Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0096(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0367/2015

Předložené texty :

A8-0367/2015

Rozpravy :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Hlasování :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Vysvětlení hlasování
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Přijaté texty
PDF 650kWORD 158k
Úterý, 19. ledna 2016 - Štrasburk
Víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři ***I
P8_TA(2016)0003A8-0367/2015

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 19. ledna 2016 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Plán obnovy bere v potaz specifika různých typů lovných zařízení. Při provádění tohoto plánu by Unie a členské státy měly věnovat zvláštní pozornost neprůmyslovým rybolovným činnostem a nejudržitelnějším lovným zařízením, která jsou nejvíce založena na řemeslných postupech, jako jsou tradiční pasti („almadrabas“ nebo „tonnare“), které velmi pozitivně přispívají k obnově populace tuňáka díky vysoké selektivitě a malému environmentálnímu dopadu na mořské ekosystémy a které jsou cenné z vědeckého hlediska.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Všechny změny plánu obnovy přijaté komisí ICCAT v letech 2012, 2013 a 2014, které dosud nebyly provedeny, by měly být začleněny do právních předpisů Unie. Jelikož se tato transpozice týká plánu, jehož cíle a opatření byly definovány komisí ICCAT, toto nařízení nezahrnuje veškerý obsah víceletých plánů podle článků 9 a 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/20131.
(14)  Všechny změny plánu obnovy přijaté komisí ICCAT v letech 2006, 2012, 2013 a 2014, které dosud nebyly provedeny, by měly být provedeny v právních předpisech Unie. Jelikož se tato transpozice týká plánu, jehož cíle a opatření byly definovány komisí ICCAT, toto nařízení nezahrnuje veškerý obsah víceletých plánů podle článků 9 a 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/20131.
____________
____________
1Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).
1Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).“
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Je nezbytné, aby se do práva Unie provedly budoucí závazné změny plánu obnovy. Na Evropskou komisi (dále jen „Komise“) by v zájmu rychlého zapracování těchto změn do práva Unie měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
vypouští se
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)  Nařízení (EU) č. 1380/2013 zavádí pojem „minimální referenční velikost pro zachování zdrojů“. Aby byla zajištěna jednotnost, měl by být pojem „minimální velikost“ používaný komisí ICCAT proveden v právu Unie jako „minimální referenční velikost pro zachování zdrojů“. Odkazem na „minimální velikost tuňáka obecného“ v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/981a se proto v tomto nařízení rozumí odkaz na „minimální referenční velikost pro zachování zdrojů“.
_______________
1aNařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 ze dne 18. listopadu 2014 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 16, 23.1.2015, s. 23).
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
(17)  V náležitě odůvodněných případech týkajících se přemístění, umístění do klecí a zaznamenávání a hlášení činností pastí a plavidel, a jestliže si to vyžadují závažné naléhavé důvody, by Komise měla přijmout vhodné prováděcí akty bezodkladně.
vypouští se
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
(24)  V čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se zavedla povinnost vykládky, která se u tuňáka obecného používá ode dne 1. ledna 2015. Podle čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení však povinností vykládky nejsou dotčeny mezinárodní závazky Unie, jako například závazky vyplývající z doporučení ICCAT. Podle téhož ustanovení je Komise za účelem provedení takových mezinárodních závazků do práva Unie, mimo jiné zejména odchylek od povinnosti vykládky, zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci. Výměty tuňáka obecného proto budou v některých situacích stanovených v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/98 ze dne 18. listopadu 2014 přípustné. Není tedy třeba, aby se toto nařízení na povinnosti týkající se výmětů vztahovalo,
(24)   Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 stanoví odchylky od povinnosti vykládky úlovků tuňáka obecného, která je stanovena v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, za účelem dodržení mezinárodních závazků vyplývajících z úmluvy. Provádí některá ustanovení obsažená v doporučení ICCAT 13-07, která stanoví povinnost vykládky a vypouštění, jež se za určitých okolností vztahuje na plavidla a pasti pro lov tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři. Toto nařízení se proto nemusí povinností vykládky a vypouštění zabývat, a tudíž se nedotkne odpovídajících ustanovení v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
1.  Toto nařízení stanoví obecná pravidla, jimiž se řídí Unie při používání plánu obnovy vymezeného v čl. 3 bodu 1.
1.  Toto nařízení stanoví obecná pravidla, jimiž se řídí Unie při používání plánu obnovy vymezeného v čl. 3 bodu 1, přičemž zohledňuje specifické prvky různých typů lovných zařízení a zvláštní pozornost věnuje tradičním, udržitelnějším a řemeslným zařízením, jako jsou pasti.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 16
16)  „kapacitou chovu“ kapacita hospodářství (v tunách) držet ryby pro účely jejich výkrmu a chovu;
vypouští se
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
1.  Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že rybolovné činnosti jeho plavidel provádějících odlov a pastí odpovídá rybolovným právům na tuňáka obecného, která má daný členský stát ve východním Atlantiku a Středozemním moři k dispozici.
1.  Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že intenzita rybolovu jeho plavidel provádějících odlov a pastí odpovídá rybolovným právům na tuňáka obecného, která má daný členský stát ve východním Atlantiku a Středozemním moři k dispozici, a aby zaručil socio-ekonomickou životaschopnost svých pastí.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
Roční plán rybolovu předložený každým členským státem stanoví rovnoměrný rozpis kvót mezi skupiny lovných zařízení, které pomohou zajistit dodržování individuálních kvót a povolených vedlejších úlovků.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)
1a.  Členské státy používají pro vnitrostátní přidělování kvót transparentní a objektivní kritéria, včetně environmentálních, sociálních a hospodářských kritérií, přičemž zvláštní pozornost věnují zachování a prosperitě drobných, řemeslných a tradičních rybářů, kteří používají pasti nebo jiné selektivní rybolovné metody, a tyto metody podporují.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3
3.  Maximální počet rybářských plavidel plujících pod vlajkou členského státu, která jsou zapojena do rybolovu tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, se omezí na počet rybářských plavidel – a jejich celkovou odpovídající hrubou prostornost – plujících pod vlajkou daného členského státu, která lovila, uchovávala na palubě, překládala, přepravovala či vykládala tuňáka obecného v období od 1. ledna 2007 do 1. července 2008. V případě plavidel provádějících odlov se toto omezení použije podle druhu lovného zařízení.
3.  Maximální počet a odpovídající hrubá prostornost rybářských plavidel plujících pod vlajkou členského státu, která jsou zapojena do rybolovu tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, se omezí na počet rybářských plavidel – a jejich celkovou odpovídající hrubou prostornost – plujících pod vlajkou daného členského státu, která lovila, uchovávala na palubě, překládala, přepravovala či vykládala tuňáka obecného v období do 1. ledna 2007 do 1. července 2008. V případě plavidel provádějících odlov se toto omezení použije podle druhu lovného zařízení.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 a (nový)
6a.  Odchylně od odstavců 2, 3 a 5 členské státy přezkoumají režim kvót pro tuňáka obecného, který sankcionuje rybáře drobného rybolovu, aby odstranily monopolní postavení, v němž se v současnosti nacházejí vlastníci velkých lodí, a podpořily udržitelnější systémy rybolovu, jako jsou například systémy, které se využívají pro drobný rybolov;
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7
7.  Odchylně od odstavců 3 a 6 pro roky 2015, 2016 a 2017 platí, že každý členský stát omezí počet svých plavidel lovících košelkovými nevody, která nemají oprávnění lovit tuňáka obecného v rámci odchylky podle čl. 13 odst. 2 písm. b), na počet plavidel lovících košelkovými nevody s oprávněním v roce 2013 nebo 2014.
7.  Pro roky 2015, 2016 a 2017 platí, že každý členský stát omezí počet svých plavidel lovících košelkovými nevody na počet plavidel lovících košelkovými nevody s oprávněním v roce 2013 nebo 2014. Toto ustanovení se nevztahuje na plavidla lovící košelkovými nevody provozovaná v rámci odchylky uvedené v čl. 13 odst. 2 písm. b).
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5
5.  Lov tuňáka obecného pomocí jiných zařízení, než která jsou uvedena v odstavcích 1 až 4 a článku 11, včetně pastí je povolen během celého roku.
5.  Lov tuňáka obecného pomocí jiných zařízení, než která jsou uvedena v odstavcích 1 až 4 a článku 11, včetně pastí, je povolen během celého roku v souladu s opatřeními ICCAT na zachování a řízení zdrojů.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Kapitola III – Oddíl 2 – název
MINIMÁLNÍ VELIKOST, NÁHODNÉ ÚLOVKY, VEDLEJŠÍ ÚLOVKY
MINIMÁLNÍ REFERENČNÍ VELIKOST PRO ZACHOVÁNÍ ZDROJŮ, NÁHODNÉ ÚLOVKY, VEDLEJŠÍ ÚLOVKY
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Článek 12
Ustanovení tohoto oddílu se použijí, aniž je dotčen článek 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, včetně veškerých odchylek v souladu s čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení.
Ustanovení tohoto oddílu se použijí, aniž je dotčen článek 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, včetně veškerých uplatnitelných odchylek k tomuto nařízení.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 13 – název
Minimální velikost
Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
1.  Minimální velikost tuňáka obecného odloveného ve východním Atlantiku a Středozemním moři je 30 kg nebo 115 cm vzdálenosti od konce rypce po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve.
1.  Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů tuňáka obecného odloveného ve východním Atlantiku a Středozemním moři je 30 kg nebo 115 cm vzdálenosti od konce rypce po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – návětí
Odchylně od odstavce 1 se minimální velikost tuňáka obecného 8 kg nebo 75 cm vzdálenosti od konce rypce po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve použije na tyto druhy rybolovu:
Odchylně od odstavce 1 se minimální referenční velikost pro zachování zdrojů tuňáka obecného, 8 kg nebo 75 cm vzdálenosti od konce rypce po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve, použije na tyto druhy rybolovu:
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4
4.  Byla-li kvóta přidělená členskému státu rybářského plavidla nebo pasti již vyčerpána, musí být odlovu tuňáka obecného zabráněno. Mrtvý tuňák obecný musí být vyložen a podléhá konfiskaci a příslušným následným opatřením. V souladu s článkem 27 podává každý členský stát každoročně o těchto množstvích informace Komisi, která je předá sekretariátu ICCAT.
4.  Byla-li kvóta přidělená členskému státu rybářského plavidla nebo pasti již vyčerpána, musí být odlovu tuňáka obecného zabráněno. Mrtvý tuňák obecný musí být vyložen celý a nezpracovaný a podléhá konfiskaci a příslušným následným opatřením. V souladu s článkem 27 podává každý členský stát každoročně o těchto množstvích informace Komisi, která je předá sekretariátu ICCAT.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Kapitola III – Oddíl 3 – název
POUŽÍVÁNÍ LETADEL
POUŽÍVÁNÍ LETECKÝCH PROSTŘEDKŮ
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)
3a.  Tuňák obecný je při vykládce celý, bez žaber a vykuchaný. Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby v rámci rekreačního a sportovního rybolovu zajistil v co největším rozsahu vypouštění tuňáka obecného, který byl chycen živý, zejména mladých jedinců.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. a
a)  seznam všech plavidel provádějících odlov plujících pod jeho vlajkou, která jsou oprávněna aktivně lovit tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři na základě zvláštního oprávnění k rybolovu;
a)  seznam všech plavidel provádějících odlov plujících pod jeho vlajkou, která jsou oprávněna aktivně lovit tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři na základě oprávnění k rybolovu;
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Článek 19 a (nový)
Článek 19a
Vztah k nařízení (ES) č. 1224/2009
Kontrolní opatření stanovená touto kapitolou se uplatní současně s opatřeními stanovenými nařízením (ES) č. 1224/2009, není-li v této kapitole uvedeno jinak.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2
2.  Pokud je individuální kvóta považována za vyčerpanou, členský stát vlajky odejme oprávnění k rybolovu tuňáka obecného a požádá plavidlo, aby neprodleně odplulo do jím určeného přístavu.
2.  Pokud je individuální kvóta považována za vyčerpanou, členský stát vlajky odejme oprávnění k rybolovu tuňáka obecného a může požádat plavidlo, aby neprodleně odplulo do jím určeného přístavu.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1
1.  Každoročně do 15. února zašle každý členský stát Komisi elektronickou cestou seznam všech svých pastí, které jsou na základě zvláštního oprávnění k rybolovu povoleny pro lov tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři. Seznam obsahuje název pastí a registrační číslo a je sestaven podle formátu stanoveného komisí ICCAT v Pokynech pro předkládání požadovaných údajů a informací.
1.  Každoročně do 15. února zašle každý členský stát Komisi elektronickou cestou seznam všech svých pastí, které jsou na základě oprávnění k rybolovu povoleny pro lov tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři. Seznam obsahuje název pastí a registrační číslo a je sestaven podle formátu stanoveného komisí ICCAT v Pokynech pro předkládání požadovaných údajů a informací.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 5 – pododstavec 2
V řádně odůvodněných, závažných a naléhavých případech přijme Komise postupem podle čl. 59 odst. 3 okamžitě použitelné prováděcí akty.
vypouští se
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3
3.  Uplatňují-li členské státy na oznámení podle odstavců 1 a 2 čl. 80 odst. 3 nařízení (EU) č. 404/2011, lze odhadovaná množství tuňáka obecného uchovávaného na palubě oznámit v dohodnuté době oznámení před připlutím.
3.  Pokud členské státy na oznámení podle odstavců 1 a 2 uplatňují čl. 80 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011, lze odhadovaná množství tuňáka obecného uchovávaného na palubě oznámit v dohodnuté době oznámení před připlutím. Pokud se loviště nachází méně než čtyři hodiny plavby od přístavu, lze odhadovaná množství tuňáka obecného uchovávaného na palubě měnit kdykoliv před příjezdem.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2
V řádně odůvodněných, závažných a naléhavých případech přijme Komise postupem podle čl. 59 odst. 3 okamžitě použitelné prováděcí akty.
vypouští se
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2
V řádně odůvodněných, závažných a naléhavých případech přijme Komise postupem podle čl. 59 odst. 3 okamžitě použitelné prováděcí akty.
vypouští se
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 4
4.  Členské státy zajistí, že jejich střediska sledování lovišť zasílají Komisi a subjektu jí určenému v reálném čase a ve formátu „https data feed“ hlášení systému sledování plavidel, která obdržela od rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou. Komise tato hlášení elektronicky zasílá sekretariátu ICCAT.
4.  Členské státy předají údaje stanovené v tomto článku v souladu se článkem 28 prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011. Komise tato hlášení elektronicky zasílá sekretariátu ICCAT.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – písm. c a (nové)
ca)  během všech přemístění z jednoho hospodářství do jiného hospodářství;
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 5 – písm. a a (nové)
aa)   pozorovat a sledovat rybolov a chov v souladu s příslušnými opatřeními ICCAT na zachování a řízení zdrojů;
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Článek 57
Článek 57
vypouští se
Postup provádění změn
1.  Pokud je to nezbytné pro začlenění změn stávajících ustanovení plánu obnovy populace tuňáka obecného, které se pro Unii staly závaznými, do práva Unie, Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 58 změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Článek 58
Článek 58
vypouští se
Výkon přenesené pravomoci k provedení změn
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Přenesená pravomoc uvedená v článku 57 je Komisi svěřena na dobu neurčitou.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 57 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 57 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 3
3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.
vypouští se
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 2
2.  Kromě ustanovení uvedených v čl. 8 odst. 3 se maximální počet plavidel provádějících odlov, která jsou oprávněna lovit tuňáka obecného v Jaderském moři pro účely chovu v rámci zvláštních podmínek pro odchylku uvedenou v čl. 13 odst. 2 písm. b), stanoví na úrovni počtu plavidel Unie provádějících odlov, která se účastnila řízeného lovu tuňáka obecného v roce 2008.
2.  Kromě ustanovení uvedených v čl. 8 odst. 3 se maximální počet plavidel provádějících odlov, která jsou oprávněna lovit tuňáka obecného v Jaderském moři pro účely chovu v rámci zvláštních podmínek pro odchylku uvedenou v čl. 13 odst. 2 písm. b), stanoví na úrovni počtu plavidel Unie provádějících odlov, která se účastnila řízeného lovu tuňáka obecného v roce 2008. Za tímto účelem se bere v úvahu počet chorvatských plavidel provádějících odlov, která se účastnila řízeného lovu tuňáka obecného v roce 2008.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Příloha IV – bod 2 – řádek 2
Počet kusů:
Druh:

Počet kusů:
Druh:
Váha:

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Příloha VII – bod 7 – písm. a
a)  byl umožněn přístup na plavidlo, k zaměstnancům hospodářství a přístup k zařízení, klecím a vybavení;
a)  byl umožněn přístup k zaměstnancům plavidla, hospodářství a pastí a přístup k zařízení, klecím a vybavení;

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 61 odst. 2, druhého pododstavce jednacího řádu (A8-0367/2015).

Právní upozornění - Ochrana soukromí