Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0108(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0148/2015

Teksty złożone :

A8-0148/2015

Debaty :

PV 19/01/2016 - 17
CRE 19/01/2016 - 17

Głosowanie :

PV 20/01/2016 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0012

Teksty przyjęte
PDF 399kWORD 99k
Środa, 20 stycznia 2016 r. - Strasburg
Środki ochrony indywidualnej ***I
P8_TA(2016)0012A8-0148/2015
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochrony indywidualnej (COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0186),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0110/2014),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 9 lipca 2014 r.(1),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady przekazane pismem z dnia 7 października 2015 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0148/2015),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 451 z 16.12.2014, s. 76.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
P8_TC1-COD(2014)0108

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2016/425.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności