Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Kατάργηση ορισμένων πράξεων του κεκτημένου του Σένγκεν ***I
 Κατάργηση ορισμένων πράξεων από το κεκτημένο του Σένγκεν στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ***I
 Κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ***I
 Προσχώρηση στη διευρυμένη επιτροπή της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου του Νοτίου Ημισφαιρίου ***
 Aσφαλιστική διαμεσολάβηση ***I
 Μείωση των ανισοτήτων με ειδική εστίαση στην παιδική φτώχεια
 Πολιτική συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότητες
 Ο ρόλος της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών

Kατάργηση ορισμένων πράξεων του κεκτημένου του Σένγκεν ***I
PDF 391kWORD 64k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον χώρο της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης (COM(2014)0713 – C8-0277/2014 – 2014/0337(COD))
P8_TA(2015)0396A8-0250/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0713),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και δ), το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχεία ε) και ζ), το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0277/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 21ης Οκτωβρίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 50 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0250/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Νοεμβρίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων πράξεων του κεκτημένου του Σένγκεν

P8_TC1-COD(2014)0337


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/93.)


Κατάργηση ορισμένων πράξεων από το κεκτημένο του Σένγκεν στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ***I
PDF 390kWORD 64k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (COM(2014)0714 – C8-0279/2014 – 2014/0338(COD))
P8_TA(2015)0397A8-0251/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0714),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0279/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 21ης Οκτωβρίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 50 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0251/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Νοεμβρίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων πράξεων από το κεκτημένο του Σένγκεν στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις

P8_TC1-COD(2014)0338


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/94.)


Κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ***I
PDF 390kWORD 64k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (COM(2014)0715 – C8-0280/2014 – 2014/0339(COD))
P8_TA(2015)0398A8-0252/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0715),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 82 παράγραφος 1, το άρθρο 83 παράγραφος 1, το άρθρο 87 παράγραφος 2 και το άρθρο 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0280/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 21ης Οκτωβρίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 50 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0252/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Νοεμβρίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις

P8_TC1-COD(2014)0339


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/95.)


Προσχώρηση στη διευρυμένη επιτροπή της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου του Νοτίου Ημισφαιρίου ***
PDF 377kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επιτροπής της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου Νοτίου Ημισφαιρίου (CCSBT) με σκοπό την εκ μέρους της Ένωσης απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στη διευρυμένη επιτροπή της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου Νοτίου Ημισφαιρίου (07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))
P8_TA(2015)0399A8-0318/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07134/2015),

–  έχοντας υπόψη την ανταλλαγή επιστολών για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στη διευρυμένη επιτροπή της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου του Νοτίου Ημισφαιρίου,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0323/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0318/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην επιτροπή της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου Νοτίου Ημισφαιρίου.


Aσφαλιστική διαμεσολάβηση ***I
PDF 458kWORD 86k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση) (COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))
P8_TA(2015)0400A8-0315/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0360),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το άρθρο 62 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0180/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για την πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(2),

–  έχοντας υπόψη την από 9 Νοεμβρίου 2012 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 22ας Ιουλίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 104, το άρθρο 59 και το άρθρο 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0085/2014),

–  έχοντας υπόψη τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας της 26ης Φεβρουαρίου 2014(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με εκκρεμή ζητήματα από την έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο,

–  έχοντας υπόψη τη συμπληρωματική έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0315/2015),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Νοεμβρίου 2015 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (αναδιατύπωση)

P8_TC1-COD(2012)0175


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/97.)

(1) ΕΕ C 44 της 15.2.2013, σ. 95.
(2) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0155.


Μείωση των ανισοτήτων με ειδική εστίαση στην παιδική φτώχεια
PDF 476kWORD 167k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια (2014/2237(INI))
P8_TA(2015)0401A8-0310/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που εγκρίθηκε στη Νέα Υόρκη στις 20 Νοεμβρίου 1989,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που εγκρίθηκε στη Νέα Υόρκη στις 13 Δεκεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 24 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία για τη φυλετική ισότητα (2000/43/ΕΚ) και την οδηγία για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ισότητα στην απασχόληση (2000/78/ΕΚ),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» (2013/112/ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη το 2012»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, με τίτλο «Το θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού» (COM(2011)0060),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2006, σχετικά με μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού (COM(2006)0367),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound με τίτλο «Τρίτη έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη – Ποιότητα ζωής στην Ευρώπη: Οι επιπτώσεις της κρίσης»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound (2013) με τίτλο «Τρίτη έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη – Ποιότητα ζωής στην Ευρώπη: Οι κοινωνικές ανισότητες»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στην πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή - συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)»(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Μαρτίου 2011, σχετικά με το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Μαρτίου 2011, σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τον ρόλο ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση μιας ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, στην ΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2008: σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού(9),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της οργάνωσης Save the Children (2014) με τίτλο «Παιδική φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γραφείου Ερευνών της UNICEF (2014) με τίτλο «Τα παιδιά της ύφεσης: Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ευημερία των παιδιών στις πλούσιες χώρες»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των EAPN και Eurochild (2013) με τίτλο «Για την ευημερία των παιδιών στην Ευρώπη – διευκρινίσεις επί της παιδικής φτώχειας στην ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της Eurochild (2014) με τίτλο «Τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και οι εθνικές κοινωνικές εκθέσεις του 2014 υπό το πρίσμα της παιδικής φτώχειας και ευημερίας»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 11ης Διάσκεψης του δικτύου Eurochild, που πραγματοποιήθηκε από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου 2014 στο Βουκουρέστι,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ερευνητικού κέντρου της UNICEF Innocenti (2012) με τίτλο «Μέτρηση της παιδικής φτώχειας: Νέοι πίνακες κατάταξης της παιδικής φτώχειας στις πλούσιες χώρες του κόσμου»,

–  έχοντας υπόψη την τελική επιστημονική έκθεση του DRIVERS με τίτλο «Κοινωνικές ανισότητες στην υγεία και ανάπτυξη των νηπίων: Πανευρωπαϊκή συστηματική εξέταση», Λονδίνο, Σεπτέμβριος 2014,

–  έχοντας υπόψη τις στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) του 2013,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2009, με τίτλο «Εργασία και φτώχεια: προς την αναγκαία ολιστική προσέγγιση»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2010, για την παιδική φτώχεια και ευημερία,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, για τους ευρωπαϊκούς δείκτες ελάχιστου εισοδήματος και φτώχειας,

–  έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας - μια μελέτη των εθνικών πολιτικών» του ευρωπαϊκού δικτύου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική ένταξη(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0310/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη πολιτική προβολή στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο της ΕΕ, προκειμένου να εκπληρώσει η ΕΕ τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση του αριθμού των ανθρώπων που πλήττονται από την φτώχεια κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια μέχρι το 2020·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC), πρέπει να διασφαλίζεται για όλα τα παιδιά το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, στη στέγαση, στην προστασία, στη συμμετοχή σε αποφάσεις που τα επηρεάζουν, στην ψυχαγωγία και τον ελεύθερο χρόνο, σε μια ισόρροπη διατροφή, καθώς και στην απολαβή φροντίδας μέσα σε οικογενειακό περιβάλλον·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν δώσει μέχρι στιγμής ελάχιστη προσοχή στη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ για την καταπολέμηση των ανησυχητικών και ολοένα αυξανόμενων ποσοστών φτώχειας μεταξύ των παιδιών στην Ευρώπη, καθώς και για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των παιδιών και της γενικότερης ευημερίας τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές ανισότητες συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της παιδικής φτώχειας και ότι τα παιδιά διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας στα 19 κράτη μέλη της ΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Eurostat, οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την παιδική φτώχεια είναι οι πολιτικές ανακατανομής του πλούτου, η αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής παρέμβασης μέσω εισοδηματικής στήριξης, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, η εργασιακή πολιτική(11) και η κατάσταση των γονέων στην αγορά εργασίας, η οποία συνδέεται με το επίπεδο εκπαίδευσής τους και η σύνθεση του νοικοκυριού στο οποίο ζουν τα παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της απασχόλησης αποτελεί σημαντικό μέσο καταπολέμησης της φτώχειας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα πέμπτο του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ είναι κάτω των 18 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, περισσότερα από ένα στα τέσσερα παιδιά διατρέχουν σήμερα κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως ζητήσει την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις και υποστηρίζει τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας», η οποία προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και την προώθηση της ευημερίας των παιδιών, το οποίο θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες (πρόσβαση σε επαρκείς πόρους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, πρόσβαση σε ποιοτικές και διαθέσιμες σε όλους υπηρεσίες και συμμετοχή των παιδιών στην κοινωνία και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων) και θα αναγνωρίζει τα παιδιά ως κατόχους δικαιωμάτων· εκφράζει, ωστόσο, αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν έχει λάβει συνεκτικά μέτρα για την εφαρμογή της μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και τα παιδιά γονέων με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας είναι κατά 56,7% πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, οικογένειες με υψηλή ένταση εργασίας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κίνδυνο παιδικής φτώχειας σήμερα (στη Ρουμανία, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Λετονία, τη Σλοβακία, την Πολωνία και το Λουξεμβούργο)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παιδική φτώχεια πηγάζει από τη φτώχεια των οικογενειών, ότι οι οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και οι πολύτεκνες οικογένειες διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, ότι η ανακατανομή του εισοδήματος έχει μείζονα αντίκτυπο στη μείωση των κύκλων κοινωνικής ανισότητας και ότι η επιδείνωση των εθνικών μισθολογικών πολιτικών και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας αυξάνει τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η παιδική φτώχεια, όπως διαπιστώνεται στα κράτη μέλη με τα χαμηλότερα ποσοστά παιδικής φτώχειας, τα οποία είναι επίσης τα κράτη μέλη με τα χαμηλότερα επίπεδα γενικής φτώχειας και ανισότητας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των ετών 2008 και 2012, ο αριθμός των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη (ΕΕ27+Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία) αυξήθηκε κατά σχεδόν ένα εκατομμύριο και ότι μόνο μεταξύ 2011 και 2012 αυξήθηκε κατά μισό εκατομμύριο(12)· λαμβάνοντας υπόψη, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, 26,5 εκατομμύρια παιδιά διέτρεχαν το 2013 κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ28· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ27, ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε μεταξύ των ετών 2008 και 2012 από 26,5 % σε 28 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013, στα κράτη μέλη της ΕΕ28, το 28% του συνολικού πληθυσμού κάτω των 18 ετών αντιμετώπιζε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και ότι, στη συντριπτική πλειονότητα των χωρών, ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού είναι μεγαλύτερος για τα παιδιά απ’ ό,τι για τους ενήλικες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας από τους άνδρες και ότι η αντιμετώπιση της φτώχειας των γυναικών δεν είναι σημαντική μόνο ως αυτοσκοπός, αλλά έχει επίσης ζωτική σημασία για τις προσπάθειες μείωσης της παιδικής φτώχειας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αυξανόμενη ανισότητα μεταξύ των χωρών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι το ποσοστό των υποσιτιζόμενων παιδιών παρουσιάζει αύξηση, με αποτέλεσμα να επανεμφανίζονται ασθένειες που είχαν εξαφανιστεί στην ΕΕ (π.χ. ραχίτιδα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι χαρακτηριστικό για την κατάσταση αυτή είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με την UNICEF(13), σε χώρες όπως η Εσθονία, η Ελλάδα και η Ιταλία, το ποσοστό των παιδιών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καταναλώσουν κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι επί δύο συνεχόμενες ημέρες έχει διπλασιαστεί με δραματικούς ρυθμούς από το 2008·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις καταληκτικές της παρατηρήσεις σχετικά με τις πλέον πρόσφατες περιοδικές εκθέσεις ορισμένων χωρών η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού εξέφρασε ανησυχία για την αύξηση του ποσοστού φτώχειας και/ή του ποσοστού των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, η οποία επηρεάζει την ενάσκηση πολλών δικαιωμάτων τους που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και ειδικότερα των δικαιωμάτων στην υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική προστασία, και ενθάρρυνε τις αρχές να διασφαλίσουν την προστασία των γραμμών του προϋπολογισμού που προορίζονται για τα παιδιά, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει προκαλέσει επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας και την εμφάνιση μιας νέας ομάδας, γνωστής και ως ομάδας «νεόπτωχων»·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον τονώνει την ανάπτυξη της απασχόλησης στα κράτη μέλη και διευρύνει τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους γονείς, οι οποίοι μπορούν έτσι να χρησιμεύσουν ως ευπρόσδεκτο παράδειγμα προς μίμηση, ιδίως σε κοινότητες στις οποίες η φτώχεια και ο αποκλεισμός πλήττει όλες τις γενιές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες, και ιδίως οι οικογένειες των μόνων μητέρων, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (49,8 % έναντι 25,2 %), παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα των στατιστικών της EU-SILC(14), υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση του ποσοστού των γυναικών μεταξύ των φτωχών, στην υπερεκπροσώπηση των γυναικών στην επισφαλή εργασία και στην υποχρεωτική μερική απασχόληση, στον δυσανάλογο χρόνο που δαπανούν οι γυναίκες σε μη αμειβόμενη εργασία, στις παύσεις της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των γυναικών για τη φροντίδα των παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παιδική φτώχεια μπορεί να μειωθεί μέσω της βελτίωσης των ευκαιριών στην αγορά εργασίας, και ιδίως των ευκαιριών για τις γυναίκες, μέσω καλύτερων συνθηκών παιδικής μέριμνας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά, οι γονείς τους, οι θετοί γονείς και οι πάροχοι φροντίδας πρέπει να προστατεύονται από τις διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο, όπως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, εθνικής, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, σχέσης με εθνική μειονότητα, ιδιοκτησίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή άλλης ιδιότητας, και ότι τα παιδιά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο περιθωριοποίησης, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, όπως επιβεβαιώνουν οι πρόσφατες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Οργανώσεων που δουλεύουν με τους Αστέγους, οι οποίες επισημαίνουν αύξηση των γυναικών, των νέων και των οικογενειών με παιδιά (με πιο έντονη παρουσία εκείνη των παιδιών μεταναστών) που οδηγούνται σε καταφύγια για αστέγους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύτεκνες οικογένειες με ένα μόνο εισόδημα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, εξαιτίας της επιδείνωσης των εθνικών μισθολογικών πολιτικών και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στα παιδιά μπορούν να διαρκέσουν για μια ολόκληρη ζωή και να έχουν ως αποτέλεσμα διαγενεακή ανεργία και φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μορφωτικό χάσμα μεταξύ παιδιών από διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον έχει αυξηθεί (σε 11 χώρες, η παροχή προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 0 και 3 ετών δεν ξεπερνά το 15%)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έχουν καθοριστικό αντίκτυπο στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε ετών αναπτύσσουν βασικές ικανότητες και λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας θέτει τα θεμέλια για τη μετέπειτα επιτυχία τους στη ζωή όσον αφορά την εκπαίδευση, την ευημερία, την απασχολησιμότητα και την κοινωνική ένταξη και έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αυτοεκτίμηση, ιδίως για τα παιδιά που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εκπαιδευτικό χάσμα μεταξύ παιδιών από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα έχει αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι γονείς που δεν έχουν πρόσβαση σε νηπιαγωγεία αναγκάζονται συχνά να αφήνουν τα παιδιά τους στη φροντίδα άλλου παιδιού, ή να καταφεύγουν επί πληρωμή σε μη πιστοποιημένα άτυπα δίκτυα παροχής φροντίδας, πράγμα το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχολική εκπαίδευση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, ως αντιστάθμισμα της χαμηλής κοινωνικοοικονομικής θέσης των παιδιών που απειλούνται από τη φτώχεια, ενώ συνιστά παράγοντα που διευκολύνει τους γονείς να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας(15)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς αντιμετωπίζει και ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες όλων των μαθητών μέσω της αυξημένης συμμετοχής στη μάθηση, στον πολιτισμό και στις κοινοτικές αξίες και, ως εκ τούτου, αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρωτοστατούν στο έργο της αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας και εκμετάλλευσης και, ως εκ τούτου, μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην πρόληψη της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού και ότι πρέπει να τους παρέχονται, όποτε χρειάζεται, επαρκή μέσα από τις εθνικές αρχές ώστε να εκπληρώσουν τους στόχους αυτούς·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έξοδα εκπαίδευσης, ιδίως όσον αφορά το εκπαιδευτικό υλικό και τη μεταφορά στο σχολείο, βαρύνουν κατ’ ουσίαν τα νοικοκυριά στις περισσότερες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έξοδα αυτά αποτελούν έναν από τους παράγοντες που οδηγούν στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν χρηματοοικονομικοί, διοικητικοί και άλλου είδους πρακτικοί φραγμοί στην εκπαίδευση των παιδιών από περιθωριοποιημένες ομάδες·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν τα παιδιά επηρεάζει την ποιότητα του χρόνου που περνούν στο σχολείο και την ποιότητα του χρόνου κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το χαμηλό επίπεδο παροχής κινήτρων κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου έχει το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα της αύξησης των διαφορών μεταξύ των παιδιών, ιδίως στην εκπαίδευσή τους·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 το μέσο ποσοστό πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο ήταν 13 % για την ΕΕ και πάνω από 20 % σε ορισμένες χώρες (Πορτογαλία, Ισπανία και Μάλτα)(16)·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμα και σε χώρες στις οποίες το δικαίωμα στην υγεία και στην υγειονομική περίθαλψη κατοχυρώνεται στη νομοθεσία, υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή υγειονομική περίθαλψη και ορισμένα παιδιά που έχουν εξαιρετικά περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες πέραν της επείγουσας φροντίδας, όπως οι γενικές ιατρικές ή οδοντιατρικές υπηρεσίες, κυρίως λόγω έλλειψης δημοσίων υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που γεννιούνται σε συνθήκες φτώχειας διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από χρόνιες νόσους και έχουν περισσότερα προβλήματα υγείας, πράγμα το οποίο οδηγεί στη διαιώνιση της ανισότητας·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικονομικά προβλήματα των οικογενειών συντελούν στην αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των γονέων και των περιπτώσεων διάλυσης των οικογενειών, γεγονός που έχει αναμφισβήτητες επιπτώσεις στην ψυχολογική και κοινωνική ευημερία των παιδιών·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει ένα παιδί, συμπεριλαμβανομένης της προγεννητικής περιόδου, επιδρά καθοριστικά στην ανάπτυξη του γνωστικού συστήματος, στην επικοινωνία και τη γλώσσα, καθώς και στις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, επηρεάζοντας έτσι την υγεία, την ευημερία, τη συμμετοχή σε κοινότητες και τις ικανότητες μάθησης(17)·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να προστατεύονται από την κακοποίηση, τη βία και την παραμέληση και ότι, σύμφωνα με πορίσματα ερευνών, οι οικονομικές πιέσεις εντός των οικογενειών, οι περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες και η αύξηση της φτώχειας είναι δυνατόν να έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερη βία κατά των παιδιών·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παιδική φτώχεια είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που απαιτεί πολυδιάστατη απόκριση. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση είναι ένας σημαντικός παράγοντας, αλλά δεν εγγυάται πάντοτε τη έξοδο από τη φτώχεια για την οικογένεια των πληττόμενων παιδιών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παιδική φτώχεια έχει υψηλό οικονομικό κόστος για τις κοινωνίες, ιδίως όσον αφορά τις αυξημένες δαπάνες για την κοινωνική στήριξη·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογένειες που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας είναι πιθανότερο να ζουν σε ανθυγιεινές και επισφαλείς περιοχές, και ότι το 17% των παιδιών στην ΕΕ28 εξακολουθούν να ζουν σε τέτοιες συνθήκες, με 15 χώρες να βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο· ότι ο αυξανόμενος αριθμός εξώσεων λόγω αδυναμίας πληρωμής του κόστους στέγασης έχει ωθήσει τα παιδιά σε ολοένα ασταθέστερες συνθήκες στέγασης οι οποίες, με τη σειρά τους, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και τις ευκαιρίες ζωής του παιδιού·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έρευνα του 2012 για τα εισοδήματα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) της Eurostat, η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλα τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις συνέπειες της αύξησης των ενεργειακών τιμών είναι η διαβίωση πολλών παιδιών σε σπίτια χωρίς θέρμανση και ότι με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται ο αριθμός των αναπνευστικών και καρδιαγγειακών νόσων·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογένειες που έχουν παιδιά με προβλήματα υγείας καθώς και γονείς που έχουν προβλήματα υγείας έρχονται αντιμετωπίζουν συχνότερα κίνδυνο φτώχειας, διάλυσης της οικογένειας και δυσκολία παραμονής στην αγορά εργασίας·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επικείμενο πρόγραμμα των Στόχων Βιώσιμηβς Ανάπτυξης μετά το 2015 και η καθολικότητά του προσφέρουν μία δυνατότητα αύξησης των επενδύσεων για τα παιδιά και τα δικαιώματά τους·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά των μεταναστών υπερεκπροσωπούνται στην ομάδα που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας και υφίστανται περισσότερες διακρίσεις λόγω γλωσσικών φραγμών, και ότι η κατάσταση αυτή χειροτερεύει για τα παιδιά των παράνομων μεταναστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της εντατικοποίησης των μεταναστευτικών ροών, αυξάνονται σήμερα οι περιπτώσεις στις οποίες τα παιδιά των μεταναστών παραμένουν στη χώρα γέννησής τους υπό τη φροντίδα άλλων μελών της οικογένειας ή τρίτων και ότι το γεγονός αυτό επιδρά αρνητικά στην ανάπτυξη των παιδιών, ιδίως σε συναισθηματικό επίπεδο·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έντονη εστίαση των πολιτικών στην παιδική φτώχεια τα τελευταία χρόνια στην ΕΕ και οι υποστηρικτικές πολιτικές δηλώσεις των ηγετών της ΕΕ δεν έχουν οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις όσον αφορά τα επίπεδα παιδικής φτώχειας·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί χρηματοδοτική ενίσχυση σε προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας που απευθύνονται σε μειονεκτούσες οικογένειες, δεδομένου ότι ολοένα και περισσότερα παιδιά έχει πρόσβαση σε φαγητό μόνο στο σχολείο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα αυτά είναι σημαντικά αλλά δεν μπορούν να θεωρούνται μακροπρόθεσμη λύση·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η ρύπανση, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η μόλυνση των εδαφών και το μη ασφαλές πόσιμο νερό συχνά επηρεάζουν δυσανάλογα τα παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας·

1.  συνιστά στα κράτη μέλη να δεσμευτούν πραγματικά να αναπτύξουν πολιτικές αναπτύξουν πολιτικές για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας που να εστιάζουν στην εξάλειψη των παραγόντων που επηρεάζουν την παιδική φτώχεια και να αυξάνουν των αποτελεσματικότητα, την ποσότητα, τα ποσά και την εμβέλεια της κοινωνικής στήριξης που απευθύνεται ειδικά στα παιδιά, αλλά και στους γονείς που είναι άνεργοι και για την καταπολέμηση του φαινομένου των εργαζόμενων φτωχών (όπως επιδόματα ανεργίας και επαρκές ελάχιστο εισόδημα), και να προωθήσουν εργατική νομοθεσία που να εξασφαλίζει κοινωνικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου επαρκούς νόμιμου κατώτατου μισθού σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και τις συλλογικές συμβάσεις, η οποία να παρέχει μεγαλύτερη ασφάλιση για τις οικογένειες και να καταπολεμά την επισφαλή απασχόληση, προάγοντας ταυτόχρονα την εργασία με επαρκή κοινωνικά δικαιώματα·

2.  ζητεί την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αυτής της στήριξης προκειμένου να προσαρμοστούν οι πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας, του αποκλεισμού και της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο στις υφιστάμενες απαιτήσεις κοινωνικής ισότητας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ποικίλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων, κατάλληλες για κάθε στάδιο παρέμβασης·

3.  προτείνει να καταρτίσει η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, έναν χάρτη πορείας για την εφαρμογή της προσέγγισης τριών πυλώνων που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύστασης της Επιτροπής «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» όσον αφορά την πρόσβαση σε πόρους και υπηρεσίες και τη συμμετοχή των παιδιών· φρονεί ότι, για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα με την προσέγγιση τριών πυλώνων, θα ήταν χρήσιμο να αναπτυχθούν ακριβείς και ειδικοί δείκτες για το επίπεδο της παιδικής φτώχειας και τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από το φαινόμενο αυτό· καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν αποτελεσματικά και με ολοκληρωμένο τρόπο σημαντικές πτυχές της δέσμης μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις και την προαναφερθείσα σύσταση της Επιτροπής στα ετήσια εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και στις εθνικές κοινωνικές εκθέσεις τους και καλεί την Επιτροπή να θέσει έναν δευτερεύοντα στόχο στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη μείωση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, να καταστήσει τη μείωση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ορατή και ρητή σε όλα τα στάδια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· τονίζει ότι η μείωση της παιδικής φτώχειας μέσω της επένδυσης στα παιδιά πρέπει να προταθεί ως βασική προτεραιότητα για την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης του 2016 και ως βασικό μέσο προόδου όσον αφορά τον στόχο μείωσης της φτώχειας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ετήσια παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης της Επιτροπής μέσω του χάρτη πορείας, να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την εφαρμογή της σύστασης της Επιτροπής και να διενεργήσει αξιολόγηση των επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων που προτείνονται στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων στη φτώχεια·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν επίσης υπόψη, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, τη θέση των γυναικών που φροντίζουν παιδιά και μέλη της οικογένειας με ειδικές ανάγκες και αναπηρία·

5.  συνιστά στα κράτη μέλη, όταν χρησιμοποιούν τα κονδύλια των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και αναπτύσσουν κοινωνικές πολιτικές, να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην προστασία από τη φτώχεια των οικογενειών (ιδίως των μονογονεϊκών) που έχουν παιδιά με προβλήματα υγείας·

6.  επαναλαμβάνει τη σημασία της θέσπισης προληπτικών δημόσιων πολιτικών που να επενδύουν σε ευαίσθητες πολιτικές πρόνοιας για τα παιδιά οι οποίες να υποστηρίζουν την ανατροφή ανεξάρτητων ατόμων, ικανών να ενταχθούν στην κοινωνία και την αγορά εργασίας, αντί να εστιάζουν στις επιπτώσεις του κοινωνικού τους αποκλεισμού και της φτώχειας·

7.  φρονεί ότι, χωρίς να παραμελείται η ανάγκη υποστήριξης των παιδιών που είναι φτωχά, έχουν αποχωρήσει πρόωρα από το σχολείο ή είναι κοινωνικά αποκλεισμένα, οι πολιτικές για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων πρέπει να εστιάζουν έντονα στην πρόληψη, συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων στρατηγικών για την καταπολέμηση της κοινωνικής ανισότητας·

8.  συνιστά στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ή να ενισχύσουν τις καθολικές κοινωνικές παροχές που προορίζονται για παιδιά, όπως η παροχή επιδοτούμενων ή δωρεάν γευμάτων σε παιδιά, και ιδιαίτερα σε μειονεκτούντα και φτωχά παιδιά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υγιής ανάπτυξή τους· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα ενεργού απασχόλησης στο πλαίσιο ολοκληρωμένων στρατηγικών και πολιτικών για την υποστήριξη της πρόσβασης των γονέων σε απασχόληση υψηλής ποιότητας και επαρκές εισόδημα και της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας (ιδίως σε παιδική μέριμνα, εκπαίδευση, υγεία, στέγαση και δραστηριότητες αναψυχής), τα οποία θα διευκολύνουν τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, και να ενισχύσουν τη συμμετοχή των παιδιών και των οικογενειών τους στην ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των εν λόγω πολιτικών· υπογραμμίζει ότι οι καθολικές λύσεις πρέπει να συνδυάζονται με στοχευμένα μέτρα για την υποστήριξη των πλέον ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων παιδιών και εφήβων· εκφράζει τη λύπη του για την αυξανόμενη τάση των κυβερνήσεων των κρατών μελών να απομακρύνονται από τις πολιτικές καθολικής υποστήριξης και να κινούνται προς την κατεύθυνση της υποστήριξης βάσει του εισοδήματος, καθώς τα στοιχεία δείχνουν πως οι πολιτικές καθολικής υποστήριξης προσφέρουν καλύτερη προστασία από την παιδική φτώχεια(18)·

9.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συμφωνήσουν σε πρότυπα της ΕΕ ή να καθιερώσουν συμφωνημένη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του κόστους ανατροφής ενός παιδιού και για τον προσδιορισμό επαρκών πόρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας·

10.  καλεί την Επιτροπή να μην προβεί σε σύσταση μεταβολών και περικοπών στις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών, να μην προωθήσει ούτε ευέλικτες εργασιακές σχέσεις ούτε την ιδιωτικοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών, που έχουν οδηγήσει αδιαμφισβήτητα στην αποδυνάμωση των κοινωνικών δικαιωμάτων των παιδιών·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει έμφαση στην ανάγκη πραγματοποίησης επενδύσεων στον τομέα της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, σχεδιάζοντας ειδικές μεθόδους διδασκαλίας για τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι μετανάστες ή τα άτομα με διαφόρων ειδών αναπηρίες· θεωρεί ότι η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει βασικό και πρωταρχικό στοιχείο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά θα αποκτήσουν τις ικανότητες που θα τους επιτρέψουν την πρόσβαση σε ειδικευμένες και επαρκώς αμειβόμενες θέσεις εργασίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να οικοδομήσουν τα ίδια την έξοδο διαφυγής τους από τις συνθήκες φτώχειας·

12.  υπενθυμίζει ότι η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας απαιτεί την έγκριση μιας προσέγγισης κύκλου ζωής η οποία να συμπεριλαμβάνει τη ρήξη του διαγενεακού κύκλου κινδύνων φτώχειας, που αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές ανάγκες της νηπιακής ηλικίας, της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας, την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσανατολισμένης στα παιδιά, υπολογίζοντας τον αριθμό στερήσεων που βιώνει κάθε παιδί ταυτόχρονα και εντοπίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα περισσότερο στερημένα παιδιά, και τον υπολογισμό όχι μόνο της χρηματικής φτώχειας αλλά και των πολυδιάστατων στερήσεων·

13.  συνιστά να έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες σε αυτό το κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξής τους· φρονεί ότι η υγεία, η εκπαίδευση, η υποστήριξη των γονέων και η οικογενειακή υποστήριξη, η στέγαση και η προστασία αποτελούν καίριες υπηρεσίες που τις περισσότερες φορές παρέχονται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές·

14.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν, να υλοποιήσουν και να επιβλέπουν σχέδια για την ανακούφιση της πολυδιάστατης παιδικής φτώχειας, εστιάζοντας στα εγγενή δικαιώματα των παιδιών και θέτοντας στόχους για τη μείωση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με ρητή εστίαση/προτεραιότητα στα παιδιά που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να επαναφέρουν τα κράτη μέλη της ΕΕ τις πραγματικές δαπάνες κοινωνικής προστασίας, υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνική στέγασης προς όφελος των πλέον μειονεκτούντων παιδιών τουλάχιστον στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν την κρίση·

15.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σχέδια για τον μετριασμό του αισθήματος κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών με νοητική αναπηρία και να καθιερώσουν πιο αποτελεσματικά προγράμματα κατάρτισης τα οποία θα διευκολύνουν τη διαδικασία εκπαίδευσής τους·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι η παιδική φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι βασικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης, τις επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη, την ενέργεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

17.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να δώσοτν μεγαλύτερη προσοχή στη δημιουργία και τη διαθεσιμότητα κατάλληλου εξωσχολικού περιβάλλοντος όπου τα παιδιά μπορούν να περνούν την ώρα τους κατά τρόπο ουσιαστικό και ενδιαφέροντα πέραν των σχολικών ωρών και κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών·και να δώσουν επίσης μεγαλύτερη προσοχή στην ύπαρξη βασικής υγειονομικής περίθαλψης για παιδιά σε υποβαθμισμένες περιοχές και απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιφέρειες·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να αποφύγουν την γκετοποίηση των παιδιών που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, θεσπίζοντας ελάχιστες προδιαγραφές για τη στέγαση των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη το υπέρτατο συμφέρον των παιδιών·και εξασφαλίζοντας στις οικογένειες κατάλληλη κατοικία που να πληροί τις ανάγκες τους και να διασφαλίζει την ευημερία τους, την ιδιωτική ζωή και την ποιότητα ζωής, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής και στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας·

19.  καλεί την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους προσφέρει η ενδιάμεση επανεξέταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για να χρησιμοποιήσουν με αποδοτικότερο τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, και το Πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία· και να ελέγξουν αν τα παιδιά αποτελούν προτεραιότητα στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των περιφερειακών πολιτικών και των πολιτικών συνοχής, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την υποχρέωση βαθμιαίας κατάργησης των μεγάλων οικοτροφείων (με ισχύ από το 2014), με στόχο να ενισχυθεί η ιδιότητα του θετού και του ανάδοχου γονέα έτσι ώστε ορφανά και μειονεκτούντα παιδιά να μπορούν πραγματικά να μεγαλώνουν σε οικογένεια ή σε ένα περιβάλλον οικογενειακού τύπου· παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να δημιουργήσει δείκτες για την ανάλυση της παιδικής φτώχειας·

20.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν κατά πόσον οι στρατηγικές που βασίζονται σε τρόφιμα, όπως η διατροφική διαφοροποίηση και η ενίσχυση των τροφίμων, καθώς και η διατροφική εκπαίδευση, η δημόσια υγεία και τα μέτρα ασφάλειας των τροφίμων, και τέλος τα συμπληρώματα, πρέπει να απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού προκειμένου να προλαμβάνονται οι αρνητικές επιπτώσεις της κακής διατροφής ή του υποσιτισμού στην υγεία των παιδιών·

21.  συνιστά οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών να περιλαμβάνουν ορατές, διαφανείς συμμετοχικές και ελέγξιμες προβλέψεις για πιστώσεις και δαπάνες που σχετίζονται με την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και την εκπλήρωση του καθήκοντός τους προστασίας των παιδιών, μεταξύ άλλων, μέσω της αύξησης των δημοσίων δαπανών με σκοπό να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, και ειδικότερα δη το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προκειμένου να εφαρμόσουν και τους τρεις πυλώνες της σύστασης «Επένδυση στα παιδιά»

22.  συνιστά στην Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για την υποστήριξη της συμμετοχής των παιδιών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, θεσπίζοντας μηχανισμούς που να προάγουν και να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των παιδιών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους και να δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα και να τα ενθαρρύνουν να εκφράζουν ενημερωμένες απόψεις, διασφαλίζοντας ότι στις εν λόγω απόψεις θα αποδίδεται η δέουσα βαρύτητα και ότι οι απόψεις αυτές θα αντικατοπτρίζονται στις βασικές αποφάσεις που επηρεάζουν τα παιδιά·

23.  συνιστά στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν στόχους για τη μείωση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

24.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν, κατά περίπτωση, συμφωνίες συνεργασίας με οντότητες και ιδρύματα που προωθούν την εκπαίδευση, την πολιτιστική ή αθλητική κατάρτιση και την ενσωμάτωση των παιδιών, και καταπολεμούν τη φτώχεια των παιδιών· ωστόσο, συνιστά στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την εποπτεία, την ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την καταλληλότητα αυτής της υποστήριξης, καθώς και των πραγματικών αποτελεσμάτων της·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ειδική νομοθεσία για την προστασία και την αύξηση των δικαιωμάτων μητρότητας και πατρότητας, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής αποτελεσματικών μέσων για την εξασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, και να εξασφαλίσουν την επιστροφή των γυναικών στην εργασία μετά την εγκυμοσύνη και την άδεια μητρότητας και τη στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών· τονίζει, επιπλέον, ότι η ενίσχυση της νομοθεσίας για την άδεια πατρότητας δίνει σημαντική ώθηση στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και των διακρίσεων στις αμοιβές στην εργασία· παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εργοδότες δεν θα μπορούν να αιτιολογούν την άνιση μεταχείριση και την παρενόχληση των εργαζομένων επικαλούμενοι την εγκυμοσύνη, την ανατροφή των παιδιών ή τις οικογενειακές υποχρεώσεις·

26.  συνιστά στα κράτη μέλη να αναπτύξουν προορατικές, καθολικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές πολιτικές που να αποτρέπουν τη φτώχεια και την απομάκρυνση των παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον τους· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η εισαγωγή παιδιών και νέων σε ιδρύματα θα χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση, υπό εξαιρετικές συνθήκες, και να χρησιμοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για την υποστήριξη της μετάβασης από τις υπηρεσίες που παρέχονται σε ιδρύματα σε υπηρεσίες που παρέχονται σε επίπεδο οικογένειας και σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων·

27.  συνιστά στα κράτη μέλη να μεταβούν από την ιδρυματική φροντίδα στα συστήματα σταθερής ανάδοχης φροντίδας, η οποία προετοιμάζει καλύτερα τα παιδιά και τους νέους για να ζήσουν ανεξάρτητα και να παραμείνουν στον χώρο της εκπαίδευσης ή της εργασίας·

28.  συνιστά να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας των παιδιών, προκειμένου να προστατεύσουν τα παιδιά από τη βία, την κακοποίηση, την εκμετάλλευση και την παραμέληση κατά τρόπο ώστε όλοι όσοι φέρουν υποχρεώσεις και όλα τα μέρη του συστήματος να συνεργάζονται σε όλους τους τομείς και τις υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας από κοινού τις ευθύνες για τη διαμόρφωση ενός προστατευτικού και ενδυναμωμένου περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά·

29.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές που να διευκολύνουν τη δημιουργία και τη διατήρηση αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και να ευνοούν την ανάπτυξη συστημάτων κατάρτισης, βελτιώνοντας τις δεξιότητες και τις διευκολύνσεις όπως η τηλεργασία ή το ευέλικτο ωράριο εργασίας, οι οποίες διευκολύνουν τους γονείς να εισέλθουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας μετά από διακοπή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας·

30.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τους οργανισμούς της ΕΕ, τις αρχές των κρατών μελών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να αναπτύξουν σαφείς ρόλους, αρμοδιότητες, τακτικό διάλογο και διαδικασίες όταν τα παιδιά χρειάζονται προστασία σε διασυνοριακές καταστάσεις·

31.  συνιστά στα κράτη μέλη να εγγυηθούν την πρόσβαση όλων των παιδιών σε δωρεάν, ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς δημόσια εκπαίδευση σε όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων της νηπιακής εκπαίδευσης και φροντίδας και της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης που να προωθεί τη συναισθηματική, κοινωνική, γνωστική και σωματική τους ανάπτυξη, να καθιερώσουν κατάλληλες αναλογίες καθηγητών-μαθητών και να προωθήσουν την κοινωνική ανάμειξη στην εκπαίδευση, προκειμένου να διασφαλιστούν η ασφάλεια και η ευημερία των παιδιών, να εξασφαλιστεί ότι θα μπορούν να επωφεληθούν όλα τα παιδιά από την ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και, ως εκ τούτου, να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των εκπαιδευτικών συστημάτων στην ισότητα των ευκαιριών και στη ρήξη του κύκλου της φτώχειας·

32.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής εξατομικευμένης προσέγγισης και της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, των κοινωνικών λειτουργών και των γονέων, προκειμένου να αποφεύγεται η διακοπή της εκπαίδευσης από τα παιδιά και τους νέους·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη οικονομικά προσιτής και προσβάσιμης προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (ΠΕΦ), θεωρώντας ότι αποτελεί μία κοινωνική επένδυση για την αντιμετώπιση της ανισότητας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα τα παιδιά που προέρχονται από μειονεκτούσες οικογένειες καθώς και να ευαισθητοποιήσει τους γονείς για τα οφέλη από την ενεργή συμμετοχή σε προγράμματα ΠΕΦ·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη σχολική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, πράγμα το οποίο πρέπει να συνεπάγεται όχι μόνο την αύξηση του αριθμού των δασκάλων ειδικής αγωγής, αλλά και την ενσωμάτωση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε κανονικές τάξεις·

35.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν καθολική και ισότιμη πρόσβαση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία σε παιδιά από όλες τις κοινωνικές ομάδες·

36.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την πλήρη συμμετοχή όλων των παιδιών στο σχολείο, παρέχοντας δωρεάν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό, θρεπτικά σχολικά γεύματα και την αναγκαία μεταφορά στο σχολείο για τα φτωχά παιδιά ή τα παιδιά που απειλούνται από την φτώχεια, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των σημερινών δημόσιων επενδύσεων στον τομέα και να καταπολεμήσουν αποτελεσματικότερα τη διαγενεακή μεταβίβαση της φτώχειας·

37.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εγγυηθούν καθολική, δημόσια, δωρεάν και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη όσον αφορά την πρόληψη, τα προγράμματα εμβολιασμού και την πρωτοβάθμια περίθαλψη, την πρόσβαση σε διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση και την παροχή λογοθεραπευτικών και ψυχολογικών θεραπειών για παιδιά, την εξασφάλιση στις γυναίκες του δικαιώματος στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, διασφαλίζοντας υγειονομική περίθαλψη για τα βρέφη, περίθαλψη μητρότητας κατά την προγεννητική και μεταγεννητική περίοδο περίθαλψης, ιδίως στην περίπτωση πρόωρου τοκετού, την πρόσβαση σε οικογενειακούς γιατρούς, νοσηλευτές, οδοντιάτρους, οικογενειακούς συμβούλους και ειδικούς της ψυχικής υγείας για όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενσωματώσουν τις πτυχές αυτές στις εθνικές και ενωσιακές στρατηγικές για τη δημόσια υγεία·

38.  συνιστά στα κράτη μέλη να παρέχουν την αναγκαία υποστήριξη για τη διασφάλιση του δικαιώματος στον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία, της πρόσβασης σε ανοικτό και υγιές περιβάλλον για όλα τα παιδιά, με έμφαση στην εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης και ποιότητας για τα φτωχά παιδιά, τα παιδιά σε απομακρυσμένες περιοχές, τα παιδιά με αναπηρίες, τα παιδιά που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες και τα παιδιά μεταναστών, τα παιδιά που μετακινούνται εντός της ΕΕ ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους και τα παιδιά που έχουν μείνει μόνα στον κόσμο· υπενθυμίζει το δικαίωμα στο παιχνίδι, όπως προβλέπεται στην UNCRC·

39.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των παιδιών που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό από την ενδοοικογενειακή βία·

40.  καλεί τα κράτη μέλη, και ειδικότερα εκείνα στα οποία οι κοινωνικές ανισότητες είναι μεγαλύτερες, να ενισχύσουν τα κοινωνικά δικαιώματα και την πρόσβαση σε υπηρεσίες και κοινωνική προστασία που πρέπει να εγγυάται το κράτος, αυξάνοντας τον αριθμό των υπαλλήλων και των επαγγελματιών των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης οι οποίοι εργάζονται με και για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, και αυξάνοντας την ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική φροντίδα, εστιάζοντάς την προς τους απόρους, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά, σύμφωνα με τη στρατηγική έγκαιρης παρέμβασης·

41.  συνιστά στα κράτη μέλη να θεσπίσουν μηχανισμούς που να προάγουν και να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των παιδιών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους και να δώσουν τη δυνατότητα και να ενθαρρύνουν τα παιδιά να εκφράζουν ενημερωμένες απόψεις, διασφαλίζοντας ότι στις εν λόγω απόψεις θα αποδίδεται η δέουσα βαρύτητα και ότι οι απόψεις αυτές θα αντικατοπτρίζονται στις βασικές αποφάσεις που τα επηρεάζουν·

42.  αναγνωρίζει τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων για τα δικαιώματα των παιδιών και την καταπολέμηση της φτώχειας, στη διασφάλιση της συνοχής της πολιτικής της ΕΕ και ζητεί την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στα κράτη μέλη·

43.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας ρητή προτεραιότητα·

44.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συμμετάσχουν ενεργά στην καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών που αποσκοπεί σε οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης όπως είναι μεταξύ άλλων η εργασία, ο εξαναγκασμός σε γάμο, η παράνομη υιοθεσία, οι παράνομες δραστηριότητες και η σεξουαλική εκμετάλλευση·

45.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη λειτουργία ευρωπαϊκών και διεθνικών δικτύων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού παιδιών και νέων· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι πρέπει να υποστηριχθεί ιδιαίτερα η ενσωμάτωση των άκρως απόκεντρων περιοχών και των πλέον μειονεκτουσών περιφερειών σε αυτά τα δίκτυα και σε αυτούς τους φορείς·

46.  θεωρεί το δικαίωμα σε δωρεάν και καθολικά συστήματα εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης βασική προϋπόθεση για την καταπολέμηση της φτώχειας, και ιδίως της παιδικής· έχοντας κατά νου αυτόν τον στόχο, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, υπό το φως της αποδυνάμωσης των δημόσιων υπηρεσιών, να θεσπίσουν εγγύηση για τα παιδιά, ούτως ώστε κάθε φτωχό παιδί να έχει πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, δωρεάν παιδεία, δωρεάν παιδική μέριμνα, αξιοπρεπή κατοικία και επαρκή διατροφή, στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού ολοκληρωμένου σχεδίου για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, συμπεριλαμβάνοντας τόσο την εγγύηση για τα παιδιά όσο και προγράμματα που προσφέρουν υποστήριξη και ευκαιρίες για τους γονείς ώστε να ξεφύγουν από καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν, μέσω των δήμων τους, τα τοπικά κέντρα υποστήριξης παιδιών και των οικογενειών τους, ιδίως στις κοινότητες και/ή τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την παιδική φτώχεια, τα οποία παρέχουν όχι μόνο νομική βοήθεια και/ή συμβουλές, συμβουλές προς τους γονείς και σχολική υποστήριξη, αλλά, μεταξύ άλλων, και εκπαίδευση και καθοδήγηση για υγιή τρόπο ζωής και ασφαλή χρήση του διαδικτύου·

48.  συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη μέλη να αναπτύξουν στατιστικές μεθόδους που να ενσωματώνουν πολυδιάστατους δείκτες, διαχωρισμένους με γνώμονα την ηλικία, το φύλο και τις ειδικές μειονεκτούσες ομάδες για τη μέτρηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, των ανισοτήτων, των διακρίσεων και της ευημερίας των παιδιών (εισόδημα γονέων, πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, έκθεση σε σωματικό κίνδυνο, ασφάλεια, σταθερό οικογενειακό περιβάλλον και επίπεδο ικανοποίησης από τη ζωή), προκειμένου να ενημερώνονται για την ανάπτυξη πολιτικής με βάση αποδεικτικά στοιχεία και να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί των σχετικών μετρήσεων φτώχειας και το έργο του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), της UNICEF και του ΟΟΣΑ, καθώς και οι δείκτες της υποομάδας της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, πέραν του δείκτη ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό (AROPE)· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν απαντήσεις βασισμένες σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και να αξιοποιήσουν πλήρως τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών όπως η πρωτοβουλία Multi-Overlapping Deprivation Analysis (MODA) της UNICEF· τονίζει ότι πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω δείκτες για την καλύτερη αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών, των αποτελεσμάτων και της πρόσβασης σε υπηρεσίες, π.χ. σε σχέση με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και το υπόβαθρο των γονέων (μετανάστες ή μειονότητα), το φύλο, την αναπηρία καθώς και με γεωγραφικές πτυχές·

49.  καλεί την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών να συντάξουν γνωμοδοτήσεις σχετικά με την επένδυση στα παιδιά·

50.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0070.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0328.
(3)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0266.
(4)ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 57.
(5) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 77.
(6)ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 25.
(7)ΕΕ C 70 E της 8.3.2012, σ. 8.
(8)ΕΕ C 9 E της 15.1.2010, σ. 11.
(9)ΕΕ C 41 E της 19.2.2009, σ. 24.
(10) Δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική ένταξη, συγκεφαλαιωτική έκθεση «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας - μια μελέτη των εθνικών πολιτικών» Βρυξέλλες, 2014.
(11) Save the Children, «Παιδική φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη», Βρυξέλλες, 2014, σ. 5.
(12) Save the Children, «Παιδική φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη», Βρυξέλλες, 2014, σ. 5.
(13) Γραφείο Ερευνών UNICEF (2014), «Τα παιδιά της ύφεσης: Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ευημερία των παιδιών στις πλούσιες χώρες», Innocenti Report Card 12, Γραφείο Ερευνών UNICEF, Φλωρεντία, σ. 2.
(14) «Παιδική φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη», Βρυξέλλες, 2014, σ. 14.
(15) Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Θεματική μελέτη για τα μέτρα πολιτικής στον τομέα της παιδικής φτώχειας», 2008, σ. 9.
(16) EU-SILC (2013) Στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης.
(17) Drivers, 2014, «Universal, quality early childhood programmes that are responsive to need promote better and more equal outcomes in childhood and later life» (Καθολικά ποιοτικά προγράμματα για την πρώιμη παιδική ηλικία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες, παράγουν καλύτερα και πιο δίκαια αποτελέσματα στην παιδική ηλικία και μετέπειτα).
(18) (Βάσει έρευνας του Eurofound).


Πολιτική συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότητες
PDF 525kWORD 159k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την πολιτική συνοχής και τις περιθωριοποιημένες κοινότητες (2014/2247(INI))
P8_TA(2015)0402A8-0314/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 151, 153, 162 και 174 έως 176 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και ιδίως την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) και τη συναφή νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τις σχετικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων καθώς και τη σύμβαση πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων,

–  έχοντας υπόψη την Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της ΔΟΕ περί των ιθαγενών λαών και των λαών με φυλετική συγκρότηση σε ανεξάρτητες χώρες,

–  έχοντας υπόψη τις οδηγίες της ΕΕ κατά των διακρίσεων, το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το πρωτόκολλο αριθ. 12 της εν λόγω σύμβασης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, της 5ης Ιανουαρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(1) (εφεξής «ΚΚΔ»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 437/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσον αφορά την επιλεξιμότητα παρεμβάσεων στέγασης υπέρ περιθωριοποιημένων κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για την περίοδο 2014-2020(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014, για τον ευρωπαϊκό κώδικα συμπεριφοράς για τις εταιρικές σχέσεις στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική έκθεση του 2013 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των Ρομά(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2011, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Μαΐου 2010, σχετικά με τη συμβολή της πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και της ΕΕ2020(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την κοινωνική κατάσταση των Ρομά και τη βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας της ΕΕ(13),

–  έχοντας υπόψη την 6η έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, της 23ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «Επενδύσεις για τη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση»,

–  έχοντας υπόψη το θεματικό δελτίο καθοδήγησης, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις κοινότητες Ρομά και τις περιθωριοποιημένες κοινότητες (θεματικός στόχος 9 - κοινωνική ενσωμάτωση και φτώχεια),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2014, με τίτλο «Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά» (COM(2014)0209),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2012, με θέμα «Εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά: ένα πρώτο βήμα προς την εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ» (COM(2012)0226),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο «Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη» (COM(2010)0715),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2010, με θέμα «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή»(COM(2010)0758),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα για την ένταξη των Ρομά στα κράτη μέλη(14),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής με τίτλο «Κατευθυντήριο σημείωμα σχετικά με τη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση του διαχωρισμού στην εκπαίδευση και του χωροταξικού διαχωρισμού (σχέδιο)», της 1ης Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή, της 24ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χρηματοδότηση για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες (E-002782/2015),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Στρατηγικές ένταξης των Ρομά»(15),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (Α8-0314/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, στην μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης και της εκρίζωσης της φτώχειας και του αποκλεισμού, επομένως είναι ζητούμενα η αποτροπή του αποκλεισμού και η προαγωγή της ισότητας στην πρόσβαση και στις ευκαιρίες για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των πλέον περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, καθώς και ομάδων και ατόμων όλων των ηλικιών που αντιμετωπίζουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και στερούνται την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την στέγαση και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής, όπως ορίζεται στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986, αφορά τον περιορισμό των ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και της υστέρησης που παρουσιάζουν οι πλέον μειονεκτούσες περιφέρειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσθέτει μια ακόμα πτυχή στην έννοια της συνοχής, κάνοντας μνεία της «οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο της κοινωνικής συνοχής ζητεί να δημιουργηθεί ευρωπαϊκός ρόλος στις πολιτικές για την ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και απαιτεί από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τις εξουσίες τους στον τομέα αυτόν για να λάβουν υποστηρικτικά μέτρα και να αναλάβουν επίσης δράση στο πλαίσιο των διακρατικών και εθνικών προγραμμάτων συνεργασίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες εισήχθησαν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοθετικό πλαίσιο για την πολιτική συνοχής 2014-2020 προσφέρει μία στρατηγική προσέγγιση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 ορίζει ότι το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτουσών ομάδων, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με αναπηρία, οι μετανάστες, οι εθνοτικές μειονότητες, οι περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα όλων των ηλικιών που αντιμετωπίζουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, τουλάχιστον το 23,1% του προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής θα διατεθεί σε επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΚΤ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ διαδραματίζουν συγκεκριμένο και σημαντικό ρόλο, με το 20% τουλάχιστον του ΕΚΤ να διατίθεται σε κάθε κράτος μέλος για τον ειδικό στόχο της προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων, αποτελώντας έτσι ένα καίριο εργαλείο για την προώθηση της μεγαλύτερης ενσωμάτωσης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 θεσπίζει ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων, το φύλο και τα άτομα με αναπηρίες, οι οποίες πρέπει να τηρούνται(16)·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή κατέδειξε ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός έχουν αυξηθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση και οι περικοπές στον προϋπολογισμό καθώς και τα μέτρα λιτότητας που προκύπτουν λόγω αυτής, έχουν οδηγήσει σε πολυάριθμα προβλήματα, που συχνά έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα για τους δήμους, καταλήγοντας σε έλλειψη επιλογών όσον αφορά τις περιθωριοποιημένες ομάδες, την βελτίωση της ένταξής τους και την αποτροπή του αποκλεισμού τους, εφόσον οι πολιτικές αυτές εξαρτώνται κατά κύριο λόγο, και μερικές φορές αποκλειστικά, από την χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης και οι περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες έχουν επιδεινώσει την κατάσταση των γυναικών σε περιθωριοποιημένες κοινότητες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες σε περιθωριοποιημένες κοινότητες υφίστανται εντονότερες πολλαπλές διακρίσεις και έχουν σαφώς χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης από ό,τι οι άνδρες στις κοινότητες αυτές και άλλες γυναίκες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί δημόσιοι και ιδιωτικοί παράγοντες σε διάφορα επίπεδα και τομείς, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, συμμετέχουν και συχνά παίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των πολιτικών ενσωμάτωσης, πράγμα που απαιτεί μια συνεκτική και καλά συντονισμένη προσέγγιση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος ορισμός της έννοιας της περιθωριοποιημένης κοινότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανόηση της έκθεσης ξεκινά από την κατανόηση της περιθωριοποίησης με βάση ανάλυση συγκεκριμένων στοιχείων και χαρακτηριστικών των περιθωριοποιημένων ομάδων, στην οποία λαμβάνεται υπόψη η ειδική τους κατάσταση και οι ανάγκες, όπως οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, η περιορισμένη πρόσβαση στα συστήματα παιδείας και υγείας, και η πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο, σε συνδυασμό με τον δομικό και συστημικό αποκλεισμό με σκοπό να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει παράσχει ορισμό των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, αναθέτοντας στα κράτη μέλη την αρμοδιότητα να αποφασίζουν τον ορισμό βάσει των εθνικών δεικτών τους· σημειώνει, ωστόσο, ότι η περιθωριοποίηση μπορεί να προσδιοριστεί μέσω της εξέτασης μιας σειράς σχετικών δεικτών, όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, η υψηλή μακροχρόνια ανεργία, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, οι (εξαιρετικά) κακές συνθήκες στέγασης, ο υψηλός βαθμός διακριτικής μεταχείρισης και η υπερβολική έκθεση σε κινδύνους για την υγεία και/ή η έλλειψη πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, δηλαδή όσον αφορά τις μερίδες εκείνες του πληθυσμού που θεωρούνται πιο ευάλωτες και χρήζουν μεγαλύτερης βοήθειας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιθωριοποίηση είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο κατά το οποίο μεμονωμένα άτομα ή κοινότητες αποκλείονται κοινωνικά και εμποδίζονται συστηματικά από τη συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες που είναι ουσιαστικές για την κοινωνική τους ενσωμάτωση, ή στερούνται τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «περιθωριοποιημένες κοινότητες» αναφέρονται σε διάφορες ομάδες και μεμονωμένα άτομα, όπως οι μειονότητες, οι Ρομά, τα άτομα με αναπηρίες, τα άτομα που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας ή που κινδυνεύουν από τη φτώχεια, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρατσισμός, η πατριαρχία, η ομοφοβία, τα οικονομικά μειονεκτήματα και άλλοι παράγοντες που εισάγουν διακρίσεις συμβάλλουν στη δημιουργία στρωμάτων ανισότητας και μιας δυναμικής αποδυνάμωσης των γυναικών εντός των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινά χαρακτηριστικά που μοιράζονται οι περιθωριοποιημένες κοινότητες είναι, μεταξύ άλλων, ο τόπος, όπως περιθωριοποιημένες κοινότητες που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές και μειονεκτούσες γειτονιές, κοινότητες συμφερόντων, όπως πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, εθνοτικές και γλωσσικές μειονότητες, άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένοι, άστεγοι καθώς και αυτόχθονες πληθυσμοί· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι τύποι περιθωριοποιημένων κοινοτήτων αντιμετωπίζουν κοινές δυσκολίες και υποφέρουν από κοινού από πολλές μορφές στιγματισμού και διακρίσεων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός περιθωριοποιημένων ομάδων στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ αυτών οι Ρομά, ένας όρος που έχει διαφορετική έννοια ανά την Ευρώπη, είναι η μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα της Ευρώπης και μια εκ των πλέον περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να αντιμετωπίζει το ζήτημα των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στα πλαίσια της διαφορετικότητάς τους, έχοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στη χρηματοδότηση απαιτεί να καταβληθούν προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα, να περιλαμβάνουν μία ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση μακράς πνοής, μόνιμες λύσεις, ενδυνάμωση, αξιοποίηση εμπειριών και οικοδόμηση δυναμικού, επίσης για τις γυναίκες και τα κορίτσια περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, μετάβαση από την ιδρυματική μέριμνα και τις υπηρεσίες στη μέριμνα και τις υπηρεσίες που θα βασίζονται στην κοινότητα, προκειμένου να λάβει τέλος ο αποκλεισμός και να επιτευχθεί η εξομάλυνση·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές στρατηγικές για την πολιτική συνοχής με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών σε περιθωριοποιημένες κοινότητες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση των ηλικιωμένων γυναικών, των γυναικών με αναπηρία, των γυναικών που παρέχουν φροντίδα και των γυναικών με προβλήματα ψυχικής υγείας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης συμπεριλαμβάνονται και τα έργα που βασίζονται στον πολιτισμό και προάγουν τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές, την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, την ανάπτυξη δημιουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, και την ενεργή συμμετοχή στη ζωή της τοπικής κοινότητας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση, τόσο η επίσημη όσο και η ανεπίσημη, συντελεί τα μέγιστα στην υπέρβαση της περιθωριοποίησης και των πολλαπλών διακρίσεων, στην αποκατάσταση του διαλόγου, της διαφάνειας και της κατανόησης μεταξύ κοινοτήτων, αλλά και στην ενδυνάμωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι δεν πρέπει να παραβλέπεται η διάσταση του φύλου στην εκπαίδευση και ο ρόλος της στην ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών στις περιθωριοποιημένες κοινότητες·

Γενικές αρχές

1.  υπενθυμίζει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της πολιτικής για τη συνοχή ως προς τη στήριξη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής τους ενσωμάτωσης·

2.  υπενθυμίζει ότι οι περιθωριοποιημένες κοινότητες έχουν τεθεί στο επίκεντρο των μέτρων της πολιτικής συνοχής λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας για τον κοινωνικό αποκλεισμό και την δέσμευση για την καταπολέμησή του, καθώς και την ανησυχία σχετικά με την κατάσταση των Ρομά και το μακρόχρονο αίτημα να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσής τους·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει κατευθύνσεις σχετικά με τον ορισμό των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, διευκρινίζοντας σειρά ιδιαιτεροτήτων και χαρακτηριστικών περιθωριοποιημένων ομάδων, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση, τις δυσκολίες και τις ανάγκες κάθε πιθανής ομάδας στόχου, με σκοπό την προώθηση της κοινωνικο-οικονομικής τους ενσωμάτωσης, και με τη συμμετοχή στη διαδικασία αυτή εκπροσώπων των ομάδων αυτών· τονίζει ότι οι κατευθύνσεις αυτές θα βελτίωναν ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής ενισχύοντας την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το νομοθετικό πλαίσιο για την πολιτική συνοχής 2014-2020 εισήγαγε νέα στοιχεία που ολοκληρώνουν την αρχική προσέγγιση διευρύνοντας τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες και εισάγοντας μηχανισμούς για να διασφαλιστεί ότι η στήριξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές αξίες και στόχους και λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συμμετοχή αυτών των ομάδων στη συνολική διαδικασία·

5.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών για περιθωριοποιημένες κοινότητες· ζητεί να διενεργηθεί ανάλυση που θα επιτρέψει την εξαγωγή των κατάλληλων συμπερασμάτων και τον εντοπισμό των παραγόντων που εμποδίζουν την περαιτέρω αξιοποίηση ή την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων·

6.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την αποτελεσματική χρήση του Ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά την αρχή της εταιρικής σχέσης και την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών· υπενθυμίζει ότι οι οριζόντιες αρχές στον Κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ), οι οποίες ενσωματώνουν θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η προαγωγή των ίσων ευκαιριών, η πρόληψη των διακρίσεων και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, πρέπει να εφαρμόζονται κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή των προγραμμάτων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ· υπενθυμίζει ότι οι δράσεις όλων των κρατών μελών, οι οποίες χρηματοδοτούνται στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, πρέπει να τηρούν τις αρχές των θεμελιωδών δικαιωμάτων και δεν πρέπει ποτέ να συμβάλουν στο διαχωρισμό καθ’ οιονδήποτε τρόπο·

7.  τονίζει ότι οι ίσες ευκαιρίες και η απαγόρευση των διακρίσεων ενσωματώνονται στους κανόνες χρηματοδότησης των ΕΔΕΤ με σκοπό την εξάλειψη των συστημικών αιτίων της ανισότητας, είτε αυτά είναι οικονομικά, κοινωνικά ή βασίζονται στο φύλο, είτε αφορούν την πρόσβαση στον πολιτισμό και την εκπαίδευση· τονίζει ότι η κατανόηση και η αύξηση της ευαισθητοποίησης έναντι της συστημικής ξενοφοβίας και του ρατσισμού πρέπει να αποτελέσει το εστιακό σημείο κατά την ανάλυση των αιτίων του αποκλεισμού·

8.  υπενθυμίζει ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών συνιστά αρχή που εφαρμόζεται οριζόντια στην πολιτική συνοχής· εκφράζει την λύπη του για τις πολλαπλές διακρίσεις που υφίστανται ιδίως οι γυναίκες, οι μετανάστες και τα άτομα με αναπηρίες εντός των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

9.  επισημαίνει ότι μέσω της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής πρέπει να αντιμετωπιστεί το σημαντικό ζήτημα της φτώχειας και του αποκλεισμού των νέων και των παιδιών, των ενηλίκων και των ατόμων με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης από την ιδρυματική μέριμνα και τις υπηρεσίες στη μέριμνα και τις υπηρεσίες που θα βασίζονται στην κοινότητα· παροτρύνει τα οικεία κράτη μέλη να αναλάβουν την αναγκαία δράση και να λάβουν μέτρα για την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών προς αυτό τον σκοπό, εφαρμόζοντας την ολοκληρωμένη προσέγγιση·

10.  επισημαίνει ότι, κατά τον σχεδιασμό πολιτικών που προορίζονται για συγκεκριμένο κοινό, βάσει της αρχής της «ρητής αλλά όχι αποκλειστικής στόχευσης» πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να μην αποκλείονται άλλες ομάδες σε παρόμοιες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, με σκοπό να μην πυροδοτούνται αμυντικές αντιδράσεις· τονίζει ότι η αρχή αυτή αποτελεί μόνο ένα πρώτο βήμα για να αναγνωριστεί η ανάγκη να δοθεί προσοχή σε ορισμένα από τα πλέον ευπαθή και περιθωριοποιημένα άτομα και κοινότητες·

11.  τονίζει ότι πρέπει να είναι σε λειτουργία διαφανείς και δημοκρατικές δομές που θα λογοδοτούν, για να καταπολεμούν τη διαφθορά και την απάτη στη χρήση κονδυλίων για τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

12.  θεωρεί την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες έναν από τους βασικότερους στόχους όσον αφορά την ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων ομάδων· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την παροχή προσαρμοσμένου ενημερωτικού υλικού για την υγεία και να προωθήσουν στρατηγικές πρόληψης νόσων καθώς και κοινοτικές πρωτοβουλίες για την υγεία στις περιθωριοποιημένες κοινότητες· ζητεί τη δημιουργία ειδικευμένων δομών, όπως σημεία πληροφόρησης για θέματα όπως η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση· απαιτεί να αναληφθεί δράση για να πραγματοποιηθεί στις δημόσιες διοικήσεις η μετάβαση από μία προσέγγιση που βασίζεται στη ζήτηση σε μία προσέγγιση υπηρεσιών υποδοχής·

13.  ζητεί τον καλύτερο συντονισμό και την εδραίωση ισχυρότερων δεσμών μεταξύ, αφενός, των εθνικών στρατηγικών για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών στρατηγικών ενσωμάτωσης των Ρομά, των εθνικών στρατηγικών μείωσης της φτώχειας, των στρατηγικών για την ενσωμάτωση άλλων περιθωριοποιημένων ή λιγότερο ευνοημένων κοινοτήτων, και των στρατηγικών για την ισότητα των φύλων, και, αφετέρου, με την πολιτική συνοχής·

14.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν προτεραιότητα στα παιδιά κατά την εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για τους Ρομά, και επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί η ίση πρόσβαση των παιδιών Ρομά στη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης·

15.  καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν τη χρήση των ΕΔΕΤ για να υποστηρίξουν έργα άτυπης και δια βίου εκπαίδευσης, καθώς και έργα που βασίζονται στον πολιτισμό, ώστε να επιτύχουν τον στόχο της επένδυσης σε νέες δεξιότητες για την καινοτομία και τον στόχο της καταπολέμησης της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

16.  υπενθυμίζει - έχοντας κατά νου τις αυξανόμενες περιφερειακές ανισότητες, τις δημογραφικές προκλήσεις και την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ολοένα και περισσότεροι νέοι άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει ή σχεδιάζουν σήμερα να εγκαταλείψουν την χώρα προέλευσής τους - ότι στον δημοσιονομικό κύκλο 2014-2020, διατίθεται συνολικά μικρότερη χρηματοδότηση για την πολιτική συνοχής· πιστεύει ότι η πολιτική συνοχής συνεχίζει να έχει τη δυνατότητα να προσθέσει αξία στο έργο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στα κράτη μέλη και ότι, εστιάζοντας στη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης, στην συμμετοχή στην κοινωνία και στις επενδύσεις σε δεξιότητες, ιδίως στις περιφέρειες εκείνες με την μεγαλύτερη ανάγκη, η πολιτική συνοχής θα αποφέρει, μεταξύ άλλων οφελών, μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη και μείωση της φτώχειας, δεδομένου ότι αφήνει επαρκή περιθώρια ευελιξίας, ώστε να δίδεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα παροχής εξατομικευμένης στήριξης, σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες, και να διασφαλίζεται η χρήση της χρηματοδότησης στις περιοχές οι οποίες έχουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και την χρειάζονται περισσότερο·

17.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την συμμόρφωση των κρατών μελών με τις αρχές αυτές κατά την εφαρμογή επιχειρησιακών προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την ανάλυση στην έκθεσή της, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης σχετικά με τις εθνικές στρατηγικές ενσωμάτωσης των Ρομά·

18.  τονίζει ότι οι περικοπές στον προϋπολογισμό για τις δημόσιες υπηρεσίες σε ορισμένα κράτη μέλη στη διάρκεια της κρίσης έχει οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας, έλλειψη κοινωνικής ασφάλισης, δύσκολες συνθήκες στέγασης και σε προβλήματα υγείας· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με αποδοτικότερο τρόπο τη στήριξη από το ΕΚΤ προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα και την ίση πρόσβαση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στις δημόσιες υπηρεσίες και να καταπολεμήσουν κάθε μορφή διακρίσεων·

19.  ζητεί να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τον σχεδιασμό δράσεων που στηρίζονται από ταμεία συνοχής και τονίζει ότι τα πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα πρέπει να ενσωματωθούν σε πολιτικές που αποσκοπούν στην αναγνώριση των γυναικών από περιθωριοποιημένες κοινότητες ως ενεργών πολιτών, δικαιωματικά, και ότι ο ρατσισμός, τόσο ορατός όσο και αόρατος, πρέπει να αντιμετωπίζεται με σαφή τρόπο σε κάθε δράση και χάραξη πολιτικής·

Προετοιμασία των προγραμμάτων

20.  τονίζει ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης πρέπει να οδηγεί στη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα και πρέπει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τα κράτη μέλη και να μην παραμείνει μια τυπικότητα· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση, για να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή και η εκπροσώπηση των εταίρων, και ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, ώστε να μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη κατάστασή τους και οι πιθανές προκλήσεις όσον αφορά την ουσιαστική συμβολή τους σε αυτήν την εταιρική σχέση· εκφράζει την ανησυχία του για τη ελλιπή συμμόρφωση στην υποχρεωτική συμμετοχή εταίρων σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρχές που ορίζονται στον ΚΚΔ και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για τις εταιρικές σχέσεις· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την συμμετοχή των εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των άμεσα ενδιαφερομένων, και να εφαρμόσουν σύστημα παροχής κινήτρων και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, καθώς και ειδικής στήριξης προς τις διαχειριστικές αρχές και τους δικαιούχους που έχουν ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα στον τομέα αυτό·

21.  εκφράζει τη λύπη του που η Επιτροπή έχει δεχθεί συμφωνίες εταιρικής σχέσης οι οποίες δεν περιλαμβάνουν σε επαρκή βαθμό περιθωριοποιημένες κοινότητες· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να διευκολύνει την ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των έργων, σκοπεύοντας με τον τρόπο αυτό στην ενδυνάμωση αυτών των κοινοτήτων· προτείνει να παρουσιασθούν οι συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ως ένα κατάλληλο εργαλείο για την προώθηση των μέτρων που πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να ενεργήσουν με βάση τις ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται σχετικά με την κοινωνική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και την Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυς·

23.  επικροτεί το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λαμβάνουν συστάσεις, επιλέγουν την κοινωνικοοικονομική ένταξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων ως επενδυτική προτεραιότητα των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι αυτό πρέπει επίσης να ενσωματωθεί σε τομείς πολιτικής όπως η εκπαίδευση και η απασχόληση·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν στο ακέραιο τα κονδύλια· τονίζει την ανάγκη να τεθούν στο επίκεντρο ειδικά τα μέτρα χρηματοδότησης που δεν περιορίζονται στη στοχούμενη δράση, στο πλαίσιο του θεματικού στόχου για κοινωνική ενσωμάτωση, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε είδους διακρίσεων, ώστε να ευνοηθεί μια πιο ολοκληρωμένη και συστηματική προσέγγιση·

25.  πιστεύει ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και συντονισμός παίζουν σημαντικό ρόλο· τονίζει ότι η συμμετοχή τοπικών αρχών και των τοπικών ενδιαφερομένων φορέων είναι ουσιώδης για να είναι δυνατή η προσέγγιση της ομάδας στόχου και ότι απαιτείται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γεωγραφική εγγύτητα·

Εφαρμογή των προγραμμάτων

26.  επισημαίνει τη σημασία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης· είναι της άποψης ότι τα κονδύλια πρέπει να χρησιμοποιηθούν με πιο ολοκληρωμένο τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω πολυταμειακών προγραμμάτων, τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων και διασταυρούμενης χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 98 παράγραφος 2 του ΚΚΔ, και πρέπει να επιτύχουν συνέργιες με άλλους ενωσιακούς και εθνικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης· ζητεί από τις αρμόδιες διοικήσεις και αρχές να επιδιώξουν την ενεργό συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του διασυνοριακού·

27.  σημειώνει ότι η διασταυρούμενη χρηματοδότηση επί του παρόντος χρησιμοποιείται σε περιορισμένο βαθμό, εν μέρει λόγω των περίπλοκων κανόνων που περιγράφονται στο άρθρο 98 παράγραφος 2 του ΚΚΔ· φρονεί ότι αν αυξηθεί η ευελιξία των κανόνων για τη διασταυρούμενη χρηματοδότηση, ιδίως όσον αφορά τις περιθωριοποιημένες κοινότητες, θα μπορούσε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των έργων και να επιτευχθεί σημαντική προστιθέμενη αξία στον αντίκτυπό τους· συνεπώς, καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει ανάλυση της εφαρμογής και του επιπέδου της χρήσης της διασταυρούμενης χρηματοδότησης·

28.  επισημαίνει ότι οι περιθωριοποιημένες κοινότητες ζουν συχνά στα λιγότερο ευνοημένα τμήματα των πόλεων· τονίζει τη σημασία ουσιαστικής εφαρμογής των προγραμμάτων αστικής ανανέωσης και αναζωογόνησης για υποβαθμισμένες γειτονιές, τα οποία συνδυάζουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις με βάση τον τόπο και εταιρικές σχέσεις, αντιμετωπίζουν τις οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές προκλήσεις αλλά και βελτιώνουν το αστικό περιβάλλον, και που επίσης εστιάζουν στη βελτίωση των συνδέσεων των μεταφορών με στόχο να δοθεί καλύτερη πρόσβαση στις κοινότητες αυτές· φρονεί ότι το μελλοντικό αστικό θεματολόγιο της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίζει επαρκώς τις βασικές προκλήσεις και ανάγκες που έχουν σχέση με τις περιθωριοποιημένες κοινότητες στις αστικές περιοχές, ώστε να αποτραπεί η δημιουργία περιοχών γκέτο και να καταπολεμηθούν με επιτυχία ο διαχωρισμός, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός·

29.  εφιστά την προσοχή στις ειδικές ανάγκες των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων που ζουν σε αγροτικές, ορεινές και απομονωμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, την κινητικότητα και την πρόσβαση σε υπηρεσίες, αλλά και σε σχέση με τις πολιτισμικές και κοινωνικές ευκαιρίες· τονίζει τη σημασία της καλύτερης σύνδεσης των περιφερειών· σημειώνει επίσης ότι τα άτομα που διαμένουν σε παραμεθόριες περιοχές συχνά γίνονται θύματα περιθωριοποίησης εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης και ότι αυτό πρέπει να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη κατά την διατύπωση της πολιτικής συνοχής, ιδίως στο πλαίσιο του στόχου περί ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας·

30.  τονίζει την ανάγκη να οικοδομηθεί το δυναμικό των ενδιαφερόμενων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών, της διοίκησης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό την ενδυνάμωση των κοινοτήτων, ιδίως με το να τους επιτραπεί να συμμετέχουν περισσότερο στη χάραξη της πολιτικής· ζητεί η στοχευμένη τεχνική βοήθεια και χρηματοδότηση να χρησιμοποιηθούν και γι’ αυτό τον σκοπό·

31.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει την αναγκαία τεχνική βοήθεια για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των οργάνων που συμμετέχουν στη διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων και καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν συμβουλές και διοικητική συνδρομή, π.χ. οργανώνοντας μαθήματα επιμόρφωσης και παρέχοντας τόσο βοήθεια όσον αφορά τις αιτήσεις για ενισχύσεις όσο και διευκρινίσεις, ώστε να καθίσταται ευκολότερο για περιθωριοποιημένες κοινότητες όπως οι Ρομά να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης και να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις·

32.  τονίζει ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε τεχνική συνδρομή όχι μόνο για να ενισχυθεί η ικανότητά τους αλλά επίσης για να εξασφαλιστούν ο συντονισμός και η εκπροσώπησή τους σε ειδικές επιτροπές οι οποίες καταρτίζουν και υλοποιούν τα επιχειρησιακά προγράμματα·

33.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή, σε συνεργασία με εκπροσώπους περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, αφού δώσει κατευθύνσεις ως προς τον ορισμό των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, πρέπει να συστήσει ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων για παροχή συμβουλών, και να προωθήσει την κατάλληλη κατάρτιση για το διοικητικό προσωπικό ώστε να αποκτήσει συγκεκριμένη γνώση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι περιθωριοποιημένες κοινότητες, να καταπολεμήσει τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις, με στόχο την ενίσχυση της ένταξης μέσω εποικοδομητικού και αποτελεσματικού διαλόγου, και να εφαρμόσει και παρακολουθήσει τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ σχέδια σε σχέση με τις περιθωριοποιημένες κοινότητες με ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο, μεγιστοποιώντας ως εκ τούτου την επίδρασή τους·

34.  θεωρεί ότι έχει ουσιαστική σημασία να περιλαμβάνονται φορείς ισότητας, οργανώσεις γυναικών και γυναίκες που προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες στην διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την κατανομή, τη χρήση, την εκτέλεση και την παρακολούθηση των κονδυλίων, σε όλα τα επίπεδα, από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές έως τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και φρονεί ότι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων πρέπει να θεωρηθεί ως βασική διαδικασία για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών από περιθωριοποιημένες κοινότητες·

35.  λαμβάνει υπό σημείωση την προσέγγιση κατά την οποία όλες οι στρατηγικές και επιχειρησιακές πολιτικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς διοικητικής ή θεσμικής ικανότητας, πρέπει να έχουν τεθεί σε ισχύ πριν να γίνουν οι επενδύσεις· ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά την εκπλήρωση αυτών των όρων και να διασφαλίζει ότι θα ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα από τα οικεία κράτη μέλη, ιδίως στον τομέα της προώθησης της ενσωμάτωσης και της καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων·

Παρακολούθηση και συστάσεις

36.  επισημαίνει ότι τα υπό ενωσιακή χρηματοδότηση έργα πρέπει να έχουν μακρόπνοη προοπτική για να είναι αποτελεσματικά και ότι τα κονδύλια πρέπει να στηρίζουν την επένδυση στις πραγματικές ανάγκες των δικαιούχων με μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν ότι οι ομάδες στόχου λαμβάνουν τα κονδύλια, και θα εξετάζουν επίσης θέματα αποκλεισμού και περιθωριοποίησης· ζητεί ποιοτική αξιολόγηση και μηχανισμούς παρακολούθησης· ζητεί από την Επιτροπή να θέσει σε λειτουργία προορατικούς και συμμετοχικούς μηχανισμούς παρακολούθησης και εποπτείας των δράσεων των κρατών μελών στη διαδικασία σχεδιασμού και αξιολόγησης των κονδυλίων που χρησιμοποιούνται για περιθωριοποιημένες κοινότητες·

37.  τονίζει ότι ο αποκλεισμός από τη στέγαση, η απουσία στέγης, ο αποκλεισμός από την εκπαίδευση και η ανεργία αποτελούν συχνά βασικά στοιχεία της περιθωριοποίησης· τονίζει συνεπώς τη σημασία των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που αφορούν τη στέγαση, την εκπαίδευση και την απασχόληση προς όφελος των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

38.  υπενθυμίζει, έχοντας κατά νου ότι η πρόσφατη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητή στις περιθωριοποιημένες ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να απολέσουν την εργασία τους σε περίπτωση κλυδωνισμών στην αγορά εργασίας, ότι η εκπαίδευση και η απασχόληση είναι τα καλύτερα μέσα εξόδου από τη φτώχεια και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα η ένταξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας· σημειώνει με ανησυχία ότι τα μέλη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων συχνά υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό και διακρίσεις, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά την πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στην απασχόληση, στην υγειονομική περίθαλψη, στις μεταφορές, σε πληροφορίες και σε υπηρεσίες γενικότερα, γεγονός που συνιστά περίπλοκο πρόβλημα το οποίο απαιτεί κατάλληλη αντιμετώπιση μέσω της συμπληρωματικής χρήσης των και τον αποτελεσματικό συνδυασμό των ΕΔΕΤ και των εθνικών πόρων· τονίζει, κατά συνέπεια, την ανάγκη να καταβληθούν ειδικές προσπάθειες όσον αφορά τα υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ, όπως η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, το Erasmus+ και η Δημιουργική Ευρώπη, ώστε η εμβέλειά τους να καλύψει τις περιθωριοποιημένων κοινότητες και τονίζει επίσης ότι οι εν λόγω προσπάθειες πρέπει να συνοδεύονται από τακτική παρακολούθηση της επιτυχίας αυτής της κάλυψης, ώστε να σπάσει ο κύκλος της φτώχειας και της περιθωριοποίησης και να δοθεί ώθηση στις επαγγελματικές δεξιότητες και στα επαγγελματικά προσόντα των ανθρώπων·

39.  ζητεί να χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών από περιθωριοποιημένες κοινότητες σε ποιοτική, σταθερή εκπαίδευση, στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, απασχόληση, υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων και σε νομικά συστήματα·

40.  υπογραμμίζει ότι οι εκπρόσωποι περιθωριοποιημένων κοινοτήτων πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και να τους δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος στους μηχανισμούς παρακολούθησης ως τακτικά μέλη· επισημαίνει ότι θα μπορούσαν να έχουν αποκομισθεί σημαντικές εμπειρίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο· υπογραμμίζει την ανάγκη διάδοσης και αξιοποίησης βέλτιστων πρακτικών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν όλες τις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων ομάδων και ατόμων στην κοινωνία, και να δρομολογήσουν δραστηριότητες δικτύωσης, στις οποίες θα συμμετέχουν κοινωνικοί λειτουργοί, εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας και στην κοινότητα καθώς και ακαδημαϊκοί και ερευνητές· τονίζει την ανάγκη μιας πλατφόρμας δικτύου σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την από κοινού επίλυση προβλημάτων, και η οποία θα λειτουργούσε ως υπηρεσία ηλεκτρονικής μάθησης για τη δημιουργία ικανοτήτων·

41.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την πολιτική συνοχής και το ζήτημα των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στον ετήσιο διαρθρωμένο διάλογο που πραγματοποιεί με την κοινωνία των πολιτών και τους οργανισμούς που εκπροσωπούν εταίρους, ενώ ταυτόχρονα να διασφαλίσει τη συμμετοχή των εκπροσώπων των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, και να διευκολύνει έναν διάλογο βασισμένο στην ποσοτική και ποιοτική ανάλυση·

42.  επισημαίνει ότι η ευαισθητοποίηση στο πρόβλημα της δομικής και συστημικής ένταξης δεν είναι μόνον ένα αίτημα εκ μέρους της κοινωνίας στο σύνολό της, αλλά είναι αναγκαία ιδίως για το έργο αυτών που λαμβάνουν αποφάσεις και των ενδιαφερόμενων φορέων σε όλα τα διοικητικά επίπεδα και άλλων εμπλεκόμενων φορέων· καλεί όλους τους δημόσιους ενδιαφερόμενους παράγοντες και τα ινστιτούτα κατάρτισης να προβούν σε ενδελεχή ανάλυση της αιτίας των διακρίσεων και της περιθωριοποίησης, και να καλλιεργήσουν την ευαισθητοποίηση ως προς την ανάγκη να εξαλειφθούν η ξενοφοβία και ο ρατσισμός, καθώς και κάθε τύπος περιθωριοποίησης που οδηγεί στον συστηματικό αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένου του αντιτσιγγανισμού· καλεί την Επιτροπή να επιβάλει και να παρακολουθεί με αυστηρότητα την νομοθεσία της ΕΕ κατά των διακρίσεων· καλεί τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) να παρέχουν υψηλής ποιότητας και προσαρμοσμένες στις ανάγκες υπηρεσίες·

43.  επισημαίνει την ανάγκη διττής προσέγγισης όσον αφορά τη συνδρομή και την ένταξη των περιθωριοποιημένων ομάδων, η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί σε άμεση συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους μέσω της παροχής εκπαίδευσης, στην οποία θα περιλαμβάνονται εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, κατάρτιση, επαγγελματική καθοδήγηση και ευκαιρίες απασχόλησης και σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα και τις αρχές, προκειμένου να βελτιωθούν και/ή να αλλάξουν οι αντιλήψεις του κοινού μέσω της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις επιπτώσεις των προκαταλήψεων, τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και την προσαρμογή των κοινωνικών συστημάτων·

44.  τονίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση· υπογραμμίζει ότι η διασφάλιση ίσης πρόσβασης όλων των μελών της κοινωνίας σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση είναι καίριας σημασίας προκειμένου να σπάσει ο κύκλος του κοινωνικού αποκλεισμού· θεωρεί ότι η τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, οι οποίες χαρακτηρίζονται από εκπαίδευση στην πολυμορφία, αποτελούν ένα πρώτο βήμα προς την ουσιαστική πολιτική, οικονομική και κοινωνική ένταξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· υπογραμμίζει την ανάγκη εκτέλεσης προγραμμάτων, σχεδίων και δραστηριοτήτων στήριξης για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες προκειμένου να τους παρασχεθεί προσχολική εκπαίδευση, να στηριχθεί η ανάγκη για επίσημη εκπαίδευση, προσφέροντας παράλληλα ευκαιρίες για άλλες μορφές εκπαίδευσης καθώς και δια βίου μάθησης, ιδιαίτερα σε επαγγελματικές δεξιότητες και σε ΤΠΕ, και να βελτιωθεί η πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης, επίσης με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών σε περιθωριοποιημένες κοινότητες·

45.  καλεί τα κράτη μέλη καθώς και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να ενθαρρύνουν τη χρήση των ΕΤΠΑ για να υποστηρίξουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κοινωνικές επιχειρήσεις στις οποίες οι περιθωριοποιημένες κοινότητες συμμετέχουν και αποκομίζουν οφέλη από αυτές· επισημαίνει την ανάγκη στήριξης δραστηριοτήτων για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες με σκοπό την παροχή βοήθειας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για επιχειρηματικότητα μικρής κλίμακας, ώστε να διατηρηθούν οι διαφορετικοί τρόποι επιχειρηματικής δραστηριότητας·

46.  τονίζει ότι στο εγγύς μέλλον πολλοί τομείς θα μετασχηματιστούν σε σημαντικό βαθμό, εν μέρει λόγω της ευρύτερης χρήσης επιγραμμικών εργαλείων και λύσεων· τονίζει ότι το γεγονός αυτό θα θέσει υπό πίεση τόσο τους εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης όσο και τους εργαζόμενους μέσης ειδίκευσης, πράγμα που θα έχει ιδιαίτερα ισχυρό αντίκτυπο στους ανθρώπους που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες, δεδομένου ότι αυτοί που σήμερα βρίσκουν συνήθως εργασία σε αυτούς τους τομείς είναι αυτοί ακριβώς οι άνθρωποι· υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης προσιτών και οικονομικών προγραμμάτων κατάρτισης και υπηρεσιών για όλους στον τομέα των νέων τεχνολογιών και τομέων, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις ευκαιρίες στον ψηφιακό τομέα και στην πράσινη οικονομία, ιδίως για τις πλέον μειονεκτούσες ομάδες· επισημαίνει τη σημασία των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στη διατήρηση των θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές, και ζητεί, ως εκ τούτου, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της πρόσβασης των εν λόγω επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση·

47.  τονίζει την σπουδαιότητα της ενδυνάμωσης των γυναικών εντός των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων μέσω της ενθάρρυνσης των γυναικών επιχειρηματιών και της συμμετοχής των γυναικών στις κοινότητες αυτές·

48.  υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η κοινωνική επιχειρηματικότητα, οι συνεταιρισμοί, οι αλληλασφαλιστικές ενώσεις και οι εναλλακτικές επιχειρήσεις στην ενδυνάμωση των γυναικών σε περιθωριοποιημένες κοινότητες· προτείνει τα ταμεία συνοχής, και συγκεκριμένα το ΕΚΤ, να στηρίξουν τις επενδύσεις στον τομέα αυτό που έχουν μια ισχυρή διάσταση του φύλου·

49.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τους περιορισμούς της υπάρχουσας κλείδας κατανομής για να προσδιοριστεί η στήριξη από τα ταμεία πολιτικής για τη συνοχή με βάση το ΑΕγχΠ, κάνοντας καλύτερη χρήση των διαθέσιμων δεικτών- όπως της Eurostat, Στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης- ικανών να εντοπίζουν θύλακες φτώχειας και κοινωνικής ευπάθειας στην επικράτεια της Ένωσης, για να υπάρξει καλύτερη στόχευση της στήριξης της ΕΕ προς τις περιθωριοποιημένες κοινότητες·

50.  τονίζει ότι συχνά, στον πολιτικό διάλογο της ΕΕ, οι περιθωριοποιημένες κοινότητες γίνονται θύματα εκμετάλλευσης για πολιτικούς σκοπούς και ότι απαιτείται λεπτομερής ανάλυση του δομικού αποκλεισμού, τόσο στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης όσο και στα οικεία επιχειρησιακά προγράμματα· καλεί την Επιτροπή να παράσχει συνεκτική, συνεπή και σαφή καθοδήγηση σχετικά με την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη διαχείριση σχεδίων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ αναφορικά με περιθωριοποιημένες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων αναλύσεων σε βάθος, παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών και συστάσεων πολιτικής, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι περιθωριοποιημένες κοινότητες περιλαμβάνονται στις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ επίσης ενόψει της προσεχούς περιόδου προγραμματισμού·

51.  ζητεί να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου και μια διατομεακή ανάλυση σε όλες τις χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ πρωτοβουλίες, προγράμματα και δράσεις ενσωμάτωσης και κοινωνικής ένταξης καθώς και ρυθμίσεις χρηματοδότησης προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπισθούν καλύτερα οι ειδικές ανάγκες των γυναικών σε περιθωριοποιημένες κοινότητες και να εντοπισθούν καλύτερα οι ποικίλες απόψεις και προοπτικές των γυναικών σε διάφορες διαρθρωτικές θέσεις και ρόλους· φρονεί ότι οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο και η συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό αποτελούν χρήσιμα στοιχεία για την αξιολόγηση του αντικτύπου που έχουν στις γυναίκες οι προτεραιότητες χρηματοδότησης, η κατανομή των δημοσιονομικών πόρων και οι προδιαγραφές των προγραμμάτων χρηματοδότησης· τονίζει την ανάγκη να συλλέγονται συστηματικά στοιχεία κατά φύλο και να αναλύονται τακτικά·

52.  καλεί τα κράτη μέλη να απονέμουν βραβείο για την παραδειγματική αφοσίωση στην ενσωμάτωση και ένταξη των περιθωριοποιημένων ομάδων κατά τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ· προτείνει αυτό το βραβείο να απονέμεται σε δήμους ή περιφέρειες των κρατών μελών για το εξαιρετικό έργο τους·

53.  καλεί τα κράτη μέλη να επιτρέψουν και να ενθαρρύνουν τη δικτύωση μεταξύ των δήμων και των πόλεων που καταβάλλουν προσπάθειες για την ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων ομάδων· προτείνει να λειτουργήσει το Σύμφωνο των δημάρχων για την κλιματική αλλαγή ως παράδειγμα για ένα τέτοιο δίκτυο·

o
o   o

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(3) ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 1.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.
(5) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 62.
(6) ΕΕ L 72 της 12.3.2014, σ. 1.
(7) ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 1.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0132.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0594.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0246.
(11) ΕΕ C 199 Ε της 7.7.2012, σ. 112.
(12) ΕΕ C 161 Ε της 31.5.2011, σ. 120.
(13) ΕΕ C 87 Ε της 1.4.2010, σ. 60.
(14) ΕΕ C 378 της 24.12.2013, σ. 1.
(15) ΕΕ C 114 της 15.4.2014, σ. 73.
(16) Μέρος II του παραρτήματος XI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.


Ο ρόλος της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών
PDF 521kWORD 136k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός του ΟΗΕ – τρόποι για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ (2015/2104(INI))
P8_TA(2015)0403A8-0308/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ΕΕ και τα Ηνωμένα Έθνη, και συγκεκριμένα τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 2ας Απριλίου 2014 σχετικά με την 69η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (1) και το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ΕΕ ως παγκόσμιο παράγοντα: ο ρόλος της σε πολυμερείς οργανισμούς(2),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2015 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη για την 70ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών(3), το οποίο παρέχει στην ΕΕ το δικαίωμα να παρέμβει στη Γενική Συνέλευση, να υποβάλει προφορικά προτάσεις και τροποποιήσεις προς ψηφοφορία μετά από αίτημα ενός κράτους μέλους, καθώς και να ασκεί το δικαίωμα απάντησης,

–   έχοντας υπόψη την πρώτη δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της 14ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον ρόλο που διαδραμάτισε η ΕΕ στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας(4),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Παγκόσμιας Διάσκεψης του Ντέρμπαν του 2001 κατά του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας,

–   έχοντας υπόψη τη δημοσιευθείσα τον Μάρτιο 2015 μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Η μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών: Σημερινή κατάσταση και προοπτικές»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0308/2015),

Οι στόχοι και τα πλεονεκτήματα της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέεται με την παγκόσμια ειρήνη, ασφάλεια, ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ απαιτούν παγκόσμιες λύσεις και ότι τα παγκόσμια ζητήματα απαιτούν ευρωπαϊκή δράση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές και οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ κατοχυρώνονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι συνδέονται στενά με αυτούς του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 της ΣΕΕ ζητεί ρητώς τον σεβασμό των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει μια μοναδική δυνατότητα να κινητοποιεί πόρους σε ολόκληρο το φάσμα των διπλωματικών μέσων, των μέσων ασφάλειας, άμυνας, οικονομίας, ανάπτυξης και των ανθρωπιστικών μέσων - σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση αυτών των μέσων με μια συνολική προσέγγιση παρέχει μια μοναδική ευελιξία στην ΕΕ για να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις μεγαλύτερες προκλήσεις των στόχων ασφάλειας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συμμετέχει ενεργά, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στην προαγωγή της ειρήνης, της ασφάλειας και της προόδου, μέσω της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διασφαλίζει τις αξίες της, τα θεμελιώδη συμφέροντα, την ασφάλεια, την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα και δρα για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι του 1975, καθώς και με τους στόχους του Χάρτη του Παρισιού για μια Νέα Ευρώπη που εγκρίθηκε το 1990· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί μέρος του συστήματος συλλογικής ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών, επίσης ως μια από τις περιφερειακές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VIII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ προωθεί την αειφόρο οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδο των αναπτυσσόμενων χωρών, με πρωταρχικούς στόχους την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της μακρόπνοης ειρήνης καθώς και την εξάλειψη των ανισοτήτων, και ότι προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους πληθυσμούς, χώρες και περιφέρειες που πλήττονται από κάθε είδους κρίσεις, είτε φυσικές είτε ανθρωπογενείς·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ηγετική δύναμη σε διάφορους αλληλοσχετιζόμενους τομείς πολιτικής: το εμπόριο, την ανάπτυξη, την ανθρωπιστική ανακούφιση, το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εργάζεται για την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, με την προώθηση διεθνών μέτρων και δράσεων με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαδραματίζει επίσης ηγετικό ρόλο στις περιβαλλοντικές πολιτικές, ιδίως στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, όχι μόνο με το να βρίσκεται στην πρωτοπορία και επιβάλλοντας φιλόδοξους στόχους, αλλά και με το να υποστηρίζει σταθερά στις διεθνείς διαπραγματεύσεις δεσμευτικές συμφωνίες καθώς και συγκεκριμένες και μετρήσιμες δράσεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ενισχύει τη βάση της κοινωνικής βιωσιμότητας και της χρηστής διακυβέρνησης, με την εδραίωση, στήριξη και προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των αρχών του διεθνούς δικαίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις συνθήκες της, η ΕΕ προωθεί ένα διεθνές σύστημα που βασίζεται στην ενισχυμένη πολυμερή συνεργασία και τη χρηστή παγκόσμια διακυβέρνηση και είναι προσηλωμένη στην αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τα Ηνωμένα Έθνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση αυτή έχει τις ρίζες της στην πεποίθηση ότι για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις παγκόσμιες κρίσεις, προκλήσεις και απειλές, η διεθνής κοινότητα χρειάζεται ένα αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα, που θα εδράζεται σε οικουμενικές αξίες και δικαιώματα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια έμφαση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ επικεντρώνεται στις διμερείς σχέσεις, στη συνεργασία και στις εταιρικές σχέσεις με χώρες, ομάδες χωρών και άλλους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς σε όλον τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους γεωπολιτικούς στόχους και στις ανησυχίες στο πλαίσιο της ανατολικής και νότιας γειτονίας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί επίσης ειδικές σχέσεις με τις χώρες της Αφρικής και, κατά τις δράσεις της, αφιερώνει ιδιαίτερη προσοχή στις προκλήσεις που προκύπτουν στις χώρες αυτές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της αυξανόμενης παγκόσμιας αλληλεξάρτησης, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο της τόσο στις διμερείς σχέσεις όσο και στα πολυμερή φόρα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει διαδραματίσει και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και τη διαμεσολάβηση, και συγκεκριμένα στις υποθέσεις των Ε3/ΕΕ3 + 3 και στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο, η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διμερείς και πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες και έχει αναπτύξει ενεργά μέτρα εμπορικής πολιτικής για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, τη μείωση της φτώχειας και την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτελούν τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική συμβολή στο γενικό προϋπολογισμό του ΟΗΕ, καθώς και στην ανθρωπιστική βοήθεια, στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) και στις επιχειρήσεις του ΟΗΕ για τη διατήρηση της ειρήνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης έχουν μεγάλη σημασία λόγω της ενεργού προσπάθειάς τους για τη μείωση της φτώχειας, την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, επειδή έτσι ενισχύουν την ειρήνη και την ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος σε περισσότερες από 50 πολυμερείς συμφωνίες και συμβάσεις του ΟΗΕ ως ο μοναδικός συμμετέχων φορέας που δεν είναι κράτος·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ένας από τους πλέον αφοσιωμένους υπερασπιστές και υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτιστικών αξιών, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις που αφορούν αυτές τις αρχές περιλαμβάνονται σε όλες τις διμερείς εταιρικές σχέσεις της και έχουν κεντρικό ρόλο όσον αφορά τις πολυμερείς πολιτικές της· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανέκαθεν η ΕΕ υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της διεθνούς δικαιοσύνης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των εργασιών του ΟΗΕ σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και συγκεκριμένα όσον αφορά την προστασία του άμαχου πληθυσμού, ιδιαίτερα των γυναικών και των παιδιών που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί βασική αξία της ΕΕ και αναγνωρίζεται στις συνθήκες της και στο Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναλάβει την ευθύνη να ενσωματώνει την ισότητα των φύλων σε όλες τις δραστηριότητες και τους τομείς πολιτικής της, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής πολιτικής της και της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι έχουν κοινές αξίες και συμφέροντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρχει δίκαιη κατανομή των βαρών και των οφελών όταν επιλύονται κοινά προβλήματα και προωθούνται κοινοί στόχοι και αξίες·

Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών είναι το βασικό παγκόσμιο φόρουμ για τη βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης και ως τέτοιο αποτελεί το καλύτερο φόρουμ όσον αφορά την προώθηση των αξιών και των συμφερόντων της ΕΕ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος στόχος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατείχε κεντρική θέση στον Χάρτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες έχουν ανακύψει στην ημερήσια διάταξη του ΟΗΕ από τις αρχές της δεκαετίες του 1970· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1987, η έκθεση Brundtland «Το κοινό μας μέλλον» όρισε την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης ως την ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Διάσκεψη του Ρίο (UNCED) το 1992, οι αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές πολιτικές συγχωνεύθηκαν σε ένα συνδυασμό αποτελεσματικής μείωσης της φτώχειας και προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης σε όλον τον κόσμο·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών καλύπτει όλους τους τομείς συνεργασίας, με το Συμβούλιο Ασφαλείας στο επίκεντρό του να φέρει την κύρια ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, με τη βοήθεια θυγατρικών και συμβουλευτικών φορέων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα του ΟΗΕ αποτελείται από 19 ειδικευμένους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων οι ΟΤΓ (FAO), ΔΤΑΑ (IFAD), ΔΟΕ(ILO), ΔΝΤ (IMF), ΟΥΝΕΣΚΟ (UNESCO), ΟΒΑΗΕ (UNIDO), ΠΟΥ (WHO) και ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας και περιλαμβάνει 11 ταμεία και προγράμματα μεταξύ των οποίων UNCTAD, UNDP, UNEP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UN-Γυναίκες και WFP(5), καθώς και 9 τεχνικές επιτροπές, 5 περιφερειακές επιτροπές και έναν αριθμό άλλων οργάνων του ιδίου είδους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ-WTO) και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ-IAEA) συνδέονται επίσης με το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα αυτών των οργανισμών, ταμείων, προγραμμάτων και επιτροπών λειτουργούν υπό την αιγίδα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, στους οποίους ορισμένα δίνουν αναφορά·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην προώθηση των αρχών και στόχων των Ηνωμένων Εθνών και την επίλυση των κοινών προβλημάτων της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την άλλη πλευρά, η Ευρώπη χρειάζεται παγκόσμιους εταίρους για την επίλυση των προβλημάτων της σε τομείς όπως η ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της μετανάστευσης και του δικαιώματος ασύλου καθώς και η επίλυση της χρηματοπιστωτικής αστάθειας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ιδιαίτερη ευθύνη όσον αφορά τη διατήρηση της ειρήνης, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα έναντι των γειτονικών χωρών της·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό οι δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του ΟΗΕ, να σέβονται το διεθνές δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγκλήματα που διαπράττονται υπό την εντολή του ΟΗΕ είναι εξαιρετικά επιζήμια για την αξιοπιστία του οργανισμού και δεν θα πρέπει να καλύπτονται από ατιμωρησία·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες χωρίζονται σε γεωγραφικές περιοχές με αποτέλεσμα συχνά να παρατηρούνται ψηφοφορίες κατά μπλοκ· λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών είναι συχνά οι ίδιοι συστηματικοί παραβάτες των ανθρώπινων δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να υπονομεύουν έτσι την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία ολόκληρου του Συμβουλίου·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη από τη λεηλασία και λαθρεμπορία πολιτιστικών και θρησκευτικών χώρων και αντικειμένων στο Ιράκ και τη Συρία από το ISIS/Da'esh χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων του ISIS/Da'esh· λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNESCO και η Σύμβασή της σχετικά με τα Μέσα Απαγόρευσης και Παρεμπόδισης της Παράνομης Εισαγωγής, Εξαγωγής και Μεταβίβασης Ιδιοκτησίας Πολιτιστικής Περιουσίας διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο να διασφαλισθεί επειγόντως η προστασία της συριακής και ιρακινής πολιτιστικής κληρονομιάς·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και ο ΟΗΕ συνεργάζονται στενά στα πιο ευαίσθητα σενάρια κρίσης, ιδίως στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθειά τους πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω για την εξεύρεση μιας πολιτικής και ειρηνικής λύσης σε αυτές τις κρίσεις·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συζήτηση και η λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (ΦΔΔ) θα πραγματοποιηθούν το 2015 στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ανανέωση της θητείας του ΦΔΔ, και την ενίσχυση των πόρων του και του μοντέλου πολυμερούς διακυβέρνησης του Διαδικτύου·

Η ΕΕ στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών

1.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμμερίζονται τις αξίες και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης της ΕΕ και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προαγωγή αυτών των αρχών καθώς και των στόχων του ΟΗΕ μέσω της εξωτερικής δράσης της Ένωσης· θεωρεί ότι η ΕΕ χρειάζεται παγκόσμιους εταίρους για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της, ιδίως σ' ό, τι αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, τις περιφερειακές συγκρούσεις, την αποσάθρωση κρατών και τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής·

2.  εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της ΕΕ είναι ολοένα και πιο ασταθές και αβέβαιο λόγω του μεγάλου αριθμού των μακροχρόνιων ή των νεοαναδυόμενων προκλήσεων ασφαλείας· θεωρεί τη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία, τις συγκρούσεις στη Συρία και το Ιράκ και την άνοδο της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS, τη λιβυκή κρίση και την απειλή της τρομοκρατίας στην Αφρική (ιδίως στην Υποσαχάρια Αφρική, τη Λιβύη και το Κέρας της Αφρικής), σοβαρές παγκόσμιες απειλές που απαιτούν παγκόσμιες απαντήσεις· θεωρεί ότι η ΕΕ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις απειλές αυτές από μόνη της, αλλά χρειάζεται την υποστήριξη διεθνών εταίρων·

3.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμμετέχουν ενεργά και συμβάλλουν στις εργασίες του συστήματος του ΟΗΕ με διαφορετικούς τρόπους και μορφές, που θα πρέπει να προβάλλονται·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του και για τη σημαντική συμβολή της ΕΕ για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια σε όλο τον κόσμο· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτελούν από κοινού τον μεγαλύτερο χρηματοδότη του κόσμου για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια·

5.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει καταστεί πραγματικός διεθνής παράγοντας και ότι, κατά συνέπεια, κατέχει ενισχυμένο καθεστώς παρατηρητή στον ΟΗΕ με δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των σημαντικότερων ομάδων και πριν από μεμονωμένα κράτη, το δικαίωμα να υποβάλλει προτάσεις και τροποποιήσεις, το δικαίωμα απάντησης καθώς και το δικαίωμα να θέτει διαδικαστικά θέματα και να διανέμει έγγραφα·

6.  υπενθυμίζει επίσης ότι στο πλαίσιο του ΟΗΕ, η ΕΕ εκπροσωπείται από ένα πλήθος παραγόντων: τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, καθώς και από τα 28 κράτη μέλη της, δύο εκ των οποίων (η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο) είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) με δικαίωμα αρνησικυρίας· επιμένει στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη, τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να συντονίζουν τη δράση τους σε όλα τα διεθνή φόρα·

Τρόποι για την καλύτερη επίτευξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο του ΟΗΕ

7.  είναι πεπεισμένο ότι, προκειμένου να επιτύχει καλύτερα τους στόχους της εξωτερικής της πολιτικής, όπως ορίζεται στη Συνθήκη, η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει να ενισχύσει την παγκόσμια διακυβέρνηση εντός του συστήματος του ΟΗΕ και να αυξήσει τη δική της επιρροή και των κρατών μελών της εντός αυτού του συστήματος· υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να υποστηρίξει ενεργά μια συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος του ΟΗΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η νομιμότητά του, η περιφερειακή εκπροσώπησή του, η λογοδοσία και η αποτελεσματικότητά του στην αντιμετώπιση των πολύπλοκων και πολύπλευρων προκλήσεων της σημερινής εποχής· τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της αναζωογόνησης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης·

8.  τονίζει ότι στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, η ΕΕ πρέπει να διαδραματίζει ενισχυμένο ρόλο με αρκετή ορατότητα και πολιτική επιρροή που θα της επιτρέπει να εκτελεί καλύτερα τις διεθνείς της υποχρεώσεις, σύμφωνα με το προαναφερόμενο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της 3ης Μαΐου 2011·

9.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στο ρόλο των κοινοβουλίων και των περιφερειακών συνελεύσεων στο σύστημα του ΟΗΕ·

10.  καλεί τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να επανεξετάσουν και αναθεωρήσουν, σε στενή συνεργασία με τη Γενική Συνέλευση, την αδιαφανή διαδικασία επιλογής του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών υποψηφίων για τη θέση αυτή· καλεί όλα τα όργανα του ΟΗΕ, και ιδιαίτερα το Συμβούλιο Ασφαλείας, να αφιερώσουν επαρκή προσοχή στην ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του ΟΗΕ, τα δε κράτη μέλη της ΕΕ να είναι στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας αυτής με την ενθάρρυνση και προώθηση των γυναικών υποψηφίων· εύχεται να εκλεγεί γυναίκα στη θέση του επόμενου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· καλεί την ΕΕ να στηρίξει την Οργάνωση του ΟΗΕ για τις Γυναίκες στη συνεκτίμηση των διακρίσεων λόγω ταυτότητας και έκφρασης φύλου·

11.  υπογραμμίζει τις τρέχουσες προτεραιότητες της ΕΕ, που ορίστηκαν για την 70η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, οι οποίες επαναλαμβάνουν το από μακρού αίτημα της Ένωσης να οργανώσει ο ΟΗΕ ορθολογικά τις δομές, τον προϋπολογισμό και τις μεθόδους εργασίας του, χωρίς να αποφύγει δύσκολα θέματα όπως η μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας·

12.  τονίζει ότι η Γενική Συνέλευση, η οποία εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις όλων των χωρών μελών του ΟΗΕ, πρέπει να διαθέτει τρόπους και μέσα ώστε να δίνει κατευθύνσεις στο σύστημα του ΟΗΕ και να συντονίζει όλες τις δραστηριότητές του·

13.  είναι πεπεισμένο ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να μεταρρυθμιστεί έτσι ώστε να αντανακλά καλύτερα τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα και να μπορεί να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά σε σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας· προτρέπει δε τις χώρες που έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να μην το ασκούν σε περιπτώσεις γενοκτονίας και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας·

14.  λαμβανομένης υπόψη της συμβολής της ΕΕ στην αρχιτεκτονική της ειρήνης και της ασφάλειας στον κόσμο καθώς και του στόχου της Συνθήκης της Λισαβόνας να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, υπενθυμίζει τον μακρόπνοο στόχο της ΕΕ να έχει δική της έδρα σε ένα διευρυμένο Συμβούλιο Ασφαλείας και επαναλαμβάνει την έκκλησή της για πανευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά με τη μεταρρύθμισή της· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο (ΑΠ/ΥΕ) να αναζητεί κοινές θέσεις της ΕΕ επί θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας και να προβεί στη βελτίωση των υφιστάμενων μηχανισμών συνεργασίας με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπερασπίζονται κοινές θέσεις της ΕΕ στο εν λόγω φόρουμ· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 34 της ΣΕΕ, τα μέλη της ΕΕ που είναι και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να τηρούν τα άλλα κράτη μέλη και την Ύπατη Εκπρόσωπο ενήμερους και να υπερασπίζονται τις θέσεις και τα συμφέροντα της ΕΕ· υπενθυμίζει επίσης ότι, όταν η ΕΕ έχει καθορισμένη θέση ως προς ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης του ΣΑΗΕ, τα εν λόγω κράτη μέλη ζητούν να κληθεί η Ύπατη Εκπρόσωπος για να παρουσιάσει τη θέση της Ένωσης·

15.  Υπενθυμίζει ότι το κεφάλαιο VIII του Χάρτη του ΟΗΕ προωθεί ένα ενισχυμένο ρόλο για τους περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς στο πλαίσιο του ΟΗΕ, και καλεί την ΕΕ και τον ΟΑΣΕ να επιδιώξει τη μεγαλύτερη συμμετοχή αυτών αλλά και άλλων περιφερειακών οργανισμών στην παγκόσμια διακυβέρνηση·

16.  θεωρεί ότι, μέσα από τη μεγαλύτερη συνεργασία με τον ΟΗΕ, η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει περισσότερο τις εταιρικές σχέσεις με τις ειδικευμένες οργανώσεις, τα ταμεία, τα προγράμματα και τις επιτροπές του ΟΗΕ· ζητεί την ενίσχυση του συντονισμού της ΕΕ στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών αυτών για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ εκφράζεται με μία φωνή·

17.  τονίζει ότι πέραν από αυτές τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός του ΟΗΕ, μια καλύτερη επίτευξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής θεμελιωδών αξιών, συνεπάγεται έναν αποτελεσματικότερο συντονισμό των διαφόρων διαστάσεων όλης της εξωτερικής της πολιτικής, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μεγαλύτερη προβολή των δράσεων της ΕΕ και της βοήθειας σε όλα τα πολυμερή φόρα και επί τόπου·

18.  ζητεί να συντονίσει αποτελεσματικότερα η ΕΕ τις εργασίες της στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, π.χ. μέσω της ΕCHΟ, με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΟΗΕ, για να εξασφαλιστεί βέλτιστη αποτελεσματικότητα με περιορισμένους πόρους, και να αποφεύγονται άσκοπες αλληλεπικαλύψεις·

19.  καλεί τα οικεία θεσμικά όργανα της ΕΕ και του ΟΗΕ να σεβαστούν στο ακέραιο και να εφαρμόσουν την χρηματοδοτική και διοικητική συμφωνία-πλαίσιο (FAFA)· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της FAFA και των σχετικών κατευθυντηρίων γραμμών, να εντοπίσει δε τομείς που επιδέχονται βελτίωσης και να διατυπώσει συναφείς προτάσεις·

20.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας ΕΕ-UNDP όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της βοήθειας· υπογραμμίζει τη δέσμευση της Παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για την αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία και προτρέπει όλα τα κράτη καθώς και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα να δεσμευθούν σε αυτή τη συνεργασία·

21.  πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει συμβάλει με μεγάλη επιτυχία στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Ευρώπη ως προς τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα για άλλες περιφέρειες·

22.  ζητεί τη βελτίωση των προληπτικών μέτρων και μέσων έγκαιρης προειδοποίησης καθώς και την ενίσχυση των ικανοτήτων διαμεσολάβησης του ΟΗΕ, με συνεκτικές και υλοποιήσιμες εντολές για τις δραστηριότητες οικοδόμησης της ειρήνης και τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η συνιστώσα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και σαφείς στρατηγικές εξόδου· προτρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ να παρέχουν ουσιαστικότερη στήριξη σε επιχειρήσεις οικοδόμησης και διατήρησης της ειρήνης και καλεί την ΕΕ να καταβάλει περισσότερες μεσολαβητικές προσπάθειες για την επίλυση συρράξεων· έχοντας υπόψη τις πρόσφατες φρικαλεότητες και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από ορισμένες εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές ομάδες καθώς και τη συνεχιζόμενη σεξουαλική βία κατά τις συρράξεις, συμπεριλαμβανομένων των βιασμών ως πολεμικού όπλου· παροτρύνει το Συμβούλιο Ασφαλείας, το δόγμα του ΟΗΕ περί «ευθύνης παροχής προστασίας», να καθορίσει μια φιλόδοξη δέσμη εργαλείων και μέσων με τα οποία να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική πρόληψη αυτών των φρικαλεοτήτων και να γίνεται πλήρως σεβαστό το κράτος δικαίου και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να προτρέψει δε τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να καταπολεμήσουν την εμπορία ανθρώπων, να καταστείλουν τη στρατολόγηση και χρηματοδότηση για τρομοκρατικές ομάδες αποτρέποντας και καταστέλλοντας τη στρατολόγηση, διοργάνωση, μεταφορά και τον εξοπλισμό τρομοκρατών μαχητών καθώς και τη χρηματοδότηση των μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων τους·

23.  ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει την ενίσχυση της συνέπειας, των συνεργιών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των αξιολογήσεων των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, της διάρθρωσης της οικοδόμησης της ειρήνης εκ μέρους του ΟΗΕ και της απόφασης 1325 του ΣΑ του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· τονίζει τη σημασία της ίσης και πλήρους συμμετοχής των γυναικών ως ενεργών παραγόντων στην πρόληψη και διευθέτηση συγκρούσεων, στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, στην οικοδόμηση της ειρήνης, στη διατήρηση της ειρήνης, στην ανθρωπιστική αντίδραση και στην ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις· επιδοκιμάζει, σε αυτό το πλαίσιο, το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει αναθεωρήσει την πολιτική της στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία προβλέπει πλέον ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ή/και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να δικαιολογεί την παροχή ασφαλών αμβλώσεων σε γυναίκες θύματα βιασμού εν καιρώ πολέμου·

24.  ενθαρρύνει την ΕΕ να προωθήσει έναν ευρύ ορισμό της έννοιας της ασφάλειας του ανθρώπου, ο οποίος θα τη συνδέει στενότερα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων και την ανάπτυξη του ανθρώπου·

25.  είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ πρέπει να επιδείξει ισχυρή και αποφασιστική στήριξη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, και συγκεκριμένα με την ενίσχυση και επέκταση της σχέσης της με τον ΟΗΕ, και ειδικότερα το Συμβούλιο Ασφαλείας, και με την εξασφάλιση ταχείας επικύρωσης εκ μέρους των κρατών μελών της ΕΕ των τροποποιήσεων της Καμπάλα στο Καταστατικό της Ρώμης που ορίζει το έγκλημα της επίθεσης· υπενθυμίζει ότι την κύρια ευθύνη για την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη φέρουν τα ίδια τα κράτη και στηρίζει τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ εκεί όπου οι εθνικές αρχές δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν πραγματικά να ασκήσουν δίωξη για τα σοβαρότερα εγκλήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα·

26.  στηρίζει την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας ΕΕ-ΟΗΕ στη διαχείριση κρίσεων, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας με τον ΟΗΕ τόσο στην ανταλλαγή αναλύσεων (με σκοπό να επιτευχθεί μία κοινή ανάλυση) όσο και στον σχεδιασμό των ειρηνευτικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων ασφαλείας (προκειμένου να διευκολύνονται οι επιχειρησιακές παράμετροι)·

27.  θεωρεί ότι πρέπει να γίνονται περισσότερα για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη του ΟΗΕ θα τηρούν τις υποσχέσεις τους για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, δημοσιεύοντας τακτικές επισκοπήσεις της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις·

28.  χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ για ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης και διαφάνεια ως προς την εμπορία όπλων και στηρίζει την προώθηση της οικουμενικότητας και της πλήρους εφαρμογής της Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων καθώς και την εφαρμογή του αποτελέσματος της πρώτης διάσκεψης των συμβαλλόμενων κρατών· ζητεί από την ΕΕ να εξακολουθήσει να προάγει τη Συνθήκη για τη μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (ΣΜΔ) ως ακρογωνιαίο λίθο για ένα παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, διότι αυτό είναι το ουσιαστικό θεμέλιο για τον πυρηνικό αφοπλισμό, σύμφωνα με το άρθρο VI της ΣΜΔ· ζητεί επίσης από την ΕΕ να αναλάβει ενεργό δράση προς την κατεύθυνση του παγκόσμιου αφοπλισμού·

29.  υπογραμμίζει πως είναι σημαντικό να συνεχίσει η ΕΕ να προωθεί ενεργά την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων· χαιρετίζει την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, η οποία διεξήχθη στις 24 Αυγούστου 2015 και καταδίκασε τις επιθέσεις και τους φόνους με θύματα ΛΟΑΔΜ στη Μέση Ανατολή από το ISIS· προτρέπει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να λαμβάνει περαιτέρω υπόψη τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ·

30.  υπενθυμίζει τη θέση της ΕΕ για μηδενική ανοχή στη θανατική ποινή· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η ΕΕ να προάγει το μορατόριουμ για τη θανατική ποινή·

31.  είναι πεπεισμένο ότι η οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και αναπτυξιακή διάσταση του συστήματος του ΟΗΕ πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά με το να υιοθετήσουν τα όργανα του ΟΗΕ μια πιο πολιτική προσέγγιση και να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ τους, αλλά και εξασφαλίζοντας μια πιο αποτελεσματική και διαφανή χρήση των διαθέσιμων πόρων· πιστεύει ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί πρώτα από όλα μέσω μιας διαρθρωτικής και λειτουργικής μεταρρύθμισης του αρμόδιου βασικού οργάνου για αυτό το καθήκον σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ, δηλαδή το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενίσχυσης του ρόλου τους στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο μετατρέποντάς το σε ένα Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης·

32.  χαιρετίζει τη συγκρότηση του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (ΠΦΥΕ) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το οποίο έχει ως ρόλο την πολιτική διεύθυνση, καθοδήγηση και παροχή συστάσεων ως προς τους τρεις πυλώνες (κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό) της βιώσιμης ανάπτυξης· είναι πεπεισμένο ότι το ΠΦΥΕ πρέπει να καταστεί ο βασικός φορέας λήψης αποφάσεων για όλα τα θέματα που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως τη συντονισμένη και αποτελεσματική αξιολόγηση των αναγκών, και την έγκριση των αναγκαίων χαρτών πορείας, αποφάσεων και δεσμευτικών μέτρων σε σχέση με το πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης μετά το 2015· εμμένει στην αναγκαιότητα της αποτελεσματικής εφαρμογής των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης που εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο 2015·

33.  υπό το πρίσμα των επαναλαμβανόμενων ανθρωπιστικών κρίσεων που συνδέονται με πρόσφυγες και μετανάστες και προκαλούν τεράστια ανθρώπινη οδύνη, και εκτιμώντας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών προέλευσης θα μπορούσε τελικά να προσφέρει μια λύση στις ανθρωπιστικές κρίσεις, είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να συντονιστεί το έργο όλων των οργανισμών που σχετίζονται άμεσα με αυτό το θέμα·

34.  πιστεύει ότι οι προκλήσεις που ανακύπτουν από την ανθρωπιστική κρίση σε σχέση με τους πρόσφυγες είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης εντός της ΕΕ και σε στενή συνεργασία με τον ΟΗΕ και τις υπηρεσίες του·

35.  ζητεί από την ΕΕ και τον ΟΗΕ να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την επίτευξη μίας φιλόδοξης και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Αλλαγή του Κλίματος στο Παρίσι το 2015 και να εξασφαλίσουν την άμεση εφαρμογή των αποτελεσμάτων της COP21·

36.  είναι της άποψης ότι οι εργασίες του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου μπορούν επίσης να συντονίζονται ως μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, ενώ παράλληλα θα διατηρούνται οι σημερινές δομές λήψης αποφάσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι αντίστοιχες αποφάσεις τους και δράσεις λαμβάνονται και υλοποιούνται κατά τρόπο υπεύθυνο, αποτελεσματικό, συνεκτικό και μη περιττό·

37.  στηρίζει τον στόχο θέσπισης, σε πολυμερές επίπεδο, ενός καθεστώτος προστασίας των επενδύσεων με ένα νέο σύστημα στο οποίο θα γίνεται σεβαστή η δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων, και καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τον στόχο αυτό στο θεματολόγιο διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση των επενδυτικών συμφωνιών· φρονεί ότι, αν δημιουργηθεί ένα μόνιμο διεθνές δικαστήριο για την επίλυση διαφορών σχετικά με επενδύσεις, θα μπορούσε να ενταχθεί στο σύστημα του ΟΗΕ και θα πρέπει να βασίζεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις εκείνων που υπόκεινται στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου, με έμφαση στις αρχές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· θεωρεί ότι το σύστημα του ΟΗΕ παρέχει χρήσιμα πρότυπα για ένα τέτοιο σύστημα, ιδίως για ζητήματα χρηματοδότησης·

38.  πιστεύει, σε ό, τι αφορά την ολοκλήρωση του Αναπτυξιακού Γύρου της Ντόχα, ότι ο ΟΗΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μοναδική του θέση στο πολυμερές θεματολόγιο προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία των εν λόγω συνομιλιών για τις αναπτυσσόμενες χώρες· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο ΟΗΕ θα πρέπει να συνεργαστεί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και να παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση για τις αναπτυσσόμενες χώρες σ' ό, τι αφορά την προώθηση μιας στρατηγικής για το εμπόριο και τις επενδύσεις, όπου η ΕΕ θα είναι βασικός παράγοντας·

39.  γνωρίζει ότι χρειάζεται να ενισχυθούν και να εφαρμοστούν οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από την ΕΕ να συμβάλει στο να στεφθούν με επιτυχία οι εργασίες της διακυβερνητικής ομάδας εργασίας για τις διακρατικές εταιρείες και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

40.  πιστεύει ότι ο ΟΗΕ πρέπει να φροντίσει όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ανθρώπινη ευημερία· είναι της άποψης ότι σε αυτά περιλαμβάνεται η πολιτιστική αειφορία καθώς και η προστασία και προώθηση της πολυμορφίας στην πολιτιστική έκφραση, μέσω της ενσωμάτωσης της παιδείας, του τουρισμού, της πολιτιστικής διπλωματίας, της προστασίας της κληρονομιάς, του δημιουργικού τομέα και της επιστημονικής έρευνας στην προσέγγιση για την χάραξη πολιτικής·

41.  συνιστά να εξασφαλισθεί η συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ και τον ΟΗΕ για προγράμματα εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση ανθρωπιστικής κρίσης, ένοπλων συρράξεων και φυσικών καταστροφών, με τη συνέχιση των προγραμμάτων στήριξης όπως αυτό της UNICEF για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τη μεταβατική περίοδο μετά από κρίση, το πρόγραμμα της UNHCR για ποιότητα στην εκπαίδευση στους καταυλισμούς προσφύγων και το εκπαιδευτικό έργο του UNRWA·

42.  επιδοκιμάζει στο πλαίσιο αυτό την οργάνωση σε ομάδες εργασίας της Επιτροπής που εξελέγη το 2014 δίνοντας στην ΑΕ/ΎΕ την ευθύνη συντονισμού της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, σε στενή συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές με παγκόσμια διάσταση θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του έργου αυτής της ειδικής ομάδας·

43.  καλεί την ΑΕ/ΎΕ να συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεσή της για την ΚΕΠΠΑ ένα πλήρες τμήμα για την προαγωγή των παγκόσμιων στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

44.  είναι της άποψης ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με τον ίδιο ολοκληρωμένο και σφαιρικό τρόπο που το πράττει η Επιτροπή, και να οργανώνει τις εργασίες του ανάλογα· προτρέπει όλες τις επιτροπές του Κοινοβουλίου των οποίων η αρμοδιότητα καλύπτει πολιτικές που έχουν εξωτερική και παγκόσμια διάσταση, να παραπέμψουν τη γνώμη τους για το σχετικό τμήμα της έκθεσης της ΑΕ/ΎΕ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, η οποία είναι αρμόδια για την εν λόγω έκθεση·

o
o   o

45.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0259.
(2) ΕΕ C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 66.
(3) A/RES/65/276 της 3ης Μαΐου 2011, σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών.
(4) S/PRST/2014/4 της 14ης Φεβρουαρίου 2014 - δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανισμών στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.
(5) ΟΤΓ (FAO): Οργάνωση για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία· ΔΤΑΑ (IFAD): Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης· ΔΟΕ (ILO): Διεθνής Οργάνωση Εργασίας· ΔΝΤ (IMF) Διεθνές Νομισματικό Ταμείο· ΟΥΝΕΣΚΟ (UNESCO): Οργάνωση των ΗΕ για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό· ΟΒΑΗΕ (UNIDO): Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών· ΠΟΥ (WHO): Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας· ΔΟΗΕΕΑ (UNCTAD): Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη· UNDP: Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη· UNEP: Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον· UNFPA: Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημογραφία· UNHCR: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες· UNICEF: Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά· WFP: Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου