Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, εξουσίες, αριθμός των μελών και διάρκεια της θητείας της
 Πιθανή επιβολή θανατικής ποινής στον Ibrahim Halawa
 Κατάσταση στις Μαλδίβες
 Μαλαισία
 Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ (Πρωτόκολλο για τη συνεκτίμηση της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) ***
 Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ (έγκριση) ***
 Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα)
 Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης
 Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό
 Εικοστή επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον
 Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης για τις εξαγωγές όπλων 2008/944/ΚΕΠΠΑ
 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας
 Η κατάσταση στο Μπουρούντι
 Η προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Δημοκρατία του Κονγκό

Σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, εξουσίες, αριθμός των μελών και διάρκεια της θητείας της
PDF 402kWORD 77k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, τις εξουσίες, τον αριθμό των μελών και τη διάρκεια της θητείας της (2015/3037(RSO))
P8_TA(2015)0462B8-1424/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το αίτημα που υπέβαλαν 283 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής προκειμένου να διερευνηθούν οι κατηγορίες για παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου και την κακή διαχείριση της εφαρμογής του σε σχέση με τη μέτρηση εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 226 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 1995, περί των λεπτομερών διατάξεων άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6), και την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη(4), καθώς και τις τρέχουσες διαδικασίες επί παραβάσει,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας(6), με το οποίο ζητείται η διεξαγωγή διεξοδικής έρευνας για τον ρόλο και την ευθύνη της Επιτροπής και των αρχών των κρατών μελών, δεδομένων, μεταξύ άλλων, των προβλημάτων που αναφέρονται στην έκθεση του 2011, του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 σχετικά με τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (D042120),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που υπέβαλε στις 28 Οκτωβρίου 2015 η Τεχνική Επιτροπή – Μηχανοκίνητα Οχήματα (ΤΕΜΟ), που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 198 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να συστήσει εξεταστική επιτροπή για να διευρευνήσει τις καταγγελλόμενες παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου και την κακή διαχείριση της εφαρμογής του σχετικά με τη μέτρηση εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των εθνικών και των ενωσιακών δικαστηρίων·

2.  αποφασίζει ότι η εξεταστική επιτροπή θα είναι επιφορτισμένη·

   με τη διερεύνηση των καταγγελιών για μη συμμόρφωση της Επιτροπής προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, όσον αφορά την επανεξέταση των κύκλων δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών, και την προσαρμογή τους σε περίπτωση που δεν είναι πλέον επαρκείς ή δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις εκπομπές του πραγματικού κόσμου, ώστε να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές που παράγονται από πραγματική οδήγηση στον δρόμο, παρά την ύπαρξη πληροφοριών σχετικά με σοβαρές και διαρκείς υπερβάσεις των οριακών τιμών εκπομπών για τα οχήματα σε κανονική χρήση, κατά παράβαση των υποχρεώσεων που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, μεταξύ άλλων στις εκθέσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής, του 2011 και του 2013, και σε έρευνα του Διεθνούς Συμβουλίου Καθαρών Μεταφορών (ICCT) η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2014·
   με τη διερεύνηση της καταγγελίας σχετικά με παράλειψη της Επιτροπής και των αρχών των κρατών μελών να λάβουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για την εποπτεία της επιβολής και για την επιβολή της ρητής απαγόρευσης των συστημάτων αναστολής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007·
   με τη διερεύνηση της καταγγελίας σχετικά με παράλειψη της Επιτροπής να καθιερώσει έγκαιρα δοκιμές που να αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες οδήγησης στον πραγματικό κόσμο και να λάβει μέτρα για την καταπολέμηση της χρήσης συστημάτων αναστολής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007·
   να διερευνήσει την καταγγελία σχετικά με την παράλειψη των κρατών μελών να ορίσουν διατάξεις για την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων σε κατασκευαστές για παραβάσεις των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης συστημάτων αναστολής, της μη παραχώρησης πρόσβασης σε πληροφορίες, και της παραποίησης των αποτελεσμάτων των δοκιμών για την έγκριση τύπου ή τη συμμόρφωση εν χρήσει, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 13 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού·
   να διερευνήσει την καταγγελία σχετικά με την παράλειψη των κρατών μελών να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή της διάταξης περί επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού·
   να συγκεντρώσει και να αναλύσει πληροφορίες για να διαπιστώσει αν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη είχαν στη διάθεσή τους στοιχεία για τη χρήση συστημάτων αναστολής πριν εκδοθεί η ανακοίνωση παράβασης (Notice of Violation) από την Υπηρεσία περιβαλλοντικής προστασίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στις 18 Σεπτεμβρίου 2015·
   να συγκεντρώσει και να αναλύσει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή από τα κράτη μέλη των διατάξεων της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και ιδίως όσον αφορά το άρθρο 12 παράγραφος 1 και το άρθρο 30 παράγραφοι 1, 3 και 4·
   να συγκεντρώσει και να αναλύσει πληροφορίες για να διαπιστώσει αν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη είχαν στη διάθεσή τους στοιχεία για τη χρήση συστημάτων αναστολής στις δοκιμές εκπομπών CO2·
   να διατυπώσει οποιεσδήποτε συστάσεις κρίνει αναγκαίες για το θέμα αυτό·

3.  αποφασίζει ότι η εξεταστική επιτροπή θα υποβάλει προσωρινή έκθεση εντός έξι μηνών από την έναρξη των εργασιών της και ότι θα καταθέσει την τελική έκθεση εντός 12 μηνών από την έναρξη των εργασιών της·

4.  αποφασίζει ότι η εξεταστική επιτροπή θα αποτελείται από 45 μέλη·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να μεριμνήσει για τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) ΕΕ L 113 της 19.5.1995, σ. 1.
(2) ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1.
(3) ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1.
(4) ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1.
(5) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 1.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0375.


Πιθανή επιβολή θανατικής ποινής στον Ibrahim Halawa
PDF 416kWORD 91k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τον Ιμπραήμ Χαλάβα που ενδέχεται να έρθει αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή (2015/3016(RSP))
P8_TA(2015)0463RC-B8-1402/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αίγυπτο, και ιδίως το ψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο(1) και εκείνο της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θανατική ποινή(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ του Αυγούστου 2013 και του Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την Αίγυπτο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου του 2001, που τέθηκε σε ισχύ το 2004 και συμπληρώθηκε από το σχέδιο δράσης ΕΕ-Αιγύπτου του 2007,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου των χωρών της ΕΠΓ για το 2014 σχετικά με την Αίγυπτο, της 25ης Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις πρόσφατες δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης σχετικά με την Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της 16ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τις δικαστικές αποφάσεις στην Αίγυπτο και της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την καταδίκη των ακτιβιστών στην Αίγυπτο,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 10ης Οκτωβρίου 2015, της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Federica Mogherini, εξ ονόματος της ΕΕ, και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Thorbjørn Jagland, σχετικά με την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ημέρα κατά της θανατικής ποινής,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την πολιτική της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών όσον αφορά τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966, τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, των οποίων η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος, έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και ιδίως το ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την αναστολή της επιβολής της θανατικής ποινής (69/186),

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου,

–  έχοντας υπόψη τον αιγυπτιακό νόμο αριθ. 107 της 24ης Νοεμβρίου 2013 που ρυθμίζει το δικαίωμα δημόσιας συνάθροισης, πραγματοποίησης πορειών και ειρηνικών διαμαρτυριών,

–  έχοντας υπόψη το προεδρικό διάταγμα του Νοεμβρίου 2014 (νόμος αριθ.140), που επιτρέπει στους αλλοδαπούς που κατηγορούνται για ποινικό αδίκημα να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές της Αφρικανικής Επιτροπής για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών σχετικά με το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και σε νομική συνδρομή στην Αφρική· έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιρλανδός υπήκοος Ιμπραήμ Χαλάβα κρατείται για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών με την κατηγορία της συμμετοχής σε παράνομη διαμαρτυρία στις 16 και 17 Αυγούστου 2013 κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών του στο Κάιρο, κατά την οποία οι διαδηλωτές φέρονται να προκάλεσαν θανάτους και να επιδόθηκαν σε βανδαλισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι 97 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε αυτές τις διαμαρτυρίες, κυρίως ως αποτέλεσμα της υπερβολικής χρήσης βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιμπραήμ Χαλάβα ήταν 17 ετών –και συνεπώς ακόμη ανήλικος σύμφωνα με το αιγυπτιακό και το διεθνές δίκαιο– τη στιγμή που συνελήφθη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χαλάβα συνελήφθη μαζί με τις τρεις αδερφές του αφού είχαν αναζητήσει καταφύγιο στο τζαμί Al-Fateh όταν ξέσπασαν οι βιαιοπραγίες κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις αδελφές, αφέθηκαν αργότερα ελεύθερες από τις αρχές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εισαγγελέας δεν έχει προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν τη συμμετοχή του Ιμπραήμ Χαλάβα σε καμία από τις πράξεις βίας που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εισαγγελέας βασίστηκε εξ ολοκλήρου στους μάρτυρες και τις εκθέσεις της αστυνομίας και στις έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίκη του αναβλήθηκε και διακόπηκε κατ’ επανάληψη από το αιγυπτιακό δικαστήριο, με πιο πρόσφατη την αναβολή της στις 15 Δεκεμβρίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για ένα έτος μετά τη σύλληψή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιμπραήμ Χαλάβα αναμένει, μαζί με 493 ακόμη άτομα, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι ενήλικες, την πραγματοποίηση μαζικής δίκης στις 19 Δεκεμβρίου 2015, χωρίς καμία εγγύηση για την εφαρμογή έστω των ελάχιστων προτύπων ελεύθερης και δίκαιης δίκης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή εάν καταδικαστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάιο 2015 οι αρχές τις Αιγύπτου εκτέλεσαν έξι άτομα, ένα από τα οποία είχε την ηλικία που έχει τώρα ο Ιμπραήμ Χαλάβα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2013 και έπειτα έχει εκδοθεί μεγάλος αριθμός θανατικών ποινών κατόπιν μαζικών δικών κατά εικαζόμενων μελών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και εικαζόμενων υποστηρικτών του εκδιωχθέντος Προέδρου Morsi· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες αυτές παραβιάζουν τις υποχρεώσεις της Αιγύπτου βάσει της διεθνούς νομοθεσίας·

Ε.  εκτιμώντας ότι το άρθρο 10 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ορίζει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα, με πλήρη ισότητα, να εκδικάζεται η υπόθεσή του δίκαια και δημόσια, από δικαστήριο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, που θα αποφασίσει είτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του είτε, σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας, για το βάσιμο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον του·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιμπραήμ Χαλάβα κρατείται επειδή ασκούσε ειρηνικά τα δικαιώματά του στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι και ότι από τη Διεθνή Αμνηστία θεωρείται κρατούμενος για λόγους συνείδησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του συνέρχεσθαι αποτελούν απολύτως απαραίτητους πυλώνες μιας δημοκρατικής και πολυφωνικής κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 73 του αιγυπτιακού Συντάγματος ορίζει ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να διοργανώνουν δημόσιες συναντήσεις, διαδηλώσεις, πορείες και ειρηνικές διαμαρτυρίες κάθε μορφής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του Ιουνίου 2013 έχουν πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο, σύμφωνα με αναφορές, πολλές συλλήψεις διαδηλωτών και κρατουμένων συνείδησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελευθερίες του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι και της έκφρασης παραμένουν ζητήματα που προκαλούν μεγάλη ανησυχία από τον Ιούλιο 2013·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιμπραήμ Χαλάβα αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες φυλάκισης, ότι υπάρχουν καταγγελίες για βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης κατά τη σύλληψη και την κράτησή του, καθώς και ότι στερείται την παροχή ιατρικής και νομικής συνδρομής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την οικογένειά του και τους νόμιμους εκπροσώπους του, ο Ιμπραήμ Χαλάβα έχει αρχίσει απεργία πείνας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την συνεχιζόμενη κράτησή του από την 21η Οκτωβρίου 2015, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει σοβαρά η υγεία του·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές υπηρεσίες δίωξης του Βόρειου Καΐρου και το Δικαστήριο δεν αναγνωρίζουν ότι ο Ιμπραήμ Χαλάβα ήταν ανήλικος τη στιγμή της σύλληψής του, κατά παράβαση των υποχρεώσεων που υπέχουν οι αιγυπτιακές αρχές δυνάμει της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, της οποίας η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε καταδίκη επιβάλλει τη θανατική ποινή σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών κατά τη στιγμή της τέλεσης της αξιόποινης πράξης, και οποιαδήποτε εκτέλεση, δεν συμβιβάζονται με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Αιγύπτου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου Charles Flanagan εξέφρασε την απογοήτευσή του μετά τη συνεχή αναβολή της δίκης του Ιμπραήμ Χαλάβα στην Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιρλανδοί προξενικοί υπάλληλοι έχουν λάβει μέρος σε όλες τις ακροάσεις έως σήμερα και έχουν επίσης πραγματοποιήσει 48 προξενικές επισκέψεις στον Ιμπραήμ Χαλάβα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η ιρλανδική κυβέρνηση στην υπόθεση αυτή·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος έχει αφήσει ελεύθερους αλλοδαπούς υπηκόους δυνάμει του προεδρικού διατάγματος του Νοεμβρίου 2014, το οποίο επιτρέπει την απέλαση των κατηγορούμενων για ποινικό αδίκημα αλλοδαπών στη χώρα καταγωγής τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος δεν έχει εφαρμόσει έως σήμερα τα προσωρινά μέτρα που ζήτησε η Αφρικανική Επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών τον Μάρτιο του 2015, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα του Ιμπραήμ Χαλάβα και των άλλων ανηλίκων που εμπλέκονται στην υπόθεση, μέσω της άμεσης αποφυλάκισής τους με εγγύηση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επιδιώκουν να αναπτύξουν στενότερες σχέσεις με την Αίγυπτο και τον λαό της, ως σημαντικό γείτονα και εταίρο, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος είναι η πολυπληθέστερη αραβική χώρα με πάνω από 80 εκατομμύρια κατοίκους, και ότι διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην περιοχή της Νότιας Μεσογείου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ασφάλειας λόγω του αντικτύπου της κατάστασης που επικρατεί στις γειτονικές της χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Αίγυπτο έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή αλλά και πέρα από αυτήν·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με την απαράδεκτη παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω της αυθαίρετης κράτησης του ιρλανδικής ιθαγένειας Ιμπραήμ Χαλάβα, και καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να προβούν στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση και παράδοσή του στις ιρλανδικές αρχές σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα του Νοεμβρίου 2014 σύμφωνα με τον αιγυπτιακό νόμο αριθ. 140·

2.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την επιδεινούμενη κατάσταση του Ιμπραήμ Χαλάβα λόγω της απεργίας πείνας και των, σύμφωνα με πληροφορίες, δυσμενών συνθηκών κράτησής του· ζητεί από τις αιγυπτιακές αρχές να δώσουν προτεραιότητα στη διασφάλιση της καλής υγείας και της καλής διαβίωσης του Ιμπραήμ Χαλάβα ενόσω παραμένει στη φυλακή· ζητεί τη διεξοδική και ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των καταγγελιών για βασανισμό και κακομεταχείριση του Ιμπραήμ Χαλάβα·

3.  ζητεί από τις αιγυπτιακές αρχές να εξασφαλίσουν την τήρηση του άρθρου 10 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, το οποίο ορίζει ότι «κάθε πρόσωπο που στερείται της ελευθερίας του αντιμετωπίζεται με ανθρωπισμό και σεβασμό της εγγενούς ανθρώπινης αξιοπρέπειας»·

4.  υπενθυμίζει στις αιγυπτιακές αρχές ότι η Αίγυπτος δεσμεύεται από τις αδιαμφισβήτητες διεθνείς υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και οι οποίες ισχύουν στην περίπτωση του Ιμπραήμ Χαλάβα· ζητεί από τις αιγυπτιακές αρχές να αποκλείσουν κατηγορηματικά την απειλή της θανατικής ποινής σε περίπτωση καταδίκης του Ιμπραήμ Χαλάβα, δεδομένου ότι όταν συνελήφθη ήταν ανήλικος·

5.  επαναλαμβάνει την απόλυτη αντίθεση της ΕΕ στην επιβολή της θανατικής ποινής υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και ζητεί την πλήρη αναστολή της έκδοσης θανατικών ποινών στην Αίγυπτο· παροτρύνει την Αίγυπτο να κυρώσει το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1996, το οποίο αποσκοπεί στην κατάργηση της θανατικής ποινής·

6.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη μη τήρηση από τις αιγυπτιακές αρχές του δικαιώματος του Ιμπραήμ Χαλάβα και των 439 συγκατηγορουμένων του για δίκαιη δίκη, και ιδίως για την απουσία δυνατοτήτων αναθεώρησης ή αμφισβήτησης της συνεχιζόμενης κράτησής τους και των εις βάρος τους κατηγοριών, για την επανειλημμένη άρνηση πρόσβασής τους σε δικηγόρο και για το υπερβολικό διάστημα προφυλάκισής τους, το οποίο παραβιάζει τις εγχώριες και διεθνείς υποχρεώσεις της Αιγύπτου·

7.  παραμένει πεπεισμένο ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους δικηγόρους του Ιμπραήμ Χαλάβα των δικηγόρων να προβούν σε μεμονωμένη υπεράσπισή του σε περίπτωση που η υπόθεσή του εκδικαστεί στο πλαίσιο μαζικής δίκης όλων των κατηγορουμένων που συνελήφθησαν στο πλαίσιο των διαμαρτυριών του Αυγούστου 2013·

8.  καταδικάζει έντονα τη διενέργεια μαζικών δικών στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης και καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να συμμορφωθούν προς το διεθνές δίκαιο και να διασφαλίσουν τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα όσον αφορά το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και τη δέουσα νομική διαδικασία· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να απελευθερώσουν όσους κρατούνται επειδή άσκησαν ειρηνικά το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Αιγύπτου και σε άλλες διεθνείς συμβάσεις στις οποίες η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος· εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για την σοβαρή επιδείνωση του κλίματος που επικρατεί στο χώρο του τύπου· καταδικάζει τις ερήμην δίκες και καταδίκες αιγυπτίων και αλλοδαπών δημοσιογράφων·

9.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, μέσω της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κάιρο, και τα κράτη μέλη, ιδίως στην Ιρλανδία, να παρακολουθούν όλες τις ακροάσεις της δίκης του Ιμπραήμ Χαλάβα και των συγκατηγορουμένων του· αναμένει από την ΕΥΕΔ να θίξει την εν λόγω υπόθεση στο υψηλότερο επίπεδο του διαλόγου με την Αίγυπτο και να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την παρακολούθηση δίκης· ζητεί από τις ιρλανδικές αρχές, καθώς και από την αντιπροσωπεία της ΕΕ, να συνεχίσουν να παρέχουν πλήρη νομική, προξενική καθώς και οποιασδήποτε άλλης μορφής στήριξη στον Ιμπραήμ Χαλάβα και τους συγγενείς του και να τον επισκέπτονται τακτικά στη φυλακή· ζητεί από τις αιγυπτιακές αρχές, λαμβανομένης υπόψη της ευρωπαϊκής ιθαγένειας του Ιμπραήμ Χαλάβα, να συνεχίσουν να διευκολύνουν την προξενική πρόσβαση της ιρλανδικής κυβέρνησης·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στον Πρόεδρο και την προσωρινή κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0012.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0348.


Κατάσταση στις Μαλδίβες
PDF 410kWORD 84k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (2015/3017(RSP))
P8_TA(2015)0464RC-B8-1409/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις Μαλδίβες, και ειδικότερα τα ψηφίσματα της 16ης Σεπτεμβρίου 2004(1) και της 30ής Απριλίου 2015(2),

−  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της αποστολής της ΕΕ της 22ας Μαρτίου 2014 για την παρακολούθηση των βουλευτικών εκλογών στη Δημοκρατία των Μαλδίβων,

−  έχοντας υπόψη την κοινή τοπική δήλωση της 30ής Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις απειλές προς την κοινωνία πολιτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις Μαλδίβες, που εκδόθηκε από την αντιπροσωπεία της ΕΕ σε συμφωνία με τις πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ και τις πρεσβείες της Νορβηγίας και της Ελβετίας στο Κολόμπο οι οποίες είναι διαπιστευμένες στις Μαλδίβες,

−  έχοντας υπόψη την από 12 Μαρτίου 2015 δήλωση του προέδρου της αντιπροσωπείας του για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας σχετικά με τη σύλληψη του πρώην προέδρου Mohamed Nasheed στις Μαλδίβες και την από 10 Απριλίου 2015 επιστολή του προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς τον υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας των Μαλδίβων,

−  έχοντας υπόψη την από 14 Μαρτίου 2015 δήλωση του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) σχετικά με την καταδίκη του πρώην προέδρου Mohamed Nasheed,

−  έχοντας υπόψη την από 5 Νοεμβρίου 2015 δήλωση του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ) σχετικά με την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης από τον πρόεδρο των Μαλδίβων,

−  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), στο οποίο οι Μαλδίβες είναι συμβαλλόμενο μέρος,

−  έχοντας υπόψη την από 18 Μαρτίου 2015 δήλωση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Zeid Ra'ad Al Hussein σχετικά με τη δίκη του πρώην προέδρου Mohamed Nasheed,

−  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 33/2015 (Μαλδίβες) της 4ης Σεπτεμβρίου 2015, της Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ για τις αυθαίρετες κρατήσεις,

−  έχοντας υπόψη την τεκμηρίωση που σχετίζεται με την τελευταία καθολική περιοδική εξέταση ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με τις Μαλδίβες, της 6ης Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία για την εκλογή προέδρου το 2013, η οποία έφερε στην εξουσία τον Abdulla Yameen Abdul Gayoom, αμαυρώθηκε από παρατυπίες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Μαρτίου 2015, ο Mohamed Nasheed, ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγείς πρόεδρος των Μαλδίβων, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 13 ετών με βάση πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες, γεγονός το οποίο καταδίκασε η Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για τις αυθαίρετες κρατήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίκη του αμαυρώθηκε από παρατυπίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρώην αξιωματούχοι, μεταξύ άλλων ο πρώην αντιπρόεδρος Ahmed Adeeb και οι πρώην υπουργοί Άμυνας Mohamed Nazim και Tholhath Ibrahim, έχουν επίσης συλληφθεί και κρατούνται·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ανησυχίες για την ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη δικαιοσύνη στις Μαλδίβες, η οποία με την πάροδο του χρόνου κάνει κατάχρηση των εξουσιών της και ενεργεί υπέρ του κυβερνώντος κόμματος και κατά των πολιτικών της αντιπολίτευσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση των Μαλδίβων κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 4 Νοεμβρίου 2015, την οποία ανακάλεσε έξι ημέρες αργότερα, και ότι, όπως φάνηκε, χρησιμοποίησε το μέτρο αυτό για να αποτρέψει μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση καταδικάστηκε ευρέως διότι ανέστειλε βασικά δικαιώματα των πολιτών και έδωσε στον στρατό και στην αστυνομία την εξουσία να κάνουν αυθαίρετα έρευνες και συλλήψεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2015, η αστυνομία των Μαλδίβων διέλυσε τους διαδηλωτές της αντιπολίτευσης κάνοντας χρήση δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού, και συνέλαβε περισσότερους από δέκα διαδηλωτές οι οποίοι ζητούσαν την αποφυλάκιση του πρώην προέδρου και άλλων πολιτικών αρχηγών που κρατούνται·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mahfooz Saeed, δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μέλος της ομάδας νομικών του πρώην προέδρου Mohamed Nasheed, δέχτηκε επίθεση στις 4 Σεπτεμβρίου 2015·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μορατόριουμ για τη θανατική ποινή στις Μαλδίβες (περιλαμβανομένων καθυστερημένων δικαστικών αποφάσεων που έχουν επιβληθεί σε ανηλίκους) το οποίο είχε τεθεί σε εφαρμογή το 1953, ακυρώθηκε τον Απρίλιο του 2014·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινοβούλιο έχει εγκρίνει νόμο βάσει του οποίου η έκκληση για περιοριστικά μέτρα και άλλες συναφείς κυρώσεις κατά της κυβέρνησης των Μαλδίβων θεωρείται προδοσία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ότι σύμφωνα με τη διακοινοβουλευτική ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα των βουλευτών, οι Μαλδίβες είναι μία από τις χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις παγκοσμίως όσον αφορά τις επιθέσεις κατά βουλευτών της αντιπολίτευσης, στην οποία οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης αποτελούν συστηματικά αντικείμενο εκφοβισμού, σύλληψης και φυλάκισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία έκφρασης, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του δημοκρατικού πλουραλισμού, τελούν υπό διαρκώς αυξανόμενη απειλή, ενώ εκατοντάδες διαδηλωτές συλλαμβάνονται και τους απαγγέλλονται κατηγορίες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επίσης ανησυχίες για αυξανόμενη ένοπλη δράση φανατικών ισλαμιστών και για τον αριθμό ανδρών και γυναικών νεαρής ηλικίας που ριζοσπαστικοποιήθηκαν και εικάζεται ότι έχουν προσχωρήσει στο ΙΚΙΛ· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι οι Μαλδίβες έχουν αναλογικά τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που έχουν στρατολογηθεί από το ΙΚΙΛ από κάθε άλλη χώρα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ahmed Rilwan, δημοσιογράφος ο οποίος επέκρινε την κυβέρνηση και εξαφανίστηκε τον Αύγουστο του 2014, παραμένει αγνοούμενος, ενώ πλέον υπάρχουν φόβοι ότι είναι νεκρός·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συμμορίες και ομάδες φανατικών ισλαμιστών – κατά τους ισχυρισμούς, σε συνεργασία με την αστυνομία – συχνά επιτίθενται σε ιδρύματα, οργανώσεις και άτομα που αποδοκιμάζουν τις κυβερνητικές ενέργειες ή κατηγορούνται ότι υποστηρίζουν την αθεΐα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κλίμα εκφοβισμού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες παρενοχλήσεις, απειλές και επιθέσεις, μεταξύ δε αυτών περιλαμβάνεται η προηγούμενη επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Μαλδίβων, την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο επέπληξε διότι υπέβαλε έκθεση στο πλαίσιο της καθολικής περιοδικής εξέτασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη σταδιακή επιδείνωση των δημοκρατικών προτύπων και τις αυξανόμενες απολυταρχικές τάσεις στις Μαλδίβες, στοιχεία που δημιουργούν κλίμα φόβου και πολιτικής έντασης το οποίο ενδέχεται να υπονομεύσει κάθε επιτυχία που σημειώθηκε στη χώρα τα τελευταία χρόνια ως προς την εδραίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

2.  καταδικάζει τις επιθέσεις κατά πολιτικών αντιπάλων· ζητεί από την κυβέρνηση των Μαλδίβων να προχωρήσει στην άμεση και άνευ όρων αποφυλάκιση του πρώην προέδρου των Μαλδίβων Mohamed Nasheed, του πρώην αντιπροέδρου Ahmed Adeeb και των πρώην υπουργών Άμυνας Tholhath Ibrahim και Mohamed Nazim, καθώς και του Sheikh Imran Abdulla, και άλλων πολιτικών κρατουμένων και να τους απαλλάξει από κάθε κατηγορία· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για την επιδείνωση της υγείας του πρώην προέδρου·

3.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τις σοβαρές παρατυπίες που σημειώθηκαν στη δίκη του πρώην προέδρου Mohamed Nasheed·

4.  καλεί την κυβέρνηση των Μαλδίβων να διασφαλίσει την πλήρη αμεροληψία της δικαιοσύνης και μεριμνήσει για την τήρηση της νομιμότητας και του δικαιώματος σε δίκαιη, αμερόληπτη και ανεξάρτητη δίκη· τονίζει ότι απαιτείται αποπολιτικοποίηση του δικαστικού συστήματος και των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας·

5.  εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την έντονη ανησυχία του για την αποπομπή του Γενικού Εισαγγελέα και υπενθυμίζει στην κυβέρνηση ότι η γενική εισαγγελία είναι ένα ανεξάρτητο όργανο που προβλέπεται από το σύνταγμα των Μαλδίβων και ότι ο γενικός εισαγγελέας πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί τη νόμιμη συνταγματική εντολή του χωρίς αυθαίρετες πολιτικές παρεμβάσεις ή εκφοβισμούς από άλλα σκέλη της κυβέρνησης·

6.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη διαρκή συρρίκνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων με την κατάχρηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης από την εκτελεστική εξουσία των Μαλδίβων, και για τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης· υπενθυμίζει στη Δημοκρατία των Μαλδίβων τις διεθνείς δεσμεύσεις της στο θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των παιδιών και των θεμελιωδών ελευθεριών·

7.  ζητεί τη θεσμοθέτηση γνήσιου διαλόγου μεταξύ όλων των πολιτικών κομμάτων για το μέλλον του ευάλωτου αυτού νησιωτικού κράτους·

8.  καλεί την κυβέρνηση των Μαλδίβων να σέβεται και να υποστηρίζει πλήρως το δικαίωμα διαμαρτυρίας και το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι και να μην επιδιώκει την περιστολή των δικαιωμάτων αυτών· ζητεί επίσης από την κυβέρνηση των Μαλδίβων να θέσει τέλος στην ατιμωρησία των πολιτοφυλάκων που κάνουν χρήση βίας κατά ατόμων τα οποία πρεσβεύουν τη θρησκευτική ανοχή, ειρηνικών διαδηλωτών, μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών που έχουν επικριτική στάση· καλεί τις Μαλδίβες να σεβαστούν πλήρως τις διεθνείς τους υποχρεώσεις·

9.  καλεί την κυβέρνηση της χώρας να προστατεύει τα δικαιώματα των αγωνιζόμενων υπέρ της δημοκρατίας, των μετριοπαθών μουσουλμάνων, των υποστηρικτών του κοσμικού κράτους και όσων αντιμάχονται την προώθηση της ιδεολογίας του Ουαχαμπισμού-Σαλαφισμού στις Μαλδίβες και να διασφαλίσει το δικαίωμα συμμετοχής τους σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής στις Μαλδίβες·

10.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία των ΜΜΕ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μιας λειτουργικής δημοκρατίας· καλεί την κυβέρνηση και τις αρχές των Μαλδίβων να διασφαλίσουν την κατάλληλη προστασία των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν απειλές και επιθέσεις λόγω του νόμιμου έργου τους και, στο πλαίσιο αυτό, να επιτρέψει τη δέουσα διερεύνηση της εξαφάνισης του Ahmed Rilwan, της επίθεσης κατά του Mahfooz Saeed και των επιθέσεων και απειλών κατά δημοσιογράφων, μελών της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητων θεσμικών οργάνων·

11.  ζητεί επειγόντως την επαναφορά του μορατόριουμ για τη θανατική ποινή ενόψει της κατάργησής της και την αναθεώρηση του ποινικού κώδικα προκειμένου να τεθεί τέλος στη χρήση της σωματικής ποινής·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκδώσουν πλήρεις προειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Μαλδίβες προς τους τουρίστες που πρόκειται να επισκεφτούν τη χώρα· καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πολιτική κατάσταση στις Μαλδίβες·

13.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη, απέναντι στη συνεχιζόμενη υποχώρηση της δημοκρατίας και την επιδείνωση της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Μαλδίβες, να θεσπίσουν περιοριστικά μέτρα υπό μορφή στοχευμένων κυρώσεων για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων ορισμένων μελών της κυβέρνησης των Μαλδίβων και των βασικών υποστηρικτών τους στην επιχειρηματική κοινότητα των Μαλδίβων και να τους επιβάλει ταξιδιωτική απαγόρευση·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο των Μαλδίβων.

(1) ΕΕ C 140 Ε της 9.6.2005, σ. 165.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0180.


Μαλαισία
PDF 415kWORD 86k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τη Μαλαισία (2015/3018(RSP))
P8_TA(2015)0465RC-B8-1412/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Μαλαισία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ASEAN(1),

–  έχοντας υπόψη την από 15 Απριλίου 2015 δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με την πρόσφατα εγκριθείσα τροποποίηση του Μαλαισιανού νόμου περί στάσης,

–  έχοντας υπόψη την από 17 Μαρτίου 2015 δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της ΕΥΕΔ σχετικά με τη σύλληψη της Nurul Izzah, βουλευτού του Μαλαισιανού Κοινοβουλίου και μέλους της αντιπολίτευσης,

–  έχοντας υπόψη την από 10 Φεβρουαρίου 2015 δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της ΕΥΕΔ σχετικά με την καταδίκη του Anwar Ibrahim, πολιτικού της Μαλαισιανής αντιπολίτευσης,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την από 9 Απριλίου 2015 δήλωση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τα νομοσχέδια κατά της τρομοκρατίας και περί στάσης,

–  έχοντας υπόψη το από 23 Οκτωβρίου 2015 κοινό ανακοινωθέν τύπου της ΕΥΕΔ σχετικά με τον πολιτικό διάλογο ΕΕ-ASEAN για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την συνεδρίαση Παγκόσμιας Περιοδικής Επισκόπησης του ΟΗΕ του Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ιουνίου 2015 της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για την εμπορία ανθρώπων,

–  έχοντας υπόψη την δεύτερη Παγκόσμια Περιοδική Επισκόπηση για την Μαλαισία ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και τις συστάσεις της του Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ του 1998 για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) του 1966,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CAT),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θεωρεί τη Μαλαισία βασικό πολιτικό και οικονομικό εταίρο της στην Νοτιανατολική Ασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ΕΕ και Μαλαισία διαπραγματεύονται μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιθώρια του δημοσίου διαλόγου και της ελεύθερης έκφρασης στη Μαλαισία στενεύουν ταχέως καθώς η κυβέρνηση καταφεύγει σε ασαφώς διατυπωμένους ποινικούς νόμους για να φιμώσει τους επικριτές της και να καταστείλει τη δημόσια δυσαρέσκεια και την ειρηνική εκδήλωση, συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων πάνω σε θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους νόμους αυτούς περιλαμβάνονται ο Νόμος περί Στάσης, ο Νόμος περί Έντυπου Τύπου και Δημοσιεύσεων, ο Νόμος περί Επικοινωνιών και Πολυμέσων, και ο Νόμος περί Ειρηνικών Συναθροίσεων, μεταξύ άλλων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Δεκεμβρίου 2015 ο Νόμος περί Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Μαλαισιανό Κοινοβούλιο· ότι ο νόμος αναθέτει στο υπό τον Πρωθυπουργό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας πλήρη εξουσία να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε οποιαδήποτε περιοχή κριθεί ως διατρέχουσα κίνδυνο ασφαλείας, με ευρείες εξουσίες να προβαίνει σε συλλήψεις, έρευνες και κατασχέσεις χωρίς ένταλμα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του Νόμου περί Στάσης και μόνο, έχουν γίνει έρευνες και έχουν απαγγελθεί καταγγελίες σε 78 τουλάχιστον άτομα, από τις αρχές του 2014·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τέως αρχηγός της αντιπολίτευσης Anwar Ibrahim καταδικάστηκε τον Φεβρουάριο 2015 με την κατηγορία του σοδομισμού μετά από πολιτικής σκοπιμότητας δίωξη που οδήγησε σε ποινική δίκη που δεν πληρούσε τις διεθνείς προδιαγραφές της δίκαιης δίκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν του επετράπη να έχει την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Μαλαισία οι LGBTI ποινικοποιούνται δυνάμει του εθνικού Νόμου κατά του Σοδομισμού και των περιφερειακών νόμων που απαγορεύουν την παρενδυσία, και αντιμετωπίζουν πολιτική κηρυγμάτων μίσους, αυθαίρετες συλλήψεις, σωματική και σεξουαλική βία, φυλάκιση και άλλες κακοποιήσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μαλαισιανός σκιτσογράφος Zulkiflee Anwar Ulhaque (Zunar) αντιμετωπίζει κατηγορίες δυνάμει του Νόμου περί Στάσης μετά από επικριτικά «τουιταρίσματα» κατά της κυβέρνησης σχετικά με την καταδίκη του Anwar Ibrahim· ότι ο μπλόγκερ Khalid Ismath και ο ακαδημαϊκός Azmi Sharom αντιμετωπίζουν παρόμοιες κατηγορίες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαλαισιανή Επιτροπή κατά της Διαφθοράς εξέτασε τον Πρωθυπουργό σχετικά με καταγγελίες χρηματισμού μετά την ανακάλυψη 600 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του χωρίς καμία αιτιολόγηση πηγής και σκοπού, καθώς επίσης και σχετικά με άλλες καταγγελίες ότι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ λείπουν από συμφωνίες στις οποίες εμπλέκεται η 1Malaysia Development Berhad (1MDB), μια κρατική εταιρεία την οποία αυτός ίδρυσε·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα ενημέρωσης και εκδοτικοί οίκοι έχουν υποστεί περιορισμούς δυνάμει του Νόμου περί Έντυπου Τύπου και Δημοσιεύσεων, μετά που ανέφεραν αυτές τις καταγγελίες, και ότι ο δικηγόρος Matthias Chang και ο πολιτικός Khairuddin Abu Hassan συνελήφθησαν μετά τις έρευνες που έκαναν σχετικά με τις εν λόγω καταγγελίες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος, κατά την επίσκεψή της στη Μαλαισία στις 5 και 6 Αυγούστου 2015, διατύπωσε ανησυχίες σχετικά με την καταχρηστική εφαρμογή ποινικών νόμων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ και διάφορες ΜΚΟ, οι Μαλαισιανές αστυνομικές δυνάμεις καταφεύγουν όλο και πιο πολύ σε βασανιστήρια, μεταμεσονύκτιες συλλήψεις, αναιτιολόγητες κρατήσεις και επιλεκτικές διώξεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαλαισία συνεχίζει να εφαρμόζει τη θανατική ποινή, με πάνω από 1 000 φυλακισμένους να αναμένουν να εκτελεστούν·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαλαισία είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και προεδρεύει του ASEAN αυτή την περίοδο, ενώ η 27η διάσκεψη κορυφής του ASEAN πραγματοποιήθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ από 18 έως 22 Νοεμβρίου 2015·

1.  χαιρετίζει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ έναντι του λαού της Ταϊλάνδης, με τον οποίο η ΕΕ διατηρεί σταθερούς και μακροχρόνιους πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς δεσμούς·

2.  θεωρεί λυπηρή την κατάσταση στη Μαλαισία στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα την καταστολή σε βάρος ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκών, μέσων ενημέρωσης και πολιτικών ακτιβιστών· εκφράζει ανησυχίες ως προς την αύξηση του αριθμού των ατόμων που αντιμετωπίζουν κατηγορίες ή συλλαμβάνονται δυνάμει του Νόμου περί Στάσης·

3.  ανησυχεί ιδιαίτερα με την έγκριση του Νόμου περί Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και ζητεί την ακύρωσή του· καλεί την κυβέρνηση να τηρήσει μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη προάσπισης της εθνικής ασφάλειας και στην υποχρέωση προστασίας των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων·

4.  καλεί τη Μαλαισιανή Κυβέρνηση να ελευθερώσει αμέσως όλους τους πολιτικούς κρατουμένους, συμπεριλαμβανομένου του τέως ηγέτη της αντιπολίτευσης Anwar Ibrahim, και να τους παράσχει την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη, καθώς και να άρει τις με πολιτικά κίνητρα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων κατά του σκιτσογράφου Zulkiflee Anwar Haque (Zunar), του μπλόγκερ Khalid Ismath, του ακαδημαϊκού Azmi Sharom, των πολιτικών αντιφρονούντων Khairuddin Abu Hassan και Matthias Chang, και των ακτιβιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Lena Hendry και Maria Chin Abdullah·

5.  καλεί τις Μαλαισιανές Αρχές να καταργήσουν τον Νόμο περί Στάσης και να ευθυγραμμίσουν με τα διεθνή πρότυπα περί ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι και περί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλη τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων του Νόμου περί Πρόληψης της Τρομοκρατίας, του Νόμου περί Εντύπου Τύπου και Δημοσιεύσεων, του Νόμου περί Επικοινωνιών και Πολυμέσων, του Νόμου περί Ειρηνικών Συναθροίσεων και άλλες σχετικές διατάξεις του ποινικού κώδικα· καλεί τις Μαλαισιανές Αρχές να διευκολύνουν τις ειρηνικές συναθροίσεις και να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων και την ελευθερία της έκφρασής τους σε ολόκληρη τη χώρα·

6.  ζητεί να συσταθεί η ανεξάρτητη επιτροπή καταγγελιών κατά της αστυνομίας για κακή συμπεριφορά (IPCMC), σύμφωνα με τις συστάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής του 2005 για την Αστυνομία, ώστε να διερευνηθούν οι καταγγελίες για βασανιστήρια και θανάτους υπό συνθήκες αστυνομικής κράτησης·

7.  τονίζει τη σημασία της ανεξάρτητης και διαφανούς διερεύνησης των καταγγελιών περί χρηματισμού, και της πλήρους συνεργασίας με τους ανακριτές· καλεί την Μαλαισιανή Κυβέρνηση να μην ασκεί πίεση στη Μαλαισιανή Επιτροπή κατά της Διαφθοράς, ούτε και στα μέσα ενημέρωσης·

8.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρή την άνοδο ομάδων που υποστηρίζουν τη φυλετική υπεροχή και που συμβάλλουν περαιτέρω στη δημιουργία εθνοτικής έντασης·

9.  προτρέπει τη Μαλαισιανή Κυβέρνηση να ξεκινήσει διάλογο με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών·

10.  καλεί την Μαλαισιανή Κυβέρνηση να επικυρώσει τις βασικές διεθνείς συμβάσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως τις ICCPR, ICESCR, CAT, ICERD, ILO 169, το καταστατικό της Ρώμης για το ΔΠΔ, καθώς και τη σύμβαση του 1951 για το καθεστώς του πρόσφυγα και το προαιρετικό πρωτόκολλό της·

11.  καλεί τη Μαλαισιανή Κυβέρνηση να εκφράσει μια διαρκή διαθεσιμότητα για όλες τις ειδικές διαδικασίες του ΟΗΕ, επιτρέποντας έτσι στους ειδικούς εισηγητές να επισκέπτονται τη χώρα χωρίς να ζητούν πρόσκληση·

12.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η θανατική ποινή είναι μια βάναυση, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση, και καλεί τη Μαλαισία να εκδώσει μορατόριο ως πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της κατάργησης της θανατικής ποινής για όλα τα αδικήματα και να μετατρέψει όλες τις θανατικές καταδίκες σε ποινές ισόβιας κάθειρξης·

13.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συντονίσουν τις πολιτικές τους έναντι της Μαλαισίας, σε συμφωνία με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να ενθαρρύνουν τις μεταρρυθμίσεις στα ανωτέρω θέματα με κάθε δυνατό μέσον, ακόμη και στο πλαίσιο του ΟΗΕ, όπου η Μαλαισία είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για το 2015-2016·

14.  καλεί την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Μαλαισία να κλιμακώσει τις προσπάθειές της για τη χρηματοδότηση έργων σχετικών με την ελευθερία της έκφρασης και τη μεταρρύθμιση των κατασταλτικών νόμων και να κάνει χρήση όλων των καταλλήλων μέσων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, προκειμένου να προστατεύσει τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί την ακύρωση του Νόμου κατά του Σοδομισμού και καλεί την ΕΥΕΔ, σε συμφωνία με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των LGBTI, να κλιμακώσει τις εργασίες της για τα δικαιώματα των LGBTI στη Μαλαισία, που αντιμετωπίζουν βία και διώξεις, και να επικεντρωθεί ειδικότερα στην αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας και της διεμφυλικότητας·

15.  επαναβεβαιώνει τη σπουδαιότητα του πολιτικού διαλόγου ΕΕ-ASEAN για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως χρήσιμου εργαλείου για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την προαγωγή πρωτοβουλιών οικοδόμησης ικανοτήτων·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ληφθούν δεόντως υπόψη στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις ΕΕ-Μαλαισίας για τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών και τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Μαλαισίας, στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του ASEAN.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0022.


Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ (Πρωτόκολλο για τη συνεκτίμηση της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) ***
PDF 379kWORD 63k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13079/2014 – C8-0282/2014 – 2014/0222(NLE))
P8_TA(2015)0466A8-0340/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13079/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου της συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13078/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 209 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0282/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0340/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.


Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ (έγκριση) ***
PDF 378kWORD 63k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (05432/2015 – C8-0062/2015 – 2013/0440(NLE))
P8_TA(2015)0467A8-0339/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05432/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας-πλαισίου περί συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (18204/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 209 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0062/2015),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2015(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0339/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0468.


Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα)
PDF 459kWORD 139k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (05432/2015 – C8-0062/2015 – 2013/0440(NLE)2015/2096(INI))
P8_TA(2015)0468A8-0342/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05432/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (18204/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 209 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2015(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ του Βιετνάμ και της ΕΕ (τότε Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), που συνάφθηκαν στις 22 Οκτωβρίου 1990,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ (ΣΠΣ), που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 1996(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2015, ότι η ΕΕ και το Βιετνάμ έχουν καταλήξει σε μια σφαιρική συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ), η οποία ήταν υπό διαπραγμάτευση από τις 26 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο σύστασης της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας Emily O’Reilly, της 26ης Μαρτίου 2015, που καλεί την Επιτροπή να προβεί, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, σε αξιολόγηση του αντικτύπου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης ΣΕΣ με το Βιετνάμ,

–  έχοντας υπόψη το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 της ΕΕ για το Βιετνάμ,

–  έχοντας υπόψη τον διάλογο ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που ξεκίνησε το 2003, και τον τέταρτο γύρο του ενισχυμένου διαλόγου ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 19 Ιανουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης με το Βιετνάμ όσον αφορά το σχέδιο δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), οι οποίες ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2010,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1440/80 του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1980, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων, της Σιγκαπούρης και της Ταϋλάνδης – χωρών μελών της Ένωσης των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας(3), και το πρωτόκολλο για την επέκταση και προς τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των χωρών μελών του ASEAN που υπεγράφη την 14η Φεβρουαρίου 1997(4),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση, της 18ης Μαΐου 2015, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο: «Η ΕΕ και η ASEAN: μια εταιρική σχέση με στρατηγικό σκοπό»,

–  έχοντας υπόψη τη 10η ευρασιατική σύνοδο κορυφής (ASEM), που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο στις 16-17 Οκτωβρίου 2014, και την προσεχή σύνοδο κορυφής, που θα πραγματοποιηθεί στην Ουλάν Μπατόρ της Μογγολίας το 2016,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Βιετνάμ η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη Νοτιοανατολική Ασία τον Οκτώβριο 2013,

–  έχοντας υπόψη τη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση ΕΚ-Βιετνάμ στο Ανόι, στις 30 Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη του Προέδρου της Επιτροπής José Manuel Barroso στο Βιετνάμ, τον Αύγουστο 2014,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Βιετνάμ, Nguyen Tan Dung, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο 2014,

–  έχοντας υπόψη την 22η συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας ASEAN-ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στη Τζακάρτα στις 5 Φεβρουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ψηφίσματά του για το Βιετνάμ, ιδίως τα ψηφίσματα της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ(5), της 22ας Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ(6), της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την κατάσταση στο Λάος και το Βιετνάμ(7), της 18ης Απριλίου 2013 για το Βιετνάμ, ειδικότερα όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης(8), της 15ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ASEAN(9), της 17ης Απριλίου 2014 σχετικά με την κατάσταση προόδου όσον αφορά τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ελευθερία στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο(12),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 12 Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τεχνολογία: ο αντίκτυπος των συστημάτων παρείσφρησης και παρακολούθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες»(13),

–  έχοντας υπόψη την προσχώρηση του Βιετνάμ ως πλήρους μέλους στον Σύνδεσμο Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στις 28 Ιουλίου 1995,

–  έχοντας υπόψη την ιδιότητα του Βιετνάμ ως ιδρυτικού μέλους της Επιτροπής Ποταμού Μεκόνγκ, που δημιουργήθηκε στις 5 Απριλίου 1995 με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης απορροής του ποταμού Μεκόνγκ,

–  έχοντας υπόψη την 26η σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), που πραγματοποιήθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ από τις 26 έως τις 28 Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη 14η σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια στην Ασία (Διάλογος του Σάνγκρι-Λα, του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών), που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη από τις 29 έως τις 31 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη βασική δήλωση του Ανόι (HCS), την εθνική στρατηγική του Βιετνάμ για την εφαρμογή της δήλωσης του Παρισιού σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εργασίας σχετικά με την καθολική περιοδική εξέταση (ΚΠΕ) για το Βιετνάμ της 9ης Οκτωβρίου 2009 καθώς και τις συστάσεις της δεύτερης έκθεσης ΚΠΕ για το Βιετνάμ στο πλαίσιο της 26ης συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών της 20ής Ιουνίου 2014, καθώς και την ιδιότητα του Βιετνάμ ως μέλους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την περίοδο 2014-2016,

–  έχοντας υπόψη την πρόσφατη επικύρωση από το Βιετνάμ της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, όπως επίσης και της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, καθώς και την πολυαναμενόμενη επίσκεψη του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία του θρησκεύματος ή της πίστης, τον Ιούλιο του 2014,

–  έχοντας υπόψη τη φετινή, 40ή επέτειο από το τέλος του πολέμου του Βιετνάμ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0342/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 συμπληρώνονται 25 χρόνια από τη σύναψη των σχέσεων ΕΕ-Βιετνάμ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις αυτές έχουν επεκταθεί ταχέως πέρα από τις εμπορικές συναλλαγές και την παροχή βοήθειας, αποκτώντας πληρέστερη μορφή,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας αποσκοπεί στη σύναψη μιας σύγχρονης, ευρείας και αμοιβαία επωφελούς εταιρικής σχέσης, βασισμένης σε κοινά συμφέροντα και αρχές όπως η ισότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά του Βιετνάμ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, μαζί με τα κράτη μέλη της, είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ΕΑΒ στο Βιετνάμ, και ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα αυξηθεί για τον σκοπό αυτό κατά 30% φθάνοντας τα 400 εκατομμύρια EUR την περίοδο 2014-2020,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Βιετνάμ ανακοίνωσαν την άρση των απαγορεύσεων στις άμεσες ξένες επενδύσεις σε 45 τομείς και θέσπισαν μέτρα με σκοπό τη χαλάρωση των ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις στη χώρα, προκειμένου να διατηρηθούν οι ξένες επενδύσεις,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες δεκαετίες το Βιετνάμ υιοθετεί σταθερά μια σαφώς φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση και ότι συνεργάστηκε ενεργά με την ΕΕ ως η χώρα ASEAN που είχε την ευθύνη του συντονισμού των σχέσεων διαλόγου ASEAN-ΕΕ την περίοδο 2012-2015 και ως η φιλοξενούσα χώρα της 132ης Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Ανόι από την 28η Μαρτίου έως την 1η Απριλίου 2015, λαμβάνοντας υπόψη ότι το διάστημα στο οποίο το Βιετνάμ είχε αναλάβει τον συντονισμό χαρακτηρίστηκε από σημαντική άνοδο στον αριθμό και το επίπεδο των συνεδριάσεων μεταξύ ΕΕ και ASEAN, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ έχει υπαχθεί στο σχέδιο της Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων και Υποδομών (AIIB), που προωθεί το Πεκίνο,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις ΕΕ-ASEAN είναι εκτεταμένες και καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου και των επενδύσεων, της ανάπτυξης, της οικονομίας και των πολιτικών υποθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης της Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν, του 2012, υιοθετήθηκε με στόχο τη στρατηγικότερη εστίαση της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ASEAN στους συγκεκριμένους τομείς,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία για τη Σύμπραξη Χωρών του Ειρηνικού (TPP), μεταξύ δώδεκα κρατών του Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένου του Βιετνάμ, οριστικοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2015, δημιουργώντας έναν νέο εμπορικό συνασπισμό που καλύπτει το 36% του παγκόσμιου ΑΕΠ και θα έχει ευρείες συνέπειες για το παγκόσμιο εμπόριο,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τις δύο τελευταίες δεκαετίες το Βιετνάμ σημείωσε σημαντική πρόοδο στην επίτευξη των ΑΣΧ, στη μείωση της φτώχειας, στην οικονομική ανάπτυξη, στην κοινωνική ασφάλεια, στην απασχόληση, στην εκπαίδευση και στην υγειονομική περίθαλψη,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της μεταρρυθμιστικής πολιτικής «doi moi» και τα βήματα που έχουν γίνει προς την ανάπτυξη μιας οικονομίας της αγοράς έχουν επίσης συμβάλει στη διεύρυνση του χάσματος της φτώχειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμαρτυρίες για τις εκτάσεις γης και τα ακίνητα που κατάσχονται από την κυβέρνηση έχουν ενταθεί, λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η παγκόσμια ύφεση έπληξε τις βιετναμέζικες εξαγωγές και ότι το 2014 καταγράφηκε ένας από τους βραδύτερους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ από το τέλος της ασιατικής οικονομικής κρίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ αντιμετωπίζει την πρόκληση ενός εργατικού δυναμικού που αυξάνεται κατά πάνω από ένα εκατομμύριο ετησίως,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 παράγραφος 1 της συμφωνίας συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας επιβεβαιώνει τη δέσμευση στις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου και προβλέπει ότι «ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων» αποτελεί βασικό στοιχείο της συμφωνίας, που χαρακτηρίζει τη εσωτερική και διεθνή πολιτική και των δύο μερών, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι συνεχίζονται οι συλλήψεις ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα κάτω από αδιαφανείς συνθήκες, και ότι το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ, που έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο 2016, θα αποτελέσει ουσιαστική δοκιμή του σεβασμού που τρέφει το Βιετνάμ για τις δημοκρατικές αρχές,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί που υφίστανται στο Βιετνάμ όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός κυβερνοχώρου, την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, την πρόσβαση στην ενημέρωση, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και την ελευθερία θρησκεύματος ή πίστης παραμένουν, σύμφωνα με τις εκθέσεις αναφορές του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία θρησκεύματος ή πίστης, παραμένει σημαντικό στοιχείο προβληματισμού,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ αποτελεί πολύτιμο εταίρο της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα και έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές κατά 8-10% σε σύγκριση με το 2010 και την κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα ΑΕΠ κατά 1-1,5% ετησίως, ενόψει της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος τον Νοέμβριο 2015 στο Παρίσι,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ευρωπαίοι πολίτες είναι βιετναμέζικης καταγωγής λόγω ιστορικών δεσμών, και ότι η Δημοκρατία της Τσεχίας έχει αναγνωρίσει τους βιετναμέζικης καταγωγής πολίτες της ως εθνοτική μειονότητα,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ της Κίνας και των γειτονικών χωρών της στη Νότια Σινική Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου του Βιετνάμ, ως αποτέλεσμα μονομερών ενεργειών σε διαμφισβητούμενες περιοχές στη Νότια Σινική Θάλασσα, που δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιμάκωση των εδαφικών διαφορών στην περιοχή έχει επιπτώσεις στις παγκόσμιες υποθέσεις και αποτελεί σοβαρή απειλή για την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και το διεθνές εμπόριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίλυση των εντάσεων αυτών αποτελεί μείζον στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ, τόσο για τη διατήρηση της παγκόσμιας ασφάλειας όσο και την εξασφάλιση της σταθερότητας στις μείζονες θαλάσσιες αρτηρίες στη Νότιας Σινική Θάλασσα, που είναι ζωτικής σημασίας για το εμπόριο της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ υποστηρίζει επίσημα τις νομικές προτάσεις που κατέθεσαν οι Φιλιππίνες στο Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο (PCA) στη Χάγη, στις 16 Μαρτίου 2015, με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS),

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ ενίσχυσε παράλληλα τη στρατηγική συνεργασία του σε θέματα ασφάλειας και ενέργειας με τις γειτονικές του χώρες στην Ασία, καθώς και τους διμερείς δεσμούς του με βασικούς διεθνείς παράγοντες όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία, λόγω των αναζωπυρούμενων εντάσεων στη Νότια Σινική Θάλασσα,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ εξακολουθεί να είναι μολυσμένο από τα κατάλοιπα των βομβαρδισμών του πολέμου του Βιετνάμ, και ότι άνθρωποι και φύση συνεχίζουν να υποφέρουν από τα αποτελέσματα των ψεκασμών με περίπου 20 εκατομμύρια γαλόνια Agent Orange (διοξίνης),

1.  επικροτεί τη σύναψη της συμφωνίας συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Βιετνάμ, υπογραμμίζοντας τη μείζονα στρατηγική σημασία που έχει το Βιετνάμ ως καθοριστικός εταίρος της ΕΕ στη Νοτιοανατολική Ασία και στον ASEAN, τονίζει ότι η συμφωνία καθορίζει τις μελλοντικές σχέσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά τις παγκόσμιες και περιφερειακές προκλήσεις, όπως η χρηστή διακυβέρνηση και η καταπολέμηση της διαφθοράς, η οικονομική και κοινωνική πρόοδος με τήρηση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης, ο αφοπλισμός και τα όπλα μαζικής καταστροφής, καθώς και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας· καλεί τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών να επιταχύνουν τη διαδικασία επικύρωσης ώστε να εξασφαλιστεί ότι η συμφωνία θα μπορέσει να τεθεί σε ισχύ·

2.  πιστεύει ότι τόσο η ΕΕ όσο και το Βιετνάμ θα επωφεληθούν οικονομικά από την επικύρωση της συμφωνίας συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας· τονίζει τον ενδεχόμενο αντίκτυπο μιας μελλοντικής συμφωνίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις, στη δημιουργία απασχόλησης και στη μείωση της φτώχειας· επικροτεί τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποίησαν οι βιετναμέζικες αρχές προκειμένου να προωθηθεί η περαιτέρω ενσωμάτωση του Βιετνάμ στην παγκόσμια οικονομία, και καλεί το Βιετνάμ να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις αυτές· ζητεί από την Κυβέρνηση του Βιετνάμ και από την ΕΕ να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στα πολυμερή φόρουμ σε θέματα οικονομίας, εμπορίου και νέων τεχνολογιών· χαιρετίζει τον διπλασιασμό σχεδόν του ΑΕΠ του Βιετνάμ σε σχέση με το 2010·

3.  τονίζει τη σημασία των συμφωνιών συνολικών εταιρικών σχέσεων και συνεργασίας στις σχέσεις ΕΕ-ASEAN· πιστεύει ότι η συνεργασία ΕΕ-ASEAN μπορεί να ενισχυθεί σε διάφορους τομείς, όπως η ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα, η διαφάνεια και ο συντονισμός των μακροοικονομικών πολιτικών·

4.  καλεί τα κράτη μέλη, σε μια προσπάθεια επίτευξης πολιτικής συνοχής, να εναρμονίσουν τους επιμέρους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας τους όσο το δυνατόν περισσότερο με τους στόχους που ορίζονται στη συμφωνία συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·

5.  επικροτεί την έγκαιρη εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, ενώ η διαδικασία επικύρωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, στους τομείς του εμπορίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της μετανάστευσης, της περιφερειακής ασφάλειας, της ενέργειας, της επιστήμης και της τεχνολογίας·

6.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να καθοριστούν σαφή σημεία αναφοράς και δεσμευτικές προθεσμίες για την εφαρμογή της συμφωνίας συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·

7.  επικροτεί τα άρθρα της συμφωνίας συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που αναφέρονται στην κοινή δέσμευση και συνεργασία για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ευελπιστεί ότι ο αμοιβαίος σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα προαγάγουν περαιτέρω τον μακροχρόνιο διάλογο με την κυβέρνηση του Βιετνάμ για την προώθηση, μεταξύ άλλων, των ελευθεριών της έκφρασης, του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι, και της θρησκείας, όπως παγιώνονται στο άρθρο 69 του Συντάγματος του Βιετνάμ και στα άρθρα 9, 10 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου·

8.  τονίζει τις υποβοηθητικές, δημιουργικές και καταλυτικές δυνατότητες του ανοιχτού διαδικτύου και των ΤΠΕ για την ενίσχυση των κοινοτήτων, την κοινωνία των πολιτών και την παγκόσμια οικονομική, κοινωνική, επιστημονική, πολιτιστική και πολιτική ανάπτυξη· δίνει συνεπώς έμφαση στη σημασία της απεριόριστης πρόσβασης στο δωρεάν και ανοιχτό διαδίκτυο, τόσο από οικονομική και κοινωνική σκοπιά όσο και από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9.  επικροτεί την απόφαση των αρχών του Βιετνάμ να καταργήσουν το καθεστώτος θεωρήσεων για τους πολίτες πέντε ευρωπαϊκών χωρών, και πιστεύει ότι η απόφαση αυτή θα προωθήσει την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού·

10.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για την ανακοίνωση ενός «γενικού σχεδίου» από τον Πρωθυπουργό του Βιετνάμ, για την υλοποίηση των συστάσεων της καθολικής περιοδικής εξέτασης (ΚΠΕ) του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τη στρατηγική για τη μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 2020·

11.  επικροτεί την αύξηση του προϋπολογισμού ΕΑΒ της ΕΕ για το Βιετνάμ στα 400 εκατομμύρια EUR για το διάστημα 2014-2020· καλεί την Επιτροπή να επενδύσει στην αύξηση της προβολής των δραστηριοτήτων και της στήριξης της ΕΕ στο Βιετνάμ, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι στρατηγικές δυνατότητες αυτών των πόρων·

12.  ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη ικανότητας στο Βιετνάμ για την προώθηση του σεβασμού της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, και επικροτεί την εστίαση της συνεργασίας της ΕΕ στις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων στον φορολογικό τομέα, που έχουν καθοριστική σημασία για την εξασφάλιση της μεγιστοποίησης των δυνατοτήτων παραγωγής εσωτερικών εσόδων και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς·

13.  καλεί το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να αξιολογούν σε στενή διαβούλευση μεταξύ τους κάθε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η δέουσα δημοκρατική εποπτεία στην εφαρμογή της συμφωνίας συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Κοινοβούλιο·

14.  χαιρετίζει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη ΣΕΣ· πιστεύει ακράδαντα ότι η ολοκληρωμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και η ΣΕΣ μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ πρέπει να συμβάλουν στην ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ·

15.  επικροτεί τη συμπερίληψη στη μελλοντική ΣΕΣ ενός κεφαλαίου για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και δεσμεύσεων ως τα βασικά εργασιακά πρότυπα και τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων και από τις δύο πλευρές, που θα υποστηρίξουν τη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και στα θεμιτά και δεοντολογικά συστήματα συναλλαγών·

16.  καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που θέτει η νέα συμφωνία και να εξασφαλίσει ότι οι πολιτικές που εφαρμόζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στο πλαίσιο της εφαρμογής της ΣΕΣΣ και της μελλοντικής ΣΕΣ με το Βιετνάμ συμβάλλουν στην προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης· ζητεί την ανάπτυξη ικανοτήτων για τη βελτίωση του χειρισμού των καταγγελιών που υποβάλλουν θιγόμενα φυσικά πρόσωπα και κοινότητες στο πλαίσιο του άρθρου 35 της συμφωνίας συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας· καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να ενισχύσει τη δραστηριότητα της κοινωνίας των πολιτών μέσω της συμμετοχής συλλογικών φορέων και ΜΚΟ στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας·

17.  καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να σημειώσει συγκεκριμένη πρόοδο σε σχέση με την εφαρμογή των συστάσεων της ΚΠΕ του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ, ξεκινώντας από τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου εθνικού φορέα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει στο Βιετνάμ την απαιτούμενη στήριξη για την ανάπτυξη ικανότητας στον συγκεκριμένο τομέα· επικροτεί τη χρηματοδότηση της ΕΕ μέσω του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, και ζητεί να συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες αυτές προκειμένου να υποστηριχθούν οι προσπάθειες της κυβέρνησης·

18.  καλεί το 12ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ, εν όψει των εκλογών του 2016, να προαγάγει την ενισχυμένη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική λειτουργία του κράτους, επιτρέποντας ιδίως τη δημιουργία αντιπολιτευόμενων κομμάτων, κινημάτων της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ·

19.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πάνω από 500 κρατούμενοι έχουν καταδικαστεί σε ποινή θανάτου και πρόκειται να εκτελεστούν· καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να προχωρήσει στην άμεση αναστολή των εκτελέσεων και να λάβει τα κατάλληλα νομοθετικά μέτρα για την κατάργηση της θανατικής ποινής, και επικροτεί μεν τα ανοίγματα που έχουν γίνει στο σύστημα, αλλά εκφράζει παράλληλα την αποδοκιμασία του για την κράτηση ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επικροτεί εν προκειμένω την προθυμία της κυβέρνησης να μειώσει τον αριθμό των εγκλημάτων που επισύρουν ποινή θανάτου, και την καλεί να δηλώσει ξεκάθαρα εάν και βάσει ποιων κατηγοριών εξακολουθούν ενδεχομένως να πραγματοποιούνται εκτελέσεις·

20.  υπενθυμίζει τη σημασία του διαλόγου ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα ως βασικού μέσου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αποδοτικό και ρεαλιστικό τρόπο για την υποστήριξη και ενθάρρυνση του Βιετνάμ όσον αφορά την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων·

21.  ζητεί την άμεση επικύρωση του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

22.  επισημαίνει ότι η βιομηχανία ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας, που απασχολεί πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζομένους, είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγικός τομέας του Βιετνάμ, και εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν διαθέτουν μηχανισμούς για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους· τονίζει ότι θα αποτελούσε θετικό μήνυμα η επικύρωση από τις βιετναμέζικες αρχές, της Σύμβασης αριθ. 87 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστικού δικαιώματος, και της Σύμβασης αριθ. 98, περί του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως·

23.  καλεί τις αρχές να μην καταστέλλουν την ειρηνική άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα, και ιδίως των άρθρων 79, 87, 88 και 258· επισημαίνει την αμνηστία που χορηγήθηκε πρόσφατα σε πάνω από 18 000 κρατουμένους, και εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκαν πολιτικοί κρατούμενοι· παραμένει ανήσυχο για το γεγονός ότι περίπου 60 κρατούμενοι για λόγους συνείδησης, συμπεριλαμβανομένων ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημοσιογράφων, συντακτών ιστολογίων, καθώς και ακτιβιστών για τα δικαιώματα έγγειας ιδιοκτησίας κρατούνται στις φυλακές του Βιετνάμ μετά από καταδίκες με συνοπτικές διαδικασίες για διάφορα αδικήματα, ιδίως σε σχέση με την ελευθερία του λόγου και με εγκλήματα κατά του κράτους, και ζητεί την απελευθέρωσή τους· ενθαρρύνει τις μεταρρυθμίσεις του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, και ειδικότερα του κώδικα ποινικής δικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων που ποινικοποιούν τις ειρηνικές δραστηριότητες για λόγους εθνικής ασφάλειας· καλεί τις αρχές να θεσπίσουν ένα ανεξάρτητο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης·

24.  ζητεί τον σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας και την κατάργηση των διακρίσεων και της καταπίεσης κατά των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, όπως οι παρενοχλήσεις, οι παρακολουθήσεις, οι ενέργειες εκφοβισμού, οι κρατήσεις, οι κατ’ οίκον περιορισμοί, η σωματική βία και οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις στους Ρωμαιοκαθολικούς, τους Προτεστάντες, τους Βουδιστές, τους Χόα Χάο και τους Κάο Ντάι, και ιδιαίτερα στη δίωξη θρησκευτικών κοινοτήτων όπως η Ενοποιημένη Βουδιστική Εκκλησία του Βιετνάμ, οι χριστιανικοί Μοντανιάρ και οι βουδιστές Χμερ Κρομ· ζητεί την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων με στόχο τη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων· ζητεί την αναθεώρηση της νομοθεσίας που ρυθμίζει την καταχώρηση των θρησκευτικών ομάδων· υπενθυμίζει την τραγική μοίρα του σεβασμιότατου Thich Quang Do, ενός 87χρονου βουδιστή αντιφρονούντα, ο οποίος βρίσκεται υπό περιορισμό στο μοναστήρι του, χωρίς κατηγορία, για πάνω από 30 χρόνια, και απευθύνει εκ νέου έκκληση για την απελευθέρωσή του·

25.  ζητεί την άμεση μεταρρύθμιση του δικαιοδοτικού συστήματος, ώστε να ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα περί δίκαιης δίκης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

26.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το Βιετνάμ είναι ένα από τα κράτη από τα οποία προέρχονται τα περισσότερα θύματα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για τις καταγγελίες ότι πάρα πολλά παιδιά, ιδίως αγόρια που δεν προστατεύονται από τον νόμο κατά της ασέλγειας, πέφτουν θύματα παιδικής πορνείας, εμπορίας ή κακομεταχείρισης· καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να αναπτύξει ισχυρούς και αποτελεσματικούς νόμους για την προστασία των παιδιών, που να προστατεύουν όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως του φύλου τους· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει το Βιετνάμ στην ενίσχυση των ικανοτήτων του στον τομέα των μεταναστευτικών πολιτικών και της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και του οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της εργασιακής και μεταναστευτικής πολιτικής του· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τις καταγγελίες σχετικά με τους βιετναμέζους και τις βιετναμέζες, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, που πέφτουν θύματα εμπορίας ανθρώπων στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει επειγόντως την πλήρη εφαρμογή των βασικών μέτρων προστασίας που ορίζονται στη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων· παροτρύνει την κυβέρνηση του Βιετνάμ και την Επιτροπή να εξετάσουν τη δυνατότητα σύστασης υποεπιτροπής ή ειδικής ομάδας εργασίας για το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο της συμφωνίας συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·

27.  τονίζει τις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Βιετνάμ με τον νεανικό του πληθυσμό και την αυξανόμενη εσωτερική μετανάστευση στις πόλεις·

28.  επικροτεί την έγκριση της τροποποιημένης νομοθεσίας περί εγγείου ιδιοκτησίας του 2013, εξακολουθεί όμως να προβληματίζεται σοβαρά για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων γης, τους εκτοπισμούς και τις κατασχέσεις γης από το κράτος για αναπτυξιακά σχέδια, που έχουν ως αποτέλεσμα την αποστέρηση περιουσιακών στοιχείων για εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες· απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση να σταματήσει την αρπαγή γης και να συστήσει κατάλληλους μηχανισμούς καταγγελιών·

29.  επικροτεί τις εκτενείς νομικές δεσμεύσεις των βιετναμέζικων αρχών όσον αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων, εκφράζει όμως την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ενδοοικογενειακή βία, η εμπορία γυναικών και παιδιών, η ολοένα και συχνότερη προσβολή των γυναικών από HIV/AIDS και οι παραβιάσεις των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων παραμένουν σημαντικά προβλήματα· καλεί τη βιετναμέζικη κυβέρνηση να συνεχίσει τη μεταρρύθμιση του συστήματος ληξιαρχικής καταγραφής και να θέσει τέρμα στις πρακτικές διακρίσεων που προκύπτουν ενίοτε από τις ιδιομορφίες του «Hộ khẩu» (οικογενειακό μητρώο), που εμποδίζουν την εγγραφή πολλών οικογενειών, και ιδίως παιδιών, ώστε να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες·

30.  συγχαίρει το Βιετνάμ για τον ηγετικό ρόλο που έχει αναλάβει στην Ασία υπέρ των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, και ιδίως για την προσφάτως εγκριθείσα νομοθεσία περί γάμου και οικογένειας που επιτρέπει την τέλεση γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου·

31.  συμμερίζεται τις ανησυχίες της βιετναμέζικης κυβέρνησης, ότι η αύξηση της διαφθοράς αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις της χώρας· ζητεί να εξετάζονται προσεκτικότερα οι περιπτώσεις κατά τις οποίες στοχοποιούνται από τις αρχές πολίτες που καταγγέλλουν κρούσματα διαφθοράς· καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να διερευνήσουν διεξοδικά τις αυθαίρετες διώξεις κατά δημοσιογράφων, συντακτών ιστολογίων και καταγγελτών· αποδοκιμάζει επίσης την καταχρηστική εφαρμογή από τη βιετναμέζικη κυβέρνηση, του άρθρου 258 του ποινικού κώδικα σχετικά με την «κατάχρηση δημοκρατικών ελευθεριών» –που επισύρει ποινή φυλάκισης έως επτά ετών· σημειώνει ότι μόνο πολύ λίγες υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη με επιτυχία, παρά τον νόμο κατά της διαφθοράς, και καλεί την κυβέρνηση να βελτιώσει την εφαρμογή του·

32.  καλεί τις βιετναμέζικες αρχές να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες κατά της διαφθοράς, ώστε να στείλουν ένα θετικό μήνυμα στους ξένους επενδυτές· επισημαίνει ότι οι ελλιπείς νομικές υποδομές και το σύστημα της διαφθοράς οδηγούν σε χρηματοπιστωτική αβεβαιότητα και θέτουν σοβαρό εμπόδιο για τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες·

33.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την περιβαλλοντική βλάβη στο Βιετνάμ, και ιδίως τη ρύπανση, τις μη βιώσιμες εξορυκτικές δραστηριότητες που καταστρέφουν ολόκληρες περιοχές, τις πλωτές μεταφορές και τη διατάραξη του τρόπου ζωής τοπικών κοινοτήτων, καθώς και για τις δραστηριότητες βιετναμέζικων εταιρειών στο εξωτερικό, που συντελούν στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την αρπαγή γης·

34.  καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να θεσπίσει μέτρα για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, ιδίως από τις αρνητικές συνέπειες της αποδάσωσης και της εξαγωγής πρώτων υλών, με σαφείς, χρονικά δεσμευτικούς και βασισμένους σε αποτελέσματα στόχους σε καθέναν από τους ανωτέρω τομείς· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει στο Βιετνάμ την απαιτούμενη στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον συγκεκριμένο τομέα·

35.  τονίζει ότι η επιτροπή του ποταμού Μεκόνγκ απαιτείται να προβεί σε διεξοδικές διαβουλεύσεις και να διεξαγάγει πλήρεις εκτιμήσεις των επιπτώσεων στο περιβάλλον, την αλιεία και τις περιουσίες, και του διασυνοριακού αντικτύπου, πριν προχωρήσει στην ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων στο κύριο ρεύμα του ποταμού Μεκόνγκ·

36.  επισημαίνει ότι το Υπουργείο Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει υιοθετήσει μια στρατηγική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή· επισημαίνει ότι η χώρα δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη βιομάζας και ηλιακής ενέργειας, και επικροτεί την ιδιαίτερη έμφαση της δέσμης ενισχύσεων της ΕΕ (2014-2020) στη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας·

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, δεδομένων των επιπτώσεων του πολέμου του Βιετνάμ στην υγεία και το περιβάλλον, να εξετάσουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ταμείου στήριξης των θυμάτων και των βετεράνων του πολέμου, και να εντείνουν τη δράση τους με την οργάνωση αποστολών ειδικευμένου προσωπικού για την απορρύπανση από επιβλαβείς ουσίες και την άρση των ναρκοπεδίων που εξακολουθούν ακόμα και τώρα να προκαλούν θύματα, 40 έτη από το τέλος των συγκρούσεων·

38.  καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφασή της να κατασκευάσει και να θέσει σε λειτουργία την πρώτη μονάδα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Ninh·

39.  επικροτεί το γεγονός ότι το Βιετνάμ έχει λάβει ειδικά μέτρα για την ανάπτυξη της γνώσης και της έρευνας στην επιστήμη και την τεχνολογία, για την αντιμετώπιση των αδυναμιών στην ανώτατη εκπαίδευση, για την προσέλκυση Βιετναμέζων που ζουν στο εξωτερικό και για τη συνεργασία με ευρωπαϊκά και αμερικανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα με σκοπό την προώθηση αυτής της διαδικασίας·

40.  καλεί την Κίνα και τις ενδιαφερόμενες γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Βιετνάμ, να εντείνουν τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης στη διαφιλονικούμενη περιοχή της Νότιας Σινικής Θάλασσας· θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή εγκυμονεί τον κίνδυνο υπονόμευσης σημαντικών συμφερόντων της ΕΕ στην περιοχή, μεταξύ άλλων όσον αφορά την παγκόσμια ασφάλεια και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στις κύριες εμπορικές οδούς, που έχει ζωτική σημασία για τις εμπορικές συναλλαγές της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για ειρηνική επίλυση των διαφορών, με την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, με διάλογο σε διμερές και σε περιφερειακό επίπεδο, και στη βάση του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας και της διαιτησίας από αμερόληπτους διεθνείς οργανισμούς όπως η UNCLOS· υπενθυμίζει τη σημασία της ανάπτυξης συνεργατικών λύσεων με τη συμμετοχή όλων των μερών· καλεί την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να παρακολουθούν ενεργά την κατάσταση και να υποστηρίξουν την επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· επικροτεί την κοινή δήλωση των ηγετών της Κίνας και του Βιετνάμ τον Απρίλιο του 2015, με την οποία οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να επιδιώξουν την ειρηνική επίλυση των νησιωτικών διαφορών τους·

41.  επικροτεί τον ρόλο που παίζει ο ASEAN στην ειρηνική διαχείριση των διαφορών, ιδίως με την προώθηση της κατάρτισης ενός περιφερειακού κώδικα δεοντολογίας·

42.  ζητεί την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας και του ρόλου του Κοινοβουλίου και των διακοινοβουλευτικών συναντήσεων ως μέσων παρακολούθησης της εφαρμογής της συμφωνίας συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·

43.  θεωρεί τη συμφωνία συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Βιετνάμ ως μια ευκαιρία για να ενισχύσει η ΕΕ τη θέση της στην Ασία και να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην περιοχή· τονίζει ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί επίσης ευκαιρία για να προαγάγει η ΕΕ τους στόχους της για την ειρήνη, το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη θαλάσσια ασφάλεια και την κοινοχρησία των πόρων·

44.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ, το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται πλήρως και σε όλα τα διαδικαστικά στάδια σχετικά με τη συμφωνία συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας· επιμένει ότι τούτο περιλαμβάνει την εκτεταμένη γραπτή πληροφόρηση του Κοινοβουλίου σχετικά με τους στόχους που επιδιώκονται με τις ενέργειες και τις θέσεις της ΕΕ, και ειδικότερα την εξέλιξη της κατάστασης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία έκφρασης και το κράτος δικαίου στη χώρα· τονίζει επιπλέον τον θεμελιώδη ρόλο που παίζουν τα σημεία επαφής των αντιπροσωπειών της ΕΕ για την παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·

45.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και την Εθνική Συνέλευση του Βιετνάμ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0467.
(2) ΕΕ L 136 της 7.6.1996, σ. 28.
(3) ΕΕ L 144 της 10.6.1980, σ. 1.
(4) ΕΕ L 117 της 5.5.1999, σ. 31.
(5) ΕΕ C 175 E της 10.7.2008, σ. 615.
(6) ΕΕ C 15 E της 21.1.2010, σ. 58.
(7) ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 76.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0189.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0022.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0458.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0470.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0274.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0288.


Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης
PDF 460kWORD 74k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης (2015/2936(RSP))
P8_TA(2015)0469B8-1347/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τα βήματα για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (COM(2015)0600),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2015 για τη σύσταση ανεξάρτητου συμβουλευτικού δημοσιονομικού συμβουλίου (C(2015)8000),

–  έχοντας υπόψη την σύσταση της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την έκδοση σύστασης του Συμβουλίου με αντικείμενο την σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ (COM(2015)0601),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τον χάρτη πορείας προς μία συνεκτικότερη εξωτερική εκπροσώπηση της ζώνης του ευρώ σε διεθνή φόρα (COM(2015)0602),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με απόφαση του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων με σκοπό τη σταδιακή καθιέρωση ενιαίας εκπροσώπησης της ζώνης του ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (COM(2015)0603),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης («έκθεση των πέντε προέδρων»),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: απολογισμός και προκλήσεις(1),

–  έχοντας υπόψη τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1173/2011(2), (ΕΕ) αριθ. 1174/2011(3), (ΕΕ) αριθ. 1175/2011(4), (ΕΕ) αριθ. 1176/2011(5) και (ΕΕ) αριθ. 1177/2011(6), την οδηγία 2011/85/ΕΕ(7), και τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 472/2013(8) και (ΕΕ) αριθ. 473/2013(9) («δέσμη των έξι μέτρων» και «δέσμη των δύο μέτρων»),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/49/ΕΕ περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων(10),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή, σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (O-000152/2015 – B8-1113/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση των πέντε προέδρων σχετικά με την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης διετύπωσε προτάσεις για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με την «επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: απολογισμός και προκλήσεις» η οποία υπογράμμισε την ανάγκη για μία φιλόδοξη και ταχεία πρόοδο όσον αφορά την ενίσχυση της ζώνης ευρώ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της φάσης 1 του χάρτη πορείας στην έκθεση των πέντε προέδρων, δημοσίευσε μία δέσμη μέτρων στις 21 Οκτωβρίου 2015 που περιείχε ενέργειες για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), η οποία αποτελείται από δύο ανακοινώσεις, μία σύσταση για σύσταση του Συμβουλίου, μία πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου και μία απόφαση της Επιτροπής·

Γενική αξιολόγηση

1.  σημειώνει τις προτάσεις της Επιτροπής για την ενίσχυση της ΟΝΕ, και παρόλο που αναγνωρίζει ότι έχουν ληφθεί ορισμένα μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση, υπογραμμίζει ότι θα απαιτηθούν περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση των σημερινών αδυναμιών του θεσμικού πλαισίου της ζώνης ευρώ·

2.  όπως αναφέρεται στο ψήφισμά του σχετικά με την «επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: απολογισμός και προκλήσεις», επιμένει στην εφαρμογή των διατάξεων του «εξάπτυχου» και του «δίπτυχου», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι οι υφιστάμενες Συνθήκες και μέσα θα επιτρέψουν να ληφθούν ορισμένες από τις απαραίτητες πρόσθετες ενέργειες για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η δέσμη που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή δεν αφήνει αρκετό περιθώριο για την κοινοβουλευτική εποπτεία και την ανάπτυξη διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλισθεί η δημοκρατική λογοδοσία για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της ΟΝΕ και συνεπώς για τη διασφάλιση του αισθήματος της «οικείωσης» των πολιτών όσον αφορά τη διακυβέρνηση της ζώνης ευρώ·

4.  ζητεί από την Επιτροπή, όπως προβλέπεται από την έκθεση των πέντε προέδρων, να προβεί εγκαίρως σε διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Λευκής Βίβλου σχετικά με το μεταβατικό διάστημα μεταξύ της φάσεως 1 και φάσεως 2 των μεταρρυθμίσεων της ΟΝΕ·

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

5.  προτρέπει την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μία διοργανική συμφωνία (ΙΙΑ) σχετικά με την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, που θα συμπεριλαμβάνει το ευρωπαϊκό εξάμηνο και τον έλεγχο της εφαρμογής του μακροοικονομικού προγράμματος προσαρμογής, με το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωομάδα (Eurogroup), όπως προβλέπεται στην έκθεση των πέντε προέδρων· επιμένει ότι η εν λόγω διοργανική συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίζει, εντός του πλαισίου των Συνθηκών, ότι η δομή του ευρωπαϊκού εξαμήνου θα επιτρέπει αξιόπιστο και τακτικό κοινοβουλευτικό έλεγχο της διαδικασίας, ιδίως όσον αφορά τις συστάσεις για τη ζώνη ευρώ·

Ευρωπαϊκό δημοσιονομικό συμβούλιο και εθνικά συμβούλια ανταγωνιστικότητας

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει τη συνήθη νομοθετική διαδικασία σε ό,τι αφορά τα εθνικά συμβούλια ανταγωνιστικότητας και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για το σκοπό αυτό·

7.  τονίζει ότι το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό συμβούλιο, ως συμβουλευτικό συμβούλιο της Επιτροπής, θα πρέπει να λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο και ότι, στο πλαίσιο αυτό, οι αξιολογήσεις του θα πρέπει να είναι δημόσιες και διαφανείς·

Εξωτερική εκπροσώπηση της ζώνης ευρώ

8.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η διεθνής εκπροσώπηση της ζώνης ευρώ θα υπόκειται στον δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου·

o
o   o

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0238.
(2) EE L 306 της 23.11.2011, σ. 1.
(3) EE L 306 της 23.11.2011, σ. 8.
(4) EE L 306 της 23.11.2011, σ. 12.
(5) EE L 306 της 23.11.2011, σ. 25.
(6) EE L 306 της 23.11.2011, σ. 33.
(7) EE L 306 της 23.11.2011, σ. 41.
(8) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1.
(9) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 11.
(10) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 149.


Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό
PDF 679kWORD 323k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (2015/2229(INI))
P8_TA(2015)0470A8-0344/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ) και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα που εγκρίθηκαν στη Νέα Υόρκη στις 16 Δεκεμβρίου 1966,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού(1),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 8, 21 και 23 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 12 Μαΐου 2014(3),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων(4),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας κατά τις επισκέψεις τους σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2014, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 22 Ιουνίου 2015(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015(7),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020 (Αλλάζοντας τη ζωή των κοριτσιών και των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020) (GAPII), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2015(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 σχετικά με την αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή(9),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού(10),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/260 του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2015, για την παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα(11),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2015 για την αναπτυξιακή διάσταση της ισότητας των φύλων(12),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 31ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια(13),

–  έχοντας υπόψη τα κατεπείγοντα ψηφίσματά του σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη διαφθορά στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα: οι επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τις διακρίσεις με βάση την κάστα(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ το 2015(21),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 2ας Απριλίου 2014, σχετικά με την 69η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ)(22),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την εξάλειψη των βασανιστηρίων στον κόσμο(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2013 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(24),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας(25),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τεχνολογία: ο αντίκτυπος των συστημάτων παρείσφρησης και παρακολούθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες(26),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη(27),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας(28),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θανατική ποινή(29),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 8ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τη στρατηγική για τη διεύρυνση και τις κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2014-2015(30),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 8ης Μαρτίου 2011 που εξέδωσαν η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και η Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Εταιρική σχέση με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία»(31),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 25ης Μαΐου 2011 που εξέδωσαν η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και η Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονία που αλλάζει»(32),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2014, σχετικά με μια προσέγγιση με γνώμονα τα δικαιώματα, η οποία να περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ (SWD(2014)0152),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ της 26ης Ιουνίου 2014 με το οποίο ζητείται η δημιουργία διακυβερνητικής ομάδας εργασίας με ανοικτή σύνθεση και με εντολή ανάπτυξης ενός νομικά δεσμευτικού διεθνούς μέσου για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα(33),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τη νέα προσέγγιση της ΕΕ στο ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας – αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ) από τη στιγμή της σύστασής του(34),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για το 2014 του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) και της UNICEF σχετικά με το κοινό πρόγραμμα κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων(35),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0344/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 ΣΕΕ δεσμεύει την ΕΕ να αναπτύξει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας που να διέπεται από τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 ΣΕΕ η Ένωση θα προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός, η προαγωγή, ο αδιαίρετος χαρακτήρας και η διαφύλαξη της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, όπως και της συνοχής των ίδιων των εξωτερικών πολιτικών της μεταξύ τους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχή και αποτελεσματική πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτιωμένη συνοχή θα επιτρέψει στην ΕΕ να αντιδρά ταχύτερα στα πρώιμα στάδια τυχόν παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της ΕΕ για ουσιαστική πολυμερή προσέγγιση, με τα Ηνωμένα Έθνη στον πυρήνα της, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και έχει τις ρίζες της στην πεποίθηση ότι ένα πολυμερές σύστημα που εδράζεται σε οικουμενικούς κανόνες και αξίες είναι το πλέον κατάλληλο για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων, προκλήσεων και απειλών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δοκιμάζεται και τελεί υπό απειλή παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπονομεύεται σοβαρά από μια σειρά απολυταρχικών καθεστώτων, ιδίως σε πολυμερή φόρα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού εξακολουθεί να ζει υπό μη δημοκρατικά και καταπιεστικά καθεστώτα, και ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, η ελευθερία έχει ακολουθήσει φθίνουσα πορεία τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μη σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεπάγεται κόστος όχι μόνο για την κοινωνία, αλλά και σε ατομικό επίπεδο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνονται πολυάριθμες προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο για τη συρρίκνωση των περιθωρίων δράσης της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημοκρατικά καθεστώτα δεν χαρακτηρίζονται μόνον από τη διοργάνωση ελεύθερων εκλογών αλλά και από διαφανή διαχείριση, σεβασμό του κράτους δικαίου, ελευθερία έκφρασης, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ύπαρξη ενός ανεξάρτητου δικαστικού μηχανισμού και σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμφώνων και οδηγιών σχετικά με την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη την δήλωση στην οποία προέβη η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), όταν προτάθηκε το νέο κοινό σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, σύμφωνα με την οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αποτελέσουν μια από τις πρωταρχικές προτεραιότητες της εντολής της, πυξίδα για όλες τις σχέσεις με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθώς και με τις τρίτες χώρες, τους διεθνείς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών· λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι το 2017 θα διεξαχθεί ενδιάμεση αξιολόγηση του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία που θα συμπέσει με την ενδιάμεση αξιολόγηση των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων, στοιχείο που αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της συνεκτικότητας της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), η Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του νέου σχεδίου δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποστολές και οι εκπρόσωποι της ΕΕ σε τρίτες χώρες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό και συμπληρωματικό ρόλο στην επίτευξη του σχεδίου δράσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι και ότι οι πόροι αυτοί πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο προκειμένου να ενισχυθεί η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις τρίτες χώρες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα έπρεπε να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για τη μέτρηση του αντίκτυπου των πολιτικών της στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεών τους, την πρόληψη και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεών τους και την ενίσχυση της πρόσβασης των επηρεαζόμενων πληθυσμών στα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία με τους ηγέτες και τις αρχές τρίτων χωρών σε όλα τα διμερή και πολυμερή φόρα αποτελεί ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε τρίτες χώρες συνιστούν σημαντικούς συνομιλητές για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θεωρεί τη στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες μια από τις κύριες προτεραιότητές της για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής συνεργασία θα πρέπει να διαδραματίζει αυξημένο ρόλο στην ενίσχυση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αποτελεσματικής κοινοβουλευτικής εποπτείας των υπηρεσιών πληροφοριών που χρησιμοποιούν τεχνολογία ψηφιακής παρακολούθησης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της υπήρξαν πιστοί σύμμαχοι του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) ήδη από την ίδρυσή του, παρέχοντάς του οικονομική, πολιτική, διπλωματική και υλικοτεχνική υποστήριξη, προωθώντας παράλληλα την οικουμενικότητα του καταστατικού της Ρώμης και προασπίζοντας την ακεραιότητά του με στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του ΔΠΔ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική διάσταση, όπως η ανάπτυξη, η μετανάστευση, η ασφάλεια, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η διεύρυνση και το εμπόριο, προκειμένου να συνεχιστεί η προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 207 ΣΛΕΕ ορίζει ότι η εμπορική πολιτική της Ένωσης ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες μορφές μετανάστευσης αποτελούν σημαντική πρόκληση για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, η οποία απαιτεί άμεσες, αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης, όπως αυτοί που εγκαταλείπουν περιοχές που πλήττονται από πόλεμο και βία, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες και τα ισχύοντα σε διεθνές επίπεδο πρότυπα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομία διανύει περίοδο κρίσης που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, στις συνθήκες διαβίωσης των πληθυσμών (αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας, των ανισοτήτων και της επισφαλούς εργασίας, υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και περιορισμένη πρόσβαση σε αυτές), και κατ᾽ επέκταση στην ευημερία των ανθρώπων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση οικουμενικές και αδιαίρετες αξίες, η ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων πρέπει να καταστεί μια από τις προτεραιότητες της ΕΕ και να ενισχυθεί άνευ όρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα αυτά εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να απειλούνται, δεδομένου ότι ο αριθμός των σχετικών παραβιάσεων έχει αυξηθεί ραγδαία·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει μια από τις προτεραιότητες της ΕΕ στην εξωτερική πολιτική της για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2016 θα διεξαχθεί το έκτο παγκόσμιο συνέδριο για την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Όσλο της Νορβηγίας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά, οι γυναίκες και τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες και συγκεκριμένες απειλές, βιαιοπραγίες και σεξουαλική βία, ιδίως σε εμπόλεμες ζώνες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βραβείο Ζαχάρωφ για το 2014 απενεμήθη στον Δρα Denis Mukwege για τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει ως ιατρός και υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα θύματα σεξουαλικής βίας και ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών συνιστά θεμελιώδη παραβίαση των δικαιωμάτων γυναικών και παιδιών και ότι είναι απολύτως αναγκαίο να τεθεί η καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων και της σεξουαλικής βίας στο επίκεντρο τόσο της εξωτερικής πολιτικής όσο και της πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΕΕ·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, 230 εκατομμύρια παιδιά, που διαβιούν επί του παρόντος σε χώρες και περιοχές που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις, εκτιμάται ότι εκτίθενται σε συνθήκες ακραίας βίας και σε τραυματικές εμπειρίες, στρατολογούνται καταναγκαστικά και γίνονται εσκεμμένα στόχος βίαιων ομάδων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 25 της ΟΔΔΑ αναγνωρίζει το δικαίωμα εκάστου «σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένειά του υγεία και ευημερία», επίπεδο στο οποίο η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και περίθαλψης, το οποίο και περιλαμβάνει ιατρική περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα 26/28(36) του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ζητεί από το προσεχές Κοινωνικό Φόρουμ του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να επικεντρωθεί στην πρόσβαση σε φάρμακα στο πλαίσιο του δικαιώματος που έχει κάθε άνθρωπος στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταστατικό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) δηλώνει ότι η απόκτηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπινου όντος, χωρίς διάκριση φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή έχει αντίκτυπο στην πρόσβαση στο νερό, στους φυσικούς πόρους και στα τρόφιμα·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σκόπιμη και συστηματική καταστροφή από τρομοκρατικές οργανώσεις και εμπόλεμες ομάδες πολύτιμων αρχαιολογικών χώρων που ανήκουν στην κοινή παγκόσμια κληρονομιά αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση των λαών και την αφαίρεση της πολιτιστικής τους ταυτότητας, και πρέπει να θεωρηθεί όχι μόνον έγκλημα πολέμου αλλά και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι δημοκρατικές αξίες, όπως η ελευθερία έκφρασης, σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, τελούν υπό αυξανόμενη απειλή σε πολλά μέρη του κόσμου, όπως σε περιοχές όπου επικρατούν αυταρχικά καθεστώτα· εκφράζει επίσης τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι το περιθώριο δημόσιας δράσης της κοινωνίας των πολιτών συρρικνώνεται και ολοένα και περισσότεροι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υφίστανται επιθέσεις παγκοσμίως·

2.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να θέσουν ουσιαστικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες στο επίκεντρο των σχέσεών τους με τον ευρύτερο κόσμο, όπως δεσμεύθηκαν να το πράξουν στη ΣΕΕ· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ΕΕ πρέπει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα όταν αντιμετωπίζει σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, ειδικότερα στην περίπτωση απολυταρχικών καθεστώτων, μεταξύ άλλων και μέσω σχέσεων που συνδέονται με το εμπόριο, την ενέργεια ή την ασφάλεια·

3.  επαναλαμβάνει ότι είναι καίριας σημασίας να διασφαλιστεί η αύξηση της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών· τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι, ενώ η παρούσα έκθεση ασχολείται με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Κοινοβούλιο εγκρίνει επίσης την ετήσια έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία συντάσσει η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων· τονίζει επίσης πόσο σημαντική είναι η μεγαλύτερη συνεκτικότητα και συνοχή και η αποφυγή διπλών μέτρων και σταθμών στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και σε όλα τα μέσα της·

4.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις εσωτερικές προκλήσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η κατάσταση των Ρομά, η μεταχείριση των προσφύγων και των μεταναστών, οι διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ, ο ρατσισμός, η βία κατά των γυναικών, οι συνθήκες κράτησης ή η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη, ώστε να διατηρηθεί η αξιοπιστία και η συνέπεια στην εξωτερική πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

5.  εμμένει στη σημασία της διασφάλισης της συνοχής της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τις καταστάσεις κατοχής ή προσάρτησης εδαφών· υπενθυμίζει ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο θα πρέπει να αποτελεί οδηγό της πολιτικής της ΕΕ σε όλες αυτές τις καταστάσεις·

6.  εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του στην προσάρτηση, στην κατάληψη και στον εποικισμό των εδαφών, και τονίζει το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών·

7.  θεωρεί ότι, προκειμένου να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον κόσμο, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να εκφράζονται με συνεκτικό, ενιαίο τρόπο και να διασφαλίζουν ότι το μήνυμά τους βρίσκει απήχηση·

8.  τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου, της ΕΥΕΔ, του Κοινοβουλίου και των Αντιπροσωπειών της ΕΕ, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής συνοχής της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, και του κεντρικού ρόλου της μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ που διαθέτουν εξωτερική διάσταση, και ιδίως στους τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη, την ασφάλεια, την απασχόληση, τη μετανάστευση, το εμπόριο και την τεχνολογία·

9.  καλεί την ΕΕ να βελτιώσει και να συστηματοποιήσει την πλήρη έκταση του αντίκτυπου των πολιτικών της στα ανθρώπινα δικαιώματα και να διασφαλίσει ότι αυτές οι αναλύσεις συμβάλλουν στον επαναπροσδιορισμό των πολιτικών της· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει αποτελεσματικότερους μηχανισμούς για τη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων των πολιτικών της στα ανθρώπινα δικαιώματα, την πρόληψη και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων και την ενίσχυση της πρόσβασης των πληγέντων πληθυσμών στα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα·

10.  εφιστά την προσοχή στη μακροπρόθεσμη δέσμευσή του για προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, όπως αντανακλάται, μεταξύ άλλων, στο ετήσιο Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης, στο έργο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στις μηνιαίες συζητήσεις της Ολομέλειας και τα ψηφίσματα σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

11.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη σκόπιμη και συστηματική καταστροφή και κλοπή πολύτιμων αρχαιολογικών χώρων που αποτελούν μέρος της κοινής παγκόσμιας κληρονομιάς, πράξεις που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση των πληθυσμών και την υπονόμευση της πολιτισμικής τους ταυτότητας και που πραγματοποιούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις και εμπόλεμες ομάδες που χρηματοδοτούν τις βίαιες δραστηριότητές τους μέσω του παράνομου εμπορίου της κλαπείσας πολιτιστικής κληρονομιάς· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την UNESCO, να καταπολεμήσει το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών θησαυρών από τόπους συγκρούσεων και να αναπτύξει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε τέτοιους τόπους· καλεί την Επιτροπή να χαρακτηρίσει τη σκόπιμη καταστροφή συλλογικής ανθρώπινης κληρονομιάς έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και να προβεί εν προκειμένω στην ενδεδειγμένη δικαστική δίωξη·

Μέσα πολιτικής της ΕΕ για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας παγκοσμίως

Ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο

12.  χαιρετίζει την έγκριση της ετήσιας έκθεσης του 2014 της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο· θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον έλεγχο, την γνωστοποίηση και την διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την δημοκρατία και το κράτος δικαίου στον κόσμο· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να διασφαλίσουν διεξοδική παρακολούθηση των ζητημάτων που θίγονται στην ετήσια έκθεση, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων προτάσεων σχεδιασμένων ειδικά για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, καθώς και μεγαλύτερη συνοχή των διαφόρων εκθέσεων για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

13.  επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του προς την ΑΕ/ΥΕ να συμμετέχει σε συζητήσεις με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δύο συνεδριάσεις της ολομέλειας κάθε έτος, μία κατά την υποβολή της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ και μία σε απάντηση στην έκθεση του Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει ότι οι γραπτές απαντήσεις της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις διοργανικές σχέσεις, καθώς επιτρέπουν τη συστηματική και εις βάθος παρακολούθηση όλων των ζητημάτων που εγείρει το Κοινοβούλιο·

14.  συγχαίρει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή για τη υποβολή διεξοδικών εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες που ανέλαβε η ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας το 2014· θεωρεί ωστόσο ότι η παρούσα μορφή της ετήσιας έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία θα μπορούσε να βελτιωθεί προσφέροντας καλύτερη επισκόπηση του συγκεκριμένου αντίκτυπου των δράσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις τρίτες χώρες και της επιτευχθείσας προόδου, καθώς και με μια φιλικότερη προς τον αναγνώστη μορφή· ζητεί περαιτέρω την υποβολή εκθέσεων σχετικά με διαβήματα που αναλαμβάνονται μετά από ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

15.  στο πλαίσιο αυτό, συνιστά στην ΕΥΕΔ να υιοθετήσει αναλυτικότερη προσέγγιση στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης, συνεχίζοντας συγχρόνως να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου και του σχεδίου δράσης της ΕΕ· θεωρεί ότι στην ετήσια έκθεση δεν πρέπει να υπογραμμίζονται μόνο τα επιτεύγματα της ΕΕ και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα, αλλά επίσης να επισημαίνονται οι προκλήσεις και οι περιορισμοί που συναντά η ΕΕ στις προσπάθειες προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες, καθώς και τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν με σκοπό την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων κατά τα επόμενα έτη·

16.  εμμένει στην άποψή του ότι οι εκθέσεις ανά χώρα που παρουσιάζει η ετήσια έκθεση πρέπει να είναι λιγότερο περιγραφικές και λιγότερο στατικές και, αντιθέτως, να αντανακλούν καλύτερα την εφαρμογή των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα και να παρέχουν επισκόπηση του αντίκτυπου της επιτόπιας δράσης της ΕΕ·

Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ και (νέο) σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία

17.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η έγκριση του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ και του πρώτου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία το 2012 αποτέλεσε ορόσημο για την ΕΕ όσον αφορά την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας χωρίς εξαιρέσεις στο πλαίσιο των σχέσεών της με τον ευρύτερο κόσμο·

18.  επικροτεί την έγκριση από το Συμβούλιο, τον Ιούλιο του 2015, ενός νέου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019· συγχαίρει την ΕΥΕΔ για το γεγονός ότι συμβουλεύθηκε την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη, την κοινωνία των πολιτών και τους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς κατά την αξιολόγηση του πρώτου σχεδίου δράσης και τη σύνταξη του νέου σχεδίου δράσης·

19.  επικροτεί την ανανεωμένη δέσμευση της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υποστήριξη της δημοκρατίας παγκοσμίως· επισημαίνει ότι σκοπός του σχεδίου δράσης είναι να επιτρέψει στην ΕΕ να υιοθετήσει μια πιο στοχοθετημένη, συστηματική και συντονισμένη προσέγγιση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, καθώς και να ενισχύσει τον επιτόπιο αντίκτυπο των πολιτικών και των εργαλείων της· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την απόδοση προτεραιότητας σε πέντε στρατηγικούς τομείς δράσης·

20.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και συνεκτική υλοποίηση του νέου σχεδίου δράσης· εφιστά την προσοχή ιδιαίτερα στο γεγονός ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και να μεγιστοποιηθεί ο τοπικός αντίκτυπος των εργαλείων που χρησιμοποιεί η ΕΕ για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον κόσμο· τονίζει την ανάγκη για ταχεία και κατάλληλη αντίδραση έναντι παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ενταθούν οι προσπάθειες ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε όλες τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, μεταξύ άλλων και σε υψηλό πολιτικό επίπεδο·

21.  τονίζει ότι, προκειμένου να εκπληρωθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που ορίζονται στο νέο σχέδιο δράσης, η ΕΕ πρέπει να δεσμεύσει επαρκείς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη, όσον αφορά αφενός τους ανθρώπινους πόρους που διατίθενται στις αντιπροσωπείες και στα κεντρικά γραφεία, και αφετέρου τα κονδύλια που διατίθενται σε έργα·

22.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι απαιτείται ισχυρή συναίνεση και ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με σκοπό τη συνεκτική και συνεπή προώθηση του θεματολογίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· υπενθυμίζει ότι το σχέδιο δράσης αφορά τόσο την ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη· επισημαίνει, ως εκ τούτου, με έμφαση ότι τα κράτη μέλη οφείλουν, χωρίς εξαίρεση, να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ και να τα χρησιμοποιούν ως δικά τους σχέδια στρατηγικής στο πλαίσιο της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, τόσο σε διμερή όσο και σε πολυμερή βάση· λαμβάνει με ικανοποίηση υπόψη την προβλεπόμενη ενδιάμεση αξιολόγηση του νέου σχεδίου δράσης, και τονίζει τη σημασία των χωρίς αποκλεισμούς διαβουλεύσεων ώστε να λαμβάνονται συστηματικά υπόψη τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται ως προς την ενσωμάτωση της διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

23.  παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων να συζητά τακτικά θέματα που σχετίζονται με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για την διεξαγωγή ετήσιας δημόσιας συζήτησης σχετικά με τη δράση της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

24.  συγχαίρει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση του πρώτου σχεδίου δράσης και αναμένει τη συνέχιση της υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο του νέου σχεδίου δράσης· υπενθυμίζει, επίσης, την απόφασή του να συμμετέχει ενεργά και να ζητείται η γνώμη του σχετικά με την υλοποίηση του νέου σχεδίου δράσης·

25.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ, σε συντονισμό με όλους τους λοιπούς Επιτρόπους, να καταρτίσει ένα πρόγραμμα που να ενσωματώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διάφορες δραστηριότητες της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της ανάπτυξης, της μετανάστευσης, του περιβάλλοντος, της απασχόλησης, της προστασίας των δεδομένων στο διαδίκτυο, του εμπορίου, των επενδύσεων, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων·

Επισκόπηση άλλων μέσων πολιτικής της ΕΕ

Εντολή του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

26.  υπενθυμίζει τη σημασία της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ (ΕΕΕΕ) για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όσον αφορά τη βελτίωση της προβολής και της αποτελεσματικότητας της ΕΕ στην προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών ανά τον κόσμο· συγχαίρει τον παρόντα κάτοχο της εντολής για τα σημαντικά επιτεύγματά του και την τακτική ανταλλαγή απόψεων με το Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών·

27.  επικροτεί την παράταση της εντολής του ΕΕΕΕ έως τον Φεβρουάριο του 2017 και επαναλαμβάνει το αίτημά του να καταστεί η εντολή αυτή μόνιμη· ζητεί, ως εκ τούτου, την αναθεώρηση της εντολής προκειμένου να εκχωρηθεί στον ΕΕΕΕ η εξουσία ανάληψης ιδίας πρωτοβουλίας, επαρκές προσωπικό και επαρκείς οικονομικοί πόροι, η δυνατότητα της δημόσιας τοποθέτησης, της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα επιτεύγματα των επισκέψεων σε τρίτες χώρες και της προβολής της θέσης της ΕΕ σχετικά με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να ενισχύσει το ρόλο του ΕΕΕΕ βελτιώνοντας την προβολή και την αποτελεσματικότητά του·

28.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να ορίσει στην εντολή των κατά τόπους ΕΕΕΕ την απαίτηση για στενή συνεργασία με τον ΕΕΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

Στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα και ο ρόλος των αντιπροσωπειών της ΕΕ

29.  σημειώνει ότι 132 στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, ως αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών των αντιπροσωπειών της ΕΕ, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών· επαναδιατυπώνει την υποστήριξή του στον στόχο των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα, ο οποίος συνίσταται στην προσαρμογή των δράσεων της ΕΕ σε κάθε χώρα στην συγκεκριμένη κατάσταση και τις ανάγκες της· επισημαίνει την ανάγκη για διαρκή αξιολόγηση και, εφόσον παραστεί ανάγκη, αναπροσαρμογή των στρατηγικών ανά χώρα και ζητεί να βελτιωθεί περαιτέρω η συνεργασία, η επικοινωνία και η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αντιπροσωπειών της ΕΕ, των πρεσβειών των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, όσον αφορά τη σύνταξη και την υλοποίηση των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα·

30.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πρόσβαση των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο περιεχόμενο των στρατηγικών σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντά τους με δέοντα τρόπο και με πλήρη διαφάνεια· συνιστά η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή να κοινοποιούν προς τα έξω το στόχο της καθεμίας στρατηγικής, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα· επιμένει ότι ΕΥΕΔ οφείλει να συμπεριλάβει σαφείς και μετρήσιμους δείκτες προόδου για κάθε μεμονωμένη στρατηγική·

31.  υπογραμμίζει με έμφαση ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής έναντι τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων κατά την προετοιμασία πολιτικών συνομιλιών υψηλού επιπέδου, διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και ετήσιων προγραμμάτων δράσης·

32.  επικροτεί τον καθορισμό σημείων επαφής για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και/ή φύλου από όλες τις αντιπροσωπείες και από τις αποστολές στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)· επισημαίνει, εντούτοις, ότι οι πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό διαδικτυακά είναι σε πολλές περιπτώσεις απαρχαιωμένες και ζητεί, ως εκ τούτου, την ταχεία αναθεώρησή τους·

33.  υπενθυμίζει τη σύστασή του προς την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ για την ανάπτυξη σαφών επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τον ρόλο των σημείων επαφής στις αντιπροσωπείες, προκειμένου να αποκτήσουν την δυνατότητα να λειτουργούν ως πραγματικοί σύμβουλοι για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να μπορούν να εκτελούν αποτελεσματικά το έργο τους με συνοχή και χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το έργο αυτών των αντιπροσωπειών· πιστεύει ότι το έργο των σημείων επαφής για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται από το διπλωματικό προσωπικό των κρατών μελών· είναι της άποψης ότι το έργο των σημείων επαφής για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να είναι απολύτως ανεξάρτητο και να μην υφίσταται πολιτικές παρεμβάσεις και παρενοχλήσεις από τις εθνικές αρχές τρίτων χωρών, ειδικότερα κατά τις επαφές τους με ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με την κοινωνία των πολιτών

Διάλογοι και διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα

34.  αναγνωρίζει ότι οι διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό εργαλείο διμερούς δέσμευσης και συνεργασίας για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν συνιστούν αυτοσκοπό, αλλά ένα μέσο για τη διασφάλιση συγκεκριμένων δεσμεύσεων και επιτευγμάτων από τους συνομιλητές· επικροτεί και ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τη διεξαγωγή διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με αυξανόμενο αριθμό χωρών, όπως η Μιανμάρ/Βιρμανία· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει με ικανοποίηση, μεταξύ άλλων και τον έκτο γύρο διαλόγου ΕΕ-Μολδαβίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

35.  παροτρύνει την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να διεξάγουν τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα αντίστοιχα σεμινάρια της κοινωνίας των πολιτών με σαφή, προσανατολισμένη στα αποτελέσματα εστίαση που να αποτυπώνει τις στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα· παροτρύνει την ΕΥΕΔ να συμπεριλαμβάνει συστηματικά έναν προπαρασκευαστικό διάλογο με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ο οποίος θα πρέπει να τροφοδοτεί αυτόματα τον ίδιο το διάλογο· επιμένει επίσης ότι η ΑE/ΥΕ, ο ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ΕΥΕΔ πρέπει να προβάλλουν συστηματικά μεμονωμένες περιπτώσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν κίνδυνο ή βρίσκονται στη φυλακή, καθώς και πολιτικών κρατουμένων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με υπεύθυνο και διαφανή τρόπο κατά τη διάρκεια των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· θεωρεί απαραίτητο η ΕΥΕΔ να διασφαλίζει συστηματικά την τήρηση όλων των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται στη διάρκεια κάθε διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

36.  υπενθυμίζει την έκκλησή του προς την ΕΥΕΔ να αναπτύξει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό παρακολούθησης και επανεξέτασης των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο τη βελτίωση του αντίκτυπού τους· θεωρεί ότι, σε περίπτωση που οι εν λόγω διάλογοι αποτυγχάνουν επανειλημμένα, θα πρέπει να συνάγονται πολιτικά συμπεράσματα και να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά εργαλεία για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σχετική χώρα· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη Ρωσία ανεστάλη το 2014 και λαμβάνει επίσης υπό σημείωση την έλλειψη αποτελεσμάτων από τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Κίνα και τη Λευκορωσία· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την ΕΥΕΔ να επανεξετάσει σε βάθος τη στρατηγική της για τα ανθρώπινα δικαιώματα έναντι της Ρωσίας και της Κίνας·

37.  καλεί την ΕΕ και τις αντιπροσωπείες της να αυξήσουν τον πολιτικό τους διάλογο με τις κυβερνήσεις που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, από κοινού με την κοινωνία των πολιτών, και τονίζει ότι ο πολιτικός διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών πρέπει να καλύπτει έναν πιο ολοκληρωμένο και χωρίς αποκλεισμούς προσδιορισμό της μη εφαρμογής διακρίσεων, μεταξύ άλλων απέναντι στους ΛΟΑΔΜ ή λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας και σεξουαλικού προσανατολισμού· υπογραμμίζει ότι ιδίως στις χώρες που έχουν ανεπαρκές ιστορικό τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να διατηρηθεί, ακόμα και να ενισχυθεί, αλλά να διοχετεύεται κατά προτίμηση μέσω οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και μη κυβερνητικών τοπικών εταίρων, και να εποπτεύεται συστηματικά και να συνοδεύεται από κυβερνητικές δεσμεύσεις για την επιτόπου βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

38.  αναγνωρίζει τη σημασία της λήψης συμπληρωματικών μέτρων κατά ατόμων (στοχευμένες κυρώσεις όπως η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ή οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις) στις συναλλαγές με απολυταρχικά καθεστώτα εάν οι διάλογοι αποτυγχάνουν συστηματικά·

Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

39.  χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο, τον Μάιο του 2014, των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου· υπενθυμίζει, εντούτοις, το αίτημά του προς την ΕΥΕΔ να αποσαφηνίσει τη διαδικασία επιλογής για τα θέματα που θα καλύπτουν οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και να διαβουλευθεί με το Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών επί του ζητήματος αυτού πριν από την επιλογή των θεμάτων·

40.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να εφαρμόζουν αποτελεσματικά και με συνέπεια τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ)(37), μεταξύ άλλων όσον αφορά συγκρούσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις σε χώρες όπως η Συρία, το Ιράκ, η Λιβύη και η Ουκρανία· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, την εκ μέρους της ΕΥΕΔ στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που προωθούν τον σεβασμό του ΔΑΔ από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς· παροτρύνει, επίσης, την ΕΕ να χρησιμοποιεί ενεργά όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για τη βελτίωση της συμμόρφωσης των κρατικών και μη κρατικών φορέων με το ΔΑΔ· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεισφέρουν ενεργά στην υπό εξέλιξη πρωτοβουλία της Ελβετίας και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού για την ενίσχυση της συμμόρφωσης με το ΔΑΔ·

41.  υπογραμμίζει με έμφαση τη σημασία της συστηματικής αξιολόγησης της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, χρησιμοποιώντας σαφώς καθορισμένους δείκτες αναφοράς· θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα που να στοχεύουν στην αύξηση της ενημέρωσης του προσωπικού της ΕΥΕΔ και των αντιπροσωπειών της ΕΕ καθώς και των εκπροσώπων των κρατών μελών στο εξωτερικό σχετικά με το περιεχόμενο των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μεγαλύτερη συμμετοχή των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην επιλογή, την κατάρτιση, την αξιολόγηση και την επανεξέταση των κατευθυντηρίων γραμμών·

Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στις εξωτερικές πολιτικές και τα μέσα της ΕΕ

42.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεσμεύτηκε να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών της με τρίτες χώρες· ως εκ τούτου, υπογραμμίζει ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών πρέπει να υποστηριχθεί μέσω όλων των πολιτικών και των κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ που έχουν εξωτερική διάσταση, όπως η πολιτική διεύρυνσης και γειτονίας, η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας και οι πολιτικές ανάπτυξης, εμπορίου, μετανάστευσης, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων· υπογραμμίζει επ' αυτού τις πρόσφατες προσπάθειες της ΕΕ να συμπεριλάβει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που συνδέεται με την πρόληψη κρίσεων·

43.  υπογραμμίζει την βασιζόμενη στις Συνθήκες υποχρέωση της ΕΕ να διασφαλίζει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή όλων των εξωτερικών πολιτικών και δραστηριοτήτων της κατά τρόπο που να εδραιώνει και να στηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου·

44.  εκτιμά ότι τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ αποτελούν σημαντικό μέσο προώθησης και προάσπισης των αξιών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εξωτερικό· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για τη βελτίωση της συνοχής των διαφόρων θεματικών και γεωγραφικών μέσων·

45.  επισημαίνει τις προσπάθειες της Επιτροπής να τηρήσει τη δέσμευσή της για τη συμπερίληψη διατάξεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στις αξιολογήσεις επιπτώσεων που πραγματοποιεί για νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις, εκτελεστικά μέτρα και εμπορικές συμφωνίες· παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει την ποιότητα, την περιεκτικότητα και τη συνέχεια των αξιολογήσεων επιπτώσεων ώστε να διασφαλίσει τη συστηματική ενσωμάτωση ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπογραμμίζει τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η κοινωνία των πολιτών σε αυτήν τη διαδικασία·

Πολιτική διεύρυνσης και γειτονίας

46.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία για την ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών· σημειώνει ότι η διαδικασία διεύρυνσης θα συνεχιστεί, παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει διεύρυνση πριν από το 2019 λόγω του σταδίου στο οποίο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις και εξαιτίας της κατάστασης στις ενδιαφερόμενες χώρες, και επικροτεί την εφαρμογή της νέας προσέγγισης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων όσον αφορά τα κεφάλαια που καλύπτουν θέματα δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων και τους τομείς της δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, η οποία λαμβάνει δεόντως υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για την κατάλληλη εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων·

47.  εκφράζει την ανησυχία του για την επιδείνωση της ελευθερίας της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης σε ορισμένες χώρες της διεύρυνσης και σε κάποιες χώρες της ευρωπαϊκής γειτονίας· τονίζει την επείγουσα ανάγκη βελτίωσης της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης στις χώρες αυτές και αντιμετώπισης των πολιτικών και οικονομικών πιέσεων που ασκούνται στους δημοσιογράφους, οι οποίες συχνά οδηγούν σε λογοκρισία και σε αυτολογοκρισία· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί και να θεωρεί προτεραιότητά της τον σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης στη διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων·

48.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ορθή εφαρμογή των νομοθετικών πλαισίων για την προστασία των μειονοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, όπως αναφέρεται στη στρατηγική της Επιτροπής για τη διεύρυνση για την περίοδο 2014-2015(38)· ζητεί από τις χώρες της διεύρυνσης να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία μιας κουλτούρας αποδοχής των μειονοτήτων, βελτιώνοντας τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και μέσω της ενισχυμένης ένταξής στο εκπαιδευτικό σύστημα, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά Ρομά· προτρέπει την ΕΕ να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των διατάξεων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και της καταπολέμησης όλων των μορφών διάκρισης, όπως τα εγκλήματα μίσους λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διεύρυνσης·

49.  εκφράζει την ανησυχία του για την επιδείνωση των δημοκρατικών πολιτικών παραδόσεων σε ορισμένες υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες και σε ορισμένες χώρες της ευρωπαϊκής γειτονίας· υπενθυμίζει ότι η χρηστή διαχείριση, ο σεβασμός του κράτους δικαίου, η ελευθερία έκφρασης, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο πολιτικός διάλογος, ο συμβιβασμός και η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελούν τον πυρήνα τον δημοκρατικών καθεστώτων· επισημαίνει με εξίσου μεγάλη ανησυχία την ανεπαρκή πρόοδο που έχει σημειωθεί από ορισμένες χώρες της διεύρυνσης όσον αφορά τη βελτίωση της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος και την καταπολέμηση της διαφθοράς· παροτρύνει, από κοινού με την Επιτροπή, τις χώρες της διεύρυνσης να δημιουργήσουν ένα σύστημα καταγραφής αξιόπιστων επιδόσεων όσον αφορά τις έρευνες, τις διώξεις και τις καταδικαστικές αποφάσεις·

50.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο της εν εξελίξει επανεξέτασης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, ότι σύμφωνα με την ΣΕΕ η ΕΕ αναπτύσσει προνομιακές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες θεμελιώνονται στις αξίες της ΕΕ, που περιλαμβάνουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία(39)· υπενθυμίζει επίσης ότι, σε συνέχεια της Αραβικής Άνοιξης του 2011, η ΕΕ επαναπροσδιόρισε την πολιτική γειτονίας της βάσει της αρχής των «αναλογικών κερδών» , με σκοπό να ενισχυθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι λόγω των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετώπισαν οι γειτονικές περιοχές της ΕΕ τα τελευταία χρόνια, όπως η εξάπλωση της αστάθειας και των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, με τις ομάδες εξτρεμιστών και τζιχαντιστών να εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις αυτές, καθώς και η ανθρώπινη δυστυχία που προκαλείται από τις δράσεις της Ρωσίας, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών έχει πληγεί σημαντικά·

51.  εκφράζει, ως εκ τούτου, την πεποίθησή του ότι η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας θα πρέπει να διατηρήσει την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών ως κύριους στόχους της· επαναλαμβάνει ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας εξυπηρετούν ταυτόχρονα το συμφέρον τόσο των χωρών εταίρων όσο και της ΕΕ·

52.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης στις γειτονικές της χώρες· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει με ικανοποίηση την ουσιαστική υποστήριξη που εξακολουθεί να παρέχεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου και της διευκόλυνσης για την κοινωνία των πολιτών· επικροτεί εξίσου τη συνεχή και αποτελεσματική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ), στις χώρες της ανατολικής και της νότιας γειτονίας, σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως αναφέρεται στην πρώτη έκθεση αξιολόγησης του Κοινοβουλίου για το ΕΤΔ(40)· ενθαρρύνει έντονα την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν ισχυρά κίνητρα και την τεχνογνωσία που έχει αντληθεί από τις δικές τους διαδικασίες μετάβασης για την υποστήριξη των διαδικασιών δημοκρατικής μεταρρύθμισης στις γειτονικές χώρες της ΕΕ·

53.  υποστηρίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί τέλος στη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και να διασφαλιστούν η σταθερότητα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ανθρώπινα δικαιώματα μέσω εμπορίου

54.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του όσον αφορά τη συστηματική εισαγωγή ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου και των προτύπων της ΔΟΕ· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αξιολογεί αποτελεσματικά και συστηματικά την εφαρμογή των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες εταίρους· επικροτεί την συστηματικότερη επιβολή περιοριστικών μέτρων από το Συμβούλιο προς τις τρίτες χώρες που παραβιάζουν εσκεμμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, κάθε φορά που σημειώνεται κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτη χώρα με την οποία έχει συναφθεί συμφωνία, να προβαίνει η ΕΕ σε συγκεκριμένα διαβήματα για την επιβολή των κατάλληλων μέτρων που ορίζονται στις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

55.  χαιρετίζει την έναρξη ισχύος του νέου συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012), την 1η Ιανουαρίου 2014· επισημαίνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι μέχρι τα τέλη του 2014 χορηγήθηκαν προτιμήσεις ΣΓΠ+ σε 14 χώρες, και υπενθυμίζει ότι οι χώρες αυτές υποχρεούνται να διατηρούν σε ισχύ 27 βασικές διεθνείς συμβάσεις και ταυτόχρονα να παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή τους, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται αφενός από τις συμβάσεις αυτές και αφετέρου από την ΕΕ· αναμένει από την Επιτροπή να αξιολογήσει την κατάσταση με γνήσιο και διαφανή τρόπο και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την κύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή των συμβάσεων από τους δικαιούχους των προτιμήσεων ΣΓΠ+ πριν από το τέλος του 2015· επαναλαμβάνει τη σύστασή του να προστεθεί το Καταστατικό της Ρώμης σε μελλοντικό κατάλογο των συμβάσεων·

Επιχειρηματικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα

56.  θεωρεί ότι το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να συμβαδίζουν, και ότι η επιχειρηματική κοινότητα έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· πιστεύει ότι η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης και ιδιωτικού τομέα· επιβεβαιώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα πρέπει να λάβουν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητές τους σε τρίτες χώρες σέβονται τα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επιβεβαιώνει επιπλέον τη σημασία που έχει για την ΕΕ η προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις η ανάληψη ηγετικού ρόλου στην προαγωγή των διεθνών προτύπων για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί επιπλέον την ΕΕ να αναλάβει ενεργό ρόλο στην 12η σύνοδο της Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνικών εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων, και να στηρίξει τις προσπάθειες για εναρμόνιση των πολιτικών τους με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις· συνιστά στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της να συμμετάσχουν στη συζήτηση σχετικά με ένα νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών·

57.  πιστεύει, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, ότι η ΕΥΕΔ θα πρέπει να απαιτεί από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να αναπτύσσουν επαφές με εταιρείες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες με στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες· υπενθυμίζει, περαιτέρω, το αίτημα που απηύθυνε στις αντιπροσωπείες της ΕΕ για τη συμπερίληψη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ως προτεραιότητας στις τοπικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) και για τη ανάληψη όλων των αναγκαίων ενεργειών από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ με στόχο την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

58.  απευθύνει εκ νέου έκκληση στην Επιτροπή να υποβάλει αναφορά σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα(41) από τα κράτη μέλη της ΕΕ πριν από το τέλος του 2015·

59.  ζητεί να υπάρξει συντονισμένη δράση της ΕΕ κατά της αρπαγής γαιών μέσω της προώθησης των κατάλληλων διασφαλίσεων για την αποφυγή του φαινομένου αυτού στις χώρες όπου παρατηρείται, καθώς και συντονισμός μεταξύ της ΕΕ και άλλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω χώρες·

60.  ζητεί να αναπτύξει η ΕΕ πιλοτικό έργο για το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα προβλήματα που σχετίζονται με τη γη (αρπαγή γαιών και καταναγκαστική εκδίωξη) και τη συνοχή των πολιτικών της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα· ζητεί από την ΕΕ να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα πορίσματα στα οποία κατέληξε όσον αφορά την προσχώρηση στο προαιρετικό πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα σύμφωνα με τη δέσμευσή της στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία του 2015-2019·

Ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη

61.  φρονεί ότι η αναπτυξιακή συνεργασία πρέπει να συμβαδίζει με την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών· υπενθυμίζει εν προκειμένω τη δήλωση του ΟΗΕ ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν πλήρως χωρίς την ύπαρξη μιας προσέγγισης που να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει επίσης ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τις χώρες εταίρους της, λαμβάνοντας υπόψη την αναπτυξιακή τους πορεία και την πρόοδο που σημειώνουν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας· ενθαρρύνει τη συμπερίληψη σαφώς καθορισμένων πλαισίων αποτελεσμάτων σε όλα τα μέσα με στόχο τη διασφάλιση της συμπερίληψης των περιθωριοποιημένων και ευάλωτων ομάδων καθώς και την ενσωμάτωση μιας προσέγγισης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα·

62.  χαιρετίζει το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με μια προσέγγιση της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ με βάση τα δικαιώματα, που να εμπεριέχει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, το οποίο δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2014 και επικροτήθηκε από το Συμβούλιο· ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή της προσέγγισης με βάση τα δικαιώματα και να διασφαλίζει ότι στην πράξη τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αναπτυξιακή συνεργασία αλληλοενισχύονται· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη διαφανή και δημόσια αξιολόγηση της εφαρμογής της εργαλειοθήκης της ΕΕ για μια προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τον ρόλο της ως θερμής υποστηρίκτριας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, μέσω της αποτελεσματικής, συνεπούς και λελογισμένης χρήσης όλων των μέσων που διαθέτει για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υπερασπιστών τους και μέσω της αποτελεσματικής πολιτικής μας στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας, σε συμφωνία με τον νέο Στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΑΣΧ)16·

63.  επιδοκιμάζει την έγκριση του φιλόδοξου θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ειδική σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, καθώς και τον ηγετικό ρόλο που διαδραμάτισε η ΕΕ σε αυτήν τη διαδικασία, και ιδίως όσον αφορά τη συμπερίληψη των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ, όπως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το νέο θεματολόγιο βασίζεται σαφώς στις δεσμεύσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι οι 17 στόχοι και οι 169 συνδεόμενοι στόχοι του επιδιώκουν την επίτευξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους· συμμερίζεται το όραμα του εν λόγω εγγράφου για έναν κόσμο που θα διέπεται από παγκόσμιο σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την εξάλειψη των διακρίσεων, καθώς και από σεβασμό στη φυλετική, εθνοτική και πολιτιστική πολυμορφία, και από την ισότητα των ευκαιριών που επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και συνεισφέρει στην κοινή μας ευημερία· τονίζει την ανάγκη για το Θεματολόγιο Βιώσιμης Ανάπτυξης μέχρι το 2030, τα σχετικά μέτρα εποπτείας του και η μελλοντικής υλοποίησή του από όλους τους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, να στηρίζονται σε προσεγγίσεις θεμελιωμένες στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ισότητα των φύλων, και στους στόχους της εξάλειψης της φτώχειας, της μείωσης των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και του εκδημοκρατισμού της οικονομίας·

64.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη (PCD) για την επίτευξη των στόχων του νέου θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει ότι η προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να οδηγεί στη βαθύτερη κατανόηση της PCD, δεδομένου ότι εάν δεν αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια για την επίτευξη των δικαιωμάτων δεν μπορεί να σημειωθεί πρόοδος για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας·

65.  επαναλαμβάνει την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του παγκόσμιου προβλήματος των ασθενειών που σχετίζονται με τη φτώχεια και των παραμελημένων ασθενειών· ζητεί τη χάραξη μιας φιλόδοξης μακροπρόθεσμης πολιτικής στρατηγικής και ενός σχεδίου δράσης σχετικά με την παγκόσμια υγεία, την καινοτομία και την πρόσβαση στα φάρμακα που, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει την επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη, με γνώμονα τη διαφύλαξη του δικαιώματος σε ένα βιοτικό επίπεδο που είναι ικανό να εξασφαλίσει την υγεία και ευημερία κάθε ανθρώπινου όντος χωρίς διακρίσεις λόγω φυλετικής καταγωγής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικών ή κοινωνικών συνθηκών, ταυτότητας φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού·

66.  επαναλαμβάνει ότι το Θεματολόγιο Δράσης της Αντίς Αμπέμπα σημαίνει τη δέσμευση για την παροχή μιας βασικής καθολικής κοινωνικής προστασίας, καθολικής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και βασικών δημόσιων υπηρεσιών για όλους, μεταξύ άλλων και στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης·

67.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έγγραφο καθοδήγησης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που συντάχθηκε από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, με στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, μαζί με τρίτες χώρες, υποστηρικτικών έργων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· ζητεί από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του εγγράφου, ξεκινώντας από την ευρεία διάδοσή του· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών αποτελεί το θεμέλιο των επιτυχών πολιτικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών παρακολούθησης· υποστηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες τερματισμού των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από το ISIS/Da’esh·

Δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών

68.  καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την επανεξέταση της εντολής του Μηχανισμού Εμπειρογνωμόνων για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών, σύμφωνα με το Έγγραφο Αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τους Αυτόχθονες Λαούς (ψήφισμα 69/2 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ(42)) προκειμένου να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να βελτιώνουν την εφαρμογή της διακήρυξης για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών· καλεί τα κράτη μέλη να ζητήσουν όλοι οι εντολοδόχοι Ειδικών Διαδικασιών να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα που αφορούν τις αυτόχθονες γυναίκες και τα κορίτσια και να αναφέρουν συστηματικά παρόμοια ζητήματα στο ΣΑΔ του ΟΗΕ· παροτρύνει την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά την ανάπτυξη ενός γενικευμένου προγράμματος δράσης για τους αυτόχθονες λαούς, όπως ζητήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο ψήφισμά της του Σεπτεμβρίου 2014, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση τακτικής διαβούλευσης με τους αυτόχθονες λαούς στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας· εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιοχές της δυτικής Αφρικής, άνθρωποι που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές δένονται σε δέντρα στα δάση ή εγκαταλείπονται στους δρόμους, και ότι οι συμπεριφορές αυτές είναι ευρέως διαδεδομένες και εγκρίνονται από τις τοπικές κοινότητες·

Δράση της ΕΕ για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες

69.  εκφράζει έντονη ανησυχία και αλληλεγγύη προς τον μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών που υφίστανται σοβαρότατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, καθώς γίνονται θύματα συγκρούσεων, διώξεων, κακής διακυβέρνησης, δικτύων παράνομης μετανάστευσης, εμπορίας ανθρώπων και λαθρεμπορίου, καθώς και εξτρεμιστικών ομάδων και εγκληματικών συμμοριών· εκφράζει επίσης τη βαθύτατη θλίψη του για τις τραγικές απώλειες ζωής μεταξύ των ανθρώπων που προσπαθούν να φτάσουν στα σύνορα της ΕΕ·

70.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα πρωταρχικά αίτια των μεταναστευτικών ροών και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής κρίσης, μεταξύ άλλων με την αναζήτηση βιώσιμων λύσεων στις συγκρούσεις που μαίνονται στις γειτονικές μας χώρες, μέσω της οικοδόμησης συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων με τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες και μέσω της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της μετανάστευσης στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ζητεί από την ΕΕ να ενισχύσει τη συνεργασία της με τον ΟΗΕ και τους οργανισμούς του, καθώς και με περιφερειακούς οργανισμούς, κυβερνήσεις και ΜΚΟ, για την αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτίων των μεταναστευτικών ροών και τη βελτίωση της κατάστασης στους προσφυγικούς καταυλισμούς που βρίσκονται κοντά στις εμπόλεμες ζώνες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι όλες οι συμφωνίες συνεργασίας για τη μετανάστευση και συμφωνίες επανεισδοχής με κράτη εκτός ΕΕ συμμορφώνονται προς το διεθνές δίκαιο· υπενθυμίζει ότι μια συνολική στρατηγική για τη μετανάστευση συνδέεται στενά με αναπτυξιακές και ανθρωπιστικές πολιτικές, μεταξύ των οποίων ο ορισμός ανθρωπιστικών διαδρόμων και η χορήγηση ανθρωπιστικών ταξιδιωτικών θεωρήσεων, καθώς και με άλλες εξωτερικές πολιτικές· σημειώνει την επιχείρηση της ναυτικής δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο (EUNAVFOR Med) εναντίον των μεταφορέων λαθρομεταναστών και των δραστών εμπορίας ανθρώπων στη Μεσόγειο· τονίζει την επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης ισχυρότερων πολιτικών, σε ενωσιακό επίπεδο, για την αντιμετώπιση πιεστικών ζητημάτων που αφορούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού, δίκαιου και βιώσιμου μηχανισμού για την κατανομή των βαρών μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει τα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή στις 9 Σεπτεμβρίου 2015 για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, μεταξύ των οποίων η αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου·

71.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την υποστήριξή τους στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων μέσω εξωτερικών πολιτικών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην προστασία των θυμάτων και ιδίως των ανήλικων· πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία με τρίτες χώρες και άλλους σημαντικούς παράγοντες για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και για να συμβάλει στην εξάρθρωση των διεθνών δικτύων εμπορίας· επαναλαμβάνει την ανάγκη όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να θέσουν σε εφαρμογή την οδηγία 2011/36/EE για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της(43) και τη στρατηγική για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016(44)·

72.  υπενθυμίζει ότι 17,5 εκατομμύρια άτομα εγκατέλειψαν τις εστίες τους το 2014 εξαιτίας καταστροφών που προκλήθηκαν από τις κλιματικές συνθήκες· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω μετακινήσεις αφορούν κυρίως τις περιοχές του Νότου, οι οποίες είναι οι πλέον εκτεθειμένες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι το 85 % αυτών των μετακινήσεων πραγματοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες και αποτελούν κυρίως μετακινήσεις στο εσωτερικό ή σε μέρος του εσωτερικού μιας χώρας· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύτηκαν να παρέχουν χρηματοδότηση για την αναπτυξιακή βοήθεια, ύψους 0,7 % του ΑΕγχΠ τους·

73.  ζητεί από την ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά στη συζήτηση σχετικά με τη χρήση του όρου «κλιματικός πρόσφυγας», συμπεριλαμβανομένου του πιθανού νομικού ορισμού του στο διεθνές δίκαιο ή σε οποιαδήποτε νομικώς δεσμευτική διεθνή συμφωνία·

74.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την ανάπτυξη κοινής θέσης της ΕΕ όσον αφορά τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η οποία να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να αντιμετωπίζει ζητήματα όπως το νομικό πλαίσιο, η αναλογικότητα, η υποχρέωση λογοδοσίας, η προστασία των αμάχων και η διαφάνεια· παροτρύνει εκ νέου την ΕΕ να απαγορεύσει την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων που καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση· καλεί την ΕΕ να καταγγείλει και να απαγορεύσει τους εξωδικαστικούς και στοχευμένους φόνους και να δεσμευθεί όσον αφορά την εξασφάλιση των κατάλληλων μέτρων, σύμφωνα με τις τοπικές και διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της, όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι ένα άτομο ή ένας φορέας εντός της δικαιοδοσίας της μπορεί να συνδέεται με παράνομους στοχευμένους φόνους στο εξωτερικό·

Διεθνείς πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

75.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του διότι ορισμένα μεγάλης κλίμακας αθλητικά γεγονότα διοργανώνονται ολοένα περισσότερο σε χώρες με απολυταρχικά καθεστώτα, στις οποίες σημειώνονται σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων και των θεμελιωδών ελευθεριών· υπογραμμίζει την ανάγκη διοργάνωσης εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού σε σχέση με την εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πεδίο των αθλητικών διοργανώσεων, περιλαμβανομένου του προβλήματος της καταναγκαστικής πορνείας και της εμπορίας ανθρώπων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με το ΣΑΔ του ΟΗΕ και άλλα πολυμερή βήματα, καθώς και με τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, επιχειρηματικούς παράγοντες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να εξασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διοργανώσεις αυτές, μεταξύ άλλων εντάσσοντας τον σεβασμό αυτόν ως ένα από τα καθοριστικά κριτήρια βράβευσης στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις· στο πλαίσιο αυτό, δίδει ιδιαίτερη προσοχή στα προσεχή Παγκόσμια Κύπελλα Ποδοσφαίρου που θα διεξαχθούν στη Ρωσία το 2018 και στο Κατάρ το 2022, καθώς και των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στο Πεκίνο το 2022·

Δράση της ΕΕ σε πολυμερείς οργανισμούς

76.  επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη δυναμική συμμετοχή της ΕΕ στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών μέσω της συνεργασίας με τις δομές και τους ειδικευμένους οργανισμούς του ΟΗΕ, με το Συμβούλιο της Ευρώπης, με τον ΟΑΣΕ και με τον ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 220 της ΣΕΕ· επικροτεί συνεπώς την έγκριση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

77.  υπενθυμίζει, επίσης, τη σημασία της ενεργού και διαρκούς συμμετοχής της ΕΕ σε όλους τους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως στην Τρίτη Επιτροπή της ΓΣ του ΟΗΕ και στο ΣΑΔ του ΟΗΕ· επικροτεί τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ, των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη και των κρατών μελών, για την αύξηση της συνοχής της ΕΕ σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο ΟΗΕ· ενθαρρύνει την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την αύξηση της απήχησης των απόψεών της, μεταξύ άλλων μέσω της εντατικοποίησης της αυξανόμενης πρακτικής διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών, της υποστήριξης ψηφισμάτων από κοινού και της ανάληψης ηγετικού ρόλου σε ψηφίσματα·

78.  ζητεί να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα του λαού της Δυτικής Σαχάρας, μεταξύ άλλων η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, η ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι· ζητεί την απελευθέρωση όλων των Σαχράουι πολιτικών κρατουμένων· ζητεί να έχουν πρόσβαση οι βουλευτές, οι ανεξάρτητοι παρατηρητές, οι ΜΚΟ και ο τύπος στα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας· ζητεί επιμόνως από τα Ηνωμένα Έθνη να δώσουν στην Αποστολή του ΟΗΕ για το δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα (MINURSO) εντολή στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως συμβαίνει και με όλες τις άλλες ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ σε όλο τον κόσμο· υποστηρίζει τη δίκαιη και μόνιμη διευθέτηση της διένεξης στη Δυτική Σαχάρα, με βάση το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των Σαχράουι, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών·

79.  υπενθυμίζει τη σημασία να διατηρηθεί η θεσμοθετημένη πρακτική της αποστολής αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στη ΓΣ του ΟΗΕ· επικροτεί την ανανέωση αυτής της πρακτικής το 2015 κατά την 28η συνεδρίαση του ΣΑΔ του ΟΗΕ·

80.  τονίζει ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η νομιμότητα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, όλα τα μέλη του οφείλουν να εφαρμόζουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι πρέπει να επιδιωχθούν η προαγωγή, η ανάπτυξη και η εδραίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα διεθνή φόρα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει δημοσίως προσβάσιμη έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες και τις ενέργειες που αναλαμβάνει για την προώθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενίσχυση της λογοδοσίας και της ευθύνης των διεθνών οργανισμών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ο ΠΟΕ και η Παγκόσμια Τράπεζα (Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (BIRD), Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC), Οργανισμός Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων (ΜIGA))·

81.  επιβεβαιώνει τη σθεναρή δέσμευσή του για τον τερματισμό της ατιμωρησίας που χαρακτηρίζει τα σοβαρότερα εγκλήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα και για την απονομή δικαιοσύνης στα θύματα εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας, και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι κανένα κράτος δεν κύρωσε το καταστατικό της Ρώμης το 2014· τονίζει την ευθύνη όλων για τον τερματισμό της ατιμωρησίας και τη δίωξη των υπαιτίων για εγκλήματα γενοκτονίας, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με σεξουαλική βία· εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του διότι πολλά εντάλματα σύλληψης δεν έχουν ακόμη εκτελεσθεί· προτρέπει την ΕΕ να συνεχίσει να παρέχει ισχυρή πολιτική και διπλωματική στήριξη στην ενίσχυση και τη διεύρυνση των σχέσεων μεταξύ του ΔΠΔ και του ΟΗΕ, ιδίως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και σε όλες τις διμερείς σχέσεις της και σε όλα τα άλλα βήματα διαλόγου· καλεί την ΕΕ, περιλαμβανομένων των αντιπροσωπειών της, καθώς και τα κράτη μέλη, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση του οικουμενικού χαρακτήρα του καθεστώτος της Ρώμης και για την κύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή του· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν στο ΔΠΔ τους απαραίτητους πόρους και να ενισχύσουν την υποστήριξή τους προς το διεθνές ποινικό δικαστικό σύστημα, μεταξύ άλλων με τη χρηματοδοτική στήριξη των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, για παράδειγμα μέσω του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ)· ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή της εργαλειοθήκης της ΕΕ του 2013 για τη συμπληρωματικότητα μεταξύ διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας·

82.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά το ΔΠΔ και την ανάγκη εκτέλεσης των αποφάσεών του σε κάθε μορφή διαλόγου με τρίτες χώρες·

Ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο

Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας ή πεποιθήσεων

83.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που αναγνωρίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και διασφαλίζεται από το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα· υπογραμμίζει επίσης πως η ελευθερία αυτή συνδέεται στενά με άλλα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, που περιλαμβάνουν το δικαίωμα κάποιου να πιστεύει ή να μην πιστεύει, την ελευθερία να ασπάζεται θρησκευτικές, αγνωστικιστικές ή αθεϊστικές πεποιθήσεις, καθώς και το δικαίωμα να ασπάζεται, να μεταβάλλει και να εγκαταλείπει ή να επιστρέφει σε πεποίθηση της δικής του επιλογής· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλές χώρες εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται με τα πρότυπα του ΟΗΕ και καταφεύγουν σε πρακτικές κρατικής καταστολής που μπορεί να περιλαμβάνουν σωματική τιμωρία, ποινές φυλάκισης, υπέρογκα πρόστιμα, ακόμη και θανατική ποινή, κατά παράβαση της ελευθερίας θρησκείας ή πεποιθήσεων· εκφράζει ανησυχία για τον εντεινόμενο διωγμό θρησκευτικών μειονοτήτων, περιλαμβανομένων και Χριστιανικών κοινοτήτων, καθώς και για την παράνομη καταστροφή των τόπων συνάθροισής τους·

84.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να συμβάλουν στην εξάλειψη όλων των μορφών θρησκευτικών διακρίσεων και να προωθήσουν τον διαθρησκειακό διάλογο στο πλαίσιο των επαφών τους με τρίτες χώρες· ζητεί να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες για την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων, των μη πιστών, των αποστατών και των άθεων που είναι θύματα νόμων περί βλασφημίας, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν δράση για την κατάργηση αυτών των νόμων· επιδοκιμάζει την προσήλωση της ΕΕ στην προώθηση της ελευθερίας θρησκεύματος ή πεποιθήσεων στα διεθνή βήματα διαλόγου, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη της εντολής του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων· υποστηρίζει πλήρως την πρακτική της ΕΕ που συνίσταται στην ανάληψη ηγετικού ρόλου στα θεματικά ψηφίσματα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και της ΓΣ του ΟΗΕ σχετικά με το ζήτημα αυτό· ζητεί συγκεκριμένες ενέργειες και μέτρα για την ουσιαστική εφαρμογή και βελτίωση των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία της ελευθερίας θρησκείας και πεποιθήσεων· πιστεύει ότι θα πρέπει να αναληφθεί δράση, τόσο σε διεθνή όσο και σε περιφερειακά φόρα, μέσω της διεξαγωγής ενός ανοικτού, διαφανούς και τακτικού διαλόγου με θρησκευτικές ενώσεις και κοινότητες, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΣΛΕΕ, μεταξύ άλλων και διαμέσου των αντιπροσωπειών της ΕΕ· εφιστά επίσης την προσοχή στην ανάγκη διασφάλισης της συστηματικής και συνεκτικής εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΕ, τόσο στα κεντρικά γραφεία όσο και στις αντιπροσωπείες της·

Δράση της ΕΕ κατά της θανατικής ποινής

85.  εκφράζει ικανοποίηση για την κοινή δήλωση της ΑΕ/ΥΕ και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης(45), τον Οκτώβριο του 2014, η οποία επιβεβαίωσε εκ νέου τη δυναμική και απόλυτη αντίθεσή τους στη θανατική ποινή σε όλες τις περιπτώσεις και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής σε ολόκληρο τον κόσμο θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· σημειώνει ότι η υποστήριξη προς τρίτες χώρες σε σχέση με την πολιτική κατά των ναρκωτικών θα πρέπει να στοχεύει στην κατάργηση της θανατικής ποινής για αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά· ζητεί, στο πλαίσιο του έκτου παγκόσμιου συνεδρίου για την κατάργηση της θανατικής ποινής, που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2016 στο Όσλο της Νορβηγίας, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τοποθετηθούν σαφώς κατά της θανατικής ποινής και να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την κατάργηση της θανατικής ποινής και να υποστηρίξουν δημόσιες εκστρατείες ευαισθητοποίησης για το θέμα αυτό·

86.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό θανατικών ποινών και εκτελέσεων ανά τον κόσμο· εκφράζει τη βαθιά απογοήτευσή του για το γεγονός ότι στις νομοθεσίες ορισμένων χωρών εξακολουθεί να προβλέπεται η θανατική ποινή· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Λευκορωσία ξεκίνησε εκ νέου τις εκτελέσεις μετά από παύση δύο ετών· απευθύνει, συνεπώς, εκ νέου έκκληση προς τη Λευκορωσία να εφαρμόσει μορατόριουμ στη θανατική ποινή, με απώτερο σκοπό την κατάργησή της· σημειώνει ότι σε οκτώ κράτη ο νόμος προβλέπει θανατική ποινή για ομοφυλοφιλία·

87.  παροτρύνει την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν κατευθύνσεις για μια συνολική και αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά τη θανατική ποινή, σε σχέση με τους δεκάδες ευρωπαίους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με εκτέλεση σε τρίτες χώρες, που πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρούς και ενισχυμένους μηχανισμούς όσον αφορά την ταυτοποίηση, την παροχή νομικής συνδρομής και τη διπλωματική εκπροσώπηση·

88.  ζητεί από την ΕΕ να συνεχίσει τις επαφές της με τις χώρες που εφαρμόζουν τη θανατική ποινή, αξιοποιώντας όλα τα διπλωματικά εργαλεία και τα εργαλεία συνεργασίας που διαθέτει, για την επίτευξη της κατάργησής της· απευθύνει εκ νέου έκκληση προς την ΕΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνται οι εκτελέσεις στις χώρες που εφαρμόζουν ακόμα τη θανατική ποινή·

Καταπολέμηση των βασανιστηρίων και της ταπεινωτικής μεταχείρισης

89.  θεωρεί ότι, μετά την 30ή επέτειο της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων, και δεδομένου ότι οι πρακτικές των βασανιστηρίων και της κακοποίησης εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την εξάλειψη αυτών των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι τα μέλη ευάλωτων ομάδων, όπως τα παιδιά και οι γυναίκες, οι εθνοτικές, οι γλωσσικές και οι θρησκευτικές ομάδες, που εκτίθενται συχνότερα σε βασανιστήρια ή κακομεταχείριση κατά την κράτηση, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή· παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΥΕΔ και την ΑΕ/ΥΕ να συμμετάσχουν περισσότερο στον αγώνα κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, μέσω της αύξησης των διπλωματικών προσπαθειών και της συστηματικότερης δημόσιας τοποθέτησης επί του θέματος, υποστηρίζοντας τις αξίες και τις αρχές στις οποίες είναι προσηλωμένη η ΕΕ· συνιστά στην ΕΥΕΔ, στις αντιπροσωπείες της ΕΕ και στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο όλα τα υφιστάμενα μέσα, όπως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τα βασανιστήρια(46)· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεχή βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκτελέσεις ή βασανιστήρια, περιλαμβανομένης μιας στοχευμένης ρήτρας τελικού χρήστη δια της οποίας θα μπορεί να αναστέλλεται ή να σταματά η διαβίβαση αντικειμένων σχετικών με την ασφάλεια τα οποία προφανώς δεν έχουν άλλη πρακτική χρήση από την εκτέλεση θανατικής ποινής ή τα βασανιστήρια·

90.  υπογραμμίζει ότι υπάρχουν χώρες που δεν έλαβαν μέτρα για να ανταποκριθούν στην επιτακτική ανάγκη εφαρμογής σχεδίων εφοδιασμένων με επαρκείς πόρους προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των συνθηκών κράτησης· διαπιστώνει ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος ώστε να διασφαλιστεί ότι τα σωφρονιστικά καταστήματα πληρούν τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι προστατεύονται τα δικαιώματα των κρατουμένων στη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών κράτησης προκειμένου να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπογραμμίζει ότι οι κρατούμενοι δεν πρέπει να υποβάλλονται σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία·

Διακρίσεις

91.  τονίζει ότι, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, καμία μορφή διακρίσεων, βίας, αντιποίνων, βασανιστηρίων, σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών και κοριτσιών, ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων, γάμων παιδιών και αναγκαστικών γάμων, εμπορίου γυναικών, διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού βάσει κοινωνικής τάξης ή προέλευσης και ενδοοικογενειακής βίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί λόγω κοινωνικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών πεποιθήσεων και παραδόσεων·

92.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, γλώσσας, κουλτούρας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, κοινωνικής καταγωγής, κάστας, γέννησης, ηλικίας, αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας· παροτρύνει την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ρατσισμού και ξενοφοβίας, μέσω του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του πολιτικού διαλόγου, του έργου των αντιπροσωπειών της ΕΕ και της δημόσιας διπλωματίας· παροτρύνει επίσης την ΕΕ να συνεχίσει να προωθεί την κύρωση και την πλήρη εφαρμογή όλων των συμβάσεων του ΟΗΕ που υποστηρίζουν αυτόν τον σκοπό, όπως της Διεθνούς Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών φυλετικών διακρίσεων ή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

Δικαιώματα ΛΟΑΔΜ

93.  πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση του σεβασμού των δικαιωμάτων των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλόφιλων, των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών (ΛΟΑΔΜ), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για το θέμα αυτό(47)· συνιστά την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών, μεταξύ άλλων μέσω της επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΕ σε τρίτες χώρες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία διώκεται ακόμη ποινικά σε 75 χώρες, μεταξύ των οποίων 8 την τιμωρούν με θανατική ποινή, και πιστεύει ότι οι πράξεις βίας εναντίον ανθρώπων στη βάση του γενετήσιου προσανατολισμού τους δεν πρέπει να μένουν ατιμώρητες· υποστηρίζει το συνεχιζόμενο έργο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εναντίον αυτών των νόμων που εισάγουν διακρίσεις, καθώς και το έργο άλλων οργανισμών του ΟΗΕ στον τομέα αυτόν· εκφράζει την ανησυχία του για τους περιορισμούς των θεμελιωδών ελευθεριών αυτών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ και καλεί την ΕΕ να εντείνει την προς αυτούς υποστήριξή της· σημειώνει ότι είναι πιθανότερος ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν πρόσβαση σε νομικούς θεσμούς, ενδεχομένως μέσω της καταχωρημένης συμβίωσης ή του γάμου·

94.  τονίζει ότι οι μειονοτικές κοινότητες σε τρίτες χώρες έχουν ειδικές ανάγκες και ότι θα πρέπει να προαχθεί η πλήρης ισότητά τους σε όλους τους τομείς του οικονομικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού βίου·

Διακρίσεις με βάση την κάστα

95.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία την κλίμακα και τις συνέπειες των διακρίσεων με βάση την κάστα και της διαιώνισης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη βάση αυτή, περιλαμβανομένων της άρνησης πρόσβασης στο δικαστικό σύστημα ή στην απασχόληση, του συνεχούς διαχωρισμού, της φτώχειας και του στιγματισμού· ζητεί την έγκριση ενός μέσου της ΕΕ για την πρόληψη και την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω κάστας· συνιστά την ενσωμάτωση του ζητήματος στις κατευθυντήριες γραμμές και τα σχέδια δράσης της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά την προσπάθεια της ΕΕ για την καταπολέμηση όλων των μορφών διάκρισης, και την καταβολή προσπαθειών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και όλων των μορφών διάκρισης εις βάρος τους·

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

96.  εκφράζει ικανοποίηση για τις επικυρώσεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία· επαναλαμβάνει τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής της τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη αξιόπιστης ενσωμάτωσης της αρχής της δυνατότητας καθολικής πρόσβασης και όλων των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, και υπογραμμίζει τον δεσμευτικό και οριζόντιο χαρακτήρα του εν λόγω ζητήματος·

97.  ενθαρρύνει την ΑΕ/ΥΕ να συνεχίσει να στηρίζει τη διαδικασία επικύρωσης και εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία από τις χώρες που δεν την έχουν ακόμη επικυρώσει ή εφαρμόσει·

98.  τονίζει ότι η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει ως προτεραιότητα την κατάσταση των γυναικών με αναπηρία· υπενθυμίζει τα πορίσματα του γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στα οποία επιβεβαιώνεται ότι οι πολιτικές και τα προγράμματα για την αντιμετώπιση της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία πρέπει να αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία με τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, σε πλαίσιο σεβασμού της αυτονομίας τους, καθώς και με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν· τονίζει την ανάγκη τακτικού ελέγχου των ιδρυμάτων και κατάλληλης εκπαίδευσης των ατόμων που παρέχουν φροντίδα· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συμπεριλάβει την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στις πολιτικές της στον τομέα της εξωτερικής δράσης, συνεργασίας και αναπτυξιακής βοήθειας, καθώς και στο ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου·

Δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών

99.  υπενθυμίζει ότι το Βραβείο Ζαχάρωφ του 2014 απονεμήθηκε στον Δρα. Denis Mukwege για το δυναμικό έργο του υπέρ των θυμάτων σεξουαλικής βίας και τη συνεχή προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, που οδήγησε στην ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη χρήση βίας και τον γεννητικό ακρωτηριασμό γυναικών, κοριτσιών και παιδιών ως πράξη πολέμου· καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές κακομεταχείρισης και βίας εναντίον γυναικών, κοριτσιών και παιδιών, και ιδίως τη σεξουαλική βία ως πολεμικό όπλο, καθώς και τον γεννητικό ακρωτηριασμό των γυναικών, τους παιδικούς, πρόωρους ή καταναγκαστικούς γάμους, τη σεξουαλική δουλεία, τον βιασμό από σύζυγο και άλλες παραδοσιακές μορφές άσκησης βίας· τονίζει την ανάγκη οι γυναίκες, τα κορίτσια και τα παιδιά που κακοποιούνται στη διάρκεια συγκρούσεων να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και ψυχολογική φροντίδα, όπως επιβάλλει το διεθνές δίκαιο· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, την επιστολή της ΑΕ/ΥΕ σχετικά με την πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας, και ιδίως όσον αφορά την πρόληψη της σεξουαλικής βίας και την παροχή στις γυναίκες της κατάλληλης βοήθειας και πρόσβασης υγειονομικής περίθαλψης και ψυχολογικής φροντίδας σε περιπτώσεις βιασμού στη διάρκεια συγκρούσεων· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας·

100.  τονίζει ότι είναι αναγκαία η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών εκ μέρους της ΕΥΕΔ για την καταπολέμηση της έλλειψης πρόσβασης των θυμάτων σεξουαλικής βίας στη δικαιοσύνη· καταδικάζει έντονα την έλλειψη πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τις γυναίκες σε τρίτες χώρες, ιδίως όταν πέφτουν θύματα εγκλημάτων βίας για λόγους φύλου· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει ενεργό ρόλο για τη δίωξη των εν λόγω εγκλημάτων στις τρίτες χώρες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με την ΕΥΕΔ για τη βελτίωση της στήριξης που παρέχεται στα θύματα, να ενσωματώσει στις ανθρωπιστικές δράσεις της ΕΕ παρεμβάσεις που σχετίζονται με την έμφυλη βία και να δώσει προτεραιότητα στις ανθρωπιστικές δράσεις της ΕΕ που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο συγκρούσεων· επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ να δώσει συνέχεια στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής για τον τερματισμό της σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο συγκρούσεων, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τον Ιούνιο του 2014, και προτρέπει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναλάβει συγκεκριμένη δράση·

101.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πολιτικών πρόληψης όσον αφορά τα εγκλήματα έμφυλης βίας, την έλλειψη υποστήριξης των θυμάτων και το υψηλό ποσοστό ατιμωρησίας των δραστών σε πολλές χώρες· ζητεί από την ΕΥΕΔ να ανταλλάσσει ορθές πρακτικές με τρίτες χώρες σχετικά με νομοθετικές διαδικασίες και προγράμματα κατάρτισης για την αστυνομία, το δικαστικό προσωπικό και τους δημόσιους υπαλλήλους· προτρέπει την ΕΕ να στηρίξει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και προωθούν την ισότητα των φύλων σε τρίτες χώρες και να συνεργαστεί στενά με διεθνείς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας των φύλων, όπως η ΔΟΕ, ο ΟΟΣΑ, ο ΟΗΕ και η Αφρικανική Ένωση, με στόχο τη δημιουργία συνεργιών και την προώθηση της χειραφέτησης των γυναικών·

102.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την άνοδο της έμφυλης βίας σε πολλές περιοχές του κόσμου και για τα αυξανόμενα ποσοστά γυναικοκτονιών στη Λατινική Αμερική, οι οποίες διαπράττονται σε ένα περιβάλλον γενικευμένης βίας και διαρθρωτικών διακρίσεων· καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές έμφυλης βίας και το φρικώδες έγκλημα της γυναικοκτονίας, καθώς και την εκτεταμένη ατιμωρησία για τα εγκλήματα αυτά, η οποία μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση της βίας και των δολοφονιών·

103.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για ενδεχόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών στους καταυλισμούς προσφύγων στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, καθώς και για τα καταγγελλόμενα περιστατικά σεξουαλικής βίας και άνισης μεταχείρισης γυναικών και κοριτσιών· ζητεί από την ΕΥΕΔ να επιδιώξει την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων και ορθών πρακτικών στις τρίτες χώρες με σκοπό τερματισθεί η άνιση μεταχείριση των προσφύγων, ανεξαρτήτως φύλου·

104.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο μισός πληθυσμός του κόσμου υφίσταται μισθολογικές διακρίσεις και ότι το εισόδημα των γυναικών παγκοσμίως κυμαίνεται μεταξύ 60% και 90% του μέσου εισοδήματος των ανδρών·

105.  καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και την ΑΕ/ΥΕ να συνεχίσουν να προωθούν την πολιτική και οικονομική χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών μέσω της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές και τα προγράμματά τους, μεταξύ άλλων μέσω διαρθρωμένων διαλόγων με τρίτες χώρες, μέσω της δημόσιας συζήτησης ζητημάτων που σχετίζονται με το φύλο και εξασφαλίζοντας επαρκείς πιστώσεις για τον σκοπό αυτόν· σημειώνει με ικανοποίηση το νέο πλαίσιο για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών για την περίοδο 2016-2020(48)· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί έμφαση στον οριζόντιο πυλώνα, προκειμένου να μπορέσουν η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ να τηρήσουν αποτελεσματικότερα τις δεσμεύσεις της ΕΕ ως προς την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών με όχημα τις εξωτερικές σχέσεις·

106.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ισότητας στον κόσμο της πολιτικής· υπενθυμίζει ότι γυναίκες και άνδρες είναι ίσοι και πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν τα ίδια πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες και θεωρεί επίσης λυπηρή τη χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στις διαδικασίες λήψης οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών αποφάσεων· υπογραμμίζει ότι χρειάζονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την προστασία των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· συνιστά τη θέσπιση ενός συστήματος ποσοστώσεων για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών σε πολιτικά όργανα και στη δημοκρατική διαδικασία, κυρίως ως υποψηφίων·

107.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει την οικονομική, κοινωνική και πολιτική χειραφέτηση των γυναικών ως εργαλείο για την προώθηση της πραγματικής άσκησης των δικαιωμάτων τους και θεμελιωδών ελευθεριών και να αποδίδει μέγιστη σημασία στην πρόσβαση των κοριτσιών σε εκπαίδευση ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προέρχονται από τις φτωχότερες και περισσότερο περιθωριοποιημένες κοινότητες· ζητεί την παροχή στήριξης στην επαγγελματική εκπαίδευση των γυναικών προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη ένταξη της επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, να καταρτιστούν προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης στην ισότητα των φύλων για επαγγελματίες εκπαιδευτές σε τρίτες χώρες και να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης στερεοτύπων μέσω του διδακτικού υλικού· ζητεί επιτακτικά από την ΕΕ να συμπεριλάβει την προτεραιότητα αυτή σε όλες τις διπλωματικές και εμπορικές της δράσεις και στις δράσεις για την ανάπτυξη και τη συνεργασία·

108.  τονίζει την ανάγκη να συνεχίζεται η εκπαίδευση των κοριτσιών σε καταυλισμούς προσφύγων, περιοχές συγκρούσεων και περιοχές που πλήττονται από ακραία φτώχεια και ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως ξηρασία και πλημμύρες·

109.  ενθαρρύνει την ΕΕ να εξακολουθήσει να ενσωματώνει την υποστήριξη των γυναικών και των κοριτσιών στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ και στην ειρηνευτική αρχιτεκτονική του ΟΗΕ και να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την εφαρμογή και την ενίσχυση των ψηφισμάτων 1325(2000)(49) και 1820(2008)(50) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ να υποστηρίξει σε διεθνές επίπεδο την αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας που έχει η συμμετοχή των γυναικών στην πρόληψη και την επίλυση διενέξεων, καθώς και στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, την ανθρωπιστική βοήθεια, την ανασυγκρότηση μετά τη λήξη των συγκρούσεων και τη διαδικασία μετάβασης στη δημοκρατία, με στόχο διαρκείς και σταθερές πολιτικές λύσεις· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία που έχει η εξασφάλιση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις γυναίκες και η συμβολή στη χειραφέτησή τους, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του θεματολογίου για την περίοδο μετά το 2015 και μέσω της υποστήριξης για την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποστήριξη, εκ μέρους της ΕΕ, των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών για θέματα φύλου, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο της ελευθερίας έκφρασης και γνώμης στη χειραφέτηση των γυναικών· επικροτεί τα συμπεράσματα της 59ης συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση των γυναικών(51)·

110.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει συστηματικά σε όλες τις αποστολές παρακολούθησης εκλογών της ΕΕ συγκεκριμένες δράσεις για τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στις εκλογικές διαδικασίες, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον εν λόγω τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα του σεμιναρίου υψηλόβαθμων εκλογικών εμπειρογνωμόνων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Απρίλιο του 2014 και αντλώντας διδάγματα από τις εμπειρίες προηγούμενων αποστολών·

111.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΥΕΔ στις τρίτες χώρες ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεων για τα δικαιώματα των γυναικών που ανελήφθησαν στη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), στην πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και στη δήλωση του Καΐρου για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη, στο πλαίσιο του θεματολογίου για την ανάπτυξη μετά το 2015·

112.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να μη διακυβευθεί το κεκτημένο της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και για την προστασία των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι ο καθολικός σεβασμός της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων και η πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες συμβάλλουν στη μείωση της παιδικής και μητρικής θνησιμότητας· τονίζει ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός, η μητρική υγεία και η εύκολη πρόσβαση στην αντισύλληψη και την ασφαλή άμβλωση αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη σωτηρία της ζωής των γυναικών και για τη στήριξή τους ώστε να ανασυγκροτήσουν τη ζωή τους εάν έχουν πέσει θύματα βιασμού· τονίζει την ανάγκη οι εν λόγω πολιτικές να τεθούν στον πυρήνα της αναπτυξιακής συνεργασίας με τρίτες χώρες·

113.  θεωρεί ότι ο πρόωρος γάμος συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου που επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής ενός κοριτσιού, υπονομεύοντας την εκπαίδευσή του και περιορίζοντας, με τον τρόπο αυτό, τις προοπτικές που έχει, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία του και αυξάνοντας τον κίνδυνο να πέσει θύμα βίας ή κακοποίησης·

114.  θεωρεί πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι, από τη δεκαετία του 1980 και μετά, η βιομηχανία των «κατά παραγγελία νυφών» αναπτύσσεται με ανησυχητικούς ρυθμούς· σημειώνει με ανησυχία ότι υπάρχουν αρκετές τεκμηριωμένες περιπτώσεις γυναικών που δέχονται επίθεση και/ή δολοφονούνται από τους άντρες με τους οποίους έχουν συνάψει γάμο ως κατά παραγγελία νύφες· εκφράζει τη λύπη του για τον σημαντικό αριθμό ανήλικων κοριτσιών που εμφανίζονται σε δικτυακούς τόπους «κατά παραγγελία» και τονίζει ότι η χρήση παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κακοποίηση ανηλίκου·

115.  καταδικάζει την πρακτική της παρένθετης μητρότητας που υπονομεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια της γυναίκας, δεδομένου ότι το σώμα και οι αναπαραγωγικές λειτουργίες του χρησιμοποιούνται ως εμπόρευμα· θεωρεί ότι η πρακτική της παρένθετης κύησης που συνεπάγεται την αναπαραγωγική εκμετάλλευση και τη χρήση του ανθρώπινου σώματος για τον προσπορισμό οικονομικού ή άλλου οφέλους, ιδίως στην περίπτωση των ευάλωτων γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να απαγορευτεί και να αντιμετωπίζεται ως θέμα άμεσης προτεραιότητας στις νομικές πράξεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Δικαιώματα των παιδιών

116.  επιβεβαιώνει εκ νέου την επείγουσα ανάγκη οικουμενικής κύρωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και των προαιρετικών πρωτοκόλλων της· καλεί όλα τα κράτη να δεσμευτούν στην εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 της Σύμβασης αριθ. 182 της ΔΟΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν την παιδική δουλεία, την εμπορία, την πορνεία και την επικίνδυνη εργασία που βλάπτει τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού·

117.  επιδοκιμάζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού(52), που ψηφίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2014, και καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει τις χώρες εταίρους για την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, και την ενίσχυση των ικανοτήτων τους για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την παγκόσμια ανάπτυξη, το 2014, της εργαλειοθήκης ΕΕ-UNICEF για τα δικαιώματα του παιδιού(53)· σημειώνει τη δήλωση του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον Μάιο του 2014, σχετικά με τα δικαιώματα των μεσοφυλικών παιδιών·

118.  απευθύνει εκ νέου το αίτημα με το οποίο ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού για τα επόμενα πέντε έτη, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στα δικαιώματα των παιδιών στο πλαίσιο των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, να υποστηριχθούν οι προσπάθειες της ΕΕ για την προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδίως συνεισφέροντας στη διασφάλιση της πρόσβασής τους στο νερό, την υγιεινή, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, εξαλείφοντας την παιδική εργασία, τα βασανιστήρια, την εμπλοκή παιδιών σε πρακτικές μαγείας, την εμπορία ανθρώπων, τους γάμους παιδιών και τη σεξουαλική εκμετάλλευση και βοηθώντας τα παιδιά σε περιοχές ένοπλων συγκρούσεων και εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση σε περιοχές που βιώνουν συγκρούσεις και καταυλισμούς προσφύγων· καλεί την ΑΕ/ΥΕ να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα όσον αφορά την επικεντρωμένη στο παιδί εξωτερική δράση της ΕΕ· επιδοκιμάζει την εκστρατεία «Παιδιά, όχι στρατιώτες» και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη στήριξή τους προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος τερματισμού, μέχρι το 2016, της στρατολόγησης και της χρήσης παιδιών σε συγκρούσεις από τις κυβερνητικές ένοπλες δυνάμεις·

119.  χαιρετίζει τη συνεργασία της ΕΕ με τη UNICEF, η οποία απέφερε μια δέσμη εργαλείων για την ενσωμάτωση της διάστασης των δικαιωμάτων του παιδιού στην αναπτυξιακή συνεργασία και στη στήριξη των βασικότερων αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ) και των προγραμμάτων για την προστασία των παιδιών με σκοπό την τήρηση των δικαιωμάτων των παιδιών, και ιδίως αυτών που βρίσκονται σε ευάλωτα περιβάλλοντα, καθώς και τη συνεργασία με την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA)·

120.  επικροτεί την ενεργό συνεργασία της ΕΕ με διάφορους ειδικούς εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών που εργάζονται στον τομέα των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων (ΟΚΠΔ), συμπεριλαμβανομένων του ειδικού εισηγητή σχετικά με το ανθρώπινο δικαίωμα σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση, του ειδικού εισηγητή σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση, του ειδικού εισηγητή σχετικά με το δικαίωμα στη διατροφή, του ειδικού εισηγητή σχετικά με την άκρα ένδεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα και του ειδικού εισηγητή για μια κατάλληλη στέγαση· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η προώθηση των ΟΚΠΔ έχει ενισχυθεί στο ενδεικτικό πολυετές πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για την περίοδο 2014-2017, το οποίο στοχεύει, μεταξύ άλλων, να συνεισφέρει στην ενίσχυση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με μισθολογικά ζητήματα, στην προστασία της εδαφικής κληρονομιάς, στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω της οικονομικής χειραφέτησης και στη μείωση των οικονομικών διακρίσεων και της βίας στον χώρο εργασίας·

Ενίσχυση της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο

121.  υπογραμμίζει τις προσπάθειες της ΕΕ για την τήρηση και την προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο· υπενθυμίζει ότι τα δημοκρατικά καθεστώτα δεν χαρακτηρίζονται μόνον από ελεύθερες και δίκαιες εκλογικές διαδικασίες, αλλά εγγυώνται επίσης την ελευθερία του λόγου, του Τύπου και του συνεταιρίζεσθαι, το κράτος δικαίου και τη λογοδοσία, την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και την αμερόληπτη διοίκηση, μεταξύ άλλων· τονίζει ότι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και αλληλοενισχυόμενα, όπως υπενθυμίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την υποστήριξη της δημοκρατίας στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ· επικροτεί το γεγονός ότι το νέο σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία προσδίδει ιδιαίτερη προσοχή σε δραστηριότητες υποστήριξης της δημοκρατίας·

Προάσπιση της ελευθερίας της έκφρασης και ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών

122.  επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί ζωτικό στοιχείο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας, καθώς ευνοεί μια κουλτούρα πολυφωνίας που ενδυναμώνει την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες ώστε να καθιστούν τις κυβερνήσεις και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων υπόλογους για τις πράξεις τους, ενώ υποστηρίζει τον σεβασμό του κράτους δικαίου· παροτρύνει, συνεπώς, την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την προαγωγή της ελευθερίας της έκφρασης μέσω των εξωτερικών πολιτικών και μέσων της·

123.  απευθύνει εκ νέου το αίτημά του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν την παρακολούθηση κάθε μορφής περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης και τα μέσα ενημέρωσης σε τρίτες χώρες και να καταδικάζουν άμεσα και συστηματικά τέτοιου είδους περιορισμούς, ακόμη κι όταν επιβάλλονται για θεμιτούς σκοπούς όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η κρατική ασφάλεια και η εφαρμογή του νόμου· υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της αποτελεσματικής εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου και της τακτικής παρακολούθησης του αντικτύπου τους· υπενθυμίζει τον στόχο της ΕΕ να διασφαλίσει και να προστατεύσει την πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στην πληροφόρηση και την ελευθερία της έκφρασης όλων των ανθρώπων, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου·

124.  εκτιμά ότι, κάνοντας τις πληροφορίες όσο το δυνατό πιο προσβάσιμες, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) προσφέρουν ευκαιρίες για την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών πρακτικών και για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη· τονίζει, ακόμη, τη συμβολή των ΤΠΕ στις προσπάθειες των κινημάτων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως στα μη δημοκρατικά καθεστώτα· εκφράζει ανησυχία για τις χρήσεις των ΤΠΕ από ορισμένα αυταρχικά καθεστώτα, που αποτελούν διογκούμενη απειλή για τους αγωνιστές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· τονίζει πως είναι αναγκαίο να αυξηθεί η στήριξη της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, προστατεύοντας τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους και συντάκτες ιστολογίων (μπλόγκερ), περιορίζοντας το ψηφιακό χάσμα και διευκολύνοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφορία· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα πτυχές του ζητήματος των αγαθών διπλής χρήσης, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ·

Στήριξη της ΕΕ προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

125.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η κοινωνία των πολιτών, περιλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γίνεται στόχος διαρκώς ισχυρότερων επιθέσεων σε όλο τον κόσμο· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι όλο και περισσότερες χώρες, όπως η Ρωσία και ορισμένες χώρες της Κεντρικής Ασίας, ψηφίζουν σκληρούς νόμους για την καταστολή των δραστηριοτήτων των ΜΚΟ, περιορίζοντας την πρόσβασή τους σε ξένη χρηματοδότηση και θεσπίζοντας επαχθείς απαιτήσεις κοινοποίησης και αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης· υπενθυμίζει ότι υπενθυμίζει ότι οι ελευθερίες του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι αποτελούν ουσιώδη στοιχεία μιας δημοκρατικής, ανοικτής και ανεκτικής κοινωνίας· ζητεί την επανάληψη των προσπαθειών με στόχο την αμφισβήτηση των περιορισμών και του εκφοβισμού που αντιμετωπίζουν όσοι απασχολούνται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε όλο τον κόσμο, και να δώσει η ΕΕ το παράδειγμα, προστατεύοντας και προωθώντας τα δικαιώματα αυτά·

126.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο νέο σχέδιο δράσης η ΑΕ/ΥΕ επανέλαβε τη δέσμευση της ΕΕ να ενδυναμώσει τους τοπικούς φορείς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της σημαντικής συρρίκνωσης των περιθωρίων δράσης της, η κοινωνία των πολιτών, και ιδίως οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χρειάζονται περισσότερη προσοχή και προσπάθεια εκ μέρους της ΕΕ· παροτρύνει, συνεπώς, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταρτίσουν μια συνεκτική και ολοκληρωμένη απάντηση στις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία των πολιτών, περιλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε παγκόσμιο επίπεδο·

127.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρακολουθούν διαρκώς και να εγείρουν, σε κάθε επίπεδο πολιτικού διαλόγου, ζητήματα παραβίασης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι μέσω, μεταξύ άλλων, διαφόρων μορφών απαγορεύσεων και περιορισμών που επιβάλλονται στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στις δραστηριότητές τους·

128.  ζητεί επίσης από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα ώστε να προβάλλουν συστηματικά συγκεκριμένες περιπτώσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο, και ιδίως τις περιπτώσεις που αφορούν πρόσωπα που έχουν φυλακιστεί· ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και το διπλωματικό προσωπικό των κρατών μελών να συνεχίσουν να υποστηρίζουν ενεργά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των δικαστικών διαδικασιών, της πραγματοποίησης επισκέψεων σε κρατούμενους ακτιβιστές και της δημοσίευσης δηλώσεων σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθώς και μέσω της αντιμετώπισης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τους ομολόγους τους· εμμένει στην άποψη ότι οι ανώτεροι εκπρόσωποι της ΕΕ, ιδίως η ΑΕ/ΥΕ, οι Επίτροποι, οι Ειδικοί Εντεταλμένοι της ΕΕ και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι των κρατών μελών πρέπει να πραγματοποιούν συστηματικές συναντήσεις με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των επισκέψεών τους σε χώρες στις οποίες η κοινωνία των πολιτών βρίσκεται υπό πίεση·

129.  επισημαίνει θετικά την υποστήριξη που παρέχει η ΕΕ σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ανά τον κόσμο μέσω της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ)· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της αξιοποίησης του ΕΜΔΔΑ για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο· τονίζει επίσης ότι κατά την υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας και να αποφεύγονται οι υπερβολικά περιοριστικές προϋποθέσεις· ζητεί από την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση που διατίθεται για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αξιοποιείται κατάλληλα·

Υποστήριξη εκλογικών διαδικασιών και ενίσχυση του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος και της αμερόληπτης διοίκησης σε τρίτες χώρες

130.  επικροτεί την ανάπτυξη οχτώ αποστολών παρατήρησης εκλογών (ΑΠΕ) και οχτώ αποστολών εκλογικών εμπειρογνωμόνων (ΑΕΕ) από την ΕΕ σε διάφορα μέρη του κόσμου το 2014· επαναλαμβάνει τη θετική γνώμη του για τη συνεχιζόμενη στήριξη που παρέχει η ΕΕ σε εκλογικές διαδικασίες και για την παροχή εκλογικής συνδρομής και υποστήριξης προς τους εγχώριους παρατηρητές·

131.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να δίδεται η κατάλληλη συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις των ΑΠΕ, με γνώμονα την ενίσχυση του αντικτύπου τους και την ενδυνάμωση της στήριξης της ΕΕ για τα δημοκρατικά πρότυπα στις ενδιαφερόμενες χώρες·

132.  συνιστά στην ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού, στις οποίες οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές αποτελούν μόνο μία διάσταση, με στόχο τη θετική συνεισφορά στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και της εμπιστοσύνης του κοινού στις εκλογικές διαδικασίες σε ολόκληρο τον κόσμο·

133.  στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη μιας δεύτερης γενιάς πιλοτικών έργων για την υποστήριξη της δημοκρατίας σε 12 επιλεγμένες αντιπροσωπείες της ΕΕ το 2014, σε συνέχεια της δέσμευσης που εμπεριέχεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2009 και στο σχέδιο δράσης του 2012 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· υπογραμμίζει ιδιαιτέρως τη σημασία των εν λόγω πιλοτικών έργων για την επίτευξη μεγαλύτερης συνεκτικότητας στην υποστήριξη της δημοκρατίας μέσω των εξωτερικών πολιτικών και μέσων της ΕΕ·

134.  επικροτεί τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή, η ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη στο νέο σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την ανάπτυξη στενότερης και συνεκτικότερης συνεργασίας με τα όργανα διαχείρισης εκλογών, τα κοινοβουλευτικά όργανα, τις τοπικές ΜΚΟ, τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε τρίτες χώρες, με στόχο να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στην εποπτεία και τη διενέργεια των εκλογών, να συμβάλουν στην ενδυνάμωσή τους και, ως εκ τούτου, στην ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών·

135.  υπενθυμίζει ότι οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν και τα διδάγματα που αντλήθηκαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους πολιτικούς, τους ακαδημαϊκούς, τα μέσα ενημέρωσης, τις ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών από τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα μπορούσαν να συνεισφέρουν θετικά στον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και την εδραίωση άλλων δημοκρατικών διαδικασιών στον κόσμο·

136.  υπενθυμίζει ότι η διαφθορά συνιστά απειλή για την ισότιμη άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και υπονομεύει δημοκρατικές διαδικασίες, όπως το κράτος δικαίου και η δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης· υπενθυμίζει επίσης ότι η ΕΕ έχει ζητήσει αποκλειστική αρμοδιότητα για την υπογραφή της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς (UNCAC)·

137.  εκφράζει την άποψη ότι η ΕΕ θα πρέπει, σε όλες τις πλατφόρμες διαλόγου με τρίτες χώρες, να τονίσει τη σημασία της διαφάνειας και της προσβασιμότητας, της ακεραιότητας, της λογοδοσίας και της ορθής διαχείρισης των δημόσιων υποθέσεων, των δημόσιων οικονομικών και της δημόσιας περιουσίας, όπως ορίζεται στη UNCAC· πιστεύει ότι η διαφθορά, σε όλες τις μορφές της, υπονομεύει τις δημοκρατικές αρχές και επηρεάζει αρνητικά την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη· ζητεί να δοθεί συνέχεια στο αίτημά του για αναβαθμισμένη παρακολούθηση της UNCAC, καθώς και για την ουσιαστική εξέταση των συστάσεων του ΟΟΣΑ· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει με πιο συνεκτικό και συστηματικό τρόπο τις προσπάθειες των τρίτων χωρών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, μέσω της παροχής εμπειρογνωμοσύνης και υποστήριξης για την ίδρυση και την εδραίωση ανεξάρτητων και αποτελεσματικών φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και μέσω της προώθησης της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα· συνιστά επίσης την ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών για την ενίσχυση του αγώνα κατά όλων των ειδών διαφθοράς· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, το αίτημα για βελτίωση της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο·

138.  είναι της γνώμης ότι η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την προώθηση του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος σε πολυμερές και διμερές επίπεδο· ενθαρρύνει την ΕΕ να υποστηρίξει τη δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης σε ολόκληρο τον κόσμο, παρέχοντας συνδρομή σε διαδικασίες νομοθετικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε τρίτες χώρες· ενθαρρύνει επίσης τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών να παρακολουθούν συστηματικά τις δικαστικές διαδικασίες με στόχο την προώθηση της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος·

Ενίσχυση των ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

139.  χαιρετίζει την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων Αντιπροσωπειών, σε συνεργασία με την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, να θίγονται περισσότερο συστηματικά και με διαφάνεια τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως στις μεμονωμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, κατά τις επισκέψεις των αντιπροσωπειών σε τρίτες χώρες, καθώς και να υποβάλλονται εγγράφως εκθέσεις στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται και, εφόσον κρίνεται πολιτικά απαραίτητο, μέσω ειδικής ενημερωτικής συνεδρίασης·

140.  τονίζει την ανάγκη συνεχούς αναζήτησης των πλέον κατάλληλων τρόπων μεγιστοποίησης της αξιοπιστίας, της προβολής και της αποτελεσματικότητας των ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου που αφορούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

141.  ενθαρρύνει τη διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με την ενσωμάτωση των διαφόρων μέσων που έχει στη διάθεσή του το Κοινοβούλιο για τη στήριξη και την προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε ένα ενιαίο έγγραφο στρατηγικής, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί σε σύνοδο της ολομέλειας από το Κοινοβούλιο·

o
o   o

142.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 70ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους επικεφαλής αντιπροσωπειών της ΕΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0070.
(2) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/el/pdf
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142549.pdf
(4) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137585.pdf
(5) http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120329ATT42170/ 20120329ATT42170EN.pdf
(6) http://www.consilium.europa.eu/en/policies/pdf/st10152-en15_pdf/
(7) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/en/pdf
(8) http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/10/st13201-en15_pdf/
(9) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
(10) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=El&f=ST%2015559%202014%20INIT
(11) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32015D0260
(12) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2015-INIT/en/pdf
(13) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)
(14) ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 69.
(15) ΕΕ C 33 Ε της 5.2.2013, σ. 165.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0470.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0274.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0394.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0420.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0252.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0079.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0259.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0206.
(24) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0076.
(25) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0272.
(26) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0288.
(27) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0317.
(28) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0350.
(29) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0348.
(30) http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_el.pdf
(31) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0200
(32) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0303:FIN:en:PDF
(33) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement
(34) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0274.
(35) http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Joint%20Programme%20on%20FGMC%20Summary%20Report.pdf
(36) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/086/06/PDF/ G1408606.pdf?OpenElement
(37) https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news53.pdf
(38) http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_el.pdf
(39) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/exUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027: 0043:EL:PDF
(40) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0274.
(41) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
(42) http://wcip2014.org/wp-content/uploads/2013/03/N1446828.pdf
(43) EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1.
(44) https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
(45) http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty
(46) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.el08.pdf
(47) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/137584.pdf
(48) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5690_en.pdf
(49) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)
(50) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1820(2008)
(51) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2015/27
(52) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=El&f=ST%2015559%202014%20INIT
(53) http://www.unicef.org/eu/crtoolkit/downloads/Child-Rights-Toolkit-Web-Links.pdf


Εικοστή επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον
PDF 381kWORD 69k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την 20ή επέτειο της Συμφωνίας Ειρήνης του Ντέιτον (2015/2979(RSP))
P8_TA(2015)0471RC-B8-1362/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Ειρηνευτική Συμφωνία του Ντέιτον, το γενικό της πλαίσιο και τα δώδεκα παραρτήματά της,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 7ης Ιουλίου 2005(1), της 15ης Ιανουαρίου 2009(2) και της 9ης Ιουλίου 2015(3) σχετικά με τη Σρεμπρένιτσα,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας της 11ης Μαρτίου 2005 σχετικά με τη συνταγματική κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειρηνευτική Συμφωνία του Ντέιτον υπογράφηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1995 στο Παρίσι και σήμανε τον τερματισμό των πιο αιματηρών συγκρούσεων στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία έθεσε τέλος στον πόλεμο, αλλά απέτυχε να δημιουργήσει ένα λειτουργικό και αυτοσυντηρούμενο κράτος, και ότι η θεσμική συγκρότηση της χώρας είναι υπερβολικά περίπλοκη και έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική·

1.  υπενθυμίζει τη σημασία της υπογραφής της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Ντέιτον, θυμάται όλα τα τραγικά θύματα του πολέμου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους·

2.  παρατηρεί με λύπη ότι, 20 χρόνια μετά το τέλος των συγκρούσεων και τη θέσπιση μιας Γενικής Συμφωνίας Πλαισίου σχετικά με τις κύριες πτυχές του ειρηνευτικού διακανονισμού και τη μελλοντική μορφή της χώρας, οι διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να οικοδομήσουν ένα πλήρως λειτουργικό και αυτοσυντηρούμενο κράτος·

3.  χαιρετίζει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί όσον αφορά την επιστροφή των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων, την ανοικοδόμηση και την επιστροφή ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος VII της Συμφωνίας του Ντέιτον· επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό την υποχρέωση να τεθεί σε εφαρμογή το παράρτημα VII και η συναφής στρατηγική προκειμένου να εξασφαλιστεί μόνιμη επάνοδος και επίσης δίκαιες, ολοκληρωμένες και βιώσιμες λύσεις για τους εσωτερικά εκτοπισμένους, τους πρόσφυγες και άλλα πρόσωπα που έχουν πληγεί από συγκρούσεις· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για βιώσιμη επάνοδο Κροατών, Βοσνίων και άλλων στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· τονίζει την ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος στη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης όσων έχουν επιστρέψει· ζητεί καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών σε όλα τα επίπεδα και να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους πιο ευάλωτους εκτοπισμένους, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά και των γυναικών που έχουν πέσει θύματα βίας· επισημαίνει με λύπη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, υπάρχουν ακόμη περίπου 7 000 αγνοούμενοι, των οποίων η τύχη παραμένει άγνωστη·

4.  αναγνωρίζει τον θετικό μετασχηματισμό που έχει υποστεί η Βοσνία-Ερζεγοβίνη τα τελευταία 20 χρόνια, από μια χώρα κατεστραμμένη από τον πόλεμο που μόλις έβγαινε από τη σύρραξη σε ένα κράτος που φιλοδοξεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

5.  επαναλαμβάνει την προσήλωση της ΕΕ στην ευρωπαϊκή προοπτική και στην περαιτέρω ενταξιακή διαδικασία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων· πιστεύει ότι η περιφερειακή συνεργασία και η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι ο καλύτερος τρόπος για την προώθηση της συμφιλίωσης και την υπέρβαση του μίσους και των διαιρέσεων·

6.  καλεί τις αρχές να αξιοποιήσουν την 20ή επέτειο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Ντέιτον ως κίνητρο για να προωθήσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις — ιδίως ενόψει της επικείμενης αίτησης προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών αναγκών των πολιτών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, καθώς και η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού συντονισμού σε θέματα ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι έχει επίσης καίρια σημασία να συνεχιστούν παράλληλα οι συνταγματικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις και ο εκδημοκρατισμός του πολιτικού συστήματος, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να εξασφαλιστεί η πραγματική ισότητα και η δημοκρατική αντιπροσώπευση και των τριών συνιστώντων λαών και όλων των πολιτών της χώρας· υπογραμμίζει ότι όλοι οι πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες να εκλεγούν σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής λήψης αποφάσεων·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, καθώς και στις επιμέρους οντότητες της χώρας, και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

(1) ΕΕ C 157 E της 6.7.2006, σ. 468.
(2) ΕΕ C 46 E της 24.2.2010, σ. 111.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0276.


Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης για τις εξαγωγές όπλων 2008/944/ΚΕΠΠΑ
PDF 551kWORD 151k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ (2015/2114(INI))
P8_TA(2015)0472A8-0338/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού (εφεξής «η κοινή θέση»)(1),

–  έχοντας υπόψη την εξέταση της κοινής θέσης που διενεργήθηκε από την ομάδα εργασίας «Εξαγωγές συμβατικών όπλων» του Συμβουλίου της ΕΕ (COARM),

–  έχοντας υπόψη την 16η ετήσια έκθεση του Συμβουλίου, που εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/ΚΕΠΠΑ, που καθορίζει κοινούς κανόνες που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2012/711/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2012, για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της ΕΕ για την προώθηση σε τρίτες χώρες του ελέγχου των εξαγωγών όπλων και των αρχών και κριτηρίων της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ·

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής της 9ης Δεκεμβρίου 2003,

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας «Μια ασφαλής Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσμο» που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων (ΣΕΟ) που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 2 Απριλίου 2013(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κύρωση της Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Μαΐου 2015 σχετικά με τον αντίκτυπο των εξελίξεων στις ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές επί των ικανοτήτων ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη(5), και ιδίως τις παραγράφους 4, 10, 18, 19, 20 και 21,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/768/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2013, για τις δραστηριότητες της ΕΕ προς υποστήριξη της εφαρμογής της Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ασφάλεια(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης(7), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 599/2014, και τον κατάλογο αγαθών και τεχνολογίας διπλής χρήσης στο παράρτημα Ι αυτού,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2014 προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πολιτικής ελέγχου των εξαγωγών: εξασφάλιση ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο (COM(2014)0244),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 2014, σχετικά με το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την επανεξέταση της πολιτικής ελέγχου των εξαγωγών της 21ης Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τεχνολογία: ο αντίκτυπος των συστημάτων παρείσφρησης και παρακολούθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας(9),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης συσσώρευσης και του παράνομου εμπορίου φορητών και ελαφρών όπλων καθώς και των πυρομαχικών τους, που εγκρίθηκε στις 15-16 Δεκεμβρίου 2005 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και την κοινή δράση 2002/589/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, για τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της αποσταθεροποιητικής συσσώρευσης και διάδοσης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού και την κατάργηση της κοινής δράσης 1999/34/ΚΕΠΠΑ,

–  έχοντας υπόψη την κοινή θέση 2003/468/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2003, για τον έλεγχο της διαμεσολάβησης με αντικείμενο όπλα(10),

–  έχοντας υπόψη τον ενημερωμένο Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 9 Φεβρουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις οδηγίες χρήσης για την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού,

–  έχοντας υπόψη τον διακανονισμό Wassenaar της 12ης Μαΐου 1996 για τον έλεγχο εξαγωγής συμβατικών όπλων, ειδών και τεχνολογιών διπλής χρήσης, καθώς και τους ενημερωμένους καταλόγους του 2015 που αφορούν τα ανωτέρω είδη, τεχνολογίες και πυρομαχικά(11),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις της 19ης ολομέλειας του Διακανονισμού του Wassenaar σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών συμβατικών όπλων καθώς και προϊόντων και τεχνολογιών διπλής χρήσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3-4 Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2005, για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2015, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια» (COM(2015)0185),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη, που εγκρίθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2011, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα αλλαγής» (COM(2011)0637),

–  έχοντας υπόψη τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, και ιδιαίτερα τον Στόχο 16: υποστόχος 16.4, ο οποίος ζητεί από τα κράτη να μειώσουν σημαντικά τις παράνομες ροές όπλων,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 42 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 346 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο όπλων, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 24 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 24/35 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τον αντίκτυπο της μεταφοράς όπλων στα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τις ένοπλες συγκρούσεις(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0338/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό περιβάλλον ασφάλειας γύρω από την ΕΕ έχει μεταβληθεί δραματικά, ιδίως στις χώρες της νότιας και της ανατολικής γειτονίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών κατοχυρώνεται το φυσικό δικαίωμα της νόμιμης άμυνας, ατομικής ή συλλογικής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το συμφέρον της διεθνούς σταθερότητας, είναι σημαντική η παροχή μέσων αποτροπής, στη βάση μιας κατά περίπτωση αξιολόγησης, σε πλήρη συμμόρφωση προς το άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ και το Κριτήριο Τέσσερα της Κοινής Θέσης για τη διατήρηση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξέλεγκτη εξάπλωση των όπλων συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την ειρήνη και την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε λεπτό πεθαίνει ένας άνθρωπος σε κάποιο μέρος του κόσμου λόγω της ένοπλης βίας και κατασκευάζονται 15 νέα όπλα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κανονιστική ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου όπλων συνιστά εξ ορισμού παγκόσμια φιλοδοξία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει τη συνεκτικότητα των εξωτερικών της δραστηριοτήτων ως συνόλου στο πλαίσιο των εξωτερικών της σχέσεων, προκειμένου να προωθήσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, να αποτρέψει τις συγκρούσεις, να εξαλείψει τη φτώχεια, να τονώσει τον διαπολιτισμικό διάλογο και να διατηρήσει τη διεθνή σταθερότητα και ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την περίοδο 2010-2014, τα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν υπεύθυνα για το 25,4% των όγκων των πραγματικών παραδόσεων(13) σημαντικών συμβατικών όπλων παγκοσμίως·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η εξάλειψη της φτώχειας είναι ο πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, καθώς και μία από τις προτεραιότητες της εξωτερικής της δράσης για την οικοδόμηση ενός πιο σταθερού και ευημερούντος κόσμου· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η προμήθεια όπλων σε εμπόλεμες χώρες, πέραν του ότι αυξάνει τις πιθανότητες κλιμάκωσης της βίας, έχει αρνητικό αντίκτυπο και στις αναπτυξιακές δυνατότητες των χωρών αυτών, όπως καθίσταται σαφές στις εκθέσεις των ανθρωπιστικών οργανώσεων που έχουν προσδιορίσει ποσοτικά τον αντίκτυπο αυτό(14)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ εξήγαγαν όπλα συνολικής αξίας 36,7 δισεκατομμυρίων EUR το 2013, εκ των οποίων όπλα αξίας 26 δισεκατομμυρίων EUR προς τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συγκριτικά, ο συνολικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 15,4 δισεκατομμύρια EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιπροσώπευαν το 30% των συνολικών εξαγωγών όπλων· και ότι είναι δύσκολο να προβληθεί ο ισχυρισμός ότι οι εμπορικές αυτές ροές εξυπηρετούν τα άμεσα συμφέροντα ασφάλειας της ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ είναι ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει οκτώ κριτήρια για την εξαγωγή συμβατικών όπλων, τα οποία πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά τη λήψη αποφάσεων αδειοδότησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η κοινή αυτή θέση, στο πλαίσιο κυρίως της ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της άμυνας και μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρίτες χώρες Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ισλανδία, Καναδάς, Μαυροβούνιο και Νορβηγία έχουν εναρμονιστεί επισήμως με τα κριτήρια και τις αρχές της κοινής θέσης·

Παγκόσμιο περιβάλλον ασφαλείας και εξαγωγές όπλων

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την εξάπλωση των ένοπλων συγκρούσεων, ιδίως στην Ουκρανία, τη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη και την Υεμένη, καθώς και για όλες τις διεθνείς συγκρούσεις που, σε έναν όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, συνιστούν απειλή για την παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια και έχουν καθορίσει μια λιγότερο σταθερή και λιγότερο ασφαλή γειτονία για την ΕΕ· σημειώνει ότι οι μεταφορές όπλων σε κράτη όπου μαίνονται συγκρούσεις ενδέχεται να έχουν συμβάλει στις συγκρούσεις αυτές·

2.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι εξελίξεις κατά τα δύο τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι τα όπλα ενίοτε καταλήγουν στα χέρια τρομοκρατών ή καταπιεστικών καθεστώτων ή χωρών όπου υπάρχει η πιθανότητα στρατολόγησης ή χρησιμοποίησης παιδιών σε εχθροπραξίες, ή καθεστώτων που έχουν ύποπτες σχέσεις με τη διεθνή τρομοκρατία ή που ακολουθούν επιθετική εγχώρια και εξωτερική πολιτική, και πιστεύει ότι είναι, συνεπώς, απαραίτητη, η υιοθέτηση αποτελεσματικών καθεστώτων ελέγχου των εξαγωγών όπλων· καταδικάζει τη χρήση όπλων με σκοπό να πυροδοτούν την ανασφάλεια και τις ένοπλες συγκρούσεις εσωτερικά και εξωτερικά ή να υποστηρίζουν την εσωτερική καταπίεση, τις περιφερειακές συρράξεις ή σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· θεωρεί επίσης λυπηρό το γεγονός ότι το παράνομο εμπόριο όπλων εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη και επικερδή επιχείρηση·

3.  εκφράζει τη λύπη του διότι περίπου μισό εκατομμύριο(15) άνθρωποι βρίσκουν τον θάνατο κάθε χρόνο εξαιτίας της ένοπλης βίας, τόσο σε ένοπλες συγκρούσεις όσο και σε σχέση με εγκληματική δραστηριότητα·

4.  επαναβεβαιώνει ότι η τήρηση της κοινής θέσης έχει θεμελιώδη σημασία για την υποστήριξη των αρχών και αξιών της ΕΕ, ιδίως στους τομείς του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς και για την ανάληψη των δικών της ευθυνών στους τομείς της περιφερειακής και παγκόσμιας ασφάλειας·

5.  σημειώνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι σημαντικοί εξαγωγείς όπλων σε παγκόσμια κλίμακα, δεδομένου ότι αντιπροσώπευαν 36,711 δισεκατομμύρια EUR σε παγκόσμιες εξαγωγές κατά το 2013, εκ των οποίων 10,735 δισεκατομμύρια EUR μεταξύ των κρατών μελών και 25,976 δισεκατομμύρια EUR προς τρίτες χώρες, σύμφωνα με τη 16η ετήσια έκθεση· επαναλαμβάνει ότι στο άρθρο 10 της κοινής θέσης ορίζεται ότι παράμετροι σχετικά με τα οικονομικά, εμπορικά και βιομηχανικά συμφέροντα των κρατών μελών δεν πρέπει να επηρεάζουν την εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων που ρυθμίζουν τις εξαγωγές όπλων·

6.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το άρθρο 10 συχνά παραβλέπεται, καθώς μάλιστα οι ευρωπαϊκές εταιρείες στον τομέα της άμυνας αντισταθμίζουν ολοένα και περισσότερο τη μείωση του κύκλου εργασιών τους στην Ευρώπη με εξαγωγές εκτός ΕΕ· εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις συνέπειες που έχει για την ασφάλεια και την άμυνα της ΕΕ η μεταφορά ευαίσθητων γνώσεων και τεχνολογίας προς τρίτες χώρες, γεγονός που εγκυμονεί αυξημένο κίνδυνο εξάρτησης από τρίτες χώρες με διαφορετικά στρατηγικά συμφέροντα, όπως η Ρωσία·

7.  υπενθυμίζει ότι η αμυντική βιομηχανία θα πρέπει να χρησιμεύει ως μέσο για την επιβολή της άμυνας και της ασφάλειας των κρατών μελών, διασφαλίζοντας καθεστώς ασφάλειας του εφοδιασμού στην ΕΕ και συμβάλλοντας παράλληλα στην εφαρμογή μιας ενισχυμένης ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ, δεδομένου ότι αυτό είναι σημαντικό για την κατοχύρωση της παγκόσμιας σταθερότητας και ασφάλειας· αναγνωρίζει ότι οι εξαγωγές όπλων διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης της ευρωπαϊκής άμυνας, κάτι που είναι σημαντικό για ένα ευρύ φάσμα καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης·

8.  αναγνωρίζει τη νομιμότητα των εξαγωγών που πληρούν αυστηρά τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 4 στοιχείο γ) της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ και πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος προς την ΕΕ με βάση το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας· υποστηρίζει την προμήθεια αμυντικών όπλων στις περιπτώσεις νόμιμης αυτοάμυνας· σημειώνει την απόφαση ορισμένων κρατών μελών να προμηθεύσουν τις δυνάμεις Peshmerga στο ιρακινό Κουρδιστάν και την Ουκρανία με αμυντικά όπλα· σημειώνει ότι, στο θέμα αυτό, τα κράτη μέλη δεν συντονίζονται μεταξύ τους·

9.  επισημαίνει ότι, παρ' όλο που οι αρνήσεις χορήγησης και οι αναστολές αδειών σε συνέχεια των εμπάργκο ή των συρράξεων αποτελούν θετικό σημάδι, δείχνουν ότι η εξαγωγική πολιτική της ΕΕ απλώς αντιδρά στις εξελίξεις· θεωρεί ότι, σύμφωνα με την κοινή θέση, πριν από τη χορήγηση αδειών θα ήταν απαραίτητη μια πιο διεξοδική εκτίμηση των ειδικών κινδύνων που συνδέονται με τις αποδέκτριες χώρες και των συμφερόντων της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας·

10.  σημειώνει ότι οι κίνδυνοι που απορρέουν από την εκτροπή, το λαθρεμπόριο και τη συσσώρευση όπλων και εκρηκτικών αυξάνονται και εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί· υπογραμμίζει ότι υπάρχει κίνδυνος, όπλα από τρίτες χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς να εισαχθούν στην Ευρώπη λόγω του αυξημένου λαθρεμπορίου και εμπορίου όπλων και της έλλειψης ελέγχων στα σημεία εισόδου, όπως οι λιμένες, κάτι που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών, όπως επισημάνθηκε σε πρόσφατη έκθεση της Ευρωπόλ(16)·

11.  τονίζει ότι οι έλεγχοι στις εξαγωγές όπλων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ και πρέπει να διέπονται από τις αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 21 ΣΕΕ, ιδίως την προαγωγή της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και τη διαφύλαξη της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα μεταξύ των εξαγωγών όπλων και της αξιοπιστίας της ΕΕ ως υπέρμαχου για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμια κλίμακα· εκφράζει τη βαθιά του πεποίθηση ότι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων της κοινής θέσης θα συνέβαλλε σημαντικά στην ανάπτυξη τόσο της ΚΕΠΠΑ όσο και της ΚΠΑΑ· ζητεί η νέα παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας να εξετάσει δεόντως τα ζητήματα των εξαγωγών όπλων λαμβάνοντας υπόψη το αλλαγμένο περιβάλλον ασφάλειας και τις συναφείς απειλές και κινδύνους για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας·

12.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι παράνομες, αθέμιτες και αρρύθμιστες μεταφορές όπλων εξακολουθούν να υπονομεύουν την πολιτική σταθερότητα και να παρεμποδίζουν τη δημοκρατική κοινωνική και/ή οικονομική ανάπτυξη σε ορισμένα μέρη του κόσμου· αναγνωρίζει ότι η συνεκτική ερμηνεία και αποτελεσματική εφαρμογή του Όγδοου Κριτηρίου της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ θα ήταν αποφασιστική συνεισφορά στην συνοχή της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους· ζητεί να εξακολουθήσει να δίδεται προσοχή στο Όγδοο Κριτήριο, έτσι ώστε να αξιολογηθεί ο πιθανός αρνητικός αντίκτυπος των δαπανών για τα όπλα στις αναπτυξιακές προοπτικές των φτωχότερων ληπτριών χωρών·

Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων

13.  χαιρετίζει τη θέση σε ισχύ της ΣΕΟ· χαιρετίζει τις εκτενείς δραστηριότητες που έχει αναλάβει η ΕΕ για να προωθήσει την οικουμενική κύρωση της ΣΕΟ, και ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες στο θέμα αυτό, ιδίως με χώρες που είναι σημαντικοί έμποροι όπλων· παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη ΣΕΟ να το πράξουν το συντομότερο δυνατό· αναγνωρίζει ότι η ΣΕΟ, αν και αποτελεί θετικό επίτευγμα, δεν παύει να έχει τους περιορισμούς και τις αμφισημίες της (ασαφείς έννοιες, εξαίρεση στις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, έλλειψη συστήματος επιβολής κυρώσεων)·

14.  επικροτεί την επιτυχία της πρώτης διάσκεψης των συμβαλλόμενων κρατών που πραγματοποιήθηκε στο Κανκούν από τις 24 έως τις 27 Αυγούστου 2015, επισημαίνει όμως ότι δεν υπήρξε συμφωνία όσον αφορά το πρότυπο που θα χρησιμοποιηθεί για τις ετήσιες εκθέσεις· πιστεύει ότι η Συνθήκη θα είναι πραγματικά επιτυχής μόνο εάν καταφέρει να προωθήσει την καθολική της ισχύ και εάν θεσπιστούν δεσμευτικοί μηχανισμοί ή μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων για περιπτώσεις μη εφαρμογής των κανόνων που έχουν θεσπιστεί·

15.  χαιρετίζει την απαίτηση προς τα κράτη μέλη της ΣΕΟ να λάβουν υπόψη, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη χορήγηση αδειών, τον κίνδυνο τα προς μεταφορά όπλα να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση σοβαρών πράξεων βίας βασιζόμενης στο φύλο ή σοβαρών πράξεων βίας εναντίον γυναικών και παιδιών· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη γλώσσα της κοινής θέσης όσον αφορά τη βία που βασίζεται στο φύλο ή τις σοβαρές πράξεις βίας εναντίον γυναικών και παιδιών·

16.  επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΕ διαθέτει ένα μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο νομικά δεσμευτικό πλαίσιο, μέσω του οποίου επιβάλλονται έλεγχοι στις εξαγωγές όπλων, μεταξύ άλλων σε περιοχές που διέρχονται κρίση και σε χώρες με αμφιλεγόμενες επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επικροτεί, εν προκειμένω, την υπαγωγή αρκετών ευρωπαϊκών χωρών και τρίτων χωρών στο σύστημα ελέγχου των εξαγωγών όπλων στο πλαίσιο της κοινής θέσης·

17.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Αλβανία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ο Καναδάς, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Ισλανδία, το Μαυροβούνιο και η Νορβηγία έχουν εναρμονιστεί επισήμως με τα κριτήρια και τις αρχές της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ· σημειώνει ότι από το 2012 έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα ειδικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της ΕΕ και των εναρμονισμένων τρίτων χωρών·

Η κοινή θέση

18.  υπενθυμίζει ότι η κοινή θέση θα πρέπει να οδηγήσει σε μια συντονισμένη προσέγγιση του εμπορίου όπλων, η οποία δεν θα επηρεάζει το δικαίωμα των κρατών μελών να εφαρμόζουν πιο περιοριστικές εθνικές πολιτικές, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της κοινής θέσης· υπενθυμίζει ακόμη ότι, σε κάθε περίπτωση, η άρνηση μεταφοράς οποιασδήποτε στρατιωτικής τεχνολογίας ή οποιουδήποτε εξοπλισμού παραμένει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και ότι τα κοινά πρότυπα που ορίζει η κοινή θέση πρέπει να θεωρούνται ως το ελάχιστο πρότυπο για τη διαχείριση των μεταφορών στρατιωτικής τεχνολογίας σύμφωνα με την τρίτη αιτιολογική σκέψη· επισημαίνει ότι η εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για τη χαλάρωση αυστηρότερων εθνικών κανόνων·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να ερμηνεύουν με συνεκτικό τρόπο και να εφαρμόζουν αυστηρά τα κριτήρια της κοινής θέσης σε κάθε περίπτωση, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη πολιτικές και οικονομικές παραμέτρους κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να ακυρώνουν τις ήδη συμπεφωνημένες συμβάσεις όταν μια συμφωνία παραβιάζει την κοινή θέση εξαιτίας της ραγδαίας μεταβολής της κατάστασης·

20.  πιστεύει ότι το πραγματικό πρόβλημα έγκειται στη χαλαρή εφαρμογή και στην ασυνεπή ερμηνεία της κοινής πολιτικής εκ μέρους των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, θεωρεί ζωτικής σημασίας την επίτευξη συνεπούς και φιλόδοξης εφαρμογής των οκτώ κριτηρίων· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, την έλλειψη μηχανισμών επιβολής κυρώσεων για τις παραβιάσεις των κριτηρίων και κρίνει σκόπιμη την κατάρτιση μεθόδων για τη διενέργεια ανεξάρτητων ελέγχων και τη θέσπιση μηχανισμών επιβολής κυρώσεων για τις παραβιάσεις της κοινής θέσης·

21.  λαμβάνει υπό σημείωση την αξιολόγηση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ από την COARM και το συμπέρασμα ότι υπηρετεί ορθά τους στόχους που έχει θέσει το Συμβούλιο και είναι σύμφωνη με τη ΣΕΟ· σημειώνει ότι δεν επήλθε καμία αλλαγή παρά τη σοβαρή κατάσταση στη Συρία και το Ιράκ, την αύξηση της τρομοκρατικής δραστηριότητας και τις συγκρούσεις και την αστάθεια που εξαπλώνονται σε όλη τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική και που θα μπορούσαν με τη σειρά τους να επηρεάσουν την ασφάλεια της ίδιας της Ένωσης·

22.  λαμβάνει υπόψη την επικαιροποίηση των οδηγιών χρήσης για την κοινή θέση του Συμβουλίου και τον Στρατιωτικό Κατάλογο της ΕΕ· αναμένει την έγκριση ενός νέου επιγραμμικού μηχανισμού μερισμού πληροφοριών από την COARM· χαιρετίζει τις νέες αναφορές σε πτυχές της ΣΕΟ που δεν έχουν ακόμα συμπεριληφθεί στην κοινή θέση και τις αλλαγές στις λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το Έβδομο Κριτήριο· ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες, ιδίως για τις κατευθύνσεις εφαρμογής του Όγδοου Κριτηρίου κατά τρόπο αποτελεσματικό·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αυστηρότερη εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της COARM, πρέπει να διευρύνουν τις αξιολογήσεις τους ώστε να συμπεριλάβουν την εστίαση στην κατάσταση στη χώρα προορισμού, καθώς και σχετικά με την εκάστοτε συγκεκριμένη στρατιωτική τεχνολογία· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυστηρότερα εθνικά κριτήρια·

24.  εκφράζει την ανησυχία του για την επίπτωση που μπορεί να έχει η –πραγματική ή υπαινισσόμενη– απειλή ορισμένων εταιρειών κρατών μελών ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη όταν εξετάζονται οι αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών εξαγωγών· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η αυστηρή και σχολαστική εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων συνιστά την απαραίτητη νομική βάση για την άρνηση χορήγησης αδειών·

25.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με το δεύτερο κριτήριο, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να χορηγούν άδεια εξαγωγής, μόνον εφόσον υπάρχει «σαφής κίνδυνος» η προς εξαγωγή στρατιωτική τεχνολογία ή ο εξοπλισμός να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή· θεωρεί ότι το εν λόγω κριτήριο αφήνει περιθώρια για μη συνεκτική εφαρμογή των κοινών κανόνων· ζητεί συνεργασία με τους αντιπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την περαιτέρω αποσαφήνιση του Δεύτερου Κριτηρίου·

26.  επικρίνει τις συχνές παραβιάσεις των οκτώ κριτηρίων από διάφορα κράτη μέλη· εκφράζει τη λύπη του διότι δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των οκτώ κριτηρίων από κράτος μέλος και ούτε υπάρχουν σχέδια για κάτι τέτοιο· εκτιμά ότι πρέπει να προβλεφθούν δυνατότητες πραγματοποίησης ανεξάρτητων ελέγχων, καθώς και μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων για παραβιάσεις της κοινής θέσης·

27.  παροτρύνει κάθε κράτος μέλος να αντιμετωπίσει προληπτικά την έννοια του κινδύνου στις διαδικασίες αδειοδότησης της μεταφοράς όπλων, όπως συμβαίνει κατά κανόνα στην αντιμετώπιση άλλων ζητημάτων όπως η τρομοκρατία, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες·

28.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί μια πιο συνεκτική πολιτική σχετικά με τα εμπάργκο, και αυτά να εφαρμόζονται με άμεση ισχύ· καλεί τα κράτη μέλη να αποσαφηνίσουν τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις που αφορούν την εξαγωγή «στρατιωτικών» και «μη στρατιωτικών» όπλων, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μικρές μεταφορές όπλων ικανές παρακάμψουν τα συστήματα ρύθμισης με το να χαρακτηρίζονται «μη στρατιωτικές»·

29.  υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 258/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων αποσκοπεί στον αποτελεσματικό έλεγχο των μεταφορών πυροβόλων όπλων για μη στρατιωτική χρήση· αναγνωρίζει τη νομιμότητα της εξαγωγής θηρευτικών και αθλητικών όπλων που προορίζονται για μη στρατιωτική χρήση δυνάμει του κανονισμού· χαιρετίζει την επανεξέταση της νομοθεσίας της ΕΕ περί πυροβόλων όπλων (μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά την απενεργοποίηση, τις διοικητικές κυρώσεις και τα όπλα σηματοδότησης) και την πρόθεση για ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες στο θέμα του λαθρεμπορίου όπλων· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να ενισχύσει τις ικανότητες της Ευρωπόλ·

30.  καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στην κοινή θέση μηχανισμό ο οποίος θα αναστέλλει αυτομάτως τις υφιστάμενες άδειες εξαγωγών όπλων προς τις χώρες εναντίον των οποίων επιβάλλεται ευρωπαϊκό εμπάργκο όπλων μετά τη χορήγηση της άδειας ελέγχου των εξαγωγών·

31.  προτείνει να διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρμογής και επέκτασης των οκτώ κριτηρίων και στη μεταφορά υπηρεσιών σχετικών με τις εξαγωγές όπλων, όπως η παροχή συμβουλών, και στις δραστηριότητες ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών της ΕΕ σε τρίτες χώρες· ζητεί να εφαρμοστεί ενιαία προσέγγιση από την ΕΕ σχετικά με το ζήτημα των πλωτών οπλοστασίων·

32.  καλεί όλα τα κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται ακόμη πλήρως με την κοινή θέση 2003/468/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2003, για τον έλεγχο της διαμεσολάβησης με αντικείμενο όπλα να εξηγήσουν για ποιον λόγο δεν συμμορφώνονται και ποια είναι τα βήματα που προτείνουν και ο αντίστοιχος χρονικός ορίζοντας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν δυνάμει της ανωτέρω κοινής θέσης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τις υπηρεσίες μεταφοράς όπλων και χρηματοδότησης εξοπλισμών στις εγχώριες νομοθεσίες περί διαμεσολάβησης με αντικείμενο τα όπλα·

33.  εκφράζει την ανησυχία του για τις ενδεχόμενες εκτροπές όπλων και καλεί τα κράτη μέλη να εγκαθιδρύσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου (συστήματα παρακολούθησης, ρήτρα μη κακής χρήσης στα πιστοποιητικά τελικού χρήστη, και επιτόπιες επιθεωρήσεις των τελικών χρηστών), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του προσωπικού που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό· πιστεύει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπόλ και της Eurojust, καθώς και η συνεργασία με τρίτες χώρες, προκειμένου να διευκολύνεται η δίωξη των διαμεσολαβητών και λαθρεμπόρων στις περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς όπλων· καλεί το Συμβούλιο να εναρμονίσει καλύτερα το Έβδομο Κριτήριο με το άρθρο 11 της ΣΕΟ·

34.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την πιθανή παράκαμψη των ελέγχων εξαγωγών της ΕΕ μέσω της νόμιμης παραγωγής σε τρίτες χώρες ή μέσω εξωχώριων θυγατρικών εταιρειών που εδρεύουν στην ΕΕ· παροτρύνει την COARM να εξετάσει εις βάθος το ζήτημα αυτό στην προσεχή ετήσια έκθεσή της·

35.  ζητεί αυξημένο συντονισμό σε επίπεδο εργασίας εντός του Συμβουλίου και της ΕΥΕΔ προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη πτυχές που συνδέονται με την πρόληψη συγκρούσεων, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί τακτικές διαβουλεύσεις μεταξύ της COARM και της COHOM, καθώς και τη συνεργασία της COARM με όλους τους αρμόδιους φορείς της ΕΕ, όπως το κέντρο πληροφοριών (Intcen), ο συντονιστής αντιτρομοκρατικής δράσης της ΕΕ και οι αντιπροσωπείες της ΕΕ, προκειμένου να βελτιωθεί η συνοχή και η ανταλλαγή πληροφοριών που μπορεί να είναι σημαντικές για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χορήγηση αδειών μεταφοράς όπλων, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους στις προτεινόμενες αποδέκτριες χώρες, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο της κοινής θέσης·

Διαφάνεια

36.  εκφράζει τη λύπη του για την καθυστερημένη έγκριση της 16ης ετήσιας έκθεσης, που σημείωσε τη μεγαλύτερη καθυστέρηση από καταβολής του θεσμού·

37.  σημειώνει ότι πλήρης συμμετοχή σημαίνει υποβολή στοιχείων σχετικά με την οικονομική αξία τόσο των αδειών εξαγωγής όπλων που έχουν εκδοθεί όσο και των πραγματικών εξαγωγών, ανά προορισμό και κατηγορία του Στρατιωτικού Καταλόγου της ΕΕ· καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να εκπληρώσουν την υποχρέωση που υπέχουν να υποβάλουν ετήσια έκθεση και να παράσχουν αναδρομικά στοιχεία για την 16η ετήσια έκθεση και για τις προσεχείς ετήσιες εκθέσεις εγκαίρως·

38.  σημειώνει ότι η έκθεση περιλαμβάνει τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις εκδοθείσες άδειες εξαγωγών αλλά δεν περιλαμβάνει συνολικές πληροφορίες για τις πραγματικές εξαγωγές όπλων· παροτρύνει το Συμβούλιο και την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να εξετάσουν τρόπους για τη βελτίωση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων, καθώς και τρόπους για την αύξηση της διαφάνειας και του δημόσιου ελέγχου του πλαισίου ελέγχου των εξαγωγών, διασφαλίζοντας κυρίως ότι τα κράτη μέλη κοινοποιούν όλες τις εξαγωγές όπλων· ζητεί την αποκατάσταση της εν λόγω έλλειψης και, συνεπώς, την υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά, ανά είδος και προορισμό, τα πραγματικά στοιχεία εξαγωγών·

39.  ζητεί την καθιέρωση μιας τυποποιημένης διαδικασίας εκπόνησης και υποβολής εκθέσεων, και με προθεσμία, για πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές εξαγωγές και τα δεδομένα αδειών, η οποία θα εφαρμόζεται και θα τηρείται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλλουν πλήρη στοιχεία σχετικά με τις αρνήσεις χορήγησης αδειών, στα οποία να περιλαμβάνονται ειδικές για κάθε άδεια πληροφορίες σχετικά με το κράτος-αποδέκτη και τη συγκεκριμένη αρχή, περιγραφή και ποσότητα των προς μεταφορά ειδών σε σχέση με τις υποκατηγορίες του Στρατιωτικού Καταλόγου, καθώς και τον ακριβή λόγο της άρνησης· προτείνει την αλλαγή της μορφής της ετήσιας έκθεσης και την εκ νέου δρομολόγησή της ως μιας δημόσιας, διαδραστικής βάσης δεδομένων που θα παρέχει δυνατότητες ηλεκτρονικής αναζήτησης·

40.  ζητεί ενισχυμένες διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με μεταφορές προς ευάλωτες και ασταθείς περιοχές ή χώρες, ιδίως δε όσες επιδεικνύουν επιθετική στάση έναντι των γειτονικών τους χωρών· ζητεί την ενδελεχή και συστηματική επαλήθευση της εφαρμογής του καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας στους τομείς των εξαγωγών όπλων και των πωλήσεων τεχνολογιών διπλής χρήσης· καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν κατάλογο προσώπων (συμπεριλαμβανομένων φορέων και ατόμων) που έχουν καταδικαστεί για την παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τις εξαγωγές όπλων, καθώς και των περιπτώσεων εκτροπής που έχουν εντοπιστεί, καθώς και έναν κατάλογο με πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καταδικαστεί με δικαστική απόφαση αλλά εμπλέκονται αποδεδειγμένα σε αθέμιτες πρακτικές στο εμπόριο όπλων ή σε ενέργειες που συνιστούν απειλή για τη διεθνή ασφάλεια· καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες για την ανάκληση ή την αναστολή αδειών που έχουν χορηγηθεί σε σχέση με χώρες που υπόκεινται σε εμπάργκο·

41.  θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας οι χώρες που είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ να συμμορφώνονται με τις θέσεις και τις αρχές της ΕΕ όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων και το εμπόριο όπλων·

42.  ζητεί να διενεργούνται έλεγχοι και να υπάρχει συνεργασία στον τομέα του παράνομου εμπορίου μέσω της ανάπτυξης διαδικασιών συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών και συνοριακών αρχών στη βάση της ανταλλαγής πληροφοριών και βάσεων δεδομένων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την ασφάλεια της ΕΕ και των πολιτών της·

Δημόσιος έλεγχος

43.  υπενθυμίζει ότι οι κυβερνήσεις φέρουν την πολιτική ευθύνη του αν θα προβούν ή όχι σε εξαγωγές στρατιωτικών ειδών ή αγαθών διπλής χρήσης· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με κάθε άδεια που έχει χορηγηθεί, ώστε να καταστεί δυνατός ο έλεγχος, σε επίπεδο ΕΕ, των χωρών που δεν πληρούν τα κριτήρια της κοινής θέσης λόγω οικονομικών, πολιτικών ή προσωπικών συμφερόντων· ζητεί από την ΕΥΕΔ/COARM να αναλάβει το έργο της εξέτασης των αδειών των οποίων η συμμόρφωση με τα κριτήρια της κοινής θέσης τίθεται υπό αμφισβήτηση·

44.  πιστεύει κατηγορηματικά ότι οι πολίτες και τα κοινοβούλια έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται λεπτομερώς για τις αποφάσεις των κυβερνήσεών τους σχετικά με τις εξαγωγές όπλων, δεδομένου ότι επηρεάζουν την ασφάλεια και την ευημερία του έθνους τους και χωρών στο εξωτερικό, για λόγους διαφάνειας και μεγαλύτερου δημόσιου ελέγχου· ζητεί να δημοσιοποιούνται οι εκθέσεις·

45.  ζητεί από το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να βελτιώσουν επίσης την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις κυρώσεις και τα εμπάργκο όπλων της ΕΕ, οι οποίες συχνά δεν είναι επικαιροποιημένες ή δεν παρουσιάζονται σε εύκολα προσπελάσιμη μορφή·

46.  ζητεί να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική εποπτεία τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ετήσιων εκθέσεων προς τα κοινοβούλια· ζητεί όπως οι ευρωπαϊκές εξαγωγές όπλων και η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική στον τομέα της άμυνας συζητηθούν κατά την προσεχή διακοινοβουλευτική διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ·

47.  χαιρετίζει τις τακτικές διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών διότι αυξάνουν τη διαφάνεια· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ/COARM να συνεχίσουν αυτόν τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, τις ΜΚΟ και τις δεξαμενές σκέψης· ενθαρρύνει την κοινωνία των πολιτών και τον ακαδημαϊκό χώρο να διενεργούν ανεξάρτητους ελέγχους για το εμπόριο όπλων·

Οι νέες τεχνολογίες και το ζήτημα των αγαθών διπλής χρήσης

48.  θεωρεί ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν ολοένα και δυσκολότερη τη διάκριση μεταξύ αμιγώς στρατιωτικής και αμιγώς μη στρατιωτικής χρήσης και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα «αγαθά διπλής χρήσης» (Dual Use List) στο πλαίσιο του διακανονισμού Wassenaar· καλεί την ΑΠ/ΥΕ, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν «παραθυράκια» στο επίπεδο του διακανονισμού Wassenaar και μεταξύ του Στρατιωτικού Καταλόγου και τα παραρτήματα του κανονισμού περί διπλής χρήσης, και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε νέες τεχνολογίες στρατηγικής σημασίας όπως τα συστήματα τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS), η εφαρμοσμένη ρομποτική και η τεχνολογία επιτήρησης·

49.  υπενθυμίζει ότι η διάδοση ορισμένων τεχνολογιών παρακολούθησης και παρείσφρησης στον κόσμο δεν είναι απλώς δυνητικά επιζήμια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει και σημαντική απειλή για τα ευρωπαϊκά στρατηγικά συμφέροντα και τις ψηφιακές μας υποδομές·

50.  χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη πρωτοβουλία της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των ελέγχων των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ και την πρόθεσή της να παρουσιάσει μια νέα νομοθετική πρόταση το πρώτο εξάμηνο του 2016 για ευφυείς και αποτελεσματικές πολιτικές ρύθμισης των εμπορικών εξαγωγών υπηρεσιών που συνδέονται με την εφαρμογή και χρησιμοποίηση τεχνολογιών διπλής χρήσης, συμπεριλαμβάνοντας παράλληλα πραγματικές διασφαλίσεις ώστε αυτοί οι έλεγχοι όπλων να μη βλάπτουν την επιστημονική έρευνα και την έρευνα γύρω από την ασφάλεια των ΤΠΕ· υπογραμμίζει ότι η πρόταση θα πρέπει επίσης να αποβλέπει στη βελτίωση της συνεκτικότητας και της διαφάνειας του καθεστώτος ελέγχου των εξαγωγών και να λαμβάνει πλήρως υπόψη τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και την ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδίως όσον αφορά το λογισμικό και τον εξοπλισμό παρακολούθησης και παρείσφρησης· χαιρετίζει τη συμφωνία που επετεύχθη στις 4 Δεκεμβρίου 2013 από τα συμμετέχοντα κράτη στον Διακανονισμό του Wassenaar για την υιοθέτηση ελέγχων στους τομείς της παρακολούθησης, της επιβολής του νόμου και των εργαλείων συλλογής μυστικών πληροφοριών, καθώς και των συστημάτων παρακολούθησης δικτύων· υπενθυμίζει την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των δυνητικά επιβλαβών εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, όπως συμφωνήθηκε στην Κοινή Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής τον Απρίλιο του 2014·

51.  καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκείς πόρους για την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή ελέγχων στις εξαγωγές, τη διαμεσολάβηση και τη διαμετακόμιση ειδών διπλής χρήσης· χαιρετίζει τα εν εξελίξει προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και υποστηρίζουν τα συστήματα ελέγχου των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης που εφαρμόζουν τρίτες χώρες· καλεί τα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν ικανότητες κατάρτισης και στο εσωτερικό της ΕΕ·

52.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει έγκαιρα στις εταιρείες που αμφιβάλλουν ως προς το εάν πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια εξαγωγής, ορθές και ανανεωμένες πληροφορίες σχετικά με τη νομιμότητα ή τις δυνάμει δυσμενείς επιπτώσεις των πιθανών συναλλαγών·

53.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα της ΕΕ για τις ΤΠΕ ώστε να αποτρέπονται οι δυνητικά δυσμενείς επιπτώσεις των εξαγωγών αυτών των τεχνολογιών ή άλλων υπηρεσιών σε τρίτες χώρες, όπου έννοιες όπως η «νόμιμη παρακολούθηση» δεν θεωρείται ότι έχουν την ίδια βαρύτητα με τις αντίστοιχες έννοιες της ΕΕ, ή π.χ. που έχουν χαμηλές επιδόσεις στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή όπου το κράτος δικαίου είναι ανύπαρκτο·

54.  επιβεβαιώνει ότι τα πρότυπα της ΕΕ, ιδίως δε όσα περιλαμβάνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, πρέπει να υπερισχύουν έναντι άλλων παραμέτρων όταν αξιολογούνται περιστατικά στα οποία χρησιμοποιούνται τεχνολογίες διπλής χρήσης με τρόπο που ενδέχεται να περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα·

55.  εκφράζει τη λύπη του για την ενεργό συνεργασία ορισμένων ευρωπαϊκών εταιρειών, καθώς και διεθνών εταιρειών που εμπορεύονται τεχνολογίες διπλής χρήσης, υπό συνθήκες κατά τις οποίες οι εταιρείες αυτές γνωρίζουν τις επιζήμιες επιπτώσεις που έχει στα ανθρώπινα δικαιώματα η εμπορική τους συναλλαγή με καθεστώτα των οποίων οι ενέργειες παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

56.  παροτρύνει την Επιτροπή να αποκλείσει δημοσίως τις εταιρείες που συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της ΕΕ, από τη χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη και από οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποστήριξη·

o
o   o

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99.
(2) ΕΕ C 103 της 27.3.2015, σ. 1.
(3) Συνθήκη για το εμπόριο όπλων, UN, 13-27217.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0081.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0215.
(6) ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 56.
(7) ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0288.
(9) ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1.
(10) ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 79.
(11) http://www.wassenaar.org/controllists/, ‘list of dual-use goods and technologies and munitions list’ - διακανονισμός Wassenaar για τον έλεγχο εξαγωγής συμβατικών όπλων, ειδών και τεχνολογιών διπλής χρήσης, 25 Μαρτίου 2015.
(12) A/HRC/RES/24/35
(13) Trends in international arms transfers, 2014, SIPRI Fact Sheet, Μάρτιος 2015.
(14) IANSA, Oxfam International and Saferworld, ‘Africa’s missing billions – International arms flows and the cost of conflict’, 2007.
(15) ‘Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts’ – report of the Geneva Declaration on Armed Violence and Development.
(16) Exploring Tomorrow’s Organised Crime‘, Europol (2015).


Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας
PDF 394kWORD 77k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα βελτιωτή φυτικής ποικιλίας (2015/2981(RSP))
P8_TA(2015)0473RC-B8-1394/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Μαΐου 2012, σχετικά με την κατοχύρωση των κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 1998 σχετικά με την έννομη προστασία των εφευρέσεων της βιοτεχνολογίας(2), και ιδίως το άρθρο 4, το οποίο ορίζει ότι τα προϊόντα από κυρίως βιολογικές μεθόδους δεν κατοχυρώνονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ΣΕΔΕ), της 5ης Οκτωβρίου 1973, και ιδίως το άρθρο 53 στοιχείο β),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του διευρυμένου Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), της 25ης Μαρτίου 2015, στις υποθέσεις G2/12 (που αφορά τις ντομάτες) και G2/13 (που αφορά τα μπρόκολα),

–  έχοντας υπόψη τους κανόνες εφαρμογής της ΣΕΔΕ και ιδίως το άρθρο 26, το οποίο ορίζει ότι, για αιτήσεις χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αφορούν βιοτεχνολογικές εφευρέσεις, η οδηγία 98/44/ΕΚ χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό μέσο ερμηνείας,

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή σύμβαση της 2ας Δεκεμβρίου 1961 για την προστασία νέων φυτικών ποικιλιών, όπως αναθεωρήθηκε στη Γενεύη στις 10 Νοεμβρίου 1972, στις 23 Οκτωβρίου 1978 και στις 19 Μαρτίου 1991 (στο εξής «Σύμβαση UPOV του 1991»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών(3) (στο εξής «κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2100/94»), και ιδίως το άρθρο 15 στοιχεία γ) και δ),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Συμβουλίου για Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της 19ης Φεβρουαρίου 2013(4) (στο εξής «Συμφωνία ΕΔΔΕ») και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος γ),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου εμπορευμάτων παραποίησης (TRIPS), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 3, η οποία δηλώνει ότι τα μέλη μπορούν να εξαιρούν κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες από τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε βιολογικό φυτικό υλικό που περιλαμβάνει φυτικά γνωρίσματα είναι απολύτως αναγκαία για την τόνωση της καινοτομίας και της ανάπτυξης νέων ποικιλιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και να αποτραπεί η δημιουργία μονοπωλίων εντός του τομέα βελτίωσης φυτικών ποικιλιών, ενώ παράλληλα θα προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες για τις ΜΜΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των οικονομικών κινήτρων για την ανάπτυξη νέων φυτικών προϊόντων και την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διπλώματα ευρεσιτεχνίας για προϊόντα που προέρχονται από συμβατική βελτίωση φυτικών ποικιλιών ή για γενετικό υλικό που είναι απαραίτητο για συμβατική βελτίωση φυτικών ποικιλιών μπορούν να υπονομεύσουν την εξαίρεση που εισάγουν το άρθρο 53 στοιχείο β) της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και το άρθρο 4 της οδηγίας 98/44/ΕΚ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα που προέρχονται από κατ’ ουσία βιολογικές μεθόδους, όπως φυτά, σπόροι, ενδημικά χαρακτηριστικά και γονίδια, θα πρέπει να αποκλείονται από τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση των φυτών αποτελεί καινοτόμο διαδικασία που εφαρμοζόταν ανέκαθεν από τους γεωργούς και τις γεωργικές κοινότητες στο πλαίσιο των γεωργικών δραστηριοτήτων και ότι οι ποικιλίες που δεν κατοχυρώνονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και οι μέθοδοι βελτίωσης είναι σημαντικές για τη γενετική ποικιλομορφία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 98/44/ΕΚ καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο για τις βιοτεχνολογικές εφευρέσεις και ιδιαίτερα για τη γενετική μηχανική, αλλά ότι - όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 52 και 53 αυτής - δεν ήταν πρόθεση του νομοθέτη να προβλέψει τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προϊόντων τα οποία λαμβάνονται από κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αιτήσεις που αφορούν προϊόντα τα οποία λαμβάνονται από βιολογικές κυρίως μεθόδους εκκρεμούν επί του παρόντος στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας εν αναμονή λήψεως απόφασης, και θεωρώντας ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής και η ερμηνεία της οδηγίας 98/44/ΕΚ, ιδίως το άρθρο 4·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 98/44/ΕΚ αναγνωρίζει έμμεσα την ελευθερία να χρησιμοποιείται υλικό που καλύπτεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για πειραματικούς σκοπούς, όπως προκύπτει από το άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο β) και το άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαίρεση για τους βελτιωτές φυτικής ποικιλίας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 27 στοιχείο γ) της συμφωνίας για το ΕΔΔΕ, θα ισχύει μόνο για διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται στο πλαίσιο του ενιαίου συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δεν θα εφαρμόζεται αυτόματα σε εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας εντός της ΕΕ, και εκτιμώντας ότι αυτό θα οδηγήσει σε ένα μη εναρμονισμένο καθεστώς όσον αφορά τις δυνατότητες βελτίωσης με βιολογικό υλικό που καλύπτεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θεμελιώδης αρχή του διεθνούς συστήματος δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών που βασίζεται στη Σύμβαση UPOV, και του συστήματος της ΕΕ που βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου είναι το γεγονός ότι ο κάτοχος δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας δεν μπορεί να στερεί τη δυνατότητα τρίτων να χρησιμοποιούν την προστατευόμενη ποικιλία για περαιτέρω δραστηριότητες βελτίωσης·

1.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η πρόσφατη απόφαση του διευρυμένου Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στις υποθέσεις G2/12 (που αφορά τις ντομάτες) και G2/13 (που αφορά τα μπρόκολα), θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται από το ΕΓΔΕ όσον αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν εισαχθεί σε νέες ποικιλίες μέσω βιολογικών κυρίως μεθόδων όπως η διασταύρωση και επιλογή·

2.  καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής και την ερμηνεία της οδηγίας 98/44/ΕΚ, ιδίως το άρθρο 4, το άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο β) και το άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β), προκειμένου να υπάρξει νομική σαφήνεια όσον αφορά την απαγόρευση της κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των προϊόντων που λαμβάνονται από βιολογικές κυρίως μεθόδους, και να καταστήσει σαφές ότι θα επιτρέπεται η βελτίωση φυτικής ποικιλίας με βιολογικό υλικό που καλύπτεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας·

3.  καλεί την Επιτροπή να κοινοποιήσει τις αναμενόμενες διευκρινίσεις της όσον αφορά τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο ΕΓΔΕ προϊόντων που προέρχονται από βιολογικές κυρίως μεθόδους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι διευκρινίσεις αυτές ως συμπληρωματικό μέσον ερμηνείας·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η Ένωση να εξασφαλίσει εγγυημένη πρόσβαση σε υλικά, καθώς και τη χρήση των υλικών αυτών που προέρχονται από κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες για βελτίωση φυτικών ποικιλιών, προκειμένου να μη θίγονται τυχόν πρακτικές κράτους μέλους όσον αφορά τη θέσπιση εξαίρεσης για τους βελτιωτές φυτικής ποικιλίας·

5.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, στο πλαίσιο πολύπλευρων συζητήσεων για την εναρμόνιση του δικαίου περί ευρεσιτεχνιών, να μην κατοχυρώνονται οι κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας·

6.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εξέλιξη του δικαίου περί ευρεσιτεχνιών και τις συνέπειές του στον τομέα της βιοτεχνολογίας και της γενετικής μηχανικής, όπως απαιτείται στο άρθρο 16 στοιχείο γ) της οδηγίας 98/44/ΕΚ και όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με την κατοχύρωση των κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

(1) ΕΕ C 261 Ε της 10.9.2013, σ. 31.
(2) ΕΕ L 213 της 30.7.1998, σ. 13.
(3) ΕΕ L 227 της 1.9.1994, σ. 1.
(4) ΕΕ C 175 της 20.6.2013, σ. 1.


Η κατάσταση στο Μπουρούντι
PDF 508kWORD 111k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP))
P8_TA(2015)0474RC-B8-1348/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία της Αρούσα της 28ης Αυγούστου 2000 για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Μπουρούντι, και ειδικότερα το άρθρο 96,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση (ACDEG),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 13ης Δεκεμβρίου 2015, της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, και του Επιτρόπου που είναι επιφορτισμένος με τη Διεθνή Συνεργασία και την Ανάπτυξη, Neven Mimica, σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Μπουρούντι σύμφωνα με το άρθρο 96 της Συμφωνίας Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2248 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 12ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Jan Eliasson, της προέδρου της Αφρικανικής Ένωσης, Nkosazana Dlamini-Zuma, και της ΑΠ/ΥΕ, Federica Mogherini, σχετικά με το Μπουρούντι, της 12ης Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), της 13ης Ιουνίου, 17ης Οκτωβρίου και 13ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής στις 31 Μαΐου και 6 Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Μικτής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ της 9ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/1755, της 1ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου, 18ης Μαΐου, 22ας Ιουνίου και 16ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι(1),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2015, με την οποία ζητείται η έναρξη διαπραγματεύσεων με τις αρχές του Μπουρούντι σύμφωνα με το άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Εισαγγελέως του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, κ. Fatou Bensouda, της 6ης Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση ασφάλειας στο Μπουρούντι έχει επιδεινωθεί σοβαρά κατά τις τελευταίες ημέρες, μετά τις επιθέσεις σε τρία στρατόπεδα στην Μπουζουμπούρα· ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Μπουρούντι σκότωσαν τουλάχιστον 87 άτομα στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2015· ότι πολλές από αυτές τις δολοφονίες ήταν τυχαίες εκτελέσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 96 του συντάγματος του Μπουρούντι και το άρθρο 7 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου ΙΙ της συμφωνίας της Αρούσα για την ειρήνη και τη συμφιλίωση ορίζουν ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να υπηρετήσει πάνω από δύο θητείες· ότι ο πρόεδρος Pierre Nkurunziza βρίσκεται στον προεδρικό θώκο από το 2005, έχοντας επανεκλεγεί το 2010·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Μπουρούντι διεξήχθησαν κοινοβουλευτικές και τοπικές εκλογές στις 29 Ιουνίου 2015 και προεδρικές εκλογές στις 21 Ιουλίου 2015· ότι η διεθνής κοινότητα θεώρησε ότι καμία από τις δύο εκλογικές διαδικασίες δεν ήταν διαφανής, χωρίς αποκλεισμούς, ελεύθερη και αξιόπιστη· ότι, για τον λόγο αυτό, η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) αρνήθηκε να στείλει παρατηρητές στις εκλογές, η ΕΕ ανέστειλε την αποστολή για την παρακολούθηση των εκλογών στο Μπουρούντι και μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης του Μπουρούντι αποφάσισε να μποϋκοτάρει τις εκλογές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποψηφιότητα του προέδρου Nkurunziza για τρίτη θητεία και η εν συνεχεία επανεκλογή του μετά τις εκλογές της 21ης Ιουλίου 2015 έχουν βυθίσει τη χώρα στη βαθύτερη πολιτική κρίση που έχει γνωρίσει μετά τον τερματισμό του εμφυλίου πολέμου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπουρούντι δεν έλαβε υπόψη τις αποφάσεις και τις συστάσεις της ΑΕ και της Κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής (ΚΑΑ), οι οποίες εγκρίθηκαν στις 13 Ιουνίου 2015 και στις 6 Ιουλίου 2015, αντίστοιχα, των οποίων η πλήρης εφαρμογή θα είχε προετοιμάσει το έδαφος για αξιόπιστες και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά τη διάρκεια τόσο της προεκλογικής όσο και της μετεκλογικής περιόδου, υπήρξαν πολιτικά υποκινούμενες παραβιάσεις και καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και πράξεις βίας, ιδίως κατά ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένων των Pierre Claver Mbonimpa, του οποίου ο γιος βρέθηκε νεκρός μετά τη σύλληψή του από την αστυνομία, Marguerite Barankitse, Antoine Kaburahe και Bob Rugurika· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευρέως διαδεδομένη η εντύπωση ότι οι ενέργειες αυτές συνδέονται κατά κύριο λόγο, αλλά όχι αποκλειστικά, με κρατικούς θεσμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπουρούντι είναι αυτή που φέρει την κύρια ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο Μπουρούντι και για την προστασία του πληθυσμού της χώρας, με τον δέοντα σεβασμό στο κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 200 000 άτομα έχουν εκτοπισθεί στο εσωτερικό της χώρας ή έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε γειτονικές χώρες εξαιτίας της επιδεινούμενης πολιτικής κατάστασης στο Μπουρούντι· ότι, τον Ιούλιο του 2015, η ΕΕ ενίσχυσε την ανθρωπιστική της βοήθεια και κινητοποίησε επιπλέον 4,5 εκατομμύρια EUR για την βοήθεια εκτοπισμένων πληθυσμών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι συγκαταλέγεται μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών στον κόσμο· ότι το ήμισυ σχεδόν (45%) του πληθυσμού των 10,6 εκατομμυρίων κατοίκων του Μπουρούντι είναι 15 ετών ή λιγότερο (παιδιά μικρότερα των 5 ετών αντιπροσωπεύουν το 19,9% του πληθυσμού)· ότι το Μπουρούντι ευρίσκεται πρώτο στον παγκόσμιο δείκτη πείνας με τρία στα πέντε παιδιά να υποφέρουν από καθυστέρηση ανάπτυξης· ότι μεταξύ 2013 και 2014 το Μπουρούντι έπεσε κατά δύο θέσεις, από την 178η στην 180η θέση, στην κατάταξη του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη σε ό,τι αφορά τον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης, ότι τέσσερα άτομα στα πέντε στο Μπουρούντι ζουν με λιγότερο από 1,25 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα, και ότι το 66.9% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Οκτωβρίου 2015, η ΕΕ ζήτησε να αρχίσουν διαβουλεύσεις, βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού, προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα του μη σεβασμού ουσιωδών στοιχείων της συμφωνίας, ιδίως σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου· ότι οι εν λόγω διαβουλεύσεις ξεκίνησαν στις 8 Δεκεμβρίου 2015·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Δεκεμβρίου 2015, η ΕΕ θεώρησε ότι οι θέσεις που εξέφρασε το Μπουρούντι κατά τις διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού θα καταστήσουν αδύνατη την διόρθωση της μη τήρησης εκ μέρους του Μπουρούντι ουσιωδών στοιχείων της εταιρικής του σχέσης με την ΕΕ· ότι η ΕΕ θεώρησε επίσης ότι οι θέσεις που εξέφρασε το Μπουρούντι δεν θα επιτρέψουν μια ικανοποιητική απάντηση στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης, της 17ης Οκτωβρίου και 13ης Νοεμβρίου 2015, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη να αποκατασταθεί άμεσα ένας ειλικρινής και χωρίς αποκλεισμούς διάλογος που θα βασίζεται στην Συμφωνία της Αρούσα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό αδιέξοδο στο Μπουρούντι, το οποίο χαρακτηρίζεται από την έλλειψη διαλόγου μεταξύ των παραγόντων της κοινωνίας της χώρας και τη συνακόλουθη επιδείνωση της ασφάλειας και της οικονομικής κατάστασης, έχουν σοβαρές συνέπειες για τον πληθυσμό της χώρας και αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τη σταθερότητα της περιοχής, στην οποία έχουν προγραμματισθεί διάφορες εκλογές για τα επόμενα δύο χρόνια (Ουγκάντα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ρουάντα)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως εγγυητής της συμφωνίας της Αρούσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως τώρα, καμία από τις περιφερειακές και υποπεριφερειακές προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί η κρίση και να αποκατασταθεί ο διάλογος μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων δεν έχει κατορθώσει να αποφέρει θετικά αποτελέσματα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Αυγούστου 2015, εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών συγκεντρώθηκαν στην Αντίς Αμπέμπα για να συγκροτήσουν το Εθνικό Συμβούλιο για την αποκατάσταση της συμφωνίας της Αρούσα και του κράτους δικαίου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, ο πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα με το οποίο συγκροτείται Εθνική Επιτροπή για τον εθνικό διάλογο στο Μπουρούντι, η οποία θα ηγηθεί των διαπραγματεύσεων για έξι μήνες· ότι η κοινωνία των πολιτών διατηρεί πολλές επιφυλάξεις ως προς τα πιθανά αποτελέσματα αυτής της επιτροπής διότι τα περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών που αντιτάχθηκαν στην ανάληψη τρίτης θητείας από τον Πρόεδρο Nkurunziza τελούν υπό δίωξη με την κατηγορία της εξέγερσης και της συνέργιας στην απόπειρα πραξικοπήματος της 13ης και 14ης Μαΐου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της νέας Εθνοσυνέλευσης Pascal Nyabenda δήλωσε ότι «όσοι ενέχονται στην οργάνωση και την εκτέλεση του πραξικοπήματος (...) δεν θα συμμετάσχουν στον διάλογο»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕ, η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτική απαγόρευση στους ηγέτες της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, των οποίων οι πράξεις και οι δηλώσεις συμβάλλουν στη συνέχιση της βίας και εμποδίζουν την αναζήτηση πολιτικής λύσης για την κρίση στο Μπουρούντι·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ και μερικές άλλες χώρες συμβούλευσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Μπουρούντι αμέσως λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφάλειας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Οκτωβρίου 2015, το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της ΑΕ ζήτησε την οριστικοποίηση ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης με στόχο την πραγματοποίηση, εάν χρειαστεί, μιας υπό αφρικανική ηγεσία αποστολής στο Μπουρούντι για να αποτραπεί η βία στη χώρα, και συμφώνησε για την διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λοιπές καταχρήσεις κατά του άμαχου πληθυσμού στο Μπουρούντι·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Νοεμβρίου 2015, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ban Ki-Moon, υπέβαλε τρεις προτάσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας προτείνοντας αναθεώρηση της εντολής για παρουσία των Ηνωμένων Εθνών στο Μπουρούντι βάσει της εξέλιξης της κατάστασης, η οποία ανοίγει τον δρόμο για μια ειρηνευτική αποστολή, ως έσχατη λύση, σε περίπτωση επιδείνωσης της κρίσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ομάδα στήριξης του ΟΗΕ θα αναπτυχθεί με σκοπό την υποστήριξη του εθνικού διαλόγου στο Μπουρούντι, παρέχοντας συμβουλές στην κυβέρνηση για την ενίσχυση θεσμών κράτους δικαίου και για θέματα αφοπλισμού, για το συντονισμό με περιφερειακούς παράγοντες, την παρακολούθηση και υποβολή αναφορών σχετικά με την κατάσταση επί τόπου και τη διευκόλυνση του προγραμματισμού του ΟΗΕ για μεγαλύτερη παρουσία στο Μπουρούντι·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕ και άλλοι διεθνείς φορείς έχουν ζητήσει επανειλημμένα έναν πραγματικό και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο που θα περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες της κοινωνίας, στη βάση της τήρησης της συμφωνίας της Αρούσα και του συντάγματος του Μπουρούντι, προκειμένου να βρεθεί συναινετική λύση για τη σύγκρουση στο Μπουρούντι· ότι η ΕΕ και ο ΟΗΕ υποστηρίζουν την εν λόγω θέση·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες διαμεσολάβησης συνεχίζονται, με την πλήρη υποστήριξη της ΑΕ, της ΕΕ και του ΟΗΕ, προκειμένου να προαχθεί ο εθνικός διάλογος στο Μπουρούντι ώστε να εξευρεθεί μια συναινετική και ειρηνική λύση για την κρίση στη χώρα·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συνεισφέρει σημαντικά στον ετήσιο προϋπολογισμό του Μπουρούντι, το ήμισυ περίπου του οποίου προέρχεται από τη διεθνή βοήθεια, και πρόσφατα διέθεσε 432 εκατομμύρια EUR στη χώρα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 2014-2020·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω του διατάγματος 530/1597, οι αρχές του Μπουρούντι ανέστειλαν τις δραστηριότητες δέκα οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα των ACAT-Burundi, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, FONTAINE-ISOKO, Maison Shalom, PARCEM, RCP και SPPDF, και δέσμευσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους·

1.  εκφράζει τον εντονότατο προβληματισμό του για τη σοβαρότητα της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια και της πολιτικής κατάστασης στο Μπουρούντι, την ταχέως επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση και τις πιθανές συνακόλουθες συνέπειες για την ασφάλεια και την σταθερότητα σε ολόκληρη την υποπεριφέρεια·

2.  καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες βίαιες επιθέσεις και τα αυξανόμενα περιστατικά παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταχρήσεων, περιλαμβανομένων δολοφονιών, εξωδικαστικών εκτελέσεων, παραβιάσεων της σωματικής ακεραιότητας, βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης και/ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, αυθαίρετων συλλήψεων και παράνομων κρατήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών και της κατάληψης σχολείων από το στρατό και την αστυνομία, και τις παραβιάσεις της ελευθερίας του Τύπου και της έκφρασης, καθώς και το κλίμα ατιμωρησίας που επικρατεί· ζητεί τη διεξαγωγή ενδελεχούς και ανεξάρτητης έρευνας για τις δολοφονίες και παραβιάσεις και την παραπομπή στην δικαιοσύνη των δραστών αυτών των πράξεων·

3.  ζητεί τον άμεσο τερματισμό της βίας, των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πολιτικού εκφοβισμού των πολιτικών αντιπάλων, καθώς και τον άμεσο αφοπλισμό όλων των ένοπλων ομάδων που συνδέονται με πολιτικά κόμματα, σε πλαίσιο αυστηρής τήρησης του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  παροτρύνει όλα τα μέρη να διαμορφώσουν τις αναγκαίες συνθήκες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ενότητας και ζητεί την άμεση επανέναρξη ενός διαφανούς εθνικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς, στον οποίο θα μετέχουν η κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών·

5.  τονίζει ότι ο διάλογος αυτός, που έχει ως στόχο την επίτευξη διαρκούς ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, προς το συμφέρον των πολιτών του Μπουρούντι, θα πρέπει να έχει ως βάση τη συμφωνία της Αρούσα και το σύνταγμα του Μπουρούντι, το οποίο απαιτεί τη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες·

6.  επισημαίνει, ειδικότερα, την παρουσία πολλών νέων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών ηλικίας κάτω των 18, στις ένοπλες ομάδες, που δρουν στο Μπουρούντι, και ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στην επανένταξη των ατόμων αυτών και στην προώθηση της συμμετοχής τους σε ειρηνικές πολιτικές διεργασίες·

7.  ζητεί από όλες τις πλευρές στο Μπουρούντι να μην προβούν σε οιαδήποτε ενέργεια η οποία θα απειλούσε την ειρήνη και την ασφάλεια στη χώρα· καταδικάζει δριμύτατα όλες τις δημόσιες δηλώσεις που στοχεύουν στην υποκίνηση βίας ή μίσους έναντι διαφόρων ομάδων της κοινωνίας του Μπουρούντι, οι οποίες μπορούν να επιδεινώσουν την ένταση που επικρατεί σήμερα, και καλεί όλους τους φορείς να μην προβαίνουν σε παρόμοιες δηλώσεις·

8.  υπενθυμίζει στις αρχές του Μπουρούντι την υποχρέωσή τους να εγγυώνται την ασφάλεια στην επικράτειά τους και να διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως προβλέπεται στο σύνταγμα του Μπουρούντι, τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, και σε άλλες διεθνείς και περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

9.  υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η εταιρική σχέση της ΕΕ με το Μπουρούντι διέπεται από τη Συμφωνία του Κοτονού και ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τους όρους της συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει, συγκεκριμένα, ότι το άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού προβλέπει τη δυνατότητα έναρξης διαδικασιών διαβούλευσης σε περιπτώσεις μη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, και επικροτεί, από αυτήν την άποψη, την απόφαση της ΕΕ να ζητήσει την έναρξη διαβουλεύσεων, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο·

10.  καταδικάζει απερίφραστα την παραβίαση της συμφωνίας της Αρούσα, στην οποία προέβη ο πρόεδρος Nkurunziza όταν ανέλαβε την τρίτη κατά σειρά προεδρική θητεία του·

11.  παροτρύνει τις αρχές του Μπουρούντι να ενθαρρύνουν την εξακρίβωση της αλήθειας σχετικά με τα μαζικά εγκλήματα τα οποία διαπράχθηκαν μεταξύ 1962 και 2008 κάνοντας χρήση δικαστικών και εξωδικαστικών μηχανισμών, όπως είναι η επιτροπή αλήθειας και συμφιλίωσης και τα ειδικά δικαστήρια, με σκοπό να προωθήσουν την εθνική συμφιλίωση·

12.  χαιρετίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης υπό την ηγεσία της ΚΑΑ, με την υποστήριξη της ΑΕ και του ΟΗΕ για τη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των παραγόντων της κοινωνίας του Μπουρούντι· ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ να υποστηρίξει, επίσης, αυτές τις προσπάθειες διαμεσολάβησης· προτρέπει την κυβέρνηση του Μπουρούντι και τους λοιπούς παράγοντες της χώρας να συνεργαστούν πλήρως με τον διαμεσολαβητή·

13.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον αριθμό των θυμάτων και των περιστατικών σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν καταγγελθεί από την αρχή της κρίσης· προτρέπει τις αρμόδιες αρχές να διεξάγουν σχολαστική και άμεση έρευνα για τις περιστάσεις και τα κίνητρα των εν λόγω εγκλημάτων και να διασφαλίσουν την παραπομπή των υπαιτίων στη δικαιοσύνη· επαναλαμβάνει ότι δεν είναι δυνατόν να υφίσταται καθεστώς ατιμωρησίας για τους υπαίτιους για σοβαρές παραβιάσεις ή καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις αρχές να μεριμνήσουν ώστε τα σχολεία να παραμείνουν ένα ασφαλές καταφύγιο για μάθηση· καλεί την Εισαγγελέα του ΔΠΔ να παρακολουθήσει στενά την κατάσταση στο Μπουρούντι και στηρίζει την δήλωσή της της 6ης Νοεμβρίου 2015·

14.  ζητεί την κατάργηση του διατάγματος 530/1597 που προβλέπει την προσωρινή αναστολή των δραστηριοτήτων μερικών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την άμεση άρση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών τους, ώστε οι εν λόγω οργανώσεις να μπορούν να ασκούν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους·

15.  ζητεί την ασφαλή επιστροφή των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν εξοριστεί, την επαναλειτουργία των μέσων ενημέρωσης που έκλεισαν μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της 13ης και 14ης Μαΐου 2015, καθώς και την απόσυρση των κατηγοριών κατά των δημοσιογράφων που κατηγορήθηκαν για άμεση ή έμμεση συμμετοχή στο αποτυχημένο πραξικόπημα·

16.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις δραματικές διαστάσεις που έχουν προσλάβει οι διακρίσεις σε βάρος των ΛΟΑΔΜ στο Μπουρούντι, και η ποινικοποίησή τους· επισημαίνει και πάλι ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός αποτελεί μέρος της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, όπως κατοχυρώνεται στο διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, βάσει του οποίου πρέπει να προστατεύεται η αρχή της ισότητας και της κατάργησης των διακρίσεων και να διασφαλίζεται η ελευθερία της έκφρασης· ζητεί, κατά συνέπεια, από την Εθνοσυνέλευση και την κυβέρνηση του Μπουρούντι να καταργήσουν τα άρθρα του ποινικού κώδικα που εισάγουν διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ·

17.  υπογραμμίζει την σοβαρή επίπτωση της κρίσης στα παιδιά και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να δεσμεύεται με διεθνείς εταίρους προκειμένου να διασφαλισθεί η παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, που θα περιλαμβάνει τα βασικά φάρμακα, ασφαλή πρόσβαση σε εκπαίδευση και προστασία των παιδιών από κάθε μορφής βία, καθώς και η πρόσβαση σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες·

18.  χαιρετίζει την αποστολή, από την ΑΕ, παρατηρητών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπειρογνωμόνων για να παρακολουθήσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μαζί τους προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της εντολής τους· ζητεί, επιπλέον, από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να διερευνήσει τις εικαζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν εντός της δικαιοδοσίας του κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης·

19.  επιδοκιμάζει τις στοχευμένες κυρώσεις που ενέκρινε η ΕΕ, οι οποίες συνάδουν με την απόφαση της ΑΕ για επιβολή στοχευμένων κυρώσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η ταξιδιωτική απαγόρευση και η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πολιτών του Μπουρούντι οι ενέργειες και δηλώσεις των οποίων συμβάλλουν στη συνέχιση της βίας και την παρακώλυση των προσπαθειών να εξευρεθεί πολιτική λύση για την κρίση· ζητεί από την ΕΕ να επεκτείνει παρόμοιες κυρώσεις σε όλα τα άτομα τα οποία ενεργούν με τρόπο που απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, δεδομένου ότι υποκινούν το μίσος και παραβιάζουν τη συμφωνία της Αρούσα·

20.  παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο έχουν εξελιχθεί οι βάσει του άρθρου 96 της Συμφωνίας του Κοτονού δημόσιες διαβουλεύσεις, να εξετάσουν το ενδεχόμενο παγώματος κάθε μη ανθρωπιστικής βοήθειας προς την κυβέρνηση του Μπουρούντι, μέχρι να σταματήσει η υπέρμετρη άσκηση βίας και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις κυβερνητικές δυνάμεις, όπως καταγγέλλει ο OHCHR, και να εξευρεθεί πολιτική λύση που θα προκύψει από έναν γνήσιο εθνικό διάλογο στην χώρα, καθώς και να αναπροσανατολισθεί η βοήθεια με στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών· θεωρεί ότι η βοήθεια της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει τα βασικά προβλήματα ανισότητας, φτώχειας και χρόνιου υποσιτισμού προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης που εγκρίθηκαν πρόσφατα·

21.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη μαζική έξοδο προσφύγων από το Μπουρούντι προς τις γειτονικές χώρες· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και στις γειτονικές χώρες υποδοχής· απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα και στους ανθρωπιστικούς οργανισμούς να συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια σε όλους εκείνους που είναι πλέον πρόσφυγες και στα άτομα που έχουν εκτοπισθεί λόγω της σύγκρουσης· χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ να αυξήσει την οικονομική στήριξη και την ανθρωπιστική βοήθεια για να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες ανάγκες των πληθυσμών αυτών·

22.  ζητεί από την ΑΕ, τον ΟΗΕ και την ΕΕ να εξετάσουν σοβαρά την περιφερειακή διάσταση και να αποτρέψουν την περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής αυξάνοντας την παρουσία τους επί τόπου, ιδίως μέσω της διατήρησης ενός μόνιμου πολιτικού διαλόγου μεταξύ των χωρών της περιοχής· παροτρύνει, εν προκειμένω, την ΑΕ να εξετάσει, σε συντονισμό με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, την πραγματοποίηση μιας υπό αφρικανική ηγεσία ειρηνευτικής αποστολής στο Μπουρούντι, σε περίπτωση που επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα·

23.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ, Federica Mogherini, να συνεχίσει τις προσπάθειες για να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωση του Richard Spiros Hagabimana, αξιωματικού της αστυνομίας στο Μπουρούντι, ο οποίος φυλακίστηκε παράνομα και βασανίστηκε, διότι, ως αστυνομικός, αρνήθηκε να πυροβολήσει κατά του πλήθους στις 28 Ιουλίου 2015·

24.  είναι της γνώμης ότι τα προβλήματα του Μπουρούντι είναι αλληλένδετα με διαφορές που έχουν σχέση με τον έλεγχο των γόνιμων γεωργικών γαιών, τα άνισα εισοδήματα και τις διακρίσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να θεσπισθεί ένα υπεύθυνο κανονιστικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μπουρούντι, το Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ, την Επιτροπή, το Συμβούλιο, την Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0275.


Η προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Δημοκρατία του Κονγκό
PDF 444kWORD 105k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga (VNP) στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2015/2728(RSP))
P8_TA(2015)0475B8-1346/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, που εγκρίθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1972 στο Παρίσι από τη Γενική Διάσκεψη της UNESCO,

–  έχοντας υπόψη τον ορισμό του Εθνικού Πάρκου Virunga (VNP) από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 1979 και ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1994,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, που εγκρίθηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Γης, στο Ρίο ντε Τζανέιρο στις 5 Ιουνίου 1992,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας ιδίως ως υγροβιοτόπων, που εγκρίθηκε στο Ραμσάρ το 1971,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που θεσπίστηκε το 1976, (και τις επικαιροποιήσεις τους) και τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που εγκρίθηκαν το 1971,

–  έχοντας υπόψη την τελική δήλωση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την καταγγελία του WWF International, κατά της SOCO International τον Ιούλιο 2014,

–  έχοντας υπόψη το νομικό και συμβατικό πλαίσιο για τον τομέα των υδρογονανθράκων που ισχύει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, συμπεριλαμβανομένου του «διατάγματος-νόμου αριθ. 81-013 που αναφέρεται στη γενική νομοθεσία για τα ορυχεία και τους υδρογονάνθρακες», τον «Κώδικα Ορυχείων» και κάθε μελλοντικό «Κώδικα του Κονγκό για τους υδρογονάνθρακες», καθώς και τις «Συμβάσεις κατανομής και παραγωγής υδρογονανθράκων (ΠΠΚ),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (O-000108/2015 – Β8-1111/2015),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το VNP, που βρίσκεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), στις επαρχίες του Βόρειου Κίβου και την «Province Orientale», στα σύνορα με τη Ρουάντα και την Ουγκάντα, είναι το παλαιότερο εθνικό πάρκο της Αφρικής, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, και είναι παγκοσμίως γνωστό για τα μοναδικά ενδιαιτήματα και την πλούσια βιοποικιλότητα, χαρακτηριστικά που το καθιστούν το μεγαλύτερης βιοποικιλότητας πάρκο στην Αφρική· ότι ειδικότερα το πάρκο είναι διάσημο για τους ορεσίβιους γορίλες του, ένα άκρως απειλούμενο είδος που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης του 1973 για το παράνομο εμπόριο απειλουμένων ειδών (CITIES)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, η οποία έχει υπογραφεί και κυρωθεί από τη ΛΔΚ, η διατήρηση της βιολογικής ποικιλομορφίας αποτελεί κοινό προβληματισμό του ανθρώπινου είδους και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής διαδικασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση είναι νομικά δεσμευτική και υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη να εφαρμόσουν τις διατάξεις της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το VNP προστατεύεται επίσης από τη Σύμβαση Ραμσάρ και το εθνικό δίκαιο της ΛΔΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ υποστηρίζουν τη διατήρηση του Πάρκου τα τελευταία 25 χρόνια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το VNP είναι μία από τις τρεις περιοχές Ραμσάρ (αριθ. 787) της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ, η ΛΔΚ έχει μια σειρά από υποχρεώσεις σχετικά με τους τόπους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Ραμσάρ, όπως να διαμορφώσει και στη συνέχεια να υλοποιήσει τον σχεδιασμό της για την προώθηση της διατήρησης των υγροτόπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και, στο μέτρο του δυνατού, τη συνετή χρήση των υγροτόπων στην επικράτειά της (άρθρο 3 παράγραφος 1 της Σύμβασης Ραμσάρ)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της WWF του 2013 με τίτλο «Η οικονομική αξία του πάρκου Virunga», το Εθνικό Πάρκο Virunga παράγει σήμερα, σε ετήσια βάση, εμπορική οικονομική αξία 48,9 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ· και ότι σε μια σταθερή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη και τουρισμό και θα μπορούσε να παράγει αξίες ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ ανά έτος και να δημιουργήσει 45 000 θέσεις εργασίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το καθεστώς του ως προστατευόμενου ενδιαιτήματος άγριας ζωής, το πάρκο βρισκόταν υπό απειλή για δεκαετίες από ένοπλες ομάδες που ασχολούνταν με τη λαθροθηρία, την αποψίλωση των δασών και άλλες μη αειφόρες και παράνομες μορφές εκμετάλλευσης των πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, το Virunga έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των περιοχών της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς που κινδυνεύουν· ότι ο πυρετός του πετρελαίου σε ένα πλαίσιο μαζικής φτώχειας, αδύναμου κράτους, κακής διακυβέρνησης και περιφερειακής ανασφάλειας, θα έχει σοβαρές κοινωνικές και περιβαλλοντικές αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο 2007, η κυβέρνηση της ΛΔΚ ενέκρινε παραχωρήσεις πετρελαίου που καλύπτουν το 85 % του πάρκου· ότι η SOCO International plc (SOCO) είναι μέχρι στιγμής η μόνη εταιρεία που έχει πραγματοποιήσει έρευνες στο πάρκο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τον νόμο της ΛΔΚ περί απαγόρευσης των επιβλαβών για το περιβάλλον δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές, η άδεια εξερεύνησης που διαθέτει η SOCO, αξιοποιεί μια απαλλαγή από τον εν λόγω νόμο που επιτρέπει τη διενέργεια «επιστημονικών δραστηριοτήτων» σε προστατευόμενες περιοχές·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η SOCO International δεν διαθέτει πλέον άδεια για το οικόπεδο V στο Εθνικό Πάρκο Virunga·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της συστημικής μελέτης δείχνουν την παρουσία πετρελαίου μέσα στο VNP· υπενθυμίζει ότι η έρευνα (και εκμετάλλευση) πετρελαίου δεν είναι συμβατή με τη διαφύλαξη του πάρκου, το οποίο είναι Τόπος Παγκόσμιας Κληρονομιάς·

ΙΑ.  εκτιμώντας ότι η ευθύνη για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο προσδοκώμενης συμπεριφοράς για όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις, όπου και αν λειτουργούν, όπως επαναλαμβάνεται στις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για πάνω από δύο δεκαετίες, στο VNP και γύρω από αυτό εκδηλώνονταν βίαιες συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη εξόρυξη, η παράνομη εκμετάλλευση των φυσικών του πόρων (ξύλο, κάρβουνο, κλπ) και η λαθροθηρία σε βάρος απειλούμενων ζώων, καθώς και άλλων παράνομων μορφών εμπορίας φυσικών πόρων, ειδικότερα, έχει χρηματοδοτήσει τόσο τους αντάρτες όσο και τις δυνάμεις του επίσημου στρατού, ενώ η εξερεύνηση και η εκμετάλλευση των πιθανών πετρελαϊκών κοιτασμάτων θα επιφέρουν κατά τα φαινόμενα περαιτέρω βία και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα προκαλέσουν ρύπανση στην περιοχή

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σοβαρότεροι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την πετρελαϊκή ανάπτυξη σε περιοχές χωρίς καλή διακυβέρνηση περιλαμβάνουν μεγάλης κλίμακας αποψίλωση της βλάστησης, εισαγωγή χωροκατακτητικών φυτών, κατακερματισμό των οικοτόπων, αυξημένη πιθανότητα λαθροθηρίας και ρύπανση από πετρελαιοκηλίδες, καύση φυσικού αερίου και απόρριψη αποβλήτων· ότι ο κίνδυνος μιας «κατάρας του πετρελαίου» θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιδείνωση των δεικτών της φτώχειας και της ανισότητας, όπως φαίνεται από περιπτωσιολογικές μελέτες, όπως στην περίπτωση του Δέλτα του Νίγηρα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη διαχείριση των εδαφών, του νερού και της άγριας πανίδας του Virunga θα έχει άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη για τις κοινότητες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους φυσικούς πόρους του πάρκου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το WWF, μόνο ο τουρισμός που προσελκύουν οι ορεσίβιοι γορίλες θα μπορούσε να παράγει 30 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως και να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας·

1.  τονίζει την απόλυτη ανάγκη να προληφθεί κάθε μη αναστρέψιμη βλάβη στο VNP, που το 1979 χαρακτηρίστηκε από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και, το 1994, ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς που κινδυνεύει·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το VNP έχει καταστεί ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη του κόσμου, όσον αφορά τη διατήρηση της άγριας ζωής· σημειώνει με βαθιά ανησυχία ότι ένοπλες ομάδες έχουν εμπλακεί σε παράνομη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του Πάρκου μέσα από δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής άνθρακα που χρησιμοποιείται τόσο για να στηρίξουν στρατιωτικές επιχειρήσεις τους όσο και για προσωπικό όφελος· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το ότι οι ένοπλες ομάδες έχουν εμπλακεί σε μεγάλης κλίμακας λαθροθηρία για την παραγωγή τροφίμων και για την για πολεμικούς σκοπούς εμπορία ελεφαντόδοντου και κρέατος θηραμάτων· σημειώνει επιπλέον με ανησυχία ότι η έλλειψη πειθαρχίας, οι ακανόνιστες αμοιβές και η έλλειψη τροφίμων έχουν οδηγήσει σε αυξανόμενη συμμετοχή των στρατιωτικών σε παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης μικρής κλίμακας, της παραγωγής ξυλάνθρακα και της λαθροθηρίας· επισημαίνει ότι, ενώ το πάρκο αποτελεί μία μεγάλη περιοχή άγριας φύσης, η έκταση των 790 000 εκταρίων δημιουργεί τεράστια προβλήματα προστασίας, ειδικά με περιορισμένη κρατική χρηματοδότηση· επισημαίνει ότι στις 15 Απριλίου 2014 ο Διοικητής του Πάρκου, Πρίγκιπας του Βελγίου Emmanuel de Merode, τραυματίστηκε σοβαρά από τρεις ενόπλους ενώ, κατά την τελευταία δεκαετία, πάνω από 140 φύλακες έχουν σκοτωθεί στο Πάρκο εν ώρα υπηρεσίας·

3.  υπογραμμίζει ότι θα μπορούσε να προκύψει μη αναστρέψιμη βλάβη στο VNP ως αποτέλεσμα της αναζήτησης και εκμετάλλευσης πετρελαίου ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι συμβάσεις παραχώρησης πετρελαίου στο VNP χορηγήθηκαν το 2007 στη γαλλική πετρελαϊκή εταιρεία Total και στη βρετανική πετρελαϊκή εταιρεία SOCO International, κατά παράβαση της σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, της σύμβασης του 1992 για τη βιολογική ποικιλότητα, της σύμβασης Ραμσάρ και του δικαίου του Κονγκό· υπενθυμίζει ότι, ενώ η Total συμφώνησε για τη διενέργεια ερευνών εντός των ορίων του VNP (ακόμη και αν η κυβέρνηση του Κονγκό αποφασίσει να αλλάξει τα όρια), η SOCO International έχει πραγματοποιήσει έρευνες για πετρέλαιο στο VNP και διενήργησε σεισμικές έρευνες τον Ιούλιο 2014, τα αποτελέσματα των οποίων υποβλήθηκαν στην κυβέρνηση του Κονγκό και πιστοποιούν την παρουσία πετρελαίου· καλεί την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να μην αδειοδοτήσει άλλο φορέα·

4.  επισημαίνει ότι η Κυβέρνηση της Ουγκάντα έχει ανοίξει τη διαδικασία αδειοδότησης για το οικόπεδο Ngaji, που εφάπτεται του VNP και περικλείει τη Λίμνη του Εδουάρδου, και τονίζει ότι ανεπανόρθωτη καταστροφή στο VNP θα μπορούσε επίσης να προκληθεί ως αποτέλεσμα των ερευνών και της εκμετάλλευσης·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση τη συμφωνία που επετεύχθη τον Ιούνιο 2014 μεταξύ της SOCO International και της ομάδας διατήρησης του WWF, σε σχέση με την καταγγελία του WWF στο Εθνικό Σημείο Επαφής του Ηνωμένου Βασιλείου (NCP) για τη μη συμμόρφωση της SOCO προς τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, ότι δηλαδή η εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί ή αναλάβει οιαδήποτε ερευνητική ή άλλη εργασία γεώτρησης στο εθνικό πάρκο Virunga εκτός αν η UNESCO και η κυβέρνηση της ΛΔΚ συμφωνήσουν ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν είναι ασυμβίβαστες με το καθεστώς της περιοχής ως Παγκόσμιας Κληρονομιάς· τονίζει ότι αυτή η υπό όρους συμφωνία δεν αποτελεί εγγύηση για την παύση κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται με το πετρέλαιο στο Πάρκο· επισημαίνει ότι η αμφίσημη στάση της SOCO International αφήνει περιθώρια για τον πλήρη ή μερικό αποχαρακτηρισμό του Πάρκου με σκοπό τη διενέργεια γεωτρήσεων πετρελαίου· παρατηρεί ότι η παραχώρηση, βάσει την οποίας η SOCO International διενεργεί έρευνες μέσα και γύρω από τη λίμνη του Εδουάρδου, αφορά μια περιοχή που αποτελεί καταφύγιο για δεκάδες παραδοσιακά (και μερικά απειλούμενα) είδη, μεταξύ των οποίων χιμπατζήδες, ελέφαντες, κροκόδειλους και λιοντάρια· καλεί ως εκ τούτου τη SOCO International plc και την καταχωρημένη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εταιρεία της να διακόψουν οριστικά όλες τις έρευνες και την εκμετάλλευση εντός του πάρκου Virunga και να σεβαστούν τα σημερινά όρια του πάρκου· καλεί ακόμη την κυβέρνηση της ΛΔΚ να ακυρώσει τις άδειες διεξαγωγής πετρελαϊκών ερευνών που έχουν χορηγηθεί για έρευνες εντός της ιδιοκτησίας του Εθνικού Πάρκου Virunga, όπως ζητήθηκε από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς·

6.  τονίζει ότι η αλιεία στη λίμνη του Εδουάρδου παράγει περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας που ζει κοντά στο Εθνικό Πάρκο Virunga και, επί πλέον ότι, σύμφωνα με ανεξάρτητη μελέτη που παραγγέλθηκε από τη WWF, πάνω από 50 000 οικογένειες βασίζονται στη λίμνη για την παροχή γλυκού νερού·

7.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με έκθεση της Global Witness που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο 2014 στον Τύπο (Der Spiegel, The Telegraph και Τhe New York Times), υπάρχουν καταγγελίες ότι η SOCO International και εργολάβοι της έχουν προβεί σε παράνομες πληρωμές, φαίνεται να έχουν πληρώσει ένοπλους αντάρτες και έχουν επωφεληθεί από το κλίμα φόβου και βίας που καλλιεργήθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας της κυβέρνησης στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ, για να επιδιώξουν την πρόσβαση στο παλαιότερο εθνικό πάρκο της Αφρικής με σκοπό τη διενέργεια ερευνών για πετρέλαιο·

8.  χαιρετίζει τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) για τις έρευνες/την εκμετάλλευση πετρελαίου στην περιοχή του βορείου τεκτονικού βυθίσματος (Rift) του Αλβέρτου, συμπεριλαμβανομένου του VNP· εκτιμά πως, με βάση την αξιολόγηση αυτή, οι ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις βασιζόμενες σε σωστή ανάλυση των επιπτώσεων των ερευνών και της εκμετάλλευσης του πετρελαίου· θεωρεί ωστόσο λυπηρό το ότι η διαδικασία ΣΠΕ έχει καθυστερήσει πολύ και ότι η διενέργεια ερευνών για την ανεύρεση πετρελαίου έχει ήδη αρχίσει στο VNP, μολονότι η διαδικασία ΣΠΕ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί·

9.  υπογραμμίζει ότι το θέμα της εκμετάλλευσης πετρελαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό χαρακτηρίζεται από ένα ανεπαρκές και αναποτελεσματικό νομοθετικό και κανονιστικό σύστημα· καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να προασπίσει και να σεβαστεί τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της ΛΔΚ που απαγορεύουν επιβλαβείς για το περιβάλλον δραστηριότητες, όπως η εξερεύνηση πετρελαίου και η εκμετάλλευση σε προστατευόμενες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του πάρκου Virunga, και να διορθώσει τα υπάρχοντα κενά στη νομοθεσία για σχέδια υδρογονανθράκων και διατήρησης που επιτρέπουν την εξερεύνηση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων σε εθνικά πάρκα και στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς·

10.  συγχαίρει τις διαχειριστικές αρχές του πάρκου για τις προσπάθειές τους να εξασφαλίσουν ένα βιώσιμο εισόδημα από τη φυσική ηλιακή και υδροηλεκτρική παραγωγή ενέργειας, που να βελτιώνει το εισόδημα μεγάλου τμήματος του τοπικού πληθυσμού χωρίς να καταστρέφει τον φυσικό χώρο και που να είναι εντός των ορίων των επιτρεπτών για ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς αναπτυξιακών δραστηριοτήτων·

11.  επισημαίνει ότι, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, σημειώθηκαν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μεγάλο μέρος της βίας προήλθε από συγκρούσεις με ένοπλους αντάρτες οι οποίοι ζουν μέσα στο Πάρκο και γύρω από αυτό· επισημαίνει ότι οι Δημοκρατικές Δυνάμεις για την Απελευθέρωση της Ρουάντας (FDLR), μια ομάδα ανταρτών που κατηγορούνται ότι διέπραξαν θηριωδίες κατά τη γενοκτονία που έλαβε χώρα στη Ρουάντα την άνοιξη του 1994 και που επεκτάθηκαν και στην Ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ζουν μέσα στο Πάρκο από το 1996 και εξακολουθούν να κρύβονται πέρα από τα σύνορα στην Virunga, ενώ έχουν αναφερθεί επίσης πολιτοφυλακές Μάι-Μάι ότι έχουν σκοτώσει, βιάσει και τραυματίσει πολλούς ανθρώπους, και ότι έχουν καταστρέψει χωριά, εντός των ορίων του Πάρκου· προτρέπει την κυβέρνηση της ΛΔΚ να αφοπλίσει τους αντάρτες και να αποκαταστήσει την ασφάλεια στην περιοχή του Πάρκου· θεωρεί περαιτέρω λυπηρή την εντεινόμενη καταστολή των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοσιογράφων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό· καλεί για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση της ΛΔΚ να αναγνωρίσει και να σεβαστεί την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης και να επιβάλει το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

12.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Παρισίων για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, οι έρευνες για ανεύρεση πετρελαίου και η εκμετάλλευσή του δεν είναι συμβατές με το καθεστώς της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς· τονίζει, επιπλέον, ότι το VNP φιλοξενεί πολλά απειλούμενα είδη, όπως οι παραδοσιακοί γορίλες του βουνού, που είναι μεταξύ των τελευταίων στον πλανήτη, και τα οκάπι, και ότι οι οικότοποι των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών πρέπει να προστατευθούν αυστηρά· επικροτεί την απόφαση της κυβέρνησης της ΛΔΚ να συγκροτήσει μια ειδική δύναμη κατά της λαθροθηρίας, της ζητεί όμως να προσδιορίσει και να θεσπίσει πρόσθετες νομικές ενέργειες σε συνεργασία με τη Γραμματεία της CITES (Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών) με σκοπό την καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση· καλεί γενικότερα την κυβέρνηση της ΛΔΚ να ενισχύσει τον ρόλο των φυλάκων του πάρκου και να τιμωρεί τις παράνομες δραστηριότητες που εκτελούνται μέσα στο πάρκο·

13.  τονίζει ότι το ζήτημα της αλλαγής των ορίων του VNP φέρεται να έχει τεθεί στις συζητήσεις μεταξύ της κυβέρνησης του Κονγκό και της SOCO International, με σκοπό τον αποχαρακτηρισμό ορισμένων τμημάτων του VNP, ή του Virunga συνολικά, προκειμένου να καταστεί νομικά δυνατή η γεώτρηση για πετρελαιοπηγές, έστω και αν δεν φαίνεται να έχει ζητήσει η κυβέρνηση επίσημα στην UNESCO μια τέτοια αλλαγή σε αυτό το στάδιο·

14.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συντονίσει μια διπλωματική απάντηση από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους πιθανούς άλλους χορηγούς που δραστηριοποιούνται στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με σκοπό να βοηθήσει την κυβέρνηση της ΛΔΚ να απορρίψει τις έρευνες για την ανεύρεση και την εκμετάλλευση πετρελαίου εντός των ορίων του Πάρκου, να ακυρώσει τις χορηγηθείσες άδειες διεξαγωγής ερευνών εντός της ιδιοκτησίας του Εθνικού Πάρκου Virunga, όπως έχει ζητήσει η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς, καθώς και στα άλλα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Κονγκό, και να απορρίψει τις αλλαγές και τη συρρίκνωση των ορίων του Πάρκου·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προασπίσουν την ακεραιότητα του Πάρκου, π.χ. αναλαμβάνοντας μεγαλύτερες δεσμεύσεις για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης διατήρησης και την οικονομική ανάπτυξη και διαφοροποίηση της γύρω περιοχής· καλεί ειδικότερα την ΕΕ να στηρίξει την κυβέρνηση της ΛΔΚ για την ανάπτυξη βιώσιμων εναλλακτικών ενεργειακών και οικονομικών λύσεων στην εξορυκτική βιομηχανία, για τη βελτιωμένη αξιοποίηση των εγχώριων πόρων, ιδίως μέσω δίκαιων και προοδευτικών φορολογικών συστημάτων, για τη βελτίωση της διακυβέρνησης, καθώς και για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας, της παράνομης υλοτομίας, της παράνομης εξόρυξης και της διαφθοράς, που είναι μόνιμα φαινόμενα ικανά να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη στο Πάρκο·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να καταστήσουν το έργο SEA πραγματικό εργαλείο λήψης αποφάσεων·

17.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν καθήκον, σύμφωνα με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να μεριμνούν ώστε οι εταιρείες που λειτουργούν εντός της δικαιοδοσίας τους να μην προκαλούν ή συμβάλλουν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άμεσα ή έμμεσα, μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, και να ενεργούν σύμφωνα με εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας που ορίζουν πρότυπα κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων, και σύμφωνα μέσα όπως η Σύμβαση 169 της ΔΟΕ, οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν νομικώς δεσμευτικά μέτρα για την αποτελεσματική λογοδοσία των εταιριών που αποδείχθηκε ότι καταστρατήγησαν την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συνθήκες·

18.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των ένοπλων συγκρούσεων και της διαφθοράς και να στηρίξουν στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και οικοδόμησης της ειρήνης στο VNP και στη γύρω περιοχή·

19.  προτρέπει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τις πετρελαϊκές εταιρείες που ενδιαφέρονται για πετρελαϊκές γεωτρήσεις να προστατεύσουν τα σημερινά όρια και τις γειτονικές περιοχές του πάρκου Virunga από την εκμετάλλευση των ορυκτών καυσίμων·

20.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να πείσει την κυβέρνηση της ΛΔΚ να ερευνήσει τις πράξεις βίας κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται στη ΛΔΚ, ιδίως στο VNP, συμπεριλαμβανομένων και των φυλάκων του VNP, και να την προτρέψει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψει την επανάληψη τέτοιων βάναυσων πράξεων·

21.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε το Serious Fraud Office στο Ηνωμένο Βασίλειο ως πρωτογενής δικαιοδοσία και κάθε άλλο σχετικό δικαιοδοτικό όργανο να διερευνήσουν κάθε υποβαλλόμενη σε αυτά καταγγελία περί δωροδοκιών και διαφθοράς σχετικά με την SOCO International plc και την καταχωρημένη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εταιρεία της, τη SOCO Exploration and Production DRC SPRL (SOCO)·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της Δημοκρατίας της Ουγκάντα και της Δημοκρατίας της Ρουάντα, στην Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς που έχει συσταθεί στο πλαίσιο της UNESCO, στο πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και στην Γραμματεία της Σύμβασης Ραμσάρ·

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου