Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0136(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0147/2015

Indgivne tekster :

A8-0147/2015

Forhandlinger :

PV 19/01/2016 - 17
CRE 19/01/2016 - 17

Afstemninger :

PV 20/01/2016 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0013

Vedtagne tekster
PDF 248kWORD 71k
Onsdag den 20. januar 2016 - Strasbourg
Gasapparater ***I
P8_TA(2016)0013A8-0147/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. januar 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gasapparater (COM(2014)0258 – C8-0006/2014 – 2014/0136(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0258),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0006/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 10. juli 2014 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 7. oktober 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0147/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 458 af 19.12.2014, s. 25.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. januar 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/… om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF
P8_TC1-COD(2014)0136

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2016/426.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik