Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
 Μη διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού
 Μη διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: πρότυπος δημοσιονομικός κανονισμός για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)
 Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ)
 Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
 Επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και της Ευρωπόλ *
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Αίτηση από την Ιρλανδία - EGF/2015/006 IE/PWA International
 Κατάλογος χωροκατακτητικών ξένων ειδών
 Προϊόντα που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο ΝΚ603xΤ25
 Επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τον φόρο εταιρειών στην Ένωση
 Οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας
 Προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια
 Ανάπτυξη βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας κοινών μετάλλων
 Η κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015
Κείμενα (604 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου