Index 
Antagna texter
Torsdagen den 17 september 2015 - Bryssel
Provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien, Grekland och Ungern *

Provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien, Grekland och Ungern *
PDF 256kWORD 293k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 september 2015 om förslaget till rådets beslut om fastställande avprovisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien, Grekland och Ungern (COM(2015)0451 – C8-0271/2015 – 2015/0209(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2015)0451),

–  med beaktande av artikel 78.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0271/2015),

–  med beaktande av sin ståndpunkt av den 9 september 2015 om förslaget till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland(1),

–  med beaktande av den exceptionella brådskande situationen och behovet att hantera situationen utan ytterligare dröjsmål,

—  med beaktande av artiklarna 59 och 154 i arbetsordningen,

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.  Europaparlamentet meddelar rådet att detta godkännande inte påverkar den ståndpunkt som parlamentet längre fram kommer att inta angående förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en omplaceringsmekanism vid kriser och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (COM(2015)0450).

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1) Antagna texter, P8_TA(2015)0306.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy