Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 16 декември 2015 г. - Страсбург
 Неповдигане на възражения срещу делегиран акт: правила за прилагане на финансовия регламент
 Неповдигане на възражения срещу делегиран акт: модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство
 Удължаване на мандата на председателя на Европейския банков орган (ЕБО)
 Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)
 Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)
 Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Босна и Херцеговина и Европол *
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Ирландия – EGF/2015/006 IE/PWA International)
 Списък на инвазивните чужди видове
 Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25
 Внасяне на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза
 Отношенията между ЕС и Китай
 Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси: предизвикателства и възможности за предоставянето на хуманитарна помощ
 Развитие на устойчива европейска промишленост за неблагородни метали
 Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г.
Текстове (583 kb)
Правна информация - Политика за поверителност