Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/0096(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0367/2015

Testi mressqa :

A8-0367/2015

Dibattiti :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Votazzjonijiet :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Testi adottati
PDF 444kWORD 176k
It-Tlieta, 19 ta' Jannar 2016 - Strasburgu
Pjan multiannwali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran ***I
P8_TA(2016)0003A8-0367/2015

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fid-19 ta' Jannar 2016 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pjan multiannwali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))(1)

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)
(3a)  Il-pjan għall-irkupru jqis l-ispeċifiċitajiet ta' tipi differenti ta' rkaptu. Hija u timplimenta l-pjan ta' rkupru, l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lill-attivitajiet ta' sajd mhux industrijali u lill-aktar irkapti sostenibbli u artiġjanali, bħan-nases tradizzjonali ("almadrabas", "tonnare"), li jikkontribwixxu b'mod pożittiv ħafna għall-bini mill-ġdid tal-istokkijiet tat-tonn, minħabba l-livell għoli ta' selettività u impatt ambjentali baxx fl-ekosistemi tal-baħar, u li huma ta' valur f'termini xjentifiċi.
Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 14
(14)  L-emendi kollha tal-pjan ta’ rkupru li l-ICCAT adottat fl-2012, fl-2013 u fl-2014 li għadhom ma ġewx trasposti fil-liġi tal-Unjoni jridu jiddaħħlu fiha. Minħabba li din it-traspożizzjoni tikkonċerna pjan li l-għanijiet u l-miżuri tiegħu ġew iddefiniti mill-ICCAT, dan ir-Regolament ma jkoprix il-kontenut kollu tal-pjanijiet multiannwali stabbiliti skont l-Artikoli 9 u 10 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1.
(14)  L-emendi kollha tal-pjan għall-irkupru li l-ICCAT adottat fl-2006, fl-2012, fl-2013 u fl-2014 li għadhom ma ġewx trasposti jridu jiġu trasposti fil-liġi tal-Unjoni. Minħabba li din it-traspożizzjoni tikkonċerna pjan li l-għanijiet u l-miżuri tiegħu ġew iddefiniti mill-ICCAT, dan ir-Regolament ma jkoprix il-kontenut kollu tal-pjanijiet multiannwali stabbiliti skont l-Artikoli 9 u 10 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1.
____________
____________
1Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354/22, 28.12.2013, p. 1).
1Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 15
(15)  Jeħtieġ li fid-dritt tal-Unjoni jiġu trasposti l-emendi vinkolanti futuri tal-pjan ta' rkupru. Sabiex it-tali emendi jiddaħħlu malajr fid-dritt tal-Unjoni, il-Kummissjoni Ewropea ("il-Kummissjoni") għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Hija u tħejji u tfassal l-atti delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura li d-dokumenti rilevanti jintbagħtu b'mod simultanju, fil-ħin u kif xieraq lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
imħassar
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)
(15a)  Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 jistabbilixxi l-kunċett ta' daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza, il-kunċett tal-ICCAT b'rabta mad-daqsijiet minimi għandu jiġi traspost fid-dritt tal-Unjoni bħala daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni. Konsegwentement, ir-referenzi fir-Regolament ta' Delega tal-Kunsill (UE) 2015/981a għat-tonn għandhom jinqraw bħala referenzi għad-daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni f'dan ir-Regolament.
_______________
1aIr-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/98 tat-18 ta’ Novembru 2014 dwar l-implimentazzjoni tal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 15(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku u tal-Konvenzjoni dwar il-Kooperazzjoni Multilaterali Futura dwar is-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (ĠU L 16, 23.01.2015, p. 23).
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 17
(17)  Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jkunu japplikaw immedjatament f’każijiet iġġustifikati kif xieraq marbutin mal-attivitajiet ta’ trasferiment u ta’ tqegħid fil-gaġeġ u mar-reġistrazzjoni u r-rappurtar tal-attivitajiet tal-bastimenti u tat-tunnari, fejn ikun hemm raġunijiet importanti ħafna ta’ urġenza li jeżiġu hekk.
imħassar
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 24
(24)  Permezz tal-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, iddaħħal obbligu ta’ ħatt l-art li beda japplika mill-1 ta' Jannar 2015 'il quddiem għall-qabdiet tat-tonn. Madankollu, skont l-Artikolu 15(2) ta’ dak ir-Regolament, l-obbligu ta’ ħatt l-art huwa mingħajr preġudizzju għall-obbligi internazzjonali tal-Unjoni, bħal dawk li ġejjin mir-Rakkomandazzjonijiet tal-ICCAT. Skont din l-istess dispożizzjoni, il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati biex timplimenta t-tali obbligi internazzjonali fid-dritt tal-Unjoni, fosthom, b'mod partikulari, d-derogi mill-obbligu tal-ħatt l-art. Għalhekk, għandu jitħalla jiġi skartat it-tonn f’ċerti sitwazzjonijiet stabbiliti fir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/98 tat-18 ta’ Novembru 2014. Għaldaqstant, dan ir-Regolament m’għandux bżonn ikopri dawn l-obbligi tal-iskartar,
(24)   Ir-Regolament ta' Delega (UE) 2015/98 jipprevedi derogi mill-obbligu ta' ħatt l-art tat-tonn stabbilit fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 bil-għan li jkun hemm konformità mal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni skont il-Konvenzjoni. Dan jimplimenta ċerti dispożizzjonijiet tar-Rakkomandazzjoni 13-07 tal-ICCAT li tistabbilixxi obbligu ta' skartar u rilaxx għall-bastimenti u n-nases li jaqbdu t-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran f'ċerti sitwazzjonijiet. Għaldaqstant, dan ir-Regolament m'hemmx għalfejn ikopri dawn l-obbligi ta' skartar u rilaxx u konsegwentement ikun mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet korrispondenti stabbiliti fir-Regolament ta' Delega (UE) 2015/98,
Emenda 7
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1
1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-applikazzjoni tal-Pjan ta' rkupru ddefinit fl-Artikolu 3(1) min-naħa tal-Unjoni.
1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-applikazzjoni tal-Pjan ta' rkupru ddefinit fl-Artikolu 3(1) min-naħa tal-Unjoni, filwaqt li jqis il-karatteristiċi speċifiċi tad-diversi tipi ta' rkaptu u jagħti attenzjoni partikolari lil irkapti tradizzjonali, aktar sostenibbli u artiġjanali, bħan-nases.
Emenda 8
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 16
(16)  "kapaċità ta' trobbija tal-ħut" tfisser il-kapaċità ta' farm tal-ħut li jżomm il-ħut għall-finijiet tat-tismin jew tat-trobbija tiegħu f'tunnellati";
imħassar
Emenda 9
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1
1.  Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura li l-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tal-qbid u tat-tunnari tiegħu jkunu proporzjonati mal-opportunitajiet tas-sajd għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran li huwa jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu.
1.  Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura li l-isforz tas-sajd tal-bastimenti tal-qbid u tat-tunnari tiegħu jkunu proporzjonati mal-opportunitajiet tas-sajd għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran li huwa jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu, u jissavalvagwardja l-vijabilità soċjoekonomika tan-nases tiegħu.
Emenda 10
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
Il-pjan annwali għas-sajd imressaq minn kull Stat Membru għandu jipprevedi it-tqassim ekwu tal-kwoti bejn il-gruppi tal-irkaptu bil-għan li jiżgura konformità mal-kwoti individwali u l-kwoti ta' qabdiet inċidentali.
Emenda 11
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  L-Istati Membri għandhom jużaw kriterji trasparenti u oġġettivi, inklużi dawk ta' natura ambjentali, soċjali u ekonomika, għall-allokazzjoni nazzjonali tal-kwoti, u jqisu b'mod speċjali l-preservazzjoni u l-prosperità ta' sajjieda li jiżvolġu attivitajiet ta' sajd fuq skala żgħira, artiġjanali u tradizzjonali bl-użu ta' nases u metodi selettivi oħra ta' sajd, u jħeġġu metodi bħal dawn
Emenda 12
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3
3.  L-għadd massimu ta’ bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta’ Stat Membru partikulari li jkunu qed jistadu għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran għandu jkun limitat għall-għadd ta’ bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta’ dak l-Istat Membru li jkunu stadu għat-tonn, żammewh abbord, ittrażbordawh, ittrasportawh jew ħattewh l-art fil-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2007 sal-1 ta’ Lulju 2008, u għat-tunnellaġġ gross totali korrispondenti. Dak il-limitu għandu japplika skont it-tip ta’ rkaptu għall-bastimenti tal-qbid.
3.  L-għadd massimu u t-tunnellaġġ gross korrispondenti ta’ bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta’ Stat Membru partikolari li jkunu qed jistadu għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran għandu jkun limitat għall-għadd, u għat-tunnellaġġ gross totali korrispondenti, ta’ bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta’ dak l-Istat Membru li jkunu stadu għat-tonn, żammewh abbord, ittrażbordawh, ittrasportawh jew ħattewh l-art fil-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2007 sal-1 ta’ Lulju 2008. Dak il-limitu għandu japplika skont it-tip ta’ rkaptu għall-bastimenti tal-qbid.
Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6a (ġdid)
6a.  B'deroga mill-paragrafi 2, 3, u 5, l-Istati Membri għandhom jirrieżaminaw is-sistema tal-kwoti tas-sajd tat-tonn, li tippenalizza lis-sajjieda li jistadu fuq skala żgħira, bil-għan li jitneħħa l-monopolju li hu eżerċitati fil-preżent mis-sidien ta’ bastimenti kbar u jiġu inkoraġġiti sistemi tas-sajd aktar sostenibbli bħalma huma dawk użati għas-sajd fuq skala żgħira.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7
7.  B'deroga mill-paragrafi 3 u 6, għall-2015, l-2016 u l-2017, kull Stat Membru għandu jillimita l-għadd ta’ bastimenti tas-sajd bil-purse seine tiegħu li ma jkunux awtorizzati jistadu għat-tonn skont id-deroga msemmija fl-Artikolu 13(2)(b) għall-għadd ta’ bastimenti tas-sajd bil-purse seine li huwa jkun awtorizza fl-2013 jew fl-2014.
7.  Għall-2015, l-2016 u l-2017, kull Stat Membru għandu jillimita l-għadd ta’ bastimenti tas-sajd bil-purse seine tiegħu għall-għadd ta’ bastimenti tas-sajd bil-purse seine li huwa awtorizza fl-2013 jew fl-2014. Dan m'għandux japplika għal bastimenti tas-sajd bil-purse seine li joperaw taħt id-deroga prevista mill-punt (b) tal-Artikolu 13(2).
Emenda 14
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5
5.  Is-sajd għat-tonn bi rkaptu ieħor minbarra dak imsemmi fil-paragrafi 1 sa 4 u fl-Artikolu 11, fosthom bit-tunnari, għandu jkun permess matul is-sena kollha.
5.  Is-sajd għat-tonn bi rkaptu ieħor minbarra dak imsemmi fil-paragrafi 1 sa 4 u fl-Artikolu 11, fosthom bit-tunnari għandu jkun permess matul is-sena kollha, f'konformità mal-miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni tal-ICCAT.
Emenda 15
Proposta għal regolament
Kapitolu III – Taqsima 2 - titolu
DAQS MINIMU, QABDIET INĊIDENTALI MIŻMUMIN U QABDIET INĊIDENTALI TOTALI
DAQS MINIMU TA' REFERENZA GĦALL-KONSERVAZZJONI, QABDIET INĊIDENTALI MIŻMUMIN U QABDIET INĊIDENTALI TOTALI
Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 12
Id-dispożizzjonijiet ta’ din it-Taqsima għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, inkluża kwalunkwe deroga skont l-Artikolu 15(2) ta’ dak ir-Regolament.
Id-dispożizzjonijiet ta’ din it-Taqsima għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, inkluża kwalunkwe deroga applikabbli.
Emenda 17
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – titolu
Daqs minimu
Daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni
Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1
1.  Id-daqs minimu tat-tonn maqbud fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran għandu jkun ta’ 30 kg jew ta’ 115-il ċm f’tul sal-furketta.
1.  Id-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni tat-tonn maqbud fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran għandu jkun ta’ 30 kg jew ta’ 115-il ċm f’tul sal-furketta.
Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – parti introduttorja
B’deroga mill-paragrafu 1, għandu japplika daqs minimu għat-tonn ta’ 8 kg jew ta’ 75 ċm f’tul sal-furketta fil-każijiet tas-sajd li ġejjin:
B’deroga mill-paragrafu 1, għandu japplika daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni għat-tonn ta’ 8 kg jew ta’ 75 cm f’tul sal-furketta fil-każijiet tas-sajd li ġejjin:
Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4
4.  Jekk il-kwota allokata għall-Istat Membru tal-bastiment tas-sajd ikkonċernat jew tat-tunnara kkonċernata tkun diġà ntużat kollha, għandu jiġi evitat li jinqabad kwalunkwe tonn. It-tonn mejjet għandu jinħatt l-art u jiġi kkonfiskat u għandha tittieħed azzjoni xierqa ta’ segwitu marbuta miegħu. F'konformità mal-Artikolu 27, kull Stat Membru għandu jibgħat it-tagħrif dwar it-tali kwantitajiet fuq bażi annwali lill-Kummissjoni li, min-naħa tagħha, għandha tibagħtu lis-Segretarjat tal-ICCAT.
4.  Jekk il-kwota allokata għall-Istat Membru tal-bastiment tas-sajd ikkonċernat jew tat-tunnara kkonċernata tkun diġà ntużat kollha, għandu jiġi evitat li jinqabad kwalunkwe tonn. It-tonn mejjet għandu jinħatt l-art sħiħ u mhux ipproċessat, u għandu jiġi kkonfiskat u għandha tittieħed azzjoni xierqa ta’ segwitu marbuta miegħu. F'konformità mal-Artikolu 27, kull Stat Membru għandu jibgħat it-tagħrif dwar it-tali kwantitajiet fuq bażi annwali lill-Kummissjoni li, min-naħa tagħha, għandha tibagħtu lis-Segretarjat tal-ICCAT.
Emenda 21
Proposta għal regolament
Kapitolu III - Taqsima 3 – titolu
UŻU TAL-INĠENJI TAL-AJRU
UŻU TA' MEZZI TA' TRASPORT BL-AJRU
Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  It-tonn kollu li jinħatt l-art għandu jinħatt sħiħ, bil-garġi mneħħijin u mnaddaf. Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura, sa fejn huwa possibbli, ir-rilaxx ta' tonn maqbud ħaj, speċjalment ta' età żgħira, fil-kuntest tas-sajd rikreattiv u sportiv.
Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt a
(a)  lista tal-bastimenti kollha tal-qbid li jtajru l-bandiera tiegħu li jkunu awtorizzati jistadu b’mod attiv għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran billi tkun inħarġitilhom awtorizzazzjoni speċjali tas-sajd għal dan; u
(a)  lista tal-bastimenti kollha tal-qbid li jtajru l-bandiera tiegħu li jkunu awtorizzati jistadu b'mod attiv għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran billi tkun inħarġitilhom awtorizzazzjoni tas-sajd għal dan;
Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 19a (ġdid)
Artikolu 19a
Ir-rabta mar-Regolament (KE) Nru 1224/2009
Il-miżuri ta' kontroll previsti minn dan il-Kapitolu għandhom japplikaw flimkien ma' dawk previsti mir-Regolament (KE) Nru 1224/2009, ħlief fejn ikun previst mod ieħor f'dan il-Kapitolu.
Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2
2.  L-Istat Membru tal-bandiera għandu jirtira l-awtorizzazzjoni tas-sajd għat-tonn u għandu jitlob lill-bastiment jipproċedi immedjatament lejn port magħżul minnu meta jitqies li tkun ġiet eżawrita l-kwota individwali.
2.  L-Istat Membru tal-bandiera għandu jirtira l-awtorizzazzjoni tas-sajd għat-tonn u jista' jitlob lill-bastiment jipproċedi immedjatament lejn port magħżul minnu meta jitqies li tkun ġiet eżawrita l-kwota individwali.
Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1
1.  Sal-15 ta’ Frar ta’ kull sena, kull Stat Membru għandu jibgħat lill-Kummissjoni, b’mod elettroniku, lista tat-tunnari kollha tiegħu li jkunu awtorizzati jintużaw għas-sajd għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran billi tkun inħarġitilhom awtorizzazzjoni speċjali tas-sajd għal dan. Dik il-lista għandha tinkludi isem it-tunnari u n-numru tagħhom fir-reġistru u għandha tiġi stabbilita skont il-format mogħti fil-Linji Gwida tal-ICCAT għat-tressiq tad-dejta u tat-tagħrif meħtieġa.
1.  Sal-15 ta’ Frar ta’ kull sena, kull Stat Membru għandu jibgħat lill-Kummissjoni, b’mod elettroniku, lista tat-tunnari kollha tiegħu li jkunu awtorizzati jintużaw għas-sajd għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran billi tkun inħarġitilhom awtorizzazzjoni tas-sajd għal dan. Dik il-lista għandha tinkludi isem it-tunnari u n-numru tagħhom fir-reġistru u għandha tiġi stabbilita skont il-format mogħti fil-Linji Gwida tal-ICCAT għat-tressiq tad-dejta u tat-tagħrif meħtieġa.
Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 5 – subparagrafu 2
Għal raġunijiet importanti ħafna ta’ urġenza ġġustifikati kif xieraq, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jkunu japplikaw mill-ewwel skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 59(3).
imħassar
Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3
3.  Fejn l-Istati Membri japplikaw l-Artikolu 80(3) tar-Regolament (UE) Nru 404/2011 għan-notifika msemmija fil-paragrafi 1 u 2, l-istima tal-kwantitajiet ta’ tonn miżmum abbord tista’ tintbagħat fil-ħin miftiehem tan-notifika qabel il-wasla.
3.  Fejn l-Istati Membri japplikaw l-Artikolu 80(3) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 404/2011 għan-notifika msemmija fil-paragrafi 1 u 2, l-istima tal-kwantitajiet ta’ tonn miżmum abbord tista’ tintbagħat fil-ħin miftiehem tan-notifika qabel il-wasla. Jekk il-postijiet għas-sajd huma inqas minn erba' sigħat bogħod mill-port, l-istima tal-kwantitajiet ta' tonn miżmum abbord tista' tinbidel fi kwalunkwe ħin qabel il-wasla.
Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2
Għal raġunijiet importanti ħafna ta’ urġenza ġġustifikati kif xieraq, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jkunu japplikaw mill-ewwel skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 59(3).
imħassar
Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2
Għal raġunijiet importanti ħafna ta’ urġenza ġġustifikati kif xieraq, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jkunu japplikaw mill-ewwel skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 59(3).
imħassar
Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 4
4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ċ-Ċentri tal-Monitoraġġ tas-Sajd tagħhom jgħaddu l-messaġġi tal-VMS li jaslu mill-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tagħhom lill-Kummissjoni u lil korp magħżul minnha f’ħin reali u billi jużaw il-format “https data feed”. Il-Kummissjoni għandha tibgħat dawn il-messaġġi b’mod elettroniku lis-Segretarjat tal-ICCAT.
4.  L-Istati Membri għandhom jittrażmettu d-data prevista minn dan l-Artikolu skont l-Artikolu 28 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 404/2011. Il-Kummissjoni għandha tibgħat dawn il-messaġġi b’mod elettroniku lis-Segretarjat tal-ICCAT.
Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)
(ca)  matul kull trasferiment minn farm għal ieħor;
Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 5 – punt aa (ġdid)
(aa)   li jiġu osservati u mmonitorjati l-operazzjonijiet tas-sajd u t-trobbija tal-ħut f'konformità mal-miżuri għall-konservazzjoni u l-ġestjoni rilevanti tal-ICCAT;
Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 57
Artikolu 57
imħassar
Proċedura għall-emendi
1.  Sa fejn huwa meħtieġ, sabiex fid-dritt tal-Unjoni jiġu inkorporati l-emendi tad-dispożizzjonijiet eżistenti tal-pjan għall-irkupru tat-tonn li jsiru obbligatorji għall-Unjoni, il-Kummissjoni tista' temenda d-dispożizzjonijiet mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament permezz ta' atti delegati adottati skont l-Artikolu 58.
Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 58
Artikolu 58
imħassar
Eżerċizzju tad-delega għall-emendi
1.  Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa tadotta atti delegati bil-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata d-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikolu 57 għal perjodu taż-żmien mhux determinat.
3.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikolu 57 fi kwalunkwe ħin. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħat speċifikata f’dik id-Deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data iktar tard speċifikata fiha. Hija m’għandhiex taffettwa l-validità tal-atti delegati li jkunu diġà fis-seħħ.
4.  Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fl-istess ħin dwaru.
5.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 57 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jqajmu oġġezzjoni għalih fi żmien xahrejn minn meta dak l-att jiġi mgħarraf lilhom jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw għalih. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3
3.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, flimkien mal-Artikolu 5 tiegħu.
imħassar
Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Emenda 38
Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 2
2.  Minbarra d-dispożizzjonijiet mogħtija fl-Artikolu 8(3), l-għadd massimu ta’ bastimenti tal-qbid li huma awtorizzati jistadu għat-tonn fil-Baħar Adrijatiku għall-finijiet tat-trobbija tal-ħut bil-kundizzjonijiet speċifiċi li japplikaw għad-deroga msemmija fl-Artikolu 13(2)(b) għandu jkun l-għadd ta’ bastimenti tal-qbid tal-Unjoni li jkunu ħadu sehem fis-sajd dirett għat-tonn fl-2008.
2.  Minbarra d-dispożizzjonijiet mogħtija fl-Artikolu 8(3), l-għadd massimu ta’ bastimenti tal-qbid li huma awtorizzati jistadu għat-tonn fil-Baħar Adrijatiku għall-finijiet tat-trobbija tal-ħut bil-kundizzjonijiet speċifiċi li japplikaw għad-deroga msemmija fl-Artikolu 13(2)(b) għandu jkun l-għadd ta’ bastimenti tal-qbid tal-Unjoni li jkunu ħadu sehem fis-sajd dirett għat-tonn fl-2008. Għal dak il-għan, għandu jitqies l-għadd ta' bastimenti tal-qbid Kroati li fl-2008 pparteċipaw fis-sajd dirett għat-tonn.
Emenda 39
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 2 – linja 2
Għadd ta' ħut:
Speċi:

Għadd ta' ħut:
Speċi:
Piż:

Emenda 40
Proposta għal regolament
Anness VII – punt 7 – punt a
(a)  a jingħataw aċċess għall-persunal tal-bastimenti u tal-farms tal-ħut u għall-irkaptu, il-gaġeġ u t-tagħmir;
(a)  jingħataw aċċess għall-persunal tal-bastimenti, tal-farms tal-ħut u tan-nases u għall-irkaptu, il-gaġeġ u t-tagħmir;

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura lill-kumitat responsabbli biex jerġa jiġi eżaminat skont l-Artikolu 61(2), it-tieni subparagrafu (A8-0367/2015).

Avviż legali - Politika tal-privatezza