Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0096(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0367/2015

Texte depuse :

A8-0367/2015

Dezbateri :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Voturi :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Explicaţii privind voturile
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Texte adoptate
PDF 498kWORD 167k
Marţi, 19 ianuarie 2016 - Strasbourg
Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană ***I
P8_TA(2016)0003A8-0367/2015

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 19 ianuarie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)
(3a)  Planul de refacere ia în considerare specificitățile diferitelor tipuri de unelte. În contextul punerii în aplicare a planului, Uniunea și statele membre ar trebui să acorde o atenție deosebită activităților de pescuit neindustriale și uneltelor care păstrează în cea mai mare măsură caracterul artizanal și durabil, cum ar fi capcanele tradiționale („almadrabas”, „tonnare”), care contribuie în mod pozitiv la refacerea stocurilor de ton, datorită nivelului lor ridicat de selectivitate și a impactului de mediu scăzut în ecosistemele marine .
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)   Toate modificările planului de refacere pe care ICCAT le-a adoptat în 2012, 2013 și 2014 și care nu au fost transpuse încă ar trebui să fie integrate în dreptul Uniunii. Întrucât transpunerea se referă la un plan ale cărui obiective și măsuri au fost definite de ICCAT, prezentul regulament nu acoperă întregul conținut al planurilor multianuale, astfel cum este prevăzut la articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1.
(14)   Toate modificările planului de refacere pe care ICCAT le-a adoptat în 2006, 2012, 2013 și 2014 și care nu au fost transpuse încă ar trebui să fie transpuse în dreptul Uniunii. Întrucât transpunerea se referă la un plan ale cărui obiective și măsuri au fost definite de ICCAT, prezentul regulament nu acoperă întregul conținut al planurilor multianuale, astfel cum este prevăzut la articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1.
____________
____________
1Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1).
1Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Este necesar să se transpună în dreptul Uniunii viitoarele modificări obligatorii ale planului de refacere. În scopul de a încorpora rapid modificările respective în dreptul Uniunii, Comisiei Europene („Comisia”) ar trebui să îi fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Este deosebit de important ca, în etapa pregătitoare, Comisia să organizeze consultări corespunzătoare, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să se asigure că documentele relevante sunt transmise Parlamentului European și Consiliului în același timp, în timp util și în mod corespunzător.
eliminat
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)
(15a)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 stabilește conceptul de dimensiuni minime de referință pentru conservare. Pentru a asigura coerența, conceptul ICCAT de dimensiuni minime ar trebui transpus în dreptul Uniunii ca dimensiuni minime de referință pentru conservare. În consecință, referințele din Regulamentul delegat (UE) 2015/981a al Comisiei la dimensiunile minime de ton roșu ar trebui interpretate ca referințe la dimensiunile minime de conservare în prezentul regulament.
_______________
1a Regulamentul delegat (UE) 2015/98 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind punerea în aplicare a obligațiilor internaționale ale Uniunii, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în cadrul Convenției internaționale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic și al Convenției privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (JO L 16, 23.1.2015, p. 23).
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată atunci când acest lucru este necesar din motive de maximă urgență, în cazuri justificate în mod corespunzător și legate de operațiuni de transfer, operațiuni de plasare în cuști și înregistrarea și raportarea activităților desfășurate de capcane și nave.
eliminat
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 24
(24)   Prin articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 a fost introdusă o obligație de debarcare, care se aplică de la 1 ianuarie 2015 în cazul tonului roșu. Cu toate acestea, în temeiul articolului 15 alineatul (2) din regulamentul menționat, obligația de debarcare nu aduce atingere obligațiilor internaționale ale Uniunii, cum ar fi cele rezultate din recomandările ICCAT. În temeiul aceleiași dispoziții, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în scopul de a transpune în dreptul Uniunii astfel de obligații internaționale, inclusiv, în special, derogările de la obligația de debarcare. În consecință, aruncarea tonului roșu înapoi în mare va fi permisă în unele situații prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2015/98 al Comisiei din 18 noiembrie 2014. Nu este necesar, prin urmare, ca în prezentul regulament să fie prevăzute astfel de obligații de aruncare înapoi în mare,
(24)   Regulamentul delegat (UE) 2015/98 prevede derogări de la obligația de debarcare de ton roșu stabilită la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 în scopul respectării de către Uniune a obligațiilor sale internaționale în cadrul convenției. Acesta pune în aplicare anumite dispoziții ale Recomandării 13-07 a ICCAT care stabilesc o obligație de aruncare înapoi în mare și de eliberare pentru navele și capcanele care capturează ton roșu în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană în anumite situații. Nu este necesar, prin urmare, ca în prezentul regulament să fie prevăzute astfel de obligații de aruncare înapoi în mare și, în consecință, acesta nu va aduce atingere dispozițiilor corespunzătoare stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2015/98,
Amendamentul 7
Proiect de regulament
Articolul 1 – alineatul 1
1.   Prezentul regulament stabilește normele generale pentru aplicarea, de către Uniune, a planului de refacere definit la articolul 3 alineatul (1).
1.   Prezentul regulament stabilește normele generale pentru aplicarea, de către Uniune, a planului de refacere definit la articolul 3 alineatul (1), luând în considerare caracteristicile specifice ale diverselor tipuri de unelte de pescuit și acordând o atenție deosebită uneltelor tradiționale, mai durabile și artizanale, cum ar fi capcanele.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 16
(16)  „capacitate de creștere” înseamnă capacitatea unei ferme piscicole, exprimată în tone, de a reține pește în scopul îngrășării și al creșterii;
eliminat
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
1.   Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că activitățile de pescuit ale navelor sale de capturare și ale capcanelor sale sunt proporționale cu posibilitățile de pescuit de ton roșu de care dispune respectivul stat membru în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană.
1.   Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că efortul de pescuit ale navelor sale de capturare și ale capcanelor sale sunt proporționale cu posibilitățile de pescuit de ton roșu de care dispune respectivul stat membru în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană, precum și pentru a garanta viabilitatea socioeconomică a capcanelor sale.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
Planul anual de pescuit transmis de fiecare stat membru prevede o repartizare echilibrată a cotelor pentru diversele grupe de unelte în vederea asigurării respectării cotelor individuale și a capturilor accesorii autorizate.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Statele membre utilizează criterii transparente și obiective, inclusiv criterii sociale, economice și de mediu, pentru alocarea națională a cotelor, acordând o atenție deosebită menținerii și prosperității pescarilor care practică pescuitul artizanal și tradițional la scară mică și care utilizează capcane și alte metode de pescuit selective, precum și promovării unor astfel de metode.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3
3.   Numărul maxim de nave de pescuit aflate sub pavilionul unui stat membru care desfășoară activități de pescuit al tonului roșu în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană este limitat la numărul și la tonajul brut total corespunzător al navelor de pescuit aflate sub pavilionul statului membru respectiv care au pescuit, au păstrat la bord, au transbordat, au transportat sau au debarcat ton roșu în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 1 iulie 2008. Limita menționată se aplică în funcție de tipul de unealtă în cazul navelor de capturare.
3.   Numărul maxim de nave de pescuit aflate sub pavilionul unui stat membru care desfășoară activități de pescuit al tonului roșu în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană și tonajul brut corespunzător al acestora sunt limitate la numărul și la tonajul brut total corespunzător al navelor de pescuit aflate sub pavilionul statului membru respectiv care au pescuit, au păstrat la bord, au transbordat, au transportat sau au debarcat ton roșu în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 1 iulie 2008. Limita menționată se aplică în funcție de tipul de unealtă în cazul navelor de capturare.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 a (nou)
6a.  Prin derogare de la alineatele (2), (3) și (5), statele membre revizuiesc sistemul cotelor de pescuit de ton roșu, care penalizează pescarii care practică pescuitul la scară mică, în scopul eliminării monopolului exercitat în prezent de proprietarii navelor mari și al încurajării unor sisteme mai durabile de pescuit, cum ar fi cele utilizate pentru pescuitul la scară mică.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7
7.   Prin derogare de la alineatele (3) și (6), pentru anii 2015, 2016 și 2017, fiecare stat membru își limitează numărul de nave cu plasă-pungă care nu sunt autorizate să pescuiască ton roșu în temeiul derogării menționate la articolul 13 alineatul (2) litera (b) la numărul de nave cu plasă-pungă pe care le-a autorizat în 2013 sau în 2014.
7.   Pentru anii 2015, 2016 și 2017, fiecare stat membru își limitează numărul de nave cu plasă-pungă la numărul de nave cu plasă-pungă pe care le-a autorizat în 2013 sau în 2014. Această dispoziție nu se aplică navelor de pescuit cu plasă-pungă care operează în conformitate cu derogarea menționată la articolul 13 alineatul (2) litera (b).
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5
5.  Pescuitul de ton roșu cu ajutorul altor unelte de pescuit decât cele menționate la alineatele (1)-(4) și la articolul 11, inclusiv cu ajutorul capcanelor, este permis pe parcursul întregului an.
5.  Pescuitul de ton roșu cu ajutorul altor unelte de pescuit decât cele menționate la alineatele (1)-(4) și la articolul 11, inclusiv cu ajutorul capcanelor, este permis pe parcursul întregului an, în conformitate cu măsurile ICCAT de conservare și gestionare.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Capitolul III – Secțiunea 2 – titlu
DIMENSIUNEA MINIMĂ, CAPTURILE ACCIDENTALE, CAPTURILE ACCESORII
DIMENSIUNEA MINIMĂ DE REFERINȚĂ PENTRU CONSERVARE, CAPTURILE ACCIDENTALE, CAPTURILE ACCESORII
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 12
Dispozițiile prezentei secțiuni nu aduc atingere articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, și nici eventualelor derogări acordate în concordanță cu articolul 15 alineatul (2) din regulamentul menționat.
Dispozițiile prezentei secțiuni nu aduc atingere articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și niciunei derogări aplicabile.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu
Dimensiunile minime
Dimensiunea minimă de referință pentru conservare
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
1.   Dimensiunea minimă a tonului roșu capturat în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană este de 30 kg sau de 115 cm lungime la furcă.
1.   Dimensiunea minimă de referință pentru conservare a tonului roșu capturat în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană este de 30 kg sau de 115 cm lungime la furcă.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă
Prin derogare de la alineatul (1), în cazul următoarelor activități de pescuit se aplică o dimensiune minimă a tonului roșu de 8 kg sau de 75 cm lungime la furcă:
Prin derogare de la alineatul (1), în cazul următoarelor activități de pescuit se aplică o dimensiune minimă de referință pentru conservare a tonului roșu de 8 kg sau de 75 cm lungime la furcă:
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4
4.   În cazul în care cota alocată statului membru al navei de pescuit sau al capcanei în cauză a fost deja epuizată, se evită orice capturare de ton roșu. Tonul roșu mort trebuie debarcat și face obiectul confiscării și al măsurilor ulterioare corespunzătoare. În conformitate cu articolul 27, fiecare stat membru transmite anual Comisiei informații cu privire la aceste cantități, pe care Comisia le transmite apoi Secretariatului ICCAT.
4.   În cazul în care cota alocată statului membru al navei de pescuit sau al capcanei în cauză a fost deja epuizată, se evită orice capturare de ton roșu. Tonul roșu mort trebuie debarcat întreg și neprelucrat și face obiectul confiscării și al măsurilor ulterioare corespunzătoare. În conformitate cu articolul 27, fiecare stat membru transmite anual Comisiei informații cu privire la aceste cantități, pe care Comisia le transmite apoi Secretariatului ICCAT.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Capitolul III – Secțiunea 3 – titlu
UTILIZAREA DE AERONAVE
UTILIZAREA DE MIJLOACE AERIENE
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Tot tonul roșu debarcat este întreg, fără branhii și eviscerat. Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a asigura, în cea mai mare măsură, eliberarea tonului roșu capturat viu și în special a puietului, în cadrul pescuitului de agrement și sportiv.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a
(a)   o listă cu toate navele de capturare care se află sub pavilionul său și care sunt autorizate, pe baza unei autorizații speciale de pescuit, să pescuiască activ ton roșu în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană;
(a)   o listă cu toate navele de capturare care se află sub pavilionul său și care sunt autorizate, pe baza unei autorizații de pescuit, să pescuiască activ ton roșu în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană;
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 19 a (nou)
Articolul 19a
Raportul cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Măsurile de control prevăzute în prezentul capitol se aplică în completarea celor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, cu excepția cazului în care prezentul capitol cuprinde dispoziții contrare.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2
2.   Când consideră că o navă și-a epuizat cota alocată, statul membru de pavilion îi retrage navei respective autorizația pentru pescuitul de ton roșu și îi cere să se îndrepte imediat către un port desemnat.
2.   Când consideră că o navă și-a epuizat cota alocată, statul membru de pavilion îi retrage navei respective autorizația pentru pescuitul de ton roșu și îi poate cere să se îndrepte imediat către un port desemnat.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1
1.   Până la data de 15 februarie a fiecărui an, fiecare stat membru transmite Comisiei, pe cale electronică, o listă cu toate capcanele autorizate, pe baza unei autorizații speciale de pescuit, să pescuiască ton roșu în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană. Lista conține numele capcanelor și numărul atribuit în registru și se întocmește în conformitate cu modelul stabilit de ICCAT în Orientările pentru prezentarea datelor și a informațiilor solicitate.
1.   Până la data de 15 februarie a fiecărui an, fiecare stat membru transmite Comisiei, pe cale electronică, o listă cu toate capcanele autorizate, pe baza unei autorizații de pescuit, să pescuiască ton roșu în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană. Lista conține numele capcanelor și numărul atribuit în registru și se întocmește în conformitate cu modelul stabilit de ICCAT în Orientările pentru prezentarea datelor și a informațiilor solicitate.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 5 – paragraful 2
Din motive de maximă urgență, justificate în mod corespunzător, Comisia adoptă acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată, în conformitate cu procedura menționată la articolul 59 alineatul (3).
eliminat
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3
3.   Atunci când statele membre aplică articolul 80 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 404/2011 în cazul notificării prevăzute la alineatele (1) și (2), cantitățile estimate de ton roșu păstrat la bord pot fi notificate în momentul convenit pentru notificarea prealabilă sosirii.
3.   Atunci când statele membre aplică articolul 80 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 în cazul notificării prevăzute la alineatele (1) și (2), cantitățile estimate de ton roșu păstrat la bord pot fi notificate în momentul convenit pentru notificarea prealabilă sosirii. Dacă zonele de pescuit se află la mai puțin de patru ore de port, cantitățile estimate de ton roșu păstrat la bord pot fi modificate oricând înainte de sosire.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2
Din motive de maximă urgență, justificate în mod corespunzător, Comisia adoptă acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată, în conformitate cu procedura menționată la articolul 59 alineatul (3).
eliminat
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2
Din motive de maximă urgență, justificate în mod corespunzător, Comisia adoptă acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată, în conformitate cu procedura menționată la articolul 59 alineatul (3).
eliminat
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 4
4.   Statele membre se asigură că centrele lor de monitorizare a pescuitului înaintează Comisiei și unui organism desemnat de aceasta, în timp real și în formatul „https data feed”, mesajele VMS primite de la navele de pescuit aflate sub pavilionul lor. Comisia transmite mesajele respective secretariatului ICCAT pe cale electronică.
4.   Statele membre transmit datele menționate la acest articol în conformitate cu articolul 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011. Comisia transmite mesajele respective secretariatului ICCAT pe cale electronică.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – litera ca (nouă)
(ca)  în cursul tuturor transferurilor de la o fermă la alta;
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 5 – litera aa (nouă)
(aa)   observarea și monitorizarea operațiunilor de pescuit și de creștere în conformitate cu măsurile relevante de conservare și gestionare ale ICCAT;
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 57
Articolul 57
eliminat
Procedura de modificare
1.  Comisia poate modifica dispozițiile neesențiale ale prezentului regulament prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 58, dacă acest lucru este necesar pentru încorporarea, în dreptul Uniunii, a unor modificări care au fost aduse dispozițiilor existente ale planului de refacere a stocurilor de ton roșu și care devin obligatorii pentru Uniune.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 58
Articolul 58
eliminat
Exercitarea competenței delegate de modificare
1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.  Competența delegată, astfel cum este menționată la articolul 57, este conferită Comisiei pe o durată nedeterminată.
3.  Competența delegată, astfel cum este menționată la articolul 57, poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt competenței delegate, astfel cum este specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.
4.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 57 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat amândouă Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3
3.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament.
eliminat
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 61 – paragraful 1
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 2
2.  În plus față de dispozițiile articolului 8 alineatul (3), numărul maxim de nave de capturare autorizate pentru pescuitul tonului roșu în Marea Adriatică în scopul creșterii, în condițiile specifice care se aplică derogării menționate la articolul 13 alineatul (2) litera (b), este fixat la numărul navelor de capturare ale Uniunii care participau la pescuitul direcționat de ton roșu în 2008.
2.  În plus față de dispozițiile articolului 8 alineatul (3), numărul maxim de nave de capturare autorizate pentru pescuitul tonului roșu în Marea Adriatică în scopul creșterii, în condițiile specifice care se aplică derogării menționate la articolul 13 alineatul (2) litera (b), este fixat la numărul navelor de capturare ale Uniunii care participau la pescuitul direcționat de ton roșu în 2008. În acest scop, numărul de nave de capturare croate care participau la pescuitul direcționat de ton roșu în 2008 este luat în considerare.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 2 – rândul 2
Numărul de exemplare:
Specia:

Numărul de exemplare:
Specia:
Greutatea:

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Anexa VII – punctul 7 – litera a
(a)   li se permite contactul cu personalul navei și al fermei piscicole, precum și accesul la unelte, cuști și echipamente;
(a)   li se permite contactul cu personalul navei, al fermei piscicole și al capcanei, precum și accesul la unelte, cuști și echipamente;

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0367/2015).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate