Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 16. detsember 2015 - Strasbourg
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: finantsmääruse kohaldamise eeskirjad
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmäärus
 Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) eesistuja ametiaja pikendamine
 Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) eesistuja ametiaja pikendamine
 Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja ametiaja pikendamine
 Bosnia ja Hertsegoviina ning Europoli vaheline operatiiv- ja strateegiline koostöö *
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Iirimaa taotlus EGF/2015/006 IE/PWA International
 Invasiivsete võõrliikide loetelu
 Geneetiliselt muundatud maisi NK603xT25 sisaldavad, sellest koosnevad või sellest valmistatud tooted
 Läbipaistvuse, kooskõlastamise ja lähenemise tagamine liidu äriühingu tulumaksu poliitikas
 ELi ja Hiina suhted
 Ettevalmistused ülemaailmseks humanitaarabiteemaliseks tippkohtumiseks – humanitaarabiga seonduvad probleemid ja võimalused
 Euroopa jätkusuutliku mitteväärismetallide tööstuse väljaarendamine
 Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed
Tekstid (317 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika