Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0096(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0367/2015

Внесени текстове :

A8-0367/2015

Разисквания :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Гласувания :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Обяснение на вота
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Приети текстове
PDF 719kWORD 164k
Вторник, 19 януари 2016 г. - Страсбург
Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море ***I
P8_TA(2016)0003A8-0367/2015

Изменения, приети от Европейския парламент на 19 януари 2016 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)
(3a)  Планът за възстановяване взема предвид особеностите на различните видове уреди. При прилагането на плана за възстановяване Съюзът и държавите членки трябва да обърнат особено внимание на непромишлените риболовни дейности и на най-непромишлените и устойчиви видове уреди („капани“), които допринасят много положително за възстановяването на запасите от риба тон поради високата си степен на селективност и слабо въздействие върху околната среда в морските екосистеми, и които са ценни в научно отношение.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Всички изменения на плана за възстановяване, приети от ICCAT през 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които все още не са транспонирани, следва да бъдат интегрирани в правото на Съюза. Тъй като това транспониране се отнася до план, чиито цели и мерки са определени от ICCAT, настоящият регламент не обхваща цялото съдържание на многогодишните планове, посочени в членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета1.
(14)  Всички изменения на плана за възстановяване, приети от ICCAT през 2006 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които все още не са транспонирани, следва да бъдат транспонирани в правото на Съюза. Тъй като това транспониране се отнася до план, чиито цели и мерки са определени от ICCAT, настоящият регламент не обхваща цялото съдържание на многогодишните планове, посочени в членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета1.
____________
____________
1 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354/22, 28.12.2013 г., стр. 1).
1 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Необходимо е бъдещите изменения със задължителен характер на плана за възстановяване да се транспонират в правото на Съюза. С оглед на своевременното интегриране в правото на Съюза на тези изменения, на Европейската комисия („Комисията“) следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета в срок и по подходящ начин.
заличава се
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)
(15a)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 определя понятието за минимални референтни размери за опазване. С оглед гарантиране на последователност, понятието на ICCAT за минимални размери следва да бъде транспонирано в правото на Съюза като минимални референтни размери за опазване. Следователно позоваванията в Делегиран регламент (ЕС) 2015/981a на Комисията за минимален размер на червения тон следва да се четат като позовавания, свързани с минималните референтни размери за опазване в настоящия регламент.
_______________
Делегиран регламент (ЕС) 2015/98 на Комисията от 18 ноември 2014 г. относно изпълнението на международните задължения на Съюза, посочени в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, съгласно Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан и Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан (ОВ L 16, 23.1.2015 г., стр. 23).
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Комисията следва да приема незабавно приложими актове за изпълнение в надлежно обосновани случаи при операции по прехвърляне и поставяне в клетки и записване и докладване на свързани с капани и кораби дейности, когато това се изисква по наложителни и спешни причини.
заличава се
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  В член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се въвежда задължение за разтоварване, като по отношение на червения тон то се прилага от 1 януари 2015 г. Въпреки това, съгласно член 15, параграф 2 от същия регламент, задължението за разтоварване не засяга международните задължения на Съюза, като например тези, произтичащи от препоръките на ICCAT. По силата на същата разпоредба Комисията е оправомощена да приема делегирани актове за целите на въвеждането на такива международни задължения в правото на Съюза, в това число изключенията от задължението за разтоварване. В този контекст изхвърлянето на улов от червен тон се разрешава в определени случаи, които са описани в Делегиран регламент (ЕС) № 2015/98 на Комисията от 18 ноември 2014 г. Поради това не е необходимо тези задължения за изхвърляне да бъдат включени в настоящия регламент,
(24)   Делегиран регламент (ЕС) 2015/98 предвижда дерогации от задължението за разтоварване на червен тон, определено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, за целите на спазването, от страна на Съюза, на неговите международни задължения съгласно Конвенцията. С него се прилагат някои разпоредби на Препоръка 13-07 на ICCAT, които установяват задължение за изхвърляне на улов и освобождаване за кораби и капани за улов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море в определени ситуации. Следователно не е необходимо настоящият регламент да обхваща задълженията за изхвърляне на улов и освобождаване и следователно няма да накърнява съответните разпоредби, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2015/98,
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
1.  С настоящия регламент се установяват общите правила за прилагане от страна на Съюза на плана за възстановяване по смисъла на член 3, параграф 1.
1.  С настоящия регламент се установяват общите правила за прилагане от страна на Съюза на плана за възстановяване по смисъла на член 3, параграф 1, като се вземат предвид специфичните характеристики на различните видове риболовни уреди и се обръща специално внимание на традиционните, по-устойчивите и непромишлените уреди като капаните.
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 3 – точка 16
(16)  „капацитет за развъждане“ означава капацитетът (в тонове) за угояване и развъждане на риба на дадено стопанство;
заличава се
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
1.   Всяка държава членка взема необходимите мерки, за да гарантира, че риболовните дейности на нейните кораби за улов и капани са съизмерими с възможностите за риболов на червен тон, с които държавата членка разполага в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.
1.   Всяка държава членка взема необходимите мерки, за да гарантира, че риболовното усилие на нейните кораби за улов и капани е съизмеримо с възможностите за риболов на червен тон, с които държавата членка разполага в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, както и за опазване на социално-икономическата жизнеспособност на капаните си.
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Годишният риболовен план, представен от всяка държава членка, предвижда еднакво разпределение на квотите за различните групи уреди, за да се осигури съответствие с индивидуалните квоти и с разрешените количества прилов.
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)
1a.  Държавите членки използват прозрачни и обективни критерии, включително критерии от екологично, социално и икономическо естество, за националното разпределение на квотите, като се обръща специално внимание на запазването и просперитета на рибарите, извършващи дребен, непромишлен и традиционен риболов, които използват капани и други селективни методи за риболов, както и за насърчаване на такива методи.
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
3.   Максималният брой на риболовните кораби, които плават под знамето на дадена държава членка и извършват улов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, е ограничен до броя и общия съответен брутен тонаж на риболовните кораби под знамето на същата държава членка, които през периода от 1 януари 2007 г. до 1 юли 2008 г. са улавяли, задържали на борда, трансбордирали, транспортирали или разтоварвали червен тон. Това ограничение се прилага за корабите за улов по вид на риболовния уред.
3.   Максималният брой и съответният брутен тонаж на риболовните кораби, които плават под знамето на дадена държава членка и извършват улов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, са ограничени до броя и общия съответен брутен тонаж на риболовните кораби под знамето на същата държава членка, които през периода от 1 януари 2007 г. до 1 юли 2008 г. са улавяли, задържали на борда, трансбордирали, транспортирали или разтоварвали червен тон. Това ограничение се прилага за корабите за улов по вид на риболовния уред.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 а (нов)
6a.  Чрез дерогация от параграфи 2, 3 и 5 държавите членки преразглеждат квотната система за риболов на червен тон, която наказва рибарите, извършващи дребен риболов, с цел премахване на монопола, упражняван понастоящем от притежателите на големи кораби, и насърчаване на по-устойчиви системи за рибарство като използваните за дребномащабен риболов.
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7
7.   Чрез дерогация от параграф 3 и 6, през 2015 г., 2016 г. и 2017 г. всяка държава членка ограничава броя на своите кораби с мрежи гъргър, които не разполагат с разрешение за улов на червен тон съгласно дерогацията по член 13, параграф 2, буква б), до броя на корабите с мрежи гъргър, на които е издала такова разрешение през 2013 г. или 2014 г.
7.   През 2015 г., 2016 г. и 2017 г. всяка държава членка ограничава броя на своите кораби с мрежи гъргър до броя на корабите с мрежи гъргър, на които е издала такова разрешение през 2013 г. или 2014 г. Това не се прилага за корабите с мрежи гъргър, извършващи дейност в рамките на дерогацията, предвидена в член 13, параграф 2, буква б).
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5
5.  Уловът на червен тон с уреди, различни от посочените в параграфи 1—4 и член 11, включително капани, е разрешен през цялата година.
5.  Уловът на червен тон с уреди, различни от посочените в параграфи 1—4 и член 11, включително капани, е разрешен през цялата година в съответствие с мерките на ICCAT за опазване и управление.
Изменение 15
Предложение за регламент
Глава III ‑ Раздел 2 – заглавие
МИНИМАЛЕН РАЗМЕР, СЛУЧАЕН УЛОВ, ПРИЛОВ
МИНИМАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН РАЗМЕР ЗА ОПАЗВАНЕ, СЛУЧАЕН УЛОВ, ПРИЛОВ
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 12
Разпоредбите на настоящия раздел се прилагат, без да се засяга член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, включително всяка дерогация съгласно член 15, параграф 2 от същия регламент.
Разпоредбите на настоящия раздел се прилагат, без да се засяга член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, включително всякакви приложими дерогации към него.
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 13 – заглавие
Минимален размер
Минимален референтен размер за опазване
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
1.   Минималният размер за червения тон, уловен в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, се определя на 30 kg или 115 cm дължина на тялото до развилката на опашната перка.
1.   Минималният референтен размер за опазване за червения тон, уловен в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, се определя на 30 kg или 115 cm дължина на тялото до развилката на опашната перка.
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – уводна част
Чрез дерогация от параграф 1 минималният размер за червен тон от 8 kg или 75 cm дължина на тялото до развилката на опашната перка се прилага при следните риболовни дейности:
Чрез дерогация от параграф 1 минималният референтен размер за опазване за червен тон от 8 kg или 75 cm дължина на тялото до развилката на опашната перка се прилага при следните риболовни дейности:
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4
4.   Ако разпределената на държавата членка на риболовния кораб или на капана квота вече е изчерпана, уловът на червен тон се избягва. Мъртвият червен тон трябва да се разтовари и подлежи на конфискация и съответните последващи действия. В съответствие с член 27 всяка държава членка ежегодно предоставя информация за тези количества на Комисията, която я препраща на секретариата на ICCAT.
4.   Ако разпределената на държавата членка на риболовния кораб или на капана квота вече е изчерпана, уловът на червен тон се избягва. Мъртвият червен тон трябва да се разтовари цял и непреработен и подлежи на конфискация и съответните последващи действия. В съответствие с член 27 всяка държава членка ежегодно предоставя информация за тези количества на Комисията, която я препраща на секретариата на ICCAT.
Изменение 21
Предложение за регламент
Глава III – Раздел 3 – заглавие
ИЗПОЛЗВАНЕ НА САМОЛЕТИ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНИ СРЕДСТВА
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 а (нов)
3a.  Разтовареният червен тон е цял, без хриле и изкормен. Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира във възможно най-голяма степен връщането в морето на уловения в рамките на любителския и спортния риболов жив червен тон, особено на младите екземпляри.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква а
a)   списък на всички кораби за улов под нейно знаме, на които е разрешено да извършват активен риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море посредством издаване на специално разрешение за риболов;
a)   списък на всички кораби за улов под нейно знаме, на които е разрешено да извършват активен риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море посредством издаване на разрешение за риболов;
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 19 а (нов)
Член 19а
Връзка с Регламент (ЕО) № 1224/2009
Предвидените в настоящата глава мерки за контрол се прилагат в допълнение към мерките, посочени в Регламент (ЕО) № 1224/2009, освен ако в настоящата глава не е предвидено друго.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2
2.   Когато индивидуалната квота бъде счетена за изчерпана, държавата членка на знамето отнема разрешението за улов на червен тон и изисква от кораба да се отправи незабавно към определено от нея пристанище.
2.   Когато индивидуалната квота бъде счетена за изчерпана, държавата членка на знамето отнема разрешението за улов на червен тон и може да изиска от кораба да се отправи незабавно към определено от нея пристанище.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1
1.   В срок до 15 февруари всяка година всяка държава членка изпраща на Комисията по електронен път списък на своите капани, чието използване е разрешено със специално разрешение за улов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море. Списъкът включва името на капаните и регистрационния им номер и се изготвя според образеца, посочен в Насоките за изпращане на данни и информация, изисквани от ICCAT.
1.   В срок до 15 февруари всяка година всяка държава членка изпраща на Комисията по електронен път списък на своите капани, чието използване е разрешено с разрешение за улов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море. Списъкът включва името на капаните и регистрационния им номер и се изготвя според образеца, посочен в Насоките за изпращане на данни и информация, изисквани от ICCAT.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 5 – алинея 2
Когато са налице надлежно обосновани наложителни причини за спешност, Комисията приема незабавно приложими актове за изпълнение в съответствие с процедурата по член 59, параграф 3.
заличава се
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3
3.  Когато държавите членки прилагат член 80, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 404/2011 по отношение на уведомленията по параграфи 1 и 2, уведомленията за приблизителните количества червен тон, задържан на борда, могат да бъдат изпратени в договорения за тази цел срок преди пристигането.
3.  Когато държавите членки прилагат член 80, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 по отношение на уведомленията по параграфи 1 и 2, уведомленията за приблизителните количества червен тон, задържани на борда, могат да бъдат изпратени в договорения за тази цел срок преди пристигането. Ако местата за риболов са на по-малко от четири часа от пристанището, приблизителните количества червен тон, задържани на борда, могат да бъдат променени по всяко време преди пристигане.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2
Когато са налице надлежно обосновани наложителни причини за спешност, Комисията приема незабавно приложими актове за изпълнение в съответствие с процедурата по член 59, параграф 3.
заличава се
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2
Когато са налице надлежно обосновани наложителни причини за спешност, Комисията приема незабавно приложими актове за изпълнение в съответствие с процедурата по член 59, параграф 3.
заличава се
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 4
4.   Държавите членки гарантират, че техните центрове за наблюдение на риболова препращат на Комисията и посочен от нея орган в реално време и във формата „https data feed“ (подаване на данни по обезопасен протокол https) съобщенията на VMS, получени от риболовните кораби под тяхно знаме. Комисията изпраща по електронен път тези съобщения на секретариата на ICCAT.
4.   Държавите членки предават данните, предвидени в настоящия член, в съответствие с член 28 от Регламента за изпълнение (ЕС) № 404/2011. Комисията изпраща по електронен път тези съобщения на секретариата на ICCAT.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – буква в a (нова)
ва)  по време на всяко прехвърляне от едно стопанство в друго;
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 5 – буква a а (нова)
аа)   да наблюдават и контролират дейностите по улова и отглеждането в съответствие със съответните мерки за опазване и управление на ICCAT;
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 57
Член 57
заличава се
Процедура за изменение
1.  Доколкото е необходимо с оглед включване в правото на Съюза на измененията на съществуващите разпоредби на плана за възстановяване на червения тон, които стават задължителни за Съюза, Комисията може да изменя несъществени разпоредби от настоящия регламент посредством делегирани актове в съответствие с член 58.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 58
Член 58
заличава се
Упражняване на делегирането за изменения
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Делегираните правомощия по член 57 се предоставят на Комисията за неопределен срок.
3.  Делегираните правомощия по член 57 могат да бъдат оттеглени по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегирано правомощие. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 57, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3
3.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от същия регламент.
заличава се
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Изменение 38
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 2
2.  В допълнение към разпоредбите по член 8, параграф 3 максималният брой кораби за улов, на които е разрешено да извършват улов на червен тон в Адриатическо море с цел отглеждане при специфичните условия за дерогация по член 13, параграф 2, буква б), се определя на броя кораби за улов на Съюза, участвали в целевия улов на червен тон през 2008 г.
2.  В допълнение към разпоредбите по член 8, параграф 3 максималният брой кораби за улов, на които е разрешено да извършват улов на червен тон в Адриатическо море с цел отглеждане при специфичните условия за дерогация по член 13, параграф 2, буква б), се определя на броя кораби за улов на Съюза, участвали в целевия улов на червен тон през 2008 г. За тази цел броят на хърватските риболовни кораби, участвали в целевия риболов на червен тон през 2008 г., следва да бъде взет предвид.
Изменение 39
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 2 – ред 2
Брой екземпляри:
Вид:

Брой екземпляри
Вид:
Тегло:

Изменение 40
Предложение за регламент
Приложение VII – точка 7 – буква а
a)   се разрешава достъп до персонала на кораба и на стопанството, както и до риболовните уреди, клетките и оборудването;
a)   се разрешава достъп до персонала на кораба, на стопанството и на капана, както и до риболовните уреди, клетките и оборудването;

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 61, параграф 2, втора алинея (А8-0367/2015).

Правна информация - Политика за поверителност