Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Μη διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού
 Μη διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: πρότυπος δημοσιονομικός κανονισμός για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)
 Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ)
 Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
 Επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και της Ευρωπόλ *
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Αίτηση από την Ιρλανδία - EGF/2015/006 IE/PWA International
 Κατάλογος χωροκατακτητικών ξένων ειδών
 Προϊόντα που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο ΝΚ603xΤ25
 Επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τον φόρο εταιρειών στην Ένωση
 Οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας
 Προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια
 Ανάπτυξη βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας κοινών μετάλλων
 Η κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015

Μη διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού
PDF 385kWORD 69k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 30ής Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (C(2015)07555 - 2015/2939(DEA))
P8_TA(2015)0448B8-1336/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2015)07555),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 2015 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 2015 επιστολή της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης(1), και ιδίως το άρθρο 210,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/1929 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 15 Δεκεμβρίου 2015,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδηγίες 2014/23/ΕΕ(3) και 2014/24/ΕΕ(4), τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι τις 18 Απριλίου 2016, κατέστησαν απαραίτητη την τροποποίηση τόσο του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 όσο και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 όσον αφορά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και τις συμβάσεις που συνάπτονται για ίδιο λογαριασμό·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 τροποποιήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2015 από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/1929 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος τον ευθυγράμμισε με τις προαναφερθείσες οδηγίες και τον έθεσε σε ισχύ στις 30 Οκτωβρίου 2015·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Οκτωβρίου 2015 η Επιτροπή ενέκρινε τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (C(2015)07555) με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η αντίστοιχη επικαιροποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής μπορεί να εφαρμόζεται από την έναρξη του οικονομικού έτους, εξασφαλίζοντας σαφή μετάβαση στους νέους κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες και τις συμβάσεις παραχώρησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 210 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, που εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει κατʼ εξουσιοδότηση πράξεις, ο κατʼ εξουσιοδότηση κανονισμός (C(2015)07555) μπορεί κατ’ αρχήν να τεθεί σε ισχύ μόνον στο τέλος της περιόδου ενδελεχούς εξέτασης του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που διαρκεί δύο μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης – δηλ. έως τις 30 Δεκεμβρίου 2015 – και μπορεί να παραταθεί κατά άλλους δύο μήνες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η Επιτροπή ζήτησε από το Κοινοβούλιο στις 12 Νοεμβρίου 2015, σε περίπτωση που δεν προτίθεται να προβάλει αντιρρήσεις για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, να ενημερώσει την Επιτροπή αναλόγως το αργότερο στις 21 Δεκεμβρίου 2015, δεδομένου ότι για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη δημοσίευση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στην Επίσημη Εφημερίδα πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και με τον τρόπο αυτό να διασφαλιστεί η έναρξη της ισχύος της την 1η Ιανουαρίου 2016 όπως προβλέπεται, θα πρέπει να έχει διαβιβαστεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων έως τις 21 Δεκεμβρίου 2015·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 286 της 30.10.2015, σ. 1.
(3) Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).
(4) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).


Μη διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: πρότυπος δημοσιονομικός κανονισμός για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
PDF 386kWORD 73k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 30ής Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 110/2014 σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2015)07554 - 2015/2940(DEA))
P8_TA(2015)0449B8-1337/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2015)07554),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 2015 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 2015 επιστολή της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 210,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/1929 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 15 Δεκεμβρίου 2015,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη χωριστή απαλλαγή των κοινών επιχειρήσεων δυνάμει του άρθρου 209 του δημοσιονομικού κανονισμού(3), τα τρία θεσμικά όργανα δήλωσαν ιδιαίτερα την πρόθεσή τους να «προτείνουν σχετικές τροποποιήσεις των άρθρων 209 και 60 παράγραφος 7 του δημοσιονομικού κανονισμού στο πλαίσιο της μελλοντικής επανεξέτασης του δημοσιονομικού κανονισμού»·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 τροποποιήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2015 από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/1929, ο οποίος, εκτός από την ευθυγράμμισή του με τις οδηγίες 2014/23/ΕΕ(4) και 2014/24/ΕΕ(5) και την ενίσχυση του συστήματος προστασίας του προϋπολογισμού της ΕΕ, τροποποίησε τα άρθρα 209 και 60, ευθυγραμμίζοντας τους κανόνες για την απαλλαγή, τον εξωτερικό έλεγχο και την υποβολή ετήσιας έκθεσης των οργανισμών που ασκούν τη δραστηριότητά τους δυνάμει του άρθρου 209 του δημοσιονομικού κανονισμού με εκείνους που ισχύουν για τους οργανισμούς που ασκούν τη δραστηριότητά τους δυνάμει του άρθρου 208·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Οκτωβρίου 2015 η Επιτροπή ενέκρινε τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (C(2015)07554) για την επικαιροποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 110/2014 σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ευθυγραμμίζοντάς τον προς τις αντίστοιχες διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 που ισχύει για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του δημοσιονομικού κανονισμού) με σκοπό να τεθεί σε ισχύ από την αρχή του οικονομικού έτους, διασφαλίζοντας σαφή μετάβαση στους νέους κανόνες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 210 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, που εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει κατʼ εξουσιοδότηση πράξεις, ο κατʼ εξουσιοδότηση κανονισμός (C(2015)07554) μπορεί κατ’ αρχήν να τεθεί σε ισχύ μόνον στο τέλος της περιόδου ενδελεχούς εξέτασης του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που διαρκεί δύο μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης – δηλαδή έως τις 30 Δεκεμβρίου 2015 – και μπορεί να παραταθεί κατά άλλους δύο μήνες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η Επιτροπή ζήτησε από το Κοινοβούλιο στις 12 Νοεμβρίου 2015, σε περίπτωση που δεν προτίθεται να προβάλει αντιρρήσεις για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, να ενημερώσει την Επιτροπή αναλόγως το αργότερο στις 21 Δεκεμβρίου 2015, δεδομένου ότι για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη δημοσίευση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στην Επίσημη Εφημερίδα πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και με τον τρόπο αυτό να διασφαλιστεί η έναρξη της ισχύος της την 1η Ιανουαρίου 2016 όπως προβλέπεται, θα πρέπει να έχει διαβιβαστεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων έως τις 21 Δεκεμβρίου 2015·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 286 της 30.10.2015, σ. 1.
(3) ΕΕ L 163 της 29.5.2014, σ. 21.
(4) Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).
(5) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).


Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)
PDF 383kWORD 64k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) (C8-0313/2015 – 2015/0903(NLE))
P8_TA(2015)0450A8-0347/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση του συμβουλίου εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, για παράταση της θητείας του προέδρου της ΕΑΤ για μία ακόμη πενταετία (C8-0313/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 παράγραφος 4 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/EΚ και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2009/78/EΚ της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0347/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος πρόεδρος της ΕΑΤ διορίστηκε από το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΤ το 2011, μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής, για περίοδο πέντε ετών, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 48 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 προβλέπει ότι το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΤ, αφού λάβει υπόψη την αποτίμηση που αναφέρεται στην εν λόγω διάταξη, μπορεί να παρατείνει τη θητεία του προέδρου της ΕΑΤ άπαξ, με την επιφύλαξη επικύρωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Σεπτεμβρίου 2015 το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΤ πρότεινε να παραταθεί η θητεία του Andrea Enria, νυν προέδρου της ΕΤΑ, για μία ακόμη πενταετία, και ενημέρωσε σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Νοεμβρίου 2015 η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής διεξήγαγε ακρόαση με τον Andrea Enria, νυν πρόεδρο της ΕΑΤ, κατά την οποία εκείνος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει την πρόταση για την παράταση της θητείας του Andrea Enria ως προέδρου της ΕΑΤ για μία ακόμη πενταετία·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΑΤ και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.


Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ)
PDF 383kWORD 63k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) (C8-0314/2015 – 2015/0904(NLE))
P8_TA(2015)0451A8-0348/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση του συμβουλίου εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), της 30ής Σεπτεμβρίου 2015, για παράταση της θητείας του προέδρου της ΕΑΑΕΣ για μία ακόμη πενταετία (C8-0314/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0348/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος πρόεδρος της ΕΑΑΕΣ διορίστηκε από το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΑΕΣ το 2011, μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής, για περίοδο πέντε ετών, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 48 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 προβλέπει ότι το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΑΕΣ, αφού λάβει υπόψη την αποτίμηση που αναφέρεται στην εν λόγω διάταξη, μπορεί να παρατείνει τη θητεία του προέδρου της ΕΑΑΕΣ άπαξ, με την επιφύλαξη επικύρωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΑΕΣ πρότεινε να παραταθεί η θητεία του Gabriel Bernardino, νυν προέδρου της ΕΑΑΕΣ, για μία ακόμη πενταετία, και ενημέρωσε σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Νοεμβρίου 2015 η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής διεξήγαγε ακρόαση με τον Gabriel Bernardino, νυν πρόεδρο της ΕΑΑΕΣ, κατά την οποία εκείνος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει την πρόταση για την παράταση της θητείας του Gabriel Bernardino ως προέδρου της ΕΑΑΕΣ για μία ακόμη πενταετία·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΑΑΕΣ και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48.


Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
PDF 384kWORD 63k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) (C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))
P8_TA(2015)0452A8-0346/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση του συμβουλίου εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), της 24ης Σεπτεμβρίου 2015, για παράταση της θητείας του προέδρου της ΕΑΚΑΑ για μία ακόμη πενταετία (C8-0315/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0346/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος πρόεδρος της ΕΑΚΑΑ διορίστηκε από το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΚΑΑ το 2011, μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής, για περίοδο πέντε ετών, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 48 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 προβλέπει ότι το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΚΑΑ, αφού λάβει υπόψη την αποτίμηση που αναφέρεται στην εν λόγω διάταξη, μπορεί να παρατείνει τη θητεία του προέδρου της ΕΑΚΑΑ άπαξ, με την επιφύλαξη επικύρωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Σεπτεμβρίου 2015 το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΚΑΑ πρότεινε να παραταθεί η θητεία του Steven Maijoor, νυν προέδρου της ΕΑΚΑΑ, για μία ακόμη πενταετία, και ενημέρωσε σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Νοεμβρίου 2015 η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής διεξήγαγε ακρόαση με τον Steven Maijoor, νυν πρόεδρο της ΕΑΚΑΑ, κατά την οποία εκείνος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει την πρόταση για την παράταση της θητείας του Steven Maijoor ως προέδρου της ΕΑΚΑΑ για μία ακόμη πενταετία·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΑΚΑΑ και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.


Επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και της Ευρωπόλ *
PDF 113kWORD 65k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Ευρωπόλ (10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS))
P8_TA(2015)0453A8-0352/2015

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (10509/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0276/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/934/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής που διέπουν τις σχέσεις της Ευρωπόλ με τους εταίρους της, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών(2), και ιδίως τα άρθρα 5 και 6,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/935/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό του καταλόγου τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0352/2015),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού για την Ευρωπόλ (2013/0091(COD)), τις διατάξεις που περιέχονται στη συμφωνία συνεργασίας, ιδίως σχετικά με την προστασία των δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής και, αν κριθεί αναγκαίο, να υποβάλει σύσταση εξουσιοδότησης για την έναρξη διεθνούς επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπόλ.

(1) ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.
(2) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 6.
(3) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 12.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Αίτηση από την Ιρλανδία - EGF/2015/006 IE/PWA International
PDF 439kWORD 91k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2015/006 - IE/PWA International, από την Ιρλανδία) (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))
P8_TA(2015)0454A8-0363/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0363/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη μείωση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιρλανδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/006 IE/PWA International για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις 108 απολύσεις στην PWA International Ltd (PWAI), που δραστηριοποιείται στον κλάδο 33 της NACE αναθ. 2 («Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού»)(4) στην επιπέδου 2 NUTS περιφέρεια της Νότιας και Ανατολικής Ιρλανδίας, και ότι αναμένεται πως όλοι οι απολυμένοι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν στα μέτρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση δεν πληροί τα παραδοσιακά κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό του ΕΤΠ, όσον αφορά τον αριθμό των απολύσεων, και έχει υποβληθεί στη βάση των κριτηρίων παρέμβασης του άρθρου 4 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, που επιτρέπει παρεκκλίσεις σε εξαιρετικές περιστάσεις·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι τα επιχειρήματα που διατύπωσε η Ιρλανδία πράγματι μπορούν να χαρακτηριστούν «εξαιρετικές περιστάσεις» και ότι, ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 442 293 EUR δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι ιρλανδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 19 Ιουνίου 2015 και ότι η αξιολόγησή της ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή στις 6 Νοεμβρίου 2015· εκφράζει ικανοποίηση για τη σύντομη περίοδο αξιολόγησης, η οποία ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από πέντε μήνες·

3.  σημειώνει ότι η PWAI ιδρύθηκε το 1989 στο Rathcoole, Co Dublin, ως κοινοπραξία μεταξύ της United Technologies Corporation και της Lufthansa Technik Airmotive Ireland·

4.  σημειώνει ότι η Ιρλανδία είχε ειδικευτεί, κατά τη δεκαετία του 1990, στον τομέα της συντήρησης, επισκευής και γενικής επισκευής (MRO), που εκείνη την εποχή λειτουργούσε καλά, αλλά επλήγη σημαντικά από την τρέχουσα τάση να τοποθετούνται τα κέντρα αυτά κοντά σε περιοχές παγκόσμιας ανάπτυξης της αεροπορικής δραστηριότητας, όπως η Ασία, καθώς και από τις αρνητικές επιπτώσεις των παγκόσμιων εμπορικών συμφωνιών· θεωρεί την ύπαρξη άλλων δύο αιτήσεων της Ιρλανδίας προς το ΕΤΠ στον τομέα «Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού»(5) ως απόδειξη της αδυναμίας αυτής· σημειώνει επίσης ότι οι δραστηριότητες MRO έχουν πληγεί σοβαρά στην Ευρώπη, ειδικά στην Ιρλανδία, με το κλείσιμο της SR Technics το 2009 και της Lufthansa Technik Airmotive Ireland το 2014, που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια περίπου 1520 θέσεων εργασίας·

5.  σημειώνει ότι, παρά το γεγονός πως το ποσοστό ανεργίας της περιοχής του Νότιου Δουβλίνου (11,61%) είναι ελάχιστα μόνο υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο (10,83%), οι αριθμοί αυτοί αποκρύπτουν σημαντικά μειονεκτικούς θύλακες, και ότι το κλείσιμο της PWAI είχε σοβαρή επίπτωση στην απασχόληση και στην τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονομία, με δεδομένη την προϋπάρχουσα δυσμενή κατάσταση στην περιοχή, σε συνδυασμό με το συσσωρευμένο αποτέλεσμα του κλεισίματος τριών σημαντικών επιχειρήσεων στον τομέα αυτόν σε μικρό χρονικό διάστημα·

6.  συμφωνεί ότι η προϋπάρχουσα δυσμενής κατάσταση στην περιοχή, σε συνδυασμό με το συσσωρευμένο αποτέλεσμα του κλεισίματος τριών σημαντικών επιχειρήσεων στον τομέα αυτόν σε μικρό χρονικό διάστημα, καθώς και το γεγονός ότι δεν απομένουν πλέον εργοδότες στον τομέα MRO στην Ιρλανδία, μπορεί να δικαιολογούν την παρέκκλιση από το όριο των 500 απολύσεων που τίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ· επαναλαμβάνει, στην κατεύθυνση αυτήν, τη σύστασή του προς την Επιτροπή είτε να αποσαφηνίσει τα κριτήρια παρέκκλισης του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ είτε να χαμηλώσει το όριο των 500 απολύσεων·

7.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι ιρλανδικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους στις 22 Μαΐου 2015, πολύ πριν από την απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

8.  επιδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι 108 νέοι κάτω των 25 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης θα έχουν επίσης πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ·

9.  σημειώνει ότι η Ιρλανδία σχεδιάζει πέντε ειδών μέτρα για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: i) καθοδήγηση και σχεδιασμός και ανάπτυξη σταδιοδρομίας, ii) επιδοτήσεις κατάρτισης του ΕΤΠ, iii) προγράμματα κατάρτισης και συμπληρωματικής εκπαίδευσης, iv) προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και v) χρονικά περιορισμένα επιδόματα· συνιστά το πρόγραμμα αυτό του ΕΤΠ να είναι παρόμοιο με το πρόγραμμα του ΕΤΠ για την SR Technics, που είχε θετικά αποτελέσματα, αφού το 53,45% των δικαιούχων του είχε επιστρέψει στην εργασία τον Σεπτέμβριο του 2012, λιγότερο από 12 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος· σημειώνει ότι η δαπάνη για τα μέτρα αυτά θα είναι επιλέξιμη για χρηματική συνεισφορά από το ΕΤΠ μεταξύ της 22ας Μαΐου 2014 και της 19ης Ιουνίου 2017·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ποικιλία των μέτρων κατάρτισης που προβλέπεται να διατεθούν για τους δικαιούχους· σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και της αυτοαπασχόλησης θα είναι διαθέσιμα μόνο σε περιορισμένο αριθμό δικαιούχων·

11.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχών, το 24,81% της δαπάνης θα διατεθεί για χρονικά περιορισμένα επιδόματα, ποσοστό που εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερο από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο του 35 % του συνολικού κόστους·

12.  επισημαίνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους·

13.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

14.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των εργαζομένων που έχουν απολυθεί αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

15.  σημειώνει ότι οι ιρλανδικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

16.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· σημειώνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον δυνητικό αντίκτυπό της στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των περιπτώσεων·

17.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι αποφάσεις εμπορικής πολιτικής θα εξετάζονται υπό το πρίσμα των ενδεχόμενων επιπτώσεών τους στην αγορά εργασίας της Ένωσης·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η κινητοποίηση του ΕΤΠ προτείνεται για μόνο 108 απολυμένους εργαζόμενους, οι οποίοι θα επωφεληθούν από το μέσο αυτό, και σημειώνει ότι ίσως να μην είναι κατάλληλη μια ευρύτερη ερμηνεία του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού του ΕΤΠ·

19.  παρατηρεί ότι η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην κινητοποίηση του ΕΤΠ με τον μικρότερο αριθμό απολυμένων εργαζομένων που έχει προταθεί μέχρι σήμερα·

20.  σημειώνει ότι σχεδόν το 80% των απολυμένων είναι ηλικίας 30-54 ετών και, συνεπώς, περιλαμβάνονται σε μια ομάδα υψηλής απασχολησιμότητας, με χαμηλότερο κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας·

21.  σημειώνει ότι οι 108 απολύσεις εντάσσονται στον οικονομικό τομέα «Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού» και, ειδικότερα, στους αεροπορικούς κινητήρες αεριώθησης, γεγονός που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι αυτοί είναι καταρτισμένοι και προσαρμόσιμοι στην αγορά εργασίας·

22.  υπογραμμίζει ότι οι απολύσεις έγιναν στο Rathcoole, που βρίσκεται κοντά στο Δουβλίνο, σε ένα οικονομικό και βιομηχανικό κέντρο όπου η ανεργία μειώνεται, η επιχειρηματική δραστηριότητα αυξάνεται και παρατηρείται γενική οικονομική ανάπτυξη·

23.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οποιαδήποτε αναφορά στην αίτηση EGF/2009/021 IE/SR Technics είναι υπερβολική, αφού η υπόθεση αυτή ανάγεται στο έτος 2009·

24.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην

Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από την Ιρλανδία – EGF/2015/006 IE/PWA International)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/2458.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).
(5)EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) και EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).


Κατάλογος χωροκατακτητικών ξένων ειδών
PDF 395kWORD 80k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση του καταλόγου των χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D041932/01 – 2015/3010(RSP))
P8_TA(2015)0455B8-1345/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση του καταλόγου των χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D041932/01),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών(1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή οφείλει να θεσπίσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων κατάλογο χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος («ενωσιακός κατάλογος»), με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («κανονισμός XΞΕ»), και ότι οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών πράξεων υποβάλλονται στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 του κανονισμού XΞΕ από 2 Ιανουαρίου 2016 και θα τεθεί σε ισχύ την 20ή ημέρα μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατάλογος της Ένωσης θα είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και θα ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω του πλήθους των χωροκατακτητικών ξένων ειδών είναι επομένως σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του υποσυνόλου χωροκατακτητικών ξένων ειδών τα οποία κρίνεται ότι ενδιαφέρουν την Ένωση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα χωροκατακτητικό ξένο είδος θα πρέπει να θεωρείται ενωσιακού ενδιαφέροντος εάν οι ζημίες που προκαλεί στο πληττόμενο κράτος μέλος είναι τόσο σημαντικές ώστε να δικαιολογούν τη θέσπιση ειδικών μέτρων, το πεδίο εφαρμογής των οποίων καλύπτει ολόκληρη την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη πληγεί ή είναι απίθανο να πληγούν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταυτοποίηση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος θα παραμένει ανάλογη και θα εστιάζει στα είδη η συμπερίληψη των οποίων στον κατάλογο προλαμβάνει, ελαχιστοποιεί ή μετριάζει αποτελεσματικά τις δυσμενείς επιπτώσεις τους με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, αναγνωρίστηκε ως ύψιστης σημασίας κατά τις άτυπες τριμερείς διαπραγματεύσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κριτήρια εισαγωγής στον ενωσιακό κατάλογο αποτελούν το βασικό μέσο για την εφαρμογή του κανονισμού περί διεθνών λογιστικών προτύπων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κριτήρια για τη συμπερίληψή της στον κατάλογο της Ένωσης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι πιθανές χωροκατακτητικά ξένα είδη έχουν τις πλέον σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις μεταξύ εκείνων που πρέπει να περιλαμβάνονται στον κατάλογο, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική χρήση των πόρων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 13 του κανονισμού XΞΕ, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινά κριτήρια για τη διενέργεια εκτιμήσεων επικινδυνότητας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες των σχετικών συμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και η συνεκτική εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αιτιολογική σκέψη 32 του κανονισμού XΞΕ, ορίζει ότι προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα του περιβάλλοντος, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή για τον καθορισμό των κοινών στοιχείων για την ανάπτυξη αξιολογήσεων κινδύνου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αιτιολογική σκέψη 32 του κανονισμού XΞΕ δηλώνει περαιτέρω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και ότι η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει επαρκώς ενημερωθεί σχετικά με τη χάραξη των κοινών στοιχείων για την ανάπτυξη αξιολογήσεων κινδύνου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαβίβαση των σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού XΞΕ, για τον ακριβέστερο προσδιορισμό του τύπου των αποδεκτών στοιχείων για τους σκοπούς του άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο β) και για την λεπτομερή περιγραφή της εφαρμογής του άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως η), αυτής, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η λεπτομερής περιγραφή περιλαμβάνει τη μεθοδολογία που θα πρέπει να εφαρμόζεται στις αξιολογήσεις κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά εθνικά και διεθνή πρότυπα και την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε ενέργειες καταπολέμησης χωροκατακτητικών ξένων ειδών που συνδέονται με, ή είναι ικανά να προκαλέσουν, σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα ή τις σχετικές οικοσυστημικές υπηρεσίες, καθώς και στην υγεία του ανθρώπου ή την οικονομία, οι εν λόγω αρνητικές επιπτώσεις πρέπει να θεωρηθεί ως επιβαρυντικός παράγοντας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν τήρησε τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κανονισμού XΞΕ, δεν προσδιόρισε ακριβέστερα τον τύπο των αποδεκτών στοιχείων για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού για τα ΧΞΕ, και δεν παρέχει λεπτομερή περιγραφή της εφαρμογής του άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως η) του κανονισμού αυτού, καθώς και τη μεθοδολογία που θα πρέπει να εφαρμόζεται στις αξιολογήσεις κινδύνου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν κατόρθωσε να διασφαλίσει ότι τη μεθοδολογία που θα πρέπει να εφαρμόζεται στις αξιολογήσεις κινδύνου πραγματοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο από όλα τα κράτη μέλη όταν προτείνει τη συμπερίληψη ενός είδους στον ενωσιακό κατάλογο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα ίδια στοιχεία συνολικά και εφαρμόζουν τα ίδια πρότυπα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λόγοι για την καταχώριση ενός είδους στο σχέδιο ενωσιακού καταλόγου δεν βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία, αλλά σε πολιτικά κριτήρια·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταχώριση του είδους δεν βασίζεται σε μια τυποποιημένη αξιολόγηση κινδύνου και μεθοδολογία, αλλά εξαρτάται από την πολιτική βούληση των κρατών μελών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο ενωσιακού καταλόγου δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα των χωροκατακτητικών ξένων ειδών κατά συνολικό τρόπο, έτσι ώστε να προστατεύσει τη γηγενή βιοποικιλότητα και οικοσυστημικές υπηρεσίες, καθώς και να ελαχιστοποιήσει και να μετριάσει τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή τις οικονομικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν τα εν λόγω είδη·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός XΞΕ, όπως ένα ειδικό νομοθετικό μέσο της ΕΕ, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα εκκρεμή προβλήματα που αφορούν την απώλεια της βιοποικιλότητας, να επιτύχει αποτελέσματα και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, αλλά μόνο εάν εφαρμοστεί σωστά και υποστηριχθεί από τις τοπικές αρχές και το ευρύ κοινό·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρχικός κατάλογος της Επιτροπής έχει επικριθεί από διάφορες αρμόδιες εθνικές αρχές, τους ενδιαφερόμενους φορείς και το ευρύ κοινό, στον βαθμό που εγείρονται πλέον σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη μελλοντική αποτελεσματικότητα του κανονισμού XΞΕ και, κυρίως, λόγω πολλών εκ των πλέον προβληματικών χωροκατακτητικών ξένων ειδών που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο, μολονότι έχουν καταχωριστεί ορισμένα είδη που δεν προκαλούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, στις οικοσυστημικές υπηρεσίες, στην υγεία του ανθρώπου ή την οικονομία, ή για τα οποία τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δυσανάλογες δαπάνες·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρχικός κατάλογος παραβλέπει είδη που είναι μεταξύ των πλέον επιζήμιων χωροκατακτητικών ξένων ειδών στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα είδη χερσαίων φυτών και θηλαστικών συμμορφώνονται με τα κριτήρια και την αξιόπιστη εκτίμηση κινδύνου, αλλά ωστόσο δεν έχουν περιληφθεί στον κατάλογο· λαμβάνοντας υπόψη ότι είδη θηλαστικών που ανήκουν στα πλέον ραγδαία εξαπλούμενα ξένα είδα στην Ευρώπη κατά τα τελευταία έτη δεν αναφέρονται, και λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτεταμένα και ταχύτατα εξαπλούμενα φυτικά είδη με σημαντικές και καλά τεκμηριωμένες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία δεν περιλαμβάνονται·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει τον εκτελεστικό κανονισμό της και να υποβάλει νέο σχέδιο στην επιτροπή·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 35.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.


Προϊόντα που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο ΝΚ603xΤ25
PDF 423kWORD 81k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2015/3006(RSP))
P8_TA(2015)0456B8-1365/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 19 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 15 Ιουλίου 2015(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Μαΐου 2010, η εταιρεία Monsanto Europe S.A. υπέβαλε στην αρμόδια αρχή των Κάτω Χωρών αίτηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από αραβόσιτο NK603 × T25·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, όπως περιγράφεται στην αίτηση, εκφράζει την πρωτεΐνη CP 4 EPSPS, που προσδίδει αντοχή στα ζιζανιοκτόνα που περιέχουν γλυφοσάτ, και την πρωτεΐνη PAT, που προσδίδει αντοχή στα ζιζανιοκτόνα γλυφοσινικού αμμωνίου, και ότι, στις 20 Μαρτίου 2015(5), το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο – η ειδικευμένη υπηρεσία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον καρκίνο – κατέταξε το γλυφοσάτ στα πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, παρά το γεγονός ότι την 1η Δεκεμβρίου 2015 η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο αντιτάσσεται στο σχέδιο εκτελεστικής απόφασης που επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο αραβόσιτο NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), αποφάσισε να παραβεί την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ εγκρίνοντας την εκτελεστική απόφαση στις 4 Δεκεμβρίου 2015, δηλαδή δέκα ημέρες πριν από την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης της ολομέλειας του Κοινοβουλίου στην οποία το Κοινοβούλιο θα είχε τη δυνατότητα να ψηφίσει επί της πρότασης ψηφίσματος μετά την έγκρισή της από την επιτροπή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Απριλίου 2015, η Επιτροπή, στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής της πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, εξέφρασε την αποδοκιμασία της για το γεγονός ότι, αφότου τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, οι αποφάσεις έγκρισης εκδίδονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς την υποστήριξη της γνώμης της επιτροπής των κρατών μελών και ότι η παραπομπή του φακέλου στην Επιτροπή για τελική απόφαση, που αποτελεί πολύ εξαιρετική περίπτωση για τη διαδικασία συνολικά, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις εγκρίσεις γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤ) τροφίμων και ζωοτροφών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διορίστηκε με βάση μια σειρά από πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι, σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, ανέλαβε τη δέσμευση να αναθεωρήσει τη νομοθεσία που ισχύει για την έγκριση των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 της 22ας Απριλίου 2015 απορρίφθηκε από το Κοινοβούλιο στις 28 Οκτωβρίου 2015(6) διότι, μολονότι η καλλιέργεια πραγματοποιείται κατ’ ανάγκη στο έδαφος ενός κράτους μέλους, το εμπόριο ΓΤΟ διασχίζει τα σύνορα, γεγονός που σημαίνει ότι μια εθνική απαγόρευση πώλησης και χρήσης που προτείνεται από την Επιτροπή θα ήταν αδύνατο να εφαρμοσθεί χωρίς την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στις εισαγωγές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον σύστημα έγκρισης για ΓΤ τρόφιμα και ζωοτροφές δεν λειτουργεί καλά, δεδομένου ότι, όπως αποκάλυψε η γαλλική εφημερίδα Le Monde στις 14 Οκτωβρίου 2015(7), έχουν εγκριθεί για εισαγωγή στην ΕΕ έξι γενετικώς τροποποιημένες ποικιλίες αραβοσίτου που φέρουν γενετικές τροποποιήσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αξιολόγηση κατά την έγκριση των καλλιεργειών ενώ τα πρόσθετα ΓΤ χαρακτηριστικά κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και στην Επιτροπή από τη Syngenta μόλις τον Ιούλιο του 2015, παρότι οι ποικιλίες είχαν εγκριθεί για εισαγωγή μεταξύ 2008 και 2011·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, ενώ απέρριψε τη νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ζήτησε από την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της και να υποβάλει νέα·

1.  εκτιμά ότι ο εκτελεστικός κανονισμός (EΕ) 2015/2279 της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι η απόφαση της Επιτροπής να προχωρήσει στην έγκριση της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/2279, παρά το γεγονός ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης είχε απορριφθεί από την αρμόδια επιτροπή πριν από τη σχετική ψηφοφορία στην ολομέλεια, συνιστά παράβαση του άρθρου 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αμοιβαία, καλόπιστη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων·

3.  θεωρεί ότι οιαδήποτε εκτελεστική απόφαση για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, υπό τη σημερινή μη λειτουργική μορφή του, θα πρέπει να ανασταλεί μέχρις ότου εγκριθεί νέος κανονισμός με βάση τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  εκτιμά ότι η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνη προς το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατή με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005(8), ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002(9), να αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να καταργήσει την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279·

6.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες που εκφράζονται συχνά σε εθνικό επίπεδο και οι οποίες δεν αφορούν μόνο θέματα συνδεόμενα με την ασφάλεια των ΓΤΟ για την υγεία ή το περιβάλλον·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 322 της 8.12.2015, σ. 58.
(2) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(3) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(4) Ειδική ομάδα ΓΤΟ της ΕFSA (ομάδα της ΕFSΑ για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς), 2015. Επιστημονική γνώμη σχετικά με την αίτηση (EFSA-GMO-NL-2010-80) για τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου NK603 × T25 ανθεκτικού στα ζιζανιοκτόνα για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, εισαγωγή και επεξεργασία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 από τη Monsanto. EFSA Journal: 2015·13(7):4165 [23 σ.]. doi:10.2903/j.efsa.2015.4165.
(5) IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides 20 March 2015http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0379.
(7) http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/14/failles-dans-l-homologation-de-six-mais-ogm-en-europe_4788853_3244.html
(8) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1).
(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).


Επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τον φόρο εταιρειών στην Ένωση
PDF 632kWORD 229k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση (2015/2010(INL))
P8_TA(2015)0457A8-0349/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο έκθεσης της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (2015/2066(INI) (ειδική επιτροπή TAXE 1),

–  λαμβάνοντας υπόψη την τελική έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)/G20 με τίτλο «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών» (BEPS), που δημοσιεύτηκε στις 5 Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 46 και 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0349/2015),

Τα κύρια ευρήματα σε σχέση με το σκάνδαλο Luxleaks

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια κοινοπραξία δημοσιογράφων, η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), για φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλες επιζήμιες πρακτικές στο Λουξεμβούργο (LuxLeaks), αποκάλυψε τον Νοέμβριο 2014 ότι περί τις 340 πολυεθνικές εταιρείες εξασφάλισαν μυστικές συμφωνίες από το Λουξεμβούργο, που επέτρεψαν σε πολλές από αυτές να ελαχιστοποιήσουν τις συνολικές φορολογικές υποχρεώσεις τους εις βάρος του γενικού συμφέροντος των πολιτών της ΕΕ, ενώ ανέπτυσσαν ελάχιστη ή μηδενική οικονομική δραστηριότητα στο Λουξεμβούργο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκαλύψεις κατέδειξαν πως ορισμένοι φορολογικοί σύμβουλοι βοήθησαν συνειδητά και σκόπιμα πολυεθνικές εταιρείες να επιτύχουν τουλάχιστον 548 φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» στο Λουξεμβούργο μεταξύ του 2002 και του 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι μυστικές συμφωνίες περιλαμβάνουν σύνθετες χρηματοπιστωτικές δομές σχεδιασμένες για να επιφέρουν σημαντικές φορολογικές μειώσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα αυτών των φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling», πολλές εταιρείες είχαν πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές κάτω από 1% επί των κερδών που μετέφεραν στο Λουξεμβούργο· λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες επωφελούνται από διάφορα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες στον τόπο όπου δραστηριοποιούνται, δεν καταβάλλουν το δίκαιο μερίδιο φόρων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχεδόν μηδενικοί πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές για τα κέρδη που παράγονται από ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες μπορούν να βλάψουν την οικονομία της Ένωσης και άλλες οικονομίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές περιπτώσεις θυγατρικές εταιρείες εγκατεστημένες στο Λουξεμβούργο διαχειρίζονται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε επιχειρήσεις που έχουν μικρή παρουσία και χαμηλή οικονομική δραστηριότητα στο Λουξεμβούργο, όπου ορισμένες διευθύνσεις στεγάζουν πάνω από 1 600 εταιρείες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες που διεξάγονται στο πλαίσιο της ειδικής επιτροπής TAXE 1 αποκάλυψαν πως η πρακτική των φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» δεν εφαρμόζεται αποκλειστικά στο Λουξεμβούργο, αλλά είναι συνήθης σε ολόκληρη την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική των φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και για να μειωθεί ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος για τις έντιμες επιχειρήσεις, προσφέρεται ωστόσο και για ενδεχόμενη αθέμιτη χρήση και μπορεί, παρέχοντας ασφάλεια δικαίου μόνο σε επιλεγμένους φορείς, να δημιουργήσει κάποιο βαθμό ανισότητας μεταξύ των εταιρειών στις οποίες έχουν χορηγηθεί αποφάσεις και των εταιρειών του ίδιου τομέα στις οποίες δεν έχουν χορηγηθεί·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ που δημοσιεύτηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών», στην οποία προτείνονται νέα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών (BEPS)·

Ζ.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη το ανακοινωθέν που εκδόθηκε στο τέλος της συνάντησης των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της Ομάδας G20, που έγινε στις 5 Οκτωβρίου 2015·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με ορισμένες αξιέπαινες εξαιρέσεις, οι εθνικοί πολιτικοί ηγέτες δεν έχουν επιδείξει επαρκή προθυμία όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροαποφυγής στη φορολογία των εταιρειών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της οικονομικής ολοκλήρωσης, όπως η υλοποίηση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης καθώς και της τραπεζικής ένωσης, και ότι ο συντονισμός των φορολογικών πολιτικών σε ενωσιακό επίπεδο μέσα στα όρια της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί απαραίτητο τμήμα της διαδικασίας ολοκλήρωσης·

Φορολογία εταιρειών και επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 2,6 % του ΑΕΠ το 2012(1)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ένα περιβάλλον με ελλιπείς επενδύσεις και ανάπτυξη είναι σημαντικό να διατηρηθούν ή να προσελκυστούν εταιρείες στην Ένωση, και ότι, κατά συνέπεια, έχει καίρια σημασία για την Ένωση να προωθήσει την ελκυστικότητά της για τις τοπικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο φορολογικός σχεδιασμός πρέπει να γίνεται μέσα στα πλαίσια του νόμου και των εφαρμοστέων συνθηκών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός συνίσταται στην εκμετάλλευση τεχνικών πτυχών ενός φορολογικού συστήματος, αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορολογικών συστημάτων ή της ύπαρξης ρυθμιστικών κενών με σκοπό τη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού συχνά οδηγούν στη χρησιμοποίηση ενός συνδυασμού από διεθνείς φορολογικές αναντιστοιχίες, πολύ ευνοϊκούς ειδικούς εθνικούς φορολογικούς κανόνες και φορολογικούς παραδείσους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή είναι, επιπλέον, παράνομες δραστηριότητες αποφυγής φορολογικών υποχρεώσεων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταλληλότερη απάντηση στον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό φαίνεται να είναι η καλή νομοθεσία, η κατάλληλη υλοποίησή της και ο διεθνής συντονισμός με γνώμονα τα επιθυμητά αποτελέσματα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική ζημία στα κρατικά έσοδα λόγω της φοροαποφυγής από τη φορολογία εταιρειών αντισταθμίζεται συνήθως είτε μέσω της αύξησης του συνολικού επιπέδου φορολόγησης και της περικοπής των δημόσιων δαπανών είτε μέσω της αύξησης του εθνικού δανεισμού, γεγονός που προκαλεί ζημία στους άλλους φορολογούμενους, καθώς και στη συνολική οικονομία·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με μια μελέτη(2) οι απώλειες εσόδων της Ένωσης λόγω φοροαποφυγής από τη φορολογία εταιρειών μπορεί να ανέρχονται σε 50-70 δισεκατομμύρια EUR περίπου ετησίως, ποσό που αντιπροσωπεύει τα απολεσθέντα έσοδα λόγω μετατόπισης κερδών και λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ίδια μελέτη εκτιμάται πως οι απώλειες εσόδων για την Ένωση λόγω φοροαποφυγής από τη φορολογία εταιρειών θα μπορούσε στην πραγματικότητα να ανέρχονται σε 160-190 δισεκατομμύρια EUR περίπου, αν ληφθούν υπόψη και οι ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις, οι αναποτελεσματικότητες στην είσπραξη των φόρων, και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια μελέτη εκτιμά την αποδοτικότητα της φορολογίας εισοδήματος εταιρειών στο 75%, αν και επιβεβαιώνει επίσης ότι ο αριθμός αυτός δεν αντιπροσωπεύει τα ποσά που θα μπορούσε να αναμένεται ότι θα ανακτηθούν από τις φορολογικές αρχές, διότι για ένα ορισμένο ποσοστό από αυτά η είσπραξη θα ήταν υπερβολικά δαπανηρή ή τεχνικά δύσκολη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μελέτη, αν υπήρχε μια ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα της BEPS εφαρμόσιμη σε ολόκληρη την Ένωση, ο εκτιμώμενος θετικός αντίκτυπος στα φορολογικά έσοδα των κυβερνήσεων των κρατών μελών θα ήταν 0,2% των συνολικών φορολογικών εσόδων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ζημίες που προκαλεί η BEPS συνιστούν απειλή για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη των συστημάτων φορολογίας εταιρειών στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια μελέτη καθιστά επίσης σαφές πως οι υπολογισμοί αυτοί δεν περιλαμβάνουν εκτιμήσεις για τη δραστηριότητα στο πλαίσιο της παραοικονομίας, και ότι η αδιαφάνεια στη διάρθρωση και στις πληρωμές ορισμένων εταιρειών δυσχεραίνει την ακριβή εκτίμηση του αντικτύπου στα φορολογικά έσοδα, ο οποίος μπορεί, συνεπώς, να είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι εκτιμάται στην έκθεση·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζημία που προκαλεί η BEPS καταδεικνύει επίσης σαφώς την έλλειψη ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), των οικογενειακών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων προσώπων, που δραστηριοποιούνται μόνο σε ένα κράτος μέλος και καταβάλλουν τους φόρους τους εκεί, και ορισμένων πολυεθνικών εταιρειών που είναι σε θέση να μετατοπίζουν τα κέρδη τους από δικαιοδοσίες με υψηλή φορολογία σε συγκεκριμένες δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία και να εφαρμόζουν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, μειώνοντας έτσι τη συνολική φορολογική βάση τους και ασκώντας πρόσθετη πίεση στα δημόσια οικονομικά καθώς και εις βάρος των πολιτών της ΕΕ και των ΜΜΕ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού από πλευράς των πολυεθνικών εταιρειών αντιβαίνει στην αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού και της εταιρικής ευθύνης όπως ορίζεται στην ανακοίνωση COM(2011)0681, καθώς η κατάρτιση στρατηγικών φορολογικού σχεδιασμού απαιτεί πόρους που μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους και δεδομένου ότι το γεγονός αυτό οδηγεί στην απουσία ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των ΜΜΕ και των μεγάλων εταιρειών, φαινόμενο που πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως·

ΚΓ.  τονίζει επίσης ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός εντός της Ένωσης και έναντι τρίτων χωρών μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι επιζήμιος και μπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνισμό προς τα κάτω στους φορολογικούς συντελεστές, ενώ η βελτιωμένη διαφάνεια, ο συντονισμός και η σύγκλιση παρέχουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο που εγγυάται τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ εταιρειών στην Ένωση και προστατεύει τους κρατικούς προϋπολογισμούς από δυσμενείς εκβάσεις·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που καθιστούν δυνατό τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό είναι ασύμβατα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός διευκολύνεται από την αύξηση της πολυπλοκότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας και από την ψηφιοποίηση και παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, μεταξύ άλλων παραγόντων, και οδηγεί σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού επιζήμιες για την ανάπτυξη και για τις εταιρείες της Ένωσης, ιδίως τις μικρές και μεσαίες·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού δεν είναι δυνατή σε επίπεδο μεμονωμένων κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αδιαφανείς και ασυντόνιστες πολιτικές για τη φορολόγηση των εταιρειών εγκυμονούν έναν κίνδυνο για τη φορολογική πολιτική των κρατών μελών, οδηγώντας σε μη παραγωγικά αποτελέσματα όπως η αύξηση της φορολόγησης των λιγότερο κινητών φορολογικών βάσεων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη συντονισμένης δράσης υποχρεώνει πολλά κράτη μέλη να λαμβάνουν μονομερή εθνικά μέτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοια μέτρα συχνά αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά, ατελέσφορα, και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και επιζήμια για τον σκοπό·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό που χρειάζεται είναι, επομένως, μια συντονισμένη και πολυδιάστατη προσέγγιση σε εθνικό, σε ενωσιακό και σε διεθνές επίπεδο·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση υπήρξε πρωτοπόρος στον παγκόσμιο αγώνα για την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, ιδίως όσον αφορά την προώθηση του σχεδίου για την BEPS σε επίπεδο ΟΟΣΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο κατά την εξέλιξη του σχεδίου για την BEPS, επιδιώκοντας την πρόληψη της ζημίας που μπορεί να προκαλέσει η BEPS τόσο στα κράτη μέλη όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες ανά τον κόσμο· συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης δράσης σχετικά με ζητήματα της BEPS και πέραν αυτής, τα οποία είναι σημαντικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως αυτά που περιγράφονται στην έκθεση του 2014 προς την ομάδα εργασίας της G20 για την ανάπτυξη·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η συνολική δέσμη μέτρων του ΟΟΣΑ για τη BEPS θα εφαρμοστεί ως ελάχιστο πρότυπο σε επίπεδο Ένωσης και θα παραμείνει φιλόδοξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καίρια σημασία όλες οι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ να εφαρμόσουν το σχέδιο BEPS·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσει στο σύνολό τους τα 15 παραδοτέα του σχεδίου των ΟΟΣΑ/G20 για την BEPS, πέρα και επιπλέον από τους τομείς δράσης που ήδη αναφέρονται στην παρούσα έκθεση, προτείνοντας το ταχύτερο δυνατό ένα φιλόδοξο σχέδιο νομοθετικών μέτρων, προκειμένου να ενθαρρυνθούν άλλες χώρες να ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και το παράδειγμα της Ένωσης στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει επίσης να εξετάσει τους τομείς στους οποίους η Ένωση θα πρέπει να προχωρήσει πέρα από τα ελάχιστα πρότυπα που συνιστά ο ΟΟΣΑ·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις συνθήκες της Ένωσης η εξουσία νομοθέτησης για τη φορολογία των εταιριών απόκειται αυτή τη στιγμή στα κράτη μέλη, ωστόσο τα προβλήματα που συνδέονται με επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τους πολυεθνικού χαρακτήρα·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεγαλύτερος συντονισμός των φορολογικών πολιτικών αντιπροσωπεύει, κατά συνέπεια, τον μοναδικό εφικτό τρόπο για τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού και την αποφυγή μέτρων που ευνοούν τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες σε βάρος των ΜΜΕ·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη συντονισμένων φορολογικών πολιτικών στην Ένωση προκαλεί σημαντικό κόστος και διοικητική επιβάρυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητα σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη στην Ένωση -και κατά μείζονα λόγο των ΜΜΕ- και οδηγεί σε ακούσια διπλή φορολόγηση, διπλή μη φορολόγηση ή διευκολύνει τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, και ότι τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να εξαλειφθούν και κατά συνέπεια απαιτούν διαφανέστερες και απλούστερες λύσεις·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τον σχεδιασμό των φορολογικών κανόνων και των αναλογικών διοικητικών διαδικασιών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ και τις οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ένωσης·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι τις 26 Ιουνίου 2017 θα πρέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία ένα ευρωπαϊκό μητρώο πραγματικής κυριότητας, το οποίο θα βοηθήσει στον εντοπισμό ενδεχόμενης φοροαποφυγής και μετατόπισης κερδών·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκαλύψεις του σκανδάλου LuxLeaks και οι εργασίες που διεξήγαγε η ειδική επιτροπή TAXE 1 καταδεικνύουν σαφώς την ανάγκη για ενωσιακά νομοθετικά μέτρα με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας, του συντονισμού και της σύγκλισης στις πολιτικές φορολογίας εταιρειών στην Ένωση·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φορολογία των εταιρειών πρέπει να καθοδηγείται από την αρχή της φορολόγησης των κερδών στον τόπο όπου παράγονται·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη διεθνή σκηνή, και να εργαστούν για την καθιέρωση διεθνών προτύπων βασιζόμενων πρωτίστως στις αρχές της διαφάνειας, της ανταλλαγής πληροφοριών και της κατάργησης των επιζήμιων φορολογικών μέτρων·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της «συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής», όπως ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλει στην Ένωση να εξασφαλίζει ότι σε όλα τα στάδια της χάραξης πολιτικής σε κάθε τομέα, μεταξύ άλλων σε σχέση με την φορολογία εταιρειών, δεν αντιβαίνει στον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά αντίθετα τον προάγει·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συντονισμένη προσέγγιση στο σύστημα φορολογίας εταιρειών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα επέτρεπε την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω ηλεκτρονικές λύσεις σε διαδικασίες που αφορούν τη φορολογία, με σκοπό τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την απλούστευση των διασυνοριακών διαδικασιών·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να εκτιμήσει τον αντίκτυπο των φορολογικών ωφελημάτων που έχουν παραχωρηθεί σε υφιστάμενες ειδικές οικονομικές ζώνες στην Ένωση· ενθαρρύνει σε αυτό το πλαίσιο, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των φορολογικών αρχών·

Διαφάνεια

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της διαφάνειας στον τομέα της φορολογίας εταιρειών μπορεί να βελτιώσει την είσπραξη των φόρων, να καταστήσει αποδοτικότερο το έργο των φορολογικών αρχών και έχει καίρια σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί η αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στα φορολογικά συστήματα και τις κυβερνήσεις, τούτο δε πρέπει να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα·

   i) λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη διαφάνεια στις δραστηριότητες των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, ιδίως όσον αφορά τα πραγματοποιηθέντα κέρδη, τους καταβληθέντες φόρους επί των κερδών και τις εισπραχθείσες επιδοτήσεις και επιστροφές φόρου, καθώς και τον αριθμό των εργαζομένων και τα περιουσιακά στοιχεία, είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της BEPS από τις φορολογικές διοικήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επιτευχθεί ορθή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για διαφάνεια, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικών μυστικών, ενώ επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος στις μικρότερες επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μορφή ζωτικής σημασίας για τη διαφάνεια αυτή είναι η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτάσεις της Ένωσης για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα θα πρέπει κατ’ αρχήν να βασίζονται στο υπόδειγμα των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση μπορεί να προχωρήσει πέρα από τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και να καταστήσει την εν λόγω υποβολή εκθέσεων ανά χώρα υποχρεωτική και δημόσια, και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της πλήρους δημόσιας υποβολής εκθέσεων ανά χώρα με τις τροπολογίες του που εγκρίθηκαν στις 8 Ιουλίου 2015(3) στην πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε διαβούλευση για το θέμα αυτό μεταξύ 17 Ιουνίου και 9 Σεπτεμβρίου 2015, προκειμένου να διερευνήσει διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την εφαρμογή της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα(4)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 88% όσων απάντησαν δημόσια στην εν λόγω διαβούλευση δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ της δημοσιοποίησης φορολογικών πληροφοριών από τις επιχειρήσεις·
   ii) λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεξαγωγή επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού από τις εταιρείες αντιβαίνει στην εταιρική κοινωνική ευθύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες εταιρείες στην Ένωση έχουν ήδη αρχίσει να επιδεικνύουν πλήρη φορολογική συμμόρφωση, ζητώντας να τους επιτραπεί και προωθώντας τη χρήση ενός σήματος «έντιμου φορολογούμενου»(5) και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά μπορούν να έχουν ισχυρό αποτρεπτικό αποτέλεσμα και να μεταβάλουν συμπεριφορές, μέσω του κινδύνου φήμης για τις μη συμμορφούμενες επιχειρήσεις, νοουμένου ότι ένα τέτοιο σήμα θα βασίζεται σε κοινά κριτήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
   iii) λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξημένη διαφάνεια θα μπορούσε να επιτευχθεί αν τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με κάθε νέα επιδότηση, απαλλαγή, εξαίρεση, κίνητρο ή άλλο παρόμοιο μέτρο που θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοποίηση αυτή θα βοηθήσει τα κράτη μέλη στον εντοπισμό των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών·
   iv) λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την πρόσφατη συμφωνία του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου(6) όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling», εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος ότι τα κράτη μέλη δεν επικοινωνούν επαρκώς μεταξύ τους σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν στα φορολογικά έσοδα άλλων κρατών μελών οι φορολογικοί τους διακανονισμοί με ορισμένες εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές φορολογικές αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν αυτόματα όλες τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» αμέσως μετά την έκδοσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να έχει πρόσβαση σε φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» μέσω ασφαλούς κεντρικού μητρώου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις τύπου «tax ruling» που υπογράφουν οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να υπόκεινται σε μεγαλύτερη διαφάνεια, με την επιφύλαξη της τήρησης της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και του εμπορικού απορρήτου·
   v) λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ελεύθεροι λιμένες χρησιμοποιούνται για την απόκρυψη συναλλαγών από τις φορολογικές αρχές·
   vi) λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού μπορεί να παρακολουθείται μόνο με εναρμονισμένη μεθοδολογία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του ύψους των άμεσων και έμμεσων φορολογικών χασμάτων σε όλα τα κράτη μέλη και στην Ένωση στο σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια εκτίμηση του φορολογικού χάσματος θα αποτελούσε μόνο την αρχή της παροχής περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με φορολογικά ζητήματα·
   vii) λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον ενωσιακό νομικό πλαίσιο για την προστασία των καταγγελτών είναι ανεπαρκές, και ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους τα διάφορα κράτη μέλη παρέχουν προστασία στους καταγγέλτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ελλείψει τέτοιας προστασίας, είναι ευνόητο πως οι υπάλληλοι που κατέχουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες θα είναι απρόθυμοι να τις υποβάλλουν και, κατά συνέπεια, οι πληροφορίες αυτές δεν θα είναι διαθέσιμες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αφού οι καταγγέλτες συνέβαλαν στο να δοθεί δημοσιότητα στο πρόβλημα της αθέμιτης φορολογίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν μέτρα για την προστασία της δραστηριότητάς τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν συνεπώς σκόπιμο να προσφέρεται προστασία σε επίπεδο Ένωσης για τους καταγγέλτες που καταγγέλλουν ενδεχόμενες παρατυπίες, παραπτώματα, απάτη ή παράνομη δραστηριότητα στις εθνικές ή ευρωπαϊκές αρχές, ή, στις περιπτώσεις που συστηματικά δεν λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση παρατυπιών, παραπτωμάτων, απάτης ή παράνομης δραστηριότητας που θα μπορούσε να βλάψει το δημόσιο συμφέρον, στο ευρύτερο κοινό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω προστασία θα πρέπει να είναι συνεπής με το όλο νομικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία αυτή πρέπει να είναι αποτελεσματική σε σχέση με αδικαιολόγητες νομικές διώξεις, οικονομικές κυρώσεις και δυσμενείς διακρίσεις·

Συντονισμός

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι νομοθετική αρμοδιότητα για τη φορολογία εταιριών έχουν τα κράτη μέλη, ωστόσο τα προβλήματα που συνδέονται με επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό είναι στη συντριπτική πλειονότητά τους πολυεθνικού χαρακτήρα· εκτιμώντας ότι ο μεγαλύτερος συντονισμός των εθνικών φορολογικών πολιτικών αποτελεί, επομένως, τον μόνο εφικτό τρόπο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της BEPS και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

   i) λαμβάνοντας υπόψη ότι μια υποχρεωτική κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) σε επίπεδο Ένωσης θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων που συνδέονται με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό στην Ένωση και πρέπει να θεσπιστεί επειγόντως· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απώτερος στόχος είναι μια πλήρης, υποχρεωτική ΚΕΒΦΕ, ενδεχομένως με μια προσωρινή εξαίρεση για τις ΜΜΕ που δεν είναι πολυεθνικές εταιρείες και για τις εταιρείες που δεν έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα, και με έναν τύπο επιμερισμού που βασίζεται σε συνδυασμό αντικειμενικών μεταβλητών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως ότου ολοκληρωθεί η ΚΕΒΦΕ, η Επιτροπή εξετάζει τη λήψη προσωρινών μέτρων για τον περιορισμό των δυνατοτήτων μεταφοράς κερδών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής αντιστάθμισης ζημιών, δεν αυξάνουν τον κίνδυνο BEPS· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά δεν υποκαθιστούν πλήρως την ενοποίηση και ότι χρειάζεται χρόνος προκειμένου το νέο αυτό καθεστώς να καταστεί πλήρως λειτουργικό·
   ii) λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις εργασίες της ομάδας του κώδικα δεοντολογίας για την επιζήμια φορολογία εταιρειών επιχειρήσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν μέτρα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού σε ολόκληρη την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη την αποτυχία των προηγούμενων προσπαθειών ενίσχυσης της διακυβέρνησης και της εντολής της Ομάδας, καθώς και προσαρμογής και διεύρυνσης των μεθόδων εργασίας και των κριτηρίων που καθορίζονται στον κώδικα, με στόχο την καταπολέμηση των νέων μορφών επιζήμιων φορολογικών πρακτικών στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες της Ομάδας χαρακτηρίζονται από γενικότερη έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, πρέπει να μεταρρυθμιστούν ριζικά και να καταστούν αποτελεσματικότερες και διαφανέστερες η αποτελεσματικότητα και η λειτουργία της Ομάδας μέσω της δημοσίευσης ετήσιων εκθέσεων και πρακτικών, με μνεία των θέσεων των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομάδα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει θέση επί ζητημάτων που απορρέουν από τις φορολογικές πολιτικές σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη χωρίς να παρεμποδίζεται από μια μικρή μειοψηφία κρατών μελών η έκδοση συστάσεων·
   iii) λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική αρχή της φορολογίας των εταιρειών στην Ένωση θα πρέπει να είναι η καταβολή των φόρων στις χώρες όπου βρίσκεται η πραγματική οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας και δημιουργείται η αξία· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν κριτήρια για να εξασφαλίζεται ότι αυτό συμβαίνει· λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε χρήση «δεσμών ευρεσιτεχνίας» ή άλλων προτιμησιακών φορολογικών καθεστώτων πρέπει παράλληλα να εξασφαλίζει ότι οι φόροι καταβάλλονται στον τόπο όπου δημιουργείται η αξία, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στη δράση 5 της BEPS, ενώ παράλληλα απαιτείται η καθιέρωση κοινών ευρωπαϊκών προτύπων και ορισμών βάσει των οποίων θα καθορίζεται τι συνιστά προώθηση Ε&Α και τι όχι, καθώς και για την εναρμόνιση της χρήσης ευνοϊκών φορολογικών καθεστώτων προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την καινοτομία, επισπεύδοντας μεταξύ άλλων για τις 30 Ιουνίου 2017 την κατάργηση του παλαιού συστήματος·
   iv) λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μονομερώς κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ), προκειμένου να διασφαλίζουν επαρκώς ότι τα κέρδη που τοποθετούνται σε χώρες με χαμηλή ή μηδενική φορολογία φορολογούνται ουσιαστικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες αυτοί πρέπει να συντονίζονται, προκειμένου να αποφεύγεται η στρέβλωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς λόγω της ποικιλότητας των εθνικών κανόνων για τις ΕΑΕ·
   v) λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2011/16/ΕΕ, προβλέπει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στις φορολογικές επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, και ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των φορολογικών αρχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, τα μέσα που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά, και ότι οι αποκλίνουσες εθνικές προσεγγίσεις στις ελεγκτικές εταιρείες έρχονται σε αντίθεση με τις οργανωμένες σε υψηλό βαθμό τεχνικές φορολογικού σχεδιασμού ορισμένων εταιρειών·
   vi) λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να είναι αποτελεσματική η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών εν γένει, και σχετικά με φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» ειδικότερα, απαιτείται ένα κοινό ευρωπαϊκό καθεστώς Αριθμού Φορολογικού Μητρώου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού μητρώου επιχειρήσεων·
   vii) λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει την εντολή της Πλατφόρμας για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα –η οποία επρόκειτο να λήξει το 2016– όπως επίσης να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της και να βελτιώσει τις μεθόδους εργασίας της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλατφόρμα μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία του νέου σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, να διευκολύνει τις συζητήσεις σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» των κρατών μελών υπό το φως των προτεινόμενων νέων κανόνων ανταλλαγής πληροφοριών, και να προσφέρει αναπληροφόρηση σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει το προφίλ, να διευρύνει τη συμμετοχή και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της Πλατφόρμας για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα·
   viii) λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει και να ζητήσει την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στις φορολογικές διοικήσεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, για να ενισχυθεί η φοροεισπρακτική ικανότητα των φορολογικών διοικήσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να επιτελούν αποτελεσματικά τον ρόλο τους και, ως εκ τούτου, να προωθηθεί ο θετικός αντίκτυπος στα έσοδα των κρατών μελών της αποτελεσματικής είσπραξης φόρων και των αποτελεσματικών μέτρων καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής·

Σύγκλιση

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση του συντονισμού δεν θα επιλύσει από μόνη της τα θεμελιώδη προβλήματα που προκύπτουν από το γεγονός ότι τα διάφορα κράτη μέλη έχουν διαφορετικούς κανόνες όσον αφορά τη φορολογία εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέρος της γενικής απόκρισης στον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό πρέπει να είναι η σύγκλιση ενός περιορισμένου αριθμού εθνικών φορολογικών πρακτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με παράλληλη διατήρηση της κυριαρχίας των κρατών μελών σε σχέση με άλλα στοιχεία των συστημάτων τους για τη φορολογία των εταιρειών·

   i) λαμβάνοντας υπόψη ότι πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού μπορεί ενίοτε να προκύψουν από τα σωρευτικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν συμφωνίες για τη διπλή φορολόγηση που συνάπτονται από διαφορετικά κράτη μέλη, οι οποίες έχουν τελικά αντίθετο αποτέλεσμα και οδηγούν σε διπλή μη φορολόγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση των συμφωνιών για τη διπλή φορολόγηση μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών και τρίτων χωρών μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για νέα νομικά κενά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη δράση 15 του σχεδίου των ΟΟΣΑ/G20 για την BEPS, υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθεί ένα πολυμερές μέσο για την τροποποίηση διμερών φορολογικών συμφωνιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει εντολή να διαπραγματεύεται τις φορολογικές συμφωνίες με τρίτες χώρες εξ ονόματος της Ένωσης, αντί της τρέχουσας πρακτικής της διεξαγωγής διμερών διαπραγματεύσεων, που αποφέρει ανεπαρκή αποτελέσματα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι τέτοιες συμφωνίες περιέχουν διατάξεις αμοιβαιότητας και απαγορεύουν οποιονδήποτε αρνητικό αντίκτυπο στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης, ιδιαίτερα δε τις ΜΜΕ, λόγω της εξωεδαφικής εφαρμογής της νομοθεσίας τρίτων χωρών στην περιοχή δικαιοδοσίας της Ένωσης και των κρατών μελών της·
   ii) λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση θα πρέπει να έχει δικό της επικαιροποιημένο ορισμό των «φορολογικών παραδείσων»·
   iii) λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση θα πρέπει να εφαρμόζει αντίμετρα κατά των εταιρειών που χρησιμοποιούν τέτοιους φορολογικούς παραδείσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα αυτό έχει ήδη τεθεί στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεση για τη φορολογία 2014(7), με την οποία ζητείται η καθιέρωση αυστηρών κυρώσεων για την πρόληψη της παραβίασης ή της παράκαμψης των φορολογικών κανόνων από επιχειρήσεις, με τον αποκλεισμό από τη χορήγηση χρηματοδότησης ΕΕ και τις κρατικές ενισχύσεις ή τις δημόσιες προμήθειες προμηθειών, των δόλιων εταιρειών ή των εταιρειών που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους ή των χωρών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό προσφέροντας ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον· καλεί τα κράτη μέλη να αποσύρουν κάθε είδους δημόσια στήριξη που παρέχουν σε εταιρείες, όταν αυτές ενέχονται σε παραβίαση των φορολογικών προτύπων ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να υπόκεινται σε αντίμετρα σε περίπτωση που αρνηθούν να τροποποιήσουν τα επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά τους καθεστώτα που υπονομεύουν την ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού στην Ένωση·
   iv) λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται ένας νέος δεσμευτικός ορισμός της «μόνιμης εγκατάστασης», για να διασφαλιστεί ότι η φορολογία επιβάλλεται εκεί που επιτελείται οικονομική δραστηριότητα και δημιουργείται αξία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να συνοδεύεται από ελάχιστα δεσμευτικά κριτήρια με τα οποία να προσδιορίζεται πότε μια οικονομική δραστηριότητα είναι αρκετά ουσιαστική ώστε να φορολογηθεί σε ένα κράτος μέλος, προκειμένου να αποφεύγεται το φαινόμενο των εικονικών εταιρειών, ιδίως όσον αφορά τις προκλήσεις που θέτει η ψηφιακή οικονομία·
   v) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες που διεξάγει αυτήν τη στιγμή η Επιτροπή σχετικά με καταγγελίες για παραβάσεις των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις έχουν αποκαλύψει μια επιβλαβή έλλειψη διαφάνειας σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες αυτοί· λαμβάνοντας υπόψη ότι για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων για να διευκρινίσει με ποιον τρόπο θα προσδιορίζει τις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα, προκειμένου να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου τόσο για τις εταιρείες όσο και για τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό εκ των υστέρων έλεγχο της νομιμότητας των χορηγούμενων κρατικών ενισχύσεων·
   vi) λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις ανεπιθύμητες συνέπειες της οδηγίας 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου(8) είναι ότι τα έσοδα από διασυνοριακούς τόκους και δικαιώματα μπορεί να μη φορολογούνται (ή να φορολογούνται σε πολύ χαμηλό επίπεδο)· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να εισαχθεί γενικός κανόνας κατά των καταχρήσεων, τόσο στην εν λόγω οδηγία όσο και στην οδηγία 2005/19/ΕΚ του Συμβουλίου(9), καθώς και σε άλλη σχετική νομοθεσία της Ένωσης·
   vii) λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση φόρου παρακράτησης σε επίπεδο Ένωσης ή παρόμοιου μέτρου θα εξασφάλιζε ότι όλα τα κέρδη που παράγονται στο εσωτερικό της Ένωσης, και πρόκειται να μεταφερθούν εκτός αυτής, θα φορολογηθούν μία τουλάχιστον φορά στο εσωτερικό της Ένωσης πριν μεταφερθούν εκτός συνόρων της Ένωσης.
   viii) λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον ενωσιακό πλαίσιο επίλυσης διαφορών σε σχέση με διπλή φορολογία, μεταξύ κρατών μελών, δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και θα μπορούσε να επωφεληθεί από σαφέστερους κανόνες και αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα, αξιοποιώντας τα υφιστάμενα συστήματα·
   ix) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορολογικοί σύμβουλοι διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διευκόλυνση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, βοηθώντας τις εταιρείες να δημιουργήσουν περίπλοκες νομικές δομές ώστε να εκμεταλλευτούν τις αναντιστοιχίες και τα κενά που προκύπτουν από τα διαφορετικά φορολογικά συστήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι δυνατό να αναθεωρηθεί ριζικά το σύστημα φορολόγησης των εταιρειών χωρίς να διερευνηθούν οι πρακτικές των εν λόγω εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της διερεύνησης αυτής πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συγκρούσεις συμφερόντων που χαρακτηρίζουν τις εν λόγω εταιρείες, οι οποίες παρέχουν συγχρόνως συμβουλές σε εθνικές κυβερνήσεις σχετικά με τη θέσπιση φορολογικών συστημάτων και συμβουλές σε εταιρείες σχετικά με τον καλύτερο τρόπο βελτιστοποίησης των φορολογικών οφειλών τους στο πλαίσιο αυτών των συστημάτων·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική αποτελεσματικότητα της είσπραξης των φόρων, η έννοια της φορολογικής δικαιοσύνης, και η αξιοπιστία των εθνικών φορολογικών διοικήσεων δεν υπονομεύονται μόνο από τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και από δραστηριότητες BEPS· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν αποφασιστική δράση και για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, τόσο στη φορολογία εταιρειών όσο και στη φορολογία προσώπων, καθώς και τα προβλήματα στην είσπραξη των άλλων φόρων, πέρα από τη φορολογία των εταιρειών, ιδίως του ΦΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα άλλα στοιχεία της είσπραξης και διαχείρισης των φόρων αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος του υφιστάμενου φορολογικού χάσματος·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να εξετάσει επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τα ευρύτερα αυτά θέματα, ιδίως την επιβολή των κανόνων περί ΦΠΑ στα κράτη μέλη και την εφαρμογή τους σε διασυνοριακές υποθέσεις, καθώς και τις ανεπάρκειες στην είσπραξη του ΦΠΑ (ο οποίος σε ορισμένα κράτη μέλη αποτελεί σημαντική πηγή εθνικού εισοδήματος), τις πρακτικές αποφυγής του ΦΠΑ και επίσης τις αρνητικές συνέπειες ορισμένων φορολογικών αμνηστιών ή αδιαφανών καθεστώτων «άφεσης φόρων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα νέα αυτά μέτρα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εξισορρόπηση κόστους και οφέλους·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έως τον Ιούνιο του 2016 μία ή περισσότερες νομοθετικές προτάσεις, ακολουθώντας τις λεπτομερείς συστάσεις που εκτίθενται στο παράρτημα του παρόντος·

2.  επιβεβαιώνει ότι οι συστάσεις σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αρχή της επικουρικότητας·

3.  θεωρεί ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της ζητούμενης πρότασης θα πρέπει να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό με τις κατάλληλες πιστώσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και τις συνημμένες λεπτομερείς συστάσεις στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

A.  Διαφάνεια

Σύσταση Α1. Υποβολή υποχρεωτικών, δημόσιων εκθέσεων ανά χώρα από τις πολυεθνικές εταιρείες, για όλους τους τομείς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί εκ νέου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εισαγάγει, εντός του πρώτου τριμήνου του 2016, την υποβολή σφαιρικών και δημόσιων εκθέσεων ανά χώρα (CBC-R) για τις πολυεθνικές εταιρείες σε όλους τους τομείς.

—  Η πρόταση αυτή θα πρέπει να αναπτυχθεί με βάση τις απαιτήσεις που καθιέρωσε ο ΟΟΣΑ μέσω του υποδείγματος υποβολής στοιχείων CBC-R του Σεπτεμβρίου του 2014 (δράση 13 του σχεδίου των ΟΟΣΑ/G20 για την BEPS).

—  Κατά την επεξεργασία της πρότασης, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει επίσης υπόψη:

—  τα αποτελέσματα της διαβούλευσης της Επιτροπής για την CBC-R, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 Ιουνίου έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2015, στο πλαίσιο της οποίας εξετάστηκαν διάφορες εναλλακτικές επιλογές για την πιθανή εφαρμογή της CBC-R στην Ένωση·

—  τις προτάσεις για πλήρη δημοσιότητα της CBC-R, που περιλαμβάνονται στην αναθεωρημένη οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων, όπως ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 8 Ιουλίου 2015(10) και τα αποτελέσματα των συνεχιζόμενων τριμερών συνομιλιών σχετικά με αυτήν την οδηγία.

Σύσταση Α2. Ένα νέο σήμα «Έντιμου φορολογούμενου» για επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν ορθές φορολογικές πρακτικές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατό πρόταση σχετικά με ένα εθελοντικό ευρωπαϊκό σήμα «Έντιμου φορολογούμενου»:

—  Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο κριτηρίων επιλεξιμότητας, με βάση τα οποία οι εθνικοί φορείς θα μπορούν να χορηγούν το σήμα.

—  Αυτό το πλαίσιο κριτηρίων επιλεξιμότητας θα πρέπει να καθιστά σαφές ότι το σήμα «Έντιμος φορολογούμενος» απονέμεται μόνο στις εταιρείες που έχουν προχωρήσει πέρα από την τυπική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους με βάση την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία.

—  Οι εταιρείες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν από αυτό το σήμα του «έντιμου φορολογούμενου» ώστε να αναγάγουν την καταβολή των φόρων που τους αναλογούν σε σημαντικό στοιχείο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης και να περιλαμβάνουν στην ετήσια έκθεσή τους στοιχεία για τη φορολογική τους συμπεριφορά.

Σύσταση Α3. Υποχρεωτική κοινοποίηση των νέων φορολογικών μέτρων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν πρόταση για έναν νέο μηχανισμό στο πλαίσιο του οποίου κάθε κράτος μέλος θα υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή, χωρίς καθυστέρηση, αν προτίθεται να εισαγάγει νέα επιδότηση, απαλλαγή, εξαίρεση, κίνητρο ή άλλο παρεμφερές μέτρο που θα μπορούσε να έχει σημαντική επίπτωση στον πραγματικό φορολογικό συντελεστή στο κράτος μέλος ή στη φορολογική βάση άλλου κράτους μέλους.

—  Οι εν λόγω κοινοποιήσεις από τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν ανάλυση δευτερογενών επιπτώσεων αναφορικά με τον πραγματικό αντίκτυπο των νέων φορολογικών μέτρων σε άλλα κράτη μέλη και σε αναπτυσσόμενες χώρες, προς υποστήριξη της δράσης της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» για τον προσδιορισμό των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών.

—  Αυτά τα νέα φορολογικά μέτρα θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να διατυπωθούν συστάσεις προς επακολούθηση.

—  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για τις κοινοποιήσεις και την αξιολόγηση που διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

—  Θα πρέπει να προβλέπονται ποινές για τα κράτη μέλη που δεν τηρούν αυτές τις υποχρεώσεις κοινοποίησης.

—  Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να υποχρεώσει τις εταιρείες παροχής φορολογικών συμβουλών να ενημερώνουν τις εθνικές φορολογικές αρχές όποτε καταρτίζουν και αρχίζουν να προωθούν ορισμένα συστήματα σχετικά με τη φορολογία, τα οποία έχουν στόχο να βοηθήσουν τις εταιρείες να μειώσουν τις συνολικές φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε ορισμένα κράτη μέλη· και επίσης να εξετάσει κατά πόσον ο μερισμός παρόμοιων πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών μέσω της Ομάδας του Κώδικα Δεοντολογίας θα αντιπροσώπευε ένα αποτελεσματικό εργαλείο για βελτιώσεις στον τομέα της φορολόγησης εταιρειών στην Ένωση.

Σύσταση Α4. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» να επεκταθεί στο σύνολο των εν λόγω αποφάσεων, οι οποίες, σε έναν βαθμό, να δημοσιοποιούνται

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπληρώσει την οδηγία 2011/16/ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», με:

—  επέκταση του πεδίου εφαρμογής της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών πέραν των διασυνοριακών φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» ώστε να συμπεριλάβει όλες τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» στον τομέα της φορολογίας εταιριών. Οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να είναι περιεκτικές και να αναγράφονται σε από κοινού συμφωνηθείσα μορφή ώστε να διασφαλίζεται ότι θα χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά από τις φορολογικές αρχές στις εκάστοτε χώρες.

—  σημαντική αύξηση της διαφάνειας των φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» σε ενωσιακό επίπεδο, λαμβανομένων δεόντως υπόψη της εμπιστευτικότητας των επιχειρηματικών πληροφοριών και του εμπορικού απορρήτου, καθώς και των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη με τη δημοσίευση, σε ετήσια βάση, μιας έκθεσης που θα συνοψίζει τις βασικές υποθέσεις που περιέχονται στο προς δημιουργία ασφαλές κεντρικό μητρώο της Επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.

—  οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να υποβάλλονται σε συμφωνημένη, τυποποιημένη μορφή προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση τους από το κοινό με αποτελεσματικό τρόπο.

—  να εξασφαλίζεται ότι η Επιτροπή διαδραματίζει πλήρη και ουσιαστικό ρόλο στην υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» με τη δημιουργία ενός ασφαλούς κεντρικού μητρώου, προσβάσιμου από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, για όλες τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» που συμφωνούνται στην Ένωση.

—  επιβολή ενδεδειγμένων κυρώσεων στα κράτη μέλη που δεν ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax rulings» όπως θα έπρεπε.

Σύσταση Α5. Διαφάνεια των ελεύθερων λιμένων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση με την οποία:

—  να καθορίζεται ανώτατο χρονικό όριο για την πώληση εμπορευμάτων σε ελεύθερους λιμένες χωρίς την επιβολή δασμών, ειδικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ·

—  να υποχρεούνται οι αρχές των ελεύθερων λιμένων να ενημερώνουν αμέσως τις φορολογικές αρχές των οικείων κρατών μελών και τρίτων χωρών για κάθε συναλλαγή που γίνεται από φορολογουμένους τους στους χώρους των ελεύθερων λιμένων.

Σύσταση Α6. Εκτίμηση της Επιτροπής για το χάσμα στη φορολογία εταιρειών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

—  τη δημιουργία, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στα κράτη μέλη, εναρμονισμένης μεθοδολογίας, η οποία θα πρέπει να δημοσιοποιείται, που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη για την εκτίμηση του μεγέθους των χασμάτων στην άμεση και την έμμεση φορολογία εταιρειών –δηλ. της διαφοράς μεταξύ των οφειλόμενων και των καταβληθέντων φόρων εταιρειών– σε όλα τα κράτη μέλη.

—  να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί η παροχή όλων των αναγκαίων δεδομένων που θα αναλύονται με την εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής, προκειμένου να προκύπτουν όσο το δυνατόν ακριβέστερα αριθμητικά στοιχεία.

—   να χρησιμοποιεί τη συμφωνηθείσα μεθοδολογία και τα αναγκαία δεδομένα προκειμένου να καταρτίζει και να δημοσιεύει, δύο φορές το έτος, εκτίμηση των χασμάτων άμεσης και έμμεσης φορολογίας εταιρειών στην Ένωση συνολικά.

Σύσταση Α7. Προστασία των καταγγελτών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση με την οποία:

—  να προστατεύονται οι καταγγέλτες που ενεργούν αποκλειστικά προς το δημόσιο συμφέρον (και όχι και για χρήματα ή από άλλο προσωπικό κίνητρο) και εκθέτουν παραπτώματα, αξιόποινες πράξεις, απάτη ή παράνομη δραστηριότητα σε σχέση με την φορολογία των εταιρειών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω καταγγέλτες θα πρέπει να προστατεύονται όταν καταγγέλλουν παραπτώματα, αξιόποινες πράξεις, απάτη ή παράνομη δραστηριότητα στην οικεία αρμόδια αρχή, όπως επίσης θα πρέπει να προστατεύονται όταν, σε περιπτώσεις όπου συστηματικά δεν αντιμετωπίζονται παραπτώματα, παράνομες πράξεις, απάτη ή παράνομη δραστηριότητα σε σχέση με την φορολογία εταιρειών, που θα μπορούσε να βλάψει το δημόσιο συμφέρον, εκθέτουν τις ανησυχίες τους στο ευρύ κοινό·

—   να διασφαλίζεται το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

—   η εν λόγω προστασία θα πρέπει να είναι συνεπής με το όλο νομικό σύστημα και να είναι αποτελεσματική εναντίον αδικαιολόγητων νομικών διώξεων, οικονομικών κυρώσεων και δυσμενών διακρίσεων·

—   μια τέτοια νομοθετική πρόταση πρέπει να παίρνει υπόψη της τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11) και να λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε μελλοντική νομοθεσία της Ένωσης σε αυτό τον τομέα·

—  στην εν λόγω νομοθετική πρόταση θα μπορούσε επίσης να ληφθεί υπόψη η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/Rec(2014)7(12) σχετικά με την προστασία των καταγγελτών κι ιδίως ο ορισμός βάσει του οποίου ως «καταγγέλτης» νοείται «οποιοδήποτε πρόσωπο καταγγέλλει ή αποκαλύπτει πληροφορίες επειδή απειλείται ή ζημιώνεται το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο της εργασιακής του σχέσης, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα».

B.  Συντονισμός

Σύσταση Β1. Καθιέρωση κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν νομοθετική πρόταση για την καθιέρωση μιας κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών:

Ως πρώτο βήμα, το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου του 2016, υποχρεωτική Κοινή Βάση Φορολογίας Εταιρειών (ΚΒΦΕ) στην Ένωση, ενδεχομένως με προσωρινή εξαίρεση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που δεν είναι πολυεθνικές εταιρείες και έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα, προκειμένου οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη να έχουν μόνο ένα σύνολο κανόνων για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών τους.

Ως δεύτερο βήμα, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε όχι αργότερα από το τέλος του 2017, μια υποχρεωτική ΚΕΒΦΕ, στην οποία να λαμβάνεται δεόντως υπόψη το φάσμα των διαφορετικών επιλογών (με συνεκτίμηση, για παράδειγμα, του κόστους της ενσωμάτωσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των εταιρειών που δεν έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα)·

Η ΚΕΒΦΕ πρέπει να βασίζεται σε έναν τύπο επιμερισμού στον οποίον θα αποτυπώνονται οι πραγματικές οικονομικές δραστηριότητες των εταιρειών και χωρίς να ευνοούνται υπέρμετρα ορισμένα κράτη μέλη.

Κατά τη μεταβατική περίοδο που μεσολαβεί από την καθιέρωση της υποχρεωτικής ΚΕΒΦΕ έως την καθιέρωση της πλήρους ΚΕΒΦΕ, δέσμη μέτρων για τον περιορισμό της μεταφοράς κερδών (κυρίως μέσω μεταβιβαστικής τιμολόγησης) συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μιας ενωσιακής νομοθετικής πρότασης για την καταπολέμηση της BEPS. Τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα προσωρινό καθεστώς αντιστάθμισης διασυνοριακών ζημιών, εκτός και αν η Επιτροπή μπορεί να εγγυηθεί ότι το καθεστώς αυτό θα είναι διαφανές και δεν θα προσφέρει τη δυνατότητα αθέμιτης χρήσης για επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό.

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει σε ποιο βαθμό θα ήταν αναγκαία η κατάρτιση ενός ενιαίου συνόλου κοινώς αποδεκτών λογιστικών αρχών, προκειμένου να προετοιμάσει τα σχετικά λογιστικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της ΚΕΒΦΕ.

Οποιαδήποτε πρόταση που αφορά είτε την ΚΒΦΕ είτε την πλήρη ΚΕΒΦΕ πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής·

Σύσταση Β2. Ενίσχυση της εντολής και βελτίωση της διαφάνειας της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» (Φορολογία των επιχειρήσεων) του Συμβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την ενσωμάτωση της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» στην κοινοτική μέθοδο, ως ομάδας εργασίας του Συμβουλίου, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως παρατηρητών.

—  Η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» (ΟΚΔ) πρέπει να καταστεί διαφανέστερη, πιο αποτελεσματική και περισσότερο υπόλογη, μεταξύ άλλων με:

—  την τακτική διαβίβαση, επικαιροποίηση και δημοσίευση της εποπτείας της ως προς τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς τις συστάσεις που διατυπώνει η ΟΚΔ στην εξαμηνιαία έκθεση προόδου της προς τους Υπουργούς οικονομικών·

—  την τακτική διαβίβαση, επικαιροποίηση και δημοσίευση ανά διετία, καταλόγου επιζήμιων φορολογικών πρακτικών·

—  την τακτική κατάρτιση, παροχή και δημοσίευση των πρακτικών της, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης διαφάνειας στη διαδικασία της κατάρτισης συστάσεων, ιδίως με μνεία των θέσεων των εκπροσώπων των κρατών μελών·

—  τον διορισμό πολιτικού επικεφαλής από τους υπουργούς Οικονομικών·

—  τον διορισμό, από κάθε κράτος μέλος, ενός εκπροσώπου υψηλού επιπέδου και ενός αναπληρωτή, ώστε να αυξηθεί το γόητρο του φορέα·

—  Τα καθήκοντα της ΟΚΔ περιλαμβάνουν:

—  τον προσδιορισμό των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών στην Ένωση·

—  την πρόταση μέτρων και χρονοδιαγραμμάτων για την εξάλειψη των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών, και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των συστάσεων/μέτρων που προτείνονται·

—  την επανεξέταση των εκθέσεων σχετικά με τις δευτερογενείς επιπτώσεις των νέων φορολογικών μέτρων, που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη όπως ορίζεται ανωτέρω, και την αξιολόγηση του κατά πόσον απαιτείται η ανάληψη δράσης·

—  την πρόταση άλλων πρωτοβουλιών με επίκεντρο τα φορολογικά μέτρα στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης·

—  τη βελτίωση των μηχανισμών επιβολής κατά των πρακτικών που διευκολύνουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό.

Σύσταση Β3. Δέσμη ευρεσιτεχνίας (patent box) και άλλα προτιμησιακά καθεστώτα: Σύνδεση των προτιμησιακών καθεστώτων με τον τόπο όπου δημιουργείται η αξία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξακολουθήσει να παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής καθεστώτων δέσμης ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με την «τροποποιημένη προσέγγιση βάσει αιτιώδους συνδέσμου», προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν είναι επιζήμια.

—  Η καθοδήγηση αυτή θα πρέπει να καθιστά σαφές ότι τα προτιμησιακά καθεστώτα, όπως οι δέσμες ευρεσιτεχνίας, πρέπει να βασίζονται στην «τροποποιημένη προσέγγιση βάσει αιτιώδους συνδέσμου», όπως ορίζεται στη δράση 5 της BEPS του ΟΟΣΑ, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να υφίσταται άμεση σχέση μεταξύ των φορολογικών πλεονεκτημάτων και των σχετικών δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης.

—  Εκτεταμένα καθεστώτα δέσμης ευρεσιτεχνίας χωρίς σύνδεση με γεωγραφική προέλευση και «ηλικία» της τεχνογνωσίας θα πρέπει να θεωρούνται επιζήμιες πρακτικές.

—  Αν μέσα σε 12 μήνες τα κράτη μέλη δεν έχουν υιοθετήσει με συνέπεια αυτή τη νέα προσέγγιση, η Επιτροπή θα υποβάλει δεσμευτική νομοθετική πρόταση.

—  Η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει προτάσεις για την καθιέρωση κοινών ευρωπαϊκών προτύπων και ορισμών βάσει των οποίων θα καθορίζεται τι συνιστά προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης και τι όχι, καθώς και για την εναρμόνιση της χρήσης ευνοϊκών φορολογικών καθεστώτων προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την καινοτομία, επισπεύδοντας μεταξύ άλλων για τις 30 Ιουνίου 2017 την κατάργηση του παλαιού συστήματος μέσω της μείωσης της διάρκειας των κανόνων προστασίας των κεκτημένων δικαιωμάτων·

Σύσταση Β4. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για:

—  τη δημιουργία ενός ενωσιακού συντονισμένου πλαισίου για τις διατάξεις που αφορούν τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ), προκειμένου να εξασφαλίζεται η ουσιαστική φορολόγηση των κερδών που τοποθετούνται σε χώρες με χαμηλή ή μηδενική φορολογία και να αποφευχθεί η στρέβλωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς λόγω ποικιλομορφίας εθνικών κανόνων για τις ΕΑΕ στην ΕΕ. Tο πλαίσιο αυτό πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη χρήση της νομοθεσίας ΕΑΕ πέρα από καταστάσεις εντελώς τεχνητών ρυθμίσεων. Το πλαίσιο αυτό δεν εμποδίζει τα επιμέρους κράτη μέλη να θεσπίζουν αυστηρότερους κανόνες.

Σύσταση Β5. Βελτίωση του συντονισμού των κρατών μελών όσον αφορά τους φορολογικούς ελέγχους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ προκειμένου:

—  να εξασφαλιστούν ουσιαστικότεροι ταυτόχρονοι φορολογικοί έλεγχοι και έλεγχοι σε περιπτώσεις όπου δύο ή περισσότερες εθνικές φορολογικές αρχές αποφασίσουν τη διεξαγωγή ελέγχων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα με κοινά ή συμπληρωματικά συμφέροντα.

—  να εξασφαλιστεί ότι μια μητρική εταιρία και οι θυγατρικές της που έχουν έδρα στην Ένωση θα ελέγχονται από τις αντίστοιχες φορολογικές αρχές κατά την ίδια περίοδο, υπό την ευθύνη των φορολογικών αρχών της μητρικής εταιρείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ροή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών. Στο πλαίσιο αυτό:

—  οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις έρευνες, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα επωφεληθούν κάποιες ομάδες από ασυμφωνίες και κενά στον συνδυασμό των διαφόρων εθνικών φορολογικών συστημάτων.

—  οι προθεσμίες για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους διεξαγόμενους ελέγχους θα πρέπει να μειωθούν στο ελάχιστο.

—  οι φορολογικές αρχές που είναι υπεύθυνες για μια εταιρεία θα πρέπει να ενημερώνουν συστηματικά τις φορολογικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τις άλλες οικονομικές οντότητες του ίδιου ομίλου σχετικά με την έκβαση των φορολογικών ελέγχων.

—  πριν την ενημέρωση των άλλων οικείων φορολογικών αρχών, δεν πρέπει να λαμβάνεται καμία απόφαση σχετικά με το αποτέλεσμα ενός φορολογικού ελέγχου.

Σύσταση Β6. Καθιέρωση κοινού ευρωπαϊκού αριθμού φορολογικού μητρώου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού φορολογικού μητρώου.

—  Η πρόταση βασίζεται στο σχέδιο για την καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού φορολογικού μητρώου που περιλαμβάνεται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, του 2012 (δράση 22)(13), και στα αποτελέσματα της διαβούλευσης που ακολούθησε, το 2013(14).

Γ.  Σύγκλιση

Σύσταση Γ1. Μια νέα προσέγγιση στα διεθνή φορολογικά καθεστώτα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση που θα επιτρέψει στην Ένωση να εκφράζεται με μία φωνή σε σχέση με τα διεθνή φορολογικά καθεστώτα.

—  Η Επιτροπή θα πρέπει να δεχθεί εντολή να διαπραγματεύεται τις φορολογικές συμφωνίες με τρίτες χώρες εξ ονόματος της Ένωσης, αντί της τρέχουσας πρακτικής της διεξαγωγής διμερών διαπραγματεύσεων, που αποφέρει ανεπαρκή αποτελέσματα, ιδίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

—  Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει ότι τέτοιες συμφωνίες περιέχουν διατάξεις αμοιβαιότητας και απαγορεύουν οποιονδήποτε αρνητικό αντίκτυπο στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης, ιδιαίτερα δε τις ΜΜΕ, λόγω της εξωεδαφικής εφαρμογής της νομοθεσίας τρίτων χωρών στο εσωτερικό της δικαιοδοσίας της Ένωσης και των κρατών μελών της.

—  Θα πρέπει να θεσπιστεί μια κοινή ενωσιακή πολυμερής συμφωνία για τη διπλή φορολόγηση, η οποία να αντικαταστήσει την πληθώρα διμερών φορολογικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ κρατών μελών και με άλλες χώρες.

—  Όλες οι νέες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Ένωση θα πρέπει να περιλαμβάνουν ρήτρα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης.

—  Όλες οι διεθνείς φορολογικές ρυθμίσεις πρέπει να προβλέπουν μηχανισμό επιβολής.

Σύσταση Γ2. Καθιέρωση κοινού και αυστηρού ορισμού των «φορολογικών παραδείσων»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την καθιέρωση, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ άλλων, αυστηρών κριτηρίων για τον ορισμό των «φορολογικών παραδείσων».

—  Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να βασίζονται σε διεξοδικούς, διαφανείς, αξιόπιστους, αντικειμενικά επαληθεύσιμους και κοινά αποδεκτούς δείκτες, και να αναπτύσσουν περαιτέρω τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης όπως ορίζονται από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της του 2009 με τίτλο «Προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα»(15): Ανταλλαγή πληροφοριών και διοικητική συνεργασία· θεμιτός φορολογικός ανταγωνισμός· και διαφάνεια.

—  Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να καλύπτουν έννοιες όπως τραπεζικό απόρρητο, καταχώριση στοιχείων για τους ιδιοκτήτες εταιρειών, καταπιστευμάτων και ιδρυμάτων, δημοσίευση εταιρικών λογαριασμών, δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών, αποδοτικότητα της φορολογικής διοίκησης, ενθάρρυνση της φοροαποφυγής, ύπαρξη επιζήμιων νομικών μέσων, πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αυτοματοποίηση ανταλλαγής πληροφοριών, ύπαρξη διμερών συνθηκών, δεσμεύσεις για διεθνή διαφάνεια και δικαστική συνεργασία.

—  Με βάση τα κριτήρια αυτά, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει αναθεωρημένο κατάλογο των φορολογικών παραδείσων, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον προσωρινό κατάλογο που είχε υποβάλει τον Ιούνιο του 2015.

—  Ο κατάλογος των φορολογικών παραδείσων θα πρέπει να συνδέεται με τη συναφή φορολογική νομοθεσία ως σημείο αναφοράς για άλλες πολιτικές και νομοθετικά κείμενα.

—  Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τον κατάλογο τουλάχιστον δύο φορές το έτος, ή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος δικαιοδοσίας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο.

Σύσταση Γ3. Αντίμετρα κατά εταιρειών που κάνουν χρήση φορολογικών παραδείσων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για έναν κατάλογο αντιμέτρων που θα πρέπει να λαμβάνουν η Ένωση και τα κράτη μέλη ως μέτοχοι και χρηματοδότες δημόσιων φορέων, τραπεζών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων, κατά των εταιριών που χρησιμοποιούν φορολογικούς παραδείσους για να εφαρμόζουν συστήματα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και, συνεπώς, δεν συμμορφώνονται προς τα πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης της Ένωσης.

—  Τα εν λόγω αντίμετρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

—  απαγόρευση πρόσβασης σε κρατικές ενισχύσεις ή δημόσιες συμβάσεις σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο

—  αποκλεισμό από την πρόσβαση σε ορισμένα ταμεία της Ένωσης

—  Τούτο πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, ως εξής:

—  με τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) (πρωτόκολλο αριθ. 5 που προσαρτάται στις Συνθήκες), για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα μπορεί να διατεθεί χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ σε τελικούς δικαιούχους ή χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που κάνουν χρήση φορολογικών παραδείσων ή επιζήμιων φορολογικών πρακτικών(16)·

—  με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17), για να εξασφαλίζεται ότι δεν θα μπορούν να διατίθενται κονδύλια του ΕΤΣΕ στις εν λόγω εταιρείες(18)·

—  με τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013(19), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013(20), (ΕΕ) αριθ. 1307/2013(21) και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013(22) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα μπορεί να διατίθεται χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ΚΓΠ για τις εν λόγω εταιρείες·

—  με συνέχιση της διαδικασίας εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη δεν θα παρέχουν κρατική ενίσχυση στις εν λόγω εταιρείες(23)·

—  με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(24), ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα διατίθενται στις εν λόγω εταιρείες χρήματα από κανένα από τα πέντε ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας)·

—  με τροποποίηση της συμφωνίας για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα μπορεί να διατίθεται χρηματοδότηση από την ΕΤΑΑ στις εν λόγω εταιρείες(25)·

—  με απαγόρευση της σύναψης εμπορικών συμφωνιών από την Ένωση με περιοχές δικαιοδοσίας που ορίζονται από την Επιτροπή ως «φορολογικοί παράδεισοι».

Η Επιτροπή εξετάζει εάν οι υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες με χώρες, οι οποίες αναδεικνύονται σε φορολογικές οάσεις, μπορούν να ανασταλούν ή να καταγγελθούν.

Σύσταση Γ4. Μόνιμη εγκατάσταση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για:

—  την προσαρμογή του ορισμού της «μόνιμης εγκατάστασης» κατά τρόπο ώστε οι εταιρείες να μην μπορούν να αποφεύγουν τεχνηέντως την υποκείμενη σε φορολογία παρουσία τους στα κράτη μέλη στα οποία έχουν οικονομική δραστηριότητα· Ο ορισμός αυτός θα πρέπει επίσης να αφορά και καταστάσεις στις οποίες οι εταιρείες που ασκούν εξ ολοκλήρου άυλες ψηφιακές δραστηριότητες θεωρείται ότι έχουν μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος εφόσον διατηρούν σημαντική ψηφιακή παρουσία στην οικονομία της εν λόγω χώρας·

—  τη θέσπιση ορισμού σε επίπεδο Ένωσης για την ελάχιστη «οικονομική ουσία», που να καλύπτει επίσης την ψηφιακή οικονομία, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εταιρείες δημιουργούν πραγματικά και προσθέτουν αξία στην οικονομία του κράτους μέλους στο οποίο έχουν φορολογική παρουσία.

Οι δύο ανωτέρω ορισμοί θα πρέπει να εντάσσονται σε μια ρητή απαγόρευση των λεγόμενων «εταιρειών γραμματοκιβωτίου».

Σύσταση Γ5. Βελτίωση του πλαισίου μεταβιβαστικής τιμολόγησης στην ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για:

—  την ανάπτυξη, με βάση την πείρα του και ανάλυση των νέων αρχών του ΟΟΣΑ για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση, ειδικών ενωσιακών κατευθυντήριων γραμμών για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστούν οι αρχές του ΟΟΣΑ και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ερμηνεύονται στο πλαίσιο της Ένωσης, έτσι ώστε:

—  να αντικατοπτρίζουν την οικονομική πραγματικότητα της εσωτερικής αγοράς·

—  να εξασφαλίζουν ασφάλεια, σαφήνεια και δικαιοσύνη για τα κράτη μέλη και για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ένωση·

—  να περιορίζουν τον κίνδυνο κατάχρησης των κανόνων για σκοπούς μεταφοράς κερδών.

Σύσταση Γ6. Υβριδικές ασυμφωνίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για:

—  την εναρμόνιση των εθνικών ορισμών για το χρέος, το μετοχικό κεφάλαιο, τις αδιαφανείς και τις διαφανείς οντότητες, την εναρμόνιση της καταχώρησης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε μόνιμη εγκατάσταση, και την εναρμόνιση της κατανομής του κόστους και των κερδών μεταξύ διαφόρων οντοτήτων μέσα στον ίδιο όμιλο· ή

—  την πρόληψη διπλής μη φορολόγησης, σε περίπτωση αναντιστοιχίας.

Σύσταση Γ7. Αλλαγή του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων της Ένωσης σε σχέση με τη φορολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση το αργότερο μέχρι τα μέσα του 2017 για:

—  κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με κρατικές ενισχύσεις που να διευκρινίζουν με ποιον τρόπο θα προσδιορίζει η Επιτροπή τις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα, προκειμένου να προσφέρεται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, σε άλλους τομείς, ανάλογες κατευθυντήριες γραμμές αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την εξάλειψη και την πρόληψη πρακτικών στο εσωτερικό των κρατών μελών οι οποίες παραβίαζαν το δίκαιο της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις· ένα τέτοιο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από πολύ λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες να περιλαμβάνουν και αριθμητικά όρια.

—  δημόσια κατονομασία των φορολογικών πολιτικών που δεν είναι σύμφωνες με την πολιτική για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να παρέχεται στις επιχειρήσεις και στα κράτη μέλη καθοδήγηση και να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου· για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή θα αναδιαθέσει πόρους στη ΓΔ Ανταγωνισμού έτσι ώστε αυτή να μπορεί να ενεργεί αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε ζητήματα παράνομων κρατικών ενισχύσεων (συμπεριλαμβανομένων των επιλεκτικών φορολογικών πλεονεκτημάτων).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πιο μακροπρόθεσμα τη δυνατότητα τροποποίησης των υφιστάμενων κανόνων προκειμένου τα ποσά που ανακτώνται έπειτα από παραβίαση των κανόνων της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων να μην επιστρέφονται στο κράτος μέλος που χορήγησε την παράνομη ενίσχυση φορολογικού χαρακτήρα, όπως συμβαίνει επί του παρόντος. Σαν παράδειγμα, η ανακτώμενη κρατική ενίσχυση θα μπορούσε να διατίθεται στον ενωσιακό προϋπολογισμό ή στα κράτη μέλη που υπέστησαν ζημία λόγω διάβρωσης της φορολογικής τους βάσης.

Σύσταση Γ8. Τροποποίηση των οδηγιών 90/435/ΕΟΚ(26), 2003/49/ΕΚ και 2005/19/ΕΚ του Συμβουλίου, και άλλης σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης, καθώς και καθιέρωση γενικού αντικαταχρηστικού κανόνα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για:

—  την εισαγωγή, το συντομότερο δυνατόν σε συνέχεια της εισαγωγής γενικού αντικαταχρηστικού κανόνα («ΓΑΚ») στην οδηγία 90/435/ΕΟΚ, ενός ΓΑΚ στην οδηγία 2003/49/ΕΚ και την υποβολή προτάσεων για την εισαγωγή ΓΑΚ στην οδηγία 2005/19/ΕΚ και στην υπόλοιπη συναφή νομοθεσία της Ένωσης·

—  τη συμπερίληψη τέτοιων ΓΑΚ σε κάθε μελλοντική νομοθεσία της Ένωσης που καλύπτει φορολογικά θέματα ή έχει φορολογικές συνέπειες·

—  την κατάργηση, σε σχέση με την οδηγία 2003/49/ΕΚ και επιπλέον της καθιέρωσης ΓΑΚ, της απαίτησης να προβλέπουν τα κράτη μέλη προνομιακή μεταχείριση για τις πληρωμές φόρων και δικαιωμάτων, αν δεν υπάρχει ουσιαστική φορολόγηση τους αλλού στην Ένωση.

—  την εισαγωγή, σε σχέση με την οδηγία 2005/19/ΕΚ, και επιπλέον της καθιέρωσης ΓΑΚ, πρόσθετων υποχρεώσεων διαφάνειας και –αν οι αλλαγές αυτές αποδειχθούν ανεπαρκείς για την πρόληψη του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού– την εισαγωγή ελάχιστης φορολογικής διάταξης ως απαίτησης για τη χρήση «φορολογικών πλεονεκτημάτων» (όπως η μη φορολόγηση των μερισμάτων) ή άλλων μέτρων παρόμοιου αποτελέσματος.

Σύσταση Γ9. Βελτίωση των μηχανισμών επίλυσης διασυνοριακών φορολογικών διαφορών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει έως το καλοκαίρι του 2016 νομοθετική πρόταση για:

—  τη βελτίωση των υφισταμένων μηχανισμών επίλυσης διασυνοριακών φορολογικών διαφορών στην Ένωση, όχι μόνο σε σχέση με τις περιπτώσεις διπλής φορολόγησης αλλά και για τις περιπτώσεις διπλής μη φορολόγησης. Στόχος είναι να υιοθετηθεί μια συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ στην επίλυση διαφορών, με σαφέστερους κανόνες και αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα, βάσει των ήδη υπαρχόντων συστημάτων.

—  Οι εργασίες και οι αποφάσεις του μηχανισμού επίλυσης διαφορών πρέπει να είναι διαφανείς ώστε να περιοριστεί τυχόν ανασφάλεια των εταιρειών κατά την εφαρμογή του φορολογικού δικαίου.

Σύσταση Γ10. Θέσπιση φόρου παρακράτησης ή μέτρου με παρόμοιο αποτέλεσμα ώστε να αποφεύγεται η έξοδος αφορολόγητων κερδών από την Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση έως το καλοκαίρι του 2016 για τη θέσπιση φόρου παρακράτησης ή μέτρου με παρόμοιο αποτέλεσμα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα κέρδη που παράγονται στο εσωτερικό της Ένωσης φορολογούνται όντως στο εσωτερικό της Ένωσης πριν μεταφερθούν εκτός συνόρων της Ένωσης.

Δ.  Άλλα μέτρα

Σύσταση Δ1. Πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση του φορολογικού χάσματος

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικεντρωθεί επίσης σε άλλους παράγοντες πέρα από τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και τη δραστηριότητα BEPS, που συμβάλλουν στο υφιστάμενο φορολογικό χάσμα, όπως μεταξύ άλλων:

—  η διερεύνηση των πηγών χαμηλής αποτελεσματικότητας όσον αφορά την είσπραξη φόρων, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης του ΦΠΑ·

—  η έρευνα σχετικά με πηγές φορολογικής αδικίας ή χαμηλής αξιοπιστίας των φορολογικών διοικήσεων σε τομείς άλλους από τη φορολογία των εταιρειών·

—  η θέσπιση αρχών για τις φορολογικές αμνηστίες, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων στις οποίες ενδείκνυνται και εκείνων στις οποίες θα ήταν προτιμότερες άλλες επιλογές, καθώς και θέσπιση υποχρέωσης των κρατών μελών να ενημερώνουν εκ των προτέρων την Επιτροπή για οποιαδήποτε νέα φορολογική αμνηστία, προκειμένου να εξαλειφθούν οι αρνητικές συνέπειες των εν λόγω πολιτικών για τη μελλοντική είσπραξη των φόρων·

—  η πρόταση ενός ελάχιστου επιπέδου διαφάνειας για τα καθεστώτα «άφεσης φόρου» και διακριτικών φορολογικών ελαφρύνσεων που εφαρμόζουν οι εθνικές κυβερνήσεις·

—  η παροχή μεγαλύτερης ελευθερίας στα κράτη μέλη να εξετάζουν τη φορολογική συμμόρφωση των εταιρειών και ιδιαίτερα τις συστηματικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, ως παράγοντα που θα λαμβάνεται υπόψη κατά τις δημόσιες συμβάσεις·

—  η εξασφάλιση πλήρους και ουσιαστικής πρόσβασης των φορολογικών αρχών στα κεντρικά μητρώα πραγματικής κυριότητας τόσο των εταιρειών όσο και των τραστ, και κατάλληλης τήρησης και επαλήθευσης των μητρώων αυτών.

Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της άμεσης μεταφοράς της τέταρτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τα κράτη μέλη, τα οποία πρέπει να διασφαλίσουν την ευρεία και απλουστευμένη πρόσβαση, μεταξύ άλλων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των δημοσιογράφων και των πολιτών στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα κεντρικά μητρώα των πραγματικών δικαιούχων.

(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/ economic_analysis/tax_structures/2014/report.pdf
(2) «European added value of legislative report on bringing Transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union – Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της νομοθετικής έκθεσης σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Δρ. Benjamin Ferrett, Daniel Gravino και Silvia Merler – δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 8.7.2015, P8_TA(2015)0257.
(4) http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/ index_en.htm.
(5) Όπως το σήμα δίκαιης φορολογίας: http://www.fairtaxmark.net/.
(6) Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1).
(7) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0040+0+DOC+XML+V0//EL
(8) Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών (ΕΕ L 157 της 26.6.2003, σ. 49).
(9) Οδηγία 2005/19/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2005, για την τροποποίηση της οδηγίας 90/434/ΕΟΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών (ΕΕ L 58 της 4.3.2005, σ. 19)
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 8.7.2015, P8_TA(2015)0257.
(11) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1).
(12) http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/Whistleblowers/protecting_ whistleblowers_en.asp
(13) COM(2012)0722.
(14) https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
(15) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0201:FIN:EL:PDF
(16) http://www.eib.org/attachments/general/governance_of_the_eib_en.pdf
(17) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1).
(18) http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/proposal_regulation _efsi_el.pdf
(19) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).
(20) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).
(21) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608).
(22) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).
(23) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0026+0+DOC+XML+V0//EL
(24) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).
(25) http://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/basic-documents-of-the-ebrd.html
(26) Οδηγία 90/435/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1990, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών (ΕΕ L 225 της 20.8.1990, σ. 6).


Οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας
PDF 583kWORD 207k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας (2015/2003(INI))
P8_TA(2015)0458A8-0350/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έναρξη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας από τις 6 Μαΐου 1975,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας που δρομολογήθηκε το 2003,

–  έχοντας υπόψη το βασικό νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις με την Κίνα, ήτοι την συμφωνία εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας(1), η οποία υπογράφηκε τον Μάιο του 1985 και καλύπτει τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις και το πρόγραμμα συνεργασίας ΕΕ-Κίνας,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό θεματολόγιο συνεργασίας για το 2020 μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, το οποίο συμφωνήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τον διαρθρωμένο πολιτικό διάλογο ΕΕ-Κίνας που θεσπίστηκε επίσημα το 1994 και τον υψηλού επιπέδου στρατηγικό διάλογο επί στρατηγικών θεμάτων και θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, που θεσπίσθηκε το 2010, και ιδίως τον 5ο υψηλού επιπέδου στρατηγικό διάλογο, ο οποίος διεξήχθη στο Πεκίνο στις 6 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, που βρίσκονται σε εξέλιξη από το 2007,

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διμερούς επενδυτικής συμφωνίας, οι οποίες ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2014,

–  έχοντας υπόψη την 17η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 29 Ιουνίου 2015 και την κοινή δήλωση που εκδόθηκε κατά τη λήξη της,

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Donald Tusk, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Κινέζο Πρωθυπουργό Li Keqiang στις 29 Ιουνίου 2015, μετά την 17η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασε τις ανησυχίες της ΕΕ σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι στην Κίνα, καθώς και για την κατάσταση των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως οι Θιβετιανοί και οι Ουιγούροι, παροτρύνοντας την Κίνα να ξεκινήσει ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους του Δαλάι Λάμα,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 24ης Οκτωβρίου 2006, με τίτλο «ΕΕ-Κίνα: στενότεροι εταίροι, μεγαλύτερες ευθύνες» (COM(2006)0631),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής του Συμβουλίου για την Ανατολική Ασία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 11ης-12ης Δεκεμβρίου 2006 με τίτλο «Στρατηγική Εταιρική Σχέση ΕΕ-Κίνας»,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής για την Κίνα 2007-2013, το ενδεικτικό πολυετές πρόγραμμα 2011-2013 και την ενδιάμεση επανεξέταση του εγγράφου στρατηγικής του 2010 και την επανεξέταση του ενδεικτικού πολυετούς προγράμματος 2011-2013,

–  έχοντας υπόψη το πρώτο στην ιστορία έγγραφο πολιτικής που εκπόνησε η Κίνα σχετικά με την ΕΕ και το οποίο δημοσιεύθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2003,

–  έχοντας υπόψη την έγκριση του νέου νόμου περί εθνικής ασφάλειας από την μόνιμη επιτροπή του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Κίνας, την 1η Ιουλίου 2015, και την δημοσίευση του δεύτερου σχεδίου ενός νέου νόμου περί διοίκησης των ΜΚΟ της αλλοδαπής στις 5 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη την λευκή βίβλο της 26ης Μαΐου 2015 σχετικά με την στρατιωτική στρατηγική της Κίνας,

–  έχοντας υπόψη τον διάλογο ΕΕ-Κίνας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος δρομολογήθηκε το 1995, και τον 32ο γύρο του διαλόγου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο στις 8-9 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τους σχεδόν 60 υπό εξέλιξη τομεακούς διαλόγους μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ, οι οποίοι μεταξύ άλλων αφορούν το περιβάλλον, την περιφερειακή πολιτική, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, καθώς και την κοινωνία των πολιτών,

–  έχοντας υπόψη την καθιέρωση του διαλόγου υψηλού επιπέδου μεταξύ των λαών της ΕΕ και της Κίνας, τον Φεβρουάριο 2012, ο οποίος εντάσσει όλες τις κοινές πρωτοβουλίες ΕΕ-Κίνας στον εν λόγω τομέα,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΚ και της Κίνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2000(2), και την συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, η οποία υπογράφηκε στις 20 Μαΐου 2009,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-Κίνας σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, η οποία εκδόθηκε μετά την 17η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας τον Ιούνιο 2015, καθώς και τις εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς (INDC) που υποβλήθηκαν από την Κίνα στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC) στις 30 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-Κίνας σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια, που διατυπώθηκε στις Βρυξέλλες στις 3 Μαΐου 2012, και τον ενεργειακό διάλογο μεταξύ της ΕΚ και της Κίνας,

–  έχοντας υπόψη τις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης Κίνας-ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το 18ο Εθνικό Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, το οποίο διεξήχθη από τις 8 έως τις 14 Νοεμβρίου 2012, καθώς και τις αλλαγές ηγεσίας στη Μόνιμη Επιτροπή του Πολιτικού Γραφείου που αποφασίσθηκαν στο συνέδριο αυτό,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, της 16ης Δεκεμβρίου 1966,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της τέταρτης συνεδρίασης της ολομέλειας της 18ης Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (η Τέταρτη Ολομέλεια) η οποία διεξήχθη στις 20-23 Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του προέδρου της διάσκεψης κορυφής του ASEAN, η οποία διεξήχθη στις 27 Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 6ης Μαΐου 2015, έπειτα από τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό της Κίνας κ. Li Keqiang,

–  έχοντας υπόψη την τελευταία διακοινοβουλευτική συνεδρίαση με την Κίνα, η οποία διεξήχθη στις 26 Νοεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ψηφίσματά του σχετικά με την Κίνα, ειδικότερα το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2012 σχετικά με την ΕΕ και την Κίνα: ανισορροπία στο εμπόριο;(3), της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ έναντι των χωρών BRIC και άλλων αναδυομένων δυνάμεων: στόχοι και στρατηγικές(4), της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την πυρηνική απειλή και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας(5), της 17ης Απριλίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Βόρεια Κορέα(6), της 5ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030(7), και της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(8),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας(9), της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με το εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις με την Κίνα(10), της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας(11), της 9ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ΕΕ-Κίνας για μια διμερή επενδυτική συμφωνία(12), και της 9ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ταϊβάν(13),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του περί ανθρώπινων δικαιωμάτων, της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την Κίνα: δικαιώματα των μειονοτήτων και εφαρμογή της θανατικής ποινής(14), της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την κατάσταση και την πολιτιστική κληρονομιά στο Κασγκάρ (Σινγιάνγκ, Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων, Κίνα)(15), της 5ης Ιουλίου 2012 σχετικά με το σκάνδαλο αναγκαστικής άμβλωσης στην Κίνα(16), της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την αφαίρεση οργάνων στην Κίνα(17), και της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ(18),

–  έχοντας υπόψη το εμπάργκο όπλων που επέβαλε η ΕΕ μετά την πάταξη της εξέγερσης στην πλατεία Τιεν Αν Μεν τον Ιούνιο 1989, όπως υποστηρίχθηκε από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2005, σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ, Κίνας και Ταϊβάν και την ασφάλεια στην Άπω Ανατολή(20),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Θιβέτ, συγκεκριμένα δε εκείνα της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με το Θιβέτ: σχέδια να καταστεί κύρια γλώσσα της διδασκαλίας η κινεζική(21), της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το Θιβέτ και ειδικότερα με την αυτοπυρπόληση των μοναχών(22) και της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ(23),

–  έχοντας υπόψη τους εννέα γύρους συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν από το 2002 έως το 2010 μεταξύ υψηλόβαθμων εκπροσώπων της κινεζικής κυβέρνησης και του Δαλάι Λάμα, έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Κίνας για το Θιβέτ με τίτλο «Tibet's Path of Development Is Driven by an Irresistible Historical Tide» (Η πορεία του Θιβέτ προς την ανάπτυξη καθοδηγείται από μια ακαταμάχητη ιστορική δίνη), η οποία δημοσιεύτηκε από το Γραφείο Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας στις 15 Απριλίου 2015, έχοντας υπόψη το μνημόνιο του 2008 και το υπόμνημα για την πραγματική αυτονομία του 2009 που υποβλήθηκαν από τους εκπροσώπους του 14ου Δαλάι Λάμα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0350/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 σηματοδοτεί την 40ή επέτειο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Κίνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας είναι πολύ σημαντική για τις σχέσεις της ΕΕ με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών απαντήσεων για πλήθος παγκόσμιων προβλημάτων, καθώς και για τον εντοπισμό κοινών συμφερόντων, όπως είναι η ασφάλεια σε παγκόσμια και περιφερειακή κλίμακα, η αντιτρομοκρατική δράση, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τα όπλα μαζικής καταστροφής και η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, η ενεργειακή ασφάλεια, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική ρύθμιση και ρύθμιση της παγκόσμιας αγοράς, η αλλαγή του κλίματος και η αειφόρος ανάπτυξη, καθώς και για την δημιουργία ενός πλαισίου για την αντιμετώπιση θεμάτων που απασχολούν τα δύο μέρη, την ΕΕ και την Κίνα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα και η ΕΕ ξεκίνησαν το 2013 διαπραγματεύσεις για την υπογραφή διμερούς επενδυτικής συμφωνίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα αποτελεί μείζονα εμπορικό εταίρο της ΕΕ, διαθέτοντας μια τεράστια και αναπτυσσόμενη αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για την υπογραφή επενδυτικής συμφωνίας συνιστούν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Κίνας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό την τρέχουσα ηγεσία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και Προέδρου Xi Jinping, η Κίνα έχει δρομολογήσει σωρεία πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του έργου «Νέος Δρόμος του Μεταξιού» για την οικονομική ενσωμάτωση της Κίνας με την Κεντρική Ασία και, τελικά, με την Ευρώπη και την Αφρική, της ίδρυσης της Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων και Υποδομών (ΑΤΕΥ), καθώς και μιας ενεργειακής συμφωνίας στρατηγικής σημασίας με τη Ρωσία για την παροχή 38 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως, της κατασκευής αγωγού πετρελαίου, καθώς και άλλων κοινών έργων έρευνας για κοιτάσματα και εκμετάλλευσης πετρελαίου στην Κίνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια, η Κίνα ασκεί ολοένα και περισσότερο ενεργητικές επενδυτικές πολιτικές, τόσο στην ΕΕ όσο και στην ανατολική γειτονία της·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Xi Jinping δρομολόγησε την πρωτοβουλία «Κινεζικό Όνειρο», η οποία οποίο προωθήθηκε ως ιδέα και όραμα για την εθνική αναγέννηση και την οικοδόμηση μιας αρμονικά ευημερούσας κοινωνίας με ευρύτερες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές διαστάσεις, καθώς και για να αναχθεί η Κίνα σε ένα πλήρως αναπτυγμένο έθνος στον ορίζοντα του 2049··

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Κίνα σημειώθηκαν πολύ υψηλά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης την τελευταία εικοσαετία και 600 εκατομμύρια Κινέζοι πολίτες ξέφυγαν από τον κλοιό της φτώχειας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρρευση του χρηματιστηρίου της Κίνας το 2015 επηρέασε αρνητικά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική οικογενειακού προγραμματισμού της Κίνας έχει προκαλέσει ταχεία γήρανση του πληθυσμού μετά τη δεκαετία του 1980, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 200 εκατομμύρια πολίτες να έχουν ηλικία άνω των 60 ετών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος στην Κίνα έχει λάβει δραματικές διαστάσεις και απαιτεί ακόμη πιο επείγουσες, ισχυρές και στοχευμένες κυβερνητικές ενέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πρόσφατη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας συζητήθηκε το θέμα της αειφόρου ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής και εγκρίθηκε κοινή δήλωση σχετικά με την κλιματική αλλαγή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική πλευρά αναγνώρισε την ανάγκη αντιμετώπισης της απειλής που συνιστά η κλιματική αλλαγή και ότι η Κίνα δεσμεύτηκε για την έγκριση πρωτοκόλλου ή άλλου νομικού μέσου το οποίο θα οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη συμφωνία εν προκειμένω κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για την αλλαγή του κλίματος στο Παρίσι·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοφιλής εκστρατεία του Προέδρου Xi Jinping κατά της διαφθοράς, που δρομολογήθηκε το 2012 με διακηρυγμένο στόχο την εξέταση ζητημάτων διακυβέρνησης με επίκεντρο κομματικούς, κυβερνητικούς, στρατιωτικούς αξιωματούχους και αξιωματούχους κρατικών εταιρειών που είναι ύποπτοι για διαφθορά, μετρά πολλαπλά επιφανή θύματα και εκθέτει όχι μόνο υποθέσεις χρηματισμού αλλά και τεράστιες περιουσίες που έχουν συγκεντρώσει κάποιοι Κινέζοι ηγέτες, ενώ αποκαλύπτει και την παρείσφρηση ισχυρών εγκληματικών δικτύων στο πολιτικό σύστημα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αλλοδαπές ΜΚΟ ακμάζουν και διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την ανάπτυξη των τοπικών ΜΚΟ και την εξωστρέφεια της Κίνας μετά τη μεταρρύθμιση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα δημοσίευσε φέτος, για λόγους εθνικής ασφάλειας, τρία νέα νομοσχέδια που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων νομικές διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τις ΜΚΟ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2013 και το 2014, το Πεκίνο, το Κουνμίνγκ και το Ουρουμκί δέχτηκαν σοβαρές και βίαιες τρομοκρατικές επιθέσεις με αποτέλεσμα 72 νεκρούς και 356 τραυματίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα ετοιμάζει αντιτρομοκρατικό νόμο, ο οποίος τονίζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση δίνει ύψιστη προτεραιότητα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2015 το Νομοθετικό Συμβούλιο του Χονγκ Κονγκ καταψήφισε μια αμφιλεγόμενη πρόταση που θα επέτρεπε στους ψηφοφόρους του Χονγκ Κονγκ να εκλέγουν τον επικεφαλής της κυβέρνησής τους, μεταξύ όμως μιας ομάδας υποψηφίων οι οποίοι θα επιλέγονταν από μια θετικά διακείμενη προς το Πεκίνο επιτροπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή ακριβώς η πρόταση πυροδότησε κύμα διαδηλώσεων από το κίνημα υπέρ της δημοκρατίας επί 79 ημέρες, από τα τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2014·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα κινεζική ηγεσία θεωρεί την ανάδυση της ΛΔΚ ως μη αναστρέψιμο γεγονός το οποίο οφείλεται στην μετάβαση από την «ανταποκρινόμενη διπλωματία» στην «προδραστική διπλωματία»·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λευκή βίβλος σχετικά με τη στρατιωτική στρατηγική της Κίνας προτείνει ότι πρέπει να εγκαταλειφθεί η παραδοσιακή άποψη ότι η ξηρά είναι σημαντικότερη από τη θάλασσα και να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στη διαχείριση των θαλασσών και την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων που σχετίζονται με τη θάλασσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα δεν αναγνωρίζει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας στο πλαίσιο των διαφορών στη Νότια και την Ανατολική Σινική Θάλασσα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε Δήλωση Συμπεριφοράς του 2002, η Κίνα και οι χώρες του ASEAN δεσμεύτηκαν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την εφαρμογή «μιας ειρηνικής και βιώσιμης λύσης» στη Νότια Σινική Θάλασσα· μολονότι εξακολουθεί να κλιμακώνεται η ένταση με γειτονικές χώρες όπως η Ταϊβάν, το Βιετνάμ, οι Φιλιππίνες, η Μαλαισία και το Μπρουνέι·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα αποτελεί τον βασικότερο πολιτικό υποστηρικτή, καθώς και τον μεγαλύτερο επενδυτή, χορηγό βοήθειας, προμηθευτή τροφίμων και ενέργειας, καθώς και εμπορικό εταίρο της Βόρειας Κορέας· λαμβάνοντας υπόψη ότι Κινέζοι εμπειρογνώμονες αποκάλυψαν πρόσφατα ότι η Βόρεια Κορέα ενδέχεται να έχει ήδη στη διάθεσή της 20 πυρηνικές κεφαλές·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το ξεκίνημα της κρίσης της Ουκρανίας, η Ρωσία και η Κίνα συνέσφιξαν τις μεταξύ τους σχέσεις με πρωτοφανή τρόπο·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Μαΐου 2015, η Ρωσία και η Κίνα υπέγραψαν διμερή συμφωνία σχετικά με την «ασφάλεια των πληροφοριών», στην οποία οι απειλές στον κυβερνοχώρο ορίζονται ως η μετάδοση πληροφοριών που μπορούν να υπονομεύσουν τα κοινωνικοπολιτικά και κοινωνικοοικονομικά συστήματα, καθώς και το πνευματικό, ηθικό και πολιτιστικό περιβάλλον των κρατών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει διαθέσει από το 2005 πιστώσεις ύψους περίπου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κράτη της Λατινικής Αμερικής λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα αποτελεί επί του παρόντος τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Βραζιλίας και τον δεύτερο σημαντικότερο εταίρο π.χ. για την Αργεντινή, τη Βενεζουέλα και την Κούβα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση αναγνωρίζει τη σημασία και την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επιδείξει απτά αποτελέσματα που να επιβεβαιώνουν τη βελτίωση του ιστορικού της χώρας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, θεωρητικά και τυπικά η Κίνα έχει αποδεχθεί την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες επέλεξε, στο διεθνές πλαίσιο προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να υπογράψει πλήθος συνθηκών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσχωρώντας έτσι στο διεθνές πεδίο του διεθνούς νομικού και θεσμικού πλαισίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Xi Jinping δήλωσε δημοσίως στις αρχές του 2015 ότι επιθυμεί να διευρύνει το κράτος δικαίου ώστε να καλύπτει ολόκληρη τη χώρα, όντας πεπεισμένος ότι μια αποτελεσματική δικαιοσύνη είναι απαραίτητη για μια σύγχρονη οικονομία και κοινωνία στην Κίνα·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας αναγνωρίζει πέντε θρησκείες, οι οποίες ουσιαστικά ελέγχονται από το Τμήμα Εργασίας Ενωμένου Μετώπου του ίδιου του κόμματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατάλογος αυτός είναι αποκλειστικός και, ως εκ τούτου, εισάγονται διακρίσεις εναντίον άλλων θρησκειών και δογμάτων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Κίνα διεξάγουν συζητήσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 1995·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια της ΕΕ, στο σχέδιο σύστασής της που εγκρίθηκε στις 26 Μαρτίου 2015, επέκρινε το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε εκτίμηση επιπτώσεων του μηχανισμού επίλυσης διαφορών κράτους-επενδυτή σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή εμπορικής και επενδυτικής συμφωνίας με το Βιετνάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικό προηγούμενο για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη διμερή επενδυτική συμφωνία ΕΕ-Κίνας·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Θιβετιανοί εκφράζουν την πολιτιστική ταυτότητά τους μέσω του κινήματος Lhakar («λευκή Τετάρτη») βάσει του οποίου φορούν αποκλειστικά θιβετιανά ενδύματα, μιλούν μόνο θιβετιανά και τρώνε μόνο θιβετιανό φαγητό κάθε Τετάρτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι έως σήμερα έχουν αυτοκτονήσει περισσότεροι από 140 Θιβετιανοί, γεγονός που πυροδότησε διαμαρτυρίες εναντίον της πολιτικής του Πεκίνου στην αυτόνομη περιφέρεια του Θιβέτ· λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες διαμαρτυρίες που ξέσπασαν μετά τον θάνατο του λάμα Tenzin Delek Rinpoche στη φυλακή· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζεται στο Θιβέτ η εποικιστική πολιτική των Κινέζων Χαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση της «Αυτόνομης Περιοχής του Θιβέτ»· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει συντελεστεί πρόοδος για την επίλυση της θιβετιανής κρίσης τα τελευταία χρόνια, καθώς ο τελευταίος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών πραγματοποιήθηκε το 2010·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εμμένει στην πολιτική της για μια ενιαία Κίνα όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ταϊβάν·

Στρατηγική εταιρική σχέση και συνεργασία ΕΕ-Κίνας

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την 40ή επέτειο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Κίνας ως πηγή έμπνευσης για την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, η οποία είναι άκρως απαραίτητη σε έναν πολυπολικό και παγκοσμιοποιημένο κόσμο, και την επίσπευση των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων σχετικά με μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, βασισμένη στην εμπιστοσύνη, στην διαφάνεια και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι αμφότερα τα μέρη επιβεβαίωσαν κατά την πρόσφατη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας της 29ης Ιουνίου 2015 τη δέσμευσή τους να εμβαθύνουν αυτήν την εταιρική σχέση· επισημαίνει ότι η Κίνα αποτελεί καίρια διεθνή δύναμη και έναν από τους σημαντικότερους εταίρους της ΕΕ· τονίζει ότι και οι δύο πλευρές έχουν δεσμευτεί για την προώθηση της ολοκληρωμένης στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Κίνας την προσεχή δεκαετία, γεγονός που θα αποβεί προς όφελος τόσο της ΕΕ όσο και της Κίνας· εκφράζει την υποστήριξή του για τον ετήσιο (διετή) στρατηγικό διάλογο υψηλού επιπέδου, τον διάλογο υψηλού επιπέδου στον οικονομικό και τον εμπορικό τομέα, τον διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ των λαών και τους 60 και άνω τομεακούς διαλόγους μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας που αφορούν πολλά και διάφορα ζητήματα· κρίνει ότι θα πρέπει απαραιτήτως να οδηγήσουν οι εν λόγω τομεακοί διάλογοι στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και σε απτά αποτελέσματα·

2.  χαιρετίζει την έκβαση της 17ης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Κίνας, της 29ης Ιουνίου 2015, που ανέβασε τις διμερείς σχέσεις σε άλλο επίπεδο, σηματοδότησε τη σύσφιγξη της συνεργασίας σε πολιτικό επίπεδο ώστε να μην περιορίζεται απλά και μόνο στις εμπορικές σχέσεις και έθεσε τις βάσεις για μια συντονισμένη στρατηγική προσέγγιση με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινών παγκόσμιων προκλήσεων και απειλών· σημειώνει ότι και οι δύο πλευρές αναγνώρισαν πλήρως την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού θεματολογίου συνεργασίας για το 2020 μεταξύ ΕΕ και Κίνας, καθώς και ότι θα θεσπιστεί ένας διμερής μηχανισμός αναθεώρησης σε επίπεδο αξιωματούχων για την παρακολούθηση της συνέχειας· χαιρετίζει το γεγονός ότι κατά τη διάσκεψη κορυφής και οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα σύνολο προτεραιοτήτων για την ενίσχυση της διμερούς τους συνεργασίας και την ενίσχυση της παγκόσμιας διάστασης της μεταξύ τους στρατηγικής εταιρικής σχέσης·

3.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη της ΕΕ να απευθύνονται ομόφωνα στην κινεζική κυβέρνηση, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον δυναμισμό που επιδεικνύει αυτή τη στιγμή το Πεκίνο στον τομέα της διπλωματίας και την μεταβαλλόμενη αρχιτεκτονική της παγκόσμιας διακυβέρνησης· επισημαίνει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τα άρθρα της συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων και Υποδομών (ΑΤΕΥ) και προσβλέπει στη στενή συνεργασία της ΕΕ με την ΕΤΕΥ στο μέλλον· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ενδελεχούς συζήτησης και στενής συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατών μελών στην Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων και Υποδομών· τονίζει την σημασία της εμπορικής και της επενδυτικής πολιτικής, καθώς είναι προφανές ότι ο τομέας αυτός μπορεί να ασκήσει τη μέγιστη δυνατή επιρροή στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Κίνα· λαμβάνει υπό σημείωση την πρόσφατα αναπτυχθείσα συνεργασία μεταξύ της Κίνας και των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, που είναι γνωστή ως ομάδα των 16+1, η οποία περιλαμβάνει πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά κρίνει ότι η συνεργασία αυτή δεν θα πρέπει να διχάσει την ΕΕ και να εξασθενήσει τη θέση της έναντι της Κίνας, αφετέρου δε ότι θα πρέπει να καλύπτει επίσης και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί από την Ευρωπαϊκή υπηρεσία Εξωτερική Δράσης και την Επιτροπή να υποβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Κίνας· ζητεί την ενίσχυση των εκτελεστέων και βασισμένων σε κανόνες εμπορικών και επενδυτικών συναλλαγών με την Κίνα·

4.  αναγνωρίζει ότι η Κίνα οφείλει να διαδραματίζει ισχυρότερο ρόλο στα πολυμερή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ο οποίος να αντικατοπτρίζει καλύτερα το μέγεθος της οικονομίας της· κρίνει ότι η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων και Υποδομών που ιδρύθηκε πρόσφατα παρέχει την δυνατότητα στην Κίνα να συμμετέχει ως υπεύθυνος παράγοντας στην πολυμερή τάξη· προτρέπει το νέο ίδρυμα να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος και να μην χρηματοδοτεί πομπώδη έργα υποδομών αλλά να θέσει σε προτεραιότητα την τεχνική συνδρομή και πρόσβαση στην παγκόσμια γνώση, σταθμίζοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες·

5.  κρίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας να διέπεται η ευρωπαϊκή συμμετοχή στην Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων και Υποδομών από τα ακόλουθα: διαφανείς διαδικασίες κατά την αξιολόγηση των δανείων· ευδιάκριτα πρότυπα χρηστής διαχείρισης, κοινωνικής ευθύνης και προστασίας του περιβάλλοντος· και μέριμνα για τον περιορισμό του ανεξέλεγκτου χρέους των δανειζόμενων χωρών·

6.  επικροτεί τη συμμετοχή πολλών κρατών μελών στην Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων και Υποδομών· κρίνει ωστόσο λυπηρή την έλλειψη εμβριθούς διαβούλευσης, στενού συντονισμού και συντονισμένης απάντησης και προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ, έναντι των πρωτοβουλιών της κινεζικής κυβέρνησης για τη δημιουργία νέων πολυμερών θεσμικών οργάνων· ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αντιμετωπίσουν το γεγονός αυτό ως μήνυμα αφύπνισης προκειμένου να αποφευχθεί παρόμοια έλλειψη συντονισμού στο μέλλον·

7.  χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για την βελτίωση των υποδομών μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας· χαιρετίζει επομένως την απόφαση να δημιουργηθεί μια νέα πλατφόρμα συνδεσιμότητας με στόχο να διαμορφωθεί ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη βιώσιμων και διαλειτουργικών δικτύων διασυνοριακών υποδομών, τα οποία θα συνδέουν χώρες και περιφέρειες της ΕΕ και της Κίνας· επαινεί ιδίως την προθυμία της ΕΕ να ξεκινήσει το εν λόγω έργο σε ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί επειγόντως αμφότερα τα μέρη να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρέχονται, μέσω της στενής διασύνδεσης και των δύο εταίρων, συμπεριλαμβανόμενης της συνεργασίας για επενδύσεις σε υποδομές στις χώρες που βρίσκονται κατά μήκος του Νέου δρόμου του Μεταξιού και του νέου θαλάσσιου δρόμου του Μεταξιού·

8.  επισημαίνει τη ραγδαία ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας τα τελευταία είκοσι χρόνια και υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να επωφεληθούν περισσότερο από τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτή η οικονομική ανάπτυξη· σημειώνει το ενδιαφέρον της Κίνας για επενδύσεις σε στρατηγικές υποδομές στην Ευρώπη, και υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας με την Κίνα και άλλες χώρες της περιοχής στο πλαίσιο σχεδίων όπως η πρωτοβουλία της Κίνας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» και το σχέδιο Juncker για επενδύσεις της Ένωσης, συγκεκριμένα στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, στους λιμένες και στους αερολιμένες· παροτρύνει την ΥΕ/ΑΕ και την Επιτροπή να εξετάσουν τον αντίκτυπο της πολιτικής παγκόσμιων επενδύσεων της Κίνας καθώς και των επενδυτικών δραστηριοτήτων της στην ΕΕ και στην ανατολική γειτονία της· τονίζει με έμφαση, σύμφωνα με τις θέσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά το παρελθόν και χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες της επιτροπής INTA, την σημασία της διμερούς επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας που τελεί υπό διαπραγμάτευση· ζητεί να συμπεριληφθεί στη διμερή επενδυτική συμφωνία ολοκληρωμένο κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο να προβλέπει υποχρεωτικές δεσμεύσεις όσον αφορά τα βασικά εργασιακά πρότυπα της ΔΟΕ και τις βασικές πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες· υπογραμμίζει την αυξανόμενη τάση των ευρωπαϊκών εταιρειών παραπονούνται ότι είναι θύματα αυθαίρετων ρυθμίσεων και διακρίσεων· τονίζει την σημασία της επιτυχούς έκβασης των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την υπογραφή επενδυτικής συμφωνίας, προκειμένου να διευκολυνθούν περαιτέρω οι επενδύσεις και να καταστεί δυνατή η προστασία τους, να διασφαλισθεί η πρόσβαση στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και η δίκαιη μεταχείριση των επιχειρήσεων τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Κίνα· απευθύνει έκκληση για τη λήψη περαιτέρω μέτρων, καθώς και για την ενεργή παρακολούθηση χάριν εξασφάλισης πιο ισόρροπων εμπορικών σχέσεων μετά την κατάργηση των φραγμών του εμπορίου και των επενδύσεων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες· καλεί την Κίνα και την ΕΕ να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ και στις δύο αγορές· υπογραμμίζει τη δέσμευση ΕΕ-Κίνας για μια ανοικτή παγκόσμια οικονομία καθώς και για ένα δίκαιο, διαφανές και βασισμένο σε κανόνες εμπορικό και επενδυτικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού και καταπολεμώντας τον προστατευτισμό·

9.  σημειώνει, εν προκειμένω, την έναρξη της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος», που αποσκοπεί στην κατασκευή σημαντικών συνδέσμων ενέργειας και επικοινωνίας στην Κεντρική, Δυτική και Νότια Ασία οι οποίοι θα εκτείνονται μέχρι την Ευρώπη· πιστεύει ότι, δεδομένης της γεωστρατηγικής της σημασίας, η πρωτοβουλία θα πρέπει να αναπτυχθεί με πολυμερή τρόπο· πιστεύει ότι έχει ύψιστη σημασία η ανάπτυξη συνεργιών και έργων με πλήρη διαφάνεια και με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών·

10.  απευθύνει έκκληση για ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας σε τομείς στρατηγικής σημασίας όπως η ομάδα G20, η ασφάλεια και η άμυνα, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η παράνομη μετανάστευση, το διεθνικό έγκλημα, η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, η παγκόσμια και περιφερειακή ασφάλεια, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τα όπλα μαζικής καταστροφής, η ενεργειακή ασφάλεια, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική ρύθμιση και ρύθμιση της παγκόσμιας αγοράς, η αλλαγή του κλίματος, καθώς και η αστικοποίηση, τα προγράμματα ανάπτυξης και βοήθειας και η αειφόρος ανάπτυξη· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και τη σημασία του διαλόγου και των ανταλλαγών όσον αφορά τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και το προσεχές 13ο πενταετές σχέδιο της Κίνας·

11.  καλεί την ΕΥΕΔ να διασφαλίσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα κατέχουν υψηλή θέση στο θεματολόγιο σχετικά με τις σχέσεις και τις συζητήσεις με την Κίνα·

12.  ζητεί οι δεσμεύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping τον Μάρτιο του 2014 στις Βρυξέλλες σχετικά με την εμβάθυνση των ανταλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να συνοδευτούν από απτές βελτιώσεις στη ζωή των πολιτών·

13.  παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντείνουν τη συνεργασία τους με την Κίνα μέσω ενός εποικοδομητικού διαλόγου που θα ενθαρρύνει την μετάβαση της χώρας στο κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα στηρίξει την ενσωμάτωση της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία·

14.  επικροτεί την εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κίνας για την αστικοποίηση· ζητεί τη σύσφιγξη της συνεργασίας στους τομείς του πολεοδομικού σχεδιασμού, των δημόσιων υπηρεσιών, των πράσινων κτιρίων και των έξυπνων μεταφορών· ενθαρρύνει την υλοποίηση νέων κοινών προγραμμάτων με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών και κινεζικών πόλεων και εταιρειών·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κοινή δήλωση της τρίτης συνάντησης του διαλόγου υψηλού επιπέδου μεταξύ των λαών της ΕΕ και της Κίνας της 15ης Σεπτεμβρίου 2015· υπογραμμίζει τη σημασία των ανταλλαγών μεταξύ των λαών και της διευκόλυνσης των ανταλλαγών για τους πολίτες της ΕΕ και της Κίνας· υποστηρίζει την ανάπτυξη του διαλόγου υψηλού επιπέδου μεταξύ των λαών για την εστίαση σε διάφορα κοινά έργα, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η προώθηση ανταλλαγών μεταξύ των λαών· τονίζει ότι θα πρέπει να προωθηθεί ιδιαιτέρως η ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και φοιτητών μεταξύ των δύο πλευρών·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για τις πρακτικές ντάμπινγκ και την έλλειψη διαφάνειας με αφορμή τις πολιτικές και τις επιδοτήσεις της κινεζικής κυβέρνησης η οποία χορηγεί φορολογικές εκπτώσεις, εκτάσεις γης, φθηνές πιστώσεις, επιδοτήσεις σε πρώτες ύλες και άλλα μέτρα·

17.  ανησυχεί για τα εμπόδια με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην κινεζική αγορά, όπως η αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας, η ελλιπής επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και η διακριτική μεταχείριση· υπογραμμίζει τη σημασία της μεταρρύθμισης της αγοράς στην Κίνα και της εφαρμογής των αρχών που διέπουν την οικονομία της αγοράς και της εξάλειψης των διακρίσεων και αδικαιολόγητων περιορισμών·

18.  αναγνωρίζει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις κινεζικές επενδύσεις στην Ευρώπη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· υπογραμμίζει ότι, παρά το γεγονός ότι το Ταμείο είναι ανοικτό σε επενδύσεις διαφόρων φορέων, θα πρέπει, ωστόσο, να παραμείνει υπό τη διακυβέρνηση της ΕΕ·

19.  αναγνωρίζει ότι η είσοδος της κινεζικής οικονομίας σε πραγματικά βιώσιμη τροχιά συνιστά πρόκληση στο πλαίσιο της «νέας τάξης πραγμάτων»· πιστεύει ότι η δυναμικότερη συμμετοχή της Κίνας στις διεθνείς οικονομικές οργανώσεις, όπως το ΔΝΤ, θα μπορούσε να συμβάλει θετικά σε μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη της κινεζικής και της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και στη μεταρρύθμιση των εν λόγω οργανισμών· παροτρύνει τις κινεζικές αρχές να παράσχουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και να βελτιώσουν τη διαφάνεια σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας·

20.  επισημαίνει με ανησυχία το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες ο κινεζικός δείκτης μετοχών έχασε το ένα τρίτο της αξίας του και ανεστάλησαν εκατοντάδες συναλλαγές λόγω υπερβολικά πτωτικών τάσεων· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση που πλήττει την Κίνα και ιδίως τις χρηματοπιστωτικές αγορές της και αναγνωρίζει ότι αποτελεί απειλή για την παγκόσμια οικονομία έχοντας υπόψη τον προέχοντα ρόλο της χώρας στο παγκόσμιο εμπόριο και το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα· προτρέπει τις κινεζικές αρχές να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της μετάβασης του τρέχοντος οικονομικού μοντέλου σε μια βιώσιμη οικονομία· διαπιστώνει ότι η πρόσφατη δραματική κατάρρευση του κινεζικού χρηματιστηρίου προκάλεσε μετωπική σύγκρουση μεταξύ της νοοτροπίας κρατικού ελέγχου και της εγγενούς αστάθειας των χρηματοπιστωτικών αγορών·

21.  χαιρετίζει το γεγονός ότι, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, σημαντικός αριθμός Κινέζων πολιτών σταμάτησαν να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας χάρη στην σημαντική οικονομική ανάπτυξη και την σταδιακή φιλελευθεροποίηση της κινεζικής οικονομίας· εκφράζει, εντούτοις, την ανησυχία του για το γεγονός ότι τέτοιου είδους οικονομικές βελτιώσεις προκαλούν συχνά περιβαλλοντικά προβλήματα και μεγάλες ανισότητες·

22.  χαιρετίζει το γεγονός ότι στην πρόσφατη κοινή δήλωση ΕΕ-Κίνας σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, που εγκρίθηκε στη διάσκεψη κορυφής της 29ης Ιουνίου 2015, και οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν ώστε να πετύχουν μια φιλόδοξη και νομικά δεσμευτική συμφωνία στη διάσκεψη για το κλίμα που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι το 2015· παροτρύνει όλα τα μέρη της διάσκεψης να αξιοποιήσουν την ώθηση που έδωσαν οι δηλώσεις ΕΕ-Κίνας και ΗΠΑ-Κίνας σχετικά με την αλλαγή του κλίματος· τονίζει την ανάγκη συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας για την από κοινού αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την παγκόσμια αρχιτεκτονική για την ενέργεια·

Εσωτερική κατάσταση

23.  σημειώνει ότι υπό την ηγεσία του Προέδρου Xi, η κινεζική κυβέρνηση επιδεικνύει αυξανόμενη αποφασιστικότητα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό· επισημαίνει ότι οι ακτιβιστές υπέρ των ατομικών δικαιωμάτων, οι δικηγόροι, οι δημοσιογράφοι, οι κάτοχοι ιστολογίων, οι ακαδημαϊκοί και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της χώρας, βλέπουν τώρα την ελευθερία τους να περιορίζεται με τρόπους που δεν είχαν εφαρμοστεί εδώ και δεκαετίες· παρατηρεί ότι οι επιδόσεις της Κίνας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρή ανησυχία·

24.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την επικείμενη έγκριση του το σχεδίου νόμου της Κίνας για τους ξένους ΜΚΟ, επειδή θα σήμαινε περαιτέρω συρρίκνωση του χώρου για την κοινωνία των πολιτών και θα περιόριζε σοβαρά την ελευθερία του συνέρχεσθαι και της έκφρασης στην χώρα, συμπεριλαμβανόμενης της απαγόρευσης στους «υπερπόντιους ΜΚΟ» που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο κινεζικό υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας και στις επαρχιακές υπηρεσίες δημόσιας ασφάλειας να χρηματοδοτούν οποιονδήποτε Κινέζο πολίτη ή κινεζική οργάνωση, και της απαγόρευσης σε κινεζικές ομάδες να διεξάγουν «δραστηριότητες» για λογαριασμό ή με την άδεια μη εγγεγραμμένων αλλοδαπών ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν έδρα το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο· καλεί τις κινεζικές αρχές να αναθεωρήσουν ουσιαστικά τον νόμο αυτό προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

25.  εκφράζει επίσης ανησυχία σχετικά με το νέο νομοσχέδιο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, το οποίο θα ενισχύσει και θα θεσμοθετήσει τις πρακτικές λογοκρισίας και επιτήρησης του κυβερνοχώρου και μπορεί να αναγκάσει τις εταιρείες να συμπεριλάβουν υποχρεωτικές κερκόπορτες στις υποδομές τους ΤΠ· επισημαίνει ότι μεταρρυθμιστές Κινέζοι νομομαθείς και οι υπερασπιστές των ατομικών δικαιωμάτων φοβούνται ότι ο νόμος για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου θα περιορίσει περαιτέρω την ελευθερία έκφρασης και θα οδηγήσει σε αύξηση της αυτολογοκρισίας· υπογραμμίζει τις σοβαρές επιπτώσεις τόσο της νομοθεσίας για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου όσο και εκείνης για τους ΜΚΟ στις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ιδρυμάτων στη ΛΔΚ και ζητεί, ως εκ τούτου, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να συνεχίσουν να ασκούν έντονη κριτική σε βάρος των κινεζικών αρχών για αυτά τα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενα μέτρα· ανησυχεί βαθιά για τον ευρύ ορισμό της «εθνικής ασφάλειας» και των «μειζόνων απειλών» που επέλεξε η Κίνα στον νέο νόμο περί εθνικής ασφάλειας, στον οποίο περιλαμβάνονται ως απειλή οι «επιζήμιες πολιτιστικές επιρροές»· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω νόμος διατυπώνει με ιδιαίτερα ασαφή τρόπο τις εθνικές ανάγκες ασφαλείας της Κίνας, ώστε να παρέχονται στην κινεζική κυβέρνηση σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες να λαμβάνει μέτρα εναντίον ενεργειών, προσώπων ή δημοσιεύσεων που της αντιτίθενται·

26.  εκφράζει την ανησυχία του ότι παρόλο που η εκστρατεία καταπολέμησης της διαφθοράς που δρομολόγησε η κινεζική ηγεσία αποτελεί αξιέπαινη προσπάθεια για την ενθάρρυνση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην κυβέρνηση, χαρακτηρίζεται ωστόσο από έλλειψη διαφάνειας και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν συνάδει με το κράτος δικαίου· παρατηρεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η εκστρατεία χρησιμοποιείται λανθασμένα για εσωτερικές διαμάχες και για να ενισχύσει τον ρόλο και τη δύναμη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η εκστρατεία αυτή έχει διεξαχθεί με τρόπους που υπονομεύουν περαιτέρω το κράτος δικαίου, καθώς κατηγορούμενοι αξιωματούχοι φέρονται να τελούν υπό παράνομη κράτηση, να στερούνται βασικής νομικής προστασίας και να εξαναγκάζονται συχνά σε ομολογία·

27.  εκφράζει τη λύπη του απέναντι στους συγγενείς των άνω των 173 θυμάτων των θανατηφόρων εκρήξεων στο λιμάνι Tianjin στις 12 Αυγούστου 2015, οι οποίες προκάλεσαν την μετατόπιση χιλιάδων κατοίκων· σημειώνει τον αυξανόμενο αριθμό ειρηνικών μαζικών διαδηλώσεων για το περιβάλλον σε διάφορα μέρη της χώρας· επισημαίνει την παράνομη αποθήκευση χιλιάδων τόνων ιδιαίτερα δηλητηριωδών χημικών ουσιών σε απόσταση μόλις 600 μέτρων από κατοικίες, παρά τα προβλεπόμενα από τον νόμο· θεωρεί την αργή επίσημη πολιτική ενημέρωσης που συνίσταται σε συγκάλυψη των πληροφοριών σχετικά με την καταστροφή στο Tianjin ιδιαίτερα αντιπαραγωγική, ιδίως σε συνδυασμό με τα μέτρα λογοκρισίας που έχουν ληφθεί έναντι των αναφορών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με αυτή τη μεγάλη τραγωδία· υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής όλων των προτύπων για τη βιομηχανική ασφάλεια σύμφωνα με την κινεζική και τη διεθνή νομοθεσία, και καλεί την κινεζική κυβέρνηση να αυξήσει τα πρότυπα ασφαλείας και τα περιβαλλοντικά πρότυπα για τις επικίνδυνες διαδικασίες παραγωγής ευθυγραμμίζοντάς τα αρχικά με τους νόμους της ίδιας της Κίνας·

28.  σημειώνει ότι οι εκρήξεις της 12ης Αυγούστου 2015 στην Tianjin και της 31ης Αυγούστου 2015 στην Dongying καθιστούν επείγουσα ανάγκη για την Κίνα να εξετάσει σοβαρά το ζήτημα της βιομηχανικής ασφάλειας, ιδίως σε σχέση με τη διαφθορά και την ατιμωρησία·

29.  υπογραμμίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να ληφθούν περαιτέρω μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη, για παράδειγμα, ότι το 2014 μόνο οκτώ από τις 74 μεγαλύτερες πόλεις πέτυχαν το εθνικό πρότυπο των 2,5 PM συγκέντρωσης ατμοσφαιρικών ρυπαντών και δεδομένου ότι στην Κίνα 190 εκατομμύρια άνθρωποι αρρωσταίνουν ετησίως λόγω μολυσμένου νερού· προειδοποιεί ότι η διπλή κρίση του νερού (μαζική ρύπανση σε συνδυασμό με αυξημένη χρήση νερού) θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή πολιτική και κοινωνική αστάθεια· υπενθυμίζει ότι το κόστος της υποβάθμισης του περιβάλλοντος της Κίνας επιβαρύνει επίσης και τις γειτονικές χώρες· επισημαίνει το κόστος της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και ελπίζει ότι στο επόμενο πενταετές σχέδιο το περιβάλλον θα καταστεί προτεραιότητα· επισημαίνει επίσης ότι η έλλειψη περιβαλλοντικής προστασίας, πέρα από την πρόκληση οικολογικών ζημιών, αποτελεί πηγή πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού· επιδοκιμάζει τη συμφωνία ΕΕ-Κίνας για ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό την αντιμετώπιση βασικών περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπως η ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος, τα τοπικά στελέχη φέρουν την ευθύνη, ακόμα και εκ των υστέρων, για τις περιβαλλοντικές ζημίες που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της θητείας τους και ότι η αφοσίωση στην προστασία του περιβάλλοντος θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαδικασία προαγωγής των εν λόγω τοπικών στελεχών· παροτρύνει αμφότερες τις εθνικές και τοπικές αρχές να επιδιώξουν την εποικοδομητική και ενεργό συμμετοχή περιβαλλοντικών οργανώσεων και κινημάτων λαϊκής βάσης όσον αφορά την παρακολούθηση, την υλοποίηση και την επιβολή των περιβαλλοντικών πολιτικών και πρωτοβουλιών της Κίνας· υπενθυμίζει ότι στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, μέτρα για τις περιβαλλοντικές πολιτικές και την προστασία του κλίματος, βάσει των οποίων η Κίνα πρέπει να τηρήσει τα όρια εκπομπών CO2 ενόψει της διάσκεψης κορυφής στο Παρίσι τον προσεχή Δεκέμβριο και σύμφωνα με τους στόχους του στρατηγικού θεματολογίου για το 2020 το οποίο εγκρίθηκε στο Πεκίνο το 2013·

30.  επικροτεί την αυξημένη συνεργασία ΕΕ-Κίνας και την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα των δικαιωμάτων και της προστασίας των καταναλωτών, καθώς και την ενίσχυση των μέτρων της κινεζικής κυβέρνησης στο πλαίσιο αυτό, όπως αντικατοπτρίζεται στους αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά τις ευθύνες των λιανοπωλητών στο πλαίσιο του κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας σχετικά με τις υποχρεώσεις επιστροφής και επισκευής, τις ενδεχόμενες απάτες, την παραπλανητική και δόλια διαφήμιση, τις ρυθμίσεις προπληρωμής και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών, ιδίως δεδομένης της ταχείας επέκτασης του τομέα ηλεκτρονικών αγορών της Κίνας·

31.  παρατηρεί ότι τα τελευταία έτη η αντιτρομοκρατική πολιτική της Κίνας έχει εξελιχθεί ταχέως μεταβαίνοντας από μια αντιδραστική προσέγγιση «άμυνας κατά της τρομοκρατίας» προς μια προδραστική προσέγγιση «πολέμου κατά της τρομοκρατίας», σε συνδυασμό με μόνιμη «διαχείριση κρίσεων» η οποία εμπεριέχει ανάληψη δράσης σε πρωτόγνωρο βαθμό σε περιφέρειες που έχουν πληγεί και στην κοινωνία· εκφράζει την ανησυχία του για το κινεζικό νομοσχέδιο περί «καταπολέμησης της τρομοκρατίας», το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω παραβιάσεις των ελευθεριών της έκφρασης, του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της θρησκείας, ιδιαίτερα στο Θιβέτ και το Σινγιάνγκ ως περιοχές με μειονοτικές πληθυσμιακές ομάδες·

32.  τάσσεται αλληλέγγυο στις προσπάθειες του λαού της Κίνας για καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού· κρίνει εντούτοις ανησυχητικό το γεγονός ότι ο ορισμός του «τρομοκράτη» που περιέχεται στο σχέδιο νόμου της Κίνας περί καταπολέμησης της τρομοκρατίας, αν δεν αναθεωρηθεί σημαντικά, αφήνει περιθώριο για ποινικοποίηση σχεδόν οποιασδήποτε ειρηνικής έκφρασης του πολιτισμού, της θρησκείας ή της ταυτότητας των Θιβετιανών που ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνα του κράτους·

33.  καλεί την Κίνα να αυξήσει τη ελευθερία στο διαδίκτυο και να σεβαστεί την ασφάλεια του κυβερνοχώρου όλων των χωρών·

34.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το Σινγιάνγκ έχει παγιδευτεί σε έναν φαύλο κύκλο, δεδομένου ότι, αφενός υπάρχουν βίαιες αυτονομιστικές και εξτρεμιστικές ομάδες μουσουλμάνων Ουιγούρων που ομιλούν τουρκογενή γλώσσα και οι οποίοι δεν αποτελούν, ωστόσο, την πλειοψηφία, και, αφετέρου, ότι για λόγους σταθερότητας το Πεκίνο αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερο την κοινωνική αναταραχή με καταστολή, αυξάνοντας την παρουσία του μηχανισμού ασφαλείας του στην περιοχή, αποξενώνοντας πολλούς Ουιγούρους από το Πεκίνο και ενθαρρύνοντας τον πληθυσμό των Ουιγούρων να διατηρεί αισθήματα αντιπαλότητας κατά των Κινέζων Χαν· εκφράζει τη λύπη του για την περιθωριοποίηση του πολιτισμού των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης που επιβάλλεται σε Ουιγούρους δημοσίους υπαλλήλους να επισκέπτονται τζαμιά και, σε ορισμένα μέρη, να τηρούν το ραμαζάνι· καλεί τις κινεζικές αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναπτύξουν πραγματικό διάλογο με την κοινότητα των Ουιγούρων και να προστατέψουν την πολιτισμική ταυτότητα του πληθυσμού των Ουιγούρων· σημειώνει με ανησυχία τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, ιδίως στο Θιβέτ και το Σινγιάνγκ, που μπορούν να επιβληθούν σε πολίτες της ΕΕ, ιδιαίτερα στην περίπτωση διπλωματών και δημοσιογράφων· σημειώνει ότι τέτοιοι περιορισμοί δεν ισχύουν για τους Κινέζους πολίτες (συμπεριλαμβανομένων των διπλωματών και των δημοσιογράφων) στα κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί ως εκ τούτου επιτακτικά να ληφθούν μέτρα για την επιβολή της αρχής της αμοιβαιότητας·

35.  εκφράζει την συμπάθεια και την αλληλεγγύη του προς τον λαό του Χονγκ Κονγκ τασσόμενο υπέρ των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων· επισημαίνει ότι η αυτονομία του Χονγκ Κονγκ διασφαλίζεται από τον Θεμελιώδη Νόμο· θεωρεί ότι η θέσπιση πλήρους καθολικής ψηφοφορίας στην Ειδική Διοικητική Περιοχή είναι απολύτως συμβατή με την αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα»· κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι δεν ολοκληρώθηκε η μεταρρύθμιση της εκλογικής νομοθεσίας σχετικά με τον διορισμό του Επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ· εκφράζει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να ξεκινήσει νέα διαδικασία μεταρρύθμισης στο άμεσο μέλλον με σκοπό να δοθεί στον λαό του Χονγκ Κονγκ το δικαίωμα άμεσης καθολικής ψηφοφορίας το 2017, με πραγματική επιλογή μεταξύ διαφορετικών υποψηφίων· χαιρετίζει την κοινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ημερομηνία 24 Απριλίου 2015, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο: «Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ: ετήσια έκθεση 2014», και στηρίζει τη δέσμευση της ΕΕ για ενίσχυση της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων, της διαφάνειας και της ελευθερίας της ενημέρωσης και της έκφρασης στο Χονγκ Κονγκ·

36.  στηρίζει ένθερμα την αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα» ως βάση για την ύπαρξη αγαστών σχέσεων μεταξύ των ειδικών διοικητικών περιοχών Χονγκ Κονγκ και Μακάο και της ηπειρωτικής Κίνας·

37.  εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές στο Χονγκ Κονγκ και καλεί την Κίνα να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της έναντι του λαού του Χονγκ Κονγκ περί διαφύλαξης των δικαιωμάτων και ελευθεριών του, σύμφωνα με την κοινή σινο-βρετανική δήλωση που υπεγράφη το 1984·

Εξωτερική κατάσταση

38.  σημειώνει ότι, αφότου δρομολογήθηκε, το Κινεζικό Όνειρο εθνικής αναγέννησης του Προέδρου Xi Jinping προβλέπει να αποκτήσει η Κίνα ισχυρότερο και πιο προδραστικό ρόλο στον κόσμο· και ενθαρρύνει την ΥΕ/ΑΕ να διερευνήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης κοινής προσέγγισης με τις ΗΠΑ έναντι της Κίνας όπου αυτό συμβάλλει στην προώθηση των συμφερόντων της ΕΕ· τονίζει ότι η συνεχιζόμενη άνοδος της Κίνας ως παγκόσμιας δύναμης απαιτεί κατεπειγόντως την συνεχή και ταχεία επανεκτίμηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ευρώπης όσον αφορά τις σχέσεις της με την Κίνα· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο για μια παγκόσμια δύναμη σαν την Κίνα, σε ένα παγκοσμιοποιημένο και αλληλένδετο πλαίσιο, να συμβάλει με πιο ενεργό και εποικοδομητικό τρόπο τόσο στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και των περιφερειακών συγκρούσεων όσον και στην επίτευξη μιας πολυμερούς παγκόσμιας τάξης που να σέβεται το διεθνές δίκαιο, τις οικουμενικές αξίες και την ειρήνη· θεωρεί ότι η Κίνα θα πρέπει να καταλάβει μια όλο και πιο σημαντική θέση μεταξύ των ηγέτιδων χωρών του κόσμου, επιδεικνύοντας συμπεριφορά σύμφωνη με τους κανόνες που ορίζονται για όλους·

39.  σημειώνει την προτεραιότητα που δίνει η προεδρία του Προέδρου Xi στη σχέση με τις ΗΠΑ, δεδομένης της πρότασής του για «έναν νέο τύπο σχέσης» μεταξύ της Κίνας, των ΗΠΑ και άλλων περιφερειακών δυνάμεων· εντούτοις υπέρ μιας πιο εποικοδομητικής προσέγγισης σε μια νέα παγκόσμια τάξη στην οποία θα πρέπει να συμβάλει και να ενσωματωθεί η Κίνα, μια τάξη που θα θεμελιώνεται στις οικουμενικές αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της ανθρώπινης ασφάλειας· καλεί την ΕΕ να γίνει πιο δραστήρια στην Ασία και να συνεργαστεί με την Κίνα, τις ΗΠΑ και άλλες περιφερειακές δυνάμεις με σκοπό την αύξηση της σταθερότητας της περιοχής·

40.  υπογραμμίζει ότι η πρόσφατη λευκή βίβλος σχετικά με τη στρατιωτική στρατηγική της Κίνας δηλώνει τις προθέσεις του Πεκίνου να ενισχύσει περισσότερο το κινεζικό ναυτικό, καθώς και να επεκτείνει το εύρος των επιχειρήσεών του, μεταβαίνοντας από μια προσέγγιση «άμυνας στα παράκτια ύδατα» προς την «προστασία της ανοικτής θάλασσας»· εκφράζει τη λύπη του για τη μονομερή εγκαθίδρυση αναγνωριστικής ζώνης αεράμυνας και την επακόλουθη διεκδίκηση του εναέριου ελέγχου εντός ιαπωνικού και νοτιοκορεατικού εδάφους· ζητεί να τηρηθεί ισορροπημένη στάση εκ μέρους της Κίνας προκειμένου να αποφευχθούν οι ανησυχίες των γειτονικών χωρών της Κίνας και οι περαιτέρω εντάσεις στον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό, και να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της Ευρώπης όσον αφορά την ελευθερία ναυσιπλοΐας στην ανοικτή θάλασσα·

41.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, αντίθετα με τη Δήλωση Συμπεριφοράς του 2002, διάφορα μέρη προχωρούν σε ανάκτηση γης στις Νήσους Spratly, και εκφράζει ανησυχία για τις υπέρμετρες προσπάθειες που καταβάλλει η Κίνα αυτή τη στιγμή, μεταξύ άλλων, για οικοδόμηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων, λιμανιών και τουλάχιστον ενός διαδρόμου προσγείωσης/απογείωσης· προειδοποιεί ρητά σχετικά με τον ολοένα μεγαλύτερο διαφαινόμενο κίνδυνο της αυξημένης παρουσίας και σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων πολεμικών πλοίων και εναέριων περιπολιών στην περιοχή, καθώς και της ενδεχόμενης δημιουργίας μιας ζώνης αναγνώρισης αεράμυνας (air defense identification zone) πάνω από τη Νότια Σινική Θάλασσα·

42.  εξακολουθεί να ανησυχεί για την κλιμακούμενη ένταση μεταξύ των μερών στη Νότια Σινική Θάλασσα ·ως εκ τούτου, καλεί όλα τα μέρη να αποφεύγουν τις μονομερείς προκλητικές ενέργειες στη Νότια Σινική Θάλασσα και τονίζει τη σημασία της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών βάσει του διεθνούς δικαίου και με τη βοήθεια αμερόληπτων διεθνών μεσολαβητών, όπως η Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας του ΟΗΕ (UNCLOS)· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Κίνα αρνείται να αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία τόσο της UNCLOS όσο και του Διαιτητικού Δικαστηρίου· προτρέπει την Κίνα να αναθεωρήσει τη στάση της και καλεί όλα τα μέρη συμπεριλαμβανομένης της Κίνας να σεβαστούν την τελική απόφαση της UNCLOS· κρίνει ότι ένα βήμα προς την κατεύθυνση μιας πιθανής ειρηνικής εκτόνωσης της έντασης στη Νότια και την Ανατολική Σινική Θάλασσα είναι η διαπραγμάτευση και η κοινή εφαρμογή κωδικών δεοντολογίας για την ειρηνική εκμετάλλευση των εν λόγω θαλάσσιων περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ασφαλών εμπορικών αρτηριών και ποσοστώσεων αλίευσης ή της κατανομής περιοχών για εκμετάλλευση των πόρων· προσυπογράφει την επείγουσα έκκληση της 26ης διάσκεψης κορυφής του ASEAN για την ταχεία έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας στη Νότια Σινική Θάλασσα· χαιρετίζει την συμφωνία που επετεύχθη πρόσφατα μεταξύ της Κίνας και του ASEAN σχετικά με την επίσπευση των διαβουλεύσεων για την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για τις διαφορές στη Νότια Σινική Θάλασσα· λαμβάνει υπό σημείωση την «ειρηνευτική πρωτοβουλία για τη Νότια Σινική Θάλασσα» της Ταϊβάν με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης για την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας και τη δημιουργία μηχανισμού που θα επιτρέπει σε όλες τις πλευρές να συνεργάζονται στην από κοινού εκμετάλλευση των φυσικών και θαλάσσιων πόρων στην περιοχή· στηρίζει όλες τις δράσεις που παρέχουν στην Νότια Σινική Θάλασσα τη δυνατότητα να καταστεί «Θάλασσα Ειρήνης και Συνεργασίας»·

43.  καλεί την ΥΕ/ΑΕ να προσδιορίσει τους κινδύνους για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο σε περίπτωση που προκύψουν ένοπλες συγκρούσεις στην Ανατολική και τη Νότια Σινική Θάλασσα, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίζονται στην ευρωπαϊκή στρατηγική θαλάσσιας ασφάλειας, καθώς και τους κινδύνους που συνεπάγονται για την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή και για συγκεκριμένα ευρωπαϊκά συμφέροντα· κρίνει ότι ορισμένοι άλλοι παράγοντες (και συγκεκριμένα η Αυστραλία) ήδη δραστηριοποιούνται πολιτικά σε μεγάλο βαθμό στον Ειρηνικό και ότι η ΕΕ θα πρέπει να βασιστεί στη διμερή και πολυμερή συνεργασία προκειμένου να συμβάλει αποτελεσματικά στην ασφάλεια της περιοχής·

44.  καλεί επειγόντως την κινεζική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο επιρροής ώστε να διασφαλίσει τη σταθερότητα στην Κορεατική Χερσόνησο και να παρακινήσει τη Βόρεια Κορέα να επιστρέψει στις συνομιλίες για την αξιόπιστη αποπυρηνικοποίησή της και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να αποπυρηνικοποιηθεί· υπενθυμίζει ότι η Κίνα εξακολουθεί να είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχος της Βόρειας Κορέας και, ως εκ τούτου, ενθαρρύνει την κινεζική κυβέρνηση να διαδραματίσει από κοινού με τη διεθνή κοινότητα εποικοδομητικό ρόλο στην άμεση επίλυση της δυσχερούς κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα, συμπεριλαμβανομένης της μεταχείρισης των χιλιάδων προσφύγων από τη Βόρεια Κορέα που διασχίζουν τα σύνορα και εισέρχονται στην Κίνα για να γλιτώσουν από τις άθλιες συνθήκες στην πατρίδα τους· καλεί επιτακτικά την κινεζική κυβέρνηση όπως, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της ως κράτους μέλους της Σύμβασης του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, να μην τους αρνείται το δικαίωμα να αναζητούν άσυλο και να μην τους επιστρέφει διά της βίας στη Βόρεια Κορέα, αλλά να προστατεύει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους· καλεί την ΕΕ να ασκήσει στο πλαίσιο αυτό διπλωματική πίεση στην κινεζική κυβέρνηση, σύμφωνα με τους παγκόσμιους στόχους της περί μη διάδοσης·

45.  παροτρύνει την κινεζική κυβέρνηση να ασκήσει πίεση στο Πακιστάν, προκειμένου να πείσει την χώρα αυτή να μην τροφοδοτεί την αστάθεια στην περιοχή·

46.  επιδοκιμάζει τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Κίνας για την ασφάλεια και την άμυνα, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων κατά των πειρατών στον κόλπο του Άντεν, και ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω συνδυασμένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την παγκόσμια ασφάλεια και την άμυνα, όπως η τρομοκρατία·

47.  επισύρει την προσοχή του Πεκίνου στον αποφασιστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΗΠΑ και η ΕΕ όσον αφορά τους στόχους εκσυγχρονισμού της Κίνας· επιπλέον, υπενθυμίζει στο Πεκίνο τις διεθνείς του υποχρεώσεις και ευθύνες όσον αφορά την συμβολή του στην ειρήνη και την παγκόσμια ασφάλεια, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Κίνα, σε σύμπραξη με τη Ρωσία, έχει παρεμποδίσει επανειλημμένα τη δράση των Ηνωμένων Εθνών στη Συρία, όπου εδώ και τέσσερα έτη ο Bashar al Assad έχει εξαπολύσει θανατηφόρο πόλεμο κατά του συριακού λαού·

48.  υπογραμμίζει τη σημασία της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ καθώς και των άλλων βασικών διεθνών παραγόντων για την αντιμετώπιση των ζητημάτων διεθνούς ασφάλειας· εκφράζει την ελπίδα ότι η Κίνα θα προσφέρει τη στήριξή της στις πρωτοβουλίες της ΕΕ και των ΗΠΑ που στοχεύουν στον τερματισμό των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου που προκαλεί η σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία και στην αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Ουκρανίας μετά την επιθετική συμπεριφορά της Ρωσίας·

Κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων

49.  σημειώνει την έντονη αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στον επίσημο στόχο της Κίνας για την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· σημειώνει ότι πρόσφατη επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα άρχισε το 2013 και εντατικοποίησε την υφιστάμενη καταστολής του πληθυσμού, με τον περαιτέρω περιορισμό του χώρου για έκφραση και ειρηνική προάσπιση της κοινωνίας των πολιτών· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη σύλληψη, την δίκη και την καταδίκη πολλών ακτιβιστών υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επικριτών της κυβέρνησης και για το γεγονός ότι περισσότεροι από 100 συνήγοροι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστές έχουν συλληφθεί ή ανακριθεί από την κινεζική αστυνομία· καλεί τις κινεζικές αρχές να απελευθερώσουν όσους κρατούνται και να διασφαλίσουν ότι θα μπορούν να ασκούν το επάγγελμά τους χωρίς εμπόδια·

50.  πιστεύει ότι οι ισχυρές, διαρκείς σχέσεις ΕΕ-Κίνας οφείλουν να προσφέρουν μια αποτελεσματική πλατφόρμα για ώριμο, ουσιαστικό και ανοικτό διάλογο σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό· πιστεύει επιπλέον ότι η 40ή επέτειος των σχέσεων ΕΕ-Κίνας το 2015 παρέχει πραγματική ευκαιρία για πρόοδο στον τομέα αυτό·

51.  παροτρύνει την ΕΕ να συνεχίσει να ασκεί πίεση για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, όποτε διεξάγονται διάλογοι σε οποιοδήποτε επίπεδο, και να συμπεριλαμβάνει ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε οποιαδήποτε διμερή συμφωνία υπογράφει με την Κίνα·

52.  χαιρετίζει τον 33ο διάλογο ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που διεξήχθη στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2014· σημειώνει ότι ο διάλογος, σε συνδυασμό με την πίεση από άλλους διεθνείς εταίρους, συνέβαλε στην ανάληψη ορισμένων συγκεκριμένων δράσεων· τονίζει ότι η ΕΕ κατέστησε σαφές σε διάφορες περιπτώσεις ότι επιθυμούσε να οδηγήσει ο διάλογος σε πιο απτές βελτιώσεις όσον αφορά την επί τόπου κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

53.  υπενθυμίζει ότι η οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρισκόταν πάντα στο επίκεντρο των διαλόγων ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα· σημειώνει με ανησυχία ότι σύμφωνα με την επίσημη κινεζική άποψη η οικουμενικότητα αμφισβητείται για λόγους πολιτισμικών διαφορών, γεγονός που αποτελεί σημαντική πηγή εννοιολογικών διαφορών που οδηγούν σε έλλειψη κατανόησης και δυσπιστία στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας και έχει περιορίσει την πρόοδο στους διαλόγους ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί ως εκ τούτου την κινεζική ηγεσία να επανεξετάσει τον τρόπο προσέγγισης του ζητήματος και να σεβαστεί την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τη Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· ζητεί επιπλέον από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργαστούν με τις κινεζικές αρχές στους διαλόγους τους με σκοπό την προώθηση του σεβασμού της οικουμενικότητας·

54.  εξακολουθεί να κρίνει άκρως ανησυχητικό το γεγονός ότι η Κίνα αποτελεί επί του παρόντος τον μεγαλύτερο δήμιο στον κόσμο και συνεχίζει να επιβάλλει κρυφά τη θανατική ποινή σε χιλιάδες άτομα ετησίως, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα διεθνή ελάχιστα πρότυπα για τη χρήση της θανατικής ποινής· επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την προοδευτική ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

55.  εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχία για τους συνεχιζόμενους σοβαρούς περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι και της θρησκείας, καθώς και στις δραστηριότητες των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

56.  καταγγέλλει την συχνά χαρακτηριζόμενη από διακρίσεις αντιμετώπιση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων·στην Κίνα·

57.  επικρίνει το γεγονός ότι ενώ στην Κίνα η θρησκευτική ελευθερία δεν αποτελεί δικαίωμα κατοχυρωμένο επίσημα από το Σύνταγμα, στην πράξη η κυβέρνηση περιορίζει τις θρησκευτικές πρακτικές στις επισήμως εγκεκριμένες και αναγνωρισμένες θρησκευτικές οργανώσεις· υποστηρίζει την αντίσταση των κινεζικών εκκλησιών κατά της αναθεωρημένης στρατηγικής της κυβέρνησης για «κινεζικοποίηση» του χριστιανισμού· καταδικάζει, ιδίως, τη συνεχιζόμενη εκστρατεία κατά του χριστιανισμού στην επαρχία Zhejiang, κατά τη διάρκεια της οποίας κατεδαφίστηκαν δεκάδες εκκλησίες και αφαιρέθηκαν περισσότεροι από 400 σταυρούς το 2014· μοιράζεται τις ανησυχίες των εκκλησιών για τις υπόλοιπες επαρχίες στις οποίες διαμένουν πολλοί Χριστιανοί· καταδικάζει επιπλέον τις εκστρατείες κατά του βουδισμού μέσω της προσέγγισης της «πατριωτικής εκπαίδευσης», συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την κρατική διαχείριση των θιβετιανών βουδιστικών μοναστηριών· καταδικάζει τα προγράμματα «νόμιμης εκπαίδευσης» για βουδιστές μοναχούς και μοναχές· αδυνατεί να κατανοήσει και να αποδεχθεί την απαγόρευση των εικόνων του Δαλάι Λάμα στην Κίνα· ανησυχεί για το γεγονός ότι γίνεται κατάχρηση του ποινικού δικαίου της Κίνας με σκοπό τη δίωξη Θιβετιανών και βουδιστών, οι θρησκευτικές δραστηριότητες των οποίων εξομοιώνονται με «επιδίωξη αυτονομίας» και βλέπει τις ανησυχίες του να επιβεβαιώνονται καθώς οι μοναχοί και οι μοναχές απαρτίζουν τώρα περίπου από το 44% των πολιτικών κρατουμένων στο Θιβέτ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το περιβάλλον για τη λατρεία του βουδισμού στο Θιβέτ επιδεινώθηκε σημαντικά μετά τις διαδηλώσεις στο Θιβέτ τον Μάρτιο του 2008, καθώς η κινεζική κυβέρνηση υιοθέτησε πιο διεισδυτική προσέγγιση από την «πατριωτική εκπαίδευση», συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη μικροδιαχείριση των υποθέσεων των θιβετιανών βουδιστικών μοναστηριών, για παράδειγμα μέσω μη εκλεγμένων επιτροπών διαχείρισης που εγκαθίστανται σε κάθε μοναστήρι, προγραμμάτων «νόμιμης εκπαίδευσης» για μοναχούς και μοναχές προκειμένου να διασφαλίζεται ότι «δεν συμμετέχουν σε δραστηριότητες διάσπασης της πατρίδας και διατάραξης της κοινωνικής τάξης» και απαγόρευσης των εικόνων του Δαλάι Λάμα·

58.  σημειώνει ότι ο Πρόεδρος Xi ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις για «συνολική προώθηση της διακυβέρνησης της χώρας σύμφωνα με τη νομοθεσία», σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της διαφθοράς· εκφράζει εντούτοις τη βαθιά του ανησυχία για την πρόσφατη σύλληψη περίπου 200 δικηγόρων, ιδίως δικηγόρων που εστιάζουν σε υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατηγορώντας πολλούς για «διατάραξη της δημόσιας τάξης» και προσπάθειες υπονόμευσης του Κόμματος, ενώ οι αρχές υποστήριξαν ότι τα εν λόγω δραστικά μέτρα λειτουργούν στην πραγματικότητα ως άμυνα για το νομικό σύστημα της Κίνας· τονίζει ότι τα εν λόγω μέτρα έρχονται σε αντίφαση με το επιχείρημα των αρχών περί προώθησης του κράτους δικαίου και υπονομεύουν οποιαδήποτε προσπάθεια για πολιτική μεταρρύθμιση·

59.  υπενθυμίζει ότι κατά την επίσημη κινεζική άποψη τα κοινωνικοοικονομικά δικαιώματα εξακολουθούν να τίθενται σε προτεραιότητα έναντι των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, ενώ βάσει της ευρωπαϊκής αντίληψης τα δικαιώματα αυτά θεωρούνται θεμελιώδη και εξίσου σημαντικά, και οικονομική ανάπτυξη και ανθρώπινα δικαιώματα συμβαδίζουν, γεγονός που αντανακλά τις διαφορές μεταξύ της ευρωπαϊκής και της κινεζικής αντίληψης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες είναι ορατές στις επίσημες θέσεις· τονίζει επιπλέον ότι η συνολική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση μιας αδιάλειπτης οικονομικής ανάπτυξης στην Κίνα και, ως εκ τούτου, παροτρύνει τις κινεζικές αρχές να διασφαλίσουν τον σεβασμό τόσο των κοινωνικοοικονομικών όσο και των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων·

60.  επικρίνει το άκρως περιοριστικό περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης στην Κίνα και τον στενά ελεγχόμενο ψηφιακό τομέα όπου το αλλοδαπό, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού, διαδικτυακό περιεχόμενο αποκλείεται, ενώ το εσωτερικό περιεχόμενο που θεωρείται απειλητικό από πολιτική άποψη διαγράφεται και λογοκρίνεται σε συστηματική βάση· διαμαρτύρεται έντονα για τον υψηλό αριθμό Κινέζων πολιτών που έχουν φυλακιστεί για αδικήματα που σχετίζονται με την ελευθερία της έκφρασης, ιδίως στο διαδίκτυο·

61.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η κινεζική κυβέρνηση συνεχίζει να επιβάλλει πολιτικές σκληρής γραμμής στον λαό του Θιβέτ, ιδίως απορρίπτοντας την «προσέγγιση της μέσης οδού» του Δαλάι Λάμα, η οποία δεν αποβλέπει ούτε στην ανεξαρτησία ούτε στην απόσχιση αλλά σε μια απλή αυτονομία στο πλαίσιο του Συντάγματος της ΛΔΚ· καλεί την κινεζική κυβέρνηση να ξαναρχίσει διάλογο με τους εκπροσώπους του Θιβέτ· διαμαρτύρεται για την περιθωριοποίηση του θιβετιανού πολιτισμού από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και καλεί τις κινεζικές αρχές να σεβαστούν την ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και της θρησκείας του θιβετιανού λαού· εκφράζει τη λύπη του για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στο Θιβέτ η οποία έχει οδηγήσει σε αύξηση των κρουσμάτων αυτοπυρπόλησης· σημειώνει με ανησυχία τα προσφάτως ψηφισθέντα μέτρα ποινικοποίησης των αυτοπυρπολήσεων που στοχεύουν στην τιμωρία όσων φέρονται να σχετίζονται με αυτοπυρπολούμενους· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη βίαιη μετεγκατάσταση περισσότερων των 2 εκατομμυρίων θιβετιανών νομάδων και βοσκών από το 2006 στα επονομαζόμενα «νέα σοσιαλιστικά χωριά», καθώς αποκόβονται από την ιατρική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την ευημερία· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για την συνεχιζόμενη μεταφορά κινεζικών πληθυσμών Χαν στο Θιβέτ· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις περιπτώσεις βασανιστηρίων, εξαφανίσεων και αυθαίρετων κρατήσεων, καθώς και άρνησης της πρόσβασης των κρατουμένων σε υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένου του μοναχού Tenzin Delek Rinpoche και 10 άλλων εξεχόντων Θιβετιανών κρατουμένων· ζητεί να διερευνηθούν διεξοδικά όλες οι εν λόγω υποθέσεις θανάτων στην φυλακή· εκφράζει την βαθιά ανησυχία του για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος του Θιβέτ· υπογραμμίζει ότι το οροπέδιο του Θιβέτ θερμαίνεται δύο φορές ταχύτερα από τον υπόλοιπο κόσμο, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει το λιώσιμο των παγετώνων του Θιβέτ, πολλοί εκ των οποίων τροφοδοτούν τους μεγαλύτερους ποταμούς της Ασίας·

62.  προτρέπει τις ευρωπαϊκές εταιρείες που επενδύουν στην Κίνα να τηρούν τα διεθνή εργασιακά πρότυπα και να αναλάβουν δεσμεύσεις υπέρβασης των εργασιακών δικαιωμάτων που ισχύουν στην Κίνα, εάν αυτά δεν πληρούν τα διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα·

Οι σχέσεις Κίνας-Ταϊβάν

63.  θεωρεί ότι αμφότερες η Κίνα και η Ταϊβάν αποτελούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους της ΕΕ στην Ασία και τον Ειρηνικό· χαιρετίζει κάθε σημαντική βελτίωση των σχέσεων Κίνας-Ταϊβάν· τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής διαπραγματεύσεων για την σύναψη διμερούς επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Ταϊβάν, δεδομένου ότι η Ταϊβάν αποτελεί, σε περιφερειακό επίπεδο, την καλύτερη πύλη και το καλύτερο ορμητήριο προς την Κίνα για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και ότι ήδη πολυάριθμα κράτη –συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας– έχουν συνάψει τέτοιου είδους (de facto) συμφωνίες με την Ταϊβάν·

64.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η κινεζική κυβέρνηση δεν προβάλλει αντιρρήσεις όσον αφορά την συμμετοχή Ταϊβάν σε ορισμένους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών (ΠΟΥ, ΔΟΠΑ)· εκφράζει την ανησυχία του για την επιβεβαίωση εκ μέρους της κινεζικής κυβέρνησης του νόμου του 2005 περί καταπολέμησης της απόσχισης, ο οποίος επιτρέπει τη χρήση στρατιωτικών μέσων σε περίπτωση που η Ταϊβάν προβεί σε διακήρυξη ανεξαρτησίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 1 500 πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς εξακολουθούν να στοχεύουν την Ταϊβάν από τη νότια Κίνα· πιστεύει ότι η σταδιακή αποστρατικοποίηση της περιοχής θα διευκόλυνε περαιτέρω την προσέγγιση των μερών· τονίζει με έμφαση ότι όλες οι διαφορές Κίνας-Ταϊβάν πρέπει να επιλύονται με ειρηνικά μέσα βάσει του διεθνούς δικαίου· τονίζει ότι η συνάντηση στις 23 Μαΐου 2015 στη νήσο Κinmen μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων και από τις δύο πλευρές των στενών της Ταϊβάν αποτέλεσε ενθαρρυντικό βήμα· σημειώνει ότι η εν λόγω συνάντηση ήταν η τρίτη επίσημη συνάντηση μεταξύ των αρμοδίων για τις υποθέσεις Κίνας-Ταϊβάν από την Κίνα και την Ταϊβάν· στηρίζει τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν τις σχέσεις Κίνας-Ταϊβάν με ειρηνικό τρόπο·

o
o   o

65.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υπό προσχώρηση και υποψηφίων χωρών, την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο της Κίνας, καθώς και στην κυβέρνηση και το νομοθετικό σώμα Γιουάν της Ταϊβάν.

(1) ΕΕ L 250 της 19.9.1985, σ. 2.
(2) ΕΕ L 6 της 11.1.2000, σ. 40.
(3) ΕΕ C 264 E της 13.9.2013, σ. 33.
(4) ΕΕ C 239 E της 20.8.2013, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0096.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0462.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0094.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0075.
(9) ΕΕ C 305 E της 14.12.2006, σ. 219.
(10) ΕΕ C 67 E της 18.3.2010, σ. 132.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0097.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0411.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0412.
(14) ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 80.
(15) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 185.
(16) ΕΕ C 349 E της 29.11.2013, σ. 98.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0603.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0252.
(19) ΕΕ C 288 E της 25.11.2006, σ. 59.
(20) ΕΕ C 157 E της 6.7.2006, σ. 471.
(21) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 118.
(22) ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 121.
(23) ΕΕ C 332 E της 15.11.2013, σ. 185.


Προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια
PDF 567kWORD 189k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια (2015/2051(INI))
P8_TA(2015)0459A8-0332/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 46/182 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 19ης Δεκεμβρίου 1991 σχετικά με την ενίσχυση του συντονισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης(1),

–  έχοντας υπόψη τη Μόνιμη Διοργανική Επιτροπή του ΟΗΕ για το Μετασχηματιστικό Θεματολόγιο(2),

–  έχοντας υπόψη τις Αρχές Σύμπραξης (όπως εγκρίθηκαν από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Βήμα (Global Humanitarian Platform) στις 12 Ιουλίου 2007(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 64/290 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 9ης Ιουλίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης(4) και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, περιλαμβανομένων αυτών της UNICEF και της UNESCO,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Μόνιμης Διοργανικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την ενσωμάτωση στην ανθρωπιστική δράση των παρεμβάσεων που σχετίζονται με τη βία λόγω φύλου(5),

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο του Sendai για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030 που εγκρίθηκε από την Τρίτη Παγκόσμια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 18 Μαρτίου 2015 στο Sendai της Ιαπωνίας(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 69/313 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 27ης Ιουλίου 2015, που θεσπίζει το Θεματολόγιο Δράσης της Αντίς Αμπέμπα της Τρίτης Διεθνούς Διάσκεψης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης(7),

–  έχοντας υπόψη τις συζητήσεις κατά την προετοιμασία της 32ης Διεθνούς Διάσκεψης του Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, που θα διεξαχθεί στις 8-10 Δεκεμβρίου 2015 στη Γενεύη,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Βοήθειας (Global Humanitarian Assistance) για το 2015(8),

–  έχοντας υπόψη την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Επισκόπηση (Global Humanitarian Overview) του Ιουνίου 2015(9),

–  έχοντας υπόψη τις αρχές της Χρηστής Ανθρωπιστικής Χορηγίας (ΧΑΧ)(10),

–  έχοντας υπόψη την ομάδα υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική χρηματοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια(11),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανθρωπιστική βοήθεια του 2007 (εφεξής «Ευρωπαϊκή συναίνεση»), μία κοινή δήλωση που υπεγράφη από την Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη(12), και το προς ανανέωση σχέδιο δράσης της,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας («πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ»)(13), και την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ του 2014(14),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης(15),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Η διάσταση του φύλου στην ανθρωπιστική βοήθεια: διαφορετικές ανάγκες, προσαρμοσμένη βοήθεια» (SWD(2013)0290)(16),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – Ετήσια έκθεση για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της πολιτικής προστασίας, καθώς και για την εφαρμογή τους το 2014 (COM(2015)0406)(17),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2014 της ΓΔ της Επιτροπής για την ανθρωπιστική βοήθεια και την πολιτική προστασία (ECHO)(18),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2015 σχετικά με κοινές αρχές για μια άμεση χρηματική βοήθεια πολλαπλών σκοπών για την ανταπόκριση στις ανθρωπιστικές ανάγκες(19),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ της 20ής Νοεμβρίου του 1989 για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το προαιρετικό της πρωτόκολλο της 25ης Μαΐου 2000 για τη συμμετοχή των παιδιών στις ένοπλες συρράξεις· έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2008 για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις (οι οποίες ενημερώθηκαν το 2008),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2015, σχετικά με μια νέα παγκόσμια εταιρική σχέση για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015(20),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2013, σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ανθεκτικότητα(21),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2014, σχετικά με το μετά το 2015 πλαίσιο δράσης του Hyogo: διαχείριση επικινδυνότητας για να επιτευχθεί ανθεκτικότητα(22),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με το μετασχηματιστικό θεματολόγιο για την περίοδο μετά το 2015(23),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «Η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ» (JOIN(2015)0040)(24),

–  έχοντας υπόψη τις περιφερειακές, θεματικές και παγκόσμιες διαβουλεύσεις για την προετοιμασία της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής(25),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη(26),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015(27),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη(28)· της 11ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στο Νεπάλ μετά τους σεισμούς(29)· της 30ής Απριλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στον προσφυγικό καταυλισμό Γιαρμούκ στην Συρία(30)· της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με το Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων απαγωγών παιδιών(31)· της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους(32)· και της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη(33),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη(34)· και της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο(35),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ «μεριμνά για τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και δράσεών της, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στόχων της»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «η Ένωση λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 214 της ΣΛΕΕ σχετικά με τις επιχειρήσεις της Ένωσης στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: Μια παγκόσμια εταιρική σχέση για αποτελεσματική και βάσει αρχών ανθρωπιστική δράση» (COM(2015)0419)(36) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της (SWD(2015)0166(37),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0332/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε έναν πολύ εύθραυστο κόσμο, αντιμετωπίζουμε μια αύξηση της πολυμορφίας, της συχνότητας και της έντασης των φυσικών καταστροφών και των λιμών και μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του αριθμού και της πολυπλοκότητας των συγκρούσεων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξανόμενες προκλήσεις, όπως η αστικοποίηση, η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού, οι δημογραφικές αλλαγές, η εμφάνιση και η αυξημένη ένταση των φυσικών καταστροφών, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η ερημοποίηση, η αλλαγή του κλίματος, οι πολυάριθμες μακροχρόνιες και παράλληλες συγκρούσεις με περιφερειακό αντίκτυπο και η σπανιότητα πόρων, που επιτείνουν τις συνέπειες της φτώχειας, της ανισότητας, του εκτοπισμού, της μετανάστευσης και της αστάθειας, έχουν συνεπώς αυξήσει δραματικά την ανάγκη για ανθρωπιστικές δράσεις στον πλανήτη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται σε ανάγκη έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2004 υπερβαίνοντας τα 100 εκατομμύρια το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι 250 εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από ανθρωπιστικές κρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων έχει αγγίξει το υψηλότερο σημείο του από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, φθάνοντας σχεδόν τα 60 εκατομμύρια εκ των οποίων περίπου τα 40 έχουν εκτοπισθεί εντός των ίδιων των χωρών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού των προσφύγων είναι παιδιά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ενδέχεται να εκτοπιστούν έως το 2050 εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, ενώ άνω του 40% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε περιοχές που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα καταπόνησης των υδάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές απώλειες λόγω φυσικών καταστροφών ενδέχεται να αυξηθούν δραματικά σε σύγκριση με το ποσό των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που σήμερα χάνεται ετησίως·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την τελευταία οκταετία, οι αυξανόμενες ανάγκες και προκλήσεις, η έλλειψη σταθερών δεσμεύσεων και το αυξανόμενο κόστος της ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν συμβάλει στο να αγγίξει τα όριά του το σημερινό ανθρωπιστικό σύστημα, αναγκάζοντας σειρά οργανώσεων να αναστείλουν προσωρινά την επισιτιστική βοήθεια, τη στέγαση και άλλες ανθρωπιστικές επιχειρήσεις διάσωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρωπιστικά νοσοκομεία αποτελούν συχνά στόχους επιθέσεων με την χρήση όπλων μαζικής καταστροφής· ότι οι απειλές και οι επιθέσεις κατά του προσωπικού ανθρωπιστικής βοήθειας αυξάνονται· ότι η ασφάλεια τόσο του ανθρωπιστικού προσωπικού όσο και των τραυματιών απειλείται πολύ συχνά· και ότι οι επιθέσεις αυτές συνιστούν παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και σοβαρό κίνδυνο για το μέλλον της ανθρωπιστικής βοήθειας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας και οι βασικοί κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις της Γενεύης και στα συμπληρωματικά τους πρωτόκολλα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των ανθρωπιστικών δράσεων· ότι η προστασία των εκτοπισμένων ατόμων πρέπει να διασφαλίζεται χωρίς όρους, και ότι πρέπει να κυριαρχεί η ανεξαρτησία της βοήθειας, ήτοι η βοήθεια που δεν σχετίζεται με οιεσδήποτε πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες και σκοπιμότητες στον τομέα της ασφάλειας, ούτε με κανένα είδος διακρίσεων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε μια σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών και των μη κρατικών ένοπλων μερών, πρέπει να εγγυώνται στους ανθρωπιστικούς φορείς την απαραίτητη πρόσβαση για να συνδράμουν τους ευάλωτους άμαχους πληθυσμούς που πλήττονται από τη σύγκρουση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά όχι μόνο βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση και εκτίθενται σε δυσανάλογο βαθμό σε κίνδυνο, σε ζώνες καταστροφών, τόσο κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όσο και μετά από αυτές, αλλά αντιμετωπίζουν επίσης εκμετάλλευση, περιθωριοποίηση, λοιμώξεις και σεξουαλική και βασιζόμενη στο φύλο βία που χρησιμοποιείται ως όπλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά αντιμετωπίζουν αυξανόμενους κινδύνους λόγω του εκτοπισμού τους και λόγω της κατάρρευσης των φυσιολογικών δομών προστασίας και στήριξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο προβλέπει την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας χωρίς διακρίσεις, σε κορίτσια και γυναίκες που πέφτουν θύματα βιασμού σε περιόδους πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη ασφαλής έκτρωση θεωρείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένα από τα τρία βασικότερα αίτια της μητρικής θνησιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρική υγεία, η ψυχολογική υποστήριξη των βιασμένων γυναικών, η εκπαίδευση και η σχολική ένταξη των εκτοπισμένων παιδιών συνιστούν βασικές προκλήσεις στους καταυλισμούς των προσφύγων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενοποιημένη έκκληση ανθρωπιστικής βοήθειας για το 2015 έφθασε σε ύψος ρεκόρ στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών, αγγίζοντας σχεδόν τα 19 εκατομμήυρια EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις συνεισφορές ρεκόρ των χορηγών, χρηματοδοτήθηκε μόνο το ένα τέταρτο της παγκόσμιας έκκλησης για βοήθεια, ενώ η ΕΕ έχει αγωνιστεί για τη χρηματοδότηση των παγκόσμιων ανθρωπιστικών εκκλήσεων και των επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από τη ΓΔ ECHO· ότι έτσι ενισχύεται η ανάγκη για παγκόσμια συντονισμένη, έγκαιρη, προβλέψιμη και ευέλικτη χρηματοδότηση, προσαρμοζόμενη στα διαφορετικά πλαίσια και στηριζόμενη από μια νέα σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για καινοτόμο ετοιμότητα και μεθόδους χορήγησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αγωνιστεί για τη χρηματοδότηση των παγκόσμιων ανθρωπιστικών εκκλήσεων και των επιχειρήσεων της ECHO· ότι η ανανέωση της δέσμευσης για την παροχή βοήθειας που θα ανέρχεται στο 0,7 % του εθνικού εισοδήματος και η έγκαιρη υλοποίηση των δεσμεύσεων αποκτούν, εν προκειμένω, ολοένα και μεγαλύτερη σημασία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτίες των ανθρωπιστικών κρίσεων συνδέονται κατά κύριο λόγο με τον άνθρωπο· ότι το 80 % της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ επικεντρώνεται σε ανθρωπογενείς κρίσεις που απαιτούν κυρίως πολιτικές και όχι μόνον ανθρωπιστικές λύσεις· ότι η φτώχεια και η ευπάθεια στις κρίσεις συνδέονται αδιάρρηκτα μεταξύ τους, γεγονός το οποίο καθιστά σαφή την ανάγκη αντιμετώπισης των βασικών αιτιών των κρίσεων, οικοδόμησης ανθεκτικότητας, ενίσχυσης της προσαρμοστικότητας στις φυσικές καταστροφές και στην κλιματική αλλαγή και ικανοποίησης των μακροπρόθεσμων αναγκών των πληττόμενων πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες των ανθρωπιστικών κρίσεων, όπως οι μεταναστευτικές και προσφυγικές προκλήσεις, θα γίνουν ακόμη μεγαλύτερες, εκτός εάν αντιμετωπιστούν οι γενεσιουργές αιτίες και υπάρξει καλύτερη σύνδεση μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας και της βοήθειας στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και η ανάπτυξη είναι αλληλένδετες, ιδίως υπό το φως της ανάγκης ενίσχυσης της ανθεκτικότητας σε καταστροφές μέσω του μετριασμού των κινδύνων και μέσω της προστασίας από αναταραχές ως καίριας σημασίας μέσου για να μειωθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες και να καταπολεμηθούν τα προβλήματα αποδιοργάνωσης που παρατηρούνται στους τομείς της υγείας, της υγιεινής, της εκπαίδευσης, του επισιτισμού, ακόμα και στον τομέα της βασικής στέγασης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διεθνής, τοπικός και περιφερειακός συντονισμός, η ανταλλαγή πληροφοριών και ο κοινός προγραμματισμός, η συλλογή δεδομένων και οι αξιολογικές εκτιμήσεις θα βοηθήσουν στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της λογοδοσίας στη χορήγηση της βοήθειας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η περαιτέρω συνεργασία μεταξύ φορέων του ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, τοπικών αρχών, διεθνών οργανώσεων και κυβερνήσεων· ότι οι επιχειρηματικοί πόροι, η εμπειρογνωμοσύνη, οι αλυσίδες εφοδιασμού, οι ικανότητες έρευνας και ανάπτυξης και η εφοδιαστική μπορούν να συμβάλουν στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της ετοιμότητας και της ανθρωπιστικής δράσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιστώσεις του κεφαλαίου της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, που ανέρχονται σε 909 εκατομμύρια EUR το 2015, αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 1 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ· ότι η καλύτερη διασύνδεση μεταξύ αρωγής και μακροπρόθεσμης βοήθειας συνιστά έναν τρόπο για να μειωθεί η σημερινή απόκλιση μεταξύ των έκτακτων ανθρωπιστικών αναγκών και των διαθέσιμων μέσων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμοί όπως ο Ερυθρός Σταυρός και οι οργανισμοί του ΟΗΕ αποτελούν επί του παρόντος τους βασικούς φορείς υλοποίησης της ανθρωπιστικής στήριξης, παρέχοντας βοήθεια και προστασία για τη διάσωση περίπου 120 εκατομμυρίων ανθρώπων ετησίως·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη, η εγχώρια αντιμετώπιση και οι εγχώριες ικανότητες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών και τη μείωση της ανάγκης για διεθνή βοήθεια· ότι το 2015 μόνο 2% της συνολικής διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας χορηγήθηκε άμεσα στις τοπικές και εθνικές ΜΚΟ των χωρών που πλήττονταν από κρίσεις, μολονότι η ικανότητα αντίδρασής τους, η γνώση των αναγκών και οι δυνατότητες που έχουν να προσεγγίζουν τους πληγέντες είναι, συνήθως, καλύτερες σε σύγκριση με εκείνες άλλων φορέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαίτηση για διασφάλιση της λογοδοσίας έναντι ατόμων και κοινοτήτων που πλήττονται από κρίσεις αυξάνεται συνεχώς·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να εξακολουθήσει να βασίζεται στις ανάγκες, όπως αυτές αξιολογούνται από τους ανθρωπιστικούς φορείς, ενώ οι χορηγοί βοήθειας πρέπει να μην χρησιμοποιούν τη βοήθεια ως εργαλείο διαχείρισης κρίσεων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική απόκριση και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία θα πρέπει να προσαρμόζονται στις από κοινού εκτιμηθείσες ανάγκες και να εξαρτώνται από τα διαφορετικά περιβάλλοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλισθεί ότι στις προσπάθειες ανθρωπιστικής απόκρισης ενσωματώνονται ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, ειδικότερα, οι ειδικές ανάγκες των γυναικών, των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία, των μειονοτήτων και των αυτόχθονων πληθυσμών, καθώς και άλλων ευάλωτων ομάδων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς φορείς ενθαρρύνονται να ενσωματώσουν τις ανθρωπιστικές δράσεις σε μηχανισμούς παρακολούθησης και ενημέρωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής (WHS) που θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 23-24 Μαΐου 2016 αναμένεται να καταλήξει στην εκ νέου διαμόρφωση της ανθρωπιστικής αρχιτεκτονικής προκειμένου να την καταστήσει περισσότερο ανοικτή, αποτελεσματική, διαφανή και πραγματικά παγκόσμια, ώστε να ανταποκριθεί στην αναμενόμενη αύξηση των ανθρωπιστικών αναγκών η οποία συνδέεται με τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές προκλήσεις, όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η αύξηση του πληθυσμού, η κλιματική αλλαγή, η αστάθεια, η ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της βοήθειας, ο αναγκαστικός εκτοπισμός και η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η WHS θα ακολουθήσει μια σειρά από διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015 και την κλιματική αλλαγή, οι οποίες θα διαμορφώσουν το αναπτυξιακό και ανθρωπιστικό τοπίο για τα ερχόμενα χρόνια και, ως εκ τούτου, θα προσφέρει μοναδική, κρίσιμη και συγκεκριμένη ευκαιρία για την ευθυγράμμιση στόχων, αρχών και δράσεων, και για τον κόσμο μια ευκαιρία να αντιμετωπίσει τις ανάγκες και να οικοδομήσει ανθεκτικότητα υπέρ των πλέον ευάλωτων με έναν πιο συνεκτικό τρόπο·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως σημαντικότερος χορηγός, έχει την ευθύνη και την απαραίτητη μόχλευση για να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αναζήτηση καλύτερων και καινοτόμων τρόπων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των εκατομμυρίων ανθρώπων που πλήττονται από συγκρούσεις και καταστροφές και να προσφερθούν βιώσιμες μακροπρόθεσμες λύσεις στους ανθρώπους αυτούς·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη κλιμάκωση, τα μεγάλα παγκόσμια ποσοστά υποσιτισμού και η περιφερειακή και διεθνής διάδοση της πολιτικής αστάθειας στις χώρες που ταξινομούνται στο Επίπεδο 3, υπενθυμίζουν εκ νέου την ανάγκη να επιταχύνει η WHS τον μετασχηματισμό του ανθρωπιστικού συστήματος και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη·

Από τις παγκόσμιες διαβουλεύσεις στην παγκόσμια δράση

1.  χαιρετίζει την απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να συγκαλέσει την πρώτη πολυμερή Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής (WHS) και την προθυμία της Τουρκίας να τη φιλοξενήσει· καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη WHS και να καταλήξουν σε σαφή συμπεράσματα στο Συμβούλιο, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και τομείς προτεραιότητας για ανάληψη δράσης, επιδιώκοντας παράλληλα επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, κοινά πρότυπα ποιότητας, καλύτερο συντονισμό και συμπράξεις με τους αναδυόμενους χορηγούς, με βάση μια πολιτικώς αμερόληπτη βοήθεια, καθώς και μια κοινή κατανόηση και εφαρμογή των ανθρωπιστικών αρχών του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, και σεβασμό των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

2.  επικροτεί την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για τη συγκέντρωση πληροφοριών από όλες τις χώρες του κόσμου προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι φυσικές καταστροφές και οι συγκρούσεις και να βρεθούν τρόποι διάσωσης και προστασίας περισσότερων ανθρώπων από τον αντίκτυπο παρομοίων κρίσεων· επικροτεί επίσης τη διοργάνωση οκτώ περιφερειακών διαβουλεύσεων που περιελάμβαναν επίσης θεματικές συναντήσεις και μια παγκόσμια διαβούλευση- με εκπροσώπους της κυβέρνησης, της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ, των δικτύων εθελοντών, επιχειρήσεων και θρησκευτικών δικτύων - καθώς και την πρωτοβουλία της διαβούλευσης μέσω διαδικτύου και τη δημιουργία Ομάδας υψηλού επιπέδου για την ανθρωπιστική χρηματοδότηση, της οποίας συμπροεδρεύει η ΕΕ·

3.  τονίζει ότι οι υφιστάμενες τεράστιες ανθρωπιστικές προκλήσεις απαιτούν την ενίσχυση κατά τη WHS ενός πιο ανοικτού, ποικιλόμορφου και πραγματικά παγκόσμιου ανθρωπιστικού συστήματος, το οποίο, ταυτόχρονα, θα αναγνωρίζει την πολυμορφία των συστημάτων ανταπόκρισης σε ανθρωπιστικές κρίσεις καθώς και τους συμπληρωματικούς ρόλους όλων των φορέων· καλεί την ΕΕ να προωθήσει μια Παγκόσμια Συναίνεση για την Ανθρωπιστική Δράση, η οποία να επαναβεβαιώνει τις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ), διασφαλίζοντας παράλληλα ανθρωποκεντρικές απαντήσεις προστασίας βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να κατοχυρώνει τη λογοδοσία των κυβερνήσεων για τους ρόλους και τις ευθύνες τους στην προστασία των ανθρώπων· εφιστά την προσοχή στις αρνητικές επιπτώσεις του αυξανόμενου πολιτικού χαρακτήρα της ανθρωπιστικής βοήθειας και υπενθυμίζει ότι η τήρηση και η συνεχιζόμενη δέσμευση έναντι των βασικών ανθρωπιστικών αξιών έχει καίρια σημασία για τη διασφάλιση ενός χώρου παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και φυσικές καταστροφές·

4.  τονίζει ότι, για να είναι μεστό νοήματος, το έγγραφο αποτελεσμάτων της WHS θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν πενταετή χάρτη πορείας για την ανάπτυξη και την επιχειρησιακή εφαρμογή των συγκεκριμένων πολιτικών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί, συμπεριλαμβανομένων ενός διακυβερνητικού πλαισίου παρακολούθησης και λογοδοσίας, μιας αξιολόγησης των πρακτικών των οργανώσεων παροχής βοήθειας και μιας μελέτης επιπτώσεων που να περιλαμβάνει τη συμμετοχή των αρμοδίων φορέων·

5.  καλεί τη WHS να συνδέσει μεταξύ τους το αναπτυξιακό πρόγραμμα της περιόδου μετά το 2015, το πλαίσιο του Sendai για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών (DRR) και τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP 21), προκειμένου να αναβαθμιστεί η συνοχή των πολιτικών και των θεσμών που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας στις καταστροφές και να ανατεθεί στους αναπτυξιακούς φορείς πιο ενεργός ρόλος για την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας· καλεί τις κυβερνήσεις που χορηγούν βοήθεια να αναπτύξουν κοινή δέσμη στόχων, προτεραιοτήτων και δεικτών για τις εθνικές τους πολιτικές, συνδέοντας τα εν λόγω πλαίσια·

6.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, ως τους μεγαλύτερους χορηγούς και βασικούς επιχειρησιακούς παράγοντες, να λειτουργήσουν ενεργά ως υπόδειγμα· τονίζει ότι όλες οι ανθρωπιστικές δράσεις της ΕΕ θα πρέπει να υπαγορεύονται από τις αρχές της αλληλεγγύης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας και να αποσκοπούν στην προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των ευάλωτων ατόμων· ζητεί μια παγκόσμια, ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη λύση για τα πλήθη των ανθρώπων που φεύγουν από τις περιοχές συγκρούσεων· σημειώνει ότι μεταξύ άλλων διακυβεύεται ο ρόλος και η αξιοπιστία της Ευρώπης στην παγκόσμια ανθρωπιστική σκηνή από την απάντηση που θα δοθεί εντός της ΕΕ στην υφιστάμενη κρίση·

7.  καλεί τη WHS να δεσμευτεί για μια συστηματική και συμμετοχική προσέγγιση η οποία θα βασίζεται στα αποτελέσματα θεσπίζοντας ειδικούς δείκτες και μεθοδολογίες εργασίας που πρέπει να ενισχυθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής μεταξύ των χορηγών και των φορέων υλοποίησης προκειμένου οι πληγέντες να συμμετέχουν στο σύνολο του κύκλου ανθρωπιστικής δράσης· καλεί τη WHS να καταβάλει προσπάθειες για τη θεσμοθέτηση, την καλύτερη παρακολούθηση και την αξιολόγηση του πλαισίου του ΟΗΕ για τη λογοδοσία στους πληγέντες πληθυσμούς·

8.  υπογραμμίζει ότι η WHS αποτελεί επίσης ευκαιρία για να εξετάσουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τη ζωτική ανάγκη μεταρρύθμισης του ΟΗΕ με στόχο τη δημιουργία ενός διαφανούς, αποτελεσματικού και χωρίς αποκλεισμούς συστήματος συντονισμού, το οποίο θα διαθέτει μια πιο ανοικτή και λειτουργική διοργανική επιτροπή (IASC) με καλύτερη συνεργασία με τους εταίρους, προκειμένου να βελτιωθεί η συμπληρωματικότητα και με την πλήρη επιχειρησιακή εφαρμογή της ατζέντας μετασχηματισμού, καθώς και για να ενισχύσουν την πολυμερή ανθρωπιστική αρχιτεκτονική για όλες τις κρίσεις μέσω της θέσπισης ενός αξιόπιστου συστήματος αξιολογήσεων των αναγκών, το οποίο θα λειτουργεί ως βάση για την υποβολή κοινών αιτημάτων (διασφαλίζοντας ολοκληρωμένη οικονομική παρακολούθηση), ενός συστήματος σύγκρισης δαπανών μεταξύ των οργανισμών, καθώς και ενός μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης·

9.  επιμένει ότι, χωρίς ολοκληρωμένα και βιώσιμα μέσα, η παγκόσμια αυτή δραστηριοποίηση δεν θα είναι επιτυχής· υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση νέων και χρόνιων καταστροφών και αδυναμιών απαιτεί την αποφυγή παράλληλων συστημάτων, μια διεύρυνση της χρηματοδοτικής βάσης, την υλοποίηση μακρόπνοων προβλέψιμων επενδύσεων και τη συμμόρφωση με το νέο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, προωθώντας πιο συγκεκριμένα την κοινή εκτίμηση κινδύνων και αναγκών, τον κοινό σχεδιασμό και την κοινή χρηματοδότηση μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας, της ανάπτυξης, και της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει ότι η αυξημένη συμπληρωματικότητα μεταξύ ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας χρειάζεται για την κάλυψη των κενών που υφίστανται στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας ως προς την αποτελεσματικότητα και την χρηματοδότηση, και ότι πρέπει να συνοδεύεται από αυξημένη αναπτυξιακή βοήθεια· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τη μακροχρόνια διεθνή δέσμευση για επίτευξη του στόχου του 0,7% του ΑΕΕ·

10.  προτρέπει την ΕΕ να αναλάβει, ως ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο, ηγετικό ρόλο στην WHS, ζητώντας πιο ευέλικτες μεθόδους για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και προορατικά μέτρα και αποτελεσματικά εργαλεία για την πρόληψη κρίσεων· καλεί την ΕΕ και άλλους δωρητές να παραμείνουν πιστοί στις οικονομικές δεσμεύσεις τους και να αναπτύξουν τρόπους για να μειωθεί ο χρόνος που χρειάζεται για να μετατραπούν οι χρηματοδοτικές δεσμεύσεις σε επιτόπιες ενέργειες· επισημαίνει, παράλληλα, τη σημασία της υποβολής εκθέσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για την αντιμετώπιση κρίσεων, και ενθαρρύνει την WHS να λάβει το θέμα αυτό υπόψη για τη μετάβαση από μια κουλτούρα αντίδρασης σε μια κουλτούρα πρόληψης·

Κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων σε εμπόλεμες ζώνες

11.  καλεί την ΕΕ να θέσει την προστασία στο επίκεντρο της ανθρωπιστικής δράσης, στο πλαίσιο απόκρισης βάσει αναγκών, δημιουργώντας ένα σύστημα συμμόρφωσης και ενσωματώνοντάς το στον προγραμματισμό· τονίζει την ανάγκη θεσμοθέτησης του ρόλου των εποπτών προστασίας και ανάπτυξης στρατηγικών και ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, με επαρκή κονδύλια για τις δραστηριότητες προστασίας, μεταξύ άλλων και κατά την πρώτη φάση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης· ζητεί από την ΕΕ να δεσμευτεί με εντονότερο τρόπο σε μια προσέγγιση της ανθρωπιστικής δράσης που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός τόσο των αναγκών όσο και των δικαιωμάτων συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων, ιδίως των γυναικών, των νέων, των μεταναστών, των ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV, των ΛΟΑΔΜ και των ατόμων με αναπηρίες·

12.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει στη WHS μια συνολική συμφωνία για τους πρακτικούς τρόπους ενίσχυσης του σεβασμού και της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ), τη διεθνή νομοθεσία περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΔΝΑΔ) και το δίκαιο περί προσφύγων, όπως μέσω της διάδοσης των κανόνων του ΔΑΔ μεταξύ των περιφερειακών και εθνικών διοικήσεων, των δυνάμεων ασφαλείας, των τοπικών αρχών και των ηγετών των κοινοτήτων και να στηρίξει τον ρόλο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου προκειμένου να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία σε περιπτώσεις παραβίασης του ΔΑΔ και της ΔΝΑΔ·

13.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να διευρυνθούν η Σύμβαση για τους Πρόσφυγες και η Σύμβαση της Καμπάλα ώστε να παρέχεται προστασία και αρωγή στους εκτοπισμένους όλου του κόσμου, καθώς και στα άτομα που έχουν πληγεί από την αλλαγή του κλίματος και να τους παρέχεται προστασία από διάφορες μορφές βίας, όπως η εμπορία ανθρώπων, η βία λόγω φύλου, η βία στις πόλεις και η οικονομική βία, δεδομένου ότι οι πολίτες αυτοί μπορεί να φοβούνται βάσιμα ότι θα υποστούν διώξεις ή μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο σοβαρής βλάβης· υπογραμμίζει ότι πρέπει να παρέχεται στους μετανάστες το ίδιο επίπεδο προστασίας δικαιωμάτων με οποιαδήποτε άλλη ομάδα σε περιόδους κρίσης· ζητεί να δοθεί προσοχή σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, όπως οι μετανάστες, οι ανιθαγενείς και οι πρόσφυγες, οι οποίες δεν λαμβάνονται συχνά υπόψη στον διάλογο για θέματα ανθρωπιστικού χαρακτήρα· ζητεί τη δημιουργία νέας γενιάς μέσων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των πληθυσμών αυτών·

14.  τονίζει την ανάγκη για εκ βάθρων αναθεώρηση της στήριξης που προσφέρεται σε πρόσφυγες και σε χώρες και κοινότητες υποδοχής· στηρίζει τη συγκεφαλαιωτική έκθεση για τις παγκόσμιες διαβουλεύσεις, στην οποία ζητείται από τη WHS να εξετάσει μια συνολική «συμφωνία υποδοχής προσφύγων», που να αναγνωρίζει τη συνεισφορά των χωρών υποδοχής, να δρομολογεί μακροπρόθεσμες, προβλέψιμες και βιώσιμες δέσμες οικονομικών μέτρων για τη συνδρομή τους, να καθιστά τους πρόσφυγες αυτόνομους προσφέροντάς τους πρόσβαση σε ευκαιρίες βιοπορισμού και να δημιουργεί πιο ισορροπημένες ρυθμίσεις για την επανεγκατάστασή τους σε τρίτες χώρες·

15.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εργασθούν για μια παγκόσμια κοινή κατανόηση και επιχειρησιακή εφαρμογή των ανθρωπιστικών αρχών κατά την προετοιμασία για τη WHS και να αναπτύξουν από κοινού έναν ευρύ, συμμετοχικό κώδικα συμπεριφοράς για τους υφιστάμενους και τους νέους χορηγούς, με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε άτομα που έχουν ανάγκη από βοήθεια και την ενίσχυση των υφιστάμενων δεσμεύσεων για χρηστές πρακτικές χορηγίας, όπως οι αρχές της ΧΑΧ·

16.  καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τη συμπερίληψη της διαφάνειας και της λογοδοσίας ως κατευθυντήριων αρχών στη δήλωση της WHS, χρησιμοποιώντας ειδικούς δείκτες και ξεχωριστά δεδομένα (δηλ. για το φύλο και την ηλικία, με συγκεκριμένες μεταβλητές και τα παιδιά) ως βάση για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση προγραμμάτων, και προωθώντας μια διεθνή πρωτοβουλία για ένα πρότυπο διαφάνειας στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, με στόχο να διασφαλισθεί ένα παγκόσμιο πλαίσιο αποτελεσμάτων λογοδοσίας για τη μέτρηση της προόδου·

17.  υπογραμμίζει την ανάγκη παροχής τροφίμων, νερού, στέγασης, συνθηκών υγιεινής και ιατρικής περίθαλψης, ως θεμελιωδών δικαιωμάτων κάθε ανθρώπινου όντος· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον κίνδυνο επιδημιών που συνδέονται με τις κακές συνθήκες υγιεινής και την περιορισμένη πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, αλλά και για την έλλειψη πρόσβασης σε βασικά φάρμακα στο πλαίσιο ανθρωπιστικών κρίσεων· καλεί την ΕΕ να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο διασφαλίζοντας επαρκή παροχή βασικών φαρμάκων και ασφαλούς πόσιμου νερού στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών κρίσεων·

18.  καλεί την Ένωση και όλους τους διεθνείς παράγοντες να ενισχύσουν, στους καταυλισμούς προσφύγων, τις τεχνικές ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδίως τη δημιουργία κινητών εργαστηριών στο πλαίσιο της καταπολέμησης των μολυσματικών επιδημιών, τη βελτίωση των μεθόδων διανομής της έκτακτης βοήθειας λαμβάνοντας υπόψη τις πιο ευάλωτες κατηγορίες και τη βελτίωση της υγιεινής και των υγειονομικών εγκαταστάσεων έκτακτης ανάγκης·

19.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί η προστασία των παιδιών στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής παρέμβασης προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν η κακοποίηση, η παραμέληση, η εκμετάλλευση και η βία κατά των παιδιών· επισημαίνει ότι εφόσον τα παιδιά αποτελούν τους βασικούς φορείς αλλαγής, είναι σημαντική η δημιουργία φιλικών για τα παιδιά χώρων στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής παρέμβασης·

20.  τονίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες σε καταστάσεις συγκρούσεων και σε μεταπολεμικές περιόδους, δεδομένου ότι είναι οι πρώτες που κινητοποιούνται στις κρίσεις, διατηρώντας τη συνοχή των οικογενειών και των κοινοτήτων τους· καλεί τους χορηγούς και τις κυβερνήσεις να ενσωματώσουν την ισότητα των φύλων στον ανθρωπιστικό προγραμματισμό και να στηρίξουν τη χειραφέτηση των γυναικών και κοριτσιών·

21.  επιμένει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και ότι η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ δεν μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς που επιβάλλονται από άλλους χορηγούς εταίρους· εκφράζει την ανησυχία του και καταδικάζει τη συνεχιζόμενη χρήση του βιασμού και άλλων μορφών σεξουαλικής και βασιζόμενης στο φύλο βίας κατά γυναικών και κοριτσιών ως όπλου πολέμου σε καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης· τονίζει ότι η βία αυτή, όπως και οι σωματικές και ψυχολογικές της συνέπειες, πρέπει να αντιμετωπιστεί· ζητεί την ανάληψη παγκόσμιας δέσμευσης ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των γυναικών και των κοριτσιών από την πρώτη στιγμή που εκδηλώνονται καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή κρίσεις, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο της σεξουαλικής και σεξιστικής βίας, με εκστρατείες ευαισθητοποίησης, διασφαλίζοντας τη δίωξη των δραστών των βίαιων αυτών πράξεων, και εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των γυναικών και κοριτσιών στο πλήρες φάσμα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων ασφαλών εκτρώσεων, σε ανθρωπιστικές κρίσεις, και μεριμνώντας ώστε να μην διαιωνίζονται καταστάσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν απάνθρωπη μεταχείριση, όπως επιβάλλεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και όπως προβλέπεται από τις Συμβάσεις της Γενεύης και τα συμπληρωματικά τους πρωτόκολλα ·

22.  θεωρεί ότι όλο το προσωπικό που συμμετέχει στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων, πρέπει να λαμβάνει επαρκή κατάρτιση που να συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου, και ότι πρέπει να καταρτιστεί αυστηρός κώδικας δεοντολογίας για να αποτραπεί ενδεχόμενη κατάχρηση θέσης από το εν λόγω προσωπικό και να εξασφαλιστεί έτσι ο σεβασμός της ισότητας των φύλων·

23.  καλεί τους ανθρωπιστικούς φορείς να ενσωματώσουν στρατηγικές πρόληψης και μετριασμού της βίας λόγω φύλου σε όλες τις τομεακές παρεμβάσεις τους, διευκολύνοντας τον εντοπισμό νέων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, και, για το σκοπό αυτό, να εξετάσουν τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση στην ανθρωπιστική δράση των παρεμβάσεων που σχετίζονται με τη βία λόγω φύλου, που εκπονήθηκαν από την οργάνωση Global Protection Cluster· θεωρεί ότι οι ανθρωπιστικοί φορείς (περιλαμβανομένης της ΕΕ) πρέπει να συμβουλεύονται τα αγόρια και τα κορίτσια (ιδίως τις έφηβες) σε όλα τα στάδια της ετοιμότητας και της αντίδρασης για την αντιμετώπιση καταστροφών.

24.  καλεί τις διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις να ενισχύσουν τον συντονισμό τους με σκοπό τον εντοπισμό και την προστασία των θυμάτων και των πιθανών θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης·

25.  αναγνωρίζει την αξία της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ στον συντονισμό και τη συνεκτικότητα του ευρέος φάσματος των μέσων εξωτερικής πολιτικής της, ώστε να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε βιώσιμες πολιτικές λύσεις· εφιστά την προσοχή στα ειδικά χαρακτηριστικά της ανθρωπιστικής βοήθειας και τονίζει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη διαφοροποίησης της ανθρωπιστικής απόκρισης από παράγοντες που αφορούν τα εξωτερικά θέματα, την πολιτική, την ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μέσω της έγκρισης προληπτικών μέτρων· αποδοκιμάζει οιαδήποτε καταστρατήγηση ή μη σεβασμό των βασικών ανθρωπιστικών αρχών, δεδομένου ότι παρόμοια ανάρμοστη χρήση υπονομεύει σε σημαντικό βαθμό τη διανομή βοήθειας και την ασφάλεια του ανθρωπιστικού προσωπικού· επιμένει ότι τα αντιτρομοκρατικά μέτρα δεν πρέπει ούτε να υπονομεύουν ούτε να παρεμποδίζουν τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και καλεί τη WHS να αντιμετωπίσει με δέοντα τρόπο το εν λόγω ζήτημα·

Ανθρωπιστική αποτελεσματικότητα

26.  καταδικάζει τη συστηματική απόκρουση των προσπαθειών διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας και οιαδήποτε δράση που παραβιάζει τις αρχές της «μη συνδρομής των ατόμων που κινδυνεύουν» και της «μη απέλασης» οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται στους εκτοπισμένους από όλους τους φορείς είτε είναι κράτη μέλη της ΕΕ είτε όχι· καλεί τις κυβερνήσεις να αναλάβουν τις πρωταρχικές τους ευθύνες για την προστασία και τη βοήθεια των αμάχων και να καθιερώσουν νομικά πλαίσια και πλαίσια πολιτικής για να διευκολύνουν την ανθρωπιστική πρόσβαση και την παροχή βοήθειας, σύμφωνα με το ΔΑΔ· προτείνει τα εν λόγω πλαίσια να περιλαμβάνουν φορολογικές απαλλαγές, μείωση του κόστους αποστολής εμβασμάτων και απλοποιημένο τελωνειακό καθεστώς για την ανθρωπιστική βοήθεια· καλεί τους χορηγούς, τις κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής και τους φορείς υλοποίησης να σεβαστούν τις διατάξεις της ανθρωπιστικής βοήθειας και αρωγής μέσω όλων των πιθανών διαύλων και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για να εξασφαλιστεί ότι επαγγελματική, έγκαιρη, συντονισμένη, κατάλληλη και ποιοτική βοήθεια φθάνει στους πληθυσμούς που τη χρειάζονται, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές·

27.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία, στο πλαίσιο της καλύτερης προστασίας των ανθρωπιστικών φορέων, για τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις κατά ανθρωπιστικού προσωπικού, αλλά και υποδομών, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων· τονίζει ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της ασφάλειάς τους, της προστασίας και της ελευθερίας κινήσεών τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· στηρίζει, αφενός, τη συστηματική συμπερίληψη ειδικών ρητρών στην νομοθεσία και στα σχέδια δράσης των χορηγών για όλες τις χώρες, ώστε να ενισχυθεί η λογοδοσία για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και, αφετέρου, τη σταθερή και συστηματική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με επιθέσεις κατά των εργαζομένων στον τομέα της βοήθειας·

28.  υποστηρίζει τις συστάσεις της Επιτροπής για έναν ολοκληρωμένο πίνακα μέτρησης της αποτελεσματικότητας·

29.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί ο διάλογος σχετικά με τους συμπληρωματικούς ρόλους και τις εντολές των διαφόρων ανθρωπιστικών φορέων· θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ μη στρατιωτικών ανθρωπιστικών και στρατιωτικών φορέων· θεωρεί ότι πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στην μη στρατιωτική ανθρωπιστική απόκριση· καλεί την WHS να ερευνήσει νέα πλαίσια για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των φορέων ως παράγοντα κλειδί για μια αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη και καταλληλότερη ανθρωπιστική απόκριση· τονίζει ότι πρέπει να αναλύονται καλύτερα οι τοπικές επιχειρησιακές ικανότητες και να αξιολογούνται καλύτερα και από κοινού οι ανάγκες και η λογοδοσία των φορέων της ανθρωπιστικής δράσης·

30.  ζητεί να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί κατά τρόπο αποτελεσματικό το δικαίωμα στην εκπαίδευση όταν υπάρχουν παρατεταμένες ανθρωπιστικές κρίσεις, μέσω της παροχής των απαραίτητων χρηματοδοτικών και ανθρωπίνων πόρων, εφόσον η έλλειψη εκπαίδευσης απειλεί το μέλλον των παιδιών και την περαιτέρω ανάπτυξη οιασδήποτε κοινωνίας· υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της συνεχούς εκπαίδευσης για την προάσπιση και προαγωγή κοινών και οικουμενικών αξιών όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

31.  δεδομένων του ανησυχητικού αριθμού των παιδιών που στερούνται εκπαίδευσης και των τεράστιων δυνατοτήτων που έχει η εκπαίδευση να αυξάνει την ανθεκτικότητα των πληθυσμών, εκφράζει ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για διάθεση του 4 % του προϋπολογισμού της ΕΕ για ανθρωπιστική βοήθεια για αυτόν τον σκοπό· θεωρεί ότι η εν λόγω αύξηση δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα να αφιερώνεται λιγότερη προσοχή σε άλλες βασικές ανάγκες·

32.  εκφράζει την ανησυχία του για την εκπαίδευση και τη σχολική φοίτηση των παιδιών στους καταυλισμούς προσφύγων και παροτρύνει την ΕΕ και όλους τους διεθνείς παράγοντες να ενισχύσουν τις δυνατότητες σχολικής υποστήριξης στους καταυλισμούς προσφύγων·

33.  αναγνωρίζει ότι η προβλεψιμότητα, η λειτουργική ευελιξία και οι πολυετείς εισφορές αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για αποδοτική και αποτελεσματική παροχή βοήθειας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν τις αρχές της ΧΑΧ στη δήλωση της WHS·

34.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται παγκόσμια δράση για να καλυφθεί το κενό στη χρηματοδότηση· ζητεί τη δημιουργία παγκόσμιου ταμείου για ανθρωπιστική βοήθεια (GFHA) το οποίο θα στηρίζει τη συμμετοχή και συμπερίληψη χορηγών που δεν ανήκουν στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας και θα συγκεντρώνει όλους τους υφιστάμενους διεθνείς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, τους εγχώριους πόρους και τα ομαδικά ταμεία (ταμεία του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ταμεία του CERF, ταμεία υπέρ αναπτυσσομένων χωρών, κλπ.) και θα συμπληρώνεται με εθελοντικές πληρωμές από κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα και περιφερειακές οργανώσεις· συνιστά να χρησιμοποιηθούν οι πληρωμές για την κάλυψη κενών στις ανθρωπιστικές δεσμεύσεις που αφορούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης επιπέδου 3, τη στήριξη της ετοιμότητας, την παροχή δέσμης μέτρων κοινωνικής προστασίας και ανθεκτικότητας για μακροχρόνιους πρόσφυγες ή για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων έκτακτων καταστάσεων, όπως, μεταξύ άλλων, η κρίση του Έμπολα·

35.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συμμετέχουν πλήρως και να επανεξετάσουν το πρότυπο της χορήγησης δανείων με ευνοϊκούς όρους, ανακαθορίζοντας κυρίως τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη διάθεση κεφαλαίων με ευνοϊκούς όρους, ώστε να γίνει πιο ευέλικτη η ανταπόκριση των θεσμών σε επισφαλείς καταστάσεις και να διερευνώνται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι εθνικές ικανότητες συγκέντρωσης εγχώριων πόρων·

36.  προτρέπει τις κυβερνήσεις, τους χορηγούς και τα περιβάλλοντα που διευκολύνουν τις ανθρωπιστικές τους δραστηριότητες να απλουστεύσουν τις διοικητικές απαιτήσεις για τους εκτελεστικούς εταίρους, εξορθολογίζοντας τις διαδικασίες και χαρτογραφώντας τις διοικητικές και συμβατικές βέλτιστες πρακτικές, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές υποβολής εκθέσεων και διασφαλίζοντας παράλληλα τη λογοδοσία τους και να στηρίξουν πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη χορήγηση συνεχούς βοήθειας προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες και η παρακολούθηση των τοπικών φορέων και να ενδυναμωθούν οι εθνικές δομές συντονισμού·

37.  τονίζει ότι, για την καλύτερη προστασία και θωράκιση της ζωής και της αξιοπρέπειας των πληγέντων πληθυσμών, οι τοπικές ΜΚΟ πρέπει να έχουν πρόσβαση σε άμεση χρηματοδότηση· προτρέπει τα κράτη μέλη και τους χορηγούς να αυξήσουν σημαντικά την άμεση χρηματοδότηση των τοπικών ανθρωπιστικών φορέων που διαθέτουν την ικανότητα, την εμπειρογνωμοσύνη και τα μέσα για να δραστηριοποιούνται στον τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη λογοδοσία τους·

38.  καλεί τη WHS να θεσπίσει νέα συμφωνία σχετικά με τη συνεργασία με ευάλωτες χώρες και την αντιμετώπιση παρατεταμένων κρίσεων μέσω βιώσιμων προγραμμάτων, σχεδίων υλοποίησης και προβλέψιμης αναπτυξιακής χρηματοδότησης· υπογραμμίζει ότι το Θεματολόγιο Δράσης της Αντίς Αμπέμπα τονίζει την ανάγκη επενδύσεων σε συστήματα κοινωνικής προστασίας και σε δίκτυα ασφαλείας, ώστε να μπορεί ενισχυθεί ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά η ανταπόκριση σε επισφαλή περιβάλλοντα·

Μείωση της ευπάθειας και διαχείριση κινδύνου

39.  υπογραμμίζει ότι το σύστημα ανταπόκρισης σε ανθρωπιστικές κρίσεις πρέπει να αναπροσαρμοστεί στις τοπικές, εθνικές και περιφερειακές απαιτήσεις και ότι οι πληγέντες πληθυσμοί πρέπει να ενισχυθούν και να συμμετέχουν συστηματικά, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών κάθε ηλικίας, των παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες, των μειονοτήτων και των αυτοχθόνων πληθυσμών, αναγνωρίζοντας το ρόλο τους ως φορέων αλλαγής μεριμνώντας, όποτε αυτό είναι εφικτό, για ενημέρωση εκ μέρους των πληθυσμών αυτών και για την εκ των προτέρων διαβούλευση μαζί τους κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή ανθρωπιστικής δράσης·

40.  υπογραμμίζει ότι μια διεθνής δράση πρέπει να βασίζεται σε υφιστάμενες τοπικές ή εθνικές πρωτοβουλίες και εταιρικές σχέσεις και όχι να δημιουργεί παράλληλες προσπάθειες· επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης των τοπικών και περιφερειακών ικανοτήτων για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας και, όποτε αυτό είναι εφικτό, της ύπαρξης διαδικασιών χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο των οποίων οι τοπικές αρχές, η κοινωνία των πολιτών, ο ιδιωτικός τομέας και οι πληγέντες πληθυσμοί συμμετέχουν στη διαδικασία του σχεδιασμού·

41.  τονίζει την ανάγκη για νέο παγκόσμιο μοντέλο συμπληρωματικότητας στο οποίο θα βασίζεται η συνεργασία μεταξύ φορέων ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής συνεργασίας και το οποίο θα τους επιτρέπει σταδιακά να οικοδομούν ανθεκτικές και αυτοδύναμες κοινωνίες, ξεκινώντας από κοινές αναλύσεις και κοινό προγραμματισμό· τονίζει ότι παρόμοιο μοντέλο θα πρέπει να περιλαμβάνει, πρώτον, ενταξιακές στρατηγικές για αναπτυξιακούς φορείς για να γεφυρωθούν τα χάσματα στον τομέα, δεύτερον, τροποποιητές κρίσης στα αναπτυξιακά προγράμματα και, τρίτον, στρατηγικές εξόδου για ανθρωπιστικές ανταποκρίσεις, οι οποίες επιτρέπουν μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, και να περιλαμβάνει επίσης αξιόπιστο και ευέλικτο πολυετή μηχανισμό χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση παρατεταμένων κρίσεων· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας με τις τοπικές ΜΚΟ και τους ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να δημιουργηθούν μόνιμες δομές σε περιοχές ευάλωτες στις συγκρούσεις·

42.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει πρωτοβουλία για τη σύνδεση της ανθρωπιστικής βοήθειας, της αναπτυξιακής συνεργασίας και της ανθεκτικότητας κατά συστηματικότερο τρόπο, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να ανταποκριθεί με πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο στις αυξανόμενες ανάγκες και να προωθήσει ένα διάλογο προβληματισμού, κατά τη διάρκεια της WHS, για τη βελτίωση της εν λόγω σύνδεσης · καλεί την ΕΕ να αξιοποιήσει την ενδιάμεση αναθεώρηση του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την ανθρωπιστική/αναπτυξιακή σύνδεση·

43.  τονίζει τη σημασία της μείωσης του κινδύνου καταστροφών για την ανθεκτικότητα σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας: 1) κατανόηση των κινδύνων καταστροφών· 2) ενίσχυση της διαχείρισης των κινδύνων για την αντιμετώπιση του κινδύνου καταστροφών· 3) επένδυση στη μείωση του κινδύνου καταστροφών για ανθεκτικότητα, σχέδια έκτακτης ανάγκης και συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης, και 4) ενίσχυση της ετοιμότητας στις περιπτώσεις καταστροφών, με στόχο την αποτελεσματική παρέμβαση και την «καλύτερη ανοικοδόμηση» στο πλαίσιο της ανάκαμψης, της αποκατάστασης και της ανασυγκρότησης·

44.  καλεί τα κράτη μέλη και τους λοιπούς χορηγούς να ενισχύσουν και να αναπτύξουν εθνικά νομικά πλαίσια για την ανάληψη ανθρωπιστικής δράσης, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τη διαχείριση καταστροφών με βάση διεθνείς νόμους, κανόνες και αρχές για την αντιμετώπιση καταστροφών· επισημαίνει ότι η ετοιμότητα στις περιπτώσεις καταστροφών, η μείωση του κινδύνου και η ανθεκτικότητα πρέπει να ενσωματώνονται συστηματικά στα σχέδια απόκρισης που εκπονούνται από τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς διοικητικούς φορείς, βιομηχανίες και την κοινωνία των πολιτών και, ταυτόχρονα, να ενισχύονται με επαρκή χρηματοδότηση και μεγαλύτερη καινοτομία στους τομείς της πρόβλεψης και της κατάρτισης προτύπων διαχείρισης κινδύνου·

45.  καλεί τη WHS να δώσει μεγάλη έμφαση στο ζήτημα της αλλαγής του κλίματος και της ανθρωπιστικής δράσης· είναι της άποψης ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός και να δημιουργηθεί ανθεκτικότητα για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων για τα φαινόμενα εκτοπισμού και μετανάστευσης που προκαλούνται από το κλίμα, σε κάθε σχετική διαδικασία χάραξης πολιτικής σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν, στο πλαίσιο αυτό, να λαμβάνουν τολμηρές πολιτικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

Μετασχηματισμός μέσω της καινοτομίας

46.  τονίζει ότι η καινοτομία πρέπει να αξιοποιεί πολλαπλές πηγές και ειδικότερα τις γνώσεις των πληγέντων πληθυσμών, της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών κοινοτήτων στην πρώτη γραμμή ανταπόκρισης· τονίζει τη σημασία, κατά τη διάρκεια των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων, των ελάχιστων ανθρωπιστικών προτύπων για να ενισχυθούν ουσιαστικές δημόσιες υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η διατροφή, η υγεία, η στέγαση, η ύδρευση και οι συνθήκες υγιεινής· πιστεύει ότι οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι διατομεακές εταιρικές σχέσεις - όταν ο δημόσιος τομέας και ο ιδιωτικός έχουν κοινές αξίες και προτεραιότητες που ευθυγραμμίζουν τους επιχειρηματικούς στόχους με τους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ, και τηρούν τα διεθνή πρότυπα για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης - θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέσο για τη συμπλήρωση της δημόσιας ανταπόκρισης στις αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες· σημειώνει ότι η άμεση χρηματική βοήθεια, όταν ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της αποτελεσματικότητας της βοήθειας, αποτελεί αποτελεσματικό παράδειγμα καινοτομίας στην ανθρωπιστική βοήθεια·

47.  επικροτεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινές αρχές όσον αφορά την παροχή άμεσης χρηματικής βοήθειας με πολλαπλό σκοπό για την ανταπόκριση σε ανθρωπιστικές ανάγκες· αναγνωρίζει ότι, παρόλο που μικρό μόνο μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας έχει επί του παρόντος χρηματικό χαρακτήρα, η χρήση χρηματικής βοήθειας έχει σημαντικές δυνατότητες ως καινοτόμος, αξιοπρεπής, ασφαλής, ευέλικτος, οικονομικά αποδοτικός τρόπος ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου και καλύπτει τις επείγουσες βασικές ανάγκες των πλέον ευάλωτων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, ενόψει της WHS, να προωθήσουν τις κοινές αρχές και τη χρήση της άνευ όρων χρηματικής βοήθειας με βάση την ανάλυση του περιβάλλοντος και της ανταπόκρισης, υποστηρίζοντας παράλληλα έναν μηχανισμό παρακολούθησης·

48.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει και να στηρίξει μια παγκόσμια συμμαχία ανθρωπιστικής καινοτομίας για την ανάπτυξη οικουμενικών, κοινών δεοντολογικών προσεγγίσεων σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές και τις αρχές του ΟΗΕ για καινοτομία και τεχνολογία στην ανάπτυξη, για να διασφαλιστεί ότι όλες οι επενδύσεις στην ανθρωπιστική καινοτομία σχεδιάζονται με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στους πληγέντες πληθυσμούς· ζητεί τη σύσταση ταμείων ανθρωπιστικής καινοτομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

49.  αναγνωρίζει ότι η καινοτομία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και στη βελτίωση υφιστάμενων προγραμμάτων, μέσω της ενσωμάτωσης νέων εξελίξεων σε άλλους τομείς με σκοπό το σχεδιασμό, την ενίσχυση και την ανάπτυξη μοντέλων που επιτρέπουν το άνοιγμα νέων δρόμων για την υπέρβαση ανθρωπιστικών προκλήσεων·

50.  υπογραμμίζει τον ρόλο των νέων τεχνολογιών και των καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων στην οργάνωση και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδίως όσον αφορά τη διανομή και την παρακολούθηση της βοήθειας, την επιτήρηση των καταστροφών, την ανταλλαγή πληροφοριών, τον συντονισμό μεταξύ χορηγών και τη διευκόλυνση των σχέσεων μεταξύ υπηρεσιών παροχής βοήθειας και τοπικών κυβερνήσεων, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές και σε ζώνες καταστροφών· επισημαίνει ότι η Αφρική, ιδίως η υποσαχάρια Αφρική, βιώνει επί του παρόντος μια ψηφιακή επανάσταση στις κινητές επικοινωνίες, με ραγδαία αύξηση των συνδρομών κινητής τηλεφωνίας (και της χρήσης κινητού διαδικτύου), με αποτέλεσμα τα εν λόγω εργαλεία και οι εν λόγω υπηρεσίες να διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην εφαρμογή συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης, καθώς και στην άμεση ενημέρωση για ζητήματα υγείας, περιοχές κινδύνου και σημεία παροχής βοήθειας·

51.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν, με σεβασμό στις ανθρωπιστικές αρχές και τα πρότυπα δεοντολογίας, τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, μέσω της δημιουργίας ενός επιχειρηματικού οδηγού δράσης και της προώθησης των τοπικών και περιφερειακών πλατφορμών εταιρικών σχέσεων, με στόχο τη δομημένη, συντονισμένη και βιώσιμη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να ενσωματώσουν καλύτερα τις επιχειρήσεις στα εθνικά τους σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και στους μηχανισμούς λογοδοσίας·

52.  καλεί την ΕΕ να διερευνήσει και να ενθαρρύνει τις εταιρικές σχέσεις, μεταξύ άλλων, με νεοσύστατες επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες τεχνολογίας, με στόχο την ανάπτυξη εργαλείων ετοιμότητας και λειτουργίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· τονίζει την ανάγκη στήριξης και περαιτέρω ανάπτυξης της παγκόσμιας χαρτογράφησης των διαθέσιμων μέσων και ικανοτήτων του ιδιωτικού τομέα από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), προκειμένου να ενισχυθεί η τεχνική συνεργασία στις προσπάθειες αντιμετώπισης των καταστροφών·

53.  καλεί την ΕΕ και τους ανθρωπιστικούς της εταίρους να ταχθούν, στο πλαίσιο της WHS, υπέρ της αναβαθμισμένης συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες ανθρωπιστικής ετοιμότητας και ανάκαμψης και να προωθήσουν προγράμματα εθελοντισμού·

54.  υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το πρόγραμμα εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ αφενός στην πρακτική εφαρμογή των αποφάσεων που θα ληφθούν στην επικείμενη WHS, και, αφετέρου, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης ευρωπαϊκής συναίνεσης για την ανθρωπιστική βοήθεια· τονίζει ότι η εμπειρία των εθελοντών, παράλληλα με την εμπειρία άλλων ανθρωπιστών ακτιβιστών, μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη θέσπιση βέλτιστων πρακτικών και μέσων εφαρμογής·

55.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν, κατά τη διάρκεια της WHS, το σημαντικό ρόλο της προάσπισης της ανθρωπιστικής βοήθειας, δεδομένου ότι η βοήθεια αυτή μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό τρόπο ενίσχυσης της προστασίας και της καινοτομίας·

56.  υπογραμμίζει ότι οι δεσμεύσεις που θα αναληφθούν στην Κωνσταντινούπολη πρέπει να υλοποιηθούν στο επίπεδο της ΕΕ και των κρατών μελών της· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταρτίσουν από κοινού με άλλους ανθρωπιστικούς φορείς, θεματολόγιο για την επιχειρησιακή εφαρμογή των αποτελεσμάτων της διάσκεψης κορυφής μετά την Κωνσταντινούπολη· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί προβλέψιμη και έγκαιρη χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι οι αναλήψεις ανθρωπιστικών υποχρεώσεων της ΕΕ χρηματοδοτούνται συστηματικά και στο σύνολό τους με ισόποσες πιστώσεις πληρωμών·

57.  ζητεί την κατάρτιση ενός νέου συνεκτικού και σταθερού σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανθρωπιστική βοήθεια, το οποίο θα διασφαλίζει αμερόληπτες και αποτελεσματικές ευρωπαϊκές ανθρωπιστικές παρεμβάσεις που θα είναι προσαρμοσμένες στο τοπικό πλαίσιο, θα λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες της ηλικίας και του φύλου, δεν θα εισάγουν διακρίσεις και θα αναπτύσσονται ανάλογα με τις ανάγκες·

o
o   o

58.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm
(2) https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda
(3) https://docs.unocha.org/sites/dms/ROWCA/Coordination/Principles_of_Partnership _GHP_July2007.pdf
(4) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/290
(5) https://interagencystandingcommittee.org/files/guidelines-integrating-gender-based-violence-interventions-humanitarian-action
(6) http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
(7) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313
(8) http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2015/06/GHA-Report-2015_-Interactive_Online.pdf
(9) https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/gho-status_report-final-web.pdf
(10) http://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/principles-good-practice-of-ghd/principles-good-practice-ghd.html
(11) ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1
(12) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:ah0009
(13) ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 1.
(14) https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-335-EN-F1-1.PDF
(15) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924.
(16) http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/Gender_SWD_2013.pdf
(17) http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-406-EN-F1-1.PDF
(18) http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/echo_aar_2014.pdf
(19) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9420-2015-INIT/en/pdf
(20) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9241-2015-INIT/en/pdf
(21) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137319.pdf
(22) http://www.preventionweb.net/files/37783_eccommunicationsdgs.pdf
(23) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/146311.pdf
(24) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2015:0040:FIN:EN:PDF
(25) https://www.worldhumanitariansummit.org/
(26) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0196.
(27) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0059.
(28) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0270.
(29) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0231.
(30) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0187.
(31) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0072.
(32) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0040.
(33) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0010.
(34) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0317.
(35) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0176.
(36) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=comnat:COM_2015_0419_FIN
(37) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1441187290883&uri=SWD:2015: 166:FIN


Ανάπτυξη βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας κοινών μετάλλων
PDF 541kWORD 150k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την ανάπτυξη μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων (2014/2211(INI))
P8_TA(2015)0460A8-0309/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 147, 173, 174, 192 και 345,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(1),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση(3), την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ(5),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας(6), ιδίως το άρθρο 1 και τις αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις,

–  έχοντας υπόψη την κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ, του Συμβουλίου(7), καθώς και τους διάφορους εφαρμοστικούς κανονισμούς του,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με μια στρατηγική πλαίσιο για την Ενεργειακή Ένωση (CΟΜ(2015)0080),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2014, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια» (COM(2014)0330),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη» (COM(2013)0407) και τις προσαρτημένες σε αυτήν διαπιστώσεις της «Ομάδας υψηλού επιπέδου»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2011, με τίτλο «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους – Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020» (COM(2011)0021),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τον τομέα του χάλυβα στην ΕE: προστασία των εργαζομένων και των βιομηχανικών τομέων(10),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 10ης Ιουνίου 2013, την οποία είχε αναθέσει η Επιτροπή στο Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής με τίτλο «Assessment of cumulative cost impact for the steel industry» (Εκτίμηση του σωρευτικού κόστους για τη χαλυβουργία),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 31ης Οκτωβρίου 2013, την οποία είχε αναθέσει η Επιτροπή στο Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής με τίτλο «Assessment of cumulative cost impact for the aluminium industry» (Εκτίμηση του σωρευτικού κόστους για τον κλάδο του αλουμινίου),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Εκμετάλλευση του δυναμικού απασχόλησης στην πράσινη οικονομία» (SWD(2012)0092),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σχετικά με τον ΠΟΕ, γνωστή και ως «ΓΣΔΕ 1994», και ιδίως το άρθρο ΧΧ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0309/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικά μέταλλα είναι τα ακόλουθα:

   κοινοί και ειδικοί χάλυβες, ανοξείδωτοι χάλυβες, χάλυβες υψηλής αντοχής, και υπερκράματα,
   μη σιδηρούχα μέταλλα των οποίων η τιμή αναφοράς δίνεται από την προθεσμιακή αγορά του Λονδίνου (LME), ήτοι αλουμίνιο, χαλκός, κασσίτερος, νικέλιο, μόλυβδος και ψευδάργυρος,
   μέταλλα κραμάτων όπως το κοβάλτιο, το μολυβδαίνιο, το μαγνήσιο, και το τιτάνιο,
   σπάνιες γαίες,

που όλα προκύπτουν από μια διεργασία πρωτογενούς παραγωγής η οποία συνδυάζει την εξόρυξη και τη μεταλλουργική μεταποίηση μέσω πυρομεταλλουργίας ή υδρομεταλλουργίας, ενώ η πηγή δευτερογενούς παραγωγής προκύπτει από μια διεργασία ανάκτησης και ανακύκλωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός χαλυβουργικός τομέας έχει διαδραματίσει ιστορικά σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αποτελεί τη βάση της βιομηχανικής προστιθέμενης αξίας και των αλυσίδων αξίας στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των βασικών μετάλλων διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη της συνολικής οικονομίας, τόσο από τεχνολογική άποψη όσο και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εφοδιασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του χάλυβα, με το κλείσιμο μονάδων που αντιπροσωπεύουν πάνω από 40 εκατομμύρια τόνους δυναμικότητας παραγωγής χάλυβα από το 2008 και την απώλεια περισσότερων από 60 000 άμεσων θέσεων εργασίας και περισσότερων από 100 000 έμμεσων θέσεων εργασίας, διέρχεται τη σοβαρότερη κρίση της ιστορίας του σε καιρό ειρήνης, κρίση που προκαλεί μεγαλύτερη εξάρτηση των βιομηχανικών μεταποιητικών τομέων από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες και απώλεια βιομηχανικής τεχνογνωσίας, με άμεσο αντίκτυπο σε εκατομμύρια θέσεις εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα υπολογίζεται μεταξύ 300 και 400 εκατομμυρίων τόνων, κυρίως στην Κίνα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία βασικών μετάλλων αντιμετωπίζει σημαντική πτώση στη ζήτηση και ισχυρό παγκόσμιο ανταγωνισμό, κυρίως από τρίτες χώρες στις οποίες δεν ισχύουν τα ίδια υψηλά πρότυπα και οι ίδιοι αυστηροί κανονισμοί που ισχύουν στην Ευρώπη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές ενέργειας στην Ευρώπη είναι υψηλότερες από ό,τι σε πολλές άλλες οικονομίες, κυρίως λόγω της ανεπαρκούς ολοκλήρωσης της αγοράς ενέργειας, της αύξησης των φόρων, των δασμών και του κόστους δικτύων, και περιορίζουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων στην παγκόσμια αγορά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία βασικών μετάλλων αντιμετωπίζει σοβαρή διαρροή επενδύσεων προς τρίτες χώρες, που οφείλεται κυρίως στις συγκριτικά υψηλές τιμές ενέργειας και στο κόστος του άνθρακα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαδοχικά κλεισίματα ευρωπαϊκών μονάδων ηλεκτρόλυσης οι οποίες επεξεργάζονται μέταλλα όπως αλουμίνιο, χαλκό και μαγνήσιο, δείχνουν πως η Ευρώπη γνωρίζει έντονη αποβιομηχάνιση σε ό,τι αφορά αυτόν τον τομέα, η οποία δεν οφείλεται στη μείωση της ευρωπαϊκής ζήτησης, αλλά κυρίως στην αύξηση και τη μεγάλη διακύμανση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλά κράτη μέλη καθώς και στο ντάμπινγκ από τρίτες χώρες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράματα μετάλλων όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, ο ψευδάργυρος, το τιτάνιο και ο χαλκός (συμπεριλαμβανομένων των γαλβανισμένων λαμαρινών), τα οποία στο παρόν σχέδιο ψηφίσματος ορίζονται ως βασικά μέταλλα, αποτελούν βασικά υλικά για την κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών, μηχανημάτων, εξοπλισμού και αυτοκινήτων, καθώς και στον οικοδομικό κλάδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία βασικών μετάλλων της ΕΕ θα πρέπει να θεωρείται στρατηγικό πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, ιδίως για άλλους βιομηχανικούς τομείς, καθώς και για την ανάπτυξη των υφιστάμενων και νέων υποδομών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος της ανταγωνιστικότητας και του κινδύνου διαρροής άνθρακα θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα, και ότι πρέπει να αποφεύγονται τα μέτρα προστατευτισμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2009, έχει παρατηρηθεί στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ αυξανόμενο πλεόνασμα δικαιωμάτων και διεθνών πιστωτικών μορίων συγκριτικά με τις εκπομπές, γεγονός που έχει αποδυναμώσει σημαντικά το μήνυμα σχετικά με την τιμή των ανθρακούχων εκπομπών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο μέλλον, όταν γίνουν ακριβότερες οι άδειες του ευρωπαϊκού ΣΕΔΕ, ενδέχεται να προκληθεί ανταγωνιστικό σοκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν δεν καταβληθεί ανάλογη προσπάθεια σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο, συγκεκριμένα μέσω της ίδρυσης αγοράς άνθρακα παρόμοιας με αυτήν της ΕΕ, πολλοί βιομηχανικοί τομείς και εγκαταστάσεις στην ΕΕ θα χάσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε κάποιο βαθμό σε διαρροή άνθρακα· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία βασικών μετάλλων, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά μέσω ιδιωτικών επενδύσεων και συστημάτων στήριξης για τον εκσυγχρονισμό των μονάδων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία βασικών μετάλλων βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν αγώνα δρόμου με αντίπαλο το χρόνο προκειμένου να ανακτήσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της και την ικανότητα πραγματοποίησης επενδύσεων στην Ευρώπη και, συνεπώς, να ανταποκριθεί στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές της προκλήσεις, στις οποίες οφείλει να αντεπεξέλθει παραμένοντας παγκόσμιο υπόδειγμα σε ό,τι αφορά την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη των μονάδων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως απόρροια της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και των αθέμιτων επιδοτήσεων, καθώς και του ντάμπινγκ από τρίτες χώρες, η ευρωπαϊκή αγορά βασικών μετάλλων υφίσταται περαιτέρω πιέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία σε επίπεδο παραγωγής έχει θετικό αντίκτυπο στην αύξηση της απασχόλησης σε όλα τα στάδια του κύκλου οικονομικής δραστηριότητας των βιομηχανιών· λαμβάνοντας, αφετέρου, υπόψη ότι ορισμένες επιχειρήσεις εφαρμόζουν στρατηγικές που εστιάζουν στην επίτευξη βραχυπρόθεσμων οικονομικών οφελών εις βάρος της καινοτομίας, των επενδύσεων στην Ε&Α, της απασχόλησης και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των εργαζομένων σε μέτρα καινοτομίας και διαμόρφωσης στρατηγικών αποτελεί την καλύτερη εγγύηση οικονομικής επιτυχίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο εμπόριο προϊόντων χάλυβα μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν τηρούνται τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα και περιβαλλοντικά πρότυπα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια εκβιομηχανισμένη και αποδοτική από πλευράς πόρων οικονομία είναι επιτακτική η αναβάθμιση των δευτερογενών μετάλλων (τα οποία προκύπτουν από διαδικασία ανάκτησης και ανακύκλωσης), η οποία πρέπει να αναπτυχθεί στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης κυκλικής οικονομίας, αλλά δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των ευρωπαϊκών οικονομιών σε βασικά μέταλλα ούτε σε ποιότητα ούτε σε ποσότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπορικό ισοζύγιο παλαιοσιδήρου (σκραπ) στην ΕΕ είναι θετικό και θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την παροχή κινήτρων με στόχο την ανακύκλωση παλαιοσιδήρου στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία βασικών μετάλλων και οι σχετικοί προμηθευτές πρώτων και βοηθητικών υλών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ολοκληρωμένο και ενιαίο τρόπο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την ενεργειακή μετάβαση, καθώς τα βασικά μέταλλα, όπως οι σπάνιες γαίες, αποτελούν τον πυρήνα των νέων τεχνολογιών που απαιτούνται για τη μετάβαση αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές των μετάλλων που είναι απαραίτητα για τον εξοπλισμό παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τα οποία προσφέρουν πραγματικές ευκαιρίες για τον τομέα, και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων δυσκολιών εφοδιασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε βιομηχανικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων του χαλκού, του αλουμινίου και του χάλυβα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση μιας φιλόδοξης ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας θα μπορούσε να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για τη μελλοντική ζήτηση βασικών μετάλλων στην Ευρώπη, ιδίως μέσω της παροχής της δυνατότητας παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας· λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη περιβαλλοντικής ευθύνης των επιχειρήσεων και το γεγονός ότι ορισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραβιάζουν κατάφωρα την ευρωπαϊκή νομοθεσία ενώ ορισμένες εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιβαλλοντικά πρότυπα και οι αρχές της κυκλικής οικονομίας θα πρέπει να αποτελούν τη βάση των επενδύσεων στην ανάπτυξη και στην καινοτομία στον βιομηχανικό τομέα των βασικών μετάλλων στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στον ενεργειακό χάρτη πορείας της Επιτροπής για το 2050 διαπιστώνεται ότι η απαλλαγή του τομέα της ενέργειας από τις ανθρακούχες εκπομπές και η προοπτική αύξησης του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κοστίζουν λιγότερο από τη συνέχιση των υφιστάμενων πολιτικών και ότι με την πάροδο του χρόνου οι τιμές της ενέργειας από πυρηνικά και ορυκτά καύσιμα θα συνεχίσουν να αυξάνονται, ενώ το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μειώνεται·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) (2014/2228(INI)) υπογράμμισε τη σημασία ενός κεφαλαίου σχετικά με την ενέργεια και ταυτόχρονα τόνισε το μειονέκτημα των ενεργοβόρων βιομηχανιών της ΕΕ και την ανάγκη διασφάλισης της ανταγωνιστικότητάς τους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μια φιλόδοξη πολιτική καινοτομίας που θα ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, ενεργειακά αποδοτικών και καινοτόμων προϊόντων (π.χ. υψηλής αντοχής και συγχρόνως εύκαμπτα προϊόντα χάλυβα), καθώς και νέων διαδικασιών παραγωγής θα επιτρέψει στην ΕΕ να αντεπεξέλθει στον εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 65 % των επιχειρηματικών δαπανών για Ε&Α πραγματοποιείται από τη μεταποιητική βιομηχανία και ότι κατά συνέπεια είναι ουσιώδους σημασίας η ενίσχυση της βιομηχανικής μας βάσης προκειμένου να διατηρηθούν η πραγματογνωσία και η τεχνογνωσία στην ΕΕ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία βασικών μετάλλων της ΕΕ χάνει την ανταγωνιστικότητά της εν μέρει λόγω του υψηλού ρυθμιστικού και διοικητικού φόρτου·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της δέσμης μέτρων για την Ενεργειακή Ένωση είναι η δημιουργία μιας ασφαλούς, βιώσιμης, ανταγωνιστικής και προσιτής οικονομικά αγοράς ενέργειας, προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, με τη μείωση και εναρμόνιση των τιμών ενέργειας στην Ευρώπη και μεταξύ των κρατών μελών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση του οικονομικού καθεστώτος της αγοράς σε κρατική οικονομία ή άλλου είδους καθεστώς χωρίς οικονομία της αγοράς χωρίς αναφορά στην πραγματική λειτουργία τους θα υπονόμευε τα μέσα εμπορικής άμυνας και θα είχε σοβαρό αντίκτυπο από πλευράς ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες βασικών μετάλλων, επιδεινώνοντας τις συνέπειες του πολέμου τιμών που διεξάγει ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλυβα στον κόσμο, καθώς και της διαβόητης πλεονάζουσας δυναμικότητάς της·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία στον εν λόγω τομέα είναι καθοριστικής σημασίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παύση λειτουργίας μονάδων επιφέρει συχνά ανεπανόρθωτη απώλεια τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, καθώς και απώλεια δεξιοτήτων του βιομηχανικού εργατικού δυναμικού·

Η σημασία των βασικών μετάλλων για την ευρωπαϊκή βιομηχανία

1.  υπογραμμίζει τη σημασία της βιομηχανίας βασικών μετάλλων για μια σειρά κατάντη τομέων, μεταξύ των οποίων η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροναυπηγική, η παραγωγή ενέργειας, οι κατασκευές ή ακόμη και οι συσκευασίες·

2.  εκτιμά ότι η Ευρώπη, η οποία εμφανίζει ήδη μεγάλο βαθμό εξάρτησης σε πρώτες ύλες, δεν πρέπει να επιτρέψει τη δημιουργία μιας νέας εξάρτησης στα βασικά μέταλλα, καθώς η εξέλιξη αυτή θα είχε πολύ αρνητικό αντίκτυπο στους προαναφερθέντες κατάντη τομείς·

3.  επισημαίνει ότι στον τομέα της χαλυβουργίας η ΕΕ εμφανίζει έλλειμμα παραγωγικής ικανότητας στα χαλυβδόφυλλα λόγω του μαζικού κλεισίματος επιχειρήσεων τα τελευταία έτη και της αναθέρμανσης της ζήτησης μετά από περίοδο στασιμότητας·

4.  υπογραμμίζει ότι η ζήτηση μη σιδηρούχων μετάλλων όπως το αλουμίνιο και ο χαλκός σημειώνει διαρκή αύξηση παρά την κρίση·

Η ανάγκη άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των υψηλών τιμών ενέργειας

5.  τονίζει ότι ο ανασχεδιασμός του υφιστάμενου συστήματος ΣΕΔΕ αποτελεί ένα από τα πλέον πιεστικά ζητήματα για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας βασικών μετάλλων· παρατηρεί ότι η Επιτροπή έχει διατυπώσει προτάσεις που θα οδηγήσουν στη μεταρρύθμιση του συστήματος ΣΕΔΕ για την τέταρτη περίοδο 2021-2030, και καλεί στο πλαίσιο αυτό τους συννομοθέτες να εξασφαλίσουν ότι η μεταρρύθμιση θα περιλαμβάνει το ζήτημα της διαρροής άνθρακα και θα προωθεί την αποτελεσματικότητα, τη βιομηχανική καινοτομία και τις βέλτιστες αποδόσεις που μπορεί να διασφαλιστούν με την εν λόγω μεταρρύθμιση, ενώ παράλληλα να εξεταστεί η παροχή στήριξης στο ΣΕΔΕ με άλλα μέσα και καινοτόμες στρατηγικές για την αποτελεσματική μείωση των εκπομπών· καλεί την Επιτροπή να ανταμείψει κατά την επανεξέταση του ΣΕΔΕ τους φορείς με τις καλύτερες επιδόσεις στους κλάδους έντασης ενέργειας στον τομέα της παραγωγής με χαμηλότερες εκπομπές·

6.  σημειώνει την καθιέρωση του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς το 2019 και λαμβάνει υπό σημείωση τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση του ΣΕΔΕ μετά το 2020, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής και ξεχωριστής εξέτασης από το Κοινοβούλιο·

7.  ζητεί από τις βιομηχανίες έντασης ενέργειας να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων ανακύκλωσης και τη μείωση των εκπομπών CO2, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μελλοντική ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και να επιτευχθούν οι καθορισμένοι δεσμευτικοί στόχοι μείωσης, της ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, η αποδοτικότητα των πόρων και η μείωση των εκπομπών, καθίστανται συμπληρωματικοί στόχοι, διότι εάν η ευρωπαϊκή παραγωγή γίνει ενάρετη ως προς τις εκπομπές άνθρακα, η διατήρηση των μεριδίων της στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο συμβολής σε μια παγκόσμια μείωση των βιομηχανικής προέλευσης αερίων του θερμοκηπίου· προσθέτει ότι το ίδιο ισχύει και για την εισαγόμενη παραγωγή η οποία πληροί πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και εκπομπών ισοδύναμα με την παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών, οι οποίες αποτελούν μέρος της αλυσίδας αξίας, πρέπει και αυτές με τη σειρά τους να δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, και να λαμβάνουν ιδίως υπόψη την πρόοδο που έχει συντελεστεί στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης·

Συνοριακή προσαρμογή άνθρακα: ένα προσωρινό και ευέλικτο μέτρο διεθνούς διάστασης σύμφωνα με τον ΠΟΕ

8.  υπογραμμίζει επιτατικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί να διαπραγματευτεί με τρίτες χώρες, από την εποχή της δημιουργίας της Διεθνούς Διαπραγματευτικής Επιτροπής που προετοίμασε τη Σύμβαση του Ρίο το 1992, μια διεθνή συμφωνία με αντικείμενο τους στόχους προστασίας από την κλιματική αλλαγή, χωρίς επιτυχία μέχρι στιγμής, παρά τον ολοένα και περισσότερο επείγοντα χαρακτήρα μιας τέτοιας συμφωνίας, όπως έχει τονιστεί με σχεδόν ομόφωνη συναίνεση από την επιστημονική κοινότητα· ζητεί να συνεχίσει η ΕΕ να κατέχει ηγετική θέση και υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί η σύναψη δεσμευτικής παγκόσμιας συμφωνίας στη διάσκεψη του Παρισιού, με απόλυτη δέσμευση εκ μέρους όλων των συμβαλλόμενων μερών να αποτρέψουν αποτελεσματικά την επικίνδυνη κλιματική αλλαγή· υπογραμμίζει ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις πρέπει να οδηγήσουν σε νομικά δεσμευτική συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει στόχους που θα εφαρμόζονται στο σύνολο της οικονομίας για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, τηρώντας τον συμφωνηθέντα στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε επίπεδα κάτω των 2°C· υπογραμμίζει ότι μια ολοκληρωμένη διεθνής συμφωνία θα εξισώσει τους όρους ανταγωνισμού για τη βιομηχανία και θα μειώσει τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα από την ΕΕ·

9.  υπογραμμίζει ότι η ανάληψη διεθνούς δράσης για το κλίμα αποτελεί την καλύτερη συνταγή για την πρόληψη της διαρροής άνθρακα· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η σύναψη φιλόδοξης διεθνούς συμφωνίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, που θα εξασφάλιζε ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλες τις χώρες που είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν σε πολυμερές επίπεδο και θα δημιουργούσε ένα συνεκτικό παγκόσμιο περιβαλλοντικό σύστημα για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, θα ήταν ο θετικότερος τρόπος αντιμετώπισης των παγκόσμιων εκπομπών· τονίζει ότι μια τέτοια συμφωνία θα καθιστούσε δυνατό τον θεμιτό ανταγωνισμό για όλους τους παραγωγούς βασικών μετάλλων και θα καθιστούσε άσκοπες τις σκέψεις για συνοριακή προσαρμογή υπό τον όρο ότι η εφαρμογή της θα υπόκειτο σε αποτελεσματική παρακολούθηση και σε κάθε αναπροσαρμογή που θα χρειαζόταν· επισημαίνει ότι η εν λόγω διεθνής συμφωνία πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει αξιόπιστες δεσμεύσεις από τις χώρες με τις υψηλότερες εκπομπές· επισημαίνει επίσης εν προκειμένω την ανάγκη για τήρηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων ώστε να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού·

10.  επισημαίνει ότι ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, δεδομένου ότι λαμβάνει υπόψη τόσο τις εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές, ενσωματώνει στην ευρωπαϊκή ρύθμιση ένα μοντέλο μείωσης των εκπομπών το οποίο περιλαμβάνει επίσης έναν προσανατολισμό που εστιάζεται στην κατανάλωση που πραγματοποιείται στην επικράτεια, και ότι μια τέτοια προσέγγιση «από τα κάτω προς τα πάνω» έχει το πλεονέκτημα ότι επιδέχεται γενίκευση ως οικουμενική λύση, και επιτρέπει να αποφασίζει ανεξάρτητα κάθε κράτος τον βαθμό φιλοδοξίας που θα έχει η πολιτική του για την κλιματική αλλαγή, υπό την επιφύλαξη προσεκτικής αξιολόγησης των επιπτώσεων· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες να συμπεριληφθούν διατάξεις για τη σημαντική βελτίωση των εξαγωγικών ευκαιριών και της πρόσβασης στις αγορές των ευρωπαϊκών προϊόντων βασικών μετάλλων· επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει την απαγόρευση στρεβλωτικών πρακτικών για τις πρώτες ύλες (διπλή τιμολόγηση, εξαγωγικοί περιορισμοί) στις περιφερειακές, διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών·

11.  υπογραμμίζει ότι όλα τα μέτρα που επηρεάζουν το εμπόριο πρέπει να σέβονται τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες· επιβεβαιώνει ότι οι στόχοι στους οποίους αποβλέπει η κλιματική πολιτική για την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, όπως είναι η διατήρηση πεπερασμένων φυσικών πόρων, εφόσον εφαρμοστούν χωρίς να εισάγουν διακρίσεις και όχι ως συγκεκαλυμμένοι περιορισμοί, αντιστοιχούν στις εξαιρέσεις που απαριθμούνται στο άρθρο ΧΧ της ΓΣΔΕ· διευκρινίζει ότι η κλιματική αλλαγή, δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα της, πρέπει να τύχει νομικής προσοχής· εκτιμά ότι μια ατμόσφαιρα με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα (ο καθαρός αέρας) έχει ήδη θεωρηθεί φυσικός πόρος που επιδέχεται εξάντληση και συνεπώς πρέπει να θεωρείται δημόσιο αγαθό· διευκρινίζει επίσης ότι είναι αδύνατο να επιβληθούν αντίποινα ως αποτέλεσμα των μέτρων συνοριακής προσαρμογής άνθρακα χωρίς να παραβιαστούν οι κανόνες του διεθνούς εμπορίου και χωρίς τον κίνδυνο καταδίκης· επαναλαμβάνει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για την προστασία των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, αλλά για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών βιομηχανιών σε ισότιμη βάση με τους εξωτερικούς ανταγωνιστές τους·

12.  επισημαίνει ότι θα ήταν ευκταίο να εξεταστεί μια μερική αναδιάθεση των εσόδων που αντλούνται από τους πλειστηριασμούς προς πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής προστασίας και μέτρα καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, όπως για παράδειγμα προς το Πράσινο ταμείο που προβλέπεται στις συμφωνίες του Cancún και άλλα διεθνή χρηματοδοτικά μέσα για το κλίμα·

13.  παρατηρεί ότι τα συμφωνηθέντα πρότυπα σχετικά με τον υπολογισμό του περιεχομένου άνθρακα και τις εκπομπές των προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους αυξάνουν τη διαφάνεια και μπορούν να διευκολύνουν την προώθηση της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης, μεταξύ άλλων στον κλάδο των μετάλλων·

Αντιστάθμιση των έμμεσων εκπομπών

14.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το βασιζόμενο στις κρατικές ενισχύσεις καθεστώς αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους οδήγησε στη γέννηση μιας νέας πηγής αθέμιτου ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της ΕΕ μεταξύ των ενεργοβόρων παραγωγών ορισμένοι εκ των οποίων επωφελούνται από την οικονομική στήριξη των δημόσιων αρχών τους· ζητεί, η αντιστάθμιση αυτή να εναρμονίζεται και, εφόσον αυτό δικαιολογείται, να εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού με τους ανταγωνιστές παγκοσμίως και μεταξύ των Ευρωπαίων παραγωγών και να εξασφαλίζεται αποτελεσματική προστασία από τη διαρροή άνθρακα· παρατηρεί ότι τούτο ισχύει ιδίως για τα έξι μη σιδηρούχα μέταλλα, η εμπορία των οποίων γίνεται σε τιμές που καθορίζονται από την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση και ορίζονται κυρίως από το χρηματιστήριο μετάλλων του Λονδίνου· εκτιμά, συνεπώς, ότι οι παραγωγοί βασικών μετάλλων απλώς δέχονται τις τιμές και δεν είναι σε θέση να μετακυλήσουν τυχόν αυξήσεις του κόστους στους πελάτες τους· συμπεραίνει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να παραμείνουν σε ισχύ οι αποζημιώσεις για τις έμμεσες εκπομπές· επισημαίνει τη συμφωνία για τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όπου ορίζεται ότι «για την επίτευξη του στόχου της εξασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού, η εν λόγω επανεξέταση θα πρέπει επίσης να εξετάζει εναρμονισμένα μέτρα σε επίπεδο Ένωσης για την αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους»(11)· παραπέμπει, στο πλαίσιο αυτό, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης(12) καθώς και στα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τον αντίκτυπο των διαφόρων καθεστώτων στήριξης για την ενέργεια στις λιανικές τιμές της ενέργειας που επηρεάζουν έμμεσα την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών έντασης ενέργειας των επιμέρους κρατών μελών·

15.  θεωρεί ότι ο διαφοροποιημένος αντίκτυπος των ανθρακούχων εκπομπών στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, που αναλογεί στο ενεργειακό μίγμα του κάθε προμηθευτή, αποτελεί παράγοντα θεμιτού ανταγωνισμού, που αντιστοιχεί μεταξύ άλλων στην επιλογή κάθε κυρίαρχου κράτους· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση· πιστεύει ότι μια εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά ενέργειας που θα παρέχει ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια και θα διασφαλίζει επαρκείς διασυνδέσεις των κρατών μελών θα συμβάλει στην ελάττωση των τιμών της ενέργειας για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και τους ευρωπαίους καταναλωτές· εκτιμά ότι το ΣΕΔΕ αποτελεί εναρμονισμένο μέτρο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών της βιομηχανίας και ότι, ως εκ τούτου, ο αντίκτυπός του πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο εναρμονισμένου συστήματος·

Υποστήριξη για επενδύσεις στην παραγωγή βασικών μετάλλων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών

16.  ζητεί επιτακτικά την εκχώρηση δωρεάν δικαιωμάτων για τις πλέον αποδοτικές εγκαταστάσεις στους τομείς διαρροής άνθρακα, συναρτήσει των επενδυτικών προγραμμάτων για νέο εξοπλισμό, Ε&Α (συμπεριλαμβανομένων της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) και της χρήσης άνθρακα (CCU)) και για κατάρτιση προσωπικού, το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση από το 2018 και κατά την τέταρτη φάση εμπορίας, που καλύπτει την περίοδο 2021-2030 έτσι ώστε να ικανοποιηθούν τα υψηλά πρότυπα προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων απασχόλησης, εμμένει στην απόλυτη ανάγκη επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη προκειμένου η Ευρώπη να παραμείνει πόλος αριστείας στον τομέα της παραγωγής βασικών μετάλλων· υπενθυμίζει ότι οι βιομηχανίες που επενδύουν είναι εκείνες που είναι ανθεκτικότερες στην κρίση· ζητεί, τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο εσωτερικό της ΕΕ και στις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έργα ενεργειακής απόδοσης στους βιομηχανικούς τομείς· υποστηρίζει τα σχέδια του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, σχετικά με τη δημιουργία ενός μέσου (NER400) για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, καινοτόμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και καινοτομίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στους βιομηχανικούς τομείς, όπως προβλέπεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2014· προτείνει, τα δοκιμαστικά σχέδια και τα έργα επίδειξης που αφορούν τη δέσμευση, τη χρήση και την αποθήκευση άνθρακα να αποτελέσουν μέρος των προγραμμάτων χρηματοδότησης τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τα πρότυπα του NER 300 και του μελλοντικού NER 400 με επιμερισμένη ανάληψη του οικονομικού κινδύνου μεταξύ του χρηματοδότη και της επιχείρησης· υπενθυμίζει τη σημασία των δημόσιων επενδύσεων και, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, των κονδυλίων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και της ενεργειακής απόδοσης της βιομηχανίας βασικών μετάλλων, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· θεωρεί ότι η κατάρτιση των εργαζομένων στην εφαρμογή των τεχνολογιών και των πρακτικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί στρατηγική επένδυση στον βιομηχανικό τομέα, η οποία θα πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στα προγράμματα χρηματοδότησης για τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προωθεί η Επιτροπή·

Γενική λογιστική και διαφάνεια

17.  προτείνει, τα δικαιώματα εκπομπών CO2 να αποτελούν αντικείμενο δημοσιοποίησης κατά τη δημοσίευση των ετήσιων λογαριασμών των επιχειρήσεων, και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ευνοήσει την επανάληψη των εργασιών για την εκπόνηση ειδικού διεθνούς λογιστικού προτύπου·

18.  υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας στη χρήση των εσόδων δικαιωμάτων εκπομπών από τα κράτη μέλη· παραπέμπει εν προκειμένω στην υποχρέωση των κρατών μελών να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη χρήση των εσόδων του ΣΕΔΕ· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αύξηση της διαφάνειας θα βοηθούσε τους πολίτες να δουν πώς χρησιμοποιούνται τα έσοδα του ΣΕΔΕ από τις εθνικές δημόσιες αρχές·

19.  τονίζει ότι οι εγκαταστάσεις και οι εταιρείες πρέπει να σέβονται όλες τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την κοινωνική ευθύνη και την υποβολή εκθέσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότιμη και αποτελεσματική εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανονισμών και να διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές και οι ενδιαφερόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών κοινοτήτων, έχουν πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες· υπογραμμίζει το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες για περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως προβλέπεται στη σύμβαση του Aarhus και εφαρμόζεται στην ΕΕ και στις εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2003/87/ΕΚ· προτείνει, όλες οι διαβαθμισμένες εγκαταστάσεις που υπόκεινται στο ΣΕΔΕ να παρέχουν κάθε έτος πλήρεις πληροφορίες που να συνεκτιμούν την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τον σεβασμό των ευρωπαϊκών οδηγιών στους τομείς του περιβάλλοντος, της ασφάλειας και της υγιεινής στον χώρο εργασίας, και οι πληροφορίες αυτές να είναι προσιτές στους εκπροσώπους των εργαζομένων όπως και σε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που προέρχονται από τους πληθυσμούς των περιοχών που γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις·

Το ζήτημα των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

20.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για την ανταγωνιστικότητα του τομέα βασικών μετάλλων της Ευρώπης η δυνατότητα σύναψης μακροπρόθεσμων συμβάσεων, υπό ορισμένες συνθήκες που θα διευκρινιστούν από την Επιτροπή, οι οποίες πρέπει να είναι συμβατές απόδοση επένδυσης της οποίας η διάρκεια δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 έτη προκειμένου για βιομηχανίες υψηλής έντασης κεφαλαίου· υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο οι βιομηχανικοί φορείς να διασφαλίζουν τις επενδύσεις τους μέσω προβλέψιμων τιμών και σαφούς νομικού πλαισίου· υπογραμμίζει ότι πρέπει να προτιμάται η μακροπρόθεσμη σταθερότητα των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τις ετήσιες δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας· εκφράζει ανησυχία για τους κανονισμούς της αγοράς που επιτρέπουν, σε ορισμένα κράτη μέλη, την ύπαρξη διαρθρωτικού χάσματος μεταξύ των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και του κόστους παραγωγής· καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει τα απροσδόκητα κέρδη των ιδιωτικών ολιγοπωλίων στην αγορά ενέργειας·

21.  εκφράζει ανησυχία για τους κανονισμούς της αγοράς που επιτρέπουν την ύπαρξη ενός διαρθρωτικού χάσματος μεταξύ των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και του κόστους παραγωγής·

Μεταφορά δεξιοτήτων

22.  ζητεί να οργανωθεί η μεταφορά δεξιοτήτων μεταξύ των γενεών εργαζομένων σε όλες τις μονάδες που έχουν μη ικανοποιητικές ηλικιακές πυραμίδες, για όλες τις θέσεις παραγωγής υψηλής ειδίκευσης· ενθαρρύνει τη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εργαζομένων στις επιχειρήσεις μέσω μιας διαρθρωτικής πολιτικής μαθητείας που θα διασφαλίζει την ανάπτυξη των συλλογικών δεξιοτήτων των εργαζομένων· τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και των προσόντων των εργαζομένων στον τομέα των βασικών μετάλλων· ζητεί την εφαρμογή βιομηχανικών πολιτικών και πολιτικών ενεργού απασχόλησης που να διασφαλίζουν ότι οι γνώσεις αυτές αναπτύσσονται και αναγνωρίζονται ως σημαντικό πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων· ζητεί να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της παραγωγής σε οποιοδήποτε εργοστάσιο η διατήρηση της βιομηχανικής τεχνογνωσίας και η απασχόληση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού·

Εφοδιασμός σε πρώτες ύλες

23.  ζητεί να αναπτυχθεί ευρωπαϊκή διπλωματική δράση στον τομέα των μεταλλουργικών πρώτων υλών, βασισμένη σε στρατηγικές συμπράξεις επιμερισμού της προστιθεμένης αξίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και των χωρών παραγωγής πρώτων υλών, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη της εξειδικευμένης απασχόλησης σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει μέσο εις βάθος ανάλυσης της αγοράς χάλυβα, το οποίο να μπορεί να παρέχει ακριβείς πληροφορίες για το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης χάλυβα, κάνοντας διάκριση μεταξύ των διαρθρωτικών και των κυκλικών συνιστωσών της ανάπτυξης των συγκεκριμένων αγορών· εκτιμά ότι η εποπτεία της πρωτογενούς και της δευτερογενούς αγοράς βασικών μετάλλων θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη λήψη διορθωτικών και προορατικών μέτρων τα οποία είναι αναπόφευκτα λόγω της κυκλικής φύσης της χαλυβουργίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση του ευρωπαϊκού δικτύου για τις σπάνιες γαίες (ERECON)(13)· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη δράση της στο πλαίσιο του ERECON, για την ανάπτυξη μιας διαφοροποιημένης και βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού σπάνιων γαιών για την Ευρώπη και, ιδίως, να εφαρμόσει τις συστάσεις πολιτικής και να παράσχει υποστήριξη για λύσεις υποκατάστασης και αύξηση της ανακύκλωσης·

Ευρωπαϊκή εμπορική άμυνα για τα βασικά μέταλλα: έμφαση στην πρόληψη παρά στην καθυστερημένη θεραπεία

24.  καλεί το Συμβούλιο να ολοκληρώσει την αναθεώρηση των δύο κανονισμών για τα μέσα εμπορικής άμυνας (TDI), προκειμένου να ευθυγραμμίσει, να ενισχύσει και να επισπεύσει τα μέσα αυτά, διασφαλίζοντας ότι δεν θα αποδυναμωθούν· προτείνει τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, μέγιστης διάρκειας ενός μηνός, με σκοπό μια πρώτη εξέταση των καταγγελιών για τα μέτρα κατά του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων, που θα μπορούσε, βάσει των πρώτων στοιχείων, να οδηγήσει στη λήψη προληπτικών διορθωτικών μέτρων που θα ακολουθούνται από τη διενέργεια διεξοδικής έρευνας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η νομοθετική πρόταση για τον εκσυγχρονισμό των TDI έχει περιέλθει σε τέλμα στο Συμβούλιο, παρά την ισχυρή στήριξη που έχει εκφράσει το Κοινοβούλιο υπέρ της λήψης αυστηρότερων μέτρων κατά των αθέμιτων εισαγωγών από τρίτες χώρες· καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει άμεσα τον εκσυγχρονισμό των TDI, ώστε να διασφαλιστεί επιτέλους η κατάλληλη αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών και να προστατευτεί η ευρωπαϊκή αγορά από το ντάμπινγκ, και να διασφαλιστούν έτσι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και η πλήρης εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρέχει η ενεργειακή μετάβαση·

25.  θέτει ως στόχο να σημειωθεί ραγδαία πρόοδος στην ανακύκλωση των σπανίων γαιών και των κρίσιμων μετάλλων που καταναλώνονται στην Ένωση·

26.  υπογραμμίζει ότι οι ανοξείδωτοι χάλυβες και το αλουμίνιο, όπως και όλα τα βασικά μέταλλα, αποτελούν αντικείμενο παγκόσμιου ανταγωνισμού· εκτιμά ότι η Επιτροπή πρέπει επειγόντως να υιοθετήσει στις αναλύσεις και τις συγκρίσεις της τη διεθνή αγορά ως αγορά αναφοράς και να μην περιορίσει τις έρευνές της μόνο στην εσωτερική αγορά κατά τον ορισμό της έννοιας της σχετικής γεωγραφικής αγοράς· ζητεί να εκπονηθεί μελέτη αντικτύπου των ικανοτήτων παραγωγής, που να λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τη μονάδα και τις θέσεις εργασίας, πριν από τη λήψη αποφάσεων από τη ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής και να συμπεριληφθούν τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης στην τελική δημοσιοποίηση που θα γίνει στα ενδιαφερόμενα μέρη· ζητεί την αναθεώρηση της πολιτικής ανταγωνισμού και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η δημόσια παρέμβαση με στόχο τη διατήρηση της κοινωνικής και της περιφερειακής συνοχής, τη βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων και την αντιμετώπιση των προβληματισμών σχετικά με τη δημόσια υγεία·

27.  τάσσεται υπέρ της δημιουργίας τοπικών επιτροπών πληροφόρησης και συνεννόησης για την πρόληψη των βιομηχανικών κινδύνων, στις οποίες να εκπροσωπείται το σύνολο των ενδιαφερομένων που έχουν εξουσία ελέγχου και ειδοποίησης· υπογραμμίζει την αναγνωρισμένη εμπειρογνωμοσύνη των εκπροσώπων των εργαζομένων στις στρατηγικές επιλογές και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της επιχείρησης·

Ο ρόλος των βασικών μετάλλων στην κυκλική οικονομία

28.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον θετικό αντίκτυπο των δευτερογενών μετάλλων, που συμβάλλουν στη σημαντική μείωση της χρήσης ενέργειας και πρώτων υλών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να διευκολύνει την ανάπτυξη και τη λειτουργία των αγορών δευτερογενών μετάλλων· ενθαρρύνει την εφαρμογή κυκλικής οικονομίας σε κάθε μονάδα παραγωγής βασικών μετάλλων προκειμένου να συνδυαστεί η αξιοποίηση των παραπροϊόντων και των ανακυκλωμένων μετάλλων με το στόχο της αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους· ζητεί την υποχρεωτική εφαρμογή κυκλικής οικονομίας σε κάθε μονάδα παραγωγής βασικών μετάλλων προκειμένου να συνδυαστεί η αξιοποίηση των παραπροϊόντων και των ανακυκλωμένων μετάλλων με το στόχο της αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους· θέτει ως στόχο να σημειωθεί ραγδαία πρόοδος στην ανακύκλωση των σπανίων γαιών και των κρίσιμων μετάλλων που καταναλώνονται στην Ένωση· ζητεί την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών μεταξύ του τομέα της ανακύκλωσης βασικών μετάλλων και άλλων βιομηχανιών, προκειμένου να ενισχυθούν το μέγεθος και η ανθεκτικότητα της βιομηχανικής βάσης, ιδίως σε περιοχές που πλήττονται από την αποβιομηχάνιση· τονίζει στο πλαίσιο αυτό το μεγάλο δυναμικό της υποκατάστασης προϊόντων και πρώτων υλών και της αύξησης της χρήσης παλαιοσιδήρου, μεταξύ άλλων στην παραγωγή χάλυβα και αλουμινίου· τονίζει ότι τα περισσότερα βασικά μέταλλα μπορούν να ανακυκλωθούν πολλές φορές με κατανάλωση μέρους μόνο της ενέργειας που χρησιμοποιείται για την πρωτογενή παραγωγή· εκφράζει την ανησυχία του για τη μεγάλη απώλεια ενέργειας στην Ευρώπη λόγω των νόμιμων και παράνομων εξαγωγών αλουμινίου και χαλκού σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, που έχουν θεσπίσει τα ίδια απαγορεύσεις στις εξαγωγές αλουμινίου· πιστεύει ότι τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και οι αρχές της κυκλικής οικονομίας θα πρέπει να αποτελούν τη βάση των επενδύσεων στην ανάπτυξη και στην καινοτομία στον βιομηχανικό τομέα των βασικών μετάλλων στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση των μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων πρώτων υλών που σήμερα δεν είναι οικονομικά αποδοτικές, όπως οι σπάνιες γαίες, να διερευνήσει κατά πόσον οι αγορές ανακυκλωμένων υλικών μπορούν να υποστηριχθούν μεταξύ άλλων με πράσινα πιστοποιητικά για τα ανακυκλωμένα υλικά, με απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης και με φορολογικά κίνητρα, και να μεριμνήσει ώστε η πολιτική συνοχής και οι προϋπολογισμοί του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις (ΕΤΣΕ) να συμβάλλουν επίσης στην προώθηση της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων και την ανακύκλωση· εκτιμά ότι, για να διατηρηθεί η λειτουργία της αγοράς παλαιοσιδήρου της ΕΕ, θα πρέπει να βελτιωθεί η νομοθεσία για τα απόβλητα, παραδείγματος χάρη μέσω της αναθεώρησης της οδηγίας για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και άλλης νομοθεσίας περί αποβλήτων· προτείνει να ληφθούν μέτρα για τον καθορισμό στόχων συλλογής, την ενίσχυση της ευθύνης των κατασκευαστών και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με το τέλος του κύκλου ζωής, παραδείγματος χάρη σε σχέση με τα φορτηγά, τα λεωφορεία και τις μοτοσικλέτες· τονίζει ότι απαιτείται εργατικό δυναμικό με κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες, για να καταστεί δυνατή η διαχείριση της μετάβασης σε βιωσιμότερες παραγωγικές διαδικασίες και προϊόντα, και ζητεί τη χάραξη ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης, που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις, τα ερευνητικά ιδρύματα και τους κοινωνικούς εταίρους στις προσπάθειές τους να διερευνήσουν από κοινού τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επίτευξη περιβαλλοντικής βιωσιμότητας·

o
o   o

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.
(2) ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 93.
(3) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17.
(5) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16.
(6) ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 56.
(7) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0032.
(9) ΕΕ C 251 E της 31.8.2013, σ. 75.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0104.
(11) Βλ. αιτιολογική σκέψη 9 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 (ΕΕ L 264 της 9.10.2015, σ. 1).
(12) ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.
(13) http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/erecon/index_en.htm.


Η κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015
PDF 402kWORD 88k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (2015/2935(RSP))
P8_TA(2015)0461RC-B8-1351/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το προοίμιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και συγκεκριμένα τη δεύτερη παράγραφο του αιτιολογικού και την τέταρτη έως την έβδομη παράγραφο του αιτιολογικού,

–  έχοντας ιδίως υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση και τα άρθρα 6 και 7 της ΣΕΕ, καθώς και τα άρθρα της ΣΕΕ και της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που αφορούν τον σεβασμό, την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 7ης Δεκεμβρίου 2000, ο οποίος θεσπίσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007, στο Στρασβούργο, και τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τον Δεκέμβριο του 2009,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία(1), της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία(2), της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία(3) και της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με το Νόμο περί Μέσων Ενημέρωσης στην Ουγγαρία(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου» (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη τον πρώτο ετήσιο διάλογο του Συμβουλίου για το κράτος δικαίου, ο οποίος διεξάχθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στις 27 Νοεμβρίου 2015 μετά από την επίσκεψή του στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη τον νόμο CXL του 2015 σχετικά με την μαζική μετανάστευση, ο οποίος εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας,

–  έχοντας υπόψη τον νόμο CXLII του 2015 σχετικά με την αποτελεσματική προστασία των συνόρων της Ουγγαρίας και τη μαζική μετανάστευση, ο οποίος εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 36/2015 του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, το οποίο συνιστούσε μήνυμα προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγκρίθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή που κατατέθηκε εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  έχοντας υπόψη την απάντηση της Επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου 2015, σε συνέχεια του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο στις 2 Δεκεμβρίου 2015 για την κατάσταση στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες και ότι οι αξίες αυτές είναι οικουμενικές και κοινές στα κράτη μέλη (άρθρο 2 ΣΕΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ από κράτος μέλος ενεργοποιεί τη διαδικασία του «άρθρου 7»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέρος του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ και απαγορεύει τις διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο, όπως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται το κράτος δικαίου σε εθνικό επίπεδο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση της εμπιστοσύνης στα νομικά και διοικητικά συστήματα των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιολογημένη μηδενική ανοχή της ΕΕ σε παραβιάσεις των αξιών του σεβασμού στη δημοκρατία, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι κρίσιμη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της Ένωσης τόσο εσωτερικά όσο και σε διεθνές επίπεδο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα ασύλου διασφαλίζεται , τηρουμένων των κανόνων της Σύμβασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του Πρωτοκόλλου αυτής, της 31ης Ιανουαρίου 1967, σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και σύμφωνα με τη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξυγίανση των δημοσίων δαπανών και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ θα πρέπει να αποτελούν κεντρικά στοιχεία της πολιτικής της ΕΕ για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών μέσω της εξασφάλισης της ορθής, αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των χρημάτων τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις και οι πρωτοβουλίες και τα μέτρα που ελήφθησαν τα τελευταία χρόνια στην Ουγγαρία, έχουν γίνει αιτία σοβαρής συστημικής επιδείνωσης της κατάστασης του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής ελευθερίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, τον περιορισμό και την παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, το δικαίωμα σε ίση μεταχείριση, τα δικαιώματα των ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, των Εβραίων και των ΛΟΑΔΜ, τα κοινωνικά δικαιώματα, τη λειτουργία του συνταγματικού καθεστώτος, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και άλλων θεσμών και τις πολυάριθμες ανησυχητικές καταγγελίες για διαφθορά και για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου 2015, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας ενέκρινε μια σειρά τροποποιήσεων, οι οποίες αφορούσαν συγκεκριμένα τη νομοθεσία για το άσυλο, τον ποινικό κώδικα, την ποινική δικονομία, τη νομοθεσία για τα σύνορα, τη νομοθεσία για την αστυνομία και τη νομοθεσία για την εθνική άμυνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προκαταρκτική αξιολόγηση που διενήργησε η Επιτροπή αποκάλυψε μια σειρά σοβαρών ανησυχιών και ερωτημάτων όσον αφορά τη συμβατότητα αυτών των τροποποιήσεων με το κεκτημένο της ΕΕ σχετικά με το άσυλο και τα σύνορα καθώς και με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Οκτωβρίου 2015, η Επιτροπή έστειλε διοικητική επιστολή στην ουγγρική κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουγγρική κυβέρνηση απάντησε στην εν λόγω επιστολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Δεκεμβρίου 2015 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Κοινοβουλίου να ξεκινήσει διαδικασία εντατικής παρακολούθησης της κατάστασης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ανακοίνωση που παρουσίασε κατά τη συζήτηση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 2 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή δήλωσε ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επί παραβάσει, για να εξασφαλίσει ότι η Ουγγαρία – όπως και οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος – θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ και θα σέβεται τις αξίες της Ένωσης που προβλέπονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης του πλαισίου για το κράτος δικαίου για την Ουγγαρία δεν πληρούνται στο παρόν στάδιο·

1.  επαναλαμβάνει τη θέση που διατύπωσε στο ψήφισμά του της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία·

2.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη σειρά των άμεσων μέτρων που ελήφθησαν κατά τους τελευταίους μήνες και τα οποία κατέστησαν εξαιρετικά δύσκολη την πρόσβαση σε διεθνή προστασία και οδήγησαν σε αδικαιολόγητη ποινικοποίηση της ιδιότητας του πρόσφυγα, του μετανάστη και του αιτούντος άσυλο· τονίζει τις ανησυχίες του σχετικά με την τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης, τις ολοένα και συχνότερες περιπτώσεις κράτησης, μεταξύ άλλων και ανηλίκων, και τη χρήση ξενοφοβικής ρητορικής η οποία συνδέει τους μετανάστες με κοινωνικά προβλήματα ή κινδύνους ασφαλείας, ιδίως μέσω κυβερνητικών επικοινωνιακών εκστρατειών και εθνικών διαβουλεύσεων, καθιστώντας έτσι προβληματική την ένταξη· προτρέπει την ουγγρική κυβέρνηση να επιστρέψει στις κανονικές διαδικασίες και να άρει τα μέτρα έκτακτης ανάγκης·

3.  φρονεί ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις νομοθετικές και διοικητικές πρακτικές τους και ότι ολόκληρη η νομοθεσία πρέπει να αντανακλά τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες, δηλαδή τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα και να συνάδει με αυτές·

4.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει από το Συμβούλιο να αντιδράσει στις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ουγγαρία· προτρέπει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πραγματοποιήσουν συζήτηση και να εκδώσουν συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία το συντομότερο δυνατόν· πιστεύει ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή, μη λαμβάνοντας υπόψη και μη αντιδρώντας με ικανοποιητικό τρόπο στις ανησυχίες του Κοινοβουλίου, οι οποίες έχουν εκφραστεί επανειλημμένα από την πλειονότητα των μελών του, υπονομεύουν την αρχή της αμοιβαίας ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 της ΣΕΕ·

5.  πιστεύει ότι η Ουγγαρία είναι για την ΕΕ μια δοκιμασία η οποία της δίνει την ευκαιρία να αποδείξει την ικανότητά της και την πολιτική προθυμία της να αντιδρά σε απειλές και παραβιάσεις των θεμελιωδών αξιών της από κράτη μέλη· εκφράζει τη λύπη του για την καταγραφή παρόμοιων εξελίξεων και σε άλλα κράτη μέλη και θεωρεί ότι η αδράνεια της ΕΕ έχει ενδεχομένως συμβάλει σε αυτές τις εξελίξεις, στο πλαίσιο των οποίων εντοπίζονται ανησυχητικές ενδείξεις υπονόμευσης του κράτους δικαίου, παρόμοιες με εκείνες που παρατηρούνται στην Ουγγαρία· πιστεύει ότι το γεγονός αυτό προκαλεί σοβαρές ανησυχίες ως προς την ικανότητα της Ένωσης να διασφαλίζει τον αδιάκοπο σεβασμό των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης, αφής στιγμής ένα κράτος γίνεται μέλος της Ένωσης·

6.  υπενθυμίζει ότι ο ρόλος της Επιτροπής, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, είναι να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα· τονίζει ότι κάθε αξιολόγηση και ανάλυση της κατάστασης στα επιμέρους κράτη μέλη που διενεργείται από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πρέπει οπωσδήποτε να είναι τεκμηριωμένη και αντικειμενική· καλεί την ουγγρική κυβέρνηση και την Επιτροπή να συνεργαστούν στενά σε οποιαδήποτε ζητήματα εκτιμούν ότι ενδέχεται να απαιτούν περαιτέρω αξιολόγηση ή ανάλυση· σημειώνει με ικανοποίηση την έναρξη της διαδικασίας επί παραβάσει κατά την Ουγγαρίας, η οποία αφορά το κεκτημένο σχετικά με το άσυλο·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προσέγγιση που ακολουθεί επί του παρόντος η Επιτροπή επικεντρώνεται κυρίως σε περιθωριακές και τεχνικές πτυχές της νομοθεσίας, ενώ αγνοεί τις τάσεις, τα επαναλαμβανόμενα πρότυπα και τις συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων στο κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη δικαιώματα· είναι πεπεισμένο ότι ιδίως οι διαδικασίες επί παραβάσει, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν έχουν οδηγήσει σε πραγματικές αλλαγές ή σε ευρύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης·

8.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να ενεργοποιήσει το πρώτο στάδιο του πλαισίου της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και, συνεπώς, να ξεκινήσει αμέσως διαδικασία εντατικής παρακολούθησης της κατάστασης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία, συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμένου αντίκτυπου ορισμένων μέτρων, με την οποία θα εκτιμηθεί επίσης η ανάδυση συστημικής απειλής στο εν λόγω κράτος μέλος, η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης κατά την έννοια του άρθρου 7 ΣΕΕ·

9.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει όλες τις έρευνες και την εξαντλητική χρήση όλων των υφιστάμενων νομοθετικών εργαλείων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η διαφανής και ορθή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ στην Ουγγαρία, με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ· λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2015 να αναστείλει μια σειρά συμβάσεων σε οκτώ προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ, λόγω της χρήσης υπερβολικά περιοριστικού κριτηρίου επιλογής στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων στην Ουγγαρία·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στον Πρόεδρο, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0227.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0315.
(3) ΕΕ C 249 E της 30.8.2013, σ. 27.
(4) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 154.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου