Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0108(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0148/2015

Внесени текстове :

A8-0148/2015

Разисквания :

PV 19/01/2016 - 17
CRE 19/01/2016 - 17

Гласувания :

PV 20/01/2016 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0012

Приети текстове
PDF 468kWORD 102k
Сряда, 20 януари 2016 г. - Страсбург
Лични предпазни средства ***I
P8_TA(2016)0012A8-0148/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 януари 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно личните предпазни средства (COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0186),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0110/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 9 юли 2014 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 7 октомври 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8‑0148/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 451, 16.12.2014 г., стр. 76.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 януари 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета
P8_TC1-COD(2014)0108

(Текст от значение за ЕИП)(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/425.)

Правна информация - Политика за поверителност