Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/3033(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0041/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 20/01/2016 - 7.8
CRE 20/01/2016 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0016

Prijaté texty
PDF 264kWORD 81k
Streda, 20. januára 2016 - Štrasburg
Mierový proces v Kolumbii
P8_TA(2016)0016RC-B8-0041/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2016 na podporu mierového procesu v Kolumbii (2015/3033(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenia na podporu mieru a ľudských práv v Kolumbii,

–  so zreteľom na osobitné väzby, ktoré spájajú EÚ s Kolumbiou, najmä na viacstrannú obchodnú dohodu medzi Kolumbiou a Peru a EÚ a jej členskými štátmi podpísanú 26. júla 2012 v Bruseli, ako aj na Dohodu o zrušení vízovej povinnosti medzi Európskou úniou a Kolumbiou, ktorá bola podpísaná 2. decembra 2015,

–  so zreteľom na odsek 44 správy Delegácie EP pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení (EuroLat) adresovanej druhému samitu Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) a EÚ v Bruseli o zastavení vnútorného konfliktu medzi kolumbijskou vládou a FARC a na Bruselskú deklaráciu prijatú na záver druhého samitu EÚ – CELAC 11. júna 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky EÚ Federicy Mogheriniovej o dohode o prechodnej súdnej moci v Kolumbii z 24. septembra 2015, ako aj na jej vyhlásenie z 1. októbra 2015, na základe ktorého bol Eamon Gilmore vymenovaný za osobitného zástupcu Únie pre mierový proces v Kolumbii,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ a Kolumbia vyvíjajú úzku politickú, hospodársku a obchodnú spoluprácu na základe rámca, ktorý bol ustanovený v memorande o porozumení v novembri 2009 a v obchodnej dohode medzi Kolumbiou a Peru a EÚ a jej členskými štátmi a ktorého najvyšším zámerom je nielen zintenzívniť hospodárske a obchodné vzťahy medzi zúčastnenými stranami, ale aj posilniť mier, demokraciu, dodržiavanie ľudských práv, trvalo udržateľný rozvoj a blaho občanov;

B.  keďže tieto úzke vzťahy zasahujú aj do oblastí medzinárodnej spolupráce v mnohostranných otázkach spoločného záujmu, ako je napríklad boj za mier a proti terorizmu a obchodovanie s drogami;

C.  keďže vnútorný ozbrojený konflikt v Kolumbii trvá už vyše päťdesiat rokov, spôsobil obyvateľstvu veľké utrpenie či už v dôsledku teroristických zásahov alebo činnosti polovojenských skupín a viedol okrem iného k vraždám, núteným zmiznutiam, únosom, sexuálnemu násiliu, zneužívaniu maloletých, vnútornému a vonkajšiemu presídľovaniu obyvateľstva a pohrome protipechotných mín;

D.  keďže sa 19. novembra 2012 nastolila v Havane (Kuba) platforma pre rozhovory (Mesa de Conversaciones) medzi kolumbijskou vládou a FARC, a to v nadväznosti na podpis dokumentu s názvom Všeobecná dohoda o ukončení konfliktu a budovaní stáleho a trvalého mieru 26. augusta 2012, čím sa splnilo želanie kolumbijského ľudu žiť v mieri a dospelo sa k presvedčeniu, že budovanie mieru je záležitosťou všetkých obyvateľov, že štát má povinnosť presadzovať dodržiavanie ľudských práv na celom svojom území a že zárukou mieru má byť spravodlivý hospodársky a spoločenský rozvoj, je zárukou mieru a podmienok potrebných na inkluzívny a udržateľný rast krajiny;

E.  keďže počas rôznych fáz dosiahli strany rokujúce v Havane dohody o novom kolumbijskom vidieku a komplexnej reforme vidieka, o politickej účasti a demokratickej transparentnosti v záujme budovania mieru a o riešení problému nezákonných drog;

F.  keďže v stredu 23. septembra 2015 kolumbijská vláda a FARC oznámili uzavretie dohody o vytvorení špeciálnych súdov pre mier v súlade s medzinárodným právom, ktoré zabezpečia uplatňovanie práv obetí a prispejú k vybudovaniu stabilného a trvalého mieru, pričom na tento účel sa zmluvné strany rozhodli zaviesť komplexný systém pravdy, spravodlivosti, odškodnenia a neopakovania situácie, ktorý zahŕňa vytvorenie výboru pre objasňovanie pravdy, spolužitie a neopakovanie situácie, ako aj dohody o odškodnení obetí;

G.  keďže 15. decembra 2015 kolumbijská vláda a FARC oznámili uzatvorenie dohody o obetiach konflikt a vytvorenie inštitúcií ustanovených v dohode z 23. septembra 2015;

H.  keďže kolumbijská vláda, jej zákonodarný orgán a kolumbijský ľud majú zvrchované právo určiť povahu týchto špeciálnych súdov pre mier, ktorých základnou funkciou bude ukončenie beztrestnosti, odhalenie pravdy a stíhanie a potrestanie páchateľov trestných činov spáchaných počas konfliktu, najmä tých najzávažnejších a najznámejších, pričom zaručí, aby sa viac neopakovali a prispeje aj k odškodneniu obetí;

I.  keďže ukončenie tohto vnútorného konfliktu, ktorého obeťami sa v priebehu viac ako päťdesiatich rokov stali milióny ľudí, a dosiahnutie stabilného a trvalého mieru v Kolumbii sú pre túto krajinu, ale aj pre Európsku úniu a medzinárodné spoločenstvo vrcholnou prioritou, ako to dokazujú početné prejavy podpory mierovému procesu, ktorú vyjadrili rozličné krajiny a regionálne a medzinárodné organizácie, medzi nimi aj samotná Európska únia;

1.  s uspokojením víta a podporuje doposiaľ dosiahnuté dohody medzi kolumbijskou vládou a FARC zamerané na dosiahnutie mieru v Kolumbii a vyzdvihujú dohodu o komplexnej reforme vidieka, politickú účasť a demokratickú transparentnosť v záujme budovania mieru, riešenia problému nezákonných drog a vytvorenia špeciálnych súdov pre mier, pričom súčasťou je aj vytvorenie výboru na objasňovanie pravdy, spolužitie a neopakovanie situácie, ako aj špeciálny útvar pre pátranie po nezvestných osobách, ktoré zmizli v rámci konfliktu a v jeho dôsledku, ako aj útvar pre vyšetrovanie a odstraňovanie zločineckých organizácií;

2.  uznáva politické úsilie, realizmus aj vytrvalosť, ktoré preukázali kolumbijská vláda aj FARC pri snahe zblížiť svoje rozdielne postoje a postupne vytvoriť priestor na kompromis, ktorý umožnil pokročiť v snahe o dosiahnutie stabilného a trvalého mieru a o presadenie historicky jedinečnej dohody, ktorá je zameraná na obete a v ktorej sa ako priorita stanovuje pravda, spravodlivosť bez možnosti beztrestnosti, skutočná náprava utrpených škôd a neopakovanie sa konfliktu; zároveň uznáva dôležitú úlohu združení obetí, mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti v dosahovaní týchto dohôd;

3.  vyzýva Národnú oslobodzovaciu armádu (ELN), aby bez ďalších odkladov prijala pevný a rozhodný záväzok mieru v Kolumbii, a žiada, aby sa otvoril paralelný rokovací proces s kolumbijskou vládou, ktorý by sa mohol viesť v obdobných podmienkach;

4.  vyjadruje svoje želanie, aby sa rokovanie zavŕšili čo možno najskôr, aby sa za konfliktom urobila definitívna bodka a aby sa položil skutočný míľnik v modernej histórii Kolumbie, a preto žiada zúčastnené strany, všetky kolumbijské politické sily a celú kolumbijskú spoločnosť, aby pozitívne prispeli k ukončeniu násilia;

5.  znovu vyhlasuje, že násilie nie je legitímnym spôsobom politického boja, a žiada tých, ktorí sú o tom presvedčení, aby prijali demokraciu so všetkými jej dôsledkami a požiadavkami, pričom prvou z nich je definitívne sa vzdať zbraní, a aby svoje myšlienky a ciele obhajovali prostredníctvom demokratických pravidiel právneho štátu;

6.  oceňuje dôležitú úlohu, ktorú stále zohrávajú Kuba a Nórsko ako ručiteľské krajiny a Čile a Venezuela ako krajiny asistujúce v mierovom procese a vyjadruje vďačnosť aj pápežovi Františkovi za jeho spoluprácu na tejto úlohe;

7.  s uspokojením víta rozhodnutie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku / podpredsedníčky Komisie Federicy Mogheriniovej z 1. októbra 2015 o vymenovaní Eamona Gilmorea, bývalého vicepremiéra a ministra zahraničných vecí a obchodu Írskej republiky, za osobitného zástupcu Únie pre mierový proces v Kolumbii, a zároveň vyzdvihuje úlohu sledovania situácie v oblasti ľudských práv v kontexte po uzavretí mierových dohôd, ktorú má vykonávať Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva v Kolumbii;

8.  opakuje svoju pripravenosť poskytnúť všetku možnú pomoc pri uplatňovaní definitívnej mierovej dohody a opakuje svoju výzvu členským štátom Európskej únie, aby vytvorili trustový fond na obdobie po skončení konfliktu, do ktorého budú môcť prispievať spoločenstvá a organizácie občianskej spoločnosti, pričom sa budú zohľadňovať priority vyjadrené obeťami, pokiaľ ide o pravdu, spravodlivosť a odškodnenie, ako aj záruky neopakovania situácie;

9.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby budovanie mieru sprevádzalo rozhodné úsilie v oblasti boja proti nerovnosti a chudobe, aby sa zahrnuli spravodlivé riešenia pre osoby a spoločenstvá vysídlené zo svojho územia, prístup k dôstojnej práci a uznanie pracovných a sociálnych práv v celej Kolumbii, a nazdáva sa, že by sa mala poskytnúť osobitná podpora istým skupinám, ktoré počas konfliktu utrpeli neprimeranú ujmu, ako sú Afrokolumbijčania a domorodé obyvateľstvo;

10.  nazdáva sa, že zriadenie podvýboru pre rodové otázky, ktorý zaručí začlenenie rodového hľadiska do rokovaní a účasť obetí sexuálneho násilia a organizácií na ochranu práv žien v mierovom dialógu, je bezprecedentné a malo by slúžiť ako inšpirácia pre iné mierové procesy na celom svete;

11.  s uspokojením berie na vedomie vylúčenie akejkoľvek amnestie alebo milosti za zločiny proti ľudskosti, genocídu a závažné vojnové zločiny a porušenie ľudských práv v súlade s ustanoveniami medzinárodného trestného a humanitárneho práva a medzinárodnými nástrojmi a normami uplatňovanými v oblasti ľudských práv;

12.  považuje za nevyhnutné, aby tresty uložené páchateľom trestných činov prispeli k cieľu odškodnenia obetí a sociálneho a politického zmierenia;

13.  oceňuje úsilie, ktoré vyvinuli kolumbijské inštitúcie o napredovanie v oblasti úplného a trvalého zabezpečenia ľudských práv, a žiada, aby toto úsilie zdvojnásobili s cieľom úplne odstrániť subkultúru násilia v krajine, v ktorej päťdesiat rokov konfliktu viedlo niekedy k nezákonným reakciám a k správaniu, ktoré nezodpovedá zásadám právneho štátu a riadnemu dodržiavaniu ľudských práv, zo strany niektorých štátnych inštitúcií; v tejto súvislosti pripomína kolumbijskému štátu jeho zodpovednosť zaručiť ochranu obhajcov ľudských práv a členov odborových zväzov, a od týchto občianskych organizácií žiada lepšiu a zákonnejšiu spoluprácu s cieľom obnoviť mierovú koexistenciu v Kolumbii;

14.  pozitívne hodnotí oznámenie kolumbijských armádnych zložiek o tom, že sa chystajú revidovať vojenskú doktrínu Kolumbie s cieľom pripraviť armádu tak, aby efektívnejšie a pohotovejšie reagovala na nové úlohy v období po konflikte a aby slúžila ako záruka mierových dohôd; takisto sa nazdáva, že najnovšie oznámenie FARC o tom, že pozastavia svoje vojenské cvičenia, aby sa mohli v budúcnosti venovať politickému a kultúrnemu vzdelávaniu v rámci procesu smerujúcemu k ukončeniu ozbrojeného konfliktu, je ďalším nádejným a správne smerujúcim krokom;

15.  odporúča svojej Delegácii pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva a svojej Delegácii pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení, aby prijali nadväzné opatrenia na mierové dohody a podľa možnosti sledovali ich plnenie;

16.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, rotujúcemu predsedníctvu EÚ, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, kolumbijskej vláde a kongresu Kolumbijskej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia