Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2241(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0004/2016

Ingivna texter :

A8-0004/2016

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0001

Antagna texter
PDF 246kWORD 297k
Tisdagen den 19 januari 2016 - Strasbourg
Begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet
P8_TA(2016)0001A8-0004/2016

Europaparlamentets beslut av den 19 januari 2016 om begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet (2015/2241(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet som översändes den 13 augusti 2015 av Republiken Polens allmänne åklagare med anledning av det förfarande som Polens allmänna vägtransportinspektör ska inleda (med referensnummer CAN-PST-SCW.7421.35493.2015.5.A.0475), och som tillkännagavs i kammaren den 9 september 2015,

–  med beaktande av att Czesław Adam Siekierski avsagt sig rätten att höras i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artiklarna 105.2 och 108 i Republiken Polens författning och artiklarna 7b.1 och 7c.1 jämförda med artikel 10b i Polens lag av den 9 maj 1996 om utövandet av mandatet som ledamot av sejmen och senaten,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0004/2016), och av följande skäl:

A.  Republiken Polens allmänne åklagare har översänt en begäran från Polens allmänna vägtransportinspektör om upphävande av immuniteten för Czesław Adam Siekierski, polsk ledamot av Europaparlamentet, med anledning av en förseelse enligt artikel 92a i lagen om ringa förseelser av den 20 maj 1971 jämförd med artikel 20.1 i vägtrafiklagen av den 20 juni 1997. Den påstådda förseelsen rör framför allt otillåtet överskridande av hastighetsbegränsningen i ett tätbebyggt område.

B.  I artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier anges att Europaparlamentets ledamöter på sin egen medlemsstats territorium ska åtnjuta den immunitet som beviljas ledamöterna i medlemsstatens parlament.

C.  Enligt artiklarna 105.2 och 108 i Republiken Polens författning får en ledamot av sejmen eller senaten inte bli föremål för straffrättsligt ansvar utan samtycke från sejmen respektive senaten.

D.  Det åligger nu Europaparlamentet att besluta huruvida Czesław Adam Siekierskis immunitet ska upphävas eller inte.

E.  Den påstådda förseelsen har inget direkt eller uppenbart samband med Czesław Adam Siekierskis utövande av sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet.

F.  I detta fall har parlamentet inte funnit något belägg för fumus persecutionis, det vill säga en tillräckligt allvarlig och precis misstanke om att begäran har gjorts i avsikt att tillfoga den berörda ledamoten politisk skada.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Czesław Adam Siekierskis immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Polen och till Czesław Adam Siekierski.

(1) Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy