Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2111(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0369/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0369/2015

Συζήτηση :

PV 18/01/2016 - 19
CRE 18/01/2016 - 19

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2016 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0007

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 519kWORD 136k
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο
Εξωτερικοί παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη
P8_TA(2016)0007A8-0369/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τους εξωτερικούς παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη (2015/2111(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 16, 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης έναντι των γυναικών, η οποία εγκρίθηκε με το ψήφισμα 34/180 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών(1) και τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 1ης Μαρτίου 2011 στην υπόθεση Test-Achats (C-236/09)(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, με τίτλο «Υλοποίηση των στόχων της Βαρκελώνης όσον αφορά τις υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά προσχολικής ηλικίας» (COM(2008)0638),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα (οδηγία για τις γυναίκες σε διοικητικές θέσεις - COM(2012)0614),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2013, με τίτλο «Πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020: Επιστροφή του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη» (COM(2012)0795),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2013, σχετικά με τους στόχους της Βαρκελώνης με τίτλο «Η ανάπτυξη των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών νηπιακής ηλικίας στην Ευρώπη για μια διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2013)0322),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τις γυναίκες στις ιθύνουσες θέσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του. της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο, και το φαινόμενο της γυάλινης οροφής με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας» (COM(2011)0682),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (Α8-0369/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα έχει καίρια σημασία για την απασχόληση, την οικονομική μεγέθυνση, την καινοτομία, την ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας ευρύτερα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 16 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται ρητά στην επιχειρηματική ελευθερία για όλους τους πολίτες της ΕΕ, και στο πλαίσιο αυτό ενισχύει και ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης της γυναικείας επιχειρηματικότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 οι γυναίκες αντιπροσώπευαν μόλις το 31 % των επιχειρηματιών (10,3 εκατομμύρια) στην ΕΕ-28,(10) και μόλις το 34,4% των αυτοαπασχολούμενων στην ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι συχνά μόνον οι επίσημα καταγεγραμμένες ιδιοκτήτριες των επιχειρήσεων, ενώ μοναδικός σκοπός είναι η εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης και ευνοϊκών όρων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές δημόσιες διοικήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πραγματικότητα αυτές οι γυναίκες λειτουργούν ως «βιτρίνα» εφόσον ενώ φέρουν το επιχειρηματικό ρίσκο η πραγματική λήψη αποφάσεων της εταιρείας αφήνεται στους άνδρες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα παρουσιάζει υστέρηση σε όλα τα κράτη μέλη και ότι κρύβει ένα αναξιοποίητο δυναμικό ανάπτυξης και ευημερίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπόδια στη γυναικεία επιχειρηματικότητα, όπως η αριθμητική υπεροχή των γυναικών στα ποσοστά της ανεργίας, το σταθερό χάσμα που επικρατεί στην επιχειρηματική δραστηριότητα και η υποεκπροσώπηση των γυναικών σε δραστηριότητες διαχείρισης, είναι αλληλένδετα, δύσκολα στην αντιμετώπισή τους, και για την άρση τους απαιτούνται περίπλοκα κριτήρια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποσοτική έρευνα με αντικείμενο τη γυναικεία επιχειρηματικότητα σπανίζει αλλά ότι από πρόσφατες μελέτες προκύπτει ότι οι άνδρες έχουν περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με τις γυναίκες να προτιμήσουν μια επιχειρηματική σταδιοδρομία(11)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα, εφόσον γίνει ουσιαστική διάκριση από την ψευδοαπασχόληση, αποτελεί δυναμική πηγή οικονομικής ανεξαρτησίας που προσφέρει στις γυναίκες την ευκαιρία περαιτέρω ενσωμάτωσης στις αγορές εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα προσφέρει την ευκαιρία στις γυναίκες να ενισχύσουν τον ρόλο τους ως επικεφαλής επιχειρήσεων και να επιφέρουν πολιτιστική αλλαγή τόσο εντός όσο και εκτός των επιχειρήσεών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αυτές μπορεί να αποτελέσουν σημαντικά πρότυπα για τα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες ώστε να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν τεράστιο επιχειρηματικό δυναμικό, και ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη χειραφέτηση των γυναικών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση για αυτοαπασχόληση είναι μια πράξη αυτοπραγμάτωσης αλλά απαιτεί επίσης μεγάλη δέσμευση· ότι το υψηλό επίπεδο προσωπικής ευθύνης έχει ως αποτέλεσμα ιδιαίτερα μακρούς χρόνους εργασίας, ως εκ τούτου η αυτοαπασχόληση δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ως μια πρόσθετη πηγή εισοδήματος· ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να συνδυάσουν οικογενειακή ζωή και εργασία μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι εξωτερικές συνθήκες, δηλαδή εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες δυνατότητες φύλαξης παιδιών και οι πατέρες συμμετέχουν επίσης ενεργά στη φροντίδα και στο νοικοκυριό·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα, η ποιότητα και ο οικονομικά προσιτός χαρακτήρας των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία αποτελούν βασικό μοχλό για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιμερισμός των ευθυνών της φροντίδας της οικογένειας μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει αντίκτυπο στην γυναικεία επιχειρηματικότητα καθώς και στην συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και η επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής αποτελεί αναγκαιότητα όταν πρόκειται για την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ένα τέταρτο των κρατών μελών δεν προβλέπεται η χορήγηση άδειας πατρότητας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γραφειοκρατική επιβάρυνση εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά το επιχειρηματικό πνεύμα ανδρών και γυναικών και συνεπώς απαιτείται αποτελεσματική ρύθμιση και νομοθεσία για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών και για τη δημιουργία μιας σταθερής οικονομίας με βιώσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν την τάση να υποτιμούν το επίπεδο καινοτομίας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε σχέση με τους άνδρες και ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) απονέμεται σε γυναίκες(12)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιλογές των γυναικών σε θέματα εκπαίδευσης, καθώς και ο οριζόντιος και κάθετος διαχωρισμός των φύλων στον τομέα της απασχόλησης, έχουν ως αποτέλεσμα ο αριθμός των γυναικών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση στον επιστημονικό και τεχνολογικό κλάδο ή να μετατρέψουν μια εφεύρεση σε ένα κερδοφόρο προϊόν είναι χαμηλότερος από αυτόν των ανδρών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι επιστήμες και η τεχνολογία, η καινοτομία και η εφεύρεση, είναι έννοιες που συνδέονται ως επί το πλείστον με τους άνδρες, γεγονός που καθιστά τους εν λόγω τομείς λιγότερο ελκυστικούς για τις γυναίκες, και έχει ως αποτέλεσμα οι καινοτομίες και οι εφευρέσεις των γυναικών να αναγνωρίζονται και να εκτιμώνται λιγότερο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες συχνά τείνουν να συγκεντρώνονται σε τομείς που θεωρούνται λιγότερο επικερδείς, όπως η εκπαίδευση, η περίθαλψη και η κοινωνική εργασία, σε αντίθεση με τους ανδροκρατούμενους τομείς της τεχνολογίας και των ΤΠ που έχουν μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης, ενώ δραστηριοποιούνται συχνότερα σε επιχειρήσεις μικρού μεγέθους με ανάπτυξη και κύκλο εργασιών σε χαμηλότερα επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα η μέση καθαρή μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών επιχειρηματιών στην ΕΕ-28 το 2012 να ανέρχεται σε 6 %(13)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες πράσινες τεχνολογίες και η οικολογική επιχειρηματικότητα συνιστούν έναν τομέα που προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για ανάπτυξη και προώθηση της ισότιμης επιχειρηματικότητας, όσον αφορά την ισότιμη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και την επίτευξη αριθμητικής ισότητας ανδρών και γυναικών επιχειρηματιών που συμμετέχουν σε αυτόν·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση του «ατομικού επιχειρηματία», στην οποία βρίσκονται πολλές γυναίκες, συνήθως δεν αποφέρει ιδιαίτερα μεγάλα κέρδη και ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο κίνδυνος της φτώχειας στην εργασία και στα γηρατειά·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μελέτες(14) αποκαλύπτουν ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες ξεκινούν την επιχειρηματική δραστηριότητα με χαμηλότερα επίπεδα κεφαλαίων, προτιμούν τα μικρότερα δάνεια και προσφεύγουν στις οικογενειακές συμβουλές και τον οικογενειακό δανεισμό αντί των δανείων ή της χρηματοδότησης με συμμετοχή στο κεφάλαιο από τράπεζες, επιχειρηματικούς αγγέλους, ιδιωτικά κεφάλαια ή επιχειρηματικά κεφάλαια·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων έχει ως στόχο να προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες αλλά ότι ο λόγος ανδρών-γυναικών σε σχέση με τα μικροδάνεια ήταν 60:40 το 2013(15)·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες, εκδηλώνουν μεγαλύτερη απροθυμία, σε σύγκριση με τους άνδρες, να αναλάβουν κάποιο χρέος ή να επεκτείνουν την επιχείρησή τους, και το γεγονός αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα χαμηλότερα επίπεδα αυτοπεποίθησης όσον αφορά την επιχείρησή τους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες κατά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση ενδέχεται να συνδέονται εν μέρει με τη δυσχέρεια να παρουσιάσουν επαρκές πιστωτικό ιστορικό και διοικητική πείρα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα ως προς τις ικανότητες ανδρών και γυναικών στον τομέα της επιχειρηματικότητας ενδέχεται να επηρεάζουν τον τρόπο με το οποίο κρίνουν οι ενδιαφερόμενοι μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα· ότι η μεγάλη πιθανότητα να υφίστανται διακρίσεις στην προσπάθειά τους να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση ενδέχεται να επηρεάζει τις αποφάσεις των γυναικών για τη δρομολόγηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή να τις οδηγεί να ξεκινήσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα με μικρότερα δάνεια·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στην επενδυτική διαδικασία ατόμων με διαφορετικές πορείες μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή της ομαδικής και στερεότυπης σκέψης·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2004/113/ΕΚ απαγορεύει τη διάκριση μεταξύ των φύλων ως προς την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, και στο πεδίο εφαρμογής της περιλαμβάνονται τράπεζες και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες συναφείς με τη σύσταση επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να αποδειχθούν οι έμμεσες διακρίσεις στο πλαίσιο αυτό και ότι τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν στοιχεία και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις διακρίσεων για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι γυναίκες, παρά την κρατούσα πεποίθηση ότι οι επενδύτριες είναι καλύτερες στη διαχείριση κινδύνου(16), έχουν την τάση να επιδεικνύουν μεγαλύτερη απροθυμία στην ανάληψη κινδύνου και μεγαλύτερη έλλειψη εμπιστοσύνης· ότι τα στοιχεία αυτά μειώνουν ενδεχομένως τη ικανότητα να κερδίσουν οι γυναίκες την εμπιστοσύνη εξωτερικών παραγόντων, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται ενδεχομένως οι δυνατότητες χρηματοδότησής τους·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία νέων ευκαιριών για ανάπτυξη καθώς και στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής· ότι τα εμπόδια στην κοινωνική επιχειρηματικότητα φαίνονται λιγότερο έντονα για τις γυναίκες, και η ίση συμμετοχή σε κοινωνικούς τομείς συνιστά μια εμπειρία που ισχυροποιεί τις γυναίκες και καθιστά ευκολότερη γι αυτές την ενασχόληση με την επιχειρηματικότητα σε άλλους τομείς·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι γυναίκες επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται σε δευτερεύοντες τομείς από την άποψη της οικονομικής απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας της αγοράς·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα σχετικά με τα φύλα και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για κοινωνικούς επιχειρηματίες είναι ελλιπής, ενώ γενικά φαίνεται ότι η πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση είναι πιο περίπλοκη·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματική εκπαίδευση, τόσο η τυπική όσο και η άτυπη, αποτελεί βασικό παράγοντα για την ενθάρρυνση της συμμετοχής περισσότερων γυναικών και κοριτσιών στον τομέα·

1.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την αξία που έχει η γυναικεία επιχειρηματικότητα για τις οικονομίες τους και τα εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεραστούν· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να θεσπίσουν συγκεκριμένες στρατηγικές για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος των γυναικών, με γνώμονα τις ανάγκες, τα κίνητρα και τις συνθήκες σε σχέση με την εξάλειψη των στερεοτύπων του φύλου, καθώς και τους διαφορετικούς τρόπους διοίκησης και ηγεσίας και τις νέες μορφές οργάνωσης και διαχείρισης επιχειρήσεων·

2.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις μελλοντικές πολιτικές στον τομέα της επιχειρηματικότητας·

3.  ζητεί από τα κράτη μέλη να συνεργαστούν ενεργά με τον ιδιωτικό τομέα για να αναδείξουν τις εταιρείες που επιδιώκουν την προώθηση της ισότητας των φύλων και τις βέλτιστες πρακτικές τους·

4.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν συνοδευτικά προγράμματα και προγράμματα στήριξης και παροχής συμβουλών για τις γυναίκες επιχειρηματίες για την ανάπτυξη πρωτοπόρων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που δημιουργούν αξία και πλούτο βασιζόμενες αποκλειστικά σε αρχές κοινωνικής υπευθυνότητας·

5.  ζητεί από τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν στοιχεία χωριστά ανά φύλο σε περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ άλλων για τους διάφορους τομείς της γυναικείας επιχειρηματικότητας, προκειμένου να αναγνωρίζουν την κοινωνική συνεισφορά των γυναικών επιχειρηματιών, και να δίνουν σε τακτική βάση στοιχεία για τον αριθμό τους· συνιστά τη συγκέντρωση και την ενοποίηση των στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων και της Eurostat· συνιστά να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στη μεθοδολογία κάθε έρευνας που εκπονείται από ειδικευμένους σε θέματα φύλου εμπειρογνώμονες σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εμπειρίες των γυναικών με πολλαπλές περιθωριοποιημένες ταυτότητες·

6.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει το ζήτημα της προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στη μελλοντική στρατηγική της μετά το 2015 για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών·

7.  ζητεί μια ολιστική προσέγγιση στη γυναικεία επιχειρηματικότητα, η οποία να αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και τη στήριξη των γυναικών ώστε να σταδιοδρομήσουν στην επιχειρηματικότητα, διευκολύνοντας την προσέγγιση στη χρηματοδότηση και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και δημιουργώντας ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει στις γυναίκες να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους και να γίνουν επιτυχημένες επιχειρηματίες, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων τον καλύτερο συνδυασμό επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και σε προσαρμοσμένη κατάρτιση·

8.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εντείνουν τον αγώνα τους κατά των στερεότυπων που αφορούν το φύλο και να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα για την καταπολέμηση των στερεότυπων πεποιθήσεων σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες ανδρών και γυναικών που εξακολουθούν να υφίστανται σε ανδροκρατούμενους τομείς όπως οι επιστήμες και η τεχνολογία, η καινοτομία και οι εφευρέσεις· θεωρεί ότι στους τομείς αυτούς, οι γυναίκες μπορεί να κρίνονται από τους αρμόδιους λήψης αποφάσεων, τους επενδυτές, τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις αγορές ως λιγότερο αξιόπιστες ή λιγότερο επαγγελματίες, με αποτέλεσμα οι γυναίκες επιχειρηματίες να αντιμετωπίζονται συχνά με σκεπτικισμό από δυνητικούς πελάτες, προμηθευτές, εταίρους, τράπεζες και επενδυτές, και να πρέπει να επιμείνουν περισσότερο για να αποδείξουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τα προσόντα τους, προκειμένου να λάβουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται·

Εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την αξία της επιχειρηματικότητας σε σχέση με την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για γυναίκες και άντρες, να καταργήσουν τους φραγμούς που δυσκολεύουν ή και εμποδίζουν την επιχειρηματικότητα των γυναικών, και να εγκρίνουν ένα συνεκτικό πλαίσιο μέτρων για την στήριξη της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας· εν συνεχεία της απόφασης για την απόσυρση της πρότασης τροποποίησης της οδηγίας για την άδεια μητρότητας και προκειμένου να εξασφαλισθεί πρόοδος στις πολιτικές ισότητας σε επίπεδο ΕΕ, ενθαρρύνει έναν εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των θεσμικών οργάνων για να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος να υποστηριχθούν και να υλοποιηθούν πολιτικές για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής καθώς και μια ίση κατανομή των οικογενειακών βαρών, τονίζοντας επίσης το ρόλο των ανδρών στην προώθηση της ισότητας· επαναλαμβάνει ότι η γονική άδεια και η άδεια πατρότητας μπορούν να έχουν θετικές επιπτώσεις στη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, εφόσον δεν το έχουν κάνει ήδη, να εξετάσουν τη θέσπιση της άδειας πατρότητας· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, έως το τέλος του 2016, συγκεκριμένες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών προτάσεων, για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων για την βελτίωση της εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην λησμονούν τη σημασία που έχει η επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης προκειμένου η εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής να γίνει πραγματικότητα για όλους, η εφαρμογή των κατάλληλων νομοθετικών και μη νομοθετικών πράξεων που προβλέπονται στον χάρτη πορείας της Επιτροπής για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο 2015, καθώς και η χρήση των ενδεδειγμένων εργαλείων και κινήτρων, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ταμείων, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να εξασφαλιστεί η παροχή προσιτής, ποιοτικής φροντίδας για τα παιδιά και άλλα εξαρτώμενα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων εξαρτώμενων ατόμων και μελών της οικογένειας με αναπηρίες· υπενθυμίζει τη σημασία της ύπαρξης λογικών και ευέλικτων ωραρίων εργασίας προκειμένου να επιτραπεί στους γονείς και τους παρέχοντες φροντίδα να συνδυάσουν καλύτερα την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή· υπενθυμίζει τη σημασία της πλήρους προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων λόγω των ειδικών συνθηκών που βιώνουν οι αυτοαπασχολούμενοι, και ότι χωρίς αυτά δεν είναι εφικτή η καινοτόμος και χωρίς αποκλεισμούς επιχειρηματικότητα·

11.  τονίζει ότι πρέπει να αλλάξει η παραδοσιακή κατανομή των ρόλων μεταξύ ανδρών και γυναικών στην κοινωνία, την αγορά εργασίας και την οικογένεια, ενθαρρύνοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών στις οικιακές εργασίες και στη φροντίδα των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής υποχρεωτικών αδειών πατρότητας και γονικών αδειών χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης, και της θέσπισης δημόσιων πολιτικών που καθιστούν δυνατή την πραγματική συμφιλίωση των οικογενειακών και εργασιακών ευθυνών, ιδίως για τις γυναίκες, και κυρίως σε πολύ ανταγωνιστικούς τομείς με μεγάλη κινητικότητα, όπου επικρατούν τα παρατεταμένα και ευέλικτα ωράρια εργασίας, καθώς και μέσω της συνεχούς κατάρτισης προκειμένου να υπάρχει επίγνωση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων και των ευκαιριών της αγοράς·

Ενημέρωση και δίκτυα

12.  υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να μην περιορίζεται η δράση μόνο στη φάση της εκκίνησης, προκειμένου να βοηθηθούν οι γυναίκες που έχουν επιλέξει την επιχειρηματική τους πορεία να παγιώσουν και να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, αλλά να περιλαμβάνει και τη δικτύωση, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την καθοδήγηση, την προβολή γυναικείων προτύπων και την στήριξη των γυναικών της ίδιας κατάστασης μεταξύ τους, προκειμένου να περάσουν σε πιο καινοτόμους, βιώσιμους και επικερδείς τομείς χωρίς να υπονομεύονται οι προϋποθέσεις για μια υγιή, γενική ευημερία·

13.  υπογραμμίζει το τεράστιο δυναμικό των γυναικών καινοτόμων και επιχειρηματιών, καθώς και τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν στο ψηφιακό δυναμικό γυναικών και κοριτσιών και να υποστηρίξουν πλήρως αλλά και να προωθήσουν μια ψηφιακή επιχειρηματική νοοτροπία για τις γυναίκες, καθώς και την ενσωμάτωση και τη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνία της πληροφορίας·

14.  επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη δημόσιων χώρων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη έργων (ευνοϊκών για την προβολή και τη δημιουργία φυτωρίων επιχειρήσεων), η παροχή οικονομικής και φορολογικής υποστήριξης, η εξασφάλιση συναφών και επικαιροποιημένων πληροφοριών, καθώς και η παροχή συμβουλών για την εκκίνηση μιας επιχείρησης, ιδίως για τις νέες επιχειρηματίες· τονίζει, επίσης, τη σημασία των κεφαλαίων για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, της μεγαλύτερης παρουσίας σε κοινωνικά φόρουμ, πολιτικών που ενθαρρύνουν την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, και της αναγνώρισης εκ μέρους των δημόσιων διοικήσεων της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης ομάδας προσώπων για την κοινωνία, τόσο όσον αφορά τις νέες επιχειρηματίες όσο και εκείνες που έχουν ήδη διανύσει μακρά επαγγελματική πορεία·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία διάφορων ευρωπαϊκών δικτύων για γυναίκες επιχειρηματίες· ζητεί από την Επιτροπή ενεργότερη πληροφόρηση για τα επιτεύγματα των γυναικών επιχειρηματιών και ρητή αναγνώρισή τους ως δυνητικών προτύπων μέσω των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων και του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας·

16.  θεωρεί ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα γυναικών επιχειρηματιών πρέπει να δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό και εθνικό δίκτυο που θα διευκολύνει και θα βοηθά τις γυναίκες κατά την αναζήτηση χρηματοδότησης και την παροχή συμβουλών για εύκολη πρόσβαση·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει έμφαση στη χρήση των φόρουμ στο πλαίσιο της προσεχούς ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και να περιλάβει ένα σχέδιο βήμα προς βήμα για την πρόσβαση σε δυνατότητες χρηματοδότησης στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα καταστήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα ελκυστική για τους δυνητικούς επενδυτές και τις κυβερνητικές υπηρεσίες των κρατών μελών, σε μια προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας για τις γυναίκες επιχειρηματίες, μέσω της αποσαφήνισης των διοικητικών διαδικασιών, δημιουργώντας μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει μελλοντικό σημείο αναφοράς του τομέα·

18.  καλεί την Επιτροπή να ιδρύσει, στο πλαίσιο της υφιστάμενης δομής και χωρίς επίπτωση στο προϋπολογισμό της Επιτροπής, ένα ευρωπαϊκό κέντρο επιχειρήσεων για γυναίκες, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, το οποίο θα λειτουργούσε ως εστιακό σημείο για την προώθηση των πρωτοβουλιών της Επιτροπής για τις γυναίκες επιχειρηματίες, μέσω της παροχής διοικητικής και τεχνικής συνδρομής, της δημιουργίας και ενίσχυσης των υφιστάμενων δικτύων, και της παρακολούθησης και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

19.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των γυναικών επιχειρηματιών στα σημαντικότερα τεχνικά, επιστημονικά και επιχειρηματικά δίκτυα, δεδομένου ότι η πρόσβαση στα εν λόγω δίκτυα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών, τον εντοπισμό δυνητικών πελατών, προμηθευτών και εταίρων, την κατανόηση των εξελίξεων, των ευκαιριών και των αδυναμιών της αγοράς, και την εξασφάλιση στρατηγικών πληροφοριών, συνεργασιών και στήριξης·

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση

20.  καλεί τις κυβερνήσεις, τις διοικήσεις και τους φορείς των κρατών μελών που είναι αρμόδιοι για την ισότητα (όπου υπάρχουν) να συνεργαστούν με τον χρηματοπιστωτικό τομέα σε σχέση με την υποχρέωσή τους να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε κεφάλαια για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις· τους καλεί να διερευνήσουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων στις δομές τους ενημέρωσης σχετικά με την χορήγηση δανείων, στην δημιουργία προσαρμοσμένων προφίλ κινδύνου, επενδυτικών εντολών και δομών προσωπικού, καθώς και σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα και την διαφήμισή τους·

21.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν χάρτες ενισχύσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών και να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, από την καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος μέχρι την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ή τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων ΕΑΚ·

22.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί επιμελώς την εφαρμογή της διαδικασίας ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην κατανομή κονδυλίων της ΕΕ στον τομέα της επιχειρηματικότητας· προτείνει στην Επιτροπή την εισαγωγή ποσοστώσεων σε σχέση με το φύλο σε κάθε μορφή στοχευμένης στήριξης που παρέχεται σε υποεκπροσωπούμενες και μειονεκτούσες ομάδες, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταδιακή πορεία προς την επίτευξη ισότιμης επιχειρηματικότητας·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την προβολή της χρηματοδότησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας εκπονώντας χάρτες των μέσων βοήθειας μεταξύ άλλων μέσω μικροχρηματοδότησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress και να διερευνήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις σε «γυναικείους» τομείς, όπως οι κρατικές εγγυήσεις δανείων·

24.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν όλες οι πιθανές χρηματοδοτικές ροές, και ιδίως τα διαρθρωτικά ταμεία, εντός της επόμενης περιόδου προγραμματισμού 2014-2020·

25.  προτρέπει τα κράτη μέλη να προωθήσουν μέτρα και δράσεις με σκοπό την παροχή συνδρομής και συμβουλών σε γυναίκες που αποφασίζουν να γίνουν επιχειρηματίες, την ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας διευκολύνοντας και απλοποιώντας την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και σε άλλου είδους στήριξη, και την άρση των γραφειοκρατικών και λοιπών εμποδίων για τις γυναικείες νεοσύστατες επιχειρήσεις·

26.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει και να αναπτύξει προτάσεις σχετικά με τρόπους προσέλκυσης των γυναικών στην ίδρυση νεοσύστατων επιχειρήσεων· τονίζει ότι οι γυναίκες που διαθέτουν το αναγκαίο επιχειρηματικό πνεύμα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των προγραμμάτων στήριξης και των ευκαιριών χρηματοδότησης·

27.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν τη συγκέντρωση δεδομένων ανά φύλο σχετικά με την πρόσβαση των επιχειρηματιών σε χρηματοδότηση, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, και να διερευνήσουν περαιτέρω κατά πόσον υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία για άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στο πλαίσιο αυτό και, εάν ναι, με ποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις των επενδυτών ως προς τη βιωσιμότητα νεοσύστατων επιχειρήσεων που διοικούνται από γυναίκες·

28.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, κατά την επόμενη αναθεώρησή της, τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες και να επικαιροποιήσει την πρωτοβουλία «Small Business Act», καθώς και τις ετήσιες εκθέσεις της. πιστεύει ότι οι εν λόγω προκλήσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε όλα τα προγράμματα της SBA, και ότι πρέπει να θεσπιστεί ένα συμπληρωματικό σχέδιο δράσης προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επανεξέταση, από την Επιτροπή, της εφαρμογής της οδηγίας 2004/113/ΕΚ και της μεταφοράς της στις εθνικές νομοθεσίες από τα κράτη μέλη, αλλά και τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η επανεξέταση δεν εστίαζε στον εντοπισμό έμμεσων διακρίσεων· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω επανεξέταση της οδηγίας μελετώντας αποτελεσματικότερα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του τύπου πιθανών διακρίσεων·

30.  θεωρεί ότι πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε προγράμματα χρηματοδότησης των γυναικών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους και βιώσιμους τομείς στους οποίους είναι ισχυρότερη η παρουσία των ανδρών, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες που ασχολούνται με τους τομείς των ΤΠΕ, των κατασκευών και των μεταφορών· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί την άσκηση μεγαλύτερου ελέγχου για την αποφυγή του φαινομένου που οι άνδρες χρησιμοποιούν τις γυναίκες ως «εικονικά πρόσωπα» προκειμένου να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους·

Επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση

31.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια επιχειρηματική κουλτούρα στα πλαίσια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης· υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της δια βίου μάθησης, για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων στην ΤΠΕ, και ιδιαίτερα στους κλάδους στους οποίους φοιτούν κυρίως κορίτσια, όπως η υγειονομική περίθαλψη και άλλες υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα για να εξασφαλίσουν μια πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στον τομέα των επιχειρήσεων και να ενισχύσουν αυτήν την εκπροσώπηση καθιστώντας τις γυναίκες πιο ενημερωμένες για τα πλεονεκτήματα της επιχειρηματικής κατάρτισης·

32.  καλεί τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να ενθαρρύνουν τα κορίτσια και τις γυναίκες να ασχολούνται με κλάδους που οδηγούν σε σταδιοδρομία σε τομείς στα πεδία της επιστήμης, των οικονομικών και σε κερδοφόρους τομείς υψηλής ανάπτυξης, όπως οι νέες τεχνολογίες, περιλαμβανομένης της πράσινης τεχνολογίας, του ψηφιακού περιβάλλοντος και της ΤΠ·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τον δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα, τις ΜΚΟ, τα πανεπιστήμια και τα σχολεία προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή περαιτέρω προγράμματα μαθητείας και μη τυπικής και άτυπης μάθησης, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εκπονούν αναπτυξιακά σχέδια με βάση πραγματικές επιχειρηματικές ιδέες ήδη από νεαρή ηλικία και φυτώρια επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο την ενίσχυση νέων επιχειρηματιών, με παράλληλη μάθηση, κατανόηση και εφαρμογή της νοοτροπίας των εργασιακών δικαιωμάτων·

34.  καλεί την ΕΕ να επενδύσει σε προγράμματα που επιτρέπουν τη δια βίου κατάρτιση των εργαζόμενων γυναικών και των γυναικών επιχειρηματιών, διασφαλίζοντας τη συνεχή τους επανεκπαίδευση και την ποιοτική επαγγελματική τους εξέλιξη, με ιδιαίτερη έμφαση στον εμπορικό τομέα·

35.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διευκολύνεται η πρόσβαση των γυναικών επιχειρηματιών, μεταξύ άλλων μέσω επιχορηγήσεων και προγραμμάτων κατάρτισης σχετικά με βασικά νομικά θέματα που αφορούν τη σύσταση και τη διαχείριση μιας επιχείρησης, όπως, μεταξύ άλλων, οι νόμοι για την επιχειρηματικότητα, τη διανοητική ιδιοκτησία και την προστασία των δεδομένων, οι κανόνες φορολογίας, το ηλεκτρονικό εμπόριο, και οι διαθέσιμες κρατικές ενισχύσεις, κλπ., καθώς και σε προγράμματα κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, στη χρήση κοινωνικών δικτύων, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στη δικτύωση, κ.ά.·

36.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι οι γυναίκες τείνουν να έχουν αρνητική αντίληψη των ικανοτήτων τους, μάλλον εξαιτίας των βαθιά ριζωμένων στερεοτύπων της κοινωνίας, και επισημαίνουν συχνότερα από τους άνδρες τις ελλείψεις τους σε επίπεδο επιχειρηματικών ικανοτήτων, αυτοπεποίθησης, αποφασιστικότητας και διάθεσης ανάληψης κινδύνου όσον αφορά την έναρξη μιας επιχείρησης, γεγονός που καθιστά απαραίτητα τα προγράμματα για την παροχή κινήτρων και ψυχολογικής υποστήριξης στις γυναίκες επιχειρηματίες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους·

Κοινωνική επιχειρηματικότητα

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν έρευνα προκειμένου να δοθεί εξήγηση στην αυξημένη επιχειρηματική δραστηριοποίηση των γυναικών στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και το πιθανό πολλαπλασιαστικό της αποτέλεσμα στην παραδοσιακή επιχειρηματικότητα·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών μέσων που θα αξιολογούν τις εταιρείες σε σχέση με τη συνεισφορά τους στο κοινωνικό σύνολο και την ανάπτυξη σημάτων αξιοπιστίας για την κοινωνική και περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα· συνιστά να ενσωματωθούν η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών ως μέτρα με κοινωνικό αντίκτυπο τα οποία, με τη σειρά τους, θα ενθαρρύνουν περισσότερους κοινωνικούς επιχειρηματίες να προσδώσουν στην επιχείρησή τους τη διάσταση του φύλου·

39.  επισημαίνει ότι εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα όπως οι συνεταιρισμοί και οι αλληλασφαλιστικές εταιρείες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στην ενίσχυση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς προόδου και ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν τα εν λόγω εναλλακτικά μοντέλα·

o
o   o

40.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.
(2) ΕΕ C 130 της 30.4.2011, σ. 4.
(3) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
(4) ΕΕ L 180 της 15.7.2010, σ. 1.
(5) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 56.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0074.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0320.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0311.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0292.
(10) Έκθεση της Επιτροπής (2014),«Στατιστικά δεδομένα για τις γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη».
(11) Επιτροπή (2012), Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 354 με τίτλο «Επιχειρηματικότητα στην ΕΕ και πέρα από αυτήν».
(12) Έκθεση της Επιτροπής (2008), « Αξιολόγηση πολιτικής: προώθηση της γυναικείας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας».
(13) Επιτροπή (2014), Μελέτη σχετικά με τα «στατιστικά δεδομένα για τις γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη».
(14) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2015), Μελέτη θεματικού τμήματος με τίτλο «Γυναικεία επιχειρηματικότητα: κλείνοντας το χάσμα των φύλων ως προς την πρόσβαση σε χρηματοδοτικές και άλλες υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας».
(15) Επιτροπή (2015), Ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων.
(16) KPMG (2015), Έκθεση με θέμα «Γυναίκες και Εναλλακτικές Επενδύσεις».

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου