Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 17 септември 2015 г. - Брюксел
Временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия, Гърция и Унгария *

Временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия, Гърция и Унгария *
PDF 457kWORD 64k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2015 г. относно предложението за решение на Съвета за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия, Гърция и Унгария (COM(2015)0451 – C8-0271/2015 – 2015/0209(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2015)0451),

—  като взе предвид член 78, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0271/2015),

—  като взе предвид своята позиция от 9 септември 2015 г. относно предложението за решение на Съвета за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция(1),

—  като взе предвид извънредната ситуация на спешност и необходимостта незабавно да бъдат предприети мерки за нейното преодоляване,

—  като взе предвид член 59 и член 154 от своя правилник,

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

4.  Информира Съвета, че това одобрение не засяга неговата позиция, която той ще приеме в последствие във връзка с предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на механизъм за преместване при кризи и за изменение на Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (COM(2015)0450);

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0306.

Правна информация - Политика за поверителност