολιτική συνοχής και στην εδραίωση του αντικτύπου της επί τόπου· συγχαίρει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των εταίρων τους στην προετοιμασία των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την εταιρική σχέση· ωστόσο, διατυπώνει σοβαρούς προβληματισμούς σχετικά με τις πολυάριθμες περιπτώσεις κακής εφαρμογής της αρχής της εταιρικής σχέσης και καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει προγράμματα για τα οποία η συμμετοχή των εταίρων δεν ήταν επαρκής· τονίζει τη σημασία διάδοσης παραδειγμάτων καλών πρακτικών για την οργάνωση εταιρικών σχέσεων, όπως αναλύεται στον κώδικα δεοντολογίας· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να υποβάλλει στο Κοινοβούλιο, σε τακτική βάση, έκθεση που να αξιολογεί την κατάσταση της εφαρμογής της αρχής της εταιρικής σχέσης.

Εδαφική διάσταση

54.  σημειώνει με ανησυχία τη σχετική έλλειψη αναφορών στην περιφερειακή προσέγγιση, ειδικότερα στη διασυνοριακή συνεργασία, στην έκτη έκθεση συνοχής, παρόλο που η συνεργασία αυτή αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· επισημαίνει ότι η ένταξη όλων των διασυνοριακών και μακροπεριφερειακών πτυχών θα είχε εμπλουτιστικό αποτέλεσμα όσον αφορά π.χ. τις υποδομές, την αγορά εργασίας και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, τη χρήση και διάθεση των υδάτων, τη διαχείριση αποβλήτων, τη μέριμνα για την υγεία, την έρευνα και την ανάπτυξη, τον τουρισμό, τις δημόσιες υπηρεσίες και τη διακυβέρνηση, καθώς όλοι αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν αξιοσημείωτα διασυνοριακά στοιχεία και δυνατότητες· είναι της γνώμης ότι στην περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 οι επιδόσεις των ευρωπαϊκών μεθοριακών και διασυνοριακών περιφερειών στην αντιμετώπιση της κρίσης, με περισσότερο έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, θα βελτιωθούν σημαντικά·

55.  τονίζει ότι η ολοκληρωμένη και εδαφική προσέγγιση είναι σημαντική, ιδιαίτερα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα·

56.  επικροτεί την εισαγωγή νέων εργαλείων για τον συντονισμό των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων και την ολοκλήρωση των πολιτικών της ΕΕ, και για την εστίαση των επενδύσεων στις πραγματικές επιτόπου ανάγκες, όπως είναι οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις και τα μέσα τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των κοινοτήτων, αναζητώντας ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη· επισημαίνει τη σημασία της εφαρμογής μέσων για την αξιολόγηση του εδαφικού αντίκτυπου των πολιτικών, κύριος στόχος της οποίας είναι να εξετάσει τον εδαφικό αντίκτυπο των πολιτικών της ΕΕ στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και να επιστήσει μεγαλύτερη προσοχή στον αντίκτυπό τους στη νομοθετική διεργασία, σημειώνοντας παράλληλα τις υφιστάμενες δυσκολίες κατά την εφαρμογή ολοκληρωμένων εδαφικών προσεγγίσεων δεδομένων των κανονιστικών διαφορών μεταξύ των ταμείων της ΕΕ και του διαφορετικού βαθμού εξουσίας των περιφερειακών και τοπικών κοινοτήτων που παρατηρείται στα κράτη μέλη και τις διαχειριστικές αρχές· ζητεί μια συνολική ολοκληρωμένη στρατηγική επενδύσεων της ΕΕ και την ενίσχυση της εδαφικής ατζέντας 2020 της ΕΕ, η οποία εγκρίθηκε υπό την ουγγρική προεδρία το 2011 και έχει προγραμματιστεί να αξιολογηθεί από τις προεδρίες του 2015, στην οποία περιλαμβάνεται το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση του ρόλου των μικρών και μεσαίων αστικών περιοχών·

57.  σημειώνει με ανησυχία το γεγονός ότι δεν αναφέρεται με ποιον τρόπο οι αρχές και προτεραιότητες της εδαφικής ατζέντας 2020 της ΕΕ έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής 2007-2013· ζητεί τη δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών αξιολόγησης κατά την περίοδο 2014-2020 έτσι ώστε να μπορεί να γίνει εκτίμηση της εδαφικής διάστασης της πολιτικής συνοχής·

58.  επιδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι δίδεται έμφαση στα αστικά ζητήματα στην έκθεση, δεδομένης της σημασίας των πόλεων στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία και του δυνάμει αντικτύπου που έχουν όσον αφορά τη βιωσιμότητα· σημειώνει τη δέσμευση των ευρωπαϊκών περιφερειών και πόλεων στο να υλοποιήσουν τη μετάβαση προς μια περισσότερο πράσινη ανάπτυξη, όπως εκφράζεται στο Σύμφωνο των Δημάρχων· συνιστά να αντιμετωπιστούν επίσης δεόντως τα σημαντικά χάσματα στην ανάπτυξη μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών· συνιστά να αντιμετωπιστεί επίσης η προβληματική κατάσταση στις μητροπολιτικές περιφέρειες που είναι ανθεκτικές αλλά και ευάλωτες·

59.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έκτη έκθεση συνοχής δεν αναφέρεται στην πολυκεντρική εδαφική ανάπτυξη ως βασικό στοιχείο για την επίτευξη εδαφικής συνοχής και εδαφικής ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με την εδαφική ατζέντα 2020 της ΕΕ και την έκθεση ESPON με τίτλο «Καθιστώντας την Ευρώπη Ανοιχτή και Πολυκεντρική» (2013)· υπογραμμίζει τον ρόλο των μικρών και μεσαίων πόλεων και τη σημασία της ενίσχυσης των λειτουργικών συνδέσεων των αστικών κέντρων με τις γύρω περιοχές τους για την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης·

60.  ζητεί μεγαλύτερο σεβασμό στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ σχετικά με την εδαφική συνοχή, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, δίδοντας τη δέουσα προσοχή στη σημαντική σχέση που έχει η πολιτική συνοχής με την αγροτική ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά περιοχές που πλήττονται από τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας και περιφέρειες που υποφέρουν από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως είναι οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, οι υπερβόρειες περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και οι νησιωτικές, οι διασυνοριακές και οι ορεινές περιοχές· συνιστά να ληφθούν επίσης υπόψη άλλες δημογραφικές προκλήσεις που έχουν μείζονα αντίκτυπο στις περιφέρειες, όπως είναι η συρρίκνωση, η γήρανση και η υψηλή διασπορά του πληθυσμού· ζητεί από την Επιτροπή να δίδει ιδιαίτερη έμφαση στις περισσότερο μειονεκτούσες από γεωγραφικής και δημογραφικής άποψης περιοχές κατά την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής·

61.  είναι της άποψης ότι η έκτη έκθεση συνοχής δεν δίδει επαρκή έμφαση στην Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ), δεδομένου ότι πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο στόχο της πολιτικής συνοχής ήδη από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013· υπενθυμίζει τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όχι μόνο ως μέσου για τη διαχείριση της διασυνοριακής διακυβέρνησης, αλλά και ως μέσου συμβολής σε μια συνολικά ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη·

62.  ζητεί στενότερο συντονισμό ανάμεσα στην πολιτική συνοχής, τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας και την πολιτική γειτονίας της ΕΕ, καθώς και καλύτερη αξιολόγηση και διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων·

Μακροπρόθεσμες προοπτικές για την πολιτική συνοχής

63.  υπενθυμίζει, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, την αναγκαιότητα να δοθεί νέα ώθηση στη συζήτηση για την πολιτική συνοχής της ΕΕ· δηλώνει ότι το έτος 2019, έτος διεξαγωγής εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα είναι αποφασιστικό, καθώς το νέο Κοινοβούλιο που θα εκλεγεί και η νέα Επιτροπή θα έχουν να αντιμετωπίσουν τον τερματισμό της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ένα νέο επερχόμενο ΠΔΠ, καθώς και να διασφαλίσουν το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2020 με επαρκή προϋπολογισμό και να προετοιμάσουν νέα νομοθεσία για την πολιτική συνοχής· σημειώνει ότι η συζήτηση για την πολιτική συνοχής πρέπει να λάβει υπόψη τους σοβαρούς χρονικούς περιορισμούς και τις καθυστερήσεις που υπήρξαν στην έναρξη της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού·

64.  τονίζει τη ζωτική σημασία των διοικητικών ικανοτήτων· καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης να ευνοούν την παροχή στοχευμένης τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση των πολιτικών συνοχής γενικότερα, και ιδίως για τη διευρυμένη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων σε συνδυασμό με τα ΕΔΕΤ·

65.  εκτιμά ότι τα μέτρα της πολιτικής συνοχής διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη μείωση των εσωτερικών ανταγωνιστικών ανισοτήτων και των διαρθρωτικών ανισορροπιών στις περιφέρειες που το έχουν περισσότερο ανάγκη· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο προχρηματοδότησης ούτως ώστε να διευκολυνθεί η πλήρης αξιοποίηση των κονδυλίων από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη την περίοδο 2014-2020, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της αρχής της δημοσιονομικής λογοδοσίας·

66.  καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν τακτικά πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου εντός των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την έγκαιρη αξιοποίηση των πόρων των ΕΔΕΤ και σχετικά με τη συνεισφορά της πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των μακροοικονομικών στόχων·

67.  ζητεί να διεξάγονται τακτικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου με τους υπουργούς που είναι αρμόδιοι για την πολιτική συνοχής, για να αντιμετωπίζεται η ανάγκη παρακολούθησης και ανταπόκρισης στις συνεχείς προκλήσεις που έχει ενώπιόν της η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ·

o
o   o

68.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
(5) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303.
(6) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281.
(7) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(8) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0002.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0015.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0132.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0133.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0068.
(14) ΕΕ C 19 της 21.1.2015, σ. 9.
(15) ΕΕ C 242 της 23.7.2015, σ. 43.
(16) Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (COM(2015)0015, 20.1.2015).
(17) Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη μη αυτόματη μεταφορά πιστώσεων από το 2014 στο 2015 και τις προς ανασύσταση πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων το 2015 (C(2015)0827, 11.2.2015).


Αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών
PDF 463kWORD 147k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (2014/2255(INI))
P8_TA(2015)0309A8-0241/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 940/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (2012)(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(2),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα δε το άρθρο 25 σχετικά με τα δικαιώματα των ηλικιωμένων,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για την καινοτομία για την ενεργό και υγιή γήρανση της 9ης και 10ης Μαρτίου 2015 ,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο αναφοράς της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2015, με τίτλο «Growing the Silver Economy in Europe» («Η ανάπτυξη της οικονομίας της τρίτης ηλικίας στην Ευρώπη»),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (COM(2014)0562),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση για τη γήρανση του πληθυσμού του 2015: Οικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ (2013-2060)» (European Economy 3|2015),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Κοινή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής («οδηγία για τη φυλετική ισότητα») και της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία («οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση»)» (COM(2014)0002),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή – συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)» (COM(2013)0083),

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας πολιτικής της Επιτροπής για την υλοποίηση το 2014 της δέσμης μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2012, με τίτλο «Λευκή Βίβλος – Ατζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις» (COM(2012)0055),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Φεβρουαρίου 2012, με τίτλο «Προώθηση του στρατηγικού σχεδίου υλοποίησης της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση» (COM(2012)0083),

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2012, για το «Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (2012): Η μελλοντική πορεία»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που συνέταξαν από κοινού η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της 10ης Οκτωβρίου 2014, με τίτλο «Επαρκής κοινωνική προστασία για την αντιμετώπιση των αναγκών μακροχρόνιας φροντίδας σε μια γηράσκουσα κοινωνία»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound) της 31ης Οκτωβρίου του 2014 με τίτλο «Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε περιόδους κρίσης»,

–  έχοντας υπόψη το έργο που έχει αναλάβει επί του παρόντος η ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για τη γήρανση με στόχο την εκπόνηση Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας,

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα της έκθεσης του ιδρύματος Eurofound με τίτλο «Work preferences after 50» («Εργασιακές προτιμήσεις μετά τα 50») (2014),

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα του ιδρύματος Eurofound με τίτλο «Focus on Sustainable work: Toward better and longer working lives» («Έμφαση στη βιώσιμη εργασία για καλύτερο και μεγαλύτερο επαγγελματικό βίο») (Δεκέμβριος 2014),

–  έχοντας υπόψη την εμπεριστατωμένη ανάλυση της Υπηρεσίας Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Μαρτίου 2015, με τίτλο «Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (2012)»,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Ecorys, της 15ης Απριλίου 2014, με τίτλο «Αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών»,

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας του συνασπισμού των ενδιαφερόμενων μερών του Ευρωπαϊκού Έτους 2012, της 10ης Δεκεμβρίου 2012, για τη μετάβαση προς ένα Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (ΕΕ 2012) και πέρα από αυτό,

–  έχοντας υπόψη το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 378 του Ιανουαρίου 2012 με τίτλο «Ενεργός γήρανση»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στην πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με μια Ατζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0241/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (εφεξής «ΕΕ 2012» ή «Ευρωπαϊκό Έτος 2012») ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την αξία της ενεργού γήρανσης, η ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, η προώθηση των πολιτικών για την ενεργό γήρανση, και η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της, και από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις για το 2050, ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού της ΕΕ θα υπερβαίνει τα 50 έτη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει πρωτοφανείς δημογραφικές, κοινωνικές και διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική γήρανση του πληθυσμού συνοδεύεται από αύξηση των αναγκών για κοινωνική πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και των οικογενειών τους, και ότι η μακροπρόθεσμη ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση των δημόσιων υπηρεσιών της ΕΕ θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την ανάληψη δράσεων κατά τα επόμενα έτη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του μέσου προσδόκιμου χρόνου ζωής πρέπει να αντιμετωπίζεται ως όφελος για τον πολιτισμό και ως παράγοντας κοινωνικής προόδου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2006 δημιουργήθηκε ένα δίκτυο περιφερειών δημογραφικής αλλαγής, το οποίο αποτελείται από 40 ευρωπαϊκές περιφέρειες και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία προκλήσεων, όπως η γήρανση και η απώλεια πληθυσμού, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την οικονομική και κοινωνική της συνοχή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χαμηλότερος από το κατώτατο όριο ανανέωσης των γενεών, ότι η οικονομική κρίση συνέβαλε στη μείωση του ποσοστού γεννήσεων και ότι το προσδόκιμο ζωής ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά 5 έτη έως το 2050·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός γήρανση είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις του 21ου αιώνα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με το φαινόμενο της γήρανσης, ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές περιφέρειες πλήττονται από δημογραφική παρακμή, η οποία οφείλεται στη μείωση της γεννητικότητας, σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση του πληθυσμού, την αυξημένη γήρανση και τα υψηλά ποσοστά εξάρτησης από τον ενεργό πληθυσμό, ο οποίος μειώνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα αυτά τα φαινόμενα επιδεινώνονται στις αγροτικές περιοχές των εν λόγω περιφερειών, οι οποίες συχνά εγκαταλείπονται από τον αγροτικό πληθυσμό που μετακινείται προς πόλεις μεγάλου και μεσαίου μεγέθους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός γήρανση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων και των σκοπών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» καθώς και για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής και ευημερούσας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία των πολιτικών ενεργού γήρανσης συνδέεται στενά με την αποτελεσματικότητα διαφόρων πολιτικών προστασίας από διακρίσεις, κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής ένταξης και δημόσιας υγείας που έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των πολιτών και των εργαζομένων της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), ο όρος «ενεργός» αναφέρεται στη διαρκή συμμετοχή σε κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά, πνευματικά ζητήματα και σε ζητήματα που αφορούν τον πολίτη, και δεν αναφέρεται μόνο στην ικανότητα φυσικής δραστηριότητας ή συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, και ότι, ως εκ τούτου, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που συνταξιοδοτούνται ή τα άτομα που συνταξιοδοτούνται λόγω αναπηρίας ή ασθένειας μπορούν να συνεχίζουν να συνεισφέρουν ενεργά στις οικογένειες, στους ομολόγους, στις κοινότητες και στις χώρες τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά στοιχεία που συμβάλλουν στην επίτευξη βιώσιμης εργασίας κατά τη διάρκεια του βίου για όλα τα άτομα και για την κοινωνία στο σύνολό της·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διαφορετικές ομάδες εργαζομένων βιώνουν διαφορετικές συνθήκες εργασίας, γεγονός που οδηγεί σε ανισότητες όσον αφορά την επαγγελματική υγεία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρούνται τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών όσον αφορά τις πολιτικές ενεργού γήρανσης, τις πολιτικές κοινωνικής προστασίας για την τρίτη ηλικία, τις υποδομές στήριξης και τους δημοσιονομικούς πόρους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός και υγιής γήρανση δημιουργεί νέες κοινωνικές ανάγκες, για τις οποίες απαιτούνται επενδύσεις με σκοπό διαφοροποιημένες δημόσιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων υπηρεσιών που ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί, ιδίως στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης ηλικιωμένων, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ενεργός και υγιής γήρανση δημιουργεί νέες δυνατότητες απόλαυσης και επιμήκυνσης του χρόνου ψυχαγωγίας και ανάπαυσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση είχε επιπτώσεις στην αύξηση των επιπέδων φτώχειας μεταξύ των ηλικιωμένων, και ότι η φτώχεια ή ο κίνδυνος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού όχι μόνο εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία, αλλά και υπονομεύει κάθε δυνατότητα για ενεργό γήρανση·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ολόκληρη την ΕΕ λειτουργούν περίπου 125 000 ταμεία επαγγελματικών συντάξεων, τα οποία κατέχουν στοιχεία ενεργητικού αξίας 2,5 τρισεκατομμυρίων EUR, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της ΕΕ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια από τις βασικές αρχές μίας αξιοπρεπούς κοινωνίας είναι η αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιμήκυνση του μέσου προσδόκιμου ζωής αυξάνει τη σημασία των σχέσεων μεταξύ των γενεών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία και η κοινωνία χρειάζονται, για να επιτύχουν τους στόχους τους, την πείρα, τη συμμετοχή και τις ιδέες όλων των γενεών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός συμμετοχή στη διά βίου μάθηση και σε αθλητικά προγράμματα συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία μιας πραγματικής νοοτροπίας ενεργού γήρανσης, δίνοντας τη δυνατότητα στον πληθυσμό όχι μόνο να προσαρμόζει, κατά τη διάρκεια του βίου, τις δεξιότητές του στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, αλλά επίσης να παραμένει υγιής, ενεργός και να συμμετέχει στην κοινωνία γενικότερα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας αντιπροσωπεύουν το 20% του πληθυσμού της ΕΕ, ποσοστό που θα συνεχίσει να αυξάνεται σύμφωνα με τις τρέχουσες δημογραφικές τάσεις· στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση με τους άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας, με μέσο ποσοστό 21% για τις γυναίκες και 16% για τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ το χάσμα στις συντάξεις των φύλων ανέρχεται στο 39%·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στις τεχνολογίες μπορεί να καταστήσει εφικτή και να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την ανεξάρτητη ζωή, καθώς και τη συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι σήμερα πάνω από το 69% των ατόμων που δεν διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες είναι ηλικίας άνω των 55 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης προσβασιμότητας, λόγω της ταχείας εξέλιξης των ΤΠΕ και του ελλιπούς ψηφιακού γραμματισμού, πολλά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με αναπηρία διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να μην επωφεληθούν πλήρως από τη μελλοντική ψηφιακή ενιαία αγορά·

1.  αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Έτος 2012 προσέδωσε σημαντικό πολιτικό δυναμισμό και συνέβαλε στην ανάπτυξη συζήτησης σχετικά με τις προκλήσεις της ενεργού γήρανσης και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών στην Ευρώπη·

2.  ορίζει την ισότητα των γενεών ως την ισότιμη κατανομή των οφελών και των επιβαρύνσεων μεταξύ των γενεών· φρονεί ότι μια λειτουργική διαγενεακή συνεργασία βασίζεται στην αλληλεγγύη και διακρίνεται από αμοιβαίο σεβασμό, ανάληψη ευθύνης και ετοιμότητα παροχής μέριμνας·

3.  διαπιστώνει ότι οι ειδικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 επιτεύχθηκαν εν μέρει, ενώ τα καλύτερα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν μέσω πρωτοβουλιών και εκδηλώσεων στον τομέα της ευαισθητοποίησης·

4.  επισημαίνει και επικροτεί το γεγονός ότι έχει καταστεί σαφές μέσω των εκδηλώσεων και των πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 ότι οι ηλικιωμένοι δεν αποτελούν βάρος, αλλά λόγω της πείρας, των επιτευγμάτων και των γνώσεών τους, αποτελούν ωφέλιμο κεφάλαιο και κέρδος για την οικονομία και την κοινωνία·

5.  επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Έτος 2012 πέτυχε το στόχο του να κινητοποιήσει τους αντίστοιχους φορείς γύρω από το θέμα της ενεργούς γήρανσης και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών· ωστόσο, θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο στόχος της δημιουργίας νέων δικτύων για την ανταλλαγή πόρων, έργων και ιδεών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών επιτεύχθηκε σε πολύ λίγες περιπτώσεις· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων διέφερε κατά περίπτωση, ενώ δεν υπήρξε ιδιαίτερη επαφή με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων ώστε να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή των ηλικιωμένων στην κοινωνία·

6.  επικροτεί το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Έτος 2012 συνέβαλε στη βελτίωση των θεματολογίων εθνικής πολιτικής για την ενεργό γήρανση, ενθάρρυνε την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, αύξησε τον αριθμό πρωτοβουλιών για την προώθηση της ενεργού γήρανσης και ενίσχυσε τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ενδιαφερόμενων μερών·

7.  τονίζει ότι απαιτούνται αξιόπιστες στατιστικές σχετικά με την κατάσταση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και τις δημογραφικές αλλαγές, προκειμένου να αναπτυχθούν καλύτερα στοχευμένες και αποτελεσματικές στρατηγικές για την ενεργό γήρανση· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μια ολοκληρωμένη, υψηλής ποιότητας συλλογή δεδομένων για την κοινωνική θέση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, την υγεία, τα δικαιώματα και το βιοτικό τους επίπεδο·

8.  θεωρεί απαραίτητη την παρακολούθηση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του ΕΕ 2012 και τη μετατροπή τους σε ισχυρή πολιτική δέσμευση, και στη συνέχεια την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων για την εξασφάλιση της κοινωνικής ένταξης, της ενεργούς συμμετοχής και της ευημερίας όλων των γενεών, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις πολιτικές για τη γήρανση πρέπει να εφαρμόζεται αποτελεσματικά με στόχο την καταπολέμηση και την πρόληψη των διακρίσεων σε όλους τους τομείς της ζωής έναντι τόσο των νεώτερων και των πιο ηλικιωμένων ατόμων·

9.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του «τριγώνου συντονισμού» που αποτελείται από τους φορείς λήψης αποφάσεων (σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών που προσφέρουν καινοτόμα αγαθά και υπηρεσίες υποστήριξης της αυτόνομης διαβίωσης·

10.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τη δημογραφική παρακμή που πλήττει ολοένα και περισσότερες περιφέρειες διαφόρων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συντάξει ανακοίνωση για το πρόβλημα αυτό και τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο κρατών μελών και περιφερειών που έχουν πληγεί, με στόχο την αντιμετώπιση της πρόκλησης της δημογραφικής παρακμής·

11.  επισημαίνει ότι οι περιφέρειες με σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως για παράδειγμα οι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες, οι νησιωτικές και οι ορεινές περιφέρειες, πλήττονται έντονα από τα προβλήματα που συνδέονται με τη γήρανση και διαθέτουν λιγότερα μέσα και υποδομές για την προώθηση της ενεργού γήρανσης· ζητεί να εξεταστεί η καταλληλότητα των σχεδίων ενίσχυσης για την αντιστροφή της διαδικασίας γήρανσης, δεδομένου ότι τα εν λόγω σχέδια επιβαρύνονται γενικά από παράλληλες διαδικασίες πληθυσμιακής συρρίκνωσης, η οποία πλήττει πολλές από τις περιφέρειες αυτές και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επιβίωση τους·

12.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η σχετικά καθυστερημένη έγκριση του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 οδήγησε σε καθυστερήσεις σε επίπεδο σύναψης συμβάσεων και υλοποίησης, με αποτέλεσμα τη μη αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού ορισμένων πρωτοβουλιών, όπως η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ηλικιωμένου Δυναμικού· επισημαίνει τον μικρότερο προϋπολογισμό που έχει διατεθεί στο Ευρωπαϊκό Έτος 2012 σε σύγκριση με προηγούμενα Ευρωπαϊκά Έτη, και τους συνεπαγόμενους λιγότερους πόρους για την υλοποίηση των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους 2012·

13.  υπενθυμίζει ότι η ενεργός γήρανση είναι, μεταξύ άλλων, και η διαδικασία βελτιστοποίησης των δυνατοτήτων που σχετίζονται με την υγεία και τη συμμετοχή στην κοινωνία ώστε να διατηρηθεί το καλό επίπεδο διαβίωσης και η ποιότητα ζωής των ανθρώπων όταν γερνούν· θεωρεί ότι οι πολιτικές ενεργού γήρανσης πρέπει να αυξάνουν τις δυνατότητες των ανθρώπων για σωματική, κοινωνική και πνευματική ευεξία σε όλη τη διάρκεια ζωής τους με σκοπό τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης και συμμετοχής· υπογραμμίζει το γεγονός ότι ενεργός γήρανση σημαίνει επίσης καλύτερη πρόσβαση στις υγειονομικές δομές, στη μακροχρόνια φροντίδα και στις κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες έχουν υποστεί πιέσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης, πρόσβαση στη διά βίου μάθηση, συμμετοχή στην κοινωνία και τις πολιτιστικές δραστηριότητες, ενίσχυση των υφιστάμενων κοινωνικών υποδομών, όπως οι οίκοι ευγηρίας και τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας, εξάλειψη των στερεοτύπων και των διακρίσεων λόγω ηλικίας, καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και καλύτερη γνώση της αξίας της ενεργού και υγιούς γήρανσης·

14.  συνιστά σε όλα τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να ενισχύσουν, μέσω των οικείων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, δημόσιες υποδομές υψηλής ποιότητας για τους ηλικιωμένους (οίκοι ευγηρίας, κέντρα ημερήσιας φροντίδας, κατ᾽ οίκον φροντίδα), όπου οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζονται ως ενεργοί συμμετέχοντες και όχι ως παθητικοί δέκτες των πρωτοβουλιών στις οποίες λαμβάνουν μέρος·

15.  είναι της γνώμης ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την άνοια, η οποία να περιλαμβάνει μέτρα για την παροχή βοήθειας στις οικογένειες των ασθενών, εκστρατείες ενημέρωσης, ευαισθητοποίηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

16.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει το ανησυχητικό πρόβλημα της ανεργίας των ατόμων ηλικίας άνω των 50 και του διαρκώς αυξανόμενου ποσοστού μακροχρόνιας ανεργίας, και, σε συνδυασμό με τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους, να εξετάσει τις περιστάσεις και καταστάσεις σε προσωπική βάση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που είναι άνεργοι και να αναπτύξει αποτελεσματικά εργαλεία που θα επιτρέψουν να παραμείνουν στην αγορά εργασίας οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε αυτή την ευπαθή κατηγορία, παρέχοντας ευκαιρίες για διά βίου μάθηση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων, ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση και προσβάσιμα και οικονομικά προσιτά προγράμματα και προάγοντας τη διαγενεακή κατάρτιση και τη μεταφορά γνώσεων στην εργασία για όλους·

17.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, πάνω από όλα πρέπει να εξετασθούν προγράμματα, όπως π.χ. η διαγενεακή καθοδήγηση, στα οποία προωθούνται ανταλλαγές μεταξύ εμπειρογνωμόνων μεγαλύτερης ηλικίας και εκπροσώπων της νεότερης γενιάς, τόσο στον χώρο της εργασίας όσο και στα μαθήματα κατάρτισης· επισημαίνει ότι οι ομάδες εργαζομένων με συνύπαρξη των γενεών θα πρέπει να υποστηρίζονται στην παραγωγική διαδικασία και να τυγχάνουν αναγνώρισης τα εξέχοντα έργα· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κίνητρα ώστε οι επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν περισσότερους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας και ότι, κατ’ αρχήν, οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας δεν πρέπει να τυγχάνουν λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης σε σχέση με τους νεότερους εργαζομένους όσον αφορά την επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση· τονίζει ειδικότερα τη σημασία της προσαρμογής των τόπων εργασίας στις ανάγκες των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και της παροχής περισσότερων ευκαιριών για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας προκειμένου να εργάζονται με μερική απασχόληση σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, καθώς και της διευκόλυνσης της επιμήκυνσης του εργασιακού βίου για εκείνους που επιθυμούν και είναι σε θέση να εργαστούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να συσταθούν ειδικά προγράμματα συνταξιοδότησης για τους μεγαλύτερους σε ηλικία μακροχρόνια ανέργους, επιδιώκοντας μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης αυτών των προσώπων για κοινωνική σταθερότητα και των απαιτήσεων των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

18.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις, στερεότυπα και εμπόδια λόγω ηλικίας· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ορθώς και χωρίς καθυστέρηση την οδηγία 2000/78/ΕΚ για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία· σημειώνει ότι η πρόταση οριζόντιας οδηγίας του Συμβουλίου για την ίση μεταχείριση(6) παραμένει στάσιμη από το 2008 στους κόλπους του Συμβουλίου και καλεί τα κράτη μέλη να εξεύρουν λύσεις το συντομότερο δυνατό·

19.  απορρίπτει κατηγορηματικά την αντιμετώπιση των πολιτικών για την ενεργό γήρανση αποκλειστικά ως μέσο διατήρησης της απασχολησιμότητας των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, και καλεί τα κράτη μέλη αφενός να προβούν σε όλες τις αναγκαίες αξιολογήσεις και προσπάθειες για μεταστροφή προς μια προσέγγιση με βάση τον κύκλο ζωής και, κατά περίπτωση, μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, και, αφετέρου, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση των κανόνων συνταξιοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά πραγματικά ποσοστά ανεργίας μεταξύ των ατόμων ηλικίας άνω των 50 ετών πριν αποφασίσουν να αλλάξουν το όριο ηλικίας υποχρεωτικής συνταξιοδότησης· πιστεύει ότι η σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης μόνο με το προσδόκιμο ζωής δεν λαμβάνει υπόψη τη σημασία της εξέλιξης της αγοράς εργασίας, και δεν θα πρέπει, συνεπώς, να αποτελεί το μόνο μέσο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων μιας γηράσκουσας κοινωνίας· θεωρεί αντιθέτως ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει, μέσω της νομοθεσίας για την προστασία της απασχόλησης και του συστήματος διαμόρφωσης των μισθών, να υποστηρίζουν την πρόσληψη εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας ιδίως πριν από τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησής τους καθώς η ανεργία θα είχε περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις επί των συνταξιοδοτικών τους εισοδημάτων, και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν βιώσιμα συστήματα κοινωνικής προστασίας·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων και να εξασφαλίσουν εξατομικευμένα και κατάλληλα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και συντάξεις για όλους ώστε να εξασφαλίζεται αξιοπρεπής ζωή στα άτομα προχωρημένης ηλικίας — συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είχαν αιτιολογημένες διακοπές σταδιοδρομίας, ιδίως δε οι γυναίκες· τονίζει τη σημασία της επαρκούς εποπτείας και των ανεξάρτητων ελέγχων των ταμείων επαγγελματικών συντάξεων για ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις·

21.  υπογραμμίζει ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν οικειοθελώς την εξαιρετικά σημαντική βοήθεια προς τις οικογένειες τους, και εφιστά την προσοχή στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ως εθελοντές·

22.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να έχουν οι γηράσκουσες ευρωπαϊκές κοινωνίες πρόσβαση στις τεχνολογίες και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια χωρίς αποκλεισμούς στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, διασφαλίζοντας την ενσωμάτωση της προσβασιμότητας στη στρατηγική και τη σύνδεσή της με την προώθηση της «οικονομίας της τρίτης ηλικίας» στην Ευρώπη·

23.  επικροτεί το γεγονός ότι η ενεργός και υγιής γήρανση είναι μία από τις επενδυτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τους πόρους που διατίθενται· υπενθυμίζει ότι τα έργα για την προώθηση της ενεργού γήρανσης χρηματοδοτούνται επίσης στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ESIF), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και το πρόγραμμα για την υγεία· συνιστά τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των προγραμμάτων και των ποικίλων μέσων που διαθέτει η ΕΕ για την προώθηση της ενεργού γήρανσης και της διαγενεακής αλληλεγγύης και ζητά, σε σχέση με τους άξονες προτεραιότητας του προγράμματος «Ορίζων 2020», να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός ερευνητικός άξονας προτεραιότητας με τίτλο «Εφαρμοσμένες επιστήμες για την υγεία και την ενεργό γήρανση»·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τη χρηματοδότηση που διατίθεται μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του ΕΔΕΤ και του EaSI για την παροχή οικονομικής στήριξης σε προγράμματα αυτοβοήθειας τα οποία υλοποιούνται από οργανώσεις για τους ηλικιωμένους και ανταλλάσσουν την ενέργεια, τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τη σοφία τους βοηθώντας άτομα που έχουν ανάγκη, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενεργό και υγιή γήρανση και εξασφαλίζοντας μια ανεξάρτητη διαβίωση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα·

25.  υπενθυμίζει ότι η «προστιθέμενη αξία της ΕΕ» ορίζεται ως μια από τις θεμελιώδεις αρχές της Επιτροπής στην επανεξέταση του προϋπολογισμού της για το 2010· επιμένει ότι η αρχή αυτή πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των δαπανών και ότι η ενωσιακή χρηματοδότηση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ΕΚΤ, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιδότηση εθνικών προσεγγίσεων, αλλά για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στα προγράμματα ενεργού γήρανσης των κρατών μελών·

26.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τόσο τη στόχευση των πόρων για την ενεργό γήρανση, όσο και την αποτελεσματικότητα απορρόφησης των πόρων· προτρέπει περαιτέρω την Επιτροπή να μελετήσει τη σκοπιμότητα και την προστιθέμενη αξία ενός νέου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μέσου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της επανένταξης των απολυμένων μέσης ηλικίας·

27.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέξουν πλήρη και αξιόπιστα δεδομένα που θα επιτρέπουν την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δαπανών του ΕΚΤ για εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας·

28.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα και την προστιθέμενη αξία ενός νέου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μέσου με στόχο τη διασφάλιση ελάχιστου εισοδήματος για όλους τους ευρωπαίους πολίτες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας·

29.  συνιστά στα κράτη μέλη να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν δημόσιες πολιτικές και προγράμματα τόσο για τη βελτίωση της σωματικής υγείας όσο και για την προώθηση της ψυχικής υγείας και των κοινωνικών δεσμών·

30.  θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να υποστηρίζεται η αυτόνομη και ενεργός διαβίωση των ηλικιωμένων ατόμων για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύσσοντας και διατηρώντας δημόσιες υπηρεσίες στήριξης και φροντίδας των ηλικιωμένων με γνώμονα τον άνθρωπο και τη ζήτηση και βελτιώνοντας τη διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών αυτών· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν οικονομικά προσιτή, προσβάσιμη και χωρίς διακρίσεις υγειονομική περίθαλψη και να θέσουν την πρόληψη σε προτεραιότητα στις οικείες πολιτικές υγειονομικής περίθαλψης· καλεί ως εκ τούτου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει τη δέσμη των κοινωνικών επενδύσεων, να διατηρήσει στις πρώτες θέσεις του πολιτικού θεματολογίου το ζήτημα της υγιούς γήρανσης, και την αποτελεσματικότητα και ποιότητα της μακροχρόνιας περίθαλψης, να αναλύσει τον οικονομικά προσιτό χαρακτήρα της υγειονομικής περίθαλψης για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, να συγκεντρώσει στοιχεία για τους χρόνους αναμονής στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την ΕΕ και να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για τους μέγιστους χρόνους αναμονής· θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να προάγεται η προσωπική και ατομική ίδια ευθύνη για την υγεία με έντονη ενίσχυση του επιπέδου πληροφόρησης για την υγειονομική περίθαλψη και τις εθνικές εκστρατείες παροχής κινήτρων, καθώς και με την ενθάρυνση της συνεργασίας στον τομέα των στοιχειωδών γνώσεων για την υγεία ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να φροντίζουν την υγεία τους· υπενθυμίζει ότι πρέπει να προσδίδουμε ιδιαίτερη προσοχή σε καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και εργαλεία· αναγνωρίζει τέλος τη σπουδαιότητα της αποτελεσματικής διάδοσης πληροφοριών που αφορούν τοπικές υπηρεσίες και δικαιώματα στην επίτευξη αυτού του στόχου·

31.  καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στα συμπεράσματα της κοινής έκθεσης με τίτλο «Επαρκή κοινωνική προστασία για την αντιμετώπιση των αναγκών μακροχρόνιας φροντίδας σε μια γηράσκουσα κοινωνία» και να υποβάλλει, χωρίς καθυστέρηση, σαφείς προτάσεις·

32.  φρονεί ότι πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην ένταξη των ηλικιωμένων ατόμων στις οικογένειές τους· συνιστά στην Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις και η αντίστοιχη ενασχόληση στον τομέα της φροντίδας των ηλικιωμένων·

33.  επισημαίνει ότι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων μεταφορών αποτελεί για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μία από τις βασικές προτεραιότητες για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τους ηλικιωμένους(7), το οποίο να στηρίζει την ανεξάρτητη ζωή και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την προσβασιμότητα και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων μεταφορών·

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το ενημερωτικό έγγραφο της Επιτροπής με τίτλο «Η ανάπτυξη της οικονομίας της τρίτης ηλικίας στην Ευρώπη», και επαναλαμβάνει την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη της «οικονομίας της τρίτης ηλικίας» που λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες και τις ανάγκες του γηράσκοντος πληθυσμού επί τη βάσει των οικονομικών ευκαιριών που απορρέουν από τις δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για τη γήρανση του πληθυσμού και από τα ειδικά προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις καινοτόμες λύσεις και τις ανάγκες, με επακόλουθη δημιουργία ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πιο ευάλωτων κοινωνικοοικονομικών ομάδων·

35.  διαπιστώνει ότι η μονομερής μείωση της ηλικίας του εργατικού δυναμικού δεν οδηγεί σε αύξηση των καινοτομιών, αλλά σε κατασπατάληση πείρας, γνώσεων και δεξιοτήτων·

36.  θεωρεί ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας και ότι θα πρέπει να υποστηρίζεται η συμμετοχή τους στην καθημερινή ζωή, περιλαμβανομένης και της δημόσιας ζωής· επίσης, θεωρεί ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται ενεργά ο ενεργός διάλογος και η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ νέων και ηλικιωμένων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των έργων μεταξύ των γενεών· στηρίζει επιπλέον το δικαίωμα των ηλικιωμένων προσώπων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· φρονεί εξάλλου ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ενεργός πολιτική συμμετοχή όσων εκπροσωπούν τα συμφέροντα των γενεών μικρότερης και μεγαλύτερης ηλικίας, σε όλα τα επίπεδα της ΕΕ, οπουδήποτε διακυβεύονται συμφέροντα των γενεών·

37.  υπογραμμίζει τον σημαντικό κοινωνικό ρόλο που επιτελούν οι ηλικιωμένοι με τη μετάδοση αξιών και εμπειρίας και τον προσδιορισμό σημείων αναφοράς σχετικά με την προσέγγιση της κοινωνικής ζωής·

38.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια θετική στάση στις συζητήσεις της ομάδας εργασίας ανοιχτής σύνθεσης του ΟΗΕ με θέμα τη γήρανση, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας απολαύουν πλήρως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και με τις οργανώσεις εκπροσώπησης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην ΕΕ·

39.  εκφράζει τη λύπη του διότι ο επαγγελματικός βίος καθίσταται λόγω της ευκαιριακής εργασίας, της αύξησης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, της περιορισμένης απασχόλησης ή της ανεργίας ολοένα πιο ασυνεχής και αβέβαιος·

40.  επικροτεί το προσεχές Σύμφωνο της ΕΕ για τη δημογραφική αλλαγή ως μείζονος σημασίας αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 και της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τομείς στον προϋπολογισμό της ΕΕ στους οποίους μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη εξοικονόμηση και αποδοτικότητα ώστε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το εν λόγω σύμφωνο, το οποίο συνιστά ένα ανοιχτό, μεγάλο και ανεξάρτητο δίκτυο με τη συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών φορέων που έχουν δεσμευθεί να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της δημογραφικής αλλαγής μέσω της προώθησης ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τους ηλικιωμένους σε στενή συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ)·

41.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μια στρατηγική της ΕΕ για τη δημογραφική αλλαγή με στόχο τον συντονισμό της δράσης της ΕΕ σε διάφορους τομείς, ώστε να διασφαλιστούν συνέργειες και να μεγιστοποιηθεί ο θετικός αντίκτυπος στους πολίτες, την οικονομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, αλλά και να προστατευθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ·

42.  πιστεύει ότι οι δημογραφικές προκλήσεις δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί, ως εκ τούτου, τις προσεχείς Προεδρίες της ΕΕ να επαναφέρουν το εν λόγω στοιχείο στην ατζέντα της ΕΕ και να προχωρήσουν σε ισχυρές πολιτικές λύσεις·

43.  τονίζει ότι η δημογραφική αλλαγή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την κατάργηση των κοινωνικών δικαιωμάτων και υπηρεσιών·

44.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις κατευθυντήριες αρχές που αφορούν την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, τις οποίες ανέπτυξαν από κοινού η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας και η Επιτροπή Απασχόλησης· επικροτεί, ιδίως, τον ρόλο της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας στην άμεση ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τη μακροχρόνια φροντίδα και τη συνταξιοδότηση·

45.  επικροτεί τον δείκτη ενεργού γήρανσης, στόχος του οποίου είναι η εκμετάλλευση του αναξιοποίητου δυναμικού των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας για πιο δραστήρια συμμετοχή στην απασχόληση και την κοινωνική ζωή και για αυτόνομη διαβίωση, σε συνδυασμό με το έργο παρακολούθησης που υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του ΟΗΕ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θέσουν στόχους βάσει του δείκτη ενεργού γήρανσης οι οποίοι πρέπει να επιτυγχάνονται μέσω ολοκληρωμένων στρατηγικών για την ενεργό γήρανση, και να παρακολουθούν την πρόοδο προς την επίτευξη αυτών των στόχων·

46.  επισημαίνει ότι η προώθηση ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τους ηλικιωμένους είναι απαραίτητο μέσο για την υποστήριξη των πρεσβύτερων εργαζομένων και των αναζητούντων εργασία καθώς και για την προώθηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς που προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε όλους· επικροτεί, εν προκειμένω, το έργο επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ της Επιτροπής και της ΠΟΥ για την προσαρμογή στο ευρωπαϊκό πλαίσιο του Παγκόσμιου Οδηγού των Φιλικών προς τους Ηλικιωμένους Πόλεων·

47.  πιστεύει ότι μια σύμβαση του ΟΗΕ για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας θα βελτιώσει τη ζωή τους εξασφαλίζοντάς τους ισότητα στα πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα καθώς και ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική φροντίδα, και θα αποτελέσει σημαντική πλατφόρμα για την αλλαγή νοοτροπίας έναντι της γήρανσης παγκοσμίως·

48.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ένα σχέδιο δράσης για την κακοποίηση ηλικιωμένων, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για τη μακροχρόνια φροντίδα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης WeDO και θα αντιμετωπίζει το ζήτημα των δικαιωμάτων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που χρήζουν φροντίδας και βοήθειας·

49.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμα αντιμετωπίσει τις ανισότητες λόγω ηλικίας κατά την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD) και της στρατηγικής για την αναπηρία· καλεί, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε ενημερωτικές δράσεις ευαισθητοποίησης, να αντιμετωπίσει τις διακρίσεις λόγω ηλικίας που υφίστανται τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με αναπηρία στην άσκηση των δικαιωμάτων τους και να διασφαλίσει ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δεν θα αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD)·

50.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει την πολυαναμενόμενη ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας με την οποία θα διασφαλίζεται ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας έχουν πρόσβαση στις μεταφορές, στη στέγαση και σε προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στις ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχονται στο πλαίσιο της «οικονομίας της τρίτης ηλικίας»·

51.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει ανά χώρα συστάσεις σχετικά με την επάρκεια, τη βιωσιμότητα και τον δίκαιο χαρακτήρα των οικονομικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα της απασχόλησης, των συντάξεων, της κοινωνικής ένταξης και της μακροχρόνιας φροντίδας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε καλύτερη αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσμού·

52.  τονίζει τη σημασία του εθελοντισμού, ο οποίος δεν είναι αυτονόητος και του οποίου η προστιθέμενη αξία για την κοινωνία πρέπει να εκτιμηθεί περισσότερο, και ο οποίος προωθεί τη διαπολιτισμική μάθηση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, ενθαρρύνει την ενεργό γήρανση και την δια βίου συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και προσφέρει στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην κοινωνία, με αποτέλεσμα να βελτιώνουν με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα της ζωής τους, της ευημερίας και της γενικής κατάστασης της υγείας τους· ενθαρρύνει την ανάπτυξη πιο ευέλικτων προσεγγίσεων χωρίς αποκλεισμούς όσον αφορά τη συμμετοχή σε προγράμματα εθελοντισμού· σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζει τη λύπη του για τη διακοπή του προγράμματος Grundtvig, το οποίο στήριζε εθελοντές μεγαλύτερης ηλικίας· υπενθυμίζει τη σημασία των ευρωπαϊκών και διεθνικών δικτύων τόσο των ενώσεων όσο και των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εργάζονται για την προώθηση της ένταξης των ηλικιωμένων, έργο στο οποίο πρέπει να παρέχεται ιδιαίτερη στήριξη και προτρέπει την Επιτροπή να αναγνωρίσει την αξία των επιτυχημένων προγραμμάτων της ΕΕ τα οποία συνδύαζαν τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά με ανταλλαγές ομάδων ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε όλη την ΕΕ·

53.  υπογραμμίζει ότι στόχος της πολιτικής για την ισότιμη αντιμετώπιση των γενεών πρέπει να είναι η δημιουργία μέσων που θα επιτρέπουν τη διενέργεια ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου των γενεών προς οικοδόμηση συνθηκών αμοιβαίου οφέλους· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν εντατικά για την κατάρτιση των εν λόγω μέσων, με σκοπό την επίτευξη αλληλεγγύης·

54.  τονίζει τη σημασία των κοινωνικών επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, στη φροντίδα της υγείας τους και στη συμμετοχή τους στην κοινωνία·

55.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) ΕΕ L 246 της 23.9.2011, σ. 5.
(2) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0328.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0204.
(5) ΕΕ C 74 E της 13.3.2012, σ. 19.
(6) Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων, ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426).
(7) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012). Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 378 σχετικά με την ενεργό γήρανση.


Εφαρμογή της Λευκής βίβλου του 2011 για τις μεταφορές
PDF 595kWORD 227k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 για την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές: απολογισμός και μελλοντική πορεία προς τη βιώσιμη κινητικότητα (2015/2005(INI))
P8_TA(2015)0310A8-0246/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144),

–  έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση με τίτλο «Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές: απολογισμός και μελλοντική πορεία προς τη βιώσιμη κινητικότητα», η οποία διεξήχθη από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού στις 17 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 22ας Απριλίου 2015 με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – πρόοδος και προκλήσεις»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τον οδικό χάρτη για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με ένα αειφόρο μέλλον για τις μεταφορές(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την ανακοίνωση «Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση − βιώσιμη κινητικότητα για την ήπειρό μας»(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την «ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών»(4),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών» (COM(2001)0370),

–  έχοντας υπόψη την επερχόμενη διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή (COP21) στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της Ενεργειακής Ένωσης με τίτλο «Στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή» (COM(2015)0080),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μαζί για ανταγωνιστική και αποδοτική από άποψη πόρων αστική κινητικότητα» (COM(2013)0913),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την ευρωπαϊκή οδική ασφάλεια 2011-2020(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0246/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές έθεσε μια φιλόδοξη ατζέντα για τον μετασχηματισμό του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών και τη δημιουργία ενός πραγματικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος των μεταφορών αποτελεί κινητήριο δύναμη της οικονομίας της ΕΕ, απασχολώντας περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους και αντιστοιχώντας σε ποσοστό περίπου 5% του ΑΕγχΠ, και ότι θα πρέπει να παραμείνει πρωτοπόρος στη δημιουργία περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων εργασίας και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της εδαφικής συνοχής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές αποτελούν τομέα στον οποίο η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως, τόσο στις κατασκευαστικές όσο και στις μεταφορικές δραστηριότητες, και ότι είναι καίριας σημασίας να συνεχίσουν οι ευρωπαϊκές μεταφορές να αναπτύσσονται, να επενδύουν και να ανανεώνονται με βιώσιμο τρόπο, προκειμένου να διατηρήσουν την τεχνολογική τους πρωτοπορία σε παγκόσμιο επίπεδο, να εξακολουθήσουν να εξάγουν τα πρότυπά τους παγκοσμίως και να διατηρήσουν την ανταγωνιστική θέση τους σε όλους τους τρόπους μεταφοράς στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας οικονομίας που χαρακτηρίζεται ολοένα και περισσότερο από την ανάδυση ισχυρών νέων παικτών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αλλάζουν οι συνθήκες της κοινωνίας μας ως αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης, της αστικοποίησης, της παγκοσμιοποίησης και της δημογραφικής αλλαγής, και ότι χρειαζόμαστε μια μεταβολή των υφιστάμενων προτύπων της πολιτικής μεταφορών, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές αποτελούν το θεμέλιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των αγαθών και των υπηρεσιών, στο οποίο εδράζεται η ενιαία αγορά, και ότι η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί συγχρόνως ισχυρό μέσο για την ολοκλήρωση εντός της Ένωσης και βασικό παράγοντα για την απόδοση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και του ευρωπαϊκού εμπορίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές εξακολουθούν να εξαρτώνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τα ορυκτά καύσιμα και ότι είναι ο μοναδικός τομέας στον οποίο οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί τα τελευταία 25 έτη, καθώς και ότι χωρίς την πρόσφατη οικονομική ύφεση η αύξηση των εκπομπών θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση και βιωσιμότητα του συστήματος μεταφορών και να μειωθεί η εξάρτησή του από το πετρέλαιο και τους ορυκτούς ενεργειακούς πόρους με αποδοτικό από άποψη κόστους τρόπο, χωρίς να θυσιαστεί η ανταγωνιστικότητά του και να περιοριστεί η κινητικότητα, σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται στη Λευκή Βίβλο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προηγμένα βιώσιμα βιοκαύσιμα, και δη αυτά τα οποία παράγονται από την επεξεργασία αποβλήτων και καταλοίπων, σύμφωνα με την ιεραρχία της διαχείρισης αποβλήτων(6), αντιπροσωπεύουν ένα αναξιοποίητο δυναμικό για τη μείωση της εξάρτησης του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών από το πετρέλαιο και για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον κλάδο των μεταφορών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η επιτυχής ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) εντός των συμπεφωνημένων χρονικών πλαισίων, να συνδεθούν κατά τρόπο αποτελεσματικό τα δίκτυα μεταφορών όλων των περιφερειών της ΕΕ, διασυνδέοντας τις γεωγραφικώς απόμακρες περιφέρειες με το κέντρο της ΕΕ, και να εξαλειφθούν οι διαφορές μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης και συντήρησης των υποδομών, ειδικά μεταξύ των ανατολικών και δυτικών τμημάτων της ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στις υποδομές στον τομέα των μεταφορών έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στο εμπόριο, και ότι, συνεπώς, είναι απαραίτητο να εξαλειφθούν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις στην υποδομή στον τομέα των μεταφορών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποδομές στον τομέα των μεταφορών απαιτούν συνήθως χρηματοδότηση σε μακροπρόθεσμη βάση και ότι το ύψος των επενδύσεων έχει μειωθεί το τελευταίο διάστημα λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ των νομοθετών, των φορέων υλοποίησης έργων και του χρηματοπιστωτικού τομέα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί σειρά ετών παρατηρείται σημαντική ανεπάρκεια επενδύσεων στον τομέα των υποδομών των δημόσιων μεταφορών σε ολόκληρη την ΕΕ και ότι η βελτίωση των εγκαταστάσεων για τους πεζούς, τους ηλικιωμένους και τους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα συγκαταλέγεται στους στόχους της Ένωσης και απαιτεί πρόσθετους πόρους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους κύριους στόχους της Λευκής Βίβλου θα πρέπει να είναι η ανάδειξη των ατόμων, καθώς και των δικαιωμάτων των επιβατών, σε κεντρικό στόχο της πολιτικής στον τομέα των μεταφορών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία και τα ευφυή συστήματα μεταφορών πρέπει να διαδραματίσουν μείζονα ρόλο στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού, βιώσιμου και διαλειτουργικού ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολυτροπικά δίκτυα και η ολοκλήρωση των διαφορετικών τρόπων μεταφοράς και υπηρεσιών δύνανται να ευνοήσουν τη βελτίωση των συνδέσεων των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και την αύξηση της αποδοτικότητας, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των ανθρακούχων και άλλων επιβλαβών εκπομπών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ενός πραγματικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών δεν θα είναι δυνατή χωρίς την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη και, εφόσον χρειαστεί, την απλούστευση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου με στόχο τη διασφάλιση νομικής σαφήνειας και βελτιωμένης επιβολής·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να εξαλειφθούν όλα τα εναπομείναντα εμπόδια, οι τεχνικές ασυμβατότητες και οι επαχθείς διοικητικές διαδικασίες που εμποδίζουν την επίτευξη ενός πλήρως ενοποιημένου συστήματος μεταφορών, και να παρεμποδισθούν τυχόν νέα μέτρα που θεσπίζουν τα κράτη μέλη και που θέτουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς πρέπει να συμβαδίσει με ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και δίκαιο ανταγωνισμό σε όλα τα κράτη μέλη·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία έκθεση της Επιτροπής για την οδική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση(7) δείχνει ότι το 2014 μειώθηκαν κατά 1% στην Ευρώπη οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τη μείωση της τάξης του 8% που κατεγράφη το 2012 και ξανά το 21013·

Εφαρμογή και ενδιάμεση επανεξέταση της Λευκής Βίβλου

1.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προβεί σε ενδιάμεση επανεξέταση της Λευκής Βίβλου, με σκοπό να αξιολογηθεί η επιτευχθείσα πρόοδος και να προταθούν περαιτέρω δράσεις για την εκπλήρωση των στόχων της· θεωρεί ότι, αν και είναι πολύ νωρίς για μια πλήρη αξιολόγηση του αντικτύπου μιας σειράς μέτρων πολιτικής που ελήφθησαν από την έγκριση της Λευκής Βίβλου, είναι αναγκαίος ένας απολογισμός προκειμένου να ληφθεί μια γενική εικόνα της κατάστασης της εφαρμογής των 40 πρωτοβουλιών και των 131 σημείων δράσης που παρατίθενται στο παράρτημά της·

2.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του στους στόχους που ορίζονται στη Λευκή Βίβλο και στους «Δέκα στόχους για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών: σημεία αναφοράς για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60%»· τονίζει ότι η ενδιάμεση επανεξέταση θα πρέπει να διατηρήσει τουλάχιστον το επίπεδο φιλοδοξίας των στόχων που τέθηκαν το 2011 και να προτείνει συγκεκριμένα, ρεαλιστικά και τεκμηριωμένα μέτρα και πρωτοβουλίες για την αύξηση, την επίσπευση και τον εξορθολογισμό των προσπαθειών επίτευξής τους· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο ο πίνακας των δράσεων που παρατίθενται στη Λευκή Βίβλο επαρκεί για την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της, και να προτείνει πρόσθετα νομοθετικά μέτρα·

3.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών στη Λευκή Βίβλο σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με ένα πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030(8) και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, και να προτείνει μέτρα που θα αποσκοπούν στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών που προέρχονται από τις μεταφορές, προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να πετύχουν τον συνολικό «δεσμευτικό στόχο της ΕΕ για εγχώρια μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990» («με τις μειώσεις τους τομείς του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και εκτός αυτού να ανέρχονται αντιστοίχως στο 43% και στο 30% έως το 2030 σε σύγκριση με το 2005»)·

4.  τονίζει ότι ο στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τις μεταφορές για το 2030 θα πρέπει να οριστεί σε ένα επίπεδο που να επιτρέπει την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της Λευκής Βίβλου για μείωση τουλάχιστον κατά 60% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τις μεταφορές έως το 2050· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τον περιορισμό των ανθρακούχων εκπομπών στον τομέα των μεταφορών·

Γενικές αρχές: αλλαγή τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών και συντροπικότητα

5.  τονίζει ότι μια ευρωπαϊκή πολιτική για βιώσιμη κινητικότητα πρέπει να στηριχθεί σε ένα ευρύ φάσμα εργαλείων πολιτικής για μια στροφή προς τους λιγότερο ρυπογόνους και περισσότερο ενεργειακά αποδοτικούς τρόπους μεταφορών με αποδοτικό από άποψη κόστους τρόπο· επισημαίνει ότι η μετατόπιση της ισορροπίας μεταξύ των τρόπων μεταφοράς δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά είναι αναγκαία για την αποσύνδεση της κινητικότητας από τις αρνητικές επιπτώσεις του παρόντος συστήματος μεταφορών, όπως η συμφόρηση, η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο θόρυβος, τα ατυχήματα και η κλιματική αλλαγή· αντιλαμβάνεται ότι η πολιτική αλλαγής τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών δεν έχει αποδώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής· τονίζει, συνεπώς, ότι όλοι οι τρόποι μεταφορών πρέπει να βελτιστοποιηθούν και να καταστούν πιο φιλικοί προς το περιβάλλον, πιο ασφαλείς και πιο αποδοτικοί ενεργειακά, προκειμένου να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο κινητικότητας και περιβαλλοντικής προστασίας·

6.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική χρήση των διαφόρων τρόπων μεταφορών, και ότι η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών πρέπει, ως εκ τούτου, να βασιστεί στην αποτελεσματική συντροπικότητα, στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να ευνοείται, ει δυνατόν, η χρήση των περισσότερο ενεργειακά αποδοτικών και βιώσιμων τρόπων μεταφορών· θεωρεί ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια βέλτιστη ανακατανομή μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς και θα παράσχει διαλειτουργικότητα εντός και μεταξύ των τρόπων μεταφοράς, θα προωθήσει πιο βιώσιμες αλυσίδες μεταφορών και εφοδιαστικής και θα ενισχύσει την αδιάλειπτη ροή κυκλοφορίας μεταξύ των τρόπων μεταφοράς και των κόμβων·

Σύγχρονες υποδομές και έξυπνη χρηματοδότηση

7.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους όλων των τρόπων εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών, εφαρμόζοντας κοινή, συνεκτική και διαφανή ενωσιακή μεθοδολογία και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε τρόπου μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης μιας συνεκτικής ανάλυσης του βαθμού στον οποίο έχουν εσωτερικευθεί ήδη ορισμένα εξωτερικά ζητήματα, ώστε να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση· ζητεί να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρύτερη εφαρμογή των αρχών «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει», συμπεριλαμβανομένων κατευθυντηρίων γραμμών και καλύτερων πρακτικών, και ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των τρόπων μεταφοράς, καταργώντας, όπου ενδείκνυται, επιβλαβείς φορολογικές επιδοτήσεις και διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα όλων των περιφερειών της ΕΕ·

8.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα γενικό πλαίσιο για τα συστήματα χρέωσης των επιβατικών αυτοκινήτων και των ελαφρών εμπορικών οχημάτων στις εθνικές οδούς, το οποίο θα πρέπει να μη δημιουργεί διακρίσεις για τους κατοίκους τρίτων χωρών και να δίνει προτεραιότητα στη χρέωση με βάση την απόσταση· καλεί τα κράτη μέλη να διαθέτουν τα έσοδα από τις χρεώσεις υποδομών για την κατασκευή και συντήρηση ασφαλών μεταφορικών υποδομών και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τις μεταφορές·

9.  τονίζει ότι η ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών παραμένει μια από τις προϋποθέσεις για ένα πιο βιώσιμο, αποδοτικό και απρόσκοπτης ροής πολυτροπικό σύστημα μεταφορών και μια πιο ισορροπημένη κατανομή εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των τρόπων μεταφοράς· τονίζει ότι η επιλογή των έργων που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΕ πρέπει να εστιάζει στους εννέα βασικούς δικτυακούς διαδρόμους, στην ολοκλήρωση των συνδέσεων που λείπουν, και ιδίως των διασυνοριακών τμημάτων, στην εξάλειψη των κυκλοφοριακών συμφορήσεων, στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, σε καινοτόμες λύσεις μεταφοράς, στη διαλειτουργικότητα, καθώς και στην ανάπτυξη πολυτροπικών τερματικών σταθμών και αστικών κόμβων· θα πρέπει επίσης να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, στην ανάπτυξη υποδομών για τη συνδεσιμότητα των απόκεντρων, νησιωτικών, ορεινών και εξαιρετικά απομακρυσμένων περιφερειών, καθώς και στην υποστήριξη έργων που συνδέουν το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών με τα δίκτυα υποδομών των γειτονικών και των υποψήφιων προς ένταξη χωρών·

10.  θεωρεί ότι η ενωσιακή χρηματοδότηση πρέπει να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές επενδυτικές ανάγκες για την ολοκλήρωση του βασικού δικτύου ΔΕΔ-Μ έως το 2030, και ότι η χρηματοδοτική διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) και άλλα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε μεταφορικές υποδομές που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΔΕΔ-Μ και της CEF, δίδοντας προτεραιότητα στα βιώσιμα μέσα μεταφοράς όπως ο σιδηρόδρομος, οι εσωτερικές πλωτές και οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων· τονίζει ότι τα συγχρηματοδοτούμενα έργα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για υποδομές που ευνοούν την Ένωση από την άποψη της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και που ελαχιστοποιούν τον αντίκτυπο στο περιβάλλον, είναι ανθεκτικές στις ενδεχόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και εγγυώνται την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών·

11.  ζητεί τη δραστική αύξηση της χρηματοδότησης της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και περισσότερες ευρωπαϊκές αρμοδιότητες ως προς τη χάραξη, την εφαρμογή και τη χρηματοδότηση διεθνικού σχεδιασμού των μεταφορών, καθώς και για τη χρηματοδότηση των υποδομών·

12.  επισημαίνει ότι η ποιότητα των οδικών υποδομών, η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια, διαφέρει σημαντικά στην ΕΕ και ότι το 90% και άνω των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στα κράτη μέλη λαμβάνει χώρα σε αστικές και αγροτικές οδούς· τονίζει ότι πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω η αποτελεσματική χρηματοδότηση σε τέτοιου τύπου υποδομές μέσω διαφόρων πολιτικών και μέσων της ΕΕ, ιδίως στις χώρες συνοχής· τονίζει επίσης την ανάγκη προσήκουσας συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου δευτερευουσών οδών·

13.  τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το οποίο πρότεινε η Επιτροπή ως μέρος του επενδυτικού σχεδίου Juncker για την Ευρώπη, πρέπει να δώσει προτεραιότητα στις βιώσιμες μεταφορές και σε έργα υποδομών ζωτικής σημασίας, που παρέχουν υψηλή κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική αξία, και να στοχεύσει σε έργα που προωθούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την εδαφική συνοχή, συμπεριλαμβανομένων βιώσιμων αστικών έργων και σιδηροδρομικών έργων, σύμφωνα με τις τους στόχους και τη νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής μεταφορών (κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ-Μ και CEF)· στο πλαίσιο αυτό, νέοι τρόποι χρηματοδότησης, όπως οι συμπράξεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και οι παραχωρήσεις, χρήζουν εκτενέστερης προσοχής και εφαρμογής· υπογραμμίζει ότι η διαδικασία επιλογής έργων προς χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ πρέπει να είναι διαφανής και να περιλαμβάνει σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα·

14.  θεωρεί ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να χρηματοδοτείται πρωτίστως από μη διατιθέμενα κονδύλια εντός του προϋπολογισμού της ΕΕ και μόνο ως έσχατη λύση από μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια των προγραμμάτων στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1Α του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020· τονίζει ότι η χρηματοδότηση του ταμείου εγγυήσεων θα πρέπει να αναθεωρηθεί στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ το 2016 και, με βάση την ανάλυση των βαθμών επίδοσης και εκτέλεσης των διαφόρων προγραμμάτων, θα πρέπει να εξευρεθούν εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό η αναδιάταξη των κονδυλίων από το κεφάλαιο 1Α για την περίοδο 2016-2020· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει επίσης να διερευνήσουν τρόπους ώστε να αντισταθμιστούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι αναδιατάξεις πόρων από προγράμματα της ΕΕ που συμφωνούνται στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού ως πηγή χρηματοδότησης για το ΕΤΣΕ κατά τα έτη που προηγούνται της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ·

15.  επιβεβαιώνει την υποστήριξή του στα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα που επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση των δημόσιων δαπανών διευκολύνοντας την κινητοποίηση της ιδιωτικής χρηματοδότησης αλλά υπενθυμίζει ότι πολλά έργα στον τομέα των μεταφορών δεν παράγουν επαρκή έσοδα για να επιτρέψουν την αποκλειστική χρήση αυτού του είδους των μέσων και ως εκ τούτου χρειάζονται ενίσχυση με τη μορφή επιχορηγήσεων·

16.  τονίζει ότι η ταχεία ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών συστημάτων μεταφορών είναι αναγκαία προκειμένου να επιτραπεί μια αποδοτικότερη, βιωσιμότερη και ασφαλέστερη χρήση των οχημάτων και των υφιστάμενων υποδομών και να παρασχεθεί επιπλέον ικανότητα χωρίς τον χρόνο, το κόστος και τη δέσμευση γης που απαιτούνται για την κατασκευή νέων υποδομών· υπογραμμίζει τη σημασία της αποδοτικής χρήσης των συχνοτήτων και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ευφυών συστημάτων μεταφορών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αδιάλειπτη ροή κυκλοφορίας μεταξύ των τρόπων μεταφοράς και των κόμβων· ζητεί την έγκαιρη εφαρμογή των φάσεων της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης της ΕΕ και την αποτελεσματική ανάπτυξη των μεταφορικών εφαρμογών στο πλαίσιο των συστημάτων Galileo και EGNOS·

Βιώσιμες μεταφορές και αστική κινητικότητα

17.  τονίζει ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών· δηλώνει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη βελτίωσης της αποδοτικής χρήσης των πόρων του συστήματος μεταφορών στο σύνολό του, με στόχο την αποδοτικότερη χρήση των υφιστάμενων δυνατοτήτων, τη βελτίωση του δείκτη χρήσης των οχημάτων και τη διασφάλιση της διάθεσης της δημόσιας χρηματοδότησης, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, σε μέτρα με τη μεγαλύτερη επίδραση·

18.  επισημαίνει τη σημασία της προώθησης της ηλεκτροκίνησης και των ηλεκτρικών δημόσιων μεταφορών, σε συνδυασμό με την εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στην περαιτέρω ηλεκτροδότηση του σιδηροδρομικού δικτύου και την προώθηση των τραμ, των ηλεκτρικών λεωφορείων (τρόλεϊ), των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, των ηλεκτρικών δίκυκλων/τρίκυκλων/τετράκυκλων οχημάτων, των ηλεκτρικών ποδηλάτων και των μικρών ηλεκτρικών πλοιαρίων· τονίζει τις δυνατότητες των σύγχρονων εναέριων τροχιοδρόμων (καλωδιοκίνητοι εναέριοι θάλαμοι), ως οικονομικών και εύκολων στην κατασκευή μέσων μεταφοράς, για την επέκταση της ικανότητας των αστικών δημοσίων μεταφορών·

19.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί η εισαγωγή των εναλλακτικών καυσίμων και συστημάτων πρόωσης, ιδίως αυτών στα οποία η Ευρώπη έχει σημαντικό τεχνολογικό πλεονέκτημα, με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση των μεταφορών από τα ορυκτά καύσιμα, να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα και να περιοριστούν οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι αυτές οι τεχνολογίες δεν έχουν ακόμη επαρκώς αναπτυχθεί, ιδιαίτερα στις δημόσιες μεταφορές·

20.  σημειώνει ότι η χρήση των δημόσιων μεταφορών στις αστικές περιοχές δεν αναφέρεται σαφώς μεταξύ των δέκα στόχων της Λευκής Βίβλου· θεωρεί ότι θα πρέπει να τεθεί νέος στόχος για τον διπλασιασμό της χρήσης των δημόσιων μεταφορών στις αστικές περιοχές έως το 2030· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα που να προβλέπουν εγκαταστάσεις και υποδομές για τη διευκόλυνση της ασφαλούς κινητικότητας από πόρτα σε πόρτα των χρηστών των δημοσίων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων ή των ατόμων με αναπηρία και των ποδηλατών που χρησιμοποιούν τις δημόσιες μεταφορές για μέρος της διαδρομής τους· υπογραμμίζει ότι η επίτευξη του στόχου αυτού απαιτεί κατάλληλες επενδύσεις, ιδίως για τη διασφάλιση της συνεκτικής συντήρησης και επέκτασης των υποδομών δημόσιων μεταφορών· παροτρύνει, συνεπώς, τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκή, μακροπρόθεσμη και αξιόπιστη χρηματοδότηση για αστικά έργα υποδομών δημόσιων μεταφορών·

21.  καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές και ενδιαφερομένους να διερευνήσουν υπάρχουσες και νέες δυνατότητες χρηματοδότησης της ΕΕ για τις δημόσιες μεταφορές και να αναπτύξουν καινοτόμα σχήματα συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· εφιστά την προσοχή στα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (αριθ. 1/2014) με τον τίτλο «Αποτελεσματικότητα των έργων δημόσιων αστικών μεταφορών που στηρίζονται από την ΕΕ», με την οποία εξομολογήθηκε η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα των έργων αστικών δημόσιων μεταφορών που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και ο βαθμός στον οποίο καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών και επιτυγχάνουν τους στόχους τους από άποψη χρήσης·

22.  υπογραμμίζει τη σημασία των «σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας» (SUMP) ως εργαλείου που βοηθά τις πόλεις να κάνουν αποδοτικότερη χρήση των μεταφορικών υποδομών και υπηρεσιών και να βελτιώσουν κατά τρόπο βιώσιμο την ενσωμάτωση των διαφόρων τρόπων κινητικότητας στις αστικές περιοχές, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορρύπανσης, των εκπομπών CO2, της κυκλοφοριακής συμφόρησης και των τροχαίων ατυχημάτων· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη και προώθηση των SUMP· τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πιο συστηματικά για τις πόλεις που έχουν αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο τοπικό συγκοινωνιακό σχέδιο, π.χ. ένα SUMP, και έχουν εντοπίσει τις κατάλληλες δράσεις σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η σχετική νομοθεσία·

23.  καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί με φορείς και αρχές δημοσίων μεταφορών με στόχο την παροχή πληροφοριών μετακίνησης στους χρήστες με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που αφορούν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, και να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στον εντοπισμό των καλύτερων σε επίπεδο ΕΕ πρακτικών και προϋποθέσεων για τη βελτίωση των συστημάτων αστικών δημόσιων μεταφορών· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαφυλάξουν την υποχρέωση των συστημάτων αστικών μεταφορών να συνδέουν τα κέντρα των πόλεων με τις περιφερειακές τους περιοχές·

24.  τονίζει ότι οι αστικές περιοχές χρειάζονται μια κάποια ευελιξία, ούτως ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του ενωσιακού δικαίου, σεβόμενες πλήρως την αρχή της επικουρικότητας, και να διασφαλίζουν ότι οι λύσεις κινητικότητας προσαρμόζονται στις εκάστοτε ιδιαίτερες περιστάσεις τους·

25.  τονίζει ότι η συμπεριφορά των χρηστών των μεταφορών αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου συστήματος μεταφορών· ζητεί να υπάρξουν πρωτοβουλίες που να παρέχουν κίνητρα στους χρήστες, ιδίως στους νέους, και να τους δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ασφαλέστερους και πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς (πεζοπορία, ποδηλασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρήσης και της ενοικίασης ποδηλάτων, δημόσιες μεταφορές, κοινή χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων), οι οποίοι θα πρέπει να αναπτυχθούν στο πλαίσιο μιας ασφαλούς υποδομής, και να καθίστανται διαθέσιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τον προγραμματισμό των μετακινήσεων, προκειμένου να διευκολύνεται η διατροπική χρήση διαφόρων τρόπων μεταφοράς μέσω ευφυών συστημάτων μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών για τον συνδυασμό πολλών τρόπων μεταφοράς με δυνατότητες εφαρμογής σε άλλους αστικούς οικισμούς·

26.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των εθνικών και ενωσιακών δεδομένων στον τομέα των μεταφορών σε σχέση με τη συμπεριφορά των χρηστών των μεταφορών, ιδίως σε ό,τι αφορά την πεζοπορία, την ποδηλασία και τα διαφοροποιημένα ανάλογα με το φύλο μοτίβα μετακίνησης, ώστε να χρησιμοποιούνται από τις τοπικές αρχές κατά τη χάραξη των πολιτικών τους για την αστική κινητικότητα·

27.  τονίζει τη σημασία της λήψης μέτρων στήριξης των περιφερειακών προγραμμάτων για την κατασκευή και επέκταση των ποδηλατικών δικτύων σε μεγάλες ευρωπαϊκές περιφέρειες, ώστε να ενθαρρύνονται οι πολίτες να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη σε περιβαλλοντικά θέματα, να δίνεται στον καθένα η δυνατότητα να χρησιμοποιεί το ποδήλατο και να μειωθούν η ηχορύπανση, η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η αστική ρύπανση·

28.  τονίζει ότι είναι σημαντική η ανάλυση των θετικών επιπτώσεων που έχουν στην κοινωνία οι νέες μορφές κινητικότητας που υποστηρίζονται από το μοντέλο της συνεργατικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του συνεπιβατισμού· θεωρεί σημαντική την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, ώστε η ρυθμιστική προσαρμογή να λαμβάνει υπόψη αυτές τις καινοτόμες πλατφόρμες κινητικότητας από πόρτα σε πόρτα·

29.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάσταση στα διάφορα κράτη μέλη όσον αφορά τη λειτουργία των εταιρειών δικτύου μεταφοράς που αντιστοιχίζουν οδηγούς με επιβάτες (η Uber αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα), και να διενεργήσει αξιολόγηση των νομικών, κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συνεπειών που απορρέουν από τη λειτουργία τέτοιων εταιρειών, η οποία να συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από σχετικά μέτρα ή συστάσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων νέων υπηρεσιών στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες υπηρεσίες ταξί·

30.  καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών συνεπιβατισμού και των παραδοσιακών εταιρειών ταξί και υπεραστικών μεταφορών σε ό,τι αφορά την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, των κανόνων ασφαλείας, των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας και των όρων απασχόλησης·

31.  τονίζει ότι τα μηχανοκίνητα δίκυκλα (μοτοσικλέτες, σκούτερ και μοτοποδήλατα) και, σε αυξανόμενο βαθμό, τα ηλεκτροκίνητα δίκυκλα και τρίκυκλα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη κινητικότητα, ιδίως στις αστικές περιοχές όπου συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της συμφόρησης και των προβλημάτων στάθμευσης, ενώ παρέχουν λύση για τη διακίνηση μικρών εμπορευμάτων· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει να ληφθούν επαρκώς υπόψη ο συγκεκριμένος σχεδιασμός και τα σχετικά οφέλη αυτών των οχημάτων και να αντικατοπτριστούν στη νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις μεταφορές·

32.  ζητεί να ενισχυθεί η βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού στις αστικές περιοχές· τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές συμβάλλουν δυσανάλογα στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στην ηχορρύπανση και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη συμφόρηση· η αστική εφοδιαστική πρέπει να ενθαρρύνει τη βελτιστοποίηση των μεταφορών και την αποδοτική από άποψη κόστους εισαγωγή νέων τύπων ενεργειών, τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων· η καλύτερη επιλογή τρόπων μεταφοράς και οχημάτων μπορεί να διασφαλίσει ότι μια λύση μεταφορών ανταποκρίνεται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της συγκεκριμένης μεταφοράς και πόλης·

33.  τονίζει τη σημασία της εγκατάστασης των αποθηκών εφοδιαστικής στις παρυφές των αστικών περιοχών, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η μεταφορά των εμπορευμάτων στον προορισμό τους με συντονισμένο τρόπο, χρησιμοποιώντας τους πλέον ενεργειακά αποδοτικούς τρόπους μεταφοράς·

Οι άνθρωποι στο επίκεντρο της πολιτικής μεταφορών

34.  ζητεί, όσον αφορά την οδική ασφάλεια:

   την ταχεία έγκριση στόχου για το 2020 για μείωση κατά 40% του αριθμού των ατόμων που τραυματίζονται σοβαρά, ο οποίος θα συνοδεύεται από μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν χωρίς καθυστέρηση όλα τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή να προσδιορίσει τον στόχο και τη στρατηγική αυτή·
   την ενίσχυση των δράσεων που έχουν ως στόχο τη μείωση του αριθμού των θανάτων και των τραυματισμών στους δρόμους, με ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές αιτίες, συμπεριλαμβανομένης της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών, της υπερβολικής ταχύτητας και της μη χρήσης ζώνης ασφαλείας·
   την ανάληψη δράσης για την επίτευξη του στόχου οδικής ασφάλειας για μείωση σε κάτω από 15 000 των θανάτων μέχρι το 2020, μέσω της εισαγωγής και της εφαρμογής αποδοτικών από άποψη κόστους μέτρων οδικής ασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο·
   δράσεις για τη μείωση των ατυχημάτων με θύματα ευάλωτες χρήστες, ιδίως τους χρήστες δίκυκλων οχημάτων, τους πεζούς στο αστικό περιβάλλον και τους ηλικιωμένους οδηγούς·
   μέτρα οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο της επερχόμενης δέσμης μέτρων για τις οδικές μεταφορές και μια ενδιάμεση επανεξέταση του προγράμματος για την οδική ασφάλεια 2011-2020·
   την αναθεώρηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/413 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια, και την καταβολή προσπαθειών για την επέκταση της εφαρμογής της στις γειτονικές χώρες της ΕΕ·
   την επέκταση, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας 2008/96/ΕΚ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών, των τεσσάρων κύριων μέτρων της σε άλλα τμήματα του οδικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων και των αγροτικών και αστικών οδών·
   την ιεράρχηση των δράσεων βάσει προτεραιότητας, όπως προτείνεται στο σχέδιο δράσης και ορίζεται στην οδηγία για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) (2010/40/ΕΕ), αναφορικά με τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου·
   την αναθεώρηση της οδηγίας για την εκπαίδευση και τα προσόντα των επαγγελματιών οδηγών, με στόχο τη διασάφηση των διατάξεών της, καθώς και την προώθηση και ανάπτυξη συστημάτων κατάρτισης μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης, για όλους τους χρήστες οχημάτων·
   πρόταση επανεξέτασης του κανονισμού για τη γενική ασφάλεια ((ΕΚ) αριθ. 661/2009) και του κανονισμού για την προστασία των πεζών ((ΕΚ) αριθ. 78/2009) έως το 2016, προκειμένου να καταρτιστούν υποχρεωτικοί κανόνες για τον σχεδιασμό του θαλάμου επιβατών και την ασφάλεια, την άμεση ορατότητα, τις επιδόσεις σε περίπτωση πρόσκρουσης και την προστασία των πεζών των βαρέων φορτηγών οχημάτων, δίνοντας προτεραιότητα στους ευάλωτους χρήστες των δρόμων·
   την ευρύτερη εφαρμογή, σε νέα επιβατηγά αυτοκίνητα και εμπορικά οχήματα, συστημάτων ασφαλείας υποβοήθησης οδηγού, όπως τα συστήματα αυτόματης επείγουσας πέδησης, υποβοήθησης διατήρησης απόστασης, προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας, δεικτών κατάστασης ελαστικών, ευφυούς προσαρμογής της ταχύτητας και eCall, σε συνδυασμό με συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών·
   την αναθεώρηση της τρίτης οδηγίας για την άδεια οδήγησης, που θα καθιερώνει:
   την υποχρεωτική εκπαίδευση των οδηγών στις νέες λειτουργίες των οχημάτων (συστήματα υποβοήθησης οδηγού),
   ένα δεύτερο στάδιο για την απόκτηση της άδειας οδήγησης,
   τη διά βίου οδική εκπαίδευση,
   έλεγχο της ικανότητας οδήγησης, και
   ιατρική-ψυχολογική εξέταση των παραβατών της οδικής κυκλοφορίας, π.χ. σε ό,τι αφορά το αλκοόλ, τα ναρκωτικά ή την επιθετική συμπεριφορά·
   ένα πανευρωπαϊκό εναρμονισμένο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα, το οποίο θα πρέπει να είναι μηδενικό για τους νέους οδηγούς κατά τα δύο πρώτα έτη και για τους επαγγελματίες οδηγούς·

35.  τονίζει ότι, παρόλο που τα τελευταία έτη έχουν υπάρξει σημαντικές βελτιώσεις στην οδική ασφάλεια, εμμένουν οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και χρειάζονται περαιτέρω μέτρα για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της πλήρους εξάλειψης των θανατηφόρων ατυχημάτων (Vision Zero)· σημειώνει ότι η οδική ασφάλεια είναι αλληλένδετη με τη βασιζόμενη στον αλληλοσεβασμό συμπεριφορά όλων των χρηστών των οδών και ότι η εκπαίδευση στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου θα πρέπει να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου·

36.  τονίζει την ανάγκη να συμπληρωθεί το καθιερωμένο νομοθετικό πλαίσιο περί δικαιωμάτων των επιβατών με μέτρα που θα εξαλείφουν όλα τα πιθανά κενά στη νομοθεσία, θα καλύπτουν τους επιβάτες που πραγματοποιούν πολυτροπικά ταξίδια και θα διασφαλίζουν τον δίκαιο πολυτροπικό ανταγωνισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους διαφορές μεταξύ των τρόπων μεταφοράς, τις νομικές υποχρεώσεις για κάθε τμήμα του ταξιδιού και την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς· επαναλαμβάνει το αίτημά του για έναν Χάρτη των Δικαιωμάτων των Επιβατών, που θα καθορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των επιβατών που ισχύουν για όλους τους τρόπους μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε τρόπου μεταφοράς, και θα περιέχει ένα ξεχωριστό τμήμα για τις πολυτροπικές μετακινήσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η προβολή των κανόνων της ΕΕ και να διασφαλισθεί η καλύτερη επιβολή· ζητεί να υπάρξουν πρωτοβουλίες για την προώθηση και διάθεση στους επιβάτες υπηρεσιών παροχής πληροφοριών, προγραμματισμού και έκδοσης εισιτηρίων στον τομέα των πολυτροπικών μετακινήσεων· ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των μεταφορών και για τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ηλικιωμένων, των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα και των επιβατών με αναπηρία, καθώς και για τη μεγαλύτερη συνεκτίμηση των ειδικών αναγκών των επιβατών, όπως των ποδηλατών οι οποίοι μεταφέρουν τα ποδήλατά τους στα τρένα·

37.  ζητεί, σε σχέση με το θεμελιώδες δικαίωμα όλων των ανθρώπων στην ατομική κινητικότητα, ιδίως των ατόμων με αναπηρίες και των ηλικιωμένων, την αύξηση των επενδύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού·

38.  σημειώνει ότι θα βελτίωνε την κινητικότητα των προσώπων η ενίσχυση της διαθεσιμότητας δωρεάν ή χαμηλού κόστους ευρυζωνικών δικτύων κινητής τηλεφωνίας, Wi-Fi και άλλων ψηφιακών υπηρεσιών στις δημόσιες μεταφορές και στους σταθμούς·

39.  ζητεί τη δημιουργία ενός χάρτη πορείας της ΕΕ με σκοπό τη θέσπιση του πλαισίου για ένα ευρωπαϊκό πολυτροπικό σύστημα επιβατικών μεταφορών απρόσκοπτης ροής· ο εν λόγω χάρτης πορείας θα πρέπει να προσδιορίζει τους βασικούς ευρωπαϊκούς διαδρόμους πολυτροπικών μεταφορών στο πλαίσιο του υφιστάμενου δικτύου ΔΕΔ-Μ, να συνδυάζει δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, να ευθυγραμμίζει τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες και να συγκεντρώνει τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ·

40.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την ποιότητα της εργασίας σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, όσον αφορά ιδίως την εκπαίδευση, την πιστοποίηση, τις συνθήκες εργασίας και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, με σκοπό τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κινητικότητας των επιχειρήσεων μεταφορών της ΕΕ· τονίζει τη σημασία επίλυσης του προβλήματος της ανανέωσης του προσωπικού και της γήρανσης του εργατικού δυναμικού στον τομέα των μεταφορών, καθώς και την επιτακτική ανάγκη να καταστεί η απασχόληση στον συγκεκριμένο τομέα ελκυστική για τις νέες γενεές·

41.  τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλισθούν ίση και δίκαιη μεταχείριση, καλοί όροι και συνθήκες εργασίας και ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμενους στις μεταφορές· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να παρουσιάσει συγκεκριμένα και άμεσα μέτρα/πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των κοινωνικών πτυχών των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, με στόχο να προωθηθούν θέσεις εργασίας και εργασιακές συνθήκες υψηλής ποιότητας για τους εργαζομένους στις μεταφορές και να διασφαλισθεί ένας δίκαιος και χωρίς στρεβλώσεις ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων μεταφορών· παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή και επιβολή της κοινωνικής νομοθεσίας της ΕΕ σε όλους τους τρόπους μεταφοράς·

42.  τονίζει ότι χρειάζονται επίσης μέτρα για την τόνωση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας στον τομέα των μεταφορών, την εξάλειψη των εμποδίων που μπορεί να υπάρχουν και τη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών με την αντιμετώπιση των υφιστάμενων διαφορών σε θέματα αμοιβής και ανέλιξης·

43.  παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι προτάσεις για το άνοιγμα των υπηρεσιών σε όλες τις αγορές μεταφορών συμβαδίζουν με την ορθή επιβολή της κοινωνικής νομοθεσίας της ΕΕ και, εάν χρειάζεται, με μέτρα στήριξης για την αποτροπή των ανισοτήτων όσον αφορά τις κοινωνικές συνθήκες στα διάφορα κράτη μέλη· τονίζει ότι το άνοιγμα των αγορών στον τομέα των μεταφορών δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε κοινωνικό ντάμπινγκ, υπηρεσίες χαμηλότερης ποιότητας, περιορισμό της δημόσιας υπηρεσίας, περιττό διοικητικό φόρτο, αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές ή στρέβλωση του θεμιτού ανταγωνισμού· θα πρέπει επίσης να θέτει ένα τέλος στον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς και να αποτρέπει τη δημιουργία μονοπωλίων ή ανταγωνισμού προς τα κάτω όσον αφορά την κοινωνική προστασία των εργαζομένων στις μεταφορές·

Ένα ανταγωνιστικό, αποτελεσματικό, ασφαλές, ενοποιημένο και διαλειτουργικό σύστημα μεταφορών

44.  τονίζει ότι η ψηφιοποίηση έχει ζωτική σημασία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας του τομέα των μεταφορών· τονίζει την ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης των ευκαιριών που παρέχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και προώθησης νέων υπηρεσιών μεταφορών, καθώς και νέων επιχειρηματικών και διανεμητικών μοντέλων, προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση· τονίζει επίσης την ανάγκη θέσπισης ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα διευκολύνει τα πιλοτικά σχέδια που στοχεύουν στην ανάπτυξη έξυπνων αυτοματοποιημένων μεταφορών στην Ευρώπη· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τον βασικό ρόλο των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων στην τόνωση της καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών·

45.  καλεί την Επιτροπή να θέσει την προσέγγιση της ενοποίησης (διαλειτουργικότητα, διασυνδεσιμότητα και διατροπικότητα), συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ΤΠΕ, στο επίκεντρο της επανεξέτασης της Λευκής Βίβλου· υπενθυμίζει, επιπλέον, στην Επιτροπή να συνδυάσει την τεχνολογική πρόοδο με την αλλαγή συμπεριφοράς για να επιτύχει μια φιλόδοξη αλλαγή στον τρόπο εκτέλεσης των μεταφορών καθώς και αποφυγή μετακινήσεων, μέσω της πράσινης εφοδιαστικής, κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης της κινητικότητας και την εφαρμογή της ψηφιοποίησης·

46.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική βιώσιμης κινητικότητας πρέπει να εξετάζει συνέργειες μεταξύ όλων των τρόπων μεταφοράς, διαδρόμων και δικτύων, και να επικεντρώνεται στις ανάγκες των βασικών κόμβων, των αστικών περιοχών, της σημείων διασυνδεσιμότητας, των πλατφορμών μεταφόρτωσης και των λιμένων· η κινητικότητα πρέπει να εξεταστεί ως σύστημα και όχι ως συλλογή μεμονωμένων τρόπων μεταφοράς·

47.  ζητεί την τυποποίηση των μονάδων διατροπικής φόρτωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις μονάδες φόρτωσης που χρησιμοποιούνται στις παγκόσμιες μεταφορές και τις διαστάσεις των οχημάτων μεταφοράς, καθώς και τις επιμέρους διατάξεις για την ασφάλεια της φόρτωσης, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι πολυτροπικές μεταφορές και να ενισχυθεί η ασφάλεια·

48.  εμμένει ότι πρέπει να μειωθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια για όλες τις μορφές μεταφορών· ζητεί μεγαλύτερη απλούστευση και εναρμόνιση των εγγράφων και των διοικητικών και τελωνειακών διαδικασιών, οι οποίες θα πρέπει να είναι πρακτικές, αποτελεσματικές και λειτουργικές για όλα τα μέρη κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη θέσπιση ενός ηλεκτρονικού πλαισίου για τις πολυτροπικές μεταφορές εμπορευμάτων (e-Freight), που θα επιτυγχάνει την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών χωρίς τη χρήση έντυπου υλικού σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα των μεταφορών, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τα υπάρχοντα λειτουργικά εργαλεία και συνέργειες, τις παγκόσμιες εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές·

49.  ζητεί την εισαγωγή ενός νέου στόχου, συνοδευόμενου από τα απαραίτητα μέτρα, στροφής του 50% των τρεχουσών μεταφορών επικινδύνων εμπορευμάτων εντός της ΕΕ προς περισσότερο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, όπως ο σιδηρόδρομος και οι εσωτερικές πλωτές οδοί, ως το 2030, τηρώντας πλήρως την οδηγία 2008/68/ΕΚ σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων·

50.  καλεί την Επιτροπή να εξορθολογίσει τους κανόνες για τη διατροπική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς·

51.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τις δυνατότητες και να στηρίξουν την ανάπτυξη της μεταφοράς εμπορευμάτων εντός σηράγγων και της κυκλικής εφοδιαστικής ως ελπιδοφόρων ιδεών για ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών·

52.  επισημαίνει τον θεμελιώδη ρόλο του τομέα των μεταφορών για την ανάπτυξη του τουρισμού, κυρίως για τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πολύ απομακρυσμένες και στις οποίες η πρόσβαση είναι επί του παρόντος πολύ δύσκολη·

53.  υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκοί κόμβοι συνδέουν την Ευρώπη με τον υπόλοιπο κόσμο και ότι η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει την άμεση συνδεσιμότητά της με όλα τα μέρη του κόσμου, παρέχοντας απευθείας πτήσεις, από ευρωπαϊκούς μεταφορείς, από τους κόμβους προς υπερπόντιους προορισμούς, διατηρώντας τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη στον ευρωπαϊκό κλάδο των αερομεταφορών· τονίζει ότι οι πτήσεις εντός της ΕΕ δεν παρέχουν απλώς κινητικότητα στην εσωτερική αγορά, αλλά διαδραματίζουν και καίριο ρόλο ως δευτερεύουσες πτήσεις για τη διατήρηση της συνδεσιμότητας στους κόμβους της ΕΕ· η πολιτική της ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει την ύπαρξη ενός αποδοτικού και ανταγωνιστικού δικτύου δευτερευουσών πτήσεων για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών κόμβων, μειώνοντας το κόστος σε παγκοσμίως ανταγωνιστικά επίπεδα και διασφαλίζοντας θεμιτό ανταγωνισμό με τους μεταφορείς τρίτων χωρών· τα κράτη μέλη της ΕΕ χρειάζονται μια συνεκτική και κοινή πολιτική, ώστε να μην χάσουν άλλη απευθείας συνδεσιμότητα μεταξύ της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής και κόμβων στον Περσικό Κόλπο και στην Τουρκία· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να υλοποιήσει τους στόχους αυτούς στο σύνολο της νομοθεσίας της ΕΕ για την αεροπορία και να τους εφαρμόσει στις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες·

54.  ζητεί να υπάρξει μια ενισχυμένη ατζέντα για την πολιτική έρευνας και τεχνολογίας με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών· θεωρεί ότι η πολιτική αυτή, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την κατάλληλη χρηματοδότηση, πρέπει να καθοριστεί σε συνεργασία με όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών και εκπροσώπων των χρηστών, προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι ανάγκες του τομέα και, ανάλογα, να βελτιωθεί η κατανομή της χρηματοδότησης της ΕΕ, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε έργα με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που θα έχουν ως στόχο την εξάλειψη των εκπομπών άνθρακα από τις μεταφορές, την προώθηση ενεργειακά αποδοτικών τρόπων μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένης της πεζοπορίας και της ποδηλασίας), την αύξηση της απόδοσης και διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, την ενίσχυση της πρόσβασης, της ασφάλειας και της προστασίας στις μεταφορές, τη βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και τη μείωση του διοικητικού φόρτου· θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις επαναστατικές τεχνολογίες του τομέα μεταφορών, για παράδειγμα υπό μορφή αυτοματοποιημένων ή τηλεχειριζόμενων οχημάτων όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα οχήματα χωρίς οδηγό·

55.  ζητεί να καταβληθούν οι ίδιες προσπάθειες στον τομέα της εκπαίδευσης για την προώθηση της δημιουργίας νέων κλάδων σπουδών και διαδικασιών κατάρτισης, ιδίως σε επαγγελματικό επίπεδο και σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με έμφαση στις νέες αρμοδιότητες και στα νέα επαγγέλματα που θα προκύψουν από την έξυπνη κινητικότητα·

56.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθούν τα προγράμματα πλαίσια της ΕΕ για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία με στόχο καθαρότερα καύσιμα και υψηλό βαθμό τεχνολογικής προόδου, για παράδειγμα σε σχέση με τα εξευγενισμένα βιοκαύσιμα·

57.  ζητεί, στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT και στις επακόλουθες αξιολογήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, γενική επανεξέταση των ευρωπαϊκών απαιτήσεων όσον αφορά τις άδειες κυκλοφορίας και την ασφάλεια, καθώς και των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις μεταφορές, ώστε να μειωθεί σημαντικά η γραφειοκρατία·

58.  αναγνωρίζει τη σημασία των ραδιοσυχνοτήτων χωρίς παρεμβολές, ιδίως σε ό,τι αφορά την επιβολή του χρόνου οδήγησης και των περιόδων ανάπαυσης των εργαζομένων στις οδικές μεταφορές και την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει, όπου χρειάζεται, το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο·

Η παγκόσμια διάσταση των μεταφορών

59.  τονίζει ότι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή αποδοχή στο πλαίσιο συμφωνιών που θα πρέπει να τεθούν σε διαπραγμάτευση σε παγκόσμιο επίπεδο με τους εμπορικούς εταίρους μας για όλους τους τρόπους μεταφοράς, ιδίως στις εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές, και ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίζει ολοένα καθοριστικότερο ρόλο στα σχετικά διεθνή όργανα·

60.  είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στις παγκόσμιες προσπάθειες μείωσης των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών στο πλαίσιο της διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι το 2015 (COP21), προωθώντας σε παγκόσμιο επίπεδο την εξάλειψη των εκπομπών άνθρακα στις μεταφορές και την ανάπτυξη βιώσιμων τρόπων μεταφοράς, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του διεθνώς συμπεφωνημένου στόχου για διατήρηση της θέρμανσης του πλανήτη κάτω από τους 2°C·

61.  ζητεί μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την πιθανότητα εφαρμογής της αρχής της αμοιβαιότητας στις εμπορικές μας σχέσεις με τρίτες χώρες και να εξεταστεί, στην πολιτική χρηματοδότησης της ΕΕ για τις μεταφορές, εάν είναι σκόπιμη η πρόσθετη χρηματοδότηση από τρίτες χώρες·

62.  επισημαίνει ότι η εκμετάλλευση των διεθνών πόρων για την ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών μας (πετρέλαιο, λίθιο, πολύτιμα μέταλλα, βιοκαύσιμα) θα πρέπει να σέβεται τα θεμιτά συμφέροντα των πληθυσμών που ζουν στις περιοχές απ᾽ όπου γίνεται εμπορία και εισαγωγή αυτών των πόρων·

Ενοποίηση όλων των τρόπων μεταφοράς στο πλαίσιο του οράματος για ένα πιο αποδοτικό, βιώσιμο, ανταγωνιστικό, προσβάσιμο, φιλικό προς τον χρήστη και τον πολίτη σύστημα μεταφορών

63.  ζητεί, όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές:

   την αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων για τον ανταγωνισμό στον ευρωπαϊκό τομέα των αερομεταφορών, τις οποίες θέτουν η άμεση συνδεσιμότητα μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου, η περιορισμένη αερολιμενική χωρητικότητα ενόψει της επερχόμενης αύξησης της εναέριας κυκλοφορίας, και η διεύρυνση του πεδίου των αεροπορικών υπηρεσιών που παρέχουν εταιρείες εκτός ΕΕ,
   την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 868/2004 για τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού στις εξωτερικές αεροπορικές συνδέσεις της ΕΕ και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης του κλάδου των αερομεταφορών της ΕΕ, τη διασφάλιση της αμοιβαιότητας και την εξάλειψη των αθέμιτων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων που στρεβλώνουν την αγορά,
   τη διενέργεια διαλόγου επί των αερομεταφορών με τα κράτη του Κόλπου και την Τουρκία με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής διαφάνειας και τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού· την εισαγωγή «ρητρών θεμιτού ανταγωνισμού» στις συμφωνίες αερομεταφορών, λεπτομερών διατάξεων για τις επιδοτήσεις, τις αθέμιτες πρακτικές και τον ανταγωνισμό, και αποτελεσματικών μέσων δράσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις αυτές,
   την επίσπευση της διαδικασίας σύναψης, όπου χρειάζεται, νέων συμφωνιών αερομεταφορών με τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ όπως οι γειτονικές χώρες, οι BRICs, οι χώρες του ASEAN και το Μεξικό, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για τη βελτίωση της πρόσβασης των υπηρεσιών εναέριων εμπορευματικών μεταφορών στην αγορά,
   την αναθεώρηση των ρυθμιστικών και φορολογικών πολιτικών της ΕΕ και των κρατών μελών, για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου των αερομεταφορών και να εξασφαλιστεί θεμιτός ανταγωνισμός με αερομεταφορείς τρίτων χωρών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να επανεξετάσει και να εξαλείψει οιεσδήποτε μονομερείς ενωσιακές διατάξεις που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και να παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενεργήσουν αναλόγως σε σχέση με παρεμφερείς εθνικές διατάξεις,
   την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς αερομεταφορών, εξαλείφοντας τους φραγμούς που εισάγονται από τα κράτη μέλη σε ενωσιακούς αερομεταφορείς που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν από το κράτος μέλος εγγραφής τους σε μια τρίτη χώρα μέσω άλλου κράτους μέλους,
   τον συνεκτικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό ενός δικτύου αερολιμένων της ΕΕ, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει, πρώτον, τους κύριους («κεντρικούς») αερολιμένες και, δεύτερον, ένα πλήρως εξυπηρετούμενο, βιώσιμο και υποστηριζόμενο δίκτυο τοπικών, επαρχιακών και περιφερειακών αερολιμένων, που έχουν ουσιώδη σημασία για τη μεγέθυνση και ανάπτυξη των οικείων περιοχών, ιδίως των απόκεντρων και εξαιρετικά απομακρυσμένων περιφερειών, στις οποίες συχνά η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με αερομεταφορά, την εκπόνηση νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη και τη μεγιστοποίηση του αναξιοποίητου δυναμικού των περιφερειακών αερολιμένων και νέων υποδομών σε πολυσύχναστους αερολιμένες,
   την έγκριση, κατά προτεραιότητα, των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων τα οποία αποτελούν μέρος του κεντρικού διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ),
   την ενδελεχή προετοιμασία και ταχεία έγκριση μιας ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές, που θα περιλαμβάνει: ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα πολιτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που να εξασφαλίζει τα δικαιώματα ασφάλειας και προστασίας και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις οικονομικές δυνατότητες που παρέχουν τα πολιτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ειδικά στις ΜΜΕ και στις νεοσύστατες επιχειρήσεις· την αναθεώρηση του κανονισμού της EASA για την αποσαφήνιση του ρόλου της έναντι των εθνικών αεροπορικών αρχών και την ενίσχυση των δυνατοτήτων της να επιβλέπει την αεροπορική ασφάλεια σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων περιφερειών της ΕΕ, και να προωθεί τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο,
   την ανάληψη όλων των αναγκαίων δράσεων από τα κράτη μέλη για την επιτάχυνση της υλοποίησης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, μέσω της έγκρισης της δέσμης SES2+, την πλήρη υλοποίηση και λειτουργία των λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου (FAB) και την ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR), προκειμένου να αρθεί ο κατακερματισμός του εναέριου χώρου της ΕΕ με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων στις πτήσεις, τη βελτίωση της ασφάλειας και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών συνεπειών των αερομεταφορών,
   την ταχεία έγκριση από το Συμβούλιο της θέσης του σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2027/97 για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, καθώς και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 σχετικά με την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης,
   την ενίσχυση των διαπραγματεύσεων εντός του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μηχανισμού που να αντιμετωπίζει τις εκπομπές που οφείλονται στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές,
   την εισαγωγή εθνικών κριτηρίων βιωσιμότητας για τα ανανεώσιμα καύσιμα αεριωθούμενων αεροσκαφών,
   τη στήριξη της αεροναυτικής έρευνας και ανάπτυξης μέσω των προγραμμάτων «Ορίζοντας 2020» και «Καθαρός Ουρανός», προκειμένου να αναπτυχθούν νέες και καθαρότερες τεχνολογίες για λιγότερο θορυβώδη αεροσκάφη με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων, να προωθηθούν νέοι τύποι αεροσκαφών όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και να δημιουργηθεί ανάπτυξη και απασχόληση στην ευρωπαϊκή αεροπορική βιομηχανία,
   την ενδελεχή επανεξέταση, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, της στρατηγικής και των πολιτικών τους για την αεροπορική ασφάλεια και προστασία, με σκοπό να γίνει σταδιακή μετάβαση προς μια προσέγγιση βασιζόμενη στον κίνδυνο, προς όφελος των επιβατών,
   τη βελτίωση των επιδόσεων αεροπορικής ασφάλειας σε όλη την ΕΕ στον τομέα της κατασκευής αεροσκαφών, της εκπαίδευσης και αδειοδότησης πληρωμάτων, των πτήσεων, της διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας και των υπηρεσιών αεροναυτιλίας,
   τη διενέργεια αξιολόγησης σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας που ενδεχομένως απαιτούνται για την αποφυγή αεροπορικών ατυχημάτων όπως αυτό της πτήσης 9525 της Germanwings που συνέβη τον Μάρτιο του 2015 στις Άλπεις,
   μια πρόταση της Επιτροπής που να περιλαμβάνει μέτρα βελτίωσης της ασφάλειας και κανόνες κοινωνικού περιεχομένου, ιδίως χρόνους πτήσης και ανάπαυσης, με σκοπό την αποφυγή της κόπωσης και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα της καμπίνας,
   την ανάπτυξη μιας συντονισμένης σειράς κανόνων για τις σχολές πιλότων και την καταγραφή ωρών πτήσης για τους πιλότους που εργάζονται στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικότερο έλεγχο και αξιολόγηση των συνθηκών απασχόλησης στον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών,
   την ανταλλαγή με την Eurostat των δεδομένων των κρατών μελών που αφορούν τη γενική αεροπορία, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό των αεροσκαφών, των πιλότων και τις ώρες πτήσης, προκειμένου να βελτιωθούν οι εφαρμοστέες ρυθμίσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην εναέρια ασφάλεια,
   εποικοδομητικό κοινωνικό διάλογο μεταξύ των φορέων του τομέα των αερομεταφορών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις που οφείλονται στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών οι οποίες απαιτούν ανάλογη προσαρμογή των θέσεων εργασίας στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών,
   μέτρα κατά της αύξησης των κοινωνικά προβληματικών επιχειρηματικών πρακτικών, όπως οι «σημαίες ευκαιρίας» και οι διάφορες μορφές άτυπης απασχόλησης και εξωτερικής ανάθεσης· αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή και επιβολή της εθνικής εργατικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων στις αεροπορικές εταιρείες που έχουν την επιχειρησιακή τους βάση στην επικράτεια της ΕΕ· έναν αναθεωρημένο ορισμό του «κύριου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» μιας εταιρείας, που να απαιτεί από τις αεροπορικές εταιρείες να επιδεικνύουν σημαντικές αεροπορικές δραστηριότητες σε μια χώρα· συστάσεις του EASA που να απαιτούν τουλάχιστον 50% των τεχνικών συντήρησης να προσλαμβάνονται απευθείας, απαίτηση που πρέπει να καλύπτει όλες τις κατηγορίες προσωπικού εδάφους, τους πιλότους και το πλήρωμα καμπίνας·

64.  ζητεί, όσον αφορά τις οδικές μεταφορές:

   τη θέσπιση αποτελεσματικών εθνικών πλαισίων πολιτικής, που να στοχεύουν στην ανάπτυξη της αγοράς όσον αφορά τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και εναλλακτικών καυσίμων (ηλεκτρισμός, υδρογόνο, φυσικό αέριο (συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) , υγραέριο (LPG), συνθετικά και παραφινικά καύσιμα και βιώσιμα βιοκαύσιμα, ειδικά όσα παράγονται από απόβλητα και κατάλοιπα επεξεργασίας, όπως η αιθανόλη από μελάσα) καθώς και την ταχεία ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών ανεφοδιασμού/επαναφόρτισης· την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των υφιστάμενων έργων στα διάφορα κράτη μέλη σε σχέση με την αγορά εναλλακτικών καυσίμων και τη διανομή στις πόλεις· ένα πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για την εφαρμογή της στρατηγικής που περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καθαρή ενέργεια για τις μεταφορές: μια ευρωπαϊκή στρατηγική εναλλακτικών καυσίμων», προκειμένου να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή χρήση των εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές και να προωθηθεί η βιώσιμη ηλεκτρική κινητικότητα σε ολόκληρη την Ένωση,
   την επίτευξη, έως το 2020, συνολικής αύξησης 40%, σε σύγκριση με το 2010, των ασφαλών χώρων στάθμευσης για βαρέα επαγγελματικά οχήματα στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και βελτιώσεις στην ποιότητα και τα πρότυπα υγιεινής τους,
   την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ηλεκτρονικών διοδίων,
   τη διενέργεια αξιολόγησης από την Επιτροπή των διαφορετικών τύπων καθεστώτων χρέωσης της χρήσης των οδών και της συμβατότητάς τους με τις Συνθήκες της ΕΕ, ιδίως με την αρχή της μη διάκρισης βάσει του τόπου διαμονής,
   την έγκριση, κατά προτεραιότητα, των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων υποδομής τα οποία συμπληρώνουν το οδικό δίκτυο που είναι μέρος του κεντρικού διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ),
   τη συμπερίληψη ενός οδικού χάρτη της ΕΕ για την ποδηλασία στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής του 2016,
   μια νομοθετική πρόταση για τον καθορισμό υποχρεωτικών ορίων όσον αφορά τις μέσες εκπομπές CO2 από νέα επιβατηγά αυτοκίνητα και ελαφρά εμπορικά οχήματα για την περίοδο πέραν του 2020, διατηρώντας μια σαφή τροχιά μακροπρόθεσμης μείωσης των εκπομπών,
   την έγκαιρη ολοκλήρωση ενός εργαλείου προσομοίωσης που θα μετρά κατά τρόπο ακριβή, αξιόπιστο και αποδοτικό από άποψη κόστους την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές CO2 των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν), η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί, εάν ενδείκνυται, από την υποβολή νομοθετικής πρότασης που να θέτει υποχρεωτικά όρια στις μέσες εκπομπές CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά, όπως ήδη ισχύει για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγάκια· περαιτέρω μέτρα για ενθάρρυνση της αξιοποίησης από την αγορά των πλέον αποδοτικών οχημάτων και για προώθηση των βέλτιστων πρακτικών μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων,
   μέτρα για την αύξηση της απόδοσης των καυσίμων και τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, όπως περαιτέρω χρήση της εκπαίδευσης στην οικολογική οδήγηση, βελτίωση της εφοδιαστικής στις μεταφορές και της ευφυούς υποδομής, και μεγαλύτερη χρήση των εναλλακτικών καυσίμων,
   έναν αναθεωρημένο κύκλο δοκιμών, με πιο ισχυρές απαιτήσεις ως προς τη δοκιμή συμμόρφωσης, για τη μέτρηση του CO2 και των ρυπογόνων εκπομπών από οχήματα, αντικαθιστώντας τον επί του παρόντος χρησιμοποιούμενο «Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης», ώστε να διασφαλισθεί ότι οι εκπομπές και η κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων μετρώνται μέσω μιας διαδικασίας δοκιμών η οποία αντανακλά τις συνθήκες οδήγησης στον πραγματικό κόσμο,
   από την Επιτροπή να αρχίσει να επεξεργάζεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αναθεώρηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/719 για τα μέγιστα επιτρεπόμενα βάρη και διαστάσεις, ούτως ώστε, το αργότερο έως το 2020, να μπορεί να υποβληθεί έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο που θα λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά ορισμένων τμημάτων της αγοράς, όπως οι εξειδικευμένοι μεταφορείς αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται στον τομέα της εφοδιαστικής τελικών οχημάτων,
   τη θέσπιση ενός κοινωνικού κώδικα για τους μετακινούμενους εργαζομένους του τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος θα θίγει και το πρόβλημα της συγκεκαλυμμένης αυτοαπασχόλησης, και όπου θα συνεκτιμώνται επαρκώς οι ιδιαιτερότητες των εργαζομένων στις διεθνείς οδικές μεταφορές και θα διασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός,
   την καλύτερη εφαρμογή, αξιολόγηση και, εφόσον χρειάζεται, διασάφηση ή αναθεώρηση των κανόνων πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009),
   μέτρα για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των εθνικών διατάξεων με το δίκαιο της ΕΕ στον τομέα των διασυνοριακών μεταφορών,
   να εξετασθεί το ενδεχόμενο σύστασης ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Οδικών Μεταφορών, ώστε να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και να προωθηθεί η τυποποίηση σε όλα τα κράτη μέλη,
   μέτρα για τη διασφάλιση νομικής σαφήνειας και καλύτερης εφαρμογής των κανόνων που καλύπτουν τις συνθήκες εργασίας, τα κοινωνικά και προνοιακά δικαιώματα, τους μισθούς και την κοινωνική ευθύνη, προκειμένου να εξασφαλιστούν υψηλά κοινωνικά πρότυπα στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε όλη την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα κατά των παράνομων πρακτικών που οδηγούν σε αθέμιτο ανταγωνισμό και ενθαρρύνουν το κοινωνικό ντάμπινγκ· ο τομέας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ιδιαίτερος τομέας, δεδομένης της υψηλής κινητικότητας των εργαζομένων του και της ανάγκης των οδηγών να περνούν περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης στα σπίτια τους,
   την προσαρμογή της εφαρμογής των αρχών της εσωτερικής αγοράς που προβλέπουν αποτελεσματικό διαχωρισμό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από την ελευθερία εγκατάστασης, με στόχο να διασφαλισθεί ότι οι δραστηριότητες μιας επιχείρησης σε ένα κράτος μέλος εκτός του κράτους εγκατάστασης έχουν αυστηρά προσωρινό χαρακτήρα·

65.  ζητεί, όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές:

   την ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου μέσω της ταχείας έγκρισης της 4ης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους, διασφαλίζοντας ένα ισορροπημένο άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών, ανεξαρτησία των διαχειριστών υποδομής, ανταγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας, υψηλότατο επίπεδο σιδηροδρομικής ασφάλειας και διαλειτουργικότητας, και επαρκείς ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι είναι πλήρως επιχειρησιακός και ικανός να εκπληρώσει την αποστολή του ως υπηρεσία μίας στάσης για την έγκριση και την πιστοποίηση ασφάλειας των οχημάτων· η 4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους θα πρέπει να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ποιότητας και αποδοτικότητας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, να διαφυλάττει την οικονομική ισορροπία των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας και να προωθεί υψηλά πρότυπα όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες και την εδαφική συνοχή· η έγκρισή της θα πρέπει να ακολουθηθεί από την ταχεία μεταφορά και εφαρμογή της από τα κράτη μέλη,
   την έγκριση από την Επιτροπή μιας σιδηροδρομικής στρατηγικής που να προτείνει νέα μέτρα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για αναπροσανατολισμό των τρόπων μεταφοράς για το 2030 και το 2050, οι οποίοι τίθενται στο κεφάλαιο «Δέκα στόχοι για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» της Λευκής Βίβλου,
   τη σταθερή, επαρκή, διαφανή και προβλέψιμη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, με απλοποιημένους κανόνες και διαδικασίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση της ΕΕ, για τη βελτίωση της ποιότητας και ικανότητας των εθνικών και διασυνοριακών σιδηροδρομικών υποδομών, δίνοντας προτεραιότητα στη συντήρηση και αναβάθμιση των υπαρχουσών υποδομών, και για την παροχή αξιόπιστων, ασφαλών, προσβάσιμων και βιώσιμων υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις σιδηροδρομικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών,
   μια λεπτομερή ανάλυση των λόγων για τους οποίους ο ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό ελλειπόντων τμημάτων στα σύνορα των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή τη λήψη μέτρων και την παροχή κινήτρων για την κατεπείγουσα αναζωογόνηση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών διασυνοριακών σιδηροδρομικών συνδέσεων οι οποίες αποξηλώθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τη μεταπολεμική περίοδο, παρά το οικονομικό τους ενδιαφέρον ή τη χρησιμότητά τους για το κοινό, καθώς επίσης και την επείγουσα κατασκευή των συνδέσεων εκείνων που έχουν σχεδιασθεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί, ούτως ώστε να εξαλειφθούν οι υπάρχουσες συμφορήσεις και οι ελλείπουσες συνδέσεις σε διασυνοριακές περιοχές· την αναζωογόνηση και συντήρηση των δευτερευουσών σιδηροδρομικών γραμμών που συνδέονται με εθνικά βασικά δίκτυα και ευρωπαϊκούς διαδρόμους· πρωτοβουλίες για την εξεύρεση νέων λειτουργιών για τα εγκαταλελειμμένα δίκτυα, όπως η μεταφορά εμπορευμάτων ή η παροχή νέων υπηρεσιών για τους τουρίστες,
   την έγκριση, κατά προτεραιότητα, των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων υποδομής που συμπληρώνουν το σιδηροδρομικό δίκτυο που αποτελεί τμήμα του κεντρικού ΔΕΔ-Μ και των έργων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ),
   την ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική και ταχεία ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών διαδρόμων του ΔΕΔ-Μ που είχαν προγραμματιστεί, αλλά αναβλήθηκαν από τα κράτη μέλη παρά την κοινωνική και οικονομική χρησιμότητά τους,
   μια διερευνητική μελέτη των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών από τη συνέχιση της στήριξης στις εθνικές και διεθνείς υπηρεσίες νυχτερινών αμαξοστοιχιών και, ενδεχομένως, την αναζωογόνηση αυτών των υπηρεσιών, καθώς και των διασυνοριακών υπηρεσιών inter-city, για παράδειγμα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας και των διαγωνιστικών διαδικασιών,
   κάθε απαραίτητη ενέργεια από μέρους των κρατών μελών, της Επιτροπής και των σιδηροδρομικών φορέων με σκοπό την εφαρμογή της κοινής επιχείρησης Shift2rail, προκειμένου να επισπευσθεί η ενσωμάτωση των προηγμένων τεχνολογιών σε καινοτόμες λύσεις σιδηροδρομικού προϊόντος, να αυξηθεί η ελκυστικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών και να ενδυναμωθεί η θέση της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής βιομηχανίας,
   δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη ενός πραγματικά διαλειτουργικού ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου, τη μείωση των συνεχιζόμενων τεχνικών εμποδίων, την προώθηση τεχνικών λύσεων που θα επιτρέπουν την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών σε γραμμές διαφορετικού περιτυπώματος, και τη διασφάλιση ότι οι διαφορετικές περιοριστικές ρυθμίσεις για το ύψος που ισχύουν στην ΕΕ δεν θα αποτελούν πρόσθετο εμπόδιο,
   την ανάπτυξη, κατά προτεραιότητα, του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (ERTMS) σε όλους τους διαδρόμους του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου εξοπλισμού στις μηχανές έλξης αμαξοστοιχίας,
   την ταχεία εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 σε ό,τι αφορά την καθιέρωση διεθνών σιδηροδρομικών διαδρόμων για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές, και την ανάπτυξη ή βελτίωση των υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης (One-Stop Shops/OSS) για τον συντονισμό αυτών των διαδρόμων,
   τη μείωση του θορύβου στις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές μέσω του επανεξοπλισμού των εμπορευματικών συρμών και της βελτίωσης των σιδηροδρομικών υποδομών με στοχευμένη δημόσια χρηματοδότηση· την υποβολή από την Επιτροπή μιας πρότασης που θα προβλέπει την απαγόρευση, έως το 2020, των υπερβολικά θορυβωδών συρμών μεταφοράς εμπορευμάτων σε επίπεδο ΕΕ,
   την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων για τις εθνικές και διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές, και την κατάργηση των πρόσθετων χρεώσεων που εφαρμόζονται σε επιβάτες του σιδηροδρόμου που πραγματοποιούν διασυνοριακό ταξίδι,
   την άρση των εμποδίων που αποτρέπουν τον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό τομέα (κατασκευαστές τροχαίου υλικού, σιδηροδρομική υποδομή και συστήματα σηματοδότησης) να υποβάλει προσφορές για δημόσιες συμβάσεις σε χώρες εκτός ΕΕ·

66.  ζητεί, όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές:

   τη λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση των διατυπώσεων για πλοία που εκτελούν δρομολόγια μεταξύ λιμένων της ΕΕ, με στόχο τη δημιουργία ενός πραγματικού Ευρωπαϊκού Χώρου Θαλάσσιων Μεταφορών χωρίς σύνορα (Γαλάζια Ζώνη),
   τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των ναυτιλιακών και τελωνειακών αρχών σε όλα τα επίπεδα για τον εξορθολογισμό της ροής πληροφοριών και τον περιορισμό των περιττών διοικητικών επιβαρύνσεων και τελωνειακών διατυπώσεων,
   μέτρα για την ανάπτυξη του δυναμικού των θαλάσσιων αρτηριών στο πλαίσιο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών,
   πρόσθετα μέτρα για τη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη ελκυστικών, ασφαλών και βιώσιμων ποιοτικών θαλάσσιων μεταφορών και για την εξασφάλιση ανοιχτών ναυτιλιακών αγορών και της πρόσβασης στις εμπορευματικές μεταφορές χωρίς περιορισμούς,
   μέτρα για τη στήριξη και τον συντονισμό της προσαρμογής των πυλών εισόδου των λιμένων και των εφοδιαστικών συστημάτων για τα μεγαλύτερα πλοία και την προώθηση καλύτερων συνδέσεων των λιμένων, ιδιαίτερα με τον σιδηρόδρομο και τις εσωτερικές πλωτές οδούς· τη διευκόλυνση των λιμενικών επενδύσεων με την κινητοποίηση διαφόρων πηγών χρηματοδότησης από την ΕΕ, προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητα των λιμένων της ΕΕ, να αναβαθμιστεί η υπάρχουσα υποδομή, να αναπτυχθούν πολυτροπικοί τερματικοί σταθμοί και να προωθηθεί η δημιουργία έξυπνων λιμένων που θα χρησιμοποιούν ευφυή συστήματα μεταφορών, καθώς και έξυπνων πόλεων-λιμένων· μέτρα για τη βελτίωση των υποδομών των θαλάσσιων λιμένων, κυρίως στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, ώστε στις περιοχές αυτές να μετατραπούν οι εμπορευματικές μεταφορές από οδικές σε θαλάσσιες,
   διαβεβαίωση ότι οι θαλάσσιοι λιμένες του κεντρικού δικτύου θα συνδεθούν με τις υποδομές σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών και, εφόσον είναι εφικτό, με τις εσωτερικές πλωτές οδούς του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών έως το 2030, εκτός αν η σύνδεση αυτή παρεμποδίζεται από φυσικούς περιορισμούς,
   μεγαλύτερη σαφήνεια και συνεκτικότητα στην εφαρμογή των κανόνων κρατικής ενίσχυσης για τους λιμένες, ώστε να δημιουργηθεί ένα πραγματιστικό, προβλέψιμο και σταθερό περιβάλλον που θα επιτρέπει να υλοποιηθούν μακροπρόθεσμες στρατηγικές επενδύσεων, θα μειώνει τον διοικητικό φόρτο και θα ελαχιστοποιεί τα διαδικαστικά χρονικά πλαίσια,
   την προώθηση της πρότασης κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση πλαισίου σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και την οικονομική διαφάνεια των λιμένων, προκειμένου να εκσυγχρονισθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα και η απόδοση των λιμενικών υπηρεσιών, να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και να δημιουργηθούν συνθήκες πλαισίωσης για την προσέλκυση επενδύσεων στους λιμένες,
   τον καθορισμό παγκόσμιου δεσμευτικού στόχου στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) για την επίτευξη του στόχου της Λευκής Βίβλου για ελάχιστη μείωση κατά 40% των εκπομπών CO2 από τα θαλάσσια καύσιμα έως το 2050, που θα πρέπει να στηριχθεί από έναν ενδιάμεσο στόχο της ΕΕ για το 2030· την ενίσχυση των διαπραγματεύσεων εντός του IMO για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μηχανισμού που να αντιμετωπίζει τις διεθνείς θαλάσσιες εκπομπές, όπως για παράδειγμα ενός μηχανισμού τιμολόγησης των εκπομπών· σε περίπτωση που επιτευχθεί διεθνής συμφωνία σχετικά με παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ή σχετικά με παγκόσμια μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες μεταφορές, η Επιτροπή να επανεξετάσει τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 και, εάν το κρίνει σκόπιμο, να προτείνει τροποποιήσεις στον κανονισμό αυτό προκειμένου να ευθυγραμμισθεί με τη διεθνή συμφωνία,
   να εξετασθεί το ενδεχόμενο να επεκταθούν σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό θαλάσσιο χώρο τα όρια εκπομπών θείου για τα θαλάσσια καύσιμα, τα οποία εφαρμόζονται στις περιοχές ελέγχου εκπομπών θείου (SECA), καθώς και οι σχετικοί κανόνες του IMO,
   προώθηση των τεχνολογιών μείωσης των εκπομπών και μέτρων ενεργειακής απόδοσης μέσω οικονομικών κινήτρων και στοχευμένων μέτρων στήριξης, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, καθώς και την προώθηση μέτρων μείωσης της ταχύτητας πλεύσεως (slow-steaming), η οποία αναφέρεται ότι προσφέρει μεγάλες δυνατότητες μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·,
   δράσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων σε θαλάσσιους και εσωτερικούς λιμένες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού με LNG και ηλεκτρικής ενέργειας από ξηράς,
   την υποβολή νομοθετικής πρότασης για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων· την καλύτερη εφαρμογή και, εφόσον χρειάζεται, την αναθεώρηση της τρίτης δέσμης μέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόληψη των ατυχημάτων στη θάλασσα και η διαχείριση των συνεπειών τους,
   την υποβολή νομοθετικής πρότασης για την αποσαφήνιση του καθεστώτος ευθύνης και αποζημίωσης όσον αφορά το διογκούμενο φαινόμενο της απώλειας εμπορευματοκιβωτίων εν πλω, με βάση ένα σύστημα που επιτρέπει τον εντοπισμό των ιδιοκτητών των εν λόγω εμπορευματοκιβωτίων·

67.  ζητεί, όσον αφορά τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές:

   τη θέσπιση κατάλληλου πλαισίου για τη βελτιστοποίηση της εσωτερικής αγοράς εσωτερικών πλωτών μεταφορών και την άρση των φραγμών που παρακωλύουν την αυξημένη χρήση τους,
   την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος δράσης Naiades II, με ιδιαίτερη προσοχή στις υποδομές, στην ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφοριών ποτάμιας ναυσιπλοΐας και στην καινοτομία· την αξιολόγηση του προγράμματος έως το 2017 και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, την προσαρμογή των προτεινόμενων μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του προγράμματος,
   την έγκριση χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων που αφορούν τις εσωτερικές πλωτές οδούς και αποτελούν τμήμα του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ,
   τη δέουσα αναβάθμιση και την καθ' όλο το έτος συντήρηση, καθώς και την εξάλειψη των συμφορήσεων, στις εσωτερικές πλωτές οδούς που αποτελούν τμήμα των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ, έως το 2025, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, με σκοπό τη διασφάλιση επαρκών επιπέδων συντήρησης,
   τη μεγαλύτερη υποστήριξη για την προώθηση της καινοτομίας από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στις μεταφορές μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» και της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και την τεχνική και περιβαλλοντική προσαρμογή του στόλου ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου,
   την ένταξη των εσωτερικών πλωτών μεταφορών στις πολυτροπικές μεταφορές και εφοδιαστική, καθώς και στα σχέδια και τις πολιτικές βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε ευρωπαϊκές πόλεις από τις οποίες διέρχονται πλωτές οδοί, και την ενίσχυση του ρόλου των λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας στη διανομή εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές,
   την ταχεία αναθεώρηση της οδηγίας 2005/44/ΕΚ σχετικά με τις εναρµονισµένες υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ), για τη διασφάλιση πλήρους ανάπτυξης των ΥΠΕΝ έως το 2020 και σύνδεσης με άλλα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών,
   την σύγκλιση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, των συστημάτων διακυβέρνησης και ρύθμισης του Ρήνου και του Δούναβη, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό, πολυτροπικό και βιώσιμο σύστημα μεταφορών για τις κύριες εσωτερικές πλωτές οδούς της Ευρώπης,
   τη συμμετοχή της Επιτροπής στην κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ, καθώς και στον συντονισμό της υλοποίησης των έργων που περιλαμβάνονται στη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη,
   την υποβολή νομοθετικής πρότασης για την αναγνώριση και τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και την εξέταση μέτρων προσέλκυσης περισσότερων νέων σε αυτόν τον τομέα·

o
o   o

68.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις προτάσεις που περιέχονται στο παρόν ψήφισμα στην ενδιάμεση επανεξέταση της Λευκής Βίβλου και στις μελλοντικές πρωτοβουλίες στον τομέα των μεταφορών·

69.  παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των στόχων της Λευκής Βίβλου και να υποβάλλει κάθε πέντε έτη έκθεση για την εφαρμογή της·

70.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 72.
(2) ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 13.
(3) ΕΕ C 175 E της 10.7.2008, σ. 556.
(4) ΕΕ C 43 E της 19.2.2004, σ. 250.
(5) ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 54.
(6) Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών.
(7) Οδική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μάρτιος 2015.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0094.


Σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο
PDF 522kWORD 134k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο, και το φαινόμενο της γυάλινης οροφής με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες (2014/2251(INI))
P8_TA(2015)0311A8-0235/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 8, 10, 19 και 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ενίσχυση της δέσμευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών: Χάρτης για τα δικαιώματα των γυναικών» (COM(2010)0078),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο την 7η Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2014, με τίτλο «Έκθεση Προόδου 2014 για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας» (COM(2014)0575),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 1999, με τίτλο «Γυναίκες και Επιστήμη: «Κινητοποίηση των γυναικών με σκοπό τον εμπλουτισμό της ευρωπαϊκής έρευνας»» (COM(1999)0076),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2012, με τίτλο «Μία ενισχυμένη σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας για αριστεία και ανάπτυξη» (COM(2012)0392),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 3ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τις πολιτικές στον τομέα της ισότητας των φύλων στη δημόσια έρευνα ('Gender Equality Policies in Public Research') βάσει συνοπτικής μελέτης της Ομάδας του Ελσίνκι (της συμβουλευτικής ομάδας της Επιτροπής που ασχολείται με θέματα φύλου, έρευνα και καινοτομία),

–  έχοντας υπόψη την έκδοση «She Figures (στοιχεία για τις γυναίκες) 2012: Το φύλο στις στατιστικές για την έρευνα και την καινοτομία», που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή το 2013,

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2014, για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας - Έκθεση Προόδου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2015, για τον χάρτη πορείας του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 2015-2020.

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 40 της σύμβασης της Κωνσταντινουπόλεως, σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

–  έχοντας υπόψη τη θέση του, της 21ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Μαΐου 2008, σχετικά με τις γυναίκες και την επιστήμη(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Γυναίκες και επιστήμη – Κινητοποίηση των γυναικών για τον εμπλουτισμό της ευρωπαϊκής έρευνας»(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (Α8-0235/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων της στόχων και καθηκόντων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων συνιστά προϋπόθεση για την πλήρη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και κοριτσιών και είναι ουσιαστικής σημασίας για τη χειραφέτησή τους και για την επίτευξη βιώσιμης κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου αποδυναμώνει το δυνητικό πλεονέκτημα της επιχειρηματικότητας που συνδέεται με την έρευνα και την καινοτομία καθώς και το πλεονέκτημα της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα έχει καταστροφικές κοινωνικές συνέπειες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι υψίστης σημασίας να εξασφαλισθεί ότι οι γυναίκες και οι άνδρες είναι ίσοι εταίροι, έχουν τα ίδια δικαιώματα και ευθύνες, τις ίδιες ευκαιρίες εργασίας και ότι η συνεισφορά τους στην κοινωνία είναι εξίσου αξιόλογη και σεβαστή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες στατιστικές και έρευνες, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε ανώτερες ιεραρχικά βαθμίδες, ακόμα και σε τομείς στους οποίους αποτελούν την πλειονότητα, όπως στον εκπαιδευτικό τομέα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς τομείς STEM (θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών), αντιπροσωπεύοντας μόνο το 24 % των επαγγελματιών στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και έρευνες, η γυναικεία εκπροσώπηση ποικίλλει ανάλογα με την ειδικότητα στους τομείς STEM· για παράδειγμα στον τομέα της χημείας υπάρχει πρόβλημα διατήρησης, ενώ στη μηχανική και στη φυσική πρόβλημα πρόσληψης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστήμη διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία και χρειάζεται ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ομάδων ικανών, μεταξύ άλλων, για πρωτοποριακή έρευνα, που είναι απαραίτητη για την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, ενώ η ύπαρξη επαρκούς αριθμού ατόμων με δεξιότητες στους τομείς STEM είναι βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ατζέντας για την ανάπτυξη και την απασχόληση και των στόχων της στρατηγικής 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαγγελματίες στους τομείς STEM αναμένεται να αυξηθούν μέχρι το 2025, ενώ τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν ότι ο τομέας έρευνας τελεί υπό γήρανση· εκτιμώντας ότι η θετική γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ των τομέων STEM, αφενός, και των τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών, αφετέρου, παρουσιάζει ένα τεράστιο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό δυναμικό, οι δε γυναίκες και ερευνήτριες βρίσκονται στην ενδεδειγμένη θέση για να αναπτύξουν δεσμούς μεταξύ των δύο τομέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ερευνήτριες αποτελούν πλεονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία χρειάζεται όλους τους διαθέσιμους πόρους για να ανακάμψει οριστικά από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και να αντιμετωπίσει τις αλλαγές στην κοινωνία στο σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη να προωθηθεί και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της σταδιοδρομίας των γυναικών και η αύξηση της παρουσίας νέων, ιδίως γυναικών φοιτητριών και επιστημόνων στους τομείς STEM·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν σημειωθεί μεν ορισμένες θετικές εξελίξεις όσον αφορά τις ερευνήτριες και το ποσοστό τους έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια με ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με αυτό των ανδρών, αλλά ο αριθμός των ερευνητριών παραμένει σημαντικά μικρότερος από αυτό των ανδρών ερευνητών, ενώ το μεγαλύτερο χάσμα παρατηρείται στον επιχειρηματικό κλάδο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία των γυναικών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σαφώς από έντονο κάθετο διαχωρισμό, με πολύ χαμηλό ποσοστό γυναικών σε κορυφαίες ακαδημαϊκές θέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκδοση She Figures (στοιχεία για τις γυναίκες) του 2012, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 10% των πανεπιστημιακών πρυτάνεων ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγα κράτη μέλη φαίνεται να έχουν διατάξεις για την ισότητα των φύλων στο νομικό τους πλαίσιο που αφορά την έρευνα, ενώ λίγη μόνο προσοχή έχει δοθεί στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα εθνικά ερευνητικά προγράμματα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκουν εμπόδια στη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων, λόγω της επιμονής των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη να προωθηθεί και να υποστηριχθεί μεγαλύτερη επιχειρηματικότητα μεταξύ των γυναικών και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο να μπορούν να ευημερήσουν οι γυναίκες επιχειρηματίες και οι οικογενειακές επιχειρήσεις και το οποίο να ανταμείβει το επιχειρηματικό πνεύμα, με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων βάσει της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και με ιδιαίτερη προσοχή στις μητέρες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λόγοι για την κατάσταση αυτή είναι πολλοί και περίπλοκοι, όπως τα αρνητικά στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι συνειδητές και ασυνείδητες διακρίσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στατιστικές δείχνουν σταθερά ότι τα κορίτσια τείνουν να απομακρύνονται από μαθήματα θετικής κατεύθυνσης (STEM) στο σχολείο και είναι λιγότερο πιθανό να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές στον τομέα των επιστημών· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει μία και μόνη εξήγηση για τα χαμηλά επίπεδα των γυναικών σε τομείς STEM και οι λόγοι περιλαμβάνουν: την έλλειψη γνώσης εκ μέρους των δασκάλων στα σχολεία όσον αφορά τη σταδιοδρομία στους τομείς STEM, την έλλειψη γυναικείων προτύπων, τον μεγάλο αριθμό επισφαλών βραχυπρόθεσμών συμβάσεων, την ασυνείδητη προκατάληψη στις επιτροπές συνεντεύξεων για προσλήψεις, το ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό από τους άνδρες να έχουν φιλοδοξίες για ανώτερες θέσεις και την τάση των γυναικών να κατευθύνονται στη διδασκαλία και την καθοδήγηση των νέων αντί για την έρευνα και την ακαδημαϊκή καριέρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που απασχολούνται στον τομέα της έρευνας, όπως και σε όλους τους άλλους τομείς, είναι υποχρεωμένες να αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών ή της οικογένειας από τους άνδρες συντρόφους τους, και ότι, ως εκ τούτου, όλα τα προτεινόμενα μέτρα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα επιτυχούς συνδυασμού εργασίας και οικογενειακής ζωής για τις γυναίκες, ώστε να είναι δυνατή η ένταξη ανδρών σε αυτές τις σφαίρες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις διαρκείς προσπάθειες για την προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών, οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται άνισους όρους πρόσβασης στις ερευνητικές θέσεις, στη χρηματοδότηση, σε δυνατότητες δημοσίευσης και στις ακαδημαϊκές διακρίσεις, αντιμετωπίζουν δε αυστηρά κριτήρια προαγωγής και αναγνώρισης και της έλλειψη χρηματοδότησης και κατάλληλων πολιτικών αρωγής προς αυτές, με αποτέλεσμα οι προοπτικές των νέων γυναικών επιστημόνων να είναι ιδιαίτερα αβέβαιες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι παράγοντες συντείνουν στη διαρροή πνευματικού δυναμικού, κατάσταση που απαιτεί ριζικά μέτρα αντί για ημίμετρα· λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι η συνεργασία σε συλλογικό επίπεδο είναι θεμελιώδους σημασίας και θα πρέπει να αναληφθεί και να ενθαρρυνθεί τόσο σε επίπεδο ατόμων όσο και κοινωνίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η de facto χαμηλή θέση των γυναικών στον επιστημονικό τομέα, στην κοινωνία, χωρίς αναγκαστικά να δικαιολογείται από τυχόν αντικειμενικά κριτήρια, καθώς και οι σχέσεις των δύο φύλων και τα φυλετικά στερεότυπα πρέπει να αναθεωρηθούν και να επανεκτιμηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση των προοπτικών σταδιοδρομίας των γυναικών και η τροποποίηση των εκπαιδευτικών προτύπων θα μπορούσαν να έχουν θετική επίδραση στην άμβλυνση των διαφορών ως προς την αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών, για παράδειγμα με την αύξηση του αριθμού των γυναικών επιστημόνων και μηχανικών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ήδη δεσμευθεί να διασφαλίσει μια εκπροσώπηση της τάξης του 40% για το υποεκπροσωπούμενο φύλο μεταξύ των μελών όλων των ομάδων εμπειρογνωμόνων της, των ειδικών ομάδων και των επιτροπών και θα εφαρμόσει, πιο συγκεκριμένα, την γραμμή αυτή στο ειδικό πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων στην επιστήμη και την τεχνολογία στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, αναγνωρίζουν τη σημασία της προώθησης της ισότητας των φύλων στον τομέα της έρευνας και της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, ήδη από το 2005, αλλά ότι το Συμβούλιο δεν έδωσε καμία συνέχεια στο θέμα έκτοτε·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οδικός χάρτης 2015-2020 του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αρχίσουν να μεταφράζουν σε αποτελεσματική δράση την εθνική νομοθεσία για την ισότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες μεταξύ των φύλων σε ερευνητικά ιδρύματα και φορείς λήψης αποφάσεων και να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου καλύτερα στις πολιτικές Ε&Α, σε προγράμματα και έργα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης περιέχει τη δέσμευση να αντιμετωπιστούν στη ρίζα τους τα αίτια της βίας και να προωθηθεί περισσότερο η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών με την αλλαγή αντιλήψεων και την εξάλειψη στερεοτύπων, όχι μόνο σε επίπεδο ατόμου αλλά και σε επίπεδο ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και μέσα στους πανεπιστημιακούς και κολλεγιακούς χώρους, οι οποίοι δεν είναι απαλλαγμένοι από τη βία με βάση το φύλο, ώστε να ελευθερωθούν οι γυναίκες από τη βία και τον φόβο που γεννά, τα οποία συχνά τις εμποδίζουν να συμμετάσχουν πλήρως στην ακαδημαϊκή και κοινωνική ζωή·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών μπορεί να διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στην παρακολούθηση της εξέλιξης των διαφορών αμοιβής μεταξύ γυναικών και ανδρών στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας, αναλύοντας τις αιτίες τους και αξιολογώντας τον αντίκτυπο της νομοθεσίας·

Ισότητα των φύλων στις ακαδημαϊκές θέσεις

1.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι παρά τις θετικές αλλαγές των τελευταίων ετών, η ισότητα των φύλων δεν έχει ακόμα επιτευχθεί στον επιστημονικό και ακαδημαϊκό τομέα, ενώ η κατάσταση διαφέρει αναλόγως με το κράτος μέλος, τους τομείς έρευνας και τον ακαδημαϊκό βαθμό· επισημαίνει την εξαιρετικά περιορισμένη παρουσία γυναικών στις υψηλότερες ακαδημαϊκές βαθμίδες και στις θέσεις με ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σε επιστημονικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, γεγονός το οποίο υποδεικνύει την ύπαρξη γυάλινης οροφής, δηλαδή αόρατων εμποδίων που βασίζονται σε προκαταλήψεις οι οποίες εμποδίζουν την άνοδο των γυναικών σε θέσεις ευθύνης·

2.  εκφράζει τη λύπη του διότι τα στοιχεία καταδεικνύουν διαχωρισμό με βάση το φύλο στις ιεραρχικές θέσεις στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και σχολεία και τις προηγμένες οικονομίες, τόσο οριζόντιο όσο και κάθετο, και ότι, ενώ από το 59 % των αποφοίτων πανεπιστημίου στην ΕΕ των 28 είναι γυναίκες, αντιπροσωπεύουν μόνο το 18 % των τακτικών καθηγητών στα πανεπιστήμια·

3.  επαναλαμβάνει ότι η ισότητα των φύλων συνιστά μια από τις αρχές στις οποίες έχει θεμελιωθεί η ΕΕ και ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή, μεταξύ άλλων και στον ερευνητικό και ακαδημαϊκό κλάδο· τονίζει ότι όλες οι μορφές άμεσης ή έμμεσης διάκρισης εις βάρος γυναικών πρέπει να καταργηθούν·

4.  επισημαίνει ότι η έλλειψη των γυναικών στην επιστήμη και την έρευνα έχει οδηγήσει σε μια κατεξοχήν αρσενική προεπιλογή σε τομείς Ε&Α, και πιο συγκεκριμένα: α) δεν υπάρχουν θηλυκά ανδρείκελα στα crash tests· β) οι ιατρικές έρευνες πραγματοποιούνται συνήθως σε πληθυσμό ανδρικού φύλου· γ) οι υπολογισμοί για τις δόσεις ακτινοβολίας βασίζονται στην απορρόφηση ποσοστό ενός μεσήλικα άνδρα· και δ) στα περισσότερα βιβλία ανατομίας οι εικόνες είναι ανδρικού σώματος·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι η άνιση πρόσβαση των γυναικών σε ερευνητικές θέσεις, χρηματοδότηση και δυνατότητες δημοσίευσης εξακολουθεί να υφίσταται, συμπεριλαμβανομένου ενός μισθολογικού χάσματος στον επιστημονικό και ακαδημαϊκό τομέα, παρά τις νομικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί στην ΕΕ και στα κράτη μέλη για την ίση μεταχείριση και κατά των διακρίσεων στην αγορά εργασίας, περιλαμβανομένων των διατάξεων για ίση αμοιβή·

Θετικά μέτρα

6.  ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν τις υφιστάμενες νομικές διατάξεις με σκοπό την κατάλληλη εφαρμογή τους και, εν ανάγκη, την αναθεώρησή τους, ούτως ώστε να επιβληθεί η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την τήρηση της αρχής της καταπολέμησης των διακρίσεων, η οποία θεωρείται στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, σε κάθε τύπο σύμβασης για απασχόληση ή χρηματοδότηση, καθώς και το νόμιμο δικαίωμα σε ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας για όλες τις μορφές αμοιβής που καταβάλλονται σε άνδρες και γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων επιδοτήσεων και υποτροφιών, εξασφαλίζοντας την διαφάνεια στους μισθούς·

7.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι, εκτός από την επιβολή νομικών διατάξεων, πρέπει να αρθούν τα πολιτιστικά και θεσμικά εμπόδια που δημιουργούν άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις εις βάρος γυναικών στην επιστημονική σταδιοδρομία και σε θέσεις λήψης αποφάσεων, ούτως ώστε να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων· αυτές οι μορφές διάκρισης, οι αρνητικές προκαταλήψεις και τα συνειδητά ή ασυνείδητα στερεότυπα βασίζονται σε στάσεις και πρότυπα που αναπαράγονται διαρκώς, ενώ οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να συμβάλουν στην άρση τους· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει και να υποστηρίξει εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς και προγράμματα και πρωτοβουλίες για τη μείωση αυτών των εμποδίων, τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στην κοινωνία γενικότερα·

8.  επικρίνει για μια ακόμη φορά το ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο για την ίδια εργασία από τους άνδρες και στον τομέα της έρευνας και της επιστήμης, ως συνέπεια της άνισης εκπροσώπησης τους·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη στήριξη και την προώθηση δικτύων αμοιβαίας πίεσης από ομοτίμους και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής·

10.  τονίζει ότι οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης θα πρέπει να στοχεύουν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, που συνειδητά ή ασυνείδητα αναπαράγουν τα στερεότυπα με βάση το φύλο, τα οποία οδηγούν μερικές φορές τις γυναίκες στο να εσωτερικεύουν τα πολιτιστικά και θεσμικά εμπόδια στην πρόοδο της επιστημονικής σταδιοδρομίας·

11.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα υπάρχοντα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες και να αναπτύξει περαιτέρω τις θετικές εκστρατείες που απευθύνονται σε γυναίκες και κορίτσια, ενθαρρύνοντάς τις να ξεκινήσουν ακαδημαϊκές και ερευνητικές σταδιοδρομίες σε όλους τους επιστημονικούς τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της μηχανικής και της τεχνολογίας, όπου, παρά τις πρόσφατες θετικές μεταβολές, η συμμετοχή των γυναικών παραμένει κάτω από τον μέσο όρο·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα που ενθαρρύνουν τις συνέργιες και τις θετικές σχέσεις μεταξύ μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης (STEM), αφενός, και των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών, αφετέρου, και να προωθήσουν τη διάσταση του φύλου, διευκολύνοντας τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι γυναίκες στην δημιουργία αυτών των αμοιβαίων σχέσεων·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα θετικά γυναικεία πρότυπα σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, ξεκινώντας από την υποχρεωτική εκπαίδευση και εξακολουθώντας στην περαιτέρω και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την άτυπη εκπαίδευση και τις κοινωνικομορφωτικές δραστηριοτήτες για τους νέους· αναγνωρίζει ότι η προώθηση θετικών γυναικείων προτύπων περιλαμβάνει μέτρα που λαμβάνονται για να δοθεί έμφαση στα ιστορικά και σύγχρονα επιτεύγματα γυναικών στην επιστήμη και την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και τις θέσεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· σημειώνει ότι τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν ειδική εστίαση στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και τις εβδομάδες που αφιερώνονται στις επιστήμες καθώς και την αξιοποίηση των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών από κράτη μέλη και από όλο τον κόσμο·

14.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς να ενισχύσουν τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που ενθαρρύνουν τις γυναίκες να συνεχίζουν την επιστημονική και ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία, όπως τα προγράμματα καθοδήγησης και δικτύωσης, υποστηρίζουν γυναίκες επιστήμονες, κυρίως τις νέες, να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και να υποβάλλουν αιτήσεις για υποτροφίες, και που υποστηρίζουν τις μεμονωμένες σταδιοδρομίες ερευνητριών και την προαγωγή τους στις υψηλότερες βαθμίδες· οι γυναίκες πρέπει να ενθαρρύνονται επίσης να υποβάλλουν υποψηφιότητα για θέσεις με ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων, ενώ, παράλληλα, πρέπει να ληφθεί δράση για την καταπολέμηση όλων των εμποδίων που δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την υποβολή αιτήσεων·

15.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη, κατά τον σχεδιασμό οιασδήποτε στρατηγικής για την ισότητα των φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, όπως τις γυναίκες ΛΟΑΔΜ, τις γυναίκες με αναπηρίες, τις γυναίκες με μειονοτική καταγωγή, τις γυναίκες πρόσφυγες και τις γυναίκες που έχουν επωμιστεί τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων·

16.  καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να αναπτύξουν αποτελεσματικά και ελκυστικά προγράμματα διδακτέας ύλης και διδακτικές μεθόδους όσον αφορά τα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης (STEM), για να διατηρηθεί η ενασχόληση κοριτσιών με την επιστήμη, και να επενδύσουν στους διδάσκοντες αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους ως καταλυτών της πολιτισμικής αλλαγής, με το δυναμικό τους να προωθούν τη διαρκή συμμετοχή κοριτσιών στο σχολείο·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες του ποιοτικού επαγγελματικού προσανατολισμού και της ενασχόλησης με την εκπαίδευση, για να ενθαρρύνονται τα κορίτσια να συνεχίσουν στον δρόμο των μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης (STEM) στο πανεπιστήμιο·

Εξισορρόπηση του επαγγελματικού και του προσωπικού βίου

18.  υπογραμμίζει ότι η ανάγκη επιτυχούς συνδυασμού των επαγγελματικών και των οικογενειακών υποχρεώσεων συνιστά συχνά μέγιστο εμπόδιο για τις γυναίκες που ακολουθούν την επιστημονική και ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία και αντιπροσωπεύει έναν από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους εγκαταλείπουν τη σταδιοδρομία τους·

19.  ζητεί μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες του τομέα της έρευνας, προκειμένου να μπορούν να συνδυάζουν επαγγελματική και οικογενειακή ζωή, και ζητεί την εξάλειψη των διαφορών αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών στον ερευνητικό τομέα με στόχο τον σεβασμό της ισότητας των φύλων·

20.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τους οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας και άλλους ενδιαφερομένους να σχεδιάσουν προγράμματα για την ενεργό ενθάρρυνση των γυναικών να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους μετά από άδεια μητρότητας ή γονική άδεια, να παράσχουν χρηματοδότηση για προγράμματα επανένταξης, τα οποία θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε φορέα και να περιλαμβάνουν την απαραίτητη κατάρτιση για να ανταποκρίνονται στις επιστημονικές εξελίξεις, καθώς και να προβλέψουν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την επιστημονική παραγωγή των γυναικών μετά από τη γέννηση ή υιοθέτηση παιδιού καθώς και να προβλέψουν κατάλληλες υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών, ενθαρρύνοντας επίσης την ενσωμάτωση των ανδρών στην οικογενειακή ζωή· τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται επίσης σε ερευνητές που λαμβάνουν ατομικές υποτροφίες και σε προσωπικό που απασχολείται σε ερευνητικά σχέδια που χρηματοδοτούνται με εξωτερικά μέσα·

21.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να προωθήσουν την ανάπτυξη πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων που είναι φιλικά προς τις οικογένειες·

22.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να αναγνωρίσει την ανάγκη για επαρκή άδεια πατρότητας και επίδομα πατρότητας, ούτως ώστε να μπορούν οι άνδρες να απουσιάζουν από την εργασία τους για την φροντίδα παιδιού και να καταπολεμηθεί ο κανόνας ότι οι γυναίκες είναι ο γονέας που πρέπει να διακόψει τη σταδιοδρομία του, ώστε να καταπολεμηθεί έτσι ένα σημαντικό εμπόδιο στην πρόοδο των γυναικών στην επιστημονική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία·

Θεσμικές αλλαγές και σχέδια

23.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι, εκτός από το να ενθαρρύνουν τη σταδιοδρομία μεμονωμένων γυναικών, χρειάζονται επίσης θεσμικές αλλαγές για την υπέρβαση των εμποδίων στην ισότητα των φύλων, ειδικότερα σε ό, τι αφορά τον κάθετο διαχωρισμό και τη συμμετοχή των γυναικών στις επιτροπές που λαμβάνουν αποφάσεις·

24.  τονίζει την ανάγκη της συμμετοχής των θεσμών στην υποστήριξη και την ενθάρρυνση αυτών των αλλαγών, με τον καθορισμό νέων προτύπων, κατά τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται τα ανακύπτοντα ζητήματα και να παρακολουθείται η σημειούμενη πρόοδος, προκειμένου να μπορέσουν οι γυναίκες επιστήμονες να επωφεληθούν από τις υπάρχουσες πληροφορίες και συγχρόνως να έχουν ενεργό συμβολή στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας·

25.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να προτείνει μια σύσταση προς τα κράτη μέλη με κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις θεσμικές αλλαγές για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα·

26.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η συστηματοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων για την κατά φύλο κατανομή και τη θέση των γυναικών επιστημόνων σε επίπεδο κρατών μελών, προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα μεταξύ των φύλων σε όλα τα ιδρύματα έρευνας του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα· θεωρεί ότι χρειάζεται συναίνεση για την ανάπτυξη συμπληρωματικών δράσεων ενθάρρυνσης σχεδίων που αφορούν γυναίκες επιστήμονες·

27.  ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να ενισχύσει το συντονιστικό της ρόλο όσον αφορά τις πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου εντός του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, να συμβάλει στη σχετική ευαισθητοποίηση και να προσφέρει την αντίστοιχη κατάρτιση στους ενδιαφερομένους όσον αφορά τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στον επιστημονικό και πανεπιστημιακό χώρο· τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων που να ενθαρρύνουν την πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε σχέση με την εξέλιξη της ακαδημαϊκής και επιστημονικής τους σταδιοδρομίας·

28.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή χρηματοδοτεί τη δημιουργία σχεδίων για την ισότητα των φύλων σύμφωνα με το 7° πρόγραμμα πλαίσιο και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και επικροτεί επίσης το κοινό σχέδιο της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εργαλείου για σχέδια περί ισότητας των φύλων ως μέσου εντοπισμού και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών με τους ενδιαφερομένους· υπογραμμίζει ότι οι προτεινόμενες βέλτιστες πρακτικές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανεξαρτησία των πανεπιστημίων και των ερευνητικών οργανισμών καθώς και την ποικιλομορφία των οργανωτικών τους διαρθρώσεων στα διάφορα κράτη μέλη·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε εταιρικές σχέσεις με ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια για την προώθηση πολιτισμικών και θεσμικών αλλαγών στο θέμα των φύλων·

30.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με ακαδημαϊκά ιδρύματα για να παρέχουν στήριξη και περισσότερες ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε βασικά μεταβατικά σημεία, όπως τη μετάβαση μεταξύ διδακτορικών, μεταδιδακτορικών και διδακτικών θέσεων·

31.  τονίζει την ανάγκη για πλήρη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην έρευνα και της ισορροπίας των φύλων στη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· πιστεύει ότι αυτό απαιτεί νέες προσπάθειες για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη διαμόρφωση και την εφαρμογή του νέου προγράμματος εργασίας· εκφράζει ικανοποίηση για τη δημιουργία της συμβουλευτικής ομάδας της Επιτροπής που ασχολείται με θέματα φύλου στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· πιστεύει σθεναρά ότι οι στόχοι του προγράμματος «Ορίζων 2020» θα επιτευχθούν μόνο με την πλήρη συμμετοχή των γυναικών επιστημόνων·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα για να ενθαρρύνουν προορατικά τις αιτήσεις γυναικών για σχετικές θέσεις και να εξασφαλίσουν γυναικεία εκπροσώπηση σε ομάδες συνεντεύξεων όπου είναι δυνατόν·

33.  πιστεύει σθεναρά ότι η διάσταση του φύλου αποτελεί πηγή προστιθέμενης αξίας για την έρευνα και αποτελεί αποδοτική επένδυση· τονίζει ότι η ανάλυση ως προς το φύλο μπορεί να προωθήσει την καινοτομία και τη διεπιστημονική συνεργασία στην επιστήμη και την τεχνολογία·

Βήματα προόδου

34.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα σε ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια για να εισαγάγουν και να εφαρμόσουν σχέδια περί ισότητας των φύλων, να προβλέψουν τη διάσταση του φύλου στα εθνικά τους ερευνητικά προγράμματα, να άρουν τους νομικούς και λοιπούς φραγμούς στην πρόσληψη, τη διατήρηση και την επαγγελματική εξέλιξη των ερευνητριών και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για διαρθρωτική αλλαγή, προκειμένου να γεφυρωθούν τα υφιστάμενα κενά σε ερευνητικά ινστιτούτα και προγράμματα·

35.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την ανισορροπία των φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εντός των φορέων που είναι αρμόδιοι για την πρόσληψη και την προαγωγή ερευνητών, καθώς και να εξετάσουν το ενδεχόμενο της δημιουργίας σχεδίων περί ισότητας των φύλων ως προϋπόθεσης για την πρόσβαση σε δημόσια κονδύλια στον ερευνητικό, επιστημονικό και ακαδημαϊκό τομέα, ιδίως ενθαρρύνοντας τα επιστημονικά και ερευνητικά να συντάσσουν εκθέσεις σχετικά με τις προσπάθειές τους για την ένταξη γυναικών επιστημόνων και διασφαλίζοντας ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες επιλογής και προαγωγής·

36.  αναγνωρίζει ότι οι στρατηγικές ισότητας των φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει επίσης να καταπολεμούν φαινόμενα βίας με βάση το φύλο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν στρατηγικές για την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο στους χώρους των πανεπιστημίων και των κολεγίων, μεταξύ άλλων με την ευαισθητοποίηση, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τις θιγόμενες γυναίκες και τη συμμετοχή των ανδρών φοιτητών, καθηγητών και λοιπού προσωπικού στην καταπολέμηση της βίας·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους εργοδότες να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση όλων των μορφών παρενόχλησης των γυναικών στον χώρο εργασίας, καθώς το φαινόμενο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποθάρρυνση και μελλοντική παραίτηση των θυμάτων·

38.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την τακτική επικοινωνία μεταξύ των ανά κράτος μέλος υπουργών που είναι αρμόδιοι για τα πανεπιστήμια και την επιστήμη, αφενός, και των υπουργών που είναι αρμόδιοι για την ισότητα ή των αντίστοιχων αξιωματούχων, αφετέρου, για να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές που προωθούν και στηρίζουν τις γυναίκες στον επιστημονικό και τον ακαδημαϊκό χώρο·

39.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των μέσων ενημέρωσης και του ιδιωτικού τομέα στην εξάλειψη των στερεοτύπων σχετικά με το φύλο και την προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού· υπογραμμίζει τον ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαιώνιση ή στην εξάλειψη των στερεοτύπων των φύλων, καθώς και το δυναμικό τους στην ενεργή προώθηση θετικών προτύπων για τις γυναίκες και τα κορίτσια, πράγμα που πρέπει να ενθαρρυνθεί·

40.  καλεί την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων να αναπτύξουν περαιτέρω την υφιστάμενη μεθοδολογία για τη διατήρηση των ανά φύλο στατιστικών στοιχείων για όλες τις ακαδημαϊκές και επιστημονικές δραστηριότητες, εκτός από τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους, και να αναπτύξουν έγκυρους δείκτες για τη μέτρηση των διαδικασιών θεσμικής αλλαγής σε εθνικό επίπεδο και στο σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας·

41.  καλεί τα κράτη μέλη, τον ακαδημαϊκό κλάδο και όλους τους ενδιαφερομένους να εισαγάγουν ειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, ιδίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να τονίσουν τη σημασία της ισότητας των φύλων·

42.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν σταθερά την συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό σε όλα τα προγράμματα και τα μέτρα βάσει των οποίων παρέχεται χρηματοδότηση στους τομείς της επιστήμης, του ακαδημαϊκού χώρου και της έρευνας, καθώς και να αναπτύξουν κατευθυντήριες γραμμές και μεθόδους για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε αυτούς τους τομείς·

43.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στατιστικά μέτρα για την παρακολούθηση του πού κατευθύνονται οι γυναίκες που εγκαταλείπουν τον ακαδημαϊκό χώρο, για να βελτιώσουν τη χάραξη πολιτικής των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των κυβερνήσεων στους σχετικούς τομείς·

44.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο της θετικής αναγνώρισης των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που έχουν λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου στο επιστημονικό και τεχνολογικό περιεχόμενο, προκειμένου να εξαλειφθούν δυσδιάκριτες μορφές διακρίσεων με την παροχή κινήτρων για τη συνεξέταση του βιολογικού και κοινωνικού φύλου στην ανάπτυξη της έρευνας·

Κινητοποίηση

46.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν περαιτέρω τα δίκτυα που ενώνουν γυναίκες επιστήμονες σε εθνικό, περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής προγραμμάτων καθοδήγησης με ειδική εστίαση στην ενθάρρυνση των γυναικών να υποβάλουν αιτήσεις για χρηματοδοτικές επιχορηγήσεις, προαγωγές ή άλλες ευκαιρίες και για τη στήριξή τους σε αυτή τη διαδικασία·

48.  επαναλαμβάνει ότι είναι μέγιστης σημασίας η διασφάλιση της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στη λήψη των αποφάσεων και στην εγγύηση της ισορροπίας μεταξύ των φύλων σε ομάδες αξιολόγησης, εξεταστικές επιτροπές και όλες τις άλλες σχετικές επιτροπές, καθώς και σε ομάδες και επιτροπές που διορίζονται για να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με προσλήψεις, χρηματοδότηση, ερευνητικά προγράμματα και δημοσιεύσεις· πιστεύει ότι τα ερευνητικά ινστιτούτα και τα πανεπιστήμια πρέπει να ενθαρρυνθούν να προσδιορίζουν στόχους για τη συμμετοχή των γυναικών στους φορείς αυτούς· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν ως βάση την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για τη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων μεταξύ των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και τα συναφή μέτρα(6), για να προτείνουν παρόμοια νομοθεσία σχετικά με ανώτερες θέσεις για τις γυναίκες στις ακαδημαϊκές και επιστημονικές κοινότητες·

49.  καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει κατά την Προεδρία του Λουξεμβούργου συμπεράσματα σχετικά με την ισότητα των φύλων στην έρευνα, για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη εκπροσώπηση και συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της έρευνας·

50.  ζητεί από το Κοινοβούλιο να θεσπίσει το βραβείο «Γυναίκες και Επιστήμη στην Ευρώπη», το οποίο θα απονέμεται σε εργοδότες (επιχειρήσεις, ιδρύματα και αρχές) που έχουν πρωτοποριακό ρόλο στην προώθηση των γυναικών στο ακαδημαϊκό και στο επιστημονικό πεδίο, στηρίζουν τις γυναίκες με διευθυντικό ρόλο και εφαρμόζουν πολιτική ίσης αμοιβής·

51.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, μέσω ενημερωτικών εκστρατειών, τα συστήματα και τα προγράμματα που αποσκοπούν στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην επιστημονική έρευνα·

o
o   o

52.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0050.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0499.
(4) ΕΕ C 279 Ε της 19.11.2009, σ. 40.
(5) ΕΕ C 309 της 27.10.2000, σ. 57.
(6) COM(2012)0614.


Ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης
PDF 526kWORD 151k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης (2014/2250(INI))
P8_TA(2015)0312A8-0206/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, καθώς και τα συνακόλουθα έγγραφα που προέκυψαν και εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2005), Πεκίνο +15 (2010) και Πεκίνο +20 (2015),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2011,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) του Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, και την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2009 που ανέθεσε η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (ΓΔ ΕΑC) της Επιτροπής σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση CM/Rec(2007)13 της 10ης Οκτωβρίου 2007, της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης των κρατών μελών, σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εκπαίδευση,

–  έχοντας υπόψη τη «Συλλογή ορθών πρακτικών στην προώθηση μιας εκπαίδευσης απαλλαγμένης από τα στερεότυπα του φύλου και εντοπισμός των τρόπων εφαρμογής των μέτρων που περιλαμβάνονται στη Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εκπαίδευση» (αναθεωρήθηκε στις 12 Μαρτίου 2015), που προώθησε το Συμβούλιο της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση Rec(2003)3 του Συμβουλίου Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με μία ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη λήψη πολιτικών και δημόσιων αποφάσεων, που εγκρίθηκε στις 12 Μαρτίου 2003,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) με τίτλο «Οι γυναίκες και ο κόσμος της εργασίας», για τη διεθνή ημέρα της γυναίκας το 2015,

–  έχοντας υπόψη την «Έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τα αμφιφυλόφιλα και τα διεμφυλικά άτομα», του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΘΔ), 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής (A8-0206/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο της υπεύθυνης άσκησης της ιδιότητας του πολίτη, είναι καίριος παράγοντας εξασφάλισης της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των κοριτσιών και συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και δικαίωμα κάθε παιδιού·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των κοριτσιών και των γυναικών αποτελεί σημαντική ευρωπαϊκή αξία, θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ουσιαστικό παράγοντα για την ενδυνάμωση των κοριτσιών και των γυναικών σε κοινωνικό, πολιτιστικό και επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και για την πλήρη ενάσκηση όλων των άλλων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και πολιτικών δικαιωμάτων και, κατά συνέπεια, για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση μπορεί να μεταμορφώσει μια κοινωνία και να συμβάλει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ισότητα και στην ισότητα των φύλων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 30 εκατομμύρια κορίτσια σε ηλικία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο είναι αποκλεισμένα από το εκπαιδευτικό σύστημα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ανεπάρκεια ή η περιορισμένη διαθεσιμότητα προσχολικών, σχολικών και εξωσχολικών δικτύων συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα εμπόδια που δυσχεραίνουν την πρόσβαση των κοριτσιών στην εκπαίδευση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο τα κράτη είναι σε θέση να παρέχουν δωρεάν υποχρεωτική καθολική εκπαίδευση, η οποία αποτελεί απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τα δύο φύλα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιονομικές περικοπές στον τομέα της εκπαίδευσης, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό είναι απόρροια των πολιτικών λιτότητας που υποστηρίζει η ΕΕ, συνιστούν απειλή για τη δωρεάν, υψηλής ποιότητας δημόσια εκπαίδευση και, κατά συνέπεια, επιτείνουν τις ανισότητες·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δημόσια εκπαίδευση καλής ποιότητας πρέπει να είναι δωρεάν και διαθέσιμη σε όλα τα παιδιά, χωρίς καμία διάκριση και ανεξαρτήτως του καθεστώτος παραμονής τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, λόγω του άμεσου και έμμεσου κόστους που έχει η φοίτηση των παιδιών στο σχολείο, και ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση, ειδικότερα στην ανώτατη εκπαίδευση, δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες στους νέους ανθρώπους που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η παραδοσιακή προτίμηση υπέρ της εκπαίδευσης των αγοριών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα φύλου αποδίδουν διαφορετικούς, καθορισμένους και περιορισμένους ρόλους στις γυναίκες και τους άνδρες και ότι οι ρόλοι αυτοί διαμορφώνονται μέσα από μια ποικιλία κοινωνικών μεταβλητών και διαδίδονται ή αναπαράγονται από τους γονείς, την εκπαίδευση και τα μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρόλοι αυτοί των φύλων αφομοιώνονται στα στάδια της κοινωνικοποίησης στην παιδική και εφηβική ηλικία και, κατά συνέπεια, επηρεάζουν τις ζωές των ατόμων και μπορούν να περιορίσουν την προσωπική εξέλιξη γυναικών και ανδρών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος των στερεοτύπων φύλου στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και στις αποφάσεις που παίρνουν οι σπουδαστές στο σχολείο μπορεί να επηρεάσει τις επιλογές για όλη τους τη ζωή και, ως εκ τούτου, έχει ισχυρές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, όπου οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πάντα οριζόντιο και κάθετο διαχωρισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το στοιχείο αυτό συμβάλλει στη διατήρηση της αντίληψης περί «ανδρικών» κλάδων, στους οποίους, κατά συνέπεια, οι αμοιβές είναι υψηλότερες απ’ ό, τι σε κλάδους που θεωρούνται «γυναικείοι»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό περιβάλλον, η στάση της οικογένειας, οι συμμαθητές, οι άνθρωποι που λειτουργούν ως πρότυπα, οι δάσκαλοι, όπως και τα κέντρα καθοδήγησης και παροχής συμβουλών, έχουν σημαντική επίδραση στην επιλογή του κλάδου σπουδών από τους μαθητές και στην αλλαγή των στερεοτύπων φύλου, και ότι οι δάσκαλοι, ως παράγοντες κοινωνικής αλλαγής, μέσω της στάσης τους και των παιδαγωγικών τους μεθόδων, διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας των φύλων, της διαφορετικότητας και της αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού· εκτιμώντας επίσης ότι οι δάσκαλοι στα σχολεία μπορούν να επηρεάσουν τους γονείς και να τονώσουν την ευαισθητοποίησή τους στο θέμα της ισότητας των φύλων και των δυνατοτήτων των παιδιών τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις βαθμίδες και τις πτυχές του εκπαιδευτικού συστήματος ώστε να προαχθούν μεταξύ κοριτσιών και αγοριών, γυναικών και ανδρών, οι αξίες της δικαιοσύνης και της δημοκρατικής συμμετοχής, προκειμένου να οικοδομηθεί μία γνήσια συντροφική σχέση μεταξύ των δύο φύλων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό βίο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερα γυναικεία πρότυπα σε ανδροκρατούμενους τομείς όπως η επιστήμη, η μηχανική, η τεχνολογία, τα μαθηματικά, και η επιχειρηματικότητα, και ότι τα δίκτυα καθοδήγησης και διομότιμης μάθησης λειτουργούν αποτελεσματικά ως προς την ενδυνάμωση των κοριτσιών σε αυτό το πεδίο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα στοιχεία μαρτυρούν ότι οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για τα προσόντα και την πείρα τους και ότι εξακολουθούν να είναι αυτές που επωμίζονται κατά κύριο λόγο τη φροντίδα της οικογένειας και άλλων εξαρτώμενων ατόμων, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η πρόσβασή τους στην πλήρη απασχόληση επ' αμοιβή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων υποχρεωτικά προϋποθέτει αναγνώριση όλου του έργου που προσφέρουν οι γυναίκες και εκπαίδευση των αγοριών και των ανδρών σε καθήκοντα τα οποία εκ παραδόσεως θεωρούνται γυναικεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος όσον αφορά την υποστήριξη στη φροντίδα των παιδιών και οι πολιτικές για τη μητρότητα και την πατρότητα σε όλη την Ευρώπη θα έχουν θετική συμβολή στις προοπτικές απασχόλησης των γυναικών, την οικονομική χειραφέτηση και την καταπολέμηση των στερεοτύπων φύλου, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η θέση των κοριτσιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι περισσότερες γυναίκες διαθέτουν απολυτήρια λυκείου και πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι τομείς εκπαίδευσής τους και οι επαγγελματικές τους δραστηριότητες σχετίζονται κυρίως με καθήκοντα που έχουν ως στόχο την αναπαραγωγή και την επέκταση των υφιστάμενων κοινωνικών και οικονομικών δομών, και ότι απαιτείται να αυξηθεί η παρουσία των γυναικών τόσο στην επαγγελματική εκπαίδευση όσο και στους κλάδους που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο δίκαιη κατανομή των εκπαιδευτικών πόρων θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη πρόσβαση των κοριτσιών στην αγορά εργασίας και ότι μια ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας θα μπορούσε να ενισχύσει τις οικονομικές προοπτικές της ΕΕ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές αρχές πρέπει να προωθήσουν με κάθε μέσο την ισότητα των φύλων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ότι η εκπαίδευση σε θέματα φύλου πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο του προγράμματος σπουδών και των σχολικών προγραμμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι στο διδακτικό υλικό δεν περιλαμβάνεται περιεχόμενο που προωθεί τις διακρίσεις·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίσημο πρόγραμμα σπουδών αποτυπώνει την πολιτισμική και κοινωνική προοπτική κάθε κράτους μέλους και επηρεάζει τη διαμόρφωση της ταυτότητας των κοριτσιών και των αγοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άτυπο πρόγραμμα σπουδών συμπληρώνει το επίσημο πρόγραμμα και ότι το άδηλο πρόγραμμα στο οποίο βασίζεται ο καθορισμός του προγράμματος σπουδών είναι κοινό σε κάθε περίπτωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα αυτά τα είδη προγραμμάτων σπουδών είναι σημαντικά για τη διαμόρφωση της ταυτότητας των κοριτσιών και των αγοριών και ότι οι τοπικές αρχές, λόγω της εγγύτητάς τους προς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καλούνται να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην άτυπη εκπαίδευση·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την καταπολέμηση της ανισότητας των φύλων, ζωτική σημασία έχει η συνεχής παιδαγωγική εποπτεία των προγραμμάτων σπουδών, των αναπτυξιακών στόχων και των αποτελεσμάτων της μάθησης, του περιεχομένου, των στρατηγικών, του υλικού, της αξιολόγησης, των παιδαγωγικών προγραμμάτων και της διδακτέας ύλης, καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση από εκπαιδευτικά ερευνητικά κέντρα και εμπειρογνώμονες σε θέματα ισότητας των φύλων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί το κύριο εμπόδιο στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και ότι μπορεί να καταπολεμηθεί μέσω της εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν υπογράψει όλα τα κράτη μέλη τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και ότι είναι αρμοδιότητα της ΕΕ να δρομολογήσει και να χρηματοδοτήσει προγράμματα που προάγουν την ισότητα των φύλων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία στα σχολεία περιλαμβάνει πράξεις σεξουαλικής, σωματικής και/ή ψυχολογικής βίας που ασκείται στα παιδιά λόγω έμφυλων στερεοτύπων και κοινωνικών κανόνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο αυτό αποτελεί σημαντικότατο εμπόδιο στην πρόσβαση, τη φοίτηση και την επιτυχία·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των κοριτσιών μπορεί να βελτιωθεί μόνον όταν η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ισότιμη, δεν υπαγορεύεται ή δεν παρεμποδίζεται από διακρίσεις και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις αρχές της ένταξης·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές δυσαναλογίες στην αναγνώριση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (SEN)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, γενικά, είναι πιθανότερο να εντοπισθούν τα αγόρια με ειδικές ανάγκες, ιδίως δυσκολίες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε ένα συγκεκριμένο σχήμα όπως σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής (ADS) ή δυσλεξία, στις περιπτώσεις όπου η επαγγελματική κρίση παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη διάγνωση·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 17% των ενηλίκων παγκοσμίως δεν είναι σε θέση να διαβάσουν ή να γράψουν, εκ των οποίων τα δύο τρίτα (493 εκατομμύρια) είναι γυναίκες·(3)

Γενικές συστάσεις

1.  ζητεί από τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν και να βελτιώσουν τα μέτρα για την εφαρμογή της ισότητας των φύλων σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος και να ενσωματώσουν πλήρως μέτρα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα ισότητας των φύλων στην κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού, αλλά και για όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως π.χ. σχολικοί γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και παιδαγωγοί, και να δημιουργήσουν σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα μηχανισμούς που θα διευκολύνουν την προώθηση, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ισότητας των φύλων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης και να εκπληρώσουν άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση, είτε παρέχεται στα σχολεία είτε σε άλλες εκπαιδευτικές δομές, συμβάλλει στη διασφάλιση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών και στην εξάλειψη οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών ανισοτήτων, προάγει την προσωπική εξέλιξη και ένα πνεύμα ανεκτικότητας, αλληλεγγύης και ευθύνης και διευκολύνει την κοινωνική πρόοδο και τη δημοκρατική συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα εκπαιδευτικά τους συστήματα περιλαμβάνουν στους στόχους τους την εκπαίδευση για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες και για τα ίσα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες και ότι οι αρχές τους όσον αφορά την ποιότητα περιλαμβάνουν την εξάλειψη των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και την προώθηση της πλήρους ισότητας των δύο φύλων·

4.  ζητεί την προώθηση μιας ολιστικής προσέγγισης για την επίσημη και την άτυπη εκπαίδευση στα σχολεία και μιας προσέγγισης με ευαισθησία στην ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας των φύλων και της ανάπτυξης αυτοεκτίμησης και αποφασιστικότητας, στοιχεία που ενθαρρύνουν τη λήψη αυτόνομων και ενσυνείδητων αποφάσεων από τα κορίτσια και τις γυναίκες, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο· αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση στην ισότητα των φύλων πρέπει να συμπληρώνει την αγωγή του πολίτη για τις δημοκρατικές αξίες και να ενσωματωθεί σε ένα ευαίσθητο, σε θέματα δικαιωμάτων και ισότητας των φύλων, μαθησιακό περιβάλλον, όπου αγόρια και κορίτσια θα μαθαίνουν για τα δικαιώματά τους και θα αποκτούν την εμπειρία της δημοκρατικής διαδικασίας στο σχολείο και σε περιβάλλοντα άτυπης εκπαίδευσης, για παράδειγμα, συμμετέχοντας στη δημοκρατική διακυβέρνηση των σχολείων τους·

5.  ζητεί από τους αρμόδιους για τις εκπαιδευτικές πολιτικές στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η δέσμευση για ισότητα των φύλων δεν σταματά σε δηλώσεις αρχών και πολιτικών προθέσεων και ότι μεταφράζεται σε ουσιαστική αύξηση των προσπαθειών και των πόρων που επενδύονται σε αυτή, και επισημαίνει την πρωταρχική σημασία που έχει η εκπαίδευση για την πραγμάτωση της πολιτισμικής αλλαγής·

6.  επισημαίνει ότι, ενώ οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία (60%) των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης και η επαγγελματική σταδιοδρομία τους δεν αποτυπώνουν πλήρως τις δυνατότητές τους· τονίζει ότι η επίτευξη μιας χωρίς αποκλεισμούς και μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης εξαρτάται από τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου των γυναικών και της θέσης τους στην αγορά εργασίας, κυρίως μέσω της υπέρβασης του οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού·

7.  τονίζει ότι η εκπαίδευση συνιστά σημαντικό εργαλείο για να αποκτήσουν οι γυναίκες τη δυνατότητα πλήρους συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη· τονίζει ότι η λήψη μέτρων για τη διά βίου μάθηση αποτελεί καίριο στοιχείο για τον εφοδιασμό των γυναικών με δεξιότητες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην απασχόληση ή να βελτιώσουν την εργασία τους, το εισόδημά τους και τις συνθήκες εργασίας·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις ζωτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση για να μπορούν όλοι να επωφελούνται από δωρεάν δημόσια εκπαίδευση υψηλής ποιότητας·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι αρχές στον τομέα της εκπαίδευσης εγγυώνται ισότιμο δικαίωμα στην εκπαίδευση για άνδρες και γυναίκες μέσω της ενεργού ενσωμάτωσης της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης στους εκπαιδευτικούς στόχους και τις εκπαιδευτικές δράσεις, ούτως ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών λόγω σεξιστικών συμπεριφορών και συναφών κοινωνικών στερεοτύπων·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τη σύσταση αυτή στα εθνικά ιδρύματα που είναι αρμόδια για την εφαρμογή των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών εκπαιδευτικών πολιτικών, στις σχολικές διευθύνσεις και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές·

11.  τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί η ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων σε επίπεδο ηγεσίας και διαχείρισης οργάνων αρμόδιων για την εποπτεία και τη διοίκηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδίως σε θέσεις ανώτερων στελεχών και σε διευθυντικές θέσεις στα σχολεία και όπου υπάρχει υποεκπροσώπηση, όπως στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, καθώς έτσι θα δημιουργηθούν πρότυπα προς μίμηση για τα κορίτσια·

12.  τονίζει ότι τα κορίτσια στα οποία δεν επιτρέπεται να φοιτήσουν στο σχολείο είναι περισσότερο εκτεθειμένα στην ενδοοικογενειακή βία·

13.  προτρέπει την Επιτροπή να αρχίσει το συντομότερο τη διαδικασία για την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· καλεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση και ζητεί επίσης από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εργαστούν από κοινού για την ισότητα των φύλων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ· υπογραμμίζει τους στενούς δεσμούς μεταξύ των στερεοτύπων φύλου και του εκφοβισμού, του κυβερνοεκφοβισμού και της βίας κατά των γυναικών, καθώς και την ανάγκη καταπολέμησής τους από μικρή ηλικία· τονίζει ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ζητά από τους συμβαλλομένους να ενσωματώσουν, στην επίσημη διδακτέα ύλη και σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό για θέματα όπως οι μη στερεότυποι ρόλοι των φύλων, ο αμοιβαίος σεβασμός, η μη βίαιη επίλυση συγκρούσεων στις διαπροσωπικές σχέσεις, η καταπολέμηση της έμφυλης βίας και το δικαίωμα στην προσωπική ακεραιότητα, που θα είναι προσαρμοσμένο στις εξελισσόμενες ικανότητες των εκπαιδευομένων·

14.  παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να επενδύουν ανελλιπώς στην ενημέρωση και στη διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, και να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού για αγόρια και κορίτσια, αντιμετωπίζοντας το θέμα των στερεότυπων αντιλήψεων όσον αφορά τους ρόλους των δύο φύλων, καθώς και τα στερεότυπα φύλου στον τεχνικό και επαγγελματικό προσανατολισμό, ιδίως στους κλάδους των επιστημών και των νέων τεχνολογιών· επισημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό θα περιοριστεί ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο φύλων στην αγορά εργασίας και θα ενισχυθεί η θέση των γυναικών, ενώ παράλληλα θα καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν τα κορίτσια και οι γυναίκες στην ΕΕ και θα υποστηριχθεί ο διάλογος στα σχολεία και στις τάξεις για τις επιλογές όσον αφορά την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία·

15.  υπενθυμίζει τον ρόλο των παιδαγωγικών ομάδων στην καθοδήγηση και την παροχή συμβουλών προς τις οικογένειες σχετικά με τον σχολικό προσανατολισμό των παιδιών, ώστε να οδηγηθούν σε κατεύθυνση που θα ταιριάζει με τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις προτιμήσεις τους· υπογραμμίζει ότι ο σχολικός προσανατολισμός πραγματοποιείται σε μια καθοριστική φάση και σε ένα χρονικό στάδιο όπου τα στερεότυπα φύλου μπορεί να παίξουν ρόλο, και ότι το στοιχείο αυτό μπορεί να επηρεάσει μόνιμα την ικανότητα των κοριτσιών να επιδιώξουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία που θα διευκολύνει την προσωπική εξέλιξη και τη χειραφέτησή τους·

16.  καλεί την Επιτροπή να οργανώσει, μέσω των κρατών μελών, ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης στην ευαισθητοποίηση των κοριτσιών όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις δυνατότητες σπουδών, με αντίστοιχες ευκαιρίες απασχόλησης ανάλογα με τις δεξιότητές τους, προκειμένου να ενθαρρυνθούν να επιδιώκουν επιλογές σταδιοδρομίας σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενα επαγγέλματα και να τονωθεί η αυτοπεποίθηση της νέας γενιάς γυναικών· σημειώνει ότι η άτυπη εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της αυτοπεποίθησης των κοριτσιών και των νεαρών γυναικών·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα ΕΔΕΤ για να στηρίξουν προγράμματα που συνεργάζονται ενεργά με τους γονείς παιδιών από περιθωριοποιημένες ομάδες και να προωθήσουν δραστηριότητες με ουσιαστικό νόημα και ερεθίσματα εκτός των ωρών διδασκαλίας και κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την προώθηση δημόσιων δικτύων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, το σύστημα προσχολικής εκπαίδευσης και τις δημόσιες υπηρεσίες ψυχαγωγίας για παιδιά·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης για τα άτομα με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (SEN), να μεριμνήσουν ώστε να μειωθούν τα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου και να σέβονται τις αρχές της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών αυτών, προάγοντας την ένταξή τους στην κοινωνία και στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπου είναι εφικτό· ζητεί άμεση βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών για τον σκοπό αυτό και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εν λόγω κατάρτιση, όπως και στην αναγνώριση των μαθησιακών δυσκολιών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ευαίσθητων ως προς το φύλο εργαλείων διάγνωσης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, προκειμένου να παρέχονται στις γυναίκες και στα κορίτσια αυτά καλύτερες ευκαιρίες όταν αναζητούν απασχόληση και να τους δίνονται τα εφόδια για να ξεπερνούν τις πολλαπλές διακρίσεις·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για αγόρια και κορίτσια, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση, το πολιτιστικό υπόβαθρο ή το θρήσκευμα, και τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά, εθνικά και τοπικά όργανα θα πρέπει να προωθούν ειδικά προγράμματα για την ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων γενικότερα στα σχολεία, και ειδικότερα κοριτσιών από αυτές τις κοινότητες, δεδομένου ότι συχνά αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, και για την ένταξη όλων των μειονοτήτων στην ευρωπαϊκή κοινωνία· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλίζεται η ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα κορίτσια και τονίζει την ανάγκη για προγράμματα παροχής οικονομικής στήριξης σε οικονομικά μειονεκτούσες οικογένειες, ώστε να αποσοβείται η εγκατάλειψη του σχολείου, ιδιαίτερα από τα κορίτσια·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν την απαραίτητη ενεργό στήριξη για να διασφαλίσουν ότι οι μετανάστριες και οι οικογένειές τους μπορούν να διδάσκονται τη γλώσσα της χώρας υποδοχής σε δωρεάν δημόσιες εκπαιδευτικές δομές σε τοπικό επίπεδο·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικά προγράμματα για να διασφαλίσουν ότι τα κορίτσια και οι νεαρές γυναίκες Ρομά παραμένουν στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, και επίσης να θεσπίσουν ειδικά μέτρα για τις έφηβες μητέρες και τα κορίτσια που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, προκειμένου να στηρίξουν την αδιάλειπτη εκπαίδευση, και να παρέχουν κατάρτιση στην εργασία· καλεί ακόμη τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη αυτά τα μέτρα στο πλαίσιο του συντονισμού και της αξιολόγησης των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά·

23.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να προβλεφθούν στα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας μέτρα ειδικά για την εκπαίδευση των κοριτσιών και των γυναικών·

24.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της ισότητας των φύλων στα προγράμματα σπουδών και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες·

Προγράμματα σπουδών και κατάρτιση

25.  εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διάσταση του φύλου, σε όλες τις πτυχές της, στα προγράμματα σπουδών, στους αναπτυξιακούς στόχους και στα μαθησιακά αποτελέσματα, στο περιεχόμενο, στα σχολικά προγράμματα και στον σχεδιασμό των μαθημάτων, καθώς και στην ανάγκη αξιολόγησης της θέσης της γυναίκας στα σχολικά προγράμματα σε διάφορα μαθήματα, προκειμένου να αναδεικνύεται ο ρόλος των γυναικών μέσα από τη διδασκόμενη ύλη· εκτιμά ότι η ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση θα πρέπει να αποτυπώνει ρητά την αρχή της ισότητας και να περιλαμβάνει ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως ο γραμματισμός, ο εκφοβισμός, η βία, η ρητορική του μίσους, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αγωγή του πολίτη·

26.  τονίζει ότι η εκπαίδευση πρέπει να βοηθά τα κορίτσια και τα αγόρια να εξελιχθούν σε άτομα συνειδητοποιημένα, ισορροπημένα, με σεβασμό προς τους άλλους, με ενσυναίσθηση και αμοιβαίο σεβασμό, έτσι ώστε να προλαμβάνονται οι διακρίσεις, η επιθετικότητα και ο εκφοβισμός·

27.  τονίζει ότι το σχολείο θα πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης στο θέμα της διδασκαλίας, για να προωθήσει τη διαφάνεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και τον διαπολιτισμικό και διαθρησκειακό διάλογο·

28.  ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να προωθήσουν την ισότητα των φύλων στα γενικά τους προγράμματα διαπαιδαγώγησης για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας σε αγόρια και κορίτσια για σχέσεις που βασίζονται στη συναίνεση, τον σεβασμό και την αμοιβαιότητα, όπως και στον αθλητισμό και στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπου τα στερεότυπα και οι προσδοκίες με βάση το φύλο μπορούν να επηρεάσουν την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους, την υγεία, την απόκτηση προσόντων, την πνευματική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και τη διαμόρφωση της ταυτότητας των κοριτσιών και των αγοριών·

29.  αναγνωρίζει ότι μια ευαίσθητη, κατάλληλη για κάθε ηλικία και επιστημονικά ακριβής διαπαιδαγώγηση για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των κοριτσιών και των αγοριών, που θα τα βοηθήσει να κάνουν ενσυνείδητες επιλογές και θα συμβάλει θετικά σε ευρύτερες προτεραιότητες για τη δημόσια υγεία, όπως η μείωση της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, η μείωση της μητρικής και βρεφικής θνησιμότητας, η πρόληψη και η έγκαιρη θεραπεία σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και η μείωση του χάσματος της ανισότητας στον τομέα της υγείας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να καταστήσουν υποχρεωτική μια γενική, κατάλληλη για την ηλικία διαπαιδαγώγηση για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις στα σχολικά προγράμματα για όλα τα παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και τονίζει τη σημασία που έχει η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, με ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και στην ισότητα των φύλων·

30.  ζητεί να προβλεφθεί στα σχολικά προγράμματα διαπαιδαγώγηση για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις, με στόχο την ενδυνάμωση των κοριτσιών μέσα από την ευαισθητοποίησή τους σε σχέση με το σώμα τους και τον έλεγχο πάνω σε αυτό, με παράλληλο αίτημα να παραμένουν συνεπή προς τις αρχές αυτές όλα τα άλλα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος·

31.  καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στον χώρο της εκπαίδευσης· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ενσωμάτωση αντικειμενικής πληροφόρησης σε θέματα ΛΟΑΔΜ στα σχολικά προγράμματα· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη διομότιμη μάθηση μεταξύ κρατών μελών για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της παρενόχλησης που έχουν ομοφοβικά και τρανσφοβικά χαρακτηριστικά·

32.  παροτρύνει τα κορίτσια και τα αγόρια που βρίσκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία να επιδεικνύουν το ίδιο ενδιαφέρον για όλα τα μαθήματα, πέρα από τα στερεότυπα φύλου, ιδίως όσον αφορά τα επιστημονικά και τεχνικά μαθήματα, περιλαμβανομένης της εκμάθησης, από τα αγόρια, δραστηριοτήτων που θεωρούνται γυναικείες, με παράλληλη υποστήριξη της ίσης συμμετοχής και εκπροσώπησης στη λήψη συλλογικών αποφάσεων και στη διαχείριση της σχολικής ζωής, καθώς και σε όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες· καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν την αποτελεσματική διαφύλαξη της χρηματοδότησης για την υλοποίηση των αποτελεσματικών αυτών δραστηριοτήτων·

33.  πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα με στόχο να ενθαρρυνθεί η ειδική προώθηση των γυναικών στους τομείς του πολιτισμού και της παραγωγής και διάδοσης καλλιτεχνικών και πνευματικών έργων, για να αντιμετωπιστούν οι διαρθρωτικές και ευρέως διαδεδομένες διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες σε αυτούς τους τομείς, να προωθηθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες δημόσιου χαρακτήρα και να προβλεφθεί οικονομική στήριξη και θετική δράση για τη διόρθωση καταστάσεων ανισότητας στους εν λόγω τομείς·

34.  ζητεί την ανάπτυξη της ίσης πρόσβασης, της χρήσης και της εκπαίδευσης στις τεχνολογίες των πληροφοριών και της επικοινωνίας για κορίτσια και αγόρια ήδη από την προσχολική εκπαίδευση, με ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά και τους νέους των αγροτικών περιοχών, των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, και στα παιδιά και τους νέους με ειδικές ανάγκες, ώστε να βελτιωθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να διαδοθούν αποτελεσματικά εργαλεία εκπαιδευτικής πολιτικής και να βελτιωθεί η κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού, με στόχο την αριθμητική αύξηση των φοιτητριών και των γυναικών αποφοίτων σχολών που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά· στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζει όλες τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που στοχεύουν να προσελκύσουν τα κορίτσια σε αυτούς τους κλάδους σπουδών και στις αντίστοιχες ερευνητικές σταδιοδρομίες·

35.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν εκπαιδευτικά μέτρα με στόχο την αναγνώριση και τη διδαχή του ρόλου των γυναικών στην ιστορία, την επιστήμη, την πολιτική, τη λογοτεχνία, τις τέχνες, την εκπαίδευση, κ.ά.·

36.  ζητεί να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα προαχθεί η απασχόληση στον τομέα της νηπιακής εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και της παροχής φροντίδων ως αξιόλογη απασχόληση τόσο για γυναίκες όσο και για άντρες·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν τις εθνικές νομοθεσίες με σκοπό την αντιμετώπιση της αρνητικής επιρροής που έχουν ορισμένα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων που απορρέουν από αξίες που διοχετεύονται από τα μέσα ενημέρωσης και τη διαφήμιση και που πολύ συχνά υπονομεύουν το έργο το οποίο επιτελούν τα σχολεία στους τομείς αυτούς·

38.  ζητεί συμπληρωματικές δραστηριότητες που ενισχύουν τα επίσημα προγράμματα σπουδών όσον αφορά την ισότητα των φύλων και την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων άτυπης εκπαίδευσης όσον αφορά το φύλο στις κοινότητες μέσω των τοπικών αρχών·

39.  ζητεί να δοθεί νέα ώθηση στην πιστοποίηση της άτυπης εκπαίδευσης με βεβαίωση απόκτησης δεξιοτήτων, και να χορηγείται πιστοποιητικό υψηλών προτύπων μάθησης στον χώρο εργασίας σε σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση, δεδομένου ότι αυτό θα βοηθήσει τα κορίτσια και τις γυναίκες στην αναζήτηση καλύτερης εργασίας και στην ένταξη ή την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι γυναίκες θα είναι ισότιμες με τους άνδρες από πλευράς αξιοπρέπειας και ικανότητας·

40.  ζητεί από τους συγγραφείς και τους εκδότες διδακτικού υλικού να ευαισθητοποιηθούν ως προς την ανάγκη η ισότητα των φύλων να αποτελεί κριτήριο για την παραγωγή του υλικού αυτού, και τους συνιστά να χρησιμοποιούν ομάδες εκπαιδευτικών και σπουδαστών για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την ισότητα των φύλων και να συμβουλεύονται ειδικούς στον τομέα της ισότητας των φύλων και της διδασκαλίας με έμφαση στη διάσταση του φύλου·

41.  καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν κατευθυντήριες γραμμές και να φροντίσουν για τη διάδοσή τους σε σχολεία, εκπαιδευτικούς και αρμοδίους για την εκπόνηση των σχολικών προγραμμάτων, ώστε να καλύπτεται η προοπτική του φύλου και η ισότητα των φύλων και να διασφαλιστεί η απαλοιφή κάθε σεξιστικού στερεότυπου και σεξιστικής στρέβλωσης που τυχόν υπάρχει στα σχολικά βιβλία και στο διδακτικό υλικό ως προς το περιεχόμενο, τη γλώσσα και την εικονογράφηση, και τα προτρέπει να καταπολεμούν τον σεξισμό στη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, τη μουσική, τα παιχνίδια, τα μέσα ενημέρωσης, τη διαφήμιση και σε άλλους τομείς που μπορεί να έχουν καθοριστική συμβολή στην αλλαγή στάσης, συμπεριφοράς και ταυτότητας αγοριών και κοριτσιών·

42.  αναγνωρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών ταυτοτήτων και επηρεάζουν σημαντικά τις διάφορες μορφές έμφυλης συμπεριφοράς στο σχολείο· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει γίνουν ακόμη πολλά για να δοθούν οι κατάλληλες δυνατότητες στους εκπαιδευτικούς σχετικά με το πώς θα μπορέσουν να προωθήσουν με τον καλύτερο τρόπο την ισότητα των δύο φύλων· εμμένει, ως εκ τούτου, στην άποψη ότι απαιτείται να εξασφαλίζεται για τους εκπαιδευτικούς μια περιεκτική αρχική και συνεχής εκπαίδευση στο θέμα της ισότητας, σε όλα τα επίπεδα επίσημης και άτυπης εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της διομότιμης μάθησης και της συνεργασίας με εξωτερικούς οργανισμούς και υπηρεσίες, προκειμένου να καλλιεργηθεί η συνειδητοποίηση του αντίκτυπου που έχουν οι ρόλοι των φύλων και τα στερεότυπα φύλου στην αυτοπεποίθηση των μαθητών τους και στις επιλογές μαθημάτων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους· τονίζει ότι τα κορίτσια πρέπει να έχουν θετικά γυναικεία και ανδρικά πρότυπα στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν τις δυνατότητές τους και να τις αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς τον φόβο διακρίσεων ή ασάφειας λόγω φύλου·

43.  τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν, τόσο στην αρχική εκπαίδευση των διδασκόντων όσο και στη συνεχή επιμόρφωση, η μελέτη και εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων ώστε να εξαλειφθεί κάθε εμπόδιο στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των μαθητών, ανεξαρτήτως φύλου·

44.  πιστεύει ακράδαντα στις δυνατότητες που παρέχει η εκπαίδευση ως προς την επίτευξη σημαντικών αλλαγών στην προώθηση της ισότητας των φύλων· αναγνωρίζει ότι τα επίσημα και τα άτυπα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να αντιμετωπίζουν και να καταπολεμούν την έμφυλη βία, τις διακρίσεις λόγω φύλου, την παρενόχληση, την ομοφοβία και την τρανσφοβία σε όλες τους τις μορφές, συμπεριλαμβανομένων των μορφών κυβερνοεκφοβισμού ή διαδικτυακής παρενόχλησης· αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας εξαρτάται από σχολικά περιβάλλοντα τα οποία είναι ασφαλή και απαλλαγμένα από βία·

45.  υπογραμμίζει την ανάγκη διοργάνωσης πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης της προοπτικής του φύλου που θα απευθύνονται σε όλους όσοι εμπλέκονται στις εκπαιδευτικές πολιτικές καθώς και σε γονείς και εργοδότες·

46.  καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια προσέγγιση αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών στην εκπαίδευση και να εξασφαλίσουν ίση πρόσβαση στην επίσημη και στην άτυπη εκπαίδευση με την ενσωμάτωση της παροχής οικονομικά προσιτών και ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών στα εκπαιδευτικά τους συστήματα, καθώς και μέριμνας για τους ηλικιωμένους και άλλα εξαρτώμενα άτομα· καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να μειώσουν τις άμεσες και έμμεσες σχολικές δαπάνες και να αυξήσουν την ικανότητα υποδοχής όλων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, των προσχολικών, σχολικών και εξωσχολικών δικτύων, σε πλαίσιο σεβασμού των αρχών της ένταξης των παιδιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας· τονίζει πόσο σημαντικό είναι το στοιχείο αυτό προκειμένου να βοηθηθεί το σύνολο των ανδρών και των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών οικογενειών, να επιτύχει την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και να διασφαλιστεί η συμμετοχή των γυναικών στη διά βίου μάθηση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ενώ στη συνέχεια θα δημιουργηθούν πρότυπα προς μίμηση για την ενδυνάμωση των κοριτσιών·

47.  τονίζει ότι οιαδήποτε στρατηγική για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των κοριτσιών και των γυναικών πρέπει να εμπλέκει ενεργά και να δεσμεύει τα αγόρια και τους άνδρες·

48.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να προωθήσουν οι δημόσιες αρχές τη διδασκαλία και την έρευνα για τη σημασία και το περιεχόμενο της ισότητας των φύλων, στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της εισαγωγής σχετικών μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών, της δημιουργίας εξειδικευμένων μεταπτυχιακών τμημάτων και της προώθησης μελετών και ερευνών με αυτό το αντικείμενο·

49.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να σημειώσουν πρόοδο ως προς την αμοιβαία αναγνώριση πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων επαγγελματικών δεξιοτήτων που εκδίδονται στα διάφορα κράτη μέλη, καθώς και ως προς τον συντονισμό και την εναρμόνιση των εθνικών κανόνων που διέπουν την πρόσβαση σε διάφορα επαγγέλματα, ούτως ώστε να μπορούν οι μετανάστριες από χώρες εντός ή εκτός ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας ανάλογες της εκπαίδευσης και των προσόντων τους·

Επενδύσεις, παρακολούθηση και αξιολόγηση

50.  επισημαίνει την ανάγκη παρακολούθησης και αξιολόγησης, από ανεξάρτητους οργανισμούς, της προόδου που σημειώνεται χάρη στην έγκριση πολιτικών για την ισότητα των φύλων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και την ανάγκη για διαρκή ενημέρωση των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται και για την πρόοδο που επιτυγχάνεται στον τομέα αυτό, καθώς και την επείγουσα ανάγκη να καταστεί η προοπτική του φύλου στοιχείο της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·

51.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών διοικητικών φορέων και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη έργων και προγραμμάτων με στόχο την προώθηση της κατανόησης των αρχών της συνεκπαίδευσης και της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και τη διάδοσή τους στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας·

52.  καλεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) να συνεχίσει το έργο της συλλογής συγκρίσιμων στοιχείων και της κατάρτισης πινάκων αποτελεσμάτων για κάθε φύλο σε όλους τους τομείς πολιτικής, περιλαμβανομένου του τομέα της εκπαίδευσης, και επαναλαμβάνει ότι έχει σημασία η διεξαγωγή μελετών αντικτύπου για τις εκπαιδευτικές πολιτικές για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, με την παροχή ποιοτικών και ποσοτικών μέσων για την εκτίμηση του αντικτύπου αυτού και σύμφωνα με μια δημοσιονομική στρατηγική βασιζόμενη στο φύλο και με στόχο την προώθηση τόσο της πρόσβασης όσο και του δικαιώματος στους εκπαιδευτικούς πόρους·

53.  αναγνωρίζει ότι θεμελιώδη σημασία έχει η εκτίμηση του αντικτύπου της μελλοντικής εκπαιδευτικής νομοθεσίας στην ισότητα των φύλων και, οσάκις είναι αναγκαίο, η αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας σύμφωνα με την αρχή αυτή·

54.  επισημαίνει ότι οι διαδικασίες παρακολούθησης της εφαρμογής των προγραμμάτων για την ισότητα των φύλων και η συναφής αξιολόγηση πρέπει να διεξάγονται από κέντρα εκπαιδευτικών ερευνών σε στενή συνεργασία με ειδικούς σε ζητήματα φύλου, με τους οργανισμούς που έχει συστήσει η ΕΕ και με τις τοπικές αρχές· ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συγκεντρώνουν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία χωριστά ανά φύλο·

55.  συνιστά να καθιερωθεί Ετήσιο Ευρωπαϊκό Βραβείο Ισότητας των Φύλων για εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία διακρίνονται στην επίτευξη αυτού του στόχου, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο σε εθνικό επίπεδο·

56.  επισημαίνει την ανάγκη χάραξης σχεδίων δράσης και διάθεσης κονδυλίων για την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων με επίκεντρο τα θέματα φύλου και εκπαιδευτικών δομών ευαισθητοποιημένων σε θέματα φύλου, και συνιστά τη χρήση των διαθέσιμων για τον σκοπό αυτό ευρωπαϊκών μέσων, συγκεκριμένα δε του Προγράμματος Επενδύσεων, του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·

o
o   o

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0074.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0050.
(3) https://europa.eu/eyd2015/en/eu-european-parliament/posts/every-girl-and-woman-has-right-education


ΕΟX-Ελβετία: Εμπόδια όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς
PDF 504kWORD 107k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τον ΕΟΧ-Ελβετία: Εμπόδια όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς (2015/2061(INI))
P8_TA(2015)0313A8-0244/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την από 22 Ιουλίου 1972 Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και Ελβετικής Συνομοσπονδίας,

–  έχοντας υπόψη την από 21 Ιουνίου 1999 Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφετέρου σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, και ειδικότερα το Παράρτημα Ι περί ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και το Παράρτημα ΙΙΙ περί αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 25ης Ιουνίου 2009 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την απλοποίηση των ελέγχων και των διατυπώσεων ως προς τη μεταφορά εμπορευμάτων και τα τελωνειακά μέτρα ασφαλείας,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 21ης Ιουνίου 1999 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση ως προς την αξιολόγηση της πιστότητας,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 21ης Ιουνίου 1999 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των δημοσίων συμβάσεων,

–  έχοντας υπόψη το από 27 Μαΐου 2008 Πρωτόκολλο στη Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων όσον αφορά τη συμμετοχή, ως συμβαλλόμενων μερών, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας κατόπιν της προσχωρήσεώς τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο της 26ης Οκτωβρίου 2004 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, από τη μία πλευρά, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, από την άλλη, ως προς την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σχετικά με τη συμμετοχή, ως συμβαλλόμενα μέρη, της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Δημοκρατίας της Σλοβακίας βάσει της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (η «οδηγία για τις υπηρεσίες»)(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τον ΕΟΧ-Ελβετία: Εμπόδια ως προς την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2012 για την Ισλανδία και τις μετεκλογικές προοπτικές(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 21 Μαρτίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με μια ομοιογενή εκτεταμένη ενιαία αγορά και τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες μη μέλη της ΕΕ της Δυτικής Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο ΕΟΧ στην 42η συνεδρίασή του στις 19 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την επανεξέταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (SWD(2012)0425),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τις σχέσεις της ΕΕ με το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, το Πριγκιπάτο του Μονακό και τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου - Επιλογές για στενότερη ολοκλήρωση με την ΕΕ (COM(2012)0680),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τις σχέσεις της ΕΕ με το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, το Πριγκιπάτο του Μονακό και τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου: Επιλογές για τη συμμετοχή τους στην εσωτερική αγορά,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου για την ετήσια έκθεση της ίδρυσης της συμφωνίας ΕΟΧ του 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, της 30ής Μαΐου 2013, σχετικά με το μέλλον του ΕΟΧ και τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες μικρού μεγέθους και της Ελβετίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, της 26ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της 17ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της 17ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων και τις πιθανές επιπτώσεις της για τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ·

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για την Ελβετική Εξωτερική Πολιτική, της 14ης Ιανουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για τον 35ο, πίνακα αποτελεσμάτων της Εσωτερικής Αγοράς των Κρατών ΕΟΧ ΕΖΕΣ,

–  έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και συγκεκριμένα το άρθρο 217 που δίνει στην Ένωση το δικαίωμα σύναψης διεθνών συμφωνιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α8-0244/2015),

Α.  εκτιμώντας ότι τα τέσσερα κράτη μέλη (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) αποτελούν σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με την Ελβετία και τη Νορβηγία να αποτελούν αντίστοιχα τον τέταρτο και πέμπτο πιο σημαντικό εμπορικό εταίρο της ΕΕ σύμφωνα με τον όγκο των συναλλαγών,

Β.  εκτιμώντας ότι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των τριών κρατών μελών ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) βασίζονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) που προβλέπει πλήρη συμμετοχή στην εσωτερική αγορά με τη Συμφωνία ΕΟΧ να διαχειρίζεται και να επιβλέπεται σε υψηλό θεσμικό πλαίσιο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή της Ελβετίας στη συμφωνία ΕΟΧ αμφισβητήθηκε από τη λαϊκή ψήφο το 1992 και, ως εκ τούτου, οι σχέσεις μεταξύ της Ελβετίας και της ΕΕ σήμερα βασίζεται σε περισσότερες από 100 τομεακές συμφωνίες που προβλέπουν διευρυμένο βαθμό ολοκλήρωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας αγοράς, η οποία βασίζεται σε μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, είναι απαραίτητη για να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά η νομοθεσία για την ενιαία αγορά πρέπει να μεταφερθεί εφαρμοστεί και να επιβληθεί σωστά, προκειμένου να αποφέρει τα πλήρη οφέλη της στα κράτη μέλη της ΕΕ και τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ·

Εισαγωγή

1.  θεωρεί τη συμφωνία για τον ΕΟΧ βασικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και την πλέον μακρόπνοη, φιλόδοξη και συνολική πράξη για την επέκταση της ενιαίας αγοράς σε τρίτες χώρες· πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις εσωτερικές εξελίξεις στην ΕΕ, έχει αποδειχθεί ότι είναι μια σταθερή, αποτελεσματική και εύρυθμη συμφωνία που εξασφαλίζει την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και μακροπρόθεσμα·

2.  αναγνωρίζει ότι οι στενές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ, των χωρών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και της Ελβετίας υπερβαίνουν την οικονομική ολοκλήρωση και την επέκταση της ενιαίας αγοράς, και συμβάλλουν στη σταθερότητα και την ευημερία προς όφελος όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, ώστε να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και νέες θέσεις εργασίας·

Εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά: χώρες ΕΟΧ ΕΖΕΣ

3.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς για τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ, το ισχύον μέσο έλλειμμα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των τριών κρατών της ΕΖΕΣ αυξήθηκε στο 2,0% από 1,9% τον Ιούλιο του 2014·

4.  χαιρετίζει τις σημαντικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν σε σχέση με τη βελτίωση της ταχείας ενσωμάτωσης του σχετικού κεκτημένου στη συμφωνία για τον ΕΟΧ, καθώς και την πρόσφατη συμφωνία σχετικά με τις αρχές για την ενσωμάτωση των κανονισμών της ΕΕ για την ίδρυση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

5.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ συμμετέχουν σε πολλά προγράμματα και υπηρεσίες της ΕΕ και σε μέτρα πρακτικής συνεργασίας, όπως το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά ή το Solvit, και συμβάλλουν στη συνοχή της ΕΕ μέσω των χρηματοδοτικών μηχανισμών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας· θεωρεί ότι η συνεργασία αυτή συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία μιας διευρυμένης ενιαίας αγοράς· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ να αναπτύξουν περαιτέρω μέσα πρόληψης και να εξεύρουν λύσεις σε δυνητικές προκλήσεις στο πλαίσιο της εξασφάλισης απρόσκοπτης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας:

6.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η έγκαιρη και η ει δυνατόν ταυτόχρονη εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς από τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και ότι η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω και να επιταχυνθεί·

7.  τονίζει ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκκρεμών προς ενσωμάτωση νομικών πράξεων εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία και, ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ να εντείνουν τις προσπάθειές τους σε στενή συνεργασία με την ΕΕ, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς·

8.  αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαία η εκ των προτέρων συμφωνία από όλα τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ σχετικά με τον καθορισμό της σημασίας του ΕΟΧ και ότι ενδέχεται να απαιτούνται τεχνικές προσαρμογές πριν από την ενσωμάτωση· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων για προσαρμογές και οι εξαιρέσεις οδηγούν σε καθυστερήσεις και, ενδεχομένως, σε κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς· καλεί μετ’ επιτάσεως αυτές τις χώρες να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση και να εργαστούν στενά με την ΕΕ για να εξασφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού στη διευρυμένη ενιαία αγορά·

9.  επισημαίνει ότι, μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΕΟΧ, η ΕΕ έχει καταφύγει σε αύξηση της χρήσης των οργανισμών· χαιρετίζει το γεγονός ότι τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ συμμετέχουν στις εργασίες των εν λόγω οργανισμών· καλεί τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και την Επιτροπή να συνεχίσουν να βελτιώνουν τη συνεργασία και τη συμμετοχή αυτή·

10.  υπενθυμίζει ότι αυτή τη στιγμή η ΕΕ και οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται μια σφαιρική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και επενδύσεων· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ εφαρμόζουν κανόνες εσωτερικής αγοράς και ότι ο αντίκτυπος μιας επιτυχημένης εταιρικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων στην εσωτερική αγορά θα επηρεάσει πιθανώς και τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ· τονίζει, επιπλέον, ότι η ΤΤΙΡ δεν θα πρέπει να δημιουργήσει νέους εμπορικούς φραγμούς μεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ·

Το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

11.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το έλλειμμα μεταφοράς νομοθεσίας του Λιχτενστάιν αυξήθηκε από 0,7% στο 1,2%· εκφράζει, επιπλέον, την ανησυχία του για το γεγονός ότι η νομοθεσία του σχετικά με τα δικαιώματα εισόδου και παραμονής ορισμένων μελών οικογένειας υπηκόων χωρών του ΕΟΧ και τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε πολίτες του ΕΟΧ που διαμένουν στο Λιχτενστάιν να εργάζονται σε άλλο κράτος του ΕΟΧ, πράγμα που το Λιχτενστάιν θεωρεί ρύθμιση που βασίζεται σε ειδικές ποσοστώσεις της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, δεν φαίνεται να είναι πλήρως εναρμονισμένη με το δίκαιο του ΕΟΧ·

Δημοκρατία της Ισλανδίας

12.  λαμβάνει υπό σημείωση την από 12ης Μαρτίου 2015 επιστολή που απέστειλε η κυβέρνηση της Ισλανδίας σχετικά με την υποψηφιότητα της χώρας για ένταξη στην ΕΕ· καλεί μετ’ επιτάσεως την Ισλανδία να εντείνει τις προσπάθειές της για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, δεδομένου ότι σημειώνει έλλειμμα μεταφοράς νομοθεσίας της τάξεως του 2,8%, που είναι το υψηλότερο από όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη· ενθαρρύνει την ΕΕ και την Ισλανδία να εντατικοποιήσουν περαιτέρω τη συνεργασία, μεταξύ άλλων και στο ζήτημα της ετοιμότητας αντιμετώπισης καταστροφών στη βορειοατλαντική περιφέρεια και να διαθέσουν κονδύλια για την αντιμετώπιση συναφών προκλήσεων·

Βασίλειο της Νορβηγίας

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Νορβηγία, με την οποία οι σχέσεις έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας των Πρωτοπόρων, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της ενιαίας αγοράς· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το έλλειμμα μεταφοράς έχει αυξηθεί στο 2% και παροτρύνει τη Νορβηγία να εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα αυτό, ιδίως με στόχο την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας· ενθαρρύνει την εντατικοποίηση της συνεργασίας, μεταξύ άλλων στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής· τονίζει ότι εξακολουθούν να υφίστανται κάποια θέματα που αφορούν αυξημένους εισαγωγικούς δασμούς σε ορισμένα προϊόντα, τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν·

Πριγκιπάτο της Ανδόρας, Πριγκιπάτο του Μονακό, Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου

14.  αναγνωρίζει ότι η σύσφιξη των σχέσεων θα μπορούσε να αποφέρει αμοιβαία οφέλη, ιδίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε γειτονικές περιφέρειες της ΕΕ και, ως εκ τούτου, χαιρετίζει την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες σύνδεσης ως σημαντικό βήμα όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην ενιαία αγορά και, ενδεχομένως, σε τομείς πέραν αυτής, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ιδιαίτερη φύση των εν λόγω χωρών·

Εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά: Ελβετική Συνομοσπονδία

15.  επιδοκιμάζει τις στενές, συνεχώς εντεινόμενες και μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας, οι οποίες έχουν συμβάλει στην ειρήνη, την ευημερία και την ανάπτυξη στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες· είναι πεπεισμένο ότι είναι δυνατόν να υπάρξει εμβάθυνση των διμερών αυτών σχέσεων προς όφελος αμφοτέρων των μερών με συνολική αναθεώρηση των τομεακών συμφωνιών, σε πλήρη συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, και να επεκταθούν τα πολλά κοινά σημεία και αμοιβαία συμφέροντα·

16.  χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την έναρξη των διαπραγματεύσεων τον Μάιο του 2014, για τη χάραξη θεσμικού πλαισίου, ως προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς προσέγγισης· τονίζει ότι, χωρίς μια τέτοια συμφωνία-πλαίσιο, δεν θα συναφθούν περαιτέρω συμφωνίες για συμμετοχή της Ελβετίας στην εσωτερική αγορά· καλεί την ελβετική κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της με σκοπό την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα·

17.  λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 9ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη λαϊκή πρωτοβουλία «κατά της μαζικής μετανάστευσης» και τις αποφάσεις που έλαβε το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας στις 11 Φεβρουαρίου 2015 σε σχέση με την εφαρμογή του σχεδίου εκτελεστικού νόμου και των νέων συνοδευτικών μέτρων· επισημαίνει ότι τα ανωτέρω αντιστρατεύονται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (FMPA) και αναμένει από την Ελβετία να σεβαστεί αυτές τις υποχρεώσεις· επισημαίνει ότι το ζήτημα της μετανάστευσης των πολιτών από τρίτες χώρες δεν θα πρέπει να συγχέεται με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, όπως κατοχυρώνονται από τις Συνθήκες· υπογραμμίζει ότι τα μονομερή μέτρα που έλαβε η Ελβετία υπέρ των κροατών πολιτών δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την απαιτούμενη κύρωση του πρωτοκόλλου που επεκτείνει τη συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην Κροατία και ότι η επικύρωση του πρωτοκόλλου αυτού θα διευκολύνει τη συνέχεια και τη διεύρυνση της συμμετοχής της Ελβετίας στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μετά το 2016 με σκοπό να προωθηθεί η πρόσβαση των ερευνητών στις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με την Ελβετία και τα κράτη μέλη να εξεύρουν ικανοποιητική λύση για την τήρηση των διατάξεων των οικείων συμφωνιών και των αρχών του κράτους δικαίου·

18.  επαναλαμβάνει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες και έναν πυλώνα της ενιαίας αγοράς και ότι αυτή η ελευθερία ανέκαθεν αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι των συμφωνιών και προϋπόθεση για τη διμερή προσέγγιση μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας· ως εκ τούτου, υποστηρίζει πλήρως την απόρριψη τον Ιούλιο του 2014, της αίτησης από τις ελβετικές αρχές για επαναδιαπραγμάτευση της FMPA, με στόχο την καθιέρωση ποσόστωσης ή εθνικού συστήματος προτιμήσεων της ΕΕ· σημειώνει με ανησυχία εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή ενός εθνικού συστήματος προτιμήσεων σε ορισμένες εταιρείες και σε ορισμένα καντόνια και τονίζει ότι η πρακτική αυτή δεν συνάδει με τη συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία·

19.  σημειώνει ότι οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, όπως απαίτησε το δημοψήφισμα στην Ελβετία, κινδυνεύουν να δημιουργήσουν ανισορροπία και υπονομεύουν τα οφέλη των κρατών μελών της ΕΕ από τις συμφωνίες·

20.  σημειώνει ότι, ύστερα από την αναβολή των διαπραγματεύσεων για τη συμμετοχή της Ελβετίας στο πρόγραμμα Erasmus +, η Ελβετία θέσπισε μεταβατικές ρυθμίσεις· εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των μέτρων αυτών στην κινητικότητα των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας· καλεί την Ελβετία και την ΕΕ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+, ώστε να εξασφαλισθεί η αμοιβαιότητα στις συναλλαγές και να μην τιμωρούνται οι νέοι·

21.  ζητεί να συνεχιστεί η καθιερωμένη πρακτική σύμφωνα με την οποία εταιρείες ταξί κρατών μελών της ΕΕ μπορούν να παρέχουν χωρίς περιορισμούς υπηρεσίες στην Ελβετία, δεδομένου ότι η πρακτική αυτή έχει συμβάλει μακροχρόνια στην οικονομική ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών της Ελβετίας και είναι αμοιβαία επωφελής·

22.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει διεξοδικά τις επιπτώσεις που έχει η αγορά και η μίσθωση γης από Ελβετούς αγρότες σε παραμεθόριες περιοχές της ΕΕ·

23.  εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η Ελβετία καθιέρωσε μονομερώς και στη συνέχεια παγίωσε συνοδευτικά μέτρα στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων όπως, για παράδειγμα, η επιβολή δαπανών για την κάλυψη διοικητικών εξόδων, η υποχρέωση παροχής τραπεζικών εγγυήσεων ή ο συνδυασμός τέτοιων μέτρων, δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά παρεμποδίζουν σημαντικά την δυνάμει της συμφωνίας παροχή υπηρεσιών στην Ελβετία, ιδίως για τις ΜΜΕ· καλεί την Ελβετία να αναδιατυπώσει ανάλογα τα μέτρα αυτά ώστε να εναρμονιστούν με τις διατάξεις της συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία·

24.  είναι της άποψης ότι η εφαρμογή, το 2013, της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ήταν από μακρόν αναμενόμενη και ζητεί την ταχεία ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/55/ΕΕ στο παράρτημα της συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, με την προσδοκία ότι η Ελβετία θα βρει τρόπους για να διασφαλίσει ότι η συμφωνία θα εξακολουθήσει να ισχύει· σημειώνει ότι το παράρτημα ΙΙ της Συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων επικαιροποιήθηκε τελευταία με σκοπό την εξασφάλιση πιο αποτελεσματικού συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ και της Ελβετίας· προτρέπει την Ελβετία να συνεχίσει να εφαρμόζει, όπως επιβάλλεται, το δίκαιο της ΕΕ·

25.  είναι της άποψης ότι η αμοιβαιότητα και η δικαιοσύνη ανάμεσα στον ΕΟΧ και την Ελβετία συνιστούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την από πλευρά τους αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς·

26.  καλεί την Επιτροπή να εξετάζει, στο μέλλον, τις συνολικές επιπτώσεις της εισαγωγής νέων ρυθμίσεων για τις περιοχές που συνορεύουν με την Ελβετία, όπως για παράδειγμα της πρόσφατης τροποποίησης του άρθρου 561 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, με την οποία επιβάλλονται αυστηροί περιορισμοί στην ιδιωτική χρήση εταιρικών αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί σε τρίτη χώρα από εργαζόμενους που κατοικούν στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ·

27.  διαπιστώνει ότι η συνεργασία στο πλαίσιο της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (ΣΑΑ) σε σχέση με την αξιολόγηση πιστότητας είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιητική, αλλά ότι η λειτουργία της συμφωνίας θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά εάν η Ελβετία αναλάμβανε τη δέσμευση να την επικαιροποιεί σύμφωνα με τις εξελίξεις που επισυμβαίνουν στο δίκαιο της ΕΕ·

28.  ζητεί να αρθούν τα εμπόδια στην διασυνοριακή επαγγελματική κινητικότητα προκειμένου να εδραιωθεί η εσωτερική αγορά· τονίζει προς τούτο τη σημασία της προώθησης της εκμάθησης γλωσσών, της καλύτερης ενημέρωσης και της πρακτικής στήριξης όλων όσοι αναζητούν εργασία, ιδίως μέσω του δικτύου EURES, στην Ελβετία και σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ· χαιρετίζει ως εκ τούτου την ενεργό συμμετοχή της Ελβετίας στις δραστηριότητες του δικτύου EURES, ειδικότερα στις μεθοριακές περιοχές· καλεί την Ελβετία να συνεχίσει να αναπτύσσει τις διακρατικές και τις διασυνοριακές υπηρεσίες της στο δίκτυο EURES σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό EURES, προκειμένου να αυξηθεί η κινητικότητα των εργαζομένων και να δημιουργηθεί μια πραγματική, ολοκληρωμένη αγορά εργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας· θέτοντας ως στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας των εργαζομένων, ενθαρρύνει επίσης τις προσπάθειες για τον καθορισμό ενός ευρέος φάσματος αναδυόμενων βιομηχανιών και βασικών τομέων ανάπτυξης στους οποίους οι χώρες του ΕΟΧ, η Ελβετία και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επικεντρωθούν με σκοπό την ανάπτυξη της βάσης δεξιοτήτων τους, ούτως ώστε οι δεξιότητες και τα προσόντα να ανταποκρίνονται καλύτερα στην προσφορά και την ζήτηση·

o
o   o

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.
(2) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 132.
(3) ΕΕ C 308 Ε της 20.10.2011, σ. 18.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0041.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0069.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου