Rodyklė 
Priimti tekstai
Antradienis, 2015 m. spalio 27 d. - Strasbūras
Bendroji žemės ūkio politika: nebeaktualių teisės aktų panaikinimas ***I
 ES ir Šveicarijos susitarimas dėl automatinių finansinių sąskaitų informacijos mokesčių klausimais mainų *
 Palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimas: Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos panaikinimas *
 Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Švedijoje *
 Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Belgijoje *
 Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Lenkijoje *
 Kelionės paslaugų paketai ir rinkiniai ***II
 Europos bendroji elektroninių ryšių rinka ***II
 Prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui ***I
 Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai *
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Vadovų Taryba ir Taryba
 Ebolos viruso krizė: ilgalaikės pamokos ir būdai stiprinti sveikatos priežiūros sistemą besivystančiose šalyse siekiant užkirsti kelią krizėms ateityje
 Išmetamųjų teršalų matavimai automobilių sektoriuje

Bendroji žemės ūkio politika: nebeaktualių teisės aktų panaikinimas ***I
PDF 325kWORD 66k
Rezoliucija
Tekstas
2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 76/621/EEB dėl didžiausio eruko rūgšties kiekio nustatymo aliejuose ir riebaluose ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 320/2006, nustatantis laikiną cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))
P8_TA(2015)0360A8-0255/2015

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0174),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 42 straipsnio pirmą pastraipą ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8–0101/2015),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 114 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 1 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 7 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 39 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A8-0255/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. spalio 27 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/..., kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 76/621/EEB dėl didžiausio eruko rūgšties kiekio nustatymo aliejuose ir riebaluose ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 320/2006, nustatantis laikiną cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą

P8_TC1-COD(2015)0090


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 2015/2284.)

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


ES ir Šveicarijos susitarimas dėl automatinių finansinių sąskaitų informacijos mokesčių klausimais mainų *
PDF 399kWORD 72k
2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))
P8_TA(2015)0361A8-0271/2015

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (08266/1/2015),

–  atsižvelgdamas į Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, projektą (08297/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punktą ir 8 dalies antrą pastraipą, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0169/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0271/2015),

1.  pritaria Tarybos sprendimo projektui su pakeitimais ir pritaria Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas, sudarymui;

2.  apgailestauja, kad negalima atlikti patobulinimų, visų pirma dėl teikiamos informacijos ir automatinių, privalomų ir neribotų informacijos mainų pobūdžio;

3.  ragina Komisiją informuoti Parlamentą, jei paskutiniais Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas, sudarymo etapais bus padaryta pakeitimų arba pasiūlyta naujovių;

4.  primena Tarybai, kad ji privalo pakartotinai konsultuotis su Parlamentu, jei rengiasi keisti sprendimo projektą;

5.  pabrėžia, kad svarbu imtis veiksmingų priemonių kovojant su mokestiniu sukčiavimu bei mokesčių slėpimu ir ypač Sąjungoje esančių fizinių ir juridinių asmenų vengimu mokėti mokesčius ir mokesčių slėpimu, kai į šį procesą įsitraukusios trečiosiose valstybėse esančios finansų įstaigos;

6.  ragina Komisiją praėjus 18 mėnesių nuo šio Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas, įsigaliojimo dienos įvertinti Susitarimo taikymą bei rezultatus ir pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, o prireikus kartu pateikti pasiūlymus atlikti susitarimo peržiūrą;

7.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Šveicarijos Konfederacijos vyriausybėms ir parlamentams.

Sprendimo projektas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Sprendimo projektas
2 straipsnio 1 dalis
1.  Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia protokolo4, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas, 2 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą.
1.  Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas, 2 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnyje4 numatytą pranešimą, kad būtų galima užtikrinti, jog laikomasi taisyklių dėl automatinių informacijos apie praneštinas sąskaitas mainų ir bendradarbiaujama užtikrinant atitiktį ir vykdymą.
__________________
__________________
4 Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas, įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.
4 Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas, įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.
Pakeitimas 2
Sprendimo projektas
2 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija praneša Šveicarijos Konfederacijai ir valstybėms narėms apie pranešimus, pateiktus pagal Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų siekiant geresnio tarptautinio mokestinių prievolių vykdymo 1 straipsnio 1 dalies d punktą, kaip numatyta protokole, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas.
2.  Komisija praneša Šveicarijos Konfederacijai ir valstybėms narėms apie pranešimus, pateiktus pagal Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų siekiant geresnio tarptautinio mokestinių prievolių vykdymo 1 straipsnio 1 dalies d punktą, laikantis Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas.

Palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimas: Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos panaikinimas *
PDF 409kWORD 73k
2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2003/48/EB (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))
P8_TA(2015)0362A8-0299/2015

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2015)0129),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0086/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 50 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0299/2015),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
(5)   Direktyvos 2014/107/ES taikymo sritis iš esmės yra platesnė negu Direktyvos 2003/48/EB, joje numatyta, kad jeigu taikymo sritys sutampa, viršesnė yra Direktyva 2014/107/ES. Dar yra papildomų atvejų, kuriais būtų taikoma tik Direktyva 2003/48/EB. Papildomus atvejus nulemia šiek tiek skirtingi abiejų direktyvų principai ir skirtingos specialios išimtys. Kai šiais atvejais Direktyvos 2003/48/EB taikymo sritis nesutampa su Direktyvos 2014/107/ES taikymo sritimi, toliau taikomos atitinkamos Direktyvos 2003/48/EB nuostatos, dėl to dubliuojami informacijos teikimo Sąjungoje standartai. Nedidelę tokio dvigubo informacijos teikimo naudą nusvertų sąnaudos;
(5)   Direktyvos 2014/107/ES taikymo sritis iš esmės yra platesnė negu Direktyvos 2003/48/EB, joje numatyta, kad jeigu taikymo sritys sutampa, viršesnė yra Direktyva 2014/107/ES. Dar yra papildomų atvejų, kuriais būtų taikoma tik Direktyva 2003/48/EB. Papildomus atvejus nulemia šiek tiek skirtingi abiejų direktyvų principai ir skirtingos specialios išimtys. Kai šiais atvejais Direktyvos 2003/48/EB taikymo sritis nesutampa su Direktyvos 2014/107/ES taikymo sritimi, toliau taikomos atitinkamos Direktyvos 2003/48/EB nuostatos, dėl to dubliuojami informacijos teikimo Sąjungoje standartai. Nors nebeatlikta jokia konkreti dvigubo informacijos teikimo sistemos sąnaudų ir naudos analizė net ir laikinu pereinamuoju laikotarpiu tarp dviejų standartų, pagrįstai manoma, kad nedidelę tokio dvigubo informacijos teikimo naudą nusvertų sąnaudos;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)  nuostatos, lygiavertės nurodytosioms Direktyvoje 2003/48/EB, šiuo metu taikomos pagal atskirus dvišalius susitarimus tarp Sąjungos ir penkių Europos šalių, kurios nėra Sąjungos valstybės narės (Šveicarijos Konfederacijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, San Marino Respublikos, Monako Kunigaikštystės ir Andoros Kunigaikštystės), taip pat tarp kiekvienos valstybės narės ir 12 priklausomų arba asocijuotų teritorijų (Normandijos Salų, Meno Salos ir priklausinių arba asocijuotų teritorijų Karibų jūros regione). Svarbu, kad visi šie dvišaliai susitarimai būtų suderinti su naujuoju EBPO visuotiniu standartu ir Direktyva 2014/107/ES. Taip pat labai svarbu, kad nebūtų sukurta jokių spragų ar kitų trūkumų vykstant perėjimo iš esamo standarto į naują standartą procesui. Turėdama aiškius įgaliojimus derėtis dėl susitarimų su tomis penkiomis Europos šalimis, kurios nėra Sąjungos valstybės narės, pakeitimų, Komisija savo kompetencijos ribose turėtų taip pat atlikti aktyvų vaidmenį palengvindama ir skatindama valstybės narės susitarimų peržiūrą su 12 priklausomų arba asocijuotų teritorijų. Siekiant palengvinti procesą ir padidinti veiksmingumą, Komisija turėtų, kai tinkama, ir turėdama aiškų valstybės narės sutikimą, imtis atsakomybės už tokias derybas;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Ne vėliau kaip 2016 m. liepos 1 d. Komisija turi pateikti ataskaitą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl perėjimo nuo informacijos teikimo standarto, taikomo pagal Direktyvą 2003/48/EB, prie naujo informacijos teikimo standarto, nustatyto Direktyva 2014/107/ES. Ataskaita, be kita ko, turi apimti bet kokią spragų arba kitų netikslumų atsiradimo riziką teikiant informaciją, dėl kurių galėtų būti sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniam mokestiniam sukčiavimui ir mokesčių vengimui. Ataskaitoje taip pat turi būti nurodyti susiję procesai peržiūrint atskirus dvišalius susitarimus tarp Sąjungos ir penkių Europos šalių, kurios nėra Sąjungos valstybės narės (Šveicarijos Konfederacijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, San Marino Respublikos, Monako Kunigaikštystės ir Andoros Kunigaikštystės), taip pat tarp kiekvienos valstybės narės ir 12 priklausomų arba asocijuotų teritorijų (Normandijos Salų, Meno Salos ir priklausinių arba asocijuotų teritorijų Karibų jūros regione). Siekdama atidžiai stebėti padėtį, Komisija ne vėliau kaip 2017 m. spalio 1 d. turi pateikti tolesnių veiksmų ataskaitą. Prireikus su ataskaita pateikiami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Švedijoje *
PDF 244kWORD 62k
2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Švedijoje pradžios projekto (10027/2015 – C8-0197/2015 – 2015/0804(CNS))
P8_TA(2015)0363A8-0304/2015

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (10027/2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kurį Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0197/2015),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje(1), ypač į jo 33 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. spalio 10 d. rezoliuciją „Tarpvalstybinio bendradarbiavimo teisėsaugos srityje stiprinimas ES. Priumo sprendimo įgyvendinimas ir Europos keitimosi informacija modelis“(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl Europos saugumo darbotvarkės(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0304/2015),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1)OL L 210, 2008 8 6, p. 1.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0419.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0269.


Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Belgijoje *
PDF 244kWORD 62k
2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Belgijoje pradžios projekto (10029/2015 – C8-0196/2015 – 2015/0805(CNS))
P8_TA(2015)0364A8-0303/2015

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (10029/2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kurį Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0196/2015),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje(1), ypač į jo 33 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. spalio 10 d. rezoliuciją „Tarpvalstybinio bendradarbiavimo teisėsaugos srityje stiprinimas ES. Priumo sprendimo įgyvendinimas ir Europos keitimosi informacija modelis“(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl Europos saugumo darbotvarkės(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0303/2015),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1)OL L 210, 2008 8 6, p. 1.
(2)Priimti tekstai, P7_TA(2013)0419.
(3)Priimti tekstai, P8_TA(2015)0269.


Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Lenkijoje *
PDF 243kWORD 62k
2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Lenkijoje pradžios projekto (09989/2015 – C8-0195/2015 – 2015/0806(CNS))
P8_TA(2015)0365A8-0302/2015

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (09989/2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kurį Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0195/2015),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje(1), ypač į jo 33 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. spalio 10 d. rezoliuciją „Tarpvalstybinio bendradarbiavimo teisėsaugos srityje stiprinimas ES. Priumo sprendimo įgyvendinimas ir Europos keitimosi informacija modelis“(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl Europos saugumo darbotvarkės(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0302/2015),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1)OL L 210, 2008 8 6, p. 1.
(2)Priimti tekstai, P7_TA(2013)0419.
(3)Priimti tekstai, P8_TA(2015)0269.


Kelionės paslaugų paketai ir rinkiniai ***II
PDF 322kWORD 64k
Rezoliucija
Priedas
2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EE (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))
P8_TA(2015)0366A8-0297/2015

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0512) per pirmąjį svarstymą(2),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A8-0297/2015),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

4.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

5.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Persvarstydama 2009 m. gruodžio 3 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos įgyvendinimo ir taikymo gairės“ Komisija taip pat aptars komercinės praktikos klausimą, kai savo paslaugas internetu parduodantys kelionės paslaugų teikėjai siūlo papildomas paslaugas neaiškiu ar dviprasmišku būdu, kaip antai, paslėpdami pasirinkimo galimybę neužsakyti daugiau papildomų paslaugų. Priimdama persvarstytas gaires Komisija informuos Parlamentą, kaip ji atsižvelgė į jo nuomonę.

(1) OL C 170, 2014 6 5, p. 73.
(2) 2014 3 12 priimti tekstai, P7_TA(2014)0222.


Europos bendroji elektroninių ryšių rinka ***II
PDF 317kWORD 64k
2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, ir iš dalies keičiama Direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Sąjungoje (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))
P8_TA(2015)0367A8-0300/2015

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (10788/2/2015 – C8-0294/2015),

–  atsižvelgdamas į Airijos Irachto, Maltos Atstovų Rūmų, Austrijos Bundesrato ir Švedijos Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 21 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 31 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0627) per pirmąjį svarstymą(3),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0300/2015),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 177, 2014 6 11, p. 64.
(2) OL C 126, 2014 4 26, p. 53.
(3) 2014 4 3 priimti tekstai, P7_TA(2014)0281.


Prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui ***I
PDF 529kWORD 226k
2015 m. spalio 27 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  taip pat būtų tikslinga išduoti visuotinį leidimą, kai gamintojas turi eksportuoti Reglamentu (EB) Nr. 1236/2005 kontroliuojamus produktus platintojui, esančiam mirties bausmės nepanaikinusioje šalyje, su sąlyga, kad eksportuotojas ir platintojas yra sudarę teisiškai įpareigojantį susitarimą, pagal kurį reikalaujama, kad platintojas taikytų tinkamas priemones, užtikrinančias, kad vaistai nebūtų naudojami mirties bausmei vykdyti;
(8)  taip pat būtų tikslinga išduoti visuotinį leidimą, kai gamintojas turi eksportuoti Reglamentu (EB) Nr. 1236/2005 kontroliuojamus produktus platintojui, esančiam mirties bausmės nepanaikinusioje šalyje, su sąlyga, kad eksportuotojas ir platintojas yra sudarę teisiškai įpareigojantį susitarimą, pagal kurį reikalaujama, kad platintojas taikytų tinkamas priemones, užtikrinančias, kad vaistai nebūtų naudojami mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  būtina Sąjungoje uždrausti tarpininkams teikti tarpininkavimo paslaugas, susijusias su prekėmis, kurias draudžiama eksportuoti ir importuoti, nes praktikoje tokios prekės gali būti naudojamos tik mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui. Draudimas teikti tokias paslaugas padeda apsaugoti visuomenės dorovę;
(12)  būtina Sąjungoje uždrausti tarpininkams teikti tarpininkavimo paslaugas, susijusias su prekėmis, kurias draudžiama eksportuoti ir importuoti, nes praktikoje tokios prekės gali būti naudojamos tik mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui. Draudimas teikti tokias paslaugas padeda apsaugoti visuomenės dorovę ir laikytis žmogaus orumo principų, kurie sudaro Europos vertybių, įtvirtintų Europos Sąjungos sutartyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, pagrindą;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(19a)  turėtų būti įrašyta tikslinio galutinio naudojimo nuostata, kad valstybės narės uždraustų arba sustabdytų perdavimą su saugumu susijusių prekių, neįtrauktų į II ir III priedus, kurios akivaizdžiai negali būti naudojamos jokiu kitu, kaip tik mirties bausmės vykdymo, kankinimo ar kitokio žiauraus, žeminančio arba nežmoniško elgesio ar baudimo tikslu, arba yra pagrįstų priežasčių manyti, kad šių prekių perdavimas prisidėtų prie mirties bausmės įvykdymo, kankinimo ar kitokio žiauraus, žeminančio arba nežmoniško elgesio ar baudimo arba galėtų būti naudojamas šiuo tikslu. Įgaliojimų, suteiktų pagal tikslinio galutinio naudojimo nuostatą, taikymas neturėtų būti išplėstas vaistams, kurie galėtų būti naudojami mirties bausmei vykdyti;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
2 straipsnio f punktas
aa)  f punktas pakeičiamas taip:
f)  „techninė pagalba“ – visa techninė pagalba, susijusi su remontu, kūrimu, gamyba, bandymu, priežiūra, montavimu ar bet kuriuo kitu techniniu aptarnavimu, kuri gali būti teikiama duodant nurodymus, patarimus, organizuojant mokymą, perduodant darbo žinias ar įgūdžius arba teikiant konsultacines paslaugas. Techninei pagalbai priskiriama žodinė pagalba ir elektroninėmis priemonėmis teikiama pagalba;
„f) „techninė pagalba“ – visa techninė pagalba, susijusi su remontu, kūrimu, gamyba, bandymu, priežiūra, montavimu, naudojimu, veikimu ar bet kuriuo kitu techniniu aptarnavimu, kuri gali būti teikiama duodant nurodymus, patarimus, organizuojant mokymą, perduodant darbo žinias ar įgūdžius arba teikiant konsultacines paslaugas. Techninei pagalbai priskiriama žodinė pagalba ir elektroninėmis priemonėmis teikiama pagalba;“
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
2 straipsnio k punkto 2 pastraipa
Šiame reglamente į šią apibrėžtį neįtraukiamos tik pagalbinės paslaugos. Pagalbinės paslaugos – transportavimas, finansinės paslaugos, draudimas ar perdraudimas arba bendro pobūdžio reklamos ar reklamavimo veikla;
Šiame reglamente į šią apibrėžtį įtraukiamos pagalbinės paslaugos. Pagalbinės paslaugos – transportavimas, finansinės paslaugos, draudimas ar perdraudimas arba bendra reklamos ar skatinimo veikla, taip pat internetu;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
2 straipsnio 1 punktas
l)  „tarpininkas“ – bet kuris Sąjungos valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis asmuo ar grupė, kurie teikia k punkte apibrėžtas paslaugas iš Sąjungos į trečiosios šalies teritoriją;
l)  „tarpininkas“ – bet kuris Sąjungos valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis asmuo ar bendrija arba Sąjungos valstybės narės pilietis arba juridinio asmens ar bendrijos patronuojamoji įmonė, kurie teikia k punkte apibrėžtas paslaugas;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
2 straipsnio m punktas
m)  „techninės pagalbos teikėjas“ – bet kuris Sąjungos valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis asmuo ar grupė, kurie teikia f punkte apibrėžtą techninę pagalbą iš Sąjungos teritorijos į trečiosios šalies teritoriją;
m)  „techninės pagalbos teikėjas“ – bet kuris Sąjungos valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis asmuo ar bendrija, kurie teikia f punkte apibrėžtą techninę pagalbą;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
2 straipsnio n punktas
n)  „eksportuotojas“ – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo ar grupė, kurių vardu sudaroma eksporto deklaracija, t. y. asmuo, kuris priimant deklaraciją yra sudaręs sutartį su gavėju atitinkamoje trečiojoje šalyje ir turi reikiamą įgaliojimą priimti sprendimą dėl prekių išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos. Jei eksporto sutartis nesudaryta arba jei sutartį sudaręs asmuo veikia ne savo vardu, eksportuotoju laikomas asmuo, turintis reikiamą įgaliojimą priimti sprendimą dėl prekių išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos. Jei teisė parduoti prekes pagal sutartį, kuria grindžiamas eksportas, priklauso ne Sąjungoje įsisteigusiam asmeniui, eksportuotoju yra laikoma Sąjungoje įsisteigusi sutarties šalis;
n)  „eksportuotojas“ – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo ar bendrija, kurių vardu sudaroma eksporto deklaracija, t. y. asmuo, kuris priimant deklaraciją yra sudaręs sutartį su gavėju atitinkamoje trečiojoje šalyje ir turi reikiamą įgaliojimą priimti sprendimą dėl prekių išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos. Jei eksporto sutartis nesudaryta arba jei sutartį sudaręs asmuo veikia ne savo vardu, eksportuotoju laikomas asmuo, turintis reikiamą įgaliojimą priimti sprendimą dėl prekių išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos. Jei teisė parduoti prekes pagal sutartį, kuria grindžiamas eksportas, priklauso ne Sąjungoje įsisteigusiam asmeniui, eksportuotoju yra laikoma Sąjungoje gyvenamąją vietą turinti arba įsisteigusi sutarties šalis;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
2 straipsnio r a punktas (naujas)
ra)  „tranzitas“ – prieduose išvardytų ne Sąjungos prekių, kurios gabenamos į Sąjungos muitų teritoriją ir per ją vežamos į ne Sąjungoje esančią paskirties vietą, transportas;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
4 b straipsnis (naujas)
3a)  Įterpiamas šis straipsnis:
„4b straipsnis
Tranzito draudimas
1.  Bet koks II priede išvardytų prekių tranzitas draudžiamas, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę.
2.  Nukrypdama nuo 1 dalies, kompetentinga institucija gali išduoti II priede išvardytų prekių tranzito leidimą, jei įrodoma, kad šalyje, į kurią tos prekės bus eksportuojamos, jos bus naudojamos tik viešai ekspozicijai muziejuje, atsižvelgiant į jų istorinę reikšmę.“
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
4 c straipsnis (naujas)
3b)  Įterpiamas šis straipsnis:
„4c straipsnis
Komercinės rinkodaros ir prekybos skatinimo draudimas
Internetinė ir neinternetinė komercinė rinkodara ir prekybos skatinimas Sąjungoje, kuriuos vykdo bet kokie fiziniai ir juridiniai asmenys ar bendrijos II priede išvardytų prekių perdavimo tikslu, yra draudžiami.“
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
6 straipsnio 1 dalis
1.  Sprendimus dėl paraiškų IIIa priede išvardytų prekių eksporto leidimui gauti kiekvienu atskiru atveju priima kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į visas susijusias aplinkybes, visų pirma į tai, ar per praėjusius trejus metus kita valstybė narė nėra atmetusi paraiškos iš esmės tokių pačių prekių eksportui leidimui gauti, ir atsižvelgdamos į numatomą galutinio naudojimo paskirtį ir nukreipimo riziką.
1.  Sprendimus dėl paraiškų III ir IIIa prieduose išvardytų prekių eksporto leidimui gauti kiekvienu atskiru atveju priima kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į visas susijusias aplinkybes, visų pirma į tai, ar per praėjusius trejus metus kita valstybė narė nėra atmetusi paraiškos iš esmės tokių pačių prekių eksporto leidimui gauti, ir atsižvelgdamos į numatomą galutinio naudojimo paskirtį ir nukreipimo riziką.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)
5a)  6 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Kompetentinga institucija, atsižvelgdama į visus svarbius įrodymus, kartu su valstybėmis narėmis turi užtikrinti, kad visos įmonės, platinančios saugumo įrangą, ir įmonės, organizuojančios prekybos muges ir kitus renginius, kuriuose minėta įranga platinama, būtų informuotos apie tai, jog tokia įranga galėtų būti naudojama kankinimui ir kitokiam žiauriam, žeminančiam ar nežmoniškam elgesiui ir baudimui, ir kad platinti tokią įrangą gali būti uždrausta ir gali būti panaikinti su tuo susiję leidimai.“
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
6 straipsnio 2 dalis
5b)  6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Kompetentinga institucija neišduoda leidimo, jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad trečiosios šalies teisėsaugos institucija arba fizinis ar juridinis asmuo III priede išvardytas prekes galėtų naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, įskaitant teismo skirtos mirties bausmės vykdymą.
„2. Kompetentinga institucija neišduoda leidimo, jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad trečiosios šalies teisėsaugos institucija arba fizinis ar juridinis asmuo III ir IIIa prieduose išvardytas prekes galėtų naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, įskaitant teismo skirtos fizinės bausmės vykdymą.
Kompetentinga institucija atsižvelgia į:
Kompetentinga institucija atsižvelgia į:
–  turimus tarptautinio teismo sprendimus,
–  turimus tarptautinio teismo sprendimus,
–  JT, Europos Tarybos ir ES kompetentingų organų išvadas ir Europos Tarybos Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą bei JT specialiojo pranešėjo kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo klausimais ataskaitas.
–  JT, Europos Tarybos ir ES kompetentingų organų išvadas ir Europos Tarybos Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą bei JT specialiojo pranešėjo kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo klausimais ataskaitas.
Gali būti atsižvelgiama į kitą susijusią informaciją, įskaitant turimus nacionalinių teismų sprendimus, ataskaitas ir kitą pilietinės visuomenės organizacijų parengtą informaciją bei informaciją apie paskirties šalies taikytus II ir III prieduose išvardytų prekių eksporto apribojimus.
Gali būti atsižvelgiama į kitą susijusią informaciją, įskaitant priimtus nacionalinių teismų sprendimus, ataskaitas ar kitą pilietinės visuomenės organizacijų parengtą informaciją bei informaciją apie paskirties šalies taikytus II, III ir IIIa prieduose išvardytų prekių eksporto apribojimus.“
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
6 a straipsnis (naujas)
5c)  Įterpiamas šis straipsnis:
„6a straipsnis
Reikalavimas turėti tranzito leidimą
1.  Reikalaujama turėti III arba IIIa priede išvardytų prekių tranzito leidimą, jei ekonominės veiklos vykdytoją valstybės narės, per kurios teritoriją vyksta tranzitas, kompetentingos institucijos informavo, kad atitinkamos prekės, visos arba iš dalies, yra arba gali būti skirtos mirties bausmės vykdymui, kankinimui arba kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui arba baudimui.
2.  Jei ekonominės veiklos vykdytojas žino, kad III arba IIIa priede išvardytos tranzitu gabenamos prekės, visos arba iš dalies, skirtos mirties bausmės vykdymui, kankinimui arba kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui arba baudimui, jis turi informuoti kompetentingas institucijas, kurios sprendžia, ar tikslinga atitinkamam tranzitui reikalauti leidimo, ar ne.
3.  Valstybė narė, pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis nustatanti leidimo reikalavimą III arba IIIa priede neišvardytų prekių tranzitui, informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją.“
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
7 a straipsnio 1 dalis
1.  Tarpininkams draudžiama teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje tarpininkavimo paslaugas, susijusias su III priede išvardytomis prekėmis, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę, jeigu tarpininkai žino ar turi priežasčių įtarti, kad tokių prekių siuntos dalis yra arba gali būti skirta naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui šalyje, kuri nepriklauso Sąjungos muitų teritorijai.
1.  Tarpininkams draudžiama teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje tarpininkavimo paslaugas, susijusias su III ir IIIa prieduose išvardytomis prekėmis, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę, jeigu tarpininkai žino ar turi priežasčių įtarti, kad tokių prekių siuntos dalis yra arba gali būti skirta naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui šalyje, kuri nepriklauso Sąjungos muitų teritorijai.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
7 a straipsnio 2 dalis
2.  Techninės pagalbos teikėjams draudžiama teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje techninę pagalbą, susijusią su III priede išvardytomis prekėmis, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę, jeigu teikėjai žino ar turi priežasčių įtarti, kad kai kurios arba visos prekės yra arba gali būti skirtos naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui šalyje, kuri nepriklauso Sąjungos muitų teritorijai.
2.  Techninės pagalbos teikėjams draudžiama teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje techninę pagalbą, susijusią su III ir IIIa prieduose išvardytomis prekėmis, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę, jeigu teikėjai žino ar turi priežasčių įtarti, kad kai kurios arba visos prekės yra arba gali būti skirtos naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui šalyje, kuri nepriklauso Sąjungos muitų teritorijai. Techninės pagalbos teikėjams taip pat draudžiama duoti nurodymus, patarimus, organizuoti mokymą ar perduoti darbo žinias ar įgūdžius, kurie galėtų padėti vykdyti mirties bausmę, kankinimus ar kitokį žiaurų, nežmonišką arba žeminantį elgesį arba baudimą.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
7 a a straipsnis (naujas)
6a.  Įterpiamas šis straipsnis:
„7aa straipsnis
Keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais
Valstybės narės raginamos skatinti geriausią praktiką tarp techninės pagalbos teikėjų siekiant užtikrinti, kad ši pagalba teigiamai prisidėtų prie kovos su kankinimu ir kitokiu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu ar baudimu.“
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
7 c straipsnio 3 dalies 3.3 punktas (naujas)
„3.3. Komisija, prireikus bendradarbiaudama su valstybių narių ir trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, patvirtina geriausios patirties gaires galutinio prekių naudojimo tikrinimo srityje.“
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
III b skyriaus (naujo) 7 e straipsnis (naujas)
7a)  Įterpiamas šis skyrius:
„IIIb skyrius
Į sąrašą neįtrauktos prekės
7e straipsnis
Visaapimanti sąlyga
1.  Reikalaujama turėti šio reglamento prieduose neišvardytų prekių eksporto leidimą, jei valstybės narės, kurioje eksportuotojas yra įsisteigęs, kompetentingos institucijos eksportuotoją informavo, kad atitinkamos prekės, visos arba iš dalies, yra arba gali būti skirtos mirties bausmės vykdymui, kankinimui arba kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui arba baudimui.
2.  Jei eksportuotojas žino, kad jo siūlomos eksportuoti II, III arba IIIa priede neišvardytos prekės, visos arba iš dalies, yra skirtos mirties bausmės vykdymui, kankinimui arba kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui arba baudimui, jis turi pranešti valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs, institucijoms, kurios sprendžia, ar tikslinga atitinkamam eksportui reikalauti leidimo, ar ne.
3.  Valstybė narė, nustatanti leidimo reikalavimą pagal 1 ir 2 dalis II, III arba IIIa priede neišvardytų prekių eksportui, apie tai nedelsiant informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją ir nurodo tikslią leidimo reikalavimo nustatymo priežastį. Valstybės narės taip pat nedelsdamos informuoja Komisiją apie bet kokius priemonių, patvirtintų pagal 1 ir 2 dalis, pakeitimus.
4.  Kitos valstybės narės deramai atsižvelgia į šią informaciją ir informuoja apie tai savo muitinės administraciją ir kitas atitinkamas nacionalines institucijas.
5.  Jeigu to reikia dėl privalomos skubos priežasčių, Komisija priima deleguotuosius aktus, kuriais 1 ir 2 dalyse nurodytos prekės įtraukiamos į II, III arba IIIa priedą. Pagal šią dalį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 15b straipsnyje numatyta procedūra.
6.  Šis straipsnis netaikomas vaistams, apibrėžtiems Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB1a.
_________________________
1a.2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 67).“
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
8 straipsnio 6 dalis
6.  Nukrypstant nuo 5 dalies, jeigu gamintojas vaistus eksportuoja platintojui, gamintojas pateikia informaciją apie sudarytus susitarimus ir priemones, kurių buvo imtasi, siekiant užkirsti kelią šių vaistų naudojimui mirties bausmei vykdyti, apie paskirties šalį ir, jei turima, informaciją apie galutinį naudojimą ir prekių galutinius naudotojus.
6.  Nukrypstant nuo 5 dalies, jeigu gamintojas vaistus eksportuoja platintojui, gamintojas pateikia informaciją apie sudarytus susitarimus ir priemones, kurių buvo imtasi, siekiant užkirsti kelią šių vaistų naudojimui mirties bausmei vykdyti, apie paskirties šalį ir, jei turima, informaciją apie galutinį naudojimą ir prekių galutinius naudotojus. Pateikus prašymą, ši informacija prieinama atitinkamai nepriklausomai priežiūros įstaigai, kaip antai nacionalinis prevencijos mechanizmas, sukurtas pagal Jungtinių Tautų konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą, arba nacionalinei žmogaus teisių institucijai valstybėje narėje.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
10 straipsnio 2 dalis
8a)  10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Jei muitinės deklaracija yra parengiama II arba III prieduose išvardytoms prekėms ir jei patvirtinama, kad numatytam eksportui arba importui nėra išduotas leidimas pagal šį reglamentą, muitinė sulaiko deklaruotas prekes ir nurodo, kad galima pateikti paraišką leidimui gauti pagal šį reglamentą. Jei paraiška leidimui gauti nepateikiama per šešis mėnesius nuo sulaikymo arba jei kompetentinga institucija tokią paraišką atmeta, muitinė sunaikina sulaikytas prekes pagal taikomus nacionalinės teisės aktus.
„2. Jei muitinės deklaracija yra parengiama II, III arba IIIa priede išvardytoms prekėms ir jei patvirtinama, kad numatytam eksportui arba importui nėra išduotas leidimas pagal šį reglamentą, muitinė sulaiko deklaruotas prekes ir nurodo, kad galima pateikti paraišką leidimui gauti pagal šį reglamentą. Jei paraiška leidimui gauti nepateikiama per šešis mėnesius nuo sulaikymo arba jei kompetentinga institucija tokią paraišką atmeta, muitinė sunaikina sulaikytas prekes pagal taikomus nacionalinės teisės aktus.“
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
12 a straipsnio 2 dalis
2.  Jeigu Komisija mano, kad tokiame prašyme neatsižvelgiama į vieną ar kelis iškeltus klausimus arba reikia papildomos informacijos apie vieną ar kelis iškeltus klausimus, ji gali per tris mėnesius paprašyti prašančiosios valstybės narės pateikti papildomą informaciją. Ji nurodo klausimus, dėl kurių būtina pateikti papildomos informacijos.
2.  Gavusi 1 dalyje nurodytą prašymą Komisija nedelsdama informuoja visas valstybes nares ir išplatina iš prašančiosios valstybės narės gautą informaciją. Kol Komisija priims galutinį sprendimą, valstybės narės gali nedelsdamos sustabdyti prašyme nurodytų prekių perdavimą. Jeigu Komisija mano, kad tokiame prašyme neatsižvelgiama į vieną ar kelis iškeltus klausimus arba reikia papildomos informacijos apie vieną ar kelis iškeltus klausimus, ji gali per tris mėnesius paprašyti prašančiosios valstybės narės pateikti papildomą informaciją. Ji nurodo klausimus, dėl kurių būtina pateikti papildomos informacijos.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
12 a straipsnio 3 dalis
3.  Jei Komisija mano, kad nebūtina prašyti papildomos informacijos, arba, jei taikoma, gavusi papildomos prašomos informacijos, ji per šešis mėnesius pradeda procedūrą, skirtą prašomam daliniam pakeitimui priimti, arba nurodo prašančiajai valstybei narei priežastis, kodėl tokia procedūra nebuvo pradėta.
3.  Jei Komisija mano, kad nebūtina prašyti papildomos informacijos, arba, jei taikoma, gavusi papildomos prašomos informacijos, ji per tris mėnesius pradeda procedūrą, skirtą prašomam daliniam pakeitimui priimti, arba nurodo prašančiajai valstybei narei priežastis, kodėl tokia procedūra nebuvo pradėta.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
13 straipsnio 1 dalis
12a)  13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1.  Nepažeidžiant 11 straipsnio, Komisija ir valstybės narės, gavusios prašymą, viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir teikia viena kitai visą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie išduotus ir atmestus leidimus.
„1. Nepažeidžiant 11 straipsnio, kiekviena valstybė narė informuoja Komisiją apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir teikia visą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie išduotus ir atmestus leidimus, taip pat informaciją, susijusią su priemonėmis, kurių imtasi atsižvelgiant į tikslinę galutinio naudojimo nuostatą. Komisija persiunčia šią informaciją kitoms valstybėms narėms.“
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)
12b)  13 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„3a. Komisija, pasinaudodama 3 dalyje nurodytomis metinėmis veiklos ataskaitomis, parengia metinę ataskaitą. Ši ataskaita skelbiama viešai.“
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
15 a straipsnis
15 a straipsnis
Išbraukta.
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo … Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 12 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.  Pagal 12 straipsnį (-ius) priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
15 c straipsnis (naujas)
15a)  Įterpiamas šis straipsnis:
„15c straipsnis
Kovos su kankinimu koordinavimo grupė
1.  Įsteigiama Komisijos atstovo pirmininkaujama Kovos su kankinimu koordinavimo grupė. Kiekviena valstybė narė skiria atstovą į šią grupę. Ji nagrinėja visus su šio reglamento taikymu susijusius klausimus, kuriuos gali iškelti pirmininkas arba valstybės narės atstovas.
2.  Koordinavimo grupė, bendradarbiaudama su Komisija, imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad kompetentingos institucijos tiesiogiai bendradarbiautų ir keistųsi informacija, visų pirma siekiant panaikinti riziką, kad dėl galimų eksporto kontrolės taikymo prekėms, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, skirtumų bus nukreipiami prekybos srautai.
3.  Kovos su kankinimu koordinavimo grupės pirmininkas, kada tik jis mano, kad reikia, konsultuojasi su eksportuotojais, tarpininkais ir kitais svarbiais suinteresuotaisiais asmenimis, taip pat iš visų pilietinės visuomenės grupių, turinčių atitinkamų ekspertinių žinių klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas.
4.  Komisija raštu pateikia Europos Parlamentui metinę ataskaitą dėl Kovos su kankinimu koordinavimo grupės veiklos, tyrimų ir konsultacijų; šiai ataskaitai taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnis.“
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
15 d straipsnis (naujas)
15b)  Įterpiamas šis straipsnis:
„15d straipsnis
1.  Ne vėliau kaip ...* ir vėliau kas trejus metus Komisija įvertina, kaip įgyvendinamas šis reglamentas, ir teikia Europos Parlamentui ir Tarybai išsamią įgyvendinimo ir poveikio vertinimo ataskaitą, į kurią gali būti įtraukta pasiūlymų dėl jo dalinių pakeitimų. Valstybės narės teikia Komisijai visą informaciją, kuri būtina šiai ataskaitai parengti.
2.  Atskiruose ataskaitos skirsniuose pateikiama informacija apie:
a)  Kovos su kankinimu koordinavimo grupę ir jos veiklą, tyrimus ir konsultacijas. Komisijos pateikiama informacija apie Koordinavimo grupės tyrimus ir konsultacijas laikoma konfidencialia pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnį. Informacija bet kuriuo atveju laikoma konfidencialia, jei tikėtina, kad jos atskleidimas gali turėti didelių neigiamų pasekmių tokios informacijos teikėjui ar šaltiniui;
b)  valstybių narių informaciją apie nacionalinius licencijavimo sprendimus, valstybių narių pranešimus Komisijai, valstybių narių tarpusavio perspėjimo ir konsultavimosi mechanizmą, informacijos paskleidimą ir vykdymo užtikrinimą.
c)  išsamią pateiktą informaciją apie priemonių, kurių pagal 17 straipsnį ėmėsi valstybės narės, pobūdį ir poveikį, įskaitant valstybių narių įdiegtų sankcijų tvarkos veikimą, ir vertinimą, ar šios sankcijos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
______________
* treji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.“
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)
15c)  17 straipsnis papildomas šia dalimi:
„2a. Komisija įvertina, ar valstybių narių nustatytos taisyklės dėl sankcijų yra panašaus pobūdžio ir turi panašų poveikį.“
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punkto -a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
III priedo 2 stulpelio 1 ir 2 punktai
-a) III priedo antro stulpelio 1 ir 2 punktai pakeičiami taip:
1.  Prekės, sukurtos žmonėms surakinti:
„1. Prekės, sukurtos žmonėms surakinti:
1.1.  Pančiai ir grandinės žmonių grupei surakinti
1.1.  Pančiai ir grandinės žmonių grupei surakinti
Pastabos
Pastabos
1.  Pančiai yra suvaržymo priemonės, kurias sudaro du antrankiai ar žiedai su užraktu ir juos jungiančia grandine ar strypu.
1.  Pančiai yra suvaržymo priemonės, kurias sudaro du antrankiai ar žiedai su užraktu ir juos jungiančia grandine ar strypu.
2.  Šis punktas netaikomas kojų surakinimo įrankiams ir grandinėms žmonių grupei surakinti, kurių draudimas nustatytas II priedo 2.3 punkte.
2.  Šis punktas netaikomas kojų surakinimo įrankiams ir grandinėms žmonių grupei surakinti, kurių draudimas nustatytas II priedo 2.3 punkte.
3.  Šis punktas netaikomas paprastiems antrankiams. Paprasti antrankiai yra antrankiai, kurie tenkina visas tolesnes sąlygas:
3.  Šis punktas netaikomas paprastiems antrankiams. Paprasti antrankiai yra antrankiai, kurie tenkina visas tolesnes sąlygas:
—užrakintų antrankių bendras ilgis, įskaitant grandinę, matuojant nuo vieno antrankio išorinio krašto iki kito antrankio išorinio krašto, yra 150–280 mm;
—užrakintų antrankių bendras ilgis, įskaitant grandinę, matuojant nuo vieno antrankio išorinio krašto iki kito antrankio išorinio krašto, yra 150–280 mm;
—kiekvieno antrankio vidaus apimtis yra ne didesnė kaip 165 mm, kai užrakinant mechanizmas užkabinamas už paskutinio danties;
—kiekvieno antrankio vidaus apimtis yra ne didesnė kaip 165 mm, kai užrakinant mechanizmas užkabinamas už paskutinio danties;
—kiekvieno antrankio vidaus apimtis yra ne mažesnė kaip 200 mm, kai užrakinant mechanizmas užkabinamas už paskutinio danties; taip pat
—kiekvieno antrankio vidaus apimtis yra ne mažesnė kaip 200 mm, kai užrakinant mechanizmas užkabinamas už paskutinio danties; taip pat
—antrankiai nepritaikyti fiziniam skausmui ar kančiai sukelti.
—antrankiai nepritaikyti fiziniam skausmui ar kančiai sukelti.
1.2.  Atskiri antrankiai ar žiedai su užraktu, kurių vidaus apimtis yra ne didesnė kaip 165 mm, kai užrakinant mechanizmas užkabinamas už paskutinio danties
1.2.  Atskiri antrankiai ar žiedai su užraktu, kurių vidaus apimtis yra ne didesnė kaip 165 mm, kai užrakinant mechanizmas užkabinamas už paskutinio danties
Pastaba
Pastaba
Į šį punktą įtrauktos kaklo surakinimo priemonės ir kiti individualūs antrankiai ar žiedai su užraktu, grandine sujungti su paprastais antrankiais.
Į šį punktą įtrauktos kaklo surakinimo priemonės ir kiti individualūs antrankiai ar žiedai su užraktu, grandine sujungti su paprastais antrankiais.
1.3.Gobtuvai nuo apspjovimo: gobtuvai, įskaitant iš tinklo pagamintus gobtuvus su apspjauti neleidžiančiu uždangalu burnai
1.3.Gobtuvai nuo apspjovimo: gobtuvai, įskaitant iš tinklo pagamintus gobtuvus su apspjauti neleidžiančiu uždangalu burnai
Pastaba
Pastaba
Į šį punktą įtraukti gobtuvai nuo apspjovimo, grandine sujungti su paprastais antrankiais.
Į šį punktą įtraukti gobtuvai nuo apspjovimo, grandine sujungti su paprastais antrankiais.
1.3.a Kėdės, gultai ir lovos su pritvirtintomis juostomis.
2.  Ginklai ir įtaisai, skirti riaušėms malšinti arba savigynai:
2.  Ginklai ir įtaisai, skirti riaušėms malšinti arba savigynai:
2.1.  Nešiojamieji elektros iškrovos ginklai, kurie kiekvienąkart naudojant elektros šoką gali būti nukreipiami tik į vieną asmenį, įskaitant elektros šoko lazdas, elektros šoko skydus, šaunamuosius apsvaiginimo ginklus, šaunamuosius ginklus su elektrošokiniais antgaliais ir kitus panašius ginklus
2.1.  Nešiojamieji elektros iškrovos ginklai, kurie kiekvienąkart naudojant elektros šoką gali būti nukreipiami tik į vieną asmenį, įskaitant elektros šoko lazdas, elektros šoko skydus, šaunamuosius apsvaiginimo ginklus, šaunamuosius ginklus su elektrošokiniais antgaliais ir kitus panašius ginklus
Pastabos
Pastabos
1.  Šis punktas netaikomas elektros šoko diržams ir kitiems įtaisams, įtrauktiems į II priedo 2.1 punktą.
1.  Šis punktas netaikomas elektros šoko diržams ir kitiems įtaisams, įtrauktiems į II priedo 2.1 punktą.
2.  Šis punktas netaikomas individualiems elektros šoko įtaisams, kuriuos naudotojas nešiojasi savigynos tikslais.
2.  Šis punktas netaikomas individualiems elektros šoko įtaisams, kuriuos naudotojas nešiojasi savigynos tikslais.
2.2.  Rinkiniai, apimantys visus pagrindinius komponentus, kurių reikia nešiojamiesiems elektros iškrovos ginklams, kuriems taikomas 2.1 punktas, surinkti
2.2.  Rinkiniai, apimantys visus pagrindinius komponentus, kurių reikia nešiojamiesiems elektros iškrovos ginklams, kuriems taikomas 2.1 punktas, surinkti
Pastaba
Pastaba
Pagrindiniais komponentais laikomos šios prekės:
Pagrindiniais komponentais laikomos šios prekės:
—elektros šoką sukeliantis įtaisas;
—elektros šoką sukeliantis įtaisas;
—jungiklis su nuotoliniu valdymu arba be jo ir
—jungiklis su nuotoliniu valdymu arba be jo ir
—elektrodai arba atitinkamais atvejais laidai, kuriais sukeliamas elektros šokas.
—elektrodai arba atitinkamais atvejais laidai, kuriais sukeliamas elektros šokas.
2.3.  Stacionarūs arba pritvirtinami elektros iškrovos ginklai, kurie apima didelį plotą ir kuriais elektros šokas gali būti nukreiptas į kelis asmenis
2.3.  Stacionarūs arba pritvirtinami elektros iškrovos ginklai, kurie apima didelį plotą ir kuriais elektros šokas gali būti nukreiptas į kelis asmenis
2.3.a Akustinių bangų įtaisai, naudojami miniai ir (arba) riaušėms valdyti.
2.3.b Milimetrinių bangų ginklai.“
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis
1 straipsnio 6 punktas ir ta 1 straipsnio 7 punkto dalis, kuria įterpiamas 7d straipsnis, taikomi nuo 2015 m. sausio 1 d.
1 straipsnio 6 punktas ir ta 1 straipsnio 7 punkto dalis, kuria įterpiamas 7d straipsnis, taikomi nuo 2016 m. vasario 1 d.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
III b priedas
Beninas
Išbraukta.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
III b priedas
Gabonas
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
III b priedas
Liberija
Išbraukta.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
III b priedas
Madagaskaras
Išbraukta.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
III b priedas
Mongolija
Išbraukta.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
III b priedas
San Tomė ir Prinsipė
Išbraukta.

(1) Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A8-0267/2015).


Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai *
PDF 549kWORD 252k
2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2015)0135),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0085/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A8-0306/2015),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a nurodomoji dalis (nauja)
atsižvelgdama į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į tai, kad turi būti užtikrinama teisė į asmens duomenų apsaugą ir laisvė užsiimti verslu,
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)   tarpvalstybinio masto mokesčių vengimo, agresyvaus mokesčių planavimo ir žalingos mokesčių konkurencijos keliama problema labai išaugo ir kelia didelį susirūpinimą Sąjungoje ir pasauliniu lygmeniu. Mokesčių bazės erozija labai sumažina nacionalines mokestines pajamas, o tai trukdo valstybėms narėms taikyti augimui palankią mokesčių politiką. Visų pirma, dėl sprendimų, susijusių su mokesčiais pagrįstomis struktūromis, smarkiai sumažėja dirbtinai didelių pajamų sumų apmokestinimo lygis išankstinį sprendimą priimančioje šalyje ir dėl to gali dirbtinai sumažėti apmokestintinos pajamų sumos bet kurioje kitoje susijusioje šalyje. Todėl būtina skubiai padidinti skaidrumą. Tuo tikslu būtina patobulinti Tarybos direktyva 2011/16/EU13 nustatytas priemones ir mechanizmus;
(1)   mokesčių vengimo tarpvalstybiniu mastu, agresyvaus mokesčių planavimo ir žalingos mokesčių konkurencijos keliama problema labai išaugo ir kelia didelį susirūpinimą Sąjungoje ir pasauliniu lygmeniu. Dėl mokesčių bazės erozijos labai sumažėja nacionalinės mokestinės pajamos, o tai trukdo valstybėms narėms taikyti augimui palankią mokesčių politiką, sukelia konkurencijos iškraipymus, dėl kurių nukenčia įmonės, ypač MVĮ, kurios tvarkingai moka savo mokesčius, ir mokesčiai perkeliami mažiau judiems veiksniams, kaip antai darbui ir vartojimui. Tačiau tam tikrais atvejais dėl sprendimų, susijusių su mokesčiais pagrįstomis struktūromis, sumažėjo dirbtinai didelių pajamų sumų apmokestinimo lygis išankstinį sprendimą priimančioje šalyje ir dėl to susidarė dirbtinai mažos pajamų sumos, apmokestintinos kitose susijusiose šalyse, taigi sumažėjo apmokestinimo bazė tose valstybėse narėse. Todėl būtina skubiai padidinti tikslinį skaidrumą ir gerinti informacijos mainus, bent laikantis EBPO standartų. Tuo tikslu reikia patobulinti Tarybos direktyva 2011/16/EU13 nustatytas priemones ir mechanizmus;
__________________
__________________
13 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011 3 11, p. 1).
13 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011 3 11, p. 1).
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  reaguodamas į „LuxLeaks“ skandalą ir šiuo pranešimu Europos Parlamentas išreiškia savo tvirtą pasiryžimą netoleruoti mokesčių slėpimo ir mokesčių vengimo, taip pat propaguoti sąžiningą mokesčių naštos paskirstymą piliečiams ir bendrovėms;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2)   2014 m. gruodžio 18 d. posėdžiavusios Europos Vadovų Tarybos išvadose pabrėžtas skubus poreikis dėti daugiau pastangų kovoje su mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu ir pasauliniu, ir Sąjungos lygmenimis. Akcentuodama skaidrumo reikšmę, Europos Vadovų Taryba pritarė Komisijos ketinimui pateikti pasiūlymą dėl automatinių informacijos apie sprendimus dėl mokesčių mainų Sąjungoje;
(2)   2014 m. gruodžio 18 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose pabrėžtas skubus poreikis dėti daugiau pastangų kovojant su mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu tiek pasauliniu, tiek Europos lygmenimis. Akcentuodama skaidrumo ir atitinkamos informacijos mainų svarbą, Europos Vadovų Taryba palankiai įvertino Komisijos ketinimą pateikti pasiūlymą dėl automatinių informacijos apie sprendimus dėl mokesčių mainų Sąjungoje;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
(4)   tačiau veiksmingiems spontaniškiems informacijos apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainams trukdo keletas svarbių praktinių sunkumų, tokių kaip sprendimus priimančiai valstybei narei suteikta diskrecija pasirinkti, kurios kitos valstybės narės turėtų būti informuotos;
(4)   tačiau veiksmingiems spontaniškiems informacijos apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainams trukdo keletas svarbių praktinių sunkumų, kaip antai tai, kad sprendimus priimančiai valstybei narei leidžiama savo nuožiūra nuspręsti, kurios kitos valstybės narės turėtų būti informuotos, taip pat silpna stebėsenos sistema, dėl kurios Komisijai sunku nustatyti bet kokius reikalavimo keistis informacija pažeidimus;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  veiksmingai keičiantis informacija apie mokesčius ir ją tvarkant ir dėl to atsiradus tarpusavio spaudimui būtų daromas stiprus atgrasomasis poveikis žalingos mokesčių praktikos taikymui ir valstybėms narėms bei Komisijai būtų sudarytos sąlygos turėti visą susijusią informaciją, siekiant imtis veiksmų prieš tokią praktiką;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
(5)  galimybė atsisakyti suteikti informaciją, jei dėl to būtų atskleista komercinė, pramoninė ar profesinė paslaptis arba komercinis procesas, arba informacija, kurios atskleidimas prieštarautų viešajai politikai, nebūtų taikoma privalomų automatinių informacijos apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainų nuostatoms, kad nebūtų sumažintas tų mainų efektyvumas. Tiems komerciniams interesams apsaugoti turėtų pakakti to, kad informacija, kuria privaloma keistis su visomis valstybėmis narėmis, yra riboto pobūdžio;
(5)  galimybė atsisakyti suteikti informaciją, jei dėl to būtų atskleista komercinė, pramoninė ar profesinė paslaptis arba komercinis procesas, arba informacija, kurios atskleidimas prieštarautų viešajai politikai, neturi būti taikoma privalomų automatinių informacijos apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainų nuostatoms, kad nebūtų sumažintas tų mainų efektyvumas. Tiems komerciniams interesams apsaugoti pakanka to, kad informacija, kuria privaloma keistis su visomis valstybėmis narėmis, yra riboto pobūdžio;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  išankstiniai sprendimai dėl mokesčių ir kainodaros tvarka gali būti tarpvalstybinio pobūdžio, nors jie susiję tik su nacionaliniais sandoriais. Tai ypač taikytina pakopiniams sandoriams, kai išankstiniai sprendimai dėl mokesčių ir kainodaros tvarka taikomi pradiniams nacionaliniams sandoriams, neatsižvelgiant į tolesnius (tarpvalstybinius) sandorius;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(5b)  siekiant išvengti, kad dėl skirtingos nacionalinės administracinės praktikos mokestiniai susitarimai nebūtų savo nuožiūra traktuojami skirtingai, išankstinių sprendimų ir išankstinės kainodaros tvarkos terminų apibrėžtys turėtų būti taikomos visiems mokestiniams susitarimams neatsižvelgiant į tai, ar jie sudaryti formaliai ar neformaliai, ir nepriklausomai nuo to, ar jie yra privalomo ar neprivalomo pobūdžio;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(5c)  išankstiniais sprendimais dėl mokesčių sudaromos palankesnės sąlygos nuosekliam ir skaidriam teisės aktų taikymui;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(5d)  skaidriomis mokesčių taisyklėmis mokesčių mokėtojams ir verslui suteikiamas teisinis tikrumas ir skatinamos investicijos;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
(6)   norint, kad privalomi automatiniai išankstinių tarpvalstybinių sprendimų ir išankstinės kainodaros tvarkos mainai būtų naudingi, informacija turi būti perduota iškart po to, kai jie yra priimami, taigi reikėtų nustatyti, kad ta informacija turėtų būti perduodama reguliariais tarpsniais;
(6)   norint, kad privalomi automatiniai informacijos apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainai būtų naudingi, informacija apie tuos sprendimus ir tvarką turėtų būti pateikiama nedelsiant po to, kai jie yra priimami. Įsipareigojimų nevykdymo atveju gali būti nustatytos veiksmingos ir efektyvios sankcijos;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
(7)   atliekant privalomus automatinius išankstinių tarpvalstybinių sprendimų ir išankstinės kainodaros tvarkos mainus visais atvejais visoms valstybėms narėms būtų perduodamas iš anksto nustatytų pagrindinės informacijos elementų rinkinys. Komisija turėtų priimti visas priemones, kurių reikia norint standartizuoti tokios informacijos perdavimą, laikydamasi Direktyvoje 2011/16/EB nurodytos tvarkos, kuria nustatoma informacijos mainams naudotina standartinė forma. Ta tvarka taip pat turi būti naudojama priimant visas būtinas informacijos mainų įgyvendinimo priemones ir nustatant praktinę jų tvarką;
(7)   vykdant privalomus automatinius informacijos apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainus visais atvejais visoms valstybėms narėms turėtų būti pateikiamas iš anksto nustatytų pagrindinės informacijos elementų rinkinys. Komisija turėtų priimti visas priemones, kurių reikia norint standartizuoti tokios informacijos perdavimą, laikydamasi Direktyvoje 2011/16/EB nurodytos tvarkos, kuria nustatoma informacijos mainams naudotina standartinė forma. Ta tvarka taip pat turi būti naudojama priimant visas būtinas informacijos mainų įgyvendinimo priemones ir nustatant praktinę jų tvarką;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
(8)  valstybės narės turėtų keistis pagrindine informacija, kuri taip pat turi būti perduodama Komisijai. Tai sudarytų sąlygas Komisijai bet kuriuo metu stebėti ir įvertinti, kiek efektyviai vykdomi automatiniai informacijos apie tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainai. Toks informacijos perdavimas neatleis valstybių narių nuo pareigos informuoti Komisiją apie bet kokią valstybės pagalbą;
(8)  valstybės narės turėtų keistis pagrindine informacija, kuri taip pat turi būti perduodama Komisijai, nes Komisija turėtų galėti nepriklausomai įvertinti, ar tokia informacija yra svarbi siekiant nustatyti neteisėtą valstybės pagalbą. Ši pagrindinė informacija turėtų sudaryti sąlygas Komisijai bet kuriuo metu veiksmingai stebėti ir įvertinti, kiek efektyviai vykdomi automatiniai informacijos apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainai, ir užtikrinti, kad sprendimai neturėtų neigiamo poveikio vidaus rinkai. Toks informacijos perdavimas neatleis valstybių narių nuo pareigos informuoti Komisiją apie bet kokią valstybės pagalbą;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)  anksčiau nei 2018 m. spalio 1 d. valstybės narės turėtų pateikti Komisijai šios direktyvos veiksmingumo ex-post analizę;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
(9)   informacijos gaunančios valstybės narės grįžtamasis ryšys informaciją siunčiančiai valstybei narei yra būtinas efektyvios automatinių informacijos mainų sistemos veikimo elementas. Todėl tikslinga nustatyti priemones, kurios sudarytų sąlygas teikti grįžtamąją informaciją tais atvejais, kai informacija buvo panaudota ir kai pagal kitas Direktyvos 2011/16/ES nuostatos negalima teikti kitos grįžtamosios informacijos;
(9)   informaciją gaunančios valstybės narės atsiliepimai informaciją siunčiančiai valstybei narei yra būtinas veiksmingos automatinių informacijos mainų sistemos veikimo elementas, nes jie skatina valstybių narių administracinį bendradarbiavimą. Todėl tikslinga nustatyti priemones, kurios sudarytų sąlygas teikti grįžtamąją informaciją tais atvejais, kai informacija buvo panaudota ir kai pagal kitas Direktyvos 2011/16/ES nuostatas negalima teikti kitos grįžtamosios informacijos. Dėl to būtų sunkiau apeiti informaciją sukčiavimo tikslais;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis
(10)  kai valstybė narė prašo išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ar išankstinę kainodaros tvarką priėmusios valstybės narės pateikti papildomos informacijos, įskaitant visą tokių sprendimų ar tvarkos tekstą, ji turėtų galėti remtis Direktyvos 2011/16/ES 5 straipsniu, susijusiu su informacijos mainais gavus prašymą;
(10)  valstybė narė turėtų galėti remtis Direktyvos 2011/16/ES 5 straipsniu, susijusiu su informacijos mainais gavus prašymą, kai prašo pateikti papildomos informacijos, įskaitant visą išankstinių sprendimų ar išankstinės kainodaros tvarkos tekstą, iš tokius sprendimus ar kainodarą priėmusios valstybės narės ir bet kokius tekstus, dėl kurių vėliau atsiranda pakeitimų;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(10a)  teiginys „informacija, kuri, kaip galima numatyti, gali būti reikalinga“, kaip nurodyta Direktyvos 2011/16/ES 1 straipsnio 1 dalyje, turėtų būti patikslintas, kad būtų užkirstas kelias interpretacijoms mokesčių vengimo tikslais;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis
(11)  valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių pašalinti kliūtis, kurios galėtų kliudyti veiksmingai ir kuo plačiau privalomai automatiškai keistis informacija apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką;
(11)  valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių pašalinti kliūtis, kurios galėtų kliudyti veiksmingai ir kuo plačiau privalomai automatiškai keistis informacija apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)  siekiant padidinti skaidrumą piliečiams, Komisija, remdamasi centriniame registre saugoma informacija, turėtų paskelbti pagrindinių sprendimų dėl mokesčių, kurie buvo priimti praėjusiais metais, santrauką. Ta ataskaita turėtų apimti bent sprendimo dėl mokesčių turinio aprašymą, išankstinės kainodaros tvarkos nustatymo kriterijų aprašymą ir joje turėtų būti nurodyta (-os) valstybė (-ės) narė (-ės), kuriai (-ioms) sprendimas labiausiai gali turėti poveikio. Tai darydama Komisija turėtų laikytis šioje direktyvoje nustatytų konfidencialumo nuostatų;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(12b)  pageidautina, kad valstybės narės prašytų savo kompetentingų institucijų iš turimų darbuotojų skirti žmogiškųjų išteklių tokiai informacijai rinkti ir analizuoti;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(12c)  ne vėliau kaip 2017 m. birželio 26 d. turėtų pradėti veikti Sąjungos masto realiosios nuosavybės teisės registras, kuris padės aptikti galimus mokesčių vengimo ir pelno perkėlimo atvejus. Centrinio registro, skirto valstybių narių automatiniam keitimuisi informacija apie išankstinius sprendimus dėl mokesčių ir kainodaros tvarką, kuris būtų prieinamas valstybių narių mokesčių institucijoms ir atsakingiems administratoriams bei Komisijai, sukūrimas būtų svarbus žingsnis;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis
(15)   galiojančios nuostatos dėl konfidencialumo turėtų būti iš dalies pakeistos, kad atspindėtų informacijos apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką įtraukimą į privalomus automatinius informacijos mainus.
(15)   galiojančios nuostatos dėl konfidencialumo turėtų būti iš dalies pakeistos, kad jose atsispindėtų reikalavimas privalomus automatinius informacijos mainus taikyti ir informacijai apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a)  nepaprastai svarbu, kad tiesioginių mokesčių atveju būtų išlaikytas pagrindinis valstybių narių suverenumo mokesčių klausimais principas ir kad dabartiniu pasiūlymu nebūtų keliamas pavojus subsidiarumo principui;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
(16)   šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų pirma šia direktyva siekiama užtikrinti visapusišką pagarbą teisei į asmens duomenų apsaugą ir laisvę užsiimti verslu;
(16)   šia direktyva gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų pirma šia direktyva siekiama užtikrinti visapusišką pagarbą teisei į asmens duomenų apsaugą ir laisvei užsiimti verslu. Asmeniniai duomenys turėtų būti tvarkomi konkrečiais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir tik jei jie yra tinkami, aktualūs ir savo apimtimi neviršijantys tikslų. Bet kokie tokių teisių apribojimai turėtų būti taikomi tik tuo atveju, jei laikomasi Pagrindinių teisių chartijoje nustatytų sąlygų. Laikantis proporcingumo principo, apribojimai gali būti taikomi tuo atveju, jei jie atitinka būtinus ir tikruosius teisės aktuose nustatytus bendrojo intereso tikslus arba jei reikia apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis
(17)   kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti veiksmingą valstybių narių administracinį bendradarbiavimą tokiomis sąlygomis, kurios būtų suderinamos su tinkamu vidaus rinkos veikimu, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl vienodumo ir veiksmingumo poreikio to tikslo geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;
(17)   kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti veiksmingą valstybių narių administracinį bendradarbiavimą tokiomis sąlygomis, kurios būtų suderinamos su tinkamu vidaus rinkos veikimu, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl reikiamo vienodumo ir veiksmingumo to tikslo geriau siekti Europos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 9 punkto a papunktis
a)   taikant 8 straipsnio 1 dalį ir 8a straipsnį, sistemingas iš anksto nustatytos informacijos pateikimas kitai valstybei narei be išankstinio prašymo iš anksto nustatytais reguliariais intervalais; Taikant 8 straipsnio 1 dalį, turima informacija reiškia informaciją, kuri yra informaciją pateikiančios valstybės narės mokesčių dokumentuose ir kurią galima gauti taikant toje valstybėje narėje nustatytas informacijos rinkimo bei tvarkymo procedūras;
a)  straipsnio 1 dalyje ir 8a straipsnyje – sistemingas iš anksto nustatytos informacijos pateikimas kitai valstybei narei be išankstinio prašymo, pagal 8 straipsnio 1 dalies nuostatas vykdomas iš anksto nustatytais reguliariais intervalais. 8 straipsnio 1 dalyje nuoroda į turimą informaciją reiškia informaciją, kuri yra informaciją pateikiančios valstybės narės mokesčių dokumentuose ir kurią galima gauti taikant toje valstybėje narėje nustatytas informacijos rinkimo bei tvarkymo procedūras;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 14 punkto įžanginė dalis
14.  išankstinis tarpvalstybinis sprendimas – bet koks susitarimas, pranešimas arba bet kuri kita panašaus poveikio priemonė ar veiksmas, įskaitant tą, kuris priimamas mokesčių audito srityje, kuris:
14.  išankstinis sprendimas – bet koks susitarimas, pranešimas arba bet kuri kita panašaus poveikio priemonė ar veiksmas, įskaitant tą, kuris priimamas mokesčių audito srityje, nepriklausomai nuo to, ar jis priimtas formaliai ar neformaliai, yra teisiškai privalomo ar neprivalomo pobūdžio, kuris:
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 14 punkto a papunktis
a)  priimamas valstybės narės vyriausybės ar mokesčių administratoriaus arba jo teritorinių ar administracinių padalinių, arba kuris priimamas jų vardu ir yra skirtas bet kuriam asmeniui;
a)  priimamas ar paskelbiamas valstybės narės vyriausybės ar mokesčių administratoriaus arba jo teritorinių ar administracinių padalinių, arba kuris priimamas jų vardu ir kuriuo gali pasinaudoti vienas ar daugiau asmenų;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 14 punkto c papunktis
c)  susijęs su tarpvalstybiniu sandoriu arba su klausimu, ar dėl juridinio asmens vykdomos veiklos įsteigiama nuolatinė buveinė ar ne;
c)  susijęs su sandoriu arba su klausimu, ar dėl juridinio asmens kitoje valstybėje narėje vykdomos veiklos įsteigiama nuolatinė buveinė ar ne;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 14 punkto antra pastraipa
Tarpvalstybinis sandoris gali būti susijęs, be kita ko, su investavimu, prekių tiekimu, paslaugų teikimu, finansavimu arba materialiojo ar nematerialiojo turto naudojimu, ir neprivalo būti tiesiogiai susijęs su asmeniu, gaunančiu išankstinį tarpvalstybinį sprendimą;
Sandoris gali būti susijęs su investavimu, prekių tiekimu, paslaugų teikimu, finansavimu arba materialiojo ar nematerialiojo turto naudojimu, tuo neapsiribojant, ir neprivalo būti tiesiogiai susijęs su asmeniu, kuriam skirtas išankstinis sprendimas;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 15 punkto pirma pastraipa
15.  išankstinė kainodaros tvarka – bet koks susitarimas, pranešimas arba bet kuri kita panašaus poveikio priemonė ar veiksmas (įskaitant tą, kuris priimamas mokesčių audito srityje), kurį priima vienos ar kelių valstybių narių vyriausybės ar mokesčių administratorius, įskaitant jo teritorinius ar administracinius padalinius, arba kuris priimamas jų vardu ir yra skirtas bet kuriam asmeniui, kuris iš anksto nustato susijusių įmonių tarpvalstybinius sandorius, tiems sandoriams skirtus atitinkamus sandorių kainodaros nustatymo kriterijus arba nustato, kad pelnas priskiriamas nuolatinei buveinei.
15.  išankstinė kainodaros tvarka – bet koks susitarimas, pranešimas arba bet kuri kita panašaus poveikio priemonė ar veiksmas (įskaitant tą, kuris priimamas mokesčių audito srityje), kurį priima arba paskelbia vienos ar kelių valstybių narių vyriausybė ar mokesčių administratorius, įskaitant teritorinius ar administracinius padalinius, arba kuris priimamas jų vardu ir kuriuo gali pasinaudoti vienas ar daugiau asmenų, ir kuriame prieš susijusių įmonių sandorius nustatomi tiems sandoriams taikomi atitinkami sandorių kainodaros nustatymo kriterijai arba nustatomas pelno priskyrimas nuolatinei buveinei.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 16 punktas
16.  Taikant 14 punktą, tarpvalstybinis sandoris reiškia sandorį ar sandorius, kai:
Išbraukta
a)  ne visos sandorio ar sandorių šalys yra rezidentės mokesčių tikslais valstybėje narėje, priimančioje išankstinį tarpvalstybinį sprendimą, arba
b)  bet kuri iš sandorio ar sandorių šalių kartu yra rezidentė mokesčių tikslais daugiau nei vienoje jurisdikcijoje, arba
c)  viena iš sandorio ar sandorių šalių vykdo veiklą kitoje valstybėje narėje per nuolatinę buveinę, o sandoris ar sandoriai sudaro dalį visos nuolatinės buveinės veiklos. Tarpvalstybinis sandoris ar sandoriai taip pat apima vieno juridinio asmens nuostatas, taikomas veiklai kitoje valstybėje narėje, kurią tas asmuo vykdo per nuolatinę buveinę.
Taikant 15 punktą, tarpvalstybinis sandoris reiškia sandorį ar sandorius, kuriuose dalyvauja susijusios įmonės, iš kurių ne visos yra rezidentės mokesčių tikslais vienos valstybės narės teritorijoje.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 1 dalis
1.  Kompetentinga valstybės narės institucija, priimanti ar iš dalies keičianti išankstinį tarpvalstybinį sprendimą arba išankstinę kainodaros tvarką po šios direktyvos įsigaliojimo dienos, automatinių mainų būdu pateikia informaciją apie tai visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Europos Komisijai.
1.  Kompetentinga valstybės narės institucija, priimanti ar iš dalies keičianti išankstinį sprendimą arba išankstinę kainodaros tvarką po šios direktyvos įsigaliojimo dienos, automatinių mainų būdu pateikia informaciją apie tai visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Europos Komisijai.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 2 dalis
2.  Kompetentinga valstybės narės institucija taip pat pateiks visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Europos Komisijai informaciją apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką, kurie priimti per laikotarpį, prasidėjusį prieš dešimt metų iki šios direktyvos įsigaliojimo, bet kurie vis dar galioja šios direktyvos įsigaliojimo dieną.
2.  Kompetentinga valstybės narės institucija taip pat pateikia visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Europos Komisijai informaciją apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką, kurie priimti iki šios direktyvos įsigaliojimo, bet kurie vis dar galioja šios direktyvos įsigaliojimo dieną.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 3 dalis
3.  1 dalis netaikoma tuo atveju, kai išankstinis tarpvalstybinis sprendimas susijęs tik su vieno ar kelių fizinių asmenų mokesčių reikalais.
3.  1 dalis netaikoma tuo atveju, kai išankstinis sprendimas susijęs tik su vieno ar kelių fizinių asmenų mokesčių reikalais.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  1 dalis taip pat taikoma, kai prašymas dėl išankstinio sprendimo yra susijęs su teisine struktūra, neturinčia juridinio asmens statuso. Tokiu atveju išankstinį sprendimą priimanti valstybės narės kompetentinga institucija perduoda savo turimą informaciją visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir pasirūpina, kad steigimo memorandumas būtų perduotas kiekvieno steigiančio subjekto ir kiekvieno subjekto, kuriam skirtas sprendimas, buveinės valstybės narei.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 4 dalies a punktas
a)  informacijos mainų pagal 1 dalį atveju – per vieną mėnesį nuo ketvirčio, per kurį priimti arba iš dalies pakeisti išankstiniai tarpvalstybiniai sprendimai arba išankstinė kainodaros tvarka, pabaigos;
a)  informacijos mainų pagal 1 dalį atveju – iš karto arba ne vėliau kaip praėjus vienam mėnesiui po to, kai priimami arba iš dalies pakeičiami išankstiniai sprendimai arba išankstinė kainodaros tvarka;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 4 dalies b punktas
b)  informacijos mainų pagal 2 dalį atveju – iki 2016 m. gruodžio 31 d.
b)  informacijos mainų pagal 2 dalį atveju – per tris mėnesius nuo įsigaliojimo dienos.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 5 dalies b punktas
b)  išankstinio tarpvalstybinio sprendimo arba išankstinės kainodaros tvarkos turinį, įskaitant susijusios verslo veiklos arba sandorio ar sandorių aprašymą;
b)  išankstinio sprendimo arba išankstinės kainodaros tvarkos turinį, įskaitant susijusios verslo veiklos arba sandorio ar sandorių sekos aprašymą;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 5 dalies b a papunktis (naujas)
ba)  išankstinio sprendimo arba išankstinės kainodaros tvarkos nustatymo kriterijus, taip pat nustatytus laiko apribojimus, jeigu tokių yra, arba sąlygas, kuriomis remiantis sprendimas gali būti atšauktas;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 5 dalies d punktas
d)  kitų valstybių narių, kurios gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su išankstiniu tarpvalstybiniu sprendimu arba išankstine kainodaros tvarka, identifikavimą;
d)  kitų valstybių narių, kurios gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su išankstiniu sprendimu arba išankstine kainodaros tvarka, identifikavimą;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 5 dalies e punktas
e)  bet kurio asmens, išskyrus fizinį asmenį, kitose valstybėse narėse, kurios gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su išankstiniu tarpvalstybiniu sprendimu arba išankstine kainodaros tvarka, identifikavimą (nurodant, su kuria valstybe nare susijusieji asmenys yra susiję).
e)  bet kurio asmens, išskyrus fizinį asmenį, kitose valstybėse narėse, kurios gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su išankstiniu sprendimu arba išankstine kainodaros tvarka, identifikavimą (nurodant, su kuria valstybe nare susijusieji asmenys yra susiję).
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 5 dalies e a papunktis (naujas)
ea)  Europos mokesčių mokėtojo identifikavimo kodą (TIN), kai tik jis suteikiamas, kaip nurodyta 2012 m. Komisijos veiksmų plane dėl kovos su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 5 dalies e b papunktis (naujas)
eb)  kai, taikant de jure ar de facto mechanizmą, mokesčių mokėtojo apmokestinama bazė sumažinama nukrypstant nuo standartinių nuomonę priimančios valstybės narės taisyklių, pavyzdžiui, kai leidžiama taikyti didesnę nei įprasta amortizacijos normą arba atskaityti sąnaudas, kurias mokesčių mokėtojas patiria netiesiogiai arba faktiškai nepatiria – naudotų kriterijų ir taikytinos tvarkos aprašymą;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 5 dalies e c papunktis (naujas)
ec)  kai mokesčių mokėtojui taikomas apmokestinimo tarifas, kuris yra mažesnis už standartinį sprendimą priimančios valstybės narės tarifą – naudotų kriterijų ir taikytinos tvarkos aprašymą;
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 5 dalies e d papunktis (naujas)
ed)  kai subjektas, kuriam taikomas mechanizmas, yra įsteigtas trečiojoje šalyje, kurioje apmokestinimo nėra arba jis yra daug palankesnis – naudotų kriterijų ir taikyto mechanizmo aprašymą.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 6 dalis
6.   Nustatydama 20 straipsnio 5 dalyje nurodytą standartinę formą, kad palengvintų mainus, Komisija priima bet kokias priemones ir praktines nuostatas, būtinas šiam straipsniui įgyvendinti, įskaitant priemones, skirtas šio straipsnio 5 dalyje nurodytos informacijos pranešimui standartizuoti.
6.   Vykdydama 20 straipsnio 5 dalyje nurodytos standartinės formos nustatymo procedūrą, Komisija, kad palengvintų informacijos mainus, priima bet kokias priemones ir praktines nuostatas, būtinas šiam straipsniui įgyvendinti, įskaitant priemones, skirtas šio straipsnio 5 dalyje nurodytos informacijos pranešimui standartizuoti. Komisija padeda valstybėms narėms, kurios su mokesčiais susijusius įgaliojimus suteikė decentralizuotoms teritorinėms ar administracinėms įstaigoms, siekiant užtikrinti, kad jos vykdytų savo pareigą, rengiant toms įstaigoms mokymus ir teikiant paramą.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 7 dalis
7.  Kompetentinga institucija, kuriai informacija pateikiama pagal 1 dalį, nedelsdama ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo jos gavimo, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, informaciją suteikusiai kompetentingai institucijai patvirtina, kad informacija gauta.
7.  Kompetentinga institucija, kuriai informacija pateikiama pagal 1 dalį, nedelsdama ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo jos gavimo, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, informaciją suteikusiai kompetentingai institucijai patvirtina, kad informacija gauta, tuo būdu palengvindama efektyvios automatinių informacijos mainų sistemos veikimą.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 8 dalis
8.  Pagal 5 straipsnį valstybės narės gali paprašyti valstybės narės, priėmusios išankstinį tarpvalstybinį sprendimą arba išankstinę kainodaros tvarką, papildomos informacijos, taip pat viso tų dokumentų teksto.
8.  Pagal 5 straipsnį valstybės narės arba jų teritorinės ar administracinės įstaigos, įskaitant, jei taikytina, vietos valdžios institucijas gali paprašyti valstybės narės, priėmusios išankstinį sprendimą arba išankstinę kainodaros tvarką, papildomos informacijos, taip pat viso tų dokumentų teksto.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 9 a dalis (nauja)
9a.  Valstybės narės ankstyvame etape praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie bet kokius susijusius jų taikomos sprendimų dėl mokesčių praktikos (prašymų teikimo formalumai, sprendimų priėmimo procesas ir kt.) pokyčius.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 9 b dalis (nauja)
9b.  Valstybių narių mokesčių institucijos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie bet kokius susijusius pokyčius jų vidaus teisės aktuose dėl įmonių apmokestinimo (nustačius naują neapmokestinamą dalį, lengvatą, išimtį, paskatą ar panašias priemones), kurie galėtų turėti įtakos jų faktiniams mokesčių tarifams ar bet kurios kitos valstybės narės mokestinėms įplaukoms.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8b straipsnio 1 dalis
1.   Iki 2017 m. spalio 1 d. valstybės kasmet pateikia Komisijai statistinius duomenis apie automatinių mainų pagal 8 ir 8a straipsnius apimtį ir, kiek įmanoma, informaciją apie administracines bei kitas atitinkamas išlaidas ir naudą, susijusias su įvykusiu pasikeitimu informacija ir su visais galimais pokyčiais, kuriuos pajuto tiek mokesčių administracijos, tiek trečiosios šalys.
1.   Anksčiau nei 2017 m. spalio 1 d. valstybės narės kasmet pateikia Komisijai statistinius duomenis apie automatinių mainų pagal 8 ir 8a straipsnius apimtį, priimtų sprendimų tipus ir, kiek įmanoma, informaciją apie administracines bei kitas atitinkamas išlaidas ir naudą, susijusias su įvykusiais informacijos mainais ir su visais galimais pokyčiais tiek mokesčių administratoriams, tiek tretiesiems asmenims;
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8b straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Anksčiau nei 2017 m. spalio 1 d., o vėliau - kasmet Komisija paskelbia ataskaitą, kurioje apibendrinami pagrindiniai į 21 straipsnio 5 dalyje nurodytą saugų centrinį registrą įtraukti atvejai. Tai darydama Komisija laikosi 23a straipsnyje įtvirtintų konfidencialumo nuostatų.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Direktyva 2011/16/ES
14 straipsnio 3 dalis
3.  Kai valstybė narė naudojasi bet kokia informacija, suteikta kitos valstybės narės pagal 8a straipsnį, ji kuo greičiau ir ne vėliau kaip per tris mėnesius po to, kai sužinomi prašomos informacijos naudojimo rezultatai, nusiunčia grįžtamąją informaciją kompetentingai institucijai, suteikusiai informaciją, išskyrus atvejį, jeigu grįžtamoji informacija jau buvo pateikta pagal šio straipsnio 1 dalį. Komisija nustato praktines nuostatas 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.
3.  Kai valstybė narė naudojasi bet kokia informacija, suteikta kitos valstybės narės pagal 8a straipsnį, ji kuo greičiau ir ne vėliau kaip per tris mėnesius po to, kai sužinomi prašomos informacijos naudojimo rezultatai, nusiunčia grįžtamąją informaciją Komisijai ir kompetentingai institucijai, suteikusiai informaciją, išskyrus atvejį, jeigu grįžtamoji informacija jau buvo pateikta pagal šio straipsnio 1 dalį. Komisija nustato praktines nuostatas 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/16/ES
20 straipsnio 5 dalis
5.  Informacija apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką, kuria vadovaujantis 8a straipsniu keičiamasi automatiškai, siunčiama naudojant standartinę formą, kurią Komisija patvirtina 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.
5.  Informacija apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką, kuria vadovaujantis 8a straipsniu keičiamasi automatiškai, siunčiama naudojant standartinę formą, kurią Komisija patvirtina 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
21 straipsnio 5 dalis
5.  Kad būtų galima vykdyti 8a straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus automatinius mainus, Komisija sukuria saugų centrinį registrą, kuriame galima registruoti informaciją, praneštiną pagal šios direktyvos 8a straipsnį. Komisija gali susipažinti su šiame registre užregistruota informacija. 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija priima reikiamas praktines nuostatas.
5.  Kad būtų galima vykdyti 8a straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus automatinius mainus, Komisija ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. sukuria saugų centrinį registrą, kuriame būtina registruoti informaciją, praneštiną pagal šios direktyvos 8a straipsnį. Valstybės narės užtikrina, kad visa pagal 8a straipsnį pereinamuoju laikotarpiu, kai saugus centrinis registras dar neveikia, perduota informacija ne vėliau kaip 2017 m. balandžio 1 d. būtų įkelta į saugų centrinį registrą. Komisija ir valstybės narės gali susipažinti su šiame registre užregistruota informacija. 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija priima reikiamas praktines nuostatas.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Direktyva 2011/16/ES
23a straipsnio 1 dalis
1.  Komisija pagal šią direktyvą gautą informaciją laiko konfidencialia vadovaudamasi Sąjungos institucijoms taikomomis nuostatomis.
1.  Komisija pagal šią direktyvą gautą informaciją laiko konfidencialia vadovaudamasi Sąjungos institucijoms taikomomis nuostatomis, kaip įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Direktyva 2011/16/ES
23a straipsnio 2 dalies 1 punktas
2.  Informacija, kurią valstybė narė pateikė Komisijai pagal 23 straipsnį, taip pat ataskaitos ar dokumentai, kuriuos Komisija parengė naudodamasi tokia informacija, gali būti perduoti kitoms valstybėms narėms. Tokiai perduotai informacijai taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai ir suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus.
2.  Informacija, kurią ES arba EEE valstybė narė pateikė Komisijai pagal 23 straipsnį, taip pat ataskaitos ar dokumentai, kuriuos Komisija parengė naudodamasi tokia informacija, gali būti perduoti kitoms ES valstybėms narėms (o abipusiškumo atveju taip pat ir EEE valstybėms narėms). Tokiai perduotai informacijai taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai ir suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios ES valstybės narės (o abipusiškumo atveju taip pat ir EEE valstybės narės) nacionalinės teisės aktus.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Direktyva 2011/16/ES
23a straipsnio 2 dalies 2 punktas
Pirmoje pastraipoje nurodytas Komisijos parengtas ataskaitas ir dokumentus valstybės narės gali naudoti tik analizės tikslais, tačiau jie negali būti skelbiami ar pateikiami jokiam kitam asmeniui ar įstaigai negavus aiškaus Komisijos sutikimo.
Pirmoje pastraipoje nurodytas Komisijos parengtas ataskaitas ir dokumentus ES arba EEE valstybės narės gali naudoti tik analizės tikslais, tačiau jie negali būti skelbiami ar pateikiami jokiam kitam asmeniui ar įstaigai negavus aiškaus Komisijos sutikimo.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
23 b straipsnis (naujas)
8a)  Įterpiamas šis straipsnis:
„23b straipsnis
Sankcijos
Komisija išnagrinėja visas sankcijas, taikytinas tais atvejais, kai atsisakoma keistis informacija arba ji nepateikiama.“
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
25 a straipsnis (naujas)
9a)  Įterpiamas šis straipsnis:
„25a straipsnis
EBPO pokyčiai
Ši direktyva dera su EBPO pokyčiais ir joje atsižvelgiama į automatinių finansinių sąskaitų informacijos mokesčių klausimais mainų standartu nustatytą EBPO išsamių taisyklių rinkinį.“
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 9 b punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
25 b straipsnis (naujas)
9b)   Įterpiamas šis straipsnis:
„25b straipsnis
Tolesni valstybių narių veiksmai
Ši direktyva nekliudo valstybėms narėms imtis tolesnių veiksmų kurti šalies vidaus ar susitarimais pagrįstas nuostatas dėl mokesčių vengimo prevencijos.“
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 c punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
27 straipsnis
9c)  27 straipsnis pakeičiamas taip:
„27 straipsnis
Ataskaitų teikimas
Kas trejus metus po šios direktyvos įsigaliojimo dienos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia jos taikymo ataskaitą.“

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS
PDF 418kWORD 92k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1.2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2014/2132(DEC))
P8_TA(2015)0370A8-0283/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. balandžio 29 d. sprendimą(3), kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir į bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ARTEMIS) vykdomojo direktoriaus atsakymus,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(4),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 74/2008 dėl bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą(6),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė ECSEL(7), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir į 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, nurodytoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(8),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(9),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0283/2015),

1.  patvirtina bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2.2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2014/2132(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ARTEMIS) 2013 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(10),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(11),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. balandžio 29 d. sprendimą(12), kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir į bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ARTEMIS) vykdomojo direktoriaus atsakymus,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(13),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(14), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 74/2008 dėl bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą(15),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė ECSEL(16), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir į 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, nurodytoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(17),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(18),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0283/2015),

1.  pritaria bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3.2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2014/2132(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0283/2015),

A.  kadangi 2007 m. gruodžio mėn. dešimties metų laikotarpiui buvo įsteigta bendroji įmonė ARTEMIS (toliau – Bendroji įmonė), kurios paskirtis – apibrėžti ir įgyvendinti pagrindinių technologijų, susijusių su įterptosiomis kompiuterinėmis sistemomis įvairiose taikymo srityse, vystymo mokslinių tyrimų darbotvarkę siekiant skatinti Sąjungos konkurencingumą ir tvarumą ir sudaryti sąlygas naujų rinkų atsiradimui bei visuomenei naudingam technologijų taikymui;

B.  kadangi Bendroji įmonė savarankiškai pradėjo veikti 2009 m. spalio mėn.;

C.  kadangi ARTEMIS valstybių narių finansiniai įnašai iš viso turėtų būti 1,8 karto didesni už Sąjungos finansinį įnašą ir projektuose dalyvaujančių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros organizacijų nepiniginis įnašas Bendrosios įmonės egzistavimo laikotarpiu turi būti lygus viešojo sektoriaus institucijų įnašui ar už jį didesnis;

D.  kadangi bendrosios įmonės ARTEMIS ir ENIAC buvo sujungtos tam, kad būtų sukurta Elektroninių komponentų ir sistemų siekiant Europos lyderystės jungtinė technologijų iniciatyva (ECSEL JTI), kuri pradėjo veikti 2014 m. birželio mėn. ir bus tęsiama 10 metų;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  primena, jog Europos Audito Rūmai (toliau – Audito Rūmai) nurodė, kad Bendrosios įmonės 2013 m. metinėse finansinėse ataskaitose visais esminiais aspektais teisingai pateikta Bendrosios įmonės finansinė padėtis 2013 m. gruodžio 31 d. ir operacijų rezultatai bei jos pinigų srautai metų pabaigoje, vadovaujantis jos finansinių taisyklių nuostatomis;

2.  pažymi, kad Bendroji įmonė nurodo, jog su nacionalinėmis finansavimo institucijomis (NFI) pasirašytuose administraciniuose susitarimuose nustatytos praktinės ex post auditų nuostatos buvo taikomos; atkreipia dėmesį į tai, kad praktinės nuostatos apima specialios ataskaitų teikimo formos įdiegimą, taip pat Bendrosios įmonės atliekamą nacionalinių patikinimo suteikimo sistemų vertinimą ir Audito Rūmų atstovų apsilankymus NFI;

3.  primena, kad Bendrosios įmonės patvirtintoje ex post strategijoje nurodoma, jog ji bent kartą per metus privalo įvertinti, ar NFI pateikta informacija užtikrina pakankamą patikinimą dėl atliktų operacijų tvarkingumo ir teisėtumo;

4.  pažymi, jog Bendroji įmonė nurodo, kad 23 NFI, kurios pasidalijo informacija apie savo audito strategijas, apima 95 proc. bendrų skirtų dotacijų; palankiai vertina tai, kad, siekiant papildyti Bendrosios įmonės gautą informaciją, Audito Rūmai tiesiogiai iš NFI gauna papildomą informaciją, kad galėtų pateikti nuomonę dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo;

5.  pažymi, jog Bendroji įmonė nurodo, kad ji padarė pažangą įgyvendindama veiksmų planą, kuriuo siekiama pašalinti Audito Rūmų sąlyginėje nuomonėje nustatytus trūkumus; pažymi, kad nacionalinių sistemų pateiktas patikinimas buvo teigiamai įvertintas šalių, kurios apima 54 proc. visų dotacijų atvejų, o su kitomis šalimis susiję vertinimai jau beveik baigiami, taigi bus įvertinta 84 proc. dotacijų; ragina Bendrąją įmonę tęsti vertinimą, kad būtų įvertinta 100 proc. visų dotacijų;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad buvo surengtas praktinis seminaras patikinimo klausimu, kuriame dalyvavo Audito Rūmų, Komisijos ir Komisijos Vidaus audito tarnybos atstovai, taip pat Bendrojoje įmonėje veikiančių NFI atstovai; pažymi, kad šiame praktiniame seminare buvo atkreiptas dėmesys į Europos programų reikalavimus ir sudarytos sąlygos keistis informacija ir geriausios patirties pavyzdžiais su NFI;

7.  pažymi, kad Bendroji įmonė parengė naują likutinio klaidų lygio nustatymo metodologiją, panašią į tą, kurią taiko už bendrai valdomą finansavimą atsakingos Komisijos tarnybos; pažymi, kad pirmasis įvertintas likutinis klaidų lygis, paremtas 157 audituotomis operacijomis, siekė 0,73 proc., o neseniai atnaujintas 331 operacijomis paremtas įvertintas klaidų lygis buvo 0,66 proc., nesiekiant 2 proc. reikšmingumo ribos;

8.  primena, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis po metų pabaigos biudžeto pakeitimo buvo 69 proc.; pažymi, jog Bendroji įmonė nurodo, kad viena iš pagrindinių mažo panaudojimo lygio priežasčių yra NFI vėlavimas parengti mokėjimo sertifikatus, nes mokėjimai atliekami nedelsiant, kai tik gaunami nacionaliniai sertifikatai; be to, konstatuoja, kad lėtai atliekami mokėjimai neturėjo poveikio techniniam projektų vykdymui;

9.  pažymi, jog Bendroji įmonė nurodo, kad valstybių narių įnašai, kuriuos jos įsipareigojo mokėti, buvo 1,8 karto didesni už Sąjungos finansinį įnašą; pažymi, kad valstybių narių prisiimti įsipareigojimai turėjo būti sumažinti, kad nesiektų 1,8 ribos, kai skiriamos dotacijos, siekiant laikytis pagal valstybės pagalbos taisykles reikalaujamų apribojimų; atkreipia dėmesį į tai, kad Sąjungos įnašas į Bendrąją įmonę buvo 181 454 844 EUR, o valstybių narių – 341 842 261 EUR, taigi atitinkantis 1,88 lygį;

10.  pažymi, kad Komisija atliks BĮ ARTEMIS veiklos iki ECSEL jungtinės technologijų iniciatyvos (ESCEL JTI) sukūrimo dienos vertinimą, kaip nurodyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 74/2008 dėl bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo, į kurį bus atsižvelgiama 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros metu;

Vidaus kontrolės sistemos

11.  pažymi, jog Bendroji įmonė nurodo, kad pagal reglamento, kuriuo ji įsteigiama, 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus bendrojoje įmonėje ENIAC sukurta vidaus audito struktūra dabar veikia kaip Bendrosios įmonės vidaus audito struktūra, nes dvi bendrosios įmonės susijungė;

12.  pažymi, jog Bendroji įmonė nurodo, kad patvirtintas Bendrosios įmonės bendros IT infrastruktūros veikimo atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planas;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

13.  pažymi, kad dėl susijungimo su bendrąja įmone ENIAC šios bendrosios įmonės išsami interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politika taip pat taikoma Bendrajai įmonei; be to, pažymi, kad interesų konfliktų valdymo procedūros ir procedūros taisyklių pažeidimo atveju yra sudėtinė patvirtintos politikos dalis;

14.  pažymi, jog Bendroji įmonė nurodo, kad, kaip reikalaujama pagal Tarnybos nuostatus ir jų įgyvendinimo taisykles, jos vykdomojo direktoriaus ir vadovų gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos buvo surinkti ir paskelbti Bendrosios įmonės interneto svetainėje; pažymi, kad sukurta ir reguliariai atnaujinama išsami duomenų bazė, apimanti visą sukauptą su interesų konfliktais ir priemonėmis, kurių imtasi, susijusią informaciją;

Mokslinių tyrimų rezultatų stebėjimas ir ataskaitų teikimas

15.  primena, kad Sprendime dėl septintosios bendrosios programos (7BP)(19) nustatyta stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistema, susijusi su mokslinių tyrimų rezultatų apsauga, sklaida ir perdavimu; pažymi, jog Bendroji įmonė nurodo, kad 211,5 leidiniai ir 16,6 patentai už 10 000 000 EUR Sąjungos dotacijų sumą rodo didelį jos mokslinių tyrimų rezultatų produktyvumą ir kad ji patenkina visus reikalavimus, kuriuos iki šiol išreiškė 7BP koordinatoriai.

(1) OL C 452, 2014 12 16, p. 8.
(2) OL C 452, 2014 12 16, p. 9.
(3) OL L 255, 2015 9 30, p. 416.
(4) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(5) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(6) OL L 30, 2008 2 4, p. 52.
(7) OL L 169, 2014 6 7, p. 152.
(8) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(9) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
(10) OL C 452, 2014 12 16, p. 8.
(11) OL C 452, 2014 12 16, p. 9.
(12) OL L 255, 2015 9 30, p. 416.
(13) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(14) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(15) OL L 30, 2008 2 4, p. 52.
(16) OL L 169, 2014 6 7, p. 152.
(17) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(18) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
(19) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) 7 straipsnis (OL L 412, 2006 12 30, p. 6).


2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)
PDF 420kWORD 93k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1.2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2014/2125(DEC))
P8_TA(2015)0371A8-0282/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Europos inovacijos ir technologijos institutas įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. balandžio 29 d. sprendimą(3), kuriuo atidedamas sprendimas dėl 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir į Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriaus atsakymus,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(4),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 294/2008, kuriuo įsteigiamas Europos inovacijos ir technologijos institutas(6), ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(7),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(8), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0282/2015),

1.  patvirtina Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriui, kad Instituto 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2.2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2014/2125(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymais(9),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(10),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Europos inovacijos ir technologijos institutas įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. balandžio 29 d. sprendimą(11), kuriuo atidedamas sprendimas dėl 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir į Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriaus atsakymus,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(12),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(13), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 294/2008, kuriuo įsteigiamas Europos inovacijos ir technologijos institutas(14), ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(15),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(16), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0282/2015),

1.  pritaria Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3.2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2014/2125(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0282/2015),

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

1.  primena, kad Europos Audito Rūmai (toliau – Audito Rūmai) savo ataskaitoje dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto (toliau – Institutas) 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų antrus metus iš eilės nepateikė pagrįsto patikinimo dėl dotacijų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo; pažymi, kad, Audito Rūmų nuomone, išduotų sertifikatų, apimančių apie 87 proc. su dotacijomis susijusių išlaidų, kokybei buvo pakenkta, nes jie išduoti nepriklausomų audito įmonių, kurias pasamdė dotacijų gavėjai; taip pat primena, kad siekiant pašalinti trūkumus, susijusius su audito sertifikatų kokybe, Institutas patobulino auditoriams teikiamas instrukcijas ir 2013 m. birželio mėn. pateikė atnaujintas instrukcijas žinių ir inovacijos bendrijoms (ŽIB), instituto dotacijų gavėjoms;

2.  remdamasis Instituto suteikta informacija pažymi, kad patobulintos instrukcijos padėjo pagerinti audito sertifikatų, gautų dėl 2013 m. dotacijų operacijų, dėl kurių mokėjimai buvo atlikti 2014 m., kokybę;

3.  pripažįsta, kad pradedant nuo 2014 m. susitarimų dėl dotacijų Institutas naudoja tą pačią audito sertifikatų metodiką, kuri taikoma visoms kitoms programoms, vykdomoms pagal bendrąją programą „Horizontas 2020“; pažymi, kad išsamesnės ir nuoseklesnės sertifikavimo metodikos naudojimas dar labiau sustiprino patikimumą, pasiektą ex ante patikrų metu;

4.  primena, kad Institutas įdiegė papildomas dotacijų operacijų ex post patikras kaip antrą patikinimo dėl dotacijų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo pagrindą; pripažįsta, kad Institutas atliko auditus vietoje, kurie apėmė apie 40 proc. pagal 2013 m. dotacijų susitarimus išmokėtų dotacijų; pažymi, kad atlikus šiuos auditus iš bendrai audituotos 29 163 272 EUR sumos buvo susigrąžinta 263 239 EUR; pripažįsta, kad audituotos imties nustatytas klaidų lygis yra 0,9 proc., o likutinis klaidų lygis yra 0,69 proc. ir neviršija 2 proc. reikšmingumo ribos; pažymi, kad Audito Rūmai savo preliminariose pastabose dėl 2014 finansinių metų nepateikė jokių pastabų ir nenustatė jokių faktų, susijusių su ex ante ar ex post patikromis;

5.  remdamasis Instituto suteikta informacija konstatuoja, kad nuo 2013 m. jis patobulino savo viešųjų pirkimų procedūras ir ėmėsi aktyviai reaguoti, kai Audito Rūmai nustatė klaidų; ypač pažymi, kad Institutas panaikino dvi bendrąsias sutartis, sudarytas 2010 m. ir 2012 m., kai buvo nustatyta, kad derybų procedūra buvo taikoma neteisingai; taip pat pažymi, kad Institutas atliko vidaus procedūrų, finansinių procedūrų ir modelių peržiūrą, kad užtikrintų visišką atitiktį atitinkamoms viešųjų pirkimų taisyklėms, ypatingą dėmesį skirdamas tinkamam planavimui ir poreikių numatymui; pripažįsta, kad Institutas 2015 m. įdarbino papildomą viešųjų pirkimų pareigūną ir surengė darbuotojams keletą viešųjų pirkimų srities mokymų;

6.  pripažįsta, kad be to, jog Instituto Vidaus audito skyrius (VAS) atliko konsultavimo užduotį, Institutas įgyvendino šiuos veiksmus:

   parengė viešųjų pirkimų vadovą, apimantį skirtingų viešųjų pirkimų procedūrų kontrolinius sąrašus ir bendrųjų sutarčių pagrindu sudarytas specialiąsias sutartis;
   pareikalavo, kad viešųjų pirkimų metu būtų tikrinami visi įteikimo prašymai prieš prašant pateikti pasiūlymą, nes tai suteikia papildomą kontrolės lygmenį;
   užtikrino, kad darbuotojai būtų pakankamai apmokyti surengiant specialius mokymus;
   išaiškino atitinkamus viešųjų pirkimų, veiklos ir sutarčių valdymo funkcijos vaidmenis, taip pat pradėjo naudoti patobulintus kontrolinius sąrašus ir siuntimo blankus;
   viešųjų pirkimų procedūras įformina dokumentais ir juos laiko vienoje, praktiškoje saugykloje, proporcingai atitinkančioje Instituto dydį;

7.  remdamasis Instituto suteikta informacija pažymi, kad dėl 2014 m. nebuvo nustatyta viešųjų pirkimų klaidų; taip pat pažymi, kad kadangi su dotacijomis susijusių išlaidų likutinis klaidų lygis yra 0,69 proc., bendras administracinių ir veiklos klaidų lygis yra apie 0,5 proc. visų 2014 m. atliktų mokėjimų; laukia Audito Rūmų ataskaitos dėl Instituto 2014 m. metinių finansinių ataskaitų, kad būtų galima patvirtinti šias išvadas;

8.  patvirtina, kad Institutas gavo audito sertifikatus dėl ŽIB išlaidų dėl papildomos veiklos, vykdytos 2010–2014 m. laikotarpiu; pažymi, kad Institutas atliko papildomos ŽIB veiklos portfelio apžvalgą, kad užtikrintų, jog būtų leidžiama vykdyti tik tą veiklą, kuri aiškiai susijusi su ŽIB pridėtinės vertės Instituto finansuojama veikla;

9.  pripažįsta, kad Instituto finansavimas, teiktas ŽIB 2010–2014 m. laikotarpiu, neviršijo 25 proc. ribos, nustatytos ŽIB ir Instituto partnerystės pagrindų susitarime;

Biudžeto ir finansų valdymas

10.  pažymi, kad Institutas patobulino planavimo ir stebėsenos procedūras, susijusias su biudžeto vykdymu; atkreipia dėmesį į tai, kad dabar šios procedūros apima griežtesnį visų pasiūlytų veiklos rūšių, kurių poveikis biudžetui viršija 50 000 EUR, vertinimą, taip pat į tai, kad pradėti naudoti papildomi planavimo dokumentai, užtikrinantys, kad žmogiškųjų ir finansinių išteklių poreikiai būtų gerai nustatyti ir šie ištekliai būtų prieinami siekiant įgyvendinti visą suplanuotą veiklą; taip pat pažymi, kad planuojamos veiklos ir išteklių paskirstymo ryšys buvo sustiprintas metinę darbo programą susiejant su metiniu biudžetu;

11.  pažymi, kad Institutas kartu su ŽIB labai padidino pirmojo etapo ŽIB gebėjimą įsisavinti lėšas 2010–2014 m. laikotarpiu – Instituto suteiktų įsisavintų dotacijų vidutinis metinis augimo tempas pasiekė 85 proc.; taip pat pažymi, kad Instituto valdyba atrinko ir paskyrė dvi partnerystes, kurios turėtų tapti antrojo etapo ŽIB, o tai dar labiau padidins gebėjimą įsisavinti lėšas nuo 2015 m. ir padidins Instituto biudžeto įvykdymo lygį;

12.  primena, kad žemas I antraštinės dalies (personalo išlaidų) biudžeto įvykdymo lygis iš esmės susijęs su didele darbuotojų kaita ir vėlavimu priimti reglamentus dėl atlyginimų tikslinimo; atkreipia dėmesį į tai, kad iš darbo išeinančių darbuotojų apklausų analizė parodė, jog aiškių karjeros perspektyvų trūkumas, sudėtingos darbo sąlygos ir nepatrauklus darbo užmokestis, susijęs su korekcijos koeficientu Vengrijoje, yra pagrindinės didelės darbuotojų kaitos priežastys;

13.  pripažįsta, kad Institutas ėmėsi veiksmų, kad sumažintų didelę darbuotojų kaitą; ypač atkreipia dėmesį į patobulinimus gerinant laisvų darbo vietų valdymą, į tai, kad sukurta vertinimo ir perklasifikavimo sistema, sukuriant geresnes karjeros perspektyvas ir stiprinant viduriniosios grandies vadovybės lygmenį; palankiai vertina tai, kad darbuotojų kaita nuo 20–25 proc. 2012–2013 m. sumažėjo iki 12 proc. 2014 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad keturios likusios laisvos darbo vietos 2015 m. turi būti palaipsniui užpildytos;

Vidaus auditas

14.  pripažįsta, kad 2014 m. birželio mėn. Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) paskelbė tolesnių veiksmų, kurių imamasi po audito, ataskaitą dėl veiksmų plano, susijusio su dokumentu „Ribota dotacijų valdymo peržiūra. Metinių susitarimų dėl dotacijų rengimas“, įgyvendinimo padėties; atkreipia dėmesį į tai, kad VAT patvirtino dviejų iš pradinių šešių rekomendacijų įgyvendinimą ir kad vienos iš rekomendacijų statusas nuo itin svarbaus buvo sumažintas iki labai svarbaus;

15.  pripažįsta, kad VAT surengė faktų nustatymo vizitą į Institutą 2014 m. gruodžio mėn., kad įvertintų likusių rekomendacijų, kurių įgyvendinimas nepatvirtintas, įgyvendinimo pažangą; taip pat pripažįsta, kad po šio vizito VAT pripažino papildomą pažangą, padarytą metinių dotacijų skyrimo procedūrų srityje, ir kad visais VAT vizito metu išsamiai pristatytais veiksmais, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo atlikti, vykdomi arba planuojami, tinkamai bandoma atsižvelgti į riziką, kurią VAT pabrėžė ribotoje peržiūroje;

16.  pažymi, kad iš 25 veiksmų plano veiksmų 18 buvo įgyvendinta ir kad likę septyni veiksmai yra įgyvendinami; taip pat pažymi, kad trys iš šių septynių veiksmų turėtų būti įgyvendinti iki 2015 metų pabaigos – po to, kai Institutas ir ŽIB pasirašys iš dalies pakeistą partnerystės pagrindų susitarimą; remdamasis Instituto suteikta informacija atkreipia dėmesį į tai, kad likusių veiksmų įgyvendinimas vyksta pagal planą;

17.  pažymi, kad 2014 m. VAS atliko septynias audito ir konsultavimo užduotis, ir pripažįsta, kad Institutas ėmėsi veiksmų dėl VAS rekomendacijų.

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 184.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 184.
(3) OL L 255, 2015 9 30, p. 409.
(4) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(5) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(6) OL L 97, 2008 4 9, p. 1.
(7) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(8) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(9) OL C 442, 2014 12 10, p. 184.
(10) OL C 442, 2014 12 10, p. 184.
(11) OL L 255, 2015 9 30, p. 409.
(12) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(13) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(14) OL L 97, 2008 4 9, p. 1.
(15) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(16) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC
PDF 417kWORD 92k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1.2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2014/2135(DEC))
P8_TA(2015)0372A8-0285/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 m. finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. balandžio 29 d. sprendimą(3), kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir į bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC) vykdomojo direktoriaus atsakymus,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(4),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 72/2008 dėl bendrosios įmonės ENIAC įsteigimo(6),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė ECSEL(7), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir į 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(8),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(9),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0285/2015),

1.  patvirtina bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2.2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2014/2135(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(10),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(11),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. balandžio 29 d. sprendimą(12), kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir į bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC) vykdomojo direktoriaus atsakymus,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(13),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(14), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 72/2008 dėl bendrosios įmonės ENIAC įsteigimo(15),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė ECSEL(16), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir į 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(17),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(18),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0285/2015),

1.  pritaria bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3.2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2014/2135(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0285/2015),

A.  kadangi 2007 m. gruodžio 20 d. dešimties metų laikotarpiui buvo įsteigta bendroji įmonė ENIAC (toliau – Bendroji įmonė), kurios paskirtis – apibrėžti ir įgyvendinti mokslinių tyrimų darbotvarkę, skirtą pagrindinėms nanoelektronikos technologijoms plėtoti įvairiose taikymo srityse;

B.  kadangi 2010 m. liepos mėn. Bendrajai įmonei suteiktas finansinis savarankiškumas;

C.  kadangi Bendrosios įmonės narės steigėjos yra Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, Belgija, Vokietija, Estija, Airija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Švedija ir Jungtinė Karalystė ir Europos nanoelektronikos veiklos asociacija (AENEAS);

D.  kadangi 10 metų laikotarpiui numatytas didžiausias Sąjungos įnašas į Bendrosios įmonės biudžetą sudaro 450 000 000 EUR, kurie turi būti išmokėti iš Septintosios mokslinių tyrimų bendrosios programos biudžeto;

E.  kadangi didžiausias AENEAS įnašas yra 30 000 000 EUR, skirtas Bendrosios įmonės einamosiomis išlaidomis padengti, o valstybės narės prie einamųjų išlaidų turi prisidėti nepiniginiais įnašais ir finansiniais įnašais, kurie būtų 1,8 karto didesni už Sąjungos įnašą;

F.  kadangi Bendroji įmonė ir bendroji įmonė ARTEMIS buvo sujungtos tam, kad būtų sukurta Elektroninių komponentų ir sistemų siekiant Europos lyderystės jungtinė technologijų iniciatyva (ECSEL JTI), kuri pradėjo veikti 2014 m. birželio mėn. ir bus tęsiama 10 metų;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  primena, kad Europos Audito Rūmai (toliau – Audito Rūmai) nurodė, kad Bendrosios įmonės 2013 m. metinėse finansinėse ataskaitose visais esminiais aspektais teisingai pateikta Bendrosios įmonės finansinė padėtis 2013 m. gruodžio 31 d. ir operacijų rezultatai bei jos pinigų srautai metų pabaigoje, vadovaujantis jos finansinių taisyklių nuostatomis ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtomis apskaitos taisyklėmis;

2.  primena, kad Audito Rūmai pateikė sąlyginę nuomonę dėl operacijų, nurodytų metinėse finansinėse ataskaitose, teisėtumo ir tvarkingumo, kadangi nebuvo galima nustatyti, ar ex post audito strategija, kuri labai priklauso nuo nacionalinių finansavimo institucijų (NFI) atliekamo projekto išlaidų deklaracijų audito, suteikia pakankamą patikinimą dėl atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo;

3.  pažymi, kad Bendroji įmonė nurodo, jog Audito Rūmai imsis veiksmų siekdami gauti pakankamą patikinimą dėl NFI atliktų auditų; taip pat pažymi, kad ECSEL JTI toliau vertina nacionalines patikinimo suteikimo sistemas po Bendrosios įmonės ir bendrosios įmonės ARTEMIS susijungimo;

4.  pažymi, kad Bendroji įmonė nustatė praktines ex post auditų nuostatas, susijusias su administraciniais susitarimais, pasirašytais su NFI; atkreipia dėmesį į tai, kad praktinės nuostatos apima specialios ataskaitų teikimo formos įdiegimą, taip pat Bendrosios įmonės atliekamą nacionalinių patikinimo suteikimo sistemų vertinimą ir Audito Rūmų atstovų apsilankymus NFI;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2012 m. Bendrosios įmonės atlikta ribota išlaidų deklaracijų peržiūra buvo vienas iš patikinimą sustiprinusių elementų, kuris leido Bendrajai įmonei stebėti, kurių operacijų auditas buvo atliktas prieš įdiegiant specialią ataskaitų teikimo formą; pažymi, kad ši atranka apėmė nedidelį pirmų nacionalinių auditų, pradėtų 2012 m., skaičių ir 2014 m. dėl jos pasiekto masto buvo galima atlikti prasmingus statistinius įvertinimus;

6.  pažymi, jog Bendroji įmonė nurodo, kad 23 NFI pasidalijo informacija apie savo audito strategijas, tai sudaro 95 proc. bendrų skirtų dotacijų; palankiai vertina tai, kad, siekiant papildyti Bendrosios įmonės gautą informaciją, Audito Rūmai tiesiogiai iš NFI gauna papildomą informaciją, kad galėtų pateikti nuomonę dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo;

7.  pažymi, jog Bendroji įmonė nurodo, kad ji padarė pažangą įgyvendindama veiksmų planą, kuriuo siekiama pašalinti Audito Rūmų sąlyginėje nuomonėje nustatytus trūkumus; pažymi, kad nacionalinių sistemų pateiktas patikinimas buvo teigiamai įvertintas šalių, kurios apima 54 proc. visų dotacijų, atveju, o su kitomis šalimis susiję vertinimai jau beveik baigiami, taigi bus įvertinta 84 proc. dotacijų; ragina Bendrąją įmonę tęsti vertinimą, kad būtų įvertinta 100 proc. visų dotacijų;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad buvo surengtas praktinis seminaras patikinimo klausimu, kuriame dalyvavo Audito Rūmų, Komisijos ir Komisijos Vidaus audito tarnybos atstovai, taip pat Bendrojoje įmonėje veikiančių NFI atstovai; pažymi, kad šiame praktiniame seminare buvo atkreiptas dėmesys į Europos programų reikalavimus ir sudarytos sąlygos keistis informacija ir geriausios patirties pavyzdžiais su NFI;

9.  pažymi, kad Bendroji įmonė parengė naują likutinio klaidų lygio nustatymo metodologiją, panašią į tą, kurią taiko už bendrai valdomą finansavimą atsakingos Komisijos tarnybos; pažymi, kad pirmasis įvertintas likutinis klaidų lygis, paremtas 157 audituotomis operacijomis, siekė 0,73 proc., o neseniai atnaujintas 331 operacijomis paremtas įvertintas klaidų lygis buvo 0,66 proc., nesiekiant 2 proc. reikšmingumo ribos;

10.  pažymi, jog Bendroji įmonė nurodo, kad valstybių narių įnašas yra mažesnis už sumą, reikalaujamą pagal Bendrosios įmonės įstatus (t. y. 1,8 karto už Sąjungos įnašą didesnė suma), siekiant laikytis pagal valstybės pagalbos taisykles reikalaujamų apribojimų; ypač pažymi, kad plataus masto bandomųjų projektų pramonės srities dalyviams skiriamas bendras viešasis finansavimas negali viršyti 25 proc., o pagal Bendrosios įmonės įstatus reikalaujama, kad visiems dalyviams būtų taikoma ta pati kompensavimo norma;

11.  pripažįsta, kad mažesni valstybių narių įnašai buvo su kaupu kompensuoti padidintais privataus sektoriaus įnašais, kurie padengė 65 proc. visų sąnaudų, taigi buvo pasiekta labai didelė atsvara Sąjungos finansavimui;

12.  pažymi, kad Komisija atliks ENIAC veiklos iki ECSEL jungtinės technologijų iniciatyvos (ESCEL JTI) sukūrimo dienos vertinimą, kaip nurodyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 72/2008 dėl bendrosios įmonės ENIAC įsteigimo, į kurį bus atsižvelgiama 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros metu;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

13.  pažymi, jog Bendroji įmonė nurodo, kad, kaip reikalaujama pagal Tarnybos nuostatus ir jų įgyvendinimo taisykles, jos vykdomojo direktoriaus ir vadovų gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos buvo surinkti ir paskelbti Bendrosios įmonės interneto svetainėje; pažymi, kad sukurta ir reguliariai atnaujinama išsami duomenų bazė, apimanti visą sukauptą su interesų konfliktais ir priemonėmis, kurių imtasi, susijusią informaciją;

Mokslinių tyrimų rezultatų stebėjimas ir ataskaitų teikimas

14.  primena, kad Sprendime dėl septintosios bendrosios programos (7BP)(19) nustatyta stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistema, susijusi su mokslinių tyrimų rezultatų apsauga, sklaida ir perdavimu; pažymi, jog Bendroji įmonė nurodo, kad 211,5 leidiniai ir 16,6 patentai už 10 000 000 EUR Sąjungos dotacijų sumą rodo didelį jos mokslinių tyrimų rezultatų produktyvumą ir kad ji patenkina visus reikalavimus, kuriuos iki šiol išreiškė 7BP koordinatoriai.

(1) OL C 452, 2014 12 16, p. 26.
(2) OL C 452, 2014 12 16, p. 27.
(3) OL L 255, 2015 9 30, p. 424.
(4) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(5) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(6) OL L 30, 2008 2 4, p. 21.
(7) OL L 169, 2014 6 7, p. 152.
(8) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(9) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
(10) OL C 452, 2014 12 16, p. 26.
(11) OL C 452, 2014 12 16, p. 27.
(12) OL L 255, 2015 9 30, p. 424.
(13) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(14) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(15) OL L 30, 2008 2 4, p. 21.
(16) OL L 169, 2014 6 7, p. 152.
(17) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(18) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
(19) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) 7 straipsnis (OL L 412, 2006 12 30, p. 6).


2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Vadovų Taryba ir Taryba
PDF 399kWORD 81k
Sprendimas
Rezoliucija
1.2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (2014/2079(DEC))
P8_TA(2015)0373A8-0269/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2013 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. balandžio 29 d. sprendimą(5), kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir į prie jo pridėtą rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(7), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8-0269/2015),

1.  nepatvirtina Tarybos generaliniam sekretoriui, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2.2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba, dalį (2014/2079(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8-0269/2015),

A.  kadangi visos Sąjungos institucijos privalo veikti skaidriai ir būti visiškai atskaitingos Sąjungos piliečiams už joms, kaip Sąjungos institucijoms, patikėtas lėšas;

B.  kadangi Europos Vadovų Taryba ir Taryba, kurios yra Sąjungos institucijos, turėtų būti demokratiškai atskaitingos Sąjungos piliečiams, nes jos naudojasi Europos Sąjungos bendrojo biudžeto lėšomis;

C.  kadangi Parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama Sąjungos institucija ir yra atsakingas už Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimą;

1.  pabrėžia Parlamento vaidmenį, nurodytą Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV), tvirtinant biudžeto įvykdymą;

2.  pažymi, kad pagal SESV 335 straipsnį „<...> Sąjungai atstovauja institucijos, remdamosi savo administracine autonomija, tokiais klausimais, kurie susiję su jų atitinkama veikla“ ir tai reiškia, kad atsižvelgiant į Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (Finansinio reglamento) 55 straipsnį institucijos yra atskirai atsakingos už savo biudžeto įvykdymą;

3.  pabrėžia Parlamento ir kitų institucijų atliekamą vaidmenį vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, kaip tai reglamentuojama Finansinio reglamento nuostatomis, ypač jo 164, 165 ir 166 straipsniais;

4.  pažymi, kad pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį „nuostatos, reglamentuojančios procedūrą dėl patvirtinimo, kad Komisija biudžetą įvykdė, taip pat taikomos <...> procedūrai patvirtinti biudžeto įvykdymą asmenims, atsakingiems už kitų Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų, tokių kaip Taryba (dėl jos vykdomosios veiklos), <...> biudžeto įvykdymą“;

5.  apgailestauja dėl to, kad Taryba nepateikė jokio paaiškinimo dėl didėjančio nepakankamo lėšų panaudojimo ir įsipareigojimų asignavimų perkėlimo savo 2013 m. biudžete;

Neišspręsti klausimai

6.  primena Tarybai Parlamento raginimą pateikti statybų projektų pažangos ataskaitas ir išsamų iki šiol patirtų išlaidų paskirstymą;

7.  primygtinai ragina Tarybą pateikti nuodugnų raštišką paaiškinimą ir jame išsamiai nurodyti bendrą asignavimų, panaudotų pastatui „Residence Palace“ pirkti, sumą, biudžeto punktus, pagal kuriuos tie asignavimai buvo panaudoti, įmokas, kurios iki šiol sumokėtos, ir įmokas, kurias dar reikia sumokėti;

8.  dar kartą ragina Tarybą pateikti informaciją apie jos administracinio modernizavimo procesą, visų pirma informaciją apie konkrečias to proceso įgyvendinimo priemones ir apie numatomą poveikį Tarybos biudžetui;

9.  apgailestauja, kad iki šiol vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras nuolat būta sunkumų, kilusių dėl to, kad Taryba nebendradarbiavimo; pažymi, kad Parlamentas atsisakė suteikti Tarybos generaliniam sekretoriui patvirtinimą, kad Taryba įvykdė 2009, 2010, 2011 ir 2012 m. biudžetus, o atsisakymo priežastis nurodė 2011 m. gegužės 10 d.(8), 2011 m. spalio 25 d.(9), 2012 m. gegužės 10 d.(10), 2012 m. spalio 23 d.(11), 2013 m. balandžio 17 d.(12), 2013 m. spalio 9 d.(13), 2014 m. balandžio 3 d.(14) ir 2014 m. spalio 23 d.(15) rezoliucijose, taip pat atidėjo sprendimą dėl 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo suteikimo Tarybos generaliniam sekretoriui, o atidėjimo priežastis nurodė savo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje(16);

10.  pakartoja, kad siekiant vykdyti veiksmingą biudžeto kontrolę būtinas Parlamento ir Tarybos bendradarbiavimas, kaip nustatyta 2015 m. balandžio 29 d. Parlamento rezoliucijoje; patvirtina, kad Parlamentas negali priimti informacija pagrįsto sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

11.  primena Tarybai Komisijos nuomonę, išdėstytą jos 2014 m. sausio 23 d. laiške, kad visos institucijos visapusiškai dalyvauja imantis veiksmų po to, kai vykdydamas biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, Parlamentas pateikia pastabas, ir kad visos institucijos turėtų bendradarbiauti siekdamos užtikrinti sklandžią biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros eigą;

12.  pabrėžia, jog Komisija minėtame laiške taip pat pažymėjo, kad neprižiūrės, kaip savo biudžetą vykdo kitos institucijos, ir kad atsakant į kitai institucijai pateiktus klausimus būtų pažeista tos institucijos teisė savarankiškai vykdyti savo biudžeto skirsnį;

13.  apgailestauja dėl to, kad Taryba ir toliau atsisako pateikti atsakymus į Parlamento klausimus; primena 2012 m. rugsėjo 27 d. vykusio Parlamento praktinio seminaro Parlamento teisės suteikti Tarybai biudžeto įvykdymo patvirtinimą tema, per kurį teisės ir mokslo srities ekspertai iš esmės patvirtino, kad Parlamentas turi teisę gauti informaciją, išvadas; šiuo klausimu pateikia nuorodą į SESV 15 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, kurioje įtvirtinta, kad kiekviena institucija, įstaiga ar organas turi užtikrinti savo veiklos skaidrumą;

14.  primygtinai reikalauja, kad Tarybos išlaidos būtų tikrinamos taip pat kruopščiai, kaip kitų institucijų išlaidos, ir tvirtina, kad šio kruopštaus tikrinimo svarbiausi elementai išdėstyti pastarųjų metų Parlamento rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

15.  pabrėžia Parlamento išimtines teises patvirtinti biudžeto įvykdymą pagal SESV 316, 317 ir 319 straipsnius, atsižvelgiant į dabartinį aiškinimą ir praktiką, t. y., patvirtinti biudžeto įvykdymą atskirai pagal kiekvieną biudžeto išlaidų kategoriją, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir demokratinė atskaitomybė Sąjungos mokesčių mokėtojų atžvilgiu;

16.  laikosi nuomonės, kad Tarybai nepateikiant Parlamento reikalaujamų dokumentų visų pirma pažeidžiama Sąjungos piliečių teisė į informaciją ir skaidrumą, ir tai tampa priežastimi nerimauti, kad Sąjungos institucijose tam tikrais atvejais trūksta demokratijos;

17.  mano, kad būtina apsvarstyti įvairias galimybes atnaujinti SESV nustatytas taisykles dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

18.  mano, kad užtikrinus patenkinamą Parlamento, Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos bendradarbiavimą, kuris būtų realizuojamas vykdant atvirą ir oficialią dialogo procedūrą, Sąjungos piliečiams būtų pasiųstas teigiamas ženklas.

(1) OL L 66, 2013 3 8.
(2) OL C 403, 2014 11 13, p. 1.
(3) OL C 398, 2014 11 12, p. 1.
(4) OL C 403, 2014 11 13, p. 128.
(5) OL L 255, 2015 9 30, p. 21.
(6) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(7) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(8) OL L 250, 2011 9 27, p. 25.
(9) OL L 313, 2011 11 26, p. 13.
(10) OL L 286, 2012 10 17, p. 23.
(11) OL L 350, 2012 12 20, p. 71.
(12) OL L 308, 2013 11 16, p. 22.
(13) OL L 328, 2013 12 7, p. 97.
(14) OL L 266, 2014 9 5, p. 26.
(15) OL L 334, 2014 11 21, p. 95.
(16) OL L 255, 2015 9 30, p. 22.


Ebolos viruso krizė: ilgalaikės pamokos ir būdai stiprinti sveikatos priežiūros sistemą besivystančiose šalyse siekiant užkirsti kelią krizėms ateityje
PDF 299kWORD 130k
2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija „Ebolos viruso sukelta krizė: ilgalaikės pamokos ir būdai sustiprinti sveikatos apsaugos sistemas besivystančiose šalyse, siekiant užkirsti kelią ateities krizėms“ (2014/2204(INI))
P8_TA(2015)0374A8-0281/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 18 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2177 (2014) dėl taikos ir saugumo Afrikoje,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 19 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 69/1 dėl priemonių, kuriomis siekiama stabdyti neseniai Vakarų Afrikoje išplitusią Ebolos viruso epidemiją ir su ja kovoti,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-moono sprendimą įsteigti pirmąją JT ekstremaliųjų situacijų sveikatos reikalų misiją – JT reagavimo į ekstremaliąją situaciją dėl Ebolos viruso misiją (angl. UNMEER), po to, kai buvo priimta Generalinės Asamblėjos rezoliucija Nr. 69/1 ir Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 2177 (2014) dėl Ebolos viruso epidemijos,

–  atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos 2005 m. parengtas Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles (WA 32.1),

–  atsižvelgdamas į 2004 m. gegužės 5 d. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) po konsultacijų dėl zoonozių parengtas rekomendacijas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 8 d. PSO pareiškimą, kuriame Ebolos viruso epidemija paskelbta tarptautinio masto ekstremalia visuomenės sveikatos situacija,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 28 d. PSO reagavimo į Ebolos virusą veiksmų planą ir naujausias jo redakcijas,

–  atsižvelgdamas į PSO generalinio direktoriaus pranešimą vykdomajai tarybai, 2015 m. sausio 25 d. Ženevoje (Šveicarija) susirinkusiai į neeilinę sesiją Ebolos viruso klausimu,

–  atsižvelgdamas į PSO 2015 m. gegužės 9 d. pranešimą dėl Ebolos viruso epidemijos pabaigos Liberijoje,

–  atsižvelgdamas į PSO parengtas gaires dėl imunizacijos programų Afrikos regione, atsižvelgiant į Ebolos viruso epidemiją,

–  atsižvelgdamas į pareiškimą, padarytą po Pasaulio banko grupės ir Tarptautinio valiutos fondo 2015 pavasario susitikimo, surengto Vašingtone (JAV) 2015 m. balandžio 17–19 d.,

–  atsižvelgdamas į tarptautinę konferenciją Ebolos viruso klausimais „Ebola – nuo neatidėliotinos pagalbos teikimo iki atkūrimo“, surengtą Briuselyje 2015 m. kovo 3 d.,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 21 d. Afrikos Sąjungos pradėtą misiją „Afrikos Sąjungos parama kovojant su Ebolos virusinės ligos protrūkiu Vakarų Afrikoje“,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Reglamentą (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama programa „Horizontas 2020“ – Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa (2014–2020 m.),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą COM(2010)0128 ir dokumentus SEC(2010)0380, 0381 ir 0382 dėl ES vaidmens sprendžiant visuotinės sveikatos klausimus,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 24 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 10 d. Briuselyje vykusios 3011-osios Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl ES vaidmens visuotinės sveikatos srityje,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 15 d., spalio 20 d., lapkričio 17 d. ir gruodžio 12 d. ir 2015 m. kovo 16 d. ES Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Ebolos viruso sukeltos krizės Vakarų Afrikoje,

–  atsižvelgdamas į Komisijos nario ir ES koordinatoriaus Ebolos viruso klausimais Christoso Stylianideso 2014 m. lapkričio mėn. ir 2015 m. kovo mėn. pranešimus Europos Vadovų Tarybai,

–  atsižvelgdamas į Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) parengtą išsamią atsakomųjų priemonių reaguojant į Ebolos viruso protrūkį Vakarų Afrikoje sistemą,

–  atsižvelgdamas į Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvą (GPSI) ir į GPSI 2011 m. Siera Leonės pažangos ataskaitą, GPSI 2012 m. Liberijos pažangos ataskaitą ir GPSI 2012 m. Gvinėjos pažangos ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos reagavimo programą „Visuomenės sveikatos institucijų tinklas Vakarų Afrikoje“,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 3 d. Strasbūre (Prancūzija) priimtą AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl Ebolos viruso epidemijos,

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. rugsėjo 18 d. rezoliuciją dėl ES reakcijos į Ebolos viruso protrūkį(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetų pateiktas nuomones (A8-0281/2015),

A.  kadangi Liberijos, Siera Leonės ir Gvinėjos sveikatos sistemose yra labai daug spragų ir kadangi šios trys šalys dar prieš prasidedant epidemijai užėmė vienas iš paskutiniųjų vietų JTVP žmogaus socialinės raidos indekse, kadangi maždaug 80 proc. šių šalių piliečių gyvena didžiuliame skurde, o ankstyvo suaugusiųjų mirtingumo bei jaunesnių nei penkerių metų vaikų mirtingumo lygis yra didžiausias pasaulyje, daugiausia dėl gydymo sąlygų;

B.  kadangi Ebolos viruso sukelta krizė yra sisteminė krizė ne tik vietos ir regionų lygmeniu, bet ir pasaulinio valdymo lygmeniu;

C.  kadangi nelaimės mastas gali priklausyti nuo kelių veiksnių, tai yra: politinės nukentėjusių šalių nesėkmės pranešti apie artėjantį pavojų, situacijos neatitinkančios tarptautinės bendruomenės reakcijos, sekinančio sienų uždarymo ir žmonėms taikomų apribojimų poveikio, neveiksmingų stebėsenos ir įspėjimo mechanizmų, lėtų ir nepritaikytų veiksmų, kai pagalba jau buvo skirta, akivaizdaus PSO vadovavimo trūkumo, vaistų mokslinių tyrimų bei jų kūrimo, diagnostikos ir vakcinų trūkumo;

D.   kadangi per 2015 m. spalio 18 d. pasibaigusią savaitę buvo įregistruoti trys nauji patvirtinti Ebolos virusinės ligos atvejai, iš kurių visi Gvinėjoje; kadangi valstybė pranešė apie nulį atvejų per praėjusias dvi savaites; kadangi Siera Leonė pranešė apie nulį atvejų penktą savaitę iš eilės; kadangi 2015 m. rugsėjo 3 d. PSO paskelbė, kad Liberijoje Ebolos viruso perdavimo tarp gyventojų nebeliko; kadangi 28512 atvejai buvo patvirtinti, įskaitant 11313 patvirtintų mirčių atvejus;

E.  kadangi vis dar per mažai žinoma apie Ebolos viruso paplitimą, perdavimą ir galimas mutacijas; kadangi Ebolos virusas vis labiau plito dėl to, kad kilo didelis sąmyšis ir vyravo neteisingas Ebolos virusinės ligos priežasčių ir padarinių supratimas; kadangi etnografijos moksliniai tyrimai yra naudingi siekiant suprasti, kaip veikia bendruomenės ir kaip bendrauti su žmonėmis, kurių kultūrinės tradicijos yra skirtingos;

F.  kadangi Ebolos virusinė liga buvo rasta sveikstančių ligonių spermoje ir akių skysčiuose; kadangi esama akivaizdžių perdavimo lytiniu būdu atvejų, galima manyti, kad bus sunku likviduoti virusą ir nustatyti konkretų momentą, kai jau galės būti laikoma, jog šalyse Ebolos viruso nebėra;

G.  kadangi daugelyje Afrikos šalių sveikatos apsaugos ir švietimo sistemų padėtis pablogėjo vykdant TVF ir Pasaulio banko paskirtas struktūrinio koregavimo programas, pagal kurias reikalaujama mažinti viešojo sektoriaus biudžetą;

H.  kadangi iš Ebolos viruso protrūkio Vakarų Afrikos šalyse matyti, kad mažas pajamas gaunančių šalių vietos ir nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos neturi priemonių arba gebėjimo reaguoti į užkrečiamųjų ligų, kaip antai Ebolos viruso, protrūkį; kadangi dėl šios priežasties visuotinės sveikatos sistemos stiprinimas tapo neatsiejama visuotinės sveikatos valdymo dalimi;

I.  atsižvelgdamas į kultūros ir tradicinių papročių svarbą valdant Ebolos viruso sukeltą krizę(2),

J.  kadangi vaikai, paauglės ir jaunos moterys per tokias krizes yra labiausiai socialiai atskirtos ir pažeidžiamos, o tai kelia rimtą grėsmę moterų dalyvavimui ekonominėje veikloje ir didina lyčių nelygybę švietimo srityje; kadangi našlaičių gali būti atsižadėta ir jie gali tapti stigmatizavimo aukomis;

K.  kadangi Ebolos epidemija Vakarų Afrikoje yra didžiausias ir sudėtingiausias ligos protrūkis per visą ligos istoriją; kadangi PSO pirmąsyk dėl Ebolos viruso protrūkio buvo perspėta 2014 m. kovo 23 d., tačiau tik 2014 m. rugpjūčio 8 d. Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių kritinės padėties komitetas paskelbė jį tarptautinio masto pavojaus visuomenės sveikatai padėtimi; kadangi prieš šį protrūkį Ebolos virusas nebuvo laikomas didele visuomenės sveikatos problema;

L.  kadangi beveik 500 sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų mirė nuo Ebolos viruso Gvinėjoje, Liberijoje ir Siera Leonėje – šalyse, kuriose dar prieš prasidedant Ebolos viruso krizei labai trūko darbuotojų; kadangi kovai su Ebolos epidemija buvo mobilizuota daug išteklių, todėl ligoninės ir sveikatos priežiūros tarnybos nebeturėjo pajėgumų gydyti kitų ligų; kadangi siekiant užtikrinti tvarų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reikia apsaugoti sveikatos priežiūros įstaigas ir sveikatos priežiūros darbuotojus;

M.  kadangi daugelį išgijusių pacientų jų artimieji ir visuomenė stigmatizavo; kadangi ši padėtis ypač didelį neigiamą poveikį daro vaikams, netekusiems vieno ar abiejų tėvų, o daugelį šių vaikų jų gyvi giminaičiai atstūmė, bijodami užsikrėsti;

N.  kadangi siekiant padaryti tinkamas išvadas dėl Ebolos viruso protrūkio būtina integruoti epidemiologiją, visuomenės sveikatą ir socialinius mokslus;

O.  kadangi pirmaisiais Ebolos viruso krizės mėnesiais humanitarinės NVO, visų pirma organizacija „Gydytojai be sienų“ ir Raudonais Kryžius, buvo veiksmingiausi, geriausiai informuoti ir turintys didžiausią patirtį veikėjai, pasirengę atlikti svarbiausią vaidmenį šiuo kovos su virusu etapu;

P.  kadangi dėl to, kad uždaromos mokyklos ir pasireiškia tendencija našlaičius paversti pagalbininkais namų ūkiuose, kyla pavojus, kad atsiras „prarastoji“ vaikų karta, kuri ilgą laiką negalės naudotis formaliojo švietimo paslaugomis;

Q.  kadangi savo praktine patirtimi ir gebėjimu veikti išvien humanitarinės organizacijos įrodė, kad krizės pradžioje prireikus jos gali būti tinkamesnės ir veiksmingesnės už institucinius subjektus;

R.  kadangi Ebolos viruso krizė sukėlė kitą reiškinį, kurį organizacija „Gydytojai be sienų“ pavadino „krize krizėje“, t. y. asmenys, sergantys kita liga, nei Ebolos karštinė, vengė ligoninių, bijodami, kad neužsikrėstų Ebolos virusu;

S.  kadangi ES kartu su valstybėmis narėmis yra didžiausia paramos vystymuisi teikėja pasaulyje ir skyrė daugiau kaip 1,39 mlrd. eurų, kad neleistų Vakarų Afrikoje pasireiškusiam Ebolos virusinės ligos protrūkiui plisti toliau; kadangi ES, skyrusi tokią sumą, turi galimybę derėtis su šalimis partnerėmis ir kitais paramos teikėjais, siekdama, kad būtų remiamas visapusiškas nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos vystymasis, grindžiamas nuoseklia, integruota, poreikiais pagrįsta strategija;

T.  kadangi pasitvirtino, jog pagal Jungtinių Tautų Pasaulio maisto programą yra veiksmingų logistikos pajėgumų, kuriuos ateityje galima būtų naudoti taip pat norint iš anksto perspėti ir reaguoti į pavojų;

U.  kadangi slaugytojų sauga yra labai svarbi siekiant mobilizuoti sveikatos priežiūros darbuotojus tarptautiniu mastu;

V.  kadangi 2014 m. spalio 23 d. Europos Vadovų Taryba paskyrė ES koordinatorių Ebolos klausimais, kuriuo tapo už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingas Komisijos narys R. Stylianides; kadangi nuo 2014 m. lapkričio 12 d. jis, kartu su už sveikatą atsakingu Komisijos nariu V. Andriukaičiu, apsilankė šalyse, kurios labiausiai nukentėjo nuo viruso;

W.  kadangi Jungtinės Tautos, PSO ir Europos Komisija pradėjo vykdyti epidemijos valdymo vertinimo procedūras;

X.  kadangi PSO 2015 m. balandžio mėn. paskelbtame pareiškime pripažino, kad pasaulis ir PSO buvo nepasirengę kovoti su ilgalaike epidemija;

Y.  kadangi būtina gerinti tarptautinį valdymą sveikatos krizių valdymo srityje;

Z.  kadangi galimybė gauti vaistų yra esminė teisės į sveikatos priežiūrą dalis;

AA.  kadangi pasaulyje 2 mlrd. žmonių neturi galimybės būti paskiepyti ar gydomi, nors to reikia, kad jie išliktų gyvi ir sveiki;

AB.  kadangi galimybė įsigyti vaistų ir naudotis šios srities mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros rezultatais visų pirma privalo būti suteikiama ligoniams, kuriems to reikia, nesvarbu, ar jie gyvena Europoje ir besivystančiose šalyse;

AC.  kadangi naujoviškų vaistų iniciatyva yra didžiausia pasaulyje gamtos mokslų srities viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, kurios biudžetas – 3,3 mlrd. eurų 2014–2024 m. laikotarpiui, iš kurių 1,638 mlrd. eurų skiriama pagal programą „Horizontas 2020“;

AD.  kadangi dėl per Ebolos viruso epidemiją patirtos traumos žmonės nebepasitiki sveikatos priežiūros įstaigomis, sveikatos priežiūros darbuotojai bijo grįžti į tarnybą, o bendruomenės yra nuskurdusios ir įtarios; kadangi reikia skubiai atnaujinti pagrindines sveikatos priežiūros paslaugas; be to, kadangi lygiai taip pat svarbu visose besivystančiose šalyse sukurti patikimas ir veiksmingas sveikatos priežiūros sistemas, įskaitant rizikos pasidalijimo sistemas, o tai reiškia, kad reikia gerai apmokyti vietinius medicinos darbuotojus;

AE.  kadangi Ebolos viruso krizė buvo dar gilesnio šalių, esančių Ebolos virusu užkrėstoje teritorijoje, nuosmukio priežastis ir kadangi, remiantis Pasaulio banko duomenimis, dėl to vien 2015 m. trijų labiausiai nuo ligos protrūkio nukentėjusių šalių BVP sumažės 2 mlrd. JAV dolerių;

AF.  kadangi šios trys šalys paprašė TVF ir Pasaulio banko parengti „Maršalo planą“ – skirti 7 500 mln. eurų siekiant padėti joms įveikti ekonominius sunkumus;

AG.  kadangi kai kurios NVO paragino Pasaulio banką skirti 1,7 mlrd. JAV dolerių siekiant padėti šioms šalims atlikti ilgalaikius jų sveikatos priežiūros infrastruktūrų patobulinimus;

AH.  kadangi tarptautinė bendruomenė turi neprarasti budrumo ir kadangi reikia pasiekti laikotarpio po Ebolos viruso etapą, kai ilgą laiką nebus konstatuotas joks naujas užsikrėtimo atvejis;

AI.  kadangi būtina taikyti gerąją higienos praktiką; vis dėlto, kadangi šioms trims šalims trūksta vandens tiekimo ir sanitarijos sistemų;

AJ.  kadangi reikia nuogąstauti, kad įvykus kitam ligos protrūkiui nemirtų tiek pat žmonių;

AK.  kadangi vyriausioji įgaliotinė ir pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini, už humanitarinę pagalbą atsakingas Europos Komisijos narys ir ES koordinatorius Ebolos viruso klausimais Christos Stylianides, už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingas Komisijos narys Neven Mimica, Europos Parlamento nariai, valstybių narių vyriausybės ir parlamentų nariai ne kartą ragino sustiprinti sveikatos apsaugos sistemas;

AL.  kadangi pagal 11-ąjį Europos plėtros fondą sveikatos sistemų stiprinimas ir vandens bei sanitarijos paslaugų gerinimas laikomi svarbiausiais sektoriais Gvinėjoje, tačiau ne Liberijoje ir ne Siera Leonėje;

AM.  kadangi Komisijos komunikate dėl ES vaidmens sprendžiant visuotinės sveikatos uždavinius (COM(2010)0128) pateikiama išsami ir visa apimanti poreikiais grindžiama visuotinės sveikatos strategija, kurią patvirtino valstybės narės;

AN.  kadangi ne visos valstybės narės visapusiškai įgyvendino Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles (TST); kadangi TST turėtų būti peržiūrėtos atsižvelgiant į patirtį, įgytą per paskutiniąją Ebolos epidemiją;

AO.  kadangi nedaug žinoma apie potencialiai pavojingas zoonozes; kadangi dėl maisto naudojimo ir žemės ūkio praktikos, miškų kirtimo ir prekybos gyvūnais ir gyvūniniais produktais kyla naujai besivystančios zoonozės ligos, kaip antai paukščių gripas, Ebola ir ŽIV;

AP.  kadangi PSO rekomenduoja koordinuoti visuomenės sveikatos ir veterinarijos sektorius;

AQ.  kadangi Vystymosi komiteto delegacija 2015 m. lapkričio mėn. lankysis Siera Leonėje;

1.  kritiškai vertina lėtą tarptautinį reagavimą į krizę per pirmuosius jos mėnesius; vis dėlto atkreipia dėmesį į ES ir jos valstybių narių veiksmus ir įsipareigojimus, vykdytus nuo 2014 m. kovo mėn., siekiant padėti sustabdyti Ebolos viruso plitimą; atkreipia dėmesį į siekiant kovoti su krize didinamus Europos Komisijos ir valstybių narių finansinius įsipareigojimus humanitarinės pagalbos, pagalbos vystymuisi, logistikos ir mokslinių tyrimų srityse;

2.  palankiai vertina tai, kad (per rekordiškai trumpą laiką) sukurta nauja vakcina, kurios 100 proc. veiksmingumas patvirtintas skiepijant asmenis Gvinėjoje nuo 2015 m. kovo 23 d., ir ragina skubiai užtikrinti galimybę visiems asmenims Liberijoje ir Siera Leonėje naudotis šia vakcina už prieinamą kainą;

3.  mano, kad tam tikrų naujų Ebola viruso, kurio perdavimo būdai išlieka „atviru“ klausimu, atvejų atžvilgiu neturėtų būti prarastas budrumas;

4.  ragina visas atitinkamas šalis, ypač besivystančių šalių vyriausybes, Europos institucijas bei tarptautines organizacijas, pasimokyti iš šios krizės, taip pat atsižvelgti į neigiamą TVF ir Pasaulio banko struktūrinės pertvarkos programų poveikį sveikatos sektoriui besivystančiose šalyse, ir parengti veiksmingas tarptautinių sveikatos krizių valdymo priemones;

5.  todėl atkreipia dėmesį į PSO direktoriaus 2015 m. gegužės 18 d. paskelbtą reformą, visų pirma į naujos skubios pagalbos programos ir pasaulinio darbuotojų, kuriuos būtų galima greitai dislokuoti vietoje, rezervo sukūrimą, taip pat naujo 100 mln. JAV dolerių dydžio rezervinio fondo, skirto ekstremalioms situacijoms, steigimą; pritaria įsipareigojimui per dvejus metus padidinti PSO biudžetą 10 proc. iki 4,5 mlrd. JAV dolerių;

6.  ragina tarptautinę bendruomenę skatinti vykdyti informavimo ir švietimo kampanijas atitinkamose šalyse; pabrėžia, kad valdant krizę itin svarbu rengti prevencijos ir informacijos kampanijas, visų pirma siekiant mažinti užsikrėtimo atvejų skaičių ir didinti informuotumą apie nesaugų elgesį, kurio reikėtų vengti; pabrėžia alternatyvių informacijos skleidimo priemonių svarbą;

7.  primygtinai pabrėžia, kad svarbu kovoti su didėjančia įvairų grupių tarpusavio įtampa, atsiradusia po Ebolos protrūkio, nes sukurtais mitais kai kurios etninės grupės galėtų būti kaltinamos esančios atsakingos už Ebolos viruso protrūkį;

8.  mano, kad nebesant poreikio teikti neatidėliotiną pagalbą Europos Sąjunga visų pirma turėtų teikti ilgalaikę pagalbą vystymuisi, kuri turėtų apimti investicijas į sveikatos priežiūros sektorių, kad būtų skatinamas atsparumas, ypač atsižvelgiant į sveikatos priežiūros sistemų organizavimą ir valdymą, sveikatos būklės stebėseną ir informavimą apie ją, vaistų tiekimo sistemas, vidaus valdymą ir valstybės kūrimą, o paskui turėtų būti teikiama būtina pagalba minėtųjų trijų valstybių ekonomikai atkurti;

9.  ragina valdžios institucijas atsižvelgti į įgytą patirtį, susijusią su stigmatizavimo reiškiniu, ir remtis tokia patirtimi per panašias humanitarines krizes, kurios gali kilti;

10.  primena, kad svarbu užkirsti kelią konfliktams, kadangi konfliktai ir nestabilumas daro labai neigiamą poveikį sveikatos sistemoms;

11.  ragina sukurti nuolatinę Europos greitojo reagavimo grupę, sudarytą iš ekspertų, paramos laboratorijoms grupių ir epidemiologų, ir logistikos infrastruktūrą, įskaitant mobilias laboratorijas, kurią būtų galima perkelti per kuo trumpesnį laiką; ypač atkreipia dėmesį į pridėtinę vertę, kurią ES galėtų suteikti tikrinimo prie sausumos ir jūros sienų srityje, ir į tai, kad ES galėtų pasinaudoti jai naudinga JAV sveikatos priežiūros institucijų sukaupta kompetencija atliekant patikrinimus oro uostuose;

12.  taip pat ragina ES remti stebėjimo punktų tinklo besivystančiose šalyse steigimą, kad būtų galima kuo anksčiau nustatyti naujus infekcinių ligų, kurios gali išsivystyti į pandemijas, atvejus siekiant tose šalyse sukurti kontrolinį tinklą;

13.  pripažįsta, kad reikia remti ES bei jos valstybių narių ir besivystančiųjų šalių, ypač Vakarų Afrikos šalių, bendradarbiavimą mokant medicinos darbuotojus;

14.  pabrėžia, kad svarbu gerinti apsaugos ir skubios evakuacijos sistemas, skirtas tarptautiniams sveikatos priežiūros darbuotojams;

15.  apgailestauja dėl to, kad praeityje vykdyti koregavimai ir reformos, taip pat šališka vystymosi politika paskatino sveikatos sistemų neveiksmingumą; ragina Komisiją padėti šioms trims šalims plėtoti savo visuomenės sveikatos sistemas, kad jos galėtų tenkinti pagrindinius sveikatos priežiūros poreikius, ir sukurti infrastruktūrą, kurios reikia norint visiems savo piliečiams užtikrinti galimybes naudotis visuomenės sveikatos priežiūros paslaugomis; visų pirma mano, kad kuriant atsparią ilgalaikę sveikatos priežiūros sistemą reikia, be kita ko, i) investuoti išteklius į pagrindines visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, ii) užtikrinti saugią ir kokybišką sveikatos priežiūrą didinant išteklius, skirtus sveikatos priežiūros darbuotojams mokyti, jiems vadovauti ir tinkamai atlyginti, suteikiant galimybes gauti saugių vaistų, iii) įtraukti vietos suinteresuotuosius subjektus ir bendruomenes į reagavimo į krizes veiksmus ir vystymosi planavimą; ragina tarptautinius paramos teikėjus padidinti oficialią pagalbą vystymuisi (OPV) minėtoms šalims, naudojant šalims skirtas sistemas, pvz., paramą biudžetui; ragina Komisiją, bendradarbiaujant su šalimis partnerėmis, PSO, Pasaulio banku ir kitais rėmėjais, parengti suderintus poreikiais pagrįstus sveikatos priežiūros planus ir stebėsenos procedūras;

16.  pabrėžia, kad tokiomis priemonėmis turėtų būti šalinamos pagrindinės atstovavimo moterims, prieigos prie sveikatos priežiūros ir paslaugų spragos ir sprendžiamas pragyvenimo šaltinių praradimo klausimas; ypač pabrėžia, kad reikia teikti kokybiškas pagrindines ir sveikatos priežiūros paslaugas, ypač motinystės priežiūros, akušerines ir ginekologines paslaugas;

17.  palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl ES vaidmens sprendžiant visuotinės sveikatos uždavinius (COM(2010)0128) ir jame išdėstytą visa apimantį požiūrį į visapusiškas sveikatos priežiūros sistemas, pateiktą horizontalųjį požiūrį ir pastangas užtikrinti visuotinę sveikatos apsaugą; ragina Komisiją peržiūrėti šį komunikatą remiantis naujomis įžvalgomis, įgytomis per Ebolos viruso krizę, kartu toliau laikytis visapusiško ir horizontalaus požiūrio, ir laiku pristatyti veiksmų programą bei ją įgyvendinti;

18.  apskritai pabrėžia, kad besivystančios šalys turėtų savo biudžetuose numatyti prioritetą steigti patikimas ir atsparias valstybines socialinės apsaugos ir visuomenės sveikatos sistemas, pastatyti pakankamai gerai įrengtų tvarių sveikatos apsaugos infrastruktūrų (įskaitant laboratorijas, vandens ir sanitarijos įrenginius) ir teikti aukštos kokybės pagrindines paslaugas bei sveikatos priežiūros paslaugas; pabrėžia, kad reikia užtikrinti pakankamai sveikatos priežiūros darbuotojų tam tikram gyventojų skaičiui, ir ragina nuo epidemijos nukentėjusių šalių vyriausybes užtikrinti, kad sveikatos priežiūros darbuotojams būtų mokamas atlyginimas ir kad sveikatos priežiūrai skirtos lėšų pasiektų žmones; vis dėlto pripažįsta, kad sveikatos apsaugos sistema negali pati viena įveikti tokių krizių, kaip dabartinė, ir kad siekiant ištaisyti didžiausius visų pagrindinių paslaugų trūkumus reikia laikytis visapusiško požiūrio, pagal kurį būtų įtraukti įvairūs sektoriai, pvz., švietimo ir mokymo, sanitarijos, pagalbos maistu ir geriamojo vandens sektoriai; kartu pabrėžia, kad ekonomikos atsigavimui taip pat labai svarbus švietimas, nepamirštant kultūrinių aspektų ir įsitikinimų;

19.  nurodo, kad investicijos į sveikatos sektorių yra svarbus ekonomikos vystymosi veiksnys ir padeda mažinti skurdą besivystančiose šalyse; palankiai vertina tai, kad į pasiūlymą dėl būsimų darnaus vystymosi tikslų (TVT) įtrauktas 3-iasis tikslas „Užtikrinti sveiką gyvenimą ir skatinti visų įvairaus amžiaus žmonių gerovę“;

20.  pabrėžia, kad norint kurti atsparias ir visapusiškas sveikatos priežiūros sistemas būtina ilgalaikiuose išlaidų planuose numatyti pakankamą kvalifikuotų sveikatos priežiūros darbuotojų skaičių, galimybes gauti pakankamai medicinos priemonių ir patikimas sveikatos srities informacines sistemas;

21.  ragina Vakarų Afrikoje sustiprinti mokslinių tyrimų infrastruktūrą sukuriant regioninį visuomenės infekcinių ligų mokslinių tyrimų centrą ir pradėti aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, kuriame dalyvautų ES ir jos valstybės narės;

22.  pabrėžia, kad reikia kovoti su socialine nelygybe siekiant sukurti atsparią tvarią visuomenės sveikatos sistemą; taigi pritaria tam, kad būtų užtikrinta valstybės finansuojama visuotinė sveikatos apsauga, kai paslaugos jų teikimo vietoje teikiamos nemokamai, ir ragina Komisiją kartu su šalimis partnerėmis ir kitais paramos teikėjais kaip galima greičiau pateikti programą, pagal kurią būtų diegiama visuotinė sveikatos apsauga, užtikrinant atsakomybės už riziką sveikatai pasidalijimą;

23.  ragina visas šalis įsipareigoti siekti visuotinės sveikatos apsaugos ir parengti planą, kuriame būtų numatyti vidaus ištekliai ir tarptautinio finansavimo galimybės, kuriais remiantis būtų galima šį tikslą pasiekti; pritaria tikslui visose šalyse padidinti sveikatos priežiūros išlaidas iki ne mažiau kaip 86 JAV dolerių už vieno asmens pagrindines sveikatos priežiūros paslaugas;

24.  teigiamai vertina 2015 m. kovo 3 d. surengtą ES globojamą ES ir pagrindinių partnerių aukšto lygio tarptautinę konferenciją Ebolos klausimu, kurioje buvo siekiama įvertinti nukentėjusioms šalims padarytą poveikį, siekiant užtikrinti, kad pagalba vystymuisi būtų paremta humanitariniais veiksmais;

25.  pritaria minčiai parengti „Maršalo planą“ siekiant atgaivinti šių šalių ekonomiką; siūlo teikti techninę pagalbą administracijoms siekiant stiprinti jų pajėgumus ir užtikrinti, kad lėšos pasiektų žmones ir nebūtų prarandamos dėl korupcijos ar kitų tikslų;

26.  palankiai vertina tarptautines pastangas sumažinti nuo Ebolos viruso nukentėjusių šalių tarptautinius įsiskolinimus;

27.  mano, kad ES ir krizės ištiktos zonos partnerystė bus veiksminga tik tada, jei Liberija, Gvinėja ir Siera Leonė pajėgs kiek įmanoma greičiau pasirūpinti savo pačių vystymusi;

28.  mano, kad reikėtų peržiūrėti 11-ojo Europos plėtros fondo programavimą siekiant užtikrinti, kad investicijos į sveikatos apsaugą ir gerą valdymą taptų prioritetinėmis visų šalių, kurių viešoji infrastruktūra nėra stipri, sritimis; yra susirūpinęs dėl to, kad Liberijos ir Siera Leonės nacionalinėse orientacinėse programose sveikatos priežiūra, vandens tiekimas ir sanitarija nenurodyti kaip svarbiausi sektoriai; ragina Komisiją sukurti mechanizmus, skirtus pagalbai atidžiau stebėti;

29.  mano, kad atliekant daugiametės finansinės programos vidurio laikotarpio peržiūrą nebebus galima ignoruoti rizikos, kurią kelia struktūrinis nepakankamas ES humanitarinės veiklos finansavimas;

30.  sveikina humanitarinės pagalbos teikėjus ir vietos medicinos darbuotojus, kurie, rizikuodami savo gyvybe, siekė įveikti šią didžiulę sveikatos krizę;

31.  didžiuojasi Jungtinių Tautų reagavimo į ekstremalią situaciją dėl Ebolos viruso misijos (UNMEER), organizacijų partnerių ir nevyriausybinių humanitarinių organizacijų, pvz., „Gydytojai be sienų“, Tarptautinės Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacijos ir kt. darbu, kurį jie atliko minėtose šalyse ir labai palankiai vertina jų milžinišką įnašą ir pagalbą suvaldant šį protrūkį; apgailestauja dėl tų atvejų, kai medicinos personalas ir kiti darbuotojai, kovoję su Ebolos protrūkiu, buvo netinkamai gydomi jiems grįžus iš Afrikos;

32.  mano, kad galimybė įsigyti vaistų iš esmės turėtų priklausyti nebe nuo pacientų perkamosios galios, o nuo jų poreikių, ir kad vien rinkos veiksniai neturėtų lemti, kokius vaistus gaminti;

33.  ragina ES ir jos valstybes nares laikytis ES politikos suderinamumo vystymosi labui principo, nustatyto SESV 208 straipsnyje, ir skatinti sąžiningą ir lygiateisę tarptautinę prekybą, medicinos mokslinius tyrimus ir inovacijų politiką ir taip puoselėti visuotinę prieigą prie vaistų ir sudaryti jai palankesnes sąlygas;

34.  ragina Komisiją išnagrinėti alternatyvius modelius nei modeliai, paremti patentų monopolijomis, kai kuriami vaistai ir vakcinos, kurie gaminami vykdant viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystes, pvz., naujoviškų vaistų iniciatyvą, kurios gali užtikrinti pacientų prieigą prie gydymo paslaugų, sveikatos priežiūros paslaugų tvarumą ir veiksmingą reagavimą į tokias krizes, kaip Ebolos viruso sukelta krizė, ar panašias grėsmes;

35.  pabrėžia, kad svarbu didinti pasaulinius epidemiologijos srities mokslinių tyrimų pajėgumus, plėtojant greituosius tyrimus ir užtikrinant galimybę būti paskiepytiems; atsižvelgdamas į tai, džiaugiasi, kad kovojant su Ebolos virusu buvo sutelkta daug ES mokslinių tyrimų, be kita ko, pagal naujoviškų vaistų iniciatyvą, programą „Horizontas 2020“ ir Europos ir besivystančių šalių partnerystės klinikinių tyrimų srityje (EBŠPKTS) programą; pabrėžia, kad nors vakcinos yra svarbios, jos tikriausiai netiks siekiant išnaikinti Ebolos virusą, nes jis mutuoja; taigi pabrėžia, kad finansuojant pirmenybė turi būti teikiama visuotinės sveikatos sistemos stiprinimui, higienai, izoliavimui, patikimam ir greitam tyrimų atlikimui atogrąžų sąlygomis ir vaistams nuo viruso ir simptomų, kuriuos jis sukelia;

36.  ragina visas suinteresuotąsias šalis visuomenėje propaguoti sveikatos srities mokymus, sutelkiant dėmesį į tradicinius papročius, kurie yra netinkami kovojant su ligos plitimu tarp gyventojų;

37.  pabrėžia, kad ES turėtų skatinti veiksmingai ir sąžiningai finansuoti tyrimus, kurie būtų naudingi visų sveikatai ir kuriais būtų užtikrinta, kad inovacijos ir intervencijos priemonės sudarytų galimybes rasti įperkamus ir prieinamus sprendimus; dar kartą pabrėžia, kad ypač reikėtų išnagrinėti modelius, kuriuos taikant mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) sąnaudos atsiejamos nuo vaistų kainos, įskaitant technologijų perdavimo besivystančioms šalims galimybes;

38.  dar kartą tvirtina, kad reikia investuoti į apleistas ligas; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją tęsti diskusijas šiuo klausimu ir susitarti dėl plataus masto viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo siekiant sustiprinti nacionalines sveikatos priežiūros sistemas ir palengvinti rezultatų perdavimą suinteresuotiems gyventojams, su sąlyga, kad bus nustatytos apsaugos priemonės, neleidžiančios viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystėms daryti žalos pažeidžiamiausiems žmonėms nereguliuojamojoje rinkoje; taigi palankiai vertina tai, kad, siekdama skubiai vykdyti naujų gydymo būdų mokslinius tyrimus, ES pagal programą „Horizontas 2020“ ir naujoviškų vaistų iniciatyvą skyrė 138 mln. EUR projektams, pagal kuriuose plėtojami naujų vakcinų, greitų diagnostinių tyrimų ir gydymo klinikiniai tyrimai; giria Europos farmacijos pramonę, kuri taip pat įsipareigojo skirti nemažai išteklių mokslinių tyrimų veiklai remti;

39.  pabrėžia, kad Ebolos viruso ir kitos epidemijos yra tarpvalstybinės grėsmės, kurias šalinti reikia bendradarbiaujant tarptautiniu mastu; ragina PSO persvarstyti TST siekiant į jas įtraukti tarpusavyje susijusios atsakomybės ir finansinės paramos, naudojamos, be kita ko, ir šalinant pagrindines priežastis, klausimus;

40.  atsižvelgiant į paviršutinišką TST įgyvendinimą ir epidemiologinės stebėsenos stoką, palankiai vertina Prancūzijos reagavimo programą „Visuomenės sveikatos institucijų tinklas Vakarų Afrikoje“;

41.  pabrėžia, kad šiuo metu, kai epidemijos protrūkis rimsta, nors pasveikus virusas lieka lytinėse liaukose dar kelis mėnesius, reikia, kad būtų sudarytos galimybės gauti seksualinio konsultavimo ir šeimos planavimo paslaugas, kurios būtų integruotos į sveikatos priežiūros sistemą ir švietimo priemones;

42.  pabrėžia, jog labai tikėtina, kad po epidemijos, kuri suniokojo smulkiuosius ūkininkus, seks maisto krizė; ragina valstybes nares, Komisiją ir tarptautinę bendruomenę investuoti į smulkiųjų ūkininkų ilgalaikį vystymąsi siekiant užtikrinti, kad ateityje nekiltų grėsmė žemės ūkio veiklą vykdantiems namų ūkiams ir Vakarų Afrikos maisto saugumui;

43.  ragina savo atsakingą komitetą prieš pateikiant galutinį gerai apibrėžtais kriterijais paremtą vertinimą stebėti krizės valdymo priemones glaudžiai bendradarbiaujant su ES koordinatoriumi Ebolos viruso klausimu ir Parlamento misijai grįžus iš Siera Leonės;

44.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Afrikos Sąjungos valstybių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui ir Pasaulio sveikatos organizacijai.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2014)0026.
(2) Pavyzdžiui, paprotį drausti deginti mirusiųjų kūnus;


Išmetamųjų teršalų matavimai automobilių sektoriuje
PDF 286kWORD 113k
2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje (2015/2865(RSP))
P8_TA(2015)0375RC-B8-1075/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl išmetamų teršalų matavimų automobilių sektoriuje (O-000113/2015 – B8-0764/2015),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos(1),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/46/EB, nustatančią motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus(2),

–  atsižvelgdamas į 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų(3),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 333/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 443/2009 ir nustatomi būdai, kaip pasiekti tikslą iki 2020 m. sumažinti naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekį(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Jungtinių Amerikos Valstijų Aplinkos apsaugos agentūra (angl. EPA) ir Kalifornijos oro išteklių valdyba (angl. CARB) 2015 m. rugsėjo 18 d. paskelbė pranešimą apie taršos taisyklių, taikomų įmonėms „Volkswagen AG“, „Audi AG“ ir „Volkswagen Group of America“ (bendrai žinomų kaip „VW“) pažeidimą; kadangi buvo pradėtas tyrimas nevyriausybinei organizacijai kartu su universiteto mokslininkais atlikus mokslinį tyrimą dėl dyzelinių transporto priemonių išmetamo azoto oksidų (NOx) kiekio ir šio mokslinio tyrimo rezultatai 2014 m. gegužės mėn. buvo pateikti EPA ir CARB;

B.  kadangi dėl oro taršos ES kasmet pirma laiko miršta daugiau kaip 430 000 žmonių ir su taršos poveikiu sveikatai susijusios išlaidos siekia apie 940 mlrd. EUR per metus; kadangi NOx yra pagrindinis oro teršalas, nes, be kita ko, jis sukelia plaučių vėžį, astmą ir daugelį kvėpavimo ligų, taip pat dėl jo blogėja aplinkos būklė, pvz., vyksta eutrofikacija ir rūgštėjimas; kadangi pagrindinis NOx šaltinis Europos miestuose yra dyzelinių transporto priemonių išmetamosios dujos; kadangi beveik trečdalis ES miestų gyventojų toliau susiduria su ES nustatytas ribines vertes arba siektinas vertes viršijančia tarša; kadangi transportas tebėra pagrindinė prastos oro kokybės miestuose ir susijusio poveikio sveikatai priežastis; kadangi daugiau kaip 20 valstybių narių šiuo metu nesilaiko ES oro kokybės ribinių verčių, visų pirma, dėl miestų taršos;

C.  kadangi nuo 2012 m. PSO Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų agentūra (angl. IARC) dyzelinių variklių išmetamąsias dujas priskyrė kancerogenams ir rekomendavo, atsižvelgdama į papildomą dyzelino kietųjų dalelių poveikį sveikatai, pasauliniu mastu sumažinti sąlytį su šių išmetamųjų cheminių medžiagų mišiniu;

D.  kadangi automobilių sektorius yra vienas iš pagrindinių sektorių, skatinančių augimą ir inovacijas, ir padeda kurti darbo vietas daugelyje valstybių narių; kadangi, jei nebus imtasi ryžtingų veiksmų, dabartinis skandalas gali pakenkti viso sektoriaus reputacijai ir konkurencingumui;

E.  kadangi mažosios ir vidutinės įmonės dominuoja automobilių atsarginių dalių pramonėje ir 50 proc. prisideda prie šio sektoriaus mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros; kadangi stiprią daugelio Europos regionų ekonomiką lemia automobilių ir automobilių atsarginių dalių pramonė;

F.  kadangi sąžininga konkurencija, įskaitant konkurenciją tarp automobilių gamintojų, reiškia, kad klientas turi galimybę rinktis produktą, atsižvelgdamas į išsamiai ir nešališkai pateiktas technines charakteristikas;

G.  kadangi ES dėjo daug pastangų siekdama pašalinti ekonomikos krizės poveikį automobilių pramonei, panaudodama turimas valstybės pagalbos priemones;

H.  kadangi Reglamente dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų transporto priemonių (Reglamentas (EB) Nr. 715/2007, dėl kurio 2006 m. gruodžio mėn. susitarė Europos Parlamentas ir Taryba), kuriame nustatyti Euro 5 ir Euro 6 išmetamųjų teršalų standartai, yra įtvirtintas reikalavimas gamintojams įrengti savo transporto priemones taip, kad „įprastai naudojama“ transporto priemonė atitiktų reikalavimus dėl išmetamųjų teršalų (5 straipsnio 1 dalis);

I.  kadangi Reglamente (EB) Nr. 715/2007 (5 straipsnio 2 dalis) aiškiai uždraudžiama naudoti valdiklius, kurie apibrėžiami kaip „bet kokia sudedamoji konstrukcijos dalis, registruojanti temperatūrą, transporto priemonės greitį, variklio sukimosi dažnį (min –1), perdavimo mechanizmo veikimą, slėgį kolektoriuje prieš droselinę sklendę arba bet kokį kitą parametrą, kad galėtų įjungti kiekvieną išmetamų teršalų kontrolės sistemos sudedamąją dalį, kuri, esant įprastoms ir pagrįstai numatytinoms transporto priemonės veikimo ir eksploatavimo sąlygoms, mažina išmetamų teršalų kontrolės sistemos veiksmingumą, arba tolygiai keisti jos veikimo parametrus, sulėtinti tos dalies veikimą ar ją išjungti“; kadangi valstybės narės įpareigotos užtikrinti, kad būtų laikomasi šio draudimo; kadangi reglamente Komisija aiškiai raginama pradėti taikyti testus ir priimti priemones, susijusias su valdiklių naudojimu;

J.  kadangi pagal Direktyvą dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų (1999/44/EB) vartotojai turi teisę į mažiausiai dvejų metų garantijos laikotarpį nuo produkto įsigijimo dienos ir kadangi pardavėjas privalo vartotojui pateikti prekes, kurios atitinka pardavimo sutartį; kadangi, jei nėra minėtos atitikties, vartotojas turi teisę į nemokamą remontą arba prekės pakeitimą kita, arba į kainos sumažinimą;

K.  kadangi Vartotojų teisių direktyvoje (2011/83/ES) reikalaujama pateikti informaciją apie pagrindines produkto savybes prieš sudarant sutartis prekybos vietoje, ne prekybai skirtose patalpose ar nuotolines sutartis ir reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų taisykles dėl veiksmingų, proporcingų ir atgrasančių sankcijų, jei nesilaikoma šios direktyvos nuostatų;

L.  kadangi Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvoje (2005/29/EB) visų pirma draudžiama bet kokia veikla, kuri „iš esmės iškreipia arba gali iš esmės iškreipti vidutinio vartotojo, kurį produktas pasiekia arba kuriam yra skirtas, [...] ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu“, numatyta, kad komercinė veikla, kuri visomis aplinkybėmis laikoma nesąžininga, apima „tvirtinimą, kad viešoji arba privati įstaiga prekybininką (įskaitant jo vykdomą komercinę veiklą) arba gaminį patvirtino, pritarė ar suteikė leidimą jo gamybai (veiklai), jei tai iš tiesų nebuvo padaryta, arba tokį tvirtinimą nesilaikant tvirtinimo, pritarimo gamybai ar leidimo suteikimo sąlygų“, ir reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas;

M.  kadangi dyzelinėms transporto priemonėms nustatyta Euro 5 NOx ribinė vertė yra 180 mg/km, kuri taikoma transporto priemonių tipams, patvirtintiems laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 1 d., ir visoms transporto priemonėms, parduotoms laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 1 d., ir kadangi atitinkama Euro 6 vertė yra 80 mg, taikoma naujiems tipams nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. ir visoms transporto priemonėms, parduotoms nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.; kadangi Euro 6 transporto priemonėms, užregistruotoms iki nustatant standartą kaip teisinę ribą, buvo daugelyje valstybių narių taikoma mokesčio atskaita; kadangi nepriklausomų tyrimų rezultatai patvirtina, kad faktinis transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekis jas įprastai naudojant smarkiai skiriasi nuo abiejuose standartuose nustatytų ribinių verčių;

N.  kadangi Komisijos Jungtinio tyrimų centro 2011 m. analizėje(6) padaryta išvada, kad dyzelinių transporto priemonių išmetamas NOx kiekis, išmatuotas naudojant nešiojamąsias išmetamųjų teršalų matavimo sistemas, smarkiai viršijo atitinkamas Euro 3–5 išmetamųjų teršalų ribines vertes – nuo 2–4 kartų matuojant vidutinį išmetamą NOx kiekį per visą bandymo kelią iki 14 kartų atskirais bandymų etapais; kadangi kitoje Komisijos Jungtinio tyrimų centro ataskaitoje(7), paskelbtoje 2013 m., pateikiama išvada, kad Euro 6 transporto priemonės gali viršyti Euro 5 transporto priemonių išmetamųjų teršalų lygius; kadangi 2014 m. spalio mėn. atliktoje nepriklausomoje analizėje užregistruota, kad vidutiniškai išbandytų dyzelinių transporto priemonių kelyje išmetamas NOx kiekis yra apie 7 kartus didesnis negu Euro 6 standartu nustatytos ribinės vertės;

O.  kadangi įmonė „VW“ pripažino, kad bent 11 mln. dyzelinių transporto priemonių, kurias ji pardavė visame pasaulyje, buvo įdiegti valdikliai; kadangi įmonė „VW“ paskelbė, kad atšauks 8,5 mln. dyzelinių transporto priemonių ES po Vokietijos federalinės automobilių transporto institucijos sprendimo;

P.  kadangi šie nurodyti skirtumai, susiję su išmetamaisiais teršalais, susidarė ir dėl netinkamos dabartinės ES taikomos bandymų procedūros, kuri neatspindi įprastinių važiavimo sąlygų, ir dėl valdiklių naudojimo; kadangi yra nepaprastai svarbu, kad transporto priemonių bandymų procedūra būtų patikima ir tvirta, norint pasiekti išmetamųjų teršalų ribines vertes ir sustiprinti visuomenės sveikatos apsaugą ir aplinkos apsaugą ES;

Q.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 715/2007 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta prievolė Komisijai tikrinti išmetamiesiems teršalams matuoti taikomus bandymų ciklus ir, nustačius, kad bandymai nebetinkami, pritaikyti juos taip, kad tinkamai atspindėtų realiomis vairavimo kelyje sąlygomis išmetamus teršalus; kadangi bandymai kol kas dar nėra taip pritaikyti; kadangi vis dėlto Komisija šiuo metu rengiasi patvirtinti naują bandymų ciklą, grindžiamą realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekiu;

R.  kadangi gamybos atitikties bandymams ir eksploatacinės atitikties bandymams nebuvo taikomi bendri standartais ES lygiu nepaisant Komisijai suteikto įgaliojimo taikant komiteto procedūrą nustatyti konkrečius reikalavimus tokioms procedūroms; kadangi dėl to gamybos atitikties ir eksploatacinės atitikties reikalavimai apskritai nėra tinkamai vykdomi; kadangi nėra reikalavimo Komisijai, kitoms valstybių narių tipo patvirtinimo institucijoms ar kitiems suinteresuotiesiems subjektams atskleisti informaciją apie kompetentingų tipo patvirtinimo institucijų atliktus bandymus ir jų rezultatus;

S.  kadangi pagal dabartinę ES tipo patvirtinimo tvarką Komisija ar kitos valstybių narių valdžios institucijos negali iš naujo įvertinti transporto priemonių tipo patvirtinimo ar atitikties sertifikatų, atšaukti transporto priemonių ar sustabdyti jų pateikimo į rinką, jei jų tipą patvirtino kita valstybė narė; kadangi pagal dabartinę sistemą tipo patvirtinimo institucijų vykdoma bandymų veikla nėra prižiūrima siekiant užtikrinti, kad visos institucijos laikytųsi bendrų ES taisyklių ir neįsitrauktų į nesąžiningą konkurenciją patvirtindamos mažesnius standartus;

T.  kadangi šiuo metu Komisija persvarsto tipo patvirtinimo aktą; kadangi šis persvarstymas yra itin svarbus siekiant atkurti vartotojų pasitikėjimą išmetamųjų teršalų ir degalų suvartojimo nustatymo bandymais;

U.  kadangi dabartinės dyzelinu varomų keleivinių automobilių išmetamo NOx kiekio kontrolės sistemos remiasi trimis pagrindinėmis technologijomis: vidiniais variklio pakeitimais, derinamais su išmetamųjų dujų recirkuliacija (EGR), taupaus deginimo NOx adsorberiais (mažos koncentracijos NOx gaudyklės, angl. LNT) ir selektyviąja katalizine redukcija (SCR); kadangi, siekiant laikytis Euro 6 standartu nustatytų ribinių verčių, daugelyje transporto priemonių naudojamos ne mažiau kaip dvi ar trys technologijos; kadangi visas šias technologijas gali išjungti programinės įrangos valdikliai;

V.  kadangi siekiant užtikrinti atitiktį išmetamųjų teršalų standartams iš transporto priemonių, kuriose įrengti valdikliai, jie turi būti pašalinti, turi būti pakeista išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų programinė įranga ir, priklausomai nuo variklio technologijos, atlikti techninės įrangos pakeitimai; kadangi gali būti įmanoma patobulinti transporto priemonėse jau įmontuotų išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veikimą pašalinant valdiklius, jas perprogramuojant ir perkalibruojant;

W.  kadangi bandymų rezultatų ir įprastai naudojamų transporto priemonių veikimo rezultatų skirtumai susiję ne tik su NOx, bet ir su kitais teršalais bei CO2; kadangi, nepriklausomų tyrimų duomenimis, keleivinių automobilių išmetamo CO2 oficialaus ir faktinio kiekio Europoje skirtumas 2014 m. buvo 40 proc.;

X.  kadangi, norint pereiti prie pasaulinės suderintos lengvųjų automobilių bandymų procedūros (angl. WLTP), ES reikia gamintojams nustatytas esamo parko vidutines CO2 išmetimo normas pritaikyti prie naujo bandymo;

1.  griežtai smerkia bet kokį automobilių gamintojų sukčiavimą ir primygtinai įmones prisiimti visą atsakomybę už savo veiksmus ir vykstant tyrimui visapusiškai bendradarbiauti su valdžios institucijomis; apgailestauja dėl to, kad milijonai vartotojų buvo nuvilti ir suklaidinti neteisingos informacijos apie jų transporto priemonių išmetamus teršalus;

2.  mano, kad tais atvejais, kai patvirtinta, jog padaryti pažeidimai, vartotojams turi būti aiškiai pranešama apie žalos atlyginimo priemones, šios priemonės turi būti taikomos nedelsiant ir vartotojas dėl to neturi patirti daugiau žalos;

3.  apgailestauja dėl to, kad pernelyg dideli išmetamųjų teršalų kiekiai sukelia ankstyvas mirtis, kenkia žmogaus sveikatai ir daro žalą aplinkai;

4.  mano, kad Komisija ir valstybės narės, imdamosi konkrečių veiksmų, būtinai privalo atkurti vartotojų pasitikėjimą ir dėti visas įmanomas pastangas, kad būtų deeskaluota situacija; išreiškia savo solidarumą su susijusiais darbuotojais ir yra susirūpinęs dėl poveikio visoje tiekimo grandinėje, ypač poveikio MVĮ, kuriuos šiuo metu nepelnytai susiduria su dėl sukčiavimo kilusiais didžiuliais sunkumais; pabrėžia, kad darbuotojai neturėtų būti tie asmenys, kurie galiausiai padengs manipuliavimo išmetamųjų teršalų matavimu sąnaudas;

5.  pabrėžia, kad prieš svarstydami, ar atleisti darbuotojus, gamintojai turi panaudoti savo nuosavus finansinius išteklius, be kita ko, užuot paskirstę dividendus, pelną panaudodami tam, kad būtų padengta kuo daugiau išlaidų, susidariusių dėl taikytinų teisės aktų pažeidimų;

6.  yra labai susirūpinęs dėl valstybių narių valdžios institucijų ir Komisijos vėlavimo imtis veiksmų gavus įrodymų, kad labai ir nuolat viršijamos išmetamųjų teršalų ribinės vertės, numatytos ES teisės aktuose įprastai naudojamoms transporto priemonėms;

7.  primena, kad dyzelinu varomų automobilių išmetamo CO2 kiekis vienam kilometrui yra mažesnis, nei išmetamas benzinu varomų transporto priemonių, ir kad šie automobiliai yra svarbi priemonė, suteikianti gamintojams galimybę įgyvendinti ES 2021 m. automobilių parko vidutinio išmetamo CO2 kiekio tikslus; primena, kad jie ir toliau bus svarbus veiksnys, prisidedantis siekiant tikslų laikotarpiu po 2021 m., tačiau pabrėžia, kad gamintojai turi panaudoti esamas švarias technologijas NOx, kietųjų dalelių ir kitų teršalų kiekiui sumažinti;

8.  primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares laikytis visiško skaidrumo dėl turimos informacijos apie minėtus pažeidimus ir veiksmų, kurių imtasi siekiant išspręsti su šiais pažeidimais susijusius klausimus; ragina atlikti išsamų tyrimą dėl Komisijos ir valstybių narių valdžios institucijų vaidmens ir atsakomybės, atsižvelgiant, be kita ko, į Komisijos Jungtinio tyrimų centro 2011 m. ataskaitoje paminėtas problemas;

9.  ragina Komisiją intensyviau įgyvendinti ES strategiją dėl tvarios, tausiai išteklius naudojančios transporto sistemos kelių ir kitų rūšių transporto srityje, palaipsniui atsisakant dabar taikomos sistemos, grindžiamos iškastiniu kuru, ir naudojant naujas technologijas bei energijos šaltinius, pvz., vandenilį, elektros energiją ir suslėgtą orą;

10.  palankiai vertina tai, kad kelios valstybės narės ir kitos pasaulio šalys pradėjo tyrimus, susijusius su transporto priemonių išmetamųjų teršalų bandymų rezultatų klastojimu; pritaria Komisijos raginimui nacionalinėms priežiūros institucijoms atlikti išsamius įvairių tipų ir modelių transporto priemonių patikrinimus; mano, kad tokiame tyrime turi dalyvauti ir Komisija; primygtinai ragina atliekant tyrimą užtikrinti visišką skaidrumą ir veiksmingumą, deramai atsižvelgiant į būtinybę tinkamai informuoti vartotojus, tiesiogiai nukentėjusius nuo nustatyto atitikties reikalavimų nesilaikymo;

11.  prašo Komisijos iki 2016 m. kovo 31 d. raštu pranešti Parlamentui šių tyrimų rezultatus;

12.  prašo, kad, radus valdiklius, valstybių narių valdžios institucijos imtųsi visų reikiamų veiksmų padėčiai ištaisyti ir taikytų reikiamas sankcijas pagal Direktyvos 2007/46/EB 30 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 715/2007 10 straipsnį;

13.  atkreipia dėmesį į J. Girling pranešimą (dėl tam tikrų teršalų išmetimo nacionalinių ribų) (A8-0249/2015), kurį 2015 m. liepos 15 d. priėmė Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, ir ypač į komiteto prašymą Komisijai ir valstybėms narėms nedelsiant pabaigti rengti šiuo metu svarstomą pasiūlymą dėl naujo „Euro 6“ reikalavimų dėl realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio reglamento;

14.  primygtinai ragina Komisiją daugiau nedelsiant patvirtinti ir įgyvendinti naują realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymų ciklą ir užtikrinti, kad reguliavimo tikslais jis įsigaliotų; palankiai vertina pranešimą dėl kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo (A. Deß pranešimas A8-0270/2015), kurį 2015 m. rugsėjo 23 d. priėmė Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, ypač reikalavimą, kad Komisija nustatytų „bandymus išmetamiesiems teršalams matuoti realiomis vairavimo sąlygomis visoms transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas arba kurios registruotos nuo 2015 m., siekiant užtikrinti išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą ir sudaryti sąlygas, kad transporto priemonės galėtų atitikti šį reglamentą ir jį įgyvendinančias priemones, o kad atitikties veiksnys atspindėtų tik galimą išmetamųjų teršalų matavimo tvarkos, kuri bus įdiegta iki 2017 m., toleranciją“; ragina valstybes nares ir Komisiją šiuo pagrindu greitai susitarti dėl bandymų ciklą reglamentuojančio akto;

15.  pažymi, kad pagal dabartinius Komisijos planus realiomis vairavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymai būtų naudojami tik matuoti išmetamą NOx kiekį; ragina realiomis vairavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymus patvirtinti visiems teršalams;

16.  apgailestauja, kad svarstymuose pagal komiteto procedūrą dėl pasiūlymo dėl įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymo trūksta skaidrumo, ypač dėl to, kad Komisija neperdavė informacijos Parlamentui tuo pačiu metu kaip valstybių narių atstovams; ragina Komisiją pateikti visus reikiamus dokumentus Parlamentui tomis pačiomis sąlygomis kaip ir valstybėms narėms ir visų pirma paskelbti Variklinių transporto priemonių techniniam komitetui skirtus parengiamuosius dokumentus, susijusius su naujo įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymo patvirtinimu;

17.  pabrėžia, kad būtina gerokai sustiprinti dabartinę ES tipo patvirtinimo sistemą, įskaitant didesnį ES vadovavimą, ypač vykdant rinkos priežiūrą, koordinavimą ir Sąjungoje parduotų transporto priemonių tolesnę priežiūrą, įgaliojimus reikalauti, kad valstybės narės pradėtų taikyti įrodymais grindžiamas kontrolės procedūras ir įgaliojimus priimti atitinkamas priemones ES teisės pažeidimo atvejais;

18.  ragina Komisiją pakeisti esamą tipo patvirtinimo tvarką siekiant užtikrinti, kad nacionalinių kompetentingų institucijų tipo patvirtinimus ir sertifikatus būtų galima nepriklausomai tikrinti ir kad galbūt Komisija galėtų juos iš naujo įvertinti, ir visoje ES nustatyti vienodas sąlygas, taip pat užtikrinti, kad ES taisyklių taikymas būtų veiksmingai įgyvendinamas, o įgyvendinimo priemonių trūkumai ištaisyti nedidinant administracinės naštos;

19.  todėl ragina apsvarstyti galimybę įsteigti ES lygmens priežiūros instituciją;

20.  mano, jog itin svarbu, kad Komisija ir visos kompetentingos valstybių narių institucijos turėtų teisę iš naujo įvertinti tipo patvirtinimą ir atitikties sertifikatus, reikalauti atšaukti transporto priemones ir sustabdyti jų pateikimą į rinką, jei jos turi įrodymų, kad nesilaikoma ES išmetamųjų teršalų ribinių verčių pagal Euro 5 ir Euro 6 reglamentą arba nukrypstama nuo bet kokio kito reikalavimo, numatyto pagal tipo patvirtinimo tvarką;

21.  mano, kad ateityje persvarstant Tipo patvirtinimo pagrindų direktyvą būtina apsvarstyti gamybos atitikties reikalavimų išplėtimą ir patikslinimą siekiant užtikrinti, kad atsitiktinės atrankos būdu iš gamybos linijų paimta pakankama ir pavyzdinė naujų modelių imtis kasmet būtų tikrinama atliekant realiomis vairavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymus, skirtus patikrinti jų atitiktį ES išmetamų teršalų ir CO2 ribinėms vertėms; be to, ragina patobulinti keliuose jau naudojamų transporto priemonių eksploatacinius bandymus, taip pat remiantis realiomis vairavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio nustatymo procedūra, siekiant patikrinti skirtingos ridos transporto priemonių eksploatacinę atitiktį, kaip reikalaujama pagal reglamentą. ragina pagerinti stebėjimą keliuose atliekant periodines technines apžiūras siekiant nustatyti ir taisyti transporto priemones, kurios neatitinka ES teisės aktų reikalavimų;

22.  ragina nacionalines institucijas visiškai netoleruoti vadinamojo transporto priemonių bandymo optimizavimo, kai taikoma tokia paplitusi praktika, kaip per stiprus padangų pripūtimas, šoninių veidrodėlių nuėmimas, plyšių tarp kėbulo plokščių panaikinimas siekiant sumažinti aerodinaminį pasipriešinimą, specialių tepalų, kurie paprastai nenaudojami varikliams, naudojimas varikliams ir pavarų dėžėms, pagalbinės įrangos, pvz., grotuvų, pašalinimas ir bandymai didžiausioje leidžiamoje aplinkos temperatūroje taip padidinant skirtumą tarp bandymų laboratorijoje ir vartotojo patirties kelyje;

23.  pabrėžia, kad vartotojai turi turėti galimybę lengvai naudotis savo teisėmis, kaip numatyta Direktyvose 1999/44/EB, 2005/29/EB ir 2011/83/ES;

24.  ragina Komisiją, kuri atsakinga už konkurenciją ES vidaus rinkoje, bendradarbiaujant su nacionalinėmis priežiūros institucijomis užtikrinti vienodas sąlygas rinkoje veikiantiems konkurentams;

25.  primena, kad reikia visapusiškai ir nuosekliai į nacionalinę teisę perkelti ir taikyti Europos taisykles dėl vidaus rinkos veikimo visose valstybėse narėse, ir taip pat ragina Europos ir nacionalines rinkos priežiūros institucijas išsamiai tirti visus skundus dėl sukčiavimo;

26.  prašo Komisijos užtikrinti, kad vartotojams būtų pateikiama tiksli, aktuali ir palyginama informacija pagal ES automobilių ženklinimo direktyvą (1999/94/EB); mano, kad ženklinimas turėtų būti grindžiamas realiomis vairavimo sąlygomis išmetamų teršalų vertėmis ir degalų naudojimo efektyvumu;

27.  yra susirūpinęs dėl oficialių bandymų rezultatuose nurodyto išmetamo CO2 kiekio neatitikimo realiomis vairavimo sąlygomis nustatytam kiekiui; todėl ragina kuo skubiau susitarti dėl transporto priemonių parko vidutinio išmetamo CO2 kiekio tikslų atitikties pasaulinių suderintų lengvųjų automobilių bandymo procedūroms (WLTP), tinkamai laikantis panašaus griežtumo principo, bet neperimant nesąžiningo dabartinės bandymų procedūros lankstumo tam, kad nebūtų susilpnintas 2021 m. tikslas;

28.  ragina Komisiją formuojant naują politiką tvaraus transporto srityje atsižvelgti į šią informaciją; prašo Komisijos imtis tolesnių veiksmų, kad būtų sustiprinta ES tvaraus ir efektyviai išteklius naudojančio kelių ir kitų rūšių transporto sistemos strategija; remiasi strategija, numatyta 2011 m. Komisijos baltojoje knygoje „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“, ir pažymi, kad ji galėtų labai padėti efektyviai sumažinti realiomis vairavimo sąlygomis transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį ir pagerinti judumą mieste; primygtinai ragina Komisiją dėti daugiau pastangų, kad būtų pristatytos baltojoje knygoje pasiūlytos priemonės, ir skatina valstybes nares tai paremti;

29.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) OL L 171, 2007 6 29, p. 1.
(2) OL L 263, 2007 10 9, p. 1.
(3) OL L 309, 2001 11 27, p. 22.
(4) OL L 152, 2008 6 11, p. 1.
(5) OL L 103, 2014 4 5, p. 15.
(6) Analysing on-road emissions of light-duty vehicles with Portable Emission Measurement Systems (PEMS), JRC, 2011.
(7) A complementary emissions test for light-duty vehicles: Assessing the technical feasibility of candidate procedures, JRC 2013.

Teisinė informacija - Privatumo politika