Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/0096(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0367/2015

Predložena besedila :

A8-0367/2015

Razprave :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Glasovanja :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Obrazložitev glasovanja
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Sprejeta besedila
PDF 561kWORD 165k
Torek, 19. januar 2016 - Strasbourg
Večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ***I
P8_TA(2016)0003A8-0367/2015

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 19. januarja 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)
(3a)  Načrt za obnovo staleža upošteva posebnosti različnih vrst orodja. Pri njegovem izvajanju morajo Unija in države članice posebno pozornost nameniti malemu ribolovu in najbolj obrtniškim in trajnostnim vrstam orodja, kot so tradicionalne pasti („almadrabas“, „tonnare“), ki zaradi visoke stopnje selektivnosti in nizkega okoljskega vpliva na morske ekosisteme zelo pozitivno prispevajo k obnovi staleža tuna in ki so koristne z znanstvenega stališča.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
(14)  V pravo Unije je treba prenesti vse spremembe načrta za obnovo staleža, ki jih je ICCAT sprejela v letih 2012, 2013 in 2014 in ki še niso bile prenesene. Glede na to, da ta prenos zadeva načrt, katerega cilje in ukrepe je opredelila ICCAT, ta uredba ne zajema celotne vsebine večletnih načrtov, kot so določeni v členih 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1.
(14)  V pravo Unije je treba prenesti vse spremembe načrta za obnovo staleža, ki jih je ICCAT sprejela v letih 2006,2012, 2013 in 2014 in ki še niso bile prenesene. Glede na to, da ta prenos zadeva načrt, katerega cilje in ukrepe je opredelila ICCAT, ta uredba ne zajema celotne vsebine večletnih načrtov, kot so določeni v členih 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1.
____________
____________
1Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354/22, 28.12.2013, str. 1).
1Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
(15)  V pravo Unije je treba prenesti prihodnje zavezujoče spremembe načrta za obnovo staleža. Da bi se take spremembe hitro vključile v pravo Unije, bi moralo biti pooblastilo za sprejem aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije preneseno na Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija). Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da se ustrezni dokumenti sočasno, pravočasno in na ustrezen način predložijo Evropskemu parlamentu in Svetu.
črtano
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)
(15a)  Z Uredbo (EU) št. 1380/2013 je bil vzpostavljen koncept najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja. Zaradi doslednosti bi treba v pravo Unije prenesti koncept najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja ICCAT. Zaradi tega bi si treba reference v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/981a o določitvi najmanjše velikosti tuna razlagati kot najmanjše referenčne velikosti ohranjanja v tej uredbi.
_______________
1aDelegirana uredba Komisije (EU) 2015/98 z dne 18. novembra 2014 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku in Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika (UL L 16, 23.1.2015, str. 23).
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
(17)  Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo nemudoma uporabljati, kadar tako zahtevajo ustrezno utemeljeni nujni razlogi, povezani z dejavnostmi prenosa in reje v mrežasti kletki, evidentiranjem ribolova s pastmi in dejavnostmi plovil ter poročanjem o njih.
črtano
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 24
(24)  S členom 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 je bila uvedena obveznost iztovarjanja, ki se za modroplavutega tuna uporablja od 1. januarja 2015. Vendar v skladu s členom 15(2) navedene uredbe obveznost iztovarjanja ne posega v mednarodne obveznosti Unije, kot so obveznosti, ki izhajajo iz priporočil ICCAT. V skladu z isto določbo je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi se takšne mednarodne obveznosti prenesejo v pravo Unije, kar zlasti vključuje odstopanje od obveznosti iztovarjanja. V skladu z navedenim bo zavržek modroplavutega tuna dovoljen v nekaterih situacijah, ki so določene v Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 2015/98 z dne 18. novembra 2014. Zato teh obveznosti v zvezi z zavržkom ni treba vključiti v to uredbo –
(24)   Delegirana uredba (EU) 2015/98 določa primere, ko se obveznost iztovarjanja modroplavutega tuna ne uporablja, kot je določeno v členu 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, da bi Unija ravnala v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi, določenimi v konvenciji. Izvajajo se nekatere določbe priporočila ICCAT 13-07, ki določajo zavržke in obveznost izpusta v določenih okoliščinah za plovila in pasti, s katerimi se lovi modroplaviti tun v vzhodnem Atlantiku in v Sredozemlju. Zato teh obveznosti v zvezi z zavržkom in obveznostjo izpusta ni treba vključiti v to uredbo, ki torej ne bo vplivala na ustrezne določbe iz Delegirane uredbe (EU) 2015/98.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1
1.  Ta uredba določa splošna pravila za uporabo načrta za obnovo staleža, kot je opredeljen v členu 3(1), s strani Unije.
1.  Ta uredba določa splošna pravila za uporabo načrta za obnovo staleža, kot je opredeljen v členu 3(1), s strani Unije, ob upoštevanju specifičnih značilnosti različnih vrst ribolovnega orodja in namenjanju posebne pozornosti tradicionalnemu, bolj trajnostnemu in obrtniškemu orodju, kot so pasti.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Člen 3 – točka 16
(16)  „zmogljivost gojenja“ pomeni zmogljivost ribogojnice za prevzem rib za namene pitanja in gojenja v tonah;
črtano
Sprememba 9
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1
1.  Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da so ribolovne dejavnosti njenih plovil za ulov in pasti sorazmerne z ribolovnimi možnostmi za modroplavutega tuna, ki so tej državi članici na voljo v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju.
1.  Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da je ribolovni napor njenih plovil za ulov in pasti sorazmeren z ribolovnimi možnostmi za modroplavutega tuna, ki so tej državi članici na voljo v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, ter za ohranitev socialno-ekonomske vzdržnosti njenih pasti.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
Letni ribolovni načrt, ki ga predloži vsaka država članica, določa uravnoteženo razdelitev kvot med skupinami orodij, da se zagotovi skladnost z individualnimi kvotami in pravicami do prilova.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Države članice pri dodeljevanju nacionalnih kvot uporabljajo pregledna in objektivna merila, vključno z okoljskimi, socialnimi in ekonomskimi, ter posebno pozornost namenjajo ohranitvi in blaginji ribičev, ki se ukvarjajo z malim ribolovom in lovijo na obrtniški in tradicionalni način z uporabo pasti in drugih selektivnih ribolovnih metod, ter spodbujajo te metode.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3
3.  Največje število ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo države članice in ki lovijo modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, je omejeno na število in skupno ustrezno bruto tonažo ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo navedene države članice in ki so lovila, zadrževala na krovu, pretovarjala, prevažala ali iztovarjala modroplavutega tuna v obdobju od 1. januarja 2007 do 1. julija 2008. Ta omejitev se pri plovilih za ulov uporablja glede na vrsto ribolovnega orodja.
3.  Največje število in ustrezna bruto tonaža ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo države članice in ki lovijo modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, je omejeno na število in skupno ustrezno bruto tonažo ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo navedene države članice in ki so lovila, zadrževala na krovu, pretovarjala, prevažala ali iztovarjala modroplavutega tuna v obdobju od 1. januarja 2007 do 1. julija 2008. Ta omejitev se pri plovilih za ulov uporablja glede na vrsto ribolovnega orodja.
Sprememba 41
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6 a (novo)
6a.  Države članice z odstopanjem od odstavkov 2, 3 in 5 pregledajo sistem ribolovnih kvot za modroplavutega tuna, ki je v škodo malih ribičev, da bi odpravile trenutni monopol lastnikov velikih plovil in spodbudile trajnejše ribolovne sisteme, kot se uporabljajo v malem ribolovu.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 7
7.  Ne glede na odstavka 3 in 6 vsaka država članica za leta 2015, 2016 in 2017 omeji število svojih plovil z zaporno plavarico, ki nimajo dovoljenja za ribolov na modroplavutega tuna v okviru odstopanja iz člena 13(2)b, na število plovil z zaporno plavarico, ki jih je dovolila v letu 2013 ali 2014.
7.  Vsaka država članica za leta 2015, 2016 in 2017 omeji število svojih plovil z zaporno plavarico na število plovil, ki jih je dovolila v letu 2013 ali 2014. To ne velja za plovila z zaporno plavarico, za katera velja odstopanje iz točke (b) člena 13(2).
Sprememba 14
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 5
5.  Ribolov modroplavutega tuna z ribolovnimi orodji, ki niso navedena v odstavkih od 1 do 4 in členu 11, vključno s pastmi, se dovoli skozi vse leto.
5.  Ribolov modroplavutega tuna z ribolovnimi orodji, ki niso navedena v odstavkih od 1 do 4 in členu 11, vključno s pastmi, se dovoli skozi vse leto, v skladu z ohranitvenimi in upravljalnimi ukrepi ICCAT.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Poglavje III – Oddelek 2 – naslov
NAJMANJŠA VELIKOST, NAKLJUČNI ULOV, PRILOV
NAJMANJŠA REFERENČNA VELIKOST OHRANJANJA, NAKLJUČNI ULOV, PRILOV
Sprememba 16
Predlog uredbe
Člen 12
Določbe iz tega oddelka ne posegajo v člen 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, vključno s kakršnim koli odstopanjem v skladu s členom 15(2) navedene uredbe.
Določbe iz tega oddelka ne posegajo v člen 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, vključno s kakršnim koli veljavnim odstopanjem.
Sprememba 17
Predlog uredbe
Člen 13 – naslov
Najmanjša velikost
Najmanjša referenčna velikost ohranjanja
Sprememba 18
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1
1.  Najmanjša teža oziroma velikost modroplavutega tuna, ulovljenega v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, je 30 kg oziroma 115 cm od razcepa repne plavuti.
1.  Najmanjša referenčna velikost ohranjanja modroplavutega tuna, ulovljenega v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, je 30 kg oziroma 115 cm od razcepa repne plavuti.
Sprememba 19
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – uvodni del
Z odstopanjem od odstavka 1 se najmanjša teža oziroma velikost modroplavutega tuna, tj. 8 kg ali 75 cm od razcepa repne plavuti, uporablja v naslednjih primerih:
Z odstopanjem od odstavka 1 se najmanjša referenčna velikost ohranjanja modroplavutega tuna, tj. 8 kg ali 75 cm od razcepa repne plavuti, uporablja v naslednjih primerih:
Sprememba 20
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4
4.  Če je bila kvota, dodeljena državi članici zadevnega plovila za ulov ali past, že dosežena, se prepreči ulov kakršnega koli modroplavutega tuna. Mrtvega modroplavutega tuna je treba iztovoriti, zapleniti in sprejeti ustrezne nadaljnje ukrepe. V skladu s členom 27 vsaka država članica letno predloži informacije o takih količinah Komisiji, ki jih nato posreduje sekretariatu ICCAT.
4.  Če je bila kvota, dodeljena državi članici zadevnega plovila za ulov ali past, že dosežena, se prepreči ulov kakršnega koli modroplavutega tuna. Mrtvega modroplavutega tuna je treba celega in nepredelanega iztovoriti, zapleniti in sprejeti ustrezne nadaljnje ukrepe. V skladu s členom 27 vsaka država članica letno predloži informacije o takih količinah Komisiji, ki jih nato posreduje sekretariatu ICCAT.
Sprememba 21
Predlog uredbe
Poglavje III – Oddelek 3 – naslov
UPORABA ZRAKOPLOVOV
UPORABA ZRAČNIH SREDSTEV
Sprememba 22
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Vsak iztovorjen modroplavuti tun je cel, očiščen in brez drobovja. Vsaka država članica sprejme ukrepe, potrebne za čim boljšo zagotovitev izpusta modroplavutega tuna, ulovljenega živega, zlasti nedoraslih organizmov, v okviru rekreacijskega in športnega ribolova.
Sprememba 23
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – točka a
(a)  seznam vseh plovil za ulov, ki plujejo pod njeno zastavo in jim je bilo s posebnim dovoljenjem za ribolov izdano dovoljenje za aktivni ribolov modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju;
(a)  seznam vseh plovil za ulov, ki plujejo pod njeno zastavo in jim je bilo z dovoljenjem za ribolov izdano dovoljenje za aktivni ribolov modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju;
Sprememba 24
Predlog uredbe
Člen 19 a (novo)
Člen 19a
Razmerje do Uredbe (ES) št. 1224/2009
Nadzorni ukrepi iz tega poglavja se uporabljajo ob ukrepih iz Uredbe (ES) št. 1224/2009, razen če je v tem poglavju določeno drugače.
Sprememba 25
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2
2.  Ko se šteje, da je individualna kvota izčrpana, država članica zastave prekliče dovoljenje za ribolov modroplavutega tuna in lahko zahteva, da plovilo nemudoma odpluje v pristanišče, ki ga določi.
2.  Ko se šteje, da je individualna kvota izčrpana, država članica zastave prekliče dovoljenje za ribolov modroplavutega tuna in morebiti zahteva, da plovilo nemudoma odpluje v pristanišče, ki ga določi.
Sprememba 26
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1
1.  Vsaka država članica vsako leto do 15. februarja v elektronski obliki pošlje Komisiji seznam pasti, ki so bile s posebnim dovoljenjem za ribolov odobrene za ribolov modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju. Na seznamu sta navedena ime in registrska števila pasti, pripravi pa se v skladu z obliko, določeno v Smernicah ICCAT za predložitev zahtevanih podatkov in informacij.
1.  Vsaka država članica vsako leto do 15. februarja v elektronski obliki pošlje Komisiji seznam pasti, ki so bile z dovoljenjem za ribolov odobrene za ribolov modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju. Na seznamu sta navedena ime in registrska števila pasti, pripravi pa se v skladu z obliko, določeno v Smernicah ICCAT za predložitev zahtevanih podatkov in informacij.
Sprememba 27
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 5 – pododstavek 2
V izredno nujnih in ustrezno utemeljenih primerih Komisija sprejme izvedbene akte v skladu s postopkom iz člena 59(3), ki se začnejo uporabljati takoj.
črtano
Sprememba 28
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3
3.  Če države članice za obveščanje iz odstavkov 1 in 2 uporabijo člen 80(3) Uredbe (EU) št. 404/2011, se lahko predvidene količine modroplavutega tuna, zadržanega na krovu, sporočijo ob dogovorjenem času obveščanja pred prihodom.
3.  Če države članice za obveščanje iz odstavkov 1 in 2 uporabijo člen 80(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011, se lahko predvidene količine modroplavutega tuna, zadržanega na krovu, sporočijo ob dogovorjenem času obveščanja pred prihodom. Če je ribolovno območje oddaljeno od pristanišča manj kot štiri ure, se ocenjene količine modroplavutega tuna, zadržanega na krovu, lahko spremenijo kadarkoli pred prihodom.
Sprememba 29
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2
V izredno nujnih in ustrezno utemeljenih primerih Komisija sprejme izvedbene akte v skladu s postopkom iz člena 59(3), ki se začnejo uporabljati takoj.
črtano
Sprememba 30
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2
V izredno nujnih in ustrezno utemeljenih primerih Komisija sprejme izvedbene akte v skladu s postopkom iz člena 59(3), ki se začnejo uporabljati takoj.
črtano
Sprememba 31
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 4
4.  Države članice zagotovijo, da njihovi centri za spremljanje ribištva Komisiji in organu, ki ga ta določi, v realnem času in v obliki „vira podatkov https“ posredujejo sporočila sistema VMS, ki so jih dobili od ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo. Komisija pošlje ta sporočila v elektronski obliki sekretariatu ICCAT.
4.  Države članice v skladu s členom 28 Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 prenesejo podatke iz tega člena. Komisija pošlje ta sporočila v elektronski obliki sekretariatu ICCAT.
Sprememba 32
Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 2 – točka c a (novo)
(ca)  med vsakim prenosom iz ene ribogojnice v drugo;
Sprememba 33
Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 5 – točka a a (novo)
(aa)   opazovanje in spremljanje ribolova in gojenja v skladu z ustreznimi ohranitvenimi in upravljalnimi ukrepi ICCAT;
Sprememba 34
Predlog uredbe
Člen 57
Člen 57
črtano
Postopek za spremembe
1.  Da se v pravo Unije po potrebi vključijo spremembe obstoječih določb načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna, ki postanejo zavezujoče za Unijo, lahko Komisija spremeni nebistvene določbe te uredbe z delegiranimi akti v skladu s členom 58.
Sprememba 35
Predlog uredbe
Člen 58
Člen 58
črtano
Izvajanje pooblastila za sprejemanje sprememb
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s pogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo iz člena 57 se prenese na Komisijo za nedoločen čas.
3.  Pooblastilo iz člena 57 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne veljati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 57, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
Sprememba 36
Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 3
3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 navedene uredbe.
črtano
Sprememba 37
Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 1
Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Sprememba 38
Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 2
2.  Poleg določb iz člena 8(3) je največje število plovil za ulov z dovoljenjem za ribolov modroplavutega tuna v Jadranskem morju za namene gojenja pod posebnimi pogoji, ki se uporabljajo za odstopanje iz člena 13(2)(b), enako številu plovil za ulov Unije, ki so leta 2008 izvajala usmerjeni ribolov modroplavutega tuna.
2.  Poleg določb iz člena 8(3) je največje število plovil za ulov z dovoljenjem za ribolov modroplavutega tuna v Jadranskem morju za namene gojenja pod posebnimi pogoji, ki se uporabljajo za odstopanje iz člena 13(2)(b), enako številu plovil za ulov Unije, ki so leta 2008 izvajala usmerjeni ribolov modroplavutega tuna. Zato je treba upoštevati število hrvaških plovil za ulov, ki so leta 2008 izvajala usmerjeni ribolov modroplavutega tuna.
Sprememba 39
Predlog uredbe
Priloga IV – točka 2 – vrstica 2
Število posameznih rib:
Vrsta:

Število posameznih rib:
Vrsta:
Teža:

Sprememba 40
Predlog uredbe
Priloga VII – točka 7 – točka a
(a)  dostop do osebja na plovilu in v ribogojnici ter do orodja, kletk in opreme;
(a)  dostop do osebja na plovilu, v ribogojnici in pri pasti ter do orodja, kletk in opreme;

(1) Zadeva je bila v skladu z drugim pododstavkom člena 61(2) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo (A8-0367/2015).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov