Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2147(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0371/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0371/2015

Συζήτηση :

PV 19/01/2016 - 4
CRE 19/01/2016 - 4

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2016 - 5.9
CRE 19/01/2016 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0009

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 691kWORD 291k
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο
Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά
P8_TA(2016)0009A8-0371/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά (2015/2147(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2015)0100),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα» (COM(2014)0442),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2015/2240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις και κοινά πλαίσια διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (πρόγραμμα ISA2) ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της συμμετοχικής χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2014)0172),

–  έχοντας υπόψη το παράρτημα στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT): Αποτελέσματα και επόμενα Βήματα» (COM(2013)0685),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012 (COM(2013)0627),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2013, με τίτλο «E-commerce action plan 2012-2015 – State of play 2013» (Σχέδιο δράσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο 2012-2015 – Κατάσταση προόδου 2013) (SWD(2013)0153),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (COM(2013)0147),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (COM(2013)0048),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2012)0789),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα (COM(2012)0721),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Ενιαία Αγορά - Πράξη ΙΙ – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2011, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά: Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2010, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά: Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας – 50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» (COM(2010)0608),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων (COM(2008)0464),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/758 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/EΚ(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα(7) (οδηγία ΠΔΤ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την ΗΕΚΔ)(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων(9),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας(12),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά(13),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών(14),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, για τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων(15),

–  έχοντας υπόψη την πρώτη αξιολόγηση της οδηγίας 96/9/ΕΚ σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(16), συμπεριλαμβανομένων των τροπολογιών που εισήχθησαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, μεταξύ της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη συνεργασία για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G καθώς και τις συναφείς συμφωνίες,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την επιδίωξη ανανεωμένης συναίνεσης όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά: σχέδιο δράσης της ΕΕ(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ(22),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη(24),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, για την έκθεση αξιολόγησης του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας(25),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με την έκθεση υλοποίησης του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες(26),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τις παραπλανητικές διαφημιστικές πρακτικές(27),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για την ανάπτυξη, την κινητικότητα και την απασχόληση: Καιρός να ανεβάσουμε ταχύτητα(28),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς(29),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών(30),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Μαΐου 2013, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων(31),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς(32),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με τη διαδικτυακή διανομή οπτικοακουστικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση(33),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουνίου 2012, σχετικά με την προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας – επιτεύγματα και επόμενα βήματα: προς την παγκόσμια ασφάλεια στον κυβερνοχώρο(34),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Απριλίου 2012, για μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος(35),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου(36),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου: Τα επόμενα βήματα(37),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Μαΐου 2010, σχετικά με ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu(38),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιουνίου 2010, σχετικά με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων(39),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ενσωματώθηκε στις Συνθήκες με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UN CRPD), που κυρώθηκε από την ΕΕ στις 23 Δεκεμβρίου 2010 (2010/48/ΕΚ),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, που ενέκρινε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) στις 20 Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 12, 14, 16 και 26 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0371/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχέως εξελισσόμενη χρήση των διαδικτυακών επικοινωνιών και των επικοινωνιών μέσω κινητών έχει μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες, οι εταιρείες και οι εργαζόμενοι επικοινωνούν, αποκτούν πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση, επινοούν, καταναλώνουν, μοιράζονται, συμμετέχουν και εργάζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει διευρύνει και αλλάξει την οικονομία, δεδομένου ότι έχει διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε μια βάση 500 εκατομμυρίων πελατών στην ΕΕ καθώς και στις παγκόσμιες αγορές, και ο καθένας έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει νέες επιχειρηματικές ιδέες και μοντέλα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι πολιτικές και οι νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης στον τομέα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να επιτρέπουν την εμφάνιση και ανάπτυξη νέων ευκαιριών για τους χρήστες και τις επιχειρήσεις, καθώς και νέων καινοτόμων διασυνοριακών διαδικτυακών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές, να αίρουν τα εμπόδια μεταξύ των κρατών μελών και να διευκολύνουν την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, στη διασυνοριακή αγορά, ως βασικό παράγοντα ανάπτυξης και απασχόλησης στην ΕΕ, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι εν λόγω ευκαιρίες αναπόφευκτα συνεπάγονται διαρθρωτικές αλλαγές, και υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση η οποία θα συνεκτιμά αφενός την κοινωνική διάσταση και αφετέρου την ανάγκη να καλυφθεί γρήγορα το έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που το 75% της προστιθέμενης αξίας της ψηφιακής οικονομίας προέρχεται από την παραδοσιακή βιομηχανία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της παραδοσιακής βιομηχανίας παραμένει περιορισμένος, καθώς μόλις το 1,7% των επιχειρήσεων της ΕΕ αξιοποιεί πλήρως τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και μόνο το 14% των ΜΜΕ χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο ως δίαυλο πωλήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει το σημαντικό δυναμικό του τομέα των ΤΠΕ για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και τη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικοδόμηση μιας οικονομίας δεδομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη νομικού πλαισίου που να ενθαρρύνει την ανάπτυξη, την επιμέλεια, τη διατήρηση και την αύξηση των βάσεων δεδομένων και ότι εξαρτάται, κατά συνέπεια, από την ύπαρξη φιλικού προς την καινοτομία και πρακτικού νομικού πλαισίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2013, το μέγεθος της αγοράς της συνεργατικής οικονομίας ήταν περίπου 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ παγκοσμίως και ότι σήμερα η Επιτροπή προβλέπει δυνητική ανάπτυξη που υπερβαίνει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό και συνεπές επίπεδο προστασίας, ενίσχυσης της θέσης και ικανοποίησης του καταναλωτή συνεπάγεται απαραίτητα επιλογές, ποιότητα, ευελιξία, διαφάνεια, πληροφόρηση, διαλειτουργικότητα και ένα προσβάσιμο, ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον με υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κινητήριες δυνάμεις της ψηφιακής οικονομίας είναι η δημιουργικότητα και η καινοτομία και ότι είναι συνεπώς απαραίτητο να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 44,8% των νοικοκυριών στην ΕΕ(40) δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και ότι οι τρέχουσες πολιτικές και κίνητρα απέτυχαν να διασφαλίσουν επαρκή ψηφιακή υποδομή, ιδίως στις αγροτικές περιοχές·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες της ΕΕ παρουσιάζουν πολύ διαφορετικά επίπεδα ψηφιακής συνδεσιμότητας, ανθρωπίνων πόρων, χρήσης του Διαδικτύου, ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις και ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών, όπως δείχνει ο Πίνακας Αποτελεσμάτων του Ψηφιακού Θεματολογίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες με χαμηλές επιδόσεις στους πέντε αυτούς δείκτες διατρέχουν τον κίνδυνο να μην μπορέσουν να επωφεληθούν από την ψηφιακή εποχή·

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης»· θεωρεί ότι η ολοκλήρωση μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, με βάση ένα κοινό σύνολο κανόνων, θα μπορούσε να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, να έχει θετικές συνέπειες για την ανάπτυξη και την απασχόληση, να δώσει νέα ώθηση στην ενιαία αγορά και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, προσφέροντας νέες ευκαιρίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, κυρίως με την ανταλλαγή και την κοινή χρήση της καινοτομίας, και πιστεύει ότι πρέπει πλέον να ενισχυθεί στην εφαρμογή της η οριζόντια προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί, μεταξύ άλλων με την έγκαιρη έγκριση των 16 πρωτοβουλιών, δεδομένου ότι οι κινητήριες δυνάμεις του ψηφιακού τομέα επηρεάζουν όλους τους πολίτες και όλες τις διαστάσεις της κοινωνίας και της οικονομίας·

2.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η διακυβέρνηση και η έγκαιρη ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς αποτελεί κοινή ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους κοινωνικούς φορείς και να επιδιώξει τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό·

3.  πιστεύει ότι για τη βελτίωση της νομοθεσίας απαιτείται η υιοθέτηση μιας προσέγγισης εξ ορισμού ψηφιακής, βασισμένης σε αρχές και τεχνολογικά ουδέτερης· προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την καινοτομία, πρέπει να αξιολογηθεί, μετά από αναγκαίες διαβουλεύσεις και εκτιμήσεις επιπτώσεων, κατά πόσο η υφιστάμενη νομοθεσία, τα συμπληρωματικά μη κανονιστικά μέτρα και τα πλαίσια εφαρμογής είναι κατάλληλα για την ψηφιακή εποχή, υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογιών και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων, ούτως ώστε να αρθεί ο νομικός κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς, να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να προωθηθούν η ανάπτυξη και η καινοτομία·

4.  θεωρεί ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στο ψηφιακό περιβάλλον έχει ζωτική σημασία για την πλήρη απελευθέρωση της καινοτομίας και της ανάπτυξης στην ψηφιακή οικονομία· είναι πεπεισμένο ότι η δημόσια πολιτική θα πρέπει να βασίζεται στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης, με την προστασία των δεδομένων, την καθιέρωση προτύπων ασφαλείας και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας και ενίσχυσης της θέσης του καταναλωτή, καθώς και με την επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι τα επιχειρηματικά μοντέλα των ψηφιακών επιχειρήσεων βασίζονται στην εμπιστοσύνη των χρηστών·

5.  επισημαίνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ετήσιο όγκο εργασιών περίπου 500 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτελεί σημαντικό συμπλήρωμα του μη ηλεκτρονικού εμπορίου, παρέχοντας ταυτόχρονα στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές, και νέες ευκαιρίες στις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να άρει τα εμπόδια που επηρεάζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο προκειμένου να δημιουργηθεί μια πραγματικά διασυνοριακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου· πιστεύει ότι στα εμπόδια αυτά περιλαμβάνονται η έλλειψη διαλειτουργικότητας και κοινών προτύπων, η έλλειψη επαρκών πληροφοριών που επιτρέπουν στους καταναλωτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, καθώς και η ανεπαρκής πρόσβαση σε βελτιωμένες διασυνοριακές πληρωμές·

6.  στηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ στην ψηφιακή ενιαία αγορά, καθώς ο ανταγωνισμός, εκτός του ότι παρέχει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές, θα οδηγήσει και στη δημιουργία ισότιμων όρων, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η παρούσα έλλειψη ευρωπαϊκού ψηφιακού πλαισίου ανέδειξε την αδυναμία συμβιβασμού μεταξύ των συμφερόντων των μεγάλων και των μικρών παρόχων υπηρεσιών·

7.  τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει επειγόντως να προωθήσουν μια πιο δυναμική οικονομία η οποία θα οδηγεί σε άνθηση της καινοτομίας και άρση των εμποδίων για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις καινοτόμες, τις μικρές και μεσαίες, τις νεοφυείς και τις επεκτεινόμενες (scale-ups), ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβασή τους στις αγορές, μέσω της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενός ανθεκτικού στον χρόνο και ολοκληρωμένου κανονιστικού και μη κανονιστικού πλαισίου, της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων νέων μοντέλων χρηματοδότησης για νεοφυείς επιχειρήσεις, ΜΜΕ και πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών στην ΕΕ, και μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής επενδύσεων στις ψηφιακές υποδομές, τις δεξιότητες, την ψηφιακή ένταξη, την έρευνα και την καινοτομία· υπενθυμίζει ότι η βάση μιας φιλικής προς την καινοτομία πολιτικής που ενισχύει τον ανταγωνισμό και την καινοτομία θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευκαιρίες χρηματοδότησης για τα έργα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η πληθοχρηματοδότηση (crowdfunding) μπορεί να πραγματοποιείται απρόσκοπτα σε διασυνοριακή βάση, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κίνητρα για αυτή τη μορφή χρηματοδότησης·

8.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία καθώς και να επικαιροποιηθούν τα υφιστάμενα μέτρα υγείας και ασφάλειας· επισημαίνει ότι τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι μέσω τηλεργασίας ή πληθεργασίας (crowdworking) μπορεί να είναι εκτεθειμένα σε ατυχήματα· τονίζει ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας που συνδέονται με την εργασία, όπως η υπερκόπωση που οφείλεται στη συνεχή προσβασιμότητα και τη διάβρωση των παραδοσιακών ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας αντιπροσωπεύουν σοβαρό κίνδυνο για τους εργαζόμενους· καλεί την Επιτροπή να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις δευτερογενείς επιπτώσεις της ψηφιοποίησης, μεταξύ άλλων της αυξημένης έντασης εργασίας, στην ψυχική ευεξία και την οικογενειακή ζωή των εργαζομένων και στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών·

9.  καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να αναπτύξει περαιτέρω πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ιδίως καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων τα οποία θα συμβάλουν στην αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά τον ορισμό της επιτυχίας και στην καλλιέργεια πνεύματος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας· πιστεύει, επιπλέον, ότι η πολυμορφία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων εθνικών κόμβων καινοτομίας μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ΕΕ στην παγκόσμια αγορά· κατά συνέπεια, οι εν λόγω κόμβοι θα πρέπει να διασυνδεθούν, ενώ θα πρέπει να ενισχυθούν και τα καινοτόμα οικοσυστήματα που εξασφαλίζουν τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων τομέων και επιχειρήσεων·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για τις διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται έως σήμερα από τα κράτη μέλη όσον αφορά τη ρύθμιση του Διαδικτύου και της συνεργατικής οικονομίας· παροτρύνει την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΕ, για την υποστήριξη της καινοτομίας και του θεμιτού ανταγωνισμού, την άρση των φραγμών στο ψηφιακό εμπόριο, και τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς· καλεί επίσης την Επιτροπή να συμβάλει στο να διατηρηθεί το Διαδίκτυο ως ανοικτή, ουδέτερη, ασφαλής, χωρίς αποκλεισμούς, παγκόσμια πλατφόρμα για την επικοινωνία, την παραγωγή, τη συμμετοχή, τη δημιουργία, την πολιτιστική πολυμορφία και την καινοτομία, προς το συμφέρον των πολιτών, των καταναλωτών και της επιτυχίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παγκοσμίως·

11.  σημειώνει ότι η ψηφιακή επανάσταση επηρεάζει κάθε πτυχή των κοινωνιών μας, δημιουργώντας προκλήσεις και δυνατότητες· πιστεύει ότι το εν λόγω φαινόμενο μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρηματιών με νέους τρόπους· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια πολιτική που προάγει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και τους επιτρέπει να επωφελούνται από τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή· καλεί επίσης την Επιτροπή να συνεχίσει να αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή επανάσταση διαμορφώνει την ευρωπαϊκή κοινωνία·

12.  καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει τον νομικό κατακερματισμό, ενισχύοντας σημαντικά τον συντονισμό των διαφόρων ΓΔ στο στάδιο της εκπόνησης νέας νομοθεσίας και προτρέποντας ιδιαίτερα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συνεπή εφαρμογή των ρυθμίσεων·

13.  τονίζει ότι όλες οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδιαίτερα τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την προστιθέμενη αξία της εν λόγω στρατηγικής για την οικονομία της ΕΕ· υπενθυμίζει τη σημασία της ταχείας έγκρισης του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων καθώς και της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων, προς το συμφέρον τόσο των υποκειμένων των δεδομένων όσο και των επιχειρήσεων· ζητεί να αναθεωρηθεί η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή των διατάξεων της με τη δέσμη μέτρων για την προστασία των δεδομένων μέχρι να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω δέσμη·

2.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

2.1 Κανόνες για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο που δημιουργούν αίσθημα εμπιστοσύνης στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να υιοθετήσει μια ισχυρή πρόταση σχετικά με τις διαδικτυακές συμβάσεις που καλύπτουν ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο αγοράζεται διαδικτυακά, και να βελτιώσει τη νομική προστασία των καταναλωτών στον εν λόγω τομέα· πιστεύει ότι οι βελτιώσεις αυτές πρέπει να είναι στοχευμένες, και ότι θα πρέπει να αναλυθούν προσεκτικά οι διαφορές μεταξύ του ψηφιακού περιεχομένου και των υλικών αγαθών· επισημαίνει ότι ενώ οι καταναλωτές που προμηθεύονται περιεχόμενο σε υλικό μέσο προστατεύονται από τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, τα δικαιώματα των καταναλωτών όταν αγοράζουν ψηφιακό περιεχόμενο μέσω του Διαδικτύου εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να μην ρυθμίζονται και να είναι ασαφή, ιδίως όσον αφορά τις νομικές εγγυήσεις, το ελαττωματικό περιεχόμενο και συγκεκριμένες καταχρηστικές ρήτρες όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο· επισημαίνει ότι η υφιστάμενη ταξινόμηση όλων των ψηφιακών περιεχομένων ως υπηρεσιών μπορεί να προκαλέσει ανησυχίες, δεδομένου ότι ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών, καθότι οι συνδρομητικές υπηρεσίες συνεχούς ροής δεν διακρίνονται από τις αγορές μεταφορτώσιμου περιεχομένου· συμφωνεί ότι θα πρέπει να παρέχεται ισότιμο και ανθεκτικό στον χρόνο επίπεδο προστασίας σε όλους τους καταναλωτές, είτε πραγματοποιούν αγορές ψηφιακού περιεχομένου διαδικτυακά είτε όχι·

15.  πιστεύει ότι μια πρακτική και αναλογική προσέγγιση θα ήταν η περαιτέρω εναρμόνιση του νομικού πλαισίου που διέπει τις διαδικτυακές πωλήσεις ψηφιακού περιεχομένου και υλικών αγαθών από επιχειρήσεις σε καταναλωτές, είτε πραγματοποιούνται σε διασυνοριακό πλαίσιο είτε σε εγχώριο, με την ταυτόχρονη διατήρηση της συνέπειας των κανόνων που ισχύουν τόσο εντός όσο και εκτός του Διαδικτύου, αποφεύγοντας παράλληλα την ισοπέδωση του κανονιστικού πλαισίου, καλύπτοντας τα νομοθετικά κενά και αξιοποιώντας την υφιστάμενη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών· τονίζει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο ο οποίος δεν θα συνεπάγεται αδικαιολόγητο κόστος για τις επιχειρήσεις·

16.  θεωρεί ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο των προτάσεών της για κανόνες διασυνοριακών συμβάσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να αποφύγει τον κίνδυνο να αυξηθεί το χάσμα μεταξύ των νομικών προτύπων που ισχύουν για τις αγορές εντός και εκτός Διαδικτύου, και πιστεύει ότι οι πωλήσεις εντός και εκτός Διαδικτύου θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με συνέπεια και ισότιμα, με βάση το υφιστάμενο υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, δεδομένου ότι η ύπαρξη διαφορετικών νομικών προτύπων ενδέχεται να γίνει αντιληπτή από τους καταναλωτές ως ένδειξη καταπάτησης των δικαιωμάτων τους· επιμένει ότι οποιαδήποτε νέα πρόταση θα πρέπει να συμμορφώνεται με το άρθρο 6 του κανονισμού «Ρώμη Ι», και επισημαίνει ότι η Επιτροπή σχεδιάζει να υλοποιήσει το 2016 πρόγραμμα για τη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας (REFIT) όσον αφορά το σύνολο του κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να εξετάσει μήπως η σχεδιαζόμενη πρόταση της Επιτροπής για τα υλικά αγαθά πρέπει να δρομολογηθεί ταυτόχρονα με το πρόγραμμα REFIT·

17.  πιστεύει ότι οι συμβατικοί κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να βασίζονται σε αρχές προκειμένου να είναι τεχνολογικά ουδέτεροι και ανθεκτικοί στον χρόνο· τονίζει, επιπλέον, όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής στον τομέα αυτό, τη σημασία του να αποτρέπονται ανακολουθίες και αλληλεπικαλύψεις με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και κάθε κίνδυνος να δημιουργηθεί μακροπρόθεσμα ένα αδικαιολόγητο νομικό χάσμα μεταξύ των συμβάσεων εντός και εκτός Διαδικτύου και των διαφόρων διαύλων διανομής, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το πρόγραμμα REFIT όσον αφορά το κεκτημένο για την προστασία των καταναλωτών·

18.  ζητεί τη χάραξη στρατηγικής για ενεργούς καταναλωτές ώστε να αξιολογηθεί συγκεκριμένα κατά πόσον η αλλαγή προμηθευτή από τους καταναλωτές διευκολύνεται στον κόσμο του Διαδικτύου και κατά πόσον πρέπει να αναληφθεί δράση για να διευκολυνθεί η δυνατότητα αυτή, προκειμένου να τονωθεί ο ανταγωνισμός στις διαδικτυακές αγορές· τονίζει επίσης την ανάγκη διασφάλισης προσβάσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, συμπεριλαμβανομένης της προσβάσιμης πληροφόρησης, των προσβάσιμων μηχανισμών πληρωμής και της εξυπηρέτησης των πελατών·

19.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τη σκοπιμότητα, τη χρησιμότητα και τις δυνητικές ευκαιρίες και αδυναμίες που προκύπτουν από τη θέσπιση τομεακών σημάτων αξιοπιστίας της ΕΕ για τις διαδικτυακές πωλήσεις, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές των υφιστάμενων συστημάτων σημάτων αξιοπιστίας στα κράτη μέλη, προκειμένου να ενισχυθούν η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η ποιότητα, ιδίως σε σχέση με τις διασυνοριακές διαδικτυακές πωλήσεις, και να τεθεί τέλος στην πιθανή σύγχυση που προκαλείται από τον μεγάλο αριθμό των υφιστάμενων σημάτων αξιοπιστίας, αξιολογώντας παράλληλα και άλλες επιλογές, όπως η αυτορρύθμιση ή η συγκρότηση ομάδων ενδιαφερομένων για τον καθορισμό κοινών αρχών εξυπηρέτησης των πελατών·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνολική προσπάθεια της Επιτροπής για τη δημιουργία πανευρωπαϊκής πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (ΗΕΚΔ), και καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για την έγκαιρη και ορθή εφαρμογή του κανονισμού ΗΕΚΔ, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες μετάφρασης, καθώς και της οδηγίας για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (ΕΕΚΔ), από κοινού με τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τους ενδιαφερόμενους φορείς να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω η πρόσβαση σε συχνές καταγγελίες καταναλωτών·

21.  ζητεί ένα φιλόδοξο πλαίσιο για την εφαρμογή του κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών και της οδηγίας για τις υπηρεσίες· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της ώστε να διασφαλίσει την πλήρη και ορθή εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων, μεταξύ άλλων τις διαδικασίες επί παραβάσει στις περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζεται εσφαλμένη ή ανεπαρκής εφαρμογή της νομοθεσίας·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των πωλήσεων παράνομου περιεχομένου και προϊόντων στο Διαδίκτυο, ενισχύοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται στους καταναλωτές δεν θα πρέπει να δεσμεύεται από δικαιώματα τρίτων τα οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη χρήση του από τον καταναλωτή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης·

23.  ζητεί να αναλυθεί ενδελεχώς, με στοχευμένο και τεκμηριωμένο τρόπο, κατά πόσον όλοι οι φορείς στην αλυσίδα αξίας, μεταξύ των οποίων οι διαδικτυακοί ενδιάμεσοι, οι διαδικτυακές πλατφόρμες, οι πάροχοι περιεχομένου και υπηρεσιών, καθώς και οι μη διαδικτυακοί ενδιάμεσοι, όπως οι μεταπωλητές και οι έμποροι λιανικής, θα πρέπει να λάβουν εύλογα και κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου, των προϊόντων απομίμησης/παραποίησης και των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε εμπορική κλίμακα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και να διανέμουν πληροφορίες ή να χρησιμοποιούν εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής τους·

24.  τονίζει ότι η αρχή της μηδενικής ανοχής όσον αφορά τη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη κανόνα για τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί, ωστόσο, ότι οι διαδικασίες επί παραβάσει θα πρέπει πάντοτε να αποτελούν την ύστατη λύση και να κινούνται μόνο εφόσον έχουν γίνει πολλές προσπάθειες συντονισμού και επανόρθωσης· επισημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μειωθεί η διάρκεια των εν λόγω διαδικασιών·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή προανήγγειλε την αναθεώρηση του κανονισμού για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών· θεωρεί ότι η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των εποπτικών αρχών και η ενίσχυση της αμοιβαίας συνεργασίας τους αποτελούν προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων για την προστασία των καταναλωτών στις διαδικτυακές αγορές·

2.2.Οικονομικά προσιτή, υψηλής ποιότητας διασυνοριακή παράδοση δεμάτων

26.  επισημαίνει το γεγονός ότι ενώ οι υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων λειτουργούν ικανοποιητικά για τους καταναλωτές σε ορισμένα κράτη μέλη, οι μη αποδοτικές υπηρεσίες παράδοσης, ιδίως όσον αφορά την παράδοση στο «τελευταίο χιλιόμετρο», αποτελούν ένα από τα κύρια εμπόδια για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο σε ορισμένα κράτη μέλη και έναν από τους συχνότερους λόγους για τους οποίους οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις εγκαταλείπουν τις διαδικτυακές συναλλαγές· πιστεύει ότι οι ανεπάρκειες της διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από την οπτική μιας ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, και υπογραμμίζει τη σημασία του ανταγωνισμού στον τομέα αυτόν καθώς και την ανάγκη να προσαρμοστεί ο κλάδος των δεμάτων στον σύγχρονο τρόπο ζωής και να παρέχει ευέλικτες επιλογές παράδοσης, όπως δίκτυα σημείων συλλογής και σημείων δεμάτων, καθώς και μέσα σύγκρισης τιμών·

27.  τονίζει ότι οι προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές, αποδοτικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, και κατά συνέπεια υποστηρίζει τα προτεινόμενα μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας των τιμών, προκειμένου να ενισχυθούν η κατανόηση της τιμολογιακής διάρθρωσης από τους καταναλωτές, η ενημέρωση όσον αφορά την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας, η διαλειτουργικότητα και η κανονιστική εποπτεία, και τα οποία θα πρέπει να έχουν ως στόχο την ομαλή λειτουργία των αγορών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης διασυνοριακών συστημάτων παρακολούθησης και εντοπισμού, παρέχοντας παράλληλα επαρκή ευελιξία στην αγορά παράδοσης δεμάτων ώστε να εξελιχθεί και να προσαρμοστεί στις τεχνολογικές καινοτομίες·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν ενεργά βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της παράδοσης δεμάτων, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τις διασυνοριακές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων, καθώς και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτορρύθμισης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση ad hoc ομάδας εργασίας σχετικά με τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων·

29.  καλεί επίσης την Επιτροπή να προτείνει ένα συνολικό σχέδιο δράσης, το οποίο να περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες πρακτικές, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις του κλάδου, με στόχο να βρεθούν καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να συνεχιστεί η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στον τομέα της παράδοσης δεμάτων και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, να αρθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών όσον αφορά τη διασυνοριακή παράδοση, να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ του φορέα BEREC και της ομάδας ERPG, και να προταθεί, αν είναι αναγκαίο, η αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας·

30.  τονίζει ότι η περαιτέρω εναρμόνιση της παράδοσης δεμάτων από την Επιτροπή δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε χαμηλότερη κοινωνική προστασία και χειρότερες εργασιακές συνθήκες για τους διανομείς δεμάτων, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τηρούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων στον τομέα αυτό όσον αφορά την πρόσβαση σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης καθώς και το δικαίωμα άσκησης συλλογικών δράσεων· επισημαίνει το γεγονός ότι η παροχή κοινωνικής προστασίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

2.3.Πρόληψη του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού

31.  θεωρεί ότι απαιτούνται φιλόδοξες και στοχευμένες δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, ιδίως μέσω της εξάλειψης πρακτικών αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και αθέμιτων τιμολογιακών διακρίσεων βάσει γεωγραφικής θέσης ή ιθαγένειας, οι οποίες οδηγούν συχνά στη δημιουργία μονοπωλίων και στην προσφυγή των καταναλωτών σε παράνομο περιεχόμενο·

32.  υποστηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού μέσω της συμπλήρωσης του υφιστάμενου πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο και της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας· θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δοθεί έμφαση στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων που οδηγούν σε πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού, όπως η επιλεκτική διανομή όταν δεν συνάδει με το δίκαιο του ανταγωνισμού και την κατάτμηση της αγοράς, καθώς και σε τεχνολογικά μέτρα και τεχνικές πρακτικές (όπως η ανίχνευση διευθύνσεων IP ή η σκόπιμη μη διαλειτουργικότητα των συστημάτων) που συνεπάγονται αδικαιολόγητους περιορισμούς στην πρόσβαση σε υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που παρέχονται σε διασυνοριακό επίπεδο, στη σύναψη διασυνοριακών συμβάσεων για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και σε συναφείς δραστηριότητες, όπως η πληρωμή και παράδοση εμπορευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, ιδίως για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις·

33.  τονίζει την ανάγκη ίσης μεταχείρισης όλων των καταναλωτών εντός της Ένωσης από εμπόρους στο Διαδίκτυο που διαθέτουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε εκπτώσεις ή άλλες προσφορές·

34.  υποστηρίζει συγκεκριμένα τον προγραμματισμένο έλεγχο από την Επιτροπή της πρακτικής εφαρμογής του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, προκειμένου να αναλυθούν πιθανές επαναλαμβανόμενες μορφές αδικαιολόγητων διακρίσεων σε βάρος των καταναλωτών και άλλων αποδεκτών των υπηρεσιών με βάση την ιθαγένεια ή τη χώρα κατοικίας τους· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να προσδιορίσει συνοπτικά ομάδες περιπτώσεων δικαιολογημένων διακρίσεων βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, προκειμένου να διευκρινίσει ποιες συμπεριφορές ιδιωτικών φορέων που εισάγουν διακρίσεις είναι αθέμιτες και να παράσχει ερμηνευτική συνδρομή στις αρχές που είναι αρμόδιες για την πρακτική εφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 της οδηγίας για τις υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες ώστε να προστεθεί η διάταξη του άρθρου 20 παράγραφος 2 στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 προκειμένου να αξιοποιηθούν οι αρμοδιότητες διεξαγωγής ερευνών και επιβολής του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών·

35.  τονίζει ότι η απαγόρευση του γεωγραφικού αποκλεισμού δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποχρεώνει τους λιανοπωλητές να παραδίδουν προϊόντα από τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα σε κάποιο κράτος μέλος εάν δεν ενδιαφέρονται να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε όλα τα κράτη μέλη και προτιμούν να διατηρήσουν το μικρό μέγεθος της επιχείρησής τους ή να διαθέτουν τα προϊόντα τους αποκλειστικά σε καταναλωτές που βρίσκονται κοντά στα καταστήματά τους·

36.  επισημαίνει επιπλέον τη σημασία της εν εξελίξει έρευνας στο πεδίο του ανταγωνισμού όσον αφορά τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου ώστε να διερευνηθεί, μεταξύ άλλων, αν οι αδικαιολόγητοι φραγμοί γεωγραφικού χαρακτήρα, όπως οι διακρίσεις λόγω διεύθυνσης IP, ταχυδρομικής διεύθυνσης ή χώρας έκδοσης πιστωτικής κάρτας, παραβιάζουν τους κανόνες του δικαίου περί ανταγωνισμού της ΕΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα της τομεακής έρευνας και αξιολογώντας κατά πόσο απαιτούνται στοχευμένες αλλαγές στον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία, μεταξύ άλλων στο άρθρο 4 στοιχεία α) και β), προκειμένου να περιοριστούν η ανεπιθύμητη αναδρομολόγηση και οι εδαφικοί περιορισμοί·

37.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθεί η φορητότητα και η διαλειτουργικότητα προκειμένου να τονωθούν η ελεύθερη κυκλοφορία περιεχομένου ή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί και διατίθενται νόμιμα, ως ένα πρώτο βήμα προκειμένου να τεθεί τέλος στον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό, καθώς και η προσβασιμότητα και η διασυνοριακή λειτουργία των συνδρομών· τονίζει ότι δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ της αρχής της εδαφικότητας και των μέτρων για την άρση των φραγμών στη φορητότητα του περιεχομένου·

38.  προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να προωθείται αδιακρίτως η έκδοση υποχρεωτικών πανευρωπαϊκών αδειών, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του περιεχομένου που διατίθεται στους χρήστες· επισημαίνει ότι η αρχή της εδαφικότητας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του συστήματος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δεδομένης της σημασίας της εδαφικής αδειοδότησης στην ΕΕ·

2.4.Βελτίωση της πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο — Σύγχρονο και πιο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

39.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να εκσυγχρονίσει το υφιστάμενο πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με στόχο την προσαρμογή του στην ψηφιακή εποχή· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε τροποποίηση θα πρέπει να είναι στοχευμένη και να εστιάζει στη δίκαιη και κατάλληλη αμοιβή για τους δημιουργούς και άλλους κατόχους δικαιωμάτων, στην οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη βελτίωση της εμπειρίας των καταναλωτών, αλλά και στην ανάγκη να εξασφαλιστεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

40.  τονίζει ότι οι επαγγελματικές δραστηριότητες ή τα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν σοβαρή απειλή για τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

41.  πιστεύει ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ όλων των συμφερόντων· επισημαίνει ότι ο τομέας της δημιουργίας εμφανίζει ιδιαιτερότητες και διάφορες προκλήσεις που οφείλονται κυρίως στα διάφορα είδη περιεχομένου και δημιουργικών έργων, καθώς και στα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη «Territoriality and its impact on the financing of audiovisual works» (Η εδαφικότητα και ο αντίκτυπός της στη χρηματοδότηση οπτικοακουστικών έργων) υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της εδαφικής αδειοδότησης όσον αφορά την αναχρηματοδότηση ευρωπαϊκών ταινιών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προσδιορίσει καλύτερα αυτές τις ιδιαιτερότητες και να τις λαμβάνει υπόψη·

42.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση της οδηγίας περί του δικαιώματος του δημιουργού πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων εκτίμησης αντικτύπου και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9 Ιουλίου 2015 σχετικά με την οδηγία 2001/29/ΕΚ, και να βασίζεται σε αδιάσειστα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης των πιθανών επιπτώσεων οποιασδήποτε τροποποίησης στην ανάπτυξη και την απασχόληση, την πολιτιστική πολυμορφία και, ιδίως, στην παραγωγή, τη χρηματοδότηση και τη διανομή οπτικοακουστικών έργων·

43.  επισημαίνει τον καίριο ρόλο των στοχευμένων εξαιρέσεων και περιορισμών στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενθάρρυνση της μελλοντικής δημιουργικότητας και την ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικής και πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ευρώπη· υπενθυμίζει την υποστήριξη του Κοινοβουλίου όσον αφορά την εξέταση της εφαρμογής ελάχιστων προτύπων για όλες τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και της ορθής εφαρμογής των εξαιρέσεων και περιορισμών που προβλέπονται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ·

44.  υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση όσον αφορά τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να είναι ισορροπημένη, στοχευμένη και ουδέτερη όσον αφορά τη μορφή, να βασίζεται σε αποδεδειγμένες ανάγκες και να μη θίγει την ευρωπαϊκή πολιτιστική ποικιλομορφία, τη χρηματοδότησή της και τη δίκαιη αμοιβή των δημιουργών·

45.  τονίζει ότι ενώ απαιτείται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τη χρήση της εξόρυξης κειμένων και δεδομένων προκειμένου να μπορούν οι ερευνητές και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να κάνουν ευρύτερη χρήση υλικού προστατευόμενου από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων σε διασυνοριακό επίπεδο, οποιαδήποτε πανευρωπαϊκή εξαίρεση όσον αφορά την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων θα πρέπει να ισχύει μόνον εφόσον ο χρήστης έχει νόμιμη πρόσβαση, και θα πρέπει να αναπτυχθεί σε διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς έπειτα από τεκμηριωμένη εκτίμηση αντικτύπου·

46.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η σαφήνεια και η διαφάνεια του καθεστώτος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες και τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης, στα κράτη μέλη τα οποία επιλέγουν να τα εφαρμόσουν· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με το πραγματικό ύψος των τελών πνευματικής ιδιοκτησίας, τον σκοπό τους και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν·

2.5 Μείωση των επιβαρύνσεων και των εμποδίων που σχετίζονται με τον ΦΠΑ κατά την πραγματοποίηση διασυνοριακών πωλήσεων

47.  θεωρεί ότι, με τον δέοντα σεβασμό στις εθνικές αρμοδιότητες, και προκειμένου να προληφθούν η στρέβλωση της αγοράς, η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή, και να δημιουργηθεί μια πραγματικά ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά, πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός στον τομέα της φορολογίας, κάτι για το οποίο απαιτείται, μεταξύ άλλων, η καθιέρωση μιας κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών σε επίπεδο ΕΕ·

48.  θεωρεί προτεραιότητα την ανάπτυξη απλουστευμένου, ενιαίου και συνεκτικού ηλεκτρονικού συστήματος ΦΠΑ ώστε να μειωθεί το κόστος συμμόρφωσης για τις μικρές και καινοτόμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη· επικροτεί την καθιέρωση μίνι θυρίδας ενιαίας εξυπηρέτησης για τον ΦΠΑ, στοιχείο που συνιστά ένα βήμα προς την κατάργηση του προσωρινού καθεστώτος ΦΠΑ σε επίπεδο ΕΕ· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι η απουσία ενός ορίου καθιστά δύσκολη τη συμμόρφωση ορισμένων ΜΜΕ με το υφιστάμενο καθεστώς· καλεί επομένως την Επιτροπή να επανεξετάσει το καθεστώς αυτό για να το καταστήσει φιλικότερο προς τις επιχειρήσεις·

49.  ζητεί, επιπλέον, να γίνεται πλήρως σεβαστή η αρχής της φορολογικής ουδετερότητας για παρόμοια αγαθά και υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν αυτά είναι σε ψηφιακή ή υλική μορφή· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να επιτραπεί στα κράτη μέλη να μειώσουν τους συντελεστές ΦΠΑ για τον Τύπο, τις ψηφιακές εκδόσεις, τα ηλεκτρονικά βιβλία και τις διαδικτυακές δημοσιεύσεις, ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις εντός της ενιαίας αγοράς·

50.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ φορολογικών αρχών και ενδιαφερόμενων φορέων προκειμένου να εξευρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για την καταβολή φόρων στη συνεργατική οικονομία·

51.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της αναθεώρησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών· επισημαίνει ότι εάν η Ένωση θέλει να ενισχύσει το ηλεκτρονικό εμπόριο σε επίπεδο ΕΕ, πρέπει να επιτευχθούν χωρίς καθυστέρηση οι στιγμιαίες ηλεκτρονικές πληρωμές και οι πληρωμές μέσω κινητών συσκευών βάσει ενός κοινού προτύπου, καθώς και η κατάλληλη εφαρμογή της αναθεώρησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών·

3.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΟΡΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3.1.Κατάλληλη προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τον χώρο των τηλεπικοινωνιών

52.  τονίζει ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις σε ταχέα και υπερταχέα δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν προϋπόθεση για οποιαδήποτε πρόοδο στον ψηφιακό τομέα και πρέπει να ενθαρρυνθούν με ένα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ το οποίο θα επιτρέπει σε όλους τους φορείς να πραγματοποιούν επενδύσεις, μεταξύ άλλων στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές· θεωρεί ότι ο ενισχυμένος ανταγωνισμός έχει συνδεθεί με υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων στις υποδομές, καινοτομία, επιλογές και χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις· θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να καταδεικνύουν την ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ της ενοποίησης επιχειρήσεων και της αύξησης των επενδύσεων σε δίκτυα και της απόδοσής τους· θεωρεί ότι ο παράγοντας αυτός θα πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά, και να εφαρμόζονται οι κανόνες ανταγωνισμού, προκειμένου να προληφθούν η υπερβολική συγκέντρωση της αγοράς, η δημιουργία ολιγοπωλίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι αρνητικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές·

53.  υπογραμμίζει τη σημασία της επιτυχούς υλοποίησης του ΕΤΣΕ όσον αφορά τη μεγιστοποίηση των επενδύσεων, μέσω της εστίασης σε έργα με προφίλ υψηλότερου κινδύνου, της ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης, της τόνωσης της ανάπτυξης και της παροχής κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων, με μικροχρηματοδότηση και κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου προκειμένου να στηριχθούν καινοτόμες επιχειρήσεις σε διάφορα στάδια χρηματοδότησης της ανάπτυξής τους· τονίζει ότι, σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία της αγοράς, είναι σημαντικό να αξιοποιούνται πλήρως οι δημόσιοι πόροι που διατίθενται ήδη για ψηφιακές επενδύσεις, να αναπτύσσονται συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», άλλα σχετικά διαρθρωτικά ταμεία καθώς και λοιπά μέσα, όπως έργα σε επίπεδο κοινότητας και κρατικές ενισχύσεις σε συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων, μεταξύ άλλων για να προωθούνται τα δημόσια δίκτυα WLAN σε μεγαλύτερους και μικρότερους δήμους, καθότι αυτό αποδείχθηκε ότι είναι απαραίτητο για την περιφερειακή, κοινωνική και πολιτιστική ένταξη καθώς και για την εκπαίδευση·

54.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη δέσμευσή τους να επιτευχθεί έως το 2020 η πλήρης ανάπτυξη ταχυτήτων στόχου τουλάχιστον 30 Mbps· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η τρέχουσα στρατηγική για την ευρυζωνικότητα για κινητά και σταθερά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της, είναι ανθεκτική στον χρόνο, καθώς και να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για υψηλή συνδεσιμότητα για όλους, προκειμένου να αποφευχθεί το ψηφιακό χάσμα, για τις ανάγκες της βασιζόμενης στα δεδομένα οικονομίας και για την ταχεία εξάπλωση της τεχνολογίας 5G και των υπερταχειών ευρυζωνικών συνδέσεων·

55.  τονίζει ότι η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των επιφυών («over-the-top»), έχει οδηγήσει στην ενίσχυση της ζήτησης και του ανταγωνισμού, προς όφελος των καταναλωτών, και στην ανάγκη για επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές· θεωρεί ότι ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου των τηλεπικοινωνιών δεν θα πρέπει να οδηγεί σε περιττές κανονιστικές επιβαρύνσεις, αλλά να εξασφαλίζει την πρόσβαση στα δίκτυα χωρίς διακρίσεις και την εφαρμογή ανθεκτικών στον χρόνο λύσεων, με βάση, κατά το δυνατόν, παρόμοιους κανόνες για παρόμοιες υπηρεσίες οι οποίοι προωθούν την καινοτομία και τον θεμιτό ανταγωνισμό, και εξασφαλίζουν την προστασία των καταναλωτών·

56.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα του τελικού χρήστη που καθορίζονται στο πλαίσιο τηλεπικοινωνιών είναι συνεκτικά, αναλογικά και ανθεκτικά στον χρόνο, και, μετά την έγκριση της δέσμης «Συνδεδεμένη Ήπειρος», περιλαμβάνουν δυνατότητα ευκολότερης αλλαγής παρόχου και τη διαφάνεια των συμβάσεων για τους τελικούς χρήστες· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία παράλληλα με την επανεξέταση του πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καταλληλότητα των απαιτήσεων σχετικά με την ευρυζωνική πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο, να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα και να εξεταστεί η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας 112·

57.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά θα πρέπει να διευκολύνει την καθημερινότητα των τελικών καταναλωτών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να επιλύσει το πρόβλημα της διασυνοριακής μεταβίβασης τηλεφωνικών κλήσεων, προκειμένου οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν απρόσκοπτα τηλεφωνικές κλήσεις όταν διασχίζουν σύνορα στην Ένωση·

58.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διάφορες εν εξελίξει δημόσιες διαβουλεύσεις που δρομολόγησε πρόσφατα η ΓΔ Connect σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, την ανάγκη για ταχύτητα και ποιότητα του Διαδικτύου πέραν του 2020, καθώς και τις διαδικτυακές πλατφόρμες, το υπολογιστικό νέφος και τα δεδομένα, την ευθύνη των ενδιάμεσων φορέων και τη συνεργατική οικονομία, αλλά προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ όλων αυτών των παράλληλων πρωτοβουλιών·

59.  τονίζει ότι το ραδιοφάσμα αποτελεί καίριας σημασίας πόρο για την εσωτερική αγορά των κινητών, ασύρματων ευρυζωνικών επικοινωνιών, καθώς και ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, και είναι απαραίτητο για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, κατά προτεραιότητα, να θεσπιστεί εναρμονισμένο και ευνοϊκό για τον ανταγωνισμό πλαίσιο για την κατανομή και την αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος, προκειμένου να προλαμβάνονται οι καθυστερήσεις στην κατανομή του ραδιοφάσματος, καθώς και να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της αγοράς, και, υπό το πρίσμα της έκθεσης Lamy(41), να καταρτιστεί μακροπρόθεσμη στρατηγική για τις μελλοντικές χρήσεις των διαφόρων ζωνών του ραδιοφάσματος, οι οποίες είναι απαραίτητες ιδίως για την ανάπτυξη του δικτύου 5G·

60.  τονίζει ότι η έγκαιρη εφαρμογή και επιβολή σε όλα τα κράτη μέλη, με ομοιόμορφο και διαφανή τρόπο, των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, όπως η δέσμη «Συνδεδεμένη Ήπειρος», αποτελεί έναν πυλώνα καίριας σημασίας για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αυστηρή εφαρμογή της αρχής της δικτυακής ουδετερότητας και, ιδίως στο πλαίσιο μιας έγκαιρης συνολικής επανεξέτασης, να καταργηθούν οριστικά τα τέλη περιαγωγής για όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές έως τις 15 Ιουνίου 2017·

61.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της περαιτέρω ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, να εξασφαλίσει τη θέσπιση ενός αποτελεσματικότερου θεσμικού πλαισίου, ενισχύοντας τον ρόλο, τις ικανότητες και τις αποφάσεις του φορέα BEREC, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεπής εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου, να διασφαλίζεται η εποπτεία κατά την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και να επιλύονται οι διασυνοριακές διαφορές· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να ενισχυθούν οι οικονομικοί και οι ανθρώπινοι πόροι και, παράλληλα, να βελτιωθεί περαιτέρω η δομή διακυβέρνησης του φορέα BEREC·

3.2.Ένα πλαίσιο οπτικοακουστικών μέσων για τον 21ο αιώνα

62.  τονίζει τον πολλαπλό χαρακτήρα των οπτικοακουστικών μέσων ως κοινωνικού, πολιτιστικού και οικονομικού αγαθού· παρατηρεί ότι η απαίτηση για μια μελλοντική ρύθμιση των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη απορρέει από την ανάγκη να εξασφαλιστεί και να προωθηθεί η πολυμορφία των οπτικοακουστικών μέσων και να τεθούν υψηλά πρότυπα για την προστασία των ανηλίκων, των καταναλωτών και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και μια μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους ποσοτικούς κανόνες και τους κανόνες περί εμπορικής επικοινωνίας·

63.  τονίζει ότι η αρχή της «χώρας προέλευσης», όπως κατοχυρώνεται στην οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ΥΟΑΜ), συνιστά σημαντικό προαπαιτούμενο για τη διασυνοριακή παροχή οπτικοακουστικού περιεχομένου στην πορεία προς μια κοινή αγορά υπηρεσιών· υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι η αρχή αυτή δεν εμποδίζει την επίτευξη των κοινωνικών και πολιτιστικών στόχων ούτε αποκλείει την ανάγκη να προσαρμοστεί το δίκαιο της ΕΕ εκτός της οδηγίας ΥΟΑΜ· τονίζει ότι, για να καταπολεμηθεί η πρακτική της «αναζήτησης της ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας», θα πρέπει μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί ή να αμφισβητηθεί ο καθορισμός της «χώρας προέλευσης», να περιλαμβάνονται η χώρα από την οποία προέρχονται τα διαφημιστικά έσοδα, η γλώσσα της υπηρεσίας και το κοινό στο οποίο απευθύνεται η διαφήμιση·

64.  πιστεύει ότι όλοι οι φορείς, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχουν διαδικτυακές πλατφόρμες οπτικοακουστικών μέσων και διεπαφές χρήστη, θα πρέπει να υπόκεινται στην οδηγία ΥΟΑΜ, στον βαθμό που παρέχουν υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν κανόνες που διευκολύνουν τον εντοπισμό νομικού περιεχομένου και πληροφοριών, προκειμένου να ενισχυθούν η ελευθερία των μέσων, η πολυφωνία και η ανεξάρτητη έρευνα, καθώς και να διασφαλιστεί η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, με στόχο την προστασία της γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας· τονίζει ότι για να διασφαλιστεί η ιδέα της δυνατότητας εντοπισμού οπτικοακουστικού περιεχομένου δημόσιου συμφέροντος, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν ειδικούς κανόνες για τη διασφάλιση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας, της πολυμορφίας των πληροφοριών, των απόψεων και των μέσων, καθώς και της προστασίας των παιδιών, των νέων και των μειονοτήτων, αλλά και της προστασίας των καταναλωτών εν γένει· ζητεί να ληφθούν μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων· παροτρύνει την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη νόμιμη προσφορά οπτικοακουστικού περιεχομένου, ευνοώντας τα ανεξάρτητα ευρωπαϊκά έργα·

65.  προτρέπει την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις αλλαγές στις συνήθειες παρακολούθησης οπτικοακουστικού περιεχομένου και τους νέους τρόπους πρόσβασης σε αυτό, ευθυγραμμίζοντας τις γραμμικές με τις μη γραμμικές υπηρεσίες και καθιερώνοντας ελάχιστες απαιτήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεκτική τους εφαρμογή, εκτός από τις περιπτώσεις όπου το περιεχόμενο αυτό είναι απαραίτητο συμπλήρωμα μη οπτικοακουστικού περιεχομένου ή υπηρεσίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω την έννοια της υπηρεσίας μέσων, η οποία ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας ΥΟΑΜ, με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να παρέχεται επαρκής ευελιξία στα κράτη μέλη και αφετέρου να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι πιθανές κοινωνικοπολιτικές επιπτώσεις των υπηρεσιών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιπτώσεων αυτών, ιδίως όσον αφορά τη διαμόρφωση απόψεων και την πολυφωνία, καθώς και το ζήτημα της συντακτικής ευθύνης·

66.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν με ενιαίο τρόπο και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την απαγόρευση οποιασδήποτε υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων στην ΕΕ σε περίπτωση παραβίασης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, υποκίνησης σε μίσος ή ρατσισμού·

67.  υπογραμμίζει ότι η προσαρμογή της οδηγίας ΥΟΑΜ θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση του ρυθμιστικού φόρτου και ενίσχυση της συρρύθμισης και της αυτορρύθμισης, εξασφαλίζοντας ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των λοιπών συμμετεχόντων στην αγορά, μέσω μιας οριζόντιας ρυθμιστικής προσέγγισης που θα αφορά όλα τα μέσα ενημέρωσης· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αρχή της σαφούς αναγνωρισιμότητας και διακριτότητας των διαφημίσεων και του περιεχομένου των προγραμμάτων έναντι της αρχής του διαχωρισμού μεταξύ διαφημίσεων και περιεχομένου των προγραμμάτων σε όλες τις μορφές μέσων ενημέρωσης· καλεί την Επιτροπή να ελέγξει κατά πόσο εξακολουθεί να είναι σκόπιμο να διατηρηθεί το σημείο 6.7 της ανακοίνωσής της σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση·

68.  θεωρεί ότι η νομική έννοια που προβλέπεται στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ θα μπορούσε, έπειτα από περαιτέρω αξιολόγηση, να οδηγήσει στη βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης σε νόμιμο διαδικτυακό περιεχόμενο και υπηρεσίες εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, χωρίς να αμφισβητούνται ούτε οι αρχές της συμβατικής ελευθερίας και της κατάλληλης αμοιβής των δημιουργών και των καλλιτεχνών, ούτε ο εδαφικός χαρακτήρας των αποκλειστικών δικαιωμάτων·

3.3.Κατάλληλο για το σκοπό του κανονιστικό περιβάλλον για τις πλατφόρμες και τους ενδιάμεσους φορείς

3.3.1.Ρόλος των διαδικτυακών πλατφορμών

69.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο τα ενδεχόμενα προβλήματα που σχετίζονται με διαδικτυακές πλατφόρμες θα μπορούσαν να επιλυθούν με την ορθή και πλήρη εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και την αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ περί ανταγωνισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισονομία και θεμιτός και αποτελεσματικός ανταγωνισμός μεταξύ των διαδικτυακών πλατφορμών και να αποφευχθεί η δημιουργία μονοπωλίων· ζητεί από την Επιτροπή να διατηρεί μια φιλική προς την καινοτομία πολιτική σε σχέση με τις διαδικτυακές πλατφόρμες, που θα διευκολύνει την είσοδο στην αγορά και θα προωθεί την καινοτομία· θεωρεί ότι η διαφάνεια, η μη εφαρμογή διακρίσεων, η διευκόλυνση της αλλαγής πλατφόρμας ή διαδικτυακών υπηρεσιών ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να επιλέγουν, η πρόσβαση στις πλατφόρμες, ο εντοπισμός και η άρση των φραγμών στη δημιουργία και την ανάπτυξη πλατφορμών πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες·

70.  σημειώνει ακόμη ότι οι διατάξεις της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο βελτιώθηκαν στη συνέχεια χάρη στην οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και σε άλλα στοιχεία του κοινοτικού κεκτημένου για τους καταναλωτές, καθώς και ότι οι εν λόγω οδηγίες πρέπει να επιβληθούν ορθά και να ισχύουν τόσο για τους εμπόρους που χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες όσο και για τους εμπόρους που δραστηριοποιούνται στις παραδοσιακές αγορές· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και με το Κοινοβούλιο προκειμένου να θεσπιστεί σαφής καθοδήγηση για την εφαρμοσιμότητα του κοινοτικού κεκτημένου για τους καταναλωτές στους εμπόρους που χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες και, εφόσον είναι αναγκαίο, να παρασχεθεί βοήθεια στις αρχές προστασίας των καταναλωτών των κρατών μελών προκειμένου να επιβάλουν ορθά τη νομοθεσία για τους καταναλωτές·

71.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να αναλύσει τον ρόλο των διαδικτυακών πλατφορμών στην ψηφιακή οικονομία, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, γεγονός που θα επηρεάσει μια σειρά επικείμενων νομοθετικών προτάσεων· πιστεύει ότι η ανάλυση αυτή θα πρέπει να χρησιμεύσει στον εντοπισμό επιβεβαιωμένων και σαφώς προσδιορισμένων προβλημάτων εντός συγκεκριμένων επιχειρηματικών τομέων και πιθανών κενών όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ διαδικτυακών υπηρεσιών και παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών· τονίζει ότι πλατφόρμες που σχετίζονται με πολιτιστικά αγαθά, και ιδίως με οπτικοακουστικά μέσα, πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο τρόπο που θα σέβεται τη Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας στην πολιτιστική έκφραση·

72.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 όσον αφορά τα αποτελέσματα των σχετικών διαβουλεύσεων και να εξασφαλίσει μια συνεπή προσέγγιση σε επικείμενες νομοθετικές αναθεωρήσεις· εφιστά την προσοχή όσον αφορά την πρόκληση στρεβλώσεων στην αγορά ή φραγμών στην είσοδο στην αγορά επιγραμμικών υπηρεσιών με τη θέσπιση νέων υποχρεώσεων διεπιδότησης συγκεκριμένων παραδοσιακών επιχειρηματικών μοντέλων·

73.  τονίζει ότι η περιορισμένη ευθύνη των μεσαζόντων είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία του ανοιχτού χαρακτήρα του διαδικτύου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της νομικής σαφήνειας και της καινοτομίας· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι διατάξεις σχετικά με την ευθύνη των μεσαζόντων στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ανθεκτικές στο χρόνο και ουδέτερες από τεχνολογική άποψη·

74.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, για να επωφεληθεί από τον περιορισμό της ευθύνης, ο φορέας παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, μόλις του γνωστοποιηθούν ή αντιληφθεί παράνομες δραστηριότητες, οφείλει να άρει αμέσως ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή της διάταξης αυτής σύμφωνα με τον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ώστε να αποφευχθεί κάθε ιδιωτικοποίηση της επιβολής του νόμου και να εξασφαλιστεί η λήψη επαρκών και εύλογων μέτρων κατά της πώλησης παράνομου περιεχομένου και αγαθών·

75.  Θεωρεί ότι, με δεδομένες τη γρήγορη εξέλιξη των αγορών και την ποικιλία πλατφορμών, από πλατφόρμες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μέχρι πλατφόρμες B2B (μεταξύ επιχειρήσεων), που καλύπτουν διάφορες υπηρεσίες, τομείς και μια μεγάλη ποικιλία παραγόντων, δεν υπάρχει σαφής ορισμός των πλατφορμών, και μια προσέγγιση «ενιαίου τύπου» θα μπορούσε να παρεμποδίσει σοβαρά την καινοτομία και οδηγήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τον ανταγωνισμό στην παγκόσμια οικονομία·

76.  πιστεύει ότι ορισμένοι διαδικτυακοί ενδιάμεσοι φορείς και διαδικτυακές πλατφόρμες αντλούν εισοδήματα από τα πολιτιστικά έργα και περιεχόμενο, χωρίς όμως να μοιράζονται τα εισοδήματα αυτά με τους δημιουργούς· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τεκμηριωμένες επιλογές για την αντιμετώπιση τυχόν έλλειψης διαφάνειας ή μεταβιβάσεων αξίας από το περιεχόμενο προς υπηρεσίες, ώστε να καταστεί δυνατό για τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες και τους δικαιούχους να αμείβονται δίκαια για τη χρήση των έργων τους στο Διαδίκτυο χωρίς να παρεμποδίζεται η καινοτομία·

3.3.2 Νέες ευκαιρίες που προσφέρει η συνεργατική οικονομία

77.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του ανταγωνισμού και της επιλογής των καταναλωτών που απορρέουν από τη συνεργατική οικονομία, καθώς και των ευκαιριών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική μεγέθυνση, την ανταγωνιστικότητα, μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και μια πιο κυκλική οικονομία της ΕΕ με την πιο αποδοτική χρήση των πόρων, δεξιοτήτων και άλλων στοιχείων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας μέσω του εντοπισμού των τεχνητών εμποδίων και της σχετικής νομοθεσίας που εμποδίζουν την ανάπτυξή της·

78.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας, πώς θα επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στη χειραφέτηση και την προστασία των καταναλωτών και, όπου χρειάζονται διευκρινίσεις, να διασφαλίσει την επάρκεια του νομοθετικού πλαισίου που σχετίζεται με τους καταναλωτές στο ψηφιακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων πιθανών καταχρήσεων, καθώς επίσης και να προσδιορίσει εάν εκ των υστέρων μέτρα είναι επαρκή ή πιο αποτελεσματικά·

79.  επισημαίνει ότι είναι προς το συμφέρον των εταιρειών που χρησιμοποιούν αυτά τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία βασίζονται στην καλή φήμη και την εμπιστοσύνη, να λάβουν μέτρα για την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων, παρέχοντας παράλληλα νέα εργαλεία ασφάλειας των καταναλωτών·

80.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συγκροτήσει ομάδα ενδιαφερομένων η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας·

81.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές απασχόλησης και οι κοινωνικές πολιτικές είναι κατάλληλες για την ψηφιακή καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας και του δυναμικού της για πιο ευέλικτες μορφές απασχόλησης, με τον εντοπισμό νέων μορφών απασχόλησης και την αξιολόγηση της ανάγκης για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας ούτως ώστε τα υφιστάμενα δικαιώματα απασχόλησης και τα συστήματα κοινωνικών να μπορέσουν να διατηρηθούν στον ψηφιακό κόσμο της εργασίας· τονίζει ότι η παροχή κοινωνικής προστασίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή να εντοπίσει και να διευκολύνει τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών εντός της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς και σε διεθνές επίπεδο·

3.3.3.Καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο

82.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πολιτικές και νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και του παράνομου περιεχομένου και υλικού και της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, που θα σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και της ενημέρωσης, την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών και τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας, της δέουσας νομικής διαδικασίας και του κράτους δικαίου· θεωρεί ότι, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι απαραίτητο:

   να δημιουργηθούν συνεκτικοί και αποτελεσματικοί μηχανισμοί επιβολής του νόμου για τις ευρωπαϊκές και εθνικές αστυνομικές υπηρεσίες και αρχές επιβολής του νόμου·
   να παρασχεθούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής μίσους·
   να στηριχθούν οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και ο διάλογος μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ·
   να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των ενδιάμεσων και των διαδικτυακών πλατφορμών όσον αφορά τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
   να εξασφαλιστεί ότι η δημιουργία της Μονάδας Διαδικτυακών Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους κόλπους της Ευρωπόλ, θα θεμελιωθεί σε νομική βάση κατάλληλη για τις δραστηριότητές της·
   να εξασφαλιστεί η λήψη ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο και η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο και να ενθαρρυνθούν πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ως στόχο να καταστεί το διαδίκτυο ασφαλές για παιδιά, και
   να υπάρξει συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την προώθηση εκστρατειών εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης·

83.  επιδοκιμάζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό της επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, όσον αφορά την παράβαση σε εμπορική κλίμακα· θεωρεί ότι η επιβολή των πνευματικών δικαιωμάτων όπως ορίζονται στην οδηγία 2004/48/ΕΚ είναι εξαιρετικά σημαντική και ότι το δικαίωμα δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα είναι αποτελεσματικά μόνον εφόσον είναι αποτελεσματικά και τα μέτρα επιβολής για την προστασία τους·

84.  επισημαίνει ότι η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σημαντικό αριθμό παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· επισημαίνει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην παροχή αξιόπιστων δεδομένων και την αντικειμενική ανάλυση των επιπτώσεων των παραβιάσεων στους οικονομικούς φορείς· ζητεί μια αποτελεσματική, βιώσιμη, αναλογική και εκσυγχρονισμένη προσέγγιση στην επιβολή, την εφαρμογή και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ιδίως όσον αφορά την παράβαση σε εμπορική κλίμακα·

85.  σημειώνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, παραβιάσεις δικαιωμάτων δημιουργού μπορεί να προκύψουν από δυσκολίες για τη νόμιμη εξεύρεση διαθέσιμου επιθυμητού περιεχομένου· ζητεί, συνεπώς, να αναπτυχθεί μια ευρύτερη και φιλική προς τους χρήστες νόμιμη προσφορά περιεχομένου, η οποία να προβληθεί στο κοινό·

86.  επιδοκιμάζει την προσέγγιση της «παρακολούθησης της διαδρομής του χρήματος» και ενθαρρύνει τους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού να αναλάβουν συντονισμένη και αναλογική δράση για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε εμπορική κλίμακα, με βάση την πρακτική των εθελοντικών συμφωνιών· τονίζει ότι η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να προωθήσει την ευαισθητοποίηση και τη δέουσα επιμέλεια σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και να ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· εμμένει στην άποψη ότι οποιαδήποτε μέτρα ελέγχου θα πρέπει να είναι δικαιολογημένα, συντονισμένα και αναλογικά και να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αποτελεσματικών και φιλικών προς τον χρήστη διορθωτικών μέσων για τα θιγόμενα μέρη· θεωρεί απαραίτητη την αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όσον αφορά τις συνέπειες της παραβίασης των δικαιωμάτων δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων·

3.4.Ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στα ψηφιακά δίκτυα, υπηρεσίες και υποδομές και στον χειρισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

87.  θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια στις ψηφιακές υπηρεσίες, στις τεχνολογίες που βασίζονται στα δεδομένα, στα συστήματα πληροφορικής και πληρωμών, στις υποδομές ζωτικής σημασίας και στα επιγραμμικά δίκτυα, είναι αναγκαία η αύξηση των πόρων, καθώς και η συνεργασία μεταξύ του ευρωπαϊκού κλάδου της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ιδίως μέσω της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας, περιλαμβανομένου και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· στηρίζει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών των κρατών μελών στις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στο εν λόγω πεδίο·

88.  ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, με ενισχυμένο ρόλο για τον ENISA, ιδίως, για την αύξηση της συνειδητοποίησης των κινδύνων, καθώς και γνώση των βασικών διαδικασιών ασφάλειας μεταξύ των χρηστών, ιδίως των ΜΜΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες έχουν βασικά επίπεδα ασφάλειας, όπως η κρυπτογράφηση των δεδομένων και επικοινωνιών από την πηγή μέχρι τον προορισμό και επικαιροποίηση λογισμικού, και να ενθαρρυνθεί η χρήση της έννοιας της ενσωματωμένης στον σχεδιασμό ασφάλειας·

89.  θεωρεί ότι οι πάροχοι λογισμικού πρέπει να προωθούν καλύτερα στους χρήστες τα πλεονεκτήματα της ασφάλειας του λογισμικού ανοικτής πηγής και τις αναβαθμίσεις του λογισμικού που σχετίζονται με την ασφάλεια· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο συγκρότησης ενός ενωσιακής εμβέλειας προγράμματος συντονισμένης δημοσιοποίησης αδυναμιών, ως λύση ενάντια στην εκμετάλλευση των τρωτών σημείων των λογισμικών και τις παραβιάσεις ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων·

90.  πιστεύει ότι η ταχεία έγκριση μιας κατάλληλης για τον σκοπό της οδηγίας ΑΔΠ είναι αναγκαία για τη συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· πιστεύει ότι ένα πιο φιλόδοξο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των αρμόδιων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, καθώς και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, είναι ουσιώδους σημασίας για την περαιτέρω ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, με παράλληλη διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ και ιδίως της προστασίας των δεδομένων·

91.  υπογραμμίζει ότι ο ταχέως αυξανόμενος αριθμός επιθέσεων σε δίκτυα και εγκληματικών πράξεων στον κυβερνοχώρο απαιτεί μια εναρμονισμένη απάντηση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, με σκοπό τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών· εκτιμά ότι η προσφορά ασφάλειας στο διαδίκτυο συνεπάγεται προστασία των δικτύων και των κρίσιμων υποδομών, εξασφαλίζοντας την ικανότητα των οργάνων επιβολής του νόμου να καταπολεμήσουν την εγκληματικότητα, μεταξύ άλλων την τρομοκρατία, τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και τη σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο, και χρήση των δεδομένων που είναι απολύτως απαραίτητα για την καταπολέμηση του εγκλήματος εντός και εκτός διαδικτύου· τονίζει ότι η ασφάλεια, ούτως οριζόμενη, μαζί με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον κυβερνοχώρο, έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ψηφιακές υπηρεσίες και, ως εκ τούτου, αποτελεί απαραίτητη βάση για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

92.  υπενθυμίζει ότι εργαλεία όπως η κρυπτογράφηση είναι χρήσιμα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ως μέσα για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και τουλάχιστον ενός βασικού επιπέδου ασφάλειας των επικοινωνιών· καταδικάζει το γεγονός ότι το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγκληματικούς σκοπούς·

93.  εκφράζει ικανοποίηση για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο (EC3) στους κόλπους της Ευρωπόλ, το οποίο συμβάλλει στην ταχύτερη αντίδραση σε περίπτωση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο· ζητεί να υποβληθεί μία νομοθετική πρόταση για την ενίσχυση της εντολής του EC3 και ζητεί την ταχεία μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2013/40/ΕΕ, της 12 Αυγούστου 2013, για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφορικής·

94.  σημειώνει ότι οι αποκαλύψεις για τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση έδειξαν ότι είναι ανάγκη να κερδηθεί εκ νέου η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των ψηφιακών υπηρεσιών και υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη αυστηρής τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων και σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς επιβολής του νόμου· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία των υφιστάμενων εργαλείων, όπως οι συνθήκες αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, που σέβονται το κράτος δικαίου και μειώνουν τον κίνδυνο αθέμιτης πρόσβασης σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε ξένη επικράτεια·

95.  υπενθυμίζει ότι στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο (2000/31/ΕΚ) ορίζονται τα εξής: «Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν στους φορείς παροχής υπηρεσιών, για την παροχή των υπηρεσιών» μετάδοσης, αποθήκευσης και φιλοξενίας, «γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα»· υπενθυμίζει, ιδιαίτερα, ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αποφάσεις C-360/10 και C-70/10, απέρριψε μέτρα «ενεργού ελέγχου» σχεδόν όλων των χρηστών των σχετικών υπηρεσιών (παρόχων πρόσβασης στο διαδίκτυο στη μία περίπτωση, κοινωνικού δικτύου στην άλλη) και διευκρίνισε ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εντολή η οποία υποχρεώνει τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να προβεί σε γενικό έλεγχο·

4.ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

96.  πιστεύει ότι, με δεδομένα την πρωταρχική σημασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και το γεγονός ότι η ψηφιακή οικονομία αναπτύσσεται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από ό,τι η υπόλοιπη οικονομία, η ψηφιοποίηση του βιομηχανικού τομέα είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ενεργειακή μετάβασή της, αλλά μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εάν οι ευρωπαϊκές εταιρείες κατανοήσουν τη σημασία της όσον αφορά τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την πρόσβαση σε αναξιοποίητο δυναμικό, με πιο ολοκληρωμένες και διασυνδεδεμένες αλυσίδες αξίας, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται ευέλικτα και γρήγορα στις απαιτήσεις των καταναλωτών·

97.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει χωρίς καθυστέρηση ένα σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού, περιλαμβανομένων του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας και της χρήσης κατάλληλων μέσων για επενδύσεις σε Ε&Α και σε υποδομές, για τη στήριξη της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας σε όλους τους τομείς, όπως η μεταποίηση, η ενέργεια, οι μεταφορές και ο τομέας του λιανικού εμπορίου, με την ενθάρρυνση της υιοθέτησης των ψηφιακών τεχνολογιών και της συνδεσιμότητας των αλυσίδων αξίας από την πηγή μέχρι τον προορισμό, καθώς και των καινοτόμων υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων·

98.  θεωρεί ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να επιτρέπει στις βιομηχανίες να προβλέψουν και να υιοθετήσουν τις αλλαγές αυτές, προκειμένου να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση·

99.  ζητεί, επιπλέον, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, ιδίως για μια πιθανή επανεξέταση της Small Business Act, δεδομένου ότι είναι επιβεβλημένος ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρών επιχειρήσεων, για την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην οικονομία και για μια στενότερη συνεργασία μεταξύ εδραιωμένων και νεοσύστατων επιχειρήσεων, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό βιομηχανικό μοντέλο και στην εμφάνιση παγκόσμιων ηγετών·

100.  επαναλαμβάνει τη σημασία των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης, ιδίως του Galileo και του Egnos, για την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε σχέση με τη θέση και τη χρονοσήμανση δεδομένων για τις εφαρμογές των Μαζικών Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων·

4.1.Οικοδόμηση μιας οικονομίας δεδομένων

101.  θεωρεί ότι η βασιζόμενη στα δεδομένα οικονομία αποτελεί το κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη· τονίζει τις ευκαιρίες που οι νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως η υπολογιστική μαζικών δεδομένων, το υπολογιστικό νέφος, το Διαδίκτυο των πραγμάτων, η τρισδιάστατη εκτύπωση και άλλες τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν στην οικονομία και την κοινωνία, ιδίως εάν ενσωματωθούν σε τομείς, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και η εφοδιαστική, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η εκπαίδευση, το λιανικό εμπόριο, οι κατασκευές, η έρευνα ή η υγεία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, και εάν χρησιμοποιηθούν από τις δημόσιες αρχές για την ανάπτυξη ευφυών πόλεων, την καλύτερη διαχείριση των πόρων και τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος· επισημαίνει ειδικότερα τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την ψηφιοποίηση του τομέα της ενέργειας με έξυπνους μετρητές, έξυπνα δίκτυα και κέντρα δεδομένων για πιο αποτελεσματική και ευέλικτη παραγωγή ενέργειας· υπογραμμίζει τη σημασία συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή·

102.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής δωρεάν πρόσβασης, σε ψηφιακή μορφή, σε όλες τις επιστημονικές έρευνες που χρηματοδοτούνται τουλάχιστον κατά το ήμισυ με δημόσια κονδύλια, εντός εύλογης προθεσμίας που δεν θα είναι επιζήμια για τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εκδοτικών οίκων στο πλαίσιο αυτό·

103.  καλεί την Επιτροπή να προβεί, μέχρι τον Μάρτιο του 2016, σε μια ευρεία και διαφανή επισκόπηση σχετικά με τα μαζικά δεδομένα, με τη συμμετοχή όλων των αξιόλογων εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών, της κοινωνίας των πολιτών και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την πρόβλεψη των αναγκών για τεχνολογίες μαζικών δεδομένων και υπολογιστικής υποδομής, ιδίως υπερυπολογιστών, καθώς και καλύτερες συνθήκες σύμφωνα με το μη κανονιστικό πλαίσιο καθώς και το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και την καινοτομία στον τομέα αυτόν, και τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών και την αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων και προκλήσεων για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης όσον αφορά, για παράδειγμα, την πρόσβαση στα δεδομένα, την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων·

104.  ζητεί την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και τεχνολογικά ουδέτερης ευρωπαϊκής προσέγγισης και την περαιτέρω ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς όσον αφορά το Διαδίκτυο των πραγμάτων και το βιομηχανικό διαδίκτυο, η να οποία εμπερικλείει μια διαφανή στρατηγική θέσπισης προτύπων και διαλειτουργικότητας και να ενισχύει την εμπιστοσύνη στις τεχνολογίες αυτές μέσω της ενσωματωμένης στον σχεδιασμό ασφάλειας, διαφάνειας και ιδιωτικότητας· επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία «ελεύθερη ροή δεδομένων» που θα πρέπει, μετά από μια διεξοδική αξιολόγηση, να αποσαφηνίσει τους κανόνες σχετικά με τη χρήση, την πρόσβαση και την κυριότητα των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο των απαιτήσεων εντοπισμού δεδομένων στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και να διευκολύνει την μετακίνηση από τον έναν πάροχο υπηρεσιών δεδομένων στον άλλον, για την αποφυγή του εγκλωβισμού και της στρέβλωσης της αγοράς·

105.  πιστεύει ότι οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει εξ ορισμού να έχουν ανοικτά δημόσια δεδομένα· ζητεί να σημειωθεί πρόοδος σχετικά με τον βαθμό και τον ρυθμό της διάθεσης πληροφοριών ως ανοιχτών δεδομένων, τον εντοπισμό βασικών δεδομένων που μπορούν να γίνουν διαθέσιμα και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των ανοιχτών δεδομένων σε ανοικτή μορφή, λόγω της αξίας τους για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν διασυνοριακές λύσεις, τη διαφάνεια, και τα οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία·

106.  αναγνωρίζει την αυξανόμενη ανησυχία των καταναλωτών της ΕΕ σχετικά με τη χρήση και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, ένα στοιχείο που έχει καίρια σημασία για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ψηφιακή οικονομία· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ενεργοί καταναλωτές στην προώθηση του ανταγωνισμού· τονίζει συνεπώς τη σημασία της καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τη χρήση των δεδομένων τους, ιδίως στην περίπτωση υπηρεσιών που παρέχονται έναντι δεδομένων, και σχετικά με το δικαίωμά τους στη φορητότητα των δεδομένων· παροτρύνει την Επιτροπή να διευκρινίσει τους κανόνες σχετικά με τον έλεγχο και τη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με τη βασική αρχή ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν τον έλεγχο των δεδομένων που τους αφορούν·

107.  εκτιμά ότι η τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων και οι αποτελεσματικές διασφαλίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας, όπως ορίζονται στον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, περιλαμβανομένων ειδικών διατάξεων που αφορούν τα παιδιά ως ευάλωτους καταναλωτές, είναι κρίσιμης σημασίας για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των καταναλωτών σε έναν οικονομικό τομέα που βασίζεται στα δεδομένα· υπογραμμίζει την ανάγκη ευαισθητοποίησης σχετικά με τον ρόλο των δεδομένων και τη σημασία της ανταλλαγής δεδομένων για τους καταναλωτές, όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματά τους εντός της οικονομίας, καθώς και την ανάγκη θέσπισης κανόνων σχετικά με την κυριότητα των δεδομένων και τον έλεγχο των πολιτών επί των προσωπικών τους δεδομένων· τονίζει τον ρόλο των εξατομικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων που θα πρέπει να αναπτυχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων· ζητεί την προώθηση της «ιδιωτικότητας εξ ορισμού και εκ σχεδιασμού», πράγμα το οποίο θα μπορούσε να έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στην καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί μια προσέγγιση χωρίς διακρίσεις, σε όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων· υπογραμμίζει τη σημασία μιας προσέγγισης που βασίζεται στην ανάλυση του κινδύνου, η οποία συμβάλλει στην αποφυγή περιττού διοικητικού φόρτου και προσφέρει ασφάλεια δικαίου, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς και δημοκρατική εποπτεία και διαρκή έλεγχο από τις δημόσιες αρχές· τονίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρειάζονται ειδική προστασία και αναγνωρίζει ότι η θέσπιση πρόσθετων διασφαλίσεων, όπως η ψευδωνυμοποίηση και η ανωνυμοποίηση, μπορεί να ενισχύσει την προστασία όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται από εφαρμογές μαζικών δεδομένων και παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών·

108.  σημειώνει ότι η αξιολόγηση της οδηγίας για τις βάσεις δεδομένων από την Επιτροπή θεωρεί τη συγκεκριμένη οδηγία ως εμπόδιο στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στα δεδομένα· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις επιλογές πολιτικής για την κατάργηση της οδηγίας 96/9/ΕΚ·

4.2.Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησης

109.  θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ και η αναθεώρηση του πλαισίου διαλειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των εντολών της Επιτροπής σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, πρέπει να αποτελέσει μέρος της ευρωπαϊκής ψηφιακής στρατηγικής για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, την εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και για την αύξηση της διατομεακής και της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ταχύτερου προσδιορισμού, με ανοικτό και ανταγωνιστικό τρόπο, των εθελοντικών, προσανατολισμένων στην αγορά και παγκόσμιων προτύπων που να μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν από τις ΜΜΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία τυποποίησης περιλαμβάνει όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, να προσελκύσει τις βέλτιστες τεχνολογίες και να αποφύγει τον κίνδυνο δημιουργίας μονοπωλίων ή κλειστών αλυσίδων αξίας, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και να προωθήσει ενεργά τα ευρωπαϊκά πρότυπα διεθνώς, λαμβάνοντας υπόψη τον παγκόσμιο χαρακτήρα των πρωτοβουλιών τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ·

110.  προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αυξήσουν το μερίδιο του δωρεάν λογισμικού ανοιχτού κώδικα και την εκ νέου χρήση του στις δημόσιες διοικήσεις ως λύση για την αύξηση της διαλειτουργικότητας·

111.  σημειώνει ότι η Επιτροπή διαβουλεύεται με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τη θέσπιση για τα οχήματα μιας διαλειτουργικής, τυποποιημένης, ασφαλούς πλατφόρμας ανοιχτής πρόσβασης για πιθανές μελλοντικές εφαρμογές ή υπηρεσίες, όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο στον κανονισμό για το σύστημα e-Call· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι αυτή η πλατφόρμα δεν θα περιορίζει την καινοτομία, τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την επιλογή των καταναλωτών·

112.  καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα της καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών, να αναπτύξει μια συντονισμένη στρατηγική για τη διασύνδεση στον τομέα των μεταφορών και, ιδίως, να θεσπίσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τα διασυνδεδεμένα οχήματα ώστε να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα για διάφορες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών διάγνωσης και συντήρησης εξ αποστάσεως, και εφαρμογών προκειμένου να διασφαλισθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός και να ικανοποιηθεί μια έντονη ανάγκη για προϊόντα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία των δεδομένων, αλλά και για την εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας των επιβατών· πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν εταιρικές σχέσεις μεταξύ του κλάδου αυτοκίνησης και του κλάδου τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διασυνδεδεμένα οχήματα και η υποδομή για τα διασυνδεδεμένα οχήματα θα αναπτυχθούν βάσει κοινών προτύπων σε ολόκληρη την Ευρώπη·

4.3.Ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

113.  επισημαίνει ότι το Διαδίκτυο και οι ΤΠΕ έχουν τεράστια επίδραση ση χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών· αναγνωρίζει ότι η συμμετοχή των γυναικών στον ψηφιακό τομέα έχει θετικό αντίκτυπο στο ΑΕγχΠ της ΕΕ· αναγνωρίζει το σημαντικό δυναμικό των γυναικών στο πεδίο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, καθώς και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό· υπογραμμίζει την ανάγκη να αρθούν τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο και υποστηρίζει πλήρως και ενθαρρύνει μια ψηφιακή επιχειρηματική αντίληψη για γυναίκες, καθώς και την ενσωμάτωσή τους και τη συμμετοχή τους στην κοινωνία της πληροφορίας·

114.  αναγνωρίζει τη δυνατότητα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς να εξασφαλίσει την πρόσβαση και τη συμμετοχή όλων των πολιτών, περιλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των ηλικιωμένων, των μειονοτήτων και άλλων πολιτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όσον αφορά όλες τις πτυχές της ψηφιακής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και υπηρεσιών που προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα, ιδίως με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και διασφαλίζοντας ότι όλα τα προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής διοίκησης είναι πλήρως προσβάσιμα· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την κύρωση της Συνθήκης του Μαρακές και ενθαρρύνει την κύρωσή της το συντομότερο δυνατόν· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την επείγουσα ανάγκη για ταχεία έγκριση της πρότασης για έκδοση οδηγίας σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα·

4.3.1.Ψηφιακές δεξιότητες και εμπειρογνωμοσύνη

115.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης όσον αφορά τις δεξιότητες αποτελεί πρόβλημα για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει επειγόντως μια στρατηγική για τις δεξιότητες ώστε να καλυφθεί το κενό αυτό· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει πιστώσεις από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων με σκοπό την υποστήριξη των τοπικών οργανώσεων που παρέχουν ψηφιακές δεξιότητες σε μειονεκτούντες νέους· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν στήριξη μέσω της διάθεσης κτιριακών εγκαταστάσεων·

116.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και το διαδίκτυο για όλους τους πολίτες της ΕΕ, και ιδίως τους πιο αδύναμους, μέσω πρωτοβουλιών και συντονισμένων δράσεων και επενδύσεων για τη δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων για τη διδασκαλία του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας· τονίζει ότι η ικανότητα χρήσης των ΜΜΕ με ανεξάρτητο και κριτικό πνεύμα και η διαχείριση της υπερπροσφοράς πληροφοριών αποτελεί διά βίου εκπαιδευτικό καθήκον που αφορά όλες τις ηλικίες, υπόκειται σε διαρκή μεταβολή και θα επέτρεπε σε όλες τις ηλικίες να διαχειριστούν ορθά και με τρόπο αυτόνομο την υπερπροσφορά πληροφοριών· επισημαίνει ότι καθώς τα χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας και των δεξιοτήτων καθίστανται ολοένα και πιο περίπλοκα, προκύπτουν νέες ανάγκες – ιδίως όσον αφορά δεξιότητες στην τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) – στους τομείς της κατάρτισης, της επιμόρφωσης και της δια βίου μάθησης·

117.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων στα σχολικά προγράμματα σπουδών, να βελτιώσουν τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό και να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και τεχνικών σχολών, με στόχο την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης που αναγνωρίζονται από το σύστημα ECTS· τονίζει ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης για τη χρήση και την σε βάθος κατανόηση νέων μέσων και ψηφιακών και πληροφοριακών συσκευών και διεπαφών, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να είναι ενεργοί χρήστες αυτών των νέων τεχνολογιών και όχι απλώς τελικοί χρήστες· υπογραμμίζει τη σημασία της κατάλληλης κατάρτισης των εκπαιδευτικών στις ψηφιακές δεξιότητες, και στο πώς μπορούν να τη διδάξουν αποτελεσματικά αυτές τις δεξιότητες, μεταξύ άλλων με την επιτυχία της βασισμένης στο παιχνίδι ψηφιακής μάθησης, καθώς και στο πώς να τις χρησιμοποιούν προς στήριξη της μαθησιακής διαδικασίας εν γένει, καθιστώντας, τα μαθηματικά τις ΤΠ, τις επιστήμες και την τεχνολογία πιο ελκυστικά γνωστικά αντικείμενα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναβαθμίσουν την έρευνα σχετικά με την επίδραση των ψηφιακών μέσων στις γνωστικές ικανότητες·

118.  επισημαίνει ότι οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις και οι νέες δυνατότητες χρηματοδότησης στην επαγγελματική εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση είναι αναγκαίες ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι, και ιδίως οι λιγότερο ειδικευμένοι, είναι εξοπλισμένοι με τις κατάλληλες δεξιότητες για την ψηφιακή οικονομία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, από κοινού με τον ιδιωτικό τομέα, τυποποιημένα και πιστοποιημένα διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης και καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες, με εύκολη πρόσβαση για όλους, προκειμένου οι συμμετέχοντες να διδαχθούν ένα ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μετατρέψουν αυτά τα διαδικτυακά μαθήματα σε αναπόσπαστο τμήμα των εγγυήσεων για τη νεολαία· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τη βάση για την αμοιβαία αναγνώριση ψηφιακών δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων καθιερώνοντας ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ή σύστημα κατάταξης, σύμφωνα με το παράδειγμα του ευρωπαϊκού κοινού πλαισίου αναφοράς για την εκμάθηση και τη διδασκαλία γλωσσών· τονίζει ότι η πολιτιστική πολυμορφία στην Ευρώπη, όπως και η πολυγλωσσία, επωφελούνται από τη διασυνοριακή πρόσβαση σε περιεχόμενο·

119.  χαιρετίζει τη δημιουργία του πανευρωπαϊκού μεγάλου συνασπισμού για την ψηφιακή απασχόληση, ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν και προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή των ΜΜΕ· επικροτεί τις σκέψεις της Επιτροπής αναφορικά με την κατασκευή νέων αποθηκευτικών χώρων γνώσεων για τον δημόσιο τομέα μέσω πιστοποιημένων τεχνολογιών νέφους και μεθόδων εξόρυξης κειμένων και δεδομένων που θα συμφωνούν με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων· είναι της άποψης ότι η χρήση των τεχνολογιών αυτών απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια κατάρτισης στη βιβλιοθηκονομία και τα επαγγέλματα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης· ζητεί οι ψηφιακές μορφές συνεργασίας και επικοινωνίας –με τη χρήση και περαιτέρω ανάπτυξη των αδειών creative commons– να διδάσκονται και να χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επιμόρφωση πέρα από εθνικά και γλωσσικά σύνορα, καθώς και σε δημόσια ερευνητικά ιδρύματα, και να προωθούνται στο πλαίσιο διαγωνισμών δημόσιων προμηθειών· σημειώνει τον ζωτικό ρόλο της διττής εκπαίδευσης·

120.  σημειώνει ότι πρέπει να προωθηθούν οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το εργατικό δυναμικό της ΕΕ, περιλαμβανομένου του «ψηφιακού εργατικού δυναμικού» που απασχολείται σε μη τυποποιημένες μορφές εργασίας, είναι εφοδιασμένο με τις σωστές δεξιότητες για την ψηφιακή οικονομία· σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει, ως μέτρο για τη βελτίωση της πρόσβασης των εργαζομένων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, μέτρα τα οποία εγγυώνται κατ’ ελάχιστον το δικαίωμα των εργαζομένων σε εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές·

4.3.2.Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

121.  εκτιμά ότι η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διοίκησης αποτελεί προτεραιότητα για την καινοτομία, καθόσον έχει αποτέλεσμα μόχλευσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας και ενισχύει την αποδοτικότητα, τη διαλειτουργικότητα και τη διαφάνεια, μειώνει το κόστος και τον διοικητικό φόρτο, επιτρέπει την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων και παρέχει καλύτερες, πιο εύχρηστες και εξατομικευμένες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές κοινωνικές καινοτομίες· παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει το παράδειγμα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να αναπτύξει, από κοινού με τα κράτη μέλη, ένα φιλόδοξο και ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση· πιστεύει ότι αυτό το σχέδιο δράσης πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες των χρηστών και τις βέλτιστες πρακτικές, περιλαμβανομένων και κριτηρίων αξιολόγησης της προόδου, σε μια τομεακή προσέγγιση βήμα προς βήμα για την εφαρμογή στις δημόσιες διοικήσεις της αρχής «μόνο μία φορά», σύμφωνα με την οποία δεν θα πρέπει να ζητούνται από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί σε δημόσια αρχή, και εξασφαλίζοντας παράλληλα την ιδιωτική ζωή των πολιτών και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις αρχές της δέσμης μέτρων για τη μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων στην ΕΕ και σε πλήρη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και με υψηλό επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά τις πρωτοβουλίες αυτές· θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει την πλήρη διασυνοριακή ανάπτυξη της ηλεκτρονικής ταυτότητας (e-ID) υψηλής κρυπτογράφησης και την ηλεκτρονική υπογραφή, ιδίως με την ταχεία εφαρμογή του κανονισμού eIDAS και την αύξηση της επιγραμμικής διαθεσιμότητας δημόσιων υπηρεσιών· τονίζει τη σημασία που έχει για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε διασυνδεδεμένα εμπορικά μητρώα·

122.  ζητεί την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και πλήρως προσβάσιμης ενιαίας ψηφιακής πύλης, στη βάση πρωτοβουλιών και δικτύων που ήδη υπάρχουν, ως ενιαίας ψηφιακής διαδικασίας από την πηγή μέχρι τον προορισμό, για τη σύσταση και τη λειτουργία επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, από τη διαδικτυακή σύσταση της εταιρείας, τα ονόματα τομέα, την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τη συμμόρφωση, την αναγνώριση των ηλεκτρονικών τιμολογίων, την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, ένα απλουστευμένο διαδικτυακό σύστημα για τον ΦΠΑ, διαδικτυακές πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προϊόντων, πληροφορίες που αφορούν την πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού και την απόσπαση εργαζομένων, τα δικαιώματα των καταναλωτών, την πρόσβαση σε δίκτυα καταναλωτών και επιχειρήσεων, τις διαδικασίες κοινοποίησης και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών·

123.  καλεί περαιτέρω την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης, όπως προβλέπεται από την οδηγία για τις υπηρεσίες, και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική τους λειτουργία, ώστε να απελευθερωθεί το πλήρες δυναμικό τους·

124.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι δομές υπολογιστικού νέφους για τους ερευνητές και τα πανεπιστήμια παρουσιάζονται κατακερματισμένες· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει, σε συνεργασία με όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, ένα σχέδιο δράσης που θα οδηγήσει στη θέσπιση, έως το τέλος του 2016, του ευρωπαϊκού ανοικτού υπολογιστικού νέφους της επιστήμης, που θα πρέπει να ενσωματώνει αρμονικά, υφιστάμενα δίκτυα, δεδομένα, υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υποδομών σε όλα τα επιστημονικά πεδία, εντός ενός πλαισίου κοινών πολιτικών, προτύπων και επενδύσεων· πιστεύει ότι αυτό πρέπει να χρησιμεύσει ως κίνητρο για την ανάπτυξη υπολογιστικών νεφών πέραν του επιστημονικού τομέα, για την καλύτερη διασύνδεση των κέντρων καινοτομίας και των οικοσυστημάτων νεοσύστατων επιχειρήσεων, και για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και της βιομηχανίας κατά την διάθεση της τεχνολογίας στην αγορά, σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες εμπιστευτικότητας, καθώς και για τη διευκόλυνση του διεθνούς συντονισμού και συνεργασίας στο πεδίο αυτό··

125.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους όσον αφορά τους στόχους σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ως συστατικά στοιχεία για μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά, για την οικονομική ανάπτυξη και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με μια σφαιρική προσέγγιση προς την ανοικτή επιστήμη, την ανοικτή καινοτομία, τα ανοικτά δεδομένα και τη μεταφορά γνώσεων· θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο για την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, την αυξημένη χρήση του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτής πηγής, ιδιαιτέρως στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στις δημόσιες διοικήσεις, και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», προσαρμοσμένης στη μικρή διάρκεια των κύκλων καινοτομίας του τομέα των ΤΠΕ· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία που έχουν όλες οι σχετικές πρωτοβουλίες, από συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας στα ευρωπαϊκά τεχνολογικά και επιστημονικά πάρκα, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ευρώπης, μέχρι προγράμματα επιτάχυνσης για νεοσύστατες επιχειρήσεις και κοινές τεχνολογικές πλατφόρμες, καθώς και τη δυνατότητα αποτελεσματικής αδειοδότησης για ενιαία διπλώματα ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας, εντός των περιορισμών της ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους αδειοδότησης, προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα Ε&Α και τυποποίησης και να προωθηθεί η καινοτομία·

126.  παροτρύνει την Επιτροπή να εστιάσει στην εφαρμογή των διατάξεων για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (διαβατήριο δημόσιων συμβάσεων), προκειμένου να δοθούν συνολικά οικονομικά οφέλη και να διευκολυνθεί η πρόσβαση όλων των οικονομικών φορέων στην αγορά της ΕΕ τηρώντας όλα τα κριτήρια επιλογής, αποκλεισμού και ανάθεσης. τονίζει την υποχρέωση για τις αναθέτουσες αρχές να παρέχουν μια ένδειξη των κύριων λόγων για την απόφασή τους να μην υποδιαιρέσουν σε τμήματα τις συμβάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των καινοτόμων εταιρειών και των ΜΜΕ στις αγορές των δημόσιων συμβάσεων·

4.4.Διεθνής διάσταση

127.  υπογραμμίζει τη σημασία ενός πλήρως ανεξάρτητου μηχανισμού διακυβέρνησης του Διαδικτύου, προκειμένου να διατηρηθεί το Διαδίκτυο ως ένα διαφανές και πολυσυμμετοχικό μοντέλο πολυμερούς διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο θα βασίζεται στην αρχή του διαδικτύου ως ενιαίας, ανοικτής, ελεύθερης και σταθερής πλατφόρμας· θεωρεί απαραίτητο να αξιοποιηθεί η καθυστέρηση στη μετάβαση της διαχείρισης του ICANN για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού· πιστεύει ακράδαντα ότι η παγκόσμια διάσταση του διαδικτύου πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ και καλεί την ΕΥΕΔ να χρησιμοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση για την ανάπτυξη μιας συνεκτικής εξωτερικής πολιτικής, να εξασφαλίσει την εκπροσώπηση της ΕΕ στις πλατφόρμες διακυβέρνησης του Διαδικτύου και να παρεμβαίνει πιο δυναμικά στα παγκόσμια φόρα, ιδιαίτερα όσον αφορά τον καθορισμό προτύπων, τις προετοιμασίες για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G και την ασφάλεια του κυβερνοχώρου·

128.  αναγνωρίζει τον παγκόσμιο χαρακτήρα της οικονομίας των δεδομένων· υπενθυμίζει ότι η δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς εξαρτάται από την ελεύθερη ροή δεδομένων εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, ως εκ τούτου, από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λάβουν μέτρα, σε συνεργασία με τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστούν υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων και ασφαλείς διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό περί προστασίας των δεδομένων και την ισχύουσα νομολογία της ΕΕ, κατά την ανάπτυξη της συνεργασίας με τρίτες χώρες στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά·

o
o   o

129.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 318 της 4.12.2015, σ. 1.
(2) ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 77.
(3) ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73.
(4) ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 14.
(5) ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 72.
(6) ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129.
(7) ΕΕ L 175 της 27.6.2013, σ. 1.
(8) EE L 165 της 18.6.2013, σ. 1.
(9) ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.
(10) ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7.
(11) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.
(12) ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1.
(13) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.
(14) ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
(15) ΕΕ L 77 της 27.3.1996, σ. 20.
(16) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0273.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0220.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0051
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0071.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0179.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0067.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0032.
(24) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0535.
(25) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0536.
(26) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0454.
(27) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0436.
(28) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0377.
(29) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0327.
(30) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0239.
(31) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0215.
(32) ΕΕ C 434 της 23.12.2015, σ. 2.
(33) ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 64.
(34) ΕΕ C 332 E της 15.11.2013, σ. 22.
(35) ΕΕ C 258 E της 7.9.2013, σ. 64.
(36) ΕΕ C 50 E της 21.2.2012, σ. 1.
(37) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 33.
(38) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 45.
(39) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 24.
(40) Eurostat 2014: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_at_regional_level#People_who_never_used_the_internet
(41) Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας υψηλού επιπέδου σχετικά με τη μελλοντική χρήση της ζώνης UHF.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου