Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0096(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0367/2015

Ingivna texter :

A8-0367/2015

Debatter :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Omröstningar :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Röstförklaringar
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Antagna texter
PDF 411kWORD 370k
Tisdagen den 19 januari 2016 - Strasbourg
Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ***I
P8_TA(2016)0003A8-0367/2015

Europaparlamentets ändringar antagna den 19 januari 2016 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av förordning (EG) nr 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)
(3a)  I återhämtningsplanen beaktas särdragen hos de olika typerna av redskap. Vid genomförandet av återhämtningsplanen bör unionen och medlemsstaterna ägna särskild uppmärksamhet åt det icke-industriella fisket och de mest småskaliga och hållbara redskapstyperna såsom traditionella fällor ("almadrabas", "tonnare"), vilka på ett mycket positivt sätt bidrar till att åter bygga upp tonfiskbestånden tack vare att de är synnerligen selektiva, har begränsad miljöpåverkan i marina ekosystem och är av vetenskapligt intresse.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  Samtliga ändringar av återhämtningsplanen som antogs av Iccat 2012, 2013 och 2014 och som inte införlivats ännu, bör integreras i unionslagstiftningen. Då införlivandet avser en plan vars syften och åtgärder fastställts av Iccat omfattar denna förordning inte hela innehållet i de fleråriga planerna enligt artikel 9 och 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/20131.
(14)  Samtliga ändringar av återhämtningsplanen som antogs av Iccat 2006, 2012, 2013 och 2014 och som inte införlivats ännu, bör införlivas i unionslagstiftningen. Då införlivandet avser en plan vars syften och åtgärder fastställts av Iccat omfattar denna förordning inte hela innehållet i de fleråriga planerna enligt artikel 9 och 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/20131.
____________
____________
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1).
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  De framtida bindande ändringarna av återhämtningsplanen måste införlivas med unionslagstiftningen. I syfte att snabbt införliva sådana ändringar med unionslagstiftningen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen). Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
utgår
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)
(15a)  I förordning (EU) nr 1380/2013 fastställs begreppet ”minsta referensstorlek för bevarande”. För att garantera samstämmighet bör Iccat-begreppet ”minsta storlek” införlivas i unionslagstiftningen som ”minsta referensstorlek för bevarande”. Som en följd av detta bör hänvisningar i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/981a till minsta storlek för blåfenad tonfisk betraktas som hänvisningar till minsta referensstorlek för bevarande i denna förordning.
_______________
1a Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/98 av den 18 november 2014 om genomförandet av unionens internationella förpliktelser, som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (EUT L 16, 23.1.2015, s. 23).
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 17
(17)  Kommissionen bör anta genomförandeakter med omedelbar verkan om det, i vederbörligen motiverade fall med avseende på överföring, placering i kasse och registrering och rapportering av fångster i fällor och fartygens verksamhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet.
utgår
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 24
(24)  Genom artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 infördes landningsskyldighet för blåfenad tonfisk, vilken började gälla den 1 januari 2015. I artikel 15.2 i samma förordning anges emellertid att landningsskyldigheten inte påverkar unionens internationella förpliktelser, som till exempel de förpliktelser som följer av Iccats rekommendationer. I samma artikel bemyndigas kommissionen att anta delegerade akter för att genomföra sådana internationella förpliktelser i unionslagstiftningen, däribland att fastställa undantag från landningsskyldigheten. I enlighet med detta kommer utkast av blåfenad tonfisk att vara tillåtet i vissa fall, vilka fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/98 av den 18 november 2014. Den här förordningen behöver därför inte omfatta sådana bestämmelser om utkast.
(24)   I den delegerade förordningen (EU) 2015/98 fastställs undantag från den landningsskyldighet för blåfenad tonfisk som fastställs i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, i syfte att säkerställa unionens efterlevnad av sina internationella förpliktelser inom ramen för konventionen. Genom den delegerade förordningen genomförs vissa bestämmelser i Iccats rekommendation 13-07 i vilken fastställs en utkastskyldighet och ett krav på frisläppande för fartyg och fällor som fångar blåfenad tonfisk i östra Atlanten och i Medelhavet i vissa situationer. Denna förordning behöver därför inte omfatta sådana utkastskyldigheter och krav på frisläppande och kommer följaktligen inte att påverka motsvarande bestämmelser i den delegerade förordningen (EU) 2015/98.
Ändring 7
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1
1.  I denna förordning fastställs allmänna föreskrifter för unionens tillämpning av återhämtningsplanen enligt artikel 3.1.
1.  I denna förordning fastställs allmänna föreskrifter för unionens tillämpning av återhämtningsplanen enligt artikel 3.1, med beaktande av särdragen för olika fiskemetoder och med särskild hänsyn till fiskemetoder som är traditionella, mer hållbara och småskaliga, t.ex. fällor.
Ändring 8
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 16
(16)  odlingskapacitet: den kapacitet som en odlingsanläggning har för att hålla fisk för gödning och odling, uttryckt i ton,
utgår
Ändring 9
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
1.  Var och en av medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dess fångstfartygs och fällors fiskeansträngning motsvarar de fiskemöjligheter för blåfenad tonfisk som är tillgängliga för medlemsstaten ifråga i östra Atlanten och Medelhavet.
1.  Var och en av medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dess fångstfartygs och fällors fiskeansträngning dels motsvarar de fiskemöjligheter för blåfenad tonfisk som är tillgängliga för medlemsstaten ifråga i östra Atlanten och Medelhavet, dels medger socioekonomisk hållbarhet för de sistnämnda.
Ändring 10
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
I de årliga fiskeplaner som varje medlemsstat lämnar in ska det ges garantier för en balanserad uppdelning av kvoterna mellan de olika redskapsgrupperna, i syfte att främja respekten för de individuella kvoterna och bifångstbegränsningarna.
Ändring 11
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)
1a.  Medlemsstaterna ska tillämpa transparenta och objektiva kriterier, inbegripet miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier, vid den nationella tilldelningen av kvoter och särskilt beakta bevarandet av och välståndet för fiskare som bedriver småskaligt, icke-industriellt och traditionellt fiske och använder sig av fällor och andra selektiva fångstmetoder, och främja sådana metoder.
Ändring 12
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3
3.  Det högsta antalet fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och som fiskar efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ska begränsas till det antal fiskefartyg, och motsvarande totala kapacitet uttryckt i bruttoton, som under perioden 1 januari 2007–1 juli 2008 förde medlemsstatens flagg och som fiskade efter, behöll ombord, lastade om, transporterade eller landade blåfenad tonfisk. Begränsningen ska gälla per redskapstyp för fångstfartyg.
3.  Det högsta antalet fiskefartyg, och motsvarande kapacitet uttryckt i bruttoton, som för en medlemsstats flagg och som fiskar efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ska begränsas till det antal fiskefartyg, och motsvarande totala kapacitet uttryckt i bruttoton, som under perioden 1 januari 2007–1 juli 2008 förde medlemsstatens flagg och som fiskade efter, behöll ombord, lastade om, transporterade eller landade blåfenad tonfisk. Begränsningen ska gälla per redskapstyp för fångstfartyg.
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6a (ny)
6a.  Som ett undantag från punkterna 2, 3 och 5 ska medlemsstaterna se över kvotsystemet för blåfenad tonfisk, som missgynnar småskaligt fiske, i syfte att undanröja det monopol som de stora rederierna har i dagens system och främja mer hållbara fiskesystem, t.ex. sådana som tillämpas inom det småskaliga fisket.
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7
7.  Varje medlemsstat ska, genom undantag från punkterna 3 och 6, med avseende på åren 2015, 2016 och 2017, begränsa sitt antal notfartyg som inte har tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk enligt det undantag som anges i artikel 13.2 b till det antal notfartyg som medlemsstaten gav tillstånd för under 2013 eller 2014.
7.  Varje medlemsstat ska med avseende på åren 2015, 2016 och 2017 begränsa sitt antal notfartyg till det antal som medlemsstaten gav tillstånd för under 2013 eller 2014. Detta ska inte gälla notfartyg som bedriver fiske enligt det undantag som anges i artikel 13.2 b.
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5
5.  Fiske efter blåfenad tonfisk med andra fiskeredskap än de som avses i punkterna 1–4 och i artikel 11, inbegripet fällor, är tillåtet under hela året.
5.  Fiske efter blåfenad tonfisk med andra fiskeredskap än de som avses i punkterna 1–4 och i artikel 11, inbegripet fällor, är tillåtet under hela året, i enlighet med Iccats bevarande- och förvaltningsbestämmelser.
Ändring 15
Förslag till förordning
Kapitel III – avdelning 2 – rubriken
MINSTA TILLÅTNA STORLEK, OAVSIKTLIG FÅNGST OCH BIFÅNGST
MINSTA RERENSSTORLEK FÖR BEVARANDE, OAVSIKTLIG FÅNGST OCH BIFÅNGST
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 12
Bestämmelserna i detta avsnitt påverkar inte artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 och inte heller eventuella undantag i enlighet med artikel 15.2 i den förordningen.
Bestämmelserna i detta avsnitt påverkar inte artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 och inte heller eventuella tillämpliga undantag.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 13 – rubriken
Minsta storlek
Minsta referensstorlek för bevarande
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1
1.  Den minsta tillåtna storleken för blåfenad tonfisk som fångas i östra Atlanten och Medelhavet ska vara 30 kg eller 115 cm i längd från munspetsen till stjärtfenans delning.
1.  Minsta referensstorlek för bevarande för blåfenad tonfisk som fångas i östra Atlanten och Medelhavet ska vara 30 kg eller 115 cm i längd från munspetsen till stjärtfenans delning.
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – inledningen
Genom undantag från punkt 1 ska en minsta storlek för blåfenad tonfisk på 8 kg eller 75 cm i längd från munspetsen till stjärtfenans delning tillämpas inom följande fisken:
Genom undantag från punkt 1 ska en minsta referensstorlek för bevarande för blåfenad tonfisk på 8 kg eller 75 cm i längd från munspetsen till stjärtfenans delning tillämpas inom följande fisken:
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4
4.  Om den kvot som tilldelats flaggstaten för det aktuella fiskefartyget eller den aktuella fällan redan har utnyttjats fullt ut ska all fångst av blåfenad tonfisk undvikas. Döda exemplar av blåfenad tonfisk måste landas och ska konfiskeras och bli föremål för lämpliga uppföljningsåtgärder. I enlighet med artikel 27 ska varje medlemsstat vidarebefordra information om sådana kvantiteter årligen till kommissionen, som i sin tur ska vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat.
4.  Om den kvot som tilldelats flaggstaten för det aktuella fiskefartyget eller den aktuella fällan redan har utnyttjats fullt ut ska all fångst av blåfenad tonfisk undvikas. Döda exemplar av blåfenad tonfisk måste landas hela och obearbetade och ska konfiskeras och bli föremål för lämpliga uppföljningsåtgärder. I enlighet med artikel 27 ska varje medlemsstat vidarebefordra information om sådana kvantiteter årligen till kommissionen, som i sin tur ska vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat.
Ändring 21
Förslag till förordning
Kapitel III – avdelning 3 – rubriken
ANVÄNDNING AV FLYGPLAN
ANVÄNDNING AV LUFTFARKOSTER
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)
3a.  Vid landningen ska blåfenad tonfisk vara hel, utan gälar och urtagen. Varje medlemsstat ska vidta nödvändiga åtgärder för att så långt det är möjligt säkerställa återutsättning av tonfisk, särskilt ungfisk, som fångas levande vid sport- och fritidsfiske.
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led a
(a)  En förteckning över alla fångstfartyg som för dess flagg och som har fått ett särskilt tillstånd att fiska aktivt efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet.
(a)  En förteckning över alla fångstfartyg som för dess flagg och som har fått tillstånd att fiska aktivt efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)
Artikel 19a
Förhållande till förordning (EG) nr 1224/2009
De kontrollåtgärder som föreskrivs i detta kapitel ska gälla utöver dem som föreskrivs i förordning (EG) nr 1224/2009, om inte annat föreskrivs i detta kapitel.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2
2.  Flaggmedlemsstaten ska återkalla fisketillståndet för blåfenad tonfisk och ska beordra fartyget att gå mot en hamn som den har utsett, när den individuella kvoten anses vara uttömd.
2.  Flaggmedlemsstaten ska återkalla fisketillståndet för blåfenad tonfisk och får beordra fartyget att gå mot en hamn som den har utsett, när den individuella kvoten anses vara uttömd.
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1
1.  Senast den 15 februari varje år ska varje medlemsstat på elektronisk väg sända kommissionen en förteckning över alla fällor som genom ett särskilt fisketillstånd godkänts för fiske efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet. Förteckningen ska innehålla uppgifter om fällornas namn och registreringsnummer och ska upprättas i det format som anges i Iccats riktlinjer för inlämning av data och information.
1.  Senast den 15 februari varje år ska varje medlemsstat på elektronisk väg sända kommissionen en förteckning över alla fällor som genom fisketillstånd godkänts för fiske efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet. Förteckningen ska innehålla uppgifter om fällornas namn och registreringsnummer och ska upprättas i det format som anges i Iccats riktlinjer för inlämning av data och information.
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5 – stycke 2
Vid vederbörligen motiverade tvingande skäl till skyndsamhet ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 59.3.
utgår
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3
3.  Om medlemsstaterna tillämpar artikel 80.3 i förordning (EU) nr 404/2011 på den anmälan som avses i punkterna 1 och 2 får de uppskattade kvantiteterna blåfenad tonfisk som finns ombord anmälas vid den överenskomna tidpunkten för förhandsanmälan av ankomst.
3.  Om medlemsstaterna tillämpar artikel 80.3 i genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 på den anmälan som avses i punkterna 1 och 2 får de uppskattade kvantiteterna blåfenad tonfisk som finns ombord anmälas vid den överenskomna tidpunkten för förhandsanmälan av ankomst. Om fiskeområdena ligger närmare än fyra timmar från hamnen får de uppskattade kvantiteterna blåfenad tonfisk som finns ombord ändras när som helst före ankomst.
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 37 – stycke 2
Vid vederbörligen motiverade tvingande skäl till skyndsamhet ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 59.3.
utgår
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 46 – stycke 2
Vid vederbörligen motiverade tvingande skäl till skyndsamhet ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 59.3.
utgår
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 4
4.  Medlemsstaterna ska se till att deras centrum för fiskerikontroll vidarebefordrar VMS-meddelanden som har tagits emot från fiskefartyg som för deras flagg till kommissionen och ett av denna utsett organ, i realtid och i formatet ”https data feed”. Kommissionen ska på elektronisk väg skicka sådana meddelanden till Iccats sekretariat.
4.  Medlemsstaterna ska överföra de uppgifter som föreskrivs i denna artikel i enlighet med artikel 28 i genomförandeförordning (EU) nr 404/2011. Kommissionen ska på elektronisk väg skicka sådana meddelanden till Iccats sekretariat.
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2 – led ca (nytt)
(ca)  vid varje överföring från en odlingsanläggning till en annan,
Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 5 – led aa (nytt)
(aa)   observera och övervaka att fisket och odlingsverksamheten följer Iccats relevanta åtgärder som syftar till bevarande och förvaltning,
Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 57
Artikel 57
utgår
Ändringsförfarande
1.  I den mån det är nödvändigt för att med unionslagstiftningen införliva ändringar av de befintliga bestämmelserna i återhämtningsplanen för blåfenad tonfisk, vilka blir bindande för unionen, får kommissionen ändra icke väsentliga bestämmelser i denna förordning genom delegerade akter i enlighet med artikel 58.
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 58
Artikel 58
utgår
Utövande av delegeringen avseende ändringar
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 57 ska ges till kommissionen tills vidare.
3.  Europaparlamentet eller rådet kan när som helst återkalla den befogenhet som avses i artikel 57. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 57 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 3
3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.
utgår
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 61 – stycke 1
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Ändring 38
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2
2.  Utöver de bestämmelser som anges i artikel 8.3 ska gälla att det högsta antalet fångstfartyg som får fiska efter blåfenad tonfisk i Adriatiska havet för odlingssyften enligt de särskilda villkor som anges för det undantag som fastställs i artikel 13.2 b ska vara lika med antalet unionsfångstfartyg som deltog i riktat fiske efter blåfenad tonfisk under 2008.
2.  Utöver de bestämmelser som anges i artikel 8.3 ska gälla att det högsta antalet fångstfartyg som får fiska efter blåfenad tonfisk i Adriatiska havet för odlingssyften enligt de särskilda villkor som anges för det undantag som fastställs i artikel 13.2 b ska vara lika med antalet unionsfångstfartyg som deltog i riktat fiske efter blåfenad tonfisk under 2008. För detta ändamål ska antalet kroatiska fiskefartyg som deltog i riktat fiske efter blåfenad tonfisk under 2008 beaktas.
Ändring 39
Förslag till förordning
Bilaga IV – led 2 – rad 2
Antal individer:
Art:

Antal individer:
Art:
Vikt:

Ändring 40
Förslag till förordning
Bilaga VII – led 7 – led a
(a)  De ska ges tillgång till fartygets besättning, odlingsanläggningens personal och till redskap, kassar och utrustning.
(a)  De ska ges tillgång till fartygets besättning, odlingsanläggningens och fällans personal och till redskap, kassar och utrustning.

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 61.2 andra stycket i arbetsordningen (A8-0367/2015).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy