Indeks 
Teksty przyjęte
Czwartek, 17 września 2015 r. - Bruksela
Tymczasowe środki w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch, Grecji i Węgier *

Tymczasowe środki w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch, Grecji i Węgier *
PDF 318kWORD 64k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady wprowadzającej środki tymczasowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch, Grecji i Węgier (COM(2015)0451 – C8-0271/2015 – 2015/0209(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2015)0451),

–  uwzględniając art. 78 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8–0271/2015),

–  uwzględniając swoje stanowisko z 9 września 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady wprowadzającej środki przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na korzyść Włoch i Grecji1(1),

–  uwzględniając wyjątkowy i pilny charakter sytuacji oraz potrzebę zaradzenia jej w sposób niezwłoczny;

–  uwzględniając art. 59 i 154 Regulaminu,

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

4.  powiadamia Radę, że niniejsza zgoda nie narusza jego stanowiska, które z kolei zajmuje w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego kryzysowy mechanizm relokacji i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (COM(2015)0450);

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0306.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności