Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες
Λύσεις διαλειτουργικότητας ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα ***I
 Η μελλοντική δέσμη για τις αεροπορικές μεταφορές
 Η αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λύσεις διαλειτουργικότητας ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα ***I
PDF 392kWORD 88k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (ISA2) - Η διαλειτουργικότητα ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα (COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD))
P8_TA(2015)0393A8-0225/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0367),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0037/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 12ης Φεβρουαρίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 23ης Σεπτεμβρίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0225/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Νοεμβρίου 2015 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις και κοινά πλαίσια διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (πρόγραμμα ISA2) ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα

P8_TC1-COD(2014)0185


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2015/2240.)

(1) ΕΕ C 12 της 15.1.2015, σ. 99.
(2) ΕΕ C 140 της 28.4.2015, σ. 47.


Η μελλοντική δέσμη για τις αεροπορικές μεταφορές
PDF 497kWORD 102k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την αεροπορία (2015/2933(RSP))
P8_TA(2015)0394RC-B8-1146/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2007(1) σχετικά με τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού εναέριου χώρου,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/12/ΕΚ της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τα αερολιμενικά τέλη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Ιουλίου 2013 σχετικά με την Εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ – Αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων(3),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (αναδιατύπωση)(4),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 όσον αφορά τα αεροδρόμια, τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την κατανομή από την Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών, που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από 2 έως 27 Νοεμβρίου 2015 (WRC-15), του αναγκαίου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την υποστήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης δορυφορικής τεχνολογίας με στόχο την επίτευξη παγκόσμιων συστημάτων ιχνηλάτησης πτήσεων(6),

–  έχοντας υπόψη την Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 90, το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218,

–  έχοντας υπόψη την επικείμενη δέσμη νομοθετικών μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 ο κλάδος των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη υποστήριξε άμεσα 2,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και συνέβαλε στο ΑΕγχΠ της ΕΕ με ποσοστό άνω του 2,4%·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 ο αριθμός των επιβατών που ταξίδευσαν αεροπορικώς στην ΕΕ ανήλθε σε 849,4 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,4% σε σύγκριση προς το 2013 και κατά 16,9% σε σύγκριση προς το 2009·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2012 οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες περιέκοψαν και έχουν προγραμματίσει να περικόψουν άνω των 20 000 θέσεων εργασίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ λειτουργούν εντός περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από ταχείες αλλαγές και διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό τόσο στις εγχώριες όσο και στις εξωτερικές αγορές·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) και τα κράτη μέλη της οφείλουν να βελτιώσουν διάφορες νομικές και οικονομικές ρυθμίσεις, όπως το ενδοενωσιακό ΣΕΔΕ, τα εκτεταμένα δικαιώματα των επιβατών, τους εθνικούς φόρους, τη μείωση του θορύβου στα αεροδρόμια και τον περιορισμό των ωρών λειτουργίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αερομεταφορές παίζουν ρόλο στην κλιματική αλλαγή, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 13% των εκπομπών CO2 της ΕΕ, αλλά ευθύνονται και για άλλες εκπομπές, όπως των NOx·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές έως το τέλος του 2015, η οποία επιδιώκει να προσδιορίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ και να επιληφθεί αυτών·

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της αεροπορίας

1.  θεωρεί ότι η δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές θα πρέπει να παράσχει την τόσο αναγκαία ώθηση για έναν πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό κλάδο αεροπορικών μεταφορών, να ενισχύσει τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, τους αερολιμένες και την αεροναυτική βιομηχανία, να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά και να εξαγγείλει μια μακρόπνοη στρατηγική για τον ευρωπαϊκό κλάδο των αεροπορικών μεταφορών·

2.  καλεί την Επιτροπή κατά τη σύνταξη της δέσμης μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές να λάβει υπόψη και να περιλάβει σε αυτήν τα θεμελιώδη σημεία των θέσεων του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό 2+ (SES2+) και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας,(EASA) και από το ψήφισμά του της 2ας Ιουλίου 2013 σχετικά με την εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ·

3.  τονίζει ότι η αεροναυτική βιομηχανία συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ και συνδέεται στενά με την ανταγωνιστικότητα του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ (π.χ. θετικό ισοζύγιο εξαγωγών, καθαρότερες τεχνολογίες για ευρωπαϊκά αεροσκάφη, εγκατάσταση του SESAR, Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, αλυσίδα συντήρησης) παράγοντας κύκλο εργασιών περίπου 100 δισεκατομμυρίων EUR κατ’ έτος και συντηρώντας περίπου 500 000 άμεσες θέσεις εργασίας· ζητεί συνεπώς να εκπονηθούν προορατικές πολιτικές με στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξη της αεροναυτικής βιομηχανίας·

4.  υπογραμμίζει ότι η καινοτομία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για έναν ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό κλάδο αεροπορικών μεταφορών· συνιστά, επομένως, στην Επιτροπή να λάβει υπόψη και να στηρίξει την καινοτομία στους ακόλουθους τομείς: διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (αυτοματοποιημένος έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας (ATC), ελεύθερη δρομολόγηση), τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα (RPAS), εναλλακτικές λύσεις για καύσιμα, σχεδιασμός αεροσκαφών και κινητήρων (μεγαλύτερη αποδοτικότητα, λιγότερος θόρυβος), ασφάλεια των αεροδρομίων (touchless λύσεις, ενιαία ασφάλεια (one stop security)) ψηφιοποίηση και πολυτροπικές λύσεις (παροχή υπηρεσιών εδάφους μέσω υπολογιστή)· συνιστά ακόμη να στηρίξει η Επιτροπή περιβαλλοντικές λύσεις σε παγκόσμια κλίμακα, όπως είναι ένα παγκόσμιο μέτρο με βάση την αγορά για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τη διεθνή αεροπορία, και να ευθυγραμμίσει τα σε περιφερειακή κλίμακα συστήματα, όπως είναι το σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS) από τις αεροπορικές μεταφορές με στόχο τη συγχώνευσή τους σε ένα παγκόσμιο σύστημα, την οικολογική λειτουργία των αερολιμένων και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα (όπως New Distribution Capability (νέα ικανότητα κατανομής) της IATA, υπηρεσίες self-connection ή ολοκληρωμένη έκδοση εισιτηρίων)·

5.  καλεί την Επιτροπή να αρχίσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να αίρει τις σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο επιβαρύνσεις των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα των αεροπορικών μεταφορών·

6.  υπογραμμίζει την απώλεια ανταγωνιστικότητας των αεροπορικών εταιρειών και των αερολιμένων της ΕΕ σε σύγκριση με τις αεροπορικές εταιρείες και τους αερολιμένες τρίτων χωρών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια προορατική πολιτική για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά την κυριότητα, και παροτρύνει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις εθνικές υποδομές τους με σκοπό να δώσουν τη δυνατότητα στις αεροπορικές εταιρείες τους να ανταγωνίζονται με ευνοϊκότερους όρους·

7.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 σχετικά με την προστασία από αθέμιτες πρακτικές καθορισμού των ναύλων στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών έχει αποδειχθεί ανεπαρκής και αναποτελεσματικός όσον αφορά την εμβέλεια· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση των αιτίων της μη εφαρμογής το αργότερο έως τον Νοέμβριο 2015· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2004 προκειμένου να διασφαλίσει τον θεμιτό ανταγωνισμό στις εξωτερικές αεροπορικές συνδέσεις της ΕΕ και να ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ, να παρεμποδίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό πιο αποτελεσματικά, να εξασφαλίσει την αμοιβαιότητα και να εξαλείψει τις αθέμιτες πρακτικές, περιλαμβανομένων των επιδοτήσεων και των κρατικών ενισχύσεων προς αεροπορικές εταιρείες από ορισμένες τρίτες χώρες που στρεβλώνουν την αγορά· τονίζει ότι στόχος θα πρέπει να είναι να βελτιωθεί η πολιτική στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να λυθεί γρήγορα αυτή η αντιπαράθεση, με βάση κυρίως την εφαρμογή μιας διαφανούς ρήτρας «θεμιτού ανταγωνισμού»· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει την έννοια του «αποτελεσματικού ελέγχου» των αεροπορικών εταιρειών·

8.  σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκοί αερολιμένες αντιμετωπίζουν σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις – τόσο από τις αεροπορικές εταιρείες όσο και από τους ανταγωνιστικούς αερολιμένες· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτές τις εξελίξεις κατά την εφαρμογή της οδηγίας για τα αερολιμενικά τέλη και να παράσχει οφέλη σε όλους τους ενδιαφερόμενους και τους επιβάτες·

9.  ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες εντός του Συμβουλίου για να εγκριθεί η πρόταση κανονισμού για τις χρονοθυρίδες με σκοπό να βελτιωθεί η επίδοση των αερολιμένων και να καταστεί δυνατή η ομαλή λειτουργία των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη, δεδομένου ότι αναμένεται διπλασιασμός της κυκλοφορίας έως το 2030·

10.  τονίζει τη σημασία των μικρών και περιφερειακών αερολιμένων εντός της Ένωσης για τη διασύνδεση των περιφερειών· καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να υποβάλουν μακρόπνοο στρατηγικό σχέδιο της ΕΕ για την εξέταση των προκλήσεων και των δυνατοτήτων των περιφερειακών αερολιμένων εντός του πλαισίου της ΕΕ, περιλαμβανομένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων για τις υποδομές μεταφορών, καθόσον ο ρόλος τους στην εξασφάλιση της συνοχής μεταξύ περιφερειών της ΕΕ θα πρέπει να προωθείται και να καταστεί ένας από τους πυλώνες της στρατηγικής της ΕΕ για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση·

Διεθνής διάσταση

11.  τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις συνολικών συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές με τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ θα πρέπει να αποτελούν στρατηγικό στόχο και ότι θα πρέπει να δρομολογηθούν ή να επιταχυνθούν τέτοιες διαπραγματεύσεις· καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να της αναθέσουν συνολικές εντολές το συντομότερο δυνατόν, δίνοντας προτεραιότητα στις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου, προκειμένου να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και τους αερολιμένες, να εξασφαλίσει αμοιβαιότητα και να περιλάβει ουσιαστική ρήτρα θεμιτού ανταγωνισμού· επιμένει ότι για να καταστούν αποτελεσματικές στην πράξη αυτές οι συνολικές συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών, θα πρέπει να συμπεριληφθεί μια ρήτρα διασφάλισης που θα καθορίζει μια παράβαση και τις νομικές συνέπειές της·

12.  σημειώνει ότι ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών δεν διέπεται από ρυθμιστικό πλαίσιο σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς δεν αποτελεί θέμα του ΠΟΕ· τονίζει τη σπουδαιότητα παγκοσμίως αποδεκτών κανονισμών στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) για να μειωθούν οι εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές και ο αντίκτυπος στο κλίμα· αναγνωρίζει ότι η ΔΟΠΑ έχει δεσμευθεί για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μηχανισμού·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού μέσω της έγκρισης της δέσμης SES2+, καθώς ο υφιστάμενος κατακερματισμός του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες·

14.  αναμένει ότι η δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές θα εξετάσει και θα εξασφαλίσει την πλήρη ένταξη των αερολιμένων στο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών· υπενθυμίζει την ανάγκη η δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές να είναι συνεπής προς την ισχύουσα και τη μελλοντική νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, παροτρύνει δε το Συμβούλιο να υποβάλει τη θέση του, διότι τόσο οι επιβάτες όσο και οι αερομεταφορείς επιθυμούν σαφήνεια όσον αφορά τους κανόνες·

Κοινωνική ατζέντα στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών

15.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι ορισμένες συνθήκες εργασίας στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια της πτήσης· συνιστά στην ΓΔ MOVE και στην ΓΔ EMPL να εργάζονται από κοινού και η δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές να περιλαμβάνει κοινωνικές διατάξεις και να παρέχει τα απαιτούμενα εχέγγυα, όπως συζητήθηκε κατά την υψηλού επιπέδου διάσκεψη με θέμα «μια κοινωνική ατζέντα για τις μεταφορές», η οποία διεξήχθη στις 4 Ιουνίου 2015 από την Επιτροπή·

16.  ζητεί την ενίσχυση και εναρμόνιση της αλυσίδας ασφαλείας χάρις στην προσέλκυση και τη διατήρηση ειδικευμένου, ιδιαίτερα καταρτισμένου εργατικού δυναμικού·

17.  τονίζει ότι ο κλάδος των αεροπορικών μεταφορών έχει αναγνωριστεί ως ένας αναπτυσσόμενος τομέας που έχει προσελκύσει και παράσχει ιδιαίτερα εξειδικευμένους και πρόθυμους επαγγελματίες, και ότι για να συνεχιστεί αυτή η τάση, θα πρέπει να διατηρηθούν οι ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις της ΕΕ για την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας, τα πρότυπα και τις πρακτικές, περιλαμβανομένων των πρακτικών συλλογικών διαπραγματεύσεων·

18.  συνιστά να προσδιοριστεί με ακρίβεια η έννοια του «κύριου τόπου επιχείρησης», ώστε η άδεια λειτουργίας να χορηγείται από ένα κράτος εάν ο όγκος των αεροπορικών μεταφορών στο κράτος αυτό είναι σημαντικός και επίσης συνιστά, στο πλαίσιο του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και του εργατικού δικαίου, να ευθυγραμμιστεί ο ορισμός της «έδρας βάσης» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 83/2014 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 465/2012· τονίζει ότι πρέπει να συντομευτεί η μεταβατική περίοδος και να αποσαφηνιστεί η κατάσταση των πληρωμάτων αεροσκαφών που έχουν πολλαπλές έδρες βάσης·

19.  σημειώνει τις προκλήσεις στην εκτέλεση της οδηγίας σχετικά με την εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (2008/104/ΕΚ) και συνιστά να διερευνήσει η Επιτροπή την επί του παρόντος εφαρμογή της στον τομέα και να αποφασίσει στη βάση αυτή πώς θα αντιμετωπίσει τις εν λόγω προκλήσεις·

20.  ανησυχεί για την αύξηση των κοινωνικά προβληματικών επιχειρηματικών πρακτικών, όπως είναι οι «σημαίες ευκαιρίας», της χρήσης ιδιότυπων μορφών απασχόλησης, όπως είναι η ψευδής αυταπασχόληση, τα συστήματα pay-to-fly και οι συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, που μπορεί να έχουν εν δυνάμει επιπτώσεις στην ασφάλεια, είναι της άποψης ότι τα κοινωνικά πρότυπα πρέπει να τηρούνται σε όλες τις αεροπορικές δραστηριότητες·

Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφαλείας στον εναέριο χώρο της ΕΕ

21.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος SESAR το οποίο απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, των αερομεταφορέων και των αερολιμένων, αλλά και την ανάληψη οικονομικής δέσμευσης από αυτούς τους παράγοντες· ζητεί, ως εκ τούτου, μια συνολική προσέγγιση του συστήματος σε όλους τους τομείς της αεροπορίας που να καλύπτει όλες τις φάσεις της πτήσης ξεκινώντας από τις υπηρεσίες εδάφους, με ενδυνάμωση του ρόλου του EASA εντός του περιβάλλοντος SES-SESAR ενός συστήματος ΕΕ-EASA που διέπει την ασφάλεια, την προστασία, το περιβάλλον και τις επιδόσεις· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση του αρχικού προϋπολογισμού της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), ο οποίος επλήγη από τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)·

22.  επιδοκιμάζει την πρόθεση να αυξηθούν οι αρμοδιότητες του EASA και ως εκ τούτου αναμένει ότι ο τροποποιημένος βασικός κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 θα εξασφαλίσει τη θέσπιση ενός περιεκτικού συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και θα αναθέσει στον EASA τις πτυχές της ασφάλειας των μέτρων προστασίας της ΕΕ και των εμπορικών διαστημικών μεταφορών και των τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών· καλεί την Επιτροπή να χορηγήσει στον EASA το καθεστώς της ενιαίας αρχής αεροπορίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με το ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων που πρόκειται να ανατεθούν από τον νομοθέτη·

23.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει ισχυρή εκπροσώπηση και στις οκτώ έδρες με τις οποίες εκπροσωπούνται τα κράτη μέλη της ΕΕ στην ΔΟΠΑ, να ενισχύσει το συντομότερο δυνατόν τον ρόλο του EASA στη διεθνή σκηνή και να εξασφαλίσει την επίσημη αναγνώρισή του εντός της ΔΟΠΑ, προκειμένου να καθιερωθεί ομόφωνη στάση της ΕΕ που θα παρέχει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες της ΕΕ ανά τον κόσμο, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ·

24.  καλεί την Επιτροπή να άρει τους ρυθμιστικούς φραγμούς στο δορυφορικό σύστημα επιτήρησης της εναέριας κυκλοφορίας για να επιτραπούν, υπέρ των πολιτών της ΕΕ, υπηρεσίες που θα σώζουν ζωές, και ζητεί από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών να προβεί στην αναγκαία κατανομή ραδιοφάσματος, καθόσον η ΔΟΠΑ έχει προσδιορίσει τη δορυφορική αυτόματη εξαρτημένη επιτήρηση – εκπομπή (ADS-B) ως την τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει την ιχνηλάτηση πτήσεων, και για τους σκοπούς της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM), έξω από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου άλλες μορφές επίγειων τεχνολογιών επιτήρησης ATM είναι περιορισμένες· τονίζει ότι κατά την εφαρμογή της ADS-B πρέπει να εξετάζονται οι ανάγκες όλων των χρηστών του εναερίου χώρου και πρέπει να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ εναλλακτικών τεχνολογιών για να αποφεύγονται παραβιάσεις στους τομείς της ασφάλειας και της προστασίας· τονίζει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τις κυβερνήσεις, τους φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANSP) και τις αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών, και να ενισχύσουν σημαντικά την ασφάλεια της αεροπορίας, παρέχοντας ταυτόχρονα στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο άλλη μια στιβάδα επιτήρησης που θα μπορούσε να αυξήσει τη σημερινή·

25.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα με σκοπό τη βελτίωση της ιατρικής αξιολόγησης των χειριστών και της ασφάλειας, των διαδικασιών εισόδου και εξόδου σε σχέση με τις πόρτες του θαλάμου διακυβέρνησης, σε συνέχεια της αξιολόγησης κινδύνου που περιέχεται στην έκθεση της ειδικής ομάδας της EASA·

26.  ζητεί να υιοθετηθεί μια προσέγγιση για την προστασία βάσει ανάλυσης κινδύνου όσον αφορά τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές αντί της κατά περίσταση λήψης μέτρων, και μια δίκαιη και ισορροπημένη προσέγγιση στο λεπτό θέμα της ασφάλειας της αεροπορίας που θα ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των κρατών μελών αφενός, και θα περιορίζει τη δυσάρεστη εμπειρία των επιβατών στους αερολιμένες αφετέρου, και η οποία θα ενισχύει την υπηρεσία ασφάλειας των αερομεταφορών (AVSEC) και τη συμβουλευτική ομάδα ενδιαφερομένων μερών σχετικά με το σύστημα ασφάλειας (SAGAS)· προτρέπει την Επιτροπή συνεπώς, με γνώμονα τις επιτυχείς εμπειρίες σε άλλες περιοχές, να διενεργήσει μια μελέτη βιωσιμότητας σχετικά με την εφαρμογή ενός συστήματος προκαταρκτικού ελέγχου και «Παγκόσμιας Εισόδου» στην Ευρώπη·

27.  καλεί τις αρμόδιες επί του προϋπολογισμού αρχές να διατηρήσουν έναν ανταγωνιστικό προϋπολογισμό για τον EASA, λαμβάνοντας υπόψη τις εν λόγω νέες αρμοδιότητες, προκειμένου οι αεροπορικές εταιρείες και οι κατασκευαστές της ΕΕ να έχουν στη διάθεσή τους ευέλικτα και αποτελεσματικά εργαλεία για να είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι η βιομηχανία καλύπτει το 70% του προϋπολογισμού του EASA·

28.  σημειώνει ότι διάφοροι νομοθετικοί φάκελοι για την αεροπορία εκκρεμούν στο Συμβούλιο, και συνεπώς ζητεί από την Επιτροπή να αναζητήσει λύση για να προχωρήσουν οι τρέχουσες διαδικασίες·

29.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα προαναφερθέντα ζητήματα στη δέσμη νομοθετικών μέτρων για τις αερομεταφορές η οποία πρόκειται να υποβληθεί έως το τέλος του 2015·

o
o   o

30.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 74 E της 20.3.2008, σ. 658.
(2) ΕΕ C 380 E της 11.12.2012, σ. 5.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0290.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0220.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0221.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0392.


Η αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
PDF 531kWORD 150k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2015/2035(INL))
P8_TA(2015)0395A8-0286/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πράξη περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία (η «εκλογική πράξη»), που προσαρτάται στην απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, όπως τροποποιήθηκε(1), ιδίως δε το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τις Συνθήκες, και ιδίως τα άρθρα 9, 10, 14 και το άρθρο 17 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 22, το άρθρο 223 παράγραφος 1 και το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη διαδικασία εκλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το ψήφισμά του, της 15ης Ιουλίου 1998, σχετικά με την εκπόνηση σχεδίου εκλογικής διαδικασίας περιλαμβάνουσας κοινές αρχές για την εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2), το ψήφισμά του, της 22ας Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τις εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014(3) και το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τη βελτίωση της οργάνωσης των εκλογών για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2014(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν όψει των εκλογών το 2014(5),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής 2013/142/EΕ, της 12ης Μαρτίου 2013, για την ενίσχυση του δημοκρατικού και αποτελεσματικού τρόπου διεξαγωγής των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Έκθεση σχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2014» (COM(2015)0206),

–  έχοντας υπόψη την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(7),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1993, για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι(9),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων(10), και ιδίως τα άρθρα 13, 21 και 31,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτης), ιδίως δε τα άρθρα 11, 23 και 39,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 45 και 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0286/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με το άρθρο 223 ΣΛΕΕ παρέχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα να δρομολογήσει την αναθεώρηση της εκλογικής διαδικασίας που ισχύει για αυτό, με στόχο τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας που εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ένωση ή μια διαδικασία που βασίζεται σε κοινές αρχές σε όλα τα κράτη μέλη, και να δώσει την έγκρισή του·

Β.  εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημοκρατικής και διασυνοριακής διάστασης των ευρωπαϊκών εκλογών και τη δημοκρατική νομιμοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Ένωσης, να ενισχύει την έννοια της ιθαγένειας της Ένωσης, να βελτιώνει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της Ένωσης, να αυξάνει τη νομιμότητα των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ενισχύει τις αρχές της ισότητας της ψήφου και της ισότητας των ευκαιριών, να ενισχύει την αποτελεσματικότητα του συστήματος διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών και να φέρει πιο κοντά τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τους ψηφοφόρους τους και, ιδίως, με τους νεότερους εκλογείς·

Γ.  εκτιμώντας ότι, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της εκλογικής διαδικασίας, πρέπει να τηρούνται οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και να μην επιδιώκεται η ομοιομορφία ως αυτοσκοπός·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα καθιέρωσης ενιαίας εκλογικής διαδικασίας βασιζόμενης στην άμεση και καθολική ψηφοφορία έχει κατοχυρωθεί στις Συνθήκες από το 1957·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σταθερά μειούμενα ποσοστά συμμετοχής στις ευρωπαϊκές εκλογές, ιδίως από πλευράς των νεότερων ψηφοφόρων, καθώς και η έλλειψη ενδιαφέροντος των ψηφοφόρων για ευρωπαϊκά θέματα συνιστούν απειλή για το μέλλον της Ευρώπης και ότι, ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη για ιδέες που θα συμβάλουν στην αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ουσιαστική εναρμόνιση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα κράτη μέλη θα μπορούσε να προωθήσει καλύτερα το δικαίωμα όλων των πολιτών της Ένωσης να συμμετέχουν, σε ισότιμη βάση, στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα θα ενίσχυε την πολιτική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν σταδιακά αυξηθεί από τις πρώτες άμεσες εκλογές, το 1979, και ότι σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ίσα δικαιώματα ως συν-νομοθέτης με το Συμβούλιο στους περισσότερους τομείς πολιτικής, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας τροποποίησε την εντολή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθιστώντας τους άμεσους εκπροσώπους των πολιτών της Ένωσης(11) και όχι πλέον «εκπροσώπους των λαών των κρατών που έχουν συνενωθεί στην Κοινότητα»(12)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μόνη τροποποίηση της εκλογικής πράξης αυτής καθεαυτής πραγματοποιήθηκε το 2002, μετά την έγκριση της απόφασης 2002/772/EΚ, Ευρατόμ(13) του Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διεξάγουν τις εκλογές με αναλογικό σύστημα, βάσει ψηφοδελτίων συνδυασμών ή ενιαίου ψηφοδελτίου με έκφραση προτιμήσεων και καταργείται η διπλή εντολή για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέραν τούτου, με την απόφαση αυτή παρέχεται ρητώς το δικαίωμα στα κράτη μέλη να ορίζουν εκλογικές περιφέρειες σε εθνικό επίπεδο και να καθορίζουν κατώτατο όριο το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το 5 % των δοθεισών ψήφων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει επιτευχθεί ευρεία συμφωνία για μια πραγματικά ενιαία εκλογική διαδικασία, μολονότι τα εκλογικά συστήματα έχουν σταδιακά εναρμονιστεί σε περιορισμένο βαθμό μεταξύ τους, μεταξύ άλλων με την έγκριση παράγωγου δικαίου, όπως η οδηγία 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θεσμός της ιθαγένειας της Ένωσης, που εισήχθη επισήμως στη συνταγματική τάξη με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, το 1993, περιλαμβάνει το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές και δημοτικές εκλογές στα κράτη μέλη τους και στο κράτος διαμονής τους υπό τους αυτούς όρους με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους(14)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης, στον οποίο η Συνθήκη της Λισαβόνας απέδωσε νομικά δεσμευτική ισχύ, έχει ενισχύσει το δικαίωμα αυτό·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις τροποποιήσεις αυτές, οι ευρωπαϊκές εκλογές εξακολουθούν να διέπονται κυρίως από τις εθνικές νομοθεσίες, οι προεκλογικές εκστρατείες έχουν εθνικό χαρακτήρα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν μπορούν να ασκήσουν πλήρως τη θεσμική εντολή τους και να «συμβάλλουν στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης», όπως απαιτεί το άρθρο 10 παράγραφος 4 ΣΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα βρίσκονται στην πλέον κατάλληλη θέση για να «συμβάλλουν στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης» και ότι, συνεπώς, θα πρέπει να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις εκστρατείες για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να καθίστανται περισσότερο γνωστά και να αναδεικνύουν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της ψήφου υπέρ ενός συγκεκριμένου εθνικού κόμματος και των συνεπειών που αυτή έχει όσον αφορά τη δύναμη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ορισμού υποψηφίων για τις εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και από κόμμα σε κόμμα, μολονότι η ύπαρξη ανοικτών, διαφανών και δημοκρατικών διαδικασιών για την επιλογή των υποψηφίων είναι αποφασιστικής σημασίας προκειμένου να δημιουργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης με το πολιτικό σύστημα·

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προθεσμίες για την κατάρτιση των εκλογικών συνδυασμών εν όψει ευρωπαϊκών εκλογών ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ κρατών μελών, κυμαινόμενες σήμερα από 17 έως 83 ημέρες, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι και οι ψηφοφόροι της Ένωσης να μην διαθέτουν τον ίδιο χρόνο για την προεκλογική τους εκστρατεία ή για να σκεφθούν ποιον θα ψηφίσουν·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση των εκλογικών καταλόγων εν όψει των ευρωπαϊκών εκλογών ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών και μπορεί να καταστήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τους ψηφοφόρους (με στόχο την αποφυγή της διπλοψηφίας) δύσκολη αν όχι αδύνατη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία μιας κοινής εκλογικής περιφέρειας, στην οποία επικεφαλής των ψηφοδελτίων θα είναι ο υποψήφιος που προτείνει κάθε πολιτική οικογένεια για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής, θα ενίσχυε σε μεγάλο βαθμό τη δημοκρατία στην Ευρώπη και θα προσέδιδε μεγαλύτερη νομιμοποίηση στην εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι ευρωπαϊκοί εκλογικοί κανόνες επιτρέπουν τη θέσπιση μη υποχρεωτικού κατώτατου ορίου για την κατανομή εδρών στις ευρωπαϊκές εκλογές έως 5 % των δοθεισών ψήφων και 15 κράτη μέλη έχουν εκμεταλλευτεί την ευκαιρία αυτή θεσπίζοντας κατώτατο όριο μεταξύ 3 % και 5 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα μικρότερα κράτη μέλη και στα μέλη που έχουν χωρίσει την επικράτειά τους σε εκλογικές περιφέρειες, το κατώτατο όριο υπερβαίνει, ωστόσο, εκ των πραγμάτων το 3 %, έστω και εάν εκ του νόμου δεν υφίσταται κατώτατο όριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση υποχρεωτικών κατωτάτων ορίων αναγνωρίζεται από συνταγματική παράδοση ως νόμιμο μέσο για την εξασφάλιση της λειτουργίας των κοινοβουλίων·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι το άρθρο 10 παράγραφος 2 της εκλογικής πράξης απαγορεύει ρητώς την πρόωρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών, κατά το παρελθόν έχουν δημοσιοποιηθεί τα αποτελέσματα αυτά· θεωρώντας ότι η εναρμόνιση του χρόνου κλεισίματος των εκλογικών καταστημάτων σε όλα τα κράτη μέλη θα συνέβαλε σημαντικά στον κοινό ευρωπαϊκό χαρακτήρα των ευρωπαϊκών εκλογών και θα περιόριζε το ενδεχόμενο να επηρεαστεί η έκβασή τους από τη δημοσιοποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων σε ορισμένα κράτη μέλη πριν τη λήξη της ψηφοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων θα πρέπει να δημοσιοποιούνται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη κατά την τελευταία ημέρα της εκλογικής περιόδου από τις 21:00 Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση κοινής ημέρας για τη διενέργεια των ευρωπαϊκών εκλογών θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει καλύτερα την κοινή συμμετοχή των πολιτών σε ολόκληρη την Ένωση, θα ενισχύσει τη συμμετοχική δημοκρατία και θα συμβάλει στην καθιέρωση πιο συνεκτικών πανευρωπαϊκών εκλογών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θέσπισε νέα συνταγματική τάξη με το να χορηγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα να εκλέγει τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(15) αντί να δίνει απλώς τη συγκατάθεσή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2014 αποτέλεσαν σημαντικό προηγούμενο και κατέδειξαν ότι με τον ορισμό υποψηφίων για ύπατα αξιώματα αυξήθηκε το ενδιαφέρον των πολιτών για τις ευρωπαϊκές εκλογές·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τον ορισμό κορυφαίων υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημιουργείται ένας δεσμός μεταξύ των ψήφων που δίδονται σε εθνικό επίπεδο και του ευρωπαϊκού πλαισίου και ότι οι πολίτες της Ένωσης αποκτούν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές μεταξύ εναλλακτικών πολιτικών προγραμμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τον ορισμό κορυφαίων υποψηφίων στο πλαίσιο ανοικτών και διαφανών διαδικασιών, ενισχύεται η δημοκρατική νομιμότητα και η υποχρέωση λογοδοσίας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία για το διορισμό και την επιλογή κορυφαίων υποψηφίων για το αξίωμα αυτό εκφράζει με δυναμικό τρόπο την ευρωπαϊκή δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα πρέπει, εξάλλου, να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εκλογικού αγώνα·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προθεσμία για τον ορισμό των υποψηφίων από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να προβλέπεται στην εκλογική πράξη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κορυφαίοι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής θα πρέπει να είναι υποψήφιοι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν παρέχουν όλα τα κράτη μέλη στους πολίτες τους τη δυνατότητα να ψηφίζουν στο εξωτερικό και ότι μεταξύ των κρατών που παρέχουν τη δυνατότητα αυτή οι όροι για τη στέρηση του δικαιώματος διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν εδίδετο σε όλους τους πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι κατοικούν εκτός Ένωσης, το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκλογές, τούτο θα συντελούσε στο να καταστεί η εκλογική διαδικασία δικαιότερη· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να συντονίσουν καλύτερα τα διοικητικά τους συστήματα, ώστε οι εκλογείς να μην ψηφίσουν δύο φορές σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 13 κράτη μέλη, κατά παράβαση του άρθρου 9 της εκλογικής πράξης, δεν έχουν θεσπίσει κατάλληλους εσωτερικούς κανόνες προκειμένου οι πολίτες της Ένωσης με διπλή υπηκοότητα δύο κρατών μελών της ΕΕ να μην μπορούν να ψηφίσουν δύο φορές·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να συσταθεί σε επίπεδο Ένωσης μία εκλογική αρχή, η οποία θα λειτουργεί ως δίκτυο των σχετικών αρμόδιων υπηρεσιών των κρατών μελών, δεδομένου ότι κατ’ αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις που διέπουν τις ευρωπαϊκές εκλογές, θα εναρμονιστεί η διαδικασία και θα ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας των εκλογών αυτών· λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη ότι η Επιτροπή καλείται να εξετάσει τις απαραίτητες οργανωτικές ρυθμίσεις για τη σύσταση της εν λόγω αρχής σε επίπεδο Ένωσης·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των αποκλινουσών συνταγματικών και εκλογικών παραδόσεων στα κράτη μέλη, το όριο ηλικίας για το δικαίωμα του εκλέγεσθαι κυμαίνεται στα 28 κράτη μέλη μεταξύ 18 και 25 και ότι το κατώτατο όριο ηλικίας για το δικαίωμα του εκλέγειν κυμαίνεται μεταξύ 16 και 18 ετών· εκτιμώντας ότι θα ήταν επιθυμητή η εναρμόνιση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, διότι αυτό θα επέτρεπε στην Ένωση να παρέχει στους πολίτες πραγματική ισότητα εκλογικών δικαιωμάτων καθώς και θα απέτρεπε τις διακρίσεις στην πιο θεμελιώδη πτυχή της ιθαγένειας, δηλαδή στο δικαίωμα συμμετοχής στη δημοκρατική διαδικασία·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την επίσημη ίδρυση και παγίωση των πολιτικών κομμάτων στην Ένωση προάγεται η ανάπτυξη ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και εκφράζεται η βούληση των πολιτών της Ένωσης, τούτο δε διευκολύνει επίσης τη διαδικασία σταδιακής προσέγγισης των εκλογικών συστημάτων·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με επιστολική, ηλεκτρονική και διαδικτυακή ψηφοφορία η διενέργεια των ευρωπαϊκών εκλογών μπορεί να καταστεί αποτελεσματικότερη και ελκυστικότερη για τους ψηφοφόρους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται οι υψηλότερες προδιαγραφές προστασίας των δεδομένων·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα περισσότερα κράτη μέλη, τα μέλη της εκτελεστικής εξουσίας μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στο εθνικό κοινοβούλιο χωρίς να πρέπει να διακόψουν τις θεσμικές τους δραστηριότητες·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη συνεχή πρόοδο από το 1979 όσον αφορά την ισόρροπη κατανομή εδρών σε άνδρες και γυναίκες, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στο θέμα αυτό μεταξύ των κρατών μελών, και ότι, σε 10 κράτη μέλη, από το υποεκπροσωπούμενο φύλο προέρχεται λιγότερο από το 33% των βουλευτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τρέχουσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται μόνο σε 36,62 %, γεγονός αναντίστοιχο προς τις αξίες και τους στόχους της ισότητας των φύλων που προβλέπεται στον Χάρτη·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών πρέπει να επιτευχθεί ως μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης, ενώ μόνο πολύ λίγα κράτη μέλη έχουν ενσωματώσει την αρχή αυτή στην εκλογική τους νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ποσοστώσεις των δύο φύλων στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων και τα συστήματα εναλλαγής ανδρών/γυναικών στα ψηφοδέλτια έχουν αποδειχθεί τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και της άνισης κατανομής των εξουσιών μεταξύ των δύο φύλων, καθώς και για τη βελτίωση της δημοκρατικής εκπροσώπησης σε φορείς λήψης πολιτικών αποφάσεων·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας που κατοχυρώνεται στη ΣΕΕ έχει συμβάλει σημαντικά στην κοινή αποδοχή του ευρωπαϊκού σχεδίου από όλα τα κράτη μέλη·

1.  αποφασίζει να τροποποιήσει εγκαίρως, πριν τις εκλογές του 2019, την εκλογική του διαδικασία με σκοπό να ενισχύσει τη δημοκρατική και διασυνοριακή διάσταση των ευρωπαϊκών εκλογών καθώς και τη δημοκρατική νομιμοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ, να ενισχύσει τον θεσμό της ιθαγένειας της Ένωσης και την ισότητα του εκλογικού δικαιώματος, να προωθήσει την αρχή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της άμεσης εκπροσώπησης των πολιτών της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 10 ΣΛΕΕ, να βελτιώσει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της Ένωσης, να προσδώσει στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεγαλύτερη νομιμότητα και αποτελεσματικότητα, να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος διενέργειας των ευρωπαϊκών εκλογών, να προαγάγει ένα κοινό αίσθημα ευθύνης των πολιτών όλων των κρατών μελών, να ενισχύσει την ισόρροπη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ισότητα του εκλογικού δικαιώματος και συμμετοχή των πολιτών της Ένωσης·

2.  προτείνει να αυξηθεί η προβολή των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων με την αναγραφή της ονομασίας και του λογοτύπου τους στα ψηφοδέλτια και συνιστά αυτά να χρησιμοποιούνται επίσης στις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές μεταδόσεις των προεκλογικών εκστρατειών, στις αφίσες και στο λοιπό υλικό που χρησιμοποιείται στις εκστρατείες για τις ευρωπαϊκές εκλογές, ιδίως στα μανιφέστα των εθνικών πολιτικών κομμάτων, δεδομένου ότι, με τα μέτρα αυτά, οι ευρωπαϊκές εκλογές θα καταστούν διαφανέστερες και ο τρόπος διεξαγωγής τους δημοκρατικότερος, επειδή οι πολίτες θα είναι σε θέση να συνδέουν σαφώς την ψήφο τους με τον αντίκτυπο που αυτή θα έχει όσον αφορά την πολιτική επιρροή των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και την ικανότητά τους να σχηματίσουν πολιτικές ομάδες εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

3.  θεωρεί, ταυτόχρονα, υπό το φως της προσήλωσης της Ένωσης στην αρχή της επικουρικότητας, ότι τα περιφερειακά πολιτικά κόμματα που ανταγωνίζονται στις ευρωπαϊκές εκλογές θα πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια πρακτική και ότι οι περιφερειακές αρχές θα πρέπει να ενθαρρύνονται, στη συνάρτηση αυτή, να χρησιμοποιούν επίσημα αναγνωρισμένες περιφερειακές γλώσσες σε αυτό το πλαίσιο·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, καθώς και των κορυφαίων υποψηφίων τους, σε προεκλογικές εκστρατείες, ιδίως στην τηλεόραση και στα άλλα μέσα ενημέρωσης·

5.  αποφασίζει να ορίσει μία ενιαία ελάχιστη προθεσμία 12 εβδομάδων πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών για την κατάρτιση των καταλόγων υποψηφίων, με σκοπό τη βελτίωση του εκλογικού δικαιώματος, παρέχοντας στους υποψηφίους και τους ψηφοφόρους σε ολόκληρη την Ένωση ίση περίοδο προετοιμασίας και στοχασμού για τις εκλογές· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τρόπους για την εναρμόνιση των διατάξεων που διέπουν την προεκλογική εκστρατεία για τις εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

6.  θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντικό να υιοθετήσουν τα πολιτικά κόμματα σε όλα τα επίπεδα δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες για την επιλογή των υποψηφίων· συστήνει στα πολιτικά κόμματα να επιλέγουν τους υποψηφίους τους για τις ευρωπαϊκές εκλογές στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής ψηφοφορίας·

7.  συνιστά να θεσπιστεί ένα υποχρεωτικό κατώτατο όριο μεταξύ 3 % και 5 %, για την κατανομή των εδρών σε κράτη μέλη με μία μόνο εκλογική περιφέρεια και σε περιφέρειες στις οποίες χρησιμοποιείται το σύστημα ψηφοδελτίων συνδυασμών και που οι έδρες υπερβαίνουν τις 26· θεωρεί ότι το μέτρο αυτό είναι σημαντικό για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθόσον χάρη σ’ αυτό θα αποφεύγεται περαιτέρω κατακερματισμός·

8.  προτείνει, παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερά να ορίσουν την(τις) ημέρα(-ες) των εκλογών στα πλαίσια της εκλογικής περιόδου, οι εκλογές σε όλα τα κράτη μέλη να ολοκληρώνονται την Κυριακή των ευρωπαϊκών εκλογών, στις 21:00 Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα, καθώς με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 2 της εκλογικής πράξης και θα περιορίζεται το ενδεχόμενο να επηρεαστεί η έκβαση των εκλογών σε περίπτωση που τα εκλογικά αποτελέσματα από ορισμένα κράτη μέλη δημοσιοποιηθούν προτού κλείσουν τα εκλογικά καταστήματα σε όλα τα κράτη μέλη· ζητεί να τηρείται σε όλα τα κράτη μέλη η απαγόρευση πρόωρης δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων των εκλογών·

9.  αποφασίζει να ορίσει ενιαία προθεσμία για τον ορισμό των επικεφαλής των συνδυασμών από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 12 εβδομάδες πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η παρουσίαση των προεκλογικών τους προγραμμάτων, η διενέργεια πολιτικών συζητήσεων μεταξύ των υποψηφίων και η διοργάνωση εκλογικών εκστρατειών σε επίπεδο Ένωσης· εκτιμά ότι η διαδικασία ορισμού των επικεφαλής των συνδυασμών αποτελεί σημαντική πτυχή των εκλογικών εκστρατειών λόγω της εγγενούς σχέσης μεταξύ των αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών εκλογών και της επιλογής του Προέδρου της Επιτροπής, όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας·

10.  φρονεί ότι πρέπει να οριστεί ενιαία προθεσμία οκτώ εβδομάδων για την ολοκλήρωση των εκλογικών καταλόγων και έξι εβδομάδων για ανταλλαγή στοιχείων με την εθνική ενιαία αρχή που είναι υπεύθυνη για τους εκλογικούς καταλόγους, τα οποία αφορούν τους πολίτες της Ένωσης με διπλή υπηκοότητα και τους πολίτες της Ένωσης που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος·

11.  προτείνει να ενισχυθεί η ακεραιότητα των εκλογών με τον περιορισμό των δαπανών της προεκλογικής εκστρατείας σε ένα εύλογο ποσό το οποίο να καθιστά δυνατή μία κατάλληλη παρουσίαση των πολιτικών κομμάτων, των υποψηφίων και των εκλογικών τους προγραμμάτων·

12.  προτείνει όλοι οι πολίτες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που κατοικούν και εργάζονται σε τρίτη χώρα, να έχουν το δικαίωμα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· πιστεύει ότι κατ’ αυτό τον τρόπο θα δοθεί τελικά σε όλους τους πολίτες της Ένωσης ίδιο δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές εκλογές, υπό τους αυτούς όρους, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους ή την ιθαγένειά τους·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν καλύτερα τα διοικητικά τους συστήματα, ώστε να μην μπορούν οι εκλογείς τους να ψηφίσουν δύο φορές σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να επιτρέψουν την επιστολική, ηλεκτρονική ή διαδικτυακή ψηφοφορία, προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές και να καταστεί ευκολότερη για όλους και, ιδίως, για άτομα με μειωμένη κινητικότητα καθώς και για όσους ζουν ή εργάζονται σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι πολίτες ή σε τρίτη χώρα, υπό τον όρο ότι θα λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αποτρέπονται τυχόν απάτες κατά τη χρήση του δικαιώματος ψήφου με τα μέσα αυτά·

15.  συνιστά επιπλέον στα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα εναρμόνισης του ορίου ηλικίας των ψηφοφόρων και να το ορίσουν στα 16 χρόνια, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ισότητα του εκλογικού δικαιώματος των πολιτών της Ένωσης·

16.  ζητεί την αναθεώρηση της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό να προσαρμοστούν οι κανόνες για τους Επιτρόπους που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να μην εμποδίζεται η θεσμική αποτελεσματικότητα της Επιτροπής κατά τη διάρκεια των εκλογών και, ταυτόχρονα, να αποφεύγεται η κατάχρηση των θεσμικών πόρων·

17.  αποφασίζει να εκχωρήσει στο Κοινοβούλιο το δικαίωμα να ορίζει, κατόπιν διαβούλευσης με το Συμβούλιο, την εκλογική περίοδο για τις εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο με το οποίο να διασφαλίζονται τα υψηλότερα πρότυπα ενημερωμένης, δίκαιης και αντικειμενικής κάλυψης εκ μέρους των μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών, κυρίως από τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς· θεωρεί ότι αυτό είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουν οι πολίτες της Ένωσης να προβούν σε τεκμηριωμένη επιλογή σχετικά με ανταγωνιστικά πολιτικά προγράμματα· αναγνωρίζει τη σημασία των μέσων αυτορρύθμισης, όπως είναι οι κώδικες δεοντολογίας για την επίτευξη αυτού του στόχου·

19.  ζητεί να καταστούν αυστηρότερα τα πρότυπα που διασφαλίζουν τον ελεύθερο και απρόσκοπτο ανταγωνισμό μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και, συγκεκριμένα, να ενισχυθούν η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης και η ουδετερότητα σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης όσον αφορά την εκλογική διαδικασία·

20.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η παρουσία των γυναικών στην διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων και να βελτιωθεί η εκπροσώπηση των γυναικών στις ευρωπαϊκές εκλογές· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να προαγάγουν την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών καθ’ όλη την εκλογική διαδικασία· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντική η ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στους καταλόγους των υποψηφίων·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να προωθήσουν μια κατάλληλη εκπροσώπηση των εθνοτικών, γλωσσικών και λοιπών μειονοτήτων στις ευρωπαϊκές εκλογές·

22.  κρίνει σκόπιμο να συσταθεί μια ευρωπαϊκή εκλογική αρχή που θα αναλάμβανε να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να επιβλέπει τη διενέργεια των εκλογών και να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών·

23.  ορίζει ότι το αξίωμα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει επίσης να είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του μέλους περιφερειακού κοινοβουλίου ή συνέλευσης που διαθέτει νομοθετικές αρμοδιότητες·

24.  επισημαίνει ότι, παρά τις συστάσεις της Επιτροπής, τα κράτη μέλη δεν έχουν, κατ’ επανάληψη, κατορθώσει να συμφωνήσουν σε μια κοινή ημέρα διενέργειας των εκλογών· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας στο ζήτημα αυτό·

25.  υποβάλλει στο Συμβούλιο τη συνημμένη πρόταση τροποποίησης της πράξης περί εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία(16)·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πρόταση για

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την έγκριση των διατάξεων που τροποποιούν την πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 223 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας ότι οι διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν την εκλογική διαδικασία θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή,

ΘΕΣΠΙΣΕ τις ακόλουθες διατάξεις, την αποδοχή των οποίων συνιστά στα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους συνταγματικούς τους κανόνες.

Άρθρο 1

Η Πράξη περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου(17), τροποποιείται ως ακολούθως:

1)  Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Σε κάθε κράτος μέλος, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται ως αντιπρόσωποι των πολιτών της Ένωσης με αναλογικό σύστημα, βάσει ψηφοδελτίων συνδυασμών ή ενιαίου ψηφοδελτίου με έκφραση προτιμήσεων.».

2)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 2α

Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα για μία κοινή εκλογική περιφέρεια, στην οποία επικεφαλής των ψηφοδελτίων θα είναι ο υποψήφιος που προτείνει κάθε πολιτική οικογένεια για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής.».

3)  Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

Για εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα των ψηφοδελτίων συνδυασμών και ο αριθμός των εδρών είναι μικρότερος των 26, και για κράτη μέλη με μία μόνο εκλογική περιφέρεια, τα κράτη μέλη καθορίζουν κατώτατο όριο το οποίο δεν είναι χαμηλότερο από 3 % για την συμμετοχή στην κατανομή των εδρών, και το οποίο δεν υπερβαίνει το 5 %, των ψήφων που δόθηκαν στην περιφέρεια ή στο κράτος μέλος με μία μόνο εκλογική περιφέρεια.».

4)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 3α

Κάθε κράτος μέλος ορίζει προθεσμία για την κατάρτιση των καταλόγων των υποψηφίων για την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τουλάχιστον 12 εβδομάδες πριν από την έναρξη της εκλογικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1.

Άρθρο 3β

Η προθεσμία για την κατάρτιση και την οριστικοποίηση του εκλογικού καταλόγου λήγει οκτώ εβδομάδες πριν την ημέρα των εκλογών.

Άρθρο 3γ

Τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στην εκλογή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρούν κατά την επιλογή των υποψηφίων τους για τις εν λόγω εκλογές τις δημοκρατικές διαδικασίες και την αρχή της διαφάνειας.

Άρθρο 3δ

Κατά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων με τους υποψήφιους για την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφαλίζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Άρθρο 3ε

Στα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχεται ίση προβολή στις ονομασίες και τα λογότυπα των εθνικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τη δημιουργία αυτών των πολιτικών διασυνδέσεων, με τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές μεταδόσεις των εκλογικών δραστηριοτήτων, καθώς και μέσω του υλικού της εκλογικής εκστρατείας. Στο σχετικό με την εκλογική εκστρατεία υλικό επισημαίνεται επίσης η εκλογική διακήρυξη του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με το οποίο, ενδεχομένως συνδέεται το εθνικό πολιτικό κόμμα.

Οι διατάξεις που διέπουν την αποστολή εκλογικού υλικού σε ψηφοφόρους στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ίδιες με εκείνες που εφαρμόζονται στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές εκλογές στα κράτη μέλη.

Άρθρο 3στ

Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ορίζουν τους υποψηφίους τους για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής τουλάχιστον 12 εβδομάδες πριν την ημερομηνία έναρξης της εκλογικής περιόδου, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1.».

5)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 4α

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν ηλεκτρονική και διαδικτυακή ψηφοφορία για τις εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, στην περίπτωση αυτή, θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του αποτελέσματος, ο μυστικός χαρακτήρας της ψηφοφορίας και η προστασία των δεδομένων.

Άρθρο 4β

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στους πολίτες τους τη δυνατότητα να ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.».

6)  Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο.

7)  Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 6

1.  Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίζουν ατομικώς και προσωπικώς. Δεν δεσμεύονται από οδηγίες, ούτε δέχονται δεσμευτική εντολή. Αντιπροσωπεύουν όλους τους πολίτες της Ένωσης.

2.  Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν των προνομίων και ασυλιών που ισχύουν γι’ αυτά δυνάμει του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.».

8)  Το άρθρο 7 τροποποιείται ως ακολούθως:

α)  Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η ιδιότητα του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν συμβιβάζεται προς την ιδιότητα του ως:

–  μέλους της κυβερνήσεως ενός κράτους μέλους,

–  μέλους εθνικού ή περιφερειακού κοινοβουλίου ή συνέλευσης που διαθέτει νομοθετικές αρμοδιότητες,

–  μέλους της Επιτροπής,

–  δικαστού, γενικού εισαγγελέως ή γραμματέως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

–  μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή,

–  μέλους της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–  μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  μέλους των επιτροπών ή οργανισμών, που συστάθηκαν δυνάμει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, για τη διοίκηση ενωσιακών ταμείων ή για συνεχή και άμεση άσκηση καθηκόντων διαχείρισης,

–  μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή της διευθύνουσας επιτροπής, ή υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  εν ενεργεία αξιωματούχου ή υπαλλήλου των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των εξειδικευμένων οργανισμών που συνδέονται με αυτά ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.».

β)  Η παράγραφος 2 διαγράφεται.

γ)  Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί των οποίων εφαρμόζονται, κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 5, οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3, αντικαθίστανται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13.».

9)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 9α

Όλοι οι πολίτες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμένουν σε τρίτη χώρα, έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Άρθρο 9β

Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια ενιαία αρχή επαφής, η οποία είναι αρμόδια για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τους ψηφοφόρους με τις ομόλογες αρχές των άλλων κρατών μελών. Η αρχή αυτή διαβιβάζει στις εν λόγω ομόλογες αρχές, το αργότερο έξι εβδομάδες πριν από την πρώτη ημέρα των εκλογών και μέσω ομοιόμορφων και ασφαλών ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, δεδομένα σχετικά με τους πολίτες της Ένωσης που έχουν την ιθαγένεια περισσοτέρων του ενός κρατών μελών και σχετικά με τους πολίτες της Ένωσης που δεν έχουν την ιθαγένεια του κράτους μέλους κατοικίας τους.

Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται περιέχουν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, την ηλικία, τον τόπο κατοικίας και την ημερομηνία άφιξης στο οικείο κράτος μέλος του συγκεκριμένου πολίτη.».

10)  Τα άρθρα 10 και 11 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Άρθρο 10

1.  Η εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεξάγεται κατά την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και τις ώρες που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος. Για όλα τα κράτη μέλη η ημερομηνία αυτή ή οι ημερομηνίες αυτές ορίζονται εντός της περιόδου που αρχίζει το πρωί της Πέμπτης και λήγει την Κυριακή που έπεται. Η ψηφοφορία λήγει σε όλα τα κράτη μέλη στις 21.00 ΩΚΕ της Κυριακής.

2.  Τα κράτη μέλη δεν ανακοινώνουν επισήμως το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας τους παρά μόνο μετά τη λήξη της ψηφοφορίας. Οι πρώτες επίσημες προβολές αποτελεσμάτων ανακοινώνονται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη μετά τη λήξη της εκλογικής περιόδου που ορίζεται στην παράγραφο 1. Πριν από την περίοδο αυτή δεν επιτρέπεται να δημοσιεύονται προβλέψεις για το εκλογικό αποτέλεσμα με βάση ερωτήσεις προς τους εκλογείς.

3.  Η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων αρχίζει σε όλα τα κράτη μέλη όταν έχει ολοκληρωθεί η εκλογή στο κράτος μέλος, οι εκλογείς του οποίου ψηφίζουν τελευταίοι εντός της εκλογικής περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 11

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν διαβουλεύσεως με το Συμβούλιο, καθορίζει την εκλογική περίοδο για τις επερχόμενες εκλογές τουλάχιστον ένα έτος πριν το τέλος της πενταετούς περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 5.

2.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 229 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέρχεται αυτοδικαίως κατά την πρώτη Τρίτη μετά την πάροδο μηνός από το τέλος της εκλογικής περιόδου.».

11)  Τα άρθρα 14 και 15 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Άρθρο 14

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας πράξης, αποφασίζοντας με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν, τα οποία εγκρίνονται με ειδική πλειοψηφία από το Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή και μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 15

Η παρούσα πράξη συντάσσεται στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα· όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Σύμφωνα με τις συνθήκες προσχώρησης, η βουλγαρική, η τσεχική, η εσθονική, η κροατική, η λεττονική, η λιθουανική, η ουγγρική, η μαλτέζικη, η πολωνική, η ρουμανική, η σλοβακική και η σλοβενική έκδοση της παρούσας πράξης θεωρούνται επίσης αυθεντικές.».

12)  Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ διαγράφονται.

Άρθρο 2

1.  Οι τροπολογίες που προβλέπονται στο άρθρο 1 τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την έγκριση των διατάξεων της παρούσας απόφασης από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες.

2.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου για την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών τους.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

(1) Απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 1.) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 93/81/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 9.2.1993, σ. 15) και την απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1.).
(2) ΕΕ C 292 της 21.9.1998, σ. 66.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0462.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0323.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0082.
(6) ΕΕ L 79 της 21.3.2013, σ. 29.
(7) PE 558.775 (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/558775/EPRS_IDA(2015)558775_EN.pdf)
(8) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
(9) ΕΕ L 329 της 30.12.1993, σ. 34.
(10) ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1.
(11) Άρθρο 10 παράγραφος 2 και άρθρο 14 παράγραφος 2 ΣΕΕ.
(12) Άρθρο 189 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
(13) Απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002 και 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ (ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1).
(14) Άρθρο 20 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ.
(15) Άρθρο 17 παράγραφος 7 ΣΕΕ.
(16) Οι τροποποιήσεις στη συνημμένη πρόταση βασίζονται στην ενοποιημένη απόδοση που εκπόνησε η Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία στηρίχθηκε στην πράξη περί εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία (ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 5), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 93/81/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ για την τροποποίηση της πράξης που αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 (ΕΕ L 33 της 9.2.1993, σ. 15) και της απόφασης 2002/772/ΕΚ, Eυρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002 και της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 (ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1). Αυτή η ενοποιημένη απόδοση διαφέρει από την ενοποιημένη απόδοση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) σε δύο σημεία: προσθέτει μία περίπτωση στο άρθρο 7 παράγραφος 1 «- μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών», ως απόρροια του άρθρου 5 της Συνθήκης του Άμστερνταμ (ΕΕ C 340 της 10.11.1997), ενώ η αρίθμησή της τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου.
(17) Απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 (ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου