Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0096(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0367/2015

Predkladané texty :

A8-0367/2015

Rozpravy :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Hlasovanie :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Prijaté texty
PDF 665kWORD 167k
Utorok, 19. januára 2016 - Štrasburg
Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori ***I
P8_TA(2016)0003A8-0367/2015

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 19. januára 2016 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Plán obnovy zohľadňuje osobitosti rôznych druhov výstroja. Pri vykonávaní plánu obnovy by mala Únia a členské štáty venovať osobitnú pozornosť nepriemyselným rybárskym činnostiam a najremeselnejším a najudržateľnejším druhom výstroja, ako sú tradičné pasce („almadrabas“, „tonnare“), ktoré veľmi pozitívnym spôsobom prispievajú k obnove populácií tuniaka vďaka vysokej úrovni selektívnosti a nízkemu vplyvu na životné prostredie morských ekosystémov a ktoré sú cenné z vedeckého hľadiska.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)   V prípade všetkých zmien plánu obnovy prijatých komisiou ICCAT v rokoch 2012. 2013 a 2014, ktoré zatiaľ neboli transponované, by sa malo pristúpiť k ich začleneniu do práva Únie. Vzhľadom na to, že táto transpozícia sa týka plánu, ktorého ciele a opatrenia boli definované komisiou ICCAT, toto nariadenie sa nevzťahuje na celý obsah viacročných plánov v zmysle článkov 9 a 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/20131.
(14)   V prípade všetkých zmien plánu obnovy prijatých komisiou ICCAT v rokoch 2006, 2012, 2013 a 2014, ktoré zatiaľ neboli transponované, by sa malo pristúpiť k ich transpozícii do práva Únie. Vzhľadom na to, že táto transpozícia sa týka plánu, ktorého ciele a opatrenia boli definované komisiou ICCAT, toto nariadenie sa nevzťahuje na celý obsah viacročných plánov v zmysle článkov 9 a 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/20131.
____________
____________
1Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).
1Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Budúce záväzné zmeny plánu obnovy populácie je potrebné transponovať do práva Únie. Aby sa umožnilo pružné začlenenie takýchto zmien do práva Únie, právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by sa mala delegovať na Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“). Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty postúpili Európskemu parlamentu a Rade súčasne, včas a primeraným spôsobom.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  Nariadením (EÚ) č. 1380/2013 sa ustanovuje pojem minimálnych ochranných referenčných veľkostí. V záujme zabezpečenia jednotnosti by sa mal pojem minimálnych veľkostí zavedený komisiou ICCAT transponovať do práva Únie ako „minimálne ochranné referenčné veľkosti“. Následne by sa mali odkazy na minimálne veľkosti tuniaka modroplutvého uvedené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/98 vykladať v rámci tohto nariadenia ako odkazy na minimálne ochranné referenčné veľkosti.
_______________
1a Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/98 z 18. novembra 2014 o vykonaní medzinárodných záväzkov Únie v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 v rámci Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov a Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku (Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2015, s. 23).
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Komisia by mala v mimoriadne naliehavých situáciách prijať bezprostredne uplatniteľné vykonávacie akty, ktoré sa v riadne opodstatnených prípadoch týkajú operácií premiestnenia, operácií umiestnenia do klietok a zaznamenávania a nahlasovania činností pascí a plavidiel.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
(24)   Článkom 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa zaviedla povinnosť vylodiť úlovky, ktorá pre úlovky tuniaka modroplutvého platí od 1. januára 2015. Podľa článku 15 ods. 2 daného nariadenia však povinnosťou vylodiť úlovky nie sú dotknuté medzinárodné záväzky Únie, medzi ktoré patria aj záväzky vyplývajúce z odporúčaní komisie ICCAT. Na základe toho istého ustanovenia je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty na účely prevzatia týchto medzinárodných záväzkov do práva Únie, čo zahŕňa najmä výnimky z povinnosti vylodiť úlovky. Preto bude v niektorých situáciách stanovených v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/98 z 18. novembra 2014 možné odhadzovať úlovky tuniaka modroplutvého. Preto nie je potrebné, aby sa v toto nariadenie vzťahovalo na takéto povinnosti odhadzovania,
(24)   Delegovaným nariadením (EÚ) 2015/98 sa stanovujú výnimky z povinnosti vylodiť úlovky tuniaka modroplutvého uvedenej v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 s cieľom zabezpečiť, aby Únia dodržiavala medzinárodné povinnosti v rámci dohovoru. Delegovaným nariadením sa vykonávajú určité ustanovenia odporúčania 13-07 komisie ICCAT, ktorými sa stanovuje povinnosť odhadzovať a vypúšťať úlovky pre plavidlá a pasce loviace tuniaka modroplutvého za určitých okolností vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori. Toto nariadenie sa preto nemusí vzťahovať na povinnosti odhadzovať a vypúšťať úlovky a nebudú ním teda dotknuté príslušné ustanovenia stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/98.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
1.  Týmto nariadením sa stanovujú všeobecné pravidlá, na základe ktorých má Únia vykonávať plán obnovy populácie vymedzený v článku 3 ods. 1.
1.  Týmto nariadením sa stanovujú všeobecné pravidlá, na základe ktorých má Únia vykonávať plán obnovy populácie vymedzený v článku 3 ods. 1, pričom sa zohľadňujú špecifické charakteristiky rôznych druhov rybárskeho výstroja a venuje sa osobitná pozornosť tradičnému, udržateľnejšiemu a remeselnejšiemu výstroju, akým sú pasce.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 16
(16)  „kapacita chovu“ je množstvo rýb (v tonách), ktoré možno na danej farme držať na účely výkrmu a chovu;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
1.   Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, ktorými zabezpečí, aby rybolovné činnosti jeho rybolovných plavidiel a pascí zodpovedali rybolovným možnostiam pre tuniaka modroplutvého, ktoré má k dispozícii vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori.
1.   Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, ktorými zabezpečí, aby rybolovné úsilie jeho rybolovných plavidiel a pascí zodpovedalo rybolovným možnostiam pre tuniaka modroplutvého, ktoré má k dispozícii vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, a ktorými zaistí sociálno-hospodársku životaschopnosť svojich pascí.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Ročné rybolovné plány predkladané každým členským štátom stanovujú rovnomerné rozdelenie kvót medzi skupinami výstrojov s cieľom pomáhať zabezpečiť súlad s individuálnymi kvótami a povoleným množstvom vedľajších úlovkov.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)
1a.  Členské štáty pri vnútroštátnom prideľovaní kvót používajú transparentné a objektívne kritériá vrátane kritérií environmentálneho, sociálneho a ekonomického charakteru a venujú osobitnú pozornosť ochrane a prosperite malých, remeselných a tradičných rybárov používajúcich pasce a ďalšie selektívne rybolovné metódy, ako aj podpore týchto metód.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3
3.   Maximálny počet rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou členského štátu, ktoré lovia tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, je obmedzený na počet a celkovú zodpovedajúcu hrubú tonáž rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou daného členského štátu, ktoré v období od 1. januára 2007 do 1. júla 2008 lovili, ponechávali na palube, prekladali, prepravovali alebo vyloďovali tuniaka modroplutvého. V prípade rybolovných plavidiel sa dané obmedzenie uplatňuje podľa typu výstroja.
3.   Maximálny počet a zodpovedajúca hrubá tonáž rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou členského štátu, ktoré lovia tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, sú obmedzené na počet a celkovú zodpovedajúcu hrubú tonáž rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou daného členského štátu, ktoré v období od 1. januára 2007 do 1. júla 2008 lovili, ponechávali na palube, prekladali, prepravovali alebo vyloďovali tuniaka modroplutvého. V prípade rybolovných plavidiel sa dané obmedzenie uplatňuje podľa typu výstroja.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6 a (nový)
6a.  Odchylne od odsekov 2, 3 a 5 členské štáty preskúmajú systém kvót pre tuniaka modroplutvého, ktorý sankcionuje rybárov maloobjemového rybolovu, s cieľom odstrániť monopolné postavenie, v ktorom sa v súčasnosti nachádzajú vlastníci veľkých lodí, a podporiť udržateľnejšie systémy rybolovu, ako sú napríklad systémy, ktoré sa využívajú pre maloobjemový rybolov;
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 7
7.   Odchylne od odsekov 3 a 6 pre roky 2015, 2016 a 2017 platí, že každý členský štát obmedzí počet svojich plavidiel na lov vakovou sieťou bez oprávnenia na rybolov tuniaka modroplutvého v rámci výnimky uvedenej v článku 13 ods. 2 písm. b) na počet plavidiel na lov vakovou sieťou, ktoré povolil v rokoch 2013 a 2014.
7.   Pre roky 2015, 2016 a 2017 platí, že každý členský štát obmedzí počet svojich plavidiel na lov vakovou sieťou na počet plavidiel na lov vakovou sieťou, ktoré povolil v rokoch 2013 alebo 2014. Toto neplatí pre plavidlá na lov vakovou sieťou pôsobiace na základe výnimky stanovenej v článku 13 ods. 2 písm. b).
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5
5.  Lov tuniaka modroplutvého pomocou iných typov výstroja, ako sú uvedené v odsekoch 1 až 4 a v článku 11, a to vrátane pascí, je povolený počas celého roka.
5.  Lov tuniaka modroplutvého pomocou iných typov výstroja, ako sú uvedené v odsekoch 1 až 4 a v článku 11, a to vrátane pascí, je povolený počas celého roka v súlade s ochrannými a riadiacimi opatreniami komisie ICCAT.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Kapitola III – Oddiel 2 – názov
MINIMÁLNA VEĽKOSŤ, NÁHODNÉ ÚLOVKY, VEDĽAJŠIE ÚLOVKY
MINIMÁLNA OCHRANNÁ REFERENČNÁ VEĽKOSŤ, NÁHODNÉ ÚLOVKY, VEDĽAJŠIE ÚLOVKY
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 12
Ustanoveniami tohto oddielu nie je dotknutý článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 vrátane prípadnej výnimky podľa článku 15 ods. 2 daného nariadenia.
Ustanoveniami tohto oddielu nie je dotknutý článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 vrátane prípadných uplatniteľných výnimiek.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 13 – názov
Minimálna veľkosť
Minimálna ochranná referenčná veľkosť
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
1.  Minimálna veľkosť jedincov tuniaka modroplutvého ulovených vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori je stanovená na 30 kg alebo 115 cm vidlicovej dĺžky.
1.  Minimálna ochranná referenčná veľkosť jedincov tuniaka modroplutvého ulovených vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori je stanovená na 30 kg alebo 115 cm vidlicovej dĺžky.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – úvodná časť
Odchylne od odseku 1 je minimálna veľkosť stanovená na 8 kg alebo 75 cm vidlicovej dĺžky v prípade týchto jedincov tuniaka modroplutvého:
Odchylne od odseku 1 je minimálna ochranná referenčná veľkosť stanovená na 8 kg alebo 75 cm vidlicovej dĺžky v prípade týchto jedincov tuniaka modroplutvého:
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4
4.  V prípade, že kvóta pridelená členskému štátu, pod ktorého právomoc patrí predmetné rybárske plavidlo alebo pasca, už bola vyčerpaná, je nutné zabrániť lovu tuniaka modroplutvého. Mŕtve jedince tuniaka modroplutvého sa vyloďujú, zabavujú; následne sa prijmú primerané opatrenia. V súlade s článkom 27 všetky členské štáty každoročne nahlasujú tieto množstvá Komisii, ktorá ich postupuje sekretariátu ICCAT.
4.  V prípade, že kvóta pridelená členskému štátu, pod ktorého právomoc patrí predmetné rybárske plavidlo alebo pasca, už bola vyčerpaná, je nutné zabrániť lovu tuniaka modroplutvého. Mŕtve jedince tuniaka modroplutvého sa vyloďujú celé a nespracované, zabavujú sa a následne sa prijmú primerané opatrenia. V súlade s článkom 27 všetky členské štáty každoročne nahlasujú tieto množstvá Komisii, ktorá ich postupuje sekretariátu ICCAT.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Kapitola III – Oddiel 3 – názov
POUŽÍVANIE LIETADIEL
POUŽÍVANIE VZDUŠNÝCH PROSTRIEDKOV
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 a (nový)
3a.  Každý tuniak modroplutvý sa vyloďuje celý, bez žiabier a vnútorností. Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na to, aby v najväčšej možnej miere zabezpečil vypúšťanie živých, najmä mladých jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré boli ulovené v rámci rekreačného alebo športového rybolovu.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – písmeno a
a)  zoznam všetkých rybolovných plavidiel, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou a ktoré môžu na základe osobitného oprávnenia vykonávať aktívny rybolov tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori;
a)  zoznam všetkých rybolovných plavidiel, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou a ktoré môžu na základe oprávnenia vykonávať aktívny rybolov tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori;
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 19 a (nový)
Článok 19a
Vzťah k nariadeniu (ES) č. 1224/2009
Okrem kontrolných opatrení stanovených v nariadení (ES) č. 1224/2009 sa uplatňujú aj kontrolné opatrenia uvedené v tejto kapitole, pokiaľ v tejto kapitole nie je stanovené inak.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2
2.  V prípade, že sa kvóta plavidla považuje za vyčerpanú, členský štát odníme oprávnenie na rybolov tuniaka modroplutvého a požiada plavidlo, aby sa bezodkladne dostavilo do prístavu, ktorý mu určí.
2.  V prípade, že sa kvóta plavidla považuje za vyčerpanú, členský štát odníme oprávnenie na rybolov tuniaka modroplutvého a môže požiadať plavidlo, aby sa bezodkladne dostavilo do prístavu, ktorý mu určí.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1
1.  Každý členský štát do 15. februára každého roka elektronicky zasiela Komisii zoznam svojich pascí, ktoré môžu na základe osobitného oprávnenia loviť tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori. Tento zoznam obsahuje názov pascí a ich registračné číslo a musí zodpovedať formátu, ktorý zodpovedá požiadavkám Usmernení komisie ICCAT k predkladaniu údajov a informácií.
1.  Každý členský štát do 15. februára každého roka elektronicky zasiela Komisii zoznam svojich pascí, ktoré môžu na základe oprávnenia loviť tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori. Tento zoznam obsahuje názov pascí a ich registračné číslo a musí zodpovedať formátu, ktorý zodpovedá požiadavkám Usmernení komisie ICCAT k predkladaniu údajov a informácií.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 5 – pododsek 2
Komisia v riadne opodstatnených a mimoriadne naliehavých situáciách prijme bezprostredne uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 59 ods. 3.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3
3.  V prípade, že členské štáty na oznámenie podľa odsekov 1 a 2 uplatňujú článok 80 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 404/2011, možno odhadované množstvá tuniaka modroplutvého ponechané na palube oznámiť v dohodnutom čase pred príchodom do prístavu.
3.  V prípade, že členské štáty na oznámenie podľa odsekov 1 a 2 uplatňujú článok 80 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011, možno odhadované množstvá tuniaka modroplutvého ponechané na palube oznámiť v dohodnutom čase pred príchodom do prístavu. Ak je vzdialenosť rybolovnej oblasti od prístavu kratšia než štyri hodiny, odhadované množstvá tuniaka modroplutvého ponechané na palube možno zmeniť kedykoľvek pred príchodom.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 2
Komisia v riadne opodstatnených a mimoriadne naliehavých situáciách prijme bezprostredne uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 59 ods. 3.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2
Komisia v riadne opodstatnených a mimoriadne naliehavých situáciách prijme bezprostredne uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 59 ods. 3.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 4
4.   Členské štáty zabezpečia, aby ich strediská monitorovania rybolovu postúpili Komisii a ňou určenému orgánu v reálnom čase a vo formáte „https data feed“ správy VMS zaslané rybárskymi plavidlami, ktoré sa plavia pod ich vlajkou. Komisia dané správy zašle elektronicky sekretariátu ICCAT.
4.   Členské štáty odovzdajú údaje uvedené v tomto článku v súlade s článkom 28 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011. Komisia dané správy zašle elektronicky sekretariátu ICCAT.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2 – písmeno c a (nové)
ca)  počas každého premiestnenia z jednej farmy na inú;
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 5 – písmeno a a (nové)
aa)   pozorovať a monitorovať rybárske a poľnohospodárske operácie v súlade s príslušnými ochrannými a riadiacimi opatreniami komisie ICCAT;
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 57
Článok 57
vypúšťa sa
Postup prijatia zmien
1.  S cieľom začleniť do práva Únie zmeny platných ustanovení plánu obnovy populácií tuniaka modroplutvého, ktoré sú pre Úniu záväzné, Komisia môže v prípade potreby v súlade s článkom 58 zmeniť nepodstatné ustanovenia tohto nariadenia prostredníctvom delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 58
Článok 58
vypúšťa sa
Vykonávanie delegovania právomoci v prípade zmien
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 57 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 57 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 57 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 3
3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 2
2.  Okrem ustanovení článku 8 ods. 3 platí, že maximálny počet rybolovných plavidiel, ktoré sú oprávnené loviť tuniaka modroplutvého v Jadranskom mori na účely chovu za osobitných podmienok platných pre výnimku uvedenú v článku 13 ods. 2 písm. b), sa rovná počtu rybolovných plavidiel Únie, ktoré v roku 2008 vykonávali cielený rybolov tuniaka modroplutvého.
2.  Okrem ustanovení článku 8 ods. 3 platí, že maximálny počet rybolovných plavidiel, ktoré sú oprávnené loviť tuniaka modroplutvého v Jadranskom mori na účely chovu za osobitných podmienok platných pre výnimku uvedenú v článku 13 ods. 2 písm. b), sa rovná počtu rybolovných plavidiel Únie, ktoré v roku 2008 vykonávali cielený rybolov tuniaka modroplutvého. Na uvedený účel sa zohľadní počet chorvátskych rybolovných plavidiel, ktoré sa zúčastnili na cielenom rybolove tuniaka modroplutvého v roku 2008.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Príloha IV – odsek 2 – riadok 2
Počet kusov:
Druh:

Počet kusov:
Druh:
Hmotnosť:

Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Príloha VII – bod 7 – písmeno a
a)   mali povolený prístup k posádke plavidla a personálu farmy, ako aj v výstroju, klietkam a vybaveniu;
a)   mali povolený prístup k posádke plavidla, personálu farmy a pasci, ako aj k výstroju, ku klietkam a k vybaveniu;

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie podľa článku 61 ods. 2 druhého pododseku (A8-0367/2015).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia