Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο
Οργανισμός της ΕΕ για την παροχή κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ) ***I
 Διαφάνεια συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων ***I
 Συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ
 Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας
 Ασφαλής χρήση των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS) στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας
 Νέες προκλήσεις και έννοιες για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη
 Ανάπτυξη δορυφορικής τεχνολογίας για να καταστούν εφικτά τα συστήματα παγκόσμιας παρακολούθησης πτήσεων

Οργανισμός της ΕΕ για την παροχή κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ) ***I
PDF 392kWORD 97k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ίδρυση οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ) και για την κατάργηση και την αντικατάσταση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου (COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD))
P8_TA(2015)0386A8-0048/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0465),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0110/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 29ης Ιουνίου 2015 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0048/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε μία εμπεριστατωμένη ανάλυση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η συνεργασία αυτή μπορεί να δημιουργήσει συνέργειες στο μέλλον·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 29 Οκτωβρίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ) και για την αντικατάσταση και κατάργηση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου

P8_TC1-COD(2014)0217


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2015/2219.)


Διαφάνεια συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων ***I
PDF 391kWORD 96k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την υποβολή εκθέσεων και τη διαφάνεια σε σχέση με τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (COM(2014)0040 – C7-0023/2014 – 2014/0017(COD))
P8_TA(2015)0387A8-0120/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0040),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0023/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Ιουλίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 29ης Ιουνίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0120/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Οκτωβρίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

P8_TC1-COD(2014)0017


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365.)

(1) ΕΕ C 451 της 16.12.2014, σ. 56.
(2) ΕΕ C 271 της 19.8.2014, σ. 87.


Συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ
PDF 527kWORD 134k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2015 σε συνέχεια του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ (2015/2635(RSP))
P8_TA(2015)0388B8-1092/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  λαμβάνοντας υπόψη το νομικό πλαίσιο που θεσπίζουν η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 και 21, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 42, 47, 48 και 52, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ειδικότερα τα άρθρα 6, 8, 9, 10 και 13, καθώς και την νομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων σχετικά με την ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή και την ελευθερία του λόγου,

–  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Μαρτίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων(1) (το ψήφισμα),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της 19ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην έρευνα της επιτροπής LIBE για την μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση των πολιτών της ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 21ης Απριλίου 2015, σχετικά με τη μαζική παρακολούθηση,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση των πολιτών της ΕΕ (O-000114/2015 – B8-0769/2015 και O-000115/2015 – B8-0770/2015),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του το Κοινοβούλιο καλούσε τις αρχές των ΗΠΑ και τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν τις γενικευμένες δραστηριότητες μαζικής παρακολούθησης και τη μαζική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πολιτών, και καταδίκασε τις καταγγελθείσες ενέργειες των υπηρεσιών πληροφοριών που επηρέασαν σημαντικά την εμπιστοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα υπέδειξε την πιθανότητα ύπαρξης άλλων κινήτρων, όπως η πολιτική και οικονομική κατασκοπεία, δεδομένων των ικανοτήτων των αναφερόμενων προγραμμάτων μαζικής παρακολούθησης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα εισήγαγε ένα «ευρωπαϊκό ψηφιακό habeas corpus για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε μια ψηφιακή εποχή», το οποίο περιείχε οκτώ συγκεκριμένες δράσεις, και ζήτησε από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό έναν χρόνο αργότερα, με σκοπό να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο εφαρμόστηκαν οι συστάσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο εργασίας της 19ης Ιανουαρίου 2015 παρουσιάζει τις εξελίξεις που σημειώθηκαν έπειτα από την έγκριση του ψηφίσματος, ενώ συνεχιζόταν η ροή αποκαλύψεων σχετικά με εικαζόμενες δραστηριότητες μαζικής ηλεκτρονικής παρακολούθησης, καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εφαρμογή του προτεινόμενου «ευρωπαϊκού ψηφιακού habeas corpus» υποδεικνύοντας την περιορισμένη ανταπόκριση των θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων φορέων που κλήθηκαν να αναλάβουν δράση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του ζήτησε το Κοινοβούλιο από την Επιτροπή και από άλλα θεσμικά όργανα, οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς της ΕΕ να αναλάβουν δράση σχετικά με τις συστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 265 ΣΛΕΕ («παράλειψη»)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Wikileaks αποκάλυψε πρόσφατα την στοχευμένη παρακολούθηση των επικοινωνιών των τριών τελευταίων Γάλλων Προέδρων, καθώς και Γάλλων υπουργών και του Γάλλου πρέσβη στις ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, την τελευταία δεκαετία, η NSA προέβη σε μεγάλης κλίμακας στρατηγική και οικονομική κατασκοπεία με στόχο όλες τις δομές του γαλλικού κράτους, καθώς και των μεγαλύτερων γαλλικών εταιρειών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του ειδικού εισηγητή για την προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης αναφέρει ότι η κρυπτογράφηση και η ανωνυμία παρέχουν την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια που απαιτούνται για την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης στην ψηφιακή εποχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση αναφέρει επίσης ότι, αν εφαρμόζονται περιορισμοί στην κρυπτογράφηση και την ανωνυμία, πρέπει να περιορίζονται αυστηρά σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της νομιμότητας του σκοπού·

1.  επιδοκιμάζει τις έρευνες της γερμανικής ομοσπονδιακής βουλής, του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών και της Γερουσίας της Βραζιλίας, τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε άλλα εθνικά κοινοβούλια, και το έργο πολυάριθμων παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, τα οποία συνέβαλαν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση·

2.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να σταματήσουν οποιεσδήποτε ποινικές διώξεις σε βάρος του Edward Snowden, και να του χορηγήσουν καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς διεθνούς προστασίας και, εν συνεχεία, να αποτρέψουν την έκδοση ή την παράδοσή του από τρίτα μέρη, σε αναγνώριση του καθεστώτος του ως πληροφοριοδότη και υπερασπιστή των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3.  εκφράζει, ωστόσο, τη μεγάλη απογοήτευσή του για την έλλειψη προθυμίας και αίσθησης του επείγοντος που επιδεικνύουν γενικώς τα περισσότερα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όσον αφορά τη σοβαρή αντιμετώπιση των ζητημάτων και την εφαρμογή των συγκεκριμένων συστάσεων που αναφέρονται στο ψήφισμα, καθώς και για την έλλειψη διαλόγου με το Κοινοβούλιο και διαφάνειας προς αυτό·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για ορισμένες από τις πρόσφατες νομοθετικές πράξεις σε ορισμένα κράτη μέλη που επεκτείνουν τις δυνατότητες επιτήρησης των υπηρεσιών πληροφοριών, μεταξύ άλλων στην Γαλλία με το νέο νόμο περί συλλογή πληροφοριών που θέσπισε η Εθνοσυνέλευση στις 24 Ιουνίου 2015, πολλές διατάξεις του οποίου, κατά την Επιτροπή, εγείρει σημαντικά νομικά ζητήματα, στο Ηνωμένο Βασίλειο με την έγκριση του Νόμου περί Διατήρησης Δεδομένων και Αρμοδιοτήτων Διερεύνησης του 2014 και την επακόλουθη δικαστική απόφαση βάσει τη οποίας ορισμένα άρθρα του είναι παράνομα και μη εφαρμόσιμα, καθώς και στις Κάτω Χώρες με τις προτάσεις για νέα νομοθεσία χάριν επικαιροποίηση του Νόμου για τις Πληροφορίες και την Ασφάλεια του 2002· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα ισχύοντα και τα μελλοντικά νομικά πλαίσια και μηχανισμοί εποπτείας που διέπουν τις δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών είναι σύμφωνες με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το σύνολο τη σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης·

5.  εκφράζει ικανοποίηση για την έρευνα που ξεκίνησε το γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο για τη μαζική παρακολούθηση· εκφράζει έντονη ανησυχία για τις αποκαλύψεις σχετικά με τη μαζική παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών και της διαδικτυακής κίνησης εντός της Ένωσης από τη γερμανική υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού BND σε συνεργασία με την NSA· θεωρεί ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί παραβίαση της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 52 σύμφωνα με την οποία «μετά την παραλαβή του αιτήματος από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη παρέχουν αιτιολόγηση για τον τρόπο με τον οποίο το εσωτερικό τους δίκαιο διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης»·

7.  θεωρεί την έως τώρα αντίδραση της Επιτροπής προς το ψήφισμα εξαιρετικά ανεπαρκή δεδομένου του μεγέθους των αποκαλύψεων· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράση σχετικά με τις εκκλήσεις που διατυπώθηκαν στο ψήφισμα έως τον Δεκέμβριο του 2015 το αργότερο· επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ασκήσει προσφυγή εξαιτίας της παράλειψης ή να εγγράψει στο αποθεματικό ορισμένους πόρους του προϋπολογισμού που προορίζονται για την Επιτροπή έως ότου εφαρμοστούν καταλλήλως όλες οι συστάσεις·

8.  τονίζει τη σημασία της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 8ης Απριλίου 2014, η οποία κηρύσσει άκυρη την οδηγία 2006/24/EΚ για τη διατήρηση δεδομένων· υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο έκρινε ότι η παρέμβαση του οργάνου στο θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή πρέπει να περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο· επισημαίνει το γεγονός ότι η εν λόγω απόφαση παρουσιάζει μια καινοφανή πτυχή, στο μέτρο όπου το Δικαστήριο αναφέρεται ειδικά σε μια συγκεκριμένη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με το θέμα των «γενικών προγραμμάτων επιτήρησης» και έχει τώρα ενσωματώσει στην σχετική νομοθεσία της ΕΕ τις ίδιες αρχές που απορρέουν από την συγκεκριμένη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· τονίζει ότι θα πρέπει, συνεπώς, να αναμένεται ότι το Δικαστήριο θα εφαρμόσει στο μέλλον το ίδιο σκεπτικό κατά την αξιολόγηση της ισχύος, βάσει του Χάρτη, άλλων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ και των κρατών μελών στον ίδιο αυτόν τομέα των «γενικών προγραμμάτων επιτήρησης»·

Δέσμη για την προστασία των δεδομένων

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη των άτυπων διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με το σχέδιο Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων και την εκ μέρους του Συμβουλίου υιοθέτηση μιας γενικής προσέγγιση σχετικά με το σχέδιο οδηγίας για την προστασία των δεδομένων· επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την δέσμη μέτρων για την προστασία των δεδομένων εντός του 2015·

10.  υπενθυμίζει στο Συμβούλιο τη δέσμευση που έχει αναλάβει να σέβεται τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν προβαίνει σε τροποποιήσεις των προτάσεων της Επιτροπής· επαναλαμβάνει ιδίως ότι το επίπεδο προστασίας που παρέχεται δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από το επίπεδο που ορίστηκε στην οδηγία 95/46/ΕΚ·

11.  υπογραμμίζει ότι τόσο ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων όσο και η οδηγία για την προστασία των δεδομένων είναι απαραίτητα για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων και ως εκ τούτου, αμφότερα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια δέσμη μέτρων που πρέπει να εγκριθεί ταυτόχρονα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων στην ΕΕ παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας σε όλες τις περιστάσεις· υπογραμμίζει ότι ο σκοπός της ενίσχυσης των δικαιωμάτων και της προστασίας των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους πρέπει να επιτευχθεί με την έγκριση αυτής της οδηγίας·

Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ

12.  παρατηρεί ότι αφότου εγκρίθηκε το ψήφισμα, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με τι ΗΠΑ σχετικά με την συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διαβίβαση και επεξεργασία τους για σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας (εφεξής 'συμφωνία-πλαίσιο') και επικυρώθηκε το σχέδιο συμφωνίας·

13.  επιδοκιμάζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η διοίκηση των ΗΠΑ για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μέσω της συμφωνίας-πλαίσιο, ειδικότερα δε το γεγονός ότι ο νόμος του 2015 περί δικαστικής προσφυγής πέρασε με επιτυχία ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 20 Οκτωβρίου 2015, υπογραμμίζοντας τις ουσιαστικές και θετικές ενέργειες στις οποίες προέβησαν οι ΗΠΑ ώστε να ανταποκριθούν στις ανησυχίες της ΕΕ· φρονεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστούν τα ίδια δικαιώματα δικαστικής προσφυγής για τους πολίτες και τα φυσικά πρόσωπα της ΕΕ των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός της ΕΕ και μεταφέρονται στις ΗΠΑ χωρίς να γίνεται καμία διάκριση μεταξύ πολιτών της ΕΕ και των ΗΠΑ· ζητεί από τη Γερουσία των ΗΠΑ να εγκρίνει την εν λόγω νομοθεσία· υπογραμμίζει ότι μία από τις προϋποθέσεις για την υπογραφή και την σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η έγκριση του νόμου του 2015 περί δικαστικής προσφυγής στο Κογκρέσο·

Ασφαλής λιμένας

14.  υπενθυμίζει ότι το ψήφισμα ζητεί την άμεση αναστολή της απόφασης περί ασφαλούς λιμένα καθώς δεν παρέχει επαρκή προστασία για τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών της ΕΕ·

15.  υπενθυμίζει ότι οι διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται από την ΕΕ έχουν το προβάδισμα έναντι του παραγώγου δικαίου της ΕΕ και, ως εκ τούτου, τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η συμφωνία-πλαίσιο δεν περιορίζει τα υποκείμενα στα δεδομένα δικαιώματα και τις εγγυήσεις που ισχύουν για τη διαβίβαση δεδομένων σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αξιολογήσει λεπτομερώς και επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο η συμφωνία-πλαίσιο θα αλληλεπιδρά με και θα επηρεάζει το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, αντιστοίχως, της παρούσας απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων (95/46/ΕΚ) και της μελλοντικής οδηγίας και του κανονισμού για την προστασία δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση νομικής αξιολόγησης επί του θέματος προτού κινήσει την διαδικασία επικύρωσης·

16.  υπενθυμίζει ότι στις ανακοινώσεις της 27ης Νοεμβρίου 2013, η Επιτροπή απηύθυνε προς τις ΗΠΑ 13 συστάσεις σχετικά με τη λειτουργία του ασφαλούς λιμένα με σκοπό τη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, με την απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2015, το Δικαστήριο κηρύσσει άκυρη την απόφαση περί επάρκειας της Επιτροπής 2000/520/ΕΚ σχετικά με τον ασφαλή λιμένα των ΗΠΑ· τονίζει ότι η ως άνω απόφαση επιβεβαίωσε την πάγια θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την έλλειψη επαρκούς επιπέδου προστασίας του εν λόγω μέσου καλεί την Επιτροπή να λάβει επειγόντως τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στις ΗΠΑ υπόκειται σε αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας, ουσιαστικά ισοδύναμο με αυτό που διασφαλίζεται εντός της ΕΕ·

18.  επικρίνει το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει λάβει καμία επίσημη ανακοίνωση από την Επιτροπή σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εφαρμογή των 13 συστάσεων παρά την εξαγγελία της Επιτροπής ότι θα εξέδιδε ανακοίνωση έως το καλοκαίρι του 2014· υπογραμμίζει ότι, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακυρώσει την απόφαση 2000/520/ΕΚ, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να παράσχει η Επιτροπή πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις μέχρι στιγμής διαπραγματεύσεις και τον αντίκτυπο της απόφασης του ΔΕΕ όσον αφορά την συνέχιση των διαπραγματεύσεων που είχαν εξαγγελθεί· καλεί την Επιτροπή να προβληματιστεί αμέσως σχετικά με εναλλακτικές λύσεις για τον ασφαλή λιμένα και σχετικά με τις επιπτώσεις της αποφάσεως σχετικά με οποιαδήποτε άλλα μέσα για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ΗΠΑ, και να υποβάλει έκθεση επί του θέματος έως το τέλος του 2015·

19.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον νομικό αντίκτυπο και τις επιπτώσεις της απόφασης του Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 στην υπόθεση Schrems (C-362/14), όσον αφορά τις οποιεσδήποτε συμφωνίες με τρίτες χώρες που επιτρέπουν την μεταφορά των προσωπικών δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, όπως το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTP), οι συμφωνίες σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR), η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ και άλλα όργανα βάσει του δικαίου της ΕΕ που αφορούν τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων·

Δημοκρατική εποπτεία

20.  αν και σέβεται το γεγονός ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν πλήρη αρμοδιότητα για την εποπτεία των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών, καλεί όλα τα εθνικά κοινοβούλια που δεν το έχουν πράξει ακόμη να αξιολογήσουν διεξοδικά και να εγκαταστήσουν ουσιαστικούς μηχανισμούς εποπτείας των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με υπηρεσίες πληροφοριών και να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω εποπτικές επιτροπές/αρχές θα διαθέτουν επαρκείς πόρους, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και νομικά μέσα, καθώς και πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα, ώστε να είναι σε θέση να προβαίνουν σε αποτελεσματική και ανεξάρτητη εποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών και σε ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες ξένες υπηρεσίες πληροφοριών· εκφράζει εκ νέου την δέσμευσή του για στενή συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εφαρμογή αποτελεσματικών μηχανισμών εποπτείας, τούτο δε και μέσω ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και κοινών προτύπων·

21.  δηλώνει την πρόθεσή του να δώσει συνέχεια στη διάσκεψη για τη δημοκρατική εποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έλαβε χώρα στις 28 και 29 Μαΐου 2015, και να συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει για να διασφαλιστεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την εποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών σε στενό συντονισμό με τα εθνικά κοινοβούλια· επιδοκιμάζει τις κοινές τελικές παρατηρήσεις των συμπροέδρων της διάσκεψης, σύμφωνα με τις οποίες έχουν την πρόθεση να συγκαλέσουν διάσκεψη παρακολούθησης σε δύο έτη·

22.  φρονεί ότι πρέπει να υποστηριχθούν τα διαθέσιμα εργαλεία για τη συνεργασία των φορέων εποπτείας, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Φορέων Ελέγχου των Υπηρεσιών Πληροφοριών (ENNIR), και να αυξηθεί η χρήση τους, πιθανώς χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του συστήματος IPEX για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής και τις τεχνικές δυνατότητές του·

23.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για αναστολή του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTP)·

24.  τονίζει ότι χρειάζεται ένας κοινός ορισμός της «εθνικής ασφάλειας» για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του δικαίου· σημειώνει ότι η έλλειψη σαφούς ορισμού καθιστά δυνατές την αυθαιρεσία και την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου από τους εκτελεστικούς φορείς και τις υπηρεσίες πληροφοριών εντός της ΕΕ·

25.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εισαγάγουν διατάξεις λήξης ισχύος και επέκτασης στη νομοθεσία που επιτρέπει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων ή την παρακολούθηση των Ευρωπαίων πολιτών· τονίζει ότι οι διατάξεις του τύπου αυτού αποτελούν απαραίτητες διαφυλάξεις για να διασφαλιστεί ότι οι θεσμοί που είναι επεμβατικοί όσον αφορά την ιδιωτικότητα ελέγχονται τακτικά ως προς την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα σε μια δημοκρατική κοινωνία·

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης

26.  τονίζει ότι η υγιής σχέση μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ συνεχίζει να είναι ζωτικής σημασίας για αμφότερους τους εταίρους· σημειώνει ότι οι αποκαλύψεις σχετικά με την παρακολούθηση υπονόμευσαν τη στήριξη της συνεργασίας από την κοινή γνώμη και τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, ιδίως στο πλαίσιο της ανάγκης που υπάρχει αυτή τη στιγμή για συνεργασία σε πολλά γεωπολιτικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να βρουν μια αμοιβαίως αποδεκτή λύση, η οποία θα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα·

27.  επιδοκιμάζει τις πρόσφατες νομοθετικές και δικαστικές αποφάσεις που ελήφθησαν στις ΗΠΑ με σκοπό τον περιορισμό της παρακολούθησης από την NSA, όπως η έγκριση του «USA FREEDOM Act», χωρίς τροποποιήσεις ως αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού μεταξύ αμφοτέρων των δύο σωμάτων και παρατάξεων και η απόφαση του Second Circuit Court of Appeals σχετικά με το πρόγραμμα συλλογής τηλεφωνικών αρχείων της NSA· ωστόσο εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι οι αποφάσεις αυτές εστιάζονται κυρίως στους Αμερικανούς πολίτες ενώ η κατάσταση για τους Ευρωπαίους πολίτες παραμένει ως έχει·

28.  φρονεί ότι οποιαδήποτε απόφαση για χρήση της τεχνολογίας παρακολούθησης πρέπει να βασίζεται στη διεξοδική αξιολόγηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας· επιδοκιμάζει τα αποτελέσματα του ερευνητικού σχεδίου SURVEILLE, το οποίο παρέχει μια μέθοδο για την αξιολόγηση των τεχνολογιών παρακολούθησης που λαμβάνει υπόψη νομικές, ηθικές και τεχνολογικές παραμέτρους·

29.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων/αρχών, σε επίπεδο ΟΗΕ, σύμφωνα με το Διεθνές Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, ώστε να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους περιορισμούς όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων για σκοπούς εθνικής ασφάλειας·

30.  εκφράζει την πεποίθηση ότι μόνο αν θεσπιστούν αξιόπιστοι κανόνες σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι δυνατό να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός στον τομέα του εξοπλισμού παρακολούθησης·

Ιδιωτικές εταιρείες

31.  επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα ΤΠΕ για τη δημιουργία κρυπτογραφικών λύσεων ασφαλείας και υπηρεσιών Διαδικτύου που βελτιώνουν την ιδιωτικότητα· ενθαρρύνει τη συνεχή δημιουργία εύχρηστων ρυθμίσεων εφαρμογών, οι οποίες βοηθούν τους χρήστες να διαχειρίζονται το είδος των πληροφοριών που κοινοποιούν, καθώς και τους αποδέκτες και τον τρόπο κοινοποίησής τους· παρατηρεί ότι ορισμένες εταιρείες έχουν επίσης ανακοινώσει σχέδια τα οποία θα καταστήσουν εφικτή τη διατερματική κρυπτογράφηση ως απόκριση στις αποκαλύψεις περί μαζικής παρακολούθησης·

32.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας αριθ. 2000/31/ΕΚ, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να επιβάλλουν στους παρόχους υπηρεσιών, όταν παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς, αποθήκευσης και φιλοξενίας, γενική υποχρέωση να παρακολουθούν τις πληροφορίες που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που καταδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα· υπενθυμίζει, ιδίως, ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις αποφάσεις C-360/10 και C-70/10, απέρριψε τα μέτρα «ενεργού επιτήρησης» σχεδόν όλων των χρηστών των σχετικών υπηρεσιών (παρόχων πρόσβασης στο διαδίκτυο στη μία περίπτωση, κοινωνικό δίκτυο στην άλλη) και διευκρίνισε ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εντολή που απαιτεί γενική παρακολούθηση από τον πάροχο υπηρεσιών·

33.  επιδοκιμάζει τη δημοσίευση εκθέσεων διαφάνειας από τις εταιρείες ΤΠ και εταιρείες τηλεπικοινωνιών σχετικά με τα αιτήματα των κυβερνήσεων για δεδομένα χρηστών· καλεί τα κράτη μέλη να δημοσιεύσουν στατιστικές σχετικά με τις αιτήσεις τους σε ιδιωτικές εταιρείες για πληροφορίες σχετικά με ιδιωτικούς χρήστες·

Συμφωνία για την παρακολούθηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTP)

34.  εκφράζει απογοήτευση για το γεγονός ότι η Επιτροπή παρέβλεψε τη σαφή έκκληση του Κοινοβουλίου για αναστολή της συμφωνίας TFTP δεδομένου ότι δεν παρασχέθηκαν σαφείς πληροφορίες για να αποσαφηνιστεί αν θα υπήρχε πρόσβαση στα δεδομένα SWIFT εκτός της TFTP από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό της κυβέρνησης των ΗΠΑ· σκοπεύει να λάβει αυτό το γεγονός υπόψη όταν κληθεί να αποφασίσει αν θα δώσει την έγκρισή του σε μελλοντικές διεθνείς συμφωνίες·

Ανταλλαγή άλλων προσωπικών δεδομένων με τρίτες χώρες

35.  επισημαίνει τη θέση του ότι όλες οι συμφωνίες, οι μηχανισμοί και οι αποφάσεις περί επάρκειας όσον αφορά τις ανταλλαγές με τρίτες χώρες οι οποίες περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα χρήζουν αυστηρής παρακολούθησης και άμεσης επακόλουθης δράσης εκ μέρους της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των συνθηκών·

36.  επιδοκιμάζει την κοινή δήλωση της Ρίγα από την ΕΕ και τις ΗΠΑ, της 3ης Ιουνίου 2015, για την ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, με την οποία οι προσυπογράφοντες δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν την εφαρμογή της Συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή (MLAT), να ολοκληρώσουν την αναθεώρησή της όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία και να πραγματοποιήσουν συναντήσεις για να συζητήσουν αυτά τα θέματα με τις αρμόδιες εθνικές αρχές· υπογραμμίζει ότι οι MLAT συνιστούν το μέσο βάσει του οποίου οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα μπορούν να συνεργασθούν με τις αρχές τρίτων χωρών· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και την κυβέρνηση των ΗΠΑ να τηρήσουν τις προαναφερθείσες δεσμεύσεις ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα η αναθεώρηση της συμφωνίας MLAT μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ·

37.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο έως τα τέλη του 2015 σχετικά με τα κενά που εντοπίστηκαν στα διάφορα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τις διεθνείς μεταφορές δεδομένων όσον αφορά την πρόσβαση των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών πληροφοριών τρίτων χωρών, καθώς και σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπισή των εν λόγω κενών, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια της απαιτούμενης επαρκούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ που μεταφέρονται σε τρίτες χώρες·

Προστασία του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, και ενισχυμένη προστασία για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και τους δημοσιογράφους

38.  θεωρεί ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ συνεχίζουν να βρίσκονται σε κίνδυνο και ότι έχουν πραγματοποιηθεί ελάχιστες ενέργειες για να διασφαλιστεί η πλήρης προστασία τους σε περίπτωση μαζικής ηλεκτρονικής παρακολούθησης· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την περιορισμένη πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και των δημοσιογράφων·

39.  καταγγέλλει το γεγονός ότι πολλά προγράμματα μαζικής και μεγάλης κλίμακας παρακολούθησης δείχνουν να καθοδηγούνται από τα οικονομικά συμφέροντα εταιρειών που δημιουργούν και χρησιμοποιούν αυτά τα προγράμματα, όπως συνέβη με την ολοκλήρωση του στοχευμένου προγράμματος «Thinthread» της NSA και την αντικατάστασή του από το πρόγραμμα παρακολούθησης μεγάλης κλίμακας «Trailblazer», το οποίο ανατέθηκε στην SAIC το 2001·

40.  επαναλαμβάνει τη σοβαρή ανησυχία του όσον αφορά το έργο της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 32 της Σύμβασης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, της 23ης Νοεμβρίου 2001 (Σύμβαση Βουδαπέστης) για τη διασυνοριακή πρόσβαση σε αποθηκευμένα δεδομένα υπολογιστών, με την παροχή συναίνεσης ή σε περίπτωση που είναι δημοσιοποιημένα, και αντιτίθεται στη σύναψη πρόσθετου πρωτοκόλλου ή κατευθυντήριας γραμμής με στόχο τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της διάταξης πέραν του ισχύοντος καθεστώτος που καθιερώνει η Σύμβαση, που αποτελεί ήδη σημαντική εξαίρεση στην αρχή της εδαφικότητας, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη πρόσβαση εξ αποστάσεως, εκ μέρους αρχών επιβολής του νόμου, σε διακομιστές και υπολογιστές που βρίσκονται σε άλλες περιοχές δικαιοδοσίας χωρίς την προσφυγή σε συμφωνίες αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και άλλα μέσα δικαστικής συνεργασίας που έχουν θεσπιστεί προκειμένου να διασφαλίζουν τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων και της δέουσας διαδικασίας· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ έχει ασκήσει την αρμοδιότητά της στον τομέα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και συνεπώς πρέπει να επιδεικνύεται σεβασμός στα προνόμια τόσο της Επιτροπής όσο και του Κοινοβουλίου·

41.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν απάντησε στο αίτημα του Κοινοβουλίου να διεξαγάγει έρευνα για ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και καλεί την Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση επί αυτού του θέματος το αργότερο έως τα τέλη του 2016·

42.  επιδοκιμάζει το ψήφισμα που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 23 Ιουνίου 2015 σχετικά με τη «βελτίωση της προστασίας των μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος», και ιδίως το σημείο 9 σχετικά με τη σημασία της μαρτυρίας δημοσίου συμφέροντος για την εξασφάλιση του σεβασμού των νομικών ορίων που έχουν οριστεί στον τομέα της παρακολούθησης και το σημείο 10 μέσω του οποίου η ΕΕ καλείται να θεσπίσει νόμους για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που θα καλύπτουν και τους εργαζόμενους στον τομέα της εθνικής ασφάλειας ή των υπηρεσιών ασφαλείας, και των ιδιωτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο, αφετέρου δε να χορηγεί άσυλο, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που δέχονται απειλές εκδίκησης στις πατρίδες τους, με την προϋπόθεση ότι οι αποκαλύψεις τους πληρούν τα κριτήρια για χορήγηση προστασίας σύμφωνα με τις αρχές που έχουν διατυπωθεί από τη Συνέλευση·

43.  τονίζει το γεγονός ότι η μαζική παρακολούθηση υπονομεύει σοβαρά το επαγγελματικό απόρρητο των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, συμπεριλαμβανομένων των γιατρών, των δημοσιογράφων και των δικηγόρων· υπογραμμίζει ειδικότερα τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ να προστατεύονται από οποιαδήποτε επιτήρηση των εμπιστευτικών επικοινωνιών τους με τους δικηγόρους τους, επιτήρηση που παραβιάζει τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 6, 47 και 48, και την οδηγία 2013/48/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση σχετικά με την προστασία των εμπιστευτικών επικοινωνιών στα επαγγέλματα που διέπονται από επαγγελματικό απόρρητο, το αργότερο έως το τέλος του 2016·

44.  ζητεί από την Επιτροπή να προετοιμάσει κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση των μέσων για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων για σκοπούς πρόληψης, εντοπισμού, διερεύνησης και δίωξης ποινικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, προς τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων (Υποθέσεις C-293/12 και C-594/12) και της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τον ασφαλή λιμένα (Υπόθεση C-362/14)· επισημαίνει ιδίως τις σκέψεις 58 και 59 της απόφασης σχετικά με την διατήρηση δεδομένων και τις σκέψεις 93 και 94 της απόφασης σχετικά με τον ασφαλή λιμένα, οι οποίες απαιτούν σαφώς μια στοχευμένη προσέγγιση αντί για «πλήρη λήψη», όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων·

45.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η πλέον πρόσφατη νομολογία, και ειδικότερα η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8 Απριλίου 2014 σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων, καθορίζονται σαφώς ως νομική απαίτηση την απόδειξη της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας για τυχόν μέτρα που συνεπάγονται τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενδέχεται να θίγουν το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων· κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι συχνά, υπονομεύεται για πολιτικούς λόγους η συμμόρφωση με τις εν λόγω νομικές αρχές κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, στο πλαίσιο του θεματολογίου για την βελτίωση της νομοθεσίας, ότι όλες οι νομοθετικές πράξεις της ΕΕ είναι υψηλής ποιότητας, πληρούν όλες τις νομικές απαιτήσεις και την νομολογία, και είναι σύμφωνες με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· συνιστά όπως, στην εκτίμηση επιπτώσεων όλων των αρχών επιβολής του νόμου και των μέτρων ασφάλειας που αφορούν τη χρήση και συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβάνεται πάντοτε μια δοκιμή σκοπιμότητας και αναλογικότητας·

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανεξαρτησία των πληροφοριακών συστημάτων

46.  εκφράζει απογοήτευση για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν προέβη σε επαρκείς ενέργειες ώστε να δώσει συνέχεια στις λεπτομερείς συστάσεις που διατύπωσε στο ψήφισμά του με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας της τεχνολογίας πληροφορικής και της ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο στην επικράτεια της ΕΕ·

47.  επικροτεί τα βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα για την ενίσχυση της ασφάλειας της τεχνολογίας πληροφορικής του Κοινοβουλίου, όπως περιγράφονται στο σχέδιο δράσης της ΓΔ ITEC σχετικά με την ασφάλεια ΤΠΕ του ΕΚ· ζητεί να συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες και να εφαρμοστούν πλήρως και σύντομα οι συστάσεις που διατυπώνονται στο ψήφισμα· ζητεί μια ανανεωμένη προσέγγιση και, αν είναι απαραίτητο, την πραγματοποίηση νομοθετικών αλλαγών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια της τεχνολογίας πληροφορικής στα θεσμικά όργανα της ΕΕ· ζητεί τη συστηματική αντικατάσταση των ιδιόκτητων λογισμικών από ελέγξιμα και επαληθεύσιμα λογισμικά ανοικτού κώδικα σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, για την εισαγωγή ενός υποχρεωτικού κριτηρίου επιλογής «ανοικτής πηγής» σε όλες τις μελλοντικές διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων ΤΠΕ, καθώς και την ταχεία διάθεση εργαλείων κρυπτογράφησης·

48.  επαναλαμβάνει σθεναρά την έκκλησή του για ανάπτυξη, εντός του πλαισίου νέων πρωτοβουλιών όπως η ενιαία επιγραμμική αγορά, μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για μεγαλύτερη ανεξαρτησία της ΤΠ και την ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο, οι οποίες θα δώσουν ώθηση στον κλάδο ΤΠ της ΕΕ·

49.  δηλώνει την πρόθεσή του να υποβάλει περαιτέρω συστάσεις στον τομέα αυτό έπειτα από τη διάσκεψή του με θέμα «Προστασία της ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο με την ενίσχυση της ασφάλειας της ΤΠ και την αυτονομία της ΤΠ της ΕΕ» αξιοποιώντας τα πορίσματα της πρόσφατης μελέτης της STOA σχετικά με τη μαζική παρακολούθηση των χρηστών τεχνολογίας πληροφορικής·

Δημοκρατική και ουδέτερη διακυβέρνηση του Διαδικτύου

50.  επιδοκιμάζει τον στόχο της Επιτροπής να αναδείξει την ΕΕ σε παράγοντα αναφοράς για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου, καθώς και το όραμά της όσον αφορά το μοντέλο πολυσυμμετοχικής διακυβέρνησης του Διαδικτύου, το οποίο επανέλαβε κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πολυσυμμετοχικής διάσκεψης για το μέλλον της διακυβέρνησης του Διαδικτύου (NETMundial) που πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία τον Απρίλιο του 2014· αναμένει τα αποτελέσματα του διεθνούς έργου στον τομέα αυτόν, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου·

51.  προειδοποιεί για την προφανή υπονόμευση του θεμελιώδους δικαιώματος στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όταν κάθε πληροφορία σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά θεωρείται πιθανώς χρήσιμη για την καταπολέμηση μελλοντικών εγκληματικών ενεργειών, το οποίο οδηγεί αναγκαστικά σε μια νοοτροπία μαζικής παρακολούθησης, σύμφωνα με την οποία κάθε πολίτης αντιμετωπίζεται ως πιθανός ύποπτος και η οποία οδηγεί σε διάβρωση της κοινωνικής συνοχής και εμπιστοσύνης·

52.  δηλώνει την πρόθεσή του να λάβει υπόψη τα πορίσματα της ενδελεχούς έρευνας του Οργανισμού των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σχετικά με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της παρακολούθησης, και ιδιαίτερα στην υφιστάμενη νομική κατάσταση των πολιτών όσον αφορά τα διορθωτικά μέτρα που είναι διαθέσιμα σε αυτούς σε σχέση με τις πρακτικές αυτές·

Επόμενες ενέργειες

53.  ζητεί από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα αυτόν και τη συνέχεια που δίνεται στις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο ψήφισμα·

o
o   o

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0230.
(2) PE546.737v01-00.


Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας
PDF 401kWORD 88k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2015 επί συστάσεως του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (2015/2820(RSP))
P8_TA(2015)0389B8-1093/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου για την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (COM(2015)0462),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ετήσια επισκόπηση στον τομέα της ανάπτυξης 2015 (COM(2014)0902),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική, την υγεία και τους καταναλωτές (EPSCO) της 9ης Μαρτίου 2015 με τίτλο «Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2015 και Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση: πολιτική καθοδήγηση για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική»(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών(3),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 3/2015 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Πρόγραμμα της ΕΕ ‘Εγγυήσεις για τη νεολαία’: τα πρώτα βήματα έγιναν, ωστόσο διαφαίνονται κίνδυνοι στο επίπεδο της υλοποίησης»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινωνικής Πολιτικής (ESPN) με τίτλο «Ολοκληρωμένη στήριξη για τους μακροχρόνια ανέργους: μια μελέτη των εθνικών πολιτικών – 2015»,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς το Συμβούλιο σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (O-000121/2015 – B8-1102/2015),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των συνεπειών της, η μακροχρόνια ανεργία έχει διπλασιαστεί από το 2007 και αντιπροσωπεύει το ήμισυ της συνολικής ανεργίας, πλήττοντας περισσότερους από 12 εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι αποτελούν το 5% του ενεργού πληθυσμού της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 60% των μακροχρόνια ανέργων ήταν άνεργοι επί τουλάχιστον δύο συνεχή έτη το 2014·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας διαφέρει σημαντικά στα κράτη μέλη, κυμαινόμενο από 1,5% στην Αυστρία έως 19,5% στην Ελλάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας είναι η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Κροατία, η Ισπανία και η Ελλάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επιταχυνθεί η οικονομική ανάκαμψη, η οποία επί του παρόντος δεν παρέχει επαρκή ώθηση για να μειωθούν σημαντικά τα υψηλά ποσοστά της διαρθρωτικής ανεργίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη καταγραφή μεγάλου μέρους των μακροχρόνια ανέργων καθώς και οι μεθοδολογικές ανεπάρκειες στη συλλογή δεδομένων οδηγούν στην υποτίμηση της κατάσταση από τις επίσημες στατιστικές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια ανεργία οδηγεί συχνά σε φτώχεια, σε ανισότητες και σε κοινωνικό αποκλεισμό και πλήττει δυσανάλογα τα ευάλωτα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια ανεργία αποστασιοποιεί προοδευτικά τους ανθρώπους από την αγορά εργασίας λόγω της διάβρωσης των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών δικτύων και της απώλειας εργασιακού ρυθμού, και μπορεί να οδηγήσει σε ένα φαύλο κύκλο απομάκρυνσης από την κοινωνία, οικιακών εντάσεων και αισθημάτων αποξένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο το ένα πέμπτο των μακροχρόνια ανέργων αποθαρρύνεται και περνά στην αεργία λόγω των ανεπιτυχών προσπαθειών εύρεσης εργασίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της μακροχρόνιας ανεργίας είναι ιδιαίτερα σοβαρές στα άνεργα νοικοκυριά, οδηγώντας συχνά σε χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, αποστασιοποίηση από τον «χώρο της εργασίας», αυξημένα ψυχικά προβλήματα και προβλήματα υγείας, κοινωνικό αποκλεισμό και, στις χειρότερες περιπτώσεις, στην κληροδότηση της φτώχειας από τη μία γενιά στην επόμενη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περίοδοι μακροχρόνιας ανεργίας έχουν συχνά αρνητικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τις προοπτικές απασχόλησης, την πρόοδο της σταδιοδρομίας, τα εισοδηματικά προφίλ και τις συντάξεις («αρνητικός αντίκτυπος»)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια ανεργία έχει τεράστιο κοινωνικό κόστος λόγω της σπατάλης ικανοτήτων και των αυξημένων κοινωνικών δαπανών, πέραν του μη νομισματικού κόστους που προκύπτει από τον μεγάλο αριθμό ανθρώπων που χάνουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και δεν αξιοποιούν τις προσωπικές τους δυνατότητες, καθώς και από την απώλεια κοινωνικής συνοχής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συνεχιζόμενα υψηλά επίπεδα μακροχρόνιας ανεργίας θέτουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες για την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για απασχόληση του 75% της ηλικιακής ομάδας 20-64 ετών και μείωση κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ή κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση των δεξιοτήτων σε περίπτωση απώλειας της εργασίας, μαζί με την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων προκειμένου να καλυφθούν προληπτικά οι μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες, αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την αποφυγή και αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω σύσταση μοιάζει με την Εγγύηση για τη Νεολαία· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αντληθούν διδάγματα από τις πρώτες εμπειρίες εφαρμογής της Εγγύησης για τη Νεολαία·

1.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να προτείνει στο Συμβούλιο να εκδώσει σύσταση σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι αν είχε επιτευχθεί νωρίτερα η πρόταση και η συμφωνία στο Συμβούλιο, θα είχε αποτραπεί μέρος της μακροχρόνιας ανεργίας που καταγράφεται σήμερα· εκφράζει την ανησυχία ότι η σύσταση του Συμβουλίου ίσως να μην αρκεί για να αντιμετωπιστεί ταχέως η κατάσταση των μακροχρόνια ανέργων, και προτρέπει τα κράτη μέλη να ενεργήσουν αποτελεσματικά·

2.  υποστηρίζει τις τρεις βασικές συνιστώσες της πρότασης: (i) τη φιλόδοξη αναβάθμιση της καταγραφής των μακροχρόνια ανέργων μέσω μιας υπηρεσίας απασχόλησης που θα στοχεύει στην πλήρη κάλυψη· (ii) την αποτίμηση των ατομικών δυνατοτήτων, αναγκών και εργασιακών προτιμήσεων των μακροχρόνια ανέργων προτού συμπληρωθούν 18 μήνες ανεργίας· (iii) την προσφορά μιας εξατομικευμένης, ισόρροπης και εύληπτης «συμφωνίας εργασιακής ένταξης» μεταξύ των μακροχρόνια ανέργων και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, το αργότερο με τη συμπλήρωση 18 μηνών ανεργίας του ενδιαφερομένου· τονίζει, ωστόσο, ότι η ατομική αποτίμηση θα πρέπει να διεξάγεται πριν από τη συμπλήρωση 12 μηνών ανεργίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι η συμφωνία εργασιακής ένταξης θα μπορεί να συναφθεί πριν από τη συμπλήρωση 18 μηνών ανεργίας· τονίζει ότι, όταν συντρέχει περίπτωση, η προσέγγιση των τριών φάσεων δεν θα πρέπει να παραλείπει την ένταξη στην όλη διαδικασία μη κρατικών φορέων, όπως κοινωνικών ΜΚΟ που εργάζονται με μακροχρόνια ανέργους·

3.  τονίζει την ανάγκη απεύθυνσης σε όλους τους μακροχρόνια ανέργους, συμπεριλαμβανομένων των μη καταγεγραμμένων, και όχι μόνο σε όσους είναι άνεργοι επί 18 ή περισσότερους μήνες· θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό, οι πολιτικές των κρατών μελών που στοχεύουν στη βραχυχρόνια ανεργία (κάτω των 12 μηνών) και στην ανεργία των νέων (συμπεριλαμβανομένης της Εγγύησης για τη Νεολαία) να εναρμονίζονται απρόσκοπτα με τις πολιτικές που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας·

4.  συνυπογράφει την έκκληση για στενότερη συνεργασία και αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ όλων των μερών που συμμετέχουν στην επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων (συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών κατά περίπτωση) και για τη δημιουργία μονοαπευθυντικών θυρίδων εξυπηρέτησης όπου ο άνεργος θα έχει έναν επαγγελματία διαχειριστή υποθέσεων («μονοαπευθυντική διαδικασία»), έτσι ώστε η προσπάθεια επανένταξης να μη διακόπτεται σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος παροχών για τον άνεργο·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη για εξατομικευμένη προσέγγιση κατά την αποτίμηση των ικανοτήτων και των αναγκών των μακροχρόνια ανέργων όσον αφορά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, η οποία θα πρέπει να σέβεται τα υφιστάμενα δικαιώματά τους και να λαμβάνει υπόψη την ευρύτερη προσωπική τους κατάσταση και τις συναφείς ανάγκες τους· τονίζει την ανάγκη επαρκούς και υψηλών προσόντων προσωπικού, ικανού να προσφέρει εξατομικευμένη προσέγγιση στους μακροχρόνια άνεργους που συνιστούν μια ετερογενή ομάδα·

6.  επισημαίνει τη σύσταση σχετικά με τη θέσπιση μιας γραπτής και εύληπτης «συμφωνίας εργασιακής ένταξης», η οποία θα διευκρινίζει τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο του ανέργου όσο και των αρχών όπως εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή υποθέσεων, και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ορίζει με σαφήνεια τις προσδοκίες όσον αφορά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, θα είναι δίκαιη για τον άνεργο και θα σέβεται τα προσωπικά του προσόντα και δικαιώματα ως εργαζομένου· ζητεί η συμφωνία αυτή να επικαιροποιείται τακτικά·

7.  θεωρεί ότι κάθε πρόγραμμα επανένταξης των μακροχρόνια ανέργων πρέπει απαραιτήτως να προσανατολίζεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να εκπονείται σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους· καλεί τα κράτη μέλη να προτρέπουν τους εργοδότες, μεταξύ άλλον με βάση το πνεύμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, να συμμετέχουν ενεργά στην προσφορά θέσεων εργασίας σε μακροχρόνια ανέργους και, όπου χρειάζεται, να ορίζουν καθοδηγητές που θα διευκολύνουν την ομαλή επανένταξη του μακροπρόθεσμα ανέργου στον χώρο εργασίας· καλεί τις υπηρεσίες απασχόλησης των κρατών μελών να συνδράμουν τις ΜΜΕ στη δημιουργία τέτοιων προγραμμάτων καθοδήγησης· υπενθυμίζει ότι οι μακροχρόνια άνεργοι χρειάζονται όχι μόνο θέσεις εργασίας αλλά και παροχή κατανοητών συμβουλών και προετοιμασία για να επανενταχθούν επιτυχώς στην αγορά εργασίας·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να συνδυάσουν την ενωσιακή χρηματοδότηση – ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου – των εθνικών τους πολιτικών για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας με την κατάλληλη εθνική χρηματοδότηση· τονίζει ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη (ιδιαίτερα όσα υπάγονται σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής) δεν πρέπει να αποτρέψουν την ταχεία υλοποίηση της σύστασης· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει δυνατότητες ταχείας πρόσβασης στη χρηματοδότηση της ΕΕ και να κινητοποιεί, όπου είναι δυνατόν, πρόσθετους πόρους, όπως έγινε στην περίπτωση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων· τονίζει την ανάγκη να διατεθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση σε ορισμένα κράτη μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα των υπηρεσιών απασχόλησης·

9.  ζητεί ειδικότερα να βελτιωθούν οι οικονομικές και διοικητικές ικανότητες των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, ώστε να είναι σε θέση να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή της παρούσας πρότασης·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκτιμήσουν πώς θα στηρίξουν τα ειδικά ενδοεργασιακά προγράμματα κατάρτισης, καθώς και τα σχέδια επιχειρησιακής ανάπτυξης και επενδύσεων που έχουν δημιουργήσει βιώσιμες ποιοτικές θέσεις εργασίας για τους μακροχρόνια ανέργους·

11.  τονίζει ότι, για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύστασης, είναι ιδιαίτερα σημαντική η στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, και, σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ των (τομεακών) κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν τους ανέργους, των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, των φορέων παροχής κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, των τοπικών και περιφερειακών ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως είναι επίσης σημαντική η ενεργός συμμετοχή των εργοδοτών για την καλύτερη κατανόηση των επιχειρηματικών απαιτήσεων και αναγκών·

12.  υπενθυμίζει τη θέση του όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, στην οποία τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν ειδικά μέτρα για την προστασία των μακροχρόνια ανέργων από τον κοινωνικό αποκλεισμό, και για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, με τον δέοντα σεβασμό προς τις Συνθήκες·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις περιφερειακές διαφορές, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, κατά τη διαμόρφωση της εθνικής τους προσέγγισης για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας·

14.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για καθιέρωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της Επιτροπής Απασχόλησης, πολυμερούς εποπτείας της εφαρμογής της παρούσας σύστασης· εμμένει στο γεγονός ότι η εποπτεία αυτή πρέπει να είναι διεξοδική και, εφόσον χρειαστεί, να συνοδευθεί από οδηγίες στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τις διαδικασίες αμοιβαίας μάθησης οι οποίες φέρνουν σε επαφή κράτη μέλη με υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας και κράτη μέλη που έχουν σημειώσει επιτυχίες στην ταχεία επανένταξη των (μακροχρόνια) ανέργων στις αγορές εργασίας τους·

15.  καλεί τους υπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων να εξετάσουν τη θέση του Κοινοβουλίου πριν από τη σύναψη συμφωνίας επί της σύστασης·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0068.
(2) Έγγραφο 6147/15 του Συμβουλίου.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0261.


Ασφαλής χρήση των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS) στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας
PDF 527kWORD 125k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την ασφαλή χρήση των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS), κοινώς γνωστών ως «μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων» (Unmanned Aerial Vehicles - UAV), στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (2014/2243(INI))
P8_TA(2015)0390A8-0261/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2014, με τίτλο «Μία νέα εποχή για την αεροπορία – Άνοιγμα της αγοράς αερομεταφορών στην πολιτική χρήση των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο» (COM(2014)0207),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), το άρθρο 16 και τον τίτλο VI,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε τα άρθρα 7 και 8,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Μια νέα εποχή για την αεροπορία - Άνοιγμα της αγοράς αερομεταφορών στην πολιτική χρήση των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο»,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της ευρωπαϊκής διευθύνουσας ομάδας για τα RPAS με τίτλο «Οδικός χάρτης για την ένταξη των RPAS στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πολιτικής Αεροπορίας» (Roadmap for the integration of civil Remotely-Piloted Aircraft Systems into the European Aviation System),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ρίγας με θέμα τη «Διαμόρφωση πλαισίου για το μέλλον της πολιτικής αεροπορίας» όσον αφορά τα συστήματα τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (drones),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Βουλής των Λόρδων με τίτλο «Μη στρατιωτική χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) με τίτλο «Προσδιορισμός των χρήσεων των τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών - Μία βάσει κινδύνου προσέγγιση της ρύθμισης όσον αφορά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη» (Concept of Operations for Drones - A risk based approach to regulation of unmanned aircraft),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Σικάγου της 7ης Δεκεμβρίου 1944,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0261/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μικρά τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη μοντελισμού χρησιμοποιούνται εδώ και πολλές δεκαετίες από τους λάτρεις του είδους· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα τελευταία 15 χρόνια σημειώθηκε ραγδαία ανάπτυξη στη χρήση των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS), ευρύτερα γνωστών ως «μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων» (Unmanned Aerial Vehicles, συντομ. UAV) ή «drones»· λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι τα μικρά RPAS που έχουν σχεδιαστεί τόσο για χόμπι όσο και σκοπούς αναψυχής έχουν καταστεί όλο και πιο δημοφιλή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία, ενώ αναπτύχθηκε κατ’ αρχήν για στρατιωτικούς σκοπούς, έχει πλέον εμπορική χρήση, γεγονός που θέτει υπό πίεση τα νομοθετικά όρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα τα RPAS που χρησιμοποιούνται σε επαγγελματικό πλαίσιο παρέχουν επίσης σημαντικά οφέλη για διάφορες μη στρατιωτικές χρήσεις, των οποίων η προστιθέμενη αξία αυξάνεται με την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του τηλεχειριστή (πτήσεις εκτός οπτικού πεδίου)· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτές τις χρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν ευρύτατη ποικιλία και δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης στο μέλλον, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων επιθεωρήσεις ασφάλειας και έλεγχος υποδομών (σιδηροδρομικές γραμμές, φράγματα, και εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής), εκτίμηση φυσικών καταστροφών, (περιβαλλοντικά υπεύθυνες) δραστηριότητες ακριβείας στον τομέα της γεωργίας, παραγωγή περιεχομένου από ΜΜΕ, θερμογραφία αέρα ή παράδοση δεμάτων σε απομονωμένες περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί κανείς να προβλέψει ταχύτατη εξέλιξη νέων εφαρμογών στο εγγύς μέλλον, πράγμα που καταδεικνύει τον καινοτόμο και δυναμικό χαρακτήρα της βιομηχανίας των RPAS·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες αυτής της τεχνολογίας να αντικαθιστά τον άνθρωπο σε επικίνδυνα περιβάλλοντα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες χρήσης των RPAS: RPAS επαγγελματικής και RPAS ψυχαγωγικής χρήσης· υπογραμμίζει ότι αυτές οι δύο, διαφορετικές στην ουσία τους, κατηγορίες πρέπει να διέπονται από διαφορετικές απαιτήσεις στο ίδιο ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) είναι, κατ’ αρχήν, η αρμόδια αρχή πιστοποίησης για τα RPAS με ανώτατη πιστοποιημένη μάζα απογείωσης άνω των 150 kg· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα RPAS, βάρους 150 kg ή λιγότερο, εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κανόνες για τα RPAS υφίστανται, ή αναπτύσσονται στην Αυστρία, την Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Γαλλία(1), τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο(2) λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται ήδη εγκεκριμένες σχολές χειριστών τέτοιων αεροσκαφών στη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και στις Κάτω Χώρες, καθώς και πάνω από 500 αδειοδοτημένοι χειριστές RPAS στις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι υφιστάμενοι κανόνες για τα RPAS στην Ευρώπη είναι προσαρμοσμένοι στην εκτίμηση του κινδύνου ασφάλειας της χρήσης τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι κανόνες για τα RPAS έχουν ως επίκεντρο τον φορέα εκμετάλλευσης και όχι το αεροσκάφος, όπως στην περίπτωση των επανδρωμένων αεροσκαφών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος δεν εξαρτάται μόνο από τον τύπο της μηχανής και τα χαρακτηριστικά της (βάρος, ταχύτητα, κ.τ.λ.), αλλά και από πρόσθετους παράγοντες, όπως το έδαφος πάνω από το οποίο εκτελούνται οι πτήσεις, το υψόμετρο, την πείρα του φορέα εκμετάλλευσης και το συγκεκριμένο είδος πτητικής λειτουργίας καθώς και την ικανότητα του φορέα εκμετάλλευσης να αντιμετωπίζει απρόβλεπτες καταστάσεις·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες για οικονομική ανάπτυξη στη βιομηχανία αυτή, από τον κατασκευαστή έως τον τελικό χρήστη, είναι τεράστιες, τόσο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, όσο και για την αλυσίδα εφοδιασμού που αποτελείται από χιλιάδες ΜΜΕ καθώς και καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη να διατηρηθούν υψηλής ποιότητας πρότυπα κατασκευής και πρότυπα λειτουργιών κατά τρόπον ώστε να διατηρείται η ευρωπαϊκή υπεροχή στον τομέα αυτό·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αναγνώριση της ταχείας ανάπτυξης της αγοράς αυτής, τα RPAS δικαίως ενσωματώνονται σε υφιστάμενα αεροπορικά προγράμματα, όπως η κοινή επιχείρηση του ερευνητικού προγράμματος για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (SESAR), και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία έχει ήδη επενδύσει σημαντικούς οικονομικούς πόρους και θα είχε κίνητρο να διπλασιάσει τις επενδυτικές της προσπάθειες, αν διευκολυνόταν η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος αυτού του τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρετικά σημαντική θα είναι η πρόσθετη χρηματοδότηση για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη, προκειμένου να στηριχθεί αυτή η νέα βιομηχανία καθώς και για την ασφαλή ενσωμάτωση των RPAS στον εναέριο χώρο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και σε αυτό το αρχικό στάδιο και τα κράτη μέλη και η βιομηχανία και η Επιτροπή έχουν αναγνωρίσει το δυναμικό της αγοράς αυτής και έχουν κάθε λόγο να τονίζουν ότι κάθε πλαίσιο πολιτικής πρέπει να επιτρέπει την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τομέα, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός σε παγκόσμιο επίπεδο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναδυόμενη αυτή αγορά προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις, καινοτομία και για δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, προς όφελος της κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να διαφυλαχθεί το δημόσιο συμφέρον, με ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένα ζητήματα όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία δεδομένων, τη λογοδοσία και την αστική ευθύνη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλο που αναγνωρίζεται το οικονομικό δυναμικό των RPAS, η ανάπτυξή τους θα είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις στο μέλλον όσον αφορά την ασφάλεια του κλάδου αερομεταφορών καθώς και την ασφάλεια των ανθρώπων και των εταιρειών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται στην ΕΕ να αναπτύξει το συντομότερο δυνατόν ένα νομοθετικό πλαίσιο που να διέπει αποκλειστικά τη μη στρατιωτική χρήση των RPAS·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο πρέπει αφενός να επιτρέπει στον εν λόγω τομέα να εξακολουθεί να καινοτομεί και να αναπτύσσεται υπό τις καλύτερες συνθήκες, αφετέρου να δίνει στους πολίτες την εγγύηση ότι προστατεύονται αποτελεσματικά η ζωή και η περιουσία τους καθώς και τα προσωπικά τους δεδομένα και η προσωπική τους ζωή·

Η διεθνής διάσταση

1.  επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ θεωρείται από πολλούς ότι κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά των RPAS, τουλάχιστον όσον αφορά τις στρατιωτικές δραστηριότητες· τονίζει ωστόσο ότι η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση στον μη στρατιωτικό τομέα με 2 500 φορείς εκμετάλλευσης (400 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 300 στη Γερμανία, 1 500 στη Γαλλία, 250 στη Σουηδία κ.λπ.) σε σύγκριση με 2 342 φορείς σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και ότι πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προαγάγει την ισχυρή ανταγωνιστική της θέση·

2.  σημειώνει ότι η Ιαπωνία διαθέτει μεγάλο αριθμό φορέων εκμετάλλευσης των RPAS και δύο δεκαετίες εμπειρίας, κυρίως σε γεωργικές δραστηριότητες ακριβείας όπως οι αεροψεκασμοί φυτών· υπενθυμίζει ότι ήταν η πρώτη χώρα που επέτρεψε να χρησιμοποιείται η τεχνολογία RPAS σε γεωργικές δραστηριότητες, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, και ότι ο αριθμός των φορέων εκμετάλλευσης έχει πολλαπλασιαστεί εντός λίγων ετών

3.  επισημαίνει ότι το Ισραήλ διαθέτει έναν εξαιρετικά δραστήριο κατασκευαστικό κλάδο, με άμεση όμως εστίαση στα στρατιωτικά RPAS υπογραμμίζει το γεγονός ότι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία αεροναυτιλίας πολιτικού-στρατιωτικού χαρακτήρα καθιστά τώρα πλέον εύκολη την ενσωμάτωση των RPAS στον εναέριο χώρο του Ισραήλ·

4.  επισημαίνει ότι η Αυστραλία, η Κίνα (όπου κατασκευάζονται πολλά μικρά RPAS) και η Νότια Αφρική βρίσκονται μεταξύ των 50 άλλων χωρών που δραστηριοποιούνται, επί του παρόντος, στην ανάπτυξη των RPAS·

5.  τονίζει ότι πρέπει να αναγνωριστεί η παγκόσμια διάσταση των RPAS και καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη το γεγονός αυτό·

Η κατάσταση στα κράτη μέλη της ΕΕ

6.  τονίζει ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν κάποιες δραστηριότητες σε σχέση με τα RPAS που μπορεί να αφορούν την κατασκευή ή/και τη χρήση τους·

7.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι, αν δεν έχει εγκριθεί εξαίρεση, οι δραστηριότητες χρήσης είναι νόμιμες μόνον εφόσον έχει τεθεί σε ισχύ εθνική νομοθεσία· υπενθυμίζει ότι αυτό βασίζεται στους κανόνες του ICAO σύμφωνα με τους οποίους κάθε είδους χρήση μη επανδρωμένου οχήματος πρέπει να έχει ειδική άδεια(3)·

8.  επισημαίνει ότι η έλλειψη εναρμονισμένων ρυθμίσεων σε ενωσιακό επίπεδο απειλεί να εμποδίσει την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αγοράς RPAS, δεδομένου ότι οι άδειες που χορηγεί ένα κράτος μέλος δεν αναγνωρίζονται πάντα κατ’ αμοιβαιότητα από άλλα κράτη μέλη·

Βασικά ζητήματα

9.  παρατηρεί ότι ο τομέας των RPAS ζητεί επειγόντως τη διαμόρφωση ευρωπαϊκών και διεθνών κανόνων, προκειμένου να διασφαλιστεί η διασυνοριακή ανάπτυξη των RPAS· θεωρεί ότι χρειάζεται ένα σαφές ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για να διασφαλιστούν οι επενδύσεις και η ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού τομέα RPAS· υπογραμμίζει το γεγονός ότι εάν δεν αναληφθεί δράση άμεσα, υπάρχει κίνδυνος να μην υλοποιηθούν πλήρως οι οικονομικές δυνατότητες και οι θετικές συνέπειες των RPAS·

10.  υπενθυμίζει την οικονομική σημασία του εν λόγω τομέα και υπογραμμίζει την ανάγκη για αρμόζουσες πολιτικές με σκοπό την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών, πολιτικές που να είναι αναλογικές προς τον στόχο τους, χωρίς να επιβάλλουν περιττό φόρτο στις ΜΜΕ·

11.  εκτιμά ότι ένα σαφές, αποτελεσματικό και ασφαλές ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα τεθεί γρήγορα σε ισχύ θα μπορούσε να προωθήσει τη συζήτηση σχετικά με την επεξεργασία παγκόσμιων κανόνων για τη χρήση των RPAS·

12.  είναι της άποψης ότι η εν λόγω μελλοντική νομοθεσία θα πρέπει να κάνει σαφή διάκριση της επαγγελματικής από την ψυχαγωγική χρήση των RPAS·

13.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ασφάλεια και η προστασία αποτελούν καθοριστικής σημασίας πτυχές για κάθε δραστηριότητα και χρήση των RPAS και ότι πρέπει να είναι αναλογικές προς τους κινδύνους· εκτιμά ότι το μελλοντικό ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένους κινδύνους που συνδέονται με πτήσεις εκτός οπτικού πεδίου (BVLOS), χωρίς παρ’ όλα αυτά να αποθαρρύνει αυτό τον τύπο πτήσεων·

14.  επισημαίνει το γεγονός ότι το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής είναι κρίσιμο για να υποστηριχθεί από το ευρύ κοινό η χρήση των μη στρατιωτικών RPAS, επομένως είναι κρίσιμο και για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και η ασφαλής ενσωμάτωση των RPAS στην πολιτική αεροπορία, με αυστηρή τήρηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων, με σεβασμό στο δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΧΘΔ), και το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που κατοχυρώνεται από το άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι, κατά τη διαμόρφωση οποιασδήποτε ενωσιακής πολιτικής για τα RPAS, θα ενσωματωθούν οι εγγυήσεις της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανάπτυξη προτύπων όσον αφορά τις έννοιες της προστασίας της ιδιωτικής ζωής από τη φάση του σχεδιασμού και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής εξ ορισμού·

15.  συμφωνεί και πλήρως υποστηρίζει τις πέντε θεμελιώδεις αρχές για τη μελλοντική ανάπτυξη των RPAS που καθορίζονται στη δήλωση της Ρίγας:

   τα RPAS πρέπει να αντιμετωπίζονται ως νέοι τύποι αεροσκαφών που θα διέπονται από αναλογικούς κανόνες με βάση το επίπεδο κινδύνου της εκάστοτε χρήσης τους·
   πρέπει να θεσπιστούν ενωσιακοί κανόνες για την ασφαλή παροχή υπηρεσιών στον τομέα των RPAS οι οποίοι θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις από τον κλάδο·
   πρέπει να αναπτυχθούν τεχνολογίες και πρότυπα για την πλήρη ένταξη των RPAS στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο·
   η δημόσια αποδοχή είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη των υπηρεσιών RPAS·
   ο φορέας εκμετάλλευσης ενός RPAS είναι υπεύθυνος για τη χρήση του·

16.  τονίζει ότι βραχυπρόθεσμα, από απόψεως διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, υπάρχουν ήδη επιχειρησιακές διαδικασίες που επιτρέπουν στα RPAS να πετούν εκτός ειδικών και περιορισμένων περιοχών· υπενθυμίζει ότι πολλά στρατιωτικά και μη στρατιωτικά RPAS πετούν χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους αεροδιαδρόμους αυξάνοντας τα τυποποιημένα κριτήρια διαχωρισμού που συνήθως χρησιμοποιούνται από τα επανδρωμένα αεροσκάφη·

17.  τονίζει τη σημασία των πτήσεων εκτός οπτικού πεδίου για την ανάπτυξη του τομέα· εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να ευνοεί αυτό τον τρόπο λειτουργίας·

18.  αναγνωρίζει ότι ο αντίκτυπος των RPAS στις επανδρωμένες πτήσεις είναι περιορισμένος λόγω του μικρού ποσοστού των RPAS ως προς τα επανδρωμένα αεροσκάφη· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι πιέσεις όσον αφορά τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ΔΕΚ) μπορεί να αυξηθούν λόγω της θετικής αύξησης των αθλητικών και ψυχαγωγικών RPAS, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απειλήσουν την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας, και ζητεί το στοιχείο αυτό να ληφθεί υπόψη από τις αρμόδιες αρχές και από τους μελλοντικούς κανόνες της ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα συνεχές, αποτελεσματικό πρότυπο όσον αφορά τη ΔΕΚ σε όλα τα κράτη μέλη·

19.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι μακροπρόθεσμα, οι τεχνικές και ρυθμιστικές λύσεις θα πρέπει κατά προτίμηση να επιτρέψουν στα RPAS να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο μαζί με κάθε άλλο χρήστη του εναέριου χώρου χωρίς να επιβάλουν στον τελευταίο απαιτήσεις για νέο εξοπλισμό· σημειώνει ότι μεγάλος αριθμός μικρών RPAS πετούν κάτω από τα 500 πόδια, μαζί με επανδρωμένα αεροσκάφη· τονίζει ότι, παρά το γεγονός ότι οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ΠΥΑ) δεν παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΚ) σε αυτά τα ύψη, εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη να παρέχουν επαρκή πληροφόρηση και για τους δύο τύπους αεροσκαφών ώστε να συνυπάρχουν στον ίδιο εναέριο χώρο· σημειώνει ότι το EUROCONTROL στηρίζει τα κράτη στη δημιουργία κοινής αντίληψης των σχετικών ζητημάτων καθώς και στην προώθηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης εναρμόνισης·

20.  εκτιμά ότι το ζήτημα της ταυτοποίησης των RPAS, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, είναι βασικό· τονίζει ότι πρέπει να δοθούν λύσεις στις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη αν η χρήση των RPAS είναι ψυχαγωγική ή εμπορική·

Λύσεις για το μέλλον

21.  πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα σαφές, εναρμονισμένο και αναλογικό ευρωπαϊκό και διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο με βάση την εκτίμηση κινδύνου, που θα αποφεύγει τις δυσανάλογες ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να αποθαρρύνουν τις επενδύσεις και την καινοτομία στον κλάδο των RPAS, ενώ, συγχρόνως, θα προστατεύει τους πολίτες επαρκώς και θα δημιουργεί βιώσιμες και καινοτόμες θέσεις απασχόλησης· θεωρεί ότι μία αναλυτική εκτίμηση κινδύνου πρέπει να χρησιμοποιήσει ως βάση τον προσδιορισμό των χρήσεων όπως έχει καταρτιστεί από τον EASA και πρέπει να λαμβάνει υπόψη εσωτερικά χαρακτηριστικά των RPAS (βάρος, πεδίο χρήσης, ταχύτητα) καθώς και τον χαρακτήρα της χρήσης τους (ψυχαγωγικό ή επαγγελματικό)· πιστεύει ότι αυτό το πλαίσιο πρέπει να εντάσσεται σε μία μακρόπνοη προοπτική, λαμβανομένων υπόψη των πιθανών εξελίξεων και άλλων πτυχών αυτών των τεχνολογιών στο μέλλον·

22.  στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αρθεί το όριο των 150kg και να αντικατασταθεί από ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο εντός της ΕΕ, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στις εθνικές αρμόδιες αρχές, στους εξουσιοδοτημένους φορείς ή τις οργανώσεις να αναλαμβάνουν δραστηριότητες επικύρωσης και εποπτείας· πιστεύει ότι η αναλογικότητα στους κανόνες πρέπει να συμπληρώνεται από την αναγκαία ευελιξία στις διαδικασίες·

23.  εκτιμά ότι η εξέλιξη των αρμοδιοτήτων του EASA ως προς τα RPAS πρέπει να ληφθεί υπόψη στον προϋπολογισμό του, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα εκτέλεσης των καθηκόντων που του ανατίθενται·

24.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι, κατά την ανάπτυξη οποιασδήποτε πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τα RPAS, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η προστασία των δεδομένων θα αποτελούν ενσωματωμένες εγγυήσεις καθιστώντας ως ελάχιστη απαίτηση το να είναι οι εκτιμήσεις αντικτύπου και η προστασία της ιδιωτικής ζωής υποχρεωτικά στοιχεία ήδη από τη φάση του σχεδιασμού και εξ ορισμού·

25.  εκφράζει ανησυχία για τυχόν παράνομες και μη ασφαλείς χρήσεις RPAS (δηλαδή RPAS μετασχηματισμένα από μη στρατιωτικό εργαλείο σε όπλο που χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς ή άλλους σκοπούς ή RPAS που χρησιμοποιούνται για να προκαλούν εμπλοκές σε συστήματα πλοήγησης ή επικοινωνιών)· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη της απαιτούμενης τεχνολογίας, για να κατοχυρώνονται η προστασία, η ασφάλεια και η ιδιωτική ζωή κατά τη χρήση των RPAS, μεταξύ άλλων μέσω πόρων του «Ορίζων 2020» προοριζόμενων κυρίως για την έρευνα και ανάπτυξη σε συστήματα, τεχνολογίες κ.λπ. που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την ενδυνάμωση της ιδιωτικής ζωής από τη φάση του σχεδιασμού και εξ ορισμού και να στηρίξει την ανάπτυξη τεχνολογιών όπως είναι οι τεχνολογίες για την ανίχνευση και αποφυγή, η γεω-περίφραξη (geofencing), η αντι-εξουδετέρωση και η αντι-πειρατεία, αλλά και την ενδυνάμωση της ιδιωτικής ζωής από τη φάση του σχεδιασμού και εξ ορισμού που να καθιστά δυνατή την ασφαλή χρήση των μη στρατιωτικών RPAS·

26.  ενθαρρύνει τις καινοτόμες τεχνολογίες στον τομέα των RPAS που έχουν τεράστιο δυναμικό για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδίως πράσινης απασχόλησης, καθώς περιλαμβάνει επαγγέλματα από ευρύτατο φάσμα· ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη διερεύνηση των μεγάλων δυνατοτήτων συμμετοχής των ΜΜΕ όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών παραγωγής ειδικών εξαρτημάτων και υλικών· τονίζει την ανάγκη να διοργανωθούν και να προωθηθούν κέντρα κατάρτισης και απόκτησης προσόντων·

27.  θεωρεί ότι οι κανόνες σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια τις διατάξεις που εφαρμόζονται στα RPAS σε σχέση με την εσωτερική αγορά, το διεθνές εμπόριο (παραγωγή, πώληση, αγορά, εμπόριο και χρήση των RPAS) και τα θεμελιώδη δικαιώματα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας δεδομένων· πιστεύει επίσης ότι οι κανόνες αυτοί πρέπει να συντελούν στη σωστή επιβολή των διατάξεων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των δεδομένων καθώς και κάθε άλλης νομικής διάταξης που σχετίζεται με τους διάφορους κινδύνους από τη χρήση των RPAS και με τις ευθύνες που αυτή συνεπάγεται, όπως του ποινικού δικαίου, της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί αεροπορικών μεταφορών και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται ότι κάθε πρόσωπο που χειρίζεται ένα RPAS πρέπει να λαμβάνει γνώση των βασικών κανόνων που διέπουν τη χρήση των RPAS και ότι οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να δηλώνονται σε σημείωμα προς τον αγοραστή RPAS·

28.  θεωρεί ότι η βιομηχανία, οι ρυθμιστικές αρχές και οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να κατοχυρώσουν την ασφάλεια δικαίου που ευνοεί τις επενδύσεις και να αποφύγουν το πρόβλημα του «ποιος θα κάνει την αρχή;», κατά το οποίο η βιομηχανία είναι απρόθυμη να επενδύσει στην ανάπτυξη των απαραίτητων τεχνολογιών αν δεν είναι βέβαιη για το πώς θα ρυθμίζονται, ενώ οι ρυθμιστές είναι απρόθυμοι να αναπτύξουν πρότυπα όσο η βιομηχανία δεν προτείνει τεχνολογίες για χορήγηση άδειας· τονίζει την ανάγκη γνήσιας σύνδεσης των ΜΜΕ με αυτή την διαδικασία τυποποίησης·

29.  θεωρεί ότι μία «βάσει κινδύνου προσέγγιση», ευθυγραμμισμένη με τη διακήρυξη της Ρίγας και τον προσδιορισμό χρήσεων, όπως έχει καταρτιστεί από τον EASA, είναι μια στερεή βάση για την ασφαλή χρήση των RPAS, και ότι οι κανονιστικές απαιτήσεις θα πρέπει να βασιστούν είτε σε κατά περίπτωση προσέγγιση ή σε προσέγγιση ανάλογα με τον τύπο/κλάση, όποιο από τα δύο ενδείκνυται περισσότερο, και να επιτυγχάνουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και διαλειτουργικότητας· θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία των κατασκευαστών και φορέων εκμετάλλευσης των RPAS, είναι ζωτικής σημασίας οι απαιτήσεις τυποποίησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εξοπλισμού Πολιτικής Αεροπορίας (EUROCAE) να επικυρωθούν από τον αρμόδιο ρυθμιστικό φορέα·

30.  θεωρεί ότι οι μελλοντικοί ευρωπαϊκοί και διεθνείς κανόνες για τα RPAS θα πρέπει να αντιμετωπίζουν θέματα σχετικά με:

   την αξιοπλοΐα
   τις προδιαγραφές πιστοποίησης
   την εμπορική χρήση και τη χρήση για σκοπούς αναψυχής
   την ταυτοποίηση του RPAS και του ιδιοκτήτη ή του έχοντος την εκμετάλλευση·
   την έγκριση των οργανισμών εκπαίδευσης των πιλότων
   την κατάρτιση και αδειοδότηση των χειριστών
   τις επί μέρους λειτουργίες
   ευθύνη και ασφαλίσεις·
   την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής·
   την «γεω-περίφραξη» (geofencing)·
   τις ζώνες με απαγόρευση πτήσεων·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι, όταν παρέχεται κατάρτιση σε επαγγελματίες χρήστες και ιδιοκτήτες RPAS, αυτή περιλαμβάνει ειδική κατάρτιση σχετικά με την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής και ότι οι επαγγελματίες χρήστες RPAS υπόκεινται σε αμοιβαία αναγνώριση από τα κράτη μέλη προς εξάλειψη οποιωνδήποτε περιορισμών στην αγορά·

32.  υπογραμμίζει ότι τα RPAS τα οποία πετούν εκτός οπτικού πεδίου του τηλεχειριστή θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία «detect-and-avoid» («εντόπιζε και απόφευγε»), προκειμένου να εντοπίζονται αεροσκάφη που χρησιμοποιούν τον ίδιο εναέριο χώρο, ενώ θα διασφαλίζεται ότι τα RPAS δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επανδρωμένων αεροσκαφών, και επιπρόσθετα, λαμβάνουν υπόψη πυκνοκατοικημένες ζώνες, ζώνες με απαγόρευση πτήσεων, όπως αερολιμένες, εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και μονάδες χημικής βιομηχανίας, και άλλες υποδομές ζωτικής σημασίας· ως εκ τούτου απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να εξασφαλίσει τα αναγκαία κονδύλια για την έρευνα και την ανάπτυξη μέσω της κοινής επιχείρησης SESAR·

33.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και τους σχετικούς κοινούς οργανισμούς και επιχειρήσεις να ενισχύσουν τα προγράμματά τους για την έρευνα και την ανάπτυξη· εκτιμά ότι, λαμβανομένου υπόψη του οικονομικού αντικτύπου που αναμένεται σε αυτό τον τομέα, η Ένωση πρέπει να ευνοήσει την ανάδυση ευρωπαϊκών τεχνολογιών, μεταξύ άλλων μέσω του «Ορίζων 2020»· ζητεί επίσης να ληφθεί υπόψη στα προγράμματα έρευνας η ανάπτυξη τεχνολογιών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη RPAS·

34.  υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του GNSS EGNOS, το οποίο ενισχύει το σήμα του GPS, πιστοποιήθηκε για την πολιτική αεροπορία το 2011 και ότι το Galileo πρόκειται να περάσει κατά τα επόμενα χρόνια βαθμηδόν στη φάση εκμετάλλευσης· πιστεύει από αυτή την άποψη ότι ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας καθώς και εφαρμογές για τα RPAS οι οποίες βασίζονται σε ευρωπαϊκά προγράμματα του GNSS θα συμβάλουν θετικά στην ασφαλή χρήση των RPAS·

35.  επισημαίνει ότι τα RPAS που εναρμονίζονται με μία βάσει κινδύνου προσέγγιση πρέπει να εξοπλίζονται με τσιπάκι αναγνώρισης και να καταχωρίζονται για να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα, η λογοδοσία και η ενδεδειγμένη εφαρμογή των κανόνων αστικής ευθύνης·

36.  επικροτεί τον προσδιορισμό χρήσεων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών τον οποίο κατάρτισε ο EASA και ο οποίος ορίζει τρεις διαφορετικές κατηγορίες RPAS και αντίστοιχους κανόνες·

37.  επισημαίνει ότι η επιβολή της νομοθεσίας για τα RPAS είναι ζωτικής σημασίας για την ασφαλή και επιτυχημένη ένταξη των RPAS στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο·

38.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκείς μηχανισμούς επιβολής της νομοθεσίας για τα RPAS·

39.  τονίζει ότι οι κανονιστικές αρχές μη επανδρωμένων συστημάτων (JARUS) είναι ένας διεθνής οργανισμός με προαιρετική συμμετοχή που περιλαμβάνει τις εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας από 22 χώρες της ΕΕ και εκτός αυτής και περιλαμβάνει επίσης ρυθμιστικούς οργανισμούς/φορείς· υπενθυμίζει ότι ο JARUS έχει ως πρόεδρο εκπρόσωπο του EASA, τον οργανισμό που πρόκειται να ασχοληθεί με τους μελλοντικούς ρυθμιστικούς κανόνες για τα RPAS· υπενθυμίζει ότι ο σκοπός του JARUS είναι η ανάπτυξη τεχνικών και επιχειρησιακών απαιτήσεων καθώς και απαιτήσεων στον τομέα της ασφάλειας για την πιστοποίηση και την ασφαλή ενσωμάτωση μεγάλων και μικρών RPAS στον εναέριο χώρο και στα αεροδρόμια·

40.  θεωρεί ότι ο JARUS θα μπορούσε να διασφαλίζει ότι τυχόν μελλοντικοί κανόνες της ΕΕ θα συντονίζονται με τις διεθνείς ρυθμίσεις σε άλλες χώρες, μέσω μιας διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης·

41.  θεωρεί ότι οι αρχές προστασίας των δεδομένων των κρατών μελών θα πρέπει να εργάζονται από κοινού προκειμένου να ανταλλάσσουν δεδομένα και βέλτιστες πρακτικές και να εξασφαλίζουν τη συμβατότητα με τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές και τις ρυθμίσεις για την προστασία των δεδομένων, όπως είναι η οδηγία 95/46/ΕΚ·

42.  υπογραμμίζει ότι η χρήση των RPAS από υπηρεσίες επιβολής του νόμου και υπηρεσίες πληροφοριών πρέπει να σέβεται το θεμελιώδες δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων, την ελεύθερη κυκλοφορία και την ελευθερία της έκφρασης και ότι είναι ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι δυνάμει κίνδυνοι που συνδέονται με αυτή τη χρήση των RPAS, όσον αφορά την επιτήρηση ατόμων και ομάδων καθώς και την παρακολούθηση δημοσίων χώρων όπως είναι τα σύνορα·

43.  πιστεύει ότι οι αρχές προστασίας των δεδομένων των κρατών μελών θα πρέπει να μοιράζονται τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των δεδομένων ως προς τα εμπορικά RPAS, καλεί δε τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προσεκτικά τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων με τρόπο ο οποίος θα αντιμετωπίζει πλήρως τις ανησυχίες του κοινού σχετικά με την ιδιωτική του ζωή και δεν θα οδηγεί σε δυσανάλογο γραφειοκρατικό φόρτο για τους φορείς εκμετάλλευσης των RPAS·

44.  συνιστά θερμά οι τρέχουσες συζητήσεις μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών φορέων χάραξης πολιτικής και των ρυθμιστικών αρχών, της βιομηχανίας, των ΜΜΕ και των εμπορικών επιχειρήσεων να διευρυνθούν περαιτέρω και να δρομολογηθεί ένας δημόσιος διάλογος με τη συμμετοχή των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων παραγόντων, όπως ΜΚΟ (περιλαμβανομένων των οργανώσεων υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων) και των αρχών επιβολής του νόμου, για να καταγραφούν και να τύχουν αντιμετώπισης οι ανησυχίες που αφορούν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και οι ευθύνες και προκλήσεις ενώπιον των οποίων τίθενται διάφοροι παράγοντες κατά τη διαφύλαξη αυτών των δικαιωμάτων και την προστασία της ασφάλειας των πολιτών όταν χρησιμοποιούνται RPAS·

45.  εκφράζει την άποψη ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τη θέση του πριν την έγκριση από την Επιτροπή της δέσμης μέτρων για τις αερομεταφορές, ανταποκρινόμενο με τον τρόπο αυτό στην έκκληση της βιομηχανίας για σαφή καθοδήγηση·

46.  υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο που να βασίζεται σε σχετικά κριτήρια για το πώς χρησιμοποιούνται οι κάμερες και οι αισθητήρες, ιδίως από εμπορικά και ιδιωτικά συστήματα RPAS, πλαίσιο το οποίο να εξασφαλίζει στην πράξη την προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων αλλά και να εγγυάται την προστασία των πολιτών, με δεδομένο ότι το ολοένα μικρότερο μέγεθος των εξαρτημάτων των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών θα οδηγήσει στη δημιουργία περισσότερο φορητών και μη ανιχνεύσιμων συσκευών·

47.  καλεί τις επιτροπές TRAN και LIBE να διοργανώσουν κοινή ακρόαση με εκπροσώπους από τη βιομηχανία, τους εθνικούς οργανισμούς προστασίας της ιδιωτικής ζωής, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, την Επιτροπή και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

48.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης μηχανισμού τακτής υποβολής έκθεσης που θα λαμβάνει υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και την εξέλιξη των πολιτικών καθώς και τις σε εθνικό επίπεδο βέλτιστες πρακτικές, ενώ θα επιλαμβάνεται συμβάντων όπου εμπλέκονται RPAS, καθώς και να παρουσιάσει επισκόπηση και αποτίμηση των ρυθμιστικών προσεγγίσεων σε επίπεδο κρατών μελών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σύγκρισης και να εντοπιστούν οι βέλτιστες πρακτικές·

o
o   o

49.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quelle-place-pour-les-drones-dans.html
(2) http://www.caa.co.uk/default.aspx?catid=1995&pageid=16012
(3) http://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf


Νέες προκλήσεις και έννοιες για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη
PDF 566kWORD 197k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με νέες προκλήσεις και ιδέες για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη (2014/2241(INI))
P8_TA(2015)0391A8-0258/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2010)0352),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 με τίτλο «Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον τουρισμό στην Ευρώπη»(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό» (COM(2014)0086),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια των υπηρεσιών τουριστικών καταλυμάτων (COM(2014)0464),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα - ένα θεματολόγιο της ΕΕ» (COM(2015)0215),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στην πολιτιστική υποδομή και τις πολιτιστικές δραστηριότητες για τα άτομα με αναπηρίες(3),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το άρθρο 195,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0258/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που λήφθηκαν σε επίπεδο ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 195 ΣΛΕΕ πρέπει να συμπληρώνουν τη δράση των κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού, εξαιρουμένης οποιασδήποτε εναρμόνισης των νόμων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός είναι κρίσιμος δυνητικός πόλος ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο οποίος παράγει πάνω από το 10% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, αν συνεκτιμηθούν τομείς που συνδέονται με τον τουρισμό· ότι ο τουρισμός αποτελεί επίσης φορέα σταθερής απασχόλησης εφόσον απασχολεί άμεσα 13 εκατομμύρια εργαζομένους και κατά συνέπεια καλύπτει τουλάχιστον το 12% των θέσεων εργασίας στην ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη είναι ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, με μερίδιο αγοράς 52 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η πλειονότητα των ταξιδιών των κατοίκων της ΕΕ στο εξωτερικό πραγματοποιούνται εντός της ΕΕ, και ότι προβλέπεται σταδιακή αύξηση του αριθμού των τουριστών που φθάνουν από όλο τον κόσμο στην ΕΕ κατά 140 εκατομμύρια ετησίως μέχρι το 2025·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αποτελεί σημαντική κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ με εκτεταμένο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ανάπτυξη και ότι ως εκ τούτου θα μπορούσε να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και της κρίσης απασχόλησης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός είναι η μεγαλύτερη θαλάσσια δραστηριότητα στην Ευρώπη, και ότι αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τρίτο της θαλάσσιας οικονομίας, επηρεάζοντας άμεσα πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας της ΕΕ και απασχολώντας 3,2 εκατομμύρια άτομα, ως επί το πλείστον ηλικίας από 16 έως 35 ετών· ότι θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο εν λόγω τομέας αποτελεί μοχλό για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως στις περιφέρειες του Ατλαντικού και της Μεσογείου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτεραιότητες της τουριστικής πολιτικής συνεισφέρουν σε τουλάχιστον τρεις προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker, ήτοι βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης, συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά και βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις που παρουσιάζει η ανακοίνωση της Επιτροπής του 2010 με τίτλο «Η Ευρώπη ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο» προωθούν τον φιλόδοξο στόχο της διατήρησης της δεσπόζουσας θέσης της Ευρώπης στον κόσμο ως τουριστικού προορισμού·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ειδική γραμμή στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για τον τουρισμό και ότι οι δράσεις στον τομέα αυτόν κατανέμονται μεταξύ διαφόρων ταμείων, πιλοτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία του τουρισμού στην Ευρώπη αντιμετωπίζει σειρά νέων προκλήσεων, μεταξύ των οποίων την ψηφιοποίηση των διαύλων διανομής, την ανάπτυξη του νέου τομέα της συνεργατικής οικονομίας, την αύξηση του ανταγωνισμού από αναδυόμενους, λιγότερο ακριβούς προορισμούς τρίτων αγορών, τη μεταβαλλόμενη συμπεριφορά των καταναλωτών, τη μετάβαση στην οικονομία των εμπειριών, τη ζήτηση για ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών, την ανάγκη προσέλκυσης και διατήρησης ειδικευμένου προσωπικού, τις δημογραφικές αλλαγές και την εποχικότητα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα του τουρισμού μπορούν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως δημογραφικές αλλαγές και εποχικότητα του τουρισμού αναπτύσσοντας προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν ειδικές ανάγκες του αυξανόμενου αριθμού ηλικιωμένων ικανών να ταξιδεύουν κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω της υψηλής κανονιστικής επιβάρυνσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της Ευρώπης μέσω της δικής της στρατηγικής προβολής ως τουριστικού προορισμού και του δικού της εμπορικού σήματος λειτουργεί ως σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της εικόνας της, του κύρους της και της ανταγωνιστικότητάς της ως ενός συνόλου βιώσιμων τουριστικών προορισμών υψηλής ποιότητας, δίνει στους ευρωπαϊκούς προορισμούς τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν σε σχέση με άλλους διεθνείς προορισμούς και συμβάλλει στην προσέλκυση διεθνών τουριστών, ιδίως από αναδυόμενες τρίτες αγορές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις κοντά στα σύνορα της ΕΕ, όπως για παράδειγμα στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις τρομοκρατικές απειλές, επιδρούν αρνητικά στον τομέα του τουρισμού και ως εκ τούτου καθιστούν απαραίτητη τη λήψη αντιμέτρων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βιώσιμος, προσβάσιμος και υπεύθυνος τουρισμός που εναρμονίζεται με τη φύση και το τοπίο και τους αστικούς προορισμούς, και που βασίζεται στην αποδοτικότητα των πόρων, την βιώσιμη κινητικότητα και την προστασία του κλίματος, συμβάλλει στην προστασία του τοπικού περιβάλλοντος, ιδίως στις ορεινές και παράκτιες περιφέρειες και στα νησιά, και στην αποκόμιση αποτελεσμάτων διαρκείας όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, ανταποκρίνεται στα αιτήματα των ταξιδιωτών για διαρκώς υψηλότερη ποιότητα και βοηθά τις εταιρείες στον ανταγωνισμό·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός πολιτιστικός τουρισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προαγωγή του πλούτου της πολιτιστικής ποικιλομορφίας στην Ευρώπη, ενισχύει την ευρωπαϊκή ταυτότητα και προωθεί τη διαπολιτισμική ανταλλαγή και την πολυπολιτισμική κατανόηση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών που σχετίζονται με τον τουρισμό σε περιφερειακό επίπεδο·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργατική οικονομία αποτελεί μια στροφή προς νέα επιχειρηματικά μοντέλα ως αποτέλεσμα της ταχέως μεταβαλλόμενης νέας τεχνολογίας, και ότι πολλοί από τους παράγοντες στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας αποτελούν μέρος της οικονομίας ταξιδιωτικών υπηρεσιών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι οι πληροφορίες είναι αποσπασματικές και κατά συνέπεια καθίσταται δύσκολη η εξαγωγή στοιχειοθετημένων συμπερασμάτων, είναι πολύ πιθανό ότι ο οικονομικός αντίκτυπος της συνεργατικής οικονομίας θα επιδράσει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών πρέπει να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για όλους εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απασχολούνται στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας και χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες διαδικτυακές τεχνολογίες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ταξιδιών και του τουρισμού είναι ένας από τους τομείς που επηρεάστηκαν περισσότερο από την ψηφιοποίηση, και ότι αυτό δημιουργεί διάφορες ευκαιρίες για τις ταξιδιωτικές επιχειρήσεις, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο·

Το πλαίσιο δράσης της Επιτροπής

1.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση προς το Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται στην ως άνω αναφερόμενη ανακοίνωση του 2010 και τη χρήση κονδυλίων του προϋπολογισμού στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και των σχετικών προγραμμάτων της ΕΕ, ιδίως του προγράμματος πλαισίου ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας (CIP) και του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME), και των αντίστοιχων πιλοτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων, υπό μορφή έκθεσης πραγματικών γεγονότων η οποία περιλαμβάνει εκτίμηση της απόδοσης των δράσεων για την προαγωγή του τουρισμού, καθώς για την εδραίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού κλάδου της ΕΕ·

2.  αναμένει από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι θα παραμείνει ως δυνατότητα στο μέλλον η διάθεση πόρων μέσα από τα διάφορα κονδύλια στήριξης για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις στον ευρωπαϊκό τουριστικό κλάδο·

3.  προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει την δυνατότητα δημιουργίας ενός τμήματος εντός του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου αποκλειστικά για τον τουρισμό, με την αιτιολογία ότι ο τουρισμός πρέπει να αναγνωριστεί καλύτερα ως μεμονωμένη οικονομική δραστηριότητα από άποψη προϋπολογισμού και δράσεων, αντί να χρηματοδοτείται από τους προϋπολογισμούς άλλων τομέων πολιτικής·

4.  υπενθυμίζει ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να συνιστούν τη μεγαλύτερη πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης των δράσεων για την ενίσχυση του τομέα του τουρισμού· ενθαρρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια κατά την αξιοποίηση των διαρθρωτικών κονδυλιών από τις τοπικές αρχές·

5.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις αρμόδιες αρχές στον τομέα του τουρισμού, καθώς και τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις ΜΜΕ, να αξιοποιήσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις νέες χρηματοδοτικές δυνατότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, ιδίως μέσω των εθνικών και περιφερειακών επενδυτικών τραπεζών, ώστε να δώσουν ποιοτική ώθηση στη δράση της ΕΕ προς όφελος του τουρισμού·

6.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη πιλοτικών σεναρίων σχετικά με τον τουρισμό στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

7.  καλεί την Επιτροπή να μεταφράσει τον οδηγό χρηματοδοτικής στήριξης στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση στην ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεδομένου ότι η πρόσβαση στην χρηματοδότηση είναι ένας από τους φραγμούς που αντιμετωπίζει ο τομέας·

8.  καλεί την Επιτροπή να ορίσει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες προκειμένου να εκτιμήσει τον αντίκτυπο που έχουν άλλες πολιτικές της ΕΕ στον τουρισμό, καθώς και να αναλύσει τις πραγματικές και δυνητικές απειλές για τον τουρισμό ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων στις γειτονικές χώρες και περιφέρειες της ΕΕ και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο, με προτάσεις μέτρων για την ενίσχυση του θετικού αντικτύπου και τη μείωση του αρνητικού αντικτύπου για τον τουρισμό·

9.  αναμένει από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια επισκόπηση επικαιροποιημένων δεδομένων βάσει του νέου κανονισμού σχετικά με τις στατιστικές στον τομέα του τουρισμού·

10.  επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τον τουρισμό, η οποία να διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα και οι ανάγκες του τομέα αυτού λαμβάνονται υπόψη κατά τη διατύπωση και την εφαρμογή άλλων πολιτικών της ΕΕ (π.χ. στους τομείς των μεταφορών και της αγροτικής πολιτικής)·

11.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια νέα στρατηγική για τον τουρισμό στην ΕΕ, για να αντικαταστήσει ή να επικαιροποιήσει την ανακοίνωση του 2010·

12.  αναμένει από την Επιτροπή να παρουσιάσει λεπτομερή εκτελεστικά μέτρα για τη νέα δέσμη κοινών δράσεων στο πλαίσιο του επόμενου Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τον Τουρισμό·

13.  συνιστά θερμά στην Επιτροπή να μεταφέρει επαρκείς ανθρώπινους πόρους στην πολιτική της στον τομέα του τουρισμού, δεδομένης της σημασίας του τουρισμού ως βασικού παράγοντα για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη· επικρίνει το γεγονός ότι το θέμα του τουρισμού δεν προβάλλεται αρκετά στον νέο ιστότοπο της ΓΔ GROW· συνιστά επίσης να γίνει ο ιστότοπος αυτός πολύγλωσσος·

14.  τονίζει τη σημασία του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών και των τμημάτων της Επιτροπής·

15.  παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης της δυσανάλογης κανονιστικής επιβάρυνσης η οποία έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να περιορίσουν, και όχι να αυξήσουν, την υφιστάμενη κανονιστική επιβάρυνση·

16.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο τουρισμός αποτελεί βασικό τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας και ότι, συνεπώς, είναι απαραίτητη η σημαντική βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και η δημιουργία συνέργειας μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών φορέων του τομέα του τουρισμού· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει τη δέσμευση να αναζητήσει μηχανισμό για τον αποτελεσματικό συντονισμό και τη συνεργασία στον τομέα·

17.  θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει, στο πλαίσιο της πολιτικής συνεργασίας και καλής γειτονίας, δράσεις συνεργασίας για την ανάπτυξη του τουρισμού σε τρίτες χώρες ώστε να καταστεί δυνατή η ισόρροπη ανάπτυξη των οικονομιών τους, γεγονός που θα συμβάλει στην άμβλυνση των εντάσεων στον τομέα των γειτονικών σχέσεων και στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής και της τουριστικής κίνησης προς αυτήν·

18.  φρονεί ότι η ανακήρυξη ενός Ευρωπαϊκού Έτους Τουρισμού θα συμβάλει στην προώθηση της ποικιλομορφίας του ευρωπαϊκού τουρισμού και θα ενισχύσει το κύρος των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την πρωτοβουλία αυτή·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων όσον αφορά την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Τουρισμό·

Δημιουργία εμπορικού σήματος/από κοινού προώθηση της Ευρώπης ως τουριστικού προορισμού

20.  προτρέπει την Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού (ΕΕΤ), η οποία απαρτίζεται από τους εθνικούς οργανισμούς τουρισμού, να συνεχίσει και να εμβαθύνει στην προαγωγή της Ευρώπης ως παγκόσμιου κορυφαίου τουριστικού προορισμού στο πλαίσιο μίας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης· ζητεί συγκεκριμένα την εφαρμογή της μακροπρόθεσμης στρατηγικής που δρομολόγησε η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού τον Φεβρουάριο του 2014, «Προορισμός: Ευρώπη 2020»​η οποία περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων στον τομέα της εμπορίας, της δημιουργίας εμπορικού σήματος και της προώθησης της Ευρώπης ως τουριστικού προορισμού·

21.  ζητεί, συγκεκριμένα, τη δημιουργία ενός εμπορικού σήματος «Προορισμός (οί): Ευρώπη», προκειμένου να συμπληρωθούν και να ενισχυθούν οι δραστηριότητες προβολής των τουριστικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε εθνικό, περιφερειακό, διασυνοριακό και τοπικό επίπεδο, και της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας, με σκοπό την ανάδειξη και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών, ιδίως σε μακρινές αγορές· τονίζει ότι το εμπορικό σήμα «Προορισμός (οί): Ευρώπη» χρειάζεται μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς που θα δημιουργεί πλεονεκτήματα τόσο για καθιερωμένους όσο για λιγότερο γνωστούς ευρωπαϊκούς προορισμούς διαφυλάσσοντας συγχρόνως την εγγενή ποικιλομορφία των διαφόρων ευρωπαϊκών περιφερειών στο βαθμό που κερδίζουν τα προς το ζην από το δικό τους τοπικό εμπορικό σήμα, και ότι πρέπει να σέβεται πλήρως τις αρμοδιότητες των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 195 ΣΛΕΕ·

22.  αναγνωρίζει ότι πρέπει να προσδιορισθούν με σαφήνεια κοινοί στόχοι και να αναλυθούν οι δυνατότητες και η προστιθέμενη αξία του εμπορικού σήματος «Προορισμός (οί): Ευρώπη» σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των κρατών μελών· είναι της άποψης ότι προκειμένου να επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα είναι απαραίτητο να διεξαχθούν περαιτέρω ενδελεχείς διαβουλεύσεις με την τουριστική βιομηχανία, τους τουριστικούς οργανισμούς και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές· συνιστά τη σύνταξη οδηγιών χρήσεως εμπορικού σήματος, στις οποίες θα προσδιορίζονται κοινώς αποδεκτές μέθοδοι προβολής·

23.  συνιστά να δοθεί προσοχή στον τρόπο με τον οποίο ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμμετάσχει στην στρατηγική εμπορίας του εμπορικού σήματος «Προορισμός (οί): Ευρώπη», και πώς μπορεί να συνεισφέρει οικονομικά στην ανάπτυξη και τους στόχους της στρατηγικής· τονίζει τη σημασία των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και ως εκ τούτου προτείνει τη δημιουργία ενός προγράμματος ειδικής σύμπραξης για τον τουρισμό (S.P.O.T.)· καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τις αντίστοιχες περιφερειακές και τοπικές αρχές τους σε αυτή τη διαδικασία, και να συνεργασθούν εποικοδομητικά με την βιομηχανία για την επίτευξη αυτών των στόχων·

24.  ζητεί να ενισχυθεί το εμπορικό σήμα «Προορισμός (οί): Ευρώπη» ως χαρακτηρισμός για την πιο φιλική περιοχή του κόσμου στο πλαίσιο των διακοπών για την οικογένεια, τα παιδιά και τις διάφορες γενιές·

25.  θεωρεί σημαντικό η ασφάλεια των τουριστών να αποτελεί βασικό στοιχείο του εμπορικού σήματος «Προορισμός (οί): Ευρώπη»· καλεί ως εκ τούτου τις αρχές των κρατών μελών να εφαρμόσουν, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, στρατηγικές (περιλαμβανομένων των εκστρατειών ενημέρωσης των τουριστών) που θα έχουν ως στόχο οι τουρίστες να απολαμβάνουν τους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια·

26.  τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η πολιτική συνειδητοποίηση ως προς το γεγονός ότι η προώθηση της Ευρώπης σε τρίτες χώρες χρησιμεύει ως εμπορικό εργαλείο με στόχο την αύξηση του αριθμού των εισερχόμενων τουριστών, και κατά συνέπεια συμβάλλει στην αποκόμιση οικονομικού οφέλους όχι μόνο σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς και σε χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες αλλά επίσης και στην Ευρώπη συνολικά· θεωρεί ότι μια αυστηρή πολιτική θεωρήσεων συνιστά τροχοπέδη για την προσέλευση τουριστών από τρίτες χώρες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που παρουσίασε η Επιτροπή το 2014 για τη χορήγηση νέων τουριστικών θεωρήσεων και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας τον τουριστών στον χώρο Σένγκεν· παροτρύνει, προς τούτο, το Συμβούλιο να επιτύχει σύντομα συμφωνία με το Κοινοβούλιο ώστε η ΕΕ να μπορεί να επωφεληθεί από την αύξηση προσέλευσης τουριστών από συγκεκριμένες τρίτες χώρες που δείχνουν μεγάλο δυνητικό ενδιαφέρον να επισκεφθούν την ΕΕ·

27.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη να προάγει το δυναμικό τρίτων χωρών με μεγάλο πληθυσμό και μια αναδυόμενη οικονομία, ιδιαίτερα των χωρών BRIC, στις οποίες παρατηρείται αύξηση των εξερχόμενων τουριστών· τονίζει την ανάγκη για πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση του τουρισμού και για μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την χορήγηση τουριστικής θεώρησης και τις συνοριακές διελεύσεις· τονίζει ότι η προώθηση ενός μεγαλύτερου αριθμού από πλατφόρμες τουριστικής θεώρησης, σε συνδυασμό με μια συνετή προσέγγιση για την απλούστευση του κώδικα θεωρήσεων, αποτελεί σημαντικό παράγοντα αύξησης του αριθμού των τουριστών από χώρες εκτός Ευρώπης και ενίσχυσης της προβολής των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών· επισημαίνει τις δυνατότητες για θεώρηση περιήγησης για ομάδες επισκεπτών ή για τουρίστες οι οποίοι έχουν ήδη επισκεφθεί τη χώρα και τονίζει τη σημασία της εφαρμογής περισσότερων συμφωνιών για την κατάργηση των θεωρήσεων προκειμένου να γίνει η βέλτιστη δυνατή χρήση των διεθνών τουριστικών αφίξεων· θεωρεί ότι είναι σκόπιμο, αναγνωρίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των κρατών μελών και το καθήκον τους να ελέγχουν την είσοδο στα σύνορά τους, να αναπτύξουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για πιο συντονισμένες και περισσότερο απλοποιημένες διαδικασίες θεωρήσεων·

Πανευρωπαϊκά και διακρατικά τουριστικά προϊόντα

28.  πιστεύει ότι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί ενδιαφερόμενοι παράγοντες πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη νέων διακρατικών ευρωπαϊκών προϊόντων τουρισμού, λαμβάνοντας παράλληλα πλήρως υπόψη τον ρόλο των μακρο-περιφερειακών στρατηγικών στην ανάπτυξή τους· επισημαίνει ότι οι μακροπεριφέρειες, όπως η μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα φυσικά, πολιτιστικά και ιστορικά θεμέλια για την ανάπτυξη τέτοιου είδους προϊόντων· καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της μακροπεριφερειακής στρατηγικής της ΕΕ για τη Βαλτική, τον Δούναβη, την Αδριατική-Ιόνιο και τις Άλπεις να καταρτίσουν, έκαστο στην περιοχή του, μια κοινή στρατηγική για την ανάπτυξη του τουρισμού·

29.  ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία για τη δημιουργία διεθνικών θεματικών διαδρομών (στο επίπεδο μεγαλύτερου αριθμού ευρωπαϊκών χωρών) με στόχο την ενίσχυση των εμπειρικών στοιχείων που παρέχουν κίνητρα για την πραγματοποίηση επίσκεψης σε ορισμένους προορισμούς (που καθορίζονται σε επίπεδο κράτους), την αύξηση της κινητικότητας των ταξιδιωτών, την επίτευξη μεγαλύτερων μέσων δαπανών και τη διεύρυνση της πλατφόρμας προώθησης (ιδίως όσον αφορά τους επισκέπτες από εισερχόμενες «μακρινές» αγορές)·

30.  επισημαίνει την αύξηση του διεθνούς ανταγωνισμού, με την εμφάνιση νέων προορισμών εκτός Ευρώπης· θεωρεί ως εκ τούτου απαραίτητη την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών μέσω τουριστικών συνεργατικών σχηματισμών και δικτύων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο, καθώς και εντός των θαλάσσιων λεκανών·

31.  αναγνωρίζει τη σημασία των διακρατικών τουριστικών προϊόντων για την προώθηση της εδαφικής συνοχής· είναι, ως εκ τούτου, πεπεισμένο ότι οι πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο θεσμοθετημένων πλαισίων συνεργασίας πρέπει να υποστηρίζονται μέσω κατάλληλων κινήτρων·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν νέους τουριστικούς προορισμούς αναβαθμίζοντας εκτάσεις που έχουν περιπέσει σε αχρησία, δρόμους, σιδηροδρόμους, εγκαταλελειμμένα μονοπάτια, παλαιές διαδρομές·

33.  ζητεί από την Επιτροπή και τα μέλη της ΕΕΤ να στηρίξουν την υφιστάμενη εντολή της τελευταίας να συνδράμει στην ανάπτυξη και την προβολή στοχευμένων διακρατικών και πανευρωπαϊκών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, μεταξύ άλλων μέσω μίας προηγμένης, βελτιωμένης και πλήρως προσβάσιμης διαδικτυακής πύλης Visiteurope.com· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η διαδικτυακή πύλη Visiteurope.com να είναι προσβάσιμη και από όλες τις συνήθεις κινητές και φορητές τερματικές συσκευές μέσω ειδικά προγραμματισμένης εφαρμογής (App)·

34.  καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία της με το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού του ΟΗΕ και τους άλλους διεθνείς εταίρους προκειμένου να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των διεθνικών και πανευρωπαϊκών τουριστικών προϊόντων·

35.  τονίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι σύγχρονοι καταναλωτές τείνουν να αναζητούν τουριστικές εμπειρίες και όχι απλώς προορισμούς, μια επιτυχημένη στρατηγική εμπορικής προώθησης για την προαγωγή των ευρωπαϊκών τουριστικών προϊόντων πρέπει να αντιστοιχεί στις ανάγκες των διαφόρων ταξιδιωτικών τμημάτων και αγορών σε τρίτες χώρες·

36.  επισημαίνει την ανάγκη οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι διοργανωτές ταξιδιών να προωθήσουν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, ήτοι το 112, στους σχετικούς ιστοτόπους και στα ηλεκτρονικά εισιτήρια, καθώς και στους βασικούς τουριστικούς προορισμούς μας·

37.  επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία κοινωνικού τουρισμού Καλυψώ, η οποία επιτρέπει σε ηλικιωμένους, νέους, άτομα με χαμηλότερα εισοδήματα και άτομα με αναπηρίες να κάνουν διακοπές εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου· τονίζει ότι αυτή η πρωτοβουλία έχει τη δυνατότητα να υπερβεί το πρόβλημα της εποχικότητας, ιδίως σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς·

38.  πιστεύει ωστόσο ότι για να καταπολεμηθεί η εποχικότητα στην Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερη επικέντρωση στην ανάπτυξη στοχευμένων τουριστικών προϊόντων που προσφέρουν στους ταξιδιώτες μια ειδική τουριστική εμπειρία και ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες τους· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να στηρίξει τα κράτη μέλη και την τουριστική βιομηχανία στην δημιουργία πιο διαφοροποιημένων και στοχευμένων προϊόντων γύρω από ειδικά θέματα όπως η αγροτική, πολιτιστική και βιομηχανική κληρονομιά, η ιστορία, η θρησκεία, η υγεία, η εμπειρία των ιαματικών λουτρών και των κέντρων ευεξίας, ο αθλητισμός, το κρασί και το φαγητό, η μουσική και η τέχνη ως μορφές εναλλακτικού τουρισμού που συμβάλλει στην αποκόμιση προστιθέμενης αξίας στην οικεία περιοχή διαφοροποιώντας την οικονομία της και καθιστώντας την απασχόληση λιγότερο εποχιακή· ενθαρρύνει προς τούτο τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν κατάλληλα τα ταμεία της ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει αντίστοιχα τους στόχους για δράση στο πλαίσιο του προγράμματος COSME· θεωρεί ότι ο αθλητισμός, τα φεστιβάλ μουσικής και τεχνών έχουν μεγάλες δυνατότητες για την κινητοποίηση τουριστών από την Ευρώπη και το εξωτερικό·

39.  τονίζει ότι η πολυμορφία και η πολυπολιτισμικότητα της Ευρώπης προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και επιτρέπουν τη συντονισμένη προώθηση του εναλλακτικού και βιώσιμου τουρισμού και των πολιτιστικών ανταλλαγών· ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο τη διασύνδεση των τουριστικών χώρων προκειμένου να δημιουργηθούν θεματικά τουριστικά προϊόντα και διαδρομές σε ευρωπαϊκή, εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα, αξιοποιώντας τη συμπληρωματικότητα και τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων ευρωπαϊκών τουριστικών χώρων με στόχο την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας στους τουρίστες·

40.  τονίζει την ανάγκη προώθησης και ανάδειξης της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, κάνοντας χρήση του καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως ενιαίας πρότασης πώλησης αλλά συμπεριλαμβάνοντας επίσης περιοχές που είναι λιγότερο ευρύτερα γνωστές ή με δύσκολη πρόσβαση, δεδομένου ιδίως ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% του ευρωπαϊκού τουρισμού, και ως εκ τούτου συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική καινοτομία και την τοπική, περιφερειακή, αστική και αγροτική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα περιορίζει τον αντίκτυπο της εποχικότητας· επίσης, υπογραμμίζει εν προκειμένω τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι χορηγίες στη διατήρηση της ευρωπαϊκής κληρονομιάς και στην συνδρομή προς τα κράτη μέλη για την ανάληψη της οικονομικής επιβάρυνσης·

41.  τονίζει ότι η προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε διάφορα επίπεδα, θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ελκυστικότητα των τουριστικών προορισμών και, ως εκ τούτου, προτείνει να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός ημερολογίου εκδηλώσεων ευρωπαϊκής εμβέλειας, που θα αναρτηθεί στην πύλη Visiteurope.com, προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες τουριστικών πληροφοριών·

42.  καλεί τους εθνικούς οργανισμούς τουρισμού να μεριμνήσουν για την κατάλληλη διαδικτυακή προβολή πρωτοβουλιών και βραβείων που εξαίρουν την ευρωπαϊκή κληρονομιά και να ενθαρρύνουν σχετικές προωθητικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες (όπως το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές)·

43.  επαναλαμβάνει τη σημασία της προστασίας και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς έναντι των πιθανών επιβλαβών επιπτώσεων των διαρθρωτικών αλλαγών που προκαλούνται από τις τουριστικές δραστηριότητες, και έναντι των κινδύνων που θέτει ο μαζικός τουρισμός, ιδίως κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής· δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα των υπηρεσιών και όχι στο κόστος τους· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι χορηγίες, οι οποίες συνδράμουν στη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και αντισταθμίζουν τη μείωση των δημόσιων κονδυλίων που διατίθενται για τον σκοπό αυτό·

44.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα για την προστασία των απειλούμενων μνημείων και χώρων στην Ευρώπη με στόχο τη διασφάλιση και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και, ως εκ τούτου, την προαγωγή του πολιτιστικού τουρισμού·

45.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο ευρωπαϊκός πολιτιστικός τουρισμός ως μέσο προσωπικής ανάπτυξης και γνώσης, ιδίως μεταξύ των νέων, ως μέσο προαγωγής του πλούτου της ευρωπαϊκής εθνικής και τοπικής πολιτισμικής ποικιλομορφίας και κληρονομιάς, ως συμβολή στη διαπολιτισμική μάθηση αλλά και ως ευκαιρία για δικτύωση, ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και έκφραση των ευρωπαϊκών αξιών·

46.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες του πολιτιστικού τουρισμού για τη μείωση της φτώχειας· ζητεί, εν προκειμένω, την προώθηση των δημιουργικών βιομηχανιών των κρατών μελών και του αγροτικού τουρισμού, με σκοπό την προώθηση του εξαιρετικού πολιτισμικού πλούτου της Ευρώπης και την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας·

47.  τονίζει ότι η διαδικασία κοινής απόκτησης ταξιδιωτικών καρτών και εισιτηρίων θα πρέπει να απλουστευτεί για τη στήριξη των πολιτιστικών εκστρατειών·

48.  τονίζει ότι το ευρύ φάσμα των γλωσσών της Ευρώπης –επίσημες, συνεπίσημες, μειονοτικές και λιγότερο γνωστές– αποτελεί το θεμέλιο της πολιτιστικής της κληρονομιάς και καίριο στοιχείο για τον βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό·

49.  επισημαίνει τις ευκαιρίες που προσφέρουν σημαντικά ιστορικά γεγονότα και χώροι, όπως οι χώροι ιστορικής συνείδησης, για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων μέσω ευαισθητοποιημένης ερμηνείας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων· ενθαρρύνει τη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού για να προαχθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος με στόχο την αμοιβαία προσέγγιση όλων των λαών της Ευρώπης·

50.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες του αθλητικού τουρισμού, ο οποίος μπορεί μελλοντικά να αποτελέσει έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της τουριστικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και ζητεί τη θέσπιση ειδικών πολιτικών για την προώθηση και την υποστήριξη της ανάπτυξής του· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο των αθλητικών δραστηριοτήτων προκειμένου να γίνονται οι περιφέρειες της Ευρώπης ελκυστικές στους τουρίστες· τονίζει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη μετακίνηση αθλητών και θεατών πριν και κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων, οι οποίες μπορούν να προσελκύσουν τουρίστες ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές· τονίζει ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη πλήρως οι δυνατότητες του αθλητικού τουρισμού·

Ποιότητα

51.  είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να γίνει μετάβαση του ευρωπαϊκού τουρισμού από ένα μοντέλο ποσοτικής μεγέθυνσης σε ένα ποιοτικό μοντέλο που οδηγεί στη σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη και ότι υπάρχει εκ των πραγμάτων ανάγκη να οικοδομηθεί μια τουριστική βιομηχανία που θα επιτρέπει τη δημιουργία ποιοτικότερων θέσεων απασχόλησης με τις κατάλληλες αμοιβές· θεωρεί ότι η οικονομική διαφοροποίηση όσον αφορά τον τουρισμό παρέχει δυνατότητες σε αγροτικές περιοχές και παράκτιες ζώνες για νέα και βιώσιμη απασχόληση·

52.  αναγνωρίζει τη διαφορά που υπάρχει στα πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού και θεωρεί ότι τα ποιοτικά πρότυπα είναι σημαντικά ως μέσο για την εξασφάλιση ίσων όρων για τις επιχειρήσεις και την αύξηση της διαφάνειας για τον καταναλωτή, συνδράμοντας έτσι στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης όλων των μερών· καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να αναπτύξουν περαιτέρω τον προβληματισμό σχετικά με το πώς μπορεί η ΕΕ να προωθήσει συμφωνηθέντα ποιοτικά πρότυπα για τις τουριστικές υπηρεσίες·

53.  καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει τη θέσπιση εμπορικού σήματος ποιότητας για τον ευρωπαϊκό τουρισμό προκειμένου να ανταμείψει τις σκληρές προσπάθειες που καταβάλλουν οι επαγγελματίες του κλάδου για την υποστήριξη της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών με βάση τον μέγιστο σεβασμό της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, τη βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών επαγγελμάτων, τη βελτίωση της προσβασιμότητας για όλους και την προαγωγή των πολιτιστικών παραδόσεων των τοπικών κοινοτήτων·

54.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων μέσω της προστασίας του εμπορικού σήματος «made in»·

55.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τις τουριστικές ενώσεις, και να ορίσουν από κοινού ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα κατάταξης των τουριστικών υποδομών (ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.λπ.)· θεωρεί ότι η πρωτοβουλία της ένωσης Hotelstars Union για τη σταδιακή εναρμόνιση των συστημάτων κατάταξης των καταλυμάτων στην Ευρώπη πρέπει να προαχθεί περαιτέρω για να υπάρχει δυνατότητα καλύτερης σύγκρισης της προσφοράς καταλυμάτων στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, να συνεισφέρει στη θέσπιση κοινών κριτηρίων για την ποιότητα των υπηρεσιών·

56.  πιστεύει ότι η διατήρηση των προτύπων ασφάλειας στις τουριστικές υπηρεσίες είναι ουσιαστικό στοιχείο της υψηλής ποιότητάς τους· επικροτεί, ως εκ τούτου, την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο « Ασφάλεια των υπηρεσιών τουριστικών καταλυμάτων»· λαμβάνει υπό σημείωση τα σχόλια πολλών ομάδων καταναλωτών, οργανισμών πυρασφάλειας και οργανισμών του τουριστικού τομέα που υποστηρίζουν τη δράση σε επίπεδο ΕΕ για την ασφάλεια στον τουρισμό· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να διατυπώσει προτάσεις για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων ασφάλειας στον τομέα του τουρισμού στην ΕΕ, ιδίως στους τομείς της πυρασφάλειας και της ασφάλειας μονοξειδίου του άνθρακα σε καταλύματα διακοπών· τονίζει την ανάγκη συστηματικής συλλογής δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια των καταλυμάτων·

57.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι διασφαλίζονται τουριστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αν συνδυαστούν με ορθή εκπαίδευση και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ότι η παράβλεψη ή η άμβλυνση των απαιτούμενων δεξιοτήτων και των κοινωνικών κατακτήσεων στον τομέα είναι αντιπαραγωγικές·

58.  θεωρεί ότι η επένδυση στην κατάρτιση και την εκπαίδευση αποτελεί βασικό στοιχείο για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε έναν τομέα που απασχολεί κυρίως νέα άτομα κατά κανόνα ηλικίας από 16 έως 35 ετών· ενθαρρύνει σθεναρά την Επιτροπή να συνεργαστεί με ιδιωτικές οντότητες και άλλους δημόσιους φορείς για τη δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης κατά τη χαμηλή περίοδο, ώστε ο εν λόγω τομέας να καταστεί πιο ελκυστικός και λιγότερο εποχικός· θεωρεί ότι μια τέτοια κατάρτιση πρέπει να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη προσόντων ανωτέρου επιπέδου και κοινωνικών δεξιοτήτων, οδηγώντας σε καλύτερες προοπτικές απασχόλησης σε ολόκληρο τον κλάδο· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες του τομέα του τουρισμού για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων εργοδοτών και εργαζομένων με στόχο την προετοιμασία για τις μελλοντικές τάσεις και ανάγκες δεξιοτήτων· είναι της άποψης ότι τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την απασχόληση στον τομέα του τουρισμού πρέπει να βελτιωθούν·

59.  καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να υποστηρίξει τον τουριστικό κλάδο μέσω της αντιμετώπισης των ελλείψεων δεξιοτήτων και της προώθησης της καταλληλότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις ανάγκες της αγοράς· προτείνει στην Επιτροπή να εκδώσει και να διανείμει οδηγό με τις βέλτιστες πρακτικές και τις υπάρχουσες δυνατότητες κατάρτισης στην ΕΕ παρέχοντας τη δυνατότητα για μεγαλύτερο βαθμό επαγγελματισμού και ενίσχυση της εθελοντικής κινητικότητας των επαγγελματιών στην ΕΕ·

60.  υπογραμμίζει την σημασία βελτίωσης της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στην τουριστική βιομηχανία από τα κράτη μέλη, ώστε να καθίσταται δυνατή η εύρεση των καλύτερων δυνατών επαγγελματικών προοπτικών και η ενθάρρυνση, κατά συνέπεια, της κινητικότητας των εργαζομένων·

61.  χαιρετίζει τα μέσα κινητικότητας και τα σχέδια συνεργασίας, όπως οι «συμμαχίες γνώσης» και οι «τοµεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+» και του «Erasmus για νέους επιχειρηματίες», ως αποτελεσματικά μέσα όσον αφορά το τουριστικό προσωπικό που ασχολείται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη βελτίωση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων και την απόκτηση πρακτικών γνώσεων στον πολιτιστικό τουρισμό· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του για την έλλειψη ενδιαφέροντος των νέων να σταδιοδρομήσουν σε ορισμένους τουριστικούς τομείς· επισημαίνει τα πλεονεκτήματα του «διττού» εκπαιδευτικού συστήματος στον τουριστικό κλάδο και τη σημασία του να συνδυάζεται η πρακτική εμπειρία με τη μάθηση σε επιχείρηση αυξάνοντας έτσι τις δεξιότητες τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από άλλα ενωσιακά, εθνικά και περιφερειακά ταμεία για την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης·

62.  καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην ποιοτική κατάρτιση των ξεναγών και να ενθαρρύνουν μια πολύγλωσση προσέγγιση για την ανάδειξη των τοποθεσιών που εμφανίζουν ενδιαφέρον για τους τουρίστες από άλλες χώρες· ζητεί επίσης από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να καθορίσουν ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας για τους ξεναγούς, εξασφαλίζοντας τον σεβασμό ελάχιστων προαπαιτούμενων κατάρτισης·

63.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ως προορισμού των φόρων και των εισφορών που εφαρμόζονται στα τουριστικά προϊόντα και τις υπηρεσίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί από τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη σημασία της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ στις ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες προκειμένου να συμβάλουν στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και τη διατήρηση της ανάπτυξης και των θέσεων απασχόλησης, καθώς και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά·

Απελευθέρωση του δυναμικού του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού

64.  αναγνωρίζει τη σημασία για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό (σύμφωνα με τη στρατηγική για τη γαλάζια ανάπτυξη και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»), η οποία παρουσιάζει μια σειρά κοινών λύσεων για μεγάλο αριθμό προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω περιοχές·

65.  ενθαρρύνει σθεναρά την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης που θα συνοδεύει τις 14 δράσεις που περιγράφονται στην ως άνω αναφερόμενη στρατηγική για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα, καθώς και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε για τις εν λόγω δράσεις·

66.  ζητεί από την Επιτροπή να διοργανώσει ένα ετήσιο σεμινάριο με τη συμμετοχή των παράκτιων και θαλάσσιων κρατών μελών και των αντίστοιχων περιφερειών, με στόχο την προώθηση ενός πανευρωπαϊκού διαλόγου και την διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της εφαρμογής μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής·

67.  υπενθυμίζει τη σημασία της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας, και επισημαίνει ότι διαφέρουν μεταξύ υψηλής και χαμηλής περιόδου στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα νησιά, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις θαλάσσιες και τις εναέριες μεταφορές· επισημαίνει επίσης τη σημασία της κατάρτισης περιφερειακών σχεδίων που προωθούν την κινητικότητα εντός των προορισμών· ζητεί από την Επιτροπή η δράση 12 της ως άνω αναφερόμενης στρατηγικής για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό να λάβει επίσης υπόψη την αποτελεσματικότητα των κρατικών ενισχύσεων στις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές·

68.  ενθαρρύνει σθεναρά την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες στον ναυτικό και θαλάσσιο τουριστικό τομέα, να αξιολογήσει την ανάγκη κατάρτισης έξυπνων και καινοτόμων στρατηγικών ως λύση για την αντιμετώπιση της εποχικότητας, οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες τόσο στην υψηλή όσο και στη χαμηλή περίοδο και θα λαμβάνουν υπόψη διάφορες ομάδες στόχου· ζητεί από τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να καταβάλουν προσπάθειες για τη δημιουργία εμπειριών, προϊόντων και συμπληρωματικών υπηρεσιών που θα εντάσσονται στα τοπικά προϊόντα, ιδίως σε σχέση με τη θαλάσσια κληρονομιά και τον θαλάσσιο πολιτισμό, τα θαλάσσια σπορ, την ιστιοπλοΐα αναψυχής, την παρατήρηση της θαλάσσιας ζωής και φύσης, τον ήλιο και τις δραστηριότητες παραλίας, καθώς και με την παραδοσιακή αλιεία, τη γαστρονομία και την υγεία·

69.  επισημαίνει τη σημασία του τουρισμού κρουαζιέρας για την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου στην Ευρώπη· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να αξιολογήσει τους απαιτούμενους πόρους και τις υφιστάμενες λιμενικές και ναυτικές υποδομές, καθώς και να τυποποιήσει τη διαλογή των αποβλήτων και την ανακύκλωση, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων σχεδιασμού στους εν λόγω τομείς, μέσω της ανάπτυξης της έννοιας της έξυπνης πόλης-λιμένα·

70.  υπογραμμίζει ότι ο κοινός σχεδιασμός και η κοινή δράση είναι απαραίτητα τόσο για την αποδοχή του τουρισμού από τον πληθυσμό, όσο και για τη βιώσιμη ανάπτυξή του·

Βιώσιμος, υπεύθυνος και κοινωνικός τουρισμός

71.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την προαγωγή του βιώσιμου, υπεύθυνου και φιλικού από οικολογική άποψη τουρισμού σε συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους, όπως η ΕΕΤ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, αναπτύσσοντας νέα ειδικά προϊόντα και προωθώντας τα ήδη υπάρχοντα, και προτείνει τη συγκρότηση μίας πανευρωπαϊκής, πλήρως προσβάσιμης δικτυακής πλατφόρμας που θα συγκεντρώνει τις υπάρχουσες πληροφορίες σχετικά με πιστοποιημένα προϊόντα, νέες μορφές τουρισμού, προορισμούς και διαδρομές, καθώς και συγκεκριμένες υπηρεσίες όπως μέσα μεταφοράς και τουριστικούς οδηγούς, σε μία βάση δεδομένων με πρόσβαση μέσω της πύλης Visiteurope.com·

72.  πιστεύει ότι πρέπει να διατεθεί αυξημένη (συγ) χρηματοδότηση για έργα στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού στο πλαίσιο του προγράμματος COSME·

73.  προτρέπει την Επιτροπή να οριστικοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τον Βιώσιμο και Υπεύθυνο Τουρισμό και να εξακολουθήσει να παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση σε σημαντικές πρωτοβουλίες και δίκτυα όπως το EDEN (Εξέχοντες Ευρωπαϊκοί Προορισμοί) και οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές·

74.  ενθαρρύνει τους εθνικούς οργανισμούς τουρισμού, βάσει των προτύπων που προτείνονται από την Επιτροπή, να θεσπίσουν μια ειδική ενιαία πύλη για τον βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό σε εθνικό επίπεδο ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν μεταξύ εθνικών και διακρατικών προϊόντων και προορισμών έχοντας λάβει την κατάλληλη ενημέρωση·

75.  τονίζει τη σημασία του να διασφαλιστεί η ανάπτυξη βιώσιμου, υπεύθυνου και προσβάσιμου τουρισμού όπου η έννοια του «έξυπνου τουρισμού» πρέπει να είναι κεντρική στην ανάπτυξη προορισμών και να συνδυάζει τις παραμέτρους της βιωσιμότητας, του βιωματικού τουρισμού και της ενδεδειγμένης χρήσης φυσικών πόρων, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της φυσικής προσβασιμότητας και της προσβασιμότητας σε ενημέρωση και επικοινωνία· είναι πεπεισμένο ότι τα δίκτυα πληροφοριών σχετικά με έργα ήπιου τουρισμού προσφέρουν καλές ευκαιρίες για την υποστήριξη των ΜΜΕ, της τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης, των βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και της σταθερότητας των οικονομιών·

76.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια μελέτη σχετικά με τα πιστοποιητικά βιωσιμότητας για τις υπηρεσίες ήπιου τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης των εθελοντικών μέσων η οποία θα αναφέρει ποια μέσα έχουν σημειώσει επιτυχία·

77.  ζητεί την προώθηση και την περαιτέρω ανάπτυξη φιλικών προς τα παιδιά και τις οικογένειες προσφορών στον κλάδο του τουρισμού - π.χ. μέσω της δημιουργίας ευρωπαϊκής σφραγίδας για τον φιλικό προς τις οικογένειες τουρισμό·

78.  υπογραμμίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης προγραμμάτων, στο πλαίσιο των οποίων θα εγκρίνεται η αναβάθμιση παλαιών καταλυμάτων σύμφωνα με κριτήρια του φιλικού προς το περιβάλλον τουρισμού·

79.  τονίζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει ο ευρωπαϊκός τουρισμός στην αναζωογόνηση των αγροτικών και αστικών περιοχών με στόχο να επιτευχθεί βιώσιμη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη·

80.  ζητεί την ανάπτυξη βιώσιμων τουριστικών υποδομών στις περιοχές εκείνες που, μολονότι εμφανίζουν μεγάλες πολιτιστικές και τουριστικές δυνατότητες, έχουν υποστεί ζημία στην εικόνα τους ως αποτέλεσμα της υπερσυγκέντρωσης και της ανάπτυξης άλλων κλάδων όπως ο βιομηχανικός κλάδος·

81.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι οι δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό δεν πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινή ζωή των κατοίκων· θεωρεί ότι, αντιθέτως, οι κάτοικοι πρέπει να εντάσσονται στο φαινόμενο του τουρισμού με θετικό και συμμετοχικό τρόπο·

82.  επισημαίνει ότι η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο για τον τουριστικό τομέα, και ως εκ τούτου στηρίζει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές, καθώς και τις τουριστικές επιχειρήσεις, στην προώθηση του οικολογικού τουρισμού και στην συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ κατά τη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση έργων υποδομών· ζητεί από τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν πρωτοβουλίες για τη φυσική κληρονομιά στις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές τους για τον τουρισμό·

83.  τονίζει τη σημασία του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού για την προστασία και την προώθηση της περιφερειακής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· είναι, ως εκ τούτου, πεπεισμένο ότι τα περιφερειακά τουριστικά προϊόντα και οι σύντομες παραμονές πρέπει να υποστηριχθούν και να προωθηθούν μέσω κατάλληλων μέτρων·

84.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δίκτυα πράσινων προορισμών που θα περιλαμβάνουν αγροτικές, δασικές περιοχές και μικρότερης σημασίας φυσικές τοποθεσίες, ενοποιώντας τα υφιστάμενα δίκτυα υποδομών μεταφοράς με νέες φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις·

85.  υπογραμμίζει ότι ο βιώσιμος αλιευτικός τουρισμός μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομία των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης· υπογραμμίζει ότι αυτό το είδος τουρισμού μπορεί να διατηρηθεί μόνον εάν ενισχυθεί η βιώσιμη διαχείριση των ειδών ψαριών που απειλούνται με εξαφάνιση στα εσωτερικά ύδατα της Ευρώπης·

86.  υπογραμμίζει ότι ο αγροτουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς του εναλλακτικού τουρισμού στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, δράσεις με σκοπό να δώσει κίνητρα για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, σε επίπεδο υποδομών αλλά και προσβασιμότητας·

87.  καλεί την Επιτροπή να αναδείξει περαιτέρω τις περιοχές και τα τοπικά ιδιότυπα προϊόντα μέσω της προώθησης και της προστασίας των προϊόντων ειδικού χαρακτήρα, όπως τα γεωργικά και μη γεωργικά προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ)·

88.  θεωρεί ότι ευαίσθητες περιοχές όπως τα νησιά, οι ακτές και τα βουνά, και ιδίως οι απομακρυσμένες και εξόχως απόκεντρες περιοχές συχνά εξαρτώνται έντονα από τον τουρισμό και είναι οι πρώτες που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή· είναι ως εκ τούτου πεπεισμένο ότι η προστασία του κλίματος πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και να ενσωματώνεται εντονότερα στον ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό τουρισμό και στις πολιτικές μεταφορών, μεταξύ άλλων μέσω της εστίασης στην ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις βιώσιμες μεταφορές και τη διαχείριση των αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση του αντικτύπου σχετικά με το πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον τουρισμό σε αυτές τις ευαίσθητες περιοχές από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη καθώς και για την επιρροή που θα έχει στις εν λόγω περιοχές μελλοντικά·

89.  υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης του τουριστικού δυναμικού των απομακρυσμένων αγροτικών, νησιωτικών, παράκτιων και ορεινών περιοχών, ενθαρρύνει την ανάπτυξη βιώσιμου θαλάσσιου και ναυτικού τουρισμού στην ΕΕ και ζητεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν βιώσιμες υποδομές και να βελτιώσουν τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα ως μέσο ενίσχυσης της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητάς τους·

90.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα νησιά έχουν τα δικά τους προβλήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις συνδέσεις των μικρότερων νησιών με την ενδοχώρα και καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την ανάπτυξη επενδύσεων στον τομέα αυτό·

91.  θεωρεί την καθιέρωση προαιρετικών «περιβαλλοντικών ελέγχων» με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος στην τουριστική βιομηχανία ωφέλιμη συμβολή εκ μέρους του κλάδου, και συνιστά να απονέμονται διακρίσεις σε επιχειρήσεις για τον ιδιαίτερο ζήλο τους·

92.  καλεί τις υπεύθυνες αρχές και επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την προβολή των δικτύων ήπιας κυκλοφορίας, όπως τα ευρωπαϊκά μονοπάτια για ιππασία, οι διαδρομές για πεζοπορία, οι πορείες προσκυνήματος και οι ποδηλατόδρομοι, σε συνδυασμό με όλες τις παραμεθόριες σιδηροδρομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τρένων υψηλής ταχύτητας και των νυκτερινών τρένων· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει επίσης να εξετάζεται πάντοτε η διαλειτουργικότητα των μεταφορών με άλλα μέσα· συνιστά την κατάργηση των αυξημένων κομίστρων στα διασυνοριακά τμήματα, τα οποία συνιστούν ένα από τα εμπόδια στην ευρύτερη χρήση των σιδηροδρόμων από τους τουρίστες στις παραμεθόριες περιοχές·

93.  αναγνωρίζει ότι ο βιώσιμος αστικός τουρισμός είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και ότι η πολιτική για την κινητικότητα και τις μεταφορές στα τουριστικά κέντρα των πόλεων πρέπει να είναι αποδοτική, βιώσιμη και να οδηγεί σε αμοιβαία επωφελείς καταστάσεις τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους·

94.  υποστηρίζει την ανάπτυξη ενοποιημένων δικτύων πολλαπλών μεταφορικών μέσων για τους τουρίστες μέσω της καθιέρωσης εισιτηρίων που θα επιτρέπουν τη χρήση διαφόρων μέσων μεταφοράς ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις· τονίζει ότι η πρόοδος στις ενοποιημένες υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων θα αποτελούσε ισχυρό κίνητρο για τον διασυνοριακό τουρισμό·

95.  υπογραμμίζει ότι τα ηλεκτροκίνητα οχήματα προσφέρουν τόσο για τον αγροτικό όσο και για τον αστικό τουρισμό μια ολοένα ελκυστικότερη λύση στο πλαίσιο της νέας ευέλικτης κινητικότητας και ότι αυτή η μορφή κινητικότητας πρέπει να προσφέρεται σε μεγαλύτερο βαθμό στα θέρετρα διακοπών·

96.  τονίζει τη σημασία της διευκόλυνσης της χρήσης των δημόσιων μεταφορών από ποδηλάτες·

97.  ενθαρρύνει σθεναρά την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τουριστικών Δεικτών (ETIS) να καταστεί εργαλείο της ΕΕ που θα βοηθάει τους τουριστικούς προορισμούς να ελέγχουν, να διαχειρίζονται, να αξιολογούν και να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους από άποψη βιωσιμότητας·

98.  καλεί τα κράτη μέλη να μεταλαμπαδεύσουν τις θετικές εμπειρίες βιώσιμης διαχείρισης του τουρισμού στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας στο εξωτερικό·

99.  είναι της γνώμης ότι η πλήρης προσβασιμότητα και η οικονομική προσιτότητα του τουρισμού είναι αναπόσπαστο μέρος της βιωσιμότητας του τομέα· επιβεβαιώνει ότι η αρχή «τουρισμός για όλους» επιτρέπει και ενδυναμώνει τους ανθρώπους, ιδίως εκείνους με ειδικές ανάγκες (όπως άτομα με αναπηρία, ή με μειωμένη κινητικότητα, νέοι, ηλικιωμένοι, οικογένειες χαμηλού εισοδήματος καθώς και οικογένειες με παιδιά) ώστε να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους ως πολίτες, και ότι κατά συνέπεια πρέπει να είναι το σημείο αναφοράς για κάθε εθνική, περιφερειακή, τοπική ή ευρωπαϊκή δράση που σχετίζεται με τον τουρισμό· καλεί τα κράτη μέλη να επαφίενται περισσότερο στη χρήση νέων τεχνολογιών κατά την κατάρτιση τουριστικών σχεδίων για ηλικιωμένους και ανθρώπους με ειδικά προβλήματα υγείας·

100.  συνιστά στα κράτη μέλη αφενός την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού, ενιαίου και διαφανούς συστήματος επισήμανσης προσβάσιμων προσφορών και αφετέρου τη δημιουργία ανάλογων διαδικτυακών πλατφορμών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σύμφωνα με αυτές τις παραμέτρους·

101.  συνιστά στα κράτη μέλη να καθιερώσουν την προσβασιμότητα ως κριτήριο επιλεξιμότητας για την τουριστική βιομηχανία στο πλαίσιο προγραμμάτων στήριξης της οικονομίας·

102.  τονίζει ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες στον τουριστικό τομέα στηρίζεται επίσης σε εταιρείες που διαθέτουν στους καταναλωτές εύκολα, αποτελεσματικά και γρήγορα εναλλακτικά μέσα για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών, και σε εταιρείες που προστατεύουν τα προσωπικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα των καταναλωτών·

103.  είναι της γνώμης ότι για να καταστεί προσπελάσιμος ο τουρισμός στην Ευρώπη, είναι απαραίτητο οι αεροπορικές εταιρείες να σταματήσουν τη μεροληπτική και συχνά διαδεδομένη πρακτική να διαθέτουν μεγαλύτερο χώρο στα καθίσματα της διακεκριμένης θέσης σε σχέση με εκείνα της οικονομικής θέσης·

104.  τονίζει την συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση των νέων μορφών τουρισμού, μέσα από κοινωνικά δίκτυα, εθελοντικές οργανώσεις, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, οργανώσεις ενεργών πολιτών, οργανώσεις που εκπροσωπούν την νεολαία, τις γυναίκες και τις κοινότητες της διασποράς·

105.  ζητεί μεγαλύτερη αναγνώριση του ζωτικού ρόλου που διαδραματίζει ο εθελοντικός τομέας στην ανάπτυξη και την υποστήριξη του τουριστικού κλάδου μέσω του πολιτιστικού εθελοντισμού·

106.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τις δυνατότητες της κοινωνικής οικονομίας και να τις στηρίξουν, με στόχο την ανάπτυξη του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού·

107.  θεωρεί ότι ο τουρισμός έχει σημαντική κοινωνική αξία για τους νέους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και ζητεί από τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα ταμεία της ΕΕ για την ανάπτυξη του τουρισμού για λόγους υγείας και για λόγους αναψυχής·

108.  τονίζει ότι η συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη επηρεάζει κυρίως τις παράκτιες περιοχές, όπου ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό στοιχείο διαμόρφωσης των εισοδημάτων του πληθυσμού· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση για τις επιπτώσεις στον τομέα του τουρισμού από την ανεξέλεγκτη εισροή μεταναστών στην ΕΕ·

Συνεργατική οικονομία

109.  επιδοκιμάζει τις ευκαιρίες που δημιουργεί η συνεργατική οικονομία για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις καινοτόμες εταιρείες στον τομέα του τουρισμού· αναγνωρίζει τη συμπληρωματικότητα των υπηρεσιών αυτών με άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται στον τομέα του τουρισμού όσον αφορά την τοποθεσία τους και τα άτομα στα οποία απευθύνονται·

110.  υπενθυμίζει ότι η συνεργατική οικονομία ή η συνεργατική κατανάλωση είναι ένα νέο κοινωνικοοικονομικό μοντέλο που έχει αποκτήσει τεράστια δυναμική χάρη στην τεχνολογική επανάσταση, με το διαδίκτυο να συνδέει τους ανθρώπους μέσω επιγραμμικών πλατφορμών όπου συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών πραγματοποιούνται με ασφάλεια και διαφάνεια·

111.  τονίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι προσαρμοσμένη στην συνεργατική οικονομία, και ότι, γι’ αυτό τον λόγο, οι τοπικές και εθνικές αρχές έχουν αρχίσει να αναλύουν αυτές τις διαδικτυακές πλατφόρμες και να προσπαθούν να ρυθμίσουν τις συνέπειές τους, συχνά μέσω της εφαρμογής δυσανάλογων και μάλλον ανομοιογενών μέτρων εντός της Ένωσης· παροτρύνει την Επιτροπή να αναλύσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, τις καλύτερες δυνατές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· συνιστά να δοθεί προσοχή στη δημιουργία κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου στο πλαίσιο της γενικής στρατηγικής της ΕΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά·

112.  τονίζει ότι η απάντηση στην ανάδυση της «συνεργατικής οικονομίας» πρέπει καταρχάς να αναλυθεί πριν από τη λήψη κανονιστικών μέτρων· θεωρεί, ωστόσο, ότι οιαδήποτε δράση εκ μέρους των δημόσιων αρχών πρέπει να είναι αναλογική και ευέλικτη προκειμένου να υποστηριχθεί ένα κανονιστικό πλαίσιο που διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις εταιρείες, και ιδίως ένα υποστηρικτικό θετικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ και την καινοτομία στον κλάδο· θεωρεί περαιτέρω ότι για την προστασία του καταναλωτή. οι κανονισμοί για την ασφάλεια και την υγεία που εφαρμόζονται στον παραδοσιακό τομέα του τουρισμού θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στις τουριστικές υπηρεσίες που παρέχονται για εμπορικούς σκοπούς στα πλαίσια της συνεργατικής οικονομίας·

113.  τονίζει ότι οι δραστηριότητες των παρόχων πρέπει να κατηγοριοποιηθούν επακριβώς, για να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ ad-hoc ή μόνιμων συνεργατικών υπηρεσιών και επαγγελματικών επιχειρηματικών υπηρεσιών, όπου θα πρέπει να ισχύουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις·

114.  τονίζει επίσης ότι οι πλατφόρμες πρέπει να είναι απόλυτα προσβάσιμες και ότι οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν τέτοιες ιστοσελίδες πρέπει να ενημερώνονται σωστά και να μην παραπλανώνται, καθώς και να προστατεύεται η ιδιωτικότητα των δεδομένων τους· επισημαίνει την σημασία ενός βιώσιμου και διαφανούς συστήματος αξιολογήσεων, καθώς και να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν θα τιμωρούνται από τους παρόχους υπηρεσιών για τις αρνητικές αξιολογήσεις τους·

115.  τονίζει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας που ενεργούν ως μεσάζοντες πρέπει να ενημερώνουν τους παρόχους σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, ιδίως όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, καθώς και να παρέχουν αξιόπιστη και προσιτή πληροφόρηση σχετικά με όλες τις αμοιβές και τα κρυφά κόστη που σχετίζονται με την εν λόγω δραστηριότητα και σχετικά με το πώς να συμμορφώνονται πλήρως με τους κατά τόπους νόμους, ιδίως όσον αφορά τη φορολογική νομοθεσία και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας των καταναλωτών καθώς και τις συνθήκες εργασίας των προσώπων που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες·

116.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της συνεργατικής οικονομίας και των επιπτώσεών της στην τουριστική βιομηχανία, στους καταναλωτές, στις εταιρείες τεχνολογίας και στις δημόσιες αρχές, και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με το αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει έως τώρα, συμπεριλαμβανομένου του έργου της ομάδας δράσης που συστάθηκε από την ΓΔ GROW·

Ψηφιοποίηση

117.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει από κοινού με τον κλάδο και τους τουριστικούς οργανισμούς έναν έξυπνο οδικό χάρτη πρωτοβουλιών που θα επικεντρώνεται στο ευρύτερο πεδίο εφαρμογής της καινοτομίας (διαδικασία, ΤΠ, έρευνα) και στις απαιτούμενες δεξιότητες για να ενθαρρύνει τα ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία αποτελεσματικότερα· είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες για τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα·

118.  χαιρετίζει την πλατφόρμα της Επιτροπής για τον ψηφιακό τουρισμό και τους στόχους της που συνίστανται αφενός στην ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας και ψηφιοποίησης των ΜΜΕ που σχετίζονται με τον τουρισμό με σκοπό την ενεργοποίηση του τουριστικού κλάδου και αφετέρου στην εκπόνηση προτάσεων σχετικά με την προσαρμογή και την διαμόρφωση βιώσιμων, ανταγωνιστικών και επικεντρωμένων στον καταναλωτή πολιτικών οι οποίες θα στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου του τουρισμού· ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την εμβάθυνση της συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο να καταστεί ο τουριστικός τομέας της Ευρώπης πιο ελκυστικός και ανταγωνιστικός· είναι της γνώμης ότι η προώθηση της ηλεκτρονικής μάθησης και μια αυξημένη υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών θα προωθούσε περαιτέρω αυτόν τον στόχο·

119.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι ΜΜΕ (ως επί το πλείστον πολύ μικρές επιχειρήσεις) και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες προώθησης των υπηρεσιών τους στο εξωτερικό και προσαρμογής στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς· επισημαίνει ότι τα νέα εργαλεία ΤΠ όπως η δικτυακή πύλη των τουριστικών επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή, παράλληλα με τα διαδικτυακά σεμινάρια, μπορούν να τις βοηθήσουν να επωφεληθούν από τις ψηφιακές δυνατότητες· τονίζει ότι η διάθεση της δικτυακής πύλης των τουριστικών επιχειρήσεων σε όλες τις γλώσσες των κρατών μελών θα προωθήσει περαιτέρω τα εδαφικά οφέλη αυτών των δράσεων· ενθαρρύνει την ανάληψη παρόμοιων πρωτοβουλιών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

120.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών ταξιδιωτικών και τουριστικών φορέων, για να διευκολυνθεί η έρευνα και η αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων από ευρωπαϊκές εταιρείες· επισημαίνει ειδικότερα την ανάγκη καλύτερου συντονισμού μεταξύ δημόσιων τουριστικών οργανισμών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ταξιδιωτικών γραφείων, του ξενοδοχειακού τομέα και των ψηφιακών επιχειρήσεων·

121.  καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τον τουριστικό τομέα στην ανάπτυξη εργαλείων για την παρακολούθηση των προορισμών των επισκεπτών, τον προσδιορισμό του προφίλ τους και την παρακολούθηση της κινητικότητας τους ώστε να καταγράφονται τα ενδιαφέροντά τους και να αναπτύσσονται τα κατάλληλα προϊόντα, καθώς και εργαλεία για την παροχή εξατομικευμένων προτάσεων προορισμών ή για την παρακολούθηση δικτύων ώστε να συλλέγονται οι απόψεις των επισκεπτών·

122.  αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει συνεκτική έκθεση που θα περιλαμβάνει εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά την ψηφιοποίηση στην τουριστική αγορά της ΕΕ, με σκοπό τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση προκλήσεων και ευκαιριών για τους διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· θεωρεί ότι μια τέτοια έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλες συστάσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί θεμιτός ανταγωνισμός και ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες και να προστατευθούν οι καταναλωτές με την παροχή διαφάνειας, ουδετερότητας και προσβασιμότητας·

123.  διαπιστώνει την αύξηση των αγορών τουριστικών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, απευθείας από τον χρήστη, και τους κινδύνους που αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους καταναλωτές οι οποίοι πολύ συχνά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και την εφαρμοστέα νομοθεσία· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις πιθανές παραβιάσεις στον εν λόγω τομέα, ιδίως όταν πρόκειται για συνδυασμένες αγορές μέσω διαφορετικών παρόχων υπηρεσιών (π.χ. αεροπορικό εισιτήριο και ενοικίαση αυτοκινήτου) και να προσαρμόσει και αναπτύξει αυτούς τους νέους τρόπους αγοράς υπηρεσιών κατά την επόμενη αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τα ταξιδιωτικά πακέτα·

124.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το πρόσφατο συμπέρασμα των τριμερών διαπραγματεύσεων σχετικά με μια αναθεωρημένη οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια· ζητεί την έγκαιρη και ουσιαστική μεταφορά και εφαρμογή της συμφωνίας αυτής στο εθνικό δίκαιο με σκοπό τη μετατροπή του τομέα και την προστασία των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον·

125.  καλεί την Επιτροπή να εστιάσει εκ νέου πόρους και προγράμματα, για να στηρίξει αποτελεσματικότερα την ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών τουριστικών εταιρειών·

126.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι εξασφαλίζονται στους παρόχους υπηρεσιών ίσοι όροι πρόσβασης σε αναγκαία δεδομένα από τους τουριστικούς και μεταφορικούς οργανισμούς, για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη ψηφιακής πολυτροπικής ενημέρωσης και υπηρεσιών έκδοσης εισιτηρίων· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα ευφυή συστήματα μεταφορών στην παροχή δεδομένων ακριβείας σε πραγματικό χρόνο για την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών κινητικότητας που θα ωφελούσαν την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τουρισμού·

127.  καλεί τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν και να στηρίξουν πανενωσιακές πρωτοβουλίες που προωθούν τη χρήση της ψηφιακής υποδομής και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών· καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να προσφέρουν δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση σε τουριστικές περιοχές και να καταργήσουν τα τέλη περιαγωγής έως τις 15 Ιουνίου 2017, όπως αποφασίσθηκε, και επίσης τον γεωγραφικό αποκλεισμό·

128.  καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να μεριμνήσουν ώστε όλοι οι σταθμοί και οι πλατφόρμες άφιξης, αναχώρησης και μετεπιβίβασης διαθέτουν γραφεία πληροφοριών επανδρωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό ικανό να δίδει πληροφορίες για βασικούς προορισμούς, μέσα μεταφοράς και τουριστικές εγκαταστάσεις, καθώς και ψηφιακά συστήματα πολύγλωσσων πληροφοριών με δωρεάν και απεριόριστη πρόσβαση σε ασύρματα δίκτυα, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακόμα και άτομα με αναπηρία·

129.  τονίζει ότι οι ταξιδιώτες, κατά την κράτηση καταλύματος ή μέσου μεταφοράς μέσω διαδικτύου, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαφορετικές τιμές, όρους και προϋποθέσεις· επιδοκιμάζει, συνεπώς, την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης»· ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει συνολική πρόταση ώστε να τερματιστεί ο αδικαιολόγητος γεωγραφικός αποκλεισμός της πρόσβασης σε αγαθά, υπηρεσίες και η καλύτερη δυνατή τιμή βάσει γεωγραφικής τοποθεσίας ή χώρας διαμονής·

130.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας ως μία προτεραιότητα για απομακρυσμένες και άκρως απόκεντρες τουριστικές περιοχές όπως νησιά και παράκτιες, ορεινές και αγροτικές περιοχές με γνώμονα την ενίσχυση της ανάπτυξης των τουριστικών επιχειρήσεων και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην ΕΕ·

131.  καλεί τα κράτη μέλη και τους εμπλεκομένους φορείς να επεξεργαστούν αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού σε όλους τους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας, και ιδίως στον τομέα της ψηφιοποίησης·

132.  εκφράζει την ανησυχία του που δεν αποκομίζονται στην Ευρώπη πολλά από τα οικονομικά οφέλη της διαδικτυακής διανομής· θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν περισσότερα για να ενδυναμώσουν την επιχειρηματικότητα και ιδίως τις λύσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία στην Ευρώπη·

o
o   o

133.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 41.
(2) ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 9.
(3) ΕΕ C 134 της 7.6.2003, σ. 7.


Ανάπτυξη δορυφορικής τεχνολογίας για να καταστούν εφικτά τα συστήματα παγκόσμιας παρακολούθησης πτήσεων
PDF 413kWORD 77k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την κατανομή από την Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών, που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από τις 2 έως τις 27 Νοεμβρίου 2015 (WRC-15), του αναγκαίου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την υποστήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης δορυφορικής τεχνολογίας με στόχο την επίτευξη παγκόσμιων συστημάτων ιχνηλάτησης πτήσεων (2015/2857(RSP))
P8_TA(2015)0392B8-1094/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το νέο σημείο σχετικά με την ιχνηλάτηση πτήσεων στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών (WRC-15) της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) που θα διεξαχθεί στη Γενεύη από τις 2 έως τις 27 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας με τίτλο «Aircraft Tracking and Localisation Options» («Επιλογές ιχνηλάτησης και εντοπισμού αεροσκάφους»), το οποίο υπέβαλε η ΕΕ στη διεπιστημονική συνεδρίαση του Διεθνή Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) της 12ης και 13ης Μαΐου 2014 σχετικά με την παγκόσμια ιχνηλάτηση,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στην προαναφερθείσα διεπιστημονική συνεδρίαση του ICAO σχετικά με την παγκόσμια ιχνηλάτηση,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 01/2014 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, της 5ης Μαΐου 2014, με τίτλο «Amendment of requirements for flight recorders and underwater locating devices» («Τροποποίηση των απαιτήσεων για τις συσκευές καταγραφής στοιχείων πτήσης και για τις υποβρύχιες συσκευές εντοπισμού»),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις για την ασφάλεια που έχουν εκδοθεί από διάφορες εθνικές αρχές διερεύνησης ασφάλειας, με στόχο να ενισχυθεί η ασφάλεια καθιστώντας πιο εύκολη την ανάκτηση πληροφοριών για σκοπούς διερεύνησης ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, και βελτιώνοντας τις επιδόσεις και τον χειρισμό της συσκευής καταγραφής στοιχείων πτήσης, καθώς και του εντοπισμού του αεροσκάφους μετά από ατύχημα επάνω από ύδατα(1),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 όσον αφορά τις απαιτήσεις για συσκευές καταγραφής στοιχείων πτήσης, υποβρύχιες συσκευές εντοπισμού και συστήματα ιχνηλάτησης αεροσκαφών(2),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την κατανομή από την Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών, που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από τις 2 έως τις 27 Νοεμβρίου 2015 (WRC-15), του αναγκαίου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την υποστήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης δορυφορικής τεχνολογίας με στόχο την επίτευξη παγκόσμιων συστημάτων ιχνηλάτησης πτήσεων (O-000118/2015 – B8-1101/2015),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τραγικά αεροπορικά δυστυχήματα των πτήσεων AF447 της Air France (την 1η Ιουνίου 2009) και MH370 των Μαλαισιανών Αερογραμμών (στις 8 Μαρτίου 2014) κατέστησαν σαφή την ανάγκη ανάπτυξης νέων συστημάτων που θα μπορούν να εντοπίζουν ανά πάσα στιγμή τη θέση των αεροσκαφών δημοσίων μεταφορών, ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα συστήματα επιτήρησης που θα επιτρέπουν την παγκόσμια διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ΔΕΚ) θα διευκολύνουν τον εντοπισμό αεροσκαφών σε περίπτωση μη φυσιολογικής συμπεριφοράς, έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη, υπό το φως των τραγικών δυστυχημάτων των πτήσεων AF447 και MH370, ότι τα εν λόγω συστήματα δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από την απώλεια κανονικής ηλεκτρικής ισχύος στο αεροσκάφος και ότι δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν να απενεργοποιούνται σε καμία περίπτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα αυτά θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων ανεύρεσης και διάσωσης, καθώς και των ερευνών, από τη στιγμή που τα τρέχοντα συστήματα ιχνηλάτησης πτήσεων καλύπτουν μόνο εν μέρει την υφήλιο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα συστήματα θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο που θα μπορούσε να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και τις ικανότητες της ΔΕΚ, εφόσον θα βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια των πτήσεων και θα μειώσει το κόστος των υποδομών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αρχίσει, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και τους ενδιαφερόμενους φορείς, να μελετά διάφορες τεχνικές επιλογές, με βάση τις επιδόσεις τους, και έχει προτείνει κανόνες για την ιχνηλάτηση αεροσκαφών οι οποίοι θα εφαρμοστούν σταδιακά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις πιθανές επιλογές που βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία και/ή υπό μελέτη (όπως η αυτόματη εξαρτημένη επιτήρηση – σύμφωνο (ADS-C), οι συχνότητες του συστήματος διευθυνσιοδότησης και αναφοράς (ACARS), η ζεύξη δεδομένων υψηλής συχνότητας), και συγκεκριμένα η υποστηριζόμενη από δορυφορικές επικοινωνίες τεχνολογία αυτόματης εξαρτημένης επιτήρησης – εκπομπή (ADS-B) φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία ADS-B μπορεί να βοηθήσει την επιτήρηση της ΔΕΚ στις λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου η κάλυψη με ραντάρ είναι περιορισμένη, αδύνατη ή εξαιρετικά δαπανηρή (οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τους ωκεανούς και τις ακατοίκητες εκτάσεις)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποστηριζόμενη από δορυφόρο τεχνολογία ADS-B στηρίζεται στις επικοινωνίες μεταξύ αεροσκαφών και μιας συστοιχίας δορυφόρων προκειμένου να εφοδιάζει με ικανότητες επιτήρησης παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να απαιτηθεί να της κατανεμηθεί συγκεκριμένο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων προστατευμένο από παρεμβολές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών (WRC- 15), η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2015 και την οποία διοργανώνει η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), συνιστά το φόρουμ όπου θα προσδιοριστούν οι υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών που θα καταχωρηθούν σε συγκεκριμένο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παρεμποδιστεί η ανάπτυξη της τεχνολογίας ADS-B λόγω της μη έγκαιρης κατανομής του κατάλληλου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων·

1.  στηρίζει τη δράση της Επιτροπής που αποσκοπεί στην ταχεία ανάπτυξη ενός συστήματος παγκόσμιας ιχνηλάτησης πτήσεων, βασιζόμενου στις επιδόσεις, το οποίο θα επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας να εντοπίζουν τη θέση ενός αεροσκάφους δημοσίων μεταφορών ανά πάσα στιγμή, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές·

2.  τονίζει ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να παραμένει αποτελεσματικό ακόμη και σε περίπτωση απώλειας της κανονικής ηλεκτρικής ισχύος στο αεροσκάφος και ότι δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν να απενεργοποιείται σε καμία περίπτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης·

3.  πιστεύει ότι η ανάπτυξη του εν λόγω συστήματος θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων (όπως είναι η βιομηχανία, οι αεροπορικές εταιρείες, οι πάροχοι αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες ασφάλειας και διάσωσης, οι αρχές διερεύνησης ασφαλείας και οι διεθνείς οργανισμοί)·

4.  σημειώνει ότι, η υποστηριζόμενη από δορυφόρο τεχνολογία ADS-B που στηρίζεται στις επικοινωνίες μεταξύ αεροσκαφών και δορυφόρων συνιστά μια από τις πολλά υποσχόμενες επιλογές για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου συστήματος επιτήρησης της ΔΕΚ·

5.  τονίζει ότι κατά την εφαρμογή της τεχνολογίας ADS-B, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες όλων των χρηστών του εναέριου χώρου και να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ εναλλακτικών τεχνολογιών προκειμένου να αποφευχθούν παραβιάσεις στους τομείς της ασφάλειας και την προστασίας·

6.  σημειώνει ότι η ανάπτυξη της υποστηριζόμενης από δορυφόρο τεχνολογίας ADS-B μπορεί να απαιτήσει τη διάθεση κατάλληλου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων προκειμένου να αποφεύγεται οποιαδήποτε παρεμβολή·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα – ενόψει της προσεχούς Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών (WRC-15) που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη τον Νοέμβριο του 2015 – ώστε να γίνει η κατανομή του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων που είναι αναγκαίο για τη μελλοντική ανάπτυξη ενός παγκοσμίου δορυφορικού συστήματος ιχνηλάτησης πτήσεων·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Γνωμοδότηση αριθ. 01/2014 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας της 5ης Μαΐου 2014, σ. 1, «Αναφορά».
(2) Έγγραφο RPS COM-AC DRC(2015) D040413/02 της Επιτροπής και το παράρτημά του.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου