Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0096(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0367/2015

Teksty złożone :

A8-0367/2015

Debaty :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Głosowanie :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Wyjaśnienia do głosowania
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Teksty przyjęte
PDF 723kWORD 166k
Wtorek, 19 stycznia 2016 r. - Strasburg
Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ***I
P8_TA(2016)0003A8-0367/2015

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 19 stycznia 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym uchylającego rozporządzenie (WE) nr 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)
(3a)  W planie odbudowy uwzględniono specyfikę narzędzi różnego rodzaju. Wdrażając plan odbudowy, Unia i państwa członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne oraz na najbardziej tradycyjne i zrównoważone narzędzia połowowe, takie jak tradycyjne sieci pułapkowe („almadrabas”, „tonnare”), które bardzo korzystnie wpływają na odbudowę stad tuńczyka ze względu na ich dużą selektywność i niewielki wpływ na ekosystemy morskie, i które są wartościowe ze względów naukowych.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)  Wszelkie zmiany w planie odbudowy przyjętym przez ICCAT w 2012, 2013 i 2014 r., które nie zostały jeszcze objęte transpozycją, należy włączyć do prawa Unii. Ponieważ przedmiotowa transpozycja dotyczy planu, którego cele i środki zostały określone przez ICCAT, niniejsze rozporządzenie nie obejmuje całej treści wieloletnich planów określonej w art. 9 i 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/20131.
(14)  Wszelkie zmiany w planie odbudowy przyjętym przez ICCAT w 2006, 2012, 2013 i 2014 r., które nie zostały jeszcze objęte transpozycją, należy transponować do prawa Unii. Ponieważ przedmiotowa transpozycja dotyczy planu, którego cele i środki zostały określone przez ICCAT, niniejsze rozporządzenie nie obejmuje całej treści wieloletnich planów określonej w art. 9 i 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/20131.
____________
____________
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)  Konieczne jest transponowanie do prawa unijnego przyszłych wiążących zmian do planu odbudowy. W celu szybkiego włączania takich zmian do unijnego prawa należy przekazać Komisji Europejskiej („Komisji”) uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
skreślony
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)
(15a)  W rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 określono pojęcie minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony. Aby zapewnić spójność, pojęcie minimalnego rozmiaru odniesienia określone przez ICCAT należy transponować do prawa unijnego jako minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony. W związku z tym odniesienia do minimalnego rozmiaru tuńczyka błękitnopłetwego w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/981a należy traktować jako odniesienia do minimalnego rozmiaru do celów ochrony w niniejszym rozporządzeniu.
_______________
1a Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/98 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wdrożenia międzynarodowych zobowiązań Unii, o których mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013, zgodnie z Międzynarodową konwencją o ochronie tuńczyka atlantyckiego oraz z Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku (Dz. U. L 16 z 23.1.2015, s. 23).
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)  Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, jeżeli – w odpowiednio uzasadnionych przypadkach związanych z operacjami transferu, umieszczaniem w sadzach oraz rejestrowaniem i zgłaszaniem działań dotyczących tonarów i działalności statków – wymaga tego szczególnie pilny charakter sprawy.
skreślony
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24
(24)  W art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 wprowadzono obowiązek wyładunku, który ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 r. w odniesieniu do tuńczyka błękitnopłetwego. Jednakże na mocy art. 15 ust. 2 tego rozporządzenia obowiązek wyładunku pozostaje bez uszczerbku dla zobowiązań międzynarodowych Unii, takich jak te wynikające z zaleceń ICCAT. Na mocy tego samego przepisu Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych, do celów wprowadzenia takich zobowiązań międzynarodowych do prawa Unii, w tym, w szczególności, odstępstw od obowiązku wyładunku. W związku z tym odrzuty połowów tuńczyka błękitnopłetwego będą dozwolone w niektórych sytuacjach określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/98 z dnia 18 listopada 2014 r.. Niniejsze rozporządzenie nie musi zatem obejmować takich zobowiązań dotyczących odrzutów,
(24)   Rozporządzenie delegowane (UE) 2015/98 przewiduje odstępstwa od obowiązku wyładunku tuńczyka błękitnopłetwego zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, aby zachować zgodność prawodawstwa unijnego z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii w ramach konwencji. Wdraża ono niektóre przepisy zalecenia ICCAT 13-07, w którym ustanowiono, że statki i tonary poławiające tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Oceanie Atlantyckim i Morzu Śródziemnym w niektórych sytuacjach mają obowiązek dokonywania odrzutów i uwalniania okazów tej ryby. Niniejsze rozporządzenie nie musi zatem obejmować obowiązku dokonywania odrzutów i uwalniania okazów, a nie będzie wtedy naruszało odpowiednich przepisów rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/98,
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
1.  Niniejsze rozporządzenie określa ogólne zasady realizacji przez Unię planu odbudowy zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1.
1.  Niniejsze rozporządzenie określa ogólne zasady realizacji przez Unię planu odbudowy zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1, z uwzględnieniem specyfiki różnych narzędzi połowowych oraz poświęcając szczególne miejsce tradycyjnym, bardziej zrównoważonym narzędziom połowowym, takimi jak sieci pułapkowe.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 16
(16)  „zdolności w zakresie hodowli” oznacza zdolność miejsca hodowli lub tuczu do utrzymania ryb w celu tuczu i hodowli w tonach;
skreślony
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1
1.  Każde państwo członkowskie podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia, aby działalność połowowa jego statków łowczych i tonarów była proporcjonalna do uprawnień do połowów dotyczących tuńczyka błękitnopłetwego dostępnych dla tego państwa członkowskiego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym.
1.  1. Każde państwo członkowskie podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia, aby nakład połowowy jego statków łowczych i tonarów był proporcjonalny do uprawnień do połowów dotyczących tuńczyka błękitnopłetwego dostępnych dla tego państwa członkowskiego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym, oraz aby chronić społeczno-gospodarczą opłacalność połowów.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)
Roczny plan połowów przedkładany przez każde państwo członkowskie powinien zawierać zrównoważony podział kwot połowowych dla poszczególnych grup narzędzi połowowych, aby przyczynić się do zapewnienia przestrzegania indywidualnych kwot połowowych i uprawnień do przyłowów;
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Przydzielając krajowe kwoty połowowe państwa członkowskie stosują przejrzyste i obiektywne kryteria, w tym o charakterze środowiskowym, społecznym i gospodarczym, i zwracają szczególną uwagę na ochronę i powodzenie działalności rybaków prowadzących tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne na małą skalę i stosujących inne selekcyjne metody połowowe, a także zwracają uwagę na wspieranie takich metod.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3
3.  Maksymalna liczba statków rybackich pływających pod banderą danego państwa członkowskiego służących do połowów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym zostaje ograniczona do liczby oraz całkowitej odpowiadającej jej pojemności brutto statków rybackich pływających pod banderą tego państwa członkowskiego, które poławiały, zatrzymywały na burcie, dokonywały przeładunku, transportu lub wyładunku tuńczyka błękitnopłetwego w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 1 lipca 2008 r. Ograniczenie to stosuje się do statków łowczych w zależności od rodzaju narzędzia połowowego.
3.  Maksymalna liczba i odpowiadająca jej pojemność brutto statków rybackich pływających pod banderą danego państwa członkowskiego służących do połowów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym zostaje ograniczona do liczby oraz całkowitej odpowiadającej jej pojemności brutto statków rybackich pływających pod banderą tego państwa członkowskiego, które poławiały, zatrzymywały na burcie, dokonywały przeładunku, transportu lub wyładunku tuńczyka błękitnopłetwego w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 1 lipca 2008 r. Ograniczenie to stosuje się do statków łowczych w zależności od rodzaju narzędzia połowowego.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 a (nowy)
6a.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 2, 3 i 5 państwa członkowskie dokonują przeglądu systemu kwot połowowych tuńczyka błękitnopłetwego, który działa na niekorzyść rybaków dokonujących połowów na małą skalę, w celu zniesienia obecnego monopolu właścicieli dużych statków oraz wspierania bardziej zrównoważonych systemów rybołówstwa, jak te wykorzystywane w przypadku małych przedsiębiorstw rybackich.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7
7.   W drodze odstępstwa od ust. 3 i 6, w odniesieniu do lat 2015, 2016 i 2017, każde państwo członkowskie ogranicza liczbę sejnerów nieupoważnionych do połowów tuńczyka błękitnopłetwego na mocy odstępstwa, o którym mowa w art. 13 ust. 2 lit. b) do liczby sejnerów upoważnionych w roku 2013 lub 2014.
7.   W odniesieniu do lat 2015, 2016 i 2017, każde państwo członkowskie ogranicza liczbę sejnerów do liczby sejnerów upoważnionych w roku 2013 lub 2014. Nie ma to zastosowania do sejnerów działających na mocy odstępstwa określonego w art. 13 ust. 2 lit. b).
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5
5.  Zezwala się na połowy tuńczyka błękitnopłetwego narzędziami innymi niż narzędzia, o których mowa w ust. 1–4 i w art. 11, w tym tonarami, przez cały rok.
5.  Zezwala się na połowy tuńczyka błękitnopłetwego narzędziami innymi niż narzędzia, o których mowa w ust. 1–4 i w art. 11, w tym tonarami, przez cały rok zgodnie ze środkami ICCAT w zakresie zarządzania i ochrony.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział III – Sekcja 2 – tytuł
MINIMALNA WIELKOŚĆ, PRZYPADKOWE POŁOWY I PRZYŁOWY
MINIMALNY ROZMIAR ODNIESIENIA DO CELÓW OCHRONY, PRZYPADKOWE POŁOWY I PRZYŁOWY
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12
Przepisy niniejszej sekcji pozostają bez uszczerbku dla art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w tym dla wszelkich odstępstw zgodnie z art. 15 ust. 2 tego rozporządzenia.
Przepisy niniejszej sekcji nie naruszają art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w tym wszelkich mających zastosowanie odstępstw.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – tytuł
Minimalna wielkość
Minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1
1.  Minimalna wielkość tuńczyka błękitnopłetwego złowionego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym wynosi 30 kg lub 115 cm długości ogonowej.
1.  Minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony tuńczyka błękitnopłetwego złowionego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym wynosi 30 kg lub 115 cm długości ogonowej.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie
W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 minimalna wielkość tuńczyka błękitnopłetwego, wynosząca 8 kg lub 75 cm długości ogonowej ma zastosowanie przy następujących połowach:
W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony tuńczyka błękitnopłetwego, wynosząca 8 kg lub 75 cm długości ogonowej ma zastosowanie przy następujących połowach:
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4
4.  Jeżeli kwota przyznana państwu członkowskiemu danego statku rybackiego lub tonara została już wykorzystana, unika się wszelkich połowów tuńczyka błękitnopłetwego. Martwy tuńczyk błękitnopłetwy musi być wyładowany oraz podlega konfiskacie i odpowiednim działaniom następczym. Zgodnie z art. 27 każde państwo członkowskie corocznie przedstawia informacje na temat takich ilości Komisji, która następnie przekazuje je do Sekretariatu ICCAT.
4.  Jeżeli kwota przyznana państwu członkowskiemu danego statku rybackiego lub tonara została już wykorzystana, unika się wszelkich połowów tuńczyka błękitnopłetwego. Martwy tuńczyk błękitnopłetwy musi być wyładowany w stanie nienaruszonym i nieprzetworzonym oraz podlega konfiskacie i odpowiednim działaniom następczym. Zgodnie z art. 27 każde państwo członkowskie corocznie przedstawia informacje na temat takich ilości Komisji, która następnie przekazuje je do Sekretariatu ICCAT.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział III – Sekcja 3 – tytuł
WYKORZYSTYWANIE SAMOLOTÓW
WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW POWIETRZNYCH
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Każdego tuńczyka błękitnopłetwego wyładowuje się całego, oskrobanego i wypatroszonego. Każde państwo członkowskie podejmuje niezbędne środki, aby w jak największym stopniu zapewnić wypuszczanie żywego tuńczyka błękitnopłetwego, a zwłaszcza młodych osobników złowionych w ramach rybołówstwa rekreacyjnego i sportowego.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera a
a)  wykaz wszystkich statków łowczych podnoszących jego banderę, upoważnionych do aktywnych połowów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym poprzez wydanie specjalnego upoważnienia do połowów;
a)  wykaz wszystkich statków łowczych podnoszących jego banderę, upoważnionych do aktywnych połowów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym poprzez wydanie upoważnienia do połowów;
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 a (nowy)
Artykuł 19a
Stosunek do rozporządzenia (WE) nr 1224/2009
Środki kontroli określone w niniejszym rozdziale są stosowane dodatkowo wraz ze środkami przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 1224/2009, chyba że w niniejszym rozdziale przewidziano inaczej.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2
2.  Jeżeli indywidualna kwota została uznana za wyczerpaną, państwo członkowskie bandery cofa upoważnienie do połowów dotyczące tuńczyka błękitnopłetwego i wymaga, aby statek natychmiast skierował się do portu wyznaczonego przez to państwo.
2.  Państwo członkowskie bandery cofa zezwolenie połowowe dotyczące tuńczyka błękitnopłetwego i może zarządać, aby statek, co do którego stwierdzono, że wykorzystał indywidualną kwotę, natychmiast skierował się do portu wyznaczonego przez to państwo.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1
1.  Do dnia 15 lutego każdego roku każde państwo członkowskie przesyła Komisji drogą elektroniczną wykaz swoich tonarów upoważnionych do połowów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym poprzez wydanie specjalnego upoważnienia do połowów. Wykaz zawiera nazwy tonarów i numer rejestracyjny oraz jest sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w wytycznych w sprawie przedstawiania danych i informacji wymaganych przez ICCAT.
1.  Do dnia 15 lutego każdego roku każde państwo członkowskie przesyła Komisji drogą elektroniczną wykaz swoich tonarów upoważnionych do połowów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym poprzez wydanie upoważnienia do połowów. Wykaz zawiera nazwy tonarów i numer rejestracyjny oraz jest sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w wytycznych w sprawie przedstawiania danych i informacji wymaganych przez ICCAT.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5 – akapit drugi
W przypadku gdy jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, Komisja przyjmuje mające natychmiastowe zastosowanie akty wykonawcze zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 59 ust. 3.
skreślony
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3
3.  W przypadku gdy państwo członkowskie stosuje art. 80 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 404/2011 do powiadomienia zgodnie z ust. 1 i 2, szacunkowa ilość tuńczyka błękitnopłetwego zatrzymanego na burcie może być zgłoszona w uzgodnionym czasie uprzedniego powiadomienia.
3.  W przypadku gdy państwo członkowskie stosuje art. 80 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011 do powiadomienia zgodnie z ust. 1 i 2, szacunkowa ilość tuńczyka błękitnopłetwego zatrzymanego na burcie może być zgłoszona w uzgodnionym czasie uprzedniego powiadomienia. Jeżeli łowiska są oddalone od portu o mniej niż cztery godziny drogi, szacowana ilość tuńczyka zatrzymanego na pokładzie może zostać zmieniona w dowolnym czasie przed przybyciem do portu.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2
W przypadku gdy jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, Komisja przyjmuje mające natychmiastowe zastosowanie akty wykonawcze zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 59 ust. 3.
skreślony
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2
W przypadku gdy jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, Komisja przyjmuje mające natychmiastowe zastosowanie akty wykonawcze zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 59 ust. 3.
skreślony
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie zapewniają, aby ośrodki monitorowania rybołówstwa przekazywały Komisji i wyznaczonemu przez nią podmiotowi w czasie rzeczywistym, w formacie „https data feed”, wiadomości VMS otrzymane ze statków rybackich podnoszących ich banderę. Komisja przekazuje te wiadomości Sekretariatowi ICCAT w formie elektronicznej.
4.  Państwa członkowskie przekazują dane, o których mowa w niniejszym artykule, zgodnie z art. 28 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011. Komisja przekazuje te wiadomości Sekretariatowi ICCAT w formie elektronicznej.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – litera c a (nowa)
ca)  podczas wszystkich transferów między miejscami hodowli;
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 5 – litera a a (nowa)
aa)   obserwować i monitorować działalność połowową i hodowlaną zgodnie z odpowiednim środkami ICCAT w zakresie zarządzania i ochrony;
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57
Artykuł 57
skreślony
Procedura wprowadzania zmian
1.  W stosownych przypadkach, w celu włączenia do prawa unijnego zmian istniejących przepisów planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego, które stają się obowiązujące dla Unii, Komisja może zmienić inne niż istotne przepisy niniejszego rozporządzenia w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 58.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58
Artykuł 58
skreślony
Wykonanie przekazania uprawnień w celu wprowadzenia zmian
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 57, przyznaje się Komisji na czas nieokreślony.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 57, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 57 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 2 miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 3
3.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z art. 5 tego rozporządzenia.
skreślony
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2
2.  W uzupełnieniu do przepisów określonych w art. 8 ust. 3, maksymalna liczba statków łowczych upoważnionych do połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Morzu Adriatyckim na podstawie szczególnych warunków mających zastosowanie do odstępstwa, o którym mowa w art. 13 ust. 2 lit. b), jest tożsama z liczbą statków łowczych Unii prowadzących ukierunkowane połowy tuńczyka błękitnopłetwego w 2008 r.
2.  W uzupełnieniu do przepisów określonych w art. 8 ust. 3, maksymalna liczba statków łowczych upoważnionych do połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Morzu Adriatyckim na podstawie szczególnych warunków mających zastosowanie do odstępstwa, o którym mowa w art. 13 ust. 2 lit. b), jest tożsama z liczbą statków łowczych Unii prowadzących ukierunkowane połowy tuńczyka błękitnopłetwego w 2008 r. W tym celu należy uwzględnić liczbę chorwackich statków łowczych prowadzących ukierunkowane połowy tuńczyka błękitnopłetwego w 2008 r.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2 – wiersz 2
Liczba sztuk:
Gatunek:

Liczba sztuk:
Gatunek:
Masa:

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – punkt 7 – litera a
a)  mieli dostęp do personelu statku i miejsca hodowli lub tuczu oraz do narzędzi, sadzów i urządzeń;
a)  mieli dostęp do personelu statku, personelu zajmującego się hodowlą lub tuczem i pułapkami oraz do narzędzi, sadzów i urządzeń;

(1) Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 61 ust. 2 akapit drugi regulaminu (A8-0367/2015).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności