Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0096(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0367/2015

Esitatud tekstid :

A8-0367/2015

Arutelud :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Hääletused :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Selgitused hääletuse kohta
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Vastuvõetud tekstid
PDF 484kWORD 140k
Teisipäev, 19. jaanuar 2016 - Strasbourg
Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava ***I
P8_TA(2016)0003A8-0367/2015

Euroopa Parlamendi 19. jaanuaril 2016. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)
(3a)  Taastamiskavas võetakse arvesse eri tüüpi püügivahendite eripära. Taastamiskava rakendamisel peaksid liit ja liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu mittetööstuslikele kalastustegevustele ning kõige väiksema mahuga ja säästvamatele kalapüügi vahendite tüüpidele, näiteks traditsioonilistele mõrdadele (almadraba, tonnare), mis mõjutavad tuunivarude taastamist väga positiivselt, kuna need on ülimalt selektiivsed ja vähese keskkonnamõjuga mereökosüsteemidele, ning mis on teaduslikust seisukohast väärtuslikud.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
(14)   Kõik taastamiskava muudatused, mis ICCAT on vastu võtnud aastatel 2012, 2013 ja 2014 ning mis ei ole veel üle võetud, tuleks üle võtta liidu õigusesse. Kuna kõnealune ülevõtmine käsitleb kava, mille eesmärgid ja meetmed on kindlaks määranud ICCAT, ei hõlma käesolev määrus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/201321 artiklite 9 ja 10 kohaste mitmeaastaste kavade kogu sisu.
(14)   Kõik taastamiskava muudatused, mis ICCAT on vastu võtnud aastatel 2006, 2012, 2013 ja 2014 ning mis ei ole veel üle võetud, tuleks üle võtta liidu õigusesse. Kuna kõnealune ülevõtmine käsitleb kava, mille eesmärgid ja meetmed on kindlaks määranud ICCAT, ei hõlma käesolev määrus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/201321 artiklite 9 ja 10 kohaste mitmeaastaste kavade kogu sisu.
____________
____________
21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1380/2013, 11. detsember 2013, ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 1).
21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1380/2013, 11. detsember 2013, ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
(15)  Taastamiskava edaspidised siduvad muudatused on vaja võtta üle liidu õigusesse. Selleks et niisugused muudatused kiiresti inkorporeerida liidu õigusesse, tuleks Euroopa Komisjonile (edaspidi „komisjon”) anda volitus võtta vastu õigusakte vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290. Eriti tähtis on, et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
välja jäetud
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)
(15a)  Määrusega (EL) nr 1380/2013 on võetud kasutusele kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdu mõiste. Järjepidevuse tagamiseks tuleks ICCAT alammõõdu mõiste võtta liidu õigusesse üle kui kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt. Seega tuleks komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2015/981a esitatud viiteid hariliku tuuni alammõõdule tõlgendada käesoleva määruse viidetena kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdule.
_______________
1 a Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/98, 18. november 2014, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõikes 2 osutatud liidu rahvusvaheliste kohustuste kohaldamist vastavalt rahvusvahelisele Atlandi tuunikala kaitse konventsioonile ja Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioonile (ELT L 16, 23.1.2015, lk 23).
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
(17)  Komisjon peaks nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võtma vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid, kui see osutub vajalikuks kalade üleviimise, sumpadesse paigutamise ning mõrra ja laevaga seotud tegevuse registreerimise ja sellest teatamisega seotud kiireloomulisuse tõttu.
välja jäetud
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
(24)   Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõikega 1 kehtestati lossimiskohustus, mida kohaldatakse hariliku tuuni puhul alates 1. jaanuarist 2015. Siiski on sama määruse artikli 15 lõikes 2 sätestatud, et lossimiskohustus kehtib, ilma et see piiraks liidu rahvusvahelisi kohustusi, nt neid, mis tulenevad ICCAT soovitustest. Sama sätte kohaselt on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, mille eesmärk on rakendada sellised rahvusvahelised kohustused liidu õigusesse, sealhulgas eelkõige erandid lossimiskohustusest. Seega lubatakse harilikku tuuni vette tagasi heita teatavates olukordades, mis on sätestatud komisjoni 18. novembri 2014. aasta delegeeritud määruses (EL) nr 2015/9828. Seepärast ei ole käesolevas määruses vaja käsitleda sellist vette tagasi heitmise kohustust,
(24)   Et liit täidaks oma rahvusvahelisi kohustusi vastavalt konventsioonile, on delegeeritud määrusega (EL) 2015/98 nähtud ette erandid hariliku tuuni lossimiskohustusest, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15. Sellega rakendatakse ICCAT soovituse 13-07 teatavaid sätted, millega kehtestatakse hariliku tuuni püügiga tegelevatele laevadele ja mõrdadele Atlandi ookeani idaosas ja Vahemerel teatavates olukordades vette tagasi laskmise kohustus. Seepärast ei ole käesolevas määruses vaja käsitleda niisuguseid vette tagasi laskmise kohustusi ja seetõttu ei piira see delegeeritud määruses (EL) 2015/98 kehtestatud vastavate sätete kohaldamist,
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1
1.   Käesoleva määrusega nähakse ette üldeeskirjad artikli 3 lõikes 1 määratletud taastamiskava kohaldamiseks liidus.
1.   Käesoleva määrusega nähakse ette üldeeskirjad artikli 3 lõikes 1 määratletud taastamiskava kohaldamiseks liidus, võttes arvesse eri tüüpi püügivahendite eripära ning pöörates erilist tähelepanu traditsioonilistele, säästvamatele ja väikesemahulise kalapüügi vahenditele, näiteks mõrdadele.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 16
16)  „kalakasvanduse võimsus” – kalakasvanduse suutlikkus (tonnides) pidada kalu nuumamise ja kasvatamise eesmärgil;
välja jäetud
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1
1.   Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et tagada oma kalapüügilaevade ja mõrdade püügitegevuse vastavus Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres liikmesriigi kasutada olevate hariliku tuuni püügi võimalustega.
1.   Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et tagada oma kalapüügilaevade ja mõrdade püügikoormuse vastavus Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres liikmesriigi kasutada olevatele hariliku tuuni püügi võimalustele ning et kindlustada oma mõrdade sotsiaal-majanduslik elujõulisus.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)
Liikmesriigi esitatava iga-aastase püügikavaga tagatakse kvootide võrdne jaotus püügivahendite rühmade vahel, et aidata tagada vastavust individuaalsetele kvootidele ja lubatud kaaspüügi kogustele.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)
1a.  Liikmesriigid kasutavad riigi tasandil kvootide eraldamiseks läbipaistvaid ja objektiivseid kriteeriume, sealhulgas keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja majanduslikke kriteeriume, pöörates erilist tähelepanu väikesemahulise ja traditsioonilise kalapüügiga tegelevate kalurite alleshoidmisele ja jõukusele, kes kasutavad mõrdasid ja muid selektiivseid püügimeetodeid, ning niisuguste meetodite kasutamise ergutamisele.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3
3.   Liikmesriigi lipu all sõitvate kalalaevade maksimaalne arv, mis tegelevad harilikku tuuni püügiga Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres, ja nende vastav brutotonnaaž piirdub selle liikmesriigi lipu all sõitvate nende kalalaevade arvu ja brutotonnaažiga, mis püüdsid, hoidsid pardal, laadisid ümber, transportisid või lossisid harilikku tuuni ajavahemikul 1. jaanuarist 2007 kuni 1. juulini 2008. Kõnealust piirangut kohaldatakse kalapüügilaevade puhul püügivahendite tüübi järgi.
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 a (uus)
6a.  Erandina lõigetest 2, 3 ja 5 vaatavad liikmesriigid läbi hariliku tuuni püügiks eraldatud kvoodi süsteemi, mis on ebasoodne väikesemahulise püügiga tegelevatele kaluritele, et kaotada suurte laevade omanike praegune monopol ja toetada säästvamaid püügisüsteeme, nagu väikesemahuliseks kalapüügiks kasutatavad süsteemid.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7
7.   Erandina lõigetest 3 ja 6 piirab iga liikmesriik aastateks 2015, 2016 ja 2017 oma nende seinerite arvu, millel ei ole õigust püüda harilikku tuuni artikli 13 lõike 2 punktis b osutatud erandi alusel, sellise seinerite arvuni, millele ta andis püügiloa 2013. või 2014. aastal.
7.   Iga liikmesriik piirab aastateks 2015, 2016 ja 2017 oma seinerite arvu sellise seinerite arvuni, millele ta andis püügiloa 2013. või 2014. aastal. See ei kehti seinerite kohta, mis tegutsevad artikli 13 lõike 2 punktis b sätestatud erandi alusel.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5
5.   Hariliku tuuni püük muude kui lõigetes 1–4 ja artiklis 11 osutatud püügivahenditega, sh mõrrad, on lubatud aastaringselt.
5.   Hariliku tuuni püük muude kui lõigetes 1–4 ja artiklis 11 osutatud püügivahenditega, sh mõrrad, on lubatud aastaringselt kooskõlas ICCAT kaitse- ja majandamismeetmetega.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk III – 2. jagu – pealkiri
ALAMMÕÕT, JUHUPÜÜK, KAASPÜÜK
KALAVARUDE KAITSEKS KEHTESTATUD ALAMMÕÕT, JUHUPÜÜK, KAASPÜÜK
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12
Käesoleva jao sätteid kohaldatakse, ilma et see piiraks määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 kohaldamist, sealhulgas mis tahes erandit kooskõlas kõnealuse määruse artikli 15 lõikega 2.
Käesoleva jao sätteid kohaldatakse, ilma et see piiraks määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 kohaldamist, sealhulgas selle mis tahes kohaldatavaid erandeid.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – pealkiri
Alammõõt
Kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1
1.   Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres püütava hariliku tuuni alammõõt on kaal 30 kg või pikkus 115 cm ninamiku tipust kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni.
1.   Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres püütava hariliku tuuni kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt on kaal 30 kg või pikkus 115 cm ninamiku tipust kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – sissejuhatav osa
Erandina lõikest 1 kohaldatakse hariliku tuuni suhtes alammõõtu 8 kg või 75 cm ninamiku tipust kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni järgmise püügi puhul:
Erandina lõikest 1 kohaldatakse hariliku tuuni suhtes kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõtu 8 kg või 75 cm ninamiku tipust kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni järgmise püügi puhul:
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4
4.   Kui asjaomase kalalaeva või mõrra eest vastutavale liikmesriigile eraldatud kvoot on juba ära kasutatud, tuleb hariliku tuuni püüki vältida. Surnud harilik tuun tuleb lossida ning see konfiskeeritakse ja võetakse asjakohased järelmeetmed. Artikli 27 kohaselt peab iga liikmesriik esitama selliste koguste kohta teabe igal aastal komisjonile, kes edastab selle ICCAT sekretariaadile.
4.   Kui asjaomase kalalaeva või mõrra eest vastutavale liikmesriigile eraldatud kvoot on juba ära kasutatud, tuleb hariliku tuuni püüki vältida. Surnud harilik tuun tuleb lossida tervena ja töötlemata ning see konfiskeeritakse ja võetakse asjakohased järelmeetmed. Artikli 27 kohaselt peab iga liikmesriik esitama selliste koguste kohta teabe igal aastal komisjonile, kes edastab selle ICCAT sekretariaadile.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk III – 3. jagu – pealkiri
LENNUKITE KASUTAMINE
ÕHUSÕIDUKITE KASUTAMINE
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)
3a.  Iga harilik tuun, mis lossitakse, peab olema terve kala, lõpusteta ja roogitud. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et võimalikult suurel määral tagada harrastus- ja sportliku kalapüügi käigus elusana püütud hariliku tuuni, eriti noorkalade merre tagasilaskmine.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a
a)   nimekiri tema lipu all sõitvatest kalapüügilaevadest, mis võivad kalapüügiloa alusel aktiivselt püüda harilikku tuuni Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres;
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 a (uus)
Artikkel 19a
Seos määrusega (EÜ) nr 1224/2009
Käesolevas peatükis sätestatud kontrollimeetmeid kohaldatakse lisaks määruses (EÜ) nr 1224/2009 ette nähtud meetmetele, kui käesolevas peatükis ei ole sätestatud teisiti.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2
2.   Kui individuaalne kvoot loetakse ammendatuks, tühistab lipuliikmesriik hariliku tuuni püügi loa ja annab laevale korralduse suunduda viivitamata tema poolt määratud sadamasse.
2.   Kui individuaalne kvoot loetakse ammendatuks, tühistab lipuliikmesriik hariliku tuuni püügi loa ja võib anda laevale korralduse suunduda viivitamata tema poolt määratud sadamasse.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1
1.   Iga liikmesriik saadab komisjonile iga aasta 15. veebruariks elektrooniliselt nimekirja mõrdadest, millega võib eripüügiloa alusel püüda harilikku tuuni Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres. Nimekiri peab sisaldama mõrdade nimesid ja registrinumbreid ning see koostatakse sellises vormis, mis ICCAT on kehtestanud nõutavate andmete ja teabe esitamise suunistes.
1.   Iga liikmesriik saadab komisjonile iga aasta 15. veebruariks elektrooniliselt nimekirja mõrdadest, millega võib kalapüügiloa alusel püüda harilikku tuuni Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres. Nimekiri peab sisaldama mõrdade nimesid ja registrinumbreid ning see koostatakse sellises vormis, mis ICCAT on kehtestanud nõutavate andmete ja teabe esitamise suunistes.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5 – lõik 2
Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva kiireloomulisuse tõttu võtab komisjon kooskõlas artikli 59 lõikes 3 osutatud menetlusega vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.
välja jäetud
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3
3.   Kui liikmesriigid kohaldavad lõigete 1 ja 2 kohase teatise suhtes määruse (EL) nr 404/2011 artikli 80 lõiget 3, võib pardale jäetud hariliku tuuni hinnangulise koguse teatada kokkulepitud ajal enne saabumist.
3.   Kui liikmesriigid kohaldavad lõigete 1 ja 2 kohase teatise suhtes rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 80 lõiget 3, võib pardale jäetud hariliku tuuni hinnangulise koguse teatada kokkulepitud ajal enne saabumist. Kui püügiala on vähem kui nelja tunni kaugusel sadamast, võib pardale jäetud hariliku tuuni hinnangulist kogust enne saabumist igal ajal muuta.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõik 2
Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva kiireloomulisuse tõttu võtab komisjon kooskõlas artikli 59 lõikes 3 osutatud menetlusega vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.
välja jäetud
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 2
Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva kiireloomulisuse tõttu võtab komisjon kooskõlas artikli 59 lõikes 3 osutatud menetlusega vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.
välja jäetud
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 4
4.   Liikmesriigid tagavad, et nende kalapüügi seirekeskused edastavad oma lipu all sõitvatelt laevadelt saadud laevaseiresüsteemi teated komisjonile ja komisjoni määratud asutusele reaalajas ja formaati „https data feed” kasutades. Komisjon edastab need teated viivitamata elektrooniliselt ICCAT sekretariaadile.
4.   Liikmesriigid edastavad käesolevas artiklis ette nähtud andmed kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikliga 28. Komisjon edastab need teated viivitamata elektrooniliselt ICCAT sekretariaadile.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – punkt c a (uus)
ca)  kõigil üleviimistel ühest kalakasvandusest teise;
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 5 – punkt a a (uus)
aa)   jälgida ja kontrollida kalapüügi ja kalakasvanduste toiminguid kooskõlas asjaomaste ICCAT kaitse- ja majandamismeetmetega;
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57
Artikkel 57
välja jäetud
Muudatuste tegemise kord
1.  Komisjon võib muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid delegeeritud õigusaktide abil vastavalt artiklile 58, ulatuses, mis on vajalik, et võtta ELi õigusesse üle hariliku tuuni varude taastamise kava kehtivatesse sätetesse tehtavad muudatused, mis muutuvad liidule siduvaks.
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58
Artikkel 58
välja jäetud
Delegeeritud volituste rakendamine muudatuste tegemiseks
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  Artiklis 57 osutatud õigus delegeeritakse komisjonile määramata ajaks.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 57 nimetatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
5.  Artikli 57 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3
3.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes sama määruse artikliga 5.
välja jäetud
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõik 1
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 2
2.  Lisaks artikli 8 lõikes 3 sätestatule määratakse selliste kalapüügilaevade maksimaalseks arvuks, millel on luba püüda harilikku tuuni Aadria merest kasvatamise eesmärgil, eritingimuste alusel, mida kohaldatakse artikli 13 lõike 2 punktis b osutatud erandi suhtes, hariliku tuuni sihtpüügil 2008. aastal osalenud liidu kalapüügilaevade arv.
2.  Lisaks artikli 8 lõikes 3 sätestatule määratakse selliste kalapüügilaevade maksimaalseks arvuks, millel on luba püüda harilikku tuuni Aadria merest kasvatamise eesmärgil, eritingimuste alusel, mida kohaldatakse artikli 13 lõike 2 punktis b osutatud erandi suhtes, hariliku tuuni sihtpüügil 2008. aastal osalenud liidu kalapüügilaevade arv. Selleks võetakse arvesse hariliku tuuni sihtpüügil 2008. aastal osalenud Horvaatia kalapüügilaevade arvu.
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 2 – rida 2
Isendite arv:
Liik:

Isendite arv:
Liik:
Kaal:

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – punkt 7 – alapunkt a
(a)   juurdepääs laeva ja kalakasvanduse töötajatele, püügivahenditele, sumpadele ja varustusele;
(a)   juurdepääs laeva, kalakasvanduse ja mõrra töötajatele, püügivahenditele, sumpadele ja varustusele;

(1) Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 61 lõike 2 teisele lõigule vastutavale komisjonile uueks läbivaatamiseks (A8-0367/2015).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika