Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/0096(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0367/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0367/2015

Rasprave :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Glasovanja :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Objašnjenja glasovanja
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Usvojeni tekstovi
PDF 562kWORD 162k
Utorak, 19. siječnja 2016. - Strasbourg
Višegodišnji plan oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru ***I
P8_TA(2016)0003A8-0367/2015

Amandmani koje je Europski parlament usvojio 19. siječnja 2016. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.a (nova)
(3a)  Planom oporavka u obzir se uzimaju posebnosti različitih vrsta alata. Pri provedbi plana oporavka Unija i države članice trebale bi posebnu pozornost posvetiti malom ribolovu te vrstama alata najprilagođenijima održivom malom obalnom ribolovu kao što su tradicionalne zamke („almadrabas”, „tonnare”) koje u velikoj mjeri doprinose oporavku stokova tune zbog svoje visoke razine selektivnosti i niskog učinka na okoliš u morskim ekosustavima te koje su dragocjene u znanstvenom pogledu.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.
(14)   Sve izmjene plana oporavka koji je donio ICCAT 2012., 2013. i 2014., a koje do sada još nisu bile predmetom prenošenja, potrebno je uključiti u pravo Unije. Budući da se to prenošenje odnosi na plan čije je ciljeve i mjere definirao ICCAT, ova Uredba ne obuhvaća cjelokupan sadržaj višegodišnjih planova kako je utvrđeno člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća1.
(14)   Sve izmjene plana oporavka koji je donio ICCAT 2006., 2012., 2013. i 2014., a koje do sada još nisu bile predmetom prenošenja, potrebno je prenijeti u pravo Unije. Budući da se to prenošenje odnosi na plan čije je ciljeve i mjere definirao ICCAT, ova Uredba ne obuhvaća cjelokupan sadržaj višegodišnjih planova kako je utvrđeno člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća1.
____________
____________
1Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str.1.)
1Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str.22.).
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)  Potrebno je prenijeti buduće obvezujuće izmjene plana oporavka u pravo Unije. U svrhu brzog uključivanja takvih izmjena u pravo Unije ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije potrebno je delegirati na Europsku komisiju („Komisija”). Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka. Prilikom pripreme i sastavljanja delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti istodobno, pravovremeno i na primjeren način dostave Europskom parlamentu i Vijeću.
Briše se.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.a (nova)
(15a)  Uredbom (EU) br. 1380/2013 utvrđuje se pojam najmanjih referentnih veličina za očuvanje. Kako bi se zajamčila dosljednost, najmanje veličine kako su definirane ICCAT-om trebale bi se prenijeti u pravo Unije kao najmanje referentne veličine za očuvanje. Stoga bi se upućivanja iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/981a o najmanjim veličinama plavoperajne tune u ovoj Uredbi trebala tumačiti kao upućivanja o najmanjim referentnim veličinama za očuvanje.
_______________
1aDelegirana uredba Komisije (EU) 2015/98 od 18. studenog 2014. o provedbi međunarodnih obveza Unije iz članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, na temelju Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna i Konvencije o budućoj višestranoj suradnji u području ribarstva sjeverozapadnog Atlantika (SL L 16, 23.1.2015., str. 23.).
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.
(17)  Komisija bi trebala donijeti neposredno primjenjive provedbene akte kada u valjano utemeljenim slučajevima povezanima s prebacivanjem, stavljanjem u kaveze te evidentiranjem i izvješćivanjem o ribolovu zamkama tunarama i plovilima to zahtijevaju krajnje hitni razlozi.
Briše se.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.
(24)   Člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 uvedena je obveza iskrcavanja koja se na plavoperajnu tunu primjenjuje od 1. siječnja 2015. Međutim, u skladu s člankom 15. stavkom 2. te Uredbe, obvezom iskrcavanja ne dovode se u pitanje međunarodne obveze Unije, poput obveza koje proizlaze iz preporuka ICCAT-a. Komisija je na temelju iste odredbe ovlaštena donijeti delegirane akte u svrhu uvođenja takvih međunarodnih obveza u pravo Unije, posebno uključujući odstupanja od obveze iskrcavanja ulova. Prema tome, odbacivanje plavoperajne tune bit će dopušteno u određenim situacijama utvrđenima Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2015/98 od 18. studenoga 2014. Stoga ovom Uredbom nije potrebno obuhvatiti takve obveze odbacivanja,
(24)   Delegiranom uredbom (EU) 2015/98 predviđaju se odstupanja od obveze iskrcavanja plavoperajne tune iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 u svrhu usklađenosti Unije s međunarodnim obvezama utvrđenima Konvencijom. Tom se uredbom uvode određene odredbe iz Preporuke ICCAT-a 13-07 kojima se utvrđuje obveza odbacivanja i puštanja za plovila i zamke tunare kojima se u određenim situacijama u istočnom Atlantiku i na Sredozemlju lovi plavoperajna tuna . Stoga ovom Uredbom nije potrebno obuhvatiti takve obveze odbacivanja i puštanja te se njome ne dovode u pitanje odgovarajuće odredbe utvrđene Delegiranom uredbom (EU) 2015/98,
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1.
1.   Ovom se Uredbom utvrđuju opća pravila primjene od strane Unije plana oporavka kako je utvrđeno člankom 3. točkom (1.).
1.   Ovom se Uredbom utvrđuju opća pravila primjene od strane Unije plana oporavka kako je utvrđeno člankom 3. stavkom (1.), a istovremeno se vodi računa o posebnostima različitih vrsta ribolovnih alata te se posebna pozornost posvećuje tradicionalnim i održivijim ribolovnim alatima te ribolovnim alatima koji se upotrebljavaju u malom priobalnom ribolovu, kao što su zamke tunare.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Članak 3. – točka 16.
(16)  „uzgojni kapacitet” znači kapacitet uzgajališta da zadržava ribu u svrhu tovljenja i uzgoja izražen u tonama;
Briše se.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1.
1.   Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da ribolovni napor njezinih ulovnih plovila i zamki tunara bude razmjeran ribolovnim mogućnostima za plavoperajnu tunu koje su na raspolaganju toj državi članici u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru.
1.   Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da ribolovni napor njezinih ulovnih plovila i zamki tunara bude razmjeran ribolovnim mogućnostima za plavoperajnu tunu koje su na raspolaganju toj državi članici u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te da zamke tunare budu održive u socioekonomskom smislu.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)
Godišnjim planom ribolova koji podnosi svaka država članica utvrđuje se uravnotežena raspodjela kvota među različitim skupinama alata kako bi se zajamčilo poštovanje individualnih kvota i usputnog ulova.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1.a (novi)
1a.  Pri dodjeli nacionalnih kvota države članice primjenjuju transparentne i objektivne kriterije, uključujući one ekološke, socijalne i ekonomske prirode, posebno vodeći računa o očuvanju te prosperitetu ribara koji se bave malim priobalnim ribolovom i koji koriste zamke i ostale metode selektivnog ribolova te o poticanju takvih metoda.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3.
3.   Najveći broj ribarskih plovila koja plove pod zastavom države članice koja se bave ribolovom plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru ne smije biti veći od broja i ukupne odgovarajuće bruto tonaže ribarskih plovila koja plove pod zastavom te države članice i koja su lovila, zadržavala na plovilu, prekrcavala, prevozila ili iskrcavala plavoperajnu tunu u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 1. srpnja 2008. To ograničenje primjenjuje se prema vrsti ribolovnog alata za ulovna plovila.
3.   Najveći broj i odgovarajuća bruto tonaža ribarskih plovila koja plove pod zastavom države članice koja se bave ribolovom plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru ne smije biti veći od broja i ukupne odgovarajuće bruto tonaže ribarskih plovila koja plove pod zastavom te države članice i koja su lovila, zadržavala na plovilu, prekrcavala, prevozila ili iskrcavala plavoperajnu tunu u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 1. srpnja 2008. To ograničenje primjenjuje se prema vrsti ribolovnog alata za ulovna plovila.
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 6.a (novi)
6a.  Odstupajući od stavaka 2., 3. i 5., države članice preispituju sustav kvota za ulov plavoperajne tune, kojim se kažnjavaju mali ribari, kako bi se ukinuo monopol koji trenutačno provode vlasnici velikih plovila te kako bi se poduprli ribolovni sustavi veće održivosti, kao što su oni koji se koriste za mali ribolov.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 7.
7.   Odstupajući od stavaka 3. i 6. za godine 2015., 2016. i 2017., svaka država članica ograničava broj svojih plovila s plivaricama tunolovkama koja nemaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune na temelju odstupanja iz članka 13. stavka 2. točke (b) na broj plovila s plivaricama tunolovkama koja imaju odobrenje u 2013. ili 2014.
7.   Za godine 2015., 2016. i 2017., svaka država članica ograničava broj svojih plovila s plivaricama tunolovkama na broj plovila s plivaricama tunolovkama koja su imala odobrenje za 2013. ili 2014. To se ne primjenjuje na plovila s plivaricama tunolovkama za koja vrijedi odstupanje iz članka 13. stavka 2. točke (b).
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 5.
5.   Ribolov plavoperajne tune ribolovnim alatom, osim onoga iz stavaka od 1. do 4. i članka 11., uključujući zamke tunare, dopušten je cijele godine.
5.   Ribolov plavoperajne tune ribolovnim alatom, osim onoga iz stavaka od 1. do 4. i članka 11., uključujući zamke tunare, dopušten je cijele godine u skladu s mjerama ICCAT-a za očuvanje i upravljanje.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Poglavlje III. – Odjeljak 2. – naslov
NAJMANJA VELIČINA, SLUČAJNI ULOV, USPUTNI ULOV
NAJMANJA REFERENTNA VELIČINA OČUVANJA, SLUČAJNI ULOV, USPUTNI ULOV
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Članak 12.
Odredbama ovog Odjeljka ne dovodi se u pitanje članak 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, uključujući sva odstupanja u skladu s člankom 15. stavkom 2. te Uredbe.
Odredbama ovog odjeljka ne dovodi se u pitanje članak 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, uključujući sva odstupanja koja se na njega odnose.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Odjeljak 3. – naslov
Najmanja veličina
Najmanja referentna veličina očuvanja
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.
1.   Najmanja veličina plavoperajne tune ulovljene u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru iznosi 30 kg ili 115 cm vilične duljine.
1.   Najmanja referentna veličina očuvanja plavoperajne tune ulovljene u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru iznosi 30 kg ili 115 cm vilične duljine.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 2. – uvodni dio
Odstupajući od stavka 1., najmanja veličina plavoperajne tune od 8 kg ili 75 cm vilične duljine primjenjuje se na sljedeće vrste ribolova:
Odstupajući od stavka 1., najmanja referentna veličina očuvanja plavoperajne tune od 8 kg ili 75 cm vilične duljine primjenjuje se na sljedeće vrste ribolova:
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 4.
4.   Ako je kvota dodijeljena državi članici predmetnog ribarskog plovila ili zamke tunare već ispunjena, izbjegava se ulov plavoperajne tune. Mrtvu plavoperajnu tunu potrebno je iskrcati nakon čega ona postaje predmet zapljene te se poduzimaju odgovarajući daljnji koraci. U skladu s člankom 27. svaka država članica godišnje prijavljuje podatke o takvim količinama Komisiji koja ih prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a.
4.   Ako je kvota dodijeljena državi članici predmetnog ribarskog plovila ili zamke tunare već ispunjena, izbjegava se ulov plavoperajne tune. Mrtvu plavoperajnu tunu potrebno je iskrcati cijelu i neprerađenu nakon čega ona postaje predmet zapljene te se poduzimaju odgovarajući daljnji koraci. U skladu s člankom 27. svaka država članica godišnje prijavljuje podatke o takvim količinama Komisiji koja ih prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a.
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Poglavlje III. – Odjeljak 3. – naslov
KORIŠTENJE ZRAKOPLOVA
KORIŠTENJE ZRAKOPLOVNIH SREDSTAVA
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 3.a (novi)
3a.  Svaka iskrcana plavoperajna tuna iskrcava se cijela, bez škrga i utrobe. Svaka država članica poduzima mjere potrebne za jamčenje najveće moguće razine puštanja tuna koje su uhvaćene žive, posebno nedoraslih primjeraka, u okviru rekreacijskog i sportskog ribolova.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 1. – točka a
(a)   popis svih ulovnih plovila koja plove pod njezinom zastavom i kojima je na temelju posebnog odobrenja za ribolov dopušteno obavljati aktivni ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru;
(a)   popis svih ulovnih plovila koja plove pod njezinom zastavom i kojima je na temelju odobrenja za ribolov dopušteno obavljati aktivni ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru;
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Članak 19.a (novi)
Članak 19.a
Odnos prema Uredbi (EZ) br. 1224/2009
Mjere kontrole predviđene ovim poglavljem primjenjuju se uz mjere iz Uredbe (EZ) br. 1224/2009, osim ako poglavljem nije drugačije predviđeno.
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 2.
2.   Država članica koja je država zastave ukida odobrenje za ribolov plavoperajne tune i od plovila zahtijeva da se odmah uputi u luku koju ona odredi ako smatra da je plovilo izlovilo kvotu koja mu je dodijeljena.
2.   Država članica koja je država zastave ukida odobrenje za ribolov plavoperajne tune i od plovila može zahtijevati da se odmah uputi u luku koju ona odredi ako smatra da je plovilo izlovilo kvotu koja mu je dodijeljena.
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 1.
1.   Do 15. veljače svake godine svaka država članica elektroničkim putem dostavlja Komisiji popis zamki tunara koje je na temelju posebnog odobrenja za ribolov dopušteno upotrebljavati za ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru. Popis sadržava naziv zamki tunara i broj registra te se sastavlja u skladu s obrascem iz ICCAT-ovih Smjernica za dostavljanje potrebnih podataka i informacija.
1.   Do 15. veljače svake godine svaka država članica elektroničkim putem dostavlja Komisiji popis zamki tunara koje je na temelju odobrenja za ribolov dopušteno upotrebljavati za ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru. Popis sadržava naziv zamki tunara i broj registra te se sastavlja u skladu s obrascem iz ICCAT-ovih Smjernica za dostavljanje potrebnih podataka i informacija.
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 5. – podstavak 2.
Iz opravdanih nužnih razloga hitnosti, Komisija donosi neposredno primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 59. stavka 3.
Briše se.
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Članak 29. – stavak 3.
3.   Ako države članice primjenjuju članak 80. stavak 3. Uredbe (EU) br. 404/2011 na obavijest u skladu s stavcima 1. i 2., procijenjene količine plavoperajne tune zadržane na plovilu mogu se priopćiti u dogovoreno vrijeme obavijesti prije dolaska.
3.   Ako države članice primjenjuju članak 80. stavak 3. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 na obavijest u skladu s stavcima 1. i 2., procijenjene količine plavoperajne tune zadržane na plovilu mogu se priopćiti u dogovoreno vrijeme obavijesti prije dolaska. Ako je ribolovno područje na udaljenosti manjoj od četiri sata od luke, procijenjene količine plavoperajne tune zadržane na plovilu mogu se izmijeniti u bilo koje vrijeme prije dolaska.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Članak 37. – stavak 2.
Iz opravdanih nužnih razloga hitnosti, Komisija donosi neposredno primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 59. stavka 3.
Briše se.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 2.
Iz opravdanih nužnih razloga hitnosti, Komisija donosi neposredno primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 59. stavka 3.
Briše se.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Članak 47. – stavak 4.
4.   Države članice osiguravaju da njihovi centri za praćenje ribarstva dostavljaju Komisiji i tijelu koje je ona imenovala, u stvarnom vremenu i koristeći se formatom „https data feed”, poruke sustava za praćenje plovila (VMS) koje su primili od ribarskih brodova koji plove pod njihovom zastavom. Komisija elektroničkim putem šalje te poruke Tajništvu ICCAT-a.
4.   Države članice prosljeđuju podatke iz ovog članka u skladu s člankom 28. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011. Komisija elektroničkim putem šalje te poruke Tajništvu ICCAT-a.
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 2. – točka ca (nova)
(ca)  za vrijeme svakog prebacivanja iz jednog uzgajališta u drugo;
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 5. – točka aa (nova)
(aa)  promatrati i pratiti ribolovnu i uzgajališnu djelatnost u skladu s relevantnim mjerama ICCAT-a za očuvanje i upravljanje;
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Članak 57.
Članak 57.
Briše se.
Postupak uvođenja izmjena
1.  U mjeri u kojoj je to potrebno, u svrhu uključivanja izmjena postojećih odredaba plana oporavka plavoperajne tune koje postaju obvezujuće za Uniju u pravo Unije, Komisija može izmijeniti odredbe ove Uredbe koje nisu ključne delegiranim aktima u skladu s člankom 58.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Članak 58.
Članak 58.
Briše se.
Izvršavanje delegiranja ovlasti u slučaju izmjena
1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2.  Delegiranje ovlasti iz članka 57. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme.
3.  Europski parlament ili Vijeće može u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 57. Odlukom o opozivu povlači se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.
5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 57. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće ne uloži nikakav prigovor u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ili ako su prije isteka tog roka Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. To se razdoblje produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 3.
3.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 u vezi s njezinim člankom 5.
Briše se.
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Članak 61. – stavak 1.
Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana nakon dana objave u Službenom listu Europske unije.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 2.
2.  Osim odredaba utvrđenih člankom 8. stavkom 3., najveći broj ulovnih plovila koja imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune u Jadranskom moru za potrebe uzgoja pod posebnim uvjetima koji se primjenjuju na odstupanje iz članka 13. stavka 2. točke (b) jest broj ulovnih plovila Unije koja su u 2008. obavljala ciljani ribolov plavoperajne tune.
2.  Osim odredaba utvrđenih člankom 8. stavkom 3., najveći broj ulovnih plovila koja imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune u Jadranskom moru za potrebe uzgoja pod posebnim uvjetima koji se primjenjuju na odstupanje iz članka 13. stavka 2. točke (b) jest broj ulovnih plovila Unije koja su u 2008. obavljala ciljani ribolov plavoperajne tune. U tu se svrhu uzima u obzir broj hrvatskih ulovnih plovila koja su 2008. obavljala ciljani ribolov plavoperajne tune.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – točka 2. – redak 2.
Broj pojedinaca:
Vrsta:

Broj pojedinaca:
Vrsta:
Masa:

Amandman 40
Prijedlog uredbe
Prilog VII. – točka 7. – podtočka a
(a)   dopušten pristup osoblju plovila i uzgajališta, kao i alatima, kavezima i opremi;
(a)   dopušten pristup osoblju plovila i uzgajališta te osoblju zaduženom za zamke tunare, kao i alatima, kavezima i opremi;

(1)Predmet je vraćen nadležnom odboru na razmatranje sukladno članku 61. stavku 2., drugom podstavku (A8-0367/2015).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti