Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0096(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0367/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0367/2015

Viták :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Szavazatok :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
A szavazatok indokolása
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Elfogadott szövegek
PDF 507kWORD 161k
2016. január 19., Kedd - Strasbourg
Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási terv ***I
P8_TA(2016)0003A8-0367/2015

Az Európai Parlament 2016. január 19-én elfogadott módosításai az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási tervről és a 302/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)  A helyreállítási terv figyelembe veszi a halászeszközök különböző típusainak sajátosságait. A helyreállítási terv végrehajtása során az Uniónak és a tagállamoknak különös figyelmet kell szentelniük a nem ipari halászati tevékenységeknek és a leginkább kisüzemi és fenntartható halászeszközöknek – például a hagyományos csapda („almadrabasˮ, „tonnareˮ) –, amelyek nagymértékű szelektivitásuk és a tengeri ökoszisztémákra gyakorolt csekély környezeti hatásuk miatt igen kedvezően járulnak hozzá a tonhalállomány helyreállításához, és amelyek tudományos szempontból értékesek.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)   A helyreállítási tervnek a 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben az ICCAT által elfogadott, eleddig át nem ültetett módosításait maradéktalanul be kell építeni az uniós jogba. Mivel az átültetés olyan tervre vonatkozik, amelynek céljait és intézkedéseit az ICCAT határozta meg, e rendelet nem terjed ki a többéves terveknek az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 9. és 10. cikke szerinti teljes tartalmára.
(14)   A helyreállítási tervnek a 2006-ban, 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben az ICCAT által elfogadott, eleddig át nem ültetett módosításait maradéktalanul át kell ültetni az uniós jogba. Mivel az átültetés olyan tervre vonatkozik, amelynek céljait és intézkedéseit az ICCAT határozta meg, e rendelet nem terjed ki a többéves terveknek az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 9. és 10. cikke szerinti teljes tartalmára.
____________
____________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).
22 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)  A helyreállítási terv jövőbeli kötelező érvényű módosításait úgyszintén be kell emelni az uniós jogba. Annak érdekében, hogy az említett módosítások mihamarabb az uniós jog részévé váljanak, az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon továbbítsa az Európai Parlament és a Tanács részére.
törölve
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)
(15a)  Az 1380/2013/EU rendelet meghatározza a minimális állományvédelmi referenciaméretek fogalmát. A következetesség biztosítása érdekében az ICCAT szerinti minimális mértékek fogalmát kell minimális állományvédelmi referenciaméretekként átültetni az uniós jogba. Ennek következtében a 2015/98/EU1a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben a kékúszójú tonhal minimális méretére vonatkozó hivatkozást az e rendelet szerinti minimális állományvédelmi referenciaméretekre való hivatkozásként kell olvasni.
_______________
1aA Bizottság 2014. november 18-i 2015/98/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezményből és az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezményből adódó, az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerinti uniós nemzetközi kötelezettségek végrehajtásáról (HL L 16., 2015.1.23., 23. o.).
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  A Bizottságnak azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia, indokolt esetekben az áthelyezési műveletekre, a ketrecbehelyezési műveletekre, valamint a csapdával és halászhajóval végzett tevékenységek nyilvántartása és jelentése tekintetében, amennyiben azt a rendkívüli sürgősség megkívánja.
törölve
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
(24)   Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdése kirakodási kötelezettséget vezetett be, amelyet a kékúszójú tonhal esetében 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. Ugyanakkor a szóban forgó rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerint a kirakodási kötelezettség nem érinti az Unió nemzetközi, például az ICCAT-ajánlásokból eredő kötelezettségeit. Ugyanezen rendelkezés szerint a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén végrehajtsa ezeket a nemzetközi kötelezettségeket az uniós jogban, beleértve különösen a kirakodási kötelezettségtől való eltéréseket. Ennek megfelelően a 2014. november 18-i (EU) 2015/98 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott egyes esetekben megengedett lesz a kékúszójú tonhal tengerbe való visszadobása. Ennélfogva e rendeletnek nem szükséges foglalkoznia ezekkel a visszadobási kötelezettségekkel,
(24)   Az egyezmény keretében az Unió részéről vállalt nemzetközi kötelezettségeknek megfelelően a 2015/98/EU felhatalmazáson alapuló rendelet lehetővé teszi a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettségtől való eltérést. Az egyezmény az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren kékúszójú tonhalat halászó hajók és halcsapdák tekintetében bizonyos esetekben visszadobási kötelezettséget előíró 13-07. számú ICCAT-ajánlás egyes rendelkezéseit hajtja végre. Ennélfogva e rendeletnek nem szükséges foglalkoznia ezekkel a visszadobási kötelezettségekkel, és következésképpen nem érinti a 2015/98/EU felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott megfelelő rendelkezéseket,
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
(1)   E rendelet megállapítja a 3. cikk 1. pontjában meghatározott helyreállítási terv Unió általi végrehajtásának általános szabályait.
(1)   E rendelet megállapítja a 3. cikk 1. pontjában meghatározott helyreállítási terv Unió általi végrehajtásának általános szabályait, figyelembe véve a különböző típusú halászeszközök sajátosságait és különös figyelmet szentelve a hagyományos, fenntarthatóbb és kisüzemi halászeszközöknek, például a csapdáknak.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 16 pont
16.  „tenyésztési kapacitás”: az a halmennyiség (tonnában), amelyet egy halgazdaság hizlalási és tenyésztési célból tartani tud;
törölve
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
(1)   Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy halászhajóinak és csapdáinak halászati tevékenységei arányban álljanak a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az említett tagállam számára az Atlanti-óceán keleti része és a Földközi-tenger tekintetében rendelkezésére álló halászati lehetőségekkel.
(1)   Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy halászhajóinak és csapdáinak halászati erőkifejtése arányban álljon a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az említett tagállam számára az Atlanti-óceán keleti része és a Földközi-tenger tekintetében rendelkezésére álló halászati lehetőségekkel, valamint megőrizze a csapdák társadalmi-gazdasági életképességét.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
Az egyéni kvóták és a járulékos fogási kvóták betartásának elősegítése érdekében a tagállamok által benyújtott éves halászati tervekben egyenlő mértékben kell felosztani a kvótákat a halászeszköz-kategóriák között.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A kvóták nemzeti szintű kiosztása során a tagállamoknak többek között környezeti, szociális és gazdasági jellegű, átlátható és objektív kritériumokat kell alkalmazniuk, különös figyelmet szentelve a csapdákat és egyéb szelektív halászati módszereket alkalmazó, kisléptékű, kisüzemi és hagyományos halászatot folytatók fennmaradásának és jólétének, illetve e módszerek ösztönzésének.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés
(3)   Egy adott, az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal halászatában érintett tagállam lobogója alatt közlekedő, halászati tevékenységben részt vevő hajók maximális száma az adott tagállam lobogója alatt közlekedő, halászati tevékenységben részt vevő azon hajók számára és összesített bruttó tonnatartalmára korlátozódik, amelyek a 2007. január 1. és 2008. július 1. közötti időszakban kékúszójú tonhalra halásztak, illetve kékúszójú tonhalat tároltak fedélzetükön, raktak át, szállítottak vagy rakodtak ki. A korlátozás a halászhajók esetében halászeszközönként alkalmazandó.
(3)   Egy adott, az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal halászatában érintett tagállam lobogója alatt közlekedő, halászati tevékenységben részt vevő hajók maximális száma és bruttó tonnatartalma az adott tagállam lobogója alatt közlekedő, halászati tevékenységben részt vevő azon hajók számára és összesített bruttó tonnatartalmára korlátozódik, amelyek a 2007. január 1. és 2008. július 1. közötti időszakban kékúszójú tonhalra halásztak, illetve kékúszójú tonhalat tároltak fedélzetükön, raktak át, szállítottak vagy rakodtak ki. A korlátozás a halászhajók esetében halászeszközönként alkalmazandó.
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 a bekezdés (új)
(6a)  A (2), (3) és (5) bekezdéstől eltérve a tagállamok felülvizsgálják a kékúszójú tonhal halászatára vonatkozó – a kisüzemi halászokat hátrányos helyzetbe hozó – kvótarendszert, azzal a céllal,hogy megszüntessék a nagyméretű hajók tulajdonosai által élvezett monopóliumokat, valamint előmozdítsák a fenntarthatóbb – például a kisüzemi halászat során alkalmazott – halászati módszereket.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés
(7)   A (3) és (6) bekezdéstől eltérve a 2015., a 2016. és a 2017. évben a tagállamok a 13. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett eltérés értelmében kékúszójú tonhal halászatára engedéllyel nem rendelkező erszényes kerítőhálós hajóik számát az általuk 2013-ban vagy 2014-ben engedélyezett erszényes kerítőhálós hajóik számára korlátozzák.
(7)   A 2015., a 2016. és a 2017. évben a tagállamok az erszényes kerítőhálós hajóik számát az általuk 2013-ban vagy 2014-ben engedélyezett erszényes kerítőhálós hajóik számára korlátozzák. Ez a 13. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett eltérés értelmében működő erszényes kerítőhálós hajókra nem vonatkozik.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés
(5)   A kékúszójú tonhal más, az (1)–(4) bekezdésben és a 11. cikkben említett eszközökön kívüli halászeszközökkel és csapdákkal történő halászata egész évben engedélyezett.
(5)   A kékúszójú tonhal más, az (1)–(4) bekezdésben és a 11. cikkben említett eszközökön kívüli halászeszközökkel és csapdákkal történő halászata az ICCAT állományvédelmi és gazdálkodási intézkedéseivel összhangban egész évben engedélyezett.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
III.fejezet - 2 szakasz – cím
LEGKISEBB KIFOGHATÓ MÉRET, VÉLETLEN FOGÁSOK, JÁRULÉKOS FOGÁSOK
MINIMÁLIS VÉDELMI REFERENCIAMÉRET, VÉLETLEN FOGÁSOK, JÁRULÉKOS FOGÁSOK
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk
E szakasz rendelkezései nem érintik az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkét és a 15. cikkének (2) bekezdése szerinti eltéréseket.
E szakasz rendelkezései nem érintik az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkét és az arra alkalmazandó eltéréseket.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – cím
Legkisebb kifogható méret
Minimális védelmi referenciaméret
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
(1)   Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren kifogott kékúszójú tonhal legkisebb kifogható mérete 30 kg vagy 115 cm (a farok tövéig mért hossz).
(1)   Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren kifogott kékúszójú tonhal minimális védelmi referenciamérete 30 kg vagy 115 cm (a farok tövéig mért hossz).
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
Az (1) bekezdéstől eltérve a kékúszójú tonhal legkisebb kifogható mérete 8 kg vagy 75 cm (a farok tövéig mérve) a következő esetekben:
Az (1) bekezdéstől eltérve a kékúszójú tonhal minimális védelmi referenciamérete 8 kg vagy 75 cm (a farok tövéig mérve) a következő esetekben:
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés
(4)   Amennyiben a halászati tevékenységben részt vevő hajót vagy csapdát üzemeltető tagállam számára kiosztott kvótát már kimerítették, a kékúszójú tonhal fogását kerülni kell. Az elpusztult kékúszójú tonhalakat ki kell rakodni, azokat elkobozzák, és megfelelő további intézkedésekre kerül sor. A szóban forgó mennyiségekről valamennyi tagállam – a 27. cikknek megfelelően – évente jelentést tesz a Bizottságnak, amely azt továbbítja az ICCAT titkárságának.
(4)   Amennyiben a halászati tevékenységben részt vevő hajót vagy csapdát üzemeltető tagállam számára kiosztott kvótát már kimerítették, a kékúszójú tonhal fogását kerülni kell. Az elpusztult kékúszójú tonhalakat – egészben, feldolgozatlanul – ki kell rakodni, azokat elkobozzák, és megfelelő további intézkedésekre kerül sor. A szóban forgó mennyiségekről valamennyi tagállam – a 27. cikknek megfelelően – évente jelentést tesz a Bizottságnak, amely azt továbbítja az ICCAT titkárságának.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
III.fejezet - 3 szakasz – cím
REPÜLŐGÉPEK HASZNÁLATA
LÉGI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A kékúszójú tonhalat egészben, vagy kopoltyú nélkül és kibelezve kell kirakodni. Az egyes tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést annak a lehető legnagyobb mértékű biztosítására, hogy a szabadidős sporthorgászat során élve kifogott kékúszójú tonhalakat – különösen a növendékegyedeket – visszaengedjék a tengerbe.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)   a lobogójuk alatt közlekedő valamennyi olyan halászhajó listája, amely különleges halászati engedéllyel rendelkezik a kékúszójú tonhalnak az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren folytatott aktív halászatára;
a)   a lobogójuk alatt közlekedő valamennyi olyan halászhajó listája, amely halászati engedéllyel rendelkezik a kékúszójú tonhalnak az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren folytatott aktív halászatára;
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
19 a cikk (új)
19a. cikk
Kapcsolat az 1224/2009/EK rendelettel
Az e fejezetben előírt ellenőrzési intézkedéseket az 1224/2009/EK rendeletben előírt intézkedéseken felül kell alkalmazni, kivéve, ha ez a fejezet másként rendelkezik.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés
(2)   A lobogó szerinti tagállam visszavonja a kékúszójú tonhalra vonatkozó halászati engedélyt, és előírhatja a hajó számára, hogy amikor az egyéni kvóta kimerítettnek tekinthető, haladéktalanul hajózzon egy, a tagállam által kijelölt kikötőbe.
(2)   A lobogó szerinti tagállam visszavonja a kékúszójú tonhalra vonatkozó halászati engedélyt, és előírhatja a hajó számára, hogy amikor az egyéni kvóta kimerítettnek tekinthető, haladéktalanul hajózzon egy, a tagállam által kijelölt kikötőbe.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés
(1)   A tagállamok minden évben február 15-ig elektronikus úton elküldik a Bizottságnak azon engedélyezett csapdák listáját, amelyek tekintetében különleges halászati engedélyt állítottak ki a kékúszójú tonhalnak az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren folytatott halászatára. A listának tartalmaznia kell a csapdák nevét és nyilvántartási számát, és a listát az ICCAT adat- és információszolgáltatási útmutatójában foglaltaknak megfelelően kell összeállítani.
(1)   A tagállamok minden évben február 15-ig elektronikus úton elküldik a Bizottságnak azon engedélyezett csapdák listáját, amelyek tekintetében halászati engedélyt állítottak ki a kékúszójú tonhalnak az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren folytatott halászatára. A listának tartalmaznia kell a csapdák nevét és nyilvántartási számát, és a listát az ICCAT adat- és információszolgáltatási útmutatójában foglaltaknak megfelelően kell összeállítani.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben az 59. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazandó végrehajtási aktusokat fogad el.
törölve
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés
(3)   Ha a tagállamok az (1) és (2) bekezdés szerinti értesítés vonatkozásában a 404/2011/EU rendelet 80. cikkének (3) bekezdését alkalmazzák, a fedélzeten tárolt kékúszójú tonhal becsült mennyisége az érkezés előtt, az értesítés megállapodás szerinti idejében közölhető.
(3)   Ha a tagállamok az (1) és (2) bekezdés szerinti értesítés vonatkozásában a 404/2011/EU végrehajtási rendelet 80. cikkének (3) bekezdését alkalmazzák, a fedélzeten tárolt kékúszójú tonhal becsült mennyisége az érkezés előtt, az értesítés megállapodás szerinti idejében közölhető. Ha a halászterület kevesebb mint 4 órányi távolságra van a kikötőtől, a fedélzeten tárolt kékúszójú tonhal becsült mennyisége az érkezés előtt bármikor módosítható.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés
A Bizottság kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben az 59. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazandó végrehajtási aktusokat fogad el.
törölve
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés
A Bizottság kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben az 59. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazandó végrehajtási aktusokat fogad el.
törölve
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 4 bekezdés
(4)   A tagállamok biztosítják, hogy a lobogójuk alatt közlekedő hajóktól kapott VMS-üzeneteket halászati felügyelő központjaik valós időben és https adatátviteli formátumban továbbítsák a Bizottságnak és az általa kijelölt szervnek. A Bizottság ezeket az üzeneteket elektronikus úton továbbítja az ICCAT titkárságának.
(4)   A tagállamok a 404/2011/EU végrehajtási rendelet 28. cikkével összhangban továbbítják az e cikkben előírt adatokat. A Bizottság ezeket az üzeneteket elektronikus úton továbbítja az ICCAT titkárságának.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)
ca)  egyik halgazdaságból a másikba történő valamennyi áthelyezés során;
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 5 bekezdés – a a pont (új)
aa)  az ICCAT vonatkozó állományvédelmi és gazdálkodási intézkedéseivel összhangban a halászati és tenyésztési műveletek megfigyelése és nyomon követése;
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk
57. cikk
törölve
Módosítási eljárás
(1)  A kékúszójú tonhalra vonatkozó helyreállítási terv meglévő, az Unió számára kötelező érvényű rendelkezései módosításainak az uniós jogba történő beemelése érdekében a Bizottság – amennyiben szükséges – az 58. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén módosíthatja e rendelet nem alapvető fontosságú elemeit.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk
58. cikk
törölve
A felhatalmazás gyakorlása módosítás esetén
(1)  A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)  A Bizottság az 57. cikkben említett felhatalmazást határozatlan időre kapja.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 57. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  Az 57. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve, ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Ezen időtartam az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére két hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az e bekezdésre való hivatkozások esetében a 182/2011/EU rendelet 8. cikke alkalmazandó, összefüggésben annak 5. cikkével.
törölve
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés
(2)  A 8. cikk (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseken túlmenően a 13. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti eltérésre vonatkozó egyedi feltételek keretében a kékúszójú tonhalnak az Adriai-tengeren folytatott tenyésztési célú halászatára engedéllyel rendelkező halászhajók maximális száma a kékúszójú tonhal célzott halászatában 2008-ban részt vevő uniós halászhajók számában kerül rögzítésre.
(2)  A 8. cikk (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseken túlmenően a 13. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti eltérésre vonatkozó egyedi feltételek keretében a kékúszójú tonhalnak az Adriai-tengeren folytatott tenyésztési célú halászatára engedéllyel rendelkező halászhajók maximális száma a kékúszójú tonhal célzott halászatában 2008-ban részt vevő uniós halászhajók számában kerül rögzítésre. E célból a kékúszójú tonhal célzott halászatában 2008-ban részt vevő horvát halászhajók számát figyelembe kell venni.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – 2 sor
Egyedszám:
Faj:

Egyedszám:
Faj:
Tömeg:

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – 7 pont – a pont
a)   felszállhassanak a hajókra, kapcsolatba léphessenek a halgazdaságok személyzetével, valamint hozzáférhessenek a halászeszközökhöz, a ketrecekhez és a berendezésekhez;
a)   felszállhassanak a hajókra, kapcsolatba léphessenek a halgazdaságok és a csapdák személyzetével, valamint hozzáférhessenek a halászeszközökhöz, a ketrecekhez és a berendezésekhez;

(1) Az ügyet a 61. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz újratárgyalásra. (A8-0367/2015).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat