Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2140(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0368/2015

Внесени текстове :

A8-0368/2015

Разисквания :

PV 18/01/2016 - 14
CRE 18/01/2016 - 14

Гласувания :

PV 19/01/2016 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0004

Приети текстове
PDF 640kWORD 188k
Вторник, 19 януари 2016 г. - Страсбург
Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията
P8_TA(2016)0004A8-0368/2015

Резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2016 г. относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (2015/2140(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 4 юни 2015 г. относно политиката в областта на конкуренцията за 2014 г. (COM(2015)0247), както и придружаващия го работен документ на службите на Комисията от същата дата,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално членове 101—109, член 147 и член 174,

—  като взе предвид съответните разпоредби в областта на конкуренцията, насоки и решения на Комисията,

—  като взе предвид своята резолюция от 10 март 2015 г. относно годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията за 2013 г.(1) и своята резолюция от 11 декември 2013 г. относно годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията за 2012 г.(2) и определените в тях изисквания от страна на Парламента,

—  като взе предвид проучването на Генерална дирекция за вътрешни политики (Тематичен отдел „A“, Политики в областта на икономиката и науката) за комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, озаглавено „Нелоялни търговски практики във веригата за доставки на храни между предприятия (НТП)“(3),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет, озаглавено „Вътрешен пазар на международни автомобилни превози на товари: социален дъмпинг и каботаж“,(4),

—  като взе предвид доклада от май 2012 г. на Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК), озаглавен „Доклад относно дейностите на европейските органи за защита на конкуренцията във връзка с осигуряването на прилагането на законите за защита на конкуренцията и наблюдението на пазара в хранително-вкусовата промишленост“(5),

—  като взе предвид директивите на Съвета 77/799/ЕИО и 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане,

—  като взе предвид заключенията и предложенията за предприемане на действия по проекта на ОИСР/Г-20 за преодоляване на намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби,

—  като взе предвид решението на Комисията от 6 май 2015 г. за започване на разследване в сектора на електронната търговия съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета (C(2015)3026),

—  като взе предвид Директива 2014/104/ЕС от 26 ноември 2014 г. относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 юни 2014 г. относно насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от ДФЕС,

—  като взе предвид Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху сливанията на предприятия,

—  като взе предвид Бялата книга на Комисията от 9 юли 2014 г., озаглавена „Към по‑ефективен контрол на ЕС върху сливанията“ (COM(2014)0449),

—  като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по‑специално Петия доклад относно мониторинга на патентните споразумения,

—  като взе предвид универсалната рамка за Оценка на устойчивостта на продоволствените и селскостопанските системи (SAFA), разработена от Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по международна търговия и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0368/2015),

А.  като има предвид, че политиката на ЕС в областта на конкуренцията е един от основните стълбове на социалната пазарна икономика в Европа и представлява важен инструмент за гарантирането на функциониращ вътрешен пазар в Съюза;

Б.  като има предвид, че в областта на конкуренцията позицията на Европейския съюз се изслушва и зачита на международно равнище; като има предвид, че това единно, независимо и подплатено с ясно определени правомощия представителство във външен план позволява на Съюза да използва истинската си политическа, демографска и икономическа мощ;

В.  като има предвид, че политиката в областта на конкуренцията сама по себе си е инструмент за опазване на европейската демокрация, като възпрепятства прекомерната концентрация на икономическа и финансова мощ в ръцете на много малък брой лица;

Г.  като има предвид, че Европейският съюз е създаден като отворена социална пазарна икономика със свободна и лоялна конкуренция, чиято цел е повишаването на благоденствието на потребителите и на стандарта на живот на всички граждани на ЕС, и като има предвид, че Европейският съюз изгражда вътрешен пазар, който има за цел да допринесе за устойчивото развитие на Европа на основата на балансиран икономически растеж и ценова стабилност;

Д.  като има предвид, че целта на активното прилагане на принципите на законодателството в областта на конкуренцията съгласно Договора за ЕС е да се допринесе за постигането на общите цели на икономическата политика на ЕС и в същото време да се осигурят ползи за потребителите, работниците и предприемачите и да се насърчават иновациите и растежът, като се контролират и ограничават нелоялните пазарни практики, произтичащи от монополи и господстващо положение на пазара, така че всяко лице да има добри шансове за успех;

Е.  като има предвид, че независимостта на националните органи за защита на конкуренцията е от първостепенно значение;

Ж.  като има предвид, че всяка година поради съществуването на картели се натрупват загуби в размер на 181 — 320 милиарда евро, което представлява около 3% от БВП на ЕС;

З.  като има предвид, че по отношение на разходите за енергия показателите на европейския единен пазар са по-лоши от тези на вътрешния пазар в САЩ, като статистическото разсейване на цените възлиза на 31% спрямо 22% в САЩ;

И.  като има предвид, че в много държави членки МСП, които представляват 98% от предприятията в ЕС и 67% от заетите лица, все още са засегнати от сериозно ограничаване на кредитирането;

Й.  като има предвид, че отклонението от данъчно облагане, данъчните измами и данъчните убежища струват на данъкоплатците в ЕС приблизително 1 трилион евро годишно под формата на изгубени приходи, с което се нарушава конкуренцията в рамките на единния пазар между дружествата, които плащат данъци, и тези, които не го правят;

К.  като има предвид, че по-специално през последните години динамиката на цифровата икономика и преди всичко нарушаването на конкуренцията поради прилагането на агресивни данъчни практики и национални политики на данъчно облагане (които вероятно нанасят значителна вреда на вътрешния пазар) породиха нови предизвикателства за участниците на пазара, като изискват незабавна и целенасочена реакция от страна на Комисията; като има предвид, че глобалното сътрудничество за гарантиране на прилагането на разпоредбите в областта на конкуренцията помага да се избегне непоследователност в предприетите корективни мерки и при резултатите от принудителните мерки и помага на предприятията да намалят своите разходи за привеждане в съответствие;

Л.  като има предвид, че инструментите на действащото законодателство в областта на конкуренцията трябва да бъдат основно преразгледани с оглед на предизвикателствата на цифровата ера;

М.  като има предвид, че в международния въздушен превоз са налице пропуски в разпоредбите за лоялна конкуренция и регулирането на държавните предприятия по отношение на авиолиниите от определени трети държави, които извършват полети до и от Европа, като доминират по някои маршрути, което нанася значителни вреди на европейските авиолинии и въздейства отрицателно върху свързаността на европейските основни летища, като по този начин ограничава избора за европейските потребители;

Н.  като има предвид, че конкуренцията не въздейства по един и същи начин във всички държави членки;

O.  като има предвид, че политиката в областта на конкуренцията трябва да обърне специално внимание на целите за устойчиво развитие и социално сближаване;

П.  като има предвид, че социалният дъмпинг е фактор, който нарушава правилата на вътрешния пазар, като вреди както на правата на потребителите, така и на правата на работниците;

Р.  като има предвид, че гарантирането на свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали е в основата на растежа в Европа;

1.  Приветства доклада на Комисията, който подчертава значението на политиката в областта на конкуренцията в ЕС, и отбелязва, че той като цяло обхваща мандата на последната Комисия, в която за конкуренцията отговаряше г-н Алмуния;

2.  Приканва Комисията занапред да представя на Парламента секторния работен документ като неразделна част от доклада;

3.  Приветства факта, че членът на Комисията, отговарящ за конкуренцията — г-жа Вестегер, желае да работи в тясно сътрудничество с Парламента с цел политиката в областта на конкуренция да се разработва като един от основните инструменти на Европейския съюз за превръщане на вътрешния пазар в реалност и приканва Комисията да не прилага вътрешната политика на ЕС в областта на конкуренцията по такъв начин, че да ограничава пазарните стратегии на предприятията, така че те да могат да се конкурират на световните пазари с участниците от държави извън ЕС;

4.  Подчертава, че една ефективна и надеждна политика в областта на конкуренцията не трябва да бъде насочена единствено към намаляване на цените за потребителите, а трябва също да отчита стратегическите интереси на европейската икономика, като например: способност за въвеждане на иновации; инвестиции; конкурентоспособност и устойчивост; специалните условия на конкуренция за МСП, стартиращите предприятия и микропредприятията; както и необходимостта от насърчаване на високи трудови и екологични стандарти;

5.  Призовава Комисията да сложи край на социалния дъмпинг и подчертава, че при вземането на решения в рамките на политиката в областта на конкуренцията трябва да се обръща особено внимание на социалното въздействие;

6.  Счита, че специфичното естество на цифровата икономика, която се характеризира с намаляване на пределните разходи, които клонят към нула, както и със силни мрежови ефекти, благоприятства повишаването на нивото на концентрация на ключовите пазари; приканва Комисията да адаптира своята политика в областта на конкуренцията към особеностите на този сектор;

7.  Призовава Комисията да продължава да развива вътрешния пазар в областите, в които той все още е разпокъсан и незавършен, и възможно най-бързо да отстранява пазарните ограничения и нарушенията на конкуренцията на местата, където бъдат установени такива; призовава Комисията да гарантира, че политиката в областта на конкуренцията в същото време засилва социалното сближаване в Съюза;

8.  Подчертава, че определянето на приоритети за работата на органа за защита на конкуренцията и изложението в доклада относно политиката в областта на конкуренцията за 2014 г. до голяма степен са в съответствие с общите приоритети; въпреки това съзира в определени области необходимост от предприемане на по-решителни действия, върху което Комисията следва да съсредоточи усилията си през следващата година; подчертава значението на сътрудничеството в световен мащаб за осигуряване на прилагането на законодателството в областта на конкуренцията; подкрепя активното участие на Комисията в Международната мрежа по конкуренцията;

9.  Отново призовава Комисията — както вече я призова и по отношение на предишния годишен доклад — да предотврати възникването на прекомерна пазарна концентрация и злоупотреба с господстващо положение на пазара във връзка със създаването на единния цифров пазар, тъй като това ще гарантира по-високо равнище на обслужване за потребителите и възможност за по-привлекателни цени;

10.  Счита, че е от съществено значение да се гарантират справедливи условия на конкуренция в рамките на цифровия пазар и да се води борба срещу злоупотребите с господстващо положение и данъчна оптимизация, което в крайна сметка ще донесе ползи за потребителите;

11.  Счита, че развитието на електронното правителство е важен фактор за подпомагането на растежа, включително по отношение на участието на МСП; поради това призовава държавите членки да използват всички инструменти, които им предоставя на разположение новото законодателство за обществените поръчки, за насърчаване на растежа в ЕС и призовава Комисията да подкрепя всички инициативи, свързани с развитието на електронното правителство; освен това подчертава, че насърчаването и внедряването на системи за електронно управление във всички държави членки са от решаващо значение за ефективното следене за нарушения и за осигуряването на прозрачност както в публичния, така и в частния сектор;

12.  Призовава Комисията да гарантира, че държавите членки прилагат своевременно новото законодателство в областта на обществените поръчки, по-специално що се отнася до внедряването на електронните обществени поръчки и на електронната администрация, както и новите разпоредби относно отчитането на социалните и екологичните критерии и относно разделянето на поръчките на обособени позиции, за да се стимулират иновациите и лоялната конкуренция, да се оказва подкрепа на МСП на пазарите на обществени поръчки и да бъде осигурено най-доброто съотношение цена—качество при използването на публични средства;

13.  Призовава Комисията да отиде още по-далече в търсенето на амбициозно отваряне на международните пазари на обществени поръчки, за да се премахне съществуващият дисбаланс между ЕС и другите търговски партньори по отношение на степента на отвореност на пазарите на обществени поръчки, като за тази цел вземе предвид доклада на Парламента относно предложението на Комисията за международен инструмент в областта на обществените поръчки и предстоящото му преразглеждане;

14.  Посочва, че на клиентите на единния пазар се продават продукти, съдържащи съставки, които се различават за отделните партиди, въпреки че търговската марка и опаковката са едни и същи; призовава Комисията да определи, в контекста на политиката на ЕС в областта на конкуренцията, дали това е практика, която има отрицателни последици за доставчиците на местни и регионални продукти, по-специално малките и средните предприятия;

15.  Счита за важно Комисията да продължи да насърчава по-висока степен на сближаване и на сътрудничество между националните органи за защита на конкуренцията в ЕС;

16.  Приветства силното взаимодействие между осигуряването на прилагането на разпоредбите относно конкуренцията и стратегията за цифровия единен пазар, по-специално при действията, свързани с практиките на блокиране на географски принцип и лицензионните споразумения, с цел да бъде завършен цифровият единен пазар; счита, че подобно взаимодействие е жизненоважно на вътрешния енергиен пазар, за да се премахнат пречките пред свободния трансграничен поток на енергия и да се изгради енергийният съюз;

17.  Счита, че конкуренцията в сектора на далекосъобщенията е от основно значение не само за стимулирането на иновациите и на инвестициите в мрежи, но и за насърчаването на достъпни цени и избор на услуги за потребителите; поради това призовава Комисията да гарантира конкуренцията в този сектор, в това число при разпределянето на честотния спектър;

18.  Призовава Комисията да упражнява контрол над нелоялните и незаконни клаузи и практики, използвани от банковия сектор в потребителските договори; призовава Комисията, в контекста на ЕМК, да насърчава обмена на изпитани практики; настоятелно призовава Комисията да намали бюрокрацията от всякакъв вид, породена от прилагането на политиката в областта на конкуренцията;

19.  Счита, че политиката в областта на конкуренцията следва да играе важна роля за подобряването на сигурността и прозрачността на финансовите пазари по отношение на потребителите; приветства също така приетите законодателни мерки в областта на електронните плащания и най-вече въвеждането на тавани за междубанковите такси върху платежните операции, свързани с карти;

20.  Припомня на Комисията, че политиката в областта на конкуренцията включва и регулирането на цената на услугите, за които е трудно да се определи пазарна стойност, като например таксите за използване на банкомати;

21.  Призовава Комисията да проучи мрежите от банкомати от гледна точка на политиката в областта на конкуренцията, като се има предвид, че те представляват мрежова инфраструктура;

22.  Счита, че следва да се обмисли допълнително въпросът по какъв начин трябва да бъдат подкрепени европейските предприятия, тъй като те се конкурират в световен мащаб с други подобни предприятия от различни части на света, които не са задължени да следват същите разпоредби в областта на конкуренцията, които европейските субекти трябва да спазват на вътрешния си пазар;

23.  Призовава Комисията да гарантира съгласуваност на политиките на Съюза в областта на търговията и конкуренцията с целите на неговата промишлена политика; посочва, че политиката на Съюза в областта на конкуренцията следва да не възпрепятства утвърждаването на европейски „промишлени шампиони“ в икономиката; поради това призовава политиките в областта на търговията и на конкуренцията да насърчават развитието и конкурентоспособността на европейската промишленост в световен мащаб;

24.  Признава, че множество енергоемки промишлени отрасли са изправени пред огромни трудности в икономическо отношение и че някои от тях, като например стоманодобивната промишленост, са в криза; настоятелно призовава Европейската комисия да преразгледа правилата на ЕС за държавните помощи за енергоемките промишлени отрасли, като се гарантира ефективна защита срещу изместването на въглеродни емисии и осе осигуряват справедливи възможности за предприятията в ЕС, особено за най-уязвимите енергоемки промишлени отрасли;

Антитръстови производства — случаи на злоупотреба с господстващо положение

25.  Призовава Комисията да полага повече усилия във връзка с разследването на случаи на злоупотреба с господстващо положение във вреда на потребителите в ЕС;

26.  Отбелязва, че злоупотребите с господстващо положение са забранени и представляват сериозен проблем, свързан със защитата на конкуренцията;

27.  Счита, че Комисията действа успешно в случаите на нарушаване на разпоредбите относно картелирането и може да се похвали със значителен принос за изграждането на вътрешния пазар и разработването на единни разпоредби в областта на конкуренцията;

28.  Подчертава, че антиконкурентните практики и монополите могат да действат като пречки пред търговията, които нарушават търговските и инвестиционните потоци; призовава Комисията — в интерес на свободната и справедлива световна търговия — да предприеме действия в международен план срещу картелите и антиконкурентните, олигополни и монополни практики, които вредят на конкуренцията;

29.  Счита, че съществуващите разпоредби относно глобите, които следва да се налагат на юридически лица за нарушения, трябва да бъдат допълнени от съпътстващи санкции срещу отговорните физически лица; счита, че размерът на глобите трябва да е достатъчно голям, за да има възпиращ ефект; подчертава значението на една успешна политика по отношение на лицата, подаващи сигнали за нередности, която предостави възможност на Комисията да открива картели;

30.  Счита, че правната сигурност е от решаващо значение и призовава Комисията да включи разпоредбите относно глобите, като например тези, които се налагат в производствата за картелиране, в законодателен инструмент;

31.  Отбелязва, че първоначалните пазарни модели на политиката в областта на конкуренцията често могат да се окажат неподходящи за цифровата икономика и че използването на ценови показатели в този динамичен отрасъл на икономиката често не води до постигането на желаните резултати; призовава Комисията, като се основава на новите критерии, да извърши цялостна правна и икономическа оценка на динамичните пазари и на краткотрайните бизнес модели, използвани от цифровите предприятия, с цел да придобие ясна представа за структурата и тенденциите на пазара, да предприеме подходящи мерки за защита на потребителите и да вземе надлежно предвид значението на данните и на специфичните пазарни структури на цифровата икономика; посочва, че за целите на определянето на съответния пазар, особено в цифровата икономика, трябва да се прилагат съответстващите критерии за оценка по отношение на конкуренцията;

32.  Поддържа становището, че защитата на интелектуалната собственост е от основно значение за лоялната конкуренция и отбелязва със съжаление, че глобалните предприятия не желаят да придобиват лицензите, необходими за използването на европейски патенти; призовава Комисията да осигури ефективна защита на патентите от съществено значение за стандарт (SEP), както и да следи отблизо за правомерното придобиване на лицензи от ползвателите на патенти;

33.  Призовава Комисията да разследва дали съществува някаква връзка между засиленото присъствие на политици и бивши министри в управителните съвети на енергийни компании, както и олигополните практики в енергийния сектор в някои държави членки;

34.  Поставя под въпрос проточилите се разследвания срещу американския интернет гигант „Гугъл“ (Google) и изразява съжаление, че разследванията продължават вече няколко години, при липсата на прозрачност и окончателни резултати, което отразява факта, че до 2014 г. Комисията демонстрираше доста колебливо волята си за премахване на пазарните ограничения; подчертава, че особено що се отнася до динамичните пазари, когато процедурите продължават толкова дълго, това може да доведе фактически до прочистване на пазара и създава несигурност за всички страни;

35.  Призовава Комисията да разгледа отблизо практиката на Гугъл, съгласно която операционната система „Андроид“ се предлага само в комбинация с други услуги на „Гугъл“, а на производителите се забранява да инсталират предварително конкурентни продукти; освен това призовава Комисията да разгледа подробно господстващото положение на пазара на „Гугъл“ в областта на директните хотелски резервации и да потърси подходящо решение на този проблем; подкрепя мерките на Комисията, насочени към по-силна оперативна съвместимост и преносимост във всички цифрови сектори, като по този начин се избягва сценарий „победителят получава всичко“; подчертава значението на това Комисията да бъде снабдена с правилните инструменти, за да поддържа актуална информация за бързите промени на цифровия пазар;

36.  Призовава Комисията да проведе и приключи всички недовършени разследвания относно картели и да премахне всички ограничения на пазара; приветства отказа на новия член на Комисията да се подчини на политически натиск и призовава за ускоряване на производствата, така че резултатите да могат да бъдат постигнати в рамките на следващата година; поради това приветства изложението на възраженията, изпратено от Комисията до „Гугъл“ относно услугата на дружеството за сравняване на условията за пазаруване; призовава Комисията да продължи да проучва решително всички опасения, установени в нейните разследвания, включително други области, свързани с въздействието върху процеса на търсене, за да гарантира равнопоставени условия на конкуренция за всички участници на цифровия пазар;

37.  Посочва, че съгласно член 8 от Регламента за производствата, свързани с картели (Регламент (ЕО) № 1/2003), Комисията разполага с възможност да разпорежда временни мерки, когато съществува опасност за сериозна непоправима вреда за конкуренцията; призовава Комисията да проучи доколко подобни мерки биха могли да се прилагат по отношение на продължителни производства в областта на конкуренцията, по-специално на цифровия пазар;

38.  Припомня, че неутралността на мрежата (което означава принципът на равностойно третиране на целия интернет трафик, без проява на дискриминация, ограничение или намеса, независимо от неговия подател, получател, вид, съдържание, устройство, услуга или приложение) е от изключително значение, за да се гарантира отсъствието на дискриминация между интернет услугите и пълната гаранция за конкуренцията;

39.  Подчертава, че политиката в областта на конкуренцията следва да бъде основана на доказателства и приветства секторното проучване на Комисията за електронната търговия, което се фокусира върху потенциалните пречки пред трансграничната онлайн търговия със стоки и услуги, напр. секторите електроника, дрехи, обувки и цифрово съдържание;

40.  Отбелязва, че делото „Гугъл“ породи обща дискусия относно властта на доминиращите интернет платформи като Ebay, Facebook, Apple, Linkdln, Amazon, Uber, Airbnb и т.н., тяхното влияние върху пазарите и публичната сфера, както и относно необходимостта от тяхното регулиране, за да се защитят и двете сфери; посочва, че целта за регулиране на интернет платформите следва да гарантира по-голяма защита на ползвателите, като същевременно се запазват стимулите за иновации;

41.  Призовава Комисията да разследва господстващото положение на „Гугъл“ на пазара за директни хотелски резервации; посочва, че дружеството се стреми към това търсещите хотели да резервират и плащат през „Гугъл“, а не през сайт за пътувания или сайт за хотели на трета страна; подчертава, че това действие е потенциално противоречиво, тъй като то превръща „Гугъл“ в онлайн пътническа агенция или неин еквивалент, като налага такси за резервации; отбелязва, че повечето от хотелиерите биха предпочели по-скоро директни резервации, отколкото чрез сайт или агрегатор на трета страна; подчертава, че „Гугъл“ би могъл да използва своето господстващо положение и освен това да отслаби конкурентите на пазарите на пътувания и по този начин да навреди на потребителите;

42.  Приветства наскоро приетите от Комисията изменения на Регламент (ЕО) № 773/2004 относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО, и свързаните с това съобщения, произтичащи от Директивата относно исковете за обезщетение за вреди; изразява съжаление поради факта, че Парламентът не беше включен в процеса на изготвяне на измененията;

43.  Посочва, че политиката в областта на конкуренцията има ключова роля в процеса на завършването на цифровия единен пазар; споделя схващането, че за провеждането на разумна политика в областта на конкуренцията по отношение на бързо развиващите се пазари са необходими задълбочени познания за пазара; поради това приветства факта, че се извършва секторно проучване относно електронната търговия в рамките на стратегията за цифровия единен пазар;

Държавна помощ

44.  Призовава Комисията, в качеството ѝ на пазител на Договорите, да наблюдава внимателно прилагането на директивата от държавите членки и да гарантира, че нейните разпоредби се прилагат по еднакъв начин в целия ЕС; призовава Комисията, държавите членки и органите на регионалните и местните администрации активно да насърчават съответствието с политиката на ЕС в областта на конкуренцията и да разясняват правното ѝ основание; подчертава колко е важно хоризонталната и вертикалната държавна помощ да се разглеждат по един и същ начин; счита, че е налице необходимост от предприемане на действия за повишаване на информираността навсякъде в Европейския съюз във връзка с класифицирането и предоставянето на незаконна държавна помощ, и по-специално когато решенията за такъв вид помощ са равносилни на антиконкурентни и протекционистични мерки; счита обаче, че на отдалечените или периферните региони и острови следва да бъде позволена по-голяма гъвкавост, отколкото в момента, когато става дума за прилагането на правилата за държавна помощ;

45.  Счита, че Комисията, и по-специално при процедури във връзка с държавна помощ, трябва да проверява по-стриктно предоставяната от държавите информация и да подобри положението по отношение на сигурността на информацията, тъй като отново и отново се правят опити за незачитане на правното основание и на правните ограничения или се търсят компромиси, които в по-малка или по-голяма степен са на границата на разрешеното; освен това счита, че тези проверки следва да се основават на убеждението, че в стратегически и жизненоважни сектори като енергетиката, транспорта и здравеопазването държавите трябва да гарантират пълната сигурност, непрекъснатостта на доставките и предоставянето на услуги за всички техни граждани, и че те трябва да се грижат да не приемат правни разпоредби, които са в ущърб на други държави членки или на Съюза;

46.  Отново заявява, че не може структурните фондове на ЕС да бъдат използвани по начин, който пряко или непряко насърчава преместването на услуги или на производства в други държави членки, напр. чрез период на изчакване за предприятия, получаващи такива средства; подчертава, че държавната помощ понякога е необходима, за да гарантира доставката на услуги от общ икономически интерес (УОИИ), включително енергия, транспорт и далекосъобщения; подчертава, че държавната намеса често е най-ефективният политически инструмент, за да се осигури предоставянето на услуги, които са от жизненоважно значение за гарантирането на икономическите и социалните условия в изолирани, отдалечени или периферни региони и острови в Съюза;

47.  Приветства факта, че през 2014 г. Комисията прие новите насоки относно държавната помощ в областта на опазването на околната среда и на енергетиката и ги въведе в общия регламент за групово освобождаване (ОРГО);

48.  Приветства включването в ОРГО на социалната помощ за транспорт за живеещите в отдалечени региони, с което се признава проблемът със свързаността; подчертава, че свързаността на периферните островни региони също така е от основно значение за подпомагането и разработването на приемливи равнища на икономическа и социална инициатива чрез запазване на жизненоважните делови контакти;

49.  Приветства провежданото в момента проучване на Комисията във връзка с активите по отсрочени данъци и отсрочените данъчни кредити в полза на банковия сектор в няколко държави членки; счита, че активите по отсрочени данъци/отсрочените данъчни кредити следва да бъдат разрешени със задна дата по силата на разпоредбите за държавната помощ, ако са обвързани с ясни условия за цели за финансиране на реалната икономика;

50.  Припомня своето искане до Комисията да проучи дали от началото на кризата банковият сектор се е възползвал от скрити субсидии и държавна помощ под формата на предоставяне на нетрадиционна подкрепа за ликвидността;

51.  Приветства въвеждането на новите насоки относно държавната помощ при рисково финансиране, чиято основна цел е да бъде възможно да се подпомагат по-ефективно малките и средните предприятия, иновативните предприятия със средна капитализация и стартиращите дружества които в значителна степен са поставени в неблагоприятно положение във връзка с техния размер;

52.  Критикува факта, че по-специално нарушаващите конкуренцията данъчни модели могат да доведат до значителни проблеми за средните предприятия, а също и за редица държави членки, които не прилагат такива данъчни модели;

53.  Приветства факта, че в рамките на модернизирането на законодателството в областта на държавната помощ, Комисията предприема инициативата да обяви нови насоки, които да разяснят какво представлява държавната помощ в областта на данъчното облагане и „подходящото“ трансферно ценообразуване;

54.  Изисква отделно проучване на Комисията, което да извърши оценка на това дали разпоредбите на ЕС за държавната помощ спъват консолидирането и засилването на конкурентоспособността на европейските дружества спрямо техните конкуренти в световен мащаб, не на последно място, що се отнася до механизмите за обществени поръчки, а също така и на фона на неотдавнашното сключване на споразумението за Транстихоокеанското партньорство;

Контрол върху сливанията

55.  Отбелязва, че в миналото оценката на сливанията и поглъщанията в цифровата икономика се е извършвала предимно въз основа на оборота на засегнатите предприятия и че това не е достатъчно; подчертава, че и предприятия с по-ниски обороти и значителни първоначални загуби могат да имат голяма база клиенти, и следователно значителни обеми данни, и да разполагат със значителна пазарна мощ, както показва одобреното от Комисията без допълнителни условия поглъщане на WhatsApp от Facebook, което създава прецедент;

56.  Счита, че по-специално в някои сектори на икономиката, преди всичко в цифровата икономика, е необходимо, наред с ценовите подходи, пазарния дял и оборота, да се използват и други критерии, тъй като сливанията често могат да доведат до пазарни ограничения;

57.  Счита, че особено в цифровата икономика и в контекста на защитата на потребителите общите правила на конкуренцията трябва да бъдат актуализирани, за да се гарантира синхрон с пазарната действителност, и трябва да започнат да се прилагат допълнителни нови критерии при оценката на сливанията, като например покупната цена, евентуалните бариери за навлизане на пазара, първостепенното значение на данните, специфичните особености на платформите и свързаните с това мрежови ефекти, а също така въпросът дали е налице световна конкуренция във въпросния сектор; призовава Комисията при това да взема предвид по-специално стопанския модел на предприятията в цифровата икономика и възможните бариери за навлизане на пазара, включително фактори като възможност за смяна между платформите и преносимост на данните;

58.  Призовава Комисията да разгледа възможността независимите търговци на дребно, на които се разрешава съгласно законодателството в областта на конкуренцията да работят заедно чрез реалните си физически магазини, да предоставят също така съвместни оферти за електронна търговия;

59.  Счита, че грешната оценка на пазарната мощ, свързана с настоящото определяне на пазара, често е в ущърб на европейските предприятия, особено в ерата на глобализацията и при един динамичен цифров пазар; призовава Комисията да разгледа възможността за нейното преразглеждане в рамките на Регламента за контрол върху сливанията;

60.  Изразява загриженост поради факта, че по отношение на въпроса за определянето на пазара твърде често се избира ограничен национален подход, при което не се отчита надлежно интернационализацията на пазарите, какъвто беше случаят например с Регламента за контрол върху сливанията;

Финансови помощи и данъчно облагане

61.  Подчертава, че както беше заявено за пети път в годишния му доклад относно конкуренцията, временната държавна помощ във финансовия сектор беше необходима за стабилизирането на световната финансова система, но трябва бързо да бъде ограничена или изцяло прекратена и да бъде подложена на оценка, за да бъде завършено банковият съюз; подчертава продължаващата спешна необходимост от премахване на субсидиите под формата на косвени гаранции за финансови институции, които са все още твърде големи, за да фалират, с цел да се установят условия на равнопоставеност във финансовия сектор и да се защитят данъкоплатците, по отношение на които трябва да се положат усилия да се гарантира, че това не води до извънредни печалби или обезщетения за частните юридически лица; подчертава значението на прилагането на ограничителен подход към държавната помощ;

62.  Подчертава, че наличието на лоялна конкуренция в данъчната област е от жизненоважно значение за целостта на вътрешния пазар, жизнеспособността на публичните финанси и за гарантирането на равнопоставени условия на конкуренция;

63.  Счита, че значителните различия, възникнали между държавите членки в използването на държавна помощ във финансовия сектор през последните години, може да доведе до нарушаване на конкуренцията в този сектор; призовава Европейската комисия да поясни правилата и процедурите, съгласно които може да се разрешава отпускането на държавна помощ във финансовия сектор; счита, че най-късно при завършване на банковия съюз, държавната помощ за банковия сектор трябва да бъде намалена, като се вземат мерки да се гарантира, че регулирането не нарушава конкуренцията в полза на големите банки и че са налице достатъчно кредити за МСП;

64.  Счита, че Комисията следва да разгледа възможността държавната помощ за банките да бъде обвързана с условия за кредитиране на МСП;

65.  Призовава Комисията да започне изготвянето на пътна карта за по-малко, но по-добре насочена държавна помощ с цел намаляване на държавната помощ, като се открие възможност за по-ниски данъци, стимулиращи новите предприятия и лоялната конкуренция, а не подпомагащи остарели и заварени структури;

66.  Подчертава факта, че когато държавната помощ се използва за насърчаване на услуги от общ интерес, важна е ползата за гражданите, а не за отделните дружества или публичноправните субекти;

67.  Призовава Комисията да следи отблизо условията, които ще бъдат предложени от Европейската централна банка за издаване на нови лицензи за банкова дейност, с оглед да се гарантира създаването на условия на равнопоставеност, без да се издигат високи бариери за навлизане на пазара; изразява твърдо убеждение, че с оглед на високата концентрация в банковия сектор на някои държави членки наличието на по-голям брой банкови субекти би било от полза за потребителите и МСП;

68.  Подчертава ключовото значение на правото на ЕС за субсидиите в борбата срещу избягването на данъци от страна на многонационални предприятия;

69.  Приветства разследванията, започнати от Комисията през 2014 г. относно неправомерната държавна помощ чрез нелоялна данъчна конкуренция в полза на някои отделни дружества, чийто обхват беше разширен до всички 28 държави от ЕС през 2015 г.; освен това призовава държавите членки в бъдеще да представят на Комисията, своевременно и без забавяне, цялата съответна информация за тяхната данъчна практика, и, в крайна сметка, да спазват своето задължение да оповестяват на Комисията и на Парламента подробна информация за всякакви специални договорености, които могат да имат въздействие върху други държави членки и МСП;

70.  Отбелязва, че по време на последните мандати, Комисията започна твърде ограничен брой разследвания на потенциални случаи на държавна помощ, свързани с данъчното облагане, въпреки основателните подозрения, които междувременно станаха обществено достояние; призовава Комисията да използва резултатите от настоящите разследвания като основа за по-прецизни и ефективни насоки за държавната помощ, свързана с данъчното облагане, както и да използва своите пълни правомощия съгласно правилата на ЕС в областта на конкуренцията, за да се справи с вредните данъчни практики и да санкционира държавите членки и дружествата, за които бъде установено, че участват в такива практики; призовава Комисията същевременно да определи кои данъчни мерки не са съвместими с политиката в областта на държавната помощ;

71.  Счита, че за да се осигури лоялна конкуренция между дружествата, в съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, тези от тях, които са разположени в региони с временни или постоянни неблагоприятни условия, следва да бъдат подпомагани, а на регионите със сериозни икономически проблеми, като например регионите, включени в целите в областта на конвергентността и конкурентоспособността, и на островните региони следва да се осигури по-голяма гъвкавост;

72.  Изразява съжаление, че от 1991 г. насам са разследвани твърде ограничен брой случаи на държавна помощ, свързана с нелоялна конкуренция в данъчната област, като подчертава необходимостта от гарантиране на широк достъп до информация с цел предизвикване на повече разследвания на подозрителните случаи; изразява своята загриженост във връзка с ограничените ресурси, които понастоящем са на разположение на компетентните служби на Комисията, което може да ограничи тяхната способност да обработват значително по-голям брой случаи;

73.  Подчертава, че производствата във връзка с държавна помощ сами по себе си не могат да доведат до трайно прекратяване на нелоялната данъчна конкуренция в редица държави членки; една година след разкритията на „Люкслийкс“ са необходими по-нататъшни осезаеми резултати, като например обща консолидирана корпоративна данъчна основа, преразглеждане на Директивата за ДДС с цел предотвратяване на измами, задължението за големите международни дружества да се отчитат публично за оборота и печалбите за „всяка отделна държава“, и призовава държавите членки да въведат по-голяма прозрачност в своите данъчни практики и взаимни изисквания за докладване;

74.  Счита, че данъчните практики, използвани понастоящем от някои държави членки, застрашават сериозно вътрешния пазар, че по-специално многонационалните предприятия трябва да оказват справедлив и подходящ принос за публичните финанси на държавите членки и че е необходимо да се извърши допълнително разследване на широко разпространените вредни данъчни практики и на данъчните постановления, които водят до подкопаване на основата за облагане с корпоративен данък, както и на агресивното данъчно планиране в Европа; приветства новата Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE);

75.  Счита, че лоялната данъчна конкуренция е един от съставните елементи на вътрешния пазар, но че независимо от основната компетентност на държавите членки нелоялната данъчна конкуренция трябва да бъде предотвратявана, например посредством хармонизирани данъчни основи, обмен на информация между данъчните органи и предоставяне на изрично законово право за контролиране на движенията на капитали, ако това е от съществено значение за функционирането на данъчната система в Съюза; счита, че въвеждането на обща основа за облагане с корпоративен данък (ОООКД) би допринесло за по-голяма прозрачност в системата; счита, че въпросът за консолидирането може да бъде уреден на по-късен етап и че той не трябва да възпрепятства бързото въвеждане на ОООКД;

76.  Подчертава, че в рамките на вътрешния пазар новите участници и МСП, които извършват стопанска дейност само в една държава, са в неравностойно положение в сравнение с многонационалните дружества, които могат да прехвърлят печалбите си или да прилагат други форми на агресивно данъчно планиране чрез различни решения и инструменти, достъпни само за тях; отбелязва със загриженост, че при еднакви във всяко друго отношение условия произтичащите от това по-ниски данъчни задължения осигуряват на многонационалните дружества по-висока печалба след данъчно облагане и създават неравни условия на конкуренция с техните конкуренти на единния пазар, които не могат да прибягват до агресивно данъчно планиране и плащат данъци в мястото или в местата на генериране на печалба; подчертава, че насърчаването на вредните данъчни практики чрез създаване на европейско еднолично дружество с ограничена отговорност (SUP), в чиито правила се посочва изрично, че това дружество може да има две различни седалища, т.е. регистрирано седалище на едно място и административно седалище на друго, е погрешен подход от страна на ЕС;

77.  Подчертава, че Европейската комисия, както би се очаквало, трябва да има достъп до важните в контекста на правото в областта на конкуренцията данни, които се обменят между данъчните органи на държавите членки;

78.  Счита, че лоялната конкуренция може да бъде затруднена от данъчното планиране; приканва Комисията да коригира определението за „място на стопанска дейност“, така че дружествата да не могат изкуствено да избягват да имат облагаемо присъствие в държавите членки, в които извършват стопанска дейност. подчертава, че това определение следва също така да се отнася до специфичното положение в цифровия сектор, като се гарантира, че дружествата, извършващи изцяло безналични дейности, се разглеждат като имащи място на стопанска дейност в държава членка, ако поддържат значително цифрово присъствие в икономиката на тази държава;

79.  Подчертава, че когато Комисията разглежда постановления в областта на конкуренцията, тя трябва да разглежда вътрешния пазар като един пазар, а не като определен брой местни или национални пазари;

80.  Счита, че в контекста на проучванията, съгласно които размерът на данъчните измами и на избягването на данъци възлиза на почти един трилион евро (1 000 000 000 000) годишно, държавите членки най-после трябва да предприемат действия и да ограничат тези практики; счита, че намаляването на данъчните измами и на избягването на данъци е от основно значение за постигане на напредък по отношение на консолидацията на държавните бюджети; приветства неотдавнашното приемане от министрите на финансите от Г-20 на нови правила, изготвени от ОИСР, относно намаляването на основата и прехвърлянето на печалби, които ще подобрят прозрачността, ще отстранят слабостите и ще ограничат използването на данъчни убежища; счита, че като се има предвид степента на интеграция, ЕС трябва да надхвърли предложенията, представени в проекта на ОИСР относно намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS), що се отнася до координацията и сближаването, насочени към предотвратяване на всички форми на вредна данъчна конкуренция в рамките на вътрешния пазар; подчертава обаче, че подходът на ОИСР все още се основава на актове с незадължителен характер и че нейната дейност трябва да бъде допълнена от подходяща законодателна рамка на равнището на ЕС, за да се отговори на потребностите на единния пазар, например под формата на директива за борба срещу намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, която да излиза извън рамките на инициативата на ОИСР относно намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби в области, които не са обхванати в достатъчна степен; призовава за оценка на икономическото, финансовото и на свързаното с конкуренцията въздействие на избягването на данъци и на данъчните измами;

81.  Счита, че в контекста на нелоялните данъчни практики, извършвани от някои държави членки, политиката в областта на вътрешния пазар и политиката в областта на конкуренцията трябва да вървят ръка за ръка с цел гарантиране на справедливо разпределение на реализираните печалби и за да се гарантира, че прехвърлянето на печалбите в отделни държави членки или дори извън Европейския съюз с цел свеждане до минимум на данъчните задължения вече няма да бъде възможно;

82.  Подчертава, че всеобхватният, прозрачен и ефективен обмен на информация в областта на данъчното облагане представлява основна предпоставка за предотвратяване на агресивното данъчно планиране; същевременно подчертава, че опростяването на данъчните режими на равнището на държавите членки ще бъде от ключово значение за създаването на прозрачност и яснота;

83.  Приветства намерението на члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията, да извърши промени по отношение на контрола върху държавната помощ с цел справедливо данъчно облагане за всички; очаква, че преди тази реорганизация ще бъде извършена безусловна и пълна оценка, и призовава държавите членки да предоставят всички необходими документи на разположение на Парламента и да се откажат от своя блокаден манталитет, който възпрепятства напредъка в тази област, като във връзка с това трябва да се има предвид, че различните държави членки трябва да отговарят на различни политически приоритети въз основа на своето географско местоположение, размер, физически и други дадености и в зависимост от състоянието на тяхното икономическо и социално развитие, и призовава за преработване на насоките за държавната помощ в областта на данъчното облагане, така че те да обхващат случаи на нелоялна конкуренция, които надхвърлят данъчните постановления и трансфери;

84.  Призовава Комисията да изготви своевременно подробни насоки за държавните помощи в областта на данъчното облагане и за трансферното ценообразуване; подчертава, че подобни насоки в други отрасли са се оказали изключително ефективни по отношение на отстраняването и изпреварващото адаптиране на известни практики в държавите членки, които не спазват правилата на ЕС за държавните помощи; посочва, че тези насоки могат да бъдат ефективни единствено ако определят изключително точни разпоредби, включително под формата на количествени пределни стойности;

85.  Призовава Комисията да обмисли въвеждането на санкции срещу държавата или съответното предприятие за сериозни случаи на предоставяне на незаконна държавна помощ;

86.  Призовава Комисията да промени незабавно действащите правила, така че сумите, възстановени след нарушение на свързаните с данъчното облагане разпоредби на ЕС за държавната помощ, да бъдат изплащани на държавите членки, които са били засегнати от намаляване на тяхната данъчна основа, а не на държавата членка, която е предоставила незаконната държавна помощ в областта на данъчното облагане, както е понастоящем, тъй като това правило осигурява допълнителен стимул за избягване на данъчно облагане; призовава Комисията да използва изцяло своите правомощия съгласно правилата за конкуренция на ЕС, за да се справя с вредните данъчни практики;

87.  Призовава за законодателна рамка на ЕС, за да се избегне нарушаване на конкуренцията чрез агресивно данъчно планиране и отклонение от данъчно облагане; с оглед на създаването на равноправни условия препоръчва да се въведе автоматичен задължителен обмен на данъчни постановления, ОКООКД и гаранция, че нито една печалба не остава необложена с данъци в ЕС;

Конкуренция в епохата на глобализацията

88.  Подчертава, че международното сътрудничество е абсолютно необходимо за ефективното прилагане на принципите на правото в областта на конкуренцията в епохата на глобализацията; поради това призовава Европейската комисия да засили международното сътрудничество по въпросите, свързани с правото в областта на конкуренцията; подчертава, че споразуменията по правото в областта на конкуренцията, които улесняват обмена на информация между разследващите органи, могат да оказват особено ефективен принос за международното сътрудничество по въпросите, свързани с правото в областта на конкуренцията;

89.  Счита, че Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) и всички други международни споразумения в областта на търговията и инвестициите следва да съдържат раздел, посветен изключително на конкуренцията;

90.  Подчертава, че търговските партньори следва да се възползват от увеличаващата се конкуренция в търговията, от инвестициите на частния сектор, включително инвестициите, осъществявани в рамките на публично-частните партньорства, и от по-високото равнище на благосъстояние на потребителите;

91.  Подчертава, че ЕС следва да полага повече усилия за наблюдение на изпълнението на търговските споразумения, за да оцени, наред с другото, дали правилата в областта на конкуренцията се спазват и дали поетите от търговските партньори задължения се спазват и изпълняват напълно;

92.  Призовава Комисията да използва търговската политика като средство за постигане на установяването на световни правила в областта на политиката за конкуренция, за да се премахнат многобройните устойчиви препятствия пред търговията; разглежда дългосрочната цел за сключване на многостранно споразумение относно правилата в областта на конкуренцията в рамките на Световната търговска организация като най-доброто решение;

93.  Подкрепя инициативите на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) и ОИСР във връзка с политиката в областта на конкуренцията и усилията им за подобряване на сътрудничеството в световен мащаб в тази сфера;

94.  Призовава Комисията и органите за защита на конкуренцията на държавите членки да участват активно в Международната мрежа по конкуренцията;

95.  Призовава за мерки, за да се гарантира, че всички стоки, внасяни от трети държави, съответстват на екологичните, здравните и социалните стандарти, които се прилагат в Съюза и се отстояват на световния пазар, така че европейските промишлени производители да бъдат защитавани от нелоялна конкуренция;

96.  Призовава Комисията да подкрепи усилията на развиващите се държави във връзка с насърчаването на лоялната конкуренция; призовава Комисията да доразвива това сътрудничество, по-специално с органите по конкуренция на държавите с бързо развиващи се икономики, както и да гарантира, че са осигурени подходящи гаранции;

97.  Отбелязва, че достъпът при еднакви условия до ресурси, включително до източници на енергия, е от жизненоважно значение за гарантирането на справедлива конкуренция на световния пазар; подчертава в този контекст значението на достъпната и устойчива енергия и на сигурността на доставките в търговските споразумения;

Конкуренция в различните сектори

98.  Призовава Комисията да представи резултатите от текущите разследвания на конкурентните практики в секторите на хранителните доставки, енергетиката, транспорта и медиите;

99.  Приветства новите насоки относно държавната помощ за авиокомпаниите и летищата в ЕС, които са част от пакета на Комисията за модернизиране на държавната помощ; призовава Комисията да въведе в международните споразумения подобен набор от правила за субсидираните авиокомпании, които извършват дейност от трети държави за и от ЕС, за да се гарантира лоялна конкуренция между превозвачите от ЕС и от трети държави;

100.  Настоятелно призовава Комисията да насърчава обмена на добри практики посредством Европейската мрежа по конкуренция, за да се отговори на тревогите по отношение на обединенията на дистрибуторите, тъй като множество подобни случаи вече са обект на разследване от страна на компетентните органи в държавите членки; насърчава по време на тези обсъждания да се разглеждат взаимодействията между националното и европейското ниво;

101.  Насърчава Европейската мрежа по конкуренция да обсъди растящата мрежа на изкупните съюзи на търговци на дребно на национално равнище и на равнище на ЕС;

102.  Призовава Комисията да разработва постепенно рамката на ЕС в областта на конкуренцията, която да включва в мониторинга на веригата за доставка на храни в Европа показателите на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) във връзка с Оценката на устойчивостта на продоволствените и селскостопанските системи (SAFA), включително показателите в рубриките „Справедливо ценообразуване и прозрачни договори“ (S.2.1.1) и „Права на доставчиците“ (S2.2.1);

103.  Призовава за създаването на Европейска обсерватория за храните и цените на селскостопанските продукти по произход и по местоназначение; изтъква испанския индекс на изкупните и потребителските цени (IPOD) като възможен модел за наблюдение на потенциални злоупотреби от страна на търговците на дребно срещу земеделските стопани и потребителите;

104.  Призовава за обвързващи действия във веригата за доставки на храни срещу търговците на дребно, които накърняват интересите на селскостопанските производители и на потребителите;

105.  Изразява особена загриженост относно положението в сектора на млякото и млечните продукти, в който търговците на дребно налагат цени, които са далеч под равнището на разходите след края на квотната система;

Демократична подкрепа за политиката в областта на конкуренцията

106.  Приветства редовния диалог между члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията, и Европейския парламент, но счита, че наличието на право на изслушване по съществени въпроси не е достатъчно;

107.  Отбелязва, че по отношение на правото в областта на конкуренцията Европейският парламент участва в законодателния процес по правило единствено посредством процедурата на консултация и че поради тази причина влиянието му, съпоставено с това на Комисията и на Съвета, е ограничено;

108.  Приветства редовния диалог между Комисията и Парламента по въпросите на конкуренцията; отново призовава да бъдат приети основополагащи законодателни принципи и насоки в рамките на процедурата за съвместно вземане на решение; счита, че съществуващият диалог между Европейския парламент и органа за защита на конкуренцията на ЕС следва да бъде допълнително задълбочен, по-специално с цел оценка и изпълнение на призивите на Парламента от предишни години; счита, че независимостта на ГД „Конкуренция“ на Комисията е от изключително значение за успешното постигане на нейните цели; призовава Комисията да преразпределя достатъчни финансови и човешки ресурси за ГД „Конкуренция“; призовава по-специално за строго разделение между отделите, които разработват насоки, и тези, които носят отговорността за прилагане на насоките в конкретни случаи;

109.  Счита, че Парламентът следва да има правомощия за съвместно вземане на решение относно политиката в областта на конкуренцията; изразява съжаление, че членове 103 и 109 от ДФЕС предвиждат единствено консултация с Парламента; счита, че този демократичен дефицит не може да бъде толериран; предлага този дефицит да бъде преодолян в най-кратък срок посредством междуинституционални споразумения относно политиката в областта на конкуренцията и да бъде поправен при следващата промяна в Договора;

110.  Призовава на Европейския парламент да бъдат предоставени правомощия за съвместно вземане на решение по отношение на политиката в областта на конкуренцията, особено когато става дума за основополагащи принципи и обвързващи насоки, и изразява съжаление, че тази област от политиката на Съюза не беше засилена в нейното демократично измерение при последните промени в Договорите; призовава Комисията да представи предложения за съответно изменение на Договорите с цел разширяване на обхвата на обикновената законодателна процедура, така че тя да обхваща и правото в областта на конкуренцията;

111.  Призовава Комисията да гарантира по-активното участие на Парламента в секторните разследвания, като същевременно опазва поверителността на определена информация, предоставена от заинтересованите страни; призовава в бъдеще регламентите на Съвета да се основават на член 114 от ДФЕС, който разглежда функционирането на вътрешния пазар, така че те да могат да бъдат приемани с процедура за съвместно вземане на решение, ако исканата промяна в Договорите не се очаква в обозримото бъдеще; подчертава, че работата по Директивата за исковете за обезщетение за вреди може да служи като образец за бъдещото междуинституционално сътрудничество по въпросите, свързани с правото в областта на конкуренцията; призовава члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията, да продължи започнатия диалог със съответните комисии на Европейския парламент, както и с работната група по въпросите на конкуренцията на парламентарната комисия по икономически и парични въпроси;

112.  Счита, че продължава да бъде налице необходимост Комисията да предприеме своевременно и да публикува ориентирана към резултатите и целенасочена публична оценка на различните предложения на Парламента относно по-нататъшното развитие на политиката в областта на конкуренцията;

113.  Подчертава, че в бъдещата работа на ГД „Конкуренция“ на Европейската комисия следва да бъдат отчитани надлежно позициите на Европейския парламент, приети в рамките на предишни доклади относно конкуренцията;

114.  Счита, че всички форми на диалог, изпробвани и изпитани до момента, следва да бъдат съхранени;

o
o   o

115.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на националните органи за защита на конкуренцията.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0051.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0576.
(3) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563438/IPOL_STU(2015)563438_EN.pdf.
(4) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.36372.
(5) http://ec.europa.eu/competition/ecn/food_report_en.pdf.
(6) OВ C 200, 28.6.2014 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност