Seznam 
Přijaté texty
Úterý, 27. října 2015 - Štrasburk
Společná zemědělská politika: zrušení zastaralých aktů ***I
 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o automatické výměně informací o finančních účtech *
 Zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb: zrušení směrnice o zdanění příjmů z úspor *
 Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů ve Švédsku *
 Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Belgii *
 Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Polsku *
 Souborné cestovní služby a cesty s asistovanou přípravou ***II
 Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***II
 Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné zacházení nebo trestání ***I
 Povinná automatická výměna informací v oblasti daní *
 Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ARTEMIS
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský inovační a technologický institut (EIT)
 Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ENIAC
 Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
 Krize vyvolaná virem Ebola: dlouhodobé poučení
 Měření emisí v automobilovém odvětví

Společná zemědělská politika: zrušení zastaralých aktů ***I
PDF 402kWORD 66k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení směrnice Rady 76/621/EHS, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích, a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))
P8_TA(2015)0360A8-0255/2015

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0174),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 42 první odstavec a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0101/2015),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 1. července 2015(1),

–  s ohledem na příslib zástupce Rady obsažený v dopise ze dne 7. září 2015, že postoj Parlamentu bude schválen, v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0255/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. října 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/... o zrušení směrnice Rady 76/621/EHS, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích, a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu

P8_TC1-COD(2015)0090


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2015/2284.)

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o automatické výměně informací o finančních účtech *
PDF 472kWORD 70k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, jménem Evropské unie (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))
P8_TA(2015)0361A8-0271/2015

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (08266/1/2015),

–  s ohledem na návrh Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným ve směrnici Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru (08297/2015),

–  s ohledem na článek 115 a čl. 218 odst. 6 druhý pododstavec písm. b) a odst. 8 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0169/2015),

–  s ohledem na článek 59 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0271/2015),

1.  schvaluje pozměněný návrh rozhodnutí Rady a schvaluje uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že jej není možné zkvalitnit, zejména pokud jde o poskytnuté informace a automatický, závazný a neomezený charakter výměny informací;

3.  vyzývá Komisi, aby Parlament průběžně informovala o jakýchkoli změnách či novém vývoji týkajícím se posledních kroků při uzavírání této dohody;

4.  připomíná Radě její povinnost znovu konzultovat Parlament, pokud svůj návrh rozhodnutí upraví;

5.  zdůrazňuje, že je důležité přijmout účinná opatření proti podvodům a vyhýbání se daňovým povinnostem, zejména proti daňovým únikům a vyhýbání se daním ze strany fyzických a právnických osob se sídlem v Unii se zapojením finančních institucí se sídlem v třetích zemích;

6.  vyzývá Komisi, aby osmnáct měsíců po dni vstupu Pozměňovacího protokolu k Dohodě v platnost vyhodnotila uplatňování této dohody a její výsledek a předložila zprávu Evropskému parlamentu a Radě, případně s návrhy na její revizi;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Švýcarské konfederace.

Návrh rozhodnutí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1
1.   Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení podle čl. 2 odst. 1 pozměňovacího protokolu4.
1.   Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení podle čl. 2 odst. 1 a článku 4 Pozměňovacího protokolu4, aby bylo zajištěno, že budou dodržovány předpisy pro automatickou výměnu informací v souvislosti s oznamovanými účty a že bude umožněna spolupráce v oblasti dodržování předpisů a jejich vymáhání.
__________________
__________________
4Datum vstupu tohoto pozměňovacího protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
4Datum vstupu tohoto Pozměňovacího protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
Pozměňovací návrh 2
Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2
2.   Komise informuje Švýcarskou konfederaci a členské státy o oznámeních učiněných podle čl. 1 odst. 1 písm. d) Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o automatické výměně informací o finančních účtech ke zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku, v souladu s pozměňovacím protokolem.
2.   Komise v souladu s Pozměňovacím protokolem informuje Švýcarskou konfederaci a členské státy o oznámeních učiněných podle čl. 1 odst. 1 písm. d) Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o automatické výměně informací o finančních účtech ke zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku.

Zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb: zrušení směrnice o zdanění příjmů z úspor *
PDF 493kWORD 72k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 o návrhu směrnice Rady, kterou se zrušuje směrnice Rady 2003/48/ES (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))
P8_TA(2015)0362A8-0299/2015

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2015)0129),

–  s ohledem na článek 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0086/2015),

–  s ohledem na článek 59 a čl. 50 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0299/2015),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)   Směrnice 2014/107/EU má obecně širší oblast působnosti než směrnice 2003/48/ES a stanoví, že v případech překrývání oblasti působnosti má přednost směrnice 2014/107/EU. Stále existují okrajové případy, ve kterých by se za jiných okolností použila pouze směrnice 2003/48/ES. Tyto okrajové případy jsou důsledkem mírných odlišností v přístupu mezi těmito dvěma směrnicemi a různých zvláštních výjimek. Jestliže v těchto vymezených případech leží oblast působnosti směrnice 2003/48/ES mimo oblast působnosti směrnice 2014/107/EU, uplatňovala by se i na dále příslušná ustanovení směrnice 2003/48/ES, což by vedlo k tomu, že by se v rámci EU používaly dvojí standardy pro podávání informací. Nad menšími přínosy spojenými se zachováním takového dvojího podávání informací převážily náklady.
(5)   Směrnice 2014/107/EU má obecně širší oblast působnosti než směrnice 2003/48/ES a stanoví, že v případech překrývání oblasti působnosti má přednost směrnice 2014/107/EU. Stále existují okrajové případy, ve kterých by se za jiných okolností použila pouze směrnice 2003/48/ES. Tyto okrajové případy jsou důsledkem mírných odlišností v přístupu mezi těmito dvěma směrnicemi a různých zvláštních výjimek. Jestliže v těchto vymezených případech leží oblast působnosti směrnice 2003/48/ES mimo oblast působnosti směrnice 2014/107/EU, uplatňovala by se i na dále příslušná ustanovení směrnice 2003/48/ES, což by vedlo k tomu, že by se v rámci EU používaly dvojí standardy pro podávání informací. Ačkoli nebyla vypracována žádná analýza nákladů a přínosů systému dvojího podávání informací, a to ani pro dočasné přechodné období mezi dvěma standardy, je na místě předpokládat, že nad menšími přínosy spojenými se zachováním takového dvojího podávání informací převážily náklady.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)  Ustanovení ekvivalentní ustanovením ve směrnici 2003/48/ES se v současnosti uplatňují prostřednictvím samostatných dvoustranných dohod mezi Unií a pěti evropskými zeměmi, které nejsou členskými státy Unie (Švýcarskou konfederací, Lichtenštejnským knížectvím, Republikou San Marino, Monackým knížetstvím a Andorrským knížetstvím), jakož i mezi každým členským státem a 12 závislými nebo přidruženými územími (britskými Normanskými ostrovy, Ostrovem Man a závislými nebo přidruženými územími v Karibiku). Je důležité, aby všechny tyto dvoustranné dohody byly přizpůsobeny novým celosvětovým standardům OECD a směrnici 2014/107/EU. Rovněž je zásadně důležité, aby se v procesu přechodu od stávajícího k novému standardu nevytvořily mezery nebo jiné nedostatky. Zatímco má Komise mandát ke sjednání změn dohod s pěti evropskými zeměmi mimo Unii, měla by v rámci svých odborných znalostí rovněž převzít aktivní úlohu v usnadňování a podpoře revize dohod členských států se 12 závislými nebo přidruženými územími. S cílem vyjednávání usnadnit, zjednodušit a zefektivnit by Komise tam, kde je to vhodné a daný členský stát s tím výslovně souhlasí, měla tato vyjednávání převzít.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)
3a.  Komise předloží do 1. července 2016 Radě a Parlamentu zprávu o přechodu ze standardu podávání informací, který se uplatňuje podle směrnice 2003/48/ES, na nový standard stanovený ve směrnici 2014/107/EU. Zpráva bude obsahovat mimo jiné veškerá rizika vytvoření mezer či dalších nepřesností v podávání informací, které by mohly vzniknout v oblasti přeshraničních daňových podvodů a úniků. Zpráva bude rovněž pokrývat související proces přezkumu samostatných dvoustranných dohod mezi Unií a pěti evropskými zeměmi, které nejsou členskými státy Unie (Švýcarskou konfederací, Lichtenštejnským knížectvím, Republikou San Marino, Monackým knížetstvím a Andorrským knížetstvím), jakož i mezi každým členským státem a 12 závislými nebo přidruženými územími (britskými Normanskými ostrovy, Ostrovem Man a závislými nebo přidruženými územími v Karibiku). Komise do 1. října 2017 předloží návaznou zprávu za účelem podrobného monitorování situace. Zprávy budou případně doprovázet legislativní návrhy.

Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů ve Švédsku *
PDF 320kWORD 61k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů ve Švédsku (10027/2015 – C8-0197/2015 – 2015/0804(CNS))
P8_TA(2015)0363A8-0304/2015

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (10027/2015),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0197/2015),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti(1), a zejména na článek 33 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2013 o posílení přeshraniční spolupráce při prosazování práva v EU: provádění „prümského rozhodnutí“ a evropského modelu pro výměnu informací(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. července 2015 o Evropském programu pro bezpečnost(3),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0304/2015),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

(1)Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2013)0419.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2015)0269.


Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Belgii *
PDF 320kWORD 61k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Belgii (10029/2015 – C8-0196/2015 – 2015/0805(CNS))
P8_TA(2015)0364A8-0303/2015

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (10029/2015),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0196/2015),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti(1), a zejména na článek 33 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2013 o posílení přeshraniční spolupráce při prosazování práva v EU: provádění „prümského rozhodnutí“ a evropského modelu pro výměnu informací(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. července 2015 o Evropském programu pro bezpečnost(3),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0303/2015),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1)Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.
(2)Přijaté texty, P7_TA(2013)0419.
(3)Přijaté texty, P8_TA(2015)0269.


Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Polsku *
PDF 319kWORD 61k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Polsku (09989/2015 – C8-0195/2015 – 2015/0806(CNS))
P8_TA(2015)0365A8-0302/2015

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (09989/2015),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a na článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0195/2015),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti(1), a zejména na článek 33 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2013 o posílení přeshraniční spolupráce při prosazování práva v EU: provádění „prümského rozhodnutí“ a evropského modelu pro výměnu informací (2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. července 2015 o Evropském programu pro bezpečnost(3),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0302/2015),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

(1)Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2013)0419.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2015)0269.


Souborné cestovní služby a cesty s asistovanou přípravou ***II
PDF 394kWORD 64k
Usnesení
Příloha
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))
P8_TA(2015)0366A8-0297/2015

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. prosince 2013(1),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2013)0512),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0297/2015),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

4.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a vnitrostátním parlamentům.

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise

Při revizi pracovního dokumentu útvarů Komise ze dne 3. prosince 2009 nazvaného „Návod pro provádění/uplatňování směrnice 2005/29/ES týkající se nekalých obchodních praktik“ se bude Komise rovněž zabývat otázkou obchodních praktik, kdy poskytovatelé cestovních služeb prodávající své služby on-line nabízí doplňkové služby utajeným, nejasným nebo nejednoznačným způsobem, například skrýváním možnosti nerezervovat žádné další služby. Po přijetí revidovaného návodu bude Komise informovat Parlament, jakým způsobem byly zohledněny jeho názory.

(1) Úř. věst. C 170, 5.6.2014, s. 73.
(2) Přijaté texty ze dne 12.3.2014, P7_TA(2014)0222.


Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***II
PDF 391kWORD 63k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))
P8_TA(2015)0367A8-0300/2015

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10788/2/2015 – C8‑0294/2015),

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená irským parlamentem, maltským parlamentem, rakouskou Spolkovou radou a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. ledna 2014(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 31. ledna 2014(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0627),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0300/2015),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s příslušným postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentů.

(1) Úř. věst. C 177, 11.6.2014, s. 64.
(2) Úř. věst. C 126, 26.4.2014, s. 53.
(3) Přijaté texty ze dne 3.4.2014, P7_TA(2014)0281.


Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné zacházení nebo trestání ***I
PDF 615kWORD 218k
Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 27. října 2015 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Udělení souhrnného povolení by bylo vhodné i v případech, kdy výrobce potřebuje vyvézt léčivé přípravky, na které se vztahuje kontrola podle nařízení (ES) č. 1236/2005, distributorovi do země, která nezrušila trest smrti, za předpokladu, že vývozce a distributor uzavřeli právně závaznou dohodu, podle níž musí distributor použít vhodný soubor opatření k zajištění toho, aby dané léčivé přípravky nebyly použity pro výkon trestu smrti.
(8)  Udělení souhrnného povolení by bylo vhodné i v případech, kdy výrobce potřebuje vyvézt léčivé přípravky, na které se vztahuje kontrola podle nařízení (ES) č. 1236/2005, distributorovi do země, která nezrušila trest smrti, za předpokladu, že vývozce a distributor uzavřeli právně závaznou dohodu, podle níž musí distributor použít vhodný soubor opatření k zajištění toho, aby dané léčivé přípravky nebyly použity k výkonu trestu smrti, k mučení nebo k jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  Je nezbytné zakázat zprostředkovatelům v Unii poskytování zprostředkovatelských služeb v souvislosti se zbožím, jehož vývoz a dovoz je zakázán, protože takové zboží nemá jiné praktické využití než pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Zákaz poskytování takových služeb poslouží k ochraně veřejné mravnosti.
(12)  Je nezbytné zakázat zprostředkovatelům v Unii poskytování zprostředkovatelských služeb v souvislosti se zbožím, jehož vývoz a dovoz je zakázán, protože takové zboží nemá jiné praktické využití než pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Zákaz poskytování takových služeb poslouží k ochraně veřejné mravnosti a k dodržování zásad lidské důstojnosti, které jsou základem evropských hodnot, jež jsou součástí Smlouvy o Evropské unii a Listiny základních práv Evropské unie.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)
(19a)  Je nutné zavést ustanovení o zboží určenému ke zvláštnímu použití, aby členské státy mohly přerušit nebo pozastavit přepravu zboží souvisejícího s bezpečností, jež není uvedeno v příloze II a III a jež zjevně neslouží k žádnému jinému praktickému účelu než k výkonu trestu smrti, k mučení nebo jinému krutému, ponižujícímu či nelidskému zacházení nebo u nějž se lze oprávněně domnívat, že jeho přeprava by vedla k usnadnění nebo výkonu trestu smrti a k mučení či k jinému krutému, ponižujícímu nebo nelidskému zacházení či trestání. Pravomoc udělená na základě ustanovení o zboží určenému ke zvláštnímu použití by se neměla vztahovat na lékařské prostředky, které by mohly být použity pro účely výkonu trestu smrti.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Čl. 1. – bod 2 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 2 – písm. f
aa)  Písmeno f) se nahrazuje tímto:
f)  „technickou pomocí“ technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, zkoušek, údržby, nebo jakékoli jiné technické služby a může mít například podobu pokynů, rad, školení, předávání pracovních vědomostí či dovedností nebo poradenských služeb. Technická pomoc zahrnuje i verbální formu pomoci a pomoc poskytovanou elektronickými prostředky;
„f) „technickou pomocí“ technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, zkoušek, údržby, montáže, používání, postupů nebo jakékoli jiné technické služby a může mít například podobu pokynů, rad, školení, předávání pracovních vědomostí či dovedností nebo poradenských služeb. Technická pomoc zahrnuje i verbální formu pomoci a pomoc poskytovanou elektronickými prostředky;“
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 2 – písm. k – pododstavec 2
Pro účely tohoto nařízení je této definice vyloučeno pouhé poskytování doplňkových služeb. Doplňkovými službami jsou přeprava, finanční služby, pojištění, zajištění nebo obecně propagace a podpora;
Pro účely tohoto nařízení je do této definice zahrnuto poskytování doplňkových služeb. Doplňkovými službami jsou přeprava, finanční služby, pojištění nebo zajištění nebo obecně propagace a podpora, a to i ty, které jsou poskytovány přes Internet;
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 2 – písm. l
l)  „zprostředkovatelem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství se sídlem v členském státě Unie nebo v něm usazené, které poskytují služby uvedené pod písmenem k) z Unie na území třetí země;
l)  „zprostředkovatelem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství se sídlem v členském státě Unie nebo v něm usazené, nebo státní příslušník členského státu Unie, nebo dceřiná společnost právnické osoby či partnerství, které poskytují služby uvedené pod písmenem k);
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 2 – písm. m
m)  „poskytovatelem technické pomoci“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství se sídlem v členském státě Unie nebo v něm usazené, které poskytují technickou pomoc vymezenou pod písmenem f) z Unie na území třetí země;
m)  „poskytovatelem technické pomoci“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství se sídlem v členském státě Unie nebo v něm usazené, které poskytují technickou pomoc vymezenou pod písmenem f);
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 2 – písm. n
n)  „vývozcem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství, jejichž jménem je podáváno vývozní prohlášení, totiž osoba, která je v okamžiku přijetí prohlášení smluvní stranou smlouvy uzavřené s příjemcem v příslušné třetí zemi a která je oprávněna rozhodnout o odeslání zboží z celního území Unie. Nebyla-li uzavřena smlouva o vývozu nebo nejedná-li tato osoba svým jménem, rozumí se vývozcem osoba, která má nezbytné oprávnění rozhodnout o odeslání zboží mimo celní území Unie. Má-li podle smlouvy, na které je vývoz založen, právo nakládat se zbožím osoba usazená mimo Unii, považuje se vývozce za smluvní stranu usazenou v Unii;
n)  „vývozcem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství, jejichž jménem je podáváno vývozní prohlášení, totiž osoba, která je v okamžiku přijetí prohlášení smluvní stranou smlouvy uzavřené s příjemcem v příslušné třetí zemi a která je oprávněna rozhodnout o odeslání zboží z celního území Unie. Nebyla-li uzavřena smlouva o vývozu nebo nejedná-li tato osoba svým jménem, rozumí se vývozcem osoba, která má nezbytné oprávnění rozhodnout o odeslání zboží mimo celní území Unie. Má-li podle smlouvy, na které je vývoz založen, právo nakládat se zbožím osoba usazená mimo Unii, považuje se vývozce za smluvní stranu se sídlem v Unii nebo v ní usazenou;
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 2 – písm. r a (nové)
ra)  „tranzitem“ doprava zboží, které není zbožím pocházejícím z Unie a které je uvedeno v přílohách, vstupující na celní území Unie a pohybující se po tomto území, přičemž jeho místo určení se nachází mimo území Unie.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 4 b (nový)
3a)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 4b
Zákaz tranzitu
1.  Veškerý tranzit zboží uvedeného v příloze II je zakázán, a to bez ohledu na jeho původ.
2.  Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán povolit tranzit zboží uvedeného v příloze II, pokud se prokáže, že se toto zboží v zemi, do které má být vyvezeno, použije z důvodu svého historického významu výhradně pro účely veřejného vystavení v muzeu.“
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 4 c (nový)
3b)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 4c
Zákaz komercializace a propagace
Internetová i jiná komercializace a propagace zboží uvedeného v příloze II v rámci Unie ze strany jakékoli fyzické nebo právnické osoby či partnerství za účelem jeho přepravy je zakázána.“
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 6 – odst. 1
1.  Rozhodnutí o žádostech o vývozní povolení pro zboží uvedené v příloze IIIa přijímají příslušné orgány na základě individuálního posouzení, přičemž berou v úvahu všechny důležité okolnosti, zejména to, zda nebyla v předchozích třech letech v jiném členském státě zamítnuta žádost o povolení v podstatě stejného vývozu, a se zřetelem na zamýšlené konečné použití a nebezpečí zneužití.
1.  Rozhodnutí o žádostech o vývozní povolení pro zboží uvedené v přílohách III a IIIa přijímají příslušné orgány na základě individuálního posouzení, přičemž berou v úvahu všechny důležité okolnosti, zejména to, zda nebyla v předchozích třech letech v jiném členském státě zamítnuta žádost o povolení v podstatě stejného vývozu, a se zřetelem na zamýšlené konečné použití a nebezpečí zneužití.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)
5a)  V článku 6 se vkládá nový odstavec, který zní:
„1a. S přihlédnutím ke všem relevantním důkazům zajistí příslušný orgán spolu s členskými státy, aby všechny společnosti, které propagují bezpečnostní zařízení, a ty, které organizují veletrhy a jiné akce, kde se toto zařízení propaguje, si byly vědomy toho, že toto zařízení se může používat k mučení a k jinému krutému, ponižujícímu a nelidskému zacházení nebo trestání a že jeho komercializace může být zakázána a povolení vztahující se na toto zařízení mohou být odňata.“
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 6 – odst. 2
5b)  V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
2.  Příslušný orgán neudělí povolení, pokud jsou oprávněné důvody se domnívat, že by zboží uvedené v příloze III mohlo být použito k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, včetně soudem nařízených tělesných trestů, vykonávanému donucovacím orgánem nebo kteroukoli fyzickou nebo právnickou osobou ve třetí zemi.
„2. Příslušný orgán neudělí povolení, pokud jsou oprávněné důvody se domnívat, že by zboží uvedené v přílohách III a IIIa mohlo být použito k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, včetně soudem nařízených tělesných trestů, vykonávanému donucovacím orgánem nebo kteroukoli fyzickou nebo právnickou osobou ve třetí zemi.“
Příslušný orgán přihlíží:
Příslušný orgán přihlíží:
–  k dostupným rozsudkům mezinárodních soudů,
–  k dostupným rozsudkům mezinárodních soudů,
–  ke zjištění příslušných orgánů OSN, Rady Evropy a Evropské unie a ke zprávám Evropského výboru Rady Evropy pro zabránění mučení, nelidskému či ponižujícímu zacházení a trestání a zprávám zvláštního zpravodaje OSN pro mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.
–  ke zjištění příslušných orgánů OSN, Rady Evropy a Evropské unie a ke zprávám Evropského výboru Rady Evropy pro zabránění mučení, nelidskému či ponižujícímu zacházení a trestání a zprávám zvláštního zpravodaje OSN pro mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.
Je možné zohlednit i další důležité informace, včetně dostupných vnitrostátních rozsudků, zpráv nebo jiných informací vypracovaných organizacemi občanské společnosti a informací o omezeních vývozu zboží uvedeného v příloze II a III a uplatňovaných zemí určení.
Je možné zohlednit i další důležité informace, včetně dostupných vnitrostátních rozsudků, zpráv nebo jiných informací vypracovaných organizacemi občanské společnosti a informací o omezeních vývozu zboží uvedeného v přílohách II, III a IIIa uplatňovaných zemí určení.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 c (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 6 a (nový)
5c)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 6a
Požadavek tranzitního povolení
1.  K tranzitu zboží uvedeného v přílohách III nebo IIIa je třeba povolení, pokud byl hospodářský subjekt informován příslušnými orgány členského státu, přes které k tranzitu dochází, o tom, že příslušné zboží je nebo může být vcelku nebo zčásti určeno k výkonu trestu smrti, k mučení nebo k jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.
2.  Pokud si je hospodářský subjekt vědom toho, že zboží nacházející se v režimu tranzitu uvedené v přílohách III nebo IIIa je vcelku nebo zčásti určeno k výkonu trestu smrti, k mučení nebo k jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, uvědomí o tom příslušné orgány, které rozhodnou, zda by bylo účelné vyžadovat k tranzitu daného zboží povolení.
3.  Členský stát, který podle odstavců 1 a 2 požaduje povolení pro tranzit zboží, jež není uvedeno v přílohách III nebo IIIa, o tom informuje ostatní členské státy a Komisi.“
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 7 a – odst. 1
1.  Zprostředkovateli je zakázáno poskytovat jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v třetí zemi zprostředkovatelské služby v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III, bez ohledu na jeho původ, pokud zprostředkovatel ví anebo má důvody se domnívat, že jakákoli část zásilky tohoto zboží je nebo by mohla být určena k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání v zemi, která není součástí celního území Unie.
1.  Zprostředkovateli je zakázáno poskytovat jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v třetí zemi zprostředkovatelské služby v souvislosti se zbožím uvedeným v přílohách III a IIIa, bez ohledu na jeho původ, pokud zprostředkovatel ví anebo má důvody se domnívat, že jakákoli část zásilky tohoto zboží je nebo by mohla být určena k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání v zemi, která není součástí celního území Unie.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 7 a – odst. 2
2.  Poskytovateli technické pomoci je zakázáno poskytovat jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v třetí zemi technickou pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III, bez ohledu na jeho původ, pokud poskytovatel takové pomoci ví anebo má důvody se domnívat, že některé nebo veškeré příslušné zboží je nebo by mohlo být určeno k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání v zemi, která není součástí celního území Unie.
2.  Poskytovateli technické pomoci je zakázáno poskytovat jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v třetí zemi technickou pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v přílohách III a IIIa, bez ohledu na jeho původ, pokud poskytovatel takové pomoci ví anebo má důvody se domnívat, že některé nebo veškeré příslušné zboží je nebo by mohlo být určeno k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání v zemi, která není součástí celního území Unie. Poskytovateli technické pomoci je rovněž zakázáno vydávat pokyny, poskytovat rady a školení a předávat pracovní vědomosti či dovednosti, které by mohly být nápomocny při výkonu trestu smrti, mučení nebo při jiném krutém, nelidském či ponižujícím zacházení nebo trestání.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 7 a a (nový)
6a.  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 7aa
Výměna osvědčených postupů
Členské státy jsou vybízeny k tomu, aby podporovaly používání osvědčených postupů mezi poskytovateli technické pomoci, aby bylo zajištěno, že tato pomoc účinně napomáhá boji proti mučení a jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení či trestání.“
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 7 c – odst. 3 – bod 3.3 (nový)
„3.3. Komise ve spolupráci s příslušnými orgány členských států a třetích zemí v případě nutnosti schválí pokyny s ohledem na osvědčené postupy týkající se ověřování konečného použití daného zboží.“
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Kapitola III b (nová) – čl. 7 e (nový)
7a)  Vkládá se nová kapitola, která zní:
„Kapitola III b
Zboží neuvedené na seznamu
Článek 7e
Souhrnné ustanovení
1.  K vývozu zboží neuvedeného v přílohách tohoto nařízení je třeba povolení, pokud byl hospodářský subjekt informován příslušnými orgány členského státu, v němž je usazen, o tom, že příslušné zboží je nebo může být vcelku nebo zčásti určeno k provedení trestu smrti, k mučení nebo k jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.
2.  Pokud si je hospodářský subjekt vědom toho, že zboží, které nabízí k vývozu a které není uvedeno v přílohách II, III nebo IIIa, je vcelku nebo zčásti určeno k výkonu trestu smrti, k mučení nebo k jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, uvědomí o tom příslušné orgány členského státu, v němž je usazen, které rozhodnou o tom, zda by bylo účelné vyžadovat k vývozu daného zboží povolení.
3.  Členský stát, který podle odstavců 1 a 2 požaduje povolení pro vývoz zboží, jež není uvedeno v přílohách II, III nebo IIIa, o tom neprodleně informuje ostatní členské státy a Komisi a uvede přesné důvody, které jej vedou k uložení povinnosti mít povolení. Členské státy rovněž neprodleně informují Komisi o jakýchkoli změnách opatření přijatých podle odstavců 1 a 2.
4.  Ostatní členské státy tuto informaci náležitě zváží a uvědomí o ní svou celní správu a ostatní příslušné vnitrostátní orgány.
5.  V závažných naléhavých případech přijme Komise akty v přenesené pravomoci, přičemž do příloh II, III nebo IIIa zařadí zboží uvedené v odstavcích 1 a 2. Na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto odstavce se vztahuje postup uvedený v článku 15b.
6.  Do oblasti působnosti tohoto článku nespadají léčivé přípravky ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES1a.
_________________________
1a.   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67).
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 8 – odst. 6
6.  Odchylně od odstavce 5, pokud léčivé přípravky mají být vyvezeny výrobcem pro distributora, musí výrobce poskytnout informace o dohodách a opatřeních přijatých proto, aby se zabránilo použití těchto přípravků pro výkon trestu smrti, informace o zemi určení a, jsou-li k dispozici, informace o konečném použití a koncových uživatelích daného zboží.
6.  Odchylně od odstavce 5, pokud léčivé přípravky mají být vyvezeny výrobcem pro distributora, musí výrobce poskytnout informace o dohodách a opatřeních přijatých proto, aby se zabránilo použití těchto přípravků pro výkon trestu smrti, informace o zemi určení a, jsou-li k dispozici, informace o konečném použití a koncových uživatelích daného zboží. Tyto informace musí být poskytnuty na vyžádání příslušnému nezávislému orgánu dohledu, jako je například vnitrostátní mechanismus pro předcházení mučení vytvořený na základě Opčního protokolu k Úmluvě OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, nebo vnitrostátní lidskoprávní organizace v daném členském státě.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 10 – odst. 2
8a)  V článku 10 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
2.  Je-li na zboží uvedené v příloze II, III nebo III učiněno celní prohlášení a potvrdí-li se, že pro zamýšlený vývoz nebo dovoz nebylo vydáno povolení podle tohoto nařízení, zadrží celní orgány deklarované zboží a upozorní na možnost požádat o povolení podle tohoto nařízení. Jestliže žádost o povolení není podána do šesti měsíců po zadržení nebo jestliže příslušný orgán tuto žádost zamítne, celní orgány se zadrženým zbožím naloží v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.
„2. Je-li na zboží uvedené v přílohách II, III nebo IIIa učiněno celní prohlášení a potvrdí-li se, že pro zamýšlený vývoz nebo dovoz nebylo vydáno povolení podle tohoto nařízení, zadrží celní orgány deklarované zboží a upozorní na možnost požádat o povolení podle tohoto nařízení. Jestliže žádost o povolení není podána do šesti měsíců po zadržení nebo jestliže příslušný orgán tuto žádost zamítne, celní orgány se zadrženým zbožím naloží v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.“
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 12 a – odst. 2
2.  Komise může ve lhůtě tří měsíců požádat žádající členský stát o poskytnutí doplňujících informací, bude-li se domnívat, že žádost neobsahuje jeden či více významných bodů nebo že nezbytně potřebuje další informace o jednom nebo více významných bodech. Sdělí body, k nimž je třeba poskytnout doplňující informace.
2.  Po obdržení žádosti uvedené v odstavci 1 Komise okamžitě informuje všechny členské státy a předá jim informace, které získala od žádajícího členského státu. Do doby, než Komise vydá konečné rozhodnutí, mohou členské státy okamžitě pozastavit přepravu zboží uvedeného v žádosti. Komise může ve lhůtě tří měsíců požádat žádající členský stát o poskytnutí doplňujících informací, bude-li se domnívat, že žádost neobsahuje jeden či více významných bodů nebo že nezbytně potřebuje další informace o jednom nebo více významných bodech. Sdělí body, k nimž je třeba poskytnout doplňující informace.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 12 a – odst. 3
3.  Bude-li se domnívat, že není nutné požadovat doplňující informace, případně po obdržení požadovaných doplňujících informací, Komise do šesti měsíců zahájí postup pro přijetí požadované změny nebo uvědomí žádající členské státy o důvodech, proč tak neučiní.“
3.  Bude-li se domnívat, že není nutné požadovat doplňující informace, případně po obdržení požadovaných doplňujících informací, Komise do tří měsíců zahájí postup pro přijetí požadované změny nebo uvědomí žádající členské státy o důvodech, proč tak neučiní.“
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 13 – odst. 1
12a)  V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
1.  Aniž je dotčen článek 11, informují se Komise a členské státy na požádání navzájem o opatřeních přijatých na základě tohoto nařízení a poskytují si navzájem veškeré důležité informace, které mají v souvislosti s tímto nařízením k dispozici, zejména informace o udělených a odmítnutých povoleních.
„1. Aniž je dotčen článek 11, informuje každý členský stát Komisi o opatřeních přijatých na základě tohoto nařízení a poskytne jí veškeré důležité informace, které v souvislosti s tímto nařízením k dispozici, zejména informace o udělených a odmítnutých povoleních, jakož i informace týkající se opatření přijatých na základě ustanovení o zboží určenému ke zvláštnímu použití. Komise tyto informace předá ostatním členským státům.“
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Bod 13 – odst. 3 a (nový)
12b)  V článku 13 se vkládá nový odstavec, který zní:
„3a. Komise vypracuje výroční zprávu sestavenou z výročních zpráv o činnosti uvedených v odstavci 3. Tato zpráva se zpřístupní veřejnosti.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 15
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 15 a
Článek 15a
vypouští se
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Přenesení pravomoci uvedené v článku 12 je svěřeno Komisi na dobu pěti let od… Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před uplynutím tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevznesou proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před uplynutím každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Přijetí právního aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  Právní akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 12 vstoupí v platnost pouze, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevznesou. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 15 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 15 c (nový)
15a)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 15c
Koordinační skupina proti mučení
1.  Zřizuje se koordinační skupina proti mučení, které předsedá zástupce Komise. Každý členský stát jmenuje do této skupiny jednoho zástupce. Tato skupina posuzuje veškeré otázky týkající se uplatňování tohoto nařízení, které může vznést buď předseda, nebo zástupce některého členského státu.
2.  Koordinační skupina ve spolupráci s Komisí přijímá odpovídající opatření k navázání přímé spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, zejména za účelem snížení rizika, kdy by případné rozdílnosti při uplatňování kontrol vývozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, mohly vést k odklonu obchodu.
3.  Kdykoli to předseda koordinační skupiny proti mučení považuje za nutné, vede konzultace s vývozci, zprostředkovateli a ostatními příslušnými zúčastněnými stranami, včetně všech stran občanské společnosti, které mají relevantní zkušenosti z oblasti působnosti tohoto nařízení.
4.  Komise předkládá Evropskému parlamentu písemnou výroční zprávu o činnosti, šetřeních a konzultacích koordinační skupiny proti mučení, na kterou se vztahuje článek 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001.“
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 15 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 15 d (nový)
15b)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 15d
1.  Do ...* a poté každé tři roky Komise přezkoumá uplatňování tohoto nařízení a předloží Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o jeho uplatňování a o hodnocení jeho dopadu, která může obsahovat návrhy na jeho změnu. Členské státy poskytnou Komisi veškeré příslušné informace nutné k vypracování této zprávy.
2.  Zvláštní oddíly zprávy pojednávají o:
a)  koordinační skupině proti mučení a její činnosti, šetřeních a konzultacích. Informace, které Komise poskytuje o šetřeních a konzultacích koordinační skupiny proti mučení, se považují ve smyslu článku 4 nařízení (ES) č. 1049/2001 za důvěrné. Informace se v každém případě považuje za důvěrnou, pokud by její zpřístupnění mohlo mít závažný nepříznivý vliv na toho, kdo ji poskytl nebo je jejím zdrojem;
b)  informacích o rozhodnutích členských států o licencích, zprávách členských států podávaných Komisi, mechanismech pro oznamování a konzultace mezi členskými státy a vyhlašování a vymáhání;
c)  souhrnných informacích o povaze a účincích opatření přijatých členskými státy podle článku 17, včetně používání sankčních režimů zavedených v členských státech a posouzení skutečnosti, zda jsou takové režimy účinné, přiměřené a odrazující.
______________
* Tři roky po vstupu tohoto nařízení
v platnost.“
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 15 c (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)
15c)  V článku 17 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„2 a. Komise posoudí, zda pravidla týkající se sankcí stanovená členskými státy, mají podobnou povahu a podobný účinek.“
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 15 – písm. -a) (nové)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Příloha III – sloupec 2 – body 1 a 2
-a) V příloze III druhém sloupci se body 1 a 2 nahrazují tímto:
1.  Zboží určené k zadržování lidí:
„1. Zboží určené k zadržování lidí:
1.1.  Pouta a spojené řetězy.
1.1.  Pouta a spojené řetězy.
Pozn.:
Pozn.:
1.  Pouta jsou prostředky pro omezování pohybu vybavené zamykacím mechanismem sestávající ze dvou manžet nebo náramků spojených řetízkem nebo tyčkou.
1.  Pouta jsou prostředky pro omezování pohybu vybavené zamykacím mechanismem sestávající ze dvou manžet nebo náramků spojených řetízkem nebo tyčkou.
2.  Tato položka nezahrnuje okovy na nohy a spojené řetězy, které jsou zakázány podle bodu 2.3 přílohy II.
2.  Tato položka nezahrnuje okovy na nohy a spojené řetězy, které jsou zakázány podle bodu 2.3 přílohy II.
3.  Tato položka nezahrnuje „běžná pouta“. Běžnými pouty se rozumějí pouta, která splňují všechny tyto podmínky:
3.  Tato položka nezahrnuje „běžná pouta“. Běžnými pouty se rozumějí pouta, která splňují všechny tyto podmínky:
—  jejich celkový rozměr včetně řetězu, měřeno od vnějšího okraje jednoho pouta k vnějšímu okraji druhého pouta, je mezi 150 a 280 mm při uzamčených manžetách,
—  jejich celkový rozměr včetně řetězu, měřeno od vnějšího okraje jednoho pouta k vnějšímu okraji druhého pouta, je mezi 150 a 280 mm při uzamčených manžetách,
—  vnitřní obvod každé manžety je maximálně 165 mm při západce zapadlé do posledního zářezu vstupujícího do zamykacího mechanismu,
—  vnitřní obvod každé manžety je maximálně 165 mm při západce zapadlé do posledního zářezu vstupujícího do zamykacího mechanismu,
—  vnitřní obvod každé manžety je minimálně 200 mm při západce zapadlé do prvního zářezu vstupujícího do zamykacího mechanismu a dále
—  vnitřní obvod každé manžety je minimálně 200 mm při západce zapadlé do prvního zářezu vstupujícího do zamykacího mechanismu a dále
—  manžety nebyly upraveny tak, aby způsobovaly fyzickou bolest nebo utrpení.
—  manžety nebyly upraveny tak, aby způsobovaly fyzickou bolest nebo utrpení.
1.2.  Jednotlivé manžety či náramky vybavené zamykacím mechanismem s vnitřním obvodem nad 165 mm při západce zapadlé do posledního zářezu vstupujícího do zamykacího mechanismu
1.2.  Jednotlivé manžety či náramky vybavené zamykacím mechanismem s vnitřním obvodem nad 165 mm při západce zapadlé do posledního zářezu vstupujícího do zamykacího mechanismu
Pozn.:
Pozn.:
Tato položka zahrnuje obojky a další jednotlivé manžety či náramky vybavené zamykacím mechanismem a spojené řetězem s běžnými pouty na rukou.
Tato položka zahrnuje obojky a další jednotlivé manžety či náramky vybavené zamykacím mechanismem a spojené řetězem s běžnými pouty na rukou.
1.3.  Kápě proti plivání: kápě, včetně kapucí ze síťoviny s krytkou na ústa, která brání plivání.
1.3.  Kápě proti plivání: kápě, včetně kapucí ze síťoviny s krytkou na ústa, která brání plivání.
Pozn.:
Pozn.:
Tato položka zahrnuje kápě proti plivání, které jsou spojené řetězem s běžnými pouty na rukou.
Tato položka zahrnuje kápě proti plivání, které jsou spojené řetězem s běžnými pouty na rukou.
1.3.a Židle, desky a lůžka s řemínky
2.  Zbraně a zařízení určené ke zvládání nepokojů nebo k vlastní ochraně:
2.  Zbraně a zařízení určené ke zvládání nepokojů nebo k vlastní ochraně:
2.1.  Přenosné zbraně vydávající elektrický výboj, které mohou každým výbojem zasáhnout jen jednu osobu, včetně, kromě jiného, elektrických obušků, elektrických štítů, ochromujících střelných zbraní a zbraní vystřelujících elektrické šipky
2.1.  Přenosné zbraně vydávající elektrický výboj, které mohou každým výbojem zasáhnout jen jednu osobu, včetně, kromě jiného, elektrických obušků, elektrických štítů, ochromujících střelných zbraní a zbraní vystřelujících elektrické šipky
Pozn.:
Pozn.:
1.  Tato položka nezahrnuje pásy vydávající elektrické šoky a další zařízení spadající pod položku 2.1 přílohy II.
1.  Tato položka nezahrnuje pásy vydávající elektrické šoky a další zařízení spadající pod položku 2.1 přílohy II.
2.  Tato položka nezahrnuje individuální elektronická zařízení pro aplikaci šoků, která má uživatel pro vlastní osobní ochranu.
2.  Tato položka nezahrnuje individuální elektronická zařízení pro aplikaci šoků, která má uživatel pro vlastní osobní ochranu.
2.2.  Soupravy obsahující všechny základní součástí pro montáž přenosných zbraní vydávajících elektrický výboj, na které se vztahuje bod 2.1.
2.2.  Soupravy obsahující všechny základní součástí pro montáž přenosných zbraní vydávajících elektrický výboj, na které se vztahuje bod 2.1.
Pozn.:
Pozn.:
Za základní součásti se považují tyto výrobky:
Za základní součásti se považují tyto výrobky:
—  zařízení vyrábějící elektrický výboj,
—  zařízení vyrábějící elektrický výboj,
—  spínač na dálkovém ovládači nebo mimo něj a
—  spínač na dálkovém ovládači nebo mimo něj a
—  elektrody, případně dráty, jejichž prostřednictvím se má elektrický výboj vykonávat
—  elektrody, případně dráty, jejichž prostřednictvím se má elektrický výboj vykonávat
2.3.  Fixní nebo vestavitelné přenosné zbraně vydávající elektrický výboj s širokým dosahem, které mohou elektrickým výbojem zasáhnout více osob
2.3.  Fixní nebo vestavitelné přenosné zbraně vydávající elektrický výboj s širokým dosahem, které mohou elektrickým výbojem zasáhnout více osob
2.3.a Akustická zařízení určená ke zvládání davů nebo nepokojů
2.3.b Zbraně využívající milimetrové vlny“
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2
Ustanovení čl. 1 odst. 6 a ustanovení čl. 1 odst. 7, pokud vkládá článek 7d, se použijí ode dne 1. ledna 2015.
Ustanovení čl. 1 odst. 6 a ustanovení čl. 1 odst. 7, pokud vkládá článek 7d, se použijí ode dne 1. února 2016.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Příloha II – část 2
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Příloha III b
Benin
vypouští se
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Příloha II – část 2
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Příloha III b
Gabon
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Příloha II – část 2
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Příloha III b
Libérie
vypouští se
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Příloha II – část 2
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Příloha III b
Madagaskar
vypouští se
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Příloha II – část 2
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Příloha III b
Mongolsko
vypouští se
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Příloha II – část 2
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Příloha III b
Svatý Tomáš a Princův ostrov
vypouští se

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 61 odst.2, druhého pododstavce jednacího řádu (A8-0267/2015).


Povinná automatická výměna informací v oblasti daní *
PDF 631kWORD 231k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2015)0135),

–  s ohledem na článek 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0085/2015),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0306/2015),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Právní východisko 2 a (nové)
s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména dodržování práva na ochranu osobních údajů a svobody podnikání,
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Problémy způsobené přeshraničním vyhýbáním se daňové povinnosti, agresivním daňovým plánováním a škodlivou daňovou soutěží výrazně narostly a dostaly se do středu pozornosti v Unii i ve světě. Oslabováním daňové základny se značně snižují daňové příjmy členských států, což jim brání v uplatňování daňových politik podporujících růst. Zejména rozhodnutí týkající se struktur motivovaných daněmi vedou k tomu, že vykonstruovaně vysoké částky příjmů jsou mírně zdaněny v zemi, která činí předběžné rozhodnutí, a mohou ponechat vykonstruovaně nízké částky příjmu ke zdanění v některé z jiných zúčastněných zemí. Je tudíž naléhavě třeba zvýšit transparentnost. Za tímto účelem je třeba posílit nástroje a mechanismy zřízené směrnicí Rady 2011/16/EU13.
(1)  Problémy způsobené přeshraničním vyhýbáním se daňové povinnosti, agresivním daňovým plánováním a škodlivou daňovou soutěží výrazně narostly a dostaly se do středu pozornosti v Unii i ve světě. Oslabováním daňové základny se značně snižují daňové příjmy členských států, což jim brání v uplatňování daňových politik podporujících růst, narušuje hospodářskou soutěž na úkor podniků (zejména těch malých a středních), které platí daně v řádné výši, a zaměřuje zdanění na méně mobilní faktory, jako je práce a spotřeba. Nicméně rozhodnutí týkající se struktur motivovaných daněmi vedou ve specifických případech k tomu, že vykonstruovaně vysoké částky příjmů jsou mírně zdaněny v zemi, která činí předběžné rozhodnutí, a ponechávají vykonstruovaně nízké částky příjmu ke zdanění v některé z jiných zúčastněných zemí, čímž se v těchto členských státech snižuje daňová základna. Je tudíž naléhavě třeba zvýšit cílenou transparentnost a výměnu informací, a to alespoň v souladu s normami OECD. Za tímto účelem je třeba posílit nástroje a mechanismy zřízené směrnicí Rady 2011/16/EU13.
__________________
__________________
13 Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).
13 Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Po skandálu LuxLeaks a na základě této zprávy je Evropský parlament pevně odhodlán netolerovat daňové podvody a obcházení daňových povinností a bude se zasazovat o to, aby daňové břemeno bylo mezi občany a společnosti spravedlivě rozděleno.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Evropská rada ve svých závěrech ze dne 18. prosince 2014 zdůraznila, že je naléhavě třeba vystupňovat úsilí v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivnímu daňovému plánování na celosvětové úrovni i na úrovni Unie. Evropská rada položila důraz na transparentnost a uvítala záměr Komise předložit návrh týkající se automatické výměny informací o daňových rozhodnutích v Unii.
(2)  Evropská rada ve svých závěrech ze dne 18. prosince 2014 zdůraznila, že je naléhavě třeba vystupňovat úsilí v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivnímu daňovému plánování na celosvětové i na evropské úrovni. Evropská rada položila důraz na transparentnost a odpovídající výměnu informací a uvítala záměr Komise předložit návrh týkající se automatické výměny informací o daňových rozhodnutích v Unii.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  Nicméně účinné výměně informací z vlastního podnětu o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen brání několik významných praktických obtíží, např. prostor pro uvážení povolující členskému státu, který rozhodnutí vydává, rozhodovat o tom, které další členské státy by měly být informovány.
(4)  Nicméně účinné výměně informací z vlastního podnětu o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen brání několik významných praktických obtíží, např. prostor pro uvážení povolující členskému státu, který rozhodnutí vydává, rozhodovat o tom, které další členské státy by měly být informovány, a neúčinný monitorovací systém, který Komisi komplikuje možnost případy nedodržování požadavku na výměnu informací odhalovat.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Účinná výměna a zpracovávání daňových údajů a z nich vyplývající tlak ze strany stejně postavených subjektů by měly silný odrazující účinek bránící zavádění škodlivých daňových praktik a zpřístupnily by členským státům a Komisi veškeré relevantní informace, které by jim umožnily proti těmto praktikám zasahovat.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)  Možnost, že poskytnutí informací může být odmítnuto, pokud by vedlo k prozrazení obchodního, průmyslového či profesního tajemství či obchodního postupu nebo pokud by poskytnutí daných informací odporovalo veřejnému pořádku, by se neměla vztahovat na ustanovení povinné automatické výměny informací o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen, aby nedošlo ke snížení účinnosti těchto výměn. Omezená povaha informací, které mají být sdíleny se všemi členskými státy, by měla zajistit dostatečnou ochranu uvedených obchodních zájmů.
(5)  Možnost, že poskytnutí informací může být odmítnuto, pokud by vedlo k prozrazení obchodního, průmyslového či profesního tajemství či obchodního postupu nebo pokud by poskytnutí daných informací odporovalo veřejnému pořádku, se nesmí vztahovat na ustanovení povinné automatické výměny informací o předběžných rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen, aby nedošlo ke snížení účinnosti těchto výměn. Omezená povaha informací, které mají být sdíleny se všemi členskými státy, zajišťuje dostatečnou ochranu uvedených obchodních zájmů.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Předběžná rozhodnutí o daňovém režimu a režimy převodních cen mohou mít přeshraniční rozměr i přesto, že se týkají čistě vnitrostátních transakcí. To je zejména případ kaskádových transakcí, kdy se předběžné rozhodnutí o daňovém režimu či režim převodních cen týkají prvních vnitrostátních transakcí, aniž by byly zohledněny další (přeshraniční) transakce.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 b (nový)
(5b)  Má-li se zabránit svévolnému rozlišování mezi jednotlivými daňovými dohodami v kontextu různých vnitrostátních administrativních postupů, je třeba, aby se definice předběžných rozhodnutí a předběžných režimů převodních cen vztahovala na daňové dohody bez ohledu na to, zda k jejich uzavření došlo formálním či neformálním způsobem a zda mají závazný či nezávazný charakter.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 c (nový)
(5c)  Předběžná daňová rozhodnutí usnadňují důsledné a transparentní dodržování právních předpisů.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 d (nový)
(5d)  Transparentní daňová pravidla poskytují daňovým poplatníkům a podnikům právní jistotu a dávají podnět k investicím.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  Za účelem využití přínosů povinné automatické výměny informací o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen by měly být informace sděleny neprodleně poté, co byly vydány, a proto by měly být stanoveny pravidelné intervaly pro sdělování informací.
(6)  Za účelem využití přínosů povinné automatické výměny informací o předběžných rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen by měly být informace, které s nimi souvisejí, sděleny okamžité poté, co byly vydány. Pro případy nedodržení předpisů mohou být vytvořeny účinné a účelné sankce.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
(7)  Povinná automatická výměna informací o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen by měla v každém případě zahrnovat sdělení vymezeného souboru základních informací všem členským státům. Komise by měla přijmout veškerá opatření nezbytná k tomu, aby se sdělování takových informací standardizovalo postupem podle směrnice 2011/16/ES a zavedl se standardní formulář, který bude používán pro výměnu informací. Uvedený postup by měl být rovněž použit při přijímání všech nezbytných opatření a praktických kroků pro provedení výměny informací.
(7)  Povinná automatická výměna informací o předběžných rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen by měla v každém případě zahrnovat sdělení vymezeného souboru základních informací všem členským státům. Komise by měla přijmout veškerá opatření nezbytná k tomu, aby se sdělování takových informací standardizovalo postupem podle směrnice 2011/16/ES a zavedl se standardní formulář, který bude používán pro výměnu informací. Uvedený postup by měl být rovněž použit při přijímání všech nezbytných opatření a praktických kroků pro provedení výměny informací.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
(8)  Členské státy by si měly vyměňovat základní informace, které mají být sděleny, též s Komisí. To by Komisi umožnilo kdykoli sledovat a vyhodnocovat účinné uplatňování automatické výměny informací o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen. Toto sdělení nezprostí členský stát jeho povinností ohlásit každou státní podporu Komisi.
(8)  Členské státy by si měly vyměňovat základní informace, které mají být sděleny, též s Komisí, jelikož Komise by měla být schopna nezávisle posoudit, zda jsou tyto informace relevantní z hlediska odhalení nezákonně poskytnuté státní podpory. Tyto základní informace by měly Komisi umožnit kdykoli účinně sledovat a vyhodnocovat účinné uplatňování automatické výměny informací o předběžných  rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen a zajistit, že rozhodnutí nebudou mít negativní dopad na vnitřní trh. Toto sdělení nezprostí členský stát jeho povinností ohlásit každou státní podporu Komisi.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)  Členské státy by měly Komisi do 1. října 2018 předložit následnou analýzu účinnosti této směrnice.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
(9)  Nezbytným prvkem fungování účinného systému automatické výměny informací je zpětná vazba ze strany přijímajícího členského státu členskému státu posílajícímu informace. Je proto vhodné stanovit opatření umožňující poskytování zpětné vazby v případech, kdy byly informace použity a kdy nelze poskytnout zpětnou vazbu podle jiných ustanovení směrnice 2011/16/EU.
(9)  Nezbytným prvkem fungování účinného systému automatické výměny informací je zpětná vazba ze strany přijímajícího členského státu členskému státu posílajícímu informace, jelikož se tím podporuje správní spolupráce mezi členskými státy. Je proto vhodné stanovit opatření umožňující poskytování zpětné vazby v případech, kdy byly informace použity a kdy nelze poskytnout zpětnou vazbu podle jiných ustanovení směrnice 2011/16/EU. To by ztížilo možnost obcházet systém informování pro účely podvodů.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
(10)  Členský stát by měl mít možnost dovolávat se článku 5 směrnice 2011/16/EU, pokud jde o výměnu informací na základě žádosti o doplňující informace, včetně plného znění předběžných přeshraničních rozhodnutí nebo předběžných režimů převodních cen, od členského státu, který vydal taková rozhodnutí nebo režimy.
(10)  Členský stát by měl mít možnost dovolávat se článku 5 směrnice 2011/16/EU, pokud jde o výměnu informací na základě žádosti o doplňující informace, včetně plného znění předběžných rozhodnutí nebo předběžných režimů převodních cen, od členského státu, který vydal taková rozhodnutí nebo režimy a případně texty zavádějící následné změny.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)
(10a)  Výraz „informace, u nichž lze předpokládat význam“, který se vyskytuje v čl. 1 odst. 1 směrnice 2011/16/EU, by se měl upřesnit, aby se předešlo takovým jeho výkladům, které by umožňovaly obcházení daňových povinností.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
(11)  Členské státy by měly přijmout veškerá nezbytná opatření, aby odstranily veškeré překážky, které by mohly bránit účinné a co nejširší povinné automatické výměně informací o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen.
(11)  Členské státy by měly přijmout veškerá nezbytná opatření, aby odstranily veškeré překážky, které by mohly bránit účinné a co nejširší povinné automatické výměně informací o předběžných rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)  V zájmu zvýšení transparentnosti pro občany by Komise měla zveřejňovat na základě informací obsažených v bezpečném centrálním rejstříku souhrn nejdůležitějších daňových rozhodnutí sjednaných v předchozím roce. Součástí této zprávy by měl být přinejmenším popis otázek, jimiž se dotyčné daňové rozhodnutí zabývá, popis kritérií použitých ke stanovení předběžného režimu převodních cen a údaje o tom, jaký členský stát (členské státy) bude nejpravděpodobněji dotčen. V této souvislosti by Komise měla dodržovat ustanovení o důvěrnosti uvedená v této směrnici.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)
(12b)  Je vhodné, aby členské státy požádaly své příslušné orgány, aby pro účely shromažďování a analýzy těchto informací přidělily lidské zdroje z řad svých stávajících zaměstnanců.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 c (nový)
(12c)  Do 26. června 2017 by měl být zprovozněn celounijní rejstřík skutečných vlastníků, který umožní odhalit případné obcházení daňových povinností a převádění zisků. Vytvoření centrálního rejstříku přístupného daňovým orgánům a příslušným úřadům v členských státech a Komisi by mělo velký význam pro automatickou výměnu informací o předběžných daňových rozhodnutích či režimech převodních cen mezi členskými státy.
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
(15)  Stávající ustanovení týkající se důvěrnosti by mělo být změněno tak, aby zohlednilo rozšíření povinné automatické výměny informací na předběžná rozhodnutí o přeshraničních věcech a na předběžné režimy převodních cen.
(15)  Stávající ustanovení týkající se důvěrnosti by mělo být změněno tak, aby zohlednilo rozšíření povinné automatické výměny informací na předběžná rozhodnutí a na předběžné režimy převodních cen.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)  Je zásadní, aby byla dodržena základní zásada svrchovanosti členských států v daňových záležitostech, pokud jde o přímé daně, a aby stávající návrh neohrozil zásadu subsidiarity.
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
(16)  Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Cílem této směrnice je zejména zajistit plné dodržování práva na ochranu osobních údajů a svobody podnikání.
(16)  Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Cílem této směrnice je zejména zajistit plné dodržování práva na ochranu osobních údajů a svobody podnikání. Osobní údaje by měly být zpracovávány pro stanovené, výslovně vyjádřené a legitimní účely a pouze v případě, že je to přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účel. Jakákoli omezení těchto práv by měla být uplatněna pouze za předpokladu dodržení podmínek stanovených v Listině základních práv. Při dodržení zásady proporcionality mohou být omezení zavedena pouze tehdy, splňují-li nezbytné a skutečné cíle obecného zájmu, které uznává právo, nebo potřebu ochrany práv a svobod druhého.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
(17)  Jelikož cíle této směrnice, totiž účinné správní spolupráce mezi členskými státy za podmínek slučitelných s řádným fungováním vnitřního trhu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale spíše jej může být z důvodu požadované jednotnosti a účinnosti lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.
(17)  Jelikož cíle této směrnice, totiž účinné správní spolupráce mezi členskými státy za podmínek slučitelných s řádným fungováním vnitřního trhu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale spíše jej může být z důvodu požadované jednotnosti a efektivnosti lépe dosaženo na evropské úrovni, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 3 – bod 9 – písm. a
a)  pro účely čl. 8 odst. 1 a článku 8a systematické sdělování předem určených informací jinému členskému státu bez předchozí žádosti a v předem stanovených pravidelných intervalech. Pro účely čl. 8 odst. 1 se dostupnými informacemi rozumějí informace v daňových záznamech sdělujícího členského státu, jež lze získat postupy pro shromažďování a zpracovávání informací v daném členském státě.
a)  pro účely čl. 8 odst. 1 a článku 8a systematické sdělování předem určených informací jinému členskému státu bez předchozí žádosti, které v souladu s čl. 8 odst. 1 probíhá v předem stanovených pravidelných odstupech. Pro účely čl. 8 odst. 1 se dostupnými informacemi rozumějí informace v daňových záznamech sdělujícího členského státu, jež lze získat postupy pro shromažďování a zpracovávání informací v daném členském státě.
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 3 – bod 14 – návětí
14.  „předběžným rozhodnutím o přeshraničních věcech“ jakákoli dohoda, sdělení nebo jakýkoli jiný nástroj nebo akce s obdobnými účinky, též vydané v rámci daňové kontroly, které:
14.  „předběžným rozhodnutím“ jakákoli dohoda, sdělení nebo jakýkoli jiný nástroj nebo akce s obdobnými účinky, též vydané v rámci daňové kontroly, a to bez ohledu na jejich formální či neformální, závazný či nezávazný charakter, které:
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 3 – bod 14 – písm. a
a)  jsou vystaveny vládou nebo daňovým orgánem členského státu nebo jeho nižšími územními nebo správními celky nebo jejich jménem kterékoli osobě;
a)  jsou vystaveny nebo zveřejněny jménem či přímo vládou nebo daňovým orgánem členského státu nebo jeho nižšími územními nebo správními celky, jejichž výnosy se může jedna či více osob řídit;
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 3 – bod 14 – písm. c
c)  souvisejí s přeshraniční transakcí nebo otázkou, zda činnosti vykonávané právnickou osobou v jiném členském státě vytvářejí, či nevytvářejí stálou provozovnu, a
c)  souvisejí s transakcí nebo otázkou, zda činnosti vykonávané právnickou osobou v jiném členském státě vytvářejí, či nevytvářejí stálou provozovnu, a
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 3 – bod 14 – pododstavec 2
Přeshraniční transakce může mimo jiné zahrnovat provádění investic, poskytování zboží, služeb, financí nebo využívání hmotného nebo nehmotného majetku a nemusí se přímo týkat osoby, které je určeno předběžné rozhodnutí o přeshraničních věcech;
Transakce může mimo jiné zahrnovat provádění investic, poskytování zboží, služeb, financí nebo využívání hmotného nebo nehmotného majetku a nemusí se přímo týkat osoby, které je určeno předběžné rozhodnutí;
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 3 – bod 15 – pododstavec 1
15.  „předběžným režimem převodních cen“ jakákoli dohoda, sdělení nebo jakýkoli jiný nástroj nebo akce s obdobnými účinky, též vydané v rámci daňové kontroly, které jsou vystaveny vládou nebo daňovým orgánem jednoho nebo více členských států, včetně jejich nižších územních nebo správních celků, nebo jejich jménem kterékoli osobě a kterými se pro přeshraniční transakce mezi sdruženými podniky předem stanoví vhodný soubor kritérií k určení převodních cen pro uvedené transakce nebo se určí přiřazení zisku stálé provozovně.
15.  „předběžným režimem převodních cen“ jakákoli dohoda, sdělení nebo jakýkoli jiný nástroj nebo akce s obdobnými účinky, též vydané v rámci daňové kontroly, které jsou vystaveny nebo zveřejněny jménem či přímo vládou nebo daňovým orgánem jednoho nebo více členských států, včetně jejich nižších územních nebo správních celků, jejichž výnosy se může jedna či více osob řídit, a kterými se pro transakce mezi sdruženými podniky předem stanoví vhodný soubor kritérií k určení převodních cen pro uvedené transakce nebo se určí přiřazení zisku stálé provozovně.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 3 – bod 16
16.  pro účely bodu 14 se „přeshraniční transakcí“ rozumí transakce nebo řada transakcí, pokud:
vypouští se
a)  ne všechny strany transakce nebo řady transakcí jsou pro daňové účely rezidenty v členském státu, který vydává předběžné rozhodnutí o přeshraničních věcech, nebo
b)  kterákoli ze stran transakce nebo řady transakcí je současně pro daňové účely rezidentem ve více než jedné jurisdikci, nebo
c)  jedna ze stran transakce nebo řady transakcí vykonává podnikatelskou činnost v jiném členském státě prostřednictvím stálé provozovny a daná transakce nebo řada transakcí je součástí celkové podnikatelské činnosti stálé provozovny. Přeshraniční transakce nebo řada transakcí zahrnuje rovněž opatření učiněná jedinou právnickou osobou, pokud jde o podnikatelské činnosti v jiném členském státě, které taková osoba vykonává prostřednictvím stálé provozovny.
Pro účely odstavce 15 se „přeshraniční transakcí“ se rozumí transakce nebo řada transakcí, do nichž jsou zapojeny sdružené podniky, z nichž ne všechny jsou pro daňové účely rezidenty na území jediného členského státu.“
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 1
1.  Příslušný orgán členského státu, který vydává nebo mění předběžné rozhodnutí o přeshraničních věcech nebo předběžný režim převodních cen po datu vstupu této směrnice v platnost, o tom prostřednictvím automatické výměny sdělí informace příslušným orgánům všech ostatních členských států, jakož i Evropské komisi.
1.  Příslušný orgán členského státu, který vydává nebo mění předběžné rozhodnutí nebo předběžný režim převodních cen po datu vstupu této směrnice v platnost, o tom prostřednictvím automatické výměny sdělí informace příslušným orgánům všech ostatních členských států, jakož i Evropské komisi.
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 2
2.  Příslušný orgán členského státu rovněž sdělí příslušným orgánům všech ostatních členských států, jakož i Evropské komisi informace o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen vydaných v období začínajícím deset let před vstupem této směrnice v platnost, avšak stále platných ke dni vstupu této směrnice v platnost.
2.  Příslušný orgán členského státu rovněž sdělí příslušným orgánům všech ostatních členských států, jakož i Evropské komisi informace o předběžných rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen vydaných před vstupem této směrnice v platnost, avšak stále platných ke dni vstupu této směrnice v platnost.
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 3
3.  Odstavec 1 se nepoužije v případě, kdy předběžné rozhodnutí o přeshraničních věcech se týká výlučně daňových záležitostí jedné nebo více fyzických osob a zahrnuje výlučně tyto jejich daňové záležitosti.
3.  Odstavec 1 se nepoužije v případě, kdy předběžné rozhodnutí se týká výlučně daňových záležitostí jedné nebo více fyzických osob a zahrnuje výlučně tyto jejich daňové záležitosti.
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 3 a (nový)
3a.  Odstavec 1 se použije rovněž, pokud se žádost o předběžné rozhodnutí týká právní struktury, která nemá právní subjektivitu. V takovém případě příslušný orgán členského státu, který vydává předběžné rozhodnutí, sdělí své informace příslušným orgánům všech ostatních členských států a zajistí předání ustavující listiny členským státům, v nichž bydlí zakladatelé a příjemci struktury.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 4 – písm. a
a)  pokud jde o informace vyměňované podle odstavce 1: do jednoho měsíce, který následuje po konci čtvrtletí, ve kterém byly daná předběžná rozhodnutí o přeshraničních věcech nebo předběžné režimy převodních cen vydány nebo změněny.
a)  pokud jde o informace vyměňované podle odstavce 1: bezprostředně a nejpozději jeden měsíc poté, co byly daná předběžná rozhodnutí nebo předběžné režimy převodních cen vydány nebo změněny;
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 4 – písm. b
b)  pokud jde o informace vyměňované podle odstavce 2: před 31. prosincem 2016.
b)  pokud jde o informace vyměňované podle odstavce 2: do tří měsíců od vstupu v platnost;
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 5 – písm. b
b)  obsah předběžného rozhodnutí o přeshraničních věcech nebo předběžného režimu převodních cen, včetně popisu relevantních podnikatelských činností nebo transakcí nebo řady transakcí;
b)  obsah předběžného rozhodnutí nebo předběžného režimu převodních cen, včetně popisu relevantních podnikatelských činností nebo transakcí nebo řady transakcí;
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 5 – písm. b a (nové)
ba)  kritéria, která byla použita pro stanovení předběžného rozhodnutí nebo předběžného režimu převodních cen, ale i případné časové omezení dotyčného rozhodnutí nebo podmínky, za kterých lze rozhodnutí odvolat;
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 5 – písm. d
d)  identifikaci ostatních členských států, které by mohly být přímo či nepřímo dotčeny předběžným rozhodnutím o přeshraničních věcech nebo předběžných režimem převodních cen;
d)  identifikaci ostatních členských států, které by mohly být přímo či nepřímo dotčeny předběžným rozhodnutím nebo předběžným režimem převodních cen;
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 5 – písm. e
e)  identifikační údaje každé jiné než fyzické osoby v ostatních členských státech, která může být přímo nebo nepřímo dotčena předběžných rozhodnutím o přeshraničních věcech nebo předběžným režimem převodních cen (s informací o tom, se kterým členským státem jsou dotčené osoby spojeny).
e)  identifikační údaje každé jiné než fyzické osoby v ostatních členských státech, která může být přímo nebo nepřímo dotčena předběžných rozhodnutím nebo předběžným režimem převodních cen (s informací o tom, se kterým členským státem jsou dotčené osoby spojeny).
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 5 – písm. e a (nové)
ea)  jakmile bude k dispozici, evropské daňové identifikační číslo uvedené v akčním plánu Komise pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům z roku 2012;
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 5 – písm. e b (nové)
eb)  popis všech použitých kritérií a uplatňovaného režimu, pokud právní nebo zaužívaný mechanismus umožňují snížení základu daně poplatníka prostřednictvím režimu odchylujícího se od obvyklých pravidel členského státu, který zasílá zpětnou vazbu, jako je např. povolení rychlejšího odpisu, než je obvyklé, nebo odečet nepřímých nákladů nebo nákladů skutečně nevynaložených daňovým poplatníkem;
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 5 – písm. e c (nové)
ec)  popis všech použitých kritérií a uplatňovaného režimu, pokud je daňovému poplatníkovi povoleno nižší zdanění, než je normální daňová sazba členského státu, který zasílá zpětnou vazbu;
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 5 – písm. e d (nové)
ed)  popis všech použitých kritérií a mechanismu použitého, jakmile se jedna ze stran usadí ve třetí zemi, v níž neexistuje výběr daní, nebo je výrazně výhodnější.
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 6
6.  V zájmu usnadnění výměny přijme Komise veškerá opatření a praktické režimy nezbytné k provedení tohoto článku, včetně opatření pro standardizaci sdělování informací podle odstavce 5 tohoto článku, jako součást postupu pro stanovení standardního formuláře podle čl. 20 odst. 5.
6.  V zájmu usnadnění výměny přijme Komise veškerá opatření a praktické režimy nezbytné k provedení tohoto článku, včetně opatření pro standardizaci sdělování informací podle odstavce 5 tohoto článku, jako součást postupu pro stanovení standardního formuláře podle čl. 20 odst. 5. Komise poskytuje asistenci členským státům, kde jsou daňové pravomoci svěřeny decentralizovaným územním nebo správním orgánům, aby tak zajistila, že tyto státy splní svou povinnost poskytovat příslušným orgánům odbornou přípravu a podporu.
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 7
7.  Příslušný orgán, jemuž jsou informace sděleny podle odstavce 1, neprodleně a v každém případě do sedmi pracovních dnů od obdržení potvrdí pokud možno elektronickými prostředky jejich přijetí příslušnému orgánu, který je poskytl.
7.  Příslušný orgán, jemuž jsou informace sděleny podle odstavce 1, neprodleně a v každém případě do sedmi pracovních dnů od obdržení potvrdí pokud možno elektronickými prostředky jejich přijetí příslušnému orgánu, který je poskytl, a přispěje tak k fungování účinného systému automatické výměny informací.
Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 8
8.  Členské státy mohou v souladu s článkem 5 požádat o doplňující informace, včetně plného znění předběžného rozhodnutí v přeshraničních věcech nebo předběžného režimu převodních cen, od členského státu, který je vydal.
8.  Členské státy – nebo jejich územní či správní orgány, popřípadě včetně místních orgánů – mohou v souladu s článkem 5 požádat o doplňující informace, včetně plného znění předběžného rozhodnutí nebo předběžného režimu převodních cen, od členského státu, který je vydal.
Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8 a – odst. 9 a (nový)
9a.  Členské státy v rané fázi upozorní Komisi a ostatní členské státy na jakoukoli relevantní změnu v jejich praxi vydávání daňových rozhodnutí (formality týkající se žádostí, proces rozhodování atd.).
Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8 a – odst. 9 b (nový)
9b.  Daňové orgány členských států oznámí Komisi a ostatním členským státům jakoukoli relevantní změnu vnitrostátních právních předpisů o zdaňování podniků (zavedení nového příspěvku, úlevy, výjimky, pobídky či jiná opatření), která by mohla mít dopad na jejich efektivní daňovou sazbu nebo na daňové příjmy kteréhokoli jiného členského státu.
Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8 b – odst. 1
1.  Členské státy před 1. říjnem 2017 Komisi každoročně poskytnou statistiku o objemu automatických výměn podle článků 8 a 8a a pokud možno informace o správních a dalších příslušných nákladech a přínosech souvisejících s uskutečněnou výměnou a o veškerých případných změnách jak pro správce daně, tak pro třetí strany.
1.  Členské státy před 1. říjnem 2017 Komisi každoročně poskytnou statistiku o objemu automatických výměn podle článků 8 a 8a, informace o typech udělených rozhodnutí a pokud možno informace o správních a dalších příslušných nákladech a přínosech souvisejících s uskutečněnou výměnou a o veškerých případných změnách jak pro správce daně, tak pro třetí strany.
Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8 b – odst. 2 a (nový)
2a.  Komise do 1. října 2017 a poté každý rok zveřejní zprávu shrnující hlavní případy obsažené v bezpečném centrálním rejstříku uvedeném v čl. 21 odst. 5. V této souvislosti Komise dodržuje ustanovení o důvěrnosti stanovená v článku 23a.
Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 14 – odst. 3
3.  Pokud některý členský stát využije jakoukoliv informaci sdělenou jiným členským státem podle článku 8a, zašle o tom zpětnou vazbu příslušnému orgánu, který informace poskytl, a to co nejdříve, nejpozději však tři měsíců poté, co vejde ve známost výsledek využití požadovaných informací, s výjimkou případu, kdy zpětná vazba již byla poskytnuta podle odstavce 1 tohoto článku. Komise stanoví postupem podle čl. 26 odst. 2 praktická opatření.
3.  Pokud některý členský stát využije jakoukoliv informaci sdělenou jiným členským státem podle článku 8a, zašle o tom zpětnou vazbu Komisi a příslušnému orgánu, který informace poskytl, a to co nejdříve, nejpozději však do tří měsíců poté, co vejde ve známost výsledek využití požadovaných informací, s výjimkou případu, kdy zpětná vazba již byla poskytnuta podle odstavce 1 tohoto článku. Komise stanoví postupem podle čl. 26 odst. 2 praktická opatření.
Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 20 – odst. 5
5.  Automatická výměna informací o předběžných rozhodnutích o přeshraničních věcech a předběžných režimech převodních cen podle článku 8a se provádí pomocí standardního formuláře, jakmile Komise přijme uvedený formulář postupem podle čl. 26 odst. 2.
5.  Automatická výměna informací o předběžných rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen podle článku 8a se provádí pomocí standardního formuláře, jakmile Komise přijme uvedený formulář postupem podle čl. 26 odst. 2.
Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 21 – odst. 5
5.  Komise vytvoří bezpečný centrální rejstřík, kde lze zaznamenávat informace, které mají být sděleny v rámci článku 8a této směrnice, aby byly dodrženy podmínky automatické výměny podle odstavců 1 a 2 článku 8a. Komise má přístup k informacím zaznamenaným v tomto rejstříku. Komise přijme nezbytná praktická opatření postupem podle čl. 26 odst. 2.
5.  Komise nejpozději do 31. prosince 2016 vytvoří bezpečný centrální rejstřík, kde musí být zaznamenávány informace, které mají být sděleny v rámci článku 8a této směrnice, aby byly dodrženy podmínky automatické výměny podle odstavců 1 a 2 článku 8a. Členské státy zajistí, aby do 1. dubna 2017 byly do tohoto bezpečného centrálního rejstříku vloženy veškeré informace sdělené v rámci článku 8a během přechodného období, kdy dotyčný rejstřík ještě nebyl vytvořen. Komise a členské státy mají přístup k informacím zaznamenaným v tomto rejstříku. Komise přijme nezbytná praktická opatření postupem podle čl. 26 odst. 2.
Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 23a – odst. 1
1.  Komise nakládá s informacemi, které jí jsou poskytnuty podle této směrnice, jako s důvěrnými v souladu s předpisy platnými pro orgány Unie.
1.  Komise nakládá s informacemi, které jí jsou poskytnuty podle této směrnice, jako s důvěrnými v souladu s předpisy platnými pro orgány Unie, jak je zakotveno v článku 8 Listiny základních práv Evropské unie.
Pozměňovací návrh 59
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 23 a – odst. 2 – pododstavec 1
2.  Informace, které Komisi poskytl některý členský stát podle článku 23, a veškeré zprávy či dokumenty vypracované Komisí na jejich základě mohou být předány jiným členským státům. Tyto předané informace podléhají služebnímu tajemství a požívají stejné ochrany jako obdobné informace podle vnitrostátního práva členského státu, který je obdržel.
2.  Informace, které Komisi poskytl některý členský stát EU nebo EHP podle článku 23, a veškeré zprávy či dokumenty vypracované Komisí na jejich základě mohou být předány jiným členským státům EU (a v případě reciprocity také členským státům EHP). Tyto předané informace podléhají služebnímu tajemství a požívají stejné ochrany jako obdobné informace podle vnitrostátního práva členského státu EU (a v případě reciprocity rovněž členského státu EHP), který je obdržel.
Pozměňovací návrh 60
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 23 a – odst. 2 – pododstavec 2
Zprávy a dokumenty vypracované Komisí uvedené v prvním pododstavci mohou členské státy použít pouze pro analytické účely; nesmějí je zveřejnit ani zpřístupnit žádné další osobě nebo subjektu bez výslovného souhlasu Komise.
Zprávy a dokumenty vypracované Komisí uvedené v prvním pododstavci mohou členské státy EU nebo EHP použít pouze pro analytické účely; nesmějí je zveřejnit ani zpřístupnit žádné další osobě nebo subjektu bez výslovného souhlasu Komise.
Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 a (nový)
Směrnice 2011/16/EU
Článek 23 b (nový)
8a)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 23b
Sankce
Komise přezkoumá všechny sankce, které budou stanoveny pro případy odmítnutí nebo opomenutí výměny informací.“
Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)
Směrnice 2011/16/EU
Článek 25 a (nový)
9a)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 25a
Vývoj OECD
Tato směrnice musí být v souladu s vývojem OECD a musí brát v úvahu ucelený soubor pravidel OECD obsažených ve standardu pro automatickou výměnu informací o finančních účtech.“
Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 9 b (nový)
Směrnice 2011/16/EU
Článek 25 b (nový)
9b)   Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 25b
Další opatření ze strany členských států
Tato směrnice nebrání členským státům použít další opatření pro rozvoj vnitrostátních nebo smluvních ustanovení k předcházení vyhýbání se daňovým povinnostem.“
Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 c (nový)
Směrnice 2011/16/EU
Článek 27
9c)  Článek 27 se nahrazuje tímto:
„Článek 27
Předkládání zpráv
Každé tři roky od vstupu této směrnice v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jejím uplatňování.“

Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ARTEMIS
PDF 490kWORD 90k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2013 (2014/2132(DEC))
P8_TA(2015)0370A8-0283/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013, spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 29. dubna 2015(3) o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2013 a na odpovědi výkonného ředitele společného podniku ECSEL (dříve společný podnik ARTEMIS),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(4),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ARTEMIS pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy(6),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(7), a zejména na čl. 1 odst. 2 a článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(8),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(9),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0283/2015),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku ECSEL absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 o uzavření účtů společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 (2014/2132(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ECSEL (dříve společný podnik ARTEMIS) za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013, spolu s odpověďmi společného podniku(10),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(11) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 29. dubna 2015(12) o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2013 a na odpovědi výkonného ředitele společného podniku ECSEL (dříve společného podniku ARTEMIS),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(14), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ARTEMIS pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy(15),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(16), a zejména na čl. 1 odst. 2 a článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(17),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(18),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0283/2015),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2013 (2014/2132(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0283/2015),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik ARTEMIS (dále jen „společný podnik“) byl založen v prosinci 2007 na období 10 let s cílem vymezit a provádět program výzkumu pro rozvoj klíčových technologií v oblasti vestavěných počítačových systémů v různých oblastech využití s cílem posílit evropskou konkurenceschopnost a udržitelnost a umožnit vznik nových trhů a společenských aplikací;

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal pracovat samostatně v říjnu 2009;

C.  vzhledem k tomu, že finanční příspěvky poskytované členskými státy společného podniku ARTEMIS by měly celkem představovat 1,8 násobku finančního příspěvku Unie, a věcný příspěvek ze strany výzkumných a vývojových organizací účastnících se na projektech poskytnutý během trvání společného podniku bude totožný nebo vyšší než příspěvek ze strany veřejných orgánů;

D.  vzhledem k tomu, že společné podniky ARTEMIS a ENIAC se sloučily a vytvořily společnou technologickou iniciativu pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (ECSEL), která zahájila činnost v červnu 2014 a bude působit po dobu deseti let;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že Účetní dvůr uvedl, že roční účetní závěrka společného podniku za rok 2013 ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2013 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů;

2.  bere na vědomí informaci společného podniku, že společný podnik přijal praktická opatření pro audity ex post týkající se administrativních dohod podepsaných s vnitrostátními financujícími orgány; bere na vědomí, že tato praktická opatření zahrnují zavedení zvláštního formuláře pro podávání zpráv a jsou doplněna hodnocením vnitrostátních systémů záruk ze strany společného podniku a návštěvami Účetního dvora ve vnitrostátních financujících orgánech;

3.  konstatuje, že v souladu se strategií pro audity ex post, kterou společný podnik přijal, je společný podnik povinen alespoň jednou ročně posoudit, zda informace obdržené od vnitrostátních financujících orgánů poskytují dostatečnou jistotu, pokud jde o legalitu a správnost uskutečněných operací;

4.  bere na vědomí informaci společného podniku, že 23 vnitrostátních financujících orgánů poskytlo informace o svých strategiích auditu, což představuje 95 % udělených grantů; vítá skutečnost, že s cílem doplnit informace, které obdržel od společného podniku, získal Účetní dvůr další informace přímo od vnitrostátních financujících orgánů, aby mohl vynést svůj výrok o legalitě a správnosti uskutečněných operací;

5.  bere na vědomí informaci společného podniku, že učinil pokrok při provádění akčního plánu, který má za cíl napravit nedostatky, které uvedl Účetní dvůr jako odůvodnění svého výroku s výhradou; konstatuje, že záruky poskytnuté vnitrostátními systémy byly pozitivně vyhodnoceny v případě zemí zastupujících 54 % všech grantů, zatímco hodnocení ostatních zemí je v pokročilé fázi, takže bude hodnocením pokryto 84 % grantů; vyzývá společný podnik, aby pokračoval v hodnocení s cílem dosáhnout 100 % pokrytí všech grantů;

6.  bere na vědomí skutečnost, že byl uspořádán pracovní seminář o zárukách, na němž se sešli zástupci Účetního dvora, Komise a útvaru interního auditu Komise i zástupci vnitrostátních financujících orgánů činných ve společném podniku; konstatuje, že tento pracovní seminář zdůraznil požadavky evropských programů a umožnil výměnu informací a osvědčených postupů s vnitrostátními financujícími orgány;

7.  konstatuje, že společný podnik vytvořil novou metodiku pro odhadování zbytkové míry chyb podobnou té, kterou dříve používaly útvary Komise pověřené spoluřízeným financováním; bere na vědomí, že první odhad zbytkové míry chyb založený na 157 auditovaných transakcích činil 0,73 %, zatímco nedávná aktualizace na základě 331 transakcí dospěla k míře chyb ve výši 0,66 %, což je pod 2 % prahem významnosti;

8.  připomíná, že po přijetí opravného rozpočtu na konci roku činila míra čerpání prostředků na platby 69 %; od společného podniku se dozvídá, že jedním z hlavních důvodů nízké míry čerpání je zpoždění vnitrostátních financujících orgánů při vydávání osvědčení o platbách, protože jakmile společný podnik obdrží vnitrostátní osvědčení, provádí platby okamžitě; zjišťuje také, že pomalejší tempo plateb neovlivňuje technickou realizaci projektů;

9.  na základě informací společného podniku konstatuje, že příspěvky členských států byly na úrovní 1,8 násobku závazků Unie; uvědomuje si, že příspěvky členských států musely být při přidělování grantů sníženy pod úroveň 1,8, aby byla dodržena omezení vyžadovaná předpisy v oblasti státní podpory; bere na vědomí, že výsledná výše příspěvků Unie do rozpočtu společného podniku činila 181 454 844 EUR, přičemž příspěvky členských států činily 341 842 261 EUR, jejich úroveň tedy byla 1,88;

10.  bere na vědomí, že Komise provede hodnocení, v němž posoudí činnost podniku ARTEMIS až do data vytvoření společné technologické iniciativy ECSEL, jak bylo stanoveno v nařízení Rady (ES) č. 74/2008 o založení společného podniku ARTEMIS, a že toto hodnocení bude zohledněno při udělování absolutoria za rozpočtový rok 2014;

Systémy vnitřní kontroly

11.  bere na vědomí informaci společného podniku, že ve shodě s požadavky čl. 6 odst. 2 jeho zřizovacího nařízení se útvar interního auditu vytvořený ve společném podniku ENIAC nyní v důsledku sloučení obou společných podniků stal útvarem interního auditu společného podniku ARTEMIS;

12.  od společného podniku se dozvídá, že plán pro obnovu činnosti společných podniků pro společnou infrastrukturu IT je schválen;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

13.  konstatuje, že v důsledku sloučení se společným podnikem ENIAC se jeho komplexní politika pro prevenci a řešení střetu zájmů vztahuje také na společný podnik ARTEMIS; dále konstatuje, že součástí této přijaté politiky jsou postupy pro řešení situací, kdy dochází ke střetům zájmů, a také mechanismus řízení v případě porušení příslušných předpisů;

14.  bere na vědomí informaci společného podniku, že životopisy a prohlášení o zájmech svého výkonného ředitele a vedoucích pracovníků, které vyžaduje služební řád a prováděcí předpisy, byla shromážděna a zveřejněna na internetových stránkách společného podniku; konstatuje, že byla vytvořena komplexní databáze obsahující veškeré stanovené informace týkající se střetů zájmů a také přijatá opatření a tato databáze se pravidelně aktualizuje;

Monitorování výsledků výzkumu a podávání zpráv

15.  připomíná, že rozhodnutí o sedmém rámcovém programu (7. RP)(19) vytváří systém monitorování a předkládání zpráv týkající se ochrany, šíření a předávání výsledků výzkumu; od společného podniku se dozvídá, že 211,5 publikací a 16,6 patentů na každých 10 000 000 EUR z grantů Unie svědčí o vysoké produktivitě, pokud jde o výsledky jeho výzkumu, a že společný podnik dosud vyhověl všem žádostem koordinátorů 7. RP.

(1) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 8.
(2) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 9.
(3) Úř. věst. L 255, 30.9.2015, s. 416.
(4) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 52.
(7) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.
(8) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.
(10) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 8.
(11) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 9.
(12) Úř. věst. L 255, 30.9.2015, s. 416.
(13) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(14) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(15) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 52.
(16) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.
(17) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(18) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.
(19) Článek 7 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 6).


Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský inovační a technologický institut (EIT)
PDF 486kWORD 93k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2013 (2014/2125(DEC))
P8_TA(2015)0371A8-0282/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi institutu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria Evropskému inovačnímu a technologickému institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  s ohledem své rozhodnutí ze dne 29. dubna 2015(3) o odložení udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi ředitele Evropského inovačního a technologického institutu,

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(4),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut(6), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(7),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(8), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0282/2015),

1.  uděluje absolutorium řediteli Evropského inovačního a technologického institutu za plnění rozpočtu institutu na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského inovačního a technologického institutu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 o uzavření účtů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013 (2014/2125(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi institutu(9),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(10) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria Evropskému inovačnímu a technologickému institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  s ohledem své rozhodnutí ze dne 29. dubna 2015(11) o odložení udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi ředitele Evropského inovačního a technologického institutu,

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(12),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(13), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut(14), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(15),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(16), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0282/2015),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského inovačního a technologického institutu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2013 (2014/2125(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0282/2015),

Připomínky k legalitě a správnosti operací

1.  připomíná, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu (dále jen „institut“) za rozpočtový rok 2013 došel k závěru, že již druhý rok po sobě nezískal přiměřenou jistotu o legalitě a správnosti grantových operací; konstatuje, že podle názoru Účetního dvora byla kvalita osvědčení zpochybněna, neboť je vydaly nezávislé auditorské firmy najaté příjemci grantů, a to přibližně u 87 % výdajů na granty; dále připomíná, že s cílem řešit nedostatky týkající se kvality auditních osvědčení institut zdokonalil pokyny poskytované auditorům vydávajícím osvědčení a v červnu 2013 předal aktualizované pokyny „znalostním a inovačním společenstvím“, která jsou příjemci grantů institutu;

2.  bere na vědomí informaci institutu o tom, že zlepšení pokynů přineslo značné zvýšení kvality auditních osvědčení týkajících se grantových operací v roce 2013, jejichž konečná platba proběhla v roce 2014;

3.  bere na vědomí, že počínaje grantovými smlouvami z roku 2014 instituce používá stejnou metodiku pro auditní osvědčení jako všechny ostatní programy spadající do rámcového programu Horizont 2020; všímá si, že používání podrobnější a důslednější metodiky pro osvědčení dále zvýšilo jistotu získanou v průběhu ověřování ex ante;

4.  připomíná, že aby získal další stupeň jistoty o legalitě a správnosti grantových operací, zavedl institut doplňkové ověřování ex post grantových operací; bere na vědomí, že institut provedl audity na místě v případě asi 40 % grantů vyplacených v rámci grantových dohod na rok 2013; konstatuje, že na základě těchto auditů bylo zpětně získáno 263 239 EUR z celkové auditované částky 29 163 272 EUR; bere na vědomí, že zjištěná míra chyb v auditovaném vzorku činí 0,90 % a míra zbytkových chyb 0,69 %, což je pod 2 % prahem významnosti; konstatuje, že Účetní dvůr neuvedl ve svých předběžných připomínkách pro rozpočtový rok 2014 žádné poznámky nebo zjištění ohledně ověřování ex ante či ex post;

5.  bere na vědomí informaci institutu, že institut od roku 2013 zlepšil své postupy v oblasti zadávání veřejných zakázek a poté, co Účetní dvůr zjistil chyby, zaujal aktivní přístup; konstatuje zejména, že institut zrušil dvě rámcové smlouvy uzavřené v letech 2010 a 2012, v jejichž případě bylo zjištěno, že použití jednacího řízení nebylo opodstatněné; dále si všímá, že institut provedl revizi interních postupů, pracovních toků a šablon, aby bylo zajištěno důsledné dodržování příslušných pravidel v oblasti zadávání veřejných zakázek, přičemž byla zvláštní pozornost věnována řádnému plánování a odhadu potřeb; uznává, že institut přijal v roce 2015 dalšího pracovníka pro zadávání zakázek a že provedl řadu školení svých zaměstnanců zaměřených na zadávání zakázek;

6.  bere na vědomí, že kromě konzultačního úkolu, který provedlo oddělení vnitřního auditu institutu, realizoval institut následující opatření:

   vypracoval příručku o zadávání veřejných zakázek, která obsahuje kontrolní seznam pro různé postupy zadávání zakázek a zvláštní smlouvy v rámci rámcových smluv;
   nařídil, aby se při zadávání veřejných zakázek ověřovaly veškeré žádosti o službu předtím, než je požádáno o nabídku, čímž je zajištěna další úroveň kontroly;
   zajistil, aby zaměstnanci byli dostatečně vyškoleni prostřednictvím cílených školení;
   objasnil jednotlivé role v rámci zadávání, operační fáze a řízení smluv, včetně zavedení kvalitnějších kontrolních seznamů a průvodek;
   postupy zadávání veřejných zakázek jsou dokumentovány v rámci jediného a prakticky využitelného archivu, který odpovídá velikosti institutu;

7.  konstatuje, že podle informací institutu nebyly v souvislosti s rokem 2014 zjištěny žádné chyby při zadávání veřejných zakázek; dále si všímá, že vzhledem k tomu, že míra zbytkových chyb u grantových výdajů činí 0,69 %, je souhrnná míra chyb u správních a operačních výdajů asi 0,5 % z celkových plateb provedených v roce 2014; se zájmem očekává zprávu Účetního dvora o konečné závěrce institutu za rok 2014, aby se tato zjištění potvrdila;

8.  konstatuje, že institut obdržel auditní osvědčení o nákladech na doplňkové činnosti znalostních a inovačních společenství v období 201–2014; konstatuje, že institut provedl přezkum portfolia znalostních a inovačních společenství týkající se doplňkových činností, aby ověřil, že jsou schvalovány pouze ty činnosti, které jednoznačně souvisí s činnostmi znalostních a inovačních společenství s přidanou hodnotou financovanými z prostředků institutu;

9.  bere na vědomí, že financování institutu poskytnuté znalostním a inovačním společenstvím v období 2010–2014 nepřesáhlo 25 % strop stanovený v rámcových dohodách o partnerství, která tato společenství uzavřela s institutem;

Rozpočtové a finanční řízení

10.  konstatuje, že institut zkvalitnil plánovací a monitorovací postupy týkající se plnění rozpočtu; všímá si, že tyto postupy nyní zahrnují přísnější hodnocení veškerých navrhovaných činnosti s rozpočtovým dopadem nad 50 000 EUR a rovněž byly zavedeny doplňující plánovací dokumenty, které zajišťují, aby veškeré potřeby v oblasti lidských a finančních zdrojů byly řádně stanovovány a tyto zdroje byly k dispozici pro provádění všech plánovaných činností; dále konstatuje, že byla posílena vazba mezi plánovanými činnostmi a přidělováním zdrojů tím, že byl roční pracovní plán propojen s ročním rozpočtem;

11.  konstatuje, že institut společně se znalostními a inovačními společenstvími výrazně zlepšil absorpční kapacitu první vlny znalostních a inovačních společenství pro období 2010–2014, přičemž průměrná míra ročního růstu čerpání grantů institutu dosáhla 85 %; dále konstatuje, že správní rada institutu vybrala a určila dvě partnerství, která by měla představovat druhou vlnu znalostních a inovačních společenství, což počínaje rokem 2015 dále zvýší absorpční kapacitu i míru čerpání rozpočtu institutu;

12.  připomíná, že nízká míra čerpání v hlavě I (výdaje na zaměstnance) souvisí především s velkou fluktuací zaměstnanců a dosud nepřijatými nařízeními o platových úpravách; konstatuje, že analýza odchodů zaměstnanců odhalila, že k hlavním důvodům této vysoké fluktuace patří nedostatek kariérních vyhlídek, náročné pracovní prostředí a neatraktivní platy související s opravným koeficientem pro Maďarsko;

13.  bere na vědomí opatření, která institut přijal s cílem snížit vysokou fluktuaci zaměstnanců; všímá si zejména zlepšení řízení v oblasti volných pracovních míst, zavedení systému pro hodnocení a reklasifikaci, zajištění lepších kariérních vyhlídek a posílení úrovně středních řídících funkcí; vítá snížení míry fluktuace zaměstnanců z 20-25 % v období 2012–2013 na 12 % v roce 2014; bere na vědomí, že čtyři doposud volná pracovní místa budou postupně obsazena během roku 2015;

Vnitřní audit

14.  bere na vědomí, že v červnu 2014 vydal útvar interního auditu Komise auditní zprávu o navazujících opatřeních týkající se stavu provádění akčního plánu, který vznikl na základě omezeného přezkumu grantového řízení – přípravy ročních grantových dohod; všímá si, že útvar interního auditu uzavřel dvě doporučení z původních šesti a že jedno další doporučení bylo přehodnoceno z „kritického“ na „velmi důležité“;

15.  bere na vědomí, že v prosinci 2014 útvar interního auditu provedl v institutu vyšetřovací návštěvu, aby provedl přezkum pokroku, kterého bylo dosaženo při provádění dosud neuzavřených doporučení; dále bere na vědomí, že na základě této návštěvy útvar interního auditu uznal, že došlo k dalšímu zlepšení v rámci ročního procesu udělování grantů a že veškerá podrobná opatření, která útvar interního auditu předložil v rámci této návštěvy, ať už uzavřená, probíhající či plánovaná, řešila odpovídajícím způsobem rizika, na něž útvar interního auditu poukázal v rámci omezeného přezkumu;

16.  všímá si, že z 25 opatření vyplývajících z akčního pláno bylo 18 provedeno a že provádění zbývajících 7 opatření probíhá; dále konstatuje, že tři z těchto sedmi opatření mají být provedena do konce roku 2015, poté, co bude podepsána pozměněná rámcová dohoda o partnerství mezi institutem a znalostními a inovačními společenstvími; na základě informací poskytnutých institutem bere na vědomí, že provádění zbývajících opatření postupuje podle plánu;

17.  konstatuje, že útvar interního auditu provedl v roce 2014 sedm auditních a konzultačních akcí, a uznává, že opatření, která institut přijal, zohlednila doporučení útvaru interního auditu.

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 184.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 184.
(3) Úř. věst. L 255, 30.9.2015, s. 409.
(4) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1.
(7) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(9) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 184.
(10) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 184.
(11) Úř. věst. L 255, 30.9.2015, s. 409.
(12) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(13) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(14) Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1.
(15) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ENIAC
PDF 489kWORD 91k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013 (2014/2135(DEC))
P8_TA(2015)0372A8-0285/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013, spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví(2) a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 29. dubna 2015(3) o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2013 a na odpovědi výkonného ředitele společného podniku ECSEL (dříve společného podniku ENIAC),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(4),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 72/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ENIAC(6),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(7), a zejména na čl. 1 odst. 2 a článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(8),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(9),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0285/2015),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku ECSEL absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 o uzavření účtů společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 (2014/2135(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013, spolu s odpověďmi společného podniku(10),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví(11) a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 29. dubna 2015(12) o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2013 a na odpovědi výkonného ředitele společného podniku ECSEL (dříve společného podniku ENIAC),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(14), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 72/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ENIAC(15),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(16), a zejména na čl. 1 odst. 2 a článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(17),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(18),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0285/2015),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013 (2014/2135(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0285/2015),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik ENIAC (dále jen „společný podnik“) byl založen dne 20. prosince 2007 na období 10 let s cílem vymezit a provádět program výzkumu pro rozvoj klíčových kompetencí pro nanoelektroniku v různých oblastech využití;

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik získal v červenci 2010 finanční autonomii;

C.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku jsou Unie, zastoupená Komisí, Belgie, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Švédsko a Spojené království a sdružení zastupující organizace působící v oblasti nanoelektroniky v Evropě (AENEAS);

D.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie do společného podniku na období 10 let činí 450 000 000 EUR, které se vyplácí z rozpočtu sedmého rámcového programu pro výzkum;

E.  vzhledem k tomu, že sdružení AENEAS přispěje na provozní náklady společného podniku nanejvýše 30 000 000 EUR a členské státy se na provozních výdajích podílejí věcnými příspěvky a poskytují finanční příspěvky ve výši1,8násobku příspěvku Unie;

F.  vzhledem k tomu, že společné podniky ARTEMIS a ENIAC se sloučily a vytvořily společnou technologickou iniciativu pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (ECSEL), která zahájila činnost v červnu 2014 a bude působit po dobu deseti let;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  připomíná, že podle názoru Účetního dvora roční účetní závěrka společného podniku ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2013 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů a účetních pravidel, která přijal účetní Komise;

2.  připomíná, že Účetní dvůr vydal výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací, a to z toho důvodu, že není schopen vyslovit závěr o tom, zda strategie auditu ex post, která výrazně spoléhá na výkazy projektových nákladů vnitrostátních financujících orgánů, poskytuje dostatečnou jistotu, pokud jde o legalitu a správnost uskutečněných operací;

3.  bere na vědomí informaci společného podniku, že Účetní dvůr přijme opatření s cílem obdržet dostatečné záruky ohledně auditů vykonávaných vnitrostátními financujícími orgány; dále bere na vědomí, že společná technologická iniciativa ECSEL dále posuzuje vnitrostátní systémy záruk poté, co se tento společný podnik spojil se společným podnikem ARTEMIS;

4.  konstatuje, že společný podnik přijal praktická opatření pro audity ex post týkající se administrativních dohod podepsaných s vnitrostátními financujícími orgány; bere na vědomí, že praktická opatření zahrnují zavedení zvláštního formuláře pro podávání zpráv a jsou doplněna hodnocením vnitrostátních systémů záruk ze strany společného podniku a návštěvami Účetního dvora ve vnitrostátních financujících orgánech;

5.  bere na vědomí, že omezený přezkum vykazovaných nákladů ze strany společného podniku v roce 2012 byl jedním z prvků posilujících záruky, který společnému podniku umožňoval sledovat, které transakce byly předkládány k auditu předtím, než byl zaveden zvláštní formulář pro podávání zpráv; konstatuje, že tento výběr vzorků zahrnoval malý počet prvních vnitrostátních auditů od roku 2012 a v roce 2014 dosáhl objemu umožňujícího smysluplné statistické vyhodnocení;

6.  bere na vědomí informaci společného podniku, že 23 vnitrostátních financujících orgánů poskytlo informace o svých strategiích auditu, což představuje 95 % udělených grantů; vítá skutečnost, že s cílem doplnit informace, které obdržel od společného podniku, získal Účetní dvůr další informace přímo od vnitrostátních financujících orgánů, aby mohl vyjádřit své stanovisko k legalitě a správnosti uskutečněných operací;

7.  bere na vědomí informaci společného podniku, že společný podnik učinil pokrok při provádění akčního plánu, který má za cíl napravit nedostatky, které uvedl Účetní dvůr jako odůvodnění svého výroku s výhradou; konstatuje, že záruky poskytnuté vnitrostátními systémy byly pozitivně vyhodnoceny v případě zemí zastupujících 54 % všech grantů, zatímco hodnocení ostatních zemí je v pokročilé fázi, takže bude hodnocením pokryto 84 % grantů; vyzývá společný podnik, aby pokračoval v hodnocení s cílem dosáhnout 100% pokrytí všech grantů;

8.  bere na vědomí skutečnost, že byl uspořádán pracovní seminář o zárukách, na němž se sešli zástupci Účetního dvora, Komise a útvaru interního auditu Komise i zástupci vnitrostátních financujících orgánů činných ve společném podniku; konstatuje, že tento pracovní seminář zdůraznil požadavky evropských programů a umožnil výměnu informací a osvědčených postupů s vnitrostátními financujícími orgány;

9.  konstatuje, že společný podnik vytvořil novou metodiku pro odhadování zbytkové míry chyb podobnou té, již dříve používaly útvary Komise pověřené spoluřízeným financováním; bere na vědomí, že první odhad zbytkové míry chyb založený na 157 auditovaných transakcích činil 0,73 %, zatímco nedávná aktualizace na základě 331 transakcí dospěla k míře chyb ve výši 0,66 %, což je pod 2 % prahem významnosti;

10.  konstatuje na základě informací společného podniku, že příspěvky členských států byly pod úrovní 1,8 násobku finančního příspěvku Unie, jak vyžadují stanovy společného podniku, aby splnil omezení vyžadovaná předpisy v oblasti státních podpor; zejména konstatuje, že u průmyslových účastníků velkých pilotních projektů nesmí celkové veřejné financování překročit 25 %, zatímco stanovy společného podniku vyžadují, aby pro každého účastníka platila stejná míra proplácení;

11.  bere na vědomí, že nižší příspěvky členských států jsou více než kompenzovány zvýšenými příspěvky soukromého sektoru, který hradí 65 % celkových nákladů a dosahuje tak v souvislosti s finančními prostředky Unie velmi výrazného pákového efektu;

12.  bere na vědomí, že Komise provede hodnocení, v němž posoudí dosavadní činnost podniku ENIAC týkající se vytvoření společné technologické iniciativy ECSEL, jak bylo stanoveno v nařízení Rady (ES) č. 72/2008 o založení společného podniku ENIAC, a že se toto hodnocení zohlední při udělování absolutoria za rozpočtový rok 2014;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

13.  bere na vědomí informaci společného podniku, že životopisy a prohlášení o zájmech svého výkonného ředitele a vedoucích pracovníků, které vyžaduje služební řád a prováděcí předpisy, byla shromážděna a zveřejněna na internetových stránkách společného podniku; konstatuje, že byla vytvořena komplexní databáze obsahující všechny zjištěné informace týkající se střetů zájmů i přijatá opatření a že je tato databáze pravidelně aktualizována;

Monitorování a vykazování výsledků výzkumu

14.  připomíná, že rozhodnutí o sedmém rámcovém programu(19) vytváří systém monitorování a předkládání zpráv týkající se ochrany, šíření a převodu výsledků výzkumu; bere na vědomí informaci společného podniku, že počet 211,5 publikací a 16,6 patentů na 10 000 000 EUR grantů Unie ukazuje na vysokou produktivitu výsledků jeho výzkumu a je v souladu se všemi požadavky, které koordinátoři sedmého rámcového programu dosud vyjádřili.

(1) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 26.
(2) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 27.
(3) Úř. věst. L 255, 30.9.2015, s. 424.
(4) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 21.
(7) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.
(8) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.
(10) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 26.
(11) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 27.
(12) Úř. věst. L 255, 30.9.2015, s. 424.
(13) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(14) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(15) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 21.
(16) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.
(17) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(18) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.
(19) Článek 7 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 6).


Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
PDF 466kWORD 80k
Rozhodnutí
Usnesení
1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl II – Evropská rada a Rada (2014/2079(DEC))
P8_TA(2015)0373A8-0269/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013,(1)

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví(4) a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 29. dubna 2015(5), jímž se odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2013, a na usnesení k němu připojené,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(7), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8–0269/2015),

1.  odmítá udělit generálnímu tajemníkovi Rady absolutorium za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl II – Evropská rada a Rada (2014/2079(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl II – Evropská rada a Rada,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8–0269/2015),

A.  vzhledem k tomu, že všechny orgány a instituce Unie by měly být transparentní a měly by v plném rozsahu skládat účty občanům Unie z využívání finančních prostředků, které jim jako institucím Unie byly svěřeny;

B.  vzhledem k tomu, že Evropská rada a Rada by se jakožto orgány Unie měly demokraticky zodpovídat občanům Unie, neboť jsou příjemci prostředků ze souhrnného rozpočtu Evropské unie;

C.  vzhledem k tomu, že Parlament je jediným přímo voleným orgánem Unie a má za úkol udělovat absolutorium za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie;

1.  zdůrazňuje úlohu Parlamentu přesně vymezenou ve Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen Smlouva o fungování EU), pokud jde o udělování absolutoria za plnění rozpočtu;

2.  poukazuje na to, že podle článku 335 Smlouvy o fungování EU „v otázkách spojených s fungováním svých jednotlivých orgánů je Unie zastupována vzhledem k jejich správní samostatnosti každým z nich“, a tudíž, se zřetelem k článku 55 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (finanční nařízení), jsou orgány jednotlivě odpovědné za plnění svých rozpočtů;

3.  zdůrazňuje úlohu Parlamentu a ostatních orgánů v rámci postupu udělování absolutoria, jak jej upravují ustanovení finančního nařízení, zejména články 164, 165 a 166 tohoto nařízení;

4.  poznamenává, že podle článku 94 jednacího řádu „ustanovení, kterými se řídí postup udělování absolutoria Komisi za plnění rozpočtu, se obdobným způsobem vztahují na postup udělování absolutoria [...] osobám odpovědným za plnění rozpočtu jiných orgánů a institucí Evropské unie, jako jsou Rada (s ohledem na její činnost jako orgánu výkonné moci)“;

5.  lituje toho, že Rada nepodala žádné vysvětlení rostoucí míry nevyčerpaných prostředků a přenosů závazků ve svém rozpočtu na rok 2013;

Nevyřešené otázky

6.  připomíná Radě svou výzvu, aby mu předložila zprávy o pokroku u projektů týkajících se budov a podrobný rozpis doposud vynaložených nákladů;

7.  naléhavě vyzývá Radu, aby poskytla podrobné písemné vysvětlení, v němž bude uvedena celková výše prostředků použitých na nákup budovy Residence Palace, rozpočtové položky, z nichž byly tyto prostředky čerpány, splátky, které byly dosud zaplaceny, i splátky, které je ještě třeba uhradit;

8.  opakuje Radě svou výzvu, aby podala informace o procesu modernizace své správy, především o konkrétních prováděcích opatřeních tohoto procesu, a o jejím očekávaném dopadu na rozpočet Rady;

9.  vyjadřuje politování nad problémy, které se opakovaně vyskytují v rámci postupu udělování absolutoria a vznikly v důsledku nedostatečné spolupráce ze strany Rady; poukazuje na skutečnost, že Parlament odmítl udělit generálnímu tajemníkovi Rady absolutorium na rozpočtové roky 2009, 2010 a 2012 z důvodů uvedených v usneseních ze dne 10. května 2011(8), 25. října 2011(9), 10. května 2012(10), 23. října 2012(11), 17. dubna 2013(12), 9. října 2013(13), 3. dubna 2014(14) a 23. října 2014(15) a že odložil své rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Rady za rozpočtový rok 2013 z důvodů uvedených v usnesení ze dne 29. dubna 2015(16);

10.  trvá na tom, že pro účinný dohled nad plněním rozpočtu je nutná spolupráce mezi Parlamentem a Radou, jak uvedl ve svém usnesení ze dne 29. dubna 2015; potvrzuje, že Parlament není schopen ve věci udělení absolutoria učinit informované rozhodnutí;

11.  připomíná Radě názory, které Komise vyjádřila ve svém dopise ze dne 23. ledna 2014, a sice že všechny orgány a instituce jsou v plném rozsahu součástí postupu navazujícího na připomínky učiněné Parlamentem při udělování absolutoria a že všechny orgány a instituce by měly spolupracovat na zajišťování hladkého průběhu postupu udělování absolutoria;

12.  konstatuje, že Komise ve výše zmíněném dopise také uvádí, že nebude dohlížet na plnění rozpočtů ostatních orgánů a institucí a že pokud by reagovala na otázky adresované jinému orgánu, narušovalo by to jeho autonomii při plnění vlastního oddílu rozpočtu;

13.  vyjadřuje politování nad tím, že Rada stále neposkytla žádnou odpověď na otázky Parlamentu; připomíná závěry semináře Parlamentu na téma „Právo Evropského parlamentu udělovat absolutorium Radě“, který se konal dne 27. září 2012 a na němž se odborníci z oblasti práva i z akademického prostředí obecně shodli na tom, že Parlament má právo na informace; v této souvislosti odkazuje na čl. 15 odst. 3 třetí pododstavec Smlouvy o fungování EU, podle nějž každý z výše uvedených orgánů, institucí nebo jiných subjektů zajišťuje transparentnost své činnosti;

14.  trvá na tom, že výdaje Rady musí podléhat stejné kontrole, jako je tomu v případě jakéhokoli jiného orgánu nebo instituce, a že základní prvky takovéto kontroly byly stanoveny v jeho usneseních o udělení absolutoria v posledních letech;

15.  zdůrazňuje výsadní pravomoc Parlamentu udělovat absolutorium podle článků 316, 317 a 319 Smlouvy o fungování EU tak, jak byly dosud interpretovány a prováděny, konkrétně pravomoc udělovat absolutorium pro každý oddíl rozpočtu Unie jednotlivě, aby byla zachována transparentnost a demokratická zodpovědnost vůči daňovým poplatníkům v Unii;

16.  zastává názor, že skutečnost, že Rada nepředložila Parlamentu požadované dokumenty, je především porušením práva občanů Unie na informace a transparentnost a stává se znepokojujícím příznakem svědčícím o určitém demokratickém deficitu v evropských orgánech a institucích;

17.  je přesvědčen, že je nutné zvážit různé možnosti aktualizace pravidel pro udělování absolutoria stanovených ve Smlouvě o fungování EU;

18.  domnívá se, že uspokojivá spolupráce Parlamentu, Evropské rady a Rady v rámci otevřeného a formálního dialogu by mohla být pozitivním signálem pro občany Unie.

(1) Úř. věst. L 66, 8.3.2013.
(2) Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) Úř. věst. C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) Úř. věst. L 255, 30.9.2015, s. 21.
(6) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) Úř. věst. L 250, 27.9.2011, s. 25.
(9) Úř. věst. L 313, 26.11.2011, s. 13.
(10) Úř. věst. L 286, 17.10.2012, s. 23.
(11) Úř. věst. L 350, 20.12.2012, s. 71.
(12) Úř. věst. L 308, 16.11.2013, s. 22.
(13) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 97.
(14) Úř. věst. L 266, 5.9.2014, s. 26.
(15) Úř. věst. L 334, 21.11.2014, s. 95.
(16) Úř. věst. L 255, 30.9.2015, s. 22.


Krize vyvolaná virem Ebola: dlouhodobé poučení
PDF 382kWORD 129k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 o krizi v souvislosti s virem Ebola: poučení do budoucna a jak zlepšit systémy zdravotní péče v rozvojových zemích s cílem předejít budoucím krizím (2014/2204(INI))
P8_TA(2015)0374A8-0281/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2177(2014) ze dne 18. září 2014 o míru a bezpečnosti v Africe,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 69/1 ze dne 19. září 2014 o opatřeních, jejichž cílem je zastavit epidemii viru Ebola, která v nedávné době vypukla v západní Africe, a bojovat proti ní,

–  s ohledem na rozhodnutí generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna o vytvoření vůbec první záchranné zdravotní mise OSN v návaznosti na přijetí rezoluce Valného shromáždění OSN č. 69/1 a rezoluce Rady bezpečnosti č. 2177(2014) o epidemii viru Ebola – mise OSN zajišťující reakci na hrozbu Eboly (UNMEER),

–  s ohledem na mezinárodní zdravotnické předpisy WHO z roku 2005 (WA 32.1),

–  s ohledem na doporučení vyplývající z konzultací WHO o zoonózách ze dne 5. května 2004,

–  s ohledem na sdělení WHO ze dne 8. srpna 2014, v němž byla epidemie viru Ebola prohlášena za naléhavý veřejný zdravotní problém mezinárodního dosahu,

–  s ohledem na plán Světové zdravotnické organizace pro reakci na epidemii viru Ebola vydaný dne 28. srpna 2014 a na jeho aktualizace,

–  s ohledem na zprávu generální ředitelky WHO přednesenou na mimořádném zasedání Výkonné rady o viru Ebola konaném v Ženevě dne 25. ledna 2015,

–  s ohledem na sdělení WHO ze dne 9. května 2015 o skončení epidemie viru Ebola v Libérii,

–  s ohledem na pokyny pro imunizační programy v regionu Afriky v kontextu epidemie viru Ebola, které vydala Světová zdravotnická organizace,

–  s ohledem na prohlášení vydané po jarní schůzi Skupiny Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, která se konala ve Washingtonu ve dnech od 17. do 19. dubna 2015,

–  s ohledem na mezinárodní konferenci s názvem „Ebola: od záchranných opatření k opatřením na obnovu“, která se konala v Bruselu dne 3. března 2015,

–  s ohledem na misi Africké unie nazvanou Podpora Africké unie v boji proti epidemii viru Ebola v západní Africe (ASEOWA) zřízenou dne 21. srpna 2014,

–  s ohledem na nařízení (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020),

–  s ohledem na sdělení Evropské komise COM(2010)0128 spolu s dokumenty SEC(2010)0380, 0381 a 0382 o úloze EU v oblasti celosvětového zdraví,

–  s ohledem na závěry zasedání Evropské rady přijaté dne 24. října 2014,

–  s ohledem na závěry zasedání Rady o úloze EU v oblasti celosvětového zdraví přijaté na 3011. zasedání Rady pro zahraniční věci, které se konalo dne 10. května 2010 v Bruselu,

–  s ohledem na závěry zasedání Rady Evropské unie pro zahraniční věci konaných ve dnech 15. srpna 2014, 20. října 2014, 17. listopadu 2014, 12. prosince 2014 a 16. března 2015 o krizi vyvolané virem Ebola v západní Africe,

–  s ohledem na zprávy Evropské rady z listopadu 2014 a z března 2015, které vypracoval člen Evropské komise a koordinátor Unie pro virus Ebola Christos Stylianides,

–  s ohledem na komplexní rámec Evropské služby pro vnější činnost a Komise pro reakci na vypuknutí epidemie viru Ebola v západní Africe,

–  s ohledem na iniciativu v oblasti transparentnosti těžebního průmyslu a na zprávu o jejím pokroku z roku 2011 týkající se Sierry Leone, zprávu o jejím pokroku z roku 2012 týkající se Libérie a zprávu o jejím pokroku z roku 2012 týkající se Guiney,

–  s ohledem na francouzský program RIPOST nazvaný „Síť veřejných zdravotnických zařízení v západní Africe“,

–  s ohledem na usnesení o epidemii viru Ebola přijaté Smíšeným parlamentním shromážděním AKT-EU ve francouzském Štrasburku dne 3. prosince 2014,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 18. září 2014 o reakci EU na vypuknutí epidemie viru Ebola(1),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a na stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0281/2015),

A.  vzhledem k tomu, že systémy zdravotnictví v Libérii, Sieře Leone a Guineji vykazují obrovské mezery, a vzhledem k tomu, že tyto tři země, v nichž žije přibližně 80 % občanů v extrémní chudobě, patřily už před vypuknutím epidemie podle údajů z průzkumu Rozvojového programu OSN mezi země s nejnižším indexem lidského rozvoje a zaznamenaly nejvyšší míru úmrtnosti na světě u předčasně narozených dětí, dospělých a dětí do pěti let, zejména u léčitelných nemocí;

B.  vzhledem k tomu, že krize vyvolaná virem Ebola má na místní a regionální úrovni, ale také na úrovni státního a celosvětového řízení systémový charakter;

C.  vzhledem k tomu, že rozsah katastrofy lze přičíst několika faktorům, mezi které patří: neschopnost politiků postižených zemí bít na poplach, nevhodná reakce mezinárodního společenství, zdrcující účinky uzavření hranic a omezení na lidi, neúčinnost mechanismů dohledu a varování, pomalá a špatně přizpůsobená reakce poté, co konečně došlo k mobilizaci podpory, naprostá neexistence vůdčí úlohy WHO a neexistence výzkumu a vývoje v oblasti léčiv, diagnostiky a vakcín;

D.  vzhledem k tomu, že v týdnu do 18. října 2015 byly zaznamenány tři nové potvrzené případy viru Ebola, všechny v Guineji; vzhledem k tomu, že tato země nahlásila nulový výskyt nemoci v předchozích dvou týdnech; vzhledem k tomu, že Sierra Leone nahlásila nulový výskyt pátým týdnem v řadě; vzhledem k tomu, že WHO dne 3. září 2015 prohlásila Libérii územím bez přenosu viru Eboly v rámci lidské populace; vzhledem ke 28 512 potvrzeným případům viru Ebola, včetně 11 313 potvrzených úmrtí;

E.  vzhledem k tomu, že máme ještě příliš málo poznatků o prevalenci, přenosu a možnosti mutací viru Ebola; vzhledem k tomu, že k šíření viru vedl všeobecný zmatek a převládající nepochopení příčin a následků onemocnění způsobeného virem Ebola; vzhledem k tomu, že pro pochopení toho, jak fungují komunity a jak oslovit lidi s různým kulturním zázemím, je užitečný etnografický výzkum;

F.  vzhledem k tomu, že virus Ebola byl nalezen ve spermatu a v oční tekutině zotavujících se osob; vzhledem k tomu, že existují jednotlivé jednoznačné případy sexuálního přenosu, což ukazuje na potíže při odstraňování viru a stanovení bodu, kdy lze prohlásit, že se virus Ebola v určité zemi už nevyskytuje;

G.  vzhledem k tomu, že ve velkém množství afrických zemí došlo během programů strukturálního přizpůsobování uložených Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou, které požadovaly rozpočtové škrty ve veřejném sektoru, ke zhoršení zdravotnických a vzdělávacích systémů;

H.  vzhledem k tomu, že vypuknutí epidemie Ebola v západní Africe ukázalo, že místní a státní zdravotnické systémy v zemích s nízkými příjmy nemají prostředky ani možnosti na to, aby reagovaly na infekční ohniska nákazy, jako je Ebola; vzhledem k tomu, že posílení systémů celosvětového zdraví se proto stalo nedílnou součástí správy v oblasti celosvětového zdraví;

I.  s ohledem na význam kultury a tradičních zvyků při zvládání krize způsobené virem Ebola(2);

J.  vzhledem k tomu, že děti, dospívající dívky a mladé ženy patří v době takovéto krize k těm nejvíce marginalizovaným a ohroženým, což významným způsobem ohrožuje zapojení žen do hospodářské činnosti a vede k prohlubování rozdílů ve vzdělání mezi oběma pohlavími; vzhledem k tomu, že sirotci se mohou setkávat s odmítáním a stigmatizací;

K.  vzhledem k tomu, že epidemie viru Ebola, která postihla západní Afriku, je největší a nejsložitější epidemií tohoto viru v historii; vzhledem k tomu, že WHO byla kvůli vypuknutí epidemie viru Ebola poprvé zalarmována dne 23. března 2014, ale vzhledem k tomu, že krizový výbor pro mezinárodní zdravotnické předpisy vyhlásil stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu teprve 8. srpna 2014; vzhledem k tomu, že do vypuknutí této epidemie nebyl virus Ebola považován za závažnou hrozbu pro veřejné zdraví;

L.  vzhledem k tomu, že v důsledku epidemie Ebola v Guineji, Libérii a Sieře Leone, tj. v zemích, které trpěly vážným nedostatkem personálu už před vypuknutím krize Ebola, zemřelo téměř 500 zdravotníků; vzhledem k tomu, že kvůli zdrojům zmobilizovaným k boji proti epidemii Ebola neměly nemocnice a zdravotničtí pracovníci kapacitu vypořádat se s jinými chorobami; vzhledem k tomu, že aby bylo možné trvale poskytovat zdravotní péči, je nutné zajistit ochranu zdravotnických zařízení a zdravotnických pracovníků;

M.  vzhledem k tomu, že mnozí vyléčení pacienti museli čelit stigmatizaci jak ze strany svých příbuzných, tak i ze strany společnosti; vzhledem k tomu, že tato situace postihuje zejména děti, jež ztratily jednoho nebo oba rodiče, přičemž mnohé z nich jejich pozůstalí příbuzní ze strachu z infekce odmítli;

N.  vzhledem k tomu, že aby bylo možné z epidemie Ebola vyvodit příslušné ponaučení, je třeba propojit poznatky epidemiologie, veřejného zdraví a sociální vědy;

O.  vzhledem k tomu, že v počátečních měsících krize spojené s virem Ebola nejúčinněji působily nevládní humanitární organizace, zejména Lékaři bez hranic a Červený kříž, které měly nejvíce informací a zkušeností, a plnily proto v samém počátku boje proti tomuto viru svou úlohu nejlépe;

P.  vzhledem k tomu, že uzavírání škol a tendence, kdy se osiřelé děti musejí starat o rodinu, hrozí vznikem „ztracené generace“ dětí, které zůstanou po dlouhou dobu bez přístupu k formálnímu vzdělání;

Q.  vzhledem k tomu, že se svou vysokou úrovní znalostí, a to nehovoříme o jejich schopnosti pracovat v rámci určité sítě, humanitární pracovníci prokázali, že v případě nutnosti mohou na počátku krize působit důrazněji a účinněji než zaměstnanci „institucí“;

R.  vzhledem k tomu, že řešení krize vyvolané virem Ebola odhalilo další problém, který organizace Lékaři bez hranic označila jako „krizi v krizi“, v jejímž důsledku se nemocnicím vyhýbají lidé trpící jinou nemocí, než je Ebola, neboť se obávají nákazy;

S.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je spolu se svými členskými státy největším dárcem rozvojové pomoci na světě a na boj s epidemií viru Ebola v západní Africe uvolnila více než 1,39 miliardy EUR; vzhledem k tomu, že tato částka umožňuje, aby EU jednala s partnerskými zeměmi a dalšími dárci ohledně podpory budování komplexních státních zdravotnických systémů, které by vycházelo z jednotné celkové strategie založené na potřebách;

T.  vzhledem k tomu, že Světový potravinový program OSN prokázal svou schopnost vyvinout účinnou logistiku, která by mohla být v budoucnu využita také v oblasti včasného varování a rychlé reakce;

U.  vzhledem k tomu, že bezpečnost zdravotnického personálu má zásadní význam z hlediska mezinárodní mobilizace zdravotnických pracovníků;

V.  vzhledem k tomu, že Evropská rada jmenovala dne 23. října 2014 koordinátora pro virus Ebola, a to komisaře odpovědného za humanitární pomoc a řešení krizí pana Stylianidese; vzhledem k tomu, že od 12. listopadu 2014 navštívil pan Stylianides v doprovodu komisaře pro zdravotnictví pana Andriukaitise nejvíce postižené země;

W.  vzhledem k tomu, že OSN, Světová zdravotnická organizace a Komise zavedly postupy pro hodnocení boje proti této epidemii;

X.  vzhledem k prohlášení Světové zdravotnické organizace z dubna 2015, v němž se připouští, že svět a Světová zdravotnická organizace nebyly dostatečně připraveny na to, aby čelily dlouhotrvající epidemii;

Y.  vzhledem k tomu, že je naléhavě nutné zlepšit mezinárodní řízení, pokud jde o boj proti zdravotním krizím;

Z.  vzhledem k tomu, že přístup k lékům je klíčovou součástí práva na zdraví;

AA.  vzhledem k tomu, že 2 miliardy lidí na celém světě nemají přístup k vakcínám nebo ošetření, které potřebují, aby zůstali naživu a zdraví;

AB.  vzhledem k tomu, že dostupnost léků i výzkum a vývoj v této oblasti musí přednostně odpovídat potřebám nemocných, ať už žijí v Evropě nebo v rozvojových zemích;

AC.  vzhledem k tomu, že iniciativa pro inovativní léčiva, která má na období 2014–2024 rozpočet ve výši 3,3 miliardy EUR, z nichž 1,638 miliardy EUR pochází z programu Horizont 2020, je největším světovým partnerstvím veřejného a soukromého sektoru v oblasti biologických věd;

AD.  vzhledem k tomu, že trauma z epidemie viru Ebola vedlo k tomu, že lidé přestali důvěřovat zdravotnickým zařízením, zdravotničtí pracovníci mají strach znovu začít poskytovat své služby a obce jsou zbídačené a podezíravé; vzhledem k tomu, že je naléhavě nutné opětovně zahájit poskytování základních zdravotnických služeb, a vzhledem k tomu, že je rovněž nezbytné vybudovat ve všech rozvojových zemích solidní a účinný zdravotnický systém, který by byl schopen rozložit riziko a k němuž patří také kvalitní odborná příprava místního zdravotnického personálu;

AE.  vzhledem k tomu, že krize způsobená virem Ebola vedla v zemích v oblasti zasažené virem k hlubší recesi, a vzhledem k tomu, že podle údajů Světové banky dojde v důsledku toho jen v roce 2015 ke snížení HDP tří nejvíce postižených zemí o 2 miliardy USD;

AF.  vzhledem k tomu, že uvedené tři země požádaly Mezinárodní měnový fond a Světovou banku o „Marshallův plán“ ve výši 7,5 miliardy EUR, který by jim pomohl dostat se z hospodářské krize;

AG.  vzhledem k tomu, že některé nevládní organizace vyzvaly Světovou banku, aby poskytla přibližně 1,7 miliardy dolarů, které by měly těmto zemím pomoci trvale zlepšit jejich zdravotnickou infrastrukturu;

AH.  vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství musí zůstat ostražité a že cílem je dlouhodobě dosáhnout stádia po skončení krize způsobené virem Ebola bez jakéhokoli nového případu nákazy;

AI.  vzhledem k nezbytnosti dodržování správné hygieny; vzhledem k tomu, že tyto tři země však postrádají dostatečně fungující systém zásobování vodou a kanalizační systém;

AJ.  vzhledem k tomu, že je třeba se obávat, že v případě jakéhokoli jiného ohniska by došlo ke stejnému rozsahu úmrtí jako v tomto případě;

AK.  vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Federica Mogheriniová, evropský komisař pro humanitární pomoc a koordinátor EU pro virus Ebola Christos Stylianides, evropský komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica, poslanci Evropského parlamentu a vlády a poslanci členských států opakovaně vyzývali k upevnění zdravotnických systémů;

AL.  vzhledem k tomu, že podle jedenáctého Evropského rozvojového fondu je upevňování zdravotnického systému a rozšiřování služeb zásobování vodou a kanalizačních služeb jednou z priorit pouze pro Guineu, nikoli však pro Libérii a Sierru Leone;

AM.  vzhledem k tomu, že Evropská komise ve svém sdělení z roku 2010 o úloze EU v oblasti celosvětového zdraví (COM(2010)0128) představuje komplexní ucelenou strategii celosvětového zdraví založenou na potřebách, kterou schválily členské státy;

AN.  vzhledem k tomu, že ne všechny státy plně provedly mezinárodní zdravotnické předpisy; vzhledem k tomu, že mezinárodní zdravotnické předpisy by měly být po zkušenostech získaných v průběhu poslední epidemie způsobené virem Ebola přepracovány;

AO.  vzhledem k tomu, že o potenciálně nebezpečných zoonózách existuje jen málo poznatků; vzhledem k tomu, že postupy v oblasti výživy a zemědělství, odlesňování a obchod se zvířaty nebo produkty ze zvířat vedly ke vzniku nově se rozvíjejících zoonóz, jako je ptačí chřipka, Ebola a HIV;

AP.  vzhledem k tomu, že WHO doporučuje koordinaci činnosti mezi odvětvím veřejného zdraví a odvětvím veterinární medicíny;

AQ.  vzhledem k tomu, že v listopadu 2015 navštíví Sierru Leone delegace Výboru pro rozvoj;

1.  kritizuje pomalou mezinárodní reakci na krizi v jejích počátečních měsících; poukazuje však na reakci EU a jejích členských států a jejich odhodlání, které od března 2014 prokázaly ve snaze zabránit dalšímu šíření viru Ebola; poukazuje na zvyšování závazku EU a jejích členských států v oblasti humanitární a rozvojové pomoci, logistiky a výzkumu, nutných k tomu, aby bylo možné na tuto krizi reagovat;

2.  vítá vývoj nové vakcíny, která vznikla v rekordním čase a která se od 23. března 2015 ukázala v Guineji jako 100% účinná, a vyzývá k tomu, aby byl urychleně zaručen přístup k této vakcíně, která by měla být v Libérii a v Sieře Leone pro každého finančně dostupná;

3.  domnívá se, že by se neměla snížit pozornost, pokud jde o několik nových případů viru Ebola, neboť způsob přenosu je stále předmětem šetření;

4.  žádá všechny příslušné strany, zejména vlády rozvojových zemí, evropské orgány a instituce a mezinárodní organizace, aby se z této krize a také z negativního dopadu, který má podmíněnost nástrojů MMF a Světové banky pro strukturální změny na zdravotnictví v rozvojových zemích, poučily a aby vyvinuly účinné metody boje proti zdravotním krizím mezinárodního rozsahu;

5.  bere v této souvislosti na vědomí reformu, kterou dne 18. května 2015 ohlásila ředitelka Světové zdravotnické organizace, zejména vytvoření nového krizového programu a celosvětové rezervy pracovníků, kteří mohou být okamžitě nasazeni na určeném místě, a vytvoření nového rezervního fondu ve výši 100 milionů USD určeného na mimořádné události; vítá závazek zvýšit v průběhu dvou let rozpočet Světové zdravotnické organizace o 10 %, tedy na částku 4,5 miliard USD;

6.  vyzývá mezinárodní společenství, aby v dotyčných zemích podporovalo informační a vzdělávací kampaně; zdůrazňuje, že v rámci krizového řízení, zejména v zájmu omezení kontaminace a zvyšování povědomí o nebezpečných postupech, kterým je potřeba se vyhnout, mají rozhodující význam preventivní a informační kampaně; zdůrazňuje význam alternativních způsobů šíření informací;

7.  klade velký důraz na to, že je třeba usilovat o zmírnění zvýšeného napětí, které mezi jednotlivými skupinami vzniklo v důsledku vypuknutí epidemie viru Ebola, protože vytváření mýtů může mít za následek obviňování některých etnických skupin z šíření této choroby;

8.  domnívá se, že dlouhodobá reakce Evropské unie přesahující rámec naléhavé pomoci se bude muset nejprve zaměřit na rozvojovou pomoc, která by zahrnovala investice, jež je nutné realizovat v oblasti zdravotnictví ke zvýšení kapacity, především pokud jde o organizaci a řízení systémů zdravotnictví, sledování situace a informace v oblasti zdraví, systémy dodávky léčivých přípravků a o řízení států a vznik státních institucí, a poté na plán nezbytné pomoci nutné k tomu, aby se uvedené tři země znovu postavily z hospodářského hlediska na nohy;

9.  vyzývá příslušné orgány, aby zohlednily poznatky týkající se stigmatizace a aby je uplatňovaly v případě, že by nastala podobná humanitární krize;

10.  připomíná rovněž význam, který má předcházení konfliktům, jelikož konflikty a nestabilita mají na systémy zdravotní péče velmi negativní vliv;

11.  žádá, aby byl vytvořen stálý evropský tým rychlého zásahu, který by zahrnoval odborníky, podpůrné laboratorní týmy, epidemiology a logistickou infrastrukturu, včetně mobilních laboratoří, a který by mohl být nasazen v co nejkratší době; poukazuje zejména na přínos, který by Unie mohla mít při testování jak na pozemních, tak i na námořních hranicích, a na to, že by se mohla snažit o dosažení stejného mimořádného úspěchu, jehož dosáhly americké sanitární orgány při testování na letištích, a kterého by mohla využít;

12.  vyzývá EU rovněž k tomu, aby podporovala vytvoření sítí monitorovacích stanovišť v rozvojových zemích, aby bylo možné co nejrychleji zjistit nové případy infekčních nemocí, které by se mohly rozvinout v pandemii, s cílem vytvořit v těchto zemích síť dohledu;

13.  uznává, že je nezbytné podporovat vytvoření spolupráce mezi EU a jejími členskými státy a rozvojovými zeměmi, zejména zeměmi západní Afriky, pokud jde o odbornou přípravu zdravotnického personálu;

14.  zdůrazňuje, že je důležité posílit systémy ochrany mezinárodních zdravotnických pracovníků a jejich rychlé evakuace;

15.  s politováním konstatuje, že minulé úpravy a reformy a nespravedlivá rozvojová politika přispěly k vytvoření neúčinných systémů zdravotnictví; žádá naléhavě Komisi, aby uvedeným třem zemím pomohla vytvořit jejich vlastní systém veřejného zdravotnictví, aby mohly plnit základní potřeby týkající se poskytování zdravotní péče a aby mohly vybudovat infrastrukturu, která by dokázala zajistit přístup všech jejich občanů k veřejné zdravotní péči; domnívá se zejména, že dlouhodobé budování solidního systému zdravotnictví vyžaduje mimo jiné i) zdroje investic do základních veřejných zdravotnických služeb, ii) zajištění bezpečné a kvalitní péče na základě většího množství zdrojů věnovaných na výuku zdravotnických pracovníků, dohled nad nimi a na jejich přiměřené finanční ohodnocení a na základě zajištění přístupu k bezpečným lékům a iii) zapojení místních zúčastněných stran a obcí do plánování reakce na krize a rozvoje; vyzývá mezinárodní dárce, aby pro tyto země navýšily oficiální rozvojovou pomoc poskytovanou prostřednictvím vnitrostátních systémů, jako je rozpočtová podpora; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s partnerskými zeměmi, Světovou zdravotnickou organizací, Světovou bankou a dalšími dárci vypracovala ucelené plány v oblasti zdravotní péče založené na potřebách a monitorovací postupy;

16.  zdůrazňuje, že opatření k zažehnání krize by měla řešit hlavní mezery v oblasti zastoupení žen, přístupu ke zdravotní péči a službám a otázku narušení životních podmínek; poukazuje zejména na nutnost poskytovat kvalitní základní služby a zdravotní péči, zejména pokud jde o služby v oblasti péče o matky, porodnictví a gynekologie;

17.  vítá sdělení Komise o úloze EU v oblasti celosvětového zdraví (COM(2010)0128) a její ucelenou koncepci týkající se komplexních systémů zdravotní péče a horizontálního přístupu a jejího úsilí o zajištění všeobecné zdravotní péče; vybízí Komisi, aby toto sdělení s ohledem na nové poznatky získané během krize v souvislosti s virem Ebola zrevidovala a aby zároveň zachovala jeho komplexní a horizontální přístup a včas představila a realizovala akční program;

18.  zdůrazňuje obecně, že pro rozvojové země je nezbytné předem stanovit rozpočtové priority, s cílem vytvořit spolehlivé a solidní veřejné systémy sociálního zabezpečení a zdravotnictví, vybudovat dostatečný počet dobře vybavených trvalých zdravotnických zařízení (zejména laboratoře, přístup k vodě a hygienická zařízení) a poskytovat kvalitní základní služby a zdravotní péči; zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit dostatečný poměr mezi počtem zdravotnických pracovníků a počtem obyvatel, a vyzývá vlády postižených zemí, aby zajistily, že zdravotničtí pracovníci budou placeni a že peníze určené na zdravotní péči se dostanou k lidem; uznává nicméně, že takovou krizi, jako je ta stávající, nemůže vyřešit pouze systém zdravotní péče a že pro vyřešení zásadních nedostatků ve všech základních službách je nezbytné zajistit koordinovaný přístup zahrnující různá odvětví, jako je vzdělávání a odborná příprava, hygiena, zabezpečení potravin a pitné vody; současně zdůrazňuje, že klíčovými prvky k překonání krize je také vzdělání v oblasti kulturního rozměru a víry;

19.  zdůrazňuje, že investice do zdravotnictví jsou důležitým motorem hospodářského rozvoje a přispívají ke snižování chudoby v rozvojových zemích; s potěšením konstatuje, že do návrhu budoucích udržitelných rozvojových cílů byl začleněn cíl 3 „Zajistit zdravý život a podporovat dobré životní podmínky všech osob každého věku“;

20.  zdůrazňuje, že dlouhodobé rozpočtové plány nezbytné k vybudování solidních a komplexních systémů zdravotnictví musejí zahrnovat rovněž odpovídající počet vyškolených zdravotnických pracovníků, přístup k dostatečnému množství zdravotnického materiálu a spolehlivý zdravotnický informační systém;

21.  požaduje posílení výzkumné infrastruktury na základě vytvoření regionálního veřejného střediska pro výzkum infekčních chorob v západní Africe a meziuniverzitní spolupráce s EU a jejími členskými státy;

22.  zdůrazňuje, že je nutné řešit sociální nerovnost s cílem vybudovat pevný udržitelný systém veřejného zdravotnictví; v tomto smyslu podporuje zavedení všeobecné zdravotní péče financované z veřejných prostředků, která by byla poskytována v daném místě zdarma, a naléhavě žádá Komisi, aby spolu s partnerskými zeměmi a dalšími dárci co nejdříve představila program zavádění všeobecného zdravotního pojištění, které by zaručovalo rozložení zdravotních rizik;

23.  vyzývá všechny země, aby se zavázaly ke všeobecné zdravotní péči a vypracovaly plán, v němž by za účelem dosažení tohoto cíle určily domácí zdroje a případné mezinárodní finanční prostředky; podporuje cíl zvýšit výdaje na zdravotní péči ve všech zemích na uznávané minimum 86 USD na osobu za základní péči;

24.  vítá mezinárodní konferenci o viru Ebola na vysoké úrovni uspořádanou dne 3. března 2015, která se konala pod záštitou EU a klíčových partnerů s cílem vymýtit virus Ebola a také posoudit jeho dopad na postižené země, a zajistit tak, aby se rozvojová pomoc zakládala na humanitárním úsilí;

25.  podporuje myšlenku zavedení „Marshallova plánu“, který by oživil hospodářství těchto zemí; navrhuje nabídnout odbornou pomoc státní správě s cílem zvýšit její schopnost a zajistit, aby se peněžní prostředky dostaly až k lidem a nebyly zneužity ke korupci nebo pro jiné účely;

26.  vítá mezinárodní úsilí, jehož cílem je zmírnit mezinárodní zadluženost zemí postižených virem Ebola;

27.  domnívá se, že účinného partnerství mezi Evropskou unií a krizovou oblastí lze dosáhnout, pouze pokud Libérie, Guinea a Sierra Leone budou schopny co nejrychleji vzít svůj rozvoj do vlastních rukou;

28.  domnívá se, že je třeba provést revizi programu 11. Evropského rozvojového fondu, má-li se zajistit, aby se investice do zdravotnictví a řádné veřejné správy staly ve všech zemích se slabou veřejnou infrastrukturou prioritní oblastí; je znepokojen tím, že zdravotnictví, voda a hygiena nejsou zařazeny do prioritních oblastí národních orientačních programů Libérie a Sierry Leone; vyzývá Komisi, aby stanovila mechanismy pro pečlivější monitorování pomoci;

29.  domnívá se, že při přezkumu víceletého finančního rámce v polovině období již nebude možné pomíjet riziko nedostatečného strukturálního financování humanitární činnosti Evropské unie;

30.  blahopřeje humanitárním pracovníkům a zdravotnickému personálu, kteří se v ohrožení svého vlastního života zasadili v terénu o zamezení šíření této rozsáhlé zdravotní krize;

31.  blahopřeje misi Organizace spojených národů pro reakci na mimořádnou událost výskytu viru Ebola (UNMEER), partnerským organizacím a nevládním humanitárním organizacím, jako jsou mj. Lékaři bez hranic, Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Emergency a další, k jejich práci v terénu a velmi vítá jejich rozsáhlý příspěvek a pomoc při zvládání této epidemie; vyjadřuje politování nad případy nevhodného zacházení se zdravotnickým a jiným personálem, který se podílel na boji proti epidemii viru Ebola, po jejich návratu z Afriky;

32.  domnívá se, že dostupnost léčiv by již zásadně neměla záviset na kupní síle pacientů, ale že by měla odpovídat potřebám nemocných, stejně jako by o výběru léků, které se budou vyrábět, neměl rozhodovat pouze trh;

33.  vyzývá Evropskou Unii a její členské státy, aby dodržovaly zásadu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, která je stanovena v článku 208 SFEU, a to tak, že budou prosazovat spravedlivý a nestranný mezinárodní obchod, lékařský výzkum a inovační politiku, které by podpořily a usnadnily všeobecný přístup k léčivým přípravkům;

34.  vyzývá Komisi, aby v souvislosti s vývojem léčiv či očkovacích látek, které se vyrábějí v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru, jako je např. iniciativa pro inovativní léčiva, prozkoumala alternativní modely k patentovým monopolům, které by mohly zaručit dosažitelnost léčby z hlediska pacientů, udržitelnost rozpočtů na zdravotní péči a účinnou reakci na krize, jakou byla například krize způsobená virem Ebola či jiné podobné hrozby;

35.  zdůrazňuje, že je důležité rozšířit kapacitu celosvětového epidemiologického výzkumu, vyvinout „rychlé testy“ a zajistit dostupnost očkování; vítá v této souvislosti, že za účelem boje proti viru Ebola bylo uvolněno mnoho finančních prostředků EU na výzkum, a to prostřednictvím iniciativy pro inovativní léčiva, programu Horizont 2020 a programu v rámci partnerství mezi evropskými a rozvojovými zeměmi pro provádění klinických hodnocení; zdůrazňuje, že ačkoli jsou očkovací látky vítány, k vymýcení viru Ebola pravděpodobně nejsou vhodné, neboť virus má tendenci mutovat; zdůrazňuje proto, že finanční prostředky musejí být přednostně vynakládány na upevnění všeobecného systému zdravotnictví, hygienu, kontrolu šíření nemocí, rychlé spolehlivé testy vhodné pro tropické prostředí a na léčivé přípravky cíleně působící na virus a příznaky, které daný virus způsobuje;

36.  naléhavě žádá všechny dotyčné strany, aby podporovaly vzdělávání veřejnosti v oblasti zdraví tím, že se zaměří na záležitosti týkající se tradičních zvyklostí, které jsou v rozporu s bojem proti šíření této nemoci mezi obyvateli;

37.  zdůrazňuje, že EU by měla podporovat účinné a spravedlivé financování výzkumu, který by byl přínosem pro zdraví všech lidí a který by zajistil, že inovace a zásahy povedou k fyzicky i cenově dostupným řešením; připomíná zejména, že by měly být prozkoumány modely, jež by oddělily náklady na výzkum a vývoj od ceny léků, včetně možností přesunu technologií do rozvojových zemí;

38.  znovu opakuje, že je nezbytné investovat do opomíjených nemocí; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby pokračovala v diskuzi o této problematice a připravila podmínky pro rozsáhlou spolupráci veřejného a soukromého sektoru, s cílem upevnit státní systémy zdravotní péče a usnadnit přenášení výsledků na dotyčnou populaci, s tím, že je nutné zajistit, aby v důsledku vytváření partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem nedocházelo k poškozování ohrožených osob na neregulovaném trhu; vítá v této souvislosti, že s cílem zajistit naléhavou potřebu výzkumu nových léčebných metod uvolnila EU v rámci programu Horizont 2020 a iniciativy pro inovativní léčiva 138 milionů EUR na projekty klinického ověřování nových očkovacích látek, rychlých diagnostických testů a léčby; oceňuje evropský farmaceutický průmysl, který na podporu výzkumného úsilí rovněž poskytl značné finanční prostředky;

39.  zdůrazňuje, že virus Ebola a další epidemie představují nadnárodní hrozbu, která si žádá mezinárodní spolupráci; vyzývá Světovou zdravotnickou organizaci, aby provedla revizi mezinárodních zdravotnických předpisů s cílem zajistit vzájemnou zodpovědnost a finanční podporu, a to i v zájmu řešení hlavních příčin problémů;

40.  vzhledem k povrchnímu uplatňování mezinárodních zdravotnických předpisů a nedostatečnému epidemiologickému dozoru vítá francouzský program RIPOST nazvanou „Síť ústavů veřejného zdraví v západní Africe“;

41.  zdůrazňuje, že nyní, když je epidemie na ústupu, musí být vzhledem k tomu, že virus po překonání nemoci přetrvává po dobu několika měsíců v pohlavních žlázách, poskytováno v rámci systému zdravotní péče a vzdělávacích opatření poradenství v oblasti sexuální výchovy a rodičovského plánování;

42.  zdůrazňuje, že se zdá stále pravděpodobnější, že bezprostředně po epidemii, která zdevastovala drobné zemědělce, vypukne potravinová krize; vyzývá členské státy, Komisi a mezinárodní společenství, aby investovaly do jejich dlouhodobého rozvoje s cílem zajistit, aby v budoucnu nedošlo k ohrožení domácností zemědělců a zabezpečení potravin v západní Africe;

43.  vyzývá svůj příslušný výbor, aby poté, co se uskuteční pracovní cesta poslanců Parlamentu do Sierry Leone, zajistil v úzké spolupráci s koordinátorem Unie pro virus Ebola důkladné sledování probíhajících opatření k řešení krize a aby poté předložil konečné hodnocení, které by se zakládalo na přesně vymezených kritériích;

44.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládám a parlamentům Africké unie, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a Světové zdravotnické organizaci.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2014)0026.
(2) Jde o zvyky, které například zakazují spalování mrtvých těl.


Měření emisí v automobilovém odvětví
PDF 362kWORD 110k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 o měření emisí v automobilovém odvětví (2015/2865(RSP))
P8_TA(2015)0375RC-B8-1075/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na otázku položenou Komisi ohledně měření emisí v automobilovém odvětví (O-000113/2015 – B8-0764/2015),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla(1);

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla(2),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší(3),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu(4),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 333/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 443/2009 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020(5),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v pátek 18. září 2015 zaslaly Agentura USA pro ochranu životního prostředí (EPA) a kalifornská agentura pro čistotu ovzduší (California Air Resource Board, CARB) oznámení o porušení platných pravidel v oblasti znečišťování ovzduší společnostem Volkswagen AG, Audi AG a Volkswagen Group of America (kolektivně označovaným jako VW); vzhledem k tomu, že vyšetřování bylo zahájeno na základě zkoumání emisí oxidů dusíku (NOx) u vozidel s dieselovými motory, které provedla nevládní organizace ve spolupráci s univerzitními výzkumnými pracovníky a jehož výsledky byly v květnu 2014 předloženy agenturám EPA a CARB;

B.  vzhledem k tomu, že znečištění ovzduší má v EU ročně na svědomí více než 430 000 předčasných úmrtí a že celkové roční náklady v důsledku jeho dopadu na zdraví činí podle odhadů 940 miliard EUR; vzhledem k tomu, že oxidy dusíku jsou látky výrazně znečišťující ovzduší, které způsobují mimo jiné rakovinu plic, astma a mnoho dalších onemocnění dýchacích cest, jakož i zhoršování stavu životního prostředí v důsledku eutrofizace a acidifikace; vzhledem k tomu, že výfukové plyny z dieselových vozidel jsou hlavním zdrojem oxidů dusíku v evropských městských oblastech; vzhledem k tomu, že až třetina obyvatel městských oblastí v EU je nadále vystavena úrovním vyšším, než jsou limity či cílové hodnoty stanovené EU; vzhledem k tomu, že doprava zůstává hlavním přispěvatelem ke špatné kvalitě ovzduší ve městech a k souvisejícím dopadům na zdraví; vzhledem k tomu, že více než 20 členských států v současnosti nedodržuje limity EU pro kvalitu ovzduší, a to zejména v městských oblastech;

C.  vzhledem k tomu, že od roku 2012 jsou výfukový plyny dieselových motorů Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) při WHO klasifikovány jako karcinogenní a že tato agentura uvádí, že by vzhledem k dodatečným zdravotním dopadům částic znečišťujících látek produkovaných dieselovými motory měla být celosvětově omezena expozice vůči směsi vypouštěných chemických látek;

D.  vzhledem k tomu, že automobilový průmysl zásadním způsobem přispívá k růstu a inovacím a v mnoha členských státech podporuje zaměstnanost; vzhledem k tomu, že nebudou-li přijata razantní opatření, hrozí, že současný skandál poškodí reputaci a konkurenceschopnost celého tohoto odvětví;

E.  vzhledem k tomu, že v automobilovém dodavatelském průmyslu převažují malé a střední podniky a ty přispívají 50 % k výzkumu a vývoji specifickému pro toto odvětví; vzhledem k tomu, že ekonomická síla mnoha regionů Evropy se zakládá na automobilovém průmyslu a automobilovém dodavatelském průmyslu;

F.  vzhledem k tomu, že spravedlivá hospodářská soutěž, včetně té mezi výrobci automobilů, znamená, že spotřebitel je schopen si vybrat produkt a svou volbu založit na komplexních objektivních technických vlastnostech, jež mu jsou sděleny;

G.  vzhledem k tomu, že EU učinila řadu opatření v zájmu kompenzace dopadu ekonomické krize na automobilový průmysl prostřednictvím využití dostupných nástrojů státní podpory;

H.  vzhledem k tomu, že nařízení o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (nařízení (ES) č. 715/2007 sjednané Parlamentem a Radou v prosinci 2006), které stanovuje emisní normy Euro 5 a Euro 6, požaduje, aby výrobci vybavovali vozidla tak, aby vyhovovala požadavkům na emise „při běžném použití“ (čl. 5 odst. 1);

I.  vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 715/2007 (čl. 5 odst. 2) výslovně zakazuje používání odpojovacích zařízení, která jsou definována jako konstrukční prvky vozidla, které snímají teplotu, rychlost vozidla, otáčky nebo zatížení motoru, zařazený rychlostní stupeň, podtlak v sacím potrubí nebo jakýkoli jiný parametr, aby se aktivovala, měnila, zpomalovala nebo deaktivovala činnost jakékoli části systému regulace emisí, která snižuje účinnost systému regulace emisí za podmínek, jejichž výskyt lze očekávat při běžném provozu a používání vozidla; vzhledem k tomu, že členské státy mají povinnost dodržování tohoto zákazu prosazovat; vzhledem k tomu, že toto nařízení rovněž výslovně vybízí Komisi k zavedení odpovídajících zkoušek a k přijetí opatření týkajících se používání odpojovacích zařízení;

J.  vzhledem k tomu, že podle směrnice o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží (1999/44/ES) mají spotřebitelé po zakoupení výrobku právo na minimálně dvouletou záruku, a vzhledem k tomu, že prodejce je povinen spotřebiteli předat zboží, které je v souladu s kupní smlouvou; vzhledem k tomu, že v případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel právo na bezplatnou opravu či náhradní dodání zboží nebo na snížení kupní ceny;

K.  vzhledem k tomu, že směrnice o právech spotřebitelů (2011/83/EU) požaduje, aby byly před uzavřením smlouvy, ať už v obchodních prostorách, mimo obchodní prostory či na dálku, poskytnuty informace o hlavních vlastnostech zboží, a žádá, aby v členských státech existovala pravidla zajišťující účinné, přiměřené a odrazující postihy v případě neplnění ustanovení směrnice;

L.  vzhledem k tomu, že směrnice o nekalých obchodních praktikách (2005/29/ES) zakazuje zejména jakoukoli obchodní praktiku, která „podstatně narušuje nebo je schopná podstatně narušit ekonomické chování průměrného spotřebitele, který je jejímu působení vystaven nebo kterému je určena, ve vztahu k danému produktu“, dále stanoví, že obchodní praktiky, které jsou za všech okolnostní považovány za nekalé, zahrnují i „tvrzení, že obchodníku (jakož i jeho obchodním praktikám) nebo produktu bylo uděleno schválení, potvrzení nebo povolení veřejného nebo soukromého subjektu, ačkoli tomu tak není nebo takové tvrzení není v souladu s podmínkami schválení, potvrzení nebo povolení“, a požaduje, aby členské státy přijaly účinné, přiměřené a odrazující postihy;

M.  vzhledem k tomu, že mezní hodnota emisí NOx z dieselových vozidel činí u normy Euro 5 180 mg/km a platí pro typy vozidel schválené v období od 1. září 2009 do 1. září 2014 a pro všechna vozidla prodaná v období od 1. ledna 2011 do 1. září 2015, a vzhledem k tomu, že odpovídající hodnota emisí podle normy Euro 6 dosahuje 80 mg/km a platí pro nové typy vozidel schválené od 1. září 2014 a pro všechna vozidla prodaná od 1. září 2015; vzhledem k tomu, že vozidla odpovídající normě Euro 6, která byla zaregistrována před zavedením právně závazného limitu v rámci této normy, získala v mnoha členských státech slevy na dani; vzhledem k tomu, že nezávislé testy potvrzují s ohledem na obě normy závažné rozdíly mezi prahovými a skutečnými hodnotami emisí vozidel při běžném použití;

N.  vzhledem k tomu, že Společné výzkumné středisko Komise dospělo ve své analýze(6) z roku 2011 k závěru, že emise NOx dieselových vozidel naměřené pomocí přenosných systémů pro měření emisí výrazně překračují příslušné prahové hodnoty emisí stanovené normami Euro 3–5, přičemž emisní faktor se u průměrných emisí NOx za celou testovací trasu pohybuje v rozmezí 2–4, zatímco v jednotlivých testovacích oknech dosahuje faktor hodnoty 14; vzhledem k tomu, že v jiné zprávě(7) z roku 2013 dospělo Společné výzkumné středisko k závěru, že vozidla splňující normu Euro 6 někdy dokonce překračují úroveň emisí vozidel řídících se normou Euro 5; vzhledem k tomu, že nezávislé analýzy provedené v roce 2014 dokládají, že emise NOx z dieselových vozidel testovaných v silničním provozu jsou v průměru přibližně sedmkrát vyšší než limity stanovené normou Euro 6;

O.  vzhledem k tomu, že skupina VW přiznala, že odpojovací zařízení nainstalovala do nejméně 11 milionů dieselových vozidel prodaných po celém světě; vzhledem k tomu, že skupina VW oznámila, že na základě rozhodnutí německého federálního úřadu pro motorovou dopravu (Kraftfahrt-Bundesamt) svolá k servisní opravě v EU 8,5 milionu dieselových vozidel;

P.  vzhledem k tomu, že tento doložený rozdíl v emisích je potenciálně způsoben jak zkušebními postupy, které se v současnosti v EU používají a které jsou nevhodné, protože neodrážejí stav za běžného provozu, tak používáním odpojovacích zařízení; vzhledem k tomu, že spolehlivost a solidnost zkušebních postupů u automobilů je naprosto zásadním faktorem pro dodržování prahových hodnot emisí a tedy i pro ochranu veřejného zdraví a životního prostředí v EU;

Q.  vzhledem k tomu, že čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 715/2007 zavazuje Komisi k tomu, aby přezkoumávala zkušební cykly používané k měření emisí a aby je v případě zjištění, že již nejsou adekvátní, upravila tak, aby řádně odrážely hladinu emisí produkovaných za reálného silničního provozu; vzhledem k tomu, že tyto úpravy dosud neproběhly; vzhledem k tomu, že Komise nicméně v současnosti připravuje zavedení nového zkušebního cyklu založeného na měření emisí za skutečného provozu;

R.  vzhledem k tomu, že na zkoušky shodnosti výroby a shodnosti v provozu se nevztahovaly společné normy na úrovni EU, ačkoliv Komise byla pověřena tím, aby postupem projednávání ve výborech stanovila specifické požadavky vztahující se na tyto postupy; vzhledem k tomu, že v důsledku této situace nejsou požadavky na shodnost výroby a shodnost v provozu odpovídajícím způsobem vymáhány; vzhledem k tomu, že příslušné subjekty nejsou povinny poskytovat Komisi, schvalovacím orgánům dalších členských států ani jiným zainteresovaným stranám informace o zkouškách prováděných příslušnými schvalovacími orgány a o jejich výsledcích;

S.  vzhledem k tomu, že současný systém EU pro schvalování typu nedovoluje Komisi ani jiným orgánům členských států odebrat udělené schválení typu vozidla nebo prohlášení o shodě ani svolat vozidla na opravu nebo pozastavit jejich uvádění na trh, jestliže byla typově schválena jiným členským státem; vzhledem k tomu, že v rámci stávajícího systému neexistuje dohled nad zkouškami prováděnými vnitrostátními schvalovacími orgány, který by zajistil, že všechny orgány dodržují společná pravidla EU a nedopouštějí se nekalé soutěže snižováním norem;

T.  vzhledem k tomu, že Komise provádí v současné době přezkum rámce pro schvalování typu; vzhledem k tomu, že tento přezkum má zásadní význam pro obnovu důvěry spotřebitelů v testování emisí a spotřeby paliva;

U.  vzhledem k tomu, že současné systémy pro kontrolu emisí NOx z dieselových osobních vozidel vycházejí ze tří hlavních technologií: vnitřní úpravy motoru spojené s recirkulací výfukových plynů, adsorbéry NOx vznikajících při chudém spalování (zachycovače chudých NOx – LNT) a se selektivní katalytickou redukcí; vzhledem k tomu, že ve většině vozidel jsou nainstalovány alespoň dvě z těchto tří technologií, aby splnila limitní hodnoty normy Euro 6; vzhledem k tomu, že všechny z nich lze vyřadit z provozu prostřednictvím softwarového odpojovacího zařízení;

V.  vzhledem k tomu, že aby bylo zajištěno dodržování emisních norem, bude nezbytné z vozidel, v nichž je nainstalováno odpojovací zařízení, toto zařízení odstranit, změnit systémový software na kontrolu emisí a – v závislosti na technologii motoru – mohou být nezbytné i mechanické zásahy; vzhledem k tomu, že odstraněním odpojovacích zařízení, přeprogramováním a opětovnou kalibrací by mohlo být možné zlepšit výkonnost systémů pro regulaci emisí, které jsou již ve vozidlech namontovány;

W.  vzhledem k tomu, že nesrovnalosti mezi výsledky testů a výkonností vozidel při běžném použití se nevyskytují pouze u NOx, ale i u dalších znečišťujících látek a u CO2; vzhledem k tomu, že z nezávislých studií vyplývá, že v roce 2014 činil rozdíl mezi oficiálními a skutečnými emisemi CO2 z osobních automobilů v Evropě 40 %;

X.  vzhledem k tomu, že přechod EU na celosvětově harmonizovaný zkušební postup testování lehkých vozidel (WLTP) si žádá, aby byly cíle výrobců stanovené pro průměrné emise CO2 produkované vozidly přizpůsobeny novému testu;

1.  razantně odsuzuje podvod, kterého se dopustili výrobci automobilů, a vyzývá společnosti, aby přijaly plnou odpovědnost za své kroky a plně spolupracovaly s orgány při veškerém vyšetřování; odsuzuje skutečnost, že miliony spotřebitelů byly podvedeny a mystifikovány falešnými informacemi o emisích produkovaných jejich vozidly;

2.  je přesvědčen, že v případě, že se potvrdí protiprávní jednání, by měl být spotřebitel řádně informován o náhradě škody a tato náhrada by měla být poskytnuta rychle a neměla by spotřebiteli způsobovat dodatečnou újmu;

3.  pokládá za politováníhodné, že nadměrné emise mají na svědomí zbytečná předčasná úmrtí, škodlivý účinek na lidské zdraví a poškozování životního prostředí;

4.  domnívá se, že je naprosto nezbytné, aby Komise a členské státy obnovily prostřednictvím konkrétních opatření důvěru spotřebitelů a aby se pokusily veškerými možnými způsoby uklidnit nastalou situaci; podtrhuje svou solidaritu s dotčenými zaměstnanci a je znepokojen nad dopadem na celý dodavatelský řetězec, a zejména na malé a střední podniky, které teď nevinně čelí velkým těžkostem způsobeným podvodem; zdůrazňuje, že na tyto manipulace s měřením emisí by v žádném případě neměli doplatit zaměstnanci;

5.  zdůrazňuje, že před jakýmkoli propouštěním zaměstnanců musí výrobci využít k uhrazení co největšího podílu nákladů vzniklých v důsledku porušení platných právních předpisů nejprve vlastní finanční zdroje, včetně zadržení zisků namísto vyplácení dividend;

6.  je hluboce znepokojen tím, že orgány členských států a Komise nedokázaly včas reagovat na důkazy závažného a přetrvávajícího překračování mezních hodnot emisí předepsaných právními předpisy EU pro vozidla v režimu běžného používání;

7.  připomíná, že automobily s dieselovým motorem mají nižší emise CO2 na kilometr než ekvivalentní vozidla s benzínovým pohonem a že jsou důležitým prostředkem, který výrobcům umožní dosáhnout průměrných emisních cílů EU pro vozové parky na rok 2021; připomíná, že i nadále budou zásadními přispěvateli k dosažení cílů na období po roce 2021, avšak zdůrazňuje, že výrobci budou muset používat dostupné čisté technologie ke snížení NOx, jemných částic a dalších znečišťujících látek;

8.  naléhavě vyzývá k transparentnosti ze strany Komise a členských států, pokud jde o jejich informovanost o případech tohoto porušování předpisů a opatřeních, která přijaly k jejich nápravě; vyzývá k důkladnému prošetření úlohy a odpovědnosti Komise a orgánů členských států s přihlédnutím mj. k problémům zjištěným ve zprávě Společného výzkumného střediska Komise z roku 2011;

9.  žádá Komisi, aby posílila provádění strategie EU pro budování udržitelných silničních i jiných dopravních systémů účinně využívajících zdroje s cílem postupně opustit stávající systém založený na fosilních palivech a přejít na nové technologie a zdroje energie, jako je vodík, elektřina a stlačený vzduch;

10.  vítá skutečnost, že v několika členských státech a dalších zemích probíhají šetření v souvislosti s manipulací výsledků měření emisí vozidel; podporuje výzvu Komise, aby vnitrostátní orgány dozoru přikročily k rozsáhlým kontrolám široké škály značek a modelů vozidel; domnívá se, že do všech takovýchto šetření by měla být zapojena Komise; trvá na tom, že šetření musí být provedena transparentně a účinně a že musí být řádně zohledněna nutnost, aby byli spotřebitelé, kterých se jakákoli zjištěná neshoda s předpisy přímo týká, řádně informováni;

11.  žádá Komisi, aby Parlamentu podala písemnou zprávu o výsledcích těchto šetření, a to nejpozději do 31. března 2016;

12.  požaduje, aby, bude-li zjištěno používání odpojovacích zařízení, orgány členských států přijaly veškeré nutné kroky k nápravě situace a uplatnily vhodné sankce v souladu s článkem 30 směrnice 2007/46/ES a článkem 10 nařízení (ES) č. 715/2007;

13.  upozorňuje na zprávu poslankyně Girlingové (o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, A8-0249/2015), kterou dne 15. července 2015 přijal jeho Výbor pro životní prostředí, a zejména na požadavek výboru, který žádá Komisi a členské státy, aby neprodleně dokončily nový návrh nařízení týkající se normy Euro 6 a emisí za skutečného provozu, o němž se v současnosti jedná;

14.  naléhavě vyzývá Komisi k tomu, aby bezodkladně přijala a zavedla nový zkušební cyklus založený na měření emisí za skutečného provozu a aby jej uvedla v platnost v rámci regulatorní úpravy; vítá zprávu o snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel (Deßova zpráva, A8-0270/2015), kterou dne 23. září 2015 přijal Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, a zejména to, že Komise byla v této zprávě požádána, aby „zavedla test emisí při skutečném provozu pro všechna vozidla, jejichž typ je schválen nebo registrován od roku 2015, aby se zajistila účinnost systému kontroly emisí a umožnilo se vozidlům splnit požadavky tohoto nařízení a jeho prováděcích opatření, přičemž faktor shody bude odrážet pouze přípustné tolerance postupu měření emisí platného od roku 2017“; naléhavě žádá členské státy a Komisi, aby urychleně dosáhly dohody o rámci pro zkušební cyklus fungující na tomto základě;

15.  konstatuje, že podle stávajících plánů Komise by se za skutečného provozu měřily pouze emise Nox; vyzývá k tomu, aby se měření emisí za skutečného provozu začalo provádět u všech znečišťujících látek;

16.  odsuzuje nedostatečnou transparentnost jednání v rámci postupu projednávání návrhu o zjišťování emisí za skutečného provozu ve výborech, a zejména to, že Komise neposkytla Parlamentu informace ve stejný okamžik jako zástupcům členských států; vyzývá Komisi, aby Parlamentu umožnila přístup k veškeré dokumentaci stejně jako členským státům, a zejména aby zveřejnila přípravné dokumenty pro technický výbor pro motorová vozidla, které se týkají zavedení nového způsobu zjišťování emisí za skutečného provozu;

17.  zdůrazňuje, že je zapotřebí podstatného posílení stávajícího systému EU schválení typu, včetně posílení dohledu EU, zejména pokud jde o dozor nad trhem, koordinaci, přijímání návazných opatření u vozidel prodávaných v Unii, pravomoc vyžadovat od členských států, aby zahájily kontrolní postupy na základě důkazů, a možnost přijímat vhodná opatření v případě porušení právních předpisů EU;

18.  vyzývá Komisi, aby změnila současný režim schvalování typu tak, aby zajistila, že schválení typu a osvědčení vydané příslušnými vnitrostátními orgány bude možné nezávisle ověřit a případně přezkoumat Komisí, dále aby zajistila rovné podmínky v celé EU a zaručila, že provádění nařízení EU bude možné účinně vymáhat a nedostatky v prováděcích opatřeních napravovat, a to bez neodůvodněného zvýšení administrativní zátěže;

19.  vyzývá proto, aby se zvážilo zřízení orgánu dohledu na úrovni EU;

20.  je přesvědčen, že je nanejvýš důležité, aby Komise a všechny příslušné orgány členských států měly právo přezkumu schválení typu a osvědčení o shodě, požadovat stažení z oběhu a pozastavit uvádění na trh vozidel, pokud budou mít k dispozici důkazy o neshodě s emisními limity podle nařízení Euro 5 a Euro 6 nebo s jakýmkoli dalším požadavkem stanoveným režimem schvalování typu;

21.  domnívá se, že v rámci příštího přezkumu rámcové směrnice o schvalování typu je třeba zvážit rozšíření a upřesnění požadavků týkajících se shodnosti výroby, aby se zajistilo provádění každoročních namátkových kontrol dostatečného a reprezentativního vzorku nových modelů stažených z výrobní linky, jejichž součástí bude zjišťování emisí za skutečného provozu, které ověří soulad s mezními hodnotami znečišťujících látek a CO2 platnými v EU; dále žádá o zlepšení zkoušení vozidel, které jsou již provozovány na pozemních komunikacích, a to rovněž na základě postupu zjišťování emisí za skutečného provozu, s cílem ověřit provozní shodu vozidel s různým kilometrovým nájezdem s hodnotami stanovenými v nařízení; žádá, aby se prostřednictvím pravidelných technických kontrol zlepšil dozor v silničním provozu s cílem identifikovat a opravit vozidla, u nichž byl zjištěn nesoulad s právními předpisy EU;

22.  vyzývá vnitrostátní orgány, aby v žádném případě netolerovaly tzv. „optimalizaci při testování vozidel“, kdy jsou běžné postupy jako nadměrné nafouknutí pneumatik, odstranění postranních zpětných zrcátek, zalepení mezer mezi panely karosérie s cílem snížit aerodynamický odpor, používání zvláštních maziv v motoru a převodovce, která se jinak v motorech nepoužívají, odstranění přídavných zařízení, jako jsou stereo přehrávače, a testování při maximální povolené teplotě prostředí, což nepřijatelně zvětšuje rozdíl mezi testováním v laboratorním prostředí a zkušenostmi spotřebitele na silnici;

23.  zdůrazňuje, že jak je stanoveno ve směrnicích 1999/44/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EU, musí být spotřebitelům umožněno uplatňovat svá práva snadným způsobem;

24.  vyzývá Komisi, jež je odpovědná za hospodářskou soutěž na vnitřním trhu EU, aby ve spolupráci s vnitrostátními orgány dozoru zajistila rovné podmínky pro konkurenty, kteří obsluhují trh;

25.  připomíná nutnost plně a důkladně provést a uplatňovat evropská pravidla týkající se fungování vnitřního trhu ve všech členských státech a dále vyzývá evropské a vnitrostátní orgány pro dohled nad trhem, aby důkladně vyšetřily všechna obvinění z podvodů;

26.  žádá Komisi, aby zajistila přesnost, relevantnost a srovnatelnost informací poskytovaných spotřebitelům na základě směrnice o označování automobilů (1999/94/ES); domnívá se, že označení automobilů by měla vycházet z emisních hodnot a spotřeby paliva při jejich skutečném provozu;

27.  vyjadřuje své znepokojení nad rozdílem mezi emisemi CO2 uváděnými ve výsledcích úředních zkoušek a emisemi za běžného provozu; žádá proto, aby bylo urychleně dosaženo dohody o korelaci mezi celosvětově harmonizovaným zkušebním postupem pro lehká vozidla (WLTP) a průměrnými cílovými hodnotami CO2 u vozového parku, což by umožnilo dodržet zásadu „srovnatelné přísnosti“, aniž by byla zohledňována neoprávněná pružnost podle stávajících zkušebních postupů, aby nebyl oslaben cíl pro rok 2021;

28.  vyzývá Komisi, aby zohlednila stávající odhalení při vymezování nových politik v oblasti udržitelné dopravy; žádá Komisi, aby přijala další opatření na posílení strategie EU pro budování systémů účinně využívajících zdroje i s ohledem na silniční a jinou dopravu; poukazuje na přístup vymezený v bílé knize Komise z roku 2011 „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ a zdůrazňuje jeho potenciálně významný přínos k faktickému snížení reálných emisí z dopravy a ke zvyšování mobility v rámci měst; naléhavě vyzývá Komisi, aby opatření navrhovaná v této bílé knize houževnatěji prosazovala, a vybízí členské státy, aby její úsilí podpořily;

29.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.
(3) Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 22.
(4) Úř. věst. L 152, 11.6.2008, s. 1.
(5) Úř. věst. L 103, 5.4.2014, s. 15.
(6) „Analyzing on-road emissions of light-duty vehicles with Portable Emission Measurement Systems (PEMS)“, Společné výzkumné středisko, 2011.
(7) „A complementary emissions test for light-duty vehicles: Assessing the technical feasibility of candidate procedures“, Společné výzkumné středisko 2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí