Index 
Antagna texter
Tisdagen den 27 oktober 2015 - Strasbourg
Den gemensamma jordbrukspolitiken: upphävande av obsoleta rättsakter ***I
 Avtal mellan EU och Schweiz om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton *
 Beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar: upphävande av direktivet om skatt på sparande *
 Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Sverige *
 Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Belgien *
 Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Polen *
 Bestämmelser om paketresor och sammanlänkade researrangemang ***II
 Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation ***II
 Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I
 Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning *
 Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Artemis
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
 Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Eniac
 Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska rådet och rådet
 Ebolakrisen: långsiktiga lärdomar
 Utsläppsmätningar i bilindustrin

Den gemensamma jordbrukspolitiken: upphävande av obsoleta rättsakter ***I
PDF 243kWORD 294k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))
P8_TA(2015)0360A8-0255/2015

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0174),

–  med beaktande av artikel 294.2, artikel 42 första stycket och artikel 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0101/2015),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 i och artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 1 juli 2015(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 7 september 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0255/2015).

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 27 oktober 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin

P8_TC1-COD(2015)0090


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2015/2284.)

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Avtal mellan EU och Schweiz om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton *
PDF 250kWORD 295k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))
P8_TA(2015)0361A8-0271/2015

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (08266/1/2015),

–  med beaktande av förslaget till ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (08297/2015),

–  med beaktande av artikel 115 samt artikel 218.6 andra stycket b och 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0169/2015),

–  med beaktande av artiklarna 59 och 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0271/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut såsom ändrat av parlamentet och godkänner att ändringsprotokollet till avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet beklagar att inga förbättringar kan göras, i synnerhet avseende den information som lämnas och informationsutbytets automatiska, bindande och obegränsade karaktär.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underrätta parlamentet om eventuella ändringar eller ny utveckling under de sista etapperna av ingåendet av ändringsprotokollet till avtalet.

4.  Europaparlamentet påminner rådet om att det måste höra parlamentet på nytt om det skulle ändra sitt förslag till beslut.

5.  Europaparlamentet påminner om vikten av att vidta effektiva åtgärder mot bedrägeri och skatteundandragande, i synnerhet mot skatteflykt och skatteundandragande som utförs av fysiska och juridiska personer som är bosatta i unionen via finansiella institut baserade i tredjeländer.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arton månader efter det att ändringsprotokollet till avtalet trätt i kraft utvärdera tillämpningen av det och dess resultat, och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av förslag om dess översyn.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Schweiziska edsförbundet.

Utkast till beslut   Ändring
Ändring 1
Utkast till beslut
Artikel 2 – punkt 1
1.  Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 2.1 i ändringsprotokollet4.
1.  Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artiklarna 2.1 och 4 i ändringsprotokollet4 i syfte att säkerställa att bestämmelserna om automatiskt utbyte av uppgifter i fråga om konton som är rapporteringspliktiga följs och möjliggöra samarbete för att se till att reglerna följs och att åtgärder vidtas vid överträdelser.
__________________
__________________
4 Dagen för ändringsprotokollets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.
4 Dagen för ändringsprotokollets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.
Ändring 2
Utkast till beslut
Artikel 2 – punkt 2
2.  Kommissionen ska informera Schweiziska edsförbundet och medlemsstaterna om de anmälningar som skett i enlighet med artikel 1.1 d i avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton för att förbättra den internationella skattedisciplinen till följd av ändringsprotokollet.
(Berör inte den svenska versionen.)

Beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar: upphävande av direktivet om skatt på sparande *
PDF 249kWORD 295k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2015 om förslaget till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))
P8_TA(2015)0362A8-0299/2015

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2015)0129),

–  med beaktande av artikel 115 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0086/2015),

–  med beaktandet av artiklarna 59 och 50.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0299/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)  Direktiv 2014/107/EU har allmänt sett ett bredare tillämpningsområde än direktiv 2003/48/EG och föreskriver att direktiv 2014/107/EU har företräde där direktiven överlappar. Det finns fortfarande vissa fall där endast direktiv 2003/48/EG annars skulle tillämpas. Dessa fall är ett resultat av små skillnader i ansats mellan de två direktiven och av olika särskilda undantag. I de begränsade fall där tillämpningsområdet för direktiv 2003/48/EG ligger utanför tillämpningsområdet för direktiv 2014/107/EU skulle relevanta bestämmelser i direktiv 2003/48/EG fortfarande tillämpas, vilket skulle resultera i dubbla rapporteringsstandarder inom unionen. De små vinsterna av upprätthållandet av sådan dubbel rapportering skulle uppsägas av kostnaderna.
(5)  Direktiv 2014/107/EU har allmänt sett ett bredare tillämpningsområde än direktiv 2003/48/EG och föreskriver att direktiv 2014/107/EU har företräde där direktiven överlappar. Det finns fortfarande vissa fall där endast direktiv 2003/48/EG annars skulle tillämpas. Dessa fall är ett resultat av små skillnader i ansats mellan de två direktiven och av olika särskilda undantag. I de begränsade fall där tillämpningsområdet för direktiv 2003/48/EG ligger utanför tillämpningsområdet för direktiv 2014/107/EU skulle relevanta bestämmelser i direktiv 2003/48/EG fortfarande tillämpas, vilket skulle resultera i dubbla rapporteringsstandarder inom unionen. Även om ingen särskild kostnadsnyttoanalys har gjorts för ett dubbelt rapporteringssystem, inte ens under en tillfällig övergångsperiod för de två standarderna, kan man rimligtvis anta att de små vinsterna av upprätthållandet av sådan dubbel rapportering skulle uppvägas av kostnaderna.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)
(11a)  Bestämmelser som är likvärdiga med bestämmelserna i direktiv 2003/48/EG tillämpas för närvarande genom separata bilaterala avtal mellan unionen och fem europeiska länder som inte är medlemmar i unionen (Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein, Republiken San Marino, Furstendömet Monaco och Furstendömet Andorra) samt mellan var och en av medlemsstaterna och 12 beroende eller associerade territorier (Kanalöarna, Isle of Man och de beroende eller associerade territorierna i Västindien). Det är viktigt att alla dessa bilaterala avtal anpassas till OECD:s nya globala standard och till direktiv 2014/107/EU. Det är också viktigt att det inte uppstår några kryphål eller brister i processerna för att gå från den befintliga till den nya standarden. Kommissionen har ett tydligt mandat för att förhandla fram ändringar till avtalen med de fem europeiska länder som inte är medlemsstater i unionen, och den bör, inom ramen för sin expertis, också spela en aktiv roll för att underlätta och främja översynen av medlemsstaternas avtal med de 12 beroende eller associerade territorierna. Kommissionen bör, i syfte att underlätta och effektivisera förhandlingarna, vid behov och med medlemsstaternas uttryckliga samtycke, ansvara för sådana förhandlingar.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3a (ny)
3a.  Kommissionen ska, senast den 1 juli 2016, överlämna en rapport till rådet och Europaparlamentet om övergången från rapporteringsstandarden inom ramen för direktiv 2003/48/EG till den nya rapporteringsstandard som fastställs i direktiv 2014/107/EU. Rapporten ska omfatta, men inte vara begränsad till, eventuella risker för kryphål eller andra brister i rapporteringen som skulle kunna öppna upp för gränsöverskridande skattebedrägerier och skatteundandragande. Rapporten ska också täcka den process som är kopplad till översynen av de separata bilaterala avtalen mellan unionen och fem europeiska länder som inte är medlemmar i unionen (Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein, Republiken San Marino, Furstendömet Monaco och Furstendömet Andorra) samt mellan var och en av medlemsstaterna och 12 beroende eller associerade territorier (Kanalöarna, Isle of Man och de beroende eller associerade territorierna i Västindien). Kommission ska senast den 1 oktober 2017 överlämna en uppföljningsrapport för att noggrant övervaka situationen. Rapporten ska vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag.

Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Sverige *
PDF 241kWORD 292k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2015 om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Sverige (10027/2015 – C8-0197/2015 – 2015/0804(CNS))
P8_TA(2015)0363A8-0304/2015

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (10027/2015),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8‑0197/2015),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet(1), särskilt artikel 33,

–  med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2013 om stärkandet av det gränsöverskridande brottsbekämpningssamarbetet i EU: genomförandet av Prümbeslutet och den europeiska modellen för informationsutbyte(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 9 juli 2015 om den europeiska säkerhetsagendan(3),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0304/2015),

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.
(2) Antagna texter, P7_TA(2013)0419.
(3) Antagna texter, P8_TA(2015)0269.


Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Belgien *
PDF 241kWORD 292k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2015 om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Belgien (10029/2015 – C8-0196/2015 – 2015/0805(CNS))
P8_TA(2015)0364A8-0303/2015

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (10029/2015),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0196/2015),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet(1), särskilt artikel 33,

–  med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2013 om stärkandet av det gränsöverskridande brottsbekämpningssamarbetet i EU: genomförandet av Prümbeslutet och den europeiska modellen för informationsutbyte(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 9 juli 2015 om den europeiska säkerhetsagendan(3),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0303/2015),

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.
(2) Antagna texter, P7_TA(2013)0419.
(3) Antagna texter, P8_TA(2015)0269.


Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Polen *
PDF 240kWORD 291k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2015 om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Polen (09989/2015 – C8-0195/2015 – 2015/0806(CNS))
P8_TA(2015)0365A8-0302/2015

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (09989/2015),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8-0195/2015),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet(1), särskilt artikel 33,

–  med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2013 om stärkandet av det gränsöverskridande brottsbekämpningssamarbetet i EU: genomförandet av Prümbeslutet och den europeiska modellen för informationsutbyte(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 9 juli 2015 om den europeiska säkerhetsagendan(3),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0302/2015),

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.
(2) Antagna texter, P7_TA(2013)0419.
(3) Antagna texter, P8_TA(2015)0269.


Bestämmelser om paketresor och sammanlänkade researrangemang ***II
PDF 246kWORD 292k
Resolution
Bilaga
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2015 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))
P8_TA(2015)0366A8-0297/2015

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (09173/3/2015 – C8‑0281/2015),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 december 2013(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0512),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0297/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Kommissionens uttalande

Vid översynen av arbetsdokumentet av den 3 december 2009 från kommissionens avdelningar Riktlinjer för genomförandet/tillämpningen av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder kommer kommissionen även att behandla frågan om affärsmetoder där resetjänsteleverantörer säljer sina tjänster online och erbjuder ytterligare tjänster på ett dolt, otydligt eller tvetydigt sätt, t.ex. inte gör det klart att det är möjligt att inte boka några ytterligare tjänster. Kommissionen kommer att informera parlamentet om hur dess synpunkter beaktats när de reviderade riktlinjerna antas.

(1) EUT C 170, 5.6.2014, s. 73.
(2) Antagna texter från sammanträdet 12.3.2014, P7_TA(2014)0222.


Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation ***II
PDF 244kWORD 293k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2015 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))
P8_TA(2015)0367A8-0300/2015

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10788/2/2015 – C8‑0294/2015),

–  med beaktande av det motiverade yttrande från det irländska parlamentet, det maltesiska parlamentet, det österrikiska förbundsrådet och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 21 januari 2014(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 31 januari 2014(2),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0627),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0300/2015),

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 177, 11.6.2014, s. 64.
(2) EUT C 126, 26.4.2014, s. 53.
(3) Antagna texter från sammanträdet den 3 april 2014, P7_TA(2014)0281.


Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I
PDF 447kWORD 184k
Europaparlamentets ändringar antagna den 27 oktober 2015 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Att bevilja ett globalt tillstånd skulle också vara lämpligt i de fall en tillverkare behöver exportera läkemedel som kontrolleras av förordning (EG) nr 1236/2005 till en distributör i ett land som inte har avskaffat dödsstraffet, under förutsättning att exportören och distributören har ingått ett rättsligt bindande avtal som säger att distributören ska vidta lämpliga åtgärder som garanterar att läkemedlen inte används till dödsstraff.
(8)  Att bevilja ett globalt tillstånd skulle också vara lämpligt i de fall en tillverkare behöver exportera läkemedel som kontrolleras av förordning (EG) nr 1236/2005 till en distributör i ett land som inte har avskaffat dödsstraffet, under förutsättning att exportören och distributören har ingått ett rättsligt bindande avtal som säger att distributören ska vidta lämpliga åtgärder som garanterar att läkemedlen inte används till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  Det är nödvändigt att förbjuda förmedlare i unionen att tillhandahålla förmedlingstjänster som rör varor vars export och import är förbjuden eftersom dessa varor inte har något annat praktiskt användningsområde än dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Förbud mot tillhandahållande av sådana tjänster syftar till att skydda den allmänna moralen.
(12)  Det är nödvändigt att förbjuda förmedlare i unionen att tillhandahålla förmedlingstjänster som rör varor vars export och import är förbjuden eftersom dessa varor inte har något annat praktiskt användningsområde än dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Förbud mot tillhandahållande av sådana tjänster syftar till att skydda den allmänna moralen och att respektera principerna om mänsklig värdighet som ligger till grund för de europeiska värdena, i den form de fastställts i fördraget om Europeiska unionen och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)
(19a)  En riktad slutanvändningsklausul bör införas så att medlemsstaterna kan skjuta upp eller stoppa överföring av varor med säkerhetsanknytning som inte finns upptagna i bilagorna II och III och som uppenbart inte har något annat praktiskt ändamål än dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller när det finns välgrundade skäl att anta att överföringen av dessa varor skulle leda till underlättande eller genomförande av dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. De behörigheter som ges enligt den riktade slutanvändningsklausulen bör inte omfatta läkemedelsprodukter som kan användas för dödsstraff.
Ändring 4
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 2 – led f
(aa)  Led f ska ersättas med följande:
(f)  tekniskt bistånd: allt tekniskt stöd som avser reparation, utveckling, tillverkning, provning, underhåll, hopmontering eller någon annan teknisk tjänst och som kan ha formen av anvisningar, råd, utbildning, överföring av praktiska kunskaper eller färdigheter eller konsulttjänster. Tekniskt bistånd innefattar muntliga former av bistånd och bistånd på elektronisk väg.
(f) tekniskt bistånd: allt tekniskt stöd som avser reparation, utveckling, tillverkning, provning, underhåll, hopmontering, användning, praxis eller någon annan teknisk tjänst och som kan ha formen av anvisningar, råd, utbildning, överföring av praktiska kunskaper eller färdigheter eller konsulttjänster. Tekniskt bistånd innefattar muntliga former av bistånd och bistånd på elektronisk väg.
Ändring 5
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 2 – led k – stycke 2
I denna förordning undantas endast tillhandahållande av stödtjänster från denna definition. Med stödtjänster avses transport, finansiella tjänster, försäkring eller återförsäkring samt allmän reklam eller säljfrämjande åtgärder.
I denna förordning inkluderas tillhandahållande av stödtjänster i denna definition. Med stödtjänster avses transport, finansiella tjänster, försäkring eller återförsäkring samt allmän reklam eller säljfrämjande åtgärder, inbegripet via internet.
Ändring 6
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 2 – led l
l)  förmedlare: varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat i Europeiska gemenskapen och som tillhandahåller tjänster som definieras i led k till ett tredjelands territorium.
l)  förmedlare: varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap som är bosatt eller etablerat, eller som är medborgare i en medlemsstat i unionen, eller dotterföretag till en juridisk person eller ett partnerskap, och som tillhandahåller tjänster som definieras i led k.
Ändring 7
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 2 – led m
m)  tillhandahållare av tekniskt bistånd: varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat i unionen och som tillhandahåller tekniskt bistånd som definieras i led f till ett tredjelands territorium.
m)  tillhandahållare av tekniskt bistånd: varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat i unionen och som tillhandahåller tekniskt bistånd som definieras i led f.
Ändring 8
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 2 – led n
n)  exportör: varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap på vars vägnar en exportdeklaration upprättas, dvs. den person som vid tidpunkten för deklarationens godkännande har ett avtal med mottagaren i det berörda tredjelandet och som har befogenhet att besluta om att föra ut varan ur unionens tullområde. Om inget exportkontrakt har ingåtts eller om innehavaren av kontraktet inte agerar på egna vägnar, avses med exportör den person som har befogenhet att avgöra om varan ska föras ut från unionens tullområde. När förfoganderätten över varorna vid sådan export innehas av en person som är etablerad utanför unionen enligt det kontrakt på vilket exporten grundas, ska den kontraktsslutande part som är etablerad i unionen anses vara exportör.
n)  exportör: varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap på vars vägnar en exportdeklaration upprättas, dvs. den person som vid tidpunkten för deklarationens godkännande har ett avtal med mottagaren i det berörda tredjelandet och som har befogenhet att besluta om att föra ut varan ur unionens tullområde. Om inget exportkontrakt har ingåtts eller om innehavaren av kontraktet inte agerar på egna vägnar, avses med exportör den person som har befogenhet att avgöra om varan ska föras ut från unionens tullområde. När förfoganderätten över varorna vid sådan export innehas av en person som är etablerad utanför unionen enligt det kontrakt på vilket exporten grundas, ska den kontraktsslutande part som är bosatt eller etablerad i unionen anses vara exportör.
Ändring 9
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 2 – led ra (nytt)
ra)  transitering: transport av varor som inte är unionsvaror som anges i bilagorna, och som förs in i och passerar genom unionens tullområde för leverans till en destination utanför unionen.
Ändring 10
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 4b (ny)
(3a)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 4b
Transiteringsförbud
1.  All transitering av varor som anges i bilaga II ska förbjudas, oberoende av varornas ursprung.
2.  Trots vad som sägs i punkt 1 får den behöriga myndigheten bevilja tillstånd för transitering av de varor som anges i bilaga II, om det bevisas att varorna i destinationsmedlemsstaten endast kommer att visas för allmänheten i ett museum med hänsyn till deras historiska betydelse.”
Ändring 11
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 4c (ny)
(3b)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 4c
Förbud mot kommersiell marknadsföring och säljfrämjande åtgärder
Det är förbjudet för varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap att inom unionen, på eller utanför internet, bedriva kommersiell marknadsföring och säljfrämjande åtgärder som syftar till överföring av varor som anges i bilaga II.”
Ändring 12
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 6 – punkt 1
1.  Beslut beträffande ansökningar om exporttillstånd avseende export av de varor som anges i bilaga IIIa ska fattas av den behöriga myndigheten från fall till fall och med beaktande av alla relevanta faktorer, i synnerhet huruvida en ansökan om tillstånd för en i allt väsentligt identisk export har avslagits av en annan medlemsstat under de senaste tre åren, och med beaktande av den avsedda slutanvändningen och risken för omdirigering.
1.  Beslut beträffande ansökningar om exporttillstånd avseende export av de varor som anges i bilagorna III och IIIa ska fattas av den behöriga myndigheten från fall till fall och med beaktande av alla relevanta faktorer, i synnerhet huruvida en ansökan om tillstånd för en i allt väsentligt identisk export har avslagits av en annan medlemsstat under de senaste tre åren, och med beaktande av den avsedda slutanvändningen och risken för omdirigering.
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 6 – punkt 1a (ny)
(5a)  I artikel 6 ska följande punkt införas:
”1a. Den behöriga myndigheten ska, med beaktande av alla relevanta bevis, tillsammans med medlemsstaterna se till att alla företag som marknadsför säkerhetsutrustning, och de som arrangerar mässor och andra evenemang där det sådan utrustning marknadsförs, får kännedom om att utrustningen kan användas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, och om att marknadsföringen av denna utrustning kan komma att förbjudas och att de därmed sammanhängande tillstånden kan komma att dras in.”
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5b (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 6 – punkt 2
(5b)  I artikel 6 ska punkt 2 ersättas med följande:
2.  Den behöriga myndigheten ska inte bevilja något tillstånd om det finns rimliga skäl att anta att varor som anges i bilagorna III skulle kunna användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, inbegripet kroppslig bestraffning utdömd av domstol, av en brottsbekämpande myndighet eller någon fysisk eller juridisk person i ett tredjeland.
”2. Den behöriga myndigheten ska inte bevilja något tillstånd om det finns rimliga skäl att anta att varor som anges i bilagorna III och IIIa skulle kunna användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, inbegripet kroppslig bestraffning utdömd av domstol, av en brottsbekämpande myndighet eller någon fysisk eller juridisk person i ett tredjeland.
Den behöriga myndigheten ska ta hänsyn till
Den behöriga myndigheten ska ta hänsyn till
–  tillgängliga internationella domstolsavgöranden,
–  tillgängliga internationella domstolsavgöranden,
–  resultat från Förenta nationernas behöriga organ, Europarådet och EU samt rapporter från Europarådets Europeiska kommitté till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och från Förenta nationernas särskilda rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
–  resultat från Förenta nationernas behöriga organ, Europarådet och EU samt rapporter från Europarådets Europeiska kommitté till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och från Förenta nationernas särskilda rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Annan relevant information får beaktas, bland annat tillgängliga nationella domstolsavgöranden, rapporter eller annan information som sammanställts av det civila samhällets organisationer samt information om de exportbegränsningar för varorna i bilagorna II och III som bestämmelselandet tillämpar.
Annan relevant information får beaktas, bland annat tillgängliga nationella domstolsavgöranden, rapporter eller annan information som sammanställts av det civila samhällets organisationer samt information om de exportbegränsningar för varorna i bilagorna II, III och IIIa som bestämmelselandet tillämpar.”
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5c (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 6a (ny)
(5c)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 6a
Krav på transiteringstillstånd
1.  Ett tillstånd ska krävas för transitering av de varor som anges i bilagorna III eller IIIa, om de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där transiteringen äger rum har informerat den ekonomiska aktören om att produkterna i fråga är eller kan tänkas vara, helt eller delvis, avsedda att användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
2.  Om en ekonomisk aktör känner till att transitvaror som anges i bilagorna III eller IIIa, helt eller delvis, är avsedda att användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, ska aktören underrätta de behöriga myndigheterna, som ska besluta huruvida det är lämpligt att kräva tillstånd för transiteringen.
3.  En medlemsstat som enligt punkterna 1 och 2 beslutar att transiteringen av en produkt som inte anges i bilagorna III eller IIIa ska omfattas av ett tillståndskrav ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen.”
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 7a – punkt 1
1.  En förmedlare ska förbjudas att till personer, enheter eller organ i ett tredjeland tillhandahålla förmedlingstjänster som rör varor som förtecknas i bilaga III, oberoende av varornas ursprung, om förmedlaren känner till eller har skäl att misstänka att en del av en transport av sådana varor är eller kan vara avsedd att användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i ett land som inte ingår i unionens tullområde.
1.  En förmedlare ska förbjudas att till personer, enheter eller organ i ett tredjeland tillhandahålla förmedlingstjänster som rör varor som förtecknas i bilagorna III och IIIa, oberoende av varornas ursprung, om förmedlaren känner till eller har skäl att misstänka att en del av en transport av sådana varor är eller kan vara avsedd att användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i ett land som inte ingår i unionens tullområde.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 7a – punkt 2
2.  En förmedlare ska förbjudas att till personer, enheter eller organ i ett tredjeland tillhandahålla tekniskt bistånd som rör varor som förtecknas i bilaga III, oberoende av varornas ursprung, om förmedlaren känner till eller har skäl att misstänka att en del av eller alla varor i sådan transport är eller kan vara avsedd att användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i ett land som inte ingår i unionens tullområde.”
2.  En förmedlare ska förbjudas att till personer, enheter eller organ i ett tredjeland tillhandahålla tekniskt bistånd som rör varor som förtecknas i bilagorna III och IIIa, oberoende av varornas ursprung, om förmedlaren känner till eller har skäl att misstänka att en del av eller alla varor i sådan transport är eller kan vara avsedd att användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i ett land som inte ingår i unionens tullområde. En tillhandahållare av tekniskt bistånd får inte heller instruera om, ge råd om, utbilda i eller överföra kunskaper och färdigheter om arbetsmetoder som skulle kunna utnyttjas för dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 7aa (ny)
6a.  Följande artikel ska införas:
”Artikel 7aa
Utbyte av bästa praxis
Medlemsstaterna uppmanas att främja bästa praxis mellan tillhandahållare av tekniskt bistånd för att se till att detta bistånd på ett positivt sätt bidrar till kampen mot tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 7c – punkt 3 – led 3.3 (nytt)
”3.3. Kommissionen ska, vid behov i samarbete med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och i tredjeländer, anta riktlinjer för bästa praxis för kontroll av slutanvändningen.”
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7a (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Kapitel IIIb (nytt) – artikel 7e (ny)
(7a)  Följande kapitel ska införas:
”Kapitel IIIb
Icke-förtecknade varor
Artikel 7e
Generalklausul
1.  Tillstånd krävs för export av varor som inte anges i bilagorna till denna förordning om exportören har informerats av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där exportören är etablerad om att varorna i fråga är eller kan tänkas vara, helt eller delvis, avsedda att användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
2.  Om en exportör känner till att de produkter som han avser att exportera och som inte anges i bilagorna II, III eller IIIa, helt eller delvis är avsedda för att användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, ska han/hon underrätta myndigheterna i den medlemsstat där han/hon är etablerad, som ska besluta om det är lämpligt att kräva tillstånd för exporten.
3.  En medlemsstat som enligt punkterna 1 och 2 beslutar att tillstånd krävs för export av en produkt som inte anges i bilagorna II, III eller IIIa, ska omedelbart informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om detta och uppge de exakta skälen till varför tillstånd krävs. Medlemsstaterna ska också omedelbart informera kommissionen om varje ändring av åtgärder som vidtagits enligt punkterna 1 och 2.
4.  De andra medlemsstaterna ska på vederbörligt sätt beakta denna information och informera sina tullförvaltningar och andra relevanta nationella myndigheter.
5.  Om det finns tvingande skäl till skyndsamhet, ska kommissionen anta delegerade akter för att lägga till de produkter som avses i punkterna 1 och 2 i bilagorna II, III eller IIIa. Förfarandet i artikel 15b gäller för delegerade akter som antas med tillämpning av denna punkt.
6.  Läkemedelsprodukter, enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG1a, omfattas inte av bestämmelserna i denna artikel.
_________________________
1a.Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 67)."
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 8 – punkt 6
6.  Genom undantag från punkt 5 gäller att när läkemedel ska exporteras av en tillverkare till en återförsäljare ska tillverkaren lämna uppgifter om de överenskommelser som gjorts och de åtgärder som vidtagits för att förhindra att dessa produkter kan användas till dödsstraff, om bestämmelselandet och, om det är känt, information om slutanvändning och slutanvändare av varorna.
6.  Genom undantag från punkt 5 gäller att när läkemedel ska exporteras av en tillverkare till en återförsäljare ska tillverkaren lämna uppgifter om de överenskommelser som gjorts och de åtgärder som vidtagits för att förhindra att dessa produkter kan användas till dödsstraff, om bestämmelselandet och, om det är känt, information om slutanvändning och slutanvändare av varorna. Denna information ska på begäran finnas tillgänglig för ett relevant oberoende tillsynsorgan, t.ex. en sådan nationell förebyggande mekanism som inrättas genom det fakultativa tilläggsprotokollet till FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller ett nationellt institut för mänskliga rättigheter i en medlemsstat.
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 10 – punkt 2
(8a)  I artikel 10 ska punkt 2 ersättas med följande:
”2. Om det i samband med en tulldeklaration för de varor som anges i bilagorna II eller III fastställs att det inte har beviljats något tillstånd enligt denna förordning för den avsedda exporten eller importen, ska tullmyndigheterna kvarhålla de varor som deklarerats och informera om möjligheten att ansöka om tillstånd i enlighet med denna förordning. Om det inte görs någon ansökan om tillstånd inom sex månader efter kvarhållandet eller om den behöriga myndigheten avslår en sådan ansökan, ska tullmyndigheterna förfoga över de kvarhållna varorna i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.”
”2. Om det i samband med en tulldeklaration för de varor som anges i bilagorna II, III och IIIa fastställs att det inte har beviljats något tillstånd enligt denna förordning för den avsedda exporten eller importen, ska tullmyndigheterna kvarhålla de varor som deklarerats och informera om möjligheten att ansöka om tillstånd i enlighet med denna förordning. Om det inte görs någon ansökan om tillstånd inom sex månader efter kvarhållandet eller om den behöriga myndigheten avslår en sådan ansökan, ska tullmyndigheterna förfoga över de kvarhållna varorna i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.”
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 12a – punkt 2
2.  Kommissionen får inom tre månader begära att den ansökande medlemsstaten tillhandahåller kompletterande information, om den anser att begäran inte innehåller en eller flera relevanta punkter eller att det behövs ytterligare information om en eller flera relevanta punkter. Den ska meddela de punkter där kompletterande information behövs.
2.  När kommissionen mottagit en begäran av det slag som avses i punkt 1 ska den omedelbart underrätta alla medlemsstater och sprida den information som lämnats av den ansökande medlemsstaten. I avvaktan på ett slutgiltigt beslut från kommissionen får medlemsstaterna genast tillfälligt ställa in överföringar av de varor som ingått i begäran. Kommissionen får inom tre månader begära att den ansökande medlemsstaten tillhandahåller kompletterande information, om den anser att begäran inte innehåller en eller flera relevanta punkter eller att det behövs ytterligare information om en eller flera relevanta punkter. Den ska meddela de punkter där kompletterande information behövs.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 12a – punkt 3
3.  Om den anser att det inte är nödvändigt att begära kompletterande uppgifter eller, i förekommande fall, efter mottagandet av de kompletterande uppgifter som den har begärt ska kommissionen inom sex månader påbörja förfarandet för antagande av den begärda ändringen eller underrätta den begärande medlemsstaten om skälen till att inte anta den.
3.  Om den anser att det inte är nödvändigt att begära kompletterande uppgifter eller, i förekommande fall, efter mottagandet av de kompletterande uppgifter som den har begärt ska kommissionen inom tre månader påbörja förfarandet för antagande av den begärda ändringen eller underrätta den begärande medlemsstaten om skälen till att inte anta den.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12a (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 13 – punkt 1
(12a)  I artikel 13 ska punkt 1 ersättas med följande:
1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11 skall kommissionen och medlemsstaterna på begäran underrätta varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning och lämna varandra relevanta uppgifter som de förfogar över i samband med förordningen, i synnerhet information om tillstånd som beviljats eller vägrats.
”1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11 ska varje medlemsstat underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning och lämna alla relevanta uppgifter som de förfogar över i samband med förordningen, i synnerhet information om tillstånd som beviljats eller vägrats samt om de åtgärder som vidtagits i enlighet med den riktade slutanvändningsklausulen. Kommissionen ska vidarebefordra dessa uppgifter till de övriga medlemsstaterna.”
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12b (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 13 – punkt 3a (ny)
(12b)  I artikel 13 ska följande punkt införas:
”3a. Kommissionen ska sammanställa en årlig rapport utgående från de årliga verksamhetsrapporter som avses i punkt 3. Rapporten ska offentliggöras.”
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 15a
Artikel 15a
utgår
Utövande av delegering
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den …. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 12 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare datum som anges i beslutet. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 12 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15a (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 15c (ny)
(15a)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 15c
Samordningsgruppen mot tortyr
1.  En samordningsgrupp mot tortyr ska inrättas, med en företrädare för kommissionen som ordförande. Varje medlemsstat ska utse en företrädare till denna grupp. Gruppen ska granska alla frågor som avser tillämpningen av denna förordning, vilka kan tas upp antingen av ordföranden eller av en medlemsstats företrädare.
2.  Samordningsgruppen ska i samarbete med kommissionen vidta lämpliga åtgärder för att etablera ett direkt samarbete och informationsutbyte mellan behöriga myndigheter, i synnerhet för att undanröja risken för eventuella olikheter i tillämpningen av exportkontroller av varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning som kan leda till en omläggning av handeln.
3.  Ordföranden för samordningsgruppen mot tortyr ska, när han/hon anser det nödvändigt, konsultera de exportörer, förmedlare och andra relevanta aktörer från alla delar av det civila samhället som har relevant expertis i frågor som omfattas av denna förordning.
4.  Kommissionen ska årligen lägga fram en skriftlig rapport för Europaparlamentet om den verksamhet som bedrivits, de undersökningar som gjorts och de samråd som hållits av samordningsgruppen mot tortyr. Rapporten ska omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001.”
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15b (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 15d (ny)
(15b)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 15d
1.  Senast den ... och därefter vart tredje år ska kommissionen se över genomförandet av denna förordning och för Europaparlamentet och rådet lägga fram en heltäckande rapport om genomförandet med bedömning av genomförandets konsekvenser, vilken kan innehålla förslag till ändringar av den. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med alla relevanta uppgifter som den behöver för att utarbeta denna rapport.
2.  De särskilda avsnitten i rapporten ska behandla:
a)  Samordningsgruppen mot tortyr och gruppens verksamhet, undersökningar och samråd. Uppgifter som kommissionen lämnar om undersökningar och samråd i samordningsgruppen ska behandlas som konfidentiella i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001. Uppgifterna ska under alla omständigheter anses konfidentiella om det är troligt att deras offentliggörande avsevärt skadar den part som har lämnat dem eller den som är upphovet till dem.
b)  Information avseende medlemsstaternas beslut om nationella licenser, medlemsstaternas rapportering till kommissionen, underrättelser och samråd mellan medlemsstaterna, utfärdande och verkställande.
c)  Utförlig information om vilken typ av åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna i enlighet med artikel 17 och vilka effekter de får, inbegripet information om hur de sanktionssystem som medlemsstaterna infört fungerar och en bedömning av huruvida dessa system är effektiva, proportionella och avskräckande.
______________
* Tre år efter denna förordnings ikraftträdande.
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15c (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 17 – punkt 2a (ny)
(15c)  I artikel 17 ska följande punkt läggas till:
”2a. Kommissionen ska bedöma om de bestämmelser om sanktioner som fastställts av medlemsstaterna har liknande karaktär och effekter.”
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 15 – led (-a) (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Bilaga III – kolumn 2 – punkterna 1 och 2
(-a) I andra kolumnen i bilaga III ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:
1.  Produkter avsedda att begränsa människors rörelsefrihet:
”1. Produkter avsedda att begränsa människors rörelsefrihet:
1.1.  Bojor och kedjor avsedda att kedja samman flera människor.
1.1.  Bojor och kedjor avsedda att kedja samman flera människor.
Anm.:
Anm.:
1.  Bojor är rörelsebegränsande anordningar som består av två klovar eller ringar med en mellanliggande kedja eller stång, och är utrustade med en låsmekanism.
1.  Bojor är rörelsebegränsande anordningar som består av två klovar eller ringar med en mellanliggande kedja eller stång, och är utrustade med en låsmekanism.
2.  Denna punkt omfattar inte sådana benvikter och kedjor som förbjuds i punkt 2.3 i bilaga II.
2.  Denna punkt omfattar inte sådana benvikter och kedjor som förbjuds i punkt 2.3 i bilaga II.
3.  Denna punkt omfattar inte ”vanliga handfängsel”. Vanliga handfängsel är handfängsel som uppfyller samtliga följande villkor:
3.  Denna punkt omfattar inte ”vanliga handfängsel”. Vanliga handfängsel är handfängsel som uppfyller samtliga följande villkor:
—  Totallängden, inklusive kedja och mätt från den ena klovens ytterkant till den andra klovens ytterkant, är mellan 150 och 280 mm när båda klovarna är låsta.
—  Totallängden, inklusive kedja och mätt från den ena klovens ytterkant till den andra klovens ytterkant, är mellan 150 och 280 mm när båda klovarna är låsta.
—  Omkretsen på insidan av varje klove är högst 165 mm när spärren är ansatt vid det sista hacket som når låsmekanismen.
—  Omkretsen på insidan av varje klove är högst 165 mm när spärren är ansatt vid det sista hacket som når låsmekanismen.
—  Omkretsen på insidan av varje manschett är minst 200 mm när spärren är ansatt vid det första hacket som når låsmekanismen.
—  Omkretsen på insidan av varje manschett är minst 200 mm när spärren är ansatt vid det första hacket som når låsmekanismen.
—  Klovarna har inte modifierats för att orsaka fysisk smärta eller lidande.
—  Klovarna har inte modifierats för att orsaka fysisk smärta eller lidande.
1.2.  Enskilda klovar eller ringar som är utrustade med en låsmekanism och vars omkrets på insidan överstiger 165 mm när spärren är ansatt vid det sista hacket som når låsmekanismen
1.2.  Enskilda klovar eller ringar som är utrustade med en låsmekanism och vars omkrets på insidan överstiger 165 mm när spärren är ansatt vid det sista hacket som når låsmekanismen
Anm.:
Anm.:
Denna punkt omfattar halsfängsel och andra enskilda klovar eller ringar som är utrustade med en låsmekanism och kopplade till vanliga handfängsel via en kedja.
Denna punkt omfattar halsfängsel och andra enskilda klovar eller ringar som är utrustade med en låsmekanism och kopplade till vanliga handfängsel via en kedja.
1.3.  Spotthuvor: huvor, inklusive huvor tillverkade av nät, som är försedda med ett munskydd som förhindrar spottning
Anm.: Denna punkt omfattar spotthuvor som är kopplade till vanliga handfängsel via en kedja.
1.3.  Spotthuvor: huvor, inklusive huvor tillverkade av nät, som är försedda med ett munskydd som förhindrar spottning
Anm.: Denna punkt omfattar spotthuvor som är kopplade till vanliga handfängsel via en kedja.
1.3a Stolar med remmar, spännbårar och spännbältessängar.
2.  Vapen och utrustning avsedd för upploppskontroll eller självförsvar:
2.  Vapen och utrustning avsedd för upploppskontroll eller självförsvar:
2.1.  Bärbara vapen för elektrisk urladdning som kan rikta en elchock mot en enda person åt gången, inklusive men inte begränsat till elektriska batonger, elektriska sköldar, elchockspistoler och elpilsgevär.
2.1.  Bärbara vapen för elektrisk urladdning som kan rikta en elchock mot en enda person åt gången, inklusive men inte begränsat till elektriska batonger, elektriska sköldar, elchockspistoler och elpilsgevär.
Anm.:
Anm.:
1.  Denna punkt omfattar inte elektriska bälten och andra anordningar som omfattas av punkt 2.1 i bilaga II.
1.  Denna punkt omfattar inte elektriska bälten och andra anordningar som omfattas av punkt 2.1 i bilaga II.
2.  Denna punkt omfattar inte individuell utrustning för elchocker när de medföljer den person som skall använda dem för sitt eget personliga skydd.
2.  Denna punkt omfattar inte individuell utrustning för elchocker när de medföljer den person som skall använda dem för sitt eget personliga skydd.
2.2.  Satser som innehåller alla väsentliga komponenter för sammansättning av bärbara vapen för elektrisk urladdning som omfattas av punkt 2.1
2.2.  Satser som innehåller alla väsentliga komponenter för sammansättning av bärbara vapen för elektrisk urladdning som omfattas av punkt 2.1
Anm.:
Anm.:
Följande varor anses vara väsentliga komponenter:
Följande varor anses vara väsentliga komponenter:
—  Den enhet som avger en elchock.
—  Den enhet som avger en elchock.
—  Kontakten, även om den ingår i en fjärrkontroll.
—  Kontakten, även om den ingår i en fjärrkontroll.
—  Elektroderna eller, i tillämpliga fall, de ledningar genom vilka elchocken utdelas.
—  Elektroderna eller, i tillämpliga fall, de ledningar genom vilka elchocken utdelas.
2.3.  Fasta eller monterbara vapen för elektrisk urladdning som täcker ett större område och kan rikta elchocker mot flera personer
2.3.  Fasta eller monterbara vapen för elektrisk urladdning som täcker ett större område och kan rikta elchocker mot flera personer
2.3a. Utrustning som avger ljudvågor och är avsedd för kontroll av folkmassor/upploppskontroll.
2.3b. Millimetervågvapen.
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2
Artikel 1.6 och, i den mån den inför artikel 7d, ska artikel 1.7 tillämpas från och med den 1 januari 2015.
Artikel 1.6 och, i den mån den inför artikel 7d, artikel 1.7 ska tillämpas från och med den 1 februari 2016.
Ändring 33
Förslag till förordning
Bilaga II – del 2
Förordning (EG) nr 1236/2005
Bilaga IIIb
Benin
utgår
Ändring 34
Förslag till förordning
Bilaga II – del 2
Förordning (EG) nr 1236/2005
Bilaga IIIb
Gabon
Ändring 35
Förslag till förordning
Bilaga II – del 2
Förordning (EG) nr 1236/2005
Bilaga IIIb
Liberia
utgår
Ändring 36
Förslag till förordning
Bilaga II – del 2
Förordning (EG) nr 1236/2005
Bilaga IIIb
Madagaskar
utgår
Ändring 37
Förslag till förordning
Bilaga II – del 2
Förordning (EG) nr 1236/2005
Bilaga IIIb
Mongoliet
utgår
Ändring 38
Förslag till förordning
Bilaga II – del 2
Förordning (EG) nr 1236/2005
Bilaga IIIb
Sao Tomé och Príncipe
utgår

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 61.2 andra stycket i arbetsordningen (A8-0267/2015).


Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning *
PDF 457kWORD 199k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2015 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU när det gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2015)0135),

–  med beaktande av artikel 115 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0085/2015),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0306/2015),

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Beaktandeled 2a (nytt)
Med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till skydd av personuppgifter och näringsfriheten,
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  På senare år har gränsöverskridande skatteflykt, aggressiv skatteplanering och skadlig skattekonkurrens blivit ett allt större problem och en viktig källa till oro i unionen och globalt. En urholkad skattebas minskar för närvarande de nationella skatteintäkterna, vilket hindrar medlemsstaterna från att genomföra en tillväxtvänlig skattepolitik. De skattebesked som gäller skattedrivna strukturer leder till en låg beskattningsnivå av konstlat höga inkomstnivåer i den medlemsstat som lämnar förhandsbeskedet i skattefrågor, samt kan leda till en konstlad minskning av de inkomster som ska beskattas i andra berörda medlemsstater. Ökad transparens är därför av brådskande nödvändighet. De verktyg och mekanismer som fastställts i rådets direktiv 2011/16/EU13 måste förstärkas för att uppnå detta.
(1)  På senare år har gränsöverskridande skatteflykt, aggressiv skatteplanering och skadlig skattekonkurrens blivit ett allt större problem och en viktig källa till oro i unionen och globalt. En urholkad skattebas minskar för närvarande de nationella skatteintäkterna, vilket hindrar medlemsstaterna från att genomföra en tillväxtvänlig skattepolitik, snedvrider konkurrensen till skada för de företag – framför allt små och medelstora företag – som betalar in rätt skattebelopp och medför ett skatteskifte mot mindre rörliga faktorer som arbete och konsumtion. I särskilda fall har de skattebesked som gäller skattedrivna strukturer dock lett till en låg beskattningsnivå av konstlat höga inkomstnivåer i den medlemsstat som lämnat förhandsbeskedet i skattefrågor, samt har lett till en konstlad minskning av de inkomster som ska beskattas i andra berörda medlemsstater, vilket har minskat skattebasen i dessa medlemsstater. Ökad och riktad transparens och utbyte av information är därför av yttersta vikt, minst i enlighet med OECD:s standarder. De verktyg och mekanismer som fastställts i rådets direktiv 2011/16/EU13 måste förstärkas för att uppnå detta.
__________________
__________________
13 Rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1).
13 Rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1).
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Efter Luxleaks-skandalen förklarar Europaparlamentet genom detta betänkande att det är fast beslutet att inte tolerera skattebedrägeri och skatteundandragande, utan i stället verka för en rättvis fördelning av skattebördan mellan medborgare och företag.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  I sina slutsatser den 18 december 2014 underströk Europeiska rådet det akuta behovet att påskynda ansträngningarna för att bekämpa skatteflykt och aggressiv skatteplanering, både på global nivå och unionsnivå. Europeiska rådet betonade vikten av transparens och välkomnade kommissionens avsikt att lägga fram ett förslag om automatiskt utbyte av upplysningar om förhandsbesked i skattefrågor inom unionen.
(2)  I sina slutsatser den 18 december 2014 underströk Europeiska rådet det akuta behovet att påskynda ansträngningarna för att bekämpa skatteflykt och aggressiv skatteplanering, både på global nivå och europeisk nivå. Europeiska rådet betonade vikten av transparens och informationsutbyte och välkomnade kommissionens avsikt att lägga fram ett förslag om automatiskt utbyte av upplysningar om förhandsbesked i skattefrågor inom unionen.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 4
(4)  Ett effektivt utbyte av upplysningar utan föregående begäran rörande förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning förhindras av flera viktiga praktiska svårigheter, till exempel att den utfärdande medlemsstaten själv får besluta om vilka andra medlemsstater som bör informeras.
(4)  Ett effektivt utbyte av upplysningar utan föregående begäran rörande förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning förhindras av flera viktiga praktiska svårigheter, till exempel att den utfärdande medlemsstaten själv får besluta om vilka andra medlemsstater som bör informeras, och det svaga övervakningssystemet, som gör det svårt för kommissionen att upptäcka eventuella överträdelser av kravet på informationsutbyte.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)
(4a)  Effektiva former för utbyte och behandling av skatteinformation och det kollegiala trycket skulle ha en starkt avskräckande effekt på införandet av skadlig skattepraxis och skulle göra det möjligt för medlemsstaterna och kommissionen att ha tillgång till den information som behövs för att reagera mot sådan praxis.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)  Möjligheten att vägra lämna upplysningar om detta skulle leda till att en affärshemlighet, företagshemlighet, yrkeshemlighet eller ett i näringsverksamhet använt förfaringssätt röjs, eller om det gäller upplysningar vilkas lämnande skulle strida mot allmän ordning, bör inte gälla bestämmelserna om obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning, för att inte minska ändamålsenligheten i dessa utbyten. Att den information som måste delas med samtliga medlemsstater är begränsad till sin natur borde säkerställa tillräckligt skydd för dessa affärsintressen.
(5)  Möjligheten att vägra lämna upplysningar om detta skulle leda till att en affärshemlighet, företagshemlighet, yrkeshemlighet eller ett i näringsverksamhet använt förfaringssätt röjs, eller om det gäller upplysningar vilkas lämnande skulle strida mot allmän ordning, ska inte gälla bestämmelserna om obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar om förhandsbesked i skattefrågor och förhandsbesked om prissättning, för att inte minska ändamålsenligheten i dessa utbyten. Att den information som måste delas med samtliga medlemsstater är begränsad till sin natur säkerställer tillräckligt skydd för dessa affärsintressen.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
(5a)  Förhandsbesked i skattefrågor och förhandsbesked om prissättning kan ha en gränsöverskridande dimension även om de avser rent nationella transaktioner. Detta gäller särskilt transaktioner i kaskad, där ett sådant förhandsbesked avser de första nationella transaktionerna utan att hänsyn tas till efterföljande (gränsöverskridande) transaktioner.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 5b (nytt)
(5b)  För att undvika godtyckliga skillnader mellan skattesystemen på grund av skillnader i nationell administrativ praxis bör definitionerna av förhandsbesked i skattefrågor och förhandsbesked om prissättning omfatta alla skattesystem, oavsett om beskeden utfärdas formellt eller informellt och oavsett om de är bindande eller icke-bindande.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 5c (nytt)
(5c)  Förhandsbesked i skattefrågor underlättar en enhetlig och transparent tillämpning av lagstiftningen.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 5d (nytt)
(5d)  Transparenta skatteregler ger rättssäkerhet åt skattebetalare och företag och genererar investeringar.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)  För att man ska kunna dra fördel av förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning bör informationen spridas snabbt efter utfärdandet och därför bör regelbundna intervaller mellan kommunikationerna införas.
(6)  För att man ska kunna dra fördel av obligatoriska förhandsbesked i skattefrågor och förhandsbesked om prissättning bör informationen om dessa spridas omedelbart efter utfärdandet. Effektiva sanktioner kan tas fram för fall då bestämmelserna inte efterlevs.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 7
(7)  Det obligatoriska automatiska utbytet av förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning bör i varje enskilt fall omfatta lämnande av en viss uppsättning grundläggande upplysningar till samtliga medlemsstater. Kommissionen bör vidta alla åtgärder för att standardisera överlämnandet av sådan information enligt förfarandet som fastställts i direktiv 2011/16/EG för att inrätta ett standardformulär för användning vid utbyte av information. Detta förfarande bör också användas för antagandet av nödvändiga åtgärder och praktiska arrangemang för genomförande av informationsutbytet.
(7)  Det obligatoriska automatiska utbytet av förhandsbesked i skattefrågor och förhandsbesked om prissättning bör i varje enskilt fall omfatta lämnande av en viss uppsättning grundläggande upplysningar till samtliga medlemsstater. Kommissionen bör vidta alla åtgärder för att standardisera överlämnandet av sådan information enligt förfarandet som fastställts i direktiv 2011/16/EG för att inrätta ett standardformulär för användning vid utbyte av information. Detta förfarande bör också användas för antagandet av nödvändiga åtgärder och praktiska arrangemang för genomförande av informationsutbytet.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 8
(8)  Medlemsstaterna bör utbyta de grundläggande upplysningar som ska lämnas som även med kommissionen. Detta skulle ge kommissionen möjlighet att när som helst övervaka och bedöma tillämpning av det automatiska utbytet av upplysningar om gränsöverskridande skattebesked och förhandsbesked om prissättning. Lämnandet av dessa upplysningar löser inte medlemsstaten från skyldigheten att rapportera alla former av statligt stöd till kommissionen.
(8)  Medlemsstaterna bör även med kommissionen utbyta de grundläggande upplysningar som ska lämnas, eftersom kommissionen på ett oberoende sätt måste kunna bedöma om upplysningarna är relevanta för att upptäcka olagligt statligt stöd. Dessa grundläggande upplysningar bör ge kommissionen möjlighet att när som helst effektivt övervaka och bedöma tillämpningen av det automatiska utbytet av upplysningar om gränsöverskridande skattebesked och förhandsbesked om prissättning och se till att beskeden inte har en negativ inverkan på den inre marknaden. Lämnandet av dessa upplysningar löser inte medlemsstaten från skyldigheten att rapportera alla former av statligt stöd till kommissionen.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)
(8a)  Medlemsstaterna bör till kommissionen överlämna en efterhandsanalys av direktivets effektivitet före den 1 oktober 2018.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 9
(9)  Återkoppling från den mottagande medlemsstaten till den medlemsstat som översänder information är ett nödvändigt inslag i ett effektivt fungerande system för automatiskt utbyte av upplysningar. Det är därför lämpligt att föreskriva åtgärder som gör det möjligt att göra återkopplingar i de fall där upplysningarna har använts och där ingen återkoppling är möjlig enligt andra bestämmelser i direktiv 2011/16/EU.
(9)  Återkoppling från den mottagande medlemsstaten till den medlemsstat som översänder information är ett nödvändigt inslag i ett effektivt fungerande system för automatiskt utbyte av upplysningar eftersom den uppmuntrar till administrativt samarbete mellan medlemsstaterna. Det är därför lämpligt att föreskriva åtgärder som gör det möjligt att göra återkopplingar i de fall där upplysningarna har använts och där ingen återkoppling är möjlig enligt andra bestämmelser i direktiv 2011/16/EU. På det viset blir det svårare att kringgå informationen i bedrägligt syfte.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 10
(10)  En medlemsstat bör kunna förlita sig på artikel 5 i direktiv 2011/16/EU vad gäller utbyte av upplysningar på begäran för att erhålla kompletterande information, inbegripet den fullständiga texten till förhandsbesked i gränsöverskridande skattebesked och förhandsbesked om prissättning, från den medlemsstat som har utfärdat sådana besked eller arrangemang.
(10)  En medlemsstat bör kunna förlita sig på artikel 5 i direktiv 2011/16/EU vad gäller utbyte av upplysningar på begäran för att erhålla kompletterande information, inbegripet den fullständiga texten till förhandsbesked i skattefrågor eller förhandsbesked om prissättning, från den medlemsstat som har utfärdat sådana besked eller arrangemang och eventuella texter som inför senare ändringar.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)
(10a)  Uttrycket ”sådana upplysningar som kan anses vara relevanta” i artikel 1.1 i direktiv 2011/16/EU bör preciseras för att inte kunna tolkas på ett sätt som underlättar skatteundandragande.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Skäl 11
(11)  Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att avlägsna alla hinder för ett effektivt och bredast möjligt obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning.
(11)  Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att avlägsna alla hinder för ett effektivt och bredast möjligt obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar om förhandsbesked i skattefrågor och förhandsbesked om prissättning.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)
(12a)  För att förbättra insynen för medborgarna bör kommissionen offentliggöra en sammanfattning av de viktigaste skattebesked som beslutats under föregående år, baserat på de upplysningar som ingår i det säkra centrala registret. Den rapporten bör åtminstone omfatta en beskrivning av de frågor som tas upp i skattebeskedet, en beskrivning av de kriterier som använts för att fastställa ett förhandsbesked om prissättning och en identifiering av den medlemsstat eller de medlemsstater som högst sannolikt kommer att beröras. I detta sammanhang bör kommissionen följa de bestämmelser om konfidentialitet som fastställs i detta direktiv.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt)
(12b)  Medlemsstaterna bör uppmana de egna behöriga myndigheterna att avsätta redan befintlig personal för att samla in och analysera dessa upplysningar.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Skäl 12c (nytt)
(12c)  Ett unionsomfattande register över verkliga förmånstagare bör tas i drift senast den 26 juni 2017, vilket kommer att bidra till att spåra eventuella fall av skatteundandragande och vinstförflyttning. Det är viktigt att ha ett centralt register för automatiskt utbyte av förhandsbesked i skattefrågor eller förhandsbesked om prissättning mellan medlemsstaterna. Registret skulle vara tillgängligt för skattemyndigheter och ansvariga förvaltningar i medlemsstaterna och för kommissionen.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Skäl 15
(15)  Gällande bestämmelser om konfidentialitet bör ändras för att återspegla att det obligatoriska automatiska utbytet av upplysningar har utvidgats till att omfatta förhandsbesked om gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning.
(15)  Gällande bestämmelser om konfidentialitet bör ändras för att återspegla att det obligatoriska automatiska utbytet av upplysningar har utvidgats till att omfatta förhandsbesked om skattefrågor och förhandsbesked om prissättning.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)
(15a)  Den grundläggande principen om medlemsstaternas suveränitet i skattefrågor måste upprätthållas när det gäller direkta skatter, och föreliggande förslag får inte äventyra subsidiaritetsprincipen.
Ändring 25
Förslag till direktiv
Skäl 16
(16)  Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Detta direktiv syftar särskilt till att säkerställa full respekt för rätten till skydd av personuppgifter och för näringsfriheten.
(16)  Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Detta direktiv syftar särskilt till att säkerställa full respekt för rätten till skydd av personuppgifter och för näringsfriheten. Personuppgifterna får endast användas för specifika, explicita och legitima syften, och endast om användningen är lämplig, relevant och proportionerlig i förhållande till syftet. Begränsningar av dessa rättigheter får endast göras om villkoren i stadgan om de grundläggande rättigheterna respekteras. Med beaktande av proportionalitetsprincipen får begränsningar göras om de är nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns i lag eller mot behovet av skydd för andra människors rättigheter och friheter.
Ändring 26
Förslag till direktiv
Skäl 17
(17)  Eftersom målet för detta direktiv, nämligen ett effektivt administrativt samarbete mellan medlemsstaterna på villkor som är förenliga med den inre marknadens funktion, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av den enhetlighet och ändamålsenlighet som krävs, kan uppnås bättre på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.
(17)  Eftersom målet för detta direktiv, nämligen ett effektivt administrativt samarbete mellan medlemsstaterna på villkor som är förenliga med den inre marknadens funktion, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av den enhetlighet och ändamålsenlighet som krävs, kan uppnås bättre på europeisk nivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – punkt 9 – led a
(a)  för de syften som anges i artiklarna 8.1 och 8 a, systematiskt lämnande av på förhand bestämda upplysningar till en annan medlemsstat, utan föregående begäran, med i förväg fastställda regelbundna intervaller. Med tillgängliga upplysningar avses enligt artikel 8.1 upplysningar i skattemyndigheternas akter i den medlemsstat som lämnar informationen och som kan inhämtas i enlighet med förfarandena för insamling och behandling av upplysningar i den medlemsstaten.
(a)  för de syften som anges i artiklarna 8.1 och 8 a, systematiskt lämnande av på förhand bestämda upplysningar till en annan medlemsstat, utan föregående begäran, som med avseende på artikel 8.1 äger rum med i förväg fastställda regelbundna intervaller. Med tillgängliga upplysningar avses enligt artikel 8.1 upplysningar i skattemyndigheternas akter i den medlemsstat som lämnar informationen och som kan inhämtas i enlighet med förfarandena för insamling och behandling av upplysningar i den medlemsstaten.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – punkt 14 – inledningen
14.  förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor: omfattar varje avtal, meddelande och varje annat instrument eller åtgärd med liknande effekter, inbegripet sådana som utfärdats i samband med en skatterevision som
14.  förhandsbesked i skattefrågor: omfattar varje avtal, meddelande eller varje annat instrument eller åtgärd med liknande effekter, inbegripet sådana som utfärdats i samband med en skatterevision, oavsett om den är formell, informell, rättsligt bindande eller icke-bindande, som
Ändring 29
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – punkt 14 – led a
(a)  lämnats av regeringen eller skattemyndigheten i en medlemsstat, eller av medlemsstatens territoriella eller administrativa underenheter, eller på deras vägnar för en given person,
(a)  lämnats eller offentliggjorts av regeringen eller skattemyndigheten i en medlemsstat, eller av medlemsstatens territoriella eller administrativa underenheter, eller på deras vägnar, som en eller flera personer kan vara beroende av,
Ändring 30
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – punkt 14 – led c
(c)  rör en gränsöverskridande transaktion eller frågan huruvida den verksamhet som drivs av en juridisk person i den andra medlemsstaten utgör ett fast driftsställe, och
(c)  rör en transaktion eller frågan huruvida den verksamhet som drivs av en juridisk person i den andra medlemsstaten utgör ett fast driftsställe, och
Ändring 31
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – punkt 14 – stycke 2
Gränsöverskridande transaktioner kan omfatta, men är inte begränsade till, investeringar, tillhandahållande av varor, tjänster, finansiering eller användning av materiella eller immateriella tillgångar, och behöver inte direkt eller indirekt beröra den person som är föremål för förhandsbeskedet i gränsöverskridande skattefrågor,
Transaktioner kan omfatta, men är inte begränsade till, investeringar, tillhandahållande av varor, tjänster, finansiering eller användning av materiella eller immateriella tillgångar, och behöver inte direkt eller indirekt beröra den person som är föremål för förhandsbeskedet i skattefrågor,
Ändring 32
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – punkt 15 – stycke 1
15.  förhandsbesked om prissättning: omfattar varje avtal, meddelande och varje annat instrument eller åtgärd med liknande effekter, inbegripet sådana som utfärdats i samband med en skattekontroll som lämnas av en regering eller skattemyndigheten i en eller flera medlemsstater, inbegripet berörda medlemsstaters territoriella eller administrativa underenheter, eller på deras vägnar för en given person, som, före gränsöverskridande transaktioner mellan företag i intressegemenskap, fastställer lämpliga kriterier för fastställandet av internprissättningen för dessa transaktioner eller fördelningen av vinst till ett fast driftsställe.
15.  förhandsbesked om prissättning: omfattar varje avtal, meddelande eller varje annat instrument eller åtgärd med liknande effekter, inbegripet sådana som utfärdats i samband med en skattekontroll som lämnas eller offentliggörs av en regering eller skattemyndigheten i en eller flera medlemsstater, inbegripet berörda medlemsstaters territoriella eller administrativa underenheter, eller på deras vägnar, som en eller flera personer kan vara beroende av, och som, före transaktioner mellan företag i intressegemenskap, fastställer lämpliga kriterier för fastställandet av internprissättningen för dessa transaktioner eller fördelningen av vinst till ett fast driftsställe.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – punkt 16
16.  16 gränsöverskridande transaktion: för de syften som avses i punkt 14, en eller en serie transaktioner där
utgår
(a)  inte samtliga parter i transaktionen eller i serien av transaktioner har sin skatterättsliga hemvist i den medlemsstat som lämnat förhandsbeskedet i gränsöverskridande skattefrågor, eller
(b)  någon av parterna i transaktionen eller serien av transaktioner samtidigt har sin skatterättsliga hemvist i fler än en jurisdiktion, eller
(c)  en av parterna i transaktionen eller i serien av transaktioner bedriver affärsverksamhet i en annan medlemsstat via ett fast driftsställe och transaktionen eller transaktionerna utgör en del av eller hela verksamheten vid det fasta driftsstället. En gränsöverskridande transaktion eller serie av transaktioner ska också omfatta de arrangemang som vidtagits av en enda juridisk person rörande affärsverksamhet i en annan medlemsstat som den personen bedriver via ett fast driftsställe.
För de syften som avses i punkt 15, avses med gränsöverskridande transaktion en eller en serie transaktioner som rör företag i intressegemenskap som inte samtliga har sitt skatterättsliga hemvist i en enda medlemsstats territorium.”
Ändring 34
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 1
1.  Den behöriga myndighet i en medlemsstat som lämnar eller ändrar ett förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor eller förhandsbesked om prissättning efter den dag då detta direktiv träder i kraft ska, genom automatiskt utbyte lämna upplysningar om detta till behöriga myndigheter i övriga medlemsstater och till Europeiska kommissionen.
1.  Den behöriga myndighet i en medlemsstat som lämnar eller ändrar ett förhandsbesked i skattefrågor eller förhandsbesked om prissättning efter den dag då detta direktiv träder i kraft ska, genom automatiskt utbyte lämna upplysningar om detta till behöriga myndigheter i övriga medlemsstater och till Europeiska kommissionen.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 2
2.  Medlemsstatens behöriga myndighet ska också lämna upplysningar till behöriga myndigheter i övriga medlemsstater liksom till Europeiska kommissionen om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning som lämnats inom en period med början tio år före ikraftträdandet men som fortfarande är giltiga den dag då detta direktiv träder i kraft,
2.  Medlemsstatens behöriga myndighet ska också lämna upplysningar till behöriga myndigheter i övriga medlemsstater liksom till Europeiska kommissionen om förhandsbesked i skattefrågor och förhandsbesked om prissättning som lämnats före ikraftträdandet men som fortfarande är giltiga den dag då detta direktiv träder i kraft.
Ändring 36
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 3
3.  Punkt 1 ska inte tillämpas i det fall där ett förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor uteslutande gäller och omfattar skatteärenden för en eller flera fysiska personer.
3.  Punkt 1 ska inte tillämpas i det fall där ett förhandsbesked i skattefrågor uteslutande gäller och omfattar skatteärenden för en eller flera fysiska personer.
Ändring 37
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 3a (ny)
3a.  Punkt 1 ska även tillämpas när en ansökan om förhandsbesked i skattefrågor gäller en rättslig form utan ställning som juridisk person. I denna situation meddelar behörig myndighet i den medlemsstat som utfärdar förhandsbeskedet i skattefrågor upplysningarna till behöriga myndigheter i alla andra medlemsstater och organiserar överföringen av den konstituerande rättshandlingen till de medlemsstater där den rättsliga formens grundare och bidragsmottagare är bosatta.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 4 – led a
(a)  med avseende på utbytet av upplysningar i enlighet med punkt 1: inom en månad efter utgången av det kvartal under vilket förhandsbeskeden i gränsöverskridande skattefrågor eller förhandsbeskeden om prissättning har lämnats eller ändrats.
(a)  med avseende på utbytet av upplysningar i enlighet med punkt 1: omedelbart och senast en månad efter det att förhandsbeskeden i skattefrågor eller förhandsbeskeden om prissättning har lämnats eller ändrats.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 3
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 4 – led b
(b)  med avseende på utbytet av upplysningar i enlighet med punkt 2: före den 31 december 2016.
(b)  med avseende på utbytet av upplysningar i enlighet med punkt 2: inom tre månader efter ikraftträdandet.
Ändring >40
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 5 – led b
(b)  Innehållet i förhandsbeskedet i gränsöverskridande skattefrågor eller förhandsbeskedet om prissättning, inbegripet en beskrivning av relevant affärsverksamhet, eller av transaktionerna eller serien av transaktioner.
(b)  Innehållet i förhandsbeskedet i skattefrågor eller förhandsbeskedet om prissättning, inbegripet en beskrivning av relevant affärsverksamhet, eller av transaktionerna eller serien av transaktioner.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 3
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 5 – led ba (nytt)
(ba)  De kriterier som används för att fastställa förhandsbeskedet i skattefrågor eller förhandsbeskedet om prissättning, eventuella tidsbegränsningar samt under vilka omständigheter beslutet kan återkallas.
Ändring 42
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 5 – led d
(d)  Identifiering av de andra medlemsstater som sannolikt kommer att beröras direkt eller indirekt av förhandsbeskedet i gränsöverskridande skattefrågor eller förhandsbesked om prissättning.
(d)  Identifiering av de andra medlemsstater som sannolikt kommer att beröras direkt eller indirekt av förhandsbeskedet i skattefrågor eller förhandsbesked om prissättning.
Ändring 43
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 5 – led e
(e)  Identifiering av varje person, fysiska personer undantagna, i de andra medlemsstaterna som sannolikt kommer att beröras direkt eller indirekt av förhandsbeskedet i gränsöverskridande skattefrågor eller förhandsbeskedet om prissättning (med angivande av den medlemsstat de berörda personerna har anknytning till).
(e)  Identifiering av varje person, fysiska personer undantagna, i de andra medlemsstaterna som sannolikt kommer att beröras direkt eller indirekt av förhandsbeskedet i skattefrågor eller förhandsbeskedet om prissättning (med angivande av den medlemsstat de berörda personerna har anknytning till).
Ändring 44
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 3
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 5 – led ea (nytt)
(ea)  Så snart det finns tillgängligt, europeiskt skatteregistreringsnummer (TIN), enligt kommissionens handlingsplan för att stärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande från 2012.
Ändring 45
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 3
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 5 – led eb (nytt)
(eb)  Beskrivningen av alla de kriterier som används och av det system som tillämpas när en rättslig eller faktisk mekanism möjliggör en minskning av beskattningsunderlaget för skattebetalaren via ett undantag från de allmänna bestämmelserna i den medlemsstat som utfärdar beskedet, såsom till exempel godkännandet av en snabbare avskrivningstakt än vanligt eller ett avdrag för kostnader som skattebetalaren inte direkt eller verkligen lagt ut.
Ändring 46
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 3
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 5 – led ec (nytt)
(ec)  Beskrivningen av samtliga kriterier som används och av det system som tillämpas när en skattebetalare beviljas en lägre skattesats än den allmänna skattesatsen i den medlemsstat som utfärdar beskedet.
Ändring 47
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 3
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 5 – led ed (nytt)
(ed)  Beskrivningen av samtliga kriterier som används och av den mekanism som tillämpas när en av mekanismens parter är etablerad i ett tredjeland med obefintligt eller betydligt gynnsammare skattesystem.
Ändring 48
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 3
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 6
6.  För att underlätta utbytet ska kommissionen anta de åtgärder och praktiska arrangemang som krävs för att genomföra denna artikel, inbegripet åtgärder för att standardisera lämnande av upplysningar enligt punkt 5 i denna artikel, som en del av förfarandet för att fastställa standardformuläret i artikel 20.5.
6.  För att underlätta utbytet ska kommissionen anta de åtgärder och praktiska arrangemang som krävs för att genomföra denna artikel, inbegripet åtgärder för att standardisera lämnande av upplysningar enligt punkt 5 i denna artikel, som en del av förfarandet för att fastställa standardformuläret i artikel 20.5. Kommissionen ska hjälpa de medlemsstater som har gett decentraliserade territoriella eller administrativa organ skatterelaterade befogenheter att se till att de fullgör sitt ansvar för att tillhandahålla utbildning och stöd för dessa organ.
Ändring 49
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 3
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 7
7.  Den behöriga myndighet till vilken upplysningarna har lämnats enligt punkt 1 ska, om möjligt på elektronisk väg, bekräfta mottagandet av upplysningarna till den behöriga myndighet som tillhandahöll dem, omedelbart och under alla omständigheter senast sju arbetsdagar efter mottagandet.
7.  Den behöriga myndighet till vilken upplysningarna har lämnats enligt punkt 1 ska, om möjligt på elektronisk väg, bekräfta mottagandet av upplysningarna till den behöriga myndighet som tillhandahöll dem, omedelbart och under alla omständigheter senast sju arbetsdagar efter mottagandet, för att på detta sätt bidra till ett effektivt system för automatiskt utbyte av upplysningar.
Ändring 50
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 8
8.  Medlemsstaterna kan, i enlighet med artikel 5, begära kompletterande information, inbegripet den fullständiga texten till förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor eller förhandsbesked om prissättning, från den medlemsstat som har lämnat ett sådant besked.
8.  Medlemsstaterna – eller deras territoriella eller administrativa organ, i förekommande fall även lokala myndigheter – kan, i enlighet med artikel 5, begära kompletterande information, inbegripet den fullständiga texten till förhandsbesked i skattefrågor eller förhandsbesked om prissättning, från den medlemsstat som har lämnat ett sådant besked.
Ändring 51
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 3
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 9a (ny)
9a.  Medlemsstaterna ska snabbt underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om eventuella ändringar i sin praxis för förhandsbesked i skattefrågor (ansökningsformaliteter, beslutsprocess osv.).
Ändring 52
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 3
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 9b (ny)
9b.  Medlemsstaternas skattemyndigheter ska underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om eventuella relevanta ändringar av deras nationella bolagsskatterätt (införande av nya bidrag, lättnader, undantag, incitament eller liknande åtgärder osv.) som kan påverka deras effektiva skattesatser eller andra medlemsstaters skatteintäkter.
Ändring 53
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 3
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8b – punkt 1
1.  1 Senast den 1 oktober 2017 ska medlemsstaterna på årsbasis förelägga kommissionen statistik om volymen på automatiska utbyten enligt artikel 8 och 8a och, i möjlig utsträckning, upplysningar om administrativa och andra relevanta kostnader och vinster rörande utbyten som har ägt rum och potentiella ändringar, både för skattemyndigheter och tredje parter.
1.  Senast den 1 oktober 2017 ska medlemsstaterna på årsbasis förelägga kommissionen statistik om volymen på automatiska utbyten enligt artikel 8 och 8a, typer av beviljade skattebesked och, i möjlig utsträckning, upplysningar om administrativa och andra relevanta kostnader och vinster rörande utbyten som har ägt rum och potentiella ändringar, både för skattemyndigheter och tredje parter.
Ändring 54
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 3
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8b – punkt 2a (ny)
2a.  Kommissionen ska senast den 1 oktober 2017 och därefter årligen offentliggöra en rapport med en sammanfattning av de viktigaste fall som ingår i det säkra centrala register som avses i artikel 21.5. I detta sammanhang ska kommissionen följa de bestämmelser om konfidentialitet som fastställs i artikel 23a.
Ändring 55
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 4
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 14 – punkt 3
3.  När en medlemsstat använder upplysningar som lämnats av en annan medlemsstat i enlighet med artikel 8a ska den skicka återkoppling till den behöriga myndighet som lämnade upplysningarna så snart som möjligt, men dock senast inom tre månader efter det att resultatet av användningen av de begärda upplysningarna har blivit känt, såvida inte återkopplingen redan har skett i enlighet med punkt 1 i denna artikel. Kommissionen ska fastställa de praktiska formerna i enlighet med förfarandet i artikel 26.2.”
3.  När en medlemsstat använder upplysningar som lämnats av en annan medlemsstat i enlighet med artikel 8a ska den skicka återkoppling till kommissionen och till den behöriga myndighet som lämnade upplysningarna så snart som möjligt, men dock senast inom tre månader efter det att resultatet av användningen av de begärda upplysningarna har blivit känt, såvida inte återkopplingen redan har skett i enlighet med punkt 1 i denna artikel. Kommissionen ska fastställa de praktiska formerna i enlighet med förfarandet i artikel 26.2.”
Ändring 56
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 20 – punkt 5
5.  Det automatiska utbytet av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning i enlighet med artikel 8a, ska ske via ett standardformulär när detta formulär har antagits av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 26.2.”
5.  Det automatiska utbytet av upplysningar om förhandsbesked i skattefrågor och förhandsbesked om prissättning i enlighet med artikel 8a, ska ske via ett standardformulär när detta formulär har antagits av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 26.2.
Ändring 57
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 21 – punkt 5
5.  Kommissionen ska inrätta ett säkert centralt register där de upplysningar som ska lämnas inom ramen för artikel 8a i detta direktiv registreras för att uppfylla kravet på automatiskt utbyte som föreskrivs i artikel 8a.1 och 8a.2. Kommissionen ska ha tillgång till de upplysningar som samlats i detta register. De nödvändiga praktiska formerna för denna artikel ska antas av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 26.2.”
5.  Kommissionen ska senast den 31 december 2016 inrätta ett säkert centralt register där de upplysningar som ska lämnas inom ramen för artikel 8a i detta direktiv måste registreras för att uppfylla kravet på automatiskt utbyte som föreskrivs i artikel 8a.1 och 8a.2. Medlemsstaterna ska se till att all information som lämnas inom ramen för artikel 8a under övergångsperioden, då det säkra centrala registret ännu inte är utvecklat, laddas upp i det säkra centrala registret senast den 1 april 2017. Kommissionen och medlemsstaterna ska ha tillgång till de upplysningar som samlats i detta register. De nödvändiga praktiska formerna för denna artikel ska antas av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 26.2.”
Ändring 58
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 8
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23a – punkt 1
1.  Upplysningar som har lämnats till kommissionen i enlighet med detta direktiv ska behandlas konfidentiellt av kommissionen i enlighet med de bestämmelser som gäller för unionsmyndigheter.
1.  Upplysningar som har lämnats till kommissionen i enlighet med detta direktiv ska behandlas konfidentiellt av kommissionen i enlighet med de bestämmelser som gäller för unionsmyndigheter, vilket fastställs i artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Ändring 59
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 8
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23a – punkt 2 – stycke 1
2.  Upplysningar som lämnats till kommissionen av en medlemsstat i enlighet med artikel 23, samt alla rapporter eller dokument som utarbetats av kommissionen med användning av sådana upplysningar, får lämnas till övriga medlemsstater. Sådana lämnade upplysningar ska omfattas av den sekretess och åtnjuta samma skydd som liknande upplysningar ges enligt nationell lagstiftning i den mottagande medlemsstaten.
2.  Upplysningar som lämnats till kommissionen av en EU- eller EES-medlemsstat i enlighet med artikel 23, samt alla rapporter eller dokument som utarbetats av kommissionen med användning av sådana upplysningar, får lämnas till övriga EU-medlemsstater (och i händelse av ömsesidighet även till EES-medlemsstater). Sådana lämnade upplysningar ska omfattas av den sekretess och åtnjuta samma skydd som liknande upplysningar ges enligt nationell lagstiftning i den mottagande EU-medlemsstaten (och i händelse av ömsesidighet även till EES-medlemsstaten).
Ändring 60
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 8
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23a – punkt 2 – stycke 2
De rapporter och dokument som utarbetats av kommissionen och som avses i det första stycket får endast användas av medlemsstaterna för analysändamål, men får inte offentliggöras eller göras tillgängliga för någon annan person eller något annat organ utan kommissionens uttryckliga samtycke.”
De rapporter och dokument som utarbetats av kommissionen och som avses i det första stycket får endast användas av EU eller EES-medlemsstaterna för analysändamål, men får inte offentliggöras eller göras tillgängliga för någon annan person eller något annat organ utan kommissionens uttryckliga samtycke.
Ändring 61
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 8a (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23b (ny)
(8a)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 23b
Sanktioner
Kommissionen måste granska alla sanktioner som införs vid vägran eller underlåtande att utbyta upplysningar.”
Ändring 62
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 25a (ny)
(9a)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 25a
Utvecklingen inom OECD
Detta direktiv ska vara förenligt med utvecklingen inom OECD och ska beakta OECD:s heltäckande regler i standarden för automatiskt informationsutbyte om finansiella konton.”
Ändring 63
Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 1 – led 9b (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 25b (ny)
(9b)   Följande artikel ska införas:
”Artikel 25 b
Medlemsstaternas ytterligare åtgärder
Detta direktiv ska inte hindra medlemsstaterna från att vidta ytterligare åtgärder för att utveckla inhemska eller avtalsgrundade bestämmelser för att förhindra skatteflykt.”
Ändring 64
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 9c (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 27
(9c)  Artikel 27 ska ersättas med följande:
"Artikel 27
Rapportering
Vart tredje år efter detta direktivs ikraftträdande ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet lämna in en rapport om tillämpningen av detta direktiv.”

Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Artemis
PDF 177kWORD 310k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 27 oktober 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013 (2014/2132(DEC))
P8_TA(2015)0370A8-0283/2015

Europaparlamentet fattar detta beslut,

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  med beaktande av sitt beslut av den 29 april 2015(3) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2013 samt svaren från verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel (tidigare det gemensamma företaget Artemis),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(4),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 74/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem(6),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(7), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(9),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0283/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 27 oktober 2015 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013 (2014/2132(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut,

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Ecsel (tidigare det gemensamma företaget Artemis) för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013, med det gemensamma företagets svar(10),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(11), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  med beaktande av sitt beslut av den 29 april 2015(12) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2013 samt svaren från verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel (tidigare det gemensamma företaget Artemis),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(14), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 74/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem(15),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(16), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(17),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(18),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0283/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013 (2014/2132(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0283/2015), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget Artemis (nedan kallat det gemensamma företaget) inrättades i december 2007 för en tioårsperiod för att fastställa och genomföra en forskningsagenda för utvecklingen av nyckelteknik för inbyggda datorsystem inom olika tillämpningsområden i syfte att stärka unionens konkurrenskraft och hållbarhet och möjliggöra framväxten av nya marknader och samhälleliga tillämpningar.

B.  Det gemensamma företaget började arbeta självständigt i oktober 2009.

C.  Det ekonomiska bidraget från Artemis medlemsstater bör i sin helhet uppgå till 1,8 gånger unionens ekonomiska bidrag, och bidragen in natura från forsknings- och utvecklingsorganisationer som deltar i projekt under det gemensamma företagets varaktighet ska vara lika stora eller större än bidraget från offentliga myndigheter.

D.  De gemensamma företagen Artemis och Eniac har slagits samman i syfte att skapa ett gemensamt teknikinitiativ för elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (det gemensamma teknikinitiativet Ecsel). Det gemensamma teknikinitiativet Ecsel startade i juni 2014 och kommer att löpa i tio år.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten förklarat att det gemensamma företagets årsredovisning för 2013 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2013 och av resultatet av transaktioner och kassaflöden för det budgetår som slutade detta datum, i enlighet med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser.

2.  Europaparlamentet erfar från det gemensamma företaget att de praktiska arrangemangen för efterhandsrevisioner avseende administrativa avtal som undertecknats med de nationella finansieringsmyndigheterna har inrättats. Parlamentet noterar att de praktiska arrangemangen omfattar inrättandet av en särskild rapporteringsform, som förstärkts genom det gemensamma företagets bedömning av de nationella kvalitetssäkringssystemen och revisionsrättens besök till de nationella finansieringsmyndigheterna.

3.  Europaparlamentet påminner om att det i den strategi för efterhandsrevision som det gemensamma företaget har antagit fastställs att det gemensamma företaget minst en gång om året måste bedöma om den information som de nationella finansieringsmyndigheterna lämnar ger tillräcklig säkerhet vad gäller de verkställda transaktionernas laglighet och korrekthet.

4.  Europaparlamentet erfar från det gemensamma företaget att 23 nationella finansieringsmyndigheter har delat med sig av information om sina revisionsstrategier, vilket motsvarar 95 procent av de totala bidrag som anslagits. Parlamentet välkomnar att revisionsrätten, för att komplettera informationen från det gemensamma företaget, får ytterligare information direkt från de nationella finansieringsmyndigheterna så att den ska kunna avge ett yttrande om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

5.  Europaparlamentet har från det gemensamma företaget fått veta att det gemensamma företaget har gjort framsteg med att genomföra den åtgärdsplan som syftar till att åtgärda de brister som revisionsrätten påtalade i sitt uttalande med reservation. Parlamentet noterar att den säkerhet som erhölls av de nationella systemen bedömdes vara positiv för länder som står för 54 procent av det totala stödet, medan bedömningarna för andra länder är i en framskriden fas, vilket innebär att 84 procent av stödet kommer att ha bedömts. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att fortsätta bedömningen för att nå en bedömningsgrad på 100 procent av stödet.

6.  Europaparlamentet konstaterar att det anordnades en workshop om säkerhet, där företrädarna för revisionsrätten, kommissionen och kommissionens tjänst för internrevision, samt företrädare för de nationella finansieringsmyndigheter som är verksamma i det gemensamma företaget, deltog. Parlamentet noterar att denna workshop betonade europeiska programs krav och möjliggjorde utbyte av information och bästa praxis med de nationella finansieringsmyndigheterna.

7.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget har utvecklat en ny metod för uppskattning av den kvarstående felprocenten, som liknar den metod som används av de kommissionsenheter som ansvarar för gemensamt förvaltad finansiering. Parlamentet konstaterar att den första bedömningen av den kvarstående felprocenten, som baserades på 157 granskade transaktioner, uppgick till 0,73 procent, medan en uppdatering nyligen, som baserades på 331 transaktioner, visade på en felprocent på 0,66 procent, dvs. under väsentlighetsgränsen på 2 procent.

8.  Europaparlamentet påminner om att utnyttjandegraden för betalningsbemyndiganden efter budgetändringsförslaget i slutet av året var 69 procent. Parlamentet erfar från det gemensamma företaget att förseningen i de nationella finansieringsmyndigheternas utfärdande av betalningsintyg är ett av de främsta skälen till den låga utnyttjandegraden eftersom betalningarna verkställs utan dröjsmål så snart de nationella intygen erhållits. Parlamentet konstaterar dessutom att den lägre betalningstakten inte påverkade projektens tekniska genomförande.

9.  Europaparlamentet har av det gemensamma företaget fått veta att de bidrag som medlemsstaterna utfäst sig att betala var 1,8 gånger högre än unionens åtaganden. Parlamentet konstaterar att det var nödvändigt att sänka medlemsstaternas åtaganden under tröskeln på 1,8 när bidragen beviljades, i syfte att följa de begränsningar som bestämmelserna om statligt stöd innebär. Parlamentet noterar att unionens bidrag till det gemensamma företaget följaktligen var 181 454 844 EUR, medan medlemsstaternas bidrag uppgick till 341 842 261 EUR, vilket motsvarade en nivå på 1,88.

10.  Europaparlamentet noterar att kommissionen kommer att genomföra en utvärdering för att bedöma Artemis verksamhet fram till tidpunkten då det gemensamma företaget Ecsel bildades, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 74/2008 om bildande av det gemensamma företaget Artemis, vilken ska beaktas i samband med ansvarsfriheten för budgetåret 2014.

Internkontrollsystem

11.  Europaparlamentet noterar att den internrevisionsfunktion som inrättats i det gemensamma företaget Eniac, i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.2 i det gemensamma företagets inrättandeförordning nu, enligt det gemensamma företaget, är inrättad som det gemensamma företagets internrevisionsfunktion till följd av sammanslagningen av de två gemensamma företagen.

12.  Europaparlamentet har av det gemensamma företaget fått veta att dess katastrofplan för den gemensamma it-infrastrukturen har godkänts.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

13.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget Eniacs heltäckande policy för förebyggande och hantering av intressekonflikter även är tillämplig på det gemensamma företaget till följd av sammanslagningen. Parlamentet noterar även att förfarandena för hantering av intressekonflikter liksom den mekanism som träder i kraft vid regelöverträdelser utgör en del av den antagna policyn.

14.  Europaparlamentet har från det gemensamma företaget fått veta att verkställande direktörens och chefernas meritförteckningar och intresseförklaringar, i enlighet med kravet i tjänsteföreskrifterna och genomförandebestämmelserna, samlades in och offentliggjordes på det gemensamma företagets webbplats. Parlamentet noterar att det har inrättats en övergripande databas som regelbundet uppdateras och som omfattar all tillgänglig information om intressekonflikter samt de åtgärder som vidtagits.

Övervakning och rapportering av forskningsresultat

15.  Europaparlamentet påminner om att det enligt beslutet om sjunde ramprogrammet för forskning(19) ska införas ett system för övervakning och rapportering som inbegriper skydd, spridning och överföring av forskningsresultat. Parlamentet har från det gemensamma företaget fått veta att 211,5 publikationer och 16,6 patent per 10 000 000 EUR i unionsstöd visar på en hög produktivitet för dess forskningsresultat och att detta uppfyller alla krav hittills från samordnarna för sjunde ramprogrammet för forskning.

(1) EUT C 452, 16.12.2014, s. 8.
(2) EUT C 452, 16.12.2014, s. 9.
(3) EUT L 255, 30.9.2015, s. 416.
(4) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) EUT L 30, 4.2.2008, s. 52.
(7) EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.
(10) EUT C 452, 16.12.2014, s. 8.
(11) EUT C 452, 16.12.2014, s. 9.
(12) EUT L 255, 30.9.2015, s. 416.
(13) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(14) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(15) EUT L 30, 4.2.2008, s. 52.
(16) EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.
(17) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(18) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.
(19) Artikel 7 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 6).


Ansvarsfrihet 2013: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
PDF 254kWORD 310k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 27 oktober 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013 (2014/2125(DEC))
P8_TA(2015)0371A8-0282/2015

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013, samt institutets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja Europeiska institutet för innovation och teknik ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  med beaktande av sitt beslut av den 29 april 2015(3) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2013 samt svaren från direktören för Europeiska institutet för innovation och teknik,

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(4),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik(6), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(7),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(8), särskilt artikel 108.

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0282/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska institutet för innovation och teknik ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska institutet för innovation och teknik, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 27 oktober 2015 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013 (2014/2125(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013, med institutets svar(9),

–  med beaktande av förklaringen(10) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja Europeiska institutet för innovation och teknik ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  med beaktande av sitt beslut av den 29 april 2015(11) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2013 samt svaren från direktören för Europeiska institutet för innovation och teknik,

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(12),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(13), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik(14), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(15),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(16), särskilt artikel 108.

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0282/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska institutet för innovation och teknik, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013 (2014/2125(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0282/2015).

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

1.  Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik (nedan kallad institutet) för budgetåret 2013 för andra året i följd inte lyckades hitta några rimliga garantier för lagligheten och korrektheten för bidragstransaktionerna. Parlamentet noterar att enligt revisionsrätten var kvaliteten på intygen inte tillförlitliga eftersom de utfärdades av oberoende revisionsföretag som var anlitade av mottagarna, och att cirka 87 procent av bidragskostnaderna täcker kostnaderna för dessa intyg. Parlamentet påminner dessutom om att institutet, för att åtgärda revisionsintygens brister, förbättrade sina instruktioner till attesterande revisorer och i juni 2013 skickades de uppdaterade instruktionerna till kunskaps- och innovationsgrupperna (KI-grupperna) som är mottagare av institutets bidrag.

2.  Europaparlamentet har av institutet fått veta att de förbättrade instruktionerna innebar att de mottagna revisionsintygens kvalitet förbättrades för bidragstransaktionerna för 2013, för vilka de slutliga betalningarna gjordes 2014.

3.  Europaparlamentet uppskattar att institutet, sedan 2014 använder samma metod för revisionsintygen för bidragsöverenskommelserna som alla andra program inom ramen för ramprogrammet Horisont 2020. Parlamentet noterar att användningen av en mer detaljerad och enhetlig metod för intygen ytterligare har ökat den säkerhet som erhållits under förhandskontrollerna.

4.  Europaparlamentet påminner om att institutet införde kompletterande efterhandskontroller av bidragstransaktioner för att få ytterligare garantier för bidragstransaktionernas laglighet och korrekthet. Parlamentet konstaterar att institutet gjorde revisioner på platsen som täckte cirka 40 procent av de utbetalda bidragen inom ramen för bidragsöverenskommelserna för 2013. Parlamentet noterade att dessa revisioner ledde till att 263 239 EUR återbetalades, av det totala granskade beloppet på 29 163 272 EUR. Parlamentet konstaterar att den upptäckta felprocenten i det granskade urvalet uppgår till 0,90 procent och att den kvarstående felprocenten uppgår till 0,69 procent, vilket är under väsentlighetsgränsen på 2 procent. Parlamentet noterar att revisionsrättens preliminära iakttagelser för budgetåret 2014 inte innehöll några kommentarer eller slutsatser avseende förhandskontroller eller efterhandskontroller.

5.  Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från institutet att det har förbättrat sina upphandlingsförfaranden sedan 2013 och att det tillämpar ett proaktivt tillvägagångssätt efter det att revisionsrätten upptäckte fel. Parlamentet noterar särskilt att institutet annullerade de två ramavtal som ingicks 2010 och 2012, för vilka användningen av det framförhandlade förfarandet ansågs strida mot gällande bestämmelser. Parlamentet noterar även att institutet har sett över sina interna förfaranden, kretslopp och standarder för att fullt ut uppfylla reglerna för offentlig upphandling, med särskild fokus på sund planering och uppskattning av behov. Parlamentet konstaterar att institutet rekryterade en ytterligare upphandlingsansvarig under 2015 och genomförde en rad utbildningar om upphandling för sin personal.

6.  Europaparlamentet konstaterar att institutets internrevisionsfunktion utförde ett konsultuppdrag och att institutet därefter

   utvecklade en handbok om upphandling, som omfattar checklistor för olika upphandlingsförfaranden och särskilda kontrakt inom ramen för ramavtal,
   krävde att upphandlingsfunktionen kontrollerar alla önskemål om tjänster innan den tar in någon offert, vilket innebär utökad kontroll,
   säkerställde att personalen får tillräcklig utbildning genom riktade utbildningsomgångar,
   förtydligade rollerna när det gäller upphandling, operativ verksamhet respektive kontraktförvaltning samt införde förbättrade checklistor och färdblanketter (routing slips),
   dokumenterade upphandlingsförfarandena inom en enda förteckning som är praktisk att använda och som står i proportion till institutets storlek.

7.  Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från institutet att inga upphandlingsfel upptäcktes för 2014. Parlamentet konstaterar dessutom att eftersom den kvarstående felprocenten i bidragsutgifterna uppgår till 0,69 procent, uppgår den kombinerade felprocenten för administrativa utgifter och driftsutgifter till 0,5 procent av de totala betalningarna för 2014. Parlamentet ser fram emot revisionsrättens rapport om institutets årsredovisning för 2014 för att bekräfta dessa slutsatser.

8.  Europaparlamentet konstaterar att institutet erhöll revisionsintygen för kostnaderna för kunskaps- och innovationsgruppernas kompletterade verksamhet under perioden 2010-2014. Parlamentet noterar att institutet såg över portföljen för kunskaps- och innovationsgruppernas kompletterade verksamhet, för att säkerställa att man enbart godkände verksamhet med en tydlig koppling till sådan verksamhet inom kunskaps- och innovationsgrupperna som medförde mervärde och finansierades av institutet.

9.  Europaparlamentet konstaterar att institutets finansiering av kunskaps- och innovationsgrupperna under perioden 2010-2014 inte har överstigit det tak på 25 procent som fastställs i ramavtalen om partnerskap mellan kunskaps- och innovationsgrupperna och institutet.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

10.  Europaparlamentet noterar att institutet förbättrade planerings- och övervakningsförfarandena för budgetgenomförandet. Parlamentet noterar att dessa förfaranden nu omfattar en striktare bedömning av alla föreslagna verksamheter med en budgeteffekt på över 50 000 EUR; det har även införts ytterligare planeringsdokument som säkerställer att behoven när det gäller personalresurser och ekonomiska resurser är korrekt fastställda och tillgängliga för att genomföra alla planerade verksamheter. Parlamentet noterar dessutom att kopplingen mellan planerade verksamheter och resursfördelning har stärkts genom att det årliga arbetsprogrammet har kopplats till årsbudgeten.

11.  Europaparlamentet noterar att institutet, tillsammans med kunskaps- och innovationsgrupperna, betydligt har förbättrat anslagsutnyttjandet för den första omgången kunskaps- och innovationsgrupper för perioden 2010–2014. Institutets utnyttjade bidrag ökade nämligen årligen med 85 procent. Parlamentet noterar dessutom att institutets styrelsele valde ut och utformade två partnerskap för den andra omgången kunskaps- och innovationsgrupper, vilket ytterligare kommer att öka anslagsutnyttjandet från och med 2015 och förbättra institutets budgetgenomförandegrad.

12.  Europaparlamentet påminner om att den låga budgetgenomförandegraden för rubrik I (personalkostnader) till största delen beror på den höga personalomsättningen och att bestämmelserna om lönejusteringar ännu inte har antagits. Parlamentet noterar att det enligt analyserna av avgångsintervjuer med personalen framgår att huvudorsakerna till den höga personalomsättningen är avsaknaden av tydliga karriärmöjligheter, en svår arbetssituation och ett oattraktivt lönepaket till följd av korrigeringskoefficienten för Ungern.

13.  Europaparlamentet konstaterar de åtgärder som institutet har vidtagit för att mildra den höga personalomsättningen. Parlamentet noterar i synnerhet en bättre hantering av lediga tjänster, inrättandet av ett bedömnings- och omklassificeringssystem, som innebär bättre karriärmöjligheter, och förstärkningen av mellanchefsnivån. Parlamentet välkomnar den minskade personalomsättningen från 20-25 procent för perioden 2012–2013 till 12 procent för 2014. Parlamentet noterar att de fyra återstående lediga tjänsterna ska tillsättas gradvis under 2015.

Intern revision

14.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens internrevisionstjänst i juni 2014 offentliggjorde en revisionsrapport för att följa upp läget avseende genomförandet av handlingsplanen till följd av Limited Review on Grant Management – Preparation of Annual Grant Agreements. Parlamentet konstaterar att internrevisionstjänsten betraktade två rekommendationer av sammanlagt sex som genomförda och att en ytterligare rekommendation nedgraderades från “kritisk” till “mycket viktig”.

15.  Europaparlamentet konstaterar att internrevisionstjänsten gjorde en undersökningsresa till institutet i december 2014 för att granska hur det gick med genomförandet av de oavslutade rekommendationerna. Parlamentet noterar även att besöket resulterade i att internrevisionstjänsten konstaterade att ytterligare framsteg gjorts i den årliga processen för bidragsfördelning och att alla detaljerade åtgärder som presenterades för internrevisionstjänsten i samband med besöket, både de som var avslutade, pågående eller planerade, i tillräckligt hög grad tar hänsyn till de risker som betonades i internrevisionstjänstens begränsande granskning.

16.  Europaparlamentet noterar att 18 av handlingsplanens 25 åtgärder har genomförts och de sju återstående åtgärderna håller på att genomföras. Parlamentet noterar även att tre av dessa sju åtgärder ska ha genomförts före slutet av 2015, efter det att det ändrade ramavtalet om partnerskap mellan institutet och kunskaps- och innovationsgrupperna har undertecknats. Parlamentet konstaterar på basis av uppgifter från institutet att genomförandet av de återstående åtgärderna fortskrider enligt planerna.

17.  Europaparlamentet konstaterar att internrevisionstjänsten utförde sju revisions- och konsultuppdrag under 2014 och uppskattar institutets åtgärder till följd av internrevisionstjänstens rekommendationer.

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 184.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 184.
(3) EUT L 255, 30.9.2015, s. 409.
(4) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) EUT L 97, 9.4.2008, s. 1.
(7) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(9) EUT C 442, 10.12.2014, s. 184.
(10) EUT C 442, 10.12.2014, s. 184.
(11) EUT L 255, 30.9.2015, s. 409.
(12) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(13) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(14) EUT L 97, 9.4.2008, s. 1.
(15) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(16) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Eniac
PDF 178kWORD 311k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 27 oktober 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013 (2014/2135(DEC))
P8_TA(2015)0372A8-0285/2015

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  med beaktande av sitt beslut av den 29 april 2015(3) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2013, och svaren från verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel (tidigare det gemensamma företaget Eniac),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(4),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 72/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Eniac(6),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(7), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(9),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0285/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 27 oktober 2015 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013 (2014/2135(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013, med det gemensamma företagets svar(10),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(11) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  med beaktande av sitt beslut av den 29 april 2015(12) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2013, och svaren från verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel (tidigare det gemensamma företaget Eniac),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(14), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 72/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Eniac(15),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(16), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(17),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(18),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0285/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013 (2014/2135(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0285/2015), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget Eniac (nedan kallat det gemensamma företaget) bildades den 20 december 2007 för en tioårsperiod med uppgift att fastställa och genomföra en forskningsagenda för utvecklingen av nyckelkompetens för nanoelektronik inom olika tillämpningsområden.

B.  Det gemensamma företaget blev ekonomiskt självbestämmande i juli 2010.

C.  Det gemensamma företagets grundande medlemmar är Europeiska unionen, företrädd av kommissionen, Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Sverige och Förenade kungariket och sammanslutningen för europeisk verksamhet på området nanoelektronik (Aeneas).

D.  EU:s bidrag till det gemensamma företaget för tioårsperioden får uppgå till högst 450 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för det sjunde ramprogrammet för forskning.

E.  Aeneas ska bidra med högst 30 000 000 EUR till det gemensamma företagets löpande kostnader och medlemsstaterna ska ge bidrag in natura till de löpande kostnaderna och bidra med ekonomiska resurser som ska uppgå till 1,8 gånger unionsbidraget.

F.  De gemensamma företagen Eniac och Artemis har slagits samman i syfte att skapa ett gemensamt teknikinitiativ för elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (det gemensamma teknikinitiativet Ecsel). Det gemensamma teknikinitiativet Ecsel startade i juni 2014 och kommer att löpa i tio år.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten uppgav att det gemensamma företagets årsredovisning för 2013 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2013 och av det finansiella resultatet och kassaflödena i slutet av året i enlighet med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser och de redovisningsbestämmelser som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

2.  Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten har avgett ett uttalande med reservation om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet på grund av att revisionsrätten inte kunde bedöma huruvida strategin för efterhandsrevision, som i hög grad bygger på att de nationella finansieringsmyndigheterna granskar projektens ersättningsanspråk, gav tillräcklig säkerhet om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

3.  Europaparlamentet erfar från det gemensamma företaget att revisionsrätten kommer att vidta åtgärder för att erhålla tillräcklig säkerhet om de revisioner som utförts av de nationella finansieringsmyndigheterna. Parlamentet konstaterar dessutom att det gemensamma teknikinitiativet Ecsel gör ytterligare bedömningar av de nationella system som garanterar säkerheten till följd av sammanslagningen av de gemensamma företagen Eniac och Artemis.

4.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget har inrättat de praktiska arrangemangen för efterhandsrevisioner avseende administrativa avtal som undertecknats med de nationella finansieringsmyndigheterna. Parlamentet noterar att de praktiska arrangemangen omfattar inrättandet av en särskild rapporteringsform, som förstärkts genom det gemensamma företagets bedömning av de nationella systemen som garanterar säkerheten och revisionsrättens besök till de nationella finansieringsmyndigheterna.

5.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets begränsande granskning av ersättningsanspråk under 2012 var en av aspekterna som stärkte garantin för säkerheten, vilket gjorde det möjligt för det gemensamma företaget att övervaka vilka transaktioner det var som lämnades för revision innan en särskild rapporteringsform infördes. Parlamentet konstaterar att detta urval visade ett litet antal av de första nationella revisionerna 2012 och att man 2014 har uppnått en volym som möjliggjorde meningsfulla statistiska bedömningar.

6.  Enligt uppgifter som Europaparlamentet har fått från det gemensamma företaget har 23 nationella finansieringsmyndigheter delat med sig av information om sina revisionsstrategier, vilket motsvarar 95 procent av de totala bidrag som anslagits. Parlamentet välkomnar att revisionsrätten, för att komplettera informationen från det gemensamma företaget, får ytterligare information direkt från de nationella finansieringsmyndigheterna så att den ska kunna avge ett yttrande om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

7.  Europaparlamentet har från det gemensamma företaget fått veta att det gemensamma företaget har gjort framsteg med att genomföra den åtgärdsplan som syftar till att åtgärda bristerna enligt revisionsrättens uttalande med reservation. Parlamentet noterar att den säkerhet som erhölls av de nationella systemen bedömdes vara positiva för länder som står för 54 procent av det totala stödet, medan bedömningarna för andra länder är i en framskriden fas, vilket innebär att 84 procent av stödet kommer att ha bedömts. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att fortsätta bedömningen för att nå en bedömningsgrad på 100 procent av stödet.

8.  Europaparlamentet konstaterar att det anordnades en workshop om säkerhet, där företrädarna för revisionsrätten, kommissionen och kommissionens tjänst för internrevision, samt företrädare för de nationella finansieringsmyndigheter som är verksamma i det gemensamma företaget, deltog. Parlamentet noterar att denna workshop betonade krav i samband med europeiska program och möjliggjorde utbyte av information och bästa praxis med de nationella finansieringsmyndigheterna.

9.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget har utvecklat en ny metod för uppskattning av den kvarstående felprocenten, som liknar den metod som används av kommissionens enheter med ansvar för finansiering som förvaltas gemensamt. Parlamentet konstaterar att den första bedömningen av den kvarstående felprocenten, som baserades på 157 granskade transaktioner, uppgick till 0,73 procent, medan en uppdatering nyligen, som baserades på 331 transaktioner, visade på en felprocent på 0,66 procent, dvs. under väsentlighetsgränsen på 2 procent.

10.  Europaparlamentet har från det gemensamma företaget fått veta att medlemsstaternas bidrag låg under nivån på 1,8 gånger unionens bidrag, enligt vad som krävs i det gemensamma företagets stadga i syfte att respektera de begränsningar som fastställs i reglerna om statsstöd. Parlamentet noterar i synnerhet att det totala offentliga stödet för företag som deltar i stora pilotprojekt inte får överstiga 25 procent, medan det gemensamma företagets stadga föreskriver att ersättningsnivån ska vara samma för alla deltagare.

11.  Europaparlamentet medger att de lägre bidragen från medlemsstaterna kompenserades mer än väl med ökade bidrag från den privata sektorn, som stod för 65 procent av de totala kostnaderna och därmed hade en mycket stor hävstångseffekt för unionens finansiering.

12.  Europaparlamentet noterar att kommissionen kommer att genomföra en utvärdering för att bedöma Eniacs verksamhet fram till tidpunkten då det gemensamma teknikinitiativet Ecsel bildades, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 72/2008 om bildande av det gemensamma företaget Eniac, vilken ska beaktas i samband med ansvarsfriheten för budgetåret 2014.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

13.  Europaparlamentet har från det gemensamma företaget fått veta att verkställande direktörens och chefernas meritförteckningar och intresseförklaringar, i enlighet med kravet i tjänsteföreskrifterna och genomförandereglerna, samlades in och offentliggjordes på det gemensamma företagets webbplats. Parlamentet noterar att det har inrättats en övergripande databas som regelbundet uppdateras och som omfattar all tillgänglig information om intressekonflikter samt de åtgärder som vidtagits.

Övervakning och rapportering av forskningsresultat

14.  Europaparlamentet påminner om att det enligt beslutet om sjunde ramprogrammet för forskning(19) ska införas ett system för övervakning och rapportering som inbegriper skydd, spridning och överföring av forskningsresultat. Parlamentet har från det gemensamma företaget fått veta att 211,5 publikationer och 16,6 patent per 10 000 000 EUR i unionsstöd visar på en hög produktivitet för dess forskningsresultat och att detta uppfyller alla krav hittills från samordnarna för sjunde ramprogrammet för forskning.

(1) EUT C 452, 16.12.2014, s. 26.
(2)EUT C 452, 16.12.2014, s. 27.
(3)EUT L 255, 30.9.2015, s. 424.
(4) EUT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) EUT L 30, 4.2.2008, s. 21.
(7) EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.
(8) EUT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.
(10) EUT C 452, 16.12.2014, s. 26.
(11) EUT C 452, 16.12.2014, s. 27.
(12) EUT L 255, 30.9.2015, s. 424.
(13) EUT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(14) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(15) EUT L 30, 4.2.2008, s. 21.
(16) EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.
(17) EUT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(18) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.
(19) Artikel 7 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 6).


Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska rådet och rådet
PDF 258kWORD 306k
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 27 oktober 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2014/2079(DEC))
P8_TA(2015)0373A8-0269/2015

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2013, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen(4) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sitt beslut av den 29 april 2015(5) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2013, samt den åtföljande resolutionen,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(7), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0269/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar inte rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska rådets och rådets budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2014/2079(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0269/2015).

A.  Samtliga EU-institutioner bör vara öppna och skyldiga att för unionens medborgare redovisa för de medel de anförtros i sin egenskap av unionsinstitutioner.

B.  Europeiska rådet och rådet bör i egenskap av unionsinstitutioner vara demokratiskt ansvariga inför unionens medborgare eftersom de mottar medel från Europeiska unionens allmänna budget.

C.  Parlamentet är den enda av unionens institutioner som är direktvald, och parlamentet ansvarar för att bevilja ansvarsfrihet när det gäller genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget.

1.  Europaparlamentet betonar parlamentets roll i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) avseende ansvarsfrihet för budgeten.

2.  Europaparlamentet påpekar att i enlighet med artikel 335 i EUF-fördraget ska unionen ”i frågor som rör en viss institutions funktion företrädas av den institutionen i enlighet med dess administrativa självständighet”. Detta innebär, med beaktande av artikel 55 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (budgetförordningen), att institutionerna har ett individuellt ansvar för genomförandet av sina budgetar.

3.  Europaparlamentet understryker den roll som parlamentet och andra institutioner spelar i förbindelse med förfarandet för att bevilja ansvarsfrihet, som regleras av bestämmelserna i budgetförordningen, särskilt artiklarna 164, 165 och 166.

4.  Europaparlamentet konstaterar att i enlighet med artikel 94 i sin arbetsordning ska ”bestämmelserna angående förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen vad gäller genomförandet av budgeten [...] på motsvarande sätt gälla för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för följande: [...] De personer som är ansvariga för genomförandet av budgetarna för Europeiska unionens övriga institutioner och organ, exempelvis rådet (i fråga om rådets verkställande verksamhet) [...]”.

5.  Europaparlamentet beklagar att rådet inte gav någon förklaring till den ökande andelen underutnyttjade medel och överföringar av åtaganden i sin budget för 2013.

Olösta frågor

6.  Europaparlamentet påminner rådet om parlamentets begäran om framstegsrapporter för fastighetsprojekt och en detaljerad fördelning av kostnaderna fram till dags dato.

7.  Europaparlamentet uppmanar bestämt rådet att tillhandahålla en detaljerad skriftlig redovisning av de anslag som sammanlagt använts för förvärvet av Résidence Palace-byggnaden, de budgetposter varifrån dessa anslag tagits, de betalningar som hittills har gjorts och de betalningar som återstår att göra.

8.  Europaparlamentet uppmanar på nytt rådet att ge information om moderniseringen av förvaltningen vid rådet, särskilt om de konkreta åtgärderna för genomförande av denna process och den förväntade effekterna på rådets budget.

9.  Europaparlamentet beklagar de ständigt återkommande svårigheter som man hittills stött på i samband med ansvarsfrihetsförfarandena och som orsakats av rådets bristande samarbetsvilja. Parlamentet påpekar att det inte beviljade rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för budgetåren 2009, 2010, 2011 och 2012 av de skäl som anges i parlamentets resolutioner av den 10 maj 2011(8), den 25 oktober 2011(9), den 10 maj 2012(10), den 23 oktober 2012(11), den 17 april 2013(12), den 9 oktober 2013(13), den 3 april 2014(14) och den 23 oktober 2014(15), och att det sköt upp beslutet att bevilja rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för budgetåret 2013 av de skäl som anges i parlamentets resolution av den 29 april 2015(16).

10.  Europaparlamentet upprepar att en effektiv budgetkontroll kräver samarbete mellan parlamentet och rådet, vilket parlamentet betonade i sin resolution av den 29 april 2015. Parlamentet bekräftar att man inte kan fatta ett välgrundat beslut om beviljande av ansvarsfrihet.

11.  Europaparlamentet påminner rådet om kommissionens synpunkt i dess skrivelse av den 23 januari 2014 att samtliga institutioner omfattas av förfarandet för uppföljning efter de iakttagelser som parlamentet gjort inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandet och att samtliga institutioner bör samarbeta för att trygga ett smidigt ansvarsfrihetsförfarande.

12.  Europaparlamentet noterar att kommissionen i ovannämnda skrivelse även slår fast att den inte kommer att kontrollera andra institutioners budgetgenomförande och att ett besvararande av frågor adresserade till en annan institution skulle inkräkta på denna institutions autonomi att genomföra sitt eget avsnitt av budgeten.

13.  Europaparlamentet beklagar att rådet fortfarande inte har svarat på parlamentets frågor. Parlamentet påminner om slutsatserna från parlamentets seminarium om parlamentets rätt att bevilja rådet ansvarsfrihet, som hölls den 27 september 2012, där rättsliga och akademiska experter var eniga om parlamentets rätt till information. Parlamentet hänvisar i detta avseende till tredje stycket i artikel 15.3 i EUF-fördraget, enligt vilken varje institution, organ eller byrå ska säkerställa öppenhet i sitt arbete.

14.  Europaparlamentet betonar att rådets utgifter måste granskas på samma sätt som övriga institutioners utgifter och att huvudinslagen i en sådan granskning har fastställts i parlamentets ansvarsfrihetsresolutioner undre de senaste åren.

15.  Europaparlamentet betonar parlamentets befogenhet att bevilja ansvarsfrihet enligt artiklarna 316, 317 och 319 i EUF-fördraget i enlighet med den tolkning och praxis som för närvarande gäller, dvs. att bevilja ansvarsfrihet separat för varje budgetpost i syfte att säkra transparensen och den demokratiska redovisningsskyldigheten gentemot EU:s skattebetalare.

16.  Europaparlamentet anser att rådets underlåtenhet att lägga fram de begärda handlingarna för parlamentet i första hand undergräver unionsmedborgarnas rätt till information och insyn och utgör ett oroande tecken på vissa odemokratiska förhållanden i unionens institutioner.

17.  Europaparlamentet anser att man måste överväga olika möjligheter att uppdatera de bestämmelser om beviljande av ansvarsfrihet som fastställs i EUF-fördraget.

18.  Europaparlamentet anser att ett tillfredsställande samarbete mellan parlamentet, Europeiska rådet och rådet genom en öppen och formell dialog kan vara en positiv signal att sända ut till unionens medborgare.

(1) EUT L 66, 8.3.2013.
(2) EUT C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) EUT C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) EUT L 255, 30.9.2015, s. 21.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) EUT L 250, 27.9.2011, s. 25.
(9) EUT L 313, 26.11.2011, s. 13.
(10) EUT L 286, 17.10.2012, s. 23.
(11) EUT L 350, 20.12.2012, s. 71.
(12) EUT L 308, 16.11.2013, s. 22.
(13) EUT L 328, 7.12.2013, s. 97.
(14) EUT L 266, 5.9.2014, s. 26.
(15) EUT L 334, 21.11.2014, s. 95.
(16) EUT L 255, 30.9.2015, s. 22.


Ebolakrisen: långsiktiga lärdomar
PDF 204kWORD 324k
Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 2015 om ebolakrisen: långsiktiga lärdomar och hur hälso- och sjukvårdssystemen i utvecklingsländer kan stärkas för att förebygga framtida kriser (2014/2204(INI))
P8_TA(2015)0374A8-0281/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2177(2014) av den 18 september 2014 om fred och säkerhet i Afrika,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 69/1 av den 19 september 2014 om åtgärder för att begränsa och bekämpa den senaste ebolaepidemin i Västafrika,

–  med beaktande av beslutet från FN:s generalsekreterare, Ban Ki-Moon, om inrättande av FN:s första katastrofinsats på hälsområdet någonsin, UN Mission for Ebola Emergency Response (UNMEER), efter antagandet av generalförsamlingens resolution 69/1 och säkerhetsrådets resolution 2177(2014) om ebolaepidemin,

–  med beaktande av Världshälsoorganisationens (WHO) internationella hälsoreglemente från 2005 (IHR) (WA 32.1),

–  med beaktande av rekommendationerna från WHO:s samråd om zoonoser den 5 maj 2004,

–  med beaktande av WHO:s uttalande av den 8 augusti 2014, enligt vilket ebolaepidemin i Västafrika bedöms som ett internationellt hot mot människors hälsa,

–  med beaktande av WHO:s färdplan för insatser mot ebola från den 28 augusti 2014 och uppdateringarna av denna,

–  med beaktande av rapporten från WHO:s generaldirektör till verkställande rådet vid dess extra sammanträde om ebola den 25 januari 2015 i Genève,

–  med beaktande av WHO:s uttalande den 9 maj 2015 om slutet på ebolaepidemin,

–  med beaktande av vägledningen för immuniseringsprogram i den afrikanska regionen i samband med ebola, utgiven av WHO,

–  med beaktande av uttalandet efter Världsbanksgruppens och IMF:s vårmöte 2015 i Washington DC den 17–19 april 2015,

–  med beaktande av den internationella konferensen Ebola: from emergency to recovery som hölls i Bryssel den 3 mars 2015,

–  med beaktande av det stöduppdrag i kampen mot ebola i Västafrika (ASEOWA) som Afrikanska unionen (AU) beslutade om den 21 augusti 2014,

–  med beaktande av förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020),

–  med beaktande av kommissionens meddelande COM(2010)0128 tillsammans med SEC(2010)0380, 0381 och 0382 EU:s roll i det globala hälsoarbetet,

–  med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 24 oktober 2014,

–  med beaktande av rådets slutsatser om EU:s roll i det globala hälsoarbetet från det 3011:e mötet i rådet (utrikes frågor) den 10 maj 2010 i Bryssel,

–  med beaktande av slutsatserna från rådets (utrikes frågor) möten den 15 augusti, 20 oktober, 17 november och 12 december 2014 och den 16 mars 2015 om ebolakrisen i Västafrika,

–  med beaktande av Europiska rådets rapporter, utarbetade i november 2014 och mars 2015 av Christos Stylianides, kommissionsledamot och EU:s ebolasamordnare,

–  med beaktande av EU:s övergripande åtgärdsramar för ebolautbrottet i Västafrika, utarbetade av utrikestjänsten och kommissionen,

–  med beaktande av utvinningsindustrins initiativ för ökad öppenhet och av 2011 års rapport om initiativets framsteg i Sierra Leone, 2012 års rapport om initiativets framsteg i Liberia och 2012 års rapport om initiativets framsteg i Guinea,

–  med beaktande av det franska programmet RIPOST (nätverk av offentliga hälso- och sjukvårdsinstitut i Västafrika),

–  med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens resolution om ebolaepidemin, som antogs den 3 december 2014 i Strasbourg (Frankrike),

–  med beaktande av sin resolution av den 18 september 2014 om EU:s reaktion på utbrottet av ebola(1),

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utvecklingsutskottet och yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8–0281/2015), och av följande skäl:

A.  Hälso- och sjukvårdssystemen i Liberia, Sierra Leone och Guinea är mycket bristfälliga, och de tre länderna befann sig redan före epidemin i botten av FN:s utvecklingsprograms (UNDP) index för mänsklig utveckling – omkring 80 procent av invånarna lever i extrem fattigdom –, och högst i världen i fråga om antalet förtida dödsfall bland den vuxna befolkningen och antalet dödsfall bland barn under fem år, främst orsakade av behandlingsbara åkommor.

B.  Ebolakrisen är systemisk på lokal och regional nivå, men den utgör också en nationell och global utmaning.

C.  Omfattningen av katastrofen kan hänföras till flera faktorer, bland annat de drabbade ländernas politiska misslyckande med att slå larm, det internationella samfundets dåligt anpassade reaktion, de förödande effekterna för människor av stängda gränser och restriktioner, ineffektiva övervaknings- och förvarningsmekanismer, den långsamma och dåligt anpassade responsen när hjälp väl hade mobiliserats, den fullständiga bristen på ledarskap från WHO och avsaknaden av forskning om och utveckling av läkemedel, diagnostik och vaccin.

D.  Tre nya bekräftade fall av ebolaviruset registrerades veckan som slutar den 18 oktober 2015, alla i Guinea. Landet hade rapporterat noll fall för de tidigare två veckorna. Sierra Leone rapporterade noll fall för femte veckan i rad. WHO förklarade Liberia fritt från överföring av ebolavirus i befolkningen den 3 september 2015. Det finns 28512 bekräftade fall, inbegripet 11313 bekräftade döda.

E.  Det finns fortfarande för lite kunskap om ebolavirusets utbredning, överföring och mutationspotential. Utbredd förvirring och rådande missuppfattningar om orsakerna till och konsekvenserna av ebola ledde till att virusspridningen vann permanent insteg. Etnografisk forskning är viktig för att kunna förstå hur olika folkgrupper fungerar och hur man kan nå människor med olika kulturell bakgrund.

F.  Ebolaviruset har hittats i sädes- och tårvätska hos personer i återhämtningsfasen. Det finns enstaka uppenbara fall av sexuell överföring, vilket betyder att det är svårt att utrota viruset och fastställa en tidpunkt för när länder verkligen kan anses vara fria från ebola.

G.  I ett stort antal afrikanska länder har hälso- och sjukvårdssystemen och utbildningssystemen försämrats till följd av de strukturanpassningsprogram som IMF och Världsbanken har ålagt länderna och som har krävt budgetnedskärningar i den offentliga sektorn.

H.  Ebolaepidemin i Västafrika har visat att lokala och nationella hälso- och sjukvårdssystem i låginkomstländer inte har de resurser eller den återhämtningsförmåga som krävs för att kunna hantera ett utbrott av en infektionssjukdom som ebola. Att stärka globala hälso- och sjukvårdssystem har därför blivit en mycket viktig del av den globala styrningen på hälso- och sjukvårdsområdet.

I.  Vid hanteringen av ebolakrisen är det viktigt att beakta kultur och seder och bruk(2).

J.  Barn, tonårsflickor och unga kvinnor hör till de mest marginaliserade och utsatta människorna under en kris som denna, som utgör ett allvarligt hot mot kvinnors deltagande i ekonomisk verksamhet och som har ökat klyftan mellan könen inom utbildning. Föräldralösa barn riskerar att bli bortstötta och stigmatiserade.

K.  Ebolaepidemin i Västafrika är den största och mest komplexa epidemin i sjukdomens historia. WHO uppmärksammades för första gången på ebolautbrottet den 23 mars 2014, men det var inte förrän den 8 augusti 2014 som International Health Regulations Emergency Committee tillkännagav att ebola är ett internationellt hot mot människors hälsa. Före detta utbrott betraktades inte ebola som en stor folkhälsoutmaning.

L.  Nästan 500 vårdanställda har dött i ebola i Guinea, Liberia och Sierra Leone, länder som redan före ebolakrisen hade stor brist på sjukvårdspersonal. Sjukhusen och vårdpersonalen hade inte kapacitet att hantera andra sjukdomar, eftersom resurserna togs i anspråk för att bekämpa ebolaepidemin. Vårdinrättningar och vårdpersonal måste skyddas, så att sjukvård kan tillhandahållas kontinuerligt.

M.  Många överlevande patienter har blivit stigmatiserade såväl av sina släktingar som av samhället i övrigt. Denna situation drabbar främst barn som har förlorat en eller båda föräldrarna, och många av dessa barn har stötts bort att sina överlevande släktingar på grund av rädsla för smitta.

N.  Epidemiologi, offentlig hälso- och sjukvård och samhällsvetenskap måste integreras så att rätt lärdomar kan dras från ebolaepidemin.

O.  Under ebolakrisens första månader var det de humanitära icke-statliga organisationerna, framför allt Läkare utan gränser och Röda korset, som var de effektivaste, bäst informerade och mest erfarna aktörerna, och dessa spelade därmed en central roll i den inledande kampen mot viruset.

P.  Stängningen av skolor och tendensen att föräldralösa barn tar över ansvaret i hemmet riskerar att skapa en förlorad generation av barn som under långa perioder inte får någon formell utbildning.

Q.  De humanitära organisationerna har, med sin kompetens och odiskutabla samarbetsförmåga, bevisat att de i början av kriser kan ha större relevans och vara mer effektiva än de institutionella aktörerna.

R.  Ebolakrisen har tydliggjort ett annat fenomen, som Läkare utan gränser kallar ”krisen i krisen” och som innebär att människor som lider av andra sjukdomar än ebola inte törs uppsöka sjukhus av rädsla för att smittas av viruset.

S.  EU är, tillsammans med sina medlemsstater, den största givaren av utvecklingsstöd i världen, och har bidragit med mer än 1,39 miljarder euro till arbetet med att hejda utbrottet av ebolaviruset i Västafrika. Dessa pengar gör det möjligt för EU att förhandla med partnerländer och andra givare för att stödja utvecklingen av ett heltäckande nationellt hälso- och sjukvårdssystem som bygger på en samstämd, behovsbaserad strategi för alla.

T.  FN:s världslivsmedelsprogram har visat att det har en effektiv logistisk kapacitet som i framtiden kan komma till nytta även på beredskaps- och insatsområdet.

U.  Det är mycket viktigt att vårdpersonalens säkerhet garanteras om man ska kunna mobilisera vårdpersonal internationellt.

V.  Den 23 oktober 2014 utsåg Europeiska rådet kommissionsledamoten med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, till EU:s ebolasamordnare. Sedan den 12 november 2014 har han, tillsammans med kommissionsedamoten med ansvar för hälsa, Vytenis Andriukaitis, besökt de värst drabbade länderna.

W.  FN, WHO och kommissionen har infört förfaranden för att utvärdera hanteringen av epidemin.

X.  WHO erkände i ett uttalande i april 2015 att världen och WHO var dåligt förberedda för att kunna hantera en långvarig epidemi.

Y.  Den internationella styrningen av insatserna i samband med hälsokriser måste absolut förbättras.

Z.  Tillgång till läkemedel är en mycket viktig del av rätten till hälsa.

AA.  Två miljarder människor världen över saknar tillgång till de vaccin och behandlingar som de behöver för att leva ett hälsosamt liv.

AB.  Tillgången till läkemedel och till forsknings- och utvecklingsresultat på läkemedelsområdet måste i första hand utgå från behoven hos de som drabbats av viruset, oavsett om de lever i EU eller i utvecklingsländerna.

AC.  Initiativet för innovativa läkemedel är världens största offentlig-privata partnerskap på det livsvetenskapliga området, med en budget på 3,3 miljarder euro för perioden 2014–2024, av vilka 1,638 miljarder euro kommer från Horisont 2020.

AD.  Det trauma som ebolakrisen utgjorde har lett till att människor känner misstro mot hälso- och sjukvårdsinrättningar och att vårdpersonal känner rädsla inför att gå tillbaka till sitt arbete, och i krisens spår finns en stor utarmning och misstänksamhet. Grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster måste återinföras så fort som möjligt, och det är också viktigt att införa stabila och effektiva hälso- och sjukvårdssystem, inklusive ett ömsesidigt ansvar för risker, i alla utvecklingsländer, såväl som ordentlig utbildning av den lokala vårdpersonalen.

AE.  Ebolakrisen har släpat länderna i det drabbade området djupare ner i lågkonjunkturen, och som ett resultat kommer de tre värst drabbade ländernas BNP enligt Världsbanken att minska med 2 miljarder USD enbart under 2015.

AF.  De tre länderna har hos IMF och Världsbanken ansökt om en ”Marshallplan” motsvarande 7 500 miljoner euro för att få hjälp med att komma ur den ekonomiska krisen.

AG.  Några icke-statliga organisationer har uppmanat Världsbanken att tillhandahålla 1,7 miljarder dollar för att hjälpa länderna att genomföra varaktiga förbättringar av infrastrukturen för hälso- och sjukvård.

AH.  Det internationella samfundet måste förbli vaksamt, och målet är att lägga ebolakrisen bakom sig – ett stadium som har nåtts när det efter en lång period inte finns ett enda nytt smittfall.

AI.  God hygien är avgörande. De tre länderna har dock bristfälligt fungerande vatten- och sanitetssystem.

AJ.  Det finns farhågor för att man vid en ny epidemi kommer att se samma höga dödssiffror igen.

AK.  Vice ordföranden/den höga representanten Federica Mogherini, kommissionsledamoten med ansvar för humanitärt bistånd och EU:s ebolasamordnare, Christos Stylianides, kommissionsledamoten med ansvar för internationellt samarbete och utveckling, Neven Mimica, ledamöter av Europaparlamentet samt regeringarna och flera parlamentsledamöter i medlemsstaterna har upprepade gånger begärt en förstärkning av hälso- och sjukvårdsystemen.

AL.  Enligt elfte Europeiska utvecklingsfonden är en förstärkning av hälso- och sjukvårdssystemet och en förbättring av vatten- och sanitetstjänster prioriterade sektorer enbart för Guinea, inte för Liberia och Sierra Leone.

AM.  Kommissionens meddelande EU:s roll i det globala hälsoarbetet (COM(2010)0128) redogör för en heltäckande, holistisk, behovsbaserad global hälsostrategi som har medlemsstaternas stöd.

AN.  Det är inte alla länder som till fullo har genomfört IHR. IHR bör ses över mot bakgrund av de lärdomar som drogs från den senaste ebolaepidemin.

AO.  Det finns inte mycket kunskap om eventuellt farliga zoonoser. Livsmedels- och jordbruksmetoder, avskogning och handel med djur och djurprodukter har lett till nya föränderliga zoonotiska sjukdomar som fågelinfluensa, ebola och hiv.

AP.  WHO rekommenderar samordning mellan den offentliga hälso- och sjukvården och veterinärsektorn.

AQ.  En delegation från utvecklingsutskottet kommer att besöka Sierra Leone i november 2015.

1.  Europaparlamentet kritiserar den långsamma internationella reaktionen under de första månaderna. Parlamentet framhåller dock EU:s och medlemsstaternas respons och åtagande sedan mars 2014 för att bidra till att begränsa spridningen av ebolaviruset. Parlamentet noterar att EU och medlemsstaterna har ökat sitt engagemang på områdena för humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd, logistik och forskning för att bemöta krisen.

2.  Europaparlamentet välkomnar utvecklingen av ett nytt vaccin (på rekordtid), som den 23 mars 2015 hade visat sig vara 100 procent effektivt i Guinea, och begär att människorna i Liberia och Sierra Leone snabbt ska få tillgång till detta vaccin till ett pris som är överkomligt för alla.

3.  Europaparlamentet anser att vaksamheten inte ska sänkas vad gäller några nya fall av ebola, vars spridningssätt ännu är oklart.

4.  Europaparlamentet uppmanar alla berörda parter, särskilt regeringarna i utvecklingsländerna, EU-institutionerna och internationella organisationer, att dra lärdom av denna kris, inklusive av de negativa effekter som villkoren för IMF:s och Världsbankens strukturanpassningsstöd har på hälso- och sjukvårdssektorerna i utvecklingsländer, och att ta fram effektiva medel för att hantera internationella hälsokriser.

5.  Europaparlamentet noterar i detta sammanhang den reform som WHO:s direktör informerade om den 18 maj 2015, särskilt avseende inrättandet av ett nytt katastrofinsatsprogram och personalreserver över hela världen som snabbt kan sättas in på plats, samt upprättandet av en ny reservfond på 100 miljoner USD som ska användas för nödsituationer. Parlamentet välkomnar åtagandet att inom två år öka WHO:s budget med 10 procent till 4,5 miljarder USD.

6.  Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet att främja informations- och utbildningskampanjer i de berörda länderna. Parlamentet betonar hur viktigt det är med förebyggande och informationskampanjer för att hantera en kris, särskilt för att begränsa smittspridning och öka medvetenheten om riskbeteenden som bör undvikas. Parlamentet framhåller betydelsen av alternativa metoder för att sprida information.

7.  Europaparlamentet betonar starkt vikten av att motarbeta ökade spänningar mellan olika grupper till följd av ebolautbrottet, där mytbildning riskerar att skuldbelägga vissa folkgrupper för utbrottet av ebola.

8.  När katastrofhjälp inte längre behövs anser Europaparlamentet att EU:s långsiktiga insatser i första hand bör ske i form av utvecklingsstöd, som ska inkludera investeringar inom hälso- och sjukvården för att främja en bättre återhämtningsförmåga, särskilt när det gäller organisation och förvaltning av hälso- och sjukvårdssystem, hälsoövervakning och hälsoinformation, system för tillhandahållande av läkemedel, inhemska styrningssystem och statsbyggande, och därefter i form av det stöd som krävs för att ge ny fart åt de tre ländernas ekonomier.

9.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att dra lärdom av stigmatiseringsproblemet och utnyttja dessa erfarenheter i liknande humanitära kriser som kan komma att inträffa.

10.  Europaparlamentet påminner om hur viktigt det är med konfliktförebyggande, eftersom konflikter och instabila situationer har en mycket negativ effekt på hälso- och sjukvårdssystem.

11.  Europaparlamentet begär att en permanent europeisk snabbinsatsstyrka ska inrättas, som består av experter, stödpersonal i laboratorier, epidemiologer och en logistisk infrastruktur, inklusive mobila laboratorier, som mycket snabbt kan tas i bruk. Parlamentet framhåller särskilt det mervärde som EU skulle kunna tillföra när det gäller uppspårande av smittkällor vid land- och havsgränser, medan de amerikanska hälsovårdsmyndigheterna är utmärkta på uppspårande av smittkällor på flygplatser – ett exempel som EU skulle kunna följa och dra nytta av.

12.  Europaparlamentet uppmanar dessutom EU att stödja inrättandet av ett nätverk av övervakningsplatser i utvecklingsländer, så att man så snabbt som möjligt kan upptäcka eventuella nya fall av infektionssjukdomar som kan utvecklas till pandemier, i syfte att skapa ett övervakningsnätverk i dessa länder.

13.  Europaparlamentet anser att det behöver upprättas ett samarbete mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och utvecklingsländerna, särskilt länderna i Västafrika, å andra sidan, när det gäller utbildning av vårdpersonal.

14.  Europaparlamentet betonar att man måste förbättra skyddet av internationell vårdpersonal och systemen för snabb evakuering av dem.

15.  Europaparlamentet beklagar det faktum att tidigare justeringar, reformer och orättvisa utvecklingsstrategier har bidragit till ineffektiva hälso- och sjukvårdssystem. Parlamentet uppmanar enträget kommissionen att hjälpa de tre drabbade länderna att utveckla sina egna hälso- och sjukvårdssystem, så att deras grundläggande hälso- och sjukvårdsbehov kan tillgodoses och de kan bygga upp den infrastruktur som behövs för att alla medborgare ska få tillgång till offentlig hälso- och sjukvård. Parlamentet anser särskilt att en långsiktig uppbyggnad av ett hälso- och sjukvårdssystem med god återhämtningsförmåga bland annat kräver i) investeringar i grundläggande offentlig hälso- och sjukvård, ii) säkerställande av säker och kvalitativ vård genom större medel till utbildning och handledning av vårdpersonal och bra löner samt tillgång till säkra läkemedel, iii) involverande av lokala intressenter och samhällsgrupper i planeringen av krishantering och utveckling. Parlamentet uppmanar internationella givare att öka det offentliga utvecklingsbiståndet till dessa länder genom landsspecifika system, såsom budgetstöd. Parlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med partnerländer, WHO, Världsbanken och andra givare utforma samstämda behovsbaserade hälsoplaner och övervakningsförfaranden.

16.  Europaparlamentet framhåller att insatserna bör inriktas på de underliggande bristerna i kvinnors representation, tillgång till hälso- och sjukvård och tjänster samt försämrade försörjningsmöjligheter. Parlamentet betonar särskilt behovet av att erbjuda högkvalitativa grundläggande tjänster och hälso- och sjukvård, särskilt i fråga om mödravård och förlossnings- och gynekologtjänster.

17.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande EU:s roll i det globala hälsoarbetet (COM(2010)0128) och dess helhetsvision för heltäckande hälso- och sjukvårdssystem, dess horisontella synsätt och strävan efter allmänna sjukvårdssystem. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att se över detta meddelande mot bakgrund av nya insikter i samband med ebolakrisen, dock utan att slopa det heltäckande och horisontella synsättet, och att i rätt tid lägga fram och genomföra ett handlingsprogram.

18.  Europaparlamentet betonar i största allmänhet att utvecklingsländerna måste prioritera budgetmedel till att införa allmänna sociala trygghetssystem och allmänna hälso- och sjukvårdssystem som är stabila och har god återhämtningsförmåga, att skapa hållbar, välutrustad infrastruktur på hälso- och sjukvårdsområdet (framför allt laboratorier och vatten- och sanitetsanläggningar) i tillräckligt stor omfattning, samt erbjuda grundläggande tjänster och vård av hög kvalitet. Parlamentet betonar att antalet vårdanställda måste vara tillräckligt stort i förhållande till befolkningen, och uppmanar regeringarna i de drabbade länderna att säkerställa att vårdpersonal får lön och att pengar till hälso- och sjukvård når fram till befolkningen. Parlamentet tillstår dock att den pågående krisen inte kan lösas enbart av hälso- och sjukvårdssystemen, utan att det krävs en övergripande strategi som omfattar olika sektorer, såsom utbildning och fortbildning, sanitet, livsmedelssäkerhet och dricksvatten, för att åtgärda de kritiska bristerna i alla grundläggande tjänster. Parlamentet betonar samtidigt att utbildning som omfattar kulturella aspekter och övertygelser också är en mycket viktig del av återhämtningen.

19.  Europaparlamentet påpekar att investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn är en viktig drivkraft för ekonomisk utveckling och bidrar till att minska fattigdomen i utvecklingsländerna. Parlamentet välkomnar införandet av mål 3 Säkerställa friska levnadsår och främja välbefinnande för alla i alla åldrar i förslaget till framtida mål för hållbar utveckling.

20.  Europaparlamentet betonar att de långsiktiga kostnadsplaner som behövs för att bygga upp heltäckande hälso- och sjukvårdssystem med god återhämtningsförmåga dessutom måste omfatta ett tillräckligt stort antal utbildade vårdanställda, tillgång till tillräckliga medicinska förnödenheter samt kraftfulla hälsoinformationssystem.

21.  Europaparlamentet begär att forskningsinfrastrukturen ska kompletteras med ett nytt regionalt offentligt forskningscentrum för infektionssjukdomar i Västafrika, och att ett samarbete mellan universitet inleds, med deltagande av EU och dess medlemsstater.

22.  Europaparlamentet understryker att man måste ta itu med sociala ojämlikheter för att kunna bygga upp ett varaktigt allmänt hälso- och sjukvårdssystem med god återhämtningsförmåga. Parlamentet stöder i detta syfte införandet av ett offentligt finansierat gratis offentligt hälso- och sjukvårdssystem, och uppmanar med kraft kommissionen att tillsammans med partnerländer och andra givare snarast lägga fram ett program för införande av ett allmänt hälso- och sjukvårdssystem som garanterar ett ömsesidigt ansvar för risker på hälso- och sjukvårdsområdet.

23.  Europaparlamentet uppmanar alla länder att engagera sig för ett allmänt hälso- och sjukvårdssystem och utarbeta en plan som kartlägger nationella resurser och eventuell internationell finansiering för att uppnå detta mål. Parlamentet stöder målet att öka budgeten för hälso- och sjukvård i alla länder till den erkända miniminivån på 86 USD per person för grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster.

24.  Europaparlamentet välkomnar den internationella högnivåkonferensen om ebola som hölls den 3 mars 2015 av EU och de viktigaste partnerna i syfte att utrota ebola, men också för att bedöma hur de drabbade länderna har påverkats, så att man kan se till att utvecklingsbiståndet bygger vidare på humanitära insatser.

25.  Europaparlamentet stöder idén om en ”Marshallplan” för att åter få fart på dessa länders ekonomier. Parlamentet föreslår tekniskt bistånd till ländernas administrationer för att öka deras kapacitet och säkerställa att pengarna når fram till folket och inte försvinner till följd av korruption eller andra skäl.

26.  Europaparlamentet välkomnar internationella insatser för att lätta på skuldbördan för de länder som drabbats av ebolaviruset.

27.  Europaparlamentet anser att EU:s partnerskap med krisområdet endast kommer att kunna fungera effektivt om Liberia, Guinea och Sierra Leone kan ta ansvar för sin egen utveckling så snart som möjligt.

28.  Europaparlamentet anser att elfte Europeiska utvecklingsfondens programplanering bör ses över för att säkerställa att investeringar i hälso- och sjukvård och god samhällsstyrning prioriteras för alla länder med skör offentlig infrastruktur. Parlamentet är oroat över att hälso- och sjukvård, vatten och sanitet inte är prioriterade sektorer i de nationella vägledande programmen för Liberia och Sierra Leone. Parlamentet uppmanar kommissionen att införa mekanismer för att övervaka bistånd mer noggrant.

29.  Europaparlamentet anser att man vid halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen inte längre kan ignorera den risk som en strukturell underfinansiering av EU:s humanitära bistånd innebär.

30.  Europaparlamentet välkomnar varmt insatserna från humanitära biståndsarbetare och vårdpersonal på plats, som med fara för sina egna liv arbetade för att hålla tillbaka denna stora hälsokris.

31.  Europaparlamentet gratulerar FN:s Mission for Ebola Emergency Response (UNMEER), partnerorganisationer och icke-statliga humanitära organisationer, såsom Läkare utan gränser, Internationella rödakors- och halvmånefederationen och Emergency, för det fältarbete de har utfört, och välkomnar deras stora insats och hjälp med att kontrollera detta utbrott. Parlamentet beklagar det olämpliga bemötande som en del medicinsk och annan personal som deltagit i kampen mot ebolautbrottet fick när de återvände från Afrika.

32.  Europaparlamentet anser att tillgången till läkemedel av princip inte längre ska vara avhängig av patienters köpkraft utan måste tillgodose sjuka människors behov, samt att det inte får vara marknaden som på egen hand bestämmer vilka läkemedel som ska tillverkas.

33.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att respektera EU:s princip om en konsekvent politik för utveckling, som fastställs i artikel 208 i EUF-fördraget, genom att främja rättvis och jämlik internationell handel, medicinsk forskning och innovationsstrategier som främjar och underlättar allmän tillgång till läkemedel.

34.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka alternativ till patentmonopol när det gäller framtagandet av läkemedel och vaccin som tillverkas av offentlig-privata partnerskap, såsom initiativet för innovativa läkemedel, som kan säkerställa att patienter får tillgång till behandlingar, att hälso- och sjukvårdsbudgetar är hållbara och att man på ett effektivt sätt kan reagera på kriser såsom den som orsakades av ebolaviruset, eller liknande hot.

35.  Europaparlamentet påminner om att man måste öka den globala epidemiologiska forskningskapaciteten, utveckla snabbtester och garantera tillgången till vaccin. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang att stora delar av EU:s forskningsmedel har utnyttjats för att bekämpa ebolaviruset, inklusive genom initiativet för innovativa läkemedel, Horisont 2020-programmet och programmet för partnerskapet mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning (EDCTP). Parlamentet understryker att även om vaccin är välkomna så är de troligtvis inte lämpade för att utrota ebola, eftersom viruset muterar. Parlamentet betonar därför att man i finansieringen måste prioritera en stärkning av allmänna hälso- och sjukvårdssystem, hygien, begränsning av smitta, tillförlitliga snabbtester i tropiska miljöer och läkemedel som inriktas på viruset och dess symptom.

36.  Europaparlamentet uppmanar med kraft alla berörda parter att främja spridning av kunskaper på hälsoområdet till allmänheten genom att fokusera på frågan om traditionella seder som är oförenliga med arbetet för att förhindra att sjukdomen sprids bland befolkningen.

37.  Europaparlamentet betonar att EU bör främja effektiv och rättvis finansiering av forskning som främjar alla människors hälsa och säkerställer att innovationer och ingripanden leder till tillgängliga lösningar till ett rimligt pris. Parlamentet upprepar i synnerhet att modeller där kostnaderna för forskning och utveckling frikopplas från läkemedelspriserna bör undersökas, inklusive möjligheter till tekniköverföring till utvecklingsländer.

38.  Europaparlamentet upprepar att man behöver investera i försummade sjukdomar. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att fortsätta diskussionerna om denna fråga och att ordna för ett omfattande samarbete mellan de offentliga och de privata sektorerna, under förutsättning att skyddsåtgärder vidtas för att förhindra att offentlig-privata partnerskap skadar sårbara människor på en oreglerad marknad. Detta samarbete bör syfta till att stärka nationella hälso- och sjukvårdssystem och främja att resultaten kommer den berörda befolkningen till godo. Parlamentet välkomnar att EU, för att bemöta det brådskande behovet av forskning om nya behandlingar, har tillhandahållit 138 miljoner euro för projekt för kliniska tester för nya vaccin och tester för snabb diagnos och behandling inom ramen för Horisont 2020 och initiativet för innovativa läkemedel. Parlamentet lovordar den europeiska läkemedelsindustrin, som också har utlovat stora resurser för att stödja forskningsinsatserna.

39.  Europaparlamentet understryker att ebola och andra epidemier utgör transnationella hot som kräver internationellt samarbete. Parlamentet uppmanar WHO att se över IHR för att införa ömsesidigt ansvar och ekonomiskt stöd, även för att ta itu med de bakomliggande orsakerna.

40.  Mot bakgrund av det knapphändiga genomförandet av IHR och bristerna i den epidemiologiska övervakningen välkomnar Europaparlamentet det franska programmet RIPOST (nätverk av offentliga hälso- och sjukvårdsinstitut i Västafrika).

41.  Europaparlamentet betonar att även om sjukdomsutbrottet börjar avta så finns viruset fortfarande kvar i könskörtlarna flera månader efter tillfrisknandet, och att sexuell rådgivning och familjeplanering därför måste göras tillgänglig som en del av åtgärderna i hälso- och sjukvårdssystemet och på utbildningsområdet.

42.  Europaparlamentet understryker att det verkar allt troligare att en livsmedelskris kommer att följa på epidemin, som har lamslagit småskaliga jordbruk. Medlemsstaterna, kommissionen och det internationella samfundet uppmanas att investera i långsiktig utveckling av småskaliga jordbruk för att undanröja riskerna för jordbrukshushåll och för Västafrikas framtida livsmedelssäkerhet.

43.  Europaparlamentet uppmanar det behöriga utskottet att, i nära samarbete med EU:s ebolasamordnare och efter parlamentets resa till Sierra Leone, övervaka de krishanteringsåtgärder som har vidtagits innan det lägger fram en slutgiltig utvärdering baserad på väldefinierade kriterier.

44.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, regeringarna och parlamenten i länderna i Afrikanska unionen, Förenta nationernas generalsekreterare och Världshälsoorganisationen.

(1) Antagna texter, P8_TA(2014)0026.
(2) Seder som exempelvis det traditionella förbudet mot att bränna döda kroppar.


Utsläppsmätningar i bilindustrin
PDF 265kWORD 319k
Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 2015 om utsläppsmätningar i bilindustrin (2015/2865(RSP))
P8_TA(2015)0375RC-B8-1075/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av frågan till kommissionen om utsläppsmätningar i bilindustrin (O‑000113/2015 – B8-0764/2015),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa(4),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 333/2014 av den 11 mars 2014 om ändring av förordning (EG) nr 443/2009 för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya personbilar(5),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 18 september 2015 utfärdade den amerikanska miljömyndigheten EPA och Kaliforniens luftkvalitetsnämnd (California Air Resources Board, CARB) ett meddelande om överträdelse av gällande bestämmelser om föroreningar till Volkswagen AG, Audi AG och Volkswagen Group of America (tillsammans kallade Volkswagen). Utredningen inleddes efter det att forskning om utsläpp av kväveoxider (NOx) från dieselfordon utförts av en icke-statlig organisation i samarbete med universitetsforskare, och resultaten av denna studie lämnats till EPA och CARB i maj 2014.

B.  Luftföroreningar orsakar årligen mer än 430 000 förtida dödsfall i EU och luftföroreningarnas hälsorelaterade konsekvenser beräknas kosta 940 miljarder euro per år. Kväveoxider är en stor luftförorenare som bland annat orsakar lungcancer, astma och många luftvägssjukdomar, liksom miljöförstöring såsom övergödning och försurning. Avgaserna från dieselfordon är en av de främsta källorna till kväveoxider i tätorter i Europa. Upp till en tredjedel av tätortsbefolkningen i EU utsätts fortsatt för nivåer som överskrider gränsvärdena eller de målvärden som fastställts av EU. Transportsektorn är fortfarande en av de sektorer som mest bidrar till dålig luftkvalitet i städer och till därmed sammanhängande hälsoproblem. För närvarande är det över tjugo EU-medlemsstater som inte lyckas efterleva EU:s luftkvalitetskrav, och orsaken är bland annat luftföroreningarna i städerna.

C.  Sedan 2012 har Världshälsoorganisationens internationella centrum för cancerforskning klassificerat avgaser från dieselmotorer som cancerframkallande och gått ut med råd om att exponeringen för den blandning av kemikalier som släpps ut från dessa motorer bör minskas runt om i världen, i och med att dieselpartiklar har ytterligare påverkan på hälsan.

D.  Bilindustrin är en av de viktigaste bidragande faktorerna till tillväxt och innovation, och den bidrar även till sysselsättning i ett betydande antal medlemsstater. Om inte beslutsamma åtgärder vidtas riskerar den aktuella skandalen att undergräva hela denna sektors rykte och konkurrenskraft.

E.  Underleverantörerna till bilindustrin utgörs i de allra flesta fall av små och medelstora företag som bidrar med 50 procent till näringsspecifik forskning och utveckling. Den ekonomiska styrkan i många regioner i Europa bygger på bilindustrin och underleverantörer till denna.

F.  Rättvis konkurrens, även mellan biltillverkare, innebär att kunden kan välja produkt med utgångspunkt i de övergripande och objektiva tekniska detaljer som tillhandahålls.

G.  EU har gjort flera ansträngningar för att komma till rätta med effekterna av den ekonomiska krisen i bilindustrin med hjälp av de verktyg som finns att tillgå för statligt stöd.

H.  I förordningen om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta fordon (förordning (EG) nr 715/2007 vars text parlamentet och rådet enades om i december 2006), som fastställer utsläppsstandarderna Euro 5 och Euro 6, åläggs tillverkarna att utrusta fordonen så att de ”vid normal användning” överensstämmer med utsläppskraven (artikel 5.1).

I.  I artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2007 förbjuds uttryckligen användning av manipulationsanordningar, som definieras som ”del av konstruktion vilken mäter temperatur, fordonshastighet, motorns varvtal, växel, insugningsundertryck eller andra parametrar i syfte att aktivera, modulera, fördröja eller inaktivera funktionen hos någon del i systemet för kontroll av utsläpp, och vilken försämrar effekten hos systemet för kontroll av utsläpp under förhållanden som rimligen kan förväntas vid normal användning av fordonet”. Medlemsstaterna har en skyldighet att driva igenom detta förbud. I förordningen uppmanas även kommissionen uttryckligen att införa tester, samt att anta åtgärder rörande användningen av manipulationsanordningar.

J.  Enligt direktiv 1999/44/EG om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier har konsumenterna rätt till en garantiperiod av minst två år från det att varan köptes, och säljaren ska till konsumenten leverera varor som är avtalsenliga. I fall av bristande avtalsenlighet ska konsumenten ha rätt att utan kostnad få varan reparerad eller utbytt, eller att få ett prisavdrag.

K.  Enligt direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter ska information om en varas huvudsakliga egenskaper tillhandahållas innan det ingås avtal i affärslokaler, avtal utanför fasta affärslokaler och distansavtal, och medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om effektiva, proportionella och avskräckande påföljder vid överträdelser av bestämmelserna i nämnda direktiv.

L.  Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder omfattar i synnerhet ett förbud mot varje affärsmetod som ”innebär, eller sannolikt kommer att innebära, avsevärd snedvridning av det ekonomiska beteendet i förhållande till produkten hos den genomsnittskonsument som affärsmetoden riktar sig till eller som nås av metoden”, och det föreskrivs att affärsmetoder som under alla omständigheter ska betraktas som otillbörliga ska inbegripa att ”påstå att en näringsidkare (inklusive dennes affärsmetoder) eller en produkt har godkänts, rekommenderats eller sanktionerats av ett offentligt eller privat organ när så inte är fallet eller påstå detta utan att villkoren för godkännandet, rekommendationen eller sanktioneringen iakttas”. Enligt samma direktiv ska medlemsstaterna fastställa effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner.

M.  Euro 5-gränsvärdet för utsläpp av kväveoxider från dieselfordon är 180 mg/km. Detta gränsvärde är tillämpligt på fordon som typgodkändes under perioden från den 1 september 2009 till den 1 september 2014 samt alla fordon som såldes under perioden från den 1 januari 2011 till den 1 september 2015. Motsvarande värde för Euro 6 är 80 mg/km. Detta värde är tillämpligt på nya fordonstyper sedan den 1 september 2014 samt alla fordon som sålts sedan den 1 september 2015. Fordon som uppfyller kraven för Euro 6 och som registrerats innan denna standard infördes som ett gränsvärde i lagstiftningen har i många medlemsstater kommit i åtnjutande av skattesänkningar. Resultat från oberoende tester bekräftar att utsläppen från fordonen vid normal användning avsevärt skiljer sig från de värden som krävs i de bägge standarderna.

N.  I en analys från Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum(6) 2011 drog man slutsatsen att kväveoxidutsläpp från dieselfordon som mätts med ombordsystem för utsläppsmätning (Pems) i betydande utsträckning överskrider Euro 3–5-standardernas respektive utsläppsgränser, med 2–4 gånger högre värden för genomsnittliga kväveoxidutsläpp under fullständiga testkörningar och med upp till 14 gånger högre värden under enskilda testavsnitt. I en annan rapport från det gemensamma forskningscentret(7) som offentliggjordes 2013 hänvisades det till slutsatser som säger att Euro 6-fordon till och med kan överskrida utsläppsgränserna för Euro 5-fordon. Enligt oberoende analyser som gjordes 2014 är kväveoxidutsläppen från testade dieselfordon vid körning på väg i genomsnitt ca sju gånger högre än de gränsvärden som fastställs av Euro 6-standarden.

O.  Volkswagen har medgett att företaget installerat manipulationsanordningar i minst 11 miljoner av de dieselfordon som de sålt världen över. Volkswagen har aviserat att man kommer att återkalla 8,5 miljoner dieselfordon i EU efter ett beslut av den tyska federala motortransportsmyndigheten.

P.  Denna dokumenterade skillnad i utsläppsvärdena kan bero både på bristerna i de testmetoder som för närvarande används i EU, vilka inte motsvarar normala körförhållanden, och på användningen av manipulationsanordningar. Att fordonsprovningsmetoderna är stabila och pålitliga är av avgörande betydelse för att man ska kunna uppnå målen om utsläppsbegränsning och därmed skydda folkhälsan och miljön i EU.

Q.  Genom artikel 14.3 i förordning (EG) nr 715/2007 åläggs kommissionen att se över de testcykler som används för utsläppsmätningar, och att anpassa dem om man märker att testerna inte längre är tillräckligt bra, så att de verkligen visar vilka utsläpp som sker vid verklig körning på väg. Någon sådan anpassning har ännu inte gjorts, men kommissionen håller på att förbereda antagandet av en ny testcykel baserad på mätning av utsläpp under faktiska körförhållanden.

R.  Provningarna av produktionsöverensstämmelse och överensstämmelse hos fordon i drift omfattas inte av gemensamma EU-standarder, trots att kommissionen har getts mandat att upprätta specifika krav för sådana förfaranden genom kommittéförfarandet. Följden är att kraven på produktionsöverensstämmelse och överstämmelse hos fordon i drift i allmänhet inte genomförs i tillräcklig utsträckning. Det finns inga krav på att lämna ut uppgifter till kommissionen, övriga medlemsstaters godkännandemyndigheter eller andra berörda parter gällande vare sig tester som tillämpats av de behöriga godkännandemyndigheterna eller resultaten av sådana tester.

S.  EU:s nuvarande system för typgodkännande medger inte att kommissionen eller andra medlemsstaters myndigheter drar in fordons typgodkännanden eller intyg om överensstämmelse, för att återkalla fordon eller avbryta utsläppande på marknaden av fordon som typgodkänts av en annan medlemsstat. I det rådande systemet finns ingen tillsyn av den provning som görs av de nationella godkännandemyndigheterna för att se till att alla myndigheter följer de gemensamma EU-bestämmelserna och inte gör sig skyldiga till otillbörlig konkurrens genom att sänka standarderna.

T.  Kommission arbetar med att se över ramen för typgodkännande. Detta är oerhört viktigt för att återställa konsumenternas förtroende för utsläpps- och bränsleförbrukningstest.

U.  De nuvarande systemen för begränsning av kväveoxidutsläpp från dieseldrivna personbilar bygger på tre huvudsakliga tekniker: inre ändringar av motorn i kombination med avgasåterföring, kväveoxidfällor och selektiv katalytisk reduktion. För att uppfylla gränsvärdena för Euro 6 är de flesta fordon utrustade med minst två av dessa tre tekniker. Alla dessa tekniker kan avaktiveras med hjälp av programvarubaserade manipulationsanordningar.

V.  Om fordon med inbyggda manipulationsanordningar ska uppfylla miljönormerna kommer detta att förutsätta att anordningen avlägsnas och att det görs ändringar i anordningarna för att begränsa utsläpp, samt, beroende på motortekniken, ingrepp i hårdvaran. Det är möjligt att förbättra prestandan hos de system för kontroll av utsläpp som redan är installerade i fordon genom borttagande av manipulationsanordningar, omprogrammering och omkalibrering.

W.  Avvikelserna mellan testresultaten och fordonsprestandan vid normal användning gäller inte bara kväveoxider, utan även andra föroreningar och koldioxid. Enligt oberoende undersökningar var avvikelsen mellan de officiella och faktiska koldioxidutsläppen från personbilar i Europa 40 procent 2014.

X.  EU:s övergång till det harmoniserade världsomfattande provningsförfarandet för lätta nyttofordon (WLTP) innebär att de mål för genomsnittliga koldioxidutsläpp från den befintliga fordonsparken som tillverkarna har att hålla sig till måste anpassas till det nya provningsförfarandet.

1.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt Volkswagens fusk och uppmanar eftertryckligen bolaget att ta fullt ansvar för sina handlingar och samarbeta fullt ut med myndigheterna i samband med utredningarna. Parlamentet beklagar att miljoner konsumenter har blivit svikna och missledda av falska uppgifter om utsläppen från deras fordon.

2.  Europaparlamentet anser i fall där oegentligheter kunnat fastställas att konsumenterna tydligt bör få veta vilka möjligheter till prövning de har och att prövningen bör ske snabbt, så att vederbörande inte lider ytterligare skada.

3.  Europaparlamentet anser det beklagligt att dessa utsläpp vållar förtida dödsfall samt skadar människors hälsa och miljön.

4.  Europaparlamentet anser det vara ytterst viktigt att kommissionen och medlemsstaterna snabbt återupprättar konsumenternas förtroende genom konkreta åtgärder och gör allt de kan för att stabilisera situationen. Parlamentet framhåller sin solidaritet med de anställda, och är bekymrat över konsekvenserna längs hela leverantörskedjan, särskilt för små och medelstora företag, som i dagsläget helt oförskyllt brottas med stora problem som orsakats av bedrägerier. Parlamentet betonar att de anställda inte bör vara de som i sista hand får betala kostnaderna för manipulationer av utsläppsmätningarna.

5.  Europaparlamentet betonar att tillverkarna, innan de överväger några uppsägningar, måste använda sina egna ekonomiska medel, däribland outdelade vinster, snarare än att göra aktieutdelningar för att täcka så mycket som möjligt av de kostnader som uppstått till följd av brotten mot gällande lag.

6.  Europaparlamentet är djupt oroat över att medlemsstaternas myndigheter och kommissionen agerat så sent, trots beläggen för att de utsläppsvärden som föreskrivs i unionslagstiftningen för fordon vid normal användning har överskridits på ett allvarligt och konsekvent sätt.

7.  Europaparlamentet påminner om att dieselbilar släpper ut mindre koldioxid per kilometer än likvärdiga bensindrivna bilar, och att de är viktiga för att tillverkarna ska kunna nå EU:s mål för 2021 för genomsnittliga koldioxidutsläpp från fordonsparken. Parlamentet påminner om att dieselbilar även framöver kommer att vara en väsentlig bidragande faktor till att målen för tiden efter 2021 uppnås, men betonar att tillverkarna måste tillämpa den rena teknik som finns att tillgå för att minska förekomsten av NOx, partiklar och andra förorenande ämnen.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att vara fullständigt öppna om vad de vet om dessa regelbrott och om vad de gjort för att åtgärda dem. Parlamentet begär en grundlig utredning av kommissionens och medlemsstaternas myndigheters roll och ansvar, mot bakgrund av bland annat de problem som påtalats i rapporten från kommissionens gemensamma forskningscentrum.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka genomförandet av EU:s strategi för ett hållbart och resurseffektivt transportsystem för vägfordon och andra transportmedel, så att man successivt överger det nuvarande systemet, som bygger på fossila bränslen, och i stället använder nya tekniker och energikällor såsom väte, elektricitet och tryckluft.

10.  Europaparlamentet välkomnar de utredningar som pågår i ett antal medlemsstater och andra länder världen över rörande manipulationer av resultaten från tester av utsläpp från fordon. Parlamentet ställer sig bakom kommissionens uppmaning till nationella tillsynsmyndigheter att fortsätta med de omfattande kontrollerna av ett stort antal olika fordonsmärken och fordonsmodeller. Kommissionen bör involveras i varje sådan utredning. Utredningarna bör genomföras på ett insynsvänligt och ändamålsenligt sätt, med vederbörligt beaktande av behovet av att hålla konsumenter som berörts direkt av någon typ av fastställd bristande överensstämmelse fullt informerade.

11.  Europaparlamentet yrkar på att kommissionen senast den 31 mars 2016 skriftligen ska rapportera tillbaka till parlamentet om utredningsresultaten.

12.  Europaparlamentet begär att medlemsstaternas myndigheter, då manipulationsanordningar upptäcks ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med situationen och tillämpa lämpliga sanktioner i enlighet med artikel 30 i direktiv 2007/46/EG och artikel 10 i förordning (EG) nr 715/2007.

13.  Europaparlamentet riktar uppmärksamhet på Girling-betänkandet (om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar) (A8-0249/2015), som antogs av dess miljöutskott den 15 juli 2015, och i synnerhet uppmaningen till kommissionen och medlemsstaterna att omedelbart slutföra arbetet med det förslag till en ny förordning om Euro 6-krav för utsläpp under faktiska körförhållanden (RDE) som för närvarande behandlas.

14.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att nu snabbt anta och tillämpa de nya provningsmetoderna med tester under faktiska körförhållanden, och att se till att bestämmelser om användning av dessa metoder träder i kraft. Parlamentet stöder det betänkande om minskning av förorenande utsläpp från vägfordon (Deß-betänkandet, A8-0270/2015) som antogs av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet den 23 september 2015, och i synnerhet utskottets begäran till kommissionen att ”införa ett test av utsläpp under faktiska körförhållanden för alla fordon som typgodkänns eller registreras från och med 2015 för att se till att systemen för kontroll av utsläpp är effektiva och gör det möjligt för fordonet att uppfylla bestämmelserna i denna förordning och dess genomförandebestämmelser, med en efterlevnadsfaktor som återspeglar endast de toleranser som kan komma i fråga vid förfarandet för utsläppsmätning som ska införas senast 2017.” Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen och medlemsstaterna att skyndsamt nå en överenskommelse om en ram avseende testcykeln på grundval av det som nämnts ovan.

15.  Europaparlamentet noterar att kommissionens nuvarande planer innebär att utsläppstesterna under faktiska körförhållanden endast skulle användas för kväveoxidutsläpp. Parlamentet begär att testerna under faktiska körförhållanden utan dröjsmål ska användas för alla förorenande utsläpp.

16.  Europaparlamentet beklagar djupt den brist på insyn som präglat överläggningarna om förslaget om ett test under faktiska körförhållanden inom ramen för kommittéförfarandet, och framför allt att inte kommissionen översänt informationen till parlamentet samtidigt som till medlemsstaternas företrädare. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram alla relevanta dokument för parlamentet på samma premisser som för medlemsstaterna och att framför allt offentliggöra de förberedande dokumenten som handlar om antagandet av det nya testet under faktiska körförhållanden och är avsedda för tekniska kommittén för motorfordon.

17.  Europaparlamentet betonar att EU:s nuvarande system för typgodkännande avsevärt måste stärkas, liksom att tillsynen på EU-nivå måste utvidgas, särskilt vad gäller systemet för marknadsövervakning, samordning och uppföljning av fordon som säljs i EU, befogenheten att kräva att medlemsstaterna inleder kontrollförfaranden på grundval av fastställda bevis samt förmågan att vidta lämpliga åtgärder om EU:s lagstiftning överträds.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omarbeta dagens system för typgodkännande för att garantera att den på ett oberoende sätt kan kontrollera och ompröva typgodkännanden och intyg som utfärdas av nationella behöriga myndigheter och för att säkerställa att likvärdiga villkor gäller i hela EU och att EU:s bestämmelser effektivt kan genomföras och brister i genomförandeåtgärder korrigeras, utan att den administrativa bördan ökas onödan.

19.  Europaparlamentet anser därför att man bör överväga att inrätta en övervakningsmyndighet på EU-nivå.

20.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att kommissionen och alla medlemsstaters behöriga myndigheter ges rätten att ompröva typgodkännanden och intyg om överensstämmelse för att begära återkallelse av fordon och att avbryta utsläppandet på marknaden av fordon där det finns bevis för att de inte överensstämmer med EU:s utsläppsgränsvärden enligt förordningen om Euro 5 och Euro 6 eller andra krav som föreskrivs inom ramen för systemet för typgodkännande av motorfordon.

21.  Europaparlamentet anser att man i samband med den kommande översynen av ramdirektivet om typgodkännande måste överväga att utvidga och specificera kraven för produktionsöverensstämmelse. På så sätt ska det säkerställas att ett tillräckligt stort och representativt urval av nya modeller, som slumpvis tas från produktionslinjer, årligen genomgår oberoende tester under faktiska körförhållanden för att kontrollera att de följer EU:s utsläppsgränser och koldioxidgränser. Parlamentet vill dessutom se att man gör bättre tester av fordon som redan är i drift genom ett förfarande som bygger på utsläpp under faktiska körförhållanden, för att kontrollera överensstämmelsen hos fordonen vid olika antal avverkade mil, i enlighet med kraven i förordningen. Parlamentet efterlyser en förbättrad övervakning på vägarna genom periodiska tekniska inspektioner för att identifiera och reparera fordon som inte uppfyller EU-lagstiftningen.

22.  Europaparlamentet uppmanar de nationella myndigheterna att tillämpa nolltolerans mot så kallad optimerad fordonsprovning, som i många fall inbegriper t.ex. övertryck i däck, avlägsnande av sidobackspeglar, övertejpande av mellanrum mellan karossdelar för att minska luftmotståndet, användning av särskilda motor- och växellådesmörjmedel som annars inte används i motorer, avlägsnande av tilläggsutrustning (t.ex. stereoanläggningar) och provning vid högsta tillåtna omgivningstemperatur. Genom att tillämpa sådana metoder accentueras skillnaden mellan laboratorieprovning och konsumentens egna erfarenheter under faktiska körförhållanden.

23.  Europaparlamentet betonar att konsumenterna måste kunna utöva sina rättigheter utan svårigheter, i enlighet med direktiven 1999/44/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, som är ansvarig för konkurrensen på EU:s inre marknad, att i samarbete med nationella tillsyns- och kontrollmyndigheter se till att likvärdiga konkurrensvillkor råder på marknaden.

25.  Europaparlamentet påminner om att EU:s bestämmelser om den inre marknadens funktionssätt noggrant och sin helhet måste införlivas i samtliga medlemsstater, och uppmanar marknadsövervakningsmyndigheterna på EU-nivå och i medlemsstaterna att ingående utreda alla påståenden om bedrägerier.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att den information som tillhandahålls konsumenterna enligt direktivet om märkning av bilar (1999/94/EG) är korrekt. Parlamentet anser att märkningen bör baseras på utsläppsvärden och bränsleeffektivitet vid körning under faktiska förhållanden.

27.  Europaparlamentet är oroat över skillnaden mellan koldioxidutsläppsvärdena i officiella testresultat och de utsläppsvärden som registrerats av förarna vid verklig körning. Parlamentet efterlyser därför en skyndsam överenskommelse om att målen för genomsnittliga koldioxidutsläpp från fordonsparken ska avstämmas efter WLTP, i fråga om att de ska vara motsvarande strikt formulerade men utan att medge en oskälig flexibilitet inom ramen för det nuvarande provningsförfarandet, så att ambitionsnivån med avseende på målet för 2021 inte sänks.

28.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till vad som nu kommit fram när den utarbetar ny politik på området för hållbar transport. Kommissionen uppmanas att vidta ytterligare åtgärder för att stärka EU:s strategi för ett hållbart och resurseffektivt transportsystem för vägfordon och andra transportmedel, och parlamentet hänvisar till strategin i kommissionens vitbok från 2011 Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem, och betonar att den kan ge ett värdefullt bidrag för att verkligen minska de faktiska utsläppen från transporter och förbättra rörligheten i tätorterna. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att öka sina ansträngningar för att de åtgärder som föreslås i vitboken verkligen ska vidtas samt uppmanar medlemsstaterna att stödja detta.

29.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 171, 29.6.2007, s. 1.
(2) EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.
(3) EGT L 309, 27.11.2001, s. 22.
(4) EUT L 152, 11.6.2008, s. 1.
(5) EUT L 103, 5.4.2014, s. 15.
(6) Analysing on-road emissions of light-duty vehicles with Portable Emission Measurement Systems (PEMS), JRC 2011.
(7) A complementary emissions test for light-duty vehicles: Assessing the technical feasibility of candidate procedures, JRC 2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy