Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2863(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0067/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0067/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2016 - 7.7
CRE 20/01/2016 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0015

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 503kWORD 85k
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο
Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές
P8_TA(2016)0015B8-0067/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2015)06507),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013 για τις τροφές που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τις τροφές που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και για την κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009(1), και συγκεκριμένα το άρθρο 11 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τον διεθνή κώδικα εμπορίας υποκατάστατων μητρικού γάλακτος που εγκρίθηκε από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας το 1981(2) και τα 16 μεταγενέστερα σχετικά ψηφίσματα της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας και, ειδικότερα το ψήφισμα 63.23 (2010) της ΠΣΥ της 21ης Μαΐου 2010, το οποίο παροτρύνει τα κράτη μέλη να τερματίσουν την ακατάλληλη προώθηση τροφίμων που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και να εξασφαλίσουν ότι δεν θα επιτρέπεται η διατύπωση ισχυρισμών σχετικά με θέματα διατροφής και υγείας για τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, εκτός εάν υπάρχει σχετική ειδική πρόβλεψη, στα σχετικά πρότυπα του Codex Alimentarius ή στην εθνική νομοθεσία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση θέσης της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη διατροφή (SACN) της βρετανικής κυβέρνησης της 24ης Σεπτεμβρίου 2007(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 και την αρχή της προφύλαξης στην οποία αναφέρεται,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την έκθεση σχετικά με τα παρασκευάσματα για μικρά παιδιά που απαιτείται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 (άρθρο 12) και η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χάραξη εθνικών στρατηγικών με στόχο τη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο μέρος 3 του παραρτήματος I, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός επιτρέπει να προέρχεται από ζάχαρη το 30% της ενέργειας που παρέχουν οι παιδικές τροφές (7,5 γραμμάρια ζάχαρης ανά 100 kcal ισοδυναμούν με 30 kcal από ζάχαρη επί συνολικής ενέργειας 100 kcal)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις του παραρτήματος I μέρος 3 αντιβαίνουν σε όλες τις υγειονομικές συμβουλές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ)(4), οι οποίες συνιστούν τη μείωση της πρόσληψης ζάχαρης σε επίπεδα κάτω του 10% της συνολικής πρόσληψης ενέργειας, με περαιτέρω μείωση κατά λιγότερο από 5% της συνολικής ενεργειακής πρόσληψης για πρόσθετα οφέλη για την υγεία - και των επιστημονικών επιτροπών στα κράτη μέλη, οι οποίες έχουν συστήσει σημαντική μείωση της συνολικής πρόσληψης ζάχαρης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση αυτών των τροφών – ιδίως σε τόσο πρώιμο στάδιο – συμβάλλει ενδεχομένως σε αυξανόμενα επίπεδα παιδικής παχυσαρκίας και ενδέχεται να επηρεάσει την εξέλιξη των γευστικών προτιμήσεων των παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικά στην περίπτωση των βρεφών και των μικρών παιδιών, η προσθήκη ζάχαρης θα πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή διατροφή είναι σήμερα, αναμφισβήτητα, η μεγαλύτερη αιτία ασθενειών και θανάτων παγκοσμίως — μεγαλύτερη από όσο ο καπνός, το αλκοόλ και η έλλειψη φυσικής άσκησης αθροιζόμενα μεταξύ τους(5)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ συνιστά, από την ηλικία των 6 μηνών, το μητρικό γάλα να συμπληρώνεται με ποικιλία επαρκών, ασφαλών και πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά συμπληρωματικών τροφίμων, στα οποία δεν πρέπει να προστίθενται αλάτι και ζάχαρη(6)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη ενέκριναν τον διεθνή κώδικα εμπορίας υποκατάστατων μητρικού γάλακτος που εγκρίθηκε από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (ΠΣΥ) το 1981 («Διεθνής Κώδικας») και τα 16 μεταγενέστερα σχετικά ψηφίσματα της ΠΣΥ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013 εγκρίθηκε πριν από την επιστημονική γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, σχετικά με τη βασική σύνθεση των παρασκευασμάτων για βρέφη καθώς και των παρασκευασμάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας της 5ης Αυγούστου 2014(7)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει υποχρέωση να προωθεί αρχές, πρότυπα και νομοθεσία υψηλής ποιότητας όσον αφορά τη δημόσια υγεία στο πλαίσιο των σχέσεών της με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της δημόσιας υγείας και να θεσπίζει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας της υγείας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βρέφη και τα μικρά παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όσον αφορά τις χημικές και τις λοιπές επιβλαβείς ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο – η ειδική υπηρεσία της ΠΟΥ για τον καρκίνο – χαρακτήρισε στις 20 Μαρτίου 2015(8) το φυτοφάρμακο γλυφοσάτη ως πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο·

1.  αντιτίθεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής·

Παχυσαρκία

2.  θεωρεί ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν περιλαμβάνει επαρκή μέτρα για την προστασία των βρεφών και των μικρών παιδιών από την παχυσαρκία και ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ζάχαρη, θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά, σύμφωνα με τις συστάσεις της ΠΟΥ·

Αναδυόμενες τεχνολογίες

3.  θεωρεί ότι, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, οι αναδυόμενες τεχνολογίες όπως οι ΓΤΟ και οι νανοτεχνολογίες, των οποίων οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι δεν είναι γνωστοί, πρέπει να απαγορεύονται στα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές·

Επισήμανση

4.  λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες συστάσεις για τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος της ΠΣΥ 63.23, την ολοκληρωμένη στρατηγική της ΠΣΥ για τη διατροφή του βρέφους και του παιδιού και τον παγκόσμιο αντίκτυπο των εξαγωγών από την Ένωση σε τρίτες χώρες, κατά την επισήμανση και την εμπορία μεταποιημένων τροφών για βρέφη θα πρέπει να καθίσταται σαφές ότι τα προϊόντα αυτά δεν είναι κατάλληλα για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 6 μηνών και δεν θα πρέπει να υπονομεύουν τη σύσταση για αποκλειστικό θηλασμό εξάμηνης διάρκειας· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η επισήμανση και η εμπορία θα πρέπει να αναθεωρηθούν σύμφωνα με τις συστάσεις της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας (ΠΣΥ) σχετικά με τα τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά·

Διαφάνεια

5.  θεωρεί ότι, για λόγους διαφάνειας και οικοδόμησης δημόσιας εμπιστοσύνης στα θεσμικά όργανα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ο κατάλογος των «διμερών συναντήσεων» (συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας και των συμμετεχόντων) που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασμού του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί·

o
o   o

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να την ενημερώσει ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ·

7.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που θα λαμβάνει υπόψη τα ευρήματα της EFSA επί των απαιτήσεων σύνθεσης των επεξεργασμένων τροφίμων με βάση τα δημητριακά και των παιδικών τροφών, και τα αποδεικτικά στοιχεία για τις συνέπειες της πρόσθεσης ζάχαρης και της πρώιμης κατανάλωσης μεταποιημένων τροφίμων σε συνάρτηση με τις συστάσεις σχετικά με τη βέλτιστη διατροφή των βρεφών και των μικρών παιδιών·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 35.
(2) http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf
(3) http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140507013106/http://www.sacn.gov. uk/pdfs/ position_statement_2007_09_24.pdf
(4) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
(5) Οι αλλαγές στον τομέα της υγείας στην Αγγλία, με ανάλυση ανά περιφέρειες της Αγγλίας και φτωχών περιοχών, 1990-2013: μια συστηματική ανάλυση της μελέτης για την παγκόσμια επιβάρυνση των ασθενειών 2013 Lancet 2015· 386: 2257-74 Δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο στις 15 Σεπτεμβρίου 2015http://thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)00195-6.pdf
(6) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
(7) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/ main_documents/3760.pdf
(8) http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου