Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Ρύθμιση με την Ελβετική Συνομοσπονδία σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο ***
 Συμφωνία ΕΕ-Δομίνικου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Συμφωνία ΕΕ-Βανουάτου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Συμφωνία ΕΕ-Τρινιδάδ και Τομπάγκο σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Συμφωνία ΕΕ-Σαμόα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Συμφωνία ΕΕ-Γρενάδας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Συμφωνία ΕΕ-Ανατολικού Τιμόρ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Συμφωνία ΕΕ-Αγίας Λουκίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Συμφωνία ΕΕ-Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδίνων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Συμφωνία ΕΕ-Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Mνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και της Eurojust *
 Μέθοδοι και διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών *
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Στέλιου Κούλογλου
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Αίτηση από τη Φινλανδία – EGF/2015/005 FI/Computer Programming
 Σήμα της ΕΕ ***II
 Νομοθεσίες των κρατών μελών περί σημάτων ***II
 Σύστημα ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στα αλιεύματα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού ***I
 Αναστολή της εφαρμογής των έκτακτων εμπορικών μέτρων όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ***I
 Στρατηγική συνεργασία για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ευρωπόλ *
 Η πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση
 Καθιστώντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 2020
 Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress
 Μια νέα ΚΑΠ: διάρθρωση τεχνικών μέτρων και πολυετών σχεδίων

Ρύθμιση με την Ελβετική Συνομοσπονδία σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο ***
PDF 376kWORD 61k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (18079/2013 – C8-0027/2014 – 2013/0422(NLE))
P8_TA(2015)0424A8-0345/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (18079/2013),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (18078/2013),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 74 και το άρθρο 78 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0027/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0345/2015),

1.  εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με τη σύναψη της ρύθμισης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.


Συμφωνία ΕΕ-Δομίνικου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
PDF 377kWORD 61k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινοπολιτείας του Δομίνικου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07189/2015 – C8-0143/2015 – 2015/0050(NLE))
P8_TA(2015)0425A8-0322/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07189/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινοπολιτείας του Δομίνικου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07111/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0143/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0322/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Κοινοπολιτείας του Δομίνικου.


Συμφωνία ΕΕ-Βανουάτου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
PDF 378kWORD 61k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Βανουάτου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07192/2015 – C8-0149/2015 – 2015/0052(NLE))
P8_TA(2015)0426A8-0329/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07192/2015),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Βανουάτου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07119/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0149/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0329/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Βανουάτου.


Συμφωνία ΕΕ-Τρινιδάδ και Τομπάγκο σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
PDF 377kWORD 61k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και Τομπάγκο σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07196/2015 – C8-0151/2015 – 2015/0054(NLE))
P8_TA(2015)0427A8-0323/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07196/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και Τομπάγκο σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07129/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0151/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0323/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και Τομπάγκο.


Συμφωνία ΕΕ-Σαμόα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
PDF 377kWORD 61k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ανεξάρτητου Κράτους της Σαμόα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07195/2015 – C8-0146/2015 – 2015/0056(NLE))
P8_TA(2015)0428A8-0320/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07195/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ανεξάρτητου Κράτους της Σαμόα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07127/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0146/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0320/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Ανεξάρτητου Κράτους της Σαμόα.


Συμφωνία ΕΕ-Γρενάδας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
PDF 377kWORD 60k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γρενάδας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07190/2015 – C8-0144/2015 – 2015/0057(NLE))
P8_TA(2015)0429A8-0326/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07190/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γρενάδας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07113/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0144/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0326/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Γρενάδας.


Συμφωνία ΕΕ-Ανατολικού Τιμόρ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
PDF 378kWORD 61k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ανατολικού Τιμόρ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07194/2015 – C8-0147/2015 – 2015/0058(NLE))
P8_TA(2015)0430A8-0327/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07194/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ανατολικού Τιμόρ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07125/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0147/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0327/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ανατολικού Τιμόρ.


Συμφωνία ΕΕ-Αγίας Λουκίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
PDF 377kWORD 61k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αγίας Λουκίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07187/2015 – C8-0145/2015 – 2015/0060(NLE))
P8_TA(2015)0431A8-0321/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07187/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αγίας Λουκίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07107/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0145/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0321/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Αγίας Λουκίας.


Συμφωνία ΕΕ-Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδίνων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
PDF 379kWORD 61k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδίνων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07191/2015 – C8-0148/2015 – 2015/0061(NLE))
P8_TA(2015)0432A8-0325/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07191/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδίνων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07115/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0148/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0325/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδίνων.


Συμφωνία ΕΕ-Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
PDF 378kWORD 61k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))
P8_TA(2015)0433A8-0324/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07185/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07103/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0124/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0324/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.


Mνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και της Eurojust *
PDF 387kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 επί του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Eurojust του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς και της Eurojust (11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))
P8_TA(2015)0434A8-0353/2015

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (11595/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0303/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Απριλίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0353/2015),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1.
(2) Αποφάσεις της 16ης Απριλίου 2015 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-317/13 και C-679/13, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, EU:C:2015:223, και στην υπόθεση C-540/13, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, EU:C:2015:224.


Μέθοδοι και διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών *
PDF 477kWORD 79k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών (COM(2015)0447 – C8-0277/2015 – 2015/0204(NLE))
P8_TA(2015)0435A8-0357/2015

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2015)0447),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 322 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0277/2015),

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

—  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0357/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου(1) αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του έτους 2016·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω απόφαση συνοδεύεται από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 του Συμβουλίου(2), ο οποίος τίθεται σε ισχύ την ίδια ημέρα με την απόφαση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίστοιχη νομοθεσία που ισχύει επί του παρόντος και συνδέεται με την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου(3) έπρεπε να αναθεωρηθεί στα τέλη 2014 λόγω των εξαιρετικά υψηλών ποσών των βάσει του ΦΠΑ και του ΑΕΕ προσαρμογών για ορισμένα κράτη μέλη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη και ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 χρειάζεται να αναθεωρηθεί υπό το φως των εμπειριών από τις προσαρμογές του έτους 2014·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή και προσαρμογή των συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής διαπραγμάτευσης αλλά θα πρέπει να συνιστά τεχνική διεργασία προς αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά κανόνα τα κράτη μέλη μέχρι τούδε καταβάλλουν στο ακέραιο τα ποσά των βάσει του ΦΠΑ και του ΑΕΕ συνεισφορών τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης χωρίς σημαντική καθυστέρηση, ακόμη και σε καιρούς κρίσης και σοβαρών δημοσιονομικών πιέσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας θα πρέπει να υποβάλλεται κατ’ έτος στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τους υπολογισμούς και τα σχετικά δεδομένα για τις προσαρμογές των υπολοίπων ΦΠΑ και ΑΕΕ, καθώς και οι ημερομηνίες και τα ποσά των συνεισφορών που έχουν μεταφερθεί από τα κράτη μέλη στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής πέραν τούτων περιέχει τροποποιήσεις όσον αφορά τους κανόνες περί τόκων και έναν αριθμό περισσότερο τεχνικών θεμάτων και διευκρινίσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 θα πρέπει ως εκ τούτου να τροποποιηθεί αναλόγως·

1.  τονίζει την ανάγκη για αποτελεσματικούς κανόνες σχετικά με το πώς τα κράτη μέλη αποδίδουν εγκαίρως τις συνεισφορές τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης, για να καθίσταται δυνατό για την Επιτροπή να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το ταμείο της·

2.  υποστηρίζει την επιλογή που παρέχεται στην Επιτροπή να ζητεί από τα κράτη μέλη την καταβολή τρίτου δωδεκατημορίου του βάσει του ΦΠΑ και του ΑΕΕ πόρου το πρώτο ήμισυ του έτους με σκοπό να καθίσταται δυνατό για την Επιτροπή να μειώσει σε σημαντικότερο βαθμό τη συσσώρευση εκκρεμών πληρωμών στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία επενδύσεων και να μειώσει τους τόκους υπερημερίας·

3.  τονίζει ειδικότερα την ανάγκη για την έγκαιρη διενέργεια καταβολών στους δικαιούχους πόρων του προϋπολογισμού της Ένωσης· χαιρετίζει επ’ αυτού την προτεινόμενη στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 τροπολογία, που αποσκοπεί όχι μόνον στην αύξηση των κινήτρων για έγκαιρη πληρωμή καθιστώντας οιαδήποτε καθυστέρηση πληρωμής ακριβότερη αλλά επίσης στην εξασφάλιση αναλογικότητας χάρις στην επιβολή ανωτάτου ορίου για τη μέγιστη αύξηση του επιτοκίου στις 20 εκατοστιαίες μονάδες·

4.  υπογραμμίζει ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των μεθόδων που εφαρμόζονται στις προσαρμογές των συνεισφορών στόχο έχουν να αποφευχθεί το να επαναληφθεί συμβάν παρόμοιο προς εκείνο που ανέκυψε το 2014·

5.  τονίζει ότι οι εν λόγω προσαρμογές συνεισφορών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν κατά τρόπο αυτόματο για να αποφεύγεται πολιτική παρέμβαση στους συμπεφωνημένους τρόπους χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της Ένωσης και να περιορίζεται στο ελάχιστο η διακριτική ευχέρεια που αφήνεται στα κράτη μέλη ως προς τη χρονική στιγμή των πρόσθετων συνεισφορών τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης οι οποίες απορρέουν από προσαρμογές του ΑΕΕ·

6.  συμφωνεί συνεπώς με την πρόταση της Επιτροπής να μετατοπισθεί η χρονική στιγμή γνωστοποίησης και ειδικότερα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την απόδοση των προσαρμογών στην αρχή του έτους αντί της 1ης Δεκεμβρίου, στοιχείο το οποίο θα καταστήσει ευκολότερο για τα δημόσια ταμεία των κρατών μελών το να διαχειρισθούν τη χρηματοδότηση δυνατών προσαρμογών·

7.  στηρίζει πέραν τούτων την πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία για να μην υπάρξουν απώλειες στον προϋπολογισμό της Ένωσης κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το ποσό με το οποίο έχει πιστώσει τον λογαριασμό ιδίων πόρων του δεν μειώνεται λόγω οιουδήποτε αρνητικού τόκου ή άλλων επιβαρύνσεων για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να παραμείνει στον λογαριασμό·

8.  σημειώνει τη μεγάλη ποικιλομορφία που παρατηρείται στον τρόπο με τον οποίον τα κράτη μέλη χειρίζονται στους εθνικούς λογαριασμούς τους τις συνεισφορές στον προϋπολογισμό της Ένωσης και καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τη δυνατότητα συστάσεων επί του θέματος για να επιτυγχάνεται ευκολότερη σύγκριση μεταξύ κρατών μελών·

9.  υπογραμμίζει ότι το σύστημα των ιδίων πόρων παραμένει υπέρμετρα πολυσύνθετο και χρειάζεται να αναμορφωθεί εκ θεμελίων με το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· τονίζει με δεδομένα τα ανωτέρω τον ζωτικό ρόλο της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους όσον αφορά τη διατύπωση προτάσεων για την εξάλειψη των ανεπαρκειών του ισχύοντος συστήματος·

10.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

11.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας·

12.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

13.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014
Άρθρο 10 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 3
Η Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό αυτό πριν από την 1η Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του έτους της παροχής στοιχείων για τις προσαρμογές. Κάθε κράτος μέλος εγγράφει το καθαρό ποσό στον λογαριασμό που αναφέρεται στο άρθρο 9 κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου του ίδιου έτους.
Η Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό αυτό πριν από την 1η Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του έτους της παροχής στοιχείων για τις προσαρμογές. Κάθε κράτος μέλος εγγράφει το καθαρό ποσό στον λογαριασμό που αναφέρεται στο άρθρο 9 κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου του ίδιου έτους.

(1) Απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105).
(2) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών (ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 39).
(3) Απόφαση 2007/436/EΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17).


Αίτηση άρσης της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου
PDF 396kWORD 67k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου (2015/2238(IMM))
P8_TA(2015)0436A8-0358/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου, που διαβιβάστηκε στις 21 Ιουλίου 2015 από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σε σχέση με καταγγελία από την Επιθεώρηση Εργασίας Ανατολικής Αττικής για μη καταβολή μισθών(1) και που ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 9 Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Γεώργιος Κύρτσος παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0358/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζήτησε την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε σχέση με ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία που αφορά εικαζόμενο αδίκημα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γεώργιος Κύρτσος κατηγορείται για μη καταβολή μέρους των δεδουλευμένων σε πρώην εργαζόμενο στις επιχειρήσεις του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατηγορία αφορά δεδουλευμένα του 2013 ενός πρώην εργαζόμενου σε δύο εταιρίες έκδοσης εφημερίδων, των οποίων διευθυντής ήταν τότε ο Γεώργιος Κύρτσος, και στρέφεται κατά του Γεωργίου Κύρτσου ως πρώην διευθυντή των εταιριών αυτών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα προδήλως δεν συναρτάται με την ιδιότητα του Γεωργίου Κύρτσου ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά, αντιθέτως, με τη θέση που κατείχε στο παρελθόν ως διευθυντής δύο εταιριών έκδοσης εφημερίδων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη δεν αφορά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίστανται υπόνοιες ότι η δίωξη ασκείται με σκοπό να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή (fumus persecutionis), δεδομένου ότι η ποινική διαδικασία κινήθηκε αρκετά χρόνια πριν την ανάληψη των καθηκόντων του βουλευτή·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Γεωργίου Κύρτσου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί στις ελληνικές αρχές την παρούσα απόφαση, καθώς και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του.

(1) Στοιχεία αναφοράς εγγράφου ABM:IB2014/8927.
(2) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C 200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Αίτηση άρσης της ασυλίας του Στέλιου Κούλογλου
PDF 403kWORD 68k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Στέλιου Κούλογλου (2015/2239(IMM))
P8_TA(2015)0437A8-0356/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Στέλιου Κούλογλου, που διεβίβασε στις 7 Αυγούστου 2015 η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σε συνάρτηση με κατηγορίες για συκοφαντική δυσφήμιση και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 9 Σεπτεμβρίου 2015 (1),

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Στέλιος Κούλογλου παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Μαΐου 1964, της 10ης Ιουλίου 1986, της 15ης και 21ης Οκτωβρίου 2008, της 19ης Μαρτίου 2010, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 και της 17ης Ιανουαρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0356/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του Στέλιου Κούλογλου, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνάρτηση με πιθανή δίωξη για εικαζόμενη αξιόποινη πράξη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας προβλέπει ότι, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Στέλιος Κούλογλου κατηγορείται για συκοφαντική δυσφήμιση εις βάρος του προσωπικού των φυλακών της Πάτρας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες αφορούν δηλώσεις προς τον Τύπο στις οποίες φέρεται ότι προέβη ο Στέλιος Κούλογλου το 2010 σχετικά με την εντιμότητα ορισμένων μελών του προσωπικού των φυλακών, σε χρόνο κατά τον οποίο εργαζόταν ως δημοσιογράφος που παρήγε κυρίως τηλεοπτικά ρεπορτάζ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα προφανώς δεν σχετίζεται με την ιδιότητα του Στέλιου Κούλογλου ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά τελεί, αντιθέτως, σε συνάρτηση με την παλαιότερη δραστηριότητά του ως δημοσιογράφου της τηλεόρασης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη δεν αφορά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίστανται υπόνοιες ότι η ποινική διαδικασία αποσκοπεί να παρεμποδίσει την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή (fumus persecutionis), δεδομένου ότι αυτή έχει κινηθεί πολλά χρόνια πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του ως βουλευτή·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελληνικές αρχές έχουν ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαντήσει έως τις 7 Οκτωβρίου 2015, επειδή, σε αντίθετη περίπτωση, το αδίκημα θα παραγραφεί και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι διαδικαστικοί κανόνες του Κοινοβουλίου δεν επιτρέπουν να ληφθεί μια απόφαση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα·

Ι.  λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι αποτελεί εκπεφρασμένη γνώμη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ότι, υπό το φως της απόφασης αριθ. 1126/1994 του Αρείου Πάγου, η παραγραφή αναστέλλεται σε κάθε περίπτωση έως τρία χρόνια, ενόσω ο Στέλιος Κούλογλου διατηρεί την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Στέλιου Κούλογλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί στις ελληνικές αρχές την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του.

(1) Στοιχεία αναφοράς εγγράφου ABM:IΓ/2011/11882.
(2) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C 200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.)


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Αίτηση από τη Φινλανδία – EGF/2015/005 FI/Computer Programming
PDF 435kWORD 91k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EFG/2015/005 FI/Computer Programming, από τη Φινλανδία) (COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))
P8_TA(2015)0438A8-0362/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0553 – C8-0332/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2) και συγκεκριμένα το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή οικονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α8-0362/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη μείωση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για την εκ μέρους τους δημιουργία επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Φινλανδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/005 FI/Computer Programming για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις 1 603 απολύσεις σε 69 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 62 της NACE αναθ. 2 («Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες»)(4) σε διάφορες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 σε ολόκληρη τη Φινλανδία, και λαμβάνοντας υπόψη και ότι περίπου 1 200 απολυμένοι εργαζόμενοι αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Φινλανδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 2 623 200 EUR δυνάμει του κανονισμού αυτού, ποσού που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους των 4 372 000 EUR για τους 1 603 εργαζομένους που απολύθηκαν·

2.  επισημαίνει ότι οι φινλανδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 12 Ιουνίου 2015, και ότι η αξιολόγησή της οριστικοποιήθηκε από την Επιτροπή στις 6 Νοεμβρίου 2015 και κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα· εκφράζει ικανοποίηση για τη σύντομη περίοδο αξιολόγησης, η οποία ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από πέντε μήνες·

3.  σημειώνει ότι, τα τελευταία χρόνια, η κατανομή της απασχόλησης στον τομέα των ΤΠΕ μεταξύ της Ένωσης και άλλων οικονομιών έχει αναπτυχθεί εις βάρος της Ένωσης και υπογραμμίζει ότι, ενώ το 2008, ο κλάδος της τεχνολογίας απασχολούσε συνολικά 326 000 άτομα στη Φινλανδία, ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνταν από τις εταιρείες αυτές το 2014 ήταν 276 000, γεγονός που αντιστοιχεί σε μέση ετήσια μείωση ύψους 3% περίπου (τουτέστιν 10 000 εργαζόμενοι)· τονίζει ότι τα γεγονότα που οδήγησαν στις απολύσεις αυτές είναι οι εξελίξεις που επηρέασαν τη Nokia κατά τα τελευταία έτη, οι οποίες είχαν σημαντικές επιπτώσεις για τον τομέα των ΤΠΕ στη Φινλανδία· δεδομένου ότι χιλιάδες Φινλανδοί απασχολούνταν στην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό λειτουργικών συστημάτων για κινητά τηλέφωνα Nokia ενώ τώρα πλέον οι εν λόγω ρόλοι έχουν μεταφερθεί σε χώρες εκτός Ευρώπης· επισημαίνει ότι οι απολύσεις αυτές θα επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση της ανεργίας στον τομέα των ΤΠΕ στις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν υψηλό ποσοστό ανεργίας·

4.  επισημαίνει ότι οι απολύσεις στον τομέα ΤΠΕ επηρεάζουν ιδιαίτερα την περιφέρεια Oulu στη βόρεια Ostrobothnia όπου ο τομέας των ΤΠΕ υπήρξε στυλοβάτης της οικονομίας επί χρόνια· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι την άνοιξη του 2015, υπήρχαν περίπου 1 500 άνεργοι που αναζητούν εργασία στον τομέα των ΤΠΕ στη βόρεια Ostrobothnia και ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η ανεργία έχει καταστεί παρατεταμένη καθώς το ένα τρίτο των ανέργων ατόμων με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι χωρίς δουλειά για περισσότερο από ένα έτος·

5.  σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, ο κλάδος 62 της NACE αναθ. 2 («Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες») αποτέλεσε αντικείμενο άλλης μίας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ, η οποία υποβλήθηκε επίσης λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης(5)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ ο όγκος του εν λόγω τομέα αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ευρώπη έχει μειωθεί επειδή επιχειρήσεις και υπηρεσίες μεταφέρονται στην Κίνα, στην Ινδία, στην Ταϊβάν και σε άλλους μη ευρωπαϊκούς προορισμούς·

6.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι φινλανδικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους την 1η Αυγούστου 2014, πολύ πριν από την απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων και ότι, για το λόγο αυτό, οι εν λόγω υπηρεσίες που έχουν ήδη αρχίσει να παρέχονται θα είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΤΠ·

7.  σημειώνει ότι η Φινλανδία σχεδιάζει επτά ειδών μέτρα για τους απολυθέντες εργαζομένους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: (i) μέτρα καθοδήγησης και άλλα προπαρασκευαστικά μέτρα, (ii) υπηρεσίες απασχόλησης και επιχειρήσεων, (iii) κατάρτιση, (iv) επιχορηγήσεις μισθού, (v) επιδοτήσεις σύστασης επιχειρήσεων (vi) καθοδήγηση προς την επιχειρηματικότητα και υπηρεσίες για νέους επιχειρηματίες, και (vii) αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης, διανυκτέρευσης και έξοδα μετακόμισης·

8.  επιδοκιμάζει τα μέτρα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, τα οποία έχουν τη μορφή επιδοτήσεων σύστασης επιχειρήσεων, και μέτρων καθοδήγησης προς την επιχειρηματικότητα και υπηρεσιών για νέους επιχειρηματίες· θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά είναι σκοπιμότερο να παρέχονται συνδυαστικά στους συμμετέχοντες·

9.  επιδοκιμάζει συγκεκριμένα τα μέτρα που προτάθηκαν για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και που θα συμβάλουν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και των υπηρεσιών για νέους επιχειρηματίες·

10.  επισημαίνει ότι η επιδότηση αποδοχών θα πρέπει κατά προτίμηση να παρέχεται στους απολυμένους εργαζομένους μόνον όταν οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται στους συμμετέχοντες πληρούν τις κατάλληλες απαιτήσεις ποιότητας όσον αφορά το επίπεδο δεξιοτήτων και τη διάρκεια της σύμβασης· τάσσεται υπέρ του να δίνεται έμφαση στην αντιστοίχιση της εμπειρογνωμοσύνης του αιτούντος εργασία με την επιδοτούμενη θέση κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με τη χορήγηση επιδότησης αποδοχών και τον καθορισμό του ποσοστού των δαπανών μισθοδοσίας που πρέπει να καλύπτονται από αυτήν·

11.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι φινλανδικές αρχές προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων στους απολυθέντες εργαζομένους·

12.  επισημαίνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και τις περιφερειακές αρχές·

13.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

14.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των εργαζομένων που έχουν απολυθεί αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

15.  υπενθυμίζει ότι σκοπός των χρηματοδοτούμενων μέτρων θα πρέπει να είναι η βελτίωση των ευκαιριών των ατόμων που αναζητούν εργασία, ώστε να μπορούν αργότερα να απασχοληθούν στην αγορά εργασίας·

16.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχών, το 18,31% του κόστους θα διατεθεί για επιδόματα και πρωτοβουλίες, ποσοστό που εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερο από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο του 35% του συνολικού κόστους·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίζει περισσότερο, σε μελλοντικές προτάσεις της, τους τομείς στους οποίους είναι πιθανό να βρουν απασχόληση οι εργαζόμενοι καθώς και εάν η κατάρτιση που προσφέρεται είναι ευθυγραμμισμένη με τις μελλοντικές οικονομικές προοπτικές και ανάγκες της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες που πλήττονται από τις απολύσεις·

18.  περιμένει από την Επιτροπή να επιβλέψει και αξιολογήσει τη χρήση των χορηγούμενων χρημάτων, να κάνει δε χρήση των στοιχείων αυτών σε μελλοντικές εφαρμογές προκειμένου να καθοδηγήσει περαιτέρω τη χρήση του ΕΤΠ σύμφωνα με ιδέες προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων·

19.  σημειώνει ότι οι φινλανδικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

20.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· σημειώνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον δυνητικό αντίκτυπό της στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των περιπτώσεων·

21.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

22.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην

Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από τη Φινλανδία - EFG/2015/005 FI/Computer Programming)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/2457.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).
(5) EGF/2011/016 IT/Agile (COM(2013)0120).


Σήμα της ΕΕ ***II
PDF 383kWORD 63k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 της Επιτροπής περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2869/95 της Επιτροπής σχετικά με τα πληρωτέα προς το Γραφείο εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς τέλη (Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD))
P8_TA(2015)0439A8-0354/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10373/1/2015 – C8-0351/2015),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0161),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0354/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 25.2.2014, P7_TA(2014)0118.


Νομοθεσίες των κρατών μελών περί σημάτων ***II
PDF 383kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (αναδιατύπωση) (10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD))
P8_TA(2015)0440A8-0355/2015
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10374/1/2015 – C8-0352/2015),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2013,(1)

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0162),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0355/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 372 της 12.11.2013, σ. 42.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 25.2.2014, P7_TA(2014)0119.


Σύστημα ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στα αλιεύματα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού ***I
PDF 480kWORD 66k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1236/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))
P8_TA(2015)0441A8-0294/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0121),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0076/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2015(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0294/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Δεκεμβρίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1236/2010 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό

P8_TC1-COD(2015)0063


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/96.)

(1) EE C 332 της 8.10.2015, σ. 81.


Αναστολή της εφαρμογής των έκτακτων εμπορικών μέτρων όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ***I
PDF 475kWORD 69k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την αναστολή της εφαρμογής του όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))
P8_TA(2015)0442A8-0060/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0386),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0039/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 9ης Δεκεμβρίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0060/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(1)·

2.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Δεκεμβρίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου για την εισαγωγή έκτακτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την αναστολή της εφαρμογής του όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

P8_TC1-COD(2014)0197


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2015/2423.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση του Συμβουλίου

Κατ’εξαίρεση το Συμβούλιο συμφωνεί να αναθέσει στην Επιτροπή την εξουσία να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για αναστολή της συνδρομής με την αιτιολογία που εκτίθεται στο άρθρο 1 σημείο 1) αυτού του κανονισμού, ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη έγκριση των μέτρων όσον αφορά τα δυτικά Βαλκάνια. Η συμφωνία αυτή δεν θίγει μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις στον εμπορικό τομέα και στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων στο σύνολό του.

Δήλωση της Επιτροπής

Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε στην παράγραφο 15 της  συµφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήρη ενημέρωση και τεκμηρίωση σχετικά με τις συνεδριάσεις της με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των εργασιών της για την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(1) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 30 Απριλίου 2015 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0177).


Στρατηγική συνεργασία για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ευρωπόλ *
PDF 382kWORD 64k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας για τη στρατηγική συνεργασία για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ευρωπόλ (10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))
P8_TA(2015)0443A8-0351/2015

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (10510/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0275/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/934/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής που διέπουν τις σχέσεις της Ευρωπόλ με τους εταίρους της, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών(2), και ιδίως τα άρθρα 5 και 6,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/935/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό του καταλόγου τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0351/2015),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού για την Ευρωπόλ (2013/0091(COD)), τις διατάξεις που εμπεριέχονται στη συμφωνία συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης και, αν κριθεί αναγκαίο, να υποβάλει σύσταση εξουσιοδότησης για την έναρξη διεθνούς επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπόλ.

(1) ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.
(2) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 6.
(3) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 12.


Η πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση
PDF 677kWORD 339k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση (2015/2113(INI))
P8_TA(2015)0444A8-0341/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 191, 192 και 194,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας (Ευρατόμ),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή» (COM(2015)0080) και τα παραρτήματά της,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια» και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας (COM(2014)0330),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η βραχυπρόθεσμη αντοχή του ευρωπαϊκού συστήματος φυσικού αερίου. Ετοιμότητα σε πιθανή διαταραχή του εφοδιασμού εξ Ανατολών το φθινόπωρο και τον χειμώνα 2014/2015» (COM(2014)0654),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη διεθνή συνεργασία, με τίτλο «Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ: η συνεργασία με τους πέραν των συνόρων μας εταίρους» (COM(2011)0539),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με τίτλο «Εφαρμογή της ανακοίνωσης σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη διεθνή συνεργασία και των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Ενέργειας του Νοεμβρίου του 2011» (COM(2013)0638),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2008, με τίτλο «Δεύτερη επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής: Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια και αλληλεγγύη» (COM(2008)0781),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας» (COM(2012)0663) και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας, και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 10ης Σεπτεμβρίου 2013, για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η πρόοδος προς την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας» (COM(2014)0634),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προτεραιότητες για την ενεργειακή υποδομή για το 2020 και μετέπειτα – Προσχέδιο για ενοποιημένο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο» (COM(2010)0677),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Τιμές και κόστος ενέργειας στην Ευρώπη» (COM(2014)0021),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Για μία ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση» (COM(2014)0014),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Η κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα το 2012» (COM(2012)0652),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» (COM(2011)0571), και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 24ης Μαΐου 2012, σχετικά με μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η ενεργειακή απόδοση και η συμβολή της στην ενεργειακή ασφάλεια και το πλαίσιο του 2030 για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια» (COM(2014)0520),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» (COM(2011)0885) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2013 «σχετικά με τον Ενεργειακό Χάρτη Πορείας για το 2050, ένα μέλλον με ενέργεια»(3),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Exploiting the employment potential of green growth» (Εκμετάλλευση του δυναμικού απασχόλησης της πράσινης ανάπτυξης) (SWD(2012)0092),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη (COM(2013)0180),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο από το 2020 έως το 2030» (COM(2014)0015),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης-20ής Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (EΚ) αριθ. 713/2009, (EΚ) αριθ. 714/2009 και (EΚ) αριθ. 715/2009, καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2013, με τίτλο «Μακροπρόθεσμο όραμα για τις υποδομές στην Ευρώπη και εκτός αυτής» (COM(2013)0711), στην οποία παρατίθεται ο πρώτος, σε επίπεδο ΕΕ, κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) για τις ενεργειακές υποδομές,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (COM(2011)0665),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕK,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 994/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουνίου 2012, «σχετικά με την ενεργό συνεργασία με τους εταίρους πέρα από τα σύνορά μας στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής: μια στρατηγική προσέγγιση για έναν ασφαλή, αειφόρο και ανταγωνιστικό ενεργειακό εφοδιασμό»(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τις βιομηχανικές, ενεργειακές και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»(6),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του με τίτλο «Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19» (Χαρτογράφηση του κόστους της μη Ευρώπης, 2014-2019),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με ένα πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την επίτευξη του στόχου διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 10 % – Καθιστώντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 2020(8),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας, και ιδίως τα άρθρα 7 και 20,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0341/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 194 ΣΛΕΕ, η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και τον ενεργειακό εφοδιασμό, προωθεί την ενεργειακή απόδοση, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και τη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προσδιορισμός του ενεργειακού μείγματος των κρατών μελών παραμένει εθνική αρμοδιότητα, με αποτέλεσμα τα ενεργειακά μείγματα να συνεχίζουν να παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία μιας ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης με μελλοντοστραφή πολιτική για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να βασιστεί στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο, μελλοντοστραφές ενεργειακό σύστημα που θα έχει ως βασικούς πυλώνες την ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βέλτιστη χρήση των ενεργειακών πόρων της Ευρώπης και έξυπνη υποδομή· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται ένα μακροπρόθεσμο σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης και τη διασφάλιση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στους συγκεκριμένους τομείς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να περιλαμβάνει αποδοτικές δράσεις για τον μετριασμό της ζήτησης ενέργειας, αλλά και εξίσου αποτελεσματικές δράσεις για την υπέρβαση των μεγάλων και επικείμενων διαταραχών, καθώς και μηχανισμούς αλληλεγγύης και συντονισμού για την προστασία και την ενίσχυση των ευφυών υποδομών παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας και των αγωγών διασύνδεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανωτέρω υποδομές πρέπει να επιτρέπουν τον χειρισμό μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να εντάσσονται σε μια πλήρως ολοκληρωμένη και εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά ενέργειας ως ουσιώδες μέρος μιας ενεργειακής ένωσης με διαφοροποιημένες εξωτερικές πηγές και οδούς εφοδιασμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει δύο φορές τη θέσπιση δεσμευτικών στόχων για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, για μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 40%, επίτευξη ποσοστού τουλάχιστον 30 % για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 40% για την ενεργειακή απόδοση, οι οποίοι θα υλοποιηθούν μέσω επιμέρους εθνικών στόχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμευτικοί εθνικοί και ενωσιακοί στόχοι στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οδηγούν σε ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας και θα συνέβαλλαν στην εξασφάλιση του τεχνολογικού προβαδίσματος της ΕΕ στους τομείς αυτούς·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για την ανάπτυξη της Ενεργειακής Ένωσης και την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας και να επικεντρώνονται σε συνέργειες και στην περαιτέρω ενοποίηση της αγοράς η οποία θα συμβάλει στη μείωση του συνολικού κόστους και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ ώστε να εξασφαλιστεί η αναγκαία στήριξη των πολιτών και της βιομηχανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, όλες οι απαραίτητες εκτιμήσεις των επιπτώσεων πρέπει να συνυπολογίζουν πλήρως το υφιστάμενο και μελλοντικό αφανές και μη ανακτήσιμο κόστος που απορρέει από μια επιχείρηση στο πλαίσιο μιας συνήθους ενεργειακής πολιτικής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ενεργειακή Ένωση πρέπει να αποτελέσει το νέο ευρωπαϊκό ενεργειακό μοντέλο με ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο οριζόντιου χαρακτήρα και υψηλούς στόχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης πρέπει να είναι διαφανής και να παρέχει εχέγγυα για ένα σταθερό πλαίσιο συμπεριλαμβάνοντας το Κοινοβούλιο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και προωθώντας παράλληλα τον ρόλο των τοπικών αρχών και των πολιτών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι θεμελιώδους σημασίας η ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν τη σημασία της συμπερίληψης πρωτοβουλιών υπέρ των καταναλωτών όπως π.χ. συνεταιρισμοί, κοινοτικά έργα υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, και τονίζει την ανάγκη άρσης των οικονομικών, ρυθμιστικών και διοικητικών φραγμών η οποία θα επιτρέψει στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στο ενεργειακό σύστημα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή, οι μη ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας και η εξαιρετικά υψηλή εξάρτηση από αναξιόπιστους προμηθευτές τρίτων χωρών απειλούν τη βιωσιμότητα του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης∙

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός μιας ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης, που έχει στο επίκεντρό της μια φιλόδοξη πολιτική για το κλίμα, είναι η διασφάλιση της μετάβασης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο που θα παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να παράγουν και να καταναλώνουν ασφαλή, βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της ενεργειακής πενίας πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης, με την ενίσχυση των ευάλωτων καταναλωτών, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για τους πλέον ευάλωτους και την ανάπτυξη διορθωτικών μέτρων ώστε να καταστεί η ενέργεια οικονομικά προσιτή στους ενδεείς·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως ενεργειακή πενία μπορεί να οριστεί η αδυναμία ενός νοικοκυριού για επαρκές επίπεδο ενεργειακού εφοδιασμού προκειμένου να διασφαλίζονται οι βασικές συνθήκες διαβίωσης και υγείας, λόγω συνδυασμού χαμηλού εισοδήματος, υψηλών τιμών ενέργειας και ενεργειακά χαμηλών αποδοτικών κατοικιών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το όραμα του μέλλοντος είναι μια Ενεργειακή Ένωση στην οποία τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι εξαρτώνται το ένα από το άλλο για να εξασφαλίσουν στους πολίτες τους ασφαλή, βιώσιμο και προσιτό ενεργειακό εφοδιασμό, σε βάση πραγματικής αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης, και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρουσιάζεται με ενιαία θέση στις παγκόσμιες υποθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κράτος μέλος έχει καθήκον να θέτει ως προτεραιότητα την ενεργειακή απόδοση και τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης προκειμένου να προστατευτεί η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και των κρατών μελών της·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται, και οι στόχοι τους πρέπει να αλληλοενισχύονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει συνεπώς να συμπληρώσει τους ευρωπαϊκούς στόχους της επανεκβιομηχάνισης και ανάπτυξης, να ενισχύσει τη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία βασισμένη ως επί το πλείστον στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα αποφεύγει αποτελεσματικά τη διαρροή άνθρακα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εισάγει περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει, ότι η εξάρτησή της από τις εισαγωγές αργού πετρελαίου (άνω του 90%), φυσικού αερίου (66%) και λιθάνθρακα (72%) είναι ιδιαίτερα υψηλή, και ότι το συνολικό κόστος των εισαγωγών υπερβαίνει τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κτίρια στην ΕΕ ευθύνονται για το 40% περίπου της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και για την κατανάλωση του 60% περίπου του φυσικού αερίου που εισάγεται στην ΕΕ, γεγονός που καθιστά τη συγκράτηση της ενεργειακής ζήτησης σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή του πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο έχει μειωθεί σημαντικά, παρέχοντας στην ΕΕ τη δυνατότητα να λάβει σημαντικά μέτρα για τον μετασχηματισμό του ενεργειακού τοπίου, με επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αξιοποίηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και της βιομηχανίας, και ανάπτυξη ευφυών υποδομών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες για την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων συμβάλλουν ελάχιστα στις επενδύσεις, την απασχόληση ή την ανάπτυξη στην Ένωση, και ότι η ανακατεύθυνση των κεφαλαίων αυτών σε εσωτερικές επενδύσεις θα οδηγούσε σε ενίσχυση της ανάπτυξης και σε δημιουργία τοπικών θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υψηλής ειδίκευσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χώρες εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από έναν μόνο προμηθευτή ενέργειας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να βρεθούν εκτεθειμένες στις διαταραχές του εφοδιασμού·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία, η οποία έχει αποδειχθεί αναξιόπιστος εταίρος και χρησιμοποιεί τον ενεργειακό εφοδιασμό ως πολιτικό όπλο·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και η υλοποίηση μιας στρατηγικής για τις ενεργειακές πηγές, ιδίως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, έχει αναδειχθεί σε σημαντικό στόχο της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής προκειμένου να ασκείται πολιτική πίεση σε άλλες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό ακριβώς συνέβη με πολλές από τις γειτονικές της χώρες και πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρησιμοποίηση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ως μέσου άσκησης εξωτερικής πολιτικής και αποσταθεροποίησης άλλων χωρών δεν υπονομεύει μόνο την οικονομική ανάπτυξη αλλά αποτελεί και κίνδυνο για τη δημοκρατική σταθερότητα στην Ευρώπη και την ανεξαρτησία κυρίαρχων κρατών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να αναπτυχθεί κατά τρόπο που να προασπίζεται την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την κυριαρχία των ευρωπαϊκών χωρών, που αποτελούν κράτη μέλη της ΕΕ και χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολιτική για την ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να καλύπτει την ανάγκη για σταθερή τροφοδοσία από διάφορες ενεργειακές πηγές, προμηθεύοντας την ευρωπαϊκή οικονομία με την ενέργεια που απαιτείται για τις μεταφορές, τη βιομηχανία και τα κτίρια με τέτοιον τρόπο ώστε να υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα και την πολιτική για το κλίμα, ενώ παράλληλα πρέπει να ελαχιστοποιεί την εξάρτηση από τις χώρες που χρησιμοποιούν συνειδητά τις ενεργειακές τους πηγές για να εξυπηρετούν πολιτικούς σκοπούς και να επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις σε άλλες χώρες·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να υπόκειται σε συμβατικούς όρους που δεν είναι συμβατοί με το δίκαιο της ΕΕ και εκμεταλλεύονται την αδύναμη θέση του στην αγορά ενέργειας, απλώς και μόνο λόγω γεωγραφικών και ιστορικών παραγόντων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιδικίες του 2006 και του 2009 για το φυσικό αέριο, μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας ως χώρας διαμετακόμισης, είχαν ως αποτέλεσμα πολλές χώρες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν σοβαρές ελλείψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακοπές δείχνουν πως τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν ήταν αρκετά για να σταματήσει η εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ήδη δυνατή η εκ των υστέρων αξιολόγηση και επαλήθευση της συμμόρφωσης όλων των συμφωνιών ενέργειας με τη νομοθεσία της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω των κανονισμών για τον ανταγωνισμό και την ενέργεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεπαρκείς εκ των προτέρων έλεγχοι της συμμόρφωσης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο οδηγούν σε σημαντικές στρεβλώσεις της αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει αυτές τις αδυναμίες και έχει δεσμευτεί να ενισχύσει τις διατάξεις για εκ των υστέρων αξιολογήσεις των εμπορικών συμβάσεων προμήθειας αερίου·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόνο μέχρι το 2020, πρέπει να επενδυθεί στον ενεργειακό τομέα της ΕΕ πάνω από ένα τρισεκατομμύριο ευρώ και λαμβάνοντας υπόψη ότι για κάθε ευρώ που δεν επενδύεται σε ενεργειακές υποδομές μέχρι το 2020, θα χρειαστούν 4,3 ευρώ μετά το 2020 για την επίτευξη των ίδιων στόχων, επιβαρύνοντας αδικαιολόγητα τις μελλοντικές γενιές·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να καθιστά δυνατή τη χρηματοδότηση αυτών των επενδύσεων κινητοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, είτε δημόσια (διαρθρωτικά ταμεία, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)) είτε ιδιωτικά, ευνοώντας την αποταμίευση των νοικοκυριών και τις ικανότητες των μακροπρόθεσμων επενδυτών (συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικοί οργανισμοί) και δημιουργώντας μια νέα χρηματοδοτική ικανότητα της ΕΕ·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ, πριν τις απαλλαγές από τους φόρους και τις εισφορές για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, είναι υπερδιπλάσιες από τις τιμές των ΗΠΑ και της Ρωσίας, υψηλότερες κατά 20% από εκείνες της Κίνας, αλλά χαμηλότερες κατά 20% από εκείνες της Ιαπωνίας·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα στις τιμές αερίου, κυρίως επειδή σε μακροχρόνιες συμβάσεις με τη Ρωσία περιλαμβάνεται δείκτης τιμών πετρελαίου·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά τιμής με άλλες οικονομίες μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και ιδίως των ενεργοβόρων κλάδων·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για επανεκβιομηχάνιση κατά 20% έως το 2020·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πολλές από τις οποίες είναι ΜΜΕ, απασχολούν 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη και κατέχουν μερίδιο 40% του παγκόσμιου συνόλου των ευρεσιτεχνιών για τις τεχνολογίες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αναδεικνύοντας την ΕΕ σε παγκόσμια ηγέτιδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηγετική θέση πρέπει να διατηρηθεί μελλοντικά με μια συνεκτική στρατηγική της ΕΕ για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την ηγετική θέση της ΕΕ στις παγκόσμιες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η παγκόσμια ενεργειακή ανασκόπηση του 2014 (World Energy Outlook 2014) προβλέπει αύξηση κατά 37% στην παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση και κατά 15% στην παγκόσμια ζήτηση άνθρακα έως το 2040· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ η αύξηση προβλέπεται να είναι σημαντικά χαμηλότερη λόγω των εξαιρετικά επιτυχημένων βελτιώσεων στην ενεργειακή απόδοση·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια ευημερίας από τις ανεπάρκειες της αγοράς φυσικού αερίου της ΕΕ υπερβαίνει τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, μεταξύ άλλων λόγω της έλλειψης υποδομών και του χαμηλού επιπέδου ρευστότητας και διαφάνειας στην αγορά·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο ενοποιημένη από οικονομική και υλική άποψη ενιαία αγορά ενέργειας θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη απόδοσης·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά λιανικής της ΕΕ δεν λειτουργεί σωστά, δεδομένου ότι σε πολλά κράτη μέλη οι καταναλωτές έχουν πολύ περιορισμένες δυνατότητες επιλογής μεταξύ προμηθευτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα συγκεντρώσεων στην αγορά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να αλλάζουν προμηθευτή, εντείνοντας έτσι τον ανταγωνισμό και συμπιέζοντας τις τιμές· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή στον κίνδυνο, οι λιγότερο ενημερωμένοι πολίτες που είναι λιγότερο πιθανό να συγκρίνουν και να αλλάζουν προμηθευτές, να μένουν εγκλωβισμένοι σε μη ανταγωνιστικά και παρωχημένα τιμολόγια·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης εφαρμογή μιας ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και την επίτευξη μιας ενεργειακής ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει ότι όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν και τηρούν πλήρως την τρίτη ενεργειακή δέσμη, με στόχο μια ενοποιημένη αγορά για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη του στόχου διασύνδεσης 10%, και η εξασφάλιση καλύτερης διασυνοριακής ικανότητας μεταφοράς για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, καθώς και η πρόσθετη ενίσχυση του υφισταμένου δικτύου θα αυξήσει την ενεργειακή ασφάλεια, θα επιτρέψει την καλύτερη ενσωμάτωση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και θα εξισορροπήσει παράλληλα την προσφορά και τη ζήτηση μεταξύ των κρατών μελών προωθώντας παράλληλα τη σύγκλιση των τιμών προς όφελος των καταναλωτών·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκλιση και η βελτιστοποίηση του κόστους εξαρτάται επίσης από την εμβάθυνση της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ενεργειακή Κοινότητα αποτελεί μέσο επέκτασης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας σε χώρες γειτονίας της ΕΕ, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ενεργειακού χώρου που θα στηρίζεται σε κοινές αρχές και στο κράτος δικαίου·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ενεργειακή Ένωση ανταποκρίνεται στις συνεχείς εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για δημιουργία μιας πραγματικής πανευρωπαϊκής ενεργειακής κοινότητας, που θα στηρίζεται σε μια ισχυρή κοινή αγορά ενέργειας, στον συντονισμό των προμηθειών ενέργειας εκτός της ΕΕ και στην κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των νέων βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ απαιτεί μεγαλύτερη συνοχή και δεν έχει ακόμη κατορθώσει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες συμβολής της στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στην ανταγωνιστικότητα της Ένωσης·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη βελτίωση του ενεργειακού εφοδιασμού, τα 33 έργα υποδομών που προσδιορίζονται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια θα πρέπει να συμπληρωθούν με περισσότερη επικέντρωση της προσοχής στον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τη μετάβαση από τον άνθρακα και το φυσικό αέριο στη βιομάζα με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζεται ότι η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και συγκεκριμένα να βοηθήσει στη μείωση του κόστους μετάβασης σε μια αγορά ενέργειας απαλλαγμένης από τις ανθρακούχες εκπομπές και σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση του εφοδιασμού, η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, οι βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση και στην εξοικονόμηση ενέργειας, η περαιτέρω ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και οι δραστηριότητες Ε&Α είναι οι βασικές κινητήριες δυνάμεις της Ενεργειακής Ένωσης·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμετάλλευση εγχώριων συμβατικών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε πλήρη συμμόρφωση με το κεκτημένο της ΕΕ, τόσο στις παραδοσιακές περιοχές παραγωγής (π.χ. Βόρεια Θάλασσα) όσο και στις περιοχές που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα (π.χ. Ανατολική Μεσόγειος, Εύξεινος Πόντος) θα πρέπει να προωθηθεί και να στηριχθεί·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγχώριοι ενεργειακοί πόροι πρέπει να παραμείνουν βιώσιμοι και ασφαλείς·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ φιλοδοξεί να αυξήσει τη συμβολή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της μέχρι και κατά 20% έως το 2020, και ότι σε αυτό θα συμβάλουν καθοριστικά η ενέργεια σε ανταγωνιστικά επίπεδα τιμών και η αυξημένη ενεργειακή παραγωγικότητα·

Πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης

1.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή»· λαμβάνει υπό σημείωση τους πέντε πυλώνες της Ενεργειακής Ένωσης, όπως περιγράφονται από την Επιτροπή· επιμένει ότι οι πολιτικές που ακολουθούνται στο πλαίσιο των ανωτέρω πυλώνων πρέπει να συμβάλλουν σε κάθε περίπτωση στη διασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της οικονομίας και στη διαμόρφωση οικονομικά προσιτών και ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας·

2.  επαναλαμβάνει ότι η ενέργεια είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό και, ως εκ τούτου, η ΕΕ θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο την προσοχή της στο θέμα της ενεργειακής πενίας και να προωθήσει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού· επιμένει, συνεπώς, ότι η ενεργειακή ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσει σε όλους ίση πρόσβαση στην ενέργεια, να συμβάλει στην παροχή ενέργειας στους καταναλωτές σε προσιτές τιμές, να προωθήσει στρατηγικές συνδέσεις και ενεργειακές υποδομές προς όφελος των πολιτών, και να ενισχύσει τις κανονιστικές ρυθμίσεις·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλες οι νομοθετικές προτάσεις που εντάσσονται στην Ενεργειακή Ένωση υπάγονται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, με πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια και με την εξασφάλιση αποτελεσματικής δημοκρατικής εποπτείας· αναμένει ότι το πλαίσιο διακυβέρνησης μετά το 2020 για την Ενεργειακή Ένωση θα είναι φιλόδοξο, αξιόπιστο, διαφανές, δημοκρατικό και με πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, και θα εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια το 2030, ιδίως με την πλήρη υλοποίηση, επιβολή και επικαιροποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για το κλίμα και την ενέργεια· καλεί την Επιτροπή, με την επιφύλαξη των άλλων υποχρεώσεων για υποβολή εκθέσεων, να υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση σχετικά με την υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης, με λεπτομερή στοιχεία για την εφαρμογή της ενεργειακής νομοθεσίας και την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 2020 και του 2030, και να αναπτύξει και να επικαιροποιεί ένα σύνολο δεικτών που θα περιλαμβάνονται στην έκθεση και θα επιτρέπουν την αξιολόγηση της προόδου προς την Ενεργειακή Ένωση· στους δείκτες αυτούς θα μπορούσαν μεταξύ άλλων να περιλαμβάνονται η ικανότητα διασύνδεσης, η ολοκλήρωση της αγοράς, η μείωση των εισαγωγών ενέργειας, τα επίπεδα διαφοροποίησης, οι τιμές και το κόστος της ενέργειας, η ανάπτυξη παραγωγής σε επίπεδο κοινότητας και σε τοπικό επίπεδο, τα επίπεδα ενεργειακής φτώχειας και η ευπάθεια· σημειώνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου «Ενέργεια» της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει άμεσα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο νομοθετική πρόταση λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και τις απόψεις του Κοινοβουλίου όπως εκφράζονται στην παρούσα έκθεση· συμφωνεί με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ότι τα εθνικά προγράμματα για την ενέργεια και το κλίμα που καλύπτουν την περίοδο από το 2021 έως το 2030 δεν θα πρέπει μόνο να επιδιώκουν την υλοποίηση των στόχων του 2030, αλλά και να αποτυπώνουν την πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, ιδίως τον συμφωνημένο σε επίπεδο ΕΕ στόχο για μείωση των εκπομπών κατά 80-95% έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές στον τομέα της ενέργειας με γνώμονα τον μακροπρόθεσμο στόχο της μείωσης κατά 80-95% των αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, πράγμα που σημαίνει ότι οι μεγαλύτεροι ανά τον κόσμο ρυπαντές θα πρέπει να καταβάλουν παρόμοιες προσπάθειες·

5.  αναγνωρίζει το απαράγραπτο των αποφάσεων που λαμβάνονται με εθνικό δημοψήφισμα σχετικά με ενεργειακά ζητήματα·

6.  τονίζει ότι η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει μια σφαιρική προσέγγιση επικεντρωμένη σε πτυχές όπως η επίτευξη μιας πλήρως ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας, η ασφάλεια του εφοδιασμού, η βέλτιστη χρήση των ενεργειακών πόρων της ΕΕ, ο μετριασμός της ζήτησης ενέργειας, η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με την ουσιαστική αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως επίσης μια πανενωσιακή αγορά άνθρακα και η έρευνα και καινοτομία με στόχο την εξασφάλιση ηγετικής θέσης στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας· τονίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της Ενεργειακής Ένωσης και να τους παρέχονται ασφαλείς, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές πηγές ενέργειας·

7.  αναγνωρίζει τους μετριοπαθείς στόχους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το κλίμα και την ενέργεια του 2030,·συγκεκριμένα, μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40 %, αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης σε 27 % και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 27%· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα τη θέσπιση δεσμευτικών στόχων για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 για εγχώρια μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40%, επίτευξη ποσοστού τουλάχιστον 30 % για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 40% για την ενεργειακή απόδοση, οι οποίοι θα υλοποιηθούν μέσω επιμέρους εθνικών στόχων·

Ενεργειακή ασφάλεια, αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν ενεργά βιωσιμότερες και ανταγωνιστικότερες τιμές και κόστος εισαγόμενης ενέργειας για τους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μέσω της διαφοροποίησης του εφοδιασμού (σε επίπεδο ενεργειακών πηγών, προμηθευτών και οδών)· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την κατασκευή των σχετικών διαδρόμων ενεργειακών υποδομών προτεραιότητας, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας (ΔΕΔ-Ε) και στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος Ι του κανονισμού για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), με ιδιαίτερη έμφαση στα κράτη μέλη με υψηλή εξάρτηση· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στις υφιστάμενες εσωτερικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών πόρων της Ευρώπης·

9.  αναγνωρίζει ότι τα έργα που περιλαμβάνονται επί του παρόντος στον κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) δεν αρκούν για να επιτευχθεί ο ευρωπαϊκός στόχος διασύνδεσης μεταξύ της Ιβηρικής Χερσονήσου και της ηπειρωτικής Ευρώπης· καλεί επιτακτικά την περιφερειακή ομάδα ΔΕΔ-Ε και την Επιτροπή να προσδιορίσουν συμπληρωματικά έργα τα οποία θα συμπεριληφθούν στον προσεχή κατάλογο ΕΚΕ για το 2015, προκειμένου να αυξηθούν σημαντικά οι ικανότητες μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας·

10.  υπογραμμίζει ότι οι καλά ανεπτυγμένες και πλήρως ολοκληρωμένες υποδομές που καθιστούν δυνατή την ενίσχυση της διαφοροποίησης του εφοδιασμού και των διασυνοριακών ροών είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, τόσο υπό κανονικές συνθήκες όσο και υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την παροχή ενέργειας στους καταναλωτές από ανταγωνιστικές πηγές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ενεργειακή Κοινότητα·

11.  τονίζει ότι σημαντικά αποθέματα φυσικού αερίου στις χώρες της Βόρειας Αφρικής και πρόσφατες ανακαλύψεις στην Ανατολική Μεσόγειο δίνουν στην περιοχή της Μεσογείου την ευκαιρία να αναδειχθεί ως δυναμικό κέντρο για ένα δίκτυο αγωγών μεταφοράς αερίου στην Ευρώπη· ζητεί να δημιουργηθεί μεσογειακός κόμβος φυσικού αερίου με αυξημένη δυναμικότητα ΥΦΑ· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτά τα αποθέματα φυσικού αερίου, προκειμένου να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλειά της·

12.  υπογραμμίζει ότι όλα τα έργα υποδομών της ΕΕ που έχουν ως στόχο τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, προμηθευτών και οδών πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ για το κλίμα και με τους μακροπρόθεσμους στόχους και προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, εξασφαλίζοντας παράλληλα την υψηλή και αποτελεσματική αξιοποίηση των υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και οδών διαμετακόμισης στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να θεωρήσει τις επενδύσεις για τον μετριασμό της ζήτησης ενέργειας, π.χ. στα κτίρια, ως επιλέξιμα έργα·

13.  τονίζει ότι οι προμηθευτές ενέργειας τρίτων χωρών πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως δε με την ενωσιακή νομοθεσία περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, ενόσω δραστηριοποιούνται στην κοινή αγορά, και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα με στόχο την ελεύθερη ροή ενέργειας σε όλη την ΕΕ και την αποφυγή στρεβλώσεων στην αγορά·

14.  τονίζει ότι έχει καθοριστική σημασία για την ΕΕ να τεθεί τέλος στην απομόνωση κρατών μελών και περιφερειών στην εσωτερική ενεργειακή αγορά, όπως έδειξαν οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για το φυσικό αέριο που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να διενεργεί τις εν λόγω προσομοιώσεις σε τακτική βάση· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει κατά προτεραιότητα τις χώρες που βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση να διαφοροποιήσουν τις πηγές και τις οδούς εφοδιασμού τους· καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση τις συστάσεις των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων για το σύστημα φυσικού αερίου· συνιστά να εξετάσει η Επιτροπή το ενδεχόμενο διεξαγωγής «προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων για την ηλεκτρική ενέργεια», προκειμένου να αποκτήσει μια εικόνα της ανθεκτικότητας της αγοράς ενέργειας στο σύνολό της· επισημαίνει ότι οι εν λόγω προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων θα πρέπει να προσδιορίζουν ιδίως την κατάσταση, την ικανότητα και την ανθεκτικότητα του εθνικού δικτύου μεταφοράς στο σύνολό του, καθώς και το επίπεδο διασύνδεσης και διασυνοριακής ικανότητας, και ότι οι μετέπειτα συστάσεις βάσει των εν λόγω προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρεις εκτιμήσεις αντικτύπου τόσο των εθνικών σχεδίων όσο και των ενωσιακών στόχων όσον αφορά την αντιμετώπιση τυχόν σημείων προς ενέργεια που προκύπτουν από αυτές·

15.  επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της μελλοντικής Ενεργειακής Ένωσης, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού τόσο ως προς την ποσότητα όσο και ως προς την ποιότητα, καθώς και η ανταγωνιστικότητα συγκαταλέγονται στα πλέον πιεστικά ζητήματα που επιβάλλουν στα κράτη μέλη να αναβαθμίσουν τον συντονισμό μεταξύ τους και τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ με τις γειτονικές χώρες κατά την ανάπτυξη των ενεργειακών πολιτικών τους· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να βελτιωθεί η τρέχουσα αρχιτεκτονική εθνικών μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών τόσο σε περιφερειακό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

16.  θεωρεί ότι οι εθνικοί μηχανισμοί ικανότητας παραγωγής πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως έσχατη λύση, αφού έχουν εξεταστεί όλες οι άλλες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης διασύνδεσης με τις γειτονικές χώρες, των μέτρων ανταπόκρισης στη ζήτηση και άλλων μορφών περιφερειακής ολοκλήρωσης της αγοράς·

17.  θεωρεί ότι η Ενεργειακή Ένωση συνεπάγεται τη λήψη ενιαίας θέσης στις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση της καταλληλότητας και της δυνητικής διάρθρωσης ενός εθελοντικού μηχανισμού συλλογικών προμηθειών και του αντίκτυπου του μηχανισμού αυτού στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, καθώς και της συμβολής του στη διασφάλιση του εφοδιασμού με αέριο· επισημαίνει ότι η πληθώρα μοντέλων των μηχανισμών συλλογικών προμηθειών ωθεί σε περαιτέρω προσπάθειες για τον προσδιορισμό του βέλτιστου αγορακεντρικού μοντέλου για τις περιφέρειες της ΕΕ και τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και για τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένας εθελοντικός μηχανισμός συλλογικών προμηθειών· θεωρεί ότι ο συντονισμός των θέσεων και η συλλογική προμήθεια φυσικού αερίου θα πρέπει να ξεκινούν σε περιφερειακό επίπεδο· συνιστά στο μεταξύ να στηρίξουν η Επιτροπή και η Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας τα κράτη μέλη και τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας που επιθυμούν να διαπραγματευτούν τις ενεργειακές συμβάσεις σε εθελοντική βάση σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για την εσωτερική αγορά και με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και να μεριμνήσουν για την προστασία των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών· υπογραμμίζει ότι οι ενεργειακές συμβάσεις πρέπει να βασίζονται στις τιμές της αγοράς και στον ανταγωνισμό·

18.  καλεί την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο (ΑΠ/ΥΕ) να θεσπίσουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εξωτερική διάσταση της Ενεργειακής Ένωσης, το οποίο θα παραπέμπει συγκεκριμένα στην προώθηση στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες παραγωγής και διαμετακόμισης ενέργειας, ιδίως στην ευρωπαϊκή γειτονία και σε σχέση με τις πολιτικές διεύρυνσης, με βάση κοινές αξίες και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της περιφερειακής συνεργασίας· θα πρέπει να εξεταστούν και να διερευνηθούν προηγούμενες και νέες εταιρικές σχέσεις, προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος και η συνεργασία όσον αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το εμπόριο και τις διασυνδέσεις της Ενεργειακής Ένωσης με εξωτερική ενεργειακή υποδομή·

19.  τονίζει ότι μια γνήσια κοινή εξωτερική ενεργειακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να συμβαδίζει με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειάς της· ζητεί στο πλαίσιο αυτό να εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός μεταξύ της ΑΠ/ΥΕ και των αρμόδιων Επιτρόπων με σκοπό την ενίσχυση της συνοχής των πολιτικών της ΕΕ για την εξωτερική ενεργειακή ασφάλεια· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια ισχυρότερη ομάδα υπό την ηγεσία της ΑΠ/ΥΕ, όπου θα διορίζεται επικεφαλής αρμόδιος για τον συντονισμό τέτοιου είδους πολιτικών·

20.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια ομάδα υψηλού επιπέδου για την εξέταση της ενεργειακής ασφάλειας, της εξωτερικής πολιτικής και της Ενεργειακής Ένωσης, με ισχυρή εκπροσώπηση και συμμετοχή του Κοινοβουλίου και των ενδιαφερόμενων από την κοινωνία των πολιτών, με σκοπό την ανάπτυξη αξιόπιστων μακροπρόθεσμων σεναρίων προσφοράς και ζήτησης καθώς και συνεργασίας με εξωτερικούς εταίρους, ιδίως στο πεδίο της ανάπτυξης ικανοτήτων και ανταλλαγής τεχνολογίας αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση και της σχέσης μεταξύ ενέργειας και ανθρώπινων δικαιωμάτων·

21.  εκφράζει ανησυχία για τον προτεινόμενο διπλασιασμό της ικανότητας του αγωγού Nordstream και τα αποτελέσματα που θα μπορούσε να έχει στην ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού, και στην αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο των διεξαγόμενων τριμερών συνομιλιών μεταξύ ΕΕ, Ουκρανίας και Ρωσίας, την ανάγκη να εξασφαλιστεί ο μακροπρόθεσμος ενεργειακός εφοδιασμός της Ουκρανίας και μέσω της Ουκρανίας·

22.  τονίζει ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην ΕΕ θα μείωνε τον κίνδυνο εξάρτησης, ενισχύοντας έτσι τη διαπραγματευτική θέση της ΕΕ σε ζητήματα σχετικά με την ενέργεια·

23.  τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στις συμφωνίες που αφορούν ενεργειακά θέματα, που θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της ενίσχυσης του ρόλου της Επιτροπής στις ενεργειακές διαπραγματεύσεις μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και τρίτων χωρών, ιδίως με τη θέσπιση απαίτησης για συμμετοχή της Επιτροπής ως παρατηρήτριας σε όλες τις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η θέση των επιμέρους κρατών μελών έναντι προμηθευτών τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και να μετριαστούν έτσι οι κίνδυνοι κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης από έναν προμηθευτή· σημειώνει, επιπλέον, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διεξάγει εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις, με πλήρη τήρηση του εμπορικού απορρήτου, και να καταρτίσει έναν θετικό και έναν αρνητικό κατάλογο ρητρών, όπως ρητρών απαγόρευσης εξαγωγών, ρητρών προορισμού και ρητρών πάγιας υποχρέωσης, ρητρών αναπροσαρμογής των τιμών του φυσικού αερίου βάσει της αξίας του πετρελαίου ή ρητρών που απαγορεύουν σε τρίτα μέρη να εξαρτούν την προμήθεια ενέργειας από την απόκτηση προτιμησιακής πρόσβασης στην υποδομή μεταφοράς ενέργειας της ΕΕ· επισημαίνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010, κατά τη σύναψη νέων διακυβερνητικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη των υποδομών και των προμηθειών αερίου, τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή ώστε να καταστήσουν εφικτή την αξιολόγηση της ασφάλειας του εφοδιασμού σε επίπεδο Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην αναθεώρηση του κανονισμού για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο αυστηρές διατάξεις σχετικά με εκ των προτέρων αξιολογήσεις στις εμπορικές συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου·

24.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται για όλες τις μελλοντικές διακυβερνητικές ενεργειακές συμφωνίες με τρίτες χώρες σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 994/2012/ΕΕ για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας, προτού υπογραφούν, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία της ΕΕ, και ιδίως με την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια, και να μην απειλείται η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ· τονίζει ότι η εν λόγω συζήτηση και διαβούλευση πρέπει να χρησιμεύουν ως εργαλείο για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος των κρατών μελών και των επιχειρήσεων της ΕΕ, και παράλληλα να διεξάγονται με πλήρη τήρηση του εμπορικού απορρήτου· θεωρεί ότι η εν λόγω συζήτηση και διαβούλευση δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να προκαταλαμβάνουν την ουσία και το περιεχόμενο των συμφωνιών, αλλά να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους προς τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία και τη συμβατότητά τους με τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων και κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία αριθ. 994/2012/EU προκειμένου να ενισχυθεί ανάλογα ο μηχανισμός ενημέρωσης και να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Επιτροπής·

25.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει υποδείγματα συμβάσεων και κατευθυντήριες γραμμές καθώς και έναν ενδεικτικό κατάλογο καταχρηστικών ρητρών προκειμένου να δημιουργήσει ένα πλαίσιο αναφοράς για τις αρμόδιες αρχές και τις επιχειρήσεις κατά τη σύναψη συμβάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους για τον μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες με τρίτες χώρες στον τομέα της ενέργειας, ώστε να αυξήσουν τη διαφάνεια και να ενώσουν τη διαπραγματευτική δύναμή τους έναντι των τρίτων χωρών, διασφαλίζοντας έτσι οικονομικά προσιτότερη ενέργεια για τους ευρωπαίους καταναλωτές· καλεί επίσης την Επιτροπή να συνεχίσει να δημοσιεύει τριμηνιαίες αξιολογήσεις των συμβατικών όρων, όπως οι μέσες τιμές εισαγωγής·

26.  τονίζει ότι για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των επιχειρήσεων της ΕΕ έναντι εξωτερικών προμηθευτών, τα βασικά στοιχεία των συμβάσεων θα πρέπει να είναι διαφανέστερα και να συγκεντρώνονται, και να κοινοποιούνται σε τακτική βάση στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να συλλέγονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από τις ίδιες τις αρμόδιες αρχές όσο και από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο μελλοντικών διαπραγματεύσεων, με παράλληλη προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των ευαίσθητων πληροφοριών· πιστεύει ότι τούτο θα συνέβαλλε στην εξασφάλιση γνήσιου ανταγωνισμού στις ενεργειακές συμβάσεις, στην αποφυγή των καταχρήσεων δεσπόζουσας θέσης από τρίτες χώρες και στην εξασφάλιση συμμόρφωσης προς την ενωσιακή νομοθεσία για τον ανταγωνισμό·

27.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συγκεκριμένες δράσεις για τη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές ενέργειας, να παρακολουθεί τον βαθμό διαφοροποίησης των εισαγωγών και να δημοσιεύει τακτικές εκθέσεις προόδου σχετικά με το εν λόγω θέμα·

28.  υπογραμμίζει ότι είναι ουσιώδους σημασίας να αυξηθεί η συμμετοχή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τεχνολογίας στο σύνολο της αλυσίδας παραγωγής ενέργειας, που περιλαμβάνει όχι μόνο τις πρώτες ύλες αλλά και την παραγωγή, τη διύλιση, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διανομή ενέργειας, καθώς αποτελούν καίρια στοιχεία για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές στον τομέα της ενέργειας·

29.  θεωρεί ότι η διαφοροποίηση των ενεργειακών μειγμάτων των κρατών μελών, με βάση το αντίστοιχο δυναμικό, το περιβάλλον, τη γεωγραφική θέση, την πείρα, την τεχνογνωσία, το οικονομικό κόστος και τις ανάγκες τους, συμβάλλει στους κοινούς στόχους για την ενέργεια και στη στρατηγική και τις πολιτικές για το κλίμα, και παράλληλα συνιστά πλεονέκτημα για την ΕΕ συνολικά, καθώς ενισχύει την αντοχή της στις διακοπές εφοδιασμού, της δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνει βέλτιστες από άποψη κόστους αποφάσεις σε ενεργειακά θέματα, και επιτρέπει την ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό διαφόρων τεχνολογιών στην αγορά, συμπιέζοντας έτσι το κόστος της ενέργειας· επιμένει, ωστόσο, ότι η εθνική πολυμορφία δεν πρέπει να συνιστά φραγμό στην ενιαία αγορά, και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, να προβαίνουν σε κατάλληλες επενδύσεις όσον αφορά τις εγχώριες υποδομές μεταφοράς και να διασφαλίζουν τη διασυνδεσιμότητα υψηλού επιπέδου και την ανθεκτικότητα του εθνικού ενεργειακού τους συστήματος, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους της Ένωσης σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια και την αγορά ενέργειας·

30.  θεωρεί ότι η Ένωση μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή της ασφάλεια και να μειώσει την εξάρτησή της από συγκεκριμένους προμηθευτές και καύσιμα αυξάνοντας την ενεργειακή της απόδοση και μεγιστοποιώντας τη χρήση των εγχώριων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια, το περιβάλλον και το κλίμα καθώς και με τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους κρατών μελών σε σχέση με τα ενεργειακά τους μίγματα, αποφεύγοντας την περιττή γραφειοκρατική επιβάρυνση και τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας· τονίζει ότι κανένα καύσιμο ή τεχνολογία που συμβάλλει στους στόχους της ενεργειακής ασφάλειας και του κλίματος δεν πρέπει κατ’ αρχήν να υφίσταται διακρίσεις·

31.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, για την προσέλκυση επενδύσεων σε έργα βασικής ενεργειακής υποδομής, έρευνα και καινοτομία στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ανάπτυξη της εγχώριας ικανότητας της Ευρώπης με σκοπό την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, βάσει μιας προσέγγισης κόστους οφέλους που είναι τεχνολογικά ουδέτερη και δίνει προτεραιότητα στην εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους·

32.  ζητεί την ταχεία κινητοποίηση πόρων για τη χρηματοδότηση ΕΚΕ προκειμένου να κατασκευαστούν οι απαραίτητες υποδομές και να εξασφαλιστεί ο ομαλός και αξιόπιστος ενεργειακός εφοδιασμός που δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε μορφή πολιτικής πίεσης προερχόμενης από χώρες εκτός της ΕΕ·

33.  θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα πρέπει να λειτουργεί ως μηχανισμός μετατροπής των επενδύσεων σε υποδομές σε μια πλήρως ρευστοποιημένη κατηγορία στοιχείων ενεργητικού με ομόλογα τα οποία θα μπορούν να συγκεντρώνονται και να διαπραγματεύονται στις ευρωπαϊκές και τις παγκόσμιες αγορές· σημειώνει επίσης ότι οι θεσμικοί επενδυτές, όπως οι ασφαλιστές ή τα συνταξιοδοτικά ταμεία, που είναι εκ φύσεως προδιατεθειμένοι να πραγματοποιούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, θα προσελκύονταν μόνο με τυποποιημένα επενδυτικά προϊόντα και έναν ισχυρό δίαυλο έργων που μπορούν να εγγυηθούν την ορθή διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·

34.  καλεί την Επιτροπή, και ιδίως τη ΓΔ Εμπορίου, να διατηρήσει τον στόχο της προσθήκης ειδικού κεφαλαίου σχετικά με την ενέργεια στη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), με σκοπό την άρση των δασμολογικών και μη δασμολογικών εμπορικών φραγμών των ΗΠΑ τόσο για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) και το αργό πετρέλαιο όσο και την κατάργηση των αδικαιολόγητων προστατευτικών μέτρων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη ανταγωνιστικότερου περιβάλλοντος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μειώνοντας τις διαφορές όσον αφορά το κόστος της ενέργειας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το εν λόγω κεφάλαιο σχετικά με την ενέργεια θα περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατικά χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων για την ενέργεια της ΕΕ και των ΗΠΑ, ιδίως δε το πρόγραμμα ARPA-E των ΗΠΑ·

35.  τονίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να στοχεύει στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 194 ΣΛΕΕ, στη διαφοροποίηση της σύνθεσης του ενεργειακού μίγματος της ΕΕ και στη μείωση της εξάρτησης από μεμονωμένα σημεία εφοδιασμού και διαμετακόμισης, σεβόμενη ταυτόχρονα τον σχετικό διαχωρισμό αρμοδιοτήτων, όπως ορίζεται από τη Συνθήκη·

36.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει αυστηρότερη παρακολούθηση της αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς και των μέτρων κατά του ντάμπινγκ με στόχο να προστατεύσει τις ευρωπαϊκές ενεργειακές βιομηχανίες από αθέμιτες εισαγωγές από τρίτες χώρες·

37.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι συζητήσεις για τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας καθυστερούν στο Συμβούλιο παρ’ όλο που το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει τη σθεναρή του στήριξη στη λήψη αυστηρότερων μέτρων κατά των αθέμιτων εισαγωγών από τρίτες χώρες·

38.  ζητεί από το Συμβούλιο να προβεί στον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες μεταποίησης που, συγκεκριμένα, παράγουν γεννήτριες, ηλιακούς συλλέκτες, υψηλής ποιότητας χάλυβα και υλικά κατασκευής μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως την ενεργειακή μετάβαση·

39.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν στις εμπορικές συμφωνίες διατάξεις που σχετίζονται με την τεχνολογική συνεργασία και τις υπηρεσίες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της αποκεντρωμένης παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και της ανάπτυξης λογισμικού· επισημαίνει ότι η απαλλαγή από την κατανάλωση άνθρακα αποτελεί κοινό στόχο της ΕΕ και πολλών συνεργαζόμενων χωρών, περιφερειών και πόλεων·

40.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω διεθνών εμπορικών μέσων, να διαφοροποιήσουν την παραγωγή ενέργειάς τους, και να προωθήσει την παραγωγή ηλιακής ενέργειας ιδίως στη νότια γειτονία της ΕΕ·

41.  επιδοκιμάζει τις διαπραγματεύσεις για μια πρωτοβουλία πράσινων αγαθών μεταξύ της ΕΕ και 13 άλλων μελών του ΠΟΕ, η οποία θα καλύπτει προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες που συμβάλλουν στην πράσινη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική δράση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ζητεί δε την ολοκλήρωση του διαλόγου έως τα τέλη του 2015 στην υπουργική σύνοδο του ΠΟΕ στο Ναϊρόμπι·

42.  τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά πρέπει να βασίζονται σε έναν ορισμό των περιβαλλοντικών αγαθών ο οποίος χαρακτηρίζεται από συνέπεια με τις πολιτικές της ΕΕ και δεν αντίκεινται στα μέτρα για τη βοήθεια των αναπτυσσόμενων χωρών που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (ΣΠΗΕΚΜ)·

43.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ασκεί πίεση για τη δημιουργία ενός συστήματος ανταλλαγής ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, υπό το πρίσμα των τρεχουσών και μελλοντικών εξελίξεων στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της αδειοδότησης συστημάτων ηλεκτροδότησης, όπως οι συνδέσεις υψηλής τάσης, με στόχο την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου δικτύου μερισμού ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

44.  τονίζει ότι η ενίσχυση της Ενεργειακής Κοινότητας θα πρέπει να αποτελεί το βασικό σκέλος της εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις βάσει της έκθεσης της ομάδας προβληματισμού υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση της Ενεργειακής Κοινότητας·

45.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις δραστηριότητες της Ενεργειακής Κοινότητας, κυρίως όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση με στόχο την αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, μεταξύ άλλων μέσω της καλύτερης εφαρμογής και επιβολής του δικαίου της ΕΕ, όπως οι στόχοι του 2020 και του 2030, ιδίως μέσω της καλύτερης διακυβέρνησης, του εξορθολογισμού των διαδικασιών και της καλύτερης αξιοποίησης των εργαλείων ΙΤ που αποσκοπούν στη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, με την ενίσχυση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης μιας κοινοβουλευτικής συνέλευσης Ενεργειακής Κοινότητας, και την υλοποίηση καίριων έργων υποδομών, όπως διασυνοριακοί αγωγοί διασύνδεσης διπλής κατεύθυνσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη ολοκλήρωση στην ενεργειακή αγορά της ΕΕ και τους μηχανισμούς ασφάλειας του εφοδιασμού χωρίς να απαιτείται η δημιουργία εθνικών αγορών ικανοτήτων που υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

46.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας για το φυσικό αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει τη δημιουργία της Ευρωμεσογειακής πλατφόρμας για το αέριο·

Μια πλήρως ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας

47.  πιστεύει ότι η μελλοντική Ενεργειακή Ένωση πρέπει να θεσπίσει ελεύθερη ροή ενέργειας σε όλες τις χώρες της ΕΕ και της Ενεργειακής Κοινότητας·

48.  τονίζει ότι η ραχοκοκαλιά της μελλοντικής Ενεργειακής Ένωσης πρέπει να είναι μια πλήρως λειτουργική, διασυνδεδεμένη εσωτερική αγορά ενέργειας για την παροχή ασφαλούς, προστατευμένης, δίκαια κατανεμημένης, κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης, αποδοτικής, ανταγωνιστικής, οικονομικά προσιτής και βιώσιμης ενέργειας σε πλήρως λειτουργικά, ασφαλή και ανθεκτικά δίκτυα μεταφοράς, καθώς και η μείωση της ζήτησης ενέργειας, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές της ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση και ψύξη με τον πλέον βιώσιμο, αποδοτικό, δημοκρατικό και οικονομικό τρόπο· θεωρεί, συνεπώς, ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η περαιτέρω επέκταση των υπαρχόντων τομέων της αγοράς· θεωρεί θεμελιώδες να προαχθεί η ένταξη των παραγωγών καταναλωτών στην αγορά και το δίκτυο της ΕΕ· επισημαίνει τις σημαντικές ανεπάρκειες που εντοπίζονται στις αγροτικές κοινότητες σε όλη την ΕΕ λόγω της κακής ενεργειακής συνδεσιμότητας·

49.  αναγνωρίζει ότι επί του παρόντος δεν υφίσταται ενιαία αγορά ενέργειας στην Ευρώπη και ότι ο επακόλουθος κατακερματισμός στις αγορές ενέργειας της ΕΕ είναι άκρως επιβλαβής για την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης·

50.  υπενθυμίζει ότι οι ενεργειακές αγορές διακρίνονται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές από τα υποκείμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία, μέσω των οποίων εξαλείφεται ο συστημικός κίνδυνος στον τομέα της ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό θεωρεί αναγκαία την εφαρμογή δημοσιονομικού κανονισμού που θα καλύπτει και τον τομέα της ενέργειας, κατά τρόπο που να μη στρεβλώνει την ανάπτυξη μιας εύρυθμα λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

51.  τονίζει ότι, προκειμένου να αξιολογηθεί η πραγματική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, είναι αναγκαίο να εξεταστεί το άμεσο και το εξωτερικό κόστος των διαφόρων πηγών ενέργειας, καθώς και ο αντίκτυπος των κάθε είδους δημόσιων παρεμβάσεων στη σχετική ανταγωνιστική θέση τους·

52.  θεωρεί ότι οι μηχανισμοί που βασίζονται στην αγορά πρέπει να συμπληρώνονται από απτούς και φιλόδοξους μηχανισμούς ασφάλειας του εφοδιασμού και αλληλεγγύης, όπως η αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο περιφερειών και ΕΕ, η λήψη φιλόδοξων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, η βελτιστοποίηση της υποδομής ΥΦΑ και αποθήκευσης αερίου, κυρίως για την ασφάλεια του εφοδιασμού σε περιφερειακή κλίμακα, που θα αντικατοπτρίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ, μεταξύ άλλων στον κανονισμό για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο, ο οποίος είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί το συντομότερο δυνατό·

53.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή και επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, την ενέργεια, το περιβάλλον και το κλίμα· ζητεί ειδικότερα τη διεξαγωγή αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της τρίτης ενεργειακής δέσμης και τα οφέλη της για τον καταναλωτή· ζητεί την κατάργηση των παρεκκλίσεων από την τρίτη ενεργειακή δέσμη και την ταχεία έγκριση και εφαρμογή ευρωπαϊκών Κωδίκων και κατευθυντήριων γραμμών δικτύου·

54.  καλεί την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερους χρηματοοικονομικούς πόρους στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να προσλάβει πρόσθετο προσωπικό προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή της παρακολούθησης των αγορών ενέργειας – ώστε να εξασφαλίζονται η ακεραιότητα και η διαφάνεια στις ενεργειακές συναλλαγές και η συμμόρφωση προς τον κανονισμό για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην αγορά ενέργειας (REMIT) – ως προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι αρμοδιότητες του ACER θα πρέπει να ενισχυθούν έναντι του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενεργείας (ΕΔΔΣΜ-ηλ), του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου (ΕΔΔΣΜ Αερίου) και άλλων φορέων με ουσιαστικά ενωσιακά καθήκοντα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα μπορεί να επιτελεί το έργο του όπως καθορίζεται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, και πιστεύει ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεργαστεί με ενώσεις εκπροσώπησης των διαχειριστών συστημάτων διανομής (DSO), οργανώσεις των καταναλωτών και άλλες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών·

55.  επαναλαμβάνει τη σημασία του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας, όπως προτείνεται στην τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει σε ποιον βαθμό οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές επιβάλλουν τους όρους που περιγράφονται στις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής για την πιστοποίηση των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς·

56.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ΕΔΔΣΜ-ηλ και το ΕΔΔΣΜ Αερίου εξαρτώνται σε υπερβολικό βαθμό από τα δημοσιονομικά κονδύλια των εθνικών διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, γεγονός που υπονομεύει τη δυνατότητά τους να ενεργούν ως ευρωπαϊκοί παράγοντες·

57.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο και την εποπτεία των χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας και των εμπορικών δραστηριοτήτων των κόμβων φυσικού αερίου·

58.  τονίζει ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή αλληλεγγύη έκτακτης ανάγκης και η αντοχή στις διακοπές εφοδιασμού, τόσο το φυσικό αέριο όσο και η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να είναι εξαγώγιμα ανά πάσα στιγμή· σημειώνει, ως προς αυτό, ότι τα υφιστάμενα συστήματα διασυνοριακής μεταφοράς παρεμποδίζονται συχνά από αποφάσεις των εθνικών διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς· καλεί, ως εκ τούτου, τον ACER, να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο εν λόγω ζήτημα στην ετήσια έκθεσή του παρακολούθησης της αγοράς·

59.  επισημαίνει ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί πλήρως λειτουργική εσωτερική αγορά ενέργειας όσο υπάρχουν κράτη μέλη με συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας που εξαρτώνται από διαχειριστές τρίτων χωρών και τονίζει τη σημασία και την ανάγκη να διασφαλιστεί η σύγχρονη λειτουργία των κρατών της Βαλτικής εντός των δικτύων της ηπειρωτικής Ευρώπης έως το 2025·

60.  τονίζει ότι απαιτείται επειγόντως ένα ορθώς σχεδιασμένο μελλοντικό μοντέλο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ το οποίο πρέπει να αποσκοπεί στην προώθηση των αναγκαίων επενδύσεων για τη διασφάλιση του εφοδιασμού μακροπρόθεσμα και σε περισσότερο αγορακεντρική και βέλτιστη, από την άποψη της ασφάλειας δικτύου, ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λαμβάνοντας παράλληλα πλήρως υπόψη τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα της προσφοράς και της ζήτησης ενέργειας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μεγαλύτερη υιοθέτηση της παραγωγής μικρής κλίμακας, την τεχνολογία ανταπόκρισης στη ζήτηση και την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη να υπάρχουν κοινά πρότυπα για ευφυή δίκτυα, ως βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση σταθερού εφοδιασμού και ελεύθερης ροής ενέργειας σε διασυνοριακό επίπεδο και τη συμβολή, συνεπώς, στην ενεργειακή ασφάλεια· επιπλέον, επισημαίνει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα αναπτυσσόμενα ευφυέστερα δίκτυα ενέργειας και οι νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, αυξάνοντας το επίπεδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε ευρωπαϊκή κλίμακα και εξασφαλίζοντας ότι οι σχετικές υποδομές θα αναπτύσσονται από κοινού με περιφερειακά κέντρα ΑΠΕ·

61.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, καθώς και τα συμβαλλόμενα μέρη της ενεργειακής κοινότητας και τη γραμματεία της ενεργειακής κοινότητας, να συγκεντρώσουν τις προσπάθειές τους στη δρομολόγηση ΕΚΕ και έργων ενδιαφέροντος για την ενεργειακή κοινότητα (ΕΕΕΚ), με στόχο τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας που θα καθιστά δυνατή τη μεταφορά ρεύματος και αερίου από πολλαπλές πηγές σε όλη την ΕΕ· πιστεύει ότι το δίκτυο ηλεκτροδότησης πρέπει να επιτρέπει την εκτροπή της ενέργειας από τις πλεονασματικές στις ελλειμματικές περιοχές, έτσι ώστε η αγορά να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα σε τυχόν ελλείψεις στον εφοδιασμό, να ενσωματώνει τους κιρκάδιους και τους εποχιακούς κύκλους, να ενσωματώνει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να εξασφαλίζει τον εφοδιασμό και να προάγει την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας· πιστεύει ότι θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας έγκρισης και αδειοδότησης έργων και να προωθηθεί η αναβάθμιση των υπαρχουσών γραμμών μεταφοράς· τονίζει επιπλέον ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να επικεντρώνονται ιδίως στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις ενεργειακές νησίδες·

62.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την επίτευξη του στόχου διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 10 % – Καθιστώντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 2020·

63.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να επιτύχει το στόχο διασυνδεσιμότητας 10% προκειμένου να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ, και επικροτεί την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για ελάχιστα επίπεδα ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών της τάξης του 15% έως το 2030· αναγνωρίζει τη σημασία της επίτευξης ποσοτικού στόχου διασυνδεσιμότητας με την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των υφιστάμενων εθνικών και διασυνοριακών υποδομών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών πηγών ενέργειας και η αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού·

64.  τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης ενός άρτιου, σταθερού και προβλέψιμου ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο θα καθιστά δυνατή την ανάληψη μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων και που είναι αναγκαίο για πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε ενεργειακή υποδομή· καλεί την Επιτροπή να μειώσει τον απαραίτητο χρόνο για τον χαρακτηρισμό έργων ως ΕΚΕ· τονίζει ότι η ανάπτυξη ευφυών δικτύων διανομής πρέπει να διευκολυνθεί μέσω της επίσπευσης των διαδικασιών αδειοδότησης, όπως επίσης με πολιτική στήριξη και με την προσαρμογή των ρυθμιστικών πλαισίων για τους διαχειριστές δικτύων, ώστε να αναγνωρίζονται οι μεταβαλλόμενες ανάγκες για επενδύσεις και να προσφέρονται κίνητρα για επενδύσεις σε ΤΠΕ και αυτοματοποίηση σε ισότιμη βάση με την παραδοσιακή επέκταση των δικτύων·

65.  τονίζει ότι η ενεργειακή ένωση θα πρέπει επίσης να συμβάλλει σε μια «ένωση ενεργειακών επενδύσεων», διασφαλίζοντας ότι οι άνω του ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ επενδύσεις που απαιτούνται στα επόμενα χρόνια για την αναζωογόνηση της οικονομίας της Ευρώπης θα προέλθουν κατά κύριο λόγο από ιδιωτικούς και δημόσιους επενδυτικούς φορείς· επισημαίνει ότι μια τέτοια «Ένωση Ενεργειακών Επενδύσεων» θα προσφέρει ευκαιρίες τόσο στους μεγαλοεπενδυτές όσο και στους ιδιώτες καταναλωτές και τους απλούς πολίτες· επισημαίνει ότι η επενδυτική ασφάλεια είναι καθοριστική για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα διευκολύνει και θα κάνει βέλτιστη χρήση της ιδιωτικής χρηματοδότησης· επιμένει ότι σταθερό πλαίσιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός ισχυρού συστήματος διακυβέρνησης που θα εγγυάται ίσους όρους ανταγωνισμού και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο, και θα προωθεί την εμπιστοσύνη στον ιδιωτικό τομέα·

66.  τονίζει ότι η εκτέλεση στρατηγικών έργων υποδομής συμβάλλει σε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας και συμμορφώνεται πλήρως με τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις της ΕΕ για απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, καθώς και με την περιβαλλοντική και άλλη συναφή νομοθεσία της ΕΕ·

67.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν εξίσου σοβαρά υπόψη με τις επενδύσεις σε μεγαλύτερα ΕΚΕ τις επενδύσεις σε μικρότερης κλίμακας αγωγούς διασύνδεσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέουν γειτονικές περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τις περιφερειακές αρχές κατά την ανάπτυξη των εν λόγω αγωγών διασύνδεσης·

68.  επισημαίνει ότι έχει σημασία η ολοκλήρωση του σχεδιασμού προσφοράς και ζήτησης ενέργειας στο επίπεδο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ, με προτεραιότητα στη μείωση της ζήτησης και στις αποκεντρωμένες λύσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη από άποψη κόστους ασφάλεια του εφοδιασμού και να αποφευχθούν περιττές ή υπερεκτεταμένες επενδύσεις σε υποδομές και λανθάνοντα έξοδα·

69.  πιστεύει ότι, έχοντας υπόψη τις τεράστιες ανάγκες για επενδύσεις για τα γηράσκοντα και ανεπαρκή δίκτυα διανομής και την πλειονότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συνδέονται σε επίπεδο δικτύου διανομής, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την προαγωγή των επενδύσεων διαχειριστών συστήματος διανομής (DSO), συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτικών μέσων· συνιστά ένθερμα στα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στις εν λόγω επενδύσεις·

70.  καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει πώς προτίθεται να χρησιμοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο των 315 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα υφιστάμενα ταμεία, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό μόχλευσης του ΕΤΣΕ και να χρηματοδοτηθούν υποδομές και έργα που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της ενεργειακής ένωσης·

71.  θεωρεί ότι η ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία και ο συντονισμός των πολιτικών αποτελούν σημαντικό βήμα προς την ευρύτερη ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ· τάσσεται συνεπώς υπέρ των περιφερειακών προσεγγίσεων τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και με τα συμβαλλόμενα μέρη της ενεργειακής κοινότητας προκειμένου να υπάρχουν εχέγγυα για την ασφάλεια του εφοδιασμού και να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της αγοράς, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης περιφερειακών κόμβων για την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς, πρωτίστως στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ)· τονίζει ότι οι εν λόγω μηχανισμοί συνεργασίας θα μπορούσαν να εκσυγχρονίσουν τη συνεργασία σε επίπεδο πολιτικής και ενεργειακής αγοράς και να διευκολύνουν τις κοινές αποφάσεις επί επενδύσεων σε βασικές υποδομές φυσικού αερίου στις περιφέρειες· πιστεύει ότι θα μπορούσαν να αναπτυχθούν από κοινού γνώσεις και πληροφορίες για ζητήματα όπως οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, και διαδικασίες διαγωνισμού για υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) και αγωγούς διασύνδεσης· αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας για την ομαλή, διαφανή και ασφαλή εμπορία ενέργειας· επισημαίνει το εγγενές δυναμικό των διασυνοριακών έργων ως μοχλού για λύσεις σε επίπεδο ΕΕ·

72.  τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης των ενεργειακών συστημάτων των υποψήφιων και των δυνάμει υποψήφιων χωρών μέσω μιας περιφερειακής προσέγγισης στο πλαίσιο της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης·

73.  υπογραμμίζει ότι η αυξημένη περιφερειακή συνεργασία μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, να βελτιώσει το σχεδιασμό υποδομών, να εξασφαλίσει βελτιστοποίηση του κόστους ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να μειώσει το κόστος για τους καταναλωτές·

74.  επικροτεί τη σημασία που αποδίδει η Επιτροπή στην ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να χαρτογραφήσει τη βέλτιστη κλίμακα συνεργασίας στον τομέα των δικτύων (και των αγορών) ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην ΕΕ· επισημαίνει ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, τα ίδια τα κράτη μέλη είναι τα πλέον κατάλληλα να ορίζουν τι απαιτείται στην επικράτειά τους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μια καθοδηγούμενη από την ΕΕ συνεργασία παρέχει σαφώς προστιθέμενη αξία· επισημαίνει, ωστόσο, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί ότι, μέσω μακρόπνοης συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, ομάδες κρατών μελών έχουν επιτύχει ταχύτερα αποτελέσματα, όπως στην περίπτωση του πενταμερούς φόρουμ για την ενέργεια· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι υφιστάμενες περιφερειακές ρυθμίσεις μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο για την ΕΕ συνολικά·

75.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια δομή μακροπεριφερειακής διακυβέρνησης για συνεργασία στην αγορά όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια αναλαμβάνουν επίσης έναν ρόλο· σημειώνει ότι αυτή η περιφερειακή διακυβέρνηση θα πρέπει να στηρίζεται σε περιφερειακές και γεωγραφικές οντότητες και οντότητες της αγοράς προκειμένου να επιτευχθεί η υψηλότερη μεγιστοποίηση του κόστους, και συγκεκριμένα: i) στο σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής (ΒΕΜΙΡ)· ii) σε πρωτοβουλίες συντονισμού της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης· iii) σε διευρυμένο Πενταμερές Φόρουμ· iv) στην πρωτοβουλία υπεράκτιου δικτύου της Βόρειας Θάλασσας· τονίζει ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του ACER·

76.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτες βελτιστοποίησης του κόστους για την αξιολόγηση και την ποσοτικοποίηση των οφελών της περιφερειακής συνεργασίας στις προαναφερόμενες περιφέρειες· πιστεύει ότι βάσει αυτών των μελετών, η Επιτροπή και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν από κοινού και να εφαρμόσουν σχέδια στρατηγικής για τον καθορισμό αυτών των μακροπεριφερειών·

77.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να στηρίξει τα σχέδια περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ διαχειριστών δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τα οποία έχουν καίρια σημασία όσον αφορά την ασφαλή, ανταγωνιστική και βιώσιμη ενέργεια, υποστηρίζοντας την τοπικά παραγόμενη ενέργεια (ιδίως την ανανεώσιμη), τις τεχνολογικές αλλαγές (ευφυή δίκτυα, ευφυείς μετρητές κ.λπ.) και τους νέους τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης (ηλεκτρικά οχήματα κ.λπ.)·

78.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις ανταλλαγές απόψεων που αφορούν τα ενεργειακά έργα μεταξύ εδαφικών οντοτήτων στην Ευρώπη (περιφέρειες, τοπικές αρχές, πόλεις κ.λπ.), με σκοπό την ενημέρωση και τη συμμετοχή εκλεγμένων αντιπροσώπων και πολιτών·

79.  ζητεί την ανάπτυξη επαρκώς ολοκληρωμένων και ανταγωνιστικών περιφερειακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που να εξασφαλίζουν την επάρκεια και την ευελιξία του συστήματος ενέργειας, καλύπτοντας όλη την επικράτεια της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να δράσει αποφασιστικά και με διαφάνεια κατά παντός είδους προστατευτισμού, αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς και κατά των φραγμών εισόδου και εξόδου από την αγορά· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν σταθερά εθνικά ρυθμιστικά πλαίσια, να αντιμετωπιστούν τα διοικητικά εμπόδια και να οργανωθούν ορθολογιστικά οι εθνικές διοικητικές διαδικασίες, καθώς και να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τα έργα που βασίζονται στους πολίτες·

80.  επισημαίνει ότι για την επιτυχή εξισορρόπηση της εσωτερικής αγοράς, απαιτούνται επενδύσεις όχι μόνο σε αγωγούς διασύνδεσης αλλά μεταξύ άλλων και σε εθνικά δίκτυα σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα εξοπλισμένους με τεχνολογία δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα, νέους πυρηνικούς σταθμούς (στα κράτη μέλη που το επιθυμούν) ως καίριας σημασίας πηγή ενέργειας βασικού φορτίου χαμηλών εκπομπών άνθρακα, στην ικανότητα αποθήκευσης (όπως σε εγκαταστάσεις ΥΦΑ), σε ευφυή δίκτυα και στην ευέλικτη παραγωγή με σκοπό τη διαχείριση της ενισχυμένης και αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

81.  τονίζει την ανάγκη θέσπισης νομοθετικού πλαισίου για την ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών και της ενεργού συμμετοχής τους στην αγορά ως επενδυτών, παραγωγών και ενδιαφερόμενων μερών, με την ανάπτυξη δυναμικής τιμολόγησης και το άνοιγμα των αγορών σε πηγές από την πλευρά της προσφοράς και της ζήτησης· επισημαίνει ότι η συμμετοχή των πολιτών μπορεί να ενισχυθεί, μεταξύ άλλων με: την οικονομική συμμετοχή των καταναλωτών, τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς και την παραγωγή και αποθήκευση πολύ μικρής κλίμακας, την ιδιοκατανάλωση, την αποκέντρωση του ενεργειακού εφοδιασμού, την καθιέρωση ενεργειακών συστημάτων με ευφυή δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων ευφυών μετρητών την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις αγορές λιανικής, την πλήρη διαφάνεια, την ευελιξία σε επίπεδο τιμών και επιλογών καταναλωτή·

82.  τονίζει ότι οι παραγωγοί καταναλωτές που παρέχουν στο δίκτυο ικανότητες αποθήκευσης θα πρέπει να ανταμείβονται και ότι θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται να καταναλώνουν τη δική τους παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να τίθενται σε μειονεκτική θέση· τονίζει ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο ανταγωνιστική και εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά ενέργειας, η οποία με τη σειρά της μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινοτήτων, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, στη μείωση των συνολικών λογαριασμών ενέργειας των καταναλωτών και στην αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων, όπως η ενεργειακή ένδεια και οι ευάλωτοι καταναλωτές· ζητεί από την Επιτροπή να συλλέξει εκτιμήσεις αντικτύπου και βέλτιστες πρακτικές των μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας, και να μεριμνήσει για τη συγκέντρωση και προώθηση των εν λόγω βέλτιστων πρακτικών από ειδικό ευρωπαϊκό όργανο· υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθούν επαρκή μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων για τους καταναλωτές που συμμετέχουν άμεσα στην αγορά·

83.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των τοπικών και περιφερειακών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των τοπικών και περιφερειακών δικτύων διανομής και των δικτύων τηλεθέρμανσης με πολιτικές που αντιμετωπίζουν τα υφιστάμενα εμπόδια και συμβάλλουν στον μετασχηματισμό της αγοράς· καλεί την Επιτροπή να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ιδιοκατανάλωση ενέργειας, με στόχο την προώθηση της χρήσης της και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών·

84.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ιδιοκατανάλωση και την παραγωγή πολύ μικρής κλίμακας μέσω καθεστώτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που εστιάζουν στους πλέον ευάλωτους καταναλωτές·

85.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει τους τοπικούς παράγοντες στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και να υποβάλει πρόταση για τη σύσταση αποκεντρωμένων κέντρων παροχής συμβουλών και ανάπτυξης ικανοτήτων για τον εξοπλισμό και την παροχή στήριξης στις τοπικές αρχές ώστε να αντιμετωπίζουν τους παρόχους ενέργειας σε ισότιμη βάση, καθώς και να στηρίξει την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής ενέργειας μέσω συνεταιρισμών, επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή και μέσω των δημοτικών αρχών·

86.  τονίζει ότι πρέπει να αναδειχθούν οι βέλτιστες τοπικές πρακτικές και να ευνοηθεί η διάδοσή τους στην Ένωση, να συντονιστούν καλύτερα οι τοπικές πρωτοβουλίες με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τοπικής αποδοχής των ενεργειακών έργων· προτείνει να δημιουργηθεί ένα «ευρωπαϊκό φόρουμ περιοχών»·

87.  θεωρεί ότι όλοι οι καταναλωτές της ΕΕ θα πρέπει να επωφελούνται ισότιμα από μια ενιαία αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι υφιστάμενες διαφορές στις τιμές μεταξύ εθνικών αγορών λόγω της έλλειψης ολοκλήρωσης της αγοράς και διασυνδέσεων πρέπει να πάψουν να είναι ανεκτές· παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει ταχέως μέτρα για την επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης των τιμών και ολοκλήρωσης της αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση·

88.  υπογραμμίζει τον θετικό αντίκτυπο που είχε η ολοκλήρωση της αγοράς στις τιμές χονδρικής, και ενδεχομένως στις τιμές λιανικής, στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας· θεωρεί ότι η επανεξέταση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να συνδέσει καλύτερα τις αγορές χονδρικής και λιανικής, και να συμβάλει στην εξάλειψη των εμποδίων στις αγορές λιανικής και χονδρικής και στην παροχή επιλογών στους καταναλωτές ως προς τους προμηθευτές ενέργειας·

89.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο οποιασδήποτε επανεξέτασης των λιανικών αγορών ενέργειας, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων για την προστασία των καταναλωτών, όπως η ενθάρρυνση και προώθηση καθεστώτων μαζικής αλλαγής προμηθευτή, η απαίτηση να περιλαμβάνουν οι λογαριασμοί ενέργειας συγκρίσεις με τους ανταγωνιστές βάσει των προηγούμενων προτύπων κατανάλωσης, η απαίτηση να τοποθετούν οι προμηθευτές αυτόματα τους πελάτες τους στο πιο προνομιακό διαθέσιμο τιμολόγιο και η διασφάλιση ενός περιορισμένου, εύκολα συγκρίσιμου φάσματος τυποποιημένων τιμολογίων·

90.  καλεί την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση του οδικού χάρτη για τη σταδιακή κατάργηση των ρυθμιζόμενων τιμών, να διατηρήσει τη δυνατότητα ρύθμισης των τιμών και τυποποίησης των δομών τιμολόγησης εφόσον στοχεύουν στον περιορισμό των μονοπωλιακών εσόδων ή απροσδόκητων κερδών, με σκοπό την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών ή τη διευκόλυνση της σύγκρισης των τιμολογίων ανταγωνιζόμενων προμηθευτών·

91.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την εξέλιξη των τελικών τιμών ενέργειας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, επιδοτήσεων και άλλων κρυφών επιβαρύνσεων, με σκοπό τον προσδιορισμό δράσεων που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των τιμών αυτών·

Ενεργειακή απόδοση που συμβάλλει στη συγκράτηση της ζήτησης

92.  υπενθυμίζει τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2014, της 26ης Νοεμβρίου 2014 και της 14ης Οκτωβρίου 2015, στα οποία ζητούνται τρεις δεσμευτικοί στόχοι για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030, και ειδικότερα τον στόχο για ενεργειακή απόδοση 40 %· τονίζει ότι ο στόχος ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020 πρέπει να είναι δεσμευτικός και να επιτευχθεί μέσω επιμέρους εθνικών στόχων· προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει διάφορα σενάρια για την ενεργειακή απόδοση, περιλαμβανομένου του ποσοστού 40% που όρισε το Κοινοβούλιο· προτρέπει το Συμβούλιο, που έχει ζητήσει να οριστεί σε επίπεδο ΕΕ στόχος τουλάχιστον 27 %, να αναθεωρήσει προς τα επάνω τον στόχο αυτό σύμφωνα με τον στόχο που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο·

93.  τονίζει ότι οι φιλόδοξες και εφικτές βελτιώσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, που επιδιώκονται προς τα συμφέρον της συνοχής, της αλληλεγγύης και της οικονομικής αποδοτικότητας, θα δώσουν ώθηση στην ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την ανάπτυξη, και θα βοηθήσουν να διατηρηθούν σε χαμηλό επίπεδο οι δαπάνες των καταναλωτών, να καταπολεμηθεί η ενεργειακή ένδεια και να επιτευχθούν οι στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια·

94.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αυστηρά την αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση είναι το «πρώτο καύσιμο» και αντιπροσωπεύει την καλύτερη απόδοση επένδυσης μεταξύ όλων των ενεργειακών πόρων· τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, ιδίως η μείωση των απωλειών ενέργειας στα κτίρια, έχει καθοριστικό αντίκτυπο στη μείωση των εισαγωγών ενέργειας της ΕΕ από τρίτες χώρες, δεδομένου ότι το 61% του φυσικού αερίου που εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιείται σε κτίρια, κυρίως για σκοπούς θέρμανσης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αντιμετωπίζονται τα έργα ενεργειακής απόδοσης ως καίριας σημασίας επενδύσεις σε υποδομές και να έχουν ίση μεταχείριση με τις επενδύσεις σε νέα παραγωγική ικανότητα·

95.  υπογραμμίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης αφενός μειώνει τους λογαριασμούς ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις βιομηχανίες και αφετέρου περιορίζει σημαντικά την εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες· υπογραμμίζει ότι υπάρχουν δυνατότητες δημιουργίας δύο εκατομμυρίων θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα των μέτρων ενεργειακής απόδοσης έως το 2020, ιδίως μέσω του τεράστιου δυναμικού του κατασκευαστικού τομέα, ο οποίος αντιστοιχεί στο 40% της συνολικής ενεργειακής ζήτησης της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης λειτουργεί συμπληρωματικά στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού·

96.  καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να εξαλείψει τους εναπομένοντες φραγμούς για την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης, και να αναπτύξει μια πραγματική αγορά ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα προϊόντων και λύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, με στόχο τη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς στα προϊόντα και τις υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης·

97.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αυξηθεί τόσο η έκταση όσο και ο ρυθμός της ανακαίνισης των κτιρίων και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη θέρμανση και την ψύξη, μέσω της παροχής κατάλληλων κινήτρων για μείωση της ενεργειακής ζήτησης· συνιστά να συνεχιστεί η ενίσχυση των προτύπων ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια, λαμβάνοντας υπόψη – και ενθαρρύνοντας – την τεχνική καινοτομία, ιδίως τη χρήση εργαλείων μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών και προσομοιώσεων του αντίκτυπου στον κύκλο ζωής των δοκιμών προϊόντων στις δημόσιες συμβάσεις· συνιστά επιπλέον να συνεχιστεί η στήριξη της κατασκευής κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, ως πρόσθετο βήμα ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και ενός βιώσιμου και ασφαλούς συστήματος ενέργειας·

98.  υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις που έχει έως τώρα πραγματοποιήσει η βιομηχανία στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να αναγνωριστούν και να ληφθούν δεόντως υπόψη κατά τις συζητήσεις για την ενεργειακή απόδοση στην ΕΕ·

99.  θεωρεί ότι η βιομηχανία χρειάζεται σαφή μηνύματα από τους φορείς χάραξης πολιτικής προκειμένου να προβεί στις αναγκαίες επενδύσεις για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη υιοθέτησης φιλόδοξων στόχων και ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα προωθεί την καινοτομία χωρίς να δημιουργεί περιττό διοικητικό φόρτο, με στόχο τη βέλτιστη προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε εθνικό πλαίσιο·

100.  θεωρεί ότι ο στόχος της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να συνδυάζεται με τους στόχους για την ενέργεια και το κλίμα και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ έναντι των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της·

101.  τονίζει ότι απαιτείται επανεξέταση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση, περιλαμβανομένης της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, παράλληλα με την ορθή εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας από τα κράτη μέλη, ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη των εθνικών στόχων και να συμπληρωθούν οι πολιτικές που εφαρμόζονται ήδη βάσει του κλιματικού και ενεργειακού πλαισίου για το 2020· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τη νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση όπως ορίζεται στο παράρτημα της στρατηγικής πλαισίου για την Ενεργειακή Ένωση·

102.  τονίζει τον ρόλο της ενεργειακής σήμανσης της ΕΕ ως προς την ενδυνάμωση των καταναλωτών και την ενημέρωσή τους με ακριβή, συναφή και συγκρίσιμα στοιχεία για την ενεργειακή απόδοση ενεργειακών προϊόντων· τονίζει ότι είναι αναγκαία μια αναθεώρηση της ενεργειακής σήμανσης για να διευκολυνθούν περαιτέρω οι ενεργειακά αποδοτικές επιλογές των καταναλωτών και να δοθούν κίνητρα για την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων·

103.  υπογραμμίζει την επιτυχία και τις περαιτέρω δυνατότητες του οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατανάλωσης των προϊόντων, και κατά συνέπεια όσον αφορά τη μείωση του κόστους και της κατανάλωσης ενέργειας των νοικοκυριών και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει περαιτέρω μέτρα εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο πρόγραμμα για την αποδοτικότητα των πόρων, και να επανεξετάσει τα υφιστάμενα μέτρα για να εξασφαλίσει την καταλληλότητά τους·

104.  αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο των τοπικών αρχών, των εταιρειών και των πολιτών στη διασφάλιση της ενεργειακής ανεξαρτησίας μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης με τη βελτίωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, την ανάπτυξη σχετικών με την ενέργεια διαδικτυακών και πληροφορικών τεχνολογιών, την ανάπτυξη ευφυών δικτύων, όπως επίσης με την ενεργειακή διαχείριση στην πλευρά της ζήτησης, τη συμπαραγωγή, την ανάπτυξη υποδομής εναλλακτικών καυσίμων, την ανάπτυξη εφαρμογών αντλίας, την ιδιοκατανάλωση, την καθιέρωση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης· τονίζει την ανάγκη να ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες πολιτών από τη βάση, όπως συνεταιριστικά ή κοινοτικά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να ενισχυθεί ο δεσμός μεταξύ πολιτών και εταιριών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, να προωθηθεί η χρήση περισσότερο ενεργών και βιώσιμων τρόπων μετακίνησης, να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν λύσεις έξυπνων πόλεων, να αναπτυχθεί μελλοντοστρεφής υποδομή διανομής για την υποστήριξη της οικολογικής αστικής κινητικότητας και την προώθηση της ανακαίνισης και της μόνωσης των κτιρίων, μεταξύ άλλων με ομοιογενή μόνωση· προτείνει να συγκεντρωθούν όλοι οι εταίροι της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης σε μια επιχειρησιακή διεπαφή με ενεργό συμμετοχή του Συμφώνου των Δημάρχων·

105.  θεωρεί απόλυτη προτεραιότητα την ανάπτυξη χρηματοδοτικών μέσων, εργαλείων και καινοτόμων μοντέλων για την κινητοποίηση δημόσιων κονδυλίων και τη μόχλευση ιδιωτικής χρηματοδότησης σε τοπικό, σε εθνικό, σε περιφερειακό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την υποστήριξη των επενδύσεων σε καίριους τομείς ενεργειακής απόδοσης όπως η ανακαίνιση κτιρίων, με την απαιτούμενη προσοχή στις ιδιαιτερότητες των μακροπρόθεσμων επενδύσεων· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και του ΕΤΣΕ (το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕπ), και επιμένει ότι απαιτείται η πλήρης συμμετοχή των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών· αναγνωρίζει ότι τα μέσα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από στοχευμένη τεχνική βοήθεια· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλίζεται η οικονομική αποδοτικότητα των σχεδίων ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια· καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα ανωτέρω υπόψη στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας «Έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτίρια»·

106.  θεωρεί ότι τα διάφορα ευρωπαϊκά ταμεία που χρηματοδοτούν τις βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να προσανατολιστούν καλύτερα και να δοθεί προτεραιότητα στην υλοποίηση βελτιώσεων μεταξύ των ευάλωτων καταναλωτών χαμηλού εισοδήματος και στην αντιμετώπιση του ζητήματος του διαχωρισμού των κινήτρων μεταξύ ιδιοκτητών κτιρίων και ενοικιαστών ή μεταξύ ιδιοκτητών·

107.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει, κατόπιν διαβούλευσης με τους κατάλληλους βιομηχανικούς τομείς και τους ενδιαφερόμενους φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τις βέλτιστες πρακτικές για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την ΕΕ και στο εξωτερικό, και να ενσωματώσει στη συνέχεια χρηματοδοτικούς πόρους και καινοτόμους μηχανισμούς χρηματοδότησης στην ΕΤΑΑ, στην ΕΤΕπ και σε άλλα ταμεία της ΕΕ·

108.  τονίζει ότι η ανάπτυξη μιας νέας ενεργειακής κουλτούρας είναι ουσιώδης για την επίτευξη των στόχων για την ενεργειακή απόδοση και την κλιματική αλλαγή· καλεί τα κράτη μέλη να ευαισθητοποιήσουν τη νεότερη γενιά μέσω πρόσφορων εκπαιδευτικών ενοτήτων στο σχολείο προκειμένου να αναπτυχθεί μια νέα συμπεριφορά των καταναλωτών ενέργειας·

Προς μια βιώσιμη οικονομία

109.  υπενθυμίζει ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο 2014 σχετικά με το «πλαίσιο για τις πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια 2030» περιλαμβάνει τη δέσμευση για μείωση τουλάχιστον κατά 40% των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, που είναι η βάση για την ανάπτυξη της διάστασης της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές της ενεργειακής Ένωσης· σημειώνει ότι η παρούσα απόφαση αποτελεί επίσης την πλέον φιλόδοξη συμβολή στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα, με στόχο την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας για το κλίμα στη Διάσκεψη 2015 (COP 21) της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC) που θα διεξαχθεί στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2015·

110.  τονίζει την ανάγκη να επιτευχθεί μια συνολική, φιλόδοξη και δεσμευτική συμφωνία στην COP 21 που να περιέχει βάσιμες εγγυήσεις για τη διατήρηση της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, παράλληλα με ένα παγκόσμιο, ισχυρό και κοινό σύστημα διαφάνειας και λογοδοσίας που θα περιλαμβάνει παρακολούθηση, υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα συμμόρφωσης· πιστεύει ότι το διεθνές καθεστώς για το κλίμα μετά το 2020 θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που θα επιτρέπουν μεγαλύτερη φιλοδοξία, θα υποστηρίζουν τις οικονομικά αποδοτικές προσπάθειες μετριασμού και θα παρέχουν ευκαιρίες για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής ακεραιότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει την ανάγκη ανάληψης ισχυρών δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών από τους σημαντικότερους ρυπαίνοντες σε παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει τον καίριο ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η διπλωματία της ΕΕ όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια·

111.  υπενθυμίζει ότι ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε μια μέση τιμή 2 °C δεν αποτελεί εγγύηση για την αποφυγή σημαντικών δυσμενών κλιματικών επιπτώσεων· τονίζει ότι η σταδιακή κατάργηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 ή λίγο μετά είναι απαραίτητη προκειμένου να παραμείνουμε σε οικονομικά αποδοτική πορεία όσον αφορά τις εκπομπές, συμβατή με τον στόχο της μη υπέρβασης των 2 °C·

112.  πιστεύει ότι η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την Ενεργειακή Ένωση, αν ληφθεί υπόψη το ενεργειακό κόστος· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας και πολιτικής και οικονομικής ανεξαρτησίας με τη μείωση της ανάγκης για εισαγωγές ενέργειας· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης· πιστεύει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρέχουν ασφαλή, βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιδίωξη ηγετικής θέσης της Ευρώπης σε μια πράσινη οικονομία και στην ανάπτυξη νέων κλάδων και τεχνολογιών· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει ο υφιστάμενος σχεδιασμός της αγοράς να καταστεί δυναμικότερος και πιο ευέλικτος προκειμένου να ενσωματώνει διάφορες πηγές ενέργειας στην αγορά· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το κόστος παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια· υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν η ανάπτυξη διασυνοριακών υποδομών και η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης ευφυέστερων ενεργειακών δικτύων και νέων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και ευέλικτων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών·

113.  επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Επιτροπής να φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση «στην πρώτη θέση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει επιχειρησιακή και εφαρμόσιμη στρατηγική για τον σκοπό αυτό· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εγγυηθούν τη διαφάνεια, τη συνοχή, τη σταθερότητα και τη συνέχεια των ρυθμιστικών πλαισίων στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να αποφεύγουν τυχόν αναδρομικές αλλαγές στους οικονομικούς όρους επενδύσεων, προκειμένου να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να συμβάλουν σε μια οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό των καθεστώτων στήριξης σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής σχετικά με τον σχεδιασμό των καθεστώτων στήριξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες στρεβλώσεις της αγοράς και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· τονίζει ότι η ύπαρξη των κατάλληλων συνθηκών στην αγορά για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις έξυπνες υποδομές είναι καθοριστική για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου· υπογραμμίζει ότι η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να βελτιστοποιήσει τα αγορακεντρικά μέσα για την προώθηση των ευρωπαϊκών πηγών ενέργειας ως μέσων για να εξασφαλιστεί ότι η ενεργειακή μετάβαση θα γίνει κατά τον πλέον οικονομικά αποδοτικό και περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο·

114.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει εσωτερικά ίσους όρους ανταγωνισμού σε σχέση με τα εθνικά καθεστώτα επιδοτήσεων και κρατικών ενισχύσεων, που να μην ενισχύουν αθέμιτα τη δεσπόζουσα θέση ορισμένων τεχνολογιών και παρόχων στην αγορά, ενόψει του μετασχηματισμού των ενεργειακών μας συστημάτων· εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ικανοποίησή του για την έκθεση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τις επιδοτήσεις και το κόστος της ενέργειας στην ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιεί σε ετήσια βάση την εν λόγω έκθεση, προκειμένου να προσδιοριστούν καλύτερα οι κλάδοι και οι τομείς που χρειάζονται πρόσθετα κονδύλια, καθώς και οι κλάδοι που αντιμετωπίζουν στρεβλώσεις της αγοράς ως αποτέλεσμα επιδοτήσεων·

115.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να τεθεί τέλος στις επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις, οι οποίες πρέπει να προσδιοριστούν και να καταργηθούν επειγόντως, καθώς οι επιδοτήσεις αυτές συνιστούν σπατάλη των δυσεύρετων δημόσιων πόρων που χρησιμοποιούνται πρώτα για τη στήριξη ρυπογόνων πρακτικών και στη συνέχεια για τον καθαρισμό·

116.  τονίζει ότι η μετάβαση σε μια ανταγωνιστική και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες από πλευράς νέων θέσεων εργασίας, καινοτομίας, ανάπτυξης και χαμηλότερων λογαριασμών ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι οι ευκαιρίες αυτές μπορούν να υλοποιηθούν μόνο με τη στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών, των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των πολιτών και της βιομηχανίας, που οδηγεί στην παροχή των πλέον αποτελεσματικών κινήτρων και ρυθμιστικών πλαισίων· επισημαίνει ότι η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, όταν γίνεται με σωστή διαχείριση, δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αυξημένο ενεργειακό κόστος, ενεργειακή ένδεια, αποβιομηχάνιση της ευρωπαϊκής οικονομίας ή αυξήσεις της ανεργίας· εμμένει συνεπώς στην ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αντικτύπου της μετάβασης σε μια βιώσιμη Ενεργειακή Ένωση· τονίζει ότι η ΕΕ χρειάζεται ενωσιακού επιπέδου και ταυτόχρονα αγορακεντρικές και τεχνολογικά ουδέτερες πολιτικές, που να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας και τους αντίστοιχους στόχους της ΕΕ, τους οποίους να επιτυγχάνουν με το χαμηλότερο κόστος για την κοινωνία·

117.  υπενθυμίζει ότι ο κλάδος των φωτοβολταϊκών πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής προκειμένου να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις μιας αυξανόμενης παγκόσμιας αγοράς μέσα σε ένα πλαίσιο όπου ο κύριος όγκος των φωτοβολταϊκών στοιχείων και συστοιχιών κατασκευάζεται σήμερα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως στην Κίνα· τονίζει την ανάγκη για πλήρη συμμετοχή της ΕΕ σε αυτόν τον νέο επενδυτικό κύκλο προκειμένου να διατηρηθεί η ηγετική της θέση στον τομέα Ε&Α, μηχανημάτων και ορισμένων άλλων τμημάτων, όπως μετατροπείς και ισορροπία συστημάτων, και να επανεδραιωθεί η ηγετική θέση της στην παραγωγή εξοπλισμού (κυψέλες και συστοιχίες)· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να ορίσει ως στόχο της να μπορεί να καλύπτει τουλάχιστον το 20% της αγοράς της με κυψέλες και συστοιχίες που κατασκευάζονται εγχώρια έως το 2020·

118.  αναγνωρίζει τα οφέλη της αύξησης της ανανεώσιμης ενέργειας στην αγορά θέρμανσης, ειδικότερα στα κτίρια· τονίζει την αυξημένη ευελιξία των υποδομών και της αποθήκευσης θερμικής ενέργειας όσον αφορά τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των διαλειπουσών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την αποθήκευση της ενέργειας υπό μορφή θερμότητας· επαναλαμβάνει ότι η ενεργειακή ασφάλεια μπορεί να αυξηθεί με την ανάπτυξη δικτύων τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης που συνιστούν ιδανικά μέσα για την ενσωμάτωση βιώσιμης θερμότητας στις πόλεις σε μεγάλη κλίμακα, καθώς μπορούν να παρέχουν ταυτόχρονα θερμότητα που προέρχεται από εύρος πηγών και δεν εξαρτώνται εγγενώς από μία πηγή·

119.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη απαιτούν ελάχιστα επίπεδα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για νέα και ανακαινισμένα κτίρια και ότι τα έργα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επωφελούνται από ταχείες διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες σύνδεσης δικτύου, κυρίως με την επιβολή του άρθρου 13 παράγραφος 4 και του άρθρου 13 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει, κατά την αναθεώρηση της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας, τον αριθμό των κτιρίων που είναι εξοπλισμένα με συστήματα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, να απαιτήσει διοικητικές μονοαπευθυντικές διαδικασίες για μικρής κλίμακας έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και απλές διαδικασίες κοινοποίησης για εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των οποίων η παραγωγή αυτοκαταναλώνεται πλήρως, και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για καινοτόμες ρυθμίσεις σύνδεσης δικτύου και για το εμπόριο υπηρεσιών δικτύου σε επίπεδο δικτύου διανομής·

120.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μια ενωσιακή στρατηγική για τη θέρμανση και την ψύξη στην οποία να προσδιορίζονται όλες οι δράσεις και οι συνέργειες που απαιτούνται στον οικιστικό, στον εμπορικό και στον βιομηχανικό τομέα για τη μείωση της εξάρτησης αυτής, συμβάλλοντας παράλληλα στους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τονώνοντας την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και την προώθηση καινοτόμων συστημάτων· τονίζει ότι η εν λόγω στρατηγική για τη θέρμανση και την ψύξη θα πρέπει να πραγματεύεται και τις πέντε πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης·

121.  τονίζει ότι η υδραυλική ενέργεια αποτελεί σημαντική, γηγενή, ανανεώσιμη και ασφαλή πηγή ενέργειας, η οποία συμμετέχει στη συνολική ευρωπαϊκή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 11%· τονίζει ότι, επομένως, η υδραυλική ενέργεια θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και να συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην απαλλαγή της ευρωπαϊκής οικονομίας από το διοξείδιο του άνθρακα, καθώς και στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εξωτερικές πηγές ενέργειας·

122.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την μπλε οικονομία, ως κλάδος με μεγάλες δυνατότητες, ο οποίος είναι, ωστόσο, λιγότερο καθιερωμένος από ό,τι άλλοι τομείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

123.  σημειώνει ότι η ενσωμάτωση ενός αυξανόμενου μεριδίου του βιοαερίου που παράγεται εγχώρια θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά στην ενεργειακή ασφάλεια· υπογραμμίζει, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη διατήρησης της υφιστάμενης υποδομής αερίου για τον σκοπό αυτό·

124.  σημειώνει ότι η βιομάζα από την αειφόρο δασοκομία θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων του πλαισίου για το 2030·

125.  σημειώνει ότι η σημερινή πολιτική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα έχει επικριθεί ευρέως διότι δεν λαμβάνει υπόψη τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που συνδέονται με την έμμεση αλλαγή χρήσης γης (ILUC), που μπορεί να προκληθεί όταν η υπάρχουσα γεωργική παραγωγή μετατρέπεται σε ακαλλιέργητη γη, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ·

126.  θεωρεί ότι μια βιώσιμη προσέγγιση για την εκπλήρωση των στόχων ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ δεν θα πρέπει να επεκτείνει περαιτέρω τη χρήση των βιοκαυσίμων που καλλιεργούνται στη γη και ότι η βελτίωση της απόδοσης των καυσίμων των οχημάτων, η μείωση της ζήτησης στις μεταφορές, η μείωση της εντατικής κτηνοτροφίας, η αύξηση της χρήσης των βιοκαυσίμων από απόβλητα και κατάλοιπα που δεν συνεπάγεται επιπλέον αλλαγή χρήσης γης αποτελούν καλύτερες εναλλακτικές λύσεις·

127.  προσβλέπει και εμμένει στη στήριξη σχεδίων και επενδύσεων που αξιοποιούν τα απόβλητα άνθρακα ως πρώτη ύλη για χημικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα και προηγμένα βιοκαύσιμα (π.χ. χρησιμοποιώντας μικρόβια που αναπτύσσονται σε αέρια απόβλητα μεγάλης περιεκτικότητας σε άνθρακα και που μετατρέπονται σε καύσιμα και χημικά τα οποία υποκαθιστούν εκείνα που προέρχονται από ορυκτούς πόρους ή τα πρώτης γενιάς βιοκαύσιμα), μειώνοντας έτσι τις εκπομπές και τους ρύπους από βιομηχανικές διαδικασίες όπως η χαλυβουργία·

128.  επισημαίνει το γεγονός ότι, σε μια αληθινά κυκλική οικονομία, τα απόβλητα πρέπει να διοχετεύονται εκ νέου στην οικονομία ως πρώτη ύλη, ώστε να διατηρείται η προστιθέμενη αξία στο προϊόν για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση συνεπώς έχει πολύ υψηλότερη προτεραιότητα από την αποτέφρωση· επισημαίνει το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη πλεονάζον δυναμικό μονάδων αποτέφρωσης· τονίζει την ανάγκη καλύτερου σχεδιασμού και ανταλλαγής πληροφοριών και την ανάγκη αποτροπής επιπτώσεων εγκλωβισμού· παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη σύνδεση μεταξύ ενεργειακής ένωσης και κυκλικής οικονομίας·

129.  υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία και οι ΜΜΕ έχουν ζωτική σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία και αναγνωρίζει ότι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των ΜΜΕ θα ωφεληθεί σημαντικά από τη μείωση του ενεργειακού κόστους·

130.  υπογραμμίζει ότι η καινοτομία και ο εκσυγχρονισμός για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της απόδοσης των πόρων στις βιομηχανικές διεργασίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ· επισημαίνει ότι η καινοτομία στον τομέα των τεχνολογιών παραγωγής θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές θα μπορούσε να επιτρέψει τη μείωση των εισαγωγών και του κόστους, και την ενίσχυση των επιδόσεων των συστημάτων στο πλαίσιο της κάλυψης της ζήτησης για θέρμανση υψηλής θερμοκρασίας στους βιομηχανικούς κλάδους· επισημαίνει ότι η σημαντική πρόκληση της ανακαίνισης και του εκσυγχρονισμού των κτιρίων στην Ευρώπη δημιουργεί μια αγορά οικοδομικών υλικών, συσκευών και εξοπλισμού υψηλών επιδόσεων και προσφέρει με τον τρόπο αυτό μια σημαντική ευκαιρία στους ευρωπαίους κατασκευαστές και εγκαταστάτες στον τομέα των κτιρίων, για καινοτομία και δημιουργία θέσεων απασχόλησης που δεν επιδέχονται μετεγκατάσταση·

131.  επισημαίνει ότι ο τρόπος επίτευξης των πολιτικών στόχων για το κλίμα το 2030 πρέπει να ενσωματωθεί ως στοιχείο της βιομηχανικής πολιτικής των κρατών μελών, δεδομένης της ανάγκης για επανεκβιομηχάνιση· θεωρεί ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ και οι στόχοι της ενωσιακής πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια θα πρέπει να είναι συνεπή και να εισάγουν μια περισσότερο ευέλικτη, αγορακεντρική προσέγγιση προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενσωματώνοντας τους πολιτικούς στόχους για το κλίμα και την επανεκβιομηχάνιση ώστε να συμπληρωθεί η βιομηχανική πολιτική των κρατών μελών·

132.  τονίζει ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση της έρευνας και των τεχνολογικών καινοτομιών προάγει την πρωτοπορία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την εμπορική βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και βιομηχανιών, δημιουργεί θέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη των βασικών στόχων της ενεργειακής πολιτικής και της πολιτικής για το κλίμα της ΕΕ, μεταξύ άλλων: μείωση της ζήτησης ενέργειας, ασφάλεια του εφοδιασμού, ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη της παραγωγής, διανομής, μεταφοράς και κατανάλωσης ενέργειας, καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, στόχοι της ΕΕ για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τους πόρους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, και βέλτιστη αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της Ευρώπης·

133.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα των κλάδων έντασης ενέργειας και να μεριμνήσει για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια του σχεδιασμού των βιομηχανικών επενδύσεων πράγμα που αποτυπώνει την προσδοκία της Επιτροπής για αύξηση της συμβολής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ κατά 20% έως το 2020·

134.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής (ΣΕΔΕ) ως οικονομικά αποδοτικού και βασιζόμενου στην αγορά εργαλείου για την απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης από τον άνθρακα και για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών έως το 2030 και μετέπειτα· τονίζει ότι, εκτός από το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς (MSR), θα πρέπει να εφαρμοστεί και διαρθρωτική μεταρρύθμιση του ΣΕΔΕ μετά το 2020, ώστε να ληφθεί υπόψη ο στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 για το 2030, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον δεν καταβληθούν ανάλογες απτές προσπάθειες από άλλες μεγάλες οικονομίες, χειροπιαστών και περισσότερο εναρμονισμένων μέτρων για τη διαρροή διοξειδίου του άνθρακα σε επίπεδο ΕΕ·

135.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα του έμμεσου κόστους του διοξειδίου του άνθρακα και της επίπτωσής του (και του μεριδίου του) στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στα κράτη μέλη·

136.  τονίζει ότι τα έσοδα που προκύπτουν από το ΣΕΔΕ πρέπει να χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα για τη στήριξη της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, της ενεργειακής απόδοσης και άλλων μέτρων μείωσης των εκπομπών CO2 άνθρακα·

137.  αναγνωρίζει ότι οι ευρωπαϊκές τεχνολογίες για την ενέργεια και την απόδοση, όπως η συμπαραγωγή, θα μπορούσαν να συμβάλουν καθοριστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και στην επίτευξη των στόχων για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι η Ενεργειακή Ένωση πρέπει να αντανακλά το δικαίωμα των κρατών μελών για αξιοποίηση όλων των ασφαλών και βιώσιμων πηγών ενέργειας χαμηλών εκπομπών που διαθέτουν·

138.  μολονότι αναγνωρίζει πως η σύνθεση του ενεργειακού μίγματος αποτελεί κατά κύριο λόγο αρμοδιότητα των κρατών μελών, κατανοεί τη δημόσια ανησυχία σχετικά με την υδραυλική ρωγμάτωση και τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η τεχνολογία για το κλίμα, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, και για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της ΕΕ για απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα· αναγνωρίζει, ακόμη, ότι το γεγονός ότι τα μη συμβατικά καύσιμα προσφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για την κάλυψη της μελλοντικής ζήτησης ενέργειας της ΕΕ, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος επένδυσης και εκμετάλλευσης, καθιστά αμφίβολη τη βιωσιμότητα της τεχνολογίας της υδραυλικής ρωγμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση· πιστεύει ότι οι ανησυχίες του κοινού πρέπει να ληφθούν κατάλληλα υπόψη και όλες οι δραστηριότητες υδραυλικής ρωγμάτωσης να συμμορφώνονται στα υψηλότερα πρότυπα προστασίας του κλίματος, περιβαλλοντικής προστασίας και δημόσιας υγείας· καλεί τα κράτη μέλη που προτίθενται να εφαρμόσουν τη μέθοδο της υδραυλικής ρωγμάτωσης να ακολουθήσουν τη σύσταση της Επιτροπής, του 2014, σχετικά με τις ελάχιστες αρχές εκμετάλλευσης και παραγωγής υδρογονανθράκων (όπως το σχιστολιθικό αέριο) με τη χρήση υδραυλικής ρωγμάτωσης μεγάλης κλίμακας·

139.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν ενεργά τον παροπλισμό των παρωχημένων, άκρως ρυπογόνων ή μη ασφαλών μονάδων παραγωγής ενέργειας, στοχεύοντας επίσης στη μείωση της υφιστάμενης πλεονάζουσας δυναμικότητας της αγοράς·

140.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τους όρους για την υλοποίηση της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS)· πιστεύει ότι η CCS θα μπορούσε να βοηθήσει στη μετάβαση σε μια ενεργειακή αγορά χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ότι θα μπορούσε να αναλάβει σημαντικό ρόλο σε σχέση με τη συμφιλίωση των αποκλινόντων στόχων της Ενεργειακής Ένωσης για έναν ποικιλόμορφο, ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό που επιτυγχάνει ταυτόχρονα τις απαραίτητες μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με σκοπό την εκπλήρωση των στόχων του χάρτη πορείας 2050 της ΕΕ·

141.  πιστεύει ότι οι τεχνολογίες απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, όπως η CCS και η δέσμευση και χρήση διοξειδίου του άνθρακα (CCU), θα χρειαστεί να αναπτυχθούν περαιτέρω και να βελτιωθούν μέσω σημαντικών προσπαθειών έρευνας και καινοτομίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω τεχνολογίες είναι διαθέσιμες για τη μείωση, ή ακόμη και την εκμηδένιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ορυκτών καυσίμων, που εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% της τρέχουσας παραγωγής ενέργειας της ΕΕ και είναι πιθανόν να παραμείνουν σημαντική πηγή ενέργειας στο μέλλον·

142.  καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει το ταμείο καινοτομίας NER400, το οποίο θα πρέπει να στηρίζει έργα επίδειξης χαμηλών εκπομπών άνθρακα, βάσει του προγράμματος NER300 για την CCS και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διευρύνοντας ωστόσο το πεδίο εφαρμογής του στην καινοτομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε βιομηχανικούς τομείς·

143.  σημειώνει ότι η πυρηνική ενέργεια παρείχε το 27% του μείγματος ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ και πάνω από το ήμισυ του συνόλου της ενέργειας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 2014, ότι οι 130 από τους 132 πυρηνικούς σταθμούς πρόκειται να παροπλιστούν έως το 2050, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στην ενέργεια χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και βασικού φόρτου στο μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ· αναγνωρίζει ότι, ενώ ορισμένα κράτη μέλη έχουν επιλέξει να απομακρυνθούν από την πυρηνική ενέργεια, άλλα κράτη μέλη σχεδιάζουν να αναπτύξουν νέες πυρηνικές εγκαταστάσεις προκειμένου να εκπληρώσουν τους εθνικούς και ενωσιακούς στόχους τους για την ενέργεια και το κλίμα, και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ παρέχει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες πυρηνικές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και των κανόνων ανταγωνισμού·

144.  σημειώνει ότι η πυρηνική ενέργεια είναι μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, παρέχοντας χαμηλότερες εκπομπές CO2 και περιορίζοντας ταυτόχρονα την εξάρτηση από τις εισαγωγές, εξασφαλίζοντας μια σταθερή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να εξυπηρετήσει την εσωτερική αγορά και να παράσχει σταθερή βάση για ένα ενεργειακό σύστημα στο οποίο μπορούν να εισαχθούν σταδιακά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

145.  καλεί τα κράτη μέλη που καταργούν σταδιακά την πυρηνική ενέργεια να εξασφαλίσουν ότι αντικαθίσταται με παραγωγή ενέργειας που μπορεί να συμβάλει με ανάλογο τρόπο στον ενεργειακό εφοδιασμό και στη σταθεροποίηση του κοινού συστήματος για την παραγωγή και τη διανομή·

146.  θεωρεί ότι ενώ εναπόκειται στα κράτη μέλη να προσδιορίζουν το ενεργειακό μείγμα τους και να αποφασίζουν με ποιο τρόπο θα μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα στην οικονομία τους, απαιτείται συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ των πολιτικών και της τεχνολογικής ανάπτυξης, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρώπης και των κρατών μελών σε σχέση με το κλίμα και την ενέργεια· αναγνωρίζει ότι, σε ορισμένους τομείς, οι ενωσιακές πολιτικές είναι οι πλέον αποτελεσματικές και ότι σε πολλούς άλλους τομείς έχει καίρια σημασία η στενή συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών· αναγνωρίζει ότι απαιτείται μια διαδικασία ισχυρής και αξιόπιστης διακυβέρνησης προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτός ο συντονισμός·

147.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη σύσταση ενός ταμείου εκσυγχρονισμού, που θα πρέπει να έχει αυστηρά κριτήρια και να παρέχει καθοδήγηση με σκοπό να εξασφαλίζεται ότι η χρηματοδότηση προορίζεται για ουσιαστικά έργα εκσυγχρονισμού στον τομέα της ενέργειας, τα οποία θα επιλέγονται βάσει μιας τεχνολογικά ουδέτερης προσέγγισης και βάσει του κατά πόσον αποδεδειγμένα συνάδουν με την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030·

148.  τονίζει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να συμμετάσχει στον καθορισμό των προαναφερθέντων κριτηρίων και της καθοδήγησης για το ταμείο εκσυγχρονισμού·

149.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε η ανάπτυξη της Ενεργειακής Ένωσης να εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, τη βιοποικιλότητα, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με βάση την τεχνολογική καινοτομία και πρωτοπορία·

150.  τονίζει ότι η ενέργεια πρέπει να καταστεί οικονομικά προσιτή για όλους τους πολίτες της ΕΕ· θεωρεί ότι η αποφυγή της περιττής κατανάλωσης, μέσω βελτίωσης της απόδοσης, ισχυρότερων διασυνδέσεων, μεγαλύτερης ενοποίησης της αγοράς και βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, ιδίως στα κτίρια, θα έδινε σε πολλά νοικοκυριά τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση, επί ίσοις όροις, σε μια ενιαία, βιώσιμη, ανταγωνιστική και ασφαλή ενεργειακή αγορά και να αποφύγουν την ενεργειακή φτώχεια, η οποία το 2012 έπληττε έναν στους τέσσερις πολίτες της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια στην Ευρώπη, η οποία να συνοδεύεται από σχέδιο δράσης για την καταπολέμησή της και να περιλαμβάνει ορισμό και δείκτες για την ενεργειακή φτώχεια·

Μετάβαση προς έναν ενεργειακά αποδοτικό τομέα των μεταφορών χωρίς ανθρακούχες εκπομπές

151.  εκτιμά ότι οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 30% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη και ότι το 94% των μεταφορών βασίζεται σε πετρελαϊκά προϊόντα· θεωρεί, συνεπώς, ότι ένα καθαρότερο ενεργειακό σύστημα που έχει άμεση σχέση με τη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της στρατηγικής πλαισίου για μια ανθεκτική ενεργειακή ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή· υπογραμμίζει ότι ο συνδυασμός των μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ανάπτυξη καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών είναι ζωτικής σημασίας για τις προσπάθειες επίτευξης ενός περιβαλλοντικά βιώσιμου ενεργειακού μίγματος για το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών· θεωρεί ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση των ποικίλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και του υγροποιημένου φυσικού αερίου για τα βαρέα φορτηγά οχήματα και στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την κατάργηση, όπου είναι σκόπιμο, των περιβαλλοντικά επιβλαβών φορολογικών επιδοτήσεων· ενθαρρύνει τη στήριξη για την έρευνα και την καινοτομία με σκοπό την εξεύρεση τεχνολογικά καλύτερων λύσεων κινητικότητας, καθώς και λύσεων στο πεδίο των υποστηρικτικών τεχνολογιών και πολιτικών·

152.  επισημαίνει ότι η μείωση των ανθρακούχων εκπομπών στον τομέα των μεταφορών προϋποθέτει την εφαρμογή μέτρων σε όλους τους τομείς πολιτικής στα πεδία της ενέργειας, των μεταφορών, του εμπορίου, της έρευνας και της καινοτομίας· υπογραμμίζει τη σημασία των συνεκτικών προσεγγίσεων πέραν των συνόρων για να αποφευχθεί ο εθνικός κατακερματισμός και τονίζει την ανάγκη να καθοριστούν πρότυπα και απαιτήσεις διαλειτουργικότητας που θα επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες της αγοράς·

153.  σημειώνει ότι έχουν καίρια σημασία η βελτίωση των προτύπων που αφορούν τις επιδόσεις των οχημάτων και η αυξημένη εξοικονόμηση καυσίμων, τόσο για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από το πετρέλαιο όσο και για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και καλεί συνεπώς τη βιομηχανία, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεχίσουν και να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν, εξασφαλίζοντας ότι, υπό το φως των πρόσφατων σκανδάλων, οι δοκιμές εκπομπών δεν είναι μόνον ακριβείς αλλά αντικατοπτρίζουν και τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης· ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τα πρότυπα για τις εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά, για την περίοδο μετά το 2020· σημειώνει, ωστόσο, ότι η μακροπρόθεσμη λύση για να μειωθούν οι εκπομπές στις μεταφορές και να εξασφαλιστεί η μείωση της ενεργειακής ζήτησης και η διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού βρίσκεται στα εναλλακτικά καύσιμα, στην ηλεκτροκίνηση με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην προώθηση πιο βιώσιμων τρόπων μεταφοράς·

154.  υποστηρίζει την υιοθέτηση ολοκληρωμένης δέσμης για τις οδικές μεταφορές που θα προωθεί την αποδοτικότερη τιμολόγηση των υποδομών και την ανάπτυξη έξυπνων διαλειτουργικών μεταφορικών λύσεων· τονίζει ότι η ενεργειακή απόδοση μπορεί να βελτιωθεί με την υποστήριξη της ψηφιοποίησης και της χρήσης ευφυών συστημάτων μεταφορών και με την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών μεταφορών· ζητεί να προωθηθεί μια μελλοντοστραφής στρατηγική έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών· υποστηρίζει την ανάπτυξη βιώσιμων σχεδίων αστικής και αγροτικής κινητικότητας για τη μείωση της ρύπανσης από την κυκλοφορία, της κυκλοφοριακής συμφόρησης, του θορύβου και των τροχαίων ατυχημάτων· πιστεύει ότι τα σχέδια αυτά θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων όσον αφορά τους ανάπηρους χρήστες και το κόστος·

155.  χαιρετίζει τη στροφή προς τα βιωσιμότερα και ενεργειακά αποδοτικότερα μέσα και οδούς μεταφορών, όπως ο σιδηρόδρομος, οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, η εσωτερική ναυσιπλοΐα και οι θαλάσσιες μεταφορές, καθιστώντας τες πιο ανταγωνιστικές και αποδοτικές από την άποψη της μείωσης των εκπομπών CO2· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της συνδυασμένης χρήσης μεταφορικών μέσων·

156.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τις οδικές μεταφορές, στο πλαίσιο της απεξάρτησης από τον άνθρακα στον τομέα των μεταφορών, και να στηρίξει την αύξηση των προσπαθειών για την ανάπτυξη και τη διάδοση της ηλεκτρικής κινητικότητας στις οδικές μεταφορές·

157.  επισημαίνει ότι η διάδοση των ηλεκτρικών οχημάτων θα αποτελέσει σημαντική επιβάρυνση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ζητεί να γίνουν εκτιμήσεις προκειμένου να καθοριστεί σε ποιο βαθμό θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθει η υφιστάμενη δυναμικότητα παραγωγής·

158.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το σύστημα κατανάλωσης καυσίμων και σήμανσης CO2 για τα επιβατικά οχήματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή περισσότερο ακριβών, συναφών και συγκρίσιμων στοιχείων στους καταναλωτές για τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου, με σκοπό να κατευθυνθούν οι επιλογές των καταναλωτών στα αυτοκίνητα που είναι περισσότερο ενεργειακά αποδοτικά και να δοθούν συνεπώς κίνητρα στους κατασκευαστές για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των οχημάτων τους και να αυξήσουν την ενεργειακή ασφάλεια·

159.  επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επισπεύσει τη θέσπιση αναθεωρημένου κύκλου δοκιμών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εκπομπές CO2και οι λοιποί ρύποι από οχήματα αντανακλούν τις εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης·

160.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών στις καινοτόμες σιδηροδρομικές μεταφορές, επισπεύδοντας την πρωτοβουλία για την μεταστροφή στον σιδηρόδρομο, η οποία μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στις καθαρές δημόσιες μεταφορές·

161.  υπενθυμίζει ότι αν και η διεθνής ναυτιλία συνεχίζει να εξαιρείται από δεσμευτικές υποχρεώσεις μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καταγράφει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης όσον αφορά τον όγκο των μετακινήσεων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τους στόχους μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου για τη διεθνή ναυτιλία, εκτός εάν συμφωνηθούν δεσμευτικά μέτρα από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) πριν το τέλος του 2016·

162.  τονίζει την ανάγκη για αυξημένο συντονισμό των στρατηγικών για τις μεταφορές, τη θέρμανση και την ψύξη και την απαλλαγή της ενέργειας από τις εκπομπές άνθρακα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ολιστικά σχέδια για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τους τομείς μεταφορών, θέρμανσης και ψύξης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, ότι η καθαρή και φθηνή ενέργεια που παράγεται από διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όταν διατίθεται σε αφθονία, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και τη λειτουργία συσκευών θέρμανσης και ψύξης·

163.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην υποστήριξη του ΕΤΣΕ για έργα μεταφορών που επιτρέπουν την τεχνολογική μετάβαση προς ένα καθαρό και βιώσιμο σύστημα μεταφορών· τονίζει ότι άλλα μέσα χρηματοδοτικής στήριξης που διατίθενται σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε υποδομές για τη συνδυασμένη χρήση μεταφορικών μέσων, τις σιδηροδρομικές, τις θαλάσσιες και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

164.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο έργο της εναρμόνισης των κριτηρίων πιστοποίησης για τον βιώσιμο τουρισμό ένα κριτήριο σχετικά με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένα ακόμη κριτήριο για τη μείωση των εκπομπών CO2, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ·

Έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα

165.  καλεί την Επιτροπή να εστιάσει τις ερευνητικές της προσπάθειες στην καλύτερη αξιοποίηση των εγχώριων πόρων της ΕΕ και τη μείωση του αντικτύπου τους στο περιβάλλον με στόχο την εξασφάλιση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και, ιδίως, τους μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια·

166.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να διερευνηθούν όλες οι χρηματοδοτικές δυνατότητες της ΕΕ για την προώθηση ασφαλών και βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, ενεργειακή απόδοσης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έξυπνων δικτύων, αποκεντρωμένης παραγωγής, ευέλικτης παραγωγής, αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτροκίνησης του συστήματος μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις ερευνητικές της προσπάθειες και την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών προκειμένου να εκπληρώσει τους στόχους της για το 2020, το 2030 και πιο μακροπρόθεσμα, να βελτιώσει την ενεργειακή της ασφάλεια και να διευκολύνει την οικονομική ανάκαμψη· αναμένει ότι η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζοντας 2020» θα αντανακλά αυτές τις προτεραιότητες· υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή πρόκληση του «Ορίζοντας 2020» έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη της μετάβασης σε ένα αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα με κύριες προτεραιότητες την ενεργειακή απόδοση, τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες· υπενθυμίζει ότι τουλάχιστον το 85% της ενεργειακής πρόκλησης στον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» πρόκειται να δαπανάται σε τομείς μη ορυκτών καυσίμων, στο πλαίσιο του οποίου τουλάχιστον το 15% του συνολικού προϋπολογισμού της ενεργειακής πρόκλησης πρόκειται να δαπανάται σε δραστηριότητες διείσδυσης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης στην αγορά·

167.  θεωρεί ότι η καταβολή μεγαλύτερων προσπαθειών για την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη σε βάθος χρόνου όσον αφορά την οικονομικά σκόπιμη απεξάρτηση από τον άνθρακα και τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας·

168.  διαπιστώνει το ευρωπαϊκό τεχνολογικό προβάδισμα σε βασικούς τομείς, όπως οι ανεμογεννήτριες, τα ηλεκτρικά καλώδια, η ανάπτυξη και οι υπηρεσίες δικτύου, τα συστήματα αστικών μεταφορών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ασκείται πίεση στο εν λόγω προβάδισμα και καλεί την Επιτροπή να λάβει επείγοντα μέτρα για τη διατήρηση αυτού του προβαδίσματος·

169.  παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει μια πρωτοβουλία για το παγκόσμιο προβάδισμα της ΕΕ στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως η κυματική ενέργεια, τα πλωτά φωτοβολταϊκά και τα βιοκαύσιμα από φύκια, και να ενισχύσει τις δημόσιες και ιδιωτικές ερευνητικές δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε αυτούς τους τομείς·

170.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επιδιώξουν την καλύτερη αλληλεπίδραση και τον συντονισμό των εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των ΤΠΕ και των κατασκευών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δίνεται προτεραιότητα στις κοινές προκλήσεις, όπως η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης με εστίαση όχι μόνο στον τομέα της θέρμανσης αλλά και της ψύξης, η προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρής κλίμακας, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και η ανάπτυξη νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και να μεγιστοποιηθεί η διείσδυση νέων τεχνολογιών στην αγορά·

171.  τονίζει την προστιθέμενη αξία που έχει η ενσωμάτωση της ΤΠΕ στο σύστημα ενέργειας, και καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει κοινά πρότυπα για ευφυή δίκτυα στο επίπεδο του συστήματος μεταφοράς, με σκοπό να εξασφαλίσει σταθερό εφοδιασμό και ελεύθερη ροή ενέργειας σε διασυνοριακό επίπεδο και να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και στο επίπεδο του συστήματος διανομής, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια εφοδιασμού για τις τοπικές κοινότητες, τις πόλεις και τις περιφέρειες· τονίζει, εν προκειμένω, τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ανάπτυξη ευφυέστερων δικτύων ενέργειας και νέων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας στην αύξηση του επίπεδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

172.  αναγνωρίζει ότι οι ευφυείς συσκευές μέτρησης συμβάλλουν σημαντικά στις υπηρεσίες δικτύου διανομής· τονίζει ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να είναι οι τελικοί ιδιοκτήτες των δεδομένων τους και ότι τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε DSO (διαχειριστές συστήματος διανομής) και λοιπούς φορείς της αγοράς θα πρέπει να ανωνυμοποιούνται για τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή·

173.  πιστεύει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη μιας εσωτερικής αγοράς ενέργειας συνδέεται στενά με την ψηφιακή ενιαία αγορά· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη σύνδεση μεταξύ της Ενεργειακής Ένωσης και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μέσω της μεγιστοποίησης της πρόσβασης των καταναλωτών σε υπηρεσίες ενέργειας χρησιμοποιώντας ψηφιακές πλατφόρμες και μέσω της ανάπτυξης μιας εσωτερικής αγοράς ενέργειας που είναι πιο ανταγωνιστική, διαφανής και ενσωματωμένη στην ψηφιακή οικονομία·

174.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ασφάλεια των ΤΠ και την προστασία των κρίσιμων υποδομών ενέργειας που παρέχουν ζωτικής σημασίας υπηρεσίες στους καταναλωτές, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής και τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο της ΤΠΕ στον ενεργειακό τομέα· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της έγκρισης και έγκαιρης εφαρμογής της οδηγίας για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, ώστε να διατηρούνται υψηλά επίπεδα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών των κρίσιμων υποδομών·

175.  υπογραμμίζει ότι η μείωση του κόστους των βιώσιμων, ασφαλών και λιγότερο ώριμων τεχνολογιών ενέργειας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020», ιδίως όσον αφορά εκείνες που συμβάλλουν στην παγκόσμια μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2030· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα σαφές νομικό και στρατηγικό πλαίσιο και να προσφέρουν δυνατότητες χρηματοδότησης για πρωτοβουλίες Ε&Α που βοηθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τους στόχους της για το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον, και να ενισχύσει την οικονομική ανταγωνιστικότητα· επικροτεί την έγκριση ενός αναθεωρημένου ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών από την Επιτροπή· τονίζει ότι η Ε&Α και η καινοτομία θα πρέπει να εστιάζουν στην ενσωμάτωση των συστημάτων των διαφόρων διαθέσιμων ή υπό ανάπτυξη λύσεων και όχι σε επιμέρους τομείς και τεχνολογίες ξεχωριστά·

176.  αναγνωρίζει ότι η πρόοδος στις φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτικές καινοτομίες και δραστηριότητες Ε&Α είναι επίσης καθοριστική για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

177.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σαφή χαρτογράφηση των διαφόρων μέσων άντλησης κεφαλαίων και χρηματοδότησης, όπως το πρόγραμμα InvestEU, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΕΚΕ), τα κονδύλια Ε&Α, τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, τα μέσα χρηματοδότησης ευφυών δικτύων (ERA-Net Plus), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», η ΕΤΕπ, το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ), η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) για έργα στον τομέα της ενέργειας, το NER 300, το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα και το Eurogia+, και να αποσαφηνίσει τους κανόνες επιλεξιμότητας για καθένα από αυτά τα προγράμματα·

Υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης: πολίτες και πόλεις

178.  υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβαν 6.000 ευρωπαϊκές πόλεις να καταλάβουν ηγετική θέση στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης κυρίως μέσω του Συμφώνου των Δημάρχων· παροτρύνει την Επιτροπή να κινητοποιήσει πλήρως το δίκτυό της, καθώς και λοιπές πρωτοβουλίες, όπως η πρωτοβουλία «Έξυπνες πόλεις και κοινότητες», και «Ενεργειακές πόλεις» και να τους παράσχει τους οικονομικούς πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό για την περαιτέρω ανάπτυξή τους· θεωρεί ότι στα συμβαλλόμενα μέρη του Συμφώνου των Δημάρχων θα πρέπει να δίνεται πρόσβαση κατά προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση·

179.  τονίζει ότι οι ενεργητικές στρατηγικές εκπαίδευσης/κατάρτισης και δεξιοτήτων είναι θεμελιώδεις κατά τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης για τους πολίτες και να ενθαρρύνουν την εκπαίδευση σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· επισημαίνει ότι η επιτυχία της ενεργειακής ένωσης απαιτεί, αφενός, ίση πρόσβαση στην αρχική, καθώς και στη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση ως ουσιαστικό μέσο για την αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων συνθηκών και των προσδοκιών των πολιτών και, αφετέρου, ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας· υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητα τα προγράμματα κατάρτισης και βελτίωσης δεξιοτήτων προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζόμενους να επωφεληθούν από τις δυνατότητες δημιουργίας βιώσιμων και τοπικών θέσεων εργασίας στον τομέα ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

o
o   o

180.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0344.
(2) ΕΕ C 264 Ε της 13.9.2013, σ. 59.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0088.
(4) ΕΕ C 332 Ε της 15.11.2013, σ. 28.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0444.
(6) ΕΕ C 188 E της 28.6.2012, σ. 42.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0094.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0445.


Καθιστώντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 2020
PDF 520kWORD 121k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την επίτευξη του στόχου διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 10% – Καθιστώντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 2020 (2015/2108(INI))
P8_TA(2015)0445A8-0330/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η επίτευξη του στόχου του 10% ηλεκτρικής διασύνδεσης» (COM(2015)0082),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης-16ης Μαρτίου 2002,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής-21ης Μαρτίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δικτύου το 2014» ENTSO-E,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Μαδρίτης στο πλαίσιο της διάσκεψης για τις ενεργειακές διασυνδέσεις μεταξύ της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ που διεξήχθη στις 4 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0330/2015),

Οφέλη της διασύνδεσης

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση και τη στρατηγική της Επιτροπής ως ένα θετικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου της διασύνδεσης της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10% και τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ·

2.  αναγνωρίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και ένα βιώσιμο ενεργειακό μείγμα που οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας και μια εσωτερική αγορά ενέργειας που επιτρέπει την ελεύθερη ροή ενέργειας, αποτελούν σημαντικά μέσα για ένα σταθερό, ασφαλές, ανεξάρτητο, περιεκτικό, διαφανές και ανταγωνιστικό σύστημα ενέργειας στην ΕΕ, που παράγει υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας και πλούτο εντός μιας προσανατολισμένης στο μέλλον βιώσιμης οικονομίας· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος, είναι απαραίτητος ένας υψηλότερος βαθμός διασυνδεσιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας, έξυπνα δίκτυα και νέος σχεδιασμός της αγοράς· πιστεύει ότι η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος και ο τερματισμός των ενεργειακών νησίδων πρέπει να αποτελέσουν μείζονα πολιτική προτεραιότητα της Ενεργειακής Ένωσης·

3.  αναγνωρίζει ότι η διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία, αν είναι καλά σχεδιασμένη, θα συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων μας, θα βελτιώσει τη γεωπολιτική θέση της ΕΕ μέσω της μεγαλύτερης ενεργειακής ασφάλειας και ανεξαρτησίας, καθώς και με τη μείωση της ενεργειακής απομόνωσης, και θα μειώσει την πιθανότητα διατάραξης της παροχής ενέργειας· τονίζει ότι οι γραμμές διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν, να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν μέσω ισχυρής συντονισμένης περιφερειακής συνεργασίας, με σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων για τον προσδιορισμό του ενεργειακού μίγματος με παράλληλο σεβασμό των μακροπρόθεσμων κλιματικών και ενεργειακών στόχων της ΕΕ·

4.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα οφέλη της ουσιαστικής αύξησης της διασυνδεσιμότητας του ευρωπαϊκού δικτύου υπερβαίνουν κατά πολύ τις οικονομικές και γεωπολιτικές διαστάσεις· πρόκειται για μια στρατηγική αρχή που αναμένεται να οδηγήσει σε πιο ανθεκτικό και ισχυρό δίκτυο, καλύτερα προετοιμασμένο να αντιμετωπίζει κάθε είδους μεταβολές και διακοπές· η διασυνδεσιμότητα επιτρέπει επίσης στο αυξανόμενο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να αναμειχθεί αποτελεσματικά στο ευρωπαϊκό δίκτυο·

5.  υπενθυμίζει ότι, καθώς οι ΤΠΕ διαδραματίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, η ασφάλεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας είναι πιο ευάλωτη στις απειλές στον κυβερνοχώρο· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τους κινδύνους για την ασφάλεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και, εν ανάγκη, να καταρτίσει σχέδιο δράσης για την καταπολέμησή τους·

6.  τονίζει ότι μια πλήρως ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα διευκολύνει την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και υπηρεσιών εξισορρόπησης, θα αυξήσει την ασφάλεια και θα μειώσει την μεταβλητότητα των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος των πολιτών και της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία, καθώς εκτιμάται ότι, μέχρι το 2030, οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν ετησίως 12 έως 40 δισεκατομμύρια EUR·

7.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E), οι επενδύσεις στα αναγκαία έργα διασύνδεσης πανευρωπαϊκής σημασίας θα μπορούσαν να φτάσουν τα 150 δισεκατομμύρια EUR έως το 2030, και επισημαίνει με ενδιαφέρον ότι, μέσω μιας τέτοιας επένδυσης στη διασυνδεσιμότητα, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσαν να μειωθούν κατά τουλάχιστον 2 EUR/MWh και ότι οι επενδύσεις αυτές θα δώσουν στην Ευρώπη τη δυνατότητα να καλύψει μεγάλο μέρος των ηλεκτρικών φορτίων της με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· υπενθυμίζει ότι η εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να ωφελεί όλους τους καταναλωτές της ΕΕ· ζητεί από τα αρμόδια όργανα να παρακολουθούν εάν τα νοικοκυριά, οι ΜΜΕ και άλλοι καταναλωτές λιανικής αποκομίζουν πραγματικό όφελος, το οποίο δεν πρέπει να περιορίζεται στις τιμές χονδρικής·

8.  τονίζει ότι η σταδιακή κατάργηση των ρυθμιζόμενων τιμών ενέργειας για τους καταναλωτές πρέπει να λάβει υπόψη το πραγματικό επίπεδο του ανταγωνισμού της αγοράς· λαμβάνει υπό σημείωση, επιπλέον, ότι η στρατηγική της ενεργειακής ένωσης πρέπει να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε προσιτές, ασφαλείς και βιώσιμες τιμές ενέργειας·

Ο στόχος του 10% της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας

9.  αναγνωρίζει ότι ο στόχος του 10% - που πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 2020 - αποτελεί πολύτιμο στόχο και ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δώδεκα κράτη μέλη, κυρίως στην περιφέρεια της ΕΕ, παραμένουν κάτω από το στόχο του 10% ηλεκτρικής διασύνδεσης και, συνεπώς, είναι σε μεγάλο βαθμό απομονωμένα από την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας· ως εκ τούτου υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη των οποίων το χαμηλό επίπεδο σύνδεσης εμποδίζει την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για την επίτευξη του στόχου· θεωρεί, ωστόσο, ότι καθαυτός ο στόχος του 10% δεν αντικατοπτρίζει πάντα την κατάσταση της αγοράς και δεν έχει τεκμηριωθεί με βάση επιστημονικά στοιχεία· υπενθυμίζει ότι ο στόχος του 10% διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 2002, με βάση την εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που υπήρχε εκείνη την εποχή· αναγνωρίζει ότι, αν και ο στόχος του 10% είναι σημαντικός, δεν απηχεί ούτε την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που ρέει μεταξύ των χωρών, ούτε την ποιότητα, όπως η διαθεσιμότητα των υφιστάμενων υποδομών διασύνδεσης ή της υφιστάμενης εθνικής υποδομής μεταξύ των διασυνδέσεων· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι ένας ενιαίος στόχος διασύνδεσης με βάση την εγκατεστημένη δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι αφεαυτού κατάλληλος για όλα τα κράτη μέλη· ως εκ τούτου, είναι πεπεισμένο ότι είναι μεσοπρόθεσμη ανάγκη, και σίγουρα εντός του ορίζοντα του 2030, να υπάρξει συμφωνία επί φιλόδοξων και τεκμηριωμένων συμπληρωματικών στόχων διασύνδεσης, που θα συμφωνηθούν με τις περιφέρειες· θεωρεί ότι οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να καθοριστούν με βάση ποικιλία παραμέτρων· ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό την τεχνική συζήτηση για τις παραμέτρους αυτές· τονίζει ότι, εκτός από τον ποσοτικό στόχο, η ανοικτή πρόσβαση και η διαθεσιμότητα των διασυνδέσεων είναι επίσης επιτακτική ανάγκη προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια που απομένουν για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας· καλεί την Επιτροπή, τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και τη στενή παρακολούθηση της προσβασιμότητας των φορέων διασύνδεσης για να προληφθούν τα σημεία συμφόρησης που δυσχεραίνουν τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας·

10.  παρατηρεί ότι η περιορισμένη ικανότητα μεταφοράς, για παράδειγμα στην επιχειρησιακή περιοχή Nord Pool Spot, προκαλεί περιφερειακές διαφοροποιήσεις τιμών, παρότι ο στόχος διασύνδεσης μεταξύ των χωρών έχει υπερκαλυφθεί σαφώς·

Μια ολιστική προσέγγιση

11.  επισημαίνει ότι η συχνή συμφόρηση των δικτύων μεταφοράς θα μπορούσε να συνδέεται με τις διασυνοριακές γραμμές, αλλά θα μπορούσε επίσης να οφείλεται στα αδύναμα, απαρχαιωμένα εσωτερικά δίκτυα και την περιορισμένη διαθεσιμότητα εθνικών δικτύων· τονίζει ότι οι ενισχύσεις των εθνικών δικτύων είναι επιτακτική ανάγκη προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η δυναμικότητα των διασυνδέσεων· επιμένει ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ολιστική προσέγγιση για την εκτίμηση της ανάγκης για ενίσχυση/επέκταση των διασυνοριακών και των εθνικών συνδέσεων, με στόχο την καλύτερη χρήση των υφιστάμενων γραμμών διασύνδεσης και της δυναμικότητας των υφιστάμενων εθνικών υποδομών

12.  υπογραμμίζει τον ρόλο της Επιτροπής, στο πλαίσιο της τρίτης ενεργειακής δέσμης, ως θεματοφύλακα ενός αδεσμοποίητου και προσιτού στην αγορά καθώς και ως παράγοντα διευκόλυνσης ενός αποκεντρωμένου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, όπου τα κράτη μέλη θα παρέχουν τη δυνατότητα σε μικρότερους προμηθευτές, ιδίως παραγωγούς-καταναλωτές που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο σύμφωνα με δίκαιους κανόνες της αγοράς και με βέλτιστες πρακτικές ιδιοκατανάλωσης·

13.  σημειώνει ότι το ενεργειακό μας τοπίο γίνεται ολοένα και πιο αποκεντρωμένο λαμβανομένης υπόψη της αυξανόμενης σημασίας των παραγωγών-καταναλωτών ενέργειας· επισημαίνει, κατά συνέπεια, τη σημασία ενός καλά σχεδιασμένου ευφυούς δικτύου μεταφοράς και διανομής· υπογραμμίζει τον εντεινόμενο και κρίσιμο ρόλο των διαχειριστών δικτύων διανομής (ΔΔΔ) ως διαμεσολαβητών της αγοράς, δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνδέονται με τα δίκτυα διανομής· τονίζει εν προκειμένω ότι, όταν καταβάλλεται προσπάθεια να επιλυθεί ένα σημείο στένωσης στο δίκτυο, είναι απαραίτητη η διεξοδική αξιολόγηση για να καθοριστεί ποιος συνδυασμός ενεργειών -ανάμεσα στις οποίες η δημιουργία νέων γραμμών μεταφοράς, η ανάπτυξη τοπικών έξυπνων δικτύων, και η ενσωμάτωση αποτελεσματικότητας και ευελιξίας στο σύστημα- είναι ο βέλτιστος, λαμβανομένης υπόψη της συγκεκριμένης κατάστασης·

14.  τονίζει ότι τα οφέλη της αύξησης του επιπέδου διασύνδεσης είναι αδύνατο να επιτευχθούν χωρίς υψηλό επίπεδο σύζευξης της αγοράς και των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ)· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποτρέψει την πραγματοποίηση της διασύνδεσης σε επίπεδο ομάδας κρατών μελών και να προωθήσει τη διασύνδεση σε επίπεδο ΕΕ, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα κράτη μέλη και οι γειτονικές χώρες, ιδίως οι χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας·

15.  υπενθυμίζει ότι τα έργα κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) αξιολογούνται από περιφερειακές ομάδες που έχουν συσταθεί από την Επιτροπή και απαρτίζονται από εκπροσώπους από τα κράτη μέλη, τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους αναδόχους των έργων, από το ENTSO-E, τον ACER, την Επιτροπή και άλλους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς·

16.  υπογραμμίζει ότι ο κατάλογος των ΕΚΕ πρέπει να αναπτυχθεί με πιο διαφανή και υπεύθυνο τρόπο· παρατηρεί ότι το ENTSO-E, οι ΔΣΜ και οι ανάδοχοι έργων διαδραματίζουν τον κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη μιας εναρμονισμένης μεθοδολογίας ανάλυσης κόστους-οφέλους, στην προετοιμασία των δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης του δικτύου και των κωδίκων δικτύου, καθώς και στην αξιολόγηση των δαπανών και του οφέλους του κάθε έργου· υπενθυμίζει την ανάγκη παροχής ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αυτές οι αξιολογήσεις που διενεργούνται από ειδικευμένους εμπειρογνώμονες που είναι πλήρως ανεξάρτητοι από τους αναδόχους των έργων· τονίζει την ανάγκη να βελτιστοποιηθεί η συνολική διαδικασία με την προώθηση της ευρύτερης εμπλοκής του Κοινοβουλίου και άλλων ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την Επιτροπή, τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο, προκειμένου να διασφαλίσει μια πιο ουδέτερη, διαφανή, ιχνηλατήσιμη, και περιεκτική και δημοκρατική διαδικασία διαβούλευσης· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις καταστάσεις στις οποίες θα μπορούσε να καθοριστεί η χρήση της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας (BΔT), ως σημαντικής παραμέτρου για τη χορήγηση πόρων της ΕΕ στα σχέδια·

17.  καλεί την Επιτροπή να εξηγήσει καλύτερα τη διαδικασία κατάταξης για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος· υπενθυμίζει ότι προκειμένου να εξεταστούν, τα έργα κοινού ενδιαφέροντος πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα δεκαετή σχέδια του ENTSO-E για ανάπτυξη του δικτύου, αλλά ότι την τελική απόφαση χρηματοδότησης τη λαμβάνει η Επιτροπή βάσει των δικών της κριτηρίων αξιολόγησης για την επιλογή έργων· ζητεί από την Επιτροπή να αιτιολογήσει αναλυτικά τα εν λόγω κριτήρια·

18.  καλεί την Ευρωπαϊκή να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την υλοποίηση των ΕΚΕ και την πορεία επίτευξης του στόχου του 10 %, στο πλαίσιο του ετήσιου απολογισμού που προβλέπει το στρατηγικό πλαίσιο για την ενεργειακή ένωση·

Διαδικασία αδειοδότησης

19.  τονίζει ότι η χρονοβόρα διαδικασία αδειοδότησης αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τις νέες γραμμές υψηλής τάσης στην Ευρώπη· καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την επιτάχυνση των διαδικασιών διατηρώντας παράλληλα το κατάλληλο επίπεδο εγγυήσεων για το δημόσιο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής δημόσιας διαβούλευσης·

20.  υπενθυμίζει ότι τα έργα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο PCI επωφελούνται από προνομιακή ρυθμιστική μεταχείριση, σχεδιασμό fast-track, δεσμευτικό χρονικό όριο 3,5 ετών για την αδειοδότηση και επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αξιολόγησης, και μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμα για επιπλέον χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο ο εν λόγω σχεδιασμός fast-track εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα κράτη μέλη·

21.  αναγνωρίζει ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η στήριξη είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση των έργων διασύνδεσης· αναγνωρίζει ότι κατά την κατασκευή νέων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας δεν πρέπει να υπονομεύονται οι διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίες και τα ανώτατα περιβαλλοντικά πρότυπα· ζητεί από τους αναδόχους των έργων να χρησιμοποιούν τις ΒΔΤ για νέες γραμμές διασύνδεσης, που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεκτικότητας μεταξύ των επενδύσεων έργων στα δίκτυα, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την τοπική αποδοχή·

22.  τονίζει ότι η εφαρμογή της προσέγγισης «ενιαίου σημείου επαφής» συμβάλλει στη συντόμευση της διαδικασίας αδειοδότησης· υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός ΔΕΔ-Ε απαιτεί από κάθε κράτος μέλος να ορίσει μια Εθνική Αρμόδια Αρχή που θα είναι υπεύθυνη για τη διευκόλυνση, τη συντόμευση και τον συντονισμό της διαδικασίας αδειοδότησης σε εθνικό επίπεδο· χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό, την αξιολόγηση της προσέγγισης «ενιαίου σημείου επαφής» που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή το 2017 και ενθαρρύνει την Επιτροπή στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει το δυναμικό της ενός και μόνου «ενιαίου σημείου επαφής» σε επίπεδο ΕΕ·

Ρόλος του ACER

23.  επισημαίνει την υποστελέχωση και την έλλειψη πόρων του ACER· ζητεί από την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή της ΕΕ να παράσχει στον Οργανισμό τους απαραίτητους πόρους, και ιδίως επαρκές ίδιο προσωπικό, ώστε να μπορέσει αυτός να εκπληρώσει επαρκώς και εγκαίρως τα εκ του νόμου απορρέοντα καθήκοντά του· ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος του ACER, ιδίως σε σχέση με το ENTSO-E και όσον αφορά την ενίσχυση του συντονισμού των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και της μεταξύ τους μεσολάβησης, και τον συντονισμό των διασυνοριακών κανονιστικών θεμάτων·

24.  τονίζει τη σημασία της ειδικής στελέχωσης των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας, με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση και ανεξαρτησία· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο, το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2016, για τις διαθέσιμες πηγές και τον βαθμό ανεξαρτησίας που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής από όλες τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας, καθώς και σε προσδιορισμό των συστάσεων για τη βελτίωση της κατάστασης·

25.  επισημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τον υπολογισμό των διασυνοριακών δυνατοτήτων που διατίθενται στην αγορά και τη συχνότητα, το μέγεθος και τους λόγους της περικοπής των διασυνδέσεων· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει τις αμφιβολίες του όσον αφορά την επάρκεια της αντιμετώπισης των περισσοτέρων από τις σημαντικές περικοπές· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στον ACER τις κατάλληλες αρμοδιότητες και εξουσίες για να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με κάθε διασυνοριακή ικανότητα μεταφοράς ώστε να καταστεί δυνατή η από μέρους του ACER αποτελεσματική εκπλήρωση των υποχρεώσεων παρακολούθησης· ζητεί οι εν λόγω πληροφορίες να παρέχονται στον ACER μαζί με τις απαραίτητες συναφείς πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του εθνικού δικτύου· χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό την ταχεία ολοκλήρωση των κωδίκων δικτύου για την ηλεκτρική ενέργεια· σημειώνει τις προθέσεις της Επιτροπής για επέκταση της εντολής, των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του ACER, καθώς και τους προβληματισμούς της σχετικά με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις, όπως παρουσιάζονται στην πρόσφατη ανακοίνωσή της με τίτλο «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας»· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο αυτό, με στόχο την προώθηση της υλοποίησης μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας· σημειώνει ότι οι νέες ευθύνες που ανατίθενται στον ACER θα πρέπει να συνοδεύονται από τους κατάλληλους πόρους·

Χρηματοδοτικά μέσα

26.  σημειώνει την εκτίμηση της Επιτροπής ότι απαιτείται χρηματοδότηση ύψους 35 δισεκατομμυρίων EUR για την επίτευξη του στόχου του 10% μέχρι το 2020 σε όλα τα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό ΔΣΕ ((ΕΕ) αριθ. 1316/2013) το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής βοήθειας στο πλαίσιο του κονδυλίου ενέργειας ΔΣΕ πρέπει να διατεθεί για έργα ηλεκτρικής ενέργειας και επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να δώσει τη δέουσα προσοχή σε αυτό το γεγονός υποστηρίζει τη σύσταση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία η ΔΣΕ πρέπει να επικεντρωθεί σε λίγα βασικά έργα· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε έργα που αφορούν τις πιο σημαντικές ελλείψεις στην ολοκληρωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ και την έλλειψη επαρκούς διασυνδεσιμότητας· θεωρεί ότι θα πρέπει να συνεχίσει να διατίθεται επίσης επαρκής χρηματοδότηση της ΕΕ μετά το 2020 για να στηριχθεί η κατασκευή μη εμπορικά βιώσιμων έργων σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και την ασφάλεια της λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων· τονίζει τη σημασία της ΕΤΕπ για τη στήριξη των επενδυτών σε εμπορικά βιώσιμα έργα υποδομής ηλεκτρικής ενέργειας· σημειώνει τη σύσταση του ΕΤΣΕ και ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το Ταμείο θα προσελκύει ουσιαστικά επενδύσεις στη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας·

27.  προτρέπει επί πλέον την Επιτροπή: 1) να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, η οποία μπορεί να είναι ακριβότερη αλλά προσφέρει σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα κύκλου ζωής καθώς και εξοικονόμηση χρόνου και πλεονεκτήματα τεχνολογικής ηγετικής μακροπρόθεσμα· 2) να διενεργήσει αναθεώρηση των κανόνων χρηματοδότησης με στόχο τον εξορθολογισμό των υφιστάμενων μηχανισμών· και 3) να ενισχύσει τα κίνητρα για περαιτέρω επενδύσεις στο δίκτυο, μεταξύ άλλων, με την ενθάρρυνση της επανεπένδυσης των κερδών που προέρχονται από τη μίσθωση μεταφοράς κατά τη συμφόρηση, σε υποδομές και τεχνολογίες ενίσχυσης του δικτύου, μεταξύ άλλων και σε πρόσθετες γραμμές διασύνδεσης·

Περιφερειακή συνεργασία

Περιοχή της Βαλτικής

28.  επισημαίνει ότι οι προγραμματισμένες διασυνδέσεις αναμένεται να επιτρέψουν στα κράτη της Βαλτικής να επιτύχουν τον στόχο του 10% εντός του 2015· εκφράζει την ανησυχία ότι τα δίκτυα των κρατών της Βαλτικής εξακολουθούν να εξαρτώνται από το ρωσικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι το οποίο συνιστά εμπόδιο για μια πραγματικά ολοκληρωμένη και σωστή λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας· απευθύνει έκκληση για ταχύ συγχρονισμό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών της Βαλτικής με το ηπειρωτικό ευρωπαϊκό δίκτυο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης ενσωμάτωση στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μεγαλύτερη ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και η ασφαλής λειτουργία του συστήματος· ζητεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την έναρξη του ENTSO-E για την εκκίνηση επίσημης διαδικασίας για την επέκταση του συγχρονισμένου δικτύου της ευρωπαϊκής ηπείρου προς τις χώρες της Βαλτικής· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει και να παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου αυτού· αναδεικνύει την κοινή σκανδιναβική αγορά ενέργειας, ως βέλτιστη πρακτική για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στη δημιουργία και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας· αναγνωρίζει τη σημασία της υψηλότερης δυνατότητας διασυνδεσιμότητας μεταξύ της Πολωνίας και της σκανδιναβικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να επιτύχει η Πολωνία τον στόχο του 10%· χαιρετίζει την υπογραφή του μνημονίου συμφωνίας για το σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής (ΒΕΜΙΡ)· υπογραμμίζει ότι η περιφερειακή συνεργασία μέσω ΒΕΜΙΡ θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί περαιτέρω η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των ΕΚΕ·

Περιφέρεια της Βόρειας Θάλασσας

29.  αναγνωρίζει ότι η υπεράκτια αιολική ενέργεια στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας έχει τη δυνατότητα να παράγει πάνω από το 8% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη μέχρι το 2030· σημειώνει περαιτέρω ότι ο συντονισμός του σχεδιασμού και της οικοδόμησης μιας περιφερειακής υπεράκτιας δικτυακής υποδομής, η πρόσβαση στην αγορά και η κατανομή των αποθεμάτων στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση κόστους 5-13 δισεκατομμύρια EUR ετησίως έως το 2030, μέσω της βελτίωσης της ολοκληρωμένης περιφερειακής αγοράς· καλεί την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να εγκρίνουν αυτές τις δυνατότητες κατά την ανάπτυξη της δομής διακυβέρνησης για το 2030 και τον επακόλουθο σχεδιασμό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδείξουν ισχυρή πολιτική υποστήριξη και να υιοθετήσουν το υπεράκτιο διασυνδεδεμένο δίκτυο της Βόρειας Θάλασσας ως ένα βασικό βήμα για την οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής ενεργειακής ένωσης· καλεί τις επερχόμενες Προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ να προετοιμαστούν και να συμφωνήσουν σχετικά με το νομικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της ολλανδικής Προεδρίας του 2016, με τη μορφή διακυβερνητικής συμφωνίας μεταξύ των οικείων κρατών μελών που θα χαράσσει μια κοινή στρατηγική των βόρειων χωρών στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας·

Κεντροδυτική Ευρώπη

30.  επισημαίνει ότι η κοινή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Αυστρίας και της Γερμανίας προωθεί την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας· αναγνωρίζει ότι η κοινή ζώνη προσφοράς –η οποία θεσπίστηκε το 2002– σημαίνει ότι οι τιμές χονδρικής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στις δύο χώρες είναι ίδιες και εξασφαλίζει απεριόριστη εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και ασφάλεια εφοδιασμού σε επίπεδα περίπου 100%· σημειώνει ότι η ζώνη προσφοράς Αυστρίας-Γερμανίας είναι η μόνη σχετικά μεγάλη ζώνη στην Ευρώπη την οποία μοιράζονται δύο χώρες· σημειώνει ότι οι μεγαλύτερες ζώνες προσφοράς διαθέτουν τα αναγκαία χαρακτηριστικά μιας εύρυθμα λειτουργούσας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με ρευστότητα, ικανής να μειώσει τα έξοδα συναλλαγών, να παράσχει προσαρμοστικά μηνύματα σχετικά με τις τιμές για τις επενδυτικές αποφάσεις και να προωθήσει την ενίσχυση του ανταγωνισμού· ζητεί την ταχεία ανάπτυξη δικτύων ώστε να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η διασφάλιση της σταθερότητας των δικτύων, ιδίως στη νότια Γερμανία· ζητεί να διατηρηθεί το επιτυχημένο αυτό μοντέλο και να διευρυνθεί περαιτέρω η ζώνη προσφοράς·

Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

31.  τονίζει ότι η Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΚΝΑΕ) διαθέτει τεράστιο - και σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο - δυναμικό όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· σημειώνει ότι η συνεργασία και ο συντονισμός για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και την κατασκευή περιφερειακής υποδομής δικτύου στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη πρέπει να υπερβαίνει τα όρια της ΕΕ, προκειμένου να συμπεριλάβει τις εκτός ΕΕ χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία· απευθύνει έκκληση για τη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της περιοχής θα μπορούσαν να συζητήσουν και να παράσχουν πολιτική στήριξη σε κοινά προγράμματα που αποσκοπούν στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της περιοχής σε ηλεκτρική ενέργεια· αναγνωρίζει ότι, μια τέτοια πλατφόρμα, θα μπορούσε να καταστεί η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου Κεντρικής Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης για τη Συνδεσιμότητα Φυσικού Αερίου της ΕΕ, που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2015, υπό την προϋπόθεση ότι η εντολή της θα διευρυνθεί προκειμένου να συμπεριλάβει τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και τη συμμετοχή των χωρών της ΚΝΑΕ για τα εκτός της ΕΕ μέλη· αναγνωρίζει ότι η πλατφόρμα θα επιτρέψει στην Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να προσφέρει πολιτική στήριξη·

32.  σημειώνει ότι η υψηλή εξάρτηση της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης από τις εισαγωγές ενέργειας σημαίνει ότι έχει ζωτική σημασία να αυξηθεί η διασυνοριακή ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της οποίας θα διασφαλιστεί η ασφάλεια εφοδιασμού της περιφέρειας και, μακροπρόθεσμα, η μείωση των οικιακών λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος·

33.  συνιστά στην Επιτροπή να αξιολογεί προσεκτικά τις προοπτικές των νέων διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου και τις αγορές της Νότιας Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής, με σκοπό να αυξήσει την ασφάλεια του εφοδιασμού και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στις δύο περιοχές·

Ιβηρική Χερσόνησος

34.  τονίζει τη σημασία της σημαντικής αύξησης της διασύνδεσης μεταξύ της Ισπανίας και της Γαλλίας για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή και για να μπορέσει η Ιβηρική Χερσόνησος να συμμετάσχει πλήρως στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας· πιστεύει ότι η δήλωση της Μαδρίτης, η οποία υπεγράφη στις 4 Μαρτίου 2015, και η δημιουργία μιας ομάδας υψηλού επιπέδου για διασυνδέσεις στη Νοτιοδυτική Ευρώπη, αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς την αύξηση της διασυνδεσιμότητας της περιοχής· αναγνωρίζει ότι η τρέχουσα ικανότητα διασύνδεσης μεταξύ της Ιβηρικής Χερσονήσου και της ηπειρωτικής Ευρώπης είναι πολύ χαμηλή και ότι τα έργα που περιλαμβάνονται στον πρώτο κατάλογο των ΣΚΕ δεν επαρκούσαν για την επίτευξη του στόχου διασύνδεσης το 2020· καλεί τις χώρες της περιοχής να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των σημαντικών δυνατοτήτων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διευκολύνουν την πρόσβαση του κλάδου στην ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά·

35.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να εκπονήσει μελέτη των οφελών της διασύνδεσης της Ιβηρικής Χερσονήσου με τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και χώρες της νότιας όχθης της Μεσογείου·

Πέρα από το 2020

36.  σημειώνει ότι το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης έχει εξελιχθεί από το 2002, όταν ορίστηκε αρχικά ο στόχος του 10% όσον αφορά τη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας – και ειδικότερα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν αναπτυχθεί σε όλη την ήπειρο· συνιστά στο πλαίσιο αυτό, ότι ο στόχος του 15% με βάση την εγκατεστημένη ισχύ για το 2030 δεν πρέπει να μείνει μόνος του και ότι πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά και διεξοδικά, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλος για τον σκοπό και είναι συναφής και εφικτός· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον καθορισμό περιφερειακών, συμπληρωματικών στόχων και να βρει καλύτερα ποιοτικά και ποσοτικά συγκριτικά κριτήρια, όπως οι εμπορικές ροές, οι ροές αιχμής και τα σημεία συμφόρησης, που αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της διασύνδεσης·

37.  τονίζει την ανάγκη να οριστεί ένας μελλοντικός στόχος διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους της ΕΕ, καθώς και το βιώσιμο ενεργειακό σύστημα που αναζητά η ΕΕ· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο βαθμός διασύνδεσης που απαιτείται θα εξαρτηθεί από διάφορες παραμέτρους, μεταξύ των οποίων: α) η εφαρμογή στην εθνική και ενωσιακή πολιτική της αρχής «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση» και περισσότερα μέτρα που θα αφορούν την πλευρά της ζήτησης· β) η ανάπτυξη των αποκεντρωμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των συναφών έξυπνων δικτύων· γ) οι εθνικές αποφάσεις για το ενεργειακό μείγμα, λαμβάνοντας υπόψη τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους της ΕΕ· δ) η ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας – μεταξύ άλλων σε επίπεδο νοικοκυριού και δήμου· ε) η χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, κατά περίπτωση· στ) η αναγνώριση των ατόμων ως παραγωγών-καταναλωτών στο ενεργειακό σύστημα· και ζ) η δημιουργία σαφών κινήτρων για επενδύσεις στα δίκτυα·

o
o   o

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress
PDF 525kWORD 127k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress (2015/2042(INI))
P8_TA(2015)0446A8-0331/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress – 2013 (COM(2014)0639),

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress της 5ης Μαΐου 2015(1),

–   έχοντας υπόψη τη «μελέτη σχετικά με τις ατέλειες στον τομέα της μικροχρηματοδότησης και τις επιλογές για τον τρόπο αντιμετώπισής τους μέσω ενός χρηματοδοτικού μέσου της ΕΕ»(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/EE για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη(3) (ο «κανονισμός EaSI»),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 283/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη(4) («ο Μηχανισμός») («η απόφαση»),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της μικροπίστωσης με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης(5),

–   έχοντας υπόψη την εις βάθος ανάλυση της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικής Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2015 με τίτλο «Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress  – Ενδιάμεση αξιολόγηση»(6),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 8/2015 με τίτλο «Ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των μικροεπιχειρηματιών η παρεχόμενη από την ΕΕ χρηματοδοτική στήριξη;»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0331/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικροχρηματοδότηση συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικροχρηματοδότηση μπορεί να απαλλάξει τους ανθρώπους από τη φτώχεια και την ανεργία, να τους δώσει αξιοπρέπεια και να προαγάγει τη συνοχή εντός των κοινοτήτων μέσω της βελτίωσης της κοινωνικής ένταξης και της ελαχιστοποίησης των κοινωνικών αποκλίσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του Μηχανισμού είναι η ενίσχυση της πρόσβασης σε μικροχρηματοδότηση και της διαθεσιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων για άτομα που έχουν χάσει ή κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση εργασίας τους ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την είσοδο ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και για άτομα που είναι αντιμέτωπα με την απειλή του κοινωνικού αποκλεισμού ή ευάλωτα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την πρόσβαση στη συμβατική αγορά πιστώσεων και τα οποία επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν περαιτέρω τις πολύ μικρές επιχειρήσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του Μηχανισμού είναι επίσης η ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της διαθεσμότητας μικροχρηματοδοτήσεων για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και την κοινωνική οικονομία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του Μηχανισμού είναι η βελτίωση των ικανοτήτων των ενδιάμεσων φορέων ούτως ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των πιθανών πράξεων, προκειμένου να προαχθούν η δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, η ανάπτυξη και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς στις τοπικές κοινότητες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κατάσταση των δανειοληπτριών φαίνεται ότι είναι χειρότερη από την κατάσταση των ανδρών δανειοληπτών, δεδομένου ότι τα ποσοστά γυναικών που είναι άνεργες ή απειλούνται από τη φτώχεια είναι υψηλότερα(7)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναλογία των γυναικών επιχειρηματιών που επωφελούνται από τον Μηχανισμό προς τους άνδρες επιχειρηματίες είναι μόλις 36:64 και παραμένει ανεπαρκής από άποψη ισορροπίας μεταξύ των δύο φύλων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιθωριοποίηση και οι πολλαπλές διακρίσεις που υφίστανται ορισμένες ομάδες γυναικών εντείνουν ακόμη περισσότερο την οικονομικά μειονεκτική θέση τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση των γυναικών που πλήττονται από αποκλεισμό πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα και περισσότερες γυναίκες που συμμετέχουν στην αγορά εργασίας είναι επίσης τα κύρια εργαζόμενα μέλη των οικογενειών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των γονέων μονογονεϊκών οικογενειών είναι υψηλότερο για τις γυναίκες απ' ό, τι για τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικροχρηματοδότηση θα πρέπει να ωφελεί μεγαλύτερο αριθμό γυναικών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, αλληλασφαλιστικές εταιρείες, ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύματα και κοινωνικές επιχειρήσεις που συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής, της περιφερειακής ανάπτυξης και της ανάπτυξης της υπαίθρου, της προστασίας του περιβάλλοντος, της προστασίας των καταναλωτών, της ανάπτυξης της γεωργίας, της ανάπτυξης τρίτων χωρών και των πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, τα επίπεδα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού έχουν αυξηθεί, όπως επίσης η μακροχρόνια ανεργία, η ανεργία των νέων και οι κοινωνικές ανισότητες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μηχανισμός βελτιώνει τις συνθήκες υπό τις οποίες οι δανειολήπτες μπορούν να λαμβάνουν δάνεια και εξασφαλίζει τη διάθεση χρηματοδότησης σε άτομα τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν επιλέξιμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενδιάμεσοι φορείς μικροχρηματοδοτήσεων έχουν επωφεληθεί από τον Μηχανισμό σε 22 κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός στόχος του Μηχανισμού είναι η εκταμίευση 46 000 μικροδανείων έως το 2020, τα οποία εκτιμάται ότι αντιστοιχούν σε 500 εκατομμύρια EUR·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό εξόφλησης από δανειολήπτες εκτιμάται σε 95%· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μηχανισμός έχει βοηθήσει ανθρώπους να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και αυτοαπασχολούμενους να διατηρήσουν ή να επεκτείνουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις τους σε επίπεδο διατήρησης θέσεων εργασίας, νέων προσλήψεων και κύκλου εργασιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μηχανισμός έχει εκταθεί σε απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης και έχει συμβάλει στην ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κάλυψη των μειονοτήτων εξακολουθεί να είναι δύσκολο να αξιολογηθεί, δεδομένου ότι οι περισσότεροι ενδιάμεσοι φορείς μικροχρηματοδοτήσεων δεν αναπτύσσουν ειδική δράση για να ενισχυθεί η κάλυψη των μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποδέκτες μικροδανείων δεν αντιλαμβάνονται κατ’ ανάγκη τον εαυτό τους ως περιθωριοποιημένη ομάδα ούτε φοβούνται ότι θα υποστούν διακριτική μεταχείριση εάν γνωστοποιηθεί η εθνοτική καταγωγή τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 60% των ιδιωτών για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, όταν υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση μικροδανείων ήταν είτε άνεργοι είτε ανενεργοί, το 84% των δικαιούχων ανήκε στην κύρια ηλικιακή ομάδα 25-54 ετών και ότι το 36% των καταγεγραμμένων επιχειρηματιών που υποστηρίχθηκαν με τα δάνεια ήταν γυναίκες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μηχανισμός θα πρέπει να αξιολογείται από ποιοτική άποψη και όχι μόνον από ποσοτική άποψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι είναι απλούστερο να αξιολογηθεί ο Μηχανισμός αυτός ως προς την οικονομική αποτελεσματικότητα, θα πρέπει επίσης να αξιολογηθούν η αποτελεσματικότητά του ως μέσου για την εξασφάλιση της κοινωνικής ένταξης, καθώς και η ποιότητα και ο αντίκτυπος των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδιωκόμενη αναλογία 40: 60 μεταξύ γυναικών και ανδρών επιχειρηματιών έχει σχεδόν επιτευχθεί και ότι είναι αισθητά υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ένωσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων όπως η κατάρτιση και η καθοδήγηση είναι καθοριστικές για την επιτυχία και τη βιωσιμότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία χρηματοδότησης επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας έχει εντοπισθεί ως αδυναμία του Μηχανισμού·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η μικροχρηματοδότηση θα μπορούσε να είναι ένα στοιχείο της στήριξης των επιχειρήσεων κατά τη μετάβασή τους από την παραοικονομία στο καθεστώς της δηλωμένης οικονομικής δραστηριότητας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των δημοσιοποιούμενων στοιχείων που σχετίζονται με την παροχή μικροπιστώσεων από ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων είναι ο καλύτερος τρόπος για να προαχθεί η βελτίωση της χρήσης δημόσιων πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρύτερη δημοσιοποίηση στοιχείων διευκολύνει τις συγκρίσεις των επιδόσεων των ενδιάμεσων φορέων μικροχρηματοδοτήσεων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει δυναμικό για συνέργειες μεταξύ του Μηχανισμού και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και άλλων ταμείων της ΕΕ και ότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται ανεπιθύμητες αλληλοεπικαλύψεις·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 του δημοσιονομικού κανονισμού ορίζει ότι «ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και εκτελείται σύμφωνα με τις αρχές της ενότητας, της α­κρίβειας, της ενιαυσιότητας, της ισοσκέλισης, της ενιαίας λογιστικής μονάδας, της καθολικότητας, της ειδικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, που απαιτεί αποτελεσματικό και αποδοτικό εσωτερικό έλεγχο, και της διαφάνειας»·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μηχανισμός λαμβάνει πόρους από την ΕΕ και χρηματοδοτική συνεισφορά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αμφότερα δε τα σκέλη είναι υπό διαχείριση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF)· ο Μηχανισμός προβλέπει επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση από ιδιώτες επενδυτές·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο αυτό δεν είναι ακόμη αρκετά γνωστό στους δυνητικούς δικαιούχους·

Ενίσχυση της πρόσβασης στη μικροχρηματοδότηση

1.  τονίζει τη σημασία που έχει ένα χρηματοπιστωτικό μέσο όπως ο Μηχανισμός σε καιρούς χρηματοπιστωτικής κρίσης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την προαγωγή νέας απασχόλησης και την εξασφάλιση πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τους ανέργους, τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, με παράλληλο μετριασμό του κινδύνου για τους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων·

2.  σημειώνει ότι ο αντίκτυπος στη δημιουργία απασχόλησης ήταν χαμηλότερος του αρχικώς αναμενόμενου, παρά το ότι πολλοί αποδέκτες θα είχαν αποκλεισθεί παντελώς από την πιστωτική αγορά εάν δεν υπήρχε η μικροπίστωση· πιστεύει ότι ο χαμηλότερος του αναμενόμενου αντίκτυπος στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μπορεί εν μέρει να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο Μηχανισμός τέθηκε σε εφαρμογή ακριβώς την εποχή που η οικονομία αντιμετώπιζε σοβαρή κρίση, η οποία επηρέασε τόσο την πιστωτική αγορά όσο και τα αριθμητικά στοιχεία για την απασχόληση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο Μηχανισμός έχει συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της απασχόλησης· σημειώνει ότι το θέμα αυτό θα αντιμετωπισθεί με το νέο και πιο ευέλικτο μέσο EaSI·

3.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον υψηλό αριθμό αιτήσεων για μικροχρηματοδότηση που απορρίφθηκαν (σχεδόν 2 000 αιτήσεις απορρίφθηκαν, εν μέρει λόγω υπερχρέωσης ατόμων και επιχειρήσεων) και για το κενό της αγοράς μικροχρηματοδότησης το οποίο είναι ακόμη σημαντικό, παρά την αριθμητική αύξηση των μικροδανειοληπτών· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια πιο εμπεριστατωμένη μελέτη για τους λόγους που οδήγησαν στις εν λόγω απορριπτικές αποφάσεις και για την εξεύρεση τρόπων για την αντιμετώπισή τους·

4.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει ο Μηχανισμός, ειδικά σε καιρούς κρίσης, ο ρόλος του οποίου είναι να καθιστά δυνατή την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τους ανέργους και όσους βρίσκονται σε μειονεκτική θέση· τονίζει ότι, δεδομένης ειδικότερα της σημερινής κρίσης μετανάστευσης και ασύλου, η μικροχρηματοδότηση μπορεί να λειτουργήσει ως θεμελιώδης στήριξη για πρόσφυγες και μετανάστες που εισέρχονται στην αγορά εργασίας της ΕΕ·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σημεία επαφής για να προωθήσουν την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και των πολιτών γενικότερα σχετικά με τον Μηχανισμό·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα, να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση - ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές και σε κοινότητες, και κυρίως σε εκείνες όπου υπάρχουν μειονότητες, ή στο πλαίσιο οργανώσεων για άτομα με αναπηρία - σχετικά με την ύπαρξη αυτού του Μηχανισμού, τα οφέλη και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν·

7.  επισημαίνει ότι, το 2013, οι δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν δυνάμει του Μηχανισμού περιλάμβαναν εξασφαλισμένα δάνεια και εγγυήσεις· επισημαίνει επιπροσθέτως ότι ορισμένοι από τους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων λαμβάνουν και εγγύηση και δάνειο, αλλά ότι αυτά τα δύο μέσα καλύπτουν πάντοτε διαφορετικά χαρτοφυλάκια·

8.  ζητεί ο Μηχανισμός να λάβει υπόψη την προστιθέμενη αξία των έργων σε περιοχές με σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως οι αραιοκατοικημένες περιοχές και οι περιοχές που βρίσκονται σε διαδικασία απερήμωσης, δεδομένου ότι αυτό όχι μόνο θα τονώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά θα συμβάλει επίσης στη διατήρηση των επιπέδων του πληθυσμού·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) έχουν θέσει σε λειτουργία τον άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας του EaSI, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των δικαιούχων στα χρήματα· αναμένει ότι το EaSI θα αντιμετωπίσει με επιτυχία τις ανεπάρκειες του Μηχανισμού·

10.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την καταλληλότητα του υφιστάμενου ορισμού της μικροπίστωσης με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα μελλοντικά χρηματοπιστωτικά μέσα θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και των δικαιούχων και στους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης·

11.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν και να αξιολογήσουν στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των πολύ μικρών επιχειρήσεων, τις ανάγκες και τα ποσοστά επιβίωσής τους και να προτείνουν, εάν είναι απαραίτητο, αναπροσαρμογές στον κανονισμό του EaSI, με την ευκαιρία της ενδιάμεσης αξιολόγησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ισοζύγιο και οι επανεισροές του Μηχανισμού για τον σκοπό αυτό θα εισάγονται στον προϋπολογισμό του άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας του EaSI, αυξάνοντας, με τον τρόπο αυτό, τον αριθμό των εγγυήσεων και των χρηματοδοτούμενων μέσων τα οποία θα προσφέρονται σε μικροδανειολήπτες·

12.  χαιρετίζει το γεγονός ότι και τα επτά από τα χρηματοδοτικά μέσα του Μηχανισμού που εξετάστηκαν μέχρι τώρα έχουν προσελκύσει πρόσθετη ιδιωτική χρηματοδότηση· εκφράζει ανησυχία, ωστόσο, για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά τις εγγυήσεις, οι τιμές-στόχοι για τους δείκτες μόχλευσης είχαν επιτευχθεί μόνο σε μία από τις επτά περιπτώσεις και σε δύο περιπτώσεις δεν είχαν επιτευχθεί·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη ευελιξία του νέου προγράμματος στο πλαίσιο του EaSI ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες όσον αφορά την ανακατανομή κονδυλίων μεταξύ των αξόνων του προγράμματος· καλεί την Επιτροπή να αποφεύγει τη διπλή χρηματοδότηση με την ανάπτυξη σαφών και διαφανών συνεργειών μεταξύ του EaSI και άλλων ενωσιακών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών·

14.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μια πιο εκτεταμένη προβολή και ενημέρωση σχετικά με τον Μηχανισμό και την πρόσβαση σε αυτόν·

15.  καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων, ούτως ώστε να καλύπτονται όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει την ανάγκη να εκταθεί το τομεακό πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού πέρα από τους τομείς της γεωργίας και του εμπορίου·

Κάλυψη των ομάδων - στόχων και υποβολή στοιχείων σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο

16.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, ελλείψει σαφώς καθορισμένων στοιχείων σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο του Μηχανισμού, ο αντίκτυπος αυτός δεν έχει μετρηθεί με αρκετή ακρίβεια όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την κάλυψη μειονοτικών ομάδων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να τηρεί τις προδιαγραφές όσον αφορά τις εμπειρικές μετρήσεις των κοινωνικών επιδόσεων ώστε να διασφαλίζεται ο μέγιστος κοινωνικός αντίκτυπος, μεταξύ άλλων σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος «Ευρώπη 2020», και να αξιολογεί κατά πόσον ο ορισμός των ομάδων - στόχων, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, χρήζει περαιτέρω αποσαφήνισης·

17.  επισημαίνει ότι ο Μηχανισμός στην αφετηρία του ήταν δοκιμαστικό σχέδιο· επισημαίνει, επιπλέον, ότι διαπιστώθηκαν αδυναμίες όσον αφορά την προσέγγιση ευάλωτων ομάδων όπως οι μετανάστες και τα άτομα με αναπηρία· πιστεύει, ωστόσο, ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν έχουν ληφθεί υπόψη και ότι μερικές από τις ανεπάρκειες έχουν ήδη αντιμετωπιστεί στο μέσο EaSI· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η στρατηγική αξιολόγηση των στόχων έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

18.  καλεί το ΕΤΕ να συνεργάζεται με τους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων, ζητώντας τους να εφαρμόζουν τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Μικροπίστωσης και δίνοντας προτεραιότητα στους φορείς οι οποίοι έχουν αποδείξει την ικανότητα και τη βούλησή τους να συνεργάζονται με οργανώσεις που παρέχουν περαιτέρω στήριξη στους τελικούς δικαιούχους· καλεί το ΕΤΕ να επιβάλει διατάξεις στις συμφωνίες με τους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων, ζητώντας τους να συνεργαστούν στενότερα με οργανώσεις που εκπροσωπούν ευάλωτες ομάδες προκειμένου να καλυφθούν πιο αποτελεσματικά οι ομάδες - στόχοι·

19.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τις μεθόδους αξιολόγησης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και του αντίκτυπου που έχουν στις κοινότητες στις οποίες βρίσκονται μετά την εξόφληση των μικροπιστώσεων·

20.  καλεί την Επιτροπή και το ΕΤΕ να βελτιώσουν την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους δικαιούχους και τους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει ότι πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή ούτως ώστε να μην επιβαρύνονται υπερβολικά οι φορείς αυτοί· υπογραμμίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών που απαιτούνται για την υποβολή κατάλληλων στοιχείων παρέχεται τόσο από τους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων όσο και από τους μικροδανειολήπτες προκειμένου να λάβουν δάνειο·

21.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δανείων και εγγυήσεων που σχετίζονται με τον Μηχανισμό είναι αποσπασματικές και ελλιπείς και δεν περιέχουν λεπτομερή στοιχεία για την επαγγελματική κατάσταση των τελικών αποδεκτών, παρόλο που το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι η κοινοποίηση είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της απόφασης·

22.  καλεί το ΕΤΕ να εξασφαλίσει ότι οι ενδιάμεσοι φορείς μικροχρηματοδοτήσεων θα δημοσιοποιούν στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και το ύψος των παρεχόμενων μικροδανείων και το είδος των τελικών δικαιούχων·

23.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση και να επιδιώξει ισότιμη αναλογία μεταξύ ανδρών και γυναικών επιχειρηματιών στο μέλλον· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους ενδιάμεσους φορείς να εφαρμόσουν συγκεκριμένες στρατηγικές που θα στοχεύουν στις γυναίκες και θα αποσκοπούν στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών, μεταξύ άλλων, μέσω της συνεργασίας με αρμόδιες ενώσεις και οργανώσεις του τομέα·

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω την ορατότητα και την πληροφόρηση όσον αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Μηχανισμού, μεταξύ άλλων μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα σε γυναίκες επιχειρηματίες, εργαστηρίων και κατάρτισης που θα απευθύνονται ειδικά στις γυναίκες, με στόχο την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά την πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση·

25.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα οφέλη της μικροχρηματοδότησης για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων και ορθών πρακτικών μεταξύ γυναικών επιχειρηματιών·

26.  αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η επιδιωκόμενη αναλογία μεταξύ γυναικών και ανδρών επιχειρηματιών· πιστεύει, ωστόσο, ότι η επιτυχία του Μηχανισμού δεν πρέπει να αξιολογείται μόνο με βάση γενικούς στόχους, αλλά με γνώμονα την ικανότητα του Μηχανισμού να παρέχει στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να υλοποιούν τα σχέδιά τους και να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή·

27.  καλεί την Επιτροπή να εστιάσει τις προσπάθειές της στη βελτίωση της πρόσβασης σε μικροχρηματοδότηση για δυνητικά αποκλεισμένους πελάτες, όπως οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι νέοι, τα άτομα με χαμηλό εισόδημα, οι εργαζόμενοι με χαμηλή ειδίκευση και τα άτομα με αναπηρία, οι οποίοι σήμερα δεν επωφελούνται επαρκώς από τον Μηχανισμό·

28.  καλεί την Επιτροπή να θεωρεί τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο ως ομάδα στόχο·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να πολλαπλασιάσει τις πρωτοβουλίες και τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για τη χορήγηση μικροπιστώσεων σε καινοτόμες νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις που διευθύνονται από νέους, με στόχο την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων και της υψηλής τεχνολογίας, της επιστημονικής και της κοινωνικής καινοτομίας, σε καιρούς οικονομικής κρίσης και δύσκολης πρόσβασης σε πιστώσεις· τονίζει, επιπλέον, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώξουν να μειώσουν τη γραφειοκρατία που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στους πόρους που θέτει στη διάθεσή τους η Ένωση·

Στήριξη της κοινωνικής οικονομίας

30.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Μηχανισμός δεν έχει χρηματοδοτήσει σημαντικό αριθμό κοινωνικών επιχειρήσεων· χαιρετίζει, κατά συνέπεια, το γεγονός ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό του προϋπολογισμού του EaSI προορίζεται ειδικά για τη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων·

31.  παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το νέο αυτό χαρακτηριστικό και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν για τον σκοπό αυτό δεδομένα, γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη υποβολή εκθέσεων από τους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων και παρέχοντάς τους κίνητρα για να υποστηρίζουν έργα με υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο μεταξύ των δυνητικών πελατών τους·

32.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και, αν παραστεί ανάγκη, να αναθεωρήσει το ανώτατο όριο που προβλέπεται για τα δάνεια προς κοινωνικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του EaSI, έτσι ώστε να τους παρασχεθούν τα αναγκαία και κατάλληλα μέσα για να μπορέσουν να αναπτυχθούν με επωφελή τρόπο και να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς·

33.  τονίζει τη σημασία που έχει η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα προγράμματα χρηματοδότησης· φρονεί ότι οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο και η συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό αποτελούν χρήσιμα στοιχεία για την αξιολόγηση και τη βελτίωση του αντίκτυπου που έχουν στις γυναίκες οι προτεραιότητες χρηματοδότησης, η κατανομή των δημοσιονομικών πόρων και οι προδιαγραφές των προγραμμάτων χρηματοδότησης· τονίζει την ανάγκη συστηματικής συλλογής και τακτικής ανάλυσης στοιχείων ανά φύλο·

Υπηρεσίες καθοδήγησης και κατάρτισης και συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα

34.  χαιρετίζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ανάπτυξης ικανοτήτων των ενδιάμεσων φορέων μικροχρηματοδοτήσεων που υπάρχει στο πλαίσιο του EaSI και της παροχής τεχνικής υποστήριξης σε αυτούς τους φορείς, με σκοπό να βελτιωθούν ο επαγγελματισμός τους, η παροχή υπηρεσιών και η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, ώστε να καταστεί δυνατή η βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τον Μηχανισμό·

35.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνδέσει τον Μηχανισμό με τη βασική επιχειρηματική κατάρτιση, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν η οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και η επίτευξη του στόχου της χορήγησης δανείων·

36.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων της καθοδήγησης και της κατάρτισης, δεν είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν απευθείας από το EaSI και καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει μελλοντικούς διαύλους χρηματοδότησης με νέα κατάλληλα μέσα στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με εθνικά ή ενωσιακά ταμεία·

37.  σημειώνει ότι το ΕΚΤ θα πρέπει να παρέχει βασική χρηματοδότηση για σύσταση επιχειρήσεων, βιώσιμη μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα, σε συνδυασμό με προγράμματα καθοδήγησης και κατάρτισης· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι τα εργαλεία αυτά δεν χρηματοδοτούνται άμεσα από το EaSI·

38.  συνιστά στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να αναπτύξουν τη στρατηγική συνεργασία τους με τους τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς και θεσμικούς φορείς όσον αφορά το EaSI, το ΕΚΤ και άλλα πιθανά εθνικά προγράμματα, προάγοντας τη συνεργασία τους με τους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων και τους τελικούς αποδέκτες, ούτως ώστε να βελτιωθεί η παροχή βοήθειας στους μικροδανειολήπτες σε ό, τι αφορά την κατάρτιση, την καθοδήγηση και τη συνολική στήριξη για μεγαλύτερη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων·

39.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δυνατότητα χρήσης πόρων από το ΕΚΤ για τον άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας του EaSI και καλεί την Επιτροπή και το ΕΤΕ να ενημερώνουν καλύτερα τους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων για τη δυνατότητα αυτή βάσει του άρθρου 38 του κανονισμού κοινών διατάξεων(8)·

40.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το ΕΤΣΕ θα είναι διαθέσιμο για τη χρηματοδότηση πολύ μικρών επιχειρήσεων·

Οι ενδιάμεσοι φορείς μικροχρηματοδοτήσεων

41.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συντονίσει την στήριξη του ΕΚΤ και του EaSI προκειμένου να βελτιωθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο προγραμμάτων, όσον αφορά τους Μηχανισμούς Μικροχρηματοδοτήσεων, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στη συνεργασία μεταξύ των ενδιάμεσων φορέων μικροχρηματοδοτήσεων και των κέντρων στήριξης επιχειρήσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ·

42.  χαιρετίζει τη διεργασία επιλογής των ενδιάμεσων φορέων μικροχρηματοδότησης, η οποία συμμορφώνεται προς τους κανόνες και τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, και επαναλαμβάνει το αίτημα του Κοινοβουλίου να τηρούν οι ενδιάμεσοι αυτοί φορείς τις αρχές της υπεύθυνης δανειοδότησης και της αποφυγής της υπερχρέωσης ατόμων και επιχειρήσεων·

43.  συνιστά να απλοποιηθεί η διαδικασία πρόσβασης στον Μηχανισμό και οι συμφωνίες μεταξύ των ενδιάμεσων φορέων μικροχρηματοδοτήσεων και του ΕΤΕ να είναι πιο ευέλικτες και κατανοητές και να επιτρέπουν στους μικρότερους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσων να κάνουν γρήγορα πλήρη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων και των μηχανισμών του ΕΤΕ·

44.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός αιτήσεων για τον Μηχανισμό δεν ήταν ολοκληρωμένες και το ΕΤΑΕ δεν μπορούσε να τις εγκρίνει· ζητεί από την Επιτροπή να αποτιμήσει τους λόγους αυτής της ανεπάρκειας (π.χ. έλλειψη πληροφοριών, δυνατότητας πρόσβασης ή γραφειοκρατικός φόρτος που χρήζει απλούστευσης)· καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει ταχέως για την επίλυση του προβλήματος·

45.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο Μηχανισμός και οι τρόποι πρόσβασης σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο μεγαλύτερης προβολής και ενημέρωσης και παράλληλα να απλουστεύσει τη διαδικασία και να καταστήσει πιο ευέλικτες και πιο κατανοητές τις συμφωνίες μεταξύ των ενδιάμεσων φορέων μικροχρηματοδοτήσεων και του ΕΤΕ, πράγμα που θα επιτρέπει στους μικρότερους ενδιάμεσους φορείς να αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση στην αγορά·

46.  καλεί την Επιτροπή και το ΕΤΕ να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να γίνουν καλύτερα γνωστά τα οφέλη του Μηχανισμού σε ένα ευρύτερο κοινό, πέραν των υφιστάμενων απαιτήσεων που επιβάλλονται στους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων·

47.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των ενδιάμεσων φορέων μικροχρηματοδοτήσεων και των οργανισμών που έχουν αναλάβει την εκπροσώπηση των συμφερόντων των δικαιούχων, πέρα από τη διαφήμιση των προϊόντων ή την εξεύρεση νέων πελατών·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τον τομέα της μικροχρηματοδότησης για να επιτρέψουν τη διεύρυνσή του που είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» , και να κάνουν χρήση του Μηχανισμού, διερευνώντας τις δυνατότητες ώστε οι μη τραπεζικοί ενδιάμεσοι φορείς να εισέρχονται στην αγορά μικροπιστώσεων χωρίς να εξαρτώνται από τράπεζες εταίρους·

49.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τον διάλογο με φορείς μικροχρηματοδότησης (ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων, τράπεζες και μη τραπεζικά ιδρύματα, δίκτυα όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μικροχρηματοδότησης) καθώς και με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες που δεν συμπεριλαμβάνονται επί του παρόντος όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης, τη χρήση και τον σχεδιασμό των προϊόντων που πρόκειται να προσφερθούν στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

50.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ενδιάμεσων φορέων μικροχρηματοδοτήσεων από διαφορετικά κράτη μέλη·

51.  καλεί την Επιτροπή και το ΕΤΕ να διασφαλίσουν ότι ο άξονας μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας του EaSI προάγει περαιτέρω τη διάδοση και ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Μικροπίστωσης στις συμβάσεις με τους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων·

52.  θεωρεί ότι η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress – 2013 είναι πολύ γενική και ότι δεν περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά την υλοποίηση του Μηχανισμού·

53.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο Μηχανισμός και το μέσο EaSI θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στην προστιθέμενη αξία και προβολή της ΕΕ·

o
o   o

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7760
(2) http://bookshop.europa.eu/fr/study-on-imperfections-in-the-area-of-microfinance-and-options-how-to-address-them-through-an-eu-financial-instrument-pbKE0214424/?CatalogCategoryID=ZjsKABstHnIAAAEjH5EY4e5L
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 238.
(4) ΕΕ L 87 της 7.4.2010, σ. 1.
(5) ΕΕ C 117 E της 6.5.2010, σ. 85.
(6) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/547555/EPRS_IDA (2015)547555_EN.pdf
(7) Ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress.
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).


Μια νέα ΚΑΠ: διάρθρωση τεχνικών μέτρων και πολυετών σχεδίων
PDF 422kWORD 118k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τη νέα ΚΑλΠ: δομή των τεχνικών μέτρων και των πολυετών σχεδίων (2015/2092(INI))
P8_TA(2015)0447A8-0328/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 43,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 και τα άρθρα 9 και 10,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0328/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα των ιχθυαποθεμάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το μέλλον της αλιευτικής βιομηχανίας

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά το 2009, έχει πραγματοποιηθεί ελάχιστη πρόοδος σε σχέση με τη θέσπιση νομοθετικών πράξεων τόσο για τα τεχνικά μέτρα όσο και για τα πολυετή σχέδια, αφενός μεν, επειδή οι προτάσεις της Επιτροπής για τα εν λόγω σχέδια δημιουργούσαν προστριβές μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με επίκεντρο τις αρμοδιότητές τους στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που προβλέπεται στο άρθρο 43 της ΣΛΕΕ, αφετέρου δε, επειδή στο πλαίσιο των τεχνικών μέτρων προέκυψαν δυσκολίες σε σχέση με την εναρμόνιση της νομοθεσίας με τη Συνθήκη της Λισαβόνας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑλΠ) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013) περιλαμβάνει μεταξύ των στόχων του την αποκατάσταση και διατήρηση του πληθυσμού των αλιευμάτων πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να επιτύχουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) χρησιμοποιώντας μια οικοσυστημική και επιλεκτική προσέγγιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τεχνικά μέτρα και τα πολυετή σχέδια συνιστούν τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη αυτών των στόχων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των βασικών αλλαγών που επήλθαν με τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ του 2013 περιλαμβάνονται επίσης η υποχρέωση εκφόρτωσης και η περιφερειοποίηση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και την ποικιλία των τεχνικών μέτρων καθώς και το γεγονός ότι είναι διεσπαρμένα σε πολλούς διαφορετικούς κανονισμούς, έχουν συμβάλει στο να καταστήσουν δύσκολη την εφαρμογή για τους αλιείς, πράγμα που εγκυμονεί τον κίνδυνο να δημιουργηθεί δυσπιστία μεταξύ των αλιέων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της περιφερειοποίησης περιλαμβάνει τη διαβούλευση με τα Γνωμοδοτικά Συμβούλια με σκοπό να έλθουν οι ενδιαφερόμενοι πιο κοντά στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και να αξιολογούνται καλύτερα οι πιθανές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυπλοκότητα των τεχνικών μέτρων και οι δυσκολίες κατά την εφαρμογή τους, όπως επίσης η έλλειψη απτών αποτελεσμάτων από την ΚΑλΠ και η έλλειψη κινήτρων συνέβαλαν στη δημιουργία δυσπιστίας μεταξύ των αλιέων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση των τεχνικών μέτρων, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές και η χρησιμοποίηση μιας οικοσυστημικής προσέγγισης, πρέπει να επιδιώκουν την βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των αλιευτικών και θαλάσσιων πόρων κατά τρόπον που να συνάδει με την κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα του τομέα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη των στόχων της νέας ΚΑλΠ απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη χρήση πιο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και πρακτικών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες καινοτομίες που βελτιώνουν την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων συχνά παρεμποδίζονται από την νομοθεσία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή στην πολιτική διαχείρισης της αλιείας, και ιδίως της βενθοπελαγικής αλιείας, και, ως εκ τούτου, των τεχνικών μέτρων σε καίριους τομείς όπως η σύνθεση των αλιευμάτων και οι διαστάσεις ματιού·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην σημασία της αλιείας μικρής κλίμακας για την βιωσιμότητα των παράκτιων κοινοτήτων, και ιδίως για τον ρόλο των γυναικών και των παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΑλΠ χρειάζεται ένα διαφοροποιημένο καθεστώς για την αλιεία μικρής κλίμακας στην Ευρώπη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται ένας γενικός ορισμός της έννοιας της αλιείας μικρής κλίμακας, υπό το πρίσμα του ρόλου που διαδραματίζει για την αποκατάσταση των θαλασσών μας και την διατήρηση παραδοσιακών και φιλικών προς το περιβάλλον βιώσιμων πρακτικών και δραστηριοτήτων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθορισμός των κοινών βασικών αρχών για όλες τις θαλάσσιες λεκάνες μέσω ενός κανονισμού-πλαισίου, ο οποίος θα εγκριθεί με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας είναι απαραίτητος προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των στόχων της ΚΑλΠ στην ΕΕ, να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων και να διευκολυνθεί το έργο της εκτέλεσης και του ελέγχου των τεχνικών μέτρων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνήθης νομοθετική διαδικασία δεν είναι πάντοτε απαραίτητη στην περίπτωση μέτρων που λαμβάνονται σε περιφερειακό επίπεδο ή υπόκεινται σε συχνές αλλαγές ή που βασίζονται σε πρότυπα και στόχους που αποφασίσθηκαν από τους συννομοθέτες, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται για την έγκριση κανόνων που είναι κοινοί σε όλες τις θαλάσσιες λεκάνες και επίσης για μέτρα που περιέχονται σε ειδικούς κανονισμούς ή που δεν είναι πιθανόν να τροποποιηθούν στο άμεσο μέλλον·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειοποίηση πρέπει να διασφαλίσει την προσαρμογή των τεχνικών μέτρων στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε τύπου αλιείας και της εκάστοτε λεκάνης, προσφέροντας ευελιξία και παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· ότι πρέπει να λαμβάνονται πιο απλά τεχνικά μέτρα που θα είναι πιο εύκολο να κατανοηθούν, να εφαρμοσθούν και να επιβληθούν· ότι η θέσπιση τεχνικών μέτρων σε περιφερειακή βάση πρέπει να ακολουθήσει το πρότυπο που έχει συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες στο πλαίσιο της νέας κοινής αλιευτικής πολιτικής·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειοποίηση μπορεί να συμβάλει στην απλούστευση και την ευκολότερη κατανόηση των κανόνων, οι οποίοι έτσι θα γίνονται αποδεκτοί από τον αλιευτικό κλάδο και άλλους ενδιαφερόμενους, πολύ περισσότερο αν ο κλάδος συμμετέχει στη διαδικασία θέσπισής τους·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειοποίηση δεν πρέπει να οδηγήσει στην επανεθνικοποίηση, καθώς η εξέλιξη αυτή δεν θα ήταν συμβατή με την ΚΑλΠ, ως κοινή πολιτική στην οποία η ΕΕ διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα λόγω της από κοινού εκμετάλλευσης των πόρων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση τεχνικών μέτρων σε περιφερειακή βάση πρέπει να ακολουθήσει το πρότυπο που συμφωνήθηκε από τους συννομοθέτες στο πλαίσιο της νέας ΚΑλΠ, συγκεκριμένα την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή με βάση τις κοινές συστάσεις των ενδιαφερόμενων κρατών μελών που ανταποκρίνονται στα πρότυπα και στους στόχους που αποφασίστηκαν από τους συννομοθέτες, ή, εάν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν υποβάλλουν κοινή σύσταση εντός της ορισθείσας προθεσμίας, με πρωτοβουλία της Επιτροπής· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να αντιταχθεί σε οιαδήποτε κατ' εξουσιοδότηση πράξη βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση του πλαισίου τεχνικών μέτρων πρέπει να αποτελέσει την ευκαιρία για να συνεχιστεί ο προβληματισμός για την περιφερειοποίηση και να μελετηθούν εναλλακτικές στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες προτάσεις ειδικών κανονισμών που περιέχουν τεχνικά μέτρα (παρασυρόμενα δίχτυα, παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών, αλιεία βαθέων υδάτων) έχουν δημιουργήσει αντιπαραθέσεις· ότι η έγκριση ορισμένων προτάσεων –όπως η πρόταση για την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό– εκκρεμούσε επί τρία και πλέον έτη· ότι οι διαβουλεύσεις που αφορούν την αλιεία με παρασυρόμενα δίχτυα ευρίσκονται επίσης σε αδιέξοδο· ότι έχουν απορριφθεί ορισμένες ειδικές διατάξεις για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων από τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τεχνικά μέτρα θα πρέπει να υπολογίζεται το φαινόμενο της παράνομης αλιείας που συχνά συνοδεύεται από την παράνομη χρήση αλιευτικών εργαλείων και θα πρέπει να προτείνεται μια αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα που τίθεται από την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ αλιεία)·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τεχνικά μέτρα που ισχύουν σε κάθε αλιευτική λεκάνη της ΕΕ δεν είναι πάντοτε προσαρμοσμένα στις ανάγκες των καινοτόμων δραστηριοτήτων και των διαφορετικών τοπικών τύπων αλιείας· ότι, υπό το πρίσμα αυτό, οι αλιείς χρειάζονται ορισμένα τεχνικά μέτρα που βασίζονται σε περιφερειακή προσέγγιση, η οποία ανταποκρίνεται στις διαφορετικές συνθήκες εκάστης θαλάσσιας λεκάνης· ότι η διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων με βιώσιμο τρόπο έχει ζωτική σημασία και, εν προκειμένω, η απλούστευση και προσαρμοστικότητα της νομοθεσίας στην πραγματικότητα επί τόπου είναι σημαντική· ότι είναι εξίσου απαραίτητο να ληφθεί δεόντως υπόψη το γεγονός ότι στις αλιευτικές λεκάνες έχουν πρόσβαση και τρίτες χώρες, οι οποίες διαθέτουν πολύ διαφορετικούς κανόνες διατήρησης από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα ευρωπαϊκά ύδατα, και ιδίως στην Μεσόγειο, έχει ζωτική σημασία να θεσπίσουν τα κράτη μέλη τα αναγκαία μέτρα και να συνεργασθούν για τον εντοπισμό των πολιτών εκείνων που είναι υπεύθυνοι για την ΠΛΑ αλιεία, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό, ότι επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις και εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην ξηρά και επί του πλοίου·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολυετή σχέδια που θεσπίστηκαν από το 2002 μέχρι το 2009 δεν ήταν όλα εξίσου αποτελεσματικά· ότι νέα πολυετή σχέδια θα εγκριθούν βάσει των νέων κανόνων της ΚΑλΠ·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις με τις τρίτες χώρες πρέπει να είναι μέρος της προσπάθειας για την επίτευξη βιωσιμότητας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ εισήγαγε απαιτήσεις εκφόρτωσης και προέβλεψε ευελιξία, εξαιρέσεις και χρηματοδοτική στήριξη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυσκολίες κατά την εφαρμογή της απαγόρευσης των απορρίψεων στη μικτή αλιεία που περιλαμβάνει είδη με περιοριστική ποσόστωση είναι αναμενόμενες,

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο συννομοθετεί στον τομέα της αλιείας, με την εξαίρεση των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και των ποσοστώσεων·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2009, λόγω της εμπλοκής των προτάσεων στο Συμβούλιο, δεν έχει εγκριθεί κανένα πολυετές σχέδιο·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της διοργανικής ομάδας εργασίας σχετικά με τα πολυετή σχέδια, οι συννομοθέτες αναγνώρισαν ότι είναι σημαντικό να εργαστούν από κοινού για την εξεύρεση ενός ρεαλιστικού τρόπου ανάπτυξης των πολυετών σχεδίων, παρά τις αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με την ερμηνεία του νομικού πλαισίου·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολυετή σχέδια πρέπει να αποτελέσουν ένα συγκροτημένο και βιώσιμο πλαίσιο για τη διαχείριση της αλιείας, που θα βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές και στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά και κοινωνικοοικονομικά ευρήματα, και θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να προσαρμόζονται στην εξέλιξη των αποθεμάτων και σε σχέση με την λήψη ετήσιων αποφάσεων για την χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως κοινά στοιχεία των μελλοντικών πολυετών σχεδίων προσδιορίστηκαν ο στόχος της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και ένα χρονοδιάγραμμα για την επίτευξή του, ένας προληπτικός μηχανισμός ενεργοποίησης των μέτρων προστασίας, ένας μηχανισμός προσαρμογής στις απρόβλεπτες αλλαγές των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, καθώς επίσης και μια ρήτρα αναθεώρησης·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολυετή σχέδια πρέπει να περιέχουν έναν γενικό στόχο που θα μπορεί να επιτευχθεί με μέτρα διαχείρισης και βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων· ότι πρέπει να περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμες σταθερές επιδόσεις σύμφωνα με τις βέλτιστες επιστημονικές συμβουλές, κάτι που πρέπει να αποτυπώνεται στις ετήσιες αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες· ότι αυτές οι ετήσιες αποφάσεις θα πρέπει να περιορίζονται αυστηρά στην χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Δικαστηρίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 στις υποθέσεις C-103/12, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, και C-165/12, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, σχετικά με τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας αποτελεί προηγούμενο, δεδομένου ότι αποσαφηνίζονται το περιεχόμενο και τα όρια των δύο διαφορετικών νομικών βάσεων που περιέχονται στο άρθρο 43 της ΣΛΕΕ· ότι το άρθρο 43 παράγραφος 3, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο ως νομική βάση για τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων, στα πλαίσια των κανονισμών για τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και τις ποσοστώσεις·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο εξέδωσε την 1η Δεκεμβρίου 2015 την απόφασή του για τις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-124/13 και C-125/13, Κοινοβούλιο και Επιτροπή κατά Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1243/2012 του Συμβουλίου που τροποποιεί το μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου. Στην υπόθεση αυτή, το Δικαστήριο επιβεβαιώνει, όπως υποστήριζε το Κοινοβούλιο, ότι δεδομένου του στόχου και του περιεχομένου του, ο κανονισμός θα έπρεπε να είχε θεσπιστεί με βάση το άρθρο 43 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, με το Κοινοβούλιο να έχει την ιδιότητα του συννομοθέτη, διότι ο κανονισμός περιέχει πολιτικές επιλογές που έχουν αντίκτυπο στο πολυετές σχέδιο και που, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίες για την επιδίωξη των στόχων της ΚΑλΠ·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον δεν υπάρχουν πολυετή σχέδια, τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης μπορεί να τροποποιηθούν στα πλαίσια σχεδίων απορρίψεων που εγκρίνονται από την Επιτροπή με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις με συστάσεις του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ή, εάν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν υποβάλει κοινή σύσταση εντός της ορισθείσας προθεσμίας, με πρωτοβουλία της Επιτροπής· τονίζει τη σημασία τόσο της προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών όσο και της τήρησης των επιστημονικών συμβουλών κατά την λήψη αποφάσεων για τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια εκφορτώσεων θα διαδραματίσουν ουσιώδη ρόλο συνεπεία των αλλαγών στις αλιευτικές τεχνικές και, ως εκ τούτου, στην θνησιμότητα λόγω αλιείας και στην βιομάζα των αποθεμάτων αναπαραγωγής, δηλαδή των δύο ποσοτικοποιημένων στόχων στα πλαίσια των πολυετών σχεδίων, πιθανώς λόγω των τροποποιήσεων στα ελάχιστα μεγέθη διατήρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τροποποίηση των ελάχιστων μεγεθών με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σημαίνει αλλαγή των βασικών παραμέτρων των πολυετών σχεδίων από εξωτερικούς παράγοντες·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βούληση των συννομοθετών ήταν οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και η ισχύς τους να μην μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερη των τριών ετών·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το ίδιο είδος, τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης μπορούν να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, καθώς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ειδών και της αλιείας· και ότι, εφόσον είναι δυνατό, συνιστάται η θέσπιση οριζόντιων αποφάσεων για όλες τις περιοχές με στόχο τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου·

1.  θεωρεί ότι προκειμένου να εξασφαλισθεί η εκτέλεση των στόχων της ΚΑλΠ, τα μελλοντικά τεχνικά μέτρα πρέπει να απλοποιηθούν ώστε να απαλειφθούν τυχόν αντιφάσεις και/ή αλληλεπικαλύψεις, να ενταχθούν σε ένα σαφώς δομημένο νομικό πλαίσιο και να εκπονηθούν με βάση στοιχειοθετημένες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που έχουν εξετασθεί από ειδικούς·

2.  θεωρεί αναγκαία την συγκέντρωση περιεκτικού καταλόγου που θα συνοψίζει όλα τα τεχνικά μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη επισκόπηση των πιθανών απλουστεύσεων και διαγραφών σε σχέση με τα μελλοντικά τεχνικά μέτρα·

3.  υποστηρίζει ότι τα τεχνικά μέτρα πρέπει να αναθεωρηθούν με στόχο την εφαρμογή των στόχων της ΚΑλΠ, να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, να ελαχιστοποιηθούν οι απορρίψεις και η επίπτωση της αλιείας στο περιβάλλον, να απλοποιηθούν οι τρέχοντες κανόνες, και να βελτιωθεί η επιστημονική τους βάση·

4.  θεωρεί ότι τα τεχνικά μέτρα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε αλιείας και της εκάστοτε περιφέρειας, καθώς με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστούν υψηλότερα ποσοστά τήρησης από τον ενδιαφερόμενο κλάδο·

5.  υποστηρίζει την άποψη ότι η απλοποίηση και περιφερειοποίηση των τεχνικών μέτρων θα πρέπει πάντα να συνάδει με τον πραγματικό σκοπό του κανονισμού για τα τεχνικά μέτρα ο οποίος είναι η ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και του αντίκτυπου στο θαλάσσιο περιβάλλον·

6.  θεωρεί ότι, για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των κανόνων της ΚΑλΠ, να αυξηθεί η αποδοχή των κανόνων της από τον αλιευτικό κλάδο και άλλους ενδιαφερόμενους τομείς καθώς και η συμμόρφωση προς αυτούς τους κανόνες, είναι αναγκαίο να αυξηθεί η συμμετοχή των αλιέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως στα πλαίσια των Γνωμοδοτικών Συμβουλίων καθώς και να τους παρασχεθούν κίνητρα, όπως στήριξη μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και άλλων μέσων για την καινοτομία, την κατάρτιση, τον εξοπλισμό και την χρησιμοποίηση πιο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων·

7.  θεωρεί ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα διευκολύνει την περαιτέρω χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων που έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι αυξάνουν την επιλεκτικότητα και έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον·

8.  θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθούν η καινοτομία και η έρευνα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι εφαρμόζεται ορθά η ΚΑλΠ, ιδίως όσον αφορά την εκφόρτωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, προκειμένου να αυξηθεί η επιλεκτικότητα και να εκσυγχρονισθούν οι τεχνικές αλιείας και παρακολούθησης·

9.  πιστεύει ότι η βιώσιμη χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων που έχουν αποδειχθεί πιο επιλεκτικά από ανεξάρτητη επιστημονική έρευνα, θα πρέπει να επιτραπεί χωρίς περιορισμούς ή χωρίς μη αναγκαίους ποσοτικούς περιορισμούς, να ρυθμίζεται από την νομοθεσία και, σε ό,τι αφορά την περαιτέρω έρευνα, να της δοθεί χρηματοδοτική στήριξη·

10.  θεωρεί αναγκαίο να διατηρηθεί η συνήθης νομοθετική διαδικασία για την έγκριση των κανόνων που είναι κοινοί για όλες τις θαλάσσιες λεκάνες, περιλαμβανομένης της θέσπισης προτύπων και στόχων για τεχνικά μέτρα, μεταξύ δε αυτών τεχνικά μέτρα που περιέχονται σε ειδικούς κανονισμούς, ή για τεχνικά μέτρα που δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν εντός του προσεχούς μέλλοντος και θεωρεί ότι η συνήθης νομοθετική διαδικασία δεν είναι πάντοτε αναγκαία για μέτρα που εγκρίνονται σε περιφερειακό επίπεδο ή τα οποία είναι πιθανόν να υποστούν συχνές αλλαγές· είναι της γνώμης ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να αξιολογούνται σε τακτική βάση προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι εξακολουθούν να είναι τα κατάλληλα· θεωρεί ότι η συνετή χρήση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων μπορεί να καλύψει αυτήν την ανάγκη για ευελιξία και δυνατότητα ανταπόκρισης· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι το Κοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να αντιταχθεί σε οιαδήποτε κατ' εξουσιοδότηση πράξη βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας·

11.  συνιστά ότι πρέπει να καθορισθεί ένα σαφές, γενικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τεχνικά μέτρα, το οποίο θα ορίζει περιορισμένο αριθμό μειζόνων διατομεακών αρχών· πιστεύει ότι όλοι εκείνοι οι κανόνες που δεν εφαρμόζονται στην μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών υδάτων δεν θα πρέπει να περιληφθούν σε αυτό το γενικό πλαίσιο αλλά αντίθετα να ενταχθούν στην περιφερειοποίηση·

12.  θεωρεί ότι οποιοδήποτε μέτρο εγκριθεί σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό πλαίσιο για τα τεχνικά μέτρα και να συνάδει με τους στόχους της ΚΑλΠ και την οδηγία πλαίσιο για την θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ) 2008/56/EΚ·

13.  θεωρεί ότι οι κανόνες σχετικά με τα τεχνικά μέτρα πρέπει να θεσπισθούν μέσω της κατάλληλης χρήσης της διαδικασίας περιφερειοποίησης και να βασίζονται σε κοινές κεντρικές αρχές και ορισμούς, συμπεριλαμβανομένων κοινών στόχων και προτύπων που θα εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ, καθώς και κατάλογο απαγορευμένων ειδών και αλιευτικών εργαλείων, σύνολο ειδικών κανόνων για τις μεγαλύτερες θαλάσσιες λεκάνες και αριθμό ειδικών τεχνικών κανονισμών, ενώ όλα αυτά τα μέτρα θα εγκριθούν με την συνήθη νομοθετική διαδικασία· επισημαίνει ότι η περιφερειοποίηση θα ισχύει για τους κανόνες περιφερειακού χαρακτήρα ή για τους κανόνες που υπόκεινται σε συχνές αλλαγές και θα πρέπει να επαναξιολογείται σε τακτική βάση·

14.  υπογραμμίζει την ανάγκη να είναι διατυπωμένος με σαφήνεια ο κανονισμός πλαίσιο για τα νέα τεχνικά μέτρα, πράγμα που θα απαιτήσει σημαντικές διευκρινιστικές προσπάθειες ζητεί κατά συνέπεια να καταργηθούν εκ των προτέρων οι υφιστάμενοι κανονισμοί για τα τεχνικά μέτρα, ιδίως οι κανονισμοί του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 850/98 και (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, προκειμένου να τερματισθεί ο πολλαπλασιασμός των κανονισμών·

15.  υπενθυμίζει ότι, όσον αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Βασικού Κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί στον κανονισμό για τα τεχνικά μέτρα, να υποβάλουν συστάσεις στην Επιτροπή, και ότι η τελευταία δεν θα είναι σε θέση να εγκρίνει οιαδήποτε πράξη πριν από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας·

16.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν, σε σχέση με τους στόλους της ΕΕ και τις τοπικές κοινότητες, η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα και οι κοινωνικοοικονομικές συνέπειες των ειδικών κανονισμών που βασίζονται σε τεχνικά μέτρα παράλληλα με την τήρηση των στόχων της ΚΑλΠ και της οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική·

17.  πιστεύει ότι τα τεχνικά μέτρα πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις για τη χρήση ορισμένων αλιευτικών εργαλείων προκειμένου να προστατεύονται τα ευάλωτα ενδιαιτήματα και θαλάσσια είδη·

18.  πιστεύει ότι τα τεχνικά μέτρα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι δεν θα χρησιμοποιούνται καταστροφικά και μη επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία, και ότι θα απαγορευθεί η γενική χρήση εκρηκτικών και δηλητηριωδών ουσιών·

19.  υποστηρίζει ότι καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να θεσπιστεί μια συνεκτική δέσμη τεχνικών μέτρων για κάθε μία από τις λεκάνες, λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους χαρακτηριστικά της κάθε λεκάνης, στις οποίες οι αποφάσεις της Ένωσης μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αποκατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων και την προστασία των οικοσυστημάτων καθώς και στην βιώσιμη διαχείριση των κοινών αλιευτικών αποθεμάτων·

20.  υποστηρίζει ότι, δεδομένης της απαγόρευσης απόρριψης, η οποία ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015, και θα εφαρμοσθεί προοδευτικά στα ιχθυαποθέματα έως το 2019, οι διατάξεις για τα τεχνικά μέτρα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να προσαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο στην εξέλιξη των τύπων αλιείας και να προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες στον αλιευτικό τομέα να εφαρμόζει στην πράξη καινοτομίες όσον αφορά μεθόδους επιλεκτικής αλιείας·

21.  πιστεύει ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης συνιστά θεμελιώδη αλλαγή για τους τύπους αλιείας, και ότι ως εκ τούτου τα τεχνικά μέτρα πρέπει να προσαρμοσθούν ώστε να επιτραπεί η εφαρμογή και διευκόλυνση πιο επιλεκτικής αλιείας· συνιστά την εφαρμογή των ακόλουθων τριών μέτρων προκειμένου να επιτευχθεί αυτό:

   ουσιαστική τροποποίηση, ή ακόμη και ανάκληση των κανόνων που διέπουν τη σύνθεση των αλιευμάτων·
   να επιτραπεί μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τα μεγέθη ματιών·
   να καταστεί δυνατή η διατήρηση διαφόρων τύπων αλιευτικών εργαλείων επί του σκάφους·

22.  λαμβάνει γνώση των δυσκολιών που προκύπτουν από την συνύπαρξη των προδιαγραφών εμπορίας που ορίζονται στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2406/96 και των κατώτατων μεγεθών των αλιευμάτων· ζητεί την εναρμόνισή τους με τον νέο κανονισμό πλαίσιο για τα τεχνικά μέτρα·

23.  θεωρεί ότι κατά την αναθεώρηση των τεχνικών μέτρων πρέπει να αξιολογείται η επίπτωσή τους σε σχέση με τη διατήρηση των βιολογικών αποθεμάτων, το θαλάσσιο περιβάλλον, το κόστος εκμετάλλευσης της αλιείας και την αποδοτικότητα της αλιευτικής δραστηριότητας από κοινωνική και επαγγελματική σκοπιά·

24.  υποστηρίζει ότι ο στόχος της διατήρησης που επιδιώκεται με τη νομοθεσία για τα τεχνικά μέτρα μπορεί να επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά με ενέργειες που θα αποβλέπουν στη βελτίωση της διαχείρισης της προσφοράς και της ζήτησης με τη συνδρομή οργανώσεων παραγωγών·

25.  θεωρεί ότι η αλιεία μικρής κλίμακας παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στα εσωτερικά ύδατα των κρατών μελών και των περιφερειών πρέπει να παραμείνει εκτός του συνόλου επιτρεπομένων αλιευμάτων·

26.  θεωρεί ότι τα πολυετή σχέδια διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων στα πλαίσια της ΚΑλΠ, καθώς αποτελούν το πιο ενδεδειγμένο μέσο για τη θέσπιση και εφαρμογή ειδικών τεχνικών μέτρων για διάφορους τύπους αλιείας·

27.  θεωρεί ότι οι συννομοθέτες πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους να καταλήξουν σε συμφωνία για τα πολυετή σχέδια λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες των οργάνων σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση την αντίστοιχη νομολογία·

28.  θεωρεί ότι τα πολυετή σχέδια πρέπει να αποτελέσουν ένα συγκροτημένο και βιώσιμο πλαίσιο για τη διαχείριση της αλιείας, ότι πρέπει να βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές και στις πιο πρόσφατες διαθέσιμες επιστημονικές και κοινωνικοοικονομικές αναγνωρισμένες από ομοτίμους γνωμοδοτήσεις, και ότι πρέπει να προσαρμόζονται στην εξέλιξη των αποθεμάτων, παρέχοντας ευελιξία για τη λήψη ετήσιων αποφάσεων από το Συμβούλιο σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες· επισημαίνει ότι αυτές οι ετήσιες αποφάσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το αυστηρά οριοθετημένο πεδίο της κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων και, στο μέτρο του δυνατού, πρέπει να αποτρέπουν μεγάλες αυξομειώσεις στις αλιευτικές δυνατότητες·

29.  υποστηρίζει ότι πρέπει να σημειωθεί πρόοδος στα μελλοντικά πολυετή σχέδια για την αποκατάσταση και διατήρηση των αποθεμάτων σε επίπεδα μεγαλύτερα εκείνων που θα επιτρέψουν την μέγιστη βιώσιμη απόδοση, συμπεριλαμβανομένου ενός προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, ενός σημείου αναφοράς διατήρησης των αποθεμάτων για την ενεργοποίηση των μηχανισμών προστασίας τους, ενός μηχανισμού προσαρμογής στις αλλαγές των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, καθώς επίσης μιας ρήτρας αναθεώρησης·

30.  θεωρεί ότι για να αποφευχθούν προβλήματα που προκύπτουν από την υποχρέωση εκφόρτωσης στη μικτή αλιεία, είναι αναγκαία η βελτίωση της επιλεκτικότητας και η ελαχιστοποίηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων· θεωρεί σκόπιμο να αναζητηθούν τρόποι εκμετάλλευσης της δυνατότητας να εγκριθούν μέτρα ευελιξίας και να χρησιμοποιηθούν τα επιστημονικά καθορισμένα όρια θνησιμότητας λόγω αλιείας για τον ορισμό των συνολικών επιτρεπομένων αλιευμάτων·

31.  επιβεβαιώνει την ανάγκη να αυξηθεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην κατάρτιση και εκτέλεση πολυετών σχεδίων μέσω των γνωμοδοτικών συμβουλίων, καθώς και σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν την περιφερειοποίηση·

32.  εκτιμά ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τα σχέδια απορρίψεων και να διατηρεί το δικαίωμα να αντιταχθεί σε οιαδήποτε πράξη εάν το κρίνει αναγκαίο·

33.  θεωρεί ότι η προσωρινή ισχύς των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σχετικά με τα σχέδια εκφορτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το όριο των τριών ετών και ότι πρέπει να αντικατασταθούν, ανάλογα με την περίπτωση, από ένα πολυετές σχέδιο· ότι, για τον σκοπό αυτό, τα πολυετή σχέδια πρέπει να θεσπιστούν το συντομότερο δυνατό·

34.  είναι της άποψης ότι, στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης, οι αποφάσεις για τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης για κάθε είδος πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές συμβουλές· τονίζει την ανάγκη να αποφευχθούν οι εμπορικές παρατυπίες ή οι απάτες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

35.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου