Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0813(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0370/2015

Внесени текстове :

A8-0370/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/01/2016 - 7.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0010

Приети текстове
PDF 455kWORD 63k
Сряда, 20 януари 2016 г. - Страсбург
Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Латвия *
P8_TA(2016)0010A8-0370/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 януари 2016 г. относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Латвия (13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (13060/2015),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0338/2015),

—  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

—  като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2013 г. относно засилване на трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането в ЕС: прилагане на Решението от Прюм и европейския модел за обмен на информация (ЕМОИ)(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно Европейската програма за сигурност(3),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0370/2015),

1.  Одобрява проекта на Съвета;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0419.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0269.

Правна информация - Политика за поверителност