Zoznam 
Prijaté texty
Štvrtok, 17. septembra 2015 - Brusel
Dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska, Grécka a Maďarska*

Dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska, Grécka a Maďarska*
PDF 251kWORD 63k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. septembra 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska, Grécka a Maďarska (COM(2015)0451 – C8-0271/2015 – 2015/0209(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2015)0451),

–  so zreteľom na článok 78 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0271/2015),

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 9. septembra 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka(1),

–  so zreteľom na výnimočnú naliehavú situáciu a na potrebu riešiť túto situáciu bez ďalšieho odkladu,

–  zreteľom na články 59 a 154 rokovacieho poriadku,

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

4.  informuje Radu, že týmto schválením nie je dotknutá jeho pozícia, ktorú následne prijme k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje krízový mechanizmus premiestnenia a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (COM(2015)0450);

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0306.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia