Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0096(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0367/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0367/2015

Συζήτηση :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 569kWORD 173k
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο
Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ***I
P8_TA(2016)0003A8-0367/2015

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2016 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Το σχέδιο αποκατάστασης λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων τύπων εργαλείων. Κατά την εφαρμογή του σχεδίου αυτού, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις αλιευτικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας και στους πλέον βιοτεχνικούς και βιώσιμους τύπους εργαλείων, όπως οι παραδοσιακές διατάξεις παγίδευσης («almadrabas», «tonnare») που συμβάλλουν ιδιαίτερα στην ανασύσταση των αποθεμάτων τόνου, χάρη στον υψηλό βαθμό επιλεκτικότητας και τον χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπό τους στα θαλάσσια οικοσυστήματα, και που είναι πολύτιμα από επιστημονικής απόψεως.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Όλες οι τροποποιήσεις του σχεδίου αποκατάστασης που εγκρίθηκαν από την ICCAT το 2012, το 2013 και το 2014, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αποτελέσει αντικείμενο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, θα πρέπει να ενσωματωθούν στο δίκαιο της Ένωσης. Δεδομένου ότι πρόκειται για ενσωμάτωση σχεδίου του οποίου οι στόχοι και τα μέτρα ορίστηκαν από την ICCAT, ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει ολόκληρο το περιεχόμενο των πολυετών σχεδίων σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.
(14)  Όλες οι τροποποιήσεις του σχεδίου αποκατάστασης που εγκρίθηκαν από την ICCAT το 2006, το 2012, 2013 και 2014, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αποτελέσει αντικείμενο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, θα πρέπει να μεταφερθούν στο δίκαιο της Ένωσης. Δεδομένου ότι πρόκειται για ενσωμάτωση σχεδίου του οποίου οι στόχοι και τα μέτρα ορίστηκαν από την ICCAT, ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει ολόκληρο το περιεχόμενο των πολυετών σχεδίων σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.
____________
____________
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354/22, της 28.12.2013, σ. 1).
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Είναι αναγκαίο να μεταφερθούν στην ενωσιακή νομοθεσία οι μελλοντικές δεσμευτικές τροποποιήσεις του σχεδίου αποκατάστασης. Για την ταχεία ενσωμάτωση των εν λόγω τροποποιήσεων στην ενωσιακή νομοθεσία, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η «Επιτροπή»). Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Διαγράφεται
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15a)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 θεσπίζει την έννοια των ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή, η έννοια ελάχιστων μεγεθών της ICCAT θα πρέπει να μεταφερθεί στο ενωσιακό δίκαιο ως ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης. Συνεπώς, οι αναφορές στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/981a στα ελάχιστα μεγέθη για τον τόνο θα πρέπει να ερμηνεύονται ως αναφορές στα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης στον παρόντα κανονισμό.
_______________
1a Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/98 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δυνάμει της διεθνούς Σύμβασης για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού και της σύμβασης περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού (ΕΕ L 16 της 23.1.2015, σ. 23).
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Η Επιτροπή οφείλει να εκδίδει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις όπου συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που αφορούν δραστηριότητες μεταβίβασης, τον εγκλωβισμό και την καταγραφή και αναφορά των δραστηριοτήτων παγίδευσης του τόνου και των δραστηριοτήτων των σκαφών.
Διαγράφεται
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Το άρθρο 15, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 προβλέπει την υποχρέωση εκφόρτωσης η οποία ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015 όσον αφορά τον τόνο. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, η υποχρέωση ισχύει με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης, όπως εκείνες που απορρέουν από τις συστάσεις της ICCAT. Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, για να ενσωματώσει αυτές τις διεθνείς υποχρεώσεις στο δίκαιο της Ένωσης με παρεκκλίσεις, μεταξύ άλλων, από την υποχρέωση εκφόρτωσης. Ως εκ τούτου, η απόρριψη τόνου θα επιτρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 2015/98 της 18ης Νοεμβρίου 2014. Ο παρών κανονισμός δεν είναι συνεπώς απαραίτητο να καλύπτει τις εν λόγω υποχρεώσεις σχετικά με τις απορρίψεις,
(24)   Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/98 προβλέπει παρεκκλίσεις από την υποχρέωση εκφόρτωσης τόνου οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (EE) αριθ. 1380/2013 για τον σκοπό της συμμόρφωσης της Ένωσης προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της βάσει της Σύμβασης. Εφαρμόζει ορισμένες διατάξεις της σύστασης ICCAT 13-07 οι οποίες θεσπίζουν υποχρέωση απόρριψης και ελευθέρωσης για σκάφη και διατάξεις παγίδευσης που αλιεύουν τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο σε ορισμένες περιπτώσεις. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός δεν χρειάζεται να καλύπτει τις υποχρεώσεις απόρριψης και ελευθέρωσης και, κατά συνέπεια, θα θίγει τις σχετικές διατάξεις που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/98,
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται οι γενικοί κανόνες για την εκ μέρους της Ένωσης εφαρμογή του πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3, στοιχείο 1.
1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται οι γενικοί κανόνες για την εκ μέρους της Ένωσης εφαρμογή πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των διαφόρων αλιευτικών εργαλείων και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα παραδοσιακά, πιο βιώσιμα και βιοτεχνικά εργαλεία, όπως παγίδες.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 16
16)  Ως «ιχθυοκαλλιεργητική ικανότητα» νοείται η ικανότητα του ιχθυοτροφείου σε τόνους να διατηρεί ιχθύες για σκοπούς πάχυνσης και εκτροφής»·
Διαγράφεται
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες των οικείων σκαφών αλίευσης και διατάξεων παγίδευσης είναι ανάλογη με τις αλιευτικές δυνατότητες τόνου που έχουν χορηγηθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο.
1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι αλιευτικές προσπάθειες των οικείων σκαφών αλίευσης και διατάξεων παγίδευσης είναι ανάλογες με τις αλιευτικές δυνατότητες τόνου που έχουν χορηγηθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, και να διασφαλίσει την κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα των οικείων διατάξεων παγίδευσης.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Το ετήσιο σχέδιο αλιείας που υποβάλλεται από κάθε κράτος μέλος παρέχει ισότιμη κατανομή των ποσοστώσεων μεταξύ των ομάδων εργαλείων προκειμένου να συμβάλει στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα δικαιώματα ατομικής ποσόστωσης και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, για το εθνικό σχέδιο κατανομής των ποσοστώσεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση και την ευημερία των βιοτεχνικής και μικρής κλίμακας, παραδοσιακών αλιέων που χρησιμοποιούν παγίδες και άλλες επιλεκτικές μεθόδους αλιείας, και στην ενθάρρυνση των μεθόδων αυτών.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
3.  Ο μέγιστος αριθμός των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία ενός κράτους μέλους, που χρησιμοποιούνται για την αλιεία τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, περιορίζεται στον αριθμό και στη συνολική αντίστοιχη ολική χωρητικότητα των αλιευτικών σκαφών υπό τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους, τα οποία αλίευαν, διατηρούσαν επί του σκάφους, μεταφόρτωναν, μετέφεραν ή εκφόρτωναν τόνο κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως την 1η Ιουλίου 2008. Το όριο αυτό ισχύει για κάθε τύπο εργαλείων για τα σκάφη αλίευσης.
3.  Ο μέγιστος αριθμός και η αντίστοιχη ολική χωρητικότητα των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία ενός κράτους μέλους, που χρησιμοποιούνται για την αλιεία τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, περιορίζεται στον αριθμό και στη συνολική αντίστοιχη ολική χωρητικότητα των αλιευτικών σκαφών υπό τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους, τα οποία αλίευαν, διατηρούσαν επί του σκάφους, μεταφόρτωναν, μετέφεραν ή εκφόρτωναν τόνο κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως την 1η Ιουλίου 2008. Το όριο αυτό ισχύει για κάθε τύπο εργαλείων για τα σκάφη αλίευσης.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.  Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 2, 3 και 5, τα κράτη μέλη επανεξετάζουν το σύστημα ποσοστώσεων αλιείας τόνου, από το οποίο τιμωρούνται οι αλιείς μικρής κλίμακας, με σκοπό την άρση του μονοπωλίου που ασκείται επί του παρόντος από τους ιδιοκτήτες μεγάλων σκαφών και την ενθάρρυνση περισσότερο βιώσιμων αλιευτικών συστημάτων όπως είναι αυτά που χρησιμοποιούνται για την αλιεία μικρής κλίμακας.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7
7.  Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 3 και 6, για τα έτη 2015, 2016 και 2017, τα κράτη μέλη περιορίζουν τον αριθμό των γρι-γρι που δεν διαθέτουν άδεια αλιείας τόνου στο πλαίσιο της παρέκκλισης που αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 2 στοιχείο β) στον αριθμό των γρι-γρι που εγκρίθηκαν το 2013 ή 2014.
7.  Για τα έτη 2015, 2016, και 2017, τα κράτη μέλη περιορίζουν τον αριθμό των γρι-γρι στον αριθμό των γρι-γρι που εγκρίθηκαν το 2013 ή το 2014. Αυτό δεν ισχύει για τα γρι-γρι που λειτουργούν στο πλαίσιο της παρέκκλισης που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β).
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
5.  Η αλιεία τόνου με άλλα εργαλεία πλην των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 έως 4 και το άρθρο 11, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων παγίδευσης επιτρέπονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
5.  Η αλιεία τόνου με άλλα εργαλεία πλην των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 έως 4 και το άρθρο 11, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων παγίδευσης, επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σύμφωνα με τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της ICCΑΤ.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο ΙΙΙ – Τμήμα 2 – τίτλος
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ, ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12
Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1380/2013, καθώς και με την επιφύλαξη τυχόν παρέκκλισης βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.
Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1380/2013, καθώς και με την επιφύλαξη τυχόν ισχυουσών παρεκκλίσεων.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – τίτλος
Ελάχιστο μέγεθος
Ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
1.  Το ελάχιστο μέγεθος για τον τόνο που αλιεύεται στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο αντιστοιχεί σε βάρος 30 kg ή σε μήκος διχοτόμησης 115 cm.
1.  Το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης για τον τόνο που αλιεύεται στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο αντιστοιχεί σε βάρος 30 kg ή σε μήκος διχοτόμησης 115 cm.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, για τον τόνο ισχύει ελάχιστο βάρος 8 kg ή μήκος διχοτόμησης 75 cm στις εξής περιπτώσεις:
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, για τον τόνο ισχύει ελάχιστο μέγεθος διατήρησης αναφοράς το οποίο αντιστοιχεί σε βάρος 8 kg ή μήκος διχοτόμησης 75 cm στις εξής περιπτώσεις:
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4
4.  Σε περίπτωση που η ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στο κράτος μέλος του οικείου αλιευτικού σκάφους ή διάταξης παγίδευσης έχει ήδη καταναλωθεί, θα πρέπει να αποφευχθεί η αλίευση τόνου. Ο νεκρός τόνος πρέπει να εκφορτώνεται και υπόκειται σε κατάσχεση και στα κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης. Σύμφωνα με το άρθρο 27 κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τις εν λόγω ποσότητες σε ετήσια βάση στην Επιτροπή, η οποία τις διαβιβάζει στη γραμματεία της ICCAT.
4.  Σε περίπτωση που η ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στο κράτος μέλος του οικείου αλιευτικού σκάφους ή διάταξης παγίδευσης έχει ήδη καταναλωθεί, θα πρέπει να αποφευχθεί η αλίευση τόνου. Ο νεκρός τόνος πρέπει να εκφορτώνεται ολόκληρος και χωρίς να έχει υποβληθεί σε μεταποίηση και υπόκειται σε κατάσχεση και στα κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης. Σύμφωνα με το άρθρο 27 κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τις εν λόγω ποσότητες σε ετήσια βάση στην Επιτροπή, η οποία τις διαβιβάζει στη γραμματεία της ICCAT.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο ΙΙΙ – Τμήμα 3 – τίτλος
ΧΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Κάθε τόνος που εκφορτώνεται θα πρέπει να εκφορτώνεται ολόκληρος, χωρίς βράγχια και εντόσθια. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν, στη μέγιστη δυνατή έκταση, την απελευθέρωση του τόνου που αλιεύεται ζωντανός στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής και αγωνιστικής αλιείας, ιδίως δε των ιχθυδίων.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  κατάλογο όλων των σκαφών αλίευσης που φέρουν τη σημαία του και στα οποία έχει επιτραπεί να ασχολούνται ενεργά με την αλιεία τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο Θάλασσα μέσω της χορήγησης ειδικής άδειας αλιείας·
α)  κατάλογο όλων των σκαφών αλίευσης που φέρουν τη σημαία του και στα οποία έχει επιτραπεί να ασχολούνται ενεργά με την αλιεία τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο Θάλασσα μέσω της χορήγησης άδειας αλιείας·
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)
Άρθρο 19α
Σχέση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Τα μέτρα ελέγχου που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόζονται επιπλέον εκείνων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2
2.  Όταν κριθεί ότι η ατομική ποσόστωση έχει εξαντληθεί, το κράτος μέλος σημαίας αφαιρεί την άδεια αλιείας τόνου και μπορεί να διατάξει το σκάφος να κατευθυνθεί αμέσως σε λιμένα που ορίζει.
2.  Όταν κριθεί ότι η ατομική ποσόστωση έχει εξαντληθεί, το κράτος μέλος σημαίας αφαιρεί την άδεια αλιείας τόνου και ενδέχεται να διατάξει το σκάφος να κατευθυνθεί αμέσως σε λιμένα που ορίζει.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή, έως τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, κατάλογο των οικείων διατάξεων παγίδευσης στις οποίες έχει επιτραπεί να αλιεύουν τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο Θάλασσα μέσω της χορήγησης ειδικής άδειας αλιείας. Ο κατάλογος περιλαμβάνει το όνομα των διατάξεων παγίδευσης και τον αριθμό μητρώου τους και καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που καθορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ICCAT για την υποβολή δεδομένων και πληροφοριών που απαιτούνται.
1.  Τα κράτη μέλη αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή, έως τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, κατάλογο των οικείων διατάξεων παγίδευσης στις οποίες έχει επιτραπεί να αλιεύουν τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο Θάλασσα μέσω της χορήγησης άδειας αλιείας. Ο κατάλογος περιλαμβάνει το όνομα των διατάξεων παγίδευσης και τον αριθμό μητρώου τους και καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που καθορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ICCAT για την υποβολή δεδομένων και πληροφοριών που απαιτούνται.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
Όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 59 παράγραφος 3.
Διαγράφεται
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3
3.  Όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 80, παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 για την κοινοποίηση βάσει των παραγράφων 1 και 2, οι εκτιμώμενες ποσότητες τόνου που διατηρείται επί του σκάφους, μπορούν να κοινοποιηθούν κατά τη συμφωνηθείσα ώρα κοινοποίησης πριν από την άφιξη.
3.  Όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 80 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 για την κοινοποίηση βάσει των παραγράφων 1 και 2, οι εκτιμώμενες ποσότητες τόνου που διατηρείται επί του σκάφους, μπορούν να κοινοποιηθούν κατά τη συμφωνηθείσα ώρα κοινοποίησης πριν από την άφιξη. Εάν οι περιοχές αλιείας απέχουν λιγότερο από τέσσερις ώρες από το λιμάνι, οι εκτιμώμενες ποσότητες τόνου που διατηρείται επί του σκάφους μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή πριν από την άφιξη.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2
Όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 59 παράγραφος 3.
Διαγράφεται
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2
Όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 59 παράγραφος 3.
Διαγράφεται
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα οικεία Κέντρα Παρακολούθησης της Αλιείας διαβιβάζουν στην Επιτροπή και σε φορέα ορισθέντα από αυτήν, σε πραγματικό χρόνο και χρησιμοποιώντας το μορφότυπο "https data feed", τα μηνύματα του συστήματος παρακολούθησης σκαφών που λαμβάνονται από τα αλιευτικά σκάφη υπό τη σημαία τους. Η Επιτροπή αποστέλλει ηλεκτρονικά τα μηνύματα αυτά στη Γραμματεία της ICCAT.
4.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα δεδομένα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο σύμφωνα με το άρθρο 28 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011. Η Επιτροπή αποστέλλει ηλεκτρονικά τα μηνύματα αυτά στη Γραμματεία της ICCAT.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  κατά τη διάρκεια των μεταφορών από ένα ιχθυοτροφείο σε άλλο·
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 5 – στοιχείο α α (νέο)
αα)   παρατήρηση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αλιείας και εκτροφής σύμφωνα με τα σχετικά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της ICCΑΤ·
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57
Άρθρο 57
Διαγράφεται
Διαδικασία τροποποίησης
1.  Εφόσον είναι αναγκαίο, προκειμένου να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο οι τροποποιήσεις των υφιστάμενων διατάξεων του σχεδίου αποκατάστασης του ερυθρού τόνου οι οποίες καθίστανται υποχρεωτικές για την Ένωση, η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί μη ουσιώδεις διατάξεις του παρόντος κανονισμού με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 58.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58
Άρθρο 58
Διαγράφεται
Άσκηση της εξουσιοδότησης για την εισαγωγή τροποποιήσεων
1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 57 παρέχεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον.
3.  Οι μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 57 μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που ισχύει ήδη.
4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
5.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 57 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός [δύο μηνών] από την ημέρα κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος παρατείνεται κατά 2 μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3
3.  Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5.
Διαγράφεται
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά την ημέρα δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2
2.  Εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 ο ανώτατος αριθμός σκαφών αλίευσης που επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο στην Αδριατική Θάλασσα με σκοπό την εκτροφή, σύμφωνα με τις ειδικές προϋποθέσεις που ισχύουν για την παρέκκλιση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο β) ισούται προς τον αριθμό των ενωσιακών σκαφών αλίευσης που συμμετείχαν στην κατευθυνόμενη αλιεία τόνου το 2008.
2.  Εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 ο ανώτατος αριθμός σκαφών αλίευσης που επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο στην Αδριατική Θάλασσα με σκοπό την εκτροφή, σύμφωνα με τις ειδικές προϋποθέσεις που ισχύουν για την παρέκκλιση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο β) ισούται προς τον αριθμό των ενωσιακών σκαφών αλίευσης που συμμετείχαν στην κατευθυνόμενη αλιεία τόνου το 2008. Προς τούτο, θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των κροατικών σκαφών αλίευσης που συμμετείχαν στην κατευθυνόμενη αλιεία τόνου το 2008.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 2 – γραμμή 2
Αριθμός ατόμων:
Είδος:

Αριθμός ατόμων:
Είδος:
Βάρος:

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – σημείο 7 – στοιχείο α
α)  επιτρέπεται η πρόσβαση στο πλήρωμα του σκάφους και στο προσωπικό του ιχθυοτροφείου, καθώς και στα εργαλεία, τους κλωβούς και στον εξοπλισμό
α)  επιτρέπεται η πρόσβαση στο πλήρωμα του σκάφους, στο προσωπικό του ιχθυοτροφείου και στο προσωπικό που χειρίζεται τις διατάξεις παγίδευσης καθώς και στα εργαλεία, τους κλωβούς και στον εξοπλισμό

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0367/2015).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου