Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/3032(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0068/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 21/01/2016 - 8.3
CRE 21/01/2016 - 8.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0018

Priimti tekstai
PDF 284kWORD 112k
Ketvirtadienis, 2016 m. sausio 21 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Asociacijos susitarimų ir (arba) išsamių ir visapusiškų laisvosios prekybos erdvių su Gruzija, Moldova ir Ukraina įgyvendinimas
P8_TA(2016)0018RC-B8-0068/2016

2016 m. sausio 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl asociacijos susitarimų bei išsamių ir visapusiškų laisvosios prekybos erdvių su Gruzija, Moldova ir Ukraina (2015/3032(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos asociacijos susitarimus bei išsamias ir visapusiškas laisvosios prekybos erdves (AS ir IVLPE),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos bei į 2015 m. liepos 9 d. priimtą savo naują rezoliuciją dėl Europos kaimynystės politikos persvarstymo(1),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 21 ir 22 d. Rygoje vykusiame Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime priimtą bendrą deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 18 d. paskelbtas Vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano įgyvendinimo Gruzijoje ir Ukrainoje pažangos ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto rekomendacijas dėl pilietinės visuomenės įtraukimo į politikos formavimo ir reformų procesus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi Gruzija, Moldova ir Ukraina ratifikavo asociacijos susitarimus (AS), kuriuose numatytos išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVPLE), ir taip pasirinko glaudesnės politinės ir ekonominės integracijos su Europos Sąjunga kelią ir plataus užmojo reformas daugelyje sričių, įskaitant demokratiją, gerą valdymą, teisės viršenybę ir žmogaus teises;

B.  kadangi ES pripažįsta minėtų trijų šalių europinius siekius ir pabrėžia pridėtinę AS vertę jų reformų procesuose;

C.  kadangi geras valdymas, demokratija, teisės viršenybė ir žmogaus teisės tebėra Europos kaimynystės politiko (EKP) pagrindas ir reiškia esminį įsipareigojimą, ypač šių trijų šalių, kurios su ES pasirašė AS;

D.  kadangi Rusija ir toliau tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja konfliktuose ir vidiniuose nesutarimuose, susijusiuose su visomis trimis asociacijos šalimis (okupuotose Abchazijos ir Pietų Osetijos (Cchinvalio regiono) teritorijose Gruzijoje, Padniestrės klausimu Moldovoje, taip pat Rusija aneksavus Krymą ir dalyvaujant Ukrainos rytinėse dalyse vykstančiame konflikte);

E.  kadangi 2014 m. balandžio mėn. tarp ES ir Moldovos buvo įvestas bevizis režimas, o iš naujausių (2015 m. gruodžio mėn.) Komisijos ataskaitų matyti, kad Gruzija ir Ukraina dabar atitinka Vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano reikalavimus;

F.  kadangi ES bendradarbiavimas su Rytų partnerystės šalimis buvo sutiktas griežtu Rusijos Federacijos pasipriešinimu ir agresyviomis reakcijomis, pvz., atsakomosiomis priemonėmis asociacijos šalių atžvilgiu; kadangi ES ir jos valstybės narės priėmė daug sankcijų ir ribojamųjų priemonių, taikomų Rusijos Federacijai ir Rusijos pareigūnams;

1.  pabrėžia asociacijos susitarimų (AS), kuriuose numatytos išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPE), svarbą; teigiamai vertina iki šiol pasiektą pažangą ir reikalauja, kad šių AS ir IVPLE bei su jais susijusių asociacijos darbotvarkių įgyvendinimas turi būti ilgalaikis ES ir minėtų trijų partnerių prioritetas; pabrėžia, kad Europos Sąjungos Taryba vienbalsiai pasirašė AS;

2.  teigiamai vertina Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos pastangas užtikrinti, kad nacionaliniai teisės aktai būtų suderinti su ES standartais, remiantis įsipareigojimais, prisiimtais pagal AS ir IVLPE; atkreipia dėmesį į tai, kad šios veiklos sėkmė priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant stabilią politinę aplinką, strateginį mąstymą, konkrečius reformų planus ir gerai išnaudojamą tarptautinę finansinę ir techninę paramą;

3.  atsižvelgdamas į tai, pritaria, kad ES ir kitos finansų įstaigos ryžtingai teiktų įvairialypę finansinę ir techninę paramą Ukrainai ir Gruzijai, tačiau pabrėžia, kad ES finansinė parama visoms jos partnerėms priklauso nuo konkrečių reformų veiksmų; pabrėžia, kad Komisija turėtų atlikti itin svarbų vaidmenį sudarant palankias sąlygas įgyvendinti AS ir IVLPE bei teikiant techninę ir finansinę paramą atitinkamoms valdžioms institucijoms ir stebint jų veiklą

4.  primena, kad suteiktas lėšas reikia gerai panaudoti ir vien tik teikiamų lėšų nepakanka norint stabilizuoti ekonomiką ir kad jokių tvarių rezultatų neįmanoma pasiekti be nuolatinio partnerių pasirengimo siūlyti ir įgyvendinti struktūrines reformas, užtikrinti vidaus paklausos didėjimą ir siekti socialinės sanglaudos;

5.  mano, kad parlamentinė kontrolė – tai esminė demokratinės paramos ES politikai sąlyga; todėl ragina Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas Europos Parlamentui laiku vykdyti reguliarią ir išsamią AS ir IVLPE įgyvendinimo stebėseną; ragina suteikti naują impulsą EURONEST parlamentinei asamblėjai ir paskatinti jos veiklos aktyvumą, kad ji galėtų veiksmingai spręsti naujas problemas; ragina keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir sudaryti susitarimo memorandumą, pagrįstą pasirašyto su Aukščiausiąja Rada susitarimo memorandumo modeliu ir galintį būti parlamentinio bendradarbiavimo pavyzdžiu;

6.  pabrėžia, kad svarbu vystyti partnerystės socialinius aspektus, laikantis asociacijos darbotvarkių ir atitinkamų Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų nuostatų; primygtinai ragina visas šalis laikytis savo įsipareigojimų dėl pagrindinių darbo ir aplinkosaugos standartų;

7.  pabrėžia, kad tvirtai remia visų trijų šalių teritorinį vientisumą; ragina Rusijos Federaciją nutraukti savo vykdomą Krymo okupaciją, taip pat nedelsiant liautis tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvavus šiuo metu vykstančiame konflikte Ukrainoje ir įšaldytuose konfliktuose Gruzijoje ir Moldovoje; palankiai vertina 2015 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimą pratęsti Rusijos Federacijai taikomas ekonomines sankcijas, nes ji nesilaikė Minsko susitarimų;

8.  pabrėžia, kad asociacijos šalys laisvai nusprendė užmegzti glaudesnius santykius su ES ir kad bet kuri trečioji šalis turi jų pasirinkimą visapusiškai gerbti ir nedaryti joms spaudimo; atsižvelgdamas į tai, smerkia veiksmus, kurių ėmėsi Rusija siekdama pakenkti arba sutrukdyti trijų asociacijos šalių proeuropietiškai raidai, ir ragina dėti daugiau pastangų siekiant kovoti su dezinformacija ir gerinti strateginį informavimą apie ES politiką ir veiklą rytinėse kaimyninėse šalyse, tai derinant su ES Strateginės komunikacijos Rytų kaimynystės šalyse darbo grupės (angl. East StratCom Task Force) vykdoma veikla;

9.  ypač palankiai vertina 2015 m. gruodžio 18 d. Komisijos paskelbtas naujausias pažangos ataskaitos dėl to, kaip Gruzija ir Ukraina įgyvendina savo vizų režimo liberalizavimo veiksmų planus; tikisi, jog Taryba ir valstybės narės imsis tolesnių veiksmų, kad nebūtų delsiama abiems šioms šalims nustatyti bevizių kelionių režimo; yra patenkintas dėl to, kad Moldova gerai įgyvendino nuo 2014 m. balandžio mėn. galiojantį bevizį režimą, kuris yra geras pavyzdys visam regionui;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad pagrindiniai IVLPE tikslai mikrolygmeniu yra akivaizdus ir tvarus paprastų piliečių gyvenimo sąlygų pagerinimas užtikrinant stabilumą, sukurti galimybes MVĮ ir kuriant darbo vietas; pabrėžia, kad IVLPE įgyvendinimas esant prastai ekonominei padėčiai gali turėti poveikio Ukrainos ekonomikai ir darbo rinkai, kurio socialinių pasekmių negalima nepaisyti; pabrėžia, kad dvišalių IVLPE sukūrimas su Ukraina, Gruzija ir Moldova yra esminė priemonė siekiant užtikrinti modernią, skaidrią ir nuspėjamą prekybą, suderinti reglamentavimą ir laipsniškai ekonomiškai integruoti partneres į ES vidaus rinką, taip pat siekiant tiesioginių investicijų iš užsienio, kuriomis būtų skatinamas darbo vietų kūrimas ir ilgalaikis ekonomikos augimas, ir galiausiai siekiant sukurti platesnę ekonominę erdvę, pagrįstą Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisyklėmis ir pagarba suverenių subjektų pasirinkimams;

11.  pabrėžia, kad reikia aktyviai įgyvendinti reformų darbotvarkę, ypač teisminių institucijų ir teisinės valstybės srityse bei kovoje su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, nes tai svarbi trijų asociacijos šalių socialinio ir ekonominio vystymosi sąlyga;

12.  pakartoja, kad svarbu į politikos formavimo ir reformų procesus įtraukti pilietinę visuomenę; pabrėžia vaidmenį, kurį šiuo atžvilgiu šiame procese atlikti AS numatytos atitinkamos pilietinės visuomenės platformos, ypač didinant visuomenės informuotumą ir stebint susitarimų įgyvendinimą; pažymi, kad svarbu asociacijos šalių gyventojams išaiškinti AS ir IVLPE įgyvendinimo naudą ir išsklaidyti bet kokius mitus;

13.  pabrėžia AS ir IVLPE nuostatų dėl bendradarbiavimo energetikos srityje svarbą siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą ir plėtoti ES taisykles ir standartus atitinkančias konkurencingas, skaidrias ir nediskriminacines energijos rinkas, taip pat siekiant plėtoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir didinti energijos vartojimo efektyvumą; pritaria ES ketinimui per Energijos bendriją stiprinti visapusišką energijos rinkos integraciją su Moldova, Ukraina ir Gruzija;

14.  palankiai vertina tai, kad nepaisant neigiamų ekonomikos tendencijų regione, eksportas iš Gruzijos ir Moldovos į ES per pirmuosius 12 IVLPE įgyvendinimo mėnesių didėjo – ES importas iš Gruzijos padidėjo 15 proc., o ES importo bendra dalis Moldovos eksporte – 62 proc., taip pat tikisi panašių teigiamų tendencijų Ukrainoje; ragina Komisiją kasmet išsamiai pranešti apie IVLPE su Gruzija, Moldova ir Ukraina įgyvendinimą, ypač apie Gruzijai skirtą nuostatų apėjimo prevencijos mechanizmą ir Moldovai skirtą apsaugos sąlygą ir nuostatų apėjimo prevencijos mechanizmą;

15.  be to, primena, kad pagal Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnį kiekviena Europos valstybė gali pareikšti norą tapti ES nare, jei ji laikosi demokratijos principų, gerbia pagrindines laisves, žmogaus ir mažumų teises bei užtikrina teisės viršenybę;

16.  yra patenkintas dėl trijų šalių dalyvavimo ES programose ar sąsajų su jomis, pvz., Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programoje (COSME), programose „Horizontas 2020“, „Erasmus+“, „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ ir „Kūrybiška Europa“; pažymi, kad šis bendradarbiavimas ne tik abipusiai naudingas, bet ir šalims partnerėms suteikia galimybę susipažinti su ES darbo metodais ir politika;

17.  palankiai vertina naują persvarstytos EKP požiūrį ir ES ketinimą gerinti savo bendradarbiavimą su mūsų partneriais konfliktų prevencijos, kovos su terorizmu, kovos su radikalizacija ir saugumo sektoriaus reformos srityse; mano, kad šis bendradarbiavimas turi būti tvirtas ir jį vykdant siekiama kovoti su bendromis saugumo grėsmėmis ir dėti bendras pastangas siekiant tvariai spręsti konfliktus, aktyviau dalyvaujant bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijose ir mokymo veikloje, taip pat veiksmuose, kuriais užtikrinamas masinio naikinimo ginklų neplatinimas ir kova su neteisėta prekyba šaulių ir lengvaisiais ginklais (ŠLG); dar kartą išreiškia savo paramą ES pasienio pagalbos misijai Moldovoje ir Ukrainoje (EUBAM), Europos Sąjungos patariamajai misijai civilinio saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (angl. EUAM Ukraine) ir ES Europos Sąjungos stebėsenos misijai Gruzijoje (EUMM), taip pat pastangoms taikiai išspręsti visas tris šalis veikiančius konfliktus;

Gruzija

18.  palankiai vertina pažangą, kurią per pastaruosius trejus metus padarė Gruzija visose vizų liberalizavimo veiksmų plano keturiuose skyriuose nurodytose srityse, ir teigiamai vertina Gruzijos valdžios institucijų šioje srityje prisiimtą įsipareigojimą;

19.  pabrėžia, kad žiniasklaidos laisvė, saviraiškos laisvė ir informacijos įvairovė yra pagrindinės demokratinės visuomenės vertybės; yra susirūpinęs dėl tam tikrų atvejų, pavyzdžiui, susijusių su transliavimo paslaugų bendrove „Rustavi 2“, neigiamo poveikio žiniasklaidos įvairovei; atsižvelgdamas į tai, ragina Gruzijos valdžios institucijas užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą, redakcinį nepriklausomumą ir žiniasklaidos nuosavybės skaidrumą, ypač artėjant 2016 m. parlamento rinkimams; pritaria Gruzijos valdžios institucijų pasiūlymui nusiųsti aukšto lygio patarėjų ekspertų misiją, kurioje dalyvautų baigę eiti pareigas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjai ir kuri prižiūrėtų su „Rustavi 2“ susijusį atvejį;

20.  šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad teismo procesai turėtų būti skaidrūs, nešališki ir nepagrįsti politiniais motyvais; ragina Gruziją tęsti ir visapusiškai įgyvendinti teisminių institucijų reformą, be kita ko, stiprinti jų nepriklausomumą ir depolitizuoti prokuratūrą; ir toliau yra susirūpinęs dėl prokuratūros atskaitomybės trūkumo ir neaiškių kriterijų, pagal kuriuos skiriami prokurorai ir tardytojai; ragina ir toliau siekti visiško teisminių institucijų, prokuratūros ir Vidaus reikalų ministerijos ir naujai įsteigtos Saugumo tarnybos nepriklausomumo, efektyvumo, nešališkumo ir profesionalumo, be kita ko, vykdant pastarųjų dviejų institucijų veiklos parlamentinę kontrolę; yra susirūpinęs dėl plataus kardomojo kalinimo taikymo, ypač politiniams veikėjams ir aktyvistams, nors jis turėtų būti išimtinė priemonė, taikoma tik aiškiomis ir skubiomis sąlygomis;

21.  primena 2015 m. rugsėjo 22 d. Europos Tarybos Venecijos komisijos pareiškimą dėl Gruzijos konstitucinio teismo teisėjams daromo nederamo spaudimo ir ragina Gruzijos vyriausybę imtis atitinkamų veiksmų, įskaitant tinkamas priemones, siekiant apsaugoti teismo narius ir jų šeimas, išsamiai ištirti visus bauginimo veiksmus ir patraukti kaltininkus atsakomybėn;

22.  pabrėžia, kad siekiant kurti subalansuotą ir brandžią politinę sistemą labai svarbus politinės opozicijos buvimas ir kad bet kokie smurto veiksmai prieš bet kokios politinės partijos narius turėtų būti skubiai ir nuodugniai tiriami; ragina visas Gruzijos politines pajėgas gerinti politinę aplinką vengiant konfrontacijos ir susipriešinimo ir užtikrinant dialogą tarp partijų siekiant stiprinti demokratiją ir teisinę valstybę;

23.  ragina visapusiškai įgyvendinti rekomendacijas, numatytas ES specialiojo patarėjo konstitucinės bei teisinės reformos ir žmogaus teisių klausimais Thomo Hammarbergo pateiktoje svarbioje ataskaitoje „Gruzija pereinamuoju laikotarpiu“ (angl. „Georgia in Transition“);

24.  sveikina Gruziją dėl novatoriškos e. viešųjų pirkimų sistemos, kuri padėjo gerokai padidinti skaidrumą, efektyvumą ir atskaitomybę – pagrindinius kovos su korupcija veiksnius;

Moldova

25.  reiškia didelį susirūpinimą dėl faktinio sisteminio politinio nestabilumo, kuris iš tikrųjų tęsiasi nuo paskutinių parlamento rinkimų, įvykusių 2014 m. lapkričio 30 d., ir mano, kad dabartinė politinė aklavietė Moldovoje pasiekė kritinį tašką, kai kyla šalies institucijų destabilizavimo rizika ir grėsmė ekonomikai, daranti didelę įtaką tiesioginių užsienio investicijų (TUI) įplaukoms;

26.  teigiamai vertina naujos vyriausybės sudarymą - procesą, kuris buvo atsidūręs aklavietėje po nesėkmingų bandymų suformuoti naują vyriausybę 2016 m. sausio 4 ir 13 d.; primygtinai ragina Moldovos politines jėgas neatidėliojant paspartinti reformų procesą visų Moldovos piliečių labui, be kita ko, siekiant įvykdyti Pasaulio banko ir Tarptautinio valiutos fondo (TVF) reikalavimus; ragina vengti neigiamų tolesnės politinės krizės geopolitinių pasekmių ir primena Moldovos partijoms apie būtinybę stiprinti politinį stabilumą siekiant garantuoti tvarią reformų sėkmę ir tikisi, kad naujoji vyriausybė sugebės pateikti tvarius rezultatus;

27.  pabrėžia, kad reikia dėti daugiau pastangų siekiant kovoti su korupcija, sukurti nepriklausomas ir depolitizuotas teismines institucijas, įveikti korupcinį valstybės užvaldymą ir stabilizuoti Moldovos ekonomiką; apgailestauja, kad dėl Moldovos institucijų politinio nestabilumo ir jų nesugebėjimo pasiekti rezultatų 2015 m. buvo sustabdyti ES paramos biudžetui mokėjimai;

28.  ragina Komisiją ir valstybes nares būsimai Moldovos vyriausybei toliau teikti visą reikiamas technines praktines žinias ir finansinę paramą, vadovaujantis ES Paramos Ukrainai grupės pavyzdžiu, t. y., be kita ko, deleguoti ekspertus ir pareigūnus iš Briuselio ir valstybių narių sostinių ir integruoti juos į Moldovos administraciją, kad jie galėtų kasdien vietoje padėti įgyvendinti reformas ir galėtų stebėti jų įgyvendinimą;

29.  ragina valdžios institucijas visapusiškai ir nuodugniai ištirti korupcijos skandalą ir 1 mlrd. EUR vagystę iš bankų sistemos, siekiant patraukti atsakomybėn už juos atsakingus asmenis ir užtikrinti, kad būtų grąžintos pavogtos lėšos; mano, kad dabartinė bankų krizė atskleidžia, kad labai reikia sisteminių teisinės sistemos patobulinimų, kurie padėtų sustiprinti bankininkystės sektoriaus veiklos kontrolę ir skaidrumą; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją atidžiai stebėti vykstančius teisminius tyrimus ir prireikus teikti Moldovos valdžios institucijoms šiems tyrimams atlikti ir užbaigti būtinas ekspertines žinias ir pagalbą;

30.  ragina visapusiškai reformuoti žiniasklaidos sektorių ir užtikrinti visišką žiniasklaidos priemonių nuosavybės skaidrumą; šiuo atžvilgiu reiškia susirūpinimą dėl to, kad nėra tikros konkurencijos, ir ragina priimti griežtesnį įstatymą dėl interesų konfliktų;

Ukraina

31.  teigiamai vertina tai, kad 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo ES ir Ukrainos IVLPE; tačiau smerkia tai, kad Rusijos Federacija vienašališkai sustabdė savo laisvosios prekybos susitarimo su Ukraina galiojimą, nustatė didelius prekybos apribojimus Ukrainos eksportui į Rusiją ir trukdo tranzitu vežti prekes į trečiąsias šalis, pažeisdama PPO ir kitus dvišalius prekybos susitarimus; primygtinai ragina ES remti Ukrainą PPO vykstančiuose dabartiniuose ir būsimuose ginčuose su Rusiją;

32.  pabrėžia beprecedentį Komisijos atvirumą ir pusantrų metų dėtas pastangas išsklaidyti visas Rusijos pusės abejones dėl IVLPE įgyvendinimo padarinių ir rasti praktinius sprendimus; apgailestauja, kad Rusijos pusė nesugebėjo pateikti konkrečių pavyzdžių, kokį poveikį jos pačios rinkai ir prekybai padarys IVLPE įsigaliojimas; dar kartą primena apie AS ir IVLPE įgyvendinimo naudą, kurią gali gauti Rusija dėl aktyvesnės prekybos ir ekonominės veiklos ir stabilesnės kaimynystės; be to, ragina apsvarstyti kitas galimybes vykdyti aukšto lygio dialogą;

33.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) misija būtų visiškai aprūpinta personalu ir galėtų veikti visu pajėgumu; atkreipia dėmesį į Ukrainos Vyriausybės raginimus įvesti didesnes tarptautines taikos palaikymo pajėgas Ukrainos ir Rusijos pasienyje ir Luhansko bei Donetsko srityse; sutinka, kad, kai tik bus įmanoma, visapusiškai įgyvendinant Minsko susitarimą konflikto šalims turėtų būti pasiūlyta dislokuoti ES vadovaujamą BSGP misiją, kuri padėtų vykdyti įvairias užduotis, pvz., šalinti minas, padėti rengiant vietos rinkimus ir užtikrinti laisvą prieigą humanitarinės pagalbos organizacijoms;

34.  reiškia didelį susirūpinimą dėl Minsko susitarimo įgyvendinimo iki pradinio sutarto 2015 m. gruodžio 31 d. termino; primena, kad Rusijos valdžios institucijoms šiuo klausimu tenka ypatinga atsakomybė; primena, kad nuo 2015 m. spalio mėn. vidurio daugėja paliaubų pažeidimų, ESBO specialioji stebėsenos misija ir toliau susiduria su savo judėjimo laisvės apribojimais, neatkurta Ukrainos galimybė kontroliuoti visą savo sieną su Rusija, nepasiekta susitarimo dėl vietos rinkimų sąlygų laikinai okupuotose Luhansko ir Donetsko teritorijose ir išlaisvinti ne visi kaliniai ir neteisėtai sulaikyti asmenys, pvz., Nadia Savčenko ar Olegas Sencovas;

35.  teigiamai vertina tai, kad Nyderlandų saugos valdyba (nyd. Onderzoeksraad voor Veiligheid) paskelbė numušto bendrovės „Malaysia Airlines“ reiso MH17 lėktuvo katastrofos, kurioje žuvo 298 nekalti civiliai žmonės, tyrimo ataskaitą; pritaria tam, kad būtų įsteigtas tarptautinis baudžiamasis teismas, ir ragina Rusijos Federaciją visapusiškai bendradarbiauti su tarptautine bendruomene, siekiant atlikti išsamų ir objektyvų baudžiamosios veikos tyrimą ir patraukti atsakomybėn už ją atsakingus asmenis; apgailestauja dėl Rusijos Federacijos sprendimo sukliudyti tam, kad JT Saugumo Taryba priimtų rezoliuciją dėl tarptautinio teismo šiam nusikaltimui ištirti įsteigimo;

36.  apgailestauja dėl to, kad dėl tebesitęsiančios Rusijos agresijos itin pablogėjo humanitarinė padėtis Donbaso regione ir kad Ukrainos ir tarptautinėms humanitarinėms organizacijoms neleidžiama patekti į okupuotus regionus; reiškia didelį susirūpinimą dėl humanitarinių su gyvenimo sąlygomis susijusių problemų, su kuriomis susiduria daugiau kaip 1,5 mln. šalies viduje perkeltų asmenų; reiškia didelį susirūpinimą dėl žmogaus teisių pažeidimų Rusijos okupuotame Kryme, visų pirma dėl itin sunkios Krymo totorių padėties, ir pabrėžia, kad reikalinga tolesnė ES finansinė parama Ukrainai;

37.  palankiai vertina nuolatines Ukrainos valdžios institucijų pastangas įgyvendinti vizų režimo liberalizavimo veiksmų planą ir sveikina jas dėl teigiamos galutinės šio plano įgyvendinimo pažangos ataskaitos; reiškia pasitenkinimą dėl priimtų naujų teisės aktų ir politikos priemonių, kuriomis sustiprinta apsauga nuo diskriminacijos; tikisi, kad Ukrainos vadovybė per pirmąjį 2016 m. ketvirtį įvykdys savo kovos su korupcija įsipareigojimus;

38.  pabrėžia, kad didžiausia konkreti problema vykdant reformas – visuotinė korupcija; teigiamai vertina iki šiol priimtus sprendimus, pvz., sprendimą parengti kovos su korupcija teisės aktus, sukurti kovos su korupcija institucijas (Nacionalinį kovos su korupcija biurą, Nacionalinę korupcijos prevencijos agentūrą, specialų prokurorą kovai su korupcija) ir mechanizmus bei įsteigti Nacionalinę korupcijos būdu gautų pajamų susigrąžinimo agentūrą; taip pat teigiamai vertina neseniai priimtą įstatymą dėl politinių partijų finansavimo valstybės lėšomis, kuris įsigalios 2016 m. liepos 1 d., ir įstatymą dėl viešųjų pirkimų;

39.  supranta, kad karo padėtis Ukrainos rytuose yra didelė kliūtis pastangoms vykdyti reformas; tačiau aiškiai pareiškia, kad Ukrainos sėkmė ir atsparumas bet kokiam išorės priešui visiškai priklauso nuo gerai veikiančių jos ekonomikos ir teisinės sistemos, klestinčios demokratijos ir didėjančios gerovės;

40.  teigiamai vertina vykdomą konstitucinių reformų procesą decentralizavimo ir teisminių institucijų srityje; primena, kad Venecijos komisija paskelbė teigiamas rekomendacijas dėl abiejų Konstitucijos pakeitimų rinkinių; pabrėžia, kad reikia toliau daryti pažangą šiose ir kitose srityse, ypač ekonomikos srityje, kurioje turėtų išlikti geresnio reglamentavimo ir demonopolizavimo prioritetas (kartu su fiskalinėmis reformomis, skaidrumo didinimu ir investicijoms palankios aplinkos kūrimu); reiškia susirūpinimą dėl Ukrainos ekonomikos būklės ir šalis bendros finansinės padėties; atkreipia dėmesį į pranešimus apie nedidelę ekonominės veiklos stabilizavimo pažangą; giria už 2015 m. rugsėjo mėn. Ukrainos pasiektą ženklų skolos naštos mažinimo susitarimą su kreditoriais; primena, kad tarptautinė bendruomenė, ypač ES, Europoje įsteigtos tarptautinės finansų įstaigos, TVF ir pavienės valstybės donorės įsipareigojo skirti beprecedentę maždaug 20 mlrd. EUR sumą;

41.  teigiamai vertina ES aktyvią paramą ir solidarumą energetikos srityje, dėl kurių buvo atnaujintas Rusijos dujų tiekimas Ukrainai 2015–2016 m. žiemos laikotarpiu; ragina valstybes nares visapusiškai išnaudoti Ukrainos tranzito potencialą ir stiprinti bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti energijos tiekimą tiek ES, tiek Ukrainai bei išvengti naujų Ukrainą aplenkiančių dujotiekių tiesimo, ypač Rusijos dujų tiekimo Europai projekto „Nord Stream II“, kuris galėtų būti žalingas ES energijos išteklių įvairinimo strategijai ir ES teisės aktams, plėtojimo; remia ES ketinimą stiprinti visapusišką energijos rinkos integraciją su Ukraina pasitelkiant Energijos bendriją ir mažinti energetinę priklausomybę neužkraunant per didelės naštos namų ūkiams; ragina ES ir Ukrainos vyriausybę parengti priemones, kuriomis būtų sušvelninti socialiniai sunkumai;

42.  teigiamai vertina veiksmingą ir dinamišką ES ir Ukrainos parlamentinio asociacijos komiteto darbą apžvelgiant politinę, saugumo ir ekonominę padėtį Ukrainoje ir jo įsipareigojimą ir paramą siekiant tobulinti bendrus Ukrainos valdžios institucijų vykdomus į ES orientuotus reformų procesus; primena 2015 m. Ukrainos Aukščiausiosios Rados ir Europos Parlamento pasirašytą susitarimo memorandumą, kuriuo nustatoma abiejų parlamentų bendra parlamentinės paramos ir gebėjimų stiprinimo sistema;

43.  pabrėžia, jog reikia stiprinti Ukrainos pilietinę visuomenę, kad ji galėtų patarti ir padėti valdžios institucijoms vykdyti žadėtas reformas ir galėtų veikti kaip veiksminga sergėtoja ir informatorė; teigiamai vertina veiksmingą ekspertų bendruomenės ir Aukščiausiosios Rados bendradarbiavimą vykdant reformų procesą ir įgyvendinant AS ir IVLPE; giria Aukščiausiąją Radą už tai, kad jos prioritetai formuojami palaikant visapusišką dialogą su pilietine visuomene;

44.  atsižvelgia į Nyderlanduose vyksiantį konsultacinį referendumą ES ir Ukrainos AS ir IVLPE klausimu; tikisi, kad Nyderlandų gyventojai savo sprendimą priims remdamiesi susitarimo verte, pripažindami apčiuopiamą poveikį, kurį jis turės ES ir konkrečiai Nyderlandams;

o
o   o

45.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, valstybėms narėms, Rytų partnerystės šalių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, EURONEST parlamentinei asamblėjai, Europos Tarybos bei Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos parlamentinėms asamblėjoms.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0272.

Teisinė informacija - Privatumo politika