Zoznam 
Prijaté texty
Utorok, 27. októbra 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia
Spoločná poľnohospodárska politika: zrušenie zastaraných aktov ***I
 Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch *
 Zdaňovanie príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov: zrušenie smernice o zdaňovaní príjmu z úspor *
 Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov vo Švédsku *
 Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Belgicku *
 Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Poľsku *
 Balíky cestovných služieb a dohody o spojených cestovných službách ***II
 Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami ***II
 Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie ***I
 Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní *
 Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ARTEMIS
 Absolutórium za rok 2013: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ENIAC
 Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
 Kríza v súvislosti s ebolou: dlhodobé ponaučenia do budúcnosti
 Meranie emisií v automobilovom priemysle

Spoločná poľnohospodárska politika: zrušenie zastaraných aktov ***I
PDF 331kWORD 66k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje smernica Rady 76/621/EHS týkajúca sa stanovenia maximálneho obsahu kyseliny erukovej v olejoch a tukoch a nariadenie Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))
P8_TA(2015)0360A8-0255/2015

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0174),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 42 prvý odsek a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0101/2015),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 1. júla 2015(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 7. septembra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0255/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 27. októbra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorým sa zrušujú smernica Rady 76/621/EHS týkajúca sa stanovenia maximálneho obsahu kyseliny erukovej v olejoch a tukoch a nariadenie Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2015/2284.)

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch *
PDF 405kWORD 70k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov v mene Európskej únie (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))
P8_TA(2015)0361A8-0271/2015

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08266/1/2015),

–  so zreteľom na návrh pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (08297/2015),

–  so zreteľom na článok 115 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. b) a odsek 8 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na základe ktorých Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0169/2015),

–  so zreteľom na článok 59 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0271/2015),

1.  schvaľuje návrh rozhodnutia Rady v znení zmien a schvaľuje uzavretie pozmeňujúceho protokolu k dohode;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že nemožno vykonať žiadne zlepšenia, najmä pokiaľ ide o poskytované informácie a automatickú, záväznú a neobmedzenú povahu výmeny informácií;

3.  vyzýva Komisiu, aby Európsky parlament informovala v prípade akejkoľvek zmeny alebo nového vývoja v záverečných fázach uzatvárania pozmeňujúceho protokolu k dohode;

4.  pripomína Rade jej povinnosť opätovne konzultovať s Európskym parlamentom, ak zmení svoj návrh rozhodnutia;

5.  zdôrazňuje význam prijatia účinných opatrení proti podvodom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, a najmä daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam u fyzických a právnických osôb so sídlom v Únii za účasti finančných inštitúcií so sídlom v tretích krajinách;

6.  vyzýva Komisiu, aby 18 mesiacov po nadobudnutí platnosti pozmeňujúceho protokolu k dohode zhodnotila uplatňovanie dohody a jej výsledky a predložila Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej v prípade potreby pripojí návrhy na revíziu dohody;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Švajčiarskej konfederácie.

Návrh rozhodnutia   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1
1.  Predseda Rady vykoná v mene Únie oznámenie podľa článku 2 ods.1 pozmeňujúceho protokolu4.
1.  Predseda Rady vykoná v mene Únie oznámenie podľa článku 2 ods.1 a článku 4 pozmeňujúceho protokolu4 s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržiavali pravidlá automatickej výmeny informácií týkajúcich sa účtov podliehajúcich oznamovaniu a umožnila sa spolupráca v oblasti dodržiavania a presadzovania predpisov.
__________________
__________________
4 Dátum nadobudnutia platnosti pozmeňujúceho protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.
4 Dátum nadobudnutia platnosti pozmeňujúceho protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2
2.  Komisia informuje Švajčiarsku konfederáciu a členské štáty o oznámeniach vykonaných v súlade s článkom 1 ods. 1 písm. d) Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní tak, ako to vyplýva z pozmeňujúceho protokolu.
2.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Zdaňovanie príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov: zrušenie smernice o zdaňovaní príjmu z úspor *
PDF 428kWORD 74k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o návrhu smernice Rady o zrušení smernice Rady 2003/48/ES (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))
P8_TA(2015)0362A8-0299/2015

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2015)0129),

–  so zreteľom na článok 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0086/2015),

–  so zreteľom na článok 59 a článok 50 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0299/2015),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  Smernica 2014/107/EÚ má vo všeobecnosti širší rozsah pôsobnosti ako smernica 2003/48/ES a stanovuje sa v nej, že v prípade prekrývania sa rozsahu pôsobnosti, má prednosť smernica 2014/107/EÚ. Stále však existujú zostávajúce prípady, v ktorých by sa uplatňovala len smernica 2003/48/ES. Tieto zostávajúce prípady sú dôsledkom miernych rozdielov v prístupe medzi oboma smernicami a rôznych osobitných výnimiek. Ak je v týchto obmedzených prípadoch rozsah pôsobnosti smernice 2003/48/ES mimo rozsahu pôsobnosti smernice 2014/107/EÚ, príslušné ustanovenia smernice 2003/48/ES by sa naďalej uplatňovali, čo by malo za následok dvojité štandardy týkajúce sa oznamovania v rámci Únie. Nad menšími prínosmi zachovania tohto dvojitého oznamovania by prevážili náklady.
(5)  Smernica 2014/107/EÚ má vo všeobecnosti širší rozsah pôsobnosti ako smernica 2003/48/ES a stanovuje sa v nej, že v prípade prekrývania sa rozsahu pôsobnosti, má prednosť smernica 2014/107/EÚ. Stále však existujú zostávajúce prípady, v ktorých by sa uplatňovala len smernica 2003/48/ES. Tieto zostávajúce prípady sú dôsledkom miernych rozdielov v prístupe medzi oboma smernicami a rôznych osobitných výnimiek. Ak je v týchto obmedzených prípadoch rozsah pôsobnosti smernice 2003/48/ES mimo rozsahu pôsobnosti smernice 2014/107/EÚ, príslušné ustanovenia smernice 2003/48/ES by sa naďalej uplatňovali, čo by malo za následok dvojité štandardy týkajúce sa oznamovania v rámci Únie. Hoci nebola vypracovaná konkrétna analýza nákladov a prínosov systému dvojitého oznamovania, a to ani pre dočasné prechodné obdobie medzi oboma normami, možno rozumne predpokladať, že nad menšími prínosmi zachovania tohto dvojitého oznamovania by prevážili náklady.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  Ustanovenia rovnocenné s ustanoveniami smernice 2003/48/ES sa v súčasnosti uplatňujú prostredníctvom osobitných dvojstranných dohôd medzi Úniou a piatimi európskymi krajinami, ktoré nie sú členskými štátmi Únie (Švajčiarska konfederácia, Lichtenštajnské kniežactvo, Sanmarínska republika, Monacké kniežactvo a Andorrské kniežactvo), ako aj medzi každým členským štátom a 12 závislými alebo pridruženými územiami (Normanské ostrovy, ostrov Man a závislé alebo pridružené územia Karibiku). Je dôležité, aby boli všetky tieto dvojstranné dohody prispôsobené novému globálnemu štandardu OECD a smernici 2014/107/EÚ. Takisto je veľmi dôležité, aby neexistovali žiadne medzery alebo iné nedostatky v procese prechodu od existujúceho štandardu na nový. Hoci má Komisia jasný mandát na rokovanie o zmenách v dohodách s uvedenými piatimi európskymi krajinami, ktoré nie sú členskými štátmi Únie, mala by v rámci svojich odborných znalostí hrať aktívnu úlohu aj pri uľahčovaní a podpore revízie dohôd členských štátov s 12 závislými alebo pridruženými územiami. Na uľahčenie jednoduchosti a účinnosti by mala Komisia v prípade potreby a s výslovným súhlasom členských štátov prevziať vedenie rokovaní.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3 a (nový)
3a.  Komisia predloží do 1. júla 2016 Rade a Európskemu parlamentu správu o prechode od štandardu oznamovania uplatňovaného podľa smernice 2003/48/ES na nový štandard oznamovania zriadený smernicou 2014/107/EÚ. Správa zahŕňa okrem iného riziká vytvorenia medzier alebo iných nepresností v oznamovaní, ktoré by mohli uľahčiť cezhraničné daňové podvody a vyhýbanie sa plateniu daní. Správa sa tiež týka súvisiacich procesov revízie osobitných dvojstranných dohôd medzi Úniou a piatimi európskymi krajinami, ktoré nie sú členskými štátmi Únie (Švajčiarska konfederácia, Lichtenštajnské kniežactvo, Sanmarínska republika, Monacké kniežactvo a Andorrské kniežactvo), ako aj medzi každým členským štátom a 12 závislými alebo pridruženými územiami (Normanské ostrovy, ostrov Man a závislé alebo pridružené územia Karibiku). Komisia predloží do 1. októbra 2017 následnú správu s cieľom podrobne monitorovať situáciu. V prípade potreby sa k správe priložia legislatívne návrhy.

Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov vo Švédsku *
PDF 250kWORD 62k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov vo Švédsku (10027/2015 – C8-0197/2015 – 2015/0804(CNS))
P8_TA(2015)0363A8-0304/2015

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (10027/2015),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0197/2015),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti(1), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2013 o posilnení cezhraničnej spolupráce v oblasti presadzovania práva v EÚ: vykonávanie prümského rozhodnutia a európsky model výmeny informácií(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2015 o európskom programe v oblasti bezpečnosti(3),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0304/2015),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1)Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2013)0419.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2015)0269.


Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Belgicku *
PDF 250kWORD 61k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Belgicku (10029/2015 – C8-0196/2015 – 2015/0805(CNS))
P8_TA(2015)0364A8-0303/2015

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (10029/2015),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0196/2015),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti(1), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2013 o posilnení cezhraničnej spolupráce v oblasti presadzovania práva v EÚ: vykonávanie prümského rozhodnutia a európsky model výmeny informácií(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2015 o európskom programe v oblasti bezpečnosti(3),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0303/2015),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1)Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.
(2)Prijaté texty, P7_TA(2013)0419.
(3)Prijaté texty, P8_TA(2015)0269.


Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Poľsku *
PDF 250kWORD 62k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Poľsku (09989/2015 – C8-0195/2015 – 2015/0806(CNS))
P8_TA(2015)0365A8-0302/2015

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (09989/2015),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0195/2015),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti(1), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2013 o posilnení cezhraničnej spolupráce v oblasti presadzovania práva v EÚ: vykonávanie prümského rozhodnutia a európsky model výmeny informácií(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2015 o európskom programe v oblasti bezpečnosti(3),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0302/2015),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1)Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.
(2)Prijaté texty, P7_TA(2013)0419.
(3)Prijaté texty, P8_TA(2015)0269.


Balíky cestovných služieb a dohody o spojených cestovných službách ***II
PDF 256kWORD 64k
Uznesenie
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o balíkoch cestovných služieb a dohodách o spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))
P8_TA(2015)0366A8-0297/2015

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. decembra 2013(1);

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0512),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0297/2015),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie

V rámci revízie pracovného dokumentu útvarov Komisie z 3. decembra 2009 s názvom Poučenie o implementácii/vykonávaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách sa Komisia bude zaoberať otázkou obchodných praktík, prostredníctvom ktorých poskytovatelia služieb cestovného ruchu, ktorí uvádzajú na trh svoje služby online, ponúkajú doplnkové služby skrytým, nejasným alebo nejednoznačným spôsobom, napríklad zatajujú možnosť nerezervovať si žiadne ďalšie služby. Po prijatí revidovaného dokumentu bude Komisia informovať Parlament o tom, akým spôsobom boli zohľadnené jeho názory.

(1) Ú. v. EÚ C 170, 5.6.2014, s. 73.
(2) Prijaté texty, 12.3.2014, P7_TA(2014)0222.


Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami ***II
PDF 253kWORD 65k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))
P8_TA(2015)0367A8-0300/2015

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10788/2/2015 – C8-0294/2015),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality írskym parlamentom, maltským parlamentom, rakúskou Spolkovou radou a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. januára 2014(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 31. januára 2014(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0627),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0300/2015),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 177, 11.6.2014, s. 64.
(2) Ú. v. EÚ C 126, 26.4.2014, s. 53.
(3) Prijaté texty, 3.4.2014, P7_TA(2014)0281.


Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie ***I
PDF 545kWORD 222k
Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 27. októbra 2015 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Udelenie globálneho povolenia by bolo vhodné aj v prípade, ak výrobca potrebuje vyviezť lieky kontrolované podľa nariadenia (ES) č. 1236/2005 distribútorovi v krajine, ktorá nezrušila trest smrti, a to za predpokladu, že vývozca a distribútor uzavreli právne záväznú zmluvu, v ktorej sa od distribútora vyžaduje uplatňovanie vhodného súboru opatrení, aby sa lieky nepoužívali na vykonávanie trestu smrti.
(8)  Udelenie globálneho povolenia by bolo vhodné aj v prípade, ak výrobca potrebuje vyviezť lieky kontrolované podľa nariadenia (ES) č. 1236/2005 distribútorovi v krajine, ktorá nezrušila trest smrti, a to za predpokladu, že vývozca a distribútor uzavreli právne záväznú zmluvu, v ktorej sa od distribútora vyžaduje uplatňovanie vhodného súboru opatrení, aby sa lieky nepoužívali na vykonávanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Je potrebné zakázať sprostredkovateľom v Únii poskytovanie sprostredkovateľských služieb v súvislosti s tovarmi, ktorých vývoz a dovoz je zakázaný, keďže takéto tovary nemajú žiadne iné praktické využitie než na vykonávanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie. Zákaz poskytovania takýchto služieb slúži na účely ochrany verejnej morálky.
(12)  Je potrebné zakázať sprostredkovateľom v Únii poskytovanie sprostredkovateľských služieb v súvislosti s tovarmi, ktorých vývoz a dovoz je zakázaný, keďže takéto tovary nemajú žiadne iné praktické využitie než na vykonávanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie. Zákaz poskytovania takýchto služieb slúži na účely ochrany verejnej morálky a rešpektovania zásad ľudskej dôstojnosti, ktoré posilňujú európske hodnoty, ako sa uvádza v Zmluve o Európskej únii a Charte základných práv Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)
(19a)  Mala by sa zaviesť cielená doložka o konečnom použití, aby mohli členské štáty zakázať alebo pozastaviť transfer tovaru súvisiaceho s bezpečnosťou, ktorý nie je uvedený v prílohách II a III a ktorý zjavne nemá žiadne iné praktické použitie ako na účely vykonania trestu smrti, mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, alebo ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že transfer tohto tovaru by viedol k uľahčeniu alebo vykonaniu trestu smrti, mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Právomoci udelené na základe cielenej doložky o konečnom použití by sa nemali vzťahovať na lieky, ktoré by sa mohli použiť na účel vykonania trestu smrti,
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 2 – písmeno f
aa)  Písmeno f) sa nahrádza takto:
(f)  „technická pomoc“ je akákoľvek technická pomoc týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, skúšania, údržby, montáže alebo akýchkoľvek iných technických služieb, pričom môže mať napríklad podobu pokynov, rád, školenia, odovzdávania pracovných vedomostí alebo zručností alebo konzultačných služieb. Technická pomoc zahŕňa verbálne formy pomoci a pomoc poskytnutú elektronickými prostriedkami;
„(f) „technická pomoc“ je akákoľvek technická pomoc týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, skúšania, údržby, montáže, používania, postupov alebo akýchkoľvek iných technických služieb, pričom môže mať napríklad podobu pokynov, rád, školenia, odovzdávania pracovných vedomostí alebo zručností alebo konzultačných služieb. Technická pomoc zahŕňa verbálne formy pomoci a pomoc poskytnutú elektronickými prostriedkami;“
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 2 – písmeno k – pododsek 2
Na účely tohto nariadenia sa z tohto vymedzenia pojmov vypúšťa samostatné ustanovenie o doplnkových službách. Medzi doplnkové služby patrí doprava, finančné služby, poistenie alebo zaistenie, alebo všeobecná reklama či propagácia;
Na účely tohto nariadenia sa do tohto vymedzenia pojmov zahŕňa ustanovenie o doplnkových službách. Medzi doplnkové služby patrí doprava, finančné služby, poistenie alebo zaistenie, alebo všeobecná reklama či propagácia, a to aj prostredníctvom internetu;
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 2 – písmeno 1
(l)  „sprostredkovateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v členskom štáte Únie, ktoré vykonávajú služby vymedzené podľa bodu k) z Únie na územie tretej krajiny;
(l)  „sprostredkovateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v členskom štáte Únie alebo majú štátnu príslušnosť tohto členského štátu, alebo dcérska spoločnosť právnickej osoby alebo partnerstvo, ktoré vykonávajú služby vymedzené podľa písmena k);
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 2 – písmeno m
(m)  „poskytovateľ technickej pomoci“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v členskom štáte Únie, ktoré poskytujú technickú pomoc vymedzenú podľa bodu f) z Únie na územie tretej krajiny;
(m)  „poskytovateľ technickej pomoci“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v členskom štáte Únie, ktoré poskytujú technickú pomoc vymedzenú podľa písmena f);
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 2 – písmeno n
(n)  „vývozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, v mene ktorých sa robí vývozné vyhlásenie, t. j. osoba, ktorá je v čase prijatia vyhlásenia zmluvnou stranou zmluvy s adresátom v príslušnej tretej krajine a má potrebnú právomoc rozhodnúť o odoslaní tovarov mimo colného územia Únie; v prípade, že zmluva o vývoze nebola uzatvorená, alebo ak zmluvná strana nekoná vo vlastnom mene, potom je vývozcom osoba, ktorá má právomoc rozhodnúť o odoslaní položky mimo colného územia Únie; ak zisk z práva nakladať s tovarmi patrí osobe, ktorá je usadená mimo Únie, podľa zmluvy, na ktorej je založený vývoz, za vývozcu sa považuje zmluvná strana usadená na území Únie;
(n)  „vývozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, v mene ktorých sa robí vývozné vyhlásenie, t. j. osoba, ktorá je v čase prijatia vyhlásenia zmluvnou stranou zmluvy s adresátom v príslušnej tretej krajine a má potrebnú právomoc rozhodnúť o odoslaní tovarov mimo colného územia Únie; v prípade, že zmluva o vývoze nebola uzatvorená, alebo ak zmluvná strana nekoná vo vlastnom mene, potom je vývozcom osoba, ktorá má právomoc rozhodnúť o odoslaní položky mimo colného územia Únie; ak zisk z práva nakladať s tovarmi patrí osobe, ktorá je usadená mimo Únie, podľa zmluvy, na ktorej je založený vývoz, za vývozcu sa považuje zmluvná strana, ktorá má bydlisko alebo sídlo na území Únie;
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 2 – písmeno r a (nové)
(ra)  „tranzit“ je preprava iného tovaru ako tovaru Únie, ktorý je uvedený v prílohách a ktorý vstupuje na colné územie Únie a prechádza ním, pričom jeho miesto určenia sa nachádza mimo Únie.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 4 b (nový)
(3a)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 4b
Zákaz tranzitu
1.  Zakazuje sa každý tranzit tovaru uvedeného v prílohe II, a to bez ohľadu na pôvod tohto tovaru.
2.  Odchylne od odseku 1 môže príslušný orgán povoliť tranzit tovaru uvedeného v prílohe II, ak sa preukáže, že v krajine, do ktorej sa daný tovar vyvezie, sa tento tovar bude vzhľadom na svoj historický význam používať výhradne na účely verejného vystavenia v múzeu.“
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 4 c (nový)
(3b)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 4c
Zákaz uvádzania na trh a propagácie
Obchodné marketingové a propagačné činnosti cez internet alebo mimo neho v rámci Únie zo strany fyzickej alebo právnickej osoby alebo partnerstva na účely transferu tovaru uvedeného v prílohe II sa zakazujú.“
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 6 – odsek 1
1.  Rozhodnutia o žiadostiach o povolenie na vývoz tovarov uvedených v prílohe IIIa prijme príslušný orgán v každom jednotlivom prípade po zvážení všetkých príslušných dôvodov, najmä skutočnosti, či žiadosť o povolenie v podstate rovnakého vývozu za posledné tri roky zamietol iný členský štát, a po zvážení plánovaného konečného použitia a rizika odklonenia týchto tovarov.
1.  Rozhodnutia o žiadostiach o povolenie vývozu tovaru uvedeného v prílohách III a IIIa prijme príslušný orgán v každom jednotlivom prípade, po zvážení všetkých príslušných dôvodov, najmä skutočnosti, či žiadosť o povolenie v podstate rovnakého vývozu za posledné tri roky zamietol iný členský štát, a po zvážení zamýšľaného konečného použitia a rizika odklonenia týchto tovarov.“
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 6 – odsek 1 a (nový)
„(5a) V článku 6 sa vkladá tento odsek:
1a.  Príslušný orgán spolu s členskými štátmi zaistí pri zohľadnení všetkých relevantných dôkazov, aby boli všetky spoločnosti, ktoré uvádzajú na trh bezpečnostné zariadenia a ktoré organizujú veľtrhy a iné podujatia, na ktorých sa takéto zariadenia uvádzajú na trh, informované o skutočnosti, že takéto zariadenia možno použiť na účely mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania a že uvádzanie týchto zariadení na trh môže byť zakázané a povolenia, ktoré sa na ne vzťahujú, zrušené.“
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 6 – odsek 2
(5b)  V článku 6 sa ods. 2 nahrádza takto:
2.  Príslušný orgán neudelí povolenie, ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že tovar uvedený v prílohe III by mohol byť použitý na mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie vrátane telesných trestov uložených súdom, orgánmi presadzovania práva alebo akoukoľvek fyzickou či právnickou osobou v tretej krajine.
„2. Príslušný orgán neudelí povolenie, ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že tovar uvedený v prílohe III a prílohe IIIa by mohol byť použitý na mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie vrátane telesných trestov uložených súdom, orgánmi presadzovania práva alebo akoukoľvek fyzickou či právnickou osobou v tretej krajine.
Príslušný orgán zohľadní:
Príslušný orgán zohľadní:
—  dostupné rozhodnutia medzinárodného súdu,
—  dostupné rozhodnutia medzinárodného súdu,
—  zistenia príslušných orgánov OSN, Rady Európy a EÚ a správy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania Rady Európy a Osobitného spravodajcu OSN pre mučenie a neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.
—  zistenia príslušných orgánov OSN, Rady Európy a EÚ a správy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania Rady Európy a Osobitného spravodajcu OSN pre mučenie a neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.
Do úvahy možno vziať aj iné relevantné informácie vrátane dostupných rozsudkov vnútroštátnych súdov, správ alebo iných informácií, ktoré pripravili organizácie občianskej spoločnosti, a informácie o obmedzeniach pri vývoze tovaru uvedeného v prílohách II a III uplatňovaných v krajine určenia.
Do úvahy možno vziať aj iné relevantné informácie vrátane dostupných rozsudkov vnútroštátnych súdov, správ alebo iných informácií, ktoré pripravili organizácie občianskej spoločnosti, a informácie o obmedzeniach pri vývoze tovaru uvedeného v prílohách II, III a IIIa uplatňovaných v krajine určenia.“
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5 c (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 6 a (nový)
(5c)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 6a
Požiadavka tranzitného povolenia
1.  Povolenie sa vyžaduje na tranzit tovaru uvedeného v prílohe III alebo IIIa, ak príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje tranzit, informovali hospodársky subjekt, že príslušné položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.
2.  Ak si je hospodársky subjekt vedomý, že tovar v tranzite uvedený v prílohe III alebo IIIa je vcelku alebo sčasti určený na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, oznámi to príslušným orgánom, ktoré rozhodnú, či má príslušný tranzit podliehať povoleniu.
3.  Členský štát, ktorý stanovuje požiadavku povolenia na základe odsekov 1 a 2 v prípade tranzitu položky neuvedenej v prílohe III ani IIIa, informuje ostatné členské štáty a Komisiu.“
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 7a – odsek 1
1.  Sprostredkovateľovi sa zakazuje poskytovať akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine sprostredkovateľské služby, ktoré by súviseli s tovarom z prílohy III, a to bez ohľadu na pôvod týchto tovarov, ak sprostredkovateľ vie alebo má oprávnené podozrenie, že akákoľvek časť takýchto prepravovaných tovarov je alebo môže byť v krajine, ktorá nepatrí do colného územia Únie, určené na používanie pri mučení alebo inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní.
1.  Sprostredkovateľovi sa zakazuje poskytovať akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine sprostredkovateľské služby, ktoré by súviseli s tovarom uvedeným v prílohách III a IIIa, a to bez ohľadu na pôvod týchto tovarov, ak sprostredkovateľ vie alebo má oprávnené podozrenie, že akákoľvek časť takýchto prepravovaných tovarov je alebo môže byť v krajine, ktorá nepatrí do colného územia Únie, určené na používanie pri mučení alebo inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 7a – odsek 2
2.  Poskytovateľovi technickej pomoci sa zakazuje poskytovať akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine technickú pomoc, ktorá by súvisela s tovarom uvedeným v prílohe III, a to bez ohľadu na pôvod tohto tovaru, ak poskytovateľ takejto pomoci vie alebo má oprávnené podozrenie, že niektorý alebo všetok príslušný tovar je alebo môže byť v krajine, ktorá nepatrí do colného územia Únie, určený na používanie pri mučení alebo inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní.
2.  Poskytovateľovi technickej pomoci sa zakazuje poskytovať akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine technickú pomoc, ktorá by súvisela s tovarom uvedeným v prílohách III a IIIa, a to bez ohľadu na pôvod tohto tovaru, ak poskytovateľ takejto pomoci vie alebo má oprávnené podozrenie, že niektorý alebo všetok príslušný tovar je alebo môže byť v krajine, ktorá nepatrí do colného územia Únie, určený na používanie pri mučení alebo inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní. Poskytovateľovi technickej pomoci sa takisto zakazuje poskytovať inštrukcie, poradenstvo a odbornú prípravu alebo odovzdávať pracovné vedomosti či zručnosti, ktoré by mohli pomôcť pri vykonaní trestu smrti, mučení alebo inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 6 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 7a a (nový)
(6a)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 7aa
Výmena najlepších postupov
Členské štáty sa vyzývajú, aby podporovali najlepšie postupy medzi dodávateľmi technickej pomoci s cieľom zabezpečiť, aby táto pomoc pozitívne prispievala k boju proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.“
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 7c – odsek 3 – bod 3.3 (nový)
„3.3. Komisia v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov a tretích krajín prijme v prípade potreby usmernenia týkajúce sa najlepších postupov, pokiaľ ide o overovanie konečného použitia.”
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 7 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Kapitola III b (nová) – článok 7 e (nový)
(7a)  Vkladá sa táto kapitola:
„Kapitola IIIb
Tovar neuvedený v zozname
Článok 7e
Všeobecná doložka
1.  Povolenie sa vyžaduje na vývoz položiek, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu, ak bol vývozca informovaný príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom je usadený, že príslušné položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.
2.  Ak si je vývozca vedomý, že položky, ktoré navrhuje vyvážať a ktoré nie sú uvedené v prílohe II, III alebo IIIa, sú vcelku alebo sčasti určené na vykonanie trestu smrti či mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, oznámi to orgánom členského štátu, v ktorom je usadený, a tie rozhodnú, či má príslušný vývoz podliehať povoleniu.
3.  Členský štát, ktorý stanovuje požiadavku povolenia na základe odsekov 1 a 2 v prípade vývozu položky neuvedenej v prílohe II, III alebo IIIa, o tom okamžite informuje ostatné členské štáty a Komisiu a uvedie presné dôvody, prečo vývoz podlieha povoleniu. Členské štáty takisto bezodkladne oznámia Komisii akékoľvek zmeny v opatreniach prijatých na základe odseku 1 a 2.
4.  Ostatné členské štáty vezmú túto informáciu náležite do úvahy a informujú svoju colnú správu a ostatné príslušné vnútroštátne orgány.
5.  Ak je to z vážnych a naliehavých dôvodov nutné, Komisia prijme delegované akty, ktorými sa pridajú položky uvedené v odsekoch 1 a 2 do prílohy II, prílohy III alebo prílohy IIIa. Na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa vzťahuje postup stanovený v článku 15b.
6.  Lieky, ako sú vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES1a, sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto článku.
_________________________
1a.Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67) .“
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 8 – odsek 6
6.  Odchylne od článku 5 poskytuje výrobca v prípade, ak má lieky vyvážať výrobca distribútorovi, informácie o prijatých ustanoveniach a opatreniach, ktorými sa má zabrániť, aby sa tieto produkty používali na vykonávanie trestu smrti v cieľovej krajine, a ak sú k dispozícii, aj informácie o konečnom použití a koncových používateľoch tovarov.
6.  Odchylne od článku 5 poskytuje výrobca v prípade, ak má lieky vyvážať výrobca distribútorovi, informácie o prijatých ustanoveniach a opatreniach, ktorými sa má zabrániť, aby sa tieto produkty používali na vykonávanie trestu smrti v cieľovej krajine, a ak sú k dispozícii, aj informácie o konečnom použití a koncových používateľoch tovarov. Tieto informácie sa na požiadanie sprístupnia príslušnému nezávislému orgánu dohľadu, ako je národný preventívny mechanizmus zriadený na základe Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, alebo národná inštitúcia pre ľudské práva v členskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 10 – odsek 2
(8a)  V článku 10 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Ak sa colné vyhlásenie podáva na tovar uvedený v prílohe II, alebo III a ak sa potvrdilo, že na plánovaný vývoz alebo dovoz nebolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, colné orgány zadržia deklarovaný tovar a upozornia na možnosť požiadať o povolenie podľa tohto nariadenia. Ak sa žiadosť o povolenie nepodá do šiestich mesiacov od zadržania alebo ak príslušný orgán takúto žiadosť zamietne, colné úrady naložia so zadržaným tovarom v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.
2. Ak sa colné vyhlásenie podáva na tovar uvedený v prílohe II, III alebo IIIa a ak sa potvrdilo, že na plánovaný vývoz alebo dovoz nebolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, colné orgány zadržia deklarovaný tovar a upozornia na možnosť požiadať o povolenie podľa tohto nariadenia. Ak sa žiadosť o povolenie nepodá do šiestich mesiacov od zadržania alebo ak príslušný orgán takúto žiadosť zamietne, colné úrady naložia so zadržaným tovarom v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.“
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 12a – odsek 2
2.  Komisia môže do troch mesiacov požiadať žiadajúci členský štát o poskytnutie doplňujúcich informácií, ak sa domnieva, že žiadosť neobsahuje jeden alebo viac podstatných bodov, alebo ak sú potrebné dodatočné informácie o jednom alebo viacerých podstatných bodoch. Oznámi body, ku ktorým je potrebné poskytnúť doplňujúce informácie.
2.  Po doručení žiadosti uvedenej v odseku 1 Komisia okamžite informuje všetky členské štáty a rozošle informácie, ktoré dostala od žiadajúceho členského štátu. Až do konečného rozhodnutia Komisie môžu členské štáty okamžite pozastaviť transfery tovaru uvedeného v žiadosti. Komisia môže do troch mesiacov požiadať žiadajúci členský štát o poskytnutie doplňujúcich informácií, ak sa domnieva, že žiadosť neobsahuje jeden alebo viac podstatných bodov, alebo ak sú potrebné dodatočné informácie o jednom alebo viacerých podstatných bodoch. Oznámi body, ku ktorým je potrebné poskytnúť doplňujúce informácie.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 12a – odsek 3
3.  Ak sa domnieva, že nie je potrebné vyžiadať doplňujúce informácie, alebo po prijatí vyžiadaných doplňujúcich informácií začne Komisia do šiestich mesiacov postup prijatia požadovanej zmeny alebo informuje žiadajúce členské štáty o dôvodoch, prečo tak neurobí.
3.  Ak sa domnieva, že nie je potrebné vyžiadať doplňujúce informácie, alebo po prijatí vyžiadaných doplňujúcich informácií začne Komisia do troch mesiacov postup prijatia požadovanej zmeny alebo informuje žiadajúce členské štáty o dôvodoch, prečo tak neurobí.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 12 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 13 – odsek 1
(12a)  V článku 13 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 11, Komisia a členské štáty sa na požiadanie vzájomne informujú o prijatých opatreniach podľa tohto nariadenia a poskytujú si navzájom všetky významné informácie súvisiace s týmto nariadením, ktoré majú k dispozícii, najmä informácie o udelených a zamietnutých povoleniach.
„1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 11, každý členský štát informuje Komisiu o prijatých opatreniach podľa tohto nariadenia a poskytne všetky významné informácie súvisiace s týmto nariadením, ktoré má k dispozícii, najmä informácie o udelených a zamietnutých povoleniach, ako aj v súvislosti s opatreniami prijatými v rámci cielenej doložky o konečnom použití. Komisia postúpi tieto informácie ostatným členským štátom.“
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 12 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 13 – odsek 3 a (nový)
(12b)  V článku 13 sa vkladá tento odsek:
„3a. Komisia vypracuje výročnú správu pozostávajúcu z výročných správ o činnosti uvedených v odseku 3. Táto správa sa sprístupní verejnosti.“
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 15a
Článok 15a
vypúšťa sa
Vykonávanie delegovania
1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od … Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 12 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Rozhodnutie neovplyvní platnosť žiadnych delegovaných aktov, ktoré sú už v platnosti.
4.  Hneď ako Komisia prijme delegovaný akt, informuje o tom súčasne Európsky parlament a Radu.
5.  Delegované akty prijaté podľa článku 12 nadobudnú účinnosť len vtedy, ak v lehote dvoch mesiacov od oznámenia tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade voči nemu Európsky parlament alebo Rada nevznesú žiadne námietky alebo ak pred uplynutím tejto lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu, že nevznesú námietky. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 15 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 15 c (nový)
(15a)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 15c
Koordinačná skupina na zabránenie mučeniu
1.  Zriaďuje sa koordinačná skupina na zabránenie mučeniu, ktorej predsedá zástupca Komisie. Každý členský štát vymenuje do tejto skupiny jedného zástupcu. Skupina preskúma každú otázku týkajúcu sa uplatňovania tohto nariadenia, ktorú môže predložiť predseda alebo zástupca členského štátu.
2.  Koordinačná skupina prijme v spolupráci s Komisiou príslušné opatrenia s cieľom zaviesť priamu spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi, a to najmä s cieľom odstrániť riziko možných rozdielov pri uplatňovaní vývozných kontrol tovaru, ktorý by sa mohol použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, čo by mohlo viesť aj k výchylkám obchodu.
3.  Predseda koordinačnej skupiny na zabránenie mučeniu bude vždy, keď to bude považovať za potrebné, konzultovať s vývozcami, sprostredkovateľmi a ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami vrátane všetkých častí občianskej spoločnosti s príslušnými odbornými znalosťami v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.
4.  Komisia predloží písomne Európskemu parlamentu výročnú správu o činnosti, preskúmaniach a konzultáciách koordinačnej skupiny na zabránenie mučeniu, na ktorú sa vzťahuje článok 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001.“
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 15 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 15 d (nový)
(15b)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 15d
1.  Do ...* a následne každé tri roky Komisia preskúma vykonávanie tohto nariadenia a predloží Európskemu parlamentu a Rade komplexnú správu o vykonávaní a posúdení vplyvu, ktorá môže obsahovať návrhy na jeho zmenu. Členské štáty poskytnú Komisii všetky príslušné informácie potrebné na vypracovanie správy.
2.  Osobitné oddiely správy sú venované:
a)  koordinačnej skupine na zabránenie mučeniu a jej činnosti, preskúmaniam a konzultáciám. S informáciami, ktoré poskytne Komisia o preskúmaniach a konzultáciách koordinačnej skupiny, sa zaobchádza ako s dôvernými v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001. Informácie sa v každom prípade považujú za dôverné, ak by ich zverejnenie pravdepodobne malo značne nepriaznivý vplyv na poskytovateľa alebo zdroj takých informácií;
b)  informáciám o vnútroštátnych rozhodnutiach členských štátov o licenciách, predkladaniu správ členských štátov Komisii, mechanizmu oznamovania a konzultácií medzi členskými štátmi, informovaniu a presadzovaniu;
c)  komplexným informáciám o povahe a vplyve opatrení prijatých členskými štátmi podľa článku 17 vrátane uplatňovania sankčných režimov, ktoré členské štáty zaviedli, a posúdenia toho, či sú takéto režimy účinné, primerané a odradzujúce.
______________
* Tri roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.“
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 15 c (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 17 – odsek 2 a (nový)
(15c)  V článku 17 sa dopĺňa tento odsek:
„2a. Komisia posúdi, či majú pravidlá pre sankcie stanovené členskými štátmi podobnú povahu a účinky.“
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 15 – písmeno -a) (nové)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Príloha III – stĺpec 2 – body 1 a 2
-a) V prílohe III druhom stĺpci sa body 1 a 2 nahrádzajú takto:
1.  Tovar určený na obmedzenie pohybu ľudí:
„1. Tovar určený na obmedzenie pohybu ľudí:
1.1.  Okovy a skupinové reťaze
1.1.  Okovy a skupinové reťaze
Poznámky:
Poznámky:
1.  Okovy sú prostriedky obmedzujúce pohyb pozostávajúce z dvoch pút alebo náramkov vybavených uzamykacím mechanizmom, spojených reťazou alebo tyčou.
1.  Okovy sú prostriedky obmedzujúce pohyb pozostávajúce z dvoch pút alebo náramkov vybavených uzamykacím mechanizmom, spojených reťazou alebo tyčou.
2.  Táto položka nezahŕňa okovy na nohy a skupinové reťaze, ktoré sú zakázané v bode 2.3 prílohy II.
2.  Táto položka nezahŕňa okovy na nohy a skupinové reťaze, ktoré sú zakázané v bode 2.3 prílohy II.
3.  Táto položka nezahŕňa „bežné putá“. Bežnými putami sa myslia putá, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:
3.  Táto položka nezahŕňa „bežné putá“. Bežnými putami sa myslia putá, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:
—  ich celkový rozmer vrátane reťaze, meraný od vonkajšieho okraja jedného puta k vonkajšiemu okraju druhého puta, je v rozmedzí od 150 do 280 mm, keď sú obe putá zamknuté;
—  ich celkový rozmer vrátane reťaze, meraný od vonkajšieho okraja jedného puta k vonkajšiemu okraju druhého puta, je v rozmedzí od 150 do 280 mm, keď sú obe putá zamknuté;
—  vnútorný obvod každého puta je najviac 165 mm, keď je západka zapadnutá do posledného zárezu vstupujúceho do uzamykacieho mechanizmu;
—  vnútorný obvod každého puta je najviac 165 mm, keď je západka zapadnutá do posledného zárezu vstupujúceho do uzamykacieho mechanizmu;
—  vnútorný obvod každého puta je najmenej 200 mm, keď je západka zapadnutá do prvého zárezu vstupujúceho do uzamykacieho mechanizmu; ako aj
—  vnútorný obvod každého puta je najmenej 200 mm, keď je západka zapadnutá do prvého zárezu vstupujúceho do uzamykacieho mechanizmu; ako aj
—  putá neboli upravené tak, aby spôsobovali fyzickú bolesť alebo utrpenie.
—  putá neboli upravené tak, aby spôsobovali fyzickú bolesť alebo utrpenie.
1.2.  Jednotlivé putá alebo náramky vybavené uzamykacím mechanizmom, s vnútorným obvodom väčším ako 165 mm, keď je západka zapadnutá do posledného zárezu vstupujúceho do uzamykacieho mechanizmu
1.2.  Jednotlivé putá alebo náramky vybavené uzamykacím mechanizmom, s vnútorným obvodom väčším ako 165 mm, keď je západka zapadnutá do posledného zárezu vstupujúceho do uzamykacieho mechanizmu
Poznámka:
Poznámka:
Táto položka zahŕňa obojky a ďalšie jednotlivé putá alebo náramky vybavené uzamykacím mechanizmom, ktoré sú spojené reťazou s bežnými putami na ruky.
Táto položka zahŕňa obojky a ďalšie jednotlivé putá alebo náramky vybavené uzamykacím mechanizmom, ktoré sú spojené reťazou s bežnými putami na ruky.
1.3.  Maska zabraňujúca pľuvaniu: masky, vrátane masiek zo sieťoviny, s krytom na ústa, ktorý zabraňuje pľuvaniu
1.3.  Maska zabraňujúca pľuvaniu: masky, vrátane masiek zo sieťoviny, s krytom na ústa, ktorý zabraňuje pľuvaniu
Poznámka:
Poznámka:
Táto položka zahŕňa masky zabraňujúce pľuvaniu, ktoré sú spojené reťazou s bežnými putami na ruky.
Táto položka zahŕňa masky zabraňujúce pľuvaniu, ktoré sú spojené reťazou s bežnými putami na ruky.
1.3.a Stoličky, dosky a postele vybavené popruhmi
2.  Zbrane a zariadenia určené na potláčanie nepokojov alebo sebaobranu:
2.  Zbrane a zariadenia určené na potláčanie nepokojov alebo sebaobranu:
2.1.  Prenosné elektrošokové zbrane, ktoré môžu každým elektrošokom zasiahnuť len výhradne jednu osobu, vrátane, okrem iného, elektrošokových obuškov, elektrošokových štítov, omračovacích pušiek a elektrošokových šípových pušiek
2.1.  Prenosné elektrošokové zbrane, ktoré môžu každým elektrošokom zasiahnuť len výhradne jednu osobu, vrátane, okrem iného, elektrošokových obuškov, elektrošokových štítov, omračovacích pušiek a elektrošokových šípových pušiek
Poznámky:
Poznámky:
1.  Táto položka nezahŕňa elektrošokové opasky a iné zariadenia spadajúce pod položku 2.1 prílohy II.
1.  Táto položka nezahŕňa elektrošokové opasky a iné zariadenia spadajúce pod položku 2.1 prílohy II.
2.  Táto položka nezahŕňa osobné elektrošokové zariadenia, ak ich používateľ nosí pre osobnú ochranu.
2.  Táto položka nezahŕňa osobné elektrošokové zariadenia, ak ich používateľ nosí pre osobnú ochranu.
2.2.  Súpravy obsahujúce všetky základné prvky na montáž prenosných elektrošokových zbraní, na ktoré sa vzťahuje bod 2.1
2.2.  Súpravy obsahujúce všetky základné prvky na montáž prenosných elektrošokových zbraní, na ktoré sa vzťahuje bod 2.1
Poznámka:
Poznámka:
Za základné súčasti sa považujú tieto výrobky:
Za základné súčasti sa považujú tieto výrobky:
—  zariadenie spôsobujúce elektrický šok,
—  zariadenie spôsobujúce elektrický šok,
—  spínač na diaľkovom ovládači alebo mimo neho a
—  spínač na diaľkovom ovládači alebo mimo neho a
—  elektródy prípadne drôty, cez ktoré sa vykonáva elektrický šok
—  elektródy prípadne drôty, cez ktoré sa vykonáva elektrický šok
2.3.  Pevné alebo vstavané elektrošokové zbrane so širokým rozsahom, ktoré môžu elektrošokom zasiahnuť viaceré osoby
2.3.  Pevné alebo vstavané elektrošokové zbrane so širokým rozsahom, ktoré môžu elektrošokom zasiahnuť viaceré osoby
2.3.a Akustické zariadenia na zvládnutie davu/nepokojov
2.3.b Zbrane využívajúce milimetrové vlny“
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2
Bod 6 článku 1 a v rozsahu, v ktorom sa vkladá článok 7d, aj bod 7 článku 1 sa uplatňujú od 1. januára 2015.
Bod 6 článku 1 a v rozsahu, v ktorom sa vkladá článok 7d, aj bod 7 článku 1 sa uplatňujú od 1. februára 2016.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 2
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Príloha IIIb
Benin
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 2
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Príloha IIIb
Gabon
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 2
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Príloha IIIb
Libéria
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 2
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Príloha IIIb
Madagaskar
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 2
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Príloha IIIb
Mongolsko
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 2
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Príloha IIIb
Svätý Tomáš a Princov ostrov
vypúšťa sa

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie podľa článku 61 ods. 2 druhého pododseku (A8-0267/2015).


Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní *
PDF 567kWORD 246k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2015)0135),

–  so zreteľom na článok 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0085/2015),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0306/2015),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Citácia 2 a (nová)
So zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä pokiaľ ide o rešpektovanie práva na ochranu osobných údajov a slobodu podnikania,
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  Problémy spôsobované cezhraničným vyhýbaním sa daňovým povinnostiam, agresívnym daňovým plánovaním a škodlivou daňovou súťažou sa výrazne zväčšili a stali sa stredobodom pozornosti v Únii i na globálnej úrovni. Narúšaním základu dane sa výrazne znižujú vnútroštátne daňové príjmy, čo brzdí členské štáty pri uplatňovaní daňových politík podporujúcich rast. Stanoviská týkajúce sa daňových štruktúr vedú predovšetkým k nízkej úrovni zdanenia umelo vysokých súm príjmov v krajine, ktorá vydáva predbežné stanovisko, pričom môžu ponechať umelo nízke sumy príjmov, ktoré sa majú zdaniť v iných dotknutých krajinách. Väčšia transparentnosť je preto naliehavo potrebná. Na dosiahnutie tohto cieľa sa musia zlepšiť nástroje a mechanizmy stanovené v smernici Rady 2011/16/EÚ13.
(1)  Problémy spôsobované cezhraničným vyhýbaním sa daňovým povinnostiam, agresívnym daňovým plánovaním a škodlivou daňovou súťažou sa výrazne zväčšili a stali sa stredobodom pozornosti v Únii i na globálnej úrovni. Narúšaním základu dane sa výrazne znižujú vnútroštátne daňové príjmy, čo brzdí členské štáty pri uplatňovaní daňových politík podporujúcich rast, a spôsobuje narušenie hospodárskej súťaže v neprospech podnikov – najmä MSP – ktoré platia vyžadovanú výšku daní, a posun zdaňovania smerom k menej mobilným faktorom, ako sú práca a spotreba. Stanoviská týkajúce sa daňových štruktúr však viedli v špecifických prípadoch predovšetkým k nízkej úrovni zdanenia umelo vysokých súm príjmov v krajine, ktorá vydáva predbežné stanovisko, a ponechali umelo nízke sumy príjmov, ktoré sa majú zdaniť v iných dotknutých krajinách, čím bol základ dane v týchto členských krajinách znížený. Väčšia cielená transparentnosť a výmena informácií je preto naliehavo potrebná, a to najmä podľa štandardov OECD. Na dosiahnutie tohto cieľa sa musia zlepšiť nástroje a mechanizmy stanovené v smernici Rady 2011/16/EÚ13.
__________________
__________________
13 Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1).
13 Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Po škandále LuxLeaks Európsky parlament prostredníctvom tejto správy vyjadruje pevné odhodlanie netolerovať daňové podvody a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a presadzovať spravodlivé rozdelenie daňového zaťaženia na občanov a podniky.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  Európska rada vo svojich záveroch z 18. decembra 2014 zdôraznila naliehavú potrebu pokročiť v úsilí zameranom na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu na globálnej úrovni i na úrovni Únie. S dôrazom na význam transparentnosti Európska rada privítala zámer Komisie predložiť návrh o automatickej výmene informácií o záväzných daňových stanoviskách v Únii.
(2)  Európska rada vo svojich záveroch z 18. decembra 2014 zdôraznila naliehavú potrebu pokročiť v úsilí zameranom na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu na globálnej a európskej úrovni. S dôrazom na význam transparentnosti a zodpovedajúcej výmeny informácií Európska rada uvítala zámer Komisie predložiť návrh o automatickej výmene informácií o záväzných daňových stanoviskách v Únii.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  Účinnú spontánnu výmenu informácií o predbežných cezhraničných záväzných daňových stanoviskách a predbežných cenových dohodách však brzdí niekoľko dôležitých praktických problémov, ako napríklad diskrečná právomoc, ktorá vydávajúcemu členskému štátu umožňuje rozhodnúť o tom, ktoré iné členské štáty by mali byť informované.
(4)  Účinnú spontánnu výmenu informácií o predbežných cezhraničných stanoviskách a predbežných cenových dohodách však brzdí niekoľko dôležitých praktických problémov, ako napríklad diskrečná právomoc, ktorá vydávajúcemu členskému štátu umožňuje rozhodnúť o tom, ktoré iné členské štáty by mali byť informované, a nedostatočný systém monitorovania, čo sťažuje Komisii identifikáciu prípadov porušovania požiadavky na výmenu informácií.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Účinná výmena a spracúvanie daňových informácií a výsledný vzájomný tlak by mali silne odrádzajúci účinok proti zavádzaniu škodlivých daňových praktík a umožnili by členským štátom a Komisii, aby mali k dispozícii všetky relevantné informácie s cieľom prijať opatrenia voči týmto praktikám.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  Možnosť, že poskytnutie informácií môže byť odmietnuté, ak by viedlo k porušeniu obchodného, priemyselného či úradného tajomstva alebo prezradeniu obchodného postupu čí informácií, ktorých odhalenie by odporovalo verejnému poriadku, by sa nemala uplatňovať na ustanovenia o povinnej automatickej výmene informácií o predbežných cezhraničných záväzných daňových stanoviskách a predbežných cenových dohodách, aby sa neznížila účinnosť týchto výmen. Obmedzený rozsah informácií, ktorých vzájomná výmena sa požaduje od všetkých členských štátov, by mal zabezpečiť dostatočnú ochranu ich obchodných záujmov.
(5)  Možnosť, že poskytnutie informácií môže byť odmietnuté, ak by viedlo k porušeniu obchodného, priemyselného či úradného tajomstva alebo prezradeniu obchodného postupu čí informácií, ktorých odhalenie by odporovalo verejnému poriadku, sa nesmie uplatňovať na ustanovenia o povinnej automatickej výmene informácií o predbežných stanoviskách a predbežných cenových dohodách, aby sa neznížila účinnosť týchto výmen. Obmedzený rozsah informácií, ktorých vzájomná výmena sa požaduje od všetkých členských štátov, zabezpečuje dostatočnú ochranu ich obchodných záujmov.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Predbežné daňové stanoviská a cenové dohody môžu mať cezhraničný rozmer, aj keď sa týkajú iba vnútroštátnych transakcií. Týka sa to najmä kaskádových transakcií, pri ktorých sa predbežné daňové stanoviská alebo cenové dohody týkajú prvých vnútroštátnych transakcií bez zohľadnenia následných (cezhraničných) transakcií.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 b (nové)
(5b)  Aby sa predišlo svojvoľnému vytváraniu rozdielov medzi daňovými opatreniami, ktoré vznikajú v súvislosti s rôznymi vnútroštátnymi správnymi postupmi, vymedzenie predbežných daňových stanovísk a predbežných cenových dohôd by sa malo vzťahovať na daňové opatrenia bez ohľadu na formálny alebo neformálny spôsob, akým boli vydané, a na ich záväzný alebo nezáväzný charakter.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 c (nové)
(5c)  Predbežné daňové stanoviská uľahčujú konzistentné a transparentné uplatňovanie práva.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 d (nové)
(5d)  Transparentné daňové pravidlá poskytujú právnu istotu pre daňovníkov a podniky a vytvárajú investície.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  S cieľom využívať výhody povinnej automatickej výmeny predbežných cezhraničných záväzných daňových stanovísk a predbežných cenových dohôd by sa tieto informácie mali oznamovať čo najskôr po ich vydaní, a preto by sa mali stanoviť pravidelné intervaly oznamovania informácií.
(6)  S cieľom využívať výhody povinnej automatickej výmeny predbežných stanovísk a predbežných cenových dohôd, by sa informácie o nich mali oznamovať okamžite po ich vydaní. Pre prípad nedodržiavania povinnosti možno navrhnúť efektívne a účinné sankcie.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 7
(7)  Povinná automatická výmena predbežných cezhraničných záväzných daňových stanovísk a predbežných cenových dohôd by mala v každom prípade zahŕňať oznamovanie vymedzeného súboru základných informácií všetkým členským štátom. Komisia by mala prijať všetky opatrenia potrebné na štandardizáciu oznamovania takýchto informácií podľa postupu stanoveného v smernici 2011/16/ES na vypracovanie štandardného formulára, ktorý sa bude používať na výmenu informácií. Tento postup by sa mal používať aj na prijímanie potrebných opatrení a praktických dohôd na vykonávanie výmeny informácií.
(7)  Povinná automatická výmena predbežných stanovísk a predbežných cenových dohôd by mala v každom prípade zahŕňať oznamovanie vymedzeného súboru základných informácií všetkým členským štátom. Komisia by mala prijať všetky opatrenia potrebné na štandardizáciu oznamovania takýchto informácií podľa postupu stanoveného v smernici 2011/16/ES na vypracovanie štandardného formulára, ktorý sa bude používať na výmenu informácií. Tento postup by sa mal používať aj na prijímanie potrebných opatrení a praktických dohôd na vykonávanie výmeny informácií.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 8
(8)  Členské štáty by si mali vymieňať základné informácie a oznamovať ich aj Komisii. Komisii to umožní kedykoľvek monitorovať a hodnotiť účinné uplatňovanie automatickej výmeny informácií na predbežné cezhraničné záväzné daňové stanoviská a predbežné cenové dohody. Takéto oznamovanie nezbavuje členský štát povinnosti oznámiť Komisii akúkoľvek štátnu pomoc.
(8)  Členské štáty by si mali vymieňať základné informácie a oznamovať ich aj Komisii, keďže Komisia by mala mať možnosť samostatne posudzovať, či sú tieto informácie dôležité pre odhaľovanie nezákonnej štátnej pomoci. Tieto základné informácie by mali umožniť Komisii kedykoľvek efektívne monitorovať a hodnotiť účinné uplatňovanie automatickej výmeny informácií na predbežné stanoviská a predbežné cenové dohody a zaručiť, aby stanoviská nemali negatívny vplyv na vnútorný trh. Takéto oznamovanie nezbavuje členský štát jeho povinnosti oznámiť Komisii akúkoľvek štátnu pomoc.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)  Členské štáty by mali do 1. októbra 2018 poskytnúť Komisii ex-post analýzu účinnosti tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 9
(9)  Spätná väzba od členského štátu, ktorému bolo oznámenie adresované, pre členský štát, ktorý zasiela informácie, je nevyhnutným prvkom účinného systému automatickej výmeny informácií. Preto by sa mali takisto stanoviť opatrenia zamerané na možnosť poskytovať spätnú väzbu v prípadoch, keď sa informácie použili a keď sa spätná väzba nemôže poskytnúť podľa iných platných ustanovení smernice 2011/16/EÚ.
(9)  Poskytnutie spätnej väzby zo strany členského štátu, ktorému boli informácie zaslané, členskému štátu, ktorý ich zaslal, je nevyhnutným prvkom fungovania účinného systému automatickej výmeny informácií, pretože podnecuje administratívnu spoluprácu členských štátov. Preto by sa mali takisto stanoviť opatrenia zamerané na možnosť poskytovať spätnú väzbu v prípadoch, keď sa informácie použili a keď sa spätná väzba nemôže poskytnúť podľa iných platných ustanovení smernice 2011/16/EÚ. To by sťažilo obchádzanie informácií na účely podvodu.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 10
(10)  Členský štát by mal mať možnosť odvolať sa na článok 5 smernice 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o výmenu informácií na požiadanie s cieľom získať ďalšie informácie vrátane celého znenia predbežných cezhraničných záväzných daňových stanovísk alebo predbežných cenových dohôd od členského štátu, ktorý vydal takéto stanoviská alebo dohody.
(10)  Členský štát by mal mať možnosť odvolať sa na článok 5 smernice 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o výmenu informácií na požiadanie s cieľom získať ďalšie informácie vrátane celého znenia predbežných stanovísk alebo predbežných cenových dohôd od členského štátu, ktorý vydal takéto stanoviská alebo dohody, a akýkoľvek text, ktorý by mohol ovplyvniť následné zmeny.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  Mal by sa objasniť pojem „informácie, ktoré sú predvídateľne relevantné“, podľa článku 1 ods. 1 smernice 2011/16/EÚ s cieľom predchádzať výkladom, ktorých cieľom je vyhýbanie sa plateniu daní.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Odôvodnenie 11
(11)  Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa odstránili akékoľvek prekážky, ktoré môžu brzdiť účinnú a čo najširšiu možnú povinnú automatickú výmenu informácií o predbežných cezhraničných záväzných daňových stanoviskách a predbežných cenových dohodách.
(11)  Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa odstránili akékoľvek prekážky, ktoré môžu brzdiť účinnú a čo najširšiu možnú povinnú automatickú výmenu informácií o predbežných stanoviskách a predbežných cenových dohodách.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  S cieľom zvýšiť transparentnosť pre občanov by Komisia mala uverejniť zhrnutie hlavných daňových stanovísk dohodnutých v predchádzajúcom roku na základe informácií obsiahnutých v bezpečnom centrálnom registri. Táto správa by mala obsahovať minimálne opis otázok riešených v daňových stanoviskách a opis kritérií použitých na určenie predbežnej cenovej dohody a uvádzať členský štát (štáty), ktorých sa budú pravdepodobne týkať. Komisia by pritom mala dodržiavať ustanovenia o dôvernosti stanovené v tejto smernici.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 b (nové)
(12b)  Je vhodné, aby členské štáty požiadali príslušné orgány, aby vyčlenili ľudské zdroje spomedzi svojich zamestnancov na zber a analýzu takýchto informácií.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 c (nové)
(12c)  Register Únie skutočného vlastníctva by mal byť funkčný do 26. júna 2017, čo pomôže pri odhaľovaní možných daňových únikov a presunu ziskov. Vytvorenie centrálneho registra pre automatickú výmenu predbežných daňových stanovísk alebo predbežných cenových dohôd medzi členskými štátmi, ktorý by bol prístupný pre daňové orgány a príslušné orgány členských štátov a Komisiu, by malo veľký význam.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Odôvodnenie 15
(15)  Existujúce ustanovenia týkajúce sa dôvernosti informácií by sa mali zmeniť, aby odzrkadľovali rozšírenie povinnej automatickej výmeny informácií na predbežné cezhraničné záväzné daňové stanoviská a predbežné cenové dohody.
(15)  Existujúce ustanovenia týkajúce sa dôvernosti informácií by sa mali zmeniť, aby odzrkadľovali rozšírenie povinnej automatickej výmeny informácií na predbežné daňové stanoviská a predbežné cenové dohody.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  Je nevyhnutné, aby sa základná zásada týkajúca sa suverenity členských štátov v daňových otázkach dodržala, pokiaľ ide o priame dane, a aby sa súčasným návrhom neporušovala zásada subsidiarity.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Odôvodnenie 16
(16)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Cieľom tejto smernice je predovšetkým zabezpečiť úplné dodržiavanie práva na ochranu osobných údajov a slobodu podnikania.
(16)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Cieľom tejto smernice je predovšetkým zabezpečiť úplné dodržiavanie práva na ochranu osobných údajov a slobodu podnikania. Osobné údaje by sa mali spracúvať na konkrétne, explicitné a legitímne účely, a to iba vtedy, ak sú primerané, relevantné a nie nadmerné vo vzťahu k účelu. Tieto práva by sa mali obmedziť len za predpokladu splnenia podmienok stanovených v Charte základných práv. Za predpokladu dodržiavania zásady proporcionality možno stanoviť obmedzenia len vtedy, ak sú v súlade s nevyhnutnými a skutočnými cieľmi všeobecného záujmu uznaného zákonom, alebo ak je to potrebné na ochranu práv a slobôd iných.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Odôvodnenie 17
(17)  Keďže cieľ tejto smernice, a to efektívnu administratívnu spoluprácu medzi členskými štátmi za podmienok zlučiteľných s riadnym fungovaním vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu požadovanej jednotnosti a účinnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.
(17)  Keďže cieľ tejto smernice, a to efektívna administratívna spolupráca medzi členskými štátmi za podmienok zlučiteľných s riadnym fungovaním vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu požadovanej jednotnosti a účinnosti ho možno lepšie dosiahnuť na európskej úrovni, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 9 – písmeno a
(a)  na účely článku 8 ods. 1 a článku 8a systematické oznamovanie vopred určených informácií inému členskému štátu, a to bez predchádzajúcej žiadosti vo vopred stanovených pravidelných intervaloch. V kontexte článku 8 ods. 1 sa odkaz na dostupné informácie vzťahuje na informácie, ktoré sa nachádzajú v daňových spisoch členského štátu oznamujúceho informácie, ktoré možno získať v súlade s postupmi zberu a spracúvania informácií v tomto členskom štáte.
(a)  na účely článku 8 ods. 1 a článku 8a systematické oznamovanie vopred určených informácií inému členskému štátu, a to bez predchádzajúcej žiadosti, ktoré sa uskutočňuje podľa článku 8 ods. 1 vo vopred stanovených pravidelných intervaloch. V kontexte článku 8 ods. 1 sa odkaz na dostupné informácie vzťahuje na informácie, ktoré sa nachádzajú v daňových spisoch členského štátu oznamujúceho informácie, ktoré možno získať v súlade s postupmi zberu a spracúvania informácií v tomto členskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 14 – úvodná časť
14.  „predbežné cezhraničné záväzné daňové stanovisko“ je každá dohoda, oznámenie alebo akýkoľvek iný nástroj alebo opatrenie s podobnými účinkami vrátane stanoviska vydaného v rámci daňového auditu, ktoré:
14.  „predbežné daňové stanovisko“ je každá dohoda, oznámenie alebo akýkoľvek iný nástroj alebo opatrenie s podobnými účinkami vrátane stanoviska vydaného v rámci daňového auditu, bez ohľadu na jeho formálny, neformálny, právne záväzný alebo nezáväzný charakter, ktoré:
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 14 – písmeno a
(a)  vydá vláda, daňový orgán členského štátu alebo ktorýkoľvek jeho územný či správny celok alebo ktoré je vydané v ich mene akejkoľvek osobe;
(a)  vydá alebo zverejní vláda, daňový orgán členského štátu alebo ktorýkoľvek jeho územný či správny celok, alebo ktoré je vydané v ich mene a o ktoré sa môže oprieť jedna alebo viacero osôb;
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 14 – písmeno c
(c)  súvisí s cezhraničnou transakciou alebo otázkou, či sa v dôsledku činností, ktoré vykonáva právnická osoba v inom členskom štáte, vytvorí stála prevádzkareň alebo nie a
(c)  súvisí s transakciou alebo otázkou, či sa v dôsledku činností, ktoré vykonáva právnická osoba v inom členskom štáte, vytvorí stála prevádzkareň, a
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 14 – pododsek 2
Cezhraničná transakcia môže zahŕňať okrem iného realizáciu investícií, poskytovanie tovaru, služieb, financií alebo použitie hmotného alebo nehmotného majetku a nemusí sa priamo vzťahovať na osobu, ktorá je adresátom/príjemcom/ktorej je určené predbežné cezhraničné záväzné daňové stanovisko.
Transakcia môže zahŕňať okrem iného realizáciu investícií, poskytovanie tovaru, služieb, financií alebo použitie hmotného alebo nehmotného majetku a nemusí sa priamo vzťahovať na osobu, ktorej je určené predbežné stanovisko.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 15 – pododsek 1
15.  „predbežná cenová dohoda“ je akákoľvek dohoda, oznámenie alebo akýkoľvek iný nástroj alebo opatrenie s podobnými účinkami vrátane dohody v rámci daňového auditu, ktoré vydala vláda alebo daňový úrad jedného alebo viacerých členských štátov vrátane ich akýchkoľvek územných alebo správnych celkov akejkoľvek osobe, alebo ktoré boli vydané v ich mene, v ktorých sa vopred stanovujú cezhraničné transakcie medzi pridruženými podnikmi, primeraný súbor kritérií na určenie transferového oceňovania predmetných transakcií alebo sa stanovuje pridelenie ziskov stálej prevádzkarni.
15.  „predbežná cenová dohoda“ je akákoľvek dohoda, oznámenie alebo akýkoľvek iný nástroj alebo opatrenie s podobnými účinkami vrátane dohody v rámci daňového auditu, ktoré vydala alebo zverejnila vláda alebo daňový úrad jedného alebo viacerých členských štátov vrátane ich akýchkoľvek územných alebo správnych celkov, o ktoré sa môže oprieť jedna alebo viacero osôb, alebo ktoré boli vydané v ich mene, v ktorých sa vopred stanovujú transakcie medzi pridruženými podnikmi, primeraný súbor kritérií na určenie transferového oceňovania predmetných transakcií alebo sa stanovuje pridelenie ziskov stálej prevádzkarni.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 16
16.  Na účely bodu 14 „cezhraničná transakcia“ je transakcia alebo séria transakcií, v prípade ktorých:
vypúšťa sa
(a)  nie všetky strany tejto transakcie alebo série transakcií sú osoby s pobytom na daňové účely na území členského štátu vydávajúceho predbežné cezhraničné záväzné daňové stanovisko alebo;
(b)  ktorákoľvek zo strán transakcie alebo súboru transakcií je na daňové účely osobou s pobytom súčasne vo viac než jednej jurisdikcii alebo;
(c)  jedna zo strán transakcie alebo súboru transakcií vykonáva ekonomickú činnosť v inom členskom štáte prostredníctvom stálej prevádzkarne a transakcia alebo séria transakcií predstavuje časť činnosti alebo celú činnosť stálej prevádzkarne. Cezhraničnú transakciu alebo sériu transakcií zahŕňajú aj opatrenia, ktoré prijala jedna právnická osoba, pokiaľ ide o ekonomické činnosti v inom členskom štáte, ktoré táto osoba vykonáva prostredníctvom stálej prevádzkarne.
Na účely bodu 15 „cezhraničná transakcia“ je transakcia alebo séria transakcií týkajúcich sa pridružených podnikov, z ktorých všetky nie sú osobami s pobytom na daňové účely na území jedného členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 1
1.  Príslušný orgán členského štátu, ktorý vydáva alebo mení predbežné cezhraničné záväzné daňové stanovisko alebo predbežnú cenovú dohodu po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice, oznámi túto informáciu prostredníctvom automatickej výmeny príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov, ako aj Európskej komisii.
1.  Príslušný orgán členského štátu, ktorý vydáva alebo mení predbežné stanovisko alebo predbežnú cenovú dohodu po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice, oznámi túto informáciu prostredníctvom automatickej výmeny príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov, ako aj Európskej komisii.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 2
2.  Príslušný orgán členského štátu oznamuje príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov a Európskej komisii aj informácie týkajúce sa predbežných cezhraničných záväzných daňových stanovísk a predbežných cenových dohôd vydaných v lehote desiatich rokov pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice, ktoré sú však k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice stále platné;
2.  Príslušný orgán členského štátu oznamuje príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov a Európskej komisii aj informácie týkajúce sa predbežných daňových stanovísk a predbežných cenových dohôd vydaných pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice, ktoré sú však k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice stále platné;
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 3
3.  Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade, ak sa predbežné cezhraničné záväzné daňové stanovisko týka výhradne daňových záležitostí jednej alebo viacerých fyzických osôb a zahŕňa výhradne tieto ich daňové záležitosti.
3.  Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade, ak sa predbežné daňové stanovisko týka výhradne daňových záležitostí jednej alebo viacerých fyzických osôb a zahŕňa výhradne tieto ich daňové záležitosti.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 3 a (nový)
3a.  Odsek 1 sa uplatňuje aj v prípade, keď sa žiadosť o predbežné stanovisko týka právnej štruktúry bez právnej subjektivity. V tomto prípade príslušný orgán členského štátu, ktorý vydáva predbežné stanovisko, postúpi informácie, ktoré má, príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov a zabezpečí, aby zakladajúca listina bola postúpená členskému štátu bydliska či sídla každého zakladajúceho člena a každého príjemcu.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 4 – písmeno a
(a)  pokiaľ ide o informácie vymieňané podľa odseku 1: do jedného mesiaca od konca štvrťroka, počas ktorého boli vydané alebo zmenené predbežné cezhraničné záväzné daňové stanoviská alebo predbežné cenové dohody.
(a)  pokiaľ ide o informácie vymieňané podľa odseku 1: ihneď a najneskôr jeden mesiac po vydaní alebo zmene predbežných daňových stanovísk alebo predbežných cenových dohôd.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 4 – písmeno b
(b)  pokiaľ ide o informácie vymieňané podľa odseku 2: do 31. decembra 2016.
(b)  pokiaľ ide o informácie vymieňané podľa odseku 2: do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti;
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 5 – písmeno b
(b)  obsah predbežných cezhraničných záväzných daňových stanovísk alebo predbežných cenových dohôd vrátane opisu príslušných ekonomických činností alebo transakcií či súboru transakcií;
(b)  obsah predbežných daňových stanovísk alebo predbežných cenových dohôd vrátane opisu príslušných ekonomických činností alebo transakcií či súboru transakcií;
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 5 – písmeno b a (nové)
(ba)  kritériá používané na určenie predbežného stanoviska alebo predbežnej cenovej dohody, ako aj ich časové obmedzenie, ak existuje, alebo okolností, za ktorých rozhodnutie možno zrušiť;
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 5 – písmeno d
(d)  určenie ostatných členských štátov, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo dotknuté predbežnými cezhraničnými záväznými daňovými stanoviskami alebo predbežnými cenovými dohodami;
(d)  určenie ostatných členských štátov, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo dotknuté predbežnými stanoviskami alebo predbežnými cenovými dohodami;
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 5 – písmeno e
(e)  identifikačné údaje každej osoby inej ako fyzická osoba v ostatných členských štátoch, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo ovplyvnená predbežnými cezhraničnými záväznými daňovými stanoviskami alebo predbežnými cenovými dohodami (pričom sa uvedie, s ktorým členským štátom sú dotknuté osoby prepojené).
(e)  identifikačné údaje každej osoby inej ako fyzická osoba v ostatných členských štátoch, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo ovplyvnená predbežnými daňovými stanoviskami alebo predbežnými cenovými dohodami (pričom sa uvedie, s ktorým členským štátom sú dotknuté osoby prepojené).
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 5 – písmeno e a (nové)
(ea)  hneď ako bude k dispozícii európske daňové identifikačné číslo (DIČ), ako sa uvádza v akčnom pláne Komisie o boji proti daňovým podvodom a daňovým únikom z roku 2012;
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 5 – písmeno e b (nové)
(eb)  opis použitého súboru kritérií a uplatniteľných mechanizmov v prípade, v ktorom sa prostredníctvom mechanizmu de jure alebo de facto základ dane daňovníka znižuje odchylne od štandardných pravidiel členského štátu, ktorý vydal stanovisko, napríklad povolením rýchlejšej amortizácie, ako je zvykom, alebo odpočtu výdavkov, ktoré nevznikli daňovníkovi priamo alebo mu nevznikli vôbec;
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 5 – písmeno e c (nové)
(ec)  opis použitého súboru kritérií a uplatniteľných dohôd v prípade, ak sa daňovníkovi umožní sadzba dane, ktorá je nižšia ako štandardná sadzba v členskom štáte, ktorý vydal stanovisko;
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 5 – písmeno e d (nové)
(ed)  opis použitého súboru kritérií a mechanizmu uplatňovaného v prípade, ak má strana tohto mechanizmu sídlo v tretej krajine, v ktorej zdaňovanie neexistuje alebo je oveľa priaznivejšie.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 6
6.  Na uľahčenie výmeny Komisia prijme akékoľvek opatrenia a praktické opatrenia potrebné na vykonávanie tohto článku vrátane opatrení na štandardizáciu oznamovania informácií uvedených v odseku 5 tohto článku ako súčasť postupu na vypracovanie štandardného formulára stanoveného v článku 20 ods. 5.
6.  Na uľahčenie výmeny Komisia prijme akékoľvek opatrenia a praktické opatrenia potrebné na vykonávanie tohto článku vrátane opatrení na štandardizáciu oznamovania informácií uvedených v odseku 5 tohto článku ako súčasť postupu na vypracovanie štandardného formulára stanoveného v článku 20 ods. 5. Komisia pomáha členským štátom, ktoré majú zodpovedajúce decentralizované územné alebo správne orgány s daňovými právomocami, pri zabezpečovaní toho, aby plnili svoju povinnosť poskytnúť vzdelávanie a podporu týmto orgánom.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 7
7.  Príslušný orgán, ktorému sa podľa odseku 1 oznamujú informácie, bezodkladne a v každom prípade najneskôr do siedmich pracovných dní od ich prijatia potvrdí, a to podľa možnosti elektronicky, príslušnému orgánu, ktorý informácie poskytol, že tieto informácie dostal.
7.  Príslušný orgán, ktorému sa podľa odseku 1 oznamujú informácie, bezodkladne a v každom prípade najneskôr do siedmich pracovných dní od ich prijatia potvrdí, a to podľa možnosti elektronicky, príslušnému orgánu, ktorý informácie poskytol, že tieto informácie dostal, čo uľahčí fungovanie účinného systému automatickej výmeny informácií.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 8
8.  Členské štáty môžu v súlade s článkom 5 požadovať ďalšie informácie vrátane celého znenia predbežného cezhraničného záväzného daňového stanoviska alebo predbežnej cenovej dohody od členského štátu, ktorý ho vydal.
8.  Členské štáty – alebo ich územné alebo správne orgány, v prípade potreby vrátane miestnych orgánov – môžu v súlade s článkom 5 požadovať ďalšie informácie vrátane celého znenia predbežného daňového stanoviska alebo predbežnej cenovej dohody od členského štátu, ktorý ich vydal.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 9 a (nový)
9a.  Členské štáty informujú čo najskôr Komisiu a ostatné členské štáty o akýchkoľvek významných zmenách v ich postupoch vydávania daňových rozhodnutí (náležitosti podávania žiadostí, proces rozhodovania atď.).
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 9 b (nový)
9b.  Daňové orgány členských štátov oznámia Komisii a ostatným členským štátom akékoľvek významné zmeny vo svojich vnútroštátnych zákonoch o dani z príjmov právnických osôb (zavedenie nového zníženia, úľavy, výnimky, stimulu alebo podobných opatrení atď.), ktoré by mohli mať vplyv na ich efektívne sadzby dane alebo iné daňové príjmy členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8b – odsek 1
1.  Do 1. októbra 2017 členské štáty poskytujú Komisii každoročne štatistické údaje o objeme automatických výmen podľa článkov 8 a 8a a v možnom rozsahu aj informácie o administratívnych a ostatných relevantných nákladoch a prínosoch, ktoré súvisia s uskutočnenými výmenami, a akékoľvek prípadné zmeny týkajúce sa daňových správ i tretích strán.
1.  Do 1. októbra 2017 členské štáty poskytujú Komisii každoročne štatistické údaje o objeme automatických výmen podľa článkov 8 a 8a, vydaných stanoviskách a v možnom rozsahu aj informácie o administratívnych a ostatných relevantných nákladoch a prínosoch, ktoré súvisia s uskutočnenými výmenami, a akýchkoľvek prípadných zmenách týkajúcich sa daňových správ a tretích strán.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8b – odsek 2 a (nový)
2a.  Do 1. októbra 2017 a potom každý rok Komisia zverejňuje správu so zhrnutím hlavných prípadov obsiahnutých v bezpečnom centrálnom registri uvedenom v článku 21 ods. 5. Komisia pritom dodržiava ustanovenia o dôvernosti ustanovené v článku 23a.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 14 – odsek 3
3.  Ak členský štát využije všetky informácie oznámené iným členským štátom v súlade s článkom 8a, zašle o tom spätnú väzbu príslušnému orgánu, ktorý poskytol informácie, a to čo najskôr, najneskôr však do troch mesiacov po tom, ako je známy výsledok použitia požadovaných informácií, s výnimkou prípadov, keď spätná väzba už bola poskytnutá podľa odseku 1 tohto článku. Komisia určí praktické opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.
3.  Ak členský štát využije všetky informácie oznámené iným členským štátom v súlade s článkom 8a, zašle o tom spätnú väzbu Komisii a príslušnému orgánu, ktorý poskytol informácie, a to čo najskôr, najneskôr však do troch mesiacov po tom, ako je známy výsledok použitia požadovaných informácií, s výnimkou prípadov, keď spätná väzba už bola poskytnutá podľa odseku 1 tohto článku. Komisia určí praktické opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 20 – odsek 5
5.  Automatická výmena informácií o predbežných cezhraničných záväzných daňových stanoviskách a predbežných cenových dohodách podľa článku 8a sa vykonáva prostredníctvom štandardného formulára po jeho prijatí Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.
5.  Automatická výmena informácií o predbežných daňových stanoviskách a predbežných cenových dohodách podľa článku 8a sa vykonáva prostredníctvom štandardného formulára po jeho prijatí Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 21 – odsek 5
5.  Komisia vytvorí bezpečný centrálny register, v ktorom sa môžu zaznamenávať informácie, ktoré majú byť oznamované v rámci článku 8a tejto smernice s cieľom vyhovieť podmienkam automatickej výmeny stanovenej v článku 8a ods. 1 a ods. 2. Komisia prístup k informáciám zaznamenaným v tomto registri. Komisia prijme potrebné praktické opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.
5.  Najneskôr do 31. decembra 2016 Komisia vytvorí bezpečný centrálny register, v ktorom sa musia zaznamenávať informácie, ktoré majú byť oznamované v rámci článku 8a tejto smernice s cieľom vyhovieť podmienkam automatickej výmeny stanovenej v článku 8a ods. 1 a 2. Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky informácie oznámené podľa článku 8a počas prechodného obdobia, v ktorom ešte nebude vytvorený bezpečný centrálny register, vložili do centrálneho registra do 1. apríla 2017. Komisia a členské štáty majú prístup k informáciám zaznamenaným v tomto registri. Komisia prijme potrebné praktické opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 23a – odsek 1
1.  Informácie oznamované Komisii podľa tejto smernice považuje Komisia za dôverné v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na orgány Únie.
1.  Informácie oznamované Komisii podľa tejto smernice považuje Komisia za dôverné v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na orgány Únie, ako je zakotvené v článku 8 Charty základných práv Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 23a – odsek 2 – pododsek 1
2.  Informácie, ktoré oznamujú členské štáty Komisii podľa článku 23, ako aj akékoľvek správy alebo dokumenty, ktoré Komisia vypracúva s použitím takýchto informácií, sa môžu postúpiť iným členským štátom. Na takto postúpené informácie sa vzťahuje povinnosť zachovávať úradné tajomstvo, ako aj ochrana rozšírená na podobné informácie podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, ktorý tieto informácie prijal.
2.  Informácie, ktoré oznamujú členské štáty Únie alebo EHP Komisii podľa článku 23, ako aj akékoľvek správy alebo dokumenty, ktoré Komisia vypracúva s použitím takýchto informácií, sa môžu postúpiť iným členským štátom Únie (a v prípade reciprocity aj členským štátom EHP). Na takto postúpené informácie sa vzťahuje povinnosť zachovávať úradné tajomstvo, ako aj ochrana rozšírená na podobné informácie podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu Únie (a v prípade reciprocity aj členského štátu EHP), ktorý tieto informácie prijal.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 23a – odsek 2 – pododsek 2
Správy a dokumenty vypracované Komisiou, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, môžu členské štáty používať len na analytické účely, nesmú ich však zverejniť ani sprístupniť žiadnej inej osobe ani orgánu bez výslovného súhlasu Komisie.
Správy a dokumenty vypracované Komisiou, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, môžu členské štáty Únie alebo EHP použiť len na analytické účely, nesmú ich však zverejniť ani sprístupniť žiadnej inej osobe ani orgánu bez výslovného súhlasu Komisie.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 23 b (nový)
(8a)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 23b
Sankcie
Komisia preskúma všetky sankcie, ktoré sa majú zaviesť pre prípad odmietnutia alebo opomenutia výmeny informácií.“
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 25 a (nový)
(9a)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 25a
Vývoj v OECD
Táto smernica musí byť zlučiteľná s vývojom v OECD a zohľadňovať komplexný súbor pravidiel OECD obsiahnutých v štandarde pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch.“
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – bod 9 b (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 25 b (nový)
(9b)   Vkladá sa tento článok:
„Článok 25b
Ďalšie opatrenia členských štátov
Táto smernica nebráni členským štátom prijímať ďalšie opatrenia s cieľom vypracovať vnútroštátne ustanovenia alebo ustanovenia, ktoré vyplývajú z dohôd, ktoré sú zamerané na predchádzanie daňovým únikom.“
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 c (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 27
(9c)  Článok 27 sa nahrádza takto:
„Článok 27
Podávanie správ
Každé tri roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice Komisia predloží správu o uplatňovaní tejto smernice Európskemu parlamentu a Rade.“

Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ARTEMIS
PDF 353kWORD 93k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 (2014/2132(DEC))
P8_TA(2015)0370A8-0283/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015(3), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2013, a na odpovede výkonného riaditeľa spoločného podniku ECSEL (bývalého spoločného podniku ARTEMIS),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 74/2008 z 20. decembra 2007 o vytvorení spoločného podniku ARTEMIS, ktorým sa vykonáva spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy(6),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL(7), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(9),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0283/2015),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o účtovnej závierke spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 (2014/2132(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ECSEL (bývalého spoločného podniku ARTEMIS) za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(10),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(11) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015(12), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2013, a na odpovede výkonného riaditeľa spoločného podniku ECSEL (bývalého spoločného podniku ARTEMIS),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(14), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 74/2008 z 20. decembra 2007 o vytvorení spoločného podniku ARTEMIS, ktorým sa vykonáva spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy(15),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL(16), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(17),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(18),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0283/2015),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 (2014/2132(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0283/2015),

A.  keďže spoločný podnik ARTEMIS (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený v decembri 2007 na obdobie 10 rokov s cieľom vymedziť a realizovať plán výskumu v oblasti vývoja kľúčových technológií pre zabudované počítačové systémy v rôznych oblastiach použitia, aby sa posilnila konkurencieschopnosť a udržateľnosť Únie a umožnil vznik nových trhov a spoločenských aplikácií;

B.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať v októbri 2009;

C.  keďže celkový finančný príspevok členských štátov spoločného podniku ARTEMIS by mal predstavovať 1,8-násobok finančného príspevku Únie a nepeňažný príspevok organizácií v oblasti výskumu a vývoja, ktoré sa zúčastňujú na projektoch, bude počas trvania spoločného podniku rovnaký alebo väčší ako príspevok verejných orgánov;

D.  keďže spoločný podnik ARTEMIS a spoločný podnik ENIAC boli zlúčené a vznikla tak spoločná technologická iniciatíva Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (STI ECSEL), ktorá začala vykonávať svoju činnosť v júni 2014 a bude trvať 10 rokov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  pripomína, že Dvor audítorov uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2013 verne vyjadruje zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013 a výsledky jeho operácií a tok hotovosti ku koncu roka v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách;

2.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že boli zavedené praktické opatrenia pre audity ex post vzťahujúce sa na administratívne dohody podpísané s vnútroštátnymi orgánmi financovania; berie na vedomie, že praktické opatrenia zahŕňajú zavedenie osobitného výkazu posilneného hodnotením národných systémov uistenia, ktoré vykonal spoločný podnik, a návštevami vnútroštátnych orgánov financovania, ktoré uskutočnil Dvor audítorov;

3.  pripomína, že podľa stratégie auditov ex post prijatej spoločným podnikom sa musí aspoň raz ročne posúdiť, či informácie odoslané vnútroštátnymi orgánmi financovania poskytujú dostatočnú istotu o zákonnosti a riadnosti vykonaných operácií;

4.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že 23 vnútroštátnych orgánov financovania, ktoré sa podelili o informácie o svojich stratégiách auditu, predstavujú 95 % celkovo pridelených grantov; víta skutočnosť, že s cieľom doplniť informácie získané spoločným podnikom Dvor audítorov získava dodatočné informácie priamo od vnútroštátnych orgánov financovania s cieľom vydať stanovisko k zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou;

5.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že urobil pokrok vo vykonávaní akčného plánu zameraného na nápravu nedostatkov, ktoré Dvor audítorov uviedol vo svojom výroku s výhradou; konštatuje, že uistenia poskytované národnými systémami boli hodnotené kladne v prípade krajín predstavujúcich 54 % celkových grantov, pričom hodnotenia ďalších krajín sú v pokročilej fáze realizácie, čím podiel hodnotených grantov dosiahne 84 %; vyzýva spoločný podnik, aby pokračoval v hodnotení s cieľom dosiahnuť 100 % pokrytie celkových grantov;

6.  berie na vedomie, že sa uskutočnil seminár o uistení, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Dvora audítorov, Komisie a Útvaru Komisie pre vnútorný audit, ako aj zástupcovia vnútroštátnych orgánov financovania aktívnych v spoločnom podniku; konštatuje, že na seminári sa zdôraznili požiadavky európskych programov a umožnila sa výmena informácií a najlepších postupov s vnútroštátnymi orgánmi financovania;

7.  berie na vedomie, že spoločný podnik vyvinul novú metodiku odhadovania zvyškovej chybovosti podobnú metodike používanej útvarmi Komisie zodpovednými za spoločne riadené financovanie; berie na vedomie, že prvé vyhodnotenie zvyškovej chybovosti na základe 157 kontrolovaných operácií prinieslo hodnotu 0,73 %, kým nedávna aktualizácia založená na 331 operáciách priniesla výslednú chybovosť 0,66 %, čo je pod 2 % prahom významnosti;

8.  pripomína, že miera využitia platobných rozpočtových prostriedkov po zmene rozpočtu na konci roka bola 69 %; berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že oneskorenia pri vydávaní potvrdení vnútroštátnych orgánov financovania o platbách boli jedným z hlavných dôvodov nízkej miery využitia, keďže platby sa vykonávajú hneď po doručení vnútroštátnych potvrdení; okrem toho berie na vedomie, že pomalšie tempo platieb neovplyvnilo technickú realizáciu projektov;

9.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že príspevky, ku ktorým sa zaviazali členské štáty, dosahovali úroveň 1,8-násobku záväzkov Únie; berie na vedomie, že záväzky členských štátov museli byť pri udeľovaní grantov znížené pod prahovú hodnotu 1,8 s cieľom dodržať obmedzenia stanovené pravidlami štátnej pomoci; berie na vedomie, že výsledné príspevky Únie pre spoločný podnik predstavovali 181 454 844 EUR, zatiaľ čo príspevky členských štátov predstavovali 341 842 261 EUR, čím dosiahli úroveň 1,88-násobku;

10.  berie na vedomie, že Komisia vykoná hodnotenie činností podniku ARTEMIS až do dátumu založenia STI ECSEL, ako je stanovené v nariadení Rady (ES) č. 74/2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik ARTEMIS, aby sa mohlo zohľadniť na účely absolutória za rozpočtový rok 2014;

Systémy vnútornej kontroly

11.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že na základe požiadaviek článku 6 ods. 2 jeho ustanovujúceho nariadenia a v dôsledku zlúčenia uvedených dvoch spoločných podnikov odteraz pôsobí oddelenie vnútorného auditu (IAC) zriadené v rámci spoločného podniku ENIAC ako oddelenie vnútorného auditu spoločného podniku;

12.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že jeho plán obnovy po havárii spoločnej IT infraštruktúry bol schválený;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

13.  konštatuje, že v dôsledku zlúčenia so spoločným podnikom ENIAC sa komplexná politika spoločného podniku ENIAC v oblasti prevencie a riešenia konfliktov záujmov vzťahuje aj na tento spoločný podnik; ďalej konštatuje, že postupy na riešenie konfliktov záujmov, ako aj mechanizmus konaní v prípade porušenia pravidiel sú súčasťou prijatej politiky;

14.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch jeho výkonného riaditeľa a riadiacich pracovníkov požadované v služobnom poriadku a vykonávacích predpisoch boli zozbierané a zverejnené na internetovej stránke spoločného podniku; konštatuje, že bola zriadená komplexná databáza zahŕňajúca všetky zistené informácie týkajúce sa konfliktov záujmov, ako aj prijatých opatrení, ktorá sa pravidelne aktualizuje;

Monitorovanie výsledkov výskumu a predkladanie správ

15.  pripomína, že v rozhodnutí o siedmom rámcovom programe (7. RP)(19) sa stanovuje systém monitorovania a predkladania správ v súvislosti s ochranou, šírením a prenosom výsledkov výskumu; berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že 211,5 publikácie a 16,6 patentu na každých 10 000 000 EUR v grantoch Únie poukazuje na vysokú produktivitu výsledkov jeho výskumu a že plní všetky žiadosti doposiaľ vyjadrené koordinátormi 7. RP.

(1) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 8.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 9.
(3) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 416.
(4) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 52.
(7) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.
(10) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 8.
(11) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 9.
(12) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 416.
(13) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(14) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(15) Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 52.
(16) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.
(17) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(18) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.
(19) Článok 7 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 6).


Absolutórium za rok 2013: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
PDF 352kWORD 94k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 (2014/2125(DEC))
P8_TA(2015)0371A8-0282/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitútu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória Európskemu inovačnému a technologickému inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015(3), ktorým odkladá udelenie absolutória za rozpočtový rok 2013, a na odpovede riaditeľa Európskeho inovačného a technologického inštitútu,

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút(6), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0282/2015),

1.  udeľuje riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu absolutórium za plnenie rozpočtu inštitútu za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o účtovnej závierke Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 (2014/2125(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitútu(9),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(10) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória Európskemu inovačnému a technologickému inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015(11), ktorým odkladá udelenie absolutória za rozpočtový rok 2013, a na odpovede riaditeľa Európskeho inovačného a technologického inštitútu,

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(12),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(13), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút(14), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(15),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(16), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0282/2015),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 (2014/2125(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0282/2015),

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

1.  pripomína, že Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inovačného a technologického inštitútu (ďalej len „inštitút“) za rozpočtový rok 2013 nekonštatoval už druhý rok po sebe primeranú istotu o zákonnosti a riadnosti grantových operácií; poznamenáva, že podľa názoru Dvora audítorov je kvalita osvedčení spochybnená, keďže ich vydali nezávislé audítorské spoločnosti, ktoré najali samotní príjemcovia grantov a ktoré pokrývajú približne 87 % výdavkov na granty; okrem toho pripomína, že s cieľom riešiť nedostatky týkajúce sa kvality audítorských osvedčení, inštitút zlepšil pokyny poskytované certifikovaným audítorom a v júni 2013 aktualizované pokyny oznámil znalostným a inovačným spoločenstvám (ZIS), ktoré sú príjemcami jeho grantov;

2.  na základe informácií inštitútu konštatuje, že zdokonalené pokyny viedli k zlepšeniu kvality audítorských osvedčení získaných v súvislosti s grantovými operáciami v roku 2013, pre ktoré sa konečné platby uskutočnili v roku 2014;

3.  berie na vedomie, že počnúc dohodami o grante z roku 2014 inštitút používa tú istú metodiku audítorských osvedčení ako v prípade všetkých ostatných programov v rámci programu Horizont 2020; konštatuje, že použitie podrobnejšej a jednotnejšej metodiky osvedčení ďalej zvýšilo istotu získanú v priebehu kontrol ex ante;

4.  pripomína, že inštitút zaviedol doplňujúce kontroly ex post pre grantové transakcie ako druhý stupeň istoty o ich zákonnosti a riadnosti; berie na vedomie, že inštitút vykonal audity „na mieste“, ktoré sa týkali približne 40 % grantov vyplatených v rámci dohôd o grante z roku 2013; poznamenáva, že na základe týchto auditov sa podarilo vymôcť sumu 263 239 EUR z celkovej auditovanej sumy 29 163 272 EUR; berie na vedomie, že miera chybovosti zistená v kontrolovanej vzorke je 0,90 % a zvyšková chybovosť predstavuje 0,69 %, čo nepresahuje prah významnosti 2 %; konštatuje, že Dvor audítorov vo svojich predbežných poznámkach k rozpočtovému roku 2014 nemal žiadne pripomienky ani zistenia v súvislosti s kontrolami ex ante a ex post;

5.  na základe informácií inštitútu berie na vedomie, že od roku 2013 inštitút zlepšil svoje postupy obstarávania a zaujal proaktívny prístup po zistení chýb Dvorom audítorov; konštatuje najmä, že inštitút zrušil dve rámcové zmluvy uzatvorené v rokoch 2010 a 2012, v prípade ktorých sa zistilo, že použitie rokovacieho konania bolo neopodstatnené; ďalej konštatuje, že inštitút zrevidoval svoje vnútorné postupy, pracovné procesy a modely s cieľom plne dodržiavať príslušné pravidlá verejného obstarávania, pričom osobitná pozornosť bola venovaná riadnemu plánovaniu a odhadu potrieb; berie na vedomie, že inštitút prijal v roku 2015 dodatočného úradníka pre verejné obstarávanie a že uskutočnil sériu školení o obstarávaní pre svojich zamestnancov;

6.  berie na vedomie, že v nadväznosti na poradenské úlohy vykonávané oddelením vnútorného auditu inštitútu vykonal inštitút tieto opatrenia:

   vypracovanie príručky o obstarávaní, ktorá zahŕňa kontrolné zoznamy pre rôzne postupy verejného obstarávania a osobitné zmluvy na základe rámcových zmlúv;
   požiadavka, aby oddelenie pre obstarávanie overovalo všetky žiadosti o službu pred požiadaním o ponuku, čo poskytuje dodatočnú úroveň kontroly;
   zabezpečenie, aby boli zamestnanci dostatočne vyškolení prostredníctvom cielených školení;
   objasnenie príslušných úloh v rámci verejného obstarávania a oddelenia pre operačnú fázu a pre riadenie zmlúv, ako aj zavedenie vylepšených zoznamov a sprievodiek;
   zdokumentovanie postupov verejného obstarávania v rámci jediného a prakticky využiteľného archívu údajov, ktorý je primeraný veľkosti inštitútu;

7.  na základe informácií inštitútu konštatuje, že neboli odhalené žiadne chyby pri verejnom obstarávaní za rok 2014; ďalej konštatuje, že keďže zostatková chybovosť u grantových výdavkov je 0,69 %, celková miera chybovosti pre administratívne a prevádzkové výdavky je približne 0,5 % z celkových platieb vykonaných v roku 2014; so záujmom očakáva správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky inštitútu za rok 2014 s cieľom potvrdiť tieto zistenia;

8.  konštatuje, že inštitút získal audítorské osvedčenia o nákladoch na doplnkové činnosti ZIS v období rokov 2010 – 2014; konštatuje, že inštitút vykonal preskúmanie portfólia doplnkových činností ZIS, aby sa zabezpečilo, že sú schvaľované len činnosti s jasnou väzbou na činnosti ZIS s pridanou hodnotou financované inštitútom;

9.  berie na vedomie, že financovanie zo strany inštitútu poskytnuté ZIS v období rokov 2010 – 2014 neprekročilo strop 25 %, ako je stanovené v rámcových dohodách o partnerstve medzi ZIS a inštitútom;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

10.  konštatuje, že inštitút zlepšil postupy plánovania a monitorovania v súvislosti s plnením rozpočtu; berie na vedomie, že tieto postupy v súčasnosti zahŕňajú dôkladnejšie posúdenie všetkých navrhnutých činností s vplyvom na rozpočet vyše 50 000 EUR, ako aj zavedenie ďalších plánovacích dokumentov, ktoré zabezpečia, že potreby ľudských a finančných zdrojov sú dobre určené a tieto zdroje sú dostupné na realizáciu všetkých plánovaných činností; okrem toho konštatuje, že prepojenie medzi plánovanými činnosťami a prideľovaním zdrojov bolo posilnené prepojením ročného pracovného programu s ročným rozpočtom;

11.  konštatuje, že inštitút spolu so ZIS výrazne zlepšil absorpčnú kapacitu prvej vlny ZIS v období 2010 – 2014, pričom priemerná ročná miera rastu čerpaných grantov inštitútu dosiahla 85 %; okrem toho poznamenáva, že správna rada inštitútu vybrala a učila dve partnerstvá, ktoré sa majú stať druhou vlnou ZIS, čím sa ďalej zvýši absorpčná kapacita od roku 2015 a vzrastie miera plnenia rozpočtu inštitútu;

12.  pripomína, že nízka miera plnenia rozpočtu v hlave I (výdavky na zamestnancov) súvisí najmä s vysokou fluktuáciou zamestnancov a doteraz neprijatými nariadeniami o úprave platov; berie na vedomie, že pri analýze rozhovorov týkajúcich sa odchodu zamestnancov sa ako hlavné dôvody vysokej fluktuácie zamestnancov určili neexistencia jasnej perspektívy kariéry, náročné pracovné prostredie a neatraktívne platové podmienky súvisiace s opravným koeficientom pre Maďarsko;

13.  berie na vedomie opatrenia, ktoré inštitút prijal s cieľom znížiť vysokú fluktuáciu zamestnancov; osobitne berie na vedomie zlepšenia v riadení voľných pracovných miest, vytvorenie systému hodnotenia a opätovnej klasifikácie, poskytnutie lepšej kariérnej perspektívy a posilnenie strednej úrovne riadenia; víta zníženie miery fluktuácie zamestnancov z 20 – 25 % v období rokov 2012 – 2013 na 12 % v roku 2014; berie na vedomie, že zostávajúce štyri voľné pracovné miesta sa majú postupne obsadiť počas roka 2015;

Vnútorný audit

14.  konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vydal v júni 2014 správu o následnom audite týkajúcu sa stavu vykonávania akčného plánu vyplývajúceho z obmedzeného preskúmania riadenia grantov a prípravy ročných dohôd o grante („Limited Review on Grant Management – Preparation of Annual Grant Agreements“); berie na vedomie, že IAS uzavrel dve odporúčania z pôvodných šiestich a že závažnosť jedného ďalšieho odporúčania bola znížená z kategórie „kritické“ na kategóriu „veľmi dôležité“;

15.  berie na vedomie, že IAS vykonal v inštitúte v decembri 2014 vyšetrovaciu návštevu s cieľom preskúmať pokrok dosiahnutý pri vykonávaní nezrealizovaných odporúčaní; okrem toho berie na vedomie, že na základe tejto návštevy IAS uznal ďalšie zlepšenia dosiahnuté v rámci ročného procesu udeľovania grantov a že všetky podrobné opatrenia predložené IAS-u počas tejto návštevy, či už ukončené, prebiehajúce alebo plánované, primeraným spôsobom riešia riziká, ktoré boli zdôraznené v rámci obmedzeného preskúmania zo strany IAS-u;

16.  konštatuje, že z 25 opatrení vyplývajúcich z akčného plánu bolo 18 vykonaných a že vykonávanie siedmich zostávajúcich opatrení práve prebieha; okrem toho konštatuje, že tri z týchto siedmich opatrení sa majú uskutočniť pred koncom roka 2015 – po tom, čo bude podpísaná zmenená rámcová dohoda o partnerstve medzi inštitútom a ZIS; berie na vedomie informáciu inštitútu, že vykonávanie zostávajúcich opatrení napreduje podľa plánu;

17.  konštatuje, že IAC vykonal v roku 2014 sedem audítorských a poradenských úloh, a berie na vedomie opatrenia, ktoré inštitút prijal na základe odporúčaní IAC.

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 184.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 184.
(3) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 409.
(4) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(9) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 184.
(10) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 184.
(11) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 409.
(12) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(13) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(14) Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.
(15) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ENIAC
PDF 352kWORD 92k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 (2014/2135(DEC))
P8_TA(2015)0372A8-0285/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015(3) o odložení rozhodnutia o absolutóriu za rozpočtový rok 2013 a na odpovede výkonného riaditeľa spoločného podniku ECSEL (bývalého spoločného podniku ENIAC);

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 72/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik ENIAC(6),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL(7), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(9),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0285/2015),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o účtovnej závierke spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 (2014/2135(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(10),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(11) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015(12) o odložení rozhodnutia o absolutóriu za rozpočtový rok 2013 a na odpovede výkonného riaditeľa spoločného podniku ECSEL (bývalého spoločného podniku ENIAC);

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(14), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 72/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik ENIAC(15),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL(16), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(17),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(18),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0285/2015),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 (2014/2135(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0285/2015),

A.  keďže spoločný podnik ENIAC (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený 20. decembra 2007 na obdobie 10 rokov s cieľom vymedziť a realizovať „plán výskumu“ pre rozvoj kľúčových kompetencií pre nanoelektroniku v rôznych oblastiach použitia;

B.  keďže spoločný podnik získal finančnú samostatnosť v júli 2010;

C.  keďže zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Únia zastúpená Komisiou, Belgicko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo a združenie subjektov pôsobiacich v oblasti nanoelektroniky v Európe (AENEAS);

D.  keďže maximálna výška príspevku Únie pre spoločný podnik na obdobie 10 rokov je 450 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu;

E.  keďže AENEAS má poskytnúť príspevok na prevádzkové náklady spoločného podniku vo výške najviac 30 000 000 EUR a členské štáty majú poskytnúť nepeňažné príspevky na prevádzkové náklady a finančné príspevky vo výške 1,8-násobku príspevku Únie;

F.  keďže spoločný podnik a spoločný podnik ARTEMIS boli zlúčené a vznikla tak spoločná technologická iniciatíva Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (STI ECSEL), ktorá začala vykonávať svoju činnosť v júni 2014 a bude trvať 10 rokov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  pripomína, že Dvor audítorov skonštatoval, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2013 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013 a výsledky jeho operácií a peňažné toky na konci roka v súlade s ustanoveniami jeho rozpočtových pravidiel a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  pripomína, že Dvor audítorov vydal výrok s výhradou k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií súvisiacich s účtovnou závierkou z dôvodu, že nemohol posúdiť, či stratégia auditov ex post, ktorá sa v oblasti auditu výkazov nákladov na projekty spolieha hlavne na vnútroštátne orgány financovania, poskytuje dostatočnú istotu, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť príslušných operácií;

3.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že Dvor audítorov prijme opatrenia s cieľom získať dostatočnú istotu o auditoch vykonávaných vnútroštátnymi orgánmi financovania; okrem toho berie na vedomie, že STI ECSEL po zlúčení spoločného podniku a spoločného podniku ARTEMIS vykonáva ďalšie hodnotenia národných systémov uistenia;

4.  konštatuje, že spoločný podnik stanovil praktické opatrenia pre audity ex post, pokiaľ ide o administratívne dohody podpísané s vnútroštátnymi orgánmi financovania; berie na vedomie, že praktické opatrenia zahŕňajú zavedenie osobitného výkazu a sú doplnené hodnotením národných systémov uistenia spoločným podnikom a návštevami vnútroštátnych orgánov financovania Dvorom audítorov;

5.  berie na vedomie, že obmedzené preskúmanie výkazov nákladov vykonané spoločným podnikom v roku 2012 bolo jedným z prvkov posilnenia istoty, ktorý spoločnému podniku umožnil monitorovať, ktoré operácie podliehali auditom pred zavedením osobitného výkazu; konštatuje, že tento výber vzorky ukázal malý počet prvých vnútroštátnych auditov počnúc rokom 2012 a dosiahol objem umožňujúci zmysluplné štatistické vyhodnotenie v roku 2014;

6.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že 23 vnútroštátnych orgánov financovania sa podelilo o informácie o svojich stratégiách auditu, čo predstavuje 95 % celkovo pridelených grantov; víta skutočnosť, že s cieľom doplniť informácie získané spoločným podnikom Dvor audítorov získava dodatočné informácie priamo od vnútroštátnych orgánov financovania s cieľom vydať stanovisko k zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou;

7.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že urobil pokrok vo vykonávaní akčného plánu zameraného na nápravu nedostatkov, ktoré Dvor audítorov uviedol vo svojom výroku s výhradou; konštatuje, že uistenia poskytované národnými systémami boli hodnotené kladne v prípade krajín predstavujúcich 54 % celkových grantov, pričom hodnotenia ďalších krajín sú v pokročilej fáze realizácie, čím podiel hodnotených grantov dosiahne 84 %; vyzýva spoločný podnik, aby pokračoval v hodnotení s cieľom dosiahnuť 100 % pokrytie celkových grantov;

8.  berie na vedomie, že sa uskutočnil seminár o uistení, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Dvora audítorov, Komisie a Útvaru vnútorného auditu Komisie, ako aj zástupcovia vnútroštátnych orgánov financovania aktívnych v spoločnom podniku; konštatuje, že na seminári sa zdôraznili požiadavky európskych programov a umožnila sa výmena informácií a najlepších postupov s vnútroštátnymi orgánmi financovania;

9.  berie na vedomie, že spoločný podnik vyvinul novú metodiku odhadovania zvyškovej chybovosti podobnú metodike používanej útvarmi Komisie zodpovednými za spoločne riadené financovanie; berie na vedomie, že prvé vyhodnotenie zvyškovej chybovosti na základe 157 kontrolovaných operácií prinieslo hodnotu 0,73 %, kým nedávna aktualizácia založená na 331 operáciách priniesla výslednú chybovosť 0,66 %, čo je pod 2 % prahom významnosti;

10.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že príspevky členských štátov boli pod úrovňou 1,8-násobku príspevku Únie požadovanou v štatúte spoločného podniku s cieľom dodržať obmedzenia stanovené pravidlami štátnej pomoci; osobitne konštatuje, že v prípade priemyselných účastníkov veľkých pilotných projektov celkové verejné financovanie nemôže presiahnuť 25 %, zatiaľ čo v štatúte spoločného podniku sa vyžaduje rovnaká miera náhrady pre každého účastníka;

11.  uznáva, že nižšie príspevky členských štátov boli viac ako vykompenzované vyššími príspevkami súkromného sektora, ktoré pokryli 65 % celkových nákladov, čím sa dosiahol veľmi vysoký pákový efekt financovania z Únie;

12.  berie na vedomie, že Komisia vykoná hodnotenie činností podniku ENIAC až do dátumu založenia STI ECSEL (spoločnej technologickej iniciatívy Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy ), ako je stanovené v nariadení Rady (ES) č. 72/2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik ENIAC, aby sa mohlo zohľadniť na účely absolutória za rozpočtový rok 2014;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

13.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch výkonného riaditeľa a riadiacich pracovníkov podľa požiadaviek služobného poriadku a vykonávacích pravidiel boli zozbierané a zverejnené na internetovej stránke spoločného podniku; konštatuje, že bola zriadená a pravidelne sa aktualizuje komplexná databáza zahŕňajúca všetky zistené informácie týkajúce sa konfliktov záujmov, ako aj prijatých opatrení;

Monitorovanie výsledkov výskumu a predkladanie správ o nich

14.  pripomína, že v rozhodnutí o siedmom rámcovom programe (7. RP)(19) sa stanovuje systém monitorovania a predkladania správ v súvislosti s ochranou, šírením a prenosom výsledkov výskumu; berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že 211,5 publikácie a 16,6 patentu na každých 10 000 000 EUR v grantoch Únie poukazuje na vysokú produktivitu výsledkov jeho výskumu a že plní všetky žiadosti doposiaľ vyjadrené koordinátormi 7. RP.

(1) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 26.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 27.
(3) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 424.
(4) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 21.
(7) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.
(10) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 26.
(11) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 27.
(12) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 424.
(13) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(14) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(15) Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 21.
(16) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.
(17) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(18) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.
(19) Článok 7 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 6).


Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
PDF 331kWORD 81k
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada (2014/2079(DEC))
P8_TA(2015)0373A8-0269/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015(5), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2013, ako aj na priložené uznesenie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(7), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0269/2015),

1.  neudeľuje generálnemu tajomníkovi Rady absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada (2014/2079(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0269/2015),

A.  keďže všetky inštitúcie Únie by mali byť transparentné a v plnej miere skladať účty občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré im ako inštitúciám Únie boli zverené;

B.  keďže Európska rada a Rada by mali mať ako inštitúcie Únie demokratickú zodpovednosť voči občanom Únie, pretože sú príjemcami prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie;

C.  keďže Európsky parlament je jedinou priamo volenou inštitúciou Únie a udeľuje absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie;

1.  zdôrazňuje úlohu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o udeľovanie absolutória za plnenie rozpočtu, stanovenú v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ);

2.  upozorňuje, že podľa článku 335 ZFEÚ je „[…] Únia zastúpená aj každou z inštitúcií na základe ich administratívnej autonómie v záležitostiach týkajúcich sa ich fungovania“ a že so zreteľom na článok 55 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (nariadenia o rozpočtových pravidlách) to znamená, že každá inštitúcia zodpovedá za plnenie svojho vlastného rozpočtu;

3.  vyzdvihuje úlohu Európskeho parlamentu a ďalších inštitúcií v rámci postupu udelenia absolutória, ktorý sa riadi ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách, najmä jeho článkami 164, 165 a 166;

4.  konštatuje, že v súlade s článkom 94 rokovacieho poriadku sa „ustanovenia, ktoré upravujú postup udelenia absolutória Komisii za plnenie rozpočtu, použijú aj na postup udelenia absolutória [...] osobám zodpovedným za plnenie rozpočtu ostatných orgánov a inštitúcií Európskej únie, ako sú Rada (pokiaľ ide o jej výkonné právomoci) […]“;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada neposkytla žiadne vysvetlenie rastúcej miery nevyužitých prostriedkov a prenosov záväzkov v jej rozpočte na rok 2013;

Nevyriešené otázky

6.  pripomína Rade svoju výzvu, aby mu predložila správy o pokroku projektov v oblasti nehnuteľností a podrobný rozpis dosiaľ vzniknutých nákladov;

7.  naliehavo vyzýva Radu, aby predložila dôkladné písomné vysvetlenie, v ktorom podrobne uvedie celkovú výšku rozpočtových prostriedkov použitých na nákup budovy Residence Palace, rozpočtové riadky, z ktorých sa čerpali prostriedky, a splátky, ktoré boli doposiaľ uhradené a ktoré sa majú ešte uhradiť;

8.  opakuje svoju výzvu Rade, aby informovala o svojom postupe administratívnej modernizácie, najmä pokiaľ ide o konkrétne vykonávacie opatrenia týkajúce sa tohto procesu a o predpokladaný vplyv na rozpočet Rady;

9.  vyjadruje poľutovanie nad problémami, ktoré sa opakovane vyskytujú v postupoch udelenia absolutória a ktoré vznikli v dôsledku nedostatku spolupráce zo strany Rady; poukazuje na to, že Parlament odmietol udeliť absolutórium generálnemu tajomníkovi Rady za rozpočtové roky 2009, 2010, 2011 a 2012 z dôvodov uvedených v uzneseniach z 10. mája 2011(8), 25. októbra 2011(9), 10. mája 2012(10), 23. októbra 2012(11), 17. apríla 2013(12), 9. októbra 2013(13), 3. apríla 2014(14) a 23. októbra 2014(15) a odložil svoje rozhodnutie o udelení absolutória generálnemu tajomníkovi Rady za rozpočtový rok 2013 z dôvodov uvedených v uznesení z 29. apríla 2015(16);

10.  trvá na tom, že účinná rozpočtová kontrola si vyžaduje spoluprácu medzi Európskym parlamentom a Radou, ako je uvedené v jeho uznesení z 29. apríla 2015; potvrdzuje, že Európsky parlament nie je schopný prijať kvalifikované rozhodnutie o udelení absolutória;

11.  pripomína Rade názor Komisie uvedený v jej liste z 23. januára 2014, podľa ktorého sú všetky inštitúcie plne súčasťou postupu riešenia pripomienok Európskeho parlamentu, ktoré vznesie v postupe udelenia absolutória, a že by všetky inštitúcie mali spolupracovať s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie postupu udelenia absolutória;

12.  konštatuje, že Komisia v uvedenom liste uviedla aj to, že nebude dozerať na plnenie rozpočtu ostatných inštitúcií a že zodpovedanie otázok adresovaných inej inštitúcii by bolo narušením autonómie tejto inštitúcie pri plnení jej vlastného rozpočtového oddielu;

13.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada stále neposkytla žiadnu odpoveď na otázky Európskeho parlamentu; pripomína závery prijaté na seminári Európskeho parlamentu o práve Európskeho parlamentu udeliť absolutórium Rade, ktorý sa konal 27. septembra 2012 a na ktorom sa prevažná väčšina právnych a akademických odborníkov zhodla na tom, že Európsky parlament má právo na informácie; v tejto súvislosti sa odvoláva na článok 15 ods. 3 tretí pododsek ZFEÚ, v ktorom sa uvádza, že každá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra zabezpečí transparentnosť svojej práce;

14.  trvá na tom, že výdavky Rady musia byť kontrolované rovnakým spôsobom ako výdavky ostatných inštitúcií a že základné prvky tejto kontroly boli stanovené v jeho uzneseniach o udelení absolutória za minulé roky;

15.  zdôrazňuje právomoci Európskeho parlamentu udeľovať absolutórium podľa článkov 316, 317 a 319 ZFEÚ v súlade so súčasným výkladom a praxou, konkrétne udeľovať absolutórium za každý okruh rozpočtu osobitne s cieľom zachovať transparentnosť a demokratickú zodpovednosť voči daňovým poplatníkom Únie;

16.  zastáva názor, že skutočnosť, že Rada nepredložila Európskemu parlamentu požadované dokumenty, narúša predovšetkým právo občanov Únie na informácie a transparentnosť a ako prejav určitého demokratického deficitu v inštitúciách Únie začína byť dôvodom na znepokojenie;

17.  domnieva sa, že je potrebné zvážiť rôzne možnosti aktualizácie pravidiel udeľovania absolutória stanovených v ZFEÚ;

18.  domnieva sa, že uspokojivá spolupráca medzi Európskym parlamentom, Európskou radou a Radou ako výsledok otvoreného a formálneho dialógu môže byť pozitívnym signálom pre občanov Únie.

(1) Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.
(2) Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 21.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 250, 27.9.2011, s. 25.
(9) Ú. v. EÚ L 313, 26.11.2011, s. 13.
(10) Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2012, s. 23.
(11) Ú. v. EÚ L 350, 20.12.2012, s. 71.
(12) Ú. v. EÚ L 308, 16.11.2013, s. 22.
(13) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 97.
(14) Ú. v. EÚ L 266, 5.9.2014, s. 26.
(15) Ú. v. EÚ L 334, 21.11.2014, s. 95.
(16) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 22.


Kríza v súvislosti s ebolou: dlhodobé ponaučenia do budúcnosti
PDF 306kWORD 126k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o kríze v súvislosti s ebolou: dlhodobé ponaučenia do budúcnosti a ako posilniť systémy zdravotníctva v rozvojových krajinách, aby sa predišlo budúcej kríze (2014/2204(INI))
P8_TA(2015)0374A8-0281/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2177 (2014) z 18. septembra 2014 o mieri a bezpečnosti v Afrike,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 69/1 z 19. septembra 2014 o opatreniach, ktorých cieľom je zastaviť nedávne vypuknutie epidémie eboly v západnej Afrike a bojovať proti nej,

–  so zreteľom na rozhodnutie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna o zriadení historicky prvej pohotovostnej zdravotníckej misie OSN, t. j. misie OSN pre núdzovú reakciu na epidémiu eboly (UNMEER), vydané po prijatí rezolúcie Valného zhromaždenia č. 69/1 a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2177 (2014) o epidémii eboly,

–  so zreteľom na medzinárodné zdravotné predpisy (MZP) Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2005 (WA 32.1),

–  so zreteľom na odporúčania konzultácie WHO o zoonózach z 5. mája 2004,

–  so zreteľom na vyhlásenie WHO z 8. augusta 2014, v ktorom sa epidémia eboly vyhlasuje za stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu,

–  so zreteľom na plán reakcie WHO na epidémiu eboly z 28. augusta 2014 a na jeho aktualizácie,

–  so zreteľom na správu generálneho riaditeľa WHO predloženú na mimoriadnom zasadnutí výkonnej rady o ebole, ktoré sa uskutočnilo 25. januára 2015 v Ženeve,

–  so zreteľom na vyhlásenie WHO z 9. mája 2015 o skončení epidémie vírusu ebola v Libérii,

–  so zreteľom na usmernenia týkajúce sa programov imunizácie v africkom regióne v súvislosti s ebolou, ktoré vydal WHO,

–  so zreteľom na vyhlásenie vydané v nadväznosti na jarné zasadnutie skupiny Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu, ktoré sa konalo od 17. do 19. apríla 2015 vo Washingtone,

–  so zreteľom na medzinárodnú konferenciu s názvom Ebola: od stavu pohotovosti k obnove, ktorá sa konala 3. marca 2015 v Bruseli,

–  so zreteľom na misiu s názvom Podpora Africkej únie pre boj s epidémiou eboly v západnej Afrike (ASEOWA), ktorú zriadila Africká únia 21. augusta 2014,

–  so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie COM(2010)0128, ako aj SEC(2010)0380, 0381 a 0382 o úlohe EÚ v oblasti celosvetového zdravia,

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 24. októbra 2014,

–  so zreteľom na závery Rady o úlohe EÚ v oblasti celosvetového zdravia, prijaté na 3011. zasadnutí Rady pre zahraničné veci 10. mája 2010 v Bruseli,

–  so zreteľom na závery zo zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci z 15. augusta, z 20. októbra, zo 17. novembra a z 12. decembra 2014 a zo 16. marca 2015 o kríze v súvislosti s ebolou v západnej Afrike,

–  so zreteľom na správy adresované Európskej rade, ktoré v novembri 2014 a v marci 2015 vypracoval komisár a koordinátor EÚ pre ebolu Christos Stylianides,

–  so zreteľom na komplexný rámec pre reakciu na vypuknutie vírusového ochorenia ebola v západnej Afrike, ktorý vypracovala Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Komisia,

–  so zreteľom na iniciatívu pre transparentnosť v ťažobnom priemysle (EITI) a správu o pokroku EITI Sierra Leone za rok 2011, správu o pokroku EITI Libérie za rok 2012 a správu o pokroku EITI Guiney za rok 2012,

–  so zreteľom na francúzsky program RIPOST s názvom Sieť inštitútov verejného zdravia v západnej Afrike,

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ o epidémii eboly prijaté 3. decembra 2014 v Štrasburgu (Francúzsko),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. septembra 2014 o reakcii EÚ na prepuknutie epidémie eboly(1),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0281/2015),

A.  keďže systémy zdravotníctva v Libérii, Sierra Leone a Guinei majú značné nedostatky a keďže tieto tri krajiny už pred vypuknutím epidémie patrili medzi krajiny s najnižšími indexmi ľudského rozvoja UNDP, pričom približne 80 % občanov týchto krajín žije v extrémnej chudobe, a vykazovali najvyššie miery predčasnej úmrtnosti na svete, pokiaľ ide o dospelých a deti vo veku do päť rokov, a to najmä z dôvodu liečiteľných ochorení;

B.  keďže kríza eboly má na miestnej a regionálnej úrovni, ale aj z hľadiska vnútroštátneho a svetového riadenia systémový charakter;

C.  keďže rozsah katastrofy možno pripísať niekoľkým faktorom vrátane: politickej neschopnosti postihnutých krajín urýchlene varovať o epidémii, nedostatočne prispôsobenej reakcie medzinárodného spoločenstva, ničivých účinkov uzavretia hraníc a obmedzení uvalených na ľudí, neúčinnosti dohľadu a mechanizmov varovania, pomalej a zle prispôsobenej reakcie, keď pomoc nakoniec bola mobilizovaná, zjavne chýbajúceho vedenia zo strany WHO a nedostatočného výskumu a vývoja v oblasti liekov, diagnostiky a očkovacích látok;

D.  keďže v týždni do 18. októbra 2015 boli zaznamenané tri nové potvrdené prípady eboly, z ktorých boli všetky v Guinei; keďže krajina ohlásila, že nezaznamenala žiaden prípad v priebehu posledných 2 týždňov; keďže Sierra Leone ohlásila, že nezaznamenala žiaden prípad v priebehu piatich po sebe nasledujúcich týždňov; keďže WHO 3. septembra 2015 vyhlásila Libériu za územie bez prenosu vírusu eboly v ľudskej populácii; keďže bolo potvrdených 28 512 prípadov vrátane 11 313 potvrdených úmrtí;

E.  keďže sa stále vie príliš málo o prevalencii, prenose a potenciáli mutácie vírusu ebola; keďže rozsiahly zmätok a prevládajúce nedorozumenia týkajúce sa príčin a následkov vírusového ochorenia ebola podporujú šírenie vírusu; keďže etnografický výskum je užitočný pre pochopenie toho, ako komunity fungujú a ako pristupovať k ľuďom s rôznym kultúrnym pozadím;

F.  keďže vírusové ochorenie ebola bolo zistené v sperme a v očnej tekutine zotavujúcich sa osôb; keďže existujú konkrétne evidentné prípady pohlavného prenosu ochorenia, z čoho môžu vyplynúť ťažkosti s potlačením vírusu a určením času, keď sa krajiny budú môcť skutočne považovať za zbavené eboly;

G.  keďže v mnohých afrických krajinách sa systémy zdravotníctva a vzdelávania v rámci programov štrukturálnych zmien zavedených MMF a Svetovou bankou zhoršili, čo si vyžiadalo rozpočtové škrty vo verejnom sektore;

H.  keďže epidémia eboly v západnej Afrike ukázala, že miestne a vnútroštátne systémy zdravotníctva v krajinách s nízkymi príjmami nemajú prostriedky ani pružnosť na reagovanie na epidémiu infekčnej choroby, akou je epidémia eboly; keďže posilnenie globálnych systémov zdravotníctva sa preto stalo neoddeliteľnou súčasťou riadenia zdravotníctva na celosvetovej úrovni;

I.  so zreteľom na dôležitosť kultúrnych a tradičných zvykov v riadení krízy spojenej s ebolou(2);

J.  keďže deti, dospievajúce dievčatá a mladé ženy patria medzi najviac marginalizované a zraniteľné osoby počas takejto krízy, čo predstavuje vážnu hrozbu pre zapojenie žien do hospodárskych činností a zvyšuje rodové rozdiely v oblasti vzdelávania; keďže siroty sa môžu stretávať s odmietaním a stigmatizáciou;

K.  keďže epidémia eboly, ktorá postihla západnú Afriku, je najväčšou a najzložitejšou v histórii tejto choroby; keďže WHO bola prvýkrát upozornená na vypuknutie eboly 23. marca 2014, ale keďže Krízový výbor pre medzinárodné zdravotné predpisy vyhlásil stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu až 8. augusta 2014; keďže pred vypuknutím tejto epidémie sa ebola nepovažovala za vážny problém pre verejné zdravie;

L.  keďže takmer 500 zdravotníckych pracovníkov zahynulo v dôsledku eboly v Guinei, Libérii a Sierre Leone, t. j. v krajinách postihnutých vážnym nedostatkom takýchto pracovníkov už pred vypuknutím krízy v súvislosti s ebolou; keďže nemocnice a zdravotnícky personál nemali kapacity na riešenie iných ochorení, pretože zdroje sa mobilizovali na boj s epidémiou eboly; keďže je potrebné chrániť zdravotnícke zariadenia a zdravotníckych pracovníkov na zabezpečenie udržateľného poskytovania zdravotnej starostlivosti;

M.  keďže mnohí zotavení pacienti museli čeliť stigmatizácii tak zo strany svojich príbuzných, ako aj zo strany spoločnosti; keďže táto situácia osobitne postihuje deti, ktoré stratili jedného alebo oboch rodičov, a mnohé z týchto detí ich príbuzní, ktorí ostali nažive, odmietli kvôli strachu z nakazenia;

N.  keďže s cieľom vyvodiť správne závery o epidémii eboly treba spojiť epidemiológiu, verejné zdravie a sociálnu vedu;

O.  keďže v prvých mesiacoch krízy v súvislosti s ebolou boli najúčinnejšími aktérmi humanitárne mimovládne organizácie, konkrétne Lekári bez hraníc a Červený kríž, ktoré boli najlepšie informované a najskúsenejšie, a preto zohrali priekopnícku úlohu v počiatočnom úsilí o boj proti vírusu;

P.  keďže zatvorenie škôl a trend, že z osirotených detí sa stávajú opatrovatelia v domácnostiach, predstavujú riziko vzniku „stratenej generácie“ detí pripravených o formálne vzdelávanie na dlhý čas;

Q.  keďže humanitárne organizácie svojimi vedomosťami a schopnosťou spolupracovať preukázali, že v prípade potreby môžu na začiatku krízy konať cielenejšie a účinnejšie ako „inštitucionálne subjekty“;

R.  keďže výsledkom krízy eboly je nový fenomén, ktorý organizácia Lekári bez hraníc označila ako „krízu v kríze“ a v dôsledku ktorého sa osoby nakazené inými chorobami ako ebola vyhýbajú nemocniciam zo strachu, že by sa nakazili vírusom ebola;

S.  keďže EÚ je spolu so svojimi členskými štátmi najväčším darcom rozvojovej pomoci na svete a poskytla viac ako 1,39 miliardy EUR na pomoc s cieľom obmedziť epidémiu vírusového ochorenia ebola v západnej Afrike; keďže táto suma umožňuje EÚ rokovať s partnerskými krajinami a inými darcami o podpore komplexného rozvoja účinného vnútroštátneho systému zdravotnej starostlivosti, ktorý bude založený na súdržnej a inkluzívnej stratégii založenej na potrebách;

T.  keďže Svetový potravinový program Organizácie Spojených národov preukázal schopnosť poskytnúť účinnú logistiku, ktorú bude možné v budúcnosti využiť v oblasti včasného varovania a aj na účely reakcie;

U.  keďže bezpečnosť opatrovateľov je dôležitá pre medzinárodnú mobilizáciu zdravotníckych pracovníkov;

V.  keďže Európska rada 23. októbra 2014 vymenovala koordinátora EÚ pre ebolu v osobe komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Stylianidesa; keďže od 12. novembra 2014 navštívil najviac postihnuté krajiny spolu s komisárom pre zdravie Andriukaitisom;

W.  keďže Organizácia Spojených národov, WHO a Komisia vytvorili postupy na hodnotenie boja proti epidémii;

X.  keďže WHO vo vyhlásení, ktoré vydala v apríli 2015, pripustila, že „svet a WHO sú na boj proti dlhodobej epidémii nedostatočne pripravení“;

Y.  keďže je naliehavo nutné zlepšiť medzinárodné riadenie v oblasti boja proti krízam týkajúcim sa zdravia;

Z.  keďže prístup k liekom je kľúčovou súčasťou práva na zdravie;

AA.  keďže 2 miliardy ľudí na celom svete nemajú prístup k vakcínam alebo liečbe, ktoré potrebujú na prežitie a zdravie;

AB.  keďže prístup k liekom, ako aj poznatky výskumu a vývoja v tejto oblasti musia prioritne zodpovedať potrebám chorých, ktorí žijú v Európe alebo v rozvojových krajinách;

AC.  keďže iniciatíva za inovačnú medicínu je najväčším svetovým verejno-súkromným partnerstvom v oblasti vied o živej prírode s rozpočtom 3,3 miliardy EUR na obdobie 2014 – 2024, z čoho 1,638 miliardy EUR pochádza z programu Horizont 2020;

AD.  keďže trauma z eboly spôsobila, že ľudia nedôverujú zdravotníckym zariadeniam, zdravotníci sa obávajú znovu poskytovať služby a komunity sú ochudobnené a podozrievavé; keďže obnovenie základných zdravotných služieb je naliehavo potrebné; a keďže je rovnako nevyhnutné zaviesť vo všetkých rozvojových krajinách solídne a účinné zdravotnícke systémy zahŕňajúce spoločné znášanie rizík, čo tiež znamená kvalitnú odbornú prípravu miestneho zdravotníckeho personálu;

AE.  keďže kríza súvisiaca s ebolou spôsobila v krajinách nachádzajúcich sa v postihnutej oblasti hlbšiu recesiu a keďže podľa Svetovej banky len v roku 2015 v dôsledku toho klesne HDP troch najpostihnutejších krajín o 2 miliardy USD;

AF.  keďže uvedené tri krajiny požiadali MMF a Svetovú banku o balík „Marshallovho plánu“ v hodnote 7 500 miliónov EUR na pomoc pri prekonávaní svojich hospodárskych ťažkostí;

AG.  keďže niektoré MVO vyzvali Svetovú banku, aby uvoľnila približne 1,7 miliardy USD, a tak pomohla týmto krajinám trvalým spôsobom zlepšiť infraštruktúru v oblasti zdravotníctva;

AH.  keďže medzinárodné spoločenstvo musí naďalej zachovať obozretnosť a keďže cieľom je dospieť do štádia po prekonaní eboly, t. j. do štádia, v ktorom sa počas dlhého obdobia nevyskytnú žiadne nové prípady nákazy;

AI.  keďže je nevyhnutné dodržiavať správne hygienické postupy; keďže však tieto tri krajiny nemajú dostatočne fungujúce vodárenské a sanitárne systémy;

AJ.  keďže sa treba obávať, že v prípade akéhokoľvek nového vypuknutia epidémie by počet úmrtí dosiahol rovnaké rozmery;

AK.  keďže podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Federica Mogheriniová, európsky komisár pre humanitárnu pomoc a koordinátor EÚ pre ebolu Christos Stylianides, európsky komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica, poslanci Európskeho parlamentu a členovia vlád a poslanci parlamentov členských štátov opakovane požadovali posilnenie systémov zdravotníctva;

AL.  keďže v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu patrí posilnenie systému zdravotníctva a vodárenských a sanitačných služieb medzi prioritné sektory len v prípade Guiney, ale nie v prípade Libérie a Sierra Leone;

AM.  keďže v oznámení Komisie o úlohe EÚ v oblasti celosvetového zdravia (COM(2010)0128) sa predkladá komplexná a celostná stratégia v oblasti celosvetového zdravia založená na potrebách, ktorú podporili členské štáty;

AN.  keďže nie všetky štáty úplne implementovali MZP; keďže MZP by sa mali na základe skúseností získaných z najnovšej epidémie eboly prehodnotiť;

AO.  keďže sa vie len málo o potenciálne nebezpečných zoonózach; keďže potravinové a poľnohospodárske postupy, odlesňovanie a obchod so zvieratami a živočíšnymi produktmi viedli k vzniku nových rozvíjajúcich sa zoonotických chorôb, ako sú vtáčia chrípka, ebola a HIV;

AP.  keďže WHO odporúča koordináciu medzi sektormi verejného zdravotníctva a veterinárstva;

AQ.  keďže delegácia Výboru pre rozvoj navštívi Sierra Leone v novembri 2015;

1.  kritizuje pomalú medzinárodnú reakciu na túto krízu počas prvých mesiacov; zdôrazňuje však reakciu a záväzok EÚ a jej členských štátov od marca 2014 s cieľom pomôcť pri zabránení šíreniu vírusu ebola; berie na vedomie zvyšovanie záväzkov EÚ a jej členských štátov v oblastiach humanitárnej a rozvojovej pomoci, logistiky a výskumu s cieľom čeliť kríze;

2.  víta vývoj novej očkovacej látky (v rekordnom čase), ktorá sa ukázala ako účinná na 100 % v Guinei k 23. marcu 2015, a požaduje urýchlené poskytnutie zaručeného prístupu k tejto vakcíne, ktorá by mala byť cenovo dostupná pre každého v Libérii a Sierra Leone;

3.  domnieva sa, že nie je na mieste znížiť bdelosť, pokiaľ ide o niekoľko nových prípadov eboly, ktorých spôsob prenosu je stále predmetom vyšetrovania;

4.  vyzýva všetky zúčastnené strany, predovšetkým vlády rozvojových krajín, európske inštitúcie a medzinárodné organizácie, aby sa poučili sa z tejto krízy, a to aj z negatívnych vplyvov podmienenosti nástrojov štrukturálnej úpravy MMF a Svetovej banky na sektory zdravotníctva v rozvojových krajinách, a aby vytvorili účinné spôsoby riešenia medzinárodných zdravotných kríz;

5.  v tejto súvislosti berie na vedomie reformu oznámenú riaditeľom WHO 18. mája 2015, najmä pokiaľ ide o vytvorenie nového núdzového programu a rezervného personálu vo svete, ktorý je možné rýchlo využiť na mieste, a zriadenie nového rezervného fondu vo výške 100 miliónov USD osobitne na núdzové situácie; víta záväzok zvýšiť rozpočet WHO o 10 % počas dvoch rokov na úroveň 4,5 miliardy USD;

6.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo na podporu informačných a vzdelávacích kampaní v príslušných krajinách; zdôrazňuje zásadný význam prevenčných a informačných kampaní pre riadenie krízy, a to najmä s cieľom obmedziť nákazu, ako aj informovať o nebezpečných praktikách, ktorým sa treba vyhnúť; zdôrazňuje význam alternatívnych spôsobov šírenia informácií;

7.  rozhodne zdôrazňuje význam boja proti zvýšeným napätiam medzi jednotlivými skupinami v dôsledku vypuknutia epidémie eboly, pretože vytváranie mýtov by mohlo viesť k obvineniu určitých etnických skupín z vypuknutia epidémie eboly;

8.  domnieva sa, že keď už nebude potrebná núdzová pomoc, dlhodobá reakcia EÚ by sa mala najskôr zamerať na rozvojovú pomoc, čo bude musieť zahŕňať investície do zdravotníctva na podporu pružnosti, najmä pokiaľ ide o organizáciu a riadenie systémov zdravotníctva, monitorovanie zdravia a informovanie o zdraví, systémy zásobovania liekmi, vnútroštátnu správu vecí verejných a budovanie štátu, a následne sa zamerať na nevyhnutnú pomoc v záujme hospodárskej obnovy týchto troch krajín;

9.  vyzýva orgány, aby zohľadnili získané skúsenosti týkajúce sa javu stigmatizácie a uplatnili ich v podobných humanitárnych krízach, ktoré môžu nastať;

10.  pripomína dôležitosť predchádzania konfliktom, keďže konflikty a nestabilita majú veľmi negatívny vplyv na systémy zdravotníctva;

11.  žiada vytvorenie stáleho európskeho tímu rýchlej reakcie, ktorý budú tvoriť odborníci, pomocné laboratórne tímy, epidemiológovia a logistická infraštruktúra vrátane mobilných laboratórií a ktorý bude schopný zasiahnuť čo najrýchlejšie; zdôrazňuje najmä pridanú hodnotu, ktorú EÚ môže vytvoriť v oblasti sledovania na pozemných a námorných hraniciach, a skutočnosť, že Únia by sa mohla snažiť nasledovať úroveň excelentnosti, ktorú dosiahli zdravotnícke orgány USA, pokiaľ ide o sledovanie na letiskách, a mať z nej prínos;

12.  vyzýva EÚ, aby podporovala vytvorenie siete monitorovacích miest v rozvojových krajinách, aby bolo možné čo najrýchlejšie odhaliť nové prípady infekčnej choroby, z ktorej by mohla vzniknúť pandémia, s cieľom vytvoriť monitorovaciu sieť v týchto krajinách;

13.  uznáva potrebu podporiť zavedenie spolupráce medzi EÚ a jej členskými štátmi a rozvojovými krajinami, najmä krajinami západnej Afriky, pokiaľ ide o odbornú prípravu zdravotníckeho personálu;

14.  zdôrazňuje význam posilnenia systémov na ochranu a rýchlu evakuáciu medzinárodných zdravotníckych pracovníkov;

15.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že doterajšie úpravy a reformy, ako aj nespravodlivé rozvojové politiky prispeli k neúčinným systémom zdravotnej starostlivosti; naliehavo vyzýva Komisiu, aby pomohla uvedeným trom krajinám vyvinúť vlastné verejné systémy zdravotníctva, aby tak mohli zabezpečovať svoje základné potreby v oblasti zdravotnej starostlivosti a aby si mohli vytvoriť infraštruktúru, ktorá by dokázala zabezpečiť všetkým ich občanom prístup k verejnej zdravotnej starostlivosti; domnieva sa najmä, že budovanie odolných systémov zdravotníctva z dlhodobého hľadiska si vyžaduje okrem iného i) investovanie zdrojov do základných služieb verejného zdravotníctva, ii) zabezpečenie bezpečnej a kvalitnej starostlivosti zvýšením zdrojov na primeranú odbornú prípravu, dohľad a zaplatenie zdravotníckeho personálu a poskytnutím prístupu k bezpečným liekom, iii) zapojenie miestnych účastníkov a spoločenstiev do reakcie na krízu a do plánovania rozvoja; vyzýva medzinárodných darcov, aby zvýšili oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) pre tieto krajiny prostredníctvom systémov týkajúcich sa jednotlivých krajín, ako je rozpočtová podpora; vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s partnerskými krajinami, WHO, Svetovou bankou a inými darcami zaviedla koherentné zdravotné plány založené na potrebách a monitorovacie postupy;

16.  zdôrazňuje, že reakcie by mali riešiť existujúce medzery v zastúpení žien a prístupe k zdravotnej starostlivosti a službám a otázku narušenia živobytia; zdôrazňuje najmä potrebu poskytovať vysokokvalitné základné služby a zdravotnú starostlivosť, najmä pokiaľ ide o starostlivosť o matky a pôrodné a gynekologické služby;

17.  víta oznámenie Komisie o úlohe EÚ v oblasti celosvetového zdravia (COM(2010)0128) a jeho celostnú predstavu o komplexných systémoch zdravotníctva, horizontálny prístup a úsilie o všeobecné zdravotné poistenie; vyzýva Komisiu, aby preskúmala toto oznámenie vzhľadom na nové poznatky získané počas krízy súvisiacej s ebolou a aby si zachovala komplexný a horizontálny prístup a včas predložila a vykonávala akčný program;

18.  zdôrazňuje, že vo všeobecnosti je potrebné, aby rozvojové krajiny prioritne vyčlenili rozpočet na zavedenie spoľahlivých a pružných verejných systémov sociálnej ochrany a zdravotnej starostlivosti, vybudovanie dostatočného počtu dobre vybavených zariadení udržateľnej zdravotníckej infraštruktúry (najmä laboratórií, vodohospodárskych a sanitačných zariadení) a poskytovanie vysokokvalitných základných a opatrovateľských služieb; zdôrazňuje potrebu dostatočného podielu zdravotníkov na počet obyvateľov a vyzýva vlády postihnutých krajín, aby zabezpečili, že zdravotníci budú zaplatení a že peniaze určené na zdravotnú starostlivosť sa dostanú k ľuďom; uznáva však, že krízy, ako je tá súčasná, nemožno vyriešiť len prostredníctvom systémov zdravotnej starostlivosti a že na riešenie kritických nedostatkov vo všetkých základných službách je potrebný komplexný prístup zahŕňajúci rôzne sektory, ako je vzdelávanie a odborná príprava, sanitárne opatrenia, potravinová bezpečnosť a pitná voda; zároveň zdôrazňuje, že vzdelávanie zahŕňajúce kultúrne rozmery a vierovyznania je pri obnove takisto dôležité;

19.  poukazuje na to, že investície do sektora zdravotníctva sú dôležitou hnacou silou hospodárskeho rozvoja a prispievajú k zníženiu chudoby v rozvojových krajinách; víta začlenenie cieľa 3 „Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých v každom veku“ do návrhu budúcich cieľov udržateľného rozvoja;

20.  zdôrazňuje, že dlhodobé plány nákladov potrebné na vybudovanie pružných a komplexných systémov zdravotnej starostlivosti musia zahŕňať aj dostatočný počet vyškolených zdravotníkov, prístup k dostatočnému zdravotníckemu materiálu a spoľahlivé zdravotnícke informačné systémy;

21.  žiada posilnenie výskumnej infraštruktúry vytvorením regionálneho strediska pre verejný výskum infekčných chorôb v západnej Afrike a zavedenie spolupráce medzi univerzitami za účasti EÚ a jej členských štátov;

22.  zdôrazňuje potrebu zaoberať sa sociálnymi rozdielmi s cieľom vybudovať pružný a udržateľný systém verejného zdravotníctva; podporuje preto zavedenie verejne financovaného všeobecného zdravotného poistenia, ktoré je bezplatné v mieste využívania, a nalieha na Komisiu, aby spolu s partnerskými krajinami a inými darcami čo najskôr predložila program na zavedenie všeobecného zdravotného poistného krytia, ktorým by sa zaručovalo spoločné znášanie zdravotných rizík;

23.  vyzýva všetky krajiny, aby sa zaviazali vytvoriť všeobecné zdravotné poistenie a aby vypracovali plán identifikujúci domáce zdroje a možné medzinárodné zdroje financovania na splnenie tohto cieľa; podporuje cieľ zvýšenia výdavkov na zdravotníctvo vo všetkých krajinách na uznané minimum 86 USD na osobu na základné zdravotnícke služby;

24.  víta medzinárodnú konferenciu na vysokej úrovni o ebole, ktorá sa konala 3. marca 2015 pod záštitou EÚ a kľúčových partnerov s cieľom odstrániť ebolu, ale aj posúdiť jej dosah na postihnuté krajiny, aby sa zabezpečilo, že rozvojová pomoc sa bude zakladať na humanitárnom úsilí;

25.  podporuje myšlienku zaviesť „Marshallov plán“ v záujme pomoci pri obnove hospodárstva týchto krajín; navrhuje ponúknuť technickú pomoc administratíve s cieľom posilniť jej kapacitu a zabezpečiť, aby sa peniaze dostali k ľuďom a nestratili sa v korupcii ani na iné účely;

26.  vyzdvihuje medzinárodné úsilie o zníženie medzinárodných dlhových záväzkov krajín postihnutých vírusom ebola;

27.  domnieva sa, že partnerstvá medzi EÚ a oblasťou, ktorá je postihnutá krízou, budú účinné len vtedy, keď Libéria, Guinea a Sierra Leone budú schopné čo najskôr prevziať zodpovednosť za svoj vlastný rozvoj;

28.  domnieva sa, že programovanie 11. Európskeho rozvojového fondu by sa malo prehodnotiť s cieľom zabezpečiť, aby sa investície do zdravia a dobrej správy vecí verejných stali prioritnými oblasťami pre všetky krajiny so slabou verejnou infraštruktúrou; vyjadruje znepokojenie nad tým, že zdravie a voda a sanitácia nie sú medzi prioritnými sektormi v národných indikatívnych programoch Libérie a Sierra Leone; vyzýva Komisiu, aby zaviedla mechanizmy na dôslednejšie monitorovanie pomoci;

29.  domnieva sa, že pri preskúmaní viacročného finančného rámca v polovici trvania nemožno ignorovať riziko štrukturálneho nedostatočného financovania humanitárnych opatrení EÚ;

30.  vyjadruje uznanie pracovníkom humanitárnej pomoci a zdravotníkom na mieste, ktorí sa s nasadením vlastného života snažili zvládnuť túto veľkú krízu ohrozujúcu zdravie;

31.  vyjadruje uznanie misii OSN pre núdzovú reakciu na epidémiu eboly (UNMEER), partnerským organizáciám a mimovládnym humanitárnym organizáciám, ako sú Lekári bez hraníc, Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a organizácia pre riešenie krízových situácií Emergency, v súvislosti s ich prácou v teréne a veľmi víta ich veľký prínos a pomoc pri boji proti tejto epidémii; vyjadruje poľutovanie nad prípadmi nevhodného zaobchádzania so zdravotníckym personálom a inými pracovníkmi zapojenými do boja proti šíreniu eboly po ich návrate z Afriky;

32.  domnieva sa, že prístup k liekom by v zásade už nemal byť podmienený kúpnou silou pacientov, ale že by mal namiesto toho zodpovedať potrebám pacientov, a že by o tom, aké lieky sa majú vyrobiť, nemali rozhodovať len trhové sily;

33.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby dodržiavali zásadu EÚ týkajúcu sa súdržnosti politík v záujme rozvoja stanovenú v článku 208 ZFEÚ prostredníctvom presadzovania spravodlivého a čestného medzinárodného obchodu, lekárskeho výskumu a politík v oblasti inovácie, ktoré podporujú a uľahčujú univerzálny prístup k liekom;

34.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala alternatívne modely k tým, ktoré vychádzajú z patentovaných monopolov pri vývoji liekov alebo očkovacích látok prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev, ako je iniciatíva za inovačnú medicínu, ktoré môžu zaručiť prístup pacientov k liečbe, udržateľnosť rozpočtov na zdravotnú starostlivosť a účinnú reakciu na krízy, akou je kríza spôsobená vírusom ebola alebo podobné hrozby;

35.  zdôrazňuje, že je dôležité posilniť svetové kapacity v oblasti epidemiologického výskumu, vyvinúť „rýchle testy“ a poskytovať prístup k vakcínam; v tejto súvislosti víta skutočnosť, že mnohé výskumné fondy EÚ sa mobilizovali na boj s vírusom ebola, a to aj prostredníctvom iniciatívy za inovačnú medicínu, programu Horizont 2020 a programu Partnerstvo európskych a rozvojových krajín v oblasti klinických skúšok (EDCTP); zdôrazňuje, že aj keď sú očkovacie látky vítané, s veľkou pravdepodobnosťou nie sú vhodné na odstránenie eboly, keďže vírus mutuje; preto zdôrazňuje, že prioritou financovania musí byť posilnenie všeobecného systému zdravotníctva, hygiena, zamedzenie šírenia, spoľahlivé rýchle testovanie v tropickom prostredí a lieky zamerané na vírus a symptómy, ktoré spôsobuje;

36.  nalieha na všetky zainteresované strany, aby podporovali odbornú prípravu v oblasti zdravia pre verejnosť so zameraním na problematiku tradičných zvykov, ktoré sú nezlučiteľné s bojom proti šíreniu choroby medzi obyvateľstvom;

37.  zdôrazňuje, že EÚ by mala presadzovať účinné a spravodlivé financovanie výskumu, ktorý je v prospech zdravia všetkých a zabezpečuje, aby inovácie a zásahy viedli k cenovo dostupným a prístupným riešeniam; zdôrazňuje najmä, že by sa mali preskúmať modely, ktoré oddeľujú náklady na výskum a vývoj od cien liekov, vrátane možností transferu technológií do rozvojových krajín;

38.  opäť zdôrazňuje potrebu investovať do boja proti zanedbávaným ochoreniam; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby pokračovala diskusiách o tejto problematike a pripravila rozsiahlu spoluprácu verejného a súkromného sektora za predpokladu, že sa zavedú záruky, ktoré zabránia tomu, aby verejno-súkromné partnerstvá škodili zraniteľným osobám na neregulovanom trhu, s cieľom posilniť vnútroštátne systémy zdravotníctva a uľahčiť prenos výsledkov dotknutému obyvateľstvu; v tejto súvislosti víta skutočnosť, že na riešenie naliehavej potreby výskumu nových liečebných postupov poskytla EÚ sumu 138 miliónov EUR na projekty na rozvoj klinických skúšok nových očkovacích látok, rýchlych diagnostických testov a postupov v rámci programu Horizont 2020 a iniciatívy za inovačnú medicínu; vyjadruje uznanie európskemu farmaceutickému priemyslu, ktorý tiež venoval významné zdroje na podporu výskumného úsilia;

39.  zdôrazňuje, že ebola a iné epidémie sú medzinárodnými hrozbami, ktoré si vyžadujú medzinárodnú spoluprácu; vyzýva WHO, aby prepracovala MZP s ohľadom na začlenenie previazanej zodpovednosti a finančnej podpory vrátane riešenia hlavných príčin;

40.  vzhľadom na povrchnú implementáciu MZP a nedostatočný epidemiologický dohľad víta francúzsky program RIPOST s názvom Sieť inštitútov verejného zdravia v západnej Afrike;

41.  zdôrazňuje, že teraz, keď epidémia ustupuje, ale vírus ostáva v pohlavných žľazách postihnutých osôb niekoľko mesiacov po uzdravení, musí byť k dispozícii sexuálne poradenstvo a plánovanie rodiny ako súčasť opatrení systému zdravotníctva a vzdelávania;

42.  zdôrazňuje, že po epidémii, ktorá zdevastovala malých poľnohospodárov, sa ako čoraz pravdepodobnejšia javí potravinová kríza; vyzýva členské štáty, Komisiu a medzinárodné spoločenstvo, aby investovali do ich dlhodobého rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby poľnohospodárske domácnosti a potravinová bezpečnosť západnej Afriky už v budúcnosti neboli ohrozované;

43.  vyzýva svoj príslušný výbor, aby pred predložením konečného hodnotenia založeného na dobre vymedzených kritériách a po misii Európskeho parlamentu do Sierra Leone zabezpečil monitorovanie prijímaných opatrení krízového riadenia v úzkej spolupráci s koordinátorom EÚ pre ebolu;

44.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vládam a parlamentom krajín Africkej únie, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a Svetovej zdravotníckej organizácii.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2014)0026.
(2) Zvyky, ktoré napríklad zakazujú spaľovanie mŕtvych tiel.


Meranie emisií v automobilovom priemysle
PDF 206kWORD 111k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o meraní emisií v automobilovom priemysle (2015/2865(RSP))
P8_TA(2015)0375RC-B8-1075/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na otázku Komisii o meraní emisií v automobilovom priemysle (O-000113/2015 – B8-0764/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel(1);

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica)(2);

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 333/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 443/2009 s cieľom stanoviť postupy na dosiahnutie cieľa zníženia emisií CO2 z nových osobných automobilov do roku 2020(5),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 18. septembra 2015 federálna Agentúra Spojených štátov na ochranu životného prostredia (US EPA) a Rada pre vzdušné zdroje štátu Kalifornia (California Air Resources Board, CARB) vydali spoločnostiam Volkswagen AG, Audi AG a Volkswagen Group of America (spoločne známym pod skratkou „VW“) oznámenie o porušení platných pravidiel týkajúcich sa znečistenia; keďže začalo sa vyšetrovanie v nadväznosti na výskum emisií oxidov dusíka (NOx) z dieselových vozidiel, ktorý uskutočnila mimovládna organizácia v spolupráci s univerzitnými výskumnými pracovníkmi a výsledky ktorého boli predložené agentúre EPA a rade CARB v máji 2014;

B.  keďže znečistenie ovzdušia spôsobí v EÚ ročne predčasnú smrť vyše 430 000 ľudí a v dôsledku jeho vplyvov na zdravie sa jeho náklady odhadujú na 940 miliárd EUR ročne; keďže NOx je hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia, ktoré okrem iného spôsobuje rakovinu pľúc, astmu a mnohé choroby dýchacieho ústrojenstva a tiež poškodzuje životné prostredie, napr. spôsobuje eutrofizáciu a acidifikáciu; keďže výfukové plyny z vozidiel na naftový pohon sú v Európe hlavným zdrojom NOx v mestských oblastiach; keďže až tretina obyvateľov miest v EÚ je naďalej vystavená úrovniam vyšším, než sú limitné hodnoty alebo cieľové hodnoty, ktoré stanovila EÚ; keďže doprava je naďalej hlavným faktorom podieľajúcim sa na zlej kvalite ovzdušia a súvisiacich vplyvoch na zdravie; keďže vyše 20 členských štátov momentálne nespĺňa limity EÚ pre kvalitu ovzdušia, najmä z dôvodu znečistenia miest;

C.  keďže od roku 2012 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) klasifikuje výfukové plyny z dieselových motorov ako karcinogénne a oznámila, že vzhľadom na dodatočný vplyv tuhých častíc z dieselových motorov na zdravie by sa malo na celom svete obmedziť vystavenie zmesi vypúšťaných chemických látok;

D.  keďže automobilový priemysel je jedným z kľúčových faktorov rastu a inovácií a prispieva k zamestnanosti v mnohých členských štátoch; keďže pokiaľ sa neprijmú rozhodné kroky, hrozí riziko, že súčasný škandál ohrozí povesť a konkurencieschopnosť celého odvetvia;

E.  keďže v dodávateľskom odvetví automobilového priemyslu prevládajú malé a stredné podniky, ktoré sa na výskume a vývoji pre tento priemysel podieľajú 50 %; keďže za ekonomickou silou mnohých európskych regiónov stojí automobilový priemysel a dodávateľské odvetvie automobilového priemyslu;

F.  keďže spravodlivá hospodárska súťaž, a to aj medzi výrobcami áut, znamená, že zákazník môže pri výbere produktu vychádzať zo skutočnosti, že mu budú poskytnuté komplexné a neskreslené technické parametre;

G.  keďže EÚ vyvinula veľké úsilie o odstránenie vplyvov hospodárskej krízy na automobilový priemysel za použitia dostupných nástrojov v oblasti štátnej pomoci;

H.  keďže v nariadení o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých vozidiel (nariadenie (ES) č. 715/2007, na ktorom sa Európsky parlament a Rada dohodli v decembri 2006), ktoré stanovuje emisné normy Euro 5 a Euro 6, sa od výrobcov vyžaduje, aby svoje vozidlá vybavili tak, aby spĺňali emisné požiadavky „pri bežnom používaní“ (článok 5 ods. 1);

I.  keďže v nariadení (ES) č. 715/2007 (článok 5 ods. 2) sa výslovne zakazuje používanie rušiacich zariadení, ktoré sú vymedzené ako „ktorýkoľvek konštrukčný prvok, ktorý sníma teplotu, rýchlosť vozidla, otáčky motora alebo zaťaženie motora, zaradený prevodový stupeň, podtlak v sacom potrubí alebo akýkoľvek iný parameter na účely aktivácie, modulácie, zdržania alebo deaktivácie činnosti ktorejkoľvek časti systému regulácie emisií, ktorá znižuje účinnosť systému regulácie emisií za podmienok, ktoré sa môžu odôvodnene očakávať pri bežnej prevádzke a používaní vozidla“; keďže členské štáty sú povinné tento zákaz presadzovať; keďže nariadenie tiež obsahuje výslovnú výzvu, aby Komisia zaviedla testy a prijala opatrenia týkajúce sa používania rušiacich zariadení;

J.  keďže podľa smernice o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar (1999/44/ES) majú spotrebitelia po nákupe výrobku právo na minimálne dvojročnú záručnú lehotu a predávajúci je povinný dodať spotrebiteľovi tovar, ktorý je v súlade s kúpnou zmluvou; keďže v prípade, že zhoda neexistuje, spotrebiteľ má nárok na bezplatnú opravu alebo výmenu, alebo zníženie ceny;

K.  keďže v smernici o právach spotrebiteľov (2011/83/EÚ) sa vyžaduje, aby boli poskytnuté informácie o hlavných vlastnostiach výrobku pred uzavretím zmlúv v prevádzkových priestoroch i mimo prevádzkových priestorov a zmlúv na diaľku, a členské štáty musia mať pravidlá pre účinné, primerané a odrádzajúce sankcie v prípade, že ustanovenia tejto smernice nie sú splnené;

L.  keďže v smernici o nekalých obchodných praktikách (2005/29/ES) sa osobitne zakazuje každá praktika, ktorá „podstatne narušuje alebo je spôsobilá podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná“, ustanovuje sa, že medzi obchodné praktiky, ktoré sa za každých okolností považujú za nekalé, patrí „tvrdenie, že obchodník (vrátane jeho obchodných praktík) alebo produkt bol schválený, potvrdený alebo povolený orgánom verejnej moci alebo súkromným subjektom, pričom tomu tak nie je, alebo takéto tvrdenie bez toho, že by produkt spĺňal podmienky schválenia, potvrdenia alebo povolenia“, a požaduje sa, aby členské štáty prijali účinné, primerané a odradzujúce sankcie;

M.  keďže limitná hodnota emisií NOx z naftových vozidiel je podľa normy Euro 5 180 mg/km a uplatňuje sa na vozidlá, ktoré boli typovo schválené medzi 1. septembrom 2009 a 1. septembrom 2014, a na všetky vozidlá predané od 1. januára 2011 do 1. septembra 2015 a keďže zodpovedajúca hodnota podľa normy Euro 6 je 80 mg/km a uplatňuje sa na nové typy od 1. septembra 2014 a na všetky vozidlá predané od 1. septembra 2015; keďže vozidlá podľa normy Euro 6 zaregistrované skôr, než bola norma zavedená ako zákonný limit, čerpali v mnohých členských štátoch daňové úľavy; keďže výsledky nezávislých testov potvrdzujú v prípade oboch noriem výrazné nezrovnalosti medzi limitmi a skutočnými emisiami z vozidiel pri bežnom používaní;

N.  keďže zo záverov analýzy Spoločného výskumného centra Komisie (2011)(6) vyplýva, že emisie oxidov dusíka vypúšťané vozidlami na naftový pohon, ktoré sa merali pomocou prenosných systémov merania emisií (PEMS), výrazne prekročili príslušné emisné limity Euro 3 – 5, pričom v prípade celej testovacej trasy to bol v priemere 2- až 4-násobok emisií NOx a v prípade jednotlivých testovacích okien dokonca až 14-násobok; keďže z ďalšej správy Spoločného výskumného centra(7) uverejnenej v roku 2013 vyplýva, že vozidlá spadajúce pod normu Euro 6 môžu dokonca prekročiť úrovne emisií vozidiel spadajúcich pod normu Euro 5; keďže v nezávislej analýze z roku 2014 sa uvádza, že priemerné emisie NOx testovaných vozidiel na naftový pohon dosahujú počas jazdného cyklu sedemnásobok limitov stanovených normou Euro 6;

O.  keďže spoločnosť VW pripustila nainštalovanie rušiacich zariadení najmenej v 11 miliónoch vozidiel na naftový pohon predaných na celom svete; keďže spoločnosť VW oznámila, že v nadväznosti na rozhodnutie nemeckého Spolkového úradu pre motorovú dopravu stiahne 8,5 milióna vozidiel značky VW na naftový pohon od používateľov v EÚ;

P.  keďže tento zaznamenaný rozdiel v emisiách môže byť zapríčinený nepresnosťou súčasného skúšobného postupu, ktorý sa používa v EÚ a ktorý nekopíruje bežné jazdné podmienky, ako aj používaním rušiacich zariadení; keďže spoľahlivosť a nespochybniteľnosť skúšobného postupu vozidiel má zásadný význam pre dosiahnutie emisných limitov, a teda aj pre ochranu verejného zdravia a životného prostredia v EÚ;

Q.  keďže v článku 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 715/2007 sa Komisii ukladá povinnosť preskúmať skúšobné cykly používané na meranie emisií a v prípade, že sa dôjde k záveru, že tieto testy už nie sú primerané, prispôsobiť ich tak, aby primerane odrážali emisie vznikajúce pri skutočnej jazde na ceste; keďže táto úprava sa doposiaľ neuskutočnila; keďže však Komisia momentálne pripravuje prijatie nového skúšobného cyklu založeného na emisiách pri skutočných podmienkach jazdy;

R.  keďže testovanie zhody výroby a zhody v prevádzke nepodliehalo spoločným normám na úrovni EÚ, a to i napriek mandátu, ktorý bol udelený Komisii na stanovenie konkrétnych požiadaviek na takéto postupy prostredníctvom komitológie; keďže v dôsledku toho sa požiadavky na zhodu výroby a zhodu v prevádzke nevynucujú primeraným spôsobom; keďže neexistuje povinnosť poskytovať informácie týkajúce sa testov, ktoré vykonáva príslušný schvaľovací orgán, a ich výsledkov Komisii, schvaľovacím orgánom iného členského štátu či iným zainteresovaným stranám;

S.  keďže súčasný systém EÚ v oblasti typového schvaľovania neumožňuje Komisii ani iným orgánom členských štátov prehodnotiť typové schválenie vozidiel ani osvedčenie o zhode, zrušiť alebo pozastaviť uvádzanie vozidiel na trh, ak sú typovo schválené v inom členskom štáte; keďže podľa súčasného systému na testovaciu činnosť vykonávanú vnútroštátnymi schvaľovacími orgánmi nikto nedohliada na to, aby sa zabezpečilo, že všetky orgány budú dodržiavať spoločné pravidlá EÚ a nezapoja sa do nekalej hospodárskej súťaže znižovaním noriem;

T.  keďže Komisia v súčasnosti skúma rámec typového schvaľovania; keďže toto preskúmanie má mimoriadny význam z hľadiska obnovenia dôvery spotrebiteľov, pokiaľ ide o skúšky emisií a spotreby paliva;

U.  keďže súčasné systémy kontroly emisií NOx z dieselových osobných automobilov sa opierajú o tri hlavné technológie: úpravu spaľovacieho priestoru spolu s recirkuláciou výfukových plynov (EGR), absorbéry NOx vznikajúcich pri chudobnej zmesi (zachytávač NOx vznikajúcich pri chudobnej zmesi, resp. LNT) a selektívnu katalytickú redukciu (SCR); keďže na dosiahnutie limitných hodnôt normy Euro 6 je väčšina vozidiel vybavená aspoň dvoma z troch uvedených technológií; keďže všetky tieto technológie možno deaktivovať pomocou softvérových rušiacich zariadení;

V.  keďže s cieľom zabezpečiť dodržiavanie emisných noriem bude potrebné odstrániť rušiace zariadenia z vozidiel, ktoré sú nimi vybavené, a vykonať úpravy softvéru na kontrolu emisií a v závislosti od technológie motoru i zásah do hardvéru; keďže výkonnosť systémov regulácie emisií, ktoré sú už vo vozidlách nainštalované, by sa mala dať zlepšiť odstránením rušiacich zariadení, preprogramovaním a prekalibrovaním;

W.  keďže rozdiely medzi výsledkami skúšok a výkonom vozidla pri bežnom používaní sa neobmedzujú iba na NOx, ale existujú aj pri iných znečisťujúcich látkach a pri CO2; keďže ako uviedla nezávislá štúdia, rozdiel medzi oficiálnymi a skutočnými emisiami CO2 z osobných vozidiel v Európe v roku 2014 predstavoval 40 %;

X.  keďže prechod na celosvetovo harmonizované skúšobné postupy pre ľahké vozidlá (WLTP) v EÚ si vyžaduje, aby výrobcovia upravili platné ciele priemerných emisií CO2 pre vozidlá v súlade s novými skúšobnými postupmi;

1.  rozhodne odsudzuje každý podvod ktoréhokoľvek výrobcu automobilov a naliehavo žiada spoločnosti, aby za svoje konanie prevzali plnú zodpovednosť a v plnej miere spolupracovali s orgánmi pri vyšetrovaní; odsudzuje skutočnosť, že došlo k podvodu a zavádzaniu miliónov spotrebiteľov, ktorí získali falošné informácie o emisiách, ktoré produkujú ich vozidlá;

2.  je presvedčený, ak dôkazy potvrdia protiprávne konanie, že opravné konanie by sa malo spotrebiteľovi riadne oznámiť, rýchlo vykonať a nemalo by ďalej byť na úkor spotrebiteľa;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že nadmerné emisie spôsobujú predčasné úmrtia, majú škodlivé účinky na ľudské zdravie a poškodzujú životné prostredie;

4.  považuje za nevyhnutné, aby Komisia a členské štáty rýchlo obnovili dôveru spotrebiteľov prostredníctvom konkrétnych krokov a aby vyvinuli všetko možné úsilie o upokojenie situácie; potvrdzuje svoju solidaritu s dotknutými zamestnancami a je znepokojený z dôsledkov škandálu na dodávateľský reťazec, najmä na malé a stredné podniky, ktoré v súčasnosti nezavinene čelia obrovskej výzve spôsobenej podvodom; zdôrazňuje, že zamestnanci by nemali byť v konečnom dôsledku tí, ktorí budú doplácať na manipulácie v meraniach emisií;

5.  zdôrazňuje, že výrobcovia musia pred akýmkoľvek prepúšťaním zamestnancov najprv využiť vlastné finančné zdroje a uprednostniť zadržanie zisku pred vyplácaním dividend s cieľom uhradiť čo najväčší podiel nákladov, ktoré vznikajú v dôsledku porušenia uplatniteľných právnych predpisov;

6.  je hlboko znepokojený tým, že orgány členských štátov a Komisie oneskorene zareagovali na dôkazy o vážnych a pretrvávajúcich prekročeniach hodnôt emisných limitov, ktoré stanovujú právne predpisy EÚ v prípade vozidiel pri bežnom používaní;

7.  pripomína, že vozidlá na naftový pohon majú nižšie emisie CO2 na kilometer než porovnateľné vozidlá na benzínový pohon a že sú dôležitým prostriedkom, ktorý výrobcom umožňuje dosiahnuť priemernú cieľovú hodnotu emisií CO2 pre vozidlá; pripomína, že aj naďalej budú zásadne prispievať k plneniu cieľov na obdobie po roku 2021, zdôrazňuje však, že výrobcovia musia využívať dostupné čisté technológie na zníženie NOx, tuhých častíc a iných znečisťujúcich látok;

8.  naliehavo žiada úplnú transparentnosť zo strany Komisie a členských štátov v súvislosti s tým, či o týchto porušeniach vedeli a aké opatrenia prijali na ich odstránenie; žiada dôkladné prešetrenie úlohy a zodpovednosti Komisie a orgánov členských štátov, a to aj so zreteľom na problémy, na ktoré upozornilo Spoločné výskumné centrum Komisie vo svojej správe z roku 2011;

9.  vyzýva Komisiu, aby posilnila vykonávanie stratégie EÚ pre udržateľné, zdrojovo účinné dopravné systémy pre cestnú dopravu a iné druhy dopravy, pričom sa postupne zruší súčasný systém založený na fosílnych palivách a budú sa využívať nové technológie a zdroje energie ako vodík, elektrina a stlačený vzduch;

10.  víta vyšetrovania uskutočňované vo viacerých členských štátoch a v ďalších krajinách sveta v súvislosti s manipuláciou výsledkov testov na emisie vozidiel; podporuje výzvu Komisie, aby vnútroštátne orgány dohľadu vykonali rozsiahle kontroly rôznych značiek a modelov vozidiel; domnieva sa, že do všetkých takýchto vyšetrovaní by mala byť zapojená Komisia; trvá na tom, aby sa vyšetrovania vykonávali transparentne a efektívne, s náležitým prihliadnutím na nutnosť, aby spotrebitelia, ktorých sa priamo týka akákoľvek zistená nezhoda s predpismi, boli riadne informovaní;

11.  žiada Komisiu, aby Európskemu parlamentu podala písomnú správu o výsledkoch týchto vyšetrovaní, a to najneskôr do 31. marca 2016;

12.  žiada, aby v prípade, že budú rušiace zariadenia nájdené, orgány členských štátov prijali všetky potrebné opatrenia na nápravu situácie a uplatnili vhodné sankcie v súlade s článkom 30 smernice 2007/46/ES a článkom 10 nariadenia (ES) č. 715/2007;

13.  upozorňuje na Girlingovej správu (Národné emisné stropy pre určité znečisťujúce látky) (A8-0249/2015), ktorú prijal Výbor pre životné prostredie 15. júla 2015, a najmä na žiadosť adresovanú Komisii a členským štátom, aby urýchlene sfinalizovali nový návrh nariadenia o norme Euro 6 a o emisiách z jazdy v reálnej prevádzke (RDE), o ktorom sa v súčasnosti rokuje;

14.  naliehavo žiada Komisiu, aby bezodkladne prijala a implementovala nový cyklus emisnej skúšky pri skutočných podmienkach jazdy a aby ho uviedla do účinnosti na účely regulácie; víta správu o znížení emisií znečisťujúcich látok z cestných vozidiel (Dessova správa A8-0270/2015), ktorú prijal 23. septembra 2015 Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Európskemu parlamentu, a požiadavku, aby Komisia zaviedla „emisnú skúšku pri skutočných podmienkach jazdy pre všetky vozidlá, ktoré boli typovo schválené alebo registrované od roku 2015, s cieľom zabezpečiť účinnosť systémov regulovania emisií a umožniť, aby vozidlo bolo v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami, pričom faktor súladu odráža len možné tolerancie postupu merania emisií zavedeného do roku 2017”; naliehavo žiada členské štáty a Komisiu, aby na tomto základe urýchlene dospeli k dohode o rámci pre skúšobný cyklus;

15.  poznamenáva, že podľa súčasných plánov Komisie by sa emisné skúšky pri skutočných podmienkach jazdy používali iba na meranie emisií NOx; žiada, aby sa emisné skúšky pri skutočných podmienkach jazdy používali na meranie všetkých znečisťujúcich látok;

16.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom transparentnosti v rokovaniach v rámci komitologického postupu o návrhu testu emisií v reálnej prevádzke, najmä nad tým, že Komisia neposkytla informácie Európskemu parlamentu v tom istom čase ako zástupcom členských štátov; žiada Komisiu, aby poskytla Európskemu parlamentu všetky náležité dokumenty rovnako ako členským štátom, a najmä aby uverejnila prípravný dokument pre technický výbor pre motorové vozidlá týkajúci sa prijatia nového testu emisií v reálnej prevádzke;

17.  zdôrazňuje potrebu výrazne posilniť súčasný systém typového schvaľovania EÚ vrátane väčšieho dohľadu EÚ, predovšetkým pokiaľ ide o dohľad nad trhom, koordináciu a ďalší postup v súvislosti s vozidlami predávanými v Únii, právomoc požadovať od členských štátov, aby otvorili kontrolné postupy na základe dôkazov a schopnosť prijímať vhodné opatrenia v prípade porušenia práva EÚ;

18.  vyzýva Komisiu, aby pretvorila súčasný systém typového schvaľovania zaručiť nezávislú kontrolu typových schvaľovaní a osvedčení, ktoré vydávajú príslušné vnútroštátne úrady, a ich prípadné opätovné posúdenie Komisiou, zaručila rovnaké podmienky v celej EÚ, ako aj účinné presadzovanie právnych úprav EÚ a nápravu nedostatkov vykonávacích opatrení, a to bez zbytočného zvýšenia administratívnej záťaže;

19.  preto žiada, aby sa zvážilo zriadenie dozorného orgánu na úrovni EÚ;

20.  považuje za nanajvýš dôležité, aby Komisia a všetky príslušné úrady členských štátov mali právo opätovne posúdiť typové schválenie alebo osvedčenia o zhode a požadovať stiahnutie vozidiel z trhu alebo zastavenie ich uvádzania na trh, ak majú dôkazy o nedodržaní limitných emisných hodnôt EÚ podľa nariadenia o normách Euro 5 a 6 alebo podľa inej požiadavky, stanovenej v rámci systému typového schvaľovania;

21.  domnieva sa, že v nadchádzajúcom preskúmaní rámcovej smernice o typovom schvaľovaní treba zvážiť rozšírenie a špecifikáciu požiadaviek na zhodu výroby s cieľom zabezpečiť použitie dostatočnej a reprezentatívnej vzorky nových modelov z výrobných liniek, ktoré sa budú každoročne náhodne vyberať na testovanie RDE s cieľom zistiť dodržiavanie limitných hodnôt znečisťujúcich látok a hodnôt CO2, ktoré sú platné v EÚ; ďalej požaduje zlepšenie testovania vozidiel, ktoré sú už v prevádzke na pozemných komunikáciách, aj na základe postupu RDE, s cieľom overiť zhodu vozidiel v prevádzke s rôznym stavom najazdených kilometrov, ako sa vyžaduje podľa nariadenia; žiada, aby sa prostredníctvom pravidelných technických kontrol zlepšil dohľad v cestnej premávke s cieľom identifikovať a opraviť vozidlá, v prípade ktorých sa zistilo porušenie právnych predpisov EÚ;

22.  vyzýva vnútroštátne orgány, aby netolerovali tzv. optimalizáciu pri testovaní vozidiel, v prípade ktorej sa bežne používajú postupy – ako je napríklad nadmerné nafúkanie pneumatík, odstránenie bočných zrkadiel, stlačenie medzier medzi panelmi karosérie na zníženie aerodynamického odporu, použitie osobitných mazív na motor a prevodovku, ktoré sa inak v motoroch nepoužívajú, odstránenie prídavných zariadení, napr. stereoprehrávačov, skúšky pri maximálnej povolenej teplote prostredia – ktoré neprijateľne zvyšujú rozdiel medzi laboratórnymi skúškami a skúsenosťami spotrebiteľa na ceste;

23.  zdôrazňuje, že spotrebitelia musia mať možnosť uplatňovať svoje práva jednoducho, ako je stanovené v smerniciach 1999/44/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ;

24.  vyzýva Komisiu, ktorá je zodpovedná za hospodársku súťaž na vnútornom trhu EÚ, aby v spolupráci s vnútroštátnymi dozornými úradmi zabezpečila rovnaké podmienky pre účastníkov hospodárskej súťaže v prospech trhu;

25.  pripomína potrebu úplne a dôkladne transponovať a vykonávať európske predpisy pre fungovanie vnútorného trhu vo všetkých členských štátoch a okrem toho vyzýva európske a vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom, aby dôkladne prešetrili všetky údajné podvody;

26.  žiada Komisiu, aby zabezpečila, že informácie poskytnuté spotrebiteľom podľa smernice EÚ o označovaní automobilov (1999/94/ES) budú presné, relevantné a porovnateľné; nazdáva sa, že označenia by sa mali zakladať na hodnotách emisií a výkonnosti paliva, ktoré zodpovedajú skutočným jazdným podmienkam;

27.  je znepokojený nesúladom medzi emisiami CO2 uvedenými vo výsledkoch testov a tými, ktoré boli namerané v skutočných podmienkach jazdy; žiada preto, aby sa urýchlene dospelo k dohode o korelácii WLTP pre ciele priemerných emisií CO2 pre vozidlá s prihliadnutím na zásadu „porovnateľnej prísnosti”, ale tak, aby sa neuznávala nespravodlivá flexibilita súčasného skúšobného postupu a neoslabil sa cieľ na rok 2021;

28.  vyzýva Komisiu, aby pri formulácii nových politík v oblasti udržateľnej dopravy zohľadnila tieto zistené skutočnosti; žiada Komisiu, aby prijala ďalšie kroky na posilnenie stratégie EÚ zameranej na udržateľné zdrojovo efektívne systémy pre cestnú dopravu a iné spôsoby dopravy; poukazuje na prístup vytýčený v bielej knihe Komisie z roku 2011 s názvom Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravnému systému efektívne využívajúceho zdroje a zdôrazňuje jeho potenciálne vysoký prínos k účinnému zníženiu skutočných emisií z dopravy a k zlepšeniu mestskej mobility; naliehavo žiada Komisiu, aby vynaložila väčšie úsilie o rozvoj navrhovaných opatrení uvedených v bielej knihe a povzbudzuje členské štáty k tomu, aby toto úsilie podporili;

29.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.
(3) Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 22.
(4) Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 103, 5.4.2014, s. 15.
(6) Analýza cestných emisií ľahkých vozidiel pomocou prenosných systémov merania emisií (PEMS), Spoločné výskumné centrum 2011.
(7) Doplnková emisná skúška pre ľahké vozidlá: Posúdenie technickej spôsobilosti uchádzačských postupov, Spoločné výskumné centrum 2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia