Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2088(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0366/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0366/2015

Συζήτηση :

PV 18/01/2016 - 20
CRE 18/01/2016 - 20

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2016 - 5.8
CRE 19/01/2016 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0008

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 628kWORD 162k
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο
Πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας
P8_TA(2016)0008A8-0366/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2010, σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με εγγυήσεις για τη νεολαία(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Απριλίου 2014, σχετικά με τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2014(4),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης(5),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης(6) και τη γραπτή ερώτηση Ε-010744/2015, της 2ας Ιουλίου 2015, όσον αφορά τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Απριλίου 2015 για την ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας στην πολιτική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων των νέων(7),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη τον κατάλογο θεμάτων της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες σε σχέση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8),

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop του Ιουνίου του 2013 με τίτλο «Οι δρόμοι της ανάκαμψης: τρία σενάρια για τις δεξιότητες και την αγορά εργασίας το 2025»,

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop του Μαρτίου του 2014 με τίτλο «Αναντιστοιχία δεξιοτήτων: τα φαινόμενα απατούν»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Cedefop του Νοεμβρίου του 2014 με τίτλο: «Η πρόκληση της επικύρωσης: πόσο κοντά στην αναγνώριση όλων των μορφών μάθησης βρίσκεται η Ευρώπη;»

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: επένδυση για την απασχόληση και την ανάπτυξη» (COM(2014)0473),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 – Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια» (COM(2010)0636),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του Απριλίου του 2015 με τίτλο «Piloting Youth Guarantee partnerships on the ground – A summary report of key achievements and lessons from the European Parliament Preparatory Action on the Youth Guarantee» (Δοκιμαστική εφαρμογή εταιρικών σχέσεων για την παροχή εγγυήσεων για τη νεολαία – Συνοπτική έκθεση βασικών επιτευγμάτων και διδαγμάτων από την προπαρασκευαστική ενέργεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εγγυήσεις για τη νεολαία),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound του 2015 με τίτλο «Επιχειρηματικότητα των νέων στην Ευρώπη: αξίες, στάσεις, πολιτικές»,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου, και ιδίως το κεφάλαιο IV σχετικά με την «πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων»(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0366/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 4,5 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15 έως 24 ετών είναι επί του παρόντος άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πάνω από 7 εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι ηλικίας 15 έως 24 ετών είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας στην Ένωση ήταν 9,9% στα τέλη του 2014, και το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν υπερδιπλάσιο, καθώς ανήλθε σε 21,4%·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, καθώς και η αναντιστοιχία της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην ανεργία των νέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι το επίπεδο εκπαίδευσης και δεξιοτήτων των νέων είναι υψηλότερο σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές, οι νέοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά διαρθρωτικά εμπόδια για την εύρεση ποιοτικής απασχόλησης η οποία σέβεται τα ενωσιακά και εθνικά πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας με αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο, δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί η κρίση όσον αφορά την απασχόληση των νέων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καθυστερήσεις που σημειώνονται όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και οι μακρόχρονες περίοδοι ανεργίας έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην προοπτική σταδιοδρομίας, στις αμοιβές, στην υγεία και στην κοινωνική κινητικότητα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι συνιστούν πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή οικονομία και πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες για την απόκτηση των δεξιοτήτων που ζητεί η αγορά εργασίας, προβλέποντας τις μελλοντικές ανάγκες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι εντάσσονται σε τρεις μεγάλες ομάδες –σπουδαστές, εργαζόμενοι και άνεργοι– και ότι για κάθε κατηγορία πρέπει να εφαρμόζεται διαφορετική πολιτική προσέγγιση προκειμένου να εξασφαλιστεί η ένταξη στην αγορά εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι νέοι σπουδαστές πρέπει να διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες για την αγορά εργασίας, οι νέοι εργαζόμενοι πρέπει να επικαιροποιούν τις δεξιότητες και την κατάρτισή τους σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, ενώ, στην περίπτωση των νέων ανέργων, η διάκριση πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ενδέχεται να αναζητούν ενεργά εργασία ή να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα εκπαιδευτικά συστήματα να προετοιμάζουν επαρκώς τους σπουδαστές για την επαγγελματική επιτυχία και να εξασφαλιστεί στενή συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων του εκπαιδευτικού τομέα, των κοινωνικών υπηρεσιών όπου ενδείκνυται, των εργοδοτών και των σπουδαστών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σχεδιασμός της κατάρτισης και της εκπαίδευσης βελτιώνεται σημαντικά όταν οι οργανώσεις των σπουδαστών και των νέων συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενώ επιπλέον ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, καθώς και στις ανάγκες σε δεξιότητες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή υφίστανται διακρίσεις ή είναι ευάλωτα, συχνά αποκλείονται από τη δυνατότητα να αναπτύξουν το ταλέντο, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, όταν η κοινωνική διάσταση δεν λαμβάνεται υπόψη στις πολιτικές εκπαίδευσης και απασχόλησης και στις κοινωνικές πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι στον τομέα της εκπαίδευσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις δεξιότητες, με τη στήριξη των εργοδοτών, των υπηρεσιών απασχόλησης και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας των νέων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η κατάλληλη κατάρτιση των υπεύθυνων προσλήψεων, των διευθυντών ανθρωπίνου δυναμικού, του προσωπικού των υπηρεσιών απασχόλησης, των εργοδοτών και των επαγγελματιών του τομέα της εκπαίδευσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση του 2008 δημιούργησε πρόσθετα προβλήματα στην πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας, καθώς η ανεργία των νέων είναι πιο ευαίσθητη στην οικονομική συγκυρία από ό,τι η συνολική ανεργία, δεδομένου ότι οι νέοι έχουν κατά κανόνα μικρότερη εμπειρία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ, συμμετέχουν στη συνολική απασχόληση κατά ποσοστό πολύ υψηλότερο του 80% και έχουν πρωτοπορήσει σε πολλούς «πράσινους» τομείς, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά την πρόβλεψη των απαραίτητων δεξιοτήτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων δημιουργίας θέσεων εργασίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα των νέων μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας των νέων και, μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, μπορεί να προωθήσει την απασχολησιμότητα των νέων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και μαθητείας διαφέρει μεταξύ των χωρών της Ένωσης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγγυήσεις για τη νεολαία, όταν υλοποιούνται αποτελεσματικά, συνιστούν μια σφαιρική προσέγγιση που συμβάλλει στην επιτυχή μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας ή σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, όπως έχουν καταδείξει τα αποτελέσματα της προπαρασκευαστικής ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εγγυήσεις για τη νεολαία·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αποδώσουν ουσιαστικά αποτελέσματα οι εγγυήσεις για τη νεολαία, καθίσταται απαραίτητο να αξιολογηθούν οι πραγματικές ανάγκες απασχόλησης των νέων και οι τομείς που όντως παρουσιάζουν δυνατότητες όσον αφορά τις ευκαιρίες απασχόλησης, όπως για παράδειγμα η κοινωνική οικονομία και η πράσινη οικονομία, καθώς και να παρακολουθούνται συνεχώς και προσεκτικά όχι μόνο τα έργα αλλά και οι οργανισμοί που τα παρέχουν, με την κατάρτιση περιοδικών εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του εν λόγω μέτρου για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την παροχή στοχευμένης στήριξης σε νέους που βρίσκονται ΕΕΑΚ·

Συνεργασία, συμμετοχή, συμπράξεις

1.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων και η διάδοση της γνώσης και των δεξιοτήτων αποτελούν ορισμένα από τα βασικά στοιχεία των ενιαίων πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικών πολιτικών και μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, στην προώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, εφόσον οι πολιτικές ανάπτυξης δεξιοτήτων αναγνωρίζουν τις πολυεπίπεδες ανάγκες και ικανότητες των άνεργων νέων· υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων δεν θα έχει αποτέλεσμα εάν δεν αντιμετωπιστούν παράλληλα τα ζητήματα της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της κατάλληλης κοινωνικής ασφάλισης·

2.  τονίζει ότι βασική προτεραιότητα της Επιτροπής είναι να δώσει «νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις» και ότι στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2015 η Επιτροπή δεσμεύτηκε να αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση της ένταξης και της απασχολησιμότητας στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα δε μέτρα για την υποστήριξη των κρατών μελών στις προσπάθειές τους για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων· επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο έχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα προτείνει διάφορες λύσεις, επισημαίνοντας ότι η απασχόληση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση των νέων πρέπει να αποτελούν μια από τις βασικότερες πολιτικές προτεραιότητες για την ΕΕ·

3.  υπενθυμίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η ενεργός συμμετοχή των νέων, των οικείων ενδιαφερομένων, των οργανώσεων και των κοινωνικών εταίρων στην προώθηση της ανάπτυξης, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των σχετικών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη στήριξη της απασχόλησης των νέων σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο·

4.  επισημαίνει ότι από τη μία πλευρά υπάρχουν 24 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων 7,5 εκατομμυρίων νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), και από την άλλη 2 εκατομμύρια κενές θέσεις στην ΕΕ· επισημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί νέοι άνεργοι με υψηλότερα προσόντα από τα ζητούμενα, των οποίων οι δεξιότητες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας· υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, την ανάγκη δημιουργίας ισχυρών συμπράξεων μεταξύ των τοπικών αρχών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των υπηρεσιών απασχόλησης –τόσο των γενικών όσο και των εξειδικευμένων–, των κοινωνικών εταίρων και της επιχειρηματικής κοινότητας για να υποστηριχθεί η δημιουργία, η εφαρμογή και η παρακολούθηση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στρατηγικών και σχεδίων δράσης για τη δημιουργία βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικής απασχόλησης· ζητεί στενότερη και διαρθρωτική συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ σχολικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, δημόσιας διοίκησης, επιχειρήσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως οργανώσεων φοιτητών και νέων, με στόχο την καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων και με δυνατότητες δεύτερων λύσεων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης· τονίζει ότι η βελτίωση της συνεργασίας αυτής είναι επίσης σημαντική για την αποτελεσματική υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία·

5.  επικροτεί τα εργαλεία ανάπτυξης δεξιοτήτων και πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες που προτάθηκαν από την Επιτροπή· επισημαίνει το γεγονός ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων θα πρέπει να προάγει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM), οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως σε μια οικονομία· τονίζει, ωστόσο, ότι απαιτούνται πιο φιλόδοξα μέτρα και επενδύσεις· θεωρεί ότι η ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων της αγοράς εργασίας σε όλα τα επίπεδα είναι απαραίτητη για την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες·

6.  καλεί τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές κυβερνήσεις και τις τοπικές αρχές να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς κατάρτισης, στρατηγικές ανάπτυξης και πρόβλεψης δεξιοτήτων, με στόχο τη βελτίωση των γενικών, τομεακών και ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων· τονίζει περαιτέρω τη σημασία των εταιρικών σχέσεων και της ύπαρξης εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων και των αρχών·

7.  υπογραμμίζει τον ρόλο των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που χρειάζονται οι απόφοιτοι, προκειμένου να είναι καλύτερα εξοπλισμένοι στην αγορά εργασίας·

8.  τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο των ικανών και εμψυχωτικών διδασκόντων και εκπαιδευτών στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε υπανάπτυκτες περιοχές, και στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων· τονίζει ότι οι διδάσκοντες πρέπει να υποστηρίζονται καλύτερα από τα σχολεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις τοπικές κοινότητες και τις εκπαιδευτικές πολιτικές, π.χ. μέσω αποτελεσματικότερης και εκσυγχρονισμένης κατάρτισης στις νέες δεξιότητες, όπως οι επιχειρηματικές δεξιότητες και οι δεξιότητες ΤΕΠ, μέσω επίσης προώθησης της ομαδικής μάθησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, καθώς και της ευκολότερης πρόσβασης σε δυνατότητες κατάρτισης και σε βελτιωμένα συστήματα ΕΕΚ. στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικές οι επενδύσεις σε προγράμματα διά βίου μάθησης για τους διδάσκοντες· διαφωνεί έντονα με τις περικοπές στους προϋπολογισμούς για την εκπαίδευση, ιδίως όταν συνδυάζονται με μείωση του αριθμού των υποτροφιών και των επιχορηγήσεων και αύξηση των διδάκτρων·

9.  ενθαρρύνει την ενσωμάτωση νέων μεθόδων διδασκαλίας και κατάρτισης που αναπτύσσονται από διδάσκοντες για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών της τάξης·

10.  υπογραμμίζει ότι οι φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης και οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεργαστούν με σκοπό τη δημιουργία πιστοποιητικών τα οποία θα αντικατοπτρίζουν επακριβώς τις πραγματικές δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι απόφοιτοι καθ᾽ όλη τη διάρκεια ζωής τους·

11.  τονίζει πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή νέων και καινοτόμων εργοδοτών στον συνεχή διάλογο μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εργοδοτών σε μια προσπάθεια καλύτερης προσαρμογής της εκπαίδευσης και της εξειδικευμένης κατάρτισης στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας· επικροτεί και τονίζει τη σημασία των προγραμμάτων καθοδήγησης που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την προετοιμασία των νέων στις μελλοντικές θέσεις εργασίας·

12.  τονίζει τη σημασία των διοικητικών ικανοτήτων και των λειτουργικών γραφείων ευρέσεως εργασίας· ζητεί την ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης μεταξύ των δημόσιων αρχών και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και την παροχή της σχετικής κατάρτισης στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και άλλους σχετικούς φορείς, ώστε να εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και στρατηγική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων· καλεί επίσης τις κυβερνήσεις να είναι πιο φιλόδοξες και να καταβάλουν προσπάθειες για την πρόβλεψη των αναγκών των νέων, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, θέτοντας ταχύτερα σε εφαρμογή προγράμματα απασχόλησης και παρακολουθώντας την πρόοδο που επιτυγχάνεται·

13.  τονίζει τη σημασία της στενής διατομεακής συνεργασίας, ιδίως μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης και των υπηρεσιών εκπαίδευσης·

14.  υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές θα πρέπει να εστιάζουν στην υποστήριξη των ΕΑΕΚ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν αποχωρήσει από την αγορά εργασίας, προκειμένου να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους ή να ενσωματωθούν στις αγορές εργασίας·

15.  σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι, εφόσον αξιοποιηθούν με αποδοτικό και στρατηγικό τρόπο, μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικό μέσο ανάπτυξης και προόδου των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων· ζητεί τη διάθεση περισσότερων οικονομικών πόρων για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα ευρωπαϊκά μέσα χρηματοδότησης, καθώς και για την επέκταση, στα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αναζήτηση κονδυλίων, τις σπουδές και τη διαχείριση έργων χρηματοδότησης·

16.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί ποιοτική αξιοποίηση των πόρων της ΕΕ, έχει καίρια σημασία η θέσπιση ενός συστήματος εποπτείας και παρακολούθησης σχετικά με την αξιοποίηση των εν λόγω πόρων·

17.  ζητεί τη θέσπιση βραβείου από την ΕΕ για τα καλύτερα έργα που καταπολεμούν τη νεανική ανεργία, το οποίο θα μπορούσε να συνδεθεί με τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό «ευρωπαϊκό βραβείο για τη νεολαία» και το ευρωπαϊκό βραβείο «για τη νεανική ανεργία στην κοινωνική οικονομία»· καλεί την Επιτροπή να προβάλει αυτές τις πρωτοβουλίες ώστε να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και να έρθει πιο κοντά στις ανάγκες τους· τονίζει, εντούτοις, την ανάγκη δημοσιονομικής ευθύνης και ζητεί τη χρηματοδότηση τέτοιου είδους πρωτοβουλιών από τον υφιστάμενο προϋπολογισμό·

18.  ζητεί μια μακροπρόθεσμη και αποδοτική ευρωπαϊκή στρατηγική δεξιοτήτων, ώστε να καθοδηγηθούν οι εθνικές στρατηγικές δεξιοτήτων και να ενσωματωθούν στα εθνικά σχέδια απασχόλησης, παράλληλα με τη δημιουργία ολοκληρωμένου πλαισίου για τα τομεακά σχέδια δράσης που προτείνονται στη δέσμη μέτρων για την απασχόληση·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να δραστηριοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν για την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων του ευρωπαϊκού εξαμήνου και των λοιπών συστάσεων της Επιτροπής που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας·

ΜΜΕ και επιχειρηματικότητα

20.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των φορέων κοινωνικής οικονομίας και οικονομίας της αλληλεγγύης και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, σε ό,τι αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους· τονίζει την ανάγκη να παρέχεται με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο στους νέους εκπαίδευση που να τους ετοιμάζει για την επιχειρηματικότητα· προτρέπει να περιλαμβάνεται στα προγράμματα σπουδών η ανάπτυξη σε ασφαλές περιβάλλον των επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την έναρξη και τη διαχείριση επιχειρήσεων καθώς και η προώθηση εγκάρσιων ικανοτήτων επιχειρηματικότητας, δεξιοτήτων και γνώσεων, που αποκτώνται αποτελεσματικά μέσω της έμπρακτης άσκησης και εμπειρίας· προτείνει να μπορεί να διδάσκεται η επιχειρηματικότητα μέσα από διάφορα θέματα ή ως χωριστό θέμα και τονίζει την ανάγκη για πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας περιόδους πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής κατάρτισης κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το στάδιο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης· υπογραμμίζει ότι η απόκτηση δεξιοτήτων για δημοκρατική και ομαδική εργασία, η εκμάθηση της ανάληψης ευθυνών, της ανάλυσης καταστάσεων, αποτελεί τμήμα της δια βίου μάθησης που στηρίζει τον ενεργό πολίτη· εφιστά την προσοχή στις ευκαιρίες και στα πλεονεκτήματα της συμμετοχής περισσότερων ατόμων (π.χ. επιτυχημένων επιχειρηματιών, ΜΚΟ με αντικείμενο την προώθηση της επιχειρηματικότητας) για την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας·

21.  υπενθυμίζει ότι η στήριξη της επιχειρηματικότητας, η κατανόηση των οικονομικών συσχετισμών, και η ενίσχυση της ιδίας ευθύνης και πρωτοβουλίας αποτελούν σημαντικό παράγοντα προώθησης μιας ενεργού στάσης στην εξέλιξη της προσωπικής σταδιοδρομίας· θεωρεί ότι η προώθηση της επιχειρηματικότητας αποτελεί ευθύνη των δημόσιων φορέων, του εκπαιδευτικού τομέα, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών· επαναλαμβάνει την ανάγκη ανάπτυξης της κινητικότητας μέσα στην ίδια επιχείρηση· επαναλαμβάνει τον ρόλο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων απέναντι σε νεοφυείς επιχειρήσεις και στο θέμα της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και ζητεί επενδύσεις, ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρόβλεψη σε αναδυόμενους και δυνητικούς τομείς, μεταξύ άλλων στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών και των πράσινων θέσεων εργασίας, που έχουν μεγάλο δυναμικό για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης·

22.  υπογραμμίζει ότι οι επιχειρηματικές δεξιότητες μπορούν επίσης να αποκτηθούν μέσω προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και ότι τα εν λόγω προγράμματα μπορεί να περιλαμβάνουν δραστηριότητες καθοδήγησης και εποπτείας οι οποίες παρέχονται από έμπειρους εκπαιδευτές, επιχειρηματίες και ειδικούς σε θέματα επιχειρήσεων που παρέχουν πολύτιμη τεχνογνωσία όσον αφορά τις επιχειρήσεις, συμβουλές και ανάδραση (feedback) σε δυνητικούς επιχειρηματίες, δίνοντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να αναπτύξουν πολύτιμα δίκτυα επαφών με υφιστάμενες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, που υπό διαφορετικές συνθήκες θα χρειάζονταν πολύ χρόνο για να οικοδομηθούν·

23.  τονίζει την ανάγκη να χαλαρώσουν οι υφιστάμενες διοικητικές και οικονομικές απαιτήσεις για τη σύσταση και διαχείριση επιχειρήσεων, μέσα από την απλούστευση των διαδικασιών, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πιστώσεις, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και μικροχρηματοδότηση για νεοφυείς επιχειρήσεις, την εξασφαλισμένη πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο, την πολυτομεακή εξατομικευμένη παροχή συμβουλών, την καθιέρωση κινήτρων για τους επιχειρηματίες που απασχολούν νέους ανέργους, εφόσον είναι δυνατόν· υπογραμμίζει τη σημασία των μικροχρηματοδοτήσεων και του ευρωπαϊκού Προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Καινοτομίας (EaSI), καθώς και του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, για την επίτευξη αυτών των στόχων· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας υπηρεσιών «μιας στάσης» για τη διεκπεραίωση όλων των διοικητικών διαδικασιών που σχετίζονται με τη σύσταση και λειτουργία μιας επιχείρησης· υπενθυμίζει ότι όλες οι διοικητικές απαιτήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

24.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες και να το προωθούν στους νέους που επιθυμούν να ξεκινήσουν ένα επιχειρηματικό εγχείρημα, ούτως ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από μια εμπειρία στο εξωτερικό και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων·

25.  υπενθυμίζει ότι οι κλάδοι της δημιουργικότητας συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον επιχειρηματικών και ταχέως αναπτυσσόμενων κλάδων, καθώς και ότι η δημιουργική εκπαίδευση καλλιεργεί μεταβιβάσιμες δεξιότητες, όπως η δημιουργική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική εργασία και η επινοητικότητα· αναγνωρίζει ότι οι τομείς των τεχνών και των μέσων ενημέρωσης προσελκύουν ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον των νέων·

26.  υπενθυμίζει την πληθώρα θέσεων εργασίας που συνδέονται με την παραδοσιακή τεχνογνωσία, θέσεων που συχνά δεν είναι δεκτικές μετεγκατάστασης και που μπορούν, επιπλέον, να συμβάλλουν στην τόνωση των τοπικών οικονομιών ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν πολιτισμικό ενδιαφέρον· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επομένως την προστασία τεχνών και επαγγελμάτων παραδοσιακού και πολιτιστικού χαρακτήρα, καθώς και την αποτελεσματική μεταλαμπάδευσή τους σε νεότερες γενιές μέσω της υλοποίησης εξειδικευμένων προγραμμάτων·

27.  ζητεί τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την κοινωνική οικονομία προκειμένου να συνδυαστεί η δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους με την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου· ζητεί την καλύτερη ένταξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στα εθνικά και ευρωπαϊκά σχέδια δράσης για την απασχόληση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την κοινωνική ένταξη, με σκοπό την αποδέσμευση και αξιοποίηση του δυναμικού τους για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη συμβολή τους στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·

28.  υπενθυμίζει ότι οι εργοδότες και οι επιχειρηματίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση στον χώρο εργασίας και στην παροχή θέσεων μαθητείας και ότι ο ρόλος τους πρέπει να υποστηριχθεί και να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο·

29.  επισημαίνει ότι οι πολιτικές για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων απαιτούν μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό· τονίζει ότι οι πολιτικές για την προώθηση της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε κράτους μέλους·

30.  ζητεί την αποτελεσματική υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων, κοινωνικά υπεύθυνων, πράσινων και βιώσιμων, καθώς και την προώθηση βιώσιμων εναλλακτικών μοντέλων, όπως οι συνεταιρισμοί, που βασίζονται σε μια δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων και επιδιώκουν να έχουν αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα·

Δεξιότητες απασχολησιμότητας

31.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη βελτίωσης των προσόντων και παροχής περισσότερων κινήτρων στους συμβούλους που εργάζονται σε δημόσια γραφεία εύρεσης εργασίας ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται προορατικά στις ανάγκες των νέων που αναζητούν εργασία, να τους βοηθούν να αποκτήσουν πρόσθετα προσόντα και να προσδιορίζουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για την αγορά εργασίας·

32.  υπενθυμίζει ότι η παροχή εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προσανατολισμού και στήριξης καλής ποιότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι απαραίτητη και μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, συμβάλλοντας παράλληλα στην υπέρβαση των δυσκολιών πρόσβασης στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι αυτός ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να εμπεριέχεται στα προγράμματα σπουδών και να παρέχεται σε συνεργασία με τους οικονομικούς συντελεστές και τα γραφεία εύρεσης εργασίας· υπογραμμίζει ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών και η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων έχουν θεμελιώδη σημασία·

33.  επισημαίνει την έλλειψη υψηλής ποιότητας επαγγελματικού προσανατολισμού στα κράτη μέλη· τονίζει ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα του επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία και να παρέχεται συνεχής επαγγελματική κατάρτιση στους συμβούλους σταδιοδρομίας ώστε να είναι επαρκώς καταρτισμένοι για να βοηθούν τους σπουδαστές και τους μαθητές στην επιλογή κατάλληλης σταδιοδρομίας·

34.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις βέλτιστες πρακτικές στο σύστημα του σχολικού και επαγγελματικού προσανατολισμού, όπου οι μαθητές παρακολουθούνται από ένα πρώιμο στάδιο της σχολικής τους εκπαίδευσης μέχρι τα πρώτα βήματά τους στην αγορά εργασίας·

35.  τονίζει τη σημασία της τακτικής παρακολούθησης των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες και ως εκ τούτου ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και όλους τους συναφείς ενδιαφερόμενους να ανταλλάσσουν τις καλές πρακτικές σε αυτόν τον τομέα και να αναπτύξουν περαιτέρω εργαλεία παρακολούθησης και πρόβλεψης·

36.  επικροτεί τον μετασχηματισμό του υφιστάμενου ιστοτόπου του πανοράματος δεξιοτήτων της ΕΕ ο οποίος πλέον αποτελεί ένα πιο ολοκληρωμένο και εύχρηστο κεντρικό σημείο πρόσβασης σε πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν ανάγκες δεξιοτήτων σε επαγγέλματα και κλάδους μέσα στην ΕΕ, και ο οποίος βοηθάει φορείς διαμόρφωσης πολιτικής, εμπειρογνώμονες, εταιρείες εύρεσης εργασίας, συμβούλους σταδιοδρομίας και μεμονωμένα άτομα να λαμβάνουν καλύτερες και καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, ώστε έτσι να διασφαλίσουν στους νέους μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και να αναθεωρήσουν τα προγράμματα κατάρτισης προβλέποντας τις ανάγκες της αγοράς, όπου αυτό είναι απαραίτητο· τονίζει τη σημασία των πρακτικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων κωδικοποίησης και των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες για την επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου στον 21ο αιώνα· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής του Προγράμματος Δράσης για την Επιχειρηματικότητα 2020 και της Στρατηγικής της ΕΕ για τις Ηλεκτρονικές Δεξιότητες· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να προσφέρεται διά βίου καθοδήγηση σχετικά με την επαγγελματική σταδιοδρομία σε όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου με στόχο τη διατήρηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των εργαζομένων·

38.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τις δυνατότητες επαγγελματικής κινητικότητας των νέων που πραγματοποιούν περιόδους μαθητείας, για να μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους μέσω της επαφής τους με άλλα συστήματα κατάρτισης και άλλα είδη επιχειρήσεων, αλλά και για να έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν μια ξένη γλώσσα, γεγονός που βοηθά στην εξεύρεση βιώσιμης θέσης στην αγορά εργασίας·

39.  τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης των αποκαλούμενων ήπιων δεξιοτήτων για την αποδοτική παραμονή στην αγορά εργασίας και την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, οι οποίες θα αποτελούν συμπλήρωμα των γνώσεων και της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί·

40.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη προώθησης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, που περιλαμβάνει τον εθελοντισμό, και αποτελεί ανεκτίμητο εργαλείο για την απόκτηση των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι νέοι για τον επαγγελματικό τους βίο·

41.  υπενθυμίζει ότι η μη τυπική και η άτυπη μάθηση είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων, όπως π.χ. οι δεξιότητες επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων· ως εκ τούτου, ζητεί την πραγματοποίηση επενδύσεων σε δυνατότητες παροχής μη τυπικής και άτυπης μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και την αναγνώριση του αντικτύπου και της αξίας της εμπειρίας, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτούνται σε αυτές τις δομές·

42.  ζητεί τη δημιουργία ενός συστήματος κατάρτισης και σπουδών, που να υιοθετεί καινοτόμες αλλά προσιτές προσεγγίσεις, και που να εστιάζεται στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων καθώς και διανοητικών και τεχνικών ικανοτήτων·

43.  επιμένει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η ανάπτυξη του εργαλείου EURES, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές, ώστε να ενθαρρύνει τους νέους να στραφούν στις προσφορές θέσεων εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας στο εξωτερικό και να τους συνοδεύει στο πλαίσιο των σχεδίων κινητικότητας παρέχοντάς τους βοήθεια και συμβουλές για το σχέδιό τους·

44.  υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές για την εκπαίδευση και τις δεξιότητες δεν πρέπει να αποσκοπούν μόνο στην ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας αλλά και στον εφοδιασμό των ατόμων με τις αναγκαίες εγκάρσιες ικανότητες ώστε να εξελιχθούν σε ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σεβαστούν το γεγονός ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα και φέρουν υψηλή αξία από μόνες τους·

45.  τονίζει τη σημασία της ολιστικής εκπαίδευσης, για παράδειγμα υπό τη μορφή της αγωγής του πολίτη, η οποία θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος όλων των ροών εκπαίδευσης και θα μπορεί να προετοιμάζει τους νέους για τη μετάβαση στον επαγγελματικό βίο·

46.  επισημαίνει αφενός ότι είναι σημαντικό να αναπτύξουν οι σπουδαστές την ικανότητα μάθησης και αφετέρου ότι απαιτείται να έχουν στη διάθεσή τους αποτελεσματικές στρατηγικές μάθησης· τονίζει ότι η εκμάθηση του τρόπου μάθησης διευκολύνει την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, συμπεριφορών και ικανοτήτων που επιτρέπουν στα άτομα να θέτουν, να σχεδιάζουν και να επιτυγχάνουν τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους και να γίνονται αυτόνομοι μαθητευόμενοι, ικανοί να αντιμετωπίσουν τις έντονες αλλαγές στην αγορά εργασίας·

47.  υπογραμμίζει ότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό παρέχει στους συμμετέχοντες ευκαιρίες για την ανάπτυξη ευρέος φάσματος εγκάρσιων δεξιοτήτων, οι οποίες ενισχύουν την απασχολησιμότητά τους ενώ παράλληλα τους βοηθούν να επιτύχουν ως ηγέτες και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους· τονίζει επίσης τη σχέση μεταξύ αθλητισμού, απασχολησιμότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης·

48.  εκφράζει την ανησυχία του για τη μείωση των βαθμών ορισμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της τελευταίας έρευνας PISA (Programme for International Student Assessment – Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών)· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν υψηλή προτεραιότητα στην εκπαίδευση προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

49.  τονίζει ότι η κατάρτιση στον χώρο εργασίας και οι περίοδοι επιμορφωτικής μαθητείας υψηλής ποιότητας, υποστηριζόμενες από συμπράξεις σχολείων, φορέων κατάρτισης και επιχειρήσεων, αποτελούν μέσα βελτίωσης της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, και η αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών, βελτιώνοντας τον επαγγελματικό προσανατολισμό, θα μπορούσε να διευρύνει τον αριθμό των υποψηφίων που μπορούν να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας, βελτιώνοντας επίσης την ετοιμότητά τους για εργασία· επισημαίνει την επιτυχημένη εφαρμογή αυτών των μέτρων σε ορισμένα κράτη μέλη· θεωρεί ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσε να συνεισφέρει στη μείωση της νεανικής ανεργίας· υπογραμμίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη, υπό μορφή π.χ. ιδιαίτερων ή και υποστηρικτικών μαθημάτων, όπως χρειάζεται και υποστήριξη των επιχειρήσεων στη διεκπεραίωση των διοικητικών και οργανωτικών τους καθηκόντων·

50.  τονίζει την αξία των περιόδων μαθητείας υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς απασχόλησης και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να συμμετέχουν σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενα προγράμματα μαθητείας και επαγγέλματα·

51.  ζητεί την προώθηση της ομαλής μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση μέσω της σύνδεσης της θεωρητικής εκπαίδευσης με την πρακτική κατάρτιση, της ενσωμάτωσης δεξιοτήτων επαγγελματικής ένταξης στο βασικό πρόγραμμα σπουδών και της παροχής προγραμμάτων πρακτικής άσκησης υψηλής ποιότητας, όπως ορίζεται στον ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία, καθώς και μέσω της αναγνώρισης των προσόντων που αποκτούνται στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, ή στη διάρκεια εμπειριών εθελοντισμού· τονίζει ότι η ποιοτική πρακτική άσκηση/μαθητεία θα πρέπει να έχουν πάντα σαφή μαθησιακά αποτελέσματα και οι ασκούμενοι δεν θα πρέπει να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης·

52.  υπενθυμίζει ότι οι υψηλής ποιότητας περίοδοι άσκησης και μαθητείας που απηχούν πραγματικές ανάγκες πρέπει να οδηγούν στην απασχόληση και ότι η πρακτική άσκηση πρέπει να ετοιμάζει τους ασκούμενους για μια θέση εργασίας, ενώ καταδικάζει κάθε κατάχρηση και ψεύτικη πρακτική άσκηση που υπονομεύει την απόκτηση δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης από τον εργαζόμενο· υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης θα πρέπει να οδηγούν σε αύξηση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν αποτρεπτικά μέτρα κατά της καταχρηστικής εφαρμογής του καθεστώτος πρακτικής άσκησης και να εντείνουν τις ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τα δικαιώματα των ασκουμένων·

53.  επικροτεί το Πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση και την Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας· τονίζει τη σημασία της στενής παρακολούθησης της εφαρμογής τους στα κράτη μέλη από την Επιτροπή· προτρέπει τη Συμμαχία για θέσεις μαθητείας να προωθήσει την πρόσβαση των νέων σε περιόδους μαθητείας ζητώντας την άρση των εμποδίων, όπως για παράδειγμα τα δίδακτρα για τους μαθητευόμενους·

54.  υπενθυμίζει, όσον αφορά τις αρμοδιότητες των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα, ότι το διττό πρότυπο της εκπαίδευσης και η απόκτηση πρακτικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων έχουν καίρια σημασία· τονίζει ότι οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να διευκολύνουν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι το διττό πρότυπο πρέπει να προσαρμόζεται στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά δεδομένα κάθε χώρας και να θεωρηθεί ως το ένα και μοναδικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ/VET)· ζητεί ως εκ τούτου την αναγνώριση και ενίσχυση της διττής μάθησης σε όλα τα επίπεδα·

55.  ζητεί ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (σε επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και ανώτατης εκπαίδευσης) με τους επιχειρηματίες, για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών προσαρμοσμένων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

56.  επισημαίνει τα πλεονεκτήματα μιας ευέλικτης προσέγγισης στην εκπαίδευση με επίκεντρο τον μαθητή, που καθιστά δυνατή την αλλαγή ή αναπροσαρμογή της κατεύθυνσης των σπουδών με γνώμονα τις ανάγκες των μαθητών χωρίς οι τελευταίοι να δεσμεύονται από την αρχική τους επιλογή·

57.  εφιστά την προσοχή των κρατών μελών ως προς το ευρύ φάσμα συμβάσεων που προτείνονται στους νέους· ζητεί να εξετασθεί εκτενέστερα το ζήτημα αυτό, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν ελκυστικότερα τα προγράμματα και τις σπουδές στους τομείς των επιστημών, των τεχνολογιών, της μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM) ώστε να καλυφθούν οι υφιστάμενες ελλείψεις στον τομέα· τονίζει, ωστόσο, ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες και οι γενικές ανθρωπιστικές γνώσεις είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι κλάδοι STEM και, συνεπώς, θα πρέπει να τύχουν ουσιαστικής στήριξης εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και να έχουν εμφανή ρόλο στην ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν μια διατομεακή προσέγγιση μεταξύ διαφόρων τομέων εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως κοινά προγράμματα που θα διαμορφώνονται γύρω από τέχνες, επιστήμες, ΤΕΠ, μηχανολογία, επιχειρήσεις και άλλους συναφείς κλάδους·

59.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν επειγόντως τις νέες τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδικασία και να εντατικοποιήσουν και να βελτιώσουν την κατάρτιση στην ΤΕΠ σε όλα τα επίπεδα και τα είδη εκπαίδευσης και κατάρτισης, του εκπαιδευτικού προσωπικού μη εξαιρουμένου, ώστε να προσφέρουν τίτλους και προγράμματα σπουδών με περισσότερο ψηφιακό προφίλ και να δίνουν κίνητρα στους νέους για να σπουδάσουν ΤΕΠ και να ακολουθήσουν συναφή επαγγελματική σταδιοδρομία· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας μιας καλύτερης τεχνολογικής βάσης σε σχολεία και πανεπιστήμια, μέσω της παροχής των απαραίτητων υποδομών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει τη σημασία των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ), οι οποίοι διασφαλίζουν πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους και ενισχύουν την απασχολησιμότητα, στηρίζοντας τη διαδικασία της διά βίου μάθησης· υπενθυμίζει την ανάγκη να ενθαρρύνονται κορίτσια και νεαρές γυναίκες να κάνουν σπουδές στον τομέα της ΤΕΠ·

60.  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν μέτρα που θα ενθαρρύνουν τα κορίτσια να ενδιαφερθούν για τους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM), και την ανάγκη να δημιουργηθεί ποιοτικός επαγγελματικός προσανατολισμός που θα υποστηρίζει τα κορίτσια να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους σε αυτόν τον κλάδο, δεδομένου ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται με μεγάλη διαφορά σε αυτούς τους τομείς, καθώς αποτελούν μόλις το 24% των επαγγελματιών στους κλάδους των θετικών επιστημών και της μηχανολογίας και δεδομένου ότι τα επαγγέλματα των τομέων STEM συγκαταλέγονται στα 20 επαγγέλματα με τις περισσότερες κενές θέσεις εργασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ·

61.  τονίζει ότι, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων σε ορισμένα κράτη μέλη και τις κενές θέσεις εργασίας σε άλλα, η κινητικότητα των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ εξακολουθεί να είναι περιορισμένη· υπενθυμίζει επομένως τη σημασία της κινητικότητας των εργαζομένων για την ύπαρξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας και τονίζει την ανάγκη μείωσης των γλωσσικών και πολιτιστικών φραγμών που ενδεχομένως την περιορίζουν, με το να παρέχονται στους ανέργους ειδικά ανά τομέα μαθήματα εκμάθησης γλώσσας και ειδική κατάρτιση στη διαπολιτισμική επικοινωνία·

62.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων μέσω της προώθησης και διευκόλυνσης της κινητικότητας των μαθητευομένων καθώς και της διασυνοριακής αναγνώρισης των προσόντων, μέσω της καλύτερης χρήσης όλων των ευρωπαϊκών μέσων και προγραμμάτων, όπως το Erasmus+, το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, το ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων, το σύστημα εγγυήσεων για τη νεολαία, το βιογραφικό σημείωμα Europass, η πύλη EURES, οι συμμαχίες γνώσης, η ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας, το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων, η Ευρωπαϊκή διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET) και το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)· τονίζει τη σημασία του πλαισίου της ευρωπαϊκής ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO), βάσει του οποίου προσδιορίζονται και κατηγοριοποιούνται δεξιότητες, ικανότητες και προσόντα που σχετίζονται με την ενωσιακή αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, σε 25 ευρωπαϊκές γλώσσες· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της επαρκούς δυνατότητας μεταβίβασης κοινωνικών δικαιωμάτων εντός της Ένωσης και επαναλαμβάνει εν προκειμένω τη σημασία του προγράμματος Erasmus+, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της πύλης EURES· ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν προγράμματα κατάρτισης σε συγκεκριμένους τομείς στους οποίους σημειώνονται ιδιαίτερες ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ·

63.  ενθαρρύνει τη βέλτιστη χρήση της υφιστάμενης χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα Erasmus+, ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων μεταξύ των νέων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά η ανεργία των νέων στην ΕΕ·

64.  προβάλλει το πρόγραμμα Erasmus+ ως βασικό μέσο για τη διασφάλιση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ/VET) στην ΕΕ και ενθαρρύνει τις διεθνείς ανταλλαγές για σκοπούς επαγγελματικής κατάρτισης·

65.  υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματική υλοποίηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων μπορεί επίσης να συμβάλει στην βελτίωση των ευκαιριών για τους νέους στην αγορά εργασίας υπερβαίνοντας τις εκπαιδευτικές ελλείψεις και παρέχοντας δεξιότητες συναφείς με τις ανάγκες μιας βιώσιμης αγοράς εργασίας και μιας βιώσιμης οικονομίας, και ότι μπορεί να προσφέρει πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία και να διευκολύνει τη σύσταση επιτυχημένων επιχειρήσεων· υπενθυμίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, καθίσταται απαραίτητο να αξιολογηθούν οι πραγματικές ανάγκες των νέων στο θέμα της απασχόλησης και οι τομείς που παρουσιάζουν πράγματι επαγγελματικές προοπτικές, όπως π.χ. η κοινωνική οικονομία και η πράσινη οικονομία, με συνεχή και προσεκτική παρακολούθηση όχι μόνο των έργων αλλά και των φορέων που τα εκτελούν, με περιοδικές εκθέσεις προόδου των εν λόγω μέτρων σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας·

66.  τονίζει την ανάγκη να απλουστευτούν οι διοικητικές διαδικασίες υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία και την επιτακτική ανάγκη άρσης κάθε γραφειοκρατικού εμποδίου που μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητά τους·

67.  επικροτεί την πρόσφατη απόφαση των συννομοθετών της ΕΕ να αυξήσουν την προχρηματοδότηση για την πρωτοβουλία «εγγυήσεις για τη νεολαία», απόφαση που αποσκοπεί να διευκολύνει την υλοποίηση αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία για τις περιφέρειες και τα κράτη που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες· καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια για να υλοποιήσουν τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να εφαρμόσουν βιώσιμες και όχι μόνο περιστασιακές λύσεις· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν άμεσα και αποτελεσματικά τα επιχειρησιακά προγράμματα της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων·

Ισότητα ευκαιριών

68.  τονίζει ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, εφόσον υλοποιηθεί ως ολοκληρωμένη έννοια, θα μπορούσε να καταστεί μηχανισμός που θα οδηγήσει σε ίσες ευκαιρίες και προαγωγή αυτών, για τις μειονεκτούσες ομάδες, όπου περιλαμβάνονται οι μειονεκτούσες μειονότητες, και ιδίως τα παιδιά και οι νέοι από οικογένειες πληγείσες από τη φτώχεια, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι μειονεκτούντες μετανάστες και τα άτομα με αναπηρίες· τονίζει ότι η πρόληψη και η δια βίου στήριξη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όσο το δυνατόν ενωρίτερα στις μειονεκτούσες ομάδες έχουν καίρια σημασία για τη διασφάλιση ενός παραγωγικού και υψηλής ειδίκευσης εργατικού δυναμικού για την αγορά εργασίας· τονίζει περαιτέρω την ανάγκη στήριξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω της κατάρτισης των εργοδοτών, του προσωπικού προσλήψεων και των διευθυντών ανθρώπινων πόρων, ως συμβολή για την ένταξη μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι η ένταξη των πλέον μειονεκτούντων απαιτεί την κατάλληλη κατάρτιση των εργοδοτών, των ομάδων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και των εκπαιδευτικών, για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των πλέον μειονεκτούντων ώστε η ένταξή τους να γίνει όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη· επαναλαμβάνει τη σημασία της καθολικής πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους·

69.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων δικτύωσης είναι πολύ σημαντική για όλους τους νέους, ιδίως όμως για όσους έχουν περιορισμένη εργασιακή εμπειρία και όσους προέρχονται από υποεκπροσωπούμενες και μειονεκτούσες ομάδες · τονίζει ότι η διδασκαλία της δικτύωσης μπορεί να αποτελέσει στρατηγική για τη διευκόλυνση της απασχόλησης, της επαγγελματικής εξέλιξης και της διερεύνησης των προοπτικών·

70.  επισημαίνει ότι ενώ οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα (60%) των αποφοίτων πανεπιστημίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό απασχόλησης και η εξέλιξή τους τους δεν αντανακλούν πλήρως τις δυνατότητές τους· τονίζει ότι η επίτευξη μιας χωρίς αποκλεισμούς και μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης εξαρτάται από τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου των γυναικών και της θέσης τους στην αγορά εργασίας, κυρίως μέσω της υπέρβασης του οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού·

71.  τονίζει ότι πρέπει τα γραφεία εύρεσης εργασίας να κάνουν περισσότερα ώστε να μην παρεμποδίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες τους, σε συμφωνία με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία·

72.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές και να υποστηρίξουν την ένταξη των νέων με αναπηρίες στην εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων διά βίου μάθησης) και στην απασχόληση, με μέτρα όπως οι επενδύσεις σε πρωτοβουλίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας που στηρίζουν αυτούς τους νέους ή μέσω της παροχής οικονομικών κινήτρων στους οργανισμούς που τους προσλαμβάνουν·

73.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στη χρηματοδοτική στήριξη και στις επιχορηγήσεις, κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος των ενημερωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας·

Νέα γενιά, νέες ευκαιρίες, νέες προκλήσεις

74.  επισημαίνει ότι οι νέοι που μεγάλωσαν σε εποχή ραγδαίας τεχνολογικής προόδου δεν έχουν μόνο δυνατότητες, ταλέντα και δεξιότητες, αλλά και αξίες και προτεραιότητες που διαφέρουν από τις αξίες και τις προτεραιότητες των προηγούμενων γενιών και, ως εκ τούτου, αξίζει να τονιστεί η ανάγκη θέσπισης προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που θα γεφυρώσουν το διαγενεακό χάσμα· επισημαίνει ότι αυτό θα συμβάλει επίσης στο να κατανοήσουμε τα προτερήματα της νεότερης γενιάς, όπως είναι η άσκηση πολλαπλών καθηκόντων, η δημιουργικότητα, η κινητικότητα, η ετοιμότητα για αλλαγή και, πάνω απ’ όλα, η ομαδική εργασία· τονίζει ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα συστήματα κατάρτισης πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να διευκολύνουν την πλήρη ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ταλέντων των νέων· υπογραμμίζει επίσης ότι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών πρόσληψης και απασχόλησης πρέπει να είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι και εφοδιασμένοι με δεξιότητες ώστε να κατανοούν τη νέα γενιά· επισημαίνει επίσης ότι δεν έχουν όλοι νέοι δεξιότητες και ικανότητες για να ανταποκριθούν πλήρως στις ψηφιακές απαιτήσεις και επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, ότι η παροχή σε όλους ίσης πρόσβασης και κατάρτισης στα ψηφιακά εργαλεία είναι ακόμη πιο σημαντική απ’ ό, τι στο παρελθόν·

o
o   o

75.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 29.
(2) ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 67.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0394.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0038.
(5) ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.
(6) ΕΕ C 88 της 27.3.2014, σ. 1.
(7) ΕΕ C 172 της 27.5.2015, σ. 3.
(8) CRPD/C/EU/Q/1
(9) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου